22 Cdo 2035/2003

Žaloba na určení průběhu hranice mezi pozemky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxové hranice mezi pozemky, která je objektivně zjistitelná. Žalobní
petit
je třeba formulovat tak, že půjde o spor o určení vlastnictví, příp. o vyklizxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx kdo je vlastníkem sporné části pozemku, přičemž spor vznikl proto, že mezi účastníky není shoda o průběhu objektivně zjistitelné hranice, musí soud žaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v tomto případě žalobní
petit
tak, že se domáhá určení průběhu hranice mezi pozemky, příp. parcelami, a soud jej o nutnosti žalobu upravit nepoučí a o náxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, sp. zn. 22 Cdo 2035/2003
Z odůvodnění.
Žalobce se domáhal určení, že je vlastníkem níže uvedené pozemkové parcely a jednak určení průběhu hranice mxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxx08, výrokem pod bodem I. určil, "že žalobce Ing. M. N., je vlastníkem pozemkové parcely 626/8 louka o vým. 356 m2 v obci i k. ú. B.". Výrokem pod bodem II. určxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxičními znaky č. 4 a č. 10 podle geometrického plánu č. 410-401/96 ze dne 22. 3. 1997 ověřeného Katastrálním úřadem v J. pod číslem 273/97, který je nedílnox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xředchůdci, nabyli v padesátých letech 20. století v přídělovém řízení v tamním katastrálním území části pozemkových parcel č. 626/2 a č. 627/1. Žalobcxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xelkem 490 m2. Žalovaná, resp. její právní předchůdci, získali z uvedených parcel č. 626/2 a č. 627/1 pozemek o výměře 2.005 m2, označený po sloučení jako xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxvin, byl od roku 1945 nepřetržitě užíván jeho rodinou v rozsahu nejméně 465 m2, došlo pochybením zeměměřičské správy k tomu, že v tehdejší evidenci nemoxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dále konstatoval, že výměry částí parcel, nabývaných příděly bez geometrických plánů, byly činěny toliko odhadem. Pro tento závěr vyšel z údaje geomexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxní výměr předmětných pozemků. Určil proto, že vlastníkem parcely č. 626/8 o výměře zmíněných 356 m2 je žalobce a stanovil průběh hranice; při stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxj toto stanovení umožňuje. Konstatoval, že vlastnické právo žalobce je podloženo nabývacím titulem - přídělovou listinou, i když zákres přídělové hrxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Krajský soud jako soud odvolací rozhodující k odvolání žalované, poté rozsudkem ze dne 14. dubna 2003, č. j. 29 Co 157/2002-272, rozsudek soudu prvníxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx P. V. Konstatoval, že se soud prvního stupně s otázkou nabývacích titulů žalobce i žalované resp. jejich právních předchůdců k předmětným pozemkovým pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxé nemovitosti, tak pro určení hranice mezi pozemky účastníků řízení. Jeho závěry korespondují se závěry odborného vyjádření geometra Ing. S. V. a s dalxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xtránce zásadní význam; důvody dovolání spatřuje v tom, že dosavadní řízení bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xe sporu o hranice pozemků je dána pravomoc soudu. Vedle toho namítá, že žalobce neunesl důkazní břemeno v kontextu s § 16 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazují pravdivost skutečností v nich uvedených, pokud není prokázán opak. Spor podle názoru dovolatelky vyvolal stát nezajištěním řádného uložexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xalované, jednak s přídělem ve prospěch Ing. M. N. a L. N. Uvádí, že podle § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., přecházela přidělená půdx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvedli spor o hranice mezi přidělenými pozemky. Podle názoru odvolacího soudu odviselo určení hranice mezi pozemky od odborného posouzení, pro něž bylx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxňující grafické přídělové plány, že tyto náčrty nemohou založit změnu vlastnictví a nelze jimi omezovat či ;rozšiřovat předmět přídělu nebylo ani dolxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx rekonstruovaný neodpovídá ani poměru výměr stanovených v přídělových listinách. Dovolatelka má výhrady k závěrům znaleckého posudku znalce Ing. P. xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxm vlastnictví a jaká by byla jeho výměra vzhledem k nabývacímu titulu jejích právních předchůdců, a jaký díl původní PK parcely č. 626/2 by v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxověno jejímu návrhu, aby soud provedl důkaz protokolem o vytýčení Ing. I. P. a jeho výslechem. Za věc zásadního právního významu dovolatelka považuje txx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí být respektování poměru příděly rozděleného pozemku rekonstrukcí původního grafického přídělového plánu. Skutečnost, že nebyla provedena rekonxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Dovolací soud zjistil, že dovolání bylo podáno včas řádně zasxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xo pravomoci soudu,. K této otázce se dovolací soud již opětovně vyjádřil.
Ve sporech o určení průběhu hranice mezi pozemky je třeba rozlišovat dvě skuxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xle stanovení nové hranice mezi pozemky, a
2) spory o průběh mezi účastníky sporné, nicméně objektivně zjistitelné hranice mezi pozemky
Jde o dva růzxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxd č. C 1790 ve svazku 24 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném v nakladatelství C. H. Beck. V tomto rozhodnutí se uvádí: "Východiskem pro právnx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxdky nepodařilo zjistit, kde se hranice mezi pozemky účastníků nachází. Nejde tedy o subjektivní spor sousedů, kdy každý z nich tvrdí, že hranice vede jixxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxné hranice vyjádřit. Jen v takovém případě by měl místo názor odvolacího soudu, vyjádřený v usnesení z 30. 4. 2001, že je nutno vhodným procesním poučeníx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxctví k přesně specifikované části pozemku. Rozhodnutí o takto formulované určovací žalobě by mělo
deklaratorní
charakter. Naproti tomu stala-li se x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xoudní rozhodnutí, i když by "určovalo" hranici,
konstitutivní
charakter a nejednalo by se tedy o rozhodnutí podle § 80 písm. c) OSŘ. Pak ovšem nebylo dxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxy obou stupňů správné, neboť byl aplikován nesprávný právní předpis.
V ustanovení § 80 OSŘ jsou nároky, o nichž lze v občanském soudním řízení rozhodxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí, jímž by byla určena nová hranice mezi pozemky, soudu nepřísluší. S tímto názorem se dovolací soud ztotožňuje, neboť s ohledem na to, že nejdx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x úvaha, že každé
konstitutivní
rozhodnutí je zásahem do soukromých práv a možnost je vydat tedy musí vycházet přímo ze zákona. Navíc i když hranici sousxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxostí vždy spojeno se zásahem do práv alespoň jednoho ze sousedů. Proto i s ohledem na ochranu vlastnictví zakotvenou v článku 11 Listiny základních práv x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx ve svazku 18 Souboru rozhodnutí NS dovolací soud konstatoval: "Žalobce se žalobou na určení vlastnictví k této části parcely domáhá v obecném smyslu ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xranice objektivně zjistitelná, soudní rozhodnutí má deklarovat existující vlastnické právo. Odvolací soud také uvedl, že žalobce se může domáhat u kxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu ČSR z 29. 3. 1973 Cpj 25/73, v němž bylo uvedeno: Vyskytují se ještě případy, že žalobce se obrací na soud se žádostí o určení či vyměření hxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxstem. Soudy tu mají vést žalobce k úpravě návrhů tak, že žalovaný je povinen zdržet se užívání části pozemku patřícího žalobci. Jestliže totiž nejde o nexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxný tomuto novému vyměření bránil, mají orgány geodézie dostatek právních prostředků, aby bez zásahu soudu mohly takové měření provést. Tyto prostředxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z toho, že mezi vlastníky sousedních pozemků dochází k "nesrovnalostem" ohledně hranic jejich pozemků".
Z citovaných rozhodnutí vyplývá, že v pravxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxx xxrmulovat tak, že půjde o spor o určení vlastnictví, příp. o vyklizení přesně určené části pozemku. Pokud se žalobce domáhá určení průběhu hranice mezi pxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xení shoda o průběhu objektivně zjistitelné hranice, musí soud žalobce poučit o nutnosti upravit žalobní návrh (
petit
) tak, aby odpovídal § 126 občanskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxy a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem [§ 27 písm. b) katastrálního zákona], takže pokud se žalobce domáhá určení vlxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xy již nešlo o parcelu ve shora uvedeném smyslu), takže jakékoliv další specifikace kromě uvedení parcelního čísla jsou, pokud odpovídají údajům v kataxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxrcelou, musí tento pozemek přesně specifikovat. Pokud žalobce formuluje v tomto případě žalobní
petit
tak, že se domáhá určení průběhu hranice mezi pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí ve věci; určením průběhu hranice mezi pozemky se totiž nepřímo vymezuje i vlastnictví účastníků k sousedícím pozemkům. Tato vada sama o sobx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k parcele rozhodly též o průběhu hranic této parcely, a to v souladu s geometrickým plánem, potvrzeným katastrálním úřadem. Soud prvního stupně přitom xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxostí od 31. 8. 2000 změněno novelou č. 120/2000 Sb., tak, že se z něj již možnost takového určení nepodává (bylo by již nadbytečné zvažovat, zda takové určxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozhodly o něm v té podobě, v jaké jej žalobce formuloval. Tato vada však nemohla založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, neboť nejxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx pokud by dovolání bylo přípustné.
Jinak v dovolání dovolatel polemizuje jen s hodnocením důkazů v nalézacím řízení a se zvávěry o unesení důkazního bxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxé části oporu v provedeném dokazování), který lze uplatnit jen je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ; tato přípustnost v dané věci xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxulaci otázky vlastní jinak právním otázkám; jde mu totiž jen o postup při konkrétním hodnocení důkazů, tedy o otázku skutkovou.