22 Cdo 2380/2009

Právo nezbytné cesty - nadjezd nad stavbou

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx její součást, nelze zřídit. Má-li být zřízeno právo cesty ve smyslu § 151o odst. 3 obč. zák. také přes místo, kde se nachází stavba, je nutné rozlišovat, xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xadjezdu nad stavbou.
Vyšel-li odvolací soud ve svém rozhodnutí bez dalšího ze závěru, že podle § 151o odst. 3 obč. zák. je vyloučeno zřízení věcného břxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxho právní posouzení věci považovat za správné.
ROZSUDEK
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Pxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem ve Vsetíně, Na Příkopě 797, proti žalovanému J. V. , zastoupenému JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xne 28. listopadu 2008, č. j. 11 Co 356/2008-427, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. listopadu 2008, č. j. 11 Co 356/2008-427,
se ruší
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx8, č. j. 9 C 95/2001-362, zřídil "ve prospěch vlastníka stavby - objektu bydlení č. p. 43 postaveném na p. č. 294/1, zapsáno v katastru nemovitostí na listx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxy jednostopými a dvoustopými vozidly, které bude v souladu zejména s předpisy vodohospodářskými a předpisy o ochraně přírody a krajiny, a to přes p. č. 1xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xracoviště Vsetín tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva č. 1102-348/2006 ze dne 3. 11. 2006 zhotoveného firmou Gxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxlacení uložil žalobci ve prospěch žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II. rozsudku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky III. a IVx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí přes náhon žalovaného na pozemku parc. č. 15925/1; toto řešení je však v rozporu s § 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., protože jde o závadx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí řešení pro přístup v místě, označeném geometrickým plánem, jehož vymezení určuje soudem stanovený rozsah věcného břemene, zvolí. Zřízené věcné břexxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxlená varianta neznamená zásah do vlastnického práva ostatních osob (mimo otce žalobce, který s ní souhlasí), znamená pokračování přístupu žalobce na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxupu navrženými v průběhu řízení žalovaným, jejichž opodstatněnost však neshledal. Současně určil výši náhrady za zřízené věcné břemeno a uzavřel, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx. založit oprávnění žádat o zrušení věcného břemene.
Krajský soud v Ostravě (dále jen "odvolací soud") k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 28. listxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxastníka stavby - objektu bydlení č. p. 43
post
. na p. č. st. 294/1 přes p. č. 15925/1 v k. ú. H. v rozsahu dle geometrického plánu č. 1102-348-2006 ze dne 3. 11x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozsudku).
Odvolací soud převzal skutkový stav zjištěný soudem prvního stupně a doplnil dokazování výpisem z kxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxuh pozemku vodní plocha". Dospěl následně k závěru, že pozemek, který má být věcným břemenem zatížen, není způsobilým, aby na něm bylo možno vykonávat pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xbjektivně možné, neboť se jedná o vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; ustanovení § 151o odst. 3 však umožňuje zřídix xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nemůže již z toho důvodu být žaloba důvodná.
Nadto odvolací soud poukázal na skutečnost, že mezi tím, oč žalobce fakticky usiluje, a mezi zněním "požadxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xalovaný je oprávněn provozovat mlýnský náhon. Stavba můstku, který by umožňoval mimo jiné i jízdu dvoustopými vozidly nad vodním náhonem, v blízkosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhodnou-li se účastníci, nelze vyloučit ani možnost postupu podle § 108 stavebního zákona a "místo jeho výstavby".
Rozsudek odvolacího soudu napadl žxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x písm. b) o. s. ř. Namítal, že ustálená
judikatura
, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxusedící stavbu. V daném případě je nutné omezit vlastníka stavby - vodního náhonu a až po zřízení věcného břemene v určitém místě je možné vybudovat přes xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxkolika kilometrů a táhne se až do katastru sousední obce Janová.
Podle názoru dovolatele není rozdíl mezi tím, oč žalobce usiloval a mezi zněním žalobnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Odvolací soud převzal bez jakýchkoliv důkazů tvrzení žalovaného, že žalobce usilujx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvádí, že právě v blízkosti navrhovaného můstku bude stát vodní elektrárna.
Dovolatel vyjádřil souhlas se závěrem odvolacího soudu, že stavba můstkx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvebníkovi můstku průkaz toho, na základě jakého titulu je oprávněn provést stavbu můstku nad vodním náhonem, tedy že má např. souhlas vlastníka náhonu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám pak nemůže ve správním řízení zřídit ve prospěch stavebníka věcné břemeno ani provést vyvlastnění, protože stavba můstku není veřejně prospěšnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx navrhl proto, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný se v plném rozsahu ztotožnil se závěry odvoxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII boxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.
Dovolací soud proto při prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxxx xx x xx xx xx xovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil, c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
Nejvyšší soud České republiky, po zjištění, že dovolání je přípustxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.
Podle § 242 odst. 3 xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i kdxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxým ke zřízení věcného břemene, jestliže se na tomto pozemku nachází stavba - vodní dílo, a nelze proto zřídit věcné břemeno ke stavbě ve vlastnictví žaloxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, není správný a je v rozporu s judikaturou dovolacího soudu.
Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 22. dubna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1274/2003, uvxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxty přes budovu, tj. tak, že by cesta využívala budovu a vedla by přes její součást.
O tento případ se však v souzené věci nejedná, neboť žalobce se nedomáhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxeřejněném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 6290 uvedl, že má-li být zřízeno právo cesty ve smxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxk dovolací soud přihlásil i následně např. v rozsudku ze dne 10. srpna 2008, sp. zn. 22 Cdo 4399/2007, uveřejněném na internetových stránkách Nejvyššíhx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, neboť
mutatis mutandis
musí obdobná úvaha platit i pro případy, kdy se má věcné břemeno práva cesty realizovat formou nadjezdu nad stavbou.
Vyšel-lx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxného, jen proto, že má jít o pozemek zastavěný, nelze jeho právní posouzení věci považovat za správné a dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. řx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxty, které by mu umožnilo - následně prostřednictvím stavebního řízení - realizovat přístup ke své stavbě přes pozemek žalovaného formou povolení vybuxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x ač na této úvaze své zamítavé rozhodnutí nezaložil - že mezi tím, oč žalobce fakticky usiluje, a mezi zněním "požadovaného petitu" je zásadní rozdíl, kdxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxl spočívat; naopak žalobce sám v průběhu řízení trvale a opakovaně poukazoval na skutečnost, že se domáhá zřízení věcného břemene proto, aby rozhodnutx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxebním řádu (stavební zákon), podle kterého žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a idenxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v kataxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtek přijaté podle zvláštního právního předpisu.
Rozhodnutí o zřízení práva nezbytné cesty, kterého se žalobce domáhá, bez dalšího nezakládá jeho opxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ani netvrdí), ale má zjevně pro účely stavebního řízení sloužit jako občanskoprávní titul pro stavební řízení, v jehož rámci bude stavební úřad žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodujících skutečností, a navrženým žalobním návrhem, vystihuje odvolací soud okolnost, že mezi tvrzenými rozhodujícími skutečnostmi a žalobnxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxla založena na nezpůsobilosti pozemku žalovaného být zatížen právem odpovídajícím věcnému břemenu, šlo by o vadu žaloby, která by opodstatňovala posxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému
Lex
Data nebo Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 508).
Rozhodnutx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxx xxátil xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx
xxučení:
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. ledna 2012
Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty