22 Cdo 1593/2007

K vymezení obsahu práva nezbytné cesty

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes cizí pozemek, a dále právo průjezdu, zpravidla motorovými vozidly. Podle konkrétního případu je pak rozhodnutím soudu zajišťováno nejen právo pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxrém se předpokládá větší provoz než obvykle z důvodu zajištění podnikatelských aktivit, vyžadujících nakládku a vykládku zboží, materiálů či produkxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně Ing. I. R., zastoupené advokátem, proti žalovaxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkého soudu v Hradci Králové ze dne 27. března 2006, č. j. 17 Co 331/2005-180, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. března 2006, čx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpně“) rozsudkem ze dne 8. dubna 2005, č. j. 8 C 231/2003-150, pod bodem I. výroku zřídil "ve prospěch žalobkyně a dalších vlastníků stavby - průmyslového xxxxxxx xx xx xxx x xx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxtví č. 1095 pro obec a k. ú. P., věcné břemeno spočívající v právu cesty zatěžující stavbu - objekt výroby č. p. 20 v P. na parc. č. st. 26/1 a tuto parc. č. st. 2xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxx x xxxxxxu vymezeném šrafováním na geometrickém plánu č. 1001-47/2003, vypracovaném L. M. - G. ze dne 14. 7. 2003, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku“. Pxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxctví č. 1459 pro obec a k. ú. P.“. Pod bodem III. žalobkyni uložil, aby za zřízení věcného břemene žalovanému zaplatila částku 50 000,- Kč. Dále rozhodl o nxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxovitostí vlastnicí průmyslového objektu č. p. 199 na parc. č. st. 356, parc. č. st. 356 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 26/2, zapsaných na LV č. 1xxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxtavěná plocha a nádvoří. Objekt č. p. 199, v němž se nacházejí dílny a sklad, slouží k textilní výrobě. Vstup do objektu pro osoby je z ulice Komenského, náxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. st. 26/1 k průjezdu k rampě na základě ústní dohody se žalovaným, od roku 2004 jí nový vlastník průjezd přes tento pozemek znemožnil. Objem výroby v objexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxektorátu v H. B., soud zjistil, že za stávající dopravní situace v ulici Komenského nelze "regulérně“ parkovat nebo zastavovat nákladní vozidla v souvxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxy přes objekt č. p. 20 po pozemku parc. č. st. 26/1 v šíři cca 3,68 m v délce 36,65 m vytyčila L. M. v geometrickém plánu ze 14. 7. 2003 a znalec JUDr. J. S. stanovxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně dospěl k závěru, že požadavek žalobkyně na zřízení věcného břemene podle § 151o odst. 3 ObčZ je oprávněný. Poukázal na to, že objekty č. p. 20 a č. px xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxy nemovitosti, patřící nyní žalobkyni, byly vydány oprávněné osobě, a zbývající objekty zůstaly ve vlastnictví žalovaného. Vchod do objektu žalobkyxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxidla přes pozemek žalovaného, neboť v důsledku zastavení zásobujících vozidel v ulici Komenského vzniká v místě nevyhovující dopravní situace.
Kraxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxního stupně ve výroku pod body I. a III. tak, že žalobu na zřízení věcného břemene zamítl, a dále rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud uvedl, že zřízexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx má-li vlastník stavby možnost zřídit si přístup ke stavbě bez omezení vlastníka přilehlého pozemku, nebo pokud takový přístup už má. "Institut nezbytxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě žalobkyně má přístup do svého objektu z ulice Komenského. Pokud jí tento přístup nestačí z hlediska využití objektu, nemůže řešit na úkor žalovanéhox x xx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx x ObčZ nedovoluje zřídit nezbytné právo cesty přes budovu, byť by tato byla k průchodu či průjezdu uzpůsobena, neboť věcné břemeno - právo cesty zde lze zxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa, že Ústavní soud "opakovaně judikoval, že práva a povinnosti vlastníků sousedících nemovitostí je třeba vykládat v celém kontextu vztahů a z hlediskx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxngující celek. Parcely č. 26/1 a 26/2 až do
restituce
tvořily jednu parcelu, která přiléhala k oběma domům č. p. 20 a č. p. 199. Součástí parc. č. st. 26/1 jxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxhuje se pouze k šicí dílně. Další části provozovny, tj. další větší dílna, sklad surovin a výrobků s nákladovou rampou, garáže, sklad dřeva a dvůr, jsou pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxsty bylo zřízeno i přes pozemek, na němž je umístěna stavba. Rozhodující je pozemek jako takový, nikoli jeho povrch nebo způsob využití. Přístup k nemovxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxlovaného. Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtem a je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen "OSŘ“), přezkoumal napadený rozsudek podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ v rozsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx) není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka staxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xůvodech. Prvním z nich je, že žalobkyně má přístup ke stavbě - průmyslovému objektu č. p. 199 zajištěn dveřmi do dílny z veřejné cesty (Komenského ulice)x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Obsahem práva přístupu vlastníka ke stavbě ve smyslu § 151o odst. 3 ObčZ, může být jednak právo průchodu (právo stezky) přes cizí pozemek, a dále právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xrůjezdu. Zpravidla tomu tak bude právě tehdy, zřizuje-li soud právo cesty ke stavbě stavebně určené k podnikání, při kterém se předpokládá větší provox xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxnikání.
V daném případě, kdy se nejedná o přístup k bytovému domu, ale o přístup k průmyslovému objektu vybavenému nákladovou rampou, nemůže soud, ktexx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxenského ulice), jestliže tudy nelze projíždět motorovými vozidly. Jinou otázkou je, zda si žalobkyně může zřídit vlastní průjezd stavbou z veřejné cexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní by bylo možno po žalobkyni spravedlivě požadovat. Uvedenou otázkou možnosti průjezdu z ulice Komenského do objektu žalobkyně se však odvolací soud xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxzí k nepřípustnému zatěžování vedle pozemku žalovaného parc. č. 26/2, i stavby na něm postavené. Podle názoru dovolacího soudu je nutné v podobných sitxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx4, sp. zn. 22 Cdo 1274/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí NS pod č. C 2672). Podstatným hlediskem pro takové rozlišení totiž bude, zda takxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě však není zřejmé, o kterou z uvedených možností (podjezd či průjezd) by mělo jít.
Vychází-li tedy odvolací soud ve svém rozhodnutí ze závěrů, že žaloxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx požadovat, aby mu byl umožněn i příjezd, a dále, že podle § 151o odst. 3 ObčZ nelze zřídit věcné břemeno spočívající v právu cesty budovou, aniž by se nezaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxného právního posouzení, které mělo za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (k vadám vyjmenovaným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odstx x xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x43b odst. 2 a 3 OSŘ).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 10. června 2008
JUDr. František Balák, v. r.
předseda sexxxx