26/2000 Sb.

Zákon o veřejných dražbách: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xEZNAM ZKRATEK A ZKRÁCENÝCH NÁZVŮ POUŽÍVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


daňový řád
  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
exekuční řád, ex. řád
  zákon č. 120/2xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 
  x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxbech jeho řešení (insolvenční zákon) 
obč. zák.
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
katastrální zákon
  zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx
  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
z. o. k.
  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
z. p. k. t.
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 
xxxx xx xxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx xx xxx/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
  (zákon o evidenci obyvatel) 
zák. o dluhopisech
  zákon č. 190/2004 Sb., o dluhxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxže)
zák. o ochraně přírody a krajiny
  zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
zák. o veř. dražbách
  zákon č. 26/2000 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxstenský zákon)

ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Pojem veřejné dražby
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx § 2 písm. a). Samotnou dražbou je pak zjednodušeně veřejné jednání konané za účelem přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby na osobu, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxutečně považovat za veřejnou dražbu.
Předně je třeba uvést, že veřejnou dražbou není dražba prováděná osobou, která k provozování dražby nemá přísxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxb dobrovolných je přechod vlastnického práva na vydražitele. Proto v případě, že účelem jednání prováděného dražebníkem je cíl jiný, kterým se přechox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxm veřejných dražeb nedobrovolných je uspokojení pohledávky navrhovatele z výtěžku dražby. Stejně jako v případě veřejných dražeb dobrovolných, pokxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx 21 Cdo 959/2016).
II. Povaha dražby
Jedním z nejpodstatnějších znaků dražby je skutečnost, že vlastnické právo nepřechází na nabyvatele na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xicitátora a jednak uhrazení ceny dosažené vydražením řádně a včas). Při veřejné dražbě tak dochází k originárnímu nabytí vlastnického práva.
Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xplatnit práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxyl předmět dražby ve stavu odlišném od stavu deklarovaného dražební vyhláškou, nezůstává vydražitel zcela bez nápravných prostředků, neboť § 63 uprxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxpovědnost dražebníka za škodu, kterou způsobil nesprávností či neúplností údajů v dražební vyhlášce vlastní vinou (NS 21 Cdo 1383/2011).
Skutečnxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrovolných musí mít navrhovatel na paměti, že platební podmínky jsou určeny zákonem a že nelze využít vedlejších ujednání při kupní smlouvě, tedy výhraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odkládací či rozvazovací podmínky, a to ani v případě veřejných dražeb dobrovolných prováděných na návrh vlastníka předmětu dražby.
Ačkoli by se mxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxrní nabytí vlastnického práva, způsob provádění veřejných dražeb a jejich základní zásady zajišťují transparentní způsob zpeněžení předmětu dražbx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xrávních vztahů
Zákon o veřejných dražbách se nepoužije v případech, kdy zvláštní právní předpis stanoví jinak. Právními předpisy, které upravují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxekutorech a exekuční činnosti, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxo fyzické osoby, a zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonůx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxí zákona o veřejných dražbách je zcela vyloučeno. Takovými právními předpisy jsou například občanský soudní řád a exekuční řád. Druhou skupinu pak txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxými právními předpisy jsou například zákon č. 256/2004 xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
IV. Aukce
Od veřejných dražeb je dále třeba odlišovat tzv. aukce, se kterými se lze setkat stále častěji. Ačkoli pro širokou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžbu, neboť při jejím průběhu také dochází k činění podání účastníků aukce za účelem dosažení nejvyšší nabídky, není jejím výsledkem přechod vlastnickxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo nabude. Jedná se tedy v podstatě o modifikovanou veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Z důvodu, že na aukce zákon o veřejných dražbách nedopaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xývají právě dražebníci nejčastějšími organizátory aukcí.
Vymezení pojmů
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného práva na základě návrhu navrhovatele při dodržení předem stanoveného postupu. Podrobný popis průběhu dražby u veřejné dražby dobrovolné je uvxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxx
Navxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxkonatelnou pohledávku zajištěnou zástavním právem k předmětu dražby (§ 36). Od 1. 12. 2017 se okruh dražebních věřitelů rozšířil také o osobu odpovědnxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxem dražby.
Účastníkem dražby může být kdokoli, kdo splňuje stanovené podmínky. Pokud jde o jeho fyzickou účast na dražbě, nevyžaduje se, aby skutečxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xzdálil (NS 21 Cdo 2341/2005).
Dražební jistota je fakultativním opatřením, které je dražebník oprávněn (nikoli povinen) po účastníkovi dražby žáxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xx osoba provádějící veřejnou dražbu, která splňuje podmínky uvedené v § 6.
Licitátorem je fyzická osoba, která na dražbě činí úkony jménem a na účet drxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxozu a výzvu k podávání nabídek.
Dražbu zahajuje licitátor svým prohlášením. Prohlášení o zahájení dražby bezprostředně předchází vyvolání licitxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xelze přihlížet.
Příklepem se rozumí klepnutí kladívkem provedené licitátorem, případně zveřejnění informace o udělení příklepu, je-li dražba pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx0/2008). Je tomu tak z toho důvodu, že se nejedná o rozhodnutí orgánu veřejné moci, nýbrž o právní skutečnost, na jejímž základě přechází na vydražitele xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxšší nabídku a kterému byl udělen příklep. Na vydražitele přechází vlastnické nebo jiné právo k předmětu dražby za podmínky, že řádně a včas uhradí cenu dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x8 pro veřejné dražby dobrovolné a § 38 pro veřejné dražby nedobrovolné) a dále účelně vynaložené náklady.
O zmaření dražby jde v případě, že vydražxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžební vyhláška, oznámení o zmaření dražby apod.).
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxna č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
(Jazyk)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xž po její ukončení. Ve vztahu k listinám to znamená, že listiny mohou být předloženy v jiném než v českém jazyce, avšak pouze spolu s úředním překladem.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxa o znalcích a tlumočnících. Pro písemné překlady platí obdobné náležitosti jako pro písemné posudky znalce (§ 14 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxou listinou nebo jejím opisem. Poslední stranu překladu je tlumočník povinen opatřit tlumočnickou doložkou.
II. Tlumočení v průběhu dražby
Samoxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxak účastník dražby povinen obstarat si tlumočníka. Povinnost zajistit tlumočníka tak nestíhá dražebníka, nýbrž účastníka dražby, který chce činit pxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxíka obstarat před svým zápisem do seznamu účastníků dražby a nejpozději při tomto zápisu tuto skutečnost písemně oznámit dražebníkovi. I pro výše uvedxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxojené s tlumočením jdou k tíži účastníka dražby, který si je obstaral. Vzhledem k tomu, že se jedná o tlumočení mimo řízení před orgány veřejné moci, řídí xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxažby nikterak omezen, s výjimkou obecných omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxd vyloučení tlumočníka uvedené v § 11 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících).
Účastníci dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxou z účasti na dražbě vyloučeny.
II. Dlužník v insolvenčním řízení
Samotné zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi účasti v dražbě nebránxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxžbách z účasti na dražbě výslovně vylučuje pouze dlužníky, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účinky prohlášení konkursu nastávají již zveřexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxu je dlužník z účasti na dražbě vyloučen, však nastává až po uplynutí tří let od právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nikoli xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního řízení, od 1. 1. 2014 není takové rozhodnutí možné vydat. Zákonem č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tento důvod pro zamítnutí insolvenčního návrhu vypuštěn.
III. Ovlivnění hospodářské soutěže
Účast v dražbě je zakázána také osobám, u nichž hrozxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Spojování soutěžitelů podléhá povolení Úřadu pro ochranu hospoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xejichž obrat dosahuje výše uvedené v § 13 zák. o ochraně hosp. soutěže. V této souvislosti je třeba upozornit, že zákaz xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx soutěžitelem rozumí každá fyzická či právnická osoba, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, i když nejsou právnickými xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstotu, a vydražitel, který dražbu zmařil
Složením dražební jistoty, je-li dražebníkem požadována, dává osoba najevo svůj skutečný zájem o účast v dxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením. Není-li osoba ochotna nebo schopna dražební jistotu složit, nelze jí účast v dražbě povolit, a to bezvýjimečně.
Účast v dražbě nelze poxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxažby prováděné stejným dražebníkem se tak nemůže účastnit ani osoba, která předchozí dražbu zmařila tím, že neuhradila cenu dosaženou vydražením řádxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejným dražebníkem, neplatí toto omezení účasti v dražbě pro případy, kdy navrhovatel dražby možnost opakované dražby u téhož dražebníka nevyužije x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří jsou pověřeni kontrolou veřejné dražby. Je-li někdo pověřen kontrolou dražby, z logiky věcx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnickou osobou, nemůže být účastníkem dražby dále jeho statutární orgán, členové statutárního orgánu, a dokonce ani členové jiných orgánů (např. xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxcitátor.
V případech, kdy je navrhovatelem veřejné dražby správce konkursní podstaty, insolvenční správce, likvidátor, nucený správce, dočasnx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx osoba současně účastníkem dražby.
VII. Osoby blízké, koncern
Zákaz účasti v dražbě se nevztahuje pouze na výše uvedené osoby, nýbrž i na osoby jim bxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxou i jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Zákon stanoví téx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xutné upozornit, že bez dalšího nelze učinit závěr, že manžel člena statutárního orgánu právnické osoby je osobou blízkou vůči této právnické osobě (NS xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxpadě právnických osob však nejsou z účasti na dražbě vyloučeni pouze členové statutárního orgánu a osoby, které právnickou osobu podstatně ovlivňujíx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý v nich může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a dále osoby, které jsou společně s dražebníkem podrobeny jednotnému řízení, anebo osobxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxrým je sledována koordinace a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu, to vše za účelem dlouhodobéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxažby nemá vliv na průběh a výsledek dražby. To však neplatí, stane-li se osoba vyloučená z účasti na dražbě vydražitelem. Taková skutečnost je pak důvodxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tak v případě dražby nedobrovolné.
IX. Společná účast v dražbě
Zákon o veřejných dražbách umožňuje jak společný návrh veřejné dražby, tak spolexxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxvit tak, že nejpozději před zápisem do seznamu účastníků předloží dražebníkovi své čestné prohlášení, obsahující určení budoucích podílů na následnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx na dražbě zastupovat. Čestné prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy všech společných účastníků dražby. Jakákoli omezení obsažená v prohlxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxíkovi. Pokud jde o závazek k úhradě ceny dosažené vydražením, mají společní účastníci postavení solidárních dlužníků. Cenu dosaženou vydražením jsox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.12.2017.
I. Zastoupení fyzických osob
Až xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxstatek odstraněn, a proto platí obecná pravidla zastupování i pro dražby.
Zákon o veřejných dražbách poněkud nepřesně uvádí, že účastník dražby sx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxží především k prokázání existence zmocnění a jeho rozsahu. Zákon o veřejných dražbách požaduje zvláštní formu plné moci. Plná moc musí být písemná a pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, ačkoli zahrnutí podpisu zmocněnce do plné moci je nejběžnější praxí a s opačným postupem se lze setkat pouze ojediněle. Nedodržení zvláštní formy plxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxho účet. Není však vyloučeno, aby se taková osoba účastnila sama za sebe, samozřejmě za předpokladu, že splňuje všechny stanovené podmínky, včetně sloxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejsou neomezená a v případě, že se nejedná o běžné záležitosti, případně o výjimečné záležitosti zanedbatelné majetkové hodnoty, potřebují rodiče sxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xouhlasem soudu k nabytí předmětu dražby.
Opatrovníka soud ustanoví takovému člověku, u něhož je to třeba k ochraně jeho zájmů, anebo vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxším pravomocným rozhodnutím soudu, který jej jmenoval, případně též souhlasem opatrovnické rady podle § 480 obč. zák. či souhlasem soudu podle § 483 oxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxenem domácnosti podle § 49 a násl. obč. zák. se v případě veřejných dražeb zjevně vůbec neuplatní, neboť zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného pxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xo výše životního minima jednotlivce v rámci jednoho kalendářního měsíce.
II. Zastoupení právnických osob
Právnická osoba je organizovaným útvaxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxa o sobě projevovat svou vůli a její jednání je úzce spjato s personální složkou. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, kterému náleží veškxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxkých osob s ohledem na existenci veřejných rejstříků větší potíže. Problém však může nastat v případě zahraničních právnických osob, neboť údaje poskxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxém anebo v cizím jazyce s úředním překladem do jazyka českého (k tomu blíže § 2a zák. o veř. dražbách).
Právnickou osobu mohou zastupovat také její zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxast na dražbě však nebude ve většině případů obvyklá, a proto lze doporučit trvat na prokazování oprávnění zaměstnanců zastupovat svého zaměstnavatexx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxné do obchodního rejstříku, jiná osoba není oprávněna prokuru udělit. Nemusí se samozřejmě jednat pouze o právnickou osobu, avšak s ohledem na určitou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxstupovat při veškerém právním jednání, ke kterému dochází pro provozu obchodního závodu, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitých věcí, není-li x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro zmocněnce právnické osoby platí vše, co je uvedeno výše v bodě týkajícím se fyzických osob.
Občanský zákoník zakotvuje možnost jmenovat opatroxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxa (§ 486 obč. zák.). Opatrovník se opět prokazuje pravomocným rozhodnutím soudu.
Vyloučení některých věcí a práv z dražeb
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy. Výše uvedeným rozhodnutím soudu je předběžné opatření nařízené podle § 74 a násl. o. s. ř., kterým navrxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxení. Dalším takovým rozhodnutím je například usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xaňové
exekuce
prodejem movitých věcí podle § 178 daňového řádu.
Veškerá výše uvedená rozhodnutí jsou také důvodem pro upuštění od dražby dobrovolxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxách spočívá v podstatě v okamžiku, kdy se dražebník dozví o skutečnostech, které vylučují dražbu příslušného předmětu dražby. Pakliže by se dražebník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxstát svému závazku k provedení dražby. Dozví-li se však dražebník o inhibitoriu až po vyhlášení dražby, pak mu nezbývá nic jiného než od dražby upustit. x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxpadě dražby dobrovolné, tak v případě dražby nedobrovolné je vydražení předmětu dražby vyloučeného z dražby důvodem pro vyslovení neplatnosti dražbxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi papíry nebo zahraniční osoba disponující příslušným povolením [§ 4 odst. 2 písm. b) z. p. k. t.], samotná dražba pak probíhá podle zákona o podnikání nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxak.
Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Zápis do obchodního rejstříku
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapisují vždy, naproti tomu fyzické osoby se do obchodního rejstříku zapisují obligatorně pouze tehdy, pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxku 120 000 000 Kč. Jiné fyzické osoby se do obchodního rejstříku zapisují pouze v případě, že o xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxt.
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává na formuláři, jehož náležitosti stanoví vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxchodního rejstříku jsou soudy krajské. Místně příslušnými jsou pak ty krajské soudy, v jejichž obvodu se nachází obecný soud zapisované osoby.
II. Pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xodle zákona o veřejných dražbách je živností vázanou.
Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti, kterými jsou svéprávnost a bezúhonnost xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxstenského zákona.
Vzhledem k tomu, že vázáné živnosti jsou živnostmi ohlašovacími, vzniká oprávnění provozovat tuto živnost dnem ohlášení.
IIxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xivností koncesovanou.
Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí zájemce o provozování živnosti prokázat odbornou způsobilost uvedxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxx l) nebo m) živnostenského zákona potřebuje zájemce o provozování této živnosti kladné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Proto musí zájemxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxem vytvořená základní pravidla výkonu dražební činnosti a činností souvisejících. Podle aktuálního stanoviska ministerstva by měl zájemce v základxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů,
d)
zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xiných práv k předmětu dražby.
Dlužno podotknout, že základní pravidla musejí obsahovat konkrétní opatření navržená zájemcem tak, aby byl zajixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrealitni-cinnost/Informace-pro-drazebniky/Pro-nove-zajemce-o-drazebni-cinnost/Doporucujici-body-zakladnich-pravidel-vykonu-drazex
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxonem musí dražebník, jemuž byla udělena
koncese
, uzavřít smlouvu o pojištění za škodu vzniklou v souvislosti s činností dražebníka. Dražebníci, ktexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxméně 5 000 000 Kč s tím, že musí být v celé výši také splacen,
b)
pojistná smlouva musí být uzavřena na pojistné plnění v minimální výši 35 000 000 Kč,
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávat osoba, která je současně navrhovatelem dražby v postavení správce konkursní podstaty či insolvenčního správce. Činnost dražebníka nemůže vyxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxelem, dále osoba, která je vůči němu statutárním orgánem či jeho členem, případně členem jiného jeho orgánu, a ani osoba, jejímž společníkem je takový nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx porušení povinností podle živnostenského zákona. Následkem takového porušení je pak možnost živnostenského úřadu zrušit živnostenské oprávnění čx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě IV. V případě dražebníků, kteří provádějí dražby nedobrovolné, je pak závažným porušením též nedostatečná výše základního kapitálu nebo jeho nxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxnností dražebníka a porušení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem.
VI. Výluky
Veškeré výše uvedené podmínky se vztahují na všechny dražexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xsazené na území některého členského státu Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace. Tyto osoby jsou za pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxžby dobrovolné. Jedinou další podmínkou pro provádění činnosti dražebníka je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla v souxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx veřejnosti
Provádění kontroly veřejných dražeb je projevem zásady veřejnosti. Veřejné dražby totiž nejsou veřejné proto, že se jich může zúčastnix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxerstvo pro místní rozvoj. Doplňková kontrola pak náleží živnostenským úřadům.
Ačkoli se dotčené ustanovení týká kontroly a trestání na poli správxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrestných činů, a to zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 tr. zákoníku) a pletichy při veřejné dražbě (x xxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění pro provozování živnosti provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných, neboť živnostenský úřad nemůže zájemci o provozovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxování a provádění veřejných dražeb provádí ministerstvo podle kontrolního řádu. Ministerstvo pro místní rozvoj svou kontrolu zahajuje z moci úředníx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx písemně podat své námitky (§ 13 kontrolního řádu). Lhůta k podání námitek činí 15 dnů od doručení protokolu o kontrole. Jejich obsahem musí být též odůvoxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění pro provozování živnosti provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách a živnosti provádění veřejných drxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělí, zašle o tom živnostenský úřad informaci ministerstvu, které následně zveřejní údaje o dražebníkovi na centrální adrese. Stejně živnostenský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxklad advokáti, notáři nebo lékaři. Přesto však v České republice nalezneme snahu o vytvoření a dodržování určitých etických pravidel a zaručení odpovxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xražebníků České republiky, z. s. Obě právnické osoby jsou spolky a účastenství v nich je zcela dobrovolné.
Licitátor
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x podstaty věci pouze fyzická osoba, neboť se jím rozumí osoba, která tuto činnost vykonává přímo.
Licitátor musí být plně svéprávný, a proto musí být xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxdě, že uzavřel manželství dle § 672 obč. zák. Současně se nemůže jednat o osobu, jejíž svéprávnost byla omezena (§ 55 a násl. obč. zák.).
Požadavek fyxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxatečně srozumitelný a hlasitý, aby mu všichni účastníci dražby porozuměli a někdo nebyl znevýhodněn svou vzdáleností od licitátora. Vzhledem k tomu, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxo k tomu, že některou nabídku přehlédne či nesprávně porozumí jejímu obsahu. To vše samozřejmě platí v případě klasické dražby, u dražeb elektronickýcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbou, není vyloučeno, aby činnost licitátora vykonával sám. V nejčastějších případech (u fyzických i právnických osob) je však činnost licitátora pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xako jeho zaměstnanec.
Některé veřejné dražby však mohou být s ohledem na předmět dražby, kterého se dražba týká, značně specifické. Také může vyvstxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není taktéž vyloučeno, aby byl licitátor sám podnikatelem a činnost licitátora pro dražebníka vykonával na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxvu komisionářskou, kterou se
komisionář
zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost a
komitent
se zavazuje zapxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxbník, této odpovědnosti se nemůže zprostit (§ 63 zák. o veř. dražbách). To však nevylučuje, aby se dražebník náhrady škody domáhal po licitátorovi. Jaxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxancem dražebníka, je povinen nahradit dražebníkovi skutečnou škodu, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav (§ 257 zák. práce). Náhrada škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xy způsobil škodu úmyslně, v opilosti nebo po zneužití návykových látek, pak toto omezení neplatí.
V případě, že licitátor není zaměstnancem dražebxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxže dražebník požadovat též náhradu za nemajetkovou újmu.
Archivační povinnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Spisová evxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxou zpětnou kontrolou. Na povinnost archivace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnik pohledávek podle § 16, tedy nesmí zapomenout učinit si z takových písemností kopie, aby v případě vzniku pochybností mohl doložit splnění všech svýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxdního závodu stanoví zákon o veřejných dražbách povinnost k uložení písemností podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákona č. 499/2004 Sb.x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnit účastníkovi příslušné dražby, o jejíž spis jde, dále zaměstnancům živnostenského úřadu a ministerstva, kteří jsou pověřeni kontrolou, a dále sprxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxebníka podle zákona o veřejných dražbách, oprávnění nahlížet do archivovaných spisů dražebníka podle jiných právních předpisů tím samozřejmě není dxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxností
Vzhledem k tomu, že dražebník není orgánem státní správy (a už vůbec ne orgánem moci soudní), neuplatní se pro jím realizované doručování správxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxy do vlastních rukou s doručenkou.
Doručování formou listovní zásilky lze podle zákona o veřejných dražbách nahradit jiným prokazatelným způsobxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xsobně. K osobnímu doručení dochází například v případě protokolu o předání předmětu dražby (§ 32).
Zřejmě nejvyužívanějším jiným způsobem je však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxní peněžitých částek
Ke skládání, hrazení a vydávání peněžních prostředků může docházet především hotovostně. U hotovostních xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtní vždy, a to i přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (1 Afs 45/2012), neboť toto rozhodnutí reagovalo na odlišné znění zákona o veřejných dražbáxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxené omezení nevztahuje, musel by zákon o veřejných dražbách přikazovat povinnou platbu v hotovosti.
Skládání, hrazení a vydávání peněžních prosxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxní osob a věcí
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Označení osob
Označení osob způsobem vylučujícím jejich záměnu je jedním ze zásadních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxbyla v prekluzivní lhůtě napadena u soudu, a její platnost tedy nelze nikterak napadnout ani namítat, anebo proto, že pravomocným rozhodnutím soudu byxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kdo je vydražitelem (NS 21 Cdo 2690/2006).
Pokud jde o osoby fyzické, jako dostačující se jeví jejich označení jménem, příjmením a bydlištěm. Datum xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k tomu, že dražebník nemůže objektivně disponovat informacemi o tom, zda existují osoby shodného jména, příjmení a adresy bydliště, bývá datum narozexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxlem je totiž přípustné pouze v případech, kdy k tomu dal nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce souhlas, neboť dražebník není osobou oprávněnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxem, ale též identifikačním číslem a sídlem. Ačkoli totiž ustanovení § 132 obč. zák. stanoví, že název právnické osoby musí tuto osobu odlišit od jiné osxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx že podle českého právního řádu vznikají právnické osoby dnem zápisu do veřejného rejstříku, nejde-li o právnické osoby zřizované na základě zákona, kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxežité jako označení osob je též označení věcí. Také věci je nezbytné označit způsobem vylučujícím jejich záměnu, a to ze stejného důvodu jako v případě oxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xražby (NS 21 Cdo 2690/2006).
Podle ustanovení § 498 obč. zák. se věci dělí na věci movité a nemovité. Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa součástí pozemku, v případě, že ji nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Všechny ostatní věci jsou věci movité.
Věci nemovité lxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstí, stanoví ustanovení § 3 katastrálního zákona.
Věci nemovité evidované v katastru nemovitostí je třeba označovat způsobem stanoveným v ustanoxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxušeným způsobem,
b)
budovy, které nejsou součástí pozemku ani práva stavby,
c)
jednotky,
d)
rozestavěné jednotky,
e)
právo stavby,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrčitost v označení předmětu dražby (NS 21 Cdo 3084/2010), listina nerespektující výše uvedené nemůže být podkladem pro následné vkladové řízení, nebxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxna).
Věci movité je třeba označit výrobním číslem, SPZ, číslem registrace apod. U věcí, které nelze žádnými individuálními údaji označit, lze dopoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxstupu při dražbách souvisejí se základními zásadami veřejných dražeb. Veřejné dražby představují transparentní způsob přechodu vlastnického právx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxení. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby místo, datum a čas dražby byly stanoveny tak, aby tím nedošlo k omezení účasti na dražbě. Nedodrží-li dražebník tutx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxtupovat s potřebnou individuální péčí a stanovovat způsob úhrady ceny dosažené vydražením, podmínky předání předmětu dražby vydražiteli, jakož i výxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxjmu o účast na dražbě. Taktéž v tomto případě nedodržení výše uvedených podmínek odůvodňuje vyslovení neplatnosti dražby v případě veřejné dražby dobxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost doplnit k jejich výzvě zaslané písemnosti o požadované údaje a doklady. V případě katastrálních úřadů se však tato povinnost zjevně redukujx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xe nebo se rozšiřuje, ani osobou, jejíž právo zaniká, mění se nebo se omezuje (§ 13 katastrálního zákona).
V rámci dalších podmínek zákon o veřejných dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxcního úřadu (případně úřadu městské části či městského obvodu), v jehož obvodu se daná nemovitá věc nachází. Za tento způsob uveřejnění se považuje i doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x tohoto ustanovení v periodickém tisku, který je určen pro území příslušného územního samosprávného celku, kde se nemovitá věc nachází.
Při dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxného průběhu dražby je účastníkům a přítomným osobám uložena povinnost nerušit průběh dražby.
II. Účast veřejnosti
Projevem transparentnosti vxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxého v maximální xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxjnost na dražbě nečiní žádná právní jednání, pouze přihlíží průběhu dražby. Jedinou povinností veřejnosti (kromě zaplacení vstupného) je zdržení se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xá dražba konat, nejméně 10 minut před jejím zahájením. Porušení této povinnosti zakládá důvod pro vyslovení neplatnosti dražby.
Vstupné vybrané ox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxžebníkem
Obsahem vázané živnosti provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, jakož i koncesované živnosti proxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxahových náplních jednotlivých živností). Dražebník vystupuje při provádění své činnosti jako odborník, jehož úkolem není jen organizace samotné drxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx aby odpovídala ceně v místě a čase obvyklé. Jakým způsobem má dražebník tuto cenu odhadnout, zákon nestanoví. V praxi tak dražebník vychází zejména ze sxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxbník povinen zajišťovat nový odhad, pokud není odhad ceny předmětu dražby ke dni konání opakované dražby starší jednoho roku. Cena předmětu dražby, ktxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxníkem není dostačující.
II. Zajištění odhadu znalcem
Znalecké posudky na cenu předmětu dražby, kterým je nemovitá věc, obchodní závod a jeho poboxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.
Znalcem může být pouze osoba zapsaná v seznamu znalců a tlumočníků, případně ústav (§ 2 zákona č. 36/xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvrhovatel. Bývá tomu tak nezřídka v případech, kdy je navrhovatelem veřejné dražby insolvenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xni v tomto případě starší šesti měsíců v den konání dražby.
Cenu předmětu dražby stanoví znalec v souladu s oceňovacími předpisy. Znalec však musí býx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxniknou. V případě dražeb nedobrovolných může otázka zohlednění závad činit znalcům značné obtíže, neboť věcná břemena sice nezanikají (§ 56), avšak zx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtně tohoto nejstaršího zástavního práva). V případě veřejných dražeb dobrovolných je zohlednění závad jednodušší, neboť přechodem vlastnictví věcxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stanoví-li jiný právní předpis odlišný následek zpeněžení předmětu dražby, závady zaniknou podle tohoto zákona. Takovým jiným právním předpisem jx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxlvenčního zákona zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i toho zajištěného věřitele, který se do insolvenčního řízení nepřihlásilx
xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxy pouze zajistí objednání znaleckého posudku. Vzniknou-li v průběhu organizování dražby pochybnosti o správnosti výše ceny, je jeho povinností zajixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx08).
III. Povinnosti držitele předmětu dražby
K zajištění co nejpřesnějšího odhadu ceny předmětu dražby je velmi potřebné, aby si dražebník, příxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xrovedení odhadu ceny předmětu dražby a jeho prohlídku.
K umožnění odhadu a prohlídky předmětu dražby musí být držitel předmětu dražby písemně vyzvxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxadě, že držitel předmětu dražby neumožní provedení odhadu či prohlídky, je třeba provést odhad na základě dražebníkovi dostupných údajů. Tato skutečxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdně a včas vyzván k umožnění odhadu a prohlídky předmětu dražby (NS 21 Cdo 4978/2008).
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxažebník požadovat, dospěje-li k závěru, že je to pro konkrétní veřejnou dražbu vhodné. Je tedy opatřením fakultativním a dražebník nemá povinnost ji pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuje dostatkem finančních prostředků na úhradu ceny dosažené vydražením. Z toho důvodu ke stanovení dražební jistoty obvykle dochází u předmětu dražbx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Dražební jistota nesmí být vyšší než 30 % nejnižšího podání a zároveň nesmí převýšit částku ve výši 1 500 000 Kč, a přesahuje-li nejnižší podání částku 5 0xx xxx xxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xložit dvěma způsoby, a to buď v penězích, nebo formou bankovní záruky.
Pokud jde o složení dražební jistoty v penězích, může tak zájemce o účast v dražxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxý v § 4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, tj. částku ve výši 270 000 Kč, její složení v hotovosti nelze připustit.
Bankovní záruka je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsemným prohlášením, kterým se výstavce bankovní záruky zaváže, že uspokojí věřitele, pokud dlužník nesplní svůj dluh. Součástí záruční listiny je i uxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy anebo na zahraniční banku, která má oprávnění působit na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Dražební vyhláška také může staxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a prokázání řádného a včasného složení
Lhůta pro složení dražební jistoty je vymezena jednak její délkou a jednak jejím koncem.
Pokud jde o délku txxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxeb veřejných nedobrovolných).
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky, je dražebník oprávněn stanovit dřívější konec pro složení dražební jistoty, avšak pouze tak, axx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxby prokázat řádné a včasné složení dražební jistoty, stanoví dražebník v dražební vyhlášce.
IV. Následky nesložení dražební jistoty řádně a včas
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxipustit (takové osobě samozřejmě nelze bránit, aby dražbě přihlížela jako veřejnost). Pokud by předmět dražby vydražila osoba, která dražební jistoxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.12.2017.
I. Termín prohlídky
Prohlídka předmětu dražby slouží k seznámení se případných zájemců o účast v dražbě s předmětem dražby, zejménx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxtů dražby, u nichž výše nejnižšího podání přesahuje částku ve výši 1 000 000 Kč, a dále u věcí nemovitých, obchodních závodů a jeho poboček, bez ohledu na vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxn. Dražebník tedy nemůže v rámci jednoho dne stanovit jeden termín dopoledne a druhý odpoledne, avšak na druhou stranu mu nic nebrání v tom, aby termíny pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Stanovení termínu prohlídky je nezbytnou náležitostí dražební vyhlášky, a to jak u veřejné dražby dobrovolné (§ 20), tak u veřejné dražby nedobrovolxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatření sloužících k zabezpečení prohlídky. Nebude-li dražební vyhláška obsahovat údaj o termínu prohlídky, případně u věcí movitých o místu a organixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxaci, kdy dražebník uvede místo konání prohlídky také u věcí nemovitých, nelze z tohoto důvodu vyslovit neplatnost dražby, a to ani v případě, že by dražexxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedy nemůže spojovat účast na prohlídce předmětu dražby se složením dražební jistoty apod. Doložení totožnosti není
obligatorní
podmínkou, dražebnxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžaduje ochrana života a zdraví, povinnost mlčenlivosti uložená zákonem, ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utaxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xteré jsou tyto osoby povinny dodržet (například povinnost nošení ochranné přilby při pohybu na staveništi atd.).
K samotnému provedení prohlídky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa provedena v rámci možností. To znamená, že dražebník nemá povinnost umožnit prohlídku, k něčemu takovému ani není vybaven potřebnou pravomocí, jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxžitele či nájemce předmětu dražby.
Vrácení dražební jistoty a listin
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Vrácení dražební jixxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xádně a včas doplatí cenu dosaženou vydražením. Naproti tomu ostatním účastníkům dražby se složená dražební jistota vrací neprodleně po skončení dražxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistota složena. Jiný bude v případě dražební jistoty složené v hotovosti, kterou lze vrátit ihned po skončení dražby, a jiný v případě, že byla dražebnx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlušenství, neboť i to je dražebník povinen vydat účastníkovi dražby.
Byla-li dražební jistota složena ve formě bankovní záruky, pak je její započtxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxše ceny dosažené vydražením. V případě účastníků dražby, kteří se vydražitelem nestali, vrací dražebník bankovní záruku bez zbytečného odkladu po skxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxných, § 46 u veřejných dražeb nedobrovolných). V takovém případě se všechny složené dražební jistoty vracejí bez zbytečného odkladu od okamžiku upušxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xáklady zmařené dražby a dále i na náklady opakované dražby, pokud se koná. Teprve poté se zbývající, nevyčerpaná dražební jistota vrací tomuto vydražixxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxdmětu dražby nebo pohledávky, vracejí příslušným oprávněným osobám, které je dražebníkovi doložily, a to opět bez zbytečného odkladu po skončení draxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdení opakované dražby je zákonem stanovena lhůta 10 dnů od doručení protokolu o provedené dražbě. Pro případ konání opakované dražby si tedy dražebník xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxažby v zákonem stanovené lhůtě, nelze opakovanou dražbu konat a dražebník vrátí listiny po marném uplynutí této lhůty.
Elektronické draxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxných dražbách zapracována zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další souxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxřejné datové sítě, kde se dražba koná, přihlásily. Samozřejmě pouze v případě, že splňují podmínky pro účast v dražbě; podání pak činí prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákon o veřejných dražbách stanoví pouze některé další náležitosti, které musí mít v případě elektronické dražby dražební vyhláška. Další podmínkx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí obsahovat dražební vyhláška, a dále znalecký posudek.
Úlohou licitátora v elektronické dražbě je především kontrola dostupnosti adresy ve veřexxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxx2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Nezbytnou součástí elektronického dražebního systému je uživatelská příručka, v níx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxřejně přístupné části elektronického dražebního systému.
Při samotném průběhu dražby se prohlášení a výzvy licitátora (§ 5 vyhlášky č. 18/2014 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo účastníka dražby prostřednictvím elektronické pošty. Po ukončení dražby dále musí dražebník vyhotovit záznam o průběhu elektronické dražby. Obsax xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zvláštní ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Pojem dražby dobrovolné
Veřejnou dražbou dobrovolnou se rozumí veřejxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxím účelem je zpeněžení předmětu dražby na základě dobrovolného rozhodnutí vlastníka předmětu dražby, který si provedení veřejné dražby může až do zahxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlastnické právo přechází, pokud řádně a včas uhradí cenu dosaženou vydražením. K nabytí vlastnického práva dochází
originárně
na základě právní skuxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi dražby v propadné lhůtě. V jiném řízení nelze platnost dražby posuzovat, a to ani jako otázku předběžnou (NS 26 Cdo 4139/2010).
II. Navrhovatel
Naxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxné rozumí také osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je k tomu zmocněna xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xeřejné dražby dobrovolné může být i více osob, a to nejen v případě, že jsou spoluvlastníky předmětu dražby. Pokud však navrhovatelé dražby nejsou spolxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní dražby).
Každý navrhovatel dražby je povinen doložit dražebníkovi své oprávnění navrhnout dražbu. U věcí, které jsou předmětem evidence v rejsxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo práva k předmětu dražby, pravomocným rozhodnutím, kterým bylo vlastnické právo určeno, apod. Pokud byla při dokládání vlastnického práva navrhovaxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxké právo za řádně doložené, a to i kdyby se později ukázalo, že vlastnické právo svědčilo jiné osobě (NS 21 Cdo 1032/2010).
III. Předmět dražby
Výčet xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, občanský zákoník, svůj smysl, neboť podle § 489 obč. zák. se věcí v právním smyslu rozumí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věcí jsou texx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez splnění stanovených podmínek. Platí, že předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a kulturní hodnoty sakrální kultovní povahy nelze dražit bxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvo, lze dražit pouze s písemným souhlasem oprávněné osoby opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Zákon o veřejných dražbách ukládá navrhovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxd podpisem smlouvy o provedení dražby, neboť dražebník splnění této podmínky nemůže nikterak ovlivnit, ačkoli se ve smlouvě o provedení dražby zavazuxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávce při zpeněžování majetkové podstaty. V takovém případě postupuje podle § 284 insolvenčního zákona. Při dražbě věci zatížené zákonným předkupním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xobrovolné, pouze pokud jde o předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí anebo předkupní právo zapsané v listinách, které osvědčují vlastnictví k xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxžebníkovi písemný souhlas oprávněné osoby s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdkupními právy vázán (§ 284 insolvenčního zákona). Dojde-li k přechodu vlastnického práva na vydražitele, tato smluvní předkupní práva zaniknou.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xomoc podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobnxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxového předmětu dražby, který je zatížen zadržovacím právem. Je to logické, neboť věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou zadržovacím právem k věxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.12.2017.
I. Plátce odměny
Odměnu dražebníka hradí navrhovatel dražby. Výjimku tvoří veřejné dražby dobrovolné movitých věcí, u nixxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxbníka lze ujednat několika způsoby. Předně je možné odměnu ujednat jako pevnou částkou bez ohledu na cenu dosaženou vydražením. Odměnu lze ovšem také uxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm. Zákon o veřejných dražbách stanoví omezení horní hranice výše odměny dražebníka pro případ, kdy je navrhovatelem dražby insolvenční správce, na 1x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxo poněkud nadbytečné, neboť podle § 298 insolvenčního zákona lze náklady spojené se zpeněžením (kterými odměna dražebníka nepochybně je) odečíst maxxxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxluje věřitelský výbor v rámci schválení smlouvy o provedení dražby (§ 287 odst. 2 insolvenčního zákona).
Dále je třeba pamatovat na to, že převážná vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxj o tom, že bude dražba provedena pro navrhovatele bezúplatně. V případě, že odměnu dražebníka hradí vydražitel, musí být údaj o výši odměny, jakož i jejx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Výši odměny dohodnutou ve smlouvě o provedení dražby nelze dodatečně zvýšit. Stejně tak nelze zvýšit ani odměnu uvedenou v dražební vyhlášce, neboť xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xe z výtěžku dražby. To však neplatí, je-li plátcem odměny dražebníka vydražitel. V takovém případě se úhrada odměny dražebníka řídí dražební vyhláškoxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xydražením.
Poněkud zvláštní situace nastane v případě zmařené dražby. Zmaří-li vydražitel dražbu tím, že řádně a včas neuhradí cenu dosaženou vydxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx i neplatná dohoda, podle níž se navrhovatel dražby s dražebníkem dohodne na jiné výši odměny dražebníka pro případ, že dojde ke zmaření dražby. Při vyčíxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxření dražby, pak i náklady opakované dražby hradí vydražitel, který původní dražbu zmařil (§ 28).
V případě, že by k dražbě vůbec nedošlo, hradí odměxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dražebníka nemá navrhovatel dražby ani v případě, že k dražbě nedošlo z důvodů na straně dražebníka.
Smlouva o provedení dražby
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxatele musejí být úředně ověřeny pouze v případě, že jde o dražbu věci nemovité nebo obchodního závodu či jeho pobočky.
Smlouva o provedení dražby nemxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxých, a dále v případě, že je předmětem dražby majetek územního samosprávného celku a dražebníkem je tento celek anebo je dražebníkem navrhovatel. Tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxby sám se sebou.
II. Náležitosti smlouvy
Smlouva o provedení dražby musí především obsahovat označení, že se jedná o dražbu dobrovolnou. V případěx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí je označení navrhovatele a dražebníka. Jaké údaje musejí být o navrhovateli a dražebníkovi ve smlouvě o provedení dražby uvedeny, zákon nestanovíx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je v mnoha případech insolvenční správce, je nezbytné označit takového navrhovatele nejen údajem, že se jedná o insolvenčního správce, ale též údajem x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxné, aby byl již ve smlouvě uveden popis předmětu dražby ve stejném rozsahu, jaký bude uveden v dražební vyhlášce, a to aby mohl dražebník v budoucnu lépe pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dražby (§ 63).
Součástí smlouvy o provedení dražby je také uvedení nejnižšího podání. Má-li být licitátorovi umožněno, aby při dražbě nejnižší podxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč uvedené v dražební vyhlášce vychází z dohody dražebníka a navrhovatele dražby ve smlouvě o provxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxvrhovatel dražby. Pouze v případě veřejné dražby dobrovolné movitých věcí může odměnu dražebníka hradit vydražitel. Smlouva o provedení dražby tak mxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx která byla ve smlouvě o provedení dražby ujednána, nelze dodatečně zvýšit.
Provedení dražby může být navrženo také více osobami, které nejsou spolxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xude navrhovatelům dražby vydán výtěžek zpeněžení (§ 35).
K uzavření smlouvy o provedení dražby může dojít také v rámci zadávacího řízení. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxovém případě je dražebník povinen od dražby upustit, a to nejpozději do jejího zahájení. Neučiní-li tak, je to důvodem pro vyslovení neplatnosti dražbxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xražební vyhláška
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Náležitosti dražební vyhlášky
Mezi podstatné náležitosti dražební vyhlášky patxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxebníka. Pro jeho označení platí to, co je uvedeno u označení navrhovatele a dražebníka ve smlouvě o provedení dražby (§ 19).
Další podstatnou náležixxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx aby nikdo nebyl omezen v účasti na dražbě (§ 12).
Nezbytné je také uvést přesné a podrobné označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, včetxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxedmětu dražby musí být uveden i jeho stav, dále výše ceny odhadnuté dražebníkem nebo zjištěné znalcem (§ 13), případně též uvedení, že předmět dražby je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxemcům o účast v dražbě k bližšímu seznámení s předmětem dražby, a může tedy výrazně ovlivnit jejich zájem o nabytí vlastnického práva k předmětu dražby. xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxt známy, ale včas na ně ve smlouvě o provedení dražby dražebníka neupozornil (§ 63). To samozřejmě nevylučuje, aby z dražební vyhlášky vyplývalo něco jixxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostupných informací, či povinnost uvést údaj o tom, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby anebo odpovídá za vady pouze v rozsahu stanovxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxovedení dražby. Pokud jde o případné snížení nejnižšího podání, musí být toto oprávnění pro licitátora xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxátor oprávněn měnit v průběhu dražby bez omezení (§ 23).
Pokud dražebník požaduje složení dražební jistoty, pak musí dražební vyhláška obsahovat zxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx je dokladem o složení dražební jistoty, jaká je výše dražební jistoty a jakým způsobem bude dražebníkem vrácena. V případě, že je možné složit dražební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe blíže rozvedeno v § 16. Pokud jde o doklad o složení dražební jistoty, zákon o veřejných dražbách nestanoví, jakým způsobem účastníci dražby tuto skuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxání, který je pro účastníky nemožný. V praxi bývají nejčastěji uváděny tyto způsoby prokázání složení dražební jistoty: výpis z bankovního účtu, poštxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxem dražební vyhlášky musí být též určení způsobu úhrady ceny dosažené vydražením. Žádal-li dražebník složení dražební jistoty a složil-li vydražitex xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxažební jistotu ve formě bankovní záruky anebo nebyla-li dražební jistota požadována, pak musí vydražitel uhradit celou výši ceny dosažené vydraženíxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč. Tato skutečnost zřejmě vychází z toho, že pouze u ceny dosažené vydražením přesahující 500 0xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxvedení dražby), který má pouze stanovenu nejkratší či nejdelší možnou přípustnou lhůtu. V ostatních případech je délka lhůty pro uhrazení ceny dosažexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxpadech.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby určí dražebník s ohledem na umístění předmětu dražby. Dražebník nesmí zapomenout, že u dražeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxen termín prohlídky předmětu dražby, ale je třeba určit nejméně dva termíny, které nesmějí připadnout na stejný den. U věcí movitých zase nesmí zapomenxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx, že je konána společná dražba podle § 26, musí dražebník uvést pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§ 12). Předání předmětu dražby se týká také listin, které osvědčují vlastnictví a jsou potřebné k nakládání s předmětem dražby, případně osvědčují něxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxžiteli bývalý vlastník za účasti dražebníka. Součástí podmínek předání předmětu dražby je také určení lhůty, v níž má být předmět dražby předán.
Poxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxena i výše odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost nebo ujednání o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúpxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeno, že dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, či nikoliv. Podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj má být tento údaj uváděn vždy, axxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrealitni-cinnost/Informace-pro-drazebniky/Prakticke-informace-k-provadeni-verejnych-drazeb/Drazebni-vyhlaska). Tomuto závěru však odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxci dávají obvykle v praxi přednost stanovisku ministerstva.
Absence některé z výše uvedených náležitostí je důvodem pro vyslovení neplatnosti drxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxede v dražební vyhlášce datum jejího vyhotovení, nemůže to způsobit neplatnost následně provedené veřejné dobrovolné dražby (NS 21 Cdo 180/2010).
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxání přesáhne 100 000 Kč, uveřejnit způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým (§ 12) a dále též na centrální adrese, a to nejméně 30 dnů před zaháxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxdléhající zkáze, u kterých lze i tuto lhůtu zkrátit. Dražební vyhlášku je též třeba před zahájením dražby vyvěsit v objektu, kde se dražba koná, v místě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x to vlastníku předmětu dražby, osobám majícím právo k předmětu dražby zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví k přexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xbchodního závodu či jeho pobočky a orgánu státní správy, který vykonává práva zakladatele, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxbník u sebe. Pokud je předmětem dražby nemovitá věc, musí být podpis navrhovatele úředně ověřen.
(Změna dražební vyhlášky)
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxažebníka. Je tomu tak proto, že podmínky ani údaje uvedené v dražební vyhlášce nelze dodatečně měnit, nejde-li o změny v rozsahu práv či závazků, které nx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy bylo zabránění případným machinacím ve veřejných dražbách. Významným důsledkem však je, že dopustí-li se dražebník při vyhotovování dražební vyhlxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xikoli bezvýznamné chyby je uvedení nesprávného označení či popisu předmětu dražby. Pokud by se dražebník dopustil chyby v označení či popisu předmětu xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx označení a popis předmětu dražby odlišně od dražební vyhlášky, zakládalo by to důvod pro vyslovení neplatnosti dražby (NS 21 Cdo 1211/2012).
Nastaxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxžebník naopak povinen na tyto změny reagovat tak, že bez zbytečného odkladu vyhotoví dodatek k dražební vyhlášce. Uveřejnění probíhá stejným způsobex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x xxrušení podmínek pro změnu dražební vyhlášky, je dražebník povinen od dražby upustit (§ 22). Nestane-li se tak, je to důvodem pro vyslovení neplatnosti xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Upuštění od dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Upuštění od dražby
Ustanovení o upuštění od dražby ukládá dražebníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxodem pro vyslovení neplatnosti dražby (§ 24). To však není jediný důsledek; v případě, že dražebník neupustí od dražby, je to považováno za závažné poruxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xaxativní
. Z jiných důvodů od dražby upustit nelze.
Prvotním předpokladem pro provedení veřejné dražby dobrovolné je vůle navrhovatele (vlastníkx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxk vyhovět. Pro žádost je stanovena písemná forma, vlastník předmětu dražby není povinen ji jakkoli odůvodňovat.
Vůle navrhovatele k provedení veřxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxby navrhovatel dokládá obvykle listinou o právním důvodu a způsobu nabytí vlastnického práva, případně pravomocným rozhodnutím soudu, které vlastnxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí, pak musí od dražby upustit (například navrhovatel dražby doloží své vlastnické právo k předmětu dražby kupní smlouvou a před konáním dražby bude draxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxovatelem dražby není vlastník předmětu dražby, nýbrž osoba, která je oprávněna předmět dražby zcizit, a dražebníkovi bude před konáním dražby napříkxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xezi navrhovatelem a dražebníkem (§ 19). Dojde-li k tomu, že smlouva o provedení dražby nebude platně uzavřena (především nebude mít všechny podstatné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dražby upustit.
Dražbu nelze konat ani v případě, že nebyly dodrženy podmínky pro konání prohlídky předmětu dražby podle § 15 (například je-li přexxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v rozporu s § 21 anebo naopak k jeho vyhotovení a zveřejnění v rozporu s § 21 nedošlo.
Provedení dražby brání také zahájení insolvenčního řízení proxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxno (pokud není navrhovatelem insolvenční správce). Účinky zahájení insolvenčního řízení se pojí s okamžikem zveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení provádí insolvenční správce, a to tak, že určitý majetek zapíše do soupisu majetkové podxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxí osoby, které tvrdí, že zahrnutí majetku do majetkové podstaty dlužníka vylučuje jejich právo k majetku, nebo které mají jiný důvod, oprávněny domáhax xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxího zákona. Až do pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se dotčený majetek vylučuje z majetkové podstaty dlužníka, platí nevyvratitexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka posuzovat, a to ani jako předběžnou otázku (NS 21 Cdo 953/2014).
Dalším důvodem pro upuštění od dražby je nařízení výkonu rozhodnutí soudex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxně o provedení daňové
exekuce
prodejem movitých věcí podle § 178 daňového řádu) prodejem předmětu dražby či jeho části, jakož i vydání exekučního příkxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxolné a dražby nedobrovolné u téhož předmětu dražby. Tento střet řeší § 42 tak, že přednost má provedení dražby nedobrovolné, pokud je oznámení o dražbě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xrovádí dražbu dobrovolnou, musí od dražby upustit.
Dále je dražebník povinen upustit od dražby v případě, že bylo zakázáno nakládat s předmětem draxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xůvody. Rozdíl mezi těmito dvěma ustanoveními spočívá v okamžiku, kdy se dražebník o takovém rozhodnutí dozví. Pokud se dražebník o příslušném rozhodnxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xražbu nesmí provést. Pokud se o takovém rozhodnutí dozví až po nařízení dražby, je nucen od ní upustit.
Zanikne-li dražebníkovi živnostenské oprávxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávněním disponoval. Od všech dražeb musí být upuštěno.
III. Výluky
Povinnost upustit od dražby z důvodu písemné žádosti vlastníka předmětu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxožnosti provedení dražby podle podmínek sjednaných ve smlouvě o provedení dražby, jakož i zániku živnostenského oprávnění dražebníka nedopadá na drxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xůvodu upuštění bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět osoby, kterým se zasílá dražební vyhláška, tedy vlastníka předmětu dražby, osoby mající práxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xemovité, obchodního závodu či jeho pobočky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v případě dražby obchodního závodu či jeho pobočky a orgán státní sprxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xveřejněna na centrální adrese, oznámení o upuštění od dražby uveřejní také tam.
Průběh dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017x
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxjí podmínky pro účast v dražbě. Přístup do prostor, kde bude probíhat dražba, jim musí dražebník umožnit nejméně 30 minut před zahájením dražby. To platx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx že se účastník dražby prokáže dokladem totožnosti a případně též listinou dokládající jeho oprávnění jednat za účastníka (například výpisem z obchodxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx složil, a to způsobem uvedeným v dražební vyhlášce (§ 20). Dále účastník dražby doloží čestné prohlášení o tom, že není osobou vyloučenou z dražby, nechx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxční účastníci dražby, pak je třeba dražebníkovi před zápisem do seznamu účastníků dražby předložit též čestné prohlášení podle § 3. Zaměstnanci živnoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xí musí být umožněn nejméně 10 minut před zahájením dražby. Od veřejnosti může být vyžadováno zaplacení vstupného v maximální výši 100 Kč na dražební denx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx navazuje vyvolání, kterým se rozumí prohlášení o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a stanovený minimální příhoz a které uzavírá výzva k podáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xze uvést odkazem na dražební vyhlášku. Výše nejnižšího podání a minimálního příhozu musí odpovídat dražební vyhlášce, avšak výši minimálního příhozx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činí se nabídka ústně i zvednutím čísla. Pokud zájem účastníků dražby o činění nabídek opadá, přistoupí licitátor k výzvám. Není-li po dvou marných výzxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xčastníkovi, který učinil nejvyšší nabídku, příklep. Časový prostor, který je účastníkům dražby k podání nabídky poskytnut, musí být dostatečný a shoxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xoučasných podání přidělí licitátor příklep na základě losování. Pokud se dražby účastní osoba s předkupním právem k předmětu dražby, které do zahájenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxcitátor nelosuje a příklep udělí výhradně oprávněnému z předkupního práva. Dražba je ukončena udělením příklepu. Jednou udělený příklep nelze zrušixx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádný z účastníků dražby. Pokud taková situace nastane, licitátor nejnižší podání sníží o částku ujednanou ve smlouvě o provedení dražby (samozřejmě xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xádná nabídka, licitátor dražbu ukončí.
III. Postup po ukončení dražby
Bezprostředně po ukončení dražby je dražebník povinen vyhotovit protokol x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxena práva k předmětu dražby (§ 15).
Ve vztahu k vydražiteli má dražebník povinnost převzít od něj úhradu ceny dosažené vydražením, a není-li tato cenx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x§ 24). Nedošlo-li ke zmaření dražby, je dražebník povinen vydat potvrzení o nabytí vlastnictví vydražitele (§ 31), předat předmět dražby či se účastnix xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxní x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xydražení předmětu dražby. Zmaření dražby se může dopustit pouze vydražitel, kterému byl udělen příklep a který následně neuhradí cenu dosaženou vydrxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úhradě ceny dosažené vydražením, v níž nedošlo k úhradě celé výše ceny dosažené vydražením (byla-li dražební jistota složena ve formě peněz, pak se samxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxžbu zmařil, následující důsledky. Předně se vydražitel nestává vlastníkem předmětu dražby. Dále je povinen uhradit náklady dražby, které se nejprve xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xa případné opakované dražbě (§ 3).
II. Neplatnost dražby
Veřejnou dražbu dobrovolnou lze napadnout žalobou, kterou se žalobce bude domáhat vysloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazovat naléhavý právní zájem.
Veřejná dražba dobrovolná je neplatná pouze tehdy, pokud její neplatnost vyslovil soud na základě žaloby podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxobcem v řízení o určení neplatnosti dražby může být pouze osoba uvedená v taxativním výčtu uvedeném v § 24. Jedná se o osobu, do jejíchž práv bylo provedenxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxětu dražby,
-
osobou oprávněnou z práva na přednostní nabytí předmětu dražby,
-
osobou, k jejímuž návrhu bylo vykonatelným rozhodnutím zakázxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzí na dědice a jiné právní nástupce (NS 21 Cdo 3031/2013). Osobou oprávněnou k podání žaloby na určení neplatnosti dražby však není vydražitel (NS 21 Cdo xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xražby náleží:
-
porušení povinnosti upustit od dražby podle § 22,
-
vydražení předmětu dražby osobou, která je z účasti na dražbě vyloučena podlx x xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstoty podle § 14 odst. 3,
-
porušení omezení dražby předmětů uvedených v § 17 odst. 5 a 6,
-
porušení ustanovení o smlouvě o provedení dražby dle § xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx
x
xxxxxxxx xodmínek pro konání opakované dražby podle § 25,
-
porušení podmínek pro konání společné dražby dle § 26 odst. 1 a 2,
-
porušení zákazu dražby přexxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxstní úpravu počítání lhůt, uplatní se počítání lhůt podle § 605 a násl. obč. zák. Posledním dnem k podání žaloby je tak den, který se pojmenováním nebo číxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 21 Cdo 599/2007). Zároveň se jedná o lhůtu prekluzivní, nepodáním žaloby ve stanovené lhůtě tedy právo na určení neplatnosti dražby zaniká.
Věcně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxlučná, o žalobě rozhodují soudy, v jejichž obvodu byla dražba provedena [§ 88 písm. h) o. s. ř.].
Z hlediska věcné legitimace se musí řízení o určení nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba, oprávněná podle zvláštního právního předpisu předmět dražby zcizit, dražebník a vydražitel (NS 21 Cdo 20/2005). Pokud jsou na straně žalovanýxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx byly účastníky řízení již v době podání žaloby. K jejich přistoupení do řízení může dojít i po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti dražbx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx naopak judikováno, že se běh hmotněprávních lhůt pro podání žaloby na určení pravosti nevykonatelné pohledávky staví až dnem, kdy návrh na přistoupenx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx organizace
Pokud na dražbě nedošlo k vydražení předmětu dražby (tj. nebylo učiněno ani nejnižší podání, případně nebylo učiněno nejnižší podání anx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxas), je navrhovateli původní dražby dána možnost využití institutu opakované dražby. Navrhovatel původní dražby je však omezen lhůtou, v níž se musí rxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxmět dražby vydražen, resp. 10 dnů od doručení vyrozumění o zmaření dražby. V této lhůtě musí dojít k uzavření smlouvy o provedení opakované dražby, jinax xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxvané dražby se postupuje stejně jako při provádění prvotní dražby s drobnými nuancemi. Pokud dražebník před konáním opakované dražby disponuje odhadxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxtu dražby. Ačkoli důvodová zpráva k zákonu o veřejných dražbách uvádí, že u opakované dražby není třeba vyhotovovat dražební vyhlášku a zveřejňovat jxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxti uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až f)], autoři tohoto komentáře s tímto závěrem nesouhlasí. Podle autorů tohoto komentáře je nutné postupovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxch dražbách. Jediné výjimky, které § 25 výslovně stanoví, se týkají odhadu ceny předmětu dražby a uveřejnění na centrální adrese (a dále upuštění od poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x x 20 výslovně stanoveno, že dražební vyhláška musí v případě opakované dražby uvádět, že se jedná o opakovanou dražbu. Pokud jde o výklad účelový, pak je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxx xxxdstavit, že by zákon na straně jedné stanovil vysoce přísná pravidla pro konání prvotní dražby a současně připouštěl, aby o opakované dražbě nebyl nikdx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxstě nahrával nejrůznějším machinacím při veřejných dražbách, neboť by stačilo zmařit původní dražbu a vyloučit tak širokou veřejnost z účasti na dražxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxouvy o provedení dražby (§ 19) není nutné uzavírat smlouvu o provedení opakované dražby, pokud jde o majetek státu či územního samosprávného celku a draxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Společná dražba
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Podmínky pro konání společné dražby
Společnou dražbu lze konat, pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxstitutu je zjednodušení veřejné dražby movitých věcí nižší hodnoty.
II. Průběh společné dražby
Podle důvodové zprávy k zákonu o veřejných dražbáxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xředmětům společné dražby. Původně se počítalo s tím, že pro jednotlivé předměty společné dražby ani nebude možné vyžadovat složení dražební jistoty pxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxažby požadovat lze, a to pro každý jednotlivý předmět společné dražby. To však zvyšuje nároky na dražebníky z hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxat přiměřeně podle § 14, § 16 a § 20.
Určení pořadí, v němž budou jednotlivé předměty společné dražby draženy, je povinností dražebníka. V praxi však x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxohlášením, že zahajuje společnou dražbu. Poté následuje vyvolání vztahující se k předmětu společné dražby prvnímu v pořadí a zakončené výzvou licitáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné dražby podle jejich pořadí, přičemž součástí vyvolání licitátora u každého jednotlivého předmětu společné dražby musí být i uvedení jeho pořadovéxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xusí dražebník umožnit jeho podepsání ihned po vydražení příslušného předmětu dražby.
Společná dražba končí ukončením „dílčí dražby“ posledního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxžněno provést opakovanou dražbu pouze u těchto jednotlivých předmětů dražby.
Pro společnou dražbu se ustanovení zákona o veřejných dražbách pouxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dražbě
Po ukončení dražby, ať už skončila udělením příklepu, či tak, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, má dražebník povinnost vyhotovit protokxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxpu a vydražitel neodmítl protokol podepsat (případné odmítnutí musí být v protokolu zachyceno). Jeho přílohu tvoří podepsaný stejnopis dražební vyhxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, místem a časem provedení (tedy časem zahájení i ukončení dražby), označení předmětu dražby (obdobně jako v dražební vyhlášce) a odhadu jeho ceny, oznxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxedení ceny dosažené vydražením. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
V případě společné dražby se vyhotovuje pouze jeden protokol, a to v průběhu dražby (k tomu blíže komentář k § 26).
II. Uveřejnění a oznámení
Protokox x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxastníku předmětu dražby, osobám majícím právo k předmětu dražby zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví k předmětx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxdního závodu či jeho pobočky a orgánu státní správy, který vykonává práva zakladatele, zřizovatele, společníka či člena právnické osoby, o jejíž majexxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxní dražby. Pokud byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník pouze označení dražby, identifikaci dražby, označenx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčnost, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.
Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx dosažené vydražením, se zásadně hradí z výtěžku dražby, není-li dohodnuto jinak (například u veřejné dražby dobrovolné movitých věcí může být dohodnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xak je zbývající část povinen uhradit navrhovatel, není-li dohodnuto, že jdou neuhrazené náklady k tíži dražebníka.
II. Úhrada nákladů v případě zmaxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovatel dražby a dražebník se nemohou dohodnout, že při zmaření dražby náleží dražebníkovi vyšší odměna. Pro určení nákladů dražby, jež byla zmařena, jx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxžby. To však neplatí v případě, kdy by i opakovaná dražba byla zmařena, neboť v takovém případě hradí náklady opakované dražby vydražitel, který opakovxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který dražbu zmařil. Pokud složená dražební jistota nestačí, je takový vydražitel povinen uhradit zbývající část nákladů na vyzvání dražebníka. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxou podána žaloba o vyslovení neplatnosti dražby (NS 21 Cdo 1295/2014).
III. Ostatní případy
Pokud nedošlo k vydražení předmětu dražby, hradí náklxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xedošlo k dražbě z důvodů na straně dražebníka, v takovém případě není dražebník oprávněn žádat úhradu nákladů po navrhovateli dražby.
Úhrxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm odpovídá nabídce vydražitele, jemuž byl udělen příklep. Tuto částku nelze dodatečně nikterak snížit. Každý účastník je svým podáním vázán a to platí x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí jistoty, pak se složená dražební jistota včetně jejího příslušenství započítává na cenu dosaženou vydražením. Vydražitel tedy bude povinen doplatxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxota složena ve formě bankovní záruky, neboť bankovní záruka je pouhým zajištěním budoucích závazků, nikoli platebním prostředkem. V případě, že byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxuční listina vrácena. Započtení ani platba směnkou nejsou přípustné.
II. Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením
Nepřesáhla-li cena dosažená xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxx xxx xx xx xydražitel povinen uhradit do 10 dnů od ukončení dražby. Pokud cena dosažená vydražením přesáhne 500 000 Kč, pak se úhrada ceny dosažené vydražením řídí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodstaty nebo insolvenční správce, pak tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů od ukončení dražby.
III. Následky porušení
Pokud vydrxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxné vydražením. Vydražitel se nestává vlastníkem předmětu dražby, je povinen uhradit náklady zmařené dražby, a koná-li se opakovaná dražba, pak hradí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxytí vlastnictví
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Okamžik nabytí vlastnického práva
V případě veřejné dražby dobrovolné se vlastnicxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přechází na vydražitele vlastnické právo k předmětu dražby zpětně k okamžiku udělení příklepu. Avšak užitky, které by v době od udělení příklepu do okaxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xbchodního závodu či jeho pobočky
Zákon o veřejných dražbách pro případ nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho pobočce prostřednixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm všechna práva a závazky, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (s výjimkou obchodní firmy a práv z průmyslového vlastnicxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxroveň navrhovatel dražby ručí za splnění závazků, které s obchodním závodem přešly na vydražitele.
Autoři tohoto komentáře jsou přesvědčeni, že nx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxího zákona, podle kterého na vydražitele nepřecházejí ty pohledávky proti dlužníku, které vznikly do přechodu vlastnického práva k předmětu dražby nx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení.
Potvrzení o nabytí vlastnictví
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Potvrzení o nabytí vlastnického práxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí vydá dražebník xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxximkou dražby movitých věcí. Vydražitel ho obdrží v jednom vyhotovení, pokud nejde o dražbu věcí nemovitých, obchodního závodu či jeho pobočky. V takovxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxách ukládá dražebníkovi povinnost zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví, avšak podle § 13 katastxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxuje. Dražebník takovou osobou není, a proto není oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva vydražitele, leda by k tomu byl zmocněn.
Mezi nálexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxoří doklad obsahující datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Jeden stejnopis musí být dále opatřen stejnopisem protokolu o provedené dražbě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu dražby
Podmínky předání předmětu dražby musejí být stanoveny s ohledem na zvláštnosti a hodnotu předmětu dražby (§ 12), jakož i s ohledem na místo úsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez zbytečného odkladu. Předání předmětu dražby je vydražitel povinen písemně potvrdit s výjimkou věcí nemovitých, obchodního závodu a jeho pobočkyx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat označení bývalého vlastníka předmětu dražby, vydražitele a dražebníka, dále označení předmětu dražby a podrobný popis jeho stavu. Protokxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxdmětem dražby se předávají také listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s ním či osvědčují jiná práva vůči předmětu dražby (naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm bývalého vlastníka nebo dražebníka, nebo těch, které se jim přihodily náhodou.
II. Přechod nebezpečí škody a odpovědnosti za vady
Odpovědnost zx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xešťastný, xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx následně dojde k předání předmětu dražby. Podle autorů tohoto komentáře by tak ustanovení o přechodu odpovědnosti za vady a nebezpečí vzniku škody na pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdmětu dražby vydražiteli přechází na vydražitele odpovědnost za vady a nebezpečí vzniku škody na předmětu dražby, pouze pokud je vydražitel v prodlenx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxckého práva k předmětu dražby na vydražitele nemá vliv na trvání práv osob oprávněných z věcných břemen. To však nevylučuje, aby zvláštní právní předpix xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ta věcná břemena, která jsou v insolvenčním řízení neúčinná. Neúčinnými věcnými břemeny v insolvenčním řízením dlužníka, jehož úpadek je řešen konkxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxjením insolvenčního řízení (§ 248 insolvenčního zákona).
Práva zajišťující pohledávky
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Vlxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxmětu dražby zásadně nezanikají a pohledávky jimi zajištěné se nestávají splatnými. Výjimku tvoří případy, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. Txxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjné dražby dobrovolné insolvenční správce, pak v důsledku zpeněžení předmětu dražby podle § 167 insolvenčního zákona zaniká zajištění zajištěného xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxěných věřitelů, přičemž zajištěním se ve smyslu § 2 insolvenčního zákona rozumí též zástavní právo i omezení převodu nemovitosti.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením a její případné příslušenství (§ 2). Dražebník je povinen předat navrhovateli dražby výtěžek dražby po vypořádání nákladů dražby dle dohoxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxebníka a účelně vynaložené náklady na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Je-li předmětem dražby movitá věc a došlo-li k dxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xejde-li o spoluvlastníky předmětu dražby, dražebník jim vydá výtěžek dražby podle smlouvy upravující jejich vzájemné vztahy (§ 19), která je přílohox xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Pojem dražby nedobrovolné
Veřejná dražba nedobrovolná je jedním ze způsobů výkonu zástavního práva. Rozumx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím zpeněžení předmětu dražby. Navrhovatel dražby si může provedení veřejné dražby až do zahájení dražby rozmyslet a písemně požádat o upuštění od draxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxckého práva dochází
originárně
na základě právní skutečnosti, a nikoli na základě právního jednání. Jednou udělený příklep nelze zrušit ani rozhodnxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxdběžnou (NS 26 Cdo 4139/2010).
II. Navrhovatel
Navrhovatelem veřejné dražby nedobrovolné může být pouze dražební věřitel, kterým je osoba, kterx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pohledávka, která byla přiznána:
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x16/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
-
vykonatelným notářským zápisem podle § 71a, § 71b nebo § 71c zákona České národní raxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxným titulem samozřejmě nemůže být takový titul, jehož vykonatelnost byla odložena (NS 21 Cdo 2524/2015).
Zajištěnou pohledávkou je pohledávka, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xeřejných dražbách výslovně uvádí, že za zajištěného věřitele se považuje také věřitel s pohledávkou zajištěnou soudcovským zástavním právem, v praxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnictvím veřejné dražby nedobrovolné podléhá také omezením stanoveným jinými právními předpisy. Předně je zástavní věřitel (dražební věřitel) povixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x rejstříku zástav, pokud je v nich zástavní právo zapsáno (§ 1362 obč. zák.). Zástavu (předmět dražby) nelze zpeněžit před uplynutím lhůty v délce trvánx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxský úvěr na bydlení, pak výše uvedená lhůta činí šest měsíců (§ 123 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxočetí výkonu zástavního práva oznámit všem věřitelům, kteří jej svým pořadím předcházejí. Zpeněžit zástavu (předmět dražby) může takový věřitel až px xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xořadím nesdělí, že sám započíná s výkonem zástavního práva (§ 1373 obč. zák.). Podle názoru autorů tohoto komentáře patří výzva dražebníka vůči navrhoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx zák.), mají-li za vlastníkem jednotky v domě, která je předmětem dražby, pohledávku související se správou domu a pozemku. Aby se však tyto osoby mohly xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx
III. Předmět dražby
Podle § 1310 obč. zák. může být zástavou (předmětem dražby) každá věc, se kterou lze obchodovat. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xx xxxxx64 Sb.). Vzhledem k tomu, že věcí v právním smyslu je podle § 489 obč. zák. vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí, může být předmětem dražby jak xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xrcheologie a kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kultuxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxníka, který je právnickou osobou, pak ani jeho statutární orgán či členové statutárního nebo kontrolního orgánu a dále osoby vyjmenované v § 295 insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx7.
I. Součinnost ve vztahu k předmětu dražby
Vzhledem k tomu, že u veřejných dražeb nedobrovolných není a ani nemůže být navrhovatel dražby vlastníkxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch dražebníkovi uděleno oprávnění nahlížet do spisů a dalších dokladů orgánů státní správy a územní samosprávy, jakož i do spisů soudu a rozhodců, ktexx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrávo. Tyto osoby jsou povinny k výzvě dražebníka veškeré jím požadované informace, které jim jsou o předmětu dražby známy, dražebníkovi poskytnout. Vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xoskytnutí výše uvedené součinnosti je podmíněna pouze povinností dražebníka prokázat se smlouvou o provedení dražby uzavřenou s navrhovatelem dražxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xpůsobem, je povinen zachovávat mlčenlivost, vyjma informací, které bezprostředně ovlivňují hodnotu předmětu dražby a jež je nutno uvést v dražební vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi mají též dražební věřitelé za účelem zjištění pravosti a výše svých pohledávek. Poskytnutí součinnosti je velice podstatnou povinností dražebních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýtěžku dražby nepřihlíží (§ 59).
Výše odměny dražebníka
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Plátce odměny
Na rozdíl od veřexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je tak výlučně navrhovatel, není-li mezi dražebníkem a navrhovatelem dohodnuto, že dražba bude pro navrhovatele provedena bezúplatně.
II. Výše odxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobu jejího určení. Vzhledem k tomu, že u veřejných dražeb nedobrovolných je stanovena horní hranice výše odměny dražebníka, bývá v praxi nejčastěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x x xxxx xxxxxxxx xydražením, a přesahuje-li cena dosažená vydražením 10 000 000 Kč, pak může činit odměna dražebníka pouze 1 000 000 Kč navýšený o 1 % z ceny dosažené vydražxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražebních věřitelů. Horní hranice je stanovena bez přihlédnutí k dani z přidané hodnoty, tato daň se do horní hranice nezapočítává.
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxba tuto skutečnost ve smlouvě o provedení dražby uvést. Sjednanou výši odměny dražebníka nelze dodatečně zvýšit.
III. Vypořádání odměny
Vzhledex x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, pokud nedojde k vydražení předmětu dražby anebo nestačí-li výtěžek dražby na úhradu nákladů dražby. To nebrání odlišné dohodě mezi dražebníkex x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovolných (k tomu blíže v komentáři k § 18, bod III.).
Smlouva o provedení dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Forma smlouxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a navrhovatele musejí být úředně ověřeny tak, že smlouva musí být dražebníkem i navrhovatelem podepsána před orgánem pověřeným legalizací, nelze tedx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xěcí nemovitých, obchodního závodu a jeho pobočky.
Na rozdíl od veřejných dražeb dobrovolných v případě veřejné dražby nedobrovolné nemůže být navxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxobou, pak ani s osobou ovládající, jím ovládanou nebo osobou jednající s ním ve shodě. Porušení tohoto zákazu způsobuje neplatnost smlouvy o provedení xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxovanou dražbu, měla by nově uzavíraná smlouva o provedení dražby (§ 49) obsahovat i tento údaj.
Ve smlouvě o provedení dražby dále musí být označen naxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xlužník. Podrobnější komentář k označení výše uvedených osob je uveden v komentáři k § 19, bod II.
Součástí smlouvy o provedení dražby je také uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxt pouze tehdy, jedná-li se o opakovanou dražbu (§ 49).
Odměnu dražebníka hradí navrhovatel dražby, v případě veřejných dražeb nedobrovolných nelzx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxažby nedobrovolné nenáleží žádná odměna. Smlouva o provedení dražby proto musí obsahovat ujednání o výši odměny, případně o způsobu jejího určení anexx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxažby nedobrovolné je uhrazení pohledávky navrhovatele dražby za dlužníkem prostřednictvím zpeněžení předmětu dražby, musí být ve smlouvě o provedexx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx též prohlášení navrhovatele dražby o tom, že jím uvedeného dne oznámil zástavnímu dlužníkovi započetí výkonu zástavního práva, případně též zajistix xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xpotřebitelském úvěru, a je-li zajištěným věřitelem nikoli prvním v pořadí, že jím uvedeného dne oznámil poslednímu ze zajištěných věřitelů s lepším pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxtí smlouvy o provedení dražby musí být také stanovení lhůty pro odeslání oznámení o dražbě zástavnímu dlužníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebním věxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí smlouvy o provedení dražby nedobrovolné podle § 41, je-li předmětem dražby nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí. Pokud dražebník výše uvedxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxebník povinen upustit od dražby, jak je blíže vysvětleno v komentáři k § 40.
K uzavření smlouvy o provedení dražby může dojít také v rámci zadávacího řxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy o provedení dražby jsou její povinné přílohy, mezi které patří listiny dokládající vykonatelnost práva dražebního věřitele a dále listiny dokládxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxusí vždy obsahovat uvedení skutkových tvrzení o vzniku a splatnosti pohledávky, jsou pro tyto případy povinnými přílohami i listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxosti, včetně písemné formy a podpisu, je neplatná. Neplatnost smlouvy o provedení dražby je důvodem pro upuštění od dražby (§ 46) Neučiní-li tak dražebxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx991 Sb., o živnostenském podnikání (§ 6 zák. o veř. dražbách).
IV. Kolize se soudním výkonem rozhodnutí
Soudní výkon rozhodnutí má před provedeníx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxně uzavřít. Předchází-li uzavření smlouvy o provedení dražby podání výše uvedeného návrhu, stává se okamžikem podání návrhu smlouva o provedení dražxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.12.2017.
I. Náležitosti oznámení o dražbě
Účelem oznámení o dražbě je jednak informování o dražbě, aby se dlužník, zástavce či zástavní dxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxm, který by snižoval jeho hodnotu nebo ztěžoval jeho vydražení.
Oznámení o dražbě vyhotovuje dražebník v písemné formě a jeho obsahem musí být označxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxě povinné náležitosti, je dražebník povinen od dražby upustit (§ 46). Pokud tak neučiní, je to důvodem pro vyslovení neplatnosti dražby. Neupuštění od xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxesáti oznámení o dražbě
Oznámení o dražbě zasílá dražebník dlužníkovi, zástavci, zástavnímu dlužníkovi a dražebním věřitelům. Lhůta pro odeslání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxeným osobám anebo v ujednané lhůtě, je to opět důvodem pro upuštění od dražby (následky neupuštění od dražby jsou uvedeny výše).
Od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xražby (což zahrnuje uzavření nájemní smlouvy, vznik nových závazků vůči předmětu dražby, které snižují jeho hodnotu nebo omezují možnost nakládání s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxa-li dražba zmařena a nedošlo k opakované dražbě, dále pokud byla vyslovena neplatnost dražby anebo dražebník od dražby upustil.
Vyznačexx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxa je jedním z druhů zápisu do katastru nemovitostí. Poznámka má pouze informativní charakter. Zapisuje ji k nemovitým věcem evidovaným v katastru nemoxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxité věci evidované v katastru nemovitostí zapisuje poznámka o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné. Vzhledem k tomu, že katastrální úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu úřadu oznámení o dražbě. Toto oznámení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem dražebníka. Oznámení o dražbě se katastrálnímu úřadu odesílá ve stxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxz poznámky opět provádí příslušný katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení, pokud důvody pro zápis poznámky pominuly. Z tohoto důvodu má dxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxlo k vydražení předmětu dražby anebo byla dražba zmařena a nekoná se opakovaná dražba, dále že dražebník od dražby upustil či byla vyslovena neplatnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xedobrovolných dražeb
Vzhledem k tomu, že veřejná dražba nedobrovolná je prováděna na návrh dražebního věřitele, a nikoli na návrh vlastníka, může v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx byla dříve účinná, je navrhovatelům dána možnost, aby se dohodli, která z dražeb bude provedena. Nedojde-li ani k dohodě, pak nelze dražbu provést.
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xstatní dražebníci jsou povinni od dražeb upustit podle § 46.
Střet dražeb nedobrovolných v praxi nebude příliš častý, a to s ohledem na § 1373 obč. zákxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxří mají právo na uspokojení ze zástavy v pořadí předcházejícím pořadí tohoto věřitele (pořadí zástavních věřitelů stanoví § 1371 obč. zák.). Ke zpeněžxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxánějí k názoru, že by dražebník v rámci zachování běžné opatrnosti měl vyžadovat od dražebního věřitele, jemuž nesvědčí zástavní právo první v pořadí, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxu veřejné dražby dobrovolné a veřejné dražby nedobrovolné dojde v případě, že dražbu totožného předmětu dražby navrhne vlastník předmětu dražby a zárxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé bude doručeno oznámení podle § 40 vlastníkovi předmětu dražby, zástavci a dlužníkovi.
Dražební vyhláška
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xražby jako nedobrovolné, případně jako opakované dražby nedobrovolné.
Další podstatnou náležitostí je označení navrhovatele dražby, dražebníxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxdených osob je uveden v komentáři k § 39, bod II., resp. § 19, bod II.
Dražební vyhláška musí dále obsahovat některé náležitosti shodně jako v případě vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxání prohlídky předmětu dražby a podmínek odevzdání předmětu dražby (k tomu blíže v komentáři k § 20, bod I.).
Nároky na označení a popis předmětu dražxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxsahovat prohlášení o tom, že údaje o předmětu dražby jsou uvedeny pouze na základě dostupných informací, či dokonce prohlášení, že navrhovatel neodpoxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxné vady předmětu dražby, neboť neodpovědnost za vady předmětu dražby vyplývá přímo ze zákona (§ 63 odst. 2).
Další podstatnou náležitostí je uvedenx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dražby, naproti tomu výši minimálního příhozu je licitátor oprávněn měnit v průběhu dražby bez omezení (§ 47).
Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydraxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxenou vydražením uhradil platební kartou nebo šekem, musí být tento údaj obsažen v dražební vyhlášce.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx předkupní právo, a jeho obsahem je poukázání na povinnost doložit předkupní právo způsobem uvedeným v § 45 odst. 2. Další upozornění se týká dražebních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxzornění pro účastníky dražby o lhůtě k úhradě ceny dosažené vydražením a následcích, které pro vydražitele, který cenu dosaženou vydražením neuhradix xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitelů. Změní-li se tento výčet, musí dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti dražby (§ 48).
II. Uveřejnění a oznámení
Dražební vyhlášku je nutné v případě věcí nemovitých (a dle názoru autorů tohoto komentáře také v příxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xístě obvyklým (§ 12) a dále též na centrální adrese, a to nejméně 60 dnů před zahájením dražby. V této lhůtě musí dražebník také doručit dražební vyhlášku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx lze zveřejnit též jen údaje uvedené v odstavci 3, pokud je současně uveřejněn údaj, kde se lze s úplným textem dražební vyhlášky seznámit). V ostatních pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xkáze. Dražební vyhlášku je třeba též před zahájením dražby vyvěsit v objektu, kde se dražba koná, v místě, které je veřejně přístupné.
Lhůty pro uveřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástavci, dlužníkovi, osobám majícím právo k předmětu dražby zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví k předmětu dxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxva zakladatele, zřizovatele, společníka či člena právnické osoby, o jejíž majetek v dražbě jde, České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xražby obchodního závodu či jeho pobočky.
Navrhovatelem podepsaný stejnopis dražební vyhlášky uloží dražebník u sebe. Podpis navrhovatele musí bxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxhlášku nelze dodatečně měnit s výjimkou případů, v nichž lze měnit dražební vyhlášku u veřejných dražeb dobrovolných, tedy v případě změny v rozsahu prxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxčívá v uspokojení pohledávky navrhovatele dražby a dražebních věřitelů. Součástí dražební vyhlášky je proto i výčet přihlášených pohledávek dražebxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou blíže uvedeny v komentáři k § 21.
V jiných případech není dražebník oprávněn dražební vyhlášku měnit. Nastane-li však změna v rozsahu práva a záxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxažebník povinen bez zbytečného odkladu vyhotovit dodatek a připojit ho ke zveřejněné dražební vyhlášce.
Při porušení podmínek pro změnu dražební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxně je neupuštění od dražby považováno za závažné porušení povinností podle živnostenského zákona (§ 6).
Doložení práv účastníků dražby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxejná dražba nedobrovolná je jedním ze způsobů výkonu zástavního práva, a proto musí být věřitelům, kteří mají své pohledávky zajištěné zástavním právxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxní věřitelé možnost přihlásit své pohledávky do dražby. Chtějí-li tak učinit, musejí svou pohledávku přihlásit nejpozději do 15 dnů před konáním dražxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí vyhlášky. Lhůta pro přihlášení pohledávek je lhůtou hmotněprávní, a proto musí být přihláška pohledávek dražebníkovi v této lhůtě skutečně doručenxx
xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvou domu a pozemku za vlastníkem jednotky, která je předmětem dražby (§ 36).
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxby, tj. do budoucna, ačkoli dražební věřitel samozřejmě není povinen přihlásit pohledávku v celé výši. K přihlášce je dražební věřitel povinen doložix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxlečenství vlastníků nebo správce jakožto osoba odpovědná za správu domu a pozemku (§ 1190 obč. zák.), s pohledávkou související se správou domu a pozemxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xistiny dokládající, že tato pohledávka byla uplatněna v soudním řízení podle části třetí o. s. ř. Veškeré výše uvedené listiny musejí být přiloženy v oxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách, které osvědčují vlastnictví k předmětu dražby, vyrozumívá dražebník o konání dražby zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxní vyplývá z katastru nemovitostí nebo z listin osvědčujících vlastnictví nezbytné k nakládání s předmětem dražby) chránit před negativními následkx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx Osoby oprávněné z předkupního práva
Účastník dražby, který má k předmětu dražby předkupní právo, není vázán stanoveným příhozem. To však platí pouzx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxené kopii. Lhůta pro doložení předkupního práva končí prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu.
Upuštění od dražby
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodů uvedených v zákoně. Pokud dražebník ve stanovených případech od dražby nejpozději do jejího zahájení neupustí, je to důvodem pro vyslovení nexxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkání (§ 6 zák. o veř. dražbách).
II. Důvody pro upuštění od dražby
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je existence vykonatelné pohledávky zajištěné zástavním právem k předmětu dražby, pro niž je veřejná dražba nedobrovolná navržena. Bez existence téxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxi jiným způsobem (například prominutím dluhu), je zástavce, dlužník či vlastník předmětu dražby oprávněn písemně požádat dražebníka o upuštění od drxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xeřejné dražby nedobrovolné je existence návrhu na provedení dražby. Navrhovatel si může provedení dražby rozmyslet a dražebník je povinen na základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxávněn provedení dražby navrhnout. K tomu může dojít z rozličných důvodů, například bude dražebníkovi doloženo, že byla odložena vykonatelnost rozhoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxoupení pohledávky na navrhovatele dražby podmíněno souhlasem dlužníka, který jej však neudělil, apod.
Dražbu nelze provést ani v případě neplatnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxk vyvolává také neplatnost zástavní smlouvy, kterou bylo zajištění pohledávky zřízeno.
Stejně jako v případě veřejné dražby dobrovolné musí dražxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xyla provedena pouze jedna prohlídka) anebo došlo k vyhotovení dodatku k dražební vyhlášce v rozporu s § 44 nebo naopak k jeho vyhotovení a zveřejnění v rxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi, dlužníkovi a dražebním věřitelům řádně a včas (§ 40).
Důvodem pro upuštění od dražby je dále nařízení výkonu rozhodnutí soudem (např. nařízení výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
prodejem movitých věcí podle § 178 daňového řádu) prodejem předmětu dražby či jeho části, jakož i vydání exekučního příkazu prodejem předmětu dražby xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxo exekuci notářský xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxech měsících před konáním dražby. Pokud dražebník v tomto případě od dražby neupustí, nelze výkon rozhodnutí nebo exekuci provést až do uplynutí lhůty xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxho podání. Přechod vlastnického práva k předmětu dražby je pak tzv. jiným důvodem, pro který rozhodnutí nelze vykonat dle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. A xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé výjimky z povinnosti upustit od dražby není dražebník povinen upustit od dražby ani v případě, že byla soudnímu exekutorovi před konáním dražby uhrazxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxit také tehdy, pokud má přednost provedení dražby dobrovolné (k tomu blíže v komentáři k § 42, bod II.) anebo pokud má přednost jiná dražba nedobrovolná (x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jehož důsledku by nebyly pokryty ani náklady dražby. Je tomu tak z důvodu, že v takovém případě by vůbec nedošlo k naplnění účelu veřejné dražby nedobrovxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Důvody pro upuštění od dražby spočívající v zahájení insolvenčního řízení či zahrnutí předmětu dražby do majetkové podstaty, dále v zákazu nakládat x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxobně rozvedeny v komentáři k § 22, bod II.
III. Uveřejnění a oznámení
Dražebník je povinen o upuštění od dražby a důvodu upuštění bez zbytečného odklxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o upuštění od dražby tam také uveřejní. O upuštění od dražby musí dražebník vyrozumět též příslušný katastrální úřad, který na základě tohoto oznámení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Existence rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, kterým je naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxho práva, případně též podání žaloby na vyslovení nepřípustnosti prodeje zástavy (ačkoli zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, institut žaloby na vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxh dražbách odkazuje, je tato problematika blíže rozvedena v komentáři k § 46b). Aby bylo zabráněno šikanózním návrhům a žalobám, jejichž jediným účelxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxekážky.
Jakmile se dozví o tom, že výše uvedená překážka opadla, nařídí nový termín dražby, a to do 90 dnů od okamžiku, kdy se o opadnutí překážky dozvíx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xvede především místo, datum a čas konání dražby, nové termíny pro konání prohlídky předmětu dražby a dále rozhodné skutečnosti, které se v mezidobí změxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Žxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle názoru autorů tohoto komentáře obsoletním, neboť nedošlo k převzetí § 166 zák. č. 40/1964 Sb., podle kterého byxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzejí z toho, že jednak § 46a stále odkazuje na zvláštní právní předpis, který nyní neexistuje, dále z toho, že § 46b o institutu žaloby na určení nepřípuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxněn takovou žalobu podat, a konečně z toho, že existence tohoto institutu již postrádá jakýkoli smysl. Podle § 1364 obč. zák. je totiž zástavní věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí 30 dnů poté, co bylo započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu (v případě, že je zástavou věc zajišťující spotřebitelsxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxí i pro jiné způsoby výkonu zástavního práva, které jsou podle občanského zákoníku nyní možné, a je zřejmé, že jeho účelem je především umožnit zástavníxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužníkům bránit se případné veřejné dražbě již v tomto okamžiku. Není zde ani objektivního důvodu pro poskytování dvojí ochrany zástavním dlužníkům a jxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xšak bylo zjištěno, že k podávání žalob na určení nepřípustnosti prodeje zástavy i nadále dochází, a proto je nutné dražebníkům doporučit, aby i nadále dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodovací činností obecných soudů.
Průběh dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Zahájení, průběh a ukončení dražby
Postup před zahájením dražby, průběh dražby a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x3).
Při veřejné dražbě nedobrovolné se však průběh dražby osvědčuje notářským zápisem, pokud nejnižší podání přesahuje 1 000 000 Kč. Zajištění příxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podání, nelze jej snížit jako u veřejné dražby dobrovolné, ale dražba končí. Nejnižší podání je možné snížit pouze u opakované dražby (§ 49).
Zvláštxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokud učiní podání ve stejné výši, udělí licitátor příklep jemu. V případě mnohosti spoluvlastníků předmětu dražby rozhoduje velikost spoluvlastnixxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxí dražby se také přiměřeně shoduje s postupem po ukončení veřejné dražby dobrovolné s tím rozdílem, že dražebník po úspěšném ukončení dražby nevydává vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Zmaření dražby
Zmaření dražby v případě veřejné dražby nedobrovolné má stejné následky jako v případx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžby a dále z důvodů, pro které může být neplatnost dražby vyslovena.
Žalobcem v řízení o určení neplatnosti dražby může být pouze osoba uvedená v taxaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxavcem,
-
zástavním dlužníkem,
-
účastníkem dražby,
-
dražebním věřitelem,
-
navrhovatelem dražby,
a to z následujících, taxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxloučena podle § 3 a § 36,
-
porušení podmínek pro navržení dražby podle § 36 odst. 1 až 4,
-
porušení ustanovení o smlouvě o provedení dražby podle x xx xxxxx x xx xx x x xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx
-
porušení zákazu dražby předmětů, které jsou z dražby vyloučeny.
Nad rámec výše uvedených důvodů může neplatnost dražby navrhnout účastnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxst. 8 (neplatnost za porušení § 39 odst. 1 až 7, 9 a 11 je uvedena výše),
-
porušení ustanovení o střetu dražeb podle § 42,
-
porušení ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxášce podle § 44,
-
porušení podmínek stanovených pro průběh dražby dle § 47 odst. 1 až 12,
-
porušení podmínek pro konání opakované dražby podle § xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo ze strany dražebníka k porušení povinnosti odeslat jim dražební vyhlášku ve stanovené lhůtě podle § 43. Dále nelze vyslovit neplatnost dražby pro opoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.12.2017.
Možnost konání opakované dražby a její organizace
Možnosti konání opakované dražby a její organizace jsou stejné jako v případě vexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxk povinen kromě zajišťování nového odhadu ceny předmětu dražby ani zasílat oznámení o dražbě zástavnímu dlužníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebníx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxvení její neplatnosti. Pokud dražebník neupustí od dražby v souladu s § 46 odst. 1 písm. g), a nedojde-li na takové dražbě k učinění ani nejnižšího podáníx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnovena nejnižší možná přípustná výše nejnižšího podání, která nesmí být nižší než 70 % podání u předchozí dražby.
Pokud jde o povinnost vyhotovit drxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxažby s náležitostmi uvedenými v § 43 odst. 1 písm. a) až e) a k), zastávají autoři tohoto komentáře i v případě veřejných dražeb nedobrovolných názor uvexxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxou, musí být smlouva o provedení opakované dražby uzavřena vždy.
Porušení podmínek pro konání opakované dražby je i v případě veřejné dražby nedobrxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxé vyrozumět vlastníka předmětu dražby a zástavce a na centrální adrese uveřejnit oznámení o tom, že předmět dražby nebyl vydražen. Stejně tak je dražebxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxbrovolné (k tomu blíže v komentáři k § 41).
Protokol o provedené dražbě
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Povinnost vyhotovexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxolných (k tomu podrobně v komentáři k § 27, bod I.), pro veřejné dražby nedobrovolné však platí drobné odchylky.
V případě dražeb, kdy nejnižší podánx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxtářský zápis.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxtokolu o provedené dražbě označeny.
II. Uveřejnění a oznámení
Pro oznámení a uveřejnění protokolu o provedené dražbě platí také to stejné jako v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Úhrada nákladů
Náklady úspěšné dražby i zmařené drxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx však nelze dohodnout, aby odměnu dražebníka hradil vydražitel, a dále je k náhradě nákladů dražby ze složené dražební jistoty vedle vydražitele, kterx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoveno vyloučení oprávnění dražebníka žádat po navrhovateli dražby náhradu nákladů, pokud k dražbě nedošlo z důvodů na straně dražebníka. Autoři tohoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxny dosažené vydražením
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Výše ceny dosažené vydražením a způsob úhrady
Výše ceny dosažené vydražením x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xx
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 10 dnů od ukončení dražby. Pouze v případě, že cena dosažená vydražením přesáhne částku ve výši 5 000 000 Kč, činí lhůta pro její úhradu 30 dnů od ukončenx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxI.
(Přechod vlastnického práva)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Okamžik nabytí vlastnického práva
Při veřejné dražbě nexxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k § 30, bod I.).
Zcela nepochopitelné je, že veřejné dražby nedobrovolné nemají vlastní úpravu pro přechod vlastnického práva k obchodnímu závodu čx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtnického práva k obchodnímu závodu a jeho poboce je způsobeno tím, že možnost zastavení obchodního závodu a jeho pobočky (dříve podniku) byla do § 153 záxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně dalších zákonů, tedy po nabytí účinnosti zákona o veřejných dražbách. Z tohoto důvodu nezbývá než vycházet z obecné úpravy následků přechodu vlaxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Potvrzení o nabytí vlastnického práva a jeho náležitosti
Také v případě veřejných dražeb nedobrovolnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxí jsou blíže uvedeny v komentáři k § 31.
U veřejných dražeb nedobrovolných však musí být přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví také notářský zápis xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxdech, tedy i u dražeb věcí movitých.
Pro veřejné dražby nedobrovolné je charakteristické, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxvat také ta věcná práva, která přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikla.
Předání předmětu dražby
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí škody a odpovědnosti za vady jsou blíže uvedeny v komentáři k § 32.
Autoři tohoto komentáře zastávají názor, že povinnost vyhotovení protokolu o přxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx, že opomenutí obchodního závodu a jeho pobočky v odst. 2 tohoto ustanovení je způsobeno nikoli záměrně, nýbrž tím, že možnost zastavení obchodního závxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, tedy po nabytí účinnosti zákona o veřejných dražbách.
Věcná břemenx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu dražby je bez vlivu na trvání práv z věcných břemen na předmětu dražby váznoucích, tato práva přechodem vlastnického práva k předmětu dražby nezanikaxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxji do zahájení dražby listinami v originále nebo úředně ověřené kopii (§ 45). Pokud tak učiní, nejsou stanoveným příhozem vázáni, a učiní-li podání ve sxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkonného či smluvního předkupního práva, není podstatné.
Výše uvedené rozlišení na zákonné a smluvní předkupní právo má však význam pro skutečnostx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx od zákonného předkupního práva státu (např. podle § 61 zák. o ochraně přírody a krajiny), předkupního práva spoluvlastníků [předkupní právo spoluvlaxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, došlo (s účinností ke dni 1. ledna 2018) k navrácení přexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva k předmětu dražby na vydražitele nezanikla, existují i nadále a působí vůči vydražiteli.
Práva zajišťující pohledávky
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxírnění následků vzniklých z důvodu zániku všech zástavních práv, která jsou z hlediska svého vzniku mladší než zástavní právo nejstarší (§ 58). Pokud bx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxtí anebo vyznačeno v listinách, které osvědčují vlastnictví k předmětu dražby a bez nichž nelze s předmětem dražby nakládat, opomenul svou pohledávku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxarší přihlášená pohledávka, hledí se na tuto pohledávku jako na přihlášenou.
To však může v praxi vést ke značným problémům v případě, že skutečně naxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxledávky totiž není dražebníkovi známa. Autoři tohoto komentáře jsou toho názoru, že dražebník by se měl v takovém případě nejprve pokusit zjistit výši xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxat podle § 59 odst. 3, tedy uložit zbývající část výtěžku na účet zřízený k tomuto účelu, neboť nebude možné zjistit, jaká částka má být vydána výše uvedenxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xeřejných dražeb dobrovolných, u nichž zástavní práva nezanikají a působí vůči vydražiteli (nestanoví-li zvláštní zákon jinak), při veřejných dražbxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxby nedobrovolné není přechod vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele, nýbrž uspokojení pohledávky navrhovatele dražby, jakož i pohledáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí práva mladší než nejstarší zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku, včetně tohoto nejstaršího zástavního práva. K zániku nejstaršího zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xřihlášeny, anebo nastala
fikce
jejich přihlášení (§ 57), a dokonce bez ohledu na to, zda došlo k jejich aspoň částečnému uspokojení. Aby v praxi nevznixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx části stávají splatnými, nedošlo-li k jejich splatnosti dříve.
Pro práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti platí přiměřeně vše vxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxší zástavní právo, které zajišťuje přihlášenou pohledávku, přechodem vlastnického práva na vydražitele nezanikají. Působí dál proti vydražiteli, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxochází ani k zesplatnění pohledávek, které tato zástavní práva zajišťují.
Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Nejvíce žádoucí pro všechny dražební věřitele a dlužníka je situace, při nxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v souladu s § 45 (k ostatním pohledávkám se nepřihlíží).
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xro vyplacení hyperochy, tj. částky zbývající po vypořádání nákladů dražby a uspokojení dražebních věřitelů, vlastníkovi předmětu dražby. Při vypláxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxateb v hotovosti. Pokud není vyplacení dražebních věřitelů nebo vlastníka předmětu dražby možné, dražebník s touto částkou naloží tak, že ji složí na úxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xprávu domu a pozemku (§ 36 zák. o veř. dražbách), pokud řízení, v němž byla jejich pohledávka uplatněna, nebylo doposud pravomocně skončeno. Číslo účtx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Nedostačující výtěžek dražby
x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uspokojit všechny věřitele, kteří doložili své pohledávky v souladu s § 45, uspokojují se podle pořadí, které zákon o veřejných dražbách stanoví. Jakx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx x xo do výše jedné desetiny výtěžku dražby (§ 51), a dále pohledávky zajištěné zadržovacím právem. Jako druhá v pořadí se uspokojuje pohledávka z hypotečnxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdy jsou tvořeny všemi ostatními pohledávkami, které jsou zajištěné zástavním právem anebo omezením převodu nemovitosti. Tyto pohledávky se uspokojxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxi stanoví § 338d o. s. ř. Jako poslední v pořadí se uspokojují pohledávky z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na veřejné zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xřed provedením dražby a pokud byly přihlášeny. Tyto pohledávky se uspokojují poměrně bez ohledu na okamžik jejich vzniku či data splatnosti.
Lhůta xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx komentář k § 59).
Protokol o uspokojení pohledávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Povinnost vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní pohledávek, a to bez zbytečného odkladu.
Obsahové náležitosti jsou obdobné jako obsahové náležitosti protokolu o provedené dražbě a patří k nim xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako v dražební vyhlášce), označení navrhovatele, dražebníka, vydražitele, bývalého vlastníka, zástavce a dlužníka, dále pak výše výtěžku dražby (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxat pořadí a způsob uspokojení pohledávek podle § 59 nebo § 60 a dále označení řádně přihlášených neuspokojených pohledávek a pohledávek, jejichž vznxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxílá dražební vyhláška (§ 43 odst. 5). Lhůta pro odeslání činí pět dnů od vyhotovení protokolu.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Správxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxadě usnesení vlády č. 526/2000 (UV), o nařízení vlády o centrální adrese, Česká pošta, s. p. Základní obsahové náležitosti provozního řádu jsou stanovxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoz_rad.pdf.
Zvláštní odpovědnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
I. Odpovědnost navrhovatele
Odpovědnost navrhovatexx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dobrovolné je navrhovatelem dražby sám vlastník předmětu dražby (anebo osoba, která je za vlastníka považována podle § xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeré mu byly anebo měly být známy v okamžiku podání návrhu na provedení dražby, pokud na tyto vady dražebníka neupozornil při uzavírání smlouvy o provedexx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi navrhovatele dražby za vady předmětu dražby musí být obsažena v dražební vyhlášce (§ 20). Pokud je navrhovatelů dražby více, odpovídají za vady předmxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxjišťuje jeho pohledávku za dlužníkem. Taková osoba nemůže logicky disponovat podrobnými informacemi o vadách předmětu dražby, a proto za vady předměxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby, odpovídá navrhovatel dražby za škodu, kterou způsobí neoprávněným návrhem na provedení dražby. Této své odpovědnosti se nemůže navrhovatel dražxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxchž účelem je uspokojení navrhovatele dražby a dražebních věřitelů zpeněžením předmětu dražby. Vzhledem k tomu, že v důsledku neoprávněného přihlášxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nakonec i dlužníkovi a vlastníkovi předmětu dražby odpovídá dražební věřitel za škodu, kterou tímto neoprávněným přihlášením pohledávky způsobí.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o veřejných dražbách. Dražebník odpovídá také za škodu, kterou způsobí licitátor, neboť licitátor je osobou, která při dražbě činí úkony jménem a na účxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxže dražebník zprostit. Obecně se však své odpovědnosti za škodu způsobenou porušením ustanovení zákona o veřejných dražbách zprostí tehdy, pokud prxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxbách stanoví, že dražebník neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti údajů o předmětu dražby poskytnutých navrhovatelex xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxatrnosti), žádného porušení se nedopustil.
IV. Odpovědnost dalších osob
Za škodu podle zákona o veřejných dražbách odpovídá také osoba, která pxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xro trestný čin neoprávněného podnikání podle § xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxžbách (např. zveřejní dražební vyhlášku v jiném znění, než jaké mu bylo předáno dražebníkem).
Bývalý vlastník předmětu dražby odpovídá za škodu zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xx škodu odpovídá také každá osoba, která podá bezdůvodný návrh na určení neplatnosti dražby. Za vzniklou škodu odpovídá navrhovateli dražby, dražebníxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxné před nabytím účinnosti zákona o veřejných dražbách
Zákon o veřejných dražbách respektuje zásadu zákazu retroaktivity, a proto se dražby věcí mxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Vztah k občanskému zákoníku
Zákon o veřejných dražbách je ve vztahu speciality k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
(Zánik živnostenského oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Stanovení lhůty pro zánik živnostenského oprávnění podle dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxných dražbách, bylo nezbytné umožnit osobám provádějícím dražby podle zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, provádět dražby ještě po určitxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle tohoto zákona zanikla.
Zrušovací ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Zrušení dosavadního právního předpisu
Zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stávající úprava dražeb podle zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, se ukázala být zastaralou a neodpovídající potřebám věřitelů a soudní pxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, nahradil.
Účinnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017.
Nabytí účinnosti
Zákon o veřexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR