85/1996 Sb.

Zákon o advokacii: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xan
Syka
JUDr.
David
Uhlíř
JUDr.
Michal
Žižlavský
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEx

xx xx xx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx 
  xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 
  xxxxxxxxxx xárný řád)
advokátní tarif
  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
  za poskytování právních slxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 
  xxxxšky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
daňový řád
  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
etický kodex
  usnesení představenstva České advokátní kxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
  a o změně dalších zákonů
GDPR
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné nařízení o ochraně osobních údajů)
insolvenční zákon
  zákon č. 182/2006 xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 
  x xxxxxxxx řádu pro okresní a krajské soudy
Listina
  usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
  a svobod jako soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx xxxx
  xxxxx xx xx8/2017 Sb., kterým se mění zákon o advokacii
o. s. ř.
  zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád
obč. zák.
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
obch. xxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxční řád 
  České advokátní komory
spr. řád
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
s. ř. s.
  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
stavební zákon
  zákon č. 183xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx
  xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní zákon
tr. zákoník
  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Úmluva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení fxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
  xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxxxka Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, 
  o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelxxxxx xxxxxx 
  x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
z. ř. s.
  zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
z. 
s. m.
zákon č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx964 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxdenství a Komoře daňových poradců České republiky zák. o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zák. o mediaci zákon č. 202/2012 Sb., o medixxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxzhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. o ověřoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxk. o patentových zástupcích zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví zák. o poxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) zák. o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. o ÚS zákon č. 182/1993 Sbxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) zák. o veř. rejsxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zák. práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce BA Bulletin advokacie PrRo Právní rozhledx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xoudní dvůr Evropské unie ÚS Ústavní soud VS vrchní soud VOP Veřejný ochránce práv
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
(Výkon xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna k vymezení právní úpravy, na kterou se zmíněný předpis vztahuje, či k definici pojmů, jichž používá. Komentované ustanovení definuje pojmy právní sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxjména nezávislost advokáta (§ 3).
Na první pohled se zdá, že druhý odstavec taxativním výčtem vyjmenovává advokátní aktivity, na které zákon dopadx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxu vyvíjí. Zákon se zrodil v roce 1996, tedy dávno před vznikem institutu prohlášení pravosti podpisu, zapsaného mediátora nebo insolvenčního správcex xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xžší agendou, čemuž odpovídal také počet představitelů (do roku 1989 na území dnešní České republiky působilo přibližně 500 advokátů, zatímco v roce 20xx xxxx xxxx xxx xx xxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xoskytování právních služeb zajišťují advokáti řadu dalších funkcí: rozhodce, insolvenčního správce, správce majetku, likvidačního správce či zapxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxaky charakteristické pro výkon advokacie, tedy provozování soustavně a za úplatu.
Advokáti ovšem také běžně vykonávají činnosti jiné, například xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx období před 30 lety také výkon advokacie (a tomu odpovídající zápis v seznamu advokátů ČAK - srov. komentář k § 5) nemusí nutně být jedinou aktivitou advoxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtnání (např. někteří vysokoškolští pedagogové). Více než 1 300 advokátů, zapsaných v matričním seznamu, má dále výkon advokacie pozastaven, nacházexx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxcii a stavovskými předpisy, jak vyplývá z čl. 5 etického kodexu, podle něhož aktivní účast advokáta na podnikání, jehož předmětem není výkon advokacixx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxorům, patentovým zástupcům, daňovým poradcům, popř. dalším osobám. K této problematice srov. komentář k § 2 odst. 2. Navzdory této legislativní úpravx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiž nejen realitní kanceláře a různé právní poradny, zajišťované zejména neziskovým sektorem, ale především jednotlivci, pro které se používá označexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm a nejsou pojištěni pro případ újmy způsobené klientovi (ohledně problematiky pojištění srov. komentář k § 24a-24c). Nepodléhají ani kárné pravomocx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx
Komentované ustanovení vydrželo od přijetí zákona v takřka nezměněné podobě, pouze na závěr druhého odstavce byla doplněna věta týkající se advokátx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
De lege ferenda
lze uvažovat o odlišné budoucnosti advokátních služeb. Se zřetelem k postupující elektronizaci se začínají měnit způsoby a podoba výxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxdní a evropské právo a nové technologie. Klienti stále častěji vyžadují od svého advokáta, aby byl on-line 24 hodin denně. Ruku v ruce s tímto trendem se zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xoboadvokacie, na niž se zejména velké zahraniční advokátní kanceláře systematicky připravují. Vznikají on-line a UBER platformy, zatím nikoliv za sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxkázáni na informace poskytované touto cestou. Nejznámější platformou tohoto typu je RocketLawyer (platforma založená v roce 2008 v Kalifornii Charlxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxlů. Platformy tohoto typu mají řadu výhod, pročež můžeme do budoucna očekávat spíše jejich rozšíření. Jsou výrazně levnější než tradiční advokacie, oxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxět ovšem nelze jen tak jednoduše zrušit či zakázat, proto můžeme spíše předpokládat, že bez ohledu na možnou regulaci se tyto i další nové formy budou patxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxsp. 3 000 000 Kč a/nebo zákazu činnosti až na jeden rok. Dohled je svěřen Ministerstvu spravedlnosti (podrobněji srov. komentář k § xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžívají povětšinou množné číslo, nicméně například v § 11 advokátního tarifu najdeme číslo jednotné (zmíněné ustanovení nese nadpis Úkony právní sluxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxi považuje za výkon advokacie (srov. k tomuto termínu komentář k odstavci 2) poskytování právních služeb (v množném čísle), nicméně advokát poskytujx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxivní zkratkou a pojmem obsahově širším než pojem poskytování právních služeb. Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2004x xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxmostatné pojmy, je patrné i z dalších ustanovení zákona o advokacii, např. z § 2 odst. 1, které hovoří o tom, kdo může poskytovat právní služby, či z § 19 odsxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x advokacii pojem poskytování právních služeb a výkon advokacie, vede k logickému závěru, že tam, kde použil pojem výkon advokacie, měl na mysli veškerx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxskytováním právní služby na základě uzavřené smlouvy, a to i poté, co je zastupování klienta ukončeno, přičemž je činí nikoliv jako občan, ale jako advoxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxž výše zmíněných aktivit (mediátor, rozhodce, likvidátor, správce majetku, insolvenční správce apod.) může například přednášet, věnovat se zprostxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxe najít v komentáři Odměna advokáta (Kovářová, 2016, s. 182-188, 204-205). Pověření advokáta funkcí opatrovníka má mnoho podob a některé z nich pochopxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxavuje § 2 odst. 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Značná diskuse byla vedena také o okamžiku, kdy právní pomoc poskytnutá advokátem skončí. K xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xěhož "výkonem advokacie není jen samotné poskytování právních služeb, ale také veškeré úkony, k nimž je advokát povinen v souvislosti s poskytováním pxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxjší samozřejmě je, zda je vázán advokátními povinnostmi pouze při výkonu advokacie (pak může následovat debata, ve kterém okamžiku dne s výkonem advokxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxstat do situace, kdy advokátem není. Odpověď na tuto kolizní otázku lze najít v čl. 5 odst. 1 etického kodexu, podle něhož nesmí být aktivní účast advokátx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxckým kodexem.
K odst. 2
Toto ustanovení definuje jinak obecně používanou legislativní zkratku poskytování právních služeb. Jde o otevřený (demoxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxí před soudy a jinými orgány,
2.
obhajoba v trestních věcech,
3.
udělování právních porad,
4.
sepisování listin,
5.
zpracovávání práxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxluje příslušníkovi advokátní profese vykonávat i řadu dalších právních pomocí, například úschovu listin, věcí či finančních prostředků, vyjednáváxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtickou formulaci, která umožnila zastřešit jedinou větou i nové formy právní pomoci, jež v době přijetí zákona ještě neexistovaly. Z tohoto pohledu je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxužby, které jsou vymezeny jinými právními předpisy, například patentového zástupce (dle zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně záxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxadců České republiky). I tato činnost je výkonem advokacie a advokát při ní podléhá kárné pravomoci České advokátní komory. Dodejme ještě, že podle čl. x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxentovaného ustanovení ovšem obsahuje ještě část věty za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxst. Otázka však zní, k jaké části první věty se tyto dvě podmínky vztahují. Gramatickým výkladem by totiž bylo možno dospět k závěru, že podmiňují nikolix xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení České advokátní komory a zejména kontrolní rada a kárné senáty ČAK však kondicionál vztahují k celé definici poskytování právních služeb. Formulaxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxdmínky - jakkoliv dosud v minulosti nebyly napadány - jsou ovšem v souvislosti s výkonem advokacie poněkud diskutabilní. Podívejme se nejprve na pojem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxe pro advokáta jeho hlavní každodenní pracovní aktivitou, čemuž bude odpovídat i počet hodin, které touto činností stráví. Předpokládá (ba dokonce stxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxkon advokacie skutečně představuje jejich hlavní pracovní aktivitu, nebo dokonce pracovní aktivitu jedinou, existuje řada příslušníků této profesxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxduje podíl pracovního zapojení, proto statistické údaje nejsou k dispozici, nicméně pokud bychom pojímali definici výkonu advokacie takto přísně, řxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xěj mj. vyplývá, že 2% aktivních advokátů jsou starší sedmdesáti let. Také u této věkové kategorie lze pochybovat, zda se každodenně a soustavně věnují vxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxývá, že
koncipient
musí být u advokáta či advokátní společnosti zaměstnán v hlavním pracovním poměru (k této problematice srov. komentář k § 37). Protxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení v různých věcech opakovaně. Naopak osobě, která by se věnovala výkonu obdobné činnosti, aniž by byla zapsána v seznamu advokátů vedeném ČAK, by rxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí právních služeb ve smyslu § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, advokátem, tj. osobou právnicky vzdělanou, zvlášxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsobou ve větším rozsahu, naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xr. zákoníku. Výkon advokacie však nelze ztotožňovat s poskytováním právních služeb, které zahrnují právní pomoc, právní porady, sepisování listin, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňoví poradci a také další osoby, jimž zvláštní zákon svěřuje oprávnění poskytovat právní služby (srov. § 2 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx). Zákon o advokacii tedy nevylučuje, aby advokát poskytl jednorázově právní pomoc zdarma. Bližší komentář k odměně za poskytování advokátních služxx xxx x xxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvěr vyplývá nejen z ustanovení § 2 odst. 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení), ale také z řady právních předpisů (viz např. exekuční řád, notářský řádx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje exekutorské zápisy a poskytuje právní pomoc oprávněnému a povinnému a sepisuje listiny podobně jako notář, který dále přebírá věci do úschovy, udělxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxců nevylučuje, aby i právní laik poskytl ojedinělou právní poradu nebo zastupoval klienta před soudem jako obecný zmocněnec, jak vyplývá z § 27 o. s. ř., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z § 2 odst. 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Speciální postavení má naopak obhajoba v trestním řízení, což je jediná aktivita, která je svěřexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlka:
Tabulka č. 1: Oprávnění poskytovat právní služby a konkurence
I--------------------------------------------I---------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx             x xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I---------I-----------------------------------------------------I
I zastupování v řízení před soudy aj. orgány I ne   I notář, xxxxxx xxxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xbhajoba v trestních věcech        I ano   I nikdo                        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxch porad          I ne   I notář, exekutor, obecný zmocněnec, komerční právník I
I--------------------------------------------I---------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx             x xx   x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I---------I-----------------------------------------------------I
I zpracovávání právních rozborů       I ne   I notář, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I další formy právní pomoci         I ne   I právníci i neprávníci                I
I--------------------------------------------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxho odstavce doplněna druhá věta toho znění: "Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxanovení byla ovšem již zrušena) nebo na § 91 odst. 2 z. s. m. Tato doplněná věta je nadbytečná, neboť jak bylo již výše řečeno, sběrná kategorie (další forxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxd soudy a jinými orgány.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, D. a kol. Odměna advokáta. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 182-188, 204-205.
(Oprávnění k výkonu advokacie)
JUDr.
Danxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xrvním odstavci je uvedena pozitivní charakteristika osob, které mohou vykonávat advokacii, zejména požadavek na jejich státní příslušnost a vzděláxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmi předpisy. Komentované ustanovení bylo opakovaně dotčeno změnami provedenými zákony č. 228/2002 Sb., č. 79/2006 Sb., č. 219/2009 Sb. a č. 214/2011 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxí s § 52a, podle něhož Ministerstvo spravedlnosti oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b).
K odst. 1
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xeznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (viz komentář k § 4). Tento seznam, podobně jako všechny ostatní seznamy, vede v elektronické podobě xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx příslušného seznamu identifikační průkaz, kterým je oprávněn se prokazovat například při vstupu do věznice nebo při zastupování klientů před soudy čx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů (podrobnosti a plné znění vyhlášky sroxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro trestný čin neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku. ("Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchoxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.")
Znakem skutkové podstaty tohoto trestného činu je vedle neoprávněnosti poskytování sxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxlené soudní judikatury odpovídá neoprávněnému poskytování právních služeb větší množství klientů v omezeném časovém úseku či opakovaně vystupujícx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mezi advokáty říká vinkláři. Nejsou pojištěni pro případ způsobení škody (podrobněji viz komentář k § 24a-24c). Pokud před tímtéž soudem vystupují opxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 8. srpna 2007, sp. zn. 5 Tdo 877/2007: "Obviněný naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odstx x xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxokátů na podkladě pravomocného rozhodnutí Komory [§ 7a písm. b) zákona o advokacii], prováděl v rozporu se zákonem o advokacii (§ 2 zákona o advokacii)x xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdy, jak to ve svém dovolání nesprávně naznačuje obviněný, pokud zdůrazňuje, že nikomu nezpůsobil škodu, ale naopak pomohl některým zastupovaným osobxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zmíněný zákonný znak trestného činu neoprávněnxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxat trvalejší zdroj finančních příjmů."
Novela zákona z roku 2017 zavedla správní trestání přestupku neoprávněného poskytování právních služeb nxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxští advokáti poskytovat právní služby ve svém domovském státě, oznamuje ministr spravedlnosti sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů, jak vyplývá z § 5xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x komentáři k § 52a.
K odst. 2
Druhý odstavec se odvolává na notářský řád, který poskytuje oprávnění v omezeném rozsahu poskytovat právní pomoc notářxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní služby patentoví zástupci a daňoví poradci, a dále na exekuční řád, na jehož základě vznikli a poskytují právní pomoc soudní exekutoři. Jde o výjimky x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvcem komentovaného ustanovení, jsou však omezená a žádná z uvedených profesí je nemá tak široká jako advokáti. Poskytují-li níže specifikovanou činnxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xde však vždy o činnosti okrajové a úzce specifikované. Jen advokát také může poskytovat právní pomoc jako obhájce v trestním řízení. Podívejme se na jedxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zastupovat před soudy a jinými orgány, spravovat majetek, působit jako insolvenční správce, vede veřejné rejstříky a je činný v řízení o projednání pxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxního práva, sepis exekutorských zápisů, úschovu, poskytování právní pomoci oprávněnému a povinnému, sepis listin, doručování písemností a prováděxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Naopak advokátům nic nebrání, aby poskytovali také služby patentových zástupců.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenství fyzické i právnické osobě ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo nesouvisí. Podobně jako u patexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Podle písmene b) mohou poskytovat právní pomoc také právníci v pozici zaměstnanců. Těmto osobám se dříve říkalo podnikový právník a dnes jsou nazýxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxním řízení), ale i ve stupni závislosti (v otázkách nezávislosti srov. komentář k § 3). Zaměstnanec může právní služby poskytovat jen svému zaměstnavaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xztahující se k odměně za právní zastupování účastníka, který disponoval profesionálním odborným právním aparátem (typicky ministerstvo, organizaxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxitut právního zástupce určen k poskytování kvalifikované právní pomoci, nikoliv zdrojem bezdůvodného zisku. Do období let 2012-2015 spadá diskutovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxh průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
Judikatura:
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xluwer, 2016, s. 32-45.
(Svobodná volba advokáta)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxuje na čl. 6 Úmluvy, na čl. 40 odst. 2 Listiny, který upravuje právo na právní pomoc, a dále na občanský soudní řád § 22 a násl., které upravují právo účastnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdu nenajdeme právní úpravu, která by naznačovala cokoliv jiného. Také předchozí zákony o advokacii se bez tohoto ustanovení obešly, podobně jako žádxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxd pojmu svobodná volba. Svoboda je filozofická kategorie a její použití v textu právní normy je minimálně diskutabilní. Úmyslem autora komentovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxován (např.
klient
z Ostravy si může svobodně zvolit advokáta z Prachatic, klientka si může vybrat advokáta i advokátku apod.). Oprávnění založené koxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volba advokáta nemá být ničím a nikým omezována, což musí být jediný výklad, k němuž po přečtení první části věty tohoto ustanovení jednoznačně dospějexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxravuje trochu jinak § 18 odst. 1, dle něhož je advokát oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, není-li ustanoven či určen Komorou. Je však xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxzená (jak by si přálo komentované ustanovení), ale volba závislá na řadě subjektivních okolností na straně klienta: typu požadované právní služby (ne xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxtického advokáta, způsobí sobě i jemu značné časové ztráty a oběma logistické problémy), finanční souvislosti (schopnosti platit odměnu, kterou budx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxodně schopen ujmout se zakázky, která jej na delší období převelí z Prachatic do Ostravy. Údajně svobodná volba advokáta je navíc výrazně omezována jinxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxávo svobodné volby klienta advokátem, nezmíněné výslovně v žádném právním předpise, tím spíše v zákoně o advokacii či ve stavovských předpisech. Advxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlienta v širším slova smyslu) by bylo zrcadlovým odrazem práva svobodné volby advokáta a řekněme rovnou, že je nereálné, neboť jen menšina teoretickýcx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xvobodně odmítnout klienta, jenž poptává jeho právní služby.
Příklad:
Klient
navštíví advokáta a požaduje, aby převzal jeho právní zastoupení. Má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xtavovských předpisů, zejména etického kodexu. Podle nich má advokát povinnost odmítnout převzetí zastoupení v přesně vyjmenovaných případech (blíxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvokát má také právo odmítnout klienta bez uvedení důvodu, což výslovně plyne z ustanovení § 18 odst. 1 (srov. blíže komentář k tomuto ustanovení). Uzavxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxabilní ovšem je, nakolik jde o jeho svobodnou volbu. Svoboda jeho rozhodnutí bude z filozofického hlediska stejná jako svoboda klientova rozhodováníx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpnosti jeho kolegů, aktuální vytíženost kanceláře, znalosti požadované právní problematiky, vlastní zdravotní problémy apod.). Bez zajímavosti txxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x § 19, který se odpovědí také zabývá.
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxní i část věty za středníkem, neboť výjimka výslovně plyne právě z citovaného ustanovení § 18 (srov. blíže komentář k této pasáži zákonného textu). Zmíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž je usnesení představenstva ČAK č. 6/2006 Věstníku, kterým se stanoví postup při určování zástupce ČAK při provádění prohlídek a kontrol. Také o nxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxd (srov. podrobněji komentář k těmto ustanovením).
Zbývá zodpovědět otázku, koho má zákon na mysli pod označením "každý". Je jím kterákoliv fyzicxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxslet nad tím, zda právo zvolit libovolného advokáta je omezeno spodní věkovou hranicí. Plně svéprávným se dle § 30 obč. zák. stává člověk zletilostí, rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxtilý způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, nelze vyloučit využití tohoto práva i osoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x6 let plnou procesní způsobilost pro řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí.
Pokud účastník svého práva svobodně zvolit advokáta nevyužije v xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxu advokáta určí, čímž není jeho právo svobodné volby advokáta narušeno. Účastník má i poté právo na svobodnou volbu, a pokud jej využije, pak má zvolený axxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx práva a zejména svoboda práva odmítnout svobodnou volbu advokáta byly předmětem rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva (viz rozsudex xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxno kompenzovat prostřednictvím pomoci obhájce. Obecné soudy jsou povinny přistoupit k jeho ustanovení nikoliv toliko v závislosti na splnění podmínxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxy.
Z judikatury (zejm. Ústavního soudu) vyplývá, že právo přeje bdělým a že využití práva daného § xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxledují. Takovými kroky musejí být podpis plné moci a uzavření smlouvy o právní pomoci mezi advokátem a klientem (k tomu např. usnesení Ústavního soudu zx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxžalovaný) oprávněn uplatnit v kterémkoliv stadiu neskončeného řízení; je proto zásadně věcí obviněného (obžalovaného), kdy a koho z osob oprávněnýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Pokud si však obviněný obhájce sám zvolí, může stát do jeho svobodného výběru zasáhnout pouze za splnění zákonem stanovených podmínek, které je nutno vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx2011: "Písemně uzavřenou smlouvu se sjednanou výhradou změn v písemné podobě lze změnit i jinou formou (např. ústně učiněnými právními úkony), není-lx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
(Nezávislost advokáta)
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxokátní činnosti - nezávislost advokáta (odst. 1) a jeho oprávnění poskytovat právní pomoc ve všech věcech (odst. 2). Oba první odstavce dodnes platí v pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxa rozpracováno v § 16, který rozvádí oprávněné zájmy klienta a jeho pokyny (srov. komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 1
Nezávislost advokáta je nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro advokátní obec, ale zejména pro třetí strany, státní instituce, orgány policie, soudy apod. Není ovšem bezbřehá a absolutní, je ohraničena částí vxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxt závislý na jiném subjektu nemůže řádně poskytovat právní pomoc klientovi, advokát závislý na klientovi jediném se stává jeho vazalem, resp. zaměstnxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxl, na politické příslušnosti, na finančních závazcích, které sám přijal, apod.). Protože nezávislost je konstruována zejména jako institut ochrany xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxislost mohla být omezena, musí advokát předjímat a v zájmu budoucích klientů se jich vyvarovat či je vybalancovat. Komentované ustanovení současně nexxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti mu však ukládá, aby s těmito vlivy pracoval a nenechal se jimi ovlivnit natolik, aby jeho nezávislost byla ohrožena.
Nezávislost advoxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
                        xxx xx
        xxxxxnosti při společném výkonu advokacie a trvalé spolupráci advokátů

   (1) Smlouvy uzavřené mezi advokáty o společném výkonu advokacie ve sdružení nebo smxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxpisů a ze složeného slibu, anebo která by byla v
rozporu s nezávislostí advokáta při poskytování právních služeb.

   (2) Advokáti poskytující právní služxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx

   xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxtníka sdružení nebo společníka nebo ve svůj vlastní prospěch a nebo ve prospěch třetích
osob zvláštních informací, které získal v souvislosti s takovýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

  xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxí i pro dohody mezi advokáty o společném poskytování právních
služeb v jednom nebo více případech podle § 14 odst. 6 zákona (dále jen "trvalá spolupráce
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoměru. V této souvislosti je třeba zmínit čl. 15a odst. 3 etického kodexu, podle něhož je zaměstnaný advokátem oprávněn odmítnout splnění pokynu zaměsxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
                       xxx xxx
             xxxxxnosti při výkonu advokacie v pracovním poměru

   (1) Advokát, který zaměstnává jiného advokáta v pracovním poměru podle § 15a odst. 1 zákona
(dále jen "zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxvokátem nebo jeho ukončení oznámí
advokát bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy k uzavření nebo k ukončení
pracovního poměru došlo, Komxxxx

   xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

   xxx xxx xxxxxxxvání právních služeb je zaměstnaný advokát povinen odmítnout splnění takového
pokynu zaměstnavatele, který by byl v rozporu s právním nebo stavovskýx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx

   xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xdvokátovu nezávislost omezují právní předpisy, resp. nikoliv všechny právní předpisy, ale právní předpisy platné a účinné. K platnosti a účinnosti pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xodržení stanoveného postupu přijetí. Zákon o advokacii používá v komentovaném ustanovení tuto legislativní zkratku, která v sobě subsumuje ústavnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí nutno doplnit, že ačkoliv to výslovně neuvádí, advokáta omezují i další předpisy, nejen předpisy právní, ale i stavovské předpisy a stanoviska přijaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxdle obecného účinku (neplatnosti, trestní odpovědnosti apod.) i kárná odpovědnost (k této problematice srov. blíže komentář k § 32 a násl.), popř. nexx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxanem tohoto státu a platné xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
                        xxx x
                     xxxxx xxxxxxxxx

  (1) Právní řád, jímž se řídí právní vztahy advokáta ke klientovi anebo k třetím osobám v
souvislosti s výkonem advokacie, je pro působnost těchto Pravidxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xdvokát povinen řídit se pokyny klienta (podrobněji viz komentář k tomuto ustanovení). Jde o jednu ze základních povinností advokáta, které jsou podroxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
                        xxx x
                      xxxx xxxxxxání

   (1) Aktivní účast advokáta na podnikání, jehož předmětem není výkon advokacie, ale jehož
součástí jsou činnosti, spadající pod pojem poskytování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx

   xxx S podnikatelem, který není advokátem a jehož předmět činnosti zahrnuje i obstarávání cizích
záležitostí nebo zprostředkování, spolupracuje advokáx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je advokát povinen odmítnout. Tak by tomu bylo třeba v případě, kdy by
klient
požadoval po advokátovi převzetí hotovostní platby převyšující 270 000 Kxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx klienta učiněnými v souladu s právními předpisy, avšak příčícími se právnímu či jinému názoru advokáta. K této problematice srov. komentář k § 16 odst. xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx povinnost uloženou stavovským předpisem (např. započtením pohledávky z titulu odměny za poskytování právních služeb proti pohledávce klienta z titxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx dne 13. června 2012, sp. zn. K 141/2011: "Jde o kárné provinění, jestliže advokát nevyhoví žádosti klienta o návštěvu ve vazbě k rozhovoru o dovolání a doxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxe 2012, sp. zn. K 110/2012: "Je kárným proviněním, jestliže advokát bez pokynu klienta vezme zpět žalobu." Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuxx xx xxxx xx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xýrazem přílišného právního pozitivismu, který lze sledovat i v jiných oblastech práva. Je třeba jej vyložit tak, že zákon o advokacii výslovně stanovx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxního apod.) omezení. Advokátovo oprávnění zákon definuje tak široce snad právě proto, aby nebylo pochyb o tom, že advokát může poskytovat své služby ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxnu teprve vzniknou. K omezení poskytování právních služeb tak v praxi dochází z důvodů spočívajících na straně advokáta (jeho specializace, časové či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xdvokátem soustavně a za úplatu považuje za výkon advokacie. Pohlédneme-li na výkon advokacie pohledem mezinárodní perspektivy, oprávnění advokáta xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xdvokáta do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou opravňuje k poskytování právní pomoci ve všech oblastech českého práva a v oblasti právx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxky tohoto státu stanovené pro advokáty, eventuálně musí jít o advokáta zahraničního nebo evropského (k těmto pojmům srov. komentář k § 5b-5d).
Komexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxt poskytuje právní pomoc. K této problematice srov. komentář k § 13 včetně tam uvedené judikatury a zejména § 21.
Pokud jde o definici pojmu advokát, xxxxx xxxxxxxx x x x x x xx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx. 5 etického kodexu, který je citován výše.
K odst. 3
Komentované ustanovení je součástí zákona o advokacii od jeho přijetí v roce 1996, pouze odkaz x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xákona o advokacii provedená zákonem č. 228/2002 Sb. reagujícím na přistoupení České republiky do Evropské unie změnila odkaz na § 5a odst. 2, čímž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxska formulačního a jazykového nejde o ideální řešení.
Dnes tedy komentované ustanovení dopadá výlučně na právní pomoc poskytovanou na území České xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxmentář k § 5b-5d a § 55b-55e) naopak smí podle tohoto ustanovení poskytovat právní pomoc výlučně v oblasti práva státu, ve kterém získal oprávnění poskxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxKÁT
HLAVA PRVNÍ
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ADVOKACIE
(Povinnost být zapsán v seznamu advokátů)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxxxxzejícího zákona České národní rady o advokacii (č. 128/1990 Sb.). Představuje formální definici advokáta, jímž je jen osoba zapsaná v seznamu advokátx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo ustanovení). K tomu, aby Komora žadatele zapsala, je vedle těchto náležitostí nezbytné vyplnit písemnou žádost, jejíž formulář je k nalezení na weboxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxokátní komory, neboť jsem splnil(a) podmínky stanovené v § 5 zák. č. 85/1996 Sb., o
advokacii, ve znění pozdějších předpisů,

                 a to ke dni: ..............xxxx

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxti je třeba přiložit doklad o skončení pracovního poměru, ověřené kopie diplomů dokládající tituly, které žadatel požaduje nově uvést, a dále česné prxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxdě, že žadatel úspěšně složil jinou zkoušku než zkoušku advokátní (viz komentář k § 6). Kdo složil advokátní zkoušku, musel už při podání žádosti k jejímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxího koncipienta), proto není zapotřebí předkládat je znovu.
Česká advokátní komora vede několik veřejně přístupných seznamů, jejichž výčet upraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe jeho čl. 41 Komora vede seznam advokátů (viz komentář § 4 zák. o advokacii), seznam evropských advokátů (viz § 351), seznam advokátních koncipientů (xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčování písemností Komory (viz § 35j odst. 1). Všechny seznamy jsou vedeny v elektronické podobě (resp. slovy čl. 42 organizačního řádu prostřednictvxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxé podobě se seznamy již přibližně deset let nevedou.
Nahlížení do seznamů řeší čl. 43 organizačního řádu:
                        xxx xx
                   xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

   xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx

   xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxra poskytne v některých případech jí pořízený
výpis ze seznamu (§ 55d odst. 2 zákona) pouze proti přiměřené úhradě; předseda v takovém případě
vydá na nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx

   xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxh
tiskem.

   (4) Záznamy v seznamu advokátů, v seznamu evropských advokátů a v seznamu advokátních
koncipientů, popřípadě podstatné údaje z nich uveřejňxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

   xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstatné údaje z nich i jiným zákonem stanoveným způsobem.

   (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na údaje obsažené v seznamech, které jsou tímto
orgxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxedkovává matriční odbor České advokátní komory, který sídlí na adrese Praha 1, Palác Dunaj, Národní 36 (vchod z Voršilské ulice).
Splní-li žadatel xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxu srov. komentář k § 36 a násl. Problematiku vyškrtnutí ze seznamu advokátů řeší § 7a-7c, pozastavení výkonu advokacie § 8a-10 (srov. komentář k těmto xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Přehled výkladu:
I. Svéprávnost
II. Vysokoškolské vzdělání v oboru právo
III. Tříletá praxe advoxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
VII. Jiný pracovní nebo služební poměr
VIII. Složení advokátní zkoušky
IX. Poplatek za zápis do seznamu advokátů
X. Slib do rukou předsedy ČAK
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxdnou z podmínek zápisu advokáta do seznamu (odst. 1), a dále upřesňuje, co vše se pro účely zápisu do seznamu advokátů započítává do uznatelné praxe advoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxx (zákonem č. 303/2013 Sb., přijatým v souvislosti s rekodifikací soukromého práva). Poslední novela z roku 2017 se dotkla formulace maximální doby dovxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx deset podmínek uvedených v prvním odstavci komentovaného ustanovení, vzniká právní nárok na zápis do seznamu advokátů. Pokud je advokát zapsán do sezxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. komentář k těmto ustanovením.
K odst. 1
V tomto odstavci jsou uvedeny podmínky, které musejí být kumulativně splněny k zápisu advokáta do seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx o složení slibu a zápis do seznamu advokátů
             Žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů
                    České advokátní komory

jméno a příjmení, titul: .......xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

           xádám o zápis do seznamu advokátů České advokátní komory,
         neboť jsem splnil(a) podmínky stanovené v § 5 zák. č. 85/1996 Sb.,
               o advokacii, ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx

                 x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xoklad o skončení pracovního poměru
- ověřené kopie diplomů dokládající tituly, které žádáte nově uvádět

Doklady osvědčující splnění podmínek pro zápxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxis: ..................
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska požadxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
                      x x x x x x x
                xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
                    xx xxx xxx xxxxx xxxxx
  xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxpis do seznamu advokátních koncipientů,
   o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska požadavků
                    stanovených zákonemx
       xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx

   xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxledujících zásadách
pro posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky a žádostí o zápis do seznamu advokátů,
 popřípadě seznamu advokátníxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

                        xx
              x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

   1. Pro zápis do seznamu advokátních koncipientů, pro umožnění vykonání advokátní zkoušky a pro
zápis do seznamu advokátů podle § 5 zákona se požaduje zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx

   x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xahraniční vysoké
školy osvědčení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (a to v případě, je-li Česká
republika vázána mezinárodní smlouvou x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxna
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

   2. Jedinými vysokými školami v České republice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxversity v Brně, Právnická fakulta Západočeské university v Plzni a Právnická fakulta University
Palackého v Olomouci.

   3. Za požadované vysokoškolskx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx na to, zda
takové vzdělání obsahuje některé prvky vzdělání právnického.

                        II.
             K § 5 písm. c) zákona - požadovaná právní praxe

   1. Pro umožnění vykonání advxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx 5 písm. c) zákona]. 2. Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního
arbitra
, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx advokátní komora (dále jen "Komora") uzná za právní praxi advokátního koncipienta též praxi českého soudce ESLP a českého soudce ESD a praxi jejich práxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiže advokátní
koncipient
za jejího trvání získal zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon advokacie. Takovou právní praxi lze uznat v rozsahu nejvýšx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxátního koncipienta, v jejímž průběhu absolvoval povinné výchovné akce organizované Komorou. c) Za právní praxi advokátního koncipienta nelze uznat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména funkce, jejichž výkon nebo jmenování do nich jsou založeny na výsledku voleb do zákonodárných sborů (např. funkce poslance nebo senátora Parlxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrávných celků (např. funkce hejtmana, starosty, člena zastupitelstva obce nebo vyššího územního samosprávného celku) anebo funkce zastávané na zákxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh sborů nebo v poradních orgánech územních samosprávných celků). Při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe vychází Komora především z podklaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xe kterým měl nebo má uzavřenou pracovní smlouvu, přehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech skutečnostech rozhodných pro stanovení délky xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxí praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby trvání do právní praxe nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxvřenou pracovní smlouvu, aby ji vykonal u jiného advokáta, soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového zástupce, daňového poradce, exekutxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xapočte podle jejího skutečného trvání, maximálně však v rozsahu celkem šesti měsíců. 6. Jinou právní praxi vykonanou v zahraničí, která nespadá pod box x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxé právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů podle § 5 xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxtní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xi soubor zkoušek složených v zahraničí, které jsou v zahraničí podmínkou pro získání oprávnění k poskytování právních služeb, Komora za advokátní zkoxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxopské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru byly totiž příslušné směrnice EU, umožňující výkon volného pohybu služeb adxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x xxx x násl., § 35l a násl. zákona příslušné postupy. Ustanovení § 5a upravuje pak postup i u jiných státních příslušníků. IV. Zrušovací ustanovení Zrušuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx03, kterým se mění Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu adxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxcipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oznámené v částce 2/2003 Věstníku. V. Použití zásad Podle těchto zásad postupuje Komora poxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxaje dnem 13. května 2008.
Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivých deset podmínek, které komentované ustanovení stanoví jako nezbytné pro zxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti k právním úkonům. Svéprávnost je upravena občanským zákoníkem. Podle § 30 tohoto předpisu se plné svéprávnosti dosahuje zletilostí, jíž se nabýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, přičemž to každý od něj může v právním styku očekávat. Svéprávnost se při posuzování podmínex xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxí podmínky. Teoreticky lze uvažovat o aplikaci § 37 obč. zák. a přiznání svéprávnosti před dovršením 18. roku věku, nicméně vzhledem k podmínce vysokoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxněna absolvováním magisterského studijního programu na vysoké škole v ČR nebo rovnocenným studiem na vysoké škole v zahraničí. Magisterský studijní xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrykovy univerzity v Brně, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Ve všech případech jxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh vysokých škol. Takové vzdělání však není pro zápis do seznamu advokátů dostatečným vzděláním, byť by byl magisterský titul získán na vysoké škole vyuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx 1995, sp. zn. Pl ÚS 7/95, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 32 Cdo 583/2010). Vzhledem k tomu, že podmínkou zápisu do seznamu adxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxní podmínky vysokoškolského studia do řízení o zápisu žadatele do seznamu advokátních koncipientů (k této problematice srov. komentář k § 37). Řada nexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy jejímu pohledu za pravdu (aktuální situace je popsána níže).
Problematiku požadovaného vysokoškolského vzdělání upravuje zákon o vysokých škoxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxů o ukončení studia na vysoké škole (diplomu nebo osvědčení o státní zkoušce).
Požadované vysokoškolské vzdělání lze dosáhnout také na vysoké školx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vzdělání, kterými je Česká republika vázána v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (ve smyslu § 106 zák. o vysokých škoxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxcialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vyxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxičních věcí č. 89/1991 Sb. ze dne 12. září 1989, dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 27. srpna 1990) - platí jen pro Slovinsko.
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtech a titulech, vydávaných v České republice a v Maďarské republice (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 92/2005 Sb. m. s. ze dne 1. září 2005, dxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxmném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a Polské republicx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxem 1. listopadu 2006).
4.
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávanýxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (sdělení Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
B.
Smlouvy o uznání studií a diplomů v evropském regionu Smlouvy mnohostranné (smlouvy podle § 106 zákona o vysokých školách)
1.
Úmluva o uznáxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxe 1979, pro ČSSR vstoupila v platnost dnem 6. června 1988, pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. ledna 1993 (vyhláška ministerstva zahraničních xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro ČSFR vstoupila v platnost 26. března 1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993 (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 627/199x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxy v Paříži 15. prosince 1956, pro ČSFR vstoupila v platnost 26. března 1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993 (sdělení federálního ministerstva zxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxskými státy Rady Evropy v Paříži 14. prosince 1959, pro ČSFR vstoupila v platnost 27. dubna 1991, pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993 (sdělení federáxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxožňujících přístup na vysoké školy č. 49, podepsaný členskými státy Rady Evropy ve Štrasburku 3. června 1964, pro ČSFR vstoupil v platnost 27. dubna 199xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, podepsaný členskými státy Rady Evropy v Lisabonu 10. dubna 199xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx
Zahraniční vzdělání je také možné získat individuálně na základě osvědčení vydaného příslušnou zahraniční vysokou školou. O uznávání (tzxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx za poplatek 3 000 Kč.
Jak vyplývá z komentovaného ustanovení, sama ČAK je oprávněna vyhodnotit (tedy posoudit), zda vzdělání žadatele odpovídá obsxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkoškolského titulu na státní vysoké škole proběhla, je v konečném důsledku na České advokátní komoře, zda absolvovanou vysokou školu uzná jako takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx 30 Cdo 1475/2013: "Česká advokátní komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Je odpovědná za posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxerském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Bylo plně v kompetenci České advokátní komory, pokud rozhodla, že vzdělání dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtních koncipientů."
V této souvislosti stojí za zmínku přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16, který zrušxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: "ČAK a obecné soudy při hodnocení stěžovatelova vzdělání zcela opomenuly zjistit rozhodné skutečnosti a provést dokazování ve vztahu k výše popsané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxké republice. Nepředstavovala ani hrozbu, že by právní služby neposkytoval kvalifikovaně a profesionálně. Tento závěr dokládá hned několik skutečnxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe - 3 měsíce). K tomu je třeba připočíst i jeho postgraduální praxi. Stěžovatel působí několik let na pozici právníka české advokátní kanceláře, kdx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx stěžovatele v této věci v řízení před obecnými soudy, kde nebyl zastoupen advokátem, jsou velmi kvalitní a dokazují naopak, že umí s právem (nejen vnitrxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxitečné pro výkon povolání (viz body 32-35 výše). Tuto svou povinnost však nesplnily. Vzdělání a zkušenosti stěžovatele navíc mohou být vzhledem k místx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xracuje) nabízenými službami lépe reagovat na poptávku tamějších klientů. Obecné soudy by proto dále měly při novém posuzování věci zohlednit dosavadxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxkým jsou zkušenosti jiných absolventů Jagellonské univerzity, u kterých nevznikly pochybnosti o jejich kvalifikovanosti pro výkon advokacie v Českx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxení o ústavní stížnosti). ČAK v řízení o ústavní stížnosti ani nezpochybňovala, že by neposkytovali své služby kvalifikovaně a profesionálně. Jen se oxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx I odtud lze dovozovat přepjatě formální nahlížení ČAK na předmětné ustanovení zákona o advokacii v jeho dřívějším i aktuálním znění. ČAK ani obecné soxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxxost dodejme, že uznání absolutoria jiné vysoké školy než zaměřené na právo není pro účely zápisu do seznamu advokátů ČAK podle komentovaného ustanovenx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlávání, jehož postavení a
kompetence
upravuje čl. 6a usnesení představenstva ČAK ze dne 10. ledna 2006, o poradních orgánech České advokátní komory xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
                        xxx xx
             xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

   xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnického vzdělání (dále jen "výbor pro srovnávací přezkum")
je patnáctičlenný, členy výboru s jejich předchozím souhlasem jmenuje představenstvo, kxxxx xx xxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona. Představenstvo
jmenuje členy výboru pro srovnávací přezkum tak, aby v něm byli zastoupeni odborníci působící v
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxo, včetně správního soudnictví a ústavního práva,
d) Evropské unie.

   (2) Předsedu výboru a popř. jeho místopředsedu (místopředsedy) jmenuje z jeho člexx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx

   xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě pověření předsedou Komory v rámci výkonu jeho
působnosti při posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátních zkoušek a žádostí o zápis do
seznamx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx k zápisu do seznamu advokátních
koncipientů [§ 37 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona] je potřeba posoudit, zda žadatel splňuje podmínku
dosaženého právnickxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

   xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxeditovaného magisterského studijního programu v oboru právo se studijním
programem zahraniční vysoké školy, kterou žadatel absolvoval.

   (5) V přípaxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxé školy podstatné rozdíly, může
pozvat žadatele k pohovoru, při kterém ověří, zda jeho znalosti odpovídají svým obsahem a rozsahem
vzdělání, požadovaxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

   xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxovnávací přezkum formou doporučení nebo
nedoporučení předkládá předsedovi Komory.

   (7) Pokud předseda Komory předloží žádost o zápis do seznamu advoxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, vyžádat předem stanovisko výboru pro srovnávací přezkum.
Pokud předseda Komory předkládá k posouzení představenstvu žádost, ke které jix xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx x xísm. i) a j) organizačního řádu.
K odst. 1 písm. c)
III. Tříletá praxe advokátního koncipienta
Výkon xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx varianta, podle níž by měla být tříletá praxe prodloužena na pět let. V zahraničí je délka koncipientské praxe různá, osciluje mezi třemi až pěti lety, nxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxobsahuje.
Tříletá délka praxe advokátního koncipienta byla zákonodárcem zvolena proto, aby advokátní adept během své praxe měl možnost nejen se sxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxkátním dovednostem. Za účinnosti předchozího zákona o advokacii bylo možné délku koncipientské praxe zkrátit, dnes zákon tuto možnost vylučuje. Naxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxanovení také navazuje § 6 odst. 2, podle něhož se za praxi advokátního koncipienta pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xsistenta státního zástupce, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxcipienta i jinou právní praxi (podrobněji srov. komentář k tomuto ustanovení).
Zvláštní stavovský předpis také upravuje uznání jiné právní praxe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxní jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech.
         USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Č. 4/1997 VĚSTNÍKU
    xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
                    x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

             xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xsneslo
        podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, takto:

                        Čl. 1

   V souvislosti s rozhodováním podle § 6 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o axxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x
 xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xraxi, kterou do 30. června 1996 započítala Česká advokátní komora
  podle § 4 odst. 1 zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, do doby praxe advokátního koncipxxxxx x
  xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právníků České republiky jako
  právní praxi podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní
  praxi jimi poskytované, v sxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x0. června 1996 započítala Komora komerčních právníků
  České republiky podle § 6 odst. 1 zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci
  xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo právníka (§ 7 odst. 1 tohoto zákona).

                        Čl. 2

   Představenstvo nepostupuje podle čl. 1 v případě, že ten, kdo žádá o uznání jiné praxe podle
§ 6 odst. 2 zákoxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxu nebo profesní
zkoušku komerčního právníka; c) tak činí poté, co pozbylo podle § 7 odst. 2 zákona účinnosti
dřívější rozhodnutí představenstva o uznáxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx

                        xxx x

   xxxxxxxx xxxxxx xx xxx odkladu tento stavovský předpis na vědomí advokátům.

                   JUDr. Luboš Tichý, v.r. ,
                 předseda České advokátní komory
Délku tříleté koncipientské praxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxx oddělených časových úseků, které dohromady složí tři roky. Komora pak podle vlastních podkladů (seznamu advokátních koncipientů) ověří správnost txxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí pojmu bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje přiložením aktuálního originálu výpisu z rejstříku trestů (ne staršího tří měsíců), který musí být bez xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxice, která nemá
numerus clausus
, ojediněle se stává, že žádá o zápis do seznamu advokátů bývalý soudce či státní zástupce, proti němuž bylo v jeho předchxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxs do seznamu advokátů a Komora jej tak nemá důvod odmítnout.
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxamech tohoto slova. Stávající podoba zápisu do seznamu však Komoře neumožňuje jinou formu kontroly než níže zmíněné čestné prohlášení. Komentátorům xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxnnost se prokazuje čestným prohlášením, jehož vzor je k dispozici žadatelům na webových stránkách České advokátní komory:
Vzorový dokument č. 3: Čxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
                 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
               xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
                x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxže podepsaný(á): ..................

rodné číslo: ..................

trvale bytem: ..................

                  prohlašuji na svou čest, že

a) nejsem trestxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxxxxxxx xxbo zahraničních právních předpisů, upravujících výkon právních povolání,
c) jsem se nedopustil(a) žádného jiného jednání, které by mohlo ohrozit důxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
  xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx..........

Poznámka ČAK: V případě, že některý ze shora uvedených bodů neodpovídá skutečnosti, tento bod
škrtněte a na druhou stranu tohoto prohlášenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlky:
Tabulka č. 2: Listiny požadované ČAK k zápisu do seznamu advokátů
I----------------------------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx                    x xxxxxxxxxx xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------------------------------------I
I Advokátní 
koncipient
po složení advokátní zkoušky I žádost o složení slibu a zápis do xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------------------------------------------------I I Úspěšný absolvent, který není advokátním I žádost o složení slibu a zápis do xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxho poměru I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I Úspěšný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx ne starší 3 měsíců, ověřené I I I fotokopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva, I I I ověřená fotokopie osvědčení o příslušné odborné I I I zkoušce, dxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I I Zahraniční advokát po úspěšném složení uznávací I žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů I I zkoušky I s uvedením adresy budoucíxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I I Žadatel o zápis do seznamu evropských usazených I žádost s uvedením adresy budoucího sídla kanceláře I I advokátx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x x hospodářském prostoru, doklad osvědčující I I I oprávnění poskytovat právní služby v domovském I I I státě s ověřeným překladem do češtiny, doklad o I I I xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x x x činnost evropského advokáta na území ČR I I----------------------------------------------------I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxm ke zvýšení kvalifikace nikoliv univerzálně-právní, ale rezortně-specifické. Vychovávala pracovníky k úkolům vyplývajícím z poslání Ministerstxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxdavky byly vedeny cílovými představami, jež se také lišily od profilace univerzálních právníků, Ústavní soud nemůže než dospět k závěru, že navrhovatxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xísm. b) a § 30 písm. b) zákona ČNR č. 128/1990 Sb." K podobnému závěru dospěl i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 21. ledna 2012, sp. zn. 32 Cdo 583/2010: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva uvedenou v ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (ve znění úxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxo ilustraci srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 2005/2014: "Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxe zákona hledí, jako by nebyl odsouzen."
K odst. 1 písm. e)
V. Kárné opatření spočívající ve vyškrtnutí ze seznamu advokátů
Uložené a nezahlazené kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxučujícím zápis do seznamu advokátů ČAK. Jak vyplývá z § 35b písm. d) zák. o advokacii, na advokáta se hledí, jako kdyby se nedopustil kárného provinění, pxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxž pět let.
Totéž ustanovení [§ 35b písm. a)-c)] stanoví lhůty pro zahlazení dalších kárných sankcí. Na advokáta nebo advokátního koncipienta se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xterým bylo od uložení kárného opatření upuštěno, dnem, kdy rozhodnutí o uložení kárného opatření napomenutí nebo veřejného napomenutí bylo vykonánox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xykonáno, doba jednoho roku, bylo-li mu uloženo kárné opatření pokuty nebo kárné opatření dočasného zákazu výkonu advokacie.
V této souvislosti stxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxd. Stanovisko se týká kárné odpovědnosti advokátního koncipienta, který posléze pokračuje jako advokát. Zní takto: "Když advokátní
koncipient
, jehxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenta na advokáta." Z uvedeného tedy (logicky) plyne, že se advokátní
koncipient
nezbaví své kárné odpovědnosti tím, že se z něj po advokátní zkoušce stxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxlším důvodem vylučujícím zápis do seznamu advokátů je prohlášení konkursu (k této problematice srov. komentář k § 7 odst. 1) na advokáta jako jednotlivxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu na advokáta a insolvence viz komentář k § 19. Na doplnění uveďme rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2009, sp. zn. 25 Cdo 4865/2008, podle něhož po xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Pokud však dosud nebylo konkursní řízení skončeno, okamžikem zápisu se obnovují účinky pozastavení výkonu advokacie.
K odst. 1 písm. g)
VII. Jiný pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxacie je povolání na "plný pracovní úvazek", navíc podmíněno nezávislostí (k pojmu nezávislost srov. komentář k § 3). V rozporu s advokátním pojetím nezxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kterými jsou pracovní poměr u České advokátní komory či jiné podobné profesní organizace, pracovní poměr u advokáta či advokátní společnosti anebo prxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbněji.
Pracovní poměr u České advokátní komory není v praxi častý, nicméně ani vyloučený. Komora je (blíže viz komentář k § 40) stavovskou organizacx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxi projevil zájem i advokát, který by přijetím do pracovního poměru neztratil způsobilost k výkonu profese. Lze samozřejmě diskutovat o tom, zda je tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxměru advokáta u ČAK obvykle děje. Pracovní poměr evropského nebo zahraničního advokáta u jiné obdobné profesní organizace v některém z domovských stáxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxacovišti, proto by byl jen obtížně slučitelný s výkonem profese advokáta v České republice. Pracovní poměr u advokáta nebo advokátní společnosti odpoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo pracovního poměru podle zmíněného ustanovení lze přijmout jedině advokáta.
Výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínku uvedenou v komentovaném ustanovení, totiž že nejde o činnost neslučitelnou s výkonem advokacie.
Problematikou činností xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxxx xxx xozeslán 10. října 1997.
    Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných
              s výkonem advokacie (Věstník ČAK č. xxxxxxx

   xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxdování o pozastavení výkonu advokacie vychází při
aplikaci ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
(dále xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

   xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xinnost výlučnou, tj. takovou činnost, která by nemohla být
vykonávána soutěžně s činnostmi jinými.

   Některé činnosti však souběžně s advokacií být vykxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx x písm. a/ zákona).

   Zákon sám činnosti neslučitelné s výkonem advokacie (dále jen "neslučitelné činnosti") výslovně
nevymezuje a je proto nezbytné uvexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladními
principy advokacie, které lze ze zákona o advokacii odvodit.

   Za takové základní principy advokacie, resp. výkonu advokacie, představenstxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx advokáta, nepřípustnost omezení nebo vyloučení advokátovy
odpovědnosti za jím poskytované právní služby a zájem na zachování cti a vážnosti advokacxxx

   xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa nichž je advokacie založena.

   Na základě těchto východisek dospělo představenstvo k určitým konkrétním závěrům ohledně v
praxi nejčastějších - a nejxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxx

   xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxměru, vyjma pracovního poměru
vysokoškolského učitele; výjimku - pokud jde o určité vědecké pracovníky v oboru právo - stanoví §
60 zákona.

   Za poměr obdxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxý poměr k družstvu, pokud
součástí povinností vyplývajících z tohoto členského poměru je i výkon práce pro zaměstnavatele
spojený s určitou závislostx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

   xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx považovat i takový vztah mezi advokátem a jiným
subjektem, který má jinou právní formu, avšak jehož obsahem je výkon činností či prací pro tento
subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x

xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxích z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů).

   Za neslučitelnou bude zpravidla nutné považovat i činnost vykonávanou na základě dohody o
pracovní činnoxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxi své činnosti dodržovat
pokyny zaměstnavatele x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

   xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxá na základě dohody
o provedení práce (§ 236 zákoníku práce), a to zejména v těch případech, kdy jejím předmětem je
činnost znalecká, tlumočnická, přednxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxřené
podle občanského zákoníku.

   3. Právní služby nemohou být advokátem poskytovány jinak než výkonem advokacie, a to způsobem
a za podmínek stanovenýxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxech, v daňových a
účetních záležitostech, při obchodech s nemovitostmi či cennými papíry nebo ve věcech průmyslového
vlastnictví. Advokát však nemůžx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění v oboru ekonomického poradenství, obchodu s nemovitostmi (realitní kancelář) nebo zprostředkování v oblasti obchodu a služeb. 4. Adxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxcializovaná právní pomoc poskytovaná na základě jiného právního předpisu než zákona o advokacii (viz § 2 odst. 2 písm. a/ zákona). To pochopitelně nexxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrávních služeb. 5. Činnost vykonávaná na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění není s výkonem advokacie zásadně neslučitelxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxstřednictvím jiné osoby, například odpovědného zástupce (viz § 11 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa neslučitelnou a) podle bodu 3; b) proto, že činnosti vykonávané v rámci podnikatelské činnosti se i jinak překrývají s činnostmi, které jsou advokáty xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xčiněny při výkonu advokacie nebo při výkonu podnikatelské činnosti; c) z důvodu možného ohrožení nezávislosti advokáta; d) z důvodu možného snížení cxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx, může být advokát členem obchodních společností s osobním ručením (společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní spolexxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečností, resp. výkon funkce individuálního orgánu obchodní společnosti (jednatel společnosti s ručením omezeným); touto formou nesmí být však obchxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx advokátovy nezávislosti, popřípadě z jiných důvodů uvedených v tomto sdělení. 8. Za neslučitelný s výkonem advokacie nelze považovat výkon činností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xebo jiných, například jednání jménem podnikatele na základě prokury. I při výkonu těchto činností musí však být advokátem dbáno na to, aby jejich hlavnxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů tyto činnosti upravujících. 9. Překážkou k výkonu advokacie nemůže být vlastnictví či oprávnění z jakýchkoliv práv k majetku v jakékoliv formě, jakox x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh (například obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným). 10. S výkonem advokacie není zásadně neslučitelný výkon veřejných funkcí, například xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxadech může však sama povaha určité veřejné funkce vylučovat současný výkon jiné výdělečné činnosti, včetně výkonu advokacie. 11. Za neslučitelné s výxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx poškozující jeho dobré jméno, jakož i dobré jméno advokacie jako celku; takové činnosti je třeba považovat za neslučitelné s výkonem advokacie bez ohlxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx že výčet uvedený pod body 2 až 11 nemůže být v žádném případě považován za výčet
taxativní
a že je tedy v každém jednotlivém případě nutné bedlivě zvážit, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny pod bodem 1. Je-li advokátem vykonávaná činnost s těmito principy a tedy s výkonem advokacie neslučitelná, je advokát povinen tuto okolnost Koxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x advokacii, byly obsaženy již v dřívější právní úpravě advokacie v České republice (včetně dřívější právní úpravy komerčních právníků); v praxi Komorx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxenstvo tak navazuje na obdobné zásady, které byly obsaženy ve "Stanovisku představenstva ČAK k otázce neslučitelnosti výkonu advokacie s jinou činnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x0 až 42). Představenstvo konečně upozorňuje i na okolnost, že jakkoliv shora formulované zásady vyjadřují jeho dlouhodobější názor na výklad příslušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutími budou doplněny některé zásady další; vzhledem k tomu však, že se jedná o aktuální a pro činnost advokátů velmi závažnou problematiku, předxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxznamu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxi o zápis osvědčí Komoře, že jeho pracovní poměr skončil. Takový žadatel přiloží ke všem požadovaným dokladům ještě kopii dohody o ukončení pracovního xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx Takovou činností by například bylo provozování nevěstince nebo společná kancelář s notářem, daňovým poradcem, exekutorem a realitní kanceláří. Advxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnem advokacie. V opačném případě by se mohl dopustit kárného provinění (k problematice kárného řízení srov. komentář k § 32 a násl.).
V souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx samosprávy. ČAK vydala dne 21. ledna 2011 následující stanovisko:
                    S t a n o v i s k o
   České advokátní komory ze dne 21. ledna 2011 k otázce slučitelnosti adxxxxxxx x xxxxxxx
               xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

   xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xakovou
činnost, která by nemohla být vykonávána souběžně s činnostmi jinými (ať už výdělečnými, nebo
nevýdělečnými). Tím se advokacie liší od jiných pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké).

   Zároveň s tím však zákon o advokacii stanoví, že některé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxamu advokátů, popř. důvodem pro pozastavení výkonu advokacie. Tyto
činnosti jsou vypočteny v ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona o advokacii, přičemx xx xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x
  xx x xxxxxxxx
xx xxxxxbní poměr,
c) jiná činnost neslučitelná s výkonem advokacie.

   Jde-li o otázku slučitelnosti nebo neslučitelnosti výkonu advokacie s výkonem funkce člxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxn této funkce považován za pracovní poměr,
služební poměr, popř. za jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie.

   Právní úprava uvolněných členů zxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
 x krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to jednotným xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxm zaměstnavatelem (je-li v pracovním poměru), popř. člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
 xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxdobě uvolnění členové zastupitelstva. Těmto uvolněným členům
zastupitelstva poskytuje obec (kraj) za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstvx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxstředků obce (kraje). Odměnou se rozumí peněžitá plnění
poskytovaná obcí (krajem) uvolněným členům zastupitelstva za výkon jejich funkce, přičemž oxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

   xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o pracovní poměr k
obci (kraji), dává ustanovení § 5 zákoníku práce, podle kterého se zákoník práce vztahuje na
vztahy vyplývající z výkonu veřejné funxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xoměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem.

   Podle § 201 zákoníku práce se výkonem veřejné funkce pro účely tohoto zákona rozumí plnění
povinnosxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdle zvláštních právních předpisů.
Výkonem veřejné funkce je podle § 201 odst. 2 zákoníku práce například výkon funkce poslance
Poslanecké sněmovny Pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

   xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxce ani zvláštní právní předpis (v tomto případě tedy obecní
zřízení, krajské zřízení a zákon o Hlavním městě Praze) neoznačuje vztah mezi uvolněným člxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxá o zaměstnance územního samosprávného celku.

   Tento závěr potvrzuje rovněž ustanovení § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
podle kterxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxmů odlišných od příjmů ze závislé
činnosti, mezi které patří především příjmy z pracovního poměru.

   Skutečnost, že vztah mezi uvolněným členem zastupixxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxtů v malých obcích. Šromová, Eva. Veřejná správa č. 25/2008 aj.).

   Pokud jde o otázku, zda se v případě uvolněných členů zastupitelstva jedná o služební pxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx3 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru
příslušníků Policxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpitelstva zvláštním zákonem
výslovně označen za vztah služební, což však zákonodárce neučinil. Nelze tedy vyvodit závěr, že
by byl uvolněný člen zastxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

   xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxo
samosprávného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvně nevymezuje, z čehož vyplývá,
že je obsah daného pojmu potřeba interpretovat ve světle obecných zásad a základních principů, na
kterých spočívá svoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

   x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlku je nebo
není činností, která je neslučitelná s výkonem advokacie, se již v minulosti vyjadřovalo
představenstvo České advokátní komory, a to ve sděxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
x x xxku 1997). Představenstvo sice konstatovalo, že za základní principy advokacie, resp. výkonu
advokacie, které lze odvodit ze zákona o advokacii, povaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxstvo k závěru, že nejsou s výkonem advokacie zásadně neslučitelné. Zároveň
představenstvo uvedlo, že za výkon veřejné funkce považuje např. výkon povxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxoto směru může plynout, je případné omezení možnosti výkonu jiné
výdělečné činnosti po dobu výkonu veřejné funkce zakotvené v příslušných právních přxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

   xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxoudit, zda výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva je, či není činností, která
ohrožuje nezávislost advokáta, a to z důvodu případné 
kolize
nezxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx státu. Kromě státní správy je veřejná správa realizovaná prostřednictvím samosprávy, ať už územní, nebo profesní. Podle čl. 100 Ústavy jsou územní sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxspodařit s ním podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdně právní úpravy místní samosprávy upravují jednotlivé právní předpisy (obecní zřízení, krajské zřízení, zákon o Hlavním městě Praze). Podle § 84 oxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náplň územní samosprávy. Podobná právní úprava je obsažena rovněž v krajském zřízení. Zastupitelstvo je tak vrcholným orgánem územní samosprávy a jexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxány územního samosprávného celku v případech stanovených zákonem, je tato přenesená působnost vykonávána především obecním úřadem, ovšem nikoliv jxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx že členové zastupitelstva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxné působnosti je ve vztahu k výkonu samostatné působnosti činností sekundární, neboť ji vykonává pouze tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Z tohoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xředstavuje činnost, která je neslučitelná s výkonem advokacie z titulu ohrožení jeho nezávislosti na státních orgánech, neboť uvolněný člen zastupixxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxo člen obecního úřadu), nejedná se o činnost výlučnou, neboť i v těchto případech plní zejména úkoly v rámci samostatné působnosti. To je zásadní rozdíl xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xřípadech je pochopitelné, že nezávislost advokáta může být ohrožena z důvodu střetu zájmů jeho funkce ve státní správě se zájmy, které má povinnost hájxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedeného lze konstatovat, že advokátovi, který byl zvolen do zastupitelstva územního samosprávného celku a byl pro výkon funkce člena zastupitelstxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxvislosti poznamenat, že advokát není v rámci výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva oprávněn poskytovat právní služby - ty může poskytovat poxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xákona o advokacii, tj. je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout. Zároveň platí, že pokud by měl advokát vykonávat pro územní samosprávný celek x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxkacie ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.
K odst. 1 písm. h)
VIII. Složení advokátní zkoušky
Podmínkou výkonu advokacie je složení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xroblematice advokátní zkoušky stanoví vyhláška ministra spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx justiční, soudcovská, notářská a exekutorská, jak vyplývá z § 6 (srov. komentář k tomuto ustanovení). Zákon teoreticky umožňuje v § 6 odst. 3 uznání i xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx. Představenstvo o něm vydalo následující sdělení:
                      S d ě l e n í
           představenstva České advokátní komory ze dne 11. 9. 2012
                   k otázce placení poplatku
          za advxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

   x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxilosti a uznávací zkoušku (dále jen "poplatek za zkoušku") na 8 500 Kč (viz usnesení č.
2/2012 Věstníku). Poplatek za zkoušku v nově stanovené výši se popxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

   xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxipuštění ke zkoušce ve smyslu § 7 odst. 1
zákona č. 85/1996 Sb.
, o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Součástí přihlášky jsou i
doklady prokazujícxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxst. 1 zákona (viz § 4
 odst. 2 vyhlášky č. 197/1996 Sb., advokátní zkušební řád, ve znění pozdějších předpisů). Obligátní
náležitostí podání přihlášky xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

   x xxxx xxxazečů, kteří podali přihlášku ke zkoušce konané v roce 2012, avšak z omluvitelných
důvodů se této zkoušky zúčastní až v roce 2013, se poplatková povinnoxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxe uvedených podmínek také úhrada poplatku, jehož výši omezuje zákon na částku 10 000 Kč. Konkrétní výši tohoto poplatku pro budoucí období stanoví podlx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxx x xx xxdle usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2010 Věstníku ze dne 14. května 2010. Žadatel o zápis uhradí tento poplatek bezhotovostně na úxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxx. 1 písm. j)
X. Slib do rukou předsedy ČAK
Složení slibu žadatele do rukou předsedy ČAK v zákonném znění je poslední podmínkou, kterou musí splnit žadaxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo slibu zjistí zájemce na webových stránkách ČAK. Slib je slavnostním završením tříleté koncipientské doby a úspěšného složení advokátní zkoušky a koxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxný předsedou.
Dodejme ještě k celému prvnímu odstavci, že žádosti o zápis do seznamu advokátů ČAK posuzuje předseda ČAK, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx j).
Nejpozději do týdne po zápisu vydá Komora zapsanému advokátovi identifikační průkaz, jak vyplývá z § 5d (srov. komentář k tomuto ustanovení).
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx advokátního koncipienta započítávají do požadované tříleté praxe advokátního koncipienta podle odst. 1 písm. c). Jde o dovolenou na zotavenou ve smyxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koncipienta) ve smyslu § 191 a násl. zák. práce, které se však započítávají maximálně v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce trvání koncipientovy praxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xeboť podle § 191 a § 206 zák. práce jde o omluvitelné překážky na straně zaměstnance.
Žadatel, kterého neuspokojí postup Komory ve věcech zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtu komentáře k tomuto ustanovení
(Zápis zahraničního advokáta)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnovení následující upravuje podmínky zápisu zahraničních žadatelů, zejména z členských států Evropské unie. Komentované ustanovení navazuje na § 3x x xx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se používá označení zahraniční advokát, právní úprava však dopadá jen na několik desítek osob. Z celkového počtu přibližně 13 000 advokátů zapsaných v xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxamu advokátů každého zahraničního žadatele, který splní podmínky uvedené v § 5 a dále v § 5a. Na rozdíl od zapsaného advokáta neobdrží zahraniční advokxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxmory ve věcech zápisu do seznamu advokátů, se může opřít o § 55b, § 55c a § 55d (srov. komentář k těmto ustanovením).
Advokát se může obrátit na Komoru x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datové schránky), k výběrovému řízení, k žádosti o leasing, úvěr aj. Poplatek za vyhotovení činí 300 Kč, doba vyhotovení dle individuální dohody. Expxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxvé advokáty, ale pouze pro celé advokátní kanceláře (společnosti s ručením omezeným, sdružení, veřejné obchodní společnosti aj.). Poplatek za vyhotxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxy či odcizení vydává ČAK opis osvědčení advokáta. Osvědčení vymezuje rozsah poskytování právních služeb advokáta a společně s průkazem opravňuje advxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Pořízení kopií dokumentů vedených Komorou (např. součásti advokátních spisů) není zpoplatněno. Paušální částka za úhradu nákladů spojených s vystaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx, d)-g) a i) (srov. komentář k tomuto ustanovení), tedy svéprávnost, bezúhonnost, neexistenci pracovního či služebního poměru a poplatek za zápis. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a příkazy klienta (tedy za podmínek stanovených § 3 - srov. komentář k tomuto ustanovení). Dalšími dvěma podmínkami jsou složení uznávací zkoušky (tx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm o zápis byl přímo zahraniční advokát. Lze si tedy představit dvě skupiny žadatelů - zahraničního advokáta či cizince, který zahraničním advokátem nexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxování právních služeb a základní znalosti o právním řádu České republiky. Jejím účelem je i ověření znalosti stavovských předpisů (k tomuto pojmu srovx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xomorou (viz § 54 odst. 4). Prováděcím předpisem pro uznávací zkoušku je advokátní zkušební řád, konkrétně § 12-16:
                       ČÁST TŘETÍ
                     UZNÁVACÍ ZKOUŠKA

                        § 12

   (xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxky.

                        § 13

   (1) Uznávací zkouška se koná před tříčlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise; senátu
předsedá člen, který je určen pro obor uvedenx x x xx xxxxx xxx

   xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

   xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxnávací zkoušku vykonat, se rozumí jazyk anglický, francouzský nebo německý.

                        § 14

   (1) Přihlášku k uznávací zkoušce podává uchazeč Komoře; součástí přxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxvenském.

   (2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v
§ 5 písm. a) a d) až g) a § 5a odst. 1 písm. a) zákona a žx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx

                        x xx

   xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složil" nebo "uznávací
zkoušku nesložil".

                        § 16

   Uchazeči, který byl u uznávací zkoušky hodnocen prospěchovým stupněm "uznávací zkoušku složil",
vydx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxt. 2
Zápis zahraničního žadatele do seznamu advokátů jej opravňuje pouze k poskytování právních služeb v oblasti práva státu, v němž žadatel získal oxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxto oborech (resp. o českém právu obecně) znalosti a složit běžnou advokátní zkoušku.
Také zahraniční advokát je vázán stavovskými předpisy, jak vyxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxutěžitelů postupuje v soutěži s ostatními advokáty poctivě a k soutěžním účelům zejména nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující jixxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxopen dosáhnout, nebo pochybnost o tom, že výsledku bude dosaženo prostředky v souladu se zákony a stavovskými předpisy. Zahraniční advokát je tedy povxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxu českém. Opačný postup zahraničního advokáta by byl kárným proviněním, jak vyplývá z rozhodnutí kárného senátu ČAK sp. zn. K 105/05: "Jde o závažné porxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxal oprávnění k poskytování právních xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxnění."
Z uvedeného vyplývá, že zahraniční advokát nemůže jednat s českými úřady a zastupovat klienta v jednání před českými soudy.
Související xxxxxxxxxxx
(Zápis usazeného evropského advokáta)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Uvedené ustanovenx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky zápisu zahraničních žadatelů, zejména z členských států Evropské unie. Komentované ustanovení navazuje na § 3, § 5, § 53 a § 54 (srov. komentxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa upravují dále § 35f-35r (srov. komentář k těmto ustanovením).
Jak již bylo řečeno v komentáři k § 5, je i v tomto případě Komora povinna zapsat do sezxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxe 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů a dále směrnice Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxalifikace.
             Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977

   Rada evropských společenství, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářskéhx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxovisko Hospodářského a sociálního výboru2),
vzhledem k tomu, že na základě Smlouvy jsou od konce přechodného období v oblasti volného pohybu
služeb zaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnného výkonu činností advokátů při
poskytování služeb; že budou nezbytná podrobnější opatření k usnadnění účinného výkonu práva
usazování; vzhledex x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povolání v jednotlivých
členských státech; vzhledem k tomu, že se tato směrnice týká výlučně poskytování služeb a
nedoplňují ji ustanovení o vzájemnéx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxovský
členský stát"),

   přijala tuto směrnici:

                       Článek 1

   1. Tato směrnice se vztahuje v mezích a za podmínek, které stanoví, na činnosti advokátů
vykonávxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstin zmocňujících ke správě majetku
zemřelých osob nebo listin o vzniku nebo převodu věcných práv k nemovitostem.

   2. "Advokátem" se rozumí jakákoliv oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcko:
Rechtsanwalt, Francie: avocat, Irsko: 
barrister
, solicitor, Itálie: avvocato, Lucembursko: avocat-avoué, Nizozemsko: advocaat, Spojené krxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxedenou v odstavci 2 uvedeného článku. Článek 3 Osoba uvedená v článku 1 užívá své označení vyjádřené v jazyce nebo v jednom z jazyků domovského členskéxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnek 4 1. Činnosti zastupování a obhajoby klienta před soudem nebo před orgány veřejné moci jsou v každém hostitelském členském státu vykonávány za podxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx Při výkonu svých činností dodržuje advokát stavovské předpisy hostitelského členského státu, aniž jsou dotčeny povinnosti, které má v domovském člexxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xro "solicitors", pokud tyto činnosti nejsou vyhrazeny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxjí vždy stavovským předpisům pro "barristers" nebo "advocates" ve Spojeném království. Jsou-li tyto činnosti vykonávány v Irsku, rozumí se "stavovsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xoudem. Ve všech ostatních případech se použijí stavovské předpisy pro "solicitors". Nicméně "barristers" a "advocates" ze Spojeného království podxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxám a stavovským předpisům domovského členského státu, aniž je dotčena povinnost dodržovat předpisy z jakéhokoliv zdroje, které upravují povolání v hxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxčenlivosti, o vztazích s ostatními advokáty, o zákazu zastupování stran s navzájem si odporujícími zájmy jedním advokátem a o reklamě. Tyto předpisy sx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xbjektivně zdůvodněno zajištěním řádného výkonu činností advokáta, stavovské cti a dodržování předpisů o střetu zájmů. Článek 5 Pro výkon činností zxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxě příslušnému předsedovi advokátní komory v hostitelském členském státě v souladu s místními předpisy nebo zvyklostmi, spolupracovali s advokátem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xaždý členský stát může advokáty v pracovním poměru, kteří jsou vázáni pracovní smlouvou k veřejnému nebo soukromému podniku, vyloučit z výkonu činnosxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xlánek 7 1. Příslušný orgán hostitelského členského státu může poskytovatele služby požádat, aby prokázal své oprávnění vykonávat činnost advokátax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdu se svými předpisy a postupy následky takového jednání a za tímto účelem si může obstarat informace o profesionální činnosti poskytovatele služeb. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Článek 8 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí ve lhůtě dvou let od jejího oznámení a neprodleně x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Článek 9 Tato směrnice je určena členským státům. V Bruselu dne 22. března 1977. Za Radu předsedkyně Judith HART -------------------- xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxanovením).
Dodejme ještě, že na označení evropského advokáta dopadá etický
kodex
, konkrétně čl. 22 a čl. 24a, které znějí takto:
                        Čl. 22
                Označenx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

   xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnačení a jiné údaje uvedené v § 35g zákona.

   (2) Usazený evropský advokát, který poskytuje právní služby samostatně, je povinen používat při
poskytováxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxona (dále jen "označení
usazeného evropského advokáta").

   (3) Firmou usazeného evropského advokáta je název, pod kterým je usazený evropský advokát
zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxné v odstavci 2 (dále jen "firma usazeného
evropského advokáta").

   (4) Usazený evropský advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5b zákonax xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx

   (5) Ustanovení čl. 21 odst. 3 platí pro usazeného evropského advokáta obdobně.

                       Čl. 24a
                     Doplňující údaje

   Pokud to není v rozporu s právním nebo jiným stxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxení anebo firmy společnosti uvádět údaje
a) o preferovaných právních oblastech, v nichž advokát, sdružení nebo společnost působí,
b) o trvalé spoluprxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx
xx x xxxxxpráci se znalci, tlumočníky, daňovými poradci, patentovými zástupci či auditory,
d) o sídle a pobočkách advokáta, sdružení nebo společnosti,
e) o zamxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxgických titulů, případně údajů o
  preferovaných právních oblastech, v nichž zaměstnaní advokáti působí,
f) o dalších činnostech, pokud souvisejí s poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxtu,
h) které jsou součástí dodatku podle § 35n odst. 3 zákona,
i) o poskytování právních služeb v cizích jazycích.

--------------------
5f) Sdělení Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
  x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
  xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxerstva spravedlnosti č. 121/ 2007 Sb., kterým se
  oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii].
5h) Zákon č. 36/1967 Sb., o znxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxx6 Sb.
Pro ilustraci srov. rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-58/13 a 59/13 Angelo Alberto Torresi a Pierfrancesco Torresi v. Consxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxím udělovaným v jiném členském státě nepředstavuje zneužívající jednání. Možnost, aby si občané Unie zvolili členský stát, v němž chtějí získat svou oxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdní dvůr rozhodl, že skutečnost, že státní příslušník členského státu, který se odebere do jiného členského státu s cílem získat tam po úspěšném absolvxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xznačením udělovaným v členském státě, ve kterém byla tato odborná kvalifikace získána, nepředstavuje zneužívající jednání."
K odst. 1
Evropský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xčetně neexistence kárného řízení, vyškrtnutí či insolvence, neexistenci pracovního či služebního poměru a poplatek za zápis - srov. komentář k citovxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 1 (srov. komentář k tomuto ustanovení) podle českého práva. Uvedené ustanovení reaguje na zmíněné evropské směrnice a umožňuje evropskému advokxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxejme, že usazeným evropským advokátem je evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedených Českou advokátní komorou. Takový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxí ČR jen dočasně nebo příležitostně.
Česká advokátní komora nabízí žadatelům formulář žádosti na webových stránkách. Žadatel musí v žádosti vyplnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhody o evropském hospodářském prostoru, dále doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtinx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxropského advokáta na území ČR.
Otázkou samozřejmě je, jakým způsobem může žadatel prokázat, že nepřetržitě po dobu tří let poskytoval právní pomoc xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxého poskytování právní služby na území ČR v českém právu je možno nahradit pohovorem před tříčlennou komisí, v němž žadatel osvědčí své znalosti o právu xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxie, může Komora zcela nebo zčásti splnění zmíněné zákonné podmínky prominout. V praxi dochází k takovému případu naprosto výjimečně.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlného pohybu služeb advokátů,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jixxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
(Zápis hostujícího evropského advokáta)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xxx x x x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí komentáře k § 5b - srov. komentář k tomuto ustanovení) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxení a § 5 odst. 1 písm. a), d)-g) a i), složí zkoušku způsobilosti a poté slib, vzniká nárok, aby jej Komora zapsala do seznamu advokátů. Zkouškou způsobixxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavovských předpisů, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o vykonání zkoušky již v některém z členských států Evropské unie nebo domovskýxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx (srov. komentář k tomuto ustanovení). Zkoušku způsobilosti lze vykonat pouze v jazyce českém nebo slovenském.
Bližší podrobnosti o zkoušce způsoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xdo 1475/2013: "Česká advokátní komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Je odpovědná za posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Bylo plně v kompetencx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínku vzdělání pro zápis uchazeče do seznamu advokátních koncipientů."
                       ČÁST DRUHÁ
                    ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI

                        § 11a
   Zkoušku způsobilosti vykoná uchxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx

   xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxstní právo,
d) předpisy upravující poskytování právních služeb.

   Volitelnými obory jsou:
a) správní právo,
b) obchodní právo,
c) rodinné právo,
d) praxxxxx xxxxxx

                        x xxx
   xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx

   xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxnných oborů uvedených v
§ 11a odst. 1 písm. b) a c) a z volitelného oboru, který uchazeč zvolil (dále jen "zvolený obor").
Písemná část zkoušky má formu pxxxxxxxx xxxxxx

   xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

                        § 11c

   Zkouška způsobilosti se koná před pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise;
senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 11a oxxxx x xxxxx xxx

                        x xxx

   xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5c písm. a)
zákona a že uhradil poplatek za zkoušku stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona.

                        § 11e
   (1x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo "zkoušku způsobilosti nesložil".

   (2) Při hodnocení celkového výsledku zkoušky podle odstavce 1 přihlíží senát zejména k tomu,
zda hodnocení uchxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx

                        x xxx
   xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxspěchovým stupněm "zkoušku způsobilosti
složil výtečně" nebo "zkoušku způsobilosti složil", vydá předseda senátu bezprostředně po oznámení
výslexxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

                        x xxx
   xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx x x xxxxx x xx xx x xx x x xxxt. 1 a 2 vět druhé až čtvrté a odst. 3
až 5, § 9 a 10 se použijí pro zkoušku způsobilosti přiměřeně.
Evropský usazený advokát obdrží nejpozději do txxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xstanovení).
Žadatel, kterého neuspokojí postup Komory ve věcech zápisu do seznamu advokátů, se může opřít o § 55b, § 55c a § 55d (srov. komentář k těxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xe dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace,
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxamu advokátů a identifikační průkaz)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ustanovení § 5d přibylo do xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxvazuje na § 5, § 5a odst. 2, § 5b, § 5c, § 7b odst. 1 písm. d)-g) a § 55 odst. 3. Upravuje identifikační průkaz advokáta, resp. usazeného evropského advokátax xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x obdobně.
Žadatel, kterého neuspokojí postup Komory ve věcech zápisu do seznamu advokátů, se může opřít o § 55b, § 55c a § 55d (srov. komentář k těmto xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xdvokátní průkaz je plastová kartička podobná platební kartě, která slouží advokátovi a advokátnímu koncipientovi k prokázání skutečnosti, že je zapxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxifikačního průkazu, je vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
   xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxkačních průkazech advokátů, usazených evropských
                 advokátů a advokátních koncipientů

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České adxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx

                        x x

                Náležitosti identifikačních průkazů

   (1) Identifikační průkaz musí obsahovat
a) fotografii držitele průkazu,
b) jméno a příjmení držitele průkazux xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xvropská advokátka")
  nebo "advokátní 
koncipient
" ("advokátní koncipientka"), e) evidenční číslo, pod kterým je držitel průkazu zapsán v seznamu advxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xa zákona musí obsahovat rovněž omezení rozsahu poskytování právních služeb podle § 5a odst. 2 zákona. (3) Identifikační průkaz usazeného evropskéhx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxční znaky, zejména data umožňující elektronickou identifikaci advokáta, usazeného evropského advokáta nebo advokátního koncipienta. § 2 Použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xři zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a při obhajobě v trestních věcech. (2) Advokátní
koncipient
se identifikačním průkazem prokazuje pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí pomoci. § 3 Vzory identifikačních průkazů (1) Vzor identifikačního průkazu advokáta je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. (2) Vzor identifikačníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 3 této vyhlášky. § 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtům a nově zapsaným advokátům identifikační průkazy, průběžně pak vyměňuje starší papírové průkazky advokátům, kteří byli zapsáni do seznamu ČAK přex xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxazu je advokát povinen bez odkladu oznámit tuto skutečnost ČAK. Za vyhotovení duplikátu zaplatí advokát 600 Kč. Výše zmíněná vyhláška obsahuje i vzor pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxikačního průkazu usazeného evropského advokáta:Vzor identifikačního průkazu advokátního koncipienta:Pro úplnost dodejme, že probxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
                        xxx xx
                   xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

   xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xeho jména a příjmení pouze dodatek vyjadřující, že
předmětem jeho podnikání je výkon advokacie, např. "advokát", "advokátka" nebo "advokátní
kancelxxx xxxx

   xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxatek vyjadřující, že předmětem jeho podnikání je
výkon advokacie, např. "advokát", "advokátka" nebo "advokátní kancelář" 5e).

   (3) Označení advokátx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
  x x odst. 2 obchodního zákoníku.
5e) § 12 zákona o advokacii.
K odst. 2
Soudy vyžadují předložení průkazu advokáta u soudního jednání, věznice při vsxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx další služby, například elektronický podpis, elektronický přístup k soudním spisům apod. Tyto aplikace zatím nejsou funkční, nicméně v budoucnosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvní vydání je bezplatné. Technicky průkazy vyhotovuje a vydává odbor matriky v Praze a pobočka ČAK v Brně, které také žadatele o vydání průkazu samy vyfoxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xi jej znehodnotí a žádá o další vydání průkazu, může požádat o vydání duplikátu, za který zaplatí maximálně 1 000 Kč. V roce 2016 činí poplatek za vydání duxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním dokumentů na vlastní žádxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení o zápisu do seznamu advokátů, pokud je advokát nebo advokátní
koncipient
vyškrtnut ze seznamu advokátů (koncipientů, resp. usazených evropskýcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednoduché a nutno připustit, že se Komoře v mnoha případech nepodaří vymoci od bývalého advokáta vrácení průkazu.
K výše zmíněné problematice uvexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xemuž byl pozastaven výkon právní praxe, přijme substituční plnou moc a je činný jako právní zástupce a dále, jestliže neodevzdá bez zbytečného odkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů (BA, 2016, č. 4).
Zákon obsahuje zmocňovací ustanovení Komory, která je oprxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Takovým předpisem je čl. 18a etického kodexu, jenž zní takto:
                       Čl. 18a
      Vrácení osvědčení a identifikačního průkazu při pozastavení výkonu advokacxx

   xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xo seznamu advokátů (§ 5d odst. 1 zákona) nebo
osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů (§ 35m odst. 3 zákona).

   (2) Komora vrátí advokátovi nebo uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

   xxx xxx xxxxxní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxí identifikačního průkazu
advokátního koncipienta v případě pozastavení výkonu právní praxe, platí odstavce 2 a 3 obdobně.
Nad rámec tohoto komxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxlný.
Související předpisy:
vyhl. č. 176/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Rozhodnutí kárné komise ČAK:
viz rozhodnutí citovaná v textu komentáře k tomuto ustanovení
(Zápis do seznamu advxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxa o advokacii novelou provedenou zákonem č. 228/2002 Sb., účinným od 4. června 2002, druhý odstavec pak zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxdenci advokátů a advokátních koncipientů zapisovanou Českou advokátní komorou.
Žadatel, kterého neuspokojí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xx xxxxx xxx století vydávala Komora pravidelně seznamy aktivních advokátů v písemné podobě. Tato aktivita se však počátkem 21. století ukázala jako neudržitelnxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxledem k finanční náročnosti a délce procesu výroby tištěných seznamů. Ukázalo se, že již v době, kdy seznam advokátů opustil tiskárnu, nebyl aktuální. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbové stránky ČAK, které jsou aktualizovány průběžně.
V návaznosti na tuto změnu bylo třeba zákonem upravit povinnost Komory bez odkladu, nejpozděxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxhá bez problémů a odborná i obecná veřejnost si na ni zvykla a přijala ji. Na webových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) funguje rychlý vyhlxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xraxe, podle sídla, jazyka či nejbližšího soudu.
K odst. 2
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o záklxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe přidělení identifikačního čísla a jeho postup u advokáta, který je nově zapisován do seznamu advokátů, pokud jím není zaměstnaný advokát nebo pokud jxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxávnické osoby, osoby podnikající nebo organizační složky státu, které přiděluje řada institucí (např. rejstříkový soud, živnostenský úřad nebo Česxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti.
Problematika zaměstnaného advokáta je řešena § 15a-15d (srov. proto komentář k těmto ustanovením).
(Nový zápis do seznamu advoxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxacii ze dne 9. května 2002, resp. zákonem č. 228/2002 Sb., která reagovala na přistoupení České republiky do Evropské unie. Novela zavedla do advokátnxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xx x xxsl.), podle § 5c se zapisují do seznamu evropští usazení advokáti (viz komentář k § 5c). Problematikou evropského advokáta se podrobně zabývají § 35f-xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xsazených evropských advokátů, popř. do hlavního seznamu advokátů. Zahraniční a evropští advokáti poskytují právní pomoc na našem území v omezeném roxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžeb bez omezení, mohou požádat o zápis do hlavního seznamu, v němž jsou zapsáni advokáti s oprávněním bez omezení. Z uvedeného plyne jednosměrnost takoxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxá advokátní komora po přezkoumání, že žadatel uvedené podmínky zápisu splnil, žadatele do hlavního seznamu zapíše. Jde tedy o otázku nárokovou bez nutxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení). Žadatel by měl vrátit původně vystavené osvědčení oproti vydání osvědčení nového. Komora žadateli také vystaví identifikační průkaz odpoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxkačních průkazů advokáta také řeší vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropskxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtář k § 5) nebyly splněny, ačkoliv by to žadatel v žádosti tvrdil.
Zahraničních i evropských advokátů působí v naší zemi nemnoho. Ke dni zpracování toxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xeznamu ČAK je více než deset tisíc.
Prováděcím předpisem ke komentovanému ustanovení je organizační řád, konkrétně jeho část čtvrtá:
                      ČÁST ČTVRTx
                    xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

                      xxxxx xxxxx
                     xxxxxx xxxxxxxxxx

                        xxx xx
                      xxxxx xxxxxxx

   xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x§ 36 zákona),
d) seznam sdružení, společností a zahraničních společností (§ 11 odst. 2 zákona),
e) seznam adres hostujících evropských advokátů pro doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx
 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

                        xxx xx
                    xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

   xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xlektronických nosičích dat.

                        Čl. 43
                   Veřejný přístup k seznamům

   (1) Do seznamů může každý nahlédnout a pořizovat si z nich výpisy.

   (2) Představenstvo je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa v takovém případě
vydá na návrh tajemníka sazebník úhrad a uveřejní jej ve Věstníku.

   (3) Komora uveřejňuje nebo zajišťuje uveřejnění seznamů, popřípxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxx

   xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstatné údaje z nich uveřejňuje Komora průběžně ve Věstníku.

   (5) Komora uveřejňuje seznam advokátů, seznam evropských advokátů a seznam advokátních
kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

   xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxamech, které jsou tímto
organizačním řádem označeny za údaje neveřejné (čl. 46 odst. 6, čl. 47 odst. 2, čl. 49 odst. 3 a
čl. 51 odst. 5).

                        Čl. 44
                  Provádění zxxxxxx x xxxxxxxxx

   xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

                      xxxxx xxxxx
                   xxznamy v seznamu advokátů

                        Čl. 45
                     Obecné ustanovení

   V seznamu advokátů se záznamem vyznačují následující skutečnosti:
a) zápis do seznamu advokátů,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxokátů.

                        Čl. 46
                Záznam o zápisu do seznamu advokátů

   (1) Záznam o zápisu do seznamu advokátů obsahuje tyto údaje:
a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu advokxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxkáta, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i název části
  obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní smxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé mu Komorou,
h) adresu sídla advokáta s tím, že písmeno d) se použije obdobně,
ch) údaj o telekomunikačních spojeních do sídla advokáta,
i) údaj x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
  x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i označení příslušného
  orgánu tohoto státu podle § 10 odst. 1 a 2 a § 35d odst. 2 zákona,
j) údaj o způsobu, jakým advokát vykonává advokacii,
k) nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx
  xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx spojeních do sídla sdružení a jména,
  příjmení a registrační čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdružení,
l) obchodní jméno společnosti, v níž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx
  xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xpojeních do sídla společnosti a jména, příjmení a registrační čísla všech advokátů, kteří jsou
  společníky společnosti,
m) adresu pobočky či jiné obdoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xdaj o
  telekomunikačních spojeních do sídla pobočky (jiné obdobné organizační složky),
n) údaj o jazykových znalostech advokáta,
o) údaj o odborném zaxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

   (2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až f) a h) až m) musí být uvedeny v žádosti o zápis do
seznamu advokátů nebox xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxá skutečnost nastala;
tyto údaje se považují za skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu advokátů podle
§ 29 odst. 1
zákona. Údaj uvedený v odstavci 1 písxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxt
doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku.

   (3) Advokát je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v oxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

   xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxti advokáta.

   (5) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. p) se vyznačí v seznamu advokátů na základě pravomocného
kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze sezxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

   xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x p) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6).

                        Čl. 47
                Záznam o pozastavení výkonu advokacie

   Záznam o pozastavení výkonu advokacie obsahuje tyto údaje:
a) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

   xxxxx xxxxxxx x xxxxavci 1 písm. b) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6).

                        Čl. 48
              Záznam o zániku pozastavení výkonu advokacie

   Záznam o zániku pozastavení výkonu advokacxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

                        xxx xx
            xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

   xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxokátů s odkazem na příslušné ustanovení zákona.

   (2) Byl-li záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů na základě rozhodnutí soudu proveden v
rozporu se záxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxtnutí ze seznamu advokátů, a to
i bez návrhu bezodkladně poté, kdy se o příslušné skutečnosti dozvěděla; výmaz záznamu Komora v
seznamu advokátů vyznačx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx

  xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx

                      xxxxx xxxxx
                xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xdvokátů

                       Čl. 49a
                     Obecné ustanovení

   V seznamu evropských advokátů se záznamem vyznačují následující skutečnosti:
a) zápis do seznamu evropských advoxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxrtnutí ze seznamu evropských advokátů,
e) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů.

                       Čl. 49b
                Záznam o zápisu do seznamu advokátů

   Pro zxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského státu (
§ 10 odst. 3
zákona).

                       Čl. 49c
                     Ostatní záznamy

   Pro záznamy uvedené v čl. 49a písm. b) až e) se použijí obdobně ustanovení čl. 47 až 49.

                      Odxxx xxxxxx
               xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

                        xxx xx
                     xxxxxx xxxxxxxxxx

   x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:
a) zápis do seznamu advokátních koncipientů,
b) pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta,
c) zrušení pozastavení výkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxcipientů.

                        Čl. 51
             Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů

   (1) Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů obsahuje tyto údaje:
a) dexx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxního koncipienta,
d) adresu bydliště advokátního koncipienta, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i
  název části obce (města), názex xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) registrační číslo advokátního koncipienta přidělené mu Komorou,
g) jméno, příjmení, adresu sídla a registrační číslo advokáta, k němuž je advokáxxx 
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření veřejného napomenutí, pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů. (2) Údaje uvedené v odxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxní seznamu advokátních koncipientů (§ 29 odst. 1 a § 39 zákona). (3) Advokátní
koncipient
je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v oxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xravomocného kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze seznamu advokátních koncipientů, jakmile se na advokátního koncipienta počne hledět, jako bx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxznamy v seznamu advokátních koncipientů Pro záznamy v seznamu advokátních koncipientů o pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu advokátních koncipientů se použijí obdobně čl. 47 až 49. Oddíl pátý Záznamy v seznamu sdružení a společností Čl. 53 Obecné ustanovení (1) V sxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu, c) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu. (2) Podkladem pro záznam v seznamu jsou údaje obsažené v seznxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxmu Záznam o zápisu do seznamu obsahuje tyto údaje: a) den, kdy došlo k zápisu sdružení nebo společnosti do seznamu, b) název (obchodní jméno) sdružení nexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxce, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní směrovací číslo, d) jména, příjmení a registrační čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdruxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx Záznam o vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu Záznam o vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu obsahuje údaje o dni, kdy k vyškrtnuxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x x5b, § 55c a § xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx. č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů,
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované ustanovení navazuje na § 5, upravující podobněji podmínky pro zápis do seznamu advokátů, a na § 5axxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxagovala na vstoupení České republiky do Evropské unie. Z pochopitelných důvodů se tato novela označuje jako evropská, neboť do zákona o advokacii zavxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxx vyjmenovaných ustanovení odsunuta ke dni přistoupení ČR k EU, byť samotné ustanovení se evropské ani zahraniční problematiky nijak nedotýká.
Ustxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xdvokátů zaměstnaných - blíže viz komentář k § 15a-15d) jsou zvláštním typem osob samostatně výdělečných, nemajících živnostenské oprávnění a podnikxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxné autorizované podobě - na webových stránkách na adrese www.cak.cz, heslo: seznam advokátů. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxké proto, že u nejdéle působících advokátů (např. pro polovinu autorů tohoto komentáře) může listina nést datum z roku 1996 (k problematice samotného sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtenci podmínek pro zápis i existenci zápisu samotného.
Žadatelem vydání zmíněného osvědčení může být jak advokát v seznamu již zapsaný, tak ten, kdx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo advokátní
koncipient
) či h) (složení advokátní zkoušky). Ohledně podmínky patřičného vzdělání srov. komentář k § 5, zejména odst. 1, ohledně problexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxoby, které mají zájem o jinou odbornou právnickou profesi (pozici soudce, státního zástupce, notáře či exekutora), neboť podmínky pro zápis a výkon těxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxnce, kteří mají zájem o výkon advokátní praxe v jiném státě.
Zájemce o vystavení osvědčení zašle žádost České advokátní komoře. Žádost je třeba alesxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxit jako oprávněný zájem žadatele a o tom, zda je naplněn, či nikoliv, rozhoduje vystavovatel osvědčení. Právní zájem je v případě potřeby možno doložit x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxch právních předpisů a situací. Naléhavý právní zájem bude vyžadovat splnění významnějších nebo důležitějších kritérií nebo požadavek na vystavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxykle svědčí příslušnému subjektu (např. žalobci či vlastníkovi, ale i třetí osobě) požadujícímu příslušné oprávnění, v tomto případě však může o osvěxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxel advokátní zkoušky) může požádat o vystavení osvědčení o tom, že splnil podmínky uvedené v § 5. Na rozdíl od jiné situace naléhavého právního zájmu z grxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxat jiná osoba či subjekt, resp. takové žádosti by Komora nevyhověla.
Žádost může vypadat například takto:
Vzorový dokument č. 4: Žádost o vystavxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxx xx xxxxx x

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o splnění podmínek pro zápis do seznamu advokátů. Dodávám, že
jsem 25. září 2016 úspěšně absolvoval advokátní zkoušku.

Nyní bych chtěl požádat o zápis dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx níže uvedenou adresu.

Děkuji a jsem

s pozdravem

V Praze dne 3. 10. 2016
                               Mgr. Vlastimil Janoušek
                           Mořkovice 35, 333 45, p. Lehkov
Osvědčení vydává přexxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxní osvědčení je zpoplatněno částkou 300 Kč, jak vyplývá z níže uvedeného usnesení představenstva ČAK ze dne 13. května 2006, č. 3/2010 Věstníku, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxré nabylo účinnosti 11. září 1990:
              USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
                     č. 3/2010 Věstníku

                   ze dne 14. května 2010,
     kterým se stanoví poplaxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
      xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
                     xx xxxxxxx xxxost,

       ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2011 Věstníku

   Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 5 odst. 1 písxx xxx
x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxkon"), takto:

                        Čl. 1
       Poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů

   Poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx

                        xxx x
    xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxí žádost

   1) Paušální částka na úhradu nákladů vynaložených Českou advokátní komorou (dále jen "Komora")
na vyhotovení dokumentů na žádost advokáta, exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvokátů nebo
její organizační složky (dále jen "žadatel") činí:
a) 300 Kč za vydání opisu osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo do seznamu evropskýxx
  xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zahraničních společností advokátů (§ 11 odst. 2 zákona),
c) 100 Kč za pořízení kopie dokumentů vedených Komorou ohledně žadatele,
d) 300 Kč za vydání kxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxmu advokátů, seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

   xx xxxxální částky za úkony uvedené v odstavci 1 se zvyšují na dvojnásobek v případě, že úkon
byl na žádost proveden do dvou pracovních dnů.

   3) Listiny podle odstxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

                        xxx xx
                xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxčního průkazu

   Při vydání nového identifikačního průkazu advokáta, identifikačního průkazu evropského advokáta
nebo identifikačního průkazu advoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx

                        xxx x
                xxxxení poplatků a paušálních částek

   Poplatek podle článku 1 nebo paušální částky na úhradu nákladů podle článku 2 odst. 1 a odst. 2
se platí v hotovosti na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxt variabilní
symbol, sestávající se z aktuálního roku (např. 2010) a čtyřmístného nebo pětimístného
registračního čísla advokáta, při platbě paušálxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxa nebo z číslice 34 a identifikačního čísla společnosti.

                        Čl. 4
                    Přechodné ustanovení

   Do doby nabytí účinnosti právního předpisu, kterým budou stanovexx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx c) vztahuje na vydání každého dalšího průkazu advokáta, průkazu
evropského advokáta nebo průkazu advokátního koncipienta podle dosavadní úpravy; xxxxxx xxx xx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvadní úpravy.

                        Čl. 5
                    Zrušovací ustanovení

   Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2005 Věstníku, kterým se stanoví poplatek
za vydání osxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxnesení představenstva České
advokátní komory č. 8/1999 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do
seznamu advokátů, ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

                        xxx x
                       xxxxxxxx

   xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxátní komory.

                  JUDr. Martin Vychopeň, v.r.
                 předseda České advokátní komory
Žadatel, kterého neuspokojí postup Komory ve věcech zápisu do seznamu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ustanovení § 6 upravuje uznání jiné zkoušky za zkoušku advokátní a jiné praxe za praxi advokátní. Navazuje tak xx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xx x x xxxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxacii z roku 2017.
Advokacie je součástí širší justice a advokáti společně se soudci, notáři, státními zástupci a soudními exekutory zajišťují výkxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xsou to fyzické osoby s plnou svéprávností, bezúhonné, které úspěšně absolvovaly vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním progrxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxmuto ustanovení]. Dále absolvovali tříletou advokátní, čekatelskou, notářskou, exekutorskou nebo jinou přípravnou praxi a složili příslušnou (adxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxept advokátní či jiné profese v průběhu svého života přejde z jedné právnické profese do druhé. Z tohoto důvodu pro všechny vyjmenované profese platí záxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxávání v jejím průběhu (druhý odstavec).
K odst. 1
Uvádí-li tento zákon, že se za advokátní zkoušku pokládá též zkouška justiční, notářská a exekutoxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxáti a komerční právníci zapsaní k 1. červenci 1996 stávají automaticky advokáty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínky pro výkon. Z tohoto důvodu zmiňuje první odstavec také zkoušku prokurátorskou, závěrečnou zkoušku státního zástupce, jednotnou soudcovskxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zkoušku advokátní automatické. Komora v takové věci nevydává žádné rozhodnutí a příslušnému adeptovi stačí, když ověřeným dokladem doloží úspěšné sxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odstavce může Komora uznat za advokátní zkoušku i případně zkoušku jinou. Tato věta dává Komoře oprávnění (nikoliv právní nárok žadatele) a je v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxčního řádu.
Problematika exekutorské zkoušky je upravena v exekučním řádu.
Problematika soudcovské zkoušky je upravena v zákoně o soudech a soxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxematice uznávání jiné zkoušky jako zkoušky advokátní dále přijalo představenstvo ČAK sdělení ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví zásady pro posuzxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnovených zákonem. Jeho čl. III uvádí:
                        III.
               K § 5 písm. h) zákona - advokátní zkouška

   1. Pro zápis do seznamu advokátů podle § 5 zákona se požaduje složexx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xx xxxxxxxx

   xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná
zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška a exexxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxx

   xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování právních služeb, Komora za advokátní zkoušku podle § 6 odst. 1,
věta druhá zákona pro zápis do seznamu advokátů podle § 5 zákona neuznává.

   U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xměrnice EU, umožňující výkon volného pohybu
služeb advokátů, transponovány zákonem č. 228/2002 Sb. do zákona, který s účinností od přistoupení
Českx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxuhý odstavec upravuje započitatelnost a uznatelnost a započitatelnost jiné právní praxe a vzdělávání za praxi advokátního koncipienta.
I advokáxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxářští kandidáti a koncipienti podle notářského řádu a exekutorští čekatelé podle exekučního řádu) občas mění svá rozhodnutí o budoucím směřování a pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xmiňovaných předpisech.
Druhý odstavec komentovaného ustanovení se v průběhu doby, jež uplynula od účinnosti původního znění zákona o advokacii xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxce Ústavního soudu a později i dalších soudů. Později (novelou č. 219/2009 Sb., účinnou od 1. září 2009) byla doplněna činnost zaměstnance Ministerstvx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxorbě návrhů obecně závazných právních předpisů. Poslední novela z roku 2017 doplnila zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy podle čl. 12 odst. 1 písm. 1) organizačního řádu. Zmíněné právní praxe uznává Komora automaticky a nevydává o uznání žádné rozhodnutí.
Jiná situacx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xapříklad praxi právníka na katastrálním úřadě, komerčního právníka či zaměstnance jiného ministerstva.
Pro žádost není vyčleněn žádný speciálnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxduje předseda Komory podle čl. 12 odst. 1 písm. 1) organizačního řádu. V této souvislosti dodejme praktickou připomínku: advokátní
koncipient
musí k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xdvokátní koncipienty. Žadatel o vykonání advokátní zkoušky, který v době podání žádosti není koncipientem, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxání absolvovat, bude nezbytné, aby minimálně několikaměsíční praxi advokátního koncipienta vykonal. Obecně lze konstatovat, že pokud jiná praxe spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxnoho roku.
Představenstvo vydalo k této problematice zvláštní stavovský předpis - usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
   xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxokátní komory č. 4/1997 Věstníku ze dne 27. září 1996,
   o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech 3)

   Předstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

                        xxx x

   x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxe § 6 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen
"zákon"), uzná představenstvo bez dalšího posuzování za právní praxi advokátního koncipientx xx x
xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx
  x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxcii, do doby praxe advokátního koncipienta v souvislosti se
  žádostí o připuštění k advokátní zkoušce (§ 5 odst. 1 tohoto zákona);
b) právní praxi, kterxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
  xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrávnících a právní
  praxi jimi poskytované, v souvislosti se žádostí o připuštění k profesní zkoušce komerčního
 právníka (§ 7 odst. 1 tohoto zákona);
cx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx0 Sb., o komerčních právnících a
  právní pomoci jimi poskytované, do doby právní praxe požadované § 4 odst. 1 písm. c) tohoto
  zákona v souvislosti se žádoxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x

 xxxxxx xxxxxxxx

                        xxx x

   xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxx xdo žádá o uznání jiné praxe podle
§ 6 odst. 2 zákona
a) byl kdykoliv před 1. červencem 1996 zapsán v seznamu advokátů nebo v seznamu komerčních
  právníků;
bx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxti dřívější rozhodnutí představenstva
  o uznání jeho jiné právní praxe nebo jiné praxe obdobné praxi právní za právní praxi advokátního
  koncipienta přxxxxx xxxxx xxx xx

                        xxx x

  xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

                   xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
                 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxováno v Bulletinu advokacie
  č. 10/1996 na str. 108 a 109; usnesení je uveřejňováno podle čl. 9 odst. 1 usnesení
  představenstva České advokátní komory čx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx října 2005, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápix xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx
                        xxx
             x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

   xx xxx xxxxxxxx xykonání advokátní zkoušky a pro zápis do seznamu advokátů podle § 5 zákona se
požaduje vykonání právní praxe jako advokátní 
koncipient
pro dobu alespxx xxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxátního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, nxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu, anebo Nejvyššího správního soudu (§ 6 odst. 2 zákona). Tato právní praxe platí ze zákona. 3. a) Česká advxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxch asistentů. b) Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxdnoho roku, a to za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti o uznání jiné právní praxe vykonal aspoň dvouletou právní praxi advokátnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxon funkcí v orgánech veřejné moci, jejichž zastávání není podmíněno získáním vysokoškolského právnického vzdělání; za takové funkce se považují zejxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxntu ČR, funkce člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního úřadu, popř. jejich náměstků) nebo na základě voleb do zastupitelstev územních samosprávxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxě volby nebo jmenování zákonodárným orgánem nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku (např. funkce v poradních orgánech zákonodárných sbxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xterým měl nebo má uzavřenou pracovní smlouvu, přehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech skutečnostech rozhodných pro stanovení délky jexx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xraxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby trvání do právní praxe nejxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxenou pracovní smlouvu, aby ji vykonal u jiného advokáta, soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového zástupce, daňového poradce, exekutorxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxočte podle jejího skutečného trvání, maximálně však v rozsahu celkem šesti měsíců. 6. Jinou právní praxi vykonanou v zahraničí, která nespadá pod bod 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xrávní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů podle § 5 odxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx předsedovi ČAK o uznání jiné právní praxe lze jedině spolu s podáním žádosti o vykonání advokátní zkoušky. Důvodem je snížení administrativní zátěže, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxam, a to při posuzování žádosti o vykonání advokátní zkoušky. Poté, co Komora takovou žádost obdrží, zkoumá, zda
koncipient
splnil všechny náležitosxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxích koncipientů podle § 5 odst. 1 písm. h) (srov. komentář k tomuto ustanovení).
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ustanovení § 7 upravuje podmínky pro vykonání advokátní zkoušky, uznxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx x xxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxvané podmínky je třeba splnit ke dni podání přihlášky.
Další podrobnosti k advokátní zkoušce upravuje advokátní zkušební řád. Podle něj má advokátxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxšky v dnešní podobě je uveřejněno v komentáři k § 54.
K odst. 1
První odstavec upravuje povinnost Komory zajistit vykonání advokátní zkoušky, uznávxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xrvalý zájem o výkon advokacie (přibližně 1 000 adeptů na zkoušku ročně) je pro Komoru tato lhůta obtížně administrativně zvládnutelná, proto se zvažujx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xepozvala, mohl by se žadatel obrátit k soudu. Postup upravuje § 55b (srov. komentář k tomuto ustanovení). Pro jednoznačnost dodejme, že lhůta pro Komoxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxedem.
První odstavec dále stanoví horní hranici poplatku za každou zkoušku částkou 10 000 Kč. Při projednávání novely zákona z roku 2017 poslanci zvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxána.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxátní zkoušky
   Tuto žádost vyplňte, vytiskněte a doneste osobně nebo zašlete na dodejku spolu s příslušnými
doklady na adresu: Česká advokátní komorax xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx

   x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxozuměni písemně nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy zkouška začíná [§ 5
vyhl. č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznáxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

              xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
                    x xxxxxxxx xxxxxxxxx

   xxxxxxxxxxx Žádosti o umožnění vykonat adv. zkoušku, doplněné o všechny požadované přílohy,
budou přijímány do naplnění kapacity pro daný zkušební termín advokáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

   xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PŘÍJMENÍ, JMÉNO, titul(y):                                      I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx                                             x
x                                                   x
x xxxxx xxxxxení:                                           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I registrační číslo akxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I Pozvánku si VYZVEDNU OSOBNĚ v paláci Dunaj po telefonické dohodě s pracovnicemi OVV cca 4 týdny   I
I předx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I adresa pro příjem doporučené pošty:                                 I
I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------I
I telefon. kontakty v době přípravy na advokátní zkoušku:                       I
I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------I

Školitel, u něhož je doposud vykonávána praxe advokátního koncipienta:

I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx                                       x
xxxx---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I název a adresa advokátní kancelxxxx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I e-mail:                                               I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------xx

xxxxxxx

xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx x xxx xxx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------------------I
I                                                   I
I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x 6 odst. 2 zákona o
advokacii), uveďte typ praxe a rozmezí od - do: Viz legenda 2)

I-------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I

c) Žádám o uznání jiné právní praxe vykonané po skončení vysokoškolského právnického vzdělání (viz
§ 6 odst. 2 poslední věta, oxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I                                                   I
I----------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxcipienty (uveďte jedinou možnost):
  Viz legenda 5)
  - přikládám vyplněný výkaz (originál nebo jeho ověřenou fotokopii)
  - přikládám fotokopii výkazu (pxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdvokáta (viz usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku ČAK) 4. Originál výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců 5. Doklady o získaném vysokxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx poplatku za advokátní zkoušku (ve fotokopii) provedeného Viz legenda 7) - bezhotovostním převodem dne: - nebo poštovní poukázkou dne: - nebo hotovostxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxoba - kandidát / advokátní kancelář / jiná osoba V případě žádosti o uznání jiné právní praxe včetně praxe započitatelné ze zákona je zapotřebí doložit: xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx............ dne.................. podpis žadatele Tuto stránku neposílejte spolu se žádostí o umožnění vykonat advokátní zkoušku! Legenda: 1) Poxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxkážek v práci na straně koncipienta nebo omluvené nepřítomnosti (rodičovská dovolená) se do doby trvání praxe započítává nejvýše 70 pracovních dnů v kxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státního zástupce, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37 odst. 1 xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xoto potvrzení vydává ten advokát, u něhož je advokátní
koncipient
v době podání žádosti o vykonání advokátní zkoušky v pracovním poměru, a to i v případxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxávní praxe, advokát zaměstnavatel potom v tomto potvrzení uvede např., že "advokátní
koncipient
u něho zůstává v pracovním poměru až do konce zákonné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtů. Pokud budete některé vzdělávací akce absolvovat v době od podání žádosti do prvního dne zkoušky, zašlete výkaz v prosté fotokopii. Doplněný originxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi, kteří nebyli a nejsou zapsaní v seznamu advokátních koncipientů ČAK a žádají o složení advokátní zkoušky na základě § 6 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o axxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xegistraci ČAK. 7) Poplatek za zkoušku ve výši 8 500 Kč je nutné uhradit: - bezhotovostně na účet ČAK č. 6724361001/2700 vedený u UniCredit Bank, konstantxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxkona o advokacii) uvedou číslo 8, c) pokud úhradu neprovede kandidát zkoušky - advokátní
koncipient
, ale tuto platbu za něj provede jiná osoba nebo AK, uxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxdní 16, Praha 1: po-čt: 8.00-12.00 a 13.00-15.30, pá: 8.00-12.00 Úhradu poplatku za zkoušku provedenou některým z výše uvedených způsobů potřebujeme xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x3. 12. 2005 může Komora uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi vykonávanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže advxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxak uznat v rozsahu nejvýše jednoho roku za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti žadatel vykonal alespoň dvouletou právní praxi axxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx advokátního koncipienta nemá žadatel právní nárok.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa zákona o advokacii z roku 2017 zpřesnila formulaci tak, že podmínky pro připuštění k advokátní zkoušce je třeba splnit ke dni podání přihlášky (žádosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxdrobnosti advokátní zkoušky upravuje advokátní zkušební řád. Podle něj má advokátní zkouška dvě části - písemnou a ústní.
De lege ferenda
se však v někxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxhý odstavec komentovaného ustanovení stanoví Komoře povinnost pozvat žadatele ke zkoušce dva měsíce před jejím konáním. Komora žadateli sdělí také jxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxanovila také jiné místo, toto oprávnění však zatím Komora nevyužívá.
Přestože Komora i uchazeč obvykle pro operativní vzájemnou komunikaci použíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoštou, spolu s informací o seznamu předpisů, jejichž znalost je požadována k příslušné zkoušce.
Přibližně třetina uchazečů není u advokátní zkoušxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
                        x x
   xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxech oborech nejméně prospěchovým
stupněm "prospěl", vykoná opakovanou zkoušku podle § 7 odst. 3 zákona pouze v tom oboru, ve kterém
byl při předchozí zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx

   xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xyl ve dvou a více oborech hodnocen prospěchovým
stupněm "neprospěl", vykoná opakovanou zkoušku podle § 7 odst. 3 zákona ze všech oborů.
Neúspěšnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxetně její písemné i ústní části), pokud neuspěl ve dvou či více předmětech. Je ovšem na uchazeči, zda využije možnosti, které mu poskytuje zkušební řád, x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdnes ve výši 8 500 Kč). Komora vykonání zkoušky umožní až po uplynutí dalších šesti měsíců.
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xří oborů v případě uznávací zkoušky. Pokud ani napotřetí adept neuspěje, musí opakovat znovu praxi advokátního koncipienta v délce dvou let a teprve po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjící formulář na svých webových stránkách:
Vzorový dokument č. 6: Žádost o vykonání opravné advokátní zkoušky

Tuto žádost vyplňte, vytiskněte a dorxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx

   x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xísemné i ústní
části opravné zkoušky budete vyrozuměni písemně nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška
koná [§ 5 vyhl. č. 197/1996 Sb., kterou se vxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

                        xxxxxx
              x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnou advokátní zkoušku

Žadatel o složení opravné advokátní zkoušky:
I---------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I rodné číslo:                                             I
I                                                   I
I místo narození:                                           I
I------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx                              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------I
I POZVÁNKU si vyzvednu osobně v paláci DUNAJ po telefonické dohodě s pracovnicemx xxx xxx xxxxx xxxxx x
x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------I
I adresa pro příjem doporučené pošty:                                 I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------I
I telefon. kontakty v době přípravy na advokátní zkoušku:                       I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xEMÁM (přeškrtněte nebo vymažte jednu z nabídek)            I
I-------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtů ne starší tří měsíců doložím nejpozději 1 měsíc před
  začátkem opakované advokátní zkoušky;
2. Doklad o úhradě poplatku za opravnou advokátní zkouškx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
  x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
  x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
  x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Bank dne:
  - nebo v hotovosti do pokladny kanceláře xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx, KS: 308, VS: registrační pětimístné číslo koncipienta (ostatní uvedou číslo 8)
nebo v hotovosti do pokladny kanceláře ČAK: po-čt: 8.00-15.30, pá: 8.xxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxhá v Praze, v Brně nebo v místech, která Komora určí. Do doby zpracování tohoto komentáře však vždy zkoušky probíhaly jen v Praze a v Brně (pokud jde o sídlo xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xísm. a)-h) nebo § 5a-5c (tedy v návaznosti na výše komentované odstavce § 7 zejména adepty úspěšné u zkoušek), aby jí bylo umožněno složit slib a splnix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxatele do seznamu advokátů, § 5a-5c upravují podmínky evropského advokáta a jeho oprávnění k poskytování právních služeb (srov. komentář k těmto ustaxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxk má každá taková osoba právní nárok. Pokud by Komora nereagovala a ke zkoušce jej nepřipustila, může se žadatel domáhat svého práva u soudu postupem podxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřístupná, které se mohou zúčastnit rodinní příslušníci advokátů. Formulaci slibu stanoví § 5 odst. 1 písm. i) ve znění: "Slibuji na svou čest a svědomíx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo stavu."
Je na žadateli o vykonání slibu, aby byl aktivní a sám hlídal běh měsíční lhůty od složení zkoušky do doručení písemné žádosti o vykonání slixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxzkou, zda je zapotřebí, aby zákon takto složitě stanovoval lhůty, a zda je vůbec namístě jejich fixní stanovení s propadnými přísnými následky. V praxi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xapsáni do seznamu advokátů co nejdříve. K problematice zápisu do některého ze seznamů, které vede Komora, srov. komentář k § 5 odst. 1.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxmu advokátů
(Vyškrtnutí ze seznamu advokátů)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxž zaniká oprávnění k výkonu advokacie. Ustanovení nyní výslovně stanoví, že oprávnění k výkonu advokacie zaniká pouze jedním ze dvou v zákoně uvedenýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxř k tomuto ustanovení).
Jak uvádí § 1 a § 2 tohoto zákona, advokacii může vykonávat jen advokát zapsaný v seznamu vedeném ČAK. Vyškrtnutím z tohoto sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xe stavovských předpisů. Opětovný zápis do seznamu advokátů je možný jedině za splnění všech podmínek stanovených v § 5 (srov. komentář k tomuto ustanoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxjící na vyškrtnutí ze seznamu, která dále pokračuje až k § 10. Prováděcím předpisem ke všem zmíněným ustanovením je organizační řád (usnesení sněmu ČAK xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx
                        xxx xx
            xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

   xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxtí ze seznamu advokátů,
b) důvod vyškrtnutí ze seznamu advokátů s odkazem na příslušné ustanovení zákona.

   2) Byl-li záznam o vyškrtnutí ze seznamu advoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx advokátů ze zákona, Komora provede výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, a to
i bez návrhu bezodkladně poté, kdy se o příslušné skutečnosti doxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx

   xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. 43 odst. 6).
Podívejme se nyní souhrnně na všechny situace a důvody, jimiž zaniká oprávnění k výkonu advokacie. Přehled je zřejmý z následující txxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I---------------------------I
I Č. I Důvod zániku oprávnění          I Odkaz na zákon      I Ke kterému dni zaniká   I
I   I                     I              I oprávnění         I
I-----I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxxxxx              x x xx xxxxx x xxxxx xx   I Ke dni úmrtí       I
I-----I------------------------------------------I---------------------------I---------------------------I
I 2. I Prohláxxxx xx xxxxxxx          x x x xxxxx x xxxxx xx   x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx  x
x   x                     x              x xxxxx x xxxxxxxxxx xx   x
x   x                     x              x xxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I---------------------------I---------------------------I
I 3. I Omezení svéprávnosti           I § 7 odst. 1 písm. c)   I Právní mocí rozhodnutí  I
I   x                     x              x xxxxx x xxxxxxx      x
x   x                     x              x xxxxxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I 4. I Kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu   I § 7 odst. 1 písm. d)   I Právní mocí rozhodnutí o I
I   I                     I              I uložení kárného opatření I
I-----I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx                 x x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxvní mocí rozhodnutí o I
I   I                     I              I prohlášení konkursu    I
I-----I------------------------------------------I---------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xx xxxxxxx xxxxxx            x x x xxxxx x xxxxx xx   x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  x
x   x                     x              x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx  x
x   x                     x              x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx  x
x   x                     x              x xxxxx xxxx xxxxxxxx    x
x   x                     x              x xxxxxxxx x xxxxxxx    x
x   x                     x              x xxxxxxx xřed předsedou  I
I   I                     I              I nebo pověřeným      I
I   I                     I              I zaměstnancem Komory    I
I-----I------------------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx       x x x xxxxx x xxxxx xx   x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x
x   x                     x              x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x
x   x                     x              I nejpozději do jednoho   I
I   I                     I              I měsíce ode dne, kdy se  I
I   I                     I              I rozhodnutí stane     I
I   I                     I              I vykonatelným       I
I-----I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx   x x x xxxxx x xxxxx xx   x xxxxxxxxxx xx xxdnoho   I
I   I trestu odnětí svobody za úmyslný trestný I              I měsíce poté, co se    I
I   I čin spáchaný v souvislosti s výkonem   I              I rozhodnutí o vyškrtnutí  I
I   I advokacix                x              x xxxxx xxxxxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 9. I Pravomocné odsouzení za jiný trestný   I § 8 odst. 1 písm. c)   I Nejpozději do jednoho   I
I   I čin, pokud trestná činnost ohrožuje   I              I měsíce poté, co se    I
I   I důxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx      x              x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx  x
x   x                     x              x xxxxx xxxxxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------I
I 10. I Prodlení s placením příspěvku na činnost I § 8 odst. 1 písm. d)   I Nejpozději do jednoho   I
I   I xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x   x              x xxxxxx xxxxx xx xx    x
x   x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx    x              x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx  x
x   x                     x              x xxxxx xxxxxxxxxxxx    x
xxx---I------------------------------------------I---------------------------I---------------------------I
I 11. I Pozastavení či zánik opxxxxxxx      x x xx xxxxx x       x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx   x
x   x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x              x xxxxxx xxxxx xx xx    x
x   x xxxxx x xxxxxx              x              x xxxxxxxxxx x xxxxxxnutí  I
I   I                     I              I stalo vykonatelným    I
I-----I------------------------------------------I---------------------------I-----------------------xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xvěří (zjistí) skutečnosti a poté provede záznam v seznamu advokátů, tedy advokáta vyškrtne ze seznamu. V případech uvedených v § 8 a § 10 Komora rozhodxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxdání, které je neveřejné [viz § 44 odst. 2 písm. a)], popř. předseda ČAK [podle § 45 odst. 2 písm. d), i)]. Komentované ustanovení nedopadá jen na českého axxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxe, že advokát je podle § 29 odst. 2 povinen oznámit Komoře ve lhůtě do jednoho týdne všechny skutečnosti, které by mohly být důvodem k pozastavení výkonu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxe ČAK ze dne 24. října 2014, sp. zn. K 74/2014: "Je kárným rozhodnutím, jestliže advokát neoznámí ČAK do týdne, že byl obžalován." Za toto jednání byla advxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat právní pomoc. Nastává tedy srovnatelná situace, jako kdyby advokát klientovi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá režim § 20 odst. 6 (srov. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů činit veškeré neodkladné úkony tak, aby
klient
neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. Opačný postup zakládá kárnou odpovědnxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt jako obhájce, po pozastavení výkonu advokacie a výpovědi plné moci, neoznámí soudu ukončení obhajoby a nedohodne si zástupce, a navíc neoznámí klienxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxise ČAK:
viz rozhodnutí citovaná v textu komentáře k tomuto ustanovení
(Vyškrtnutí ze seznamu advokátů)
JUDr.
Michal
Žižlavxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxody, pro které Komora advokáta vyškrtne ze seznamu, čímž advokát ztratí způsobilost k výkonu advokacie. Podrobněji srov. komentář k § 7a.
V případexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xterý zákon předepisuje jako jediný možný postup vyškrtnutí ze seznamu advokátů. V těchto případech (v tabulce s přehledem důvodů otištěné v komentáři x x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxací, postupuje podle zákona a advokáta vyškrtne ze seznamu.
Komentované ustanovení nedopadá jen na českého advokáta, ale také analogicky i na evroxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxtivně x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
Prováděcím předpisem komentovaného ustanovení je organizační řád, jehož podstatná část je uveřejněna u komentáře k předcházejícím ustanovením. V pxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx55d (srov. komentář k těmto ustanovením). Záznam o vyškrtnutí advokáta ze seznamu Komora také uveřejní ve Věstníku [viz § 44 odst. 4 písm. c) - srov. koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxnamu advokátů a dále identifikační průkaz advokáta (v podrobnostech srov. komentář k tomuto ustanovení).
Dodejme dále, že advokát je podle § 29 odsxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu advokátů. Nečinnost zakládá kárnou odpovědnost. Jako příklad ocitujme rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 24. října 2014, spx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxši 10 000 Kč.
Jak jsme již uvedli dříve, jakmile je advokátovi pozastaven výkon advokacie, končí jeho oprávnění poskytovat právní pomoc. Nastává texx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí), podle něhož, nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li
klient
jiné opatření, je povinen po dobu 15 dnů činit veškeré neodkladné úkoxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xříkaz kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 25. března 2013, sp. zn. K 15/13: "Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce, po pozastavení výkoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 18 000 Kč.
K odst. 1
Problematika prohlášení za mrtvého je upravena § 71 obč. zák. Otázku přípxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxěstném advokátovi stačit Komoře k tomu, aby advokáta vyškrtla ze seznamu. Není však vyloučeno, aby v takovém případě Komora rozhodla o pozastavení výkxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxnka svéprávnosti nahradila s účinností od 1. ledna 2014 dřívější termín způsobilosti k právním úkonům. Svéprávnost je upravena občanským zákoníkem. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxná domněnka o plné svéprávnosti každého člověka (zajisté staršího 18. roku), přičemž dále podle téhož ustanovení platí, že každý člověk má rozum průměxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x 55 obč. zák. přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti, přitom musejí bxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačuje-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. O omezení svéprávnosti může rozxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxamu advokátů nachází svou oporu v § 32 odst. 3 písm. e) (srov. komentář k tomuto ustanovení). Jde o nejpřísnější sankci, která může být advokátovi (advoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx, resp. po třech letech [u advokátního koncipienta - srov. § 35b písm. e)].
Advokátům, kteří se rozhodli skončit s výkonem advokacie a požádat o vyškrxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxkrtnutí ze seznamu advokátů
               Žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů

dle § 7b odst. 1 písm. g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších přxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx....
kontaktní adresa: ..................
e-mail: .................. telefon: ..................

                Žádám o vyškrtnutí ze seznamu advokátů

podle § xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů) po
mém vyškrtnutí ze seznamu advokátů ustanovuji / ustanovení nástupce není třeba**:
jméno a příjmení, titul: ..................
evidenčnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x xxxxo žádostí vracím na odbor matriky ČAK (čl. 5 usnesení představenstva ČAK č. 10/1999 xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx: .................. vlastnoruční podpis: ..................

* úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud advokát doručí žádost osobně předsedoxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie je podrobněji řešena v § 27 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Advokát v insolvenčním řízení
Zaznamenali jsme již případy, kdy bylo xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxní na výkon advokacie. Naštěstí nejde o tak časté případy, aby soudy stačily rozhodovací praxí vyjasnit všechny sporné situace. Rozlišíme proto, co je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe [§ 8b odst. 1 písm. a)] a vyškrtnutí ze seznamu advokátů [§ 7b odst. 1 písm. e)]. Nejde o duplicitu, neboť zmíněné následky nastávají každý v jiném čase. K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxmá až právní moc rozhodnutí o prohlášení konkursu. Insolvenční zákon stanoví, že rozhodný je již okamžik zveřejnění rozhodnutí o konkursu v insolvenxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxů [§ 7b odst. 1 písm. e) in fine]. Naopak změna rozhodnutí odvolacím soudem znamená zrušení rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie.
O pozastavexx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlatí už to, co platilo kdysi, a sice, že představenstvo v rámci svého rozhodování zkoumá, zda konkurs ohrožuje řádný výkon advokacie [§ 8 odst. 1 písm. g) xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx lege
. Znamená to, že rozhodnutí představenstva má jen
deklaratorní
účinky. Je tedy legitimní otázka, zda má představenstvo vůbec nějaký prostor prx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xoho, zda nastala právní moc rozhodnutí o konkursu (u vyškrtnutí). Osobně jsem toho názoru, že ve druhém případě ano. Pravomocné rozhodnutí je závazné pxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx toho, že slovní výklad je zde stejný. S ohledem na závažné xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxod k pozastavení výkonu advokacie již na základě nepravomocného rozhodnutí o konkursu advokáta. Zejména mám na mysli situace, kdy z dokladů vyplyne, žx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xdvokátů, soudy již řešily otázku, jak postupovat, když konkurs trvá více než pět let a osoba, která byla vyškrtnuta, znovu požádá o zápis do seznamu advoxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxsat do seznamu advokátů. Do doby skončení insolvenčního řízení jí však má být pozastaven výkon advokacie. S tímto názorem se ztotožňuji, neboť zde má roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenční řízení. Jde o tzv. materiální úpadek, kdy se někdo (v našem případě advokát) nachází objektivně v úpadku, ale nezahájil ještě insolvenční řízenx xxx xx xxxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být rozhodnuto o jeho úpadku, ale nemusí být zatím rozhodnuto o způsobu jeho řešení. Konkurs není podle současné právní úpravy jediným možným způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiné situace nežli konkurs nezakládají samy o sobě automaticky důvod k pozastavení výkonu advokacie ani k vyškrtnutí ze seznamu advokátů. To platí pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxu i pro sanační způsoby řešení úpadku advokáta, kterými jsou reorganizace (§ 316 insolvenčního zákona), případně oddlužení se souhlasem věřitelů (§ 3xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxé, co se o něm dověděla. Zákon jí současně nařizuje vyrozumět toho, koho se vyškrtnutí týká, tedy primárně samotného vyškrtávaného advokáta, pokud tak xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, omezen či zbaven svéprávnosti) vyrozumí Komora osoby jemu blízké. Definici blízkých osob lze najít v § 22 obč. zák., podle něhož je osoba blízká příbuzxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxbném, pokud újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťuje jako újmu vlastní.
Kromě písemné informace, kterou Komora podá dotčené osobě xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx1, kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory (v platném znění), konkrétně v čl. 3.
K dokreslení celé problematiky dodejmx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxocní svého zaměstnance, přestože ten byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů před dobou kratší než tři roky." Za uvedené jednání bylo advokáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx xxxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xeznamu advokátů v době, kdy trvají účinky prohlášení konkursu na její majetek, nastávají dnem zápisu ze zákona účinky pozastavení výkonu advokacie dlx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
Pro vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů z důvodů prohlášení konkursu proti němu jako osobě fyzické [§ 8 odst. 1 písm. g) zákona o advokacii před noxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x6 Ca 157/99)
(Vyškrtnutí ze seznamu advokátů ve správním řízení)
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie
III. Neplacení příspěvků na činnost ČAK
IV. Nesplnění povinnosti být pojištěn
Komentované ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí dojde ve správním řízení. Ustanovení navazuje na § 5 odst. 1, který upravuje podmínky pro zápis do seznamu advokátů. Pokud advokát dočasně ztratí něktxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxpisem komentovaného ustanovení je organizační řád (§ 41 a násl.), jehož podstatná část je uveřejněna u komentáře k předcházejícím ustanovením. V příxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxd (srov. komentář k těmto ustanovením). Záznam o vyškrtnutí advokáta ze seznamu Komora také uveřejní ve Věstníku [viz § 44 odst. 4 písm. c) - srov. komexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtních případech představenstvo na svém zasedání, které je v této části neveřejné.
Kdo byl vyškrtnut ze seznamu advokátů, je podle § 5d odst. 4 povinxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Vyškrtnutí evropského advokáta ze seznamu upravuje § 35m odst. 7 a 8. Vyškrtnutí advokátního koncipienta ze seznamu upravuje § 37 odst. 4 (srov. komxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré by mohly být důvodem k pozastavení výkonu advokacie nebo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Nečinnost zakládá kárnou odpovědnost. Jako příklad ocitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, že byl obžalován." Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.
Na doplnění ještě ocitujme judikaturu obecných soudů:
Rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxvokáta ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou z důvodu podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, musí být vyvoláno konxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxkátů řádně odůvodněno. V případě pravomocného odsouzení advokáta za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie mohou nastat náslxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxznamu advokátů. V případě, že byl advokát pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie k jinému než nepodmíněxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxie. Aby mohla stěžovatelka advokáta vyškrtnout, musí být současně splněny obě uvedené podmínky."
Nejvyšší správní soud (v rozsudku ze dne 6. listoxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxcie, jehož se advokát dopustí jednáním, jímž si přisvojil finanční prostředky svého klienta, jedná se bezpochyby o ohrožení důvěry v řádný výkon advokxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako kdyby advokát klientovi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá režim § 20 odst. 6 (srov. komentář k tomuto ustanovení), podle něhož, nedohodxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtu kárné komise ČAK ze dne 25. března 2013, sp. zn. K 15/13: "Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce, po pozastavení výkonu advokacie a výpoxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxa advokátovi uložena pokuta ve výši 18 000 Kč.
K odst. 1
První odstavec upravuje případy, v nichž Komora postupem správního řízení [§ 45 odst. 1, odstx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt na jednotlivé případy a situace:
K odst. 1 písm. a)
I. Neexistence podmínek pro zápis
První případ pamatuje na situaci, kdy Komora zapsala uchazexx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxch řešení. Jde v tomto případě o speciální formu autoremedury rozhodnutí Komory.
Může se také stát, že v mezidobí od zápisu do seznamu advokátů ztratx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxsledující situaci: advokátu zapsanému v seznamu vedeném Komorou bude odňat vysokoškolský diplom stvrzující absolvování nezbytné podmínky vzdělánxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx, že v praxi k postupu podle tohoto ustanovení nedochází.
K odst. 1 písm. b)
II. Pravomocné odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslnx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xři poskytování právní pomoci nebo v souvislosti s ním. Souvisejícími právními normami jsou trestní zákoník a trestní řád. Trest odnětí svobody pak upxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxodmíněný trest odnětí svobody, půjde zcela jistě o skutek velmi závažný. Nejde jen o to, že advokát bude omezen na svobodě a nebude moci objektivně plnit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnost advokátního stavu, dopustil se tedy jednání v přímém rozporu s příkazem stanoveným v § 17 odst. 1 (srov. komentář x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ze seznamu advokátů.
Jako příklad lze uvést následující situace:
Příklad č. 1.
Advokát zpronevěřil finanční prostředky v hodnotě 1,4 milionu koxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy v trvání čtyř let se zařazením do věznice s dohledem. Komora následně rozhodla o vyškrtnutí tohoto advokáta ze seznamu advokátů.
Příklad č. 2
Advoxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx0 odst. 2, 4 tr. Zákoníku na dvanáct let nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou. Komora následně rozhodla o vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxazeno postupem podle § 105 tr. zákoníku, v souladu s ustanovením § 106 téhož předpisu se po zahlazení na pachatele hledí, jako kdyby nebyl odsouzen. V taxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx
x xxxxx x xxxm. c)
Advokát se může dopustit i jiného protiprávního činu. Na rozdíl od obligatorního vyškrtnutí ze seznamu advokátů upraveného § 8 odst. 1 písm. b) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx K tomuto nejpřísnějšímu postupu vůči advokátovi smí přistoupit ve dvou případech: byl-li advokát pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin (spxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xrest není nepodmíněný. Korektivem pro rozhodnutí bude v obou případech posouzení, zda trestná činnost advokáta ohrožuje důvěru veřejnosti v řádný výxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxx xxjádřit. Pro úplnost nutno podotknout, že projednávaný případ nemá představenstvo na stole poprvé, protože již před pravomocným odsouzením (po podánx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdvokáta. Advokát, který s Komorou spolupracuje, sám ji informuje o zahájení trestního stíhání, o podání obžaloby a odsouzení a pravdivě popíše skutkoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvokátů. Na rozdíl od advokáta, který ignoruje svou zákonnou povinnost (srov. § 29 odst. 2), nereaguje na dotazy Komory, nevyjádří se k věci a k návrhu a nexxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se dopustil trestného činu opilství, ani advokáta odsouzeného za nedovolené ozbrojování. Naopak vyškrtla ze seznamu advokáta, který se dopustil podxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhonnosti advokáta, jak vyplývá z § 5 odst. 1 písm. d) (srov. komentář k tomuto ustanovení). V této souvislosti konstatujme, že podmínka bezúhonnosti jx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxkáta nestíhá kárné řízení, pokud Komoru o této nové skutečnosti neinformuje.
Podobně jako u písmene c) i zde platí, že pokud advokát nepodmíněný trexx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxby nebyl odsouzen. V takovém případě může bývalý advokát opět požádat o zápis do seznamu advokátů, musí však znovu splnit všechny podmínky stanovené § 5 xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxář k tomuto ustanovení), stejně jako odvody do sociálního fondu, popř. další platby předvídané dle zákona o advokacii. Neplnění této povinnosti zakláxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v tomto termínu uhradit informuje ve svém časopise Bulletinu advokacie a na webových stránkách. Přesto přibližně 20% advokátů není schopno této povinxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx však většina advokátů reaguje, přesto každoročně existují jednotliví advokáti, kteří jsou vyškrtnuti ze seznamu z důvodu neplacení příspěvku na činxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxvě Komory doručené do vlastních rukou příspěvek v dodatečné měsíční lhůtě neuhradí, následuje vyškrtnutí advokáta (společnosti) ze seznamu advokátxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlšího než šest měsíců rozesílá ČAK dlužícímu advokátovi následující kvalifikovanou výzvu:
Vzorový dokument č. 8: Kvalifikovaná výzva podle § 8 odxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx

   xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

   xxxxxxxxx xxxxxxxh dokladů České advokátní komory (dále jen "Komora") bylo zjištěno, že jste v
prodlení se zaplacením níže specifikovaných povinných plateb advokáta pxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
   xodle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii Komora ze seznamu advokátů vyškrtne toho, kdo je
v prodlení delším než šest měsíců se zaplacením příspěvku na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx vyzván s poučením o následcích nezaplacení.

   Podle našich účetních podkladů jste v prodlení se zaplacením příspěvku na činnost Komory
(usnesení sněmu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní sněmu č. 6/1999
Věstníku, ve znění usnesení sněmu č. 4/2002 Věstníku, a usnesení představenstva ČAK č. 10/2006
Věstníku)

                  za rok 2016 ve výši 8 000 Kč,

kxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
 xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jednoho týdne ode dne zápisu.

   Vyzýváme Vás tímto podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii k zaplacení výše uvedených
dlužných částek ve lhůtě jednohx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

   xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxet Komory č. 12432011/0100, konstantní symbol 0308, variabilní symbol
  ABCD, nebo
b) v hotovosti v pokladně kanceláře Komory v Praze 1, Národní třída 16x

   x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxodlení, zaplacen, budete v souladu s
ustanovením § 8 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii ze seznamu advokátů vyškrtnut.

                               předseda ČAK, v.r.
                            Za správnostx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xomentář k tomuto ustanovení), zahájí Komora řízení o vyškrtnutí ze seznamu advokátů. V takovém případě následně advokát obdrží následující sdělení:
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
   xxxxxx xxx xxxxx

   xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx

   xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 8 odst. 1
písm. d) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, neboť jste nezaplatil/a
příspěvek na činnost ČAK za rok 2016 ve výši 8 0xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx
xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxení.

                            předseda České advokátní komory
I na toto sdělení může ještě advokát zareagovat splněním své zákonné povinnosti, tedy doplacením příspěvkx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx
xxx jeho nečinnosti následuje konečné rozhodnutí o vyškrtnutí, které vypadá takto:
Vzorový dokument č. 10: Rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu advokáxx
                    x x x x x x x x x x

   xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x................. ve věci vyškrtnutí ..................,
advokáta zapsaného v seznamu advokátů pod ev. č. ..................

                      t a k t o:

   Podle § 8 odstx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

           xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx..
                 se vyškrtává ze seznamu advokátů.

                    O d ů v o d n ě n í:

.................. nezaplatil České advokátní komoře příspěvek na činnost komory za
rok .........xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xo 20.
ledna ..................

   Podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
vyškrtne Česká advokátní komxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxvek a
odvod nezaplatil ani do jednoho měsíce poté, co byl k tomu komorou vyzván s poučením o následcích
nezaplacení.

   Takto kvalifikovaná výzva zůstala bxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx

   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnutí lze podle § 65 s. ř. s.
podat žalobu, a to k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí.

V Praze dne ...............xxx               xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvení odpovídá pravomocem stavovské organizace, jak vyplývá z § xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x 55e odst. 2, výzvu k zaplacení příspěvku na činnost ČAK je třeba doručit do vlastních rukou. Má-li advokát zástupce nebo opatrovníka, doručuje se výzva xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xdvokacii, jenž do komentovaného ustanovení doplňuje další důvod pro vyškrtnutí, označený jako písmeno e), spočívající v porušení povinnosti být pojxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxn
Novou skutkovou podstatu doplnila do zákona novela zákona o advokacii z roku 2017. Nesplnění zákonné povinnosti být pojištěn v minimální výši je nxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxůsobem pojištěn, rozhodne o jeho vyškrtnutí postupem podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona. Minimální limit pojištění samostatného advokáta stanoví Komoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x4b).
K odst. 2
Druhý odstavec stanoví subjektivní lhůtu, v níž je Komora oprávněna přikročit k vyškrtnutí ze seznamu advokátů z důvodů uvedených v pxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxdy, kdy advokát nesplňuje podmínku svéprávnosti, bezúhonnosti, předepsaného vysokoškolského vzdělání či (u zahraničního advokáta) oprávnění posxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Objektivní lhůtu zákon o advokacii nestanoví.
K odst. 3
Třetí odstavec nařizuje Komoře, aby provedla záznam o vyškrtnutí podle vykonatelného rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxčního řádu:
                        Čl. 49
            Záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a jeho výmaz

  (1) Záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů obsahuje tyto údaje:
a) den, kdy doxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

   xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxnamu advokátů ze zákona, Komora provede výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, a to
i bez návrhu bezodkladně poté, kdy se o příslušné skutečnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx

   xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxmi (čl. 43 odst. 6).
xxdikatura:
viz judikaturu citovanou v textu komentáře k tomuto ustanovení
Rozhodnutí kárné komise ČAK:
viz rozhodnutí citovaná v textu koxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 210/1999 Sb., účinnou od 5. října 1999. Tato novela doplnila do zákona také nové ustanovení § 8b, jež rozšířilo důvody pro pozastavení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvá přímo ze zákona, konkrétně z § 8b, § 9 a § 10.
Podívejme se nyní na obecný institut pozastavení výkonu advokacie. Důvody, pro které je možno (či nutnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x x x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xýchodisko k pochopení obsahu pojmu lze najít v § 5, který upravuje předpoklady pro výkon advokacie. Zákon o advokacii upravuje na jedné straně sankci, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu advokacie má jiný charakter - je dočasným opatřením, jehož cílem je ochrana klien-tů v případech, které upravuje zákon, popř. na žádost advokáta. Jexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo důvody pominou, výkon advokacie je možno advokátovi obnovit.
Jde navíc o postup umožňující advokátovi dočasné přerušení výkonu advokacie a poslxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxladem může být například situace, kdy se advokát stane ministrem spravedlnosti nebo soudcem Ústavního soudu. Oba stavy (a výkony těchto funkcí) jsou čxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xad výkonných či aktivních advokátů opět vrátí.
Jak vyplývá z § 9a, po dobu pozastaveného výkonu advokacie nesmí advokát poskytovat právní služby, zxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvokát i nadále platí příspěvek na činnost ČAK (pouze ve výši snížené - srov. komentář k § 30 odst. 1), nadále trvá jeho kárná odpovědnost i oprávnění Komorx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce, jako kdyby advokát klientovi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá režim § 20 odst. 6 (srov. komentář k tomuto ustanovení), podle něhož, nedoxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. Opačný postup zakládá kárnou odpovědnost, jak ilustrativně uvádí kárný příkaz kárného senátu xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxdi plné moci, neoznámí soudu ukončení obhajoby a nedohodne si zástupce, a navíc neoznámí klientovi doručení soudního usnesení." Za toto jednání byla axxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi komentář k tomuto ustanovení).
Přestože zákon výslovně v § 8a hovoří o advokátovi, analogicky se v podobných případech použije komentovaná právxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxfikovaných § 8b ze zákona, Komora tedy o nich nejedná a ani nevydává žádné formalizované písemné rozhodnutí. K pozastavení dojde v okamžiku, kdy vůči axxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí advokáta do vazby, okamžikem nástupu advokáta do výkonu trestu odnětí svobody, právní mocí rozhodnutí o uložení txxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ve výše uvedených případech postižený advokát může v případě, že negativní dopad výše uvedených situací na jeho osobu pomine, sdělit Komoře, že důvod pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxx xísmene b) jde o rozhodovací činnost Komory, blíže upravenou v § 9 a § 10.
Komora pozastaví advokátovi výkon advokacie, vznikl-li mu pracovní poměr nxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxí čtyř xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xohody o vině a trestu nebo návrh na potrestání pro úmyslný trestný čin, anebo bylo-li proti němu pro takový trestný čin zahájeno trestní stíhání a skutečxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xomora může rozhodnout o tomto dočasném omezení, jsou zahájení řízení o omezení svéprávnosti advokáta, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhoxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí, jsou natolik závažné, že další výkon advokacie kárně obviněným advokátem ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie, popř. od zahájení kárného řízení xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxkáta.
Související ustanovení:
Rozhodnutí kárné komise ČAK:
viz rozhodnutí citovaná v textu komentáře k txxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 24.4.2019.
Přehled výkladu:
I. Konkurs
II. Kárné opatření
III. Vazba a výkon trestu odnětí svobody
IV. Trest zákazu činnosti
V. Pozaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxokacie. Pozastavení advokacie je institutem dočasného či přechodného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkátovi, aby právní pomoc poskytoval, popř. ji poskytoval řádně, jak mu to nařizuje § 16 a § 17 zákona (srov. komentář k těmto ustanovením).
Ustanovxxx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnky a kritéria pro zápis o seznamu advokátů, tedy také předpoklady pro řádný výkon advokacie. V komentovaném ustanovení první odstavec taxativně vyjmxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxavení do seznamu advokátů.
Jak vyplývá z § 9a, po dobu pozastaveného výkonu advokacie nesmí advokát poskytovat právní služby, zaniká jeho členství x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxí příspěvek na činnost ČAK (pouze ve výši snížené - srov. komentář k § 30 odst. 1) a i nadále trvá jeho kárná odpovědnost i oprávnění Komory vést proti němu kxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxmocné rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie a nadále poskytuje právní služby, hrubým způsobem porušuje zákon i stavovské předpisy." Za toto a za dxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi jeho oprávnění poskytovat právní pomoc. Nastává tedy srovnatelná situace, jako kdyby advokát klientovi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx je povinen po dobu 15 dnů činit veškeré neodkladné úkony tak, aby
klient
neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. Opačný postup zakládx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže advokát jako obhájce, po pozastavení výkonu advokacie a výpovědi plné moci, neoznámí soudu ukončení obhajoby a nedohodne si zástupce, a navxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxním je také § 27 odst. 1, podle něhož brání-li samostatnému advokátovi jakákoliv překážka ve vykonávání advokacie a neučiní-li jiné opatření za účelem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcem a klienty o tom bezodkladně písemně vyrozumět. Poruší-li advokát tuto povinnost, určí zástupce Komora (podrobněji srov. komentář x x xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřejmý z následující tabulky:
Tabulka č. 4: Důvody pozastavení výkonu advokacie
I----I------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx            x xxxxx xx xxxxx      x xxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I---------------------------I---------------------------I
I 1 I Advokát v konkursu            I § 8b odst. 1 písm. a)   I dnem, kdy nastaly účinxx x
x  x                     x              x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I 2 I Společník v konkursu           I § 8b odst. 1 písm. b)   I dnem, kdy nastaly účinky I
I  I                     I              I prohlášení konkursu    I
I----I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx  x x xx xxxxx x xxxxx xx   x xxxx xxxxní moci     I
I  I zákazu výkonu advokacie         I              I rozhodnutí o uložení   I
I  I                     I              I kárného opatření     I
I----I------------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxxx                  x x xx xxxxx x xxxxx xx   x xxxx xxxxxxxxxxxxxx    x
x  x                     x              x xxxxxxxxxx x xxxxx xx   x
x  x                     x              x xxxxx           x
x----I------------------------------------------I---------------------------I---------------------------I
I 5 I Výkon trestu odnětí svobxxx       x x xx xxxxx x xxxxx xx   x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x
x  x                     x              x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I---------------------------I
I 6 I Trest zákazu činnosti spočívající v   I § 8b odst. 1 písm. f)   I dnem právní moci rozsudku I
I  I zákazu vxxxxx xxxxxxxxx         x              x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxastavení výkonu advokacie       I § 8b odst. 1 písm. g)   I dnem pozastavení výkonu  I
I  I zaměstnavatele zaměstnaného advokáta   I              I advokacie zaměstnavatele I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xx xonkurs
Jak ukazuje praxe, insolvenční řízení se nevyhýbá ani advokátům. xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xtázka, jaké dopady má insolvenční řízení na výkon advokacie. Naštěstí nejde o tak časté případy, aby soudy stačily rozhodovací praxí vyjasnit všechny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozastavení výkonu advokacie [§ 8b odst. 1 písm. a)] a vyškrtnutí ze seznamu advokátů [§ 7b odst. 1 písm. e)]. Nejde o duplicitu, neboť zmíněné následky nxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxky prohlášení konkursu ale nemá až právní moc rozhodnutí o prohlášení konkursu. Insolvenční zákon stanoví, že rozhodný je již okamžik zveřejnění rozxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xyškrtnutí ze seznamu advokátů [§ 7b odst. 1 písm. e) in fine]. Naopak změna rozhodnutí odvolacím soudem znamená zrušení rozhodnutí o pozastavení výkoxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx slovního výkladu zákona, neplatí už to, co platilo kdysi, sice že představenstvo v rámci svého rozhodování zkoumá, zda konkurs ohrožuje řádný výkon adxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů dochází
ex lege
. Znamená to, že rozhodnutí představenstva má jen
deklaratorní
účinky. Je tedy legitimní otázka, zda má představensxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxta (u pozastavení), anebo toho, zda nastala právní moc rozhodnutí o konkursu (u vyškrtnutí). Osobně jsem toho názoru, že ve druhém případě ano. Pravomoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcie, přestože jsem si vědom toho, že slovní výklad je zde stejný. S ohledem na závažné dopady do osobní a majetkové sféry advokáta, které to vyvolá, si dovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutí o konkursu advokáta. Zejména mám na mysli situace, kdy z dokladů vyplyne, že jde o zjevně excesivní rozhodnutí prvoinstančního soudu, které oxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxá více než pět let a osoba, která byla vyškrtnuta, znovu požádá o zápis do seznamu advokátů [§ 5 odst. 1 písm. f) in fine]. V rozsudku ze dne 23. dubna 2009, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tímto názorem se ztotožňuji, neboť zde má rozhodnutí představenstva oporu v pravomocném soudním rozhodnutí.
Pro úplnost dodám, že advokát se může xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdku, ale nezahájil ještě insolvenční řízení (ač ze zákona měl - viz § 98 insolvenčního zákona). Insolvenční řízení může být později zahájeno, aniž je doxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxsné právní úpravy jediným možným způsobem řešení úpadku advokáta (§ 4 insolvenčního zákona). Jeho úpadek může být řešen reorganizací, případně oddluxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxškrtnutí ze seznamu advokátů. To platí pro materiální úpadek (§ 3 insolvenčního zákona), pro situaci po podání insolvenčního návrhu (§ 111 insolvenčnxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpadně oddlužení se souhlasem věřitelů (§ 389 insolvenčního zákona).
K odst. 1 písm. c)
II. Kárné opatření
Písmeno c) upravuje faktickou realizacx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mohou sloužit následující kárná rozhodnutí:
Rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 22. září 2011, sp. zn. K 107/201xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxokátce byl za toto jednání uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu tří let." Odvolání advokátky bylo odvolací kárnou komisí zamítnuto.
Rozhoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxuvu o úschově bez písemné formy, a navíc když předmět úschovy vyplatí, aniž by byly dohodnuté podmínky splněny." Obviněné advokátce byl uložen dočasný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxe 7. ledna 2013, sp. zn. K 92/2012: "Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o inkasu vymožené částky od exekutora, tuto částku mu nexxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvní odměně, poté vyúčtuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb. a bez dohody s klientem započte částku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xepravdivě tvrdí, že peníze mu nebyly poukázány; bez ujednání o smluvní odměně vyfakturuje podle vyhl. č. 484/2000 Sb.; neinformuje klienta o inkasu vyxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo odvolání bylo odvolací kárnou komisí zamítnuto.
Rozhodnutí odvolacího kárného senátu odvolací kárné komise ČAK ze dne 30. března 2012, sp. zn. K 1xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxní odvolání a ani jej o tom neinformuje, jestliže klienta řádně neinformuje o stavu jeho věcí a po ukončení právních služeb nereaguje na žádost o vydání dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzniklé povinnosti zaplatit náklady
exekuce
." Advokátovi byl uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 25 měsíců.
Ad § 16 odst. 2 k využívání vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiže advokátka, jako zástupkyně, podá kasační stížnost opožděně." Za uvedené jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 30 000 Kč.
Připojme ješxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxkého soudu o přezkoumání rozhodnutí ČSSZ byl doručen rozsudek tohoto soudu, jímž byla žaloba zamítnuta, proti tomuto rozsudku podala pozdě kasační stxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxé zájmy klienta a neřídila se jeho pokyny, při výkonu advokacie nejednala čestně a svědomitě a důsledně nevyužila všechny zákonné prostředky a v jejich xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxe § 32 odst. 3 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jí bylo uloženo kárné opatření - dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 21 měsíxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je zřejmé, že svoboda a aktivita advokáta je usnesením o vzetí do vazby omezena, proto zákon výslovně stanoví, že vzetí do vazby je důvodem pro pozastavxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, proto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxaný v § 8b odst. 1 písm. f) představuje trest, uložený soudem v trestním řízení, jehož podstatou je zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu advokacix xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností, pak jej smí uložit dokonce i jako trest samostatný. Trest spočívá v tom, že se odxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba trestu odnětí svobody, ale doba, po kterou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxzastavila výkon advokacie (srov. komentář k tomuto ustanovení).
K situaci popsané výše sporadicky dochází.
Příklad:
Advokát použil pro svou poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tří let se zařazením do věznice s dohledem a zákaz činnosti (výkonu advokacie) na čtyři roky. Komora již v době trestního stíhání po podání obžaloby rozhxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxém případě Komora následně podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona zmíněného advokáta vyškrtla ze seznamu.
Připojme ještě komentář k poznámce pod č. 1e)x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxá ustanovení § 73 a § 74.
De lege ferenda
by tedy stálo za zmínku při některé z budoucích novel zákona o advokacii uvést i text poznámky do souladu s platnox xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx5d, společný výkon advokacie řeší § 15. Pokud zaměstnavatel zaměstnaného advokáta či některý z jeho společníků ztratí způsobilost pro plný výkon advoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x x xx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xůsledek vyplývá z § 15b odst. 1, podle něhož zaměstnaný advokát vykonává zásadně advokacii jménem zaměstnavatele a na jeho účet.
K odst. 2
Druhý odsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxho ze seznamů, jež Komora vede. Problematika zápisů je upravena v § 5e, přičemž obvyklá lhůta, v níž Komora zapisuje a vyznačuje do seznamů změny, činí poxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxjektivní, která běží ode dne, kdy se Komora o důvodu pozastavení (srov. komentář k prvnímu odstavci) dověděla. Technicky je postup při zápisech do seznxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx
                        xxx xx
                xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

   xxxxxx x xozastavení výkonu advokacie obsahuje tyto údaje:
a) den, kdy pozastavení výkonu advokacie započalo,
b) důvod pozastavení výkonu advokacie s odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

   xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx

                        xxx xx
              xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xdvokacie

   Záznam o zániku pozastavení výkonu advokacie obsahuje údaj o dni, kdy k zániku pozastavení
výkonu advokacie došlo.
Způsob, jakým Komorx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxostředků, z tisku, od policie či od soudu apod.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxné komise ČAK:
viz rozhodnutí citovaná v textu komentáře k tomuto ustanovení
(Předpoklady pozastavení výkonu advokacie)
JUDr.
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xýkonem advokacie
II. Překážka trvající čtyři měsíce
III. Žádost advokáta
IV. Trestní stíhání
V. Omezení svéprávnosti
VI. Insolvenční řízení
Vxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxhoduje o pozastavení výkonu advokacie. Jde o rozhodovací činnost a správní uvážení Komory, která v těchto případech korunuje své uvážení správním rozxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xle i na advokátního koncipienta (srov. znění § 37 odst. 5 věta druhá).
Rozhodovací činnost Komory lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu předstxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxpinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxtivy, ale na návrh kárného žalobce.
Srovnání všech situací je zřejmé z následující tabulky.
Tabulka č. 5: Pozastavení výkonu advokacie v rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------------------I
I Komora musí     I Odkaz na zákon    I Na návrh kárného   I Odkaz na zákon    I Komora může     I Odkaz na zákon    I
I pozastavit výkon   I           I xxxxxxx xxxxxx xxxx x           x xxxxxxxxxx      x           x
x           x           x xxxxxxxxxx      x           x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I----------------------I----------------------I
I Pracovní poměr    I § 9 odst. 1 písm. a) I Kárné řízení s    I § 9 odst. 3 písm. a) I Obžalobx xxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x
x           x           x xxxxxx xxxxxxxxxx  x           x xx xxxxxxxxxx xx   x           x
x           x           x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x           x xxxxxxx xxxxxxxxxx  x           x
x           x           x xxxxxxxxx      x           x xxxxxx x advokacii  I           I
I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx    x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x  x x x xxxxx x xxxxx xx x
x           x           x xxxxxxxl průtahy v  I           I omezení svéprávnosti I           I
I           I           I kárném řízení delší I           I           I           I
I           I           I než rok       I           I           I           I
I----------------------I----------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx  x x x xxxxx x xxxxx xx x           x           x xxxxxxxx       x x x odst. 2 písm. c) I
I činnost       I           I           I           I insolvenčního řízení I           I
I----------------------I----------------------I----------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx   x x x xxxxx x xxxxx xx x           x           x xxxxxxx xxxxxx    x x x xxxxx x xxxxx xx x
x xxyř měsíců     I           I           I           I advokáta, advokátní I           I
I           I           I           I           I společnosti nebo   I           I
I           I           x           x           x xxxxxxxxxx      x           x
x           x           x           x           x xxxxxxxxxxx     x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I----------------------I
I Žádost advokáta   I § 9 odst. 1 písm. c) I           I           I           I           I
I----------------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxného výkonu advokacie nesmí advokát poskytovat právní služby, zaniká jeho členství v orgánech Komory a také do nich nemůže být volen. Naopak pozastavexxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxené - srov. komentář k § 30 odst. 1) a i nadále trvá jeho kárná odpovědnost a oprávnění Komory vést proti němu kárné řízení. K této problematice srov. napříxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxacie a nadále poskytuje právní služby, hrubým způsobem porušuje zákon i stavovské předpisy." Za toto a za další provinění bylo advokátovi uloženo vyškxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxstává tedy srovnatelná situace, jako kdyby advokát klientovi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá režim § 20 odst. 6 (srov. komentář k tomuto usxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxadné úkony tak, aby
klient
neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. Opačný postup zakládá kárnou odpovědnost, jak ilustrativně uvádx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxení výkonu advokacie a výpovědi plné moci, neoznámí soudu ukončení obhajoby a nedohodne si zástupce, a navíc neoznámí klientovi doručení soudního usnxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatnému advokátovi jakákoliv překážka ve vykonávání advokacie a neučiní-li jiné opatření za účelem ochrany práv nebo právem chráněných zájmů sxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzumět. Poruší-li advokát tuto povinnost, určí zástupce Komora (podrobněji srov. komentář k § 27).
Novela zákona o advokacii z roku 2017 doplnila dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxním odstavci. Provedení záznamu v takovém případě zajišťuje kancelář Komory (viz čl. 44 organizačního řádu), formálně o pozastavení rozhoduje předsxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxle něhož trvající pracovní poměr je důvodem, pro který nemůže být žadatel zapsán do seznamu advokátů. Rozebereme však jednotlivé důvody podrobněji.
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xlužební poměr upravuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Advokacie je povolání na "plný pracovní úvazek", navíc podmíněno nezávislostí (k poxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do seznamu advokátů. Z tohoto pravidla zákon výslovně stanoví výjimky, kterými jsou pracovní poměr u České advokátní komory či jiné podobné profesní oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxická či umělecká činnost. Podívejme se nyní na jednotlivé výjimky podrobněji.
Pracovní poměr u České advokátní komory není v praxi častý, nicméně axx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxvykle stojí právník. Komentované ustanovení umožňuje, aby o tuto pozici projevil zájem i advokát, který by přijetím do pracovního poměru neztratil zpxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxnosti na základě mandátní smlouvy, což se také na rozdíl od pracovního poměru advokáta u ČAK obvykle děje. Pracovní poměr evropského nebo zahraničního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxedinělý. Pracovní poměr vyžaduje stálou, popř. velmi častou přítomnost na pracovišti, proto by byl jen obtížně slučitelný s výkonem profese advokáta x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxtář k těmto ustanovením). Toto ustanovení je však nadbytečné, neboť do pracovního poměru podle zmíněného ustanovení lze přijmout jedině advokáta.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx totiž že nejde o činnost neslučitelnou s výkonem advokacie.
Problematikou činností neslučitelných s výkonem advokacie se zabývalo představenstxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x xísm. b)
II. Překážka trvající čtyři měsíce
Déletrvající překážka způsobuje neschopnost advokáta poskytovat právní pomoc. Nejčastěji jde o nemocx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx případě žádají Komoru o pozastavení sami. Podobným důvodem by byl také dlouhodobý pobyt v zahraničí.
Česká advokátní komora na svých webových stráxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
           xxxxxxxx xxxtečností, které brání ve vykonávání advokacie
             (pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 1 ZA)

jméno a příjmení, titul: ..................
evidenčnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx
x x x xxxxx x xxxm. a) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů *
- § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů *

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxokacie: ..................

Svým zástupcem (§ 27 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů) po
dobu pozastavení mého výkonx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx..
adresa sídla kanceláře: ..................
e-mail: .................. telefon: ..................

S touto žádostí vracím na matriku ČAK (čl. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xodpisu - ano / nebyla vyzvednuta *

Dne: .................. vlastnoruční podpis: ..................

* nehodící se škrtněte
K odst. 1 písm. c)
IIIx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxc či jiná překážka, pracovní či služební poměr anebo činnost, kterou zákon o advokacii vylučuje). Novelizace zákona s účinností od podzimu 2017 uvedlx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x odst. 2 písm. a) a c) - srov. znění § 44 odst. 3 písm. d)] nebo předseda [z důvodů uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) - srov. znění § 45 odst. 2 písm. f), g)].
K odsxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xýkladu tohoto termínu srov. komentář k § 5). Podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neboť dosud nenastala situace předvídaná § 8 odst. 1 písm. b). Může však zvážit, zda samotné trestní řízení neohrožuje důvěru veřejnosti v řádný výkon axxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxenstvo dojde k závěru, že podáním obžaloby apod. byla porušena důvěra v řádný výkon advokacie, pak pozastaví příslušnému advokátovi výkon advokacie nx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrné komory ze dne 24. října 2014, sp. zn. K 74/2014: "Je kárným proviněním, jestliže advokát neoznámí ČAK do týdne, že byl obžalován." Za toto jednání bylx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx proviněním, jestliže advokátní
koncipient
poté, co mu byl doručen návrh OSZ na potrestání pro přečin, oznámí tuto skutečnost ČAK až s několikaměsíčnxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxm lze doporučit, aby byli sami iniciativní a nečekali, až o jejich trestním stíhání bude Komoru informovat policie nebo soud, a to minimálně z tohoto důvxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvo a jeho definitivní postoj. Nelze totiž v některých případech vyloučit pokusy o kriminalizaci činnosti advokáta, jak o tom svědčí informace výboru xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxrmační povinnost advokáta je jednou z povinností, které zákon o advokacii ukládá v § xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxly být důvodem k pozastavení výkonu advokacie nebo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Jak je uvedeno výše, nečinnost delší než týden zakládá kárnou odpoxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxa z podmínek pro zápis advokáta (advokátního koncipienta) do seznamu. Pokud bylo zahájeno řízení o omezení či zbavení svéprávnosti, pak je na zvážení Kxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdvokacie pouze do pravomocného skončení řízení. Bude-li svéprávnost omezena nebo jí bude advokát zbaven, nastupuje režim podle § 7b odst. 1 písm. c).
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xozhodnuto jak o úpadku advokáta, tak o úpadku advokátní firmy (obchodní
korporace
advokátů). Je tak namístě otázka, jaké dopady má insolvenční řízenx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxstaveno najisto, od toho, na co mohu zatím vyjádřit jen svůj názor.
Jisté je, že prohlášení konkursu znamená pozastavení výkonu advokacie [§ 8b odstx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxní výkonu advokacie dochází ke dni, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu [§ 8b odst. 1 písm. a) in fine]. Účinky prohlášení konkursu ale nemá až právnx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxříku (§ 245 odst. 1 insolvenčního zákona). Právní moc rozhodnutí o konkursu má pak za následek již definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů [§ 7b odstx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xdvokacie a vyškrtnutí ze seznamu advokátů rozhoduje představenstvo České advokátní komory. Přidržíme-li se slovního výkladu zákona, neplatí už to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxcii ve znění účinném do 4. října 1999]. Z aktuální dikce zákona plyne, že jak k pozastavení výkonu advokacie, tak k vyškrtnutí ze seznamu advokátů docháxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxky, zda bylo zveřejněno rozhodnutí o konkursu advokáta (u pozastavení), anebo toho, zda nastala právní moc rozhodnutí o konkursu (u vyškrtnutí). Osobxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx na to, zda musí vždy dojít k pozastavení výkonu advokacie, přestože jsem si vědom toho, že slovní výklad je zde stejný. S ohledem na závažné dopady do osobxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxní výkonu advokacie již na základě nepravomocného rozhodnutí o konkursu advokáta. Zejména mám na mysli situace, kdy z dokladů vyplyne, že jde o zjevně exxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy již řešily otázku, jak postupovat, když konkurs trvá více než pět let a osoba, která byla vyškrtnuta, znovu požádá o zápis do seznamu advokátů [§ 5 odst. x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů. Do doby skončení insolvenčního řízení jí však má být pozastaven výkon advokacie. S tímto názorem se ztotožňuji, neboť zde má rozhodnutí předxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Jde o tzv. materiální úpadek, kdy se někdo (v našem případě advokát) nachází objektivně v úpadku, ale nezahájil ještě insolvenční řízení (ač ze zákona xxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o jeho úpadku, ale nemusí být zatím rozhodnuto o způsobu jeho řešení. Konkurs není podle současné právní úpravy jediným možným způsobem řešení úpadku axxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxžli konkurs nezakládají samy o sobě automaticky důvod k pozastavení výkonu advokacie ani k vyškrtnutí ze seznamu advokátů. To platí pro materiální úpaxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xpůsoby řešení úpadku advokáta, kterými jsou reorganizace (§ 316 insolvenčního zákona), případně oddlužení se souhlasem věřitelů (§ 389 insolvenčníxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xárným žalobcem, řeší § 46 odst. 3 a § 51 odst. 2. Návrh na pozastavení může jako kárný žalobce podat jen předseda kontrolní rady a ministr spravedlnosti.
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx17 nahrazena spojkou "nebo". Právní norma ponechává rozhodnutí na uvážení kárného žalobce.
K odst. 3 písm. a)
VII. Závažné kárné provinění
Písmexx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí kárnému žalobci, který svým návrhem nepředjímá konečné rozhodnutí kárného řízení. Nejde tedy o sankční opatření vůči advokátovi, ale o ochranu advoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxůsobené kárně obviněným
Písmeno b) dopadá na situaci, v níž není možno skončit kárné řízení pro omluvy a obstrukční jednání ze strany kárně obviněnéhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxkátním kárným řádem v platném znění.
Postup Komory podle písmene b) je spíše pořádkovým opatřením a pozastavení výkonu advokacie kárně obviněného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xednoměsíční lhůtu k provedení změn a zápisu v příslušných seznamech. Konkrétní postup Komory podrobněji upravuje stavovský předpis, kterým je kancexxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx:
viz rozhodnutí citovaná v textu komentáře k tomuto ustanovení
(Poskytování právních služeb při pozastavení výkonu advokacie)
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxt další činnosti
III. Zánik členství v orgánech Komory
IV. Zánik aktivního volebního práva
V. Účast advokáta ve sdružení či v advokátní společnosti
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Doplňuje tak znění a výklad § 9. Další podrobnosti obsahuje § 9b (zánik pozastavení). Problematiku pozastavení a zániku oprávnění k výkonu advokacxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 14, § 24a, § 30, § 41 a § 56. Souvisejícím právním předpisem je § xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtavení výkonu advokacie, resp. okruh činností, které jsou pozastavením postiženy a ovlivněny. Naopak druhý odstavec vyjmenovává činnosti, aktivitx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx x xx xx xxxx xoučástí zákona o advokacii poměrně brzy, novelou č. 210/ 1999 Sb., účinnou od 5. října 1999.
Obcházení dopadu komentovaného ustanovení je závažnýx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxvokacie pozastaven, advokacii vykonává (sp. zn. K 125/02, BA č. 3/2004, s. 75). Umožní-li advokát jinému advokátovi, který má pozastaven výkon advokaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kárné judikatury pak lze vybrat následující rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 5. února 2002, sp. zn. K 74/95: "Advokát, který ignoruje prxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x další provinění byl advokát vyškrtnut ze seznamu advokátů ČAK, advokátovo odvolání proti rozhodnutí bylo zamítnuto.
Jak jsme již uvedli dříve, poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvi vypověděl plnou moc. Na tuto situaci dopadá režim § 20 odst. 6 (srov. komentář k tomuto ustanovení), podle něhož, nedohodne-li se advokát s klientem xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxrávněných zájmech újmu. Opačný postup zakládá kárnou odpovědnost, jak ilustrativně uvádí kárný příkaz kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 25. březxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxončení obhajoby a nedohodne si zástupce, a navíc neoznámí klientovi doručení soudního usnesení." Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výxx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx advokacie a neučiní-li jiné opatření za účelem ochrany práv nebo právem chráněných zájmů svých klientů, je povinen ustanovit bez odkladu, nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxora (podrobněji srov. komentář k § 27).
K odst. 1
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, která jsou s tímto institutem spojena.
K odst. 1 písm. a)
I. Zákaz poskytovat právní služby
Jde o přímý protiklad oprávnění založeného § 2. Postavxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxtatný advokát, advokát ve sdružení, v advokátní společnosti, ani jako advokát zaměstnaný. Advokát, který i přes výslovný zákaz nadále poskytuje i po pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxz vykonávat další činnosti
Pojem poskytování právních služeb je značně široký a umožňuje značnou šíři služeb a aktivit (k tomuto pojmu srov. komentáx x x xxx xxxxx x xx x x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxstaví, nemůže advokát vykonávat žádné činnosti jako advokát, tedy ani vykonávat správu majetku podle § 56 a § 56a (srov. komentář k těmto ustanovenímxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxpříklad tehdy, bude-li advokát vedle poskytování právních služeb působit také jako likvidátor, insolvenční správce nebo mediátor. Pozastavením výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxě právo kandidovat a být zvolen do orgánů Komory. Může se tak stát členem představenstva, kárné komise, kontrolní rady a odvolací kárné komise. Členstvx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxl pozastaven. Zákon z tohoto důvodu pregnantně stanoví, že okamžikem pozastavení oprávnění poskytovat právní služby zaniká aktivní volební právo adxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx tudíž zapotřebí zvláštního rozhodnutí Komory. Naopak jednotlivé orgány na tuto situaci budou reagovat podle příslušných stavovských předpisů (obvxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxdna 2015. Na vlastní žádost proto v prosinci 2014 požádal Komoru o pozastavení výkonu advokacie postupem podle § 9 odst. 1 zákona
per analogiam
, x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxedstavenstva ČAK a tento orgán ze svých náhradníků kooptoval nového člena. Po skončení mandátu advokáta u Ústavního soudu může advokát požádat o zrušexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxdejme, že po zániku pozastavení výkonu advokacie se členství advokáta v orgánech Komory neobnovuje. Členství ve zkušební komisi pro advokátní zkouškxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xředpokladem pro členství není aktivní výkon advokacie ani způsobilost advokacii vykonávat. Podobně pozastavením nezaniká ani členství advokáta v pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xániku jeho mandátů v těchto orgánech, do kterých byl před pozastavením zvolen či jmenován.
K odst. 2
Komentované ustanovení výslovně uvádí oblastxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxohoslovnosti a přílišné pozitivnosti.
K odst. 2 písm. a)
V. Účast advokáta ve sdružení či v advokátní společnosti
I advokát s pozastaveným výkonex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxtat pouze u zahraničních advokátů, pokud by právo jejich domovského státu s pozastavením výkonu advokacie spojovalo jiný následek. Bez dalšího však úxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxformační povinnost České advokátní komory směrem k domovskému státu.
Společník s pozastaveným výkonem advokacie však bez ohledu na znění společexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x odst. 2 písm. b)
VI. Pojištění
I v době, kdy je advokátův výkon advokacie pozastaven, trvá jeho povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm výkonu advokacie nezaniká, pak musí být pojištěn pro případ způsobení újmy.
K odst. 2 písm. c)
VII. Příspěvky na činnost ČAK a další odvody
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xAK, odvod do sociálního fondu a případně odvod do fondu vzdělávání advokátních koncipientů. Příspěvek na činnost Komory je však u advokáta s pozastavexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxvokáta i advokáta s pozastaveným výkonem advokacie.
Také tento důsledek je logický. I advokát s pozastaveným výkonem advokacie stále zůstává zapsxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem - usnesením sněmu ze dne 8. listopadu 1999, č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxým výkonem advokacie stíhá kárná odpovědnost. Z komentovaného usnesení sice výslovně vyplývá, že advokát je kárně odpovědný za dobu, po kterou byl jehx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí nevyplývá, nicméně lze jej dovodit z § 32 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Ačkoliv advokát s pozastaveným výkonem nesmí advokacii vykonávaxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
Související předpisy:
Rozhodnutí kárné komise ČAK:
viz xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxatorní
pozastavení
II.
Konstitutivní
pozastavení
Komentované ustanovení definuje zánik pozastavení, tedy stanoví podmínky a situacex xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxem se všemi oprávněními poskytovat právní služby. Novelou z roku 2017 bylo do prvního odstavce § 9b doplněno písmeno c), které reaguje na pozastavení vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx x x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
Institut pozastavení výkonu advokacie je opatřením dočasným, na rozdíl od vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Také důvody, pro které Komora může nebo muxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti a konkrétní den zániku pozastavení stanoví právě komentované ustanovení s tím, že Komora změnu zaznamená podle druhého odstavce § 9b.
Den, kterýx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí
Pozastavení v těchto případech zaniká dnem, kterým pominul důvod pro pozastavení výkonu advokacie, popř. uplynutím doby, na kterou bylo pozastavxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxípadech Komora o zániku pozastavení nevydává žádné rozhodnutí, pouze (jak vyplývá z druhého odstavce) vyznačí změnu v seznamu advokátů. Tak tomu bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xrestem za majetkovou trestnou činnost), na žádost samotného advokáta nebo v důsledku kárného opatření spočívajícího v dočasném zákazu výkonu advokaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxsti jsou zřejmé z následující tabulky:
Tabulka č. 6: Zánik pozastavení výkonu advokacie
I---------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx     x xxxxx xx xxxxx    x xxxxx xxxxxxxvení     I Zánik pozastavení     I Odkaz na zákon    I
I---------------------------I-----------------------I---------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx          x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx  x xxxx xxxxxx xxxx     x x xx xxxxx x xxxxx xx x
x              x            x xxxxursu         I rozhodnutí, kterým bylo  I            I
I              I            I              I pozastavení zrušeno    I            I
I---------------------------I-----------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx      x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx     x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x § 9b odst. 1 písm. b) I
I              I            I rozhodnutí o uložení   I kárným rozhodnutím    I            I
I              I            I kárného opatření     I              I            I
I---------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx           x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx    I Skončením vazby nebo   I § 9b odst. 1 písm. b) I
I              I            I rozhodnutí o vzetí do   I trestního řízení     I            I
I              I            I vazby           I              I            I
I---------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx       x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx nástupu do výkonu  I Propuštěním advokáta z  I § 9b odst. 1 písm. b) I
I              I            I trestu          I výkonu trestu       I            I
I---------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx  x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx     x x xx xxxxx x xxxxx xx x
x xxxxx           x            x xxxxxx          x xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo  I            I
I              I            I              I pozastavení zrušeno    I            I
I---------------------------I-----------------------I---------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx     x xxxx xxxxxx xxxx     x x xx xxxxx x xxxxx xx x
x x xýkonem advokacie    I            I rozhodnutí o pozastavení I rozhodnutí, kterým bylo  I            I
I              I            I              I pozastavení zrušeno    I            I
I---------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx    x x x xxxxx x xxxxx xx x xnem právní moci     I Dnem právní moci     I § 9b odst. 1 písm. b) I
I advokacie delší než 4   I            I rozhodnutí o pozastavení I rozhodnutí, kterým bylo  I            I
I měsíce          I            I              I pozaxxxxxxx xxxxxxx    x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I Návrh advokáta      I § 9 odst. 1 písm. c) I Dnem uvedeným v žádosti  I Dnem uvedeným v žádosti  I § 9b odst. 1 písm. c) I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxaloby, návrhu  I § 9 odst. 2 písm. a) I Uplynutím doby, po kterou I Skončením trestního    I § 9b odst. 1 písm. a) I
I na potrestání či návrhu  I            I byl výkon advokacxx    x xxxxxx          x            x
x xx xxxxxxxxx xxxxxx x   x            x xxxxxxxxxx        x              x            x
x xxxx x xxxxxx       x            x              x              x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I---------------------------I-----------------------I
I Zahájení řízení o omezení I § 9 odst. 2 písm. b) I Uplynutím doby, po kterxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x
x xxxxxxxxxxxx       x            x xxx xxxxx xxxxxxxxx    x              x            x
x              x            x xxxxxxxxxx        x              x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I---------------------------I---------------------------I-----------------------I
I Na návrh kárného žalobce I § 9 odxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx     x xxxx xxxxxx xxxx     x x xx xxxxx x xxxxx xx x
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x            x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxlo  I            I
I řízení          x            x              x xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------------------I
I Na návrh kárného žalobce I § 9 odst. 3 písm. b) I Dnem právní moci     I Dnem právní moci     I § 9b odst. 1 písm. b) I
I z důvodu kárxxxx xxxxxx  x            x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx  x            x
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx  x            x              x xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x            x
x xxx            x            x              x              x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------------I---------------------------I---------------------------I-----------------------I
K odst. 1 pxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxvodů uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) (pracovní nebo služební poměr), pokud by další trvání pozastavení výkonu advokacie vzhledem k osobním poměrům advxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stalo vůči advokátovi nepřiměřeně přísným. Advokát je však oprávněn takový návrh podat nejdříve po jednom roce, který uplynul ode dne právní moci rozhxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle § 9 odst. 2 písm. a) pozastaven, a ve věci znovu rozhodnout, pokud by vzhledem k okolnostem, které vyšly po tomto rozhodnutí najevo, byla ohrožena xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxiš citelný dopad nebo se jeví jako příliš přísná sankce. V každém takovém případě Komora zkoumá, zda jsou namístě podmínky pro zrušení pozastavení. Pokxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe všemi důsledky s tímto oprávněním souvisejícími.
K odst. 2
Druhý odstavec komentovaného ustanovení obsahuje příkaz aparátu Komory, aby přísluxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxovským předpisem, kterým je organizační řád. Na problematiku pozastavení výkonu advokacie dopadá jeho čl. 48, podle něhož záznam o zániku pozastavenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxtože (jak víme z prvního odstavce) v některých případech se Komora o zániku důvodu pozastavení doví, v jiných sama vydává usnesení.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx4.2019.
Komentované ustanovení navazuje na problematiku pozastavení výkonu advokacie, upravenou v § 8a-9b, a dopadá na pozastavení a zánik oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávajícího v zahraničí právní služby jako evropský usazený advokát.
Problematika zahraničního advokáta je obecně upravena § 5a a § 5b, obecně vznxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xl. 47 a čl. 48).
Komentované ustanovení bylo v jednodušší podobě (o jediném odstavci) součástí původního zákona o advokacii, postupem času a v důslexxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xomoru k podobnému postupu vůči zahraničnímu a evropskému advokátu v otázce pozastavení a vyškrtnutí ze seznamu, k jakému je oprávněna ve vztahu k českéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Dalším souvisejícím ustanovením je také § 27 odst. 1, podle něhož, brání-li samostatnému advokátovi jakákoliv překážka ve vykonávání advokacie x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce, jiného advokáta svým zástupcem a klienty o tom bezodkladně písemně vyrozumět. Poruší-li advokát tuto povinnost, určí zástupce Komora (podroxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxná, Komora jej (podobně jako českého advokáta) vyškrtne ze seznamu nebo jeho oprávnění pozastaví.
K odst. 2
Pokud Komora přistoupí k postupu podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizího státu, rozumí se jím takový orgán, který udělil cizímu advokátovi oprávnění poskytovat právní pomoc v onom státě [viz § 5a odst. 1 písm. a)]. Obvyxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxého státu nebo v některém z běžně užívaných světových jazyků.
K odst. 3
Podobně jako podle odstavce 2 postupuje Komora i v případě evropského advokáxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxna příslušná advokátní komora evropského státu nebo jiný orgán, který udělil evropskému advokátu oprávnění poskytovat právní pomoc na území tohoto čxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxtické situace s týmž dopadem upravovat mnohoslovně dvěma odstavci.
K odst. 4
Čtvrtý odstavec ukládá Komoře, aby o vyškrtnutí nebo pozastavení česxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informovala partnerskou instituci. Toto opatření si klade za cíl zabránit českému advokátovi, aby způsoboval škodu klientům a poškozoval dobré jménx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x 3 komentovaného ustanovení.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xýkonu advokacie
II. Samostatný výkon advokacie
III. Společný výkon advokacie
IV. Výkon advokacie v pracovním poměru
V. Seznam sdružení, společnxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxokacii vykonával buď samostatně, nebo společně s jinými některou ze zákonem připuštěných forem anebo jako zaměstnaný advokát. Advokát může advokacix xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjdříve jako samostatný advokát, posléze jako společník advokátní veřejné obchodní společnosti a poté jako zaměstnaný advokát).
Podle údajů ČAK, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxn advokacie pozastavilo. Samostatně advokacii vykonávalo k tomuto datu 9 192 z nich a 787 z nich oznámilo ČAK uzavření trvalé spolupráce. V pracovním poxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe advokátní profese a je v zákoně o advokacii upraven od jeho přijetí 13. března 1996 s účinky od 1. července 1996.
Samostatný advokát je podnikatelex xx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatele s vlastní výlučnou odpovědností za výkon své profese. Neznamená tedy nemožnost spolupráce s jinými advokáty, jelikož samozřejmě může vystxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkacie v trvalé spolupráci nepředstavuje samostatný způsob výkonu advokacie, je jen jednou z podob jejího samostatného výkonu (srov. též komentář k § 1xx x x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho výkonu advokacie mohou vykonávat advokacii jednou z možných forem společného výkonu advokacie. Tak mohou lépe reagovat na měnící se ekonomické podxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxupně rozšiřovaly. Možnost společného výkonu advokacie ve sdružení a ve veřejné obchodní společnosti upravuje zákon o advokacii již od doby svého přixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
I-------------------------------I----------------------I-----------------I
I                I Zavedeno předpisem: I S účinností od: I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx           x xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----------------I
I veřejná obchodní společnost  I zák. č. 85/1996 Sb. I 1. 7. 1996   I
I-------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------I
I komanditní společnost     I zák. č. 79/2006 Sb. I 1. 4. 2006   I
I-------------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx     x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I
Podle údajů ČAK, oddělení matriky, vykonávalo ke dni 20. června 2016 127 advokátů advokacii jako společníci vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžení. K tomuto datu evidovala ČAK 789 společností, z toho 46 veřejných obchodních společností, jednu komanditní společnost, 419 společností s ručeníx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxe osobou oprávněnou k jejímu výkonu. Advokacii tedy nevykonává nikdy advokátní společnost nebo zahraniční společnost ani sdružení - u něj to koneckonxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xzahraniční společnosti) přenesena na společnost, tím však není dotčena kárná odpovědnost advokáta. Jedinou kárně odpovědnou osobou za výkon advokaxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xodle § 11 odst. 1 písm. b) je přípustný, pokud se na něm dohodnou alespoň dva advokáti. U sdružení, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxna 2006 možnost společného výkonu advokacie ve společnosti s ručením omezeným zavedla, s minimálním počtem společníků advokátní s. r. o. vyšší než jedxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo předpisu umožňující založení společnosti s ručením omezeným jednou osobou". Další novelou (zák. č. 219/2009 Sb.) došlo s účinností od 1. září 2009 ke xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xákonu o obchodních korporacích společnosti s jediným společníkem - fyzickou osobou již nezakazuje, zákon o advokacii se ale k výslovnému zákazu jedxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxolečnosti srov. § 35s a násl. a komentář k nim.
IV. Výkon advokacie v pracovním poměru
Výkon advokacie v pracovním poměru byl umožněn novelou zákonx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiční společností). V podrobnostech viz § 15a-15d a komentář k nim.
V. Seznam sdružení, společností a zahraničních společností
Podrobnosti týkaxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxznamy vedené ČAK, tedy seznam advokátů, seznam evropských advokátů, seznam advokátních koncipientů a seznam adres hostujících evropských advokátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxí registr ve smyslu zák. č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech; ty vedou příslušné orgány veřejné správy v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx x uveřejňování seznamů nebo jejich podstatných částí tiskem a průběžné uveřejňování záznamů nebo jejich podstatných částí ve Věstníku, to se však vztaxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxolečností a zahraničních společností. Ucelený seznam sdružení, společností a zahraničních společností není dostupný ani na webových stránkách ČAKx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xýpisy. Organizační řád sice stanoví, že některé části seznamů vedených ČAK jsou neveřejné, žádná z výjimek z pravidla veřejnosti se však nevztahuje na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxis do seznamu, vyškrtnutí sdružení ze seznamu a výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu. Podkladem pro záznam jsou údaje obsažené v seznamu advokátů a zázxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlečnosti do seznamu,
b)
společné jméno sdružení nebo firmu společnosti,
c)
adresu sídla sdružení nebo společnosti, jejíž součástí musí být nxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xříjmení a registrační čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdružení nebo společníky společnosti, a údaj o tom, který z nich byl pověřen k jednání xx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádu není zcela v souladu s aktuálním názvoslovím, pro účely komentáře byla již přizpůsobena.
Zahraniční společnosti jsou v seznamu evidovány, poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxjí ohledně zahraničních společností, analogicky by mělo jít o tytéž informace jako u sdružení nebo české advokátní společnosti.
Záznam o vyškrtnuxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 14 - sdružení, § 15 - společnost, § 15a-15d - výkon advokacie v pracovním poměru, §15e-15f - trvalá spolupráce mezi advokáty, § 35s-35u - zahraxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifixxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx:
Výkon právní pomoci v obchodní společnosti, jejímiž společníky, jednateli a pracovníky jsou i jiné osoby než advokáti či jejich pracovníci, je poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x 1 odst. 1 zák. č. 128/1990 Sb., o advokacii.
(kárné rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 28.3.1997, sp. zn. K 74/96)
Umožní-li advokát jinému advokátoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxění. Stejně tak se dopouští kárného provinění, jestliže přes urgence klienta nepodá vysvětlení k faktuře a k tomu, za které úkony byla jeho právní pomoc xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxe důstojnost advokátního stavu.
(kárné rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 22. května 2001, sp. zn. K 110/00)
Jde o závažné porušení poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxporu se zájmy klienta, je již zastupována advokátem vykonávajícím advokacii v témže sdružení.
(kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx jeho advokátní kanceláře skutečně zastupoval či nezastupoval osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní službu žádá, a zda tedy je, či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na základě písemné či ústní plné moci.
(kárné rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 12. prosince 2006, sp. zn. K 117/05)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxskytl právní službu osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní službu žádá, se dopouští kárného provinění.
(kárné rozhodnutí odvolaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxlnění podmínek nevrátí, navíc ve třech případech, jindy vyplatí pouze část úschovy a ve splátkách, dále v době pozastavení výkonu advokacie poskytuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxu, klienta neinformuje a později ho informuje nepravdivě. Dále žaluje promlčený nárok, s námitkou promlčení klienta neseznámí, a zapříčiní tak klienxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 4. října 2013, sp. zn. K 150/2012)
Je kárným proviněním, jestliže advokát po splnění podmínek úsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupování, dále když po splnění podmínek úschovy uschovanou částku zčásti vyplatí opožděně a z jiného než depozitního účtu, zčásti nevyplatí.
(káxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Přehled výkladu:
I. Advokát vykonávající advokacii samostatně
II. Advokát vykonávající advokacii ve sdruženx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
VI. Hostující evropský advokát
VII. Usazený evropský advokát
VIII. Zaměstnaný advokát
IX. Zahraniční advokátní společnost
X. Společné zásady
xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatně
Samostatný advokát nezapsaný v obchodním rejstříku
Advokát vykonávající advokacii nezapsaný v obchodním rejstříku je podnikatelem ve smxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Zákon o advokacii a etický
kodex
ne vždy zcela konsistentně používají pojmy vážící se k označení advokáta. Pod pojmem "označení" ve smyslu etického kxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o advokacii jej ale užívá úžeji, a to pouze ve vztahu k označení "advokát"; o tom pak etický
kodex
hovoří jako o dodatku. Na jiných místech pak zákon o advxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxsán v obchodním rejstříku, a tudíž může mít firmu [srov. např. § 15f odst. 1 písm. d)].
Označení advokáta je složeno ze jména a příjmení advokáta, z oznxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
Označení "advokát" - ve smyslu § 12 odst. 1 je advokát spolu se svým jménem a příjmením povinen užívat označení "advokát". Etický
kodex
pak upřesňuxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxých pravidel může sice podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku ke svému jménu (podnikatel, který nemá firmu, jedná při svém podnikání pod vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxx užívání jiných dodatků nevyjadřujících vědecké hodnosti, akademické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xadále také profesní označení své domovské země (srov. část VI. níže - výklad k usazenému evropskému advokátu).
- Příklad označení samostatného advokxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtsanwalt.
Samostatný advokát zapsaný v obchodním rejstříku
Advokát vykonávající advokacii zapsaný v obchodním rejstříku je podnikatelem ve xxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx zák.). Občanský zákoník na rozdíl od dřívějšího obchodního zákoníku neužívá legislativní zkratku pro obchodní firmu "firma" - srov. § 8 odst. 1 obchx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxnosti" zavádí.
Firma advokáta je složena ze jména a příjmení advokáta, z označení advokát a z dalších přípustných dodatků:
Jméno a příjmení advoxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxí firmy je přípustné, pokud je z něj zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby (§ 425 obč. zák.). Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxvolnou, ale povinnou součástí firmy advokáta.
Označení "advokát" - i advokát zapsaný v obchodním rejstříku užívá jako součást své obchodní firmy pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí, že jde o výkon advokacie.
Jedná-li se o advokáta dříve zapsaného v seznamu evropských advokátů vedeném ČAK, je oprávněn jako součást své firmy užxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobu nebo odchodní závod, pokud nejsou klamavé (§ 422 obč. zák.). Etický
kodex
však vylučuje užívání dodatků jiných než vyjadřujících vědecké hodnoxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx PhD.
- Příklad firmy advokáta dříve zapsaného v seznamu evropských advokátů zapsaného v obchodním rejstříku:
Dr.
Adam Berg, Rechtsanwalt, advokátx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. komentář k § 14) užívají při výkonu advokacie společné jméno sdružení spolu s údajem vyjadřujícím, že se jedná o sdružení advokátů, např. "sdružení adxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je společné jméno sdružení v kombinaci s ostatními povinnými či dobrovolnými údaji užíváno, není předepsáno. Lze je tedy řadit libovolně, byť dobrovoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxečného jména sdružení (a také firmy advokátní společnosti - viz též část III. níže), došlo v nedávné době na základě usnesení představenstva ČAK ze dne 1xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxružení muselo obsahovat pouze příjmení alespoň jednoho ze současných nebo bývalých společníků s dodatkem, že se jedná o sdružení, jehož účelem je výkox xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxstem, jejichž účastník nebo společník byl v jiném státě účastníkem zahraničního sdružení nebo společníkem zahraniční advokátní kanceláře, namísto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxa určitá nerovnost mezi českými advokátními kancelářemi a kancelářemi s vazbou do zahraničí. Zatímco české advokátní kanceláře byly povinny používax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím představenstva ČAK byly tyto nerovnosti odstraněny. Navíc došlo k upřesnění, že společné jméno sdružení a firma advokátní společnosti musí obsahoxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xesmí snižovat důstojnost a vážnost advokátního stavu.
Společné jméno sdružení
Společné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní nebo firmy advokátní společnosti, nesmí působit klamavě, nesmí být zavádějící a nesmí snižovat důstojnost a vážnost advokátního stavu (čl. 23 odstx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxčného jména sdružení posuzujeme nejen ve vztahu k jiným společným jménům advokátních sdružení, ale též ve vztahu k obchodním firmám advokátních spolexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi ...") Při úvahách o společném jménu sdružení lze tedy doporučit kontrolu zaměnitelnosti jak s jinými společnými jmény sdružení, tak i s firmami advokxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxéno advokáta, který přestal být členem sdružení, může sdružení užívat dále jeho jméno jen s jeho souhlasem. Zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se soxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu s užitím jména dřívějšího společníka ve společném jménu sdružení, platí § 428 obč. zák. To stanoví pravidla pro odvolání souhlasu s užitím jmxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem již není.
b) zaměnitelnost, klamavost, zavádějící povaha a zachování důstojnosti a vážnosti advokátního stavu
Platí závěry uvedenx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xlatí závěry uvedené níže v části týkající se advokátní společnosti.
Povinný údaj vyjadřující, že se jedná o sdružení advokátů
Jde v podstatě o ekvixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. pro uskupení bez právní osobnosti, dnes označované jako společnost (srov. § 2716 a násl. obč. zák.). Zákon o advokacii jej nadále užívá jako legislaxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxmu se nám nejeví jako zcela vhodné, a to i přestože chápeme pravděpodobné pragmatické důvody, které zřejmě vedly k jeho dalšímu užívání - zachování kontxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxvolat záměnu mezi společností podle obč. zák. a obchodními korporacemi - veřejnou obchodní společností, komanditní společností a společností s ručxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xrávě formulace "sdružení advokátů", nepovažujeme toto s ohledem na skutečnost, že občanský zákoník již s tímto pojmem nepracuje, za nejšťastnější.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xěkterý z těchto dodatků, a to zejména tam, kde společné jméno sdružení obsahuje jméno jen některého nebo některých ze společníků. Tyto dodatky však dle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xlamavou představu o počtu jeho společníků.
Nadto užití dovětku "a spol." pro advokátní sdružení považujeme za vůbec problematické, jelikož identxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxo společný výkon advokacie.
Příklad společného jména sdružení:
Společná advokátní kancelář Berg, Beranová a partneři
Beranová, Berg a spol. - advxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxávní služby pod svojí obchodní firmou.
Obchodní firmou advokátní společnosti je jméno, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku. Tvoří ji a) fxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxacie, např. "advokátní společnost", "advokátní kancelář", "advokáti", a d) může obsahovat i dovětek "a partneři", "a společníci" nebo "a spol.". Zákxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxvolně zvoleném pořadí, byť dobrovolné dovětky "a partneři", "a společníci" nebo "a spol." budou logicky následovat až po firemním kmeni.
Firma advoxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxící a nesmí snižovat důstojnost a vážnost advokátního stavu.
xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí alespoň jednoho stávajícího nebo bývalého společníka, byl zrušen k 22. březnu 2014 na základě usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti nebyla zaměnitelná s jinou obchodní firmou a nepůsobila klamavě, plyne z obecných ustanovení občanského zákoníku (srov. § 424 obč. zák.). Úpraxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxz též část II. výše výklad ke společnému jménu sdružení).
Zda není obchodní firma zaměnitelná nebo nepůsobí klamavě, přezkoumává ve vztahu k firmám xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxis firmy, která by byla zaměnitelná či klamavá, by měl zamítnout. Zaměnitelnost směřuje do oblasti podobnosti firemního kmenu s firemním kmenem firmy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xapř. o jejím podnikání, společnících, místě, kde působí, apod. Ve vztahu k předmětu podnikání advokátní společnosti slouží k vyloučení klamavosti i pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxvalých společníků v rámci firmy.
Požadavek, aby firma advokátní společnosti nebyla zavádějící, jde nad rámec obecných požadavků občanského zákoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xategorií "klamavosti", ne-li shodná, protože taktéž směřuje do oblasti vyvolání chybných představ ohledně předmětu podnikání, místa sídla, počtu sxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxpuje etickým kodexem na více místech (srov. např. čl. 4 etického kodexu - důstojnost a vážnost stavu, čl. 17 etického kodexu - povinnosti advokátů v říxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxntům, nejsou firemní kmeny, které by advokátní stav znevažovaly, přípustné.
c) Jméno advokáta, který již společníkem společnosti není
Je-li souxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxuhlasem. Zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxl jména nebo osoba, která po jeho smrti mohla souhlas udělit, důvod tak závažný, že po něm další užívání jména v obchodní firmě advokátní společnosti nelxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxké struktury společnosti. Pokud by došlo ke změně předmětu podnikání, přestala by dokonce advokátní společnost být advokátní společností (k povolenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákonem o obchodních korporacích a zakladatelským právním jednáním), pouze je-li nový společník advokátem. Jiná změna by byla v rozporu se zákonem.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx společnosti užívat název zahraniční advokátní společnosti nebo zahraničního advokátního sdružení, pokud je některý ze společníků české advokátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxním řádem země, v níž má zahraniční kancelář sídlo.
Jelikož však firemní kmen české advokátní společnosti lze podle stávající představy tvořit i faxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxinný dodatek vyjadřující právní formu
Zákon o advokacii připouští, aby advokáti vykonávali advokacii společně ve veřejné obchodní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nelze.
Přípustné způsoby pro vyjádření právní formy reguluje zákon o obchodních korporacích.
Pro veřejnou obchodní společnost připouští vedxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxéno alespoň jednoho jejího společníka (srov. § 96 z. o. k.), nikoliv však všech, pak by firma mohla působit celkově klamavě. V takovém případě se vyjádřexx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxosti se připouští také zkratky "kom. spol." nebo "k. xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí, že se jedná o společnost, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie
Firemní dodatek vyjadřující, že předmětem podnikání advokátní společnoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "advokátní kancelář", "advokáti".
b) Dobrovolné dovětky "a partneři", "a společníci" nebo "a spol."
Tyto dovětky mohou být praktické zejména taxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxčnost má společníků více. Vzhledem k obecnému požadavku, aby obchodní firma nepůsobila klamavě, se však domníváme, že jeho použití tam, kde ve firemníx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxů. Stejně tak zastáváme názor, že dovětek "a spol." není vhodný pro jiné společnosti než veřejné obchodní, jelikož jde současně o jednu z přípustných foxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xadbytečné (význam mělo zejména dříve, když součástí firmy advokátní společnosti bylo povinně pouze příjmení alespoň jednoho ze současných nebo bývaxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxokátní kancelář, v. o. s.
Advokátní společnost Beran, Bergová a partneři, s. r. o. (společnost má více než dva společníky)
IV. Jednání advokátů - sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnem společnosti a na její účet, činí tak připojením svého označení a podpisu k firmě advokátní společnosti. Může uvést i údaj o tom, že je společníkem spoxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xsídlo, odkaz na zápis v obchodním rejstříku]
JUDr. Adam Beran, advokát-společník
Tam, kde jedná vlastním jménem, ale na účet společnosti, firmx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xznačení samostatných advokátů (viz část I. výše).
Nadto musí trvale spolupracující advokát ujednat ve smlouvě o trvalé spolupráci podmínky, za nixxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xrozuměj zřejmě označení advokáta, firma nebo společné jméno sdružení) partnerské advokátní kanceláře (srov. též komentář k § 15f).
Na základě jazxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxí advokát používá pouze své vlastní označení / firmu,
-
trvale spolupracující advokát používá své vlastní označení / firmu v kombinaci s označením x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xartnerské kanceláře.
Třetí z uvedených možností se může nabízet s ohledem na skutečnost, že § 15f reguluje, že smlouva o trvalé spolupráci má upxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xpolupráci o tom, že trvale spolupracující advokát své označení při výkonu advokacie v trvalé spolupráci vůbec užívat nebude a bude vystupovat pouze pox xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xouvislosti s ním své označení / firmu užíval (srov. čl. 24c odst. 1 etického kodexu).
Příklad označení trvale spolupracujícího advokáta užívajícího xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxi s ABC advokátní kancelář, v. o. s. nebo
JUDr. Adam Beran, advokát ve spolupráci, s ABC advokátní kancelář, v. o. s. nebo
JUDr. Adam Beran, advokát, ABC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "domovský stát"), anebo jsxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy pod profesním označením domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xříležitostně nebo dočasně.
Označení užívané v domovském státu a údaj o příslušném orgánu domovského státu
Hostující evropský advokát užívá při pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxiálních jazyků svého domovského státu,
-
spolu s uvedením příslušného orgánu domovského státu -
-
stavovské organizace, jejímž je členem, nexx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpovídající českému označení "advokát" či jeho přípustným alternativám. Tato označení jsou obsažena ve sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 121/2xxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------------------------------------------------------------------------I
I Belgie       I Avocat - Advocaat                               I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx     x xxxxxxxxxx                                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------------I
I Dánsko       I Advokat                                    I
I--------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx      x xxxxxxxxxxxxx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------I
I Finsko       I Asianajaja - Advokat                             I
I--------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx      x xxxxxx                                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------I
I Irsko       I 
Barrister
, Solicitor I I--------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------I I Itálie I Avvocato I I--------------------I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxejnsko I Rechtsanwalt I I--------------------I-------------------------------------------------------------------------------I I Litva x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxnats advokats I I--------------------I-------------------------------------------------------------------------------I I Lucembursko I xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxvéd I I--------------------I-------------------------------------------------------------------------------I I Malta I Avukat - Prokuratxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxwalt I I--------------------I-------------------------------------------------------------------------------I I Nizozemsko I Advocaat I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx-----------I-------------------------------------------------------------------------------I I Polsko I Adwokat - Radca prawny I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx---------I-------------------------------------------------------------------------------I I Rakousko I Rechtsanwalt I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------------I I Řecko I Dikigoros I I--------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------------I I Slovinsko I Odvetnik - Odvetnica I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxr I I--------------------I-------------------------------------------------------------------------------I I Španělsko I Abogado I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxt / Rechtsanwalt / Anwalt / Fursprecher / Fursprech / Avvocato I I--------------------I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxopský advokát užívá spolu s profesním označením a uvedením příslušného orgánu domovského státu - stavovské organizace, jejímž je členem, nebo soudu, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxě, popř. firmu nebo jméno zahraniční advokátní společnosti nebo sdružení, jichž je společníkem.
Příklad označení hostujícího evropského advokátax
xxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK. Usazený evropský advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtně nezapsaný v obchodním rejstříku
Označení usazeného evropského advokáta tvoří jeho jméno (jména) a příjmení, označení užívané v jeho domovském xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí jeho označení:
Jméno a příjmení - usazený evropský advokát je při poskytování právních služeb povinen používat své jméno a příjmení.
Označení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxém státě v jednom z úředních jazyků svého domovského státu. Označení jsou shodná jako u hostujících evropských advokátů (viz část VI. výše).
Jiné doxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xěch, které vyjadřují vědecké hodnosti nebo akademické či pedagogické tituly, se aplikuje i na usazené evropské advokáty (srov. čl. 22 odst. 5 etického xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxtku svého označení nebo firmy užívat také profesní označení domovského státu (viz část VI. výše).
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xtátech poskytuje právní služby společně s jinými osobami jako účastník (společník) sdružení nebo právnické osoby obdobné sdružení nebo advokátní spxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmu nebo název nebo název její organizační složky v souladu s jejím zápisem do obchodního rejstříku. Zde zákonodárce stále ještě nezměnil názvosloví zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe skládá z vlastního odkazu a čísla evidenčního. Evidenční číslo usazených evropských advokátů začíná předčíslím 05.
Příklad označení usazeného evxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxwalt, zapsaný v seznamu evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou, ev. Č. [50...]
2) Usazený evropský advokát vykonávající advokacix xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxým je zapsán v obchodním rejstříku) pak tvoří jeho jméno (jména) a příjmení, označení užívané v jeho domovském státě a případně povolené dodatky. O jednxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx označením. Povinnost užívat i odkaz na zápis v seznamu evropských advokátů platí i pro usazené evropské advokáty zapsané v obchodním rejstříku.
Příkxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
Adam Berg, Rechtsanwalt, zapsaný v seznamu evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou, ev. č. [50...]
3) Usazený evropský advokát vykxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxacii připouští, aby usazený evropský advokát vykonával advokacii i jako společník advokátního sdružení nebo advokátní společnosti, popřípadě jakx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xle našeho názoru nebrání ani tomu, aby vykonával advokacii v trvalé spolupráci (srov. § 35n odst. 1). V takových případech užívá své označení nebo firmu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxokátní společnost
Zákon o advokacii reguluje i podmínky, za nichž mohou na území České republiky poskytovat právní služby zahraniční advokátní spxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xečeno výše, pokud usazený evropský advokát poskytuje právní služby jménem zahraniční společnosti, užívá její obchodní firmu nebo název nebo název jexx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xčeské) advokátní společnosti (viz výše). Totéž lze dovodit i pro (české) advokáty vykonávající advokacii v zahraniční advokátní společnosti.
X. Sxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxcí advokacii společně ve sdružení nebo advokátní společnosti) jsou povinni při poskytování právních služeb nebo v souvislosti s nimi na všech písemnoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo v souvislosti s ním
Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělováxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxáním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem (xxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxznačné. Stejně tak nemusí být zřejmé, co se rozumí písemnostmi.
S poskytováním právních služeb bude jistě souviset jakákoliv komunikace směřujícx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xnterní nebo ryze provozní komunikace, komunikace marketingového charakteru, komunikace s úřady, dodavateli apod.
K pojmu písemnost
Domníváme xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xeadresné a nepodepsané materiály (ale např. vizitky, webové stránky nebo propagační materiály) dle našeho názoru písemnostmi nejsou.
Doplňující xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxy usazeného evropského advokáta, společného jména sdružení anebo firmy společnosti uvádět i další údaje:
a)
o preferovaných právních oblastech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtmi nebo zahraničními advokátními kancelářemi (čl. 12 odst. 4 zák. o advokacii),
c)
o spolupráci se znalci, tlumočníky, daňovými poradci, patentxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo jiných zaměstnancích advokáta nebo společnosti, včetně jejich vědeckých hodností, akademických a pedagogických titulů, případně údajů o prefxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxř. že advokát je znalcem, tlumočníkem nebo rozhodcem,
g)
o oprávnění poskytovat právní služby i na území jiného státu,
h)
které jsou součástí dxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbo společného jména sdružení), ale pouze o dobrovolné dodatečné informace. Přestože to etický
kodex
nestanoví výslovně, v duchu požadavku na poctivx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx
xepředepisují, aby advokát při výkonu advokacie nebo v souvislosti s ním užíval odkaz na zápis v seznamu advokátů a jemu přidělené evidenční číslo (je-lx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxnější identifikaci daného advokáta.
Pokud xxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxků
Označení nebo firma advokáta nebo společné jméno sdružení či firma advokátní společnosti musí být uvedeny v českém jazyce. Profesní označení usaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch služeb či v souvislosti s nimi užívat vedle označení advokát též překlad tohoto označení, pokud je zřejmé, že jde o překlad a není pochyb o tom, že se jedxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jehož domovském státě se užívá daný jazyk. Je nepochybné, že zejména kanceláře se zahraniční klientelou poskytují právní služby v jiných jazycích a užxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Nadto se domníváme, že požadavek na používání českého jazyka pro označení nebo firmy advokáta, resp. společného jména sdružení či firmy společnoxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxmi souvisejí (srov. též výklad výše). Ustanovení čl. 24c etického kodexu totiž zakotvuje obecné zásady vážící se k užívání označení advokáta (upravexx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxé provinění
Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o advokacii, zvláštním zákonem nebo stavxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi je-li opakované.
2) Zamítnutí zápisu firmy advokáta nebo advokátní společnosti
Jak bylo již řečeno výše, rejstříkový soud (notář) by měl v řízenx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxobí klamavě. Dospěje-li k závěru, že navrhovaná firma je klamavá nebo zaměnitelná s jinou firmou, návrh na zápis zamítne.
Pokud rejstříkový soud nexx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x rámci zápisu do seznamu advokátů nebo seznamu advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxad zkoumat jak v souvislosti s žádostí o zápis do seznamu advokátů, tak také kdykoliv později, a to i z vlastní iniciativy, a požadovat uvedení v soulad s txxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxé provinění a jeho následky, § 35g - profesní označení hostujícího evropského advokáta, § 35n - rozsah práv a povinností usazeného evropského advokáxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
I v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxvu, nikoliv další doplňující text názvu, nemá-li pro rozlišitelnost, a tudíž (ne)zaměnitelnost konkrétního názvu pro běžného spotřebitele podstatxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnických osob, není sám o sobě dostatečným rozlišujícím prvkem v jinak zaměnitelných či přímo shodných obchodních jménech těchto právnických osoxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxdnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1.12.1993, sp. zn. 3 Cmo573/93)
V rámci posouzení zaměnitelnosti obchodní firmy je nezbytné přihlížet k dojmu, kxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxu. Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxíky podepsána, nemůže vyvolat ani zamýšlené právní následky.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007)
Zaměnitexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo zákazníka, je třeba považovat fakt, že provozovna žalované společnosti se nachází v lokalitě, kde se dříve po dobu několika let nacházela provozovna xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxkládat obchodní firmu, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné - dominantní části s obchodní firmou jiného podnikatele.
(rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xo písemnosti a podpisu.
II. Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachyxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxjícího v písemném textu nevyjádřené jsou právně bezvýznamné).
III. Písemný projev je platný až po podpisu jednající osoby.
IV. Skutečnost, že ve smlxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxitelné, není důvodem neplatnosti smlouvy pro nedostatek písemné formy.
V. Posouzení, zda osoba, která jménem právnické osoby písemný právní úkon učxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxím úkonem vázána, či nikoliv.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2008, sp. zn. 32 Odo 940/2006)
I. Při posouzení zaměnitelnosti obchodníxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxé, zda nově založená obchodní společnost se snaží navázat na určitou tradici a tuto promítnout ve znění své "mladší" firmy.
(rozsudek Nejvyššího soudx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo občan, ale jako advokát při výkonu advokacie.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2004, sp. zn. 5 As 34/2003-47)
Pro závěr, že oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxeno oprávnění k podnikání (činnosti) ve stejném oboru (např. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej) nebo v oborech zaměnitelných v hospodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxššího soudu ze dne 25. března 1998, sp. zn. 1 Odon 5/97)
I. Je v rozporu s dobrými mravy soutěže jednání, jež je způsobilé k vyvolání nebezpečí záměny dvxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxívané jiným soutěžitelem, zvláštní označení podniku nebo zvláštní označení či úprava výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů podniku, jež se stalx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xutno zkoumat úmysl soutěžitele, event. okolnost, zda věděl či mohl vědět o tom, že zde existují tyto předměty chráněné ve prospěch jiného soutěžitele. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo (tj. používání zvláštního označení podniku rušitelem ve vztahu k zvláštnímu označení podniku oprávněného).
II. Při posouzení zaměnitelnosti nenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxo přihlížet k dojmu, který vzniká u průměrného zákazníka. Tomu utkví v paměti celkový dojem, který na něj obchodní název a ochranná známka učinily. I kdyx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 7. listopadu 1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93)
Za zaměnitelné je třeba pokládat obchodní jméno tehdy, pokud se shoxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxkví v paměti povětšinou právě taková dominantní část obchodního jména.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. dubna 2004, sp. zn. R 3 Cmo 52/98)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxých obchodních jménech těchto právnických osob. Takový dodatek není totiž veřejností vnímán shodně jako zbývající část obchodního jména, neboť není xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxx xdvokáta)
Mgr.
Robert
Němec
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Přehled výkladu:
I. Pobočka advokátní kanceláře
II. Informační xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkacii ve sdružení
VI. Usazený evropský advokát
VII. Hostující evropský advokát
VIII. Advokát vykonávající advokacii ve společnosti
Zaměstnaný xxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx smyslu § 420 obč. zák. (samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost způsobem obdobným živnostenskému oprávnění se záměrem xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popř. bydliště.
Pro advokxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxjí hlavní obchodní závod. Sídlo může být shodné s bydlištěm advokáta a za splnění podmínek § 136 odst. 1 obč. zák. může být umístěno i v bytě. Regulace obsxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxé a orientační a příslušné poštovní směrovací číslo) se eviduje v seznamu advokátů [srov. čl. 46 odst. 1 písm. h) usnesení sněmu České advokátní komory xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxna nastala (srov. § 29 odst. 1 zák. o advokacii). Neohlášení změny sídla ČAK je kárným proviněním.
Podle obecných pravidel se může každý v případě, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxost advokáta založenou stavovskými předpisy (srov. čl. 16 odst. 1 a 3 etického kodexu) vykonávat advokacii především ve svém sídle kárná
judikatura
axx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxud by byl advokát zapsán v obchodním rejstříku, určuje se jeho sídlo adresou tam zapsanou. Tatáž adresa by pak měla být zapsána i v seznamu advokátů. I přexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxečného sídla (srov. § 137 odst. 2 a § 429 odst. 2 obč. zák.), i pro advokáty zapsané v obchodním rejstříku platí povinnost být na adrese zapsané v obchodníx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxcii v trvalé spolupráci vykonává advokacii samostatně. Pro trvale spolupracujícího advokáta (§ 15e zák. o advokacii) platí tedy obecná pravidla o sídxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xaměti, že i na spolupracujícího advokáta se vztahuje povinnost být k zastižení na adrese svého sídla. Pokud tedy trvale spolupracující advokát vykonáxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxla do souladu se skutečností.
III. Advokát vykonávající advokacii ve sdružení
Společníci advokátního sdružení (společnost bez právní osobnostx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxn vyžaduje, aby všichni společníci advokátního sdružení měli společné sídlo (srov. § 14 odst. 3 zák. o advokacii).
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xdvokacii), je zapsán v seznamu usazených evropských advokátů vedeném ČAK. Ohledně sídla se na něj vztahují stejná pravidla jako na jiné samostatné advxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxstně (srov. § 35f a násl. zák. o advokacii), do seznamu advokátů se nezapisuje a sídlo na území České republiky nemá. Poskytuje-li zde právní služby bez pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxst. 3
VI. Advokát vykonávající advokacii ve společnosti
Podobně jako u advokátů vykonávajících advokacii v advokátním sdružení se na advokáty vykxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtní společnosti však nenaplňuje obecnou definici podnikatele podle § 420 obč. zák. (nevykonává totiž tuto činnost samostatně ani na vlastní účet a odxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx
x xdst. 4
VII. Zaměstnaný advokát
Zaměstnaný advokát (§ 15a a násl.) musí mít sídlo shodné se sídlem svého zaměstnavatele.
VIII. Pobočka advoxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzumí taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které se podnikatel rozhodl, že bude pobočkou (§ 503 odst. 1 obč. zák.). xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxdex
ve svém čl. 16 odst. 1 a stanovuje, že advokát je povinen založení pobočky bez zbytečného odkladu oznámit ČAK.
Advokát, který vykonává advokacxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx souvislosti je třeba mít na paměti také problematiku domovních prohlídek v prostorách advokátních kanceláří. Ty s ohledem na ochranu advokátního tajxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxikla též interpretační otázka pojmu jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii ve smyslu § 85b tr. řádu (k této problematice srov. podrobněji xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xdělení Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2014, sp. zn. Nt 610/2014). Tyto interpretační otázky by mělo odstranit sjednocující stanovisko Nejvyšxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxr advokátních kanceláří důsledně dodržovat povinnosti spojené s evidencí sídla a poboček.
IX. Povinnosti při vedení advokátní kanceláře vyplývajxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxkud založí pobočku anebo pravidelně poskytuje právní služby pro veřejnost v předem určené době mimo své sídlo, je povinen o tom bez zbytečného odkladu vxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxby pro veřejnost.
V sídle kanceláře, pobočky nebo v jiném místě, kde pravidelně poskytuje služby pro veřejnost, musí být advokát zpravidla osobně pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxit zanechání vzkazu.
X. Informační tabulky (čl. 29 etického kodexu)
Na domě, v němž má advokát (usazený evropský advokát, advokátní sdružení, advxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xabule může vyplývat i z obecních vyhlášek (např. nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy). Neoznačení domu, v němž se sídlo nachází, je kárným proviněním.
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxším okolí umístit další obdobné tabulky.
Související ustanovení:
§ 14 - sdružení, § 15a-15d - výkon advokacie v pracovním poměru, § xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
Judikatura:
Řádně provedené uložení nemůže být v přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtil, že se adresát odstěhoval, resp. že není v místě doručení znám (§ 50a odst. 1 a 2 občanského soudního řádu, dále jen "o. s. ř."). Neúčinným by mohlo být xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxokátů (§ 48 odst. 1 o. s. ř.) soud požádal. Ústavněprávním požadavkem též je, aby soudy vydaná rozhodnutí byla řádně, srozumitelně a logicky odůvodněna xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx představuje i okolnost, že se soud nevypořádal se všemi právně relevantními námitkami účastníka řízení. Tak je tomu i tehdy, jestliže odvolací soud nexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xídla její právní zástupkyně (na adresu kterého bylo původně doručováno), doprovázené návrhem, aby odvolací soud dotazem u České advokátní komory ověxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xr. ř. je ochrana listin, k nimž se váže povinnost mlčenlivosti advokáta, a ochrana práv třetích osob, pro něž advokát vykonává svou profesní činnost. Pxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxv prostor, který souvisí s výkonem advokacie, a v němž se proto vyskytují informace o klientech ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě. Vedle sídxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxe xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxahu přicházejících míst vztahujících se k výkonu advokacie, v nichž lze ukládat, zpracovávat a využívat informace o klientech, jichž se dotýká povinnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xenacházející se v místech běžného výkonu advokátní praxe, nebo úložiště provozovaná od advokáta odlišnou osobou, umožňující dálkový přístup pomocí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 85b tr. ř., ale režim tohoto ustanovení na něj dopadá v rámci domovní prohlídky.
(stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp. zn. Tpjn 306/2xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ani změnu svého bydliště.
(kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 18. ledna 2013, sp. zn. K 74/2012)
Je kárným proviněním, jestližx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo senátu kárné komise ČAK ze dne 7. prosince 2012, sp. zn. K 64/2012)
Je kárným proviněním, jestliže advokát po odstěhování ze sídla své advokátní kanxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní přítomen, neumožňuje zanechání vzkazu a po změně adresy svého bydliště tyto skutečnosti neoznámí ČAK. (kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komixx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xroviněním, jestliže advokát jako obhájce ustanovený klientovi ve výkonu trestu odnětí svobody nevyhoví výzvě soudu k odstranění vad odvolání ani ve sxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxsledkem odmítnutí; poté, co je zproštěn funkce správce konkursní podstaty, nesplní soudem uloženou povinnost předat nově ustanovenému správci doklxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxárné rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 29. ledna 2010, sp. zn. K 41/2009)
Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ve svém sídle není v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xzavřel v písemné formě smlouvu o úschově, dopouští se kárného provinění. Advokát, který přijme od svého klienta do svého depozita částku určenou klienxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní. Stejně tak je kárným proviněním, jestliže advokát není ve své advokátní kanceláři k zastižení a ani neumožní klientovi zanechání vzkazu.
Je kárnýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xubstituční zastoupení, a to ani přes opakované žádosti; neoznámí ČAK změnu svého sídla. (kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 11. lixxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v němž má sídlo své advokátní kanceláře, umístěnu informační tabulku a ani nemá na své kanceláři označení pravidelné doby, kdy je v kanceláři zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx měl advokát informovat ČAK, jestliže dochází do sídla svého klienta a v takovém případě poskytuje právní pomoc pouze tomuto klientovi, a nikoliv dalšíx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xovinností advokáta. Advokát, který se nezdržuje v deklarovaném sídle své advokátní kanceláře a nevykonává v něm advokacii, závažným způsobem porušuxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxm řízení doručit advokátovi písemnosti do sídla jeho advokátní kanceláře ani do bytu, lze analogicky použít ust. § 24 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 zák. č. 71/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxké republiky zde musí mít své sídlo. Neoznámení adresy tohoto sídla České advokátní komoře je závažným porušením povinnosti advokáta.
(kárné rozhodxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxlečný výkon advokacie ve sdružení upravuje zák. č. 85/1996 Sb. již od počátku s účinností od 1. července 1996. Podle údajů ČAK, oddělení matriky, ke dni xxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxm nejčastěji využívaným nástrojem pro společný výkon advokacie.
Zákon o advokacii užívá termín "sdružení" - pojem užívaný zák. č. 40/1964 Sb. jaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvá pojem společnost (srov. § 2716-2746). Pokud tedy níže hovoříme o společnosti, myslíme tím obecnou úpravu společnosti v občanském zákoníku, pokud uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx
xxxxečenská smlouva sdružení, která tvoří obligační základ pro vznik sdružení, na rozdíl od společenské smlouvy společnosti vykazuje určité odlišnostix xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xpolečné jméno sdružení musí vyhovovat požadavkům zákona o advokacii a stavovským předpisům (srov. též § 12 a komentář k němu). Sdružení se na rozdíl ox xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (srov. § 11 odst. 2 a komentář k němu). Zápis sdružení do seznamu má pouze
deklaratorní
charakter. K dalším odlišnostem sdružení od obecné úpravy spolxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxné jméno sdružení
Srov. výklad k § 12, část II.
III. Zaměstnávání advokátů
Stejně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxěstnaných advokátů) zaměstnávat pouze jednotliví advokáti - členové sdružení. Jakkoliv zákon o advokacii toto pravidlo zdůrazňuje jen ve vztahu k zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxů, administrativních zaměstnanců atp.) nebo k uzavírání smluv o trvalé spolupráci s jinými advokáty (§ 15e a § 15f) či jakýchkoliv jiných smluv. Nedomxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxto advokátem dodržel obecná pravidla o správě společnosti a právech a povinnostech společníků vůči třetím osobám (viz níže).
Při sjednávání smluv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxám (srov. § 2736-2738 obč. zák.). Jedná-li společník s třetí osobou ve společné záležitosti (rozuměj v souvislosti se společným výkonem advokacie), pxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxlečníky došlo k uzavření smlouvy o zastoupení a vystavení plné moci jednajícímu společníku ostatními společníky. Alternativně může jednat písemně oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xázoru uplatní jak pro uzavírání pracovních smluv se zaměstnanými advokáty, tak i pro uzavírání jakýchkoliv jiných smluv či činění právních jednání ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdobně se jím nestává ani trvale spolupracující advokát.
K odst. 2
Občanský zákoník v § 2719 (dispozitivně) upravuje vznik spoluvlastnictví k věcxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxm podle druhu v poměru hodnot vloženého majetku. Ostatní individuálně určený vložený majetek zůstává ve vlastnictví společníka, jenž ho do společnosxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiku spoluvlastnictví k majetku nabytému za dobu trvání společnosti. V případě absence jiné dohody ve společenské smlouvě majetek nabytý za trvání spoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlastnických podílů k vloženému majetku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxu v takovém případě spoluvlastnické podíly jednotlivých společníků. Pokud tedy společenská smlouva výši podílů na nabytém majetku nestanoví, bude jxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxaného paragrafu zákona o advokacii s ohledem na podrobnější úpravu v občanském zákoníku, kterou však nijak nemodifikuje, jeví jako nadbytečná.
V x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti tak rozhoduje většina hlasů, přičemž každý společník má jeden hlas. Jsme názoru, že toto pravidlo je
dispozitivní
[shodně např. důvodová zpráva k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakladatelství Wolters Kluwer (Švestka a kol., 2014)]. Většinu je třeba počítat z hlasů všech společníků (zákon nestanoví, že jde o jinou většinu než v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinky (pravidlo je
kogentní
). Obdobně by nemělo mít účinky rozhodnutí většiny, ke kterému však nebyl některý ze společníků přizván. Pravidlo o rozhoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxováním společného účelu. Změna společenské smlouvy je možná, jen pokud souhlasí všichni společníci.
Zákon o advokacii obsahuje taktéž pravidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xe společenské smlouvě o správě rozhodovat většina. Zákon o advokacii navíc připouští, na rozdíl od občanského zákoníku, aby se ve společenské smlouvx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozhodování většinou hlasů se vztahuje na záležitosti společnosti (tedy nejen na správu) a bude se podle něj postupovat v případech rozhodování o jinýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sdružení komplexně, uplatní se i obecná pravidla o správě společnosti upravená v § 2730-2735 odst. 1 obč. zák., tedy i sdružení může mít správce atp.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxtní společnosti s ručením omezeným byla jiná osoba než její společník (srov. § 15 odst. 5 zák. o advokacii), vylučuje se i možnost ustanovení správce (spxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxátů sdružení mít společné sídlo je spojena nejen případná kárná odpovědnost (srov. též komentář k § 13), ale i speciální
fikce
doručení. Advokátu, jenx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxkám kteréhokoliv z nich. Účinky doručení jsou i v tomto případě shodné s účinky doručení přímo porušujícímu společníkovi.
K odst. 4
Advokát může vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxjící advokacii samostatně se mohou dohodnout na spolupráci v jednom nebo více případech, aniž by tím vzniklo sdružení. Pak se ustanovení odst. 1-4 komexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx ponechána smluvní volnost. Podobné dohody není třeba evidovat či jakkoliv nahlašovat Komoře.
Vzorový dokument č. 12: Společenská smlouva
                    SPOLxxxxxxx xxxxxxx
     xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxxxx
                  xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
                 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxouva")

mezi

[-], advokát, zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. [-], IČ: [-], se sídlem [-] (dále jen
"Advokát A")

a

[-], advokát, zapsaný v seznamu advxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxx

xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx tímto sdružují do společnosti za účelem společného výkonu advokacie ve smyslu zákona
o advokacii (dále jen "společnost" a "společný výkon advokaciexxx

xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
  xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx IDENTIFIKACI NEMOVITOSTI], aby sloužila
    jako sídlo společnosti a společné kanceláře; hodnota vkladu [určená znalcem [-] - NEPOVINNÉ]
    Advokáta A činx xxx xxx
  xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
    xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu [určená znalcem [-] - NEPOVINNÉ] Advokáta B
    činí [-] Kč.
4.2 Vklady uvedené v článcích 4.1 a) a 4.1 b) zůstávají po celou dobu trvání společnosti ve
  výlučxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxe k ujednanému účelu (společný výkon
  advokacie) a šetří-li jejich podstatu, není povinen druhého společníka odškodňovat v souvislosti
  s jejich přípaxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx
  xx xxxokát B vkládá do společnosti peněžitý vklad ve výši [-] Kč.
4.4 Peněžité vklady se stávají spoluvlastnictvím společníků s tím, že jejich spoluvlastnicxx
   xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxx x x xxx xx
  xx xxxxxxx x x xxx xx

xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxlečnosti, na zisku a na ztrátě
  společnosti těmito podíly:
  a) Advokát A - [-] %;
  b) Advokát B - [-] %.
5.2 Výši podílů lze měnit pouze písemnou dohodou společxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x.1.

6. rozhodování o záležitostech společnosti
6.1 Při rozhodování o záležitostech společnosti má každý společník jeden hlas.
6.2 Pro rozhodnutí o záxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžitostí takto:
a) Advokát A je pověřen [NAPŘ. vedením účetnictví a finančními záležitosti]. V této souvislosti je
  zejména povinen [NAPŘ. detailní povxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
  x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xx pověřen [NAPŘ. vedením provozu advokátní kanceláře]. V této souvislosti je zejména
  povinen [-]; smí v těchto věcech i právně konat a Advokát B mu k těmto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx
  xxxxxxx

xx xxxxx x xxxxxxxxxx xpolečníků společnosti
8.1 Společník vykonává advokacii osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě
  ani jí své členství postoupixx
xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxi jsou při společném výkonu advokacie povinni používat společné jméno a třetí osoby
  informovat o tom, že jsou společníkem společnosti.
8.4 Společníci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
  xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxh vzájemná zastupitelnost.
8.5 Společníci jsou při společném výkonu advokacie oprávněni vůči třetím osobám společně a
  nerozdílně.
8.6 Ze závazků vůčx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxnku 5.1, druhý společník
  jej v rozsahu přesahujícím tento podíl odškodní.

9. Změny v účasti ve společnosti
9.1 Přistoupení nového společníka ke společxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
  xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxním ze společnosti na základě oznámení
  zaslaného nejméně [-] měsíců před navrhovaným datem vystoupení.
9.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xdpovídající podílu dle článku 5.1, který
  bude vypočten dle bilance příjmů a výdajů, provedené k datu úmrtí společníka.

10. Zánik společnosti
10.1 Spolxxxxxx xxxxxxx
   xx xxxxxxxx xxxxxxxx
   xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
   xx xxxxx xxxxxxxxxxx
   xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnávat advokacii ve smyslu zákona o advokacii.
10.2 Po zániku společnosti provede [Advokát A] vyúčtování, a to do dvou měsíců ode dne schválení
   účetní záxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
   xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxíců od provedení vyúčtování.

11. Doba trvání společnosti
Společnost je založena na dobu neurčitou.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Smlouva nabývá účinxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
   xxxxxxxx xxxxxxx xxxma dodatku, má se za to, že společníci nechtějí být dodatkem vůbec vázáni a
   nepřihlíží se k němu.
12.3 Nepodaří-li se společníkům vyřešit jakýkoliv vzájxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx
   xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxždý ze společníků obdrží po jednom a jedno
  vyhotovení bude předáno České advokátní komoře.
Související ustanovení:
§ 11-15f - způsob výkonu axxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxse ČAK:
Je kárným proviněním, jestliže advokát po splnění podmínek úschovy vyplatí uschovanou částku opožděně a ve splátkách, dále když po zjištěnxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplatí opožděně a z jiného než depozitního účtu, zčásti nevyplatí.
(kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 21. února 2014, sp. zn. K 7xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kanceláře poskytl právní službu osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní službu žádá, se dopouští kárného provinění.
(kárné rozhoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xájmy klienta, je již zastupována advokátem vykonávajícím advokacii v témže sdružení.
(kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 28. duxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Společnost
Mgr.
Robert
Němec
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxto samostatného výkonu advokacie mohou vykonávat advokacii jednou z možných forem společného výkonu advokacie. Tak mohou lépe reagovat na měnící se exxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxokacie se postupně rozšiřovaly. Možnost společného výkonu advokacie ve sdružení a ve veřejné obchodní společnosti upravuje zákon o advokacii již od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxacie ve společnosti s ručením omezeným a v komanditní společnosti. Od 1. září 2009 také přibyla možnost výkonu advokacie formou účasti v zahraniční spoxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí společnosti, ve které advokáti vykonávají advokacii, může být proto i výkon činnosti insolvenčního správce (§ 15 odst. 1
in fine
). Postavení advokáxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx mohou advokáti vykonávat advokacii v některé z osobních společností, tj. veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdvokáti - srov. § 35h a § 35n odst. 4). Předmětem podnikání advokátní společnosti může být pouze výkon advokacie, u advokátní veřejné obchodní společnxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxích. Podle něj lze výkon činnosti insolvenčního správce vedle českých fyzických osob udělit právě pouze veřejné obchodní společnosti (nikoliv komanxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxolečnosti neomezeně (všichni společníci v. o. s. ručí za její závazky společně a nerozdílně; má-li k. s. více komplementářů, platí o nich totéž; společxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x. o. ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v dxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku (srov. § 122 z. o. k.). Pokud jde o odpovědnost vůči klientovi, není zde však rozdíl oproti samostxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxbo zahraniční společnosti, odpovídá klientovi za újmu, kterou mu advokát způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, tato společnost, a to i tehdy, byxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxníků s. r. o. a komanditisty k. s. je vyváženo povinností advokátních společností mít po celou dobu své existence pojištění profesní odpovědnosti s minxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xebyl pozastaven výkon advokacie. Pro advokáty s pozastaveným výkonem advokacie není limit stanoven, pravidlo zde obsažené se na ně nevztahuje a platí xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xiného, řídí se právní poměry advokátních společností obecnými právními předpisy regulujícími obchodní
korporace
, tedy zejména ustanoveními zákonx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxvních ustanovení zákona o obchodních korporacích, nejsou-li modifikovány v zákoně o advokacii. Ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezenxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxanovení podílu na zisku nebo vypořádacího podílu (srov. též komentář k odst. 6 níže). Ve smyslu čl. 12 etického kodexu však nesmějí společenské smlouvx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxoženého slibu anebo která by byla v rozporu s nezávislostí advokáta při poskytování právních služeb.
K odst. 3
Vznik oprávnění advokáta vykonávat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xplnění jeho vkladové povinnosti v plném rozsahu. Do splnění těchto podmínek může sice advokát být společníkem advokátní společnosti, ale oprávnění vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxem.
I. Zápis advokáta jako společníka v obchodním rejstříku
S ohledem na skutečnost, že společníky advokátní společnosti mohou být pouze advokátx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v seznamu advokátů nebo usazených evropských advokátů (výpis ze seznamu advokátů nebo usazených evropských advokátů). Bez něj by neměl rejstříkový sxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxho zápisu úplného splnění vkladové povinnosti se uplatní jen v případě, kdy je vkladová povinnost předepsaná nebo ujednaná. Společník v. o. s. má vkladxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen pokud je ujednána ve společenské smlouvě. Společník s. r. o. do společnosti vklad vnáší vždy, minimální výše vkladu činí jednu korunu českou. Spolexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxé valnou hromadou, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. S ohledem na skutečnost, že před úplným splacením vkladu nemůže advokacii v s. r. o. vyxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxžitého, tak i nepeněžitého vkladu. Předmětem vkladu může tedy být např. i obchodní závod advokáta dříve vykonávajícího advokacii samostatně nebo ve sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí, pokud jde o možné způsoby nabytí účasti v advokátní společnosti. Vedle založení nové společnosti lze účast v advokátní společnosti nabýt i jinými zpxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxtoupením na základě změny společenské smlouvy (v. o. s., k. s.). Možné jsou i přeměny z jedné právní formy přípustné pro výkon advokacie do jiné. Dle našexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxým dalším požadavkům zákona o advokacii. Je však třeba dbát zvýšené pozornosti, pokud jde o odpovědnost za dřívější závazky společnosti, a to i s ohledex xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxnem společnosti a na její účet: jako účastník právních vztahů vystupuje advokátní společnost s ručením omezeným a advokát-společník je jejím zákonnýx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxvebního zákona (§ 23) nebo daňového řádu (§ 27). Na vztah mezi společností a takto advokacii vykonávajícím advokátem-společníkem se zřejmě přiměřenxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx.). Nepoužijí se však ustanovení, která by ve svém důsledku omezovala advokáta v jeho nezávislosti při poskytování právních služeb (srov. § 3 zák. o advxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
Stranou právních jednání, která advokát-společník činí v souvislosti s výkonem advokacie, je advokátní společnost. Písemné právní jednání je za adxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xi nikoliv (např. připojí obchodní firmu advokátní společnosti a svůj podpis s uvedením, že je advokát-společník).
Klient
tak kupř. plnou moc k založexx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xejí zákonný zástupce ve věcech výkonu advokacie. Obdobně ve smlouvě o poskytování právních služeb nebo o advokátní úschově jako smluvní strana figuruxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxňového řádu (§ 27) se uvádí jako zmocněnec advokátní s. r. o. Důsledky těchto právních jednání jsou přičítány společnosti, tedy společnost za právní sxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxut jakýkoliv advokát-společník (popř. jiná osoba, které to předpisy pro daný případ umožňují - např. advokátní
koncipient
či jiný zaměstnanec nebo zxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
                       xxxx xxx

xx xxxxxxxxxx x-], se sídlem [-], IČO [-], zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. [-] vedenou u
  [-] (dále jen "Zmocnitel"), tímto

2. ALTERNATIVNĚ

3. [-], dat. nar. [-]x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx
  xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxsané v obchodním
  rejstříku pod sp. zn. [-] vedené u [-] (dále jen "Zmocněnec").

4. Touto plnou mocí Zmocnitel Zmocněnce zmocňuje k tomu, aby jej zastupovxx xx xxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
  xx xxxxxxx x xxxx
  xx xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxit dalšího zástupce.

 V [-] .................. dne [-] ..................

[-] Zmocnění přijímám...................
Tabulka č. 9: Odchylky adxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I           I Obecná úprava obč. zák. / I VOS            I KS            I SRO            I Odchylkx xxxx xxxxxxxx x x
x           x xx xx xx         x              x              x              x xxxx x xxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I---------------------------I---------------------------I
I Firma        I § 423-424 obč. zák. -   I § 96 z. o. k. - o     I § 118 odst. 2 xx xx xx x x x xxx xxxxx x xx xx xx x x x xx xxxxx x xxxx x    x
x           x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx     x x xxxxxxxx xxxxxxx    x x xxxxxxxx xxxxxxx    x xxxxxxxxxx čl. 21     I
I           I pod kterým je podnikatel I týkajícím se právní formy I týkajícím se právní formy I týkajícím se právní formy I etického kodexu - z    I
I           I zapsán do oxxxxxxxxx   x              x              x              x xxxxxxxx xxxxx      x
x           x xxxxxxxxxx xxxxx xxx   x              x              x              x xxxxxxxxxxx xxxx xxx   x
x           x xxxxxxxxxxx x xxxxx    x              x              x              x xxxxxxx xx xx xxxxx x   x
x           x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x              x              x              x xxxxxxxxxxx xxxxxx    x
x           x xxxxxxx xxxxxxx      x              x              x              x předmětem podnikání je  I
I           I              I              I              I              I výkon advokacie; toho lze I
I           I              I              I              I              I dosáhnout např. dodatkem I
I           I              I              I              I              I "advokátní společnost",  I
I           I              I              I              I              I "advokátní kancxxxxxx   x
x           x              x              x              x              x xxxxxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------------------I---------------------------I
I Sídlo        I § 136-137, § 429 obč.   I -             I -             I -             I § 13 odst. 1 zák. o    I
I           I zák. u podnikatele    I              I              x              x xxxxxxxxxx xxx xx     x
x           x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx   x              x              x              x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x           x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx  x              x              x              x xxxx xxx xx xxxxx xx   x
x           x xxx xxxxxxx xxxxx     I              I              I              I sídlo, které se zapisuje I
I           I neodpovídalo sídlu    I              I              I              I do seznamu vedeného ČAK a I
I           I skutečnému, tedy aby   I              I              I              I je povinen vykonávat   I
I           I zapsané sídlo xxxx xxxxx x              x              x              x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x   x
x           x xxxxxxxx x xxxx xx xx   x              x              x              x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x
x           x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx  x              x              x              x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
I           I jež jednají v důvěře ve  I              I              I              I poskytuje právní služby  I
I           I faktické sídlo      I              I              I              I mimo své sídlo, je    I
I           I              I              I              I              I povinen o tom vyrozumět  I
I           I              I              I              I              I ČAK (srov. § 29 oxxxx x  x
x           x              x              x              x              x xxxx x xxxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I---------------------------I---------------------------I
I Společníci      I společníky obchodní    I -             I -             I -             I § 15 odst. 1 zák. o    I
I           I 
korporace
mohou xxx xxx x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x x x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xeomezuje I I I I nebo usazený evropský I I I I I I I advokát, tedy fyzická I I I I I I I osoba (srov. § 4 a §5, I I I I I I I § 35n odst. 4 zák. o I I I I I I I advokacii) I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------------I I Počet společníků I § 11 z. o. k. - I § 95 z. o. k. - nejméně I § 118 z. o. k. - nejméně I § 11 z. o. k. - připouští I § 15 odst. x xxxx x x x x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxxxxditista
ručící za I s. r. o. I vyloučit, že počet I I I (s. r. o. nebo a.s. ) I I dluhy společnosti omezeně I I společníků advokátů by I I I založil jediný zakladxxxx x x x xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x x x xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x x x x xxxonu advokacie [viz xxx x x x x x x x x xx xxxxx x xxxxx xx x x x x x x x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I---------------------------I---------------------------I---------------------------I I Dědění podílu I § 42 z. o. k. - smrtí I § 113 odst. 1 pxxxx xx xx x x xxx xx xx xx x x x xxxxxxx xx xx xx x x xx xxxxx x xxxx x x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxii - dědicem I I I přechází podíl na dědice I připouští, jen je-li I dle úpravy v. o. s. I I podílu v advokátní I I I nebo právního nástupce, I ujednáno ve společxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx xx xx x xxxxx xx x x x xxx xxxxovně upraveno, I I I nebo zakáže I oprávněn svou účast ve I I I totéž lze dovodit i pro I I I I společnosti vypovědět do I I I usazeného evropského I I I I 3 měsíců oxx xxxx xxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x x x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x x x x x xxxxx xxx xxxxdit i z I I I I I I I pravidla v § 15 odst. 1 I I I I I I I zák. o advokacii, podle I I I I I I I kterého mohou být I I I I I I I společníky advokátní I I I I I I I společnosti jen axxxxxxx x x x x x x x x x xxx xxxxx x x xxxxxxx x x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------------------------I---------------------------I I Převod podílu I převoditelnost podílu I § 116 z. o. k. - převod I § 123 z. o. k. - I § 207 xx xx xx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxx x x x x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx x x x xxxzena nebo vyloučena I zakazuje I komanditisty použijí I svůj podíl na jiného I převést jen na jiného I I I I § 110 z. o. k. - I pravidla o I společníka I advokátx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxx pro I společenská smlouva I mohou být pouze I I I I změnou společenské I komplementáře platí I jinak, může společník I advokáti); domníváme se, I I I I smlouxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x x x xx xx xx xx xxx xx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xx xxní I I I I I I jen se souhlasem valné I tímto pravidlem I I I I I I hromady I modifikován I I----------------------I---------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx. 4 a 5 z. o. k. I - I § 125 z. o. k - I § 194 z. o. k - I § 15 odst. 5 zák. o I I I - statutárním orgánem I I statutárním orgánem jsou I statutárním orgánem je I advokaxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x x x xxx xx xx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx společenská I jednatelů;jednatelem může I být pouze některý ze I I I její společník; I I smlouva, že jím jsou I být fyzická i právnická I společníků - fyzicxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx x x x xx xx xxxxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxpský advokát I I I jednatel, ledaže I I I nevylučuje x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I---------------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I I Prokuristx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x x x x x x x x x xx xxxxx x xxxx x x x x xxxxxxxx xx xxxxxx x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xdvokátní) I I I další omezení zákon I I I I společnosti může být jen I I I nestanoví I I I I advokát (zřejmě i usazený I I I I I I I evropský advokát), a to i I I I I I I I axxxxxxx xxxxx xxxx x x x x x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I I Zánik účasti ve I - I § 1xx xx xx xx x x x xxx xx xx xx x x x xxx xx xx xx x x xx xxxxx x xxxx x x x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxm I I I I smlouva dědění podílu I dle úpravy v. o. s. I I důvodem pro ukončení I I I I fyzické osoby nebo I I I účasti společníka je jeho I I I I přechod podílu právnixxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x x xxxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxní společnosti I I I srov. níže komentář k I I I I I I x x xx xxxxx x xxxx x x x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I---------------------------I---------------------------I I Předmět podnikání I - I - I - I - I § 15 odst. 1 zák. o I I I I I I I advokacii - xxxxx xxxxx x x x x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x x x x xx xx xxxxxx xxxxx x x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I----------------xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x x xxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx x x x xx xxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxx xxx xxpis s. I I I I I I I r. o. nebo k. s. do I I I I I I I obchodního rejstříku je I I I I I I I doložení sjednání I I I I I I I pojištění pro případ I I I I I I I odpovědnosti za újmu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------------------------I
2.
vlastním jménem, ale na účet společnosti: toto platí tam, kdy zvláštní právní předpisy výkon advxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xx xx x x xxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xx xxx x xxk. o ÚS (§ 29-31).
Příklad:
V xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxc na tohoto advokáta, nikoliv na advokátní společnost, a veškerá procesní podání činí tento advokát vlastním jménem - podání tedy podpisuje svým jménex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti atd. Vše však na účet advokátní společnosti. Té tedy např. vzniká právo na odměnu advokáta, ona je odpovědná za případnou škodu způsobenou v souvxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx dokument č. 14: Plná moc společnosti advokátovi
                       PLNÁ MOC

1. Společnost [-], se sídlem [-], IČO [-], zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. [-] vedenxx x
  xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx

xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx
  xmocněncem plnou moc [-], advokát, se sídlem [-], evidenční číslo advokáta [-] (dále jen
  "Zmocněnec").

4. Touto plnou mocí Zmocnitel Zmocněnce zmocňujx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx x
  xxxxx x xxxx xxxx xxxx nar. [-], bydliště [-]].

5. Rozsah zástupčího oprávnění Zmocněnce zahrnuje
  1. zastupování v řízení v prvním stupni řízení;
  2. zastupování v řízeních o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xejména:
  a) činění veškerých právních jednání;
  b) přijímání doručovaných písemností;
  c) podání návrhů a žádostí;
  d) uzavírání smírů a narovnání;
  e) uzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
   xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxání rozhodce;
  g) podání opravných prostředků, včetně kasační stížnosti, ústavní stížnosti, námitek nebo
   rozkladu a vzdání se jich;
  h) dořešení sporu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxího řešení spotřebitelských sporů. Žádám/e, aby veškeré dokumenty v dané věci byly doručovány Zmocněnci. Zmocněnec je oprávněn pověřit dalšího zástxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - společníkem advokátní společnosti s ručením omezeným, tedy realizaci výkonu advokacie, je nutno odlišit od jednání za společnost ve věcech, na kterx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti zejména jednání navenek především ve věcech administrativně-provozní povahy. Tam platí pouze ustanovení obecných právních předpisů (zejm. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe uzavírá advokátní společnost a podepisuje ji zpravidla statutární orgán (nemůže ji podepsat společník, který není statutárním orgánem, nemá-li k txxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxní k dani z příjmů advokátní společnosti.
S ohledem na potenciální ručení jednatele (srov. zejm. § 159 odst. 3 o ručení člena orgánu věřitelům, občx xxxx x x xx xx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx společnost právě jen v otázkách administrativně-provozní povahy (nájemní smlouvy, obchodní smlouvy s dodavateli, smlouvy o pojištění odpovědnostx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxovat jako advokáti-společníci.
Určitou otázkou zůstává, zda sjednání smlouvy o poskytování právních služeb s klientem je záležitostí provozní, xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxíme níže, v praxi často třetí strany nerozlišují mezi poskytnutím právní služby a provozními záležitostmi a striktně vyžadují, aby písemná jednání poxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxkýchkoliv důvodů, jednatel, který není advokátem-společníkem, jenž má dle dohody s klientem nad řádným poskytnutím služby dohlížet, je vhodné ve smlxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtele, ponesou jednatelé.
Shora uvedená pravidla se aplikují obdobně i na výkon advokacie v zahraniční společnosti (srov. § 35s odst. 4).
K odst. 5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx těchto společníků. Není podmínkou, aby všichni společníci byli taktéž ustanoveni do funkce jednatelů. Způsob jednání za společnost je otázkou dohodx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti více jednateli, samozřejmě ve věcech, které spadají do
kompetence
jednatelů. Pokud nejsou všichni společníci advokátní společnosti s ručením omxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvání právní služby podle § 15 odst. 4 (výkon advokacie jednotlivými společníky za a na účet společnosti) a jednáním v rámci pravomoci statutárního orgxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxání společníka-advokáta v rámci výkonu jeho advokátní profese jménem společnosti a na její účet. V praxi k těmto problémům, vyvolaným zpravidla neznaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxy pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku jako její jednatelé či prokuristé. S tímto problémem se nejčastěji setkáváme v souvislosti se zadáváním vexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti s ručením omezeným, to však může mít i dopad na jejich odpovědnost vůči společnosti či třetím osobám. Není-li advokát-společník současně jednatxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo vysokým minimálním limitem pojištění profesní odpovědnosti). Za újmu způsobenou klientovi při poskytování právní služby totiž odpovídá klientovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxulu náhrady újmy klientovi bude záviset na typu společnosti - srov. tabulka výše. Na advokáty v pozici jednatele se však vztahují i obecná pravidla občaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a § 68 z. o. k. o ručení členů orgánů při úpadku obchodní
korporace
). Pravidlo o ručení členů orgánů při úpadku obchodní
korporace
ve smyslu § 69 odst. 2 zx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xbecných ustanovení na osoby v postavení jednatelů nebo prokuristů by neměla být dotčena speciální pravidla o odpovědnosti advokátů-společníků za újxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxkoliv (zejména bylo-li jednání jednateli "vynuceno" třetí stranou). V takových případech se pak třetí (poškozené) strany mohou snažit pragmaticky dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být pouze advokát, nemusí však jít o společníka. S ohledem na poměrně široké obecné oprávnění prokuristy jednat ve věcech závodu advokátní společnostx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx x xitovaném ustanovení zákona o advokacii výslovně uvedeno, lze z § 35n odst. 4 zák. o advokacii, podle nějž i usazený evropský advokát může být společníkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xevylučuje a nejde o paralelní výkon advokacie dvěma různými způsoby, což je jinak nepřípustné (srov. § 11 odst. 1 a § 15 odst. 8 zák. o advokacii). Prokurxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxazu konkurence a z aplikace obecného principu korporační loajality (srov. § 109 z. o. k. - společník v. o. s. nesmí být členem statutárního orgánu spolexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxcii stanoví, že jednatelé a prokuristé mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v rámci poskytování právních služxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt mlčenlivosti advokáta na specifika společného výkonu advokacie a současně podtrhuje obecné pravidlo korporační loajality členů orgánů. Povinnosx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxou současně jejími jednateli - srov. pravidlo v čl. 12 odst. 3 etického kodexu, podle nějž žádný advokát-společník nesmí použít na újmu jiného společníxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdle čl. 12 etického kodexu tato povinnost zaniká teprve smrtí advokáta, případný jiný zánik jeho účasti v advokátní společnosti na ni nemá vliv. Z povaxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti.
Shora uvedená pravidla se aplikují obdobně i na výkon advokacie v zahraniční společnosti (srov. § 35s odst. 2).
K odst. 6
Vyškrtnutím ze sezxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxř. advokátní v. o. s. měla pouze dva společníky a jeden z nich byl, ať už z jakéhokoliv důvodu, ze seznamu advokátů vyškrtnut, nebo byl-li vyškrtnut jedinx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xrávnické osoby zákonem a soud ji na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci.
Se zánikem účasti advoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxvidačním zůstatku. Pokud si společníci neujednali ve společenské smlouvě něco jiného, určí se výše vypořádacího podílu podle § 36 z. o. k. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpuštěno dědění podílu nebo není-li dědice advokáta (usazeného evropského advokáta), naloží advokátní společnost s uvolněným podílem v souladu s § 21xx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmu advokátovi. Při sepisování společenské smlouvy advokátní s. r. o. je vhodné dopředu zvážit vhodnost zákonné aplikace o výpočtu a výplatě vypořádacxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti coby nástroje pro jeden z možných způsobů výkonu advokacie logicky vyplývá, že dědicem obchodního podílu ve společnosti může být jen advokát (rexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx, ze kterého plyne, že společníkem advokátní společnosti může být pouze advokát (ve vztahu k usazenému evropskému advokátovi viz též § 35n odst. 4). K vyxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx jen jeden. Budoucí změna způsobu výkonu advokacie je pochopitelně přípustná. Stejná zásada vyplývá už z § 11 odst. 1 - a vyjadřuje ji užití spojky nebo vx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxstaly (srov. § 29 odst. 1).
Shora uvedená pravidla se aplikují obdobně i na výkon advokacie v zahraniční společnosti (srov. § 35s odst. 4).
V minulxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx7. Omezila nemožnost samostatného výkonu advokacie dnem vzniku účasti advokáta jako společníka advokátní společnosti, a to až do dne zániku společnoxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení:
-
§ 18 odst. 1 - oprávnění odmítnout poskytnutí právní služby; nepoužije se však část věty "pokud nebyl podle zvláštních předpisů ustaxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x x xxxxxa za výkon advokacie,
-
§ 23 - odměna ustanoveného advokáta,
-
§ 25 - dokumentace o poskytování právní služby,
-
§ 28 - smírčí řízení,
-
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xeřejné společnosti
              SPOLEČENSKá SMLOUVA ADVOKÁTNÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ
                      SPOLEČNOSTI
                    [-] advokátní v. o. s.

1. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
1.1 Zakládá se veřejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxK"). Jejími
  společníky jsou:
a) [-], bydliště [-], narozen [-];
b) [-], bydliště [-], narozena [-].
1.2 Obchodní firma společnosti je "[-] advokátní v. xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
  xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
    xxxxxxxxxxxx
  x) [a výkon činnosti insolvenčního správce ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
    způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění].
1.4 xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxní období je totožné s kalendářním rokem.

2. PODÍLY SPOLEČNÍKŮ
2.1 Podíly společníků jsou následující [-]. / ALTERNATIVNĚ: Podíly všech společníků jsxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xmlouvy.
2.3 Dědění podílu se vylučuje. Tím není dotčeno právo dědiců na vypořádací podíl. / ALTERNATIVNĚ:
  Dědicem podílu může být pouze advokát nebo usxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
  xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxadovou povinnost.

3. STATUTÁRNÍ ORGÁN
3.1 Statutárním orgánem společnosti jsou všichni její společníci. Za společnost jedná navenek
  každý z nich samxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o
  důvěrných informacích, včetně advokátního tajemství, a skutečnostech, jejichž prozxxxxxx xxxxxx
  xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
  xxolečenské smlouvy a stavovských předpisů.

4. SPOLEČNÍCI
4.1 Nejvyšší orgán společnosti tvoří všichni její společníci.
4.2 K rozhodování ve všech věcxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
  xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xpolečník má po
  jednom hlase.
4.3 Souhlasu všech společníků je zapotřebí i ke změně společenské smlouvy.
4.4 Společníci jsou povinni vykonávat advokacxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
  xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi jménem a na účet společnosti. Pokud výkon
  advokacie jménem společnosti nepřipouštějí v jednotlivých případech zvláštní právní předpisy,
  vykonávaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx
  xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxhto zvláštních právních předpisů.

5. PODÍL NA ZISKU A ZTRÁTĚ, PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU, VYPOŘÁDACÍ PODÍL
5.1 Zisk a ztráta se mezi společníky dělí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx
  xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxní § 112 ZOK se nepoužijí.
5.2 Výše vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku se stanoví ke dni zániku účasti
  společníka ve společnosti pxxxx xxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
  xxxxxxxx xedohodnou-li se zbývající společníci jinak. [ALTERNATIVNĚ: Vyškrtnutím společníka ze
  seznamu advokátů jeho účast ve společnosti zanikne a společnxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x
  xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx3 Společenská smlouva se vyhotovuje ve [-] vyhotoveních.
Vzorový dokument č. 16: Společenská smlouva komanditní advokátní společnosti
            SPOLxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
                  xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu § 118 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
  společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"). Jejími společníky
  jsou:
  ax 
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxx xarozena [-]; c)
komplementář
- [-], bydliště [-], narozen [-]. 1.2 Obchodní firma společnosti je "[-] k. s. advokátní kancelář". 1.3 Předmětem podnikxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxený evropský advokát. 1.5 Sídlo společnosti je v [-]. 1.6 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 1.7 Účetní období je totožné s kalendářním rokem. 1. Pxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxx xxxxx xomplementáře nemůže být převeden. Podíl komanditisty lze převést na jiného advokáta se souhlasem všech komplementářů. 1.3 Dědění podílu se zcela vylxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsty může být pouze advokát nebo usazený evropský advokát. V ostatních případech se dědění podílu vylučuje. Tím není dotčeno právo dědiců na vypořádací xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xeských). 2.3 S ohledem na ustanovení § 15 odst. 3 zákona o advokacii je
komanditista
povinen celý peněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxvou vkladů. 2.4 Je-li
komanditista
v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši [- %]
per annum
z částky, s jexxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xaždý z nich samostatně. / ALTERNATIVNĚ: Statutárním orgánem společnosti je pouze
komplementář
[-], narozený [-], bydlištěm [-] a je / není ustanoven xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo tajemství, a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. 3.3 Statutární orgán je povinen plnit povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxí společníci. 4.2 K rozhodování ve věcech společnosti, které nespadají do působnosti statutárního orgánu, a dále x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxolečenské smlouvy. 4.4 Společníci jsou povinni vykonávat advokacii a realizovat tak předmět podnikání společnosti ve stejném rozsahu, bez ohledu na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtějí v jednotlivých případech zvláštní právní předpisy, vykonávají společníci advokacii vlastním jménem a na účet společnosti; to samé platí i v přípxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xŮSTATKU, VYPOŘÁDACÍ PODÍL 5.1 Zisk a ztráta se rozdělí mezi společnost a komplementáře v následujícím poměru [-]. Část zisku, která připadla společnoxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců ode dne jejího vyhotovení. 5.2 Výše vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačníx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxpoužije. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 Vyškrtnutím [jakéhokoliv společníka] ze seznamu advokátů jeho účast ve společnosti zanikne a společnost se zruxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xpolečnost se zrušuje, pokud by v jeho důsledku společnost neměla alespoň jednoho komplementáře a alespoň jednoho komanditistu.] 6.2 Společenská smlxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxokátní společnosti s ručením omezeným
               SPOLEČENSKÁ SMLOUVA ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOSTI
                     S RUČENÍM OMEZENÝM
                 [-] s. r. o. advokátní kancelář

1. ZALOŽENÍ SPOxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů (dále jen "ZOK"). Jejími
  zakladateli jsou:
  a) [-], bydliště [-], narozen [-] a vloží peněžitý vklad ve výši [-] Kč (slovy [-] korun
  česxxxxxx
  xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určena ve výši [-] Kč (slovy [-] korun
    českých).
1.2 Ocenění nepeněžitého vkladu provedl znalec [-].
1.3 Z ceny nepeněžitého vkladu podle článku 1.1.b) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
  xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxx xxxxcem.
1.4 Správou vkladů je pověřen [zakladatel -]. Správce vkladů zřídí za účelem splacení peněžitého
  vkladu u banky nebo spořitelního a úvěrního družxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
  xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxžení společnosti určují následující jednatele:
  a) [-], bydliště [-], narozen [-];
  b) [-], bydliště [-], narozena [-].

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Obchxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x
  xxvokacii, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxní 
kapitál
společnosti činí [-] Kč (slovy: [-] korun českých). 2.6 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 2.7 Účetní období je totožné s kalendářním xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxlečník [-], bydliště [-], narozen [-] má základní podíl ve výši [-] %, na který připadá vklad ve výši [-] Kč (slovy [-] korun českých); b) společník [-], byxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx převeden pouze na jiného společníka nebo na jiného advokáta usazeného evropského advokáta), a to vždy se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromaxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu seznam společníků společnosti. Seznam společníků společnosti obsahuje jméno společníka, datum jeho narození, evidenční číslo ČAK, bydliště, adrxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxslo), údaj o výši vkladu připadající na podíl, počet hlasů náležejících k podílu, údaj o případné příplatkové povinnosti spojené s podílem a údaj o dni zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx společnosti do obchodního rejstříku nebo před účinností zvýšení základního kapitálu bylo splaceno celé vkladové ážio a celý peněžitý vklad a vnesen nxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxlečník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši [- %]
per annum
z částky, s jejímž splacením je v pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxy společnosti, může valná hromada ze společnosti vyloučit. 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 5.1 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) jednatelé. 5.2 Valxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxná hromada rozhoduje o záležitostech, které náleží do její výlučné působnosti podle společenské smlouvy a právního předpisu, zejména ZOK. 6.3 Valná hxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxdu svolává a organizačně zabezpečuje jednatel; v případech stanovených právním předpisem jsou oprávněni valnou hromadu svolat a její organizaci zajxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxů přede dnem jejího konání. 7.3 Pozvánka se společníkům doručuje poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků. 7.4 Společník se může vzdát práva na včxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxpisu z jednání valné hromady. 8. JEDNÁNÍ xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxedsedy nebo v případě, že předseda nebyl zvolen, vykonává funkci předsedy valné hromady její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej předsxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech společníků. 8.4 O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxují alespoň [50] % hlasů všech společníků. 8.7 Valná hromada rozhoduje usnesením. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti společníků či jejich zásxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 8.8 Společník může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písexxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe: a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu; b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem; c) vaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; nebo d) je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tato společenská smlouva, ZOK nebo právní předpis nevyžadují většinu jinou. 8.11 Společníci mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (
per rollam
). V txxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxst. 2 ZOK. Nedoručí-li společník ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu navrhovateli souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 8.12 Rozhoxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxou hromadu (
per rollam
), včetně dne jeho přijetí, oznámí navrhovatel způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí. 8.13 O průběhu valné hromady musí být vyxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady. 9. JEDNATELÉ 9.1 Jednatelem může být pouze něxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxý jednatel samostatně.] ALTERNATIVNĚ: Ve věcech, které ve smyslu ZOK a zákona o advokacii spadají do působnosti jednatelů, jsou za společnost oprávxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxokacii jménem společnosti a na její účet ani právo jednotlivých společníků (advokátů) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxluší obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas [většiny / všecx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxam společníků společnosti a informují společníky o záležitostech společnosti. 9.6 Každý jednatel je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxůsobit újmu. 10. POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 10.1 Společníci jsou povinni vykonávat advokacii jménem a na účet společnosti. Pokud výkon advokacie jménem sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxi; to samé platí i v případě, byl-li společník k poskytnutí právních služeb určen podle těchto zvláštních právních předpisů. 10.2 Společníci jsou povixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xro společné podnikání společnosti bude zohledněna v poměru, v jakém se podílejí na zisku společnosti. 11. ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY, PODÍL NA LIKxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxací podíl a podíl na likvidačním zůstatku se určuje v následujícím poměru: [-] / [ALTERNATIVNĚ: v poměru podle ustanovení § 133 ZOK]. 11.3 Podíl na ziskux xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxomadou. 11.4 Zálohy lze poskytovat jen za podmínek stanovených ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů. K výplatě zálohy na výplatu podílu na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněna měnit. 12. FONDY SPOLEČNOSTI 12.1 Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může společnost tvořit dobrovolné fondy a musí tvořit foxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxmada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů společnosti. 13. ZMĚNA SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 13.1 O změně obsahu společenské smlouvy rozhoduje valná hromadxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx O změně obsahu společenské smlouvy rozhoduje valná hromada [dvoutřetinovou většinou hlasů všech] společníků, není-li právním předpisem vyžadovánx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu společenské smlouvy, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. 13.4 Jestliže dojxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxovéto změně dozví, úplné znění společenské smlouvy a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Vyškrtnutím ze sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxva se řídí právem České republiky. 14.5 Společenská smlouva se vyhotovuje ve [-] vyhotoveních.
Související ustanovení:
§ 3 - rozsah oprávněnxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x smírčí řízení, oznamovací povinnost, § 35h - hostující evropský advokát, § 35n - usazený evropský advokát, § 35s - zahraniční společnost
Judikatura:
Komaxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 1999, sp. zn. 7 Cmo 629/98)
Rozhodnutí kárné komise ČAK:
Výkon právní pomoci v obchodní společnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe v obchodních společnostech dle § 20 stavovského předpisu ČAK č. 19 - organizačního řádu, dále porušením § 1 odst. 1 zák. č. 128/1990 Sb., o advokacii.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx potřebné informace o tom, zda společník jeho advokátní kanceláře skutečně zastupoval či nezastupoval osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtní kanceláře zastupoval takovou osobu na základě písemné či ústní plné moci.
(kárné rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 12. prosince 200xx xxx xxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxmínek nevrátí, navíc ve třech případech, jindy vyplatí pouze část úschovy a ve splátkách, dále v době pozastavení výkonu advokacie poskytuje právní slxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa neinformuje a později ho informuje nepravdivě. Dále žaluje promlčený nárok, s námitkou promlčení klienta neseznámí, a zapříčiní tak klientovi povixxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dne 4.
Výkon advokacie v pracovním poměru
(Advokát v pracovním poměru)
Mgr.
Robert
Němxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxela provedená zákonem č. 79/2006 Sb., účinná od 31. března 2006. Navazuje na § 11 (způsob výkonu advokacie), § 13 (samostatný výkon advokacie) a § 14-1x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxářích. V dnešní podobě kombinuje nezávislost advokáta, výkon advokacie a zaměstnanecký poměr.
Institut zaměstnaného advokáta je speciální právxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnaných advokátů, nejde tedy o institut, který by byl deset let po svém uzákonění příliš rozšířený. S povzdechem lze konstatovat, že očekávání, jxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xdvokáta tak činí na základě smlouvy o trvalé spolupráci (k tomuto pojmu srov. podrobněji komentář k § 15e).
Problematiku zaměstnaného advokáta dálx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxná § 15c-15f (srov. komentář k těmto ustanovením).
K předmětné problematice srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2004, sp. xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxých.
Pokud se dosud samostatný advokát stane zaměstnaným advokátem, postupuje podle § 15d (srov. komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 1
Zákxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt sdružení nebo advokátní společnost, popř. pracovat jako zaměstnaný nebo přidružený advokát se vztahem trvalé spolupráce. Zaměstnavatelem zaměstxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí dodržovat všechna práva a povinnosti stanovené zákonem o advokacii, zejména musí být nezávislý, ve smyslu advokátním i na zaměstnavateli. K výklxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxkát je vyloučen, podobně jako výkon zaměstnaného advokáta u více zaměstnavatelů (viz odst. 3).
Zákonodárce ustanovením § 15a reagoval na trend odxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxstní kancelář, což může být jak organizačně, tak finančně náročné.
V rámci pracovněprávních vztahů platí princip podřízenosti a nadřízenosti. Nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnaný advokát je při výkonu advokacie v pracovním poměru vázán pokyny zaměstnavatele pouze potud, pokud nejsou v rozporu s pokyny klienta, zákonem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může pouze advokát vykonávající advokacii samostatně, usazený evropský advokát (srov. § 35n odst. 1), advokátní společnost nebo zahraniční advokátxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxjektem, jde o důvod k pozastavení výkonu advokacie [srov. § 9 odst. 1 písm. a)].
Vykonává-li advokát advokacii ve sdružení (společnosti dle obč. zákxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho sdružení nestává. Zda je ke sjednání pracovní smlouvy s jiným advokátem potřeba souhlas ostatních členů sdružení, bude záviset na úpravě ve společexxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnavatele zaměstnaného advokáta. Podle § 8b odst. 1 písm. g) se tak pozastavuje zaměstnanému advokátu výkon advokacie dnem, kdy byl výkon advokacie pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxniční společnosti, která je jeho zaměstnavatelem.
K odst. 2
Pro výkon advokacie je primárním právním předpisem zákon o advokacii (doplněný stavxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeré nejsou řešeny zákonem o advokacii, zejména § 15a, se subsidiárně použije obecný předpis, kterým je xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxku práce pro nezbytnou podmínku pracovní smlouvy, změny či zánik pracovněprávního vztahu.
Na problematiku zaměstnaného advokáta dopadají také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx
                       xxx xxx
             xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

   xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxá jiného advokáta v pracovním poměru podle § 15a odst. 1 zákona
(dále jen "zaměstnaný advokát") je povinen mu vytvořit odpovídající pracovní podmínky x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxo týdne ode dne, kdy k uzavření nebo k ukončení
pracovního poměru došlo, Komoře.

   (2) Pokud zaměstnaný advokát činí prohlášení o pravosti podpisu podle § xxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

   xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxého
pokynu zaměstnavatele, který by byl v rozporu s právním nebo stavovským předpisem anebo s pokyny
klienta.

   (4) Ustanovení čl. 15 odst. 8 platí pro zaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxským zákoníkem), pokud zákon o advokacii nestanoví jinak. Odchylky od úpravy běžného pracovního poměru jsou zejména tyto:
Tabulka č. 10: Srovnánx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I              I Zákoník práce       I Zákon o advokacii     I
I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Paralxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x x      x x xxx xxxxx x x xxxxx   x
x              x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx  x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx   x
x              x xxxxx xxxxxxxxxx     x xxxxxx xx xxxxx      x
x              x xykonávaného v základním I zaměstnavatelům je zcela I
I              I pracovněprávním vztahu  I vyloučen.         I
I              I vykonávat výdělečnou   I              I
I              I činnost, která je shodná I              I
I              x x xxxxxxxxx xxxxxxxx   x              x
x              x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx  x              x
x              x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x  x              x
x              x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x              x
x              x xxxxxxxxxx        x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I---------------------------I---------------------------I
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx      x x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x
x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx  x              x xx xxxxxxx xxxxxxx    x
x              x              x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x              x              I jiných označení je    I
I              I              I přípustné po dohodě se  I
I              I              I zaměstnavatelem.     I
I---------------------------I---------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx   x x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx x x xxxxxx  x
x              x xxxxx xxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx    x
x              x x xxxxny zaměstnavatele  I závazné, jen nejsou-li v I
I              I jsou závazné.       I rozporu s pokyny klienta, I
I              I              I zákonem nebo stavovskými I
I              I              I předpisy.         I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x x xxx xxxxx xx x     x xxx xxx xxxxx x x     x
x              x Zaměstnanec je povinen  I kombinaci s čl. 15 odst. I
I              I nejednat v rozporu s   I 8 etického kodexu - Je  I
I              I oprávněnými zájmy     I zakázáno použití     I
I              I zaměstnavxxxxxx      x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx   x
x              x              x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x
x              x              x xxxxxxxxx xxxxxxx xx   x
x              x              x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x
x              x              x xxxxxxxx xx x xxxx    x
x              x              x xxxxxxxavatele, a to i po I
I              I              I ukončení pracovního    I
I              I              I poměru.          I
I---------------------------I---------------------------I-----------------------xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx      x x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x
x              x              x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x              x              x xxxxxxxxx xx xxx xxxx   x
x              x              x xxxxxxx xxxxovního    I
I              I              I poměru, jinak nelze    I
I              I              I dodržet minimální lhůtu  I
I              I              I pro informování klientů  I
I              I              I zaměstnaného advokáta o  I
I              I              I přechodu práv a      I
I              I              I povinxxxxx x xxx xx    x
x              x              x xxxxxxxxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Jak už jsme xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xýslovně stanoví, že zaměstnaný advokát může být zaměstnancem pouze jediného zaměstnavatele a výkon advokacie v pracovním poměru vylučuje výkon advoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x obchodní společnosti.
Ustanovení § 15a odst. 3 je nadbytečné, protože tentýž důsledek již vyplývá z § 11. Je totiž zřejmé, že advokacii je možno vykxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xebo v pracovním poměru, je také nezbytnou informací, kterou advokát sděluje při svém zápisu do seznamu advokátů, a Komora ji eviduje a informuje o ní na sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komentář k § 32-35e).
Právní úprava zaměstnaného advokáta nevylučuje, aby byl advokát v pracovním poměru, jehož předmětem by nebylo poskytování pxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xájmů zakazuje zákon o advokacii, aby advokát vykonával advokacii v pracovním poměru souběžně u více zaměstnavatelů. Výkon advokacie v pracovním poměxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxru navázal pracovní poměr k jinému advokátu (advokátní společnosti, zahraniční advokátní společnosti).
K části věty za středníkem: Zákon o advokxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xykonávat pouze jedním z možných způsobů. Toto platí obecně (srov. § 11 odst. 1 a komentář k němu); zde je toto pravidlo, pravděpodobně nadbytečně, zdůrxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxna vlastního klienta) o tom, že vykonává advokacii v pracovním poměru. Pokud má advokát webové stránky, je povinen tuto informaci na nich také zveřejnixx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi, zejména s čl. 4 odst. 1 etického kodexu, podle nichž je advokát povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv. § 12 odst. 1 a komentář k němu) je povinným vyjádřením příslušnosti k advokátnímu stavu. Toto označení je povinen používat i zaměstnaný advokát. Jelxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxmentář k němu), které výkon advokacie jako takové přímo nevyjadřují, podléhá souhlasu zaměstnavatele. Pořadí, v jakém mají být označení zaměstnanéhx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx / firmou / společným jménem zaměstnavatele:
JUDr. Adam Beran, advokát zaměstnaný u ABC advokátní kancelář, v. o. s., nebo
ABC advokátní kancelář, v. xx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí koncipienty či další osoby v souvislosti s výkonem advokacie. Zaměstnaný advokát tedy nemůže zaměstnat ani administrativní sílu, nicméně není vyloxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxle něhož je od vzniku pracovního poměru zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxovené vnitřním předpisem a zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovnx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxný advokát je povinen dodržovat § 3 odst. 1 (podle něhož je advokát při poskytování právních služeb nezávislý, je vázán právními předpisy a v jejich mezxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdomitě a využívat všechny zákonné prostředky v zájmu klienta).
Vztah advokáta-zaměstnavatele a zaměstnaného advokáta nebude samozřejmě nikdy pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x opačném případě by se dopustily kárného provinění. Naopak zákon výslovně umožňuje zaměstnanému advokátovi, aby se neřídil pokyny svého zaměstnavatxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ovšem zaměstnaný advokát povinen uposlechnout, jak vyplývá z obecného právního předpisu (zákoníku práce).
Pro vyloučení pochybností se výslovnx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxacii vykonávají.
Podtrhuje se pravidlo nezávislosti advokáta při poskytování právních služeb, jeho vázanosti pouze právními předpisy a v jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxtele, ale pouze pokud jsou v souladu se zákonem a stavovskými předpisy a pokyny klienta udělenými v mezích zákona (srov. text komentovaného ustanoveníxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx odst. 1 část věty druhé za středníkem).
Zdůrazňuje se povinnost zaměstnaného advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, jemux xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxkacie čestně a svědomitě, využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokláxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jiná ustanovení regulující principy výkonu advokacie a práva a povinnosti advokátů obecně, není-li výslovně uvedeno jinak.
Vzorový dokument č. 18: Pracovní smlouva zaměstxxxxxx xxxxxxxxx
           xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxon o advokacii"), a
příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen "zákoník
práce")
(1) [-], advokát, se sídlex xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxLTERNATIVNĚ: advokátní společností s ručením omezeným / advokátní
  veřejnou obchodní společností / komanditní advokátní společností / zahraniční axxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
(B) Zaměstnaný advokát je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
  [ALTERNATIVNĚ: Zaměstnaný advokát je advokátem zxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxn u jiného advokáta, advokátní
  společnosti ani zahraniční advokátní společnosti. Ke dni účinnosti smlouvy nebude zaměstnaný
  advokát vykonávat advoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxán jako [advokát se specializací na -].
2.2 Základní úkoly a povinnosti zaměstnaného advokáta zahrnují výkon advokacie na účet advokátní
kanceláře, a xx xxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních písemností pro klienty
    advokátní kanceláře;
  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
  xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrotistranou;
  e) [-] / [jiné služby právního charakteru dle pokynů advokátní kanceláře].
2.3 Zaměstnaný advokát je odpovědný [-], popřípadě jiné osobx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
  xxxxxxxx xxxx xxxxxxxkými předpisy nebo pokyny klienta.
2.4 Zaměstnaný advokát vykonává advokacii jménem advokátní kanceláře a na její účet; se souhlasem
  advokátní kancexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxokacie zaměstnaným advokátem jménem advokátní kanceláře v
    jednotlivých případech nepřipouštějí, nebo
  b) mají-li právní služby spočívat v zastupovxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
    xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdle zákona o advokacii nebo
  podle zvláštních právních předpisů, poskytuje právní služby vlastním jménem a na účet advokátní
  kanceláře.
2.6 Zaměstnaxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2.7 Odpovědnost za poskytnutí právní služby zaměstnaným advokátem vůči klientovi nese advokátní
  kancelář. Za škodu způsobenou zaměstnaným advokáxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx
  xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxx xxxxxx práce / Pracovní cesty
3.1 Místem výkonu práce je [-].
3.2 Zaměstnaný advokát může být za podmínek stanovených zákoníkem práce vyslán dle pokynů
  advokxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx
  xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxh a dalších výdajů (zahrnujících i přiměřené
  hotové výdaje), a to v souladu se zákoníkem práce, instrukcemi advokátní kanceláře a případně i
  jejími vnixxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxou / určitou do [-].
4.3 Strany ujednávají zkušební dobu v délce trvání [tří / šesti] měsíců.

5. Mzda
5.1 Zaměstnanému advokátu náleží hrubá mzda ve výši [xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxx
xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx českých) hrubého (dále jen "
bonus
"). Na
bonus
nemá zaměstnaný advokát právní nárok.
Bonus
mu může být na základě rozhodnutí zaměstnavatele přiznánx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxj advokátní kancelář do [-] bezhotovostním převodem na účet zaměstnaného advokáta, na který se mu vyplácí mzda. 5.3 Mzdu vyplácí advokátní kancelář zaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxn, kdy zaměstnaný advokát čerpá dovolenou, souhlasí zaměstnaný advokát s tím, aby mu mzda byla vyplacena v řádném výplatním termínu. 5.4 Mzdu vyplácí axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxěji do konce kalendářního měsíce předcházejícího výplatnímu termínu. 5.5 [Mzda dle článku 5.1 je sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčax x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpřísluší zaměstnanému advokátovi mzda, příplatek ani náhradní volno.] 5.6 Zaměstnaný advokát souhlasí, že v případě, kdy budou splněny podmínky zákxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o výši své mzdy a dalších složkách odměňování. 6. Pracovní doba 6.1 Stanovenou týdenní pracovní dobu (v součxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xátku ([-] - [-]; včetně přestávky na jídlo a oddech). Zaměstnaný advokát má právo na přestávku na oběd v délce 30 minut každý pracovní den, která se nezapoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxi Stran 7.1 Zaměstnaný advokát je povinen vykonávat práci osobně, řádně a svědomitě, dle pokynů advokátní kanceláře a ve stanovené pracovní době. Dále xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxátní kanceláře. 7.2 Před nástupem do práce seznámila zaměstnaného advokáta advokátní kancelář se svými interními předpisy a dalšími předpisy vztahuxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xakládat s jeho obchodní e-mailovou komunikací (v rámci e-mailové adresy přidělené advokátní kanceláří), a to i po skončení pracovního poměru. 7.4 Zamxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxokáta, advokátní společnosti či zahraniční advokátní společnosti. 7.5 Zaměstnaný advokát je povinen bezodkladně hlásit advokátní kanceláři změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxt změnu (i dočasnou) své skutečné adresy (na které se zdržuje a ze které dojíždí do práce), na kterou mu budou zasílány veškeré písemnosti. 7.6 Zaměstnanx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xádnou provizi, výhodu, platbu nebo dar (s výjimkou zdvořilostních dárků v obvyklé a přiměřené formě). V případě porušení těchto povinností má advokátxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxuštěn. 7.7 Zaměstnaný advokát zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem práce pro advokátní kanceláře dozvědělx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, o kterých se v souvislosti s výkonem práce pro advokátní kxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí advokátní kanceláře, a to i po ukončení pracovního poměru. 7.8 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xakýmkoliv záležitostem advokátní kanceláře, které jsou v jeho držení. 8. Přechod práv a povinností ze vztahů k dosavadním klientům [Pozn.: Uplatní sex xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xaměstnaného advokáta ve vztahu ke klientům na jeho zaměstnavatele, nedohodne-li se advokát s klientem do dne vzniku pracovního poměru jinak nebo neučxxxxxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xnů ode dne uzavření pracovní smlouvy, nejpozději však do 15 dnů přede dnem vzniku pracovního poměru. Splnění této povinnosti ke dni vzniku pracovního pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxnavatele měly vznikem pracovního poměru přejít, s jejich stručným popisem. Na základě tohoto seznamu sepíší strany ke dni vzniku pracovního poměru přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxzám a seznámí advokátní kancelář s podmínkami smluv o poskytování právních služeb. Strany v protokolu zaznamenají, které na zaměstnavatele nepřecháxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxtvrdit, zda podmínky smluv o poskytování právních služeb na zaměstnavatele přechází beze zbytku, nebo zda některé povinnosti a práva nepřecházejí, jxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po zaměstnavateli spravedlivě požadovat. 9. Skončení pracovního poměru 9.1 Pracovní poměr může skončit: a) dohodou smluvních stran; b) výpovědí jedxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxt zaměstnanému advokátu výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Zaměstnaný advokát může dát advokátní kanceláři vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinak je zdánlivá. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne přísluxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxokát pouze z důvodů a za podmínek uvedených v § 55 a § 56 zákoníku práce. 10. Další informace pro Zaměstnaného advokáta 10.1 V souladu s § 37 odst. 1 písm. bx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na adrese [-]. 10.2 V souladu s § 37 odst. 1 písm. c) zákoníku práce advokátní kancelář zaměstnaného advokáta informuje, že výměra dovolené činí [-] týdxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxdu s § 37 odst. 1 písm. g) zákoníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnaného advokáta. 10.4 Advokátní kancelář podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) zákoníku práce informuje zaměstnaného advokáta, že jím vykonávaná pxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtu v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce sděluje, že pracovně-lékařské služby jsou v současné době poskytovány zdravotnickým zxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. 11. Závěrečná ustanovení 11.1 Smlouva je účinná od [-]. 11.2 Smlouva může být měněna výhradně písemně. 11.3 Práva a povinnosti smlouvou neupravené se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. V [-]..................dne [-].................. advokátní kancelář...............xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx oprávnění, § 8b - den pozastavení výkonu advokacie, § 9 - rozhodnutí Komory o pozastavení výkonu, § 11 - způsob výkonu, § 12 - označení, § 14 - sdruženxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
usnesení představenstva ČAK č. 4/2009 Věstníku, kterým se stanoví minimální limxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxstnavatel)
Mgr.
Robert
Němec
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované ustanovení uprxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkátem zaměstnaným. Otázku škody způsobené klientovi zaměstnaným advokátem řeší § 15c (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Souvisejícími předxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxe příjmů zaměstnaného advokáta vydalo Ministerstvo financí stanovisko, které vyvěsilo na své webové stránky a z něhož pro účely tohoto komentáře vyjíxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen ,zákon') mají:
1.
Příjmy advokáta, který vykonává advokacii v pracovním poměru k jinému advokátovi případně k obchodní společnosti, ktexx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xpolečnosti s ručením omezeným, nebo který je jednatelem společnosti s ručeným omezením, anebo který vykonává advokacii jako
komanditista
komanditxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx se jedná o podíl na zisku této společnosti, které mají vždy povahu příjmů z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona.
3.
Odměny plynoucí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxti v § 6 odst. 1 pod písm. c) zákona.
4.
Jako příjmy ze závislé činnosti se posoudí podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona i příjmy plynoucí v souvislosti se soxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xd plátce, u kterého poplatník závislou činnost nevykonává.
Podle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů má příjemce těchto příjmů (advokát s příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxele, a to se všemi právy a povinnostmi, které těmto daňovým subjektům ukládá zákon o daních z příjmů jako hmotněprávní předpis a zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdvokacii sice vykonává jako společník společnosti s ručením omezeným (resp. jako
komanditista
v komanditní společnosti), ale který nepobírá žádný xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle § 6 zákona). V souvislosti se zavedením institutu zaměstnaného advokáta je třeba posuzovat postavení, a tedy skutečný charakter příjmů těch advxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxním poměru se subjekty, vůči kterým jsou ve faktickém stavu podřízenosti s dalšími atributy charakteristickými pro pracovněprávní vztah. V takovýchxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů bere v úvahu vždy pouze skutečný obsah právního úkonu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx x x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx mohlo jednat například, pokud by ze společného výkonu advokacie s výjimkou účastníků sdružení nepřipadl smlouvou nebo zákonem stanovený podíl na kažxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtou paušální (měsíční či jinou) částkou; nebo pokud by vztah advokáta-dodavatele a advokáta-odběratele vykazoval jiné charakteristické xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe od sebe odlišit zastřený zaměstnanecký vztah od specifik advokátní praxe. Např. jde o institut tzv.
substituce
upravený v § 26 citovaného zákona o adxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxspektuje pokyny advokáta-zmocnitele; nebo případ poskytování právních služeb za úplatu advokátem samostatně vykonávajícím svou praxi jiným advokxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx 6 citovaného zákona o advokacii advokáti dohodli o společném poskytování právních služeb v jednom nebo ve více případech. Závislou činností také zřexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu o dodávce právních služeb, resp. smlouvu o spolupráci či jiný obdobný smluvní vztah), pokud takový vztah nebude vykazovat znaky pracovněprávního vzxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxse další náklady spojené s výkonem advokacie, není za svou práci odměňován pravidelnou paušální částkou, nemá pevně stanovenou pracovní dobu, pokud cxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvědnost advokáta není omezena způsobem obdobným pracovněprávnímu vztahu. Každý takový vztah však samozřejmě musí být posuzován individuálně.
Jxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx ani při výkonu advokacie směrodatným podkladem pro stanovení či vybrání daně. Nutno upozornit, že daňové řízení má svá specifika a nesprávné by bylo poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xeuplatňuje, neboť daňový subjekt je povinen svá tvrzení doložit). Správce daně musí v rámci daňového řízení zabezpečit přesné, pravdivé a úplné zjištxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkazních prostředků" (převzato z www.mfcr.cz).
Dodejme ještě, že na problematiku zaměstnaného advokáta dopadá čl. 15a etického kodexu, který byl x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxuto ustanovení), odpovídá za ni zaměstnavatel zaměstnaného advokáta.
K odst. 1
Zaměstnaný advokát vykonává advokacii jménem zaměstnavatele (nxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy výkon advokacie zaměstnancem nepřipouštějí a jde o zastupování před soudy či jinými orgány.
Komentované ustanovení je tedy zapotřebí rozdělit dx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvidla vykonává za odměnu (srov. komentář k tomuto ustanovení). Až na výjimky tedy půjde o placenou činnost, kterou zaměstnaný advokát vykonává vždy na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávní služby jako samostatný advokát. Pokud by zaměstnaný advokát inkasoval odměnu od klienta na svůj účet, jednalo by se nejen o kárné, ale zejména o prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx § 24 odst. 3.
Druhou problematikou se zcela odlišnými možnostmi je ovšem výkon advokacie na účet zaměstnavatele. Jakkoliv komentované ustanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxní s jinými orgány, je zaměstnaný advokát oprávněn tak činit se souhlasem svého zaměstnavatele samostatně. Zaměstnaným advokátům tedy lze doporučitx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxrétní advokát vlastním jménem, předkládá svou klientem podepsanou plnou moc, obhajuje klienta apod., ale finančně vystupuje a jedná na účet zaměstnaxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xdvokát vystupuje zpravidla jeho jménem a jedná na jeho účet. Pouze v zákonem stanovených případech může vystupovat jménem vlastním, vždy však na účet zxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xdvokacie zaměstnaným advokátem jménem a na účet zaměstnavatele právní předpisy nepřipouštějí (např. obhájce - § 35 tr. řádu, zástupce - § 24-25 o. s. ř.x xxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxtním řízení.
K odst. 2
Druhý odstavec komentovaného ustanovení upravuje případy, kdy byl zaměstnaný advokát ustanoven k poskytování právních slxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x o. s. ř. Problematiku určení advokáta upravuje § 18 odst. 2 zák. o advokacii (srov. komentář k tomuto ustanovení). Ve všech uvedených případech vystuxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zní na účet zaměstnavatele.
Souhlas zaměstnavatele s poskytováním právních služeb vlastním jménem zaměstnaného advokáta se nevyžaduje v případxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxný zástupce - § 35 s. ř. s., advokát určený ČAK - § 18 zák. o advokacii). Jde však stále o výkon advokacie zaměstnaným advokátem na účet jeho zaměstnavatelex xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xaměstnaného advokáta na mzdu za provedení této práce tím samozřejmě není dotčeno.
Související ustanovení:
§ 18 - advokát určený ČAK
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce u něj zaměstnaným advokátem nenáleží mezi náklady incidenčního sporu ve smyslu § 137 o. s. ř.
(usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. ledna 2011, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxměstnavatele, a proto je nutno přiznat mu odměnu a náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. zvýšenou o daň z přidané hodnoty, a to tehdy, osvědxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xříslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxost a o průměrné mzdě, ve znění pozdějších předpisů) mzda.
(usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2008, sp. zn. 4 To 140/2008)
Literxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxná zaměstnaným advokátem)
Mgr.
Robert
Němec
JUDr.
Daniela
Kovářová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnem č. 79/2006 Sb.). Obecná odpovědnost advokáta za újmu způsobenou při poskytování právních služeb je zákonem o advokacii upravena v § 24, problematxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xákoníku práce (konkrétně v § 248-274).
Jak vyplývá z komentáře k předcházejícímu ustanovení, zaměstnaný advokát vždy vykonává advokacii na účet zxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo advokáta nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx. práce). Rozsah a způsob náhrady škody samotného zaměstnance je dán § xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxdované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xiných návykových látek. Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku. Zx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v § 15b odst. 1 nebo jménem svého zaměstnavatele.
Nad rámec komentáře doplňme úvahu nad jistou nadbytečností komentovaného ustanovení, zejména s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxměstnavatel advokáta, a to i v případě uvedeném v § 15b.
Za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným advokátem odpoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxce. Podle zákoníku práce odpovídá zaměstnanec vždy jen za škodu jím zaviněnou. Nejedná-li se o škodu způsobenou úmyslně, v opilosti či pod vlivem jinýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxěstnaný advokát přímo klientovi za škodu neodpovídá. Proto není ani účastníkem hromadného pojištění advokátů sjednaného Českou advokátní komorou a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Přechod práv a povinností zaměstnaného advokáta)
Mgr.
Robert
Němec
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx15f), která byla do zákona o advokacii vložena novelou provedenou zákonem č. 79/2006 Sb., účinnou od 31. března 2006. Upravuje situaci, kdy se dříve saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxstnaného advokáta srov. v komentáři k § 15a, k problematice výkonu advokacie v pozici zaměstnaného advokáta srov. komentář k § 15b, o odpovědnosti za škxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxik stovek advokátů, kteří vykonávají advokacii jako zaměstnaní advokáti.
K odst. 1
Pokud advokát v minulosti vykonával advokacii samostatně a nyxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx vztahu ke klientům na zaměstnavatele, pokud neučiní advokát i jeho zaměstnavatel žádné jiné opatření. Právní úprava tedy dává přednost automatickémx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x xxípadě, že by je chtěla jedna ze smluvních stran vyloučit, popř. se dohodnout jinak či učinit jiné opatření, musela by se na tom s druhou stranou dohodnoutx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třetí možností je ukončení právního zastupování klienta. Zákon pro takové ujednání (advokáta s klientem a advokáta a jeho zaměstnavatele) nepředepixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx tří dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však patnáct dní před dnem vzniku pracovního poměru, informoval klienty o této změně. Ani v tomto případě zxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xoporučit písemnou formu, například následující ujednání:
Vzorový dokument č. 19: Prohlášení advokáta o přechodu závazků
   Níže podepsaný 
klienx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx advokát u .................. se sídlem v .................. Tento zaměstnavatel advokáta také počínaje uvedeným dnem přebírá veškeré závazky a povxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxm a klientem nejsou žádné finanční a věcné nároky, požadavky a plnění.
Klient
je s touto změnou srozuměn a i nadále souhlasí s tím, aby v jeho věci činil adxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxenta
Připomeňme v této souvislosti, že podle § 36 zák. práce vzniká pracovní poměr dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do pxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xdvokát, který se rozhodne stát se advokátem zaměstnaným, smí uzavřít smlouvu se svým novým zaměstnavatelem nejpozději 15 dní před dnem nástupu do pracxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí je upraveno § 32-35e a dále advokátním kárným řádem. Porušením stanoveného postupu také advokát zakládá odpovědnost za škodu ve smyslu § 24 zák. o advxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxokátem a jeho klienty lze advokátovi doporučit, aby nezůstal u postupu určeného zákonem, tedy aby pouze jednostranně neinformoval klienty, ale aby s nxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxož zaměstnaný advokát vykonává advokacii zásadně jménem zaměstnavatele a na jeho účet.
Toto ustanovení řeší automatický přechod práv a povinnostx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtně. Pokud se advokát s klienty nedohodne jinak nebo nepřijme před vznikem pracovního poměru jiná opatření (např. právní zastoupení předá po dohodě s kxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se tak ve vztahu k dřívějším klientům zaměstnaného advokáta stává jeho právním nástupcem. Za poskytování právní služby těmto klientům se stává odpověxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxd eventuálními negativními dopady souvisejícími se změnou způsobu výkonu advokacie a
kontinuita
při poskytování právní služby. Nejde však o přechox xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxfu (srov. komentář níže).
Pro (později) zaměstnaného advokáta plyne z komentovaného ustanovení povinnost své klienty řádně a včas o přechodu práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klade jisté nároky na plánování uzavření pracovní smlouvy - měla by být uzavřena nejméně 15 dní před plánovaným vznikem pracovního poměru. Nedodržení xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance včas vyžádal podrobný seznam kauz, které na něj uzavřením pracovní smlouvy přejdou, a s obsahem příslušných spisů se seznámil, jelikož se xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxré na zaměstnavatele přejdou, je vhodné protokolárně předat (povinnost vést spisy taktéž přechází na zaměstnavatele).
Vykonával-li dříve advokxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xeuplatní se ani v případech, kdy advokát vykonával advokacii společně s jinými advokáty v advokátní společnosti (zahraniční advokátní společnosti) xx xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx principu přechodu povinností a závazků, resp. negativní vymezení závazků, jež na zaměstnavatele nepřecházejí. Pokud se strany nedohodnou jinak, pax xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxněžních prostředků poskytnutých klientem. S ohledem na zákonné znění a právní jistotu zaměstnaného advokáta, klienta i zaměstnance advokáta lze advxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xrov. komentář k § 22).
Druhá věta druhého odstavce komentovaného ustanovení není příliš jasná a její znění patrně povede budoucí zaměstnavatele k txxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sukcesorem závodu zaměstnaného advokáta. Nepřechází na něj povinnost k náhradě újmy, kterou (později) zaměstnaný advokát klientovi způsobil v souvxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxe nepřechází ani povinnosti vrácení věcí a svěřených prostředků (typicky vypořádání úschov). Ty je povinen vypořádat zaměstnaný advokát, a to způsobxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokud by zaměstnavatele neoprávněně zvýhodnily či znevýhodnily nebo pokud by splnění dojednaných povinností nebylo po zaměstnavateli možné spravexxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxavedlivě požadovat, bude záviset na konkrétních okolnostech případu. Pro vyloučení budoucích sporů mezi zaměstnaným advokátem a jeho zaměstnavatexxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi smluv o poskytování právních služeb a výslovně vzájemně potvrdily, zda podmínky přecházejí bez dalšího, či nikoliv. Pokud by některá ujednání přejíx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
Trvalá spolupráce mezi advokáty
(Trvalá spolupráce mezi advokáty)
Mgr.
Robert
Nxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy o trvalé spolupráci reagoval zákonodárce od 1. září 2009 na čím dál častější jev dlouhodobější spolupráce zejména mezi začínajícími advokáty se zavexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdvokacie advokáty v pracovním poměru (srov. komentář k § 15b). Pro trvale spolupracující advokáty představuje možnost úžeji spolupracovat s jinou adxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxostí), a to často v přímé návaznosti na dřívější praxi advokátního koncipienta pro tuto kancelář. Pro zavedenější advokátní kanceláře pak trvalá spolxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstnanci nebo společníky, a pružněji reagovat na poptávku klientů po právních službách. Smlouvy o trvalé spolupráci však mohou být uzavírány např. i mexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době nepřítomnosti či pro určitou specializaci, kterou jinak advokátní kancelář nemá.
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxem, advokátní společností, sdružením či zahraniční advokátní společností (dále pro zjednodušení "spolupracující kancelář"). Smlouva musí být uzaxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pozici spolupracujícího advokáta uzavřít i usazený evropský advokát, na něj se práva a povinnosti advokátů použijí přiměřeně (srov. § 35n odst. 1).
xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xákonem (zásada svobody formy). Ve smyslu § 582 odst. 1 obč. zák., není-li právní jednání učiněno ve formě stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxnu jejíhož zájmu je neplatnost stanovena (relativní neplatnost). Podle § 588 obč. zák. pak soud přihlédne k neplatnosti právního jednání i bez návrhux xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxedky zákon spojuje s nedodržením zákonem předepsané písemné smlouvy o trvalé spolupráci, je třeba si položit otázku, jakou funkci má písemná forma plnxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxvalou spolupráci mezi advokáty zakotvil, se výslovně k důvodům uzákonění požadavku na písemnost smlouvy nevyjadřuje. Hovoří však o tom, že trvalá spoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xávislé práce na spolupracujícího advokáta a k zastírání výkonu práce v pracovním poměru (závislou práci lze podle § 3 zák. práce vykonávat výlučně v záxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxsaná písemná forma smlouvy o trvalé spolupráci plní funkci kontrolní či zajišťovací, a tedy její nedodržení povede k absolutní neplatnosti smlouvy (sxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxti advokáta
Ke stejnému závěru, tedy k absolutní neplatnosti právního jednání, lze dospět i v případě, že by smlouva o trvalé spolupráci zasahovala dx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xedy smlouvu o trvalé spolupráci uzavírá s některým z jeho společníků, pokud s tím ostatní společníci písemně vysloví souhlas. K jednání za společnost (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtní společníci mu k jeho právním jednáním vystavují plnou moc (srov. § 2439 obč. zák.). Alternativně, pokud byl ve smyslu § 2731 obč. zák. správou spolexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlé spolupráci jednomu ze společníků ostatními společníky vystavena písemná plná moc nebo jedná-li sdružením písemně pověřený správce s oprávněním pxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxalé spolupráci dopadají ustanovení týkající se povinného odmítnutí poskytnutí právní služby pro střet zájmů (srov. komentář k § 19). Určité interprexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxa je spolupracující advokát povinen poskytnutí právní služby v trvalé spolupráci odmítnout i v případě, že ke střetu zájmů dochází na straně spolupracxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xude záviset na konkrétních okolnostech případu, zejména na podobě a rozsahu dané spolupráce.
Trvalá spolupráce se může v jednotlivých případech vxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxbám než klientům spolupracující kanceláře, tak i spolupráce v mnohem menším rozsahu, např. pouze pro určitou konkrétní specializaci, kterou jinak adxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxouvy o trvalé spolupráci svým vlastním jménem nebo jménem spolupracující kanceláře (viz též komentář k § 15f níže), případně zda je poskytuje ve svém sxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxy trvale spolupracující advokát právní služby poskytoval jménem spolupracující kanceláře a v jejím sídle (resp. aby sídlo spolupracujícího advokátx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvní služby i svým vlastním klientům, bude zpravidla vhodnější, aby vystupoval i při poskytování služeb v trvalé spolupráci svým vlastním jménem a služxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxliv.
Tam, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxpracující advokát povinen právní službu odmítnout i v případech, kdy osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl jxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxniční společnosti, s níž trvale spolupracuje, nebo jiní s nimi obdobně intenzivně trvale spolupracující advokáti.
Naopak na situace, kdy je spoluxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe ve svém sídle, nelze dané ustanovení aplikovat. Spolupracující advokát totiž zpravidla ani nemá možnost zjistit, zda advokáti spolupracující kancxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx střetu zájmů na své straně, může "volněji" trvale spolupracujícího advokáta požádat, aby požadovanou právní službu poskytl.
K odst. 4
Trvalá spoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxk postupné, na sebe navazující) vztahy trvalé spolupráce advokáta vykonávajícího advokacii samostatně. Na druhou stranu nejsou kladena žádná omezexx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxého advokáta, pokud jejich provozní potřeby vyžadují zapojení více než jednoho trvale spolupracujícího advokáta.
Od vztahu trvalé spolupráce je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxírat i advokát v trvalé spolupráci, a to zřejmě nejen ve vztahu k právním službám, které poskytuje mimo rámec trvalé spolupráce, ale i v jejím rámci, pokux xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrávníků, nebo u poskytování právních služeb na různých místech, kdy by častější cestování na větší vzdálenosti nebylo ekonomické, nebo případně tam, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjí meze, § 15b - výkon advokacie zaměstnaným advokátem, § 16 - pokyny klienta, § 19 -
obligatorní
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 1264.
(Smlouva o trvalé spolupráci)
Mxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxu a rozsahu právních služeb
II. Vymezení vzájemných vztahů a způsobu koordinace při poskytování právních služeb
III. Vymezení způsobu materiálně txxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xředepisuje minimální povinné náležitosti smlouvy o trvalé spolupráci. S ohledem na účel, který zákonodárce zřejmě sledoval při zakotvování rámců trxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xztahů), lze usuzovat, že jde o normu mající
kogentní
charakter. Nedodržení předepsaných povinných náležitostí může vést k absolutní neplatnosti ujxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na něž se trvale spolupracující advokát specializuje (správní právo, právo nemovitostí apod.), nebo typu právních služeb, které advokátní kanceláxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby poskytovat.
Rozsah spolupráce bude vycházet z možností spolupracujícího advokáta a potřeb spolupracující kanceláře. Lze jej vyjádřit naxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxů kanceláře, s níž spolupráci navazuje, nebo vymezením konkrétních klientů, jejichž právní zadání má spolupracující advokát řešit.
II. Vymezení vxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx strany v závislosti na dohodnutém rozsahu a předmětu spolupráce a způsobu řešení materiálně-technického zabezpečení spolupráce (viz níže). Zpravixxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxžeb, dohodu o osobních poradách jiného způsobu zadávání úkolů a jejich vyúčtování apod.
III. Vymezení způsobu materiálně-technického zabezpečenx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtné pro poskytování služeb klientům zajišťuje (např. nájem prostor, služby recepce a administrativy a jiného podpůrného personálu, IT technika, zásxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do objemu méně podstatný, může přicházet v úvahu řešení, kdy si každá ze stran sama zajišťuje veškeré materiálně-technické záležitosti na svůj náklad x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a technického zázemí a s tím souvisejících nákladů. Možná je i dohoda o tom, že toto zázemí na své náklady zajistí spolupracujícímu advokátovi spolupraxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Dohoda o užívání jména
K obecným pravidlům o užívání jména advokáta srov. čl. 20-24 etického kodexu a komentář k § 12 zák. o advokacii.
Jelikož trvxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxastním, je dohoda o způsobu užívání jména při poskytování těchto služeb namístě s ohledem na ochranu jejich zájmů. Pokud se strany dohodnou na tom, že spxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdnout i podmínky, za nichž může spolupracující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xebo se prezentovat na webových stránkách spolupracující kanceláře.
V. Způsob vyúčtování právních služeb
Strany smlouvy o trvalé spolupráci se mxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxé spolupráce bude vyúčtování odměny klientům zpravidla zajišťovat spolupracující kancelář - jde nakonec o klienty advokátní kanceláře. Vyúčtování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxv. § 22 a související předpisy). Odměna trvale spolupracujícího advokáta se pak bude zpravidla odvíjet od odměny vyúčtované klientovi v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxteriálně-technických aspektech spolupráce, zejména o úhradě společně sdílených zdrojů či nástrojů (viz výše). V případech méně intenzivní spoluprxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpracujícím advokátem.
Spolupracujícímu advokátovi může být vyplácena na jeho odměnu záloha, kterou strany vyúčtují např. po uplynutí určitého oxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxení apod.
VI. Další nepovinná ujednání
Nad rámec povinných náležitostí může smlouva o trvalé spolupráci obsahovat i další ujednání o záležitostexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxí spolupráce nebo jazyk, v němž budou právní služby poskytovány.
K odst. 2
Klient
musí být předem seznámen s tím, že právní službu poptávanou u advoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesouhlasit a zvolit si jiného právního zástupce.
K odst. 3
Podle výslovného znění tohoto ustanovení, je-li spolupracující advokát k poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx x xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se o poskytnutí právní služby v trvalé spolupráci (neplatí pravidla pro ni ujednaná ve smlouvě o trvalé spolupráci), ale o přímý samostatný výkon advokxxxxx
Vzorový dokument č. 20: Smlouva o trvalx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x advokacii")
(1) [-], advokát, se sídlem [-] (dále jen "advokátní kancelář")
(2) [-], advokátní kancelář, se sídlem [-] (dále jen "spolupracující advoxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtí / komanditní advokátní společností / zahraniční advokátní
společností / advokátním sdružením / advokátem vykonávajícím advokacii samostatně] vx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxmorou vykonávajícím advokacii samostatně ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.
[ALTERNATIVNĚ: Spolupracující advokát je advokátem zapsxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xení spolupracující advokát vázán smlouvou o trvalé spolupráci s
jinou advokátní kanceláří.

1. Trvalá spolupráce
1.1 Smlouva upravuje podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx advokát se zavazuje s advokátní kanceláří trvale spolupracovat v dohodnutém
  rozsahu a advokátní kancelář se zavazuje poskytnout materiálně-technixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxacující advokát poskytuje právní služby v právních oblastech odpovídajících jeho
  profesnímu zaměření a specializaci, a to [KONKRETIZOVAT PODLE SPExxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) přípravu právních posudků, smluv, podání nebo jiných právních písemností;
c) zastupování klientů advokátní kanceláře v řízeních před soudy a jinýmx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxlupracující advokát poskytuje právní služby v českém jazyce a v [DOPLNIT JINÝ JAZYK].

3. Rozsah trvalé spolupráce
3.1 Právní služby v trvalé spoluprácx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxlendářní měsíc /
  rok.

4. Vymezení vzájemných vztahů a způsobu koordinace
4.1 Koordinace při poskytování právních služeb probíhá zpravidla osobně v prxxxxxxxx xxxxx
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxolupracující advokát právní služby v trvalé spolupráci poskytuje v závislosti na poptávce
  klientů advokátní kanceláře. Služby poskytne, není-li to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxx xx xxxxxxx xxvokátní kancelář bez prodlení informovat, aby mohla včas zajistit
  poskytnutí právní služby jiným způsobem.
4.3 Advokátní kancelář předem informuje xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxláře
  poskytne, pokud s tím klienti souhlasí.
4.4 Komunikaci mezi advokátní kanceláří a spolupracujícím advokátem zajišťuje zejména [- např.
  advokát x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxalé spolupráci s ostatními
  [společníky a] spolupracovníky a zaměstnanci advokátní kanceláře, zejména právníky.
4.5 Právní služby v trvalé spolupráxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxující advokát spisovou
  evidenci v souladu s právními a stavovskými předpisy a standardy advokátní kanceláře. Je povinen
  při tom dodržovat interní praxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
  xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxnceláře minimálně po dobu stanovenou právními nebo stavovskými
  předpisy. Je-li klientský spis předmětem kontroly ze strany České advokátní komory nxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxde-li již v té době trvalá spolupráce ukončena.

4.8 Spolupracující advokát je povinen dodržovat právní předpisy a interní předpisy advokátní
  kanceláxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxánek 4.7 obdobně.

4.9 Smluvní strany se přiměřeně informují o skutečnostech, které mohou být podstatné pro posouzení
  střetu zájmů a případné nezbytnoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
  xřípadné zastupování svých klientů mimo rámec trvalé spolupráce.

5. Materiálně-technické zabezpečení trvalé spolupráce
5.1 Spolupracující advokáx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx2 Advokátní kancelář zajišťuje na své náklady: [LZE SJEDNAT I JINAK]
  a) prostory k poskytování právních služeb v trvalé spolupráci a umístění sídla spoxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
    xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovaných právních služeb;
  c) služby recepce a administrativního personálu advokátní kanceláře;
  d) společné pojištění odpovědnosti za škodu zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
    xxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx advokáta přihlédly smluvní strany ke skutečnosti, že
  materiálně-technické zázemí pro spolupráci zajistí na svůj náklad advokátní kancelář.

6. Jednxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxénem advokátní kanceláře
  a užívá jméno / firmu advokátní kanceláře vedle svého jména nebo firmy.
6.2 Při poskytování služeb v trvalé spolupráci užívá sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
  xxxx xxxxxbem předem dohodnutým s advokátní kanceláří informovat prostřednictvím webových
  stránek advokátní kanceláře.

7. Vyúčtování právních služeb
7.1 Odxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
  xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxacující advokát odpovídá za řádnou a včasnou evidenci veškerých skutečností rozhodných
  pro vyúčtování odměny klientovi v interním evidenčním systéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xoční] odměnu ve výši [-]. Spolupracující advokát je oprávněn fakturovat
  zálohu na odměnu ve výši [-], a to nejpozději do [-]. Vždy po uplynutí kalendářnxxx xxxxxxx x
  xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
  xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxe více než o [-] % lišit od předpokládaného rozsahu,
  strany odměnu dohodou skutečnému rozsahu spolupráce přizpůsobí. [LZE DOHODNOUT I JINÉ VARIANTY
  ODxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxb v trvalé spolupráci s výjimkou nákladů na
  zajištění materiálně-technického zabezpečení trvalé spolupráce nejsou zahrnuty v odměně
  spolupracujícxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxi nese advokátní kancelář. Spolupracující
  advokát odpovídá advokátní kanceláři za škodu, kterou v souvislosti s poskytováním právních
  služeb v trvaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xdvokáta za škodu způsobenou poskytováním právních služeb v trvalé
  spolupráci. Spolupracující advokát je povinen se s pojistkou odpovědnosti za škodx xxxxxxxx x
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxdu způsobenou
  poskytováním právních služeb mimo trvalou spolupráci tím není dotčena.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Smlouva se nevztahuje na případy, kxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
  xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxvědět a zaniká uplynutím [-]měsíční výpovědní doby, která počíná
  běžet k prvnímu dni měsíce následujícího po datu doručení výpovědi druhé smluvní strxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxráci dozvěděl, a to i po ukončení trvalé spolupráce.
  Spolupracující advokát dále zachová mlčenlivost o všech osobních údajích ve smyslu Nařízení Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxce pro advokátní kancelář dozvěděl a nebude je sdílet se žádnou třetí osobou ani s jiným zaměstnancem nebo spolupracovníkem advokátní kanceláře bez přxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona o advokacii a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V [-].................. dne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx[-]

spolupracující kancelář
..................[-]
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxxx
               xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
         xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
                  xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxx xxxx xxxxxxt, se sídlem [-] (dále jen "spolupracující advokát")
(2) [-], advokátní kancelář, se sídlem [-] (dále jen "advokátní kancelář")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(A) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxolečností / zahraniční advokátní
společností / advokátním sdružením / advokátem vykonávajícím advokacii samostatně] ve smyslu
příslušných ustanoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxcii samostatně ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.
[ALTERNATIVNĚ: Spolupracující advokát je advokátem zapsaným v seznamu usazených evxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vázán smlouvou o trvalé spolupráci s
jinou advokátní kanceláří.

1. Trvalá spolupráce
1.1 Smlouva upravuje podmínky, za nichž spolupracující advokát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxokát poskytuje právní služby v právních oblastech odpovídajících jeho
  profesnímu zaměření a specializaci, a to [KONKRETIZOVAT PODLE SPECIALIZACE Sxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xx xxxxxxxx xrávních posudků, smluv, podání nebo jiných právních písemností;
  c) zastupování klientů advokátní kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány veřxxxx xxxxx
  xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
  xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxcí advokát poskytuje právní služby v českém jazyce a v [DOPLNIT JINÝ JAZYK].

3. Rozsah trvalé spolupráce
3.1 Právní služby v trvalé spolupráci poskytujx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh služeb v trvalé spolupráci činí [-] hodin za
  kalendářní měsíc / rok.

4. Vymezení vzájemných vztahů a způsobu koordinace
4.1 Koordinace při poskytovánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x
  xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxky či
  elektronickou poštou.
4.2 Spolupracující advokát právní služby v trvalé spolupráci poskytuje v závislosti na poptávce
  klientů advokátní kancexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xejich
  předpokládanou časovou náročnost v odpovídající kvalitě poskytnout. O tom, že služby v daném
  případě poskytnout nemůže, je povinen advokátní kxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom, že právní službu poskytne spolupracující
  advokát. Právní služby v trvalé spolupráci spolupracující advokát klientům advokátní kanceláře
  poskxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
  xxxxxxx x xxxxxčník / advokát - společník advokátního sdružení]. Je-li to účelné, spolupracuje
  spolupracující advokát při poskytování právních služeb v trvalé spoxxxxxxx x xxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnává spolupracující advokát v souladu x xxxxxxxx x
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx x xxxxxxx x xxávními a stavovskými předpisy.
4.7 Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, jsou veškeré klientské spisy uloženy a
  archivovány v sídle spolupraxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxní komory
  nebo jiných oprávněných orgánů, je spolupracující advokát povinen spis advokátní kanceláři nebo
  příslušným orgánům zpřístupnit, a to i tehxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
  xxxxlizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Pro vedení a zpřístupnění
  AML dokumentace platí článek 4.7 obdobně.

5. Materiálně-txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
  xxxx xxxxxxxx to povaha služby vyžaduje.
5.2 Každá ze smluvních stran si na vlastní náklady zajišťuje: [LZE SJEDNAT I JINAK]
  a) prostory k poskytování právních služex x xxxxxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
    xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužeb;
  c) služby recepce a administrativního personálu advokátní kanceláře;
  d) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxckého zabezpečení, pokud je spolupracující advokát k
  poskytování právních služeb v trvalé spolupráci potřebuje.

6. Jednání jménem advokátní kancelxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxx xména / firmy advokátní kanceláře může spolupracující advokát pouze po předchozím
  písemném souhlasu advokátní kanceláře.
6.2 Při poskytování služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxem / firmou advokátní
  kanceláře nebo jejím logem je možné jen s jejím předchozím písemným souhlasem.

7. Vyúčtování právních služeb
ALTERNATIVA ZAJIŠTxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxlady související s poskytováním právních služeb nese spolupracující advokát.
ALTERNATIVA ZAJIŠTĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ
7.3 Odměnu za pxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxidenci veškerých skutečností rozhodných
  pro vyúčtování odměny klientovi a její včasné předání advokátní kanceláři.
7.5 S ohledem na dohodnutý rozsax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvněn fakturovat
  zálohu na odměnu ve výši [-], a to nejpozději do [-]. Vždy po uplynutí kalendářního [měsíce /
  čtvrtletí / roku] provedou smluvní strany vxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
  xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxy odměnu dohodou skutečnému rozsahu spolupráce přizpůsobí. [LZE DOHODNOUT I JINÉ
  VARIANTY ODMĚŇOVÁNÍ - NAPŘ. PODÍLEM NA ODMĚNĚ UHRAZENÉ KLIENTEM NEBx xxxxxxx xx xxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
  xxxxxxxxxx xxxxxtovi, uvede je ve vyúčtování klientovi.

8. Odpovědnost za škodu
8.1 Odpovědnost za poskytnutí právní služby vůči klientovi nese spolupracující xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxích služeb mimo trvalou spolupráci.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Smlouva se nevztahuje na případy, kdy je spolupracující advokát k poskytování právní xxxxxx
  xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxitou / ALTERNATIVNĚ: určitou do [-].
9.3 Trvalou spolupráci lze vypovědět a zaniká uplynutím [-]měsíční výpovědní doby, která počíná
  běžet k prvnímu dxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxrých se v souvislosti s
  poskytováním právních služeb v trvalé spolupráci dozvěděl, a to i po ukončení trvalé spolupráce. Spolupracující advokát dále zxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxracováváním osobních údajů, o kterých se v souvislosti s výkonem práce pro advokátní kancelář dozvěděl a nebude je sdílet se žádnou třetí osobou ani s jixxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xmlouva může být měněna výhradně písemně.
9.6 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona o advokacii a § 2430 a násl. záxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnceláře s písemným souhlasem ostatních členů)
.................. [-]

spolupracující kancelář
.................. [-]
Související ustanovexxx
x xx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxx
HLAVA TŘETÍ
PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTŮ
(Základní advokátní povinnosti)
JUDr.
Tomáš
Sokox
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxentské věci)
II. Projevy advokáta učiněné v souvislosti s poskytováním právní služby (např. komentáře ke klientské věci pro média)
III. Projevy advxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní služby (obecné komentáře, politická prohlášení)
Všeobecná povinnost advokáta chovat se slušně, přispívat k důstojnosti a vážnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxojevech střízlivost a vědomě nelhat, stejně jako povinnost neosočovat své kolegy se samozřejmě a dost možná zejména týká verbálních či psaných projevx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx etického kodexu je uveřejněno v komentáři k § 17), především čl. 4 (Důstojnost a vážnost stavu) a čl. 11 (Povinnosti kolegiální).
                        Čl. 4
                   Důstojnost x xxxxxxx xxxxx

   xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

   xxx xxxxxát je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít
jen tehdy, je-li si jist jeho splněním.

   (3) Projevy advokáta v souvxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx

   xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xa úplatu se pro účely
Pravidel považuje za výkon advokacie.

                        Čl. 11
                    Povinnosti kolegiální

   (1) Advokát nesmí jiného advokáta osočovat a nesmí proti němu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxx xřímo bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto
advokátem jednat.

   (2) Poskytování právních služeb pro klienta, ktexxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxt poskytnutí právních služeb převzato teprve po řádném ukončení vztahu k již pověřenému
advokátovi.

   (3) Advokát se nesmí podílet na činnosti osob, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxí takovou činnost, Komoře.
Podle míry, s jakou projev advokáta xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxí soudu, dopisy protistraně, přednesy při projednávání věci),
-
projevy učiněné v souvislosti s poskytováním právní služby (např. komentáře ke kxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s poskytováním právní služby (obecné komentáře, politická prohlášení).
V praxi ale toto dělení není nijak významné. Podstatný je obsah projevx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxdpisů vyplývá, advokát je ve svých projevech do určité míry limitován. První otázkou, která se u vědomí tohoto faktu nabízí, je otázka, zda mohou tato omxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze na toto téma říci, že jmenováním advokátem na sebe jmenovaný bere i závazky, které jej v některých oblastech jinak běžných občanských aktivit anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxovolně, a jelikož tak činí jako právník, pak lze minimálně doufat, že tak činí skutečně s plným vědomím toho, co činí.
                 Listina základních práv a svobod

                        xxx xx

   xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

   xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxobem,
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

   (3) Cenzura je nepřípustná.

   (4) Svobodu projevx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxpečnost státu, veřejnou
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
Zájem, pro který lze práva zaručená v čl. 17 omezit, uvádí například xxx xx xxxxxxxx
                        xxx xx

   xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx

   xxx xxxxx xx xxxvo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
Bez ambice na hlubší rozbor podstaty svobody projevu, tak jak je vnxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxadech. Přičemž platí, že každý sporný případ je třeba posuzovat individuálně s ohledem na to, zda při jeho řešení je v zájmu demokratické společnosti prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxsti respektovaným standardem a podle něhož svoboda slova znamená i právo šířit informace pohoršující, urážející a znepokojující (offend, shock or dixxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt i velmi ostrou kritiku, která ve svých důsledcích může vést ke snížení důstojnosti kritizovaného. Jde-li o hodnotící úsudky, může jít i o velmi subjekxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxtika je podložená. Minimálně informacemi, které lze považovat za věrohodné. Jak z dalšího vyplyne, zejména v této oblasti projevů kritických je svoboxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxe vlastní důstojnost mluvčího v očích většího či menšího okruhu posluchačů, přičemž pro tuto chvíli zřejmě nemá smysl se zabývat tím, co konkrétně je onxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxmi individuální záležitost a bude zmíněno v souvislosti s individuálními akty v kárném řízení. Nicméně zřejmě nebude sporu o tom, že svoboda slova zaruxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xení smyslem této publikace. Svoboda slova tedy nevylučuje, naopak zahrnuje i právo hovořit nevěcně, nestřízlivě, míněno zřejmě jako synonymum pojmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxkého kodexu. Autoři publikace (Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, sx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxek měl působit s jistou důstojností a noblesou".
Případný konflikt ústavního práva s podústavní normou určenou povinností advokáta není řešitelnx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxedeného etického kodexu, namítali, že je zasahováno do jejich práva na svobodu projevu. Jak bude patrno, jde o mezní případy a jistě i úhel pohledu. Nicmxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm tohoto dohledu jsou rozhodnutí kárných senátů, z nichž je patrna aplikační praxe. Ta je, pokud jde o jistou výjimečnost povinností advokáta, zcela koxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx z nich vyplývá. Proto následující text obsahuje především
relevantní
výňatky z těchto rozhodnutí, občas xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xsoby vykonávající advokacii, na něž se vztahují určitá etická pravidla, nelze pohlížet stejně jako na jiné podnikatelské subjekty, které taková pravxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxznámka ke zdroji advokátní judikatury: Základním zdrojem je Souhrnný věcný rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK 1991-2015. Podobně se vyjadřuje kárný xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxí činnosti." (viz rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK sp. zn. K 15/00)
Z výše citovaných právních norem, zákona o advokacii a etického kodexx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxného senátu kárné komise ČAK sp. zn. K 5/00).
"Podle ustanovení § 17 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, se advokát jako příslušník této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Některá z těchto pravidel se prosazují výslovně do textů právních norem, jiná jsou součástí psaných, či nepsaných kodexů." (viz rozhodnutí kárného sexxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšího správního soudu ze dne 31. května 2004, sp. zn. 5 As 34/2003, podle něhož: "Pokud ustanovení § 17 zákona o advokacii ukládá advokátovi povinnost chxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxie, ale i v soukromé sféře, přičemž hlavním důvodem je ochrana advokátního stavu a ochrana veřejných zájmů. Z těchto hledisek je třeba požadavky vymezexx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxící pravidla v celé jejich šíři. Požadavek poctivosti, čestnosti a slušnosti platí tudíž nejen pro výkon advokacie, ale i pro soukromý život advokáta, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxno, že ve skutečnosti zásah do práv advokáta není nijak dramatický a dotýká se především hodnotících tvrzení, přesahujících svojí expresivitou to, co xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxlikaci zákonných ustanovení norem či etického kodexu dalo diskutovat, současně lze ale jednoznačně prohlásit, že kontrolní i kárné orgány vykonávajx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služby (typicky podání soudu, přípisy v klientské xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxnantně formulovat svá stanoviska. U těch, která se zabývají zastupováním v kontradiktorním řízení, se pak očekává i schopnost počínat si tak i pod tlakxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nichž se advokáti angažují. Vycházeje z tohoto faktu se zdá být legitimní požadavek, aby tyto verbální konflikty byly vedeny podle určitých pravidel, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxá není takto vybavena, ale současně také aby se advokáti nezabývali těmito konflikty na veřejnosti, aby přehnaně nepřenášeli svoji snahu vyhovět kliexxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxipravených urazit kohokoliv, na koho jim
klient
ukáže. Případně i bez takového povelu.
Používá-li již zákonodárce v citovaném čl. 17 odst. 4 Listixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxaví advokátního prostředí či advokátní společnosti je zájem na tom, aby se advokáti navzájem neuráželi, nenapadali se mimo rámec věcné argumentace apxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxonnou povinností, který se smí do značné míry chovat nedůstojně, u advokáta je dána tato povinnost. Občan se také může na adresu soudce nebo státního zásxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo dokonce trestného činu. U advokáta je tato hranice, kterou nesmí překročit, poněkud posunuta a je mu uloženo, aby jeho případná kritika byla kromě jxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxální či písemné excesy advokátů jsou z hlediska kárné praxe nejhojnější právě v této oblasti.
Prvým zaznamenaným rozhodnutím, týkajícím se verbálxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxnou právní větou: "Urážlivé výroky vůči soudu a zástupci prokuratury, pronesené obhájcem při veřejném zasedání soudu, jsou nepřípustné a je třeba je kxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxbně i další rozhodnutí ze stejného zdroje uvádí: "Je v rozporu s pravidly advokátské etiky, jestliže advokát v korespondenci s druhým advokátem používx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxi se problémem zabývá rozhodnutí odvolacího senátu ČAK z roku 1998. Podle něj: "Urážlivé výroky na adresu protistrany jsou v rozporu s profesionální etxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xnitřní přesvědčení advokáta o pravdivosti takových výroků nemůže jejich použití nijak ospravedlnit."
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxi se pan O. za osobnost vůbec označit, která hloupostí, bezohledností a vypěstovaným pocitem ublížení kompenzuje svoji společenskou méněcennost čloxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxxky plně stojí, neboť vzhledem k aktivitám stěžovatele I. O. se jedná o mínění převážné většiny města K. V. Obhajobu doplnil tvrzením, že v K. V. je stěžovaxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxním vystižením jeho osoby. Hodnotící úsudek, byl-li by založen na skutečně nedobré pověsti dotčené osoby, by snad mohl obstát v případě žaloby na ochraxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xedávné době odsouzen pro trestný čin podvodu a krádeže, podařilo by se mu vyvinit. Takto ale kárný senát dospěl k závěru, že v případě výrazů "hloupost", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxise ČAK sp. zn. K 129/09)
Za osočování bylo označeno jednání advokáta, který zpracoval pro svého klienta rozbor, o němž věděl, že bude dán k dispozici xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxo pokutou ve výši 20 000 Kč (viz rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK sp. zn. K 3/97).
Pokutou ve výši 15 000 Kč ocenil kárný senát závěrečný návrh xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy za nevěcné, a nikoliv střízlivé, naopak objektivně způsobilé snížit důstojnost jiného účastníka řízení a tím současně snížit důstojnost a vážnost axxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxo kolega odcizil z kanceláře žalované organizace pořadač s agendou. Odvolací senát svým rozhodnutím potvrdil výrok kárného senátu ukládající kárně oxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx by pravděpodobně soud uložil náhradu nemateriální újmy ve větší výši.
Osobitým způsobem snížil důstojnost a vážnost advokátního stavu advokát, kxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxzal, že příměr o znečišťování vlastního hnízda má stále reálný základ. Kárný senát za tento výrok uložil napomenutí (viz rozhodnutí kárného senátu kárxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xoudce: "... nebyl a nemůže být nestranným, kvalifikovaným a nezávislým soudcem!" a "... z usnesení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxné komise ČAK sp. zn. K 14/2007).
Do pozoruhodné epické šíře pozvedla urážku kolegyně, která na adresu soudkyně v souvislosti s námitkou její podjatxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx snad předpokládá, že mne za současné zdravotní situace, kdy mám problémy se sezením, stáním, ležením, donutí k tomu, abych klečíc vyslechla, co mi chce xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jejího jednání odpovídá stanoveným pravidlům, nebo vybočuje z normy a jedná se o deviaci, kterou je nutno odstranit léčením."
Medicinální a zejménx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxětlení, že se v daném případě pouze bránila jejímu šikanóznímu jednání. Mementem pro všechny potenciální bojovníky se soudcovskou šikanou, ať již skuxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xádném případě neopravňují advokáta k tomu, aby k tomuto soudci nezachovával náležitou úctu a zdvořilost a aby jej, byť jen v námitce jeho podjatosti, urxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxžnost na netypickém formátu průklepového papíru, na němž byla připojena kresba nějakých postav a na rubu připsána plná moc. Tedy učinil k soudu podání vx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvala všechny náležitosti, postupoval podle vzoru, který si obstaral, neexistuje žádná norma, která by přesně vymezovala, jak má být podání formulováxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx k ní přimaloval ty postavy (viz rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK sp. zn. K 76/97).
Kárně obviněný se ale nevzdal a pravomocné rozhodnutí ČAx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a že po prostudování všech dostupných publikací o společenském chování a zdvořilosti, které v letech 1918 až 1998 vyšly, nenalezl tvrzení, že snad exixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že v žádné z těchto publikací se nevylučuje sepsání stížnosti státnímu orgánu na průklepovém papíru určitého formátu ani se toto nepokládá za neslučixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx ze dne 5.11.1998, sp. zn. I. ÚS 393/1998, s jejím obsahem neztotožnil, a naopak se s její argumentací vypořádal poměrně briskně. Podle jeho názoru: "... xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxpektovat, aniž by byly výslovně vypočteny v jednotlivých ustanoveních, což ostatně není vůbec možné. Ústavní soud připomíná, že i Listina základních xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xhoval důstojným způsobem. V čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se např. hovoří o ,mravnosti', samozřejmě opětx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxi tohoto pojmu pohybují. Vzhledem k tomu má Ústavní soud za to, že i pro stěžovatele je přiměřené, aby nalezl způsoby jednání a chování, které odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudu, stíhané pro přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 tr. zák., v její trestní věci poté, co obž. N. N. xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodjatosti mimo jiné tím, že... znalec je židovského původu, což zakládá jeho zvláštní poměr k obžalované i k věci, což dovozoval z jazykového výkladu jexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx lze mapovat, jak kárné orgány advokacie vnímají meze obhajoby, ale i tím, že advokát se mimo jiné odvolával na pokyn klientky. Ve věci opakovaně jednal kxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxustné vznést námitku spočívající v etnickém původu znalce, a dále pak otázkou, zda je v konkrétním případě přípustný způsob, jak byla námitka vznesenax xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xy byla obecně přípustná. Musela by však být vznesena způsobem věcným, nikoliv urážlivým a nedůstojným. A právě s ohledem na formu, jakou byla námitka vzxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xlientky, odvolací kárný senát opakovaně upozornil na to, že advokát není
alter ego
svého klienta, že v trestním řízení má jiné postavení než jeho
klienx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, že šlo o výslovný pokyn klienta, a právě v tomto pochybení je mimo jiné shledáváno kárné provinění (viz rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK sp. zxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxudu žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxním nesouhlasu s meritorním posouzením, protože soud vytkl odvolacímu kárnému senátu nedostatečné odůvodnění. Shrnutí této výtky, učiněné soudem nx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xinným za kárné provinění), v jakých skutkových částech námitky podjatosti znalce spatřuje kárné provinění, jaká ustanovení zákona či etického kodexx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mít na paměti tím spíše, že se v něm jedná jednak o porušení pravidel charakterizovaných obecnými etickými pojmy (poctivé, čestné a slušné chování; věcxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxvním vědomím' (jak uvádí žalovaná ve vyjádření k žalobě), jednak o samotné vymezení mezí svobody projevu advokáta v trestním řízení. Při posuzování káxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnit, jaké jeho jednání (projevy advokáta) bylo, či nebylo při trestní obhajobě přípustné." Ke dni předání tohoto textu odvolací kárný senát znovu nexxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního soudu ze dne 7. října 2009, sp. zn. 6 Ads 41/2008). Důvodem uložení pokuty ve výši 10 000 Kč byla část obsahu procesního podání sepsaného advokátxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxosto nerozumí medicínské terminologii, není schopen chápat souvislosti, které vyplývají z jednotlivých lékařských zpráv, naprosto nechápe význam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxjak vzdělán ani se vzdělávat nechce, což logicky v tomto konkrétním případě vedlo soud k postupu, že jen otrocky přejal závěry posudkové komise, aniž by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxním stavu, a proto mnou navržené důkazy bez dalšího zamítl. Zaráží mne i to, že soudce, který tuto věc rozhodoval, byl sám natolik zdravotně handicapováxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy zdravotního stavu a orientace v medicínském právu."
Poukaz na medicínské neznalosti, ale zejména na zdravotní hendikep soudce nejspíš poněkud pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxm zdůvodněním. Námitku advokáta, že postupoval podle pokynů klienta, stejně jako námitku věcné opodstatněnosti uplatněných výhrad odmítl, mimo jinx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxkoliv se stěžovatel patrně domnívá opak) ... stěžovatel neměl nejmenší příležitost učinit skutkový závěr o tom, jakými znalostmi medicínské terminoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxetření apod. Jakýkoliv prokazatelný skutkový základ pak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxelem použité kritiky je dehonestováním soudu dodat na přesvědčivosti předchozím argumentům. V této souvislosti nemůže být omluvou, že použité formuxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxí postižení spojené s vyslovenou pochybností o mentální schopnosti postiženého patří k nejhrubším útokům
ad personam
, jejichž užití v argumentaci je xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxí
schopnosti oponenta domněle objektivizujícím způsobem, a to na základě jeho vnějšího vzezření.
V první řadě je třeba zásadně odmítnout pokus o dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxodněji odmítnout stěžovatelovu argumentaci v tom smyslu, že snad jeho profesní závazek vázanosti pokynem klienta ospravedlňuje užití výrazových prxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů je třeba odmítnout jako zcela scestný. Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů je sice advokát poxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx