Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

22 Cdo 2228/2006 OZ:Rozhodování spoluvlastníků. Změna způsobu vytápění bytu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxění bytu ve společném domě.
II. Soud neřeší neshody podílových spoluvlastníků v užívání společné věci v každém konkrétním případě; tyto neshody řeší xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Jiřího Zrůxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xx xx xxx xx xx xxx xx xx x., 6) J. V., 7) Z. P., 8) R. P., 9) V. G., 10) V. G., 11) P. Š., 12) M. Š., 13) E. G., 14) J. Š., 15) J. Š., 16) J. B., 17) Ing. J. N., a 18) J. N., všem zastoupeným advokáxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Ostravě ze dne 18. října 2005, č. j. 11 Co 559/2005-181, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalobkyně jsou povinny zaplatit žalovaným na náhrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxále "soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 7. října 2004, č. j. 10 C 201/2000-148, ve znění opravného usnesení ze dne 11. července 2005, č. j. 10 C 201/200xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxé bytové jednotky 3+1 s příslušenstvím ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. 242 na zast. ploše v k. ú. H. M., řešící změnu vytápění těchto bytů ze společnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxst stavební úpravy své bytové jednotky 3+1 s příslušenstvím ve druhém nadzemním podlažím domu č. p. 242 na zast. ploše v k. ú. H. M., řešící změnu vytápění xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xděluje souhlas za žalované 1) - 18), žalobkyním D. R. a M. L. jako podílovým spoluvlastnicím domu č. p. 242 v k. ú. H. M. ke změně vytápění bytů žalobkyň v domx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxebního řízení č. j. Výst. Žíd. 1557/2000 u stavebního úřadu Městského úřadu v R.“, výrokem pod bodem II. změněné žalobě vyhověl a výroky pod body III. a IVx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xx xx xx xxx xxxxx ze žalobkyň v rozsahu
id.
1/14. Žalobkyně již provedly stavební úpravy ohledně změny vytápění v jejich bytech ze společné blokové kotelny na elektricxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu“ nedošlo k dohodě spoluvlastníků, je podle § 139 odst. 2 občanského zákoníku (dále "ObčZ“) na místě "pro účely stavebního řízení“ udělit žalobkyním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxných rozsudkem ze dne 18. října 2005, č. j. 11 Co 559/2005-181, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že "žalobu o nahrazení souhlasu žalxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx x. 242 ze společné blokové kotelny tohoto domu na samostatné vytápění jejich bytů pevně připojeným elektrickým přímotopným panelem pro účely stavebníxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převzal skutková zjištění soudu prvního stupně, přičemž zopakoval důkaz výpisem z katastru nemovitostí a provedl důkaz listinou ze dne 20. dubna 1999 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé sdružení 242“) o uvedení vytápění do původního stavu. Dospěl k závěru, že danou problematiku je sice třeba řešit podle § 139 odst. 2 ObčZ, avšak soud prxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a souhlasu ostatních (většinových) spoluvlastníků, projev nesouhlasu těchto spoluvlastníků je třeba považovat za účinný, byť k němu došlo až "po proxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu ("OSŘ“), a uplatňují dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 písm. a) a b) OSŘ. Vytýkají odvolacímu soudu, že změnil rozsudek soudu prvního stupnx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Žádný ze žalovaných sám za sebe svůj nesouhlas s provedením změn nevyjádřil, navíc - jak soud prvního stupně správně uvedl - nejde o důležitou změnu spxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxýkají, že neposkytl dostatečnou ochranu jejich právům jako menšinových spoluvlastnic, a to i s přihlédnutím k dobrým mravům.
Žalovaní ve vyjádření k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx99 bylo navrhováno již v řízení před soudem prvního stupně. Poněvadž běží o úpravy ve společné části domu, odvolací soud správně interpretoval nesouhlxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xodáno včas k tomu oprávněnými osobami, že je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, že se opírá o zákonem předpokládaný dovolací důvod uvedený v § 241x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xe společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohodyx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtníci žádat, aby o změně rozhodl soud.
Žalobkyně jsou menšinové spoluvlastnice domu č. p. 242 v k. ú. H. M. a nejsou věcně legitimovány k podání žaloby na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xystému společného vytápění domu a zřízení vytápění samostatného (lokálního). Provedené stavební práce především neměly za následek důležitou změnx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxlečné věci, srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 205/2002, uveřejněné pod C 1239 Souboru civilních rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xbčZ. Ustanovení § 139 odst. 3 ObčZ se totiž vztahuje jen na případy sporu menšinových podílových spoluvlastníků s většinovými podílovými spoluvlastxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxení se společnou věcí v tak zásadní otázce, jakou je důležitá změna společné věci. Navíc toto ustanovení poskytuje jen obranu proti rozhodnutí většinyx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxou věcí ve smyslu § 139 odst. 2 ObčZ je bezesporu také změna způsobu vytápění bytu ve společném domě (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, kdy není dosažena většina hlasů. V projednávané věci bylo většiny hlasů dosaženo a žalobkyně se jako přehlasované spoluvlastnice musejí rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x8. ledna 2003, sp. zn. 22 Cdo 1524/2001, uveřejněný pod C 1667 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož soud neřeší neshody podílovýxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, v níž mezi spoluvlastníky panuje neshoda podmiňující rozhodování soudu (rovnost hlasů spoluvlastníků, popř. nedostatek většiny jejich hlasů).
Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxské sdružení, neboť z obsahu spisu (vyjádření žalovaných k žalobě) je zřejmé, že nesouhlas se stavebními úpravami vyslovila i většina spoluvlastníkůx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitek správný, a dovolání bylo proto zamítnuto (§ 243b odst. 2 OSŘ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalobkyň bylx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxstavují odměnu advokáta, která činí podle § 7 písmeno e), § 10 odst. 3, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění platném ke dni zahájenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, advokátního tarifu, celkem částku 5 070,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.
Proti tomuto rozsudku není oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xrně dne 17. září 2008
JUDr. Marie Rezkovápředsedkyně senátu

Předpisy ČR