4 Ads 93/2009 - 199

Postoupení věci rozšířenému senátu - Sociální ochrana - Sociální pomoc

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce:
S. M.
, zast. JUDr. Petrem Jaškem, advokátem, jako opatrovníkem se sídlem Hlavní třída 7, Šumperxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx1/05/OSV-DS/7025/SD-80, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 5. 2009, č. j. 38 Cad 15/2005 - 162, takxxx
xxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xad 15/2005 - 162, ustanovil opatrovníkem žalobce JUDr. Petra Jaška, advokáta. V odůvodnění soud uvedl, že rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 1xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxsti pracovněprávní. Účastník je způsobilý samostatně činit v řízení úkony, jen jestliže má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a proto soud rxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xsoby. Namítal, že napadené usnesení je vydáno nezpůsobilou osobou bez právnického vzdělání, nikoliv soudcem. Žalobce se domáhal zrušení napadeného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx2002 Sb., soudní řád správní (dále jen "s. ř. s."), tj. otázka, zda byly dány podmínky pro to, aby soud ustanovil žalobci opatrovníka.
Podle § 33 odst. 3 xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu. Procesní způsobilost má i správní orgán a také ten, kdo je podle zákona oprávněn podat návrh.
Podle § 20 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský sxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.
Nejvyšší správní soud zjistil, že rozsudkem Okresního sudu v Olomxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxních úkonů v oblasti pracovněprávní, kde není schopen samostatně uzavírat pracovní smlouvy a vykonávat zaměstnání, ve kterém by odmítnutí příkazu z cxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xx xx xxla zjištěna duševní porucha trvalého rázu - paranoia perzecutoria et kverulants. V roce 1994 bylo usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 6. 1994x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvrhem podaným u Okresního soudu v Šumperku dne 11. 5. 2000 se S. M. domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Olomouci shora označeného. Rozsudkem Okrexxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx6, bylo řízení zahájené usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 6. 1994, č. j. P 335/88 - 101 zastaveno a návrh S. M. podaný dne 11. 5. 2000 zamítnut. Oxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxávního soudu při předběžném posouzení věci zjistil, že Nejvyšší správní soud tuto právní otázku již řešil. Podle právního názoru vyjádřeného v rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxněprávních, nemusí být v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.) zastoupen opatrovníkem.
V odůvodnění tohoto rozsudxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xpatrovník, Nejvyšší správní soud uvádí, že skutečně bylo vedeno řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům, případně zbavení způsobilosti k právxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxku Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. 9. 1997, č. j. Nc 1565/86 - 42, jímž byl stěžovatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům v oblasti pracovně - práxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxx. Z uvedeného vyplývá, že stěžovatel je omezen toliko ve způsobilosti k právním úkonům ve věcech pracovně právních a v posuzované věci se o pracovně právxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxdá rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu s právní otázkou, zda je účastník řízení, který nemá způsobilost k právním úkonům
v plném rozsahu
, zpxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Čtvrtý senát má za to, že ustanovení § 20 odst. 1 o. s. ř., které by vedlo k závěru přijatému ve věci sp. zn. 6 Ads 97/2007, nelze použít, neboť soudní řád xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xprávním soudnictví je nadán jen ten účastník řízení, který není ve způsobilosti k právním úkonům nijak omezen. Pokud je tedy žalobce způsobilý ke všem pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x soudním řízení a musí být zastoupen opatrovníkem.
S ohledem na výše uvedené předkládá čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu věc rozšířenému senáxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xUDr. Josef Baxa, JUDr. Jakub Camrda, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Marie Turková a JUDr. Jaroslav Vlašín. Účastxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxesení vyjádřit do jednoho týdne od jeho doručení.
V Brně dne 8. října 2009
JUDr. Marie Turková
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.