21 Cdo 76/2011

Dopad neúčinnosti právního úkonu na všechny jeho neoddělitelné části

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxlům právně neúčinný právní úkon o převodu nemovitosti, vztahuje se tento právní následek na všechny neoddělitelné části tohoto právního úkonu, tedy i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně Jan Becher x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 8, proti žalovaným 1) J. H., 2) nezletilé H. H., obou zastoupených JUDr. Peterem Andrisem, advokátem se sídlem v Praze 7, Sxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. srpna 2010, č. j. 15 Co 101/2010-173, takto:
Rozsudek krajského soudu, rozsudek Okresního soudx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxx
xe vrací
Okresnímu soudu v Domažlicích k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Domažlicích dne 15.5.2009 doxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxo věcné břemeno spočívající v právu žalované 1) užívat doživotně a bezplatně byt v nemovitosti čp. 47 B. P., D. na stp. číslo 364, zapsaných na LV 427 pro k.xx xxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx samostatné, a to koupelny a WC se spoluužíváním veškerých společných prostor v domě i mimo něj, zejména pak vstupních prostor, chodeb, sklepa a půdy, s mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xěcné břemeno spočívající v právu žalované 1) doživotně a bezplatně užívat nemovitosti zapsané na LV číslo 508 pro k.ú. Ú. u D., a to rekreační chaty ev.č. xx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxího domku ev.č. 96 Ú. s příslušenstvím, a v podkroví rekreačního domku prostor na spaní. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že žalovaná 1) je povinna na záklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxx/2007-740, který nabyl právní moci dne 25.2.2009, zaplatit žalobkyni 5.000.000,- Kč jako přiměřené zadostiučinění a na náhradě nákladů řízení 85.72xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxuvou o zřízení věcného břemene ze dne 17.5.2006 zřídila ve prospěch žalované 1) předmětná věcná břemena. Žalovaná 1) nemá jiný hodnotný majetek anebo pxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxním věcných břemen ve svůj prospěch.
Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxyni společně a nerozdílně na náhradě nákladů 18.217,- Kč k rukám advokátky JUDr. Růženy Trojánkové. Soud prvního stupně zjistil, že žalovaná 2) nabyla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxem ve prospěch dárkyně [žalované 1)]; smlouva o zřízení věcného břemene byla v závislosti na smlouvě darovací učiněna ve stejný den, a to 17.5.2006. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxoveň dlužnicí žalobkyně, nemůže se podle názoru soudu prvního stupně zde uplatnit obrana, že osoba oprávněná z odporovaného právního úkonu nemohla úmxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spadá do vymezeného časového období a svědčí o úmyslu dlužnice zkrátit věřitele zcela nepochybně a zřízené věcné břemeno, které je zátěží převedených xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxho stupně uzavřel, že byly splněny všechny předpoklady pro určení neúčinnosti právního úkonu podle ustanovení § 42a občanského zákoníku.
K odvolánx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinny společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 14.070,- Kč k rukám advokátky JUDr. Růženy Trojánkové. Odvolaxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 42a občanského zákoníku neúčinná darovací smlouva ze dne 17.5.2006, kterou žalovaná 1) převedla na žalovanou 2) předmětné nemovitosti, a že ještě v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxádání majetkem osobami, které mají v úmyslu zkrátit věřitele, není ojedinělé, že zpravidla je odporovatelnost obou úkonů, darovací či kupní smlouvy a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od sebe nelze oddělit tak, že by pouze jedna z nich byla vůči věřiteli neúčinná, druhá ale účinná, nemohla v projednávané věci smlouva o zřízení věcného bxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se tento závěr i na smlouvu o zřízení věcného břemene. I když podle smlouvy o zřízení věcného břemene žalovaná 1) nabyla právo, které nelze postihnout účxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxně mohla uspokojit, a že tedy se jedná o smlouvu zkracující věřitele. Vyhovění žalobě nebrání ani to, že prodejem nemovitostí výkonem rozhodnutí nebo exxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxadném předmětu dražby by mohlo ovlivnit v neprospěch žalobce výtěžek dražby. Odvolací soud uzavřel, že soudy bylo rozhodnuto o neúčinnosti darovací sxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxčinná.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podaly žalované 1) a 2) dovolání. Namítají, že smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřely
de xxxx xxxx
x xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxhnutkami, především zkrátit věřitele, když konec konců úmysl jako takový ani prokázán nebyl, soud se uspokojil pouze s konstatací, že žalované konaly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxané od počátku tvrdí, že majetek žalobkyně je od počátku majetkem žalované 1), protože do současného období je platná darovací smlouva J. B., kterou do sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxučasného období probíhá celá řada sporů, které nejsou prozatím meritorně rozhodnuté a můžou mít zcela zásadní právní význam i na rozhodnutí napadené dxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xepřípustné odmítl. Souhlasí s odvolacím soudem, že nelze otázku neúčinnosti smlouvy o zřízení věcného břemene řešit jinak, než jak byla vyřešena otázxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxavomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnými osobami (účastníky řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), se nejprve zabýval otázkou přípxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxpustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v ustanovení § 237 o.s.ř.
Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxě, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxstné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o.s.ř. a jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce záxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o věci potvrzen. Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že soudem prvního stupně nebyl vydán rozsudek, kxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 píxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xři přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo jiné, že při xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xůže posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil.
Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přitxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xkutkových zjištění soudů nepodléhá přezkoumání dovolacím soudem - srov. § 241a odst.2 a § 242 odst.3 o.s.ř.), že žalovaná 1) uzavřela dne 17.5.2006 sx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxvala žalované 2) nemovitosti označené jako dům čp. 47 B. P., stp. 364, na které je tato nemovitost postavena, a pozemky ve zjedn. ev. - parc. pův. PK číslo 1xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxko rekreační chata ev. č. 96 Ú., stp. 395, na které je tato nemovitost postavena, o ostatní plocha 2161/14 tamtéž, jíž si žalovaná 1) za souhlasu zákonné zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx x xtp. číslo 364, na které je tato nemovitost postavena, a to byt, který se nachází v přízemí této nemovitosti a sestává z kuchyně a dvou pokojů s užíváním příxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxh prostor, chodeb, sklepa a půdy, s možností volného pohybu po celém domě a parcele a s možností přijímat ve všech vyhrazených místech a místnostech návšxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxho zákoníku doživotní a bezplatné užívání nemovitostí zapsaných na LV číslo 508 pro k.ú. Ú. u D., a to rekreační chaty ev. č. 96 Ú., stp. 395, na které je nemxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxačního domku ev. č. 96 Ú. s přísl. a v podkroví převáděné nemovitosti prostor na spaní; vklad práva do katastru byl podle této smlouvy povolen rozhodnutíx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxným rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 3.4.2006, č. j. 22 Cm 16/2000-575 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 26.1.2009, č. j. 3 Cmo 46xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xpojení s usnesením ze dne 1.10.2009, č. j. 5 C 93/2007-205, potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 18.5.2010, č. j. 13 Co 621, 622/2009-253, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxto rozhodnutí rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 2.8.2011, č. j. 30 Cdo 4578/2010-298 zrušena a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Za toxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ustanovení § 42a občanského zákoníku odporovat právnímu úkonu o zřízení věcného břemene k darované nemovitosti, které si dárce vyhradil při darovánx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxávané věci významné (určující), představuje napadený rozsudek odvolacího soudu rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx x.s.ř.
Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu práxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx odst. 1 občanského zákoníku). Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, muselxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a osobami jemu blízkými (§ 116 a § 117 občanského zákoníku), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, kdyx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrávním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch (§ 42a odstx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxhledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon. Rozhodnutí soudu, kterým bylx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (
exekuce
) postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem ušlo z dlužxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxporovaný právní úkon učinil, již takto nabyté majetkové hodnoty nepatří), může se věřitel - místo určení neúčinnosti právního úkonu - domáhat, aby mu txxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (v exekučním řízení), a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvatelného právního úkonu.
K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován (srov. § 42a odst. 1 občanského zákoníku) věřitel, jehož pohledávka za dlužxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxá byla věřiteli přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci) [srov. též rozsudek Nejvxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx legitimován k odpůrčí žalobě je v první řadě (srov. § 42a odst.3 občanského zákoníku) ten, s kým nebo v jehož prospěch byl právní úkon učiněn. Žaloba o zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxíkova majetku, musí směřovat vůči osobě, které vznikl z odporovatelného právního úkonu dlužníka prospěch.
Právo odpovídající věcnému břemeni, zříxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xebo při exekuci) uspokojení své vymahatelné pohledávky. Právnímu úkonu, kterým bylo zřízeno věcné břemeno, již z tohoto důvodu není možné (způsobem uxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxá se o závadu, která při soudním výkonu rozhodnutí nebo při exekuci prodejem zatížené nemovitosti ovlivňuje (může ovlivnit) výslednou cenu nemovitosxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxrá může mít vliv na (rozsah) uspokojení věřitele (oprávněného nebo dalšího oprávněného), který nemá svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem (sxxxx x xxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxtížení nemovitosti věcným břemenem může být na újmu (rozsahu) uspokojení pohledávky věřitele z výtěžku prodeje nemovitosti (z rozdělované podstatyxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo její části), jedná se (podle svého smyslu a účelu) o jediný právní úkon, jehož část spočívající ve zřízení věcného břemene nelze oddělit od ostatního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu. V případě, že je ve smyslu ustanovení § 42a občanského zákoníku vůči věřitelům právně neúčinný právní úkon o převodu nemovitosti, vztahuje se txxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe prospěch převodce nebo někoho jiného).
V projednávané věci žalovaná 1) darovala předmětné nemovitosti žalované 2) a při darování si současně vyhraxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxých břemen neučinila darování, byl by odůvodněn závěr, že část smlouvy žalovaných 1) a 2) ze dne 17.5.2006 o zřízení věcného břemene sdílí osud smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně pod sp. zn. 5 C 93/2007, aniž by o tom muselo být samostatně (a výslovně) rozhodováno.
Odvolací soud při svém rozhodování vycházel z toho, že o neúxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxený závěr ovšem nyní neplatí, neboť rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 7.8.2009, č. j. 5 C 93/2007-180 ve spojení s usnesením ze dne 1.10.2009x xx xx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx č. j. 30 Cdo 4578/2010-298 zrušeny a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolací soud proto nemohl dovodit, že by bylo v jiném řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxčinná.
Protože rozsudek odvolacího soudu není správný, Nejvyšší soud České republiky jej podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o.xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx České republiky rovněž toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně (Okresnímu soudu v Domažlicích) k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o.xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za středníkem a věta druhá, § 226 o.s.ř.).
Proti tomuto rozsudku není přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx