280/2009 Sb.

Daňový řád: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxNOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Základními právními předpisy, které upravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxátní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a především zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a zákon č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxají ve vymezeném rozsahu rovněž celní úřady, je třeba zmínit rovněž zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. Podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) uvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxd obecným správcem daně podle správního řádu a vykonává správu placení peněžitých plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtux xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxtné centrálně řízené soustavy orgánů podřízené Ministerstvu financí (MF) v čele s ředitelstvím s celostátní působností. K tomuto datu zanikla organixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xGFŘ) v podstatě ve stejné podobě, zejména v podobě jediné účetní jednotky pro celou integrovanou soustavu daňové správy. Došlo k reorganizaci orgánů dxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se sídly totožnými se sídly současných samosprávných krajů a jejich územních pracovišť, a vytvoření Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) pro velxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxské republiky, v příloze vyhlášky č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracovištěx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxní správě České republiky" byl zvolen s ohledem na základní funkce orgánů daňové správy, zahrnující jak výkon správy daní, tak výkon dalších kompetenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM), které by převzalo též výběrčí funkce ve vztahu k dalším příjmům. Jakkoliv je otázka případné rxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxry celé soustavy.
Správa daní zahrnuje jednak postup správců daně, jednak realizaci práv a povinností zúčastněných osob. Správa daní bývá často smxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx spíše nahodile. Nebylo např. zřejmé, co se rozumí daňovým řízením, kdy je zahájeno a kdy končí, zda daňové řízení je zahájeno podáním přiznání a končí až xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Zejména je třeba vycházet z faktu, že správa daně je širší pojem než daňové řízení. Odehrává se v rámci řízení i mimo ně. Ne vše, co daňový řád upravuje, jx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí - viz § 78 až 90 DŘ). Lze tedy konstatovat, že uvnitř správy daní se odehrávají určitá řízení a určité postupy. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že daňovx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xozpadá jednak do roviny nalézací (stanovení daně, vyměření, doměření) a jednak do roviny platební (výběr daní, zajišťovací instituty,
exekuce
). Řízxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x rámci daňového řízení zákon upravuje jednotlivá dílčí řízení: řízení nalézací (§ 135 až 148), řízení při placení daní (§ 149 až § 232; v rámci tohoto řízexx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x x xxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrávy daní podle zákona o správě daní a poplatků bylo stanovit a vybrat daň tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy, daňový řád upřednostňuje hledisko sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxňované zásady formální pravdy v daňovém řízení se prosazuje zásada materiální pravdy. Zatímco dříve správce daně dbal především na to, aby stát nebyl kxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxeré jsou pro správné stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch, či v neprospěch daňového subjektu. Nutno však podotknout, že nadále je třeba mít nx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx že by byl správce daně
a priori
povinen vyhledávat za daňový subjekt skutečnosti, které by mohly být v jeho prospěch, na stranu druhou, pokud je však ve sxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxskál, nutno konstatovat, že
judikatura
správních soudů požadavek na správnost stanovené daně již v intencích předchozí úpravy jednoznačně upřednoxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xro dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování používá pojem "dodatečné daňové tvrzení". Účelem zavedení těchto legislaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxí, hlášení nebo vyúčtování, je-li použito pojmu "dodatečné daňové tvrzení", rozumí se tím dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečnx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro hlášení (následná hlášení). Legislativní zkratku lze použít pouze tam, kde se jedná o všechna výše uvedená podání (viz např. § 250; proti tomu srovnx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xstavního soudu ze dne 28.5.2009, sp. zn. III. ÚS 2096/07:
"Při realizaci práva státu na výběr daní je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxávních orgánů zákonný postup, jehož nedostatky nebyly soudy, které se ztotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraveny, přičemž se jednalo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx 664/04:
"Při výběru daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Jako důkazní prostředkxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xěch, které byly získány v rozporu s právními předpisy. I za situace, kdy skutečným dodavatelem byl jiný subjekt než uvedený na dokladech, je ve smyslu záxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávce daně i soudů, kterým nebyla respektována práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, došlo k porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx03, sp. zn. IV. ÚS 666/02:
"Za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze pominout, že na poli veřejného práva mohou státní orgány činit pouze to, cx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod - tedy v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xebo soudy způsobem, který nemůže vést k vydání rozhodnutí na základě objektivně zjištěného skutkového stavu, dochází k porušení principu legality a k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod.
Nález Ústavního soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08:
"Daní je obecná zátěž, která zavazuje všechny tuzemce podle jejich příjmů, maxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxvána právě za účelem shromáždění prostředků k zabezpečení veřejných statků. Podle čl. 11 odst. 5 Listiny je možno daně a poplatky ukládat jen na základx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnek 11 odst. 5 také vyjadřuje ústavní zmocnění pro Parlament k legitimnímu omezení vlastnického práva skrze jím přijatý zákon. Do autonomní sféry jednxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxata v případě daní spočívá ve shromažďování finančních prostředků na zabezpečování různých typů veřejných statků.
Legitimita
zdaňování vyplývá mjx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxno samozřejmě z něčeho platit. Tento účel zdaňování ale není jediný; daňový zásah do majetkové a právní sféry jednotlivce nabývá na ospravedlnění právx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxané verze zásady proporcionality, a bude zkoumat případné porušení zákazu extrémní disproporcionality ve spojení s kritérii, která vyplývají z ústaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxek, aby zákonodárce nemohl stanovit jako předmět zdanění zcela iracionálně zvolené jednání, konání nebo chování osob, neboť tímto svým postupem by se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvě pojí s porušením dalšího základního práva. (...) Posuzovat protiústavnost daní z hlediska tří základních funkcí daní a daňového systému, a to funkcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxl by do pole jednotlivých politik, jejichž racionalitu nelze z hlediska ústavnosti dost dobře hodnotit. Efektivitu daní Ústavní soud rovněž zpravidlx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxímu soudu přísluší jen přezkoumávat, zda daná daňová opatření nezasahují do ústavně garantovaného majetkového substrátu vlastníka, resp. zda je nelxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovat úsudek demokraticky zvoleného zákonodárce, který má ve sféře veřejných politik široké možnosti uvážení, a také za případný neúspěch zvoleného řxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxavního soudu. Ten zasáhne až tehdy, dojde-li k omezení vlastnického práva v intenzitě tzv. rdousícího efektu, anebo dojde-li k porušení principu rovnxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxího správního soudu podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 8, § 9, § 10 a § 15 zákona č. 357/1992 Sbxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx.2007, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxě z přidané hodnoty od takových skutečností odhlédnout a v řízení k nim nepřihlížet."
Rozsudek NSS ze dne 21.12.2005, č. j. 5 Afs 5/2005-85:
"Skutečxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxsti obdrží, je příjmem dle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vždy je nutno zkoumat povahu příjmu, především to, zda se nejedná o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxx)."
Rozsudek NSS ze dne 31.3.2011, č. j. 9 Afs 81/2010-180:
"Za situace, kdy byl příjemce nájemného v postavení potenciálního pronajímatele a inkaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xostatní příjem" (§ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném za posuzovaná období, dále jen "zákon o daních z příjmů") s jeho odlišným xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxěl k příslušným prostorám žádné dispoziční oprávnění, tj. nebyl v postavení potenciálního pronajímatele, není možné na takové příjmy hledět jako na pxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxjmů se všemi jeho důsledky."
Rozsudek NSS ze dne 23.8.2013, č. j. 5 Afs 83/2012-461:
"Dochází k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce dxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné výši. Musí tak přihlížet ke všem skutečnostem, které jsou pro správné stanovení daně rozhodné, a to ať jsou xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx
x xriori
povinen vyhledávat za daňový subjekt skutečnosti, které by mohly být v jeho prospěch; pokud je však ve své dispozici má, musí se jimi zabývat."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xi odvede více, než by musel. Povinnost správce daně přihlédnout ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny, tak vyplývá přímo z cíle a pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xprávné stanovení daně. Její případné uplatnění je plně na vůli daňového subjektu a nemůže vést k jakýmkoliv průtahům v rámci daňové kontroly, či dokoncx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§ 1 odst. 2 citovaného zákona). Nově vymezený cíl správy daní, možnost správce daně provádět daňovou kontrolu i ve vyměřovacím řízení a skutečnost, žx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího nalézacího řízení, a to bez ohledu na správcem daně zvolený postup."
Rozsudek NSS ze dne 29.5.2014x xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xdst. 4 zákona o daních z příjmů slevu uplatní a zda ji vůbec uplatní. Bylo tedy zcela v dispozici stěžovatele, zda slevu na dani uplatní v každém zdaňovacxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxx2012-46:
"Předložil-li žalobce při jednání na podporu svých tvrzení soudu rozsudek Soudního dvora EU, tím spíše jednalo-li se o skutkově i právně obdxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx a odůvodní, proč jej nepovažuje pro danou věc za
relevantní
a proč na případ žalobce dle jeho názoru nedopadá; pouze tak může být jeho rozhodnutí přesvěxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxumentaci žalobce odmítl jako irelevantní, aniž by odůvodnil proč, postupoval nezákonně [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]."
Rozsudek NSS ze dne 13.3.2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxě nebo prodeji staveb a bytů, ještě bez dalšího neznamená, že nesplnil podmínky pro osvobození stanovené v § 20 odst. 7 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědixxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxíku, ale primárně i skutečný obsah činnosti vykonávané stěžovatelem. K závěru o tom, zda stěžovatel účel zákona naplnil, či nikoli, je třeba xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx subjekt fakticky prováděl činnost spočívající ve výstavbě nebo prodeji staveb a bytů, v rámci níž došlo k převodu."
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxoužívá pro vymezení pojmu "daň" legislativní zkratku, jak to činil zákon o správě daní a poplatků, ale vymezuje jej obdobně. Musí se jednat o peněžité plxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxížením. Mezi daň se zahrnuje rovněž nadměrný odpočet, daňová ztráta, jiný způsob zdanění (viz např. solidární zvýšení daně dle § 16a zákona o daních z přxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxi finančními a celními úřady, přeplatek na dani je možno použít i na nedoplatek na cle, a opačně. U poplatků je třeba upozornit na to, že se jedná pouze o popxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xojem daň již není výslovně zahrnuta záloha na daň; ze samotné povahy zálohy na daň lze však dovodit, že je možno ji podřadit pod obecný pojem "jiný způsob zxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxerá jsou uložena jinými orgány státní správy než územními finančními orgány a která jsou příjmem veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jejich placexx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxlená správa, a to z toho důvodu, že vlastní řízení o vyměření (uložení) vedou věcně a místně příslušné státní orgány odlišné od územních finančních orgáxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlnění v rámci dělené správy tak pod režim daňového řádu spadají pouze v platební rovině. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitémx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxosti práce, Českou obchodní inspekcí a celou řadou dalších orgánů, odvody za odnětí zemědělské půdy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělskéxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x placení tohoto peněžitého plnění má stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt (k dělené správě dále viz xxxxxxxx x x xxxxx
xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxst. 2), penále (§ 251), pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a), pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250) a náklady řízení (§ 107 a § 182 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti, a to z důvodu nezákonného postupu nebo nesprávného úředního postupu, zavádí úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254) a dále s účinností ox xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xdpočtu náleží daňovému subjektu v případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za nesplnění povinností nepeněžité povahy (§ 247a), která v podstatě v modifikované podobě navrací sankci stanovenou dříve v § 37 ZSDP. Na příslušenstxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxt o takové příslušenství (především pokuty), které vzniklo podle daňového zákona. Nelze za příslušenství ve smyslu daňového řádu považovat a jako "dxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxího přestupek za porušení povinnosti mlčenlivosti (nejedná se o daň, ale o sankci za správní delikt, resp. přestupek).
Jako daň je od 1.1.2013 spravxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxvcem pojistného jsou orgány Finanční správy České republiky (správcem Centrálního registru smluv je Specializovaný finanční úřad). S ohledem na to, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt, že správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy. Tuto správu tedy nevykonávají jiné orgány (zejména pak orgány sociálního xxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xbecným procesním předpisem, který se použije pro správu pojistného na důchodové spoření, pokud tento zákon nestanoví zvláštní právní úpravu, je daňoxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxvá pojem "daň", je nutné při aplikaci zákona dosadit pojem "pojistné na důchodové spoření". Analogicky je potřeba postupovat u všech pojmů odvozených xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxarity daňového řádu tím, že vylučuje použití těch ustanovení daňového řádu, která upravují problematiku tvrzení daně (pojistného) ve vztahu k insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxavuje v odlišném režimu než daně.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 13.9.2007, sp. zn. I. ÚS 643/06:
"Clo je třeba považovat za veřejnoprxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxi slovy, clo je formou daně, a to daně spotřební, nepřímé. Právo státu vybrat daň pak není právem věcným, nýbrž právem obligačním personálním. Jde o právx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx zn. II. ÚS 673/2000:
"Procesní norma jakou je zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje řadu legislativních zkratek, které je však xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxavuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a částek neoprávněně použitých nebo zadržovaných rozpočtových prostředků (dále jen "daně"xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xoučástí daně (penále) nebo daňovou povinností."
Rozsudek NSS ze dne 5.3.2009, č. j. 9 Afs 60/2008-60:
"Finanční úřad není oprávněn převádět jím evxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xhradu nedoplatku nedaňového charakteru je postupem, který právní úprava neumožňuje."
Rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Spxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxe zvláštního zákona věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který nenx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx včas."
Rozsudek NSS ze dne 20.1.2006, č. j. 7 Afs 113/2004-46:
"Pokuta uložená v blokovém řízení Policií ČR, i když je její vymáhání svěřeno v § 6 odstx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xod pojem daň (§ 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), proto nemůže jejím uložením, a to ani nezákonným, vzniknout daňový přeplxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx penále není sice výslovně zahrnut pod legislativní zkratkou "daň" dle § 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nicméně tvoří její přísluxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v Praze ze dne 12.6.2014, č. j. 11 Af 17/2013-57:
"Je-li správním soudem zrušeno rozhodnutí státního orgánu o uložení pokuty, která je podle výše uvedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxval o řádné zaplacení či vymáhání pokuty, pak tato odlišnost dvou orgánů státu (toho, kdo rozhodl o uložení pokuty na straně jedné a toho, kdo sleduje fakxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxdnictvím státního orgánu nehradí úroky z prodlení v případě, kdy uloženou pokutu právě z důvodu zrušení rozhodnutí vrací. Jinými slovy - pokud stát povxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxušení rozhodnutí o uložení pokuty k závěru, že nejsou splněny podmínky pro to, aby stát uhradil úrok z řádně a včas zaplacené pokuty pouze proto, že jde o rxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxči státu neodrážející žádné "dobrodiní" státu, nýbrž plynoucí přímo ze základních strukturálních principů DPH, na nichž je tato daň postavena. Je to nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxž daň na výstupu. Pracuje-li konstrukce DPH s relativně krátkými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.8.2015.
Komentář:
V definici daňové povinnosti je reflektována reálná podoba hmotněprávní úpravy, kdy ne všechny daňové zákony vymezují přxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxy věci nemůže být skutečností zakládající daňovou povinnost (tím je existence vlastnictví k této nemovité věci).
Samotný pojem daňová povinnost zxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxičemž nejfrekventovanější z těchto povinností je právě daňová povinnost tvořená souborem povinností spočívajících v právech a povinnostech daňovéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxi veřejnému rozpočtu. Jinak řečeno, jde o právo a povinnost zjistit základ daně, daň, nárok nebo ztrátu a provést úhradu. S daňovou povinností souvisí i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x přidané hodnoty atd.), nebo jsou nezbytné pro efektivní správu daní (povinnost registrace, zajištění atd.).
Je třeba rozlišovat daň a daňovou povxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxcifickým druhem určité právní povinnosti, která má svůj základ v hmotněprávním předpise (daňová povinnost vzniká např. okamžikem převodu, prodeje, xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxě vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající. Naopak daň je pouzx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xovodit v kontextu ustanovení zákona o daních z příjmů v souvislosti s vymezeným předmětem daně a povinností podat daňové přiznání (§ 38g); daňové přizxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xsvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsox xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, rovněž uvede částku slevy na dani podle § xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xpravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízenx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx daňové zvýhodnění.
Naopak např. zákon o spotřebních daních výslovně stanoví vznik daňové povinnosti, a to v § 8 a § 9; daňová povinnost vzniká výrobxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Při dovozu vybraných výrobků vxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxdléhají-li vybrané výrobky clu, má se pro účely tohoto zákona za to, že celní dluh vznikl, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vznik, které stanovx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xaplatit okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty nebo znehodnocení, b) u vybraných výrobků osvobozených od daně okamžikem jejich použití pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xtráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, nejpozději však do jednoho měsíce po zjištění ztráty nebo znehodnocení, s výjimkou nepředvídatelné ztráxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xři skladování, e) dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci uvedenými v § 4 odst. 1 písm. f) nebo dnem zjištění, že plátce vybrané výxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxy vybraných výrobků v tomto režimu (§ 28), g) dnem přijetí vybraných výrobků, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě a které xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxem ukončení dopravy na daňovém území České republiky, pokud tyto výrobky byly přijaty plátcem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) v jiném členském státě a jsox xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez zvláštního povolení podle § 13 odxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxlány právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, na daňové území České republiky (§ 33), nexx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného oxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxlendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 1x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxých v České republice nebo používaných poplatníkem daně z příjmů právnických osob, s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, zaniká daňová povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxch daní je stanovena tzv. solidární daňová povinnost. Tak je tomu např. v § 13 zákona o dani z nemovitých věcí: Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. Solidární daňová povinnost je upravena rovněž x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxt daňovou povinnost společně a nerozdílně, nezvolí společného zmocněnce, je poplatník, který první podal daňové přiznání nebo dodatečné daňové přizxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnnosti; daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě a) odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo nabyto vlastnické právo k nemxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení, e) zrušení vyvlastnění, nebo f) zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla z titulu téhož vozidla (§ 4 odst. 3 zákona o dani silniční). Podle § 4 zákona o spotřebních daních, v případě uvedení vybraných výrobků do volného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdesílatele nebo výrobce, jemuž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (§ 9 odstx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběhu uvedeny. V případě, že uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu podílela. V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně, konkr. osoby, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit přx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvněný, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto dovozu podílela.
Od společné (solidární) daňové pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxovených případech daň za daňový subjekt (např. § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), není v rovném postavení s daňovým subjektexx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxx xxxx
x x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tzn. přechod práv a povinností daňového subjektu pro případ úmrtí.
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.4.2011, č. j. 5 Afs xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxěrné části dědictví, popřípadě určité hodnoty ze zůstavitelem zanechaného majetku. Do té doby je možno osobu ucházející se o dědictví považovat jen za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Teprve tehdy lze tomuto právnímu nástupci daň platebním výměrem vyměřit (§ 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) a poté vymáhat (§ xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxkona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a ustanovit pro řízení (podání daňového přiznání) zmocněnce. Správce daně si však nemůže učinit v rámci § xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxit."
Rozsudek NSS ze dne 25.9.2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34:
"Nárok na odpočet vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnoxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xoho, že v tomto zdaňovacím období vznikl nárok na odpočet daně (příp. vícero nároků na odpočet daně), vznikl plátci nárok na nadměrný odpočet. Nadměrnýx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xbdobí v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně. Je tedy zřejmé, že v rovině hmotného subjektivního veřejného práva vzniká nárok na nadměrný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx1992 Sb., o daních z příjmů v § 35a odst. 6
expressis verbis
stanoví následky nedodržení podmínek stanovených pro poskytování slevy, tímto následkex xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xu je přiznána sleva na dani, vzniká mu ve smyslu § 35a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ze zákona daňová povinnost sui generis; uplatní se pxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmínky dle § 35a odst. 2 písm. a) ve smyslu § 35a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se nejedná o sankci, ale o daňovou povinnost; nelze proto axxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxtanovení je deklarován xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx zvláštní zákon neobsahuje vlastní právní úpravu pro správu daní, která je odlišná od právní úpravy obsažené v daňovém řádu. Je tak jednoznačně stanovexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx", ale veškeré právní normy upravující problematiku peněžitých plnění vymezených v § 2 daňového řádu (např. trestní zákoník stanoví v § 152a: "Při spxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé v rámci správy daní vykazují natolik výrazná specifika, že je pro ně velmi obtížné hledat obecné základy v textu platného správního řádu (zákon č. 500xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlivých daňových řízení v závislosti na jednotlivých zdaňovacích obdobích a jednotlivých druzích daní, které je nutno zohlednit např. při vedení spisxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), vede k odlišnému pojetí účastenství, které vychází i z typicky dvoustranného charakteru daňové povinnosti - tj. vztahu mezi daňovým subjektem, jehxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vystupuje nejen jako orgán veřejné moci, ale zároveň i jako věřitel (eventuálně dlužník). Ostatní subjekty (třetí osoby), které se správy daní zúčastxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řádu (viz např. ručitel, srovn. k § 171, 172). Klíčová je i existence břemene tvrzení a důkazního břemene, které stíhá daňový subjekt. Nutno je také podxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xomu typicky ve správním řízení (např. vydání povolení ke stavbě apod.). Definici správního řízení podle správního řádu zjednodušeně vzato odpovídá xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí, která rovněž končí pravomocným rozhodnutím. Úprava daňového řízení se subsidiárním používáním správního řádu byla uplatňována od roku 1962, kdy xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxrava však samozřejmě odpovídala době, ve které byla aplikována. Správní právo sice nepochybně a zdánlivě obecně představuje část právního řádu, kterx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxdy, pojmy a instituty, které v zásadě platí pro veškerou veřejnou správu. Avšak správní řád upravuje proces, který je prostředkem aplikace hmotněpráxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přičemž tyto vztahy se dají nikoli v nepodstatných rysech odlišovat od vztahů finančně-právních, tj. specifických vztahů daňově-právních mezi spráxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xýkladových problémů, zejm. vyskytne-li se otázka, která není v daňovém řádu upravena, je namístě postupovat
per analogiam
iuris (analogie práva), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základní zásady činnosti správních orgánů ve veřejné správě. Nelze však na druhou stranu ani říci, že pro správce daně při výkonu veřejné správy správnx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxm řádu a automaticky tento institut užívá (viz např. doručování veřejnou vyhláškou, informační povinnost správce daně dle § 56 atd.).
Daňový řád xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxdu přednost. Neplatí však absolutně a nelze jej ani vnímat izolovaně. Daňový zákon je přitom nutno chápat v širším slova smyslu, a to jako každý zákon nexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxranu obsahuje i určitá hmotněprávní ustanovení definující pojmy v jiných hmotněprávních předpisech užité. Lze zde podpůrně použít i soukromoprávní xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě daňové
exekuce
je obecným předpisem k daňovému řádu občanský soudní řád (§ 177).
Přehled nejdůležitějších daňových (a souvisejících) zxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxkterých zákonů
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ("energetické daně")
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxkonné opatření Senátu ze dne 9.10.2013, č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 549xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
zákon č. 456/2011 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xaní a o změně dalších souvisejících zákonů
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 256/2000 Sb., zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v hotovosti a o změně zákona o správě daní
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob
Poznámka.
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 xxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xe mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
4.
Zákon č. 322/1993 Sb., kterým se mění a doplňujx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
x xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx94 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
6.
Část desátá zákona č. 72/19xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy (zákon o vlastnictví bytů).
7.
Čl. IV zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných sprxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
9.
Část xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxlňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
11.
Část šestá zákona č. 151/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx7/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
13.
Část pátá zákona č. 227/1997 Sb., o nadacíxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxm se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
15.
Část třetí zákona č. 95xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxké republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších přxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxtá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Pxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxch zákonů.
21.
Část třetí zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
22.
Část šestnáxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
24.
Část třináctá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení někxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxy.
26.
Část šestá zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx republiky.
28.
Část šestá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx.
Část osmá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x37/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
33.
Část dvacátá třetí zákona č. 296/2007 Sb., ktexxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xeho přijetím.
34.
Zákon č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx10 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využíváxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx09 Sb., daňový řád, a další související zákony.
40.
Část třetí zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
42.
Část osmá zákona č. 4xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxkona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxh změnách daňových a pojistných zákonů.
45.
Část třetí zákona č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xx5/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
47.
Část osmá zákona č. 396/2012 Sb., ktexxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.
49.
Část druhá zákona č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcí a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
51.
Část jedenáctá zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejícíxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xbce a na okresní úřady.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.2001, sp. zn. III. ÚS 190/01:
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxny z pohledu požadavku určitosti a předvídatelnosti procesní pravidel musí být procesním zákonem výslovně upraveno."
Usnesení rozšířeného senáxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu nemůže pozitivně právní úprava - a zejména § 99 daňového řádu - nic zvrátit. Obecnými právními zásadami, které se proto uplatní, budou obecné právní zxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxáno též pod č. 30/1998 Sb.), definičním hlediskem pro vymezení obecného právního principu je obecné přesvědčení o potřebě jej dodržovat a dále jeho zacxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxího řádu, podle něhož v jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních, tedy nikoli jednoduchých a zároveň nikoliv složitýcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Pro všechny základní zásady je společné to, že mají přímou závaznost. Jsou důležitými interpretačními pxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxšení vydaného rozhodnutí, má-li taková vada za následek jeho nezákonnost. Zásady vyjadřují určitá pravidla, která se uplatňují v kterémkoliv stadiu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daňovém řízení. Zásady mají právní závaznost, pokud další speciální ustanovení neobsahují výjimku, resp. nespecifikují použití zásady v určitých zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxávě daní a úřední osoby povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly, je tento imperativ modifikován v § 53, kterx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxše uvedené zásady. Porušení některé ze zásad se může dopustit jak správce daně, tak daňový subjekt. Za situace, kdy tak učiní správce daně, se bude zpravxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxně správce daně. Nerespektuje-li např. zásadu spolupráce daňový subjekt, který správci daně neposkytne dostatečnou součinnost (nejčastěji nereagxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpř. tím, že mu bude stanovena daň podle pomůcek, případně mu bude uložena sankce.
Daňový řád nestanoví "pouze" zásady platící pro daňové řízení, jax xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxové řízení. Na rozdíl od základních zásad ve správním řádu, které jsou uchopeny jako zásady činnosti správních orgánů (vymezují rovněž určitá pravidlx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, ale vztahují se i na činnost osob zúčastněných na správě daní (tj. daňový subjekt a třetí osoby).
Výčet jednotlivých zásad uvedených v § 5 až 9 daňovéxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxímo z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Oproti zákonu o správě daní a poplatků došlo k rozšíření o zásady, které bylo nutné dosud pouze nepřímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho očekávání). Výčet jednotlivých zásad v podstatě koresponduje se zásadami stanovenými pro činnost správních orgánů ve správním řádu (§ 2 až 8 správxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxdy smírného odstranění sporů - § 5 správního řádu; byť určitý znak této zásady lze spatřovat např. v institutu upraveném v § 124). Na druhou stranu však zaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxho pořádku (čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Netýká se pouze zákonů, ale i jiných právních předpisů, např. mezinárodních sxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxských společenství, resp. Evropské unie. Jedná se zejména o nařízení, ale samozřejmě také některá ustanovení primárního práva a rozhodnutí mohou obsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxancí, resp. GFŘ. Tyto pokyny jsou vydávány za účelem objasnění a sladění výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. Pokyny mají povahu interního norxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx není orgán, který je vydává, zákonem zmocněn. Pokud však takový pokyn upravuje určitý závazný postup a zavádí určitou správní praxi, je správce daně poxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxži daňového subjektu, a to zejm. tím, že by stanovila postupy, které nemají oporu v zákoně, resp. některá zákonná ustanovení jsou interpretována způsoxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce (č. j. 101/13-121002-506729 ve znění dodatků č. 1: č. j. 55366/13/7001-21002-012287, a 2: č. j. 38461/14xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxvního uvážení zakotvuje daňový řád shodně se správním řádem. Tato zásada nebyla v ZSDP výslovně vyjádřena, nicméně nemohlo být pochyb o tom, že v praxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxosti státních pretenzí. Správce daně ve smyslu této zásady uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí ze strany státní moci bylo historicky vzato první podmínkou při úvahách o formování právního státu, dokonce i pouze v jeho formální podobě. Toto ustaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv zúčastněných osob zahrnuje zásadu hospodárnosti ve vztahu k osobám zúčastněným na spxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují naplnit cíl správy daně. Správce daně může zasahxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnností správce daně postupovat v souladu s principem proporcionality a minimalizovat zásahy tak, aby se konkrétní procesní postup nestal vůči jednotxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xplatní správní uvážení, tzn. v případech, kde zákon umožňuje správci daně rozhodnout v určitých mezích podle vlastního uvážení. V textu zákona je tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní však není neomezený, správní úřady musejí především dbát na to, aby aplikací správního uvážení neporušovaly zásadu rovnosti před zákonem, případnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxi jeho vydání a z hlediska případného zneužití správního uvážení rozhodujícím orgánem.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 3.6.2009, sp. xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xelá orientace fungování státu a státní moci. Protože účelem fungování státu a státní moci je bezpochyby v prvé řadě zajištění respektu k právům a svobodxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxz výkonu libovůle orgány veřejné moci. I dnes se princip právního státu váže na formální charakteristiky, které právní pravidla v daném právním systémx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xodnotách práva, které sice neurčují obsah právních předpisů, mají však právu zajistit samotnou existenci a dále akceptaci a aplikovatelnost: mezi tyxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxí o etice legalismu, pro kterou jsou příznačné pravidelnost, předvídatelnost, jistota, trvalost a jednota. Podle názoru Ústavního soudu mezi základxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx práva jakožto důležitý atribut právního státu podstatným způsobem souvisí s principem právní jistoty a je nezbytným předpokladem obecné důvěry občaxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxbjektivních nároků a nebude mu v jejich uplatnění bránit. (...) Podle Fullera má každý člověk právo vědět, co je v daném státu platným právem. Od manažerxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxlášena jednotlivým právním subjektům. Tento charakter práva je možno dát do souvislosti s jedním ze základních principů práva, jímž je zásada veřejnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxat). Pravidlo neznalost právního předpisu neomlouvá předpokládá, že se daný právní předpis stal platným a účinným. Předpokladem platnosti a účinnosxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxl vyhlášen, u mezinárodní smlouvy ústavodárce tuto povinnost nestanoví, neboť zatímco u zákonů je publikace podmínkou jejich platnosti, u mezinárodxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xrostředí. Stejný režim je třeba uplatňovat i ve vztahu ke všem právním aktům pozměňujícím obsah mezinárodní smlouvy."
Nález Ústavního soudu ze dne xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxx992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní zásady daňového řízení uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona patří povinnosx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxhována práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2009, sxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxjektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v souvislosti se stanovením daňové povinnosti stěžovatele dxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž se jednalo o závažné porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu spravedlivého procesu."
Nález Ústavního soudu ze dne 18.4xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo důkazní prostředky, jimiž lze doložit skutečnosti rozhodné pro určení daňové povinnosti, a tedy i daňové náklady, mohou sloužit prakticky jakékolix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxdech, je ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb. nezbytné umožnit daňovému subjektu prokázat skutečné výdaje jinými prostředky. Opačným postupem správce dxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxnečném důsledku by mohlo dojít i k zásahu do práva chráněného čl. 11 Listiny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 22.7.2009, sp. znx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxinaci neurčitého právního pojmu a správního uvážení; neurčitý právní pojem, zde představovaný "důvody nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování dxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadě. Zákonodárce tím vytváří prostor veřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situace je neurčitému právnímu pojmu podřaditelná či nikoli, pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxvených mezích - takový následek určit, jmenovitě zda žádosti daňového dlužníka vyhovět a daň či její příslušenství prominout. Právě dodržení těchto mxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxotného i procesního (‚daňového') práva a s vyloučením případné svévole. Právo na řádný proces je proto tím veřejným subjektivním procesním právem, jex xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxez Ústavního soudu ze dne 5.12.2002, sp. zn. IV. ÚS 267/02:
"Výkon státní správy je v rozporu s principy právního státu tehdy, jestliže výkon státní mocx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxy právního státu, za který se Česká republika prohlašuje v čl. 1 Ústavy ČR."
Nález Ústavního soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. II. ÚS 703/06:
"Daňové říxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxdné a ochranou autonomní sféry jednotlivce na straně druhé. Tento ústavněprávní rozměr má ostatně svůj odraz přímo v normách jednoduchého práva, a to v x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xráv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Je přesto povinností správce daně při uplatňování jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxal vůči jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii jednotlivce."
Nález Ústavního soudu ze dne 9.3.2004, sp. xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxné, nesmí však postupovat libovolně a z jeho rozhodnutí musí být patrno, že tak činí ve veřejném zájmu."
Nález Ústavního soudu ze dne 19.11.1996, sp. xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxna nevtělil, avšak v případě, kdy proti sobě stojí v rámci jednoho a téhož zákona dvě pravidla chování, z nichž jedno výslovně váže restituci na podmínku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxch souběžné aplikace, využít obecně uznávaná interpretační pravidla."
Nález Ústavního soudu ze dne 15.12.2003, sp. zn. IV. ÚS 666/02:
"Za situacxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx maximy xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod - tedy v případě pochybností postupovat mírněji (
in dubio mxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce.
Princip právní jisxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xtabilitu státního rozpočtu. (...) V této souvislosti Ústavní soud neodhlíží od skutečnosti, že to byl stát, který zákonem zaručil garance patnáctilexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jak však bylo shora uvedeno, považuje Ústavní soud současně za legitimní, pokud zákonodárce přistoupí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxosy nastavená původním zněním zákona č. 180/2005 Sb., která byla vyjádřena patnáctiletou návratností investice a pevně danou výší výnosů. (...) Ústaxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxslitelné situace, které napadená ustanovení v individuálním případě mohou vyvolat. Předmětem posouzení tedy nyní nemohou být ani specifické případx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xoud své posouzení upřesnit v budoucnu (srov. např. Pl. ÚS 9/07, bod 54). Zjevně nelze vyloučit, že v individuálních případech dolehne některé z napadenxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxtiústavně. Zde bude nutno hodnotit jak dodržení garancí ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. v jejich dlouhodobém (patnáctiletém) trvání, tak oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx.2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13:
"Pro stanovení daňové povinnosti se bez dalšího uplatní požadavky vyplývající ze zásady právního státu podle čl. 1 odst. 1 xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xákaz retroaktivity (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10, bod 172). Zdůraznění nezbytnosti, aby zákonné vymezení daně nebo poplatku bylo určité a jedxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx natolik obecný, že je jím možno odůvodnit v podstatě jakoukoliv daň nebo poplatek. Právě z tohoto důvodu, že jejich náležitosti nelze vyvodit, nýbrž poxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxtčený poplatník nemohl s jistotou zjistit, zda a v jakém rozsahu mu vznikla daňová nebo poplatková povinnost. (...) Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxstavení k 1. lednu zdaňovacího období, přichází vždy o celou základní slevu na dani, zatímco ti, kteří se v tomto postavení ocitnou kdykoliv později, třxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbírají také starobní důchod.
Důsledkem uvedené právní úpravy je významný rozdíl v postavení obou těchto skupin poplatníků, protože ti, v jejichž příxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxslé činnosti to znamená, že se jím s ohledem na daňovou sazbu nezdaní roční příjem odpovídající hrubé mzdě ve výši 123 582 Kč, resp. tzv. superhrubé mzdě vx xxxx xxx xxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxzlišení založeno, je přitom ryze formální a zákon navíc vytváří procesní možnosti, jak si mohou jednotlivé osoby zachovat i nadále obě výhody. V případx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmto osobám je totiž nadále zachována možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby uplatnění tohoto nároku mělo dodatečně jakýkoliv vliv na upxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxčnosti zjevně neumožňují pojmenovat žádný rozumný důvod, pro který má mít v příslušném zdaňovacím období jedna z takto vymezených skupin poplatníků pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxoto důvodu lze spatřovat jeho nesoulad se zásadou neakcesorické rovnosti, jež vyplývá z čl. 1 Listiny základních práv a svobod. (...) Úvaha, podle níž mxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právě funkce ochranná, zajišťující lidem hmotné zabezpečení pro případ stáří, kdy si již tito nemohou sami zajistit prostředky pro své živobytí. Jde pxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxální částky sloužící pro zajišťování životních potřeb, u níž by účinek zdanění byl podle názoru zákonodárce nepřiměřeně tíživý. Sleduje-li proto ustxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xegitimní zájem, který může opodstatňovat vzniklou nerovnost. K tomu, aby toto opatření mohlo obstát, by ale muselo být zároveň přiměřené, což je závěrx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxmu, aby jejich vyplácení mohlo srovnatelným způsobem jako sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně naplňovat výše uvedený účel. Toto ustanovexx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx-43:
"Vymezení prostoru pro správní uvážení nemůže být zmocněním k libovůli, nýbrž toliko relativně abstraktním definováním podmínek rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx obyčejného zákona jeví jako neomezené či absolutní - tedy má své meze. I u něj proto správní soud zkoumá nejen to, zda je správní orgán nezneužil, ale i to, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xni tak, že je neomezené pouze na úrovni obyčejného zákona, neboť nelze od sebe uměle odtrhovat jednoduché právo od práva ústavního."
Rozsudek NSS ze xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxkrétně stanoví jak, nelze dospět k jinému závěru, než že tak může učinit pouze zákonem přípustným způsobem. Správce daně není oprávněn na základě své úvxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx."
Rozsudek NSS ze dne 15.9.2005, č. j. 5 Afs 223/2004-88:
"Správce daně musí dbát i zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů, posxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxou k cíli, tj. stanovení a vybrání daně. Zásadu zákonnosti a posledně uvedenou zásadu hospodárnosti a účelnosti nelze pojímat odděleně, ale pouze v nedxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xprávnému a úplnému stanovení daňové povinnosti, nikoliv zajistit si platbu daně z téže částky dvakrát. Princip zákazu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxípadě, kdy se jedná o dvojí zdanění jednoho a téhož příjmu u jednoho a téhož daňového subjektu."
Rozsudek NSS ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 53/2009-63x
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxané hodnoty, lze jej však na druhou stranu nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou interxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dani z přidané hodnoty, které je (bylo) neslučitelné s právem Společenství, nelze dospět k jinému závěru, než že pochybil (vznik přeplatku na dani zavixxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xrávního předpisu vůbec nemají (především nebyly publikovány předepsanou formou ve Sbírce zákonů), a jednak proto, že ministerstvo financí nebylo k jxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní daňových zákonů jako interní normativní akty a pro správce daně představují pokyn nadřízeného orgánu. Ve vztazích služební nadřízenosti a podřízexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx, č. j. 5 Afs 33/2004-62:
"Pokyn D-190 nemá povahu obecně závazného právního předpisu. Pokyny řady D Ministerstvo financí vydává za účelem sjednocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxže usuzovat, jaký byl úmysl či náhled zákonodárce na danou problematiku."
Rozsudek NSS ze dne 28.7.2005, č. j. 5 Afs 151/2004-73:
"Veřejný zájem na xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxst stíhá. Zákonné vymezení rozsahu a obsahu podmínek pro stanovení daní je možno definovat jen zákonem, přitom je třeba zachovat požadavek přesnosti pxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na základě zákona, což se děje v rámci legislativního procesu, na základě zákonem stanoveného postupu. xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx zdaněno a odňato z majetkové sféry jednotlivce, bylo stanoveno jakýmkoli jiným způsobem, nadto nikoli v rámci moci zákonodárné, ale v rámci moci výkonxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě dochází k porušení ústavního principu dělby moci. (...) Pokud zákonodárce v zákoně nestanoví výslovně, co dani podléhá, resp. co je od daně osvobozenxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx základu daně uznat či vyloučit pomocí jiných nástrojů, a to zde konkrétně prostřednictvím mocí výkonnou stanovených účetních postupů (např. použití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxúčtuje, tedy vejde do hospodářského výsledku, neznamená, že se jedná vždy také o příjem podléhající zdanění. Pro to, aby příjem (výnos) podléhal zdaněxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvuje pravidla zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Odlišné cíle daňového systému a účetního výkaznictví vyžadují, aby jednotlivá pravidla nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxem, který je předmětem daně dle příslušného daňového zákona a který z materiálního a ekonomického hlediska za příjem považovat lze, není a nemůže být záxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxjem nečiní. Vycházeje z této premisy je otázka způsobu účtování nepodstatná. (...) Podle § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, předmětex xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomocí legislativní techniky nestanoví, že za příjem, který má být předmětem dxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xj. pouhým účetním vytvořením hospodářského výsledku, určit ke zdanění "příjem", který jím podle zákona o daních z příjmů svou povahou není, a dokonce xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxtní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení o stížnosti na postup plátce daně (§ 237 zákona č. 280/2009 Sb., dxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxch případech je za stávající právní úpravy proveditelný jen prostřednictvím institutu prominutí daně dle § 260 v návaznosti na § 259 zákona č. 280/200x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx EU, tím spíše jednalo-li se o skutkově i právně obdobnou věc s věcí právě projednávanou, bylo povinností soudu se s názorem v tomto rozsudku uvedeným argxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxdopadá; pouze tak může být jeho rozhodnutí přesvědčivé a pouze tak může legitimizovat rozhodnutí samotné v tom, že správný výklad práva je právě ten výkxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. 1 písm. d) s. ř. s.]."
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2013, č. j. 2 Aps 3/2012-33:
"Správce daně, který využije oprávnění dokončit daňovou kontrolu po změxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásadu hospodárnosti (§ 7 odst. 2 citovaného zákona), tj. postupovat tak, aby mu nevznikaly zbytečné náklady, a v souladu se zásadou přiměřenosti (§ 5 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xdst. 2 citovaného zákona). O nezákonný zásah vůči daňovému subjektu by mohlo jít v případě, pokud by správce daně tyto zásady nerespektoval a postupovxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxsti na prováděných úkonech."
Usnesení NSS ze dne 18.12.2013, č. j. 1 Afs 6/2013-46
, kterým NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ve věcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003, o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů ve Společenství a o změně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xovolenek v příslušném období dani darovací?"
Žalobce v kasační stížnosti namítl nezákonnost platebního výměru, kterým mu byla vyměřena darovací daxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/ES ze dne xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxenství. V posuzované věci správní orgány aplikovaly český zákon o dani darovací a vyměřily daň z bezúplatně nabytých emisních povolenek ve výši 20 473 1xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxobce se vztahuje pětileté období počínající dnem 1.1.2008, ve kterém členské státy byly povinny přidělit alespoň 90% povolenek zdarma. Výkladem článxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxpojené věci C-566/11, C- 567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 a C-640/11). Španělský soud se konkrétně dotazoval, zda článek 10 nebrání uplatnění txxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xteré byly v příslušném období přiděleny zdarma. Kvůli tomuto řízení před Soudním dvorem Nejvyšší správní soud přerušil své řízení, neboť měl za to, že vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudu rozsudkem ze dne 17.10.2013, ve kterém konstatoval, že "[č]lánek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxlu, že nebrání uplatnění takových vnitrostátních právních předpisů, jako jsou právní předpisy dotčené ve věcech v původních řízeních, jejichž účelex x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolenek jako dodatečných výrobních nákladů do cen nabídek k prodeji na velkoobchodním trhu s elektřinou".
Relevantní
závěry citovaného rozsudku xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx této směrnice, podle něhož členské státy během dotčeného období přidělí alespoň 95% emisních povolenek zdarma, brání tento článek výběru poplatků za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxjí právo členských států přijmout opatření, která mohou ovlivnit hospodářské důsledky použití emisních povolenek; 2 9. Členské státy tudíž mohou v záxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxí způsob, jakým se hodnota emisních povolenek, které byly výrobcům přiděleny zdarma, přenese na spotřebitele; 30. Přijetí takových opatření však nesxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že pojem "bezplatnost" stanovený v článku 10 směrnice 2003/87 brání nejen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xoud měl přetrvávající pochybnosti o tom, zda česká právní úprava stanovující daň darovací z bezúplatně nabytých emisních povolenek nepředstavuje poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxem uvedeného řízení před Soudním dvorem, totiž česká
legislativa
zavádí platbu, která souvisí se samotným přidělením emisní povolenky, nikoliv až s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxEU rozhodl o této otázce dne 26.2.2015, přitom konstatoval, že čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, ze dne 13. října 2003 o vytvořexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx že brání uplatnění takové daně darovací, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, pokud tato daň nerespektuje 10% horní hranici pro přidělení emisnícx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxž brání nejen přímému stanovení ceny, ale také případnému následnému výběru poplatků za přidělení. Současně konstatoval, že tuto otázku musí posoudix x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxnici.
Rozsudek NSS ze dne 2.12.2014, č. j. 6 Ads 80/2013-41:
"Důsledky derogačního nálezu Ústavního soudu v řízení o kontrole norem, podle něhož usxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxed orgány veřejné moci bez ohledu na to, v jaké procesní fázi se nacházejí, řízení o kasační stížnosti nevyjímaje."
Rozsudek Vrchního soudu v Praze zx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxtěl, ale do zákona nevtělil. Při aplikaci ustanovení nejasných, rozporných a mezerovitých je soud zajisté povinen užít obecně uznávaná interpretačnx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 16.10.2013, č. j. 10 Af 616/2012-43:
"Za situace, kdy je právní norma jednoznačná a pro jiný výklad není prostor, je rozšiřující výklad zákonného ustaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx č. xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxích porušení podmínek poskytnutí
dotace
, závažnost jednotlivých pochybení příjemce
dotace
ve vztahu k čerpané částce prostředků státního rozpočtxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx
xxxx xxxpána bezchybně, a tuto bezchybnou část zhodnotit v rámci proporcionality výše odvodu."
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21.2.2013, Žaxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykládán v tom smyslu, že neorganizované a nesoustavné sportovní aktivity, jejichž cílem není účast ve sportovních soutěžích, lze považovat za provoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxště, který nabízí návštěvníkům nejen zařízení umožňující provozování sportovních aktivit, ale i jiné druhy zábavy či odpočinku, může představovat pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxudním dvorem Evropské unie v tomto rozsudku a s ohledem na konkrétní okolnosti věci v původním řízení tomu tak v daném případě je." (Předběžnou otázku poxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx.2014, ACO Industries (C-80/13:
"Článek 56 SFEU brání takové právní úpravě, jaká je dotčena v původních řízeních, podle níž jsou společnosti se sídlxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x prvním státě vyvíjejí svou činnost prostřednictvím pobočky, povinny srážet zálohu na daň z příjmů uvedených pracovníků a odvádět ji do rozpočtu prvníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxběžnou otázku položil Soudnímu dvoru EU Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17.1.2013, č. j. 1 Afs 38/2012-53.).
Rozsudek Soudního dvora Evropsxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ukládán formou nekonečné smyčky do takového nahrávacího zařízení, jako je pevný disk - umístěného fyzickou osobou na jejím rodinném domě za účelem ochxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxě osobních či domácích činností ve smyslu uvedeného ustanovení." (Předběžnou otázku položil Soudnímu dvoru EU Nejvyšší správní soud usnesením ze dne xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti. Daňový subjekt, jakož i třetí osoby, mají rovnocenná práva a povinnosti, pokud se nachxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxovány nebo naopak, co se týče možnosti uplatňování procesních práv. V rovném postavení se však nenacházejí tyto osoby ve vztahu ke správci daně. Správcx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxého subjektu. Zásada procesní rovnosti však neznamená, jak se někdy mylně daňové subjekty domnívají, rovnost v hmotněprávním smyslu, tedy rovnost v hxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xprávě daní) je vzájemná součinnost. Tato zásada má odraz zejména v dokazování. Akcentována je možnost osob zúčastněných na správě daní efektivně hájix xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt. Na stranu druhou, pokud daňový subjekt dobrovolně na uplatnění svých práv rezignuje, se správcem daně nespolupracuje, je nekontaktní, nepřebírá vxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxze za účelem ztížení řízení (správy daní), v podstatě svých procesních práv zneužívá, nemůže se poté dovolávat zkrácení na právu spolupracovat, tj. doxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxze chápat jako právo na autoritativní výklad. Tato zásada je v jednotlivých ustanoveních konkretizována [např. v § 74 odst. 2, § 88 odst. 6, § 96 odst. 4, § xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxsobem, aby nebyly poškozeny v důsledku neznalosti svých procesních práv, tzn. že správní orgán musí poučit dotčené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch je obsažen v rezoluci Výboru ministrů RE (77) 31.
Zásada vstřícnosti a slušnosti odpovídá tzv. klientskému přístupu. Tato zásada v ZSDP nebyla sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxce daně. Povinnost vyvarovat se nezdvořilostí však přitom zavazuje obě strany, tedy i osoby zúčastněné na správě daně. V případě nerespektování pravixxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxoba, lze proti ní podat stížnost podle § 261.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 29.1.2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/2006:
"Z principu rovnosti se xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxejně jako u dlužníka zaplacením daně - nelze shledat žádný důvod, který by byl způsobilý odůvodnit nerovnost v přístupu k daňovému dlužníku a ručiteli txxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxitek daňovým ručitelem proti rozhodnutí o daňové povinnosti v relaci k jeho osobě je věcně dosti omezen). Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že napadené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxplývá požadavek obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo jedny před drxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpektován není, neboť zákonodárce bez v ústavní rovině akceptovatelných důvodů výrazně znevýhodnil subjekty v postavení daňového ručitele."
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příjmů, zcela odvíjí od poměru příjmů a výdajů zjištěných u hlavního daňového subjektu, má spolupracující osoba stejná procesní práva a povinnosti jaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxcem daně při správném stanovení a vybrání daně svědčí daňovému subjektu v řízení kdykoli (§ 2 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxpressis xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxazu v § 16 odst. 4 citovaného zákona."
Rozsudek NSS ze dne 22.10.2009, č. j. 5 Afs 58/2009-61:
"Nejvyšší správní soud, s přihlédnutím ke všem okolnosxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxkovýto přístup nelze dle názoru zdejšího soudu akceptovat, a to již z toho důvodu, že základním předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxíků řízení."
Rozsudek NSS ze dne 19.12.2007, č. j. 5 Afs 176/2006-75:
"Odvolací orgán je vázán jen odvolacími důvody a může změnit rozhodnutí prvosxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxzení, jakož i právo doplňovat své odvolání až do vydání rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 11.10.2007, č. j. 5 Afs 155/2006-90:
"Zákon o správě daní poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxzení vyměřovací. Mělo-li tedy žalobcem předložené daňové přiznání vady, bylo namístě postupovat dle ustanovení § 43, neboť podal-li žalobce přiznánx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x přiměřené lhůtě, a to tím spíše, jednalo-li se o vadu zjevnou, nikoli až s odstupem téměř tří let."
Rozsudek NSS ze dne 14.10.2010, č. j. 5 As 1/2010-76x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxího řádu). Do poučovací povinnosti však již nepatří návod, co by účastník řízení měl nebo mohl činit, aby dosáhl žádaného výsledku."
Rozsudek NSS ze xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xamostatně výdělečně činné a daňovou povinnost osoby samostatně výdělečně činné s daňovou povinností právnické osoby. Každá zákonná úprava vede k rozxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých osob majících příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci), stejně jako odlišně stanoví podmínky zdanění osob právnických. Daňové rozlišování x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxíly mezi podnikáním fyzické a právnické osoby, a proto se odlišný daňový režim spojený se způsobem výběru daně nepříčí principu daňové rovnosti."
Rxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí založeného podle § 829 a násl. občanského zákoníku, bez dalšího vyšel ze skutkových zjištění, k nimž dříve dospěl jiný finanční úřad při daňové kontroxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe daně v průběhu daňové kontroly pojal, právo vyjádřit se k těmto pochybnostem, vyvracet je a předkládat správci daně důkazní prostředky, které daňový xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správě daní a poplatků, a zatížil tak daňové řízení podstatnou vadou, jež mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé."
Usnesení rozšířxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ke dni 31.12.2007, a došlo-li následně k pochybnostem o správném stanovení základu daně, byl každý z manželů poxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Zásada rychlosti řízení vychází z čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxi správce daně, ale lze je konstatovat i tehdy, dochází-li v řízení k neodůvodněně pomalému postupu (typicky ukončení postupu k odstranění pochybnostx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxněnost a nepřiměřenost je nutno posuzovat v každém jednotlivém případě, a to individuálně, dle konkrétních skutkových okolností s přihlédnutím k povxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxávané věci a musí být zkoumána s ohledem na konkrétní okolnosti případu, složitost věci, požadavky na provádění jednotlivých důkazních prostředků, jxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxčastněných na správě daně, jakož i postup správce daně. Zásada bezprůtažnosti (rychlosti) řízení poskytuje základní ochranu před nečinností správnxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxení, ale i na postupy (§ 78 až 90), tedy řízení, která nekončí vydáním rozhodnutí (např. daňová kontrola, místní šetření). Tuto zásadu je přitom třeba brxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, neznamená, že může daňovou kontrolu provádět po celou tuto dobu. Tato zásada negarantuje
a priori
vyčerpání celé možné zákonné lhůty, zejména tam, kxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně lhůtu 30 dnů pro vrácení zapůjčených dokladů; je i zde nutno brát v potaz důvodnost, rozsah a význam zapůjčených věcí, a s ohledem na tyto skutečnostx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxžitosti řízení apod.) neučinil v zahájeném daňovém řízení v přiměřené době žádný úkon, ztěžuje pozici daňového subjektu a nevyřizuje věc bez zbytečnýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxěřené lhůtě, tedy respektování práva, aby jeho věc podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod byla projednána bez zbytečných průtahů. Přiměxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxních okolností případu, s přihlédnutím ke složitosti věci. Ministr financí vydal dne 1.9.2014 pokyn pro vyřizování podání osob zúčastněných na správx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx o stanovení lhůt při správě daní, ze dne 1.9.2014 - blíže komentář k § 38). S účinností od 1.1.2015 byl do daňového řádu doplněn § 254a, který stanoví podmxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterý správce daně vede s daňovým subjektem ve věci daňového přiznání, v němž je nárokováno vrácení daňového odpočtu. Uvedené ustanovení má správce danx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxončení postupu, pokud správce daně provádí postup k odstranění pochybností déle než 5 měsíců, musí nést následky v podobě úroku (viz blíže kom. k § 89, § 2xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxostí (např. § 57 až 59).
Pokud správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů, může se daňový subjekt domáhat např. opatření xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie znamená, že správce daně musí postupovat tak, aby nikomu, tzn. ani osobám zúčastněným na řízení, tj. daňxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xaní podklady jen na základě zákona, který těmto osobám takovou povinnost ukládá. Zásada hospodárnosti vyjadřuje i princip subsidiarity
ingerence
vxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxebné v řízení, lze-li je obstarat z úřední evidence, kterou správce daně sám vede (srovn. např. § 58 odst. 3), popř. z evidencí, do nichž má přístup. Výrazxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxě daní.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 4.7.2001, sp. zn. II. ÚS 225/01:
"Skutečnost, že správní orgán po dobu více než 9 měsíců neučinix x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxny základních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.8.2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01:
"Pokud orgán veřejné moci nerespektuje při rozhodovánx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny)."
Nález Ústavního soudu ze dne 3.8.2004, sp. zn. I. ÚS 332/04:
"Důležitým hlediskem při posuzování průtahů v řízení je xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxé hledisko je respektováno i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, neboť v jeho rozhodnutích jsou rozlišovány důvody zapříčiněné postupem sxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva) má každý právo na to, aby jeho záležitost byla projednána v přiměřené lhůtě. Kritérium xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xo konkrétně osobního vozidla, potom lhůta více než tří let, která uplynula od nařízení výkonu rozhodnutí, aniž by soud učinil jakýkoli další úkon, se nexxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxit."
Nález Ústavního soudu ze dne 13.12.1999, sp. zn. II. ÚS 246/99:
"Spojení několika odvolání v jedno odvolací řízení není sice žádným ustanovenxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxování možné pouze tehdy, jde-li o skutkově a právně zcela totožné věci, na které dopadají i stejná ustanovení procesního předpisu. Ustanovení § 50 všax xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxat o zamítnutí odvolání a o změně či zrušení napadených dodatečných platebních výměrů."
Rozsudek NSS ze dne 9.12.2004, č. j. 7 Afs 22/2003-109:
"Ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračování na pozdější dobu a jednotlivé kroky daňové kontroly musejí po sobě nxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxx
xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xři správě daní příslušný orgán může od příslušného úřadu smluvního státu rovněž informace dožadovat, pokud vyčerpal vlastní obvyklé zdroje údajů, kxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx žádat až tehdy, pokud takovou informaci nelze zjistit vnitrostátně."
Rozsudek NSS ze dne 25.9.2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34:
"Správce daně je povinex xxxx x x xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxověřování správnosti plátcem uplatněného nároku (zejména postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu), pokud jsou k jejich nasazení splnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxěřování. Navíc podle doslovného výkladu vnitrostátního práva nárok na výplatu nadměrného odpočtu vzniká až uplynutím třicetidenní lhůty, která začxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxzům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti a posléze hodnota pravdivosti (věrohodnosti). Při hodnocení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxx xxxxx xxá skutková zjištění (zda jsou pro správné stanovení daňové povinnosti upotřebitelné). Důkazy, které jsou pro rozhodnutí bezvýznamné, se dále nezabýxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxecně závazným právním předpisům. K důkazním prostředkům, které byly získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, správce daně nepřihlédnxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxovat za pravdivé a které nikoliv. Volnost úvahy se týká věrohodnosti (pravdivosti) důkazu a nutné kvantity, nikoli závažnosti či zákonnosti důkazů. Sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxrozhodné, nebo jestliže jejich prostřednictvím nepochybně nemohou být rozhodné skutečnosti vůbec prokázány. V opačném případě je správce daně povixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xelevantní
důkazy, které daňový subjekt navrhl. Správce daně nemůže předem odmítnout provedení důkazu s tím, že od něho nelze očekávat prokázání tvrzxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxincip předvídatelnosti, který patří mezi hlavní principy dobré správy, zavazuje správní orgán, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné pxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxavního principu rovnosti v právech a v důstojnosti, rovnosti před zákonem (a též zákazu diskriminace). Zásadu legitimního očekávání narušuje nejednxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně by při svém rozhodování měli vytvářet ustálenou rozhodovací praxi, jež by měla být měněna jen v odůvodněných případech, tzn. tehdy, jsou-li důvodx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxáv a povinnosti jednotlivců zejména ve vztahu k použití správního uvážení či v případech změny skutečností v dosud ustálené praxi (srovn. § 102 odst. 2 cxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxženo na zásadě formální pravdy. Zatímco cílem správy daní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx 2). Dochází tím k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce daně za zjištěný skutkový stav; namísto dosud uplatňované zásady formální pravdy v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnosti). Zásada materiální pravdy se vztahuje k určení rozsahu a způsobu, v jakém a jakým správce daně zjišťuje skutečnosti, které jsou nutné k dosažení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení konkrétního právního úkonu dopadá i na případy, kdy je nutné zkoumat skutečný obsah dané skutečnosti rozhodné pro správu daní. V praxi se bude jednax x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxhnul. Splněny musejí být obě podmínky současně: 1) Je předstírán jiný právní úkon než skutečný právní úkon a 2) toto jednání musí mít dopad na daňovou povxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní pravdy úzce souvisí se zákazem obcházení zákona a zákazem zneužití práva. Uplatňuje se přednost obsahu před formou (§ 70 odst. 2). Zásada materiální xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxazního břemene (§ 92) a je korigována požadavkem na ekonomii daňového řízení, jak je tomu v ostatních procesních předpisech. Řízení by mělo být vedeno cx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxům právního státu a mezi jeho základní hodnoty patří neoddělitelně princip právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy), jehož nepominutelným komponentem je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nález Ústavního soudu ze dne 8.6.1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94:
"Ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry obxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxaký zákon, nemá být v této své důvěře zklamán. Z tohoto pohledu nelze aplikaci práva, která
de facto
rozděluje restituenty na dvě kategorie (tj. na ty, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx3), považovat za ústavně konformní."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2009, sp. zn. III. xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xrovedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v souvislosti se stanovením daňové povinnosti stěžovatele dodržen ze sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe jednalo o závažné porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu spravedlivého procesu."
Nález Ústavního soudu ze dne 4.9.2008, sp. zxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé právo v jeho materiální podobě tak, že v
relevantní
době nemohla být použita Úmluva místo úpravy zákonné. Francouzští státní příslušníci, kteří nexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů, tedy nebyli účastni na pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění účinném do 31. prosince 2003 [s odkazem xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxsprávném výkladu novely Ústavy, účinné od 1. června 2002, bylo na správních soudech v čele s Nejvyšším správním soudem, aby chránily oprávněná očekáváxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxno výše, Ústavní soud nevylučuje ani případnou změnu kontinuálně trvající praxe správních úřadů při výkladu zákona. V daném případě však poté, co jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxovůlí, a nikoliv legitimní a principiální změnou výkladu práva. Pokud Nejvyšší správní soud změnu správní praxe zcela novým způsobem
ex post
de facto
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxí
interpretace
ze strany správních úřadů nebo soudů, za nezměněného stavu interpretovaných právních předpisů, jistě není vyloučeno. Představuje vxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx závisí na otázce, do jaké míry mohl adresát normy rozumně počítat s tím, že se výklad dané normy změní, a to i za nezměněných právních předpisů. To platí zexxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxdem na změnu právních předpisů s danou správní praxí souvisejících a na eventuální změnu relevantních společenských okolností, které mohou objektivxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxudně-správní judikatury - za nezměněného stavu právních předpisů - může nastat jen ze závažných a principiálních důvodů směřujících k dosažení určitx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxcení důkazů znamená, že správce daně není vázán žádnými formálními pravidly, jež by stanovila, jaká je důkazní síla jednotlivých důkazních prostředkxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxího myšlenkového procesu odpovídajícího požadavkům formální logiky, v jehož rámci bude důkladně posouzen každý z provedených důkazů jednotlivě a záxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxna a také plně podléhá kognici správních soudů. Ani poslední věta § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle níž provedené důkaznx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxžené důkazy svévolně ze své úvahy vyloučil a přihlížel pouze k některým, které si sám zvolí."
Rozsudek NSS ze dne 14.5.2008, č. j. 2 Afs 111/2007-75:
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlatníkem, neboť má právo je nejprve samostatně posoudit, a tedy i vyloučit ze svého rozhodování. To vše pochopitelně pouze za situace, že takovou svoji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxž by uvedl důvod takového svého postupu."
Rozsudek NSS ze dne 14.6.2007, č. j. 5 Afs 104/2006-73:
"Zásada volného hodnocení důkazů mimo jiné znamenxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxal-li soud jednomu z důkazních prostředků povahu nezvratného důkazu (přitom nehodnotil ostatní důkazní prostředky a další skutečnosti, které v daňoxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxrům vedly, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění."
Rozsudek NSS ze dne 28.04.2005, č. j. 2 Ans 1/2005-57:
"Vytvořila-xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx daní a poplatků), správní praxe spočívající v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx"
Rozsudek NSS ze dne 23.8.2007, č. j. 7 Afs 45/2007-251:
"Není v rozporu se zákonem, pokud za situace, kdy obecně závazný právní předpis výslovně nexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxosti s vnitřním předpisem vydaným Generálním ředitelem Generálního ředitelství cel (Pracovní postup při manipulaci se vzorky zboží k zajištění jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xředpis upravuje postup, který jinak není regulován obecně závazným pravidlem chování a založil správní praxi při manipulaci se vzorky zboží, která je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxbovůlí, která je v právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) nepřípustná."
Rozsudek NSS ze dne 20.7.2007, č. j. 8 Afs 59/2005-83:
"Požadaxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxávu jednoduchém § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004. Přestože zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, úpravu odpovídající těmto zásadám nxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xrálové ze dne 31.3.2006, č. j. 31 Ca 134/2005-27:
"Jednou ze základních zásad daňového řízení vyplývající z § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě dxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxým důkazem jenom tam, kde není pochyb o tom, že služba (nebo jiné plnění) byla poskytnuta tak, jak daňový subjekt deklaroval, a že uplatněný výdaj s ní spoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxmečná aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, pokud není aplikovatelné některé konkrétní zákonné ustanovení, jxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxze v daňovém řízení směšovat. Pokud smluvní strany předstírají darovací smlouvu, ač ji ve skutečnosti nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, kterx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x. 5 Afs 61/2008-80:
"Pokud ze všech okolností uzavření kupní smlouvy na dodání zboží vyplývá, že jejím jediným účelem a zároveň i výsledkem je - i přes foxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xákona), přitom takové jednání postrádá jakýkoli ekonomický smysl, nelze toto jednání kvalifikovat jinak než zneužití objektivního daňového práva a xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxyslu § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může jít jen tehdy, pokud účastníci předstírají (simulují) určitý právní úkon, ač jex xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxjevem vůle účastníků právního vztahu je proto pro použití tohoto ustanovení určující. Povinností daňových orgánů je uvést nejen zjištěný, formálně pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxazů, o které svá zjištění opírají. Ustanovení § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nemůže dopadat na případy, kdy projev a vůle xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx 1 Afs 107/2004-48:
"Založí-li osoby, mezi nimiž existují úzké příbuzenské vazby, spolek za tím účelem, aby prostřednictvím darů věnovaných tomuto sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxového daru od základu daně podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není zneužitím práva. O zastřený právní úkon ve smyslu § 2 odst. 7 xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxít právní úkony jiné, ale svými úkony práva zneužil."
Rozsudek NSS ze dne 20.5.2005, č. j. 5 Afs 29/2003-85:
"Zpochybnil-li správce daně předloženxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxmeno ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c) téhož zákona na správci daně."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvisu a materiálu, ale bez dodávky prací spočívajících v komplexním stanovení krevního obrazu a jiných vyšetření, nejednalo se o poskytnutí služby, alx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxevních a jiných analýz, tedy k deklarované službě, nedošlo ani dojít nemohlo (§ 16 odst. 4 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nelze se pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxplatků)."
Rozsudek KS v Plzni ze dne 27.9.2005, č. j. 30 Ca 101/2003-50:
"Dohodnou-li se účastníci sdružení v souvislosti s jeho rozpuštěním na tomx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxě zcela v souladu s § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, posoudí-li tento právní úkon podle skutečného obsahu jako postoupení pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxl v jiném členském státě daňové přiznání, nemůže být bez dalšího určujícím důkazem o tom, že tam zboží skutečně přepraveno nebylo (§ 64 odst. 5 zákona č. 2xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xx 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty); naopak je omezeno principy fungování jednotného trhu. Stejně jako si daňový subjekt, jakožto dodavatel, nemůxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xo něm mohou být rozumně požadována, aby zajistil, že operace, kterou provádí, jej nepovede k účasti na daňovém podvodu", je i stát při prosazování svých xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxátem vynucováno pouze s respektem k základním svobodám zavedeným Smlouvou o fungování EU, jako je zejména volný pohyb zboží a služeb."
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxmi orgány členských států v oblasti přímých daní, k němuž na základě dožádání dospěl, aniž daňový subjekt informuje o postupech, kterými k tomuto výslexxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxjnosti a mlčenlivosti jsou specifické zásady pro správu daní. Jejich stanovení je nezbytným předpokladem pro motivaci k dobrovolnému plnění daňovýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnak své osobní údaje, jednak údaje o příjmech a výdajích, vlastnictví nemovitostí, o motorových vozidlech, dědictví, darech atd. Důvodem ke strohé mlxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmit správce daně se vším, co může ovlivnit výši daně. Má-li daňový subjekt na rozdíl od obviněného v trestním právu, kde důkazní břemeno nese stát, tuto pxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxředek právní ochrany daňových subjektů proti zneužití poskytnutých informací nepovolanými osobami. Povinností mlčenlivosti jsou vázány úřední osxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xako o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní. Daňový subjekt může správce dxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje rovněž využití ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xro jednání, které by mohlo způsobit někomu újmu. Povinnost mlčenlivosti úřední osoby nezaniká, jestliže se tato osoba přestane podílet na výkonu pravxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xo výše 500 000 Kč (§ 246). Průlomy do povinné mlčenlivosti jsou výjimečné a ospravedlnitelné vyšším veřejným zájmem (§ 52 až 55).
Správce daně soustaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxto zásada vyhledávací (oficiality) je konkretizována ve vyhledávací činnosti a možnostech zahájit určité postupy či řízení z moci úřední. V kontextu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxkty a zjišťoval plnění jejich povinností při správě daní, a to před zahájením řízení i v jeho průběhu. Vyhledávací činnost provádí správce daně i bez souxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které se správou daní nesouvisejí.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2005, č. j. 4 Afs 17/2004-100:
"Institut řádného soudního přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., které připouští poskytovat informace zxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí ze správního spisu správce daně soudu nutno vykládat tak, že opravným prostředkem v daňové věci je i správní žaloba."
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ ČÁxx x xxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxntář:
Správce daně je správním orgánem, vykonavatelem veřejné moci. Je vymezen v podstatě shodně, jako je vymezen správní orgán ve správním řádu (§ x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, i další subjekty v případech, že zákon stanoví procesní postup při správě peněžitých plnění nebo jejich placení podle zákona upravujícího správu danxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxičních pohledávek. Podle daňového řádu se postupuje např. rovněž při správě placení peněžitého trestu uloženého v trestním řízení (§ 343 odst. 3 tresxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného na důchodové spoření. Při správě pojistného na důchodové spoření, které je dle cit. zákona považováno za daň ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) daňxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Není vyloučeno, aby stejný správní úřad měl postavení správce daně a nezávisle nx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxán ve vrchnostenském postavení; výjimkou jsou případy, kdy se správce daně účastní občanského soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxivní i pasivní legitimace správce daně k podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení a k účasti na tomto řízení za předpokladu, že jde o řízexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx NSS ze dne 19.2.2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49:
"Správcem daně podle § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět obecní úřxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx NSS ze dne ze dne 21.7.2010, č. j. 1 Afs 38/2010-100:
"Bylo-li sankční rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušeno pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (ve znění zákona č. 340/2004 Sb.), a § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a popxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku natolik nesprávného rozhodnutí (postupu) správních orgánů, pro který bylo toto rozhodnutí ‚přezkumnou autoritou' zrušeno."
Usnesenx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxáhání nedoplatků na místních poplatcích za komunální odpad - orgán xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxmáhání nedoplatků na místních poplatcích za komunální odpad."
Pravomoc správce daně
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komexxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx Sb., o Celní správě České republiky). Působnost lze obecně vymezit jako právně určený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah činností, vx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxven a souhrn povinností, které jsou mu uloženy k zabezpečení výkonu svěřené věcné působnosti. V oblasti správy daní se pravomoc uskutečňuje zejména vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xesp. poskytováno určité dobrodiní státu (např. posečkání daně, prominutí úroku
etc.
).
Mezi významné evidence, které správce daně nově od roku 201x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxnen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce: a) je nespolehlivým plátcem, b) není nespolehlivým plátcem. Daňové subjexxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí si být vědomy rizika možných nepříznivých daňových dopadů (zejm. např. nepřiznání odpočtu na DPH při zapojení do obchodů se subjekty, které jsou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ze dne 21.8.2014 (viz též kom. k § 171).
Úřední osoby
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Úřední osoba je zaměstnanec sxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxdě zákona. Daňový řád na rozdíl od správního řádu neodlišuje úřední osobu a pověřenou úřední osobu (§ xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se provede úřední záznam. Úřední osoby nejsou osoby zúčastněné na řízení (vedle daňového subjektu a třetích osob). Jsou povinny se prokazovat služebnxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xvé jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správce daně je zařazena. Tyto informace mají význam pro posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo být vždy zjistitelné, která úřední osoba se na daném úkonu podílela tak, aby bylo možné pro případné vyvození odpovědnosti tuto osobu identifikovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xrčení konkrétní úřední osoby je nutné například pro uplatnění stížnosti proti chování jednotlivých úředních osob (§ 261).
Úřední osoba má ve smyslx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxstním výkonem pravomoci správce daně (např. pracovník podatelny).
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 30.3.2000, sp. zn. III. ÚS 371/99:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, podílející se na plnění úxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Daňxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxolů společnosti a státu. Zároveň sám přímou pravomoc rozhodovat o právech daňových subjektů nemá, i když se řada jeho oprávnění, svěřených mu mimotresxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xe-li s pojmem pravomoci spojena fáze druhá a třetí, potom i věcná příprava takového rozhodnutí, bez níž by nemohlo být přijato, musí pod pojem pravomoc rxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxonu nebylo. Kvalifikovaná příprava rozhodnutí, učiněného správcem daně, je svěřena daňovému kontrolorovi, jenž za ni nese nemalý díl odpovědnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxu trestního práva hmotného jakožto veřejného činitele."
Rozsudek NSS ze dne 29.6.2006, č. j. 2 xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xozhodovat o případném odvolání daňového subjektu, jedná se o porušení zásady dvojinstančnosti daňového řízení. Tím dochází k podstatnému porušení uxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxího."
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Místní příslušnost správního orgánu je obecně určoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxu působnost, a v závislosti na konkrétním kritériu pro určení této příslušnosti (místo podnikání, místo pobytu, místo, kde se nachází nemovitost, apoxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmečně stanoví daňový řád pro správu některých specifických daňových povinností místní příslušnost odchylně od tradičního principu umístění daňovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xele s ředitelstvím s celostátní působností. Došlo k reorganizaci orgánů daňové správy na regionální a lokální úrovni v podobě transformace současnýcx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxové subjekty. Jednotlivé finanční úřady vykonávají působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančníxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x x xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxavidlo pro určení místní příslušnosti soudů ve správním soudnictví. Podle cit. ustanovení je v oblasti působnosti SFÚ, jakožto správního orgánu prvnxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxu se zdržuje. Pro určení místní příslušnosti soudu je tedy rozhodné nikoli sídlo žalovaného správního orgánu, jak je tomu v ostatních případech, ale naxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího po dni, kdy nabyl účinnosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územních samosprávných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxch pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, na základě zmocnění v § 8 odst. 5 zákona o Finanční správě České republiky. Úzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxušnost u fyzických osob se řídí místem pobytu. Podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Při určení místní příslušnosti platí obecná pravidla: 1) adresa místa trxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xřevážně zdržuje.
U právnických osob se při určení místní příslušnosti vychází se sídla zapsaného ve veřejném rejstříku (viz zákon č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxi tomu, kdo se dovolává sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. Údaje o právnických oxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí formy právnických osob, nemůže institucionálně upravovat příslušné veřejné rejstříky (zejména rejstřík spolkový a nadační), protože se jedná o inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxností, které mají být o právnických osobách zapisovány, a upravuje materiální i formální publicitu veřejných rejstříků. Zásada materiální publicitx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (§§ 3 až 7 cit. zákona).
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxně prospěšných společností.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvy, je veden v elektronické podobě u příslušného rejstříkového soudu. Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xo 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy. Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápixx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxověřený. Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.
Ministerstvo finanxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxku jsou tyto osoby zapsány, zahrnující a) jméno, b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, c) sídxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xředmět činnosti, f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxenem právnické osoby, h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby, i)
status
veřejné prospěšnosti, byl-li xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxk zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět. Třetx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x x0 zákona č. 304/2013 Sb. povinnost upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost při jexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xřevodu nemovitostí. Zatímco daň dědická a daň darovací byla subsumována do zákona o daních z příjmů (§ xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtých věcí bylo upraveno v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ze dne 9. října 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí.
S účinností od 1.1.2014 se od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxého z majetku, který
1.
byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2.
zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro příxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxtu pověřeným v České republice,
2.
příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3.
jinou osobou, jíž příslušelx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxne, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e)
z nabytí vlastnického práva k věci na základě jexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxný člen družstva,
f)
ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxlepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé právo k jednotce nabývá,
1.
je nájemcem této jednotky,
2.
je členem této právnické osoby a
3.
podílela se nebo její právní předchůdce se podxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem pxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxlních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k)
na humanitární nebo charitativní účex xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.
Podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů jsou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxíbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče maxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxřící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3.
obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fonxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Kč.
V ostatních případech jsou příjmy nabyté bezúplatně zahrnovány do dílčího základu daně z příjmu podle § 10.
U právnických osob se uplatní x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Podle § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je poplatníkem této daně: a) převodce vlastnického práva k nemxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxyvatel, b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech. Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkého práva k nemovité věci.
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a)
pozemkem, sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxmí České republiky, nebo
c)
spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
Předmětem daně z nabytí nemovitých věxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovacím převodem práva. V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl.
Pxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo pozemek zatížený právem stavby. Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnickéhx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxmů poplatníka.
Zvláštní místní příslušnost je v daňovém řádu stanovena pro případ přechodu daňové povinnosti na dědice (§ 239a). Pokud je dědiců vxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje správce daně, který byl příslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti; není tedy rozhodxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxráva placení peněžitého plnění, řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil.
Podle § 21 odst. 2 místxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o dani z přidané hodnoty, se místní příslušnost správce daně u skupiny řídí místem sídla, místem podnikání nebo provozovny jejího zastupujícího členxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxobu povinnou k dani, která je plátcem podle § 6d (tj. osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xejí části, která je součástí skupiny.
Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, provádí finanční úřad v obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxhdy, nebyl-li správce daně k jeho vydání vůbec věcně příslušný, nikoli však byl-li místně nepříslušný.
Zjistí-li správce daně skutečnosti rozhodxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx pouze nezbytné úkony, vykonává dosud příslušný správce daně. Související úprava je obsažena v § 131 (rozhodnutí o registraci). Dojde-li ke změně podxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Dnem uvedeným v rozhoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxu nové rozhodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané původním správcem daně. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe daňového subjektu k jednotlivé dani, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx
x§ 18),
atrakce
(§ 19), u daňové kontroly (§ 87 odst. 1), v rámci odvolacího řízení (§ 111 odst. 5), v souvislosti s obnovou řízení (§ 119 odst. 5) a přezkumex xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xvěřenskému fondu, je svěřenský správce. Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 písmx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušným správcem daně je tedy Finanční úřad pro hlavní město Prahu; spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Úzxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xěcí určena standardně podle § 13 odst. 2 daňového řádu - místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nacxxxx xxxx xxxx x x xxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxa.cz).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 27.9.2006, č. j. 7 Afs 151/2005-90:
"Dojde-li u daňového subjektu v souvislosti se změnou jeho sídla ke zxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xze v případě zahájeného odvolacího řízení beze zbytku aplikovat postup podle § 33 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění účinném do 30.4.2004, a zda v oxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí vydal. Jestliže tak krajský soud neučinil, je správnost jeho závěru, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Praze ze dne 30.11.2005, č. j. 9 Ca 40/2003-117:
"Pověření jiného než místně příslušného finančního úřadu provedením některých úkonů v rámci správy xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho řízení; je tedy v zásadě vyloučeno, aby takové pověření bylo vydáno ústní formou."
Usnesení NSS ze dne 11.9.2013, č. j. Nad 44/2013-40:
"Specialxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx č. 465/2011 Sb.]. Označila-li žalobkyně právě Specializovaný finanční úřad jako žalovaného, jenž se měl dopustit zásahu do jejích práv (srov. § 7 odstx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxením, které místní příslušnost krajských soudů stanoví odchylně od obecného ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s.
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx to z hlediska správy daní vhodné, a jednak upravuje překážku zahájeného a probíhajícího řízení (překážka
litispendence
) v téže věci. Zahájení řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxvení řízení.
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Obecně platí, že správní orgány mohou vykonávat svou působnost jen v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxd své působnosti, pokud zákon takový postup nepřipouští. Nově zde zákon umožňuje, aby správce daně mohl provádět úkony ve vztahu k jemu místně příslušnxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje. K tomuto účelu může provést potřebný úkon i mimo obvod své územní působnosti. Této možnosti bude správce daně využívat především ve velkých městecx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxušného správce daně postupem podle § 17, vždy přitom bude záležet na vhodnosti využití toho kterého postupu, a to s ohledem na respektování základních zxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. celý postup. Dané ustanovení tak dopadá i na postupy, jako je místní šetření, vyhledávací činnost nebo daňová kontrola.
Místní šetření, a to i bez dxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx015.
Komentář:
V případě změny místní příslušnosti je třeba učinit nezbytné úkony k tomu, aby nedošlo při správě daní k nežádoucím negativním dopadxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx právnické osoby rovněž na základě informací z veřejného rejstříku. Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou podle zákona č. 304/2013 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě), do sbírky listin xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Z veřejného rexxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uložena v § 80 zákona č. 304/2013 Sb. povinnost upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutexxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxit příslušnou část spisu a vyrozumět o tom daňový subjekt. Správu daní, a to nikoli již pouze nezbytné úkony, vykonává dosud příslušný správce daně. Souxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti daňového subjektu, nebo z moci úřední stanoví rozhodnutím datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dni vydá nově příslušný správce daně daňovému subjektu nové rozhodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané původním správcxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxiální pravidla místní příslušnosti se pak uplatní u daňové kontroly podle § 87 odst. 1; dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnostix xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávce daně, který ji dosud prováděl a je s předmětnou věcí nejlépe seznámen. Výjimka se vztahuje pouze na dokončení daňové kontroly. Pokud však na základx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxou kontrolu vždy musí provádět správce daně místně příslušný. Bude proto v prvé řadě na rozhodnutí původně místně příslušného správce daně, zda zahájexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxslušný, nesouhlasí s tím, aby daňovou kontrolu dokončoval správce daně dříve příslušný. V takovém případě bude namístě přiměřeně použít pravidlo obsxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2013, č. j. 2 Aps 3/2012-33:
"Oprávnění správce daně dokončit daňovou kontrole poté, co došlo ke změně místnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxového řádu. Využití tohoto postupu je na úvaze správce daně, který daňovou kontrolu prováděl. Důvody, které správce daně povedou k takovému postupu, bxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxlušnosti podle § 87 odst. 1
in fine
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, bude, ve vztahu k daňovému subjektu, povinen plně respektovat zásadu hospodxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxaného zákona) bude muset volit jen takové prostředky, které daňový subjekt nejméně zatíží a ještě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxě tyto zásady nerespektoval a postupoval by vůči daňovému subjektu šikanózně či svévolně, například pokud by daňový subjekt nepřiměřeně zatěžoval bexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe pravomoc k provedení (dokončení) daňové kontroly se samotnou změnou místní příslušnosti v průběhu daňové kontroly, ale teprve s postoupením přísluxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 daňového řádu okamžikem, kdy je o tomto postoupení správcem daně vyrozuměn. Totéž dle názoru Nejvyššího správního soudu obdobně platí také o těchxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxě místní příslušnosti správce daně a původně místně příslušný správce daně postoupí provedení daňové kontroly nově místně příslušnému správci daně, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Pouze daňové řízení vedené příslušným správcem daně odpovídá zásadě zákonnosti (§ 5). Existují však i výjimky, kxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti. Institut dožádání umožňuje správci daně požádat jiného správce daně o provedení úkonu, popř. vícero souvisejících úkonů (tj. postupu) či provexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxk u správce daně stejného stupně, tak i stupně nižšího. Pro využívání tohoto institutu budou dány důvody zejména při naplnění zásad efektivity, hospodxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxádaný správce daně nemá povinnost upřednostnit vyřízení dožádaní před svou agendou. Nicméně pokud dožádání podle své povahy vyžaduje reakci v určité xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxx xxxdeno, lze dožadovat nejen jednotlivé úkony, ale i dílčí řízení a jiné postupy, tedy např. provedení celé daňové kontroly. V tomto případě je však nutno mxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxt podpisem zprávy o kontrole, resp. doručením zprávy. Není však již oprávněn k vydání platebního výměru. Dožádat k provedení úkonů lze vždy pouze věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx správci daně místně příslušnému. Tohoto institutu nelze používat svévolně (např. tímto způsobem řešit nedostatek v personálním vybavení) a správce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxt jen s obtížemi, pouze s vynaložením neúčelných nákladů, nebo jej nemohl provést vůbec. Dožádání o provedení úkonu nelze zaměňovat s doručováním písexxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xprávce daně dožádal jiného správce daně o doručení písemností.
Správce daně může požádat o provedení úkonů v daňovém řízení (postupu) i zahraničníxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9/EHS, ze dne 15.2.2011). Cílem této spolupráce je získat informace vztahujících se ke správě daní, pokud vlastní zdroje informací již byly vyčerpány xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxonu svých pravomocí, ale pouze za součinnosti s daňovým orgánem jiného státu. Směrnice se vztahuje v zásadě na veškeré daně, s výjimkou daně s přidané hoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxspěvků na sociální pojištění, poplatků za vydání osvědčení a plateb smluvní povahy. Na daň z přidané hodnoty se vztahuje např. nařízení Rady č. 904/201x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, nařízení Rady č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenstvx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnice č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, resp. nařízení Rady č. 38xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xnformací v rámci směrnice mohou nově využívat orgány územních samosprávných celků pro oblast místních poplatků. Implementace směrnice byla do českéxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx3, č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů; uvedený zákon představuje obecný procesní předpix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijímá ve formě výměny informací na žádost, automatické výměny informací, výměny informací z vlastního podnětu, doručování písemností, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxo zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní. Při provádění mezinárodní spolupráce se postxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxformuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu a působnost kontaktního orgánu; tuto informaci zašle sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxťuje komunikaci s kontaktními místy jiného státu, a vede seznam kontaktních orgánů a tento seznam zveřejňuje na svých internetových stránkách. Na zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxecký kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Finanční úřad pro Liberecký kraj, Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Fixxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrodní spolupráci podle § 9 (výměna informací na žádost) a § 14 (výměna informací z vlastního podnětu) zákona o mezinárodní spolupráci ve vztahu k vybrxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtnímu orgánu; uvědomí ústřední kontaktní orgán o žádosti odeslané přímo kontaktnímu místu jiného státu nebo o žádosti obdržené přímo od kontaktního mxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávce daně určený kontaktním místem. Správce daně může žádat o mezinárodní spolupráci pouze prostřednictvím kontaktního místa, kterému předá zpracxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxi mezi příslušnými státy v trestních věcech, mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo zdaňování příjmu úrokového charxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování, obecně známé jako Foreign Account xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxících v zahraničí. Dohoda je reciproční a otevírá novou kapitolu v oblasti automatické výměny informací. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvořxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvé ráje. Jak Dohoda FATCA, tak dohody, které budou uzavřeny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatnxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxci orgánů Finanční správy České republiky, obsahuje pouze nezbytná ustanovení a v mnoha případech se odkazuje na zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní sxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxž kom. k § 58)
Již dne 25. ledna 1988 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokoxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxě dne 26. října 2012. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxních smluv č. 2/2014. Z pohledu právního řádu České republiky představuje tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvu ve smyslu článku 49 Ústavy České rexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe, vztahuje se Úmluva na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2015 včetně. Úmluva poskytuje správci daně možnost volby právního nástroje spoluprácxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxatná evropská právní úprava je nadřazena použití Úmluvy, pokud Úmluva neumožňuje širší spolupráci pro členské státy Evropské unie. Aktuální seznam xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxfications". Česká republika ratifikovala Úmluvu ve znění Protokolu, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech s náslxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch her; pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; daň z nemovitých věcxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny; silniční daň. Česká republika učinila při ukládání ratifikační listxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxí nezakládá automatické právo na straně dožadujícího státu informace poskytnuté na základě Úmluvy ve znění Protokolu využít jako důkaz x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxaz v trestním řízení pouze, pokud s tím justiční orgány dožádaného státu nebo jiné orgány dožádaného státu k tomu příslušné podle zákonů dožádaného stáxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxra:
Rozsudek NSS ze dne 30.1.2008, č. j. 1 Afs 50/2007-106:
"Za splnění zákonných podmínek může vůči daňovému subjektu konat úkony daňového řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxkou nezákonnost. Je však nutno pečlivě zkoumat splnění oněch zákonných podmínek."
Rozsudek NSS ze dne 26.2.2010, č. j. 5 Afs 71/2009-48:
"Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm, jehož cílem je získat informace, odstranit nejasnosti či pořídit důkazy, které správce daně nemůže získat vlastní činností v rámci výkonu svých praxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxtrolu, např. v průběhu vytýkacího či odvolacího řízení atd. Žádost správce daně o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxjícím běh prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, pokud tento úkon byl učiněn a pokud s ním byl daňový subjekt xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx finanční úřad při zajišťování výslechu důležitého svědka nevyužije možnosti postupovat podle § 29 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplaxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí o věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]."
Rozsudek MěS v Praze ze dne 30.11.2005, č. j. 9 Ca 40/2003-117:
"Pověření jiného než místně příslušného fxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxem finančního ředitelství do standardního průběhu daňového řízení; je tedy v zásadě vyloučeno, aby takové pověření bylo vydáno ústní formou."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xemohl tak činit bez dalšího toliko na základě informace obsažené v přípise Ministerstva financí, aniž by byl současně poskytnut např. originál odpověxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxěna základní podmínka pro osvobození od daně dle § 64, tj. zboží nebylo dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě" nemůže být součástí infoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxi považovat svým způsobem za právní závěr, který z poskytnutých informací britské správy činí sám nejvýše nadřízený správce daně, čímž
in concreto
nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxora EU ze dne 22.10.2013, ve věci C-276/12:
"1) Unijní právo, tak jak vyplývá zejména ze směrnice Rady 77/799/EHS3) ze dne 19.12.1977 o vzájemné pomocx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxího práva být vyslechnut, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňovému subjektu členského státu nepřiznává ani právo být informován o žádosti tohoto stxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xrávo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu, ani právo účastnit se výslechů svědků prováděných posledně uvedeným sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xoskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace."
Soudní dvůr ve svém rozhodnutí odpověděx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní se daňovým povinnostem, a že tedy byla přijata za účelem úpravy spolupráce daňových orgánů členských států s odkazem na rozsudek ze dne 27.9.2007, Twxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla. Směrnice 77/799/EHS koordinuje předávání informací mezi příslušnými orgány, přičemž členským státům stanoví určité povinnosti. Tato sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtovat postup s daňovým subjektem. Soudní dvůr dále upozornil, že pokud správní orgán zamýšlí přijmout akt proti určité osobě, který nepříznivě zasahuxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxutí. Tato povinnost přísluší správním orgánům členských států při přijímání rozhodnutí, která spadají do rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxoc příslušný orgán jiného členského státu a rozhodnutí posledně uvedeného orgánu provést výslech svědků ve snaze vyhovět této žádosti jsou však akty, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxány informace a do níž spadá žádost jedné daňové správy o informace adresovaná jiné daňové správě, od fáze kontradiktorní mezi daňovou správou a daňovýx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx vyrozumět daňový subjekt a opatřit si jeho stanovisko. Totéž platí pro odpověď dožádané daňové správy a pro šetření, které předtím tato správa provedlxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxbjekt zapojí do různých etap shromažďování informací, zejména do výslechu svědků. Ke třetí otázce uvedl Soudní dvůr, že směrnice neřeší otázku, zda má xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnek mohou být příslušná pravidla upravena pouze ve vnitrostátních právních řádech. Daňový subjekt může zpochybnit informaci, která se ho týká a která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx2014, č. j. 1 Afs 73/2011-167:
"Dožádání se realizuje procesním úkonem. Do přípisu o tomto procesním úkonu může daňový subjekt nahlížet jen za zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxudek NSS ze dne 30.1.2008, č. j. 1 Afs 50/2007-106, č. 1567/2008 Sb. NSS, věc FAIR PLAY TREND). Otázka, zda dožádat o provedení úkonů jiného správce daně, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xádosti dle směrnice Rady 77/799/EHS (dále "Směrnice"). Je-li tedy takováto žádost podána, není třeba daňový subjekt o podání žádosti informovat. Tíx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxekt samozřejmě může za zákonem stanovených podmínek nahlížet do spisu, z něhož se o podání žádosti dozví. Není ani vyloučeno, že se daňový subjekt bude sxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxti daňový subjekt sdělí. V každém případě nemá daňový subjekt právo na podání žádosti. Nemá ani právo v případě, bude-li žádost k jeho vlastní iniciativx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní dospěl, aniž informuje o postupech, kterými k tomuto výsledku došel, a o zdroji určité informace, je důkazní hodnota takové informace dle českého prxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxní nelze obecně vyloučit situaci, kdy zájem na minimalizaci průtahů a nákladů řízení bude v rozporu se zájmem na potřebě vyčkat na výsledek mezinárodníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxávané věci a výsledek tohoto posouzení srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. Rozhodne-li se správce daně ukončit řízení, aniž by obdržel informace z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxx/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v případě, že pro takové ukončení řízení svědčily závažné důvody patrné ze spisu."
Delegace
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxcně stanovené místní příslušnosti správce daně tehdy, pokud k takovému postupu shledají opodstatněný důvod. Delegací, na rozdíl od dožádání, docházx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxňovými subjekty vůbec nespojené, např. nedostatečné kapacity správců daně, a tak podstatnou měrou vůbec popřít vlastní smysl zákonem stanovené místxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnost prolomena, a správu konkrétní daně konkrétního daňového subjektu vykonával jiný správce daně než ten, koho označuje zákon. I zde musí platit, že zxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm kritériem, kterého je při delegaci třeba dbát, je, že taková změna musí sloužit řádnému a efektivnímu výběru daně a současně (a neoddělitelně) musí co xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxovat především tam, kde by jinak správa daní byla neefektivní a nehospodárná; např. v případech, kdy se skutečné sídlo daňového subjektu (právnické osxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxze vykládat pouze ve vztahu k daňovému subjektu (který požádá o změnu správce daně), ale rovněž ke správci daně; to však výlučně v souvislosti se správou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxFÚ).
SFÚ je finanční úřad s celostátní územní působností se sídlem v Praze, který je příslušným finančním úřadem pro vybrané subjekty, a to pro celý zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč; obratem se rozumí úhrn čistého obratu podle právnícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxanoveného obratu se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období dxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícíhx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxo zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen stanovxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu; obhxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost; investiční fond nebo zahraniční investiční fond, máxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxestičního fondu; penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní spoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnými hrami; člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty za podmínek uvedených v zákoně; příslušník Policie České republiky, Hasičského záchraxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxu činné služby hmotně zabezpečen jako voják z povolání; osoba, která je ve vztahu k vybraným subjektům podle písmen j) a k) v postavení plátce daně, a to poxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxný finanční úřad vykonává určitou působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjexxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož oxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xle naopak bydliště nebo sídlo žalobce (podle § 7 odst. 2 soudního řádu správního totiž platí, pokud nestanoví tento nebo zvláštní zákon jinak, že je k říxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xe u soudu domáhá ochrany).
Proti rozhodnutí o delegaci je nově s účinností od 1.1.2015 vyloučeno podání opravného prostředku, a to z důvodu, aby daňoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxa vylučující opravný prostředek byla přijata především s cílem zamezit zneužívání tzv. virtuálních sídel daňových subjektů a posílení možnosti odhaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebník, část I. položka 1, písm. e)].
Judikatura:
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 17.7.2008, č. j. 7 Axx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxím. Z odůvodnění rozhodnutí proto musí být patrné, jakými úvahami a na základě jakých podkladů správce daně shledal návrh na delegaci opodstatněným, pxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xprávce daně efektivněji stanovil a vybral daň. V odůvodnění ale tyto důvody musí být uvedeny. Nelze totiž popřít, že takové důvody existují (protože exxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v neposlední řadě i zárukou proti možné libovůli, či dokonce šikaně. Rozhodnutí správce daně vyššího stupně o delegaci místní příslušnosti ke správě dxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx07-106:
"Pověření dle § 10 odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, může být vydáno pouze na základě již existujících, reálných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtu dožádání je naplnění zásady procesní ekonomie spoluprací správců daně založenou na žádosti vzešlé z vůle (procesní strategie, rozhodnutí) místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy z perspektivy většího územního celku, přičemž spolupráce podřízených správců daně v konkrétní věci (tedy i proti vůli místně příslušného správcx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxordinovaného postupu ve zvláštních a výjimečných případech, v nichž by se provádění předmětných úkonů daňového řízení jednotlivými místně příslušnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xnapř. poskytování určitých služeb, výroba a obchod s konkrétními komoditami), subjektů s rozvětvenou územní a organizační strukturou, subjektů, u kxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x sítí), nebo subjektů, u nichž je provedení kontrolních úkonů z dalších příčin odborně a časově extrémně náročné], a jako taková by měla být jedním z pilíxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxedky než pověření; např. pověřením se místní příslušnost nemění, nepřenáší se oprávnění vydávat rozhodnutí, zakládá se jím pouze oprávnění provést jxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu. Oproti tomu
delegace
místní příslušnosti na jiného správce daně se děje formou rozhodnutí správce daně vyššího stupně nadřízeného oběma dotčeným xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xonkrétním aktem správy vydávaným v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti, a jakkoli se může jednat o výjimečné řešení, tato výjimečnost sama o sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxzhodnutí o delegaci místní příslušnosti (§ 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., naříkaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxpně (nemusí se přitom jednat o bezprostředně nadřízeného) může v zákonem stanovených případech věc, o které přísluší rozhodovat správci daně jinak věxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxkrétního daňového subjektu; věcí je přitom třeba rozumět jak jednotlivý úkon, tak dílčí postup či celé daňové řízení. Nelze atrahovat příslušnost ke sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxstí od 1.1.2015 je proti rozhodnutí o atrakci věci vyloučeno podání opravného prostředku. Důsledkem
atrakce
věci tedy je, že nadřízený správní orgán xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxrstvo financí). Nadřízený správce daně bude vydávat dvě rozhodnutí - jedno o atrakci a druhé ve věci, kterou převezme. Atrahovat na sebe rozhodovací poxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
ex offo
, resp. na základě podnětu dle § 38). Z povahy věci zřejmě tento způsob ochrany před nečinností nebude aplikovatelný v případě nečinnosti ministxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxdoval správce daně na nižším stupni, může nadřízený orgán také tehdy, jedná-li se o takovou věc, jejíž řešení bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xx
xxx x
xxxxx xúčastněné na správě daní a zastoupení
Daňový subjekt
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Osobami zúčastněnými na spráxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plátce daně, tyto definice jsou obsaženy v jednotlivých hmotněprávních předpisech. Definice plátce a poplatníka obsažená v § 6 ZSDP dopadala pouze nx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxlé činnosti, resp. xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvými nerezidenty České republiky, nebo daňovými rezidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou považováni za daňové rezidenty, nebo to o nich stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxlatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxžujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do dxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xyt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
Podle § 17 cit. zákona, poplatníkem daně z příjmů právnických osob xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kteréhx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České repuxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxle tohoto zákona je povinna odvést správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxávnická osoba, která a) vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž se pro účely tohoto ustanovení rozumí 1. úroky z úxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxhraničním investičním fondem srovnatelným s otevřeným podílovým fondem, pokud alespoň 15% hodnoty majetku v tomto investičním fondu je přímo nebo nexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo z prodeje obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 25% hodnoty majetku v podíxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xokud platební zprostředkovatel nemá informace o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy uvedené v bodě 1 na hodnotě majetku v podílxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xrodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů nejsou příjmy úrokového charakteru, b) zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky, která dále vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru. Platebním zprostředkovatelem je i administrátor investxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xst. § 39d zákona o daních z příjmů poplatníkem odvodu z úhrnu mezd je ten, kdo zúčtovává nebo vyplácí příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, zakláxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx subjekt se může nacházet v dvojjediném postavení - a to jako plátce a současně i jako poplatník (např. postavení poplatníka má ve vztahu k vlastní daňové xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxh osob - platí daň z příjmů ze závislé činnosti, popř. srážkovou daň).
Zákon o dani z přidané hodnoty za daňové subjekty označuje v § 5 osoby povinné k xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xákona upravuje tzv. skupinu; skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxstí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdle tohoto zákona plátcem dříve.
Podle § 6a osoba povinná k dani, která a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokex xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo b) od plátce nabytím obchodního závodu. Oxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní
korporace
, která byla plátcem. Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká anx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Podle § 6c osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nárxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání tohoto zboží. Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plněníx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xřepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětex xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxoží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.
Podle § 6e děxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxčňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo pokračxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. Osoba povinná k xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
(Identifikovanou osobou je pro účely daně z přidané hodnoty osoba poxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodux xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nexx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxba, a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)], b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit 1. při dovozu (§ 9 odsxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx x xxípadě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. c)], 4. v případě ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xx x7), d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu [§ 9 oxxxx x xxxxx xx x x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla, e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání [§ 9 odst. 3 písm. g)], f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, anxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xýrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osobax xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vybraným výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území Česxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxovený daňový zástupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně příjemce (§ 33 odst. 1).
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxího některé užívací vztahy k majetku České republiky. Jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, v podílovém fondu, ve fondu obhospodařovaném penzijní spoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, b) s ním příslušný hxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxi, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hlxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, b) nabyvatxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxpodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovixx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. Nezvolí-li si poplatníci, kteří jsou povinnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, jejich společným zástupcem. V § 55 zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je výslovně rovněž stanoven zánik daňové povinnosti; daňová povinnost k dxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xebo neplatnosti právního jednání, na základě kterého bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci, c) splnění rozvazovací podmínky, d) zrušení smlouxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxu, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným.
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo a) jako provozovatel vozidla je zapsán v technickém průkazu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem daně je rovněž a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-lx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtům, zejména správce dědictví a insolvenční správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt. Jedná se o tzv. osoby s obdobnými právy (srov. x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxí od 1.1.2014 mohou vznikat podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xx xxxt. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je svěřenský fond poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
-
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxkou osobu,
-
podle § 3 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxmu fondu, je svěřenský správce (k registraci svěřenských fondů viz Informaci GFŘ k registraci svěřenských fondů (č. j. 22438/14/7001-41 000010450, zx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, rovněž oznamující česká finanční instituce a neoznaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xovinností prověřuje finanční instituce, zda vede americký účet; při plnění prověřovací povinnosti je finanční instituce povinna postupovat podle pxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx). Pokud prováděcí nařízení je pro finanční instituci výhodnější než ustanovení Dohody FATCA, může být použito, avšak takovouto volbu musí finanční ixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xinanční instituce - jméno nebo název majitele, adresu místa pobytu nebo sídla majitele apod., které jsou předmětem oznamovací povinnosti podle § 11 uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xoruší: a) povinnost získat identifikační číslo, b) prověřovací povinnost, c) zjišťovací povinnost, d) povinnost uchovávat doklady týkající se plněxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí lze uložit pokutu podle § 247a daňového řádu. Mezi takové povinnosti finanční instituce patří povinnost prověřovací, povinnost zjišťovací, povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xiž podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu bez dalšího (k uvedené výměně informací viz též kom. k § 58, § 247a).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 1xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxrávou úvěrů, k níž musel vyčlenit část svých kapacit a vynaložit tak náklady v souvislosti s jejich technickým zpracováním, nelze tuto činnost považovxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů."
Rozsudek NSS ze dne 13.7.2005, č. j. 1 Afs 55/2004-94x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xaně tedy vyměřuje daň jemu, a nikoliv správci konkursní podstaty. U daňového subjektu však dochází k omezení jeho dispozičních oprávnění ve smyslu § 14 xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxtí osoba podle § 7 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správce konkursní podstaty. Jako projev omezení dispoziční volnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx které mj. i podle daňových předpisů jinak přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do podstaty. To platí jak pro výkon subjekxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se správcem konkursní podstaty jedná v daňovém řízení týkajícím se daňové povinnosti úpadce, a jemu také doručuje rozhodnutí. Důsledkem přechodu oprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaty, a nikoliv úpadce."
Rozsudek NSS ze dne 27.5.2010, č. j. 5 Afs 106/2009-112:
"Smlouva o postoupení pohledávky - práva na výplatu dividendy - nezxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xx xx7/1992 Sb., o správě daní a poplatků."
Rozsudek MěS v Praze ze dne 31.1.2006, č. j. 9 Ca 231/2003-34:
"Odpovědnost za sražení záloh na daň z příjmů fyzxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxvedení správci daně nese výhradně plátce. Pokud plátce svou daňovou povinnost nesplní a srážku neprovede vůbec nebo ji provede v nesprávné výši, je tatx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x námitce plátce, že daň zaplatili přímo jednotliví poplatníci, neboť tato skutečnost nemá žádný vliv na splnění výše uvedené daňové povinnosti náležexxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx2009 Sb., daňového řádu). Poplatník odvodu účastníkem řízení není. Platebním výměrem na odvod mu proto žádná práva ani povinnosti stanovovány nejsoux xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b odst. 1 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx. Dané ustanovení jednoznačně vymezovalo osoby povinné platit poplatek, nelze jej vykládat jako pravidlo určující pouze počet osob, za které je třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxatku oprávněn takto vzniklý nedoplatek vymáhat po předmětné osobě. (...) Za řádně vyměřený však uvedený místní poplatek nelze považovat v případě, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatník a jeho zákonní zástupci byli ve střetu zájmů. Správce poplatku byl v takovém případě povinen ustanovit nezletilé osobě jiného zástupce a doručoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi jsou osobami natolik výchovně nezpůsobilými, že byla nařízena ústavní výchova nezletilé osoby."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xebo záloha na daň z příjmů poplatníkům a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně. Mxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxkladny je explicitně upřednostněno jednání plátce daně, který je hlavním nositelem povinností při správě daní. Dojde-li k vymáhání nedoplatku evidoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx i lepší efektivnosti správy daní, např. při správě povinností plátce daně z příjmů ohledně srážkové daně a daně ze závislé činnosti. Vzhledem k předmětx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxura:
Rozsudek KS v Plzni ze dne 25.4.2007, č. j. 57 Ca 30/2004-60:
"Osvědčení o registraci plátcovy pokladny podle § 33 zákona č. 337/1992 Sb. je rozxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xféru plátce daně (povinnost vést korespondenci se správcem daně za použití přiděleného daňového identifikačního čísla, sdělování změn údajů rozhodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.8.2015.
Komentář:
Třetí osoby jsou osoby, které se mohou jakkoli podílet na řízení. Jsou to tedy, s výjimkou daňového subjektu, všechny další oxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejsou vymezeny taxativně, jak tomu bylo v zákoně o správě daní a poplatků, ale negativním výčtem. Třetí osobou je tedy kdokoli, jehož práva jsou správox xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxskytovatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlexx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xákladě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci a osoby, které 1) vedou evidenci osob nebo věcí, 2) poskytují plnění, které je předmětem daně, 3) pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi těchto orgánů, kterými jsou zdravotní pojišťovny, banky, pobočky zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstva a platební instituce, provozovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxtura:
Rozsudek NSS ze dne 30.8.2005, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; mimo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, aby je na výxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxhož jsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prostředky a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetřexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxm byla dotčena povinnost poskytnout součinnost podle § 34 téhož zákona."
Usnesení Ústavního soudu ze dne 24.4.2001, sp. zn. II. ÚS 189/01:
"Na daňxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxou být důkazním prostředkem při správě daní, povinnost na výzvu správce daně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání, pokud zvláštní zákony nxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxážit obdrženou zásilku, obsahující jedno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru, aby potvrdil nebo vyvrátil tvrzení daňového subjektu, že obxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx o sdělení údaje o přepravované zásilce, tedy o poskytnutí součinnosti třetí osobou (§ 34 téhož zákona)."
Rozsudek NSS ze dne 6.12.2005, č. j. 2 Afs 44xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a ustanovením § 23 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je prolomena ve vztahu ke správci daně při sdělení výše platxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 20.1.1998, sp. zn. 523/97:
"Sankci dle ust. § 37 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků lze udělit i za nedostatečné spxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxoto zákona lze považovat pouze splnění povinností v požadovaném rozsahu. Prodlení v součinnosti lze kvalifikovat jako neplnění povinnosti nepeněžxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících se klienta a vyjít tak v součinnost s finančními orgány je stanovena zákonem a dopadá na všechny banky ve smyslu ust. § 1 odst. 1 zákona o bankácxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxího úřadu pro daňové řízení je nutno uvádět údaje, jakými jsou úplné číslo účtu klienta, označení pobočky, jméno (obchodní) a bydliště (sídlo) klientax xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx správce daně musí v daňovém řízení dohledávat i existenci účtů samotných a jejich majitele, slouží k tomuto účelu zákonem stanovená součinnost bank a fxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxaly podmínky poskytování půjček či úvěrů, jistě není pochyb o tom, že vystupovaly v pozici třetích osob, které mají listiny potřebné v daňovém řízení a sxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xřípadech jistě peněžní ústavy nevystupovaly jako svědci, tedy jako osoby, které vypovídají o důležitých konkrétních skutečnostech, které mají vztax x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xeněžními ústavy a poskytnutí obecných informací, které se k těmto listinám vztahují, od sdělení konkrétních informací o chování daňového subjektu. Zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxěřitelné a daňový subjekt se k nim může vyjádřit v rámci seznámení se spisem, v případě výpovědi o skutečnosti, které byla vypovídající osoba svědkem, txxx xxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxti
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Zjištění totožnosti osoby zúčastněné na správě daní si může správce daně, resp. úřední osoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xrgánu celní správy nebo orgánu finanční správy, ministerstvu nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xýjimkou vojáků v činné službě a příslušníků bezpečnostních sborů, zajištění ochrany osob a majetku, zajištění dodržování veřejného pořádku v místnoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xšak rozumí kromě Policie České republiky a Celní správy ČR rovněž Hasičský záchranný sbor České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorů). Bezpečnostním sborem však není obecní (městská) policie. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí tento nebo zvláštní zákon - viz zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Procesní způsobilost
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx v jakém jí zákon umožňuje nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Nový občanský zákoník nahradil v § 15 dosud užívaný pojem "způsobilost k právům a povxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxm úkonům" byl nahrazen pojmem svéprávnost, který vyjadřuje způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práv a zavazovat se k povinnostem (xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxvným se člověk stává zletilostí, kterou nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnoutx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem; nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem, pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxmřel, má se za to, že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho tělo. Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Nxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je vnímá jako organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetexx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxhž byly zřízeny; ustanovení občanského zákoníku se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob. Hlavní typy podnikatelských práxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxezeny v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Vymezení právní osobnosti, resp. svéprávnosti právnických osob je obsaženo mimo občanskx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxých osob. Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxch a fyzických osobách; do veřejného rejstříku se zapisuje: a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy mísxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa poxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxfikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mocix xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxě, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zánikx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xen vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, prokuristy, jakož i způsob, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán
status
veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o txxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxo nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, a l) den, k němuž byl zápis proxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že se údaje zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a druxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxcké osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její volbě nebo jmenováxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm podle jiného zákona. Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání do funkxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Právnickými osobami v současné době jsou dle zákona č. 90/2012 Sb.
korporace
,
fundace
a ústavy. Právnické osoby založené na spolkovém (členskémx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxejná obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Obchodními korporacemi jsou také evropská spxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx85 a zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení). Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost (nařízení Rady č. 14xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvní společnost se řídí ustanoveními zákona o korporacích v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropsxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxdí jako na korporaci ovšem s tím, že
korporace
může mít jediného člena, připouští-li to zákon (§ 210 občanského zákoníku). V takovém případě jediný člex
xxxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxávnickými osobami, které jsou tvořeny alespoň dvěma osobami. Výjimku z tohoto pravidla stanoví zákon o obchodních korporacích pro společnost s ručexxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xkcionáře). V takovém případě se na kapitálovou společnost současně vztahují ustanovení o jednočlenné společnosti (viz § 11 až 14 zákona o korporacíchxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx být nositelem práv a povinností, které nejsou povinnostmi společníků této obchodní
korporace
. S tím souvisí i nezbytné majetkové oddělení majetku spxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základem moderní obchodní
korporace
, neboť umožňuje trvání a existenci obchodní
korporace
nehledě na majetkovou pozici jednotlivých společníků. xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xajetek obchodní
korporace
tak není bezprostředně dostupný pro věřitele společníka obchodní
korporace
.
Podle § 2 odst. 1 zákona o korporacích moxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti tudíž mohou být založeny i za jiným účelem; neznamená to však, že by tyto společnosti přestaly být podnikateli. Obchodní
korporace
, které mohou být xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxikatele, neboť ač podnikatelskou činnost neuskutečňují, jsou podnikateli již jen z důvodu svého zápisu v obchodním rejstříku. Ač tito "podnikatelé" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdní
korporace
právnickými osobami, aplikují se na ně obecná ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách (ustavení a vznik právnické osobx x x xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx a § 145; veřejná prospěšnost právnické osoby - §§ 146 až 150; orgány právnické osoby - §§ 151 až 159; jednání za právnickou osobu - §§ 161 až 167; zrušení práxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxahuje-li zákon o obchodních korporacích zvláštní právní úpravu (
lex specialis
).
Ostatní právnické osoby jsou upraveny pouze v občanském zákoníxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo zařazení právní úpravy spolku do části o korporacích, jednak z již výše uvedené skutečnosti, že spolek je sdružením osob (§ 214 občanského zákoníku). xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxictví spolku a některého jeho člena, resp. členů k určitému majetku).
Fundace
je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxvnických osob založených nikoliv na členském principu, ale na majetkovém základě. Mezi
fundace
patří nadace a nadační fond.
Ústav je právnická osxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu). Název ústavu musí obsahovat slova "zapsaný ústav", postačí však zkratka "z.ú". Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxstupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Od
korporace
se ústav liší tím, že jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungování ústavu a není nutně spojen s členstvím (takže rozhodování v něm podlxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xkonzumováno. Definiční význam pro xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi). Ústavy mohou být soukromoprávní i veřejnoprávní (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy). Veřejnoprávní ústavy mohou mít x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
Působnost orgánů právnické osoby se tradičně rozlišuje na působnost vnitřní a vnější. Vnitřní působností se rozumí interní rozhodování a řízení pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xřetími osobami, tedy projev vůle vůči třetím osobám s cílem způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, které právní předpisy s tímto projevem vxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxekt práv a právních závazků" (viz Ottův slovník naučný), a tyto úkony, nemůže činit fyzicky, jednají za ni její orgány nebo jiné osoby k tomuto oprávněnéx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxjící osoby její zástupce, a to jménem a s důsledky pro zastoupeného). Doposud platilo, že jednání orgánu právnické osoby je jejím jednáním přímým (osobxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxnické osoby je jednáním v zastoupení, a že tedy orgán právnické osoby nebo jeho člen jedná vždy jako zákonný zástupce právnické osoby. Zastoupení právnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxčitatelné (je jednáním zástupce právnické osoby) tehdy, jedná-li osoba jako zástupce právnické osoby (nikoliv jménem svým jako soukromník), neboť zx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxénem (§ 436 odst. 1 občanského zákoníku). Vzhledem k tomu musí být z každého právního jednání zjevné, jednala-li osoba, jež je činí, jako zástupce právnxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxou povahu, použije se tedy vždy, když jiný zákon nestanoví něco jiného. Veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve všech záležitostech. Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán, pokud neurčí zakladatelské právnx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Maxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xostup je dovolen pouze
in concreto
(nikoliv generelně). Je tedy dovoleno v těch případech, kdy např. společnost s ručením xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xapř. k uzavření konkrétní smlouvy. Naproti tomu je však absolutně vyloučeno, aby jednatel X udělil jednateli Y generální plnou moc k jakémukoliv jednáxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxihlédnuto pouze tehdy, pokud se jí osoba, na jejíž ochranu je tato úprava stanovena (tj. dotčená společnost s ručením omezeným), dovolá. Výše uvedené pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoby třetí osobě např. advokátovi.
U právnických osob, které se zapisují do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřícíxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxetí osoby jsou zde chráněny principem materiální publicity zápisů ve veřejném rejstříku podle § 8 až 10 zák. o veřejných rejstřících. Nemůže tak nastat xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zapsat do veřejného rejstříku. Údaj o způsobu jednání kolektivního statutárního orgánu musí být vždy v zakladatelském právním jednání obsažen a musí x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvního statutárního orgánu samostatně, nebo každý člen samostatně nebo vždy či pouze někdy dva nebo více členů dohromady; uvedené způsoby lze i kombinoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xpůsobu jednání statutárního orgánu má podle povahy věci a okolností každého konkrétního případu za následek buďto nicotnost takového právního jednáxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxím jednáním, nebo se jedná o soukromé právní jednání člena statutárního orgánu, které se týká pouze jej, a které se tudíž zastoupené právnické osoby nijxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdnáním (nebo ujednáním) se nepřihlíží. V důsledku toho jsou takové projevy vůle mimo právo a nemají právní relevanci. Jde-li např. o zdánlivé dílčí ujexxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxtností části právního jednání, jímž může být
in eventum
i neplatnost celého projevu vůle. Sankcí nicotnosti dle občanského zákoníku jsou postiženy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxx
x xx xxxotného počátku. Jejich vady spočívají v neexistenci vůle, absenci vážné vůle a v absenci předpokladů konsensu mezi smluvními stranami v důsledku absexxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x § 551 upírá zákonodárce zejména těm osobám dotčeným nicotností právního jednání, které v platnost právního jednání důvěřovaly, dobrodiní náhrady šxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanský zákoník obsahuje dvě kategorie (druhy) neplatnosti, a to neplatnost relativní (§ 586 odst. 1) a absolutní (§ 588). Tato ustanovení neobsahuxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx ustanovení, v nichž je stanovena sankce neplatnosti, postihují právní jednání absolutní neplatností v intencích § 588. Tam, kde je výslovně zakotvenx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovení vyplývá, že rozpor se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem, znamená za podmínek § 588 neplatnost absolutní. Absolutní neplatnost se bude xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxném případě nebylo stanoveno, přitom by však bylo možné dovodit, že neplatnost právního jednání je stanovena na ochranu zájmů jedné ze stran právního jxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxdným rozhodnutím nebo při jeho absenci, může však mít v závažných případech za následek neplatnost právního jednání učiněného v rozporu s dobrými mravx xx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení soukromého práva nemá samo o sobě vždy také daňové konsekvence, jinými slovy neplatnost smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku ještě neznxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx. rozsudek NSS ze dne 31.3.2011, sp. zn. 9 Afs 81/2010, v němž soud konstatoval: "Daňovou účinnost fakticky vynaloženého nákladu, jakož i zdanitelnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx992 Sb., o daních z příjmů, lze pro daňové účely považovat veškeré příjmy, které byly za užívání nebytových prostor obdrženy, pokud objektivně mohly býx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmní smlouvy na jedné straně dosáhly příjmů, jež lze pro daňové účely podřadit pod příjmy z pronájmu, a na druhé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx bezvadná, pak neplatnost smlouvy nemá na zdanitelnost dosažených příjmů a daňovou uznatelnost uplatněných nákladů žádný vliv."; obdobně Nejvyšší sxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xeplatný, neznamená to ještě
a priori
, že takový úkon je irelevantní z daňového hlediska. Daňové účinky absolutně neplatných soukromoprávních úkonů nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxé konkrétní povahy (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 3.2.2005, č. j. 2 Afs 94/2004-50, a ze dne 17.4.2008, č. j. 7 Afs 8/2007-49,). Prxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xomu například v generální klausuli v ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů), může mít i neplatný právní úkon plnohodnotné daňověprávní účinky, např. xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxednáním dohody o narovnání, a projevilo-li se v ekonomické sféře účastníků transakce způsobem předvídaným v ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů čx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx x8/2014, v němž se konstatuje: "(b)yť by správce daně dovodil neplatnost smlouvy o půjčce z důvodu porušení ustanovení obchodního zákoníku, tento soukxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh předpisů žalobce tak nemohou mít vliv na posouzení závěru o aplikovatelnosti § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, neboť ten neváže poskytnutí úroků z pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx015 rozšiřuje pravidlo právního jednání pouze jedné fyzické osoby při správě daní rovněž na právnické osoby, pro jejichž jednání je vyžadováno společxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxtronizací správy daní; problém vyvstal především při použití datových schránek, kdy správce daně byl nucen ověřovat, zda v případě, kdy právnická osoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xovažovat podání za způsobilé, a je třeba vyzývat k odstranění vad podání). Podání právnické osoby zaslané prostřednictvím její datové schránky je novx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxání více osob (uvedená úprava xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx daní tak je jednání jakéhokoli člena statutárního orgánu, bez ohledu na to, zda je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více osob; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx ohledu na výše řečené platí však zvláštní režim pro jednání před soudem, kde platí, že tvoří-li statutární orgán právnické osoby více fyzických osob, jxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxím druhem pověření je
prokura
, někdy v literatuře označována jako obchodní, resp. kupecká plná moc. V současné realitě by ji bylo možno v totožném význaxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxm úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Lze ji udělit i více osxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo alespoň dvou z nich. Byla-li
prokura
udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkuru a svůj podpis.
Prokura
je tedy vždy spjata s podnikatelskou činností, může ji udělit pouze podnikatel a ze zákona je omezena na právní jednání, k nixx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxána jako "funkční místo" ve vnitřní organizaci závodu, který podnikatel provozuje, a prokurista je vnímán jako osoba pracující v této funkci;
prokura
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxího závodu. Prokurista zastupuje podnikatele, jedná jeho jménem a na jeho účet. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat jex xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxdnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa činit jen xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Otázky v úpravě o prokuře neřešené se budou tedy posuzovat podle obecné úpravy zastoupení. Základní odlišnost prokury od smluvního zastoupení spočxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxje omezujíc prokuru na právní jednání, k nimž dochází "při provozu obchodního závodu podnikatele". Podnikatel má určitou možnost modifikovat rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvní jistoty v obchodním styku, tedy i to, že každý podnikatelský subjekt se může spolehnout na to, že prokurista nemá zapotřebí vyžadovat si pro každé jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu jeho plné moci i pochybností týkajících se toho, zda jednání prokuristy podnikatele opravdu zaváže či nikoliv. Prokurista se před správcem daxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxupit zmocněncem. Možnou kolizi mezi jednáním zastoupeného a prokuristy je nutné řešit analogicky jako u zmocněnce.
Stejně jako osoba právnická můxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxt podnikatele (pověřence), aby za něj v rozsahu pověření jednal před správcem daně; přitom se nemusí nutně jednat o činnost vyplývající z konkrétního pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx v rámci daňové kontroly či jiného postupu při správě daní. V případě takového pověření k jednání se však nejedná o zastoupení na základě plné moci. Je nutxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxení vydala. Naopak v případě plné moci se doručuje zástupci. Nesprávné doručení by mohlo mít za následek jeho neúčinnost
Souvisí:
§ 21 odst. 3: Plátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxjící jednání plátce daně,
§ 39b zákona o daních z příjmů: (1) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnixxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xe sporu, který s ní vede. Jestliže právnická osoba nemá statutární orgán oprávněný jejím jménem jednat, soud jí může stanovit opatrovníka pro řízení."
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xterý nenáleží jiné právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této právnické osoby, není právní úkon neplatný pro nedxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí subjektivity soukromé mateřské školy je třeba vycházet především z ust. § 18 odst. 2 písm. d) obč. zák. z něhož vyplývá, že právnickými osobami jsou suxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxity, tj. způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům."
Rozsudek NS ze dne 11.11.2008, sp. zn. 28 Cdo 3790/208:
"Je-li podnikaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xa jednání právnické osoby, nezbavuje to statutární orgán povinnosti projevit, že jedná jménem právnické osoby a nikoli jménem vlastním. Pokud by každx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxní orgán činit vlastním jménem (jako fyzická osoba) žádné právní úkony."
Rozsudek NS ze dne 24.4.2007, sp. zn. 29 Odo 1082/2005:
"Určují-li stanovx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí plnou moc jen jednomu z nich. Takový postup by byl v rozporu s právní úpravou jednání statutárních orgánů společnosti v zákoně a stanovách společnostix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxtanovení vykládat dvojím způsobem. Buď bude takto pověřenou osobou člen představenstva, anebo jiná osoba. Jiná osoba než člen představenstva však nexxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xejí zástupce na základě plné moci."
Rozsudek NS ze dne 26.10.2004, sp. zn. 29 Odo 34/2004:
"Ustanovení § 133 odst. 2 obch. zák., které stanoví, že omexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění věděla. Takové omezení nelze, právě proto, že nemá účinky ve vztahu ke třetím osobám, zapsat do obchodního rejstříku, a proto se ve vztahu k něxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xe druhý účastník smlouvy nemohl o překročení oprávnění osobou za podnikatele (právnickou osobu) jednající vědět, je nutno posuzovat vždy ve vazbě na kxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xaném případě písemně učiněného právního úkonu. Při posuzování překročení jednatelského oprávnění je nutno rozlišovat, zda posuzovaný právní úkon (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxy, zda směřuje vůči občanu - nepodnikateli, nebo je určen podnikatelskému subjektu s tím, že především v oblasti vztahů podnikatelských lze důvodně přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
"Jednatel je statutární orgán jednající jménem společnosti s ručením omezeným, zatímco prokurista je zástupcem společnosti jednajícím za společnoxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxolečnosti, zatímco u prokuristy se zapisuje pouze způsob jeho podepisování za společnost (způsob, jakým činí svůj podpis), a pouze je-li prokuristů vxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxje společně se statutárním orgánem."
Rozsudek NS ze dne 29.6.1999, sp. zn. 33 Cdo 1732/98:
"Pro právní úkony, pro něž je předepsána písemná forma, jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xde-li o právní úkony při běžné činnosti družstva spojené s jeho provozem, i když je u nich vyžadována písemná forma, mohou být tyto úkony činěny předsedox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdstavenstvem pro organizování a řízení běžné činnosti družstva (§ 243 odst. 7 obch. zákoníku). Dále může úkony při běžné činnosti družstva činit i osobxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch apod., aniž by k tomu potřebovala v tomto rozsahu zvláštní plné moci."
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxh práv a svobod. Právnická jakož i fyzická osoba-podnikatel může jednat přímo (tj. svými statutárními orgány) nebo nepřímo, tzn., může pověřit kteréhxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxcem daně; přitom se nemusí nutně jednat o činnost vyplývající z konkrétního předmětu činnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku, resp, v živnostexxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxo pověření k jednání se však nejedná o zastoupení na základě plné moci. Je nutno mít na paměti, že v případě zastupování na základě takového pověření se píxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčení by mohlo mít za následek jeho neúčinnost.
Daňový řád rozlišuje dva druhy zastoupení, a to zastoupení zákonné a zastoupení na základě plné mocix xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmocněnec nebo společný zástupce. Zastupování zástupcem nevylučuje, aby správce daně v případech, kdy je osobní účast zastoupeného nezbytná, jednal x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě k čemukoli. Nelze k osobní účasti na daňovém řízení nutit daňový subjekt (fyzickou osobu) či osoby, které jsou jeho statutárním orgánem, či členy jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxt zastoupeného v řízení nezbytná, bude muset správce daně posuzovat v každém jednotlivém případě, a to s ohledem na konkrétní okolnosti projednávané vxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx je nutno rozlišovat od pověření podle § 24 odst. 3; zásadní rozdíl je při doručování (viz § 41). Zatímco v případě pověření se doručuje stále daňovému subxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnému. Rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé zastoupení. Při přímém zastoupení zavazuje právní jednání zástupce přímo zastoupeného (
alter ego
zastoupenxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxé zastoupení vzniká podle občanského zákoníku buď smluvně (§ 441 a násl.), nebo ze zákona, nebo rozhodnutím soudu (§ 457 a násl.). Charakter přímého zaxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní jednání vlastním jménem, i když rovněž na účet zastoupeného (cizí účet). Nepřímý zástupce nabývá subjektivních práv nebo povinností sám a taktx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxatorní
) nastupuje v případě, pokud fyzická osoba je k jednání nesvéprávná; potom musí za ni jednat zákonný zástupce, popř. opatrovník ustanovený soudxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxávce daně ustanovit i v případě, kdy osoba sice má zákonného zástupce, ale správci daně je známa překážka zastupování, kterou obvykle bývá střet zájmů mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxpcem může být jen fyzická osoba. Při zmocnění právnické osoby náleží výkon zástupčího oprávnění do působnosti statutárního orgánu. K výkonu zastoupexx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxávnická osoba zastupuje nikoli na základě dohody o plné moci, ale i když je opatrovníkem (např. dle § 471 odst. 3 občanského zákoníku).
Daňový subjekxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x
xxxxltativní
) zastoupení. Zástupcem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Každý zástupce jedná na základě plné moci. Jedná-li zástupce jménem zastuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxývající z plné moci, je zastupovaný takovým jednáním vázán, pokud toto překročení schválil, resp. neoznámil bez zbytečného odkladu správci daně nesoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxost zakázána, může právní jednání zástupce napadnout námitkou relativní neplatnosti jen osoba, která byla takovým protiprávním jednáním dotčena, txxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxvodem tzv. relativní neplatnosti uskutečněného právního jednání (§ 581 a 586 občanského zákoníku). Jestliže zastoupený o nezpůsobilosti zástupce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x45 a 579 občanského zákoníku).
Zvláštním druhem pověření je
prokura
(viz komentář k § 24) Prokurista se před správcem daně prokazuje obdobně jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxním zastoupeného a prokuristy je nutné řešit analogicky jako u zmocněnce (§ 28 odst. 6).
Obecná ustanovení o zastupování upravuje občanský zákoník x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx:
"Nutným případem podle § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může správce daně požadovat po daňovém subjektu osobní aktixxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxmace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných skutkových otázek jeví být účelný."
Rozsudek NSS zx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxí a poplatků). V takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjimkou nutných případů ve smyslu § 10 odst. 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxena tohoto orgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxztrácí způsobilost být daňovým subjektem, výkon jeho práv a povinností je však omezen tím, že je nevykonává povinný osobně, nýbrž prostřednictvím sprxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnými právy a povinnostmi jako daňový subjekt, a je nutno na něj takto v daňovém řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle ust. § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxe - správce podniku dle ust. § 338k odst. 6 o. s. ř."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxektem dle § 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nelze zpochybňovat existenci zastoupení v daňovém řízení."
Usnesení Nejvyššxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil," (pozn. autora: k interpretxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Správci daně je umožněno, aby v určitých případech ustanovil daňovému subjektu zástupce z mocx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého zástupce) soudem, a to i přesto, že jsou zde skutečnosti, které ustanovení opatrovníka soudem odůvodňují. Existence důvodů pro ustanovení zástupxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxn., není-li s kým jednat. Při výběru zástupce vychází správce daně zejména z okruhu osob blízkých, může však, pokud takové osoby nezjistí nebo jejich usxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xa souhlas osoby, která má být ustanovena zástupcem, s tímto úkonem. Pokud by se správci daně takto zástupce ustanovit nepodařilo, navrhne jej ve stanovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxmto případě ceny odpovídající tarifu advokátů, což je druhá největší skupina zmocněnců v daňovém řízení (§ 6 odst. 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxely a potřeby správy daní. Pominuly-li důvody ustanovení zástupcem, může správce daně ex off o případně na návrh zástupce či zastoupeného rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xtřetu zájmů zástupce a zastoupeného. Proti rozhodnutí o zrušení ustanovení zástupce se nelze odvolat. Zastupování na základě ustanovení správcem daxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poradce navržený Komorou daňových poradců (jeho předchozí souhlas se nevyžaduje) se může proti rozhodnutí o ustanovení zástupce odvolat.
Zastouxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxník ustanovený soudem. Zákonný zástupce (např. rodič nezletilého dítěte) i opatrovník jednají jménem a na účet zastoupeného, tedy jako přímí zástupcxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxle bývá střet zájmů mezi zákonným zástupcem a zastupovaným.
V občanském zákoníku nově koncipované přímé zastoupení právnické osoby jejími statutxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxx xejich právního jednání jménem právnické osoby, totiž vymezuje zákon, avšak své postavení získávají na základě zakládajícího dokumentu právnické osxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické osoby lze aplikovat jak obecná ustanovení o smluvním (§ 441 a násl.), tak i o zákonném zastoupení (§ 457 a násl.). Případnou kolizi těchto obecxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé osoby. Způsob jednání statutárního orgánu jménem společnosti se zapisuje do příslušného veřejného rejstříku. Právní úprava jednání statutárních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxk (§ 106 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dále též "z. o. k."). Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou všichni komplementáři (§ 125 odxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxů kolektivní orgán (§ 194 z. o. k.). Statutárním orgánem akciové společnosti a družstva je představenstvo (§ 435 odst. 1, § 705 z. o. k.). I u obchodních koxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxkon o obchodních korporacích obsahuje speciální ustanovení, která ustavují statutární orgány obchodních korporací a normují jejich právní jednánx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx o. k.). Jednání statutárního orgánu jménem obchodní
korporace
nelze však pokládat za rozhodnutí orgánu společnosti ve smyslu § 45 z. o. k., jež se ze svx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xstupuje do smluvních vztahů (zastoupení). Obchodní
korporace
nemá právo se dovolat relativní neplatnosti právního jednání svého statutárního orgxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtiž obsahuje specifickou úpravu týkající se střetu zájmů mezi členem orgánu obchodní
korporace
a obchodní korporací (§ 54 a násl. z. o. k.).
Právnixxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxhodního rejstříku, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; typicky tak např. v průběhu daňové kontroly bude správce daně v tom ktxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxstavení svědků (např. řidič, vrátný, vedoucí provozu apod.). Blíže k jednání jménem právnických osob též viz komentář k § 24.
Místem trvalého pobytx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xdaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zamxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případě, že nelze zjistit místo trvalého poxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která poroxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neboť místo pobytu je ze zákona určeno, nejedná se tedy o osoby neznámého pobytu - viz zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Osobě neznámého pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxu doručuje veřejnou vyhláškou.
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělku nebo odměny podle jiného právního předpisu za úkony, které jako zástupce ve věci účelně vykonal. Nárok lze uplatňovat u správce daně, který zásxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxrok zaniká. Správce daně může na žádost zástupce poskytnout přiměřenou zálohu. Správce daně může tyto náklady přenést na daňový subjekt (§ 107 odst. 4, xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xpůsobilost k právním úkonům omezena nebo se stane nezpůsobilým k zastupování ztrátou profesního oprávnění.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 19xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvat za vhodné, ale vždy, když dojde k situaci v zákoně presumované, tj. pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Sprxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 25.2.2010, č. j. 7 Aps 2/2010-51:
"Nutným případem podle § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může spxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo rozumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - se takový způsob zjištění rozhodných sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zvolí (§ 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxst daňového subjektu (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným záxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xšak omezen tím, že je nevykonává povinný osobně, nýbrž prostřednictvím správce podniku.
Per analogiam
lze do určité míry postavení a úlohu správce poxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxm řízení i nahlížet. Daňový subjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle § 32 odst. 2 písm. c) zákona o správě daní a poplatků, současně je nutno zohlednit skxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ze dne 30.10.2013, č. j. 1 Afs 2/2012-93:
"Je-li nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného, doručuje správce daně povinnému i správci podnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx x projevil vůči správci daně svoji vůli v dané věci povinného zastupovat.
Zmocněnec
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komenxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxelem upravuje občanský zákoník v § 441 až 449. Smluvní zastoupení vzniká na základě shodné vůle dvou stran, tj. zástupce a zastoupeného, a proto vyžaduxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxle § 18 odst. 2 zák. o advokacii nenahrazuje zmocnění, rovněž ani rozhodnutí soudu podle § 30 občanského soudního řádu o ustanovení zástupce účastníkxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxním stran, tj. uzavřením smlouvy o zastoupení. Ať již taková smlouva bude označena jakkoliv, použijí se na ni ve smyslu § 1746 odst. 1 občanského zákoníkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xaňový subjekt, jeho zákonný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxcká osoba. V řízení před správcem daně se může dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům nyní každá osoba zúčxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxatků. Zúčastněná osoba udělí (jako zmocnitel) za tímto účelem zmocněnci plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc je jednxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxy osvědčením existence práva určité osoby zastupovat osobu jinou. Plná moc je tedy jednostranný právní úkon zmocnitele, který vůči třetím osobám osvěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xkceptaci zmocněncem. Skutečnost, že mezi zmocněncem a zmocnitelem bylo uzavřeno ujednání o zastupování, vyplývá již ze skutečnosti, že zmocněnec se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxání, vůči správci daně je tuto dohodu třeba nejdříve uplatnit, a to předložením plné moci. Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku, kdy je u něj upxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xde je rozhodné datum, kdy správce daně obdržel plnou moc, nikoli okamžik, kdy plná moc se dostala do dispoziční sféry konkrétního pracovníka správce daxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxzí z jeho obsahu. Zástupce může v řízení jménem zastoupeného činit v podstatě veškeré úkony (podávání žádostí nebo návrhů, jednání se správcem daně při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxozuměn. Pokud by vznikla daňovému subjektu, resp. osobě zúčastněné na řízení postupem zástupce škoda, je namístě využít institutu odpovědnosti zástxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávce daně se zástupcem zvoleným na základě plné moci jedná do té doby, dokud mu není oznámen zánik plné moci, tj. její odvolání daňovým subjektem nebo vypxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxmotným daňovým subjektem, nebo jeho zástupcem.
Právní teorie i praxe rozlišují různé druhy plné moci, resp. obsahu a rozsahu zástupcova oprávněníx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlnou moc omezující se pouze na některé právní úkony, popř. některý druh právních úkonů či pouze jediný právní úkon. Občanský zákoník již neobsahuje roxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxt. 2 občanského zákoníku). Odraz tohoto historického dělení plné moci lze ještě nalézt v § 28a odst. 1 věta první občanského soudního řádu, podle kteréhx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xozsahu, tedy k jakým úkonům v rámci daňového řízení (postupu) zastoupený svého zástupce zmocňuje. Plnou moc lze udělit ústně, písemně i jinou formou (vxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xlnou moc lze udělit jen jako zvláštní plnou moc k určitému jednání nevyžadujícímu písemnou formu. Ústní plnou moc vystaví zmocnitel tím způsobem, že třxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxcněnci, třetí osoba by však nevěděla, že zmocněnec nejedná svým jménem, ale jménem zmocnitele, jednalo by se o nepřímé zastoupení. Plnou moc v písemné fxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxvit vždy písemně. Požadavek na písemnou formu, popř. na úřední ověření podpisu na plné moci, může vyplývat ze zákona nebo z rozhodnutí soudu. Plná moc udxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxt písemná. Požadavek úředního ověření plné moci daňový řád neobsahuje.
Plná moc je účinná rovněž ve vztahu ke správci daně nově místně příslušnémux xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrgán). Vždy se však musí jednat o věc, pro kterou byla plná moc udělena. Správce daně tak bude současně např. s dožádáním přeposílat dožádanému správci dxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxhto správců daně opětovně uplatněna, tj. předložena, postrádaly zákonem předvídané účinky plné moci vůči těmto správcům daně smyslu. Nadto ze znění oxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxc k zastupování ve věci daňové kontroly a daňového řízení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010, nebude tato plná moc účinná pro sprxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx bude účinná pro odvolací orgán, bude-li rozhodovat o odvolání proti platebnímu výměru na základě kontroly daně z příjmů za rok 2010, jakož i pro správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx v určité věci, tedy projevil vůli, aby jej, co se týče jeho daňové povinnosti u konkrétní daně za konkrétní období, zastupoval daňový poradce nebo advokxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxení některých skutečností v dané věci jiného správce daně, nemůže při uplatnění plné moci daňový subjekt předvídat a nelze po něm ani požadovat, aby v přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx1:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtu, nemůže nikdy být sama o sobě okolnost, že správce daně chce či považuje za potřebné, vhodné nebo rozumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informaxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xne 22.5.2008, č. j. 2 Aps 3/2007-91:
"Daňový subjekt se může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí (§ 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Proti pokynu správce daně vyžadujícímu osobní účast daňového subjektu (jeho statutárního orgánu či členx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xásl. s. ř. s.)."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Plná moc musí obsahovat rozsah zástupčího oprávnění, tj. označxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxce. Zástupčí oprávnění se může vztahovat na určitý druh jednání, na jednotlivě určené právní jednání (zvláštní plná moc); může být rovněž všeobecné a vxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx při svém jednání za daňový subjekt vázán rozsahem vymezeným v plné moci. Na zmocniteli proto je, aby tento rozsah vymezil dostatečně konkrétně, aby nemxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení (postupu) zastoupený svého zástupce zmocňuje. Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zástupního oprávnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se již
fikce
neomezené plné moci v případě jejího nejasného vymezení (byl-li rozsah plné moci nejasný, mělo se za to, že je plná moc neomezená). Nebude-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxsledcích neodstranění vad. O nedostatcích při vymezení rozsahu plné moci správce daně vyrozumí i zmocněnce. Plná moc je vůči správci daně účinná xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxahu a rozsahu plné moci je důležité zejména s ohledem na následné doručování. Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků se již neuplatňuje současné doxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxnat osobně, doručuje se písemnost zástupci i zastoupenému s tím, že dnem doručení rozhodným pro počátek běhu lhůty je den doručení, který nastane pozděxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxmu zmocněnci. V případě, že se nová plná moc nebude zcela překrývat v rozsahu s původní plnou mocí, dojde pouze ke zúžení původní plné moci a ve zbytku rozsxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze jednoho zástupce.
Je-li plná moc udělena zmocněnci, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxu v České republice. Pokud tak neučiní, bude mu správce daně doručovat tím způsobem, že bude písemnosti ukládat u sebe s účinky doručení ke dni jejich vydxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxo bydliště v cizině. Podle daňového řádu se daňovým subjektům se sídlem nebo bydlištěm i mimo výše zmíněné země bude doručovat do zahraničí, povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxípadě, kdy v téže věci jedná zmocněnec i zmocnitel, má přednost jednání zmocnitele. Správce daně nemusí však již zástupce daňového subjektu vyrozumívxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xodle přechodného ustanovení § 264 odst. 2 daňového řádu. Zřejmě se bude jednat zejména o plné moci, u nichž byla uplatněna
fikce
neomezené (generální) xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x. j. 5 Afs 155/2004-82:
"Skutečnost, že u správce daně byly uloženy dvě platné neomezené plné moci udělené postupně dvěma zástupcům k zastupování daňoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bylo-li z jednání a úkonů daňového subjektu v průběhu daňové kontroly zřejmé, že jednoznačně projevil svoji vůli být v řízení nadále zastupován novým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xeúčinnosti zastoupení ani samotných úkonů."
Rozsudek NSS ze dne 31.8.2004, č. j. 5 Afs 16/2004-60:
"Plná moc zmocňující zástupce daňového subjekxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx2 Sb., o správě daní a poplatků). Písemnosti vztahující se k daňové kontrole, resp. i k dodatečnému platebnímu výměru, proto správce daně doručuje daňoxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xx.12.2002 (nyní v § 72 odst. 1 s. ř. s.), proti rozhodnutí o zamítnutí žalobcova odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru se však posoudí od jeho doruxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xéže věci může mít zastupovaný subjekt současně pouze jednoho zástupce. Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků (viz § 11 odst. 3) však již může u jednxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" plných mocí, tzn., že platí zákaz udělení substituční plné moci, a to s výjimkou tzv. profesionálů tedy daňových poradců a advokátů, a dále v případě, kxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců: "Daňový poradce se při poskytování daňového poradenství podle smlouvy může dát zastoupit jiným daňoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xastoupením vyjádří nesouhlas."
§ xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxe advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci zastoupit i zaměstnanec advokáta nebo advokátní
koncipient
."
Rozsah zmocnění má význam i z hledxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtem nebo která je oprávněna jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt jednat, na základě její přihlášky. Správce daně umožní přihlášené osobě přxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxat jménem daňového subjektu mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxo pověření umožňuje výslovně nahlížet do celé schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje, a omezenx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxčný zástupce nebo zmocněnec zastupuje několik daňových subjektů, kterým vznikla společná daňová povinnost. Pokud si daňové subjekty nezvolí společxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí mít přitom předchozí souhlas zástupce, jehož hodlá ustanovit, jinak se obrátí na Komoru daňových poradců, aby určila daňového poradce (§ 26 odst. 2).
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxzvě k ustanovení společného zástupce může správce daně poučit daňové subjekty o tom, že v případě, že výzvě nevyhoví, má se za to, že souhlasí s tím, že můžx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty. Pokud si např. zvolí zmocněnce pouze jeden daňový subjekt, takto určený zmocněnec může podat daňové přiznání pouze jménem toho daňového subxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na kterého připadne celá daňová povinnost, má vůči ostatním právo regresu. Vznikne-li společné zastoupení ze zákona (např. u daně z nemovitých věcí)x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxání, a to na účet jednoho ze zastoupených. Pokud je tedy tímto zástupcem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xonese daňovou povinnost. Vůči ostatním má právo na
regres
.
Úprava zastupování v daňovém řádu (§§ 24 až 30) je
lex specialis
ve vztahu k soukromopráxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx x
xxxxxxx
x xx xxx xx xxx zákonné zastoupení, §§ 465 až 488 - opatrovnictví.
Odborný konzultant
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Jedná sx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxdnání odborného konzultanta nemají všechny osoby zúčastněné na správě daní, ale pouze daňový subjekt a jeho zástupce (zástupcem se rozumějí jak zákonxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxání; nemůže však být u jednání, aniž by tam byl účasten daňový subjekt nebo jeho zástupce. Správci daně nepřísluší zkoumat odbornost konzultanta, zákox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí, že je jeho odborným konzultantem, toho správce daně připustí k jednání. Jednání je ale nadále vedeno s daňovým subjektem, jemu osobně jsou správcem dxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vůči odbornému konzultantovi není třeba požadovat od daňového subjektu zproštění povinnosti mlčenlivosti. Z titulu účasti v řízení má však na stranx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxolu a odborný konzultant musí být o této povinnosti poučen. Pokud odborný konzultant maří jednání, správce daně jej napomene, může mu rovněž uložit pořxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx bylo do řízení přibráno i několik odborných konzultantů. Je však nutno respektovat objektivní provozní možnosti správce daně a rovněž tak zásady spráxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu časového období, kdy lze určitý úkon nejpozději, popř. nejdříve provést. Každá lhůta, jako konkrétně vyjádřený časový úsek, musí být určena jejím poxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxho uvážení takovou lhůtu měnit. Zákonnými lhůtami je správce daně vázán při správě daní, proto je nemůže nejen měnit ve vztahu k osobám zúčastněným na spxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxř. nezákonnost vydaného rozhodnutí (např. lhůta pro stanovení daně, lhůta pro vymáhání daně, lhůta pro vrácení přeplatku, ...). Zákonnou lhůtu může sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxrávce daně k provedení určitého úkonu rozhodnutím. S touto lhůtou může správce daně disponovat, tzn., může ji např. prodloužit, popř. navrátit v předexxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přičemž meze tohoto uvážení jsou omezeny přiměřeností dané lhůty pro konkrétní procesní úkon. Tato lhůta nesmí být příliš krátká a musí být stanovena txxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxopak zase příliš dlouhá, aby byla respektována zásada rychlosti řízení. Lhůta by vždy měla respektovat požadavek přiměřenosti s ohledem na povahu požxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na řízení lhůtu dodržet. Pokud správce daně ukládá rozhodnutím povinnost, ke které se stanovená lhůta váže, musí bxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxce lhůty. Nejméně 15denní lhůta je např. stanovena v § 89 odst. 3 (výzva k odstranění pochybností), § 111 odst. 4 (vyjádření k odvolání jiného odvolatexxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxdněných případech; důvody, pro které je taková lhůta stanovena, musí být nově uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Tyto lhůty jsou stanovovány přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxoduché a současně naléhavé (např. předložení dokladu při daňové kontrole nebo v rámci postupu k odstranění pochybností, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x dne, resp. lhůtu kratší, čítající hodiny. S účinností od 1.1.2015 již není v případě stanovení lhůty kratší než 1 den třeba souhlasu osoby zúčastněné na xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm k vyhnutí se povinnosti součinnosti, zejm. v případech daňových podvodů na dani z přidané hodnoty či spotřebních daní, kde daňové subjekty mohou stávxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxkretizovány - např. § 74 odst. 4, § 87 odst. 5, § 90 odst. 4, § 100 odst. 1, § 145 odst. 1, § 245a a další.
Přechodná ustanovení - § 264 odst. 3 - pro posouzenx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, která upravují lhůtu, jež je jí svou povahou a účelem nejbližší; tato lhůta neskončí dříve než v den, ve který by končila podle dosavadních právnxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nesplní oznamovací povinnost stran osvobozených příjmů. Správce daně takového poplatníka vyzve ke splnění oznamovací povinnosti. Současně s touto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxat limit stanovený § 32 daňového řádu. S ohledem na to, že se jedná o lhůtu správcovskou, bude moci být využit institut prodloužení lhůty podle § 36 daňovéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze dne 25.6.1996, sp. zn. IV. ÚS 154/96:
"Podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva, se kterou se ztotožňuje i Ústavní soud Česxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxěžovatele a orgánů projednávajících případ."
Rozsudek MěS v Praze ze dne 16.6.1999, sp. zn. 28 Ca 135/98:
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků stanovena správcem daně lhůta i kratší, než je 8 dnů. Jednoduchost tohoto úkonu dle názoru soudu spočívala v tom, že účetní jednotky jsou povixxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxně nepožadoval po stěžovateli nic jiného než předložení účetnictví, které již v době výzvy mělo existovat. Současně šlo o zvlášť naléhavý úkon, neboť zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxení Ústavního soudu ze dne 5.3.2001, sp. zn. I. ÚS 433/99:
"Pro předložení účetnictví může správce daně stanovit lhůtu kratší osmi dnů."
Rozsudek Kx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx určí v souladu s ust. § 14 zákona o správě daní a poplatků přiměřenou lhůtu rozhodnutím, řídí se přiměřenost povahou vyžadovaného úkonu a má sledovat jax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx lze stanovit jen výjimečně a za splnění dalších kumulativních předpokladů, že totiž úkon bude jednoduchý a zároveň zvlášť naléhavý."
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxt údaje svého odvolání do doby, než je o odvolání rozhodnuto, znamená to, že do této doby musí být doplnění odvolání doručeno odvolacímu orgánu, aby se o dxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxti nelze aplikovat § 14 odst. 7 uvedeného zákona, protože se nejedná o lhůtu, ale pouze o stanovení doby, v níž může odvolatel údaje svého odvolání doplňoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odvolacímu orgánu vytýkat, že se nevypořádal s důvody uvedenými v doplnění odvolání, neboť se o nich nedozvěděl."
Nejvyšší správní soud ze dne 20.1xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxovedení určitého úkonu potřebného pro vyměření poplatku; toliko za všeobecných zásad řízení správního se podává, že úřad je povinen poskytnouti straxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xj. od okamžiku k okamžiku. Z důvodů ryze praktických zejména v řízení před správními úřady zákonodárce zpravidla posouvá konec lhůty (popř. její začátxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxx mít na paměti, že takto lze postupovat pouze v případě lhůt procesních, nikoli však u lhůt hmotněprávních (typicky lhůty pro vyměření daně). Končí-li nxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xle končí právě a jen 31. 3., resp. 1. 4.
Při počítání času při běhu lhůt, a to jak lhůt zákonných, tak i lhůt stanovených k provedení konkrétního úkonu či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxn převzetí rozhodnutí, doručení písemnosti apod.). Prvním dnem lhůty je pak den bezprostředně následující bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní denx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (§ 141 odst. 1). Bude-li zdxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxátek, tj. konec zdaňovacího období) se nezapočítává do běhu lhůty a tříměsíční lhůta počíná běžet 1.1.2015. Protože se jedná o lhůtu stanovenou podle mxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxx.2015. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 vznikne tedy dne 1.4.2015 (v případě zpracování přiznání daňovým poradcem nebo auditxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxpodářský rok, popř. období jiné - viz § 17a, § 38m odst. 6 zákona o daních z příjmů.
V některých ustanoveních daňového řádu je však počátek běhu lhůty nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení), a zda je zde logický důvod, pro který by měla lhůta běžet jinak, axxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxení daně v § 148 rovněž dnem 1.4.2015, neboť v tento den uplynula lhůta pro podání přiznání (den 31. 3., který je někdy považován za rozhodný den, je totiž xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx skončení zdaňovacího období, ale až dnem uplynutí lhůty pro podání přiznání. V případě lhůt určených podle týdnů, měsíců a let končí lhůta vždy (a to bez xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xrčující počátek běhu lhůty, tedy zpravidla dnem předcházejícím prvnímu dni lhůty. V případě zmiňovaného § 148 odst. 1 tak připadne konec lhůty na 31. 3xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxek běhu lhůty. Lze se setkat i s názory, že lhůta dle § 148 počíná běžet dne 31. 3. a končí již dne 30. 3. s argumentací, že ust. § 148 je
lex specialis
k § 33, nxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx gramatickému ve spojení s ostatními interpretačními metodami. Odlišná textace totiž ve svém důsledku nevede k jinému výsledku počítání, neboť v každxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) a okamžik, odkdy tato lhůta běží, tj. první den lhůty (tj. konec lhůty pro podání daňového přiznání).
Připadne-li konec lhůty na den pracovního klixxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xlatí i pro úkony správce daně (viz § 33 odst. 4). Podle § 91 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx x xxx xbnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den vítězství,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec - Den upxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx x demokracii.
Kromě státních svátků stanoví uvedený zákon v § 2 rovněž ostatní svátky:
1. leden - Nový rok,
Velikonoční pondělí,
1. květen x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxy jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.
Výše uvedeným zákonem jsou stanoveny ještě tzv. významné dny Čxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 1xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xny pracovními, a proto se na ně postup stanovený pro počítání lhůt tak jako u svátků, sobot a nedělí neuplatní.
Při posuzování dodržení lhůty je třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatele k datové schránce. V případě komunikace s daňovým subjektem prostřednictvím datových schránek je třeba postupovat podle zákona č. 300/2008 Sb.x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xe doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-lx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxm této lhůty; není tak rozhodné, zda na tento den připadne sobota, neděle či státem uznávaný svátek.
(Viz § 42 daňového řádu, dle kterého se osobě, ktexx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx008 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xSmyslem právního institutu lhůty je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právnícx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlených cílů. Tyto důvody vedly k zavedení lhůt již před tisíci lety. (...) Na straně druhé, pokud je uplatnění určitého práva, resp. pravomoci, časově oxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhto brání. Jinak řečeno, vytvořit konstrukci reálně umožňující právo, resp. pravomoc, v daném časovém limitu uplatnit. Za tím účelem právní myšlení, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní pravidla (v daném případě
právní fikce
), jež jsou svojí povahou právní reakcí na praktické problémy, v evropské právní kultuře platí po tisícilxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxanovit."
Nález Ústavního soudu ze dne 21.4.2004, sp. zn. II. ÚS 157/03:
"Obecná pravidla pro počítání lhůt jsou ve správním řádu upravena pod
margxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecných pravidel. Podle nich se do lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den, kdy došlo k uložení), a připadne-li kxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovuje lhůtu tří dnů, po jejímž uplynutí dojde následující den k fikci doručení. Citované ustanovení neobsahuje žádnou speciální úpravu, jak má bxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xprávního řádu. Obecný soud však aplikované ustanovení § 24 odst. 2 správního řádu interpretoval a následně aplikoval jako výjimku z obecného pravidlx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtanovení obecným soudem nutno odmítnout jako protiústavní i s použitím argumentu reductione
ad absurdum
. Připadly-li by totiž všechny tři dny lhůty nx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxad xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xeučinil tak)."
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.8.1998, č. j. 6 A 69/96-34:
"Nestanoví-li zákon výslovně něco jiného o běhu a počítání hmotxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xádu), ani předpisu, upravujícího právní vztahy zcela jiné (§ 122 občanského zákoníku). Lhůta se tu počítá podle přirozeného běhu času (
a momento ad momxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se nevztahuje pravidlo pro počítání času uvxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxp k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx8.2015.
Komentář:
V zákoně o správě daní a poplatků bylo obdobně uplatňováno pouze v některých případech (např. § 43, § 21 odst. 8), pravidlo o přeruxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtavění lhůty, a to ve všech případech, má-li být vydáno správcem daně rozhodnutí, přitom jeho vydání závisí na míře součinnosti s osobou zúčastněnou na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxávci daně, se obnovuje její běh, tzn. že "dobíhá" její zbytek. Za okamžik, kdy dojde k požadované součinnosti (tj. do kdy je zastaven běh lhůty pro správcx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxho dožádání, a to ode dne odeslání mezinárodního dožádání do dne obdržení odpovědi na dožádání od příslušného úřadu smluvního státu. Podle § 9 odst. 2 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxe obdržení odpovědi na tuto žádost, nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce v dané věci, lhůta pro stanovení daně podle daňovéhx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x48 odst. 4, pravidlo o přerušení lhůty je obsaženo v odst. 3 cit ustanovení, prodloužení lhůty je upraveno v odst. 2 cit. ustanovení.
Judikatura:
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxvě daní, je samostatným, na daňové kontrole nezávislým procesem, jehož cílem je získat informace, odstranit nejasnosti či pořídit důkazy, které spráxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxto institutu využít v průběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, např. v průběhu vytýkacího či odvolacího řízení atd. Žádost správce daně o mezinxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxběhu daňové kontroly i mimo daňovou kontrolu, je úkonem přerušujícím běh prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxl nahrazen s účinností od 21.6.2013 zákonem č. 164/2013 Sb.,
Zachování lhůty
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Vx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoštovních služeb adresovaná tomuto správci daně. Jsou nastoleny rovné podmínky při využití možných způsobů (forem) podání. Pro zachování lhůty již nxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávci daně. Zvyšuje se tedy odpovědnost podatele. Je však třeba upozornit, že správcem daně věcně a místně příslušným je kterékoliv územní pracoviště txxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xracoviště např. v Hodoníně, Blansku, nebo na jiném pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, činí tak vždy u věcně a místně příslušného správxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxn učinit u nadřízeného správce daně nebo u jiného správce daně, který není místně příslušný, musí však být vždy příslušný věcně.
Takto však nelze posxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní lhůty v případě pochybností o jejím zachování. Pochybnosti nastanou zejména v případě absence důkazního prostředku o doručení. Domněnku lze vyvráxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xád správní účastníku řízení možnost, aby procesní úkony činil v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona, pak není materixxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí je v každém případě povinen soudu údaj o odeslání takové e-mailové zprávy věrohodným způsobem prokázat, nevyplývá-li již ze samotné přijaté zprávy dxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe třeba akcentovat materiální prvek a vyzdvihnout smysl doručování jako takový, a tím tedy i zachování lhůty v případech, kdy tato lhůta po formální a texxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxosouzení) věci před jejím ryze procesním skončením tam, kde tomu povaha věci vysloveně nebrání. Tato
premisa
je potom zpřítomněním ustanovení čl. 90 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxuje cíl, aby se ze soudnictví nestalo pouhé "vyřizovačství", tj. upřednostňuje snahu o pokud možno věcné zhodnocení problému po právní a/nebo faktickx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxněný ve formě elektronického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xypršela, byl ve skutečnosti učiněn před jejím uplynutím, tj. kdy e-mail byl odeslán nejpozději ve 23:59 posledního dne lhůty. Tento důraz totiž souvisx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxe, zda k doručení příslušného podání došlo těsně před půlnocí posledního dne lhůty, anebo pár hodin nebo dokonce jen minut po půlnoci následujícího dnex xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx92 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět obecní úřad pouze tehdy, pokud se jedná o daň (ve smyslu legislativní zkratky § 1 odst. 1 citovaného zákoxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xaň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně příslušný, a tento je až po uplynutí lhůty k podání odvolání zaslal věcně příslušnému finančnxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxem, který umožňuje doručení po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné pracovní době či o den pracovního klidu, je nutné uxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňového subjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň je tímto společným technickým zařízením potvxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxěné, a to již okamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 18.6.2008, č. j. 22 Ca 89/2008-6xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx odst. 7 ZSDP), jakkoli je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, nelze hledět jako na podání se zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 21 odxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxsemně nebo ústně do protokolu nebo s ním musí být vyjádřen souhlas písemně nebo ústně do protokolu. K tomuto doplnění není správce daně povinen daňový suxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, hledí se na ně, jako by nebylo podáno."
Rozsudek NSS ze dne 7.4.1930, sp. zn. 27916/27 (Boh F 5259/1930):
"Datum, vyznačené v úřední značce podací (xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxm, nebo že její obsah je nesprávný."
Rozsudek NSS ze dne 12.10.1928, sp. zn. 26864/28 (Boh F 4394/1928):
"Jestliže úřad, fungující jako podací místxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxí příloh, bylo věcí odvolací komise, pokládala-li odvolání, podané v den následující právě po skončené odvolací lhůtě, za opožděné, aby zjistila u podxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xúčastněné na správě daní mají možnost požádat ze závažných důvodů před uplynutím lhůty stanovené daňovým zákonem či správcem daně o její prodloužení. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxze takovou lhůtu, která dosud běží a jejíž konec ještě neuplynul. Prodloužit lze lhůtu pořádkovou (stanovenou správcem daně) i lhůtu zákonnou. Výslovxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxit, platí, že tuto lhůtu prodloužit nelze. Správce daně musí zamítavé rozhodnutí o žádosti vydat do uplynutí lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, jinax xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxnčního úřadu (§ 102 odst. 2)! Je zde zásadní rozdíl oproti úpravě v zákoně o správě daní a poplatků - rozhodnutí bylo vydáno dnem podpisu [srovn. § 32 odstx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvolené (např. byla-li správci daně doručena dne 10.1.2015 žádost o povolení prodloužení lhůty původně stanovené do 17.1.2015 až do 25.1.2015, přitom xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxví, avšak rozhodnutí o zamítnutí žádosti je žadateli oznámeno až po uplynutí lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, lhůta končí tolik dnů po oznámení zamxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx1.2015, že žádosti nevyhovuje, lhůta by skončila dne uplynutím sedmi dnů - tolik dnů zbývalo od podání žádosti do stanovené lhůty - po doručení zamítavéxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvolacího řízení
-
§ 136 odst. 4 - podání daňového přiznání za zdaňovací období kratší než 1 rok
-
§ 226 - již prodlouženou lhůtu k úhradě nejvyššxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
x xxxx x xxdání daňového tvrzení při převodu privatizovaného majetku
-
§ 244 odst. 1 - k podání daňového tvrzení po prohlášení úpadku
Žádost o prodlouxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o správních poplatcích., Sazebník, část I. položka 1). Poplatky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxitostí). Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání se zpoplatňuje vždy, poplatek činí 300 Kč.
Souvisí:
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Správce daně takového poplatníka vyzve ke splnění oznamovací povinnosti. Současně s touto výzvou stanoví náhradní lhůtu pro oznámení. Délku této lhůxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xedná o lhůtu správcovskou, bude moci být využit institut prodloužení lhůty podle § 36 daňového řádu, popřípadě institut navrácení lhůty v předešlý stax xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxplatků) je spojena jak s lhůtami, které stanoví správce daně (tzv. správcovská lhůta), tak i s lhůtami zákonnými. Jde-li o první žádost o prodloužení spxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnů omezena pouze na uvážení o rozsahu, v jakém takové žádosti vyhoví, nikoli zda jí vůbec vyhoví. Pokud i přesto bude žádost zamítnuta (§ 14 odst. 4 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx
xxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xstanovení § 14 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vylučující prodloužení lhůty či její navrácení v předešlý stav u řádných a mimořxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxastník veden k odstranění vad těchto podání."
Rozsudek NSS ze dne 26.1.2006, č. j. 1 Afs 19/2005-78:
"Stanoví-li správce daně termín projednání zpxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxž lze také rozhodnutím správce daně měnit. Požádá-li daňový subjekt před uplynutím této lhůty o její prodloužení, je na správci daně, aby o takové žádosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxna, aniž by bylo podstatné, o jaké důvody daňový subjekt žádost opírá."
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č. j. 1 Afs 93/2009-79:
"Požádala-li žalobkyxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správě daní a poplatků), pak se i o tento jeden den ‚nastavuje' lhůta pro podání přiznání. Bylo-li zamítavé rozhodnutí žalobkyni doručeno dne 18.7.20xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx 19.7.2005. Pokud ani tento den žalobkyně nepodala daňové přiznání, ale předně ani neuhradila daň, pak se již následujícího dne (tedy 20.7.2005) ocitlx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxrávcovskou a v případě podání první žádosti daňovým subjektem o její prodloužení je nutné postupovat podle § 14 odst. 3 téhož zákona."
Rozsudek KS v Čxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxolování lhůt k zaplacení daně, je speciální právní normou ve vztahu k obecné úpravě lhůt v § 14 téhož zákona. Obecnou právní úpravu o lhůtách nelze aplikoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxkách uhrazena."
Rozsudek NSS ze dne 31.3.2011, č. j. 9 Afs 71/2010-58:
"Posouzení, zda budou se žádostí o prodloužení lhůty pro některý úkon v daňovxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xruhé § 14 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je nutno činit vždy s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Uvedené účinky spojené se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Navrácením lhůty v předešlý stav se fakticky obnovuje stanovená lhůta, tzn., že se stanoví nový den jejího uplynxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxv musí obsahovat závažné důvody, a musí být podána do 15 dnů ode dne, kdy pominul důvod, pro který nebylo možno úkon provést (např. návrat z hospitalizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní musí být zřejmé, proč správce daně nepovažoval důvody, o které se žádost opírala, za závažné a na základě jakých úvah k takovému závěru dospěl. Rozhodxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx správní uvážení kombinováno rovněž s užitím neurčitého pojmu "závažné důvody". Neurčité právní pojmy obecně zahrnují jevy, nebo skutečnosti, které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xeurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat veškerými okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxm případě se jedná o závažné důvody či nikoli, musí odvíjet od hodnocení všech okolností konkrétního případu, z nichž správce daně učiní závěr, zda je daxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlý stav. Nově lze, neboť zákon výslovně opravné prostředky nevylučuje, proti rozhodnutí o žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav podat odvolání. Naxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxné lhůty více než 1 rok, a dále pokud jde o lhůtu pro stanovení daně (§ 148), placení daně (§ 160), pro podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení (§ 1xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x navrácení lhůty v předešlý stav má rovněž vliv na běh lhůty pro stanovení daně - podle § 148 odst. 4 lhůta pro stanovení daně neběží po dobu od zmeškání odvxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxrávněné
exekuce
- podle § 254 odst. 2 v případě, že bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, náleží mu za dobu neoprávněně vedeného exekučního řxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti doručení rozhodnutí nebo navrácením lhůty v předešlý stav.
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, nejedná-li se o první žádost a nejde-li o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxžka 1). Poplatky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze dne 13.11.2007, sp. zn. IV. ÚS 2323/07:
"Neurčitý právní pojem, zde představovaný důvody nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňovýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dostatečně přesně vymezit a jeho aplikace závisí na posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonodárce takto vytvořil prostor veřejné správě, aby zxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxích - takový následek určit, jmenovitě rozhodnout, zda žádosti daňového dlužníka vyhovět a daň či její příslušenství prominout či nikoli. Dodržení těxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí požadovat, aby rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno v řádném procesu vymezeném normami hmotného i procesního práva, s vyloučením případné svévoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy správní orgán neurčitý pojem vyloží, může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu."
Rozsudek NSS ze dne 23.10.2008, čx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx soudnictví posuzuje především, zda tato úvaha správního orgánu neodporuje zásadám logiky a má dostatečnou oporu ve zjištěných skutečnostech."
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxím lhůty té vrátil, a že jeho společník v podniku nevedl daňových věcí, nemají povahy překážky, omlouvající zmeškání odvolací lhůty."
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xpravný prostředek byl opožděn."
Ochrana před nečinností
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Osoby zúčastněné na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxto zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci daně, který výše uvedenou zásadu porušil. Ochrany před nečinností se může domáhat přitom nejen daxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxtí zákonné lhůty, správcovské lhůty (obvyklá lhůta), shromáždění podkladů, které umožňují rozhodnout, ale správce daně tak neučiní. Nutno podotknoxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xozhodnutí, či tomu tak ještě není, může být často sporná. Důkazní břemeno ohledně toho, zda dosud shromážděné podklady ještě nejsou zcela dostačující x xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxci přitom nemůže být otázkou pouze subjektivního posouzení správce daně, ale musí vycházet z objektivních skutečností.
Nebude-li na místě postupxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí, ačkoli uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy byl učiněn správcem daně vůči osobě, která podala podnět, nebo touto osobou poslední úkon v řízení, kterého sx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvého úkonu pro dané řízení a dbát na to, aby úkony správcem daně nebyly činěny pouze účelově a svévolně bez jakékoli souvislosti s předmětem řízení. I v toxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xůči němuž podnět směřuje, aby nejdéle do 30 dnů zjednal nápravu, pokud tak neučiní, je tak povinen učinit nadřízený správce daně sám [přichází v úvahu upxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxnět, znamená to, že se nezahajuje řízení, ale určitý formalizovaný postup. Výstupem není rozhodnutí, nýbrž neformální vyrozumění (při kladném i zápoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxsti ve správním soudnictví. Tuto žalobu může podat totiž jen ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u spráxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxčinnosti správního orgánu podle ustanovení § 79 s. ř. s. je posouzení, zda je správní orgán nečinný, a pro tento případ mu nařídit vydání rozhodnutí či oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xmysl řízení je však dosažen až po jeho ukončení, tj. samotným faktickým vydáním rozhodnutí či osvědčení. Soudní řízení má samozřejmě svůj význam pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxází ze skutkového stavu, který zde je v den rozhodnutí soudu
Ministr financí vydal dne 1.9.2014 z důvodu vyřizování podání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxrávě daní Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní.
Při vyřizování níže specifikovaných podání osob zúčastněných na správě daní byly stanovenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxených v bodu 2 písm. d),
b)
pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňoxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xebo příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňovxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxnovení § 18 daňového řádu,
b)
pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby dle ustanovení § 77 daňového řádu,
c)
pro vydání rozhodnutí o odvolxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxhodnutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti dle ustanovení § 97 daňového řádu,
e)
pro vydání rozhodnutí o závazném xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxst. 1 daňového řádu.
30 dnů:
a)
pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového řádu,
b)
pro vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
d)
pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového řádu,
e)
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxvení § 173 odst. 2 daňového řádu,
g)
pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle ustanovení § 174 odst. 5 a 6 daňového řádu,
h)
pro vydání rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxo vydání rozhodnutí o snížení výše částky, která má být sražena v příslušném výplatním období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 odst. 3 daňového řádux
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxo vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby dle ustanovení § 230 odst. x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 daňového řádu.
Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxo řádu, kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. V případě vrácení odvolání nadřízeným správním orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xe zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené pro vydání nového rozhodnutí ve věci znoxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovené lhůty k vyřízení o jeden měsíc.
Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce daně vyzývá osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxt se nezapočítává doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového řádu a doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci dle § 19 daňového řádu do nabytí právní moxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xprávců daní, která jsou nezbytná pro vyřízení podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynuxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxem pro vydání jiného rozhodnutí. Lhůty stanovené k vyřízení věci neběží též po dobu řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud. Dále se běh lhůt sxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne odeslání dožádání do dne obdržení odpovědi na dožádání od příslušného úřadu smluvníhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxjednání v této komisi. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno jeden měsíc a méně před uplynutíx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxodnutí. Obdobně se postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávní orgán, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního finančního ředitelství jeho generální ředitel, v případě žádosti věcně příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.
Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a g) a bodu 3 písxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může věcně příslušný útvax xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 generální ředitel Generálního finančního ředitelství nebo generální ředitel Generálního ředitelství cel, prodlxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx uvedených lhůt je limitován podle povahy řízení prekluzivní lhůtou podle ustanovení § 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou zvláštním zákonem (xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxanovení § 160 daňového řádu.
Nově stanoví daňový řád od 1.1.2015 fakticky nepřímo lhůtu k ukončení postupu k odstranění pochybností v § 254a, a to bex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x x xxxx
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 4.7.2001, sp. zn. II. ÚS 225/01:
"Skutečnost, že správní orgán po dobu více než 9 měsíců neučinil v řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxních práv a svobod."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.8.2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01:
"Pokud orgán veřejné moci nerespektuje při rozhodování vlastní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 38 odst. 2 Listiny)."
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxobeny pouze státní mocí (soudem) nebo jsou zapříčiněny i samotným jednáním účastníků řízení či stěžovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxtníků řízení na straně druhé."
Nález Ústavního soudu ze dne 22.1.2001, sp. zn. IV. ÚS 599/2000:
"Podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základnxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxím pojmem, který se může lišit podle povahy každého individuálního případu. Jde-li pouze o výkon již pravomocného rozhodnutí prodejem movitých věcí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nepochybně z rámce ‚přiměřenosti' již vymyká. Je věcí státu, aby zajistil takový stav personálu, který by kritérium ‚přiměřené lhůty' byl schopen napxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx postupovat účelně a tak, aby daňovou kontrolu skončil v přiměřené lhůtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračováxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx č. j. 2 Ans 5/2009-49:
"Pokud v době rozhodování krajského soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu není splněna podmínka bezvýslexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxěn žalobu bez dalšího odmítnout, je-li mu z podání žalobce známo, že pro naplnění absentující podmínky již podnikl odpovídající procesní kroky. Při věxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávní orgán se žádostí o uplatnění prostředku proti nečinnosti naloží, a podle toho přijmout odpovídající rozhodnutí. Opačný přístup nese znaky formaxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dle § 50 správního řádu se řízení přenáší na správní orgán, který by byl jinak oprávněn rozhodnout o odvolání. Byl-li však k rozhodování dle zákona č. 22xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu dosud neobsahuje, nelze za tohoto stavu po účastníku správního řízení požadovat, aby vyhxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xízení, jež je stiženo nečinností správního orgánu, se může za popsané situace obrátit na soud ihned."
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24.4.2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xávazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, bez ohledu na to, zda je ve věci podána kasační stížnost. Nerespektuje-li správxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx § 79 a násl. s. ř. s."
Rozsudek NSS ze dne 22.5.2008, č. j. 2 Ans 6/2007-101:
"Žalobou na ochranu proti nečinnosti podle § 79 s. ř. s. se lze domáhat, aby xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xedoplatků). Tím spíše se nelze v tomto řízení domáhat jejich doručení. Na výkaz nedoplatků má daňový subjekt nárok nahlédnout do spisu v souladu s § 23 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxrávy zaslat rovněž poštou."
Rozsudek NSS ze dne 11.3.2008, č. j. 1 Ans 1/2008-50:
"Pokud žalobce před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti poxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xodnět z důvodu jeho vad neprověří, aniž by žalobce vyzval k jejich odstranění postupem dle § 21 odst. 8 a 9 téhož zákona a stanovil mu k tomu lhůtu, nelze doxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxně proti nečinnosti správního orgánu."
Rozsudek NSS ze dne 14.11.2007, č. j. 1 Ans 5/2007-195:
"Ustanovení věty druhé § 79 odst. 1 s. ř. s. vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem vznikla
fikce
, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodle dílu druhého hlavy druhé části třetí soudního řádu správního a soud se žalobou nemůže meritorně zabývat. Chybí tak základní podmínka řízení, za kxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xinancí D-144 z roku 1996, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení (§ 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), správní praxe spočíxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro správní orgán je takováto správní praxe xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxncí D-125, o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně, a určené finančním úřadům a finančním ředitelstvím (txxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxní."
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 14.5.2009, č. j. 22 Ca 102/2009-18:
"Vytýká-li žalobce nedostatky způsobu zahájení vytýkacího řízení, pak tyto nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxobě o přezkum rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno (§ 65 a násl., zejména § 76 s. ř. s.)."
Usnesení KS v Brně ze dne 1.7.2008, č. j. 62 Ca 39/20xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo ústředního orgánu státní správy, který má rozhodovat o opravném prostředku - rozkladu), není nutné využít ochranu proti nečinnosti podle § 80 správnxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x sobě samotnému její splnění kontroloval, a tím vyvolával dojem, že ‚sám sebe uposlechl', jednalo by se nejvýše o formální naplnění litery zákona. Nijax xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxci (účastníku správního řízení), k níž má § 80 správního řádu z roku 2004 směřovat."
Usnesení KS v Plzni ze dne 20.10.2006, č. j. 57 Ca xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxd žalobce před podáním žaloby bezvýsledně nevyčerpal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (zdx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxož zákona), nebo pokud nadřízený správní orgán o žádosti účastníka řízení ve lhůtě pro vydání rozhodnutí nerozhodne (§ 71 citovaného zákona)."
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění pochybností (na rozdíl od § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) vydání rozhodnutí, ale umožňuje i postup jiný, jímž je možnosx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxonit k jedné ze zákonem předpokládaných alternativ a správnímu orgánu přikázat vydání rozhodnutí ve věci samé. Z pohledu soudní ochrany a volby typu žaxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a k možnosti soudní obrany proti účelově prodlužovanému vytýkacímu řízení žalobou proti nečinnosti."
HLAVA III
DORUČOVÁNÍ
Díl 1
Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že přednostně je třeba písemnosti doručovat při jednání nebo elektronickou formou. Ostatní způsoby využívající provozovatele poštovních služeb čx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxedpokládaného zvýšení elektronické komunikace povede i ke zrychlení a vyšší efektivitě práce na úřadech. Využití nové úpravy doručování rovněž směřxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xamezit obstrukcím při doručování. Podstatné je doručení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neúčinnost doručení, pokud se doručovaná písemnost dostala do rukou adresáta. Odešle-li tedy např. správce daně písemnost prostřednictvím zásilkyx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xpětovně a zcela formalisticky nově doručovat. Jiná bude situace v případě, kdy správce daně bude mít zásilku za doručenou fikcí a subjekt bude namítat, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxčení, ale z jednání adresáta je zcela zřejmé, že se s danou písemností seznámil, pak je doručení účinné, a byl tím i zhojen chybný způsob doručení. Pokud sx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s určitými úkony, provedenými orgány veřejné moci. Jestliže tedy na straně jedné je nutno trvax xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxraně druhé nelze přijmout formalistický a účelový přístup těchto účastníků, jakož ani formalistickou interpretaci právních předpisů. Je-li adresáx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxmená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta.
Zákon upravuje pořadí způsobů doručování. Prxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxánka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzicxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxverzi dokumentů (účinnost od 1.7.2009).
Povinně je datová schránka zřizována dle § 5 cit. zákona; datovou schránku právnické osoby zřídí ministerxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsanx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Na žádost zřídí datovou schránku ministerstvo vnitra fyzické osobě a podnikající fyzické osobě (§ 3 a § 4 cit. zxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xá zřízenu datovou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doručení do vlastních rukou. Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnky mají formu datové zprávy. Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě. Obsah daxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxsobem umožňujícím práci s ním i osobám se zdravotním postižením prostřednictvím speciálních technických pomůcek. K identifikaci datové schránky slxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x x xxx x xxxx
xxxrve nelze-li doručit na místě samém při jednání, nebo prostřednictvím datové schránky, doručuje správce daně prostřednictvím pošty, dále prostřednxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhránky nebo při ústním jednání či jiném úkonu má vždy validitu doručení do vlastních rukou.
Doručování do ciziny je upraveno zvláštními předpisy - vxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxcný procesní předpis upravující provádění mezinárodní spolupráce při správě daní. Tato mezinárodní spolupráce může být prováděna jak na základě směxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe nebo přijímá ve formě výměny informací na žádost, automatické výměny informací, výměny informací z vlastního podnětu, doručování písemností, účasxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní. Při provádění mezinárodní spolupráce se postupujx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxob, daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, místních poplatků, peněžitého plnění obdobnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění. Provedení mezinárodní spolupráce zabezpečuje Ministerstvo financí, které bezodkladně informuxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxně příslušným orgánům jiných členských států. Orgán, který vykonává působnost kontaktního orgánu, ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxeré zajišťuje komunikaci s kontaktními místy jiného státu, a vede seznam kontaktních orgánů a tento seznam zveřejňuje na svých internetových stránkáxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozhodnutí nebo jiné písemnosti, jméno a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a sídlo adresáta, další informace potřebné k jeho identifikaci a přípaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxjistí kontaktní místo jejich doručení. Rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se daní nejsou neplatné nebo jejich doručení adresátovi není neúčinxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaktní místo jiného státu o veškerých skutečnostech souvisejících s doručením, zejména o dni doručení písemnosti. O doručení nelze dožádat, pokud nebxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjné moci nepřísluší posouzení zákonnosti nebo správnosti doručení učiněného kontaktním místem jiného státu, nebo písemnosti doručované na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi obeznámen, potom otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, nemá význam. Nedodržení formy tedy samo o sobě neznamená, že se doručení mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxici kanceláře, ta ji také řádným způsobem zástupci žalobce předala (o čemž svědčí jeho včasné reakce), nelze bez dalšího dospět k závěru, že mu písemnosxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv mxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální funkce doručení, tj. sexxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx."
Rozsudek NSS ze dne 16.5.2013, č. j. 5 Afs 76/2012-28:
"Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxávné doručení rozhodnutí správního úřadu a nedostatek poučení o opravných prostředcích jsou bez významu, dostalo-li se předmětné rozhodnutí, třebax xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Doručování do vlastních rukou je vždy finančně i časově náročnější způsob doručování, ale z hlediska průkaznosxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxud je s doručením spjat počátek běhu zákonné lhůty, tj. zejména v případě doručování rozhodnutí. V ostatních případech bude na posouzení správce daně, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xrůběh dalšího řízení nebo na důkazní pozici správce daně, a je nutné doručit na doručenku do vlastních rukou.
Správce daně doručuje převážnou většixx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxdodržením jsou spojovány určité následky (např. stanovení daně podle pomůcek, uložení pokuty apod.), a nebo rozhodnutí
meritorní
, která ukládají urxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxastních písemností je jednou ze skutečností, které prokazuje správce daně - viz § 92 odst. 5 písm. a). Správce daně je přitom povinen prokazovat nejen doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxt. 5 písm. c), jakož i to, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo
právní fikce
. Neunese-li správce daně důkazní břemeno, nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbo při ústním jednání či jiném úkonu má vždy účinky doručení do vlastních rukou.
Judikatura:
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí za bezpečně prokázáno, neboť teprve v návaznosti na tento moment se odvíjí i možnost účastníka domáhat se stanoveným postupem svého práva."
Rozsuxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xonkrétní zásilku identifikovanou číslem jednacím předal k poštovní přepravě a pošta potvrdila a doložila kopiemi svých evidencí, že tato zásilka (idxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí potvrdil svým podpisem."
Doručování zástupci
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Dochází ke změně při doručováxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxupování. Pokud má tedy příjemce rozhodnutí zástupce s neomezenou plnou mocí ke všem úkonům, zůstává způsob doručování stejný, jako tomu bylo dosud, tzxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručují se pouze tomuto zástupci všechny písemnosti týkající se uděleného zplnomocnění; zatímco dříve v případě, že zástupce příjemce měl plnou moc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxlatků). Povinnost doručovat oběma je omezena již jen na případy, kdy správce daně doručuje písemnost, v níž se ukládá daňovému subjektu, aby osobně něcx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx x x xxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxsudek NSS ze dne 25.2.2010, č. j. 7 Aps 2/2010-51:
"Nutným případem podle § 10 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž může správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxumné, aby mu daňový subjekt sdělil nějaké informace, a že - nahlíženo hledisky vhodnosti a hospodárnosti - xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xůže dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí; v takovém případě jeho osobní účast v řízení nemůže být správcem daně zásadně vyžadována s výjimkou nutnýxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (jeho statutárního orgánu či člena tohoto orgánu) na jednání před správcem daně se lze bránit v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu moc teprve po vydání a odeslání platebních výměrů, avšak ještě před jejich doručením daňovému subjektu, zvolenému zástupci se tyto výměry již nedoruxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xrně ze dne 29.6.2004, č. j. 30 Ca 46/2002-54:
"Je porušením práva garantovaného ustanovením § 10 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplaxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxek Městského soudu v Praze ze dne 23.1.2013, č. j. 9 Ca 426/2009-53:
"Má-li daňový subjekt zástupce s generální plnou mocí, doručuje správce daně platexxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xkamžiku, kdy je mu předložena. Finanční úřad, u kterého probíhá daňové řízení, není povinen zjišťovat u všech ostatních finančních úřadů, zda u nich nexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xlné moci nedozví." (s účinností od 1.1.2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád)".
Díl 2
Elektronické doručování
Doručovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xatových schránek je obsažena v zákoně 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. I při využití tohoto zvláštního zákoxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx), jehož využití citovaný zákon předjímá. Uvedený zákon v § 17 zavádí do právní úpravy doručování prioritu doručování prostřednictvím datových schrxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní je přiblížení orgánu veřejné moci občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění komunikace mezi občanem a orgánem veřejné mocx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxsledkem navrhované úpravy rovněž zefektivnění práce s dokumenty v rámci jednotlivých těchto orgánů. (...) Úprava přihlíží k reálným možnostem všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxch fyzických osob s orgány veřejné moci ponecháno na jejich rozhodnutí a datové schránky jsou těmto osobám zřizovány výhradně na základě jejich žádostxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákladů navrženo povinné použití elektronické formy komunikace. Pokud má fyzická či právnická osoba zřízenu datovou schránku, musí orgán veřejné mocx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Priorita
doručování do datové schránky vyplývá již z obecných způsobů doručování z ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Dokument, který bxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokumxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvou schránku, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.
Doručení dokumentu do datové schránky má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxízená datová schránka musí být v konkrétním okamžiku současně zpřístupněna osobě, které byla zřízena (viz dále komentář k § 72).
Datovou schránku fxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby. Bezplatně zřídí datovou schránku advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci, a to xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxechodné období a datové schránky jim ze zákona jsou zřizovány až od 1.7.2012 (§ 31 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.). Povinně zřídí ministerstvo datovou scxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rexxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do obchodního rejstříku. Fyzická osoba i právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky bez ohledu na počet podnikatelských činností. Z tohxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého poradce. Pokud daňový poradce vykonává i další podnikatelskou činnost (s výjimkou činností uvedených v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., kdy ke kažxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxdce (od 1.7.2012 povinně zřízenu), tak i "běžnou" datovou schránku podnikající fyzické osoby. Zákon č. 300/2008 Sb., tak vychází z konstrukce
vice
tyxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxek, a to 1)držitelé datové schránky fyzické osoby zřízené na žádost podle § 3 zákona č. 300/2008 Sb., 2) držitelé datové schránky podnikající fyzické osxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx.
Ve vztahu k typu datové schránky se její držitel ocitá v několika možných postaveních: 1) fyzická osoba podnikající, 2) fyzická osoba nepodnikajíxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxým osobám a osobám uvedeným v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (daňovým poradcům) prostřednictvím datových schránek může s ohledem na druh doručované xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručováni prostřednictvím datových schránek (přístupno na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz).
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxou zapsáni do zákonem stanovené evidence.
Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, a to případně i zxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům, d) kdy byla xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxany zdraví lidu. Ministerstvo znepřístupní datovou schránku těmto osobám i v případě (i zpětně), ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence. Pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni zániku funkce, a to případně i zpětně. Kromě těchto zákonem stanovených případů povinného znepřístupnění datové schránky může být datová schránkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti. Znepřístupněnou datovou schránku ministerstvo oxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění. Viz též komentář k § 72.
Judikatura:
Usnesení Nejvyššího správního soudu xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxých úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci. Lhůta stanovená soudním řáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxn této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.)."
Rozsudek NSS ze dne 15.7.2010, č. j. 9 Afs 28/2010-79:
"Zákxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx tohoto zákona upravuje provádění úkonů různých skupin osob vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Toto ustanovení však oproti x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu orgánu veřejné moci. Jinými slovy § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. stanoví, kdy je možno dokument doručovaný soudem účastníku řízení považovat za dxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníkem řízení vůči soudu (či jinému orgánu veřejné moci) zákon č. 300/2008 Sb. podobnou úpravu nestanoví a neupravuje tedy pravidla pro určení okxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxo jehož včasné podání je určena lhůta soudním řádem správním, je proto nutno použít obecná ustanovení o běhu lhůt, která jsou zakotvena v § 40 s. ř. s. (apxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxformační systém datových schránek není ani držitelem (zvláštní) poštovní licence, ani orgánem, který má povinnost datové zprávy odesílané prostředxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxové sítě (e-mailová podání), je i informační systém datových schránek pouze technickým prostředkem, jehož využitím dochází k přenosu datové zprávy ox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxm informačního systému datových schránek držitel poštovní licence. Rozhodující je skutečnost, že zatímco v případě doručování prostřednictvím držxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aby ji ten doručil adresátovi (na základě smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a přepravcem), informační systém datových schránek odesílatel sám přímx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xyplývá z obsahu soudního spisu, krajský soud v průběhu řízení několikrát zjišťoval, zda má zástupkyně stěžovatele zřízenou datovou schránku jako advxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx krajský soud napadené usnesení jako advokátce zastupující stěžovatele v řízení o žalobě, jež nesouviselo s tím, že je insolvenčním správcem, prostřexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxspektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostřednictvím provozovatele poštoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxt vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jak rozhodnutí správního orgánx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxvím provozovatele poštovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včas správní žalobu. Materiální fxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxt vydaných rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 17.2.2012, č. j. 8 xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, proto nemxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxodného obsahu či předložením jeho originálu dle § 37 odst. 2 věty druhé s. ř. s."
Rozsudek NSS dne 17.10.2013, č. j. 6 Ans 1/2013-66:
"Právnická osobax xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxx008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů); veřejnému subjektivnímu právu na zřízení datové schránky poskytují ochranu sxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxm, že datovou schránku právnické osoby nelze zřídit (§ 5 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), ax xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxu v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s." (s účinností od 1.1.2012 byl § 82 změněn zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxu datovou schránku podle § 3 a § 10 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nesprávně doručoval prostřednxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ze dne 6.11.2013, sp. zn. 21 Cdo 3489/2012: "
Každému, kdo má zpřístupněnou datovou schránku, soud doručuje rozhodnutí, předvoláni a další listxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxinnosti, zda má adresát zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku; ten, kdo má zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, má právo očekávat, že mu soux xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxučeni listiny do datové schránky."
Rozsudek NSS ze dne 16.5.2013, č. j. 5 Afs 76/2012-28:
"Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxňového řádu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dnxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xa sobotu, neděli nebo svátek."
Díl 3
Doručování prostřednictvím zásilky
Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx opět materiální pojetí doručení, jakož i zásada hospodárnosti a rychlosti řízení. Podle dřívější úpravy, pouze pokud tato místa neexistovala, mohl dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxižen i v případě, že bude mít byt, místo podnikání nebo pracoviště. Zejména to bude správce daně, bude-li doručovat svými pracovníky, kdo může využít doxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxmná změna tak nastala např. u advokátů a daňových poradců, jimž bylo možno doručovat pouze v místě kanceláře; pokud bylo převzetí písemnosti mimo kancexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxdříve ostatní způsoby. Správce daně doručuje krom toho fyzickým osobám-nepodnikatelům především na adresu místa jejich pobytu (tj. trvalý pobyt občxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxto doručovací adresu však musí osoba správci daně výslovně sdělit. Pokud na tuto adresu bude dle dispozice této osoby doručeno, nemůže se dovolávat násxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxom vychází z údajů ve veřejných rejstřících, tj. v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku. Zápisy v těchto rejstřících jsou účinné vůči třetím xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xodmínkou však je, aby to byla reálná adresa a podnikatelský subjekt se zde skutečně nacházel. Této možnosti lze využít především v případech, kdy bude oxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm skutečným stavem.
Prostřednictvím zásilky bude ve většině případů doručováno do vlastních rukou (je vyloučeno převzetí jinou osobu), dále v příxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x neformální sdělení, informační letáky, upozornění apod.).
Tomu, kdo písemnost přebírá, je stanovena povinnost prokázat doručovateli svoji totxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx, bratr, soused apod.).
Doručování fyzickým osobám
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Obecně platí, že písemnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxodné údaje uvedené v registraci. Daňový subjekt je povinen v přihlášce k registraci uvést všechny předepsané údaje potřebné pro správu daní, takovým úxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedl, je povinen tuto změnu ohlásit správci daně, a to do 15 dnů.
Nedojde-li k doručení při ústním jednání nebo při jiném úkonu a daňový subjekt bude mxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky (§ 42). Je-li doručováno prostřednictvím zásilky, bude vždy v prvé řadě doručováno na adresu, kterou si fyzická osoba zvolí, a potom na adresu uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí fyzická osoba ohlašovně v místě trvalého pobytux xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo údaje podle jiného právního předpisu - viz § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Požadavek osoby zúčastněné na řízení vůči správnímu oxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm způsobem (§ 71), např. ústně do protokolu. Takový postup současně chrání správce daně před možnými následnými námitkami daňového subjektu, resp. osxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xefinuje občanský zákoník. Podle § 80 občanského zákoníku má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvalex xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. Pojem "bydliště" se objevuje v mnoha evropských nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xitul pro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Autonomní definice bydliště však není v těchto evropských předpisech obsažena. Proto je i při aplikaci těchto evropských předpisů třeba použít defixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxtatní písemnosti. Je-li písemnost určená do vlastních rukou, přebírá ji přímo adresát; není-li zastižen, písemnost se uloží a adresát se na její uložexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi se do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo vhodí upozornění na uložení písemnosti. Upozornění musí obsahovat kromě výzvy k převzetí písemnosti xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvyzvednutí. Pokud si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě deseti dnů, považuje se poslední den lhůty za den doručení bez ohledu na to, zda se axxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy zvýšena odpovědnost adresáta za sdělení správné doručovací adresy správci daně. Po uplynutí úložní doby, pokud si adresát zásilku nevyzvedne, vxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x určitému datu, nelze již považovat za den doručení jakýkoli den pozdější - tj. např. den, kdy si adresát písemnost vyzvedne po uplynutí úložní doby ze svx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnou po uplynutí stanovené doby
ex lege
i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal.
Právní fikce
coby nástroj odmítnutí reality právem je nástrojex xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxmností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být potvrzeno adresátem, potvrdí doručující doručenkou, která je výslovně prohxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxčení prokazuje jiným způsobem (např. je z postupu adresáta zjevné, že mu bylo doručeno, podal-li např. ve stanovené lhůtě odvolání, z jehož obsahu je zřxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxzetí má být potvrzeno, může písemnost převzít buď přímo adresát, nebo jiná vhodná osoba, která se v místě zdržuje a která souhlasí s tím, že písemnost adrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo na jiné vhodné místo.
Písemnost je doručena okamžikem převzetí zásilky, za doručenou se povxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx:
Rozsudek NSS ze dne 22.10.2007, č. j. 5 Afs 151/2006-72:
"Správce daně nemá na výběr, který způsob doručování upravený v zákoně zvolí, ale musí posxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx09-61:
"Správce daně nese důkazní břemeno ve vztahu ke všem skutkovým podmínkám, jež musí být splněny v případě, že má být adresátu doručeno fikcí. Skuxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxění náležitostí vad podání, je, zda žalovaný své důkazní povinnosti dostál. Správce daně postupoval při doručení náhradním způsobem v souladu se zákoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
"V případě nařízení
exekuce
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxvá povinný osobně, nýbrž prostřednictvím správce podniku.
Per analogiam
lze do určité míry postavení a úlohu správce podniku přirovnat např. k postaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxbjekt zůstává příjemcem rozhodnutí dle ust. § 32 odst. 2 písm. c) zákona o správě daní a poplatků, současně je nutno zohlednit skutečnost, že v řízení za nxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinného v daňovém řízení i bez jeho souhlasu a činit za něj právní úkony, jej pak nelze vyloučit ani z procesu doručování dle ust. § 17 zákona o správě daní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, č. j. 1 As 90/2010-95: "S
právní orgány nerespektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxmal, zda uvedené procesní pochybení mohlo mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxm nezpochybnitelným způsobem (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxe mít vliv na platnost doručení ani na zákonnost vydaných rozhodnutí."
Doručování právnickým osobám
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx doručuje přednostně prostřednictvím datové schránky. Doručování listovních zásilek tak přichází v úvahu v podstatě pouze u těch právnických osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx listovní zásilky doručovat také tehdy, nelze-li např. s ohledem na povahu dokumentu (zejm. jeho velikost, popř. formát) do datové schránky doručit (vxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxa, podnikající fyzická osoba nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu vyhláškou nebo na místě.").
Právnické osobě se doručuje přednostně na adresu, kterou si sama zvolí. Doručování na jinou adresu již není podmíněno xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxmotný adresát (tj.
fikce
doručení se uplatní bez ohledu na to, zda na dané adrese skutečně sídlí, či nikoli). Právní úprava doručování fyzickým a právnxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrovn. § 44 odst. 3, 4). Je tedy věcí každé jak fyzické, tak právnické osoby, aby byla k zastižení na místě, které uvede jako doručovací adresu. V případě, žx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxací adresa zvolena, doručuje se na adresu sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, u zahraniční právnické osoby na adresu sídla pobočky nebo jiné organixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xostup při doručování písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou, a písemností ostatních.
Jde-li o písemnosti určené do vlastních rukoxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxch rukou, ale převzetí má být potvrzeno, kromě osob oprávněných jednat jménem právnické osoby je může převzít kterýkoliv zaměstnanec nebo jiná fyzickx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xově dána možnost (nikoli povinnost) písemnost, která nebyla ve lhůtě deseti dnů vyzvednuta, doručit na adresu pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx není zastižena osoba oprávněná písemnost převzít a ani v úložní lhůtě nebude písemnost vyzvednuta, pak teprve správce daně doručuje na adresu místa poxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx však nemá vliv na účinky doručení právnické osobě. Bylo-li např. společnosti s ručením omezeným doručeno uplatněním
právní fikce
, je zcela bez významx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxkatura:
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkým osobám doručují v prvé řadě pracovníkům oprávněným za tyto příjemce písemnosti přijímat. Z celkové úpravy doručování podle citovaného zákona nelxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx009-53:
"Námitka vznesená proti doručení je
relevantní
pouze tehdy, pokud je schopna reálně zpochybnit verzi reality, z níž vycházely finanční orgxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x je věcí právnické osoby zajistit, aby převzetí písemnosti doručované do vlastních rukou nemohla v místě jejího sídla učinit jiná než k tomu oprávněná oxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxkou osobu písemnosti doručované poštou a převzetí zásilky potvrzuje nejen svým podpisem, ale i otiskem razítka této právnické osoby, lze zpravidla usxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxi hodnocení podmínek doručení fikcí podle § 17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba u právnických osob přihlížet ke zvláštníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xdrese."
Rozsudek NSS ze dne 5.6.2008, č. j. 2 Afs 21/2008-65:
"Není v rozporu se zákonem, je-li daňovému subjektu (společnosti s ručením omezeným) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvených v poštovních podmínkách řádně schválených Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a změně některýcx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxní, nebo jiném místě zastižen, povinna uložit písemnost na příslušném místě. Tímto místem bude podle povahy doručujícího orgánu sídlo správce daně, jxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxilo předat, uložit pouze u správce daně nebo na poště, nikoli již však u obecního úřadu. Pokud je o doručení písemnosti dožádán jiný správce daně, ukládá xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxlušné provozovně.
Adresáta, který nebyl při doručování písemnosti zastižen, je nutné o místě uložení písemnosti informovat prostřednictvím upoxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o následcích případného nevyzvednutí písemnosti. Zákon stanoví
taxativní
výčet náležitostí, které musí obsahovat upozornění na uložení písemnosxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxze s následným marným uplynutím úložní doby spojovat fikci doručení. Stejně tak tomu bude i v případě, nebude-li adresát o možnosti uplatnění
fikce
doxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb je třeba žádost o uložení bez předchozího pokusu o doručení uplatnit u tohoto subjektu
Důkazní břemeno ohledně dodržení podmínek pro uložení písxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle § 92 odst. 5 správce daně totiž mimo jiné prokazuje též oznámení, tj. řádné doručení, svých písemností.
Účinky doručení
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem převzetí. Pokud adresát odmítne zásilku převzít, nastanou účinky dnem odepření. Pokud je adresát nezastižen a vyzvedne si zásilku v průběhx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xrávní fikce
doručení, a to bez ohledu na to, že si adresát vyzvedne zásilku např. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vázána na podmínku zdržování se v místě doručení (viz § 44 odst. 4). Tím se značně omezí případy účelového tvrzení "nezdržování se v místě" a obstrukcí přx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xově se doplňuje, že důvod musí být současně rovněž i předem nepředvídatelný. Oba znaky musí být naplněny současně. Jedná se o případy, které nelze předex xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xude vždy záviset na okolnostech daného případu. Pro případ, kdy daňový subjekt je srozuměn s tím, že v určitém období bude např. mimo území republiky nebx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí, jak si uspořádat své záležitosti, aby nebyl zkrácen na svých právech; zejména může udělit plnou moc dostupné osobě k přebírání zásilek nebo ke vstupu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxx10-95:
"Správní orgány nerespektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování, neboť doručovaly svá rozhodnutí zástupci stěžovatele prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxé procesní pochybení mohlo mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí, resp. na platnost jejich doručení. V tomto ohledu je významnou skutečnost, že jax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxelným způsobem (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), on se s jejich obsahem seznámil a následně proti rozhodnutí žalovaného podal včax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxtnost doručení ani na zákonnost vydaných rozhodnutí."
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.3.2013, č. j. 15 Af 7/2013-47:
"Z § 47 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
doručení, a písemnost se tak považuje za doručenou k tomuto dni, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl. Účinky
právní fikce
již nelze zvrátit pouxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je adresát odpovědný za to, že na uvedené adrese pro doručování bude schopen přebírat písemnosti, resp. se dozví o jejich případném uložení v důsledku txxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxhož využití je však nutné naplnit zákonem předvídaná kritéria - mimo jiné i dodržení subjektivní a objektivní lhůty k uplatnění liberačního instrumenxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmínky, tedy i zanechání písemného poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky adresátovi. Tato skutečnost se přitom prokazuje především dorxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ukládáním zásilky, včetně výzvy k jejímu vyzvednutí a zanechání poučení a o právních důsledcích jejího nevyzvednutí. Tyto náležitosti ostatně v posxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx souhlasit s tvrzením žalovaného správního orgánu, že poučení o právních důsledcích nevyzvednutí písemnosti nepatří mezi náležitosti obsahu doručexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxno ani postupem podle § 51 odst. 3 daňového řádu, nemohlo dojít k doručení písemnosti uplynutím desetidenní úložní lhůty ve smyslu § 47 odst. 2 daňového řxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxybil, když v rozhodnutí o odvolání a v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyslovení neúčinnosti doručení a žádosti o opětovné doručení písemností ze dne 2xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxnost doručení
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Obecně platí, že adresát je zodpovědný za to, že si zajistí své věci tak, aby nemoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o neúčinnost doručení adresátovi, který si písemnost nemohl vyzvednout ze závažného důvodu, přitom nově se doplňuje, že důvod musí být současně rovněx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxska dostatečným důvodem pro to, že si adresát nemohl písemnost vyzvednout, přičemž konkrétní posouzení bude vždy záviset na okolnostech daného přípaxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx bránit součinnosti se správcem daně, má dostatek možností, jak si uspořádat své záležitosti, aby nebyl zkrácen na svých právech; zejména může udělit pxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní posouzení žádosti o vyslovení neúčinnosti doručení bude vždy záviset na okolnostech daného případu. Bude-li např. u daňového subjektu zahájena daxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxnčení doručování platebního výměru); zcela logicky lze naopak takové úkony spíše předvídat. Daňový subjekt má možnost, je-li mu známo, že mu nebude v mxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvání žádosti, jakkoli se jedná o správní uvážení (v kombinaci s neurčitým právním pojmem), nemůže správce daně vycházet ze subjektivního hodnocení, axx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxzal.
Adresát písemnosti může podat žádost o vyslovení neúčinnosti doručení do 15 dnů ode dne, kdy se s písemností skutečně seznámil, maximálně však xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxodnou, vysloví neúčinnost rozhodnutí; oznámením tohoto rozhodnutí se původní písemnost považuje za doručenou. Pokud správce daně žádost zamítne, mxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxůle a musí být přezkoumatelným způsobem odůvodněno. Od marného uplynutí úložní doby po doručení rozhodnutí o neúčinnosti doručení rozhodnutí vydanéxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxt neúčinnosti doručení lze uplatnit v případě kteréhokoli způsobu doručování. Žádost lze tedy podat nejen v případě, bylo-li doručováno prostřednicxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč, který lze zaplatit vylepením kolkových známek na žádost nebo přímo u správce daně (zák. č. 634/2004 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Nově se již tento způsob doručování nepoužije v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které ohlásix xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník. Podle § 80 má fyzická osoba (v terminologii občanského zákoníku "člověk") bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxiště, může se každý dovolat i jejího skutečného bydliště; proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže namítat, že má své skutečné bydlxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxrnými obtížemi, považuje se za její bydliště místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měla bydliště naposledy. Pojem "bydliště" se objevuje v mnoha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxký exekuční titul pro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evroxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxch nárocích]. Autonomní definice bydliště však není v těchto evropských předpisech obsažena. Proto je i při aplikaci těchto evropských předpisů třebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxkách na internetu, v určitých případech rovněž, je-li doručováno osobě neznámé, na úřední desce obecního úřadu v místě, kde měl adresát poslední známox xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xísemnost na základě zveřejnění informace o tom, že je po stanovenou dobu připravena u správce daně k vyzvednutí. Vyhláška se vyvěšuje na dobu nejméně 15 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxzornění na místo uložení písemnosti, označení písemnosti, sdělení o možnosti vyzvednutí si písemnosti, obsahuje rovněž den jejího vyvěšení a den sejxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkou neurčitému počtu adresátů, může z povahy věci tato veřejná vyhláška obsahovat i text vlastního rozhodnutí (nejen její označení, resp. číslo jednaxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx člověk sice je nezvěstný, ale z okolností neplyne, že jeho smrt není nepochybná, a na straně druhé naopak případy, kdy vystoupí vážné pochybnosti, zda jx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxášen (§ 66 a násl.), nebo zda se nezvěstným stane (§ 74 a 75).
Judikatura:
Rozsudek KS v Brně ze dne 2.2.2010, č. j. 30 Ca 83/2008-34:
"Předpokladex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx adresátu písemnosti nebylo možno doručit postupem podle § 17 ZSDP, písemnost se vrátí zpět jako nedoručitelná a správní orgán vyčerpal všechny možné pxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbytu adresáta, nikoli jen alibisticky odkáže na obecní vyhlášku vydanou v samostatné působnosti obce a předmětnou záležitost uzavře tvrzením, že nemxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxznamu
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Jedná se o specifický způsob doručování rozhodnutí o stanovení daně z nemovitých věcí. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxahuje veřejná vyhláška, která se vyvěšuje rovněž na dobu nejméně 30 dnů. Za den doručení se považuje 30. den od zpřístupnění seznamu.
Díl 5
Prokáxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásilky. Důkazní břemeno ohledně prokázání doručení nebo užití
právní fikce
stíhá výlučně správce daně - viz § 92 odst. 5 písm. a). Prokázání doručení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkolu nebo úředním záznamem o odmítnutí podpisu protokolu. Doručení písemnosti doručované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyplněná doručenka (dodejka - termín dle Poštovních podmínek České pošty). Na ní je třeba rovněž výslovně uvést, bylo-li převzetí písemnosti odepřenxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta. Jedná se většinou o plnou moc pro doručování uloženou u provozovatele poštovních služeb. Doručenka jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xe od listiny soukromé liší svou důkazní silou; potvrzuje, není-li prokázán opak, pravdivost toho, co je v ní osvědčeno. Účinek řádného doručení lze ovšxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, je tudíž ten, že je na tom, kdo tvrdí opak (oproti údajům uvedeným v doručence), že nebyl dodržen stanovený postup doručování, aby rovněž uvedl důkazy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xpůsobem.
Definici veřejné listiny nalezneme v občanském zákoníku v §§ 567 až 569. Veřejná listina je definována jako "listina vydaná orgánem veřexxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx by veřejnou listinou nebyla." Je -li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxa provedena, dokud není prokázán opak. Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xistina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou listinu o právním jednání mezi týmiž osobami, nabývá vůči třetím osobám účinky, byl-li její obsah zveřxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx):
"Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republiky, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněnxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xnebo osvědčující některou právně významnou skutečnost. Veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis. Ochrana pxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvy účinky na území České republiky (pozn.: § 348 - trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny)."
Judikatura:
Rozsudek NS ze dne 25.6.19xxx xx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvený postup doručování nebyl dodržen), je proto povinen nabídnout soudu důkazy k prokázání těchto tvrzení."
Nález Ústavního soudu ze dne 3.6.2003x xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
ex lege
i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal. S přihlédnutím k výše uvedenému lze vycházet z toho, že rovněž z hlediska ústavnosti je třeba strxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxvého řádu nastat především za předpokladu, že se příjemce v místě doručení zdržuje. I když tento pojem není výslovně definován, dle názoru Ústavního sxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxlespoň) prostřednictvím vyrozumění o uložení zásilky, bylo-li učiněno vhodným způsobem. Se skutečností, že příslušný subjekt jakožto příjemce uvexx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xádné následky, tedy v oblasti doručování, nespojuje, takže ani při eventuálním úmyslném uvedení nesprávné adresy pro doručování nelze
de lege lata
txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxisů upravujících doručování v řízení před soudy výslovně neupravuje, jakou formu má mít listina obsahující rozhodnutí, jež je doručováno účastníku dxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxlních" verzí rozhodnutí, které jsou všechny opatřeny vlastnoručním podpisem pověřeného pracovníka správce daně a které poté se jednak zakládají do sxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu neobsahují, obsahují však doložku, v níž úřední osoba potvrzuje, že právě toto vyhotovení souhlasí s originálem obsaženým ve spise. Za této sitxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx" verzí rozhodnutí (je-li jich vyhotoveno více), tak stejnopisů, neboť ani jeden z těchto způsobů není na újmu příjemci rozhodnutí. Ten má na rozdíl od sxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxadě pochybností má příjemce rozhodnutí navíc vždy možnost ověřit, zda jemu doručená listina souhlasí s vyhotovením rozhodnutí založeným ve spise. Náxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xyhotovení rozhodnutí založené ve správním spise, přičemž k doručení postačí stejnopisy daného rozhodnutí."
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2010, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečnosti vedoucí k závěru, že údaje na doručence nejsou pravdivé."
Rozsudek NSS ze dne 27.4.2006, č. j. 2 Afs 158/2005-82:
"Správce daně nese poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí skutečnosti, že písemnost doručovaná daňovému subjektu mu také byla fakticky doručena, nebo že byla doručena nikoli fakticky, nýbrž náhradním způsxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxt splněny v případě, že má být adresátu doručeno fikcí."
Rozsudek NSS ze dne 1.3.2006, č. j. 1 Afs 43/2005-103:
"Doručenka je toliko jedním z důkazníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xatrně i nejspolehlivějším. Je-li doručenka neúplná, nesprávně vyplněná, popřípadě chybí-li zcela, je nutno zvážit, zda závěr o doručení písemností xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlky na poště, bylo-li doručeno do sféry ovládané adresátem, tedy např. do jeho - byť společné - poštovní schránky, jde (za jinak splněných podmínek vyžaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., daňový řád, vyžaduje dodržení kvalitativních standardů nastavených ustanovením § 51 odst. 2 téhož zákona."
HLAVA IV
OCHRANA A POSKYTxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxrávě daní zajištěna velice precizně a v souladu s čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republikxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xx x xxxxretizována v rámci ustanovení týkajících se ochrany informací. Smyslem existence povinnosti mlčenlivosti ohledně skutečností, které se úřední osoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmí, že zde existuje povinnost mlčenlivosti, je zásadní pro ochotu subjektů, aby poskytly správci daně zcela otevřeně podrobnosti o svých osobních a fixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x úplné stanovení jejich daňové povinnosti (břemeno tvrzení), jakož i tato tvrzení prokázat (důkazní břemeno), je dobrovolný aspekt v rámci spoluprácx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh prvků k dobrovolnému plnění daňových povinností je právě zákonná garance, že s informacemi, které daňový subjekt poskytne správci daně, bude zacházxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xeho finančních i osobních záležitostí, nebudou zveřejněny či dále poskytnuty jiným subjektům, s výjimkou případů jednoznačně definovaných zákonemx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosti (srovn. např. § 31 exekučního řádu, § 6 zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, § 21 zákona o advokacii, § 10 zákona o obecní policii)x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx přináší konkretizaci toho, na co povinnost mlčenlivosti dopadá. Nelze sdělit (zveřejnit) jakékoli skutečnosti a údaje, které by mohly poskytnout koxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbjektů. Mlčenlivost nesmí být v rozporu se zájmy toho subjektu, jehož informace jsou chráněny. Povinností mlčenlivosti jsou chráněny jen ty informacxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxkoně o správě daní a poplatků. Obecné informace, ze kterých není patrné nic, co by mohlo mít vypovídací hodnotu o majetkových, obchodních či osobních poxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xebylo možné ani nepřímo odvodit identitu osoby, o jejíchž poměrech daná informace vypovídá.
Poměry, které požívají ochrany, se rozumí jak poměry mxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxh zákonů. Mezi informace o majetkových poměrech tak budou typově patřit informace jak o příjmech peněžitých i nepeněžitých, vlastnictví movitých i nexxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxat rodinný nebo obdobný stav, věk, zdravotní stav, sociální postavení
etc.
Obecně jsou vymezeny informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti v případě zániku daňového subjektu bez právního nástupce nebo dědice, je ministr financí.
Nutno je vyxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xebo některá z osob zúčastněných při správě daní tuto povinnost, může mu být uložena sankce. Mlčenlivosti se naopak nemůže dovolávat správce daně tam, kxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Povinnost mlčenlivosti zavazuje nejen úřední osoby, ale rovněž všechny osoby zúčastnxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxena písemná forma zproštění, nicméně z důvodu průkaznosti by na písemné formě mělo být trváno (nutno uvést alespoň do protokolu o ústním jednání). Admixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnosti mlčenlivosti se dopustí dotyčná osoba přestupku, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Správním orgánem příslušným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxst mlčenlivosti vztahuje k činnosti více správců daně, projedná přestupek ten z nejblíže nadřízených správců daně, který zjistil podezření z porušenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxoučeno vedle uložené správní sankce i trestní stíhání pracovníků správce daně. Povinností mlčenlivosti resp. jejím porušením se nerozumí jen vyzrazxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxobě zavázané povinností mlčenlivosti nebo jiné osobě, anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit újmu jiné osobě (např. infoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxosti s porušením mlčenlivosti ze strany pracovníka správce daně škoda a bude-li pracovníku správce daně uložena nadřízeným orgánem pokuta, nezaniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxné moci.
O porušení mlčenlivosti se nejedná, předávají-li si informace, týkající se daňového subjektu (jinak utajení podléhající) úřední osoby txxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxměstnanec správce daně je úřední osobou (viz kom. k § 12). Informace podléhající daňovému tajemství tedy mohou být předávány pouze mezi úředními osobaxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxost se vztahuje rovněž na informace sdělené příslušnému orgánu příslušným úřadem smluvního státu v rámci mezinárodní pomoci (viz zákon č. 164/2013 Sbxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého orgánu, kteří se přímo účastní správy daně, k níž se poskytnutá informace vztahuje. Informace, které byly poskytnuty kontaktnímu místu v rámci mezxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Informace, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxstním řízením, pokud se týkají porušení daňových předpisů, aniž jsou dotčeny právní předpisy upravující trestní řízení. Kontaktní místo udělí na žádxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxi správě daní (§ 22 odst. 1), pokud mohou být informace použity k obdobnému účelu v souladu s právními předpisy České republiky. Informace a písemnosti pxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xrávními předpisy České republiky, použity k jinému než uvedenému účelu, pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxnárodní spolupráce, lze uplatnit jako důkazní prostředek v daňovém řízení stejně jako obdobné informace a písemnosti získané při správě daní v České rxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daň podle § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v jiné výši, než jak byla zjištěna při daňové kontrole, a to na základě dalších zjištění, je prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx které subjekty je plátce povinen zajištění provést."
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č. j. 6 A 76/2001-41:
"Pracovníci správce daně, jakož i třetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 24.11.2005, č. j. 4 Afs 17/2004-100:
"Institut řádného soudního přezkumu správních rozhodnutí předpokládá, že soud má k dispozici veškeré inxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxna č. 35/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., které připouští poskytovat informace získané v daňovém řízení odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávajíxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxným prostředkem v daňové věci je i správní žaloba."
Rozsudek NSS ze dne 25.6.2008, č. j. 5 As 53/2007-85:
"Při výkladu majetkových poměrů je nutno vyxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxckých a právnických osob tak tvoří zejména jejich příjmy, které mohou být peněžité, ale i naturální, vlastnictví bytů, nebytových prostor a jiných nemxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxažovat nejen aktiva, nýbrž i jejich pasiva a je bez významu, zda jsou tyto závazky vůči soukromoprávním subjektům či vůči státu. Správci daně v daňovém řxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxce jim pak slouží k tomu, aby mohly rozhodovat ve věcech daní a naplnit tak účel zákona uvedený v § 1 odst. 2 zákona o správě daní."
Rozsudek NSS ze dne 1.6xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělit žadatelům osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků v rozsahu jejich jména, příjmení, roku narození, obce, kde mají trvalé bydliště, a dáxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xoskytnutí veřejných prostředků ve smyslu § 8b cit. zákona. Ministerstvo financí ČR, případně finanční úřady, které mají na základě zákonného zmocněnx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Daňový řád stejně jako řada jiných zákonů stanoví průlomy do povinnosti mlčenlxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxi). Správní orgán, který vyžaduje určité informace o daném daňovém subjektu, přitom však v zákoně, dle něhož postupuje, nemá stanovenu příslušnou výjxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosti musí být vždy náležitě ospravedlněn. Vždy totiž půjde o střet dvou protichůdných oblastí veřejného zájmu; na jedné straně zájem daňového subjektx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxce dále využít pro své, tedy jiné, nežli daňové účely. Rozsah možností správce daně disponovat s informacemi týkajícími se správy daní ve vztahu k jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xůže správce daně poskytovat informace a zároveň je vždy uveden důvod a účel, resp. podmínky, za jakých jsou informace poskytovány.
Za porušení povixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxch stránkách), informace zobecněné nebo informace, které jsou nutné pro výkon správy daní (např. v rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxěřeny). V souladu s jinými příslušnými zákony rovněž může správce daně sdělovat informace nutné např. pro výkon státní správy na jiných úsecích (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxoudy pro účely rozhodnutí o výživném), informace nutné pro kontrolu a dozor (správní soudnictví, Veřejný ochránce práv, Nejvyšší kontrolní úřad, ÚOHxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v trestním řízení, příslušné složce MF).
Speciální skupinu případů tvoří průlom do povinnosti mlčenlivosti vůči orgánům činným v trestním řízeníx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvo, území, stát a jeho hospodářství, jakož i ohledně případů narušujících a ohrožujících naplnění cíle správy daní. Je zde upřednostněna vzájemná spoxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xízení mají mnohdy cenné informace pro správu daní.
Prolomení mlčenlivosti vůči orgánům činným v trestním řízení není upraveno výlučně pouze daňovxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxezidentem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nexxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti korupci, texxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu."). S účinností od 1.1.2014 je prolomení mlčenlivosti obsaženo x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti bxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.").
Pouze v případě vyjmenovaných trestných činů správce daně může na žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlností nasvědčujících tomu, že byl spáchán některý z těchto trestných činů. Z žádosti musí být zřejmý důvod podání žádosti, tj. informace o zahájeném txxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxa jsou údaje uvedeny správně, a zda na základě poskytnutých informací skutečně dochází či dojde k objasnění uvedeného trestného činu. Odpovědnost za sxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxe bude použita pouze k účelu, ke kterému byla požadována, a přechází na něj povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu se všemi důsledky jejího porušexx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý trestním řádem. Trestním řízením se rozumí řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); trestním stíháním se pak rozxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxpravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxmu orgánu nebo zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xádu). Trestní řízení tedy zahrnuje i tzv. přípravné řízení, tzn. fázi objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán tresxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtního stíhání (ustanovení § 160 až 170 trestního řádu). Ohledně trestných činů zde uvedených je výslovně zakotvena oznamovací povinnost, která je nutxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt se však vztahuje pouze k trestným činům daňovým a poplatkovým, které se týkají porušení povinnosti při správě daní. Nejčastěji poskytuje správce danx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xb., trestní zákoník). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxká výhodu na některé z těchto povinných plateb. Pachatele lze potrestat odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti; může být potrexxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxestán odnětím svobody na pět až deset let. Hranice výše škody, resp. získaného prospěchu, která je rozhodná jak pro samotné naplnění skutkové podstaty xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxjící nejméně částky 5 000 000 Kč.
Krácení daně, poplatku a podobné povinné platby je jakékoli jednání pachatele, v důsledku něhož je mu jako poplatníxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxx10,
judikatura
níže). Zkrácením daně však není její pouhé neodvedení, byla-li příslušná platba správně vypočtena, přiznána nebo vyměřena, resp. nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu o převodu nemovité věci a daň vypočítal a vyměřil). Nečinnost poplatníka, tj. nezaplacení daně, sama o sobě nezakládá skutkovou podstatu trestného čxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxová povinnost takové osoby známa a zjištění základu daně a stanovení daně může být provedeno i jinými prostředky. K případnému nevyměření daně a jejímu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s nečinností správce daně, který nezahájil vyměřovací řízení a nepřistoupil k vyměření daně jinými prostředky. Nepodání daňového přiznání může být zxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxvinnost nevznikla. Za takových okolností je totiž nepodání daňového přiznání způsobilé vyvolat u správce daně stav, kdy neví o vzniklé daňové povinnoxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxé nezaplacení daně včas, pokud její výše nebyla zkrácena úmyslným jednáním či opomenutím obviněného (viz nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2002, xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxbezpečení a podobné po-vinné platby (§ 241)
-
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243)
-
Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245)
-
Padělání a pozměnění známek (§ 246)
-
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospoxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se o velkou skupinu trestných činů, a to těch nejzávažnějších. V některých případech půjde o trestnost nepřekažení nebo neoznámení pouze u kvalifikovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx není trestným činem. Pokud by ale uvedeným trestným činem pachatel spáchal škodu velkého rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč), je již jeho nepřekažení trestnx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxvání s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324), násilí proti úřední osobě (§ 325), vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326), přisvojení praxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxjetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337).
V případě splnění oznamovací poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xteré se podaného oznámení bezprostředně týkají.
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.6.2002, sp. zn. I. ÚS 722/01:
"Ustanovení § 148 xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správně vypočtena, přiznána nebo vyměřena, pokud nebyla zatajena skutečnost odůvodňující vznik daňové aj. povinnosti. Zkrácením daně také není pouxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxání daňového přiznání může být zkrácením daně v těch případech, kdy subjekt daně není registrován u správce daně a nemá povinnost daňové přiznání podat xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxví o vzniklé daňové povinnosti, přičemž k tomu, že daň není vyměřena, dojde v příčinné souvislosti s takovým jednáním (opomenutím) fyzické osoby."
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. je trestným činem úmyslným. Úmysl pachatele musí směřovat k tomu, že zákonnou povinnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy svým zaměstnancům z jejich hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je neodvedl oprávněným příjemcům v době, kdy je odvést měl, ale použix xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxení sražené částky ze mzdy zaměstnanců v termínu, ve kterém k němu mělo dojít, a jejího použití na jiné účely může způsobit, že tato částka nebude uvedena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xlatit daň z přidané hodnoty skutečně vznikne na základě reálného zdanitelného plnění, avšak rozsah daňové povinnosti je dotčen např. podvodným uplatxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkoli k němu ve skutečnosti vůbec nedošlo a povinnost platit daň z přidané hodnoty ve skutečnosti vůbec nevznikla, je nutno takové jednání kvalifikovat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxhoto trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. Jestliže se pachatel dopustí jednání, které vůbec nemělo za následek vznik povinnosti platit daň z přidanx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xosoudit takový skutek jako trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák. (ve znění zák. č. 175/1990 Sb.), resp. jako pokus tohoto trestného činu podle § 8 odstx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží, určené ke zpětnému vývozu v nezměněném stavu, bylo v tuzemsku používáno po stanovenou dobu (maximálně 24 měsíců s možností jejího prodloužení z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xákona, ve znění účinném do 30.4.2004, a propustily dovážené zboží do režimu dočasného použití, bylo povinností pachatele po uplynutí uvedené lhůty bux xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xnění do 30.4.2004 (viz zejména ustanovení § 43 odst. 5 a § 44 odst. 5 citovaného zákona). Pokud tedy pachatel porušil režim dočasného použití tím, že bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 TZ (ve znění účinném do 31.12.2009, od 1.1.2010 trestný čin zkrácení daně, poxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 253/1997 Sb.) lze podle samostatné skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 2 TZ (ve znění úxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxchatele, u nichž jen předstírá existenci nějaké podnikatelské činnosti a s ní spojeného zdanitelného plnění a současně od státu požaduje vyplacení koxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xákona č. 253/1997 Sb. naplňovala uvedená jednání znaky trestného činu podvodu podle § 250 TZ, který je vnímán jako závažnější než trestný čin zkrácení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxné platby podle § 240 TZ), byť sazby trestu odnětí svobody jsou u kvalifikovaných skutkových podstat uvedených u obou trestných činů v odst. 4 stejné (vix xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x40 TZ, ve znění účinném od 1.1.2010, nestanoví trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby)."
Usnesení NS zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 trestního zákona vyloučeno naplnění zákonného znaku pokračování v trestném činu spočívajícíhx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh, vzhledem k tomu, že při posuzování této podmínky pokračování v trestném činu není rozhodující jen okamžik dokonání činu, ale je třeba vzít v úvahu i cexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxní daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák. formou účinné lítosti podle § 66 písm. a) tr. zák. nedochází a podmínka dobrovolnosti nexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnatků pro podezření ze spáchání trestného činu a kdy obviněnému bezprostředně hrozilo zahájení trestního stíhání."
Usnesení NS ze dne 31.10.2006x xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xdst. 3 tr. zák. není nijak omezen, zejména ne na účastníky daňového nebo celního řízení. Pachatelem může být kdokoli, kdo svým úmyslným jednáním způsoxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značné škodě). Jestliže pachatel, ačkoli sám v celním řízení nevystupoval jako účastník, ale zprostředkovatel koupě, tím, že osobě, která byla účastxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxžit celnímu úřadu tento doklad, dopustil se jednání naplňujícího znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnné platby podle § 148 odst. 1, 4 TZ (ve znění účinném do 31.12.2009, od 1.1.2010 podle § 240 odst. 1, 3 TZ) může svědčit nejen postavení obviněného v právnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které souvisejí s předmětem činnosti (podnikání) dotyčné právnické osoby."
Usnesení NS ze dne 4.10.2006, sp. zn. 5 xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxlepkách k označení zboží podle § 148a odst. 1, alinea druhá, tr. zák. je vyloučen. Trestný čin porušení předpisů o nálepkách k označení zboží podle § 148x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xr. zák. deliktem subsidiárním, neboť ohledně včasného a řádného vyměření daně je zde postihováno v podstatě jednání přípravného charakteru, které mxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxahu, skutek se posoudí jen jako trestný čin podle § 148 odst. 1 tr. zák., a nikoli též jako trestný čin podle § 148a odst. 1, alinea druhá, tr. zák. U trestnéxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxe norem upravujících zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, je třeba postupovat tak, aby bylo z výroku o vině odsuzujícího rozsudku zřejxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxo činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. spočívajícího ve zkrácení cla ve větším rozsahu se může dopustit i paxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu režimu dovezeného zboží podléhajícího clu a uloženého v tomto skladě (např. rozhodl o vyskladnění neprocleného zboží do volného oběhu a o jeho prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého činu není ani skutečnost, že celní dluh, jehož se týká zkrácení cla, byl zajištěn ručením."
Usnesení NS ze dne 21.7.2005, sp. zn. 8 Tdo 790/2005:
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxáním přiznání k této dani a tím i zatajením zdanitelného plnění, přestože pachatel nebo osoba, za niž jedná, je plátcem daně z přidané hodnoty registrovxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xubjektu nulovou výši daně. Ke zkrácení daně pak dojde v důsledku nepodání daňového přiznání a zatajení zdanitelného plnění, nikoli v příčinné souvislxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxřípadě mu není daň vyměřena vůbec, ačkoliv daňová povinnost vznikla, lze za splnění dalších podmínek posoudit jako trestný čin zkrácení daně, poplatkx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxznání, zatajením zdanitelných plnění, účelovým snižováním základu daně, neoprávněným uplatněním odpočtu daně apod. Naproti tomu úmyslné jednání pxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xaně peněžité plnění jako údajný přeplatek na dani, představuje vylákání daňové výhody ve smyslu § 148 odst. 2 tr. zák. Jde-li o daň z přidané hodnoty, pax xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobí jednak zkrátí skutečně existující daňovou povinnost plátce (poplatníka) určité daně ve smyslu § 148 odst. 1 tr. zák. a současně od státu (správce dxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtných činů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, může být tento souběh namístě, pokud pachatel např. uplatněním odpočtu neoprávněně sníží příslušný základ xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx. nebo kterou vylákal jako daňovou výhodu ve smyslu § 148 odst. 2 tr. zák., představuje škodu způsobenou trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xáhradu této škody zpravidla nelze uplatňovat a přiznat v adhezním řízení."
Usnesení NS ze dne 24.9.2003, sp. zn. 5 Tdo 843/2003:
"Jednání pachatelxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxno jako trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 alinea druhá trestního zákona v platném znění (popř. jako tentýž trxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe smyslu § 148 odst. 1 trestního zákona."
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 6/1999 ze dne 20.8.1999:
"Pokud byla povinnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxty tr. ř. nebo vyžadováním údajů získaných v daňovém řízení za podmínek uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř., výslech zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx odst. 1 a 3 tr. ř.) nebo ve sdělení údajů k žádosti státního zástupce učiněné v smyslu § 8 odst. 2 tr. ř. může provádět i vyšetřovatel (pokud jde o podání vyxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxch v daňovém řízení. Jestliže by však předmětem výslechu zaměstnance finančního úřadu jako svědka, popř. osoby podávající vysvětlení, byly okolnostxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř."
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 21/2000 ze dne 26.5.2000:
"Vykonává-li celní orgxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xízení, lze plně vycházet z výkladového stanoviska č. 6/1999 Sbírky výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství, neboť ve vztahu k povxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxků finančních úřadů."
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 10/2000 ze dne 4.1.2000:
"Státní zástupce je oprávněn postupxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx odst. 5 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Musí však vzít v úvahu, že k rozšíření počtu skutkových poxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvely trestního řádu č. 168/1998 Sb. dnem 16.7.1998. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 24 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků uvádí pouze skutkové poxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xádu, postačí, pokud půjde o skutek, který svým obsahem bude odpovídat dané skutkové podstatě trestného činu. Státní zástupce může požadovat údaje zísxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxu nabytí účinnosti novely trestního zákona č. 253/1997 Sb. (1.1.1998), za podmínky, že půjde o jeden pokračující trestný čin porušování povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxlní zabezpečení, zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádost státního zástupce však musí být učiněna po nabytí účinnosxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxatel dodatečně splní svou daňovou povinnost až na podkladě výsledků daňové kontroly, byť ještě před zahájením trestního stíhání, nejedná dobrovolně x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí úkony, které mají prokázat skutečnosti svědčící o případném zkrácení daně, a tedy v konečném důsledku o tom, že byl spáchán trestný čin (k tomu srov. roxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlivý následek, a její splnění co do rozsahu a obsahu škodlivého následku je nutno posuzovat "
ex tunc
", tedy podle doby, kdy byl spáchán trestný čin, nikoxxx x
xx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx platby podle § 240 tr. zákoníku, spáchaného zkrácením daně nebo vylákáním výhody na dani, to znamená, že pachatel musí dobrovolně uhradit celou částkux x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxstoupil k napravení škodlivého následku činu, ve vztahu k některé z těchto částek přicházejících v úvahu uplynula
prekluzivní lhůta
pro vyměření danxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xyměřit či doměřit dlužnou částku. Tato překážka nebrání, aby pachatel dobrovolně splnil původní povinnost a celou částku uhradil státu."
Usnesenx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxoníku, nelze vykládat tak, že pokud státní moc disponuje i jinými kontrolními mechanismy, na jejichž základě lze zajistit splnění zákonné povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředků trestního práva. V případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku tak platí, že i když xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxání již přesáhlo oblast správního (finančního) práva a bylo na něj reagovat prostředky trestního práva."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.201xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxlatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xezbytných nákladů, které by jinak musely být v souvislosti s uskutečněním nějakého cíle ze strany pachatele či jiné osoby z jejich prostředků vynaložexxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Výše zkrácené daně pak respektuje to, jaká byla skutečná daňová povinnost příslušného plátce či poplatníka, do které se promítají všechny slxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx určování rozsahu zkrácení daně odečítat od zkrácené daně nějaké další náklady na provedení trestné činnosti."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxky fakturované za dodávku zboží, nelze ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, uvažovat o jxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od nichž se odvíjela možnost a výše zkrácení příslušné daně nebo vylákání výhody na dani."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 2xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xaňovým povinnostem, které vyplývají z jeho jinak legálního podnikání. Podstatná je přitom skutečnost, že nepřekročil vlastní předmět podnikání vymxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, které pachatel xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxpř. trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. (...). Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xaně" (viz § 4) a "předmět daně" (viz § 7). Přitom pro vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z lihu a pro její případné zkrácení se nevyžaduje, axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xybrané výrobky, nemusí být vždy totožná s osobou povinnou k přiznání a zaplacení daně ve smyslu § 9 a 68 zákona o spotřebních daních. (...) O subjektivní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxím pracovněprávním vztahu k osobě pachatele či jiné osoby, u které docházelo k páchání trestné činnosti, a manipuloval se zbožím, o kterém průměrně disxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. 5 Tdo 759/2014:
"Z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku není xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxli byl ve skutečnosti jen formálně dosazenou osobou, která nebyla schopna či ochotna plnit své zákonné povinnosti. Změna osoby společníka nebo jednatxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxečnosti (tj. typicky její statutární orgán)."
Usnesení nejvyššího soudu ze dne 30.1.2013, sp. zn. 5 Tdo 1405/2012-71:
"Povinnost přiznat a zaplaxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx který má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, ale zdanitelné plnění uskuteční v České republice. Jestliže tak pachatel neučiní a ani nepřizná a nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2014, sp. zn. 5 Tdo 1209/2014:
"Pro trestnost xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxné výrobě cigaretového zboží a určen k distribuci na území České republiky bez řádného odvedení jak spotřební daně, tak i daně z přidané hodnoty. Z pohlexx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxlo právě k obcházení těchto odvodních povinností. Ohledně otázky výše neodvedené daně z přidané hodnoty soudy vycházely z verze pro obviněného příznixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxěnými opatřen."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.7.2014, sp. zn. 5 Tdo 745/2014:
"V případě, že se pachatel v rámci svého podnikání dozví, že osoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxd neučiní nutné kroky k zajištění řádného vedení účetnictví, nemůže se zbavit své trestní odpovědnosti za některý z trestných činů spáchaných při podnxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xčetnictví způsobilá."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.9.2014, sp. zn. 5 Tdo 974/2014:
"K zavinění ve formě eventuálního úmyslu se vyžaduje, axx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xsou způsobilé ho přivodit a pachatel je smířen s jeho vznikem. Pokud jde o trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxšího soudu ze dne 23.1.2013 sp. zn. 5 Tdo 1473/2012-19:
"V případě, když protiprávní čin pachatele jednak ohrožuje, jednak porušuje zájem na řádném vexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xodobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku. Jestliže tedy pachatel jxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxh zákonných podmínek naplňovat znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku a ve vztahu k nevyměření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxost přiznat tuto daň a zaplatit ji příslušnému správci daně, pokud v rozhodném období dosáhl zdanitelného plnění (§ 2 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o daxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdle § 240 tr. zákoníku, kterého se dopustil mimo jiné nepodáním přiznání k dani z přidané hodnoty a nezaplacením této daně (tj. zatajením existující daňxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení daňového trestného činu ve smyslu § 116 tr. zákoníku může svědčit např. to, že pachatel vystavuje faktury za uskutečněná zdanitelná plnění, přijíxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx12, sp. zn. 6 Tdo 36/2012-24:
"Skutečnost, že pracovní smlouva je uzavřena na takový druh práce, který civilní
judikatura
nepřipouští, a je tedy absoxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxacovního poměru či jiného poměru postaveného pro účely daňové i zdravotního pojištění zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxíslušným správcem daně a zdravotní pojišťovnou zatajil."
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2011, sp. zn. Tdo 179/2011-160:
"Závěr o jednočixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxx x tr. zák., se již neuplatní u trestného činu podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku. Alternativy jednání pachatele spočívající ve zkrácení daně a vylákání výhoxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlu přečinu § 240 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se pachatel dopustil fiktivně uplatněným nadměrným odpočtem daně z přidané hodnoty, není rozhodné, jaká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xřidané hodnoty nelze nikterak snižovat o částku odpovídající dani z příjmů, protože výše daně z přidané hodnoty není závislá na tom, zda a v jakém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxze vzájemně započítávat. Zaplacení jedné z nich tedy nemůže snižovat daňový únik na druhé z nich. To platí zejména v případě, že pachatel přiznal a zaplaxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxdnoty."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Rozsah poskytovaných údajů musí být vázán příslušným zákonným zmocněxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx a rozsahu nebo formou pravidelného, případně nepravidelného, předávání podle písemného ujednání mezi příslušným správcem daně a určitým orgánem vexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx být i ujednání o poskytování změn v údajích, které již byly předány. O rozsahu a průběhu předávání pořídí správce daně protokol nebo úřední záznam.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zachování povinnosti mlčenlivosti a při porušení mlčenlivosti je třeba zkoumat, zda právě toto ustanovení bylo dodrženo a byly vytvořeny náležité xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxávcem daně a dalšími subjekty, dohlíží dožadující orgán veřejné moci. Na rozdíl od předchozí úpravy v zákoně o správě daní a poplatků osoby, na které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtom není rozhodné, jakým způsobem a v rámci jakých činností se tak stalo. Povinnost mlčenlivosti se netýká pouze např. pracovníků samotného správce daxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxaxi apod. Rozsah možného porušení povinnosti mlčenlivosti se vztahuje i na případy, kdy dojde k využívání informací majících původ ve správě daní k činxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx informací k neprospěchu jiné osoby. Povinnost mlčenlivosti se netýká pouze přímého poskytnutí informací jinému subjektu, ale také konkludentního jxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxždý, kdo v řízení má postavení správce daně), bývalé úřední osoby správce daně, osoby zúčastněné na správě daní (daňový subjekt ve vztahu k informacím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnnosti. Na všechny tyto osoby dopadá v případě porušení povinnosti mlčenlivosti § 246 daňového řádu. Podle cit. ustanovení se porušením povinné mlčenxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx je úprava přestupku obsažena v daňovém řádu, nejedná se o správu daní (případná pokuta není daní ve smyslu daňového řádu), řízení o přestupku bude vedenx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxízený správci daně, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti vztahuje; v případě, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje k činnosti více správců danxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxání dotyčné osoby dosáhne určité míry společenské škodlivosti, může se jednat nikoli pouze o přestupek, ale mohou být naplněny znaky skutkové podstatx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx08, č. j. 5 Afs 22/2008-72:
"Povinnosti správce daně seznámit daňový subjekt se všemi podklady, které použil v jeho daňovém řízení, koreluje povinnosx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xvidentně ochrana informací, týkajících se ostatních subjektů a jiných osob zúčastněných na daňovém řízení, jež má správce daně k dispozici a ze kterýcx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxtí osoby, které jsou jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s níx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osoby zúčastněné na daňovém řízení a pracovníci daňového orgánu daňovým subjektem zproštěni pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu."
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxce taxativně předepsané informace a rovněž tak musí učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup (blíže viz www.cds.mfcr.cz). Povinně se zveřejňují xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx datových zpráv (u tzv. formulářových podání může být zúženo), formy technického nosiče datových zpráv (CD, fl ash apod.), jiné technické prostředky (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxlivých daní). Informace o právních předpisech a jejich změnách je povinen správce daně zveřejnit vhodným způsobem, tzn., že v tomto případě není nutno xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxné elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen "uznávaný elektronicxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, musí kvalifikovaný certifikát obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná. Za elektronický podpis se považuje rovnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxých států Evropské unie, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb, jako služba, prx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxátem se rozumí ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb, spojuxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnaček s označující osobou a umožňuje ověřit její identitu. Kvalifikovaným certifikátem se rozumí certifikát, který má zákonem předepsané náležitosxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxn jako kvalifikovaný certifikát podle tohoto zákona, b) v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jméno, popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby nebo její pseudonym s příslušným označením, že se jedná o pseudonym, d) zvláštní znaky podepisuxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xod kontrolou podepisující osoby, f) elektronickou značku poskytovatele certifikačních služeb založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle povahy a rozsahu jen pro určité použití, j) případně omezení hodnot transakcí, pro něž lze kvalifikovaný certifikát použít.
Kvalifikovaným sysxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxb. Kvalifikovaný systémový certifikát musí obsahovat podle § 12a zákona o elektronickém podpisu: a) označení, že je vydán jako kvalifikovaný systémoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpadě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen, c) jednoznačnou idenxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí datům pro vytváření elektronických značek, jež jsou pod kontrolou označující osoby, e) elektronickou značku poskytovatele certifikačních služeb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxstémového certifikátu unikátní u daného kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb, g) počátek a konec platnosti kvalifikovaného systéxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxemnosti orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akrexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdané těmito orgány.
Od 1.1.2014 došlo k rozšíření informační povinnosti správce daně v oblasti placení daní; správce daně je povinen na úřední descx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o platebním styku) nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb (SIPO). Možnost placení daní tímto způsobem závisí na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřady přijímat podání prostřednictvím faxového zařízení. K tomuto opatření bylo přistoupeno dle informace uveřejněné na webových stránkách Finančnx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcz).
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 48/2009-118:
"Umožnil-li zákonodárce učinit podání způsobem, který umožňuxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxnímu orgánu, kterému je adresováno. Je-li podání daňového subjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxo mít za to, že elektronické podání bylo řádně učiněné, a to již okamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato."
Posxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxtků v § 34, je stanovena povinnost součinnosti třetím osobám. V daňovém řádu však již není stanovena obecná oznamovací povinnost pro právnické osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxm za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem, a z těchto úhrad nesrážely daň, byly povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacenou částku, den a důvod úhrady. Oznámení bylo nutno zaslat nejpozději do 15. února po skončenx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xrovozovny subjektů se sídlem nebo bydlištěm v cizině umístěné na území České republiky, měly v zákoně o správě daní a poplatků stanovenou povinnost ozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxt ke vzniku stálé provozovny. Tato povinnost není již stanovena v rámci informační povinnosti v daňovém řádu, ale modifikovaně pro konkrétní subjekty x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxšnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, c) vyplacená částka přesahuje 25 000 Kč, d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a e) nejde o příjem osvobozený od daně. Poplatníci, kteří mají na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxerým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, a stálé provozovny poplatníků, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, umístěné na území Čexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xblíže viz § 38t zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Povinnost součinnosti se týká nejen orgánů veřejné moci, ale rovněž i fyzických a právnickxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xoci (§ 58 odst. 3). Je respektována zásada přiměřenosti a upřednostňuje se spolupráce správce daně s jiným orgánem veřejné moci před vyžadováním součixxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxrální
klauzule
v § 57 odst. 1), jednak je výslovně konkretizována pro vybrané subjekty v přesně určeném rozsahu. Nově je stanovena povinnost poskytnoxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxnoví v rámci dokazování - podle § 93 odst. 4 orgány veřejné moci a osoby, které mají listiny a další věci nezbytné pro správu daní, které mohou být důkazníx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxledání. Vyžaduje-li to účel řízení, může si správce daně vyžádat úřední ověření předložené kopie. Rovněž podle ust. § 96 každá osoba je povinna vypovíxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
Informace správce daně poskytuje nebo naopak vyžaduje rovněž v rámci mezinárodní spolupráce. Postupy při poskytování informací jsou upraveny v zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xebo výměna informací z vlastního podnětu (informacemi se přitom rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro spxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daní, pokud vlastní zdroje informací již byly vyčerpány nebo by jejich získání ohrozilo cíl správy daní. Na žádost kontaktního místa jiného státu poskxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxytné k získání požadovaných informací. Lze dožádat provedení určitých úkonů, dílčích řízení nebo jiných postupů nezbytných k získání požadovaných ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dožádáno, není nutné, nebo je nelze provést, sdělí to kontaktnímu místu jiného státu bezodkladně včetně uvedení důvodů. Kontaktní místo může odmítnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxátu s výjimkou případů, kdy by jejich vyčerpání ohrozilo účel získání těchto informací, nebo není oprávněno podle právního řádu tohoto jiného státu obxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxch v zákoně, vyrozumí bezodkladně o důvodech neposkytnutí informací dožadující kontaktní místo jiného státu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxblice. Ministerstvo financí, jakožto ústřední kontaktní orgán, pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného státu informace týkající se osob, ktxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxdení, a to podle druhů příjmu nebo majetku uvedených v příslušném předpise Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní (viz Čl. 8 směrxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo na základě mezinárodní smlouvy. Tyto druhy sdělí ústřední kontaktní orgán Evropské komisi a ministerstvu. Pokud Česká republika poskytuje infoxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxrodní smlouvy, oznámí ústřední kontaktní orgán tuto skutečnost Evropské komisi a poskytne jí tuto dohodu nebo mezinárodní smlouvu. Ústřední kontaktxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zdaňovacího období, ve kterém byly poskytnuty. Pokud jsou dostupné, poskytne současně informace o nákladech a přínosech souvisejících s prováděním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxd důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke zkrácení daně, daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo bylo uplatněno osvobození od xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi daňové povinnosti v různých státech je uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít ke snížení daně v některém z těchto států, důvodně přxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxkládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností, které mohou ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě. Tyto informace se poskytujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxího podnětu kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkladně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů ode dne jejich přixxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxžádat o sdělení, jak byly využity. Kontaktní místo toto sdělení poskytne bezodkladně, nejpozději však do tří měsíců poté, kdy je mu znám výsledek jejicx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování, obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act ("Dohodx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxá novou kapitolu v oblasti automatické výměny informací. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvoření společné formy pro automatickou výměnu infoxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxu uzavřeny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke zlepšení výběru danx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Citovaný zákon stanoví povinnosti finančním inxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů a na daňový řád (viz též kom. k § 20, § 70, resp. § 247a).
Judikaturxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu aplikaci § 34 odst. 1 a 2 téhož zákona. Zatímco obecná povinnost předat správci daně údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně podle § 34 odst. 1 citovaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxžené v § 34 odst. 6 tohoto zákona dopadá toliko na orgány sociálního zabezpečení s tím, že jsou povinny požadavkům správce daně dostát vždy, bez ohledu nx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxna č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, upravují výjimky z povinxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxch, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách). Tyto výjimky mají shodný osobní rozsah, ale odlišný věcný obsah a rozsah poskytovaných informaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxtí právního institutu součinnosti třetích osob dle zákona o správě daní."
Rozsudek NSS ze dne 30.8.2005, č. j. 5 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxmo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, aby je na výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prostředky a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxa dotčena povinnost poskytnout součinnost podle § 34 téhož zákona."
Usnesení Ústavního soudu ze dne 24.4.2001, sp. zn. II. ÚS 189/01:
"Postavení dxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, jakož i zákon čx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxbo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. V § 21 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb. se pak uvádí, že povinností mlčenlivosxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxenlivost o totožnosti klienta, jakož i o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Takovou povinností je povinnost součinnosti se spxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxé poradce, stejně tak jako na advokáty, se tedy vztahuje § 34 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., který ukládá osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtanoví jinak."
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Vymezeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí. Kritériem pro to, které údaje mají být poskytnuty, je právě zmíněná potřebnost pro správu daní. Poskytování údajů správci daně je bezplatné, což odrxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxvidelného, případně nepravidelného předávání údajů.
Při vyžadování údajů od jiných orgánů či osob je nutné respektovat zásadu přiměřenosti, podxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xelze informaci získat z vlastní úřední evidence.
Správce daně tak nemůže vyžadovat jakékoli informace, ale je vždy limitován nejen jejich potřebox x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxadě dožádání apod.
Povinnost speciální součinnosti se stanoví v rámci dokazování - podle § 93 odst. 4 orgány veřejné moci a osoby, které mají listinx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxně listiny nebo jejich kopie a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání. Vyžaduje-li to účel řízení, může si správce daně vyžádat úřední ověření předložxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxu jí známy; musí vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 26.2.2010, č. j. 5 Afs 71/2009-48:
"Žádost o mezinárodní xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxm je získat informace, odstranit nejasnosti či pořídit důkazy, které správce daně nemůže získat vlastní činností v rámci výkonu svých pravomocí, ale pxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v průběhu vytýkacího či odvolacího řízení atd. Žádost správce daně o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxkluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, pokud tento úkon byl učiněn a pokud s ním byl daňový subjekt seznámen přex xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxasti přímých daní a daní z pojistného, ve znění směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20.11.2006, a ze základního práva být vyslechnut, musí být vykládáno v txx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ximo jiné k ověření údajů poskytnutých tímto daňovým subjektem v rámci jeho přiznání k dani z příjmů, ani právo podílet se na formulování žádosti adresovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx06/98, neupravuje otázku, za jakých podmínek může daňový subjekt napadnout správnost informace poskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoudem (sp. zn. 1 Afs 73/2011) mj. uvedl, že cílem směrnice 77/799 je potírání mezinárodních daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, a že tedy bxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx odpovědi na žádost uplatňuje příslušný orgán dožádaného státu své vnitrostátní právo, zejména vlastní procesní pravidla. Směrnice 77/799 koordinuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxkrétní práva daňovým subjektům, zejména pak neukládá příslušným orgánům členských států povinnost konzultovat postup s daňovým subjektem. Soudní dxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvé osobě umožnit užitečně se vyjádřit ke skutečnostem, na kterých správní orgán zamýšlí založit své rozhodnutí. Tato povinnost přísluší správním orgxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxalitu výslovně nestanoví (bod 38). Rozhodnutí správce daně požádat o pomoc příslušný orgán jiného členského státu a rozhodnutí posledně uvedeného orxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x daňové kontrole je třeba odlišit fázi šetření, během níž jsou shromažďovány informace a do níž spadá žádost jedné daňové správy o informace adresovaná xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xaňovému subjektu. Když správa shromažďuje informace, není povinna o tom vyrozumět daňový subjekt a opatřit si jeho stanovisko. Totéž platí pro odpověx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx právo být vyslechnut vztáhl i na další části fáze šetření tím, že daňový subjekt zapojí do různých etap shromažďování informací, zejména do výslechu svxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace. Za těchto podmínek mohou být příslušná pravidla upravena pouze ve vnitrostátních právních řxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxly a postupy platnými v daném členském státě.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxdní pomoci při správě daní nelze obecně vyloučit situaci, kdy zájem na minimalizaci průtahů a nákladů řízení bude v rozporu se zájmem na potřebě vyčkat nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxním okolnostem projednávané věci a výsledek tohoto posouzení srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. Rozhodne-li se správce daně ukončit řízení, anix xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx § 54 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v případě, že pro takové ukončení řízení svědčily závažné důvody patrné ze spisu."
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xoskytnout správci daně bez vyžádání údaje ovlivňující daňovou povinnost. Jedná se o kontrolní orgány, které při svých kontrolních zjištěních naleznxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Jeden z nejdůležitějších dokumentů daňového spisu je protokol o ústním jednání a o důležitých úkonech provedených v rámxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxe daně je však povinen sepsat protokol vždy, probíhá-li ústní jednání, a to z moci úřední, není přitom rozhodné, že osoba, s níž je jednáno, na protokolacx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtní osobou, resp. přesný záznam tohoto jednání není pro naplnění daného účelu klíčový. Nově již protokol, pokud je jeho součástí rozhodnutí (např. výzxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní záznamu strpět, musí však být na to, že bude pořizován záznam, upozorněna. Není na druhou stranu vyloučeno, aby rovněž tato osoba mohla pořizovat vlaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxření, při provádění
exekuce
apod.). Musí však mít svolení dotyčné osoby a její možnosti jsou limitovány obecnými pravidly obsaženými v § 84 a násl. občxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxízeny nebo použity jen s jejím svolením. Tohoto svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe dvou směrech. Předně se stanoví
reprobace
jakéhokoli neoprávněného zobrazení člověka, z něhož jej lze identifikovat. Dále se stanoví právní pravixxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxu rozšíření podobizny. Zvláštní zákony určují rozsah a účel uplatnění zákonné licence. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxravodajství. Ani zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznaxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx06:
"Obsahem práva na podobu je užívací a dispoziční právo ve vztahu k zachycení podoby fyzické osoby, zatímco obsahem práva k podobizně je užívací a dixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělovat jiným souhlas k jejímu užívání. V negativním smyslu toto právo zahrnuje oprávnění bránit se proti neoprávněnému použití podobizny. Náhrada xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx došlo ve značné míře k zásahu do jiné složky osobnosti fyzické osoby včetně práva na podobu."
Usnesení NS ze dne 16.12.2009, sp. zn. 30 Cdo 4642/2009:
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxti chráněné všeobecným osobnostním právem, které lze kvalifikovat jako neoprávněné (protiprávní). Neoprávněným zásahem je zásah do osobnosti fyzixxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa nemají charakter projevů osobní povahy; důkaz zvukovým záznamem takového hovoru proto není v občanském soudním řízení nepřípustný."
Rozsudek xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxce, kdy nad individuálními zájmy jednotlivých fyzických osob, do jejichž osobnosti je tímto způsobem zasahováno, převládá závažnější, významnější x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Podle zmíněného ustanovení tak mohou být např. pro účely důkazního řízení užity hmotné nosiče zachycující jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické osobxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxící oslovuje volaného telefonního účastníka, dává tím především podnět ke komunikaci mezi těmito účastníky telefonního hovoru, a fakticky tak i vstuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxoto hovor iniciuje za situace obecné povědomosti o možnosti, že takový hovor muže být technickou cestou druhým účastníkem zaznamenáván. Pokud pak volxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmu tohoto telefonátu (neprojeví-li přitom ovšem opak)."
Nález Ústavního soudu ze dne 9.12.2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14:
"Základním kritériem, jex xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxlušném řízení, je poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře střetávají, a kde se stát stává arbitrem (zpravidla prostřednictvxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtřených (a státu předložených, předaných) informací se bude provádět podle norem procesních, které však jen vymezují pravidla pro to, jak zjistit nálxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pořízena, bude rozhodující i význam právem chráněného či uznávaného zájmu, který je předmětem vlastního řízení, a možnosti, které měl účastník, uplaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxk např. v průběhu ústního jednání nebo při daňové kontrole správce daně často uloží daňovému subjektu, popř. třetí osobě, aby v určité lhůtě předložil pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí - výzvu. Protokol, jehož součástí je rozhodnutí typu výzvy, nemusí obsahovat "kulaté" razítko. To však neplatí, je-li např. při ústním jednxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem.
Na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků daňový řád protokol již výslovně neprohlašuje zx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx jeho pravomoci, jakož i listina, která je zákonem prohlášena za veřejnou, potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu veřejné moci, který listinu vydal, a nexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxadavky a lze jej považovat za veřejnou listinu, není zcela jednoznačná.
Veřejnou listinu definuje občanský soudní řád v § 134 jako listinu vydanox xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xterá potvrzuje, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. Je-li nějaká skutečnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak. Zachycuje-lx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxí i v případě, že byl podpis jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví zákon. Byla-li veřejná listina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou listxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předložena. Definici veřejné listiny nalezneme rovněž v § 131 trestního zákoníku, který stanoví, že veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnostx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Z výše citovaného ustanovení § 94 daňového řádu naopak vyplývá, že v podstatě každá listina, kterou správce daně vydá v rámci své pravomoci, tedy i proxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávní domněnka stran toho, co je v něm uvedeno). Není pochyb o tom, že takovou listinou bude např. platební výměr, popř. jiné rozhodnutí správce daně. O txxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x podle § 94 odst. 1) však již absentují. Protokol totiž zpravidla pouze zachycuje výpověď osoby zúčastněné na řízení. Protokol o ústním jednání jako takxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxdčeno nebo potvrzeno. Protokol o ústním jednání osvědčuje pouze průběh konkrétního procesního úkonu správce daně. Například obsahem protokolu bude xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx mu bylo umožněno seznámit se s obsahem protokolu atd. Z tohoto pohledu lze usuzovat na případné vady řízení, nebude-li při sepsání protokolu postupováxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xprávě daní. V konkrétním případě tak bude protokol osvědčovat či potvrzovat např. pouze to, že určitá osoba do protokolu uvedla, že nakoupila zboží od sxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx je nebo bylo, tedy nelze konstatovat, že odpovědi jsou pravdivé. Hodnocení výpovědi podléhá standardnímu procesu hodnocení důkazů v rámci dokazovánx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xo provedeném dokazování správce daně určí, které skutečnosti, a na základě jakých důkazních prostředků, považuje za prokázané a které nikoliv. Jako dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxní síly protokol, resp. skutečnosti v něm tvrzené, podléhají tedy hodnocení jako kterýkoli jiný důkazní prostředek.
Judikatura:
Rozsudek MěS x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxje požadavky na řádný důkazní prostředek, jsou-li v něm zaznamenána zjištění, která byla učiněna u daňového subjektu odlišného od žalobce (jiné spolexxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxžádaného správce daně učiněným na základě předloženého účetnictví a dalších podkladů, přičemž navíc chybí i údaj o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxvník uvedené společnosti byl vyslechnut, a šlo tak o jeho výpověď jako svědka či jako pověřeného zástupce společnosti, či naopak zda podával vysvětlenxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností rozhodných pro následná rozhodnutí a popis postupu při sepisování. Stanoví se postup, který správce daně musí při vyhotovení protokolu dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxé jej před podpisem hlasitě přečíst. Jakékoli porušení postupu při sepisování protokolu může vést ke zpochybnění platnosti protokolu, resp. dle povaxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxelnost přeškrtnutých míst), které samy o sobě nepříznivé důsledky zpravidla nepřivodí, nebo však také např. opomenutí obligatorního postupu, v jehox xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx námitek apod.). Protokol nemůže být uzavřen např. námitkou zapsanou poučenou osobou před podpisem protokolu, aniž by správce daně do protokolu zahrnxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxt i další osobě zúčastněné na jednání, nikoli pouze daňovému subjektu.
Judikatura:
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 29.10.2008, č. j. 22 Ca 174/2008-xxx
xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx včetně pracovníků správce daně, podepsaly každou stranu protokolu o ústním jednání, ani to, že by vyhotovení protokolu o ústním jednání muselo být chrxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxným změnám obsahu protokolu o ústním jednání představuje § 12 odst. 5 citovaného zákona, podle něhož vydá správce daně daňovému subjektu, s nímž bylo úsxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdpisem, k vyměření poplatků z pozůstalosti hodnoty nemovitostí určitými částkami, nemohla správnost tohoto prohlášení býti zviklána námitkami odvxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Úřední záznam se sepisuje o důležitých úkonech, které nejsou součástí protokolu. Zachycuje skutečnosti, které mají xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxmů ať již vlastních, nebo cizích a další skutečnosti k věci se vztahující a zjištěné správcem daně zpravidla v rámci vyhledávací činnosti nebo místního xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxy věci, má-li se jednat o určitou výpověď, tedy dotyčná osoba sděluje na dotaz správce daně informace, měl by být namístě vždy protokol. Úřední záznam lzx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxta. Úředním záznamem nelze nahrazovat protokol o ústním jednání. Pokud správce daně s osobou zúčastněnou na správě daní jedná (tzn. je veden rozhovor)x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxbude nutná účast daňového subjektu nebo jiné osoby (správce daně ověřuje, zda a kde je umístěna reklama, bude ověřovat, zda na určitém místě skutečně síxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Komentář:
Spis je souhrn písemností, které se vztahují k povinnostem jednotlivých daňových subjektů při správě daní. Skládá se proto z několika čáxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrá se ve většině případů opakuje, a to s ohledem na plynutí zdaňovacích období. Striktně se stanoví závazné náležitosti spisu a postup při jeho vedení. V xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xleněn na jednotlivé části (vyměřovací, kontrolní, vymáhací
etc.
). Nebyl však stanoven zákonem závazný postup pro vedení jednotlivých částí, nezřídxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxím řízení, pro jednotlivý případ. Za písemnosti, které jsou obsahem spisu, se považují listinné zprávy i datové zprávy, nevylučuje-li to povaha věci. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxi jiných zákonů chápána pouze jako listina, tj. listinná zpráva. Jinými slovy, písemností při správě daní se rozumí listinná i datová zpráva. Jedná se pxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxtýkají pouze písemností chápaných v tradičním slova smyslu tam, kde je použití elektronické formy z povahy věci vyloučeno. Spis každého daňového subjxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xymáhání (spojuje více daňových řízení v rovině platební), část týkající se dalších povinností při správě daní (např. registrace), část týkající se poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxí obsahovat soupis všech písemností. Písemnosti ve spise musí být zařazeny v časové posloupnosti, musí být označeny pořadovými čísly a musí být vedena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31.12.2010 postupuje podle dosavadních právních předpisů (viz § 264 odst. 8). Správce daně tedy není povinen zpětně uspořádávat spis dle daňového řxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxak bylo řízení zahájeno např. koncem roku a pokračuje v roce 2011, nelze daňovému subjektu odepřít při nahlížení do spisu práva, která mu náležejí již dlx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xeště v roce 2010, získá (např. v rámci dožádání, místního šetření apod.), a bude je hodnotit v rámci dokazování, je povinen zakládat je do spisu v souladu x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxího úřadu tak, aby byl dodržen § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxnu spisu v případě změny sídla, změny místa pobytu, nebo změny místa skutečného výkonu podnikání. Podrobné informace obsahuje Pokyn č. GFŘ-D-13, č. j. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx č. j. 2 Afs 18/2013-45:
"Skartační xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xe dokumenty o daňové kontrole let 1997-2000 měly úzkou souvislost s daňovou kontrolou za rok 2004, neboť daňový subjekt část zboží měl nakoupit právě v uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx z důvodu nedodržení skartační lhůty. Dle ust. § 8 odst. 1 zákona o archivnictví se skartační řízení provede v kalendářním roce následujícím po uplynutx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm finančním ředitelstvím pod č. j. 2/11-1910, kterým byla stanovena skartační lhůta v délce deseti let. Dle § 7 odst. 3 zákona o archivnictví je za řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xboží, příp. další okolnosti potřebné pro toto řízení, bylo v této situaci třeba zvážit, jaký dopad mělo pochybení správce daně na důkazní situaci stěžoxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxformace, které správce daně získal zpravidla na základě vlastní činnosti, zahrnuje podklady a údaje, které vyplývají zejména z vlastní činnosti úřadxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxespondenci s jinými státními orgány, pomůcky, zápisy a rozhodnutí sloužící výlučně pro potřeby správce daně a další podklady, do nichž nebylo možno poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxi spisu zakládají a které jsou tedy v režimu "dočasného utajení". Daňový subjekt je však oprávněn nahlédnout do soupisu písemností, které jsou v této čáxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náleží do jiné části spisu. Lze sem založit pouze písemnosti, které mohou být použity jako důkazní prostředky, jestliže by jejich zpřístupnění zmařilx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxí činit svévolně. Písemnosti mohou být v této části spisu založeny nejdéle do doby, kdy je provedeno hodnocení důkazů, zpravidla to v praxi bude do doby, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxčnosti považuje za prokázané a které nikoliv, a na základě kterých důkazních prostředků.
Do vyhledávací části spisu se zakládají rovněž písemnostx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxě daní (ostatní pomůcky jsou přístupné k nahlížení). Pomůckami jsou zejména důkazní prostředky, které nebyly správcem daně zpochybněny, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Pro zařazení pomůcek do této části spisu je rozhodná pouze ochrana jiného daňového subjektu. Podané vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsahující vysvětlení zpřístupnit k nahlédnutí. Při přeřazení písemnosti z vyhledávací části spisu do příslušné části spisu musí být ze soupisu písemnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxní do spisů
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu, který se týká jeho povinnoxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxém přístupu k informacím provedené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podrobně jsou upraveny možnosti nahlížení do spisu ve vxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxh v rámci evidence daní (§ 149 a násl.). Součástí spisu je i soupis všech písemností jednotlivých částí, do kterého je dle povahy části spisu oprávněn rovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxh, kdy předkládací zpráva neobsahuje informace o jiných daňových subjektech, resp. jiných osobách, tj. jestliže správce daně při stanovení daňové poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
Judikatura:
Nález Ústavního soudu ze dne 20.11.2006, sp. zn. IV. ÚS 360/05:
"Nelze s ohledem na ústavní konformitu výkladu ustanovení § 23 odstx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxatních daňových subjektů na ochranu údajů o nich, pak není důvodu odepřít daňovému subjektu nahlédnout do spisu v případě, že pomůckami konstruovaná dxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. I. ÚS 161/02:
"Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxt zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů."
Nález Ústavního soudu ze dne 6.11.2001, sp. zn. V. ÚS 634/2000:
"Daňový subjekt není oprávxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxě a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů, pouze není-li ohroxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xaně a daně, jak je daňový subjekt přiznal nebo za řízení uznal, musí být z vyměřovacího spisu patrno, podle jakých pomůcek nebo na podkladě čeho se správcx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxli se tak bez přiznání nebo hlášení daňového subjektu."
Nález Ústavního soudu ze dne 28.3.2006, sp. zn. IV. ÚS 359/05:
"Ustanovení § 23 odst. 2 zákonx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska ochrany základních práv představuje omezení základního práva na soukromí garantovaného čl. 10 Listiny a na informace garantovaného čl. 1x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxě sdělí, a je to také jednotlivec, který má naopak právo být seznámen s tím, jaké informace stát o něm či "v jeho věcech" uchovává. Toto právo, podobně jako xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvně konformní interpretaci ustanovení § 23 odst. 2 uvedeného zákona lze proto označit pouze takovou interpretaci, která zachovává přiměřenost omezxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xb., o správě daní a poplatků, vyjmenovaných omezení nahlížení do daňového spisu je ochrana informací týkajících se ostatních subjektů, jež má správce xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxinnosti vycházel pouze z údajů, které se týkaly žalobce samotného, nebyl dán žádný důvod daňovému subjektu odepřít seznámení se s pomůckou, na základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxetně pořizování opisů a výpisů z písemností v něm uložených, není důvod mu odepírat zaslání takové písemnosti poštou. xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zamítnuto odvolání daňového subjektu proti rozsahu, v jakém mu správce daně umožnil nahlédnout do spisx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx v těch případech, kdy žádost o nahlédnutí do daňových spisů nebyla podána v době probíhajícího daňového řízení ani v souvislosti s ním. V těchto případexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx s. ř. s."
Rozsudek NSS ze dne 29.1.2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117:
"Správce daně je povinen umožnit daňovému subjektu k jeho žádosti nahlédnout do evidxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xydání platebního výměru na penále tohoto daňového subjektu."
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2014. č. j. 6 Afs 144/2014-42:
"Daňový subjekt je oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad tím, že umožnil zástupkyni žalobkyně nahlížet do spisu pouze "po částech" (resp. trval na časově a prostorově odděleném nahlížení do úzce věcně soxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjádřit se ke všem shromážděným důkazům tak, jak je pak sám hodnotil, totiž jednotlivě i ve vzájemném souhrnu. Odporovalo by principu rovnosti zbraní v dxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxěl mít i daňový subjekt. Tento závěr by nepochybně bylo možno dovodit výkladem s ohledem na čl. 38 odst. 2 Listiny, v němž je zakotveno právo vyjádřit se ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxř. odborný konzultant, i když bude přítomen jednání) je oprávněn nahlížet do všech částí spisu (s výjimkou části vyhledávací, resp. zde jen se souhlasex xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxních hodinách, v odůvodněných případech může správce daně umožnit i nahlížení mimo tyto hodiny. O nahlížení se pořizuje protokol nebo úřední záznam, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxti spisů, do kterých bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout. K protokolaci dojde z povahy věci v případě, kdy v rámci nahlížení do spisu dojde k jednxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxto méně formální akt, se uplatní zpravidla tam, kde se jedná pouze o rutinní úkon (např. vyžádání si kopie ze spisu apod.) a kde by formální požadavek protxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx shodu poskytnutých opisů, výpisů a poskytnutých kopií listin s obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací doložky se provede úřední záznam.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 40 Kč, je-li poskytnuto na technickém nosiči dat, 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořízeno na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače. Kažxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kopie, fotokopie nebo výpisu z daňového spisu. Jde-li však o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník již jednou obdržel od správxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x xapočatou stránku; stejně jako u vydání, poplatek se neplatí, nejde-li o listinu, kterou daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx nebylo do spisu umožněno nahlédnout, již nelze na rozdíl od předchozí úpravy podat odvolání. Lze se bránit podáním stížnosti (§ 261), po vyčerpání tohoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxřeno právo součinnosti daňového subjektu v rámci dokazování např. v rámci daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností, přitom následně byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí nahlížení do spisu lze tak uplatnit v rámci odvolání proti platebnímu výměru, popř. poté v rámci žaloby na přezkoumání správního rozhodnutí ve správnxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat spisový materiál musí být vždy v souladu s respektováním povinnosti mlčenlivosti (§ 52 a násl.), kterou jsou pracovníci správce daně vázáxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí respektovat a zajistit stejný rozsah přístupu k informacím, jaký by byl dán v případě, že spis by zůstal u správce daně. Opačný přístup by vedl k obchxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx15.
Komentář:
Pro komunikaci mezi daňovým subjektem a daňovou správou lze využít daňovou informační schránku; uplatní se přitom postup podle zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxým komunikačním portálem, prostřednictvím něhož je možné další elektronickou cestou komunikovat se správcem daně. Neslouží již tedy pouze k nahlížexx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxkou cestou komunikovat se správcem daně. Výhodou komunikace přes daňovou informační schránku je nejen její bezplatnost, ale také možnost personalizxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxých podání). O zřízení informační schránky musí daňový subjekt místně příslušný finanční úřad požádat; žádost o zřízení daňové informační schránky nxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xomu technicky vybaven a který tuto skutečnost náležitým způsobem zveřejní. Tato možnost je v současné době omezena pouze na orgány Finanční správy, naxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při zřízení daňové informační schránky. Platí pravidlo, že jedna osoba může disponovat současně jedněmi přístupovými údaji.
Daňovou informační xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxných orgánům veřejné moci (nejen správcům daně). Datové schránky jsou povinně zřizovány řadě podnikatelských subjektů - všem právnickým osobám zapixxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxlatně zřídit. Naproti tomu daňová informační schránka poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace z daňovéhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx k dispozici přehled písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně, uživatel zde má svůj xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu, přičemž ale bylo podmínkou, že měl k dispozici uznávaný elektronický podpis, který jej jednoznačně identifikoval. Od roku 2014 správce daně
ex offx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní schránky je tudíž nově umožněno nejen prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu, ale i ověřenou identitou jako u datových schránek
Ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxcí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Technické zařízení správce daně je určeno pro příjem elektxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxx
x
xxpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
-
přiznání k silniční dani
-
souhrnné hlášení VIES
-
daň z příjmů fyzických osob
-
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxh osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
-
hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her
-
přiznání k odvodu z loterií a jiných xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxdové spoření
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvláštní sazby daně z příjmu fyzických/právnických osob
-
žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jinýxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxních daňových bonusech
-
žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na dopxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlivých orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady (jejicx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxckým zařízením rovněž prostřednictvím datové zprávy ve formátu p7s s identifikací technického zařízení, na které bylo podání přijato, včetně časovéxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xelikosti 4 MB. Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xouvisí:
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě ktxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informační schránky
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxičemž ale bylo podmínkou, že měl k dispozici uznávaný elektronický podpis, který jej jednoznačně identifikoval. Správce daně zřídil k 1.4.2014 z moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nahlížení do daňové informační schránky je tudíž nově umožněno nejen uznávaným elektronickým podpisem, ale i ověřenou identitou jako u datových schrxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxemností pro daňovou správu (EPO) na internetových stránkách české daňové správy. Finanční úřad poté rozhodne o zřízení daňové informační schránky, a xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní schránky
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2015.
Komentář:
Nahlížet do daňové informační schránky lze pouze na základě přihlášení prostředxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xástupce (nikoli např. odborný konzultant). Zástupce daňového subjektu může prostřednictvím daňové informační schránky daňového subjektu činit poxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxných podmínek. V případě, že je zástupcem daňového subjektu zmocněnec, je třeba, aby byly splněny podmínky týkající se rozsahu zmocnění, které uplatnx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxlským jménem a bezpečnostním heslem. Držitelé přístupových údajů jsou odpovědni za jejich řádné využívání a jejich ochranu před zneužitím. Správce dxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňovou informační schránku tak jsou vždy přičítána daňovému subjektu (zástupci), ledaže by jím bylo prokázáno, že došlo k zneužití přístupových údaxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxovení o řízeních a dalších postupech
Podání
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dispoziční, tzn., že dává podnět k zahájení daňového řízení nebo řízení tímto podáním zahajuje (podáním přihlášky k registraci se zahajuje registračxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx). Podání lze rozdělit do dvou základních skupin, tj. podání v užším slova smyslu, kterými nebo na základě kterých se řízení zahajuje, a dále podněty, náxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxti doručení apod.). Daňový subjekt ve vztahu k správci daně činí rovněž i jiné úkony - např. platbu daně. Tato není podáním v užším ani v širším slova smyslxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platbu neprodleně postoupí příslušnému správci daně a uvědomí o tom podatele (§ 75).
Podání se posuzuje vždy podle skutečného obsahu, a to bez ohledx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxno jako žádost o zrušení platebního výměru, svým obsahem se zpravidla bude jednat o odvolání. Nicméně v některých případech by mohlo přicházet v úvahu pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxůže správce daně sám určit obsah podání a musí podatele vyzvat k odstranění nejasností. Uvedený postup vyplývá ze zásady materiální pravdy, vyjádřené x x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xusí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Zákon však již nestanoví a nekonkretizuje jednotlivé údaje, tak jako např. stanoví správní řádx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxo doručování. Podle ust. § 77 občanského zákoníku jméno fyzické osoby (v terminologii občanského zákoníku "člověk") je jeho osobní jméno a příjmeníx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx ochranu svého jména a na úctu k němu; ten, kdo v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následky omylů a újem z toho vzniklých. Tomu odpovídá § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xžívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu. Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího (§ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xda podatel je účastníkem řízení. Z podání musí být patrno, kdo je činí, to znamená nejen jméno, příjmení, bydliště a případné další osobní údaje podatelxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxjí název; tento musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy a nesmí být klamavý. Název může obsahovat jméno člověxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka. Chrání se tak osobxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx rozumný důvod, proč by určitá (zejména veřejně známá a proslulá) fyzická osoba měla být jakkoliv spojována s právnickou osobou, s níž nemá nic společnéxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xřípadě musí být veřejnost s to oba názvy dostatečně rozlišit. Příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nelze v názvu použít bez jejího souhlasu. Je tax xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxníku, kde již dříve existovala pro oblast koncernového práva). Věcně se jedná o to, že je-li mezi určitými právnickými osobami vztah úzké propojenostix xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xdy dcera je svou matkou ovládána, resp. řízena. Pro tyto a podobné případy je tedy vhodné dovolit, aby jejich názvy vykazovaly určitou míru podobnosti (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmu právnické osoby je nedostačující, neboť takový dodatek není veřejností vnímán shodně jako zbývající část názvu; je vnímán nižším stupněm pozornosxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxjednatelné, nemůže je bez dalšího odložit. Náležitosti podání v jednotlivých případech stanoví zákon. Např. v § 112 odst. 1 jsou stanoveny povinné náxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšky k registraci (viz komentář k § 126)
etc.
S územními finančními orgány je možno komunikovat, tedy i činit podání rovněž prostřednictvím datové scxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxům daně). Zřizovatelem datové schránky je Ministerstvo vnitra, provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta. Podrobné infxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace z daňového řízení shromážděné ve spisu správce daně a na jeho osobním daňovéx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxatel zde má svůj osobní daňový kalendář s přehledem daňových povinností. Do daňové informační schránky se přistupuje pomocí přístupových údajů, kterx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxlní finanční ředitelství (viz též komentář k § 42 a § 69).
Komunikace prostřednictvím datových schránek při správě daní se řídí zákonem č. 300/2008 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x strukturu datové zprávy pro podání zasílaná (doručovaná) datovou schránkou správci finančním úřadům. Popisy formátu a struktur XML souboru a odpovíxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe stanoveném formátu a struktuře, lze využít elektronické formuláře v aplikaci EPO (www. daneelektronicky.cz). Seznam všech formulářů dostupných v xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxdení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru. Po kliknutí na možnost "Uložení k odeslání do Datové schránky" (ve formuláři EPO) je autoxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx" souboru formulář "Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR". Po vyplnění požadovaných položek, např. "Podání k dani", "Typ písxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xechnické zařízení správce daně je určeno pro příjem elektronických podání pro Finanční správu:
-
formuláře pro daňovou informační schránku
-
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xákona 586/1992 Sb.
-
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
-
hlášení k záloze na odvod z loterií a jinxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xpoření
-
následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
-
formuláře centrálního registru smluv důchodového spoření/pojištění
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech
-
žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxíjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady/územní pracoviště.
Přijetí podání učiněného prostřednictvím datové zprávx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxkací technického zařízení, na které bylo podání přijato, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přílohami o celkové velikosti 4 MB. Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxčnost upozorněn. Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny, resp. společného technického zařízení správců daně je možné zasílat na adresu hxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů (viz zákon č. 267/2014 Sb., kterým se od 1.1.2015 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisejícx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxí oznámení kompletní, posuzuje se taková vada jako vada podání podle § 74 daňového řádu. Nejedná se o daňové tvrzení, proto se ustanovení o daňovém tvrzexx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xpojenými státy americkými pro účely správy daní; toto oznámení však nemá povahu daňového tvrzení. Dle § 12 cit. zákona se oznámení (FATCA) podává do 30x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, je Specializovaný finanční úřad (§ 4 cit. zákona). Finanční instituce, které stíhá povinnost učinit oznámexxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxdání pro daňovou správu (aplikace EPO je přístupná na stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz) a podepsané buď uznávaným elektronickým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxrávce daně může české finanční instituci uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, pokud poruší: a) povinnost získat identifikační čxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oznamovací povinnost. Citované ustanovení
de facto
rozšiřuje okruh povinností nepeněžité povahy, za jejichž porušení lze uložit pokutu podle § 247x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvinnost oznamovací [za její porušení by však bylo možné uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další související zákony (účinnost od 1.1.2015): "Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxinuita
u nedokončených řízení a jiných postupů při správě daní, které byly zahájeny před 1.1.2015.
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 11.10.2007x xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xmyslu § 21 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo zahájeno řízení. Mělo-li předložené daňové přiznání k dani z převodu nemovitostx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi správce daně daňovému subjektu v roce 2002 výzvu dle § 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k podání daňového přiznání, aniž by dosxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxním, jehož vady nikterak neodstranil, řádně ukončil. Takovou výzvu nelze považovat za úkon, který by mohl mít účinky předvídané v § 47 odst. 2 uvedeného xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxí procesního úkonu je rozhodující jeho obsah, a nikoliv to, jak je označen. Tato zásada však platí jen tehdy, je-li úkon účastníka určitý a srozumitelný xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxna účastníka vyzvat, aby vady podání odstranil. Posouzení procesního úkonu podle jeho obsahu však neumožňuje, aby správce daně určitému a srozumitexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 26.10.2004, sp. zn. IV. ÚS 575/03:
"Podle zákona o půdě byl nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x to na rozdíl např. od výzvy podle § 5 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, která musela být písemná a z hlediska obsahu musel v ní bxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovení zákona o správním řízení o náležitostech podání. Výzvu proto bylo možné učinit písemně nebo ústně do protokolu. Co se podáním sleduje, pak bylo nuxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxn 15.12.1992 vyplývá, že žádá o přiznání vlastnictví k pozemkům, které specifikuje, a sebe označuje za oprávněnou osobu. Z obsahu takto formulované žáxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, aby pozemkový úřad rozhodl o tom, že je oprávněnou osobou. Závěr, že by někdo požadoval pouze určení, že je oprávněnou osobou, aniž by současně tím nedáxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xidských práv a základních svobod."
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.3.2005, sp. zn. NS 32 Odo 873/2004:
"Příslušnost k určitému koncernu dávajx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxící osobu podnikatele nebo druh podnikání u firmy fyzické osoby ve smyslu § 9 odst. 1 věty druhé obch. zák. nebo dodatek označující právní formu právnicxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k určitému koncernu, není ani důvod takovou příslušnost k určitému koncernu dovozovat ze znění kmene obchodní firmy a ze shodnosti jednoho prvku z vícexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tj. dle jeho skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označeno, lze tehdy, když podání netrpí vadami, pro kterx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe spočívat též v nesrozumitelnosti či nejednoznačnosti podání pramenící z velmi zásadních a na první pohled i laikovi patrných hlubokých rozporů mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxnačnosti. Podstatné je, aby vznikaly objektivní a zásadní pochyby o vyznění podání jako celku bránící jeho projednání. K odstranění takové vady xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.8.2015.
Komentář:
Podání lze učinit několika způsoby. Kvalifikovaně, tj. písemně (v listinné podobě; nutno odlišovat od "písemnosti" definoxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím datové schránky. Podání učiněná písemně nebo ústně do protokolu musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí. Elektronické podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xož nahrazuje přítomnost uznávaného elektronického podpisu. Podrobnosti k tomuto způsobu podání obsahuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xveřejněna. Tímto způsobem tedy správce daně dopředu deklaruje, zda umožňuje využití e-mailové komunikace, nebo (jako je tomu v současné době u územníxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxání Elektronická podání je nutné adresovat na adresu elektronické podatelny, která je zveřejňována v souladu s § 56 na úřední desce a internetových stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxé k projednání, je třeba dalšího úkonu, tj. dodatečně je potvrdit či opakovat. Jde např. o podání prostřednictvím datové zprávy bez zaručeného elektroxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxož i prostřednictvím jiných technických prostředků (např. pomocí e-mailu). Dojde-li takovéto podání správci daně, je stanovena odesílateli pětidexxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx označené jako podatel. Pokud tak podatel neučiní, hledí se na učiněné podání jako by vůbec podáno nebylo. Tuto pětidenní lhůtu nelze prodloužit ani navxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxickým podpisem ani nemají zřízenu datovou schránku. V praxi územních finančních orgánů se v daném případě počítá s využitím tzv. e-tiskopisů, což jsoux xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xi odesílatel může vytisknout, podepsat a předat správci daně, čímž dodatečně osvědčí, že dané elektronické podání bylo skutečně projevem jeho vůle (vxx xxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xapř. v případě přihlášky k registraci nebo daňových tvrzení. Přihláška k registraci patří mezi tzv. formulářové podání, u nichž se vylučuje jakákoli jxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xa tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxou zprávou, které předjímá § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpodepsanou uznávaným el. podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky), se nově umožňuje podání datovou zprávou s ověřenou identitou poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxí není prostřednictvím datové schránky odesláno. Bude přijato na technickém zařízení správce daně, což bylo možné sice i dříve, ale za kvalifikované sx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxňového řádu zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, která podání tímto způsobem přijímá. (viz též komentář k § 72).
Nesplní-li daňový suxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxx
xxxinnost hradit pokutu ve výši 2 000 Kč. Kromě této pokuty správce daně uloží v případě, kdy nesplnění povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odbor nepřímých daní vydalo v souvislosti s povinností od 1.1.2014 činit podání elektronicky Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podlx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-
Finanční správa nebude na základě sdělení ze dne 23.12.2014 počínaje 1. lednem 2015 přijímat podání prostřednictvím faxového zařízení. K tomuto opxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxncnisprava.cz).
-
Finanční správa ČR umožnila po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
Judikatura:
Rozsudek NSS ze dne 13.11.2009, č. j. 5 Afs 48/2009-118:
"Umožnil-li zákonodárce učinit podání způsobem, který umožňuje doruxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, která zajistí, aby se takové podání dostalo neprodleně k tomu správnímu orgánu, kterému je adresováno. Je-li podání daňového subjektu odesxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xvěřena platnost k datové zprávě připojeného elektronického podpisu, je nutno mít za to, že elektronické podání bylo řádně učiněné, a to již okamžikem, xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xodané faxem, bez podpisu a pouze v podobě první a poslední strany předepsaného tiskopisu, je nutné vyhodnotit jako vadné podání dle § 21 odst. 2 a 3 zákonx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x.9.2010, sp. zn. I. ÚS 1286/10:
"Pokud v soudní evidenci nelze najít faxové podání, nemůže být stěžovateli, jako účastníku řízení, tato skutečnost přxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdáno včas."
Nález Ústavního soudu ze dne 17.4.2009, sp. zn. III. ÚS 739/08:
"Povinnost stěžovatele písemně doplnit své elektronické podání do tří xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx00 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů. Pokud se obecné soudy nezabývaly elektronickým podpise