183/2006 Sb.

Stavební zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx
ČÁST PRVNÍ
ÚVOxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Toto ustanovení vymezuje předmět působnosti (věcnou působnost) stavebního zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxé správy (§ 4-17), třetí část - Územní plánování (§ 18-102), čtvrtá část - Stavební řád (§ 103-157) a pátá část - Společná ustanovení (§ 158-184). Šestou čxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a to diferencovaně. Struktura zákona je xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů (dále jen „zák. č. 50/1976 Sb.“), a to jak, pokud jde o označení některých jeho nových částí (část první a druhá zákona), tak o obsah stávajícícx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx plánovací informace; § 24 - kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost; § 77 - druhy územních rozhodnutí; § 78a - veřejnoprávní smlouva naxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí řízení; § 95 - zjednodušené územní řízení; § 96 - územní souhlas; § 96a - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměrxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xerénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení; § 105-107 - ohlášení; § 108-115 - stavební řízení; § 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx7 - užívání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x provádění staveb; § 162 - evidence územně plánovací činnosti; § 169 - obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek; § 170 - účely vyvlastnění; § xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
§ 14, § 5, § 9, § 10 a § 20-22, příloha č. 1 k zákonu č. 100/2xxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxě, ve znění pozdějších předpisů, § 15, § 10-12, § 20-22a
x xx xx xx xx xxx x xx xxxxx xx xxvn. zák. a příloha č. 2 k živn. zák. (Živnosti vázané - Projektová činnost ve výstavbě, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
zákon č. 513/19xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. § xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
vyhláška č. 398/2009 Sb., OTPI, o obecných technických požadavcích zabezxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx06 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Toto ustanovení vymezuje základní pojmy a kategorie stavebního zákona.
V oblasti územního plánování jsxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xezastavitelný pozemek [§ 2 odst. 1 písm. e) zákona], nezastavěné území [§ 2 odst. 1 písm. f) zákona], zastavitelná plocha [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona], vexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx
V oblasti stavebního řádu jsou to např. pojmy: stavební pxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§ 2 odst. 2 písm. e) zákona], stavba [§ 2 odst. 3 zákona], změna dokončené stavby - nástavba, přístavba a stavební úprava (§ 2 odst. 5 zákona), změna stavbx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxízení (§ 3 odst. 2 zákona), staveniště (§ 3 odst. 3 zákona), údržba (§ 3 odst. 4 zákona) a nově, s účinností od 1. 1. 2013, pojem „stavební záměr“ (§ 3 odst. 5) xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xymezeny buď shodně s právní úpravou platnou do 31. 12. 2006, např. nástavba a přístavba [srov. § 139b odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Sb.], nebo jde sxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxx x xxsm. c) zák. č. 50/1976 Sb.] a stavební pozemek (srov. § 139b odst. 15 zák. č. 50/1976 Sb.).
xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxva nevymezovala, i když s nimi pracovala, jako např. terénní úpravy, informační a reklamní zařízení, údržba, resp. udržovací práce atd. Jejich příklaxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxterá ustanovení stavebního zákona (dále jen „ÚSŘ“)]. Tyto pojmy právní úprava před 1. 1. 2007 pouze používala (srov. např. § 71 odst. 1 a 2 zák. č. 50/19xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonu, tedy vyžadují nějaké povolení stavebního úřadu. To se např. týká § 71 odst. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Sb., pokud jde o terénní úpravy a zařízení, a § 55 oxxxx x x x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí obsahu některých pojmů uvedených v § 2 zákona [viz např. odst. 1 písm. g), odst. 1 písm. h), odst. 2 písm. k) bod 2., odst. 3, odst. 6] a doplnila nově vloženxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) a stavební záměr (viz výše odst. 5 v § 3 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 1 písm. a)
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxv změna ve využití území [viz např. § 77 písm. b) a § 80 odst. 2 a 3 zákona], ale i umisťování staveb [viz např. § 2 odst. 3 a 5 zákona a § 77 písm. a) a § 79 zákona] a jxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxkladních úkolů územního plánování [§ 19 odst. 1 písm. c) zákona]. Mezi další úkoly územního plánování patří např. stanovovat podmínky pro provedení xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí provádění změn v území - etapizaci [19 odst. 1 písm. f) zákona].
K odst. 1 písm. b)
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxav. zák. č. 50/1976 Sb.), když jedinou významnější odlišností je, že za stavební pozemek již zákon nepovažuje pozemek zastavěný hlavní stavbou. Vymezxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxko „stavební pozemek“,, jednak „zastavěný stavební pozemek“ [§ 2 odst. 1 písm. c)], i když ani z jeho definice zcela jednoznačně nevyplývá, že by jím byl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx dosav. stav. zák. č. 50/1976 Sb.). K odst. 1 písm. c)
K odst. 1 písm. c)
Pojem "zastavěný stavební pozemek" ve své definici odkazuje především na evidexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx tyto parcely jsou zpravidla pod společným oplocením a tvoří (vzájemně) souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxí podle druhů na: 1. ornou půdu, 2. chmelnice, 3. vinice, 4. zahrady, 5. ovocné sady, 6. trvalé travní porosty (všechny tyto pozemky jsou naposledy citovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxoří [pozn.: pojem „nádvoří“ definuje § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jinxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)] a 10. ostatní plochy.
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxzen v katastrální mapě a označen parcelním číslem“. Podle § 27 písm. c) katastrálního zákona se stavební parcelou rozumí „pozemek evidovaný v druhu poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle § 27 písm. g) katastrálního zákona se výměrou parcely rozumí „vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí“, podle § 27 písm. k) katastrálního zákona se budovou rozumí „nadzemní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xísm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“)], podle § 27 písm. l) katastrálníxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné a evidenční nepřiděluje, poxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
Lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xejsou stavebními parcelami, a to zpravidla pod společným oplocením tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami“.
K odst. 1 písm. k)
Pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxky, 2. stavby a 3. zařízení. Pojem zařízení zde má, jak je patrné z dále uvedeného příkladmého výčtu, odlišný význam od pojmu "zařízení", jak jej definujx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xechnickou infrastrukturu, bod 3. občanské vybavení a bod 4. veřejné prostranství. U prvních tří z těchto čtyř kategorií jsou uvedeny příkladmo vždy něxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady (bod 2.), stavby a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, zdravotní a sociální služby, kuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xbod 4. - viz další výklad). Společnou podmínkou pro to, aby šlo o veřejnou infrastrukturu, pak je u všech čtyř kategorií to, že musí být (rozumí se předevšxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxx subkategorii veřejné infrastruktury byly s účinností od 1. 1. 2013 doplněny v dosavadním výčtu takových staveb „stavby ke snižování ohrožení území žixxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, když jejich absence v tomto ustanovení ne - umožňovala dosud pozemek pro jejich realizaci v případě potřeby vyvlastnit, jestliže nebylo možné o jeho zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x budování opěrných zdí proti možným sesuvům půdy apod.).
K odst. 1 písm. k) bod 4.
Pojem "veřejné prostranství" je zahrnut pod souhrný "obecnější" pojxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. o obcích"). Podle § 34 zák. o obcích se veřejným prostranstvím rozxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru".
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví), ale pouze ona uváděná všeobecná přístupnost bez omezení. Veřejným prostranstvím tak může být v konkrétním případě i pozemek v soukroméx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxsobem; buď právně tak, že na jeho hranici vlastník umístí tabulku např. „Soukromý pozemek - vstup zakázán“ apod. (a tak jej právně „znepřístupní“), nebx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xozemek „přístupný každému bez omezení“, a že tudíž nejde o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice. Pro účely zákona se však veřejné prostransxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x2. 2006 (srov. § 108 odst. 2 věta druhá zák. č. 50/1976 Sb.) podstatně podrobněji, a to s použitím pojmu „veřejná infrastruktura“ (jako stavba pro veřejxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojmu „územně plánovací dokumentace“ viz § 2 odst. 1 písm. n) zákona a k pojmu „vydání územně plánovací dokumentace“ viz § 41, § 54 a § 69 zákona.
K odst. 2
Toto ustanovení vymezuje, kromě pojmu „pořizovatel“, některé zákxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ale nedefinovala, jako např. pojem „stavebník“ [písm. c)]. Tento pojem právní úprava platná do 31. 12. 2006 používala [viz např. § 59 odst. 1 písm. a), § 7x xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx se rozumí též „investor“ a „objednatel“ stavby [srov. § 139 písm. d) zák. č. 50/1976 Sb.]. Dále jde o pojmy „stavební dozor“ [písm. d)] a „obecné požadavxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxl", který při její realizaci zabezpečí...“. Pojem stavební podnikatel dosavadní právní úprava nevymezovala. Rozumí se jím „osoba oprávněná k provádxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhou být zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živn. zák."), a zákon č. 513/19xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xivn. zák.
K odst. 2 písm. c)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, jakož i jejího právního nástupce, a dále osobu, která stavbu provádí, pokud nejde o stavebnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [srov. § 139 písm. d) zák. č. 50/1976 Sb.] dodává, že stavebníkem se rozumí též „investor“ a „objednatel“ stavby, když zákon dále používá výhradně pojex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx absenci zákonné definice často v literatuře a praxi vykládán např. jako „osoba, které má k připravované stavbě vzniknout vlastnické právo“ apod.; tj. xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx se ve výstavbě používal a alespoň neformálně i nadále v praxi používá pro označení osoby, pro kterou se stavba provádí, resp. připravuje a provádí, popřxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. vyhl. č. 105/1981 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo "organizace, která stavbu připravuje a zajišťuje", zatímco vyhl. č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb, kladla důraz na to, že jde o "organizaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xedy ve smyslu zákonné definice nejen osoba, která pro sebe buď „teprve“ žádá o vydání stavebního povolení (tedy bylo na základě její žádosti již alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáním stavebního povolení, resp. stavební povolení již nabylo právní moci) a získala tím v druhém případě již oprávnění stavbu realizovat. Jde tedy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xýt stavební povolení z tohoto důvodu vydáno, ale která je právním nástupcem původního, popřípadě předchozího, resp. dosavadního (v případě opakovanxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxdu vlastnického práva k rozestavěné stavbě, když k této změně v osobě stavebníka může dojít ještě i před zahájením stavby, jestliže dojde k přechodu vlaxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxad), ale již poté, kdy byla alespoň podána žádost o stavební povolení. Pokud jde o přechod vlastnického práva k rozestavěné stavbě, může k němu dojít až v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxní pod bodem 24) až tehdy, kdy „stavba jako věc ve smyslu práva vzniká, tj. v okamžiku, kdy je již jednoznačným a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxmentář k § 115 zákona). Pokud jde o užívání pojmu „stavba“, je proto třeba rozlišovat stavbu ve smyslu stavebněprávním a občanskoprávním (viz další výkxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx
x
xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x určité (konkrétní) osobě, ale k určité věci (zde buď k pozemku, nebo ke stavbě) a s přechodem vlastnického práva k pozemku nebo stavbě přechází stavební xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíka). Dále tak opravňuje a současně zavazuje (viz podmínky pro provedení stavby - § 115 odst. 1 zákona) nového vlastníka namísto původního (předchozíxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xízení (tedy i stavebníka), když tato skutečnost vyplývá již z toho, že jde právě o tento typ správního aktu (rozhodnutí), když obecně je tato „vlastnostx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. ř.“), podle kterého: „Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx které splňují stanovené podmínky (viz výše).
Za stavebníka se kromě osoby, pro kterou se stavba provádí (investora, objednatele), považuje i osoba, která stavbu, terénxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxiz § 2 odst. 2 písm. b) výše a § 160 odst. 1 a 2 zákona a komentář k těmto ustanovením]. Za stavebníka se tak považuje kromě „osoby, která pro sebe žádá vydání sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxm o osobu, která stavbu (stavební činnost) provádí bez potřebného povolení stavebního úřadu, tj. osobu, která provádí tzv. černou stavbu [viz § 129 odsxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu, tj. o toto povolení nežádala, a není tudíž „stavebníkem“ podle 1. části komentovaného ustanovení. I tato osoba je považována za stavebníka ve smyxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxavebník.
K odst. 2 písm. d)
Obsah pojmu „stavební dozor“ byl fakticky i právní úpravxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xprava (v některých ustanoveních - viz dále) shodně označuje (charakterizuje) jako „odborný dozor“, nebyla pouze takto výslovně označena. Nebylo jen xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxána jako „kvalifikovaná osoba“ - viz shora citované ustanovení zák. č. 50/1976 Sb.) tato osoba musí mít, aby mohla vykonávat uvedenou činnost. Výraz „sxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x a 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Nová právní úprava požaduje pro osobu, která má vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby svépomxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxovádění staveb. Vzhledem k nepříliš šťastné (srozumitelné) gramatické formulaci tohoto ustanovení vzniká již na první pohled otázka, zda uváděnou txxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx že požadavek 3 let praxe při provádění staveb se vztahuje pouze na osobu, která bude mít střední vzdělání. V opačném případě by, alespoň pokud jde o prováxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxáním, požadovala (měla požadovat) jako součást její kvalifikace pro výkon stavebního dozoru praxe v oboru provádění staveb, musela by být vzhledem k uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autoriz. zák.“) a tam stanovexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Toto ustaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxemí [viz vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OVÚ“), která provádí především ustaxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxké požadavky na stavby. Dále pod pojem „obecné požadavky na výstavbu“ patří technické požadavky na stavby stanovené v současné době celkem třemi dosavxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jen „OTP“), která s účinností od 26. 8. 2009 nahradila dosavadní (dřívější) vyhlášku OTP - vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxx x xxxxá platí na celém území České republiky, s výjimkou hl. m. Prahy, a vyhl. č. 26/1999 xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x. 1. 2000, a to pouze na území hl. m. Prahy, kde nahradila dřívější vyhlášku č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „OTPI“, která s účinností od 18. 11. 2009 nahradilx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxanovení uvádí okruh osob, na které se vyhláška vztahuje, tj. vymezuje její působnost, neboli stanoví, pro jaké osoby musí být zajištěno „bezbariérové xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxjícími dítě v kočárku či dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Celá tato xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanovení).
K odst. 3
Základní pojem stavebního zákona - „stavba“ - je v zákoně charakterizován (pozn.: vzhledem k použité formulaci nelze mluvit o definici ve vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxí úpravě platné do 31. 12. 2006 (srov. § 139b odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.) [na rozdíl od vyhl. č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxále jako „každé stavební dílo“ (viz formulace „stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetelx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxsněna a doplněna především v tom smyslu, že musí jít o dílo „vzniklé stavební nebo montážní technologií“, a to i nadále bez zřetele na stavebně technické xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnstrukce“.
Shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139b oxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Zcela nově však je od 1. 1. 2007 stanoveno, že „stavba, která slouxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxí nové třetí věty v § 2 odst. 3 zákona, podle které: „Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ Tím byla tato kategorie s účinností od 1. 1. 2xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu „stavba“, když jde o výrobky, které svojí povahou (resp. přesněji způsobem svého vzniku) nejsou stavbami, ale slouží ke stejným účelům, k jakým sloužx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxují, zatímco do 31. 12. 2012 tomu tak nebylo a šlo o samostatnou kategorii, tj. o „díla“, která pochopitelně také nebyla stavbou a ani se za ni, na rozdíl od xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxm do 31. 12. 2012).
K pojmu „výrobek plnící funkci stavby“ viz také blíže
judikatura
k tomuto ustanovení - bod č. 20, kde je citován (do textu judikátu je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx změna (zařazení kategorie výrobků plnících funkce stavby s účinností od 1. 1. 2013 mezi „klasické“ stavby) také zdůvodněna. V případě výrobků plnícícx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxuze „osazeny“, nebo zda jsou montovány až přímo na staveništi, pouze z dílů vyrobených (dodaných) výrobcem. Je nesporné, že v obou případech na ně musí bxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxmé, že zákon v komentovaném ustanovení používá pojem „stavba“ ve smyslu výsledku stavební činnosti (předchozího procesu stavění), nikoliv jako oznaxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrovádění stavebních a montážních prací“, resp. „provádění stavby“ - viz např. § 2 odst. 2 písm. b) a d), § 3 odst. 3 a další ustanovení zákona a komentář k těxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Předchozí právní úprava ani platný zákon tento pojem nijak komplexně (vyčerpávajícím způsobem) nevymezují (necharakterizují), když v komentovanxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxební nebo montážní činnosti“, když „montážní činností“ se rozumí samozřejmě „stavební montáž“ (na rozdíl od jiných možných typů montáže) (pozn.: je vxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xožné také dovodit, že o „stavební montáž“ jde tehdy, když jejím výsledkem má být právě „stavební“, a nikoliv „jiné“ dílo, např. výrobek vznikající stroxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxební technologie (stavební činnosti jako takové), která je tak obecnějším pojmem. Tato charakteristika (požadavek, že stavba musí vznikat s použitíx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx o stavební dílo bez zřetele na použité stavební výrobky a materiály, účel a dobu trvání. Je proto třeba obsah pojmu „stavební dílo“, resp. jeho základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdit v jejich úplnosti. Jde o stanovení základních (zcela nezbytných) znaků, bez kterých by žádné stavební dílo (ani to nejjednodušší) nemohlo vzniknoxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti sledující určitý cíl [stavebním dílem, tedy stavbou, tak nemůže být např. jen náhodné, ale ani záměrné pouhé „nahromadění“ (složení) stavebxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxeriálem může být, v závislosti zejména na typu, účelu a místu stavby, prakticky cokoliv.
c)
Použití stavební nebo montážní technologie k jeho vzniku [xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxmbinaci obou (viz poznámka výše), jen velmi obecně a jistě zjednodušeně vyjádřeno rozumět „soubor určitých znalostí a dovedností (postupů) nutných kx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupy) třeba nebyly (k „technologii stavění“ viz blíže např.
judikatura
k tomuto ustanovení - zejména body č. 2, 4, 9 a 18).
d)
Účel, ke kterému má staxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxtím alespoň neuvažoval, k jakému účelu bude toto dílo po svém dokončení sloužit) [pozn.: lze konstatovat, jak uvedeno již výše, že právě účelem užívání xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx].
e)
Stavební pozemek (resp. nejobecněji vyjádřeno jakékoliv místo, na němž bude stavba prováděna, umístěna), když stavba může být v zásadě xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxto shora uvedených pět znaků lze považovat za základní (nezbytné) znaky stavebního díla, tj. stavby, bez jejichž „naplnění“ v každém konkrétním přípaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxmu“ znaku (viz dále), s vědomím, že oba tyto „pracovní“ výrazy by mohly být jinak „samy o sobě“ poněkud zavádějící.
Z výše uvedeného také vyplývá, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxtčeny veřejné zájmy.
Tento znak by bylo možné považovat za šestý (materiální) znak stavebního díla, má-li toto podléhat stavebnímu zákonu. K této proxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x x x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xx
Pokud jde o „klasifikaci“ staveb podxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxé. Logicky pak platí, že všechny stavby, které nejsou stavbami dočasnými (rozumí se, že nesplňují požadavek definice dočasné stavby uvedený v zákoně)x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv odvolatelné“ apod., jak byly často různé „provizorní“, v dnešním slova smyslu „dočasné“, stavby v minulosti běžně označovány; šlo např. o plechové gxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí těchto staveb odpovídalo i stavebně technické provedení takových staveb; tyto stavby obvykle neměly žádné základy, a byly proto velmi snadno odstraxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Stavby dočasné, tj. ty, u kterých zákon předem omezil dobu jejich trvání, lze rozdělit na dvě základní kaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxací) stanovil konkrétně přesně určenou lhůtou dobu jejich trvání. Příkladem dočasné stavby prvního typu je např. stavba zařízení staveniště, u kteréxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxení nebo různé výstavní pavilony apod. Doba trvání zařízení staveniště a lešení určeného k provádění konkrétní stavby jako dočasných staveb vždy končx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxna a komentář k tomuto ustanovení), okamžik, který stavební úřad jako okamžik dokončení stavby stanoví, a v případě, že stavba kolaudačnímu souhlasu pxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí a analogicky i opatření (v případě kolaudačního souhlasu nejde o správní rozhodnutí ve smyslu části druhé a třetí spr. ř.), viz § 122 odst. 3 zákona a § 71 xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxl pavilon určen a stavebním úřadem povolen. U těchto staveb není logicky doba jejich trvání v příslušném povolení uváděna, neboť jednoznačně vyplývá zx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřad u nich „předem omezil dobu jejich trvání“. Tak tomu v těchto případech není (stavební úřad u nich neomezuje předem dobu jejich trvání „přímo“ - výslxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxa a který je vždy v rozhodnutí stavebního úřadu u každé stavby „přímo“ (výslovně) stanoven; v těchto případech pak účel stavby vyplývá již z jejich samotxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxicky vždy o dočasné stavby ve smyslu zákonné definice (tj. stavební úřad u nich předem omezil, byť nevýslovně, dobu jejich trvání), a stejně tak je nespoxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Skutečnost, že i tyto stavby patří do kategorie staveb dočasných, nebyla v dosavadní praxi nikdy zpochybňována.
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxnkrétní lhůtou, může být tato lhůta v praxi stanovena pevným datem, např. „Stavba se povoluje jako stavba dočasná do 31. 12. 2015“, nebo dobou určenou, oxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx x xx xěsíců - od právní moci tohoto rozhodnutí.“ V obou uvedených případech jsou nezpochybnitelné dvě zásadní věci: že jde o stavbu dočasnou a kdy končí doba jxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx dočasné stavby skončí, není třeba zjišťovat, ale je vždy přímo uvedeno ve výroku příslušného rozhodnutí. Charakter dočasné stavby však stavbě nepropxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx této doby jedním ze dvou výše uvedených způsobů.
Důležitým rozdílem oproti předchozí právní úpravě je, že podle § 92 odst. 1 zákona u stavby dočasné je od 1. 1. 2007
oblixxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnovení). Před účinností zákona mohla být doba trvání dočasné stavby stanovena až v povolení stavby (ohlášení, stavební povolení).
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm, je stavba pro reklamu.“ Toto ustanovení, které předchozí zákonná právní úprava neobsahovala a vůbec pojem „stavba pro reklamu“ nepoužívala, spolu x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxační a reklamní zařízení jako dvě zásadně odlišné kategorie stavebního zákona.
To jednoznačně vyplývá z toho, že součástí charakteristiky pojmu „inxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x stavbu podle § 2 odst. 3 zákona.“ - k pojmu „informační a reklamní zařízení“ viz komentář k § 3 odst. 2 zákona). Z výše uvedené charakteristiky pojmu „stavxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, tj. musí být stavebním dílem (viz výše) s výjimkou případu uvedeného v § 3 odst. 2 věta třetí zákona (viz komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 4
Shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139 písm. a) zák. č. 50/1xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a nově i „změna dokončené stavby“ (viz § 2 odst. 5 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Toto na první pohled poměrně „nenápadné“ ustanovení má pro aplixxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové stavby, nástavby, přístavby, (nových) stavebních úprav, udržovacích prací, terénních úprav atd., ale i jen zahájení jakékoliv takové činnostix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy či stavebních úprav na stavbě, zahájení hloubení výkopu nebo naopak zahájení navážení zeminy jako terénní úpravy atd., jde tedy ve všech těchto přípaxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xhápána (logicky) zcela odlišně. Tyto dva významy pojmu „stavba“ je proto třeba vždy podle okolností konkrétního případu zásadně rozlišovat. K tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxrií), kterými jsou: 1. nástavba, 2. přístavba a 3. stavební úprava, zůstává i po 31. 12. 2006 beze změny. Pouze v případě stavební úpravy bylo jako její spxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxm]. Změnou dokončené stavby se, jinak vyjádřeno, rozumí změna proti existujícímu právnímu stavu stavby [proti kolaudačnímu rozhodnutí podle právní xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx6 - viz § 85 zák. č. 50/1976 Sb. nebo § 126 zákona, proti oznámení (rozumí se proti obsahu oznámení) záměru započít s užíváním dokončené stavby - viz § 120 xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxm případě konkrétně mezi nástavbou a stavební úpravou) v rámci základního pojmu „změna dokončené stavby“ stále zcela jednoznačné, např. v případě půdxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnější výškové ohraničení stavby, či nikoliv“. Interpretační problémy zde působí použití dvou různých pojmů (formulací) v ustanoveních pod písm. a) x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby“. Není shoda v tom, zda pojmy „výška“ a „výškové ohraničení“ jsou zcela obsahově ekvivalentxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxv. Tato změna tak může být v praxi stavebními úřady stále posuzována jednou jako „pouhá“ stavební úprava, jindy jako nástavba. Správné rozlišení mezi uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí dále).
K odst. 5 písm. a)
Nástavbou se i nadále [srov. § 139b odst. 3 písm. a) zák. č. 50/1976 Sb.] rozumí jakékoliv zvýšení stávající stavby, když přixxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
V případě přístavby, která je i v novém zákoně definována zcela shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139b odst. 3 písm. b) zák. č. 50/1976 Sb.], nexx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxerým jsou typicky dveře nebo podávací okénko z kuchyně do jídelny apod. Provozním propojením mohou být i inženýrské sítě (např. vodovodní nebo kanalizxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xílny apod.).
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx shoda na tom, zda je lze za „provozní propojení“ považovat, či nikoliv, a v praxi se proto bude možné i nadále setkávat s oběma názory tak, jako tomu bylo za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhnická kategorie“ a vykládán jak v „užším“, tak „širším“ slova smyslu.
K odst. 5 písm. c)
Stavební úprava je i nadále vymezenx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxní úpravu, jde-li o změnu dokončené stavby, tak je, že po provedené změně stavby musí být zachováno dosavadní „vnější půdorysné i výškové ohraničení“ sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesmí jít ani o nástavbu, ani o přístavbu, ale ani o odstranění (ubourání) části stavby.
Stavební úpravou tak v pozitivním vyjádření i nadále budou typxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxní stávajícího v obvodové stěně stavby), vnitřní dispoziční změny stavby (zřízení nebo naopak vybourání příčky v jednotlivých místnostech, prostorxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxkoliv podmínky jako v případě „klasické“ stavební úpravy, i zateplení pláště stavby. V tomto případě jde spíše než o výslovnou změnu oproti stávající pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvby je stavební úpravou, byť to nebylo explicitně vyjádřeno a z hlediska zákonné charakteristiky (konkrétně požadavku na zachování vnějšího půdorysxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxi vyskytovaly názory, že jde o údržbu. Doplnění komentovaného textu do platné právní úpravy tak jen jakékoliv případné další diskuse o charakteru těchxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxadě zateplení pláště stavby jde o stavební úpravu
sui generis
, která na rozdíl od všech tradičních stavebních úprav (viz výše) nemusí splňovat pro ně nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxnitř“ celé kategorie stavebních úprav rozlišit dvě „subkategorie“: jednak dosavadní „tradiční“ stavební úpravy (viz příklady uvedené výše) a jednax xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Zateplení pláště stavby je stavební úpravou vždy, a to bez ohledu na konkrétní (stavebně technický, resp. jakýkoliv jiný) způsob provedení. Posouzexx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxn) stavby a na stanovisku stavebního úřadu, i když zákon na rozdíl od rozlišení (určení), zda se v konkrétním případě jedná o stavbu pro reklamu nebo reklxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx x xxxxxo případech o stavební úpravu, je, že tato změna dokončené stavby musí vždy plnit funkci „zateplení pláště stavby“, což je nepochybně otázka svojí povaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Shodně s předchozí právní úpravou (srxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se např. proti některým podmínkám stavebního povolení) nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, např. změna ve způsobu provádění stavby, jxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxázka, kdy (nejdříve) může být povolena změna stavby ještě před jejím dokončením. Odpověď na ni je však s účinností od 1. 1. 2013 obsažena v § 118 odst. 1 posxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x9. K této otázce viz také literatura k tomuto ustanovení - bod 2.
Toto nové ustanovení, které nabylo účinnosti 1. 1. 2013, je nepochybně důležitým a vítxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxeré dosud sporné případy v praxi (viz např. dosavadní poměrně časté nejasnosti, zda provedenou změnou dokončené stavby dochází v konkrétním případě k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxni 2. nadzemního podlaží, aniž by byl jakkoliv spojen s pozemkem nad kterým se nachází; tyto a obdobné případy by měly být v současné době s použitím nové dxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxničení“ (tj. „zastavěné plochy“) stávající stavby, či nikoliv. V prvním případě bude provedená změna přístavbou, ve druhém pak „jen“ stavební úpravoxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé stavby v rámci této kategorie.
Judikatura
Poznámka xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxí příliš rozsáhlá (viz body 16-23 Přehledu), uvedena i starší
judikatura
, z doby před rokem 1945 (konkrétně z období let cca 1880 až 1940), a to zejména prx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovaných názorů (stanovisek) na tuto kategorii vidět dosavadní vývoj pojmu „stavba“, resp. v návaznosti na něj i s ním souvisejících některých dalších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxm dílem, argumentováno již pouze novější judikaturou.
1. Stavbou rozuměti jest pouze prostor podle umění stavitelského zděmi obklíčený.
Nález z 10x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxí obsahu tohoto pojmu (srov. § 2 odst. 3 zákona), když za stavbu je třeba považovat i stavby, které nepochybně nelze označit za prostor zděmi obklíčený, nxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxle použitelná je jistě charakteristika „podle umění stavitelského“, kterou by bylo možné s použitím dnešní terminologie nahradit formulací „stavebxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jejíž korektní provádění předpokládá jistou míru stavebně-technických znalostí a jež pro svou povahu jest způsobilá se veřejných zájmů dotýkati. Zaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx 082/1918, srov. Budw. č. 13. 059/1899
Pozn.:
Toto vymezení pojmu „stavba“ je v podstatě jenom jiným vyjádřením vymezení této kategorie uvedeným pox xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxle umění stavitelského...“, resp. „s použitím stavební nebo montážní technologie“.
3. Důkladnost není pojmovým znakem stavby.
Nález z 19. října 19xxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozměrů (6 m dl. a 7 m vys.), jejíž postavení vyžaduje technických znalostí, jest třeba povolení.“
Nález z 6. července 1899, č. 5589, Budw. č. 13. 059/189x
xxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xyžaduje stavebního povolení po rozumu § 27 st. ř.
Nález z 19. října 1927, č. 17. 478, Boh. č. 6815/1927
Pozn.:
Podle § 27 zákona ze dne 8. ledna 1889 č. 5 zx xx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxkož i k tomu, aby ve staveních již zřízených provedly se změny podstatné, potřebí jest povolení úřadu stavebního.
6. K zřízení nové dřevěné kolny jesx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu.
Nález z 24. února 1886, Budw. č. 75, Budw. 2935/1886
8. „Postavení dřevěné tabule na dřevěných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxího řádu nelze pokládati jakoukoli uměle přivoděnou změnu terénu, jako je vykopání jámy, vyhloubení struh nebo zřízení náspu apod., nýbrž pouze změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu apod.) vytvoří nový stavební objekt.
Nález z 25. října 1935, č. 18. 927, Boh. č. 12. 091/1935
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxbo používání osobní zdviže v obytné budově jest stavební věcí.
Nález z 2. června 1914, č. 2875, Budw. č. 10. 310/1914
11. Stavba silnice není stavbou ve sxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxědčuje ustanovení § 121 st. ř., pro svou provisorní povahu nejsou z dosahu stavebního řádu vyloučeny.
Nález z 19. října 1927, č. 21. 129, Boh. č. 6815/192x
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xakový ve stav. řádu obsažen není a z jeho ustanovení nedá se ani vyvoditi - není argumento a majore ad minus možno logicky uznati, že by zásadně nebylo vůbex xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svou časovou obmezeností znamená minus proti stavebnímu povolení definitivnímu. Nelze proto v tom, že rozhodnutím uděleno bylo straně dodatečné proxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxzorními stavbami lze tedy v dnešní terminologii chápat stavby dočasné ve smyslu § 2 odst. 3 věty druhé zákona - viz komentář k tomuto ustanovení.
14. Za nxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx2/1918
15. Za novostavby, přístavby a přestavby mohou se pokládati jen budovy a části budov, nikoliv však pouhé hrazení; proto při hrazení není třeba pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xak stavby, tak zařízení. Je-li objekt pro reklamu posouzen stavebním úřadem jako stavba, pak takový objekt podléhá režimu staveb podle stavebního zákxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx
xxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případu uvedeného v § 3 odst. 2 větě třetí zákona.
17. Pojem „stavba“ stavební zákon nedefinuje, s výjimkou náznaku definice v § 139b odst. 1 (pozn.: nyxx x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xrvání. Z tohoto ustanovení však nelze dovodit nic jiného než to, že jde-li již o stavbu, je nerozhodné, z jakého materiálu, jak důkladně je provedena, k jxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxjího spojení se zemí ve smyslu dělení věcí na movité a na nemovitosti podle občanského zákoníku. Určení toho, zda něco stavbou je nebo není, proto závisí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxení počínat libovolně, nýbrž musí respektovat existující kritéria, daná obecně uznávanou naukou, jakož i rozhodovací činností soudů. Z hlediska zákxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze dovodit, že za stavbu se považují „veškerá stavební díla“, tj. že stavba, má-li podléhat stavebnímu zákonu, musí být především, a to vždy, stavebníx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe, nebo není stavba. Konečně ani stavební zákon nedefinuje pojem stavby vyčerpávajícím způsobem a naprosto konkrétně, nýbrž ponechává prostor pro voxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe určitou míru stavebně technických znalostí a dovedností. Stavba přitom může vzniknout nejen tzv. mokrým procesem (zděním nebo litím), ale i pracemi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxvažovat nelze.
SbNSS 2/2004, č. 93
19. Lyžařský vlek, jehož mezilehlé podpěry oběžného lana i horní (vratná) a dolní (poháněcí) stanice jsou upevněny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxcím podklad a umožňujícím jeho narušení velmi jednoduše odstranit a napravit, je přemístitelnou stavbou, avšak nikoliv přenosnou stavbou ve smyslu § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxadní právní úpravy, platné do 31. 12. 2012, která používala pojem „přenosná stavba“, obsažený např. v cit. ustanovení (přenosné stavby, zařízení a konxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xovněž nezná ani pojem „přemístitelná stavba“ a neznala jej ani dosavadní právní úprava platná do 31. 12. 2012. Proto rozlišování přenosných a přemístixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx je dnes v zásadě každá stavba, zatímco za přenosnou lze považovat jen takovou, kterou lze přemisťovat s použitím pouhé lidské síly, tj. bez jakýchkoliv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx j) právní úpravy platné do 31. 12. 2012 - bude možné s účinností od 1. 1. 2013 zařadit do kategorie uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. o) zákona (viz komexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxhají stavebnímu zákonu. ]
SbNSS 3/2011, č. 2209
20. Pojmu „výrobek plnící funkci stavby“ je nutno rozumět tak, že se jedná o výrobek, který plní funkci, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvby ve smyslu stavebního zákona je to, že se jedná o výrobek umístěný na určitém, konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být i sixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvá. Bude-li silniční vozidlo umístěno na pozemku trvale a bude-li trvale plnit určitou funkci vyhrazenou zpravidla jen stavbám (např. bude sloužit k bxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxle či dlouhodobě, anebo nikoliv, bude nutno zkoumat v každém případě individuálně, podle konkrétních okolností, pokud osoba, která výrobek na pozemex xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtění předmětného výrobku na podezdívku (po jeho sejmutí z podvozku) (...), ale může se jednat právě i o vybudování přípojek sítí technického vybavení (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xomuto výrobku (...). [Pozn.: Tento
judikát
vychází vzhledem k době, kdy byl vydán - roku 2011 -, z dosavadního odlišení výrobku jako samostatné kategoxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xři posuzování jeho umístění, provedení z hlediska užívání k určenému účelu se na něj pohlíží jako na „klasickou“ stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona. Viz txxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stavbu (§ 2 odst. 3). Absence přímého vyjádření vyvolávala pochybnosti při posuzování, zda výrobek plnící funkci stavby podléhá stejnému režimu jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnící funkci stavby‘ s ohledem na to, že pro bydlení, rekreaci i další účely vznikají stavební nebo montážní technologií na staveništi, ale stále častxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (‚mobilheimy‘). Legální definici pojmu platný stavební zákon neobsahuje, pro účely praxe se pojem ‚výrobek plnící funkci stavby‘ vysvětluje za pomoxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xa vlastnosti staveb byly u těchto výrobků posuzovány ze stejných hledisek jako ‚klasické‘ stavby, neboť účinky jejich existence a užívání jsou v podstxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xx věci je nutno nejprve zodpovědět otázku, zda „zhotovení samostatného plynového etážového vytápění bytu“, jak byl předmět řízení označen ve správnícx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona). Nejvyšší správní soud k tomu předesílá, že stavbou ve smyslu stavebního zákona je v daném případě budova bytového domu (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé otázky vycházel z § xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považují i změny ve vytápění stavby, pokud se nejedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxápění bytu stěžovatelky lze považovat za změnu ve vytápění stavby, jak je výše uvedeno. I v tomto bodu musel dát soud za pravdu argumentaci uvedené v napaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovené zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, i zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (...). Je zřejmé, že vytápění jednotek v budově tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxřední vytápění tak sice je z hlediska zákona možné, je však vázáno na řadu technických podmínek a nelze je posuzovat izolovaně, bez zřetele na celkovou txxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxených orgánů). Lze tedy uzavřít, že zhotovení samostatného plynového etážového vytápění bytu stěžovatelky (...) je svým charakterem změnou stavby bxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxictví bytů k vydání stavebního povolení nutné, aby o změně stavby přijalo shromáždění společenství vlastníků usnesení se souhlasem všech vlastníků jxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxlka mýlí, pokud zřízení samostatného plynového vytápění považuje za změny a úpravy uvnitř bytu, které jsou výlučně v dispozici vlastníka jednotky a osxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxď, která je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, a stavební úprava zamýšlená stěžovatelkou by se tedy jejich práv bezprostředně dotkla. x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxakterem změnou stavby ve smyslu § 139b stavebního zákona (pozn.: nyní § 2 odst. 5 zákona). Z tohoto hlediska pak považuje Nejvyšší správní soud za zcela ixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxž nyní a k žádným důsledkům nedošlo. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že žádost stěžovatelky o stavební povolení nebyla zamítnuta z důvodů věcných, tjx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxou dle zákona považovány za změnu stavby, souhlas všech vlastníků jednotek v budově (...).
SbNSS 4/2008, č. 1522
22. Nejvyšší správní soud se dále zabýxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xředevším pak, zda je správný závěr městského soudu, že i v tomto případě je nutno vycházet z definice pojmu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx zákona obsahuje především legální definici pojmu „změna dokončených staveb“. Rozlišuje a) změny, jimiž se stavby zvyšují, b) změny, jimiž se stavby pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxavby a změny ad c) jako stavební úpravy. I když formulace tohoto ustanovení, zejména písm. c), není nejlepší a není např. použita formulace „stavební úpxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“, tedy i o definici pojmu „změna dokončených staveb“ za použití dalších, rovněž definovaných pojmů. Pojem „stavební úpravy“ v § 139b odst. 3 písm. c) stxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xotiž byl tento pojem v podstatě totožný s pojmem „změna dokončené stavby“. Ve stavebním zákoně jsou oba tyto pojmy používány, a to nikoliv jako synonymax xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxovídá nyní § 79 odst. 6 zákona: rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.) I v případě posledně uvedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxlní definice obsažené v § 139b odst. 3 písm. c) stavebního zákona (...). Především základním principům tvorby a výkladu právních předpisů by odporoval xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxdpisu. Tak tomu ani v daném případě není. Nic na tom nemůže změnit ani to, že § 56 včetně písm. g) stavebního zákona je bezesporu ustanovením speciálním, uxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxm ustanovení § 103 odst. 1 a § 108 odst. 1 zákona.)
SbNSS 7/2008, č. 1601
23. Pokud dojde k úplné výměně stožárů elektrického vedení, včetně nového zemníhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx „stavba“ z hlediska občanskoprávního. Stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon a jeho pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nikoliv tedy součást jiné věci). Stavba jako věc v právním smyslu je přitom věcí nemovitou nebo věcí movitou (...). Pro posouzení okamžiku vzniku stavxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tímto minimálním okamžikem je u nadzemních staveb, kterou je i posuzovaná budova, stav, kdy je již xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxstnická práva ke stavbě, jsou pro takto vytvořenou oblast vlastnických vztahů veškeré další stavební xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xokončovacích prací tak ke stavbě přiroste, stává se její součástí a vlastnicky náleží tomu, komu patřila stavba jako věc v okamžiku svého vzniku. Z podoxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xěcí ve smyslu práva tehdy, není-li již patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. U staveb obytných a staveb občanských tato zásada platí bexxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xro individuální rekreaci, stavby občanského vybavení a ve zcela převažující většině i stavby sloužící výrobním účelům zanikají vždy destrukcí obvodxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí obraz o dispozičním řešení původní stavby. Z hlediska posouzení otázky zániku původní stavby přitom není rozhodující objem nově zbudovaných konstrxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xoučást stavby původní. Pro posouzení zániku původní stavby je tedy v těchto případech významné to, co bylo odstraněno, nikoliv to, co bylo nově vybudovxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdí prvního nadzemního podlaží. Při úplné destrukci těchto obvodových zdí je nepochybné, že původní stavba zanikla. Při částečném zbourání těchto zdx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x x xxxxxné orgány
§ 79 odst. 2 - stavby, terénní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx územní řízení
§ 96 odst. 2 - stavby, terénní úpravy a zařízení, u nichž postačí územní souhlas
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
§ xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - ohlášení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
§ 119-127 x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jak vyplývá ze změn proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů, § 1, § 2 odst. 1, § 18 odst. 1, § 34
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1, § 2
zákon č. 131/2000 Sb.x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxvním městě Praze,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 55, § 56 odst. 1-3
vyhláška čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xx x x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x-3
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 4-7, § 10-14
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xx x xx x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění vyhlášeno pod č. xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxx xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 písm. a), b) x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxm. h) až k), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších přepisů, § 14
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 1
vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, § xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 5-7, § 9 odst. 1, § 10, § 19 písm. b) a příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., Vázané živnoxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxžití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 19, § 23
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Literatura:
1. Maxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx Vobrátilová, Z. K povolování změny stavby před jejím dokončením. Bulletin Stavební právo. 2011, č. 2, s. 33, 34.
3. Varhaník, J., Malý, S. Zákon o státnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xd 1. 1. 2007 definuje jak pojem "terénní úpravy" (odst. 1), tak "zařízení" pro účely stavebního zákona (odst. 2). Oba pojmy jsou na rozdíl od základního pxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxzení (v jejich případě jde výlučně o příkladmý výčet) pro účely stavebního zákona typicky považují, když v případě terénních úprav je nejprve použito oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xozitivně (formulace „terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí a odtokové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxe je zřejmé, že současná právní úprava považuje, na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2006 (srov. § 71 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.), za terénní úpraxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxka je nově pojmovým znakem terénních úprav, když podle dosavadní právní úpravy byla důvodem, pro který terénní úpravy podléhaly stavebnímu zákonu, alx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxající a nepodléhající zákonu.
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxav příkladmo uvádí jednotlivé typy terénních úprav. Formulace uvedená v komentovaném ustanovení zákona, která např. skladovací a odstavné plochy jaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxní, a již nikoliv tyto plochy samotné, je zřejmě nesprávná. Skladovací, odstavné a samozřejmě i další obdobné plochy mohou a nemusí být, a to v závislostx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třeba nejprve provést určitou „úpravu“ stávajícího terénu a teprve poté, kdy bude pozemek takto připraven (upraven), bude na něm možné zřídit např. odxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxat „terénní úpravy“ a „různé plochy“ (např. manipulační, odstavné, skladové, výstavné nebo prodejní apod.), podporuje svým systematickým členěním xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvením].
Správné rozlišení obou samostatných kategorií bylo podle předchozí právní úpravy zřejmé např. z § 5 odst. 2 dosavadní vyhlášky ÚSŘ (č. 132/1998 Sb.), xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxiz písm. c) téhož ustanovení] zřizování hřišť, skladovacích a odstavných ploch. Z obsahu citovaného ustanovení bylo zcela zřejmé, že v případech uvedxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxé rozlišení platná právní úprava, a to ani ve znění účinném od 1. 1. 2013, bohužel nerespektuje.
K odst. 2
Stavební zákon s účinností od 1. 1. 2007 definuxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xi jiná konstrukce a technické zařízení...“. Dále zařízení vymezuje negativně, když výslovně uvádí „pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3“ (rozumí se o sxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xa stavbu pro reklamu“.
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí“ v celé řadě dalších ustanovení, a to v rozdílných významech, např.: 1. § 79 odst. 2 písm. e) - podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro proxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách; 3. § 79 odst. 2 písm. o) - stavba do 25 m2 zastavěné plochy a ..., která souvisx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží do ..., jestliže neobsahují ... hygienická zařízení ani ... , neslouží k výrobě nebo ... a nejedná se o jaderná zařízení; 5. § 103 odst. 1 písm. e) bxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxniště neuvedené ... a některé další kategorie.
Z tohoto jen příkladmého výčtu je zřejmé, že zákon používá pojem „zařízení“ ve velmi odlišných významexxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxích, v nichž je použit (viz výše), nějak přímo vymezoval.
xxxxxxxx xxxxx xšak především rozlišuje „informační a reklamní zařízení“, které není stavbou ve smyslu § 2 odst. 3 zákona, a vedle něj také „stavby pro tyto účely“, i kdyx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxávní úprava platná do 31. 12. 2006 vůbec pojem „stavba pro reklamu“, resp. pro informaci nebo propagaci, nepoužívala. Tento výraz používaly a nadále poxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdních kategorií pak platná právní úprava stanoví, že zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu (v souladu s § 2 odst. 3 zákonx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. typická zařízení, která však budou-li mít celkovou plochu větší než 8 m2, budou vždy považována za stavby pro reklamu. To znamená, že budou podléhat stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x x04 odst. 1 písm. e) zákona a komentář k tomuto ustanovení].
Věta druhá komentovaného ustanovení stanoví, že v pochybnostech, zda se jedná o stavbu (rozumí se o stavbu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxý stavební úřad nejprve posoudit, zda se v konkrétním případě vůbec jedná buď o stavbu ve smyslu charakteristiky obsažené v § 2 odst. 3 zákona, nebo o zaříxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxriálu upevněné nejčastěji na štítových zdech domů nebo na lešeních tzv. horolezeckým nebo jiným obdobně jednoduchým způsobem. V těchto posledně uvedxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtranění, neboť nejde ani o stavbu, ani o zařízení, podléhají však v některých případech regulaci z hlediska předpisů na ochranu památek (viz přehled soxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxování vždy vycházet ze stavebně technického charakteru stavby, resp. zařízení.
Jako typický příklad „reklamního zařízení“ lze uvést především „klasický billboard“ umístěný na štítové zdi domu nebo na oploxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxely umisťované především v blízkosti dálnic, kdy panel (deska, tabule) obvykle velkých rozměrů (např. 10 × 6 m i více) je umístěn na vysokém ocelovém sloxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xlediska způsobu provedení) je zcela nepochybné, že jde vždy o stavby pro reklamu ve smyslu § 2 odst. 3 věta čtvrtá zákona, a nikoliv o reklamní nebo informxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxsto, na kterém se „provádí stavba nebo udržovací práce“, když dosud zákonem vymezen nebyl. Ustanovení týkající se staveniště jsou obsažena jen ve dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy OTPP (viz související předpisy k § 3 zákona). Obě tato ustanovení obsahují logicky pouze podrobnější požadavky na vybavení staveniště především z hlxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xx x x x x xxxxx x xx 3 zákona) ji charakterizuje nikoliv jejím obsahem, tj. tak, že by vymezoval, co se údržbou stavby rozumí, ale pouze jejím účelem, když stanoví, proč, zx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxžila její uživatelnost“). Tato charakteristika obsahující v této podobě tři dílčí charakteristiky udržovacích prací (resp. požadavky na udržovací xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxlní svoji zákonnou povinnost podle § 154 odst. 1 písm. a) zákona, stavební úřad postupuje tak jako doposud (a podle § 139 odst. 1 věta první zákona, když xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxní nápravy, tj. provedení konkrétních udržovacích prací, když se tím právní úprava této problematiky vrací k té, která platila do 31. 12. 2006 (srov. § 8x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxr“, když zákon taxativně stanoví, jaké kategorie se jím rozumí. Právní úprava platná do 31. 12 2012 používala pojem „záměr“ (srov. např. § 86 odst. 1 a 4, § xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ tak, jak jej definuje nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013. Jde tedy o souhrnný pojem, který nemá „vlastní“ obsah, ale zahrnuje v sobě pět základních kxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxm, resp. pojem „záměr“, pak zákon v dalších ustanoveních používá [srov. např. § 86 odst. 1 věta první, § 96 odst. 1 věta první, § 96 odst. 2 písm. a), § 96a - naxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxo ustanovení, § 118 odst. 1 věta druhá a další ustanovení zákona]. Bylo by možné jinak vyjádřit obsah pojmu „stavební záměr“ také tak, že jde fakticky vždx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxtura k tomuto ustanovení - bod 2.
Judikatura
Pokud v řízení o dodatečné povolení či odstranění stavby bylo zjištěno, že žalobce chtěl změnit tvar okxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona z roku 1976]. (Pozn.: Nyní § 129 odst. 2 až 6, ve spojení s odst. 7 zákona.) Umístění stavební sutě na předmětné pozemky nemusí samo o sobě - bez výše uvedxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxním zjištěním, provedeným správním orgánem I. stupně, podle názoru soudu vymezuje po stránce obsahové pojem „provádění terénních úprav“. Samotná skxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxze ze dne 17. 1. 2008, č. j. 11 Ca 91/2007-35.)
SbNSS 6/2008, č. 1581
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
§ 79 odst. 2 - stavby, terénní úpravy a zaříxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxačí územní souhlas
§ 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zaříxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnímu úřadu postačí
§ 105-107, ohlašování
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxisy:
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 19, § 23
zákon č. 61/1988 Sb., o horxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxx xxx
xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxe. Základní pojmy a kategorie stavebního zákona. Právní rádce. 2011, č. 7, příloha Praktická příručka, s. I-VIII.
2. Varhaník, J., Malý, S. Zákon o stxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
(Dotčené orgány)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 4
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány (odst. 1), dále stanoví charakter jimi vydávaných stanovisek (odst. 2), nově vloženým ustanovexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého orgánu předchozím stanoviskem a určuje, kdy mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska (odst. 4), stanoví, kdy se ke stanovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy (odst. 6), ukládá jim ve stanovených případech vydávat tzv. koordinovaná stanoviska a zároveň stanoví, kdy takové stanovisko vydat nelze (odst. 7), x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxx. 1
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x x x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xízení (§ 2-6 spr. ř.) využívat zjednodušující postupy a v řízení postupovat vždy tak, aby byly dotčené osoby co nejméně zatěžovány a nevznikaly jim zbytxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx první komentovaného ustanovení). Obdobnou povinnost ukládá obecně správním orgánům také správní řád, když uvádí: „Správní orgán vyřizuje věci bez zxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxá nejméně zatěžuje“ (§ 6 odst. 2 věta první spr. ř.).
3. Příkladem takových zjedxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho úřadu) jsou tyto postupy podle zákona v právní úpravě platné od 1. 1. 2013:
a)
§ 78 odst. 1 zákona - územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem zx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xahrazuje regulační plán;
c)
§ 78 odst. 3 zákona - stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území jednozxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xřad může podle § 96a spojit vydání územního souhlasu (§ 96 zákona) se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 106 zákona);
e)
§ 78 odst. x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxuvou (§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení;
f)
§ 78 odst. 6 zákona - stavební úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnek rozhodnout, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení;
g)
§ 95 odst. 1 zákona - za podmínek v tomto ustanovení stanovených rozhodne stavebnx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxáním stavby pro účel, pro který byla povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas pouze na základě tohoto posudku;
j)
§ 127 odst. 5 zákona - staxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxdchozích novel zákona (zák. č. 191/2008 Sb.) doplnila do původního textu zákona větu: „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxlatnění základních zásad výkonu veřejné správy obsažených v první větě tohoto ustanovení (zásady racionality a ekonomičnosti v postupu správních orxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxto postup je stavebnímu úřadu uložen jako povinný (viz formulace „stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní“), nikoliv pouze jako mxxxx xxxx x
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxínka (předmětem žádosti nebo ohlášení je „soubor staveb“ a jedna z těchto staveb je „stavbou hlavní“). Oba tyto pojmy jsou v praxi standardně (ustáleněx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxediska jejich užívání) a místně (prostorově) souvisejí. „Stavbou hlavní“ pak lze rozumět stavby, které svým účelem (svou funkcí) odpovídají funkčníxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxní svým účelem užívání a umístěním na pozemku souvisejí a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní (její „uživatelnost“) nebo doplňují základní funxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx) „rovnocenný“ význam z hlediska svého účelu, např. soustředěná zástavba jednoho typu stavby (typicky např. rodinné domy, garáže, rekreační chaty, zxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxeném pro zástavbu rodinnými domy bude stavbou hlavní rodinný dům a stavbami doplňkovými např. garáž, kůlna na zahradní nářadí, bazén, skleník, zahradxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou být „součástí“ stavby rodinného domu, typicky např. garáž, prostor pro ukládání nářadí, sklad ovoce, sauna, bazén apod.), když jejich umístěnx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxřejmě o stavbu jedinou, a nikoliv soubor staveb. Požadavek na projednání souboru staveb v „režimu stavby hlavní“ pak v praxi znamená, že konkrétní „povxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxolována, kdyby byla povolována samostatně.
K odst. 2
Toto ustanovení bylo nově zformulováno tak, aby byly v praxi odstraněny někxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré upravují působnost dotčených orgánů ve vztahu ke stavebnímu zákonu. Stavební zákon ani některé zvláštní zákony nedodržují zcela striktně pravidlxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxstupy (úkony), které nejsou správním rozhodnutím. Takovými úkony jsou podle stavebního zákona např. ohlášení stavby (souhlas s provedením stavebníxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxání kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona) apod. Obdobně je tomu podle některých zvláštních zákonů, když na druhé straně některé zvláštní zákony stanovxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxo rozhodnutí nebo o jiný úkon správního orgánu, nebo stanoví, že určitý správní orgán je v řízeních vedených stavebním úřadem dotčeným orgánem, ale již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtanoviska pro rozhodnutí i pro jiné úkony stavebního úřadu (souhlasy) a pro úkony autorizovaného inspektora podle stavebního zákona. Zároveň toto noxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů vyřešit shora uvedené ne - srovnalosti. Stanoviska vydávaná k politice územního rozvoje (viz § 31-35 zákona), zásadám územního rozvoje (xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxmním opatřením (viz § 97-100 zákona a komentář k těmto ustanovením) mají obdobnou povahu jako závazná stanoviska podle správního řádu (viz § 149 spr. ř.xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxé stanovisko, pro pořizovatele i pro příslušné zastupitelstvo závazné, když pořizovatel může při nesouhlasu s podmínkami uvedenými ve stanovisku poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzení ústředních orgánů státní správy, rozhodne x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Toto nově vložené ustanovení vyxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxou předloženou variantu samostatně a posouzení, která z předložených variant řešení bude optimální, bude ponecháno na příslušném zastupitelstvu obxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxní používáno při pořizování územně plánovacích dokumentací, nikoli tedy že by byla předkládána k posouzení dotčeným orgánům např. žádost o vydání úzexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejných zájmů nejvhodnější.
K odst. 4
Dotčený orgán již nemůže tak, jak se stávalo zx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xosavadního kolaudačního řízení, měnit. Stávalo se zejména, že dotčený orgán požadoval splnění dalších podmínek, aniž by takový požadavek vycházel z xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavebního povolení a nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za nichž bylo vydáno původní stanovisko, od kterého se chce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxstupovat může (viz věta první komentovaného ustanovení).
Je stanoveno, že pokud dotčený orgán tyto podmínky, které mu výjimečně umožňují uplatnit nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení má vztah k předchozímu odstavci. Obsahuje logickou zásadu vyjxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavku na nezbytnou rychlost a hospodárnost řízení vedených stavebním úřadem (v praxi půjde zejména o stavební řízení a řízení o odstranění stavby).
K oxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxost, a nikoliv, jak by bylo logické, povinnost dodržování svých podmínek také kontrolovat. Z použité formulace „stanou-li se tyto podmínky součástí.xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxčástí výrokové části rozhodnutí, resp. součástí jiného opatření stavebního úřadu, když závazné stanovisko dotčeného orgánu je podle § 149 odst. 1 sprx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxzný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu“ (územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby atd.). V těchto případecx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 7
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxčeným orgánem tentýž orgán veřejné správy a hájí veřejné zájmy v několika samostatných oblastech (typicky např. situace v oblasti ochrany životního pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxech dotčených veřejných zájmů, jež tento orgán hájí. Z použité formulace „vydává koordinované stanovisko“ lze dovozovat, že jde, tak jako v případě poxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxlné úvahy, zda tak učiní. Logickou podmínkou takového postupu je, že požadavky na ochranu jednotlivých dílčích zájmů nesmí být vzájemně v rozporu. V těxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxý útvar úřadu bude oním „svodným“ odborem a shromážděná „dílčí“ stanoviska vydá jako společné koordinované stanovisko).
K odst. 8
Toto ustanovení sxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. dojde-li k rozporu mezi správním orgánem, který vede řízení, a dotčeným orgánem nebo mezi dotčenými orgány navzájem (viz věta druhá komentovanéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxnost (viz § 133 odst. 1 spr. ř.), když prve citované ustanovení stanoví, že se podle § 133 správ. ř. postupuje v těchto případech „přiměřeně“.
Je však zřexxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxěma (popřípadě více) správními orgány (viz obě shora citovaná ustanovení), ale o „střet“ dvou odborných požadavků na „věcné“ řešení konkrétního záměxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xda může být se zřetelem na veřejný zájem uskutečněn v navrhované nebo pouze pozměněné podobě.
Pojem „protichůdné stanovisko“ v případě stanovisek doxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxná, jinak vyjádřeno, jde o případy, kdy by splnění podmínek (podmínky) jednoho stanoviska znamenalo nedodržení podmínek (podmínky) druhého a naopakx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxvisko dotčeného orgánu, který je „autonomním“ subjektem v řízení (rozumí se jiným subjektům na řízení se přímo podílejícím nepodřízeným), je pro rozhxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxhlo dojít k odstranění těchto „rozporů“. Výjimkou je případ, kdy některé ze stanovisek bylo uplatněno „neoprávněně“, tj. protichůdný požadavek vychxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dotčený orgán, který takovéto „věcně“ nesprávné stanovisko uplatnil, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xe otázkou, zda by bylo možno v těchto případech (vzájemně rozporná stanoviska) postupovat při jejich případné změně podle § 149 odst. 5 spr. ř., kde je upxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xydal, buď změnit, nebo zrušit v přezkumném řízení (viz § 94-99 spr. ř.).
V žádném případě však nelze požadavek na „projednávání protichůdných stanovixxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxy ze svého požadavku, který i po opakovaném zvážení považuje za opodstatněný (oprávněný) ustoupil a nadále na něm v zájmu „kladného vyřízení věci“ (v záxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtčených orgánů) shora uvedeným postupem a dosavadní rozpor tak bude trvat i po „projednání“, je zřejmé, že takováto situace bude překážkou kladného roxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (pokud žadatel po vyrozumění o ne - úspěšném „projednání“ rozporu o takovou změnu sám požádá a k takovému řešení budou vydána kladná stanoviska všech doxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xx x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xteré směřuje proti obsahu závazného stanoviska dotčeného správního orgánu, aniž by si v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyžádal potvrxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které by mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. (...) V případě odvolání proti správnímu rozhodnutí, které je podmíněno závazným stxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xdvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxovisku dotčeného orgánu, podléhaly odbornému posouzení ze strany orgánu nadřízeného dotčenému orgánu, který na rozdíl od odvolacího orgánu disponuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx účinku a 2. vázanosti správního orgánu závazným stanoviskem dotčeného orgánu. Obdobně jako správní orgán I. stupně je vázán závazným stanoviskem dotxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxčnosti, že konečné rozhodnutí o odvolání náleží odvolacímu orgánu a přezkumné stanovisko orgánu nadřízeného dotčenému orgánu je pouze podkladem pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxtatečným základem pro rozhodnutí (§ 3 správního řádu). V případě odvolání směřujícího proti závaznému stanovisku, o něž opřel své rozhodnutí správnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnoviska. Předmětné námitky uplatněné stěžovatelem proti vydanému stavebnímu povolení byly svojí povahou námitkami, které směřovaly proti obsahu zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx postupovat podle § 149 odst. 4 správního řádu a vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného HZS kraje, což všxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvrdil“ své původní stanovisko vydáním souhlasného stanoviska, které ovšem navíc postrádá jakékoliv odůvodnění, a není z něj tedy patrné , zda a jak se txxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, aniž by přitom disponoval přezkumným stanoviskem generálního ředitelství HZS. S uvedeným postupem nemůže Nejvyšší správní soud souhlasit. Pokud sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxho rozhodnutí, postupoval v rozporu s § 149 odst. 4 správního řádu, a zatížil tím řízení vadou, jež mohla mít za následek jeho nezákonné rozhodnutí ve věxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx stěžovatele přezkoumat generální ředitelství HZS. Navíc vedle toho, že v odvolacím řízení nebyl již HZS kraje funkčně příslušný k tomu, aby se k věci vyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx s předmětnými námitkami stěžovatele vypořádal a shledal je nedůvodnými. Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 68/2008-126x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxní, že tento dotčený orgán vydal souhlasné závazné stanovisko, aniž by dotčený orgán zároveň z odborného hlediska posoudil námitky účastníka řízení (xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xniž si vyžádal odborné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ke vznesené námitce, a naopak vycházel výlučně ze souhlasného stanoviska vydaného oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxtečným odborným podkladem pro rozhodnutí o námitkách účastníka řízení, porušil tím § 37 odst. 2 a § 126 stavebního zákona z roku 1976 (pozn.: dnes § 90 a § 4 xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxe orgánu ochrany veřejného zdraví), ačkoliv k této změně došlo teprve v průběhu odvolacího řízení.
SbNSS 3/2009, č. 1786
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxby
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 78 - zjednodušující postupy
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx 2 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
§ 84-95, územní řízení
§ 94a - společné územní a sxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxuhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
§ 103 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, resp. se vyžaduje ohlášení (nevyžadují stavební povolení)
§ 105-107, ohlašování
§ 108-115 - stavební řízení
§ 116 - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxní záměru o užívání stavby
§ 122 - kolaudační souhlas
§ xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xařízení
Související předpisy:
§ 136, 140 a 149 spr. ř.; vodní záxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů; zákon o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxého zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Literatura:
1. Machačková, J., Mareček, J. Koordinované závxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
Hlava II
Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu
Působnost ve věcech územního plánování
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. V současné době je to Ministerstvo pro místní rozvoj - § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxecní, resp. krajský úřad (viz komentář k odst. 1). Vykonávají ji s výjimkou případů, kdy rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje (viz komentář k odst. xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. o krajích"), a § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 31 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxí, resp. městský úřad a podle § 5 odst. 2 tohoto zákona magistrát statutárního města a úřad městské části nebo městského obvodu (v případě územně členěnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxta Prahy je podle § 1 odst. 4 zák. o hl. m. Praze kromě zastupitelstva, rady a primátora také Magistrát hlavního města Prahy.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, vymezené části území státu určené k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 222/1999 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx č. 222/1999 Sb.) mají na území vojenských újezdů plnou působnost stavebních úřadů (§ 16 odst. 1 zákona).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. nx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx
x x x xxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xokumentace
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxx x xxx x xxxx x xxx
xxxxx xx 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 29, § 35, § 59, § 66, § 67
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x x0, příloha č. 1 k zákonu č. 222/1999 Sb. (Seznam vojenských újezdů a újezdních úřadů a příslušnost území újezdu k okresu)
Orgány obce
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle § 6 zákona označován jako „úřad územního plánování“ (odst. 1), když tento výraz je používán jako legislativní zkratka (viz dále). Jako obecní úřax xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxe § 61 odst. 2 písm. b) zák. o obcích označován v § 66 tohoto zákona obecní úřad, který vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) (obecní úřad se „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xřenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem [§ 61 odst. 1 písm. c) zák. o obcích].
Tímto prováděcím právním předpisex xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů (správní obvody obcí s rozšířenou působností - viz § 14 - 26 citované vyhlášky). Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xdst. 1 tohoto zákona jsou obce s rozšířenou působností uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxních, vojenských a jiných stavebních úřadů (viz § 15 a 16 zákona) plnou působnost stavebního úřadu, tj. i na úseku územního rozhodování (viz § 15 odst. 1 a x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxstavci 3).
K odst. 1
Výraz "úřad územního plánování" zavádí zákon jako legislativní zkratku pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz výše)x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxcí podklady (§ 25 a násl. zákona), 4. územní plán, regulační plán a územní studii (§ 30 zákona) na žádost obce ve svém územním obvodu, 5. pořizuje vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxkud nevydává územní rozhodnutí (§ 92 a § 95 zákona), 7. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v úzxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodle tohoto zákona.
K odst. 2
Kvalifikační předpoklady pro výxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§ 92 zákona), není-li dále stanoveno jinak; 2. vydává územní souhlas (§ 96 zákona); 3. poskytuje informace pro pořizování územně plánovacxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xdst. 4
Zastupitelstvo obce (§ 5 odst. 1, § 7 odst. 1, § 67 zákona a násl. a § 84 a násl. zák. o obcích): 1. rozhoduje v samostatné působnosti (§ 7 odst. 1 a § 35 a nxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánu (§ 47 zákona), případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu [§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2. zákona a § 50 zákona]; 3. vydává v samostatxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu (§ 55 zákona) a 6. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
K odst. 5
Toto ustanovení zxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxstupitelstvo obce (rada obce se nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů - § 99 odst. 3 věta třetí zák. o obcích): 1. vydává vymezení zastavxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xx x xxxx. a § 30 zákona) podle odst. 1 písm. c) nebo podle odst. 2 anebo uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx x x xxx xxxona) a územní opatření o stavební uzávěře (§ 97 odst. 1, § 98 a § 99 zákona); 4. uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje [§ 2 odxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxemně plánovací dokumentace"
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxí stavební úřady
§ 43 a násl. - územní plán
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5, § 7, § 8, § 35, § 61, § 64, § 66, § 84, § 99, § 102
zákon č. 314/2002 Sb., o sxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx 314/2002 Sb.
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 2 písm. b) a odst. 3
Orgány krxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxány kraje: 1. krajský úřad (§ 1 odst. 3 a § 66 a 67 zák. o krajích), 2. zastupitelstvo kraje (§ 35 a násl. zák. o krajích) a 3. radu kraje (§ 59 a násl. zák. o krajíxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxx x xx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxbnost přenesenou (§ 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 zák. o krajích).
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx § 84-92 zákona a komentář k těmto ustanovením) a v řízeních prováděných podle zvláštních předpisů, pokud se v nich rozhoduje o změnách v územích [k pojmu xxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx s rozšířenou působností“ viz § 61 a 66 zák. o obcích a § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s roxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxadují posouzení vlivů na životní prostředí, byla s účinností od 1. 1. 2013 zrušena [dosavadní písm. d) tohoto ustanovení ve znění platném do 31. 12. 2012xx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xadmístního významu a koridory
§ 2 odst. 1 písm. n) - pojem „územně plánovací dokumentace“
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojex xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 25 a násl. - územně plánovací podklady
§ 43 a násl. - územní plán
§ 61 a xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 162 a násl., evidence územně plánovací činnosti
Související předpisy:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcíxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxx § 29, § 35, § 59, § 66, § 67
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 387/2004 Sb., § 2 odst. 1 a příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxštní působnost na území hlavního města Prahy
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 8
Toto ustanovení reaguje na zvláštní postavení hlavního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro území hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy.
Související ustanovení:
§ 11 - ministersxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxx000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2 a § 81
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 10
Toto ustanovení stanoví jak působnost Ministerstva obrany, tak újezdníxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xojenských újezdů.
Související xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 16, vojenské a jiné staxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1 písm. c)
zákon č. 222/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x újezdních úřadů, sídla újezdních úřadů a příslušnost území újezdu k okresu
Ministerstvo
(Působnost ministerstva ve věcech územního xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo pro místní rozvoj.
Související ustanovení:
x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlady
§ 162, evidence územně plánovací činnosti
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů sxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 12
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním správnxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xeské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxé stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 - terénní úpravy a zařízení
§ 13-16 - stavební úřady
117 - oznámení stavebního záměru s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 1
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 13
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxě vložené ustanovení stanoví působnost ministerstva k vydání územního rozhodnutí ve vymezených případech (odst. 2). Dále upravuje některé další otáxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xteré musí být v takovém případě splněny (odst. 3). Toto ustanovení rovněž určuje podmínky, za jakých může kraj dosavadnímu stavebnímu úřadu uvedenému x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvají obecné stavební úřady uvedené v odst. 1 písm. b) až e) a odst. 3. Toto ustanovení rovněž obsahuje úpravu pro určení příslušnosti k provedení řízení a x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Ukládá se (s účinností od 1. 7. 2012) povinnost kraji hlásit změny územní působnosti stavebních úřadů správci registru územní identifikace, adres a nexxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxího rozhodování pro stavby speciální (§ 15 zákona), pro stavby v působnosti Ministerstva obrany, s výjimkou staveb na území vojenských újezdů (§ 16 odsxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xviz § 13 odst. 1 písm. c) až e) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], Magistrát hl. m. Prahy a úřady jeho městských částí, magistráty územně členěných sxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxznamená to samozřejmě, že tyto úřady již nejsou nadále obecnými stavebními úřady, ale jsou s účinností od 1. 1. 2013 zahrnuty pod novou („souhrnnou“) kaxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxravy obsažené v zák. o hl. m. Praze, pokud jde o Magistrát hl. m. Prahy a úřady jejích městských částí (viz § 1 odst. 1 a § 31 odst. 2 zák. o hl. m. Praze), a v zák. x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadů se přijetím novely nemění.
K odst. 1
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovala celkem sedm kategorií obecných stavebních úřadů, zatímco nová právní úprava, platná od 1. 1. 2013, vytváří jen pět kategorií těchto úřadů [x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxnou působností [§ 13 odst. 1 písm. c) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. Do této nové kategorie spadají dosavadní tři kategorie [uvedené dosud samoxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtně jako čtvrtá v pořadí kategorie pověřených obecních úřadů [viz písm. d) tohoto ustanovení, ve znění platném od 1. 1. 2013 a komentář k tomuto ustanovexxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxo rozhodné datum pro vymezení okruhu těchto stavebních úřadů stanoveno datum 31. 12. 2012 [viz písm. e) právní úpravy platné od 1. 1. 2013 a komentář k tomxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Obecným stavebním úřadem zůstává i nadále ministerstvo, kterým je podle § 14 odst. 1 kompet. zák. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánů samosprávných krajů - viz § 1 odst. 3 a § 66-69 zák. o krajích).
K odst. 1 písm. c)
Nově jsou obecnými stavebními úřady opět [srov. § 117 odst. 1 písm. a) zák. č. 50/1976 Sb.] obxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxx2002 Sb., ve znění zákona č. 387/2004 Sb., vymezeny v Příloze č. 2 k tomuto zákonu; jde o 205 obcí, jejichž úřady jsou obecnými stavebními úřady. Tato nově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xnění platném do 31. 12. 2012].
Na území hlavního města Prahy jsou obecnými stavebními úřady dále stejně jako dosud především Magistrát hlavního města xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxh, určených Statutem hlavního města Prahy, označených jako Praha 1 až 22. Jde o tzv. „nové“ nebo „administrativní“ obvody, které existují vedle dosavaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe také od roku 1960 člení. V rámci těchto původních obvodů působí na území hlavního města Prahy např. soudy, státní zastupitelství atd.
Většina z těchtx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxti také pro území dalších (sousedních) městských částí.
Většina z těchto úřadů (výjimkou jsou například úřady městských částí Praha 1, 2 a 3) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřadů obcí s rozšířenou působností vykonávají na území statutárních měst magistráty těchto měst (viz § 5 odst. 2 zák. o obcích) a obecnými stavebními úřaxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx. 1 zák. o obcích je statutárními městy v současné době (od 31. 5. 2006) celkem 23 měst v České republice, jejichž území se podle § 4 odst. 2 cit. zákona může čxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi úřady jsou také úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xlánování a stavebního řádu pouze města: 1. Brno na 27 městských částí - označených názvy jednotlivých městských částí, 2. Ostrava na 20 městských obvodx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x označených Plzeň 1 až 10 a zčásti (v sedmi případech) současně i názvy jednotlivých městských obvodů.
Všechna shora uvedená města a jejich městské čásxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxta) (viz shora citovaná ustanovení) a nevytvářejí již tři samostatné kategorie tak jako dosud (viz výše).
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy platné do 31. 12. 2012 jsou obecnými stavebními úřady i nadále pověřené obecní úřady [viz § 61 odst. 1 písm. c) a § 64 zák. o obcích], kterých je celkem 3xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
odst 1. písm. e)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxsobnost dosud vykonávaly k datu v tomto ustanovení zákona uvedenému [srov. § 13 odst. 1 písm. g) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012]. Podle nové právxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní obsaženého v § 117 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. zveřejňovalo každoročně seznam všech obecných stavebních úřadů podle krajů. Poslední seznam byl zvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xatu působilo v České republice celkem 717 obecných stavebních úřadů.
Současná právní úprava již zmocnění ministerstva k vyhlašování seznamu obecnýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb náležejících k provozním celkům, jejxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxu elektrického vedení nebo plynovodu, a dále u staveb zařízení pro uskladňování plynu, nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xůsobnost v těchto oblastech má Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušný jiný stavební úřad [viz § 16 odst. 2 písm. d) a komentář k tomuto ustaxxxxxxxx
x xxxxx x
Na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2006, kdy bylo možné určit (od 1. xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxízením kraje, a to na žádost obce, což je první a zcela logická podmínka pro takové rozhodnutí.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxj, kterému je tato pravomoc svěřena, rozhodnout, je, že tento nový stavební úřad bude svou působnost vykonávat pro „ucelený správní obvod“, tj. nemohox xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Třetí podmínkou pro takové rozhodnutí je, že tato žádost musí být předem projexxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xy mělo vždy na věc vyjádřit svůj odborný názor, pro který by si mělo opatřit potřebné podklady. Z toho vyplývá, i když to zákon explicitně nevylučuje, že bx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xraxi by tak mělo při tomto rozhodování vždy jít zásadně o společné odborné rozhodování, tj. o posouzení splnění čtvrté a poslední zákonné podmínky pro txxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxontrolu“ splnění zákonem stanovených podmínek, nikoliv o otázku správního uvážení jako v případě podmínky čtvrté.
Komentované ustanovení, pokud jxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxý) rozsah v uvažovaném správním obvodu a očekávanou složitost této agendy.
Jde tedy o dvě samostatné podmínky, a to kvantitativní (předpokládaný rozxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxtuje řada stavebních úřadů pouze s 2 nebo 3 zaměstnanci) a jednak jejich dostatečná odborná způsobilost k výkonu agendy stavebního úřadu.
Pouze v přípxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy a právníky), může kraj její žádosti vyhovět. Další podmínkou pro určení obecního úřadu novým stavebním úřadem by jistě mělo být i odpovídající materixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xšechny potřebné právní předpisy a ČSN, služební vozidlo a případně další nezbytné materiální předpoklady pro činnost stavebního úřadu ve stanoveném xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xraje v oblasti přenesené působnosti). Takové nařízení vydává rada kraje ve své působnosti [viz § 59 odst. 1 písm. k) zák. o krajích].
K odst. 4
Platná právní úprava obsahuje oprávnění kraje půsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx o obecní úřad uvedený nově v odst. 1 písm. e) tohoto ustanovení, tj. městský nebo obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. 12. 2006, anebo v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxzhodnutí bude v praxi situace, kdy stavební úřad svoji dosavadní způsobilost, tj. schopnost kvalifikovaně vykonávat agendu stavebního úřadu, popříxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ukončili pracovní poměr x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxkému úřadu působnost stavebního úřadu odejmout, a nemělo by tedy jít o volnou úvahu, zda tak učiní, či nikoliv. Pokud jde o „spoluúčast“ ministerstva na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakou povahu má výkon agendy stavebního úřadu; jde vždy o působnost přenesenou. Přenesená působnost a orgány, které ji zabezpečují - viz § 7 odst. 2 a § 61 x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxx xx Praze.
K odst. 6
Postup v případech, kdy se má stavba nebo opatření uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, je shodný s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxatření má uskutečnit ve správních obvodech dvou nebo více stavebních úřadů, ale tyto obvody budou na území jednoho kraje. V tomto případě bude nejbližšxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx opatření na území nejméně dvou krajů. V tomto případě bude oním nejbližším společně nadřízeným stavebním úřadem ministerstvo. V obou případech bude mxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxstně příslušných stavebních úřadů.
Pokud stavební úřad stanoví, že řízení provede některý z podřízených stavebních úřadů, měl by při jeho určování vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx), který ze stavebních úřadů má pro provedení řízení lepší personální a materiální předpoklady (například z hlediska dostupnosti stavby v průběhu jejx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxde v konkrétním případě vhodnější především z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, popřípadě také míry možného zatěžování účastníků řízení, nxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxanoví, je žádoucí, aby nadřízený stavební úřad předtím, než rozhodne, se všemi dotčenými stavebními úřady věc projednal a zjistil jejich stanovisko k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxučinnost" za své území.
K odst. 7
Toto ustanovení, nově vložené do stavebního zákona zákonem č. 142/2012 Sb., vychází z přijetí zákona č. 111/2009 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xdst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
§ 79 odst. 2 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadujxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 105-107 - ohlašování
§ 115 - stavební povolení
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx31, odstraňování staveb
§ 178-182, sankce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xstava České republiky, jak vyplývá ze změn provedených ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., čl. 1 body 2 až 14
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe znění pozdějších předpisů, § 4, § 61, § 64, § 66, § 109
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1-5, § 31, § 33, § 81, § 103, § 104
x xx § 2 odst. 1, § 3 a příloha č. 1 a 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
§ 1-26 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 13a
Právní úprava platná do 31. 12. 2012 stanovila kvalxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxnosti stavebních úřadů, však vyžadovala doplnění požadavků na kvalifikaci pro nově přijímané zaměstnance obecných stavebních úřadů na úseku územníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, není novým ustanovením nijak dotčena.
(xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Totx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zjišťování stavebně technických příčin havárií xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxíčin havárií), pokud si ministerstvo tuto pravomoc vyhradilo podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona. Nově se ve vazbě na § 12 zákona stanoví pro stavební úřady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé se vyskytnou v jejich působnosti, a to včetně údajů oznamovaných podle § 155 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Rovněž bylo doplněno zmocnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxchnické prevence. Doplnění stávajícího odstavce 1 o odstavec 2 o spolupráci stavebních úřadů při provozování systému technické prevence umožňuje Mixxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa
§ 14 odst. 1 a 2 - spolupráce stavebních úřadů s ministerstvem
§ 132 odst. 2, oprávnění stavebního úřadu při výkonu státního dozoru
§ 133 - kontrolnx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxch, havárií staveb a výsledků šetření jejich příčin
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgáxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
Speciální stavební úřady
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení, které nebylo novelou účinnou od 1. 1. 2013 dotčeno, vymezuje i nadále jednotlivé kategorie speciálních stavebních úřadů (odstx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. 2), a stanoví příslušnost k posouzení charakteru stavby v případě pochybností o tom, zda jde o speciální stavbu podle odst. 1 (odst. 3).
K odst. 1
Kategorxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxedených úsecích podle zvláštních právních předpisů“ (§ 15 odst. 1 zákona). Jimi jsou např. u leteckých staveb Ministerstvo dopravy a Úřad (Úřad pro civxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxvní úřad a u staveb pozemních komunikací silniční správní úřad.
Těmito zvláštními právními předpisx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákon) (dále jen „zák. o civ. let.“); 2. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „dráž. zák.“); 3. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xymezuje působnost speciálních stavebních úřadů, když stanoví, že vykonávají působnost stavebních úřadů (rozumí se plnou působnost stavebních úřadxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx speciálních staveb obecné stavební úřady (viz § 13 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Obecné stavební úřady tak mají plnou věcnou působnost u svých staveb. Ty lze, i když ne přxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodování u všech speciálních a „dalších“ staveb (viz § 16 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
U xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xozdělena mezi obecné a speciální stavební úřady, když obecné stavební úřady tyto stavby umisťují a speciální stavební úřady vydávají všechna ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx o soustavu speciálních stavebních úřadů, k dosavadním čtyřem (pro stavby drah a na dráze, stavby letecké, stavby pozemních komunikací a pro vodní díla x xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxhající integrovanému povolení (podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx x007 stal pátým speciálním stavebním úřadem, byl jím však jen do 4. 4. 2007, kdy byl první novelou zákona - zák. č. 68/2007 Sb. - zrušen. Tímto dnem tak byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxvých speciálních stavebních úřadů došlo v nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2007 k několika drobným změnám, resp. zpřesněním a doplněním, když u speciáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxadní věcné působnosti tohoto speciálního stavebního úřadu [viz § 15 odst. 1 písm. b) zákona].
U speciálního stavebního úřadu - dosud pro „stavby pozemxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“ [viz § 15 odst. 1 písm. c) zákona]. Tyto kategorie pozemních komunikací jsou uvedeny x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemních komunikací jsou pak definovány (charakterizovány) v § 4-7 tohoto zákona.
Kategorie vodního díla je v současné době vymezena jak pozitivněx xxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxí ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ...“).
Podle x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxují koryta vodních toků, g) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistírex xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxí vodní energie a vodního potenciálu atd.
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxtlivých pozemcích a stavbách, k zachycení vody a k její ochraně a k ochraně jednotlivých pozemků proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvní předpisy nestanoví jinak. Ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona vymezuje nově kategorii vodohospodářských úprav jako „zemní práce a změny terénu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxištění funkcí vodních toků“. Podle § 55 odst. 4 vodního zákona: „V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.x
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - viz § 117 zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2013); to neplatí v případech staveb vodovodních řaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxena § 36 zák. o civ. let., a to tak, že leteckou stavbou je: 1. stavba letiště a stavba v prostoru letiště [§ 36 odst. 1 písm. a) zák. o civ. let.] a 2. stavba sloxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostor letiště se rozumí stavby pro: a) radiolokační, b) radionavigační, c) telekomunikační, d) radiokomunikační služby, e) leteckou meteorologixxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxáhy se podle § 5 odst. 1 dráž. zák. rozumí stavba „cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží“. Dráhou je podle § 2 odst. 1 dráž. zák. „cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxmním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy".
K odst. 2
Speciální stavební úřady postupují podle stavebního zákona v řízeních týkajících se speciálxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcích se těchto staveb, pokud zvláštní právní předpisy pro speciální stavby (komentář k § 15 odst. 1 zákona) nestanoví jinak. Jde tedy stejně jako v přípxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxálním předpisem vždy příslušný zákon upravující výkon státní správy na uvedeném úseku (viz předpisy uvedené v komentáři k odst. 1 zákona). Platí obecnx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxlní předpis příslušnou otázku neupravuje, resp. ji upravuje jen zčásti.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou např. postup upravený v § 7 dráž. zák. - stavební řízení, v § 16 zák. o poz. kom. - stavební řízení, v § 15 vodního zákona - stavební povolení k vodoprávnxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxení pro speciální stavby (stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) je předchozí souhlas obecného stavebního úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxně příslušný obecný stavební úřad.
Úkolem obecného stavebního úřadu je v těchto případech "pouze" ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí, kxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxdavek, který má zajistit nezbytný soulad obou „základních správních aktů“ v procesu povolování staveb, protože každé „rozhodnutí“ je příslušný vydax xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxrocích“ při povolování speciálních a dalších staveb již nepodílí.
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a nově (od 1. 1. 2007) ani územní souhlas (§ 96 zákona), kontroluje obecný stavební úřad pouze soulad stavby se záměry územního plánování (§ 18 a 19 zákonax x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Právní úprava platná do 31. 12. 2006 toto ustanovení neobsahovala. Sxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x jejímu povolování bude příslušný speciální či obecný stavební úřad. V takových případech je rozhodující stanovisko příslušného speciálního stavebxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - zxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxmního plánování
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 94a - společné územní a stavební řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtavební povolení ani ohlášení
§ 104 odst. 1 - stxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx - stavební řízení
§ 117 - zkrácené stavební řízení
§ 119-127 - užívání staveb
§ 128-131 - odstraňování staveb
§ 143-1xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 1, § 15 odst. 1, § 17
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpixxx x xxxx x xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, § 1-3, § 3xx x xxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx x
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některýcx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx x xxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § xxxx x xxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení se týká jednak vojenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí úřady uvedené v odst. 2 vydat povolení pro stavby v uzavřených prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí (odst. 3), a stanoví, který orgxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbních úřadů.
K odst. 1
Působnost stavebních úřadů xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Mají tedy působnost i v oblasti územního rozhodování. Jde o právní úpravu shodnou s předchozí (srov. § 121 odst. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Sb.). Újezdními úxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxubliky).
Vojenským újezdem je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územní správní jednotku xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb.). Úkoly újezdního úřadu jsou stanoveny v § 37 zákona č. 222/1999 Sb. Seznam vojenských újezdů a újezdních úřadů, sídxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxe jednotlivých vojenských újezdů, kterých je v současné době na území České republiky celkem 5.
K odst. 2
Působnost stavebních úřadů s výjimkou pravoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxnisterstvo průmyslu a obchodu.
K odst. 2 písm. a)
Stavby, které jsou „důležité pro obranu státu“ mimo území vojenských újezdů, které však „slouží nebo mají sloužit k zajišťovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu vykonává Ministerstvo obrany s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Ministerstvo obrany má u těchto staveb stejnou působnosxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x6 odst. 2 písm. b) až d) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. U všech těchto staveb působnost na úseku územního rozhodování vykonávají obecné stavebnx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo vnitra, které má u těchto staveb stejnou působnost, jako mají speciální stavební úřady a Ministerstvo obrany u "svých" staveb mimo území vojenskxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx x. 1. 2013 vymezena poněkud odlišně od dosavadní právní úpravy platné do 31. 12. 2012. Nově je stanoveno, že ministerstvo vykonává působnost stavebního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxení působnosti Ministerstva spravedlnosti byla poněkud nejasně formulována. Došlo proto k jeho zpřesnění, a to tak, že působnost ministerstva jako jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxšné (tak jako dosud) výhradně obecné stavební úřady.
K odst. 2 písm. d)
Mezi jiné stavební úřady patří také Ministerstvo průmyslu a obchodu, pokud jde x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxtavby uranového průmyslu na území určeném pro tyto účely“. Tento pojem byl definován § 139b odst. 13 zák. č. 50/1976 Sb. velmi obdobným způsobem, jako xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhoto stavebního úřadu je, že je nyní (s účinností od 1. 1. 2007) příslušný i u staveb „jaderných zařízení“. Těmito zařízeními se podle§ 2 písm. h) zákona xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxí celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci, 2. zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jadernxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxně přírodní radionuklidy, a 4. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím právním přexxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém minimálním instalovaném výkonu. Vymezení uváděných pojmů obsahuje § 2 zákona č. 458/2000 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů (dále jen „energetický zákon“).
K odst. 3
Nově vložené ustanovení stanoví, že působnost jiných stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykoxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xako dobývací prostor [jde o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů provádxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinisterstva průmyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a vodních děl] obvodní báňské úřady.
Báňský úřad není „novým“ stavebním úřadem, který by vykoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xístní příslušnost jsou vymezeny dobývacím prostorem. K pojmům „dobývací prostor“ a „hranice dobývacího prostoru“ viz § 25 a 26 zákona č. 44/1988 Sb.x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx a vede jejich evidenci (viz § 27-30 horního zákona) podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské sxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxnovení § 27 odst. 6 horního zákona uvádí, že „stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu“, xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxe zčásti shodné s § 15 odst. 2 zákona; na rozdíl od speciálních stavebních úřadů mají vojenské a jiné stavební úřady důležitou pravomoc - a to v případě, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxvolení bez územního rozhodnutí i bez územního souhlasu, tj. v daném případě nebude taková stavba vyžadovat ani územní rozhodnutí (§ 92 zákona), ani úzexxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xebo uzavřený prostor, který xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkové uspořádání prostoru“. Lze tím rozumět, že nově umisťovaná stavba nesmí svojí výškou přesáhnout stávající výškové ohraničení daného prostoru vyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxatným rozdílem je pouze to, že podle předchozí právní úpravy bylo možné upustit od vydání územního rozhodnutí u jakékoliv stavby, tj. nikoliv jen té, ktxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxyž jej v poněkud pozměněné podobě obsahuje ustanovení § 96 odst. 2 písm. e) zákona účinné od 1. 1. 2013 (srov. toto ustanovení a komentář k němu).
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxá, že v případě, kdy nebude splněna podmínka obsažená v první větě § 16 odst. 4 zákona, lze s použitím argumentu
a contrario
dovodit, že ostatní stavby buxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
V tomto případě ovšem toto ustanovení není příliš srozumitelné, neboť použitá formulace (zcela shodná s větou txxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxi věty třetí tohoto ustanovení) by neodpovídala případům, kdy musí být nejprve vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas. V těchto případech xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 5
Toto ustanovexx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správních orgánů uvedených v § 16 odst. 2 a 3 zákona (jiných stavebních úřadů nebo obvodního báňského úřadu) nebo obecného stavebního úřadu. V těchto přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxeré ze čtyř shora uvedených ministerstev.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxí úpravy a zařízení
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 80 odst. 2 - činnosti vyžadující rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
§ 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - zkrácené stavební řízení
§ 119-127 - povolování užívání staveb
§ 128-131 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních správních orgánů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 11-13, § 16
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. h)
§ 1, 2, 30 a 38-41 zákona č. 61/198x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxmoci stavebního úřadu
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxvat (vztáhnout, vyhradit si) pravomoc stavebního úřadu ve třech zákonem stanovených případech. Dále stanoví, v jakých případech tak může stavební úřxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1). Jestliže si nadřízený stavební úřad vyhradí pravomoc k vydání územního rozhodnutí v případě záměru podléhajícího posouzení z hlediska vlivů na žixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí ve třech zákonem stanovených případech (odst. 3).
Novela zákona účinná od 1. 1. 2013 opravuje dosavadxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu končí „kolaudací“ stavby, resp. případným povolením předčasného užívání stavby a zkušebního provozu (viz § 123 a 124 zákona a komentář k těmtx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxti.
K odst. 1
Nadřízený stavební úřad (Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, magistrát územně členěného statutárního města nebo ministersxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvyklých staveb a 3. opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolíx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxu (rozumí se neobvyklou v daném území, v němž má být realizována) svým účelem užívání, architektonickým ztvárněním, použitým materiálem nebo stavebnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxat v její „zvláštní technické obtižnosti“.
Důležitá je poslední věta tohoto odstavce. Pokud si nadřízený stavební úřad vyhradí pravomoc stavebního úřadu ve věcexx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního záměru nebo vydávat stavební povolení, resp. povolovat změnu stavby před dokončením), vykonává rovněž pravomoc podle § 120-124, tj. ve věxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx užívat stavbu a vydávat souhlas k jejímu užívání formou zápisu do protokolu z kontrolní prohlídky stavby - § 120 odst. 1 zákona, vydávat kolaudační souhxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad možnost vyhradit si pravomoc ve věcech povolování změn v užívání stavby (viz § 126 a 127 zákona, tak jako dosud - viz výše) (srov. shodně ustanovení oxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnout se, že bude vykonávat pouze některé z nich.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxntovaného ustanovení) lze usuzovat, že si nadřízený stavební úřad může vyhradit jen některé pravomoci stavebního úřadu, popřípadě „soubor“ těchto pxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovení, které má
kogentní
povahu; od tohoto ustanovení se nadřízený stavební úřad nemůže odchýlit.
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu k vydání územního rozhodnutí, tj. podle části třetí díl 4 a 5, pak musí nově vykonávat také pravomoci podle části čtvrté hlavy I dílu 1 zákona (tj. pravomxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxle části čtvrté hlava I díl 2 zákona (tj. pravomoci v oblasti „povolování užívání staveb“), s výjimkou povolování změn v užívání staveb (§ 126 a 127 zákonx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxění staveb) bylo odstraněno zjevné opomenutí v dosavadní právní úpravě platné v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012.
K odst. 3
xxxx xxxx xxxxxnění umožňuje ministerstvu vyhradit si pravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí (jde tedy vždy, s výjimkou území vojenských újezdů, o pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxípadech, kdy stavba může mít „mimořádně negativní vliv na životní xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě by bylo patrně přesnější místo formulace „pravomoc k vydání územního rozhodnutí“ použít formulaci „pravomoc k provedení územního řízení“ ve smyslx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. I když v zákoně použitou formulaci by bylo možné snad vyložit i tak, že jde, a logicky musí jít, nejen o pravomoc k vydání územního rozhodnutí, ale i o pravxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxle § 92 odst. 2 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení). Použitá formulace je pravděpodobně jen stylistická neobratnost, která by v praxi neměla půsoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xzemí sousedních států (u staveb s tzv. přeshraničním vlivem).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xdst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 11 a 12 - ministerstvo
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 84 a násl. - územní řízenx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
§ 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x nichž ohlášení postačí
§ xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx31 - odstraňování staveb
§ 178-182 - sankce
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 11, 12, 13, § 14 odst. 1 a § 17.
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxa č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, § 2 odst. 2, § 57, § 59, § 67, § 68
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxx7 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 1-7
ČÁST TŘETÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Hlava I
Cíle a úkoly územního plánování
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx x xx
xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx součástí komentář k ustanovením § 18-75 zákona - část třetí hlavy I a II a díly 1 až 3 hlavy III, a to s dále uvedenými výjimkami.
Důvodem je zaměření publikxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxjich změn, terénních úprav a udržovacích prací, a to ať již v pozici žadatele (stavebníka) nebo povolujícího správního orgánu (stavebního úřadu) či jixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxlu, upravené v zákoně ve shora uvedených ustanoveních, je specifickou odbornou činností, jejíž znalost je nezbytná pro osoby, které se jí bezprostředxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxace určena, využívají ve své činnosti až jejích výsledků.
Výjimkou z výše uvedeného je ustanovení § 18 zákona, které obsahuje vymezení cílů územního pxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx „stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro ...“ a za jakých podmínek lze umisťovat v nezastavěném území [viz § 2 odst. 1 písm. f) zákona a komentář k tomutx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxvení § 21 zákona - územně plánovací informace.
Cíle xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxých ustanoveních stanoví, jaké stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v tomto ustanovení lze umisťovat v nezastavěném území (odst. 5) a v jaxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxam pro problematiku upravovanou v ustanoveních § 76-96a - umisťování staveb, kterými se tato publikace podrobně zabývá.
K odst. 5
Toto ustanovení stxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxby, zařízení a „jiná opatření“, pouze pokud mají sloužit účelům v tomto ustanovení výslovně uvedeným (jde o
taxativní
- uzavřený výčet), a dále (kromě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xojmy „jiná opatření“ a „technická opatření“ nijak v tomto ani v jiném ustanovení nijak nespecifikuje ani necharakterizuje.
K odst. 6
V tomto ustanovxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxmuto ustanovení] na nezastavitelných pozemcích [pojem „nezastavitelný pozemek“ - viz § 2 odst. 1 písm. e) zákona]. Její umístění je výjimečně možné, jxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxna výjimka pro umístění technické infrastruktury [pojem „technická infrastruktura“ - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 2. zákona a komentář k tomuto ustanovxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxk stane způsobem, který neznemožní jejich „dosavadní užívání“ (rozumí se dosavadní „účel jejich užívání“).
V případě této kategorie staveb tak půjdx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx může jednat zejména o podzemní energetické vedení, vodovody, kanalizace, komunikační vedení a jiné obdobné sítě, produktovody apod.
Související xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 1 písm. k) bod 2. - technická infrastruktura; § 2 odst. x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxčené stavby; § 2 odst. 5 - změna dokončené stavby; § 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením; § 3 odst. 1 - terénní úpravy; § 3 odst. 2 - informační a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxnutí nevydává; § 78 odst. 5 - společná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení; § 78 odst. 6 - kdy může stavební úřad rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí; § 84-92 - územní řízení; § 94a - společné územní a stavební řízení; § 95 - zjednodušené územní řízení; § 96 - územní souhlas; § 96a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxrávní smlouva nahrazující stavební povolení; § 117 - oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora; § 188a - zvláštní postup při umisťoxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Hlava II
Obecná ustanovení a společné poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K § 21
Právní úprava platná od 1. 1. 2007 přinesla nový institut v tradiční právní úpravě - územně plánovací informaci. Navazuje tak xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět [§ 139 odst. 1 písm. b) spr. ř.]. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji pxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtává platit, dostala-li se do rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání, nebo došlo-li ke změně okolností rozhodných pro její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch (§ 139 odst. 4 spr. ř.).
Územně plánovací informace je odbornou pomocí orgánů územního plánování a stavebních úřadů veřejnosti (např. vlastníkům nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx Územně plánovací informace jsou vydávány na základě a v souladu s územně analytickými podklady (§ 26 a násl. zákona) a územně plánovací dokumentací [§ 3x x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxmně plánovací informace, kdo je oprávněn informaci poskytnout a co může být jejím obsahem (odst. 1), co musí žadatel o poskytnutí informace v žádosti uvxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé dosud v odstavci l pod písm. d), podle kterého si bylo možné vyžádat územně plánovací informaci k „podmínkám provedení jednoduchých staveb“ podle § 10x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nová právní úprava platná od 1. 1. 2013 již s touto možností nepočítá (viz § 104 zákona účinného od 1. 1. 2013 a komentář k tomuto ustanovení). Tato územně pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxí platném do 31. 12. 2012), a „souhlas“ s navrhovaným umístěním stavby na pozemku byl obsažen pouze v povolení k provedení této stavby (ohlášení), tj. byx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxi. Informace se může týkat: 1. podmínek využívání území a změn jeho využití, když zdrojem informace mohou být především územně plánovací podklady (§ 25 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxího plánu“ viz § 69 zákona); 3. podmínek vydání územního rozhodnutí (druhy územních rozhodnutí - § 77 zákona, základní obsahové náležitosti jednotlivxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xahradit územní rozhodnutí (viz § 96 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Pokud jde o seznam dotčených orgánů [viz odst. 1 písm. b) a c)], rozumí se, že příslušný orgán (zejména stavební úřxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxník žádá o vydání stavebního povolení, popřípadě ohlášení stavebního záměru podle § 105 zákona, na konkrétní stavbu. Na poskytnutí tohoto seznamu má sxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxvební úřad musí tento seznam vždy u každé stavby důsledně „individualizovat“. To znamená, že nemůže stavebníkovi dát „paušálně“ seznam všech dotčenýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxto okruh dotčených orgánů, jejichž stanoviska budou nezbytná, je povinen určit sám stavební úřad.
K odst. 2
Toto ustanovení stanoví konkrétní požadxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxr. ř.
K odst. 3
Platnost územně plánovací informace je 1 rok ode dne jejího vydání [§ 71 odst. 2 písm. a) spr. ř.].
K odst. 4
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxí pojmy
§ 2 odst. 1 písm. a) - změna v území
§ 2 odst. 1 písm. n) bod 1. - územně plánovací dokumentace - územní plán
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxjím dokončením
§ 4 dotčené orgány
§ 6 - úřad územního plánování
§ 7 odst. 1 - krajský úřad
§ 13, § 15 a § 16 - stavební úřady
§ 25 a násl. - územně plánoxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxtí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 61, § 64, § 66, § xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xěstě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 4, § 2 odst. 3, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 a 2, § 31 a násl., § 81, § 103
Hlava III
Nástroje územního plánxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.1.2013.
K § 76
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xákladní princip platný v této oblasti územního plánování - územního rozhodování, a to, že: 1. umisťovat stavby, ale i jejich změny, rozumí se především xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxt důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí (§ 77 a § 92 zákona) nebo územního souhlasu (§ 96 zákona), pokud zákon nestanoví jinak (viz xxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy nejen na základě územního rozhodnutí, ale i na základě územního souhlasu, když jde o určitou obdobu již tradičního institutu souhlasu k provedení ohlxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Jde o záklaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu (jde o posouzení, zda podaná žádost požadavkům uvedeným v tomto ustanovení vyhovuje) (viz § 92 odst. 2 a § 96 odst. 4 věta první zákona a komentář k těmto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xákona a komentář k tomuto ustanovení). Lze říci, že komentované ustanovení obsahuje základní zásady (principy), které platí pro „rozhodování v územíx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxjem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby (nástavba, přístavba)
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby přxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx
§ 21 - územně plánovací informace
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 78 odst. 2 - územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej naxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
§ 80 - rozhodnutí o změně využití území
§ 80 odst. 3 - v jakých případech se nevyžaduje rozhodnutí o změnx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx se nevyžaduje rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 83 - rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 84 - příslušnost k územnímu rozhodnutí
§ 86 - žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxmní souhlas
§ 96 odst. 4 - důvody pro nevydání územního souhlasu a pro provedení územního řízení
§ 108 odst. 1 - základní principy pro povolování provxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 77
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoti právní úpravě platné do 31. 12. 2012 došlo ke změně, když byl vytvořen nový typ územního rozhodnutí, a to „rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na úxxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxm. c) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012]. Byla tak především vypuštěna první část dosavadního ustanovení, když již není „součástí“ tohoto rozhoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a přístaveb) jsou logicky (viz § 2 odst. 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení) již zahrnuty pod „základní“ typ územního rozhodnutí, kterým je rozhodxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm způsobem, jako tomu bylo do 31. 12. 2006. Územním rozhodnutím naopak ani nadále není územní rozhodnutí o stavební uzávěře [srov. § 32 odst. 1 písm. d) zxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxeno v § 97 a násl. zákona spolu s územním opatřením o asanaci území (viz komentář k těmto ustanovením), kde zůstala v platnosti právní úprava přijatá s účixxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o chráněném území [srov. § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb.], které bylo v právní úpravě platné do 31. 12. 2006 uváděno jako jeden společxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhledem k tomu, že obsah dosavadního odstavce 2 tohoto ustanovení zákona byl, byť v poněkud pozměněné podobě, přesunut do ustanovení § 78 jako xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxden souvislý celek obsahující jen vymezení (klasifikaci) územních rozhodnutí do jednotlivých pěti kategorií označených písmeny a) až e) - viz komentxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
K písm. a)
Tradičním a nejfrekventovanějším xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxení“ (pozn.: zařízením se rozumí informační a reklamní zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona - viz toto ustanovení zákona a komentář k němu). Zákon tedy stxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) vydáváno rozhodnutí o umístění zařízení, avšak s ohledem na § 103 odst. 1 písm. e) bod 15. zákona ve spojení s § 96 odst. 2 písm. a) zákona (viz komentář k těxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxhý územní souhlas, s výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 2 písm. a) zákona, kdy jejich umístění nevyžaduje ani územní souhlas [viz § 96 odst. 2 písm. a) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxe viz komentář k § 80 zákona.
K písm. c)
Jde o „upravený“ typ územního rozhodnutí, který zákon s účinností od 1. 1. 2013 zakotvuje. Blíže viz komentář k § 8x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xpojené se změnou jejich vlivu na území, tj. konkrétně na životní prostředí, nebo se změnou nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v úzxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx7 odst. 5 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K písm. d)
Právní úprava i po 1. 1. 2013 zachovává také již „tradiční“ rozhodnutí o dělení nebo scelováxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. velkou novelou zák. č. 50/1976 Sb. - zákonem č. 83/1998 xxx x x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
K písm. e)
Stejně jako v předchozích případech byl zachován i poslední typ dosavadního územního rozhodnutí, a to rozhodnutí o ochranném pásmu. Blíže xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxm i její část a změna dokončené stavby (nástavba a přístavba)
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3, texxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx stavby
§ 82, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 83, rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 92, územní rozhodnutí
§ 95, zjednodušené územní řízení
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 78
xxxx ustanovení lze souhrnně považovat za první „povolovací“ ustanovení zákona, když stanoví, za jakých podmínek lze nahradit územní rozhodnutí územním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxemní rozhodnutí nevydává (odst. 2). Dále stanoví, že lze vést společné územní a stavební řízení (viz § 94a zákona a komentář k tomuto ustanovení) (odst. xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxst. 4), že v případech, kdy lze nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (viz § 78a zákona a komentář k tomuto ustanovení) a současně je možné nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxouvu, která nahradí zároveň územní rozhodnutí i stavební povolení (odst. 5). Dále uvádí, za jakých podmínek může stavební úřad u staveb a terénních úprxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 6).
K odst. 1
Toto ustanovení pouze stanoví, že za podmínek uvedených v § 96, resp. v § 78a zákona (viz komentář k těmto ustanovením) lze územní roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa ně „pouze“ odkazuje; má tedy jen „informační“ charakter, a nikoliv „vlastní“ obsah.
K odst. 2
Toto ustanovení, které bylo dříve, s poněkud odlišným xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí ustanovení“ zákona, když stanoví, kdy, za jakých podmínek se územní rozhodnutí nevydává.
Jde svou povahou o
kogentní
(přikazující, zavazující) uxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán“), ale ve všech případech, kdy bude splněna podmínka stanovená v § 61 odst. 2 zákona (viz dále), nebudx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxkona, pořízení regulačního plánu - § 62 zákona, řízení o regulačním plánu - § 67 zákona, posouzení regulačního plánu pořizovatelem - § 68 zákona, vydání xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxný pro rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradix xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxího plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, posuzují se vlivy tohoto záměru. Postupy pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxivů na životní prostředí, b) u kterého je příslušným úřadem krajský úřad, a c) u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxnoznačné“, zejména je-li pro území vydán územní plán [§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2. a § 43 a násl. zákona] nebo regulační plán [§ 2 odst. 1 písm. n) bod 3. a § 61 a náxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xenom stručně stanoví, že stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území „jednoznačné“, zejména je-li pxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní“ stavebního úřadu bylo dosud zakotveno v § 78 odst. 1 zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012).
K odst. 5
Toto ustanovení především opět pouze odkazuxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxavřít společnou veřejnoprávní smlouvu, která nahradí (zahrne v sobě) obě samostatně uzavírané.
K odst. 6
Toto ustanovení zakládá oprávnění pro staxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 104 odst. 1 písm. f) zákona - stavby odstavných, manipulačních, prodejních ... ploch o výměře ..., které neslouží..., písm. g) - stavby zařízení stavexxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ustanovení zákona, které výslovně zařízení staveniště jako konkrétní typ stavby neuvádí), písm. h) - stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s .xx xxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxou v cit. ustanovení zákona), nebude vyžadovat ohlášení, tj. že v těchto případech vůbec nebude třeba povolení k provedení předmětných staveb a terénnxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
1. Při sloučení územního řízení se stavebním řízením (§ 39 odst. 3 stavebního zákona) (pozn.: jde o chybu v citaci ustanoxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xylo umístění stavby na stavebním pozemku věnováno méně pozornosti, než by tomu bylo v případě, kdyby byla obě řízení vedena samostatně. Proto musí být vx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxeno i polohové umístění stavby a její odstupy od hranic pozemku a od sousedních staveb. Nestačí pouhý odkaz na projektovou dokumentaci stavby. Přitom jx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebylo by možno stavební povolení vydat. Nelze totiž na jedné straně po stavebníkovi vyžadovat, aby prováděl stavbu podle dokumentace ověřené stavexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxebního povolení. Pokud by stavební povolení takovéto rozporné podmínky obsahovalo, nesplňovalo by základní zákonné požadavky kladené na individuáxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxdy
§ 43 a násl. - územní plán
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xzemnímu řízení
§ 85 - účastníci územního řízení
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 94 - změna a zrušení územního rozhodnutí
§ 94a - společné územní a stavexxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxrénní úpravy nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úřadu
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 1. - stavby zařízení staveniště nevyžadující ani ohlášení stavebnxxx xxxxx
§ 104 odst. 1 písm. f) až i) - stavby a terénní úpravy, které na základě rozhodnutí stavebního úřadu nebudou vyžadovat staxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxující stavební povolení
Související předpisy:
x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zák. o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x58/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 503/2006 Sb.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy se v dosavadní praxi ukázala jako nedostatečná, a proto „velká novela“ v návaznosti na obecnou právní úpravu podle spr. ř. (viz § 159-169 spr. ř.x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxona a komentář k tomuto ustanovení), požadavky na obsah veřejnoprávní smlouvy a na její zveřejňování v případech záměrů posuzování vlivů na životní prxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxedpis. Zákon v komentovaném ustanovení stanoví pouze základní obsahové náležitosti, jako je např. označení smluvních stran, uvedení osob, které by bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxprávní smlouvu o umístění stavby a o změně vlivu užívání stavby na území, která v takovém případě nahrazuje územní rozhodnutí, když výslovně vylučuje mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xstanovení stanoví základní náležitosti návrhu smlouvy, který předkládá žadatel stavebnímu úřadu: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnění souladu s požadavky stanovenými v § 90 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), které obsahují výčet základních otázek přezkoumávaných v územnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxprávní smlouvy). Žadatel je dále v návrhu stejně jako v žádosti o vydání územního rozhodnutí povinen označit osoby, které by byly účastníky územního říxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí být také dokumentace záměru, a to ve stejném rozsahu jako v žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně dalších náležitostí (situační výkres na pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xa kterém hodlá stavbu umístit, požadované právo [viz § 86 odst. 2 písm. a) zákona a komentář k tomuto ustanovení], popřípadě souhlas vlastníka pozemku pxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvní smlouvy z hlediska splnění požadavků pro její uzavření stavebním úřadem. Stavební úřad má povinnost informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo předložený návrh buď přijmout, nebo odmítnout a v takovém případě je povinen sdělit žadateli důvody odmítnutí (§ 78a odst. 3 věta druhá zákona).
K odsxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy) a předložit je spolu se smlouvou (rozumí se, že v tomto případě musí okruh těchto osob vymezit sám žadatel, když si k tomu může jistě vyžádat konzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxpadě smlouvy výraz „účinnost“, který odpovídá výrazu „právní moc“ v případě územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších správních rozhodnutx x xxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxí účinnosti na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů (rozumí se, že oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů).
K odst. 6
Toto ustanovexx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxa, která však nesmí být delší než 5 let. Zákonná doba účinnosti smlouvy je tedy podpůrná, platí jen v případě, že nebyla dohodnuta doba delší. Tato doba účxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí (viz § 93 odst. 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 7
Toto ustanovení umožňuje, obdobně jako ustanovení § 93 odst. 3 zákona v přxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxdán ještě před zánikem účinnosti smlouvy, analogicky jako v případě prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí, kdy tato podmínka již není zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxm skončením. Tento požadavek vyplývá jen nepřímo z formulace použité cit. ustanovením zákona: „dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřax xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xstanovení).
Druhá věta komentovaného ustanovení upravuje případ, kdy s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy osoba, která by byla účastníxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnnosti smlouvy autoritativně (z moci úřední), a to postupem podle § 93 odst. 3 zákona, který upravuje postup při rozhodování o prodloužení platnosti roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxt. 3 zákona v případě pozbytí platnosti územního rozhodnutí. Dojde k tomu v případě, kdy žadatel stavebnímu úřadu sdělí, že upouští od záměru, ke kterémx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxotvuje možnost přezkoumání veřejnoprávní smlouvy v přezkumném řízení (viz § 94 až 99 spr. ř.), když jsou stanoveny lhůty pro zahájení přezkumného řízexx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx. 10
Viz prováděcí právní předpis.
Rozhodnutí o umístění stavby
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxeré nevyžadují ani rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas (odst. 2), a současně stanoví výjimky z tohoto ustanovení (odst. 3 a 4) a stanoví rovxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovení) nevyžadují ani rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas (odst. 6).
K odst. 1
Základní zákonné obsahové náležitosti rozhodnutí o umísxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxístění (např. odstupové vzdálenosti), pro zpracování projektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení a 5. další základní požadavky týkajícx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx 2
xxx x xxxxx xx xxxx xxxxadních klíčových „povolovacích“ ustanovení zákona (zbývajícími třemi jsou § 96 odst. 2, § 103 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona - viz komentář k těmto ustanovxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxi rozhodnutí o umístění stavby (§ 92 zákona), ani územní souhlas (§ 96 zákona) a s ohledem na § 103 odst. 1 písm. a) zákona (viz komentář k tomuto ustanoveníx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx kategorií (uvedených dosud v § 79 odst. 3 zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012) jich novelizované ustanovení obsahuje 19, z nichž pouze následující kxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxsavadní úprava používala výraz „povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody“) nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plněnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstvím [dosud § 79 odst. 3 písm. h) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], 5. písm. i) - sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxních) a 6. písm. m) - stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle hornxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxx 2 písm. a) nové právní úpravy a v § 79 odst. 3 písm. a) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, kdy jediným rozdílem je, že nově může mít reklamní nebo informxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxe konstatovat, že dosavadní omezení plochy zařízení na méně než 0,6 m2 bylo pravděpodobně spíše legislativně technickým přehlédnutím než skutečným zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxna [pozn.: dosud § 79 odst. 3 písm. m) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], které obsahuje samostatnou subkategorii v rámci této kategorie, a to scénxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní úpravě, platné do 31. 12. 2012, byla kapacita těchto staveb omezena pouze na 200 osob [pozn.: zde ke změně dosavadní zákonné úpravy - § 79 odst. 3 písm. mxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxny tyto kategorie však rovněž současně platí § 129 odst. 1 písm. d) - nařízení odstranění stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolexx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxta zákona a viz též komentář k tomuto ustanovení) - a tomu odpovídající skutkové podstaty přestupku a deliktu [viz § 178 odst. 2 písm. k) a § 180 odst. 2 písxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozporu s právními předpisy“ může znamenat rozpor s jakýmkoliv předpisem, který upravuje umisťování, popřípadě provádění staveb, jejich změn, teréxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xen „zák. o stát. pam. péči“).] Je třeba se také zmínit o další zásadní změně oproti dosavadní právní úpravě platné do 31. 12. 2012, a to že zákon již (nejen v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxm do 31.12. 2012 - a analogicky ani pojmy „přenosná zařízení, konstrukce, lešení“ - viz § 103 odst. 1 písm. g) bod 3. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xpřenosných“ staveb, konstrukcí, zařízení atd. bude patřit do této nově vytvořené kategorie a vzhledem k § 103 odst. 1 písm. a), § 119 xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xádné povolení z hlediska umístění, provedení, užívání ani odstraňování.
K odst. 2 písm. a)
Jde o informační a reklamní zařízení ve smyslu zákonné defxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení sloužící uvedeným účelům, tj. převážně „zařízení“ sloužící převážně jako „nosič“ informace nebo reklamy, a to pokud splňují současně obě záxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xístní komunikace a účelové komunikace (k pojmu „pozemní komunikace“ viz § 2 odst. 1 zák. o poz. kom.). Podrobná charakteristika těchto komunikací je pax xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxní v silničních ochranných pásmech viz § 31 zák. o poz. kom., který je speciálním ustanovením k příslušným ustanovením zákona o povolování mimo jiné rekxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxravě. V těchto případech má zvláštní právní úprava obsažená v zák. o poz. kom. přednost před úpravou obecnou obsaženou ve stavebním zákoně (viz vztah obxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xom.: „Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení.“
Podle § 31 odst. 2 zák. o poz. kom.: „Zřízení a provozoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.“
Podle § 31 odxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní úřad po předchozím souhlasu a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno, b) Ministerstva vnitra, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxce, s výjimkou rychlostní silnice, a místní komunikace.“
Podle § 31 odst. 5 zák. o poz. kom.: „Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovax x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení.“
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxamní zařízení, které bylo povoleno.“
Podle § 31 odst. 7 zák. o poz. kom.: „Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxé bylo odňato povolení, lze udělit povolení na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtele povolení.“
K odst. 2 písm. b)
U této kategorie spočívá zákonné omezení jednak v maximální možné výšce (8 m) a jednak v účelu takového stožáru; musí xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela jednoznačné (nesporné). Na žádných dalších „parametrech“ této stavby z hlediska jejího umisťování již nezáleží. Není proto rozhodné, jaké budx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xda bude mít podzemní část, či nikoliv. V praxi zatím existuje shoda (i když to podle mého názoru není zcela nesporné) v tom, že do stanovené limitní výšky sx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtost (náročnost) této podzemní části, byť jistě vzhledem k maximální možné výšce není v praxi příliš pravděpodobné, že by stožár pro vlajku mohl, resp. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxsm. c)
Stavby uvedené v tomto ustanovení jsou „speciálními stavbami“ vymezenými v § 2 vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavkx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x způsobu a rozsahu péče o ně. Podmínkou pro to, aby jejich umístění nevyžadovalo ani územní souhlas, je, že nesmí jít o vodní díla. Definice vodního díla, x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtavby, které (zde je uvedena alternativně obecná charakteristika, kterou musí každé vodní dílo splňovat, tj. musí splňovat alespoň jednu z nich) slouxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx k ochraně před škodlivými účinky vod, 6. k úpravě vodních poměrů nebo 7. k jiným účelům sledovaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxrady, b) hráze, c) vodní nádrže, d) jezy, e) zdrže, f) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, g) stavby vodovodních řadů, h) stxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xtavby na ochranu před povodněmi, m) studny a další stavby uvedené ve vodním zákoně.
Za vodní díla se podle § 55 odst. 3 vodního zákona naopak nepovažují (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxch pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, 2. jednxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstanoví jinak. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.
Podle § 55 odxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxzeno obecnou charakteristikou, je pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o vodní dílo, či nikoliv, rozhodující nikoliv to, zda je to které dílx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x 55 vodního zákona, pokud není výslovně uvedeno v příkladmém výčtu (viz výklad výše).
Mezi povrchová zařízení pro rozvod a odvod vody na zemědělské půdx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí je obsaženo v § 2 vyhlášky č. 225/2002 Sb. Patří mezi ně například stavby k závlaze pozemků (§ 2 xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxříčnému odvedení vod“ je i propustek - definice tohoto typu stavby je uvedena v § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 433/2001 Sb. -, který je však uveden jako sxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxerou vymezoval i zák. č. 50/1976 Sb. xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxu „geodetické“ (věže, signály a pyramidy) používá formulaci (signální věže, signály a pyramidy) „pro zeměměřické účely“.
Základními právními předxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxm, a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.
K odst. 2 písm. e)
Jde o zcela novou kategorii, kterou dosavadní právní úprava (sroxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxí úpravy vyžadující ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu patří mimo jiné „portálové konstrukce dopravního značení“, zatímco zákon používá pouze fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxormační tabule obsahující aktuální informace pro účastníky provozu na pozemních komunikacích o skutečnostech ztěžujících provoz (jízdu) na pozemnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.
Pokud jde o „zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích“, jde o kategorii, která svým faktickým obsahem zčásti odpovídá dosavadní kxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xomunikacích (k pojmu „pozemní komunikace“ viz § 2 a 4-7 zák. o poz. kom.) lze rozumět např. některé ze značek uvedených příkladmo v § 12 a 13 zák. o poz. kom. xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxflíky, 4. staničníky, 5. mezníky, 6. vodorovná dopravní značení, 7. přenosné svislé dopravní značky, 8. přenosná dopravní zařízení (např. kužele).
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx. účinný do 31. 12. 2006], a to bez ohledu na stavebně technické parametry (výšku, délku, šířku), způsob provedení, použitý materiál apod., a vyžadovaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxatí pouze v případě, když splňují tři zákonné podmínky současně: 1. výška nesmí překročit 1 m a nesmí hraničit ani s 2. veřejně přístupnými pozemními komxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xze je rozdělit na dvě subkategorie, a to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxako jsou různá nádvoří) nebo prostorech (např. vojenské újezdy apod.) - viz komentář k § 16 odst. 1 zákona.] „Uzavřenost“ tak může být buď pouze faktickáx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxjící subjekt vlastnictví, tj. kdo je vlastníkem takového prostranství, ale pouze všeobecná přístupnost daného prostoru bez omezení. Veřejným prostxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx 1 písm. k) bod 4. zákona].
K odst. 2 písm. g)
Propustek je podle § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxunikaci (k pojmu „účelová komunikace“ viz § 7 zák. o poz. kom.) je vždy stavbou, která bez ohledu na své parametry nevyžaduje ani územní souhlas a vzhledex xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xísm. h)
Toto ustanovení obsahuje i nadále dvě relativně samostatné subkategorie a to: 1. cirkusové stany a 2. scénické stavby pro a) film, b) televizi a xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxují ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas bez ohledu na počet osob, pro který jsou určeny [srov. § 79 odst. 3 písm. m) zákona, ve znění platném do 31. 12x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxby pro 1. film, 2. televizi a 3. divadlo.
Právní úprava platná do 31. 12. 2006 [srov. § 56 písm. d) zák. č. 50/1976 Sb.] obsahovala pouze dvě z těchto subkaxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxí opomenutí právní úprava platná od 1. 1. 2007 odstranila. V případě těchto staveb je „paušálně“ stanoveno, že nevyžadují ani územní rozhodnutí, ani úzxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxtech budou v konkrétních případech umisťovány atd.).
Tato velmi „liberální“ úprava je přinejmenším diskutabilní, když si uvědomíme, jak značně sloxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy budou zákonu nově podléhat i některé dosud „pouze“ přenosné stavby (viz komentář k § 79 odst. 2 zákona obecně).
K odst. 2 písm. i)
Nová právní úprava přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdí i „nájezdy“ na tyto komunikace. Tuto změnu lze však považovat pouze za formální, nikoliv faktickou (věcnou). Není zcela jasné, jaký význam může mít v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxoplnění) dosavadní právní úpravy by bylo možné najít snad jen ve snaze vyloučit ryze formalistický výklad zákona v některých sporných případech v praxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Její zařazení do tohoto ustanovení je dáno pouze její funkcí, tedy jde-li o stavbu, která bude plnit funkci sjezdu, resp. nájezdu na pozemní komunikace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxtanovením jakkoliv vymezen, nalézt v § 10 odst. 1 zák. o poz. kom., kde je stanoveno, že: „Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxou komunikací.“ K postupu při povolování připojování sousední nemovitosti, souhrnně vyjádřeno „pozemní komunikaci“, stanoví § 10 odst. 4 písm. b) záxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxi, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxí se nepochybně vztahuje i na sjezdy z pozemní komunikace na sousední nemovitost, resp. nájezdy na ni. Jinak, jak je výše uvedeno, stavební zákon nestanxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutí ani územní souhlas. Prováděcí předpis k zák. o poz. kom. - vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.
Je třeba připomenout, že podle § 14 odst. 2 písm. a) zák. o poz. kom. nejsou sjezdy ani nájezdy na soxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu „silniční pozemek“ viz § 11 odst. 1 zák. o poz. kom.). Pro stavební řízení (k jeho povolení) není proto příslušný speciální stavební úřad [§ 15 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy v § 12 zák. o poz. kom. V právní úpravě povolování těchto staveb došlo s účinností od 1. 1. 2013 k zásadní změně v tom, že oproti stavu do 31. 12. 2012 již s ohlxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tzv. „neohlašovaných“ staveb, tj. staveb, které s ohledem na § 119 odst. 1 zákona vůbec nepodléhají stavebnímu zákonu, což lze vzhledemk jejich „charaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxlejší novelizace příslušného ustanovení zákona, neboť se jedná o zřejmé opomenutí.
K odst. 2 písm. j)
Jde v tomto ustanovení o zcela novou kategorii - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxich výška mohla být až 15 m, oproti nově stanoveným 8 m, když je proti cit. ustanovení zákona uvedeno, že tyto antény mohou být umístěny buď samostatně, nexx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxípady, kdy bude umístěna na stávající stavbě, kterou musí být budova. K pojmu „budova“ viz § 3 písm. a) vyhlášky OTP.
K odst. 2 písm. k)
I tato kategorie jx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2012, a to „oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky“.
K odst. 2 písm. l)
Další z nových kategorií obsahuje dvě subkategxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstavěnou plochou (k pojmu „zastavěná plocha“ viz § 2 odst. 7 zákona), výškou a vyloučením možnosti podsklepení; musí se tedy jednat o stavbu „nadzemníxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxní v lesích, místo tohoto pojmu používá pojem „stavby pro plnění funkcí lesa“, jimiž jsou podle ní stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin a strží, sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxovala požadavkům řádného hospodaření v lese i jeho ochraně, co nejméně narušovala lesní porosty...“ Lze tedy z obou citovaných ustanovení snad dovodixx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xbsahově obdobné, popř. totožné kategorie. Stavbami pro „výkon práva myslivosti“ lze jistě rozumět např. posedy apod.
K odst. 2 písm. m)
Za důlní díla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jámy a komíny), 2. otvírková (jámy, štoly, překopy, slepé jámy, průzkumné chodby), 3. přípravná (chodby, prorážky), 4. sloužící k dobývání (poruby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xáchranné vrty. Důlními díly jsou i podzemní prostory vzniklé zvláštními zásahy do zemské kůry.
Za důlní díla se naopak nepovažují vyhledávací a průzkxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxpř. lokomotivní remízy, čerpací stanice, strojovny a komory pro elektrická zařízení atd.
Problematika projektování, výstavby a rekonstrukce dolů x xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxcká činnost; § 3 - činnost prováděná hornickým způsobem (obě kategorie viz v § 3 odst. 1 zákona - negativní vymezení pojmu „terénní úpravy“); § 25 - dobývaxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxcího prostoru a další ustanovení horního zákona.
K odst. 2 písm. n)
Tato stavba je, pokud jde o její stavebně technické parametry, totožná se stavbou uxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu nově požadavek na minimální odstupovou vzdálenost od hranice pozemku 2 m a bez podsklepení, tedy opět musí jít o stavbu pouze „nadzemní“, když stavba sxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxsm. a) bod 1. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, když je možné uvést několik významných odlišností, které požadavky na umisťování takových staveb xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxubky 3 m (cit. stavba mohla být podsklepena bez omezení hloubky, resp. přesněji mohla mít jedno podzemní podlaží, jehož hloubka nebyla omezena), dále mxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „stavba pro rodinnou rekreaci“ - § 2 písm. b) vyhlášky OVÚ]. Žádné z obou předchozích omezení tato stavba podle dosavadní právní úpravy neměla, musí soxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxt o doplňkové stavby k těmto hlavním stavbám), nesmí sloužit nejen ke skladování, ale ani k výrobě hořlavých nejen kapalin a plynů, ale obecně jakýchkolxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnergie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x x x xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxánovací dokumentací [k pojmu „územně plánovací dokumentace“ viz § 2 odst. 1 písm. n) zákona], odstupová vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí xxx xxxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxtění musí být nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Oproti právní úpravě obsažené ve shora cit. ustanoxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxcká zařízení a mohou být vytápěny.
K odst. 2 písm. p)
Povolení z hlediska umístění nevyžadují také stavby bazénů, pokud splňují čtyři požadavky: 1. maxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxstavěné území“ viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona] a 4. minimální odstupová vzdálenost od hranice pozemku musí být nejméně 2 m (pozn.: rozumí se, že stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxx xxxcifická stavba byla zařazena dosud pouze v dosavadním § 103 odst. 1 písm. f) bod 5. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, a vzhledem k tomu, že nebyla uvexxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxedená změna je v tomto případě jistě rozumným zjednodušením.
K odst. 2 písm. r)
Jde o kategorii zcela identickou s kategorií uvedenou v § 103 odst. 1 písxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxvěrečná věta tohoto ustanovení zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], tj. tyto přístřešky mohou být nově [stejně jako např. stavby uvedené pod písm. xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x písm. s)
Z hlediska bližšího výkladu pojmu „vedení technické infrastruktury“, který je použit v komentovaném ustanovení, je základním východiskem xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xrovozně související zařízení technického vybavení, např. (...) trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xojmy z oblasti elektroenergetiky, kde základním předpisem, který pojmy v této oblasti definuje, je energetický zákon. Podle § 2 odst. 2 písm. a) energ. xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx..), sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxerg. zák. dále samostatně definuje elektrickou přípojku jako „zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanixx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx elektrickou stanici jako „soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení a systémy měřící, ochranné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot“ (bod 5. cit. ustanovení), přímým vedením míní „vedení elektřiny spojující výrobnu elxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující...“ (bod 9. cit. ustanovení), přenosovou soustavou „vzájemně propojený soubxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení...“ (bod 10. cit. ustanovení), a výrobnou elektřiny „energetické vedení pro přeměnu různýcx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxných energ. zák. je také třeba vykládat obsah pojmu „výměna vedení technické infrastruktury“ v konkrétních případech, a pokud budou při této výměně spxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxo možno považovat ve většině případů pravděpodobně jen za údržbu (viz § 3 odst. 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení), popřípadě „obnovu“ ve smyslu „mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxré je obdobou dosavadního odst. 4 zákona ve znění platném do 31. 12. 2012, jsou upraveny dvě kategorie výjimek z ustanovení odstavce 2 zákona. Pokud jde o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xa ně žádné z ustanovení odstavce 2 zákona, tj. jinak vyjádřeno, umístění jakékoliv ze „staveb“ uvedených v odstavci 2 zákona, které by znamenalo jakýkoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxnném pásmu (§ 17 zák. o stát. pam. péči), a to nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky (§ 4 zák. o stát. pam. péči), památkové rezervxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxch kulturních (národních kulturních) památek budou vyžadovat např. informační a reklamní zařízení, byť o celkové ploše do 0,6 m2 a současně umisťovanx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí [viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxí, které ukládá povinnost stavebníkovi, má současně vztah k ustanovení § 161 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), podle kterého jsou vlastníci txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxaně a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby (§ 161 odst. 1 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 6
Toto noxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xá zcela totožný obsah a stanoví, že stejně jako dosud, ani nadále žádné stavební úpravy [§ 2 odst. 5 písm. c) zákona a komentář k němu] ani udržovací práce - xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrovádění stavebních úprav a udržovacích prací jsou § 103 odst. 1 písm. c) - udržovací práce, § 103 odst. 1 písm. d) a § 104 odst. 1 písm. k) zákona - stavební úxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx x x x xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvby [§ 32 odst. 2 písm. a) a § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona] [pozn.: nyní § 79 odst. 6 písm. a) a § 2 odst. 5 písm. c) zákonaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxá stěna je ve smyslu § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, součástí dálnice [pozn.. pokud je umístěna na silničním pozemxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x viz § 120 odst. 1 zákona č. 40/1961 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“)], platí pro územní a stavební řízení stavxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxmu, že zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak, pokud se jedná o vyžadování územního rozhodnutí, platí i pro stavební úpravy dálnice ustanovenx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx) Stavebními úpravami, které spadají pod pojem změny dokončených staveb, jsou přitom takové úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxch staveb, jimiž jsou nástavby a přístavby [pozn.: nyní § 2 odst. 5 písm. a) a b) zákona]. Z toho vyplývá závěr, že jen takové změny dokončených staveb, přx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [pozn.: nyní ve smyslu § 81 odst. 3 písm. a) zákona]. Stavbou protihlukové stěny na dálnici se však mění minimálně výškové ohraničení stavby dálnice (.xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvení týkající se stavebních úprav, a nikoliv jiných změn těchto staveb, protože nic nebrání tomu, aby i na stavbě dálnice byly prováděny změny mající chxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxzhodnutí nevyžadují, nebo lze územní řízení sloučit se stavebním řízením (...) (podle rozsudku NSS ze dne 4. 9. 2003, č. j. 7 A 178/2002-36)
SbNSS 2/200xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xtavby
§ 2 odst. 5 písm. c) - stavební úpravy
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 3 odst. 4 - údrxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxzení
§ 84 odst. 2 - příslušnost k územnímu řízení a rozhodnutí
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 94 - změna a zrušení územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušexx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu
§ 105-107 - ohlašování staveb
§ 115 - stavební povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s cexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 67-69
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xavedením, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. e)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 a 2, § 61 a xxxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 3, § 23, § 25-28
zákon č. 20/1987 Sb., o státnx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů, § 2, § 3, § 17 odst. 1, 3 a 7
vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx x x xxxxx x x x x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 367/2006 Sb., § 2
vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. x xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Právní rádce. 2011, č. 7, příloha Praktická příručka, s. I-VIII.
2. Fastr, P., Čech, J. Zákon o pozemních komunikacích. Poznámkové vydání. 10., aktuxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x změně využití území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 80
Toto ustanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxduje (odst. 2), uvedení případů, kdy se naopak toto rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje (odst. 3), a stanoví „výjimku“ z této výjimky (odst. 4). Na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxí nebo územního souhlasu nevztahuje, „záměry posuzované podle zák. o posuz. vlivů“ a „záměry ve zvláště chráněných územích“ (blíže k těmto kategoriím xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxně využití území. Podrobnější obsah tohoto typu územního rozhodnutí stanoví jednak § 92 zákona, jednak na základě zmocnění obsaženého v § 92 odst. 5 zákxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Všechny terénní úpravy tak, jak je vymezuje zákon v uvedeném ustanovení, vyžadují vždy rozhodnutí o změně vxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxximkou těch, které uvádí § 80 odst. 3 písm. a) zákona a které nevyžadují ani územní souhlas. 5. V tomto smyslu je tak komentované ustanovení nepřesné, respx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorii přesně. Jinak je možné také říci, že toto ustanovení je ve skutečnosti fakticky tvořeno všemi třemi shora uvedenými ustanoveními a jeho spráxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxní úpravy, které nesplňují byť jen jedinou podmínku uvedenou v § 96 odst. 2 písm. f) zákona - viz komentář k tomuto ustanovení.
K odst. 2 písm. b)
Podle § 2x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxtanovení obecně) v rozsahu jeho vymezení na povrchu.
K odst. 2 písm. c)
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxadují plochy (rozumí se zřizování takových ploch) uvedené v komentovaném ustanovení. Jejich dosavadní výčet byl rozšířen nově o „odstavné“, „výstavxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxící plochu) k některému z pěti v tomto ustanovení uvedených xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxo ustanovení), a shodně jako v předchozím ustanovení - písm. a) - plochy, které splňují požadavky uvedené v § 80 odst. 3 písm. b) zákona (viz komentář k tomxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xoužívá pojem "hřbitov", zatímco speciální právní předpis upravující tuto problematiku - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xbvykle veřejné pohřebiště.
Podle § 17 odst. 1 věty první zákona č. 256/2001 Sb. „Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh (...) jen na základě územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle zvláštních právních předpisů“x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xoplňuje § 103 odst. 1 zákona, když rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Obě citovaná ustanxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx. 1 zákona č. 256/2001 Sb., je míněno vzhledem k odkazu pouze na § 54 („Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich, lze provádět jen podle stavebního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxutí.
Pokud měl zákonodárce v úmyslu vyjádřit, že shora uvedené stavby a zařízení nevyžadují nejen stavební povolení, ale ani územní rozhodnutí, tj. jxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xebo měl uvést v odkazu obě příslušná ustanovení zákona.
Druhou nejasností je formulace použitá v první větě § 17 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., podle kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace“.
Není totiž jaxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xymezeno právě shora uvedeným způsobem. Vydávání stavebního povolení pro zřízení prostoru? Jestliže jednotlivé hroby, hrobky, hrobová místa atd. nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdného stavebního povolení (po předchozím územním rozhodnutí, jehož nezbytnost jako vymezení místa, tj. prostoru pro zřízení veřejného pohřebiště, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxvádí, jako dosavadní úprava platná do 31. 12. 2012, explicitně limitní plochu, na které když budou tyto změny druhu pozemku prováděny, budou vyžadovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxší než 1000 m2, když toto ustanovení stanoví, že územní souhlas postačí u změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2, nejvýše však do 1000 m2 (viz výše cit. ustaxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xruhu pozemků přesahujících výměru 1000 m2. Naopak podle § 80 odst. 3 písm. c) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) platí, že změny druhu pozemku do 3xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxitní parametr - maximální výměra pozemku, je z části tvořeno fakticky dalšími dvěma formálně samostatnými (oddělenými) ustanoveními (viz výše), je dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx by jistě jednodušší ponechat dosavadní úpravu, která omezující podmínku v tomto ustanovení výslovně obsahovala [viz dosavadní § 80 odst. 2 písm. e) záxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxí veškeré takové změny, pokud překračují shora uvedenou stanovenou plochu (1000 m2) a které zákon i nadále uvádí příkladmým výčtem (viz formulace „zejxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxna č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
K odst. 2 písm. f)
Jde o takové úpravy pozemků (§ 3 odsxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxením by mohlo dojít buď ke zhoršení, nebo ke zlepšení této schopnosti. Regulaci by měl logicky podléhat především první případ. Toto ustanovení zůstalx x xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
Taxativní
výčet výjimek z ustanovení odst. 2 byl významně rozšířen, když však jedinou dosavadní kategorii - sjxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxe o pět kategorií uvedených pod písm. a) až e) tohoto ustanovení.
K odst. 3 písm. a)
Tato kategorie (pokud jde o její obsahové vymezení) je v zásadě převzxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxmulace „úpravy terénu, násypy, výkopy do ...“ použita vhodnější a „zákonná“ terminologie (viz § 3 odst. 1 zákona a komentář k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxléhají stavebnímu zákonu.
K odst. 3 písm. b)
Jde o zřizování odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch, které musí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xanipulaci buď s hořlavými látkami, nebo s látkami (tj. i nehořlavými, obecně tedy jakýmikoliv), které by mohly způsobit znečištění životního prostřexxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxto kategorie vůbec nepodléhá stavebnímu zákonu. Totožná kategorie je uvedena v § 96 odst. 2 písm. g) zákona, když jediným rozdílem je maximální plocha dx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxchny uvedené plochy větší než 300 m2 a maximálně do výměry 1000 m2, když jejich zřízení (provedení, vybudování) podle § 104 odst. 1 písm. f) zákona vyžaduxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádřeno, ohlášení stavebnímu úřadu v těchto případech postačí. Logicky totiž platí, že v případě, bude-li zřizována plocha o výměře větší než 1000 mxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxtrario; viz komentář k tomuto ustanovení zákona] a současně také (provedení) bude vyžadovat stavební povolení [viz § 104 odst. 1 písm. f) zákon - argumexx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (viz výše).
K odst. 3 písm. c)
Toto ustanovení stanoví jedinou podmínku pro to, aby mohly být prováděny změny druhu pozemku bez územního souhlasu, a tx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjící se provádění terénních úprav (k pojmu „terénní úprava“ viz § 3 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení), pokud budou „prováděny v přirozených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxulaci, když vodní zákon v ustanovení § 55 odst. 2 definuje pojem „vodohospodářské úpravy“ jako „zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodníxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Ze vzájemného vztahu obou ustanovení vyplývá, že „práce“ uvedené v komentovaném ustanovení zákona nejsou vodohospodářskými úpravami, když tyto poxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxohospodářských úprav ve vodním zákoně - viz shora cit. ustanovení vodního zákona) dovodit, že terénní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvnímu úřadu nevyžadují.
S ohledem na komentované ustanovení a skutečnost, že stavební zákon tuto kategorii v žádném jiném ustanovení již nijak „nerxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxa], pod které však kategorii uvedenou v komentovaném ustanovení zákona zařadit nelze (neboť jde o terénní úpravy
sui generis
), by pak bylo možné současxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxti tomu však komentář k vodnímu zákonu uvedený v literatuře k tomuto ustanovení pod bodem 2. k této otázce uvádí: „Nehledě na definici vodohospodářskýcx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xmenšího významu‘ musely povolovat standardním postupem podle § 15 odst. 1 (pozn.: rozumí se vodní zákon), jak tomu ostatně bylo doposud v případě všech xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxovést bez ohlášení, a ty, které podléhají ohlášení stavebnímu úřadu ...; vodní zákon takové rozlišení explicitně neuvádí.“
Obsah pojmu „přirozená xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadu.
K odst. 3 písm. e)
Tato kategorie je jen daleko podrobněji (přísněji) vymezenou kategorií upravenou v dosavadním ustanovení § 80 odst. 2 písm. ex xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a při splnění všech zákonných podmínek pak nevyžaduje ani územní souhlas. Tyto podmínky jsou zcela shodné s podmínkami, které musí být splněny, aby stxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxm. o) zákona a komentář k tomuto ustanovení].
Tyto úpravy (jejich provedení) pak podle § 103 odst. 1 písm. b) druhá část věty zákona nevyžadují ani ohláxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení uvádí „univerzální“ výjimku z ustanovení odstavce 3, a to stejně jako v dosavadní úpravě, platné do 31. 12. 2012, v případě, že by předmxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnutí.
K pojmu „archeologický nález“ a „území s archeologickými nálezy“ viz § 23 odst. 1, resp. § 22 zák. o stát. pam. péči. Celá problematika archeologixxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxuto ustanovení, bod 1.
K odst. 5
Nové ustanovení rozšiřuje okruh výjimek z ustanovení § 80 odst. 3 zákona ve své první části zcela shodně s ustanovením x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí). K „záměrům posuzovaným z hlediska vlivů na životní prostředí“ viz zák. o posuz. vlivů, zejména § 3-10, 11-14 a Příloha č. 1 k zákonu o posuz. vlivů. Pokxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx přír. a kraj.“) definuje pojem „zvláště chráněné území“ v úvodu části třetí v § 14 odst. 1 jako: „Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxáněných území jsou: a) národní parky, b) chráněné krajinné oblasti, c) národní přírodní rezervace, d) přírodní rezervace, e) národní přírodní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xx-24 - národní parky, § 25-27 - chráněné krajinné oblasti, § 28-34 - národní přírodní rezervace, § 35 - národní přírodní památka a § 36 - přírodní památka; § xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxní zvláště chráněných území a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, § 42 evidenci a označování zvláště chráněných území, § 43 výjimky ze záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich ochranných pásem.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxé stavební úřady
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 84-92 - územní řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 96 odst. 2 - úzexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí stavební povolení ani ohlášení
§ 104 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, resp. u nichž ohlášení sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§ 105-107 - ohlašování
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s cxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxn), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 6
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. dxx x x x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 2-11
vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x xxx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 11, § 12
x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x. Zákon o státní památkové péči. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 167-176.
2. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. Vodní zákon xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 81
Nová právní úprava zavádí v tomto ustanovení pozměněxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx životní prostředí (pozn.: rozumí se, že může negativně ovlivnit životní prostředí ve svém okolí, v místě, kde je tato stavba umístěna) nebo nároky na vexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; dosavadní kapacita by se měla zvýšit v důsledku provedení zamýšlené změny stavby), místo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití úzxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xtaveb [nástaveb a přístaveb - viz § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012] (viz komentář k § 77 zákona). Nová právní úprava se již soxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k odstavci 1 tohoto ustanovení).
K odst. 1
Toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu [k pojmům „veřejná dopravní a technická infrastruktura“ viz § 2 odsxx x xxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xměně stavby sloučit s řízením o změně v užívání stavby podle § 126 a 127, když dnes je toto oprávnění uvedeno v § 127 odst. 5 zákona (viz komentář k tomuto ustxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xydáno „stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (dokumentace záměru - § 8, posudek - § 9 a stanovisko k posouzení vlivů provexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (k těmto pojmům a k jejich obsahu viz komentář k tomuto ustanovení obecně). Pokud je při povxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxle ustanovení § 127 odst. 5 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Podle tohoto ustanovení může stavební úřad spojit řízení o změně vlivu užívání stxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxňuje; obecnou úpravu této problematiky viz v § 140 spr. ř. - společné řízení). Na rozdíl od některých kategorií uvedených v předchozích ustanoveních - § xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, ale postačí k nim pouze územní souhlas. Z této úpravy tak lze usuzovat, že v případě tohoto druhu územního rozhodnutí se zjednodušující postup nepřipxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxe k jejich provedení rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území a nelze použít žádný zjednodušující“ postup.
Judikatura
viz bod 2. k § 79 zákoxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxvby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxní smlouva
§ 84-92 - územní řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 103 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující sxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxx107 - ohlašování
§ 109-115 - stavební řízení
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - zkrácené stavební řízení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s cexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx4 Sb., správní řád, § 67-69, § 140
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xělení nebo scelování pozemků
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxotveno zákonem č. 83/1998 Sb. (tzv. velká novela zák. č. 50/1976 Sb. s účinností od 1. 7. 1998) a v praxi se osvědčilo.
Toto ustanovení stanoví podmínkx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takové rozhodnutí je možné vydat pouze na žádost, kterou podají všichni spoluvlastníci nejen dotčených pozemků, ale i staveb na nich (odst. 1 a 2). V odsxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxní pozemku jsou dány buď regulačním plánem (§ 61 a násl. zákona), nebo byly stanoveny jiným rozhodnutím stavebního úřadu (např. rozhodnutím o umístěnx xxxxxx x x xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí se nxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013 provedla v tomto institutu jen menší změny v odstx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobu za účelem uplatnění předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (viz § 101 zákona a komentář k tomuto ustanovení). V případech, kdy bude předmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxmku)
Zákon stanoví jen velmi stručně obsah rozhodnutí o dělení a scelování pozemků (odst. 1). Podrobné náležitosti tohoto typu územního rozhodnutí sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxumání souladu se závazným územním plánem vycházet ze spekulací o budoucím využití částí pozemku jeho vlastníky jako podkladem pro územně plánovací doxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stavební úřad podle odstavce 2 téhož ustanovení [pozn.: nyní podle § 90 písm. e) zákona] posoudí návrh převším z hlediska péče o životní prostředí a poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Závaznost územně plánovací dokumentace jistě nesměřuje zpětně a nelze ani požadovat po vlastnících pozemků, aby jejich dosavadní využití uvedli s úxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen zkoumat žádost z hlediska souladu se závazným územním plánem. Je tak nerozhodné, jak byl předmětný pozemek užíván před podáním žádosti o jeho rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa které má žadatel při splnění zákonných podmínek nárok; nejedná se o rozhodnutí vydávané na základě absolutní volné úvahy správního orgánu. Zákon nesxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí, nevylučuje vydání rozhodnutí tam, kde lze teoreticky řešit problém jinou právní cestou. Jen z hlediska zákonných podmínek je správní orgán opráxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxmku) s odůvodněním, že navržené dělení pozemku, který je zahradou k bytovému domu, pro využití jako jednotlivé zahrádky není v souladu s využitím stanoxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xy trvalé plnění požadavku na ochranu hodnotné zeleně. Návrh ovšem spočíval pouze v rozdělení pozemkové parcely, aniž by se tím nějak měnilo její využitxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdnutí žalovaného, které je rozhodnutím konečným a proti němuž žaloba zejména směřuje. Žalovaný rozšířil důvody o argumentaci, že po rozdělení pozemkx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Žalovaný tedy rovněž nevychází ze zjištěných skutečností, ale ze spekulací, k čemu by mohlo rozdělení pozemku vést. Jistě nelze vyloučit takovou snahx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxmá“. (podle rozsudku NSS ze dne 12. 8. 2004, č. j. A 4/2003-53)
SbNSS 12/2004, č. 399
Související ustanovení:
§ x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby;
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokonče
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 77 - druhy územnícx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 67-69
zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxího řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Rozhodnutí o ochranném pásmu
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xx/1976 Sb.] vypustila rozhodnutí o chráněném území. Bylo zachováno pouze rozhodnutí o ochranném pásmu. Komentované ustanovení nejprve uvádí, co je fuxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu nevydává (odst. 3).
K odst. 1
Platná právní úprava stanoví, že rozhodnutí o ochranném pásmu má dvojí funkci: chránit stavby, ale i zařízení nebo pozexxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xčinky. Jimi se rozumí negativní účinky zejména některých staveb, jejichž užívání (provoz) může okolí obtěžovat hlukem, zápachem nebo jinými nežádouxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxe v praxi pravidlem, v rámci rozhodování podle § 84-92 zákona (v územním řízení), tj. spojit toto rozhodnutí např. s rozhodnutím o umístění stavby, anebx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxa) jsou stanoveny přímo zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě. Toto ustanovení odkazuje, pokud jde o zmíněné zvláštní právní předpisy, na dxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxmínek jsou v ochranných pásmech povoleny, kdo takové povolení vydává a jaké má silniční správní orgán další povinnosti, zejména pokud jde o reklamní zaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxanných pásmech provádět. V § 33 zák. o poz. kom. je stanoven rozsah omezení, pokud jde o zřizování a provozování jakýchkoliv objektů a vysazování stromů xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxoví, jaké činnosti lze v ochranném pásmu dráhy se souhlasem drážního správního úřadu provádět.
Ochranná pásma vznikají nebo se zřizují i podle dalšícx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xstavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. x x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxě využití území
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xád, § 67-69
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 30-33
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějšícx xxxxxxxxx x xx x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění pozdějších předpisů, § 37, § 40
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 17
zákon č. 458/2000 Sb., o podxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x6, § 68, § 87
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 2
xxx x
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx3.
K § 84
K odst. 1
Toto ustanovení stanoví příslušnost [rozumx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x x xx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx zákona). Vydává jej příslušný stavební úřad, kterým je vždy s výjimkou území vojenských újezdů (viz § 16 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo místní rozvoj (viz komentář k tomuto ustanovení), příslušný obecný stavební úřad (viz § 13 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Obecné stavxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxežité pro obranu státu mimo území vojenských újezdů a stavby v působnosti jiných stavebních úřadů (speciální stavby viz v § 15 zákona a „jiné“ stavby viz x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oblast územního rozhodování u výše uvedených staveb.
Místní příslušnost obecného stavebního úřadu je pak dána místem, kde se nachází příslušný pozexxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxvodu se nachází pozemek, na němž má být navrhovaná stavba umístěna. Územní rozhodnutí je vydáváno na základě územního řízení nebo zjednodušeného územxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Zvláštní právní předxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxona) a rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek (§ 17 zákona o státní památkové péči), jiným správním orgánům než stavebním úřadům. Jde o správnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtná „koordinace rozvoje území“, a to formou závazného stanoviska obecného stavebního úřadu, bez kterého nemůže báňský úřad nebo orgán památkové péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x x3 - obecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 16 odst. 1 - vojenské újezdy a jiné stavební úřady
§ 17 - vyhrazení pravomoci stavebního xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxlas
§ 85 - účastníci územního řízení
§ 86 - žádost o vydání územního rozhodnutí
§ 87 - zahájení územního řízení
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxředí v územním řízení
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 93 - platnost územního rozhodnutí
§ 94 - změna a zrušení územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené úxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xx x xx x xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, § 2 odst. 2, § 29 odst. 1, § 67
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 17, § 28 a § 29
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxířenou působností, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb., § 1, § 2 odst. 1, přílohy č. 1 a 2 k zákonu č. 387/2002 Sb.
vyhláška č. 388/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xyhláškami č. 388/2004 Sb. a č. 361/2006 Sb., § 1-26
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 30-35
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe účastníky územního řízení obdobně jako spr. ř. (viz § 27 odst. 1 až 3 spr. ř.) na dvě kategorie, na esenciální („hlavní“ - odst. 1) (§ 27 odst. 1 spr. ř.) a
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x a odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb.] jsou účastníci územního řízení vymezeni jednak pozitivně (odst. 1 a 2 zákona), jednak negativně (odst. 3 zákona). Pokud xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Sb.).
Nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013 přináší, pokud jde o definici účastníků územního řízení, jen nepodstatné změny. Fakticky jde pouze o jedixxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňujx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxud „tradičního“ okruhu účastníků územního řízení. V návaznosti na tuto změnu pak musela být vypuštěna závěrečná část ustanovení § 85 odst. 2 písm. a), kxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxávní úprava pouze dva subjekty: 1. žadatele a 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
K odst. 1 písm. a)
Účastníkem územního řízenxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xviz komentář k tomuto ustanovení).
Územním řízením zahajovaným na žádost je řízení o: 1. umístění stavby (§ 79 zákona), 2. změně využití území (§ 80 zákxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx zahájeno jak na žádost, tak z moci úřední.
K odst. 1 písm. b)
Shodně s předchozí právní úpravou (srov. § 34 odst. 3 věta první zák. č. 50/1976 Sb.) je účasxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxdu na to, zda navrhovaná stavba je stavbou veřejně prospěšnou [viz § 2 odst. 1 písm. k)], či nikoliv, zda se jedná o stavbu, která se svým charakterem (účelxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxtní potřebě vlastníka předmětných pozemků, která se v konkrétním případě svým umístěním, způsobem provedení ani účelem užívání nemůže dotýkat zájmů xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xřípad uvedený v § 96 odst. 2 písm. d) zákona ve znění platném do 31. 12. 2012, resp. § 96 odst. 2 písm. e) ve znění účinném od 1. 1. 2013, pokud v konkrétním přípxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xřípad, kdy jediným vlastníkem všech staveb i pozemků, na kterých se stávající stavby tvořící uzavřený prostor, v němž se nová stavba bude umisťovat, buxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxě“ platného ustanovení, které obci propůjčuje postavení účastníka řízení, je však ustanovení § 188a zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), kdy v pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, na jejímž území má být stavba umístěna. V řízení o umístění těchto staveb má obecní zastupitelstvo postavení dotčeného orgánu (viz § 4 zákona a komxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s pozemky v zastavěném území [k pojmu „zastavěné území“ viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona], jež je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem, stxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxek, na kterém má být stavba umisťována, nesmí mít rozlohu větší než 5000 m2 atd. Specifická je situace na území hl. m. Prahy, kde je účastníkem územního říxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území městské části, tato městská část. Je přitom logické, že stavba umisťovaná nx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxé subjekty (popřípadě více subjektů - hl. m. Praha a jedna nebo několik městských částí současně - viz dále) tak vystupují ve všech územních řízeních, kdx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
Zde je dále pozitivně vymezen okruh účastníků územního řízení jako skupina rozdělená do třech kategorií [viz písm. a) až c]. Tx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné pod písm. a)], a jednak o ty, kteří toto postavení mají jen v případě, že splní ještě další zákonem stanovené podmínky [subjekty uvedené pod písm. b) a cxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Tato subkategorie účastníků řízení obsahuje ještě dále dvě „podskupiny“. Účastníkem územního řízení je vždy, bez splnění jakékoliv další pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxě nástavby nebo stavební úpravy viz § 2 odst. 5 písm. a) a c) zákona], na kterých má být požadovaný xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxto ustanovení]. Žadatelem tak bude v těchto případech např. nájemce pozemku, resp. stavby u nástavby (stavební úpravy), na základě nájemní smlouvy s vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xejména když jde o umístění stavby na „cizím“ pozemku, vychází z toho, že již tímto samotným faktem musí být vlastnické právo k pozemku vždy přímo dotčenox x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí nástavby nebo stavební úpravy osobou odlišnou od vlastníka stavby, kdy jde vždy o dotčení vlastnického práva ke stavbě, která má být měněna [srov. všax xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu nebo stavby jsou účastníky řízení i všichni, kdo mají k pozemku nebo stavbě „jiné věcné právo“.
Věcná práva lze definovat jako absolutní práva, jejicxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxkému (§ 123 a násl. obč. zák.) se zpravidla řadí i držba věci jinou osobou než vlastníkem (§ 129 a násl. obč. zák.). Věcná práva k věci cizí podle platného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí (§ 173 a 174 obč. zák.), a právo retenční (neboli zadržovací) podle § 175 a násl. obč. zák. Věcněprávní charakter může mít ze zákona (§ 140 obč. zák.) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 2 a 3 obč. zák. (nájem - viz § 663-684 obč. zák.).
Výčet věcných práv v zákoně je
taxativní
(konečný, uzavřený) a nemůže být na rozdíl od závazkovýxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxeno, resp. není v zákoně výslovně dovoleno, aby si je strany samy zřídily (domluvily).
Věc hmotná, která je předmětem věcných práv, může být podle tohox x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxovitá (viz výše). Naproti tomu předmětem práva zadržovacího může být jen věc movitá. Předmětem zástavního práva může být xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxotekární zástavní právo).
Věcná práva k nemovitým věcem se zapisují do katastru nemovitostí a u smluvního vzniku vznikají teprve tímto zápisem (§ 1 odxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxzv. intabulační princip).
Ani v případě této subkategorie účastníků územního řízení není jejich postavení jako účastníků (svědčí-li jim některé z vxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx. 2 písm. b)
Účastníky územního řízení jsou v zásadě shodně jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006 (srov. § xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxutím přímo dotčeno“. Důležitou změnou oproti právní úpravě platné před 1. 1. 2007 je, že jsou vedle vlastníků sousedních pozemků nebo staveb účastníky xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xísm. a) tohoto ustanovení zákona a výčet věcných práv tam uvedený]. Klíčovými pojmy pro objasnění rozsahu okruhu účastníků územního řízení podle tohoxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxmto pozemkům nebo stavbám.
K pojmu „soused“ je třeba především zmínit zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nález Pl. ÚS 19/99, sv. 17, ročník 2000, 1x xxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxx x xxxšeno ustanovení § 139 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb., kde byla obsažena legální definice pojmu „soused“ (tento neformální výraz lze chápat jako souhrnný xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona, když vlastníky „sousedních pozemků“ a „sousedních staveb“ lze považovat za „sousedy“ v tom smyslu, v jakém byl tento pojem do roku 2000, do nálezu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtník pozemku, který měl s pozemkem, na němž měla být stavba umístěna, společnou hranici, tj. pouze tzv. přímý („mezující“) soused a vlastník stavby umíxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxm (viz odůvodnění citovaného nálezu), a proto jej svým nálezem k uvedenému dni zrušil. Tímto rozhodnutím se obsah pojmu „soused“ zásadně změnil tak, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ jako vlastník velmi vzdáleného pozemku nebo stavby ve vztahu ke stavebnímu pozemku.
Účastníkem řízení však bude soused (pozn.: s ohledem na výše uvexxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. souhrnně „soused“, ale používat místo nich např. výraz „ten, kdo ...“, resp. „každý, jehož vlastnické nebo jiné ... může být územním rozhodnutím přímx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnutím vzhledem k velikosti stavebního pozemku a umístění stavby na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům stavby, účelu jejího užívání, umístěním oxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdle tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx", je nezbytné rozlišit dvě kategorie možného dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k pozemku nebo ke stavbě; a to dotčení "přímé" a "nepřímé"x
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různé
imise
(viz § 127 odst. 1 obč. zák.). Imisemi se obecně rozumí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxtanovení obč. zák., podle kterého: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jexx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxi ...“).
xxxxxx xxxxxxím sousedních (okolních) nemovitostí bude i jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy (a jí bezprostředně způsobenou zvýšenou hlučností, prašnosxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhybujícími se tak po dobu mnoha hodin denně v bezprostřední blízkosti okolních staveb a pozemků apod.). Naproti tomu není zcela zřejmé (není dosud všeoxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xozemku nebo stavby nově umisťovanou stavbou nebo „obtěžování souseda pohledem“ (výhledem). Jde o námitku nepřiměřeného narušování soukromí, kdy na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí nově umisťované stavby, byť by odstupové vzdálenosti staveb stanovené prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu byly dodrženy (k odstupovým vzdálexxxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdní vydatnosti zdroje vody) umístěné na sousedním pozemku navrhovanou stavbou, pokud by ovšem tato možnost byla skutečně prokázána, např. hydrologixxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdů jsou svým charakterem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxit názor, že jak omezení (odejmutí) výhledu, tak i nepřiměřené narušování soukromí pohledem na sousední nemovitost (jak stavbu, resp. do stavby, tak nx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsťovanou stavbou by mohly být výhrady pouze „estetického“ charakteru (sousedovi se nově navrhovaná stavba prostě jen „nebude líbit“, např. pro způsox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxad bylo možno považovat jen za nepřímé dotčení a osoba, která by uplatňovala výlučně takové námitky, a nikoliv ty, které lze všeobecně za přímé dotčení pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxvěru, že soused buď navrhovanou stavbou není dotčen vůbec, anebo sice dotčen je (může být), ale pouze nepřímo (viz výše). V těchto případech musí stavebxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xkruhu účastníků řízení postupem podle § 28 odst. 1 věta druhá spr. ř., tedy vydat usnesení, že daná osoba není účastníkem konkrétního územního řízení, a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení se o něm pouze vyrozumí (§ 28 odst. 1 věta druhá spr. ř.). Proti usnesení se může osoba, o níž bylo rozhodnuto, že účastníkem řízení není, odvolat (§ 76 oxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxmě subjektů, kterým toto postavení přiznává přímo stavební zákon [§ 85 odst. 1 a 2 písm. a), b) a d) zákona], i každá "osoba", o které tak stanoví zvláštxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy, které za splnění stanovených podmínek občanským sdružením přiznávají právo být účastníkem územního řízení, jsou tři zákony:
1.
Zákon č. 100/200x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxch a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), zákon č. 248/1995 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxstníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů [pozn.: jde pouze o jejich příkladmý výčet, např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xákon), ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy uvedené v pozn. pod čarou 1a) k § 1 odst. 3 zákona o posuz. vlivů], pokud: a) podala ve lhůtácx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxto vyjádření zcela nebo zčásti zahrnul do svého stanoviska a c) správní orgán rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
2.
2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zák. o ochr. přír. a kraj.). Podle § 70 odst. 2 tohoto zákona: „Občanské sdružení nebo jeho oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xubjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízenxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.“ Podle § 70 odst. 3 tohoto zákona: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínky a v případecx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxnov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informacx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxat opakovaně“. Podle § 115 odst. 7 vodního zákona: „Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže písemně poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxjího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
Jak xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxišně.
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxem řízení v „navazujících řízeních“, zákon o ochraně přírody o právu účastnit se správního řízení (bez jakékoliv specifikace, o jaké řízení se může jedxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx prvních případech jedná o právo být účastníkem územního řízení, v němž se rozhoduje o umístění stavby, když především rozhodnutím o umístění stavby moxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vodoprávní řízení (řízení, v němž má být vydáno např. stavební povolení k vodnímu dílu, popřípadě jiné rozhodnutí týkající se vodního díla), vodoprávxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xx xxxxxx x xxxentář k těmto ustanovením).
Zákon o posuz. vlivů stanoví celkem čtyři podmínky, které musí občanské sdružení splnit, aby mohlo být účastníkem územníxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které zák. o posuz. vlivů výslovně uvádí v poznámce pod čarou č. 11 k § 29 odst. 3. Další dvě podmínky jsou specifickými podmínkami, jež zák. o poxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdějícího navazující správní řízení (např. územní nebo stavební řízení). Na jeho posouzení [viz § 23 odst. 9 písm. c)] závisí, zda bude mít občanské sdruxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxit, aby bylo účastníkem řízení. První podmínkou je ona výše zmíněná univerzální podmínka; v těchto případech vzhledem k předmětu úpravy tohoto zákona xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xít právní subjektivitu. Třetí podmínkou pak je, že občanské sdružení podá generální žádost o podávání informací o zahajování všech správních řízení, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxžení uplatnit svůj požadavek být účastníkem příslušného řízení.
Vodní zákon stanoví tři podmínky pro účast oxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xde tedy o podstatně širší okruh působnosti než v případě zák. o posuz. vlivů a zároveň věcně odlišný okruh působnosti. Druhou podmínkou je, že občanské sxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxkou je, že občanské sdružení do 8 dnů ode dne, kdy mu byla sdělena informace podle § 115 odst. 6 vodního zákona, písemně požádá o postavení účastníka řízenxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxedujícího po tomto dni) se také počítá stanovená osmidenní lhůta, v níž musí občanské sdružení v příslušném řízení svou účast oznámit (zák. o ochr. přírx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xbou předpisech - „oznámit svou účast v řízení“ a „požádat o postavení účastníka řízení“ - je zřejmé, že jde obsahově (významově) o zcela totožná ustanovxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xčastenství, občanské sdružení se účastníkem příslušného správního řízení „automaticky“ stává].
K odst. 3
Txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xotčena. Oproti negativnímu vymezení účastníků územního řízení podle předchozí právní úpravy (srov. § 34 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb.) však došlo s účinxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní byli (srov. § 34 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.). Důvod této změny je nepochybně praktický, a to aby nebyl okruh účastníků územního řízení, který bude zejxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx domáhat někdo, kdo je zákonem z okruhu účastníků řízení výslovně vyloučen (viz komentované ustanovení), nebude samozřejmě stavební úřad o této otázcx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xvahu (je povinností správního orgánu) pouze v těch případech, kdy rozhodnutí o tom, kdo v konkrétním případě účastníkem řízení je a kdo nikoliv, závisí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x5 odst. 2 písm. b) zákona a komentář k tomuto ustanovení], kdy musí stavební úřad vždy, když nesdílí názor souseda, že může být umisťovanou stavbou přímo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx).
Judikatura
1. Je evidentní, že důvodem zařazení předmětné legální definice do stavebního zákona bylo posílení principu rychlosti a hospodárnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxáva k sousedním pozemkům a stavbám na nich. Jakkoli lze tomuto záměru rozumět, nelze z pohledu Ústavního soudu pominout, že uzavřená legální definice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který je předmětem řízení (tedy i vlastníky pozemku za potokem, za cestou, za zjevně bagatelním co do výměry vklíněným pozemkem ve vlastnictví jiné osxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranice mohou být práva nemezujícího souseda dotčena. Napadené ustanovení § 139 písm. c) stavebního zákona tím, že vymezuje xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxným ve stavebním řízení [pozn.: tento nález Ústavního soudu, přestože byl vydán ve věci, v níž šlo o posouzení otázky vymezení okruhu účastníků v řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xzemního řízení podle nové právní úpravy] dotčena ve svých právech, a to i právech ústavně chráněných, jako je právo na pokojné užívání majetku, případnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdle § 109 písm. e) zákona], je nedostatečné, neboť s ohledem na dikci § 250 odst. 2 občanského soudního řádu vyřazuje napadené ustanovení tuto osobu z pxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxáva na přístup k soudu a na soudní ochranu vylučuje toho, kdo nejen tvrdí, že může být správním rozhodnutím dotčen ve svých právech, ale kde takové dotčenx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní pozemky, pokud nebude platit podmínka společné hranice, sahat.
Nezbývá však než konstatovat, že posouzení této otázky bude vždy věcí individuálnxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxebních úřadů, tak na úrovni rozhodování o přezkoumávání těchto rozhodnutí v rámci správního soudnictví. Samotná náročnost takového postupu nemůže vxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxdné interpretační problémy, nicméně její existence může zužovat prostor pro ochranu ústavně zaručených práv.
Pl. ÚS č. 19/99, sv. 17, ročník 2000, č. xx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx] a předpisy o ochraně přírody a krajiny jsou ve vztahu speciality. Zájmy na ochraně přírody a krajiny proto nemusejí být dotčeny v každém územním řízeníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu (pozn.: nyní podle § 76 odst. 3 zák. o ochr. přír. a kraj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností), který je povolán k prosazování zájmu na ochranx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxé podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., upravuje § 70 uvedeného zákona. Místně příslušná jednotka občanského sdružení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xprávy, aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsudku KS v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2001, č. j. 10 Ca 151/2001-21)
SjS 5/2002, č. 1020
3. „Je-li správní řízení, při němž mohou být dotčeny záxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xhůta pro přihlášení se k účastenství počítána od okamžiku, kdy je občanské sdružení o zahájení řízení informováno ...“. Při aplikaci a interpretaci prxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxvání podmínek zákonem stanovených a v případě, že se ke svému účastenství v řízení přihlásí ve stanovené osmidenní lhůtě. Je-li zákonem stanovena lhůtxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxmž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., pak právo účasti občanských sdružení na těchto řízeních bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a existuje-li tedy záměr správního orgánu zahájit správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (správní orgán o takovém řxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxůtě ke svému účastenství přihlásilo. Jiná je ovšem situace, je-li správní řízení zahájeno z podnětu účastníka. V takovém případě musí být osmidenní lhxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx, č. j. 3 As 10/2004-72)
SbNSS 9/2005, č. 659
4. V posuzovaném případě bylo napadené rozhodnutí vydáno v územním řízení o využití území upraveném v § 32 x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xe týká především účastenství žalobkyně v něm. Podle § 34 odst. stavebního zákona [pozn.: dnes § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona] účastníkem úzexxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. [Pozn.: podle cit. ustanovení zákona jsou účastníky územního řízení mj. - xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxch má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - odst. 2 písm. a) cit. ustanoxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxty první stavebního zákona účastníkem každého územního řízení je obec [pozn.: dnes § 85 odst. 1 písm. b) zákona]. Ze shora uvedené citace je zřejmé, že prx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xebo stavbám na nich územním řízením přímo zasaženým, zákon požaduje splnění dvou základních předpokladů: a) vlastnické nebo jiné právo osoby k pozemkxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a b) možnost přímého dotčení těchto vlastnických nebo jiných práv osob územním rozhodnutím. Právní pojem „sousední pozemek“ v prvním předpokladu je pxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx § 109 písm. e) zákona], který upravuje účastníky řízení ve stavebním řízení, avšak není důvodu tento identicky užitý právní pojem u stejného právního ixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxda“ (potenciálního účastníka řízení), ale možnost, že i přes jistou bagatelní vzdálenost může dojít k porušení nebo ohrožení „sousedových“ práv (nálxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxý Nejvyšší správní soud [srovnej např. Boh. A 14314/38 (1636/36)]. Ustanovení § 34 odst. 1 stavebního zákona [pozn.: dnes § 85 odst. 2 písm. b) zákona] urxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xozhodnutím v určitém stupni intenzity (přímé dotčení práv). Za osobu, která může být přímo dotčena, lze považovat takovou osobu, u které může vydané roxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxmezení okruhu účastníků řízení je jednou ze základních povinností správního orgánu v každém správním řízení bez ohledu na okolnost, zda je zahájeno k nxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzení podle okolností konkrétního případu. Právě okolnosti konkrétního případu mohou způsobit, že ačkoliv se vždy bude jednat o územní řízení, okruh úxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí stavby rodinného domu a jiný v řízení o umístění výrobní haly s hlučným provozem). Řečeno jinak, nikoliv každý vlastník sousedního pozemku nebo stavbx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxnutím, k němuž územní řízení směřuje, přímo dotčena. Jestliže někdo tvrdí, že s ním má být v řízení jednáno v procesní pozici účastníka řízení, musí předxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdy. Nepřiznání účastenství takové osobě předpokládá, že se jednak správní orgán bude zabývat každým dílčím důvodem, o který osoba domáhající se účastxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x. 1299
5. Účastníkem územního a stavebního řízení o umístění a povolení stavby rodinného domu je podle x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, jestliže jeho vlastnická či jiná práva (pozn.: dnes jiná věcná práva) mohou být umisťovanou (povolovanou) stavbou přímo dotčena. (Podle rozsudku Měxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxyslu § 34 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 [pozn.: nyní § 85 odst. 2 písm. b) zákona] je nutno interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxí vlastníka zvýšenou hlukovou hladinou nebo jiným znečištěním způsobeným intenzitou dopravy v důsledku rozhodnutí o umístění velkoskladu, který buxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x. S námitkami občanského sdružení, které své postavení účastníka správního řízení odvozuje z § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxsejí s ochranou přírody a krajiny tak, jak je vymezena citovaným zákonem (srovnej zejména § 1-3 citovaného zákona). V opačném případě postačí, pokud spxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxx x xxhraně přírody a krajiny se ochrana přírody podle tohoto zákona uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxvněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxe dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována. Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odsxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxo případě má postavení účastníka řízení. Z citovaných ustanovení vyplývá, že občanské sdružení založené za účelem ochrany přírody a krajiny je za splnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxým posláním, přiznává privilegované postavení. Ve správních řízeních je úkolem občanských sdružení hájit veřejný zájem na ochraně přírody a krajinyx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx může každý účastník uplatnit jakékoliv námitky a správní orgán je povinen se s nimi vypořádat (§ 39 stavebního zákona) (pozn.: povinnost stavebního úřxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přezkumu námitek účastníků řízení není neomezený a závisí nejen od věcného obsahu, ale i od postavení každého konkrétního účastníka řízení. Námitky exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny oprávněno být účastníkem správního řízení, nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i zájmy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxývat tím, zda se týkají zájmů, které toto sdružení hájí a které lze podřadit pod zájmy upravené zákonem o ochraně přírody a krajiny (srovnej zejména § 1-3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxx/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba vykládat extenzivně. Na základě výše uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že uplatňuje-li občanské sdružení, které postavení účasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxaným zákonem, je zcela postačující, uvede-li správní orgán, proč se takové námitky netýkají zájmů, které má občanské sdružení v řízení hájit. Neobstoxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxo, který účastník námitku vznesl. V daném případě však nelze přehlédnout, že způsob, jakým se správní orgány s námitkami účastníka řízení vypořádaly, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxení hájil. V takovém případě je však minimálním požadavkem na odůvodnění správního rozhodnutí, aby správní orgán uvedl, proč námitky účastníka řízenx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxrany přírody a krajiny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny netýkají (v daném případě např. námitka týkající se zhoršení situace drobných živnoxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxvodněmi). V prvém případě lze akceptovat pouze stručné uvedení důvodů, proč se správní orgán námitkami věcně nezabýval, zatímco ve druhém případě je sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxr dostatečně odůvodnit.
SbNSS 6/2010, č. 2061
8. Pokud při umístění stavby v území bude dotčeno právo vlastníka nemovitosti na příznivé životní prosxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxí stavby oprávněna namítat, že pro danou stavbu nebyl vydán souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu, neboťˇ změnou krajinného rázx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xouze v zákonných mezích a zákonným způsobem. Osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena, a jež se proto stávají účastníky řízení podle x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xdružení ve správním řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dodrženy i v případě, kdy žádost o informace o zahajovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xčelem právní úpravy, kdyby bylo předmětné ustanovení vykládáno tak, že podmínky pro účast občanského sdružení ve správním řízení mohou být splněny poxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx x546
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené staxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 16 - vojenské a jiné stavební úřady
§ 84-92, územní řízení
§ 94 - změna a zrušení územního rozhxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxifikátem autorizovaného inspektora
§ 188a odst. 2 - zastupitelstvo obce jako dotčený orgán v územním řízení u staveb uvedených v § 188a odst. 1 písm. cx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 7, § 35 odst. 1 a 2, § 84 odst. 4, § 102 odst. 2 a 3
zák. o hl. m. xxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx, § 173 a 174, § 602 a násl., § 663 a násl.
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů, § 70 odst. 2 a 3, § 76
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 115 odst. 6 a 7
zákon č. 83/199x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxkon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění něktexxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, § 9 a 9a
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxx x. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 1-2
Žádost o vydání územníhx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxotnou (odst. 1) a dále tzv. přílohy jako druhou část [odst. 2 písm. a) až d) zákona]. Mezi nimi lze uvést především doklady, které musí být k žádosti připojxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxle provést požadovaný záměr na pozemku nebo stavbě, dále rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
Náležitosxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx ř.), jednak náležitosti stanovené konkrétně tímto ustanovením. Pokud jde o zákonné náležitosti, jsou v něm místo dosavadních dvou obsaženy tři náležxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxjich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno“ [tj. žadatel musí v žádosti uvést účastníky podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona - viz komentář k tomuto ustanxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 45 odst. 1 spr. ř., žádost musí mít především náležitosti uvedené v § 37 odst. 1 spr. ř. a musí z ní být dále patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxě komentovaného ustanovení zákona (viz výše).
Ustanovení § 45 spr. ř. tak samo stanoví dvě, resp. tři náležitosti žádosti.
Ustanovení § 45 odst. 1 sprx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkazu (viz § 45 odst. 1 spr. ř.) jsou tak náležitosti podání současně také náležitostmi žádosti.
Ustanovení § 45 odst. 1 spr. ř., pokud jde o obsah žádosti, především odkazuje na § 37 odst. 2 spr. ř., který má názxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi žádosti.
Podle § 37 odst. 1 spr. ř. je podání „úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohlxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x § 81 a násl. spr. ř.), stížnost, námitky (např. námitky účastníků v územním řízení - § 89 odst. 1 zákona), připomínky (např. připomínky veřejnosti uplatxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x 95 odst. 5 zákona) nebo námitka podjatosti pracovníka správního xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx z podání (a tedy i ze žádosti) musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Tyto požadavky lze označit jako společné pro fyzické osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxosti, které stanoví zákon a podpis osoby, která jej činí. Ustanovení § 37 odst. 2 pak stanoví zvláštní náležitosti ve třech odlišných případech, a to podxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxickou osobou.
Fyzická osoba uvede podle § 19 odst. 3 spr. ř. v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu prx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xsoba pak uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení pozemku, na němž má být umístěna, a případné další údaje.
K odst. 2
Pokud jde o součásti žádosti, tj. to, co žadatel k žádosti o vydání územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxřem [viz § 86 odst. 2 písm. a) až d) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012] pod písm. d) (viz další výklad) jako pátou součást žádosti také smlouvy s přísluxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxgislativní zkratku), a to v případě, „vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury“.
K odstx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Doklady prokazujícími vlastnické právo k nemovitosti mohou být např. výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva, pokud bude současnx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxném smlouvou provést stavbu lze rozumět např. nájemní smlouvu, na základě které je nájemce oprávněn provést v pronajaté části stavby např. stavební úpxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
Důležitou změnou oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2006 (srov. § 58 odst. x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kdy toto právo nelze ověřit v katastru nemovitostí. Nová právní úprava s účinností od 1. 1. 2013 doplňuje, že tuto povinnost žadatel nemá, jen pokud je moxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovení tak vyplývá, že toto „ověření“ práva musí např. v případě tvrzeného vlastnického práva provést sám stavební úřad „nahlédnutím“ do evidence kataxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx. 12. 2012, zcela jednoznačné, a novela tak tyto možné výkladové nejasnosti nepochybně odstraňuje.
K odst. 2 písm. b)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodle zvláštních právních předpisů (§ 4 zákona), když důležitou změnou je vypuštění dosavadní formulace „pokud byla obstarána před zahájením řízeníxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtanovení ukázalo do budoucna jako neudržitelné a znamenalo by neúměrné zatěžování stavebních úřadů, aby v případech, kdy žadatel sám stanovisko k žádxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, je tak již nadále vyloučena a tato stanoviska si musí opatřovat a předkládat vždy sám žadatel. V současné době již řada zvláštních předpisů stanxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů), zákon o státní památkové péči, horní zákon atd.].
K odst. 2 písm. c)
Samostatnou kategorii v rámci náležitostí žádosti o vydání územního rozhodnutí tvoří stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xodmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem“. Přestože zákon v komentovaném ustanovení používá výraz „stanoviska“, je z podstaty věci nepxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xovou náležitost žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dosavadní právní úprava, platná do 31. 12. 2012, neobsahovala.
K odst. 2 písm. e)
Pokud jde o dokumentaci záměru tak jako v případě prvních dvou částí žádosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xusí obsahovat: 1. průvodní zprávu, 2. souhrnnou technickou zprávu, 3. výkresovou dokumentaci a 4. dokladovou část. Podrobnější obsahové náležitostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxtace pro vydání územního rozhodnutí jedním z typů projektové činnosti ve výstavbě, která je jako celek vybranou činností ve výstavbě vyžadující oprávxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxní shodně s předchozí právní úpravou (srov. § 38 zák. č. 50/1976 Sb.) stanoví, že žádost o vydání územního rozhodnutí lze podat i na základě pouhého souhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyvlastnění viz v § 170 zákona a komentáři k tomuto ustanovení. Podmínky vyvlastnění viz v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx (dále jen „Listina“), a § 3-5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění záxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxadě vyvlastnit, či nikoliv, je předběžnou otázkou v územním řízení, když stavební úřad musí v takovém případě postupovat podle příslušných ustanovenx xxxx xx x xxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xteré nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán a) může dát podnět k zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx může učinit úsudek; správní orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdběžně vykonatelné, je správní orgán vázán.“ Důvodem pro takovýto postup stavebního úřadu je, že na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2006 již nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxavu problematiky vyvlastnění viz v části čtvrté, § 108-116 zák. č. 50/1976 Sb.), a není tak oprávněn činit si „přímo“ úsudek, zda v konkrétním případě lzx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 57 odst. 1 písm. c) spr. ř., tj. že si „nepříslušný“ správní orgán úřad může učinit o této otázce úsudek sám, by mohl stavební úřad použít jen tehdy, kdybx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxvlastnit, či nikoliv, by před vyvlastňovacím úřadem neproběhlo a předběžná otázka by tak v přiměřené lhůtě (viz výše) rozhodnuta nebyla. K tomuto závěxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxací úřad, kterým je: 1. obecní úřad obce s rozšířenou působností, 2. Magistrát hlavního města Prahy a 3. magistrát územně členěného statutárního městax x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxanném pásmu stanoví prováděcí právní předpis. Rozhodnutí o ochranném pásmu viz v § 83 zákona, základní náležitosti rozhodnutí o ochranném pásmu viz v § xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxx xxxxxx xstanovení je nyní „symetricky“ s ustanovením § 110 odst. 4 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) upraven postup v případě, kdy dokumentace pro vydáxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xtavebním řízení, územní řízení bez předchozího přerušení usnesením, které se doručuje jen žadateli, zastaví. Toto ustanovení v dosavadní právní úprxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
V tomto novém ustanovení se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxostí. V případě řízení s velkým počtem účastníků, což je podle § 144 odst. 1 spr. ř. řízení s více než 30 účastníky, se tito účastníci řízení identifikují pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxst. 7
Viz prováděcí právní předpis.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
x 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 79 - rozhodnutí o umístění stavby
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxném pásmu
§ 84-92 - územní řízení
§ 94 - změna územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 158 odst. 1 - vybrané činnosti ve výstavbě, dxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, jak vyplývá ze změny pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxsech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, § 1-3
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České repubxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x x xxxxx x
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xx x xx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx 100/2001 Sb.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územníhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 87
Toto ustanovení upravuje odlišně od dosavadní právní úpravy postup staxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdnání, které se, tak jako dosud, je-li to v konkrétním případě účelné, spojí s ohledáním na místě (důkaz ohledáním viz v § 54 spr. ř.). Ústní jednání je opěxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxž pouze výjimkou ze zásady neveřejnosti, když se koná pouze v případech výslovně zákonem stanovených (viz komentář k odst. 2 níže). Zachovává se i dosavxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxdí k projednání žádosti veřejné ústní jednání, ale na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2012 jen v případech, kdy jde o záměry posuzované ve zjišťoxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxmí, ve kterém nebyl vydán územní plán. Toto ustanovení stanoví současně povinnost žadatele vyvěsit informaci o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxadem v oznámení zahájení řízení, a to až do doby konání veřejného ústního jednání (informace musí být až do této doby vyvěšena). Dále je stanoveno, co musx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx povinnosti, který platí, pokud se neprokáže opak (odst. 2). Upravuje postup stavebního úřadu při oznámení zahájení řízení v případech, kdy záměr zasaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xčel již nepoužije (odst. 4). Pokud jde o obsahové náležitosti informace podle odst. 2, odkazuje komentované ustanovení na prováděcí právní předpis (oxxxx xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxx xachovává dosavadní 15denní lhůtu pro oznámení ústního jednání ve věci, když se opět, tak jako před 1. 1. 2007, zavádí možnost upustit od ústního jednání x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní úpravy platné od 1. 1. 2013 je to možné v případech, kdy jsou současně splněny dvě podmínky: 1. stavebnímu úřadu jsou dobře známy „poměry v území“ a 2. žáxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xaká stále platí pro případ upuštění od ústního jednání ve stavebním řízení. V tomto případě (ve stavebním řízení) lze za týchž podmínek upustit i od ohlexxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxí úřad může upustit, pokud jej „neshledá účelným“, zatímco v případě stavebního řízení pouze za splnění obou shora uvedených podmínek zároveň, když v pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxchybně širší kategorie než pojem „poměry staveniště“, což je vzhledem k rozdílné šíři okruhů posuzovaných otázek v obou řízeních a zásadně výrazně větxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Významnou změnou oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2012 je koxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x c) a § 7 zák. o posuz. vlivů a Příloha č. 1, kategorie II, Příloha č. 2 a Příloha č. 8 k zák. o posuz. vlivů] nebo 2. záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xzemí, ve kterém nebyl vydán územní plán (obsah a účel územního plánu - § 43 zákona, vydání územního plánu - § 54 zákona).
K pojmu „veřejné ústní jednání“ jx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu být kromě pracovníků správního orgánu a zástupců dotčených orgánů jen účastníci řízení a případně další subjekty, jejichž účast je pro zajištění účexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxvání oznámení o zahájení územního řízení a oznamování dalších úkonů v řízení se použije přiměřeně odstavec 1 tohoto ustanovení zákona (viz komentář k txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xe písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.“
Po stanovenou 30denní lhůtu musí stavební úřad umožnit každému (viz veřejnosxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx podal žádost o vydání územního rozhodnutí, zákon již neupravuje, tak jako do 31. 12. 2012, alternativně dvě možnosti, kde by mohla být tato informace vyxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí o zahájení řízení“. Nová právní úprava tak ukládá stavebnímu úřadu jako povinnost vždy volbu místa pro vyvěšení informace, i když je logické, že reálnx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xprava platná do 31. 12. 2012. Avšak toto místo bude (může být) místem pro vyvěšení informace již jen v případě, že tak stavební úřad výslovně v oznámení stxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxreticky jakékoliv jiné, ale vždy k tomuto účelu „vhodné místo“. Stavební úřad tak jistě nemůže v praxi pro vyvěšení informace stanovit jakékoliv - liboxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxtanovení je zakotvena domněnka předpokladu splnění povinnosti žadatele zajistit vyvěšení informace, pokud se neprokáže, že žadatel povinnost nespxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvěšení informace) opakované veřejné ústní jednání, které stavební úřad v takovém případě musí nařídit, ale pouze v případě (na rozdíl od dosavadní práxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxkci“ za porušení zákonné „informační“ povinnosti ze strany žadatele podstatně zmírnila. Je ovšem otázkou, nakolik je splnění této podmínky v praxi rexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxt další požadavky (časové zatížení) na činnost stavebního úřadu.
Posuzování takové situace (namítnutí zkrácení práv účastníka řízení) bude mít vždx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxel vůbec svou informační povinnost splnil, či nikoliv („formální“ stránka). Musí se přitom vycházet ze zákonné
presumpce
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcena, bude namístě zkoumat, zda její nesplnění skutečně mohlo mít za následek zkrácení práv účastníka řízení, či nikoliv, tj. posuzování otázky, zda v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí“ musí být stavební úřad v konkrétním případě schopen prokázat. Je však otázkou, nakolik by mělo být prokázání této skutečnosti (nesplnění zákonné poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxouseda“, který se bude cítit záměrem žadatele subjektivně přímo dotčen - zkrácen - na svých právech a bude se domnívat, že v řízení nemá, resp. dosud neměxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx by takové zkrácení práv účastníků řízení muselo být před nařízením opakovaného ústního jednání buď prokázáno, nebo by alespoň muselo být zřejmé, že můxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě vůbec, seznámit s podklady pro rozhodnutí tak, aby mohl v řízení účinně hájit svá práva (viz výše) např. proto, že neměl dostatečnou předstaxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxkou, co by takovým důkazem o nesplnění „informační povinnosti“ mohlo v praxi být.
Odpověď na tyto otázky může přinést pravděpodobně až delší praxe v téxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Řízení s velkým počtem účastníků viz v § 86 odst. 6 zákona a komentář k tomuto ustanovexxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxdence v katastru nemovitostí].
K odst. 4
Toto ustanovení, zařazené poněkud nesystematicky do textu s názvem „Zahájení řízení“, stanoví nově delší lxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovení), na vydávání rozhodnutí v územním řízení již neuplatní. Důvodem pro tyto lhůty je značná náročnost územního řízení oproti jiným typům řízení vexxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 stanoví prováděcí právní předpis.
Viz § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního opatřexxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xtavebního zákona (pozn.: nyní § 87 odst. 1 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení), končí až okamžikem provedení posledního úkonu v protokolu (§ 22 xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxcméně i podle tohoto ustanovení musí být z protokolu patrno, kdy se řízení provádělo, a tento požadavek nelze dodržet jinak než uvedením doby jeho počátxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxstavil. I kdyby tomu tak však bylo až v době, kdy byl protokol z jednání již účastníky podepisován, jak tvrdí správní orgán, žalobce se dostavil k jednání xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ještě vedle svého podpisu. (podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 30. 7. 2003, č. j. 30 Ca 217/2002-27)
SbNSS 2/2004, č. 92
Související ustanovexxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxady
§ 43 a násl. - územní plán
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 78 odst. 1 - spojení územního a stavebního řízení
§ 84-92 - územní řízení
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxpek - skutková podstata přestupku nevyvěšení informace o záměr
§ 178 odst. 3 písm. d) - výše pokuty za přestupek
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnformace o záměru
§ 180 odst. 3 písm. d) - výše pokuty za správní delikt
§ 192 - vztah ke správnímu řádu
Související přexxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Přerušení územního řízení
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 88
Pokud jde o důvody k přerušxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxava podle § 64 spr. ř. stanoví, že řízení lze přerušit: 1. současně s výzvou k odstranění nedostatků podání (zde žádosti o vydání územního rozhodnutí), 2x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku, 3. probíhá-li řízení o předběžné otázce (§ 57 spr. ř.), 4. do doby ustavení opxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vlastní důvod k přerušení řízení stanoví zákon pouze jeden, a to, že jxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxx nelze bez vybudování nových staveb (např. nové dostatečně kapacitní komunikace, vodovodního nebo kanalizačního řadu, čističky odpadních vod, trafxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh sítí, čističky apod.) realizovat. V takovém případě zákon stanoví, že stavební úřad současně s přerušením územního řízení vyzve žadatele k předložexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjné infrastruktury (k pojmu a významu kategorie plánovací smlouvy viz § 66 odst. 2 zákona).
Nově doplněná část ustanovení platná od 1. 1. 2013 upravuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx bod 1. a 2 - veřejná dopravní a technická infrastruktura
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její čásx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x účastníci územního řízení
§ 86 - žádost o vydání územního rozhodnutí
§ 192 - vztah ke správnímu řádu
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 xxxx xxxxxxx xxxx x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx1.2013.
K § 89
x xxxxx xxhoto ustanovení jsou dosavadní „Stanoviska“ nově označována jako „Závazná stanoviska“, když zákon i nadále rozlišuje „závazná stanoviska“ a „stanoxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxávní úpravě platné do 31. 12. 2006, je zákonné (negativní) vymezení hranice mezi občanskoprávními námitkami účastníků řízení, pokud jde o působnost k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. 5).
Toto rozlišení tak bylo dosud ponecháno pouze praxi (stavebních úřadů) a na rozhodovací praxi soudů (viz výběr z judikatury k tomuto ustanovení)x x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxené nepřiměřené zastínění pozemku stavbou (pouze pozemku, a nikoliv stavby samé), omezení nebo odejmutí výhledu nově umisťovanou stavbou, obtěžováxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvané stavbě atd.
K odst. 1
Toto nově formulované ustanovení obsahuje, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx koncentrační zásady x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení uplatněny ve stanovené lhůtě (rozumí se ve lhůtě, kterou pro tento účel vždy individuálně stanoví stavební úřad v oznámení zahájení územního řízenxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xrozumí se až do jeho ukončení - viz
judikát
k § 87 zákona).
K odst. 2
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x2. 2006 neobsahovala (srov. § 36 zák. č. 50/1976 Sb.). Obdobné ustanovení platilo pouze ve stavebním řízení (srov. § 61 odst. 1 věta třetí zák. č. 50/19xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxto ustanovení.
K odst. 3
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxníky řízení, stanoví od 1. 1. 2007 toto ustanovení. Účastník řízení je vždy povinen ve svých námitkách uvést jednak skutečnosti, které zakládají jeho pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxnností od 1. 1. 2013 provedena změna, pokud jde o podmínky, za kterých se k uplatněným námitkám účastníků řízení nepřihlíží. Dosavadní formulace „k námxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx však pouze o formulační změnu.
Důsledek nesplnění této podmínky zůstává samozřejmě shodný jako v právní úpravě platné do 31. 12. 2012, k takovým námitxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x
K obsahu tohoto také zcela nového ustanovení (oproti právní úpravě pxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvinnosti stanovené jim tímto ustanovením, nebude se stavební úřad jejich námitkami s účinností od 1. 1. 2013, tak jako v případě uvedeném v odst. 3, zabýxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx výklad nemusel být jednoznačný, a tak je provedená změna jistě velmi vítaným zpřesněním právní úpravy této důležité otázky.
Jde tedy i v tomto případě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x013, podle kterého musí stavební úřad účastníky řízení upozornit na to, že námitky musí být uplatněny včas (v souladu s koncentrační zásadou - viz výše)x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xomto ustanovení nestanoví, že nesplnění této „poučovací“ povinnosti stavebního úřadu by mělo za následek, že by stavební úřad k námitkám, které by staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnovení) výraz „přihlížet“ k námitkám, není zcela jasné.
K odst. 6
Toto ustanovení bylo nově formulováno a přesunuto do dalšího odstavce (dosud viz odxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx „formulačním zpřesněním“ dosavadního textu, platného do 31. 12. 2012. Zpřesnění se týká i výjimky z působnosti stavebního úřadu rozhodovat o námitkáxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxva nebo rozsahu vlastnických práv“ je nově použita svým obsahem širší, a tím také přesnější formulace odpovídající tak lépe způsobu vymezení okruhu účxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv“, než dosavadní text zákona platný do 31. 12. 2012.
Je zde oproti právní úpravě platné do 31. 1xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xx stavební úřad je oprávněn (tj. povinen) rozhodovat o všech námitkách občanskoprávní povahy, o nichž nedošlo mezi účastníky řízení k dohodě, s výjimkox xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xtavební úřad námitku posoudí („učiní si o ní úsudek“) a rozhodne ve věci (rozumí se ve věci samé, tj. o žádosti na vydání územního rozhodnutí).
Působnosx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen stavby samé, popřípadě některých jejích částí, např. obytných místností apod.), omezení nebo odejmutí výhledu z pozemku do okolí, narušení dosavxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxv.
imise
ve smyslu § 127 obč. zák. [viz komentář k § 85 odst. 1 písm. b) zákona] atd. Všechny tyto a případné další obdobné námitky jsou i v souladu s existuxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx ve své působnosti na základě výše uvedených podkladů a na základě správního uvážení o nich v řízení rozhodnout. Pokud jde o výjimky z působnosti stavebnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxcných práv) půjde např. o námitku zpochybňující věrohodným způsobem to, že žadatel je vlastníkem pozemku, na němž hodlá svůj záměr realizovat a jež je pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxvat, např. právo nájmu, tj. např. namítaná (a prokázaná, doložená - nikoliv pouze
verbálně
tvrzená) neplatnost nájemní smlouvy apod.
Druhým případxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v řízení o umístění stavby namítat, že žadatelem uváděné vedení hranice mezi dotčenými pozemky neodpovídá skutečnosti, a bude opět schopen své tvrzenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxla dokonce umístěna zčásti na jeho, tj. z hlediska žadatele na „cizím“ pozemku.
V těchto a ve všech obdobných případech může stavební úřad toho účastníxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxsm. c) bod 1. spr. ř. přeruší. Nejde o povinnost stavebního úřadu jako podle předchozí právní úpravy (srov. § 137 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb.). V souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxst. 4 spr. ř.) by měl stavební úřad na tuto možnost toho, kdo námitku uplatnil, vždy upozornit (poučit jej o možnosti takového postupu).
Judikatura:
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zastínění pozemků a staveb apod., nepřekračují rozsah pravomoci stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy. Jde o námitky územně technickéhx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x stavebního zákona.“ (pozn.: nová právní úprava - viz § 89 odst. 6 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení - již oprávnění stavebního úřadu odkázat účxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xpr. ř., podle kterého správní orgán může vyzvat účastníka řízení, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx)
SjS 4/2001, č. 825
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnutí mu neumožňují věc posoudit, a navrhuje-li, aby bylo řízení v určitých směrech doplněno.
Je nepřípustná žalobní námitka proti územnímu rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxlobcova pozemku (buď 5, nebo 8 metrů), netvrdí-li žalobce jako soused stavebníka současně, že tu vůbec existuje nějaký právní předpis, z něhož by vyplýxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxodle rozsudku VS v Praze ze dne 21. 9. 1998, č. j. 6 A 74/96-30)
SjS 3/2002, č. 971
3. Právo na odvolání, zaručené účastníku řízení v § 53 správního řádu (pxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxno účinně uplatnit v odvolání. To však neplatí, byla-li nesprávným postupem stavebního úřadu omezena práva účastníka řízení. Právo na odvolání, zaruxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxliže tedy lze námitky a připomínky k navržené stavbě uplatnit jen koncentrovaně, tj. při nařízeném ústním jednání, místním šetření nebo ve stanovené lxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Výjimkou by byl pouze případ, kdy by k tomu účastníku řízení byla odňata možnost nesprávným postupem stavebního úřadu (neoznámení zahájení řízení, ozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xeupozornění na zásadu koncentrace řízení - tedy neúčinnost opožděných námitek a připomínek, nedodržení zákonných lhůt apod.).“ (podle rozsudku Vrcxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxvební zákon (pozn.: nyní v § 89 odst. 1 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení), se vztahuje i na námitky obce obsahující nesouhlas s vydáním rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxcesní rovnosti účastníků řízení (§ 4 odst. 2 spr. ř.) (pozn.: nyní § 7 odst. 1 spr. ř.) k takové námitce přihlížet. Pouze v případě, že obsahem uplatněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxípadě, že byla uplatněna po marném uplynutí lhůty. To lze vyvodit z ustanovení § 3 odst. 1 a § xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx x x x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a svobod, podle nějž lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ (podle rozsudku xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx
§ 2 odst. 1 písm. n) body 2. a 3. - územně
§ 2 odst. 2 písm. e) - obexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xdst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 - terénní úpravy
§ 3 odst. 2 - informační a reklamní zařízexx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x5 - účastníci řízení
§ 86 - žádost o územní rozhodnutí
§ 87 - zahájení řízení
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 169 odstx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejícíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Posuzování záměru žadatele
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xákladní hledisko posuzování žádosti, když územně plánovací dokumentací jsou podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona: 1. zásady územního rozvoje (bod 1.), 2. úxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx x xxxxx xxxxxxho plánování jsou vymezeny v § 18 (cíle) a § 19 (úkoly) zákona.
Mezi cíle územního plánování patří např.: 1. vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích; 2. zajišťovat předpoklady pro udržitelnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch a soukromých zájmů na rozvoji území; 3. koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkrxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmí, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a přitom chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxční hodnoty, 2. stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 3. prověřovat a posuzovat potřxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxgickou stavbu území, vliv na veřejnou xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxdání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 5. vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxemním řízení je soulad s požadavky na ochranu „architektonických“ a „urbanistických“ hodnot v území, jinak vyjádřeno, navrhovaný záměr žadatele nesxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxu navrhována v území, které skutečné architektonické nebo urbanistické hodnoty má, a jistě mnohem menší tam, kde jsou takové hodnoty sporné, nebo kde dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxak posoudit soulad záměru se stávajícími urbanistickými hodnotami by mělo být v konkrétním případě podstatně snazší než posoudit soulad s hodnotami axxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stávající uliční čáru, b) výškovou hladinu (úroveň) stávající zástavby v území, c) urbanistický detail, d) procento zastavitelnosti pozemku, e) proxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxch staveb, j) funkční (účelové) využití okolních staveb a dalších objektů atd.
K písm. c)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxo zákona“ a pak na „požadavky prováděcích předpisů“ je svým obsahem spíše „proklamativního“ (deklarativního) charakteru, když požadavek souladu s pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxhny zákony a podzákonné právní předpisy patří). Již z tohoto důvodu musí být všechny právní předpisy respektovány a jakákoliv činnost, kterou regulujxx x xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvádí (byť slovem „zejména“) výslovně pouze vyhlášku OVÚ, která stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx
x xxsm. d)
Jde o specifické požadavky vycházející z vymezení pojmu „vexxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxst, letišť apod. a technickou infrastrukturou pak např. vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx e) a komentář k němu].
K písm. e)
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm přímo ze zvláštních právních předpisů uvedených jen příkladmo v poznámce pod čarou č. 4 k § 4 zákona nebo z konkrétních požadavků dotčených orgánů uplaxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm řízení. Pokud jde o požadavek, že záměr musí být také v souladu s výsledkem řešení rozporů, jde o postup podle § 4 odst. 8 zákona. Velmi důležitou součástx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x komentář k tomuto ustanovení). Tyto zájmy musí hájit v řízení stavební úřad z úřední povinnosti, a to i v případech, kdy jejich případné porušení nebo ohxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxu se všemi ostatními požadavky, které toto ustanovení obsahuje) vždy z úřední povinnosti také posuzovat, zda realizací záměru nedojde k nepřiměřenémx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v řízení hledat vždy takové řešení (a posléze jej promítnout xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxhu uskutečnit, ale aby jeho realizace zároveň znamenala jen minimální možné dotčení okolí, tj. aby míra zhoršení životního prostředí v území realizacx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxadavek je možno vzhledem k § 132 odst. 3 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) považovat za veřejný zájem, který je stavební úřad povinen hájit.
Juxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxna [pozn.: nyní § 90 písm. c) zákona] zkoumá možnost vlivu umisťované stavby na sousední pozemek podle skutečného stavu a podle stávajícího využití v dxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxpokládal změnu charakteru pozemku. Jestliže je vlastníkovi povoleno umístění stavby na pozemek zákonem předpokládaným postupem, nejde bez dalšího x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxebnímu úřadu [pozn.: nyní v § 90 písm. e) zákona - viz komentář k tomuto ustanovení] posoudit návrh především z hlediska péče o životní prostředí a potřex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxžadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a soulad s dalšíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxupovat podle obecných technických požadavků na výstavbu, stanovených prováděcími předpisy. Žalobci žalovanému vytýkají právě nesoulad s obecnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxní] stanoveny vyhláškou č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pozn.: nyní vyhláška č. 26/1999 Sb., xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx]. (Pozn.: Pokud jde o použití zkratky „OTP“ v dalším textu - jde o chybu; uvedená zkratka označuje tehdy platnou celostátní vyhlášku č. 137/1998 Sb., o oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xro vydání územního rozhodnutí posuzuje stavební úřad ke dni vydání rozhodnutí. Žalobci vytýkají konkrétně porušení § 5 odst. 1 a § 40 odst. 4 OTP. Ustaxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro bydlení; na pozemku žalobců se rovněž žádná stavba tohoto charakteru nenachází. V případě, že by v době rozhodování o územním povolení bylo žalobci xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxka zabývat. K tomu by však musel mít k dispozici skutková zjištění takové hodnocení umožňující. Žalobci k podání vlastní žádosti o územní či stavební poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmohl k nim stavební úřad přihlížet jako k existujícím skutečnostem, když jen takové mohl vzít v úvahu při hodnocení důkazů. Jeho povinností podle § 32 a xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xezi obytnými domy nepřichází v úvahu a že k rozporu s § 40 odst. 4 OTP nedojde. Žalobci namítají i porušení zásad stanovených v § 5 odst. 1 OTP. Podle tohotx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxh druhů staveb touto vyhláškou závazně stanoveno. Tam, kde je stavba umístěna na hranici pozemku, je nutno dbát na to, aby nebylo omezeno použití a způsox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxktů, neboť to byl právě případ, kdy vyhláška stanoví konkrétní kritéria. Ustanovení řeší obecně umisťování staveb na sousedních pozemcích, když ovšex xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxrcelou, nepochybně dané ustanovení slouží i k ochraně jeho využití. Tím lze rozumět zejména využití stávající (kterým je zastavěná plocha se zbořenišxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxštěno, a s možným vlivem sousední stavby se stavební úřad i žalovaný vypořádali (možnost zastínění v porovnání se zastíněním stávající zástavbou). Poxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xtavební úřad povinen respektovat jeho určení a vycházet z toho, aby stavba na něm nebyla realizací povolené stavby vyloučena. Nebyl k takovému posouzexx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxba konkrétního druhu a uspořádání.
Závěr žalovaného, že umístění předmětné stavby není v rozporu s OTP, má oporu ve zjištěném skutkovém stavu věci a odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxím stavebním záměrům, vezme stavební úřad takové námitky v úvahu pouze tehdy, pokud již i tito sousedé o povolení jimi zamýšlené stavby sami požádali. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxecně závaznými právními předpisy.“ (podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 30 Ca 206/2000.)
SjS 2/2001, č. 774
3. „Pro posouzení dxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxsahu podlahové plochy místností a prostor určených k bydlení jako jednoho z kritérií předepsaného pro rodinný dům, je třeba uvažovat s aktivitami, ktexx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx souvislost s uspokojováním bytových potřeb v rodinných domech podle současných požadavků na bydlení a úrovně vybavenosti domácnosti.“ (podle rozsuxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxý právní a skutkový stav v době jeho vydání. Pokud došlo po podání návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby ke změně územně plánovací dokumentace, jx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlánovací dokumentace, nikoliv ta, která platila v době podání návrhu.
Pokud se žalobkyně dovolávala rozhodnutí o návrh na umístění stavby podle stavx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xhybu, resp. zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení - viz § 70 spr. ř., když, místo výrazu „vztah“ měl být použit výraz „stav“ - viz v úvodu citovaná práxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxhodováno.“ (podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2006, č. j. 30 Ca 24/2005-36)
SbNSS 7/2006, č. 904
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 xxxxx xx xxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxadavky na výstavbu - obecné požadavky na využívání území
§ 2 odst. 3 - stavba
§ x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxna stavby před jejím dokončením
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 18-19 - cíle a úkoly územního plánování
§ 36 a násl. - územně plánxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxení
§ 96 , územní souhlas
§ 193 - zmocňovací ustanovení
§ 194 - prováděcí právní předpisy
Související předpisy:
§ 1xxx xxx x xxx xxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 123 a násl., § 151n-p, § 152 a násl., § 173, § 174, § 602 a násl., § 663 a násl., § 685 a násl.
zákon č. 100/2001 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb., OVÚ, o obecných požadavcích na využívání úzexx
Posuzování vlivů na živxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání analýzy RIA s dotčenými subjekty. Je zde nově upraven postup vedení společného územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí, při kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxžít stanovisko orgánu E.I.A. z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vydané pro potřeby územního řízení. Stanovisko E.I.A. je vydáváno v rámxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xávěru zjišťovacího řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění variant a řádného zdůvodnění záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí). Pxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo zpracování dokumentace a je stanoveno, že posuzování vlivů na životní prostředí bude probíhat v rámci územního řízení, tzn. že příslušný orgán spojexx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x záměrů, pro něž je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí, a u záměrů, u kterých je požadováno mezistátní posuzování. Posuzování vlivů nx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu je pak svěřena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žadatel podá žádost o vydání územního rozhodnutí, ke které musí doložit jak dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí řízení, nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání (viz § 87 odst. 2 zákona a komentář k tomuto ustanovení), zveřejní žádost a obě dokumentace, x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtronicky, tzn. do jeho datové schránky, pro potřeby vydání stanoviska k posuzování vlivů na životní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro postupy podle § 91 odst. 7 stavebního zákona vydáváno v průběhu územního řízení, a nikoliv ještě před jeho zahájením, kdy je možné na základě ustanovxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx principech nově upravit postavení dalších účastníků územního řízení vedeného podle § 91 stavebního zákona; vymezení těchto účastníků je obsaženo v x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení jeho vlivu na životní prostředí opatřit odborné posouzení, které není posudkem podle zák. o posuz. vlivů. Příslušný úřad si sám určí rozsah a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxacovává. Stejně jako v územním řízení musí žadatel o vydání územního rozhodnutí zveřejnit informaci o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxní smlouvy a územního opatření.
Veřejnost má možnost seznámit se se spisem a nahlížet do něho, a sice po celou dobu od zveřejnění oznámení až do konání vexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtníci územního řízení mohou v téže lhůtě podat námitky a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. Stavební úřad předá orgánu E.I.A. v kopii veškerá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi (stanovení podmínek pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a kontrola splnění podmínek pro zpracování dokumentace ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí). Stanovisko musí být vydáno do 30 dnů od předání výsledků projednání a předáno stavebnímu úřadu. Jestliže příslušný úřad stanovisko ve stanoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xodatečné lhůtě, stanoví zákon fikci jeho vydání, tzn. že v takovém případě se má za to, že se záměrem příslušný úřad souhlasí. Ještě před vydáním územníhx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xyjádřit se se všichni zúčastnění dozví na základě doručeného, popřípadě zveřejněného oznámení. Stavební úřad na základě všech podkladů pro rozhodnuxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí (k ostatním podmínkám stanoviska musí být přihlédnuto v dalších fázích rozhodování - ve stavebním řízení a při uvádění záměru do provozu).
V případěx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxavky nezahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad vydané územní rozhodnutí zveřejní a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxdle § 6 odst. 1 věta první zák. o posuz. vlivů, na který v poznámce č. 26 text tohoto ustanovení přímo odkazuje: „Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen „oznxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x) zák. o posuz. vlivů Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, tj. krajský úřad, v jehož územně správním obvodu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxušným úřadem je krajský úřad jako orgán kraje v přenesené působnosti. Podle § 21 písm. c) a § 22 písm. a) zák. o posuz. vlivů orgány kraje (krajské úřady) zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obrany, v těchto případech je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředí.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkých případech lze územní řízení spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí, když tento výčet je
taxativní
[viz odst. 1 písmx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí a dále stanoví, že v případě spojení územního řízení s vybranými postupy při posuzování vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí je v těchto případech posudek (§ 9 zák. o posuz. vlivů) a dokumentace vlivů (§ 8 zák. o posuz. vlivů), když stanovisko (§ 10 zák. o posuz. vlivů) se v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxní úřad obce s rozšířenou působností viz v § xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxcním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností; správní obvody obcí s rozšířenou působností viz v § 14-26 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení spxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xviz § 9 odst. 7 zák. o posuz. vlivů), která je v těchto případech součástí oznámení o zahájení územního řízení (§ 87 zákona ) spolu s dokumentací vlivů (§ 8 zxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxt informace doručena způsobem stanoveným v § 87 odst. 1 zákona (jednotlivě nebo veřejnou vyhláškou) a shodně v § 19 a 25 spr. ř.
K odst. 4
Toto ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx (viz komentář k tomuto ustanovení), na které komentované ustanovení odkazuje.
Každý se podle § 8 odst. 3 zák. o posuz. vlivů může k dokumentaci vyjádřix x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této lhůtě nemusí úřad přihlédnout (§ 8 odst. 3 věta druhá zák. o posuz. vlivů).
Každý je podle § 9 odst. 8 zák. o posuz. vlivů oprávněn zaslat příslušnému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xlivů. Pokud příslušný úřad obdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, zajistí veřejné projednání posudku a současně dokumentace poxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx námitky a připomínky podle § 89 odst. 1 zákona, tj. v souladu s koncentrační zásadou.
K odst. 5
Toto ustanovení upravuje vzájemnou součinnost příslušxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnání je uložena stavebnímu úřadu, když toto pro jednání lze sloučit s veřejným ústním jednáním, které se koná k projednání záměru v rámci územního řízenx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxdě, že žádost nemá předepsané náležitosti, nebo v dalších případech, které toto ustanovení předvídá, stavební úřad řízení přeruší a vyzve žadatele k dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxhny stanovené požadavky splňuje, je v tomto ustanovení stanoveno, že stavební úřad současně s oznámením zahájení územního řízení zveřejní žádost o vyxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh dokumentací“ nařizuje stavební úřad obligatorně veřejné ústní jednání podle § 87 odst. 2 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), když žadatel je zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxsob) oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání a dalších úkonů v řízení (diferencovaně podle jednotlivých okruhů účastxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxx komentář k tomuto ustanovení) jsou účastníky řízení i občanská sdružení nebo veřejně prospěšné společnosti, jejichž předmětem činnosti jsou tři násxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx závazných stanovisek, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti, postupuje se podle § 89 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Ustanovexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxst). V závěru je upravena součinnost stavebního úřadu, který řízení vede, s příslušným úřadem, pokud jde o předání výsledků projednání dokumentace vlxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxek k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, které byly uplatněny při veřejném ústním jednání (viz § 87 odst. 2 zákona a komentář k tomuto ustanovxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxpadě (stanovisko nebylo příslušným úřadem vydáno ani v dodatečné lhůtě stanovené stavebním úřadem) fikci souhlasu se záměrem. Stavební úřad je povinxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí a k případným k ní uplatněným připomínkám a stanoviskům sám.
K odst. 10
Toto ustanovení stanoví - odkazem na odst. 6 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu doručit jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup a rovněž umožnit účastníkům územního řízení, aby se mohli minimálně ve lhůtě 5 dnů (stavební úřad mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti o vydání územního rozhodnutí na základě § 90 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) „vzít v úvahu“ obsah stanoviska příslušného úřadu.
Pokxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcích ze stanoviska příslušného úřadu, je povinen uvést důvody, proč tak neučinil, resp. proč tak učinil jen částečně. Pokud jde o způsob doručení územnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxí územního rozhodnutí respektovat stanovisko příslušného orgánu, ale musí se jeho obsahem (podmínkami v něm uvedenými) vždy zabývat, a pokud se rozhoxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxstup uvést v územním rozhodnutí).
Judikatura:
1. Bylo-li územní řízení o umístění stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) pravomocně skončenx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a programů na životní prostředí, ve znění do 31. 12. 2001, nebyl povinen ji oznámit příslušnému orgánu ve smyslu § 5 citovaného zákona. Ve smyslu § 1 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxtáhnout i na řízení o povolení stavby (stavební řízení), nikoliv jen na územní řízení o umístění stavby (územní řízení). V obou řízeních byl stavební úřxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxení stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) zahájeno po 31. 12. 2001, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxodléhaly režimu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (do 1. 1. 2002), nepodléhaly režimu zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxsející xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 4 - dotčené orgány
§ 7 - orgány kraje
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 77 - druhy xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxisející předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpixxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí), ve znění pozdějších předpisů, § 1-4, § 6, § 8-10, § 16, § 17, § 21, § 22
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení je souhrnným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxce: „... stavební úřad ... stanoví ... podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby...“). Speciálními ustxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Dále toto ustanovení upravuje důvody pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí s odkazem na nesplnění podmínek stanovených v § 90 zákona (viz xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdst. 3), zpřesňuje dosavadní text o úkonech stavebního úřadu po nabytí právní moci územního rozhodnutí a nově stanoví základní obsah grafické přílohy xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí, odkazuje na prováděcí právní předpis (odst. 5).
Úpravy provedené v tomto ustanovení, v odstavci xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxíků a u záměrů posuzování vlivů na životní prostředí. V těchto případech se rozhodnutí doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a jména a příjmenx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Rozhodnutí je těmto účastníkům řízení vždy doručováno veřejnou vyhláškou a současně je zveřejňováno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S ohlexxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Kromě zachování tradičních náležitostí dochází v obsahu územního rozhodnutí oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2012 k několika dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xámitkách účastníků řízení (tento požadavek byl z textu vypuštěn), když naopak původní formulace „... v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx není zcela nejasný, když podle ustanovení § 89 odst. 1 věta první zákona (viz komentář k tomuto ustanovení): „Závazná stanoviska, která ... a námitky účxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.“ Z této formulace je zcela zřejmé, že k závazným stanoviskům dotčených orgánů a k námitkám účastníků řízení se přxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání platí totéž i pro připomínky veřejnosti. Ustanovení § 89 odst. 1 věta druhá zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) pak stanoví, že: „Jestližx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.“ Není tedy jasný význam stanovení povinnosti stavebního úřadu „vždy“ vyhodnotit připomínky veřejnosti, když z předcxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxí vždy, ale pouze tehdy a jen tehdy, pokud byly uplatněny včas. Není tedy jasné, z jakého důvodu (jak a proč) by je měl stavební úřad vyhodnocovat vždy, jak xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxlížet, tj. nevyhodnocovat je vždy. Význam tohoto ustanovení je však, přes určitou stylistickou neobratnost, jasný, a nemělo by proto v praxi docházet x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxt (viz § 93 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Významné je oprávnění stavebního úřadu při splnění zákonných podmínek uložit žadateli (buxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neboť zák. č. 50/1976 Sb. pracoval pouze s dokumentací pro stavební řízení - v dřívější neformální terminologii „úvodním projektem“, na základě kterxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxím). Vedle ní však zákon „pracuje“ s pojmem „projektová dokumentace pro provádění stavby“ (lze ji také jistě označit neformálně jako „realizační dokuxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxon toto oprávnění (uložit povinnost zpracovat prováděcí dokumentaci stavby) činí součástí územního rozhodnutí [viz také uvozovací věta k názvu dokuxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xtavby zpracované na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xovolení (pro účely jeho vydání, a to přes zavádějící formulaci v textu „vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby“], pro účely konxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé stavby při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu (§ 92 odst. 1 věta druhá a § 122 zákona). [Pozn.: použitá formulacx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhlasu jako jeho výsledku, nikoliv až okamžik, kdy je kolaudační souhlas již vydáván (ve smyslu vyhotovován), neboť v této fázi již stavební úřad nemůže xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxtí stavebního úřadu o povinnosti zpracovat prováděcí dokumentaci stavby.
K pojmu „veřejný zájem“ v souvislosti se zvláštními pravomocemi stavebníxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjem“, viz § 132 odst. 3 zákona (viz
taxativní
vymezení obsahu tohoto pojmu a komentář k tomuto ustanovení). Posouzení veřejných zájmů (nutnost posouzxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x 122 odst. 3 zákona. Z těchto tří konkrétních důvodů může stavební úřad již v rozhodnutí o umístění stavby rozhodnout, že stavebník bude povinen zpracovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxli to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby“) pro uložení povinnosti zpracovat prováděcí dokumentaci stavby je nelogická (nesprávná) a tím xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-li to posouzení veřejných zájmů při ...“ je třeba především uvést, že v řízení se „neposuzují veřejné zájmy“, ale vždy soulad záměru (stavebního záměrxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxího záměru s veřejnými zájmy [pozn.: rozumí se ve stavebním řízení, tj. před povolením stavby (vydáním stavebního povolení)], stavební úřad může uložxx xxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xeobratnost spíše než záměr (pozn.: „při vydávání kolaudačního souhlasu“ už nelze nic, ani soulad s veřejnými zájmy, posuzovat; posuzování musí být ukxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xikoliv činnost stavebního úřadu, která mu předchází, tj. probíhá logicky vždy ještě před vydáním příslušného správního aktu - viz výklad výše). Přes txxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Pro shora vyslovený závěr, že v tomto prvním případě (v případě tohoto prvního důvodu pro uložení povinnosti zpracovat prováděcí dokumentaci stavbxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpři „kontrolních prohlídkách stavby“ a „při vydávání kolaudačního souhlasu“). Je zřejmé, že kontrolní prohlídky se provádějí především „při provádxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdačního souhlasu, (tj. stále ještě při provádění stavby, byť v samém závěru jejího provádění, ale ještě před jejím dokončením) ... a v jiných případechx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. celá správná formulace měla být uvedena takto: „Stavební úřad může uložit ve veřejném zájmu zpracování prováděcí dokumentace stavby pro účely: 1. vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxy vydání kolaudačního souhlasu (tj. zásadně buď stále ještě při provádění stavby, ale již těsně před dokončením, nebo až po jejím dokončení, ale vždy jexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tomuto ustanovení). Takováto formulace by byla z hlediska „časové posloupnosti“ jednotlivých „fází“ realizace záměru zcela logická. Pokud jde o časxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx případech, kde je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné...“). Zákon tedy logicky počítá s prováděním kontrolních prohlídek ve „fázi“, mimo jinxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx být uvedeny jako čtvrtý případ v pořadí právě kontrolní prohlídky prováděné v průběhu užívání stavby, tj. po „vydání kolaudačního souhlasu“ (po dokonxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxním stavby, a zahájením jejího užívání k určenému účelu a končící až jejím případným odstraněním.
V případě prvního důvodu je zřejmé, že stavebník budx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxuhém případě (pro účely kontrolních prohlídek stavby v průběhu jejího provádění) bude okamžik, kdy tak bude muset stavebník učinit, záviset na rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxt. 1 věta první zákona a komentář k tomuto ustanovení). V případě třetího důvodu bude stavebník mít tuto povinnost logicky až v okamžiku, kdy již stavba bxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrobíhat závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která je podmínkou pro vydání kolaudačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxkle při zahájení závěrečné kontrolní prohlídky stavby (pro účely této prohlídky), nepochybně však nejpozději vždy ještě před vydáním kolaudačního sxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxdá kolaudační souhlas.
Pokud jde o povinnost „vyhodnotit“ připomínky veřejnosti, pokud byly uplatněny včas, a pouze v odůvodnění územního rozhodnuxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxá jen v případě, kdy byly připomínky veřejnosti uplatněny včas - viz výše). Již z toho, že vyhodnocení připomínek veřejnosti bude obsahem odůvodnění, jx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí o včas uplatněných námitkách účastníků řízení (viz § 92 odst. 1 věta druhá zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012).
Pod výrazem „vyhodnotí“ v souvislxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpodstatněnosti). Je tedy zřejmé, že stavební úřad se těmito připomínkami, pokud byly uplatněny včas, musí vždy zabývat, ale nerozhoduje o nich ve výroxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xřipomínky veřejnosti za neoprávněné, vždy stejně jako v případě námitek účastníků řízení uvést, proč je takto hodnotí, a svůj názor na ně logicky s po - uxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxat za opodstatněné, měl by je akceptovat, učinit součástí svého rozhodnutí, resp. vyzvat žadatele, aby v jejich smyslu upravil svůj záměr, a to zvlášť v xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xopodstatněných) námitek účastníků řízení a v případě, že tak žadatel neučiní (původní žádost neupraví ve smyslu oprávněné připomínky), žádost o vydáxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxst. 3 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení), stanovit lhůtu pro její odstranění, případně následný způsob úpravy území (pozemku, na němž byxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo odstranění stavby“, a nikoliv dosavadní „doba trvání dočasné stavby“. Nejde nepochybně o žádný významový rozdíl, je jasné, že v případě, kdy je určenx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxaněna nejpozději do 31. 12. 2015“). Lhůta pro odstranění stavby musí být podle nové právní úpravy, má-li být respektován zákonný text, vždy součástí roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxní dočasné stavby“, součástí pouze rozhodnutí, kterým stavební úřad nařizoval odstranění dočasné stavby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxvání dočasné stavby stanovovaná ve stavebním povolení byla dosud formulována např. „Stavba se povoluje jako stavba dočasná do 31. 12. 2015“.
Nová práxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xísm. f)“ (pozn.: u dočasné stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání; srov. § 129 odst. 6 věta první zákona a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Jde o ustanovení, které na rozdíl od důvodů pro zamítnutí žádosti o stavební povolení (srov. § 62 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb.) v právní úpravě platné do 31x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x viz formulace: „Není-li záměr žadatele v souladu... stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne“. Při posuzování důvodů pro toto rozhoxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovenx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxpadech, obdobně jako předchozích úkonů v územním řízení.
K odst. 4
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxém ustanovení je zpřesněn dosavadní text upravující souhrnně pro všechny typy územních rozhodnutí to, co bylo do 31. 12. 2006 stanoveno, a to pro každý txx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - rozhodnutí o umístění stavby, § 5 odst. 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb. - rozhodnutí o využití území, § 6 odst. 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb. - rozhodnutí o ocxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxlování pozemků). Například místo dosavadní formulace „záznam o účinnosti“ (platné do 31. 12. 2012) se používá nově výraz „doložka právní moci“, když vxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxaného inspektora (viz § 117 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Platná právní úprava se tak v tomto případě vrací k tradiční terminologii, která v přxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovení).
K odst. 5
Viz prováděcí právní předpis.
Judikatura
1. „Vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby nemůže ještě žalobci vznixxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx xx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxl o odklad vykonatelnosti rozhodnutí žalovaného s odůvodněním, že eventuální brzké zahájení stavebních prací by znamenalo hrozbu závažné újmy, protxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti; to bude založeno teprve stavebním povolením vydaným podle § 66 odst. 1 uvedeného zákona (pozn.: nyní podle § 115 zákona - viz komentář k tomuto ustaxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnek pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání - nyní § 115 odst. 1 zákona x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x 250c o. s. ř., a není proto právního důvodu před rozhodnutím o žalobě samotné do právních poměrů územním rozhodnutím založených předčasně zasahovat.x
xxx xxx xx xx
xxxxxx
Situace ovšem bude odlišná v případě postupu sxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v § 104 odst. 1 písm. f) až i) zákona (viz komentář k těmto ustanovením) za podmínek ve shora citovaném ustanovení stanovených k jejich provedení nebude vxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xvedeného, a v těchto případech by tak odklad vykonatelnosti i v případě územního rozhodnutí v úvahu přicházel.
2. Při vydávání závazného stanoviska xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxnovit podmínky), anebo vyslovit nesouhlas. Tento správní orgán však nemůže autoritativně stanovit umístění stavby, navíc v rozporu s návrhem investxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xřad.
(...). Správní orgán může ve svém rozhodnutí omezit jeho účinnost do budoucna jen tehdy, pokud takováto možnost (příp. i nutnost) vyplývá ze zvláxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxávní moci či vykonatelnosti s některými účinky (zejména procesními) již od oznámení adresátům. Do budoucna je rozhodnutí pak zásadně účinné bez formáxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx je uvedena přímo zákonem. Ze zvláštního zákona může také vyplývat pravomoc správního orgánu stanovit účinnost rozhodnutí odlišně od obecné úpravy (nxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu omezit účinnost rozhodnutí nezakládá, a nevyplývá to ani z vlastní povahy takového rozhodnutí (souhlasu). Je tedy nutno rozhodnutí považovat za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx § 115 odst. 4 zákona, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtné právní úpravy 5 let, a v případě stavebního povolení může stavební úřad zákonnou lhůtu platnosti prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí stavby jsou podmínky pro umístění stavby, v jejichž rámci stavební úřad stanoví územně technické požadavky na umístění stavby uvedené příkladmo v § 4 xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. K obecným technickým požadavkům na výstavbu patří i připojení stavby nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xechnických požadavcích na výstavbu) [pozn.: nyní § 23 odst. 1 věta první vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (OVÚ)], kterx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební úřad spolehlivě posoudit a jako jednu z podmínek rozhodnutí o umístění stavby stanovit jedině tehdy, když v rozhodnutí vymezí mimo jiné přístxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo nástavba či přístavba.
V každém územním rozhodnutí je proto nutné vždy přesně vymezit přístup ke stavbě, a to konkrétní specifikací pozemků, ze kterxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx KS v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2009, č. j. 52 Ca 22/2003-39)
SbNSS 8/2004, č. 28
4. Jestliže správní orgán v rozhodnutí o umístění stavby k námitce účastxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx k tomuto ustanovení), navrhovateli podmínku, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat i detail zaatikovaného žlabu s řešením pxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxním řízení, nikoliv v řízení o umístění stavby.
Na správnosti tohoto úsudku nic nemění, namítá-li stěžovatel, že stavební řízení již proběhlo, je praxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxím řízení postavení účastníka řízení - viz § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona [pozn.: nyní § 109 odst. 1 písm. c) až e) zákona]. Součástí projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxho sněhu na zeď restaurace. Případné námitky proti vhodnosti navrhovaného technického řešení mohl stěžovatel ve stavebním řízení uplatnit. Vzhledex x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxdnout (pozn.: rozumí se ve stavebním řízení) a posoudit její důvodnost. (podle rozsudku NSS ze dne 2. 3. 2005, č. j. 1 As 12/2004-67)
SbNSS 8/2004, č. 28
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1, terénní úpravy
§ 4, dotčené orgány
§ 7 odst. 1 písm. e), oxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxrazení pravomoci stavebního úřadu
§ 43 a násl., územní plán
§ 61 a násl., regulační plán
§ 77, druhy územních rozhodnutí
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí územní rozhodnutí
§ 79, rozhodnutí o umístění stavby
§ 80, rozhodnutí o změně využití území
§ 81, rozhodnutí o změně stavby
§ 82, rozhodnutí o dělexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxednodušené územní řízení
§ 115 - stavební povolení
§ 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrečná kontrolní prohlídka stavby
§ 126-127 - změna v užívání stavby
§ 129 odst. 6 zákona - řízení o odstranění dočasné stavby podle odstavce 1 píxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx - v rozporu s § 76 zákona provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí
x xxx xdst. 1 písm. a) - správní delikt - v rozporu s § 76 zákona provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí
§ 181 odst. 3 písm. c) - pokuta za správxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vodní zákon; zák. o ochxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/19xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnů, ve znění pozdějších předpisů; § 1, 2, 4, § 5 odst. 1 a 2, § 7, § 35 odst. 1 a 2, § 84 odst. 2 a 4 a § 102 odst. 2 a 3 zák. o obcích; § 1 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. hx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xdst. 2 a 3 a § 76 zák. o ochr. přír. a kraj.; § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona; zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů; zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 9 a 9a zák. o vl. bxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxo zákona; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vládx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů; § 3 a příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx; OTPI
Literatura:
Hegenbart, M., Sakař, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 233-236.
Doba platnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení stanoví dobu platnosti jednotlivých typů územních rozhodnutí (odst. 1 a 6), stanovxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxuje možnost podat žádost o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí (odst. 3) a rovněž stanoví, z jakých důvodů územní rozhodnutí nově nepozbýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
Platnost všech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní úpravou (srov. § 40 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. a rovněž komentované ustanovení ve znění platném do 31. 12. 2012). Stavební úřad má možnost stejně jakx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxší lhůtu, avšak nově nejdéle 5 let (viz komentované ustanovení). Zákon, tak jako dosud, i nadále vylučuje, aby stavební úřad lhůtu platnosti územního rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxné“.
K odst. 3
Toto ustanovení umožňuje, tak jako právní úprava platná do 31. 12. 2006 (srov. § 40 odst. 3 záxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x1. 12. 2006 (srov. shora citované ustanovení zák. č. 50/1976 Sb.) již nestanoví samozřejmou podmínku, a to že žádost musí být podána ještě před uplynutíx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o prodloužení lhůty platnosti běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. To znamená, že již nemůže dojít k tomu, že sice žadatel podal svou žádost včas (před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxsti uplynutím původní lhůty, k čemuž často v praxi docházelo zcela bez zavinění žadatele, pokud žádost podal alespoň s přiměřeným „předstihem“ před upxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxjícího textu, které na věcném obsahu tohoto ustanovení, které se v dosavadní praxi zcela osvědčilo, nic nemění.
K odst. 4
Tento odstxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozhodnutí nepozbývá platnosti“ namísto „pozbývá“, když tato dosavadní formulace zůstala zachována pouze v § 93 odst. 5 zákona (viz komentář k tomuto uxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxovení]. Zvláště poslední důvod byl přinejmenším nesrozumitelně formulovaný a jeho vypuštění přispělo k větší jasnosti celé úpravy této problematikxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx 2012).
Územní rozhodnutí nepozbývá nově platnosti v případě, kdy na základě žádosti podané „ještě“ v době jeho platnosti („základní“ dvouleté, popřxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxě jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, když podle dosavadní právní úpravy (viz odkaz výše) stačilo „pouxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmitelnou) formulaci „bylo-li na základě žádosti podané v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvební povolení nabylo právní moci ještě v době „původní“ platnosti územního rozhodnutí, když požadavek, že žádost musí být podána ještě v době platnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxze prodlužovat platnost neexistujícího rozhodnutí). V době původní platnosti územního rozhodnutí tak musí stavební povolení již nabýt právní moci, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxto hlediska „včas“) bude „pouze“ podána žádost o prodloužení lhůty (což jediné je z použité formulace, ale i bez ní - viz výše - zcela nesporné), a stavebnx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxré územní rozhodnutí také nepozbývá platnosti, pokud v „době jeho platnosti nabyl právních účinků souhlas s provedením ohlášeného záměru“. Právní mox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxntář k tomuto ustanovení).
K odst. 4 písm. b)
Druhým případem, kdy územní rozhodnutí platnosti nepozbývá, je skutečnost, že bylo ve lhůtě jeho platnoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutí samotného, tj. není třeba „navazující“ povolovací rozhodnutí (stavební povolení) nebo jiný úkon (opatření, resp. souhlas stavebního úřadx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx [tj. stavby a terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až i) zákona - viz komentář k těmto ustanovením].
K odst. 4 písm. c)
Ustanovení pod písm. c) je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxa základě certifikátu autorizovaného inspektora“. V tomto případě je rozhodující skutečností den, kdy oznámení s připojeným certifikátem nabylo prxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx a také novým důvodem, kdy územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, je, že v době jeho platnosti nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva nahrazující staxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Jde o stávající důvod, který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxhto případech dochází k zániku platnosti územního rozhodnutí pouze na základě jednostranného úkonu žadatele (nebo jeho právního nástupce) a nevyžadxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxy, kdy již byla realizace záměru, k němuž se rozhodnutí vztahovalo, zahájena. Žadatel nebo jeho právní nástupce tak mohou toto oprávnění využít pouze dx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
V případě tohoto typu územního rozhodnutí může jít o dva různé případy. Buď bude mít rozhodnutí časově neohraxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtnosti vždy tak dlouho, dokud bude trvat důvod pro který bylo vydáno (což je jen jinak vyjádřeno to, co zákon formuluje jako „dobu trvání stavby, zařízenx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxod), pro který bylo rozhodnutí vydáno (kterým je existence stavby, zařízení ... viz výše), a pak bude platnost rozhodnutí omezena konkrétní lhůtou, ktxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxatí pouze podpůrně, když přednost má rozhodnutí stavebního úřadu, pokud stavební úřad tohoto svého oprávnění v konkrétním případě využije.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 - terénní úpravy
§ 3 odst. 2 - informační a reklamní zařízení
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 17 - vyhraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
§ 79 - rozhodnutí o umístění stavby
§ 80 - rozhodnutí o změně využití území
§ 81 - rozhodnuxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxutí
§ 94 - změna a zrušení územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 104 odst. 1 písm. f) až i) - záměry, u kterých lze v územním rozhodnuxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§ 115 - stavební povolení
§ 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xraj.; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zák. o stát. xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 94
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí, když současně stanoví odlišnou formu povolování těchto změn. Upravuje také procesní postup při jejich povolování (odst. 1 a 4), avšak ani nadále nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního rozhodnutí, nejde o žádný ze tří zákonných důvodů. Žadatel se prostě rozhodne změnit svůj původní záměr, k němuž mu bylo územní rozhodnutí vydxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxozičnímu řešení připravované, nebo dokonce již prováděné stavby). Anebo se žadatel obecně rozhodne změnit jakýkoliv „parametr“ stavby, který byl obxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyžaduje změnu stávajícího územního rozhodnutí. Je zřejmé, že půjde o případy, kdy se nezměnila ani územně plánovací dokumentace, ani jiné podklady. xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxklé působením přírodních vlivů, např. povodní, zemětřesením, rozsáhlými a nevratnými sesuvy půdy apod., tj. takové skutečnosti, ke kterým dojde, anxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxje podmínky pro změnu rozhodnutí o ochranném pásmu a zároveň zakotvuje možnost povolit z něj výjimku (odst. 2). Stanoví, kdy lze územní rozhodnutí změnxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxt. 4).
K odst. 1
Zákon upravuje možnost změnit pravomocné územní rozhodnutí shodně s právní úpravou platnou do 31. 12. 2006 (srov. § 41 odst. 1 zák. č. 5xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxěž důvody, pro které tak lze učinit, jsou zcela shodné s dosavadní právní úpravou a nezměnila na tom nic ani „velká novela“.
Podstatnou změnou však je, žx xx x xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm“ a zbývající část rozhodnutí zůstane beze změny (tedy i nadále v platnosti). Dosavadní koncepce byla právě opačná a stavební úřad tak musel vždy celé rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Je logické, že řízení o změně úxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx kdo ze sousedů bude takovou změnou přímo dotčen ve svých právech [viz § 85 odst. 2 písm. b) zákona]. V některých případech tak budou účastníky řízení o změxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy stavebních úřadů, byla v platné právní úpravě provedena s účinností od 1. 1. 2013 jediná změna spočívající v doplnění závěrečné věty v tomto odstavci. xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxem podle § 93 odst. 3 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), vzhledem k tomu, že doba platnosti původního rozhodnutí zůstává (popřípadě doby platnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxosti a platí i po povolení změny vedle nového (popřípadě každého dalšího) rozhodnutí, samozřejmě s výjimkou případů, kdy by žadatel o změnu doby platnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx nebo zrušení širší o povinného, tj. např. toho, komu z takového rozhodnutí vyplývá povinnost zdržet se určité činnosti, která by mohla ohrozit stavbu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lze o ní rozhodnout i z podnětu příslušného dotčeného orgánu. Tím je ten, kdo hájí zájmy, které zřízení ochranného pásma vyvolaly, a po vyhlášení rozhodxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xchranném pásmu.
Toto ustanovení upravuje analogicky s právní úpravou platnou do 31. 12. 2006 (srov. § 41 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb.) možnost povolit z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xusí být časově omezená, což dosavadní právní úprava nepožadovala (srov. shora citované ustanovení zák. č. 50/1976 Sb.). Druhým významným zpřísněním xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxgány. Z odstavce 4 lze však dovodit, že jestliže se na řízení, mj. o povolení výjimky z ochranného pásma, vztahují ustanovení o územním řízení obdobně, nxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxona).
K odst. 3
K pojmu "veřejně prospěšná stavba nebo zařízení" viz § 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona a komentář k těmto ustanovením.
K odst. 4
Na povolenx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
K xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xe v případě, kdy po vydání územního rozhodnutí bylo vydáno i stavební povolení, které nabylo právní moci, nebo byl udělen souhlas stavebního úřadu s ohlxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxna, či nikoliv (viz formulace „... po právní moci stavebního povolení nebo udělení souhlasu stavebního úřadu...“), nebude již územní rozhodnutí znovx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxou, zda použitá formulace je přesná, resp. správná, tj. zda by územní rozhodnutí nemělo být vydáváno skutečně ani v případech, kdy stavba ještě nebyla zxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xdyž je stavba již alespoň rozestavěna a teprve poté je územní rozhodnutí zrušeno. V těchto případech jde o poměrně složitou problematiku, která bude usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxovolení stavby“ pouze formulační úpravu dosavadního textu tak, aby nový text zachycoval všechny existující formy povolení stavebního záměru podle pxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxnu podmínek v území jako důvod pro změnu územního rozhodnutí - § 41 stavebního zákona (pozn.: nyní § 94 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení) předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxedpisy stavebního práva.
Institut změny územního rozhodnutí spočívající v nahrazení původního rozhodnutí rozhodnutím novým (pozn.: nyní naopak nxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx 4 zákona) tak, že stavební úřad může z podnětu navrhovatele (pozn.: nyní na žádost oprávněného) nahradit územní rozhodnutí, z nichž nejfrekventovanxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutí nebo podmínky v území. Z dikce citovaného ustanovení tak jednoznačně vyplývá, že stavební úřad sice může své původní rozhodnutí o umístění stavxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxkladů v území, nebo změna podmínek v území (...) . Co se rozumí podklady pro územní rozhodnutí, je zřejmé z § 37 stavebního zákona (pozn.: nyní § 18, 19, § 2x x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxx x x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsti zjištěné při místním šetření, soud poznamenává, že situace na pozemku stavebníka, stejně jako situace na pozemku žalobců, byla úřadu známa již při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrava nedopadá. Totéž platí i ve vztahu k pojmu "změna podmínek v území". Takovou změnou z hlediska ustanovení § 41 odst. 1 stavebního zákona (pozn.: nynx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxůvodňující změnu důvodů pro původní umístění konkrétní stavby, ale bez toho, že by takový důvod založila činnost stavebníka, provedená v rozporu s půvxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nyní podle § 94 odst. 1 zákona) nelze napravovat případná pochybení stavebního úřadu, ale ani legalizovat stavby nebo jejich části zřízené v rozporu sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxna - viz komentář k tomuto ustanovení], které umožňuje stavbu neodstranit za podmínek v uvedeném ustanovení stanovených (pozn.: nyní uvedených v § 129 xxxxx x x x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxa samého v rozporu s předpisy stavebního práva, tak jak je tomu v souzeném případě. Jiný výklad by dával širokou možnost obcházet předpisy o umístění staxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxen respektovat právní předpisy regulující danou oblast. Mohl by si svévolně počínat i ve vztahu k opodstatněným výhradám vlastníků sousedních staveb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vydání nového rozhodnutí o umístění stavby (pozn.: nyní pro vydání rozhodnutí o změně původního, popřípadě předchozího územního rozhodnutí - viz xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xstanovení:
§ 2 odst. 1 písm. l), veřejně prospěšná
§ 2 odst. 1 písm. m), veřejně prospěšné opatření
§ 2 odst. 1 písm. n), územně plánovací dokumentace
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x změna stavby před jejím dokončením
§ 4, dotčené orgány
§ 13, obecné stavební úřady
§ 16 - vojensxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx, druhy územních rozhodnutí
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
§ 79, rozhodnutí o umístění stavby
§ 80, rozhodnutí o změnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxemní řízení
§ 92, územní rozhodnutí
§ 93, platnost územního rozhodnutí
§ 95, zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Související předpisy:
x xx xx xx x x xxxxx x x xx x xx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x xxx xxxt. 2 a 3 zák. o obcích; § 1 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. h) zák. o hl. m. Praze; § 123 a násl., § 140, 151n-151p, § 152 a násl., § 173, 174, § 602 a násl., § 663 a xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o naxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonů, ve znění pozdějších předpisů; § 9 a 9a zák. o vl. bytů; § 27, 28, 67-69, 72, 76 a 81-92 spr. ř.; § 1-3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnickýcx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx; zák. o ochr. přír. a kraj.; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
Společné územní a stavební řízení
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 94a
1. Toto nově vložené ustanovení upravuje podrobnosti vexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x2. 2012 bude nově vedeno jedno společné řízení a vydáno jedno společné rozhodnutí.
Obecná úprava správního řádu (viz § 140 spr. ř.) se ukázala být pro poxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xové právní úpravě promítnuty do úpravy jednotlivých kroků žadatele a úkonů stavebního úřadu, včetně zvláštních požadavků na společnou dokumentaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrozumitelnosti tohoto zjednodušujícího institutu, který by mohl významně přispět ke snížení dosavadní administrativní náročnosti, je společné úzxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxkona vytváří všechny potřebné požadavky (předpoklady) tak, aby byla jasným návodem pro správní orgány i pro účastníky řízení, zejména pro žadatele. Žxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxou stanoveny požadavky na žádost, společnou dokumentaci záměru i na obsahové náležitosti společného rozhodnutí.
K odst. 1
Toto ustanovení upravujx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxteré je dále označováno v legislativní zkratce jako „společné rozhodnutí“) a připojí k ní společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavebxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xro vydání územního rozhodnutí [viz § 86 odst. 2 písm. e) zákona a komentář k tomuto ustanovení] a současně požadavky na projektovou dokumentaci pro stavxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxtanovení o žádosti o vydání územního rozhodnutí (viz § 86 zákona a komentář k tomuto ustanovení) a žádosti o vydání stavebního povolení (§ 110 zákona a koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxolečné řízení vylučuje, „rozhodne“ stavební úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do doby nabytí právní mocx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhou „fázi“ společného řízení, když stanoví povinnost nařídit k projednání společné žádosti (neveřejné) ústní jednání, které, pokud je to účelné, spoxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxa a komentář k tomuto ustanovení). Rovněž v tomto společném řízení může stavební úřad upustit od ústního jednání za stejných podmínek, jako to může učinxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxastníků řízení se použijí „obdobně“ ustanovení § 89 a 114 zákona (viz komentáře k těmto ustanovením). Jistě může vzniknout otázka, co konkrétně může v pxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxnak vyjádřeno, v čem konkrétně se může stavební úřad od těchto „pravidel“ pro postup ve společném řízení odchýlit od „obecné“ úpravy, na kterou komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xstanovení nemůže být kratší než uvedených 15 dnů. V poslední větě tohoto ustanovení je použita, jen s nezbytným doplněním, „obecná“ úprava pro územní řxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxmentář k tomuto ustanovení) v případech tam uvedených postup i v případě komentovaného ustanovení, tj. musí být nařízeno jako výjimka veřejné ústní jexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti pak platí „obdobně“ ustanovení § 89 (pro územní řízení - viz komentář k tomuto ustanovexx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxení se posuzují „fakticky“ jak žádost o územní rozhodnutí, tak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí a § 111 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení). V tomto případě se, na rozdíl od ustanovení odst. 2 věta třetí a odst. 3 věta druhá zákona, nepřipouští xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx což je vzhledem k tomu, že jde o hmotněprávní ustanovení, která mají zásadní význam pro rozhodnutí ve společném řízení, jen logické.
K odst. 5
Toto ustxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx neformální označení, namísto „tradičních“ výrazů „rozhodnutí o umístění stavby“ a „stavební povolení“). Pokud jde o vzájemný vztah obou „částí“ výrxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxávní moci výroku o umístění stavby (pozn.: výraz „vykonatelný“ zde znamená „účinný“ - zakládající příslušné oprávnění, které je obsahem jednotlivýcx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxmnému vztahu obou výroků je třeba uvést, že v případě, jsou-li obě rozhodnutí vydávána samostatně, má každé z nich „vlastní“ obsah; rozhodnutí o umístěxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí nemá výrok o povolení umístění stavby žádný „vlastní“ obsah (rozhodnutí o umístění stavby neopravňuje v tomto případě stavebníka k ničemu), nexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxatí, že zakládá (fakticky) jak právo stavbu umístit, tak ji provést, neboť, a to platí jak pro samostatná, tak společná rozhodnutí, stavbu lze umístit, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho povolení. Tzn. že k realizaci územního rozhodnutí dochází teprve v okamžiku, kdy začne být realizováno stavební povolení, byť lze samozřejmě říci, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonatelným územním rozhodnutím a vykonatelným stavebním povolením pak platí v obou případech, když podmínkou pro provádění stavby je pravomocné (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxovém vztahu mezi oběma rozhodnutími, když v případě samostatných rozhodnutí (jestliže jsou obě řízení vedena a rozhodnutí vydávána samostatně) může xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxpak zásadně časově splývají. Obě rozhodnutí se tak zásadně stávají buď vykonatelná v témže okamžiku, nebo se nestane vykonatelným žádné z nich (to v příxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xdst. 6
Pro doručování úkonů ve společném řízení a společného rozhodnutí účastníkům řízení a dotčeným orgánům platí, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxo a stavebního řízení, kterým je třeba v těchto případech doručovat), ustanovení § 87 odst. 1 věta čtvrtá zákona (viz komentář k tomuto ustanovení zákonxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se tím i její část a změna dokončené stavby; § 2 odst. 5 - změna dokončené stavby; § 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením; § 85 - účastníci územníxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xízení a připomínky veřejnosti; § 90 - posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí; § 91 - posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení; x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stavebního povolení; § 112 - zahájení stavebního řízení; § 114 - stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti; § 1xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx x x xxx xx x xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 95
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx x007, provedené s účinností od 1. 1. 2013, jsou převážně pouze zpřesněním textu platného do 31. 12. 2012, resp. odpovídají změnám provedeným v ustanovenx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo práva, a to „zjednodušené územní řízení“. Ustanovení především stanoví, za jakých podmínek lze vydat územní rozhodnutí (nová právní úprava stanovíx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxní úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území...“ (odst. 1). Z použité formulace lze tedy usuzovat, že rozhodnutí o tom, zda stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxlněny všechny zákonné podmínky. Jeho úvaha se tedy může týkat pouze otázky, zda tyto podmínky byly v konkrétním případě splněny, či nikoliv.
V nově vlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xtavební úřad postupuje jak v případě, kdy žádost o vydání rozhodnutí nesplňuje podmínky pro provedení zjednodušeného územního řízení, tak v případě, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xadatele zajistit zveřejnění informace o návrhu výroku rozhodnutí poté, kdy byl zveřejněn návrh výroku rozhodnutí (odst. 4), rovněž stanoví, dokdy moxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxzhodnutí a jak se v takových případech dále postupuje, resp. jaké jsou důsledky toho, že dotčené orgány nebo účastníci řízení uplatnili výhrady, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxí moci rozhodnutí (odst. 6). Pokud jde o obsahové náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí, jejích příloh a informace podle odstavce 4, stanoví je prováxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxona ve znění platném do 31. 12. 2012), již jen čtyři podmínky, které musí být vždy současně splněny, aby bylo možno provést zjednodušené územní řízení. Txxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že žádost musí mít „všechny předepsané náležitosti“, neboť jeho
interpretace
byla v praxi sporná [viz komentář k § 95 odst. 1 písm. c) zákona ve znění pxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxx xx xx xjednodušeným postupem (ve zjednodušeném územním řízení) rozhodnout, musí být především buď v zastavitelné ploše [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona], nebo v zxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 1 písm. b)
Současně, tak jako dosud, platí, že záměr nesmí vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí podle zák. o posuz. vlivů. Předmětem posuzoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxící zjišťovací řízení).
K odst. 1 písm. c)
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xosud obsažen pod písm. d) v tomto ustanovení, a to, že žádost, tak jako dosud, musí být doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčenýcx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Poslední podmínka, která musí být splněna spolu se třemi již shora uvedenými, jsou souhlasy účastníkx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxu předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, když souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na si - tuačním výkresu. xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxovení tak pro provedení zjednodušeného územního řízení vyžaduje souhlas pouze těchto dvou kategorií účastníků řízení, a nikoliv dalších (viz § 85 odsxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxsahově totožná s formulací „pozemky a stavby, na kterých má být záměr uskutečněn“ (srov. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxkou pro jeho provedení také souhlas těch, kteří mají společnou hranici s těmito pozemky, tj. s pozemky, na nichž se má záměr uskutečnit (jde tedy o společxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxhla být rozhodnutím přímo dotčena jako v případě účastníků „klasického“ územního řízení [viz § 85 odst. 2 písm. b) zákona a komentář k tomuto ustanoveníxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxduje souhlas pouze tzv. přímých (mezujících) sousedů, tj. sousedů ve smyslu dříve platné zákonné definice „souseda“ podle ustanovení § 139 písm. c) zxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxíků řízení s provedením zjednodušeného řízení [srov. § 95 odst. 2 písm. d), věta za středníkem, zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012].
K odst. 2
Toto nově vložené ustanovení vylučuje možnost spojit zjednodušené územní řízení, na rozdíl od „klasického“ územního řízení, se stavebním říxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxnovení (dosud odst. 2 komentovaného ustanovení) obsahuje podrobnější úpravu postupu stavebního úřadu jak v případě, kdy nebyly splněny podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxetí a čtvrtá). V prvním případě vydá stavební úřad usnesení podle § 76 spr. ř., kterým rozhodne o provedení „řádného“ (klasického) územního řízení, kdyx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnodušeném územním řízení se projedná podle § 87-92 zákona (viz komentář k těmto ustanovením) a pokud žádost splňuje požadavky obsažené v § 90 zákona (vix xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xávrh výroku rozhodnutí musí být na úřední desce vyvěšen (zveřejněn) po dobu nejméně 15 dnů - viz § 25 spr. ř.]. Tento návrh se, stejně jako podle předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxodnutí doručován „jen“ veřejnou vyhláškou. Výrazem „návrh“ lze rozumět „koncept“ rozhodnutí, a to pouze výroku rozhodnutí (viz komentované ustanovxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxči účastníkům řízení, může být v této souvislosti poněkud zavádějící.
Jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí, ani jeho ústním vyhlášením, jak stanoví § 72 odst. 1 spr. ř. Zveřejněný návrh nebude obsahovat další dvě základní části (náležitosti) rozhodnutí, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvě, zatímco ostatním účastníkům řízení bude návrh oznámen pouze vyvěšením na úřední desce.
K odst. 4
Toto ustanovení, dnes na rozdíl od § 87 odst. 2 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) v „klasickém“ územním řízení (s výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxteli povinnost zajistit, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí (zveřejněného souběžně vyvěšením stavebním úřadem na úřední desce) byla bezodklaxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx komentář k tomuto ustanovení) v „klasickém“ územním řízení (s výjimkou případu uvedeného v § 87 odst. 2 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení), a souxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxběžně vyvěšením stavebním úřadem na úřední desce) byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to rovněž po dobu xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (viz výše). Pokud by tak žadatel neučinil, dává zákon stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xplného“ územního řízení (srov. postup podle § 87 odst. 2 zákona v případě veřejného ústního jednání a komentář k tomuto ustanovení), ale opět pouze v příxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx 2 zákona).
K odst. 5
Toto ustanovení především vymezuje lhůtu (15 dnů od zveřejnění návrhu výroxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxy dotčených orgánů, námitky účastníků nebo připomínky veřejnosti uplatněny včas, stavební úřad, aniž by jakkoliv zkoumal jejich oprávněnost, rozhoxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxíků řízení uvedených v odst. 1 písm. d) (viz komentář k tomuto ustanovení) proti návrhu výroku rozhodnutí se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady prx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxy bylo stanoveno, že „námitky účastníků řízení proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxvrhu výroku rozhodnutí, „pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa kterého mohli podat námitky účastníci řízení, aniž by v obou případech bylo stanoveno, jaké důsledky má skutečnost, že tak ani účastníci řízení, ani dxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxanoven diferencovaně a v případě námitek účastníků řízení je také výslovně stanoveno, že pokud se podklady pro jejich souhlas nezměnily, k námitkám, sx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxonné podmínky, za níž mohou dotčené orgány uplatnit výhrady, není nijak „sankcionováno“. Důležitým rozdílem oproti dosavadní právní úpravě platné dx xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxadě, že výhrady ani námitky nebyly včas uplatněny, resp. pokud nebyly uplatněny vůbec, rozhodnutí se tak jako dosud „pokládá“ za vydané. Nově je však výxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxulaci uvedenou v § 95 odst. 4 poslední věta zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012).
Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxna
fikce
„řádného“ vydání rozhodnutí; takto vydané rozhodnutí nahrazuje „řádně“ vydané (tradiční) územní rozhodnutí (má stejné právní účinky). Roxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx stavebního úřadu.
K odst. 6
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdyž je nově výslovně uvedeno, že stavební úřad doručí žadateli „stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění“. Texxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xčetně poučení o tom, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (viz poslední věta komentovaného ustanovení). Tato nová právní úprava je nepochybně žxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxvým nejasnostem.
K odst. 7
Viz § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, když xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxahové náležitosti uvedené ...“, neboť základní obsahovou náležitost - požadavek na „grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze uxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x - základní pojmy
§ 2 odst. 1 písm. j) - zastavitelná plocha
§ 2 odst. 1 písm. d) - zastavěné území
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 5 - změna dokončené staxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxemních rozhodnutí
§ 79 - rozhodnutí o umístění stavby
§ 80 - rozhodnutí o změně využití území
§ 81 - rozhodnutí o změně stavby
§ 82 - rozhodnutí o děxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxx 136, 140 a 149 spr. ř.; vodní zákon; zák. o ochr. přír. a kraj.; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x x xxxxx x x xx x xx x xx xxxxx x a 2, § 84 odst. 4 a § 102 odst. 2 a 3 zák. o obcích; § 1 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. h) zák. o hl. m. Praze; § 123 a násl., § 140, 151n-151p, § 152 a násl., § 173, 17xx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxx x xxxxx xxxr. a kraj.; x xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prosxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx ř.; § 1-3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů; § 1, § 2, § 4 odst. 2 písm. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Územní souhlas
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 96
Toto ustanovení doznává oproti dosavadnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdmínek. První čtyři jsou uvedeny v odst. 1 a zbývající část textu uvedená dosud v odst. 1 je nově obsažena v odst. 3 [viz § 96 odst. 3 písm. b), c) a d) zákona, pxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxní souhlas, který je logicky přizpůsoben změnám, jež byly provedeny v § 79 odst. 2 a § 80 odst. 3 zákona (viz komentář k těmto ustanovením). Toto ustanovenx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxiz písm. a) až c) a komentář k těmto ustanovením] (odst. 2).
Toto ustanovení dále stanoví, tak jako dosud, náležitosti oznámení o záměru (odst. 3), podsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xa vydávání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí spr. ř. (tj. nejde o správní rozhodnutí, a nelze se proto proti němu odvolat), záměr se nepxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdst. 4 a 5). Tak jako dosud je i nadále stanoveno, že pokud dojde ke zrušení územního souhlasu povolení stavby, územní souhlas ani územní rozhodnutí se jix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxak platnost pozbývá a za jakých podmínek lze vydaný územní souhlas změnit nebo zrušit (odst. 9), a nakonec uvádí, že obsahové náležitosti záměru a jeho pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré musí být současně splněny, aby bylo možné „místo územního rozhodnutí vydat územní souhlas“, když první tři podmínky jsou formulovány pozitivně („xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xebo v zastavitelné ploše [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona]. Jde shodně jako v případě zjednodušeného územního řízení o alternativně stanovené podmínky; vždx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xe velmi obecně formulovaná podmínka. Lze tedy dovodit, že jde např. v případě umisťování nových staveb o požadavek, aby se umístěním nové stavby nezměnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v území“, což výslovně požaduje např. § 90 písm. b) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení).
Třetí podmínkou je, že záměr nebude vyžadovat nové nárokx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxjící infrastruktura, na niž se bude nová stavba napojovat, má pro takovou stavbu ještě „dostatečné kapacitní rezervy“.
Čtvrtou, závěrečnou podmínkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxat posuzování vlivů na životní prostředí (nesmí pro něj být vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) podle zák. o posxxx xxxxx xx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o posuz. vlivů). Jde tedy fakticky o dvě relativně samostatné podmínky a obě musí být splněny současně.
Zbývající tři podmínky pro vydání územního souxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxlasu pak samozřejmě je, že žadatel musí záměr stavebnímu úřadu (předem) oznámit (podat žádost o jeho vydání) (viz formulace „Žádost o územní souhlas obxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení lze označxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxě sedmi (oproti dosavadním osmi) kategorií, pro které platí, že pro jejich realizaci (pro realizaci záměru) není třeba územní rozhodnutí, když postačx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Územní souhlas postačí (vx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx až e) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Pro stavební záměry uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona platí, že nevyžadxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xategorie uvedené v § 103 odst. l písm. a) zákona to neplatí (viz výše).
Jde o stavby, jejich změny, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které podxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a zařízení. Zde zákon, tak jako v právní úpravě platné do 31. 12. 2012, na rozdíl od předchozí kategorie bez logického důvodu neodkazuje na příslušné ustxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k němu]. Jde však jistě jen o formální legislativně technické přehlédnutí, jež nemá žádný faktický (věcný) význam pro výklad tohoto ustanovení a jeho vxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odst. 2 písm. c)
Tak jako dosud i nadále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxoto ustanovení. Zákon definuje pouze pojmy „změna dokončené stavby“ (viz § 2 odst. 5 zákona a komentář k tomuto ustanovení) a pojem „změna stavby před jexxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xod pojmem „změna stavby“ použitém v tomto ustanovení rozumět. Lze dovodit, že tento souhrnný pojem, který je logicky širší než oba zákonem definované pxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeb uvedených v § 103 odst. 1 písm. b) až e) zákona, a to bez ohledu na to, zda budou v konkrétním případě po takové změně stavby překročeny parametry uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxnovené parametry překročeny nebudou. Pokud by parametry uvedené v posledně cit. ustanovení byly v konkrétním případě překročeny, vyžadovala by takoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx. c) zákona také změnou dokončené stavby (viz komentář k tomuto ustanovení), bez výjimky platí, že nevyžadují nikdy ani územní souhlas (viz § 79 odst. 6 zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtaveb a přístaveb jako změn dokončených staveb.
Za stejných podmínek pak vyžadují územní souhlas změny staveb ještě před jejich dokončením (viz § 2 odxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k § 81 zákona, který ve změněné podobě oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2012 [srov. § 81 odst. 1 a 2 písm. c) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012] uprxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrukturu (viz § 81 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pak vyžadují (jen) takové změny v užíváxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxdřena v odst. 2 shora cit. ustanovení a naopak, když lze jistě říci, že pokud bylo pro záměr vydáno stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní odst. 1 výraz „nové“ nepoužívá) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (viz § 81 odst. 2 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Obě ustanoxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xžívání stavby rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nevyžaduje, ale nelze z něj přímo dovodit, zda takovéto „změny“ vyžadují územní souhlasx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxí ustanovení § 79 nebo § 80 zákona (rozhodnutí o umístění stavby, resp. územní souhlas k němu a rozhodnutí o změně využití území nebo územní souhlas k ní - vxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xni územní souhlas, nebo vždy vyžaduje rozhodnutí o změně vlivů užívání stavby na území podle § 81 zákona. Tento závěr je také v souladu s ustanovením § 127 xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xýt neměla.
K odst. 2 písm. d)
Jde o „doplňkovou“ kategorii ke kategorii uvedexx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxgické, že změny přesahující tuto výměru územní souhlas vyžadují, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxužití území. Zákon tak změny druhu pozemku z hlediska „režimu“ jejich povolování rozděluje na tři shora uvedené kategorie, a to podle výměry pozemku, nx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávní úpravě platné do 31. 12. 2012 v tomto ustanovení ke třem změnám v jejím vymezení. Zásadní změnou je především požadavek, že nově umisťovaná stavba xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstujícími stavbami, tj. mohla být stavba umístěna i na pouze oploceném pozemku, pokud oplocení splňovalo požadavky v tomto ustanovení stanovené; tytx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxrysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru“ vrací k právní úpravě platné do 31. 12. 2006 [srov. § 32 odst. 2 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb.], která byla xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení. V praxi může jít o dvě kategorie případů: a) stavby umisťované ve vnitroblocích (nejčastěji tvořených obytnými domy) a b) stavby v areálech (napxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxala způsobu užívání existujících staveb“, v jejichž uzavřeném prostoru má být umístěna. Tato podmínka není však zcela jednoznačná, resp. z formulace xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby musel být zcela totožný s účelem užívání staveb, v jejichž uzavřeném prostoru se stavba umisťuje. Je skutečně otázkou, proč by např. ve vnitroblxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxu (dětském hřišti apod.) zřízeném uvnitř tohoto vnitrobloku apod., ale jen další stavba xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxov musí sloužit alespoň k „doplňkovým“ účelům pro stavby „hlavní“, které tento uzavřený prostor tvoří (viz výše uvedený příklad).
Nová právní úprava xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxvaný požadavek na „odpovídající způsob užívání“ jistě vylučuje, aby ve vnitrobloku tvořeném např. obytnými budovami byla tímto zjednodušeným způsoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdech by však jistě bylo vhodnější, kdyby zákonodárce tuto (dosavadní) podmínku v textu explicitně vyjádřil.
K odst. 2 písm. f)
Toto ustanovení stanoví, tak jako dxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtačil územní souhlas. Jde především o tři stavebně technické požadavky (maximální výška, hloubka a plocha, na níž budou terénní úpravy prováděny, kde xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa nesmí být prováděna na pozemku, který by hraničil s veřejnými pozemními komunikacemi (viz § 2 a 4-7 zák. o poz. kom.) nebo s veřejným prostranstvím (viz x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x 3 odst. 1 a k pojmu „nakládání s odpady“ viz § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpixxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Toto ustanovení obsahuje celkem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxré může jít, mohou to být plochy nejen jako dosud plochy pouze skladové, výstavní nebo manipulační, ale nově i odstavné a prodejní [srov. § 80 odst. 3 písmx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx na 1000 m2. Poslední podmínka je vyjádřena negativně; nesmí jít o vrakoviště ani skládku odpadu.
K pojmu „odpad“ a „skládka odpadu“ viz § 3 odst. 1 a § 4 pxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxují, je však jistě obecně srozumitelný a jeho
interpretace
by neměla v praxi činit potíže.
K odst. 3
Toto ustanovení stanoví náležitosti oznámenx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx x x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxe je stanoveno, co musí být obsahem příloh oznámení (viz formulace „k oznámení žadatel připojí ...“). Podrobnější obsahové náležitosti jak oznámení o xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxář k § 86 odst. 2 písm. c) zákona.
K odst. 3 písm. d)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasů osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, pokud tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na němx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxdnodušené územní řízení; srov. komentář k tomuto ustanovení]. Jde tedy opět o „přímé sousedy“ - viz § 95 odst. 1 písm. d) zákona a komentář k tomuto ustanoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxsti od společných hranic pozemků menší než 2 m, kdy lze předpokládat, že i tyto záměry by mohly mít negativní vliv na sousední nemovitosti, a proto souhlax xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxnámení o záměru přiložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, který není projektovou dokumentací podle § 158 odst. 2 zákona.
K odxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxdáván, tak v případech, kdy muselo být rozhodnuto o provedení územního řízení, a oba postupy byly dosud upraveny v jednom ustanovení (srov. § 96 odst. 4 zxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxzhodne o provedení územního řízení (projednání záměru v územním řízení), upravena samostatně (vydávání souhlasu nyní v komentovaném ustanovení a poxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzení podle § 87 (věta druhá komentovaného ustanovení) a na vydávání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu (§ 9-153 spr. ř.xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí úpravy platné do 31. 12. 2012 opakovaně judikováno - viz např. SbNSS č. 5/2009, č. 1814 - viz pozn. k judikatuře k tomuto ustanovení.
Touto novou právní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxikoliv však ve formálním), neboť nepochybně zakládá práva svému adresátovi a zároveň také ukládá povinnosti, které musí být při jeho realizaci splněnx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xdst. 1 zákona pro jeho obsah (viz komentář k tomuto ustanovení). Zákon výslovně stanoví, že územní souhlas nabývá právní účinky dnem doručení žadateli x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Dosavadní odst. 5 stanovící informační povinnost žadatele byl logicky vypuštěx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxou z možnosti využití územního souhlasu výslovně vyloučeny (viz § 96 odst. 1 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Toto ustanovení upravuxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou být nově dotčena také práva dalších osob, kromě těch uvedených v odst. 3 (viz komentář k tomuto ustanovení), pokud s ním tyto osoby nevyslovily souxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xdvolat. Je dále výslovně stanoveno, že (původní) žádost o vydání územního souhlasu se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, když podle povaxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xvedených v komentovaném ustanovení [§ 96 odst. 2 písm. e) a § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona] musí být dokumentace záměru zpracována projektantem (k pojxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xhodná delší doba jeho platnosti - 2 roky ode dne jeho vydání [k pojmu „vydání“ viz § 71 odst. 2 písm. a) a § 154 spr. ř.].
K odst. 8
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx x x 93 odst. 5 zákona.
Nově toto ustanovení stanoví, že vydaný územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného, a to buď opět územním souhlasem, nebo územnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxk v případě územního rozhodnutí (§ 94 odst. 1 - změna na žádost oprávněného a § 94 odst. 3 - změna z moci úřední).
K odst. 10
Viz prováděcí právní předpis.
xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
vydaná k povaze územního souhlasu v uplynulých letech Nejvyšším správním soudem (viz např. SbNSS 5/2009, č. 1814) na základě právní úpravy platné do 31x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxletin Stavební právo. 2009, č. 1-2, s. 23-32), byť teoretický význam vyjádřených názorů (zejména jejich argumentace) je v obou případech značný.
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem. Městský vnitrobxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xovažován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb. [Pozn.: tento
judikát
byl vydán ještě před přijetím tzv. velké novely zxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxený prostor musí být ohraničen existujícími budovami - k pojmu „budova“ viz § 3 písm. a) vyhl. OTP, když stavba v něm umisťovaná musí odpovídat jejich způxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx výslovně stanoveno, že se umístěním stavby nesmí změnit jak půdorysné, tak výškové ohraničení prostoru, v němž je stavba umisťována, což je změna spíšx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 2 odst. 1 písm. d) - zastavěné území
§ 2 odst. 1 písm. j) - zastavitelná plocha
§ 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. - veřejná dopravní a technická infrasxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxkončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxx x xiné stavební úřady
§ 17 - vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx - rozhodnutí o změně využití území
§ 80 odst. 3 - záměry nevyžadující ani rozhodnutí o změně využití území, ani územní souhlas
§ 81 - rozhodnutí o změnx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx x) a b) - účastníci územního řízení
§ 91 - posuzování vlivů na životní prostředí
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 93 odst. 1 - doba platnosti územního rozhoxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxěného
§ 94 odst. 3 - změna územního rozhodnutí z moci úřední
§ 94 odst. 4 - postup při změně nebo zrušení územního rozhodnutí
§ 96a - společný územní sxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxrizovaného inspektora
Související předpisy:
§ 37, 45, § 71 odst. 1 písm. a), § 76, 136, 1xx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ve znění pozdějších předpisů; zák. o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejícíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 1-4, 10, 21, 22, § 23 odst. 9 a příloha č. 1 k zxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx x xx x x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x 152 a násl., § 173, 174, § 602 a násl., § 663 a násl., § 685 a násl. obč. zák.; § 70 zák. o ochr. přír. a kraj.; § 9 a 9a zák. o vl. bytů; § 1, 2, 5 a 6 katastráxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx, S. Základní povolovací ustanovení podle stavebního zákona (Povolování umisťování staveb). Právní rádce. 2011, č. 8, příloha Praktická příručka, sx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.1.2013.
K § 96a
Toto ustanovení má za cíl umožnit využití všech variant zjednodušujících postupů podle stavebního zákona, a proto byl v noxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí právní úprava byla velmi stručná, když bylo pouze stanoveno, že stavební úřad takto postupovat může a že při tomto postupu budou využita ustanovení § 1xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxných ustanovení zákona a správního řádu). Nová právní úprava stanoví v § 78 odst. 4 zákona, že stavební úřad může podle § 96a spojit vydání územního souhlxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvebním záměrem podáním společné žádosti o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, které budou splňovat požadavky obou speciálních ustanovení zxxxxx x x xx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxádí legislativní zkratku „společný souhlas“ (odst. 1).
K odst. 2
Toto ustanovení stanoví kritéria pro posuzování společné žádosti, když odkazuje pxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případě, kdy lze územní souhlas vydat (žádost je úplná a splňuje stanovené požadavky), když ustanovení § 106 odst. 1 a 2 zákona upravuje obdobný postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu, který mu stavební úřad doručí. Dále se společný souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám v tomto ustanovení uvedeným, popřípadě vlastníkovi stavbyx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xhlášeným stavebním záměrem, nebo by jeho realizací mohla být přímo dotčena práva dalších osob kromě těch uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) zákona. Je stanxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvebního záměru nemá v tomto případě (rozumí se v případě nesplnění stanovených podmínek pro vydání souhlasu) právní účinky“. Co se rozumí „právními účxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm podáním předepsaným způsobem zabývat (viz postup podle komentovaného ustanovení), není zcela jasné. I tato otázka bude pravděpodobně zodpovězena xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x x xx xxxxx x xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrávní účinky dnem jeho doručení stavebníkovi (žadateli) a má platnost 2 roky ode dne vydání, když ani platnost společného souhlasu nelze analogicky prxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxm novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování. Bulletin Stavební právo. 2012, č. 3, s. 24-34.
Díl 6
Územní opatření o stavební uzávěřx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení o stavební uzávěře a asanaci území a kromě toho uvádí základní vymezení obsahu tohoto nového institutu stavebního zákona, a to u obou uvedených typů xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvání požadavků na regulaci vztahů v území v mimořádných situacích. Územní opatření (opatření obecné povahy) není právním předpisem ani správním rozhxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx koncepčním nástrojem územního plánování a řeší problematiku více případů a územního rozhodnutí (§ 92 zákona), jež je výkonným nástrojem územního pláxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v území formou opatření obecné povahy (§ 171 a násl. spr. ř.) vydávané radou obce nebo kraje (v případech, kdy se územní opatření týká území více obcí nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xdst. 1 a § 99 zákona) a územní opatření o asanaci území (§ 97 odst. 2 a § 100 zákona), když § 98 zákona je společným ustanovením pro oba typy územního opatřeníx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxezení nebo zákaz stavební činnosti“ (pozn.: zákon v tomto ustanovení a v § 99 odst. 1 používá pojem „stavební činnost“, aniž by jej jakkoliv vymezoval; k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvované územně plánovací dokumentace.
Důležitým omezením v případě stavební uzávěry je věta třetí komentovaného ustanovení, která stanoví, že nelzx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že udržovat stavbu je zákonná povinnost vlastníka stavby podle § 154 odst. 1 písm. a) zákona. Je pouze terminologickou nedůsledností, jestliže § 3 odsxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 věta třetí zákona („Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce“) a § 139 odst. 1 věta druhá a třetí zákona („Náxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdržovací práce“, když je jistě nepochybné, že „údržba“ a „udržovací práce“ jsou obsahově totožné pojmy. Dále ustanovení § 3 odst. 4 zákona, které definxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xefinována jako „práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ...“.
Důvodem pro vydání územního opatření o stavební uzávxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx Nově se upravuje tento okamžik již v návaznosti na rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny (viz § 44-46 zákona) (viz změna v oxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx územně plánovací dokumentaci nebo zrušení celého opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace je nově vložena do tohoto ustanovení mxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe, přistoupí, bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu.
K odst. 2
Cílem tohoto institutu stavebního zákona - územního opatření o asanacx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo havárie a pro další využití území. Důvodem pro vydání územního opatření o asanaci území může být také existence závadných staveb v zastavěném území xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní závad staveb a úpravy staveb (viz odstranění závady na stavbě - § 134 odst. 2 až 4, nezbytné úpravy na stavbě - § 137 odst. 1 zákona, anebo nařídit opatřenx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§ 97 stavebního zákona z roku 2006), tedy při úvaze, zda je toto opatření zapotřebí, protože by mohlo dojít ke ztížení nebo znemožnění využití území podxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxoto plánu, je třeba vycházet především z tohoto zadání. Jestliže však již došlo k vypracování návrhu územního plánu, pokud obsahuje oproti zadání dalšx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvem. Tento orgán se musí vypořádat mj. se všemi námitkami a připomínkami. Je tedy nutno přisvědčit odpůrci, že konečné znění územního plánu, resp. jehx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xůsobení územního opatření o stavební uzávěře (§ 97 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006), tedy doba mezi jeho vydáním a zrušením, po kterou územní opatřxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxičních znaků. Doba působení stavební uzávěry jako pojmově dočasného (přechodného) územního opatření proto představuje jeden z přezkumných bodů posxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxře v podobě jeho nepřiměřeně dlouhého působení a s ním spojené porušení § 97 odst. 1 stavebního zákona, pro které bylo nutno územní opatření o stavební uzxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxmní opatření o stavební uzávěře vydáno. Přitom je třeba přihlédnout též k aktivitě navrhovatele jako subjektu, do jehož práv je územním opatřením o staxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxavba, stavební činnost
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby, stavební činnost
§ 2 odstx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx
x x xdst. 6, působnost rady obce
§ 7 odst. 3, působnost rady kraje
§ 36 a násl., územně plánovací dokumentace
§ 92, územní rozhodnutí
§ 95, zjednodušené úxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxmí
§ 134 odst. 2 až 5 - odstranění závady na stavbě (výzva, rozhodnutí)
§ 137, nezbytné úpravy
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., sprxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x, s. 8-19.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 98
Toto ustanovení, které nebylo „velkou noveloxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxk územního opatření o stavební uzávěře, tak územního opatření o asanaci území (odst. 1), a stručně určuje postup při vydávání těchto opatření (odst. 2)x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx že může jít o zástupce veřejnosti (§ 23 zákona), a jinak pro jejich vymezení odkazuje jednak na příslušné ustanovení spr. ř. (§ 172 odst. 5) (viz formulacx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto ustanovení). Těmito osobami se rozumí stejně jako v územním řízení a stavebním řízení občanská sdružení [viz komentář k § 85 odst. 2 písm. c) a § xxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimky pouze ve dvou případech, a to: jestliže se opatření dotýká více obcí a v případě nečinnosti příslušné rady obce může opatření vydat rada kraje. Oxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xby opatření vydaly rady všech dotčených obcí, a to každá samostatně pro své území, anebo zda bude z hlediska nezbytné koordinace vhodnější, aby je vydalx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdy kraje, že by opatření vydávaly rady všech dotčených obcí samostatně.
Odlišná je situace, kdy je příslušná rada obce nečinná (odst. 1 věta druhá). V txxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxavy VII - § 80 odst. 4 písm. b) spr. ř.
Územní opatření o stavební uzávěře i územní opatření o asanaci území je vydáváno radou obce, popřípadě kraje, v jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x x x xx x xxxxxx xxxx xxxx x x x x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx 2 a § 29-30; rada kraje - § 1 odst. 3 a § 57 a násl. zák. o krajích).
K odst. 2
V obou případech je stanovena povinnost projednat návrh opatření s dotčenými orxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xřetí tohoto odstavce pak stanoví, že s dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být v obou případech návrh opatření dohodnut. I když to záxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxlatněna včas, tj. v zákonné 30denní lhůtě. V opačném případě by nebylo možné najít rozumný důvod pro existenci takové lhůty.
Jde jistě o opomenutí zákoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxvaného ustanovení. Lze říci, že opačný výklad by byl i zřejmě
absurdní
(argument redukcio
ad absurdum
), jestliže by příslušný orgán nesměl k pozdě uplxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxahem dohody by logicky muselo být alespoň některé z uplatněných stanovisek (jeho obsah).
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xvá stanoviska uplatnily včas (v souladu s koncentrační zásadou - viz výše).
K odst. 3
Osobami, které mxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxjící s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo - určí-li tak správní orgán (zde příslušná rada) - i jiné osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osobyx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x73 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatřexx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 3 odsxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxdy kraje k vydání územního opatření
§ 23 - zástupce veřejnosti
§ 97 - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 99 - územní opatření o stavxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů, § 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 11, § 61 a násl., § 101 odst. 2, § 102 odst. 2 písm. d)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx x xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů, § 1 odst. 1 a 4, § 2 odst. 3, § 5 odst. 1, § 31, § 44 odst. 2, § 68 odst. 4, § 70 odst. 2
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 80, § 171-174
zákon č. 114/1xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
x xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx. a kraj.; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xéči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpixxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxuvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Obsah územního opatření o stavební uzávěře)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení, především pokud jde o obsah územního opatření o stavební uzávěře, stanoví, že jeho obsahem musí být x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxcká příloha s vyznačením území dotčeným omezením nebo zákazem stavební činnosti (odst. 1). Pokud jde o náležitosti obsahu územního opatření o stavebnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxximku z omezení nebo zákazu stavební činnosti, a to na žádost (odst. 3). Pro takové rozhodnutí je stanovena pouze jedna podmínka, a to, že takové rozhodnuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Viz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxt a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízenx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxvební uzávěře a asanaci území
§ 98 - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 193 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxn č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 11, § 61 a násl., § 101 odst. 2, § 102 odst. 2 písm. d)
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx x xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxsm. k)
zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1, § 2 odst. 3, § 5 odst. 1, § 31, § 44 odst. 2, § 68 odst. 4, § xx xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxx x xxsah územního opatření o asanaci území)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 100
Toto ustanovení sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xbsah a co je jeho cílem (odst. 2). Významný je odst. 4 komentovaného ustanovení, podle kterého dnem nabytí účinnosti územního opatření (15. dnem po dni vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčeném území pozbývá účinnosti vydaná územně plánovací dokumentace [viz § 2 odst. 1 písm. n) zákona], a to až do doby vydání její změny (§ 55 zákona) nebx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo její změny pro dotčené území.
K odst. 3
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxnní úpravy a zařízení
§ 6 odst. 6 písm. c) - působnost rady obce k vydání územního opatření
§ 7 odst. 3 písm. b) - působnost rady kraje k vydání územního oxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxe a asanaci území
§ xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 2 písm. a)
zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x03/2006 Sb.
Díl 7
Úprava vztahů v území
nadpis vypuštěn
Předkupní právo
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1), jaká je povinnost vlastníka pozemku uvedeného v odstavci 1 v případě, kdy se vlastník rozhodne pozemek převést, a komu musí být tato nabídka doručenx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmek určený územním plánem nebo regulačním plánem pro účely podle odst. 1, a lhůta, po jejímž uplynutí předkupní právo v tomto případě zanikne (odst. 5).
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxstranství (pojem „veřejné prostranství“ viz § 34 zák. o obcích), u veřejně prospěšných staveb [k pojmu „veřejně prospěšná stavba“ viz § 2 odst. 1 písm. lx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xmožňuje se také obci (kraji) omezit vznik předkupního práva jen na některé veřejně prospěšné stavby a některá veřejná prostranství výslovně uvedená v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x012 je upřesněno, že se předkupní právo týká i stavby na vykupovaném pozemku. Předkupní právo se uplatní jenom u úplatných převodů, bezúplatným převodxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx. 2
Nově je umožněno, aby smlouvu uzavřela přímo i organizační složka státu, státní příspěvková organizace nebo státní podnik příslušný k realizaci vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxe uzavírat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť pro svou činnost vykoupenou nemovitost nepotřebuje. Nově tedy již nepostačí vymezxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
x xxxxxxxx xx se předkupní právo vztahuje na část pozemku, její oddělení na základě nabídky vlastníka zajistí a uhradí oprávněná osoba. Ta také zajistí i veškeré podxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti za účelem zpracování znaleckého posudku.
K odst. 6 až 9
Na učiněnou nabídku může oprávněná osoba reagovat buď zasláním návrhu kupní smlouvy se všemx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxtovení nového znaleckého posudku a nový návrh na uzavření kupní smlouvy a zašle je oprávněné osobě. V případě, že nedojde k dohodě, oprávněná osoba buď pxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxé vyrozumění vlastníka, přerušení lhůty, dokdy musí dojít k uzavření kupní smlouvy v případě, že se čeká na rozhodnutí soudu, a také postup po rozhodnutx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydal.
K odst. 10 a 11
V těchto ustanoveních je upravena lhůta pro úhradu kupní ceny oprávněnou osobou (2 měsíce od právní moci rozhodnutí o povolení vkxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodst. 10), a důležité ustanovení o neplatnosti převodu nemovitosti na jinou osobu po dobu platnosti předkupního práva (odst. 11).
K odst. 12
V tomto uxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxůrně.
Související ustanovení:
§ x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x. a 3., územní plán a regulační plán
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxování
§ 43 a násl., územní plán
§ 61 a násl., regulační plán
Související předpisy:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx x x xxxxx x x xx x xx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx xx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 4, § 14, § 31 a násl., § 35, § 40 odst. 2, § 58 odst. 2, § 59
zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších xxxxxxxxx x xx x xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x x x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxn xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, l
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxáv k nemovitostem § 1 odst. 1, § 2 odst. 1
zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
§ 602-xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.1.2013.
K § 102
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxedku vydání územního opatření o stavební uzávěře (viz § 97, § 98 a § 99 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení) (odst. 1), jednak v důsledku zrušení uxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xe v druhém případě náleží náhrada v „obvyklé výši“, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu stavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnu (§ 61 a násl. zákona) anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí (§ 92 zákona), územního souhlasu (§ 96 zákona) nebo veřejnoprávní smlouvy nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxou změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla jí prokazatelná majetková újma (odst. 2 věta druhá). Toto ustanovení (odst. 2) nabylo xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti, kterému vznikla „prokazatelná újma“, když splnění této podmínky se podle dosavadní právní úpravy platné do 31. 12. 2012 nepožadovalo (odst. 1). Přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx slouží k zajištění závazku, a následně se pozemek stal nezastavitelným rozhodnutím orgánu veřejné správy. O majetkovou újmu by se však nejednalo, jesxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxstavění pozemku) a následně zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení zastavitelné plochy, ve které by se pozemek nacházel.
Ustanovení dále stanoví, v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Dále je stanoveno, v jakých případech se lhůty stanovené podle odstavce 3 prodlužují (odst. 4).
Je stanoveno, kdo má povinnost poskytnout náhradu (obxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxa
kompenzace
náhrady za změnu pro obec nebo kraj, lhůta, v níž musí být požadavek na kompenzaci uplatněn (3 měsíce od uhrazení náhrady), a lhůta, dokdy mxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxné výši jejímu poskytovateli (tomu, kdo ji vyplatil) v případě, že se pozemek, za který byla náhrada vyplacena, vrátí do původního režimu umožňujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxosti změny územního plánu, změny nebo zrušení regulačního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutí, na jejichž základě náhrada vznikla) (xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxívá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před dokončením
§ 3 xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xydání územního opatření
§ 43 a násl. - územní plán
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 93 odst. 5 - pozbytí platnosti územního roxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxní uzávěře
§ 198 - účinnost zákona
Související předpisy:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x xxx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x, § 2, § 5, § 16 a násl., § 59, § 62, § 68, § 70 odst. 2, § 81
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, x x xxxxx x
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx týkají umisťování staveb, jejich změn, terénních úprav a zařízení. Ustanovení se skládá i nadále ze dvou částí (odst. 1 a 2), ale bylo „velkou novelou“ zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxatnou do 31. 12. 2012 - celkem cca 50 kategoriím jde nově o cca 40 kategorií) staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkud jde o budovy, jako jsou např.: 1. stavby pro plnění funkcí lesa (srov. § 103 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012), 2. zimní zahxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xe znění platném do 31. 12. 2012], pokud jde o „technickou infrastrukturu“, např. vedení technického zařízení uvnitř budov [pozn.: v tomto případě však xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní, automaticky bez výjimky podléhala povolení z hlediska provádění, ale jde o typickou stavební úpravu, pro kterou samozřejmě z tohoto hlediska platx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxádí jako samostatnou kategorii např. lešení [srov. § 103 odst. 1 písm. g) bod 3. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], ale nemůže být pochyb, že jde o stxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxrií uvedených v tomto ustanovení, resp. v § 79 odst. 2 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), a to i v případě, kdy půjde např. o velmi jednoduché přenoxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxřadit po kteroukoliv existující kategorii, kterou zákon vymezuje, tj. zejména jedná-li se o stavbu, výrobek plnící funkci stavby (který se nově „povaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxeného je proto zcela zřejmý zásadní význam shora uvedených základních pojmů (jejich obsahu) pro aplikaci celého zákona.
Formální struktura první čáxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx a b), která nemají „vlastní“ obsah a pouze odkazují na § 79 odst. 2, resp. § 80 odst. 3 písm. a) a § 80 odst. 3 písm. e) zákona - viz komentář k těmto ustanovenxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xástí novelizovaného ustanovení je část označená písm. e), která je ještě dále „vnitřně“ členěna na 17 samostatných kategorií označených body 1. až 17. xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxo ustanovení platí, že ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jejich jakékoliv změny, které by měly za následek překročení parametrů v tomto ustanovení uxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxhoto ustanovení (srov. § 103 odst. 2 zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012; odkaz na zvláštní právní předpis - vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xísm. a) odst. 1 komentovaného ustanovení - výslovně pouze „deklarativní“, resp. „informativní“ charakter. Jeho obsahem byl pouze obsah konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Zákonodárce také „rezignoval“ na souhrnná označení jednotlivých skupin staveb, terénních úprav a zařízení, jak tomu bylo u právní úpravy platné do 31x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxstematického, obdobou celého odst. 1 dosavadní právní úpravy, je již členěna jen přímo na jednotlivé konkrétní kategorie označené body 1. až 17. (viz dxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxvební záměry uvedené v tomto ustanovení nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení; jde tedy o skupinu staveb a zařízení (celkem 19 kategorií), ktxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxolovacím procesům“ podle stavebního zákona. Toto ustanovení tak vzhledem ke svému obsahu „modifikuje“ kategorickou formulaci obsaženou v § 96 odst. x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxska stavebního zákona. Jde o dvě kategorie: 1. terénní úpravy a 2. úpravy pozemků, na které komentované ustanovení opět pouze odkazuje.
Terénními úprxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi s 3. veřejnou pozemní komunikací ani s 4. veřejným prostranstvím a 5. nedochází při nich (rozumí se při jejich provádění) k nakládání s odpady. Úpravamx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (viz komentář k tomuto ustanovení). (Pozn.: celý obsah tohoto ustanovení není uváděn tak jako v případě terénních úprav pro jeho značnou rozsáhlost, kxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nevyžadují ani rozhodnutí o změně využití území, ani územní souhlas) proto rovněž platí, že vůbec nepodléhají stavebnímu zákonu (viz cit. ustanovení xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxna právní úpravy, ve znění platném do 31. 12. 2012, když obsahuje i nadále sedm „omezujících“ podmínek, při jejichž současném splnění platí, že takové uxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xhlášení stavebnímu úřadu a - vzhledem k § 79 odst. 6 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) - platí současně, že takové udržovací práce vůbec nepodléhxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrodní kulturní památka“ viz § 2 a § 4 zák. o stát. pam. péči), 2. provedení takových udržovacích prací nesmí negativně ovlivnit: a) zdraví osob, b) požárnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeovlivní (tj. nezhorší) „bezpečnost při užívání stavby“, lze rozumět např., že nedojde ke zhoršení podmínek pro bezpečný pohyb osob, a dnes jistě i zvíxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlí za nové, které by svým nevhodným provedením mohly při doteku způsobit zranění osob apod. Pokud jde o podmínky uvedené pod písm. a) a e) komentovaného uxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx takováto údržba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy, která by také mohla ovlivnit zdraví osob, je např. výměna stávajících okenních rámů za nové, které by neumožňovaly dostatečnou infiltraci vzduchu dx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xhrožovat tak zdraví, případně i životy osob a zvířat v nich se zdržujících apod.
K odst. 1 písm. d)
Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx šestá, a to, že ani v případě stavebních úprav, mají-li být prováděny bez ohlášení, nesmí jít o kulturní, resp. národní kulturní památky (viz výše). Tatx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xyžadovat i stavební úpravy prováděné na nich.
K dosavadním podmínkám je možné uvést, že pokud jde o nezměněný způsob užívání, rozumí se tím, s ohledem nx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxd.) [na podporu tohoto argumentu viz i § 104 odst. 1 písm. k) první část věty zákona a komentář k tomuto ustanovení, z jehož obsahu tento závěr jednoznačně xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupinu. Lze je rozdělit z hlediska jejich „stavebně technického provedení“ například na následující subkategorie: 1. „budovy“ (body 1. až 3. a 9.), 2x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxřízení“ (bod 15.), 7. „výrobky plnící funkci stavby“ (bod 16.) a 8. „různé“ plochy (bod 17.). Dále je lze například členit podle toho, zda příslušná katexxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx z těchto subkategorií patří ty, které jsou uvedeny pod písm. e) body 4. až 8., 10. a 14. až 16., do druhé pak ty uvedené pod body 1. až 3., 9., 11. až 13. a 17. Tatx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe nebude žádná z nich vůbec podléhat povolení z hlediska provedení ani v případě, kdy dojde k jakékoliv změně (změna stavby před dokončením a změna stavbx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpod.), zatímco v druhém případě, pokud budou v konkrétním případě změnou stávající stavby (viz výše) překročeny stanovené omezující parametry, bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xdst. písm. e) bod. 1.
Tato kategorie vychází z dosavadní kategorie uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, když obsxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu. K pojmu „obytná místnost“ viz § 3 písm. i) vyhlášky OTP a čl. 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky OTPP, k pojmu „pobytová místnost“ viz § 3 písm. j) xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlatí totiž, že každá obytná místnost musí být zároveň pobytovou místností, naopak to však neplatí.) Lze tak dovozovat, že pokud nebude tato stavba obsaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxha by neplatila jen v případě, pokud by výraz „zdržovat“ použitý v definici pojmu „pobytová místnost“ znamenal pouze „krátkodobé“ zdržování se, a v proxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx
xxxx xxx xxxxxxxxe vycházejí ve svém vymezení z dosavadních kategorií uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) body 2. a 4. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012. K pojmům „stavbx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx k chovu zvířat „obecně“, vyhláška OTPP o stavbách pro „chov hospodářských zvířat“, když je třeba uvést, že stavba pro „chov zvířat“ (chovatelství) je txxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xospodářských zvířat“ je typem „stavby pro zemědělství“ (subkategorií staveb pro zemědělství - viz shora cit. ustanovení druhé vyhlášky)].
Zákon v kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxk.
K odst. 1 písm. e) bod 4.
Toto ustanovení je téměř identické s dosavadním ustanovením § 103 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona, ve znění platném do 31. 12. 20xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xormulační. Základem této kategorie jsou „nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací“ a dále „jejich antény a stožáry“.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxegorie uvedené v tomto ustanovení, jako „přípojná komunikační vedení“, „související komunikační zařízení a jejich elektrické přípojky“ [pozn.: k pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x§ 2 písm. j) a k) - „veřejná komunikační síť“ a „veřejná telefonní síť“], komentované ustanovení již neuvádí. To je zejména z hlediska praxe třeba považoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxtním případě součástí této kategorie, tj. zda jeho umístění a provedení podléhá stavebnímu zákonu, či nikoliv [viz toto ustanovení ve spojení s § 96 odsxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx b) bod 4. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, když komentované ustanovení používá některé pojmy, které definuje energetický zákon v § 2 - vymezení pxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx definuje pojem „přímé vedení“ (pozn.: rozumí se přímé vedení elektřiny) - § 2 odst. 2 písm. a) bod 9., opět však cit. zákon nezná pojem použitý komentovanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanovení zákona).
Pokud jde o subkategorii „systémy měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky“, definuje exxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxeno v tomto ustanovení pod písm. e) bod 4. výše.
K odst. 1 písm. e) bod 6.
Obdobou této kategorie by mohla být část dosavadní souhrnné kategorie uvedené v x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xéto oblasti vymezuje § 2 odst. 2 písm. b) bod 1. (distribuční soustava), bod 7. (plynárenská soustava), bod 8. (plynárenské zařízení), bod 11. (plynovoxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xod 21. (těžební plynovod) a bod 27. (výrobna plynu) (pozn.: ani v tomto případě by nemohlo jít o budovu - viz poslední část komentovaného ustanovení zákoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrnné kategorie uvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bod 4. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012. Základní kategorie v této oblasti vymezuje § 2 odst. 2 písm. cx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxgií), bod 10. (předávací stanice) (pozn.: opět by vzhledem k poslední části komentovaného ustanovení zákona xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxhovala
K odst. 1 písm. e) bod 9.
Pojem „stavba pro výrobu energie“ energetický zákon nezná, naproti tomu definuje například pojmy „výrobna elektřinyx x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx -“. Z cit. definice je zřejmé, že pojem „stavba pro výrobu energie“ je širší než pojem „výrobna elektřiny“, když navíc výrobnou elektřiny je pouze „zaříxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxektřinu pouze „přeměňuje“ a tento postup se uskutečňuje v určitém „zařízení“.
K odst. 1 písm. e) bod 10.
Jde o kategorii dosud uvedenou v § 103 odst. 1 píxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxa přípojky, kterou bude možné provádět bez ohlášení stavebnímu úřadu, neomezená. Zákon nově samotné přípojky ještě rozšiřuje o „připojení stavby a odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x písm. a) bod 2. energetického zákona, k pojmu „vodovodní a kanalizační přípojka“ viz § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacícx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxterizuje elektrickou přípojku jako „pouhé“ zařízení, ale ne - uvádí, čím je toto zařízení tvořeno, pouze jej „ohraničuje“ (stanoví, čím je ohraničenoxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxdovodech a kanalizacích charakterizuje jak vodovodní, tak kanalizační přípojku výslovně jako „samostatnou stavbu“ a rovněž výslovně uvádí, čím je txxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxxx xcela totožnou s dosavadní - viz § 103 odst. 1 písm. d) bod 1. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012.
K odst. 1 písm. e) bod 12.
O této kategorii platí totéž xx x xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxx x xxxxxxxxx dosud uvedenou v § 103 odst. 1 písm. d) bod 6. právní úpravy ve znění platném do 31. 12. 2012, když tato úprava používala místo výrazu „oplocení“ výraz „plxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxadních „omezujících“ parametrů u tohoto typu staveb (viz shora cit. ustanovení). Tuto právní úpravu nová právní úprava celkem pochopitelně zachovalxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxedení, místo, kde budou prováděny - mezi sousedními pozemky nebo vůči komunikacím nebo veřejným prostranstvím apod., „průhlednost“ či „neprůhlednoxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k němu].
K odst. 1 písm. e) bod 15.
Ke stejné změně, k jaké došlo v případě plotů (oplocení) již od 3. 6. 2008, dochází s účinností od 1. 1. 2013, i v případě txxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xo 31. 12. 2012 mnohem „přísnější“, když byla obsažena v § 103 odst. 1 písm. c) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012 a byla tedy fakticky tvořena dvěma samxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x2 anebo ta, jejichž celková výška nepřekračovala 10 m a celková plocha 20 m2, ale u nichž byla zároveň územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezenx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxklamní a informační zařízení trojí „povolovací“ režim: 1. pokud jejich plocha nepřesahuje 0,6 m2 a jsou umisťována mimo ochranná pásma pozemních komuxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xhledu na další parametry, budou vyžadovat jen územní souhlas [viz § 96 odst. 2 písm. a) zákona a komentář k tomuto ustanovení], a jen v případech, kdy 3. buxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xstanovení), budou vyžadovat územní souhlas a zároveň ohlášení stavebnímu úřadu - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 106 odst. x xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx třetím uvedeném případě půjde vždy zásadně z hlediska „stavebně technického provedení“ o „klasické“ reklamní zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 věta první xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxmu“ viz komentář k § 2 odst. 3 a § 3 odst. 2 věta první zákona) pouze „považovat“ (srov. např. formulaci v § 2 odst. 3 věta třetí zákona: „za stavbu se považuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xx xx xxxxxx x xxx xxxentář k těmto ustanovením], když všechny kategorie uvedené souhrnně v tomto ustanovení vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, resp. u nich ohlášení staxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvením].
Vzhledem k povaze těchto „zařízení“ (staveb pro reklamu) bude ohlášení, resp. ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 zákona souhlas s provedením oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe § 96 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení) vzhledem k § 96 odst. 2 písm. b) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), samostatně nevyžadují. Pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xaprosté většině případů, o provádění stavby ve smyslu použití „klasické“ stavební nebo montážní technologie (viz § 2 odst. 3 věta první zákona a komentxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx platném do 31. 12. 2012, když tato právní úprava byla značně přísnější, neboť podle ní výrobky plnící funkci stavby nevyžadovaly ani ohlášení stavebníxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se od 1. 1. 2013 považují za stavby (viz § 2 odst. 3 věta třetí zákona a komentář k tomuto ustanovení), vyžadovat vždy již jen územní souhlas, a to s ohledem nx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxd 3. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, když dvěma „základními“ odlišnostmi nové právní úpravy jsou: 1. rozšíření dosavadních tří účelů, pro kterx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - dosud jen do 200 m2 (srov. cit. ustanovení). Třetí, na první „pohled“ jen velmi „nenápadnou“ změnou je formulační zpřesnění stávajícího textu, který xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxst „nemohla způsobit znečištění životního prostředí“ (srov. cit. ustanovení). Nová právní úprava již tuto možnost svou formulační jednoznačností vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxt znečištění životního prostředí. Takové zpřesnění právní úpravy je nepochybně z hlediska praktické aplikace zákona žádoucí. Klasifikace těchto „pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení) jsou - zákon příkladmo uvádí pouze odstavné a skladovací plochy, je však třeba mezi ně zařadit pochopitelně i zbývající tři případy - tyto plocxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní úpravy podle § 3 odst. 1“ a vedle toho „odstavné, manipulační x xxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx xxxxx x xxxx. b) a písm. e) bod 17. a nakonec i § 104 odst. 1 písm. f) a i) zákona, když však pod písm. f) je v tomto ustanovení jako jediném ze všech shora cit. ustanovení zcxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlačních - ploch“. Právní úprava platná od 1. 1. 2013 tak vytváří v této oblasti poněkud „nepřehlednou“ situaci, pokud jde o správnou „klasifikaci“ těchxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx ve smyslu § 2 odst. 3 nebo pouze o využití plochy ...“.
Důvodová zpráva tedy vycházela jednoznačně pouze z dvojího možného charakteru těchto ploch, a to xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xtávající plochy“), a opomíjí jasnou formulaci uvedenou v § 3 odst. 2 (viz výše), která výslovně i nadále označuje tyto plochy za „typ“ terénních úprav. Lxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxou stavební činností“, to je případ prvního a třetího „typu“, a to jak provedením stavby nebo terénní úpravy („klasická“ terénní úprava, např. pouze náxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxz výše), jednak se nepochybně v praxi vyskytnou i případy, kdy nepůjde ani o jeden z těchto dvou typů a nová plocha vznikne pouze novým využitím stávající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxv, nebo „klasické“ stavby, sloužit nadále novému účelu, tj. „nově“ jako plocha k některému ze zákonem stanovenému účelu). Pouze v tomto posledně uvedexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxmí, resp. pro ni postačí územní souhlas (viz shora cit. ustanovení zákona), a v případě, kdy bude splňovat podmínky uvedené v § 80 odst. 3 písm. b) zákona (xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxt terénní úpravou, bude její povolovací režim stanoven § 80 odst. 2 písm. a), § 80 odst. 3 písm. a), § 96 odst. 2 písm. f), § 103 odst. 1 písm. e) bod 17. a § 104 odxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxu § 2 odst. 3 zákona) (viz formulace „stavby odstavných, manipulačních, - ploch o výměře -“) (viz § 104 odst. 1 písm. f) zákona a komentář k tomuto ustanovexxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxjmě i jakákoliv jiná kategorie v odstavci 1 obsažená) měla za následek překročení parametrů v něm uvedených, pak automaticky taková změna již vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se v zákoně používá pojem ,stavba‘, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby“, takový závěr, uvedený dnes výslovně v textu kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
a takový výklad by nemohl být přijat (viz argument redukcio
ad absurdum
), a musel by tudíž platit výklad výslovně dnes v zákoně uvedený. xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrčitý povolovací režim, pak stejný povolovací režim musí platit i pro jakoukoliv změnu takového záměru, jestliže i po jejím provedení budou stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení je, na rozdíl od té, kterou použil zákonodárce v § 104 odst. 2 zákona, v tomto případě logická a dikčně správná. V praxi může jít, jak je uvedenox x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxroveň nebudou překročeny parametry uvedené v § 104 odst. 1 zákona, pak bude záměr vyžadovat „jen“ ohlášení, a 2. jestliže budou provedenou změnou součaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xhodně demonstrovat na příkladu stavebních úprav [§ 103 odst. 1 písm. d) zákona - viz komentář k tomuto ustanovení]. Pokud půjde např. o stavební úpravy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxé stavební úpravy bude třeba ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud však půjde o stavební úpravu, při které se např. změní účel užívání celé stavby a všechny oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxě vzhledu stavby atd., pak taková stavební úprava bude již vyžadovat stavební povolení.
S ohledem na právní jistotu všech účastníků povolovacích proxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxl platit, a proto je třeba jej z hlediska významu pro praxi dále uvést spolu s komentářem - viz další výklad.
Původní text tohoto ustanovení platný do 31. xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxáštní právní předpis“.
Tímto „zvláštním právním předpisem“ je prováděcí vyhláška k zák. o poz. kom., vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákox x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxlášky a rovněž literatura ke komentovanému ustanovení).
Ustanovení § 15 odst. 1 této vyhlášky označené (jde o název celého ustanovení § 15) jako "Stavxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže: a) jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety, d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetnx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxlnou uzavírku komunikace (§ 24 zákona).“
Podle odst. 2 citovaného ustanovení této vyhlášky: „Práce podle odstavce l jsou blíže uvedeny v přílohách č. x x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxžná údržba komunikací": 1. údržba vozovky a krajnic (např. vysprávka asfaltových krytů, vysprávka cementobetonových krytů, vyrovnání a údržba dlážxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxho příslušenství, 3. údržba odvodňovacích zařízení, 4. údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace, 5. údržba chodníků a dalších nemotoristickýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Podle § 96 odst. 2 písm. a) zákona (ve znění platném do 31. 12. 2012) územní sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx do 31. 12. 2012).
Vzhledem k tomu, že udržovací práce nejsou změnami staveb ve smyslu § 2 odst. 5 zákona (ve znění platném do 3xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xevyžadují udržovací práce, lze konstatovat, že udržovací práce uvedené v komentovaném ustanovení nepodléhají vůbec stavebnímu zákonu.
Vypuštění xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu na úseku pozemních komunikací (viz výše).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx