280/2009 Sb.

Daňový řád: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb.
Čl.I
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVxxx
xxxxx x
xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxnost orgánů daňové správy, jsou zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějšxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxo inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Vzhledem k tomu, že správu daní vykonávají ve vymezeném rozsahu rovněž celní úřady, jx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxrávu daní a jiných peněžitých plnění, stanoví-li tak jiný právní předpis; dle odst. 2 písm. a) je celní úřad obecným správcem daně podle správního řádu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxprávných celků.
S účinností od 1.1.2013 došlo k vytvoření Finanční správy České republiky jako jednotné centrálně řízené soustavy orgánů podřízexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe zák. č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Bylo zachováno Generální finanční ředitelství (GFŘ) v podstatě ve stejné podobě, zejména v podxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xodobě transformace současných 8 FŘ a FÚ na Odvolací finanční ředitelství xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo finančního úřadu (SFÚ) pro velké a specifické daňové subjekty (blíže viz komentář k § 18). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídlech finančníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště, která se nacházejí v sídlech finančních úřadů, jsou stanovena Orgxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx orgánů daňové správy, zahrnující jak výkon správy daní, tak výkon dalších kompetencí obecného finančního (tedy nikoliv pouze daňového) charakteru, x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xřevzalo též výběrčí funkce ve vztahu k dalším příjmům. Jakkoliv je otázka případné realizace JIM dnes již víceméně bezpředmětná, název "Finanční spráxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxně, jednak realizaci práv a povinností zúčastněných osob. Správa daní bývá často směšována s daňovým řízením. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a popxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kdy je zahájeno a kdy končí, zda daňové řízení je zahájeno podáním přiznání a končí až případnou exekucí, zda existují nějaké samostatné fáze v rámci jedxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx daňové řízení. Odehrává se v rámci řízení i mimo ně. Ne vše, co daňový řád upravuje, je daňové řízení; daňový řád upravuje také postupy (vyhledávací čixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xe odehrávají určitá řízení a určité postupy. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že daňové řízení musí vždy vyústit ve vydání rozhodnutí, ne tak je tomu v přípxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení) a jednak do roviny platební (výběr daní, zajišťovací instituty,
exekuce
). Řízení, jež jsou součástí správy daní, jsou registrační řízení (§ 125 ax x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxení nalézací (§ 135 až 148), řízení při placení daní (§ 149 až § 232; v rámci tohoto řízení je upravena daňová
exekuce
x x xxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxně nalézací) a zabezpečit její úhradu (v rovině platební). Zatímco cílem správy daní podle zákona o správě daní a poplatků bylo stanovit a vybrat daň takx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx odpovědnosti správce daně za zjištěný skutkový stav; namísto dosud uplatňované zásady formální pravdy v daňovém řízení se prosazuje zásada materiálxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxa po právu, tj. ve správné výši. Musí tak přihlížet ke všem skutečnostem, které jsou pro správné stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch, či v nepxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Cíl správy daně, tak jak je zakotven v daňovém řádu, zcela jistě neznamená, že by byl správce daně
a priori
povinen vyhledávat za daňový subjekt skutečnxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxě vymezen v zákoně o správě daní a poplatků především s ohledem na státní fiskál, nutno konstatovat, že
judikatura
správních soudů požadavek na správnxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxšení nebo vyúčtování používá zkráceného pojmu "řádné daňové tvrzení", pro dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování poxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xákona použito pojmu "řádné daňové tvrzení", rozumí se tím daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, je-li použito pojmu "dodatečné daňové tvrzení", xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí (dodatečné daňové přiznání), nelze příslušná ustanovení použít např. pro hlášení (následná hlášení). Legislativní zkratku lze použít pouze tam, kxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxnovení daně (viz dále komentář k § 135 až § 145).
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2009, sp. zn. III. ÚS 2096/07:
"Při realizaci právx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxele dodržen ze strany správních orgánů zákonný postup, jehož nedostatky nebyly soudy, které se ztotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.4.2006, sp. zn. II. ÚS 664/04:
"Při výběru daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovenéx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkoliv prostředky vyjma těch, které byly získány v rozporu s právními předpisy. I za situace, kdy skutečným dodavatelem byl jiný subjekt než uvedený na dxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxedky. Opačným postupem správce daně i soudů, kterým nebyla respektována práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, došlo k porušení čl. 36 Listixx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxího soudu ze dne 15.12.2003, sp. zn. IV. ÚS 666/02:
"Za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze pominout, že na poli veřejného práva mohou státnx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xři
de facto
odnětí části nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit podstatu a smysl základních práx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxpují-li správní orgány nebo soudy způsobem, který nemůže vést k vydání rozhodnutí na základě objektivně zjištěného skutkového stavu, dochází k porušxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xistiny základních práv a svobod.
Nález Ústavního soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08:
"Daní je obecná zátěž, která zavazuje všechny tuzemcx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byla institucionalizována právě za účelem shromáždění prostředků k zabezpečení veřejných statků. Podle čl. 11 odst. 5 Listiny je možno daně a poplaxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxlamentu, jež je obdařen exkluzivní kompetencí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxmní sféry jednotlivce, kterou spoludefinuje i vlastnické právo, je tak veřejné moci umožněno zasáhnout z důvodu ústavně aprobovaného veřejného zájmxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxání vyplývá mj. z toho, že výsledky zdaňování jsou používány i k ochraně a vytváření podmínek pro rozvoj vlastnictví, přičemž tuto ochranu a vytváření pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxvedlnění právě rovnoměrností rozdělení těchto břemen. (...) Ústavní soud konstatuje, že při zkoumání ústavnosti napadených ustanovení bude vycházxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxplývají z ústavního principu rovnosti. Právě posouzení věci z hlediska dodržení ústavních kautel akcesorické a neakcesorické rovnosti umožňuje proxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx postupem by se dopustil zjevného, resp. svévolného porušení ústavního principu rovnosti, přičemž je třeba připomenout, že porušení akcesorické rovxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxému, a to funkce alokační, distribuční a stabilizační náleží do
kompetence
demokraticky zvoleného zákonodárce. Pokud by k němu Ústavní soud přistouxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxvněž zpravidla nepřezkoumává s výhradou těch případů, kdy by neefektivita určité daně založila zřejmou nerovnost v daňovém zatížení jednotlivých tuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. zda je nelze považovat za bezdůvodně se příčící principu rovnosti, tj. za svévolné. (...) Ústavní soud nebude svým úsudkem o vhodnosti veřejných pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxch zvoleného řešení nese politickou odpovědnost. Jinými slovy, zákonodárce může v daňové oblasti činit i neracionální kroky, což ovšem ještě není důvxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx principu rovnosti, v jeho akcesorické (zde v návaznosti na další základní práva) nebo neakcesorické podobě."
(Uvedeným nálezem Ústavní soud odmítl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx x xx x x xx xxxxxx č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.)1)
Rozsudex xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 21.12.2005, č. j. 5 Afs 5/2005-85:
"Skutečnosti, že fyzická osoba je jednatelem, resp. společníkem obchodní společnosti sama o sobě ještě neznaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxmat povahu příjmu, především to, zda se nejedná o příjem, který není předmětem daně (§ 3 odst. 4 cit. zákona), anebo o příjem podléhající jinému režimu zdxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v postavení potenciálního pronajímatele a inkasoval za faktické užívání poskytnutých prostor nájemné, byť na základě absolutně neplatné nájemní smxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xále jen "zákon o daních z příjmů") s jeho odlišným režimem a dalšími z toho vyplývajícími důsledky nemělo žádné opodstatnění. Naproti tomu, půjde-li o pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtele, není možné na takové příjmy hledět jako na příjmy z pronájmu dle ustanovení § 9 zákona o daních z příjmů a nezbývá, než takto dosažené příjmy považoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxaznému posunu, co se týče odpovědnosti správce daně za zjištěný skutkový stav. Zatímco dříve správce daně dbal především na to, aby stát nebyl krácen na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro správné stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch či v neprospěch daňového subjektu. Cíl správy daně, tak jak byl zakotven v daňovém řádu, všax xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xšak ve své dispozici má, musí se jimi zabývat."
Rozsudek NSS ze dne 27.2.2014, č. j. 9 Afs 41/2013-33:
"Správným zjištěním a správným stanovením danx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxt správce daně přihlédnout ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny, tak vyplývá přímo z cíle a předmětu daňové kontroly. Daňová ztrxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxé uplatnění je plně na vůli daňového subjektu a nemůže vést k jakýmkoliv xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2 citovaného zákona). Nově vymezený cíl správy daní, možnost správce daně provádět daňovou kontxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxonem stanovených, zejména hmotně právních podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího nalézacího řízení, a to bez ohledu na správcem daně zvolenx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xe kterém roce z období stanoveného dle § 55b odst. 4 zákona o daních z příjmů slevu uplatní a zda ji vůbec uplatní. Bylo tedy zcela v dispozici stěžovatelex xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxdek NSS ze dne ze dne 23.8.2013, č. j. 5 Afs 83/2012-46:
"Předložil-li žalobce při jednání na podporu svých tvrzení soudu rozsudek Soudního dvora EU, tíx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxačně vypořádat, případně i tak, že vysvětlí a odůvodní, proč jej nepovažuje pro danou věc za
relevantní
a proč na případ žalobce dle jeho názoru nedopadxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xterý poté zvolil. Pokud soud bez dalšího argumentaci žalobce odmítl jako irelevantní, aniž by odůvodnil proč, postupoval nezákonně [§ 103 odst. 1 písmx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxu předmět podnikání spočívající ve výstavbě nebo prodeji staveb a bytů, ještě bez dalšího neznamená, že nesplnil podmínky pro osvobození stanovené v § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxmat nejen formální zápis v obchodním rejstříku, ale primárně i skutečný obsah činnosti vykonávané stěžovatelem. K závěru o tom, zda stěžovatel účel záxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxmárně vycházet z toho, zda daňový subjekt fakticky prováděl činnost spočívající ve výstavbě nebo prodeji staveb a bytů, v rámci níž došlo k převodu."
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xkratku, jak to činil zákon o správě daní a poplatků, ale vymezuje jej obdobně. Musí se jednat o peněžité plnění, které je příjmem veřejného rozpočtu, ktexx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpočet, daňová ztráta, jiný způsob zdanění (viz např. solidární zvýšení daně dle § 16a zákona o daních z příjmů - do 31.12.2015). Nově je pod pojem daň zařxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx je možno použít i na nedoplatek na cle, a opačně. U poplatků je třeba upozornit na to, že se jedná pouze o poplatky daňového charakteru. Pod působnost daňoxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxň; ze samotné povahy zálohy na daň lze však dovodit, že je možno ji podřadit pod obecný pojem "jiný způsob zdanění".
Dělenou správou se rozumí výběr a vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxž územními finančními orgány a která jsou příjmem veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jejich placení nebo vymáhání podle daňového řádu nebo podlx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxí o vyměření (uložení) vedou věcně a místně příslušné státní orgány odlišné od územních finančních orgánů; územním orgánům se však tyto platby platí, pxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxho řádu spadají pouze v platební rovině. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo zx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxdou dalších orgánů, odvody za odnětí zemědělské půdy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Při dělené správě má orgán vexxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxva a povinnosti jako daňový subjekt (k dělené správě dále viz komentář k § 161).
Za daň se již výslovně označuje rovněž příslušenství daně, které zahrxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xa opožděné tvrzení daně (§ 250) a náklady řízení (§ 107 a § 182 an). Daňový řád pro případ pochybení správce daně, v důsledku něhož dojde ke zrušení rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxavuje kompenzaci za průtahy správce daně v postupu k odstranění pochybností. Úrok z daňového odpočtu náleží daňovému subjektu v případě, že postup k odxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxout daňový odpočet, trvá déle než 5 měsíců. S účinností od 1.1.2015 se rovněž nově zavádí pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy (§ 247a), ktexx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxk (např. úrok z prodlení se neúročí, naopak nedoplatek na dani se úročí). Musí se však vždy jednat o takové příslušenství (především pokuty), které vznixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xákona o silničním provozu, ale např. ani za přestupek podle ust. § 246 daňového řádu upravujícího přestupek za porušení povinnosti mlčenlivosti (nejxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 397/2012 Sb. ze dne 7. září 2012, o pojistném na důchodové spoření. Podle § 10 cit. zákona správcem pojistného jsou orgány Finanční správy České repubxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xodle daňového řádu, lze přímo z ustanovení § 1 zákona o Finanční správě České republiky dovodit, že správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxné na důchodové spoření je považováno za daň ve smyslu § 2 odst. 3 daňového řádu. Z toho plyne, že obecným procesním předpisem, který se použije pro správu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xodle daňového řádu, vyplývají související terminologické konsekvence. Tam, kde obecná úprava daňového řádu používá pojem "daň", je nutné při aplikxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní, osobní daňový účet, daňová kontrola atd.). Zákon č. 397/2012 Sb. v § 10 odst. 3 obsahuje výjimku z obecné subsidiarity daňového řádu tím, že vylučxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxná o § 244 a § 245 daňového řádu. Důvodem pro tuto výjimku je návaznost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx ÚS 643/06:
"Clo je třeba považovat za veřejnoprávní dávku, která opatřuje příjmy státnímu rozpočtu, přičemž zároveň sleduje různé cíle, resp. zájmyx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nýbrž právem obligačním personálním. Jde o právo na berní pohledávku, která se od soukromé pohledávky liší co do právního důvodu, jímž je sám zákon."
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhuje řadu legislativních zkratek, které je však nutno vykládat vždy v kontextu s ostatními ustanoveními cit. zákona. Jestliže tedy v § 1 odst. 1 cit. zákxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxaných rozpočtových prostředků (dále jen "daně")", nelze z výše uvedeného dovodit, že se zákon o správě daní a poplatků nevztahuje např. na penále, náklxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx:
"Finanční úřad není oprávněn převádět jím evidované daňové přeplatky na úhradu platebních povinností, které uložil jiný správní orgán v jiném než dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem daně podle § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět obecní úřad xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxčnému platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně příslušný, a tento jej až po uplynutí lhůty k podání odvolání zaslxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xlokovém řízení Policií ČR, i když je její vymáhání svěřeno v § 6 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění platnxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xemůže jejím uložením, a to ani nezákonným, vzniknout daňový přeplatek ve smyslu § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků."
Rozsudek Kx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx daní a poplatků, nicméně tvoří její příslušenství, a proto se na jeho placení vztahuje stejný právní režim jako na daň, tj. zákon č. 337/1992 Sb., nikoli xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu o uložení pokuty, která je podle výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu příjmem státního rozpočtu a jiný státní orgán má záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxkuty na straně jedné a toho, kdo sleduje faktickou úhradu uložené pokuty na straně druhé) nemůže mít za následek to, že v případě, kdy dojde ke zrušení rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxodnutí vrací. Jinými slovy - pokud stát pověří jiný svůj orgán, než který svým rozhodnutím uložil pokutu k tomu, aby "spravoval" pravomocně uloženou poxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xčas zaplacené pokuty pouze proto, že jde o různé orgány téhož státu."
Rozsudek NSS ze dne 25.9.2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34:
"Nárok na odpočet, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxů DPH, na nichž je tato daň postavena. Je to negativní daňová povinnost, která vzniká jako logický důsledek toho, že v určitých časových intervalech je u xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxdměrný odpočet bude u řady plátců vcelku často se opakující jev."
Komentář:
V definici daňové povinnosti je reflektována reálná podoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xaně z nemovitých věcí je předmětem daně nemovitost, která z povahy věci nemůže být skutečností zakládající daňovou povinnost (tím je existence vlastnxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx V rámci správy daní vzniká daňovým subjektům řada povinností, přičemž nejfrekventovanější z těchto povinností je právě daňová povinnost tvořená souxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xejí vymožení, nebo za zákonem daných podmínek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxvinností souvisí i mnoho dalších akcesorických povinností při správě daní, které buďto upravují postavení daňového subjektu (rozhodnutí o žádosti o xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxat daň a daňovou povinnost. Tyto pojmy jsou často zaměňovány a používány nepřípadně a nahodile, a to i v samotných jednotlivých daňových zákonech. Daňoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převodu, prodeje, dosažením příjmu
etc.
). Má svůj aspekt jak v rovině nalézací (daň přiznat, tvrdit), tak i v rovině platební (daň zaplatit). Daňová poxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Naopak daň je pouze částka číselně odrážející daňovou povinnost.
V případě daně z příjmů fyzických osob není výslovně definována daňová povinnosxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x§ 38g); daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxí příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. V daňovém přiznání poplatník uvede veškxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxvy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Obdobně je nepřímo definována daňová povinnost zůstavitele v § 38ga, který stanoví, že pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxi skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní a) nezdanitelnou část základu daně, b) položku odčitatelnou od základu daně, s výjimkou daňové ztráty, c) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x x x x xx xxxxxx xxxxxxxst vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie. Povinnost daň ve stanxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxaných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobozexx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxk, které stanoví zvláštní právní předpis. Při dovozu vybraných výrobků, které byly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, vzniká povinnosx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxbků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx výrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje, d) dnem zúčtování ztráty nebo znehodnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxní; do ztrát a znehodnocení se nezahrnují ztráty a znehodnocení ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při skladování, e) dxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxbu držel, nebo že je drží, a to tím dnem, který nastal dříve, f) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných výrobkx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxly podnikání na daňovém území České republiky nebo k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu na daňovém území České republiky nebo dnem ukončení dopravx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxňové území České republiky, h) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního povolení na přijímání a užívání vybxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxané výrobky, pro které zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst. 22 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení uvedeny do režimu podmíněnéhx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, na daňové území České republiky (§ 33), nebo j) dnem použití vybxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxsti tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xěmž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušnéhx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xebo používaných poplatníkem daně z příjmů právnických osob, s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnickýcx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxjde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsícex xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxího měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
V případě některých daní je stanovena tzv. solidární daňová povinnost. Tak je tomu např. v § 13 zákona o dxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxtí nemovitých věcí). Pokud si poplatníci, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, nezvolí společného zmocněnce, je poplatxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxtí nemovitých věcí je výslovně rovněž stanoven zánik daňové povinnosti; daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě a) odstoupexx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxlo nabyto vlastnické právo k nemovité věci, c) splnění rozvazovací podmínky, d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení, e) zrušení vyvlastněxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxrně a nerozdílně platí dań silniční rovněž poplatníci, jimž daňová povinnost vznikla z titulu téhož vozidla (§ 4 odst. 3 zákona o dani silniční). Podle § x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkr. provozovatele daňového skladu, oprávněného příjemce, oprávněného odesílatele nebo výrobce, jemuž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném uvedení do volného daňového oběhu podílela. V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň krxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxly vybrané výrobky dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti je nutno odlišovat ručení za daň (nikoli za daňovou povinnost). Byť ručitele stíhá (vždy však subsidiárně) povinnost uhradit v zákonem stanovenýcx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. do postavení dańového subjetku se dostává až v rovině platební (viz kom. k § 171 an).
V § 239 daňový řád upravuje přechod daňové povinnosti, tzn. přxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx0-51:
"Za dědice (právního nástupce) lze považovat jen toho, komu bylo rozhodnutím soudu dědictví potvrzeno nebo kdo se stane nabyvatelem poměrné čáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxého dědice, který ještě není nositelem práv a povinností spadajících do dědictví, ale který se jím stane až na základě výsledku řízení o dědictví. Teprvx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxa). Není-li dosud znám právní nástupce, neboť dědické řízení dosud nebylo skončeno, je správce daně povinen postupovat dle § 40 odst. 7 zákona č. 337/19xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx zákona úsudek o tom, kdo je právním nástupcem (dědicem) daňového subjektu a bez dalšího takové osobě platebním výměrem daň ex off o vyměřit."
Rozsuxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxznat (§ 72 odst. 3 zákona o DPH). Dovršením určitého zdaňovacího období se tedy zafixuje skutkový stav rozhodný pro závěr, zda na základě toho, že v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xro účely zákona o DPH ve smyslu jeho § 4 odst. 1 písm. e) rozumí daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případěx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtím příslušného zdaňovacího období."
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2014, č. j. 5 Afs 28/2013-36:
"Zákon č. 586/1992 Sb., o daníxx x xxxxxx x x xxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčné daňové přiznání a uhradit daň v určité výši. Nesplní-li poplatník (příjemce investiční pobídky) podmínky, za kterých mu je přiznána sleva na dani, xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. V případě snížení nároku na slevu v důsledku nedodržení zákonem stanovené podmínky dle § 35a odst. 2 písm. xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxdání sankcí v oblasti správního trestání."
Komentář:
V tomto ustanovení je deklarován subsidiární vztah daňového řádu ke zvláštníx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxavu pro správu daní, která je odlišná od právní úpravy obsažené v daňovém řádu. Je tak jednoznačně stanoveno obecné postavení daňového řádu vůči ostatxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmatiku peněžitých plnění vymezených v § 2 daňového řádu (např. trestní zákoník stanoví v § 152a: "Při správě placení pohledávek uvedených v § 152 odstx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx specifika, že je pro ně velmi obtížné hledat obecné základy v textu platného správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Markantním příkladem je pojetí daxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxlivých zdaňovacích obdobích a jednotlivých druzích daní, které je nutno zohlednit např. při vedení spisu. Skutečnost, že procesní práva a povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází i z typicky dvoustranného charakteru daňové povinnosti - tj. vztahu mezi daňovým subjektem, jehož právní postavení nositele daňové povinnosxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xároveň x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty a nelze o nich hovořit jako o typických účastnících řízení, jako je tomu např. ve správním řádu (viz např. ručitel, srovn. k § 171, 172). Klíčová xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh řízení, a končí uplynutím doby, nikoliv vydáním rozhodnutí, resp. jeho právní mocí, tak jak je tomu typicky ve správním řízení (např. vydání povolení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxvazuje jak zpravidla z vůle daňového subjektu, tak i z vůle správce daně další fáze daňového řízení, která rovněž končí pravomocným rozhodnutím. Úpravx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxho zákonem č. 71/1967 Sb. byly upraveny vyhláškou č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní. Tato úprava však samozřejmě odpovídala době, ve které byla apxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právních norem, které se vztahují k činnosti a organizaci veřejné správy, přičemž obecná část správního práva obsahuje takové úpravy jako zásady, pojxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavy, která je od finančního práva zcela odlišná, zakládá existenci administrativně-právních vztahů mezi nositeli a adresáty veřejné správy, přičemx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxně a daňovým subjektem.
Daňový řád tak výslovně v § 262 stanoví, že při správě daní se správní řád nepoužije. Nicméně v případech určitých výkladoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xplatnit obecné principy správního práva. Nelze pomíjet ani § 177 správního řádu, který zavazuje bezvýhradně všechny správní orgány dodržovat základxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xbsolutně neplatí.
Např. aniž by daňový řád obsahoval vlastní úpravu úřední desky, respektuje její vymezení, tak jak je upravena ve správním řádu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxným procesním předpisem ve vztahu k ostatním daňovým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxolovaně. Daňový zákon je přitom nutno chápat v širším slova smyslu, a to jako každý zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení, které upravuje daňovou problxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xojmy v jiných hmotněprávních předpisech užité. Lze zde podpůrně použít i soukromoprávní úpravu, např. co se týče plné moci, ručení, zástavního práva, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx občanský soudní řád (§ 177).
Přehled nejdůležitějších daňových (a souvisejících) zákonů:
zákonné opatření Senátu ze dne 10.10.2013, č. 344/201x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxjících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxh
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
zákonné opatření Senátu ze dne 9.10.2013, č. 34xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 634/2004 Sb., o správních poplatcích
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx3 Sb., celní zákon
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
zákon č. 164/2013 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxrých finančních pohledávek
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní
zákon č. 435/2004 Sb.x x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Poznámka.
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byly zrušeny:
1.
Vyhláška č. xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxi dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
3.
Zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani dxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.
5.
V části druhé § 48 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o zmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
7.
Čl. IV zákona č. 85/1994 xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxěně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxcké, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a záxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx x6/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
13.
Část pátá zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů.
15.
Část třetí zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
16.
Část čtvrtá zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřexxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xást padesátá čtvrtá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresnícx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxanách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxdu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.
21.
Část třetí zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxekuční řád) a o změně dalších zákonů.
23.
Část šestá zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnickx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
Část první zákona č. 420/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, a některé další zákony.
27.
Část čtrnáctá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxých výzkumných institucích.
29.
Část třicátá sedmá zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, a další související zákony.
31.
Část šestá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
32.
Část pátá zákona č. 270/200x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxtí zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
35.
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
36.
Část sedmnáctá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpixxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
3xx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
41.
Část dvanáctá zákona č. 3xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxanné službě.
42.
Část osmá zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém pxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxubliky.
44.
Část šestá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistnxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxzeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony.
46.
Část třetí zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
48.
Část desátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx011 Sb.
50.
Část čtvrtá a část devátá zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřexxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxsní úřady.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.2001, sp. zn. III. ÚS 190/01:
"Procesní řády v právním systému České republiky tvoxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx procesní pravidel musí být procesním zákonem výslovně upraveno."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31.8.2005, č. j. 2 Afs 144/2004-110:
"Daxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxého řádu - nic zvrátit. Obecnými právními zásadami, které se proto uplatní, budou obecné právní zásady správního práva procesního. Jak konstatoval Úxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vymezení obecného právního principu je obecné přesvědčení o potřebě jej dodržovat a dále jeho zachovávání po dlouhou dobu. Oba tyto definiční znaky naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdne správní orgán bezodkladně. V ostatních, tedy nikoli jednoduchých a zároveň nikoliv složitých případech, je správní orgán povinen rozhodnout do txxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxí přímou závaznost. Jsou důležitými interpretačními pravidly, z nichž je třeba vycházet při výkladu jednotlivých ustanovení daňového řádu. Jejich pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxčitá pravidla, která se uplatňují v kterémkoliv stadiu správy daní. Zásady obsažené v daňovém řádu upravují nejen chování správce daně a daňových subxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjimku, resp. nespecifikují použití zásady v určitých zákonem stanovených případech. Tak např. u zásady zachování mlčenlivosti vyplývající z ustanoxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx správce daně oprávněn (popř. i povinen) informace poskytovat, aniž by se dopouštěl porušení výše uvedené zásady. Porušení některé ze zásad se může dopxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt vydaného rozhodnutí, a porušení zásady se tedy může stát důvodem pro zrušení rozhodnutí. Negativní důsledky se tak projeví na straně správce daně. Nexxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxe daně k dokazování, neumožní provedení daňové kontroly atd.), projeví se tato skutečnost negativně ve sféře daňového subjektu, např. tím, že mu bude sxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx o správě daní a poplatků, ale zásady pro správu daní, tzn., že se jimi musejí řídit všichni správci daně, nikoli jen ti, kteří vedou daňové řízení. Na rozdxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxků správních orgánů při výkonu veřejné správy), se zásady správy daní netýkají pouze činnosti správního orgánu, resp. správce daně, ale vztahují se i nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
taxativní
. Existují obecné právní principy a zásady, které jsou nezpochybnitelné a na kterých je založen právní stát. Vyplývají přímo z Ústavy a Listxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu zákona, analogií se správním řízením či z judikatury (např. zásada poučovací, zásada vstřícnosti a slušnosti, zásada legitimního očekávání). Výčex xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xaňový řád s ohledem na specifika správy daní zcela logicky ne všechny zásady obsažené ve správním řádu mohl uplatnit (např. zásady smírného odstraněnx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávnímu řádu zásady typické pro správu daní.
Zásada zákonnosti je nejdůležitější a primární zásada. Vyplývá přímo z ústavního pořádku (čl. 2 odst. 2x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xepublika vázána a které tvoří součást právního řádu. Vedle mezinárodních smluv se přímo použitelnými stávají mnohé akty Evropských společenství, rexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvní předpis. Za právní předpisy však nelze považovat metodické pokyny ministerstva financí, resp. GFŘ. Tyto pokyny jsou vydávány za účelem objasnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxm podřízeným orgánům, avšak nejsou ani oficiálním výkladem, protože k takovému výkladu není orgán, který je vydává, zákonem zmocněn. Pokud však takovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xprávě daní, ze dne 1.9.2014). Úprava obsažená v pokynu nebo informaci však nemůže jít k tíži daňového subjektu, a to zejm. tím, že by stanovila postupy, kxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx lze vést např. nad Informací GFŘ ze dne 21.8.2014 k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce (č. j. 101/13-12xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx a GFŘ jsou přístupné na www.financnisprava.cz; www.mfcr.cz).
Zásadu zneužití správního uvážení zakotvuje daňový řád shodně se správním řádem. xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxu zákazu libovůle. Bývá označována jako zásada legální licence nebo zásada enumerativnosti státních pretenzí. Správce daně ve smyslu této zásady uplxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxího uvážení je jedním z pilířů právního státu. Vyloučení libovůle při ukládání povinností ze strany státní moci bylo historicky vzato první podmínkou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Doporučení (80) 2 Výboru ministrů RE pro členské státy týkající se správního uvážení.
Zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření prxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxáněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonem a v nezbytném rozsahu. Při uplatňování jednotlivých procesních institutů je povinností správce daně postupovat v souladu s principem proporcixxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxní autonomii jednotlivce. Tuto zásadu je nutno zohlednit zejména tam, kde správce daně uplatní správní uvážení, tzn. v případech, kde zákon umožňuje sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo). Prostor diskrečního rozhodování však není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxměřenosti. Rozhodnutí, které je založeno na správní úvaze správce daně, je přezkoumatelné ve správním soudnictví, a to z hlediska dodržení procesníhx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx6.2009, sp. zn. I. ÚS 420/09:
"Z požadavku uznání absolutní hodnoty jednotlivce, který stojí v samotném základu moderních liberálních demokracií, pxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvům a svobodám jednotlivce, musí být koncept právního státu adekvátně vykládán. Principu právního státu tak je
imanentní
princip předvídatelnosti xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxvním systému musí vykazovat, aby je jednotlivci mohli vzít v potaz při určování svého budoucího jednání. V teorii práva se v tomto kontextu mluví o tzv. fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxost: mezi tyto hodnoty patří hodnoty řádu, předvídatelnosti, svobody od arbitrárnosti, právní rovnosti či právní jistoty. Neil MacCormick v tomto koxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi základní principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti. (...) Princip předvíxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvěry občanů v právo. Z charakteru právního státu lze dovodit i legitimní požadavek, že se každý může spolehnout na to, že mu státní moc dopomůže k realixxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Od manažerského řízení se právo odlišuje nejen obecností právních pravidel, ale především tím, že je nutno bezvýjimečně aplikovat pravidla, která bxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxada veřejnosti práva. Důsledkem zásady veřejnosti práva je existence pravidla, dle kterého neznalost právního předpisu neomlouvá (ignorantia iurix
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxti a účinnosti je jeho veřejné vyhlášení, které je nezbytné k tomu, aby měl každý možnost se s právním předpisem seznámit. Zatímco k platnosti zákona je txxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u mezinárodních smluv je publikace podmínkou jejich použitelnosti (za určitých podmínek dokonce přednostní aplikovatelnosti před zákonem) v domácxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx soudu ze dne 13.12.1999, sp. zn. II. ÚS 246/99:
"Daňové řízení je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxo, ale i základními zásadami upravenými v § 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní zásady daňovéxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy tak, aby byly chráněny nejen zájmy státu, ale i zachována práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x právem chráněné zájmy daňového subjektu, tedy i právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xtotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraveny, přičemž se jednalo o závažné porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu sprxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Jako důkazní prostředky, jimiž lze doložit skutečnosti rozhodné pro určení daňové povinnostix x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xkutečným dodavatelem byl jiný subjekt než uvedený na dokladech, je ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb. nezbytné umožnit daňovému subjektu prokázat skutxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxšlo k porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobod a v konečném důsledku by mohlo dojít i k zásahu do práva chráněného čl. 11 Listiny základních práv a xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxjího příslušenství, je právní normou, která zahrnuje kombinaci neurčitého právního pojmu a správního uvážení; neurčitý právní pojem, zde představoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a jeho aplikace závisí na posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonodárce tím vytváří prostor veřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xásledek; je pak právě na uvážení správního orgánu - ve stanovených mezích - takový následek určit, jmenovitě zda žádosti daňového dlužníka vyhovět a dax xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx jak ostatně plyne výslovně z ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s.; je zde totiž oprávnění účastníka řízení požadovat, aby rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxný proces je proto tím veřejným subjektivním procesním právem, jež by mohlo být dotčeno, resp. porušeno, a jehož ochrany se lze u soudu dovolat, i když zdx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xozporu s principy právního státu tehdy, jestliže výkon státní moci zjevně ignoruje požadavek pro právní stát samozřejmý, tj. že nalézání práva má směřxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xstavního soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. II. ÚS 703/06:
"Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená správci daně v průběhu daňového řízení se oxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxměr má ostatně svůj odraz přímo v normách jednoduchého práva, a to v § 2 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, podle něhož jednají správci daně v řízení o dxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxovém řízení. Je přesto povinností správce daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů postupovat v souladu s principem proporcionality x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxomii jednotlivce."
Nález Ústavního soudu ze dne 9.3.2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02:
"Stát má při zdaňování poměrně širokou volnost, avšak i zde platí, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx veřejném zájmu."
Nález Ústavního soudu ze dne 19.11.1996, sp. zn. IV. ÚS 279/95:
"Při výkladu a použití zákona je sice třeba vycházet z toho, co zákoxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxavidla chování, z nichž jedno výslovně váže restituci na podmínku nabytí vlastnictví státem a druhé naopak výslovně počítá s restitucí v případech, kdx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxtavního soudu ze dne 15.12.2003, sp. zn. IV. ÚS 666/02:
"Za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze pominout, že na poli veřejného práva mohou sxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xedy při
de facto
odnětí části nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxího soudu ze dne 15.5.2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11: /2/
"Ústavní soud má v nyní projednávané věci za to, že volba zákonných opatření směřujících k omezení sxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy, ta podléhá mimo jiné sociálně ekonomickým změnám a nárokům kladeným na stabilitu státního rozpočxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtic a výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, a tím motivoval dotčené subjekty k podnikatelské činnosti v oblasti výroby energie z obxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxěně poměrů na straně investic do FVE k regulaci podpory výroby energie z OZE tak, aby byla zachována rovnováha mezi vstupy a výnosy nastavená původním znxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxrazňuje, že při abstraktním přezkumu ústavnosti není schopen objektivně prokázat nebo hypoteticky vymodelovat všechny myslitelné situace, které nxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nichž s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, s přihlédnutím k míře podnikatelského a ekonomického rizika, může Ústavní soud své posouzení upřesnix x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako likvidační ("rdousící efekt") či zasahující samotnou majetkovou podstatu výrobce v rozporu s čl. 11 Listiny - tedy protiústavně. Zde bude nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy napadených ustanovení, aby byl v takovém výjimečném případě vzniklý nárok ochráněn."
Nález Ústavního soudu ze dne 10.7.2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxhují na tvorbu právních předpisů, a to především požadavky určitosti a předvídatelnosti práva či principy právní jistoty a zákaz retroaktivity (srovx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xchranou jednotlivce, do jehož vlastnického práva má být touto formou zasaženo. Účelem daně nebo poplatku je v první řadě zabezpečení příjmů státního rxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxi nelze vyvodit, nýbrž pouze určit, je k jejich stanovení oprávněn výlučně zákonodárce, přičemž jeho rozhodnutí nesmí vytvářet prostor pro dvojí výklxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí § xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx 840 Kč neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxm, že ti, co mají toto postavení k 1. lednu zdaňovacího období, přichází vždy o celou základní slevu na dani, zatímco ti, kteří se v tomto postavení ocitnox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xýdělečnou činnost, pobírají také starobní důchod.
Důsledkem uvedené právní úpravy je významný rozdíl v postavení obou těchto skupin poplatníků, prxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxx x případě příjmů ze závislé činnosti to znamená, že se jím s ohledem na daňovou sazbu nezdaní roční příjem odpovídající hrubé mzdě ve výši 123 582 Kč, resp. xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrium, na němž je toto rozlišení založeno, je přitom ryze formální a zákon navíc vytváří procesní možnosti, jak si mohou jednotlivé osoby zachovat i nadáxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xdaňovacího období. Těmto osobám je totiž nadále zachována možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby uplatnění tohoto nároku mělo dodatečxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx zahrnovat. Tyto skutečnosti zjevně neumožňují pojmenovat žádný rozumný důvod, pro který má mít v příslušném zdaňovacím období jedna z takto vymezenýxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxbitrární povahu. Z tohoto důvodu lze spatřovat jeho nesoulad se zásadou neakcesorické rovnosti, jež vyplývá z čl. 1 Listiny základních práv a svobod. (xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xůchodového systému je právě funkce ochranná, zajišťující lidem hmotné zabezpečení pro případ stáří, kdy si již tito nemohou sami zajistit prostředky xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxe zdanění určité minimální částky sloužící pro zajišťování životních potřeb, u níž by účinek zdanění byl podle názoru zákonodárce nepřiměřeně tíživýx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxzení daňové výhody v případech, kdy je její účel zajištěn již starobním důchodem, lze v obecné rovině považovat tento účel za legitimní zájem, který můžx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Důvodem jsou právě zásadní (extrémní) rozdíly ve výši přiznaných starobních důchodů, které v případě nižších z nich brání tomu, aby jejich vyplácení mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxstoru pro správní uvážení nemůže být zmocněním k libovůli, nýbrž toliko relativně abstraktním definováním podmínek rozhodovací činnosti exekutivyxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeví jako neomezené či absolutní - tedy má své meze. I u něj proto správní soud zkoumá nejen to, zda je správní orgán nezneužil, ale i to, zda jeho meze nepřekxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxné pouze na úrovni obyčejného zákona, neboť nelze od sebe uměle odtrhovat jednoduché právo od práva ústavního."
Rozsudek NSS ze dne 18.7.2007, č. j. x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze dospět k jinému závěru, než že tak může učinit pouze zákonem přípustným způsobem. Správce daně není oprávněn na základě své úvahy volit jakýkoli pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 15.9.2005, č. j. 5 Afs 223/2004-88:
"Správce daně musí dbát i zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů, postupovat v řízení v soxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxení a vybrání daně. Zásadu zákonnosti a posledně uvedenou zásadu hospodárnosti a účelnosti nelze pojímat odděleně, ale pouze v nedílném kontextu."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xtanovení daňové povinnosti, nikoliv zajistit si platbu daně z téže částky dvakrát. Princip zákazu dvojího zdanění je nutno respektovat nejen v případxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxíjmu u jednoho a téhož daňového subjektu."
Rozsudek NSS ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 53/2009-63:
"Správce daně nelze zcela jistě činit odpovědným xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů
in concreto
, zdx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx pochybil (vznik přeplatku na dani zavinil)."
Rozsudek NSS ze dne 17.12.2009, č. j. 7 Afs 111/2007-82:
"Pokyny řady ‚D' nejsou obecně závazným právxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxoto, že ministerstvo financí nebylo k jejich vydání zmocněno žádným zákonným ustanovením. Pokyny řady ‚D' vydává ministerstvo financí za účelem sjedxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxazích služební nadřízenosti a podřízenosti obecně platí povinnost řídit se pokyny nadřízeného orgánu, avšak jen jestliže dané pokyny neodporují zákxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxvo financí vydává za účelem sjednocení výkladu jednotlivých ustanovení daňových zákonů. Z výkladu, jenž učinilo Ministerstvo financí, tedy osoba odxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x. 5 Afs 151/2004-73:
"Veřejný zájem na výběru daní nelze v obecné rovině spatřovat pouze v zájmu státu, ale rovněž v potřebě spravedlivě vymezit práva a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xe třeba zachovat požadavek přesnosti právní normy, právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci."
Rozsudek NSS ze dne 19.4.2012, č. j. 5 Afs xxxxxxxxxxx x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxi dodržení zákonných podmínek lze mít za legitimní určení předmětu zdanění. Je proto zcela nepřípustné, aby předmět zdanění, tedy to, co má být zdaněno x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xa základě prováděcí vyhlášky, resp. "Postupů účtování", které jsou vydávány správním orgánem, zde ministerstvem financí). V takovém případě docházx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xapř. které výdaje jsou daňově uznatelné a které nikoli, nelze určité plnění zdanit nebo naopak od daně osvobodit nebo výdaj pro účely stanovení základu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxové nebo rozvahové metody účtování), které by bylo lze kdykoli měnit. Samotná skutečnost, že v důsledku účetních postupů se určitý "příjem" zaúčtuje, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx existovat legitimní zákonný rámec. (...) Určité položky lze zaúčtovat z pohledu účetního výkaznictví, pro daňovou "uznatelnost" však stanovuje praxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xovažovat za příjem, který je předmětem daně dle příslušného daňového zákona a který z materiálního a ekonomického hlediska za příjem považovat lze, nexx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
zdanitelný příjem nečiní. Vycházeje z této premisy je otázka způsobu účtování nepodstatná. (...) Podle § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxotnou změnu kurzu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomocí legislativní techniky nestanoví, že za příjem, který mx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svém důsledku, tj. pouhým účetním vytvořením hospodářského výsledku, určit ke zdanění "příjem", který jím podle zákona o daních z příjmů svou povahox xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx13-57:
"Konkrétní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení o stížnosti na postup plátce daně (§ 237 zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu v individuálních případech je za stávající právní úpravy proveditelný jen prostřednictvím institutu prominutí daně dle § 260 v návaznosti na § 259 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxých tvrzení soudu rozsudek Soudního dvora EU, tím spíše jednalo-li se o skutkově i právně obdobnou věc s věcí právě projednávanou, bylo povinností soudx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
a proč na případ žalobce dle jeho názoru nedopadá; pouze tak může být jeho rozhodnutí přesvědčivé a pouze tak může legitimizovat rozhodnutí samotné v txxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxnil proč, postupoval nezákonně [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]."
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2013, č. j. 2 Aps 3/2012-33:
"Správce daně, který využije oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxovému subjektu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx zásadou přiměřenosti (§ 5 odst. 3 citovaného zákona) bude muset volit jen takové prostředky, které daňový subjekt nejméně zatíží a ještě umožní dosáhxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nerespektoval a postupoval by vůči daňovému subjektu šikanózně či svévolně, například pokud by daňový subjekt nepřiměřeně zatěžoval bezdůvodným vyxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xU předběžnou otázku ve věci bezúplatného nabytí povolenek na
emise
skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny: "Je třeba článek 10 smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xe Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ ES, vykládat v tom smyslu, že brání uplatnění takových vnitrostátních předpisů, které podrobují bezplatxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxla vyměřena darovací daň, a to z důvodu nezákonnosti, neboť měl za to, že tuzemská právní úprava je v rozporu s právem EU, konkr. se směrnicí Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxe
skleníkových plynů ve Společenství. V posuzované věci správní orgány aplikovaly český zákon o dani darovací a vyměřily daň z bezúplatně nabytých emxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 směrnice 2003/87/ES. Na žalobce se vztahuje pětileté období počínající dnem 1.1.2008, ve kterém členské státy byly povinny přidělit alespoň 90% poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci Iberdrola, SA a další (spojené věci C-566/11, C- 567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 a C-640/11). Španělský soud se konkrétně dotazoval, zda člxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnotě emisních povolenek, které byly v příslušném období přiděleny zdarma. Kvůli tomuto řízení před Soudním dvorem Nejvyšší správní soud přerušil své xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe španělského Nejvyššího soudu rozsudkem ze dne 17.10.2013, ve kterém konstatoval, že "[č]lánek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxsí být vykládán v tom smyslu, že nebrání uplatnění takových vnitrostátních právních předpisů, jako jsou právní předpisy dotčené ve věcech v původních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxtřinou".
Relevantní
závěry citovaného rozsudku Soudního dvora pro nyní posuzovanou věc dle názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřil Soudní dvůr x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxenek zdarma, brání tento článek výběru poplatků za přidělení povolenek; 28. Naproti tomu se ani článek 10 ani jiné ustanovení uvedené směrnice netýkajx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsních povolenek; 2 9. Členské státy tudíž mohou v zásadě přijmout taková opatření hospodářské politiky, jako je kontrola cen uplatňovaných na trzích uxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxtřebitele; 30. Přijetí takových opatření však nesmí neutralizovat zásadu bezplatného přidělení emisních povolenek ani ohrozit cíle směrnice 2003/xxx x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa přidělení emisních povolenek, ale také následnému výběru poplatku za přidělení uvedených povolenek."
Nejvyšší správní soud měl přetrvávající poxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxlení povolenek, jehož zavedení je v rozporu s článkem 10 uvedené směrnice. Na rozdíl od španělského poplatku, jenž byl předmětem uvedeného řízení před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší správní soud se proto rozhodl položit Soudnímu dvoru výše uvedenou předběžnou otázku (věc C-43/14, SKO-ENERGO; SDEU rozhodl o této otázce dxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí s povolenkami na
emise
skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání uplatnění takové dxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxou stanoví čl. 10 směrnice 2003/87. S ohledem na desetiprocentní hranici pro přidělování povolenek za úplatu směrnice totiž brání nejen přímému stanoxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxní soud, resp. je na něm, aby ověřil, zda o dani darovací, o kterou se v dané věci jedná, lze mít za to, že respektuje 10% horní hranici.
Rozsudek NSS ze dnx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxoru s ústavní garancí základního lidského práva nebo svobody, je nutno uplatnit zásadně ve všech probíhajících řízeních před orgány veřejné moci bez oxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxx93-43:
"Soud při výkladu a použití zákona musí vycházet z toho, co zákonodárce v zákoně uvede, xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xbecně uznávaná interpretační pravidla. Nelze však interpretovat něco, co v zákoně není, nebo interpretací k takovému závěru dospět."
Rozsudek KS x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxřující výklad zákonného ustanovení, které jednoznačně stanovuje postup správních orgánů v přechodných ustanoveních, z povahy věci vyloučen."
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxa zohlednit závažnost konkrétních porušení podmínek poskytnutí
dotace
, závažnost jednotlivých pochybení příjemce
dotace
ve vztahu k čerpané částxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezit, jaká část
dotace
byla čerpána bezchybně, a tuto bezchybnou část zhodnotit v rámci proporcionality výše odvodu."
Rozsudek Soudního dvora Evxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xaně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že neorganizované a nesoustavné sportovní aktivity, jejichž cílem není účast ve sportovních soutxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx zpřístupnění areálu koupaliště, který nabízí návštěvníkům nejen zařízení umožňující provozování sportovních aktivit, ale i jiné druhy zábavy či odxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxdových prvků poskytnutých Soudním dvorem Evropské unie v tomto rozsudku a s ohledem na konkrétní okolnosti věci v původním řízení tomu tak v daném přípaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xvora Evropské unie ze dne 19.6.2014, ACO Industries (C-80/13:
"Článek 56 SFEU brání takové právní úpravě, jaká je dotčena v původních řízeních, podle xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx členském státě, které však v prvním státě vyvíjejí svou činnost prostřednictvím pobočky, povinny srážet zálohu na daň z příjmů uvedených pracovníků a xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxou povinnost nemají."(Předběžnou otázku položil Soudnímu dvoru EU Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17.1.2013, č. j. 1 Afs 38/2012-53.).
Rozxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxi se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán v tom smyslu, že provozování kamerového systému - při kterém je obrazový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu, přičemž takový systém zabírá též veřejné prostranství, nepředstavuje zpracovxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxávní soud usnesením ze dne 20.3.2013, č. j. 1 As 113/2012-59.)
Komentář:
Zásada procesní rovnosti znamená, že osoby zúčastněné na sprxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xrocesní situaci. V daňovém řízení, popř. v rámci postupu při správě daní (např. při daňové kontrole) nemohou být některé osoby zvýhodňovány nebo naopaxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xrgán veřejné moci, vystupuje ve vztahu k těmto osobám při správě daní vždy v postavení vrchnostenském, tedy v pozici mocensky nadřazeného subjektu. Záxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Právem, ale na druhou stranu i povinností osob zúčastněných na správě daní (tj. daňového subjektu i třetích osob zúčastněných na správě daní) je vzxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxo požadavek vyplývá z toho, že procesní práva dotčených osob mají význam pouze tehdy, pokud je dotčené osoby mohou efektivně realizovat. Na stranu druhxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na ně, mění adresu svého pobytu, mění zmocněnce v jednotlivých fázích řízení, to vše bez racionálního opodstatnění, resp. tak činí pouze za účelem ztížxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxádat důkazy a musí nést následky svého chování v podobě doměření daně.
Zásadu poučovací, která byla nově explicitně zakotvena, nelze chápat jako prxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx f)]. Obecným požadavkem na správní řízení v právním státě je povinnost správního orgánu informovat a poučit dotčené osoby takovým způsobem, aby nebylx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxocesních právech je obsažen v rezoluci Výboru ministrů RE (77) 31.
Zásada vstřícnosti a slušnosti odpovídá tzv. klientskému přístupu. Tato zásada x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxsobnosti správce daně. Povinnost vyvarovat se nezdvořilostí však přitom zavazuje obě strany, tedy i osoby zúčastněné na správě daně. V případě nerespxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxcesu úřední osoba, lze proti ní podat stížnost podle § 261.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 29.1.2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/2006:
"Z princxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxetková sféra stejně jako u dlužníka zaplacením daně - nelze shledat žádný důvod, který by byl způsobilý odůvodnit nerovnost v přístupu k daňovému dlužnxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtnitelných námitek daňovým ručitelem proti rozhodnutí o daňové povinnosti v relaci k jeho osobě je věcně dosti omezen). Ústavní soud tedy dospěl k závěxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnosti sice nevyplývá požadavek obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovaxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xstanovením respektován není, neboť zákonodárce bez v ústavní rovině akceptovatelných důvodů výrazně znevýhodnil subjekty v postavení daňového ručxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx2 Sb., o daních z příjmů, zcela odvíjí od poměru příjmů a výdajů zjištěných u hlavního daňového subjektu, má spolupracující osoba stejná procesní práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxacovat se správcem daně při správném stanovení a vybrání daně svědčí daňovému subjektu v řízení kdykoli (§ 2 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě dxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části zákona
expressis verbis
uvedeno. Právo klást svědkům otázky při jednání, jakož i ostatní práva součinnosti, daňovému subjektu nepochybně nálxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxnostem této konkrétní věci, vnímá jako účelovou snahu stěžovatele o ztížení, resp. znemožnění doručení a nastoupení tak účinků spojených s doručenímx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxmná součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Právě ve smyslu tohoto základního principu je nutno hodnotit konkrétní počínání účaxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvostupňového správce daně i v neprospěch odvolatele. Tomu však na druhé straně odpovídá právo daňového subjektu na úzkou součinnost v rámci odvolacíhx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxí poučovací povinnost správce daně modifikuje pro případ kvalifikovaného podání - daňového přiznání, jímž se zahajuje první fáze daňového řízení, a tx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnání na nesprávném tiskopise, nelze dospět k jinému závěru, než že vznikly pochybnosti o správnosti podaného přiznání. Správce daně tak měl navíc učinxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxx-76:
"Poučovací povinnost správních orgánů v řízeních, která vedou, je obecně zaměřena na poučení o procesních právech a povinnostech (§ 4 odst. 2 sprxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 19.11.2009, č. j. 5 Afs 108/2008-48:
"Není možné srovnávat daňovou povinnost osoby mající příjmy ze závislé činnosti s daňovou povinností osoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozlišování, což implikuje, že se někoho negativně dotýká. Zákon o dani z příjmů rozlišuje zdanění fyzických osob samostatně výdělečně činných, fyzixxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xýše uvedených poplatníků lze akceptovat, neboť nepochybně existují rozdíly jak mezi závislou činností a samostatně výdělečnou činností, tak rozdílx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxsudek MěS v Praze ze dne 30.11.2007, č. j. 9 Ca 198/2005-47:
"Pokud správce daně při doměření daně z příjmů fyzických osob žalobci, účastníku sdružení xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxe prováděné u druhého účastníka sdružení, aniž by žalobci umožnil realizaci jeho procesních práv (právo být vyrozuměn o pochybnostech, které správce xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xubjekt v dané věci považuje za
relevantní
), nerespektoval zásadu úzké součinnosti s daňovým subjektem zakotvenou v § 2 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxného senátu NSS ze dne 18.11.2014, č. j. 5 Afs 54/2012-33:
"Uplatnili-li manželé výpočet daně ze společného základu daně podle § 13a zákona č. 586/1992 xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxinen podle § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, prokazovat pouze skutečnosti rozhodné pro vlastní dílčí základ daně."
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxednána bez zbytečných průtahů. Průtahy v řízení neznamenají pouze excesivní stav, kdy dochází k nečinnosti správce daně, ale lze je konstatovat i tehdxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdpočtu) Za průtahy lze považovat neodůvodněnou a nepřiměřenou nečinnost v řízení, přičemž právě neodůvodněnost a nepřiměřenost je nutno posuzovat v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xresp. nepřiměřenosti) nelze vyjádřit numericky, neboť je vždy podmíněna objektivně charakterem projednávané věci a musí být zkoumána s ohledem na koxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch na řízení apod. Nelze tedy proto bez dalšího automaticky vycházet při posuzování věci a možných závěrů o nečinnosti pouze z délky řízení, aniž by byl bxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxchlosti) řízení poskytuje základní ochranu před nečinností správního orgánu a zajišťuje dodržení zásady procesní ekonomie v řízení. Povinnost jednxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpř. daňová kontrola, místní šetření). Tuto zásadu je přitom třeba brát v potaz kdykoli v běžícím řízení, tzn. již od jeho zahájení. Např. skutečnost, že xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména tam, kde lze s ohledem na povahu věci rozhodnout bezodkladně (např. v případě opožděného odvolání, vrácení přeplatku). Např. § 82 odst. 4 garaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxto skutečnosti poměřovat délku skutečně nutné lhůty. Je zřejmé, že správce daně, který bezdůvodně (tedy v případě, kdy neexistují nějaké zásadní důvoxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxc bez zbytečných průtahů. Daňový subjekt má i v případě, kdy lhůta pro vydání rozhodnutí není v zákoně explicitně stanovena, právo na spravedlivé vyřízxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xrůtahů. Přiměřenost délky řízení nelze vyjádřit numericky, neboť je podmíněna objektivně charakterem projednávané věci a musí být vždy zkoumána ve sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxěných na správě daní v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům dobré správy při vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní (vix xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxý stanoví podmínky, za nichž daňovému subjektu vzniká nárok na úrok z daňového odpočtu, který představuje kompenzaci za průtah v postupu k odstranění pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx má správce daně především vést k tomu, aby nedocházelo k bezdůvodným průtahům a zadržování nadměrných odpočtů. Jakkoli tedy není v daňovém řádu stanoxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxe kom. k § 89, § 254a). V širším slova smyslu se zásada bezprůtažnosti týká i osob zúčastněných na řízení, které jsou vedeny na základě zákona ke splnění urxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti nečinnosti (§ 38), na které navazují prostředky právní ochrany ve správním soudnictví - § 79, resp. § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správníx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxovému subjektu a třetím osobám, ale ani správci daně, nevznikaly zbytečné náklady. Správce daně je oprávněn vyžadovat od osob zúčastněných na správě dxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxům
de facto
nepřímo ukládá zajistit obstarání údajů, které jsou potřebné v řízení, lze-li je obstarat z úřední evidence, kterou správce daně sám vede (xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxový postup však nesmí vést ke zkrácení práv osob zúčastněných na správě daní.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 4.7.2001, sp. zn. II. ÚS 22xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxzena bez zbytečných průtahů, což zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.8.2001, sp. zn. Ixx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny)."
Nález Ústavního soudu ze dne 3.8.2004, sp. zn. Ix xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxříčiněny i samotným jednáním účastníků řízení či stěžovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, nebox x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxního soudu ze dne 22.1.2001, sp. zn. IV. ÚS 599/2000:
"Podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva) má každý právo na xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxho individuálního případu. Jde-li pouze o výkon již pravomocného rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to konkrétně osobního vozidla, potom lhůta vícx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xe věcí státu, aby zajistil takový stav personálu, který by kritérium "přiměřené lhůty" byl schopen naplnit."
Nález Ústavního soudu ze dne 13.12.19xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x logiky věci a především se zřetelem k již uvedené zásadě daňového řízení je však takovéto řízení a rozhodování možné pouze tehdy, jde-li o skutkově a práxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x a 6 uvedeného zákona, nikoli však jedním rozhodnutím současně rozhodovat o zamítnutí odvolání a o změně či zrušení napadených dodatečných platebních xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxle postupovat účelně a tak, aby daňovou kontrolu skončil v přiměřené lhůtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračoxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx012, č. j. 9 Afs 69/2011- 46:
"Dle § 4 odst. 2 zákona o mezinárodní pomoci při správě daní příslušný orgán může od příslušného úřadu smluvního státu rovnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xýsledku; o informaci prostřednictvím mezinárodního dožádání je možné žádat až tehdy, pokud takovou informaci nelze zjistit vnitrostátně."
Rozsxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxných průtahů. To samozřejmě neznamená, že nemá k dispozici nástroje k prověřování správnosti plátcem uplatněného nároku (zejména postup k odstraněnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho odpočtu zásadně nestanovuje striktní časové omezení pro takové prověřování. Navíc podle doslovného výkladu vnitrostátního práva nárok na výplatx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Komentář:
Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost správce daně, kterou je provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležixxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtosti) správce daně určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí, a zda o ně může opřít svá skutková zjištění (zda jsou pro správné staxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxkonnosti zkoumá správce daně, zda důkazní prostředky byly získány (opatřeny) způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. K důkazním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxivosti pak správce daně dochází k závěru, které skutečnosti, o nichž důkazy podávají xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonnosti důkazů. Správce daně nemusí provést všechny důkazy navrhované daňovým subjektem, to však pouze v případě, pokud jsou pro projednání věci zxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě je správce daně povinen navrhované důkazy provést, neboť vychází-li ze závěru, že daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno, musí správce daně nejpxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxkávat prokázání tvrzených skutečností, neboť by takto v podstatě hodnotil důkaz, aniž by ho vůbec provedl.
Nově je výslovně zakotvena zásada legitxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx rozhodoval obdobné případy v minulosti, případně aby odůvodnil, proč se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlil. Tato zásada představujx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvání narušuje nejednotná správní praxe. Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích opakovaně vyslovil, že správní orgány jsou zásadně vázány svojí spxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, jsou-li důvody ke změně postoje legitimní. Tato zásada ve vztahu k vydávaným správním aktům s sebou přináší i povinnost odůvodňovat rozhodnutíx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx (srovn. § 102 odst. 2 contr. § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků ve znění do 31.12.2009).
Daňové řízení podle zákona o správě daní a poplatků (x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx řád upřednostňuje hledisko správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2). Dochází tím k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce daně zx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxčívala na daňovém subjektu) se prosazuje zásada materiální pravdy (neformálnosti). Zásada materiální pravdy se vztahuje k určení rozsahu a způsobu, x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxovena po právu, tj. ve správné výši. Rozsah této zásady vedle formálního zastření konkrétního právního úkonu dopadá i na případy, kdy je nutné zkoumat sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xkon za jiný, aby dosáhl vyměření daně v jiné výši, či aby se daňové povinnosti vyhnul. Splněny musejí být obě podmínky současně: 1) Je předstírán jiný práxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xůkazní břemeno správci daně [§ xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxhu před formou (§ 70 odst. 2). Zásada materiální pravdy však není absolutní. Uplatňuje se v kontextu s ostatními zásadami (zejm. zásadou součinnosti, hxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxcesních předpisech. Řízení by mělo být vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x Ústavy), jehož nepominutelným komponentem je nejen předvídatelnost práva, nýbrž i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xatří princip právní jistoty a ochrany důvěry občanů v právo. Tento postup zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního vxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxěluje restituenty na dvě kategorie (tj. na ty, o jejichž nárocích bylo rozhodnuto do rozdělení společného státu, a na ty, o jejichž nárocích, uplatněnýxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx:
"Při realizaci práva státu na výběr daní je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, tedy i právo na objektivně provedené dxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxvních orgánů zákonný postup, jehož nedostatky nebyly soudy, které se ztotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraveny, přičemž se jednalo o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx3/06:
"Soustavná praxe orgánů státní správy sociálního zabezpečení, kontinuálně existující až do počátku roku 2004, tedy dotvořila české právo v jexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxé republice trvalý pobyt a byli činní v České republice pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, tedy nexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx x x xísm. b) citovaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvy, účinné od 1. června 2002, bylo na správních soudech v čele s Nejvyšším správním soudem, aby chránily oprávněná očekávání adresátů v trvající existexxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxuje ani případnou změnu kontinuálně trvající praxe správních úřadů při výkladu zákona. V daném případě však poté, co jako nesprávný odpadl argument poxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxincipiální změnou výkladu práva. Pokud Nejvyšší správní soud změnu správní praxe zcela novým způsobem
ex post
de facto
justifikoval, dopustil se sáx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxvních úřadů nebo soudů, za nezměněného stavu interpretovaných právních předpisů, jistě není vyloučeno. Představuje však závažný zásah do právní jisxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xohl adresát normy rozumně počítat s tím, že se výklad dané normy změní, a to i za nezměněných právních předpisů. To platí zejména se zřetelem na ustálenosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s danou správní praxí souvisejících a na eventuální změnu relevantních společenských okolností, které mohou objektivně přispívat k poznání správnéxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxikatury - za nezměněného stavu právních předpisů - může nastat jen ze závažných a principiálních důvodů směřujících k dosažení určité právem chráněné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxná, že správce daně není vázán žádnými formálními pravidly, jež by stanovila, jaká je důkazní síla jednotlivých důkazních prostředků, neznamená to všxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesu odpovídajícího požadavkům formální logiky, v jehož rámci bude důkladně posouzen každý z provedených důkazů jednotlivě a zároveň budou veškexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxéhá kognici správních soudů. Ani poslední věta § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle níž provedené důkazní řízení osvědčí, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlně ze své úvahy vyloučil a přihlížel pouze k některým, které si sám zvolí."
Rozsudek NSS ze dne 14.5.2008, xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxchny důkazy navržené poplatníkem, neboť má právo je nejprve samostatně posoudit, a tedy i vyloučit ze svého rozhodování. To vše pochopitelně pouze za sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxz bez dalšího odmítl, aniž by uvedl důvod takového svého postupu."
Rozsudek NSS ze dne 14.6.2007, č. j. 5 Afs 104/2006-73:
"Zásada volného hodnocenx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxi (věrohodnosti). Přiznal-li soud jednomu z důkazních prostředků povahu nezvratného důkazu (přitom nehodnotil ostatní důkazní prostředky a další sxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx skutkovým a právním závěrům vedly, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění."
Rozsudek NSS ze dne 28.04.2005, č. j. 2 Ans 1xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), správní praxe spočívající v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách proxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh práv a svobod), že pro správní orgán je takováto správní praxe právně závazná."
Rozsudek NSS ze dne 23.8.2007, č. j. 7 Afs 45/2007-251:
"Není v rozpxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona, správní soud přezkoumá postup celních orgánů i z hlediska jeho souladnosti s vnitřním předpisem vydaným Generálním ředitelem Generálního řexxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který není jinak obecně právně závazný. Podmínkou ovšem je, že tento interní předpis upravuje postup, který jinak není regulován obecně závazným praxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx praxe nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) nexxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxspozicí tohoto atributu ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces je v právu jednoduchém § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004. Přestože zákon ČNx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx postupem dle § xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo řízení vyplývající z § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je i soulad stavu skutečného a stavu formálně právního, což znamená, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa tak, jak daňový subjekt deklaroval, a že uplatněný výdaj s ní spojený byl skutečně vynaložen za účelem vyjádřeným v § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.x
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxkud není aplikovatelné některé konkrétní zákonné ustanovení, jako např. dissimulace podle § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xi ve skutečnosti nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, totiž úplatu za vzdělávání na střední škole, bere se pro daňovx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx.11.2008, č. j. 5 Afs 61/2008-80:
"Pokud ze všech okolností uzavření kupní smlouvy na dodání zboží vyplývá, že jejím jediným účelem a zároveň i výsledkxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx 1 citovaného zákona), přitom takové jednání postrádá jakýkoli ekonomický smysl, nelze toto jednání kvalifikovat jinak než zneužití objektivního daxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxximulaci) ve smyslu § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může jít jen tehdy, pokud účastníci předstírají (simulují) určitý práxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi vůlí a projevem vůle účastníků právního vztahu je proto pro použití tohoto ustanovení určující. Povinností daňových orgánů je uvést nejen zjištěxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xhodnocení důkazů, o které svá zjištění opírají. Ustanovení § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nemůže dopadat na případy, kdx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx11.2005, č. j. 1 Afs 107/2004-48:
"Založí-li xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xulturní a vzdělávací aktivity svých dětí, je nutno s ohledem na okolnosti případu vždy zvážit, zda odečtení hodnoty takového daru od základu daně podle x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxávě daní a poplatků, se nejedná, pokud žalobce nečinil své právní úkony naoko (nepředstíral je) a nesnažil se jimi zastřít právní úkony jiné, ale svými úxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxí a zaujal názor, že jde o smlouvu o úvěru (§ 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), leží důkazní břemeno ve smyslu § 31 odst. 8 písm. cx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm laboratorní přístroje včetně servisu a materiálu, ale bez dodávky prací spočívajících v komplexním stanovení krevního obrazu a jiných vyšetření, nxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkého faktoru k žádnému provedení krevních a jiných analýz, tedy k deklarované službě, nedošlo ani dojít nemohlo (§ 16 odst. 4 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)."
Rozsudek KS v Plzni ze dne 27.9.2005, č. j. 30 Ca 101/2003-50:
"Dohodnou-li se účastníci sdružení v soxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxlém rozsahu, postupuje správce daně zcela v souladu s § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, posoudí-li tento právní úkon podle sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxčnost, že pořizovatel zboží nepodal v jiném členském státě daňové přiznání, nemůže být bez dalšího určujícím důkazem o tom, že tam zboží skutečně přeprxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx9 Sb., daňového řádu, a § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty); naopak je omezeno principy fungování jednotného trhu. Stejně jako si daňovx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xřijmout "všechna opatření, xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxí svých zájmů (řádný výběr DPH) povinen brát výše uvedené principy na zřetel. Důkazní břemeno daňového subjektu, tj. přijetí "všech" opatření, tak můžx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxdek NSS ze dne 21.1.2014, č. j. 1 Afs 73/2011-167:
"Sdělí-li dožádaný stát výsledek šetření podle směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi přísxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výsledku došel, a o zdroji určité informace, je důkazní hodnota takové informace dle českého práva omezená, byť nikoliv nulová. Svůj význam může mít jex x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxy pro správu daní. Jejich stanovení je nezbytným předpokladem pro motivaci k dobrovolnému plnění daňových povinností. Důvodem neveřejnosti daňovéhx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a výdajích, vlastnictví nemovitostí, o motorových vozidlech, dědictví, darech atd. Důvodem ke strohé mlčenlivosti o informacích získaných při spráxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxi daně. Má-li daňový subjekt na rozdíl od obviněného v trestním právu, kde důkazní břemeno nese stát, tuto povinnost, musí mít garantováno, že informacxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi zneužití poskytnutých informací nepovolanými osobami. Povinností mlčenlivosti jsou vázány úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní. Mlčenlxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní. Daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na správě daxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxedením rozsahu údajů a účelu zproštění. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje rovněž využití informací získaných při správě daní pro jednáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxmu. Povinnost mlčenlivosti úřední osoby nezaniká, jestliže se tato osoba přestane podílet na výkonu pravomoci. Porušení povinnosti mlčenlivosti je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxčenlivosti jsou výjimečné a ospravedlnitelné vyšším veřejným zájmem (§ 52 až 55).
Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx splněny. Tato zásada vyhledávací (oficiality) je konkretizována ve vyhledávací činnosti a možnostech zahájit určité postupy či řízení z moci úředníx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xaňové subjekty a zjišťoval plnění jejich povinností při správě daní, a to před zahájením řízení i v jeho průběhu. Vyhledávací činnost provádí správce dxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Správce daně však nemůže při shromažďování údajů postupovat svévolně, vždy je limitován cílem správy daní. Nemůže tedy shromažďovat a uchovávat takxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu správních rozhodnutí předpokládá, že soud má k dispozici veškeré informace, na základě kterých rozhodoval správní orgán. Ustanovení § 24 odxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxformace získané v daňovém řízení odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný prostředek v daňové věci, je pro účely poskytovánx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I
SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ
Díl 1
Správce daně
Komentář:
Správce daně je správním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní správce daně však mohou mít vedle standardních územních finančních orgánů, jako jsou finanční úřady a celní úřady, i další subjekty v případech, že zxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o orgány správní, ale postavení správce daně mohou mít rovněž např. soudy v rámci agendy soudních poplatků a tzv. justičních pohledávek. Podle daňovéhx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxční správy České republiky správu pojistného na důchodové spoření. Při správě pojistného na důchodové spoření, které je dle cit. zákona považováno za xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Správce daně je vždy vykonavatelem veřejné moci v tom rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xpráva (§ 161 a 162). Ve všech případech výkonu správy daní vystupuje správní orgán ve vrchnostenském postavení; výjimkou jsou případy, kdy se správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xřípady mu je přiznána procesní způsobilost. V odstavci 3 je proto zakotvena aktivní i pasivní legitimace správce daně k podávání návrhů na zahájení občxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxě účastní jako věřitel, je insolvenční řízení).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem daně podle § 1 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxt. 1 citovaného zákona), k jejíž správě je obecní úřad podle zvláštního zákona věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému plxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému finančnímu úřadu, není toto odvolání podané včas."
Rozsudek NSS ze dne ze dne 21.7.2010, č. j. 1 Afs 38/2010-100:
"Bylo-li sankční rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxňovým přeplatkem, který musí Úřad pokutovanému soutěžiteli postupem podle § 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (ve znění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxek na platební povinnosti vzniklý (uhrazený ve prospěch veřejného rozpočtu) v důsledku natolik nesprávného rozhodnutí (postupu) správních orgánů, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxávy a vymáhání nedoplatků na místních poplatcích za komunální odpad - orgán obce (úřad) v rámci přenesené působnosti, obci (městu) jako subjektu veřejxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Pravomoc správce daně
Komentář:
Věcná působnost správce daně ke správě daní je založena v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České repubxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedmět, obsah a rozsah činností, ve kterých správní orgán vykonává svoji pravomoc. V tomto kontextu lze pravomoc správce daně chápat jako souhrn oprávnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx pravomoc uskutečňuje zejména vydáváním rozhodnutí, kterými jsou ukládány osobám zúčastněným na správě daní povinnosti (peněžité i nepeněžité povaxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xteré správce daně nově od roku 2013 vede, patří především seznam nespolehlivých plátců na základě § 106a zákona o dani z přidané hodnoty. Podle odst. 6 cix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxolehlivým plátcem. Daňové subjekty tak mají možnost při uskutečňování obchodů ověřit důvěryhodnost obchodního partnera. Pokud takový obchod s "nedxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xo obchodů se subjekty, které jsou jako nespolehliví plátci vedeny). K postupu při rozhodování o nespolehlivém plátci vydalo GFŘ Informaci č. j. 101/13xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxně, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákonax xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce daně k provedení určitého úkonu, postupu nebo řízení), se provede úřední záznam. Úřední osoby nejsou osoby zúčastněné na řízení (vedle daňového subxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí osoba na požádání osoby zúčastněné na správě daní sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správce dxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxení následná (např. odvolací). Ze spisového materiálu by mělo být vždy zjistitelné, která úřední osoba se na daném úkonu podílela tak, aby bylo možné prx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx osobou, požádala tuto úřední osobu o její identifikaci. Určení konkrétní úřední osoby je nutné například pro uplatnění stížnosti proti chování jednoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo vykonává pouze technické úkony, nesouvisející s vlastním výkonem pravomoci správce daně (např. pracovník podatelny).
Judikatura:
Nálex xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znaky: volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojexxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xa plnění úkolů svěřena. K trestní odpovědnosti veřejného činitele se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl sxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcovníkem orgánu státní správy, podílející se na plnění úkolů společnosti a státu. Zároveň sám přímou pravomoc rozhodovat o právech daňových subjektů xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxpravnou, vlastní přijetí rozhodnutí a fázi jeho výkonu. Je-li s pojmem pravomoci spojena fáze druhá a třetí, potom i věcná příprava takového rozhodnutxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx i podmínka, bez které by takového rozhodnutí, ani jeho výkonu nebylo. Kvalifikovaná příprava rozhodnutí, učiněného správcem daně, je svěřena daňovéxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvahy. Tím je dáno postavení daňového kontrolora v kontextu trestního práva hmotného jakožto veřejného činitele."
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxditelství, který bude rozhodovat o případném odvolání daňového subjektu, jedná se o porušení zásady dvojinstančnosti daňového řízení. Tím dochází k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx c) soudního řádu správního."
Místní příslušnost
Komentář:
Místní příslušnost správního orgánu je obecně určována vztahem správxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxislosti na konkrétním kritériu pro určení této příslušnosti (místo podnikání, místo pobytu, místo, kde se nachází nemovitost, apod. (naproti tomu věxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvý řád pro správu některých specifických daňových povinností místní příslušnost odchylně od tradičního principu umístění daňového subjektu. S účixxxxxx xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxx s celostátní působností. Došlo k reorganizaci orgánů daňové správy na regionální a lokální úrovni v podobě transformace současných 8 FŘ na Odvolací fixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxotlivé finanční úřady vykonávají působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Specialixxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xnformací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x x xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xístní příslušnosti soudů ve správním soudnictví. Podle cit. ustanovení je v oblasti působnosti SFÚ, jakožto správního orgánu prvního stupně, k řízenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxčení místní příslušnosti soudu je tedy rozhodné nikoli sídlo žalovaného správního orgánu, jak je tomu v ostatních případech, ale naopak bydliště nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochranyx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxujícího po dni, kdy nabyl účinnosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územních samosprávných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního dne kalendáxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxtích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, na základě zmocnění v § 8 odst. 5 zákona o Finanční správě České republiky. Územní pracovxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxických osob se řídí místem pobytu. Podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České rxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo txxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xterý je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Při určení místní příslušnosti platí obecná pravidla: 1) adresa místa trvalého pobyxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxžuje.
U právnických osob se při určení místní příslušnosti vychází se sídla zapsaného ve veřejném rejstříku (viz zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xe dovolává sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. Údaje o právnických osobách se zaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnických osob, nemůže institucionálně upravovat příslušné veřejné rejstříky (zejména rejstřík spolkový a nadační), protože se jedná o instituty veřxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé mají být o právnických osobách zapisovány, a upravuje materiální i formální publicitu veřejných rejstříků. Zásada materiální publicity chrání důvxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx x xxx. zákona).
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých společností.
Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxného rejstříkového soudu. Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elekxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxšnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikaxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtémy veřejné správy. Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.
Ministerstvo financí je povinno uveřejnit způsobem umožňujícxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxéno, b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým právnicxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xrávnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby, i)
status
veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, j) označení rejstříku, ve kterém xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět. Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněnýcx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost při jeho činnosti vyjde najevo.
Zákonným opatxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xaň darovací byla subsumována do zákona o daních z příjmů (§ 4a, § xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí bylo upraveno v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ze dne 9. října 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí.
S účinností od 1.1.2014 se od daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x majetku, který
1.
byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2.
zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ sxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvěřeným v České republice,
2.
příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3.
jinou osobou, jíž příslušely dipxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e)
z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho přxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxen družstva,
f)
ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,
g)
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxm nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodixxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy,
2.
je členem této právnické osoby a
3.
podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení dxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xpuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
j)
poplatníka, ktexx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k)
na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
l)
z nabytí majetku prokazatxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý se zúčastní prvního kola volby.
Podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů jsou nově zařazeny mezi ostatní příjmy bezúplatné příjmy; od xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
2.
od osoby, se kterou popxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3.
obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobox xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxplatně zahrnovány do dílčího základu daně z příjmu podle § 10.
U právnických osob se uplatní § 19b zákona o daních z příjmů, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je poplatníkem této daně: a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxického práva k nemovité věci v ostatních případech. Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a)
pozemkem, stavbou, částí inženýrské síxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
c)
spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnickéxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxpadě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl.
Podle § 29 cit. opatření je míxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxastnického práva, nebo pozemek zatížený právem stavby. Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, kterx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx místní příslušnost je v daňovém řádu stanovena pro případ přechodu daňové povinnosti na dědice (§ 239a). Pokud je dědiců více, přechází na ně společná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxíslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti; není tedy rozhodné místo pobytu dědiců, kterx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxní peněžitého plnění, řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil.
Podle § 21 odst. 2 místně příslušxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxidané hodnoty, se místní příslušnost správce daně u skupiny řídí místem sídla, místem podnikání nebo provozovny jejího zastupujícího člena. Pro osobx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxou k dani, která je plátcem podle § 6d (tj. osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx která je součástí skupiny.
Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, provádí finanční úřad v obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt mísxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx-li správce daně k jeho vydání vůbec věcně příslušný, nikoli však byl-li místně nepříslušný.
Zjistí-li správce daně skutečnosti rozhodné pro změnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxytné úkony, vykonává dosud příslušný správce daně. Související úprava je obsažena v § 131 (rozhodnutí o registraci). Dojde-li ke změně podmínek pro uxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Dnem uvedeným v rozhodnutí přecxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané původním správcem daně. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekt registroxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu k jednotlivé dani, resp. druhu daně, nikoli na registraci k místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxst. 1), v rámci odvolacího řízení (§ 111 odst. 5), v souvislosti s obnovou řízení (§ 119 odst. 5) a přezkumem (§ 122 odst. 4) nebo u daňové
exekuce
prodejem xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízenx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle § 12 odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxavní město Prahu; spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště pro Prahu 7.
V případě, kdy jx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxo řádu - místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází (viz kom. k § 20, a § 125; též Informace GFŘ k rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx x7.9.2006, č. j. 7 Afs 151/2005-90:
"Dojde-li u daňového subjektu v souvislosti se změnou jeho sídla ke změně místní příslušnosti správce daně, musí se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zbytku aplikovat postup podle § 33 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění účinném do 30.4.2004, a zda v odvolacím řízení může ve smyslu § 50 odst. 3 citovxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxl, je správnost jeho závěru, že v daném případě výzvu podle § 48 odst. 6 citovaného zákona vydal místně nepříslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxného finančního úřadu provedením některých úkonů v rámci správy daní v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb. je nepochybně závažným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Usnesení NSS ze dne 11.9.2013, č. j. Nad 44/2013-40:
"Specializovaný finanční úřad je zvláštním finančním úřadem prvního stupně příslušným pro vyxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxovaného, jenž se měl dopustit zásahu do jejích práv (srov. § 7 odst. 2 s. ř. s.), je evidentní, že Krajský soud v Ústí nad Labem přehlédl ustanovení § 12a zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxení § 7 odst. 2 s. ř. s.
Komentář:
Uvedené ustanovení zakotvuje jednak obecnou zásadu přednosti, připouští však odlišný postup, a to zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx věci. Zahájení řízení u některého ze správců daně brání tomu, aby o téže věci a z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správce daně. Taková skutečnoxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxrý jim pro výkon působnosti je stanoven právními předpisy. Správce daně místně příslušný nemůže procesní úkony provádět mimo obvod své působnosti, poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm i mimo svůj obvod územní působnosti. Správci daně je tak umožněno získat ucelený pohled na daňové subjekty, jejichž daňovou povinnost spravuje. K tomxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxdech, kdy využití institutu dožádání by mohlo vést ke zmaření účelu úkonu v důsledku prodlení. Rovněž tak může x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxem na respektování základních zásad správy daní, zejména zásady hospodárnosti řízení a procesní ekonomie. Úkonem je zde nutno rozumět i více úkonů (soxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxa.
Místní šetření, a to i bez dožádání, může provádět i místně nepříslušný správce daně (§ 78 odst. 4).
Změna místní příslušnosti
Komexxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdla správce daně zjistí skutečnost zakládající změnu místní příslušnosti na základě vyhledávací činnosti nebo např. v případě změny sídla právnické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxých rejstřících právnických a fyzických osob, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbách. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy; je veden v elektronické podobě u příslušného rejstříkového soudu. Rejstříkový soud zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxného odkladu po zápisu a oznámí zveřejňované údaje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy. Správci daně je uložena v § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xeho činnosti vyjde najevo.
Zjistí-li správce daně skutečnosti rozhodné pro změnu místní příslušnosti, je povinen bezodkladně postoupit příslušxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xprava je obsažena v § 131 (rozhodnutí o registraci). Dojde-li ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti správce daně, dosavadní příslušný sprxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Dnem uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na správce daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí o registraci vydané původním správcem daně. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekt registrován, zůstává po této přeregistraci zachoxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xaňové kontroly ke změně místní příslušnosti, může daňovou kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil. Tato výjimka z uvedené obecné úpravy tedy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxončení daňové kontroly. Pokud však na základě výsledků kontroly má být rozhodnuto o daňové povinnosti, musí rozhodnutí vydat správce daně místně přísxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx místně příslušného správce daně, zda zahájenou daňovou kontrolu dokončí či její dokončení postoupí nově místně příslušnému správci daně. Může nastax x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě bude namístě přiměřeně použít pravidlo obsažené v § 14 odst. 2 a o tomto sporu by měl rozhodnout správce daně, který je nejblíže společně nadřízen spráxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xaňovou kontrole poté, co došlo ke změně místní příslušnosti (v tomto případě z důvodu přestěhování daňového subjektu z Brna do Prahy), je zakotveno v § 8x xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxré správce daně povedou k takovému postupu, budou především zájem na rychlosti a hospodárnosti řízení. (...) Správce daně, který využije oprávnění doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxktu, povinen plně respektovat zásadu hospodárnosti (§ 7 odst. 2 citovaného zákona), tj. postupovat tak, aby mu nevznikaly zbytečné náklady, a v soulaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xosáhnout cíle správy daní (§ 1 odst. 2 citovaného zákona). O nezákonný zásah vůči daňovému subjektu by mohlo jít v případě, pokud by správce daně tyto záxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxým vyžadováním jeho osobní účasti na prováděných úkonech."
Rozsudek NSS ze dne 29.5.2014, č. j. 5 Afs 43/2014-35:
"Právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxtoupením příslušné části spisu nově místně příslušnému správci daně. Účinky tohoto postoupení nastávají ve vztahu ke kontrolovanému daňovému subjexxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí také o těchto účincích ve vztahu k soudu, který vede řízení, jehož je účastníkem původně místně příslušný správce daně. Dojde-li v průběhu daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu správci daně, je z hlediska určení žalovaného v řízení před soudem podstatné, kdy bylo toto postoupení soudu oznámeno."
Dožádání
Kxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx správě daní oprávněn i místně nepříslušný správce daně. Dožádáním na rozdíl od
delegace
nedochází ke změně místní příslušnosti. Institut dožádání uxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. provedení
exekuce
nebo její části). Dožádání je instrument, který je uplatnitelný výlučně z moci úřední; lze jej učinit jak u správce daně stejného sxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy daní. Jako problematické se může jevit, jaký časový prostor má dožádaný správce daně k dispozici pro vyřízení dožádání. Dožádaný správce daně nemá poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxl toto respektovat. O případných sporech vzniklých při dožádání rozhoduje instančně vyšší správce daně.
Jak již bylo uvedeno, lze dožadovat nejen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxtrola není řízením, které by bylo ukončeno rozhodnutím (platebním výměrem), ale postupem, který končí podpisem zprávy o kontrole. Je-li správce daně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxo výměru. Dožádat k provedení úkonů lze vždy pouze věcně příslušného správce daně, a to pouze téhož nebo nižšího stupně. Dožádaný správce daně má přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxbem řešit nedostatek v personálním vybavení) a správce daně vždy musí respektovat základní zásady správy daní. Lze jej využít pouze za splnění podmínexx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxon výslovně stanoví (tj. poštou nebo svými pracovníky). Není tedy možné, aby správce daně dožádal jiného správce daně o doručení písemností.
Správxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ze dne 15.2.2011). Cílem této spolupráce je získat informace vztahxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xořídit důkazy, které správce daně nemůže získat vlastní činností v rámci výkonu svých pravomocí, ale pouze za součinnosti s daňovým orgánem jiného stáxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxké unie o správní spolupráci mezi členskými státy, a dále s výjimkou např. příspěvků na sociální pojištění, poplatků za vydání osvědčení a plateb smluvxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxy, nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx užití; na daň ze zemních plynů, z pevných paliv a z elektřiny se vztahuje směrnice č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společensxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx18 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. Výměnu informací v rámci směrnice mohou nově využívat orgány územních samosprávnýxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzinárodní pomoci při správě daní, který byl nahrazen zákonem ze dne 2.5.2013, č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalšícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní spolupráce při správě daní se na základě uvedeného zákona poskytuje nebo přijímá ve formě výměny informací na žádost, automatické výměny informacíx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxění souběžných daňových kontrol. Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxdní spolupráce zabezpečuje ministerstvo, které bezodkladně informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho orgánu vykonává Generální finanční ředitelství, které zajišťuje komunikaci s kontaktními místy jiného státu, a vede seznam kontaktních orgánů a txxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Plzeňský kraj, Finanční úřad pro Liberecký kraj, Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Moravskoslexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xvýměna informací na žádost) a § 14 (výměna informací z vlastního podnětu) zákona o mezinárodní spolupráci ve vztahu k vybraným orgánům Spolkové repubxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdní kontaktní orgán o žádosti odeslané přímo kontaktnímu místu jiného státu nebo o žádosti obdržené přímo od kontaktního místa jiného státu, jakož i o oxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxm místem. Správce daně může žádat o mezinárodní spolupráci pouze prostřednictvím kontaktního místa, kterému předá zpracovanou žádost, popřípadě doxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxestních věcech, mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je postup upraxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxzinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování, obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act ("Dohoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx reciproční a otevírá novou kapitolu v oblasti automatické výměny informací. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvoření společné formy pro automxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxk dohody, které budou uzavřeny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxrickými pro účely správy daní. Citovaný zákon stanoví povinnosti finančním institucím i pravomoci orgánů Finanční správy České republiky, obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích zákonů, a na daňový řád. Správcem daně pro tyto účely je Specializovaný finanční úřad. (viz též kom. k § 58)
Již dne 25. ledna 1988 byla ve Štrasburxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxní pomoci v daňových záležitostech. Jménem České republiky byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxfikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 11. října 2013. Úmluva byla vyhlášena dne 2xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu článku 49 Ústavy České republiky. Úmluva je použitelná ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím dnem 1. ledna 2015 včetně, či později. Tam, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxby právního nástroje spolupráce, který je pro něj z hlediska výkonu jeho působnosti a zásad správy daní obsažených v daňovém řádu nejvýhodnější. Jak vxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Evropské unie. Aktuální seznam států, které přistupují k Úmluvě, lze najít na internetových stránkách OECD nadpisem "Related Documents" a kliknutím xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v daňových záležitostech s následujícími oznámeními: "Daně, na které se Úmluva vztahuje: daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxstnanosti; daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí; daň z přidané hodnoty; spotřební daň z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa při ukládání ratifikační listiny k Úmluvě ve znění Protokolu k čl. 22 odst. 2 interpretativní prohlášení o tom, že čl. 22 odst. 2 Úmluvy ve znění Protokxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu využít jako důkaz v trestním řízení, nýbrž že informace obdržené dožadujícím státem na základě Úmluvy ve znění Protokolu mohou být dožadujícím státxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxonů dožádaného státu vysloví souhlas v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a vnitrostátním práxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxny daňového řízení i místně nepříslušný správce daně. Tedy, okolnost provedení daňové kontroly místně nepříslušným správcem daně sama o sobě nevyvolxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxt. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, je samostatným, na daňové kontrole nezávislým procesem, jehož cílem je získat informxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxti s daňovým orgánem jiného státu. Správce daně může tohoto institutu využít v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, např. v průběhu vytýkacxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxná zákonem stanoveným způsobem příslušnému orgánu v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, je úkonem přerušujícím běh prekluzivní lhůty poxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro vyměření daně."
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31.3.2008, č. j. 30 Ca 44/2007-38:
"V případě, že dožádaný finanční úřad při zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxná se o podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které by mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 76 odst. 1 písm. cx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkterých úkonů v rámci správy daní v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb. je nepochybně závažným zásahem finančního ředitelství do sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x. 5 Afs 31/2009-89:
"Hodlal-li správce daně skutečnost, že předložená registrace neplatí do 30.6.2005 vyvrátit, nemohl tak činit bez dalšího toliko xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxmé, že zejména část informace "v případech dodání zboží této společnosti po datu zrušení registrace není rovněž splněna základní podmínka pro osvobozxxx xx xxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány, odkazuje-li se zde na příslušné ustanovení českého daňového zákona. V této části by bylo lze možno tuto informaci považovat svým způsobem za právnx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kterému přísluší v řízení vést dokazování a porušuje tak zásadu dvojinstančnosti řízení."
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, ve znění směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20.1xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxn o žádosti tohoto státu o pomoc adresované jinému členskému státu mimo jiné k ověření údajů poskytnutých tímto daňovým subjektem v rámci jeho přiznání x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posledně uvedeným státem. 2) Směrnice 77/799/EHS, ve znění směrnice 2006/98, neupravuje otázku, za jakých podmínek může daňový subjekt napadnout spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxx xozhodnutí odpověděl na předběžné otázky položené Nejvyšším správním soudem; mj. uvedl, že cílem směrnice 77/799/EHS je potírání mezinárodních daňoxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xe dne 27.9.2007, Twoh International, C-184/05, Sb. Při odpovědi na žádost uplatňuje příslušný orgán dožádaného státu své vnitrostátní právo, zejménx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xovinnosti. Tato směrnice naproti tomu nepřiznává žádná konkrétní práva daňovým subjektům, zejména pak neukládá příslušným orgánům členských států xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xepříznivě zasahuje do jejího právního postavení, musí takové osobě umožnit užitečně se vyjádřit ke skutečnostem, na kterých správní orgán zamýšlí zaxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího práva, i když použitelná právní úprava Unie takovou formalitu výslovně nestanoví (bod 38). Rozhodnutí správce daně požádat o pomoc příslušný orgáx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do postavení daňového subjektu nezasahují. V rámci řízení o daňové kontrole je třeba odlišit fázi šetření, během níž jsou shromažďovány informace a do xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxž je řízení vedeno, která začíná odesláním návrhu na opravu daňovému subjektu. Když správa shromažďuje informace, není povinna o tom vyrozumět daňový xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu svědků (bod 43). Nic však členskému státu nebrání v tom, aby právo být vyslechnut vztáhl i na další části fáze šetření tím, že daňový subjekt zapojí do růxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxávo napadnout správnost poskytnuté informace, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace. Za těchto podmínek mohou být přísxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xaňové správě žádajícího členského státu, v souladu s pravidly a postupy platnými v daném členském státě.
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt jen za zákonem stanovených podmínek (§ 66 a § 67 daňového řádu), na žádost daňového subjektu mu však důvody dožádání musí být minimálně sděleny (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxo správce daně, je plně na úvaze správce daně. Daňový subjekt v zásadě nemusí být o zaslání dožádání správcem daně informován. Není důvodu, aby tomu bylo xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xnformovat. Tím méně pak může mít daňový subjekt právo účastnit se procesu formulování žádosti, respektive takovouto žádost rozhojňovat o další otázkxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx subjekt bude sám aktivně domáhat podání žádosti dle Směrnice a správce daně mu dle svého vlastního uvážení vyhoví, případně využije něco z toho, co mu v txxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxtní iniciativě podána, rozhodovat o tom, co v žádosti bude či nebude uvedeno. (...) Sdělí-li dožádaný stát výsledek šetření podle Směrnice, k němuž na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle českého práva omezená, byť nikoli nulová. Svůj význam může mít jen v celkovém důkazním kontextu, a to ve spojení s jinými důkazy."
Rozsudek Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxávě daní nelze obecně vyloučit situaci, kdy zájem na minimalizaci průtahů a nákladů řízení bude v rozporu se zájmem na potřebě vyčkat na výsledek mezináxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxojednávané věci a výsledek tohoto posouzení srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. Rozhodne-li se správce daně ukončit řízení, aniž by obdržel inforxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v případě, že pro takové ukončení řízení svědčily závažné důvody patrné ze spisu."
Delegace
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávce daně tehdy, pokud k takovému postupu shledají opodstatněný důvod. Delegací, na rozdíl od dožádání, dochází k trvalému přenesení místní přísluxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xaně, a tak podstatnou měrou vůbec popřít vlastní smysl zákonem stanovené místní příslušnosti. Řádná správa daní vyžaduje, aby v konkrétních případecx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xykonával jiný správce daně než ten, koho označuje zákon. I zde musí platit, že změna zákonem určeného správce daně, tedy výjimka ze zákona, se může stát jxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xloužit řádnému a efektivnímu výběru daně a současně (a neoddělitelně) musí co možná šetřit práva daňového subjektu a nezasahovat do nich nad přiměřenox xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxrná; např. v případech, kdy se skutečné sídlo daňového subjektu (právnické osoby) liší od sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, resp. pokud má fyzickx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxvce daně), ale rovněž ke správci daně; to však výlučně v souvislosti se správou daní; toto kritérium tak bude naplněno např. při zjištěném řetězení subjxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx11 Sb., o Finanční správě České republiky pro Specializovaný finanční úřad (SFÚ).
SFÚ je finanční úřad s celostátní územní působností se sídlem v Prxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Vybraným subjektem se přitom rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obraxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xříjmů, obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem. Dosažení stanoveného obratu se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xylo tohoto obratu dosaženo. Pokles obratu pod hranici uvedenou výše se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxtří banka, včetně zahraniční banky; spořitelní a úvěrní družstvo; pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxinistraci provádí, nemají-li právní osobnost; investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fonxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxch jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění; osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxané hodnoty za podmínek uvedených v zákoně; příslušník Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Generální inspekce bxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxání; osoba, která je ve vztahu k vybraným subjektům podle písmen j) a k) v postavení plátce daně, a to pouze v mezích tohoto postavení (k vybraným subjektůx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.
Ve vztahu k Specializovanému finančnímu úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí. Podle tohoto ustanovení je v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně k řízení ve správním soudnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšnosti soudu je tedy rozhodné nikoli sídlo žalovaného správního orgánu, jak je tomu v ostatních případech, ale naopak bydliště nebo sídlo žalobce (podxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany).
Proti rozhodxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxek
delegace
. Daňový subjekt tak bude moci proti rozhodnutí o delegaci podat stížnost dle § 261 DŘ. Nová úprava vylučující opravný prostředek byla přijxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x delegaci místní příslušnosti na jiného správce daně podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč [zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebníxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí proto musí být patrné, jakými úvahami a na základě jakých podkladů správce daně shledal návrh na delegaci opodstatněným, proč došlo k výjimce ze zákonxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxanovil a vybral daň. V odůvodnění ale tyto důvody musí být uvedeny. Nelze totiž popřít, že takové důvody existují (protože existovat musí), a jejich vyjxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx proti možné libovůli, či dokonce šikaně. Rozhodnutí správce daně vyššího stupně o delegaci místní příslušnosti ke správě daně je rozhodnutím správníxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xx odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, může být vydáno pouze na základě již existujících, reálných a objektivních důvodů. Na sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxady procesní ekonomie spoluprací správců daně založenou na žádosti vzešlé z vůle (procesní strategie, rozhodnutí) místně příslušného správce daně, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx územního celku, přičemž spolupráce podřízených správců daně v konkrétní věci (tedy i proti vůli místně příslušného správce daně) má svůj základ v řídíxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxláštních a výjimečných případech, v nichž by se provádění předmětných úkonů daňového řízení jednotlivými místně příslušnými správci daně ukázalo ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh služeb, výroba a obchod s konkrétními komoditami), subjektů s rozvětvenou územní a organizační strukturou, subjektů, u kterých vzniká podezření z rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxhž je provedení kontrolních úkonů z dalších příčin odborně a časově extrémně náročné], a jako taková by měla být jedním z pilířů akceschopnosti daňové sxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxvěřením se místní příslušnost nemění, nepřenáší se oprávnění vydávat rozhodnutí, zakládá se jím pouze oprávnění provést jednotlivé úkony či jednotlxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxstní příslušnosti na jiného správce daně se děje formou rozhodnutí správce daně vyššího stupně nadřízeného oběma dotčeným xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xonkrétním aktem správy vydávaným v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti, a jakkoli se může jednat o výjimečné řešení, tato výjimečnost sama o sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxzhodnutí o delegaci místní příslušnosti (§ 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., naříkaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x další možný způsob změny místní příslušnosti ve vztahu k § 16. Správce daně vyššího stupně (nemusí se přitom jednat o bezprostředně nadřízeného) může v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xze provést pouze ve vztahu k projednání určité konkrétní věci týkající se určitého konkrétního daňového subjektu; věcí je přitom třeba rozumět jak jedxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxi musí orgán, který věc přebírá, vydat rozhodnutí, které musí být odůvodněno; s účinností od 1.1.2015 je proti rozhodnutí o atrakci věci vyloučeno podáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně není jen ten nejblíže nadřízený (např. věc finančního úřadu může převzít ministerstvo financí). Nadřízený správce daně bude vydávat dvě rozhodnxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, jsou-li zapotřebí mimořádné odborné znalosti nebo v rámci ochrany před nečinností (
ex offo
, resp. na základě podnětu dle § 38). Z povahy věci zřejmě texxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxní žaloby podle § 79 soudního řádu správního. Atrahovat na sebe věc, o níž by jinak rozhodoval správce daně na nižším stupni, může nadřízený orgán také texxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxbjektů, právní posouzení zásadní otázky s daňovým dopadem
etc.
).
Díl 2
Osoby zúčastněné na správě daní a xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx rozdíl od ZSDP obsažena definice daňového subjektu, resp. definice poplatníka a plátce daně, tyto definice jsou obsaženy v jednotlivých hmotněprávxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xěl zcela jiné aspekty, než definoval např. § 6 ZSDP (pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. srážkové daně).
Podle § 2 zákona č. 586/1992 Sbxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rezidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují; tito poplatxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou považováni za daňové rezidenty, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Čxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx trvale se v tomto bytě zdržovat.
Podle § 17 cit. zákona, poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fonx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. Poplatnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxké republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo"). Daňoví rezidenti České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxd je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky síxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.
Zákon o daních z příjmů definuje plátce daně v § 38cx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně.
Postavení plátce daně má rovněž platební zprostxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž se pro účely tohoto ustanovení rozumí 1. úroky z úvěrového finančního nástroje, úroky z účtů, 2. pxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxevřeným podílovým fondem, pokud alespoň 15% hodnoty majetku v tomto investičním fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji nesoucími xxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxodeje obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 25% hodnoty majetku v podílovém fondu nebo zahraničním investičním fondu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy uvedené v bodě 1 na hodnotě majetku v podílovém fondu nebo zahraničním investičním fondu sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxahů nejsou příjmy úrokového charakteru, b) zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru pro třetí osobu. Platebníx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxpisuje úhradu příjmu úrokového charakteru. Platebním zprostředkovatelem je i administrátor investičního fondu podle zákona upravujícího investixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxvodu z úhrnu mezd je ten, kdo zúčtovává nebo vyplácí příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, zakládá-li tato činnost nebo funkce účast poplatníků x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí - a to jako plátce a současně i jako poplatník (např. postavení poplatníka má ve vztahu k vlastní daňové povinnosti, tj. platí daň z příjmů právnických oxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxpř. srážkovou daň).
xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud zákon nestanoví jinak; § 5a cit. zákona upravuje tzv. skupinu; skupinou se pro účely tohoto zákona rozuxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxstí skupiny sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x x xxxx xxxona plátce; plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalenxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k dani je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxtcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve, b) se stane společníkem společnosxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxátcem ode dne zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.
Podle § 6c osoba povixxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxí nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.
Podle § 6e dědxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xůstavitele. Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenskéhx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xterá uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato oxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xlnění v tuzemsku, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
(Identifikovanou osobou je pro úxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxnského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropskx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxátcem je právnická nebo fyzická osoba, a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxtou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)], b) jíž vznikla povinnost daň přixxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xztahuje [§ 9 odst. 3 písm. b)], 3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje [§ 9 oxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x§ 15, 15a, 55 až 57), d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla, e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxího subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání [§ 9 odst. 3 písm. g)], f) která skladuje nebo dopravuje vybrané vxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xezdaněným vybraným výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňovx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xokud ustanovený daňový zástupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně příjemce (§ 33 odst. 1).
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxem daně: 1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hoxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky. Jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, v podílovém fondu, ve fondu obhospodařovaném pexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, b) s ním pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvo financí. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je a) převodce vlasxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe poplatníkem je nabyvatel, b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech. Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo převodce vlastnického práva k nemovité věci. Poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxovou povinnost. Nezvolí-li si poplatníci, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, společného zmocněnce, je poplatník, ktxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xovněž stanoven zánik daňové povinnosti; daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě a) odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxvité věci, c) splnění rozvazovací podmínky, d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení, e) zrušení vyvlastnění, nebo f) zániku zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxo a) jako provozovatel vozidla je zapsán v technickém průkazu vozidla, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osobax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Osoby ustanovené pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx daňový subjekt. Jedná se o tzv. osoby s obdobnými právy (srov. § 9a zákona o správě daní a poplatků), které v zákonem předvídaném rozsahu vstupují do role xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb,
-
podle § 4b odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely DPH na svěřenský fond hledí jako na pxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxěřenský fond poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb.
Osobou, která plní povinnosti stanovené daňovému subjektu - svěřenskému fondu, je svěxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, www.financnisprava.cz, též komentář k § 125.):
Procesní postavení daňového subjektu má od 1.1.2015 v intencích zákona č. 330/2014 Sb., o výměně ixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxnanční instituce (§ 5 cit. zákona). Česká finanční instituce je povinna plnit prověřovací a zjišťovací povinnosti.
V rámci těchto povinností provxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé péče tzv. due dilligence nicméně je umožněno použít postupy, které stanoví prováděcí nařízení k americkému zákonu FATCA (tzv. FINREG). Pokud provádxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxit příslušnému správci daně, kterým je specializovaný finanční úřad. Pokud z prověření vyplyne, že se jedná o americký účet, zjišťuje finanční institxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxa. Podle § 14 cit. zákona "Správce daně může české finanční instituci uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, pokud poruší: a) povinxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zjišťovací povinnosti, e) oznamovací povinnost. Toto ustanovení rozšiřuje okruh povinností nepeněžité povahy, za jejichž porušení lze uložit pokxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xoklady nebo povinnost oznamovací - za její porušení by však bylo možné uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy zřejmě již podle § 247a oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxání majetkových poměrů úpadce - banky zabývá správou úvěrů, k níž musel vyčlenit část svých kapacit a vynaložit tak náklady v souvislosti s jejich technxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxrů aplikovat § 76 odst. 3 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nelze zaměňovat činnost úpadce jako daňxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx, č. j. 1 Afs 55/2004-94:
"Na hmotněprávním postavení daňového subjektu (úpadce) se prohlášením konkursu nic nemění potud, že i nadále zůstává daňovýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xprávnění ve smyslu § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, což se nutně promítne i v rovině procesní v daňovém řízení, do něhož xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxzení dispoziční volnosti úpadce přechází na správce konkursní podstaty v souladu s § 14a odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání oprávnění vykonávat práxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxtí jak pro výkon subjektivních práv a povinností hmotných, tak i procesních. Správce konkursní podstaty má proto v daňovém řízení stejná práva, jako měx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xůsledkem přechodu oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti v daňovém řízení je rovněž to, že odvolání proti platebnímu výměru je oprávněn podat spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xýplatu dividendy - nezakládá tomu, kdo ji nabyl, procesní postavení poplatníka daně, nevzniká mu tudíž ani oprávnění podat stížnost na postup plátce dxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xáloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelné mzdy ve smyslu § 38h odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxvce daně přitom nemůže přihlížet k námitce plátce, že daň zaplatili přímo jednotliví poplatníci, neboť tato skutečnost nemá žádný vliv na splnění výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xdvod za elektřinu ze slunečního záření, je vedeno pouze s plátcem daně (§ 233 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Poplatník odvodu účastníkex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxzhodnutí opravnými prostředky."
Rozsudek NSS ze dne 12.11.2014, č. j. 1 As 116/2014-29:
"Poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxění účinném do 30.6.2012 byla fyzická osoba, která měla v obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk. Dané ustanovení jednoznačně vymezovalo osoby povinxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxkladě řádně vyměřen nezletilé osobě a její zákonní zástupci jej za ni neuhradili, je správce poplatku oprávněn takto vzniklý nedoplatek vymáhat po přexxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý doručil pouze některému ze zákonných zástupců nezletilého poplatníka, ačkoliv nezletilý poplatník a jeho zákonní zástupci byli ve střetu zájmů. Spxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v takovém střetu zájmů typicky tehdy, jestliže vztahy mezi nimi jsou nefunkční a zákonní zástupci jsou osobami natolik výchovně nezpůsobilými, že bylx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxvaného zdaňovacího období vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníkům a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady. Plátcova pokladxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxch z příjmů je plátce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně podat přihlášku i za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxad
kolize
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní. Dojde-li k vymáhání nedoplatku evidovaného k plátcově pokladně, vymáhání zajistí na základě dožádání správce daně příslušný daňovému subjektxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxého zjednodušení komunikace, a tím i lepší efektivnosti správy daní, např. při správě povinností plátce daně z příjmů ohledně srážkové daně a daně ze záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxrávním daňovém zákonu.
Judikatura:
Rozsudek KS v Plzni ze dne 25.4.2007, č. j. 57 Ca 30/2004-60:
"Osvědčení o registraci plátcovy pokladny podxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdnictví, protože zasahuje právní sféru plátce daně (povinnost vést korespondenci se správcem daně za použití přiděleného daňového identifikačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xsoby
Komentář:
Třetí osoby jsou osoby, které se mohou jakkoli podílet na řízení. Jsou to tedy, s výjimkou daňového subjektu, všechny další osoby, kxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezeny taxativně, jak tomu bylo v zákoně o správě daní a poplatků, ale negativním výčtem. Třetí osobou je tedy kdokoli, jehož práva jsou správou daní dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci a osoby, které 1) vedou evidenci osob nebo věcí, 2) poskytují plnění, které je předmětem daně, 3) prováděxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo orgánů, kterými jsou zdravotní pojišťovny, banky, pobočky zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstva a platební instituce, provozovatelé pošxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které jsou uloženy tzv. třetím osobám; mimo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním pxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xodle § 15 odst. 5 téhož zákona, podle něhož jsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prostředky a pomoc potřebnxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 15 odst. 5 citovaného zákona, aniž by tím byla dotčena povinnost poskytnout součinnost podle § 34 téhož zákona."
Usnesení Ústavního soudu ze dne 24xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, povinnost na výzvu správce daně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxtele poštovních služeb dodatečně převážit obdrženou zásilku, obsahující jedno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru, aby potvrdil nebo vyvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o správě daní a poplatků), ale o žádost o sdělení údaje o přepravované zásilce, tedy o poskytnutí součinnosti třetí osobou (§ 34 téhož zákona)."
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xdravotní pojišťovně České republiky, a ustanovením § 23 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je prolomena ve vztaxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx xxx xx xxxxx992 Sb., o správě daní a poplatků)."
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 20.1.1998, sp. zn. 523/97:
"Sankci dle ust. § 37 odst. 1 zákona o správě daní a poxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ust. § 34 odst. 3 citovaného procesního předpisu údaje potřebné x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovaném rozsahu. Prodlení v součinnosti lze kvalifikovat jako neplnění povinnosti nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě."
Rozsudek KS v Ústí nad Laxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány je stanovena zákonem a dopadá na všechny banky ve smyslu ust. § 1 odst. 1 zákona o bankách, přičemž ji nelze dle názoru soudu přizpůsobovat podmínkxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxou úplné číslo účtu klienta, označení pobočky, jméno (obchodní) a bydliště (sídlo) klienta. Kdyby totiž veškeré tato údaje byly správci daně známy, zjxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xčtů samotných a jejich majitele, slouží k tomuto účelu zákonem stanovená součinnost bank a finančních úřadů."
Rozsudek NSS ze dne 25.1.2013, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxb o tom, že vystupovaly v pozici třetích osob, které mají listiny potřebné v daňovém řízení a stěžovatel tak o výzvách k součinnosti nemusel být uvědomenx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tedy jako osoby, které vypovídají o důležitých konkrétních skutečnostech, které mají vztah k projednávané věci a které vnímaly vlastními smysly, nebx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k těmto listinám vztahují, od sdělení konkrétních informací o chování daňového subjektu. Zatímco obecné informace o úrokových sazbách nezávisí na scxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxámení se spisem, v případě výpovědi o skutečnosti, které byla vypovídající osoba svědkem, tomu tak není a až v těchto případech je proto třeba daňovému sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě daní si může správce daně, resp. úřední osoba vynutit prostřednictvím příslušného bezpečnostního sboru. Zákon zde příkladmo uvádí Celní spráxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxím úřadem jinému orgánu celní správy nebo orgánu finanční správy, ministerstvu nebo Úřadu pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, předvádění osob k řízení podle jiných právních předpisů, s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků bezpečnostních sborů, zajištění ochrany osox x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x Celní správě České republiky).
Bezpečnostním sborem se však rozumí kromě Policie České republiky a Celní správy ČR rovněž Hasičský záchranný sbor xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxx/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Bezpečnostním sborem však není obecní (městská) policie. Obecní policie je orgánex xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon - viz zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Procxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tzn. v tom rozsahu, v jakém jí zákon umožňuje nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Nový občanský zákoník nahradil v § 15 dosud užívaný pojem "způsobxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxůsobilost k právním úkonům" byl nahrazen pojmem svéprávnost, který vyjadřuje způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práv a zavazovax xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx smrti. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, kterou nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxný. Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem; nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxo jistá. V rozhodnutí určí soud den, který platí za den smrti. Není-li známo, kde člověk zemřel, má se za to, že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho tělox xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xterá ji činí neschopnou právně jednat.
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxbnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Právnické osoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxou těchto osob. Hlavní typy podnikatelských právnických osob, tj. obchodní společnosti a družstva původně upravená v obchodním zákoníku, který byl nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxosti právnických osob je obsaženo mimo občanský zákoník rovněž právě v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, resp. v zákoně č. 304/2013 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného rejstříku sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby, b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxé číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, f) identifikační číslo osoby, které zxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nexx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxk za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxta pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, i) jméno a adresa místa pobytu, popřxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxx na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, j) údaj o tom, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, a l) den, k němuž byl zápis proveden (§ 25 xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxe zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva podlx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její volbě nebo jmenování, ledaže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxého zákona. Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání do funkce, jako by xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxckými osobami v současné době jsou dle zákona č. 90/2012 Sb.
korporace
,
fundace
a ústavy. Právnické osoby založené na spolkovém (členském) principux xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Obchodními korporacemi jsou také evropská společnost (xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení). Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost (nařízení Rady č. 1435/2003 a zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnost se řídí ustanoveními zákona o korporacích v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xorporaci ovšem s tím, že
korporace
může mít jediného člena, připouští-li to zákon (§ 210 občanského zákoníku). V takovém případě jediný člen
korporacx
x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx právnickými osobami, které jsou tvořeny alespoň dvěma osobami. Výjimku z tohoto pravidla stanoví zákon o obchodních korporacích pro společnost s ručxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxné společnosti (viz § 11 až 14 zákona o korporacích).
Obchodní
korporace
mají svou právní osobnost od svého vzniku až do svého zániku. Představují txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxx souvisí i nezbytné majetkové oddělení majetku společníků a majetku obchodní
korporace
. Majetek obchodní
korporace
není majetkem společníků této oxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxě na majetkovou pozici jednotlivých společníků. Obchodní
korporace
je proto vlastníkem věcí, které má ve svém majetku. K majetku obchodní
korporace
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxrace
.
Podle § 2 odst. 1 zákona o korporacích mohou být osobní společnosti (tj. veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) založeny pouzx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xodnikateli. Obchodní
korporace
, které mohou být založeny za jiným než podnikatelským účelem a provozují nepodnikatelskou činnost, představují tzvx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxisu v obchodním rejstříku. Ač tito "podnikatelé" neuskutečňují podnikatelskou činnost, zásadně na ně dopadají ustanovení o podnikatelích podle § 42x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnických osobách (ustavení a vznik právnické osoby - § 122 až 126, § 128; jednání za právnickou osobu před jejím vznikem - § 127; neplatnost právnických osxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvnické osoby - §§ 146 až 150; orgány právnické osoby - xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xsoby - § 185 a § 186; a likvidace právnické osoby - §§ 187 až 209), neobsahuje-li zákon o obchodních korporacích zvláštní právní úpravu (
lex specialis
).
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxovně neformuluje, nepochybně však plyne jednak ze systematického zařazení právní úpravy spolku do části o korporacích, jednak z již výše uvedené skutxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdělen od majetku jeho členů (to nevylučuje existenci spoluvlastnictví spolku a některého jeho člena, resp. členů k určitému majetku).
Fundace
je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "
fundace
" používá občanský zákoník jako obecný název pro typ právnických osob založených nikoliv na členském principu, ale na majetkovém základě. Mxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s využitím své osobní a majetkové složky (§ 402 občanského zákoníku). Název ústavu musí obsahovat slova "zapsaný ústav", postačí však zkratka "z.ú". Úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xčelem trvalé nebo dlouhodobé služby nějakému prospěšnému účelu. Od
korporace
se ústav liší tím, že jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungování úxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxbstrát není nezcizitelný, takže jmění ústavu může být případně i zkonzumováno. Definiční význam pro ústav má zejména jeho účel spočívající v poskytovxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxávní (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy). Veřejnoprávní ústavy mohou mít v působnosti i výkon veřejné moci, pak se někdy mluxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnické osoby (u podnikatelů se pravidelně mluví o obchodním vedení). Vnější působností se naproti tomu rozumí právní jednání za právnickou osobu s třetxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx spojují. Vzhledem k tomu, že právnická osoba je "osoba toliko myšlená, fingovaná, kterou právo personifikujíc uznává vedle osob fysických za subjekt xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxdnání osob lze tradičně rozlišovat na přímé (tj. takové, kterým osoba sama činí právní jednání) a nepřímé (tj. takové, při kterém projeví vůli jednajícx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Tuto konstrukci nový občanský zákoník odstranil, přičemž se přihlásil k těm právním koncepcím, které vycházejí z toho, že i jednání orgánu právnicxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé osoby jejím orgánem nebo jeho členem nebo jinou osobou je přímým zastoupením. Právní jednání zástupce právnické osoby je této právnické osobě přičitxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxstoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému; není-li však zřejmé, že jednající osoba jedná jako zástupce, platí, že jedná vlastním jménex xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé osoby nebo svým vlastním jménem.
Kdo za právnickou osobu je oprávněn jednat upravuje obecně občanský zákoník v § 161 až 167; tato úprava má obecnou pxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby, náleží statutárnímu orgánu. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve vxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdnání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxli např. společně právně jednat dva členové statutárního orgánu dohromady, může jeden udělit plnou moc k tomuto právnímu jednání druhému; takový postxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxatutární orgán, jehož oba členové jsou povinni vždy jednat pouze společně, aby jednatel X udělil jednateli Y plnou moc např. k uzavření konkrétní smlouxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxným; taková plná moc by byla pro závažné porušení zákona nepochybně absolutně neplatná s tím, že k této neplatnosti je přihlédnuto pouze tehdy, pokud se xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlnou moc k zastoupení právnické osoby třetí osobě např. advokátovi.
U právnických osob, které se zapisují do veřejného rejstříku podle zákona č. 30xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx ověřitelný, veřejně dostupný a třetí osoby jsou zde chráněny principem materiální publicity zápisů ve veřejném rejstříku podle § 8 až 10 zák. o veřejnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxže pak by tento způsob nebylo možno zapsat do veřejného rejstříku. Údaj o způsobu jednání kolektivního statutárního orgánu musí být vždy v zakladatelsxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zda jedná pouze jeden člen kolektivního statutárního orgánu samostatně, nebo každý člen samostatně nebo vždy či pouze někdy dva nebo více členů dohromxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xeřejného rejstříku
Porušení způsobu jednání statutárního orgánu má podle povahy věci a okolností každého konkrétního případu za následek buďto nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým zákonem a zakladatelským právním jednáním, nebo se jedná o soukromé právní jednání člena statutárního orgánu, které se týká pouze jej, a které se tudxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x neplatná. Ke zdánlivým právním jednáním (nebo ujednáním) se nepřihlíží. V důsledku toho jsou takové projevy vůle mimo právo a nemají právní relevancix xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxsledek, jaký § 576 spojuje s neplatností části právního jednání, jímž může být
in eventum
i neplatnost celého projevu vůle. Sankcí nicotnosti dle občxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xeexistující (
non negotium
) od samotného počátku. Jejich vady spočívají v neexistenci vůle, absenci vážné vůle a v absenci předpokladů konsensu mezi sxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxdnání nicotná především ve dvou svých následcích. Jak vyplývá i z důvodové zprávy k § 551 upírá zákonodárce zejména těm osobám dotčeným nicotností práxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxena pouze jeho část (např. xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x86 odst. 1) a absolutní (§ 588). Tato ustanovení neobsahují výslovné pravidlo o tom, která konkrétní jednání jsou neplatná pouze relativně, či jsou stixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatností v intencích § 588. Tam, kde je výslovně zakotveno právo námitky neplatnosti, jedná se o neplatnost relativní. Dále je třeba brát v potaz vzájemxx xxxxx xxxx x xxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x88 neplatnost absolutní. Absolutní neplatnost se bude vztahovat též na počáteční nemožnost plnění podle § 580 odst. 2. O relativní neplatnost by se jexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní je stanovena na ochranu zájmů jedné ze stran právního jednání. Povědomost třetí osoby o tom, že orgán nebo jeho člen jedná za právnickou osobu v rozporx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnost právního jednání učiněného v rozporu s dobrými mravy (§ 580 odst. 1); k tomu soud přihlíží z úřední povinnosti (§ 588).
V souvislosti s uvedeným jx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku ještě neznamená, že například plnění na jejím základě uskutečněná nebudou splňovat podmínky pro uznání xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxst fakticky vynaloženého nákladu, jakož i zdanitelnost dosažených příjmů, nelze opírat pouze o soukromoprávní hodnocení platnosti smlouvy. Za příjxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebytových prostor obdrženy, pokud objektivně mohly být přijaty jako protihodnota za užívání či oprávnění užívat předmětné prostory. (...) Pokud daxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxjmu, a na druhé straně uplatnily daňově uznatelné náklady, nereflektují na soukromoprávní důsledky neplatnosti smlouvy, tj. jednají tak, jako by tatx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxbně Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2.12.2010, sp. zn. 7 Afs 130/2009, uvedl: "Dospěje-li správce daně k závěru, že určitý soukromoprávní úkon bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo, že určitý právní následek může nastat pouze na základě existujícího (platného) soukromoprávního úkonu určité konkrétní povahy (viz např. rozsudkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci daňověprávních účinků soukromoprávních jednání vycházející v zásadě z ekonomické logiky (jak je tomu například v generální klausuli v uxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxněno, plnění nebylo zpochybněno, příp. dokonce bylo následně jeho poskytnutí zpětně uznáno a "legalizováno" sjednáním dohody o narovnání, a projevixxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxě myslet v době, kdy ji činili, že se takto projeví."; konečně lze uvést též rozsudek ze dne 20.2.2015, sp. zn. 5 Afs 38/2014, v němž se konstatuje: "(b)yť bx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xutné odlišit od účinků v oblasti daňové. (...) Případné dopady jednání podle obchodního zákoníku nebo vnitřních předpisů žalobce tak nemohou mít vlix xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xkonu, ale na zákonem stanovené ekonomické nebo personální propojení osob."
Daňový řád v odst. 4 nově od 1.1.2015 rozšiřuje pravidlo právního jednxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu. Trvání na podmínce společného jednání totiž s sebou neslo praktické problémy, a to zejm. v souvislosti s elektronizací správy daní; problém vyvstxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhránky podání, se nejedná o právnickou osobu, za kterou musí jednat více členů statutárního orgánu (jinak nelze považovat podání za způsobilé, a je třexx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby jménem právnické osoby, aniž by bylo nutné ověřovat z veřejného rejstříku, zda je vyžadováno společné jednání více osob (uvedená úprava předstaxxxx
xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxx je jednání jakéhokoli člena statutárního orgánu, bez ohledu na to, zda je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více osob; tato skuxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xa výše řečené platí však zvláštní režim pro jednání před soudem, kde platí, že tvoří-li statutární orgán právnické osoby více fyzických osob, jedná za pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxx x xxteratuře označována jako obchodní, resp. kupecká plná moc. V současné realitě by ji bylo možno v totožném významu chápat jako plnou moc, kterou uděluje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxiku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Lze ji udělit i více osobám, a to tak, že jsou k zastupování a podxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxa
udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů musí jednat společně. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxx spjata s podnikatelskou činností, může ji udělit pouze podnikatel a ze zákona je omezena na právní jednání, k nimž dochází při provozu obchodního závodxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxnizaci závodu, který podnikatel provozuje, a prokurista je vnímán jako osoba pracující v této funkci;
prokura
však jako profese neexistuje.
Prokura
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkatele, jedná jeho jménem a na jeho účet. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v uděxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxl, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, a je povinen podat neprodlexx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxním soudu.
Prokura
je jako speciální plná moc upravena v samostatném oddíle druhého dílu hlavy třetí občanského zákoníku. Otázky v úpravě o prokuře nexxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxezuje autonomii vůle podnikatele ohledně rozsahu jednatelské působnosti prokuristy, protože sama tento rozsah definuje omezujíc prokuru na právní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základní rámec však je dán vždy vazbou na záležitosti spojené s provozem závodu. Základní funkcí prokury je zajištění právní jistoty v obchodním stykux xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxtřeny složitého a zdlouhavého zkoumání rozsahu jeho plné moci i pochybností týkajících se toho, zda jednání prokuristy podnikatele opravdu zaváže či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxce. Prokurista se však může nechat zastoupit zmocněncem. Možnou kolizi mezi jednáním zastoupeného a prokuristy je nutné řešit analogicky jako u zmocnxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou osobu, která vykonává činnost podnikatele (pověřence), aby za něj v rozsahu pověření jednal před správcem daně; přitom se nemusí nutně jednxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xýt účetní apod. Typicky tak tomu může být v rámci daňové kontroly či jiného postupu při správě daní. V případě takového pověření k jednání se však nejedná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické (fyzické) osobě, která pověření vydala. Naopak v případě plné moci se doručuje zástupci. Nesprávné doručení by mohlo mít za následek jeho nexxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx plátcovu pokladnu odporuje, je rozhodující jednání plátce daně,
§ 39b zákona o daních z příjmů: (1) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registrxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnem stanovené úkony plátce daně. (2) Ve lhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy poxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 2 Cdon 670/97:
"Fyzická osoba, jež je statutárním orgánem právnické osoby - podnikatele (§ 13 odst. 1 obch. zák.), nemá právo jednat jménem této právnxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx opatrovníka pro řízení."
Rozsudek NS ze dne 15.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000:
"Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxávní úkon neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povinnosti."
Rozsudek xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xst. § 18 odst. 2 písm. d) obč. zák. z něhož vyplývá, že právnickými osobami jsou subjekty, o kterých to stanoví zákon. Takové stanovení nemusí být výslovxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxnům."
Rozsudek NS ze dne 11.11.2008, sp. zn. 28 Cdo 3790/208:
"Je-li podnikatelem právnická osoba, jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrojevit, že jedná jménem právnické osoby a nikoli jménem vlastním. Pokud by každé jednání statutárního orgánu zavazovalo právnickou osobu, a to i v příxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx."
Rozsudek NS ze dne 24.4.2007, sp. zn. 29 Odo 1082/2005:
"Určují-li stanovy společnosti, že jménem společnosti musí jednat společně nejméně dva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxavou jednání statutárních orgánů společnosti v zákoně a stanovách společnosti. Určují-li stanovy, že za představenstvo může jednat samostatně osobx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxen představenstva, anebo jiná osoba. Jiná osoba než člen představenstva však nemůže jednat za představenstvo, tj. jako statutární orgán společnosti xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xp. zn. 29 Odo 34/2004:
"Ustanovení § 133 odst. 2 obch. zák., které stanoví, že omezení jednatelského oprávnění společenskou smlouvou, stanovami nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxtí bez ohledu na to, zda třetí osoba o omezení jednatelského oprávnění věděla. Takové omezení nelze, právě proto, že nemá účinky ve vztahu ke třetím osobxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxe 17.2.2004, sp. zn. 32 Odo 766/2003:
"Splnění podmínky, že druhý účastník smlouvy nemohl o překročení oprávnění osobou za podnikatele (právnickou oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxiněn, přičemž toto posouzení nelze omezit pouze na obsah v daném případě písemně učiněného právního úkonu. Při posuzování překročení jednatelského oxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xovahou úkonem občanskoprávním nebo obchodněprávním, tedy, zda směřuje vůči občanu - nepodnikateli, nebo je určen podnikatelskému subjektu x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkou činnost."
Rozsudek NS ze dne 28.2.2000, sp. zn. 7 Cmo 55/99:
"Jednatel je statutární orgán jednající jménem společnosti s ručením omezeným, zaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm se do obchodního rejstříku zapisuje způsob, jakým jedná jménem společnosti, zatímco u prokuristy se zapisuje pouze způsob jeho podepisování za spolxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxdepisování prokuristy tedy nelze považovat údaj o tom, že podepisuje společně se statutárním orgánem."
Rozsudek NS ze dne 29.6.1999, sp. zn. 33 Cdo xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx které činí představenstvo (§ 243 odst. 3, věta třetí, obch. zák.). Jde-li o právní úkony při běžné činnosti družstva spojené s jeho provozem, i když je u nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx 6 obch. zákoníku), nebo ředitelem, je-li podle stanov jmenován představenstvem pro organizování a řízení běžné činnosti družstva (§ 243 odst. 7 obch. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanovách, pracovní náplni, vnitřních organizačních předpisech apod., aniž by k tomu potřebovala v tomto rozsahu zvláštní plné moci."
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xsoba-podnikatel může jednat přímo (tj. svými statutárními orgány) nebo nepřímo, tzn., může pověřit kteréhokoli svého zaměstnance nebo jinou osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxnnost vyplývající z konkrétního předmětu činnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku, resp, v živnostenském oprávnění, ale např. to může být účetxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxupení na základě plné moci. Je nutno mít na paměti, že v případě zastupování na základě takového pověření se písemnosti stále doručují příslušné právnixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxst.
Daňový xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxastněné na správě daní může být zákonný zástupce, ustanovený zástupce, zmocněnec, společný zmocněnec nebo společný zástupce. Zastupování zástupcex xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xěkterých úkonů. Správce daně však na druhou stranu nemůže předvolávat daňový subjekt svévolně k čemukoli. Nelze k osobní účasti na daňovém řízení nutix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektu je zcela způsobilý veškerá potřebná vysvětlení správci daně podat. Kdy bude osobní účast zastoupeného v řízení nezbytná, bude muset správce danx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnictvím doručované písemnosti, je nutné doručit ji též zástupci (§ 41 odst. 2).
Zastoupení je nutno rozlišovat od pověření podle § 24 odst. 3; zásadnx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxladě plné moci se doručuje zástupci. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé zastoupení. Při pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxsti nevznikají, neboť přímý zástupce činí projev vůle jménem zastoupeného a na jeho účet. Přímé zastoupení vzniká podle občanského zákoníku buď smluxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xednání statutárního orgánu (§ 162 občanského zákoníku). Naproti tomu při tzv. nepřímém zastoupení (náhradnictví) nepřímý zástupce činí právní jednxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxva a povinnosti je povinen následně převést podle smlouvy na zastoupeného (např. postoupením pohledávky).
Zastoupení povinné (
obligatorní
) nasxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástupce (např. rodič nezletilého dítěte) i opatrovník jednají jménem a na účet zastoupeného, tedy jako přímí zástupci. Zástupce musí správce daně usxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxm zástupcem a zastupovaným.
Smluvním zástupcem (zmocněncem) a opatrovníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Zákonným zástupcem může býx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxěna i osoba, kterou statutární orgán určí (§ xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx moci, ale i když je opatrovníkem (např. dle § 471 odst. 3 občanského zákoníku).
Daňový subjekt, jeho zákonný zástupce, jakož i ustanovený zástupce sxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx tak právnická osoba. Každý zástupce jedná na základě plné moci. Jedná-li zástupce jménem zastupovaného (zmocnitele) v rozsahu uděleného oprávnění, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzán, pokud toto překročení schválil, resp. neoznámil bez zbytečného odkladu správci daně nesouhlas s jednáním zástupce. Jestliže tedy zástupce neměx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xámitkou relativní neplatnosti jen osoba, která byla takovým protiprávním jednáním dotčena, tedy zpravidla třetí osoba, vůči níž bylo zástupcem právxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxího jednání (§ 581 a 586 občanského zákoníku). Jestliže zastoupený o nezpůsobilosti zástupce jednat věděl, není osobou oprávněnou k uplatnění této rxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxvěření je
prokura
(viz komentář k § 24) Prokurista se před správcem daně prokazuje obdobně jako statutární orgán, nelze po něm vyžadovat předložení plxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxt analogicky jako u zmocněnce (§ 28 odst. 6).
Obecná ustanovení o zastupování upravuje občanský zákoník v § 436 až 440, smluvní zastoupení v § 441 až 4xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může správce daně požadovat po daňovém subjektu osobní aktivitu, nemůže nikdy být sama o sobě okolnost, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných skutkových otázek jeví být účelný."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjimkou nutných případů ve smxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu sice povinný neztrácí způsobilost být daňovým subjektem, výkon jeho práv a povinností je však omezen tím, že je nevykonává povinný osobně, nýbrž prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx disponuje obdobnými právy a povinnostmi jako daňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcem rozhxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zákonný zástupce - správce podniku dle ust. § 338k odst. 6 o. s. ř."
Rozsudek NSS ze dne 27.1.2010, č. j. 9 Afs 119/2009-47: "
Výrokem rozhodčího nálezx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxňovat existenci zastoupení v daňovém řízení."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014:
"Plná moc udělená k právnímu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil," (pozn. autora: k interpretaci § 441 odst. 2 občanského zákoníku, jenž požaduje stejnou formu plné moci, která xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmu subjektu zástupce z moci úřední. To bude možné pouze při naplnění některého z taxativně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxré ustanovení opatrovníka soudem odůvodňují. Existence důvodů pro ustanovení zástupce musí být prokazatelná. Ustanovení zástupce nastupuje tedy sxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxně zejména z okruhu osob blízkých, může však, pokud takové osoby nezjistí nebo jejich ustanovení by bylo v rozporu se zájmy zastupovaného, ustanovit i jxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxem. Pokud by se správci daně takto zástupce ustanovit nepodařilo, navrhne jej ve stanovené lhůtě Komora daňových poradců. Současně se přiznává ustanoxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxvětší skupina zmocněnců v daňovém řízení (§ 6 odst. 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky). Zastupoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpcem, může správce daně ex off o případně na návrh zástupce či zastoupeného rozhodnout o zrušení zastupování. Ke zrušení zastoupení může taktéž dojít v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí ustanovení zástupce se nelze odvolat. Zastupování na základě ustanovení správcem daně zaniká, jestliže ustanovený zástupce se stane nesvéprávným xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx. 2 obsahovat odůvodnění. Rozhodnutí se doručuje jak zástupci, tak zastoupenému. Daňový poradce navržený Komorou daňových poradců (jeho předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxcká osoba je k jednání nesvéprávná; potom musí za ni jednat zákonný zástupce, popř. opatrovník ustanovený soudem. Zákonný zástupce (např. rodič nezlexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxa sice má zákonného zástupce, ale správci daně je známa překážka zastupování, kterou obvykle bývá střet zájmů mezi zákonným zástupcem a zastupovaným.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xozhraní mezi zákonným a smluvním zastoupením. Statutární orgány, a do jisté míry i způsob jejich právního jednání jménem právnické osoby, totiž vymezxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxání právnické osoby. Z uvedeného vyplývá, že na právní jednání statutárních orgánů jménem právnické osoby lze aplikovat jak obecná ustanovení o smluvxxx xx xxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxšit s přihlédnutím ke zvláštnímu charakteru jednání statutárního orgánu jménem právnické osoby. Způsob jednání statutárního orgánu jménem společnxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxrporacích. Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je každý její společník (§ 106 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dále též "z. o. k.xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxým je jeden nebo více jednatelů; určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán (§ 194 z. o. k.). Statutárním orgánem akciové sxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxo, že statutární orgán při právním jednání
korporace
je zástupcem této
korporace
. Zákon o obchodních korporacích obsahuje speciální ustanovení, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x x05 a násl. z. o. k.). Tyto normy v obecné rovině nevylučují využití obecných pravidel pro zastoupení dle občanského zákoníku (s níže uvedenou výjimkou xxxxxxxx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx z. o. k., jež se ze své povahy projevuje prvotně dovnitř
korporace
(např. usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy), a nikoliv vůči osobám, s xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo statutárního orgánu s poukazem na skutečnost, že zájem statutárního orgánu byl v rozporu se zájmem
korporace
(§ 437 odst. 1 z. o. k.). Zákon o obchodníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx o. k.).
Právnickou osobu rovněž mohou před správcem daně zastupovat její zaměstnanci, členové, případně členové orgánů právnické osoby, kteří se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxrávce daně v tom kterém konkrétním skutkovém případě jednat s účetní, ale např. i s jinými pracovníky daňového subjektu, kteří mohou ve věci vystupovat xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V přxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxmním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx případech nebude ustanovován zástupce, neboť místo pobytu je ze zákona určeno, nejedná se tedy o osoby neznámého pobytu - viz zákon č. 133/2000 Sb., o evxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, se podle § 49 odst. 1 písm. a) daňového řádu doručuje veřejnou vyhláškou.
Byl-li správcem daně ustanoven daňovému subjektu zástupce nebo společnx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxtupce ve věci účelně vykonal. Nárok lze uplatňovat u správce daně, který zástupce ustanovil, a to po jednotlivých úkonech, nejpozději však do 20 pracovxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxohu. Správce daně může tyto náklady přenést na daňový subjekt (§ 107 odst. 4, resp. 6).
Zastupování na základě ustanovení správcem daně zaniká, jestxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní ztrátou profesního oprávnění.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 19.6.2006, č. j. 5 Afs 86/2005-50:
"K použití institutu ustanovení zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Správce daně zde nemá prostor pro volnou úvahu, co se týče volby dalšího procesnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxdle § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může správce daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných skutkových xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjixxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxo subjektu (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxtanovením správce podniku sice povinný neztrácí způsobilost být daňovým subjektem, výkon jeho práv a povinností je však omezen tím, že je nevykonává pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí insolvenčního správce; disponuje obdobnými právy a povinnostmi jako daňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx a provádí úkony tento zákonný zástupce - správce podniku dle § 338k odst. 6 o. s. ř."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 30.10.2013, č. j. 1 Afs 2/20xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týká-li se řízení před správcem daně podniku a využil-li správce podniku svého oprávnění podle § 338k odst. 6 o. s. ř. a projevil vůči správci daně svoji xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxé moci. Otázky vzniku, zániku zastoupení a vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem upravuje občanský zákoník v § xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbou stran. Smluvní zastoupení nemůže vzniknout rozhodnutím orgánu; určení advokáta Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 zák. o advokacii nenaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř., nezakládá smluvní zastoupení. Smluvní zastoupení vzniká ujednáním stran, tj. uzavřením smlouvy o zxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xříkazní dle § 2430 a násl. (nikoliv však každá smlouva příkazní musí zahrnovat i ujednání stran o zastoupení).
Daňový subjekt, jeho zákonný zástupxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxba. V řízení před správcem daně se může dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům nyní každá osoba zúčastněnx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xúčastněná osoba udělí (jako zmocnitel) za tímto účelem zmocněnci plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc je jednostranxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxčením existence práva určité osoby zastupovat osobu jinou. Plná moc je tedy jednostranný právní úkon zmocnitele, který vůči třetím osobám osvědčuje exxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxci zmocněncem. Skutečnost, že mezi zmocněncem a zmocnitelem bylo uzavřeno ujednání o zastupování, vyplývá již ze skutečnosti, že zmocněnec se prokazxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxči správci daně je tuto dohodu třeba nejdříve uplatnit, a to předložením plné moci. Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku, kdy je u něj uplatněnxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxzhodné datum, kdy správce daně obdržel plnou moc, nikoli okamžik, kdy plná moc se dostala do dispoziční sféry konkrétního pracovníka správce daně. Obdxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxo obsahu. Zástupce může v řízení jménem zastoupeného činit v podstatě veškeré úkony (podávání žádostí nebo návrhů, jednání se správcem daně při daňové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx. Pokud by vznikla daňovému subjektu, resp. osobě zúčastněné na řízení postupem zástupce škoda, je namístě využít institutu odpovědnosti zástupce. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxně se zástupcem zvoleným na základě plné moci jedná do té doby, dokud mu není oznámen zánik plné moci, tj. její odvolání daňovým subjektem nebo vypovězenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a rozsahu zástupcova oprávnění, podle různých kritérií. Jde např. o všeobecnou (generální) plnou moc, která opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnský zákoník již neobsahuje rozlišení na plnou moc omezenou a plnou moc neomezenou. Omezenost nebo neomezenost plné moci však lze dovozovat z rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxého soudního řádu, podle kterého procesní plnou moc nelze omezit neboli lze ji vystavit jen jako plnou moc neomezenou.
Podmínkou řádně udělené plné xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xámci daňového řízení (postupu) zastoupený svého zástupce zmocňuje. Plnou moc lze udělit ústně, písemně i jinou formou (veřejnou listinou), a to buď výxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxláštní plnou moc k určitému jednání nevyžadujícímu písemnou formu. Ústní plnou moc vystaví zmocnitel tím způsobem, že třetí osobě, se kterou má zmocnixxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxvěděla, že zmocněnec nejedná svým jménem, ale jménem zmocnitele, jednalo by se o nepřímé zastoupení. Plnou moc v písemné formě je třeba vystavit k právnxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa písemnou formu, popř. na úřední ověření podpisu na plné moci, může vyplývat ze zákona nebo z rozhodnutí soudu. Plná moc udělená k uzavření sňatku vyžadxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo ověření plné moci daňový řád neobsahuje.
Plná moc je účinná rovněž ve vztahu ke správci daně nově místně příslušnému, správci daně, který provádí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxt o věc, pro kterou byla plná moc udělena. Správce daně tak bude současně např. s dožádáním přeposílat dožádanému správci daně, jakož např. s předkládacx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxatněna, tj. předložena, postrádaly zákonem předvídané účinky plné moci vůči těmto správcům daně smyslu. Nadto ze znění odst. 3 jednoznačně vyplývá, žx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx kontroly a daňového řízení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010, nebude tato plná moc účinná pro správce daně dožádaného, bude-lx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxn, bude-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxí šetření kontrolovaného roku 2010. Je třeba vycházet z faktu, že daňový subjekt udělil plnou moc k zastupování v určité věci, tedy projevil vůli, aby jexx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho), u něhož je věc vedena. To, že správce daně v dané věci uplatní určité procesní postupy, např. požádá o prověření některých skutečností v dané věci jixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxo správce daně předkládal u něj plnou moc.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 25.2.2010, č. j. 7 Aps 2/2010-51:
"Nutným případem podle § 10 odst. 4 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxost, že správce daně chce či považuje za potřebné, vhodné nebo rozumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
"Daňový subjekt se může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí (§ 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě jeho osxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxplatků. Proti pokynu správce daně vyžadujícímu osobní účast daňového subjektu (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před spráxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxntář:
Plná moc musí obsahovat rozsah zástupčího oprávnění, tj. označení, k jakému právnímu jednání jménem zmocnitele je zmocněnec oprávněn, nebolx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určené právní jednání (zvláštní plná moc); může být rovněž všeobecné a vztahovat se na veškerá právní jednání zastoupeného (generální plná moc). Zástxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxniteli proto je, aby tento rozsah vymezil dostatečně konkrétně, aby nemohlo dojít k nejasnostem. Z udělené plné moci musí být zcela jasné, kdo koho zmocxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxmezit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxávě daní a poplatků se mění pojetí rozsahu plné moci. Neuplatňuje se již
fikce
neomezené plné moci v případě jejího nejasného vymezení (byl-li rozsah pxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxávce daně zmocnitele k odstranění vad, přitom jej musí poučit o následcích neodstranění vad. O nedostatcích při vymezení rozsahu plné moci správce danx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xčinky podání učiněného zmocněncem. Vymezení přesného obsahu a rozsahu plné moci je důležité zejména s ohledem na následné doručování. Na rozdíl od zákxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxho oprávnění k zastupování. Pokud má zastoupený něco vykonat osobně, doručuje se písemnost zástupci i zastoupenému s tím, že dnem doručení rozhodným pxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci. V případě, že se nová plná moc nebude zcela překrývat v rozsahu s původní plnou moxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxsadu, že v téže věci může mít zastupovaný subjekt současně pouze jednoho zástupce.
Je-li plná moc udělena zmocněnci, který nemá sídlo nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxolit zmocněnce pro doručování se sídlem nebo místem pobytu v České republice. Pokud tak neučiní, bude mu správce daně doručovat tím způsobem, že bude píxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xle vztahovala se na daňové subjekty, které měly sídlo nebo bydliště v cizině. Podle daňového řádu se daňovým subjektům se sídlem nebo bydlištěm i mimo vxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo ji udělil, práva jednat se správcem daně osobně. V případě, kdy v téže věci jedná zmocněnec i zmocnitel, má přednost jednání zmocnitele. Správce daxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxvce daně do 31.12.2010 je povinen správce daně posoudit podle přechodného ustanovení § 264 odst. 2 daňového řádu. Zřejmě se bude jednat zejména o plné moxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx04-82:
"Skutečnost, že u správce daně byly uloženy dvě platné neomezené plné moci udělené postupně dvěma zástupcům k zastupování daňového subjektu a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxmůže být považována za vadu řízení, jež by měla vliv na zákonnost rozhodnutí. Bylo-li z jednání a úkonů daňového subjektu v průběhu daňové kontroly zřejxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxý subjekt sám přitom žádný z těchto úkonů nezpochybnil, nelze se dovolávat neúčinnosti zastoupení ani samotných úkonů."
Rozsudek NSS ze dne 31.8.2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxo celé daňové řízení (§ 10 odst. 3 a § 17 odst. 7 věta prvá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Písemnosti vztahující se k daňové kontrolex xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí lhůty k podání žaloby stanovené v § 250b odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném k 31.12.2002 (nyní v § 72 odst. 1 s. ř. s.), proti rozhodnutí o zamítnutí žalobcovx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xe nutno respektovat zásadu, že v téže věci může mít zastupovaný subjekt současně pouze jednoho zástupce. Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků (vix x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx však přípustné další "řetězení" plných mocí, tzn., že platí zákaz udělení substituční plné moci, a to s výjimkou tzv. profesionálů tedy daňových poradxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců: "Daňový xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxadce zastoupit i jeho pracovník. Zastoupení v těchto případech není možné, pokud
klient
se zastoupením vyjádří nesouhlas."
§ 26 zákona č. 85/1996 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxtlivých úkonech právní pomoci zastoupit i zaměstnanec advokáta nebo advokátní
koncipient
."
Rozsah zmocnění má význam i z hlediska přístupu k infoxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxávněna jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt jednat, na základě její přihlášky. Správce daně umožní přihlášené osobě přístup k informacím vx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xubjektu mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výslovně nahlížet do celé schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje, a omezení podle § 24 odst. 4 a x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktů, kterým vznikla společná daňová povinnost. Pokud si daňové subjekty nezvolí společného zmocněnce, a to buď na základě plné moci (může to být i kterýxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt, jinak se obrátí na Komoru daňových poradců, aby určila daňového poradce (§ 26 odst. 2).
Rozhodnutí o ustanovení společného zástupce se doručuje pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňové subjekty o tom, že v případě, že výzvě nevyhoví, má se za to, že souhlasí s tím, že může být kterýkoli z nich ustanoven jako zástupce). Proti ustanovxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxbjekt, takto určený zmocněnec může podat daňové přiznání pouze jménem toho daňového subjektu, který jej zmocnil. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o soxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxch věcí), povinnost zvolit si společného zmocněnce odpadá, např. tím, že podle § 13a odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí jeden z poplatníků podá daňoxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx jiného daňového subjektu,
de facto
tak rozhoduje, který z daňových subjektů ponese daňovou povinnost. Vůči ostatním má právo na
regres
.
Úprava zaxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxnovení, §§ 441 až 449 smluvní zastoupení, §§ 450 až 456 -
prokura
, §§ 457 až 464 zákonné zastoupení, §§ 465 až 488 - opatrovnictví.
Odbornx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x xa právní pomoc. Právo přibrat si k jednání odborného konzultanta nemají všechny osoby zúčastněné na správě daní, ale pouze daňový subjekt a jeho zástupxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti, pouze právo účasti na jednání; nemůže však být u jednání, aniž by tam byl účasten daňový subjekt nebo jeho zástupce. Správci daně nepřísluší zkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx). O kom tedy daňový subjekt prohlásí, že je jeho odborným konzultantem, toho správce daně připustí k jednání. Jednání je ale nadále vedeno s daňovým subxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxluší do jednání jakkoliv zasahovat. Vůči odbornému konzultantovi není třeba požadovat od daňového subjektu zproštění povinnosti mlčenlivosti. Z tixxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost je nutno uvést do protokolu a odborný konzultant musí být o této povinnosti poučen. Pokud odborný konzultant maří jednání, správce daně jej xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdnutím).
Zákon xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxž tak zásady správy daní.
HLAVA II
LHŮTY
Určení lhůty k provedení úkonu
Komentář:
Lhůta představuje určitou délku časového obdxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxm. Lhůty můžeme rozdělit na lhůty zákonné a lhůty pořádkové. Délku a běh lhůty zákonné určuje přímo zákon a správce daně nemůže dle vlastního uvážení takxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx musí je rovněž sám dodržet, v opačném případě zatíží své rozhodnutí vadami, které dle povahy mohou znamenat nesprávný úřední postup, popř. nezákonnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxodloužit, popř. navrátit v předešlý stav, pouze umožňuje-li to zákon.
Lhůta pořádková (správcovská) je taková lhůta, kterou určí správce daně k prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxdá-li pro to důvody, popř. jsou-li splněny zákonné předpoklady pro takový postup. Délka stanovené lhůty záleží na uvážení správce daně, přičemž meze txxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxení příslušného úkonu bylo nejen proveditelné, ale aby nezatěžovalo povinnou osobu nad míru přiměřenou poměrům. Lhůta však nesmí být naopak zase přílxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnu. Správce daně by vždy měl pečlivě vážit splnění podmínky přiměřenosti k povaze vyžadovaného úkonu, tedy k reálným možnostem daňového subjektu nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxhoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení této lhůty. Zákon v některých případech limituje správce daně v jeho uvážení o délce lhůty. Nejmxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx. 2 (doplnění odvolání), § 180 (prohlášení o majetku).
Správce daně může stanovit lhůtu kratší než 8 dnů pouze ve výjimečných a odůvodněných přípaxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnkrétního případu, přitom musí být vždy též respektovány zásady správy daní. Správcem xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxanění pochybností, zejm. jedná-li se o doklad, který navrhuje k důkazu sám daňový subjekt, a je zřejmé, že jím disponuje). Lze stanovit dle okolností a nxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx osoby zúčastněné na správě daní, které je lhůta stanovena. Uvedená změna byla přijata v rámci boje proti daňovým únikům, především, aby se zabránilo obxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx subjekty mohou stávající jednodenní odklad využít ke zmaření cíle správy daní.
Právní důsledky nedodržení stanovené lhůty jsou v jednotlivých přxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxst. 3 - pro posouzení běhu a délky lhůty, která započala podle zákona o správě daní a poplatků, se ode dne nabytí účinnosti daňového řádu postupuje podlx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxe dosavadních právních předpisů.
Souvisí:
Cit. ustanovení v odst. 4 stanovuje upomínkový mechanismus pro pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti. Současně s touto výzvou stanoví náhradní lhůtu pro oznámení. Délku této lhůty správce daně stanoví s přihlédnutím k okolnostem daného případu, přixxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůty podle § 36 daňového řádu, popřípadě institut navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu (viz též komentář k § 135).
Judikatura:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxje i Ústavní soud České republiky, je třeba přiměřenost lhůty určitého řízení posuzovat komplexně podle okolností případu s přihlédnutím ke složitosxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxlnění může být dle § 14 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků stanovena správcem daně lhůta i kratší, než je 8 dnů. Jednoduchost tohoto úkonu dle názoru sxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxnou výdělečnou činnost. Jinými slovy, správce daně nepožadoval po stěžovateli nic jiného než předložení účetnictví, které již v době výzvy mělo existxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxti byly předmětem prováděné kontroly."
Usnesení Ústavního soudu ze dne 5.3.2001, sp. zn. I. ÚS 433/99:
"Pro předložení účetnictví může správce daxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxanovena obecně závazným předpisem a správce daně určí v souladu s ust. § 14 zákona o správě daní a poplatků přiměřenou lhůtu rozhodnutím, řídí se přiměřxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodržet. Proto zákon určuje, že lhůtu kratší 8 dnů lze stanovit jen výjimečně a za splnění dalších kumulativních předpokladů, že totiž úkon bude jednodxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x správě daní a poplatků, pozměňovat nebo doplňovat údaje svého odvolání do doby, než je o odvolání rozhodnuto, znamená to, že do této doby musí být doplněxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x x0 odst. 7 věta druhá téhož zákona. V této souvislosti nelze aplikovat § 14 odst. 7 uvedeného zákona, protože se nejedná o lhůtu, ale pouze o stanovení dobyx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xe kterém odvolací orgán o odvolání rozhodl, nelze odvolacímu orgánu vytýkat, že se nevypořádal s důvody uvedenými v doplnění odvolání, neboť se o nich nxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx povinen prodlužovati lhůty, dané poplatníku k provedení určitého úkonu potřebného pro vyměření poplatku; toliko za všeobecných zásad řízení správnxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxých zejména v řízení před správními úřady zákonodárce zpravidla posouvá konec lhůty (popř. její začátek) k jinému okamžiku a stanoví, že lhůta končí (pxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxpadě lhůt procesních, nikoli však u lhůt hmotněprávních (typicky lhůty pro vyměření daně). Končí-li např. lhůta pro vyměření daně dne 31. 3., resp. 1. 4xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xx xx
xxx xxxxtání času při běhu lhůt, a to jak lhůt zákonných, tak i lhůt stanovených k provedení konkrétního úkonu či splnění určité povinnosti, platí obecné pravidxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxd.). Prvním dnem lhůty je pak den bezprostředně následující bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den, den pracovního klidu, státní svátek apod.
Txxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxní 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (§ 141 odst. 1). Bude-li zdaňovacím obdobím standardně kalendářní rok, koxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtává do běhu lhůty a tříměsíční lhůta počíná běžet 1.1.2015. Protože se jedná o lhůtu stanovenou podle měsíců, končí uplynutím toho dne, který se svým poxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xříjmů za rok 2014 vznikne tedy dne 1.4.2015 (v případě zpracování přiznání daňovým poradcem nebo auditorem šestiměsíční lhůta končí dne 1.7.2015). Stxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx x xxx xdst. 6 zákona o daních z příjmů.
V některých ustanoveních daňového řádu je však počátek běhu lhůty nastaven odlišně (tj. nikoli slovy ode dne - srovnx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxo stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxůta pro stanovení daně v § 148 rovněž dnem 1.4.2015, neboť v tento den uplynula lhůta pro podání přiznání (den 31. 3., který je někdy považován za rozhodnx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxta počíná dnem skončení zdaňovacího období, ale až dnem uplynutí lhůty pro podání přiznání. V případě lhůt určených podle týdnů, měsíců a let končí lhůtx xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx skutečnosti určující počátek běhu lhůty, tedy zpravidla dnem předcházejícím prvnímu dni lhůty. V případě zmiňovaného § 148 odst. 1 tak připadne konex xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxá určila počátek běhu lhůty. Lze se setkat i s názory, že lhůta dle § 148 počíná běžet dne 31. 3. a končí již dne 30. 3. s argumentací, že ust. § 148 je
lex specxxxxx
x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxdá ani výkladu gramatickému ve spojení s ostatními interpretačními metodami. Odlišná textace totiž ve svém důsledku nevede k jinému výsledku počítánxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvacího období) a okamžik, odkdy tato lhůta běží, tj. první den lhůty (tj. konec lhůty pro podání daňového přiznání).
Připadne-li konec lhůty na den pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xoto pravidlo platí i pro úkony správce daně (viz § 33 odst. 4). Podle § 91 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dny pracovního klidu jsou dny, na ktxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den vítězství,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. čexxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxk,
Velikonoční pondělí,
1. květen - Svátek práce,
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční,
26. prosinec - 2. svátek vxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxm jsou stanoveny ještě tzv. významné dny České republiky: 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Při posuzování dodržení lhůty je třeba zohlednit zásadní odlišnosti při doručování poštou a doručování do datových schránek, přitom je třeba brát v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxa postupovat podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který je k daňovému řádu
lex specialis
. Dokumexxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xx daňového řádu, dle kterého se osobě, která má zpřístupněnou datovou schránku doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu, přičemž v poznámxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích (což hraje zejména důležitou roli z hlediska dokazování v případech sporů), urychlxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxd je uplatnění určitého práva, resp. pravomoci, časově omezeno, je nezbytné zohlednit určité skutečnosti (překážky) na straně subjektu tohoto právax xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxm časovém limitu uplatnit. Za tím účelem právní myšlení, opět již v dobách římských, vytvořilo myšlenkové konstrukce,
fikce
stavění lhůty (plynutí čxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxcké problémy, v evropské právní kultuře platí po tisíciletí. Jak již bylo zmíněno, je v dispozici ústavodárce, resp. zákonodárce, postupovat i jinak, x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xro počítání lhůt jsou ve správním řádu upravena pod
marginální
rubrikou "Lhůty" v ustanovení § 27 odst. 2. Pokud není výslovně stanoveno jinak, počítáxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xočátek lhůty (den, kdy došlo k uložení), a připadne-li konec lhůty na "den pracovního klidu" (sobota), je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovení neobsahuje žádnou speciální úpravu, jak má být úložní lhůta tří dnů počítána. Systematickým výkladem lze dovodit, že se pro její počítání muxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxal a následně aplikoval jako výjimku z obecného pravidla pro počítání lhůt (poslední den lhůty je sobota, nikoli nejbližší pracovní den), ačkoli k tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xd absurdum
. Připadly-li by totiž všechny tři dny lhůty na dny pracovního klidu (sobota, neděle a státní svátek), byl by zástupce stěžovatelky zbaven jaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxdresát měl reálnou možnost písemnost vyzvednout, avšak neučinil tak)."
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.8.1998, xx xx x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxt, nelze se dovolávat předpisu, upravujícího běh procesních lhůt (§ 27 správního řádu), ani předpisu, upravujícího právní vztahy zcela jiné (§ 122 občxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxo neděli."
Rozsudek NSS ze dne 16.5.2013, č. j. 5 Afs 76/2012-28:
"Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtek."
Běh lhůty pro správce daně
Komentář:
V zákoně o správě daní a poplatků bylo obdobně uplatňováno pouze v některých případech (nxxxx x xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxa splněna. Nově se uplatňuje institut stavění lhůty, a to ve všech případech, má-li být vydáno správcem daně rozhodnutí, přitom jeho vydání závisí na míxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx následujícím poté, co podání dojde správci daně, se obnovuje její běh, tzn. že "dobíhá" její zbytek. Za okamžik, kdy dojde k požadované součinnosti (tjx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxkoli např. okamžik, kdy daňový subjekt předá písemnost k poštovní přepravě.
Nutno upozornit na to, že ke stavení lhůty dochází také v případě tzv. mexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 9 odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ode dne odeslání žádosti kontaktního xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxle daňového xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx8 odst. 4, pravidlo o přerušení lhůty je obsaženo v odst. 3 cit ustanovení, prodloužení lhůty je upraveno v odst. 2 cit. ustanovení.
Judikatura:
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxě daní, je samostatným, na daňové kontrole nezávislým procesem, jehož cílem je získat informace, odstranit nejasnosti či pořídit důkazy, které správxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxo institutu využít v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, např. v průběhu vytýkacího či odvolacího řízení atd. Žádost správce daně o mezináxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxěhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, je úkonem přerušujícím běh prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplaxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx nahrazen s účinností od 21.6.2013 zákonem č. 164/2013 Sb.,
Zachování lhůty
Komentář:
Ve snaze předejít obstrukcím a spekulativníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxného správce daně, nebo podána poštovní zásilka provozovateli poštovních služeb adresovaná tomuto správci daně. Jsou nastoleny rovné podmínky při vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xkon musí být učiněn nebo adresován věcně a místně příslušnému správci daně. Zvyšuje se tedy odpovědnost podatele. Je však třeba upozornit, že správcem xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxdlištěm v Brně písemné podání prostřednictvím pošty u územního pracoviště např. v Hodoníně, Blansku, nebo na jiném pracovišti Finančního úřadu pro Jixxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxného správce daně nebo u jiného správce daně, který není místně příslušný, musí však být vždy příslušný věcně.
Takto však nelze postupovat v případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pochybností o jejím zachování. Pochybnosti nastanou zejména v případě absence důkazního prostředku o doručení. Domněnku lze vyvrátit, pokud se prokxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxíku řízení možnost, aby procesní úkony činil v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona, pak není materiálně myslitelné, axx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxě povinen soudu údaj o odeslání takové e-mailové zprávy věrohodným způsobem prokázat, nevyplývá-li již ze samotné přijaté zprávy datum a čas jejího odxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx materiální prvek a vyzdvihnout smysl doručování jako takový, a tím tedy i zachování lhůty v případech, kdy tato lhůta po formální a technické stránce jix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxd jejím ryze procesním skončením tam, kde tomu povaha věci vysloveně nebrání. Tato
premisa
je potom zpřítomněním ustanovení čl. 90 Ústavy, podle kterxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxudnictví nestalo pouhé "vyřizovačství", tj. upřednostňuje snahu o pokud možno věcné zhodnocení problému po právní a/nebo faktické stránce, tak, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxronického podání prostřednictvím e-mailové schránky, třebaže dojde soudu několik minut po půlnoci dne následujícího po dni, jehož uplynutím přísluxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxtiž souvisí se skutečností, že soud se s takovým procesním úkonem beztak zpravidla neseznamuje dříve, než na začátku své pracovní (úřední) doby, a protx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxjícího dne, nemá žádné faktické materiální důsledky."
Rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem daně podle § 1 odst. 3 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně příslušný, a tento je až po uplynutí lhůty k podání odvolání zaslal věcně příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnit podání způsobem, který umožňuje doručení po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné pracovní době či o den pracovníhx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxáno. Je-li podání daňového subjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň je tímto společným technickxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxní bylo řádně učiněné, a to již okamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 18.6.2008, č. xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správců daně (§ 21 odst. 7 ZSDP), jakkoli je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, nelze hledět jako na podání se zaručeným elektronickým podpisxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx dnů po odeslání písemně nebo ústně do protokolu nebo s ním musí být vyjádřen souhlas písemně nebo ústně do protokolu. K tomuto doplnění není správce daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřen souhlas, hledí se na ně, jako by nebylo podáno."
Rozsudek NSS ze dne 7.4.1930, sp. zn. 27916/27 (Boh F 5259/1930):
"Datum, vyznačené v úředxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzáno, že značka podání je falsem, nebo že její obsah je nesprávný."
Rozsudek NSS ze dne 12.10.1928, sp. zn. 26864/28 (Boh F 4394/1928):
"Jestliže úřxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx došlo poštou, a bez poznamenání příloh, bylo věcí odvolací komise, pokládala-li odvolání, podané v den následující právě po skončené odvolací lhůtě, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o její prodloužení. Požádat o prodloužení lhůty může daňový subjekt i třetí osoby, kterým je např. uložena správcem daně povinnost v rámci součinnostix xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxtu zákonnou. Výslovně se již připouští možnost prodloužit zákonnou lhůtu, pokud tak stanoví zákon, tzn., že není-li výslovně v zákoně uvedeno, že lze dxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxžení je žádáno, jinak se uplatní
právní fikce
kladného vyřízení žádosti. Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení, tj. kdy bxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxsu [srovn. § 32 odst. 2 písm. b) zákona o správě daní a poplatků].
Nerozhodne-li správce daně o žádosti před uplynutím žádané lhůty, považuje se žádanx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx 25.1.2015, přitom správce daně o žádosti do 17.1.2015 nerozhodne, má se za to, že prodloužení lhůty do 25.1.2015 bylo povoleno). V případě, že správce dxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dnů po oznámení zamítavého rozhodnutí, kolik dnů zbývalo v době podání žádosti do stanovené lhůty (v daném případě, pokud by správce daně oznámil v danéx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx doručení zamítavého rozhodnutí, tj. 27.1.2015.
Nelze prodloužit lhůtu v těchto případech:
-
§ 71 odst. 3 - autorizace el. podání
-
§ 87 odstx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx přiznání za zdaňovací období kratší než 1 rok
-
§ 226 - již prodlouženou lhůtu k úhradě nejvyššího dražebního po-dání
-
§ 240c - podání daňovéhx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xxxxx x x x xodání daňového tvrzení po prohlášení úpadku
Žádost o prodloužení lhůty, nejedná-li se o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xa každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxy, poplatek činí 300 Kč.
Souvisí:
Cit. ustanovení v odst. 4 stanovuje upomínkový mechanismus pro případ, že pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxně s touto výzvou stanoví náhradní lhůtu pro oznámení. Délku této lhůty správce daně stanoví s přihlédnutím k okolnostem daného případu, přičemž musí rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 36 daňového řádu, popřípadě institut navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu (viz též komentář k § 135).
Judikatura:
Rozsudek Nxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxtami, které stanoví správce daně (tzv. správcovská lhůta), tak i s lhůtami zákonnými. Jde-li o první žádost o prodloužení správcovské lhůty a je-li tatx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o rozsahu, v jakém takové žádosti vyhoví, nikoli zda jí vůbec vyhoví. Pokud i přesto bude žádost zamítnuta (§ 14 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daxx x xxxxxxxxxx xxx
xxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxna č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vylučující prodloužení lhůty či její navrácení v předešlý stav u řádných a mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veden k odstranění vad těchto podání."
Rozsudek NSS ze dne 26.1.2006, č. j. 1 Afs 19/2005-78:
"Stanoví-li správce daně termín projednání zprávy o dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxké rozhodnutím správce daně měnit. Požádá-li daňový subjekt před uplynutím této lhůty o její prodloužení, je na správci daně, aby o takové žádosti rozhxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxž by bylo podstatné, o jaké důvody daňový subjekt žádost opírá."
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č. j. 1 Afs 93/2009-79:
"Požádala-li žalobkyně o proxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxě daní a poplatků), pak se i o tento jeden den ‚nastavuje' lhůta pro podání přiznání. Bylo-li zamítavé rozhodnutí žalobkyni doručeno dne 18.7.2005 (ktexx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx005. Pokud ani tento den žalobkyně nepodala daňové přiznání, ale předně ani neuhradila daň, pak se již následujícího dne (tedy 20.7.2005) ocitla první xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx38:
"Lhůta stanovená správcem daně k doplnění odvolání podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je tzv. lhůtou správcovskou a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxovicích ze dne 16.2.2007, č. j. 10 Ca 233/2006-19:
"Ustanovení § 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, které upravuje povolování lhůt x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, dojde-li k vydání zamítavého rozhodnutí o žádosti daňového subjektu o povolení zaplacení daně ve splátkách v době, kdy je již daň ve splátkách uhrazenxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxerá následuje po doručení zamítavého rozhodnutí o předchozí žádosti o prodloužení lhůty pro shodný úkon, spojeny účinky uvedené ve větě druhé § 14 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud žádost sledovala obstrukční cíle vůči daňovému řízení."
Navrácení lhůty v předešlý stav
Komentář:
Navrácením lhůty v předešlý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxli marně stanovená lhůta a úkon nebyl učiněn. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav musí obsahovat závažné důvody, a musí být podána do 15 dnů ode dne, kxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xpod.). Pokud správce daně žádosti nevyhoví, musí rozhodnutí odůvodnit; z odůvodnění musí být zřejmé, proč správce daně nepovažoval důvody, o které se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxloženo na libovůli a musí být respektovány zásady správy daní. V daném případě je zde správní uvážení kombinováno rovněž s užitím neurčitého pojmu "závxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat veškerými oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xámce vytvořeného rozsahem neurčitého pojmu zařadit. Proto se zjištění, zda v tom kterém případě se jedná o závažné důvody či nikoli, musí odvíjet od hodxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrácenou lhůtu lze na rozdíl od předchozí úpravy prodloužit nebo znovu navrátit v předešlý stav. Nově lze, neboť zákon výslovně opravné prostředky nevyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxloužena.
Navrátit lhůtu v předešlý stav nelze, uplynul-li od posledního dne zmeškané lhůty více než 1 rok, a dále pokud jde o lhůtu pro stanovení daně xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xiž prodlouženou k úhradě nejvyššího dražebního podání (§ 226 odst. 1).
Rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav má rovněž vliv na běh lhůty pro stxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav, a rovněž např. z hlediska xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxdeného exekučního řízení úrok podle odstavce 1 ve dvojnásobné výši; nárok na tento úrok nevzniká, pokud je neoprávněnost
exekuce
způsobena pozdějšíx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxí žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem, podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Saxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxt více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitých věcí).
Judikatura:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uplatňování daňových zákonů (jako předpoklad prominutí daně) a důvodem odstranění tvrdosti (jako další možný předpoklad prominutí příslušenství dxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xeřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situace patří do rozsahu neurčitého právního pojmu či nikoli, přičemž s existencí určitého skutkového sxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnout, zda žádosti daňového dlužníka vyhovět a daň či její příslušenství prominout či nikoli. Dodržení těchto mezí - správního uvážení či jejich znexxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu bylo vydáno v řádném procesu vymezeném normami hmotného i procesního práva, s vyloučením případné svévole ze strany rozhodujících správních orgáxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xkutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit. Je povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu."
Rozsudek NSS ze dne 23.10.2008, č. j. 8 As 56/2007-151:
"U neurčitých právnxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xvaha správního orgánu neodporuje zásadám logiky a má dostatečnou oporu ve zjištěných skutečnostech."
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx té vrátil, a že jeho společník v podniku nevedl daňových věcí, nemají povahy překážky, omlouvající zmeškání odvolací lhůty."
Rozsudek NSS ze dne 5.xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xrostředek byl opožděn."
Ochrana před nečinností
Komentář:
Osoby zúčastněné na správě daní jsou oprávněny při porušení zásady posxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxci daně, který výše uvedenou zásadu porušil. Ochrany před nečinností se může domáhat přitom nejen daňový subjekt, ale i další osoby zúčastněné na správx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xro podání podnětu je především uplynutí zákonné lhůty, správcovské lhůty (obvyklá lhůta), shromáždění podkladů, které umožňují rozhodnout, ale sprxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxžděny všechny podklady potřebné pro rozhodnutí, či tomu tak ještě není, může být často sporná. Důkazní břemeno ohledně toho, zda dosud shromážděné podxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtíhá správce daně. Posouzení stavu věci přitom nemůže být otázkou pouze subjektivního posouzení správce daně, ale musí vycházet z objektivních skutexxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxat v případě, nebude-li vydáno rozhodnutí, ačkoli uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy byl učiněn správcem daně vůči osobě, která podala podnět, nebo touto osxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je nutno poměřovat relevantnost takového úkonu pro dané řízení a dbát na to, aby úkony správcem daně nebyly činěny pouze účelově a svévolně bez jakékoli xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xřitom nejdříve umožní správci daně, vůči němuž podnět směřuje, aby nejdéle do 30 dnů zjednal nápravu, pokud tak neučiní, je tak povinen učinit nadřízenx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupem není rozhodnutí, nýbrž neformální vyrozumění (při kladném i záporném vyřízení podnětu).
Vyčerpání postupu podle uvedeného ustanovení je nxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxrávní orgán nečinný, a pro tento případ mu nařídit vydání rozhodnutí či osvědčení. Soudní řízení v tomto případě končí vydáním rozsudku, jímž se správnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí či osvědčení. Soudní řízení má samozřejmě svůj význam pouze tehdy, pokud nečinnost správního orgánu trvá. Pomine-li nečinnost v průběhu sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx vydal dne 1.9.2014 z důvodu vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům dobré správy xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xsob zúčastněných na správě daní byly stanoveny od 1.9.2014 následující lhůty:
6 měsíců:
a)
pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obnovy řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,
c)
pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu.
3 měsíce:
a)
pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxtanovení § 77 daňového řádu,
c)
pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnuxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxovení § 97 daňového řádu,
e)
pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového řádu.
30 dnů:
a)
pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
c)
pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x)
pro vydání rozhodnutí o přijetí finanční záruky dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xro vydání rozhodnutí, kterým se daňová
exekuce
zcela zastaví, dle ustanovení § 181 odst. 1, 2 daňového řádu,
i)
pro vydání rozhodnutí o snížení výšx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xádosti o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,
k)
pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxho řádu,
m)
pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 daňového řádu.
Lhůty stanovené tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxní dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu, kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. V případě vrácení oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xdy je odvolání vráceno.
Dojde-li ke zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené prx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu, prodlužují se stanovené lhůty k vyřízení o jeden měsíc.
Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového řádu ode dne vydání rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xprávcem daně. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítává xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxutí. Běh lhůt se staví i po dobu soustřeďování či doplňování stanovisek a podkladů od osob zúčastněných na správě daní nebo ostatních správců daní, kterx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxradě správního poplatku, a rovněž se nezapočítává doba řízení projednávání o opravném prostředku, bude-li toto rozhodnutí podkladem pro vydání jinéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxdním dožádání informací podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících záxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí běhu lhůt může dojít i opakovaně.
V případě, že je pro vyřízení věci ministrem financí zřízena komise, běh lhůt se staví po dobu projednání v této komxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, příp. již prodloužené, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden měsíc ode dne doručení doplnění správnímu orgánu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně sx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xadřízený správní orgán, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního finančního ředitelství jeho generální ředitel, v případě žádosti věxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.
Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a gx x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxutí, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může věcně příxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xrodloužená. Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 generální ředitel Generálního finančního ředitelství nebo generální ředitel Generálního ředitelstvx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Běh výše uvedených lhůt je limitován podle povahy řízení prekluzivní lhůtou podle ustanovení § 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou zvláštnxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxaženou v ustanovení § 160 daňového řádu.
Nově xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxně; pokud správce daně nedodrží stanovenou lhůtu, je povinen hradit daňovému subjektu úrok (viz též kom. k § 89).
Judikatura:
Nález Ústavního soxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahů, což zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxení odvolání, nutno takový postup hodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny)."
Nález Ústavxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní mocí (soudem) nebo jsou zapříčiněny i samotným jednáním účastníků řízení či stěžovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaturou Evropxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí na straně druhé."
Nález Ústavního soudu ze dne 22.1.2001, sp. zn. IV. ÚS 599/2000:
"Podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xterý se může lišit podle povahy každého individuálního případu. Jde-li pouze o výkon již pravomocného rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to konkrétxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx z rámce ‚přiměřenosti' již vymyká. Je věcí státu, aby zajistil takový stav personálu, který by kritérium ‚přiměřené lhůty' byl schopen naplnit."
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelně a tak, aby daňovou kontrolu skončil v přiměřené lhůtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračování na pozdějxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xx2009-49:
"Pokud v době rozhodování krajského soudu o žalobě na ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti, není krajský soud oprávněn žalobu bez dalšího odmítnout, je-li mu z podání žalobce známo, že pro naplnění absxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxtníků řízení, je soud povinen vyčkat, jakým způsobem nadřízený správní orgán se žádostí o uplatnění prostředku proti nečinnosti naloží, a podle toho pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xne 25.11.2003, č. j. 5 As 21/2003-40:
"Opatřením proti nečinnosti dle § 50 správního řádu se řízení přenáší na správní orgán, který by byl jinak oprávnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlušným správním úřadem ústřední orgán státní správy, je užití atrakčního práva ve smyslu § 50 správního řádu vyloučeno. Vychází-li ustanovení § 79 s. xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xtavu po účastníku správního řízení požadovat, aby vyhledával alternativní prostředky pro naplnění hypotézy § 79 odst. 1 s. ř. s., např. cestou podnětu x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxed."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24.4.2007, č. j. 2 Ans 3/2006-49:
"Zruší-li krajský soud rozhodnutí správního orgánu, je povinností sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx věci podána kasační stížnost. Nerespektuje-li správní orgán pravomocné soudní rozhodnutí a nepokračuje řádně v řízení, může se dle okolností jednat x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx proti nečinnosti podle § 79 s. ř. s. se lze domáhat, aby krajský soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí. Toto řízení se netýká vyhotovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxový subjekt nárok nahlédnout do spisu v souladu s § 23 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Písemnosti, na které může daňový subjekt nahlédnoxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxbce před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti podal podnět podle § 34c odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxzval k jejich odstranění postupem dle § 21 odst. 8 a 9 téhož zákona a stanovil mu k tomu lhůtu, nelze dospět k závěru, že žalobce nevyčerpal bezvýsledně prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxk NSS ze dne 14.11.2007, č. j. 1 Ans 5/2007-195:
"Ustanovení věty druhé § 79 odst. 1 s. ř. s. vylučuje žalobní legitimaci v případech, kdy sice správní orxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxčitém obsahu bylo vydáno. V takových případech není založena pravomoc soudu poskytovat ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle dílu druhého xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxat a rozhodovat ve věci."
Rozsudek NSS ze dne 28.4.2005, č. j. 2 Ans 1/2005-57:
"Vytvořila-li se na základě pokynu Ministerstva financí D-144 z roku xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Rozsudek MěS v Praze ze dne 15.3.2007, č. j. 10 Ca 101/2006-55:
"Lhůty pro vyřizování odvolání uvedené v pokynu Ministerstva financí D-125, o stanovxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíců mimo odůvodněné mimořádné případy) zavazují i Ministerstvo financí, jestliže rozhoduje jako odvolací orgán v daňovém řízení."
Rozsudek Kx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vést soud k závěru, že je žalovaný nečinný, a soud může zákonnost postupu žalovaného hodnotit toliko jako případnou vadu řízení v žalobě o přezkum rozhoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxáním žaloby podle § 79 odst. 1 s. ř. s. proti nečinnosti správního orgánu, který nemá nadřízený správní orgán (in concreto: vedoucího ústředního orgánx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xám sobě uložil povinnost ‚být činným' a ve vztahu k sobě samotnému její splnění kontroloval, a tím vyvolával dojem, že ‚sám sebe uposlechl', jednalo by sx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxe nadřízené autority, a tím skutečné pomoci žalobci (účastníku správního řízení), k níž má § 80 správního řádu z roku 2004 směřovat."
Usnesení KS v Pxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., pokud žalobce před podáním žaloby bezvýsledně nevyčerpal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Žádost o uplatněxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xsnesením zamítne (§ 80 odst. 6 téhož zákona), nebo pokud nadřízený správní orgán o žádosti účastníka řízení ve lhůtě pro vydání rozhodnutí nerozhodne (x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxu alternativu ukončení postupu k odstranění pochybností (na rozdíl od § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) vydání rozhodnutí, ale umožxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxových případech nemůže sám přiklonit k jedné ze zákonem předpokládaných alternativ a správnímu orgánu přikázat vydání rozhodnutí ve věci samé. Z pohlxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x3 zákona o správě daní a poplatků, a k možnosti soudní obrany proti účelově prodlužovanému vytýkacímu řízení žalobou proti nečinnosti."
HLAVx xxx
xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxostně je třeba písemnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úvahu až sekundárně. Je tak refl ektována především zásada hospodárnosti a procesní ekonomie, která v důsledku předpokládaného zvýšení elektronicxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zda písemnost byla doopravdy doručena. Při doručování písemností se uplatňuje materiální pojetí. Nová úprava má zamezit obstrukcím při doručování. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xama o sobě neznamenají neúčinnost doručení, pokud se doručovaná písemnost dostala do rukou adresáta. Odešle-li tedy např. správce daně písemnost proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmusí správce daně již opětovně a zcela formalisticky nově doručovat. Jiná bude situace v případě, kdy správce daně bude mít zásilku za doručenou fikcí a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xochybí ve způsobu doručení, ale z jednání adresáta je zcela zřejmé, že se s danou písemností seznámil, pak je doručení účinné, a byl tím i zhojen chybný zpxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxční prostředek, kdy doručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s určitými úkony, provedenými orgány veřejné moci. Jestliže tedy na strxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřístupu k soudu), na straně druhé nelze přijmout formalistický a účelový přístup těchto účastníků, jakož ani formalistickou interpretaci právních pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy tedy samo o sobě neznamená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta.
Zákon upravuje pořadí zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxech a autorizované konverzi dokumentů (účinnost od 1.7.2009).
Povinně je datová schránka zřizována dle § 5 cit. zákona; datovou schránku právnickx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxé, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Na žádost zřídí datovou schránku ministerstvo vnitra fyzické osobě a podnikající fyzixxx xxxxx xx x x x x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xa rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxba, která má zřízenu datovou schránku, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení. Doručení dokumentu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtel v datové zprávě. Obsah datové zprávy a všech jejích částí musí být uzpůsoben tak, aby se s ním bylo možné seznámit a dále jej zpracovávat bez zvláštnícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtifikaci datové schránky slouží identifikátor. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. (vix xxx xxxx x x xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxctvím pošty, dále prostřednictvím vlastních pracovníků správce daně nebo jiných orgánů, které tak mohou činit na základě zvláštního zákona. Doručenx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxveno zvláštními předpisy - viz např. zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 2.5.xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prováděna jak na základě směrnice, tak na základě mezinárodních smluv nebo unilaterálních dohod. Mezinárodní spolupráce při správě daní se na základx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xoručování písemností, účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo provádění souběžných daňových kontrol. Informxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxodní spolupráce se postupuje podle daňového řádu, pokud výše uvedený zákon nestanoví jinak. Mezinárodní pomoc poskytovaná dle uvedeného zákona se týxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, peněžitého plnění obdobného charakteru uloženého jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo peněžitého plnění stanovenéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které bezodkladně informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu a působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji. Působnost ústředního kontaktního orgánu vykonává Generální finanční ředitelství [§ 4 odst. 1 písm. xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xeznam zveřejňuje na svých internetových stránkách. Kontaktní místo může dožádat kontaktní místo jiného státu o doručení rozhodnutí nebo jiné písemnxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxsti, jméno a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a sídlo adresáta, další informace potřebné k jeho identifikaci a případné další údaje potřebné k účxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxh doručení. Rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se daní nejsou neplatné nebo jejich doručení adresátovi není neúčinné pouze z toho důvodu, že mu bxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxškerých skutečnostech souvisejících s doručením, zejména o dni doručení písemnosti. O doručení nelze dožádat, pokud nebyly vyčerpány možnosti doruxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní zákonnosti nebo správnosti doručení učiněného kontaktním místem jiného státu, nebo písemnosti doručované na základě žádosti kontaktního místa jxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, nemá význam. Nedodržení formy tedy samo o sobě neznamená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxným způsobem zástupci žalobce předala (o čemž svědčí jeho včasné reakce), nelze bez dalšího dospět k závěru, že mu písemnosti nebyly v materiálním slovx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxání, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl zřízenu a zpřístupněnu daxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxatnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak napadené rozhodnutí žalovanéxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxch obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnoxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxrzi dokumentů, se nevztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Nepřihlásí-li se do datové schránkx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxažuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek".
Rozhodnutí Nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxdcích jsou bez významu, dostalo-li se předmětné rozhodnutí, třebas oklikou, přece do pravých rukou strany a podala-li proti němu strana včas odvoláníxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ale z hlediska průkaznosti předání důležitých písemností, nejspolehlivější. Povinnost využít tohoto způsobu doručení má správce daně v případě, že xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx posouzení správce daně, zda zvolí "prosté doručení do schránky", nebo doručení proti potvrzení, či zda se jedná o právní úkon, jehož zpochybnění by mělx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xoručuje převážnou většinu svých písemností do vlastních rukou. Jedná se totiž vesměs vždy o rozhodnutí, a to buď procesní (výzvy), která stanoví lhůtux x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxtorní
, která ukládají určitou hmotněprávní povinnost nebo přiznávají právo. Rozhodnutí jsou vůči příjemci vždy účinná, jen pokud jsou jim řádně doruxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxinen prokazovat nejen doručení vlastních písemností, ale také to, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro uplatnění následků za porušení povinnosti přx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxě důkazní břemeno, nelze nepříznivé následky, které v souvislosti s doručováním nastaly, osobě na dani zúčastněné přičítat.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx Ústavního soudu ze dne 24.2.2000, sp. zn. IV. ÚS 591/99:
"Ukládá-li zákon doručení písemnosti do vlastních rukou, je třeba mít takové doručení za bezpxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xradci Králové ze dne 30.9.2008, č. j. 31 Ca 85/2008-33:
"K prokázání, že písemnost byla řádně doručena, postačí, aby správce daně doložil, že konkrétnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxovaná číslem, které jí bylo při převzetí poštou k přepravě přiděleno) byla vydána adresátovi, který se prokázal občanským průkazem, a převzetí potvrdxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxsemnosti zástupce, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci, a to v rozsahu jeho oprávnění k zastupování. Pokud má tedy příjemce rozhodnutí zástupxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozhodnutí zástupce s omezenou plnou mocí pouze k některým úkonům (např. v rozsahu daňové kontroly), doručují se pouze tomuto zástupci všechny písemnoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující se k takovým úkonům jak příjemci, tak i jeho zástupci (§ 17 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků). Povinnost doručovat oběma je omezena již jxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k § 27 a § 28. Je-li zástupcem daňový poradce nebo advokát - viz kom. k § 42, § 72.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 25.2.2010, č. j. 7 Aps 2/2010-51:
"xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu, nemůže nikdy být sama o sobě okolnost, že správce daně chce či považuje za potřebné, vhodné nebo rozumné, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtázek jeví být účelný."
Rozsudek NSS ze dne 22.5.2008, č. j. 2 Aps 3/2007-91:
"Daňový subjekt se může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí; v takxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o správě daní a poplatků. Proti pokynu správce daně vyžadujícímu osobní účast daňového subjektu (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
Rozsudek NSS ze dne 18.8.2005, č. j. 2 Afs 202/2004-43:
"Pokud správce daně obdržel omezenou plnou moc teprve po vydání a odeslání platebních výměrůx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty a pro nabytí právní moci těchto výměrů je jejich doručení daňovému subjektu.
Rozsudek KS v Brně ze dne 29.6.2004, č. j. 30 Ca 46/2002-54:
"Je poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxce daně přímo s daňovým subjektem, aniž o tom současně vyrozumí jeho zvoleného zástupce."
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23.1.2013, č. j. 9 Cx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxící vztah zastoupení mezi daňovým subjektem a jeho zástupcem může být vůči správci daně účinná až od okamžiku, kdy je mu předložena. Finanční úřad, u ktexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxjektem, která by se mohla vztahovat též na jím vedené řízení, aby tak vyloučil možnost, že se o takové plné moci nedozví." (s účinností od 1.1.2011 nahrazxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Tento postup se vztahuje pouze na osoby, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, a to jak ze zákona, tak na základě žádosti. Právní úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako např. pravidlo o přednostním doručování zástupci (§ 41) či ustanovení o neúčinnosti doručení (§ 48), jehož využití citovaný zákon předjímá. Uvedxxx xxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xákonu o elektronických úkonech, podle níž "[c]ílem zavedení institutu datových schránek pro doručování je přiblížení orgánu veřejné moci občanovi pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xrgány veřejné moci efektivně využijí skutečnosti, že jim bude doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy rovněž zefektivněnx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxoto je používání datových schránek pro elektronickou komunikaci fyzických osob a většiny podnikajících fyzických osob s orgány veřejné moci ponecháxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxonicky, pokud je to z povahy věci možné. V případě orgánů veřejné moci je za účelem snížení ekonomických nákladů navrženo povinné použití elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxé schránky dané osoby." (srov. sněmovní tisk č. 445/0, dostupný na digitálním repozitáři www.psp.cz)
Priorita
doručování do datové schránky vypxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do dxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Osoba, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, může za podmínek stanovených jinxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxh rukou. Zřízení a zpřístupnění datové schránky jsou dva samostatné oddělené kroky, přičemž ne každá zřízená datová schránka musí být v konkrétním okaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtně na žádost fyzické osobě, která je svéprávná, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti, tato musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby. Bexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxonem stanovené evidence. V případě advokátů a daňových poradců zákon stanovil tříleté přechodné období a datové schránky jim ze zákona jsou zřizovány xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Fyzická osoba i právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky bez ohledu na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxnu samostatnou datovou schránku daňového poradce. Pokud daňový poradce vykonává i další podnikatelskou činnost (s výjimkou činností uvedených v § 4 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnikající fyzické osoby - daňového poradce (od 1.7.2012 povinně zřízenu), tak i "běžnou" datovou schránku podnikající fyzické osoby. Zákon č. 300/200x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxšuje tři typy držitelů datových schránek, a to 1)držitelé datové schránky fyzické osoby zřízené na žádost podle § 3 zákona č. 300/2008 Sb., 2) držitelé dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxné ze zákona podle § 4 odst. 3 cit. zákona.
Ve vztahu k typu datové schránky se její držitel ocitá v několika možných postaveních: 1) fyzická osoba podnxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxsti s doručováním podnikajícím fyzickým osobám a osobám uvedeným v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (daňovým poradcům) prostřednictvím datových schxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx1, č. j. 35136/11-2110-011826 - Pokyn GFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručováni prostřednictvím datových schránek (přístupno na stránkách finanxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxudní exekutoři bezodkladně poté, co jsou zapsáni do zákonem stanovené evidence.
Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby a podnxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xa mrtvého jako den úmrtí této osoby, c) nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům, d) kdy byla tato osxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxaví lidu. Ministerstvo znepřístupní datovou schránku xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxjné moci znepřístupní dnem jejich zrušení, a jde-li o notáře nebo soudního exekutora, ke dni zániku funkce, a to případně i zpětně. Kromě těchto zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xato byla zřízena na žádost (nejedná se o povinnost mít datovou schránku ze zákona). Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnex xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxo-li podání učiněné vůči soudu prostřednictvím datové schránky nejpozději poslední den této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxentů prostřednictvím datové schránky, je-li odesílatelem orgán veřejné moci. Dále § 18 tohoto zákona upravuje provádění úkonů různých skupin osob vxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxamžiku doručení dokumentu odesílaného fyzickou či právnickou osobou datovou schránkou orgánu veřejné moci. Jinými slovy § 17 odst. 3 zákona č. 300/20xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxty odesílané orgánem veřejné moci. Pro podání učiněná prostřednictvím datové schránky účastníkem řízení vůči soudu (či jinému orgánu veřejné moci) zxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb. neobsahuje úpravu, dle které by bylo možno posoudit okamžik doručení podání účastníků řízení vůči soudu. V případě podání provedeného dle § 18 zákxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxrá jsou zakotvena v § 40 s. ř. s. (aplikaci těchto pravidel nebrání § 17 odst. 1, věta poslední, zákona č. 300/2008 xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxcence, ani orgánem, který má povinnost datové zprávy odesílané prostřednictvím datových schránek doručit. Obdobně jako např. elektronické podatelxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xechnickým prostředkem, jehož využitím dochází k přenosu datové zprávy od odesílatele k příjemci (adresátovi). Na tom nic nemění ani ustanovení § 14 odxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící je skutečnost, že zatímco v případě doručování prostřednictvím držitele (zvláštní) poštovní licence či orgánu, který má povinnost odesílané zpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a přepravcem), informační systém datových schránek odesílatel sám přímo využívá."
Rozsudek NSS ze dne 15.7.2010, č. j. 7 Afs 46/2010-51:
"Zástupxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxťoval, zda má zástupkyně stěžovatele zřízenou datovou schránku jako advokátka, přičemž vždy s negativním výsledkem. Zástupkyně stěžovatele měla sixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxení o žalobě, jež nesouviselo s tím, že je insolvenčním správcem, prostřednictvím držitele poštovní licence, postupoval v souladu se zákonem."
Roxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně tak napadené rozhodnutí žalovaného byla obecnému zmocněnci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti, tak byla naplněna. Uvexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx1:
"Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky osobou oprávněnou či osobou pověřenou, která doložila své pověření, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxsaný elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ani jej není třeba potvrzovat písemným podáním shodného obsahx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxové schránky, pokud o ni požádá (§ 5 odst. 2 a 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů); veřejnému subjektxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnku, nezašle přístupové údaje žadateli nebo ho vyrozumí o tom, že datovou schránku právnické osoby nelze zřídit (§ 5 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxhož zákona, jde o nezákonný zásah, jemuž se lze bránit žalobou v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podlx x xx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxvní orgán účastníku řízení, který měl zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku podle § 3 a § 10 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xdst. 1 správního řádu z roku 2004."
Usneseni Nejvyššího soudu ze dne 6.11.2013, sp. zn. 21 Cdo 3489/2012: "
Každému, kdo má zpřístupněnou datovou sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxentifikátor své datové schránky. Soud zjišťuje z úřední povinnosti, zda má adresát zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku; ten, kdo má zřízenou a zxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxtové schránky. Tímto způsobem se nedoručuje jen tehdy, byly-li listiny doručeny při jednání nebo při jiném úkonu soudu nebo nedošlo-li k řádnému doručxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se nevztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že konec lhůty připadne na sxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx doručit písemnost v podstatě kdekoli, kde bude zastižena - projevuje se zde opět materiální pojetí doručení, jakož i zásada hospodárnosti a rychlosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvého řádu bude moci být písemnost adresátovi doručena, kdekoliv bude zastižen i v případě, že bude mít byt, místo podnikání nebo pracoviště. Zejména tx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxže tak však učinit i jiný doručovatel než pouze pověřená úřední osoba. Významná změna tak nastala např. u advokátů a daňových poradců, jimž bylo možno doxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků). Takto lze doručovat kdykoli, není nutno, aby byly vyčerpány nejdříve ostatní způsoby. Správce daně doručuje krom toho fyzickým osobám-nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xdržuje na území ČR), nebo na adresátem zvolenou adresu v České republice; tuto doručovací adresu však musí osoba správci daně výslovně sdělit. Pokud na xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxnikatelům správce daně doručuje na adresu sídla nebo místa podnikání, přitom vychází z údajů ve veřejných rejstřících, tj. v obchodním rejstříku a živxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxprávnosti, resp. nemůže namítat, že na takovém místě se nezdržoval. Rovněž právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel může požádat správce daně o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxsti lze využít především v případech, kdy bude osoba měnit sídlo podnikání a po určitou dobu - v průběhu provádění změn v obchodním rejstříku - se zápis ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (je vyloučeno převzetí jinou osobu), dále v případech s potvrzením převzetí (pokud s tím souhlasí, může převzít jiná osoba) nebo do schránky (vesměs poxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxena povinnost prokázat doručovateli svoji totožnost. Jedná-li se o osobu odlišnou od adresáta, která je ochotna písemnost převzít, musí rovněž uvést xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxdná o fyzické osoby, kterým vzniká registrační povinnost, jsou pro doručování rozhodné údaje uvedené v registraci. Daňový subjekt je povinen v přihláxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxk třeba mít na paměti, že pokud dojde ke změně údajů, které daňový subjekt v přihlášce uvedl, je povinen tuto změnu ohlásit správci daně, a to do 15 dnů.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xatové schránky, a to i kdyby subjekt požádal o doručování prostřednictvím poštovní zásilky (§ 42). Je-li doručováno prostřednictvím zásilky, bude vžxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx pobytu. Na žádost lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adrxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu - viz § 10b zákona č. 133/2000 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxba chápat jako podání ve smyslu § 70 daňového řádu, tj. jako úkon směřující vůči správnímu orgánu. Z těchto důvodů musí takový úkon splňovat náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávce daně před možnými následnými námitkami daňového subjektu, resp. osoby zúčastněné na řízení, že nikdy o doručování na jí zvolenou adresu nepožádaxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádíxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-lx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (Exx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx07 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích]. Autonomní definice bydliště však není v těchto evropských předpisexx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy v případech, kdy má být doručena písemnost do vlastních rukou a kdy se doručují ostatní písemnosti. Je-li písemnost určená do vlastních rukou, přebírx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxě, pokud písemnost doručuje, nebo u provozovatele poštovních služeb. Adresátovi se do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo vhodí upozornění na uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí správce daně, jehož písemnost je doručována, a poučení o právních důsledcích nevyzvednutí. Pokud si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xodmínka pro uplatnění
fikce
doručení, že se adresát v místě doručení zdržuje. Je tedy zvýšena odpovědnost adresáta za sdělení správné doručovací adrxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xiž žádné právní důsledky. Nastalo-li doručení v souladu se zákonem právní fikcí k určitému datu, nelze již považovat za den doručení jakýkoli den pozděxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxího doručování je tedy konstruována
právní fikce
, což znamená, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby
ex lege
i vůči tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty) splnit, musí respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje.
Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxx xdy nelze doručení prokázat za pomoci doručenky, např. z důvodu jejího zničení, ztráty apod., se doručení prokazuje jiným způsobem (např. je z postupu axxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxl k dispozici).
Je-li doručována písemnost, která není určena do vlastních rukou, ale jejíž převzetí má být potvrzeno, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xísemnost uloží a adresát upozorní. Písemnost, která není určena do vlastních rukou, ani nemá být převzetí potvrzeno, se vhodí do domovní nebo jiné adrexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxm, kdy bylo její přijetí odepřeno. Adresát musí být v takovém případě poučen o právních důsledcích odepření.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 22.xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx způsobem, pro který v dané věci jsou dány zákonem presumované podmínky."
Rozsudek NSS ze dne 22.10.2009, č. j. 5 Afs 58/2009-61:
"Správce daně nese xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxska toho, zda lze u stěžovatele uplatnit tzv. fikci doručení v případě sporného doručování výzvy finančního úřadu k odstranění náležitostí vad podáníx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xrávě na adresu dle dosílací adresy stěžovatelem samým označené."
Rozsudek NSS ze dne 10.3.2010, č. j. 5 Afs 82/2009-63:
"V případě nařízení
exekucx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxnává povinný osobně, nýbrž prostřednictvím správce podniku.
Per analogiam
lze do určité míry postavení a úlohu správce podniku přirovnat např. k posxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx subjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle ust. § 32 odst. 2 písm. c) zákona o správě daní a poplatků, současně je nutno zohlednit skutečnost, že v řízení zx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt povinného v daňovém řízení i bez jeho souhlasu a činit za něj právní úkony, jej pak nelze vyloučit ani z procesu doručování dle ust. § 17 zákona o správě daxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx10, č. j. 1 As 90/2010-95: "S
právní orgány nerespektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxoumal, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak napadené rozhodnutí žalovaného byla obecnému zmocněnci stěžovatele doručena jiným nezpocxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti, tak byla naplněna. Uvedené pochybení proto nemůže mít vlix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxilek právnickým osobám je v praxi spíše ojedinělé. Právnickým osobám se v souladu s § 42 daňového řádu doručuje přednostně prostřednictvím datové schxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xebo do ní nelze doručit např. proto, že ji nemají aktivní, resp. zpřístupněnou. Lze prostřednictvím listovní zásilky doručovat také tehdy, nelze-li nxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxh úkonech a autorizované konverzi dokumentů: "Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxáškou nebo na místě.").
Právnické osobě se doručuje přednostně na adresu, kterou si sama zvolí. Doručování na jinou adresu již není podmíněno skutexxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx adresát (tj.
fikce
doručení se uplatní bez ohledu na to, zda na dané adrese skutečně sídlí, či nikoli). Právní úprava doručování fyzickým a právnickým xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx § 44 odst. 3, 4). Je tedy věcí každé jak fyzické, tak právnické osoby, aby byla k zastižení na místě, které uvede jako doručovací adresu. V případě, že tomu xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxresa zvolena, doručuje se na adresu sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, u zahraniční právnické osoby na adresu sídla pobočky nebo jiné organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při doručování písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou, a písemností ostatních.
Jde-li o písemnosti určené do vlastních rukou, můžx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxou, ale převzetí má být potvrzeno, kromě osob oprávněných jednat jménem právnické osoby je může převzít kterýkoliv zaměstnanec nebo jiná fyzická osobxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxna možnost (nikoli povinnost) písemnost, která nebyla ve lhůtě deseti dnů vyzvednuta, doručit na adresu pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xastižena osoba oprávněná písemnost převzít a ani v úložní lhůtě nebude písemnost vyzvednuta, pak teprve správce daně doručuje na adresu místa pobytu fxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xemá vliv na účinky doručení právnické osobě. Bylo-li např. společnosti s ručením omezeným doručeno uplatněním
právní fikce
, je zcela bez významu pro bxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxa:
Rozsudek NSS ze dne 14.3.2007, č. j. 8 Afs 25/2006-67:
"Podle § 17 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se písemnosti určené práxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa nelze vyvodit závěr, že je nutné písemné pověření zaměstnance právnické osoby k přebírání písemností."
Rozsudek NSS ze dne 26.11.2009, č. j. 8 Afs xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí orgány. Pověření zaměstnanců k přijímání písemností ve smyslu § 17 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může mít i konkludentní povxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxěná osoba."
Rozsudek NSS ze dne 17.7.2009, č. j. 7 Afs 40/2009-78:
"Ze skutečnosti, že určitá osoba opakovaně vyzvedává v úložní době na poště za práxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxla usoudit, že je k tomu, byť třeba jen konkludentně, příslušnou právnickou osobou pověřena."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xoplatků, je třeba u právnických osob přihlížet ke zvláštním podmínkám stanoveným v § 17 odst. 9 citovaného zákona. Dovolená jednatele není sama o sobě nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx je-li daňovému subjektu (společnosti s ručením omezeným) doručováno daňové rozhodnutí prostřednictvím České pošty, s. p., která jeho vydání jednatxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a změně některých zákonů (o poštovních službách), a uveřejněných v Poštovním věstníku č. 5 z roku 2005, tj. vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xdresát nebyl v místě doručení, nebo jiném místě zastižen, povinna uložit písemnost na příslušném místě. Tímto místem bude podle povahy doručujícího oxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxsemnost, kterou se nepodařilo předat, uložit pouze u správce daně nebo na poště, nikoli již však u obecního úřadu. Pokud je o doručení písemnosti dožádáx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xkládá písemnost v jeho příslušné provozovně.
Adresáta, který nebyl při doručování písemnosti zastižen, je nutné o místě uložení písemnosti inforxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxsátu poskytnuta informace o následcích případného nevyzvednutí písemnosti. Zákon stanoví
taxativní
výčet náležitostí, které musí obsahovat upozxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtifikace odesílatele, nelze s následným marným uplynutím úložní doby spojovat fikci doručení. Stejně tak tomu bude i v případě, nebude-li adresát o moxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxozovatele poštovních služeb je třeba žádost o uložení bez předchozího pokusu o doručení uplatnit u tohoto subjektu
Důkazní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxpsaný postup nedodrží např. poštovní doručovatel. Podle § 92 odst. 5 správce daně totiž mimo jiné prokazuje též oznámení, tj. řádné doručení, svých píxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxevezme, okamžikem převzetí. Pokud adresát odmítne zásilku převzít, nastanou účinky dnem odepření. Pokud je adresát nezastižen a vyzvedne si zásilku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xastává
právní fikce
doručení, a to bez ohledu na to, že si adresát vyzvedne zásilku např. jedenáctý den. Zásilka je uplynutím desátého dne doručena bez xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx 4). Tím se značně omezí případy účelového tvrzení "nezdržování se v místě" a obstrukcí při doručování.
Stejně jako dosud je umožněno požádat o neúčixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxedvídatelný. Oba znaky musí být naplněny současně. Jedná se o případy, které nelze předem předvídat a které jsou z objektivního hlediska dostatečným dxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxy daňový subjekt je srozuměn s tím, že v určitém období bude např. mimo území republiky nebo bude hospitalizován v nemocnici nebo v lázních, popř. bude exxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech; zejména může udělit plnou moc dostupné osobě k přebírání zásilek nebo ke vstupu do své datové schránky, může rovněž sdělit správci daně adresux xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxavidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl zřízenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak napadené roxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxvní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti, tak byla naplněna. Uvedené pochybení proto nemůže mít vliv na platnost xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx
xx x xx xxxxx x xxxona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vyplývá, že pokud nedojde k vyzvednutí písemnosti v úložní době, nastane posledním dnem uložení
právní fikce
doruxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na to, že se adresát v místě doručení v inkriminované době nezdržoval. Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) txx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xa uvedené adrese pro doručování bude schopen přebírat písemnosti, resp. se dozví o jejich případném uložení v důsledku toho, že se jej nepodařilo na tétx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxit zákonem předvídaná kritéria - mimo jiné i dodržení subjektivní a objektivní lhůty k uplatnění liberačního instrumentu."
Rozsudek NSS ze dne 25.xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxého poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky adresátovi. Tato skutečnost se přitom prokazuje především doručenkou, jejíž náležitostí je x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzvy k jejímu vyzvednutí a zanechání poučení a o právních důsledcích jejího nevyzvednutí. Tyto náležitosti ostatně v posuzované věci doručenka signalxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho správního orgánu, že poučení o právních důsledcích nevyzvednutí písemnosti nepatří mezi náležitosti obsahu doručenky. Pokud doručenka uvedený úxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 3 daňového řádu, nemohlo dojít k doručení písemnosti uplynutím desetidenní úložní lhůty ve smyslu § 47 odst. 2 daňového řádu. Správce daně tedy neunesl xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxání a v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyslovení neúčinnosti doručení a žádosti o opětovné doručení písemností ze dne 23.1.2012, č. j. 1858/12/39093xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi dojít. Nelze se tedy úspěšně domáhat neúčinnosti doručení bez dalšího z důvodu nepřítomnosti. Je však umožněno požádat o neúčinnost doručení adresáxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xba znaky musí být naplněny současně. Jedná se tak o případy, které nelze předem předvídat a které jsou z objektivního hlediska dostatečným důvodem pro txx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxjekt je srozuměn s tím, že v určitém období bude např. v zahraničí nebo bude hospitalizován v nemocnici nebo bude pobývat v lázních, popř. bude existovat xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; zejména může udělit plnou moc dostupné osobě k přebírání zásilek nebo ke vstupu do své datové schránky, může rovněž sdělit správci daně adresu, kde se bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxo subjektu zahájena daňová kontrola, nelze se dovolávat nepředvídatelnosti možných úkonů ze strany správce daně (doručování písemností v jejím průbxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xu známo, že mu nebude v místě pobytu možno doručit, protože se zde např. nebude zdržovat, v takovém případě např. zmocnit jinou osobu pro přebírání písemxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxktivního hodnocení, ale z objektivních skutečností; je oprávněn a současně povinen prověřit adresátem namítané důvody, pro které uloženou písemnosx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnámil, maximálně však do šesti měsíců od doručení (které zpravidla nastane fikcí). Na vyslovení neúčinnosti nemá adresát právní nárok. Pokud správce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně žádost zamítne, musí v odůvodnění uvést, proč důvody v žádosti uvedené nepovažoval za závažné a nepředvídatelné. Rozhodnutí správce daně tedy nexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení neběží lhůta ke stanovení daně - viz § 148 odst. 4 písm. d). Neúčinnost doručení však nemá vliv na lhůty pro plaxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxručováno prostřednictvím zásilky a byla-li zpravidla uplatněna
fikce
doručení, ale může ji podat i ten, jemuž byla písemnost doručována elektronicxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx x34/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebník, Položka 1, bod 1).
Díl 4
Zvláštní způsoby doručení
Doručování veřejnou vyhláškou
Kxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo neurčitému počtu adresátů. Nově se již tento způsob doručování nepoužije v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxště, které definuje občanský zákoník. Podle § 80 má fyzická osoba (v terminologii občanského zákoníku "člověk") bydliště v místě, kde se zdržuje s úmxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jejího skutečného bydliště; proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže naxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za její bydliště místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měla bydliště naposledy. Pojem "xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, ktxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxí evropské řízení o drobných nárocích]. Autonomní definice bydliště však není v těchto evropských předpisech obsažena. Proto je i při aplikaci těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxěž i na jeho webových stránkách na internetu, v určitých případech rovněž, je-li doručováno osobě neznámé, na úřední desce obecního úřadu v místě, kde mxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzvednout si doručovanou písemnost na základě zveřejnění informace o tom, že je po stanovenou dobu připravena u správce daně k vyzvednutí. Vyhláška se vxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné vyhlášky, a to upozornění na místo uložení písemnosti, označení písemnosti, sdělení o možnosti vyzvednutí si písemnosti, obsahuje rovněž dex xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí veřejnou vyhláškou neurčitému počtu adresátů, může z povahy věci tato veřejná vyhláška obsahovat i text vlastního rozhodnutí (nejen její označení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxraně případy, kdy člověk sice je nezvěstný, ale z okolností neplyne, že jeho smrt není nepochybná, a na straně druhé naopak případy, kdy vystoupí vážné pxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxu okolnosti předvídané zákonem. V občanském zákoníku je proto třeba důsledně rozlišovat, zda je někdo za nezvěstného soudem prohlášen (§ 66 a násl.), nxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemnost podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"), tedy tzv. náhradním způsobem doručení je, že adresátu písemnostx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxy zjistil aktuální adresu pobytu adresáta. Podmínkou řádného doručení je, že správní orgán vyvine úsilí ke zjištění aktuálního pobytu adresáta, nikoxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnímu registru občanů, tudíž dle jeho názoru byla písemnost doručena řádně."
Doručování hromadného předpisného seznamu
Komentář:
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxektronické podobě, a to po dobu nejméně 30 dnů. Označení daně, místo a dobu nahlédnutí obsahuje veřejná vyhláška, která se vyvěšuje rovněž na dobu nejméxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
stíhá výlučně správce daně - viz § 92 odst. 5 písm. a). Prokázání doručení je stanoveno pro jednotlivé způsoby doručování. Doručení písemností, které jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi doručované elektronicky se prokazuje prostřednictvím systému datových schránek. Průkazem o doručení písemnosti doručované prostřednictvím zásxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti odepřeno. Pokud je písemnost předávána do vlastních rukou pověřené osobě, jejíž zmocnění není správci daně známo, je doručovatel povinen specifxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Doručenka je výslovně prohlášena v daňovém řádu v § 51 odst. 1 za veřejnou listinu. Podle § 134 občanského soudního řádu "listiny vydané soudy České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno".
Veřexxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxučení lze ovšem spojovat jen s takovou doručenkou, která obsahuje všechny náležitosti, které zákon vyžaduje. Důsledek toho, že doručenka má povahu vexxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx uvedl důkazy a jejich prostřednictvím tato opačná tvrzení prokázal. Jestliže doručenka nemá předepsané náležitosti, musí správce daně prokázat dorxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xrgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle. To platí i v případě, že byl podpis jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví zákona. Byla-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxí obsah zveřejněn ve veřejném seznamu, anebo byla-li třetí osobě předložena. Obdobnou definici lze nalézt rovněž v § 131 trestního zákoníku (zákon č. xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxým právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 348 se poskytuje i veřejné listině vydané orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo orgánem mezinárodní organizacxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxtura:
Rozsudek NS ze dne 25.6.1998, č. j. 2 Cdon 1532/97:
"Doručenka má povahu veřejné listiny; účastník, který zpochybňuje správnost údajů uvedexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxlez Ústavního soudu ze dne 3.6.2003, sp. zn. II. ÚS 23/03:
"Institutem náhradního doručování se vytváří
právní fikce
, že účinky doručení písemnosti nxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxž z hlediska ústavnosti je třeba striktně trvat na dodržení všech zákonných podmínek pro vznik dané
fikce
. Účinky doručení písemnosti (do vlastních ruxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxě definován, dle názoru Ústavního soudu se zjevně jedná o místo, kde by příjemce mohl být v rozhodné době doručovatelem zastižen (srov. § 17 odst. 2 a 3 daxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxlušný subjekt jakožto příjemce uvedl na své písemnosti úmyslně (či neúmyslně) adresu, na které se však již nezdržoval či v budoucnosti nehodlal zdržovxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro doručování nelze
de lege lata
takovýmto způsobem adresáta postihovat."
Rozsudek NSS ze dne 29.1.2009, č. j. 5 Afs 105/2008-94:
"Zákon o správx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí, jež je doručováno účastníku daňového řízení (tj. především daňovému subjektu), tedy zda má finanční orgán, jenž rozhodnutí vydal, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně a které poté se jednak zakládají do spisu a jednak doručují účastníkům řízení, či zda, jako je tomu v soudním řízení, má být originál rozhodnxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xodpis předsedy senátu neobsahují, obsahují však doložku, v níž úřední osoba potvrzuje, že právě toto vyhotovení souhlasí s originálem obsaženým ve spxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx "originálních" verzí rozhodnutí (je-li jich vyhotoveno více), tak stejnopisů, neboť ani jeden z těchto způsobů není na újmu příjemci rozhodnutí. Ten xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutí. V případě pochybností má příjemce rozhodnutí navíc vždy možnost ověřit, zda jemu doručená listina souhlasí s vyhotovením rozhodnutí založexxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxvat především vyhotovení rozhodnutí založené ve správním spise, přičemž k doručení postačí stejnopisy daného rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 23xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrdit a prokázat skutečnosti vedoucí k závěru, že údaje na doručence nejsou pravdivé."
Rozsudek NSS ze dne 27.4.2006, č. j. 2 Afs 158/2005-82:
"Spráxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxledně prokázání skutečnosti, že písemnost doručovaná daňovému subjektu mu také byla fakticky doručena, nebo že byla doručena nikoli fakticky, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxkám, jež musí být splněny v případě, že má být adresátu doručeno fikcí."
Rozsudek NSS ze dne 1.3.2006, č. j. 1 Afs 43/2005-103:
"Doručenka je toliko jxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxobvyklejším a patrně i nejspolehlivějším. Je-li doručenka neúplná, nesprávně vyplněná, popřípadě chybí-li zcela, je nutno zvážit, zda závěr o doručxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí o uložení zásilky na poště, bylo-li doručeno do sféry ovládané adresátem, tedy např. do jeho - byť společné - poštovní schránky, jde (za jinak splněnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., daňový řád, vyžaduje dodržení kvalitativních standardů nastavených ustanovením § 51 odst. 2 téhož zákona."
HLAVA IV
OCHRANA A POSKYTxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxladu s čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Povinnost zachovávat mlčenlivost o všexx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ochrany informací. Smyslem existence povinnosti mlčenlivosti ohledně skutečností, které se úřední osoba, eventuálně jiná osoba, dozví z titulu sxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, je zásadní pro ochotu subjektů, aby poskytly správci daně zcela otevřeně podrobnosti o svých osobních a finančních záležitostech. Ačkoli daňové záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (břemeno tvrzení), jakož i tato tvrzení prokázat (důkazní břemeno), je dobrovolný aspekt v rámci spolupráce se správcem daně velmi důležitý. Snahou sxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxinností je právě zákonná garance, že s informacemi, které daňový subjekt poskytne správci daně, bude zacházeno jako s informacemi důvěrnými. Nejdůlexxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbudou zveřejněny či dále poskytnuty jiným subjektům, s výjimkou případů jednoznačně definovaných zákonem, a to pouze z ospravedlnitelného důvodu (vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x x zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, § 21 zákona o advokacii, § 10 zákona o obecní policii). Správní orgán, který vyžaduje určité infxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxně o takové informace požádat, pouze pokud k tomu dá daňový subjekt svolení.
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxskytnout konkrétní informace o konkrétní osobě. Pro daňové subjekty je povinnost mlčenlivosti vztahována pouze k informacím, které se týkají jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ty informace, které vypovídají o poměrech jednotlivých osob, nikoliv však paušálně vše, co se správce daně dozví při správě daní, tak jak bylo široce stxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobních poměrech osob, tak nejsou mlčenlivostí chráněny. Míra zobecnění či odstranění konkrétních údajů musí být přitom provedena dostatečným způxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jak poměry majetkové, tak osobní. Při vymezení obsahu uvedených pojmů, které zákon nedefinuje, lze vycházet podpůrně z judikatury, odborné literatuxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovitých i nemovitých věcí, ale též informace o dluzích (závazcích), což jsou vše informace, kterými správce daně disponuje. Za osobní poměry by bylo moxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxlivosti nevztahuje. Konkrétně jsou potom uvedeny údaje, ohledně kterých je dána možnost zproštění povinnosti mlčenlivosti. Nově je upraveno, že příxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Nutno je vycházet z toho, že zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti neslouží k ochraně správce daně, ale k ochraně daňových subjektů. Poruší-li spxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe daně tam, kde mají být poskytnuty informace, na které má dotyčná osoba právní nárok, odepření těchto informací nelze odůvodnit povinnou mlčenlivostx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxoby zúčastněné na správě daní (s výjimkou samotného daňového subjektu; tento má naopak právo zprostit danou osobu či orgán povinnosti mlčenlivosti). xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxnání). Administrativní ochranu osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se vztahuje na celou státní správu. Poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí přestupku je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti vztahuje; v případě, že se povinnost mlčenlivxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní spáchán trestný čin, není vyloučeno vedle uložené správní sankce i trestní stíhání pracovníků správce daně. Povinností mlčenlivosti resp. jejíx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxo jednání přinášející prospěch osobě zavázané povinností mlčenlivosti nebo jiné osobě, anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo zpxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxtelně daňovému subjektu v souvislosti s porušením mlčenlivosti ze strany pracovníka správce daně škoda a bude-li pracovníku správce daně uložena nadxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
O porušení mlčenlivosti se nejedná, předávají-li si informace, týkající se daňového subjektu (jinak utxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxo si rovněž uvědomit, že ne každý zaměstnanec správce daně je úřední osobou (viz kom. k § 12). Informace podléhající daňovému tajemství tedy mohou být přxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje rovněž na informace sdělené příslušnému orgánu příslušným úřadem smluvního státu v rámci mezinárodxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxtupněny jen pracovníkům příslušného orgánu, kteří se přímo účastní správy daně, k níž se poskytnutá informace vztahuje. Informace, které byly poskytxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzených pro účely mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxím řízení, nebo v souvislosti s trestním řízením, pokud se týkají porušení daňových předpisů, aniž jsou dotčeny právní předpisy upravující trestní říxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxmu v zákoně o mezinárodní pomoci při správě daní (§ 22 odst. 1), pokud mohou být informace použity k obdobnému účelu v souladu s právními předpisy České rexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxvat obdobné informace v souladu s právními předpisy České republiky, použity k jinému než uvedenému účelu, pouze se souhlasem kontaktního místa jinéhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxo důkazní prostředek v daňovém řízení stejně jako obdobné informace a písemnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xkládá plátci odvést zajištěnou daň podle § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v jiné výši, než jak byla zjištěna při daňové kontrole, a to na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoť tu nelze porušit sdělením, za které subjekty je plátce povinen zajištění provést."
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č. j. 6 A 76/2001-41:
"Pracovxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Povinnosti zachovávax xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xozsahu a účelu."
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2005, č. j. 4 Afs 17/2004-100:
"Institut řádného soudního přezkumu správních rozhodnutí předpokládá, xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxvě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., které připouští poskytovat informace získané v daňovém řízení odvolacímu oxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxudu nutno vykládat tak, že opravným prostředkem v daňové věci je i správní žaloba."
Rozsudek NSS ze dne 25.6.2008, č. j. 5 As 53/2007-85:
"Při výkladx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxformace. Majetkové poměry fyzických a právnických osob tak tvoří zejména jejich příjmy, které mohou být peněžité, ale i naturální, vlastnictví bytů, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob lze za daných okolností považovat nejen aktiva, nýbrž i jejich pasiva a je bez významu, zda jsou tyto závazky vůči soukromoprávním subjektům či vůčx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xajetkových poměrech (srov. např. § 36 zákona o správě daní). Tyto informace jim pak slouží k tomu, aby mohly rozhodovat ve věcech daní a naplnit tak účel zxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných prostředků v rozsahu jejich jména, příjmení, roku narození, obce, kde mají trvalé bydliště, a dále údaje o výši, účelu a podmínkách pro jejicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x 8b cit. zákona. Ministerstvo financí ČR, případně finanční úřady, které mají na základě zákonného zmocnění oprávnění daň či její příslušenství promixxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxjně jako řada jiných zákonů stanoví průlomy do povinnosti mlčenlivosti (srovn. např. § 31 exekučního řádu, § 6 zákona o daňovém poradenství a Komoře daňxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xšak v zákoně, dle něhož postupuje, nemá stanovenu příslušnou výjimku (průlom mlčenlivosti), může správce daně o takové informace požádat, pouze pokux x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí veřejného zájmu; na jedné straně zájem daňového subjektu na ochraně informací, které je povinen ve smyslu § 92 odstavců 3 a 4 poskytnout správcx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxponovat s informacemi týkajícími se správy daní ve vztahu k jiným orgánům veřejné moci je proto taxativně vymezen zákonem. Průlomy do daňového tajemstxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxínky, za jakých jsou informace poskytovány.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti není považováno, poskytne-li správce informace jinak zjistitexxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx daní (např. v rámci dožádání jiným správcům daně, ale např. i dotčeným osobám - např. svědek musí být obeznámen s tím, v jaké věci má vypovídat a které skutxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxých úsecích (např. archivnictví, správa odvodů zdravotního a sociálního pojištění, Český statistický úřad), informace, na jejichž poskytnutí je jixx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xontrolní úřad, ÚOHS, disciplinární řízení před Komorou daňových poradců nebo Českou advokátní komorou), informace nutné pro odhalení nekalé činnosxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe získané při správě daní lze pro trestní řízení použít v případech obecně a závažně ohrožujících obyvatelstvo, území, stát a jeho hospodářství, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxje informacemi, které mohou být důležité pro orgány činné v trestním řízení, ale též orgány činné v trestním řízení mají mnohdy cenné informace pro spráxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (§ 71a: "Specializovaný útvar policie určený policejním prezidentem může pro účely trestního řízení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxsti boje proti korupci, terorismu, organizovanému zločinu, daňové, finanční a závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxní inspekci bezpečnostních sborů (§ 40: "Inspekce může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně inforxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, finanční a závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxké republiky (§ 11a: "Pověřený celní orgán určený generálním ředitelem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxy jsou celní orgány orgány činnými v trestním řízení. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud je požaduje státní zástupce, a po podání obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán některý z těchtx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstných činů, přičemž správce daně zkoumá žádost pouze formálně, nepřísluší mu hodnotit, zda jsou údaje uvedeny správně, a zda na základě poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxladně s daňovým řádem, nese dotazující se; ten je rovněž odpovědný za to, že získaná informace bude použita pouze k účelu, ke kterému byla požadována, a pxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xterý upravuje veškerý proces upravený trestním řádem. Trestním řízením se rozumí řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tresxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxého v trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xodání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu nebo zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyšetřování (§ 12 odst. 10 trestního řádu). Trestní řízení tedy zahrnuje i tzv. přípravné řízení, tzn. fázi objasňování a prověřování skutečností nasxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxtřování, která počíná zahájením trestního stíhání (ustanovení § 160 až 170 trestního řádu). Ohledně trestných činů zde uvedených je výslovně zakotvexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxestné činy. Tato oznamovací povinnost se však vztahuje pouze k trestným činům daňovým a poplatkovým, které se týkají porušení povinnosti při správě daxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvinné platby (§ 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na socxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxu podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb. Pachatele lze potrestat odnětím svobody na šest měsíců až tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxdnění takového činu úřední uzávěru, nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu; dojde-li spácháním trestného činu ke škodě velkého rozsahu, může býx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxstaty trestného činu dle § 240 trestního zákoníku (větší rozsah), tak ale i pro výši trestu, vyplývá z ust. § 138 trestního zákoníku: škodou nikoli nepaxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx povinné platby vůbec nedojde (nebo dojde k vylákání nadměrného odpočtu - viz usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 202/2010,
judikatura
níže). Zkrácením daně však xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí vznik daňové povinnosti (např. správce daně věděl na podkladě oznamovací povinnosti katastrálního úřadu o převodu nemovité věci a daň vypočítal a vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xaplněn samotnou skutečností nepodání daňového přiznání povinnou osobou v případě, kdy správci daně je daňová povinnost takové osoby známa a zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkovém případě pak nedojde v příčinné souvislosti s nečinností poplatníka daně, ale v příčinné souvislosti s nečinností správce daně, který nezahájil xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxjekt daně není registrován u správce daně a nemá povinnost daňové přiznání podat za situace, kdy mu daňová povinnost nevznikla. Za takových okolností jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxjde v příčinné souvislosti s takovým jednáním (opomenutím) fyzické osoby. Zkrácením daně rovněž není pouhé nezaplacení daně včas, pokud její výše nebxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx činy daňové podle trestního zákoníku (§ 240-§ 247) patří:
-
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné po-vinné platby (§ 241)
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xadělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245)
-
Padělání a pozměněxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní je trestným činem, jsou uvedeny x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxřekažení nebo neoznámení pouze u kvalifikované skutkové podstaty. Např. jeden z častějších trestných činů je trestný čin podvodu (zejm. oblast nepříxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě 5 000 000 Kč), je již jeho nepřekažení trestné (§ 209 odst. 5). Mezi trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, patří: násilx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxsobit na úřední osobu (§ 326), přisvojení pravomoci úřadu (§ 328). Mezi trestné činy úředních osob patří zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), mařenx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí (§ 337).
V případě splnění oznamovací povinnosti je mlčenlivost prolomena i pro případná doplňující podání správce daně, či odpovědi na doplňujíxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx2002, sp. zn. I. ÚS 722/01:
"Ustanovení § 148 odst. 1 tr. zákona chrání jako právní statek zájem státu na správném vyměření daně a jiné povinné platby. Zxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx aj. povinnosti. Zkrácením daně také není pouhé nezaplacení daně včas, nebyla-li co do výše daň zkrácena úmyslným jednáním či opomenutím obviněného."
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xegistrován u správce daně a nemá povinnost daňové přiznání podat za situace, kdy mu daňová povinnost nevznikla. Za takových okolností totiž je nepodánx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xouvislosti s takovým jednáním (opomenutím) fyzické osoby."
Usnesení NS ze dne 30.8.2000, sp. zn. 3 Tz 155/2000:
"Trestný čin neodvedení daně, pojxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xotřebné finanční prostředky měl k dispozici, tj., že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnancům z jejich hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx závěr, že pachatel věděl, že v důsledku jeho jednání záležícího v neodvedení sražené částky ze mzdy zaměstnanců v termínu, ve kterém k němu mělo dojít, a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
Rozsudek NS ze dne 16.6.1999, sp. zn. 8 Tz 90/1999:
"Pokud povinnost platit daň z přidané hodnoty skutečně vznikne na základě reálného zdanitelnéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxo i podvodným předstíráním toho, že se uskutečnilo zdanitelné plnění, ačkoli k němu ve skutečnosti vůbec nedošlo a povinnost platit daň z přidané hodnoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxk. (ve znění zák. č. 557/1991 Sb. a zák. č. 290/1993 Sb.), resp. o pokus tohoto trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. Jestliže se pachatel dopustí jedxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx neoprávněně získán nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, je namístě posoudit takový skutek jako trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák. (ve znění zxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxčasného použití ve smyslu § 187 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění účinném do 30.4.2004 (dále jen "celní zákon"), umožňoval, aby zahraniční zbxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvodů hodných zřetele) s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla. Jestliže tedy celní orgány postupovaly v souladu s § 190 odst. 2 celního zákxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xboží zpětně vyvézt do zahraničí, nebo v opačném případě zaplatit clo a daň z přidané hodnoty podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxlšího ponechal zboží i po uplynutí zmíněné lhůty na území České republiky, naplnil za splnění dalších zákonných podmínek znaky skutkové podstaty tresxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx 17.3.2010, sp. zn. 5 Tdo 202/2010:
"S účinností od 1.1.1998 (na základě zákona č. 253/1997 Sb.) lze podle samostatné skutkové podstaty trestného činu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxdobné povinné platby podle § 240 odst. 1 TZ) postihnout taková podvodná jednání pachatele, u nichž jen předstírá existenci nějaké podnikatelské činnoxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxoty, jiného přeplatku na dani, vrácení zaplacené daně apod. Přitom do účinnosti zákona č. 253/1997 Sb. naplňovala uvedená jednání znaky trestného čixx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxém do 31.12.2009, od 1.1.2010 trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ), byť sazby trestu odnětí svobody jsou u kvalifxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxoník, o tom, že příprava trestného činu podvodu je trestná, zatímco ustanovení § 240 TZ, ve znění účinném od 1.1.2010, nestanoví trestnost přípravy trexxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xříjmu fyzických osob stanoví roční zdaňovací období, sama o sobě neznamená, že je v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné plxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe smyslu § 89 odst. 3 trestního zákona, pokud pachatel tuto daň zkrátí ve dvou či více po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích, vzhledem k tomu, že při posuzxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe k tomu směřující."
Usnesení NS ze dne 27.2.2008, sp. zn. 7 Tdo 197/2008:
"K zániku trestnosti trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxojevil ochotu učinit daňové přiznání až v průběhu kontroly finančního úřadu, kdy tento měl již dostatek konkrétních poznatků pro podezření ze spáchánx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxné platby podle § 148 odst. 1, odst. 3 tr. zák. není nijak omezen, zejména ne na účastníky daňového nebo celního řízení. Pachatelem může být kdokoli, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxahu (v rozsahu odpovídajícím značné škodě). Jestliže pachatel, ačkoli sám v celním řízení nevystupoval jako účastník, ale zprostředkovatel koupě, txxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx kupní ceně, a nechal ji předložit celnímu úřadu tento doklad, dopustil se jednání naplňujícího znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 TZ (ve znění účinném do 31.12.2009, od 1.1.2010 podle § 240 odst. 1, 3 TZ) může svědčit nejen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxž i jeho předchozí zkušenosti, které souvisejí s předmětem činnosti (podnikání) dotyčné právnické osoby."
Usnesení NS ze dne 4.10.2006, sp. zn. 5 Txx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxepkách k označení zboží podle § 148a odst. 1, alinea druhá, tr. zák. je vyloučen. Trestný čin porušení předpisů o nálepkách k označení zboží podle § 148a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx. zák. deliktem subsidiárním, neboť ohledně včasného a řádného vyměření daně je zde postihováno v podstatě jednání přípravného charakteru, které můxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxhu, skutek se posoudí jen jako trestný čin podle § 148 odst. 1 tr. zák., a nikoli též jako trestný čin podle § 148a odst. 1, alinea druhá, tr. zák. U trestnéhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx norem upravujících zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, je třeba postupovat tak, aby bylo z výroku o vině odsuzujícího rozsudku zřejmxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxácení cla ve větším rozsahu se může dopustit i pachatel, který jako statutární orgán obchodní společnosti odpovědný za provozování soukromého celníhx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí neprocleného zboží do volného oběhu a o jeho prodeji), pokud uvedenou změnu zatajil celním orgánům, takže v jejím důsledku nebylo vyměřeno clo na takoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxení NS ze dne 21.7.2005, sp. zn. 8 Tdo 790/2005:
"Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. lze ve vztahu k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxná, je plátcem daně z přidané hodnoty registrovaným u správce daně. V takovém případě správce daně není povinen stanovit výši nepřiznané daně podle pomxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xdanitelného plnění, nikoli v příčinné souvislosti s případnou nečinností správce daně."
Rozsudek NS ze dne 22.9.2004, sp. zn. 11 Tdo 917/2004:
"Jxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpadě mu není daň vyměřena vůbec, ačkoliv daňová povinnost vznikla, lze za splnění dalších podmínek posoudit jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxání, zatajením zdanitelných plnění, účelovým snižováním základu daně, neoprávněným uplatněním odpočtu daně apod. Naproti tomu úmyslné jednání pacxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxě peněžité plnění jako údajný přeplatek na dani, představuje vylákání daňové výhody ve smyslu § 148 odst. 2 tr. zák. Jde-li o daň z přidané hodnoty, pak lxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí jednak zkrátí skutečně existující daňovou povinnost plátce (poplatníka) určité daně ve smyslu § 148 odst. 1 tr. zák. a současně od státu (správce danxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxých činů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, může být tento souběh namístě, pokud pachatel např. uplatněním odpočtu neoprávněně sníží příslušný základ daxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx nebo kterou vylákal jako daňovou výhodu ve smyslu § 148 odst. 2 tr. zák., představuje škodu způsobenou trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxradu této škody zpravidla nelze uplatňovat a přiznat v adhezním řízení."
Usnesení NS ze dne 24.9.2003, sp. zn. 5 Tdo 843/2003:
"Jednání pachatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 alinea druhá trestního zákona v platném znění (popř. jako tentýž tresxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xmyslu § 148 odst. 1 trestního zákona."
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 6/1999 ze dne 20.8.1999:
"Pokud byla povinnosx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx tr. ř. nebo vyžadováním údajů získaných v daňovém řízení za podmínek uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř., výslech zaměstnanců finančního úřadu jaxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxx xxbo ve sdělení údajů k žádosti státního zástupce učiněné v smyslu § 8 odst. 2 tr. ř. může provádět i vyšetřovatel (pokud jde o podání vysvětlení, i policejxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Jestliže by však předmětem výslechu zaměstnance finančního úřadu jako svědka, popř. osoby podávající vysvětlení, byly okolnosti, které nebyly součxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x odst. 2 tr. ř."
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 21/2000 ze dne 26.5.2000:
"Vykonává-li celní orgán správu daně (§ 3 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxázet z výkladového stanoviska č. 6/1999 Sbírky výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství, neboť ve vztahu k povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx000 ze dne 4.1.2000:
"Státní zástupce je oprávněn postupem podle ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu před podáním obžaloby vyžadovat údaje získané x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Musí však vzít v úvahu, že k rozšíření počtu skutkových podstat trestných činů kromě trestného činu podle § 148 trestního zákona v citovaném ustanovexx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 5 zákona o správě daní a poplatků uvádí pouze skutkové podstaty trestných činů bez uvedení přímo konkrétního označení zákonného ustanovení trestníxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu. Státní zástupce může požadovat údaje získané v daňovém řízení v rozsahu ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu a § 24 odst. 5 písm. b) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxely trestního zákona č. 253/1997 Sb. (1.1.1998), za podmínky, že půjde o jeden pokračující trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majexxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádost státního zástupce však musí být učiněna po nabytí účinnosti novely zákona o spráxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvou daňovou povinnost až na podkladě výsledků daňové kontroly, byť ještě před zahájením trestního stíhání, nejedná dobrovolně o své vlastní vůli, ale xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxkázat skutečnosti svědčící o případném zkrácení daně, a tedy v konečném důsledku o tom, že byl spáchán trestný čin (k tomu srov. rozhodnutí pod č. 35/200x x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xplnění co do rozsahu a obsahu škodlivého následku je nutno posuzovat "
ex tunc
", tedy podle doby, kdy byl spáchán trestný čin, nikoliv "
ex nunc
", tedy podxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu částku, o niž stát zkrátil na dani, nebo kterou vylákal jako výhodu na dani, a to podle stavu v době spáchání činu. Není proto významné, že v době, kdy pachxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxření daně, uvedená v ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku čehož zaniklo právx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8.8.2012, sp. zn. 3 Tdo 854/2012-24:
"Zásadu subsidiarity trestní represe vyjádřenou v ustanovení § 12 odst. 2 trestxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti konkrétním subjektem, a prostřednictvím těchto mechanismů vynutí splnění této povinnosti, zbavuje to dotčený subjekt trestní odpovědnostxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxípadě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku tak platí, že i když pachatel v době, kdy proti němx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxního (finančního) práva a bylo na něj reagovat prostředky trestního práva."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 693/2013:
"Cexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy podle § 240 tr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel zíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xinak musely být v souvislosti s uskutečněním nějakého cíle ze strany pachatele či jiné osoby z jejich prostředků vynaloženy, při zkrácení daně pachatex xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xak respektuje to, jaká byla skutečná daňová povinnost příslušného plátce či poplatníka, do které se promítají všechny slevy, odpočty, náklady a další xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxně odečítat od zkrácené daně nějaké další náklady na provedení trestné činnosti."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2012, sp. zn. 5 Tdo 417/201xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxží, nelze ve vztahu k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné je přitom posouzení otázky, zda měl reálnou představu o všech rozhodných skutkových okolnostech, od nichž se odvíjela možnost a výše zkrácení příslxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho činu neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku, se nejedná v případě, že pachatel se vyhnul daňovým povinnostem, které vyplývají z jeho jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxvozování daňového skladu v rozporu s povolením vydaného podle § 20 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxňovat znaky např. trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. (...). Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx § 9), "plátce daně" (viz § 4) a "předmět daně" (viz § 7). Přitom pro vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z lihu a pro její případné zkrácení se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx která vyrábí vybrané výrobky, nemusí být vždy totožná s osobou povinnou k přiznání a zaplacení daně ve smyslu § 9 a 68 zákona o spotřebních daních. (...) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xebyl v základním pracovněprávním vztahu k osobě pachatele či jiné osoby, u které docházelo k páchání trestné činnosti, a manipuloval se zbožím, o kteréx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 30.7.2014, sp. zn. 5 Tdo 759/2014:
"Z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxal, anebo jestli byl ve skutečnosti jen formálně dosazenou osobou, která nebyla schopna či ochotna plnit své zákonné povinnosti. Změna osoby společníxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obchodní společnosti (tj. typicky její statutární orgán)."
Usnesení nejvyššího soudu ze dne 30.1.2013, sp. zn. 5 Tdo 1405/2012-71:
"Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu subjektu, který má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, ale zdanitelné plnění uskuteční v České republice. Jestliže tak pachatel neučiní a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2014, sp. zn. 5 Tdo 1209/2014:
"Pro trestxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxolené výrobě cigaretového zboží a určen k distribuci na území České republiky bez řádného odvedení jak spotřební daně, tak i daně z přidané hodnoty. Z poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxovalo právě k obcházení těchto odvodních povinností. Ohledně otázky výše neodvedené daně z přidané hodnoty soudy vycházely z verze pro obviněného příxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxviněnými opatřen."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.7.2014, sp. zn. 5 Tdo 745/2014:
"V případě, že se pachatel v rámci svého podnikání dozví, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xokud neučiní nutné kroky k zajištění řádného vedení účetnictví, nemůže se zbavit své trestní odpovědnosti za některý z trestných činů spáchaných při pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxní účetnictví způsobilá."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.9.2014, sp. zn. 5 Tdo 974/2014:
"K zavinění ve formě eventuálního úmyslu se vyžadujxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmž jsou způsobilé ho přivodit a pachatel je smířen s jeho vznikem. Pokud jde o trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ze dne 23.1.2013 sp. zn. 5 Tdo 1473/2012-19:
"V případě, když protiprávní čin pachatele jednak ohrožuje, jednak porušuje zájem na řádnéx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku. Jestliže tedy pachatxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xx vztahu k nevyměření daně přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxatit ji příslušnému správci daně, pokud v rozhodném období dosáhl zdanitelného plnění (§ 2 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxrého se dopustil mimo jiné nepodáním přiznání k dani z přidané hodnoty a nezaplacením této daně (tj. zatajením existující daňové povinnosti), je totiž xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu ve smyslu § 116 tr. zákoníku může svědčit např. to, že pachatel vystavuje faktury za uskutečněná zdanitelná plnění, přijímá platby a následně u přísxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx4:
"Skutečnost, že pracovní smlouva je uzavřena na takový druh práce, který civilní
judikatura
nepřipouští, a je tedy absolutně neplatná, je z hledixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poměru postaveného pro účely daňové i zdravotního pojištění zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 48/1xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xdravotní pojišťovnou zatajil."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2011, sp. zn. Tdo 179/2011-160:
"Závěr o jednočinném souběhu, který platix x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx u trestného činu podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku. Alternativy jednání pachatele spočívající ve zkrácení daně a vylákání výhody na dani jsou zde totiž soxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx zákoníku, kterého se pachatel dopustil fiktivně uplatněným nadměrným odpočtem daně z přidané hodnoty, není rozhodné, jaká byla vlastní daňová povinxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxx xxxxahu byla zaplacena daň z příjmů konkrétního plátce daně. Jedná se totiž o dva samostatné druhy daní, které se vyměřují a platí zvlášť, přičemž je nelze vzxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xaň z příjmů, ačkoli k tomu neměl žádný zákonný důvod, neboť učinil pouze fiktivní zdanitelné plnění za účelem zkrácení či vylákání daně z přidané hodnotxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxrmaci poskytne buďto na základě individuální žádosti oprávněného orgánu veřejné moci s uvedením účelu a rozsahu nebo formou pravidelného, případně nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xravidelného předávání bude záviset na vzájemné dohodě obou stran. Součástí takovéto dohody by pak mělo být i ujednání o poskytování změn v údajích, ktexx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxad, je zavázán k vytvoření adekvátních podmínek zajišťujících zachování povinnosti mlčenlivosti a při porušení mlčenlivosti je třeba zkoumat, zda pxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxb, kterým byly předány informace v rámci součinnosti mezi správcem daně a dalšími subjekty, dohlíží dožadující orgán veřejné moci. Na rozdíl od předchxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxh osob, které se s informacemi od správce daně seznámily, přitom není rozhodné, jakým způsobem a v rámci jakých činností se tak stalo. Povinnost mlčenlixxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xají např. i studenti, kteří vykonávají na finančním úřadě praxi apod. Rozsah možného porušení povinnosti mlčenlivosti se vztahuje i na případy, kdy doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xednání odporující zákonu se považuje rovněž užití takových informací k neprospěchu jiné osoby. Povinnost mlčenlivosti se netýká pouze přímého poskyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Porušení povinnosti mlčenlivosti se může tedy dopustit celá řada různých osob, a to úřední osoby správce daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xprávě daní (daňový subjekt ve vztahu k informacím, které se týkají jiných osob, než jeho samého, a třetí osoby, např. svědci), osoby, kterým byly správcxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx. Podle cit. ustanovení se porušením povinné mlčenlivosti fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti, dopustí přestupku, za jehož spáchxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxyslu daňového řádu), řízení o přestupku bude vedeno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, resp. správního řádu. Správním orgánem příslušným k pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx mlčenlivosti vztahuje k činnosti více správců daně, projedná přestupek ten z nejblíže nadřízených správců daně, který zjistil podezření z porušení pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxpek, ale mohou být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku. (viz též komentář k § 2xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxré použil v jeho daňovém řízení, koreluje povinnost daňového subjektu zachovávat mlčenlivost o poměrech jiných daňových subjektů ve smyslu § 24 odst. x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxm řízení, jež má správce daně k dispozici a ze kterých pro jejich vhodnost může vycházet při stanovení daně."
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č. j. 6 A 7xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xšem, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, s uvedením rozsahu a účelu."
Informační povinnost správce daně
Komentář:
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxp (blíže viz www.cds.mfcr.cz). Povinně se zveřejňují úřední hodiny a pracovní doba podatelny, elektronická adresa elektronické podatelny (nemusí jxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh zpráv (CD, fl ash apod.), jiné technické prostředky (přenosové techniky) pro podání, odkaz na seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob, číxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxt vhodným způsobem, tzn., že v tomto případě není nutno uveřejnit na úřední desce (možno např. na internetových stránkách).
V oblasti orgánů veřejnx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xertifikačních služeb (dále jen "uznávaný elektronický podpis"). To platí i pro výkon veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám. Pokud je uznávanx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxfikovatelná. Za elektronický podpis se považuje rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xůvěryhodných certifikačních služeb, jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vydána poskytovatelem certifikačních služeb, spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit její identxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxmí certifikát, který má zákonem předepsané náležitosti a byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Náležitosti stanoví § 12 zxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxu nebo název a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, a stáxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxím, že se jedná o pseudonym, d) zvláštní znaky podepisující osoby, vyžaduje-li to účel kvalifikovaného certifikátu, e) data pro ověřování podpisu, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxb založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele, který kvalifikovaný certifikát vydává, g) číslo kvalifikovaného certifikátx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxužívání kvalifikovaného certifikátu omezuje podle povahy a rozsahu jen pro určité použití, j) případně omezení hodnot transakcí, pro něž lze kvalifixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxužeb. Kvalifikovaný systémový certifikát musí obsahovat podle § 12a zákona o elektronickém podpisu: a) označení, že je vydán jako kvalifikovaný systxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen, c) jednoznačnou ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxdají datům pro vytváření elektronických značek, jež jsou pod kontrolou označující osoby, e) elektronickou značku poskytovatele certifikačních sluxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxo systémového certifikátu unikátní u daného kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb, g) počátek a konec platnosti kvalifikovaného syxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Písemnosti orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxy vydané těmito orgány.
Od 1.1.2014 došlo k rozšíření informační povinnosti správce daně v oblasti placení daní; správce daně je povinen na úřední dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o platebním styku) nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb (SIPO). Možnost placení daní tímto způsobem závisí xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí úřady přijímat podání prostřednictvím faxového zařízení. K tomuto opatření bylo přistoupeno dle informace uveřejněné na webových stránkách Finanxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxa.cz).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 48/2009-118:
"Umožnil-li zákonodárce učinit podání způsobem, který umožxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xechnická opatření, která zajistí, aby se takové podání dostalo neprodleně k tomu správnímu orgánu, kterému je adresováno. Je-li podání daňového subjxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxjetí a je ověřena platnost k datové zprávě připojeného elektronického podpisu, je nutno mít za to, že elektronické podání bylo řádně učiněné, a to již okxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxávě daní a poplatků v § 34, je stanovena povinnost součinnosti třetím osobám. V daňovém řádu však již není stanovena obecná oznamovací povinnost pro prxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem, a z těchto úhrad nesrážely daň, byly povinny uskutečněné úhrady oznamoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvést jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacenou částku, den a důvod úhrady. Oznámení bylo nutno zaslat nejpozději do 15. únxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky, a stálé provozovny subjektů se sídlem nebo bydlištěm v cizině umístěné na území České republiky, měly v zákoně o správě daní a poplatků stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxadě může dojít ke vzniku stálé provozovny. Tato povinnost není již stanovena v rámci informační povinnosti v daňovém řádu, ale modifikovaně pro konkréxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xístně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a tx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxdena fyzické osobě, c) vyplacená částka přesahuje 25 000 Kč, d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a e) nejde o příjem osvobozený od daně. Poplatníci, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxho vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, a stálé provozovny poplatníků, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, umístěxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ke vzniku stálé provozovny (blíže viz § 38t zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Povinnost součinnosti se týká nejen orgánů veřejné moci, ale rxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxe vyžádat od orgánu veřejné moci (§ 58 odst. 3). Je respektována zásada přiměřenosti a upřednostňuje se spolupráce správce daně s jiným orgánem veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx (generální
klauzule
v § 57 odst. 1), jednak je výslovně konkretizována pro vybrané subjekty v přesně určeném rozsahu. Nově je stanovena povinnost posxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se stanoví v rámci dokazování - podle § 93 odst. 4 orgány veřejné moci a osoby, které mají listiny a další věci nezbytné pro správu daní, které mohou být důxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxit k ohledání. Vyžaduje-li to účel řízení, může si správce daně vyžádat úřední ověření předložené kopie. Rovněž podle ust. § 96 každá osoba je povinna vxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxt.
Informace správce daně poskytuje nebo naopak vyžaduje rovněž v rámci mezinárodní spolupráce. Postupy při poskytování informací jsou upraveny x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmací nebo výměna informací z vlastního podnětu (informacemi se přitom rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xprávě daní, pokud vlastní zdroje informací již byly vyčerpány nebo by jejich získání ohrozilo cíl správy daní. Na žádost kontaktního místa jiného státx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxy nezbytné k získání požadovaných informací. Lze dožádat provedení určitých úkonů, dílčích řízení nebo jiných postupů nezbytných k získání požadovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxedení dožádáno, není nutné, nebo je nelze provést, sdělí to kontaktnímu místu jiného státu bezodkladně včetně uvedení důvodů. Kontaktní místo může odxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxého státu s výjimkou případů, kdy by jejich vyčerpání ohrozilo účel získání těchto informací, nebo není oprávněno podle právního řádu tohoto jiného stxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxtnout informace z důvodů stanovených v zákoně, vyrozumí bezodkladně o důvodech neposkytnutí informací dožadující kontaktní místo jiného státu, nejxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxam pro účely správy daní v České republice. Ministerstvo financí, jakožto ústřední kontaktní orgán, pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, a to podle druhů příjmu nebo majetku uvedených v příslušném předpise Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxní směrnice 77/799/EHS) a stanovených vyhláškou ministerstva, nebo na základě mezinárodní smlouvy. Tyto druhy sdělí ústřední kontaktní orgán Evropxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxmu státu na základě jejich vzájemné dohody nebo na základě mezinárodní smlouvy, oznámí ústřední kontaktní orgán tuto skutečnost Evropské komisi a posxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu k členským státům, a to nejpozději do šesti měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém byly poskytnuty. Pokud jsou dostupné, poskytne současxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxý správce daně jinému státu informace, které má k dispozici, pokud důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke zkrácení daně, daňovému subxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti v tomto jiném státě, podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové povinnosti v různých státech je uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxmi vymezenými podle zákona o daních z příjmů, nebo důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností, které mohou ovlivnxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Kontaktní místo v případě, že mu jsou sděleny informace z vlastního podnětu kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxto poskytne informace na žádost nebo z vlastního podnětu, může požádat o sdělení, jak byly využity. Kontaktní místo toto sdělení poskytne bezodkladněx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx4 Sb.m.s. mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamováxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxnančních účtech občanů obou států žijících v zahraničí. Dohoda je reciproční a otevírá novou kapitolu v oblasti automatické výměny informací. Dohoda xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxé dohody i se státy vnímanými jako daňové ráje. Jak Dohoda FATCA, tak dohody, které budou uzavřeny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efektivně slxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxch stránkách: www.mfcr.cz). Zákonnou normou pro provádění této dohody je zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými stxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxvě daní a o změně dalších souvisejících zákonů a na daňový řád (viz též kom. k § 20, § 70, resp. § 247a).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 15.4.2009, čx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx Zatímco obecná povinnost předat správci daně údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně podle § 34 odst. 1 citovaného zákona stíhá všechny státní orgxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxá toliko na orgány sociálního zabezpečení s tím, že jsou povinny požadavkům správce daně dostát vždy, bez ohledu na případný názor o neoprávněnosti těcxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxatků, a § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, upravují výjimky z povinnosti mlčenlivosti zdravotních pojixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxh pojišťovnách). Tyto výjimky mají shodný osobní rozsah, ale odlišný věcný obsah a rozsah poskytovaných informací. Jsou zcela samostatné a na roveň poxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxetích osob dle zákona o správě daní."
Rozsudek NSS ze dne 30.8.2005, č. j. 5 Afs 30/2004-60:
"Ustanovení § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, aby je na výzvu správce daně vydaly nebo zapůjčily k ohledání. Tím není popřena povinnost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxěřené prostředky a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zejména mu podat potřebná vysvětlení. Při místním šetření má tedy třetí osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxné s postavením advokáta při poskytování právní pomoci podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb. jsou daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 zákona č. 85/1996 Sb. je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních slxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o totožnosti klienta, jakož i o povaze věci, ve které právní sluxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxtků. To je možné analogicky vztáhnout i na Postavení daňového poradce. Na daňové poradce, stejně tak jako na advokáty, se tedy vztahuje § 34 odst. 4 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak."
Komentář:
Vymezeným orgánům veřejné xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, které údaje mají být poskytnuty, je právě zmíněná potřebnost pro správu daní. Poskytování údajů správci daně je bezplatné, což odráží veřejný zájex xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxadně nepravidelného předávání údajů.
Při vyžadování údajů od jiných orgánů či osob je nutné respektovat zásadu přiměřenosti, podle níž bude možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xískat z vlastní úřední evidence.
Správce daně tak nemůže vyžadovat jakékoli informace, ale je vždy limitován nejen jejich potřebou a nezbytností pxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx nezbytné pro správu daní, které mohou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny za podmínek podle § 58 na vyžádání správce daně listiny nexx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvněž podle § 96 každá osoba je povinna vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při správě daní týkajících se jiných osob, pokud jsou jí známy; muxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, je samostatným, na daňové kontrole nezávislým procesem, jehož cílem je získat inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxnnosti s daňovým orgánem jiného státu. Správce daně může tohoto institutu využít v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, např. v průběhu vytxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podaná zákonem stanoveným způsobem příslušnému orgánu v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, je úkonem přerušujícím běh prekluzivní lhůxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xhůty pro vyměření daně."
Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.10.2013, ve věci C-276/12:
"1) Unijní právo, tak jak vyplývá zejména ze směrnice Rady xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxe Rady 2006/98/ES ze dne 20.11.2006, a ze základního práva být vyslechnut, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňovému subjektu členského státu nepřizxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxjektem v rámci jeho přiznání k dani z příjmů, ani právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu, ani právo účastnit se vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvý subjekt napadnout správnost informace poskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informacexx
xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxe 77/799 je potírání mezinárodních daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, a že tedy byla přijata za účelem úpravy spolupráce daňových orgánx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí informací mezi příslušnými orgány, přičemž členským státům stanoví určité povinnosti. Tato směrnice naproti tomu nepřiznává žádná konkrétní právx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxzornil, že pokud správní orgán zamýšlí přijmout akt proti určité osobě, který nepříznivě zasahuje do jejího právního postavení, musí takové osobě umoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých států při přijímání rozhodnutí, která spadají do rozsahu působnosti unijního práva, i když použitelná právní úprava Unie takovou formalitu výsloxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxt výslech svědků ve snaze vyhovět této žádosti jsou však akty, které nepříznivě do postavení daňového subjektu nezasahují. V rámci řízení o daňové kontxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správě, od fáze kontradiktorní mezi daňovou správou a daňovým subjektem, s nímž je řízení vedeno, která začíná odesláním návrhu na opravu daňovému subxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xaňové správy a pro šetření, které předtím tato správa provedla, včetně výslechu svědků (bod 43). Nic však členskému státu nebrání v tom, aby právo být vyxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtí otázce uvedl Soudní dvůr, že směrnice neřeší otázku, zda má daňový subjekt právo napadnout správnost poskytnuté informace, a nestanoví žádné zvlášxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvý subjekt může zpochybnit informaci, která se ho týká a která byla poskytnuta daňové správě žádajícího členského státu, v souladu s pravidly a postupy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxrmací na dožádání v rámci mezinárodní pomoci při správě daní nelze obecně vyloučit situaci, kdy zájem na minimalizaci průtahů a nákladů řízení bude v roxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z těchto zájmů vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a výsledek tohoto posouzení srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. Rozhodne-li sx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtavovat důvod obnovy řízení podle § 54 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v případě, že pro takové ukončení řízení svědčily závažné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxtrolní orgány, které při svých kontrolních zjištěních naleznou skutečnosti, které mohou ovlivnit vznik nebo zánik daňové povinnosti.
HLAVA x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxch provedených v rámci správy daní. Správce daně sepíše protokol v případech, kdy je činěno ústní podání, dále pak přistoupí k protokolaci na základě vlxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxnáno, na protokolaci např. netrvá. Tím se protokol odlišuje od tzv. úředního záznamu (§ 63), ke kterému dochází v případě, kdy daný důležitý úkon neprovxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxzhodnutí (např. výzva k předložení dokladů, popř. k jinému plnění) vyhlášené při jednání, nemusí obsahovat otisk kulatého úředního razítka se státníx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxa je povinna pořízení záznamu strpět, musí však být na to, že bude pořizován záznam, upozorněna. Není na druhou stranu vyloučeno, aby rovněž tato osoba mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxpř. při místním šetření, při provádění
exekuce
apod.). Musí však mít svolení dotyčné osoby a její možnosti jsou limitovány obecnými pravidly obsaženxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvahy, smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Tohoto svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxíku se upřesňuje ve dvou směrech. Předně se stanoví
reprobace
jakéhokoli neoprávněného zobrazení člověka, z něhož jej lze identifikovat. Dále se stxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxho předvídatelnému rozšíření podobizny. Zvláštní zákony určují rozsah a účel uplatnění zákonné licence. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvuxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsové a televizní zpravodajství. Ani zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xlověka.
Judikatura:
Rozsudek NS ze dne 28.2.2007 sp. zn. 30 Cdo 1873/2006:
"Obsahem práva na podobu je užívací a dispoziční právo ve vztahu k zacxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxrnuje oprávnění užívat podobiznu sám, a to jakýmkoliv způsobem, případně též udělovat jiným souhlas k jejímu užívání. V negativním smyslu toto právo zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, či došlo ve značné míře k zásahu do jiné složky osobnosti fyzické osoby včetnx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx násl. občanského zákoníku přichází v úvahu pouze u zásahů proti její osobnosti chráněné všeobecným osobnostním právem, které lze kvalifikovat jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
Rozsudek NS ze dne 11.5.2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004:
"Hovory fyzických osob, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnostxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Rozsudek NS ze dne 21.12.2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004:
"Pokud v případech zákonných licencí (§ 12 OZ) nejsou překročeny zákonem stanovené meze, pak xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxznamnější a funkčně vyšší zvláštní veřejný zájem. Tyto zákonné úřední licence především nahrazují v těchto případech příslušné svolení dotčené fyzixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzické osoby, přičemž musí mít vždy bezprostřední věcný vztah k předmětu úředního řízení a k jeho účelu. V případech (privátních telefonických hovorů)x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxy tak i vstupuje do soukromí volaného účastníka se všemi z toho plynoucími konsekvencemi (možnost využití hlasitého odposlechu, nahrávání hovoru). Vxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkud pak volající přesto telefonát uskutečňuje za těchto předpokladů, lze dovozovat, že tím současně konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxobou bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v příslušném řízení, je poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře střetávají, a kde xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxcení použitelnosti či nepoužitelnosti takto opatřených (a státu předložených, předaných) informací se bude provádět podle norem procesních, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu. Kromě okolností, za nichž byla taková nahrávka pořízena, bude rozhodující i význam právem chráněného či uznávaného zájmu, který je předmětem vlastxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xenu porušení soukromí druhé osoby."
Komentář:
Práva a povinnosti při správě daní může správce daně přiznávat, resp. ukládat pouze rxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxňovému subjektu, popř. třetí osobě, aby v určité lhůtě předložil potřebné listiny, sdělil určité skutečnosti apod. V takovém případě lze tuto povinnoxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvat "kulaté" razítko. To však neplatí, je-li např. při ústním jednání současně předáno rozhodnutí - např. o uložení záznamní povinnosti nebo rozhodnuxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx daní a poplatků daňový řád protokol již výslovně neprohlašuje za veřejnou listinu. Tento jeho charakter by bylo možno zřejmě dovozovat z ust. § 94 odstx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe jde o prohlášení orgánu veřejné moci, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzuje i pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno. Nixxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxstinu definuje občanský soudní řád v § 134 jako listinu vydanou soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i lixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dokázán opak, i pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno. Podle § 567 občanského zákoníku je veřejnou listinou listina, která byla vydána oxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době poxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opak. Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém prxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxější veřejnou listinu o právním jednání mezi týmiž osobami, nabývá vůči třetím osobám účinky, byl-li její obsah zveřejněn ve veřejném seznamu, anebo bxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxstina vydaná soudem České republiky, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným jiným právním předpisem v mezích jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnamnou skutečnost; veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis. Dikce občanského soudního řádu ani trestního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xaždá listina, kterou správce daně vydá v rámci své pravomoci, tedy i protokol, potvrzuje, že jde o prohlášení, které vydal správce daně, a dále, že je v ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxinou bude např. platební výměr, popř. jiné rozhodnutí správce daně. O tom, že protokol je vydán v mezích pravomoci správce daně, není pochyb, nicméně nexxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výpověď osoby zúčastněné na řízení. Protokol o ústním jednání jako takový není nařízením nebo prohlášením správce daně, a pokud jde o presumpci pravdixxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxního procesního úkonu správce daně. Například obsahem protokolu bude zachycení toho, že určitý subjekt byl vyslýchán v té které věci, zda a jaké mu bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxat na případné vady řízení, nebude-li při sepsání protokolu postupováno v souladu se zákonem. Protokol však v žádném případě již neosvědčuje pravdivoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxř. pouze to, že určitá osoba do protokolu uvedla, že nakoupila zboží od subjektu X, nebo že zboží prodávala za určitou cenu, nebo že nemá k danému případu žxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvědi podléhá standardnímu procesu hodnocení důkazů v rámci dokazování a nelze konstatovat, že protokol je důkazním prostředkem vyšší právní síly (jaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci. Z hlediska důkazní síly protokol, resp. skutečnosti v něm tvxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx3-102:
"Protokol o místním šetření (§ 12 a § 15 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) nesplňuje požadavky na řádný důkazní prostředek, jxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxní v protokolu uvedené je tvrzením pracovníka této společnosti a které je vlastním zjištěním pracovníka dožádaného správce daně učiněným na základě pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xrotokolu seznat, jakým způsobem toto místní šetření vůbec probíhalo, zda pracovník uvedené společnosti byl vyslechnut, a šlo tak o jeho výpověď jako sxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx nejpodrobnější obsah zaznamenaných skutečností rozhodných pro následná rozhodnutí a popis postupu při sepisování. Stanoví se postup, který správcx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxedat osobě protokol k podpisu, ale také jej před podpisem hlasitě přečíst. Jakékoli porušení postupu při sepisování protokolu může vést ke zpochybněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxstatky administrativní (např. nečitelnost přeškrtnutých míst), které samy o sobě nepříznivé důsledky zpravidla nepřivodí, nebo však také např. opoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyznačení přerušení, nezaznamenání námitek apod.). Protokol nemůže být uzavřen např. námitkou zapsanou poučenou osobou před podpisem protokolu, axxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe stejnopis protokolu je možno předat i další osobě zúčastněné na jednání, nikoli pouze daňovému subjektu.
Judikatura:
Rozsudek KS v Ostravě ze xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků správce daně, podepsaly každou stranu protokolu o ústním jednání, ani to, že by vyhotovení protokolu o ústním jednání muselo být chráněno pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnám obsahu protokolu o ústním jednání představuje § 12 odst. 5 citovaného zákona, podle něhož vydá správce daně daňovému subjektu, s nímž bylo ústně jedxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, k vyměření poplatků z pozůstalosti hodnoty nemovitostí určitými částkami, nemohla správnost tohoto prohlášení býti zviklána námitkami odvolání, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxi své znalosti čtení."
Úřední záznam
Komentář:
Úřední záznam se sepisuje o důležitých úkonech, které nejsou součástí protokolu. Zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xpisové materiály, výpisy ze záznamů ať již vlastních, nebo cizích a další skutečnosti k věci se vztahující a zjištěné správcem daně zpravidla v rámci vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x9 - vysvětlení, nicméně dle povahy věci, má-li se jednat o určitou výpověď, tedy dotyčná osoba sděluje na dotaz správce daně informace, měl by být namísxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který jej vyhotovil s uvedením data. Úředním záznamem nelze nahrazovat protokol o ústním jednání. Pokud správce daně s osobou zúčastněnou na správě dxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí šetření, při němž z povahy věci nebude nutná účast daňového subjektu nebo jiné osoby (správce daně ověřuje, zda a kde je umístěna reklama, bude ověřovaxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxář:
Spis je souhrn písemností, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxové řízení (§ 134), popřípadě jeho dílčí část. Je tak zohledněn kontinuální charakter daňové povinnosti, která se ve většině případů opakuje, a to s ohlxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxa scházela, neexistovala tedy ani jednotná praxe. Spis daňového subjektu samozřejmě byl veden a rovněž byl členěn na jednotlivé části (vyměřovací, koxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxy spíše souborem neuspořádaných písemností, bez očíslování a bez soupisu jejich obsahu. Zákon nyní přesně vymezuje povinnost vést spisy určitým předxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxosti, které jsou obsahem spisu, se považují listinné zprávy i datové zprávy, nevylučuje-li to povaha věci. Klade se rovnítko mezi datovou zprávu, tak jxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tj. listinná zpráva. Jinými slovy, písemností při správě daní se rozumí listinná i datová zpráva. Jedná se pouze o zjednodušení textu, kde by za každým sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxním slova smyslu tam, kde je použití elektronické formy z povahy věci vyloučeno. Spis každého daňového subjektu se člení na jednotlivé části podle jednxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxině platební), část týkající se dalších povinností při správě daní (např. registrace), část týkající se pořádkových pokut. Samostatnou částí spisu jx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnosti ve spise musí být zařazeny v časové posloupnosti, musí být označeny pořadovými čísly a musí být vedena společná spisová značka. Spis může být vedex x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů (viz § 264 odst. 8). Správce daně tedy není povinen zpětně uspořádávat spis dle daňového řádu pro řízení, která již byla ukončena, alx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xokračuje v roce 2011, nelze daňovému subjektu odepřít při nahlížení do spisu práva, která mu náležejí již dle daňového řádu, byť z textu přechodných ustxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxní, místního šetření apod.), a bude je hodnotit v rámci dokazování, je povinen zakládat je do spisu v souladu s daňovým řádem.
Generální finanční ředxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxnosti výkonu správy daní. Pokyn upravuje rovněž postup při přesunu spisu v případě změny sídla, změny místa pobytu, nebo změny místa skutečného výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnisprava.cz.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2013, č. j. 2 Afs 18/2013-45:
"Skartační řízení může být po dohodě s příslušným archivem proxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxkou souvislost s daňovou kontrolou za rok 2004, neboť daňový subjekt část zboží měl nakoupit právě v uvedených obdobích, bylo na místě tyto dokumenty poxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxst. 1 zákona o archivnictví se skartační řízení provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu. Ze sdělení správce daxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxým byla stanovena skartační lhůta v délce deseti let. Dle § 7 odst. 3 zákona o archivnictví je za řádné provedení skartačního řízení odpovědný původce. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxní, bylo v této situaci třeba zvážit, jaký dopad mělo pochybení správce daně na důkazní situaci stěžovatele, k jehož důkazní nouzi tak přispěl."
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a údaje, které vyplývají zejména z vlastní činnosti úřadu. Pro tuto část pak platí speciální režim zacházení v případě nahlížení do spisu. Jedná se v poxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxeby správce daně a další podklady, do nichž nebylo možno povolit nahlížet s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů. Nxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxněn nahlédnout do soupisu písemností, které jsou v této části spisu založeny. Správce daně nemůže, aby záměrně zamezil možnosti nahlížení do spisu, do xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxazní prostředky, jestliže by jejich zpřístupnění zmařilo nebo ohrozilo cíl správy daní, účel úkonu nebo ohrozilo objektivnost důkazu; zařazení do téxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxět, jaké důkazní prostředky správce daně provedl, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv, a na základě kterých důkazních prostředkůx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní (ostatní pomůcky jsou přístupné k nahlížení). Pomůckami jsou zejména důkazní proxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxstní poznatky správce daně získané při správě daní. Pro zařazení pomůcek do této části spisu je rozhodná pouze ochrana jiného daňového subjektu. Podanx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxého subjektu, je povinen správce daně písemnost obsahující vysvětlení zpřístupnit k nahlédnutí. Při přeřazení písemnosti z vyhledávací části spisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxým pořadovým číslem a k jakému datu.
Nahlížení do spisů
Komentář:
Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu, který se týká jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x svobodném přístupu k informacím provedené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podrobně jsou upraveny možnosti nahlížení do sxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedených v rámci evidence daní (§ 149 a násl.). Součástí spisu je i soupis všech písemností jednotlivých částí, do kterého je dle povahy části spisu opráxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xřípadech, kdy předkládací zpráva neobsahuje informace o jiných daňových subjektech, resp. jiných osobách, tj. jestliže správce daně při stanovení dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxpíráno.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 20.11.2006, sp. zn. IV. ÚS 360/05:
"Nelze s ohledem na ústavní konformitu výkladu ustanovení x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xráva ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxívá pouze údajů z dokladů a účetnictví, byť nesprávného a neúplného, samotného daňového subjektu."
Nález Ústavního soudu ze dne 24.7.2002, sp. zn. xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnout s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů."
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxny, do rejstříku, pomůcek, zápisů a rozhodnutí sloužících výlučně pro potřeby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohlxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxěných na daňovém řízení. (...) Pokud je základ daně nebo daň stanovena odchylně od základu daně a daně, jak je daňový subjekt přiznal nebo za řízení uznalx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxody těchto rozdílů, a musí být patrné, jak byl daňový základ zjištěn a daň stanovena, stalo-li se tak bez přiznání nebo hlášení daňového subjektu."
Nxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx případy, v nichž daňový subjekt není oprávněn nahlížet do částí vlastního daňového spisu, z hlediska ochrany základních práv představuje omezení zákxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje tzv. svobodou informačního určení, tedy svobodou rozhodovat o tom, jaké informace o sobě sdělí, a je to také jednotlivec, který má naopak právo být sexxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxna, omezení musí sledovat legitimní cíl a musí být přiměřené co do volby prostředků. Za ústavně konformní interpretaci ustanovení § 23 odst. 2 uvedenéhx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 31.1.2007, č. j. 1 Afs 94/2006-60:
"Cílem v § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vyjmenovaných omezení nahlížexx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxet při stanovení daně za užití pomůcek. Jestliže však správce daně při stanovení daňové povinnosti vycházel pouze z údajů, které se týkaly žalobce samoxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxí v něm uložených, není důvod mu odepírat zaslání takové písemnosti poštou. Příčilo by se to smyslu právní úpravy a její aplikace."
Rozsudek NSS ze dnx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo subjektu proti rozsahu, v jakém mu správce daně umožnil nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, nemůže být považováno za úkon sprxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xobě probíhajícího daňového řízení ani v souvislosti s ním. V těchto případech tedy rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci nahlédnutí do daňových spisů pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx daně je povinen umožnit daňovému subjektu k jeho žádosti nahlédnout do evidence daní (§ 62 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) a zjistit z ní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx NSS ze dne 21.10.2014. č. j. 6 Afs 144/2014-42:
"Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, s výjimkou čásxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxch" (resp. trval na časově a prostorově odděleném nahlížení do úzce věcně souvisejících spisů), porušil práva daňového subjektu zakotvená v § 23 zákonx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxdnotlivě i ve vzájemném souhrnu. Odporovalo by principu rovnosti zbraní v daňovém řízení, pokud stejnou možnost, tedy prostudovat celý soubor shromáxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxem s ohledem na čl. 38 odst. 2 Listiny, v němž je zakotveno právo vyjádřit se ke všem navrhovaným důkazům."
Komentář:
Daňový subjekt nexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdávací, resp. zde jen se souhlasem správce daně) a do osobních xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxých případech může správce daně umožnit i nahlížení mimo tyto hodiny. O nahlížení se pořizuje protokol nebo úřední záznam, a to podle povahy nahlížení. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxňovému subjektu umožněno nahlédnout. K protokolaci dojde z povahy věci v případě, kdy v rámci nahlížení do spisu dojde k jednání mezi úřední osobou a osoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxatní zpravidla tam, kde se jedná pouze o rutinní úkon (např. vyžádání si kopie ze spisu apod.) a kde by formální požadavek protokolace a součinnosti obou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výpisů a poskytnutých kopií listin s obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací doložky se provede úřední záznam.
Vydání stejnopisu, opixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xechnickém nosiči dat, 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořízeno na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače. Každou započatou stránkou se pxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxisu z daňového spisu. Jde-li však o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník již jednou obdržel od správce daně, podléhá poplatku vxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xako u vydání, poplatek se neplatí, nejde-li o listinu, kterou daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu - viz zákon č. 634/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxhlédnout, již nelze na rozdíl od předchozí úpravy podat odvolání. Lze se bránit podáním stížnosti (§ 261), po vyčerpání tohoto prostředku ochrany lze pxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxového subjektu v rámci dokazování např. v rámci daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností, přitom následně byl vydán platební výměr, bude xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx uplatnit v rámci odvolání proti platebnímu výměru, popř. poté v rámci žaloby na přezkoumání správního rozhodnutí ve správním soudnictví.
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxem, který se vztahuje k nakládání s takto zapůjčeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxi správce daně vázáni a v poskytovaném spise musí být patrno, které listiny podléhají mlčenlivosti. Znamená to mimo jiné, že orgán, kterému je spisový mxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxístup by vedl k obcházení pravidel upravujících rozsah, ve kterém lze do spisu nahlížet.
Daňová informační schránka
Komentář:
Pro koxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxktronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 daňového řádu. Daňová informační schránka je jednoduše přístupným komunikačním portálxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx spisu daňového subjektu a na stav jeho osobních daňových účtů, ale daňový subjekt jejím prostřednictvím může další elektronickou cestou komunikovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxání, které bude předem vyplněno těmi údaji, které správce daně o daňovém subjektu již má k dispozici (zejm. využití u formulářových podání). O zřízení ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xprávy s uznávaným elektronickým podpisem. Zřízení daňové informační schránky lze požadovat pouze po správci daně, který je k tomu technicky vybaven a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxku nezřizují. Do daňové informační schránky se přistupuje pomocí přístupových údajů, které daňový subjekt získá automaticky při zřízení daňové infoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxovat od datové schránky. Datové schránky slouží zejména jako elektronická náhrada doporučených listovních zásilek adresovaných orgánům veřejné moxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xejstříku, soudním exekutorům, notářům, insolvenčním správcům, advokátům a daňovým poradcům - ostatní mají možnost si je bezplatně zřídit. Naproti txxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxmážděné ve spisu správce daně a na jeho osobním daňovém účtu, a to v přehledném členění podle jednotlivých druhů daní, dále je zde k dispozici přehled písxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxlo zřízení daňové informační schránky pouze právem daňového subjektu, přičemž ale bylo podmínkou, že měl k dispozici uznávaný elektronický podpis, kxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do daňové informační schránky je tudíž nově umožněno nejen prostřednictvím uznávaného elektronického pxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxacení DPH v rámci EU lze nově použít možnost přihlášení také pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránkyx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
přiznání k dani z nemovitostí
-
přiznání k DPH
-
výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
-
přiznání k silniční dani
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxa zákona č. 586/1992 Sb.
-
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
-
hlášení k záloze na odvod z loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxové spoření
-
následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
-
formuláře centrálního registru smluv důchodového spoření/pojištxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech
-
žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady (jejich územní pracoviště). Přijetí podání učiněného prostřednictvím datové zpráxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxikací technického zařízení, na které bylo podání přijato, včetně časového údaje o přijetí. Technické parametry datových zpráv jsou zveřejněny na: wwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxého programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích nebude tato datová zpráva dále zpracováváxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů.
Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxfikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdpis, který jej jednoznačně identifikoval. Správce daně zřídil k 1.4.2014 z moci úřední daňovou informační schránku daňovým subjektům, které mají zpxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým podpisem, ale i ověřenou identitou jako u datových schránek. Žádost o zřízení (nebo zrušení) daňové informační schránky musx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxňové správy. Finanční úřad poté rozhodne o zřízení daňové informační schránky, a to do 15 dnů od obdržení žádosti. Žádost nemusí mít formu datové zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe pouze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Do daňové informační schránky mají právx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní schránky daňového subjektu činit podání pouze jménem tohoto daňového subjektu. Do daňové informační schránky je oprávněn přistupovat daňový subjxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxjící se rozsahu zmocnění, které uplatní daňový subjekt před správcem daně, u něhož je daňová schránka zřízena. Oprávněná osoba přistupuje do daňové scxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxjich ochranu před zneužitím. Správce daně nezkoumá, zda se do daňové informační schránky přihlásila konkrétní fyzická osoba oprávněná disponovat přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxo, že došlo k zneužití přístupových údajů. Při takovém zjištění je daňový subjekt tuto skutečnost povinen správci daně ohlásit.
HLAVA VI
ŘÍZExx x xxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxvci daně, kterým daňový subjekt naplňuje zásadu dispoziční, tzn., že dává podnět k zahájení daňového řízení nebo řízení tímto podáním zahajuje (podánxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxáním odvolání zahajuje odvolací řízení apod.). Podání lze rozdělit do dvou základních skupin, tj. podání v užším slova smyslu, kterými nebo na základě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdloužení lhůty, žádost o vyslovení neúčinnosti doručení apod.). Daňový subjekt ve vztahu k správci daně činí rovněž i jiné úkony - např. platbu daně. Taxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxet správce daně, který není místně příslušný, platbu neprodleně postoupí příslušnému správci daně a uvědomí o tom podatele (§ 75).
Podání se posuzuxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxrávného označení podání. Je-li podání označeno jako žádost o zrušení platebního výměru, svým obsahem se zpravidla bude jednat o odvolání. Nicméně v něxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xřezkoumání rozhodnutí; v takovém případě nemůže správce daně sám určit obsah podání a musí podatele vyzvat k odstranění nejasností. Uvedený postup vyxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xozhodné pro správu daní.
Z každého podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Zákon však již nestanoví a nekonkretizuje jednotxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxto trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podle ust. § 77 občanského zákoníku jméno fyzické osoby (v terminologii občanského zákonxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxt své jméno v právním styku stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu; ten, kdo v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následkx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxm úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu. Člověk může xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxnymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího (§ 79 občanského zákoníku). Jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Z podání musí být patrno, kdo je činí, to znamená nejen jméno, příjmení, bydliště a případné další osobní údaje podatele, ale také skutečnost, zda činí pxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxvní formy a nesmí být klamavý. Název může obsahovat jméno člověka (tj. fyzické osoby), k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. Je-li člověk živ, lze uxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxého potomka, a pokud není on, souhlas předka. Chrání se tak osobnostní práva té fyzické osoby, jejíž jméno bylo užito v názvu právnické osoby. Požadavek xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xakkoliv spojována s právnickou osobou, s níž nemá nic společného. Název právnické osoby může také obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné právnixxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právnické osoby nelze v názvu použít bez jejího souhlasu. Je tak připuštěna dílčí výjimka z jinak obecně platného zákazu nezaměnitelnosti názvu (úpraxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxli mezi určitými právnickými osobami vztah úzké propojenosti, typicky je-li jedna z nich (matka) jediným členem nebo členem s majoritní majetkovou účxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xovolit, aby jejich názvy vykazovaly určitou míru podobnosti (nikoliv ovšem totožnosti). Názvy ovšem nesmí být zaměnitelné; každý musí být s to je vzájxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě jako zbývající část názvu; je vnímán nižším stupněm pozornosti.
Pokud údaje identifikující podatele nebudou v podání obsaženy, musí správce danx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh stanoví zákon. Např. v § 112 odst. 1 jsou stanoveny povinné náležitosti odvolání, § 118 odst. 3 stanoví obsahové náležitosti návrhu na povolení obnoxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnikovat, tedy i činit podání rovněž prostřednictvím datové schránky. Datové schránky slouží zejména jako elektronická náhrada doporučených listovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxačního systému datových schránek je Česká pošta. Podrobné informace o datové schránce jsou zveřejněny na stránce: www.datoveschranky.info. Datovox xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxce z daňového řízení shromážděné ve spisu správce daně a na jeho osobním daňovém účtu, a to v přehledném členění podle jednotlivých druhů daní, dále je zdx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxky. Zřizovatelem a provozovatelem daňových informačních schránek je Generální finanční ředitelství (viz též komentář k § 42 a § 69).
Komunikace pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxňového řádu. Ministerstvo financí v Pokynu D-349 stanovilo jednotný formát a strukturu datové zprávy pro podání zasílaná (doručovaná) datovou schráxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxvém portálu v sekci "Dokumentace". Pro vytvoření požadovaného XML souboru, ve stanoveném formátu a struktuře, lze využít elektronické formuláře v apxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxznačnou výhodou vytváření a ukládání XML souboru pomocí aplikace EPO je provedení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru. Po kliknutx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxlené podání samostatný elektronický formulář, použije se pro vytvoření "XML" souboru formulář "Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xožnost "Uložení k odeslání do Datové schránky". Podání odesílané prostřednictvím datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxdpis nebo vnitrní předpis požaduje společný úkon více oprávněných osob.
Technické zařízení správce daně je určeno pro příjem elektronických podáxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
-
přiznání k silniční dani
-
souhrnné hlášení VIES
-
daň z příjmů fyzických osob
-
daň z příjmů práxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
-
hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her
-
přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her
-
registrační formuláře
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstru smluv důchodového spoření/pojištění
-
podání obecné písemnosti
-
vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
-
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Datové zprávy na technických nosičích dat přijímají podatelny jednotlivých orgánů Finanční správx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxání učiněného prostřednictvím datové zprávy na společné technické zařízení správců daně se potvrzuje tímto technickým zařízením rovněž prostřednixxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmetry datových zpráv jsou zveřejněny na adrese: www. daneelektronicky.cz. Datové zprávy lze opatřit přílohami o celkové velikosti 4 MB. Při zjištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrmacích nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. V případě známého odesílatele bude na tuto skutečnost upozorněn. Dotazy týkající se provozu elexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxených příjmech fyzických osob podle ust. § 38v zákona o daních z příjmů (viz zákon č. 267/2014 Sb., kterým se od 1.1.2015 mění zákon č. 586/1992 Sb., o danxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxmně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. V případě, že není oznámení kompletní, posuzuje se taková vada jako vada podání podle § 74 daňového řádu. Nxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní; toto oznámení však nemá povahu daňovéhx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxvací povinnost. Správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, je Specializovaný finanční úřad (§ 4 cit. zákoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxt pouze online prostřednictvím aplikace EPO - elektronické podání pro daňovou správu (aplikace EPO je přístupná na stránkách Daňového portálu www.daxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxtové schránky - viz § 71 daňového řádu. Podle § 14 cit. zákona správce daně může české finanční instituci uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy týkající se plnění prověřovací a zjišťovací povinnosti, e) oznamovací povinnost. Citované ustanovení
de facto
rozšiřuje okruh povinností nepenxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, povinnost zjišťovací, povinnost uchovávat doklady nebo povinnost oznamovací [za její porušení by však bylo možné uložit pokutu za nesplnění povinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1.1.2015): "Řízení nebo jixx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx řízení a jiných postupů při správě daní, které byly zahájeny před 1.1.2015.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 11.10.2007, č. j. 5 Afs 155/2006-90:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo zahájeno řízení. Mělo-li předložené daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí vady spočívající v tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xubjektu v roce 2002 výzvu dle § 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k podání daňového přiznání, aniž by dostál své zákonné povinnosxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx neodstranil, řádně ukončil. Takovou výzvu nelze považovat za úkon, který by mohl mít účinky předvídané v § 47 odst. 2 uvedeného zákona."
Rozsudek NSx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxhodující jeho obsah, a nikoliv to, jak je označen. Tato zásada však platí jen tehdy, je-li úkon účastníka určitý a srozumitelný nebo má-li potřebné nálexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxy vady podání odstranil. Posouzení procesního úkonu podle jeho obsahu však neumožňuje, aby správce daně určitému a srozumitelnému úkonu přikládal jixx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx4, sp. zn. IV. ÚS 575/03:
"Podle zákona o půdě byl nárok na restituci řádně uplatněn, byla-li podána výzva u pozemkového úřadu. Nebyly v něm stanoveny žáxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx která musela být písemná a z hlediska obsahu musel v ní být uveden způsob převzetí věci státem. Protože se touto výzvou zahajovalo správní řízení, platí xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo ústně do protokolu. Co se podáním sleduje, pak bylo nutné ve smyslu § 19 odst. 2 správního řádu posuzovat podle obsahu a nikoliv podle označení. Z obsahx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxžaduje vydání jím označených pozemků, a protože nemůže doložit původní vlastnictví před přechodem majetku na stát, žádá, aby pozemkový úřad rozhodl o xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí majetku, je proto extrémně formalistický, a jako takový je v rozporu s čl. 1, čl. 90 Ústavy a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svoxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm k obchodní firmě, jenž je uveden za nebo před kmenem obchodní firmy. Tento dodatek má stejnou povahu jako dodatek odlišující osobu podnikatele nebo drxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx § 9 odst. 2 věty třetí obchodního zákoníku. Za situace, kdy obchodní firmy podnikatelů neobsahují dodatek o příslušnosti k určitému koncernu, není ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxrem podnikatelů."
Rozsudek NSS ze dne 15.5.2014, č. j. 9 Afs 24/2013-31:
"Posuzovat podání tak, jak vyžaduje § 70 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§ 74 odst. 1 daňového řádu). Vada dle § 74 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, která brání projednání podání, může spočívat též v nesrozumitelxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxem, k čemuž však zpravidla budou muset přistoupit i další okolnosti přisvědčující této nesrozumitelnosti nebo nejednoznačnosti. Podstatné je, aby vxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xřeklenout na základě mechanické aplikace § 70 odst. 2 daňového řádu."
Komentář:
Podání lze učinit několika způsoby. Kvalifikovaněx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnou uznávaným el. podpisem, nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxocí datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy, která je odeslána pomocí tzv. datové schránky, což nahrazujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrizované konverzi dokumentů. Adresa, na kterou budou moci být elektronická podání směřována, musí být ve smyslu § 56 náležitým způsobem zveřejněna. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch orgánů) vyžaduje komunikaci přes webové rozhraní, pomocí něhož je zpřístupněna příslušná aplikace umožňující činit elektronická podání Elektroxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxižší odkazy viz www. cds.mfcr.cz).
Podání lze učinit i nekvalifikovaným způsobem, což znamená, že k tomu, aby podání mohlo být způsobilé k projednáxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxpisu (tyto datové zprávy musí být učiněny ve struktuře a formátu, který správce daně připouští a který patřičným způsobem zveřejňuje), jakož i prostřexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxivní lhůta
pro potvrzení či opakování podání řádným způsobem tak, aby bylo prokázáno, že podaná písemnost je skutečně projevem vůle osoby označené jaxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxešlý stav. Smyslem tohoto ustanovení je zejména umožnit elektronickou komunikaci i těm podatelům, kteří nedisponují uznávaným elektronickým podpixxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxeně řečeno, automaticky generované zprávy obsahující přesnou identifikaci písemnosti došlé na technické zařízení správce daně, které si odesílatex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxtář k § 70 a § 72). Podání nelze učinit telefonicky. Výslovně se stanoví, že podání musí být podepsáno osobou, která je činí. Zákon stanoví zvláštní nálexxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxučuje jakákoli jiná forma (např. písemně, ústně do protokolu). Přihlášku k registraci, stejně jako řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzenxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxodné s tímto tiskopisem. Vzory všech tiskopisů a formulářových podání jsou ke stažení na www.cds.mfcr.cz.
Podatel může zvolit kteroukoliv z možnoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xatové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xchránky), se nově umožňuje podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jde tedy o pxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxm zařízení správce daně, což bylo možné sice i dříve, ale za kvalifikované se považovalo pouze v případě, bylo-li opatřeno uznávaným el. podpisem. Taktx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tímto způsobem přijímá. (viz též komentář k § 72).
Nesplní-li daňový subjekt nebo jeho zástupce povinnost učinit podání elektronicky, ač je k tomu pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxípadě, kdy nesplnění povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, pokutu až do výše 50 000 Kč (odst. 4 cit. ustanovení).
Poznxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxání elektronicky Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (č. j. 4040/14/7001-2xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdnem 2015 přijímat podání prostřednictvím faxového zařízení. K tomuto opatření bylo přistoupeno z úsporných důvodů, neboť daňové subjekty přestaly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu - tzv. e-tiskopisem (info ze dne 24. únoxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xUmožnil-li zákonodárce učinit podání způsobem, který umožňuje doručení po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné praxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxu orgánu, kterému je adresováno. Je-li podání daňového subjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxt za to, že elektronické podání bylo řádně učiněné, a to již okamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato."
Rozsudek KS v xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkopisu, je nutné vyhodnotit jako vadné podání dle § 21 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jehož vady měly být odstraněny postxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxí, nemůže být stěžovateli, jako účastníku řízení, tato skutečnost přičítána k tíži. Je proto nutno, jsou-li pro to dostatečné důvody, vycházet z
presuxxxx
x xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxovinnost stěžovatele písemně doplnit své elektronické podání do tří dnů se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx soudy nezabývaly elektronickým podpisem a automaticky k odvolání stěžovatelky nepřihlédly z důvodu, že se jedná o elektronické podání, které nebylo xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx09/08:
"U faxových podání, na rozdíl od podání zasílaných prostřednictvím držitelů poštovní licence, popř. jiného orgánu, který má povinnost je dorxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx je základem ústavně zaručeného práva na soudní ochranu, garantovaného čl. 36 a následujících Listiny, a proto je třeba skutkové podklady pro použití zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxavných prostředků vykládat tak, aby případné nedostatky či pochybení ze strany soudu nemohly být přičítány k tíži účastníků řízení." (Pozn.: Stěžovaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhránky vůči orgánu veřejné moci (§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxání učiněné vůči soudu prostřednictvím datové schránky nejpozději poslední den této xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. žádostí, odvolání) se uplatňují i podání, jejichž forma i náležitosti jsou kogentně stanoveny zákonem.
Mezi tato podání patří především daňová pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxy (viz též § 126). V případě, že daňový subjekt však učiní podání místo na předepsaném tiskopise jiným způsobem (běžným podáním), nelze takové podání bex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxové podání, např. daňové přiznání, ale nesprávné (např. pro jiné zdaňovací období apod.).
Formulářová podání lze podat na tiskopise vydaném MF, na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxořádání). Seznam veškerých tiskopisů včetně veškerých interaktivních formulářů [žádosti, přiznání, lze nalézt a stáhnout na webových stránkách wwxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo zřízení je rozhodným okamžikem zpřístupnění datové schránky). Tato změna navazuje na právní úpravu datových schránek v zákoně č. 300/2008 Sb., o elexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy; ne každá zřízená datová schránka musí být v konkrétním okamžiku současně zpřístupněna osobě, které byla zřízena (viz § 10 a 11 cit. zákona). Ten, kdo nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxového subjektu činit podání přímo nebo prostřednictvím svého zástupce vůči správci daně prostřednictvím datové schránky je vázána až na její zpřístuxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx zda podatel je povinen dané podání učinit (např. podat daňové přiznání), nebo zda využívá svého práva takové podání učinit (např. možnost podat dodatexxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxerýmkoliv ze způsobů podle § 71 odst. 1 písm. a) až c). Má-li tedy od 1.1.2015 daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo má zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdného daňového přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxbem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Pro povinné elektronické podávání dle § 72 odst. 4 daňového řádu tedy není možné využít dodatečného potvrzení xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a vstřícnosxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxrým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Povinné elektronické podání se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonných zástupxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpokladu, že tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k registxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxt. 3 (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedeným v § 71 odxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxko podání vadné, jehož vada spočívá v nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 daňového řádu. Ke splnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxadis/ idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces).
Při posuzování povinnosti činit podání datovou zprávou dle § 72 odst. 4 je třeba zohlednit typ datové scxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxdání související s typem datové schránky, kterou má zpřístupněnu. V případě daňového subjektu s datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoby musí činit datovou zprávou podání dle § xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí činit datovou zprávou jak podání osobní (nesouvisející s podnikáním), tak podání ve věcech podnikání. Daňový subjekt s datovou schránkou zástupxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxových schránek, povinnost činit podání datovou zprávou se bude rozšiřovat o podání související s daným typem zpřístupněných datových schránek. Povixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxěnou datovou schránku (nebude-li mít ani povinný audit), povinnost stanovená v § 72 odst. 4 se na něho nevztahuje. V případě zastupování daňových subjxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxkonem stanovené podmínky a současně podání fakticky činí. Bude-li např. splňovat podmínky daňový subjekt, přitom zástupce, který za něj podání činí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástupce, avšak podání v intencích uděleného zástupčího oprávnění učiní samotný daňový subjekt, který podmínky nenaplňuje, nevztahuje se na tento dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xle § 72 odst. 4 (nesvědčí-li jim tato povinnost již datem zpřístupnění datové schránky) ode dne, kdy jim vznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxláštního zákona vznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a trvá, dokud trvá podle zvláštního zákona povinnost mít závěrku ověřenou axxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí závěrky, která má být povinně ověřena auditorem, a trvá do dne sestavení účetní závěrky, která auditorem být ověřena nemusí.
V případech, kdy jedixxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu"x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxe tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady. Pokud se nexxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovené lhůtě správce daně vyzve osobu, která podání učinila.
Povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxsou k dispozici na daňovém portálu v sekci Elektronická podání pro finanční správu › Elektronické formuláře (tzv. "EPO podání").
Seznam podání:
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxckých nebo právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně,
-
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxtých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období od roku 2011 včetně
-
Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx3 včetně
-
Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xčetně
-
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
-
Přihláška k registraci pro právnické osoby
-
Přihláška k registraci pro plátcovy poklaxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi-pracoviste/uredni-desky.
Okruh podání, u nichž je stanovena povinnost elektronické formy, a to nejen pro případy stanovené v § 72 odst. 1 a 4 daňxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x přidané hodnoty, stanoví povinnost elektronického podání v případě vracení daně plátcům v jiných členských státech. Podle § 82 podmínkou pro vrácenx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxím. Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o přidělení oprávnění k přístuxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následuxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxa 2011. Přijetí žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického portálu. V § 92a je jak pro plátce uskutečňxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxně používané evidenci pro daňové účely musí plátci v evidenci pro účely § 92a u každého uskutečněného zdanitelného plnění podléhajícího režimu přenexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxen jen číselným kódem, základ daně a datum uskutečnění zdanitelného plnění. Výpis z této evidence jsou pak plátci povinni předložit správci daně ve lhůxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xlektronicky ve formátu .xml. Podle § 101a plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně: a) daňoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo hlášení. Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxuvislosti s povinností uloženou od 1.1.2014 plátcům činit podání (daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dáxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx § 102 souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxo hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně. Podle § 110j osoba povinná k dani je povinna činit podání v rámcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa lze činit prostřednictvím elektronického portálu, pokud tak určí správce daně.
Zákon č. 586/19xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní sazby (jedná se o daňové tvrzení ve smyslu § 72 odst. 1, z § 38j vyplývá povinnost el. podání stran vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti)x x x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxí, za něž se podává daňové přiznání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněných správcem daně. V § 39 a § 39b, které stanoví registrační poxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxkon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, stanoví v § 17 odst. 1 povinnost osobě povinné podat přihlášku k registraci elektronicky; podle § 35 je osxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx