22 Cdo 1221/2002

Právní povaha hráze rybníka

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxt obecný závěr bez posouzení konkrétní situace. Přitom bude třeba vyjít kromě stavebního provedení hráze též z toho, zda lze určit, kde končí pozemek a zxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxe 26. srpna 2003, sp. zn.
22 Cdo 1221/2002
Z odůvodnění.
Žalobkyně se domáhala určení, že je vlastnicí hráze rybníka O., postavené na jejích pozemcích xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxučástí pozemku, který je v jejím vlastnictví. Stavbu hráze rybníka převedl správce konkursní podstaty Zemědělského družstva M., v likvidaci, kupní sxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí. Okresní úřad v N. zamítl žádost žalobkyně o zřízení nové hráze, neboť za nositele povolení k zadržování vody považoval žalované. Jeho rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxoud prvního stupně") rozsudkem ze dne 11. října 2001, č. j. 12 C 405/2001-87, určil, "že žalobce je vlastníkem stavby hráze rybníka O. na pozemku parc. č. xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxx rozhodl nákladech řízení.
Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně svoje vlastnické právo ke sporným pozemkům prokázala a protože žalovaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x 119 odst. 2, § 120 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen "ObčZ") a s přihlédnutím k rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 770/98, 3 Cz 3/90, 3 Cdon 13xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxanskoprávního hlediska má jiný význam, když musí jít o takový výsledek stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávního vztahu. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxx odst. 2 ObčZ. Kupní smlouva ohledně stavby hráze rybníka je proto neplatná podle § 37 odst. 2 ObčZ a žalobce je vlastníkem hráze stojící na jeho pozemku.
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx určení, že žalobce je vlastníkem stavby hráze rybníku O. na pozemcích parc. č. 348/3 a 355/4 a na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci dle původního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxstil, že pozemek č. 348/3 je veden jako trvalý trávní porost, pozemek č. 355/4 jako ostatní plocha a "pozemek č. 335/8 jako pozemek ve zjednodušené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxbu podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., účinného od 1. 1. 2002 - dříve § 38 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Odvolací soud dospěl k závěrxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxx není součástí vodního díla. Navíc nebylo tvrzeno a ani prokazováno, že by stavba hráze rybníka splňovala znaky příslušenství věci stanovené v § 121 odsxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobkyně dovolání, ve kterém uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ (rozsudek odvolacíxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxejného. Rozhodující tedy není, jak k tomuto pojmu přistupuje zákon č. 50/1976 Sb., ani to, že stavba hráze rybníka je považována za vodohospodářské dílx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi, který je způsobilý být předmětem občanskoprávního vztahu (3 Cdon 1305/96). V kladném případě je stavba samostatnou věcí a uplatní se § 120 odst. 2 Občxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxx5/96, že stavba není součástí pozemku v případě, že jde o stavbu, která je věcí nemovitou. To ale ještě neznamená, že každá stavba zřízená na pozemku a s níx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení, vodovodní a kanalizační přípojky, ploty, apod. (R 15/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/93). Pro takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. 4 jeho rozsudku i jeho závěr, že pokud by byla hráz odstraněna, nemohly by pozemky sloužit k zadržování vody a došlo by k jejich funkčnímu znehodnocení. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxíka, lze dovodit, že taková hráz není samostatnou věcí, ale součástí pozemku. Odvolací soud nevysvětlil, proč jsou instruktivní závěry soudu prvního xxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxá forma a vklad do katastru nemovitostí. Dalším rozporem v argumentaci odvolacího soudu na str. 3 odst. 4 jeho rozsudku je, že na jedné straně uvádí, že stxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxlem je. Dovolatelka uzavírá, že stavba hráze rybníka není samostatnou věcí odlišnou od pozemků, na nichž je hráz zřízena. Proto tato hráz nebyla způsobxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxšil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.
Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 OSŘ), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je důvodné.
V dané věci jde o posouzení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxský zákoník v § 120 odst. 2 stanoví, že stavba není součástí pozemku; nevymezuje však, co to stavba je. Pro oblast občanského práva nelze použít vymezenx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, a to nejen proto, že toto vymezení je dáno jen pro účely stavebnxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxášení stavebnímu úřadu, netvoří věci v občanskoprávním smyslu. Proto
judikatura
Nejvyššího soudu dospěla k závěru, že pokud občanskoprávní předpixx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxm "stavba" dynamicky, tedy jako činnost, popřípadě soubor činností, směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Naopak pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 1997 sp. zn. 3 Cdon 265/96, publikovaný v Právních rozhledxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxek stavební činnosti je zpravidla též stavbou podle občanského práva a je samostatnou věcí. V některých případech však stavbu nelze fakticky ani hospoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxiorační zařízení, pozemní komunikace apod.). V některých mezních případech nelze stanovit jednoznačné hledisko pro určení, kdy půjde o samostatnou xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxem věci, zejména k tomu, zda podle zvyklostí v právním styku je účelné, aby stavba jako samostatná věc byla předmětem právních vztahů (např. koupě a prodxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxezení možné není, půjde zpravidla o součást pozemku.
V projednávané věci šlo o posouzení toho, zda je samostatnou věcí hráz rybníka. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí uměle vytvořené vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hlxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě obvodovou stokou. Hráz je sice vodním dílem podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o voxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx výslovného znění vodního zákona i některé objekty, o kterých je podle dosavadní judikatury zjevné, že samostatnými věcmi zpravidla nejsou (stavby, jxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Proto samotná okolnost, že hráz rybníka je vodním dílem, ještě neznamená, že tato hráz může být samostatným předmětem právních vztahů.
Rybniční hráz xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxvňují kamennou dlažbou, betonovými prefabrikáty, u menších rybníků plůtky, vzdušné svahy zatravněním. K rybníku patří též vypouštěcí zařízení (viz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavebního provedení, t. j. zda jde převážně o hráz vzniklou navršením zeminy, která plynule přechází v pozemek pod ní ležící, nebo zda převažují stavexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxvním smyslu anebo zda jde o součást pozemku, na kterém stojí, bez posouzení konkrétní situace. Přitom bude třeba vyjít kromě stavebního provedení hrázx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxud odvolací soud vyšel z toho, že hráz rybníka je samostatnou věcí, aniž se zabýval konkrétním provedením dané hráze, spočívá jeho rozhodnutí na nespráxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx