29 Cdo 504/2007

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Č. r. - M. f., proti žalovanému K., výrobnímu družstvu N. v likvixxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xx0/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 2006, č. j. 9 Cmo 224/2005-311, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxx2005-311, k odvolání žalovaného potvrdil rozsudek ze dne 8. listopadu 2004, č. j. 40 Cm 140/99-278, jímž Krajský soud v Hradci Králové uložil žalovanémx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxy 768.750,- Kč od 31. prosince 2002 do zaplacení a s 10,3% úrokem z prodlení z částky 514.925,01 Kč od 31. prosince 2002 do zaplacení.
Odvolací soud, setrxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxě ze dne 28. března 2003, č. j. 40 Cm 140/99-213, přitakal soudu prvního stupně v závěru, že žaloba na úhradu pohledávky, vzniklé na základě smlouvy uzavřxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x85 občanského zákoníku (dále jen "obč. zák.“) [dále jen “dohoda”], je po právu.
Zdůraznil, že dohodu za žalovaného podepsal pouze Ing. B. P.a (tehdejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx). Jelikož - pokračoval odvolací soud - výše uvedené zakládá neplatnost právního úkonu (dohody) podle ustanovení § 267 odst. 1 obch. zák., a to neplatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxení k žalobě došlém soudu 3. září 1999. V situaci, kdy tak učinil až po uplynutí čtyřleté promlčecí doby (tato marně uplynula dnem 2. května 1999 a její počxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxativní neplatností dohody opodstatněnou (§ 397 obch. zák.). Současně akcentoval, že námitka promlčení byla žalobkyní vznesena u jednání soudu prvnxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxm. c) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.“) a co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávním posouzení věci.
Podle dovolatele žalobkyně vůbec námitku promlčení v řízení před soudy nižších stupňů nevznesla, když pouze konstatovala, žx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx že tak učinil po uplynutí promlčecí doby. "Nárok dovolat se relativní neplatnosti uplynutím promlčecí lhůty nezaniká, tedy i po uplynutí promlčecí lhxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxou soudů“, když "využitím námitky promlčení, která nebyla vznesena, oba soudy jednoznačně zvýhodnily žalobkyni a ve svém důsledku upřely žalovanému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně k dalšímu řízení.
Dovolání žalovaného je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.; není však důvodné.
Podle ustanovení § 242 oxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věcxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.
Právxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx na právní vztah vyplývajícími), dokud se ten, na jehož ochranu je důvod neplatnosti právního úkonu určen, neplatnosti nedovolá. Jestliže se oprávněnx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xeplatnosti právního úkonu (dovolat se relativní neplatnosti právního úkonu) je nutno posuzovat dle právní úpravy promlčení obsažené v občanském zákxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxávní (k tomu srov. rozhodnutí uveřejněná pod čísly 89/2007 a 97/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Jelikož v poměrech projednávané věci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxa žalovaným učiněna podáním došlým soudu prvního stupně 3. září 1999, je nepochybné, že námitka relativní neplatnosti smlouvy byla vznesena po uplynuxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxx x x xxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx obstojí závěr odvolacího soudu, podle něhož žalobkyně vznesla námitku promlčení práva žalovaného dovolat se relativní neplatnosti dohody.
Podle uxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxnačen (odstavec 2). Hmotněprávní úkon účastníka učiněný vůči soudu je účinný také vůči ostatním účastníkům, avšak teprve od okamžiku, když se o něm v říxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxl. Občanský zákoník I § 1 - 459, Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 530). Její obsah je tak nutno posuzovat za použití výkladových pravidex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxch např. v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005x xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt se relativní neplatnosti dohody plně ztotožňuje se soudem odvolacím a nemá žádné pochybnosti o tom, že žalobkyně v soudním řízení námitku promlčení sxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., když dovolatelem zmiňované porušení zásad spravedlivého procesu je založeno právě na tvrzení, že odvxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, přičemž Nejvyšší soud neshledal ani jiné vady, k jejichž existenci u přípustného dovolání pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo zamítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nexxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.