6 As 12/2008 - 73

Katastr nemovitostí: Oprava údajů v katastrálním operátu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxské republiky (katastrální zákon), nepředstavuje překážku
rei iudicatae
ve smyslu § 48 odst. 2 správního řádu. Ustanovení § 101 písm. b) správního xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxmu:
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích
, se sídlem Lidická 11, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 6. 20xxx xx xx xxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx xx xxx x0. 12. 2007, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Ca 120/2007 - 37 ze dne 10. 12. 2007
se ruší
a věc
se vrací
tomuto soudu k daxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu v Českých Budějovicích, jímž krajský soud zamítl jeho žalobu. Stěžovatel se u krajského soudu domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým zamxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx xx x x25/2007 - 301 - 11. Tímto rozhodnutím byla odložena stěžovatelova žádost ve věci opravy chyby v údajích katastru nemovitostí týkajících se nemovitostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxtel napadá rozsudek krajského soudu z důvodů jeho nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky a vad řízení před správním orgánem, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx. Po úvodní rekapitulaci předchozího řízení stěžovatel uvádí, že krajský soud v rozsudku dospěl k závěru, že návrh na zahájení správního řízení z 7. 3. 2xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xožnost provedení opravy v katastru nemovitostí z důvodu uvedeného v ust. § 8 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dáxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnou nemovitost v takovém rozsahu, ve kterém mu byla prodána a též zapsáno jeho vlastnické právo ke dni 1. 6. 1998, kdy původně zapsaná výměra nemovitostx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxž zpochybňuje tvrzení žalovaného, že oprava závazných údajů katastru byla provedena na jeho žádost z 5. 10. 1998, neboť jeho žádost se předmětné nemovixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuje, že soud odmítl provést navržený důkaz porovnání listin založených ve sbírce listin katastru s údaji v katastru zapsanými. Rozhodnutím žalovanéhx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxlo též k opravě geometrického a polohového určení nemovitosti a následně výměr předmětné nemovitosti (pozn. NSS: rozhodnutím z 22. 3. 1999, č. j. OR - 32xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxž základě byla oprava provedena (ve smyslu ust. § 8 odst. 2 katastrálního zákona), předložení této listiny se stěžovatel ostatně neúspěšně domáhal již xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxo zmocnění.
V rozhodnutí žalovaného z 23. 9. 2003 (pozn. NSS: rozhodnutí č. j. ZKI-O-46/304/2003 nynějšího žalovaného o odvolání proti rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnostmi v listinách. Rozhodnutím soudu tak bylo potvrzeno, že stěžovatel je vlastníkem jiné nemovitosti (o výměře 410 m2), než kterou nabyl (výměra 432 xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxny zákonné předpoklady. S tímto závěrem stěžovatel nesouhlasí, jelikož se domnívá, že rozhodnutí z 22. 3. 1999 a z 23. 9. 2003 byla provedena bez zákonnéxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předmětná nemovitost zapsána, byly opraveny tím, kdo byl oprávněn jejich opravu provést. Došlo tak žalovaným k porušení ust. § 5 odst. 7 katastrálního xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Ke kasační stížnosti se vyjádřil žalovaný dne 15. 2. 2008, odkázal na své vyjádření k žalobě a správní spis ve věci a dodal, že stěžovatel neuvádí ani v žalxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxhodnutí správního orgánu 1. stupně bylo rozhodnutím čistě procesní povahy, kterým nebyla založena, změněna nebo rušena práva stěžovatele - správní oxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx x xxx xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xísm. b/, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jelikož žádost stěžovatele z 7. 3. 2007 byla totožná s žádostí z 19. 3. 2003. Též žalovaný konstatuje, že usxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtost zapsána do katastru - kupní smlouva, nebyla opravena. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxněna a tato rozhodnutí jsou nyní pravomocná.
Ke stěžovatelově tvrzení ohledně opravy chyby v katastru provedené rozhodnutím z 22. 3. 1999 žalovaný uxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtně) k 1. 6. 1998.
Obecně k problematice oprav chyb v katastru nemovitostí podle ust. § 8 katastrálního zákona žalovaný uvádí následující: Rozhodnutx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx jak bude příslušná nemovitost v katastru evidována (viz rozsudky KS v Brně, č. j. 29 Ca 114/1998 - 16 nebo KS v Plzni z 11. 11. 1997, sp. zn. 30 Ca 532/1995). Nxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxmíná, že katastrální orgány jsou jen orgány evidenčními a při rozhodnutí vychází z jim dostupných podkladů, též nebylo povinností správního orgánu prxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxudního) řízení. Stěžovatelem uváděné kasační námitky mohly být předmětem správního řízení, avšak, jelikož nebyly tehdy uplatněny, kasační řízení sx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní zásady. Stejně tak považuje za zákonný napadený rozsudek krajského soudu a navrhuje kasační stížnost zamítnout.
Stěžovatel zaslal Nejvyššímu sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxlovaného, že by rozhodnutí o opravě chyby v katastru dle ust. § 8 katastrálního zákona bylo pouze procesní povahy. Takovým rozhodnutím z 22. 3. 1999 došlx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bylo zahájeno podáním žaloby stěžovatelem ze dne 21. 7. 2007, v níž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného. V žalobě se stěžovatel vyjadřuje k rozhodxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu tak byly změněny v rozporu s listinami. Stěžovatel shledává toto rozhodnutí nicotným (nezákonným). Obdobně stěžovatel namítá ve vztahu k rozhodnutx x xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o opravu odmítnuta z důvodu překážky věci rozhodnuté. Stěžovatel shledal předchozí správní rozhodnutí nicotnými (nezákonnými), proto nemají vliv nx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxé rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správní orgánu 1. stupně zrušeno a Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj bylo nařízeno, aby provedl opravu údajx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xprávní spis. K žalobním námitkám uvádí následující: podle názoru žalovaného nejsou v katastru evidovány chybné údaje. Taktéž nedošlo ke zmenšení pozxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxtastru a změně výměry předmětné nemovitosti z podnětu stěžovatele, proběhla výhradně mezi pozemky téhož vlastníka, tj. stěžovatele, což stěžovatel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xalovaný odmítnout.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem z 10. 12. 2007 žalobu zamítl. Nejprve se zabýval interpretací ust. § 43 odst. 1 písmx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xřekážka věci rozhodnuté. Soud tedy přistoupil k přezkoumání závěrů správních orgánů, že v dané věci bylo již rozhodnuto v totožné věci, přičemž dospěl x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxcně rozhodnuto 23. 9. 2003 (v právní moci od 6. 10. 2003) a tato skutečnost je zřejmá ze správního spisu. Soud zdůraznil, že nyní zapsaná výměra předmětnéxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxého a pozemkového určení hranic proveden nebyl. K požadavku stěžovatele na prohlášení nicotnosti (nezákonnosti) rozhodnutí z 22. 3. 1999 soud nejprvx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxť netrpí vadami nicotnost způsobujícími. Dané rozhodnutí je naopak pravomocné a tudíž pro správní orgány závazné.
Opravou chyby v údajích katastru xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx chyby pak nemohlo být vyhověno, neboť dřívější změna údajů byla provedena pravomocným rozhodnutím z roku 1999. Stejně tak nemohla být učiněna oprava cxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjů k této nemovitosti v katastru vedených.
Soud tak přisvědčil závěru správního orgánu, že přezkoumávané rozhodnutí žalovaného je v souladu se zákoxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxánila zahájení a vedení dalšího řízení v téže věci, proto ji žalovaný (resp. správní orgán 1. stupně) v souladu se zákonem odložil napadeným usnesením. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxování třeba. Stejně tak soud odmítl stěžovatelovu námitku porušení jeho základních práv postupem správních orgánů, neboť všechny realizované změny xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud zjistil:
Rozhodnutí správního orgánu 1. stupně, které bylo potvrzeno jako správné žalobou napadeným rozhodnutím odvolacího správního orgánxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxu chyb v katastru podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu, neboť směřoval k zahájení řízení o věci již rozhodnuté. V rozhodnutí správní orgán 1. stxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xst. § 8 odst. 1 katastrálního zákona, ač se stěžovatel domáhal uvedení údajů v katastru do souladu s listinami podle ust. § 8 odst. 2 cit. zákona. Dále se spxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxěžovatele z 19. 3. 2003 bylo řízení o opravě chyby v údajích katastru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti, o kterém bylo rozhodnuto 13. 6. 2003 tak, že návrhu na opravu chyby nebylo vyhověno. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno odvolacím orgánem a nabylo právxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xkončeno, což zakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté pro nynější řízení a ve věci nelze řízení vést. K věcným námitkám stěžovatele pak správní orgxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx07 odvolal k žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích, který odvolání zamítl a správní rozhodnutí potvrdil dne xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xímž porušil stěžovatelova základní práva. Tuto námitku žalovaný odmítl s tím, že postup správního orgánu 1. stupně byl plně v souladu se správním řádemx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx 1 písm. b) správního řádu zcela namístě. K námitce, že v napadeném rozhodnutí je sice uveden nabývací titul k předmětné nemovitosti nikoliv však závazxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxém rozhodnutí z 13. 6. 2003. Ke stěžovatelem citovanému rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 7. 8. 2006, č. j. 2 As 58/2005 - 125, žalovaný uvedl, že údaxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoznačně odmítl. V případě pochybností však stěžovateli doporučil obrátit se na orgány činné v trestním řízení.
Pro rozhodnutí o kasační stížnoxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěných výše jsou založeny ve správním spisu.
Stěžovatel podal svou kasační stížnost včas (ust. § 106 odst. 2 s. ř. s.) a je osobou k jejímu podání oprávnxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. V kasační stížnosti uplatňuje důvody, které lze podřadit pod důvod podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., jde tedx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxezkoumal. Podle ust. § 109 odst. 2 s. ř. s. je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a zároveň v ní uplatněnými důvody vymezenými v ust. x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx je možno se zabývat pouze námitkami směřujícími k tvrzené nezákonnosti odložení návrhu stěžovatele na opravu chyby v údajích katastru. Toto procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xezákonnost odložení návrhu na opravu chyby v katastru z důvodu překážky zahájení řízení v podobě překážky věci rozhodnuté. V tomto rozsahu tedy Nejvyšxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxk v žalobě tak i v kasační stížnosti, které se týkají výskytu chyb v katastru, se Nejvyšší správní soud zabývat nemohl, neboť o těchto otázkách nebylo v naxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x x odst. 1 katastrálního zákona vydáno pravomocné rozhodnutí (rozhodnutí z 23. 9. 2003). Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na opravu chyby z 19. 3. 2003 a z xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxvomocně skončeno, brání zahájení a vedení řízení o nynějším návrhu překážka věci pravomocně rozhodnuté. Tuto argumentaci považuje stěžovatel za nezxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Za zákonné je třeba považovat takové rozhodnutí, v němž byla aplikována přiléhavá právní norma na dostatečně a úplně zjištěný skutkový stav věci. Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxstrálního zákona vytvářejí překážku věci rozhodnuté a jak takovou překážku chápat ve světle ustanovení správního řádu. Především je třeba poukázat nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povahu rozhodnutí o opravě chyb; nejde o pouhá procesní rozhodnutí, může jimi být zasaženo do veřejných subjektivních práv. Ust. § 48 odst. 2 správníhx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxu pouze jednou. Správní řád tak zakládá překážku řízení pouze v případě, že právo již bylo přiznáno nebo povinnost uložena (v totožné věci); pokud byla žxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx předvídá vedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí, pokud bude vyhověno žádosti, která byla dříve zamítnuta. Překážka věci rozhodnuté je tedy vx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxovatele ze dne 19. 3. 2003, o němž bylo rozhodnuto 23. 9. 2003, a návrh ze dne 7. 3. 2007 jsou návrhy totožnými. Tento závěr může být správný, nicméně výklad xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o zamítnutí návrhu na opravu chyb v katastru však krajský soud již ničeho dalšího nesdělil. Jedině implicitně se lze domnívat, že i takové roxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Zamítnutí žádosti (návrhu) nebrání projednání nové žádosti téhož žadatele. Přestože si je Nejvyšší správní soud vědom, že tento výklad ust. x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx shora uvedeno, takový výklad překážky věci rozhodnuté, jak jej učinil krajský soud, není na místě. Návrh stěžovatele tedy nebylo možno odložit a věcí sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xejvyššího správního soudu zabývat se námitkami mířícími do merita věci.
S ohledem na výše uvedené tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx Krajský soud v Českých Budějovicích je v dalším řízení právním názorem vysloveným v tomto rozhodnutí vázán (§ 110 odst. 3 s. ř. s.); v novém rozhodnutí rxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V Brně dne 30. října 2008
JUDr. Milada Tomková
předsedkyně senátu