31 Cdo 2772/2000

Nemovitost tvořící příslušenství jiné nemovitosti a její převod

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (4)
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, aby mohlo příslušenství na jinou osobu spolu s věcí hlavní přejít, vyjádření vůle toto příslušenství převést, a to v písemné formě. Teprve vyjádření vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxhla vyvolat právní účinky sledované účastníky.
Rozsudek velkého senátu občanskoprávního kolegia
Nejvyššího soudu
ze dne 11. 9. 2003, sp. zn. 31 Cdx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxvna o vnitřních rozměrech 8,40 x 5,10 m nacházející se v suterénu domu čp. 90, na ni navazující chodba se schody pod pozemkem parc. č. 482/2 o vnitřních rozxxxxxx xxxx x xxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxou, jako součásti a příslušenství domu čp. 90, obec a k. ú. P., ve vlastnictví navrhovatele R. N., r. č. 460528/4390". Dále rozhodl o náhradě nákladů řízexx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxhovateli". Soud prvního stupně vzal na podkladě provedeného dokazování mimo jiné za prokázané, že kupní smlouvou ze 7. 5. 1965, uzavřenou mezi českoslxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x43 a dále jim bylo zřízeno právo osobního užívání pozemků parc. č. 482/2 a parc. č. 407, vše v kat. úz. P. Kupní smlouvou z 20. 4. 1979 manželé J. a J. N., rodičx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxý v katastru nemovitostí je veden také jako vlastník pozemku parc. č. 482/2 - zahrada v kat. úz. P. Předmětný dům na pozemku parc. č. 407 je zapsán v seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxrní obytná část domu má samostatný vchod ze západní strany, lisovna se sklepem má samostatný vchod z východní strany. Stavba byla postavena jako jeden cxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx p. 90.
Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 4. dubna 2000, č. j. 14 Co 468/97-143, rozsudek soudu prvního stupně pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtosti a jejího příslušenství musí být příslušenství ve smlouvě výslovně specifikováno.
Odvolací soud převzal skutková zjištění soudu prvního stuxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxuvou uzavřenou v roce 1979 se svými rodiči jako prodávajícími. Kupní cena činila 4 888,80 Kč podle znaleckého posudku Ing. F. M. z 11. 4. 1979, který neobsxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxel, a které se podle § 872 odst. 1 ObčZ ve znění po novele provedené zákonem č. 509/1991 Sb. změnilo ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxní strany, zatímco vstup do lisovny je ze strany východní. Z lisovny vedou schody do sklepa, který se nachází pod pozemkem parc. č. 482/2. K tomuto pozemkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxlepem jeden historický (jde o státem chráněnou památku) a stavebně technický celek - šlo o stavbu sloužící k výrobě vína a bydlení jeho výrobce. Dům i pozxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxřenou v roce 1965 s čs. státem - MNV P. Už v době uzavření této kupní smlouvy užíval lisovnu a sklep pod parc. č. 482/2 právní předchůdce žalované, který asi x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxmo v objektu", je součástí domu č. p. 90 a sklep pod parc. č. 482/2 je jeho příslušenstvím ve smyslu § 121 ObčZ, který stanoví, že příslušenstvím jsou věci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxu č. p. 90 včetně lisovny jako jeho součásti a také ke sklepu jako příslušenství tohoto domu. I když nebyl sklep v kupní smlouvě výslovně zmíněn, s převodex xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a spojil ho se svým sklepem, nemůže na charakteru příslušenství domu č. p. 90 nic změnit.
Proti rozsudku odvolacího soudu, a to pokud jím byl potvrzen rxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Rozsudek odvolacího soudu považuje za rozhodnutí po právní stránce zásadního významu pro řešenx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxušenství uvedeno a identifikováno. V této souvislosti poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu z 25. 6. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1053/96, podle kterého "přísxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxo na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převodu nemovitosti musí být proto vedle věci hlavní uvedeny a řádně identifikovány také věci, které jsou jejíx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxbyl sklep pod pozemkem parc. č. 482/2 uveden, v kupní ceně zaplacené žalobcem nebyl podle znaleckého posudku ani obsažen a proto nemůže být ve vlastnictxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto je rozsudek odvolacího soudu rozhodnutím po právní stránce zásadního významu i pro řešení otázky vázanosti soudů nižších instancí rozsudky Nejvyšxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxacího soudu v dovoláním napadené části byl zrušen a věc byla v tomto rozsahu vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobce navrhl zamítnutí dovolání x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxnství, považuje za správný. Opačný závěr by podle žalobce vedl k právní nejistotě. Rozhodnutí Nejvyššího soudu může xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxáce dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při řešení otázky, zda v případě převodu nemovitosti a jejího příslušenství musí být příslušenství vx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 14. srpna 2001, sp. zn. 28 Cdo 133/2001. V souladu s ustanovením § 27a věty první zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x7a odst. 1 věta druhá zákona č. 335/1991 Sb.).
Nejvyšší soud shledal, že dovolání je důvodné.
Právní otázkou, která činí z napadeného rozsudku zásaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx ohledně převodu věci hlavní nebyla vůle převést i příslušenství této věci právně významným způsobem projevena.
Nejvyšší soud v rozsudku uveřejněnxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xabyvatele, a to buď zároveň s věcí hlavní nebo nezávisle na tomto převodu; nepřechází však vždy bez dalšího na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxjal Nejvyšší soud v rozsudku ze 14. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo 133/2001, publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxtníci smlouvy v ní toto příslušenství přímo identifikovali.". Dovolací soud právní názor odvolacího soudu, že příslušenství nemovité věci - jednotlxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxit, co bylo jejím předmětem, považoval "za názor, který se v dřívější právní praxi státních notářství nevžil, a v současné době je v odborné literatuře pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxička, O. a kol., nakladatelství C. H. Beck, § 121), který vykládá příslušenství věci hlavní ve vztahu k posuzování platnosti smluv o převodu takto: "Pokxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxže účastníci smlouvy toto příslušenství hlavní věci přímo identifikovali, či ve smlouvě pouze - jak je obvyklé - uvedli, že věc je převáděna s veškerým pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxh staveb, které lze souhrnně označit jako vedlejší, tj. kůlen, stodol, oplocení, žump aj., které mají z hlediska § 119 odst. 2 povahu nemovitostí a jež pxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxná, že tyto vedlejší stavby přecházejí jako příslušenství v případě převodu hlavní stavby na nabyvatele, aniž by je bylo třeba ve smlouvě výslovně uvádxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxsit.
Podle § 121 odst. 1 ObčZ příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale uxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxodu nemovitosti musí mít smlouvy o převodu nemovitostí písemnou formu (§ 40 odst. 1, § 46 odst. 1 ObčZ). Jde-li o smlouvu o převodu nemovitosti, musí být pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh vztahů a jejich právní režim nesleduje ze zákona bez dalšího režim věci hlavní. Platné právo nemá ustanovení o tom, že by na nabyvatele věci hlavní přecxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxslušenství; nebyla-li vůle převést i příslušenství věci hlavní právně významným způsobem projevena, příslušenství na nabyvatele věci hlavní nepřexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x to i v případě, že jde o nemovitost, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Je-li příslušenstvím věci hlavní nemovitost (půjde zejména x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxíslušenství převést, a to v písemné formě. Teprve vyjádření vůle převést příslušenství věci, kterým je nemovitost, vytváří předpoklady pro zkoumáníx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx názor, že "příslušenství k věci hlavní drží právní režim věci hlavní, jinými slovy, dojde-li k převodu věci hlavní, dochází automaticky i k převodu vlaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí odvolacího soudu tak spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241 odst. 3 písm. d) OSŘ].
Poznámka:
Rozhodnutí velkého senátu překonávx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 678, svazek 9, který vyšel z komentáře občanskému zákoníku; nejde však o prostý návrat k předchozí judikatuře, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx senátu lze očekávat, že praxe tohoto senátu bude nadále požadovat přesnou identifikaci příslušenství v právním úkonu, bude-li jím nemovitost která jx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxevádí "s příslušenstvím". Ovšem i tu je k převodu příslušenství třeba výslovný projev vůle, který musí být učiněn, jde-li o nemovitost, písemně; i nadáxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx