33 Cdo 3210/2007

K cestovní smlouvě v občanském právu

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (12)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxemně, potom i návrh na její uzavření musí být písemný. Formulář vystavený na webových stánkách žalobkyně nevyhovuje požadavku adresnosti návrhu na uzxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxonu učiněného elektronickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního předpisu. Formulář vyplněný návštěvníkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxích údajů, nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy; je impulzem k iniciativě cestovní kanceláře předložit adresovaný písemný návrh smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxků, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem, který bude stejným způsobem akceptován, může být završen kontraktační proces – dojde k uzavření smxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka v právní věci žalobkyně W. T., a. s., zastoupené advokátkou, pxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxx6, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2007, č. j. 28 Co 797/2006-76, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Praze xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 29. srpna 2006, č. j. 10 C 60/2006-59 zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení částky 20.331,x xx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx bodů platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá; rovněž rozhodl o náhradě nákladů řízení. Podle soudu prvního stupnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx07, č. j. 28 Co 797/2006-76, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Vyšel ze zjištění, že žalovaná dne 16x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xd 4. 6. do 15. 6. 2005. Žalobkyně poté žalované vyfakturovala cenu zájezdu ve výši 25.414,- Kč. Žalovaná od smlouvy odstoupila nejdříve telefonicky dne xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxavřena podle § 852b odst. 1 občanského zákona (dále jen "obč. zák.“) v písemné formě (§ xx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtýká nesprávnost právního závěru, že cestovní smlouva ze dne 16. 5. 2005 je neplatná z důvodu nedostatku formy. Není srozuměna se závěrem, že žalovanou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené na jejích internetových stránkách zájezd a využila k tomu formuláře cestovní smlouvy umístěného tamtéž. Nebylo pochybností o tom, kdo jsou účastnxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxo přijetí. Soudům obou stupňů vytýká nepřezkoumatelnost jejich rozsudků v situaci, kdy soud prvního stupně své rozhodnutí založil na závěru, že cestoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, který se zabývá odlišnou problematikou a neřeší, zda absence elektronického podpisu na smlouvě uzavřené elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx. 3 poslední věty obč. zák. Jestliže citované ustanovení hovoří o tom, že je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx0 Sb.), není neplatný. Aby byla zachována písemná forma právního úkonu podle § 40 odst. 4. obč. zák., musí být učiněn elektronickými prostředky, jež umoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkon za ni uskutečnila třetí osoba.
Žalovaná navrhla dovolání pro nepřípustnost odmítnout a pro případ, že by je dovolací soud shledal přípustným, jaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx. podepsán, není důvod se zabývat dovoláním vymezovanými otázkami.
Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. pro řešení otázky platnoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxí předcházet závěr, zda smlouva mezi účastníky vůbec vznikla, tj. zda se setkaly dva shodné projevy vůle (
oferta
a její
akceptace
); na rozdíl od soudu pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xzavřena platně“, neboť nebyla splněna podmínka písemnosti podle § 852b odst. 1 obč. zák.
Podle § 34 obč. zák. právní úkon je projev vůle směřující ke vxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xe platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpadech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.
Podle § 40 xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxcení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým oxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xřijetí (§ 43a odst. 1 obč. zák.).
Podle § 46 odst. 1 obč. zák písemnou formu musí mít smlouvy o převodech nemovitostí, jakož i jiné smlouvy, pro něž to vyžxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí.
Typickým jednostranným adresovaným právním úkonem (§ 34 obč. zák.) směřujícím ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrmu, musí mít podle výslovného znění § 46 odst. 2 obč. zák. písemnou formu i
oferta
. Podle § 40 odst. 3 obč. zák. je pak písemný právní úkon (tedy i písemný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxdky v případech, kdy je to obvyklé nebo je-li učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.
Podle § 85xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxst. 1 obč. zák.), potom i návrh na její uzavření musí být písemný.
Formulář vystavený na webových stánkách žalobkyně nevyhovuje požadavku adresnostx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi právního úkonu učiněného elektronickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního předpisu (srovnej § 2 písm. a), x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxři ke sdělení jeho zájmu o zájezd do konkrétní lokality v blíže určeném období a k získání jeho osobních údajů, nezbytných k předložení návrhu cestovní sxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxsaného jednající osobou, popř. návrhu předkládaného prostřednictvím elektronických prostředků, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem [§ x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxtné nebo neplatné pro nedostatek formy).
Jelikož otázkami, zda žalovanou vyplněný webový formulář lze považovat za návrh na uzavření cestovní smlouxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x x x xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických prostředků (§ 40 odst. 4 obč. zák.), se odvolací soud nezabýval, je jeho právní posouzení neúplné a tudíž nesprávné.
S přihlédnutím k xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapadeného rozhodnutí. Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než napadený rozsudek podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušit.
Právní názor vysxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x druhá, o. s. ř.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. října 2009
JUDr. Václav Duda,v . r.
předseda senxxx