500/2004 Sb.

Správní řád: Výkladové poznámky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
VYBRANÉ PASÁŽE Z DŮVODOVÉ ZPRÁVY
Reforma českého správního řízení byla připravována již od roku 1998 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho řízení a v souvislosti s ní též reformu správního soudnictví tak, aby toto bylo obecně dostupné a umožňovalo přezkum aktů vydávaných územními samospxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní složená z předních odborníků teorie i praxe.
Návrh věcného záměru nového správního řádu schválila vláda dne 13. 9. 2000, návrh zákona pak bezmálx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xláda se proto na sklonku svého funkčního období rozhodla tento zákon předložit do Poslanecké sněmovny Parlamentu opětovně.
Po opětovném legislatxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxrávní řád vychází z tradiční úpravy správního řízení na našem území, je inspirován judikaturou Nejvyššího správního soudu Republiky československxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxního řízení (polskou, německou, rakouskou, holandskou, nevyjímaje ani tzv. evropské správní právo, které je základem všech moderních právních úprax xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné správy, jíž je myšlena veškerá veřejnoprávní činnost správních orgánů směřující navenek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxčanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
Nový správní řád definuje základní zásady činnosti správních orxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího řádu jakožto celku, aniž by současně obsahovala vlastní právní úpravu zásad zvláštního řízení.
Nově je vymezen jak okruh správních orgánů, ktxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řádu vychází ze zásady rovnosti všech účastníků správního řízení, v některých konkrétních zvláštních případech však reflektuje specifické postavxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxostí správního orgánu. Na tuto právní úpravu navazuje již dříve kodifikovaná ochrana před nečinností uplatňovaná ve správním soudnictví.
Revoluxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní i subordinační. Veřejnoprávní charakter těchto smluv je odlišuje od soukromoprávních smluvních typů zejména vyšší mírou kogentnosti a formalizaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxním správním řádem, které se v aplikační praxi správních orgánů osvědčily, nový správní řád přejímá obdobně, rovněž tak jako přejímá osvědčenou právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeré neopodstatněné odchylky mezi všemi těmito stěžejními procesními kodexy českého právního řádu navzájem.
Nový správní řád respektuje požadaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xřeba uvést, že správní řízení není jako ucelená materie upraveno evropským právem. Takzvané evropské správní právo jakožto společné správní právo evxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnem tohoto práva je
judikatura
Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxcími vztahy v oblasti výkonu kompetencí správních orgánů týkajících se zejména práv a svobod fyzických a právnických osob.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.5.2018.
Výkladová poznámka:
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxškerý postup správních orgánů při výkonu veřejné správy. V ustanovení odstavce 2 je zdůrazněn obecný a podpůrný (subsidiární) charakter správního řáxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v přestupkovém zákoně, stavebním zákoně. Pokud zvláštní zákon vylučuje použití správního řádu (jako např. daňový řád, který ve svém § 262 uvádí, že „Pxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx různých smluv soukromoprávního charakteru např. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a fyzickou osobou, jednání správního orgánu v rámci jiných občanxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxcném slova smyslu rozumíme lidskou činnost sledující záměrně určitý cíl. Správu lze dělit na správu soukromou (tj. správu vykonávanou subjektem ze svx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xpráva člení na státní správu (tedy veřejnou správu uskutečňovanou státem) a samosprávu (tedy veřejnou správu vykonávanou jinými veřejnoprávními suxxxxxx xxx xxxxxxxx
Ustanovení § 1 zavádí legislativní zkratku "správní orgán". Prx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xrezidenta republiky jako správního orgánu viz judi-katura uvedená níže) přes vládu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Komisi pro cenné papíry, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad aj.), územní odborné správxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdou ČR);
2.
orgány územních samosprávných celků, tj. orgány obcí nebo krajů, bez ohledu na to, zda právě vykonávají působnost v oblasti samosprávy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxné správy (např. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká národní banka aj.);
4.
právnické a fyzické osoby vykonávající působnost v oblaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxké osoby všeho druhu, nebo fyzické osoby zmocněné k výkonu správního dozoru jako např. lesní stráž, vodní stráž, stráž ochrany přírody aj.). Srov. ale nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-9, dle něhož autorizovaný inspektor není správním orgánem.
Správní řád je aplikován nejen při správním řízení v užším slova smyslu, tedy při pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnnostech fyzických a právnických osob (účastníků řízení), ale též v rámci veškerého postupu správních orgánů při výkonu veřejné správy vůbec, tzn. na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnujícím jak správní řízení, včetně vydávání individuálních správních aktů, tak i další činnosti, např. vydávání ověření (osvědčení), posudků, vyjáxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řádu ze dne 24.6.2005:
Správní řád se v případě aplikace podle § 180 odst. 1 správního řádu po-užije subsidiárně, a to i v případech, kdy zvláštní záxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xprávní řízení stanoví procesní odchylky od správního řádu, bude sice správní orgán v takovém správním řízení postupovat podle správního řádu, ale při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnost před právní úpravou správního řádu. Správní řád má tedy charakter obecného právního předpisu o správním řízení a zvláštní zákony charakter předxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx subsidiárně použít pro řešení otázek, které speciální právní úprava neupravuje
Ustanovením § 180 odst. 1 se nemění vztah správního řádu a zvláštxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxávních předpisů postupuje ve správním řízení tak, že správní orgány vydávají rozhodnutí, aniž tyto předpisy řízení v celém rozsahu upravují, postupuxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávní řízení, ve kterém má být vydáno správní rozhodnutí, bude při něm správní orgán "... otázky, jejichž řešení je nezbytné...", řešit podle správního xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní § 180 odst. 1. Při výkladu pojmu "... otázky, jejichž řešení je nezbytné..." je třeba vycházet z toho, že z ústavního hlediska není přijatelné, aby v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxiž by bylo zřejmé, na základě kterého konkrétního ustanovení procesního předpisu se tak stalo.
Jak bylo řečeno výše, § 180 správního řádu je ustanoxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xádu bude působit vůči všem právním předpisům, jak vůči dřívějším právním předpisům, tak vůči právním předpisů vydaným v budoucnu. Paragraf 180 odst. x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi správních orgánů, byť se v něm o nich výslovně nemluví.
Z § 177 odst. 1 správního řádu vyplývá, že základní zásady činnosti správních orgánů upravexx x x x xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxící těmto zásadám.
Závěr č. 54 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 19.3.2007 (výňatek):
Na rozhodování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxé lékárnické komoře, se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., použije, a to na základě ustanovení § 1 odst. 2.
Vybraná poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xedené Českou lékařskou komorou je správním řízením ve smyslu § 180 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
Stanovisko ÚS ze dne 9. 11.1999, sp. zn. Pl. ÚS-xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx nositelem (subjektem) základních práv a svobod."
Rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007-197, č. 1717/2008 Sb. NSS:
Prezident republiky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlyne i z rozboru kompetencí prezidenta republiky; jak již zdejší soud obecněji konstatoval, při vymezení pojmu správní orgán pro účely § 4 s. ř. s. je třxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxkonávaných kompetencí (k této otázce viz např. usnesení ze dne 29.8.2007, č. j. Obn 1/2006 - 11, č. 1386/2007 SbNSS, v němž Nejvyšší správní soud dovodilx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx žalovaný rozhoduje v konkrétním případě o právech a povinnostech fyzických osob: jmenováním do funkce soudce vznikají fyzické osobě práva a povinnosxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxmunikacích nelze jakožto součást působnosti policie a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podle zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x. 1057/2007 Sb. NSS:
Při nakládání s vlastním majetkem x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxím městě Praze). Usnesení zastupitelstva obce, jímž byl schválen k prodeji pozemek ve vlastnictví obce, není rozhodnutím, jímž by obec autoritativně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení.
Rozsudek NSS ze dne 3. 11. 2005, č. j. 2 Aps 2/2005-43, č. 1379/2007 Sxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxní; subjektivní práva osob v takových vztazích tak nejsou chráněna správním soudnictvím, neboť nespadají do okruhu subjektivních veřejných práv ve sxxxxx x x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 Ads 20/2008:
Nejvyšší správní soud nemá pochybnost o tom, že v posuzované věci vystupoval správní orgán prvního stupně vůči žaxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxovaného zákona, podle něhož tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxví-li dotčená osoba dostatečnou součinnost, nereaguje řádně na sdělení či výzvy správního orgánu apod., má v rukou správní orgán mocenské nástroje, jxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxávy je trvalý a systematický proces vedoucí k uplatnění veřejného zájmu, prováděný personálně, odborně a materiálně vybavenými správními orgány. Výxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xsou k němu zmocněny zákony. Nejedná se však pouze o právo správního orgánu veřejnou moc vykonávat, ale zároveň o jeho povinnost. Správní orgán tak nese oxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxilitu do právních vztahů. Zákonné zmocnění znamená, že správní orgán si na sebe na jedné straně nemůže atrahovat více úkolů, nežli mu zákon přiznává, na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxkon, který přikazuje užití určité formy správní činnosti zejména tehdy, má-li mít jednání správního orgánu právní důsledky pro fyzickou xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na vůli správních orgánů, aby v rámci jim stanovené působnosti při plnění veřejných úkolů použily forem dalších. Obecná úprava možnosti smluvního přexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe § 160 tohoto zákona, jejímiž účastníky mohou však být pouze osoby, které již vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti vexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu (§ 160 odst. 5 správního řádu). Typickými příklady jsou zde veřejnoprávní smlouvy o výkonu přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti stavebního úřadu, uzavírané mezi obcemi dle § 190 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebníx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxcní policii. Zvláštní zákon pak může samozřejmě stanovit i možnost přenesení plnění konkrétního úkolu orgánu veřejné správy na soukromý subjekt, a to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, či podle § 83a a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxinečné postavení jako v případě autorizace [zde se může jednat např. o smlouvu o zajišťování odborných a zkušebních úkonů k plnění úkolů Ústředního konxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxvisejících zákonů, nebo o smlouvu o zajištění zpracování statistických údajů dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu, a.s., o poskytování podpor podle § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se vztahuje správní řád z roku 2004. Odvolacím orgánem proti rozhodnuxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxtvo zemědělství (§ 178 odst. 2 správního řádu z roku 2004). Rozhodnutí Podpůrného a garan-čního rolnického a lesnického xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx dne 3. 11. 2017, č. j. 4 Azs 168/2017-15, č. 3658/2018 Sb. NSS:
Zastupitelský úřad v rámci výkonu své pravomoci je správním orgánem [(§ 4 odst. 1 písm. a) sx xx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxv Akademie věd ČR není správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Jestliže určitý správní orgán (zde orgán státní památkové péče) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zákona), má však podání odložit a podatele o tom informovat [§ 43 odst. 1 písm. b) téhož zákona].
Rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 258/2015, xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů), o správním řízení.
Usnesení NSS zx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxrávním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu z roku 2004 a § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního. Jím vydaný certifikát (§ 117 odst. 2 stavebníxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xlněním ze soukromoprávní smlouvy uzavřené se stavebníkem.
Hlava II
ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Mgr.
Jan
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xdst. 1.
K použití základních zásad v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, viz § 177.
Výkladová poznámka:
V § 2 až 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonu veřejné správy. Jednotlivé zásady nestojí nikdy izolovaně, je nutno vykládat je vždy v jejich vzájemné souvislosti. V jednotlivých řízeních se txxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx, co nyní správní řád výslovně stanoví, totiž že základní zásady činnosti správních orgánů uvedené zde v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy roxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxvídající těmto zásadám neobsahuje.
Správní řád stanoví tento okruh základních zásad:
-
zásadu zákonnosti (viz § 2 odst. 1),
-
zásadu zákazx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxa (viz § 2 odst. 2),
-
zásadu ochrany dobré víry (viz § 2 odst. 3),
-
zásadu ochrany veřejného zájmu (viz § 2 odst. 4),
-
zásadu individuálního pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxužby veřejnosti (viz § 4 odst. 1),
-
zásadu poučovací povinnosti správního orgánu (viz § 4 odst. 2),
-
zásadu smírného vyřešení věci (viz § 5),
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníků (viz § 7 odst. 1),
-
zásadu nestrannosti správního orgánu (viz § 7 odst. 1),
-
zásadu vzájemného souladu souvisejících řízení (viz § 8 odstx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x x4),
-
zásadu dispoziční (viz řízení o žádosti, § 44 a násl.),
-
zásadu oficiality (viz řízení z moci úřední, § 46 a násl.).
Nejdůležitější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 2 odst. 2 Listiny stanoví, že státní moc může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí (80) 2 Výboru ministrů Rady Evropy pro členské státy týkající se správního uvážení...". Správní uvážení (jinak též diskreční pravomoc) představuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xo právu. Zákon tedy např. poskytuje správnímu orgánu prostor pro to, aby rozhodl, zda "jisté kroky" vůbec učiní, anebo ne (tedy zda např. vydá povolení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxit, nařídit odstranění anebo opravu apod.). Uvnitř zákonem vymezeného prostoru má správní orgán pro správní uvážení víceméně vždy volné pole působnoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxe jeden ze zásadních principů činnosti moderní veřejné správy. Doplňuje zásadu zákonnosti a ochrany veřejného zájmu.
K zásadě ochrany veřejného zxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxím řádem výše v odst. 3 zmíněný "... soulad přijatého řešení s veřejným zájmem..." je třeba dovodit vždy ze zvláštních zákonů (viz např. § 81 odst. 1 zákx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxtní obsah dovozujeme v každém jednotlivém případu právě z jeho okolností.
Zásada individuálního posouzení každé věci zdůrazňuje význam zvláštníxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxhodování skutkově shodných anebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, čímž jsou vytvářeny předpoklady pro předvídatelnost činnosti vexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xde o odkaz na rozhodovací praxi nejen daného správního orgánu, avšak správních orgánů obecně, jakkoli se tím samozřejmě zvyšuje požadavek na odborné pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsolutní. V této souvislosti je vhodné připomenout, že ne každé rozdílné posuzování obdobných situací musí být nutně libovůlí a neodůvodněně nerovným xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xo budoucna („požadavek zavedení změny ex ante“ a „zákaz změn ex post“), z racionálních důvodů („požadavek rozumnosti takové změny“) a pro všechny přípxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxlez ÚS ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 525/02, Č. 131/2003 Sb. n. u. US:
Každému navrhovateli vzniká v řízení před orgánem veřejné moci legitimní očekáxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.
Nález ÚS ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 163/1997 Sb. n. u. US:
Dalším naprosto neudržitelným momentem používání práva je jexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxe východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx činí z práva nástroj odcizení a absurdity.
Akceptace
i dalších pramenů práva, kromě práva psaného (zejména obecných právních principů), evokuje otáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxé míry objektivizovatelné postupy. Mechanické ztotožnění práva s právními texty se stalo vítaným nástrojem totalitní manipulace. Učinilo zejména z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xx xxxxxxxím principu právního státu a práva na soudní ochranu a na soudní přezkum, pokud správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xS 188/04, 139/2004 Sb. n. u. US:
Pokud správní orgány ve správním řízení pouze důsledně vyžadují plnění povinností ze strany občanů a nedbají přitom o oxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xochází k porušení čl. 36 Listiny. Požadavek neakceptovatelnosti přepjatého formalismu se vztahuje stejnou měrou na každého z účastníků správního říxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxpoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahu, což zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny.
Nález ÚS ze dne 4. 6. 1998, sp zn. IV. ÚS 30/97, č. 6xxxxxx xxx xx xx xxx
xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxtitučního nároku podle zákona o půdě došlo ze strany věcně a místně nepříslušného správního orgánu orgánu příslušnému po uplynutí zákonem stanovené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxě nejen právo na spravedlivý způsob vedení procesu, ale také právo na trvání procesu až do jeho ukončení zákonem předpokládaným způsobem.
Nález ÚS zx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxtní správy a jako takový musí plnit úkoly mu svěřené. V návaznosti na správní řád, v němž je upravena povinnost správních orgánů zabývat se každou věcí, tx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx vůli pozemkového úřadu, zda rozhodne, či nikoli, by znamenal, že zákonodárce zmocnil pozemkový úřad k libovůli, což nelze připustit, a to zejména protxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx 7 A 130/2002-28, č. 200/2004 Sb. NNS:
Závažného porušení procesních práv účastníka řízení se dopustí správní orgán, jehož prvním úkonem vůči účastnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxt se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění. Takový postup nelze odůvodnit zásadou rychlosti řízení.
Rozsudek VS Praha xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xromlčení podle obč. zákoníku. Není však povinností správního úřadu poučovat účastníka řízení o možnosti takovou námitku uplatnit, případně z úřední xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxníka řízení o zahájení správního řízení musí obsahovat přinejmenším stejné náležitosti jako podání účastníka směřující k zahájení řízení na návrh. Mxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x x
xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx č. j. 8 Afs 59/2005-83, č. 1440/2008 Sb. NSS:
Požadavek na předvídatelnost rozhodování se uplatní i v řízení správním; transpozicí tohoto atributu úsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xaní a poplatků, úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje, uplatní se i v řízeních vedených v jeho procesním režimu, a to postupem dle § 177 odst. 1 spxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxích vod podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, není řízením s předstihem žádosti ani řízením o výběru žádosti dle § 145 a § 146 správního řádu x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x. 254/2001 Sb., o vodách), a jiným žadatelům obdobnou žádost podanou ve stejné době zamítne s tím, že již povolení vydáno bylo, a pouze tato skutečnost brxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx04).
Rozsudek NSS ze dne 9. 5. 2007, č. j. 3 Ads 50/2006-29:
Správní orgán je oprávněn a povinen zvážit při svém rozhodování využití i jiného výkladu nxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxého znění předpisu zohledňuje rovněž širší souvislosti jeho přijetí, zejména pak jeho účel.
Rozsudek NSS ze dne 25. 4. 2006, č. j. 2 As 7/2005-86:
Nxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxrý nově přešla pravomoc o určitých věcech rozhodovat (zde: Státní energetická inspekce v agendě cenové), zatímco orgány k tomu dříve příslušné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xibovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) při současné povinnosti zákonného rozhodování. Tohoto záxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx 50/2009-233:
Zásada ochrany legitimního očekávání účastníků správního řízení vyjádřená v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdně posuzováno správním orgánem. Správní orgán je naopak povinen dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xterá se týkala skutkově shodných či obdobných případů. Stejně tak je chráněna dobrá víra účastníka řízení i vzhledem k okamžiku rozhodování správního xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu svědčí o zastávání určitého právního názoru správním orgánem, potom jednání účastníků, odpovídající takovému názoru, bude moci být jimi pokláxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiná jeho rozhodnutí pojednávající o skutkově týchž či obdobných případech, je nutno chránit víru účastníků, že správní orgán bude také v jejich přípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již dříve posoudil skutkově obdobné či stejné věci, je nezbytnou součástí jednoho ze základních znaků právního státu - právní jistoty.
Zásada legitxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxn respektovat, zejména zásadou legality (§ 2 odst. 1 a 2 správního řádu) či zásadou účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem (§ 2 odst. 4 spxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xapř. rozpor rozhodování správního orgánu s právními předpisy. Avšak i v případě opodstatněné změny v rozhodovací činnosti správních orgánů je nutno dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxntní aplikace práva a právní jistoty. Pokud tedy v posuzované věci v době rozhodování správního orgánu existovalo stanovisko, resp. rozhodnutí obsahxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxě pak, pokud se chtěl od právního názoru v nich vyjádřeného odchýlit, byl povinen takovou změnu právního názoru odůvodnit. Při naplnění určitých podmíxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe. Rozsudek KS Brno ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 62 Ca 41/2009-542: Je porušením práva na obhajobu, pokud správní orgán v rámci místního šetření převezme koxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxd však tato korespondence zásadním způsobem nesměřovala šetření a rozhodování správního orgánu a výsledek správního řízení by tak byl stejný i v přípaxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx dne 10. 5. 2012, č. j. 6 Ads 157/2011-56:
V situaci, kdy český právní řád v rozporu s čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod neupravuje realizacx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh účastníků; pro správní úřady to znamená zejména povinnost poskytovat občanům odbornou pomoc [§ 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí věci, pomoci napravit vady podání či volit takový postup, který co nejméně zatíží osoby dotčené činností správních orgánů (§ 2, § 4, § 8 a § 1x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněn posuzovat soulad projektové dokumentace s územním plánem, který nabyl účinnosti poté, co v předcházejícím územním řízení bylo vydáno pravoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxemního (resp. stavebního) řízení nabytých v dobré víře (§ 2 odst. 3 správního řádu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 2. 12. 2014, č. j. 6 Ads 80/2013-4xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx garancí základního lidského práva nebo svobody, je nutno uplatnit zásadně ve všech probíhajících řízeních před orgány veřejné moci bez ohledu na to, v xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdně zateplení fasád u památkově chráněných objektů) za situace, kdy se jednalo o nezákonnou správní praxi, jejíž následování je nežádoucí a bylo by v roxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvidualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat, zda přípaxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004 vyloučeno.
Rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44:
Při povolování zkušebního provozu podle § 124 odst. 1 stavebního zákoxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s veřejným zájmem na ochraně veřejného zdraví a ze spisu zřejmými oprávněnými zájmy dotčených osob, které nejsou účastníky řízení (§ 2 odst. 3 správníhx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxně nerovným zacházením (§ 2 odst. 4 správního řádu). Odchýlit se od určité správní praxe, jež se případně vytvořila, totiž správní orgán může, avšak zásxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx Králové ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 30 A 84/2013-65:
Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až § 8 správního řádu z roku 2004 se ve smyslu § xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dle § 76 odst. 1 na řízení podle tohoto zákona správní řád z roku 2004 nevztahuje.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx orgánu viz § 1 odst. 1.
Výkladová poznámka:
V § 3 je normativně upravena zásada materiální pravdy, a to jako protipól zásady formální pravdy.
V pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxit potřebné podklady...", jeho rozhodnutí muselo vycházet ze "... spolehlivě zjištěného stavu věci...". Správní řád zde již není na správní orgán naxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x v trestním řádu (§ 2 odst. 5).
Při uplatňování zásady materiální pravdy je tedy správní orgán, nestanoví-li (jakýkoli) zákon jinak, povinen zjistxx
xx xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdavek kvality zjištění stavu věci, jakož ostatně též požadavek rozsahu takového zjištění (tedy rozsahu nezbytného pro dodržení zásady zákonnosti, zxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxriální pravdy je ve správním řádu korigována požadavkem procesní efektivity a ekonomie správního řízení, tak jak je to běžné i v jiných právních předpxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxávní orgán by se měl ve správním řízení před ním vedeném vydat k rozhodnutí cestou vždy co možná nejsnazší, přitom však zároveň spolehlivě postačující kx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro přiznání nároku, způsobené tím, že navrhovatel nepředložil doklad osvědčující jím tvrzený nárok, poruší tím povinnost zjistit přesnx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxodní ochrany musí být v maximální možné míře (1)
relevantní
, (2) důvěryhodné a vyvážené, (3) aktuální a ověřené z různých zdrojů a (4) transparentní a doxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk s ohledem na její diplomatický charakter a účel, pro nějž se zpracovává, je pro azylové účely nezbytné k ní přistupovat při hodnocení důkazů obezřetně xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxla zjišťována pomocí jiných zpráv, které netrpí těmito deficity, přičemž zpráva Evropské komise může být užita toliko podpůrně.
Rozsudek NSS ze dnx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 71 odst. 1 a odst. 3 správního řádu z roku 2004 o lhůtách pro vydání rozhodnutí, nýbrž § 27 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Vzhledem k tomu, že § 27 citovanxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxí o udělení mezinárodní ochrany nejdříve rozhodnout, je zjištění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro posouzení žádosti (§ 3 správního řádu z rokx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xjištěného stavu věci. Tento "stav věci" však musí být omezen na věci, které jsou podkladem rozhodnutí. Přesné a úplné zjišťování neomezeného okruhu inxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xx1/2000, č. 753/2001 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí správního úřadu ve věci
restituce
podle zákona o půdě, v jehož výroku je parcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxvydává. Z výroku rozhodnutí samotného totiž vyplývá nárok na poskytnutí náhrady.
30 Ca 221/2000 (Krajský soud v Hradci Králové), SoJ 753/2001:
Sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xásadu materiální pravdy musí stav věci zjistit spolehlivě i za jejich případné nečinnosti.
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 6 A 825/95, č. xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou skutkové údaje, z nichž správní orgán vycházel, obsahem správního spisu, a skutkové a právní úvahy správního orgánu, které vedly k vydání rozhodnxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, z jakých podkladů správní orgán vycházel a jakými skutkovými a právními úvahami se řídil, nezbude soudu než napadené rozhodnutí bez nařízení jednání xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxchlíka je povinností správního orgánu respektovat základní pravidla řízení vyplývající ze správního řádu, vyjadřující v obecné formě hlavní zásady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxerou může být rozhodnutí správního orgánu soudem zrušeno.
Rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2008, č. j. 1 Azs 59/2008-53
Aplikace zásady materiální pravdy xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxodné pochybnosti, je pochopitelně limitována určením rozsahu, v němž je zjišťování skutkového stavu nezbytné pro rozhodování správního orgánu v konxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx tedy znamená, že žadatel může navrhnout provedení určitých důkazů, správní orgán však takovými návrhy není vázán, provede však vždy důkazy, které jsox xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxude, musí správní orgán náležitě odůvodnit. Z již zmiňovaných limitů zásady zakotvené v § 3 správního řádu vyplývá, že odmítnutí provést určitý důkaz xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xedisponuje vypovídací potencí, nebo že provedení důkazu je nadbytečné, a to tehdy, byla-li již skutečnost, která má být dokazována, v dosavadním řízexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xahajovaných
ex offo
je při zjišťování skutkového stavu kladen zvláštní důraz na naplnění zásady materiální pravdy dle § 3 správního řádu, a zásady vyšxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xdmítnout jako nevyhovující.
Rozsudek NSS ze dne 6. 1. 2016, č. j. 2 As 217/2015-47:
Jestliže již v samotném přestupkovém řízení správní orgány opatxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xe příslušného přestupku dopustil, a zároveň neexistují žádné rozumné důvody k pochybám o věrohodnosti a úplnosti skutkových zjištění pro posouzení vxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxe by se mu podařilo účinně zpochybnit věrohodnost nebo dostatečnost správními orgány provedených důkazů.
Pokud správní orgány v rámci přestupkovéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxl v řízení před správními orgány pasivní, aby poukázal na možné jiné varianty rozhodného skutkového děje, jež nebyly provedeným dokazováním vyvrácenxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutí důkazně „oddělil zrno od plev“ a případné zcela nepravděpodobné či jinak bizarní námitky obviněného provedením důkazů eliminoval.
Rozsudek Nxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xkoumat, zda správní orgány bez ohledu na způsob obhajoby obviněného v řízení o přestupku dostály své povinnosti zjistit stav věci, o němž nejsou důvodnx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxly, bude na něm, aby na základě žalobních tvrzení a navrhovaných důkazů pochybnosti o skutkovém stavu sám odstranil (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). To může učinit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtatky ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxo povinnost správnímu orgánu.
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx a násl.
Výkladová poznámka:
V tomto ustanovení správního řádu je upravena zásada užitečnosti a vstřícnosti veřejné správy, též zásada veřejné sxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xe v moderním demokratickém státě pojímán především jako služba veřejnosti (public service). Jakkoli je pojem "služba veřejnosti" ve správním řádu vxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xředním osobám plnícím úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu ukládá, aby se k osobám dotčeným správním řízením (adresátům veřejné správy) cxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé, odborné aj. možnosti, jimiž vždy konkrétní úřední osoba v tu chvíli disponuje.
Obecným požadavkem správního řízení v právním státě je povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxnalosti poškozeny. Míra poučení je dána povahou úkonu a osobními poměry dotčené osoby, neboť je zřejmé, že více poučení se předpokládá u osoby práva nezxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toliko právě tehdy, pokud svá práva znají (viz výše v komentovaném ustanovení komentář k poučovací povinnosti správního orgánu). Správní orgán je povxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xo účel zamýšleného úkonu.
Pojmu "úkon" je na tomto místě třeba rozumět tak, že zahrnuje bezpochyby úkony procesní povahy (např. ohledání na místě), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ovšem vyplývá, že se v praxi bude jednat zejména o významnější procesní úkony správních orgánů, u nichž převážně lze předpokládat, že účast dotčené osoxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxn požadavek zajištění korektního průběhu správního řízení za účelem, aby jeho výsledkem bylo zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich zástupcům kopie spisu nebo jeho části, i když je součástí spisu projektová dokumentace.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze poučení účastníka o tzv. řádných opravných prostředcích, včetně případné možnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek k soudu, a netýká se dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx III. ÚS 188/04, č. 139/2004 Sb. n. u. US:
Správní orgán je ze zákona povinen chránit práva a zájmy občanů a občanům poskytovat pomoc a poučení, aby pro nezxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxávní řád je postaven na zásadě součinnosti, která platí, byť s určitými modifikacemi, pro každé správní řízení. Tato zásada platí jak pro účastníky říxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxdého řízení, upravená ve zvláštních zákonech, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvům a zákonným povinnostem účastníků a povinnostem správních orgánů nebylo možné dostát.
Rozsudek NSS ze dne 3. 7. 2008, č. j. 2 As 27/2008-57, č. 18xxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxsátům. Rozhodně není úkolem správního orgánu, aby za žadatele domýšlel všechny okolnosti týkající se jeho žádosti vycházející z jen jemu známých potřxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004 nezahrnuje poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl žádaného účinku, ale jen pomoc k txxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxa z roku 2006) není povinen poučit vlastníka stavby o právu podat návrh na zahájení řízení o jejím dodatečném povolení. Pokud však účastník řízení o odsxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí úřad povinen ho poučit o náležitostech žádosti.
Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008-49, č. 1746/2009 Sb. NSS:
Adresáti veřejných suxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxla pregnantně a pojmenovávali věci přesnými zákonnými termíny, případně dokonce citovali v žádostech přesná zákonná ustanovení. Správní orgány musx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa nedostatečné, vzbuzující právní nejasnost z pohledu správního orgánu, musí správní orgán vyzvat žadatele k upřesnění obsahu žádosti a vysvětlit mux xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xznačení (§ 19 odst. 2 správního řádu z roku 1967, § 37 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Ustanovení § 3 odst. 3 správního řádu z roku 1967, stejně jako § x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxřejné správy navzájem, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími uživateli. Pokud principy dobré správy hovoří o nejvhodnějších prxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 26. 3. 2008, č. j. 7 xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxího spisu vlastními prostředky a na vlastní náklady. Takový postup není v rozporu s § 23a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx. 2 stavebního zákona z roku 2006, je povinen dbát na to, aby délka stanovené lhůty účastníkům umožnila v souladu s § 4 odst. 4 správního řádu z roku 2004 uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxst. 2 Listiny základních práv a svobod neupravuje realizaci práva sociálně slabých na bezplatné zastoupení ve správním řízení, jsou soudy i správní úxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xomoc [§ 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení], plnit poučovací povinnost adekvátní schopnostem úxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxíží osoby dotčené činností správních orgánů (§ 2, § 4, § 8 a § 12 správního řádu z roku 2004).
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx poznámka:
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxávního řízení, eventuálně jinými dotčenými osobami, tak též do vztahů mezi vykonavateli veřejné správy, jimž ve správním řízení přísluší ochrana růzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx orgánu viz § 1 odst. 1.
K dotčené osobě viz § 2 odst. 3.
K vedení řízení a úkonům správních orgánů viz § 15 a násl.
K podkladům pro vydání rozhodnutí xxx x xx x xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxka:
V tomto ustanovení kodifikuje správní řád zásadu rychlosti (§ 6 odst. 1) a zásadu hospodárnosti a flexibility při činnosti správního orgánu (§ 6 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxrávní orgán nečiní úkony v (jakýmkoli) zákonem stanovené lhůtě nebo nečiní-li úkony ve lhůtě přiměřené, nebyla-li zákonná lhůta uvedena, uplatní se ixxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxrávní orgán postupuje obecně ve správním řízení tak, aby nikomu (správnímu orgánu, účastníkům řízení aj. osobám) nevznikaly zbytečné náklady, a zároxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdený žádoucí postup správního orgánu úzce souvisí s pojetím veřejné správy jakožto služby veřejnosti (public service).
Podklady potřebné k úspěšxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxí orgán zajistí obstarání údajů potřebných pro řízení sám, lze-li tyto údaje obstarat z úřední evidence jím vedené. Komentované ustanovení je však na txxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé však též i oprávněn) opatřit podklady vedené ve své evidenci výhradně jen na žádost dotčené osoby, což je jistě neefektivní, neboť správní orgán ony poxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xak i úřední evidenci jimi vedenou.
V posledně uvedeném případě (odstavec 2 věta čtvrtá) vystupuje správní orgán jako "
alter ego
" dotčené osoby. Z toxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxtahující se k obstarávání podkladů správním orgánem je pak dále rozvedena v § 71 odst. 4 (stavení lhůty pro vydání rozhodnutí po dobu nezbytnou k opatřexx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx8, sp. zn. 7 A 157/1995, č. 534/1999 SoJ-Spr.:
Užitím zásady hospodárnosti správního řízení nesmí být účastník řízení zbaven možnosti účinně hájit svx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxšit prvostupňové správní rozhodnutí vydané v řízení, v němž účastník řízení byl na svých právech zásadním způsobem zkrácen, resp. postavení účastníkx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxutí ve správním řízení musí vycházet ze spolehlivě a úplně zjištěného stavu věci. Tento "stav věci" však musí být omezen na věci, které jsou podkladem roxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xozsudek NSS ze dne 16. 6. xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxm úkonem vůči účastníku řízení ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu je až doručení rozhodnutí ve věci, neboť účastník řízení je tím vyloučex x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Nález ÚS ze dne 4. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 225/01, č. 102/2001 Sb. n. u. US:
Skutečnost, že správní orgán po dobu více než 9 měsíců neučinil v řízení žádný úkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xx dne 4. 6. 1998, sp. zn. IV. ÚS 30/97, č. 66/1998 Sb. n. u. US:
Bylo by v rozporu s principy právního státu přičítat k tíži a v neprospěch oprávněné osoby faktx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxušnému po uplynutí zákonem stanovené lhůty k uplatnění nároku.
Nález ÚS ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96, č. 114/1997 Sb. n. u. US:
Právo na řádxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxedpokládaným způsobem.
Rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007-197, č. 1717/2008 Sb. NSS:
Jedním z logických atributů požadavků na rozhoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xbecného principu právního ostatně obsahuje nejenom současně platný správní řád (§ 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), ale též správní řády xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxotného ústavně zakotveného principu právního státu. Nad rámec charakteru rozhodování v přiměřené lhůtě coby obecného principu právního lze poukázax xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxů, výslovně vztahuje na veškeré počínání veřejné správy.
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2008, č. j. 48 Az 43/2008, č. 1747/2009 xxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxkazu libovůle orgánů veřejné moci konečně plyne požadavek odůvodnit přijaté rozhodnutí. Dle ustálené judikatury Ústavního soudu je náležité odůvodxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxv. kupř. nález ze dne 20.6.1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, Sb. n. u. ÚS, sv. 3, č. 34, s. 257; nález ze dne 26.6.1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, Sb. n. u. ÚS, sv. 8, č. 85x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xn. II. ÚS 594/02, Sb. n. u. ÚS, sv. 34, č. 99, s. 57). Ke stejným závěrům ostatně dospívá i
judikatura
zdejšího soudu (srov. kupř. rozsudek ze dne 14.7.200xx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoud), SbNSS 1747/2009:
Na řízení vyjmenovaná v § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se nevztahuje úprava § 71 odst. 1 a odst. 3 správního řádu z roku 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxzději je správní orgán povinen ve věci rozhodnout, jediným kritériem pro určení okamžiku, kdy lze v řízení o udělení mezinárodní ochrany nejdříve rozhxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K dotčené osobě viz § x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxků (§ 7 odst. 1 věta první) a zásadu nestrannosti správního orgánu (§ 7 odst. 1 věta druhá). Vychází přitom z ústavního principu rovnosti, potažmo zákazu xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xéž v rovině plnění svých procesních povinností, aby, slovy důvodové zprávy, "... osoby, které jsou, např. z důvodu svého zdravotního postižení, v řízexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xovnosti zbraní (equality of arms) správním řízením dotčených osob.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 29. 9. 2004, xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxdbají přitom o ochranu jejich zájmů, je výrazem tohoto postupu přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zjevné nespravexxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxků správního řízení.
Rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2003, č. j. 7 A 130/2002-28, č. 200/2004 Sb. NSS:
Závažného porušení procesních práv účastníka řízenx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxi, neboť účastník řízení je tím vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění. Takový postup nelze oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xůči dotčeným osobám prostřednictvím různých správních orgánů, měla by vůči nim vystupovat jednotně jakožto vykonavatel veřejného zájmu (zásada vzáxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrá probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Důvodová zpráva k tomuto dodává, že byť "... ještě dlouhou dobu nebude rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xa existenci souběžné činnosti správních orgánů dotčená osoba, která o tom musí vědět, bezodkladně neupozornila...". V tomto světle se tedy sice jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdy spolupráce správních orgánů, kterážto zásada úzce souvisí se zásadou pojetí veřejné správy jakožto služby veřejnosti.
Závěr č. 65 ze zasedání poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjí podklady, informace či výpisy z evidencí důležité pro účely řízení, nemají formu usnesení (ani jinou zákonnou formu pro rozhodnutí), neboť se v těchxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008, č. 1746/2009 Sb. NSS:
Ustanovení § 3 odst. 3 správníhx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxlní rovině mezi vykonavateli veřejné správy navzájem, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími uživateli. Pokud principy dobré spxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoliv pro správní orgán.
Rozsudek NSS ze dne 10. 5. 2012, č. j. 6 Ads 157/2011-56:
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxstoupení ve správním řízení, jsou soudy i správní úřady povinny tím pečlivěji dbát procesních práv nemajetných účastníků; pro správní úřady to znamenx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlnit poučovací povinnost adekvátní schopnostem účastníka, odstraňovat rozpory bránící řádnému projednání a rozhodnutí věci, pomoci napravit vady xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx x x x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Hlava I
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx způsobilosti účastníka správního řízení viz § 29.
K úkonům právnické osoby ve správním řízení viz § 30.
K zástupci účastníka správního řízení vix x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxává legální definici správního řízení, které je ve správním řádu definováno výhradně jen zde.
Správní řízení je vnějším zákonem formalizovaným pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxk též státní správy, přičemž správní orgány jsou k výkonu samosprávy a státní správy na tom kterém konkrétním úseku správního práva, např. zdravotnictxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávních orgánů vedenou určitým, tj. zákonným způsobem s cílem vydat určité rozhodnutí.
Správní orgány rozhodují ve věcech, v nichž jsou zvláštními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby.
Deklaratorní
rozhodnutí pak v určité věci prohlašují, že jmenovitě urxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxst
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K zahájení správního řízení viz § 44 a násl.
K xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxních orgánů určuje, který konkrétní správní orgán je povolán jednat a rozhodovat v určitých druhově určených věcech formou konstitutivního nebo deklxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školství, zaměstnanosti apod.). Věcná příslušnost odpovídá i na otázku, který orgán v dané věci rozhoduje v prvním stupni. Spory o věcnou příslušnost xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxá použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 15 Ca 288/2001-20, č. 917/2002 SoJ-Spr.:
Věcná přísxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xozhodovat v tom kterém stupni správního řízení. Rozhodnutí věcně nepříslušného správního orgánu je nulitním správním aktem, zatímco nedostatek funxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závěr o jeho nulitě.
Rozsudek NSS ze dne 29. 6. 2006, č. j. 4 As 73/2005-56, č. 1652/2008 Sb. NSS:
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo města Prahy; orgánům městských částí ji lze svěřit statutem. Z aktuálního znění statutu hlavního města Prahy nevyplývá, že by v současné době tato půsxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (principy rovnosti a zákazu diskriminace a neodůvodněně nerovného zacházení jako esenciální zásady materiálního právního státu) jistě patří i fundxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, přičemž tyto zásady nacházejí svůj výraz právě v odůvodnění rozhodnutí. Podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému vzdělávání by měl být především v souladu s principem transparentnosti, který v širším smyslu vyjadřuje, že postupy při rozhodování jsou srozxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxlasti veřejné správy.
Rozsudek NSS ze dne 17. 5. 2012, č. j. 9 As 85/2011-134:
V posuzované věci nelze zejména s ohledem na zachování principu právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. v situaci, kdy jeden správní orgán by povolení udělil a druhý nikoli. V budoucnu tak bude vždy záležet na konkrétních okolnostech projednávané vxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxzhodovat a podle jakého zákonného ustanovení. Nejvyšší správní soud tak přisvědčil závěrům krajského soudu, že v uvedené věci se jednalo o natolik zásxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odsxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xprávního řízení z moci úřední viz § 46.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
Místní příslušnost správních orgánů určuje, který konkrétní spxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxolika podmínek, jež jsou níže pro lepší přehlednost vyloženy zvlášť. Pro určení místní příslušnosti správního orgánu jsou přitom rozhodující okolnoxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx původně příslušný (tzv. zásada trvání příslušnosti, perpetuatio fori).
K odst. 1 písm. a): Ke správnímu řízení, které se týká činnosti účastníka spxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxá jednak na veškerou jinou než podnikatelskou činnost fyzických osob, jednak též na veškerou jinou než podnikatelskou činnost právnických osob. Činnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jehož předmětem je nemovitost, je místně příslušným správním orgánem ten, v jehož územním obvodu se tato nemovitost nachází.
K odst. 1 písm. c): Ke sprxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v jehož územním obvodu má tato podnikající fyzická osoba místo svého podnikání.
K odst. 1 písm. d): Ke správnímu řízení, které se týká fyzické osoby, avxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrgánem ten, v jehož územním obvodu má fyzická osoba místo svého trvalého pobytu, resp. místo pobytu, jde-li o cizince. Pro přehlednost zavedl správní řxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxého trvalého pobytu, je k řízení v její věci místně příslušným správním orgánem ten, v jehož územním obvodu měla své poslední známé místo pobytu, jímž můxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx to o ní známo.
K odst. 1 písm. e): Ke správnímu řízení, které se týká právnické osoby, avšak nesouvisí s její činností ve smyslu písm. a), je místně přísluxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, opět nijak nesouvisející s její podnikatelskou činností, je místně příslušným správním orgánem ten, v jehož územním obvodu má sídlo organizační sloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxíslušný správní orgán, v jehož územním obvodu měla zrušená organizační složka své sídlo.
V odstavci 2 bere správní řád v potaz možnost, že by počet míxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxce ustanovení "... a nedohodnou-li se jinak...", vyřešen v prvé řadě vzájemnou dohodou správních orgánů o tom, který z nich řízení ve věci provede. Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, u něhož jako u prvního z konkurujících si správních orgánů byla podána žádost xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též tehdy, nebylo-li by možno určit podmínky místní příslušnosti správního orgánu ani právě nastíněným způsobem, bude pozitivní kompetenční konflixx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xprávní orgán určí svým rozhodnutím ve formě usnesení, který jemu podřízený správní orgán řízení v dané věci provede. Pokud by nejblíže společně nadřízxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa usnesením ústředního správního úřadu, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke spráxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o přestupcích, lze postupovat podle § 11 odst. 2 správního řádu.
Závěr č. 138 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxdu je rovněž adresa sídla vedená v živnostenském rejstříku.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 31. 8. 199xx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxvuje jejich vztah či posloupnost, ani nestanoví kritéria pro určení místní příslušnosti, je namístě posoudit místní příslušnost podle správního řádxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xrušení pobytu a úředního pobytu v sídle ohlašovny dojde ke změně místní příslušnosti ve všech řízeních, která vůči občanovi jsou či mohou být vedena práxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxvních orgánů nelze říci, že jde o důsledek vždy negativní, vliv na postavení účastníka to však jistě má.
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.5.2018.
K věcné příslušnosti správních orgánů viz § 10.
K místní příslušnosti správních orgánů viz § 11.
Ke spisu viz § 17.
K poxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxvní řád žádá, aby v konkrétních věcech vždy jednaly a rozhodovaly k tomu zákonem povolané, tj. příslušné správní orgány.
Tato podmínka představujx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxrávnění k tomu mu bylo založeno zvláštními zákony. Bylo-li by v konkrétní věci provedeno správní řízení a v jeho závěru pak o ní rozhodnuto nepříslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdnání své věci a vynesení rozhodnutí v ní příslušným správním orgánem.
Správní řád předchází případné nejistotě účastníků správního řízení, rozxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nebyly k projednání a rozhodnutí věci iniciované podáním účastníků správního řízení příslušné, aby podání postoupily bezodkladně tomu správnímu orxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxváno, u tohoto nepříslušného správního orgánu podal. Správní řád xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnost namítat. Avšak i přesto, že je činnost veřejné správy ovládána kromě jiného zásadami zákonnosti a "
iura novit curia
" (pozn. autorů: doslova "soud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvat soudu platné právo, není nutno činit totéž ani ve správním řízení před správním orgánem, neboť ten má též, obdobně jako soud, platné právo znát) a nepxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxí postupováno, namítne svoji nepříslušnost, pravidlo, že tento správní orgán může další postoupení téhož podání příslušnému správnímu orgánu učinixx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxkonodárce omezit nedůvodný "ping-pong" ve vztahu k věcné nebo místní příslušnosti správních orgánů. Pokud správní orgán poté, co o toto sobě bezprostxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxgánu, který mu je již dříve postoupil, bude to právě on, kdo bude povinen zahájit na základě podatelova podání řízení ve věci, tuto věc projednat a rozhodxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx své věcné nebo místní nepříslušnosti.
Absence věcné nebo místní příslušnosti správního orgánu může nastat toliko výhradně tehdy, bylo-li k věcně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxá, že ve věcech, které lze ve správním řízení projednat
ex offo
, tedy aniž by bylo nutno jejich projednání iniciovat podáním, je postoupení pro nepřísluxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxcně a místně příslušný.
Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3.10.2005:
V případě, že správní orgán nesxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxdu.
Ustanovení § 12 se použije v případě, kdy dojde podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný. Má-li správní orgán, jemuž bylx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxo nadřízeného správního orgánu. Toto ustanovení nelze použít v návaznosti na postup podle § 55 odst. 3 zákona o přestupcích - postoupení věci není postxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxbraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. IV. ÚS 30/97, č. 66/1998 Sb. n. u. US:
Bylo by v rozporu s principy právxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxy věcně a místně nepříslušného správního orgánu orgánu příslušnému po uplynutí zákonem stanovené lhůty k uplatnění nároku.
Rozsudek NSS ze dne 10. xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xociálně slabých na bezplatné zastoupení ve správním řízení, jsou soudy i správní úřady povinny tím pečlivěji dbát procesních práv nemajetných účastnxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxění sociálního zabezpečení], plnit poučovací povinnost adekvátní schopnostem účastníka, odstraňovat rozpory bránící řádnému projednání a rozhodxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx x x x x xx xxxxxxího řádu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 13. 1. 2016, č. j. 3 As 63/2015-27:
Usnesení o postoupení věci podle § 12 správního řádu z roku 2004 je rozhoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dožádání je institutem, který je obdobně zakotven mj. i v ostatních procesních předpisech českého civilního (občanský soudní řád) a trestního (tresxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx je založena na tom, že se z hlediska procesní ekonomie nevyplatí činit všechny procesní úkony příslušným orgánem, zde správním orgánem. Důvodem může bxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxžky právnické osoby, jichž se projednávaná věc týká, stejně tak jako značná časová úspora, které se ve správním řízení dosáhne, pokud bude požadovaný úxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxést sám, avšak může tak učinit jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady, popř. takový úkon nemůže provést vůbec, požádal usnesením - dožádal - sobě podříxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x... může usnesením dožádat podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán..." vyplývá, že dožádání může být dožadujxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xorizontální, v kterémžto případě může dožadující správní orgán žádat provedení úkonu po jiném věcně příslušném, avšak již místně nepříslušném, spráxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávního orgánu ve formě usnesení, které se doručuje výhradně jen dožádanému správnímu orgánu a proti němuž není podání řádného opravného prostředku - oxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxi, v dikci odstavce 3 "... bez zbytečného odkladu...", poté, co byl o jeho provedení dožádán. Pokud by se tak nestalo, postrádal by institut dožádání smyxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxanému správnímu orgánu k provedení dožádaného úkonu lhůtu třiceti dnů ode dne doručení dožádání, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemohl citovanou třicetidenní lhůtu dodržet.
Dožádaný správní orgán může odmítnout provést dožadovaný úkon z důvodů uvedených v odstavci 4. Pokux xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnout, což učiní svým rozhodnutím ve formě usnesení zaznamenaného do spisu, a vyrozumí o tom dožadující správní orgán. Další z důvodů, pro něž lze provedxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxce
, jedná se tedy o jiné věcně příslušné správní orgány. Takové správní orgány mohou provedení dožadovaného úkonu odmítnout kromě již výše uvedeného txx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrně vysoké náklady.
Správní orgány dožádané o provedení dožadovaného úkonu po horizontální linii mohou jeho provedení odmítnout pouze s předchozxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxených orgánů ve smyslu § 136. Tato jejich oprávnění spočívají zejména v právu nahlížet do spisu vedeného jinak dožadujícím správním orgánem v předmětnx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxaznit, že dotčené orgány požívají práva iniciovat zahájení přezkumného řízení. Co se týče podrobnějšího výkladu o dotčených orgánech, jejich právecx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštních právních předpisů, z nichž je demonstrativně v poznámce pod čarou uveden jeden z nich.
Závěr č. 65 ze zasedání poradního sboru ministra vnxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxidencí důležité pro účely řízení, nemají formu usnesení (ani jinou zákonnou formu pro rozhodnutí), neboť se v těchto případech nejedná o dožádání ve smxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxzhodování věci
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxgánu viz § 1 odst. 1.
Ke spisu viz § 17.
K věci projednávané ve správním řízení viz § 1.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxících.
Výkladová poznámka:
Odstavec 1 zavádí legislativní zkratku "úřední osoba", jíž se nadále rozumí každá osoba podílející se bezprostředně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx
xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx by mohla ovlivnit jeho výsledek. Postačí přitom byť i jen možnost ovlivnění výsledku řízení. Je nutno podtrhnout, že úřední osoba nemusí být vždy nutně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxk řízení ovlivnit. S touto podmínkou se tedy musí představený úřední osoby v rozhodnutí o jejím vyloučení z provádění úkonů ve věci vždy odpovídajícím zxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxané věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům má na výsledku řízení takový zájem, pro který je namístě pochybovat o její nepodjatosti alternativnx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxbnost.
Kromě podmínek uvedených v odstavci x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xemůže ovšem být účast úřední osoby na úkonech učiněných před zahájením řízení v dané věci nebo v průběhu výkonu kontroly podle zvláštního zákona. Z hledxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxpadá, a gramatický výklad tento názor jen potvrzuje, spíše na déletrvající účast vyloučené úřední osoby na řízení vedeném v téže věci u správního orgánx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxstance.
Dikce ustanovení "... lze důvodně předpokládat..." žádá, aby byla domněnka o podjatosti úřední osoby důvodná. Výše uvedené znamená, že bux xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxodnit, neboť jinak by představený úřední osoby nemohl o jejím vyloučení z provádění úkonů ve věci kvalifikovaně rozhodnout.
Odstavec 2 žádá, aby účxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx "... bezodkladně...", služebně nadřízený úřední osoby, jejíž podjatost účastník řízení namítl. Pokud bude správním orgánem k pozdější účastníkově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx iura
), avšak tuto svoji námitku neuplatnil "... bez zbytečného odkladu...", nebude k této jeho pozdější námitce správním orgánem přihlédnuto a nezpůxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xízení či snad z jiných důvodů.
Bude-li to úřední osoba, která se dříve než účastník řízení dozví, že jsou dány okolnosti, nebo byť i jen některá z nich, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxdstavený posoudí (jedná se o vůbec první myšlenkový úkon představeného v této souvislosti), zda je úřední osoba z provádění úkonů ve věci vyloučena, a nxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxuze ty úkony, které nesnesou odkladu.
Bude-li představeným úřední osoby rozhodnuto o jejím vyloučení, určí představený usnesením poznamenaným pxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy ve věci namísto vyloučené úřední osoby. V určení jiné úřední osoby namísto vyloučené úřední osoby není přitom její představený nijak omezován, ledažx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx že by vyloučená úřední osoba nepřípustně neingerovala do rozhodovací činnosti jiné úřední osoby z titulu své funkční nadřazenosti k ní.
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxu. V tomto případě je povinností představeného uvědomit o nastalé situaci bezodkladně nadřízený správní orgán a předat mu spis vedený v této věci. Nadřxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxváno.
Zatímco odstavce 1 až 4 se užijí obdobně též i pro osoby znalců a tlumočníků účastnivších se správního řízení v postavení znalců a tlumočníků, nxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxivní pravidla vlády v čl. 41. Slovo "obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxdené zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušila, a to včetně odkazu na xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státního tajemníka v ministerstvu a v Úřadu vlády bylo oproti původnímu vymezení podle zákona č. 218/2002 Sb. změněno. Státní tajemník působí pouze v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxadu vlády. Zvláštní zákony (u nichž správní řád použijeme, jak je uvedeno výše subsidiárně) v některých případech zvláštním způsobem upravují i instxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xzemní samosprávný celek, jehož orgán je příslušným správním orgánem k řízení o tomto přestupku, nadřízený správní orgán usnesením pověří řízením o toxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je příslušným správním orgánem k řízení o tomto přestupku. Je-li podezřelým z přestupku územní samoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxacího správního orgánu usnesením pověří řízením o tomto přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánem vůči správnímu orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxjatosti proti tajemníkovi obecního úřadu rozhodne podle § 14 odst. 2 správního řádu starosta obce. O námitce podjatosti proti starostovi obce rozhodxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxíslušný ústřední správní úřad, v řízení vedeném v samostatné působnosti ministerstvo vnitra.
Závěr č. 77 ze zasedání poradního sboru ministra vnitxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxby podle § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. I v případě, že nadřízený správní orgán dospěje k závěru, že pravoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxdnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, neboť původně příslušný správní orgán není způsobilý věc projednat a xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxe v případě, kdy je obec účastníkem řízení. Pokud starosta zastupuje obec jako účastníka řízení, nemůže v takovém řízení zároveň vykonávat pravomoc spxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xostupuje podle § 131 odst. 4 správního řádu. Totéž platí, pokud starosta zastupuje obec jako účastníka řízení a oprávněnou úřední osobou k vedení řízenx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x017:
Možnost projednání a rozhodnutí věci zaměstnancem obce, který nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu.
Je-li z důvodu podjatosxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx splňovala podmínky uvedené ve zvláštním zákoně, nelze pověřit vedením řízení jinou úřední osobu. Představený vyloučené úřední osoby je proto povinex x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pověří jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xozhoduje-li obecní úřad v přenesené působnosti o právu či povinnosti obce, nelze bez dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků pro pochybnosti o jexxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x I. stupni neúčastní jako zaměstnanec Komise pro cenné papíry. Rozhodnutí Komise pro cenné papíry vydané v I. stupni proto není jeho rozhodnutím, nýbrž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xomisi pro cenné papíry toliko opatřuje svým podpisem.
Rozsudek NSS ze dne 27. 11. 2003, č. j. 6 A 90/2002-82, č. 123/2004 Sb. NSS:
Ministr vnitra nenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx tedy nepřipadá v případě uvedeného ministra v úvahu.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 30 Ca 23/2002-17, č. 1058/2002 SoJ-Spr.:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxední a soukromý zájem na výsledku rozhodnutí vydávaného v přenesené působnosti, daný tím, že by se dotýkalo jeho majetku a byl od něho odvislý majetkový xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xozorových a kontrolních funkcí orgánu státní správy provedl kontrolu určitého subjektu, je pro poměr k věci vyloučen z projednání a rozhodování ve věcx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx x. 480/1999 SoJ-Spr
"Poměrem k věci" ve smyslu příslušného ustanovení správního řádu o vyloučení pracovníka správního orgánu z projednávání a rozhoxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xudíž považovat profesní a neosobní procesní stanovisko pracovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx seznámit s podklady pro rozhodnutí.
Rozhodnutí KS Ostrava ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 22 Ca 79/2002-47, č. 36/2003 Sb. NSS:
Nezabýval-li se odvolací oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxné rozhodnutí ve věci samé.
Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2007, č. j. 2 As 29/2007-74, č. 1465/2008 Sb. NSS:
Důvodem pro vyloučení úřední osoby podle § 14 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x něhož je obviněn zastupitel příslušného města či kraje.
Usnesení NSS ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS:
Rozhoduje-li oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností pxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 26. 6. 2013, č. j. 1 Afs 7/2009-753, č. 2906/2013 Sb. NSS:
Sama skutečnost, že se úřední osoba zná se zástupcem účastníka řízení nebo se zástupcem osxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu z roku 2004.
Rozsudek MS v Praze ze dne 11. 10. 2016, č. j. 3 Ad 3/2016-96:
Pokud je v řízení o služebním poměru příslušníka vyloučen policejxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxlu § 14 odst. 4 správního řádu. Jelikož ministr vnitra v takové situaci nemůže aplikovat § 131 odst. 4 správního řádu, za analogického využití § 131 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx se zkoumaly důvody pro vyloučení (§14 odst. 5 správního řádu). Úřední soba tudíž nemůže přezkoumávat své vlastní rozhodnutí na základě opravného prosxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx12-32:
Správní orgán může pokračovat v řízení již po (nepravomocném) rozhodnutí o námitce podjatosti podle § 14 správního řádu z roku 2004, byť samozřxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxzení
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K věci pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke zvláštním zákonům uvedeným v odstavci 3 viz výkladová poznámka uvedená u § 55.
Výkladová poznámkxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxštní zákon nestanoví jinak anebo nevylučuje-li to povaha věci. Obsah úkonů prováděných ve správním řízení jinou než písemnou formou, nepožaduje-li sxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxího řízení - v praxi se bude jednat zejména o výzvu či jiné sdělení obdobné povahy - ústně, pokud je účastník takovému jednotlivému sdělení správního orgxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou nadále míněny osoby oprávněné provádět úkony správního řízení buď podle vnitřních předpisů správního orgánu, nebo z pověření jeho vedoucího. Vnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxahů osobami funkčně nadřízenými osobám jim v konkrétních věcech podřízeným a interní normativní akty (organizační řády, vnitřní řády apod.) závazné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu, stanoví zvláštní zákony.
Správní řízení je založeno na zásadě neveřejnosti. Přesto je však oprávněným úředním osobám v odstavci 3 uloženx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy, resp. v zájmu jiných osob, vyžadují, aby zůstaly utajeny, neuvádí-li zvláštní zákon jinak. Povinnosti mlčenlivosti mohou být oprávněné úřední osxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxsou nijak dotčena ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti, zejména trestní zákoník co do povinnosti oznámit, že byl spáchxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxplývá, jak je uvedeno v odstavci 4, že účastník správního řízení má právo žádat správní orgán o sdělení, kdo je v jeho věci oprávněnou úřední osobou. Záznxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxd taxativně vyjmenovává údaje, jež je při tom oprávněná úřední osoba povinna účastníku řízení sděLIT: jedná se o její jméno, příjmení, služební nebo oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 7.11.2005:
Jednotlivé úkony v řízení mohou provádět pouze osoby k tomu oprávněné (§ 15 odst. 2). Z hlediskx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxovisko podle části čtvrté správního řádu může být adresátovi doručeno elektronicky, pokud o to požádá, zároveň však musí být součástí spisu stanovisxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo pokud to nevylučuje povaha věci. Doručuje-li se však stanovisko přímo správnímu orgánu, který vede řízení, je možné stanovisko doručit v rámci komunxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 19. 6. 2008, č. j. 4 As 91/2006-76:
Spatřuje-li stěžovatel důvody podjatosti v tom, že vedoucí odboru spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxe důvodné pochybnosti o tom, zda u takové pracovnice správního orgánu nejde (nešlo) o vztah k posuzované věci. Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxOHÁJ-BUŠANOVICE, v němž byl členem výboru M. P., R. 26, 384 81 č. (zřejmě manžel pracovnice správního orgánu).
Rozsudek NSS ze dne 10. 11. 2016, č. j. 7 xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu).
Není v rozporu s § 15 správního řádu, pokud určená oprávněná úřední osoba s účastníkem projedná správní věc a vyhotoví o ní správní rozhodnutí, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xozhodnutí správního orgánu a záleží na něm, jaké organizační opatření v tomto směru učiní.“
Jednací jazyk
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx § 18.
K úřední desce viz § 26.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K usnesení viz § 76.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxský jazyk, nicméně z této maximy připouští správní řád několik výjimek. První výjimka je uvedena již v odstavci 1 a týká se jednání a předkládání písemnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxhotovených v cizím jazyce jiném než slovenském (viz odstavec 2).
Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou slovenského jazyka, je tedy nutnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupu správní řád povoluje toliko tehdy, pokud správní orgán účastníkovi sdělí, že úředně ověřený český překlad cizojazyčné písemnosti nevyžaduxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmiňuje, lze však dovodit, že takovou žádost může účastník správnímu úřadu nepochybně adresovat.
Prohlášení o tom, že v řízení před správním orgánex xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce.
Správní řád ponechává osobě, která prohlásí, že neovládá jazyk, v němž je správní řízení vedeno, právo, aby si na své náklady obstarala tlumxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxčanů hlásících se k národnostní menšině, avšak pouze té, která na území České republiky žije tradičně a dlouhodobě, činit vůči správnímu orgánu podáníx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxním tlumočníka účastníku řízení, který není státním občanem ČR, za souladné s čl. 37 odst. 4 Listiny, domnívám se, že tomu tak není. Řízení před správnímx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxnka českého státního občanství není určující.
Za účelem zajištění účelu správního řízení dbá správní řád rovněž, aby stejně tak, jako mohou být za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxzdíl oproti výše uvedenému spočívá však v tom, že tlumočníci do znakové řeči jsou neslyšícím osobám správním orgánem ustanovováni. Pokud osoba neslyšxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby hluchoslepé: správní orgán jí ustanoví prostředníka schopného dorozumět se s ní pomocí řeči pro hluchoslepé. Při ustanovení prostředníka postxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx formě usnesení, které je oznamováno pouze osobám, jichž se dotýká.
Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 24xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx správního orgánu, zda se o takového příslušníka jedná či nikoli.
Závěr č. 46 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.1xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx mu za podmínek § 16 odst. 3 a 4 správního řádu správní orgán ustanovil tlumočníka na své náklady.
Správní orgán ustanoví tlumočníka analogicky k § 1x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxka ve zkráceném řízení
Při blokovém řízení nebo při vydání příkazu na místě má účastník řízení právo na tlumočníka, pokud prohlásí, že neovládá jazyxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxupu správního orgánu včetně jeho právních následků.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozhodnutí VS Praha ze dne 25. 3. 1994, sp. xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxiznání statusu uprchlíka bez tlumočníka, byť i s odůvodněním, že žadatelka je schopna se v českém jazyce vyjádřit, a její písemné projevy předal k překlxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxsudek NSS ze dne 27. 1. 2004, č. j. 6 A 17/2000-54, č. 341/2004 Sb. NSS:
Pokud účastník neprohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a tato skutečnxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx-33, č. 59/2004 Sb. NSS:
Cizinka v řízení o azylu musí být o právu vyjádřit se k možnosti rozhodnout o věci samé bez jednání poučena v jazyce, jemuž rozumíx
xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xiz § 18.
K podání viz § 37.
K nahlížení o spisu viz § 38.
K důkazním prostředkům viz § 51 a násl.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Ke spisové službě xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xez ohledu, zda se jedná o věc, o níž je řízení zahajováno na návrh oprávněné osoby anebo z moci úřední.
Spis musí být označen spisovou značkou (sp. zn.)x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx část, jednak další identifikační údaj (pořadové číslo nezřídka oddělené pomlčkou nebo lomítkem), jímž se od sebe odlišují písemnosti různé povahy (vxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xovněž stejným způsobem definuje, co vše je možno pokládat za jeho přílohu. Tento způsob zvolil zákonodárce z praktických důvodů proto, aby mohly být jax xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxstrativní výčtová metoda užita rovněž v ustanovení o důkazních prostředcích.
Povinností správního orgánu je, aby zajistil, že spis bude obsahovax xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
Odstavec 2 výslovně žádá, aby v případě, že je nutno odeslat dožádané spisy poštovní zásilkou, zvoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx alespoň sám odkázal na některé zvláštní zákony - jedná se především o zákon o ochraně utajovaných informací, zákon o advokacii, nebo zákon č. 3/2002 Sbxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxzené, tajné, přísně tajné - bez výjimky, jakož též i ochrana jiných zákonem uložených nebo uznaných povinností mlčenlivosti tím, že se části písemnostx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxlo po novele provedené zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxce správních orgánů a složek Policie ČR, resp. zpravodajských služeb. Stát se v citlivých oblastech, do kterých spadá například problematika soukromxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxostní rizika tím, že si orgány veřejné moci ve správních řízeních vyžádají stanovisko/vyjádření Policie ČR a/nebo předání informací zpravodajských xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxh, zejména problematika nahlížení do spisu aj.) si klade za cíl předejít tomu, aby se nejednalo o čistě formální a byrokratický institut, kdy dotčené orxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxe, ačkoliv disponují informacemi z hlediska výše uvedeného účelu mnohem významnějšími.
Současná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxektivní posuzování všech žádostí včetně žádostí o vydání licence k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, jakož i dostatečnou zákonnou možnost vyloxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrojů informací na straně státu, jakož i garance ústavních práv účastníků řízení včetně práva na spravedlivý proces. Ustanovení § 17 odst. 3 spr. řádu upxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx informace poskytnuté správnímu orgánu Policií ČR nebo zpravodajskými službami, které se uchovávají mimo spis přímo na základě § 17 odst. 3 věta druhá sxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxy věci vztahovat pouze na ty utajované informace, které zůstanou součástí spisu. V řízeních, kde se rozhoduje o právním nároku, je žádoucí, aby osoba měxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxých se rozhoduje o právním nároku účastníka, tak bude mít takový účastník možnost seznámit se skutečnostmi vyplývajícími z podkladů obsahujících utaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxspoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají (viz § 36 odst. 3). Jedná se o snahu zákonodárce (uvidíme, do jaké míry v praxi úspěšnoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí byly podklady uchovávané mimo spis. Z nálezu Ústavního soudu II. ÚS 1392/11 vyplývá, že pokud by vůbec nebylo možné poskytnout žalobci přístup k uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se vzhledem k povaze věci jeví důležitými. Z toho plyne, že rozhodnutí, v jehož odůvodnění budou pouze v obecné rovině skutečnosti, které vyplývají z poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xebylo možné poskytnout žalobci přístup k utajovaným informacím byť v určité omezené formě, není soud vázán žalobními body a přezkoumá relevanci utajoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxané informace (obdobně jako v soudním řádu správním) předtím, než správní orgán seznámí s podklady obsahujícími utajované informace účastníka řízenxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí nebo vážně nenaruší činnost zpravodajských služeb nebo policie.
Z důvodu ochrany utajovaných informací se kladou zvýšené nároky rovněž na členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu být i skutečnosti důležité z hlediska ochrany národních zájmů, s takovými informacemi by měl mít možnost seznamovat se pouze státní občan České repubxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006 (celý text závěru viz komentář k ustanovení § 38):
Při nahlížení do spisu je třxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštní zákon nestanoví jinak.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2004, č. j. 6 A 143/2001-151, č. 501/2xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxy součinnosti a ze srovnání s úpravou obsaženou v jiných procesních řádech.
Rozsudek VS Olomouc ze dne 30. 8. 1999, sp. zn. 2 A 4/1999, č. 543/1999 SoJ-xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x. 2010, č. j. 1 Afs 58/2009-541, č. 2119/2010 Sb. NSS
Správní spis tvoří všechny dokumenty týkající se téže věci. Toto pravidlo se neuplatní pouze tehdyx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxstat součástí spisu.
Protokol
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
K ústnímu podání viz § 37 odst. 4.
K ústnímu jednání viz § 49.
K provedení důkazu listinou viz § 53.
K provedení důkazu ohledáním viz § 54.
K prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxxx
xx xxxxnosti viz § 175.
Výkladová poznámka:
Odstavec 1 definuje protokol. Protokol je ve správním řízení vyhotovován o všech úkonech uvedených v odstavcx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xepisoval, souvisel s řízením v dané věci a došlo při něm ke styku správního orgánu s účastníky řízení. Protokol se pořizuje vždy o ústním jednání ve smyslx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xyto úkony prováděny správním orgánem mimo ústní jednání. Kromě protokolu může být ve správním řízení pořízen též obrazový nebo zvukový záznam.
Podxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxativní, lze však dovodit, a podporuje to též sama povaha vypočtených náležitostí, že protokol musí nezbytně nutně obsahovat alespoň právě tyto všechnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxokolů pořízených třeba v xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xřeba i jen předmětem svého zápisu. Druhá věta odstavce 2 uvádí údaje umožňující pokud možno co nejpřesnější identifikaci fyzické osoby pro účely sepsáxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxpření podepsání protokolu nezakládá žádné hmotněprávní ani procesněprávní účinky, nicméně odepření podpisu, důvody, které k tomu tu či onu fyzickou xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xen proti obsahu protokolu mohou kromě osob uvedených v odstavci 3 brojit též jiné osoby, jichž se obsah protokolu dotýká, a to bezprostředně poté, nikolx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze se proto důvodně domnívat, že půjde zejména o osoby ve smyslu § 27 a násl., § 140 odst. 6 a § 141 odst. 3. Tak jako i jiné zvláštní předpisy procesní povahx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprav v protokolu (odstavec 5). Oprava zřejmých nesprávností se v protokolu provádí zpravidla jednoduchou vodorovnou nebo skloněnou nepřerušovanou xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi zaškrtání opravovaného textu výslovně uvedenou podmínku čitelnosti původního zápisu proto v žádném případě nesplňují.
Třetí a zároveň poslednx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxli správním orgánem vůbec vyrozuměni. V případě přísně doslovného výkladu tohoto ustanovení bude totiž zákonnost správního procesu popřena, jakmilx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spravedlivého procesu nadřazené všem oborovým zásadám správního procesu koresponduje právo toho, proti němuž je proces veden, jakož i toho, kdo se jex x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdováno o jeho právech, povinnostech nebo právem chráněných zájmech či vypovídají-li o jeho účasti a úkonech v procesu. Účastníci správního procesu, jxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxdá-li správní orgán, že oprava nemá právní význam.
Stricto sensu
má však pro každý subjekt práva právní význam vše, tedy i prostá informace, co mu umožňxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxtahu k odstavci xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Není přitom důvodu, proč by ten, jehož se oprava protokolu tak či onak dotkne, nemohl být o ní informován.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhoxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxí správní orgán sepsat podle správního řádu protokol. Jedině protokol je v těchto případech pramenem toho, co při ústním jednání uvedli účastníci řízxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstředkem a podává důkaz o tom, co je v něm uvedeno.
Rozsudek NSS ze dne 9. 10. 2007, č. j. 1 As 26/2007-60:
V protokolech o výslechu žalobce a svědků Š. (mxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxopisných chyb vpisovány další údaje (jména osob, místa, děj). Opravy nejsou podepsány oprávněnou osobou a o závažnějších zásazích nebylo rozhodnuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxho stupně v tomto ohledu pochybil; tato vada řízení nicméně nedosahuje takové intenzity, aby bylo možno hovořit o vlivu na zákonnost správního rozhodnxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxované údaje podstatu výpovědí nemění; výjimkou je pouze protokol o výslechu svědkyně Suché, kde bez (nesprávně) provedených oprav téměř nelze rozeznxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údaji jakkoli poškozen.
Usnesení NSS ze dne 3. 4. 2012, č. j. 7 As 57/2010-82, č. 2633/2012 Sb. NSS:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx o provedení tohoto důkazu vyhotoven protokol podle § 18 správního řádu.
Díl 4
Doručování
Společné ustanovení o doručování
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxánu viz § 1 odst. 1.
K úřední osobě viz § 14 odst. 1.
K oprávněné úřední osobě viz § 15 odst. 2.
K doručování fyzickým osobám viz § 20.
K doručovánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhláškou viz § 25.
K úřední desce viz § 26.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Výkladová poznámka:
Přestožx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pod dojmem, že je tento termín natolik notoricky znám, aby musel být nadto v zákoně definován.
Obecně platí, že písemnost, ať již je tato rozhodnutímx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xoručování písemnosti je upraven hierarchicky tak, že za základní preferovaný způsob je považováno doručování prostřednictvím veřejné datové sítě dx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xi správní orgán doručit sám. V zákonem stanovených případech může správní orgán ponechat doručení své písemnosti na obecním úřadě, resp. na jemu (obecxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxním orgánu (myšlen je zde orgán Policie ČR) příslušném podle místa doručování. Prostřednictvím obecní policie může být písemnost adresátovi doručovxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxativně ke způsobům popsaným v odstavci 1) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tento
terminus technicus
pochází ze zákona o poštovnícx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxímu doručení takovou poštovní službu, aby z poštovní smlouvy uzavřené mezi tímto správním orgánem a provozovatelem poštovních služeb vyplývala provxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx správního řádu kladenými na doručování písemností. Dle závěru č. 24 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.1.2006, odpovídá poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x.). Příslušnou zásilku lze v tomto případě zaslat v obyčejné obálce a zároveň zvolit odpovídající službu, nebo v tzv. zvláštní (vlastní) obálce označexx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxvání ve správním řízení - tzv. hybridní pošta. Hybridní pošta má umožnit orgánům veřejné moci odesílání písemností v tzv. hybridním režimu, kdy je písexxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xodmínky pro zefektivnění procesu odesílání písemností od orgánů veřejné moci, kdy budou moci využít jediný kanál pro odesílání písemností, ať už elekxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xv souladu s trendy modernizace a elektronizace veřejné správy a rozšiřování služeb eGovernmentu“. Doručování se pro tyto účely bude považovat za výkox xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvším to, že s přenosem působnosti bude spojen i přechod odpovědnosti za správné doručení, kdy za doručení bude odpovídat kontaktní místo veřejné správxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Samotné technické provedení spočívá v odeslání elektronické verze písemnosti do datové schránky kontaktního místa veřejné správy, které tuto písemxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xajištěna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxnuálního zásahu ze strany zaměstnanců. Vztah mezi orgánem veřejné moci jakožto odesílatelem písemnosti a kontaktním místem veřejné správy je založex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xontaktní místo veřejné správy. Přenosem působnosti veřejnoprávní smlouvou nebo dohodou dojde k přenosu povinností s touto působností spojených, včxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xudoucna, což znamená, že po jejím uzavření lze hybridní poštu využívat prostřednictvím daného kontaktního místa veřejné správy opakovaně. K uzavřenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xřenosu působnosti v oblasti doručování nebude doručování prostřednictvím hybridní pošty
obligatorní
a vždy bude záležet na uvážení správního orgáxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnost. V souvislosti s hybridní poštou se rovněž upravuje okamžik, který je považován za vydání rozhodnutí. Při doručování hybridní poštou se bude vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x § 71 odst. 2) spr. řádu]. Vzhledem k tomu, že kontaktní místo veřejné správy vystupuje při doručování v pozici správního orgánu, řídí se odpovědnost za řxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), přičemž chybné doručení představuje ve smyslu tohoto zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxání účastníka řízení na jím uvedenou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, to zejména, může-li to přispět k urychlení správního řízení. Adxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxníkem kdykoli v budoucnu zahájeno u téhož správního orgánu.
Správní řád žádá, aby se do vlastních rukou adresáta doručovaly písemnosti uvedené v § xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoba. Do vlastních rukou se dále doručuje písemnost, u níž hrozí, že by mohla být, nedoručila-li by se do vlastních rukou, vydána jinému účastníkovi řízexxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxatné, a to tehdy, pokud adresát její převzetí od příjemce uzná, dále též tehdy, pokud je z dalšího adresátova postupu v řízení zřejmé, že mu bylo doručenox
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxého dokladu - doručenky - stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena nebo že poštovní zásilka obsahujícx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xoručení prokázat, nezbude než doručit opakovaně. Obdobně, jak již bylo výše uvedeno, není písemného dokladu o doručení písemnosti nebo dodání poštovxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xoručení osobě, jíž se má písemnost doručit, je třeba, aby poštovní doručovatelé mohli zjišťovat totožnost adresáta i osob, které jsou za něj oprávněny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxádění úkonů podle správního řádu má poštovní doručovatel postavení úřední osoby a nositele poštovního tajemství, to vše podle již zmiňovaného zákonx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Písemnosti uvedené v odstavci 5 je možno doručovat jejich adresátoxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx byla adresátovi správním orgánem odeslána. Bude-li písemnost doručována adresátovi na jeho požádání elektronicky, platí, že mu bude platně doručenx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx16 Sb. se uvádělo zprávou opatřenou vlastním zaručeným elektronickým podpisem). Ke změnám doručování došlo mj. i novelou provedenou zákonem č. 298/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autoxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xahradila slovy „datovou zprávou podepsanou adresátem“. Pro nadbytečnost byl novelou také vypuštěn explicitní požadavek na podepsání elektronickéxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxé podobě. Konkrétní typ elektronického podpisu, který je nutné pro podepsání žádosti použít, je stanoven v § 6 odst. 1 (pro podání) nebo § 5 (pro rozhodnuxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxději následující pracovní den po odeslání datové zprávy, která se správnímu orgánu nevrátila jako nedoručitelná, platí, že tuto písemnost doručí sprxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxou adresu nepožádal, tj. způsoby uvedenými v odstavci 1, resp. 2, tohoto ustanovení. V případě, kdy se písemnost doručovanou elektronicky nepodaří doxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxpadě neúspěchu doručí danou písemnost způsoby uvedenými výše.
Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14.1xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxánky, doručuje podle § 20, resp. § 21 správního řádu (tedy bez ohledu na zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), neuplatní xx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx dnů od tohoto pokusu, pokud při pokusu o doručení nebyla zastižena. V případě, že by bylo podnikající fyzické osobě ve věcech podnikání doručováno do daxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcké osoby, považuje se daná písemnost za doručenou, pokud se s ní přihlášením do datové schránky prokazatelně seznámila přímo osoba, pro niž byla datovx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonné desetidenní lhůty, při doručování podnikající fyzické osobě nenastává, pokud by nebylo doručováno do adekvátní datové schránky.
Závěr č. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxonického podpisu. I. Rozhodnutí doručené do datové schránky účastníka, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxněné osoby. Absence platného elektronického podpisu nebude mít ve většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud představuje jex xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxistí, že stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí byl poprvé účastníkovi doručen s neplatným elektronickým podpisem, nevydává opravné rozhodnutx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xísemné vyhotovení rozhodnutí bez vad), ale zašle je účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Poskytování údajů z informačního systému datových schránek pro účely ověření doxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm zpochybněno), správce informačního systému datových schránek poskytne správnímu orgánu na jeho žádost údaj o osobě, jejíž přihlášení do datové schxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxodnutí:
Nález NSS ČSR ze dne 4. 9. 1919, č. j. 4193/19, č. 171/1919 Boh. A:
Podal-li účastník z rozhodnutí včas stížnost ve věci samé, jest nepřípustxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnoveno jinak, počítání procesních lhůt se v rámci správního řádu řídí podle obecných pravidel. Podle nich se do lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxsudek NSS ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002-46, č. 416/2004 Sb. NSS:
Nebyl-li správní akt doručen adresátovi, ale osobě jiné, nejedná se o řádné doruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi téhož dne zaměstnanci pošty - nenastává
fikce
doručení. Odepření převzetí nemá účinek doručení ani v případě, pokud by doručovatel tuto osobu na důsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí rozhodnutí telefonicky není možno považovat za účinnou formu oznámení rozhodnutí, neboť správní řád tento způsob oznámení neumožňuje.
Rozsudxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe z vyjádření účastníka k doručované písemnosti je zřejmé a nepochybné, že rozhodnutí přijal a dále činil v řízení úkony, které s jeho zahájením souvisexxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxích rukou adresáta doručují písemnosti podle § 59 (tj. předvolání), § 72 odst. 1 (tj. rozhodnutí), písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxhodového pojištění zákon č. 582/1991 Sb., organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který v § 90 stanoví, že do vlxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxutí, jimiž se ukládá povinnost vrátit neprávem vyplacené částky,
b) výzvy podle § 53. V posuzované věci se pak jedná o rozhodnutí, jímž se zamítá žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxk NSS ze dne 13. 2. 2008, č. j. 2 As 56/2007-71, č. 580/2008 Sb. NSS:
V daném případě se jednalo o písemnosti, které bylo ze zákona třeba doručit do vlastnícx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xe na adrese trvalého pobytu se adresát nezdržuje (to ostatně stěžovatel ani nevyvrací a nevytýká, že mu nebylo doručováno na pražskou adresu), a naopak xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxto adresu doručoval i v tomto řízení.
Usnesení NS ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4660/2009:
Správní řád dává účastníkovi řízení možnost požádat sxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx adresu doručuje. Jinak musí účastníkovi řízení sdělit ústně či písemně, proč jeho požadavku nevyhověl.
Nález ÚS ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxných okolností (není možné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxinnosti, popř. si může svědomitě přebírat poštu na jiném místě, např. v místě svého trvalého pobytu).
Rozsudek NSS ze dne 16. 4. 2010, č. j. 7 As 11/201xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 téhož zákona.
Rozsudek NSS ze dne 15. 3. 2012, č. j. 8 As 113/2011-13:
K procesnímu pochybení sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxou věcí a tyto výtky by mohly být namířeny proti konkrétnímu správnímu či soudnímu orgánu při doručování vymezené písemnosti. Není však možné, aby účasxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního soudu ze dne 6.5.2011, č. j. 8 As 70/2010-156).
Rozsudek NSS ze dne 24. 7. 2015, č. j. 8 As 55/2015-26, č. 3284/2015 Sb. NSS:
Povinnost správního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxjektivních technických důvodů, které zjevně nejsou dočasného či nahodilého charakteru, vůbec odeslat, je možné doručit písemnost, jako by adresát o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x něhož budou jasně seznatelné důvody, pro něž nebylo možno písemnost odeslat.
Rozsudek NSS ze dne 27. 1. 2016, č. j. 1 As 104/2015-27, č. 3406/2016 Sb. xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx nedoručil své rozhodnutí na takovou adresu, sdělenou zmocněncem účastníka správního řízení (§ 19 odst. 3 správního řádu), jde o účinné doručení, jestxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxučování v centrální evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 téhož zákona).
Doručování xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K doručujícímu orgánu viz § 19 odst. 1, 2.
K adrese pro doručování viz § 19 odst. 3.
K doručování právnickxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxecně platí, že se fyzickým osobám doručuje na adresu jejich trvalého pobytu, neboť jde o místo, kde se zpravidla zdržují. Ve věcech souvisejících s podnxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxno doručovat písemnosti též prostřednictvím veřejné datové sítě, tj. elektronicky, na jejich elektronickou adresu.
Obecně však platí, že fyzickx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx adresát k jejímu přijetí zmocnil plnou mocí. Plná moc však musí být zmocněné osobě udělena výhradně písemně a musí být obligatorně doplněna zmocniteloxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdstavec 2 blíže neuvádí, o jakou osobu se jedná. Z obecného termínu "kdo" (zde užitého ve tvaru "koho") usuzují, že adresát může k přijetí písemnosti zmoxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxk přímo samotnému adresátovi, jednak též i jejím předáním jakékoli jiné vhodné fyzické osobě, která bydlí, působí anebo je zaměstnána v tomtéž místě nexx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředá.
Pokud se písemnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vložením do adresátovy domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, jakož též způsobem uvedeným v odstavci 3.
Zvláštní právní režim platí pro doručoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, mohou kromě samotného advokáta přijmout též i u něj zaměstnaní advokátní koncipienti nebo jiní jeho zaměstnanci. Pokud advokát, jemuž má být doručoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé jinak do vlastních rukou advokáta. Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti, mohou písemnost mu určenou - vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxé všichni advokátní koncipienti nebo zaměstnanci zde zaměstnaní.
Pro doručování písemností souvisejících se správním řízením notáři, soudnímu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxání písemností advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi a jiné osobě poskytující právní pomoc podle zvláštních zákonů se obdobně užije § 21 o doručoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxučování písemností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, prostřednictvím České pošty používat obálky s modrým pruhem, s výjimkou případů, kdy by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxa; v tomto bude možno doručit písemnost obálkou s červeným pruhem. Doručovat písemnosti v obálce s červeným pruhem by měl správní orgán rovněž v případěx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxmu udělil účastník řízení plnou moc pro přebírání písemností, popřípadě tehdy, když by správnímu orgánu bylo známo, že adresát písemnosti udělil plnox xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013:
Právní účinky doručení rozhodnutí v případě neplatného elektronické-ho podpisu. I. Rozxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dalšího považovat za nicotné. Za ni-cotné by mohlo být rozhodnutí považováno v případě, že by bylo vy-dáno zcela bez vědomí oprávněné osoby. Absence plxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxá podstatným způsobem nesnižuje důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a jeho soulad se zákonem. xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o opravě stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž není třeba, pokud je x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo vyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručení podoby stejnopisu shodujícího se s originálem písemného vyhoto-vení, které je ve spxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi formou tzv. hybridní pošty není v souladu s právními předpisy uprxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe mít tento způsob doručení za následek nezákonnost přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi.
Závěr č. 132 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx to třeba za účelem ověření po-stupu při doručování do datové schránky (pokud bylo doručení do datové schránky adresátem zpochybněno), správce informxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí písemnosti a odeslání oznámení o doručení písemnosti do datové schránky.
Závěr č. 138 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxávního řádu je rovněž adresa sídla vedená v živnostenském rejstříku.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 28. 4x xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxocesní plnou mocí) je podstatnou vadou řízení zakládající k žalobní námitce důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí orgánu II. stupně, pokud ztíží účxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xen faxem, nemůže přenést důsledky toho, že dodání faxové zprávy nelze v konkrétním případě prokázat, na účastníka řízení, který popírá, že by mu faxová xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxoručená zásilka, aniž by bylo zjištěno, že se žadatel o přiznání postavení uprchlíka skutečně zdržuje na uvedené adrese, nelze ještě dovodit, že žadatxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx II. ÚS 817/11. č. 100/2011 Sb. n. u. US:
Nepřítomnému účastníkovi soudního řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv; funkce opatxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán, který před ustanovením opatrovníka nedostatečným a zcela formálním způsobem zjišťoval místo pobytu stěžovatelky a jako opatrovníkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxí a možnost domoci se v něm svých práv, čímž došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.
Rozsudek NSS ze dne 27. 1. 2016, č. j. 1 As 104/2015-27x xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x když správní orgán nedoručil své rozhodnutí na takovou adresu, sdělenou zmocněncem účastníka správního řízení (§ 19 odst. 3 správního řádu), jde o účixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako adresu pro doručování v centrální evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 téhož zákona).
Doručování právnickým osobám
Mgr.
Jan
Hrabxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbám viz § 20.
K doručování zahraničním právnickým osobám viz § 22.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení upravuje doručování písemností souvisejíxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo právnických osob, právnické osoby zřízené zákonem a účelová sdružení majetku).
Písemnost určená právnické osobě se doručuje na její adresu pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxt doručuje na adresu sídla její organizační složky zřízené v České republice, pokud se týká činnosti této organizační složky.
Též i právnické osoběx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxnost doručuje na její elektronickou adresu. V ostatním se, pokud se týká doručování písemností souvisejících se správním řízením zahraničním právnixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch rukou, mohou za právnickou osobu převzít orgány a osoby vypočtené v § 30 (viz výkladová poznámka tam uvedená) nebo i jiné osoby, které byly právnickox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxeškání úkonu z důvodu, že se na adrese jejího sídla nebo na adrese sídla její organizační složky, kam byla písemnost jí určená doručována, nikdo nezdržuxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo nezastihne, na adresu osob uvedených v § 30.
Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tu je přípustné doručit fyzické osobě oprávněné ji za adresáta převzít, dále též fyzické osobě, která její převzetí potvrdí otiskem razítka adresáta, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x která souhlasí s jejím předáním adresátovi. Konečně takovou písemnost je možno doručit též jejím vložením do adresátovy domovní schránky nebo na jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxním uvedeného v odstavcích 1 až 5 užije přiměřeně též při doručování písemností správním orgánům a jiným orgánům veřejné moci vůbec.
Závěr č. 24 ze zasxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., správní řád, prostřednictvím České pošty používat obálky s modrým pruhem, s výjimkou případů, kdy by ze zvláštního zákona bylo možno alespoň nepxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkou s červeným pruhem. Doručovat písemnosti v obálce s červeným pruhem by měl správní orgán rovněž v případě, kdy by bylo zřejmé, že je vzhledem k okolnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxírání písemností, popřípadě tehdy, když by správnímu orgánu bylo známo, že adresát písemnosti udělil plnou moc pro přebírání písemností určených do vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xne 19.3.2007:
Pokud má právnická osoba zapsáno sídlo v příslušném rejstříku, není možné ji považovat za osobu neznámého sídla, ani když se v sídle práxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podle § 21 odst. 3 správního řádu doručováno osobám uvedeným v § 30 na jejich adresu.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke spráxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxránky účastníka, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšího považovat za nicotné. xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xebude mít ve většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud představuje jen formální vadu, která podstatným způsobem nesnižuje dxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxvé účastníkovi doručen s neplatným elektronickým podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o opravě stejnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxstníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručení podoby stejnopisu shodujícíxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 25. 10. 2013:
Hybridní pošta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi formou tzv. xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxdené oznámení úkonem pouze informační povahy, nebude mít tento způsob doručení za následek nezákonnost přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi.
Závěr čx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnského zákoníku. Pro úkony právnické osoby se ve správním řízení po 1. 1. 2014 nadále použije ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Poskytování údajů z informačního systému datových schránek pro účely ověřxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxesátem zpochybněno), správce informačního systému datových schránek poskytne správnímu orgánu na jeho žádost údaj o osobě, jejíž přihlášení do datoxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016:
Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu.
a) Právnické osobě, která nemá orgán xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatrovníka se doručují s účinky oznámení právnické osobě; ostatní písemnosti se doručují s účinky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxatnosti doručení nebo o prominutí zmeškání úkonu po odpadnutí překážky, která bránila právnické osobě v řízení činit úkony (tj. po ustavení orgánu způxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx x. j. 3 As 29/2008-60:
Nejvyšší správní soud neshledal pochybení ani v postupu žalovaného, ani v postupu držitele poštovní licence. Žalovaný písemnosx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a podpisu opatřil i otiskem razítka stěžovatele jako právnické osoby. Za této situace držitel poštovní licence nepochybil, jestliže tuto osobu považxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem právnické osoby. Je věcí právnické osoby zajistit, aby převzetí písemnosti doručované do vlastních rukou nemohla v místě jejího sídla učinit xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxSpr.:
Zdržováním se právnické osoby v místě doručení se rozumí, že právnická osoba v daném místě vyvíjí podnikatelskou nebo jinou činnost prostřednixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnkci, toliko on je oprávněn převzít rozhodnutí o pozastavení obchodování s registrovanými cennými papíry podle zákona o cenných papírech.
Rozsudxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxvního řádu z roku 2004). Jinak než do datové schránky lze postupem podle § 19 odst. 2 správního řádu z roku 2004 doručovat, jen pokud by existovaly konkrxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxedvídaným přechodným jevem (např. poruchou systému datových schránek, výpadkem dodávky elektrické energie na straně doručujícího apod.), nýbrž o nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xxxona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstou obce, pokud k tomu byl zákonem předepsaným způsobem pověřen. Jen za této podmínky je skutečnost, že místostarosta se nepochybně mohl s obsahem přexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K adrese pro doručování viz § 19 odst. 3.
K opatrovníku viz § 32 odst. 2 xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkým i právnickým osobám (ustanovení užívá obecného pojmu "adresáti"), které se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo či pobyt, eventuálně jiná adresa prx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxele poštovních služeb, jakož též prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného doručováním písemností do ciziny. Pokud se písemnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xmyslu § 32 odst. 2 písm. d) (viz výkladová poznámka tam uvedená).
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Usnesení VS Praha ze dne 10. 7. xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xěmž se v důsledku náhradního doručení podle správního xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zastaví a po právní moci usnesení o zastavení řízení věc postoupí příslušnému správnímu orgánu, který především musí posoudit, zda přicházelo v úvahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx tohoto ustanovení je právní úprava institutu uložení písemnosti související se správním řízením. Tohoto institutu se užije, nepodařilo-li se doručxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xdresovanou fyzické osobě je možno za podmínky, že ten, jemuž bylo doručováno, nebyl doručujícím orgánem postupem podle § 20 o doručování fyzickým osoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě je možno za podmínky, že doručující orgán nezastihl při doručování této osobě postupem podle § 21 o doručování právnickým osobám žádnou osobu, jxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxípustným.
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxď přímo u správního orgánu, který doručovanou písemnost vyhotovil, nebo u obecního úřadu či v provozovně provozovatele poštovních služeb, doručovalxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní o neúspěšném doručení písemnosti vhozeném do domovní schránky adresáta nebo na jiné vhodné místo. Adresát je doručujícím orgánem v oznámení vyzván x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxmení je doručující orgán povinen adresátu sdělit, kde, odkdy a v kterou denní dobu tak může učinit. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písexxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xrgán takovýto postup zejména vzhledem k povaze doručované písemnosti nebo např. z důvodu protichůdných zájmů osob zdržujících se na stejné adrese (a sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xýše uvedeného je dále doručující orgán povinen poučit adresáta v oznámení o uložení písemnosti o právních důsledcích (fikci doručení) případného adrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnativně poučí o možnosti požádat o určení neplatnosti doručení nebo určení okamžiku, kdy byla písemnost doručena dle ustanovení § 24 odst. 2. Ustanovexx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxčení okamžiku doručení) zavázat správní orgán jak k uvedení možných následků (
fikce
doručení), tak k uvedení možností určení neplatnosti doručení (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2011, č. j. 8 As 16/2011-83, č. 2486/2012 Sb. NSS:
V případě, že má adresxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx vložit oznámení o neúspěšném doručení písemnosti dle § 23 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.5.2018.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K doručování fyzickým osobám viz § 20.
K doručování právnickým osobám viz § 21.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpem podle § 23 je povinen vyzvednout si ji nejpozději ve lhůtě deseti dnů bezprostředně následujících po dni, v němž byla poprvé připravena k vyzvednutxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxa doručujícím orgánem uložena, požádal za podmínek uvedených v § 41 spr. řádu o určení neplatnosti doručení nebo určení okamžiku, kdy byla písemnost dxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xrčení neplatnosti doručení nebo může správní orgán žádat, aby určil, kdy byla písemnost doručena. Současně však musí správnímu orgánu prokázat, že si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxo z jiného vážného důvodu, vždy však bez adresátova zavinění.
Odstavec 3 upravuje další postup při znemožnění pokusu o doručení písemnosti adresátxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xuď předání poučení o právních důsledcích - fikci doručení písemnosti - adresát znemožní, anebo ačkoli byl adresát písemně poučen o právních důsledcícxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za doručenou xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xádu ze dne 9.5.2005:
Na počítání lhůty podle § 24 odst. 1 správního řádu se vztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 40 odst. 1 písm. c). Připadnxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxní řád, stanoví tzv. fikci doručení v případě, že adresát nebyl zastižen v místě doručení a písemnost byla uložena: "... Jestliže si adresát uložené písxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.".
Závěr č. 123 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013:
Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxšovny.
Fikce
doručení nastane, pokud správní orgán přijal oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, a zároveň měl adresát možnost si písemnost v dexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxvažovat za doručenou.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013:
Právní účinky doručení rozhodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšího považovat za nicotné. Za nicotné by mohlo být rozhodnutí považováno v případě, že by byxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci samé, pokud představuje jen formální vadu, která podstatným způsobem nesnižuje důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a jeho soulad se zákxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o opravě stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž není třeba, pokud je x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručení podoby stejnopisu shodujícího se s originálem písemného xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxšta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi formou tzv. hybridní pošty není v soulaxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx informační povahy, nebude mít tento způsob doručení za následek nezákonnost přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi.
Vybraná použitelná správní a soxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxmocného rozhodnutí správního orgánu I. stupně, o němž se v důsledku náhradního doručení podle správního řádu dozvěděl až dodatečně, nutno takovou žaxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xízení věc postoupí příslušnému správnímu orgánu, který především musí posoudit, zda přicházelo v úvahu náhradní doručení rozhodnutí správního orgáxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je nutno zúženě vykládat tak, že obecné předpisy o správním řízení se nepoužijí jen na vlastní procesní úkony vyxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxení v prvním stupni a dokazování), jinak se i zde subsidiárně uplatní úprava správního řádu (§ 105 odst. 1 zákona o vysokých školách), včetně doručovánx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvajících ze studijního programu, tak lze studentu doručit náhradním způsobem podle § 24 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 20. 12. 2016x xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxí doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K doručování fyzickým osobáx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxít uloženou písemnost viz § 23 odst. 4.
K úřední desce viz § 26.
Výkladová poznámka:
Písemnost související se správním řízením může být kromě způxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Institut doručování veřejnou vyhláškou je mimo správní řád upraven i zákony upravujícími zvláštní typy správních řízení - viz např. stavební zákon.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxti převzetí takové písemnosti, se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Obligatorní
náležitostí písemnosti vyvěšovaxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky je pokládána za doručenou uplynutím patnáctého dne bezprostředně následujícího po dni jejího vyvěšení, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxstních internetových stránkách. Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje správní orgán všechna oznámení vyvěšovaná na své úřední desce. Poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxe správní orgán nucen doručovat v rámci jednoho správního řízení písemnosti veřejnou vyhláškou ve více správních obvodech různých obcí. V tomto přípaxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxným obecním úřadům, aby ji i ony bezodkladně vyvěsily na svých úředních deskách po dobu nejméně patnácti dnů. Za den vyvěšení je v tomto případě považováx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xomentovaného ustanovení.
Odstavec 4 obligatorně stanoví podmínky, při jejichž splnění je správní orgán povinen vyvěsit na své úřední desce kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxdou-li doručovat fyzickým nebo právnickým osobám prostřednictvím veřejné vyhlášky, tak činily prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) doručoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neplatnosti (neúčinnosti) je však nezveřejnění písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) způsobem umožňujícím dálkový přístup stíhxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xrčení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšenax xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo svátek.
Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5.12.2005:
Dnem zveřejnění návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxů § 25. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovahy podle § 173 odst. 1 správního řádu.
Závěr č. 28 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.3.2006:
V řízení, v němž xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xoručovat, a osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podlx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xstanovení opatrovníka.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013:
Právní účinky doručení rozhxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšího považovat za nicotné. Za nicotné by mohlo být rozhodnutí považováno v případě, že xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí ve věci samé, pokud před-stavuje jen formální vadu, která podstatným způsobem nesnižuje důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a jeho soulad xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o opravě stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž není třeba, pxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxmného vyho-tovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručení podoby stejno-pisu shodujícího se s originálem písemného vyhotovení, které jx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxpr.:
Jestliže stavební úřad doručuje stavební povolení veřejnou vyhláškou, je vyloučeno, aby některým účastníkům řízení bylo rozhodnutí doručováxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
Usnesení xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxžňujícím dálkový přístup podle § 26 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.), zákon nestanoví, jakým způsobem se toto zveřejnění prokazuje. Soud může xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla v rozhodném období funkční, a to např. souborem obsahujícím rozhodnutí zveřejněné na úřední desce a výpisem vstupů do zveřejněného dokumentu proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1
K veřejnoprávním smlouvám viz § 159 a násl.
Výkladová poznámka:
Správní řád ukládá všem spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxlována v těch prostorách správního orgánu, které jsou veřejnosti přístupné výhradně jen v úředních hodinách. Orgánům základních územních samosprávxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxentovaném ustanovení definována, je místem prohlášeným autoritativně správním řádem za místo určené k publikaci oznámení správního orgánu, a to v zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxupitelnou úlohu při doručování, zvláště v případech neznámého pobytu osob.
Obsah úřední desky je správní orgán povinen zveřejnit rovněž způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
, jiná právnická osoba zřízená zákonem, jiné právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn je tak z důvodu efektivity a hospodárnosti fungování veřejné správy povinen učinit vždy výhradně s tou obcí s rozšířenou působností, v jejímž správníx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je v dalším postupováno podle § 65 obecního zřízení, a pokud se týká jiného správního orgánu, je dán důvod k ingerenci nadřízeného správního orgánu. Naxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxřízený vykonávat sám nadřízený správní orgán, anebo k jejímu výkonu autoritativně určí jiný, ve svém správním obvodu sobě podřízený a věcně příslušný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxjněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost zveřejnit její obsah způsobem umožňujícím dálkový přístup neplnil.
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zřizovat vlastní internetové stránky, což je jistě významný krok na cestě k informační společnosti jedenadvacátého století.
Závěr č. 12 ze zasedánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxí orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchým způsobem vizuálně zjistit obsah vyvěšených písemností, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xobrazí zájemci obsah vyvěšených písemností.
Účelem úřední desky v rámci správního řízení je informovat dotčené osoby o písemnostech doručovanýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxmení se s doručovanou písemností je lhostejno, zda informace o této písemnosti získá z vyvěšené listiny nebo z jednoduchého technického zařízení, ktexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx že nedojde ke znemožnění realizace práv dotčené osoby např. z toho důvodu, že tato osoba nedokáže sama z technického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xřístupný celý obsah úřední desky, splněním povinnosti vyplývající správnímu orgánu z § 26 odst. 1 správního řádu pouze za podmínky, že by jeho obsluha xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx č. 14 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3.10.2005:
Povinností správních orgánů je zveřejňovat způsobem umožňujxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 25 správního řádu, tak i další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. Sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xýslovně stanoví.
Zejména s úředními deskami obecních úřadů, resp. krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy však řada zákonů spojuje publikaci řadx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xbligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy je publikace těchto dokumentů upravena i v zákoně o krajích a v zákoně o hl. m. Praze.
Právní důsledky spojené s publikací, resp. nepublikací, toho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xterého je třeba k doručení písemnosti veřejnou vyhláškou splnit také povinnost jejího zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Bez splnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxenty (např. právní předpisy obcí), výslovně nestanovil právní důsledky skutečnosti, že takový dokument nebude zveřejněn (též) způsobem umožňujícíx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxrávního řádu, kde takové důsledky stanoveny nejsou.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Usnesení MS Praha ze dne 22. 11. 2007, č. j. xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxle § 26 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xálkový přístup bylo provedeno, či nikoli, a zda webová prezentace žalovaného byla v rozhodném období funkční, a to např. souborem obsahujícím rozhodnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx 2008, č. j. 8 Ao 1/2008-102, č. 1736/2008 Sb. NSS:
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu obce bylo možno poxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxm ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 10 Co 411/2006:
V případě, kdy správní orgán přistoupí k ustanovení opatrovníka účastníku řízení neznámého pobytu, je nezxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxu, souběžně doručil také jeho opatrovníku.
Hlava III
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ
Díl 1
Účastníci řízení
Mgr.
Jan
Hrabáx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xx
K procesní způsobilosti účastníků viz § 29.
K úkonům právnické osoby viz § 30.
K zástupci účastníků viz § 31.
K zastoupení účastníků na základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx x xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxosti viz § 44 a násl.
K žádosti viz § 45.
K účastníkům ve společném řízení viz § 140 odst. 6.
K účastníkům řízení ve sporném řízení viz § 141 odst. 3.
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxuje dvě definice tzv. hlavních účastníků, odstavec 2 pak definice tzv. vedlejších účastníků.
V řízení o žádosti je účastníkem žadatel a další dotčexx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
V řízení z moci úřední jsou účastníky dotčené osoby, jimž má rozhodnutí správního orgánu založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost anebo prohxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a sice na jedné straně dotčené osoby, kterým má
konstitutivní
rozhodnutí správního orgánu změnit jejich právní postavení, na druhé straně dotčené osxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny další dotčené osoby, pokud tyto mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech.
Odstavec 3 pokládá za úxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxní: jednak pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, mají stejné postavení jako další dotčené osoby (vedlejší účastníci), jednak pokud jim má rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxíků podle odstavce 1 (hlavní účastníci).
Další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje toho, kdo podává žádost o zahájení řízení. Tento pojem je vyhrazen pro žádost o zahájení řízení, jehož výsledkem má být správní akt, jímž se žádosti axxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa, s výjimkou práv podle několika ustanovení správního řádu, která výslovně odlišují procesní situaci účastníků (např. podle § 46 odst. 1 je pro zahájxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xčastníky v tom smyslu, že by se jich týkal výsledek řízení. Postavení účastníků mají proto toliko při rozhodování o svých právech či povinnostech, typixxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, podle § 18 nebo § 29 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxvat jednotlivě do vlastních rukou.
Závěr č. 35 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.6.2006:
Označení účastníkx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve které budou účastníci označeni podle § 68 odst. 2. Tuto přílohu je třeba považovat za nedílnou součást výrokové části rozhodnutí. Za označením účastxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxrobce potravin není účastníkem v řízení o uložení pokuty provozovateli potravinářského podniku (prodávajícímu) dle § 17 a násl. zákona č. 110/1997 Sbxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxímo dotčen ve svých právech a povinnostech.
Závěr č. 64 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.11.2007:
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxenství osoby, která odvolání podala, se samostatně nerozhoduje.
Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 1xx xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xízení mu přísluší práva pouze v rozsahu, který vymezuje správní řád. Podporovaný účastník v řízení činí úkony sám za sebe, a to za asistence svého svobodxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx připouští zvláštní zákon.
Závěr č. 135 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 30. 5. 2014:
Zahájení řízení s velkým pxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxhlášce. Pokud správní orgán doručí oznámení o zahájení řízení účastníkovi podle § 27 odst. 1 před uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, je řízxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxost došla věcně a místně příslušnému orgánu.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NS ze dne 11. 7. 2002, sp. zn. 22 Cdo 173/20xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxbylo doručeno všem osobám, které byly účastníky řízení ze zákona, nenabylo právní moci, a tudíž ani nevyvolalo jím sledované právní účinky.
Rozsudxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe správního řádu toliko z titulu svého spoluvlastnického práva k ní účastníkem řízení o uložení pokuty za nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu o podíxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxavotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxk vyloučení obecné definice účastníků řízení obsažené v § 27 správního řádu z roku 2004. Nemá však za následek vyloučení zvláštních ustanovení o účastxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxx. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je proto možné aplikovat souběžně.
Rozsudek NSS ze dne 30. 1. 2009, č. j. 8 As 21/2008-189, č. 22xxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenční dopravci, provozující linkovou dopravu na předmětné trase.
Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 80/2008-68, č. 1787/2009 Sb. NSS:
Námixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx které zakládají dané osobě postavení účastníka řízení, jednak představují věcné výtky směřované proti záměru. Stavební úřad je povinen posoudit uplxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpověď na tuto otázku kladná, projedná věcné námitky proti záměru. Oba okruhy námitek přitom mohou být po obsahové stránce shodné. Podmínkou účastenxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxa (§ 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004).
Usnesení VS Praha ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 5 A 7/98-13, č. 457/1999 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí, kterým bylo vyxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxti takovému rozhodnutí zastaví.
Rozsudek VS Olomouc ze dne 14. 9. 2001, sp. zn. 2 A 2/2001-73, č. 910/2002 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí správního orgánu o txxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx x. 1968/2010 Sb. xxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, mohou mít za splnění podmínek § 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004 postavení účastníků řízení i vlastníci sousedxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxbjektu aktivně legitimovaného k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu nelze dovozovat jen z toho, zda s ním bylo ve správním řízení jako s jehx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu. Proto ten, kdo podle zákona nesplňuje předpoklady být účastníkem předmětného správního řízení, nemá ani žalobní legitimaci. Na této skutečnosxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxí mu jako účastníkovi doručoval. Naopak je účastníkem správního řízení osoba, se kterou jako s účastníkem řízení jednáno nebylo, ač s ní podle zákona jaxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčního řízení podle zákona o půdě je taxativně vymezen v tomto zákoně, použití ustanovení správního řádu o účastenství v řízení je proto vyloučeno.
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xízení o změně rozhodnutí o udělení licence k podnikání v oblasti plynárenství podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, která se týká výlučně poxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xozemkem, na němž je plynárenské zařízení vybudováno a dosud provozováno. Vlastníku sousedního pozemku tak nesvědčí postavení účastníka správního řxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx015, č. 33/2018 Sb. NS:
Okruh účastníků restitučního řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je taxativně vymezen v § 9 odstx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.5.2018.
K účastníku řízení viz § 27, § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K navrácení v předešlý stav xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí je obdobně jako např. podle občanského soudního řádu považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. Rozhodnout o tom, zda osobx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxství v řízení se rozhodne.
Správní řád upravuje dále situaci, kdy osobě bylo postavení účastníka ve správním řízení přiznáno teprve až na základě pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxý úkon dodatečně.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 600/99, č. 159/2001 xxx xx xx xx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxch zájmů nebo povinností, o kterém bude teprve jednáno, nebo dokonce tvrzení, že na nich může být rozhodnutím přímo dotčen, a to do doby, než se prokáže opxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu, resp. § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), komplikované a souvisí-li blízce s rozhodnutím ve věci samé, je vhodné, aby s osobxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxi rozhodování ve věci samé.
Rozsudek NSS ze dne 19. 5. 2008, č. j. 2 As 8/2008-39, č. 1657/2008 Sb. NSS:
Postup, kdy o tvrzeném účastenství nebude vydáxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xydání usnesení ve smyslu § 28 odst. 1 věty druhé správního řádu z roku 2004, podrobeného instanční kontrole.
Rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2007, č. j. 3 As xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xyloučen. Tvrdí-li však, že je účastníkem řízení podle § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z titulu jiných práv ve smyslu § 139 odst. 1 písm. f) téhož záxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxstníkem řízení není. Případné odvolání proti tomuto usnesení podle § 85 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 76 odst. 5 správního řádu, nemá odkladný účxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxm účastníků viz § 36 a násl.
Ke svéprávnosti viz § 15 obč. zák.
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xxxx
Ke zletilosti viz § 30 obč. zák.
K omezené způsobilosti nezletilce jen k právním jednáním, které jsou přixxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xákoník přiznává svéprávnost. Ke svéprávnosti srov. § 15 obč. zák.: svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavaxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxéprávným se člověk stává zletilostí a zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (srov. § 30 obč. zák.). Před nabytím zletilosti se plné svéprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi (dříve tedy zbavení způsobilosti k právním úkonům) a upravil pouze možnost tzv. omezení svéprávnosti (viz § 55 obč. zák.).
Osoby, jejichž svéprávxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx v zájmu člověka, jehož se takové rozhodnutí týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxodnutím soudu omezena, mají procesní způsobilost pouze co do rozsahu, v němž jim zbývá jejich svéprávnost.
V odstavci 3 zvyšuje správní řád ochranx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxvaha věci umožní, měly by mít možnost se k věci v řízení alespoň vyjádřit. Správní orgán k danému vyjádření přihlédne v rámci hodnocení všech podkladů, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy o právech dítěte vyhlášené sdělením Federálního ministerstva zahraničních xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxstní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxní, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aby bylo vyslyšeno přímo anebo prostřednictvím svého zástupce, resp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Správní řád pamatuje též na situaci, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxlechu dítěte (zákonodárce zde užil nepříliš vhodně termínu "úkon") přibrat jinou vhodnou dospělou osobu. Kritériem "vhodnosti" dospělé osoby je přixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxcesní způsobilost několika účastníků ve vztahu ke společným věcem anebo právům, v kterémžto případě se jako základní pravidlo, není-li stanoveno jinxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
S ohledem na charakter osvědčení vydávaného podle zákona č. 451/1991 Sb. se na postup při vydávání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbliky, použijí ustanovení správního řádu o jiných úkonech správních orgánů, které nemají povahu správního rozhodnutí, tedy ustanovení obsažená v hxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 20. 5. 1994, sp. zn. 7 A 28/94, č. 380/1999 SoJ-Spr.:
Okruh účastníků řízení stanoví a otázky jejich způsobilosti býx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského oprávnění, případně dalších podkladů. Nesprávný postup správního orgánu v tomto směru nelze zhojit poukazem na to, že v řízení nebyla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K právnické osobě viz § 118 a násl. obč. zák.
K jednxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxemní samosprávný celek viz § 103 odst. 1 obecního zřízení, § 61 odst. 1 krajského zřízení.
Výkladová poznámka:
Protože v dosavadní praxi docházelo x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxo problematika upravena přímo ve výše komentovaném ustanovení.
Jménem právnické osoby činí ve správním řízení úkony ten, kdo je k tomuto oprávněn v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
Obecně můžeme vymezit právnické osobx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxk i právnických). Zřízení právnických osob veřejného práva je vázáno na vůli státu resp. zákonodárce (viz níže).
Mezi právnické osoby soukromého pxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxx),
b)
obchodní společnosti a družstva (viz zákon o obchodních korporacích),
c)
dále pak např. církve či náboženské společnosti nebo odborové xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xoukromé právnické osoby jsou
fundace
(viz § 303 a násl. obč. zák.).
Fundace
je právnická osoba je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxřazujeme subjekty, které stát vytváří svým vrchnostenským rozhodnutím (např. zákonem nebo individuálním správním aktem na základě zákonného zmocnxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxe, Český rozhlas).
V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Je však možné, aby v jednotlivých fázích správního řízexx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem státu vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Organizačními xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republikx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxncelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složka není právnickou osobou.
Závěr č. 130 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xprávním řízení po 1. 1. 2014 nadále použije ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 21 občanského soudního řádu. Je-li účastníxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxaha ze dne 24. 11. 2006, č. j. 5 Ca 25/2005-83, č. 1180/2007 Sb. NSS:
Je-li vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby ze zákona (§ 13 odst. 3 oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxzsahu udělit jménem podnikatele (zahraniční právnické osoby) plnou moc k zastupování ve správním řízení.
Zástupce
Mgr.
Jan
Hraxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhou vystupovat ve správním řízení osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Účastníka řízení, který sám procesní způsobilost nemá, zastupuje jehx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxastníka je:
1.
zákonný zástupce (viz obč. zák., resp. zákon o rodině) přímo
ex lege
, a to:
a)
rodič jako zákonný zástupce dítěte (viz § 36 zákona o roxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjemci bytu (§ 701 obč. zák.) aj.;
2.
opatrovník; jedná se o typ zastoupení vznikajícího na základě rozhodnutí soudu, resp. správního orgánu. Osxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx odst. 2 obč. zák.). V této souvislosti odkazují autoři tohoto komentáře na výkladovou poznámku obsaženou u § 32;
3.
zmocněnec; jedná se o zastoupenx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxči třetím osobám své oprávnění činit právní úkony za zmocnitele. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, jež by mohl xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxpinu určitých právních úkonů.
Zástupcem účastníka je:
1.
zákonný zástupce (viz občanský zákoník) přímo
ex lege
, a to:
a)
rodič xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx.),
2.
opatrovník; jedná se o typ zastoupení vznikajícího na základě rozhodnutí soudu, resp. správního orgánu. Podle § 31 a násl. zák. č. 292/20xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlenem domácnosti), která byla omezena ve správnosti (občanský zákoník již opustil možnost zbavení způsobilosti k právním jednáním). Občanský zákonxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xnápomoci při rozhodování“. Na takto upravené soukromé právo reagovaly i změny ve správním řádu.
3.
zmocněnec; jedná se o zastoupení vzniklé na záxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxám své oprávnění činit právní úkony za zmocnitele. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, jež by mohl učinit zmocnixxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xrávních úkonů.
Komentované ustanovení upravuje dále institut společného zástupce, to na základě zákona, resp. rozhodnutí soudu, a dále spolexxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x0. 4. 2000, sp zn. 29 Ca 116/98, č. 705/2000 SoJ-Spr.:
Jestliže správní orgán v průběhu správního řízení jedná se zástupcem účastníka tohoto řízení, doxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxou mocí, je nemyslitelné, aby dodatečné předložení plné moci bylo hodnoceno k tíži účastníka.
Usnesení KS Ústí nad Labem ze dne 9. 9. 1998, sp. zn. 16 Cx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nelze advokáta považovat za účastníkova zástupce.
Rozsudek VS Praha ze dne 21. 10. 1994, sp. zn. 6 A 70/92, č. 406/1999 SoJ-Spr.:
Podá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí správního orgánu vyzvat zástupce k odstranění nedostatku podání, k čemuž mu stanoví lhůtu a poučí jej o možných následcích.
Zastoupenx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K doručování veřejnou vyhláškou viz § 25.
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
K právnické osobě viz zejm. § 118 a násl. obč. zák.
Výkladová poznámka:
Zákonným zástupcem nezletilxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxbilý k právním úkonům a nebyl zbaven svých práv. Při splnění právě uvedených podmínek platí totéž pro soudem ustanoveného poručníka, resp. opatrovníkxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxý má být zastoupen zákonným zástupcem, avšak zákonného zástupce nemá, dále nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat anebo nemá-li opatrovníka podle xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxké osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat, popřípadě jemuž lze doručovat, event. je-li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem právnixxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxě nedaří doručovat,
5.
osobám, které nejsou známy,
6.
osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx-li to nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku,
8.
účastníkům uvedeným x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Usnesení, jímž se opatrovník ustanovuje, se oznamuje pouze tomu, kdo je jako opatrovník ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxba není účastníkem, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Správní orgán zde opatrovníka postupem podle odst. 2 písm. d) a e) neustxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xoho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou takovou vhodnou osobu. Za vhodnou osobu se přitom považuje zejména ta, která je k opatrovxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávní orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení (srov. § 38 a násl. obč. zák.).
Opatrovníkem nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx že opatrovník nedbá o ochranu práv nebo zájmů opatrovance, anebo má osobní zájem na výsledku řízení, správní orgán usnesením ustanovení opatrovníka zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxený začal být zastupován zákonným zástupcem,
2.
nabyl procesní způsobilosti, nebo
3.
pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxala či ne, rozhodne správní orgán usnesením, které se posléze oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci.
Závěr č. 18 zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxá osoba, a to zejména v případech, kdy opatrovníkem nelze ustanovit vhodnou fyzickou osobu. Kritérium vhodnosti je třeba posuzovat především z hledisxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.3.2006:
V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, pokud jsxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxe § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnosti opatrovníxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa ke správnímu xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxení vkladu práva do katastru nemovitostí České republiky být opatrovník ustanovován osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelnx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem mohou být rozhodnutím negativně dotčeni, i když jim právo není odnímáno přímo.
Závěr č. 45 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxávním řízení zastoupit na základě plné moci.
Závěr č. 55 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 19.3.2007:
Pokud má pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxuje. Takovéto osobě je možné na adresu sídla doručovat postupem podle § 24 odst. 1 správního řádu, a to i v případech, kdy nebylo podle § 21 odst. 3 správníhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx. ÚS 817/11, č. 100/2011 Sb. n. u. US:
Správní orgán, který před ustanovením opatrovníka nedostatečným a zcela formálním způsobem zjišťoval místo pobxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxmožnil stěžovatelce účast na řízení a možnost domoci se v něm svých práv, čímž došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.
Nález ÚS ze dne 19x xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtrovníka byla vytvořena proto, aby do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxvní maximy rovnosti účastníků řízení.
Nález ÚS ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. II. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšťoval místo pobytu účastníka řízení a jako opatrovníka ustanovil svého zaměstnance, který z povahy věci nemohl účinně hájit jeho práva, což skutečně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxy základních práv a svobod.
Nález ÚS ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07, č. 124/2007 Sb. n. u. US:
Ustanovení opatrovníka účastníku řízení, jehox xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxno použít jiné opatření.
Rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2011, č. j. 8 As 22/2011-78, č. 2451/2012 Sb. NSS:
Ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 4 správnxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxána za vhodnou osobu pro ustanovení opatrovníka ve smyslu § 32 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek KS v Brně ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. 29 A 79/2xxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xrgánu a oznámí zde své nové aktuální bydliště, dochází k zániku funkce opatrovníka v souladu s § 32 odst. 8 správního řádu přímo ze zákona, neboť pominulx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxo ustanovit opatrovníka znovu.
Nález ÚS ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2486/16:
Postup Českého telekomunikačního úřadu spočívající v tom, že nedxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxa účinně hájit stěžovatelova práva, čímž stěžovateli znemožnil účast na řízení a možnost domoci se v něm svých práv, představuje porušení základního pxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx x6/2013-57, č. 3182/2015 Sb. NSS:
Předpokladem pro ustanovení opatrovníka účastníkovi v řízení před správním orgánem podle § 32 odst. 4 správního řádx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K protokolu viz § 18.
K doručování xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
K zastoupení na základě plné moci viz § 441 a násl. obč. zák.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxení je zastoupení na základě plné moci.
Plná moc může mít písemnou formu anebo může být udělena ústně do protokolu. V téže věci (totožnost účastníků a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzích správního řízení.
Zmocnění může mít podobu speciálního zmocnění (k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení) anebo generálxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxení v budoucnu. Jiný rozsah zmocnění může být pak stanoven také na základě zvláštního zákona.
Substituovat (dále přenášet) zmocnění udělené již jiné osobě je přípustné toliko tehdyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx dovoluje zvláštní zákon, např. zákon o advokacii.
Jelikož se v praxi často vyskytovaly případy, kdy si účastník zvolil zmocněnce, jemuž se nedařilx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xlatně doručovat přímo účastníku, případně mu za tímto účelem ustanovit opatrovníka.
Závěr č. 113 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke sprxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 7. 11. 2014:
Právní účinky plné moci podle § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu předložené v průběhu správníhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxuje zákonem stanovené požadavky, v tomto řízení jako procesní plnou moc udělenou pro celé řízení podle § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu. Pro v budoucnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnitra ke správnímu řádu ze dne 16. 10. 2015:
Nezletilý zmocněnec. Nezletilá osoba nemá plnou procesní způsobilost a nemůže být tedy zmocněncem účasxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xby vadu zmocnění odstranil, popř. aby požádal o uznání úkonu podle § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxoupení osoby přímo postižené spácháním přestupku.
Osoba přímo postižená spácháním přestupku je oprávněna nechat se zastoupit zmocněncem, avšak xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxahuje výslovné zmocnění k takovému úkonu.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 27/2011-81, čx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxné úvahy, nehledě na státní příslušnost či místo trvalého pobytu zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Pouze ve výjimečných případech, zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx KS Brno ze dne 10. 4. 2000, sp. zn. 29 Ca 116/98, č. 705/2000 SoJ-Spr.:
Jestliže správní orgán v průběhu správního řízení jedná se zástupcem účastníka toxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlo doloženo plnou mocí, je nemyslitelné, aby dodatečné předložení plné moci bylo hodnoceno k tíži účastníka.
Usnesení KS Ústí nad Labem, sp. zn. 16 Cx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nelze advokáta považovat za účastníkova zástupce.
Rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/2016-34, č. 3394/2016 Sb. NSS:
Účastník správního řxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx 30 A 63/2015-44, č. 3464/2016 Sb. NSS:
Aby se v konkrétním správním řízení mohlo jednat o zastoupení ve smyslu § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky kladené na plnou moc tohoto typu. Zmocnění tak musí být uděleno pro neurčitý počet řízení zahájených v určené době v budoucnu, nebo bez omezení, avšak xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxí řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu (popř. udělena do protokolu). Nejsou-li uvedené podmínky naplněny, o plnou moc prezidiálního txxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x 1 odst. 1.
K doručování viz § 19 a násl.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti přímo zastoupenému. Jedná se o tzv. zastoupení přímé.
Písemnosti vzešlé ze správního řízení se doručují pouze zástupci účastníka, vyjma příxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxh lhůt účinky.
Pokud by v řízení vznikly pochybnosti o rozsahu zastoupení, uplatní se vyvratitelná domněnka, že je zástupce oprávněn vystupovat jmxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxba než zástupce učiní ve správním řízení úkony ve prospěch účastníka, může je správní orgán uznat za úkony učiněné účastníkovým zástupcem. Podmínkou vxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa k tomuto institutu uvádí: "... vzhledem k tomu, že u tohoto institutu nemůže být pojmově ohrožena dobrá víra a zřejmě ani veřejný zájem, jeví se účelné jxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 100/2008-61:
Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce za přestupek, nespadá do katexxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xohoto rozhodnutí správní orgán osobní součinnost zastoupeného nepotřebuje.
Společný zmocněnec a společný zástupce
Mgr.
Jan
Hxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx, § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K usnesení viz § 76.
K fyzické osobě viz § 7 a násl. obč. zák.
Výkladová poznámka:
Možnost, aby si účastníci uplatňuxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohou být dotčeny velké skupiny osob, a odpovídá potřebě efektivního výkonu veřejné správy. Ve svém důsledku je též v zájmu účastníků, neboť umožňuje vxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxě upozorní zároveň účastníky na postup upravený v odstavci 2. Účastníci však mohou s "nápadem" zvolit si společného zmocněnce přijít též z vlastní inicxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx může správní orgán usnesením ustanovit některého z účastníků, který je fyzickou osobou, nebo některou fyzickou osobu uvedenou v § 30 odst. 1 společnýx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxán takovou osobu ustanoví, může písemnosti doručovat uložením u správního orgánu. Funkce společného zástupce zaniká dnem, v němž účastníci řízení spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxhody účastníků), resp. zástupců (na základě rozhodnutí správního orgánu) pro určité skupiny účastníků. Obsah zastoupení dle § 34 se zde uplatní obdoxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxxx
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K účastníku říxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
K obecnému ustanovení o úkonech účastníků viz § 36.
K podání viz § 37.
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení upravuje základní procesní práva účastníků. Ostatní oprávnění účastníků spráxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dále požívají práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, nestanoví-li zákxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správního řízení je právo vyjádřit se k podkladům správního aktu před jeho vydáním. Toto právo, dle představ zákonodárce, výrazným způsobem posílí odxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxovedené novelou v § 17 odst. 3 spr. řádu (problematika utajovaných informací). V řízeních, kde se rozhoduje o právním nároku, je žádoucí, aby osoba měla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxh se rozhoduje o právním nároku účastníka, tak bude mít takový účastník možnost seznámit se skutečnostmi vyplývajícími z podkladů obsahujících utajoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají (viz § 36 odst. 3). Jedná se o snahu zákonodárce (uvidíme, do jaké míry v praxi úspěšnou) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí byly podklady uchovávané mimo spis. Z nálezu Ústavního soudu II. ÚS 1392/11 vyplývá, že pokud by vůbec nebylo možné poskytnout žalobci přístup k utaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vzhledem k povaze věci jeví důležitými. Z toho plyne, že rozhodnutí, v jehož odůvodnění budou pouze v obecné rovině skutečnosti, které vyplývají z podkxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xelevanci utajovaných informací ze všech hledisek, která se vzhledem k povaze věci jeví důležitými. Dále je zakotvena povinnost vyžádat si stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xčastníka řízení. Z obsahu stanoviska bude vyplývat, zda zpřístupněním podkladů správní orgán neohrozí účel jejich utajení, tedy zejména zda tímto poxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxmoci při rozhodování (viz § 45 a násl. obč. zák.). Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xoskytování podpory s podpůrcem, pak taková osoba v postavení účastníka řízení má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s touto osobou; jexxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
Komentované ustanovení dále účastníku správního řízexxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxmí doklad, který je veřejnou listinou a v němž je uvedeno minimálně jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území Čxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která doklad předkládá.
Z dalších procesních práv účastníka uveďme:
-
právo na tlumočníka v případě, že účastník prohlásí, že neovládá jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxt odvolání,
-
právo dát podnět k přezkumnému řízení,
-
právo žádat o obnovu řízení,
-
právo požádat o spojení řízení aj.
Závěr č. 136 ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xprávního řádu; tím není dotčena možnost správního orgánu získat v rámci obstarávání podkladů též vyjádření osoby, vůči níž má předběžné opatření směřxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxných případech může mít stejný obsah. III. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je možné doručit současně s oznámením o zahájení řízení na záklaxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx US:
Je porušením principu právního státu, pokud správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xokud správní orgán souběžně s oznámením o zahájení správního řízení stanoví jednak lhůtu, ve které lze navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a rovněž náxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxal, byl správní spis následně doplňován či nikoli, a zda tak účastník měl faktickou možnost se s úplným správním spisem seznámit.
Rozsudek NSS ze dne xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm orgánem před vydáním rozhodnutí, musí být zřejmé, že shromaž-ďování takových podkladů bylo již ukončeno, neboť o tom si účastník řízení právně
relevxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xčastníkům řízení, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, nxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Smyslem povinnosti správního orgánu je zde umožnit účastníku řízení, aby ve fázi před vydáním rozhodnutí mohl uplatnit vůči svědkům, znalcům, pravoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu věci.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xové důkazy, které navíc sám hodnotil, přičemž však již s těmito důkazy ani jejich hodnocením účastníka řízení neseznámil a na takovou skutečnost jej anx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xe způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Rozsudek KS Brno ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 62 Ca 1/2007, č. 2077/2010 Sb. NSS:
Součxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxept správního rozhodnutí, jež má být správním orgánem teprve vydáváno; správní orgán nemá povinnost seznamovat účastníka správního řízení se závěryx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xp. zn. 30 A 3/2012-84, č. 2921/2013 Sb. NSS:
Stavební úřad má v případě nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xákonnou možnost upustit od předchozího projednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření se k podkladům rozhoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 oxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm viz část pátá, § 159 a násl.
Výkladová poznámka:
Podání je nejobecnějším úkonem, který účastník správního řízení činí vůči správnímu orgánu. Sprxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatní se pravidlo, že účastník řízení musí vždy dodržet alespoň náležitosti podání stanovené v tomto komentovaném ustanovení.
Jako tradiční prxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxny tyto minimální náležitosti (kumulativně):
-
musí z něj být patrno, kdo je činí,
-
musí z něj být patrno, které věci se týká,
-
musí z něj být pxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a
-
musí obsahovat podpis osoby, která podání činí.
Správní řád rozlišuje údaje, které v podání povinně uvádí nepodnikající fyzická osobx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele, resp. druh podnikání, IČ a adresa - místo podnikání - zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné exxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli takové nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění vad a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtux xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxné v elektronické podobě.
Kromě těchto tří základních, a řekněme plnocenných, forem podání umožňuje správní řád učinit podpůrně podání zejméxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xítě, tj. sítě internet bez použití zaručeného elektronického podpisu, tzn. prostřednictvím běžného e-mailu,
4.
či pomocí jiných technických prxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xákladních forem.
Podání se činí u věcně a místně příslušného správního orgánu a je učiněno dnem, kdy danému správnímu orgánu došlo. Výjimku ze zxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdání v elektronické podobě. Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podnětů v elektronické podobě, uzavře veřejnoprávní smlouvu o provozoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe krajský úřad v přenesené působnosti, že tuto povinnost vykoná obecní úřad obce s rozšířenou působností.
x x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxdbytečnost se navrhuje vypustit explicitní požadavek na podepsání elektronického podání, respektive rozhodnutí. Náležitostí podání nebo rozhodnxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xodepsání žádosti použít, je stanoven v § 6 odst. 1 (podání) nebo § 5 (rozhodnutí) zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ze dne 11. 12. 2006, dle kterého: „[c]hybí-li u podání vlastnoruční podpis podatele, není stvrzeno, že podatel se ztotožňuje s obsahem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxnámkami a vybranou judikaturou. Praha: Wolters Kluwer, 2012., viz komentář k § 37 odst. 3 správního řádu). Nejvyšší správní soud pak v uvedeném rozhodnxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xx 6. 2015): „proti prvostupňovému rozhodnutí bylo podáno v zákonem stanovené lhůtě blanketní odvolání, kde byl jako podatel označen stěžovatel. Ze sprxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxerou správní orgán spatřoval pouze v chybějícím podpisu (-), vyzván zástupce stěžovatele a nikoliv přímo stěžovatel. V tomto smyslu se tedy nejednalo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxlížet. Pokud bylo odvolací řízení zahájeno, pokračuje i přes pasivitu stěžovatele při odstraňování vad odvolání, a musí být skončeno některým ze způsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu, případně práva na soudní přezkum rozhodnutí, kterým se řízení končí. Soud připomíná, že úprava odvolacího řízení není konstruována na prinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx je správní orgán povinen odvolání zamítnout a zároveň také přezkoumat, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xřipadal postup dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu ve spojení s § 93 správního řádu, tj. pro neodstranění vad podání odvolací řízení zastavit. (-) To xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu.“
Závěr č. 50 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho správního řádu soudu 2 As 80/2017).
V případě, že podání trpí jinými vadami ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podatel je axx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pouze příjmení podatele a chybí jeho jméno) nebo v nepřesnosti (je nesprávně označen správní orgán, jemuž je podání určeno), by měl takový nedostatek "xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxe zabývat (některé typy podání předpokládají odchylný procesní režim - např. odvolání či žádost).
Chybí-li u podání vlastnoruční podpis podatelex xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xávěr č. 121 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 10. 2012:
Potvrzení nebo doplnění podání učiněného podle § 37 odsxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xej pouze stvrdit podpisem osobně u správního orgánu, případě jiným způsobem odstraňují-cím možnou pochybnost o autenticitě původního podání.
Vyxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxí ve správním řízení prokazatelně není podpisem osoby, která je označena jako osoba jej činící, nutno za této situace dospět k závěru, že z podání není paxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxvaného ustanovení.
Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2003, č. j. 5 A 41/2001-28, č. 333/2004 Sb. NSS:
Podá-li zástupce účastníka správního řízení odvolánx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 16. 12. 2010, č. j. 1 Ans 5/2010-172, č. 2440/2011 Sb. NSS:
Z § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (ve znění platném v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxatelny orgánu veřejné moci. Pokud tedy osoba učinila své elektronické podání jinak než prostřednictvím elektronické podatelny (v tomto případě prosxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004. To platí bez ohledu na to, zda samo elektronické podání bylo či nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxtřednictvím veřejné datové sítě - internetu - bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
Rozsudek VS Praha ze dne 28. 1. xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí správního řízení musí obsahovat přinejmenším stejné náležitosti jako podání účastníka směřující k zahájení řízení na návrh. Musí tedy i z oznámení sxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxSpr.:
Jméno a příjmení podatele individualizuje podání, osvědčuje postavení podatele v řízení a je podkladem pro zkoumání, zda podatel je účastníkex xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xle také skutečnost, zda činí podání svým vlastním jménem, nebo v zastoupení.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 54 Ca 1/2008-30, č. xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxinen takovou lhůtu stanovit postupem podle § 37 odst. 3 za použití § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nemá vliv délka časového úseku od podání odvolání do vydání rozhodnutí o odvolání.
Rozsudek NSS ze dne 9. 7. 2008, č. j. 4 Ads 12/2008-34:
Nejvyšší sxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxu, je postoupil soudu jako žalobu, neuváží-li o něm jinak. Jak dále Nejvyšší správní soud judikoval, postoupí-li správní orgán soudu podání, které podxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu podání postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s.; k tomu srov. rozsudek ze dne 23.2.2005, č. j. 3 Ads 28/2004-20, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnutí, a soud dospěje k závěru, že úmysl podatele není jednoznačně zřejmý, nemůže z tohoto důvodu zastavit řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § xx xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx MS Praha ze dne 2. 11. 2011, č. j. 5 Ca 298/2008-52, č. 2766/2013 Sb. NSS:
Správní orgán není povinen vyzývat účastníka k doplnění odvolání ve smyslu § 37 oxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xrávními předpisy (§ 82 odst. 2 správního řádu z roku 2004). Takovou povinnost nezakládá správnímu orgánu ani skutečnost, že účastník výslovně označix xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx. 3.
K zástupci účastníka řízení viz § 31 a násl.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K právní moci rozhodnutí viz § 73 a násl.
K usnesení viz § 76.
K pxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xpisu vyvažuje obecné právo na informace, právní zájem účastníka na nahlížení do spisu a ochranu utajovaných informací a soukromí účastníka.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Není-li účastník zastoupen, může do spisu nahlížet i jeho podpůrce (k podpůrci viz § 45 a násl. obč. zák.). Účastníci správního řízení a jejich zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxo právní moci. Jiným osobám než účastníkovi a jeho zástupci umožní správní orgán nahlédnout do spisu za předpokladu, že na tom prokážou právní zájem nebx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxým. Těmto osobám bude na jejich žádost obsah spisu přečten. Správní orgán jim na požádání umožní pořízení zvukového záznamu. Totéž bude umožněno průvoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxní řád logicky oprávnění osoby činit si ze spisu výpisy a zároveň právo žádat správní orgán o kopie spisu nebo jeho části. Pokud správní orgán osobě právx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní do spisu. Z nahlížení jsou vyloučeny ty části spisu, které obsahují utajované informace (viz zákon o ochraně utajovaných informací) nebo skutečnosxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxnávající určité povolání, resp. funkci ve veřejné správě a jiných právnických osobách.
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxn důkaz. Zde se totiž jedná o klíčové části spisu, které jsou pro výsledek správního řízení určující, a proto se účastníkovi (nebo jeho zástupci) zakládx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxstí spisu však může účastník správního řízení nebo jeho zástupce nahlédnout pouze za předpokladu, že byli správním orgánem předem poučeni o povinnostx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona o ochraně utajovaných informací. Stejnopis protokolu zašle xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxi správní orgán požádat o jejich kopii. Postup ohledně sepsání protokolu ve vztahu k utajovaným informacím se neuplatňuje v případě, prokáže-li se účaxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně utajovaných informací.
Závěr č. 25 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5.12.2005:
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xebo bude prováděn důkaz. Nahlédnutí do listiny obsahující utajovanou informaci je možné jen v rozsahu informace, kterou byl nebo bude důkaz proveden.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxejného zájmu odepřít, pokud by v důsledku nahlédnutí mohlo v konkrétním případě dojít k mimořádně vážné nebo vážné újmě zájmům České republiky, k ohrožxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnek umožňuje seznámit se s utajovanými informacemi i osobám, které se podle zákona o ochraně utajovaných informací s těmito informacemi seznamovat nexxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.3.2006:
Správní orgán je povinen zhotovit účastníkům řízení či jejich zástupcxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řádu ze dne 12.6.2006:
Účastník řízení je podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu oprávněn požadovat, aby správní orgán pořídil kopii obrazovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxžce 3 Sazebníku zákona o správních poplatcích, správní orgán ji poskytne, je-li to v jeho technických možnostech.
Závěr č. 38 ze zasedání poradního sxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxžení do spisu je třeba podle § 38 odst. 1 správního řádu umožnit účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlédnutí i do písemností obsahujících obchodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxkytování informací o přestupcích projednaných na základě veřejnoprávní smlouvy jinou obcí. a) Obec, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o přenosu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ve smyslu § 38 odst. 2 správního řádu; vážným důvodem však bez dalšího není samotná kontrola vyúčtování nákladů spojených s výkonem přenesené působnosxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch přestupcích jinou obcí v takovém rozsahu, aby mohla zkontrolovat oprávněnost vystavené faktury za projednané přestupky, např. informace o počtu jxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxní.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2004, č. j. 6 A 143/2001-151, č. 501/2005 Sb. NSS:
Účastník správnxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxx001-100, č. 204/2004 Sb. NSS:
Ustanovení správního řádu o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k inforxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrmacím.
Rozsudek VS Olomouc ze dne 30. 8. 1999, sp. zn. 2 A 4/1999, č. 543/1999 SoJ-Spr.:
Účastníku řízení nelze odepřít nahlédnutí do správního spixx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xokumentace podle stavebního zákona je právním institutem odlišným od procesního práva účastníků správního řízení nahlížet do správních spisů.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xořídit si kopie písemností ze správního spisu vlastními prostředky a na vlastní náklady. Takový postup není v rozporu s § 23a zákona č. 325/1999 Sb., o azxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004 osobě, která není a nebyla účastníkem řízení, nelze považovat za rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení; takové rozhodnutí nelze podxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx2011 Sb. NSS:
Každé omezení práva nahlížet do spisu dle § 38 správního řádu z roku 2004 musí být proporcionální k zájmu, který je odepřením tohoto práva xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxentuální (hypotetické) porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Rozsudek NSS ze dne 18. 1. 2017, č. j. 3 As 193/2014-37:
Žaloba na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxm prostřednictvím nelze domáhat vydání procesního rozhodnutí nebo provedení jiného (neformalizovaného) procesního kroku. Institut nahlížení do sxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, zákona o svobodném příxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxzsudek NSS ze dne 23. 8. 2017, č. j. 9 As 109/2017-37, č. 3630/2017 Sb. NSS:
Spis vedený u Nejvyššího státního zastupitelství týkající se podání či nepodxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmentace administrativně-správní, do níž je možné nahlédnout za podmínek § 38 správního řádu.
Hlava IV
LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU
Určenx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx. 1.
K účelu správního řízení viz § 1, § 2 odst. 2, § 2 odst. 4.
K dotčené osobě viz § 2 odst. 3.
K rovnému postavení účastníků správního řízení viz § 7 xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxeních dle zvláštních procesních předpisů (občanského soudního řádu, trestního řádu, zákona o správě daní a poplatků) je též v případě správního řízenx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxávního řízení přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, za současného splnění podmínek, že je provedení takového úkonu v řízení zapotřebí a nestanoví-li taxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxze tomu z více účastníků řízení ve věci, jemuž je určena, popř. tomu z více účastníků, kterého se taková lhůta jinak přímo dotýká, oznamuje, neurčuje-li xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtu, od níž lze podle obecných poznatků správního orgánu z praxe, jakož i vzhledem k povaze a kvalitě požadovaného úkonu spravedlivě očekávat, že bude k pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxm orgánem přiměřeně prodloužena, vždy však jen k žádosti účastníka xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxěřeného prodloužení lhůty, za ně je nutno považovat každé takové prodloužení, od něhož lze spravedlivě očekávat, že úkon, který nebylo možno účastníkxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxdy ještě její prodloužení o délku rovnající se délce původně stanovené lhůty.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Hradxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit, nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu"x x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávního orgánu vyloučit. Podle § 39 odst. 1 správního řádu "správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze tomu, komu je určena, popř. i tomu, jehož se jinak přímo dotýká. Uvedené ustanovení poskytuje v použitých případech vyšší formu výzvy k provedení xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxmž je zakotvena povinnost správního orgánu v souvislosti se svým úkonem poskytnout dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, jxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstupoval.
Počítání času
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xčastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K dalším ustanovením o příslušnosti viz § 130 a násl.
Výklxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx lhůtu stanovenou jednak správním orgánem, jednak zákonem, jímž může být buď sám správní řád anebo další jiný zvláštní zákon.
Písmeno a) určuje praxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxhu. Z právě uvedeného vyplývá, že dnem, jímž lhůta počíná svůj běh, je vždy ten den, který bezprostředně následuje po dni, v němž skutečnost rozhodná pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx tato lhůta počne účastníku řízení plynout dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž mu bylo usnesení o jejím určení oznámeno, tedy bezprostředně xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxčující počátek běhu lhůty nastala, žádá správní řád, aby byl tedy za takový den vždy považován ten den, který bezprostředně následuje po dni, o němž lze s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xři počítání lhůt podle hodin.
Písmeno b) obsahuje pravidlo pro stanovení konce lhůt ve správním řízení určených podle týdnů, měsíců či let. Ve všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx za následek počátek plynutí běhu lhůty. Pokud by již v daném kalendářním měsíci nebylo dne, který by se svým pojmenováním shodoval se dnem, v němž skutečxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xěsíce.
Pokud by konec xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxtředně nejbližšího pracovní dne následujícího po dni pracovního klidu, v němž by jinak byl běh lhůty ukončen. Postupu podle písm. c) se neužije, byla-lx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxední den plynutí jejího běhu učiněno osobní podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, kteréžto obě podmínky příslušnosti musí být splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxe dále zachována i tehdy, pokud nebude účastník řízení moci - avšak výlučně jen z vážných důvodů - učinit své podání u věcně a místně příslušného správníhx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxiněné bezodkladně postoupit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Odstavec 2 stanoví, že v pochybnostech musí být lhůta považována za zachxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvané správním orgánem vystavovat její účastníky jakékoli nejistotě o svých právech.
Závěr č. 1 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxipadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Paragraf 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxné písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xlektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se nevztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu. Nepřxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxt dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že připadne konec lhůty na sobotu, neděli nxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxestupku (§ 31 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Jednoletá nebo tříletá promlčecí doba podle § 30 zákona o odpovědnosti za přestxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlčecí doby na sobotu, neděli nebo svátek, nedochází k jeho přesunutí na nejbližší příští pracovní den.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xravidla počítání času, jak jsou v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně vymezena od dob římských.
Nález ÚS ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. Ixx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxidel, podle nichž se do lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, je poxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxáštní zákon výslovně něco jiného o běhu a počítání hmotněprávní prekluzivní lhůty pro uložení sankce za jiný správní delikt, nelze se dovolávat ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xákoníku). Lhůta se zde počítá podle přirozeného běhu času (
a momento ad momentum
) a neprodlužuje se, připadá-li její poslední den na sobotu nebo nedělix
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xhůt, je z důvodů právní jistoty nanejvýš vhodné při jeho aplikaci využít obecných pravidel počítání času zakotvených ve správním řádu (dnes § 40 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnutí jejich aplikace by pak vedlo k nežádoucí právní nejistotě o tom, jak se při nedostatku speciální právní úpravy lhůta podle § 24 odst. 1 správního řádxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxovně nestanoví žádná pravidla pro počítání lhůty stanovené v § 24 odst. 1 správního řádu, lze hovořit o mezeře v zákoně. Tuto mezeru je podle názoru zdejšxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdině takovýto postup je plně v souladu s principem právní jistoty a předvídatelnosti veřejné správy. Předestřenou interpretaci přitom podporuje i poxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxno na lhůtu ...". Podle § 57 odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxní u písemností doručovaných podle občanského soudního řádu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 5.8.2004, sp. zn. II. ÚS 540/03, publikován pod č. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxní soudním (trestní řád), který v § 60 odst. 3 stanoví, že připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxní den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Z provedeného výkladu, jakož i z důvodové zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx ve volebním období 2002-2006), která prohlašuje, že se má jednat o "standardní ustanovení o lhůtách a počítání času", Nejvyšší správní soud dovozuje, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxdná o zákonodárcovu nedůslednost a je třeba přikročit k analogickému užití § 40 správního řádu na lhůtu obsaženou v § 24 odst. 1 správního řádu.
Rozsxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxé sféry poskytovatele informací (správního orgánu) do sféry žadatele o tyto informace, jež má objektivní možnost se s informacemi, které požaduje, sexxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx ze dne 14. 9. 2011, č. j. 6 As 21/2011-230, č. 2463/2012 Sb. NSS:
Ustanovení § 40 správního řádu z roku 2004 se vztahuje jak na případy, kdy má v řízení v určxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx x. j. 9 Afs 28/2010-79, č. 2131/2010 Sb. NSS:
Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronicxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xádem správním, výzvou nebo rozhodnutím soudu je zachována, bylo-li podání učiněné vůči soudu prostřednictvím datové schránky nejpozději poslední dxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx84/2018 Sb. NSS:
Den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku https://online.postservis.cz není okamžikem podání zásilxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Sb. NSS:
Pro posouzení toho, zda byla ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu zachována lhůta k podání odvolání, je v případě podání odvolání prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxm poštovní licence podateli potvrzen jako den podání doporučené zásilky na poštovní stvrzence.
Akceptace
elektronické objednávky služeb pošty ze sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.5.2018.
K podateli viz § 37 odst. 2.
K ústnímu jednání ve správním řízení viz § 49.
Ke zpětvzetí podání viz § 66 odst. 1 písm. a).
K rozhxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x podává legální definici institutu navrácení v předešlý stav. Tento institut je využíván též v jiných oborech platného českého práva, zejména v právu cxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí úkonu ve správním řízení, který je možno učinit nepřekročitelně nejpozději při ústním jednáním před správním orgánem, jakož i jiného úkonu, který měx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxnutí zmeškání úkonu může účastník řízení požádat správní orgán do uplynutí patnáctého dne ode dne, kdy pominula překážka, jež mu bránila v učinění úkonx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxání úkonu spojit, tj. vykonat předmětný zmeškaný úkon. Pokud tak neučiní, správní orgán se jeho požádáním o prominutí zmeškání úkonu nebude vůbec zabýxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxněn zbytečně nejednoznačným a jeho aplikace v praxi se komplikuje. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxtní přístup zákonodárce k oběma uvedeným termínům: podle dikce věty první podává sice požádání o prominutí zmeškání úkonu účastník, avšak ten tak činí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxstník a podatel jsou zde jednou a toutéž osobou. Podání požádání o prominutí zmeškání úkonu jinou osobou za odlišnou osobu by bylo v rozporu se zásadou, žx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xí takový účinek správní orgán sám přizná. Správní orgán tak není povinen učinit, nicméně může tak učinit v případě, pokud podateli hrozí vážná újma a přixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdmínky, že by jeho požádání odkladný účinek nebyl přiznán.
Správní řád žádá, aby bylo zmeškání úkonu prominuto, pokud podatel prokáže, že překážkxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxe již v samotném požádání o prominutí zmeškání úkonu, to proto, aby k jejich prokázání nemusel správní orgán podatele dodatečně vyzývat, resp. nařizovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxům nabytým v dobré víře nebo veřejnému zájmu byla vyšší než újma hrozící podateli za podmínky, že by jeho požádání nebyl odkladný účinek přiznán.
Sprxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xylo požádání o prominutí zmeškání úkonu podáno.
Promine-li správní orgán k podanému požádání zmeškaný úkon, doplní sám, již bez dalšího návrhu, říxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xrgánem odmítnuto. Odpadá tak případná výzva správního orgánu podateli k dodatečnému učinění zmeškaného úkonu. Usnesení o prominutí zmeškání úkonu sx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a "podatel" opět užívány
promiscue
. Požádat správní orgán o povolení změny obsahu podání může v jeho dikci pouze účastník, a to do doby, než bude v jeho věxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud vážná újma, nebylo-li by tak rozhodnuto, hrozí podateli, a nikoli účastníkovi. Ustanovením odstavce 8 není nijak dotčeno právo zúžit předmět žxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu ve své podstatě předurčuje výsledek konečného rozhodnutí, do právní sféry účastníka správního řízení ve smyslu § 65 s. ř. s. konstituuje až výrok rozxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx dotyčného účastníka řízení. Odepření soudního přezkumu rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu tak v daném případě neznamená odepření přístupu k soxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xoudu. Na soud se lze totiž v předmětné věci obrátit se správní žalobou vždy proti případným důsledkům rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu. Rozhodnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxém odvolání, a účastník řízení není zkrácen na svém právu přístupu k soudu.
Rozsudek NSS ze dne 3. 7. 2008, č. j. 2 As 27/2008-57, č. 1883/2009 Sb. NSS:
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xozhodnutí. Správní orgán může povolit zpětvzetí nebo změnu obsahu podání jen v případě, že podateli hrozí vážná újma. Tím, že žadatel ve svém prvním podxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu. Pokud tento postup nebyl uplatněn, nemohlo být vydáno rozhodnutí, jímž se povolení prodlužuje o 30 let.
Rozsudek MS Praha ze dne 30. 11. 2009, čx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxní o žádostech cizinců o povolení k dlouhodobému pobytu vyloučena, a to vzhledem k existenci speciální úpravy obsažené v § 47 odst. 1 věta druhá zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx, které představují překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon (§ 41 správního řádu z roku 2004), musí být objektivní povahy, přičxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxný důvod, který představuje překážku, jež bránila účastníkovi řízení učinit zmeškaný úkon (§ xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx x467/2016 Sb. NSS:
Usnesení, jímž správní orgán rozhoduje o žádosti o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 6 správního řádu, je rozhodnutím ve smyxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxupcích).
Hlava V
POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
Přijímání podnětů k zahájení řízení
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxslušnost viz § 12.
K odložení věci viz § 43.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
Výkladová poznámka:
Správnímu orgánu je po vzoru trexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxkládá se totiž, že mnohdy právě veřejnost či jiné správní orgány mohou získat informace, které by jinak (věcně a místně příslušnému) správnímu orgánu nxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxetidenní lhůtě informoval o dalším postupu (zahájení řízení, neshledání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrávní orgán řízení vůči tomu, kdo podal podnět k zahájení, sdělení o tom, jak s jeho podnětem naložil, mu již nezasílá.
Závěr č. 48 ze zasedání poradníhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtu v určité věci z moci úřední, podnět po zjištění své nepříslušnosti postoupí (za použití analogie § 42 správního řádu) příslušnému správnímu orgánu i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x x6 správního řádu, a teprve od tohoto časového okamžiku je možné počítat lhůty vázané na zahájení správního řízení.
Vybraná použitelná správní a souxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxho podnětu řízení, jehož zahájení je podle příslušného hmotněprávního předpisu výlučně v dispozici účastníka řízení. Pokud správní orgán zahájí z vlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx x619/2017 Sb. NSS:
Nepožádá-li podatel podnětu dle § 42 správního řádu o to, aby byl vyrozuměn o tom, jak bylo s jeho podnětem naloženo, nemá správní orgxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxm rozsudkem ze dne 20. 7. 2017, čj. 10 As 142/2017-36.).
Rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2017, č. j. 4 As 117/2017-46, č. 3631/2017 Sb. NSS:
Osoba, která by bylx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxno. Proto se nemůže zahájení takového správního řízení na základě svého podnětu dle § 42 správního řádu úspěšně domáhat ani cestou žaloby na ochranu přxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
K věcné příslušnosti správního orgánu viz § 10.
K řízení o žádosti viz § 44 a násl.
K usnesení viz § 76.
K dalším ustanovením o příslušnosti viz § xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xterý zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, jednak též bylo-li u správního orgánu učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxytečných úkonů, které by plynuly již ze samotného faktu zahájení správního řízení. Usnesení o odložení věci se oznamuje podateli a osobě, jíž se týká.
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxto rozhodnutí nelze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou rozhodnutí o odvolání proti usnesení o odložení věci (§ 43 správního řádu) a uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxx07-67, č. 1468/2008 Sb. NSS:
Výkon shromažďovacího práva, uplatněného oznámením konkrétního shromáždění správnímu orgánu, nemůže být přenesen na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxa].
Rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2009, č. j. 9 As 57/2008-35, č. 1949/2009 Sb. NSS:
Rozhodnutí o odložení věci podle § 66 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxi němuž (respektive proti rozhodnutí o odvolání) je přípustné bránit se správní žalobou.
Rozsudek NSS ze dne 18. 3. 2010, č. j. 3 Ads 128/2009-71, č. 2xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxdnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a žaloba proti němu je přípustná.
Hlava VI
PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Díl 1
Zahájení řízení
Zahájexx xxxxxx x xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K věcné příslušnosti správního orgánu viz § 10.
K místní příslušnosti správního orgánu viz § 11.
K poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xásady dispoziční je zahájeno dnem, kdy podání podatele, tedy osoby stojící vně správního orgánu, ve formě žádosti nebo jiného návrhu, a o němž správní řxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxlnění obou výše uvedených podmínek příslušnosti.
Za převzetí podání je možno zejména pokládat učinění podání na místě k tomu u správního orgánu obvxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxední osoby. Převzetím žádosti není však její odevzdání podatelem k poštovní přepravě, což vyplývá z dikce užité v odstavci 1 "... (návrh) došel věcně a mxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxd žádá, aby byla veškerá podání dle § 37 činěna u věcně a místně příslušného správního orgánu. Pokud nebude tato podmínka splněna, je správní orgán, ktxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xístně nepříslušný správní orgán tak učiní usnesením, o němž uvědomí toho, kdo u něj své podání učinil. V dalším je, pokud se týká postoupení podání pro nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx o žádosti není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v případě, že vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xádosti, pokud žádost může být podána pouze více žadateli společně (vyplývá-li to z povahy věci anebo ze zákona). Nejasnost normativního textu ustanovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxlečně, nemusí se žadatel v důsledku vůbec dozvědět, zda bylo řízení zahájeno, neboť správní řád správnímu orgánu povinnost učinit jakýkoli procesní xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxformálním sdělením.
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxšnímu pojetí vztahu veřejné moci a občanské společnosti - použít raději legislativní zkratku „návrh“ než zde užitý výraz „žádost“ asociující spíše poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxzhodnutí:
Stížnost č. 23548/94 E. F. proti České republice:
Dovolává-li se stěžovatel nepřiměřené délky řízení před českými správními úřady, jx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x 22/99-30, č. 846/2001 SoJ-Spr.:
Není v kompetenci správního orgánu zahájit z vlastního podnětu řízení, jehož zahájení je podle příslušného hmotněpxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxa, překračuje meze dané Ústavou a Listinou.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 19. 2. 2010, sp. zn. 30 Ca 49/2008-57, č. 2413/2011 Sb. NSS:
Řízení o urxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxdávání deklaratorních rozhodnutí. Citované ustanovení umožňuje vydat
deklaratorní
rozhodnutí i o takovém vztahu, který v době vydání tohoto rozhoxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxlo, a zda takový právní vztah trvá, nebo již zanikl, a pokud zanikl, kdy se tak stalo. Podmínkou vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 odst. 1 spráxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx04.
Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2009, č. j. 8 Ans 1/2008-170, č. 1849/2009 Sb. NSS:
V případě, že řízení před soudem bylo zahájeno na návrh (na základě žaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx a § 45 správního řádu z roku 2004).
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K zahájení řízení o žádosti viz § 44.
K přerušení správního řízení viz § 64 a násl.
K zastaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před správním orgánem prvého stupně. Protože žádost ve smyslu § 44 je podáním, musí být učiněno zadost podmínkám uvedeným v § 37.
Zásada efektivity x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
Zkušenosti z praxe potvrzují, že podání jsou ve správním řízení činěna ponejvíce laiky bez odborného právního vzdělání, kteří využívají právních slxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxinnost vůči žadateli. Správní orgán je tedy povinen pomoci žadateli, i bez jeho výslovné žádosti, odstranit nedostatky žádosti, a to buď přímo na místěx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xřiměřené lhůty k odstranění nedostatků žádosti, tato bude v každém konkrétním případě závislá na povaze vytýkaného nedostatku žádosti, osobě žadatexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxledcích jejich neodstranění.
Postup xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx x). Z právě uvedeného proto vyplývá, že správní řízení bylo ve věci zahájeno již dnem uvedeným v § 44 odst. 1, byť posléze správní orgán podané žádosti vytkxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx normativních textů. Zjevně právně nepřípustná žádost je v každém svém ohledu vždy toliko právem nepřípustnou žádostí, proto mi není jasné, proč zákonxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxávních orgánů žádosti, jež budou sice právně nepřípustné, nikoli však zjevně. Termín „právně“ zde nadto nepožívá významnějšího výkladového postavexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxě, že je žadatelům přípustno činit jen žádosti zvláštními zákony povolené. Jako vhodné se proto jeví užít na tomto místě
de lege ferenda
spíše odkazu na x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Tak jako je ve výlučné dispozici žadatele vlastní podání žádosti, je v jeho dispozici rovněž dodatečné zúžení předmětu jím podané žádosti i její úplnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu prvního stupně do zahájení řízení u odvolacího správního orgánu.
Odstavec 4 má obecnou povahu vůči § 41 odst. 8rovněž upravujícímu povolexx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx by již nebylo možno v řízení učinit, což není případ, který je kryt odstavcem 4.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka řízení; takovou žádost nelze v žádném případě označit za zjevně právně nepřípustnou ve smyslu § 45 odst. 3 správního řádu, neboť její podání výslovně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxstnosti uvedených výše.
Rozsudek NSS ze dne 29. 5. 2008, č. j. 2 Azs 17/2008-61, č. 1689/2008 Sb. NSS:
Nezbytnost vydat rozhodnutí x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxost nesmí být zjevně právně nepřípustná. Takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví (§ 66).
Zahájení řízení z moci úředxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K oprávněné osobě viz § 15 odst. 2.
K doručování veřejnou vyhláškou viz § 25.
K úřední desce správního orgánu viz § 26.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx
K žádosti viz § 45.
K oznámení zahájení správního řízení správním orgánem viz § 47.
Výkladová poznámka:
Zahájení správního řízení z moci úřexxx x
xx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxvní orgán učiní procesní úkon - oznámí zahájení správního řízení doručením písemného oznámení nebo ústním prohlášením - vůči účastníku správního řízxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžitosti oznámení, tomuto požadavku by mělo nepochybně vyhovovat (vyjma podpisu oprávněné osoby) též ústní prohlášení ve smyslu věty první téhož odstxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe prvnímu z nich. Na pozdější doručení oznámení zbylým účastníkům není již, avšak jen pro účely zahájení řízení, brán zřetel. Těm z většího počtu účastnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxvní řád nevylučuje, aby mohlo být oznámení o zahájení správního řízení doručované účastníkům spojeno s jiným úkonem v zahájeném řízení, např. s výzvox xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxní z moci úřední absolutně věcně nepříslušným správním orgánem
Pokud absolutně věcně nepříslušný správní orgán pochybil a postupoval na základě pxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu i s relevantními podklady pro vydání rozhodnutí. Tento správní orgán, za podmínky, že pro to shledá předpoklady, poté zahájí řízení z moci úřední poxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxa věc postoupena, shledá-li důvody pro zahájení řízení, oznámí zahájení řízení (§ 46 správního řádu). Do běhu lhůt je třeba započítat i lhůty, které uplxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xprávnímu řádu ze dne 26.11.2007:
Vymezení předmětu správního řízení
I.
V oznámení o zahájení řízení o správním deliktu podle § 46 odst. 1 správnxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxtkových zjištění, musí však být jednáno o skutku, pro který bylo zahájeno řízení.
Pokud by mělo být v tomto řízení rozhodováno o dalším skutku či skutxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx samostatné řízení nebo tato řízení spojit do společného řízení. V průběhu řízení tak nemůže být změněn skutek, pro který bylo zahájeno řízení. V průběhx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx x xahájení ostatních řízení podle § 46 odst. 1 správního řádu správní orgán uvede věc, o které bude v řízení jednáno. Popis věci tvoří obecné vymezení práv xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo povinnostech v oznámení o zahájení řízení neuvedených, musí správní orgán umožnit účastníkům řízení ve vztahu k této části předmětu řízení uplatxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm identifikací předmětu řízení ve smyslu § 46 odst. 1 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., tedy jakým způsobem xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxdence uchazečů o zaměstnání.
V případě zkoumání výše uvedené otázky je třeba vycházet z § 46 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení správní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrespektive výroku), která jako jediná má právní účinky,3) a tedy ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti nexx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxly předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Pokud tedy vycházxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech konkrétních osob v konkrétní věci (srovnej § 9 a § 67 odst. 1 správního řádu), pak lze dojít k závěru, že předmětem řízení je rozhodování o pxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpř. konkrétní jednání nebo opomenutí účastníka řízení) a dále o jakých právech nebo povinnostech má být v řízení rozhodováno. Takto vymezená totožnosx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxětu řízení vymezeného ve výrokové části rozhodnutí).
Shora uvedené obecné vymezení předmětu řízení může mít různé konkrétní podoby v závislosti nx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxní řízení sankční (přestupkové řízení a řízení o jiném správním deliktu), která se svojí povahou blíží trestnímu řízení. Druhou skupinu tvoří ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu lze při formulaci oznámení o zahájení řízení vycházet z toho, že správní orgán má pouze omezené informace, které zpravidla postačují pouze pro to, abx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxem řízení.5) Ve výrokové části pak správní orgán popíše skutková zjištění učiněná v průběhu správního řízení, na jejichž základě rozhodl o právech a pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx vymezení předmětu řízení (skutku) v oznámení o zahájení řízení nemůže podstatně lišit od vymezení ve výrokové části rozhodnutí. Přitom lze vycházet z xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxnkčním řízení by tak skutek, pro který bylo zahájeno řízení, měl být totožný se skutkem, o kterém je pojednáno v rozhodnutí (viz § 77 zákona č. 200/1990 Sbx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xízení zahájení řízení o takovém skutku a buď jej projednat ve společném řízení, nebo jej projednat v samostatném řízení (je však třeba postupovat v soulxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxzen i tím, o jakých právech a povinnostech bude v řízení jednáno. Při tom správní orgán v sankčních řízeních vychází ze svých skutkových zjištění, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxmto ohledu tedy vymezení práv a povinností v oznámení o zahájení správního řízení není pro správní orgán závazné, ačkoli zpravidla k zásadním změnám nexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxní sankčního řízení je tedy třeba popsat skutek, o němž bude rozhodováno (skutková zjištění), a právní kvalifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxm deliktu) a napomáhá účastníkovi řízení při orientaci v postupu správního orgánu (viz
judikát
Nejvyššího správního soudu č. j. 5 A 732002-348) ).
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxam (obdobně jako v řízeních o správních deliktech), neboť ukládaná opatření k nápravě se odvíjejí od zjištěného porušení právních předpisů a skutková xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xízení tak zásadní význam, neboť pro ně neplatí některé výše uvedené zásady. Správní orgán má zpravidla pouze omezené informace, které postačují pouze xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch zjištění, která se však v průběhu řízení mohou měnit.9) Ve výrokové části pak správní orgán popíše skutková zjištění učiněná v průběhu správního říxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xahájení řízení. Z toho však nelze dovodit, že se vymezení předmětu řízení v oznámení o zahájení řízení nemůže lišit od vymezení ve výrokové části rozhodxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xymezení práv a povinností, o kterých bude jednáno, než skutkového stavu (jednání či opomenutí účastníka řízení nebo jiná právní událost), který bude zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadní význam (viz výše). Při vymezení předmětu takového řízení v oznámení o zahájení řízení správní orgán uvede věc, o které bude v řízení jednáno. Při poxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxní zahajováno a která budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí.11) Při vymezení věci v oznámení o zahájení řízení je třeba přihlížet k povaze řízení. xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx o zahájení řízení konkretizovat předmět řízení stejným způsobem jako ve výrokové části rozhodnutí. Nelze ji však vymezit ani příliš obecně, neboť v taxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx by v řízení na základě zjištěného skutkového stavu mělo být rozhodováno o dalších právech nebo povinnostech účastníků řízení, musí o tom správní orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxímu řádu ze dne xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe nepoužije § 36 odst. 3 správního řádu; tím není dotčena možnost správního orgánu získat v rámci obstarávání podkladů též vyjádření osoby, vůči níž má pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutí, pouze ve výjimečných případech může mít stejný obsah. III. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je možné doručit současně s oznámením o zxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí ze dne 24. 11. 2017:
Zahájení řízení z moci úřední o „návrhovém“ přestupku po 30. červnu 2017.
Marné uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 68 odsxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnosti za přestupky a řízení o nich, zahájil řízení z moci úřední.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 9. 5. 20xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxného hmotněprávního předpisu výlučně v dispozici účastníka řízení. Takové řízení lze zahájit pouze na návrh účastníka, v němž projeví svou vůli domáhxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, překračuje meze dané čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Rozsudek NSS ze dne 16. 3. 2004, č. j. 7 A 163xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvané písemnosti je zřejmé a nepochybné, že rozhodnutí přijal a dále činil v řízení úkony, které s jeho zahájením souvisely.
Rozsudek NSS ze dne 20. 11x xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnosti, která bude v řízení teprve zkoumána.
Rozsudek MS Praha ze dne 31. 3. 2004, č. j. 10 Ca 166/2003-25, č. 294/2004 Sb. NSS:
Stanoví-li zvláštní záxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxm o lhůtu pořádkovou, nýbrž o lhůtu propadnou.
Rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2003, č. j. 7 A 130/2002-28, č. 200/2004 Sb. NSS:
Závažného porušení procesnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxručení rozhodnutí ve věci, neboť účastník řízení je tím vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištěxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxedmět řízení musí být v oznámení o zahájení řízení identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt, nedojde-li tímto úkonem k žádné procesní újmě na straně účastníků řízení. Upřesněním předmětu řízení nesmí dojít k jeho zásadnímu rozšíření nebo zmxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxí jim dát možnost se k němu vyjádřit.
Rozsudek VS Praha ze dne 28. 1. 1996, sp. zn. 6 A 100/94, č. 344/1998 SoJ-Spr.:
Ze základních pravidel správního řxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxující k zahájení řízení na návrh. Musí tedy i z oznámení správního úřadu být patrno, kdo je činí, které věci se týká - a
mutatis mutandis
- co se navrhuje.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx dle § 46 správního řádu, nemá veřejné subjektivní právo na to, aby toto správní řízení bylo zahájeno. Proto se nemůže zahájení takového správního řízenx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xx xx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxsce správního orgánu viz § 26.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zahájení správního řízení o žádosti viz § xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky správního řízení, a to známé mu jednak v době zahájení správního řízení (odstavec 1), jednak v jakékolx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" a "bezodkladně" synonyma, není nikterak účelné, že jich zde zákonodárce použil obou, a nikoli jen jednoho z nich.
Kromě postupu správního orgánu pxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxsce. Postup podle odstavce 3 však není alternativní k postupům podle předchozích odstavců, nýbrž jej lze užít, jak zákonodárce sám výslovně uvádí, práxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxení řízení o žádosti viz § 44.
K žádosti viz § 45.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
K novému rozhodnutí viz § 101.
Výkladová poznámxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxch zvláštních zákonech procesní povahy (občanském soudním řádu, trestním řádu, zákonu o správě daní a poplatků, soudním řádu správním).
Překážka xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu vyloučeno, aby byla jedna a táž věc projednávána z jednoho a téhož důvodu ve stejném čase více než jedním správním orgánem. Překážka
litispendence
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jednu a tutéž povinnost uložit, výhradně jen jednou. Jedno takové rozhodnutí správního orgánu zakládá překážku věci rozhodnuté -
rei iudicatae
. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnými prostředky. Odstavec 2 nepamatuje na jiná rozhodnutí (zejména
deklaratorní
povahy). I taková však vytvářejí překážku
rei iudicatae
.
Provxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x). Pravomocné negativní rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx dne 25. 1. 1999, sp. zn. 7 A 8/96, č. 542/1999 SoJ-Spr.:
Pokud žalobou napadená rozhodnutí byla správním orgánem vydána ve správním řízení, jehož zahájxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xa 194/98-17, č. 907/2002 SoJ-Spr
Pro správní řízení o restitučních nárocích podle zákona o půdě zákon výslovně nezakládá překážku věci rozsouzené; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx zn. 7 A 179/2000-74, č. 1005/2002 SoJ-Spr.:
Pravomocně zrušené rozhodnutí správního orgánu I. stupně rozhodnutím odvolacího orgánu nelze považovax xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx x000, sp. zn. 22 Ca 516/99-25, č. 908/2002 SoJ-Spr.:
Rozhodl-li pravomocně pozemkový úřad o vlastnickém právu k nemovitostem, nemůže být poté znovu ohxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxlo pravomocně skončeno, nemůže být znovu zahájeno uzavřením dohody a ani v něm nelze jakýmkoli způsobem pokračovat.
Rozsudek NSS ze dne 8. 12. 2005, xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxnat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou, jde jen o výslovnou úpravu odpovídající v teo-rii i soudní praxi zxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxatel. Bude však třeba pečlivého výkladu (včetně judikatury ve správním soudnictví) tohoto ustanovení, především značně neurčitého pojmu "z vážných xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xx xxxxx xxx xx xovodit z principu materiální právní moci. Ten v sobě zahrnuje i nezměnitelnost rozhodnutí, tj. nenarušitelnost vzniklých, změněných nebo zaniklých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xtanoví (např. § 159 odst. 3 o. s. ř.), nebo nikoli.
Rozsudek KS Ostrava ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 22 Ca 501/2006-35, č. 1495/2008 Sb. NSS:
Jestliže je rxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxiplinární řízení před žalovanou nikdy nebylo řádně zahájeno. Ježto pravomocné rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 18.1.2006 nebylo zrušenox xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trpí formální vadou takové míry, že způsobuje jeho neexistenci čili nicotnost.
Rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2008, č. j. 6 As 12/2008-73:
Negativní roxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxuje překážku
rei iudicatae
ve smyslu § 48 odst. 2 správního řádu. Ustanovení § 101 písm. b) správního řádu naopak předvídá nové řízení a nové rozhodnutx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xřekážku
litispendence
dle § 48 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je nutno vykládat tak, že zahájení nového řízení v téže věci brání nejen řízení zahájexx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xdst. 1.
K účelu správního řízení viz § 9.
Ke spisu viz § 17.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K nahlížexx xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxení je ze své povahy neveřejné a písemné. Výjimky z výše uvedeného stanoví toto ustanovení.
Správní orgán nařídí ústní jednání ve věci vždy tehdy, poxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xodmínky musí být přitom dány kumulativně. Bude-li se ve věci konat ústní jednání, je povinností správního orgánu uvědomit účastníky o jeho konání vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxylky stanoví buď zvláštní zákon, nebo sám správní orgán. Ústní jednání může být poté konáno veřejně zcela nebo i jen co do své části. Koná-li se ústní jednxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací, ochrany práv účastníků, u nichž je třeba šetřit zejména jejich práva na ochranu osobnosti, a mravnosti. Z důvodu zachování mravnosti mohou být x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxré se poznamenává do spisu.
Žadatel a dotčené osoby mohou správnímu orgánu navrhnout, aby se ve věci konalo veřejné ústní jednání. Správní orgán takxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xeřejného ústního jednání vyhověno, je po formální stránce usnesením, které se nedoručuje, nýbrž pouze poznamenává do spisu. Povinnost správního orgxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxníka se může zúčastnit jednání i tehdy, je-li neveřejné. Na rozdíl od soudního řízení, je však neveřejnost jednání jako zásada, pokud však zákon nestanxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x0. 6. 2000, sp. zn. 6 A 57/99-36, č. 1062/2002 SoJ-Spr.:
Přizvání účastníka k ústnímu jednání se děje řádným doručením písemnosti. Vyrozumí-li správnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na účastníka řízení, který popírá, že by mu faxová zpráva byla dodána.
Rozsudek KS Ostrava ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. 22 Ca 435/2000-34, č. 896/2001 Sxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí protichůdné zájmy, mají-li být vyslýcháni svědci, příp. prováděny jiné důkazy. Je na úvaze správního orgánu, aby s přihlédnutím ke všem konkrétním oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxsl.
Výkladová poznámka:
Správní orgán může ve věci rozhodnout teprve tehdy, seznámí-li se na základě podkladů opatřených a předložených mu v dané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxých podkladů podává odstavec 1. Jejich výčet není, a podobně jako je tomu i v jiných zvláštních zákonech procesní povahy (občanský soudní řád, trestní řxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučena.
Podklady pro vydání rozhodnutí správního orgánu mohou být zejména návrhy účastníků řízení, důkazní prostředky uvedené v § 53 až 56, skuxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxů veřejné moci, nejčastěji policejních orgánů, soudů a notářů, jakož i skutečnosti obecně známé, tzv. notorieta, která není třeba pro jejich obecnou zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxného území v určité době povodní.
Správní řád žádá, aby podklady pro vydání rozhodnutí ve věci opatřoval vždy ponejprve z vlastní iniciativy sám spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxadů účastníky namísto správním orgánem nemůže ohrozit účel správního řízení. K odmítnutí opatření podkladů účastníkem může tedy správní orgán vést bxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxi zvláštním zákonem stanoveno jinak, jsou účastníci správního řízení povinni poskytovat správnímu orgánu při opatřování podkladů, jež jsou nezbytnx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xůležité pro ochranu veřejného zájmu. Platná právní úprava veřejný zájem výslovně nevymezuje, nicméně, a to zejména ve správním řádu, používá. Jedná sx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxů veřejné moci. Veřejný zájem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxř. zájmy svojí povahou celospolečenské. Posuzovatelem a kvalifikovaným prosazovatelem veřejného zájmu mohou být pouze orgány veřejné moci. Veřejnx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxdená byla převzata z II., rozšířeného a podstatně přepracovaného vydání Slovníku českého práva vypracovaného autorským kolektivem pod vedením doc. xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Správní orgán je povinen zjistit v řízení v dané věci všechny rozhodné okolnosti ve prospěch i neprospěch toho, jemuž má být ve správním řízení uložxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxožená správnímu orgánu v odstavci 3 je projevem zásady vyšetřovací, jež opravňuje orgán, který vede řízení ve věci, opatřovat si podklady pro své rozhoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xůkazních prostředků, vázán zásadou jejich volného hodnocení, podle níž správní orgán hodnotí každý podklad zvlášť, jakož posléze všechny podklady v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu se zákonnou teorií důkazní, tedy přizná mu důkazní sílu požadovanou zákonem.
Při hodnocení podkladů je správní orgán povinen pečlivě přihxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvnímu řádu ze dne 26.11.2007 (výňatek):
Žádosti správních orgánů, kterými od jiných správních orgánů vyžadují podklady, informace či výpisy z evixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxslu § 13 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Žádosti budou vyřizovány v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu.
Závěr č. 48 ze zasedání poradního sboru minxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a postupoval na základě podnětu v určité věci z moci úřední, podnět po zjištění své nepříslušnosti postoupí (za použití analogie § 42 správního řádu) přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Závěr č. 151 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016:
Postup při rozhodování na základě listinných podkladxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe. V případě elektronické komunikace musí být listina podrobena autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu, je dostačující prostá kopie dokumentu, popřípadě naskenovaný dokument, nejsou-li pochybnosti o pravosti takového dokumentu a akceptuje-li takoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho orgánu podle § 50 odst. 4 správního řádu
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2003, č. j. 4 Azs 21/2003-55x xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx povahu může uvést jen účastník řízení. Takovou skutečností je i sdělení žadatele o důvodu své neúčasti na pohovoru ve smyslu zákona o azylu.
Rozsudex xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxkacích ze stanoviska Policie ČR, neporušuje tím příslušná ustanovení správního řádu, neboť správní orgán je tímto stanoviskem vázán a nemůže do něj zxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxd správním orgánem ze soustředěných důkazů (kopií listin) rozpory a neúplnosti, které brání potřebnému zjištění skutečného stavu věci, nebyly-li v řxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa napadené rozhodnutí zrušit.
Rozsudek NSS ze dne 18. 12. 2003, č. j. 6 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxit tvrzení účastníka řízení o tom, že se o takový zastřený pracovněprávní vztah nejedná. Pokud správní orgán nevyzval účastníka správního řízení k přexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxěného správním orgánem uzavřít zastřený pracovněprávní vztah, a přitom se v rozhodnutí ani nevypořádal s odmítnutím navrhovaných důkazů, odepřel tíx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxán i přes přetrvávající nejasnosti o skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku, způsobené tím, že navrhovatel nepředložil doklad osvědčující jíx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx SoJ-Spr.:
K novým skutečnostem, které žalobce netvrdil ani neprokazoval v řízení před správním orgánem a vnesl je teprve správní žalobou do řízení soxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrgánem.
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 7 A 59/99-45, č. 900/2001 SoJ-Spr.:
Výsledky kontroly, provedené podle zákona o státní kontrolxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xednání odpovědného subjektu, avšak samy o sobě nenahrazují ani nemohou nahradit dokazování provedené postupem stanoveným správním řádem v rámci náxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx orgán nemůže v řízení o uložení správní sankce použít na místě řádného důkazu procesně nepodchycené poznatky, které získal jeho pracovník tím, že byl úxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxskané mají být užity v řízení o správní sankci proti němu v jiné věci.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 22. 12. 2000, sp. zn. 30 Ca 221/2000, č. 753/2001 xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx S ohledem na zásadu materiální pravdy musí správní orgán zjistit stav věci spolehlivě i za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesní chybu posoudit to, když i přes nedostatečné odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí správního orgánu jsou skutkové údaje, z nichž správxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxních rysech bez pochyb rekonstruovatelné. Za situace, kdy však spis neobsahuje nic, z čeho by bylo možno usoudit na to, z jakých podkladů správní orgán vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxání zrušit.
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. 6 A 703/99, č. 648/2000 SoJ-Spr.:
Právní předpisy vydané Slovenským štátem v období let 1939 xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxní stejně jako každou jinou skutečnost. Z téhož důvodu se při následném soudním přezkoumávání takového rozhodnutí neuplatní ohledně těchto předpisů xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxávního orgánu je myšlenkovou úvahou, při které usuzující přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, pxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeden důkaz pouze přijal a protichůdný pouze jako nevěrohodný odmítl, aniž by zároveň vyložil, proč tak učinil, když navíc nevyužil možnosti provést kx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o přiznání postavení uprchlíka teprve v rozkladu uvedla, že její obava před pronásledováním je motivována i důvody etnickými a nejen politickými, ktexx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxdla vhodnější, aby důkazy k tomu potřebné provedl správní orgán prvního stupně.
Rozsudek VS Praha ze dne 16. 9. 1994, sp. zn. 6 A 604/93, č. 199/1998 Soxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxanu země svého původu, tudíž k zamítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka. Tato skutečnost však sama o sobě k takovému rozhodnutí nepostačuje x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxodům takového postupu vyslechnout a opatřit si nezbytné podklady k posouzení situace v zemi původu.
Rozhodnutí VS Praha ze dne 27. 8. 1996, sp. zn. 6 A xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxkazy a účastníku řízení nebyla dána možnost se k takto doplněnému podkladu pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí vyjádřit či navrhnout jeho doplněníx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx které je přezkoumatelné soudem. Má-li soud posoudit, zda rozhodnutí správního orgánu nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem, nepostačujex xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxu hlediska v zákoně stanovená.
Rozhodnutí VS Praha ze dne 25. 2. 1994, sp. zn. 6 A 24/93, č. 47/1994 SpP.:
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx 11. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 525/02, č. 131/2003 Sb. n. u. US:
Každému navrhovateli vzniká v řízení před orgánem veřejné moci legitimní očekávání, že budxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 2. 1997, sp. zn. 6 A 139/94, č. 296/1998 SoJ-Spr.:
Správní orgán může přistoupit k hodnocení důkazů teprve po vyčerpání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí vyložil, v čem rozpor spočíval, co bylo učiněno pro jeho odstranění, proč se to nepodařilo a ke kterým důkazům se nakonec při svém hodnocení přicxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxastník spáchal správní delikt), a pomine důkazy, z nichž vyvěrá opak, vybočuje tím ze zákonných mezí, které mu zákon pro hodnocení důkazů vytyčil.
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do sféry osobnostních práv zaznamenané osoby, nebyl pořízen s jejím souhlasem xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxo poměřit legitimitu cíle, kterého mělo být pořízením záznamu dosaženo, na straně jedné a přiměřenost užitého postupu na straně druhé. Je tak vždy nutnx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtních jednání a především pak ochrana ústavně zaručených práv pořizovatele takového záznamu.
Rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2011, č. j. 1 As 33/2011-58, xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxho konkrétní úřední činnosti či postupu jsou mu známé tzv. úřední skutečnosti (§ 50 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Pokud správní orgán nezachytí sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx úkol vycházet při přezkumu rozhodnutí ze skutkového stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Je proto nezbytné, abx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx 28/2010-103:
Odkazuje-li rozhodnutí správního orgánu nejprve na veřejně dostupnou metodiku, v níž je obecně upraven postup pro výpočet újmy, a poslxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtí se s postupem při zpracovávání znaleckého posudku vypořádává a v dalším z něj vychází - o postup v souladu s § 50 odst. 4 za použití § 51 odst. 1 zákona č. 5xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., o sociální potřebnosti, skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku listinami dle § 53 odst. 3 správního řádu, je správní orgán povinen se těmito listxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx-81, č. 1825/2009 Sb. NSS:
Informace o zemi původu použité ve věci mezinárodní ochrany musí být v maximální možné míře (1)
relevantní
, (2) důvěryhodné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxdidátské země na členství v EU může být jedním z důkazních prostředků, avšak s ohledem na její diplomatický charakter a účel, pro nějž se zpracovává, je pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx zjišťována pomocí jiných zpráv, které netrpí těmito deficity, přičemž zpráva Evropské komise může být užita toliko podpůrně.
Dokazování
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxím předpisům viz § 2 odst. 1.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zahájení řízení o žádosti viz § 44
K žádosxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxu znaleckým posudkem viz § 56.
Výkladová poznámka:
Pokud se týká provedení důkazu, který má potvrdit nebo vyloučit rozhodný stav věci, zde ponecháxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxolený důkazní prostředek xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxt rozdíl mezi termíny "důkaz" a "důkazní prostředek", jichž bývá nezřídka užíváno
promiscue
. Termínem "důkaz" bývá v českém právním systému označováxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxšnost důkazního prostředku od důkazu především v tom, že provedením důkazního prostředku je dokazován důkaz sám. Důkazní prostředek - např. důkaz lisxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxco důkaz chová větší vztahy přímo k samotné prokazované rozhodné skutečnosti, ať již tato bude prokázána jakýmkoli způsobem (důkazním prostředkem).
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxečí z prodlení, tedy nejedná-li se o důkaz neopakovatelný nebo neodkladný. Ne-opakovatelným důkazem je přitom ten, který nebude možno ve správním řízxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx přitom však jde o důležitého svědka - kdykoli později. Neodkladným úkonem je pak úkon, který, nebude-li bez zbytečného odkladu, tj. pokud možno co nejdxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xtane nepoužitelným. Příkladem neodkladného úkonu je výpověď svědka, neboť s delší dobou, která od rozhodné skutečnosti uplyne, lze očekávat snížení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxud správní orgán postupuje v dokazování v souladu s § 3 a v průběhu dokazování zjistí skutečnost bránící vyhovět žadatelově žádosti, další dokazování xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile by již byl v dosavadním dokazování nade vší pochybnost prokázán
relevantní
důkaz o nepřípustnosti žadatelovy žádosti. Příkladem může být pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákon o základních registrech stanovil zahájení provozu základních registrů na 1.7.2012. Další podmínky a harmonogram implementace základních regxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxjatém usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 25. 5. 2011, které je publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2011 Sb., v částce 60. Základní registry začaly od xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxstě se také aktualizuje. Ostatní systémy tento referenční údaj přebírají do svých databází. Občané získali díky registrům velmi významný nástroj konxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtu.
Základními registry jsou
a)
základní registr obyvatel,
b)
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xráv a povinností.
Přijetí zákona o základních registrech se nezbytně promítlo do rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci a dále do rozsahu důxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxm registru. Pokud právní předpisy stanoví, že má občan dokládat údaje, které jsou obsaženy v základním registru jako referenční údaje, musí orgán veřexxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx efektivně využívané pro výkon veřejné správy a zároveň zbaví adresáty veřejné správy, občany, povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxovení zbavuje občany povinnosti dokládat orgánům veřejné moci některé skutečnosti, které jsou reprezentovány referenčními údaji. V ustanovení § 5 zxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxferenční údaje [referen-čním údajem je údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj], obsažené v příslušném základním regxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xeferenčních údajů). V případě, že správní orgán např. od žadatele, resp. účastníka správního řízení zjistí, že referenční údaj je nesprávný (resp. má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajů, pouze pokud
a)
nejsou v základním registru obsaženy,
b)
jsou označeny jako nesprávné,
c)
vznikne oprávněná pochybnost o správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch informací a o bezpečnostní způsobilosti).
4.
V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním registru, při svx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.
5.
Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním regixxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtému základních registrů.
6.
Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.
Nově vložený odstavec 5 upravuje postup v řízení o přestupku navazujícím na výkon kontroly podle kontrolního řádu. Kontrolní řád upravuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxkol doručit kontrolované osobě (zejména § 9 a § 12 kontrolního řádu) a postup při vyřizování námitek proti obsahu protokolu (§ 14 kontrolního řádu). Obxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xe věci, tak příkaz. V zájmu zefektivnění řízení o přestupku navazujícím na výkon kontroly není nutné protokol o kontrole, který je písemným podkladem pxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxdního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 25.2.2011:
Pokud je k žádosti přiloženo závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovětx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxt. 3 správního řádu zamítne. Pokud je z žádosti zjevná skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, správní orgán oznámí zahájení řízení všem známýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxvadná, správní orgán oznámí zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dá jim možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a v případě, že řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastavit, aniž by postupoval výše popsaným způsobem, pokud je v konkrétním případu zjevné, že rozhodnutím ani jemu předcházejícím postupem správníhx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 2. 11. 2005, č. j. 2 Afs 104/2005-81, č. 1083/2007 Sb. NSS:
Rozhodnutí správního orgánu o uložení sankce za porušení cenových předxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků tohoto orgánu.
Rozsudek NSS ze dne 18. 4. 2007, č. j. 4 As 1xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxenalo, že ji odepřel právo se k tomuto důkazu vyjádřit, klást svědkovi otázky atp. Pokud jde o ohodnocení obsahu svědecké výpovědi provedené žalovaným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxu zatím hodnotit. Uvedené pochybení neodstranil ani správní orgán II. stupně, tedy žalovaný. Za odstranění této vady nelze považovat poučení žalobkyxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Splněním této xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 8. 2. 2005, č. j. 3 As 20/2004-63:
V odběru vzorků bez přítomnosti správce vodního toku nelze spatřovat nezákonnost získání důkazx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxt, že správní orgány a soudy mohou klást na účastníka řízení jen rozumné, ve smyslu reálně splnitelné nároky při dokazování, přičemž rozumnost, resp. sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x2. 2010, č. j. 7 As 70/2009-190, č. 2341/2011 Sb. NSS:
Ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu z roku 2004 umožňuje správním orgánům neprovádět dokazováxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx však nezbavuje odvolací správní orgán povinnosti vypořádat se se všemi námitkami uvedenými v odvolání (rozkladu).
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2010, xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxy, a posléze na znalecký posudek, v němž je konkrétně stanovena výše újmy, ze které vyplývá výše pokuty v daném případě, jde - za předpokladu, že správní rxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxkona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Rozsudek NSS ze dne 5. 11. 2009, č. j. 1 Afs 60/2009-119, č. 2344/2011 Sb. NSS:
V českém právním řádu neexistuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxomého života" fyzických osob [čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)]. Takovýmto základem není ani § 51 odst. 1 spráxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxoto v řízení o správním trestání zásadně nepoužitelný. Utajeným pořízením audiovizuálního záznamu uvnitř vozidla taxikáře veřejná moc zasahuje do pxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx o dávku sociální péče dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku listinami dle § 53 odst. 3 správního řáxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxdek NSS ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 Azs 105/2008-81, č. 1825/2009 Sb. NSS:
Zpráva Evropské komise o dosaženém pokroku v připravenosti kandidátské země na čxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xezbytné k ní přistupovat při hodnocení důkazů obezřetně (§ 50 odst. 4 a § 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Zásada materiální pravdy vyjádřená v § 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxise může být užita toliko podpůrně.
Rozsudek NSS ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 96/2008-115, č. 1856/2009 Sb. NSS:
Úřední záznam o tom, že byl spáchán přxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxek (§ 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004). K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mj. svědecký výslech osoby, která úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxstupcích) i v odvolání; omezení stanovené v § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004 na řízení o přestupku nedopadá.
Rozsudek NSS ze dne 15. 1. 2009, č. jx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxné velikosti a kvality a aby byla u portrétních fotografií obličejová část zachycena zepředu a zpříma a zabírala většinu plochy fotografie.
Usnesexx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxbních údajů je přestupkem [srov. § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinnost důkazu získaného průmyslovou kamerou. Jedná se o formální pochybení v záležitosti administrativního charakteru ve vztahu ke správnímu orgánxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xát za pravdu stěžovateli, že monitorování veřejného místa kamerou a následné pořízení trvalého záznamu spadá pod ochranu poskytovanou článkem 10 Lisxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxu zásahu do soukromí ze strany orgánů veřejné moci, nutno zkoumat, zda byla zaznamenána soukromá záležitost či veřejná událost a zda byl získaný materixx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jako nákupní centrum nebo policejní stanice, kde slouží legitimnímu a předvídatelnému účelu, není problematické z pohledu článku 8 odst. 1 Úmluvy (.xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, který by se jej osobně dotýkal. Pořízený záznam byl pak využit jen pro nezbytně nutný účel (prokázání viny stěžovatele v trestním řízení) a nebyl nxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx č. j. 4 As 28/2013-24, č. 2938/2014 Sb. NSS:
Audiovizuální záznam pořízený policistou ve službě o průběhu úředního úkonu je záznamem pořízeným orgánex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pouze pro svou vlastní potřebu, a nebyl tedy po jeho pořízení úředně evidován a archivován.Ustanovení § 60 a § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxonu. Pokud audiovizuální záznam zasahující do práva na soukromí fyzické osoby (čl. 10 Listiny základních práv a svobod) pořízený policií o průběhu úřexxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití nebo neoprávněnému zpracování, jedná se o záznam, který nebyl pořízen v souladu se zákonem, a proto jej nelze dle § 51 odst. 1 správního řádu z rxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx4), nemusí to být vždy bez dalšího důvodem pro zrušení rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení dle § 76 odst. 1 s. ř. s. Žaloba může být nedůvodná, pokxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke způsobu postupu správního orgánu při zjišťování stavu věci viz § 3.
K účastníkům správního řízexx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí viz § 51.
K jednotlivým důkazním prostředkům viz § 53 a násl.
Výkladová poznámka:
Normativní text tohoto ustanovení je kodifikací zásady břemxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxečnost - zde účastníci správního řízení -, je též vázán povinností tuto svoji tvrzenou skutečnost dostatečně věrohodně a bez důvodných pochybností prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xůže absence návrhů důkazů ze strany účastníků způsobit zastavení řízení správním orgánem, resp. neuvedení důkazního břemene a prohru ve věci.
xxxxxxx xxxxxxxxxá správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 8. 1995, sp. zn. 6 A 710/95, č. 646/2000 SoJ-Spr.:
Také v řízení o poskytnutí jednorázové pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxávná představa, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstními prostředky objasňovat sporné, pochybné nebo zpochybněné skutečnosti, zejména ty, s nimiž nárok stojí a padá.
Nález ÚS ze dne 5. 3. 2009, sp. zxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nároky při dokazování, přičemž rozumnost, resp. splnitelnost požadavku se nutně odvíjí od konkrétní situace, která ovlivní nároky na druh a charaktex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xprávní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. -Pokud má tedy správní orgán za to, že byx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxy účastníků na provedení důkazů naloží, neboť správní orgán sice není povinen všechny důkazy navržené účastníky provést, pokud však některé z nich nepxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxést, zda je potřebné stav dokazování doplnit a posuzovat důvodnost návrhů stran na doplnění dokazování. Zásada volného hodnocení důkazů neznamená, žx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxudek KS Hradec Králové ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 61 A 1/2013:
Provedl-li správní orgán prvního stupně důkaz výslechem svědka tak, že svoji aktivitu vyčxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxzu považovat za řádné v souladu s § 52 správního řádu z roku 2004.
Postupem, kdy správní orgán prvního stupně předvolal policistu jako svědka, vytvořix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxena důkazní hodnota jeho výpovědi, přičemž obviněný z přestupku bude moci využít svého práva vyjádřit se jak ke způsobu dokazování, tak ke svědecké výpxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm orgánem prvního stupně, bude-li vydáno rozhodnutí
meritorní
povahy.
Důkaz listinou
Mgr.
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxz § 1 odst. 1.
Ke spisu viz § 17.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K obecnému ustanovení o provádění důkazx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxstinou je vedle důkazu svědeckou výpovědí podle § 55 zpravidla vůbec nejčastějším důkazním prostředkem, který je v dokazování ve správním řízení vyuxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxi, anebo nikoli. V prvém případě správní orgán listinu přečte nebo sdělí její obsah, ve druhém případě důkaz listinou vyhodnotí a učiní o tom záznam do spxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné k provedení důkazu, je stíhána tzv. ediční povinností, tj. povinností předložit ji na výzvu správnímu orgánu. Dotyčná osoba je o výzvě k předložení lxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhovět, ledaže by jí bylo předložením listiny upřeno totéž právo, jehož může podle § 55 odst. 2 až 5 využít ve správním řízení svědek.
Správní řád přixxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxny za veřejné vlastnost potvrzovat autenticitu prohlášení orgánů, které tyto vydaly. Nebude-li dokázán opak, tj. bude-li i nadále jisté, že listiny jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxání pravosti úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, jejichž pravost musí být ověřena orgány k tomu příslušnýxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxno předložení listiny nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou výpovědí, to však jen v případech a za podmínek stanovených zvláštním záxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx7 Sb. NSS:
Čestné prohlášení (§ 39 správního řádu 71/1967 Sb.) se v obecném správním řízení může stát podkladem pro rozhodnutí, i když není důkazním proxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxona o správě daní a poplatků).
Rozhodnutí VS Praha ze dne 25. 2. 1995, sp. zn. 6 A 4/94, č. 93/1995 SpP.:
Ohledání je jedním z důkazů, které jsou uvedeny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x němž je třeba mimo jiné náležitě popsat předmět a výsledek ohledání (zjištěné skutečnosti).
Rozsudek NSS ze dne 25. 11. 2003, č. j. 7 A 82/2002-40, č. xxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxdání (místní šetření jako důkaz správní řád nezná) není obligatorním důkazem.
Rozsudek NSS ze dne 19. 2. 2009, č. j. 3 Ads 133/2008-70
Osvědčí-li žxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu, je správní orgán povinen se těmito listinami zabývat jako standardními důkazy a nepožadovat bezpodmínečné provedení místního šetření.
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxtopadu 2007, sp. zn. 3 As 33/2006, zrekapituloval, že "osvědčení je veřejnou listinou, tedy důkazem, pro nějž sice platí
presumpce
správnosti, lze ji xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního soudu především skutečnost, že deklaratorním správním rozhodnutím se práva a povinnosti osob určují závazně (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), pravomocné spxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 73 odst. 2 nového správního řádu). Naproti tomu osvědčení, jak již vyplývá z výše uvedeného výkladu, je pouze důkazním prostředkem, nikoli závazným spxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxětu ke zrušení osvědčení postupem dle ustanovení § 156 odst. 2 nového správního řádu se lze proti osvědčení bránit, jak již bylo řečeno, právě důkazem oxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx x
Usnesení NSS ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014-60, č. 3239/2015 Sb. NSS:
Provedení důkazu cizojazyčnou listinou, aniž by byl proveden její překlad xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxopatření překladu cizojazyčné listiny, jíž je prováděn důkaz, může představovat vadu řízení, jestliže účastník v řízení před správním orgánem namítxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxst. 6 správního řádu z roku 2004).
Důkaz ohledáním
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxst. 3.
K zákazu výslechu svědka, resp. právu svědka odepřít výpověď viz § 55 odst. 2 až 5.
K usnesení viz § 76.
K zajištění důkazu viz § 138.
Výklxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo ohledání na místě se správní orgán z důvodu provedení důkazu touto věcí domáhá. Výzva ve formě usnesení k vydání takové věci je správním orgánem doruxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnebo faktického držitele věci movité i nemovité. Zatímco však movitou věc musí osoba, vůči níž tato povinnost směřuje, správnímu orgánu na základě výzxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xovinna výzvě správního orgánu vyhovět, ledaže by jí bylo předložením věci anebo jejím ohledáním na místě upřeno totéž právo, jehož může podle § 55 odst. x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxc 4 užívá dikci "nestranné osoby", proto rozhodne-li se správní orgán pro zvýšení kvality jím zamýšleného úkonu jejich prostřednictvím - nestranné osxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvají práv ani povinností účastníků řízení.
V případě, že by standardním postupem podle odstavce 1 hrozilo nebezpečí z prodlení, umožňuje správní řxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xanuje-li důvodná obava, že jej již později nebude možno provést buď vůbec, nebo jen s velkými obtížemi, to ovšem za současného naplnění předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzu ve správním řízení, odkazováno právě na výkladovou poznámku xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxní je jedním z důkazů, které jsou uvedeny v demonstrativním výčtu v § 34 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb. Pokud správní orgán tento důkaz provede, musí být o tom xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 25. 11. 2003, č. j. 7 A 82/2002-40, č. 330/2004 Sb. NSS:
Je na úvaze správního orgánu, které důkazy budou za účelem zjištění skutečného stavu věci prxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xx10, č. j. 1 Afs 71/2009-113, č. 2313/2011 Sb. NSS:
Zkouška kouřením tabákového výrobku v cigaretové dutince má podobu důkazu ohledáním (§ 38 správního xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxákovým výrobkem bez náročnější manipulace, zapálit ho a vdechovat vznikající kouř.
Důkaz svědeckou výpovědí
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformací.
Výkladová poznámka:
Každá osoba, která nemá ve správním řízení vedeném správním orgánem v konkrétní věci postavení účastníka, je povinxx xx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xýzvu správního orgánu k podání svědecké výpovědi, může být za podmínek uvedených dále v § 60 předveden, resp. mu může být za podmínek uvedených v § 62 ulxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxávat v tajnosti. To neplatí, pokud byl svědek povinnosti zachovávat utajované informace v tajnosti zproštěn orgánem, jemuž takové oprávnění stanoví xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxi označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné a ktxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad - na návrh ústředních orgánů státní správy. Seznamy utajovaných informací vydává posléze vláda České republiky svým nařízením. Utajované inforxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky;
b)
Tajné (T), jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo jejich zneužití může způsobix xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxu zájmům České republiky;
d)
Vyhrazené (V), jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo jejich zne-užití může být pro zájmy České republiky xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxzení. Pokud by orgán státu zanikl bez právního nástupce, může zproštění mlčenlivosti provést ředitel Národního bezpečnostního úřadu. Zproštění mlčxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxovádí písemně. Stupeň utajení utajované informace není zproštěním mlčenlivosti dotčen.
Zproštění mlčenlivosti dále provádí:
a)
prezident rxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xístopředsedy Nejvyššího soudu, předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, veřejného ochránxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxtorů,
d)
předseda Poslanecké sněmovny u vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny,
e)
předseda Senátu u vedoucího Kanceláře Senátu,
f)
pxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx spravedlnosti u soudců neuvedených v písmenu g), státních zástupců a přísedících a vláda u ředitele Bezpečnostní informační služby.
Zproštěnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxbo vážné újmě zájmům České republiky anebo k ohrožení života či zdraví osob. Bližší podrobnosti upravuje zákon o ochraně utajovaných informací.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxenlivosti státem mu uloženou anebo státem uznanou. Státem uložená povinnost je kodifikována v množství právních předpisů, jak o tom svědčí jejich demxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákon č. 300/2013 Sbxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z výčtu výše uvedených zvláštních právních předxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxskané, zpravidla při výkonu veřejné moci nebo služeb realizovaných nebo poskytovaných ve veřejném nebo obecném zájmu podle shora citovaných zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxané povinnosti mlčenlivosti je oprávnění registrované církve, resp. náboženské společnosti za podmínek stanovených dále v zákonu č. 3/2002 Sb., o cíxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xachovávání povinnosti mlčenlivosti svými duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemsxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxení obdobné § 8 odst. 3 věty druhé tr. řádu, podle něhož se za státem uznanou povinnost mlčenlivosti nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx leda příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu je svědek takovou povinnost povinen zachovávat.
Správní řád opravňuje odepřít výpověď před správním orgánem svědkovi, domnívá-li se svědek, že by svojí výpovědí způsobil sobě nebo osobě blxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxmi svědkovi jeho příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel nebo partner dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, pociťovala druhá z nich důvodně jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené, nebx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx
Trestným činem rozumíme dle § 13 odst. 1 tr. zákoníku protiprávní čin, který zákox xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxchny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby do pěti let. Trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxestupkem společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o txxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxavci 5 lze vytknout absenci povinnosti správního orgánu poučit svědka o jeho právu uplatnit u správního orgánu svůj nárok na svědečné, které by svědkovx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxek NSS ze dne 21. 2. 2007, č. j. 1 Azs 96/2005-63, č. 1181/2007 Sb. NSS:
Účastník správního řízení má právo klást svědkům otázky, i když je jejich výslech pxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xoJ-Spr.:
Z uvedených ustanovení a ani z dalších ustanovení správního řádu (na rozdíl od některých jiných procesních předpisů) nelze dovodit, že důkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxakazuje, aby svědek mohl být vyslechnut i mimo ústní jednání, ani nepřikazuje, aby účastník řízení musel být o termínu výslechu informován. Konečně pax xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné, pod naznačený normativní rámec v rovině jednoduchého i ústavního práva nelze než konstatovat, že svým postupem a ústavní stížností napadeným rozhxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxkou výpovědí v správním řízení vysvětlení podané dle § 12 zákona o Policii ČR, a v důsledku toho nedostál kautelám plynoucím pro řádný proces z čl. 36 odstx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, je nutno respektovat specifické postavení osob v pozici statutárních orgánů těchto právnických osob a při jejich výsleších je třeba postupovax xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xůkaz znaleckým posudkem
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
Má-li správní orgán učinit ve věci rozhodnutí, které závisí na posouzení odborných znalostí, avšak výhradně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností opatřit od jiného správního orgánu, rozhodne správní orgán rozhodnutím ve formě usnesení o ustanovení znalce. Z dikce správního řádu vyxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ze zásady vázanosti veřejné správy právním řádem vyplývá, že úřední osoby musí mít znalost o platném právu České republiky jako takovém, proto nenx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxého ustanovení vyplývá, že účastníci řízení jsou správním orgánem o zamýšleném ustanovení znalce, resp. jeho ustanovení, obligatorně vyrozuměni vhxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxy, neboť je jeho právem namítat případně u správního orgánu vyloučení ustanoveného znalce z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 až 4. Pokud by účastník nebyl sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxá správnímu orgánu informace o skutečnosti nebo skutečnostech relevantních pro jeho rozhodnutí ve věci, avšak liší se od znalce tím, jakým způsobem o nxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního lékaře, statika, programátora apod.), nýbrž v tom, jakým způsobem, tj. zda přímo nebo zprostředkovaně, o takové
relevantní
skutečnosti zíxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x x xxxmé souvislosti s věcí projednávanou správním orgánem ve správním řízení, zatímco svědek jí nabyl bez souvislosti se správním řízením, zpravidla ještx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo deliktu nebo jiné dokazované skutečnosti, nicméně poté xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxitelnou, a nikoli jedinečnou.
Znalec je povinen vyhotovit k výzvě správního orgánu znalecký posudek ve věci v písemné formě a předložit jej správníxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx výslovně neuvádí, není pochyb, že se na případný výslech znalce užije přiměřeně § 55 o výslechu svědka.
Komentované právní úpravě lze vytknout absxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xe správnímu orgánu, náklady vyhotovení znaleckého posudku, popř. i cestovní náklady vynaložené jím na cestu do sídla správního orgánu a zpět.
Vybrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxvební úřad se závěry znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení, musí v rozhodnutí dostatečným a srozumitelným způsobem vyložit, v čem konkrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxními předpisy. Oproti závěrům, vyplývajícím ze znaleckého posudku, musí správní orgán také položit své vlastní zcela konkrétní hodnocení, zda došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxil a nevyvrátil závěry znaleckého posudku předloženého žalobkyní, je jeho rozhodnutí v této části nepřezkoumatelné [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xamítavém rozhodnutí jako důvod, pro který nelze smlouvu vložit, a to, že podpis prodávajícího není úředně ověřen. Katastrální úřad má právo v rámci řízxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxokázat nejen způsoby uvedenými v ustanovení § 38 odst. 5 písm. a) až e), ale i provedením dalších důkazů ve smyslu správního řádu. V daném případě, kdy proxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xosudkem. Okolnost, že podpis účastníka smlouvy není úředně ověřen, nemůže však být sama o sobě důvodem pro zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Neuvedení ceny nemovitého daru, nepřipojení znaleckého posudku o ceně daru nebo nepředložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx, č. 2411/2011 Sb. NSS
Pokud žalovaný správní orgán ustanoví ve správním řízení znalce podle § 56 správního řádu z roku 2004 a uloží mu předložit písemnx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po dobu delší než 5 měsíců od uplynutí stanovené lhůty, je nečinný. Ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) správního řádu z roku 2004 totiž prodlužuje lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxpracování znaleckého posudku, případně správním orgánem prodloužená na řádnou a důvodnou žádost ustanoveného znalce.
Rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxchž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti, jednak z takovýchto pozorování vyvozovali znalecké úsudky (posudky). Znalci se však nepřibírajxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxborných vědomostí nebo znalostí, nýbrž stačí, s ohledem na povahu okolností případu, běžná soudcovská zkušenost a znalost. Ve správním řízení vedle txxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtných skutečností ze strany jiného správního orgánu (srov. § 56 správního řádu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 28. 1. 2009, č. j. 8 As 40/2008-170:
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxvě katastrálního operátu je znalecký posudek z oboru geodézie a kartografie, je mylný. Oba orgány jsou dle § 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xdborně zjistit a objasnit skutkový stav věci.
Rozsudek NSS ze dne 2. 7. 2015, č. j. 9 As 206/2014-48, č. 3283/2015 Sb. NSS:
Má-li posudek předložený úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke spxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke lhůtám a počítání času ve správním řízení viz § 39 a násl.
K přijímání podnětů k zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x rozhodnutí viz § 67 a násl.
K právní moci, vykonatelnosti a jiným právním účinkům rozhodnutí viz § xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx
rozhodnutí správního orgánu. Předběžná otázka staví najisto práva a povinnosti osob či jiné skutečnosti, na posouzení jejichž právního statusu závxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxého orgánu veřejné moci o předběžné otázce je správní orgán k jejímu rozhodnutí jinak nepříslušný vázán.
Z povahy věci vyplývá, že předběžnou otázkxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxtae
.
Není-li správní orgán příslušný o předběžné otázce rozhodnout sám, může podle odst. 1 písm. a) iniciovat i bez návrhu zahájení řízení o ní u přísxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci o předběžné otázce přeruší správní orgán, který řízení o předběžné otázce inicioval, řízení ve věci, v níž mx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxžné otázce nebude nakonec příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci vůbec zahájeno.
Rovněž může správní orgán, konstatuje-li sxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrávnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci žádost o zahájení řízení o předběžné otázce, a to ve lhůtě, kterou jí k tomu správní orgán určí. Po dobu řízxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxší správní orgán, který účastníka řízení, popř. jinou osobu, k podání této žádosti vyzval, řízení ve věci a vyčká rozhodnutí o předběžné otázce. Správnx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx orgán si konečně může učinit podle odst. 1 písm. c) o předběžné otázce rovněž svůj vlastní úsudek. Tento jeho úsudek však v žádném případě nenahrazuje poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxicatae
. Za žádných okolností není ovšem nikterak přípustné, aby si správní orgán učinil úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný sxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx avšak tato otázka nemůže být předmětem společného řízení s věcí, vůči xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé otázce. Není-li přípustné zahájit řízení o předběžné otázce z moci úřední, vyzve správní orgán osobu oprávněnou iniciovat řízení o předběžné otázce x xxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxm podle odstavce 2 věty druhé.
Závěr č. 137 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 30. 5. 2014:
Přerušení řízení o žádoxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxního řízení proti žadateli. Probíhající trestní řízení proti žadateli, který žádá o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky, je důvxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxestný čin (§ 57 odst. 1 písm. c) správního řádu, věta za středníkem). V daném případě totiž existuje důvodná pochybnost o tom, zda bude po pravomocném rozxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxsou důvodné pochybnosti (k tomu srov. § 3 správního řádu). Při rozhodování o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu musí správní orgán nejprve posoxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxení této otázky je pravomocný rozsudek soudu o spáchání trestného činu, na jehož základě správní orgán zjistí, zda je splněna zákonná podmínka pro vydáxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x. US:
Rozhodování o existenci či neexistenci věcného prává přitom nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si proto nemůže o této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.:
Rozhodnutí o předběžné otázce je vždy rozhodnutím předběžné povahy. Na povahu rozhodnutí nemá vliv, zda je učiněno orgánem, který rozhoduje na počxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrgánem, příslušným o takové otázce rozhodovat samostatně.
Usnesení VS Praha ze dne 16. 4. 1997, sp. zn. 7 x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxutím o přiznání odškodnění. Jde o otázku předběžnou. Bylo-li o takové otázce rozhodnuto pravomocně příslušným orgánem, je správní orgán takovým rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx o osobním stavu občana, přísluší-li o něm rozhodovat soudu.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 12. 11. 1998, sp. zn. 30 Ca 1/98, č. 549/1999 SoJ-Spr.:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xeboť překážky, pro které řízení přerušil, nepominuly.
Rozsudek VS Praha ze dne 29. 10. 1996, sp. zn. 6 A 712/96-15, č. 794/2001 SoJ-Spr.:
Tvrdí-li žxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxce, že postižený (který byl za války popraven) byl jeho otcem, a nemůže-li toto tvrzení prokázat svým rodným listem, přičemž tu nemá místa ani první či drxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxsti. V takovém případě navrhovatele poučí o tom, že spornou otázku otcovství může řešit pouze soud (§ 54 a násl. zák. o rodině) a vyzve jej, aby žalobu o určxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxění účelu a průběhu řízení
Úvodní ustanovení
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x x3.
K záruce za splnění povinnosti viz § 147.
Výkladová poznámka:
Jedná se o ustanovení společné všem zajišťovacím prostředkům, jichž může spráxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxho řízení je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci pxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xokud přece jen ano, aby byly případné vady odstraněny nejlépe již v průběhu řízení.
Správní orgán je obligatorně povinen užít zajišťovacích prostřxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxjištění průběhu a účelu správního řízení. Správním orgánem musí být za všech okolností dodrženy vždy obě tyto podmínky, tj. jak na jedné straně nutnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xy kterákoli z výše uvedených kumulativních podmínek naplněna a správní orgán by přesto některý ze zajišťovacích prostředků aplikoval, jednalo by se o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx
K uložení viz § 23.
K překážkám při doručování viz § 24.
K doručování veřejnou vyhláškou viz § 25.
K úřední desce viz § 26.
Výkladová poznámxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxedvolávána je vždy fyzická osoba. Vede-li se správní řízení ve věci právnické osoby, je správním orgánem předvolána fyzická osoba, která jejím jménem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx je-li toho třeba.
Správní řád stanoví, že předvolání fyzické osoby má obligatorně písemnou formu a předvolané fyzické osobě se doručuje do vlastnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxi provedení úkonu před správním orgánem je nezbytná, mohla k provedení připravit. Užití termínu "zpravidla", není zcela vhodné, neboť tak je v zásadě mxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx brán bezvýjimečný zřetel - fyzické osobě může být doručováno nejméně s pětidenním předstihem jen zpravidla, nikoli vždy - aniž by přitom byly stanovenx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxě pětidenní lhůty překročit, je v rozporu se zásadou zachování právní jistoty.
Věta třetí tohoto ustanovení obsahuje nezbytné náležitosti předvoxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xsoby ke správnímu orgánu v čase tímto orgánem požadovaném a na místo jím určeném, na které musí být předvolaná fyzická osoba správním orgánem upozorněnxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxností předvolané fyzické osoby je dostavit se ke správnímu orgánu, který ji předvolal, v čase a na místo jím určené. xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xezodkladně vyrozumět, uvést důvody zakládající jejímu dostavení ke správnímu orgánu překážku a z požadované účasti se správnímu orgánu omluvit. Sprxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxí úkonu před správním orgánem odpadne.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 13. 2. 2008, č. j. 2 As 56/2007-71, č. 1xxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxedvoláním k jednání a rozhodnutí). Lze přisvědčit žalovanému v tom, že pokud z jiného řízení bylo známo, že na adrese trvalého pobytu se adresát nezdržuxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxém řízení označil za adresu pro doručování a zásilky na ní přebíral, nepochybil správní orgán tím, že na tuto adresu doručoval i v tomto řízení. Ostatně txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebylo vytýkáno, že by žalobci nebylo řádně doručeno odvolací rozhodnutí, naopak v ní bylo konstatováno doručení odvolacího rozhodnutí včetně data.
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xdst. 1.
K úředním osobám viz § 14 odst. 1.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke svědkovi viz § 55 odst. 1.
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxůběhu a účelu správního řízení, nýbrž svým způsobem představuje rovněž sankci svého druhu ukládanou předvolané fyzické osobě, jestliže se tato nedosxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrak zastupitelné účasti účastníka správního řízení nebo svědka u předvolávajícího správního orgánu. Účastník řízení nebo svědek mohou, avšak nemusxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xsnesení pouze tehdy, pokud se na jeho dřívější předvolání k němu nedostavili buď bez dostatečných důvodů, nebo bez náležité omluvy.
Z dikce věty prvxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x jen jedna z těchto dvou podmínek, neboť jejich kumulativní splnění se toliko nežádá. Předvedení nebude tudíž za žádných okolností přípustné, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxí předvedení předvolané fyzické osoby může být pouze omluva učiněná vůči předvolávajícímu správnímu orgánu v dikci § 59. Rovněž tak nebude přípustné pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvení bránily "dostatečné důvody".
Termín "dostatečné důvody" není v tomto ustanovení blíže specifikován. Zcela nepochybně se bude jednat o důvodx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy" podle tohoto ustanovení nejsou závažnými důvody ve smyslu § 59. Dostatečné důvody sice mohou, ale stejně tak totiž ani nemusejí závažnosti důvodů dlx x xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé fyzické osoby, neboť z její omluvy učiněné ve smyslu § 59 bude mít za to, že důvody, jichž se tato osoba v omluvě dovolává jakožto překážek své osobní účaxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxdvolávajícímu správnímu orgánu ospravedlní svoji absenci u úkonu, k jehož provedení byla správním orgánem předvolána, dostatečnými důvody. V tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxí usnesení předvolávajícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxve posléze doručují tyto úřední osoby usnesení předvolané fyzické osobě při jejím zajištění. Tento postup je dán důvodnou obavou z maření výkonu předvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxdvolávajícího správního orgánu předvedení předvolané fyzické osoby zajišťuje.
Předběžné opatření
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx x xx.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K důkazním prostředkům ve správním řízení viz § 51 a násl.
K rozhodnuxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx
x xxxxlání viz § 81 a násl.
Výkladová poznámka:
Předběžné opatření není v českém právním řádu nikterak výjimečným institutem. Zvláštní právní předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxího rozhodnutí.
Předběžné rozhodnutí podle tohoto ustanovení je přípustné nařídit jednak z moci úřední, tj. i bez návrhu z vůle samotného správníhx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxěžné opatření je přípustné nařídit výlučně jen před skončením řízení ve věci. Odstavec 1 žádá, aby bylo předběžné opatření nařizováno toliko tehdy, vyxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx není přípustné předběžné opatření nařídit. Co vše lze předběžným opatřením ve správním řízení nařídit, upravuje věta druhá odstavce 1.
Pokud má býx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v níž musí příslušný správní orgán, tj. ten, který vede ve věci řízení, o požádání rozhodnout. Ačkoli to správní řád na tomto místě výslovně neuvádí, jx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xostatečně spolehlivě buď prozatímně upravit poměry účastníků řízení, nebo zabránit ohrožení výkonu
exekuce
. Je tedy vhodné, aby účastník řízení uvexx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxhodnutí správního orgánu o požádání účastníka řízení o předběžné opatření je oznamováno osobě, jíž se týká, resp. též jinému účastníku řízení, který o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x, který však nemá odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření může podat pouze účastník řízení, jemux xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxna věc v tomto rozhodnutí označenou správnímu orgánu vydat ve lhůtě k tomu určené. Nestane-li se tak, může být věc, jejíhož vydání se správní orgán domáhxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx držiteli. O vydání nebo odnětí zajištěné věci se obligatorně sepisuje protokol, v němž je zajištěná věc popsána. Protože správní řád na tomto místě jix xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xato věc odňata, má právo žádat po správním orgánu, resp. osobě provádějící její odnětí, potvrzení o provedení tohoto úkonu. Věc zajištěná na základě přxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtěná věc způsobilá být předmětem
exekuce
.
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxlo nařízeno, a nestane-li se tak z různých příčin, pak jeho účinnost skončí dnem, v němž se stalo
meritorní
rozhodnutí vykonatelným nebo nabylo jiných xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného opatření z moci úřední správní orgán neoznamuje zahájení řízení podle ustanovení § 46 správního řádu.
Vybraná použitelná správní a soxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo opatření soudem nebrání tomu, aby správní orgán podle § 5 obč. zák. návrhu na poskytnutí předběžné ochrany vyhověl. V platné právní úpravě jsou totiž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xsnesení NSS ze dne 5. 10. 2004, č. j. 6 A 119/2001-74, č. 434/2005 Sb. NSS:
Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o předběžném opatření podle § 34 zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxtí KS Ústí nad Labem ze dne 18. 7. 1996, sp. zn. 16 Ca 818/95:
Předběžné opatření je prozatímním dočasným prostředkem k zajištění účelu správního řízení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxdáno rozhodnutí ve věci samé a stane se vykonatelným. O uložení předběžného opatření se vydává správní rozhodnutí. Jako předběžné opatření lze uložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxím řízení může být zachování faktického stavu v určitém stadiu řízení, prozatímní úprava právních poměrů účastníků řízení, včasné zajištění věci potxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx011:
Předpokladem pro naplnění znaků skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxocné, ale je vykonatelné (např. rozhodnutí o předběžném opatření).
Pořádková pokuta
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxst. 1.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K předvolání viz § 59.
K rozhodnutí ve správnxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxsl.
K exekuci ve správním řízení viz § 103 a násl.
K exekučnímu správnímu orgánu viz § 103 odst. 2.
Výkladová poznámka:
Uložení pořádkové pokuxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvněž jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xčastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty uvedených v odstavcích 1 a 2 není jediným předpokladem uložení pořádkové pokuty, neboť kromě jejich naplnxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy, která může být správním orgánem uložena, činí 50 000 Kč, nicméně rozhodnutí o jejím uložení nezakládá překážku věci již rozhodnuté -
res
iudicatae -x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xdstavce 1 je, že účastník řízení o uložení pořádkové pokuty, tj. osoba, jíž má být správním orgánem pořádková pokuta uložena, závažně ztěžuje postup v řxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxvé podstaty uvedené pod písmenem a) až c), aniž by byl jejím naplněním závažně ztížen postup v řízení ve věci, tedy k uložení pořádkové pokuty nepostačujxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx postup, tím, že...") jedinečnou složenou skutkovou podstatu.
Kromě případů uvedených v odstavci 1 je rovněž možno uložit pořádkovou pokutu ve výšx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xpůsobilý směřovat výhradně jen vůči němu, resp. úřední osobě. Aniž by byl na tomto místě termín "hrubě urážlivé podání" blíže specifikován, lze si pod nxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxočil obecně uznávané meze společenské slušnosti, k čemuž např. pouhé uvedení směšného nebo drzého slova rozhodně nepostačuje.
Prvním úkonem v řízxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xyplývá, že správní orgán může svým rozhodnutím rozhodnout pouze o uložení pořádkové pokuty, nikoli o jejím neuložení, neboť nemá-li správní orgán uloxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxdavky zde uvedené jsou značně
abstraktní
, úlohou správního orgánu tedy při zachování zásady právní jistoty bude, aby se s nimi v rozhodnutí o uložení poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxdková pokuta uložena, podat opravný prostředek - odvolání -, které má vždy odkladný účinek, tj. rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty nenabude právní xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxena, nebo dokonce i prominuta. Přitom však musí správní orgán vždy dostát požadavkům uvedeným ve větě druhé odstavce 6.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxávě daní a poplatků.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Ostrava ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. 22 Ca 435/2000-34, č. 896/200x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxto jednání za situace, kdy taková listina neexistuje, kvalifikovat ve smyslu § 71 odst. 2 živnostenského zákona, a předložení listiny vynucovat uložexxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxem směřujícím k odstranění závadného stavu bránícího postupu řízení. Jde tedy o institut, kterým je účastník správního řízení nucen ke splnění určité xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalší průběh správního řízení (např. možnost použití pomůcek), nelze ji taktéž ukládat opakovaně, což je u procesních deliktů, jsou-li povahy trvajícxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxv. jiný správní delikt fyzických a právnických osob.
Rozsudek NSS ze dne 31. 7. 2008, č. j. 8 Afs 40/2007-49, č. 1703/2008 Sb. NSS:
Pokutou se trestá pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxti stanovené k zajištění průběhu a účelu řízení před správním orgánem. Pro úplnost je třeba připomenout známou skutečnost, že podobný institut pokuty xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xízení lze uložit pořádkovou pokutu, podle ustanovení § 53 o. s. ř., a ve zvláštních případech např. dle § 175f odst. 8, § 200de atd. Také soudy ve správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsu je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který poskytuje správním orgánům možnost uložit pořádkovou pokutu ustanovením § 62. Poznamenat třeba i to, že xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxnu, předvolání či předvedení osob) je zajistit řádný a co možná hladký průběh řízení. To je právě znak, který nejvýrazněji odlišuje pokuty ukládané za pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxích deliktů. Řízení o uložení pokuty za pořádkový delikt nevyhledává vlastní smysl v tom ukládat pokutu, uložení pokuty tu není cílem, ale prostředkemx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxěhnout a dojít ke konci. Ukládání pokuty za pořádkové delikty je proto charakterizováno i tím, že se děje "uvnitř" jiného, "hlavního" řízení a také vedlx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, právě naopak, uložení pořádkové pokuty umožňuje, aby proběhlo, aby byla nepřímým donucením odstraněno účastníkovo odmítání plnit procesní povinnxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxním pseudosamostatném řízení (ať virtuálním, nebo skutečném), které by muselo být zahajováno a které by pokračovalo ve stejných procesních formách jxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xychle a řádně proběhnout. Proto je konstrukce jakéhosi "řízení v řízení", na kterou vešel krajský soud, mylná.
Rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu z roku 2004 je vlastní řízení, které probíhá u správního orgánu, tzn. řízení, v němž rozhoduje, resp. činí
relevantní
úkony směřující k vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pachatelem přestupku. V tomto případě je dána mnohost chráněných zájmů, ustanovení vůči sobě nejsou a ani nemohou být ve vztahu speciality. Pouhá skutxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxdní osoba z titulu výkonu své funkce neztrácí základní lidská práva a svobody, deklarovaná Listinou základních práv a svobod (srovnej čl. 7 a čl. 10), x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxvod, aby byl "úředník" z ochrany garantované § xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx odst. 2 správního řádu z roku 2004 není třeba, aby byl hrubě urážlivým podáním současně též závažně ztížen postup v řízení podle prvního odstavce tohotx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K ústnímu jednání viz § 49.
K důkazu ohledáním viz § 54.
K předvedení a orgánům je zajišťujícím viz § 60.
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání, ohledání na místě samém anebo jinému úkonu správního orgánu činěnému správním orgánem ve správním řízení se svým nepřístojným chováním dopuxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebude proto možno užít, pokud osoba, jež má být z místa konání úkonu vykázána, nebyla na skutečnost, že svým nepřístojným chováním porušila pořádek v říxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxánem realizovat, pokud porušení pořádku při již výše uvedených úkonech v řízení nebude nepřístojné. Ačkoli tento termín není na tomto místě specifikoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xvalitou nepochybně vyšším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxativně, ve skutečnosti se však jedná o demonstrativní výčet viz část normativní věty "... popřípadě při jiném úkonu...".
O vykázání osoby z místa kxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud by se vykázání dobrovolně nepodrobila. Následky zde zmíněnými jsou jednak možnost uložení pořádkové pokuty ve smyslu § 62 odst. 1 písm. c), jednxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxž naplnění nelze zajišťovacího prostředku vykázání z místa konání úkonu vůbec užít.
Díl 5
Přerušení řízení a zastavení řízení
Přerušení řízxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K úkonům správních orgánů ve správním řízení viz § 15 a násl.
K doručování viz § 19 a násl.
K úřední desce viz § 2xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxi viz § 45.
K řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
K usnesení viz § 76.
Ke správnímu poplatku viz zákon o správních poplatcích.
Výkladová poznámxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe v případě splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení závislé v zásadě jen na vůli správního orgánu, jakož dále i institut obligatorního přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxltativně i obligatorně výlučně jen rozhodnutím správního orgánu vydaným ve formě usnesení.
Správnímu orgánu je dána možnost přerušit správní řízxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxní orgán správní řízení přerušit, současně je však povinen vyzvat žadatele k tomu, aby nedostatky vytýkané žádosti o zahájení správního řízení odstraxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o správních poplatcích, přičemž do okamžiku rozhodnutí správního orgánu o přerušení správního řízení nebyl tento poplatek povinnou osobou uhxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxí ve správním řízení poté, co byl správnímu orgánu předložen doklad o zaplacení správního poplatku za zpoplatněný správní úkon, je již povinností spráxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxněž současně probíhající řízení o předběžné otázce, tedy otázce, která je sama způsobilá být předmětem samostatného řízení, přičemž na rozhodnutí o nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xal sám podnět či pokud učinil xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa úkon správního orgánu.
Důvody, které mohou vést správní orgán k rozhodnutí o přerušení správního řízení, jsou dále procesní nezpůsobilost účastxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xprávním řádem předvídaným důvodem fakultativního přerušení správního řízení zahájeného z moci úřední je žádost účastníka o takové přerušení doplnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx. nedojde-li ani k ohrožení, ani k porušení) s veřejným zájmem a bude-li se správní řízení přerušovat k žádosti účastníka výhradně jen z některého důležxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrně, tedy bez ohledu na svoji vůli, pokud o to požádá žadatel. V případě plurality na straně žadatelů je však přípustné přerušit správní řízení o žádosti xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxšit výhradně jen na dobu nezbytně nutnou, přičemž dobu přerušení správního řízení může v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 ovlivnit svým návrhem přxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 57 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z důvodu aktuálně vedeného trestního řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxrušení řízení podle § 57 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, neboť správní orgán si sám nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin (§ xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o spáchání trestného činu splněna zákonná podmínka pro vydání povolení k trvalému pobytu, a nelze tudíž zjistit takový stav věci, o němž nejsou důvodné xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdatel nepředstavuje riziko pro veřejný pořádek nebo bezpečnost daného státu, na jehož území se o trvalý pobyt uchází. Podkladem pro posouzení této otáxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému pobytu.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xi neexistenci věcného práva nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si nemůže proto o této otázce zjednat jasno sám, ale musí vyčkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xěmž je řešena otázka, která je pro rozhodnutí správního orgánu otázkou předběžnou, nemá správní orgán v řízení pokračovat, neboť překážky, pro které řxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxje ta rozhodnutí, jimiž se správní orgán nedotkl přímo těch práv účastníka, která vyvěrají z hmotného práva, ale zasáhl jen do práv daných pro vlastní vexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xstanovení znalce, o zastavení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, ale též i rozhodnutí, kterým bylo napadené rozhodnutí zrušeno a vxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxS:
Procesní lhůtou, která neběží při přerušení správního řízení, je také zvláštním předpisem odchylně stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí (zde: lxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116, č. 506/2005 Sb. NSS:
Žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s. ř. s. se lze domáhat toliko toho, aby sxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxé požadovat vydání procesního rozhodnutí. Stejně tak není možné požadovat, aby soud uložil správnímu orgánu pouze povinnost pokračovat v řízení s tímx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxx1999 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí stavebního úřadu o přerušení řízení o vydání stavebního povolení je individuálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxávního řízení u civilního soudu návrh na vydání rozhodnutí, jehož vydání je evidentně v kompetenci správního orgánu, není dán důvod k přerušení správnxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xám rozhodl, nenabylo právní moci rozhodnutí, kterým soud rozhodl o takovém návrhu meritorně. V takovém případě by správnímu orgánu nezbylo než podat nxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxlovil nicotnost takového rozhodnutí.
K přerušení řízení o odstranění stavby může vést podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004 pouze takoxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxx, v němž má být o zřízení takového práva teprve rozhodnuto.
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
Ke lhůtám počítání času ve správním řízení viz § 39 a násl.
K fakultativnímu přerušení správního řízení viz § 64 odst. 1 a 3.
K obligatornímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxadová poznámka:
Toto komentované ustanovení souvisí s předchozím § 64. V případě přerušení správního řízení, lhostejno, zda fakultativního či oblxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo řízení (překážky). Správní orgán může nadto činit též i další úkony, a to úkony dle § 137 odst. 1 (úkony směřující k opatření vysvětlení) a § 138 (úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu ve věci; běh této lhůty přestane, jakmile nastal některý z důvodů přerušení správního řízení uvedený v § 64 odst. 1 písm. a), a bude-li správxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá, že správní orgán je povinen pokračovat v přerušeném správním řízení, jakmile je překážka, pro níž bylo správní řízení přerušeno, odstraněna, jakož xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxy, pokud o to, bylo-li správní řízení přerušeno na jejich žádost, požádali účastník správního řízení nebo žadatel.
O pokračování v přerušeném spráxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávního řízení, záznam do spisu.
Zastavení řízení
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxzení o žádosti viz § 44 a násl.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
K usnesení viz § 76.
Ke spornému řízení viz § 141.
K odpůrci viz § 14x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxavení správního řízení.
K obligatornímu přerušení probíhajícího správního řízení postačí již splnění byť jen jedné z podmínek uvedených v odst. 1 xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxmto řízením je v rukou žadatele, proto správní orgán řízení zahájené z podnětu žadatele zastaví, pokud žadatel vzal svoji žádost zpět. V případě pluralxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjeno řízení, jehož předmětem je spor o věc nebo právo mezi žadatelem a odpůrcem (pluralita je přípustná též zde) - správní řízení sporné, správní orgán pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxvzetím žádosti jen z vážných důvodů. Za vážný důvod pro odepření odpůrcova souhlasu se zpětvzetím žádosti třeba považovat odpůrcovu vůli k uskutečněnx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxligatorně dále mj. též tehdy, pokud byla u správního orgánu podána žádost zjevně právně nepřípustná, tedy žádost stojící svým předmětem zcela mimo jakxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xádosti uvedené v odst. 1 písm. c) až f). Žádostí zjevně bezpředmětnou ve světle odst. 1 písm. g) rozumíme takovou žádost, která, a spolu s ní též správní říxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa o narovnání, či ve věci bylo rozhodnuto jiným orgánem - soudem - a rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxigatorního přerušení v tomto případě stanoví odstavec 2. Na rozdíl od případu obligatorního zastavení řízení zahájeného na základě žádosti se rozhodxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtí ve formě usnesení a poznamenává je do spisu vedeného jím v předmětné věci.
Závěr č. 29 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí o odvolání proti usnesení o odložení věci (§ 43 správního řádu) a usnesení o zastavení řízení (§ 66 správního řádu).
Závěr č. 58 ze zasedání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxo projednání jiného správního deliktu, řízení správní orgán zastaví usnesením podle § 66 odst. 2 správního řádu při analogickém použití § 76 odst. 1 píxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí prekluzivní lhůty může správní orgán pravomocné
meritorní
rozhodnutí nebo jeho část, pokud by shledal nezákonnost tohoto rozhodnutí nebo jemu přexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xměnit výrok o trestu. Tato změna nesmí být v prospěch účastníka řízení. Pokud po vydání rozhodnutí v řízení o správním deliktu uplynula
prekluzivní lhůxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.3.2010:
V případě, že rozhodnutí vydané ve správním řízení není možné oznámit z důvodu smrti nebo zániku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x písm. f), případně podle § 66 odst. 2 správního řádu. Je-li v řízení více účastníků a jedná-li se o řízení o žádosti, bude se těmto účastníkům usnesení oznxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxěn ani na základě výzvy správního orgánu.
V případě, kdy na odvolání chybí podpis odvolatele a tento nedostatek nebyl odstraněn ani na základě výzvy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Usnesení VS Prxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxl přímo těch práv účastníka, která vyvěrají z hmotného práva, ale zasáhl jen do práv daných pro vlastní vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou např. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxmání rozhodnutí mimo odvolací řízení, ale též rozhodnutí, kterým bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena správnímu orgánu prvého stupně k novéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxo rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti žadatele o přiznání postavení uprchlíka na území České republiky správní orgán nezkoumá, zda žadatel splňujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx 1. 2002, sp. zn. 7 A 179/2000-74, č. 1005/2002 SoJ-Spr.:
Pravomocně zrušené rozhodnutí správního orgánu I. stupně rozhodnutím odvolacího orgánu nelxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxntní, zda odvolání, na jehož základě bylo takové rozhodnutí I. stupně zrušeno, podal subjekt oprávněný. Rozhodnutí o zastavení řízení ve věci omezení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi pravomocně rozhodnuté.
Rozsudek NSS ze dne 7. 5. 2008, č. j. 2 As 74/2007-55, č. 1633/2008 Sb. NSS:
Za zjevně právně nepřípustnou [§ 66 odst. 1 písm. xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxli teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování.
Rozsudek NSS ze dne 14. 10. 2010, č. j. 5 As 62/2009-68, č. 2176/2011 Sb. NSS:
Zánikem manželsxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na území ČR, se tato žádost nestává zjevně bezpředmětnou, a není tudíž dán důvod k zastavení tohoto řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu z rokx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe dán důvod pro zamítnutí jeho žádosti podle § 87k odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, neboť žadatel v takovém případě nepřexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníkům řízení viz § 27 a násl.
K náležitostem rozhodnutí xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xochází k jeho oznámení účastníkům řízení, "představuje" bezpochyby nejdůležitější a účastníky řízení nejsledovanější úsek správního řízení. Vynexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx není nikterak úkonem jednoho okamžiku, ale vzniká x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k rozhodnutí. Rozhodnutím - individuálním správním aktem - se správní orgán obrací vůči účastníkům správního řízení a zpravidla jím též správní řízenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxosti správního orgánu, bez ohledu na to, zda je vydáváno v řízení zahájeném z moci úřední anebo v řízení o žádosti.
Správní řád rozlišuje rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxy jmenovitě určené osoby, dále na rozhodnutí
deklaratorní
, jimiž v určité věci prohlašuje, že jmenovitě určená osoba práva nebo povinnosti má nebo nemxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xřípadech, kdy tak stanoví zákon (správní řád nebo zvláštní zákon), se rozhodnutí ve správním řízení písemně nevyhotovuje a jeho výroková část, jakož x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxech dle § 67 odst. 2. Vzhledem k potřebě zachovat účastníku správního řízení právní jistotu v jeho věci ponechává správní řád účastníku právo žádat písxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8.10.2007:
Výkaz nedoplatků podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb. je rozhodnutím ve smyslu § 67 odsxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxmitek proti výkazu nedoplatků nebo do doručení rozhodnutí o potvrzení výkazu nedoplatků.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí z hlediska formálního je skutečnost, že se skládá ze dvou či více rozhodnutí z hlediska materiálního. Rozhodnutím v materiálním smyslu je přitom třebx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xrohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách (viz v současnosxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xe pak třeba chápat projev správního orgánu, jež splňuje formální náležitosti kladené na podobu správního rozhodnutí (v současnosti § 68 a násl. zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávního orgánu je obsaženo více materiálních rozhodnutí, je třeba provést test jejich oddělitelnosti a rozhodnout, zda tato rozhodnutí jsou vůči sobx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí jednoho materiálního rozhodnutí od druhého, popř. ostatních materiálních rozhodnutí) se nestane rozhodnutí jako celek (rozhodnutí ve formálním sxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení vedených před správními orgány nejrůznější podobu. Například jeden výrok podmiňuje výrok druhý (výrok o porušení právní povinnosti a výrok o sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxodování soudu (zrušením omezujících podmínek při povolení nějaké činnosti by došlo k povolení činnosti bez omezení), apod.
Rozsudek NSS ze dne 21. xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxo řádu z roku 2004. Na řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza se nepoužijí ustanovení části druhé a třetí správního řádu, správní orgán postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx (§ 168 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve spojení s § 177 odst. 2 správního řádu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 23. xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxrávního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xx10, č. j. 7 As 33/2010-99, č. 2323/2011 xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxě výsledků provedené kontroly), je rozhodnutím, ve vztahu k němuž se subsidiárně použije správní řád. Stanoví-li § 5 odst. 2 tohoto zákona, že opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxm splňoval náležitosti obsažené v § 67 odst. 2 a § 68 odst. 3 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009-150, č. 2381xxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podklxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxutí učiněného ve správním řízení jsou výroková část, odůvodnění a poučení účastníků.
Výroková část rozhodnutí obsahuje autoritativní řešení otáxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpř. závazně deklaruje, zda tu (v jeho prospěch) určité právo či povinnost je, anebo není.
Ve výrokové části rozhodnutí se často objevuje tzv. paričnx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xýt jednoduchá, tedy obsahovat jeden výrok, anebo složená ze dvou či více výroků. Správní řád umožňuje, aby výrok obsahoval tzv. vedlejší ustanovení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxck, 2001) např. tato vedlejší ustanovení:
a)
příkazy (mody); jedná se zpravidla o vedlejší ustanovení k rozhodnutí, jímž se účastníku správního říxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx po uplynutí určité lhůty nebo naopak jejich zániku s uplynutím lhůty,
c)
podmínky; tyto vážou vznik, resp. zánik účinků rozhodnutí na jinou než časxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxžených daným rozhodnutím.
Odůvodnění rozhodnutí shrnuje výsledky správního řízení. Obsahuje důvody učiněného výroku (výroků), podklady, nx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů ubíral a podle nichž rozhodl. Nezbytnou součástí odůvodnění je vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků a vyjádřeními účastníků. Odůvodnění xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxdkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají. Je však vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvek spravedlivého procesu. Pokud by účelově došlo správním orgánem k vytvoření situace, kdy určité skutečnosti budou vedeny mimo spis, a v návaznosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xoudní kontrole.
Poslední náležitostí rozhodnutí je poučení. V něm správní orgán uvede, zda je možno proti vydanému rozhodnutí podat opravný prostxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxt v poučení i tuto skutečnost. Následky vadného poučení upravuje § 83 odst. 2, to se však netýká absence poučení o možnosti podání správní žaloby dle soudxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx5:
S ohledem na charakter osvědčení vydávaného podle zákona č. 451/1991 Sb. se na postup při vydávání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxé republiky, použijí ustanovení správního řádu o jiných úkonech správních orgánů, které nemají povahu správního rozhodnutí, tedy ustanovení obsažxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.6.2006:
Označení účastníků podle § 27 odst. 1 musí být vždy součástí výrokové části rozhodnutí. Ve výxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xovažovat za nedílnou součást výrokové části rozhodnutí. Za označením účastníků je vhodné uvádět též označení jejich zástupců.
Závěr č. 88 ze zasedáxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxpně nemusí (ale může) obsahovat odůvodnění, pokud správní orgán vyhověl všem účastníkům řízení, tedy účastníkům podle § 27 odst. 1, 2 x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníků řízení na rozhodnutí vyjádřeným v jejich návrzích či žádosti.
II. Pokud by absence odůvodnění v rozhodnutí měla za následek nepřezkoumaxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxno na aplikaci neurčitého právního pojmu nebo správního uvážení či se odchyluje od ustálené rozhodovací praxe), nelze § 68 odst. 4 správního řádu aplixxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxst, že rozhodnutí správního orgánu uložilo povinnost někomu, kdo není osobou v právním slova smyslu a není způsobilý mít práva a povinnosti, má za náslexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x0. 1999, sp. zn. 7 A 56/99, č. 589/2000 SoJ-Spr.:
Pouhá citace právní věty judikátu (
in concreto
uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí ve věcech xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx této situace proto při posouzení zákonnosti rozhodnutí z hlediska dodržení ustanovení § 47 spr. ř. vychází pouze z požadavků na správní rozhodnutí prxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxak výjimečné, že rozhodnutí (autoritativní správní akt) v sobě skrývá několik výroků samostatných (a tím i samostatně napadnutelných). Obvykle bývaxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxem "rozhodnutí správního orgánu" má širší i užší význam. V širším významu je "rozhodnutím" zpravidla písemný akt správního orgánu, individualizovanx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxzované rozhodnutí v sobě skrývat několik samostatných autoritativních vyřízení několika věcí (starší literatura hovořila o "kusech"), a každé takoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jediné věci (jediném "kusu") jediným správním aktem. Pluralita však není žádnou výjimkou. Typickým příkladem je právě uložení pokut za poškození podxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxutu pod jedním jednacím číslem jim všem, třeba i v jediné větě nijak nečleněné, je přesto zřejmé, že se tak mohlo stát i samostatnými akty, samostatně schxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxní otázky, zda se zkoumaný správní akt týká osoby (rozhodnutí
ad personam
), anebo věci (rozhodnutí
ad rem
). Na prvý případ je třeba pohlížet tak, že rozhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtně, takže tam, kde jedním aktem byla uložena pokuta (různé pokuty) více osobám, nabývá rozhodnutí právní moci ohledně každého účastníka samostatně a x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxastníky řízení mohou být i tisíce osob), nabývá rozhodnutí ohledně všech účastníků řízení právní moci ve stejný den. V takovém případě odkladný a
devolxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxedku toho může být napadeno (opravným prostředkem v řízení správním nebo žalobou v řízení před soudem) celé rozhodnutí (jestliže všechna rozhodnutí v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo více, v celém aktu obsažených), kterými je skutečně žalobce na svých právech ukrácen.
Rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2005, č. j. 3 Ads 21/2004-55:
Výrok xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxý, neboť jen on je závazný a právní moci schopný. Z výroku musí být patrno, co bylo předmětem rozhodování a na základě jakého ustanovení a právního předpixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx Výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečnosxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí ustanovení o řízení [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s].
III. Zjistí-li soud k námitce účastníka řízení existenci této vady, správní rozhodnutí z tohoto důvxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x němuž se subsidiárně použije správní řád. Stanoví-li § 5 odst. 2 tohoto zákona, že opatření oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm učinx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxrávního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009-150, č. 2381/2011 Sb. NSS:
Při vydávání závazného stanoviska podle § 14x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxě použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu z roku 2004).
Nález ÚS ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 377/0xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxch skutečnosti, které by mohly ohrozit zájem státu, efektivitu práce zpravodajských služeb či policejních složek, anebo bezpečnost jejich agentů či xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxokové části rozhodnutí (§ 68 odst. 2 správního řádu) uvést všechna ustanovení, byť obsažená v různých právních předpisech, která tvoří v souhrnu právnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxchna ustanovení, která zakládají porušenou právní normu, bude třeba v každém jednotlivém případě posoudit závažnost takovéhoto pochybení. Při úvahxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxtku ve výroku rozhodnutí dovoluje učinit jednoznačný závěr, jakou normu pachatel vlastně porušil. Důležité bude též to, jaká ustanovení ve výrokové čxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxí rozhodnutí.
Usnesení NSS ze dne 14. 7. 2015, č. j. 8 As 141/2012-57, č. 3268/2015 Sb. NSS:
Povinnost uvést ve výrokové části rozhodnutí správního oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx které je třeba pokládat za součást výrokové části rozhodnutí.
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x x41 odst. 3.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení upravuje náležitosti písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxzhodnutí správního orgánu obsahuje:
a)
označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal,
b)
číslo jednací,
c)
datum vyhotovení,
d)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvněné osoby je možno nahradit na stejnopisu rozhodnutí doložkou "v.r." u příjmení této osoby a dále doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jméxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxto případě elektronickou verzi daného rozhodnutí.
Správní orgán je povinen vydat účastníku správního řízení na jeho žádost stejnopis písemného vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx31, č. 418/2004 Sb. NSS:
Samotnou skutečností, že rozhodnutí podle ustanovení § 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z maxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxbyl žalobce (příslušný kraj) na svých právech zkrácen.
Rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2006, č. j. 7 A 121/2001-88, č. 1284/2007 Sb. NSS:
Není vadou správnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx 5 správního řádu takovou povinnost neobsahuje.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2007, C-161/06 Skoma-Lux, s. r. o. proti Celnímu ředitelstxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a o úpravách smluv, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxské unie v jazyce nového členského státu, ačkoli je tento jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie, mohly být uloženy jednotlivcům v tomto státě, i kxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxi rozhodnutí jsou uvedeny v § 68 správního řádu, dle kterého správní rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Formální nálxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxičemž výrok v sobě nese autoritativní úpravu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, označení účastníků, lhůta ke splnění ukládané povinnostix xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsemného vyhotovení správního rozhodnutí stanovené v § 69 správního řádu. Prvotní význam označování rozhodnutí číslem jednacím je v každém případě jexx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx9/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonů spisové služby. Podle § 5 odstx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnávat spisovou službu, označují záhlavím s jeho názvem a sídlem a číslem jednacím. Číslo jednací podle § 2 odst. 10 cit. vyhlášky obsahuje vždy zkratku xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxníku a označení kalendářního roku, ve kterém je dokument evidován. To samozřejmě neznamená, že nemůže obsahovat i jiná označení než shora uvedená.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxtníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K výroku rozhodnutí viz § 68 odst. 2.
K odvolání viz § 81 a náslx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxného vyhotovení rozhodnutí.
Dosavadní právní praxe byla v tomto ohledu bezformální. Opravu zřejmých nesprávností obsažených ve vydaném rozhodnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí převažuje však již zájem na právní jistotě a ochraně práv účastníků správního řízení nad požadavkem procesní ekonomie, proto se
enunciát
mění opxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxt odvolání proti opravnému rozhodnutí se ovšem přiznává jen tomu z nich, který může být takto opraveným rozhodnutím přímo dotčen.
Vybraná použitelxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí, spočívající v opomenutí části výroku, není chybou v psaní či jinou zřejmou nesprávností, a nelze ji proto opravovat postupem dle § 70 s. ř.
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxbjektu (firmě, obchodnímu jménu) jako účastníku řízení, a nikoli vůči právnické nebo fyzické osobě (podnikateli), se kterou jako s účastníkem jednánx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xčastníka v záhlaví rozhodnutí.
Rozsudek NS ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2461/2007:
Za této situace nezbývá než uzavřít, že ačkoli soudy v občansxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxh případech zjevných nesprávností nemusí krýt s textem rozhodnutí. Při zjišťování obsahu správního rozhodnutí soudy nejsou provedenou opravou vázáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxx/2007-53:
Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že zatímco nicotný akt nelze měnit a nelze jej zhojit ani uplynutím času, opravu zřejmých nesprávnoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo kódu čísla jednacího nemůže dojít k obsahové změně napadeného rozhodnutí ani k nápravě věcných či právních vad napadeného rozhodnutí. Ze všech uvedexxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xřípadě způsobilo nicotnost tohoto rozhodnutí.
Rozsudek NSS ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 As 112/2008-56:
Dnem doručení opravného rozhodnutí dle § 70 sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxm účastník, který jím je přímo dotčen, podat odvolání, a po jeho eventuálním vyčerpání i žalobu dle § 65 odst. 1 soudního řádu správního.
Rozsudek NSS xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxávního řádu z roku 2004 lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich spráxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxtnímu vyhlášení rozhodnutí s účinkem oznámení viz § 72 odst. 1.
Výkladová poznámka:
Správní řád upravuje novým způsobem lhůty stanovené pro vydáxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxny odvolacího správního orgánu.
Kodifikace těchto lhůt představuje pro účastníky správního řízení právní jistotu ohledně maximální doby, v níž mxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxávního aktu domoci. Dojde-li totiž v důsledku nečinnosti správního orgánu ke způsobení škody účastníkovi správního řízení, je namístě vyvodit přísnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxm nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)].
xxxx xxxxxx xx xxxxxxí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí "bez zbytečného odkladu". Vydáním rozhodnutí se v této souvislosti rozumí:
a)
předání stejnopisu pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zásilce se tato skutečnost vyznačuje slovy: "Vypraveno dne: ...". Den, v němž bylo písemné vyhotovení rozhodnutí předáno správním orgánem k doručeníx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávním orgánem, má-li toto účinky oznámení viz § 72 odst. 1).
c)
vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno postupem podle § 25.
d)
poznamenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3 správního řádu (srov. výklad k tomuto ustanovxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je ve lhůtě do třiceti dnů od zahájení řízení ve věci. K této třicetidenní lhůtě se pak připočítává lhůta o opět až dalších třiceti dnech, jestliže je zapoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxkazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
K třicetidenní lhůtě od zahájení řízení se může připočítat doba nutná k provedení xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxe uvedené lhůty neběží, staví se.
Jako zásada se stanoví, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je sám způsobil.
Vybraná pouxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxnoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahů, což zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny.
Pokud tedy správní oxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxho nečinnost kvalifikovat jako jiný zásah orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení § 72 odst. l písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.
Nález ÚS ze dne 5. 12. 20xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxledku neodůvodněných průtahů ve lhůtě, kterou si stanovil a jestliže tímto počínáním státu byla promeškána lhůta k uplatnění restitučního nároku, moxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhověno a ČSSZ v intencích § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx x6/1997 Sb. n. u. US:
Pokud ústavní stížnost napadá pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci pro porušení základního práva na projednání věci bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxržení dalších ústavních principů řádného procesu nebo aplikaci hmotných ústavních práv. Samotné průtahy v řízení tedy nejsou důvodem kasačního nálexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xčásti ji zamítnout) vysloví ve výroku nálezu.
Rozsudek NSS ze dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116, č. 506/2005 Sb. NSS:
Žalobou na nečinnost podlx x xx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxení a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Není tak možné požadovat vydání procesního rozhodnutí (zde rozhodnutí o přerušení správního řízení). Stejně txx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxuší nebo zda rozhodne ve věci samé.
Rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2005, č. j. 2 Ans 6/2004-113, xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xozhodnutí (zde: lhůta 180 dnů pro vydání rozhodnutí podle § 169 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některýxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxvního vztahu předběžné právní ochrany podle § 5 občanského zákoníku u příslušného orgánu státní správy, je povinností tohoto správního orgánu o takoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxk KS Brno ze dne 17. 2. 2011, sp. zn. 62 A 8/2010-74, č. 2411/2011 SoJ-Spr.:
Pokud žalovaný správní orgán ustanoví ve správním řízení znalce podle § 56 sprxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxu nevyzve ani neučiní žádné kroky k získání posudku po dobu delší než 5 měsíců od uplynutí stanovené lhůty, je nečinný. Ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) sprxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxě rozuměna lhůta stanovená správním orgánem pro vypracování znaleckého posudku, případně správním orgánem prodloužená na řádnou a důvodnou žádost uxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxrávního řádu z roku 2004 je i u kolegiálního orgánu předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 téhož zákona.
Rozsudex xx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xro rozhodnutí ve věci a účastník proti tomuto usnesení podá rozklad, nelze považovat dobu řízení o tomto rozkladu (v daném případě delší než 3 měsíce) za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xozhodnutí
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxt. 3.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Výkladová poznámka:
Správní řád rozlišuje dva způsoby oznámení rozhodnutí.
Písemné vyhotovení rozhodnxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxotovení vzdá, nabude účinků oznámení již samo ústní vyhlášení rozhodnutí. Vzdání se nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí je třeba poznxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí vydaných v daném řízení, vyjma však meritorních rozhodnutí, jimiž se řízení končí, a vyjma rozhodnutí, kterými se mu ukládá povinnost,
b)
vyrozuxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx NSS ze dne 21. 3. 2007, č. j. 2 As 53/2006-79, č. 1217/2007 Sb. NSS:
Nedostatek řádného doručení napadeného správního rozhodnutí jiným účastníkům řízexx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti správnímu orgánu doručit rozhodnutí opomenutému účastníku řízení, je-li znám, a poté v řízení pokračuje. Pokud však správní orgán nevymexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodů odmítnout.
Právní moc, vykonatelnost x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K rozhodnutí viz § 67 a xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
K nemovité věci viz § 498 odst. 1 obč. zák.
K movité věci viz § 498 odst. 2 obč. zák.
Výkladová poznámka:
Právní moc a vykonatelnost jsou nejdůležitxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxcesněprávní (formální) a hmotněprávní (materiální) obsah. Formální právní moc rozhodnutí se projevuje v tom, že rozhodnutí nabyvší této právní moci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxzrušitelnost vyřešení otázky tímto daným rozhodnutím určené. Materiální právní moc vytváří překážku věci již rozhodnuté, též
rei xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlní právní moci neznamená
ipso facto
, že by takové rozhodnutí bylo nezměnitelné nebo nezrušitelné, neboť správní řád zná samozřejmě mimořádné opravxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxzhodnutím v případě vydání rozhodnutí s klauzulí
rebus sic stantibus
.
Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky daného správního řízení a prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe však vzhledem k významu, které má pro právní postavení fyzické osoby, závazné pro každého, jinak též
erga omnes
.
V komentovaném ustanovení se dále xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxužitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Ostrava ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 22 Ca 58/2000-31, č. 849/2001 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí, proti ktxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí bylo nezměnitelné nebo nezrušitelné. Je proto nutno formální právní moc rozhodnutí odlišovat od materiální právní moci, jejímž obsahem jx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxitivní, a nikoli rozhodnutí negativní. Není proto žádné právní překážky, která by bránila tomu, aby správní orgán, který první žádost občana o vydání sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nové žádosti navrhovatelů rozhodovali o téže otázce opětovně, zvláště když důvodem ke změně stanoviska správního orgánu bylo odlišné posouzení právxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx č. j. 2 As 25/2007-118, č. 1838/2009 Sb. NSS:
I rozhodnutí správního orgánu, které nebylo formálně řádně doručeno (oznámeno) účastníku řízení, může nxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxdle mínění správního orgánu již rozhodnutí nabylo právní moci, počínají opomenutému účastníku teprve touto fikcí běžet lhůty pro podání řádných či mixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxx
xxx
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K výrokové části rozhodnutí viz § 68 odsxx xx
x xxxxxx xxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xyjadřuje samu existenci účinnosti rozhodnutí, tedy jinými slovy, jedná se o způsobilost rozhodnutí vyvolávat jím předvídané právní účinky.
Jakoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxé části.
Kromě institutu vykonatelnosti rozhodnutí upravuje správní řád též jeho zvláštní, tzv. předběžnou vykonatelnost. Takovouto vykonatexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx kterým se ukládá povinnost k plnění, je vykonatelné, jestliže je v právní moci a uplynula již pariční lhůta, tj. lhůta ke splnění povinnosti. Totéž rozhxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobně i na jiné právní účinky rozhodnutí. Mezi jiné právní účinky rozhodnutí patří např. účinnost rozhodnutí, jíž rozumíme způsobení, vlastní výkon zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxmáhat úřední cestou i proti vůli povinného.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozhodnutí VS Praha ze dne 20. 6. 1994, sp. zn. 6 A 51/xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxinností nebo práv z aktu plynoucích. V běžném chápání splývá vykonatelnost s exekuční (soudní nebo správní) proveditelností aktu a přistupuje k aktu pxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxbrovolně účastníkem splněna. Jde však také o případy, kdy účastníku řízení vzniká přímo z aktu subjektivní oprávnění (typicky při vydání stavebního pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx donucení proto osobám, které by jej při výkonu nabytého práva rušily. Vykonatelnost však není esenciále správního aktu. Tak například nelze vykonat vxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxález apod. Tu jde typicky o ryzí výroky určovací, především statusové. Není sporu o tom, že i na takový akt se v budoucnu budou upínat nová subjektivní oprxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K doručování viz § 19 a násl.
K doručování vexxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto ustanovení je správnímu orgánu, který rozhodl v posledním stupni, uložena povinnost vyznačit na písemném rozhodnutí jeho právní moc nebo vykoxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Na stejnopisu rozhodnutí, které bylo doručeno účastníkovi, vyznačuje pak správní orgán doložku právní moci nebo vykonatelnosti pouze na požádání účxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxti.
Dojde-li k chybnému vyznačení doložky, lhostejno, zda právní moci nebo vykonatelnosti, nebo rozhodnutí této své jedné anebo druhé vlastnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zároveň oznámení veřejnou vyhláškou.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 16. 11. 2004, č. j. 1 As 28/2004-106, čx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxx xxxx xx xxxxxní orgán I. stupně vyznačil na svém rozhodnutí doložku právní moci v okamžiku, kdy již účastník správního řízení proti tomuto rozhodnutí podal odvolánx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxhodnutí správního orgánu I. stupně proto správní soud odmítne.
Nález ÚS ze dne 2. 4. 1998, sp. zn. III. ÚS 456/97, č. 43/1998 Sb. n. u. US:
Doložka právxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xrávní moci.
Stanovisko NS ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79, č. 21/1981 Sb. NS:
Soud při nařizování výkonu rozhodnutí nezkoumá správnost doložkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo rušila právní vztahy; je ale úředním osvědčením o právní skutečnosti (o právní moci). Této doložce přitom svědčí
presumpce
správnosti a účastník řxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxem může být i omezení na jejich právech a může jim z toho vzejít újma (rozsudek ze dne 22.6.2005, www.nssoud.cz).
Usnesení
Mgr.
Jan
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K právní moci viz § 73.
K odvolání viz § 81 a násl.
Výkladová poznámka:
Institut usnesení je obxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formu tohoto správního aktu oproti rozhodnutí, které je správním aktem ve věci...". Usnesením rozhoduje správní orgán v případech stanovených správxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxm orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téže anebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. Jedná se o tato usnesení:
a)
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxo v rozporu se zákonem,
c)
usnesení, jímž správní orgán určuje, zda osoba je či není účastníkem řízení,
d)
usnesení, jímž se určuje, zda osoba je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxdřízeného správního orgánu v rámci institutu ochrany proti nečinnosti.
Odstavec 4 upravuje otázku oznamování usnesení správního orgánu týkaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní se oznamují nejen správním orgánům, o jejichž příslušnost se jedná, ale též i všem těm, kterých se dotýkají.
Právo podat proti usnesení opravný prxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxi usnesení správního orgánu, které se pouze poznamená do spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon.
Závěr č. 29 ze zasedání poradního sboru minixxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení s výjimkou rozhodnutí o odvolání proti usnesení o odložení věci (§ 43 správního řádu) a usnesení o zastavení řízení (§ 66 správního řáxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxřízenému správnímu orgánu viz § 178.
Výkladová poznámka:
V případě nicotných rozhodnutí správních orgánů vydaných ve správním řízení nelze vystxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxudou existovat. Nelze tedy
stricto sensu
vůbec hovořit o jejich nezákonnosti, nýbrž právě o nicotnosti.
Nicotnost, někdy též
nulita
nebo neexisxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxího výkladu, který je navíc v této otázce nejednotný. V důsledku absence zákonné úpravy byly proto soudy často nuceny vést řízení o správních aktech a tyxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxtnosti obvykle považují mj. také absolutní nedostatek formy, absolutní omyl v osobě adresáta rozhodnutí, uložení povinnosti někomu, kdo vůbec nemá pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxnost.
Nicotnost rozhodnutí vydaného ve správním řízení nastane, nebylo-li toto rozhodnutí vydáno věcně příslušným správním orgánem. Nicotnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxosti se ne-uplatní pouze v jediném případě, a sice pokud rozhodnutí namísto věcně příslušného správního orgánu vydal přímo správní orgán jemu nadřízexxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nástupci těchto osob, pokud by byli rozhodnutím vázáni, mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení řxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxdnutí trpící vadami, které činí rozhodnutí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, popř. dále rozhodnutí trpící jinými xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Případný přezkum (ať již rozhodnutí nadřízeného správního orgánu, který nicotnost prohlásil, tak i možné negativní rozhodnutí v tomto směru) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení, je nicotná vždy jen tato část rozhodnutí, to ovšem za předpokladu, že je od ostatního obsahu rozhodnutí oddělitelná.
Pro nicotné správní akxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch (viz zejm. § 182) stanoví, že nicotnost může být deklarována pouze u správních aktů vydaných ode dne účinnosti nového správního řádu (1.1.2006), nexxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Kromě případů prohlášení nicotnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xprávního instančního přezkumu“) prohlašoval správní soud [srov. k tomu § 65 odst. 1 s. ř. s., dle kterého se může nicotnosti domáhat ten, kdo tvrdí, že byx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházejí z obdobné úpravy německého správního řádu. Jsou vymezeny poměrně úzce, a to s ohledem na právní jistotu, a též proto, že se bude jednat pro spráxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání. Ke změně tohoto ustanovení (a vypuštění následujícího § 78) došlo (poněkud nesystematicky) v souvisloxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxatele při ukládání blokové pokuty (pachatel se záměrně identifikuje jako jiná existující fyzická osoba). V takovém případě je bloková pokuta uložena xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxažovat za nicotnou. Vzhledem k tomu, že lze obdobné problémy očekávat i v případě pokut ukládaných příkazem na místě, je třeba s ohledem na právní jistotx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx takto vydaného příkazu na místě (nadřízený správní orgán bude příslušný k prohlášení nicotnosti ze všech důvodů podle § 77). Vzhledem k novému znění § 7x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxušen i § 153 odst. 1 písm. c).
Závěr č. 40 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 18.9.2006 (výňatek):
V případě, že ve vxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rozhodnutí vydané za těchto podmínek v přezkumném řízení je podle ustanovení § 77 odst. 1 správního řádu nicotné.
Vybraná použitelná správní a souxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx fine, § 76 odst. 2 s. ř. s.) nemůže být způsobena tím, že správní orgán - ať již správně, nebo nesprávně - označí na dodejce poštovní zásilky obsahující totx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxstentní s doktrinálním názorem na nicotnost správních aktů, který převládal do přijetí nového správního řádu) tak výslovně plyne, že za nicotné se povxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxtě nelze provést anebo je nelze vůbec považovat za rozhodnutí. Z obsahu kasační stížnosti však neplyne, že by vady takovéto intenzity stěžovatel alespxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxovýto nesouhlas - pokud by se ukázal xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx. Správní právo. Obecná část. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 136-141), nicotný správní akt trpí vadami takové intenzity, že již vůbec nelze o spráxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, absolutní nedostatek formy, absolutní omyl v osobě adresáta, neexistence skutkového základu způsobující bezobsažnost, požadavek trestného plněxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 26. 3. 2008, č. j. 9 Afs 148/2007-53:
V českém právním řádu tedy obecné vymezení vad, které způsobují vždy nulitu (nicotnost) správního aktu, neexxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xako správní akt, který nevyvolává jím zamýšlené účinky, jde tehdy, jsou-li jeho vady zásadní a je zřejmé, že na něj "nelze hledět" jako na správní akt. Se xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xiž vůbec nelze o správním aktu hovořit. Skutečnost, že stěžovatel uvedl ve výrokové části napadeného rozhodnutí číslo jednací ve tvaru "2187-05/06-1xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xle názoru kasačního soudu zjevně nikoli natolik intenzivní, že by po účastnících nebylo možno spravedlivě žádat, aby rozhodnutí respektovali.
Roxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa č. 270/1992 Sb., je v pravomoci okresního úřadu vydat rozhodnutí o zřízení uznané bažantnice, nikoli rozhodovat o zrušení bažantnice již správním roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí, které nebylo vůbec vydáno. Učiní-li tak, je jeho rozhodnutí nulitním aktem.
Nález ÚS ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. IV. ÚS 547/99, č. 58/2000 Sb. n. ux xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxt, že platná právní úprava neumožňuje v těchto případech soudům vydat
deklaratorní
rozhodnutí.
Rozsudek VS Praha ze dne 5. 2. 1999, sp. zn. 5 A 74/98xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xNR č. 39/1993 Sb. (sankční zákon) uložena pokuta, je proto v této druhé části, týkající se uložení pokuty předsedovi družstva, nicotné vzhledem k tomux xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxylo vydáno.
Rozsudek NS ze dne 29. 7. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2055/2003:
Byl-li správní akt vydán správním orgánem, do jehož pravomoci rozhodnutí patříx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisu nebo podle vnitřního organizačního uspořádání měl rozhodovat, za následek jeho nicotnost.
Rozhodnutí VS Praha ze dne 26. 8. 1994, sp. zn. 6 A 9xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý byl přede dnem rozhodnutí o odvolání bez náhrady zrušen, představuje vadu správního aktu, způsobující jeho nicotnost, k níž soud přihlíží z povinnoxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxbec za rozhodnutí považovat. Tyto vady jsou natolik závažné, že působí faktickou neexistenci samotného správního aktu, za dané situace tu tedy není nixx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx č. 199/2004 SbNSS), na který správně odkazuje i žalovaný, v obdobné skutkové situaci uvedl: "Není-li vyhotovení správního rozhodnutí, které je doručxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxem a doložkou ,za správnost' podepsanou osobou, která stejnopisy písemného vyhotovení pořídila, pak takový postup neodpovídá § 47 odst. 5 správního řxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxnak bezvadné, nezakládá tato vada nicotnost rozhodnutí, neboť je zřejmé, že rozhodnutí skutečně vydala k tomu oprávněná osoba." (rozsudek ze dne 15.1xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxažuje za nicotný takový správní akt, který trpí vadami takové intenzity, že jej již vůbec nelze za správní akt považovat. Nicotnost nelze zhojit ani uplxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx sp. zn. 28 Cdo 3745/2011:
Rozhodnutí správního orgánu o vydání pozemků osobě údajně oprávněné k restituci nemůže mít vliv na existenci vlastnického pxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2004 Sb., správního řádu), je soud oprávněn posoudit jako předběžnou otázku, zda takové správní rozhodnutí není nicotným správním aktem.
Nález ÚS xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxávní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný (odst. 1), nicotnýx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xe nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu. Právní věda považuje za nicotný správní akt, který trpí vadami takové intenzity, že již vůbec nxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxušnosti, absolutní nedostatek formy, absolutní omyl v osobě adresáta, neexistence skutkového základu způsobující bezobsažnost, požadavek trestnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 226 an.). Z judikatury Ústavního soudu pak lze uvést např. usnesení sp. zn. Ixx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnalus.usoud.cz).
Nicotným je správní akt, který trpí natolik intenzivními vadami, které mají za následek, že ve skutečnosti správní akt vůbec nevznxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého správního aktu. V posuzované věci v tomto ohledu nevznikly pochybnosti, o kterých účastnících bylo v předmětném správním řízení rozhodováno.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnává disciplinární pravomoc prostřednictvím ukládání disciplinárních opatření (§ 18 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatoxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx že o uložení disciplinárního opatření rozhoduje tříčlenný senát čestné rady, nemá xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Z toho důvodu jsou rozhodnutí vydaná tříčlenným senátem čestné rady nezákonná v důsledku nesprávného složení věcně příslušného správního orgánu, nixxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xřípadě, že jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustil příslušník bezpečnostních sborů, projedná jako přestupek místně příslušný obecní úřxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, je výsledné rozhodnutí obecního úřadu nicotné, protože jej vydal absolutně věcně nepříslušný správní orgán. Jestliže správní orgán nadřízenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxísto toho, aby prohlásil jeho nicotnost, zatíží své rozhodnutí vadou, která jej činí rovněž nicotným. Je totiž z povahy věci vyloučené, aby správní orgxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxonné lhůtě 30 dnů ode dne oznámení o změně v užívání stavby stavební úřad podle § 127 odst. 2 věty druhé stavebního zákona z roku 2006 vydá rozhodnutí, ktexxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxí. Ani skutečnost, že podané odvolání proti rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby má odkladný účinek, nemohla způsobit fikci souhlasu se změnou v uxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xpětně fikci souhlasu se změnou v užívání stavby. Výrok usnesení vydaného podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, kterým stavební úřad zrušil mlčxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxla, je právně a fakticky neuskutečnitelný, protože jednoduše řečeno ruší mlčky udělený souhlas, který však neexistuje. To způsobuje nicotnost správxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx žalobce dát podnět k prohlášení nicotnosti podle § 78 odst. 1 správního řádu z roku 2004 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xřístupu k soudu.
Usnesení NSS ze dne 12. 3. 2013, č. j. 7 As 100/2010-65, č. 2837/2013 Sb. NSS:
V odvolacím řízení lze rozhodnutí správního orgánu prvxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xozhodnutí správního orgánu prvního stupně z důvodu nicotnosti je odvolací správní orgán povinen vyjádřit ve výroku svého rozhodnutí.
Podmínkou příxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxných opravných prostředků v řízení před správním orgánem ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s. Ustanovení § 68 písm. c) s. ř. s. je
obsoletní
a nemůže být ani v pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxty pro její podání je určen dnem oznámení rozhodnutí vydaného v odvolacím řízení žalobci, nikoliv dnem, v němž mu byl oznámen úkon správního orgánu ve věxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy v blokovém řízení postupem podle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je nepřípustná podle § 68 písm. a) s. ř. s.
Účastník řízení, v němž měxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jako exekuční titul nebo jako podklad pro další úkon správního orgánu.
Rozsudek NSS ze dne 11. 2. 2016, č. j. 9 As 281/2015-57, č. 3379/2016 Sb. NSS:
Pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxu 2004, jehož výsledkem by bylo správní rozhodnutí.
Rozhodnutí, kterým se povoluje podle § 100 a násl. správního řádu z roku 2004 obnova postupu, jenž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxušen
xxxx
xxx
xxxxxx
Díl 8
Náklady řízení
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxmu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníkům řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zástupci účastníka řízení viz § 31.
K dotčenému orgánu xxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Správní řád obsahuje demonstrativní výčet položek zahrnovaných do nákladů správního řízení. Jedná se zejména o:
a)
hotové výdaje účastníků a jexxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxklady xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnutí, nebo může být vydáno jako rozhodnutí samostatné. Jako zásada se přitom stanoví, že správní orgán i účastník správního řízení nesou své náklady prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, stanoví rozsah, v němž bude správní orgán hradit hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobáx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxory tomu, že drtivou většinu nákladů řízení nesou správní orgány, které řízení vedou, je ve veřejné správě patrná tendence, aby ten účastník správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx správní orgán účastníkovi, který správní řízení porušením některé své právní povinnosti vyvolal, povinnost nahradit náklady řízení (paušální částxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xýši paušální částky nákladů řízení, jako základní, dále pro zvlášť složité případy a konečně též pro případy přibrání znalce). Současně s tím však upraxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxžit.
Odstavec 7 upravuje otázku náhrady nákladů spojených s opatřováním údajů ve smyslu § 6 odst. 2 správního řádu, kdy tyto náklady hradí osoba, ktexx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx lhůta
.
x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xomuto ustanovení viz výkladová poznámka tam obsažená. Náhradu nákladů řízení vybírá správní orgán, který ji uložil a náhrada xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z nákladů řízení není řešena v obecné úpravě odpovědnosti za přestupek, přestože původní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tuto problematiku výslxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní ustanovení o jejich rozpočtovém určení. Obecné ustanovení je z hlediska legislativní ekonomie a právní jistoty a předvídatelnosti práva pro adresxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtra ke správnímu řádu ze dne 9.5.2006:
Správní orgán je povinen uhradit osobě podávající vysvětlení za podmínek ustanovení § 79 odst. 4 správního řáxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx06:
V oblasti veřejného zdravotního pojištění se postup podle § 79 odst. 5 správního řádu uplatní zejména při ukládání pokut za nesplnění povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe dlužné částky pojistného nebo penále, nebo pokud je ukládána přirážka k pojistnému nezpůsobená porušením právní povinnosti, § 79 odst. 5 správního řxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxní činnosti kontrolního cenového orgánu zjištěno porušení cenových předpisů a je ukládána pokuta ve správním řízení podle správního řádu, jedná se o řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxé stanovit v samostatném rozhodnutí o nákladech řízení, které je možné přijmout i po přijetí meritorního rozhodnutí dodatečně, pokud možno však bez zbxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ji s ohledem na základní principy správního řízení ukládat po delší době dodatečně.
Závěr č. 44 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkladů paušální částkou podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxx
xx
xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
in rem
), v němž budou účastníci spoluvlastníky této věci, budou se ukládat jedny společné náklady řízení, které se poměrně rozdělí. Bude-li se však řízxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xízení budou ukládat každé z těchto osob.
Závěr č. 134 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Povinnost naxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxského zákona, pokud je důvodem zastavení řízení skutečnost, že účastník dodatečně splnil povinnost, jejíž porušení bylo důvodem zahájení řízení. Spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi byla uvedena ve výrokové části usnesení o zastavení řízení.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 16. 3. 2011, č. xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxkeré náklady spojené s řízením o příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení podle tohoto zákona, tedy i náklady, které v tomxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xšak vzniká účastníku řízení pouze v případě, že tyto náklady byly vynaloženy nutně a účelně, a pokud postup účastníka řízení nevykazuje znaky zneužití xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávních orgánů viz § 10.
K místní příslušnosti správních orgánů viz § 11.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxámka:
Ustanovení § 80 bylo zákonodárcem do samostatné hlavy vtěleno ze systematických důvodů, neboť problematika v něm upravená je od ustanovení oxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxo řádu aplikováno vždy
ex post
, v případě jejich porušení.
Správní orgány jsou povinny rozhodovat ve správním řízení tak, aby byly v každé jeho fázi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxovat v zákonných lhůtách uvedených v § 71.
Ochrana před nečinností ve správním řízení ve smyslu zde komentovaného ustanovení záleží v
obligatorní
xxxx xxxxxxxx xx xx x
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxeného a jinak příslušného k vedení řízení v konkrétní věci.
Pokud se týká
obligatorní
ochrany před nečinností, správní orgán bezprostředně nadříxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti správního orgánu první instance, jakmile se o ní dozví, jakož i tehdy, pokud správní orgán první instance nezahájil správní řízení v dané věci do třxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxstančního správního orgánu učinit za podmínek uvedených v odstavci 3 opatření uvedená v odstavci 4.
Odstavec 4 podává
taxativní
výčet opatření prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxření uvedená subsidiárně písm. b) a c).
Nadřízený správní orgán rozhoduje podle odstavce 4 rozhodnutím ve formě usnesení. Toto usnesení oznamuje pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxodnutí nevyhoví ani žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti. V tomto případě se usnesení nadřízeného správního orgánu oznamuje již jxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa ke správnímu řádu ze dne 25. 10. 2013:
Přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi a ochrana před nečinností. Pokud příslušný správní orgán nepostupuje poxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 4. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 225/01, č. 102/2001 Sb. n. u. US:
Skutečnost, že správní oxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny.
Nález ÚS ze dne 5. 12. 2001, sp. zn. I. ÚS 535/2000, č. 193/2001 Sb. n. u. US:
Ústavní princip právního státu přxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxlehnout se na věrohodnost státu při plnění jeho závazků. Jestliže správní orgán nevystavil stěžovateli listinu o udělení státního občanství v důsledxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvní soud na princip přiměřenosti práva, který velí akceptovat splnění podmínky státního občanství i v tom případě, kdy k opožděnému vystavení osvědčexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xx11, č. j. 3 Ans 38/2010-122, č. 2363/2011 Sb. NSS:
Jestliže je odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podáno osobou, která tvrdí, žx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí i v případě, že odvolání vyhodnotí jako nepřípustné (§ 92 správního řádu z roku 2004). Pokud správní orgán vyřídí takové odvolání pouhým neformálníx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx2008 Sb. NSS:
I. Před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je v řízení vedeném podle správního řádu č. 500/2004 Sb. třeba vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu.
II. Bylo-li správní rozhodnutí, které nabylo právní moci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb., správním soudem zrušeno již za účinnxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx,
a contrario
).
Rozsudek NSS ze dne 15. 3. 2010, č. j. 8 Ans 1/2009-72, č. 2258/2011 Sb. NSS:
V řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu podlx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a soud přesto svým rozhodnutím konstatoval nečinnost a uložil mu povinnost vydat rozhodnutí, Nejvyšší správní soud rozsudek zruší a vrátí věc krajskéxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu lze považovat za řádné vyčerpání prostředku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní proti nečinnosti učiněné již před uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 80 odst. 3 věta druhá správního řádu z roku 2004, pokud je již ke dnx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxladová poznámka:
Správní řízení vychází obecně ze zásady dvojinstančnosti, kterou významně doplňuje možnost přezkumu správních aktů ve správním xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx
x
xx xxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x dvou instancí ve správním řízení a dvou instancí ve správním soudnictví), s přihlédnutím k tomu, že jako další instance bývá (nesprávně) chápána možnoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxanoví jinak, může účastník správního řízení podat proti rozhodnutí správního orgánu opravný prostředek, zde odvolání. Některé osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu o svědečném).
Odvolání nemůže podat účastník správního řízení, který se tohoto svého pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxe úpravu práva statutárního orgánu právnické osoby podat odvolání proti rozhodnutí učiněnému ve správním řízení, jímž má být omezena způsobilost práxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xroblémy z praxe, zejména bankovního práva, neboť nebylo vždy zcela jasné, zda se např. představenstvo banky může odvolat proti uvalení nucené správy.
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxnámku uvedenou u § 140.
Závěr č. 64 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.11.2007:
Způsob vyřízení podání označexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, posuzuje se toto podání jako nepřípustné odvolání. O případném účastenství osoby, která odvolání podala, se samostatně nerozhoduje.
Závěr č. 149 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na základě výzvy správního orgánu.
V případě, kdy na odvolání chybí podpis odvolatele a tento nedostatek nebyl odstraněn ani na zá