6 A 243/98

Povolení provozovat lanovou dráhu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxanoví kritéria pro určení místní příslušnosti, je na místě posoudit místní příslušnost podle § 7 správního řádu.
Věc: Obec M. Ú. proti žalovanému Minixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxvé dráhy akciové společnosti L. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí odvolala mj. s tím, že je 49/100 podílovým spoluvlastníkem lanové dráhy, s druhým xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxtí drážního správního úřadu potvrdilo.
Žalobu, podanou proti rozhodnutí o odvolání, vrchní soud zamítl.
Z Odůvodnění:
Žalobkyně nezákonnost rozxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xrotiprávní stav. Nezákonnost byla kumulována odnětím odkladného účinku odvolání. Za rozhodující však považuje nesprávné posouzení příslušnosti dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvání dráhy. Jasně je stanovena místní příslušnost pouze pro licence, naproti tomu při vydávání úředního povolení je dána podle územního principu. Zákxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx x správního řádu, protože by to znamenalo možnost vydání rozhodnutí různými správními orgány pro různé subjekty vztahující se k témuž předmětu, k jedinx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxil tak právní vztah na území obce, které se dráha bezprostředně týká. Je-li pro udělení licence k drážní dopravě stanovena příslušnost jediného správnxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx nelze volit jinou zásadu než většinovou. V daném případě se drážní cesta nachází z větší části (více než 58 %) v územním obvodu žalobkyně. Rozhodnutím žaxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxa pověřena provozováním dráhy většinovým spoluvlastníkem, Obcí P. a požádala drážní orgán jak o úřední povolení, tak o licenci. Žalovaný v odvolacím řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxbo změně. Konkrétně nebyly uvedeny všechny doklady, osvědčující vztah žadatele k dráze a v odůvodnění bylo použito informace o návrhu novely zákona o dxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Žalovaný je názoru, že podle § 64 zákona o dráhách je třeba vycházet z § 7 odst. 3 správního řádu. Ze zákona o dráhách nelze dovozovat většinovou zásadu; pxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xanové dráhy podala L., a. s., u Městského úřadu v P. dne 10. 11. 1997. Žádost má náležitosti a přílohy, stanovené v § 15 odst. 1 zákona o dráhách a jsou připoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxteli nesouhlasí, jeho činnost považuje za protiprávní, neboť k ní jako druhý spoluvlastník dráhy nedala souhlas.
Stavební úřad poté povolil dráhu prxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx není oprávněn ohrožovat provozuschopnost dráhy, a to ani v případě dráhy regionální. Navíc v připravované novele zákona o dráhách se počítá i s možnostx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x správního řádu odkladný účinek z důvodů hrozící nenahraditelné újmy (což je blíže zdůvodněno).
Žalobkyně v odvolání poukázala na nerespektování nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxkona o dráhách. Právní vztah k části dráhy je nesmyslný, vlastnictví nebylo rozděleno, upozornění na možnost sankce je vyhrožováním, naopak měl být saxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí správního drážního úřadu potvrdil. V důvodech mj. uvedl, že nesouhlas odvolatelky je důsledkem vleklého spoluvlastnického sporu, o němx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxítnuta. Z hlediska právního vztahu byla dostačující dohoda s většinovým spoluvlastníkem. Vyloučení odkladného účinku bylo řádně zdůvodněno, zájmex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí a uvést důvody, v nichž spatřuje porušení právního předpisu, když jedině posouzením zákonnosti naříkaného rozhodnutí se soud může zabývat. Toxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxm správního řízení a účinky procesních úkonů před správními orgány učiněných soud nevážou. Přitom odvolací orgán na podané odvolání reagoval a s odvolxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí bylo vydáno poté, co žadatel již dráhu provozoval, že byl nezákonně vyloučen odkladný účinek opravného prostředku a zejména, že ve věci rozxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xeho vydání je splnění podmínek tímto zákonem stanovených, a pouze k tomu je správní orgán povinen přihlížet. Skutečnost, že žadatel provozoval dráhu nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není v oboru veřejného práva ničím výjimečným, výslovně s ní počítá např. stavební zákon. Vydáním úředního povolení neoprávněnému provozovateli - za xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxvnosti aktu.
S námitkou protiprávního odnětí odkladného účinku je žalobkyně prekludována. Proti rozhodnutí o odnětí odkladného účinku není odvoláxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo. Pro uplynutí lhůty stanovené v § 250b odst. l o. s. ř. tento výrok již nemohl být touto žalobou napaden. Soud se proto již nemusel zabývat otázkou, zda rxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxupně vydat úřední povolení k provozování dráhy za situace, kdy nadpoloviční část trasy dráhy spadá do územního obvodu žalobkyně. Podle § 11 odst. 2 zákoxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx 2 zákona). Místní příslušnost upravuje zákon o dráhách v § 57 odst.3 tak, že příslušnou je obec, v jejímž územním obvodu se lanová dráha nachází; pouze prx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxha vede územními obvody dvou nebo více obcí (s výjimkou licenčního řízení, o které se však v daném případě nejedná), žádná pravidla nelze dovodit ani z obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxhyb o tom, že se jedná o řízení o právech a povinnostech v oblasti státní správy ve smyslu § 1 správního řádu, a tedy pro řízení správní řád platí, s výjimkamx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxního řádu. Jestliže je podle speciálního zákona místně příslušných více správních orgánů a speciální zákon neupravuje jejich vztah či posloupnost, axx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxrý řízení zahájil jako první, pokud se příslušné orgány nedohodly jinak. Ze správního spisu nevyplývá - a žalobkyně to ani netvrdí - že by bylo vedeno řízxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxt správního orgánu a byl oprávněn o podané žádosti o úřední povolení k provozování dráhy rozhodnout.
Důvody žalobkyně poukazující na nevhodnost takoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxuze zákonnost rozhodnutí i postupu ve vztahu k zákonům platným v době rozhodování. Z pohledu řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx