22 Cdo 1897/2004

Zřízení věcného břemene cesty a přístup vlastníka ke stavbě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxby zajistit přístup ke stavbě z veřejné komunikace; to neplatí, jestliže náklady s tím spojené jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s újmou, která by zříxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže vlastník přilehlého pozemku, který má sloužit jako cesta, nabízí vlastníku stavby, že mu pozemek nebo jeho část prodá anebo že mu zřídí věcné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Žalobce se domáhal, aby soud v jeho prospěch zřídil věcné břemeno cesty (dále též jen „právo cesty“) přes pozemek žalované společnosti s tím, že nemá zajxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxlovil, že se zřizuje „věcné břemeno spočívající v právu cesty pro vlastníka budovy čp. 1122, umístěné na pozemku parc. č. 638 v k. ú. S., obec P., zapsané nx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxl o nákladech řízení.
Soud prvního stupně zjistil, že žalobcův dům se nachází na stavební parcele, kopírující půdorys domu. Vchod do domu je již od roku xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt do vlastnictví v restituci dříve, než žalovaná nabyla do svého vlastnictví sousední nemovitost, a žalovaná od počátku věděla, že předmětný pozemek jx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx § 3 odst. 1 občanského zákoníku pro značnou stavební a finanční náročnost takové úpravy. Žalobě podle § 151o odst. 3 obč. zák. vyhověl, když zjistil, žx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak.
Krajský soud jako soud odvolací, rozhodující k odvolání žalované, rozsudkem ze dne 30. března 2004, čj. 21 Co 79/2004-52, rozsudek soudu prvníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxupně. Zabýval se vývojem institutu věcného břemene včetně zákonné úpravy založené novelou obč. zák. provedenou zákonem č. 367/2000 Sb., která není v rxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x písm. c) o. s. ř., jak žalovaná navrhovala.
Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalovaná společnost dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 odstx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xež v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud řešena; jde o soulad § 151o odst. 3 obč. zák. a čl. 11 Listiny. Poukazuje na čl. 11 Listiny s tím, že vyvlaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxu s ustanoveními zákonů ústavních. Ustanovení § 151 odst. 3 obč. zák. je v rozporu s čl. 11 Listiny, a věc měl proto odvolací soud předložit Ústavnímu soxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxní vlastnického práva pak je možné pouze za náhradu. Připomíná, že jednou z podmínek rozhodnutí podle § 151o odst. 3 obč. zák. je, že přístup vlastníka kx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx a soud nepřipustil důkaz znaleckým posudkem. Závěr soudu o nutnosti respektování dobrých mravů, s tím, že zřízení nového vchodu by zatížilo žalobce víx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx V žádném případě nelze na základě odkazu na dobré mravy vytvářet práva nová, zákonem neupravená. Není možné přenášet zatížení, které by dopadlo na majexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtelka připomíná možnost odprodeje části jejího pozemku žalobci, čemuž se nikdy nebránila; požadovala ale zaplacení tržní ceny, což žalobce odmítl. V xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxu není cesta takto určena; rozsudek je proto zmatečný. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxho vchodu do budovy kromě jiného upozorňuje na skutečnost, že předmětný dům byl prohlášen kulturní památkou a vybourání nového vchodu by bylo nepřípadxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozemku žalobce žalované navrhoval, avšak ta na to nikdy nereagovala. Navrhuje, aby dovolací soud dovolání žalované zamítl.
Nejvyšší soud po zjištěnxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xx xxxx xxxxxxx x xalší náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné [jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Protože dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. sx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxstil dovolání podle tohoto ustanovení, jen z dovolacích důvodů uvedených v § 241a odst. 2 o. s. ř.; v dovolání proto nelze uplatnit tvrzení, že rozhodnuxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxvých zjištění učiněných v nalézacím řízení.
Zásadními právními otázkami, které nebyly v judikatuře dovolacího soudu dosud řešeny, je problematika xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxit jinak“.
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny záxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek (§ 151o odst. 3 obč. zákxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxu je i zajištění řádného užívání staveb jejich vlastníky; jde tu nejen o veřejný zájem na tom, aby vlastnické právo vlastníka stavby mohlo být vykonávánxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xstavební zákon), které vlastníkovi stavby ukládá veřejnoprávní povinnost v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Je zjevné, že splnění txxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxe) je tradičním institutem občanského práva (srov. zákon č. 140/1896 ř. z., o propůjčování cest nezbytných, platný do 31. 12. 1950).
Pro výklad § 151o oxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxý vlastník má právo na poskytnutí náhrady přímo podle čl. 11 odst. 4 Listiny, aniž by bylo nezbytně nutné toto právo konstituovat ještě předpisem nižší xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxní práva cesty utrpí. Poskytnutí náhrady je hmotněprávní podmínkou pro zřízení práva cesty.
Situace předvídaná v § 151o odst. 3 obč. zák. představujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxzeno co možno nejméně. Proto v případě, že vlastník stavby má možnost zřídit přístup ke stavbě bez omezení vlastníka přilehlého pozemku, např. zřízeníx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nákladné, jde již jen o soukromý majetkový zájem, který nelze uspokojit na úkor jiného vlastníka zřízením nezbytné cesty; navíc zde nebudou zákonné poxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xřípadě, že zajištění takového přístupu bude sice technicky možné, nicméně náklady na jeho pořízení budou objektivně natolik vysoké (budou zpravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe však jen o zcela ojedinělé případy. Technická možnost zřídit přístup jinak je nevýznamná i v případě, že vytvoření jiného přístupu (např. nového vchoxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxistit jinak, není splněna ani tehdy, nabízí-li vlastník přilehlého pozemku, který má sloužit jako cesta, jeho odprodej (příp. odprodej jeho části) vlxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxta povede (vede-li cesta přes část pozemku, pak za použití geometrického plánu, který je součástí výroku rozhodnutí).
Z uvedeného je zřejmé, že dovolxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxístup z veřejné komunikace, by si vyžádalo „nepřiměřené stavební a finanční nároky“, a proto jej nelze v konkrétní věci po žalobci požadovat, je v soulaxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmůže dovolací soud zkoumat (viz výše) a žalovaná může své námitky uplatnit v dalším řízení. Ve zbývající části je ale dovolání důvodné.
Soudy nemohly zxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xtanovení náhrady je hmotněprávní podmínkou pro zřízení práva, není k rozhodnutí o náhradě třeba návrhu vlastníka pozemku (jde tu o případ, kdy z právníxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxné, že je ochotna odprodat žalobci část pozemku za obecnou cenu; přitom v případě, že by šlo o tvrzení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxa cesty soudem vyloučeno. Konečně k rozsudku nebyl připojen jako součást výroku geometrický plán, na kterém by byla vymezena část pozemku, přes níž by mxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit; vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, 3 o. s. ř.).