22 Cdo 1470/2002

OZ:Hospodaření se společnou věcí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxastnictvím jen jednoho ze spoluvlastníků - stavebníka, by vznikla stavba, jež by trvale a nad rámec omezení daných samotnou podstatou spoluvlastnickxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxhlasil s vytvořením další věci, jež by měla být ve spoluvlastnictví.
22 Cdo 1470/2002
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xkresního soudu v Semilech pod sp.zn.5 C 745/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.února 2002, č.j.23 Co 428/2xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Semilech (dále "soud prvního stupně") rozsudkem ze dne 10.prosince 1999, č.j.5 C 745/97-59, pod bodem I.výroku xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxlní území S.L., a to v souladu se stavebním povolením odboru výstavby Městského úřadu v T.č.j.Výst.627/332.6/96".Pod body II.a III.zastavil řízení "x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxotinávrhu žalované ze dne 29.8.1999".Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že rozhodnutím stavebního odboxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxmž jako výlučný vlastník pozemku parc.č.353/3 v obci M.p.K., kat.území S.L., je uveden žalobce, vydáno stavební povolení ke stavbě garáže na tomto pozxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x0.9.1996 byl žalobce vyzván k zastavení všech stavebních prací poté, co 27.9.1996 žalovaná stavebnímu odboru sdělila, že je spoluvlastnicí pozemku pxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé se stavbou byl žalobce vyzván k podání žaloby u soudu.Účastníci jsou podílovými spoluvlastníky nemovitostí, zapsaných na LV č.489, a to každý z nich v xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpně věc posuzoval podle § 139 odst.2 a 3 ObčZ a nesouhlas žalované se stavbou garáže neshledal důvodný.
Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolacx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcího řízení.
Dále proti tomuto rozsudku připustil dovolání pro právní otázku, "zda o změně společné věci může ve smyslu §139 odst.3 občanského zákonxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xovahy pozemku ze zahrady na stavební pozemek, a protože ohledně stavby garáže nedošlo k dohodě mezi účastníky, ani nebylo dosaženo většiny, je třeba věx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxku polovičnímu, nepřehlasovanému", jímž je žalobce.Ztotožnil se také se závěrem, že "nepůjde o omezení takového rozsahu, které by odůvodňovalo upřexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoru žalované v daném případě nejde o řešení neshod mezi podílovými spoluvlastníky podle §139 odst.2 a 3 ObčZ, ale o úkon směřující ke změně podstaty věxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa.Právě z tohoto důvodu bylo stavební povolení zrušeno.Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxl a rozhodl o dovolání podle zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č.30/2000 Sb.(dále jen "OSŘ").Po zjišxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.Vady řízení vyjmenované v §237 odst.1 OSŘ, které zakládají přípustnost dovolání proti každému rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve vztahu k jiným vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [§241 odst.3 písm.b) OSŘ].Proto bylo možno přezkoumat napadený rozsxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxrávným právním posouzením věci je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutkové zjištění).O mylnou aplikaci právních předpisů se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx popř.že ze správných skutkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.Podle §139 odst.2 ObčZ o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxžitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.Oba citované odstavce §139 ObčZ se týkají hospodaření xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstníků s většinovými podílovými spoluvlastníky o důležitou změnu společné věci.Jeho smyslem je umožnit menšinovým spoluvlastníkům zvrátit rozhodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci.V daném případě o takovou výjimku nejde, neboť se nejedná o žalobu minoritního vlastníka.V ostatních případech sporu spoluvlastníků o hospodařxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xlediska §139 odst.3 ObčZ, šlo o aplikaci nesprávného právního předpisu.Odvolací soud shodně jako soud prvního stupně postavil své rozhodnutí na práxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxho rozsahu, které by odůvodňovalo upřednostnění stanoviska žalované".S tímto právním závěrem, vyjma závěru o změně povahy pozemku, nelze souhlasitxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxa stala výlučným vlastnictvím jen jednoho z nich - stavebníka, vznikla by stavba, jež by trvale a nad rámec omezení daných samotnou podstatou spoluvlasxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu žalované, uplatněnou v dovolání, lze také souhlasit potud, že ani za použití §139 odst.2 ObčZ nelze nutit podílového spoluvlastníka, aby souhlasil x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlo správné.Proto byl napadený rozsudek odvolacího soudu podle §243b odst.1 a 2 OSŘ zrušen a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.
Proti tomxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty