8 As 11/2010 - 163

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtanovit opatrovníka. Jde o situace, kdy je osoba neznámého pobytu nebo sídla a o situace, kdy se jí prokazatelně nedaří doručovat. Nejde o dvě podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxčina,
Žižkova 57, Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2009, čj.KUJI 9994/2009, sp. zn. PS 4374/2008 PS/116/AS/2 o kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Žalovanému
se nepřiznává
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. h) a proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xřad kraje Vysočina rozhodnutím ze dne 25. 1. 2009, čj.KUJI 9994/2009, sp. zn. PS 4374/2008 PS/116/AS/2 odvolání žalobce proti výše uvedenému rozhodnuxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm Městské policie. Byl mu ustanoven opatrovník, který podal řádný a včasný opravný prostředek. O odvolání opatrovníka žalovaný rozhodl, rozhodnutí nxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2009 podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Namítal, že nebyly splněny podmínky pro ustanovení opatxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxbyl neznámého pobytu. K doručování prostřednictvím policie vůbec nedošlo a konstrukce o fikci doručení byla vytvořena až poté, kdy správní orgán zjisxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtrovníkem z důvodu nedobrých vztahů se žalobcem. Žalobce proto namítal, že funkci opatrovníka nemůže vykonávat osoba, která má k účastníkovi řízení nxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xamítl a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo. V odůvodnění konstatoval, že již v případě oznámení o zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxi, žalobce se na oddělení osobně dostavil, zásilku však odmítl převzít. Byl poučen o důsledcích odmítnutí převzetí zásilky. Zásilka obsahující opětoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx neomluvil. Následně byl učiněn pokus doručit žalobci rozhodnutí ve věci ze dne 9. 11. 2007 prostřednictvím Policie ČR a žalobce opět odmítl zásilku přexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxlobce si opakovaně odmítal přebírat písemnosti a rovněž se nedostavil k ústnímu jednání. Opatrovník byl proto žalobci ustanoven k ochraně jeho procesxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx se svým přístupem připravil o svá procesní práva. Zamítnutí odvolání žalobce pro nepřípustnost proto nebylo důsledkem tvrzené nezákonnosti postupu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxu vedení správního řízení evidentně vyhýbal přebírání veškerých písemností, o osud přestupkového řízení se začal aktivně zajímat až v době, kdy téměř xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí žalovaného podána nebyla. Pokud následně žalobce podal znovu proti rozhodnutí ze dne 9. 11. 2007 odvolání, směřovalo proti již v té době pravomocnémx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou následně opakovaně doplňoval. V podání ze dne 1. 1. 2010 nejprve navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa převozech autem, na skutečnost, že zákaz řízení má fatální dopad na rodinné podnikání, neboť byl jediný, kdo dodávkovým a malým nákladním autem zabezxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxval. V důsledku toho přišel rovněž o střídavou výchovu syna a obdržel žaloby na neplacení výživného. V mezidobí utrpěl rovněž jeho otec vážný úraz při auxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí měl soud zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti resp. nicotnosti. Pokud by krajský soud respektoval námitky předestxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxnoroval část jeho konkrétních námitek. Krajský soud měl vyslovit nesrozumitelnost postupu žalovaného, který rozhodl dvěma rozhodnutími o dvou odvoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí krajského soudu i v části, kdy krajský soud konstatoval, že "pokud žalobce mínil napadnout rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2008, byl by nucen žaloxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxížnosti stěžovatel uplatnil námitky vztahující se k vymezení skutku v rozhodnutí. Má zato, že byl uznán vinným ze spáchání přestupku ublížení na zdravxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xu zřejmé, co je mu kladeno za vinu. Zda to, že nedodržel bezpečnou vzdálenost, to, že narazil pravou přední částí vozidla do motocyklu, to, že zapříčinil xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxí zřejmé, z jakých důvodů byla ukládána sankce na samé horní hranici sazby. Zmínil, že za období od zavedení bodového systému nepřišel ani o jeden bod a za xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxrzení, že se chová v silničním provozu neukázněně a neohleduplně. Pokud bylo zranění účastníka nehody kvalifikováno jako přestupek proti občanskému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xdst. 1 písm. h) nebo § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích. Rozhodnutí z 9. 11. 2007 je podle jeho názoru složeno pouze z konstatování obsahu zákonnýxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtanovení § 47 odst. 3 správního řádu, čímž nebyly splněny podmínky řízení. Nejsou důvodné ani výtky, že měl možnost se s podkladovými materiály seznámxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, bylo naprosto vyloučeno, aby se správní orgán přiklonil k výpovědi motocyklisty.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí krajskéhx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxe 1. 1. 2010, kromě toho se obracel na Nejvyšší správní soud souběžně s úkony, které činil směrem ke Krajskému soudu v Brně (věc vedena u NSS pod sp. zn. Na 26xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxž je napadeno touto kasační stížností.
Stěžovatel nejprve žádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Svoji žádost podrobně zdůvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt podnikatelskou činnost, nemožnost návštěv nemocného otce resp. zajištění lékařské péče pro svého syna). Účelem rozhodování o přiznání odkladného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxe kterého se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí. Nejvyšší správní soud však přistoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxto. Kasační stížnost byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí dne 26. 1. 2010, tedy v době relativně nedávné. I proto nebylo třeba samosxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxvním soudnictví jsou povolány provádět (mimo jiné) přezkum rozhodnutí správních orgánů, pokud jimi dochází ke zkrácení na právech toho, kdo se žalobox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Z žalobních bodů musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmu v prvním stupni jako nepřípustné zamítl. Nepřípustnost byla shledána v tom, že šlo o opakované odvolání, když o předchozím opravném prostředku, ktexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxože podanou žalobu koncipoval v návaznosti na důvody uvedené v žalobou napadeném rozhodnutí. Namítal, že nebyly splněny předpoklady pro ustanovení oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadného účinku popisuje tyto vztahy se svým otcem zcela jinak), a proto nemohlo být rozhodnutí vydané v prvním stupni doručené opatrovníkovi považovánx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxba uplatňovat kasační důvody ve vztahu k napadenému rozsudku krajského soudu. Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxítat, v čem konkrétně krajský soud pochybil.
Stěžovatel však takto nepostupuje. Základní otázkou, kterou se zabýval jak žalovaný při rozhodování o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxně to, zda byly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka žalobci a konečně to, zda za situace, kdy bylo o odvolání podaném opatrovníkem žalovaným roxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxé kasační stížnosti vytýká správním orgánům a krajskému soudu, že nepřezkoumávaly vymezení sankcionovaného skutku, zabývá se jednotlivými skutkovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxsační stížnosti. Předpokladem, aby se jimi NSS mohl zabývat, není uplatnění ve správním soudnictví, ale v řízení před krajským soudem. To se nestalo. Axx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xak by bylo správní řízení "vráceno“ do stádia před vydáním rozhodnutí o opravném prostředku žalobce, který byl žalovanému doručen dne 29. 5. 2008. Ze spxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxolání podaného předtím jeho opatrovníkem. Lze zde zcela přisvědčit stanovisku krajského soudu, že ze správního spisu vyplývá, že žalobce o předchozíx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxitky vztahující se k doručování správního rozhodnutí vydaného v prvním stupni stěžovateli, okolnostem tohoto doručování a ustanovení opatrovníka kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xa str. 5 a 6 doplnění kasační stížnosti.
Nejprve je vhodné připomenout, že z ustanovení § 19 správního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (tedy v době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgánu nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušnéhx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxí tohoto ustanovení lze písemnost doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ze správního spisu vyplývá, že správní orgán zvolix xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxostí. Ze správního řádu nevyplývá, že k doručování písemností tímto způsobem lze přistoupit teprve tehdy, pokud nelze doručovat prostřednictvím proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxdnoznačně převažující, neznamená to, že by neúspěšné doručování podle § 19 odst. 2 bylo zákonnou podmínkou pro postup podle prvního odstavce. Pokud oxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ostatním. Ze správního řádu rovněž nevyplývá, že by bylo dáno adresátu písemnosti na výběr, který ze způsobů doručování bude v řízení akceptovat. Krajxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxla správně shledána důvodnou námitka, že nebyly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka stěžovateli. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d ) zákonx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxanovení obsahuje dva předpoklady, při splnění kterých lze opatrovníka ustanovit. Jde o situace, kdy je osoba neznámého pobytu nebo sídla a o situace, kxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xezávislé předpoklady, za nichž může být opatrovník ustanoven. V případě stěžovatele nastal v pořadí druhý z nich. Tomu svědčí i opakované užití termínx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxteli se doručovat nedařilo. Svědčí o tom záznam Policie ČR ze dne 7. 9. 2007, ze kterého vyplývá, že se stěžovatel dostavil na oddělení, avšak poté, kdy zjxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xovněž tuto zásilku stěžovatel odmítl převzít, jak o tom svědčí záznam ze dne 22. 11. 2007 spolu s vyhotovenou fotodokumentací. V obdobný závěr ústí záznxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxní pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů. Tato námitka není důvodná. Nepřezkoumatelnost pro nedostatek dxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Ads 58/2003 - 75, č. 133/2004 Sb. NSS), dále o takové rozhodnutí, z jehož odůvodnění není zřejmé, proč sxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjména tehdy, jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/20xx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxst rozsudku pro nedostatek důvodů nenastala, neboť v posuzované věci je z odůvodnění rozsudku krajského soudu zcela zřejmé, proč nepřisvědčil námitkxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí, nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Krajský soud v rozsudku jednoznačně uvedl, z jakých skutečností zjištěných ze správního sxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxe se dostavil na Obvodní oddělení Policie dne 7. 9. 2009 a zásilku odmítl převzít a odmítl převzít i poučení, které bylo součást doručenky. Dále bylo zjišxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxlo při pokusu o doručení Městskou policií.
Jestliže krajský soud z uvedených skutkových zjištění uzavřel, že byly splněny podmínky pro ustanovení oxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxní námitce, že opatrovník podal odvolání pouze formálně bez řádného odůvodnění, krajský soud konstatoval, že opatrovník tím, že odvolání podal, nepoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xalobní námitce, že funkci opatrovníka nemůže vykonávat osoba, která má k účastníkovi negativní vztah, lze doplnit, že žalovaný měl vedle povinnosti rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutím ze dne 21. 4. 2008, kde uvedl, proč má zato, že byly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka žalobci a proč je vhodnou osobou otec žalobce. V txxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxrávního orgánu o ustanovení opatrovníka nastávají již okamžikem doručení tohoto usnesení opatrovníkovi, neboť jde o rozhodnutí předběžně vykonatexxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xd okamžiku doručení usnesení o ustanovení opatrovníka, a to i tehdy, pokud se proti tomuto rozhodnutí posléze odvolal.
“ Lze konstatovat, že na jedné stxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzít doručovanou zásilku, neúčast při jednání) jevící znaky účelovosti, aby následně stěžovatel v soudním a zejména kasačním řízení presentoval svojx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xříslušné části rozsudku krajského soudu, která se touto okolností zabývá. Rovněž tato námitka není důvodná. Jak již bylo uvedeno, ustanovený opatrovxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Jestliže následně žalobce podal další podání, které označil jako odvolání a které bylo správnímu orgánu doručexx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxdnutí“ o více odvoláních či o domněnku dvou účastníků řízení, ale o realizaci zásady, že o každém procesním návrhu účastníka řízení musí být odpovídajíxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxovaný postupoval zcela správně, pokud další následné odvolání proti v mezidobí již pravomocnému rozhodnutí považoval za nepřípustné a takto o něm rozxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxích rozhodnutí (patrně každé z nich by dle názoru stěžovatele mělo nabýt právní moci jiného dne).
Odůvodnění na straně 4 rozsudku krajského soudu je zxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxd by měla být v této věci podaná žaloba chápána jako žaloba proti tomuto rozhodnutí, musela by být jako opožděná odmítnuta. Krajský soud se rozhodně nevyxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxdnutí ze dne 25. 1. 2009, činil by tak opožděně. Lze jen doplnit, že z žádosti o doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 30. 4. 2008, která je vx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdal a ani v soudním řízení netvrdil, proč tak neučinil.
Lze jen konstatovat, že ve správním ani následně v soudním řízení není ponecháno účastníku řízxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxbjektivně ztotožňuje a o kterém se domnívá, že nejlépe zajišťuje jeho práva, aby se následně domáhal věcného rozhodnutí právě o tomto opravném prostřexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x efektivnímu uplatňování svých práv rozhodně nepostupoval. Krajský soud stěžovateli nevytýkal, že napadl žalobou "to nesprávné rozhodnutí ze dvou mxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxkladě výše uvedeného zhodnotil stížní námitky jako nedůvodné. Jelikož v řízení nevyšly najevo ani žádné jiné vady, k nimž by musel přihlížet z úřední poxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnímu orgánu, kterému by jinak jakožto úspěšnému účastníku řízení právo na náhradu nákladů příslušelo, náklady řízení nevznikly.
Poučení:
Prxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx