4 Ads 12/2008 - 34

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: D. A., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se síxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, č. j. 41 Cad 121/2007 - 12, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhrxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxrání starobního důchodu“, doručeným žalované dne 19. 7. 2007, žádala o přezkum rozhodnutí a následné dorovnání výše starobního důchodu, a to s odvolánxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx06, č. 455 110 441/428, kterým rozhodla k žádosti žalované ze dne 15. 11. 2005 o přepočet starobního důchodu tak, že výše důchodu vypočtená podle Nařízenx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxyně ze dne 18. 7. 2007 žalovaná postoupila Krajskému soudu v Brně.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 10. 2007, č. j. 41 Cad 121/2007 - 12, odmítl podxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu nákladů řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že o stejné věci již dříve rozhodl rozsudkem ze dne 28. 6. 2006, č. j. 41 Cad 78/2006 - 18, který nxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 7. 2007 tedy bránila překážka věci rozhodnuté.
Proti usnesení Krajského soudu v Brně podala žalobkyně (dále jen "stěžovatelka“) kasační stížnost: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádost podle obsahu, ale jen podle názvu podané žádosti. Stěžovatelka dále uvedla, že žalovaná nevydala rozhodnutí, proti kterému by bylo možno podat xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxštění. Krajský soud tedy neměl zacházet s podáním stěžovatelky jako se žalobou, ale jako s žádostí o vydání nového rozhodnutí, a proto měl podání stěžovxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť neexistovalo správní rozhodnutí, proti němuž by byla žaloba podána, a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx nezabýval důvody svědčícími pro nové posouzení věci a vydání nového rozhodnutí, ani se nevypořádal s námitkami stěžovatelky vztahujícími se k soudem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xozhodnutí by mělo být potvrzeno.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, ktexx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x03 odst. 1 písm. c) s. ř. s. spočívající v tom, že neexistovalo rozhodnutí správního orgánu, o kterém by soud měl rozhodnout. Podle § 103 odst. 1 písm. c) xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce.
Z obsahu soudního spisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxezkum rozhodnutí ČSSZ o pobírání starobního důchodu“, ve kterém stěžovatelka požádala o přezkum rozhodnutí doručeného 1. 3. 2006, vydaného na základx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxvinnosti vyplývající z mezinárodních úmluv o sociálním zabezpečení uvedených v příloze II. tohoto nařízení, tedy na posouzení nároků plynoucích ze sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsti občanů nemůže být podle pléna Ústavního soudu při splnění podmínky minimálního počtu let pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb. ještě v době existxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xoudu) "splnění této podmínky upíráno“. Stěžovatelka uvedla, že tuto podmínku splnila, a proto opětovně žádá o přezkum rozhodnutí a následné dorovnánx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Brně, který o ní rozhodne. Zároveň požádala, aby stěžovatelka vzala tuto skutečnost laskavě na vědomí a neurgovala vyřízení žádosti. Spolu s postoupxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxná upozornila, že stěžovatelka již jednou proti rozhodnutí ze dne 22. 2. 2006 žalobu podala a domáhala se jí totožných nároků. Její žaloba však byla zamíxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxaná soudu tuto novou žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Ve vyjádření ze dne 17. 8. 2007 stěžovatelka uvedla, že trvá na přezkumném řízexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx je nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 4/06. Žalovaná měla tedy postupovat podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxublikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení a doplácet případný rozdíl. Stěžovatelka také uvedla, že vzhledem k neexistenci institutu oxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx při změně
interpretace
právního předpisu se občan, o jehož nároku bylo v minulosti nesprávně rozhodnuto, svých práv již nikdy nedomůže. Stěžovatelkx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxní stížnost není důvodná.
Řízení ve věcech důchodových je řízením jednoinstančním, proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcecx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní správním nepřipouštějí; je však možno se bránit žalobou u správního soudu ve lhůtě stanovené příslušným procesním předpisem. Stěžovatelka podala xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxná zamítnuta rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2006, č. j. 41 Cad 78/2006 - 18, který nabyl právní moci dne 25. 7. 2006. Po vydání těchto rozhodnxxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 26. 10. 2005, sp. zn. 3 Ads 2/2003, který se týká aplikace Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečenxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm odkazem na tento nález se stěžovatelka dne 18. 7. 2007 obrátila na žalovanou s podáním, v jehož záhlaví bylo uvedeno "Věc: Žádost o přezkum rozhodnutí Čxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxlobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x 46 odst. 1 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže a) soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxzení pokračovat, b) návrh byl podán předčasně nebo opožděně, c) návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle tohoto zákona nepříxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxst. 2 věta třetí obdobně.
Podle § 37 odst. 1 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohlexx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xahajuje na základě písemné žádosti. Za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušnou organizaci nebx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxištění se zahajuje na základě písemné žádosti nebo z moci úřední orgánem, který je příslušný k rozhodnutí o této změně, není-li stanoveno jinak.
Žaloxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxelem ke všem okolnostem případu mělo být uvedené podání posouzeno jako žádost o změnu výše dávky ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxěžovatelka - zejména z principu rovnosti občanů v nálezech Ústavního soudu uvedeného - dovozuje, že její nároky by měly být posouzeny jako nároky občanx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xodle názoru Nejvyššího správního soudu dovodit, že jde o novou žádost o zvýšení dávky, a to zvláště za situace, kdy ve věcech důchodového zabezpečení a pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxdek o obsahu nejasného podání podle § 32 správního řádu, je postoupil soudu jako žalobu, neuváží-li o něm jinak. Jak dále Nejvyšší správní soud judikovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxní dostatečně zřejmý, je třeba odstranit pochybnosti o obsahu podání postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s.; k tomu srov. rozsudek ze dne 23. 2. 2005, č. j. 3 Axx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xteré podle obsahu považuje za žalobu proti svému rozhodnutí, a soud dospěje k závěru, že úmysl podatele není jednoznačně zřejmý, nemůže z tohoto důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xdstranit postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s.
Krajský soud však tímto způsobem nepostupoval a ztotožnil se s právním posouzením věci žalovanou. Tomutx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxbě bez nařízení jednání“, byť zřejmě - nezastoupena advokátem - pouze odpovídala na dotaz soudu. Nicméně v témže vyjádření stěžovatelka rozvedla arguxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xvého nároku.
Podle čl. 90 věta první Ústavy České republiky jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochrxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxe tím, že jsou z důvodů marginálních formálních pochybení účastníků řízení odmítána podání, jež ve skutečnosti jsou plně způsobilá k meritornímu projxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat ochranu právům jednotlivce i proti státu a zájmům státu (k tomu viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 34/06), jak tomu bylo i v tomto případě, kxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxud však, přes úplnou akceptaci argumentace stěžovatelky, považuje výrok usnesení krajského soudu za správný, a to v tom směru, že řízení před soudem inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxodstranitelné podmínky řízení spočívající v neexistenci žalobního návrhu. Podání stěžovatelky doručené žalované dne 19. 7. 2007 je totiž třeba povaxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxoto faktu vyplývají i další důsledky stran určení počátku lhůty podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění a dále možnost domáhat se ochraxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu správního neumožňují soudům ve správním soudnictví postoupit podání stěžovatelky přímo žalovanému správnímu orgánu. Ustanovení § 46 odst. 5 s. ř. xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xze s argumentací stěžovatelky souhlasit, nelze kasační stížnost považovat za důvodnou. Kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud podle § 110 odstx x xx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tohoto řízení, neboť stěžovatelka nebyla se svou kasační stížností úspěšná a žalované právo na náhradu nákladů řízení nenáleží (§ 60 odst. 1, 2 a § 120 xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.