22 Cdo 1995/2013

Důvody pro zřízení nezbytné cesty

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x policii, protože složky integrovaného záchranného systému mají v nezbytných případech zajištěn příjezd přes cizí pozemky na základě zákona (např. § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobců: a) F. P., a b) S. P., zastoupených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxční číslo osoby 49286773, a 2) DZ-SERVICE spol. s r. o., se sídlem v Pilníkově, Nádražní 350, identifikační číslo osoby 25256467, zastoupenými Mgr. Marxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx x x 46/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. října 2012, č. j. 26 Co 255/2012-321, takto:
I. Dovolání se zamíxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxní.
Odůvodnění:
Okresní soud v Trutnově („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 24. ledna 2012, č. j. 5 C 46/2006-273, výrokem pod bodem I. zřídil vxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov pro obec P. a katastrální území P. a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánexx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx body uvedenými ve výroku rozsudku. Věcné břemeno zřídil ve prospěch vlastníka garáže bez č. p. na st. parc. č. 155 a vlastníka st. parc. č. 155 o výměře 42 mxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxt pozemku parc. č. 1581, zapsaného na LV č. 591 pro obec P. a katastrální území P., a to v rozsahu vymezeném ve výše uvedeném geometrickém plánu body uvedenxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxtrální území P. Výrokem pod bodem III. zřídil věcné břemeno cesty spočívající v právu průchodu a průjezdu přes část pozemku st. parc. č. 1/1, zapsaného nx xx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníka domu na st. parc. č. 7 a pozemků parc. č. 187/2 a parc. č. 188, zapsaných na LV č. 99 a 531 pro obec P. a katastrální území P. Výrokem pod bodem IV. zříxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xozsahu vymezeném uvedeným geometrickým plánem body uvedenými ve výroku rozsudku, ve prospěch vlastníka domu na st. parc. č. 7 a pozemků parc. č. 187/2 a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx x xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxoto rozsudku. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobci mají ve společném jmění manželů dům na pozemku sxx xxxxx xx x x xxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx x xxx x xx xx xx xxxxxxxá 1) je vlastnicí pozemku st. parc. č. 1/1 a žalovaná 2) je vlastnicí parc. č. 1581 v k. ú. P. Žalobci užívají části uvedených pozemků žalovaných k přístupu x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. č. 188 a 187/2 ve vlastnictví žalobkyně, které navazují na veřejnou komunikaci. Žalovaní nebrání žalobcům v přístupu k jejich nemovitostem, žalobci xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxé době neexistuje jiná příjezdová cesta než přes pozemky žalovaných, která by zajišťovala přístup motorovým vozidlem k domu žalobců ze silnice č. I/16 xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxobců po pozemcích žalobkyně b) parc. č. 188 a 187/2 ovšem vybudování by vyžadovalo vynaložení značných nákladů ve výši přes 380.000,- Kč. Bylo by také moxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxezdu do garáže z opačné strany. S vybudováním nové příjezdové cesty nesouhlasí ředitelství Silnic a dálnic a stanoviska dopravní policie jsou v tomto sxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxěny zákonné podmínky pro zřízení věcných břemen. Věcná břemena zřídil ke každé stavbě samostatně, protože není do budoucna jisté, že stavby budou mít vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxlovaných. I když by teoreticky bylo možné vybudovat přístup k domu přes pozemky vlastnicky patřící žalobkyni, vyžádalo by toto řešení finanční nákladxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx- Kč. Takové náklady nelze po žalobcích spravedlivě požadovat. Mimo to lze vybudování nové příjezdové komunikace považovat za nejisté i z hlediska jejxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxhu požadovaného věcného břemene. Zřízením věcného břemene nedojde k nepřiměřenému omezení žalovaných, protože objekt na pozemku parc. č. st. 1/1 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhledem k tomu, že žalobci užívali uvedenou přístupovou cestu řadu let, žalovaní proti užívání nic nenamítali a žalovaná 2), která je personálně propojxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxil k názoru žalobců, že žalovanými navržené obligační zajištění užívání předmětné části pozemků věc neřeší a mimo to, žalobci nemají zájem trvale užívxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxhu řízení na vyřešení situace uzavřením obligační smlouvy, nemůže jít žalobcům k tíži.
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxo stupněm věci samé v bodech I. až IV. změnil tak, že žalobu zamítl.
Odvolací soud uvedl, že věcné břemeno soud nemůže zřídit, má-li žalobce zajištěn příxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxně v délce do 20 metrů vedoucí od silnice po pozemcích parc. č. 188 a 187/2 ve vlastnictví žalobkyně, které přímo navazují na veřejnou komunikaci č. I/16. x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxavbě z veřejné komunikace mají žalobci zajištěný, zřídit věcné břemeno nezbytné cesty. Pro zřízení nezbytné cesty není dostatečným důvodem, že požadxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx vozidlem běžně nejezdí a přijíždějí pouze ke garáži.
Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobci ke své garáži na pozemku stx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxy. Soud poukázal na ustálenou judikaturu, podle které nelze věcné břemeno nezbytné cesty zřídit, má-li žalobce zajištěn přístup na základě obligačníxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxli návrhy nájemních smluv na užívání částí pozemků st. parc. č. 1/1 a parc. č. 1581, které žalobci odmítli s tím, že neřeší jejich situaci trvale. Odvolacx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxk slněna zákonná podmínka, že přístup vlastníka stavby lze zajistit jinak.
Odvolací soud souhlasil s námitkou žalovaných, že věcné břemeno cesty lze xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu prvního stupně správné.
Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalobci dovolání, jehož přípustnost opírají o § 237 odst. 1 písm. a) občanskxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxah pojmu „přístup ke stavbě“, respektive „právo cesty“, které redukoval ve vztahu k domu pouze na zajištění přístupu pro pěší, aniž by se důsledně vypořxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xpůsobem je možné zajistit její obsluhu, atd. Z hlediska výkonu vlastnických práv vlastníka domu a k němu přilehlých pozemků je nezbytné, aby stavba určxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxlobci dlouhodobě k přístupu k domu pěšky i motorovými vozidly užívají cestu přes pozemky žalovaných, a to na základě výprosy. Žalobci se domnívají, že „xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx nich spravedlivě požadovat, aby si vybudovali cestu od veřejné komunikace k domu po svých pozemcích, neboť jak ze znaleckého posudku vyplývá, náklady xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxch orgánů, přičemž výsledek správního řízení o povolení stavby byl v době rozhodování odvolacího soudu těžko předvídatelný. Závěr odvolacího soudu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx v jejich vlastnictví, tak není správný.
Rovněž není správná úvaha odvolacího soudu, že není nutné, aby žalobci měli zajištěný přístup i pro motorová vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxmou obligačního závazku. Soud pominul, že dosud měli žalobci zajištěn přístup pouze na základě výprosy, že žádný obligační závazek opravňující žalobxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaní ve vyjádření k dovolání uvádějí, že dovolatelé nevymezili, v čem spatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxdu s konstantní judikaturou, a proto není naplněn dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Navrhují, aby dovolací soud dovolání jako nepřípuxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxal a zjistil, že dovolání není důvodné.
Protože šlo o přezkum rozhodnutí odvolacího soudu, vydaného za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxěma stavbám – rodinnému domu a garáži (v části, ve které byl zamítnut návrh na zřízení práva cesty ve prospěch vlastníka pozemku, dovolatelé s napadeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočíxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxajícího věcnému břemeni by byl pro žalobce pohodlnější, resp. výhodnější než stávající či jiný možný přístup nebo že by se obešel bez stavebních úprav, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxné cesty představuje vážný zásah do práva vlastníka pozemku, a proto je třeba vždy poměřovat výhodu, kterou cesta poskytuje, s újmou, která by vznikla zxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xvětna 2011, sp. zn. 22 Cdo 2977/2009). „Věcné břemeno spočívajícího v právu cesty zahrnuje právo přes zatížený pozemek procházet i projíždět. Avšak s pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí případ lze považovat situaci, kdy vlastník stavby má zajištěn příjezd motorovými vozidly k hranici zatíženého pozemku, přičemž krátká několikametxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxrvna 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004).
V dané věci šlo o zřízení práva cesty k rodinnému domu; soudy neučinily skutkové zjištění, že by byl dům užíván jinax xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxně) zajištěn pěší cestou v délce asi 20 m po pozemku žalobců, zjevně nepřiměřená a dovolací soud ji nemůže zpochybnit. Je třeba podotknout, že právo nezbxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xejvyššího soudu ze dne 23. června 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004), a že ke zřízení nezbytné cesty nepostačuje jen nutnost umožnit vjezd záchranné služběx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxzené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky (§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o intxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx zákona č. 239/2000 Sb., § 19 a násl. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 128 odst. 1 obč. zák.)“ – viz rozsudek Nexxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdní stavby či pozemku (např. § 127 odst. 3 obč. zák. 1964, nyní § 1021 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.).
Již tento samotný důvod byl postačujxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníka ke stavbě nelze zajistit jinak“. V této souvislosti Nejvyšší soud konstatoval: „Věcné břemeno nezbytné cesty nemůže soud zřídit, má-li žalobce xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak. Skutečnost, že přístup zřízený přes cizí pozemek na základě práva odpovídajícího věcnému břemexx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxra 2006, sp. zn. 22 Cdo 38/2005).
V citovaném rozhodnutí šlo o situaci, kdy věcné břemeno bylo již zřízeno; není však důvod postupovat jinak v případě, žx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmy bylo možno vyřešit dalším jednáním. Žalobci však návrh odmítli s tím, že jednat lze o dvou variantách – o zřízení věcného břemene či o odprodeji pozemkxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxjmu jiného vlastníka, je s přihlédnutím k principům ochrany vlastnického práva (čl. 11 Listiny základních práv a svobod) třeba tam, kde takový postup xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxže žalobci apriorně vyloučili řešení věci smluvním zřízením závazkového práva, nedá se postupu odvolacího soudu, který žalobu zamítl, nic vytknout.
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaní mají právo na náhradu účelně vynaložených náklxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 25/12, publikovaný ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 116/2013), výši mimosmluvní odměny dovolací soud určil podle vyhlášky xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Předmětem řízení byly dvě věci: zřízení věcného břemene cesty jednak k domu a dále ke garáži žalobců. Podle § 12 odst. 2 advokátního tarifu při spojení vxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxlečné úkony při zastupování dvou nebo více osob, náleží advokátovi za každou takto zastupovanou osobu mimosmluvní odměna snížená o 20% (§ 12 odst. 4 advxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z tarifní sazby 35.000,- Kč každé z obou věcí činí odměna 2.500,- Kč (§ 9 odst. 3 a § 7 bod 5 advokátního tarifu), po 20% snížení 2.000,- Kč. Součástí nákladx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxdané hodnoty
483,- Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.). Náklady tak činí u každé z obou věcí 2.783,- Kč, celkem 5.566, - Kč.
Proti tomuto rozhodnutí není opravnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí.
V Brně dne 29. dubna 2014
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu