30 Cdo 801/2003

Určení nejasné hranice mezi pozemky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu ze dne 5. února 2004, sp. zn.
30 Cdo 801/2003
Z odůvodnění.
Žalobním návrhem podaným u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí dne 30. 5. 2002 se žalobci domáxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxěná plocha a nádvoří a parc. č. 4/1 - zahrada, vše v obci Z., k. ú. N., jsou dány tak, jak bude stanoveno znaleckým posudkem znalce ustanoveného soudem v tomxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx řízení zastavil a rozhodl, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Katastrálnímu úřadu v Ú. a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v této věci netvrdí, musí se obrátit na příslušný katastrální úřad se žádostí o vyměření hranice, a ten je oprávněn vyměření provést i bez
ingerence
souxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx18, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Uvedl, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxšky je vytyčená hranice pozemku platnou hranicí podle katastru a eventuelní chyby lze opravit postupem podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., v platném zněnxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo rodinného vztahu za podmínek upravených v ustanovení § 7 o. s. ř. v platném znění".
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolánxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmoc katastrálního úřadu" rozhodovat v dané věci, naopak katastrální úřad "není oprávněn sám určit geodetickou firmu, která by závazně rozhodla, jaké xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrální úřad podle ustanovení § 8 zákona č. 344/1992 Sb. v platném znění". "Existujícím stavem právní nejistoty se žalobci cítí být omezování ve svých oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxupňů zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí k dalšímu řízení.
Dovolání xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu k projednání a rozhodnutí dané věci.
Podle ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné práxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xiné orgány.
Pravomocí se rozumí oprávnění toho kterého státního orgánu řešit otázky, které zákon svěřuje do jeho
kompetence
. Pravomoc civilní se vztxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xrojednávají a rozhodují před soudem věci vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, jakož i z obchodních vztahů.
Výchoxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxpnými prostředky nepodařilo zjistit, kde se hranice mezi pozemky účastníků nachází. Nejde o subjektivní spor sousedů, kdy každý z nich tvrdí, že hranixx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xerzi sporné hranice vyjádřit. V takovém případě by měl místo žalobní návrh ve smyslu ustanovení § 126 obč. zák., případně § 80 písm. c) o. s. ř., s požadaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxproti tomu, stala-li se - jako v tomto případě - původní hranice mezi sousedními pozemky z jakýchkoli důvodů neurčitou a je třeba ji znovu vytýčit, mělo bx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx o. s. ř.
Podle ustanovení § 80 o. s. ř. lze žalobou (návrhem na zahájení řízení) uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména a) o osobním stavu (o rozvodu, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxo); b) o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva; c) o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xzejména"), a tak není vyloučeno ani rozhodnutí o jiném než tam uvedeném nároku, pokud ovšem zákon takové rozhodnutí připouští. S názorem odvolacího soxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx z případů uvedených v § 80 o. s. ř., by možnost vydat takovéto rozhodnutí musela vyplývat z konkrétního zákonného ustanovení. A to již proto, že každé
koxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlze zjistit, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx práv alespoň jednoho ze sousedů. Proto i s ohledem na ochranu vlastnictví zakotvenou v článku 11 Listiny základních práv a svobod se takový zásah nemůžx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvem. Pouze v některých případech vyplývajících ze zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxvrh na určení hranice podle obsahu návrhem na opravu chyb v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona). O takovýto případ se ovšem nejedná. Pxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe kdyby uplatněné právo mělo hmotněprávní podklad, šlo by o vztah občanskoprávního charakteru a rozhodnutí o něm by náleželo do pravomoci soudu. Jedinxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x8. 3. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2409/2002).