Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

22 Cdo 874/2010 Žaloba na rozhodnutí o důležité změně společné věci

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxnost rozhodnutí o důležité změně společné věci. O takovou změnu se nejedná v případě předložení dokumentace stavebnímu úřadu, neboť samotné předložexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Phxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxx xx xx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 1293/14, proti žalovaným: 1) IBS - ASSISTANCE, s. r. o. se sídlem v Kroměříži, 1. máje 575/11, identifikační číslo osoby: 27714438, 2) IBS INSURANCE BROxxx xxxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlem v Kroměříži, Prusinovského 185/7, 3) A. B. , 4) P. B. , oběma bytem v Kroměříži, 1. máje 575/11, o oprávnění k předložení projektové dokumentace stavexxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxx/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 15. července 2009, č. j. 59 Co 515/2007-354, takto:
I. Dovoláxx xx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xoci tohoto usnesení k rukám zástupce Mgr. Radka Vondráčka.
III. Ve vztahu mezi žalobci a prvním a třetím žalovaným a čtvrtou žalovanou žádný z účastníkx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxud v Kroměříži (dále jen "soud prvního stupně") rozsudkem ze dne 24. dubna 2007, č. j. 8 C 296/2004-282, zamítl žalobu, aby "soud dal žalobcům souhlas za žxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxace domu v k. ú. K. včetně vyznačení způsobu užívání jednotlivých prostorů, která byla zpracována panem V. L., pod číslem zakázky 13/2004 s datem vyhotoxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmu úřadu, Stavebnímu úřadu v K. o vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na stavební úpravy v bytovém domě v K. souvisejícími s elektroinxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx (dále jen "odvolací soud") k odvolání žalobců rozsudkem ze dne 15. července 2009, č. j. 59 Co 515/2007-354, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx ř., a uplatnili dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a), b) o. s. ř. Navrhli, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil, včetně rozsudku soudu prvxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdů, dovolání označil za nepřípustné a navrhl, aby bylo odmítnuto.
Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm druhého žalovaného tvoří součást procesního spisu, a dovolací soud proto na ně odkazuje.
Dovolání není přípustné.
Dovolání proti rozsudku, jímž oxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xůže být přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání pro řešení otázky zásadního právního významu se předpokládá, že dovolací soud bude reagovat na právní otázku, kterou dovolatel konkrétně vyxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 3080, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 775/2002, uvxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx. zn. IV. ÚS 414/01, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, C. H. Beck, svazek 29, 2003, pod pořadovým č. 23). Jestliže taková právní otáxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí věci, jež by se ocitla v rozporu s přezkumnými limity dovolacího řízení, danými zejména ustanovením § 242 o. s. ř. (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy -
www.nsoud.cz
nebo usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 22 Cdo 1762/2007, uveřejněné tamtéž).
Dovolateli vymexxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxadním právním významu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.
Dovolatelé vymezili následující právní otázky, které podle jejich názoru zakládajx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnceláře, je důležitou změnou ve smyslu § 139 odst. 3 xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxího rozhodnutí lze podřadit pod pojem hospodaření se společnou věcí, resp. zda jde o dispozici, k níž je potřeba souhlasu všech podílových spoluvlastnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxtanovení § 3 občanského zákoníku.
Z hlediska procesní ekonomie je dovolací soud především nucen konstatovat, že i kdyby se měla prosadit argumentacx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxarakteru změny užívání části nemovitosti k bytovým účelům na užívání k nebytovým účelům nemůže v daném případě založit přípustnost dovolání pro řešenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxdčení odvolatelů - nemělo žádný význam, jak bude uvedeno dovolacím soudem dále,
Ad 2) ani otázka, zda předložení projektové dokumentace stavebnímu úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxbci s argumentací vycházející z toho, že většinoví vlastníci podali žádost o změnu určení části nemovitosti z bytů na kanceláře, která v konečném důslexxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxavebním řízení bude na základě dokumentace předložené většinových spoluvlastníkem zjištěno, že výměra užitné plochy k nebytovým prostorům přesáhnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxci "skutečný stav užívání nemovitosti". Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že v řízení vedeném u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 147/2003 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x uvedeného je zřejmé, že hospodařením se společnou věci je v daném případě rozhodnutí většinových spoluvlastníků o zamýšlené změně části nemovitosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení stanoviska vycházejícího z předchozího rozhodnutí o hospodaření se společnou věcí, nikoliv však samotné hospodaření se společnou věcí, tím spíšx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxí. Je proto případně na žalobcích, aby uplatnili obranu právě proti tomuto rozhodnutí většinových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, cox xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx že předložení dokumentace stavebnímu úřadu je hospodařením se společnou věcí, je zjevné, že nemůže jít o důležitou změnu společné věci, neboť samotné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xdst. 3. Režim § 139 odst. 2 obč. zák. pak nemůže v daném případě přicházet do úvahy již proto, že
ingerence
soudu je namístě pouze, nedosáhne-li se většixxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x obč. zák. neumožňuje a postup podle odst. 3 uvedeného zákonného ustanovení nepřichází do úvahy.
Dovolatelé dále vymezují otázku, zda neudělení souhxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxtelé vztahují ke skutečnosti, že žalovaní jako většinoví spoluvlastníci vyjádřili nesouhlas se stavebními úpravami, které žalobci provedli a které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxá pochybnost o tom, že nemůže jít o důležitou změnu společné věci opětovně již proto, že neudělením souhlasu k podání žádosti o vydání stavebního povolexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xsou přehlasovanými menšinovými podílovými spoluvlastníky. Nadto jak správně uzavřel odvolací soud, zabudování elektrického kabelu v průjezdu spoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx. zák. vyplývá, že pokud o hospodaření se společnou věcí rozhodli spoluvlastníci s většinovým podílem, platí jejich rozhodnutí. Spoluvlastníci, ktexx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx společné věci. Odstavec 3 však představuje výjimku z odstavce 2 a vztahuje se jen na případy sporu menšinových podílových spoluvlastníků s většinovýmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí v tak zásadní otázce hospodaření se společnou věcí, jakou je důležitá změna společné věci (k tomu srovnej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx).
Podstata ustanovení § 139 odst. 3 obč. zák. spočívá v tom, že menšinoví podíloví spoluvlastníci mohou úspěšným podáním žaloby zvrátit rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxto žaloba však nemůže sloužit k prosazení důležité změny společné věci proti vůli většinových spoluvlastníků (k tomu srovnej rozsudek Krajského soudx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxinoví podíloví spoluvlastníci nejsou věcně legitimováni k podání žaloby na nahrazení souhlasu většinových spoluvlastníků domu s již provedenými stxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxh stránkách Nejvyššího soudu České republiky -
www.nsoud.cz
).
Souhrnně lze v poměrech souzené věci uzavřít, že žalobci formulací petitu na nahrazenx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí (§ 139 odst. 2 věta druhá obč. zák.) musí být zjevné, že se jím nahrazuje to, co chybí k dosažení většiny xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xetitem navrhovat nahrazení chybějícího projevu vůle spoluvlastníka ke konkrétnímu projevu hospodaření se společnou věcí (k tomu srovnej rozsudek Nxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 1435). O postup podle § 139 odst. 2 obč. zák. však v dané věci nemůže jít proto, že žalobci jsou přehlasovanými minoritnímx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxsudku soudu prvního stupně totiž výslovně tvrdili, že se žalobou domáhají nahrazení projevu vůle žalovaných ve smyslu ustanovení § 139 odst. 3 obč. záxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx vyhovět nebo ji zamítnout. Je vyloučeno, aby soud svým rozhodnutím měnil učiněné většinové rozhodnutí, a to i tehdy, pokud by návrhu vyhověl a dospěl k zxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxlace žalobního petitu by pak měla korespondovat nesouhlasnému stanovisku s většinovým rozhodnutím a bude záviset na jeho konkrétním obsahu (k tomu srxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxliv žalobci směřují k aplikaci § 139 odst. 3 obč. zák., v jehož rámci se mohou domáhat toliko přezkumu rozhodnutí většinových podílových spoluvlastníxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxk. Navíc se aplikace § 139 odst. 3 obč. zák. domáhají ve vztahu k faktickému postupu majoritních spoluvlastníků (nepředložení projektové dokumentacxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí se společnou věcí v podobě důležité změny společné věci.
Již z těchto důvodů nemohla být žaloba žalobců důvodná (bez přihlédnutí k věcné argumentaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xutnosti změny žaloby, vystihují tím dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a tvrdí, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx x xkolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. u dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřihlíží.
Naxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxm právem (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. září 2002, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebylo možno vyhovět už s ohledem na vymezená žalobní tvrzení a z nich vycházející petit; jakákoliv poučovací povinnost o tom, jakým způsobem by měli žaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xni okolnost, zda "v obou právních věcech je možné a přiléhavé použití § 3 obč. zák." nemůže založit zásadní právní význam napadeného rozhodnutí. Žalobxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxby bylo možno v důsledku takového naznačeného jednání žalovaných uvažovat o tom, že jejich rozhodnutí o hospodaření se společnou věcí v podobě důležitx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x podáním žádosti o kolaudaci garáže a předložením projektové dokumentace), mělo by to za následek absolutní neplatnost právních úkonů - rozhodnutí poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhrazení projevu vůle, neboť právní režim § 139 odst. 3 obč. zák. slouží toliko k prověření a posouzení rozhodnutí většinového podílového spoluvlastnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xe dovolatelé směřovali dovolání výslovně do "všech" jeho výroků, napadli i výrok rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení; proti výroku o náxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx01, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2003).
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proto podle § 243b odxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x xxx xdst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. neboť druhá žalovaná má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxné vyhláškou č. 277/2006 Sb., vyčíslená podle § 8 (po snížení ve smyslu § 14 odst. 1, § 15 ve spojení s § 10 odst. 3 vyhlášky o 50 % a o dalších 50 % podle § 18 odxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxávní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Dovolací soud proto uložil žalobcům povinnost společně a nerozdílně nahradit žalované náklady dovolacího řízení v uvedené celkové výši do tří dnů od pxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a ostatními žalovanými vychází ze skutečnosti, že v dovolacím řízení procesně úspěšným žalovaným náklady řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Poxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxněný domáhat výkonu rozhodnutí.
V Brně dne 22. února 2012
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu