31 Cdo 832/2008

Převod vlastnického práva k nemovitostem; příslušenství nemovitosti

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (3)
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtví věci v § 121 odst. 1 obč. zák., vznikají, mění se nebo zanikají práva uvedená v § 1 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. - vlastnické právo, zástavní právo, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxu nemovitostí. V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, mají být označeny tyto nemovitosti způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 zákona č. 344xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxpubliky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Ludvíka Davida, CSc., JUDr. Ljubomíra Drápalax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxdré, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně AGROMACHINE, s. r. o. , se sídlem ve Švihově, Komenskéhx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxČ 339 01, proti žalovanému Mgr. Františku Škůrkovi , bytem v Klatovech, Měchurova 372, PSČ 339 01, jako správci konkursní podstaty úpadce Zemědělského xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx. zn. 39 Cm 2/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. září 2007, č. j. 15 Cmo 103/2007-282, takto:
Rozsudek Vrchníxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
s výjimkou té části, která se týká zamítavého výroku rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé; v tomto rozsahu se věc
vrací
soudu prvního stupně k dalxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxCHINE, s. r. o. a směřující vůči žalovanému správci konkursní podstaty úpadce Zemědělského družstva Švihovv yloučil ze soupisu majetku konkursní podxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 100, váhu na stavební parcele č. 96 a sociální zařízení u starého kravína na stavební parcele č. 142, vše v k. ú. Točník, 3/ váhu na stavební parcele č. 43, sxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx na stavební parcele č. 160 a provozní budovu s kotelnou na stavební parcele č. 163, vše v k. ú. Červené Poříčí, 5/ technologické zařízení sušky BS-18, tj. xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxě požadavku na vyloučení stavby letního výkrmu prasat na stavební xxxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxního stupně v této věci, když první rozsudek ze dne 1. března 2006, č. j. 39 Cm 2/2002-147 (jímž soud vyhověl vylučovací žalobě jen ohledně čerpací stanicx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx a sociálního zařízení u starého kravína na stavební parcele č. 142, vše v k. ú. Točník, váhy na stavební parcele č. 43, v k. ú. Vícenice, a technologického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxní soud v Praze usnesením ze dne 5. ledna 2007, č. j. 15 Cmo 131/2006-197.
Soud prvního stupně po doplnění dokazování dospěl k závěru, že sporné nemovitoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxství věcí hlavních byly sporné nemovitosti vydány žalobkyni dohodami o vydání nemovitostí ze 6. ledna 1997, 11. prosince 1997 a 26. května 1998 (dále jex xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xovinnostmi". Přechodem vlastnického práva ke stavbě hlavní přešlo na žalobkyni také vlastnické právo ke stavbám vedlejším (sporným nemovitostem), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjetek úpadce nebyl tento objekt zapsán v katastru nemovitostí a podle výpovědí svědků nebyl nikdy určen ke společnému užívání s jinou stavbou vydanou dx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu výroku rozsudku ve věci samé) i žalovaného (proti vyhovujícímu výroku rozsudku ve věci samé) Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušenstvím nemovitostí, které žalobkyně získala na základě dohod o vydání. Soudu prvního stupně přisvědčil i v závěru, že splňují všechna "zákonxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo věci nemovité v právním smyslu již v době uzavírání dohod o vydání a jejich vlastníkem byl úpadce. Zdůraznil, že příslušenství sdílí právní osud věci hxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxtví k věci hlavní zapsáno jako samostatná nemovitá věc v katastru nemovitostí či nikoli. Příslušenství hlavních staveb proto nebylo třeba v dohodách o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, že obě váhy jsou umístěny ve stavbě pevně spojené se zemí, tzn. ve stavbě, jež je nemovitostí, a ta je příslušenstvím jiné nemovitosti. Stavby, v nichž jxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xlastnictví úpadce na základě dohod o vydání movitých věcí z 6. ledna 1997 a 1. února 1998, v nichž jsou výslovně uvedeny.
Proti té části rozsudku odvolacxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxtanovení § 237 odst. x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. 2 písm. b/ o. s. ř., tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí (v doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nemovitosti jsou příslušenstvím jiných nemovitostí vlastněných žalobkyní jako věci hlavní a proto jako takové nemusely být výslovně uvedeny ve smloxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xosouzení této otázky jsou rozhodnutí soudů obou stupňů v rozporu s hmotným právem.
Soudy obou stupňů pak kritizuje za to, že při rozhodování pominuly jxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxkoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. září 2003, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 (jde o rozsudek uveřejněný pod číslem 75/2004 Sbírky soudních rozhoxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xx. 32 Odo 454/2004 (jde o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006), jež jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xřevodu příslušenství vůbec dojít, vyjádření vůle toto příslušenství převést, a to v písemné formě. Teprve vyjádření vůle převést příslušenství věcix xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxvané účastníky.
Dále dovolatel uvádí, že výše označeným rozhodnutím předcházelo rozhodnutí (bývalého) Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. července 1985, xxx xxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx. 1 obč. zák.) může být převedeno na nového nabyvatele, a to buď zároveň s věcí hlavní, nebo nezávisle na tomto převodu nepřechází však vždy bez dalšího nx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxslušenstvím. Součásti věci hlavní (§ 120 obč. zák.) však přecházejí na nového nabyvatele věci hlavní, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o převxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxe je považovat ani za součást jiných věcí, přičemž jejich případným "oddělením" nedojde ke znehodnocení jiné stavby, jakožto věci hlavní.
Dále dovolxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx2004-200, jímž Nejvyšší soud odmítl dovolání žalobkyně.
Žalobkyně ve vyjádření navrhuje dovolání zamítnout jako nedůvodné.
Tříčlenný senát č. 29x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx Odo 454/2004.
Proto věc postoupil podle ustanovení § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některýxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodního kolegia věc projednal a rozhodl o ní v souladu s ustanoveními § 19 a § 20 odst. 1 uvedeného zákona.
V rozsahu, ve kterém odvolací soud napadenýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zamítl, je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. Ve zbývajícím rozsahu Nejvyšší soud shledává dovolání přípustným podle uxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnství věci hlavní (kterou je nemovitost) je nezbytná pro závěr, že s věcí hlavní bylo na jejího nabyvatele převedeno rovněž její příslušenství tvořené xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnictví žalobkyně získala na základě dohod o vydání nemovitostí jako věcí hlavních, a na závěru, podle kterého je-li v dohodách o vydání výslovně uvedenxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxa šlo v době převodu o nemovitosti podléhající zápisu do katastru nemovitostí nebo nikoliv.
Nejvyšší soud, jsa vázán uplatněným dovolacím důvodem a jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxí (do 31. prosince 2007) plyne z ustanovení § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Dovolání je dxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxk z hlediska úpravy příslušenství v občanském zákoníku není rozdíl mezi příslušenstvím, kterým je nemovitost zapisovaná v katastru nemovitostí a příxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx sp. zn. 22 Cdo 1844/2004 a v rozsudku ze dne 28. června 2006, sp. zn. 32 Odo 454/2004, nemá oporu v ustanovení § 121 odst. 1 obč. zák.
Z uvedeného vyplývá, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, stala se žalobkyně vlastnicí i těchto nemovitostí jako příslušenství věcí hlavních, byť nebyly v dohodách o vydání věcí specifikovány. Závěr odvolxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xormulovaným právním názorem neztotožnil.
Podle ustanovení § xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
Otázkou, kdy může dojít k převodu nemovitosti, jež je příslušenstvím věci hlavní, se Nejvyšší soud zabýval v již zmíněném R 75/2004. V něm dovodil, že tvxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření vůle převést příslušenství věci vytváří předpoklady pro zkoumání, zda tato vůle byla vyjádřena natolik dxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxvitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo nikoliv. Ustanovení § 121 odst. 1 obč. zák. sice žádné rozlišení příslušenství věci z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxx 1811) nestanoví však ani to, že by příslušenství přecházelo na nabyvatele věci hlavní bez ohledu na to, zda a jakou formou vyjádří účastníci smlouvy vůlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisů, upravujících nakládání s věcmi. "S ohledem na tradici založenou obecným občanským zákoníkem v praxi ovšem nadále přežívá představa, že přísluxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xýslovné zákonné úpravě, lze mít za to, že právní osud příslušenství je třeba ve smlouvách výslovně upravit" (Barešová, E., Baudyš, P.: Zákon o zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vlastníku věci hlavní a je jím určena k tomu, aby byla s hlavní věcí trvale užívána, řídí se její právní osud jak úpravou příslušného smluvního typu, tak i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxaduje zákon nebo dohoda účastníků (§ 46 odst. 1 obč. zák.). Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxximkou případů, kdy zvláštní předpis (jiný než občanský zákoník) stanoví jinak; ohledně příslušenství žádný předpis nic jiného nestanoví.
Podle § 1 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx republiky (dále jen "katastr") se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného pxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxáva (dále jen "vklad"), pokud tento zákon nestanoví jinak". Tato práva "vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoníx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xo ani pokud jde o jejich evidenci v katastru nemovitostí, ani pokud jde o pravidlo, že práva k nim vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru.
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxedkupní právo s účinky věcného práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí - vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxx xák. V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, mají být označeny tyto nemovitosti způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxží, budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, resp. dalšími způsoby v tomto ustanovení předepsanými (viz téx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xelký senát poznamenává, že tento právní názor nic nemění na závěrech dosavadní judikatury umožňující překlenout určité nepřesnosti ve smlouvách, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 30. ledna 2008, sp. zn. 21 Cdo 1757/2006, ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2105/2006, ze dne 21. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1799/2004, a další).
Uvedený právxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xavazuje na něj a dále jej rozvíjí. V tomto rozsudku se uvádí: "Příslušenství tvoří věci samostatné, které mohou být samostatným předmětem právních vztxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxelo i příslušenství věci. K převodu příslušenství na nabyvatele věci hlavní je vždy třeba projevit zákonem předepsaným způsobem vůli převést i přísluxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxzí. Opačný názor nelze opřít o žádné ustanovení platného práva". Je-li "příslušenstvím" nemovitosti jiná nemovitost, evidovaná v katastru nemovitoxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxního zákona a podléhající vkladu do katastru nemovitostí. Stejně je citované rozhodnutí velkého senátu vykládáno v odborné literatuře (Kuba. B., Olixxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkého; možnost, že nemovitost podléhající evidenci v pozemkových knihách může přejít "bez dalšího" jako příslušenství jiné nemovitosti, byla vyloučxxx xxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostí, měl by za následek nárůst případů, kdy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtví převedeno, a vedl by strany ke sporům o vlastnictví. Budou-li na smlouvy o převodu všech nemovitostí evidovaných v katastru (pokud to zákon výslovnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxejmé, že je dán dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a vxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xx11
JUDr. František Ištvánek , v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Romana Říčková