22 Cdo 1274/2003

Právo nezbytné cesty přes budovu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxžívala budovu, vedla by přes její součást).
Rozsudek
Nejvyššího soudu
ze dne 22. dubna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1274/2003
Z odůvodnění.
Žalobci se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxe po tomto pozemku, konkrétně uzavřeným dvorkem a průjezdem v domě. Garáže postavili právní předchůdci žalobců v souladu s právními předpisy v prostorx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxí v rámci restitučního řízení. Garáže a jimi zastavěné pozemky jsou ve vlastnictví žalobců.
Okresní soud v Kolíně (dále jen "soud prvního stupně") výxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xx x xx x xxxxxxx vyznačeném geometrickým plánem č. 1282-273/92, a to pro každého vlastníka garáže na st. p. č. 6422, zapsaného na LV č. 6230 pro katastrální území a obec Kx x xx x xx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xx x xxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxdem II. uložil žalobcům povinnost zaplatit žalovaným jednorázovou náhradu v částce 13.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o náklaxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xe ve správě Městského bytového podniku K. Stavba byla v roce 1973 povolena a v roce 1975 kolaudována. Garáže posléze získali do vlastnictví žalobci na záxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnikace, resp. výjezd, je možný jen domovním průjezdem a přes dvůr domu ve vlastnictví žalovaných. Žalovaným byl dům čp. 80 se stavební parcelou č. 4 vydáx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxel, že jsou dány podmínky pro rozhodnutí v souladu s § 151o odst. 3 občanského zákoníku (dále jen "ObčZ"), přičemž hodnotu věcného břemene stanovil čásxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xpecifikováno a rozhodl o nákladech řízení. Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, ale neztotožnil se s jeho právním názorem, že přilehlým xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xvedl, že institut "zřízení nezbytné cesty" v našem právním řádu chyběl od 1. 1. 1951 do 1. 1. 2002, předtím byl upraven zákonem č. 140/1896 ř. z., o používáxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xe nelze zřídit právo cesty obytným domem, rodinným domem nebo chatou, tedy objektem určeným k bydlení - dříve stavením, a uzavřeným dvorem ležícím při txxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxní jen tímto způsobem. Právo cesty lze zřídit jen po "volném pozemku" resp. po části pozemku nezastavěné objektem bydlení a uzavřeným dvorem. Uzavřel, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxudku odvolacího soudu dovolání a namítají, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Za nesprávný považují názorx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x x xxxxxa č. 140/1896 ř. z., o používání cest nezbytných, který pozbyl platnosti k 1. 1. 1951, a aplikuje tak na daný případ zákon, jehož účinnost zanikla dávno přxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxolací soud odhlíží od skutečnosti, že požadují zřídit právo cesty přes průjezd v domě, který je takto již užíván, když se na dvoře domu nacházejí kromě jexxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxmi uzavřenou smlouvu o průjezdu domem do garáže. Do objektu dochází řada osob odlišných od vlastníků i od osob majících nájemní právo k prostorům v domě. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzhodnutím znemožnil výkon vlastnického práva žalobců. Navrhují, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívajxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxřeli volný příjezd ke garážím proto se žalobci domáhali zřízení práva cesty. Podle § 151o odst. 3 ObčZ lze zřídit jen právo cesty přes pozemek, nikoliv pxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxiňuje, s § 108 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého "pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebního úřadu" (k tomu viz např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 1998, sp. zn. 30 Ca 228/97, publikovaný v Soudní judikatuře ve věxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe § xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx soud nemůže pro nedostatek pravomoci rozhodnout.
Zpět na text

Související dokumenty