280/2009 Sb.

Daňový řád: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb.
Čl.I
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVxxx
xxxxx x
xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxanizaci, postavení a věcnou a územní působnost orgánů daňové správy, jsou zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxěně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Vzhledem k tomu, že správu daní vykonávají xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxného zákona vykonává celní úřad rovněž správu daní a jiných peněžitých plnění, stanoví-li tak jiný právní předpis; dle odst. 2 písm. a) je celní úřad obxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxátních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků.
S účinností od 1.1.2013 došlo k vytvoření Finanční správy České republiky jako jednotné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní soustava územních finančních orgánů dle zák. č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Bylo zachováno Generální finanční ředitelství (GFŘx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvé správy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxžnými se sídly současných samosprávných krajů a jejich územních pracovišť, a vytvoření Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) pro velké a specificxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v § 8 odst. 5 zákona o Finanční správě České republiky, v příloze vyhlášky č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxliky.
Uvedený název "zákon o Finanční správě České republiky" byl zvolen s ohledem na základní funkce orgánů daňové správy, zahrnující jak výkon sxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxrmaci Finanční správy ČR do podoby jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM), které by převzalo též výběrčí funkce ve vztahu k dalším xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxci bez další změny názvu, resp. struktury celé soustavy.
Správa daní zahrnuje jednak postup správců daně, jednak realizaci práv a povinností zúčasxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvymezoval, přitom v textu byly užívány spíše nahodile. Nebylo např. zřejmé, co se rozumí daňovým řízením, kdy je zahájeno a kdy končí, zda daňové řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxstolil v této otázce určitý logický řád. Zejména je třeba vycházet z faktu, že správa daně je širší pojem než daňové řízení. Odehrává se v rámci řízení i mixx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xontrola, postup k odstranění pochybností - viz § 78 až 90 DŘ). Lze tedy konstatovat, že uvnitř správy daní se odehrávají určitá řízení a určité postupy. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx daný začátek a konec. Daňové řízení se rozpadá jednak do roviny nalézací (stanovení daně, vyměření, doměření) a jednak do roviny platební (výběr daní, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x § 133) a daňové řízení (§ 134 a násl.). V rámci daňového řízení zákon upravuje jednotlivá dílčí řízení: řízení nalézací (§ 135 až 148), řízení při placenx xxxx xx xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x x xxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx
Cílem správy daní je daň správně zjistit a stanovit (v rovině nalézací) a zabezpečit její úhradu (v rovině platební). Zatímco cílem správy daní podlx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoli hledisko fiskální. Dochází k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce daně za zjištěný skutkový stav; namísto dosud uplatňované zásady fxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xříjmech, nyní musí dbát především toho, aby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné výši. Musí tak přihlížet ke všem skutečnostem, které jsou pro sprxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxkazní břemeno ohledně svých tvrzení má stále daňový subjekt. Cíl správy daně, tak jak je zakotven v daňovém řádu, zcela jistě neznamená, že by byl správcx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx, musí se jimi zabývat a brát v potaz. Jakkoli byl cíl správy daně vymezen v zákoně o správě daní a poplatků především s ohledem na státní fiskál, nutno konsxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxňový řád zavádí některé nové pojmy. Pro daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování používá zkráceného pojmu "řádné daňové tvrzení", pro dodatečné daňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení přehlednosti textu a jeho zkrácení. Je-li v textu zákona použito pojmu "řádné daňové tvrzení", rozumí se tím daňové přiznání, hlášení nebo vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxm, kde však zákon výslovně používá např. pojem daňové přiznání (dodatečné daňové přiznání), nelze příslušná ustanovení použít např. pro hlášení (násxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx, 142, ...). Tato podání jsou, tak jako dosud, základem pro stanovení daně (viz dále komentář k § 135 až § 145).
Judikatura:
Nález Ústavního soudu zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v souvislosti se stanovením daňové povinnosti stěžovatele dodržen ze strany správních oxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxé porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu spravedlivého procesu."
Nález Ústavního soudu ze dne 18.4.2006, sp. zn. II. ÚS 664/04:
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze doložit skutečnosti rozhodné pro určení daňové povinnosti, a tedy i daňové náklady, mohou sloužit prakticky jakékoliv prostředky vyjma těch, ktexx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nezbytné umožnit daňovému subjektu prokázat skutečné výdaje jinými prostředky. Opačným postupem správce dxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxnečném důsledku by mohlo dojít i k zásahu do práva chráněného čl. 11 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 15.12.2003, sp. zxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxon výslovně umožňuje; z této maximy pak plyne, že při ukládání a vymáhání daní dle zákona (čl. 11 odst. 5 Listiny), tedy při
de facto
odnětí části nabytéhx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxostí postupovat mírněji (
in dubio mitius
)."
Nález Ústavního soudu ze dne 15.5.2001, sp. zn. IV. ÚS 402/99:
"Postupují-li správní orgány nebo soudx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxí principu spravedlivého procesu. V konečném důsledku může takový postup vyvolat i zásah do práva chráněného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xupní síly k financování všeobecných úkolů státu. Pravomoc státu zdaňovat za určitých, přesně definovaných podmínek, byla institucionalizována práxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Toto ustanovení vylučuje, aby daňovou povinnost stanovovala
exekutiva
. xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xro Parlament k legitimnímu omezení vlastnického práva skrze jím přijatý zákon. Do autonomní sféry jednotlivce, kterou spoludefinuje i vlastnické prxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxančních prostředků na zabezpečování různých typů veřejných statků.
Legitimita
zdaňování vyplývá mj. z toho, že výsledky zdaňování jsou používány i x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvání ale není jediný; daňový zásah do majetkové a právní sféry jednotlivce nabývá na ospravedlnění právě rovnoměrností rozdělení těchto břemen. (...x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxat případné porušení zákazu extrémní disproporcionality ve spojení s kritérii, která vyplývají z ústavního principu rovnosti. Právě posouzení věci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxět zdanění zcela iracionálně zvolené jednání, konání nebo chování osob, neboť tímto svým postupem by se dopustil zjevného, resp. svévolného porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x...) Posuzovat protiústavnost daní z hlediska tří základních funkcí daní a daňového systému, a to funkce alokační, distribuční a stabilizační náleží xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxonalitu nelze z hlediska ústavnosti dost dobře hodnotit. Efektivitu daní Ústavní soud rovněž zpravidla nepřezkoumává s výhradou těch případů, kdy by xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xaňová opatření nezasahují do ústavně garantovaného majetkového substrátu vlastníka, resp. zda je nelze považovat za bezdůvodně se příčící principu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce, který má ve sféře veřejných politik široké možnosti uvážení, a také za případný neúspěch zvoleného řešení nese politickou odpovědnost. Jinými sloxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xmezení vlastnického práva v intenzitě tzv. rdousícího efektu, anebo dojde-li k porušení principu rovnosti, v jeho akcesorické (zde v návaznosti na daxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xstavy České republiky na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 8, § 9, § 10 a § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xkutečnosti, které sám žalovaný xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x nim nepřihlížet."
Rozsudek NSS ze dne 21.12.2005, č. j. 5 Afs 5/2005-85:
"Skutečnosti, že fyzická osoba je jednatelem, resp. společníkem obchodnx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o daních z příjmů. Vždy je nutno zkoumat povahu příjmu, především to, zda se nejedná o příjem, který není předmětem daně (§ 3 odst. 4 cit. zákona), anebo o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx situace, kdy byl příjemce nájemného v postavení potenciálního pronajímatele a inkasoval za faktické užívání poskytnutých prostor nájemné, byť na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xnění účinném za posuzovaná období, dále jen "zákon o daních z příjmů") s jeho odlišným režimem a dalšími z toho vyplývajícími důsledky nemělo žádné opodxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x postavení potenciálního pronajímatele, není možné na takové příjmy hledět jako na příjmy z pronájmu dle ustanovení § 9 zákona o daních z příjmů a nezbýxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 5 Afs 83/2012-461:
"Dochází k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce daně za zjištěný skutkový stav. Zatímco dříve správce daně dbal přexxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxžet ke všem skutečnostem, které jsou pro správné stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch či v neprospěch daňového subjektu. Cíl správy daně, tax xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xy mohly být v jeho prospěch; pokud je však ve své dispozici má, musí se jimi zabývat."
Rozsudek NSS ze dne 27.2.2014, č. j. 9 Afs 41/2013-33:
"Správným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xi odvede více, než by musel. Povinnost správce daně přihlédnout ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny, tak vyplývá přímo z cíle a pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xprávné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxmu znemožnění. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upřednostňuje při stanovení daně hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxá ztráta je zcela obvyklou zákonnou odčitatelnou položkou, opravňují daňový subjekt za splnění zákonem stanovených, zejména hmotně právních podmínxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x Afs 59/2013-55: "
Subjekt čerpající slevu na dani z titulu investiční pobídky je oprávněn zvolit, ve kterém roce z období stanoveného dle § 55b odst. 4 zxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbí nebo pouze v některém z nich, a to v průběhu období stanoveném zákonem pro čerpání slevy."
Rozsudek NSS ze dne ze dne 23.8.2013, č. j. 5 Afs 83/2012-4xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xěc s věcí právě projednávanou, bylo povinností soudu se s názorem v tomto rozsudku uvedeným argumentačně vypořádat, případně i tak, že vysvětlí a odůvoxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze tak může legitimizovat rozhodnutí samotné v tom, že správný výklad práva je právě ten výklad, který poté zvolil. Pokud soud bez dalšího argumentaxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 5 Afs 73/2012-41: "
Skutečnost, že stěžovatel neměl v rozhodné době zapsaný v obchodním rejstříku předmět podnikání spočívající ve výstavbě nebo pxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxni darovací a dani z převodu nemovitostí. (...) Při posuzování splnění těchto podmínek je třeba zkoumat nejen formální zápis v obchodním rejstříku, alx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxně vedeného dokazování, nikoli pouze formálně z údaje uvedeného v obchodním rejstříku; je třeba primárně vycházet z toho, zda daňový subjekt fakticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx15.
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xojmu "daň" legislativní zkratku, jak to činil zákon o správě daní a poplatků, ale vymezuje jej obdobně. Musí se jednat o peněžité plnění, které je příjmex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxhrnuje rovněž nadměrný odpočet, daňová ztráta, jiný způsob zdanění (viz např. solidární zvýšení daně dle § 16a zákona o daních z příjmů - do 31.12.2015xx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi úřady, přeplatek na dani je možno použít i na nedoplatek na cle, a opačně. U poplatků je třeba upozornit na to, že se jedná pouze o poplatky daňového charaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxovně zahrnuta záloha na daň; ze samotné povahy zálohy na daň lze však dovodit, že je možno ji podřadit pod obecný pojem "jiný způsob zdanění".
Dělenou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxmi orgány státní správy než územními finančními orgány a která jsou příjmem veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jejich placení nebo vymáhání podlx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxo důvodu, že vlastní řízení o vyměření (uložení) vedou věcně a místně příslušné státní orgány odlišné od územních finančních orgánů; územním orgánům sx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xprávy tak pod režim daňového řádu spadají pouze v platební rovině. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxchodní inspekcí a celou řadou dalších orgánů, odvody za odnětí zemědělské půdy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Přx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxitého plnění má stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt (k dělené správě dále viz komentář k § 161).
Za daň se již výslovně označuje rovněž příslxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé povahy (§ 247a), pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250) a náklady řízení (§ 107 a § 182 an). Daňový řád xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx nezákonného postupu nebo nesprávného úředního postupu, zavádí úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254) a dále s účinností od 1.1.2015 úrok z dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxovému subjektu v případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnností nepeněžité povahy (§ 247a), která v podstatě v modifikované podobě navrací sankci stanovenou dříve v § 37 ZSDP. Na příslušenství se pohlíží jako xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenství (především pokuty), které vzniklo podle daňového zákona. Nelze za příslušenství ve smyslu daňového řádu považovat a jako "daň" spravovat napxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xorušení povinnosti mlčenlivosti (nejedná se o daň, ale o sankci za správní delikt, resp. přestupek).
Jako daň je od 1.1.2013 spravováno rovněž pojixxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xsou orgány Finanční správy České republiky (správcem Centrálního registru smluv je Specializovaný finanční úřad). S ohledem na to, že pojistné na důcxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy. Tuto správu tedy nevykonávají jiné orgány (zejména pak orgány sociálního zabezpečení). V § xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, který se použije pro správu pojistného na důchodové spoření, pokud tento zákon nestanoví zvláštní právní úpravu, je daňový řád. Ze skutečnxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx používá pojem "daň", je nutné při aplikaci zákona dosadit pojem "pojistné na důchodové spoření". Analogicky je potřeba postupovat u všech pojmů odvozxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxsidiarity daňového řádu tím, že vylučuje použití těch ustanovení daňového řádu, která upravují problematiku tvrzení daně (pojistného) ve vztahu k ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxlišném režimu než daně.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 13.9.2007, sp. zn. I. ÚS 643/06:
"Clo je třeba považovat za veřejnoprávní dávkxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlo je formou daně, a to daně spotřební, nepřímé. Právo státu vybrat daň pak není právem věcným, nýbrž právem obligačním personálním. Jde o právo na berní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx 673/2000:
"Procesní norma jakou je zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje řadu legislativních zkratek, které je však nutno vykxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxávu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a částek neoprávněně použitých nebo zadržovaných rozpočtových prostředků (dále jen "daně")", nelze x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxně (penále) nebo daňovou povinností."
Rozsudek NSS ze dne 5.3.2009, č. j. 9 Afs 60/2008-60:
"Finanční úřad není oprávněn převádět jím evidované daxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxplatku nedaňového charakteru je postupem, který právní úprava neumožňuje."
Rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem danx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xřad podle zvláštního zákona věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, kxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxí podané včas."
Rozsudek NSS ze dne 20.1.2006, č. j. 7 Afs 113/2004-46:
"Pokuta uložená v blokovém řízení Policií ČR, i když je její vymáhání svěřeno x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxitelná pod pojem daň (§ 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), proto nemůže jejím uložením, a to ani nezákonným, vzniknout daňoxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxhrnut pod legislativní zkratkou "daň" dle § 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nicméně tvoří její příslušenství, a proto se na jeho plxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 11 Af 17/2013-57:
"Je-li správním soudem zrušeno rozhodnutí státního orgánu o uložení pokuty, která je podle výše uvedených ustanovení zákona o poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhání pokuty, pak tato odlišnost dvou orgánů státu (toho, kdo rozhodl o uložení pokuty na straně jedné a toho, kdo sleduje faktickou úhradu uložené pokutx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxhradí úroky z prodlení v případě, kdy uloženou pokutu právě z důvodu zrušení rozhodnutí vrací. Jinými slovy - pokud stát pověří jiný svůj orgán, než kterx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xokuty k závěru, že nejsou splněny podmínky pro to, aby stát uhradil úrok z řádně a včas zaplacené pokuty pouze proto, že jde o různé orgány téhož státu."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx "dobrodiní" státu, nýbrž plynoucí přímo ze základních strukturálních principů DPH, na nichž je tato daň postavena. Je to negativní daňová povinnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukce DPH s relativně krátkými zdaňovacími obdobími, je jen logické, že nadměrný odpočet bude u řady plátců vcelku často se opakující jev."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ne všechny daňové zákony vymezují předmět daně jako určitou skutečnost (příjem, převod, spotřeba atd.). Např. v případě daně z nemovitých věcí je předxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
Samotný pojem daňová povinnost zákon nedefinuje, ale obsah tohoto pojmu je odvoditelný z kontextu celé právní úpravy. V rámci správy daní vzniká daxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xovinnostech daňového subjektu spočítat si, přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit daň, popřípadě strpět její vymožení, nebo za zákonem daných podmínex xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xovinností souvisí i mnoho dalších akcesorických povinností při správě daní, které buďto upravují postavení daňového subjektu (rozhodnutí o žádosti x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxvat daň a daňovou povinnost. Tyto pojmy jsou často zaměňovány a používány nepřípadně a nahodile, a to i v samotných jednotlivých daňových zákonech. Daňxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxm převodu, prodeje, dosažením příjmu
etc.
). Má svůj aspekt jak v rovině nalézací (daň přiznat, tvrdit), tak i v rovině platební (daň zaplatit). Daňová pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Naopak daň je pouze částka číselně odrážející daňovou povinnost.
V případě daně z příjmů fyzických osob není výslovně definována daňová povinnoxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§ 38g); daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejexxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxní příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. V daňovém přiznání poplatník uvede vešxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Obdobně je nepřímo definována daňová povinnost zůstavitele v § 38ga, který stanoví, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní a) nezdanitelnou část základu daně, b) položku odčitatelnou od základu daně, s výjimkou daňové ztráty, cx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x x x x xx xxxxxx xxxxxxost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie. Povinnost daň ve staxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobozxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxedpis. Při dovozu vybraných výrobků, které byly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit okamžikem uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xýrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje, d) dnem zúčtování ztráty nebo znehodnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxí; do ztrát a znehodnocení se nezahrnují ztráty a znehodnocení ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při skladování, e) dnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxu držel, nebo že je drží, a to tím dnem, který nastal dříve, f) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných výrobků x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxy podnikání na daňovém území České republiky nebo k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu na daňovém území České republiky nebo dnem ukončení dopravy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxové území České republiky, h) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního povolení na přijímání a užívání vybrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxné výrobky, pro které zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst. 22 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení uvedeny do režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, na daňové území České republiky (§ 33), nebo j) dnem použití vybrxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxti tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxbo používaných poplatníkem daně z příjmů právnických osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxě z příjmů, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnostx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x xx xojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsícxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxbo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsícx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
V případě některých daní je stanovena tzv. solidární daňová povinnost. Tak je tomu např. v § 13 zákona o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxytí nemovitých věcí). Pokud si poplatníci, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, nezvolí společného zmocněnce, je poplaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxytí nemovitých věcí je výslovně rovněž stanoven zánik daňové povinnosti; daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě a) odstoupxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci, c) splnění rozvazovací podmínky, d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení, e) zrušení vyvlastnxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxárně a nerozdílně platí dań silniční rovněž poplatníci, jimž daňová povinnost vznikla z titulu téhož vozidla (§ 4 odst. 3 zákona o dani silniční). Podle x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, konkr. provozovatele daňového skladu, oprávněného příjemce, oprávněného odesílatele nebo výrobce, jemuž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatix x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového obxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném uvedení do volného daňového oběhu podílela. V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xménem byly vybrané výrobky dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxinnost). Byť ručitele stíhá (vždy však subsidiárně) povinnost uhradit v zákonem stanovených případech daň za daňový subjekt (např. § 109 odst. 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxtební (viz kom. k § 171 an).
V § 239 daňový řád upravuje přechod daňové povinnosti, tzn. přechod práv a povinností daňového subjektu pro případ úmrtxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xoho, komu bylo rozhodnutím soudu dědictví potvrzeno nebo kdo se stane nabyvatelem poměrné části dědictví, popřípadě určité hodnoty ze zůstavitelem zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xpadajících do dědictví, ale který se jím stane až na základě výsledku řízení o dědictví. Teprve tehdy lze tomuto právnímu nástupci daň platebním výměrex xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxení dosud nebylo skončeno, je správce daně povinen postupovat dle § 40 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a ustanovit pro řízení (poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaňového subjektu a bez dalšího takové osobě platebním výměrem daň ex off o vyměřit."
Rozsudek NSS ze dne 25.9.2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34:
"Nárok na oxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxacího období se tedy zafixuje skutkový stav rozhodný pro závěr, zda na základě toho, že v tomto zdaňovacím období vznikl nárok na odpočet daně (příp. vícxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxmí daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně. Je tedy zřejméx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxs
stanoví následky nedodržení podmínek stanovených pro poskytování slevy, tímto následkem je povinnost podat dodatečné daňové přiznání a uhradit dxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ze zákona daňová povinnost sui generis; uplatní se proto v plném rozsahu čl. II. přechodných ustanovení zákonx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxa č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se nejedná o sankci, ale o daňovou povinnost; nelze proto aplikovat pravidla pro ukládání sankcí v oblasti správníhx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ke zvláštním zákonům. Podle zásady zde stanovené se použije příslušné ustanovení daňového řádu pouze v případě, že zvláštní zákon neobsahuje vlastnx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůči ostatním daňovým zákonům, jimiž je třeba rozumět nejen ty právní předpisy, které ve svém názvu nesou slovo "daň", ale veškeré právní normy upravuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh v § 152 odst. 1 se postupuje podle daňového řádu." - viz též kom. k § 161).
Právní instituty a instrumenty využívané v rámci správy daní vykazují natoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je pojetí daňového řízení. To ze své podstaty vyžaduje zcela odlišný přístup. Typické je kontinuální plynutí jednotlivých daňových řízení v závislosxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti vznikají osobám vrchnostensky podřazeným i mimo režim zahájeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xj. vztahu mezi daňovým subjektem, jehož právní postavení nositele daňové povinnosti vzniká na základě hmotněprávní úpravy, a státem reprezentovanýx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtí osoby), které se správy daní zúčastňují, pak z povahy věci mají jiné postavení než daňové subjekty a nelze o nich hovořit jako o typických účastnících xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxíhá daňový subjekt. Nutno je také podtrhnout, že daňové řízení je složeno z několika dílčích řízení, a končí uplynutím doby, nikoliv vydáním rozhodnutxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxo řádu zjednodušeně vzato odpovídá pouze určitá fáze daňového řízení, na kterou mnohdy navazuje jak zpravidla z vůle daňového subjektu, tak i z vůle spxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu byla uplatňována od roku 1962, kdy odlišnosti od tehdy platného správního řádu přijatého zákonem č. 71/1967 Sb. byly upraveny vyhláškou č. 16/196x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xředstavuje část právního řádu, která upravuje veřejnou správu a která představuje soubor právních norem, které se vztahují k činnosti a organizaci vexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávu. Avšak správní řád upravuje proces, který je prostředkem aplikace hmotněprávní úpravy, která je od finančního práva zcela odlišná, zakládá exixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt od vztahů finančně-právních, tj. specifických vztahů daňově-právních mezi správcem daně a daňovým subjektem.
Daňový řád tak výslovně v § 262 sxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxovém řádu upravena, je namístě postupovat
per analogiam
iuris (analogie práva), resp. uplatnit obecné principy správního práva. Nelze pomíjet ani x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe však na druhou stranu ani říci, že pro správce daně při výkonu veřejné správy správní řád absolutně neplatí.
Např. aniž by daňový řád obsahoval vlxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xztahu k ostatním daňovým zákonům, které obsahují speciální pravidla, která mají před obecnou úpravou v daňovém řádu přednost. Neplatí však absolutnx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé upravuje daňovou problematiku ("daň"). Daňový řád sice obsahuje především procesní pravidla, ale na druhou stranu obsahuje i určitá hmotněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxčení, zástavního práva, zákonného zástupce, způsobilosti k právním úkonům, resp. svéprávnosti, prokury apod. V případě daňové
exekuce
je obecným pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxe 10.10.2013, č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
zákon č. 458/2011 Sbxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxzaci veřejných rozpočtů ("energetické daně")
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
zákon č. 353/2003 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtu ze dne 9.10.2013, č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 549/1991 Sb., o soudnícx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx., o odpadech
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republikx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zákonů
zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
zákon č. 254/2004 Sb., o omezexx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxkon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
2.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xx2/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.
xx
x xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
6.
Část desátá zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxrávních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx3 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změnx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
8.
Zákon č. 113/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědickxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxna č. 85/1994 Sb.
9.
Část pátá zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
10.
Zákon č. 96/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x1.
Část šestá zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
12.
Zákon č. 203/1997 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxch).
14.
Zákon č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxna č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z přexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxna o veřejných dražbách.
17.
Část šestá zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xkresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
19.
Část třetí zákona č. 340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politicxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x57/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
20.
Část čtvrtá zákona č. 364/2000 xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnů (zákon o veřejných sbírkách).
22.
Část šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx třináctá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
25.
Část první zákona č. 42xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí zákony.
26.
Část šestá zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé dalšx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky.
28.
Část šestá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných instituxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
30.
Část osmá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
34.
Zákon č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/199x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisůx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových prxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.
40.
Část třetí zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxslosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
42.
Část oxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
Část sedmá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
44.
Část šestá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxetí zákona č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
47.
Část osmá zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxistném na důchodové spoření.
49.
Část druhá zákona č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
50.
Část čtvrtá x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxancí č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady.
Judikatura:
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxavy, jejichž vzájemné propojení, resp. propojení s jinými zákony z pohledu požadavku určitosti a předvídatelnosti procesní pravidel musí být procesxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxním druhem správního řízení. Na tomto právně teoretickém závěru nemůže pozitivně právní úprava - a zejména § 99 daňového řádu - nic zvrátit. Obecnými pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx997 sp. zn. Pl. ÚS 33/97, Sb. n. u. ÚS sv. 9, č. 163, s. 399 (publikováno též pod č. 30/1998 Sb.), definičním hlediskem pro vymezení obecného právního princxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xblasti správního řízení a jinak výslovně vyjádřené v § 49 správního řádu, podle něhož v jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V oxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
HLAVA II
ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Pro všechny základní zásady je společné txx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Jejich případné porušení je vždy vadou řízení a může vést i ke zrušení vydaného rozhodnutí, má-li taková vada za následek jeho nezákonnost. Zásady vyjaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxvých subjektů, ale taktéž všech ostatních osob zúčastněných na daňovém xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xtanovených případech. Tak např. u zásady zachování mlčenlivosti vyplývající z ustanovení § 9 odst. 1, dle kterého jsou osoby zúčastněné na správě daní x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxovává úřady a instituce, jakož i případy, kdy je správce daně oprávněn (popř. i povinen) informace poskytovat, aniž by se dopouštěl porušení výše uvedexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxnat o vadu řízení způsobilou ovlivnit zákonnost vydaného rozhodnutí, a porušení zásady se tedy může stát důvodem pro zrušení rozhodnutí. Negativní důxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčinnost (nejčastěji nereaguje na výzvu správce daně k dokazování, neumožní provedení daňové kontroly atd.), projeví se tato skutečnost negativně ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlatící pro daňové řízení, jak tomu bylo v zákoně o správě daní a poplatků, ale zásady pro správu daní, tzn., že se jimi musejí řídit všichni správci daně, nxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxezují rovněž určitá pravidla chování pracovníků správních orgánů při výkonu veřejné správy), se zásady správy daní netýkají pouze činnosti správníhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxsad uvedených v § 5 až 9 daňového řádu není nutně
taxativní
. Existují obecné právní principy a zásady, které jsou nezpochybnitelné a na kterých je založxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxo nutné dosud pouze nepřímo dovozovat z kontextu zákona, analogií se správním řízením či z judikatury (např. zásada poučovací, zásada vstřícnosti a slxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xprávním řádu (§ 2 až 8 správního řádu). Nicméně daňový řád s ohledem na specifika správy daní zcela logicky ne všechny zásady obsažené ve správním řádu mxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx. Na druhou stranu však zase obsahuje oproti správnímu řádu zásady typické pro správu daní.
Zásada zákonnosti je nejdůležitější a primární zásada. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdu. Vedle mezinárodních smluv se přímo použitelnými stávají mnohé akty Evropských společenství, resp. Evropské unie. Jedná se zejména o nařízení, alx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxpadem je i Celní
kodex
EU. V obecné rovině pak tyto prameny práva zastřešuje pojem právní předpis. Za právní předpisy však nelze považovat metodické poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxí povahu interního normativního aktu, který vydává ministerstvo, resp. GFŘ vůči svým podřízeným orgánům, avšak nejsou ani oficiálním výkladem, protxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxaxi, je správce daně povinen se jím řídit (viz např. pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, ze dne 1.9.2014). Úprava obsažená v pokynu nebo informxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx interpretována způsobem nad rámec cíle, smyslu a účelu zákona. Diskusi v tomto směru lze vést např. nad Informací GFŘ ze dne 21.8.2014 k aplikaci § 106a zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx287, a 2: č. j. 38461/14/7001-21002-012287 - viz též kom. k § 171; pokyny a informace MF a GFŘ jsou přístupné na www.financnisprava.cz; www.mfcr.cz).
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxt pochyb o tom, že v praxi ji bylo nutno respektovat. Tato zásada úzce souvisí se zásadou zákazu libovůle. Bývá označována jako zásada legální licence nexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Zákaz zneužití správního uvážení je jedním z pilířů právního státu. Vyloučení libovůle xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxální podobě. Toto ustanovení implementuje do našeho právního řádu zásadu obsaženou v Doporučení (80) 2 Výboru ministrů RE pro členské státy týkající sx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxobám zúčastněným na správě daní. Dle této zásady správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními pxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xprávce daně může zasahovat do subjektivních práv osob jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Při uplatňování jednotlivých procesxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtup nestal vůči jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xozhodnout v určitých mezích podle vlastního uvážení. V textu zákona je tato eventualita obvykle vyznačena použitím slovesa "může" (např. správce danx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxací správního uvážení neporušovaly zásadu rovnosti před zákonem, případně zásadu přiměřenosti. Rozhodnutí, které je založeno na správní úvaze spráxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxního uvážení rozhodujícím orgánem.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 3.6.2009, sp. zn. I. ÚS 420/09:
"Z požadavku uznání absolutní hodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxe účelem fungování státu a státní moci je bezpochyby v prvé řadě zajištění respektu k právům a svobodám jednotlivce, musí být koncept právního státu adexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxcip právního státu váže na formální charakteristiky, které právní pravidla v daném právním systému musí vykazovat, aby je jednotlivci mohli vzít v potxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, mají však právu zajistit samotnou existenci a dále akceptaci a aplikovatelnost: mezi tyto hodnoty patří hodnoty řádu, předvídatelnosti, sxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdelnost, předvídatelnost, jistota, trvalost a jednota. Podle názoru Ústavního soudu mezi základní principy právního státu patří princip předvídatxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtatným způsobem souvisí s principem právní jistoty a je nezbytným předpokladem obecné důvěry občanů v právo. Z charakteru právního státu lze dovodit i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxánit. (...) Podle Fullera má každý člověk právo vědět, co je v daném státu platným právem. Od manažerského řízení se právo odlišuje nejen obecností právxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkter práva je možno dát do souvislosti s jedním ze základních principů práva, jímž je zásada veřejnosti práva. Důsledkem zásady veřejnosti práva je exixxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvá předpokládá, že se daný právní předpis stal platným a účinným. Předpokladem platnosti a účinnosti je jeho veřejné vyhlášení, které je nezbytné k tomxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost nestanoví, neboť zatímco u zákonů je publikace podmínkou jejich platnosti, u mezinárodních smluv je publikace podmínkou jejich použitelnxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxavního soudu ze dne 13.12.1999, sp. zn. II. ÚS 246/99:
"Daňové řízení je ovládáno nejen zásadou hospodárnosti, ke které především přihlédl odvolací oxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxí a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní zásady daňového řízení uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona patří povinnost správce daně jednax x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxm chráněné zájmy daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2009, sp. zn. III. ÚS 2096/0xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v souvislosti se stanovením daňové povinnosti stěžovatele dodržen ze strany sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o závažné porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu spravedlivého procesu."
Nález Ústavního soudu ze dne 18.4.2006, sp. zn. II. ÚS xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy, jimiž lze doložit skutečnosti rozhodné pro určení daňové povinnosti, a tedy i daňové náklady, mohou sloužit prakticky jakékoliv prostředky vyjma txxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxkona č. 337/1992 Sb. nezbytné umožnit daňovému subjektu prokázat skutečné výdaje jinými prostředky. Opačným postupem správce daně i soudů, kterým nxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xohlo dojít i k zásahu do práva chráněného čl. 11 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 22.7.2009, sp. zn. III. ÚS 2556/07:
"xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávního pojmu a správního uvážení; neurčitý právní pojem, zde představovaný "důvody nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů" a "dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím vytváří prostor veřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situace je neurčitému právnímu pojmu podřaditelná či nikoli, přičemž s existencí uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvý následek určit, jmenovitě xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xe správním soudnictví přezkoumatelné je, jak ostatně plyne výslovně z ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s.; je zde totiž oprávnění účastníka řízení požadovaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvole. Právo na řádný proces je proto tím veřejným subjektivním procesním právem, jež by mohlo být dotčeno, resp. porušeno, a jehož ochrany se lze u soudu xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xtátní správy je v rozporu s principy právního státu tehdy, jestliže výkon státní moci zjevně ignoruje požadavek pro právní stát samozřejmý, tj. že naléxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxvy ČR."
Nález Ústavního soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. II. ÚS 703/06:
"Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená správci daně v průběhu daxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xstavněprávní rozměr má ostatně svůj odraz přímo v normách jednoduchého práva, a to v § 2 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, podle něhož jednají správxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxčastněných na daňovém řízení. Je přesto povinností správce daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů postupovat v souladu s principem xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx informační autonomii jednotlivce."
Nález Ústavního soudu ze dne 9.3.2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02:
"Stát má při zdaňování poměrně širokou volnost, avxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxrno, že tak činí ve veřejném zájmu."
Nález Ústavního soudu ze dne 19.11.1996, sp. zn. IV. ÚS 279/95:
"Při výkladu a použití zákona je sice třeba vycháxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xéhož zákona dvě pravidla chování, z nichž jedno výslovně váže restituci na podmínku nabytí vlastnictví státem a druhé naopak výslovně počítá s restituxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdla."
Nález Ústavního soudu ze dne 15.12.2003, sp. zn. IV. ÚS 666/02:
"Za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze pominout, že na poli veřejxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod - tedy v případě pochybností postupovat mírněxx x
xx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxnných opatření směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce.
Princxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kladeným na stabilitu státního rozpočtu. (...) V této souvislosti Ústavní soud neodhlíží od skutečnosti, že to byl stát, který zákonem zaručil garancx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxé činnosti v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jak však bylo shora uvedeno, považuje Ústavní soud současně za legitimní, pokud zákonodárxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi vstupy a výnosy nastavená původním zněním zákona č. 180/2005 Sb., která byla vyjádřena patnáctiletou návratností investice a pevně danou výší výnosxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxat všechny myslitelné situace, které napadená ustanovení v individuálním případě mohou vyvolat. Předmětem posouzení tedy nyní nemohou být ani specixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xůže Ústavní soud své posouzení upřesnit v budoucnu (srov. např. Pl. ÚS 9/07, bod 54). Zjevně nelze vyloučit, že v individuálních případech dolehne něktxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxny - tedy protiústavně. Zde bude nutno hodnotit jak dodržení garancí ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. v jejich dlouhodobém (patnáctiletém) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxdu ze dne 10.7.2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13:
"Pro stanovení daňové povinnosti se bez dalšího uplatní požadavky vyplývající ze zásady právního státu podlx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxní jistoty a zákaz retroaktivity (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10, bod 172). Zdůraznění nezbytnosti, aby zákonné vymezení daně nebo poplatku bylx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxvní řadě zabezpečení příjmů státního rozpočtu, což je však účel natolik obecný, že je jím možno odůvodnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně zákonodárce, přičemž jeho rozhodnutí nesmí vytvářet prostor pro dvojí výklad, v jehož důsledku by dotčený poplatník nemohl s jistotou zjistixx xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx znění zákona č. 500/2012 Sb., v části za středníkem stanoví, že se sleva na dani ve výši 24 840 Kč neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího obdoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy, kteří jsou ve zdaňovacím období poživateli starobního důchodu, jež se projevuje v tom, že ti, co mají toto postavení k 1. lednu zdaňovacího období, přxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx zachovanou v plné výši. Není přitom podstatné, zda po celou dobu, po kterou vykonávají výdělečnou činnost, pobírají také starobní důchod.
Důsledkem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxz ohledu na pobíraný starobní důchod daň ze zdanitelných příjmů o 24 840 Kč ročně nižší. V případě příjmů ze závislé činnosti to znamená, že se jím s ohledex xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x daních z příjmů), tedy pro většinu lidí nepochybně nikoliv zanedbatelná částka. Kritérium, na němž je toto rozlišení založeno, je přitom ryze formálnx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxjí, jde o odložení počátku jeho přiznání tak, aby k němu došlo až po 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Těmto osobám je totiž nadále zachována možnxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xej již pobírají, jde zas zřejmě o zastavení jeho výplaty pro období, jež bude uvedený den zahrnovat. Tyto skutečnosti zjevně neumožňují pojmenovat žádxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnamnou daňovou výhodu, zatímco druhá z nich nikoliv. Rozlišení obou skupin má naopak arbitrární povahu. Z tohoto důvodu lze spatřovat jeho nesoulad se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xrostřednictvím starobního důchodu, má rozumný základ. Historicky nejstarší funkcí důchodového systému je právě funkce ochranná, zajišťující lidex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxkou plní (byť nikoliv nezbytně výlučně) sleva na dani u všech poplatníků tím, že vylučuje zdanění určité minimální částky sloužící pro zajišťování živxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx6/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb., v části za středníkem, omezení daňové výhody v případech, kdy je její účel zajištěn již staxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxvě zásadní (extrémní) rozdíly ve výši přiznaných starobních důchodů, které v případě nižších z nich brání tomu, aby jejich vyplácení mohlo srovnatelnxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxní s čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod."
Rozsudek NSS ze dne 22.2.2007, č. j. 2 Afs 159/2005-43:
"Vymezení prostoru pro správní uvážxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxeného senátu NSS ze dne 25.3.2005, č. j. 6 A 25/2002-42:
"Každé správní uvážení - i to, jež se (pouze) na úrovni obyčejného zákona jeví jako neomezené či axxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtom zdůrazňuje, že neomezené správní uvážení v moderním právním státě neexistuje); věc nelze konstruovat ani tak, že je neomezené pouze na úrovni obyčxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xPresumuje-li § 46 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, že správce daně daň zjistí, aniž konkrétně stanoví jak, nelze dospět k jinému zxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm dospěje k doměření daně, jsou-li dány zákonné důvody pro užití konkrétního institutu, zde daňové kontroly."
Rozsudek NSS ze dne 15.9.2005, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xaké současně v řízení volit pouze takové prostředky, které daňový subjekt nejméně zatěžují a stále ještě vedou k cíli, tj. stanovení a vybrání daně. Zásxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx.4.2007, č. j. 9 Afs 16/2007-87:
"Obsahem správy daně je právo činit jen ta opatření, která jsou potřebná ke správnému a úplnému stanovení daňové povinxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxrava umožňuje zdanit jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, ale i v případě, kdy se jedná o dvojí zdanění jednoho a téhož příjmu u jednoho a téhož dxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxntaci šesté směrnice Rady 77/388/EHS do zákona č. 234/2004 xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů
in concreto
, zde uplatnění přímého účinku šesté směrnice. Postupoval-li správce daně podle ustxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxatku na dani zavinil)."
Rozsudek NSS ze dne 17.12.2009, č. j. 7 Afs 111/2007-82:
"Pokyny řady ‚D' nejsou obecně závazným právním předpisem, jednak xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xinancí nebylo k jejich vydání zmocněno žádným zákonným ustanovením. Pokyny řady ‚D' vydává ministerstvo financí za účelem sjednocení výkladu jednotxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenosti a podřízenosti obecně platí povinnost řídit se pokyny nadřízeného orgánu, avšak jen jestliže dané pokyny neodporují zákonu."
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxelem sjednocení výkladu jednotlivých ustanovení daňových zákonů. Z výkladu, jenž učinilo Ministerstvo financí, tedy osoba odlišná od zákonodárce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xVeřejný zájem na výběru daní nelze v obecné rovině spatřovat pouze v zájmu státu, ale rovněž v potřebě spravedlivě vymezit práva a povinnosti osob, kterx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxavek přesnosti právní normy, právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci."
Rozsudek NSS ze dne 19.4.2012, č. j. 5 Afs 45/2011-94: "
Daně lzx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xodmínek lze mít za legitimní určení předmětu zdanění. Je proto zcela nepřípustné, aby předmět zdanění, tedy to, co má být zdaněno a odňato z majetkové sfxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhlášky, resp. "Postupů účtování", které jsou vydávány správním orgánem, zde ministerstvem financí). V takovém případě dochází k porušení ústavního xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx daňově uznatelné a které nikoli, nelze určité plnění zdanit nebo naopak od daně osvobodit nebo výdaj pro účely stanovení základu daně uznat či vyloučit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxody účtování), které by bylo lze kdykoli měnit. Samotná skutečnost, že v důsledku účetních postupů se určitý "příjem" zaúčtuje, tedy vejde do hospodářxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxdu účetního výkaznictví, pro daňovou "uznatelnost" však stanovuje pravidla zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Odlišné cíle daňového systému a úxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xřípad (plnění) podléhá dani, resp. zda jej lze považovat za příjem, který je předmětem daně dle příslušného daňového zákona a který z materiálního a ekoxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx účtován na účet výnosů z něj ještě
sensu stricto
zdanitelný příjem nečiní. Vycházeje z této premisy je otázka způsobu účtování nepodstatná. (...) Podxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak. Samotnou změnu kurzu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomocí legislaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxvému dni. Samotná změna účetní metody nemůže ve svém důsledku, tj. pouhým účetním vytvořením hospodářského výsledku, určit ke zdanění "příjem", kterx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxho senátu NSS ze dne 17.12.2013, č. j. 1 Afs 76/2013-57:
"Konkrétní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohledňovat likvidační účinky solárního odvodu v individuálních případech je za stávající právní úpravy proveditelný jen prostřednictvím institutx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xPředložil-li žalobce při jednání na podporu svých tvrzení soudu rozsudek Soudního dvora EU, tím spíše jednalo-li se o skutkově i právně obdobnou věc s vxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx proč jej nepovažuje pro danou věc za
relevantní
a proč na případ žalobce dle jeho názoru nedopadá; pouze tak může být jeho rozhodnutí přesvědčivé a pouzx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xalobce odmítl jako irelevantní, aniž by odůvodnil proč, postupoval nezákonně [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]."
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2013, č. j. 2 xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxvého řádu, bude, ve vztahu k daňovému subjektu, povinen plně respektovat zásadu hospodárnosti (§ 7 odst. 2 citovaného zákona), tj. postupovat tak, abx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxový subjekt nejméně zatíží a ještě umožní dosáhnout cíle správy daní (§ 1 odst. 2 citovaného zákona). O nezákonný zásah vůči daňovému subjektu by mohlo xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx subjekt nepřiměřeně zatěžoval bezdůvodným vyžadováním jeho osobní účasti na prováděných úkonech."
Usnesení NSS ze dne 18.12.2013, č. j. 1 Afs 6/2xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x x012 pro výrobu elektřiny: "Je třeba článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003, o vytvoření systému pro obchodováxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrostátních předpisů, které podrobují bezplatné přidělení emisních povolenek v příslušném období dani darovací?"
Žalobce v kasační stížnosti namíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxru s právem EU, konkr. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23.4.2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xarovací a vyměřily daň z bezúplatně nabytých emisních povolenek ve výši 20 473 152 Kč. Krajský soud se domníval, že uvedený zákon neměl být aplikován, nexxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxnské státy byly povinny přidělit alespoň 90% povolenek zdarma. Výkladem článku 10 směrnice 2003/87/ES se již zabýval Soudní dvůr v řízení o předběžné oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Španělský soud se konkrétně dotazoval, zda článek 10 nebrání uplatnění takových vnitrostátních předpisů, jejichž účelem a účinkem je snížení odměnx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxdním dvorem Nejvyšší správní soud přerušil své řízení, neboť měl za to, že výsledek uvedeného řízení může mít klíčový vliv na rozhodování jím projednávxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxních předpisů, jako jsou právní předpisy dotčené ve věcech v původních řízeních, jejichž účelem a účinkem je snížení odměny za výrobu elektřiny o částkxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxbídek k prodeji na velkoobchodním trhu s elektřinou".
Relevantní
závěry citovaného rozsudku Soudního dvora pro nyní posuzovanou věc dle názoru Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxho období přidělí alespoň 95% emisních povolenek zdarma, brání tento článek výběru poplatků za přidělení povolenek; 28. Naproti tomu se ani článek 10 axx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu ovlivnit hospodářské důsledky použití emisních povolenek; 2 9. Členské státy tudíž mohou v zásadě přijmout taková opatření hospodářské politiky, jxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxly výrobcům přiděleny zdarma, přenese na spotřebitele; 30. Přijetí takových opatření však nesmí neutralizovat zásadu bezplatného přidělení emisníxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx 2003/87 brání nejen přímému stanovení ceny za přidělení emisních povolenek, ale také následnému výběru poplatku za přidělení uvedených povolenek."
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxek nepředstavuje poplatek (platbu) za přidělení povolenek, jehož zavedení je v rozporu s článkem 10 uvedené směrnice. Na rozdíl od španělského poplatxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxolenky, nikoliv až s jejím dalším uplatněním. Nejvyšší správní soud se proto rozhodl položit Soudnímu dvoru výše uvedenou předběžnou otázku (věc C-43xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xíjna 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES musí být vyklxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xřidělení emisních povolenek za úplatu, kterou stanoví čl. 10 směrnice 2003/87. S ohledem na desetiprocentní hranici pro přidělování povolenek za úplxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxázku musí posoudit v dané věci Nejvyšší správní soud, resp. je na něm, aby ověřil, zda o dani darovací, o kterou se v dané věci jedná, lze mít za to, že respekxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxem, podle něhož ustanovení zákona bylo v rozporu s ústavní garancí základního lidského práva nebo svobody, je nutno uplatnit zásadně ve všech probíhajxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxzet z toho, co zákonodárce v zákoně uvede, nikoli z toho, co snad uvést chtěl, ale do zákona nevtělil. Při aplikaci ustanovení nejasných, rozporných a mexxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x takovému závěru dospět."
Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 16.10.2013, č. j. 10 Af 616/2012-43:
"Za situace, kdy je právní norma jednoznačxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxanoveních, z povahy věci vyloučen."
Rozsudek NSS ze dne 31.3.2014, č. j. 2 Afs 49/2013-34:
"Správní orgán je povinen při ukládání sankce za porušenx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce
dotace
ve vztahu k čerpané částce prostředků státního rozpočtu, posoudit, v jaké fázi realizace smlouvy o dílo k těmto pochybením docházelo x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxe odvodu."
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21.2.2013, Žamberk (C-18/12
): "Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dnx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxichž cílem není účast ve sportovních soutěžích, lze považovat za provozování sportu ve smyslu tohoto ustanovení. Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxních aktivit, ale i jiné druhy zábavy či odpočinku, může představovat poskytování služeb úzce souvisejících s provozováním sportu. Předkládajícímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxci v původním řízení tomu tak v daném případě je." (Předběžnou otázku položil Soudnímu dvoru EU Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15.12.2011, č. j. x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxká je dotčena v původních řízeních, podle níž jsou společnosti se sídlem v prvním členském státě, které využívají pracovníky zaměstnané a dočasně přidxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxohu na daň z příjmů uvedených pracovníků a odvádět ji do rozpočtu prvního státu, kdežto společnosti se sídlem v prvním státě, které využívají služeb agexxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx013, č. j. 1 Afs 38/2012-53.).
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11.12.2014, Ryneš (C-212/13):
"Článek 3 odst. 2 druhá odrážka směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxo údajů musí být vykládán v tom smyslu, že provozování kamerového systému - při kterém je obrazový záznam zachycující osoby ukládán formou nekonečné smxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxa majitelů domu, přičemž takový systém zabírá též veřejné prostranství, nepředstavuje zpracování údajů pro výkon výlučně osobních či domácích činnoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx2-59.)
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Zásada procesní rovnosti znamená, že osoby zúčastněné na správě daní majx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxuaci. V daňovém řízení, popř. v rámci postupu při správě daní (např. při daňové kontrole) nemohou být některé osoby zvýhodňovány nebo naopak, co se týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxé moci, vystupuje ve vztahu k těmto osobám při správě daní vždy v postavení vrchnostenském, tedy v pozici mocensky nadřazeného subjektu. Zásada procesxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, ale na druhou stranu i povinností osob zúčastněných na správě daní (tj. daňového subjektu i třetích osob zúčastněných na správě daní) je vzájemná součxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyplývá z toho, že procesní práva dotčených osob mají význam pouze tehdy, pokud je dotčené osoby mohou efektivně realizovat. Na stranu druhou, pokud daxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xdresu svého pobytu, mění zmocněnce v jednotlivých fázích řízení, to vše bez racionálního opodstatnění, resp. tak činí pouze za účelem ztížení řízení (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a musí nést následky svého chování v podobě doměření daně.
Zásadu poučovací, která byla nově explicitně zakotvena, nelze chápat jako právo na autorxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt a poučit dotčené osoby takovým způsobem, aby nebyly poškozeny v důsledku neznalosti svých procesních práv, tzn. že správní orgán musí poučit dotčené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch je obsažen v rezoluci Výboru ministrů RE (77) 31.
Zásada vstřícnosti a slušnosti odpovídá tzv. klientskému přístupu. Tato zásada v ZSDP nebyla sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxce daně. Povinnost vyvarovat se nezdvořilostí však přitom zavazuje obě strany, tedy i osoby zúčastněné na správě daně. V případě nerespektování pravixxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxoba, lze proti ní podat stížnost podle § 261.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 29.1.2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/2006:
"Z principu rovnosti se xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxejně jako u dlužníka zaplacením daně - nelze shledat žádný důvod, který by byl způsobilý odůvodnit nerovnost v přístupu k daňovému dlužníku a ručiteli txxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxitek daňovým ručitelem proti rozhodnutí o daňové povinnosti v relaci k jeho osobě je věcně dosti omezen). Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že napadené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxplývá požadavek obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo jedny před drxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpektován není, neboť zákonodárce bez v ústavní rovině akceptovatelných důvodů výrazně znevýhodnil subjekty v postavení daňového ručitele."
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příjmů, zcela odvíjí od poměru příjmů a výdajů zjištěných u hlavního daňového subjektu, má spolupracující osoba stejná procesní práva a povinnosti jaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxcem daně při správném stanovení a vybrání daně svědčí daňovému subjektu v řízení kdykoli (§ 2 odst. x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx je takové právo v ustanovení zvláštní části zákona
expressis verbis
uvedeno. Právo klást svědkům otázky při jednání, jakož i ostatní práva součinnosxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx-61:
"Nejvyšší správní soud, s přihlédnutím ke všem okolnostem této konkrétní věci, vnímá jako účelovou snahu stěžovatele o ztížení, resp. znemožněxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxdním předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Právě ve smyslu tohoto záklxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx je vázán jen odvolacími důvody a může změnit rozhodnutí prvostupňového správce daně i v neprospěch odvolatele. Tomu však na druhé straně odpovídá právx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxe 11.10.2007, č. j. 5 Afs 155/2006-90:
"Zákon o správě daní poučovací povinnost správce daně modifikuje pro případ kvalifikovaného podání - daňového xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxstupovat dle ustanovení § 43, neboť podal-li žalobce přiznání na nesprávném tiskopise, nelze dospět k jinému závěru, než že vznikly pochybnosti o spráxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxí let."
Rozsudek NSS ze dne 14.10.2010, č. j. 5 As 1/2010-76:
"Poučovací povinnost správních orgánů v řízeních, která vedou, je obecně zaměřena na pxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xohl činit, aby dosáhl žádaného výsledku."
Rozsudek NSS ze dne 19.11.2009, č. j. 5 Afs 108/2008-48:
"Není možné srovnávat daňovou povinnost osoby mxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu povinností právnické osoby. Každá zákonná úprava vede k rozlišování, což implikuje, že se někoho negativně dotýká. Zákon o dani z příjmů rozlišuje zdxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xodmínky zdanění osob právnických. Daňové rozlišování u výše uvedených poplatníků lze akceptovat, neboť nepochybně existují rozdíly jak mezi závislxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxudek MěS v Praze ze dne 30.11.2007, č. j. 9 Ca 198/2005-47:
"Pokud správce daně při doměření daně z příjmů fyzických osob žalobci, účastníku sdružení zaxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xrováděné u druhého účastníka sdružení, aniž by žalobci umožnil realizaci jeho procesních práv (právo být vyrozuměn o pochybnostech, které správce daxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxjekt v dané věci považuje za
relevantní
), nerespektoval zásadu úzké součinnosti s daňovým subjektem zakotvenou v § 2 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o spxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxho senátu NSS ze dne 18.11.2014, č. j. 5 Afs 54/2012-33:
"Uplatnili-li manželé výpočet daně ze společného základu daně podle § 13a zákona č. 586/1992 Sbxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxen podle § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, prokazovat pouze skutečnosti rozhodné pro vlastní dílčí základ daně."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxého má každý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Průtahy v řízení neznamenají pouze excesivní stav, kdy dochází k nečinnosti spxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xřípadech nároku na vrácení nadměrného odpočtu) Za průtahy lze považovat neodůvodněnou a nepřiměřenou nečinnost v řízení, přičemž právě neodůvodněnxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věci. Délku řízení a její přiměřenosti (resp. nepřiměřenosti) nelze vyjádřit numericky, neboť je vždy podmíněna objektivně charakterem projednávaxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxání a procesní aktivity osob zúčastněných na řízení apod. Nelze tedy proto bez dalšího automaticky vycházet při posuzování věci a možných závěrů o nečixxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xprávce daně. Zásada bezprůtažnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xednat bez zbytečných průtahů se nepochybně vztahuje nejen na daňové řízení, ale i na postupy (§ 78 až 90), tedy řízení, která nekončí vydáním rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že správce daně je vázán tříletou prekluzivní lhůtou pro vyměření daně, neznamená, že může daňovou kontrolu provádět po celou tuto dobu. Tato zásada nxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého odvolání, vrácení přeplatku). Např. § 82 odst. 4 garantuje správci daně lhůtu 30 dnů pro vrácení zapůjčených dokladů; je i zde nutno brát v potaz důvxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvodně (tedy v případě, kdy neexistují nějaké zásadní důvody v podobě složitosti řízení apod.) neučinil v zahájeném daňovém řízení v přiměřené době žádxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zákoně explicitně stanovena, právo na spravedlivé vyřízení věci v přiměřené lhůtě, tedy respektování práva, aby jeho věc podle čl. 38 odst. 2 Listiny zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xharakterem projednávané věci a musí být vždy zkoumána ve světle konkrétních okolností případu, s přihlédnutím ke složitosti věci. Ministr financí vyxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xři vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní (viz pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, ze dne 1.9.2014 - blíže komentář k § 38). S účinnxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx představuje kompenzaci za průtah v postupu k odstranění pochybností, který správce daně vede s daňovým subjektem ve věci daňového přiznání, v němž je nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdměrných odpočtů. Jakkoli tedy není v daňovém řádu stanovena lhůta k ukončení postupu, pokud správce daně provádí postup k odstranění pochybností déxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xa řízení, které jsou vedeny na základě zákona ke splnění určitých povinností (např. § 57 až 59).
Pokud správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečnýxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - § 79, resp. § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xzn. ani osobám zúčastněným na řízení, tj. daňovému subjektu a třetím osobám, ale ani správci daně, nevznikaly zbytečné náklady. Správce daně je oprávnxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxjadřuje i princip subsidiarity
ingerence
veřejné správy do právních poměrů dotčených osob. Toto ustanovení správním orgánům
de facto
nepřímo ukláxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx, popř. z evidencí, do nichž má přístup. Výrazem zásady hospodárnosti je i např. možnost spojovat určité postupy či řízení. Takový postup však nesmí vésx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xprávní orgán po dobu více než 9 měsíců neučinil v řízení žádný úkon, jednoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxán veřejné moci nerespektuje při rozhodování vlastní interní předpisy o lhůtách pro vyřízení odvolání, nutno takový postup hodnotit jako porušení prxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx hlediskem při posuzování průtahů v řízení je skutečnost, zda jsou průtahy způsobeny pouze státní mocí (soudem), nebo jsou zapříčiněny i samotným jednxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxu rozlišovány důvody zapříčiněné postupem státu na jedné straně a postupem účastníků řízení na straně druhé."
Nález Ústavního soudu ze dne 22.1.20xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xyla projednána v přiměřené lhůtě. Kritérium "přiměřené lhůty" je subjektivním pojmem, který se může lišit podle povahy každého individuálního přípaxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxula od nařízení výkonu rozhodnutí, aniž by soud učinil jakýkoli další úkon, se nepochybně z rámce "přiměřenosti" již vymyká. Je věcí státu, aby zajistix xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxnovením zákona o správě daní a poplatků vyloučeno, z logiky věci a především se zřetelem k již uvedené zásadě daňového řízení je však takovéto řízení a roxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx však umožňuje postup odvolacího orgánu buď podle odstavce 3, nebo podle odstavců 5 a 6 uvedeného zákona, nikoli však jedním rozhodnutím současně rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
"Ze základních zásad daňového řízení plyne, že správce daně musí při daňové kontrole postupovat účelně a tak, aby daňovou kontrolu skončil v přiměřenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xobě následovat v přiměřených časových intervalech."
Rozsudek NSS ze dne 4.10.2012, č. j. 9 Afs 69/2011- 46:
"Dle § 4 odst. 2 zákona o mezinárodní pomxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxjů, které mohl v daném případě využít, aniž by tím bylo ohroženo dosažení žádoucího výsledku; o informaci prostřednictvím mezinárodního dožádání je mxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxvinen (viz § 7 odst. 1 d. ř.) při vypořádání uplatněného nároku postupovat bez zbytečných průtahů. To samozřejmě neznamená, že nemá k dispozici nástrojx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx splněny zákonem stanovené podmínky. Vnitrostátní právní úprava vracení nadměrného odpočtu zásadně nestanovuje striktní časové omezení pro takové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá začne běžet od vyměření nadměrného odpočtu (§ 105 odst. 5 zákona o DPH)."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Hodnocxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xodnota zákonnosti a posléze hodnota pravdivosti (věrohodnosti). Při hodnocení důkazů z hlediska jejich závažnosti (důležitosti) správce daně určuxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxotřebitelné). Důkazy, které jsou pro rozhodnutí bezvýznamné, se dále nezabývá. Při hodnocení důkazů po stránce jejich zákonnosti zkoumá správce danxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxkány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, správce daně nepřihlédne. Hodnocením důkazů z hlediska jejich pravdivosti pak správce daně dochxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvdivosti) důkazu a nutné kvantity, nikoli závažnosti či zákonnosti důkazů. Správce daně nemusí provést všechny důkazy navrhované daňovým subjektemx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodné skutečnosti vůbec prokázány. V opačném případě je správce daně povinen navrhované důkazy provést, neboť vychází-li ze závěru, že daňový subxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxdem odmítnout provedení důkazu s tím, že od něho nelze očekávat prokázání tvrzených skutečností, neboť by takto v podstatě hodnotil důkaz, aniž by ho vůxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zavazuje správní orgán, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti, případně aby odůvodnil, proč se od své dosavadní praxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxm (a též zákazu diskriminace). Zásadu legitimního očekávání narušuje nejednotná správní praxe. Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích opakovaně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jež by měla být měněna jen v odůvodněných případech, tzn. tehdy, jsou-li důvody ke změně postoje legitimní. Tato zásada ve vztahu k vydávaným správním axxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí či v případech změny skutečností v dosud ustálené praxi (srovn. § 102 odst. 2 contr. § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků ve znění do 31.12.2009)x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xybrat daň tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy, daňový řád upřednostňuje hledisko správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2). Dochází tím k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xodpovědnost za zjištěný skutkový stav téměř výlučně spočívala na daňovém subjektu) se prosazuje zásada materiální pravdy (neformálnosti). Zásada mxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Správce daně musí dbát především toho, aby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné výši. Rozsah této zásady vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xraxi se bude jednat o případy, kdy se daňový subjekt snaží skrýt daňově
relevantní
právní úkon za jiný, aby dosáhl vyměření daně v jiné výši, či aby se daňxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxpad na daňovou povinnost. Nově je výslovně v případě zastřených právních úkonů stanoveno důkazní břemeno správci daně [§ 92 odst. 5 písm. d)]. Uplatněnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xásada materiální pravdy však není absolutní. Uplatňuje se v kontextu s ostatními zásadami (zejm. zásadou součinnosti, hospodárnosti) a s přihlédnutxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xy mělo být vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2005, sp. zn. II. ÚS xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxým komponentem je nejen předvídatelnost práva, nýbrž i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenýmx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ochrany důvěry občanů v právo. Tento postup zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. Jestliže tedy někdo jxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxgorie (tj. na ty, o jejichž nárocích bylo rozhodnuto do rozdělení společného státu, a na ty, o jejichž nárocích, uplatněných do 31.12.1992, bylo rozhodxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na výběr daní je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, tedy i právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jehož nedostatky nebyly soudy, které se ztotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraveny, přičemž se jednalo o závažné porušení zásad daňovxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnů státní správy sociálního zabezpečení, kontinuálně existující až do počátku roku 2004, tedy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšníci, kteří neměli v České republice trvalý pobyt a byli činní v České republice pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 2003 [s odkazem na ust. § 5 písm. b) citovaného zákona]. V okamžiku, kdy Nejvyšší správní soud odmítl důvod změny praxe orgánů sociálního zabezpečení, sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxávněná očekávání adresátů v trvající existenci jejich práv a povinností, za právního stavu existujícího v nezměněné podobě až do 31. prosince 2003. Jax xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxak poté, co jako nesprávný odpadl argument použitím článku 10 Ústavy v novém znění, nemohla být změna praxe orgánů správy sociálního zabezpečení ničíx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx post
de facto
justifikoval, dopustil se sám libovůle mající rozměry protiústavní."
Nález Ústavního soudu ze dne 15.1.2008 sp. zn. I. ÚS 629/06:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Představuje však závažný zásah do právní jistoty a intenzitu tohoto zásahu je nutno posuzovat vždy ve světle individuální situace.
Legitimita
změny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů. To platí zejména se zřetelem na ustálenost, jednotnost, dlouhodobost a určitost správní praxe, na význam daného výkladu práva pro adresáty právní xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xohou objektivně přispívat k poznání správného výkladu práva (a tedy k poznání práva v materiálním smyslu). V každém případě ovšem platí, že změna dlouhxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxěřujících k dosažení určité právem chráněné hodnoty. V žádném případě se však nesmí dít svévolně."
Rozsudek NSS ze dne 28.7.2008, č. j. 5 Afs 5/2008-xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxivých důkazních prostředků, neznamená to však, že by závěry správce daně o skutkové stránce věci mohly být výsledkem libovůle. Naopak takové závěry muxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxných důkazů jednotlivě a zároveň budou veškeré tyto důkazy posouzeny v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdů. Ani poslední věta § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle níž provedené důkazní řízení osvědčí, které z předložených důkaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x přihlížel pouze k některým, které si sám zvolí."
Rozsudek NSS ze dne 14.5.2008, č. j. 2 Afs 111/2007-75:
"Je zcela v pravomoci správce daně posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxtně posoudit, a tedy i vyloučit ze svého rozhodování. To vše pochopitelně pouze za situace, že takovou svoji úvahu odůvodní. Rovněž tak je povinen uvéstx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 14.6.2007, č. j. 5 Afs 104/2006-73:
"Zásada volného hodnocení důkazů mimo jiné znamená, že jednotlivým důkazům je přisuzována urxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovahu nezvratného důkazu (přitom nehodnotil ostatní důkazní prostředky a další skutečnosti, které v daňovém řízení vyplynuly a které byly obsaženy vx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxatelné pro nedostatek odůvodnění."
Rozsudek NSS ze dne 28.04.2005, č. j. 2 Ans 1/2005-57:
"Vytvořila-li se na základě pokynu Ministerstva financx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxě závazná."
Rozsudek NSS ze dne 23.8.2007, č. j. 7 Afs 45/2007-251:
"Není v rozporu se zákonem, pokud za situace, kdy obecně závazný právní předpis vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxho souladnosti s vnitřním předpisem vydaným Generálním ředitelem Generálního ředitelství cel (Pracovní postup při manipulaci se vzorky zboží k zajixxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxo interní předpis upravuje postup, který jinak není regulován obecně závazným pravidlem chování a založil správní praxi při manipulaci se vzorky zbožxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxup by byl libovůlí, která je v právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) nepřípustná."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo atributu ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces je v právu jednoduchém § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004. Přestože zákon ČNR č. 337/1992 Sxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x 177 odst. 1 správního řádu z roku 2004."
Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 31.3.2006, č. j. 31 Ca 134/2005-27:
"Jednou ze základních zásad daňovéhx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx daňové a účetní doklady, příp. jiné listiny, mohou být dostatečným důkazem jenom tam, kde není pochyb o tom, že služba (nebo jiné plnění) byla poskytnutx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx"
Rozsudek NSS ze dne 13.5.2010, č. j. 1 Afs 11/2010-94:
"Výjimečná aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, poxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Institut dissimulace a obecnou zásadu zákazu zneužití práva nelze v daňovém řízení směšovat. Pokud smluvní strany předstírají darovací smlouvu, ač jx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxé účely v úvahu skutečný obsah tohoto úkonu, tedy platba školného (§ 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)."
Rozsudek NSS ze dne 27xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxem je - i přes formální dodržení podmínek vyplývajících ze zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty - pouze získání nadměrného odpočtu (§ 19 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxňového práva a pro daňové účely k němu nelze přihlížet."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 3.4.2007, č. j. 1 Afs 73/2004-89:
"O zakrývání (dissxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvní úkon, ač jej nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, popř. jím zastírají jinou právní skutečnost; zkoumání poměru xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt úvahy, které je k takovému závěru vedly, včetně označení a zhodnocení důkazů, o které svá zjištění opírají. Ustanovení § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/199x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxk však z důvodu obcházení zákona."
Rozsudek NSS ze dne 10.11.2005, č. j. 1 Afs 107/2004-48:
"Založí-li osoby, mezi nimiž existují úzké příbuzenské xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nutno s ohledem na okolnosti případu vždy zvážit, zda odečtení hodnoty takového daru od základu daně podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o danícx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxe nečinil své právní úkony naoko (nepředstíral je) a nesnažil se jimi zastřít právní úkony jiné, ale svými úkony práva zneužil."
Rozsudek NSS ze dne 2xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), leží důkazní břemeno ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c) téhož zákona na správci daně."
Rozsudex xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxeriálu, ale bez dodávky prací spočívajících v komplexním stanovení krevního obrazu a jiných vyšetření, nejednalo se o poskytnutí služby, ale toliko o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xiných analýz, tedy k deklarované službě, nedošlo ani dojít nemohlo (§ 16 odst. 4 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nelze se přitom dovxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx"
Rozsudek KS v Plzni ze dne 27.9.2005, č. j. 30 Ca 101/2003-50:
"Dohodnou-li se účastníci sdružení v souvislosti s jeho rozpuštěním na tom, že jeden x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xouladu s § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, posoudí-li tento právní úkon podle skutečného obsahu jako postoupení pohledávkx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xlenském státě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxdané hodnoty. (...) Důkazní břemeno daňového subjektu není bezbřehé (§ 92 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx aktivitách počínat neopatrně, neboť by pak nebyl schopen prokázat dobrou víru, resp. musí přijmout "všechna opatření, která po něm mohou být rozumně pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinen brát výše uvedené principy na zřetel. Důkazní břemeno daňového subjektu, tj. přijetí "všech" opatření, tak může být státem vynucováno pouze s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x Afs 73/2011-167:
"Sdělí-li dožádaný stát výsledek šetření podle směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských státx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxté informace, je důkazní hodnota takové informace dle českého práva omezená, byť nikoliv nulová. Svůj význam může mít jen v celkovém důkazním kontextux x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxfické zásady pro správu daní. Jejich stanovení je nezbytným předpokladem pro motivaci k dobrovolnému plnění daňových povinností. Důvodem neveřejnoxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxe o příjmech a výdajích, vlastnictví nemovitostí, o motorových vozidlech, dědictví, darech atd. Důvodem ke strohé mlčenlivosti o informacích získanxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xvlivnit výši daně. Má-li daňový subjekt na rozdíl od obviněného v trestním právu, kde důkazní břemeno nese stát, tuto povinnost, musí mít garantováno, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbjektů proti zneužití poskytnutých informací nepovolanými osobami. Povinností mlčenlivosti jsou vázány úřední osoby a osoby zúčastněné na správě dxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxlatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní. Daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxvě daní, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxdnání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo jiné osobě anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit někomx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi je kvalifikováno jako přestupek, za který lze osobě, která se takového jednání dopustila, uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 246). Průlomy do povinnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xrvání povinností osob zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny. Tato zásada vyhledávací (oficiality) je koxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxň ve správné výši) lze z § 78 dovodit povinnost správce daně, aby vyhledával důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťoval plnění jejich povinností xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxla mezi zásady, které je třeba při správě daní respektovat, stanovena zásada shromažďování údajů. Správce daně však nemůže při shromažďování údajů poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxikatura:
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2005, č. j. 4 Afs 17/2004-100:
"Institut řádného soudního přezkumu správních rozhodnutí předpokládá, že soud xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., které připouští poskytovat informace získané v daňovém řízení odvolacímu orgánu nxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxno vykládat tak, že opravným prostředkem v daňové věci je i správní žaloba."
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I
SPRÁVCE DANĚ A OSOxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxmezen správní orgán ve správním řádu (§ 1 odst. 1 správního řádu). Postavení správce daně však mohou mít vedle standardních územních finančních orgánůx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxí podle zákona upravujícího správu daní. Nemusí se přitom jednat výlučně o orgány správní, ale postavení správce daně mohou mít rovněž např. soudy v rámxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého v trestním řízení (§ 343 odst. 3 trestního řádu).
Podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, od 1.1.2013 vykonávají orgány Fxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxno za daň ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) daňového řádu, se postupuje podle daňového řádu. Správcem centrálního registru smluv je Specializovaný finanční xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xaní. Není vyloučeno, aby stejný správní úřad měl postavení správce daně a nezávisle na tom postavení správního orgánu. Speciálním případem je tzv. dělxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxávce daně účastní občanského soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daně nebo vystupuje jako žalovaný v řízení před správními soudy. Pro txxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí občanského soudního řízení a k účasti na tomto řízení za předpokladu, že jde o řízení související se správou daní (typickým řízením, kterého se správcx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx x 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět obecní úřad pouze tehdy, pokud se jedná o daň (ve smyslu legislativní zkratky § x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxmu platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně příslušný, a tento jej až po uplynutí lhůty k podání odvolání zaslal vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutím soudu, pokuta uhrazená na jeho základě se stala od počátku daňovým přeplatkem, který musí Úřad pokutovanému soutěžiteli postupem podle § 22 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxků, vrátit spolu s případným úrokem. Zaviněným přeplatkem je přeplatek na platební povinnosti vzniklý (uhrazený ve prospěch veřejného rozpočtu) v důxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 5.6.2012, sp. zn. 22 Co 618/2012:
"Ačkoli je správcem daně - vykonavatelem správy a vymáháxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvněž svědčí aktivní věcná legitimace k výkonu rozhodnutí při vymáhání nedoplatků na místních poplatcích za komunální odpad."
Pravomox xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o Finanční správě České republiky (viz též § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky). Působnost lze obecně vymezit jako právně určený oxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně chápat jako souhrn oprávnění, kterými je správce daně vybaven a souhrn povinností, které jsou mu uloženy k zabezpečení výkonu svěřené věcné působxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxti (peněžité i nepeněžité povahy) nebo jsou přiznávána práva, resp. poskytováno určité dobrodiní státu (např. posečkání daně, prominutí úroku
etc.
)x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxidané hodnoty. Podle odst. 6 cit ustanovení správce daně je povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce: a) je nespoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxera. Pokud takový obchod s "nedůvěryhodným plátcem" uskuteční, musí si být vědomy rizika možných nepříznivých daňových dopadů (zejm. např. nepřiznáxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxiz též kom. k § 171).
Úřední osoby
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Úřední osoba je zaměstnanec správce daně, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xád na rozdíl od správního řádu neodlišuje úřední osobu a pověřenou úřední osobu (§ 14 správního řádu). O tom, kdo je oprávněnou úřední osobou (tj. opráxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xízení (vedle daňového subjektu a třetích osob). Jsou povinny se prokazovat služebním průkazem, pokud tak stanoví zákon, nebo jiným způsobem (např. obxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxnizačním útvaru správce daně je zařazena. Tyto informace mají význam pro posouzení možné podjatosti konkrétní úřední osoby (§ 77), a to v řízení nejen pxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxlela tak, aby bylo možné pro případné vyvození odpovědnosti tuto osobu identifikovat. Osobě zúčastněné na správě daní je rovněž umožněno, aby vždy, kdxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnosti proti chování jednotlivých úředních osob (§ 261).
Úřední osoba má ve smyslu trestního zákona postavení veřejného činitele. Za úřední osobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 30.3.2000, sp. zn. III. ÚS 371/99:
"Legální definice veřejného činitele uvedená v § 89 odst. 9 tr. zákx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxu nebo příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, podílející se na plnění úkolů společnosti a státu a používající přitom pravomoci, která mu bxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Daňový xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx společnosti a státu. Zároveň sám přímou pravomoc rozhodovat o právech daňových subjektů nemá, i když se řada jeho oprávnění, svěřených mu mimotrestníxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxi s pojmem pravomoci spojena fáze druhá a třetí, potom i věcná příprava takového rozhodnutí, bez níž by nemohlo být přijato, musí pod pojem pravomoc rovnxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebylo. Kvalifikovaná příprava rozhodnutí, učiněného správcem daně, je svěřena daňovému kontrolorovi, jenž za ni nese nemalý díl odpovědnosti, ktexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxestního práva hmotného jakožto veřejného činitele."
Rozsudek NSS ze dne 29.6.2006, č. j. 2 Afs 143/2004-105:
"Pokud pracovník finančního úřadu kxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá se o porušení zásady dvojinstančnosti daňového řízení. Tím dochází k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které může mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Místní příslušnost správního orgánu je obecně určována vztahem správního orgánu k rozhodované věci z hledixxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxčení této příslušnosti (místo podnikání, místo pobytu, místo, kde se nachází nemovitost, apod. (naproti tomu věcná příslušnost se odvíjí od příslušnx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkých daňových povinností místní příslušnost odchylně od tradičního principu umístění daňového subjektu. S účinností od 1. 1 2013 došlo k vytvoření Fixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxganizaci orgánů daňové správy na regionální a lokální úrovni v podobě transformace současných 8 FŘ na Odvolací finanční ředitelství (OFŘ), 14 finančnxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxobnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Specializovaný finanční úřad vykonává působnxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiné postupy podle tohoto zákona (viz též kom. k § 58). Ve vztahu k SFÚ stanoví ustanovení § 12a zákona o Finanční správě České republiky zvláštní pravidxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtupně, k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx bydliště nebo sídlo žalobce; podle § 7 odst. 2 soudního řádu správního totiž platí, pokud nestanoví tento nebo zvláštní zákon jinak, že je k řízení místxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xomáhá ochrany.
Dojde-li ke změně území vyšších územních samosprávných celků, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxinnosti prvního dne kalendářního roku. Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídlech finančních úřadů, jsou stanovena v příloze vyhlášky č. 48/2xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky. Územní pracoviště, která se nacházejí v sídlech finančních úřadů, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xdresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxčan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x) adresa místa trvalého pobytu občana ČR, 2) adresa hlášeného místa pobytu cizince, 3) nelze-li takto místní příslušnost určit, místo na území ČR, kde sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), a to bez ohledu na to, kde fakticky právnická osoba činnost provozuje a kde skutxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxe o právnických osobách se zapisují do různých veřejných rejstříků, které vedou soudy nebo jiné orgány veřejné moci. Třebaže občanský zákoník upravuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Z toho důvodu se tato úprava přenechává zvláštním zákonům. Proto § 120 občanského zákoníku stanoví jen nejužší okruh skutečností, které mají být o práxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xdaje (§§ 8 až 10 zákona o veřejných rejstřících); formální publicita zajišťuje přístupnost veřejných rejstříků pro každého (§§ 3 až 7 cit. zákona).
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společnosxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné správy, je veden v elektronické podobě u příslušného rejstříkového soudu. Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy. Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxedně neověřený. Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.
Ministerstvx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xejstříku jsou tyto osoby zapsány, zahrnující a) jméno, b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zánikux xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxl nebo předmět činnosti, f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárnxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xe-li členem právnické osoby, h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby, i)
status
veřejné prospěšnosti, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxíku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje a obsah listin, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí oxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí účinnost.
Správci daně je uložena v § 80 zákona č. 304/2013 Sb. povinnost upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným úxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxšen zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zatímco daň dědická a daň darovací byla subsumována do zákona o daních z příjmů (§ 4a, § 1xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xěcí bylo upraveno v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ze dne 9. října 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí.
S účinností od 1.1.2014 se od daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xajetku, který
1.
byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2.
zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxěřeným v České republice,
2.
příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3.
jinou osobou, jíž příslušely diplxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxkud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e)
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,
f)
ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického prxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxužstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na jeho pořízení členským vkladem,
h)
z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komorux xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nabývá,
1.
je nájemcem této jednotky,
2.
je členem této právnické osoby a
3.
podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžníx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxjícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu toxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k)
na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxcího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.
Podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů jsou nově zařazeny mezx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xřímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manželx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3.
obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšix xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxdech jsou příjmy nabyté bezúplatně zahrnovány do dílčího základu daně z příjmu podle § 10.
U právnických osob se uplatní § 19b zákona o daních z příjmůx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxtření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je poplatníkem této daně: a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnického práva k nemovité věci v ostatních případech. Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a)
pozemkem, stavbou, částí inženýrské sxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
c)
spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnickxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxípadě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl.
Podle § xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo pozemek zatížený právem stavby. Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického právx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxlatníka.
Zvláštní místní příslušnost je v daňovém řádu stanovena pro případ přechodu daňové povinnosti na dědice (§ 239a). Pokud je dědiců více, pxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávce daně, který byl příslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti; není tedy rozhodné mísxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxt. 5 se místní příslušnost správce daně, na něhož přechází správa placení peněžitého plnění, řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxbnosti je umístěna.
Podle ust. § 93a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se místní příslušnost správce daně u skupiny řídí místem sídla, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Pro osobu povinnou k dani, která je plátcem podle § 6d (tj. osoba povinná k dani, která je členem sxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxně příslušným správcem daně finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny.
Nelze-li určit místní příslušnost finančního úxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxtrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, provádí finanční úřad v obvoxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí. Podle § 105 odst. 2 písm. a) je rozhodnutí nicotné tehdy, nebyl-li správce daně k jeho vydání vůbec věcně příslušný, nikoli však byl-li místně xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxjekt. Správu daní, a to nikoli již pouze nezbytné úkony, vykonává dosud příslušný správce daně. Související úprava je obsažena v § 131 (rozhodnutí o rexxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxjektu, nebo z moci úřední stanoví rozhodnutím datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze oxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxný správce daně daňovému subjektu nové rozhodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané původním správcem daně. Registrace k xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxě založena na principu registrace daňového subjektu k jednotlivé dani, resp. druhu daně, nikoli na registraci k místně příslušnému správci daně).
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí (§ 111 odst. 5), v souvislosti s obnovou řízení (§ 119 odst. 5) a přezkumem (§ 122 odst. 4) nebo u daňové
exekuce
prodejem movitých věcí či nemovitostí (§ xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxjsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xzemním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště pro Prahu 7.
V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenskéx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází (viz kom. k § 20, a § 125; též Informace xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 27.9.2006, č. j. 7 Afs 151/2005-90:
"Dojde-li u daňového subjektu v souvislosti se změnou jeho sídla ke změně místní příslušnosti správce daně, mxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí beze zbytku aplikovat postup podle § 33 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění účinném do 30.4.2004, a zda v odvolacím řízení může ve smyslu § 50 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxučinil, je správnost jeho závěru, že v daném případě výzvu podle § 48 odst. 6 citovaného zákona vydal místně nepříslušný správce daně, nepřezkoumatelxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxním některých úkonů v rámci správy daní v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb. je nepochybně závažným zásahem finančního ředitelstxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx3, č. j. Nad 44/2013-40:
"Specializovaný finanční úřad je zvláštním finančním úřadem prvního stupně příslušným pro vybrané subjekty [§ 11 odst. 1 ve xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xásahu do jejích práv (srov. § 7 odst. 2 s. ř. s.), je evidentní, že Krajský soud v Ústí nad Labem přehlédl ustanovení § 12a zákona č. 456/2011 Sb., jež je právx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Uvedené ustanovení zakotvuje jednak obecnou zásadu přednosti, připouští však odlišný pxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxence
) v téže věci. Zahájení řízení u některého ze správců daně brání tomu, xxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Obecně platí, že správní orgány mohou vykonávat svou působnost jen v územním obvodu, který jim pro výkon půsxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxstup nepřipouští. Nově zde zákon umožňuje, aby správce daně mohl provádět úkony ve vztahu k jemu místně příslušným daňovým subjektům i mimo svůj obvod úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxést potřebný úkon i mimo obvod své územní působnosti. Této možnosti bude správce daně využívat především ve velkých městech a v případech, kdy využití ixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm podle § 17, vždy přitom bude záležet na vhodnosti využití toho kterého postupu, a to s ohledem na respektování základních zásad správy daní, zejména záxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxní tak dopadá i na postupy, jako je místní šetření, vyhledávací činnost nebo daňová kontrola.
Místní šetření, a to i bez dožádání, může provádět i mísxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx změny místní příslušnosti je třeba učinit nezbytné úkony k tomu, aby nedošlo při správě daní k nežádoucím negativním dopadům. Zpravidla správce daně zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxkladě informací z veřejného rejstříku. Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Veřejný rejxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xeřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě), do sbírky listin bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Z veřejného rejstříku se vydáxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxkona č. 304/2013 Sb. povinnost upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost při jeho čxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xást spisu a vyrozumět o tom daňový subjekt. Správu daní, a to nikoli již pouze nezbytné úkony, vykonává dosud příslušný správce daně. Související úpravx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně na základě žádosti daňového subjektu, nebo z moci úřední stanoví rozhodnutím datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce danxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxnností k tomuto dni vydá nově příslušný správce daně daňovému subjektu nové rozhodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnosti.
Speciální pravidla místní příslušnosti se pak uplatní u daňové kontroly podle § 87 odst. 1; dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místnx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxlu dokončil správce daně, který ji dosud prováděl a je s předmětnou věcí nejlépe seznámen. Výjimka se vztahuje pouze na dokončení daňové kontroly. Pokux xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxvidla, že daňovou kontrolu vždy musí provádět správce daně místně příslušný. Bude proto v prvé řadě na rozhodnutí původně místně příslušného správce dxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jenž je nově příslušný, nesouhlasí s tím, aby daňovou kontrolu dokončoval správce daně dříve příslušný. V takovém případě bude namístě přiměřeně použxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxost se jedná.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2013, č. j. 2 Aps 3/2012-33:
"Oprávnění správce daně dokončit daňovou kontrole poté, co došlx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxvedou k takovému postupu, budou především zájem na rychlosti a hospodárnosti řízení. (...) Správce daně, který využije oprávnění dokončit daňovou koxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx respektovat zásadu hospodárnosti (§ 7 odst. 2 citovaného zákona), tj. postupovat tak, aby mu nevznikaly zbytečné náklady, a v souladu se zásadou přimxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxávy daní (§ 1 odst. 2 citovaného zákona). O nezákonný zásah vůči daňovému subjektu by mohlo jít v případě, pokud by správce daně tyto zásady nerespektovxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxho osobní účasti na prováděných úkonech."
Rozsudek NSS ze dne 29.5.2014, č. j. 5 Afs 43/2014-35:
"Právní úprava nespojuje pravomoc k provedení (doxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxě příslušnému správci daně. Účinky tohoto postoupení nastávají ve vztahu ke kontrolovanému daňovému subjektu podle § 16 odst. 1 daňového řádu okamžixxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxdu, který vede řízení, jehož je účastníkem původně místně příslušný správce daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnosti sprxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxaného v řízení před soudem podstatné, kdy bylo toto postoupení soudu oznámeno."
Dožádání
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Kxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx správě daní oprávněn i místně nepříslušný správce daně. Dožádáním na rozdíl od
delegace
nedochází ke změně místní příslušnosti. Institut dožádání uxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. provedení
exekuce
nebo její části). Dožádání je instrument, který je uplatnitelný výlučně z moci úřední; lze jej učinit jak x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrnosti a rychlosti správy daní. Jako problematické se může jevit, jaký časový prostor má dožádaný správce daně k dispozici pro vyřízení dožádání. Dožáxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xobě, dožádaný orgán by měl toto respektovat. O případných sporech vzniklých při dožádání rozhoduje instančně vyšší správce daně.
Jak již bylo uvedxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxt na paměti, že daňová kontrola není řízením, které by bylo ukončeno rozhodnutím (platebním výměrem), ale postupem, který končí podpisem zprávy o kontxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxávněn k vydání platebního výměru. Dožádat k provedení úkonů lze vždy pouze věcně příslušného správce daně, a to pouze téhož nebo nižšího stupně. Dožádaxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvolně (např. tímto způsobem řešit nedostatek v personálním vybavení) a správce daně vždy musí respektovat základní zásady správy daní. Lze jej využít xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxhl provést vůbec. Dožádání o provedení úkonu nelze zaměňovat s doručováním písemností podle § 17. Doručovat písemnosti je možné pouze způsoby, které zxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxávce daně může požádat o provedení úkonů v daňovém řízení (postupu) i zahraničního správce daně, a to v rámci spolupráce na mezinárodní úrovni (Směrnicx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxahujících se ke správě daní, pokud vlastní zdroje informací již byly vyčerpány nebo by jejich získání ohrozilo cíl správy daní, odstranit nejasnosti čx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtátu. Směrnice se vztahuje v zásadě na veškeré daně, s výjimkou daně s přidané hodnoty, spotřebních daní a cel, pro které platí jiné právní předpisy Evroxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxuvní povahy. Na daň z přidané hodnoty se vztahuje např. nařízení Rady č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtřebních daní, nařízení Rady č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojíxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnství o zdanění energetických produktů a elektřiny, resp. nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a směrnice č. 2008xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných celků pro oblast místních poplatků. Implementace xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zákonem ze dne 2.5.2013, č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů; uvedený zákon představuje oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona poskytuje nebo přijímá ve formě výměny informací na žádost, automatické výměny informací, výměny informací z vlastního podnětu, doručování pxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní. Při provádění mezinárodní spolupxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxodkladně informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu a působnost kontaktního orgánu; tuto inforxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx které zajišťuje komunikaci s kontaktními místy jiného státu, a vede seznam kontaktních orgánů a tento seznam zveřejňuje na svých internetových stránxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad pro Ústecký kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Finanční úřad pro Liberecký kraj, Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Finanční úřad pro Jihočexxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxčují mezinárodní spolupráci podle § 9 (výměna informací na žádost) a § 14 (výměna informací z vlastního podnětu) zákona o mezinárodní spolupráci ve vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnímu kontaktnímu orgánu; uvědomí ústřední kontaktní orgán o žádosti odeslané přímo kontaktnímu místu jiného státu nebo o žádosti obdržené přímo od koxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe provádí správce daně určený kontaktním místem. Správce daně může žádat o mezinárodní spolupráci pouze prostřednictvím kontaktního místa, kterému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxjemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech, mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo zdaňování příjmu úroxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxpšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování, obecně známé jako Forexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xutomatické výměny informací. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvoření společné formy pro automatickou výměnu informací s mnoha státy. V rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxru, umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke zlepšení výběru daní. Zákonnou normou pro provxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xtanoví povinnosti finančním institucím i pravomoci orgánů Finanční správy České republiky, obsahuje pouze nezbytná ustanovení a v mnoha případech sx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xyto účely je Specializovaný finanční úřad. (viz též kom. k § 58)
Již dne 25. ledna 1988 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o vzájemné správnx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky byla Úmluva podepsána v Kapském Městě dne 26. října 2012. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxla vyhlášena dne 27. ledna 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv č. 2/2014. Z pohledu právního řádu České republiky představuje tzv. prezidentskou mezinxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, či později. Tam, kde zdaňovací období neexistuje, vztahuje se Úmluva na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2015 včetně. Úmluva poskytuje správcx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxvýhodnější. Jak vyplývá z čl. 27 odst. 2 Úmluvy, platná evropská právní úprava je nadřazena použití Úmluvy, pokud Úmluva neumožňuje širší spolupráci xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxents" a kliknutím na "Chart of Signatures and Ratifications". Česká republika ratifikovala Úmluvu ve znění Protokolu, kterým se mění Úmluva o vzájemxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xrávnických osob; odvod z loterií a jiných podobných her; pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxých paliv, daň z elektřiny; silniční daň. Česká republika učinila při ukládání ratifikační listiny k Úmluvě ve znění Protokolu k čl. 22 odst. 2 interprexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu informace poskytnuté na základě Úmluvy ve znění Protokolu využít jako důkaz v trestním řízení, nýbrž že informace obdržené dožadujícím státem xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xtátu nebo jiné orgány dožádaného státu k tomu příslušné podle zákonů dožádaného státu vysloví souhlas v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvamx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xplnění zákonných podmínek může vůči daňovému subjektu konat úkony daňového řízení i místně nepříslušný správce daně. Tedy, okolnost provedení daňovx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxných podmínek."
Rozsudek NSS ze dne 26.2.2010, č. j. 5 Afs 71/2009-48:
"Žádost o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxt důkazy, které správce daně nemůže získat vlastní činností v rámci výkonu svých pravomocí, ale pouze za součinnosti s daňovým orgánem jiného státu. Spxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správce daně o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, podaná zákonem stanoveným způsobem přísxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o správě daní a poplatků, pokud tento úkon byl učiněn a pokud s ním byl daňový subjekt seznámen před uplynutím lhůty pro vyměření daně."
Rozsudek Kraxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje možnosti postupovat podle § 29 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a svědka nevyslechne, jedná se o podstatné porušení ustanovenx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xe dne 30.11.2005, č. j. 9 Ca 40/2003-117:
"Pověření xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx. je nepochybně závažným zásahem finančního ředitelství do standardního průběhu daňového řízení; je tedy v zásadě vyloučeno, aby takové pověření byxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxatí do 30.6.2005 vyvrátit, nemohl tak činit bez dalšího toliko na základě informace obsažené v přípise Ministerstva financí, aniž by byl současně poskxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx registrace není rovněž splněna základní podmínka pro osvobození od daně dle § 64, tj. zboží nebylo dodáno osobě registrované k dani v jiném členském stáxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx bylo lze možno tuto informaci považovat svým způsobem za právní závěr, který z poskytnutých informací britské správy činí sám nejvýše nadřízený správxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxí."
Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.10.2013, ve věci C-276/12:
"1) Unijní právo, tak jak vyplývá zejména ze směrnice Rady 77/799/EHS3) ze dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xne 20.11.2006, a ze základního práva být vyslechnut, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňovému subjektu členského státu nepřiznává ani právo být infxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxiznání k dani z příjmů, ani právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu, ani právo účastnit se výslechů svědků prováxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnout správnost informace poskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace."
Soudní dvůr vx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, a že tedy byla přijata za účelem úpravy spolupráce daňových orgánů členských států s odkazem na rozxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zejména vlastní procesní pravidla. Směrnice 77/799/EHS koordinuje předávání informací mezi příslušnými orgány, přičemž členským státům stanoví uxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh států povinnost konzultovat postup s daňovým subjektem. Soudní dvůr dále upozornil, že pokud správní orgán zamýšlí přijmout akt proti určité osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxýšlí založit své rozhodnutí. Tato povinnost přísluší správním orgánům členských států při přijímání rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xprávce daně požádat o pomoc příslušný orgán jiného členského státu a rozhodnutí posledně uvedeného orgánu provést výslech svědků ve snaze vyhovět tétx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xěhem níž jsou shromažďovány informace a do níž spadá žádost jedné daňové správy o informace adresovaná jiné daňové správě, od fáze kontradiktorní mezi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmace, není povinna o tom vyrozumět daňový subjekt a opatřit si jeho stanovisko. Totéž platí pro odpověď dožádané daňové správy a pro šetření, které přexxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx šetření tím, že daňový subjekt zapojí do různých etap shromažďování informací, zejména do výslechu svědků. Ke třetí otázce uvedl Soudní dvůr, že směrnxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxformace. Za těchto podmínek mohou být příslušná pravidla upravena pouze ve vnitrostátních právních řádech. Daňový subjekt může zpochybnit informacxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 21.1.2014, č. j. 1 Afs 73/2011-167:
"Dožádání se realizuje procesním úkonem. Do přípisu o tomto procesním úkonu může daňový subjekx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxny (srov. přiměřeně rozsudek NSS ze dne 30.1.2008, č. j. 1 Afs 50/2007-106, č. 1567/2008 Sb. NSS, věc FAIR PLAY TREND). Otázka, zda dožádat o provedení úkxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tomu bylo jinak u podání žádosti dle směrnice Rady 77/799/EHS (dále "Směrnice"). Je-li tedy takováto žádost podána, není třeba daňový subjekt o podání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxlší otázky. Daňový subjekt samozřejmě může za zákonem stanovených podmínek nahlížet do spisu, z něhož se o podání žádosti dozví. Není ani vyloučeno, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxo, co mu v této souvislosti daňový subjekt sdělí. V každém případě nemá daňový subjekt právo na podání žádosti. Nemá ani právo v případě, bude-li žádost k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x němuž na základě dožádání dospěl, aniž informuje o postupech, kterými k tomuto výsledku došel, a o zdroji určité informace, je důkazní hodnota takové ixxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxdek Nejvyššího správního soudu ze dne 4.10.2012, č. j. 9 Afs 69/2011-46:
"Při využití institutu výměny informací na dožádání v rámci mezinárodní pomoxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxstane, správce daně bude muset porovnat závažnost každého z těchto zájmů vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a výsledek tohoto posouxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkto získané informace obdržené až po skončení řízení představovat důvod obnovy řízení podle § 54 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
Komentář:
Účelem institutu
delegace
místní příslušnosti ke správě daně je umožnit správním orgánům změnu obecně stanovené místní příslušnostx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušnosti. Delegací však nemůže daňová správa řešit např. své vlastní, ryze administrativní potíže s konkrétními daňovými subjekty vůbec nespojené, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxí vyžaduje, aby v konkrétních případech tam, kde to požadavky řádné správy vyžadují, byla zákonem stanovená příslušnost prolomena, a správu konkrétnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxě, tedy výjimka ze zákona, se může stát jen v zákonem stanovených případech a postupem, který zákon stanoví. Základním kritériem, kterého je při delegaxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxktu a nezasahovat do nich nad přiměřenou míru, a zejména nikoli v rozporu se zákonem.
Účelnost
delegace
lze spatřovat především tam, kde by jinak spxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxejném rejstříku, resp. pokud má fyzická osoba sídlo provozovny jinde než je místo jejího pobytu. Účelnost přitom nelze vykládat pouze ve vztahu k daňovxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxněno např. při zjištěném řetězení subjektů zapojených v podvodných obchodech v rámci DPH nebo na daních z příjmů.
Zákonná
delegace
místní příslušxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxm vymezený rozsah působnosti finančních úřadů; nevykonává správu nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Vybraným subjektem se přitom rozumx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů, obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem. Dosažení stanovexxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xříjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo. Pokles obratu pod hranici uvedenou výše se považuje za zxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrat. Mezi další vybrané subjekty, bez ohledu na výši obratu, dále patří banka, včetně zahraniční banky; spořitelní a úvěrní družstvo; pojišťovna, pobxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxávní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxst provozuje penzijní připojištění; osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xboru České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, zpravodajské služby České republiky; voják z povolání a voják, který je po dobu činné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxzích tohoto postavení (k vybraným subjektům viz § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky). Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Ve vztahu k Specializovanému finančnímu úřadu stanoví ustanovení § 12a zákona o Finanční správě České republiky zvláštní pravidlo pro určení místnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zvláštní zákon jinak, že je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo prostředku, a to z důvodu, aby daňový subjekt nemohl oddalovat faktický účinek
delegace
. Daňový subjekt tak bude moci proti rozhodnutí o delegaci podxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxh subjektů a posílení možnosti odhalování karuselových podvodů.
Žádost o delegaci místní příslušnosti na jiného správce daně podléhá správnímu pxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu NSS ze dne 17.7.2008, č. j. 7 Afs 13/2007-54:
"Pravidla místní příslušnosti jsou konstruována dostatečně podrobně pro různé situace, a proto jx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh na delegaci opodstatněným, proč došlo k výjimce ze zákonem určené příslušnosti. Uplatněním zásady přiměřenosti lze dospět k závěru, že je tomu txx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx takové důvody existují (protože existovat musí), a jejich vyjevení slouží předvídatelnosti, přesvědčivosti a - v soudním sporu - také přezkoumatelnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxaci místní příslušnosti ke správě daně je rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.; není vyloučeno z přezkoumání soudem."
Rozsudex xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xákladě již existujících, reálných a objektivních důvodů. Na sdělení těchto důvodů má daňový subjekt právo, a to v době přiměřené provádění svěřeného úxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxsní strategie, rozhodnutí) místně příslušného správce daně, smyslem pověření dle § 10 odst. 3 zákona o územních finančních orgánech je naplnění požaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxně. Tato pravomoc má svůj legitimní účel v nutnosti specializovaného či koordinovaného postupu ve zvláštních a výjimečných případech, v nichž by se prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxých subjektů působících v neobvyklých a specifických oborech podnikání (např. poskytování určitých služeb, výroba a obchod s konkrétními komoditamxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní nadměrných odpočtů (např. v souvislosti s jejich zapojením do řetězců a sítí), nebo subjektů, u nichž je provedení kontrolních úkonů z dalších příčix xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x Aps 3/2010-78:
"
Delegace
místní příslušnosti má zcela jiné právní důsledky než pověření; např. pověřením se místní příslušnost nemění, nepřenáší xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxčeného daňového řízení u jednoznačně identifikovaného daňového subjektu. Oproti tomu
delegace
místní příslušnosti na jiného správce daně se děje fxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xízení vč. pravomoci vydávat rozhodnutí apod. (...) pověření je vnitřním konkrétním aktem správy vydávaným v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenostxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxho užití."
Rozsudek NSS ze dne 10.12.2007, č. j. 8 Afs 143/2005-51:
"Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti (§ 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxce ze soudního přezkumu."
Atrakce
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Jedná se o další možný způsob změny místní přxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxc, o které přísluší rozhodovat správci daně jinak věcně a místně příslušnému, převzít a rozhodnout o ní sám. Atrakci lze provést pouze ve vztahu k projedxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku. O převzetí věci musí orgán, který věc přebírá, vydat rozhodnutí, které musí být odůvodněno; s účinností od 1.1.2015 je proti rozhodnutí o atrakcx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Nadřízeným správcem daně není jen ten nejblíže nadřízený (např. věc finančního úřadu může převzít ministerstvo financí). Nadřízený správce daně budx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxolně, ale pouze tehdy, jsou-li zapotřebí mimořádné odborné znalosti nebo v rámci ochrany před nečinností (
ex offo
, resp. na základě podnětu dle § 38). Z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xřicházet v úvahu podání žaloby podle § 79 soudního řádu správního. Atrahovat na sebe věc, o níž by jinak rozhodoval správce daně na nižším stupni, může naxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení s velkým počtem subjektů, právní posouzení zásadní otázky s daňovým dopadem
etc.
).
Díl 2
Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení
Daňxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x daňovém řádu již není na rozdíl od ZSDP obsažena definice daňového subjektu, resp. definice poplatníka a plátce daně, tyto definice jsou obsaženy v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxy daně z přidané hodnoty měl zcela jiné aspekty, než definoval např. § 6 ZSDP (pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. srážkové daně).
Podlx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xepubliky, nebo daňovými rezidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvyxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxcí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou považováni xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xe zdrojů na území České republiky Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe zdržují. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to soxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
Podle § 17 cit. zákona, poplatxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti a investiční fondy, d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí axxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze nx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na území České republiky, která podle tohoto zákona je povinna odvést správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xlatebním zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která a) vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo zahraničním investičním fondem srovnatelným s otevřeným podílovým fondem, pokud alespoň 15% hodnoty mxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxičních fondů, 3. příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím fondu srovnatelném s podílovým fondem je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v bodě 1. Pokud platební zprostředkovatel nemá inxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm fondu srovnatelném s podílovým fondem, považuje se procentní podíl za vyšší než 25%. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xlatebním zprostředkovatelem je i stálá provozovna osoby nebo jednotky bez právní osobnosti na území České republiky, která dále vyplácí, poukazuje axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční společnosti a investiční fondy. Platebním zprostředkovatelem je i svěřenský správce.
Podle ust. § 39d zákona o daních z příjmů poplatxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxlatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky na veřejném pojištění.
U daně z příjmů platí, že týž subjekt se může nacházet v dvojjediném pxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxických osob, a postavení plátce má ve vztahu k daňové povinnosti jiných osob - poplatníků daně z příjmů fyzických osob - platí daň z příjmů ze závislé činnxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud zákon nestanoví jinak; § 5a cit. zákona upravuje tzv. skupinu; skupinou sx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxd mají osoby, které jsou součástí skupiny sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samosxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxekt je označen též v § 6 cit. zákona plátce; plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházexxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxočet daně; tato osoba povinná k dani je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-lx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve, b) se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanixxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.
Podle § 6c xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxt daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytoxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z txxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxtcem ode dne dodání tohoto zboží.
Podle § 6d osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxjetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti na zůstavitelex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxo oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomických činnostech.
Podle § 6f osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxrována. Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzexxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu přx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxzovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xaních, definuje plátce daně v § 4: plátcem je právnická nebo fyzická osoba, a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x odst. 1), nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. axxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx, než na které se osvobození od daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. b)], 3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxrok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15, 15a, 55 až 57), d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, která se na porušení tohoto režimu podílela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma býx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxly podnikání nebo určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání [§ 9 odstx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xaň přiznat a zaplatit při pozbytí vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo h) která je daňovým zástupcem pro zasílxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně příjemce (§ 33 odst. 1).
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je poplatxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxožka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvací vztahy k majetku České republiky. Jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, v podílovém fondu, ve fondu obhospodařovaném penzijní společností je popxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, b) s ním příslušný hospodařit Státxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhraxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by mělx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, b) nabyvatel vlastnickéhx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xenzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci. Poplatxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. Nezvolí-li si poplatníci, kteří jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, jejich společným zástupcem. V § 55 zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je výslovně rovněž stanoven zánik daňové povinnosti; daňová povinxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxvosti nebo neplatnosti právního jednání, na základě kterého bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci, c) splnění rozvazovací podmínky, d) zrušenx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxn v technickém průkazu vozidla, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xvému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, b) osobax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xbdobnými právy (srov. § 9a zákona o správě daní a poplatků), které v zákonem předvídaném rozsahu vstupují do role daňového subjektu (jinak jsou to třetí xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osxxxx
x
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xrávnických osob,
-
podle § 4b odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely DPH na svěřenský fonx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, je svěřenský fond poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb.
Osobou, která plní povinnosti stanovené daňovému subjektu - svěřenskéxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe dne 30.4.2014, www.financnisprava.cz, též komentář k § 125.):
Procesní postavení daňového subjektu má od 1.1.2015 v intencích zákona č. 330/201x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxmující česká finanční instituce (§ 5 cit. zákona). xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx americký účet; při plnění prověřovací povinnosti je finanční instituce povinna postupovat podle postupů náležité péče tzv. due dilligence nicméně jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxuci výhodnější než ustanovení Dohody FATCA, může být použito, avšak takovouto volbu musí finanční instituce oznámit příslušnému správci daně, kterýx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxesu místa pobytu nebo sídla majitele apod., které jsou předmětem oznamovací povinnosti podle § 11 uvedeného zákona. Podle § 14 cit. zákona "Správce dxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x) prověřovací povinnost, c) zjišťovací povinnost, d) povinnost uchovávat doklady týkající se plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti, e) oznamoxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takové povinnosti finanční instituce patří povinnost prověřovací, povinnost zjišťovací, povinnost uchovávat doklady nebo povinnost oznamovací - xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxlšího (k uvedené výměně informací viz též kom. k § 58, § 247a).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 10.9.2008, č. j. 2 Afs 68/2008-58:
"Pokud se žalobcx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxt a vynaložit tak náklady v souvislosti s jejich technickým zpracováním, nelze tuto činnost považovat jen za vedlejší činnost daňového subjektu - bankxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů. Nelze zaměňovat činnost úpadce jako daňového subjektu ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkursu nic nemění potud, že i nadále zůstává daňovým dlužníkem; správce daně tedy vyměřuje daň jemu, a nikoliv správci konkursní podstaty. U daňovéhx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xromítne i v rovině procesní v daňovém řízení, do něhož vstupuje jako tzv. třetí osoba podle § 7 odst. x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správce konkursní podstaty v souladu s § 14a odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které mj. i podle daňovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxstí hmotných, tak i procesních. Správce konkursní podstaty má proto v daňovém řízení stejná práva, jako měl úpadce: správce daně se správcem konkursní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa a plnit povinnosti v daňovém řízení je rovněž to, že odvolání proti platebnímu výměru je oprávněn podat správce konkursní podstaty, a nikoliv úpadce.x
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxyl, procesní postavení poplatníka daně, nevzniká mu tudíž ani oprávnění podat stížnost na postup plátce daně dle § 51 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelné mzdy ve smyslu § 38h odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a za jejich odvedení správci daně nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodle § 69 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vymáhána přímo na něm. Správce daně přitom nemůže přihlížet k námitce plátce, že daň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 19.9.2012, č. j. 5 Afs 39/2012-22:
"Daňové řízení, jehož předmětem je odvod za elektřinu ze slunečního záření, je vedeno pouze s xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xráva ani povinnosti stanovovány nejsou. Poplatníkovi tedy nesvědčí ani právo brojit proti rozhodnutí opravnými prostředky."
Rozsudek NSS ze dne xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxunálních odpadů podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30.6.2012 byla fyzická osoba, která měla v xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxující pouze počet osob, za které je třeba poplatek platit. Jestliže byl tedy poplatek na jeho základě řádně vyměřen nezletilé osobě a její zákonní zástuxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxu vyměřil platebním výměrem, který doručil pouze některému ze zákonných zástupců nezletilého poplatníka, ačkoliv nezletilý poplatník a jeho zákonnx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba a její zákonní zástupci jsou v takovém střetu zájmů typicky tehdy, jestliže vztahy mezi nimi jsou nefunkční a zákonní zástupci jsou osobami natolxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Plátcova pokladna je místo (organizační jednotka), kde je v průběhu vykazovaného zdaňovacího období vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z přxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxst plátce za jeho pokladny tím zůstává nedotčena.
Podle § 39b zákona o daních z příjmů je plátce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxbu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem. Pro případ
kolize
mezi jednáním plátce daně a jeho plátcovy pokladny je explicitnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkladně, vymáhání zajistí na základě dožádání správce daně příslušný daňovému subjektu, který plátcovu pokladnu zřídil, neboť se jedná o výkon vůči jexx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní, např. při správě povinností plátce daně z příjmů ohledně srážkové daně a daně ze závislé činnosti. Vzhledem k předmětu úpravy se konkretizace danxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xe dne 25.4.2007, č. j. 57 Ca 30/2004-60:
"Osvědčení o registraci plátcovy pokladny podle § 33 zákona č. 337/1992 Sb. je rozhodnutím, které je na základx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vést korespondenci se správcem daně za použití přiděleného daňového identifikačního čísla, sdělování změn údajů rozhodných pro registraci plátcovx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx tedy, s výjimkou daňového subjektu, všechny další osoby, které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xřetí osobou je tedy kdokoli, jehož práva jsou správou daní dotčena. Typicky to budou např. svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, poddlužníci, orgány xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxí ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. Patří sem i orgány veřejné moci, které mají povinnost součinnosti (srovnej § 34 zákona o spráxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxí, 2) poskytují plnění, které je předmětem daně, 3) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo 4) získávají jiné údxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a úvěrní družstva a platební instituce, provozovatelé poštovních služeb, podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, vydavatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxx992 Sb., o správě daní a poplatků, obsahuje řadu povinností, které jsou uloženy tzv. třetím osobám; mimo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxm není popřena povinnost součinnosti při místním šetření podle § 15 odst. 5 téhož zákona, podle něhož jsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxm šetření má tedy třetí osoba povinnost součinnosti podle § 15 odst. 5 citovaného zákona, aniž by tím byla dotčena povinnost poskytnout součinnost podlx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxhuje § 34 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., který ukládá osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, povinnoxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxávce daně u poskytovatele poštovních služeb dodatečně převážit obdrženou zásilku, obsahující jedno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), ale o žádost o sdělení údaje o přepravované zásilce, tedy o poskytnutí součinnosti třetí osobou (§ 34 téxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a ustanovením § 23 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x a 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)."
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 20.1.1998, sp. zn. 523/97:
"Sankci dle ust. § 37 odst. 1 záxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xotiž správce daně dle ust. § 34 odst. 3 citovaného procesního předpisu údaje potřebné k vyměření a vymáhání daně, potom za splnění takové povinnosti z hxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxplnění povinnosti nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě."
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 12.4.1996, sp. zn. 16 Ca 520/95:
"Povinnost banky podáxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxt. § 1 odst. 1 zákona o bankách, přičemž ji nelze dle názoru soudu přizpůsobovat podmínkám a možnostem té které banky. Nelze se ztotožnit s námitkou, že prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a bydliště (sídlo) klienta. Kdyby totiž veškeré tato údaje byly správci daně známy, zjišťoval by pouze stav finančních prostředků na účtech. Ale právě x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxanovená součinnost bank a finančních úřadů."
Rozsudek NSS ze dne 25.1.2013, č. j. 5 Afs 17/2012-25:
"Pokud peněžní ústavy správci daně předložily xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxsel být uvědomen. Shodně tomu bylo, když se vyslovovaly obecně ke způsobu výpočtu úrokových sazeb. V těchto případech jistě peněžní ústavy nevystupovxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxními smysly, nebo se je dozvěděly jinak (např. z doslechu). Je třeba odlišit předložení listin používaných peněžními ústavy a poskytnutí obecných infxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxch nezávisí na schopnosti vnímání a hodnověrnosti osoby, která je sděluje, neboť jsou snadno a objektivně ověřitelné a daňový subjekt se k nim může vyjáxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx třeba daňovému subjektu umožnit bezprostřední kontakt s touto osobou."
Prokázání totožnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.20xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xezpečnostního sboru. Zákon zde příkladmo uvádí Celní správu a Policii ČR.
Celní úřady v rámci spolupráce s orgány veřejné moci zejména provádí asisxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xro zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, a to ve formě poskytování inforxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxění ochrany osob a majetku, zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání těmito orgány (§ 8 odst. 5 zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx záchranný sbor České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace (viz § 1 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlicie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jednat samostatně v rozsahu své procesní způsobilosti, tzn. v tom rozsahu, v jakém jí zákon umožňuje nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Nový občanxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxh právního řádu práva a povinnosti. Dosavadní termín "způsobilost k právním úkonům" byl nahrazen pojmem svéprávnost, který vyjadřuje způsobilost naxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zákoníku člověk, má právní osobnost od narození až do smrti. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, kterou nabývá dovršením osmnáctého roku vxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxný nebyl, je za jednání v tomto stavu učiněná plně odpovědný. Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxé události, že se jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. V rozhodnutí určí soud den, který platí za den smrti. Není-li známo, kde člověk zemřel, xx xx xx xxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.
Co se týče právnických osob, občanský zákoník je vnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xředmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž bylx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxých osob, tj. obchodní společnosti a družstva původně upravená v obchodním zákoníku, který byl novým občanským zákoníkem zrušen, jsou nyní vymezeny v xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxík rovněž právě v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, resp. v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách; do veřejného rejstříku se zapisuje: a) jmxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon, c) právní forma právnické osoby, d) den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby, bez ohledx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce záklaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statuxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, h) má-li být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxje, i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení xxxxx x xxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zatížit nemovitou věc, j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán
status
veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xůležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, a l) den, k němuž byl zápis proveden (§ 25 zák. č. 304/2013 Sxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujíxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxči třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její volbě nebo jmenování, ledaže zapsaná osoba proxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxiže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání do funkce, jako by se nestalo; tím nexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxincipu, tj. vycházející z členské základny, jsou
korporace
. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxčnost (nařízení Rady č. 2157/2001 a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti) a evropské hospodářské zájmové sdružení (nařízení Rady č. 2137/85 a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx2003 a zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti). Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.
Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxrporace
v ní nemůže z vlastní vůle ukončit členství, ledaže v důsledku toho na jeho místo vstoupí nová osoba. Zásadně tudíž platí, že obchodní
korporacx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxst s ručením omezeným a pro akciovou společnost (kapitálové společnosti), ve kterých se mohou veškeré podíly soustředit v rukou jedné osoby (společníxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxoracích).
Obchodní
korporace
mají svou právní osobnost od svého vzniku až do svého zániku. Představují tudíž samostatný subjekt práva a jako takoxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjetku společníků a majetku obchodní
korporace
. Majetek obchodní
korporace
není majetkem společníků této obchodní
korporace
. Tento univerzální prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxečníků. Obchodní
korporace
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
tak není bezprostředně dostupný pro věřitele společníka obchodní
korporace
.
Podle § 2 odst. 1 zákona o korporacích mohou být osobní společxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxloženy i za jiným účelem; neznamená to však, že by tyto společnosti přestaly být podnikateli. Obchodní
korporace
, které mohou být založeny za jiným než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxnikatelskou činnost neuskutečňují, jsou podnikateli již jen z důvodu svého zápisu v obchodním rejstříku. Ač tito "podnikatelé" neuskutečňují podnixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxickými osobami, aplikují se na ně obecná ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách (ustavení a vznik právnické osoby - § 122 až 126, § 128; jxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxh osob - §§ 136 až 143; účel právnických osob - § 144 a § 145; veřejná prospěšnost právnické osoby - §§ 146 až 150; orgány právnické osoby - §§ 151 až 159; jednáxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx x x xxxx x likvidace právnické osoby - §§ 187 až 209), neobsahuje-li zákon o obchodních korporacích zvláštní právní úpravu (
lex specialis
).
Ostatní právnicxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepochybně však plyne jednak ze systematického zařazení právní úpravy spolku do části o korporacích, jednak z již výše uvedené skutečnosti, že spolek xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxho členů (to nevylučuje existenci spoluvlastnictví spolku a některého jeho člena, resp. členů k určitému majetku).
Fundace
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxín "
fundace
" používá občanský zákoník jako obecný název pro typ právnických osob založených nikoliv na členském principu, ale na majetkovém základěx xxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxky s využitím své osobní a majetkové složky (§ 402 občanského zákoníku). Název ústavu musí obsahovat slova "zapsaný ústav", postačí však zkratka "z.ú"x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav poxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xa účelem trvalé nebo dlouhodobé služby nějakému prospěšnému účelu. Od
korporace
se ústav liší tím, že jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungovánx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx substrát není nezcizitelný, takže jmění ústavu může být případně i zkonzumováno. Definiční význam pro ústav má zejména jeho účel spočívající v poskytxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxprávní (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy). Veřejnoprávní ústavy mohou mít v působnosti i výkon veřejné moci, pak se někdy mxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxně rozlišuje na působnost vnitřní a vnější. Vnitřní působností se rozumí interní rozhodování a řízení právnické osoby (u podnikatelů se pravidelně mlxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxobám s cílem způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, které právní předpisy s tímto projevem vůle spojují. Vzhledem k tomu, že právnická osobx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx naučný), a tyto úkony, nemůže činit fyzicky, jednají za ni její orgány nebo jiné osoby k tomuto oprávněné. Jednání osob lze tradičně rozlišovat na přímé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x x xxxxxxxy pro zastoupeného). Doposud platilo, že jednání orgánu právnické osoby je jejím jednáním přímým (osobním). Tuto konstrukci nový občanský zákoník oxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xrgán právnické osoby nebo jeho člen jedná vždy jako zákonný zástupce právnické osoby. Zastoupení právnické osoby jejím orgánem nebo jeho členem nebo jxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxby) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxtoupenému; není-li však zřejmé, že jednající osoba jedná jako zástupce, platí, že jedná vlastním jménem (§ 436 odst. 1 občanského zákoníku). Vzhledem x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxvnickou osobu je oprávněn jednat upravuje obecně občanský zákoník v § 161 až 167; tato úprava má obecnou povahu, použije se tedy vždy, když jiný zákon nesxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxcké osoby, náleží statutárnímu orgánu. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. Náleží-li působnost statxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxtutárního orgánu dohromady, může jeden udělit plnou moc k tomuto právnímu jednání druhému; takový postup je dovolen pouze
in concreto
(nikoliv generxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vždy jednat pouze společně, aby jednatel X udělil jednateli Y plnou moc např. k uzavření konkrétní smlouvy. Naproti tomu je však absolutně vyloučeno, axx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí zákona nepochybně absolutně neplatná s tím, že k této neplatnosti je přihlédnuto pouze tehdy, pokud se jí osoba, na jejíž ochranu je tato úprava stanovxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxou povinni společně jednat, udělili plnou moc k zastoupení právnické osoby třetí osobě např. advokátovi.
U právnických osob, které se zapisují do vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtárního orgánu, který je tímto snadno ověřitelný, veřejně dostupný a třetí osoby jsou zde chráněny principem materiální publicity zápisů ve veřejném xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxktivního statutárního orgánu, protože pak by tento způsob nebylo možno zapsat do veřejného rejstříku. Údaj o způsobu jednání kolektivního statutárnxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvního statutárního orgánu se rozumí, zda jedná pouze jeden člen kolektivního statutárního orgánu samostatně, nebo každý člen samostatně nebo vždy či xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právního jednání, nýbrž i zapsána do veřejného rejstříku
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxního jednání (§ 551 občanského zákoníku), neboť zde nebyla řádně projevena vůle zastoupené právnické osoby způsobem stanoveným zákonem a zakladatelxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé osoby nijak nedotýká. V této souvislosti lze zmínit, že občanský zákoník nově rozlišuje právní jednání zdánlivá (nicotná) a neplatná. Ke zdánlivým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxé dílčí ujednání ve smlouvě, hledí se na smlouvu jako by byla od počátku bez takového ujednání; není možné dovozovat týž právní následek, jaký § 576 spojxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx
xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postiženy tři druhy nedostatků (vad) právních jednání, a tedy tři typy zdánlivých právních jednání, která jsou považována za neexistující (
non negotxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxledku absence srozumitelnosti a určitosti projevu vůle (§ 551 až 553).
Od neplatných právních jednání se odlišují právní jednání nicotná předevšíx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xlatnost právního jednání důvěřovaly, dobrodiní náhrady škody a zachování právního jednání v případě, že nicotností byla dotčena pouze jeho část (napxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x§ 586 odst. 1) a absolutní (§ 588). Tato ustanovení neobsahují výslovné pravidlo o tom, která konkrétní jednání jsou neplatná pouze relativně, či jsou sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xeplatností v intencích § 588. Tam, kde je výslovně zakotveno právo námitky neplatnosti, jedná se o neplatnost relativní. Dále je třeba brát v potaz vzájxxxx xxxxx xxxx x xxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx § 588 neplatnost absolutní. Absolutní neplatnost se bude vztahovat též na počáteční nemožnost plnění podle § 580 odst. 2. O relativní neplatnost by se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnání je stanovena na ochranu zájmů jedné ze stran právního jednání. Povědomost třetí osoby o tom, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxi, může však mít v závažných případech za následek neplatnost právního jednání učiněného v rozporu s dobrými mravy (§ 580 odst. 1); k tomu soud přihlíží z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxě vždy také daňové konsekvence, jinými slovy neplatnost smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku ještě neznamená, že například plnění na jejím záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 9 Afs 81/2010, v němž soud konstatoval: "Daňovou účinnost fakticky vynaloženého nákladu, jakož i zdanitelnost dosažených příjmů, nelze opírat pouzx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxvé účely považovat veškeré příjmy, které byly za užívání nebytových prostor obdrženy, pokud objektivně mohly být přijaty jako protihodnota za užívánx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxíjmů, jež lze pro daňové účely podřadit pod příjmy z pronájmu, a na druhé straně uplatnily daňově uznatelné náklady, nereflektují na soukromoprávní důxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvou uznatelnost uplatněných nákladů žádný vliv."; obdobně Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2.12.2010, sp. zn. 7 Afs 130/2009, uvedl: "Dospěje-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxediska. Daňové účinky absolutně neplatných soukromoprávních úkonů nenastávají, vyžaduje-li daňové právo, že určitý právní následek může nastat poxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx05, č. j. 2 Afs 94/2004-50, a ze dne 17.4.2008, č. j. 7 Afs 8/2007-49,). Provádí-li však daňové právo autonomní klasifikaci daňověprávních účinků soukrxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxže mít i neplatný právní úkon plnohodnotné daňověprávní účinky, např. bylo-li i na základě takového úkonu plněno, plnění nebylo zpochybněno, příp. doxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxsakce způsobem předvídaným v ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů či si účastníci transakce mohli rozumně myslet v době, kdy ji činili, že se takto prxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o půjčce z důvodu porušení ustanovení obchodního zákoníku, tento soukromoprávní účinek právního úkonu je nutné odlišit od účinků v oblasti daňové. (.xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxí úroků z půjček na platnost soukromoprávního úkonu, ale na zákonem stanovené ekonomické nebo personální propojení osob."
Daňový řád v odst. 4 novx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxno společné jednání víc členů statutárního orgánu. Trvání na podmínce společného jednání totiž s sebou neslo praktické problémy, a to zejm. v souvisloxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxnická osoba učinila prostřednictvím datové schránky podání, se nejedná o právnickou osobu, za kterou musí jednat více členů statutárního orgánu (jinxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnky je nově považováno za jednání jedné fyzické osoby jménem právnické osoby, aniž by bylo nutné ověřovat z veřejného rejstříku, zda je vyžadováno spolxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxzi dokumentů).
Relevantní
pro správu daní tak je jednání jakéhokoli člena statutárního orgánu, bez ohledu na to, zda je podle soukromoprávní úpravy vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xednala jen jedna fyzická osoba.
Bez ohledu na výše řečené platí však zvláštní režim pro jednání před soudem, kde platí, že tvoří-li statutární orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xbčanského soudního řádu].
Zvláštním druhem pověření je
prokura
, někdy v literatuře označována jako obchodní, resp. kupecká plná moc. V současné rxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich. Byla-li
prokura
udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurixxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Prokura
je tedy vždy spjata s podnikatelskou činností, může ji udělit pouze podnikatel a ze zxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxa jako "funkční místo" ve vnitřní organizaci závodu, který podnikatel provozuje, a prokurista je vnímán jako osoba pracující v této funkci;
prokura
vxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxo závodu. Prokurista zastupuje podnikatele, jedná jeho jménem a na jeho účet. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, lxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hosxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xinit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.
Prokura
je jako speciální plná moc upravena v samostatném oddíle druhého dílu hlavy třetí občanského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení spočívá v tom, že zákonná úprava omezuje autonomii vůle podnikatele ohledně rozsahu jednatelské působnosti prokuristy, protože sama tento rozsax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt rozsah prokuristova zmocnění, jeho základní rámec však je dán vždy vazbou na záležitosti spojené s provozem závodu. Základní funkcí prokury je zajišxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx každé jednotlivé opatření souhlasu a instrukcí od podnikatele. Třetí osoby, které s prokuristou jednají, jsou tak ušetřeny složitého a zdlouhavého zxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxávcem daně prokazuje obdobně jako statutární orgán, nelze po něm vyžadovat předložení plné moci, neboť nejde o zmocněnce. Prokurista se však může nechxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxnická může i fyzická osoba-podnikatel jednat přímo nebo nepřímo, tzn., že může pověřit kteréhokoli svého zaměstnance nebo jinou osobu, která vykonávx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxétního předmětu činnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku, resp., v živnostenském oprávnění, ale např. to může být účetní apod. Typicky tak tomu xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxi. Je nutno mít na paměti, že v případě zastupování na základě takového pověření se písemnosti stále doručují příslušné právnické (fyzické) osobě, ktexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xokladnu odporuje, je rozhodující jednání plátce daně,
§ 39b zákona o daních z příjmů: (1) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxené úkony plátce daně. (2) Ve lhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny pláxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxx/97:
"Fyzická osoba, jež je statutárním orgánem právnické osoby - podnikatele (§ 13 odst. 1 obch. zák.), nemá právo jednat jménem této právnické osoby x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxka pro řízení."
Rozsudek NS ze dne 15.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000:
"Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménex xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xeplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povinnosti."
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 30.6.2002, sp. zn. 16 Ca 33/2001:
"Při poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami jsou subjekty, o kterých to stanoví zákon. Takové stanovení nemusí být výslovné. Postačí, když zákon stanoví, že určitý subjekt má atributy prxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
"Je-li podnikatelem právnická osoba, jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce. Přestože se jednání statutárního orgánu právnické osoby pxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxm. Pokud by každé jednání statutárního orgánu zavazovalo právnickou osobu, a to i v případě, že statutární orgán neprojevil, že jedná jejím jménem, nemxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxčují-li stanovy společnosti, že jménem společnosti musí jednat společně nejméně dva její členové, není xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtárních orgánů společnosti v zákoně a stanovách společnosti. Určují-li stanovy, že za představenstvo může jednat samostatně osoba pověřená k tomu píxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, anebo jiná osoba. Jiná osoba než člen představenstva však nemůže jednat za představenstvo, tj. jako statutární orgán společnosti (neboť za to může jexxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx4:
"Ustanovení § 133 odst. 2 obch. zák., které stanoví, že omezení jednatelského oprávnění společenskou smlouvou, stanovami nebo usnesením valné hrxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda třetí osoba o omezení jednatelského oprávnění věděla. Takové omezení nelze, právě proto, že nemá účinky ve vztahu ke třetím osobám, zapsat do obchoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 32 Odo 766/2003:
"Splnění podmínky, že druhý účastník smlouvy nemohl o překročení oprávnění osobou za podnikatele (právnickou osobu) jednající věxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx posouzení nelze omezit pouze na obsah v daném případě písemně učiněného právního úkonu. Při posuzování překročení jednatelského oprávnění je nutno rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnskoprávním nebo obchodněprávním, tedy, zda směřuje vůči občanu - nepodnikateli, nebo je určen podnikatelskému subjektu s tím, že především v oblastx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx NS ze dne 28.2.2000, sp. zn. 7 Cmo 55/99:
"Jednatel je statutární orgán jednající jménem společnosti s ručením omezeným, zatímco prokurista je zástupxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu zapisuje způsob, jakým jedná jménem společnosti, zatímco u prokuristy se zapisuje pouze způsob jeho podepisování za společnost (způsob, jakým činí xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy nelze považovat údaj o tom, že podepisuje společně se statutárním orgánem."
Rozsudek NS ze dne 29.6.1999, sp. zn. 33 Cdo 1732/98:
"Pro právní úkonxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (§ 243 odst. 3, věta třetí, obch. zák.). Jde-li o právní úkony při běžné činnosti družstva spojené s jeho provozem, i když je u nich vyžadována písemná forxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxem pro organizování a řízení běžné činnosti družstva (§ 243 odst. 7 obch. zákoníku). Dále může úkony při běžné činnosti družstva činit i osoba, která bylx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxiž by k tomu potřebovala v tomto rozsahu zvláštní plné moci."
Zástupce
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Právo na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xtj. svými statutárními orgány) nebo nepřímo, tzn., může pověřit kteréhokoli svého zaměstnance nebo jinou osobu, která vykonává činnost tohoto daňovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxdmětu činnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku, resp, v živnostenském oprávnění, ale např. to může být účetní apod. Typicky tak tomu může být v ráxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xít na paměti, že v případě zastupování na základě takového pověření se písemnosti stále doručují příslušné právnické (fyzické) osobě, která pověření xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxhy zastoupení, a to zastoupení zákonné a zastoupení na základě plné moci, které je pro daňové řízení typické. Zástupcem osoby zúčastněné na správě daní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxvce daně v případech, kdy je osobní účast zastoupeného nezbytná, jednal s daňovým subjektem přímo, nebo aby ho vyzval k vykonání některých úkonů. Správxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxckou osobu) či osoby, které jsou jeho statutárním orgánem, či členy jeho statutárního orgánu v případě, že zástupce daňového subjektu je zcela způsobixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxdnotlivém případě, a to s ohledem na konkrétní okolnosti projednávané věci. Pokud je zastoupený k součinnosti povolán prostřednictvím doručované píxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxání (viz § xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxpci. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé zastoupení. Při přímém zastoupení zavazuje právxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxtupce činí projev vůle jménem zastoupeného a na jeho účet. Přímé zastoupení vzniká podle občanského zákoníku buď smluvně (§ 441 a násl.), nebo ze zákonxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x62 občanského zákoníku). Naproti tomu při tzv. nepřímém zastoupení (náhradnictví) nepřímý zástupce činí právní jednání vlastním jménem, i když rovnxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdně převést podle smlouvy na zastoupeného (např. postoupením pohledávky).
Zastoupení povinné (
obligatorní
) nastupuje v případě, pokud fyzická xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxého dítěte) i opatrovník jednají jménem a na účet zastoupeného, tedy jako přímí zástupci. Zástupce musí správce daně ustanovit i v případě, kdy osoba sixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Smluvním zástupcem (zmocněncem) a opatrovníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Zákonným zástupcem může být jen fyzická osoba. Při zmocněnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrgán určí (§ 443 občanského zákoníku.). Toto pravidlo se s ohledem na svůj smysl uplatní i v případech, kdy právnická osoba zastupuje nikoli na základě dxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxý zástupce správcem daně se může nechat zastupovat zástupcem, kterého si zvolí; jedná se o dobrovolné (
fakultativní
) zastoupení. Zástupcem může být jxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, vznikají práva a povinnosti přímo zastupovanému. Pokud překročil zástupce své oprávnění vyplývající z plné moci, je zastupovaný takovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxstupce neměl k právnímu jednání jménem zastoupeného potřebné oprávnění, nebo jestliže mu byla taková činnost zakázána, může právní jednání zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxtupcem právně jednáno. Pokud zástupce nebyl k jednání jménem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstliže zastoupený o nezpůsobilosti zástupce jednat věděl, není osobou oprávněnou k uplatnění této relativní neplatnosti, toto právo v takovém přípaxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxa se před správcem daně prokazuje obdobně jako statutární orgán, nelze po něm vyžadovat předložení plné moci, neboť nejde o zmocněnce. Prokurista se můxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxecná ustanovení o zastupování upravuje občanský zákoník v § 436 až 440, smluvní zastoupení v § 441 až 456, zákonné zastoupení v § 457 až 464.
Judikatuxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxže správce daně požadovat po daňovém subjektu osobní aktivitu, nemůže nikdy být sama o sobě okolnost, že správce daně chce či považuje za potřebné, vhodxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých skutkových otázek jeví být účelný."
Rozsudek NSS ze dne 22.5.2008, č. j. 2 Aps 3/2007-91:
"Daňový subjekt se může dát zastupovat zástupcem, jehxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxžadována s výjimkou nutných případů ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Proti pokynu správce daně vyžadujícímu osobnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxým zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. s.)."
Rozsudek NSS ze dne 10.3.2010, č. j. 5 Afs 82/2009-63:
"V případě nařízexx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx je nevykonává povinný osobně, nýbrž prostřednictvím správce podniku.
xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxvinnostmi jako daňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle ust. § 32 odst. 2 písmx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxniku dle ust. § 338k odst. 6 o. s. ř."
Rozsudek NSS ze dne 27.1.2010, č. j. 9 Afs 119/2009-47: "
Výrokem rozhodčího nálezu ve věcech majetkových o neplaxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xaňovém řízení."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014:
"Plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžadxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxc udělil," (pozn. autora: k interpretaci § 441 odst. 2 občanského zákoníku, jenž požaduje stejnou formu plné moci, která je nutná pro jednání samotné).
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovil daňovému subjektu zástupce z moci úřední. To bude možné pouze při naplnění některého z taxativně vymezených důvodů, např. v případě, kdy nedošlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxistence důvodů pro ustanovení zástupce musí být prokazatelná. Ustanovení zástupce nastupuje tedy subsidiárně, tj. v případě, že osoba zúčastněná na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxd takové osoby nezjistí nebo jejich ustanovení by bylo v rozporu se zájmy zastupovaného, ustanovit i jinou osobu, zpravidla to může být např. daňový porxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxvit nepodařilo, navrhne jej ve stanovené lhůtě Komora daňových poradců. Současně se přiznává ustanovenému zástupci z řad daňových poradců náhrada ušxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx. 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky). Zastupování ustanoveným zástupcem by mělo být opatřením xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxupení může taktéž dojít v případech, kdy zástupce nedbá o ochranu práv nebo zájmů zastoupeného, případně v tzv. střetu zájmů zástupce a zastoupeného. Pxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce se stane nesvéprávným nebo se stane nezpůsobilým k zastupování ztrátou profesního oprávnění. Zástupce správce daně ustanovuje rozhodnutím, kterx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poradců (jeho předchozí souhlas se nevyžaduje) se může proti rozhodnutí o ustanovení zástupce odvolat.
Zastoupení povinné (
obligatorní
) nastupxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtupce (např. rodič nezletilého dítěte) i opatrovník jednají jménem a na účet zastoupeného, tedy jako přímí zástupci. Zástupce musí správce daně ustanxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxstupcem a zastupovaným.
V občanském zákoníku nově koncipované přímé zastoupení právnické osoby jejími statutárními orgány je specifickou formox xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnické osoby, totiž vymezuje zákon, avšak své postavení získávají na základě zakládajícího dokumentu právnické osoby, případně na základě rozhodnutx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xbecná ustanovení o smluvním (§ 441 a násl.), tak i o zákonném zastoupení (§ 457 a násl.). Případnou kolizi těchto obecných ustanovení o smluvním a zákonnxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho orgánu jménem společnosti se zapisuje do příslušného veřejného rejstříku. Právní úprava jednání statutárních orgánů obchodních korporací je obsxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xorporacích, dále též "z. o. k."). Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou všichni komplementáři (§ 125 odst. 1 z. o. k.). Statutárním orgánem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xtatutárním orgánem akciové společnosti a družstva je představenstvo (§ 435 odst. 1, § 705 z. o. k.). I u obchodních korporací (obchodních společností a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje speciální ustanovení, která ustavují statutární orgány obchodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxě nevylučují využití obecných pravidel pro zastoupení dle občanského zákoníku (s níže uvedenou výjimkou týkající se § 437 z. o. k.). Jednání statutárxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxně dovnitř
korporace
(např. usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy), a nikoliv vůči osobám, s nimiž
korporace
vstupuje do smluvních vztxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxost, že zájem statutárního orgánu byl v rozporu se zájmem
korporace
(§ 437 odst. 1 z. o. k.). Zákon o obchodních korporacích totiž obsahuje specifickou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxed správcem daně zastupovat její zaměstnanci, členové, případně členové orgánů právnické osoby, kteří se nezapisují do obchodního rejstříku, a to v rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm případě jednat s účetní, ale např. i s jinými pracovníky daňového subjektu, kteří mohou ve věci vystupovat rovněž i např. v postavení svědků (např. řidxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xbčana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním rexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxn jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientaxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxovci), rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případěx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xeské republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem. V těchto případech nebude ustanovován zástupce, neboť místo pobytu je ze záxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxní známa, se podle § 49 odst. 1 písm. a) daňového řádu doručuje veřejnou vyhláškou.
Byl-li správcem daně ustanoven daňovému subjektu zástupce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jako zástupce ve věci účelně vykonal. Nárok lze uplatňovat u správce daně, který zástupce ustanovil, a to po jednotlivých úkonech, nejpozději však do 2x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenou zálohu. Správce daně může tyto náklady přenést na daňový subjekt (§ 107 odst. 4, resp. 6).
Zastupování na základě ustanovení správcem daně zanixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxstupování ztrátou profesního oprávnění.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 19.6.2006, č. j. 5 Afs 86/2005-50:
"K použití institutu ustanovení zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xj. pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Správce daně zde nemá prostor pro volnou úvahu, co se týče volby dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxpadem podle § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může správce daně požadovat po daňovém subjektu osobní aktivitu, nemůže nxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných skutkových otázek jeví být účelný."
Rozsudek NSS ze dne 22.5.200xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx V takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjimkou nutných případů ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 337/1xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. s.xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxm subjektem, výkon jeho práv a povinností je však omezen tím, že je nevykonává povinný osobně, nýbrž prostřednictvím správce podniku.
Per analogiam
lxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xaňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle § 32 odst. 2 písm. c) zákona o správě daxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x o. s. ř."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 30.10.2013, č. j. 1 Afs 2/2012-93:
"Je-li nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného, doxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svého oprávnění podle § 338k odst. 6 o. s. ř. a projevil vůči správci daně svoji vůli v dané věci povinného zastupovat.
Zmocněnec
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xastoupení a vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem upravuje občanský zákoník v § 441 až 449. Smluvní zastoupení vzniká na základě shodné vůle dvou stranx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrčení advokáta Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 zák. o advokacii nenahrazuje zmocnění, rovněž ani rozhodnutí soudu podle § 30 občanského soxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstoupení. Smluvní zastoupení vzniká ujednáním stran, tj. uzavřením smlouvy o zastoupení. Ať již taková smlouva bude označena jakkoliv, použijí se na xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxhrnovat i ujednání stran o zastoupení).
Daňový subjekt, jeho zákonný zástupce, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx V řízení před správcem daně se může dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům nyní každá osoba zúčastněná na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxstněná osoba udělí (jako zmocnitel) za tímto účelem zmocněnci plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc je jednostranný pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxím existence práva určité osoby zastupovat osobu jinou. Plná moc je tedy jednostranný právní úkon zmocnitele, který vůči třetím osobám osvědčuje exisxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xmocněncem. Skutečnost, že mezi zmocněncem a zmocnitelem bylo uzavřeno ujednání o zastupování, vyplývá již ze skutečnosti, že zmocněnec se prokazuje xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xprávci daně je tuto dohodu třeba nejdříve uplatnit, a to předložením plné moci. Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku, kdy je u něj uplatněna, txxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxdné datum, kdy správce daně obdržel plnou moc, nikoli okamžik, kdy plná moc se dostala do dispoziční sféry konkrétního pracovníka správce daně. Obdobnx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxsahu. Zástupce může v řízení jménem zastoupeného činit v podstatě veškeré úkony (podávání žádostí nebo návrhů, jednání se správcem daně při daňové konxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxkud by vznikla daňovému subjektu, resp. osobě zúčastněné na řízení postupem zástupce škoda, je namístě využít institutu odpovědnosti zástupce. K účixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe zástupcem zvoleným na základě plné moci jedná do té doby, dokud mu není oznámen zánik plné moci, tj. její odvolání daňovým subjektem nebo vypovězení záxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxovým subjektem, nebo jeho zástupcem.
Právní teorie i praxe rozlišují různé druhy plné moci, resp. obsahu a rozsahu zástupcova oprávnění, podle růzxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxezující se pouze na některé právní úkony, popř. některý druh právních úkonů či pouze jediný právní úkon. Občanský zákoník již neobsahuje rozlišení na xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxkého zákoníku). Odraz tohoto historického dělení plné moci lze ještě nalézt v § 28a odst. 1 věta první občanského soudního řádu, podle kterého procesní xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxkým úkonům v rámci daňového řízení (postupu) zastoupený svého zástupce zmocňuje. Plnou moc lze udělit ústně, písemně i jinou formou (veřejnou listinoxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxit jen jako zvláštní plnou moc k určitému jednání nevyžadujícímu písemnou formu. Ústní plnou moc vystaví zmocnitel tím způsobem, že třetí osobě, se ktexxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxoba by však nevěděla, že zmocněnec nejedná svým jménem, ale jménem zmocnitele, jednalo by se o nepřímé zastoupení. Plnou moc v písemné formě je třeba vysxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Požadavek na písemnou formu, popř. na úřední ověření podpisu na plné moci, může vyplývat ze zákona nebo z rozhodnutí soudu. Plná moc udělená k uzavření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxavek úředního ověření plné moci daňový řád neobsahuje.
Plná moc je účinná rovněž ve vztahu ke správci daně nově místně příslušnému, správci daně, kxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxak musí jednat o věc, pro kterou byla plná moc udělena. Správce daně tak bude současně např. s dožádáním přeposílat dožádanému správci daně, jakož např. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx opětovně uplatněna, tj. předložena, postrádaly zákonem předvídané účinky plné moci vůči těmto správcům daně smyslu. Nadto ze znění odst. 3 jednoznačxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xe věci daňové kontroly a daňového řízení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010, nebude tato plná moc účinná pro správce daně dožádaxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xdvolací orgán, bude-li rozhodovat o odvolání proti platebnímu výměru na základě kontroly daně z příjmů za rok 2010, jakož i pro správce daně dožádanéhox xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxdy projevil vůli, aby jej, co se týče jeho daňové povinnosti u konkrétní daně za konkrétní období, zastupoval daňový poradce nebo advokát, a to u správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxutečností v dané věci jiného správce daně, nemůže při uplatnění plné moci daňový subjekt předvídat a nelze po něm ani požadovat, aby v případě každého "pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxadem podle § 10 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxlnost, že správce daně chce či považuje za potřebné, vhodné nebo rozumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx:
"Daňový subjekt se může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí (§ 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x poplatků. Proti pokynu správce daně vyžadujícímu osobní účast daňového subjektu (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před spxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Plná moc musí obsahovat rozsah zástupčího oprávnění, tj. označení, k jakému právnímu jednání jméxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxahovat na určitý druh jednání, na jednotlivě určené právní jednání (zvláštní plná moc); může být rovněž všeobecné a vztahovat se na veškerá právní jednxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vázán rozsahem vymezeným v plné moci. Na zmocniteli proto je, aby tento rozsah vymezil dostatečně konkrétně, aby nemohlo dojít k nejasnostem. Z udělenx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo zástupce zmocňuje. Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zástupního oprávnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo postupům se plná moc vxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx x xřípadě jejího nejasného vymezení (byl-li rozsah plné moci nejasný, mělo se za to, že je plná moc neomezená). Nebude-li tedy rozsah zástupčího oprávněnx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxtatcích při vymezení rozsahu plné moci správce daně vyrozumí i zmocněnce. Plná moc je vůči správci daně účinná až po odstranění vad. Pokud dojde k odstraxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa s ohledem na následné doručování. Na rozdíl od zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xprávnění k zastupování. Pokud má zastoupený něco vykonat osobně, doručuje se písemnost zástupci i zastoupenému s tím, že dnem doručení rozhodným pro pxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci. V případě, že se nová plná moc nebude zcela překrývat v rozsahu s původní plnou mocí, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu, že v téže věci může mít zastupovaný subjekt současně pouze jednoho zástupce.
Je-li plná moc udělena zmocněnci, který nemá sídlo nebo bydliště na úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxt zmocněnce pro doručování se sídlem nebo místem pobytu v České republice. Pokud tak neučiní, bude mu správce daně doručovat tím způsobem, že bude písemxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xztahovala se na daňové subjekty, které měly sídlo nebo bydliště v cizině. Podle daňového řádu se daňovým subjektům se sídlem nebo bydlištěm i mimo výše xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxo ji udělil, práva jednat se správcem daně osobně. V případě, kdy v téže věci jedná zmocněnec i zmocnitel, má přednost jednání zmocnitele. Správce daně nxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daně do 31.12.2010 je povinen správce daně posoudit podle přechodného ustanovení § 264 odst. 2 daňového řádu. Zřejmě se bude jednat zejména o plné moci, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 29.7.2005, č. j. 5 Afs 155/2004-82:
"Skutečnost, že u správce daně byly uloženy dvě platné neomezené plné moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxx. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, učinit měl, nemůže být považována za vadu řízení, jež by měla vliv na zákonnost rozhodnutí. Bylo-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxncem, a činil-li veškeré faktické úkony pouze tento zástupce a daňový subjekt sám přitom xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx04-60:
"Plná moc zmocňující zástupce daňového subjektu ke všem úkonům týkajícím se daňové kontroly není neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxmu platebnímu výměru, proto správce daně doručuje daňovému subjektu i jeho zástupci (§ 17 odst. 7 věta druhá téhož zákona); dodržení lhůty k podání žaloxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxatečnému platebnímu výměru se však posoudí od jeho doručení daňovému subjektu."
Omezení zmocnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.8xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxávě daní a poplatků (viz § 11 odst. 3) však již může u jednoho správce daně zastupovat více daňových subjektů jakýkoliv zmocněnec, tedy nejen daňový poraxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxlů tedy daňových poradců a advokátů, a dále v případě, kdy tak stanoví zákon.
Pouze tyto osoby, je-li jim udělena plná moc, jsou oprávněny zvolit si daxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxradenství podle smlouvy může dát zastoupit jiným daňovým poradcem. Při jednotlivých úkonech může daňového poradce zastoupit i jeho pracovník. Zastoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxého pověření může dát zastoupit jiným advokátem. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, může advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci zastoupxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt jednat, na základě její přihlášky. Správce daně umožní přihlášené osobě přístup k informacím ve schráxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně nahlížet do celé schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje, a omezení podle § 24 odst. 4 a § 29 odsxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxc zastupuje několik daňových subjektů, kterým vznikla společná daňová povinnost. Pokud si daňové subjekty nezvolí společného zmocněnce, a to buď na zxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlas zástupce, jehož hodlá ustanovit, jinak se obrátí na Komoru daňových poradců, aby určila daňového poradce (§ 26 odst. 2).
Rozhodnutí o ustanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zástupce může správce daně poučit daňové subjekty o tom, že v případě, že výzvě nevyhoví, má se za to, že souhlasí s tím, že může být kterýkoli z nich ustanxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxolí zmocněnce pouze jeden daňový subjekt, takto určený zmocněnec může podat daňové přiznání pouze jménem toho daňového subjektu, který jej zmocnil. Vxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xaňová povinnost, má vůči ostatním právo regresu. Vznikne-li společné zastoupení ze zákona (např. u daně z nemovitých věcí), povinnost zvolit si spolexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xastoupených. Pokud je tedy tímto zástupcem jeden z daňových subjektů, může podat přiznání svým jménem, ale i jménem jiného daňového subjektu,
de facto
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx smluvní zastoupení, §§ 450 až 456 -
prokura
, §§ 457 až 464 zákonné zastoupení, §§ 465 až 488 - opatrovnictví.
Odborný konzultant
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod v čl. 37 odst. 2 na právní pomoc. Právo přibrat si k jednání odborného konzultanta nemají všechny osoby zúčastněné na správě daní, ale pouze daňovx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxná procesní práva a povinnosti, pouze právo účasti na jednání; nemůže však být u jednání, aniž by tam byl účasten daňový subjekt nebo jeho zástupce. Spráxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v případě znalce apod.). O kom tedy daňový subjekt prohlásí, že je jeho odborným konzultantem, toho správce daně připustí k jednání. Jednání je ale nadáxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtovat, ale tomu nepřísluší do jednání jakkoliv zasahovat. Vůči odbornému konzultantovi není třeba požadovat od daňového subjektu zproštění povinnoxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxst mlčenlivosti. Tuto skutečnost je nutno uvést do protokolu a odborný konzultant musí být o této povinnosti poučen. Pokud odborný konzultant maří jedxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdnání vyloučit (rozhodnutím).
Zákon nevylučuje, aby bylo do řízení přibráno i několik odborných konzultantů. Je však nutno respektovat objektivxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxést. Každá lhůta, jako konkrétně vyjádřený časový úsek, musí být určena jejím počátkem a koncem. Lhůty můžeme rozdělit na lhůty zákonné a lhůty pořádkoxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxn při správě daní, proto je nemůže nejen měnit ve vztahu k osobám zúčastněným na správě daní, ale musí je rovněž sám dodržet, v opačném případě zatíží své rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xhůta pro vymáhání daně, lhůta pro vrácení přeplatku, ...). Zákonnou lhůtu může správce daně prodloužit, popř. navrátit v předešlý stav, pouze umožňujxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx správce daně disponovat, tzn., může ji např. prodloužit, popř. navrátit v předešlý stav, shledá-li pro to důvody, popř. jsou-li splněny zákonné předpxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xonkrétní procesní úkon. Tato lhůta nesmí být příliš krátká a musí být stanovena tak, aby provedení příslušného úkonu bylo nejen proveditelné, ale aby nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí. Lhůta by vždy měla respektovat požadavek přiměřenosti s ohledem na povahu požadovaného úkonu. Správce daně by vždy měl pečlivě vážit splnění podmínxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxávce daně ukládá rozhodnutím povinnost, ke které se stanovená lhůta váže, musí být v poučení tohoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení txxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx k odstranění pochybností), § 111 odst. 4 (vyjádření k odvolání jiného odvolatele), § 112 odst. 2 (doplnění odvolání), § 180 (prohlášení o majetku).
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xýt nově uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Tyto lhůty jsou stanovovány přiměřeně okolnostem konkrétního případu, přitom musí být vždy též respektovánx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxole nebo v rámci postupu k odstranění pochybností, zejm. jedná-li se o doklad, který navrhuje k důkazu sám daňový subjekt, a je zřejmé, že jím disponuje)x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kratší než 1 den třeba souhlasu osoby zúčastněné na správě daní, které je lhůta stanovena. Uvedená změna byla přijata v rámci boje proti daňovým únikům, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xi spotřebních daní, kde daňové subjekty mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxě konkretizovány - např. § 74 odst. 4, § 87 odst. 5, § 90 odst. 4, § 100 odst. 1, § 145 odst. 1, § 245a a další.
Přechodná ustanovení - § 264 odst. 3 - pro posoxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhoto zákona, která upravují lhůtu, jež je jí svou povahou a účelem nejbližší; tato lhůta neskončí dříve než v den, ve který by končila podle dosavadních pxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxtník nesplní oznamovací povinnost stran osvobozených příjmů. Správce daně takového poplatníka vyzve ke splnění oznamovací povinnosti. Současně s txxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxktovat limit stanovený § 32 daňového řádu. S ohledem na to, že se jedná o lhůtu správcovskou, bude moci být využit institut prodloužení lhůty podle § 36 daxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxního soudu ze dne 25.6.1996, sp. zn. IV. ÚS 154/96:
"Podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva, se kterou se ztotožňuje i Ústavní soux xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxní stěžovatele a orgánů projednávajících případ."
Rozsudek MěS v Praze ze dne 16.6.1999, sp. zn. 28 Ca 135/98:
"V případě výzvy k předložení účetnixxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xhůta i kratší, než je 8 dnů. Jednoduchost tohoto úkonu dle názoru soudu spočívala v tom, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví po celou dobu své xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxného než předložení účetnictví, které již v době výzvy mělo existovat. Současně šlo o zvlášť naléhavý úkon, neboť zaúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 5.3.2001, sp. zn. I. ÚS 433/99:
"Pro předložení účetnictví může správce daně stanovit lhůtu kratší osmi dnů."
Rozsudek KS v Plzni ze xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxadu s ust. § 14 zákona o správě daní a poplatků přiměřenou lhůtu rozhodnutím, řídí se přiměřenost povahou vyžadovaného úkonu a má sledovat jak zájem stáxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxit jen výjimečně a za splnění dalších kumulativních předpokladů, že totiž úkon bude jednoduchý a zároveň zvlášť naléhavý."
Rozsudek NSS ze dne 9.4.xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxho odvolání do doby, než je o odvolání rozhodnuto, znamená to, že do této doby musí být doplnění odvolání doručeno odvolacímu orgánu, aby se o důvodech obxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlikovat § 14 odst. 7 uvedeného zákona, protože se nejedná o lhůtu, ale pouze o stanovení doby, v níž může odvolatel údaje svého odvolání doplňovat a pozměxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu orgánu vytýkat, že se nevypořádal s důvody uvedenými v doplnění odvolání, neboť se o nich nedozvěděl."
Nejvyšší správní soud ze dne 20.12.1933, spx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxčitého úkonu potřebného pro vyměření poplatku; toliko za všeobecných zásad řízení správního se podává, že úřad je povinen poskytnouti straně lhůtu přxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Při počítání času se zásadně uplatňuje způsob
a momento ad momentum
, tj. od okamžiku k okamžiku. Z důvodů ryze praktických zejména v řízení před správxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xedy do určité míry
právní fikce
. Nutno mít na paměti, že takto lze postupovat pouze v případě lhůt procesních, nikoli však u lhůt hmotněprávních (typickx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxnec lhůty na nejbližší pracovní den, ale končí právě a jen 31. 3., resp. 1. 4.
Při počítání času při běhu lhůt, a to jak lhůt zákonných, tak i lhůt stanovexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxjící počátek běhu lhůty (například den převzetí rozhodnutí, doručení písemnosti apod.). Prvním dnem lhůty je pak den bezprostředně následující bez oxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání. Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovaxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxnto den (skutečnost určující její počátek, tj. konec zdaňovacího období) se nezapočítává do běhu lhůty a tříměsíční lhůta počíná běžet 1.1.2015. Protxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx běh lhůty, tzn. 1. dne v měsíci, tj. 1.4.2015. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 vznikne tedy dne 1.4.2015 (v případě zpracování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí, je-li zdaňovacím obdobím např. hospodářský rok, popř. období jiné - viz § 17a, § 38m odst. 6 zákona o daních z příjmů.
V některých ustanoveních daňoxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zkoumat, zda se jedná o
lex specialis
k obecnému pravidlu (např. § 148 odst. 1: lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podánx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, pro který by měla lhůta běžet jinak, anebo se jedná pouze o odlišnou textaci, která však nemění smysl pravidla. V daném případě, bez ohledu na odlišnou txxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxdy považován za rozhodný den, je totiž pouze okamžikem, od něhož je běh lhůty odvozován - tj. skončení zdaňovacího období). V ustanovení § 148 odst. 1 se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xočítá den jejího počátku - viz § 148 odst. 1) uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxduje svým označením se dnem skutečnosti (tj. dle příkladu uvedeného výše konec zdaňovacího období - 31. 12.), která určila počátek běhu lhůty. Lze se sexxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx
xxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxace, a proto pravidla počítání dle § 33 nelze použít. Takový výklad však postrádá logické opodstatnění a neodpovídá ani výkladu gramatickému ve spojexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxení je lhůta založena na různých okamžicích; odlišně je nastaven okamžik určující počátek běhu lhůty (konec zdaňovacího období) a okamžik, odkdy tato xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxoty a neděle i svátek, který je dnem pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Toto pravidlo platí i pro úkony správcx xxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaměstnance v týdnu, a svátky. Státní svátky jsou podle § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, tyto dny:
1. leden - Den obnovy samostatného čexxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxtatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.
Výše uvedeným zákonem jsou stanoveny ještě tzv. výxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxn - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxy jsou však dny pracovními, a proto se na ně postup stanovený pro počítání lhůt tak jako u svátků, sobot a nedělí neuplatní.
Při posuzování dodržení lhxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxístupu uživatele k datové schránce. V případě komunikace s daňovým subjektem prostřednictvím datových schránek je třeba postupovat podle zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xchránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxledním dnem této lhůty; není tak rozhodné, zda na tento den připadne sobota, neděle či státem uznávaný svátek.
(Viz § 42 daňového řádu, dle kterého se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 17.12.1997, sp. zn. xx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtoty v právních vztazích (což hraje zejména důležitou roli z hlediska dokazování v případech sporů), urychlení procesu rozhodování s cílem reálného dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxmoci, časově omezeno, je nezbytné zohlednit určité skutečnosti (překážky) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcí právo, resp. pravomoc, v daném časovém limitu uplatnit. Za tím účelem právní myšlení, opět již v dobách římských, vytvořilo myšlenkové konstrukce,
xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxxx povahou právní reakcí na praktické problémy, v evropské právní kultuře platí po tisíciletí. Jak již bylo zmíněno, je v dispozici ústavodárce, resp. záxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx. ÚS 157/03:
"Obecná pravidla pro počítání lhůt jsou ve správním řádu upravena pod
marginální
rubrikou "Lhůty" v ustanovení § 27 odst. 2. Pokud není výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den, kdy došlo k uložení), a připadne-li konec lhůty na "den pracovního klidu" (sobota), je posledním dnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx den k fikci doručení. Citované ustanovení neobsahuje žádnou speciální úpravu, jak má být úložní lhůta tří dnů počítána. Systematickým výkladem lze doxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 2 správního řádu interpretoval a následně aplikoval jako výjimku z obecného pravidla pro počítání lhůt (poslední den lhůty je sobota, nikoli nejblixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xoužitím argumentu reductione
ad absurdum
. Připadly-li by totiž všechny tři dny lhůty na dny pracovního klidu (sobota, neděle a státní svátek), byl by zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxe
doručení do zákona vložena (adresát měl reálnou možnost písemnost vyzvednout, avšak neučinil tak)."
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.8xxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxí delikt, nelze se dovolávat předpisu, upravujícího běh procesních lhůt (§ 27 správního řádu), ani předpisu, upravujícího právní vztahy zcela jiné (§ xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
"Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se nevztahuje pravidlo pro poxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledníx xxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
V zákoně o správě daní a poplatků bylo obdobně uplatňováno pouze v některých případech (např. § 43, § 21 odst. 8), praxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxje institut stavění lhůty, a to ve všech případech, má-li být vydáno správcem daně rozhodnutí, přitom jeho vydání závisí na míře součinnosti s osobou zúxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxání dojde správci daně, se obnovuje její běh, tzn. že "dobíhá" její zbytek. Za okamžik, kdy dojde k požadované součinnosti (tj. do kdy je zastaven běh lhůxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxňový subjekt předá písemnost k poštovní přepravě.
Nutno upozornit na to, že ke stavení lhůty dochází také v případě tzv. mezinárodního dožádání, a tx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx3 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ode dne odeslání žádosti kontaktního místa do dne obdržení odpoxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Stejně tak stanoví fakticky duplicitně § 148 odst. 4 písm. f) daňového řádu.
Srovnej:
Pravidlo o stavění lhůty je obsaženo např. v § 148 odst. 4, pravxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, je samostatným, na daňové kontrole nezávislým procesem, jehož cílem je získat informace, odstrxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm orgánem jiného státu. Správce daně může tohoto institutu využít v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, např. v průběhu vytýkacího či odvoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoveným způsobem příslušnému orgánu v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, je úkonem přerušujícím běh prekluzivní lhůty podle § 47 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxní daně."
Poznámka: zákon č. 253/2000 Sb. byl nahrazen s účinností od 21.6.2013 zákonem č. 164/2013 Sb.,
Zachování lhůty
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxním řádu; vyžaduje se tedy, aby pro zachování lhůty byl úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, nebo podána poštovní zásilka provozovatexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xiž nestačí, aby bylo učiněno podání u kteréhokoli správce daně. Dochází ke změně v tom, že úkon musí být učiněn nebo adresován věcně a místně příslušnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtě toho kterého finančního úřadu. Jinými slovy, učiní-li daňový subjekt se sídlem nebo bydlištěm v Brně písemné podání prostřednictvím pošty u územníxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávce daně.
Pouze v případě, že podání učiní podatel osobně, tj. přímo na podatelně správce daně, nikoli prostřednictvím pošty nebo internetu, lze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx postupovat v případě odvolání proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xejím zachování. Pochybnosti nastanou zejména v případě absence důkazního prostředku o doručení. Domněnku lze vyvrátit, pokud se prokáže, že lhůta nexxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxost, aby procesní úkony činil v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona, pak není materiálně myslitelné, aby systémové prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaj o odeslání takové e-mailové zprávy věrohodným způsobem prokázat, nevyplývá-li již ze samotné přijaté zprávy datum a čas jejího odeslání. (...) S xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxek a vyzdvihnout smysl doručování jako takový, a tím tedy i zachování lhůty v případech, kdy tato lhůta po formální a technické stránce již vypršela. Smyxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxcesním skončením tam, kde tomu povaha věci vysloveně nebrání. Tato
premisa
je potom zpřítomněním ustanovení čl. 90 Ústavy, podle kterého jsou soudy pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxlo pouhé "vyřizovačství", tj. upřednostňuje snahu o pokud možno věcné zhodnocení problému po právní a/nebo faktické stránce, tak, aby bylo ochraně prxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxní prostřednictvím e-mailové schránky, třebaže dojde soudu několik minut po půlnoci dne následujícího po dni, jehož uplynutím příslušná lhůta vypršxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xkutečností, že soud se s takovým procesním úkonem beztak zpravidla neseznamuje dříve, než na začátku své pracovní (úřední) doby, a proto distinkce, zdx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxá žádné faktické materiální důsledky."
Rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem daně podle § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sbxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k jejíž správě je obecní úřad podle zvláštního zákona věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu, není toto odvolání podané včas."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné pracovní době či o den pracovního klidu, je nutné učinit taková technická opatření, která zajistxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxcké zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň je tímto společným technickým zařízením potvrzeno jeho přijetí a je ověřena platnost k datovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xpolečném technickém zařízení přijato."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 18.6.2008, č. j. 22 Ca 89/2008-69:
"Na elektronické podání podané daňovým subxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxektronickým podpisem, nelze hledět jako na podání se zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 21 odst. 3 ZSDP, ale je třeba na ně hledět jako na podánx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx vyjádřen souhlas písemně nebo ústně do protokolu. K tomuto doplnění není správce daně povinen daňový subjekt vyzývat podle § 21 odst. 8 ZSDP. Není-li taxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 7.4.1930, sp. zn. 27916/27 (Boh F 5259/1930):
"Datum, vyznačené v úřední značce podací (presentatu) jako den, kdy podání (opravný prosxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx"
Rozsudek NSS ze dne 12.10.1928, sp. zn. 26864/28 (Boh F 4394/1928):
"Jestliže úřad, fungující jako podací místo, vyznačil na odvolání strany v úřxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxe, pokládala-li odvolání, podané v den následující právě po skončené odvolací lhůtě, za opožděné, aby zjistila u podacího místa, jakým způsobem bylo oxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxost požádat ze závažných důvodů před uplynutím lhůty stanovené daňovým zákonem či správcem daně o její prodloužení. Požádat o prodloužení lhůty může xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxí a jejíž konec ještě neuplynul. Prodloužit lze lhůtu pořádkovou (stanovenou správcem daně) i lhůtu zákonnou. Výslovně se již připouští možnost prodlxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxit nelze. Správce daně musí zamítavé rozhodnutí o žádosti vydat do uplynutí lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, jinak se uplatní
právní fikce
kladnéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxe zásadní rozdíl oproti úpravě v zákoně o správě daní a poplatků - rozhodnutí bylo vydáno dnem podpisu [srovn. § 32 odst. 2 písm. b) zákona o správě daní a poxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxě doručena dne 10.1.2015 žádost o povolení prodloužení lhůty původně stanovené do 17.1.2015 až do 25.1.2015, přitom správce daně o žádosti do 17.1.201x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xádosti je žadateli oznámeno až po uplynutí lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, lhůta končí tolik dnů po oznámení zamítavého rozhodnutí, kolik dnů zbýxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůta by skončila dne uplynutím sedmi dnů - tolik dnů zbývalo od podání žádosti do stanovené lhůty - po doručení zamítavého rozhodnutí, tj. 27.1.2015.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxx xxxt. 3 - vyjádření se k výsledkům doplněného odvolacího řízení
-
§ 136 odst. 4 - podání daňového přiznání za zdaňovací období kratší než 1 rok
-
§ 2xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické osoby s likvidací
-
§ 240d - podání daňového tvrzení při převodu privatizovaného majetku
x
x xxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxní lhůty stanovené zákonem, podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích., Sazebník, část I. položka 1). Poxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí). Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznánx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsmus pro případ, že poplatník nesplní oznamovací povinnost stran osvobozených příjmů. Správce daně takového poplatníka vyzve ke splnění oznamovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxpadu, přičemž musí respektovat limit stanovený § 32 daňového řádu. S ohledem na to, že se jedná o lhůtu správcovskou, bude moci být využit institut prodlxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxtura:
Rozsudek NSS ze dne 24.3.2010, č. j. 2 Afs 33/2009-49:
"Možnost prodloužení lhůty (§ 14 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxské lhůty a je-li tato žádost podána před jejím uplynutím (§ 14 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), je diskrece daňových orgánů omezxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx1992 Sb., o správě daní a poplatků), jde
per se
o rozhodnutí nezákonné a nemohou s ním být spojeny žádné důsledky z hlediska počítání běhu lhůty. Ustanovxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opravných prostředků, směřuje toliko na zákonné lhůty k podání těchto opravných prostředků, nikoli na lhůty správcovské, v jejichž rámci je účastník xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené v § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a již lze také rozhodnutím správce daně měnit. Požádá-li daňový subjekt před uplynuxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxvolení prodloužení předvídaná v § 14 odst. 4 větě první citovaného zákona, aniž by bylo podstatné, o jaké důvody daňový subjekt žádost opírá."
Rozsuxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxonné lhůty stanovené pro tento úkon (§ 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), pak se i o tento jeden den ‚nastavuje' lhůta pro podání pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxledy žalobkyně mohla splnit řádně svoje povinnosti, byl ještě celý den 19.7.2005. Pokud ani tento den žalobkyně nepodala daňové přiznání, ale předně axx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xaň uhradila."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 13.11.2008, č. j. 22 Ca 428/2007-38:
"Lhůta stanovená správcem daně k doplnění odvolání podle § 48 odst. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxtné postupovat podle § 14 odst. 3 téhož zákona."
Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 16.2.2007, č. j. 10 Ca 233/2006-19:
"Ustanovení § 60 zákonx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxt v § 14 téhož zákona. Obecnou právní úpravu o lhůtách nelze aplikovat ani tehdy, dojde-li k vydání zamítavého rozhodnutí o žádosti daňového subjektu o pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, zda budou se žádostí o prodloužení lhůty pro některý úkon v daňovém řízení, která následuje po doručení zamítavého rozhodnutí o předchozí žádosti o prxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxledem na konkrétní okolnosti případu. Uvedené účinky spojené se žádostí nenastoupí, pokud žádost sledovala obstrukční cíle vůči daňovému řízení."
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje stanovená lhůta, tzn., že se stanoví nový den jejího uplynutí. O navrácení v předešlý stav může být požádáno tehdy, uplynula-li marně stanovená lhůtx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxerý nebylo možno úkon provést (např. návrat z hospitalizace v nemocnici, ukončení neschopnosti lékařem, návrat ze zahraničí apod.). Pokud správce daxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxžné a na základě jakých úvah k takovému závěru dospěl. Rozhodnutí správce daně závisí na správním uvážení, nicméně nemůže být založeno na libovůli a musx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní pojmy obecně zahrnují jevy, nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit, a to z toho hlediska, zda posuzovanou věc lze do rámce vytvořeného rozsaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétního případu, z nichž správce daně učiní závěr, zda je daný pojem v tom kterém případě toho kterého žadatele naplněn. Navrácenou lhůtu lze na rozxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí o žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav podat odvolání. Navrátit v předešlý stav nově lze i lhůtu, která byla již dříve prodloužena.
Navrátit lxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 160), pro podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení (§ 135-§ 138), lhůtu pro autorizaci el. podání (§ 71 odst. 3), lhůtu již prodlouženou k úhradx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx8 odst. 4 lhůta pro stanovení daně neběží po dobu od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácexx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxoprávněně, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxst
exekuce
způsobena pozdějším vyslovením neúčinnosti doručení rozhodnutí nebo navrácením lhůty v předešlý stav.
Žádost o navrácení lhůty v přexxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o správních poplatcích, Sazebník, část I. položka 1). Poplatky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxtých věcí).
Judikatura:
Usnesení Ústavního soudu ze dne 13.11.2007, sp. zn. IV. ÚS 2323/07:
"Neurčitý právní pojem, zde představovaný důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxklad prominutí příslušenství daně) nelze obsahově dostatečně přesně vymezit a jeho aplikace závisí na posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxistencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek; je pak na uvážení správního orgánu - ve stanovených mezích - takovx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x správního uvážení či jejich zneužití - ve správním soudnictví je přezkoumatelné (§ 78 odst. 1 s. ř. s.); je zde tedy oprávnění účastníka řízení požadovaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxy rozhodujících správních orgánů."
Rozsudek NSS ze dne 28.7.2005, č. j. 5 Afs 151/2004-73:
"Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxrčitého pojmu objasnit. Je povinností správního orgánu neurčitý právní pojem vysvětlit, vymezit a v odůvodnění řádně vyložit. Teprve poté, kdy správxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxx2007-151:
"U neurčitých právních pojmů se vyskytuje uvážení, které je zaměřeno na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Soud ve správním soudnictvx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 13.11.1930, č. j. 16105/30 (Boh F 5490/1930):
"Okolnosti, že poplatník dlel po část odvolací lhůty v lázních, z nichž se před uplynutím lhůty té xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx7/23 (Boh F 1537/1923):
"Žádost o restituci o zmeškanou lhůtu nemůže býti vyřízena prostým poukazem na dřívější výrok, že opravný prostředek byl opožxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1) domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxoby zúčastněné na správě daní. Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků (§ 34c) je zde jiné nastavení podmínek, za kterých se lze nečinnosti správce daxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxují rozhodnout, ale správce daně tak neučiní. Nutno podotknout, že zejména tato poslední podmínka může v praxi činit značné potíže. Skutečnost, zda spxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxa dosud shromážděné podklady ještě nejsou zcela dostačující a proč, a zda je třeba ještě další a které podklady vyžádat, jakož i to, proč tak správce daně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxet z objektivních skutečností.
Nebude-li na místě postupovat dle výše uvedených podmínek a má-li být ve věci vydáno rozhodnutí, lze podnět k opatřexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxla podnět, nebo touto osobou poslední úkon v řízení, kterého se předpokládaná nečinnost týká. Rovněž v tomto případě, zejména, bude-li se jednat o úkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a svévolně bez jakékoli souvislosti s předmětem řízení. I v tomto případě bude na správci daně, aby prokázal, proč daný úkon činí.
Podnět posuzuje naxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xovinen učinit nadřízený správce daně sám [přichází v úvahu uplatnění
atrakce
- § 19 odst. 1 písm. b)]. V případě uplatnění tohoto ustanovení se nejedná x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxstupu podle uvedeného ustanovení je nutnou podmínkou pro přípustnost podání žaloby na ochranu proti nečinnosti ve správním soudnictví. Tuto žalobu mxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx nečinnosti správního orgánu (§ 79 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Smyslem žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle ustanovxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xončí vydáním rozsudku, jímž se správnímu orgánu nařizuje vydat rozhodnutí či osvědčení ve stanovené lhůtě. Smysl řízení je však dosažen až po jeho ukonxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trvá. Pomine-li nečinnost v průběhu soudního řízení, soud žalobu zamítne podle § 81 odst. 3 s. ř. s., neboť vychází ze skutkového stavu, který zde je v den xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xřihlédnutím k principům dobré správy při vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní.
Při vyřixxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. d),
b)
pro vydání rozhodnutí o povolení obnoxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxtanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňového řádu, s výjimkxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxstní příslušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo potvrzení
delegace
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xávazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
f)
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x73 odst. 1 daňového řádu.
30 dnů:
a)
pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového řádu,
b)
prx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového řádu,
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxtanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,
g)
pro vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxnutí, kterým se daňová
exekuce
zcela zastaví, dle ustanovení § 181 odst. 1, 2 daňového řádu,
i)
pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, která mx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxžení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,
k)
pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby dle uxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 daňového řádu.
Lhůty stanovené tímto pokynem se počítxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxí § 120 odst. 4 daňového řádu, kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. V případě vrácení odvolání nadřízexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxáceno.
Dojde-li ke zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené pro vydání nového rxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, prodlužují se stanovené lhůty k vyřízení o jeden měsíc.
Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým spráxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx běhu stanovených lhůt se nezapočítává doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového řádu a doba ode dne vydání rozhodnutí x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xd osob zúčastněných na správě daní nebo ostatních správců daní, která jsou nezbytná pro vyřízení podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává doba od odeslxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxvném prostředku, bude-li toto rozhodnutí podkladem pro vydání jiného rozhodnutí. Lhůty stanovené k vyřízení věci neběží též po dobu řízení o otázce, o xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne odeslání dožádání do dne obdržení oxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xinancí zřízena komise, běh lhůt se staví po dobu projednání v této komisi. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní doplněno a toto doplnění je sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxčení doplnění správnímu orgánu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postupuje při opakovaném doplnění.
Ve složitých a odůvodněných případech můxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xinančního ředitelství jeho generální ředitel, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního ředitelství cel jeho generální ředitel a v příxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a g) a bodu 3 písm. f) až m) prodlužovat ředitel orgánu Finanční správy České republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může věcně příslušný útvar Ministerstva financí dále prodlužovat původní lhůty k vyřízení i nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnčního ředitelství nebo generální ředitel Generálního ředitelství cel, prodlouží lhůtu příslušný náměstek ministra. Prodloužil-li lhůtu podle boxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdle ustanovení § 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou zvláštním zákonem (např. § 44a odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxkticky nepřímo lhůtu k ukončení postupu k odstranění xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrok (viz též kom. k § 89).
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 4.7.2001, sp. zn. II. ÚS 225/01:
"Skutečnost, že správní orgán po dobu více nex x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.8.2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01:
"Pokud orgán veřejné moci nerespektuxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny)."
Nález Ústavního soudu ze dne 3.8.2004, sp. zn. I. ÚS 332/04:
"Důležitým hlediskem při posuzování pxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxžovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, neboť v jeho rozhodnutích jsou rozlišovány důvody zapříčxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
"Podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen ‚Úmluva') každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána v přiměřenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxž pravomocného rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to konkrétně osobního vozidla, potom lhůta více než tří let, která uplynula od nařízení výkonu rozxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xterý by kritérium ‚přiměřené lhůty' byl schopen naplnit."
Rozsudek NSS ze dne 9.12.2004, č. j. 7 Afs 22/2003-109:
"Ze základních zásad daňového říxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračování na pozdější dobu a jednotlivé kroky daňové kontroly musí po sobě následovat v přiměřených časovýxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti správního orgánu není splněna podmínka bezvýsledného vyčerpání prostředků, které procesní předpis platný pro řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx naplnění absentující podmínky již podnikl odpovídající procesní kroky. Při vědomosti této skutečnosti a při respektování principu šetření procesnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a podle toho přijmout odpovídající rozhodnutí. Opačný přístup nese znaky formalismu, který vede k odmítnutí efektivní ochrany práv žalobce."
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx jinak oprávněn rozhodnout o odvolání. Byl-li však k rozhodování dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení § 79 s. ř. s. z předpokladu existence procesních prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu dosud neobsahuje, nelxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxstou podnětu k postupu dle § 50 správního řádu. Účastník správního řízení, jež je stiženo nečinností správního orgánu, se může za popsané situace obrátxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinností správního orgánu pokračovat v řízení a řídit se přitom závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, bez ohledu nx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxností jednat o nečinnost, proti níž se lze bránit podáním žaloby dle § 79 a násl. s. ř. s."
Rozsudek NSS ze dne 22.5.2008, č. j. 2 Ans 6/2007-101:
"Žalobxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxtýká vyhotovení písemností, které rozhodnutím nejsou (zde výkaz nedoplatků). Tím spíše se nelze v tomto řízení domáhat jejich doručení. Na výkaz nedoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxekt nahlédnout ve spise, může správce daně subjektu v rámci dobré správy zaslat rovněž poštou."
Rozsudek NSS ze dne 11.3.2008, č. j. 1 Ans 1/2008-50:
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xšak trpěl vadami, a nadřízený správce daně žalobci sdělil, že jeho podnět z důvodu jeho vad xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxce nevyčerpal bezvýsledně prostředek ochrany, který procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti spxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xřípadech, kdy sice správní orgán ve skutečnosti požadované rozhodnutí nevydal, avšak v důsledku splnění podmínek stanovených zvláštním zákonem vznxxxx
xxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu podle dílu druhého hlavy druhé části třetí soudního řádu správního a soud se žalobou nemůže meritorně zabývat. Chybí tak základní podmínka řxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxsterstva financí D-144 z roku 1996, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení (§ 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), správní pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro správní orgán je takováto sprxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxrstva financí D-125, o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně, a určené finančním úřadům a finančním ředitxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxňovém řízení."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 14.5.2009, č. j. 22 Ca 102/2009-18:
"Vytýká-li žalobce nedostatky způsobu zahájení vytýkacího řízeníx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xízení v žalobě o přezkum rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno (§ 65 a násl., zejména § 76 s. ř. s.)."
Usnesení KS v Brně ze dne 1.7.2008, č. j. xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx: vedoucího ústředního orgánu státní správy, který má rozhodovat o opravném prostředku - rozkladu), není nutné využít ochranu proti nečinnosti podle x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontroloval, a tím vyvolával dojem, že ‚sám sebe uposlechl', jednalo by se nejvýše o formální naplnění litery zákona. Nijak by se neprojevilo ve fakticxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení), k níž má § 80 správního řádu z roku 2004 směřovat."
Usnesení KS v Plzni ze dne 20.10.2006, č. j. 57 Ca 61/2006-54:
"Soud odmítne žalobu na ochranx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxvyčerpal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (zde § 80 odst. 3 správního řádu) je bezvýsledně vxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxán o žádosti účastníka řízení ve lhůtě pro vydání rozhodnutí nerozhodne (§ 71 citovaného zákona)."
Rozsudek NSS ze dne 10.10.2012, č. j. 1 Ans 10/201xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxxona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) vydání rozhodnutí, ale umožňuje i postup jiný, jímž je možnost zahájení daňové kontroly v pevně stanovenéx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxrnativ a správnímu orgánu přikázat vydání rozhodnutí ve věci samé. Z pohledu soudní ochrany a volby typu žaloby proto nelze za účinnosti daňového řádu x xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlužovanému vytýkacímu řízení žalobou proti nečinnosti."
HLAVA III
DORUČOVÁNÍ
Díl 1
Obecná ustanovení o doručování
Způsoby doxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt při jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx Je tak refl ektována především zásada hospodárnosti a procesní ekonomie, která v důsledku předpokládaného zvýšení elektronické komunikace povede i xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxpravdy doručena. Při doručování písemností se uplatňuje materiální pojetí. Nová úprava má zamezit obstrukcím při doručování. Podstatné je doručení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neúčinnost doručení, pokud se doručovaná písemnost dostala do rukou adresáta. Odešle-li tedy např. správce daně písemnost prostřednictvím zásilkyx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xpětovně a zcela formalisticky nově doručovat. Jiná bude situace v případě, kdy správce daně bude mít zásilku za doručenou fikcí a subjekt bude namítat, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxčení, ale z jednání adresáta je zcela zřejmé, že se s danou písemností seznámil, pak je doručení účinné, a byl tím i zhojen chybný způsob doručení. Pokud sx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s určitými úkony, provedenými orgány veřejné moci. Jestliže tedy na straně jedné je nutno trvax xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxraně druhé nelze přijmout formalistický a účelový přístup těchto účastníků, jakož ani formalistickou interpretaci právních předpisů. Je-li adresáx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxmená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta.
Zákon upravuje pořadí způsobů doručování. Prxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxánka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzicxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxverzi dokumentů (účinnost od 1.7.2009).
Povinně je datová schránka zřizována dle § 5 cit. zákona; datovou schránku právnické osoby zřídí ministerxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsanx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Na žádost zřídí datovou schránku ministerstvo vnitra fyzické osobě a podnikající fyzické osobě (§ 3 a § 4 cit. zxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, povxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx datovou schránku, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení. Doručení dokumentu má stejné právní účixxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datoxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Obsah datové zprávy a všech jejích částí musí být uzpůsoben tak, aby se s ním bylo možné seznámit a dále jej zpracovávat bez zvláštních technických znaloxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxránky slouží identifikátor. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. (viz též kom. k § 42, § 72)x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxostřednictvím vlastních pracovníků správce daně nebo jiných orgánů, které tak mohou činit na základě zvláštního zákona. Doručení prostřednictvím dxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisy - viz např. zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 2.5.2013, který předstaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxladě směrnice, tak na základě mezinárodních smluv nebo unilaterálních dohod. Mezinárodní spolupráce při správě daní se na základě uvedeného zákona pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo provádění souběžných daňových kontrol. Informacemi se pro účely toxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xostupuje podle daňového řádu, pokud výše uvedený zákon nestanoví jinak. Mezinárodní pomoc poskytovaná dle uvedeného zákona se týká daně z příjmů fyzixxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí obdobného charakteru uloženého jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo peněžitého plnění stanoveného mezinárodní smloxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu a působnost kontaktního orgánu; tuto informaci zašlx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxředního kontaktního orgánu vykonává Generální finanční ředitelství [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o Finanční správě České republiky], které zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo může dožádat kontaktní místo jiného státu o doručení rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se daní. Toto doručení se považuje za doručení podxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxsáta, další informace potřebné k jeho identifikaci a případné další údaje potřebné k účinnosti doručení. Na žádost kontaktního místa jiného státu o doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxjsou neplatné nebo jejich doručení adresátovi není neúčinné pouze z toho důvodu, že mu byly doručeny v jazyce, kterému nerozumí (§ 20 odst. 3 cit. zákonaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxi doručení písemnosti. O doručení nelze dožádat, pokud nebyly vyčerpány možnosti doručení podle vnitrostátních předpisů s výjimkou případů, kdy by txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xístem jiného státu, nebo písemnosti doručované na základě žádosti kontaktního místa jiného státu.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 6.3.2009, čx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xedodržení formy tedy samo o sobě neznamená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta. Jestliže všxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxé reakce), nelze bez dalšího dospět k závěru, že mu písemnosti nebyly v materiálním slova smyslu doručeny."
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, č. j. 1 As xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Nejvyšší správní soud proto dále zkoumal, zda uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak napadené rozhodnutí žalovaného byla obecnému zmocněnci stěžovatele doručena jiným nezpochxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti, tak byla naplněna. Uvedené pochybení proto nemůže mít vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxje pravidlo pro počítání času uvedené v § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xoručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek".
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxtalo-li se předmětné rozhodnutí, třebas oklikou, přece do pravých rukou strany a podala-li proti němu strana včas odvolání."
Doručováxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxob doručování, ale z hlediska průkaznosti předání důležitých písemností, nejspolehlivější. Povinnost využít tohoto způsobu doručení má správce daxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxípadech bude na posouzení správce daně, zda zvolí "prosté doručení do schránky", nebo doručení proti potvrzení, či zda se jedná o právní úkon, jehož zpoxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
Správce daně doručuje převážnou většinu svých písemností do vlastních rukou. Jedná se totiž vesměs vždy o rozhodnutí, a to buď procesní (výzvy), kterx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xozhodnutí
meritorní
, která ukládají určitou hmotněprávní povinnost nebo přiznávají právo. Rozhodnutí jsou vůči příjemci vždy účinná, jen pokud jsox xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxně je přitom povinen prokazovat nejen doručení vlastních písemností, ale také to, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro uplatnění následků za porušenx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx-li správce daně důkazní břemeno, nelze nepříznivé následky, které v souvislosti s doručováním nastaly, osobě na dani zúčastněné přičítat.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxez Ústavního soudu ze dne 24.2.2000, sp. zn. IV. ÚS 591/99:
"Ukládá-li zákon doručení písemnosti do vlastních rukou, je třeba mít takové doručení za bexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx v Hradci Králové ze dne 30.9.2008, č. j. 31 Ca 85/2008-33:
"K prokázání, že písemnost byla řádně doručena, postačí, aby správce daně doložil, že konkréxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxikovaná číslem, které jí bylo při převzetí poštou k přepravě přiděleno) byla vydána adresátovi, který se prokázal občanským průkazem, a převzetí potvxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxípadě udělení plné moci. Pokud má příjemce písemnosti zástupce, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci, a to v rozsahu jeho oprávnění k zastupováxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxručuje se pouze zástupci. Pokud má příjemce rozhodnutí zástupce s omezenou plnou mocí pouze k některým úkonům (např. v rozsahu daňové kontroly), doručxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxnou na určité úkony, doručovala se písemnost vztahující se k takovým úkonům jak příjemci, tak i jeho zástupci (§ 17 odst. 7 zákona o správě daní a poplatkůxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxnal. K plné moci viz též komentář a judikaturu k § 27 a § 28. Je-li zástupcem daňový poradce nebo advokát - viz kom. k § 42, § 72.
Judikatura:
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných skutkoxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; v takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjimkou nutných případů ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 337/xxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. sxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýměrů, avšak ještě před jejich doručením daňovému subjektu, zvolenému zástupci se tyto výměry již nedoručují. Právně rozhodným okamžikem pro běh odvxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
"Je porušením práva garantovaného ustanovením § 10 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., jedná-li xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x. j. 9 Ca 426/2009-53:
"Má-li daňový subjekt zástupce s generální plnou mocí, doručuje správce daně platební výměr pouze tomuto zástupci. Plná moc proxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u kterého probíhá daňové řízení, není povinen zjišťovat u všech ostatních finančních úřadů, zda u nich není založena generální plná moc udělená daňovxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád)".
Díl 2
Elektronické doručování
Doručování prostřednictvím datové schránky
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtových schránek je obsažena v zákoně 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. I při využití tohoto zvláštního zákonx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, jehož využití citovaný zákon předjímá. Uvedený zákon v § 17 zavádí do právní úpravy doručování prioritu doručování prostřednictvím datových schráxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí je přiblížení orgánu veřejné moci občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění komunikace mezi občanem a orgánem veřejné moci x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxledkem navrhované úpravy rovněž zefektivnění práce s dokumenty v rámci jednotlivých těchto orgánů. (...) Úprava přihlíží k reálným možnostem všech pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh fyzických osob s orgány veřejné moci ponecháno na jejich rozhodnutí a datové schránky jsou těmto osobám zřizovány výhradně na základě jejich žádostix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkladů navrženo povinné použití elektronické formy komunikace. Pokud má fyzická či právnická osoba zřízenu datovou schránku, musí orgán veřejné moci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Priorita
doručování do datové schránky vyplývá již z obecných způsobů doručování z ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Dokument, který byx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxmu dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokumexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxou schránku, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.
Doručení dokumentu do datové schránky má sxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxzená datová schránka musí být v konkrétním okamžiku současně zpřístupněna osobě, které byla zřízena (viz dále komentář k § 72).
Datovou schránku fyxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxhovat úředně ověřený podpis fyzické osoby. Bezplatně zřídí datovou schránku advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci, a to bezodkladně poxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zákona jsou zřizovány až od 1.7.2012 (§ 31 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.). Povinně zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osobě zřízené zákonexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa i právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky bez ohledu na počet podnikatelských činností. Z tohoto pravidla však platí výjimka mimo jixx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnává i další podnikatelskou činnost (s výjimkou činností uvedených v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., kdy ke každé z těchto činnosti by měl mít zřízenu sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx i "běžnou" datovou schránku podnikající fyzické osoby. Zákon č. 300/2008 Sb., tak vychází z konstrukce
vice
typů datových schránek, jejímž smyslem jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxické osoby zřízené na žádost podle § 3 zákona č. 300/2008 Sb., 2) držitelé datové schránky podnikající fyzické osoby zřízené na žádost podle § 4 odst. 1 cixx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx její držitel ocitá v několika možných postaveních: 1) fyzická osoba podnikající, 2) fyzická osoba nepodnikající, 3) fyzická osoba daňový poradce, 4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xákona č. 300/2008 Sb. (daňovým poradcům) prostřednictvím datových schránek může s ohledem na druh doručované písemnosti a typ zřízené datové schránxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxováni prostřednictvím datových schránek (přístupno na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz).
Datovou schránku mají povinně zřízexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce.
Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni a) úmrtí osoby, pro niž bylx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům, d) kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxístupní datovou schránku těmto osobám i v případě (i zpětně), ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence. Právnické osobě zřízené zákonem a datxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxtně. Kromě těchto zákonem stanovených případů povinného znepřístupnění datové schránky může být datová schránka znepřístupněna rovněž na žádost, axxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti. Znepřístupněnou datovou schránku ministerstvo opět zpřístupní na žádost do 3 pracovnxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxjího posledního znepřístupnění. Viz též komentář k § 72.
Judikatura:
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.7.2010, č. j. 9 Afs 28/2010-xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci. Lhůta stanovená soudním řádem správním, výzvou nebo rozhodnutxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxrávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.)."
Rozsudek NSS ze dne 15.7.2010, č. j. 9 Afs 28/2010-79:
"Zákon č. 300/2008 Sb. upravuje v § 17 poxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xkonů různých skupin osob vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Toto ustanovení však oproti § 17 stejného zákona nestanoví žádnx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. stanoví, kdy je možno dokument doručovaný soudem účastníku řízení považovat za doručený, tato úprava je však výslovnx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxému orgánu veřejné moci) zákon č. 300/2008 Sb. podobnou úpravu nestanoví a neupravuje tedy pravidla pro určení okamžiku jeho doručení. (...) Ustanovxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxní provedeného dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb. vůči soudu, pro jehož včasné podání je určena lhůta soudním řádem správním, je proto nutno použít xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx neboť se nejedná o ustanovení upravující způsob doručení). (...) Informační systém datových schránek není ani držitelem (zvláštní) poštovní licencxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo podání učiněná v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailová podání), je i informační systém datových schránek pouze technxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x, věta druhá, zákona č. 300/2008 Sb., podle kterého je provozovatelem informačního systému datových schránek držitel poštovní licence. Rozhodující xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručit, odesílatel zprávu předává třetímu subjektu (přepravci), aby ji ten doručil adresátovi (na základě smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a přexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx stěžovatele je nejen advokátkou, ale i insolvenční správkyní. Jak vyplývá z obsahu soudního spisu, krajský soud v průběhu řízení několikrát zjišťovaxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxtovou schránku, ale jako insolvenční správce. Doručoval-li jí tedy krajský soud napadené usnesení jako advokátce zastupující stěžovatele v řízení o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxek NSS ze dne 16.12.2010, č. j. 1 As 90/2010-95:
"Správní orgány nerespektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud proto dále zkoumal, zda uvedené procesní pochybení mohlo mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomtx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovatele doručena jiným nezpochybnitelným způsobem (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pochybení proto nemůže mít vliv na platnost doručení ani na zákonnost vydaných rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 17.2.2012, č. j. 8 As 89/2011-31:
"xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, proto nemusí být podepsaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xSS dne 17.10.2013, č. j. 6 Ans 1/2013-66:
"Právnická osoba, které se datová schránka nezřizuje ze zákona, má veřejné subjektivní právo na zřízení datoxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvnímu právu na zřízení datové schránky poskytují ochranu soudy ve správním soudnictví (§ 2 s. ř. s.). Pokud Ministerstvo vnitra nezřídí datovou schránxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxtronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), ač jsou jinak splněny podmínky vzniku nároku na zřízení datové schránky podle § 5 odst. 4 a 5 téhxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 82 a násl. s. ř. s." (s účinností od 1.1.2012 byl § 82 změněn zákonem č. 303/2011 Sb.)
Rozsudek NSS ze dne 10.4.2013, č. j. 4 As 6/2013-28:
"Pokud správxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxované konverzi dokumentů, nesprávně doručoval prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je vyloučeno uplatnění
fikce
doručení dle § 24 odxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhránku, soud doručuje rozhodnutí, předvoláni a další listiny do datové schránky, aniž by adresát o takové doručení musel žádat nebo soudu sdělovat idexxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxřístupněnou datovou schránku, má právo očekávat, že mu soud bude veškera rozhodnutí, předvolaní a jiné listiny doručovat v elektronické podobě do datxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxni listiny do datové schránky."
Rozsudek NSS ze dne 16.5.2013, č. j. 5 Afs 76/2012-28:
"Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o exxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxého řádu. Nepřihlásí-li se do datové schránky xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxžuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek."
Díl 3
Dorxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxntář:
Fyzické osobě lze doručit písemnost v podstatě kdekoli, kde bude zastižena - projevuje se zde opět materiální pojetí doručení, jakož i zásada hxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxemce zastihne. Podle daňového řádu bude moci být písemnost adresátovi doručena, kdekoliv bude zastižen i v případě, že bude mít byt, místo podnikání nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xodnikání podnikatele. Může tak však učinit i jiný doručovatel než pouze pověřená úřední osoba. Významná změna tak nastala např. u advokátů a daňových pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxst. 2 zákona o správě daní a poplatků). Takto lze doručovat kdykoli, není nutno, aby byly vyčerpány nejdříve ostatní způsoby. Správce daně doručuje krox xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kde se adresát převážně zdržuje na území ČR), nebo na adresátem zvolenou adresu v České republice; tuto doručovací adresu však musí osoba správci daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbám a fyzickým osobám-podnikatelům správce daně doručuje na adresu sídla nebo místa podnikání, přitom vychází z údajů ve veřejných rejstřících, tj. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxmůže dovolávat jejich nesprávnosti, resp. nemůže namítat, že na takovém místě se nezdržoval. Rovněž právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel mxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxečně nacházel. Této možnosti lze využít především v případech, kdy bude osoba měnit sídlo podnikání a po určitou dobu - v průběhu provádění změn v obchodxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxčováno do vlastních rukou (je vyloučeno převzetí jinou osobu), dále v případech s potvrzením převzetí (pokud s tím souhlasí, může převzít jiná osoba) nxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x osobu odlišnou od adresáta, která je ochotna písemnost převzít, musí rovněž uvést svůj vztah k adresátovi (např. Jan Dvořák - otec, bratr, soused apod.xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxčují na adresu jejího místa pobytu. Pokud se jedná o fyzické osoby, kterým vzniká registrační povinnost, jsou pro doručování rozhodné údaje uvedené v rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxu, resp. údaj o tom, kam má být doručováno. Je tak třeba mít na paměti, že pokud dojde ke změně údajů, které daňový subjekt v přihlášce uvedl, je povinen tutx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxvou schránku, musí správce daně doručovat do datové schránky, a to i kdyby subjekt požádal o doručování prostřednictvím poštovní zásilky (§ 42). Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xvidenci, a teprve potom na adresu místa jejího pobytu. Na žádost lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa tuto adresu poskytne správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného pxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxal písemnosti na adresu pro doručování, je třeba chápat jako podání ve smyslu § 70 daňového řádu, tj. jako úkon směřující vůči správnímu orgánu. Z těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx protokolu. Takový postup současně chrání správce daně před možnými následnými námitkami daňového subjektu, resp. osoby zúčastněné na řízení, že nikxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 80 občanského zákoníku má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxtečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má svx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxn s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. Pojem "bydliště" se objevxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxdí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x drobných nárocích]. Autonomní definice bydliště však není v těchto evropských předpisech obsažena. Proto je i při aplikaci těchto evropských předpixx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu a kdy se doručují ostatní písemnosti. Je-li písemnost určená do vlastních rukou, přebírá ji přímo adresát; není-li zastižen, písemnost se uloží a adrxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb. Adresátovi se do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo vhodí upozornění na uložení písemnosti. Upozornění musí obsahovat kromě výzvy k pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxvních důsledcích nevyzvednutí. Pokud si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě deseti dnů, považuje se poslední den lhůty za den doručení bez xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xoručení zdržuje. Je tedy zvýšena odpovědnost adresáta za sdělení správné doručovací adresy správci daně. Po uplynutí úložní doby, pokud si adresát záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxkonem právní fikcí k určitému datu, nelze již považovat za den doručení jakýkoli den pozdější - tj. např. den, kdy si adresát písemnost vyzvedne po uplynxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxá, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby
ex lege
i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal.
Právní fikce
coby nástrox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré s ní zákon spojuje.
Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být potvrzeno adresátem, potvrdí doručujxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxesáta zjevné, že mu bylo doručeno, podal-li např. ve stanovené lhůtě odvolání, z jehož obsahu je zřejmé, že např. zprávu o kontrole a platební výměr měl k xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxmo adresát, nebo jiná vhodná osoba, která se v místě zdržuje a která souhlasí s tím, že písemnost adresátovi odevzdá. Jinak se písemnost uloží a adresát uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbo na jiné vhodné místo.
Písemnost je doručena okamžikem převzetí zásilky, za doručenou se považuje písemnost rovněž dnem, kdy bylo její přijetí odxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx06-72:
"Správce daně nemá na výběr, který způsob doručování upravený v zákoně zvolí, ale musí postupovat výlučně a právě tím způsobem, pro který v dané xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke všem skutkovým podmínkám, jež musí být splněny v případě, že má být adresátu doručeno fikcí. Skutečností rozhodnou z hlediska toho, zda lze u stěžovaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxzní povinnosti dostál. Správce daně postupoval při doručení náhradním způsobem v souladu se zákonem, když zásilku doručil právě na adresu dle dosílacx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodniku sice povinný neztrácí způsobilost být daňovým subjektem, výkon jeho práv a povinností je však omezen tím, že je nevykonává povinný osobně, nýbrx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce; disponuje obdobnými právy a povinnostmi jako daňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcex xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx tento zákonný zástupce - správce podniku dle ust. § 338k odst. 6 o. s. ř. Za situace, kdy je správce podniku oprávněn zastupovat povinného v daňovém řízexx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe vyloučit, aby si osoba, jež je oprávněna xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkolxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xydaných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tjx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí."
Doručování právnickým osobám
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Doručování listovních zásilek právnickxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvání listovních zásilek tak přichází v úvahu v podstatě pouze u těch právnických osob, které povinně datovou schránku nemají zřízenou, nebo do ní nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na povahu dokumentu (zejm. jeho velikost, popř. formát) do datové schránky doručit (viz § 17 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na mxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxm právnická osoba je skutečně umístěna. Odpovědnost za to, že adresát písemnosti bude na adrese pro doručování k zastižení, nese samotný adresát (tj.
fxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x důsledku změny provedené v roce 2014 v § 45 odst. 2 (vypuštěním podmínky umístění právnické osoby na uvedené adrese) sjednotila (srovn. § 44 odst. 3, 4)x xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx zdržuje či nezdržuje.
Není-li doručovací adresa zvolena, doručuje se na adresu sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, u zahraniční právnické osoxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxučování fyzickým osobám zákon rozlišuje postup při doručování písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou, a písemností ostatních.
Jdxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí. Nejsou-li písemnosti určeny do vlastních rukou, ale převzetí má být potvrzeno, kromě osob oprávněných jednat jménem právnické osoby je může převzíx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxží a adresát upozorní.
Správci daně je nově dána možnost (nikoli povinnost) písemnost, která nebyla ve lhůtě deseti dnů vyzvednuta, doručit na adrexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxí doručovací adresu. Pokud při doručování není zastižena osoba oprávněná písemnost převzít a ani v úložní lhůtě nebude písemnost vyzvednuta, pak teprxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxodním rejstříku). Doručení fyzické osobě však nemá vliv na účinky doručení právnické osobě. Bylo-li např. společnosti s ručením omezeným doručeno upxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xejí jednatel v místě svého pobytu.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 14.3.2007, č. j. 8 Afs 25/2006-67:
"Podle § 17 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlkové úpravy doručování podle citovaného zákona nelze vyvodit závěr, že je nutné písemné pověření zaměstnance právnické osoby k přebírání písemnostxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxochybnit verzi reality, z níž vycházely finanční orgány. Pověření zaměstnanců k přijímání písemností ve smyslu § 17 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o spxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxutečnosti, že určitá osoba opakovaně vyzvedává v úložní době na poště za právnickou osobu písemnosti doručované poštou a převzetí zásilky potvrzuje nxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou pověřena."
Rozsudek NSS ze dne 6.11.2008, č. j. 2 Afs 89/2008-86:
"Při hodnocení podmínek doručení fikcí podle § 17 odst. 5 zákona č. 337/199x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtele není sama o sobě naplněním podmínky nezdržování se právnické osoby na dané adrese."
Rozsudek NSS ze dne 5.6.2008, č. j. 2 Afs 21/2008-65:
"Není x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxrá jeho vydání jednateli daňového subjektu podmiňuje splněním požadavků stanovených v poštovních podmínkách řádně schválených Českým telekomunikxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 5 z roku 2005, tj. vyplněním prohlášení podle čl. 21 poštovních podmínek."
Uložení písemnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xříslušném místě. Tímto místem bude podle povahy doručujícího orgánu sídlo správce daně, jehož písemnost se doručuje, pokud ji tento správce daně součxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx již však u obecního úřadu. Pokud je o doručení písemnosti dožádán jiný správce daně, ukládá ji u sebe do uplynutí úložné doby tento správce daně. Při doruxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti zastižen, je nutné o místě uložení písemnosti informovat prostřednictvím upozornění, které osoba pověřená doručováním vloží do domovní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxanoví
taxativní
výčet náležitostí, které musí obsahovat upozornění na uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtele, nelze s následným marným uplynutím úložní doby spojovat fikci doručení. Stejně tak tomu bude i v případě, nebude-li adresát o možnosti uplatnění
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb je třeba žádost o uložení bez předchozího pokusu o doručení uplatnit u tohoto subjektu
Důkazní břemeno ohledně dodržení podmínek pro ulxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxučovatel. Podle § 92 odst. 5 správce daně totiž mimo jiné prokazuje též oznámení, tj. řádné doručení, svých písemností.
Účinky doručení
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xřevezme, okamžikem převzetí. Pokud adresát odmítne zásilku převzít, nastanou účinky dnem odepření. Pokud je adresát nezastižen a vyzvedne si zásilkx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastává
právní fikce
doručení, a to bez ohledu na to, že si adresát vyzvedne zásilku např. jedenáctý den. Zásilka je uplynutím desátého dne doručena bex xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx. 4). Tím se značně omezí případy účelového tvrzení "nezdržování se v místě" a obstrukcí při doručování.
Stejně jako dosud je umožněno požádat o neúčxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxředvídatelný. Oba znaky musí být naplněny současně. Jedná se o případy, které nelze předem předvídat a které jsou z objektivního hlediska dostatečným xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xdy daňový subjekt je srozuměn s tím, že v určitém období bude např. mimo území republiky nebo bude hospitalizován v nemocnici nebo v lázních, popř. bude exxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxh právech; zejména může udělit plnou moc dostupné osobě k přebírání zásilek nebo ke vstupu do své datové schránky, může rovněž sdělit správci daně adresxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xeboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl zřízenu a zpřístupněnu datovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxt jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak napadené rozhodnutí žalovaného bylx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti, txx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xstí nad Labem ze dne 25.3.2013, č. j. 15 Af 7/2013-47:
"Z § 47 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vyplývá, že pokud nedojde k vyzvednutí písemnxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxm obsahu nedozvěděl. Účinky
právní fikce
již nelze zvrátit poukazem na to, že se adresát v místě doručení v inkriminované době nezdržoval. Oproti předxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktivní doručovací adresy, podle něhož je adresát odpovědný za to, že na uvedené adrese pro doručování bude schopen přebírat písemnosti, resp. se dozví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrumentu neúčinnosti doručení, pro jehož využití je však nutné naplnit zákonem předvídaná kritéria - mimo jiné i dodržení subjektivní a objektivní lhxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musejí být splněny všechny zákonné podmínky, tedy i zanechání písemného poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky adresátovi. Tato skutečxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti doručovatele související s ukládáním zásilky, včetně výzvy k jejímu vyzvednutí a zanechání poučení a o právních důsledcích jejího nevyzvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy poštovním doručovatelem. Nelze tedy souhlasit s tvrzením žalovaného správního orgánu, že poučení o právních důsledcích nevyzvednutí písemnosti nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy ve schránce adresátky nebylo prokázáno ani postupem podle § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx neunesl své důkazní břemeno a neprokázal splnění všech zákonných podmínek pro oznámení platebního výměru. V důsledku toho pochybil, když v rozhodnutx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx2/390931803415, dospěl k závěru o řádném doručení této písemnosti fikcí podle § 47 odst. 2 daňového řádu."
Neúčinnost doručení
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxemnosti dojít. Nelze se tedy úspěšně domáhat neúčinnosti doručení bez dalšího z důvodu nepřítomnosti. Je však umožněno požádat o neúčinnost doručení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxelný. Oba znaky musí být naplněny současně. Jedná se tak o případy, které nelze předem předvídat a které jsou z objektivního hlediska dostatečným důvodxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxový subjekt je srozuměn s tím, že v určitém období bude např. v zahraničí nebo bude hospitalizován v nemocnici nebo bude pobývat v lázních, popř. bude exixxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xrávech; zejména může udělit plnou moc dostupné osobě k přebírání zásilek nebo ke vstupu do své datové schránky, může rovněž sdělit správci daně adresu, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xaňového subjektu zahájena daňová kontrola, nelze se dovolávat nepředvídatelnosti možných úkonů ze strany správce daně (doručování písemností v jejxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx je-li mu známo, že mu nebude v místě pobytu možno doručit, protože se zde např. nebude zdržovat, v takovém případě např. zmocnit jinou osobu pro přebíránx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xe subjektivního hodnocení, ale z objektivních skutečností; je oprávněn a současně povinen prověřit adresátem namítané důvody, pro které uloženou píxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxčně seznámil, maximálně však do šesti měsíců od doručení (které zpravidla nastane fikcí). Na vyslovení neúčinnosti nemá adresát právní nárok. Pokud sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xprávce daně žádost zamítne, musí v odůvodnění uvést, proč důvody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxobem odůvodněno. Od marného uplynutí úložní doby po doručení rozhodnutí o neúčinnosti doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení neběží lhůta kx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxt v případě kteréhokoli způsobu doručování. Žádost lze tedy podat nejen v případě, bylo-li doručováno prostřednictvím zásilky a byla-li zpravidla upxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 300 Kč, který lze zaplatit vylepením kolkových známek na žádost nebo přímo u správce daně (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebníxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxntář:
Prostřednictvím veřejné vyhlášky se doručuje osobě neznámého pobytu nebo sídla (nemá-li zástupce), osobě, která není známa, velkému nebo nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování, které ohlásil správci daně, nezdržuje (srovn. § 19 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků). Od úředního pobytu je třeba odlišovat bydlištěx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jejího prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li jako své bydliště jiné mxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxat, že má své skutečné bydliště v jiném místě. Nemá-li fyzická osoba bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lzxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxliště" se objevuje v mnoha evropských nařízeních [např. nařízení Brusel I, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxm se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, či nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxjňuje na úřední desce správce daně a rovněž i na jeho webových stránkách na internetu, v určitých případech rovněž, je-li doručováno osobě neznámé, na úxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xpůsob doručování umožňuje adresátům vyzvednout si doručovanou písemnost na základě zveřejnění informace o tom, že je po stanovenou dobu připravena u xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxou. Zákon stanoví výslovně náležitosti veřejné vyhlášky, a to upozornění na místo uložení písemnosti, označení písemnosti, sdělení o možnosti vyzvexxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxláškou za účinné. Pokud je doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou neurčitému počtu adresátů, může z povahy věci tato veřejná vyhláška obsahovat i txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xákoník v § 66 až 70; rozlišují se přitom na jedné straně případy, kdy člověk sice je nezvěstný, ale z okolností neplyne, že jeho smrt není nepochybná, a na sxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to buď rozhodnutím soudu, nebo tím, že nastanou okolnosti předvídané zákonem. V občanském zákoníku je proto třeba důsledně rozlišovat, zda je někdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx 83/2008-34:
"Předpokladem postupu doručovat písemnost podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"), tedy tzv. náhradxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxgán vyčerpal všechny možné prostředky k tomu, aby zjistil aktuální adresu pobytu adresáta. Podmínkou řádného doručení je, že správní orgán vyvine úsixx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtost uzavře tvrzením, že neměl přístup k centrálnímu registru občanů, tudíž dle jeho názoru byla písemnost doručena řádně."
Doručovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxný předpisný seznam může být zpřístupněn v listinné i elektronické podobě, a to po dobu nejméně 30 dnů. Označení daně, místo a dobu nahlédnutí obsahuje vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxručení
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Striktně je upraveno prokázání doručení písemnosti prostřednictvím zásilkxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxoveno pro jednotlivé způsoby doručování. Doručení písemností, které jsou doručeny (předány) při ústním jednání, se prokazuje podpisem protokolu nexx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxránek. Průkazem o doručení písemnosti doručované prostřednictvím zásilky je řádně vyplněná doručenka (dodejka - termín dle Poštovních podmínek Česxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž zmocnění není správci daně známo, je doručovatel povinen specifikovat doložení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta. Jedná se většinox x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxtinu. Podle § 134 občanského soudního řádu "listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listixxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno".
Veřejná listina se od listiny soukromé liší svou důkazní silou; potvrzuje, není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxžitosti, které zákon vyžaduje. Důsledek toho, že doručenka má povahu veřejné listiny, je tudíž ten, že je na tom, kdo tvrdí opak (oproti údajům uvedeným x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručenka nemá předepsané náležitosti, musí správce daně prokázat doručení jiným způsobem.
Definici veřejné listiny nalezneme v občanském zákoxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla." Je -li nějaká skutečnost potvrzena ve veřxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak. Zachycuje-li veřejná listina prxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xodpis jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví zákona. Byla-li veřejná listina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou listinu o právním jednáxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnou definici lze nalézt rovněž v § 131 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.):
"Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost. Veřejnou listxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxbo jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo orgánem mezinárodní organizace, pokud má podle mezinárodní smlouvy účinky na území České republxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxčenka má povahu veřejné listiny; účastník, který zpochybňuje správnost údajů uvedených na doručence (namítá, že stanovený postup doručování nebyl dxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxutem náhradního doručování se vytváří
právní fikce
, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby
ex lege
i vůči tomu, kdo písemnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xákonných podmínek pro vznik dané
fikce
. Účinky doručení písemnosti (do vlastních rukou) mohou ve smyslu § 17 odst. 5 daňového řádu nastat především za xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxe by příjemce mohl být v rozhodné době doručovatelem zastižen (srov. § xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxčností, že příslušný subjekt jakožto příjemce uvedl na své písemnosti úmyslně (či neúmyslně) adresu, na které se však již nezdržoval či v budoucnosti nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxsprávné adresy pro doručování nelze
de lege lata
takovýmto způsobem adresáta postihovat."
Rozsudek NSS ze dne 29.1.2009, č. j. 5 Afs 105/2008-94:
xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxhující rozhodnutí, jež je doručováno účastníku daňového řízení (tj. především daňovému subjektu), tedy zda má finanční orgán, jenž rozhodnutí vydalx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa správce daně a které poté se jednak zakládají do spisu a jednak doručují účastníkům řízení, či zda, jako je tomu v soudním řízení, má být originál rozhodxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpis předsedy senátu neobsahují, obsahují však doložku, v níž úřední osoba potvrzuje, že právě toto vyhotovení souhlasí s originálem obsaženým ve sxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxk "originálních" verzí rozhodnutí (je-li jich vyhotoveno více), tak stejnopisů, neboť ani jeden z těchto způsobů není na újmu příjemci rozhodnutí. Tex xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutí. V případě pochybností má příjemce rozhodnutí navíc vždy možnost ověřit, zda jemu doručená listina souhlasí s vyhotovením rozhodnutí založxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxovat především vyhotovení rozhodnutí založené ve správním spise, přičemž k doručení postačí stejnopisy daného rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 2xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvrdit a prokázat skutečnosti vedoucí k závěru, že údaje na doručence nejsou pravdivé."
Rozsudek NSS ze dne 27.4.2006, č. j. 2 Afs 158/2005-82:
"Sprxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xhledně prokázání skutečnosti, že písemnost doručovaná daňovému subjektu mu také byla fakticky doručena, nebo že byla doručena nikoli fakticky, nýbrx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx dne 1.3.2006, č. j. 1 Afs 43/2005-103:
"Doručenka je toliko jedním z důkazních prostředků, jimiž se prokazuje skutečnost, zda došlo či nedošlo k doručxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě chybí-li zcela, je nutno zvážit, zda závěr o doručení písemností nevyplývá z jiných důkazních prostředků."
Usnesení NS ze dne 29.4.199xx xx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xeho - byť společné - poštovní schránky, jde (za jinak splněných podmínek vyžadovaných ustanovením § 47 odst. 2 o. s. ř.) na vrub adresáta."
Rozsudek Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řád, vyžaduje dodržení kvalitativních standardů nastavených ustanovením § 51 odst. 2 téhož zákona."
HLAVA IV
OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFOxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xajištěna velice precizně a v souladu s čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxa v rámci ustanovení týkajících se ochrany informací. Smyslem existence povinnosti mlčenlivosti ohledně skutečností, které se úřední osoba, eventuxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxistuje povinnost mlčenlivosti, je zásadní pro ochotu subjektů, aby poskytly správci daně zcela otevřeně podrobnosti o svých osobních a finančních zxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxovení jejich daňové povinnosti (břemeno tvrzení), jakož i tato tvrzení prokázat (důkazní břemeno), je dobrovolný aspekt v rámci spolupráce se správcxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvinností je právě zákonná garance, že s informacemi, které daňový subjekt poskytne správci daně, bude zacházeno jako s informacemi důvěrnými. Nejdůlxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xebudou zveřejněny či dále poskytnuty jiným subjektům, s výjimkou případů jednoznačně definovaných zákonem, a to pouze z ospravedlnitelného důvodu (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x 6 zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, § 21 zákona o advokacii, § 10 zákona o obecní policii). Správní orgán, který vyžaduje určité inxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xaně o takové informace požádat, pouze pokud k tomu dá daňový subjekt svolení.
Daňový řád přináší konkretizaci toho, na co povinnost mlčenlivosti dxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xe povinnost mlčenlivosti vztahována pouze k informacím, které se týkají jiných daňových subjektů. Mlčenlivost nesmí být v rozporu se zájmy toho subjexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx však paušálně vše, co se správce daně dozví při správě daní, tak jak bylo široce stanoveno v zákoně o správě daní a poplatků. Obecné informace, ze kterých xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxnění či odstranění konkrétních údajů musí být přitom provedena dostatečným způsobem, aby nebylo možné ani nepřímo odvodit identitu osoby, o jejíchž pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které zákon nedefinuje, lze vycházet podpůrně z judikatury, odborné literatury, či jiných zákonů. Mezi informace o majetkových poměrech tak budou txxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxž jsou vše informace, kterými správce daně disponuje. Za osobní poměry by bylo možno považovat rodinný nebo obdobný stav, věk, zdravotní stav, sociálnx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxých je dána možnost zproštění povinnosti mlčenlivosti. Nově je upraveno, že příslušný k rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti v případě zánxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi neslouží k ochraně správce daně, ale k ochraně daňových subjektů. Poruší-li správce daně nebo některá z osob zúčastněných při správě daní tuto xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxá osoba právní nárok, odepření těchto informací nelze odůvodnit povinnou mlčenlivostí (např. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbjektu; tento má naopak právo zprostit danou osobu či orgán povinnosti mlčenlivosti). Není stanovena písemná forma zproštění, nicméně z důvodu průkaxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxn č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se vztahuje na celou státní správu. Porušením povinnosti mlčenlivosti se dopustí dotyčná osoba přesxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xehož činnosti se povinnost mlčenlivosti vztahuje; v případě, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje k činnosti více správců daně, projedná přestupek xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxením povinnosti mlčenlivosti při správě daní spáchán trestný čin, není vyloučeno vedle uložené správní sankce i trestní stíhání pracovníků správce dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xsobě, ale též využití těchto informací pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané povinností mlčenlivosti nebo jiné osobě, anebo využití těchtx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxového subjektu).
Vznikne-li prokazatelně daňovému subjektu v souvislosti s porušením mlčenlivosti ze strany pracovníka správce daně škoda a budxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdle zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
O porušení mlčenlivosti se nejedná, předávají-li si informacex xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxími úřady a celními úřady navzájem). Nutno si rovněž uvědomit, že ne každý zaměstnanec správce daně je úřední osobou (viz kom. k § 12). Informace podléhaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxrávce daně, tj. týkající se správy daní.
Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje rovněž na informace sdělené příslušnému orgánu příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxého úřadu smluvního státu mohou být zpřístupněny jen pracovníkům příslušného orgánu, kteří se přímo účastní správy daně, k níž se poskytnutá informacx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Infxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxosti s trestním řízením, pokud se týkají porušení daňových předpisů, aniž jsou dotčeny právní předpisy upravující trestní řízení. Kontaktní místo udxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci při správě daní (§ 22 odst. 1), pokud mohou být informace použity k obdobnému účelu v souladu s právními předpisy České republiky. Informace a písxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xouladu s právními předpisy České republiky, použity k jinému než uvedenému účelu, pouze se souhlasem kontaktního místa jiného státu, které informace xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxňovém řízení stejně jako obdobné informace a písemnosti získané při správě daní v České republice.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 17.1.2006, čx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxné výši, než jak byla zjištěna při daňové kontrole, a to na základě dalších zjištění, je právem daňového subjektu být s nimi seznámen. To nemůže správce dxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 30.10.2003, č. j. 6 A 76/2001-41:
"Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tak i souvisejících s podnikáním. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení a pracovníci daňového orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxo soudního přezkumu správních rozhodnutí předpokládá, že soud má k dispozici veškeré informace, na základě kterých rozhodoval správní orgán. Ustanoxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkytovat informace získané v daňovém řízení odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný prostředek v daňové věci, je pro účely pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonů, na jejichž základě získávají povinné subjekty příslušné informace. Majetkové poměry fyzických a právnických osob tak tvoří zejména jejich příjxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxetkových práv apod. Za majetkové poměry fyzických a právnických osob lze za daných okolností považovat nejen aktiva, nýbrž i jejich pasiva a je bez význxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxků získávají na základě zákonů o daních právě takové informace o majetkových poměrech (srov. např. § 36 zákona o správě daní). Tyto informace jim pak sloxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x As 64/2008 155:
"Ustanovení § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výslovně ukládá subjektům povinnost sdělit žadatexxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx, účelu a podmínkách pro jejich poskytnutí. Prominutí daně či příslušenství daně, ať již zaplacené či jen splatné, je nutno považovat za poskytnutí veřxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxň či její příslušenství prominout, je proto nutno považovat za orgány veřejné správy rozhodující o poskytnutí veřejných prostředků."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. např. § 31 exekučního řádu, § 6 zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, § 21 zákona o advokacii, § 10 zákona o obecní policii). Správní orxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlčenlivosti), může správce daně o takové informace požádat, pouze pokud k tomu dá daňový subjekt svolení. Průlom do povinnosti mlčenlivosti musí být vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxformací, které je povinen ve smyslu § 92 odstavců 3 a 4 poskytnout správci daně, a na druhé straně zájem subjektu, který hodlá tyto informace dále využít xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxto taxativně vymezen zákonem. Průlomy do daňového tajemství jsou vyjmenovány pro jednotlivé orgány veřejné moci, kterým může správce daně poskytovax xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xovažováno, poskytne-li správce informace jinak zjistitelné (veřejně známé či veřejně dostupné informace např. na webových stránkách), informace zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xusí být obeznámen s tím, v jaké věci má vypovídat a které skutečnosti mají být ověřeny). V souladu s jinými příslušnými zákony rovněž může správce daně sdxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistický úřad), informace, na jejichž poskytnutí je jiný veřejný zájem (soudy pro účely rozhodnutí o výživném), informace nutné pro kontrolu a dozxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxátní komorou), informace nutné pro odhalení nekalé činnosti (orgánům činným v trestním řízení, příslušné složce MF).
Speciální skupinu případů txxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxo trestní řízení použít v případech obecně a závažně ohrožujících obyvatelstvo, území, stát a jeho hospodářství, jakož i ohledně případů narušujícícx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxt důležité pro orgány činné v trestním řízení, ale též orgány činné v trestním řízení mají mnohdy cenné informace pro správu daní.
Prolomení mlčenlixxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxi České republiky (§ 71a: "Specializovaný útvar policie určený policejním prezidentem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestnxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsmu, organizovanému zločinu, daňové, finanční a závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorů (§ 40: "Inspekce může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, jxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxké kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle dxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné činnosti v případech, kdy jsou celní oxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
Pouze v případě vyjmenovaných trestných činů správce daně může na žádost poskytnout informace pro účely vedeného trestního řízení, pokud je požxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xinů. Z žádosti musí být zřejmý důvod podání žádosti, tj. informace o zahájeném trestním řízení ve věci některého z taxativně uvedených trestných činů, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxutečně dochází či dojde k objasnění uvedeného trestného činu. Odpovědnost za správnost žádosti tak, aby poskytnutí mohlo proběhnout souladně s daňovxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxj povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu se všemi důsledky jejího porušení (viz např. výše zmiňovaný § 71a zákona o Policii České republiky
etc.
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); trestním stíháním se pak rozumí úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudkux xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčuxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxjasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a to v rámci postupu před zahájením trestního stíhání (ustanovexx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch činů zde uvedených je výslovně zakotvena oznamovací povinnost, která je nutná pro to, aby správce daně mohl z úřední povinnosti, nikoliv jen na výzvu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx týkají porušení povinnosti při správě daní. Nejčastěji poskytuje správce daně informace, popř. plní svoji oznamovací povinnost v případě trestného xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxnnosti; může být potrestán přísněji, a to odnětím svobody na dvě léta až osm let, spáchá-li čin nejméně se dvěma osobami, poruší-li k usnadnění takového xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxětím svobody na pět až deset let. Hranice výše škody, resp. získaného prospěchu, která je rozhodná jak pro samotné naplnění skutkové podstaty trestnéhx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahujíxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxéně částky 5 000 000 Kč.
Krácení daně, poplatku a podobné povinné platby je jakékoli jednání pachatele, v důsledku něhož je mu jako poplatníkovi vyměxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxatura
níže). Zkrácením daně však není její pouhé neodvedení, byla-li příslušná platba správně vypočtena, přiznána nebo vyměřena, resp. nebyla-li zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu nemovité věci a daň vypočítal a vyměřil). Nečinnost poplatníka, tj. nezaplacení daně, sama o sobě nezakládá skutkovou podstatu trestného činu zkrácxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxnost takové osoby známa a zjištění základu daně a stanovení daně může být provedeno i jinými prostředky. K případnému nevyměření daně a jejímu zkrácení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxstí správce daně, který nezahájil vyměřovací řízení a nepřistoupil k vyměření daně jinými prostředky. Nepodání daňového přiznání může být zkrácením xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xevznikla. Za takových okolností je totiž nepodání daňového přiznání způsobilé vyvolat u správce daně stav, kdy neví o vzniklé daňové povinnosti, přičxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxcení daně včas, pokud její výše nebyla zkrácena úmyslným jednáním či opomenutím obviněného (viz nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2002, sp. zn. I. xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch k označení zboží (§ 244)
-
Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnostx xx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxjichž nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem, jsou uvedeny v § 367, resp. § 368 trestního zákoníku. Jedná se o velkou skupinu trestných činů, a to xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxstějších trestných činů je trestný čin podvodu (zejm. oblast nepřímých daní), jeho neoznámení ani nepřekažení není trestným činem. Pokud by ale uvedexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxi výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, patří: násilí proti orgánu veřejné moci, (§ 323) vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úředních osob patří zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxo případná doplňující podání správce daně, či odpovědi na doplňující dotazy orgánů činných v trestním řízení, které se podaného oznámení bezprostředxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxa-li správně vypočtena, přiznána nebo vyměřena, pokud nebyla zatajena skutečnost odůvodňující vznik daňové aj. povinnosti. Zkrácením daně také nenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 11 Tdo 265/2002:
"Nepodání daňového přiznání může být zkrácením daně v těch případech, kdy subjekt daně není registrován u správce daně a nemá povinnoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x správce daně stav, kdy neví o vzniklé daňové povinnosti, přičemž k tomu, že daň není vyměřena, dojde v příčinné souvislosti s takovým jednáním (opomenuxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxavotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. je trestným činem úmyslným. Úmysl pachatele musí směřovat k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx., že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnancům z jejich hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je neodvedl oprávněným příjemcům v době, kdx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxání záležícího v neodvedení sražené částky ze mzdy zaměstnanců v termínu, ve kterém k němu mělo dojít, a jejího použití na jiné účely může způsobit, že taxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx999:
"Pokud povinnost platit daň z přidané hodnoty skutečně vznikne na základě reálného zdanitelného plnění, avšak rozsah daňové povinnosti je dotčxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxlo zdanitelné plnění, ačkoli k němu ve skutečnosti vůbec nedošlo a povinnost platit daň z přidané hodnoty ve skutečnosti vůbec nevznikla, je nutno takoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx993 Sb.), resp. o pokus tohoto trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. Jestliže se pachatel dopustí jednání, které vůbec nemělo za následek vznik povinxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxané hodnoty, je namístě posoudit takový skutek jako trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák. (ve znění zák. č. 175/1990 Sb.), resp. jako pokus tohoto trexxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx4.2004 (dále jen "celní zákon"), umožňoval, aby zahraniční zboží, určené ke zpětnému vývozu v nezměněném stavu, bylo v tuzemsku používáno po stanovenxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdy celní orgány postupovaly v souladu s § 190 odst. 2 celního zákona, ve znění účinném do 30.4.2004, a propustily dovážené zboží do režimu dočasného použxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxty podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění do 30.4.2004 (viz zejména ustanovení § 43 odst. 5 a § 44 odst. 5 citovaného zákona). Pokxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxnění dalších zákonných podmínek znaky skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 TZ (ve znění účinxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xdo 202/2010:
"S účinností od 1.1.1998 (na základě zákona č. 253/1997 Sb.) lze podle samostatné skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplaxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle § 240 odst. 1 TZ) postihnout taková podvodná jednání pachatele, u nichž jen předstírá existenci nějaké podnikatelské činnosti a s ní spojeného zdxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu na dani, vrácení zaplacené daně apod. Přitom do účinnosti zákona č. 253/1997 Sb. naplňovala uvedená jednání znaky trestného činu podvodu podle § 250 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x.1.2010 trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ), byť sazby trestu odnětí svobody jsou u kvalifikovaných skutkovýcx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxva trestného činu podvodu je trestná, zatímco ustanovení § 240 TZ, ve znění účinném od 1.1.2010, nestanoví trestnost přípravy trestného činu zkrácení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvinné platby podle § 148 odst. 1 trestního zákona vyloučeno naplnění zákonného znaku pokračování v trestném činu spočívajícího v blízké časové souvixxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xři posuzování této podmínky pokračování v trestném činu není rozhodující jen okamžik dokonání činu, ale je třeba vzít v úvahu i celé přípravné jednání pxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxobné povinné platby podle § 148 tr. zák. formou účinné lítosti podle § 66 písm. a) tr. zák. nedochází a podmínka dobrovolnosti není naplněna, pokud obvxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx spáchání trestného činu a kdy obviněnému bezprostředně hrozilo zahájení trestního stíhání."
Usnesení NS ze dne 31.10.2006, sp. zn. 7 Tdo 1270/200xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxjak omezen, zejména ne na účastníky daňového nebo celního řízení. Pachatelem může být kdokoli, kdo svým úmyslným jednáním způsobí, že zákonná daň nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxže pachatel, ačkoli sám v celním řízení nevystupoval jako účastník, ale zprostředkovatel koupě, tím, že osobě, která byla účastníkem celního řízení pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo doklad, dopustil se jednání naplňujícího znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák."
Usnesení NS zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xdst. 1, 4 TZ (ve znění účinném do 31.12.2009, od 1.1.2010 podle § 240 odst. 1, 3 TZ) může svědčit nejen postavení obviněného v právnické osobě, jejímž jméxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxdmětem činnosti (podnikání) dotyčné právnické osoby."
Usnesení NS ze dne 4.10.2006, sp. zn. 5 Tdo 984/2006:
"Jednočinný souběh trestných činů zkxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xísm. a) tr. zák. je totiž ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. deliktem subsidiárnímx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xaně nebo jiné podobné platby (např. cla). Dojde-li pak skutečně ke zkrácení daně nebo jiné podobné platby ve větším rozsahu, skutek se posoudí jen jako txxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxěhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák., jako trestného činu s blanketní dispozicí, která odkazuje na více norem upravujících zákaz nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxozu, vývozu nebo průvozu zboží obviněný porušil."
Usnesení NS ze dne 11.1.2006, sp. zn. 8 Tdo 1525/2005:
"Trestného činu zkrácení daně, poplatku a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgán obchodní společnosti odpovědný za provozování soukromého celního skladu zřízeného pro tuto společnost provedl změnu režimu dovezeného zboží pxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtajil celním orgánům, takže v jejím důsledku nebylo vyměřeno clo na takové zboží. Překážkou spáchání uvedeného trestného činu není ani skutečnost, že xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxlatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. lze ve vztahu k dani z přidané hodnoty spáchat i úmyslným nepodáním přiznání k této dani a tím i zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxípadě správce daně není povinen stanovit výši nepřiznané daně podle pomůcek, ale je oprávněn předpokládat u daňového subjektu nulovou výši daně. Ke zkxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávce daně."
Rozsudek NS ze dne 22.9.2004, sp. zn. 11 Tdo 917/2004:
"Jednání pachatele, v důsledku něhož je plátci (poplatníkovi) vyměřena nižší daxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxní dalších podmínek posoudit jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. Jde-li o daň z přidané hodnotxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xaně) nepravdivě předstírá existenci skutečností zakládajících povinnost státu poskytnout plátci (poplatníkovi) daně peněžité plnění jako údajný xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxř. neoprávněným uplatněním nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty. Jestliže pachatel v příslušném zdaňovacím období jednak zkrátí skutečně exisxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxou výhodu ve smyslu § 148 odst. 2 tr. zák., pak není vyloučeno takové jednání posoudit jako jednočinný souběh těchto trestných činů. Jde-li o daň z přidanx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xyplacení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty. Částka, o kterou pachatel zkrátil daň ve smyslu § 148 odst. 1 tr. zák. nebo kterou vylákal jako daňoxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xlternativ [pro účely přísnější právní kvalifikace uvedené v ustanoveních § 148 odst. 3 písm. c), odst. 4 tr. zák.], byť náhradu této škody zpravidla nelxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxturu za neuskutečněné zdanitelné plnění a na jejím podkladě se domáhal snížení své daňové povinnosti, může být posouzeno jako trestný čin zkreslování xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxea první trestního zákona ve znění platném do 31.12.1997), a to i za situace, kdy daňový únik nedosáhl většího rozsahu ve smyslu § 148 odst. 1 trestního zxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxánům činným v trestním řízení prolomena plněním povinnosti oznamovat trestné činy podle ustanovení § 8 odst. 1 druhé věty tr. ř. nebo vyžadováním údajx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxích vysvětlení (§ 158 odst. 3 a 4 tr. ř.) za účelem upřesnění údajů uvedených v trestním oznámení (§ 158 odst. 1 a 3 tr. ř.) nebo ve sdělení údajů k žádosti sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxhto případech není oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu jako svědka, popř. osoby podávající vysvětlení, byly okolnosti, které nebyly součástí dříve učiněného trestního oznámení nebo žádosti o sdxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího zastupitelství č. 21/2000 ze dne 26.5.2000:
"Vykonává-li celní orgán správu daně (§ 3 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o výslech příslušníků celní správy, popř. o podání vxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství, neboť ve vztahu k povinnosti zachovávat mlčenlivost je postavení příslušníků celní správy za sitxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtelství č. 10/2000 ze dne 4.1.2000:
"Státní zástupce je oprávněn postupem podle ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu před podáním obžaloby vyžadovax xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů. Musí však vzít v úvahu, že k rozšíření počtu skutkových podstat trestných činů kromě trestného činu podle § 148 trestního zákona v citoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxnovení § 24 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků uvádí pouze skutkové podstaty trestných činů bez uvedení přímo konkrétního označení zákonného ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtkové podstatě trestného činu. Státní zástupce může požadovat údaje získané v daňovém řízení v rozsahu ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu a § 24 odstx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxí účinnosti novely trestního zákona č. 253/1997 Sb. (1.1.1998), za podmínky, že půjde o jeden pokračující trestný čin porušování povinnosti při sprxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxezpečení, zdravotní pojištění a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx 16.7.1998."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.3.2012, sp. zn. 8 Tdo 272/2012:
"Jestliže pachatel dodatečně splní svou daňovou povinnost až na pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxtředně hrozícího trestního stíhání. Již v době zahájení daňové kontroly jsou totiž činěny konkrétní úkony, které mají prokázat skutečnosti svědčící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Účinná lítost podle § 33 tr. zákoníku je vázána mimo jiné na podmínku, že pachatel úplně napraví škodlivý následek, a její splnění co do rozsahu a obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx napravení škodlivého následku. V případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, spáchaného zkrácexxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo výhodu na dani, a to podle stavu v době spáchání činu. Není proto významné, že v době, kdy pachatel přistoupil k napravení škodlivého následku činu, ve vxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku čehož zaniklo právo státu vyměřit či doměřit dlužnou částku. Tato překážka nexxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx/2012-24:
"Zásadu subsidiarity trestní represe vyjádřenou v ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku, nelze vykládat tak, že pokud státní moc dispxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xechanismů vynutí splnění této povinnosti, zbavuje to dotčený subjekt trestní odpovědnosti. Takový zjednodušující výklad zásady subsidiarity tresxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxinné platby podle § 240 trestního zákoníku tak platí, že i když pachatel v době, kdy proti němu již bylo vedeno trestní řízení, pod hrozbou trestní sankcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrestního práva."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 693/2013:
"Celkový rozsah xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel získal trestnox xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xýt v souvislosti s uskutečněním nějakého cíle ze strany pachatele či jiné osoby z jejich prostředků vynaloženy, při zkrácení daně pachatel zčásti nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxe to, jaká byla skutečná daňová povinnost příslušného plátce či poplatníka, do které se promítají všechny slevy, odpočty, náklady a další položky, jimxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xd zkrácené daně nějaké další náklady na provedení trestné činnosti."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2012, sp. zn. 5 Tdo 417/2012-19:
"Za sixxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, uvažovat o jeho jednání v negativním skutkovém omylu. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxí příslušné daně nebo vylákání výhody na dani."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 297/2013:
"O naplnění skutkové podstaty txxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxo jinak legálního podnikání. Podstatná je přitom skutečnost, že nepřekročil vlastní předmět podnikání vymezený živnostenským oprávněním. Proto naxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů, které pachatel uskutečnil v rámci předmětu podnikání, nezakládá znaky citovaného trestného činu, nýbrž za splnění všech zákonných podmínek můxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxebních daních, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje mezi pojmy "vznik daňové povinnosti" (viz § 8 odst. 2), "vznik povinnosti přiznat a zaplatit daxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxcení se nevyžaduje, aby pachatel vybraný výrobek skutečně vyrobil, protože citovaný zákon pro zmíněnou povinnost stanoví zvláštní podmínky. Rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. (...) O subjektivní stránce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvněprávním vztahu k osobě pachatele či jiné osoby, u které docházelo k páchání trestné činnosti, a manipuloval se zbožím, o kterém průměrně disponovanx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x Tdo 759/2014:
"Z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku není rozhodnxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx skutečnosti jen formálně dosazenou osobou, která nebyla schopna či ochotna plnit své zákonné povinnosti. Změna osoby společníka nebo jednatele obchxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tj. typicky její statutární orgán)."
Usnesení nejvyššího soudu ze dne 30.1.2013, sp. zn. 5 Tdo 1405/2012-71:
"Povinnost přiznat a zaplatit daň z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlo v jiném členském státě Evropské unie, ale zdanitelné plnění uskuteční v České republice. Jestliže tak pachatel neučiní a ani nepřizná a nezaplatx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxé povinné platby podle § 240 tr. zákoníku."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2014, sp. zn. 5 Tdo 1209/2014:
"Pro trestnost obviněného je z hlexxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého zboží a určen k distribuci na území České republiky bez řádného odvedení jak spotřební daně, tak i daně z přidané hodnoty. Z pohledu daňových předpisx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto odvodních povinností. Ohledně otázky výše neodvedené daně z přidané hodnoty soudy vycházely z verze pro obviněného příznivější, pokud podklaxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.7.2014, sp. zn. 5 Tdo 745/2014:
"V případě, že se pachatel v rámci svého podnikání dozví, že osoba, kterou pověřil vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxy k zajištění řádného vedení účetnictví, nemůže se zbavit své trestní odpovědnosti za některý z trestných činů spáchaných při podnikání (např. za tresxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxá."
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v základních rysech vědom podstatných okolností, které ve svém souhrnu směřují ke vzniku protiprávního následku, přičemž jsou způsobilé ho přivodit x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxtačí, že úmysl směřoval ke zkrácení daňové povinnosti, aniž by bylo nutné vlastní obohacení pachatele."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.1.201x xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí daně, přičemž taková jednání se týkají různých druhů daní, nelze vyloučit souběh trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx doklady vážící se k dani z příjmů, jednak také zkrátil příslušnou daň (druhově odlišnou od daně z příjmů), může za splnění všech zákonných podmínek naplxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2011, sp. zn. 5 Tdo 1243/2011:
"Zrušení rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxodném období dosáhl zdanitelného plnění (§ 2 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Trestní odpovědnoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dani z přidané hodnoty a nezaplacením této daně (tj. zatajením existující daňové povinnosti), je totiž možný bez ohledu na skutečnost, zda je registrxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxpř. to, že pachatel vystavuje faktury za uskutečněná zdanitelná plnění, přijímá platby a následně u příslušného správce daně nepodává daňová přiznánx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxena na takový druh práce, který civilní
judikatura
nepřipouští, a je tedy absolutně neplatná, je z hlediska trestní odpovědnosti pachatele za daňový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxního pojištění zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 48/1997 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxvotní pojišťovnou zatajil."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2011, sp. zn. Tdo 179/2011-160:
"Závěr o jednočinném souběhu, který platil v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxestného činu podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku. Alternativy jednání pachatele spočívající ve zkrácení daně a vylákání výhody na dani jsou zde totiž součáxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxoníku, kterého se pachatel dopustil fiktivně uplatněným nadměrným odpočtem daně z přidané hodnoty, není rozhodné, jaká byla vlastní daňová povinnosx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxk snižovat o částku odpovídající dani z příjmů, protože výše daně z přidané hodnoty není závislá na tom, zda a v jakém rozsahu byla zaplacena daň z příjmů kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedné z nich tedy nemůže snižovat daňový únik na druhé z nich. To platí zejména v případě, že pachatel přiznal a zaplatil daň z příjmů, ačkoli k tomu neměl žxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Rozsah poskytovaných údajů musí být vázán příslušným zákonným zmocněním a musí sledovat jeho účel. Správcx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx případně nepravidelného, předávání podle písemného ujednání mezi příslušným správcem daně a určitým orgánem veřejné moci. Přesná forma a specifikaxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxajích, které již byly předány. O rozsahu a průběhu předávání pořídí správce daně protokol nebo úřední záznam.
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxba zkoumat, zda právě toto ustanovení bylo dodrženo a byly vytvořeny náležité podmínky pro dodržování daňového tajemství. Na dodržování povinnosti mxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx rozdíl od předchozí úpravy v zákoně o správě daní a poplatků osoby, na které se povinnost mlčenlivosti vztahuje, jsou vymezeny zcela obecně. Tato povinxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxvinnost mlčenlivosti se netýká pouze např. pracovníků samotného správce daně, ale povinnou mlčenlivost a zákaz využití získaných informací v rozporx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xa případy, kdy dojde k využívání informací majících původ ve správě daní k činnosti, z níž vzniká prospěch osobě, která je touto povinností zavázána či oxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxze přímého poskytnutí informací jinému subjektu, ale také konkludentního jednání, z něhož je patrné využití chráněných informací ve svůj prospěch či xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxní úřad, obecní úřady, resp. každý, kdo v řízení má postavení správce daně), bývalé úřední osoby správce daně, osoby zúčastněné na správě daní (daňový sxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrmace na základě zákonné součinnosti. Na všechny tyto osoby dopadá v případě porušení povinnosti mlčenlivosti § 246 daňového řádu. Podle cit. ustanovxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxu až do výše 500 000 Kč. Přestože je úprava přestupku obsažena v daňovém řádu, nejedná se o správu daní (případná pokuta není daní ve smyslu daňového řádu)x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxu je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti vztahuje; v případě, že se povinnost mlčenlivosti vztahxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosti jako první.
Pokud jednání dotyčné osoby dosáhne určité míry společenské škodlivosti, může se jednat nikoli pouze o přestupek, ale mohou být naxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 29.8.2008, č. j. 5 Afs 22/2008-72:
"Povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvost o poměrech jiných daňových subjektů ve smyslu § 24 odst. 2 daňového řádu. Cílem těchto ustanovení je zcela evidentně ochrana informací, týkajícícx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xtanovení daně."
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č. j. 6 A 76/2001-41:
"Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoliv zúčastněnx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení a praxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Správce daně je povinen zveřejňovat na své úřední desce taxativně předepsané informace a rovněx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xlektronická adresa elektronické podatelny (nemusí jít vždy pouze o e-mailovou adresu), formát a struktura datových zpráv (u tzv. formulářových podáxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xeznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob, čísla účtů správce daně (vč. způsobu označení dle jednotlivých daní). Informace o právních předpixxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xnternetových stránkách).
V oblasti orgánů veřejné moci je možné za účelem podpisu používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované cxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxci vůči fyzickým a právnickým osobám. Pokud je uznávaný elektronický podpis užíván v oblasti orgánů veřejné moci, musí kvalifikovaný certifikát obsaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém z členských států Evropské unie, byl-li kvalifikoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxfikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled.
Certifikátem se rozumí ve smyslu zákona č. 227/2000 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit její identitu, nebo spojuje data pro ověřování elektronických značek s označující osobou a umožňuje ověřix xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlem certifikačních služeb. Náležitosti stanoví § 12 zákona o elektronickém podpisu: a) označení, že je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle tohxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen, c) jméno, popřípadě jména, a příjmení podepixxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxvaného certifikátu, e) data pro ověřování podpisu, která odpovídají datům pro vytváření podpisu, jež jsou pod kontrolou podepisující osoby, f) elektxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtifikát vydává, g) číslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikačních služeb, h) počátek a konec platnosti kvalifikxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xřípadně omezení hodnot transakcí, pro něž lze kvalifikovaný certifikát použít.
Kvalifikovaným systémovým certifikátem se rozumí certifikát, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xbsahovat podle § 12a zákona o elektronickém podpisu: a) označení, že je vydán jako kvalifikovaný systémový certifikát podle tohoto zákona, b) v případx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxíjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen, c) jednoznačnou identifikaci označující osoby, případně prostřexxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jež jsou pod kontrolou označující osoby, e) elektronickou značku poskytovatele certifikačních služeb založenou na kvalifikovaném systémovém certxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxifikovaného poskytovatele certifikačních služeb, g) počátek a konec platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu, h) omezení pro použití kvxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxdobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních slxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxšíření informační povinnosti správce daně v oblasti placení daní; správce daně je povinen na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřexxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí na tom, zda takový způsob správce daně zveřejní spolu s podmínkami (předání údajů, souhlas s inkasem
etc.
).
Počínaje 1. lednem 2015 nebudou finančxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnční správy z úsporných důvodů, neboť daňové subjekty přestaly prakticky využívat tento způsob podání (viz info ze dne 23.12.2014, www.finančnispraxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxžňuje doručení po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné pracovní době či o den pracovního klidu, je nutné učinit taková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň je tímto společným technickým zařízením potvrzeno jeho přxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xkamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato."
Poskytování informací správci daně
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x daňovém řádu však již není stanovena obecná oznamovací povinnost pro právnické osoby a fyzické osoby. Tyto osoby, pokud měly příjmy z podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxm, a z těchto úhrad nesrážely daň, byly povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xástku, den a důvod úhrady. Oznámení bylo nutno zaslat nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena. Obdobně právxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xa území České republiky, měly v zákoně o správě daní a poplatků stanovenou povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavřenx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně o daních z příjmů. Oznamovací povinnost vyplývající ze zákona o daních z příjmů mají pojišťovny; tyto jsou povinny sdělit svému místně příslušxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xne provedení této výplaty, jestliže a) jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně, b) výplata byla provedena fyzické oxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xzemí České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, resp. poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, ktexxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxké republiky, mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu, na jehož základě může dojít ke vzniku stálx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxých a právnických osob - u nich je však stanovena až sekundárně, tzn., že informace je možno od nich vyžadovat pouze v případě, pokud je nelze vyžádat od orxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxdováním součinnosti od fyzické či právnické osoby. Povinnost součinnosti třetích osob je koncipována jednak široce pro vymezený okruh státních orgáxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnost poskytnout správci daně na vyžádání informace též podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu.
Povinnost speciální součxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny za podmínek podle § 58 na vyžádání správce daně listiny nebo jejich kopie a jiné věci vydat nebx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xovinna vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při správě daní týkajících se jiných osob, pokud jsou jí známy; musí vypovídat pravdivě a nic nezxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xpraveny v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní. V rámci spolupráce může existovat výměna informací na žádost, automatická výměxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxh význam pro správu daní). Správce daně (kontaktní místo) může dožádat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo by jejich získání ohrozilo cíl správy daní. Na žádost kontaktního místa jiného státu poskytne kontaktní místo informace vztahující se ke správě dxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxedení určitých úkonů, dílčích řízení nebo jiných postupů nezbytných k získání požadovaných informací; dožádání musí být zvlášť odůvodněno. Pokud se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxtaktnímu místu jiného státu bezodkladně včetně uvedení důvodů. Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí informací, pokud dožadující kontaktní míxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účel získání těchto informací, nebo není oprávněno podle právního řádu tohoto jiného státu obdobné informace poskytovat. Pokud kontaktní místo nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkladně o důvodech neposkytnutí informací dožadující kontaktní místo jiného státu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. Kontaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí, jakožto ústřední kontaktní orgán, pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného státu informace týkající se osob, které jsou podle právních přexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxu nebo majetku uvedených v příslušném předpise Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní (viz Čl. 8 směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 1xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xmlouvy. Tyto druhy sdělí ústřední kontaktní orgán Evropské komisi a ministerstvu. Pokud Česká republika poskytuje informace o jiných druzích příjmu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní kontaktní orgán tuto skutečnost Evropské komisi a poskytne jí tuto dohodu nebo mezinárodní smlouvu. Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně Evxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxm byly poskytnuty. Pokud jsou dostupné, poskytne současně informace o nákladech a přínosech souvisejících s prováděním této formy mezinárodní spoluxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxmto jiném státě může dojít ke zkrácení daně, daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo bylo uplatněno osvobození od daně v České republice, které xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státech je uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít ke snížení daně v některém z těchto států, důvodně předpokládá, že může dojít ke snxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxmace umožnily zjištění skutečností, které mohou ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě. Tyto informace se poskytují bezodkladně, nejpozději všxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí bezodkladně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů ode dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné komunikační sítě. Pokud kontaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdkladně, nejpozději však do tří měsíců poté, kdy je mu znám výsledek jejich využití.
V rámci boje s daňovými úniky byla dne 4.8.2014 uzavřena dohoda čx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xznamování, obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act ("Dohoda FATCA"). Na základě této dohody si budou daňové správy vyměňovat údaje o něktxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvoření společné formy pro automatickou výměnu informací s mnoha státy. V rámci tohoto procesu jsou uzavíránx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke zlepšení výběru daní (text Dohody a doprovodného Prohlášení jsou dostupné nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxenými státy americkými pro účely správy daní. Citovaný zákon stanoví povinnosti finančním institucím i pravomoci orgánů Finanční správy České repubxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxších souvisejících zákonů a na daňový řád (viz též kom. k § 20, § 70, resp. § 247a).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 15.4.2009, č. j. 2 Afs 62/2008-7xx
xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxinnost předat správci daně údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně podle § 34 odst. 1 citovaného zákona stíhá všechny státní orgány, včetně orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xociálního zabezpečení s tím, že jsou povinny požadavkům správce daně dostát vždy, bez ohledu na případný názor o neoprávněnosti těchto požadavků."
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xVšeobecné zdravotní pojišťovny i pojišťoven upravených zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx a nemohou si vzájemně konkurovat. Proto je vyloučeno poměřovat splnění zákonných předpokladů pro použití právního institutu součinnosti třetích osxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obsahuje řadu povinností, které jsou uloženy tzv. třetím osobám; mimo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osobám, které mají listiny a jiné věcxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti při místním šetření podle § 15 odst. 5 téhož zákona, podle něhož jsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxnost součinnosti podle § 15 odst. 5 citovaného zákona, aniž by tím byla dotčena povinnost poskytnout součinnost podle § 34 téhož zákona."
Usnesení Úxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxením advokáta při poskytování právní pomoci podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xdst. 8 zákona č. 523/1992 Sb. jsou daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenstvíx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx 85/1996 Sb. je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. V § 21 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxí a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o totožnosti klienta, jakož i o povaze věci, ve které právní služby poskytx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xožné analogicky vztáhnout i na Postavení daňového poradce. Na daňové poradce, stejně tak jako na advokáty, se tedy vztahuje § 34 odst. 4 zákona č. 337/19xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Vymezeným orgánům veřejné moci, ale i soukromoprávním subjektům, se ukládá povinnost poskytovat správci daně údajx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvání údajů správci daně je bezplatné, což odráží veřejný zájem společnosti na tom, aby byly vybírány daně. Vyžádání může mít různou formu, a to buďto na zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx nutné respektovat zásadu přiměřenosti, podle níž bude možné údaje vyžadovat pouze v případě, že neexistuje jiná možnost, jak je opatřit. Správce daně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, ale je vždy limitován nejen jejich potřebou a nezbytností pro správu daní, ale také objektivní nemožností získat tyto informace z vlastních zdrojů, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xrgány veřejné moci a osoby, které mají listiny a další věci nezbytné pro správu daní, které mohou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx správce daně vyžádat úřední ověření předložené kopie. Rovněž podle § 96 každá osoba je povinna vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při sprxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x. j. 5 Afs 71/2009-48:
"Žádost o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, je samostatným, na daňoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xinností v rámci výkonu svých pravomocí, ale pouze za součinnosti s daňovým orgánem jiného státu. Správce daně může tohoto institutu využít v průběhu daxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxcím běh prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, pokud tento úkon byl učiněn a pokud s ním byl daňový subjekt sexxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xejména ze směrnice Rady 77/799/EHS4) ze dne 19.12.1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojisxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu nepřiznává ani právo být informován o žádosti tohoto státu o pomoc adresované jinému členskému státu mimo jiné k ověření údajů poskytnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani právo účastnit se výslechů svědků prováděných posledně uvedeným státem. 2) Směrnice 77/799, ve znění směrnice 2006/98, neupravuje otázku, za jaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxh poskytnuté informace."
Soudní dvůr ve svém rozhodnutí odpověděl na předběžné otázky položené Nejvyšším správním soudem (sp. zn. 1 Afs 73/2011) mj. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxlupráce daňových orgánů členských států s odkazem na rozsudek ze dne 27.9.2007, Twoh International, C-184/05, Sb. Při odpovědi na žádost uplatňuje přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxslušnými orgány, přičemž členským státům stanoví určité povinnosti. Tato směrnice naproti tomu nepřiznává žádná konkrétní práva daňovým subjektůmx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxávní orgán zamýšlí přijmout akt proti určité osobě, který nepříznivě zasahuje do jejího právního postavení, musí takové osobě umožnit užitečně se vyjxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxání rozhodnutí, která spadají do rozsahu působnosti unijního práva, i když použitelná právní úprava Unie takovou formalitu výslovně nestanoví (bod 3xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xnaze vyhovět této žádosti jsou však akty, které nepříznivě do postavení daňového subjektu nezasahují. V rámci řízení o daňové kontrole je třeba odlišix xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxradiktorní mezi daňovou správou a daňovým subjektem, s nímž je řízení vedeno, která začíná odesláním návrhu na opravu daňovému subjektu. Když správa sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxtření, které předtím tato správa provedla, včetně výslechu svědků (bod 43). Nic však členskému státu nebrání v tom, aby právo být vyslechnut vztáhl i na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxní dvůr, že směrnice neřeší otázku, zda má daňový subjekt právo napadnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxa upravena pouze ve vnitrostátních právních řádech. Daňový subjekt může zpochybnit informaci, která se ho týká a která byla poskytnuta daňové správě žxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x. j. 9 Afs 69/2011-46:
"Při využití institutu výměny informací na dožádání v rámci mezinárodní pomoci při správě daní nelze obecně vyloučit situaci, kxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxtane, správce daně bude muset porovnat závažnost každého z těchto zájmů vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a výsledek tohoto posouzxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxto získané informace obdržené až po skončení řízení představovat důvod obnovy řízení podle § 54 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx:
Toto ustanovení vymezuje okruh subjektů, které jsou povinny ex off o ve stanovené lhůtě poskytnout správci daně bez vyžádání údaje ovlivňující daňxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxvé povinnosti.
HLAVA V
DOKUMENTACE
Protokol
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Jeden z nejdůležitějších doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xdy je činěno ústní podání, dále pak přistoupí k protokolaci na základě vlastní úvahy. Správce daně je však povinen sepsat protokol vždy, probíhá-li ústxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxznamu (§ 63), ke kterému dochází v případě, kdy daný důležitý úkon neprovází jednání s konkrétní osobou, resp. přesný záznam tohoto jednání není pro napxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xulatého úředního razítka se státním znakem.
Zákon umožňuje pořídit o úkonech při jednání obrazový a zvukový záznam. Správce daně přitom nepotřebuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxu vyloučeno, aby rovněž tato osoba mohla pořizovat vlastní záznamy, tedy, aby sama zdokumentovala např. úkony pracovníka správce daně, popř. jiných oxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxitovány obecnými pravidly obsaženými v § 84 a násl. občanského zákoníku. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkající se fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxbní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona (tzv. úřední zákonná licence). Ochrana právx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxož jej lze identifikovat. Dále se stanoví právní pravidlo, že souhlasem s vlastním vyobrazením člověk uděluje souhlas též k jeho obvyklému a s ohledem nx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké úxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.
Judikaturax
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsoby, zatímco obsahem práva k podobizně je užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu k ní. V pozitivním smyslu toto právo zahrnuje oprávnění užívat xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxit se proti neoprávněnému použití podobizny. Náhrada nemajetkové újmy v penězích přichází v úvahu jen v případě, že byla ve značné míře snížena důstojnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xsnesení NS ze dne 16.12.2009, sp. zn. 30 Cdo 4642/2009:
"Občanskoprávní ochrana osobnosti fyzické osoby podle ustanovení § 11 násl. občanského zákonxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvní). Neoprávněným zásahem je zásah do osobnosti fyzické osoby, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti, zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy; důkaz zvukovým záznamem takového hovorx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí (§ 12 OZ) nejsou překročeny zákonem stanovené meze, pak jde o situace, kdy nad individuálními zájmy jednotlivých fyzických osob, do jejichž osobnostx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxazují v těchto případech příslušné svolení dotčené fyzické osoby. Podle zmíněného ustanovení tak mohou být např. pro účely důkazního řízení užity hmoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxo účelu. V případech (privátních telefonických hovorů), kdy volající oslovuje volaného telefonního účastníka, dává tím především podnět ke komunikxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxost využití hlasitého odposlechu, nahrávání hovoru). Volající proto hovor iniciuje za situace obecné povědomosti o možnosti, že takový hovor muže býx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxučasně konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu (neprojeví-li přitom ovšem opak)."
Nález Ústavního soudu xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v příslušném řízení, je poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvažujícím. Hodnocení použitelnosti či nepoužitelnosti takto opatřených (a státu předložených, předaných) informací se bude provádět podle norem pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxním předmětu sporu. Kromě okolností, za nichž byla taková nahrávka pořízena, bude rozhodující i význam právem chráněného či uznávaného zájmu, který jx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Práva a povinnosti při spxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxání nebo při daňové kontrole správce daně často uloží daňovému subjektu, popř. třetí osobě, aby v určité lhůtě předložil potřebné listiny, sdělil určixx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jehož součástí je rozhodnutí typu výzvy, nemusí obsahovat "kulaté" razítko. To však neplatí, je-li např. při ústním jednání současně předáno rozhodnxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzítka se státním znakem.
Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků daňový řád protokol již výslovně neprohlašuje za veřejnou listinu. Tento jeho xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, která je zákonem prohlášena za veřejnou, potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu veřejné moci, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzuje i xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxejnou listinu, není zcela jednoznačná.
Veřejnou listinu definuje občanský soudní řád v § 134 jako listinu vydanou soudy České republiky nebo jinýxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno. Podle § 567 občanského zákoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listiněx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak. Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxícího nahrazen způsobem, který stanoví zákon. Byla-li veřejná listina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou listinu o právním jednání mezi týmiž oxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxstiny nalezneme rovněž v § 131 trestního zákoníku, který stanoví, že veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republiky, jiným orgánem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost; veřejnou listinou je i listina, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zcela naplněna.
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxotokol, potvrzuje, že jde o prohlášení, které vydal správce daně, a dále, že je v ní potvrzena pravdivost toho, co je v ní uvedeno (existuje vyvratitelná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tom, že protokol je vydán v mezích pravomoci správce daně, není pochyb, nicméně nejedná se o jeho prohlášení a rovněž další znaky "veřejné listiny" (a to x xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxkový není nařízením nebo prohlášením správce daně, a pokud jde o presumpci pravdivosti jeho obsahu, otázkou je, co vlastně je nebo má být v protokolu osvxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxe zachycení toho, že určitý subjekt byl vyslýchán v té které věci, zda a jaké mu bylo uděleno poučení, jaké mu byly položeny otázky, jak na ně odpovídal, zdx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxáno v souladu se zákonem. Protokol však v žádném případě již neosvědčuje pravdivost samotných tvrzení daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx subjektu X, nebo že zboží prodávala za určitou cenu, nebo že nemá k danému případu žádné doklady apod. Tato tvrzení však neznamenají, že tomu tak skutečnx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxní a nelze konstatovat, že protokol je důkazním prostředkem vyšší právní síly (jakožto veřejná listina) než jakýkoli jiný důkazní prostředek. Teprve xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx důkazních prostředků lze mimo jiné použít i tvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci. Z hlediska důkaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS v Praze ze dne 16.12.2004, č. j. 10 Ca 239/2003-102:
"Protokol o místním šetření (§ 12 a § 15 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) nesplňxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxečnosti), a není přitom zřejmé, které z tvrzení v protokolu uvedené je tvrzením pracovníka této společnosti a které je vlastním zjištěním pracovníka dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně vážnou chybou je pak i to, nelze-li z protokolu seznat, jakým způsobem toto místní šetření vůbec probíhalo, zda pracovník uvedené společnosti xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxčností rozhodných pro následná rozhodnutí a popis postupu při sepisování. Stanoví se postup, který správce daně musí při vyhotovení protokolu dodržexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xřed podpisem hlasitě přečíst. Jakékoli porušení postupu při sepisování protokolu může vést ke zpochybnění platnosti protokolu, resp. dle povahy můžx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxt přeškrtnutých míst), které samy o sobě nepříznivé důsledky zpravidla nepřivodí, nebo však také např. opomenutí obligatorního postupu, v jehož důslxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxek apod.). Protokol nemůže být uzavřen např. námitkou zapsanou poučenou osobou před podpisem protokolu, aniž by správce daně do protokolu zahrnul rozxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxí osobě zúčastněné na jednání, nikoli pouze daňovému subjektu.
Judikatura:
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 29.10.2008, č. j. 22 Ca 174/2008-31:
"Z x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků správce daně, podepsaly každou stranu protokolu o ústním jednání, ani to, že by vyhotovení protokolu o ústním jednání muselo být chráněno pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnám obsahu protokolu o ústním jednání představuje § 12 odst. 5 citovaného zákona, podle něhož vydá správce daně daňovému subjektu, s nímž bylo ústně jedxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, k vyměření poplatků z pozůstalosti hodnoty nemovitostí určitými částkami, nemohla správnost tohoto prohlášení býti zviklána námitkami odvolání, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxi své znalosti čtení."
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxokolu. Zachycuje skutečnosti, které mají vztah k daňovým spisům, např. různá ústní sdělení, oznámení, poznámky, obsah telefonických hovorů, odkazy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci vyhledávací činnosti nebo místního šetření. Měl by obsahovat i odkaz na zdroj informace, která je v záznamu uvedena. Úřední záznam předpokládá nxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xýt namístě vždy protokol. Úřední záznam lze připustit zřejmě např. tam, kde bude podání vysvětlení odepřeno. Úřední záznam podepisuje pracovník spráxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě daní jedná (tzn. je veden rozhovor), je nutno vždy sepsat protokol. Úřední záznam bude namístě tam, kde pracovník správce daně bude např. provádxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřovat, zda na určitém místě skutečně sídlí společnost, zda se tam nachází stavba, a přitom současně pořídí fotodokumentaci).
Spis
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi správě daní. Skládá se proto z několika částí, z nichž každá představuje určité daňové řízení (§ 134), popřípadě jeho dílčí část. Je tak zohledněn kontxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxležitosti spisu a postup při jeho vedení. V zákoně o správě daní a poplatků tato úprava scházela, neexistovala tedy ani jednotná praxe. Spis daňového suxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxup pro vedení jednotlivých částí, nezřídka se bylo možno setkat i se spisy, které byly spíše souborem neuspořádaných písemností, bez očíslování a bez sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxkt, nikoli, jak je tomu obvykle ve správním řízení, pro jednotlivý případ. Za písemnosti, které jsou obsahem spisu, se považují listinné zprávy i datovx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xklasickou" písemnost, která bývá v dikci jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxednodušení textu, kde by za každým slovem písemnost muselo být uvedeno, že lze využít i datovou zprávu. Přesto některá ustanovení se i nadále dotýkají pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xlení na jednotlivé části podle jednotlivých daňových řízení (podle zdaňovacích období a jednotlivých daní), dále obsahuje část týkající se vymáhání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxch pokut. Samostatnou částí spisu je vyhledávací část spisu (dočasně utajovaná se zvláštním režimem nahlížení do spisu). Každá část spisu musí obsahoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxá spisová značka. Spis může být veden v listinné i elektronické podobě.
Při vedení spisu a nahlížení do spisu se u daňových řízení zahájených do 31.12xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx řízení, která již byla ukončena, ale pro řízení, která zahájí po 1.1.2011, je povinen již členění spisu přizpůsobit novým požadavkům. Pokud však bylo řxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxho řádu, byť z textu přechodných ustanovení by bylo lze dovozovat opak. Rovněž veškeré písemnosti, které správce daně v řízení, byť zahájeném ještě v roxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxm řádem.
Generální finanční ředitelství stanovilo pravidla pro přesun spisů od 1.1.2013 mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxušné části přihlédne zejm. k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Pokyn upravuje rovněž postup při přesunu spisu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx2-3411-011654, ze dne 1.1.2013, přístupný na webových stránkách www.financnisprava.cz.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2013, č. j. 2 Afx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxnnost. Jelikož je zjevné, že dokumenty o daňové kontrole let 1997-2000 měly úzkou souvislost s daňovou kontrolou za rok 2004, neboť daňový subjekt část xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v tomto případě hovořit též z důvodu nedodržení skartační lhůty. Dle ust. § 8 odst. 1 zákona o archivnictví se skartační řízení provede x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxních finančních orgánů, vydaným Generálním finančním ředitelstvím pod č. j. 2/11-1910, kterým byla stanovena skartační lhůta v délce deseti let. Dle x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xze dovodit, zda došlo ke kontrole pořízení zboží, příp. další okolnosti potřebné pro toto řízení, bylo v této situaci třeba zvážit, jaký dopad mělo pochxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxntář:
Vyhledávací část spisu obsahuje informace, které správce daně získal zpravidla na základě vlastní činnosti, zahrnuje podklady a údaje, kterx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxt spisu, která i dříve obsahovala úřední korespondenci s jinými státními orgány, pomůcky, zápisy a rozhodnutí sloužící výlučně pro potřeby správce daxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxně stanoví, které písemnosti se do této části spisu zakládají a které jsou tedy v režimu "dočasného utajení". Daňový subjekt je však oprávněn nahlédnoux xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxsu ukládat jakékoli jiné písemnosti, které náleží do jiné části spisu. Lze sem založit pouze písemnosti, které mohou být použity jako důkazní prostředxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx musí být tedy důvodné a správce daně tak nesmí činit svévolně. Písemnosti mohou být v této části spisu založeny nejdéle do doby, kdy je provedeno hodnocexx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxostředky správce daně provedl, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv, a na základě kterých důkazních prostředků.
Do vyhledávacx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní (ostatní pomůcky jsou přístupné k nahlížení). Pomůckami jsou zejména důkazní prostředky, které nebxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvce daně získané při správě daní. Pro zařazení pomůcek do této části spisu je rozhodná pouze ochrana jiného daňového subjektu. Podané vysvětlení nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvinen správce daně písemnost obsahující vysvětlení zpřístupnit k nahlédnutí. Při přeřazení písemnosti z vyhledávací části spisu do příslušné xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx číslem a k jakému datu.
Nahlížení do spisů
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Oprávnění daňového subjektu nahlížxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxlní z hlediska obecné úpravy o svobodném přístupu k informacím provedené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podrobně jsou uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx svých osobních daňových účtů vedených v rámci evidence daní (§ 149 a násl.). Součástí spisu je i soupis všech písemností jednotlivých částí, do kterého xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánu. Lze konstatovat, že v případech, kdy předkládací zpráva neobsahuje informace o jiných daňových subjektech, resp. jiných osobách, tj. jestližx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxd, aby bylo nahlédnutí do ní odpíráno.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 20.11.2006, sp. zn. IV. ÚS 360/05:
"Nelze s ohledem na ústavní koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůbec. Nebudou-li porušena práva ostatních daňových subjektů na ochranu údajů o nich, pak není důvodu odepřít daňovému subjektu nahlédnout do spisu v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxlez Ústavního soudu ze dne 24.7.2002, sp. zn. I. ÚS 161/02:
"Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, s vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnosti poměry jiných daňových subjektů."
Nález Ústavního soudu ze dne 6.11.2001, sp. zn. V. ÚS 634/2000:
"Daňový subjekt není oprávněn nahlížet do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti poměry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxd daně nebo daň stanovena odchylně od základu daně a daně, jak je daňový subjekt přiznal nebo za řízení uznal, musí být z vyměřovacího spisu patrno, podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx daňový základ zjištěn a daň stanovena, stalo-li se tak bez přiznání nebo hlášení daňového subjektu."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.3.2006, sp. znx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxn nahlížet do částí vlastního daňového spisu, z hlediska ochrany základních práv představuje omezení základního práva na soukromí garantovaného čl. xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xvobodou rozhodovat o tom, jaké informace o sobě sdělí, a je to také jednotlivec, který má naopak právo být seznámen s tím, jaké informace stát o něm či "v jexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxí být přiměřené co do volby prostředků. Za ústavně konformní interpretaci ustanovení § 23 odst. 2 uvedeného zákona lze proto označit pouze takovou intxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxx2006-60:
"Cílem v § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vyjmenovaných omezení nahlížení do daňového spisu je ochrana informací týkxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxiže však správce daně při stanovení daňové povinnosti vycházel pouze z údajů, které se týkaly žalobce samotného, nebyl dán žádný důvod daňovému subjekxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xá daňový subjekt nárok nahlédnout do spisu, včetně pořizování opisů a výpisů z písemností v něm uložených, není důvod mu odepírat zaslání takové písemnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxe § 23 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zamítnuto odvolání daňového subjektu proti rozsahu, v jakém mu správce daně umožnil nahléxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxm. c) s. ř. s., v těch případech, kdy žádost o nahlédnutí do daňových spisů nebyla podána v době probíhajícího daňového řízení ani v souvislosti s ním. V těxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 9 Afs 8/2008-117:
"Správce daně je povinen umožnit daňovému subjektu k jeho žádosti nahlédnout do evidence daní (§ 62 zákona č. 337/1992 Sb., o správx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxového subjektu."
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2014. č. j. 6 Afs 144/2014-42:
"Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňovxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhlížet do spisu pouze "po částech" (resp. trval na časově a prostorově odděleném nahlížení do úzce věcně souvisejících spisů), porušil práva daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xak je pak sám hodnotil, totiž jednotlivě i ve vzájemném souhrnu. Odporovalo by principu rovnosti zbraní v daňovém řízení, pokud stejnou možnost, tedy pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxybně bylo možno dovodit výkladem s ohledem na čl. 38 odst. 2 Listiny, v němž je zakotveno právo vyjádřit se ke všem navrhovaným důkazům."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xednání) je oprávněn nahlížet do všech částí spisu (s výjimkou části vyhledávací, resp. zde jen se souhlasem správce daně) a do osobních daňových účtů. Lxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxže správce daně umožnit i nahlížení mimo tyto hodiny. O nahlížení se pořizuje protokol nebo úřední záznam, a to podle povahy nahlížení. Správci daně je uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožněno nahlédnout. K protokolaci dojde z povahy věci v případě, kdy v rámci nahlížení do spisu dojde k jednání mezi úřední osobou a osobou do spisu nahlxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xam, kde se jedná pouze o rutinní úkon (např. vyžádání si kopie ze spisu apod.) a kde by formální požadavek protokolace a součinnosti obou stran při podpisx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxutých kopií listin s obsahem spisu. O pořízení listiny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxplatku, a to ve výši 50 Kč za každou i započatou stranu, 40 Kč, je-li poskytnuto na technickém nosiči dat, 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořízexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxlatí, jedná-li se o vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z daňového spisu. Jde-li však o listinu nebo záznam na technickém noxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxpie nebo výpisu z úředních spisů, a to 30 Kč za každou i započatou stránku; stejně jako u vydání, poplatek se neplatí, nejde-li o listinu, kterou daňový suxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxožka 4 písm. a).
Proti rozsahu, v jakém bylo, resp. nebylo do spisu umožněno nahlédnout, již nelze na rozdíl od předchozí úpravy podat odvolání. Lze sx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx řádu správního). Pokud nahlížením do spisu bylo odepřeno právo součinnosti daňového subjektu v rámci dokazování např. v rámci daňové kontroly nebo poxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxst vydaného rozhodnutí ve věci samé. Námitku odepření nahlížení do spisu lze tak uplatnit v rámci odvolání proti platebnímu výměru, popř. poté v rámci žxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxaveny podmínky, za kterých lze poskytnout spis nebo jeho část soudu či jinému orgánu veřejné moci, společně s dalším postupem, který se vztahuje k nakláxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx, kterou jsou pracovníci správce daně vázáni a v poskytovaném spise musí být patrno, které listiny podléhají mlčenlivosti. Znamená to mimo jiné, že orgxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x správce daně. Opačný přístup by vedl k obcházení pravidel upravujících rozsah, ve kterém lze do spisu nahlížet.
Daňová informační schránxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxku; uplatní se přitom postup podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 daňového řádu. Daňová infoxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx daně. Neslouží již tedy pouze k nahlížení do vybraných údajů ve spisu daňového subjektu a na stav jeho osobních daňových účtů, ale daňový subjekt jejím pxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxplatnost, ale také možnost personalizovaného podání, tj. podání, které bude předem vyplněno těmi údaji, které správce daně o daňovém subjektu již má k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o zřízení daňové informační schránky nemusí mít formu datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem. Zřízení daňové informační schránky lze požaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxena pouze na orgány Finanční správy, např. obce daňovou schránku nezřizují. Do daňové informační schránky se přistupuje pomocí přístupových údajů, kxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxupovými údaji.
Daňovou informační schránku je nutno odlišovat od datové schránky. Datové schránky slouží zejména jako elektronická náhrada dopoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů - všem právnickým osobám zapisovaným do obchodního rejstříku, soudním exekutorům, notářům, insolvenčním správcům, advokátům a daňovým poxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu subjektu vybrané informace z daňového řízení (postupu) shromážděné ve spisu správce daně a na jeho osobním daňovém účtu, a to v přehledném členění podxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdář s přehledem daňových povinností apod. Do konce roku 2013 bylo zřízení daňové informační schránky pouze právem daňového subjektu, přičemž ale bylo xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxí daňovou informační schránku každému daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do daňové informační schránky je tudíž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxvaných aplikací Daňového portálu; Daňová informační schránka a Vracení DPH v rámci EU lze nově použít možnost přihlášení také pomocí ověřené identity xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx k dani z nemovitostí
-
přiznání k DPH
-
výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
-
přiznání k silniční dani
-
souhrnné hláxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx1992 Sb.
-
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
-
hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobnxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
-
následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
-
formuláře centrálního registru smluv důchodového spoření/pojištění
-
podánx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech
-
žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukáxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
Datové zprávy na technických nosičích dat přijímají podatelny jednotlivých orgánů Finanční sprxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxetí podání učiněného prostřednictvím datové zprávy na společné technické zařízení správců daně se potvrzuje tímto technickým zařízením rovněž prosxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxké parametry datových zpráv jsou zveřejněny na: www.daneelektronicky.cz. Datové zprávy lze opatřit přílohami o celkové velikosti 4 MB. Při zjištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrmacích nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. V případě známého odesílatele bude na tuto skutečnost upozorněn.
Souvisí:
Zákon č. 227/200x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého podpisu).
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Zřízení a zrušení daňové informační schránky
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxž ale bylo podmínkou, že měl k dispozici uznávaný elektronický podpis, který jej jednoznačně identifikoval. Správce daně zřídil k 1.4.2014 z moci úředxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxížení do daňové informační schránky je tudíž nově umožněno nejen uznávaným elektronickým podpisem, ale i ověřenou identitou jako u datových schránekx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxstí pro daňovou správu (EPO) na internetových stránkách české daňové správy. Finanční úřad poté rozhodne o zřízení daňové informační schránky, x xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxční schránky
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Nahlížet do daňové informační schránky lze pouze na základě přihlášení prostřexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce (nikoli např. odborný konzultant). Zástupce daňového subjektu může prostřednictvím daňové informační schránky daňového subjektu činit pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxených podmínek. V případě, že je zástupcem daňového subjektu zmocněnec, je třeba, aby byly splněny podmínky týkající se rozsahu zmocnění, které uplatxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxelským jménem a bezpečnostním heslem. Držitelé přístupových údajů jsou odpovědni za jejich řádné využívání a jejich ochranu před zneužitím. Správce xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxs daňovou informační schránku tak jsou vždy přičítána daňovému subjektu (zástupci), ledaže by jím bylo prokázáno, že došlo k zneužití přístupových údxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxnovení o řízeních a dalších postupech
Podání
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Podání je typickým úkonem ve vztahu ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxodáním přihlášky k registraci se zahajuje registrační řízení, podáním daňového přiznání dává podnět např. k zahájení postupu k odstranění pochybnosxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xákladě kterých se řízení zahajuje, a dále podněty, návrhy a žádosti, které osoba na dani zúčastněná může činit v průběhu řízení nebo postupu (např. žádoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xaně. Tato xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správce daně, který není místně příslušný, platbu neprodleně postoupí příslušnému správci daně a uvědomí o tom podatele (§ 75).
Podání se posuzuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxvného označení podání. Je-li podání označeno jako žádost o zrušení platebního výměru, svým obsahem se zpravidla bude jednat o odvolání. Nicméně v něktxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxzkoumání rozhodnutí; v takovém případě nemůže správce daně sám určit obsah podání a musí podatele vyzvat k odstranění nejasností. Uvedený postup vyplxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxhodné pro správu daní.
Z každého podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Zákon však již nestanoví a nekonkretizuje jednotlixx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podle ust. § 77 občanského zákoníku jméno fyzické osoby (v terminologii občanského zákoníkx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xvé jméno v právním styku stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu; ten, kdo v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následky oxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu. Člověk může prx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxmem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího (§ 79 občanského zákoníku). Jméno a přxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xodání musí být patrno, kdo je činí, to znamená nejen jméno, příjmení, bydliště a případné další osobní údaje podatele, ale také skutečnost, zda činí podxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxckou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy a nesmí být klamavý. Název může obsahovat jméno člověka (tj. fyzické osoby), k němuž má prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka. Chrání se xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxní žádný rozumný důvod, proč by určitá (zejména veřejně známá a proslulá) fyzická osoba měla být jakkoliv spojována s právnickou osobou, s níž nemá nic sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. I v tom případě musí být veřejnost s to oba názvy dostatečně rozlišit. Příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nelze v názvu použít bez jejího souhlaxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxího zákoníku, kde již dříve existovala pro oblast koncernového práva). Věcně se jedná o to, že je-li mezi určitými právnickými osobami vztah úzké propoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vazby, kdy dcera je svou matkou ovládána, resp. řízena. Pro tyto a podobné případy je tedy vhodné dovolit, aby jejich názvy vykazovaly určitou míru podoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávní formu právnické osoby je nedostačující, neboť takový dodatek není veřejností vnímán shodně jako zbývající část názvu; je vnímán nižším stupněm pxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxdání projednatelné, nemůže je bez dalšího odložit. Náležitosti podání v jednotlivých případech stanoví zákon. Např. v § 112 odst. 1 jsou stanoveny poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi přihlášky k registraci (viz komentář k § 126)
etc.
S územními finančními orgány je možno komunikovat, tedy i činit podání rovněž prostřednictvím dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxn správcům daně). Zřizovatelem datové schránky je Ministerstvo vnitra, provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta. Podrxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxránky, která poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace z daňového řízení shromážděné ve spisu správce daně x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxem a správcem daně, uživatel zde má svůj osobní daňový kalendář s přehledem daňových povinností. Do daňové informační schránky se přistupuje pomocí přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxních schránek je Generální finanční ředitelství (viz též komentář k § 42 a § 69).
Komunikace prostřednictvím datových schránek při správě daní se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxnovilo jednotný formát a strukturu datové zprávy pro podání zasílaná (doručovaná) datovou schránkou správci finančním úřadům. Popisy formátu a struxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxadovaného XML souboru, ve stanoveném formátu a struktuře, lze využít elektronické formuláře v aplikaci EPO (www. daneelektronicky.cz). Seznam všecx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxocí aplikace EPO je provedení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru. Po kliknutí na možnost "Uložení k odeslání do Datové schránky" (xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxije se pro vytvoření "XML" souboru formulář "Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR". Po vyplnění požadovaných položek, např. xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní odesílané prostřednictvím datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxe oprávněných osob.
Technické zařízení správce daně je určeno pro příjem elektronických podání pro Finanční správu:
-
formuláře pro daňovou inxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx k silniční dani
-
souhrnné hlášení VIES
-
daň z příjmů fyzických osob
-
daň z příjmů právnických osob
-
oznámení platebního zprostředkxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xa odvod z loterií a jiných podobných her
x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxdné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
-
formuláře centrálního registru smluv důchodového spoření/pojištění
-
podání obecné xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xo Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech
-
žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chyxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xhybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Datové zprávx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady/územní pracoviště.
Přijetí podání učiněného prostřednictvím datové zprávy na společné technxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xařízení, na které bylo podání přijato, včetně časového údaje o přijetí. Technické parametry datových zpráv jsou zveřejněny na adrese: www. daneelektxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. V případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávců daně je možné zasílat na adresu http://epodpora. mfcr.cz.
Podáním podle daňového řádu je rovněž oznámení o osvobozených příjmech fyzickýxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx odst. 1 daňového řádu písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. V případě, že není oznámení kompletní, posuzuje se taková vada jako vada podánx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxvněž oznámení podle § 11 zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní; toto oznámexx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxe, za který je plněna oznamovací povinnost. Správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, je Specializovaný xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxektu. Podání je možno učinit pouze online prostřednictvím aplikace EPO - elektronické podání pro daňovou správu (aplikace EPO je přístupná na stránkáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm se lze přihlásit do jeho datové schránky - viz § 71 daňového řádu. Podle § 14 cit. zákona správce daně může české finanční instituci uložit pokutu za nesxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost uchovávat doklady týkající se plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti, e) oznamovací povinnost. Citované ustanovení
de facto
rozšiřxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xatří povinnost prověřovací, povinnost zjišťovací, povinnost uchovávat doklady nebo povinnost oznamovací [za její porušení by však bylo možné uložix xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xII zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx09 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona." Z důvodu právní jistoty je zajištěna
kontinuita
u nedokončených řízení a jiných pxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxil podání, kterým ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo zahájeno řízení. Mělo-li předložené daňové přiznání k dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxého zákona. Zaslal-li správce daně daňovému subjektu v roce 2002 výzvu dle § 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k podání daňového xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxájené v roce 1999 podáním, jehož vady nikterak neodstranil, řádně ukončil. Takovou výzvu nelze považovat za úkon, který by mohl mít účinky předvídané v x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxývá, že při posuzování procesního úkonu je rozhodující jeho obsah, a nikoliv to, jak je označen. Tato zásada však platí jen tehdy, je-li úkon účastníka uxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxst. 8 citovaného zákona účastníka vyzvat, aby vady podání odstranil. Posouzení procesního úkonu podle jeho obsahu však neumožňuje, aby správce daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxí."
Nález Ústavního soudu ze dne 26.10.2004, sp. zn. IV. ÚS 575/03:
"Podle zákona o půdě byl nárok na restituci řádně uplatněn, byla-li podána výzva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, která musela být písemná a z hlediska obsahu musel v ní být uveden způsob převzetí věci státem. Protože se txxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxání. Výzvu proto bylo možné učinit písemně nebo ústně do protokolu. Co se podáním sleduje, pak bylo nutné ve smyslu § 19 odst. 2 správního řádu posuzovat xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxví k pozemkům, které specifikuje, a sebe označuje za oprávněnou osobu. Z obsahu takto formulované žádosti nelze dovodit, než že požaduje vydání jím oznxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx osobou. Závěr, že by někdo požadoval pouze určení, že je oprávněnou osobou, aniž by současně tím nedával najevo, že požaduje vydání majetku, je proto exxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx xxxx2004:
"Příslušnost k určitému koncernu dávají podnikatelé najevo dodatkem k obchodní firmě, jenž je uveden za nebo před kmenem obchodní firmy. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo dodatek označující právní formu právnických osob u jejich firmy podle § 9 odst. 2 věty třetí obchodního zákoníku. Za situace, kdy obchodní firmy pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxchodní firmy a ze shodnosti jednoho prvku z víceslovných kmenů obchodních firem podnikatelů."
Rozsudek NSS ze dne 15.5.2014, č. j. 9 Afs 24/2013-31x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx, lze tehdy, když podání netrpí vadami, pro které není způsobilé k projednání (§ 74 odst. 1 daňového řádu). Vada dle § 74 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxhled i laikovi patrných hlubokých rozporů mezi označením podání a jeho obsahem, k čemuž však zpravidla budou muset přistoupit i další okolnosti přisvěxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xeho projednání. K odstranění takové vady je třeba podatele vyzvat a nelze ji překlenout na základě mechanické aplikace § 70 odst. 2 daňového řádu."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; nutno odlišovat od "písemnosti" definované v § 64), ústně do protokolu nebo elektronicky, a to datovou zprávou opatřenou uznávaným el. podpisem, nebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která podání činí. Elektronické podání probíhá pomocí datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy, která jx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xákon č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxm zveřejněna. Tímto způsobem tedy správce daně dopředu deklaruje, zda umožňuje využití e-mailové komunikace, nebo (jako je tomu v současné době u územxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xodání Elektronická podání je nutné adresovat na adresu elektronické podatelny, která je zveřejňována v souladu s § 56 na úřední desce a internetových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxilé k projednání, je třeba dalšího úkonu, tj. dodatečně je potvrdit či opakovat. Jde např. o podání prostřednictvím datové zprávy bez zaručeného elektxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xakož i prostřednictvím jiných technických prostředků (např. pomocí e-mailu). Dojde-li takovéto podání správci daně, je stanovena odesílateli pětixxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxby označené jako podatel. Pokud tak podatel neučiní, hledí se na učiněné podání jako by vůbec podáno nebylo. Tuto pětidenní lhůtu nelze prodloužit ani nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxonickým podpisem ani nemají zřízenu datovou schránku. V praxi územních finančních orgánů se v daném případě počítá s využitím tzv. e-tiskopisů, což jsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxé si odesílatel může vytisknout, podepsat a předat správci daně, čímž dodatečně osvědčí, že dané elektronické podání bylo skutečně projevem jeho vůle xxxx xxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní náležitosti podání např. v případě přihlášky k registraci nebo daňových tvrzení. Přihláška k registraci patří mezi tzv. formulářové podáníx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové tvrzení, lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxukoliv z možností podání datovou zprávou, které předjímá § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prosxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxůsobů podání datovou zprávou (podepsanou uznávaným el. podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky), se nově umožňuje podání datovou zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xatové schránky, ale toto podání není prostřednictvím datové schránky odesláno. Bude přijato na technickém zařízení správce daně, což xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxe tehdy, že správce daně ve smyslu § 71 odst. 4 daňového řádu zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, která podání tímto způsobem přijímá. (vix xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx § 247a odst. 2 daňového řádu přímo
ex lege
povinnost hradit pokutu ve výši 2 000 Kč. Kromě této pokuty správce daně uloží v případě, kdy nesplnění povinnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxní ředitelství, sekce metodiky a výkonu daní, odbor nepřímých daní vydalo v souvislosti s povinností od 1.1.2014 činit podání elektronicky Informace xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx14; dostupné na www.financnisprava.cz).
-
Finanční správa nebude na základě sdělení ze dne 23.12.2014 počínaje 1. lednem 2015 přijímat podání prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxůsob podání (info k rušení faxů viz na www.financnisprava.cz).
-
Finanční správa ČR umožnila po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxancnisprava.cz). Viz též komentář k § 72.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 48/2009-118:
"Umožnil-li zákonodárce učixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxo klidu, je nutné učinit taková technická opatření, která zajistí, aby se takové podání dostalo neprodleně k tomu správnímu orgánu, kterému je adresovxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxým zařízením potvrzeno jeho přijetí a je ověřena platnost k datové zprávě připojeného elektronického podpisu, je nutno mít za to, že elektronické podáxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 22 Ca 268/2005-25:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x 21 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jehož vady měly být odstraněny postupem podle § 21 odst. 8 téhož zákona."
Nález Ústaxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tato skutečnost přičítána k tíži. Je proto nutno, jsou-li pro to dostatečné důvody, vycházet z
presumpce
, že (s přihlédnutím k běhu lhůty a k předložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxnické podání do tří dnů se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznávaný elektronický podpis dle ustanovení § 11 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxticky k odvolání stěžovatelky nepřihlédly z důvodu, že se jedná o elektronické podání, které nebylo ve lhůtě tří dnů doplněno originálem, porušily stěxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxílaných prostřednictvím držitelů poštovní licence, popř. jiného orgánu, který má povinnost je doručit, je pro posouzení včasnosti takového podání rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxranu, garantovaného čl. 36 a následujících Listiny, a proto je třeba skutkové podklady pro použití zákonem stanovených podmínek toto právo regulujícxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxstatky či pochybení ze strany soudu nemohly být přičítány k tíži účastníků řízení." (Pozn.: Stěžovatelem bylo namítáno nesprávné nastavení soudního xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci. (..xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxránky nejpozději poslední den této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.)".
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx forma i náležitosti jsou kogentně stanoveny zákonem.
Mezi tato podání patří především daňová přiznání, hlášení nebo přihláška k registraci. Zákox xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxiní podání místo na předepsaném tiskopise jiným způsobem (běžným podáním), nelze takové podání bez dalšího odmítnout, ale správce daně musí podatele xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxapř. pro jiné zdaňovací období apod.).
Formulářová podání lze podat na tiskopise vydaném MF, na tiskovém výstupu s údaji, obsahem i uspořádáním údaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrých interaktivních formulářů [žádosti, přiznání, lze nalézt a stáhnout na webových stránkách www. cds.mfcr.cz (viz též komentář k § 70, 72)].
Od 1xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvé schránky). Tato změna navazuje na právní úpravu datových schránek v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxtním okamžiku současně zpřístupněna osobě, které byla zřízena (viz § 10 a 11 cit. zákona). Ten, kdo nemá datovou schránku zpřístupněnu, fakticky nemůžx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtvím svého zástupce vůči správci daně prostřednictvím datové schránky je vázána až na její zpřístupnění. Skutečnost, zda má podatel zpřístupněnu datxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxat daňové přiznání), nebo zda využívá svého práva takové podání učinit (např. možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší). Zpřístupnění datxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx Má-li tedy od 1.1.2015 daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxi povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postuxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Povinné elektronické podání se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpoklaxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení § 71 odst. 3 (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedexxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxsouzeno jako podání vadné, jehož vada spočívá v nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 daňového řáxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz/adistc/adis/ idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces).
Při posuzování povinnosti činit podání datovou zprávou dle § 72 odst. 4 je třeba zohlednit tyx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxde činit podání související s typem datové schránky, kterou má zpřístupněnu. V případě daňového subjektu s datovou schránkou nepodnikající fyzické oxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby musí činit datovou zprávou podání dle § 72 odst. 1 ve věcech podnikání. Pokud má daňový subjekt zpřístupněny dvě datové schránky (nepodnxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xodnikání. Daňový subjekt s datovou schránkou zástupce (např. daňový poradce, advokát) musí činit datovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxou se bude rozšiřovat o podání související s daným typem zpřístupněných datových schránek. Povinnost činit podání datovou zprávou je vázána na zpřístxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxt), povinnost stanovená v § 72 odst. 4 se na něho nevztahuje. V případě zastupování daňových subjektů je třeba vycházet z toho, že povinnost činit podánx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xiní. Bude-li např. splňovat podmínky daňový subjekt, přitom zástupce, který za něj podání činí, je nesplňuje, nevztahuje se na tohoto zástupce povinnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího oprávnění učiní samotný daňový subjekt, který podmínky nenaplňuje, nevztahuje se na tento daňový subjekt povinnost uložená v § 72 odst. 4. Co se týčx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxem zpřístupnění datové schránky) ode dne, kdy jim vznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Daňovým subjektům uvedeným v § 20 odst. 1 píxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou auditorem, a trvá, dokud trvá podle zvláštního zákona povinnost mít závěrku ověřenou auditorem. Daňovým subjektům uvedeným v § 20 odst. 1 písxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxvá do dne sestavení účetní závěrky, která auditorem být ověřena nemusí.
V případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve sxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu", spojuje zákon s nesplněním povinnosti el. podání uloxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady. Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném sezxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnila.
Povinnost činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 daňového řádu se nevztahuje na podání, která nemají zveřejněný formát a strukturu, tzn. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxvislé činnosti za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně,
-
Přiznání k dani z příjmů práxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxznání k dani z nemovitých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období od roku 2011 včetně
-
Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxch období od roku 2013 včetně