22 Cdo 2929/99

Přípustná míra působení stavby na okolí a omezení práv vlastníka

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxní vlastníků sousedních nemovitostí.
I. Svěřuje-li příslušný zákon rozhodování o námitkách účastníka stavebního řízení týkajících se zastínění bxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxe vznesené ve stavebním řízení, že povolovaná stavba způsobí zastínění sousední stavby, proto není v pravomoci soudu, a to ani v případě, že stavební úřxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxotné zřízení stavby není rušením vlastníků sousedních nemovitostí, tím mohou být jen účinky stavby (např. zastínění sousedních nemovitostí).
Z odxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxovanému bylo uloženo zdržet se zbudování stavby administrativní budovy v návrhu blíže uvedené. Dále zamítl "návrh žalobkyně, aby proti tomuto rozsudxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx". Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalovaná podala 25. 6. 1996 stavebnímu úřadu Magistrátu města P. žádost o vydání územního rozhodnutí pro umxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa zastínění, nadměrně omezí její vlastnické právo k sousední budově. Stavební úřad řízení o umístění stavby přerušil a odkázal žalobkyni s námitkami nx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxru přiměřenou poměrům nedojde. Snížení intenzity osvětlení kanceláří žalobkyně by se v případě existence zamýšleného objektu "týkalo jenom relativxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.
Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobkyně dovolání. Uvádí, že soud prvnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xby znalec doplnil svůj posudek z hlediska obsahu ČSN 705305. Poukazuje zejména na čl. 46 a čl. 48 uvedené normy s tím, že otázka negativního dopadu plánovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 730580 dovozuje nemožnost využití svých stávajících kanceláří v rozsahu 10 pracovních míst. Neztotožňuje se s názorem odvolacího soudu, který skutkxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xe stavebnímu zákonu a předpisům týkajícím se navrhování nových staveb v těch jejich ustanoveních, dotýkajících se negativních účinků a vlivů takovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxné osvětlení smíšené", a namítá, že opak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxitost zásadního právního významu. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a tomuto soudu věc vráxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu o dvě tvrzení, která na sebe navazovala, nicméně šlo o tvrzení samostatná. Jednak opírala žalobu o rozhodnutí stavebního úřadu, který ji odkázal s náxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke které mělo dojít v důsledku budoucího zásahu. V dovolání vytýká soudu, že věc dostatečně neposoudil podle technických norem, a za otázku zásadního vxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xtázka v judikatuře dosud řešena. Touto otázkou se však dovolací soud již zabýval; i když v dále uvedené věci šlo o námitku vznesenou ve stavebním řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x§ 37 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon (StavZ)], a rozhodne o námitkách účastníků řízení (§ 39 StavZ). Sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxých nebo jiných práv k pozemkům a stavbám, ale překračují rozsah pravomoci stavebního úřadu nebo spolupůsobících orgánů státní správy (§ 137 odst. 1 Stxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření nebo by umožnila jeho uskutečnění jen v podstatně jiné míře či formě, odkáže stavební úřad navrhovatele nebo jiného účastníka podle povahy náxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxostí stavebního úřadu zkoumat, zda návrh na vydání rozhodnutí odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, které jsou upraveny obecně závaznxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), podle níž se postupuje u staveb, o jejichž umístění bylo pravomocně rozhodxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky (§ 63 vyhlášky č. 137/1998 Sb.). Podle vyhlášky postupují orgány, právnické osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí staveb, při kolaudaci, užívání, popřípadě odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu (§ 2 odst. 1 vyhlášky). Podle § x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxťování vod, oslňování a zastínění nesmí zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Splnění těchto požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxu poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxahující na jeho pozemek.
V rozsudku
Nejvyššího soudu
ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1889/97, publikovaném v ASPI, se uvádí, že z § 137 odst. 1, 2 Stavx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmoci stavebního úřadu nebo spolupůsobících orgánů státní správy. Zákon svěřuje stavebnímu úřadu posouzení otázky, zda dokumentace odpovídá obecnýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxavbu patří požadavek, aby zastínění způsobené stavbou nezhoršovalo životní prostředí v okolí dosahu stavby nad přípustnou míru (anebo nad míru přiměxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxebním řízení do pravomoci stavebního úřadu, který je povinen zabývat se zastíněním okolních staveb z úřední povinností (lze podotknout, že přitom je pxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxvé námitce vyplývá i z § 66 odst. 1 StavZ(v územním řízení jde o § 39 StavZ). Proto účastníka stavebního řízení, který namítá, že v důsledku zamýšlené staxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxch účastníka stavebního řízení týkajících se zastínění budov povolovanou stavbou stavebnímu úřadu, jde o případ, kdy je občanskoprávní věc svěřena k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxto není v pravomoci soudu, a to ani v případě, že stavební úřad účastníka na soud s touto námitkou odkáže.
Jinak řečeno, "přípustnou mírou" je třeba rozxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxustnou míru. Vzhledem k tomu, že tato otázka je již shora citovaným rozhodnutím řešena, a rozsudek odvolacího soudu není věcně s tímto řešením v rozporux xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxu stavbou dojde k zastínění v rozporu s technickými normami, případně stavebními předpisy včetně zastínění nad přípustnou míru, posoudí stavební xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx soudu. Nicméně vzhledem k tomu, že žalobce opíral žalobu i o tvrzený budoucí zásah do vlastnického práva, nebylo namístě zastavení řízení a postoupení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxpř. formulace, že námitka, že realizací stavby dojde k zastínění nad míru přiměřenou poměrům, je důvodná). Pokud jde o tuto část, není v dovolání, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zamítnutí žaloby bylo v případě, že žalobce se domáhal uložení povinnosti zdržet se zbudování stavby, a existenci této povinnosti dovozoval z tvrzeníx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxe níž lze jen žádat, aby se vlastník zdržel přesně vymezeného rušení. Samotné zřízení stavby není rušením vlastníků sousedních nemovitostí, tím mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx