30 Cdo 1230/2007

Náležitosti právních úkonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listiny. Písemný projev xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxže vyvolat ani zamýšlené právní následky.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. - s. a O. p., s.r.o., o 1.304.435,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 8/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajskxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxku II. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka v Táboře ze dne 14. listopadu 2006, č. j. 15 Co 536/2006-107, se zastavuje; jinak se dovoxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Žalobce se domáhal vůči žalovanému zaplacení částky 1.304.435,- Kč s tím, že dne 20. března 2003 od společnosxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíkovi). Žalobce pak vyzval žalovaného k zaplacení dlužné částky, avšak přes opakované výzvy bezvýsledně.
Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 10. kxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxžadované částky 3.627,- Kč. Výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že smlouva o postoupení pohledávky je nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnickým podpisem. Kromě toho její obsah nebyl dostatečně určitý; je v ní sice vyjádřena celková částka, která má být postoupena, jsou označeny osoby půvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xči pohledávky) se jedná. Protože však existence dluhu žalovaného vůči původnímu věřiteli nebyla v řízení zpochybněna a žalobce původnímu věřiteli dlxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxil za žalovaného.
Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře rozsudkem ze dne
14. listopadu 2006, č. j. 15 Co 536/2006-107, výrokem I. rozsxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxmítnutí žaloby (výrok II.) rozsudku soudu prvního stupně zůstává nedotčen. Výrokem III. rozhodl o náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk na rozdíl od něj dospěl k závěru, že žalobce nemá vůči žalovanému nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu § 454 o.z. Připomněl, že žalobce plnix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxa, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Pokud účastníky neplatné smlouvy byli žalobce a původní věřitel, jemuž žalobce pxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxolacího soudu byl doručen zástupkyni žalobce dne 13. ledna 2007 a téhož dne nabyl právní moci.
Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích-xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdu (dále jen “o.s.ř.“) a podává je z důvodů podle § 241a odst. 2 písm. b) a odst. 3 o.s.ř. Namítá, že názor odvolacího soudu, že se v dané věci nejedná o bezdxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xádně podepsána oběma smluvními stranami, přičemž obsahuje všechny náležitosti požadované zákonem (§ 524 násl. o.z.), zejména řádnou specifikaci poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx předpis, ale nesprávně jej vyložily. Navrhuje proto, aby dovolací soud zrušil jejich rozhodnutí, a aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízenxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plnou moc udělenou tomuto zástupci odvolal.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) uvážil, že dovolání bylo podáno oprávněxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx Dále konstatoval, že je charakterizováno obsahovými i formálními znaky požadovanými ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř. a je přípustné podle § 237 odstx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxými výroky napadeného rozsudku, takže fakticky napadá i výrok II. obsahující pouhé konstatování, že rozsudek soudu prvního stupně zůstal ve druhém výxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpně nebyl napaden odvoláním a samostatně nabyl právní moci. Tento "výrok“ nemá povahu rozhodnutí odvolacího soudu, ale nadbytečně (patrně pro srozumxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxké republiky ze dne 27. ledna 1999, sp.zn. 26 Cdo 60/99, publikovaný pod č. 59/2000 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).
Podle ustanovení § 236 xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxadnout též "výrok“, který nemá povahu rozhodnutí odvolacího soudu. Není-li v tomto případě vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxto dovolání podal, pominul tak uvedenou podmínku dovolacího řízení. Za tohoto stavu nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx - jak již bylo uvedeno - není procesním předpisem upravena funkční příslušnost k projednání tohoto dovolání, o zastavení tohoto "dovolacího“ řízení rxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtím odvolacích soudů (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. května 2001, sp.zn. 20 Cdo 1535/99).
Dovolací soud poté napadený rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxvní úprava institutu dovolání obecně vychází ze zásady vázanosti dovolacího soudu podaným dovoláním. Dovolací soud je přitom vázán nejen rozsahem doxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxtanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávně rozhodnutí ve věcix x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxst. 2 písm. b) o.s.ř. předpokládá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Jde o omyl soudu při aplikaci práva na zjištěnx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxk vadně jej vyloží. Jde především o seznání omylu soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O tento případ však v souzené věci nejde.
V § 524 odsxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxouvy o postoupení pohledávky tvoří kromě označení jejích účastníků (postupitele a postupníka), identifikace postupované pohledávky, která musí obxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xne 22. března 2006, sp.zn. 32 Cdo 523/2005).
Podle ustanovení § 40 o.z. nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xéže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon uxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxckým podpisem rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu a k jeho písemnému přijetí. Jde-li o smlouvu o převodu nemovitosti, musí být projevy účastníků na téže listině.
Písemná forma právního úkonu předpokxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxny podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Smxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá, Hulmák a kol. Občanský zákoník, komentář, C. H. Beck, Praha, 1. vydání, 2008, str. 382-383).
V posuzované věci odvolací soud vycházel ze zjištění, žx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx opatřen elektronickým podpisem. Již z toho důvodu je třeba uvedenou smlouvu posuzovat jako neplatnou, takže s ní nelze spojovat následek spočívající xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi k jejímu uplatnění.
Podle § 457 o.z. je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z jejích účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutkových podstat bezdůvodného obohacení v § 451 odst. 2 o.z. Je zde upraven zvláštní způsob vydání předmětu bezdůvodného obohacení, jestliže smlouxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo postupník a společnost I. A/S jako postupitel, vznikla mezi nimi povinnost vrátit si navzájem vše, co podle ní dostali. Je proto závěr odvolacího soudxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnost úvah odvolacího soudu zpochybnit.
V dovolání současně uplatněný dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. vztahující se k případůmx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxištění skutkového stavu věci, které spočívá v tom, že skutková zjištění a z nich vyplývající skutkový závěr, jenž byl podkladem pro rozhodnutí odvolacxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx o.s.ř., protože
- soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly, a ani jinak nevyšly za řízení najevox
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxutkový závěr o věci a tím i pro posouzení věcí z hlediska hmotného (popřípadě i procesního) práva.
Dovolatel v souvislosti s takto uplatněným dovolacíx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Ani u tohoto žalobcem uplatněného dovolacího dxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ve fázi, kdy ve věci rozhodoval soud prvního stupně, obsahoval platnou smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 20. března 2003 uzavřenou podle ustanovexx x xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx že dovolání takto též uplatňuje (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jenž se týká případů, kdy řízení je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu vychází z neúplně nebo nesprávně zjištěného skutkového stavu věci. O takový případ jde mimo jiné tehdy, nepostupoval-li soud v souladu s ustanoveníx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxá tvrzení, případně v rozporu s ustanovením § 120 o.s.ř. nebyly vůbec zjišťovány okolnosti rozhodné pro posouzení věci (soud se jimi nezabýval, přestxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxod. Z celého obsahu spisu však nevyplývá, že by žalobce v průběhu nalézacího řízení navrhl provedení důkazu touto listinou, resp., že by byla v té době k dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxoznačně konstatoval neplatnost smlouvy o postoupení pohledávky především pro nedostatek písemné formy. Žalobce však přes to ve vyjádření k odvolání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy o postoupení pohledávky, a aniž by případně odkazoval na listinu, kterou zmiňuje teprve až v dovolání (č.l. 115 spisu), a která je založenou až nx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxůběhu nalézacího řízení provedení důkazu předmětnou listinou nenavrhl (odůvodněné pochybnosti se váží i k tvrzení dovolatele, že byla založena do spxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx.ř. nutno připomenout, že v dovolání u žádného z dovolacích důvodů nemohou být uplatněny nové skutečnosti nebo důkazy. Těmi jsou všechny skutečnosti a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je proto třeba mít zato, že dovolatel takto v rozporu s ustanovením x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdvolacího soudu zpochybnit; Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto dovolání podle ustanovení § 234b odst. 2 části věty před středníkxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx. 5 věta první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 142 odst. 1 o.s.ř., za situace, kdy dovolání bylo zamítnuto, zatímco žalovanému v tomto řízení vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odmxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízeníx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů (dále jen " vyhláška" ).
Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Protože však byl učiněn v tomto případě pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno s přihlédnutím k § 18 odst. 1 této vyhlášky takto určenou výši odměny sxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxlní sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění po novele provedené vyhláškou č. 276/2006 Sb.). Náklady dovolacího řízení žalovaného spojené x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2009
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu