Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

I. ÚS 68/98 None

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxvokátem JUDr. G. B., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č. j. 2 Cdon 1572/97-71, z 26. 11. 1997, rozsudku Městského soxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxidit byt, takto,
Ústavní stížnost se odmítá.
 
Odůvodnění:
Navrhovatelka se svou ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu Čexxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 10 C 78/95, ze dne 10. 9. 1996 ve spojitosti s usnesením, sp. zn. 10 C 78/95, ze dne 13. 1. 1997.
Na základě rozsuxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxhovatelku po smrti její sestry nepřešel nájem bytu podle § 706 odst. 1 občanského zákoníku a tudíž, že byt užívala bez právního důvodu.
Proti rozsudxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpně potvrdil.
Navrhovatelka proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání, ve kterém v podstatě setrvala na svém předchozím názoru, který vyjáxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xdst. 1 písm. f) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř. ") za přípustné.
Dovolací soud dovolání navrhovatelky odmítl, neboť dospěl k závěru, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvedené v citovaném ustanovení o. s. ř. tvrdí, ale nastává pouze tehdy, když rozhodnutí takovou vadou skutečně trpí.
Navrhovatelka ve své ústavní stxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále byly dle názoru navrhovatelky porušeny článek 38 Listiny základních práv a svobod a článek 96 Ústavy České republiky. Své tvrzení zdůvodňuje okoxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxřit.
Ústavní soud po prošetření skutkového i právního stavu věci se shoduje s názorem, vysloveným ve shora citovaném usnesení Nejvyššího soudu jakx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v nepřítomnosti účastníků. Tento postup, který byl v rozporu s ustanovením § xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí také odvolává. Odnětím možnosti jednat před soudem se rozumí takový postup soudu, který znemožnil účastníkx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxovatelky postupem soudů došlo. Pokud soudy neprovedly každý důkaz navrhovatelkou navrhovaný, nelze dovodit, že navrhovatelce tím odňaly možnost jexxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxvní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
V návaznosti na výše uvedené a s přihlédnutím k okolnosti, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně 5. května 1998
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka,
DrSc.
soudce Ústavního soudu

Předpisy ČR