23 Cdo 1593/2012

Podepsaný písemný projev

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsí být písemná, avšak nebyla jejími účastníky podepsána, nemůže vyvolat ani zamýšlené právní následky.
ROZSUDEK
Nejvyšší soud
České republiky rxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Mgr. Ing. Janem Danihelkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Železná 490/14, proti žalované AAA BYTY.CZ akciová společnost, se sídlem v Praze 1, Masarykoxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx00,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 36 Cm 102/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení částku 11.616,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího právního zástupce Mgr. Davida Belhy, advokáta se sídlem v Praze 5, Janáčkoxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx x. 36 Cm 102/2009-84, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 28. června 2011, č. j. 36 Cm 102/2009-111, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxroky pod body II. a III.).
S poukazem na ustanovení § 652 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxži o nejlepšího pobočkového makléře roku, a to podle dohody účastnic v jednorázové výši 250.000,- Kč, splatné podle vyhlášených podmínek soutěže do 20x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx-124, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I. změnil tak, že se žaloba o zaplacení částky 250.000,- Kč s příslušenstvím zamítá (první odstaxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxy ze skutkových zjištění, že účastnice uzavřely dne 5. listopadu 2007 smlouvu o obchodním zastoupení, jíž se žalobkyně zavázala vyvíjet pro žalovanou x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrovizního řádu. Provizní řád pro rok 2008 obsahoval ustanovení o výhrách soutěže makléřů, podle nichž odměna za umístění v soutěži „makléř roku“ je závxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx výhra byl určen „automobil Škoda Fabia 1.4 MPI v hodnotě 250.000,- Kč nebo měsíční paušál 21.000,- Kč“. Výhry měly být makléřům vyplaceny do 20. září 200xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xyplacení částky 250.000,- Kč, odvolací soud poté, co zopakoval dokazování smlouvou o obchodním zastoupení ze dne 5. listopadu 2007, včetně dodatku z rxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho zjištění nebyla ani v jednom z provedených listinných důkazů obsažena dohoda smluvních stran o možnosti výplaty hlavní výhry jednorázovou částkxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxažovat e-mailovou korespondenci. V čl. 5, b. 6 této smlouvy se totiž smluvní strany dohodly, že veškeré změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit poxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxna cena v hodnotě 250.000,- Kč (automobil nebo dovolená) nebo paušál na další kalendářní rok ve výši 21.000,- Kč za každý měsíc práce pro společnost s tímx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro makléře pobočkové sítě žalované na rok 2008 byl jako hlavní výhra pro nejlepšího pobočkového makléře určen „osobní automobil Škoda Fabia 1.4 MPI v hxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvou korespondencí dohodu o výplatě jednorázové částky 250.000,- Kč, nesprávným.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxhodnutí odvolacího soudu podle jejího názoru spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a z ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxo posouzení věci žalobkyně spatřuje v tom, že odvolací soud:
1) nárok žalobkyně vyhodnotil jako dohodu mezi účastnicemi, ač se podle dovolatelky jednx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxk.“) a § 327 odst. 1 a odst. 2 obch. zák., kterou se žalovaná snažila v rozporu s právními předpisy následně změnit;
2) neposoudil jednání žalované, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxý nárok, v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku podle § 265 obch. zák.;
3) neposoudil soutěž vyhlášenou žalovanou jako veřejnou soutěž ve sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxe smlouvy o obchodním zastoupení;
4) žalobou uplatněný nárok zamítl zcela a nepřiznal žalobkyni alespoň částečné plnění v rozsahu nároku na měsíční oxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxalo o plnění na základě smlouvy o obchodním zastoupení, od nějž se strany nemohly odchýlit jinak než písemnou dohodou, mohla žalovat pouze náhradní plnxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) nevypořádal se s otázkou, zda e-mailovou korespondenci mezi stranami, pokud splňuje obecné náležitosti právního úkonu, lze považovat za písemnou dxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx formou v podobě e-mailu je, že v jednom případě někdo text vytiskne a v druhém nikoliv.
V souvislosti s uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm dokazování) dovolatelka namítá nesprávnost závěrů odvolacího soudu o tom, že se žalobkyně domáhala na žalované vyplacení částky 250.000,- Kč namísxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxed soudem prvního stupně podle dovolatelky vyplývá, že to byla žalovaná, která určila, že namísto osobního automobilu uhradí žalobkyni částku 250.00xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání ze dne 2. května 2012 souhlasí se závěrem odvolacího soudu, že mezx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnci účastnic nelze považovat za změnu smlouvy o obchodním zastoupení, resp. provizního řádu na rok 2008, když změny smlouvy bylo lze činit pouze písemnxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů. Pouhé uvedení jména a příjmení jednající osoby na konci e-mailu, bez současného použití (zaručeného) elektronického podpisu, sjednaného hxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxového makléře pro rok 2008 nebyla veřejnou soutěží ve smyslu § 847 obč. zák., neboť byla adresována pouze obchodním zástupcům žalované, jejím předmětxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstí veřejné soutěže, a sice zveřejnění podmínek soutěže, když podmínky soutěže byly pouze součástí provizního řádu žalované, k nimž měli přístup pouzx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, přehlédla, že dovolací soud je vázán skutkovým stavem, který je zjištěn v předchozím řízení, a ve sxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxbilu Škoda Fabia uhradí žalobkyni částku 250.000,- Kč, je navíc nepravdivé. Pokud mohla být smlouva měněna pouze písemnou dohodou stran, je argument, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxouvy výhradně písemnou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxná navrhuje, aby dovolací soud dovolání odmítl,
in eventum
aby je zamítl, a přiznal žalované náklady tohoto dovolacího řízení.
Nejvyšší soud České rxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxího řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán dne 7. listoxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, a další související zákony).
Po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou (účastnxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx je dovolatelka obsahově vymezila (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.).
Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední pxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolatelkou uplatněné.
Dovolatelka prostřednictvím dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. po obsahové stránce odvolacímu souxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx stranami k dohodě, že žalobkyně namísto automobilu obdrží částku 250.000,- Kč, ač měl podle názoru dovolatelky dospět k závěru, že žalovaná jednostraxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x provedeném dokazování je třeba ve smyslu citovaného ustanovení pokládat výsledek hodnocení důkazů, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx najevo, protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly v řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosti, eventuálně věrohodnosti logický rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až 135 o. s. ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazováxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat – jak vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu soud dospěl. Nelze-li soudx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vycházet z jiného důkazu, že některý důkaz není ve skutečnosti pro skutkové zjištění důležitý apod.). Znamená to, že hodnocení důkazů, a tedy ani skutkxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxm dovolacím důvodem nepředkládá žádné skutečnosti, které by svědčily pro naplnění některého z uvedených znaků, pouze nabízí vlastní verzi skutkovýcx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dohodě, že žalobkyně namísto automobilu obdrží částku 250.000,- Kč, neučinil (pokud by takový závěr učinil, musel by žalobě vyhovět). Dovolací soud pxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) nesprávné právní hodnocení žalobou uplatněného nároku jako „dohody“ mezi účastnicemi, ač měl býx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 a 2 obch. zák., přehlédla, že odvolací soud nárok žalobkyně vytýkaným způsobem nehodnotil. Naopak své zamítavé rozhodnutí založil na závěru o neexxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx vznikl v souvislosti s jejich podnikatelskou činností) s ohledem na zjištěný skutkový stav, který v dovolacím řízení nemůže doznat změn, podle něhož vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo měsíční paušál ve výši 21.000,- Kč), nepřichází v úvahu.
Námitkou, kterou odvolacímu soudu vytýká, že jednání žalované neposoudil jako rozpornx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxudem zjištěn. Ze skutkových zjištění odvolacího soudu, kterými je dovolací soud vázán, nevyplývá, že by žalovaná žalobou uplatněný nárok (právně závxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxtnicemi uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení, včetně provizního řádu na rok 2008 a popisu Velké soutěže pro makléře pobočkové sítě žalované na rok 2xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, že namísto této výhry bude žalobkyni vyplacena jednorázová částka 250.000,- Kč v hotovosti. Z těchto zjištění nevyplývají žádné okolnosti, pro kterx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxicemi řízení měl být odvolacím soudem posouzen jako veřejná soutěž podle ustanovení § 847 a násl. obč. zák. již proto, že veřejná soutěž je adresována nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx a musí být vyhlášena veřejně. V posuzovaném případě šlo o interní soutěž určenou jen pro obchodní makléře žalované, jejímž předmětem bylo vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxhto smluv.
Nesprávné právní posouzení odvolacím soudem nelze spatřovat ani ve skutečnosti že dovolatelce nebylo přiznáno plnění v rozsahu měsíčníhx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi důvodům žaloby. Podstatou tohoto soudního sporu je totiž právě skutečnost, že žalobkyně odmítla cenu podle podmínek soutěže ve formě měsíčního paušxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxcemi došlo k dohodě o změně smlouvy o obchodním zastoupení ohledně výhry. Pokud odvolací soud dospěl k závěru, že k takové dohodě nedošlo, a na něm založix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xovolatelka objasňuje důvody, pro které podle jejího názoru nemohla podat žalobu s eventuálním petitem. Jak tyto důvody souvisí s případným pochybeníx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa.
Přisvědčit nelze ani poslední dovolací námitce, kterou dovolatelka odvolacímu soudu vytýká, že nesprávně právně posoudil otázku, zda požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x0 Cdo 1230/2007, vyslovil a odůvodnil závěr, že písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Písemxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Smlouva, která musí být písemná, avšak nebyla jejími účastníky podexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xydání, 2008, str. 382-383). Podle ustanovení § 40 odst. 3 věty třetí obč. zák. je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán exxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření ixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla opatřena elektronickým podpisem, nelze považovat za písemnou dohodu o změně smlouvy, je tento závěr v souladu s právními předpisy i judikaturox xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí bez xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxadů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 17. xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxávají z odměny za zastupování advokátem za 1 úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 9.300,- Kč podle § 7 bodu 6 vyhl. č. 177/1996 Sb., paušální xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. dubna 2014
JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu