120/2001 Sb.

Exekuční řád: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxx xxDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Mgr.
Hana
Adamová
JUDr.
Věra
Hanáková
Mgr.
Miloslav
Hrdlička
Mgr.
Marek
Juráš
Mgr.
Ingrid
Kovxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxvěření soudu)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
Výběr exekutora oprávněným
1.
Ustanovení dexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx exekutora oprávněný uskuteční tak, že v exekučním návrhu exekutora označí a současně tento návrh doručí na adresu jeho exekutorského úřadu. Doručení xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxce
není možno pověřit exekutora, jehož funkce zanikla, a to smrtí, odvoláním z funkce, případně toho exekutora, kterému v důsledku disciplinární odpxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxí
exekuce
označí oprávněný, je i existence podjatosti soudního exekutora ve vztahu k předmětu jednání, k účastníkům nebo k jejich zástupcům.
3.
Pxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdu, a jeho procesní úkony jsou posuzovány jako úkony exekučního soudu.
(Vyloučení exekutora z exekučního řízení)
Doc. JUDr.
Marek
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxudní ochrany, má postavení veřejného činitele a uskutečňuje nucený výkon soudních a jiných rozhodnutí, popř. i jiných exekučních titulů. Nezávislosx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxích svobod. Pokud se soudní exekutor podílí na výkonu soudní ochrany, musí i ve vztahu k němu existovat záruky nezávislosti a nestrannosti.
2.
Nezáxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx nedostatkem jeho vnitřního psychického vztahu ke konkrétní projednávané věci (subjektivní aspekt nestrannosti), jakož i neexistencí okolností, kxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxor, který podle svého svědomí a vědomí je nezávislý na projednávání věci a na stranách sporu v tom smyslu, že je vůči nim neutrální. Objektivní nestrannoxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxi tomu jeho nestrannost může být objektivně vystavena oprávněným pochybnostem se zřetelem k jeho statusu nebo funkci, které ve věci vykonával. Uplatňxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxjenom účastníkům, ale i veřejnosti. Všechna uvedená východiska musí platit v souladu s pravidlem přijatým Evropským soudem pro lidská práva: "Spravexxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx
3.
Institut vyloučení soudního exekutora je jedním z prostředků zajištění ústavního požadavku nestrannosti orgánů soudní ochrany a je ho možné aplxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtníkem exekučního řízení nebo na základě oznámení exekutora o skutečnostech, pro něž by mohl být vyloučen.
4.
Exekutor je vyloučený z provedení
exxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx
xx
xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxům,
c)
poměr k právním zástupcům účastníků.
5.
S odkazem na citovanou právní úpravu tak není nutné prokázat podjatost soudního exekutora a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xejen poskytována, ale musí se také jevit, že je poskytována (Delcourt v. Belgie, Publication of the European Court of Human Rights, Series A, č. 11, s. 17x x xxxx
xx
x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxm, nebo má předem takové poznatky o věci, které by měl získat až v průběhu řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost v rozhodování. Příkladem takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxní exekutor mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen na svých právech (jako vedlejší účastník). Pokud jde o mimoprocesní získávání poznatků způsobilýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v řízení, z něhož může disponovat poznatky ve vztahu k stranám budoucího exekučního řízení.
7.
O xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxů s jedním z účastníků řízení (NSS 14 Kse 13/2012).
Uvedené platí i v případě posuzování otázky poměru soudního exekutora k právnímu zástupci účastníkx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xe v jiné podobné věci postupoval jinak, způsobem, s nímž účastník řízení nesouhlasí, a ani samotná skutečnost, že jeho postup, resp. rozhodnutí byla poxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by mohl být vyloučen z exekučního řízení, je povinen oznámit je soudu. Exekutor nemůže sám posuzovat, zdx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxesením, proti kterému je přípustné odvolání.
10.
Skutečnost, že exekutor zjistí, že jsou zde důvody, pro které může být vyloučený z provedení
exekxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxony, které nesnesou odklad. Takovými úkony budou především neodkladné úkony směřující k zabezpečení majetku povinného.
11.
Jiné účinky ve vztahx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkonávat i další úkony k exekučním řízení, a to nejen takové, které směřují k zabezpečení majetku, ale i ty, které směřují k samotnému výkonu
exekuce
. Tímxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní mají právo se k osobě exekutora vyjádřit se zřetelem k jeho případné podjatosti. Tímto ustanovením je deklarována i možnost, aby se v případě, že soudxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xaujmout stanovisko k podané námitce podjatosti.
III. Námitka podjatosti
13.
Účastník řízení může vznést námitku podjatosti do osmi dnů ode dne dxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxději než ve lhůtách stanovených zákonem.
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
Zákon vymezuje
obligatorní
náležitosti, které musí po obsahové stránce splňovat podání námitky podjatosti soudního exekutora. Těmito náležitosxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxn, a to jménem, příjmením a sídlem úřadu. V námitce podjatosti musí být dále specifikovaný důvod podjatosti. Důvod musí být vymezený explicitně v tom smxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrační zásady, která se uplatňuje v případě námitky podjatosti, musí ten, kdo námitku podjatosti podává, určit časový okamžik, kdy se o důvodech, pro něx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo v případě, kdy se soudní exekutor sám pro poměr k věci, účastníkům nebo k jejich zástupcům cítí podjatý, rozhoduje exekuční soud, který soudního exexxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxen ji bez zbytečného odkladu předložit exekučnímu soudu k rozhodnutí. Uvedené je reflexí toho, že také soudní exekutor poté, co se dozví o důvodech, pro xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxsením.
17.
Rozhodnutí exekučního soudu o vyloučení soudního exekutora z výkonu
exekuce
se doručuje oprávněnému, povinnému a soudnímu exekutoxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxrávněný zvolit soudního exekutora nového.
18.
Proti rozhodnutí, kterým byl soudní exekutor vyloučen z výkonu
exekuce
, není přípustné odvolání. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxora, který bude pověřen provedením
exekuce
. Exekuční soud vyzve po právní moci usnesení, kterým byl soudní exekutor vyloučen z provedení
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxního exekutora, může exekuční soud v souladu s ustanovením řízení zastavit. Poté, co oprávněný označí soudního exekutora, exekuční soud mu vydá pověřxxx x xxxxxx
xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxé zásady, s tím, že o vyloučení rozhoduje exekutor.
Z další judikatury:
NS 20 Cdo 3098/2006 (vyloučení soudního exekutora pro poměr k věci)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxody pro odmítnutí exekutora provést požadovaný úkon
Ustanovení reflektuje dvojakou povahu statusu soudního exekutora a zdůrazňuje více jeho veřexxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xvybrat", které úkony provede a které ne. Může tak odepřít pouze úkony protizákonné "
contra legem
" [písm. a)] a úkony v mezích zákona
secundum et intra lexxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxtí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při provádění exekuční činnosti anebo jiné činnosti podle exekučního řádu. Takovýmx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtnanců.
2.
Porušení povinnosti mlčenlivosti může zakládat disciplinární (kárnou) odpovědnost, případně odpovědnost za škodu, pokud tato vznixxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x vymezuje subjekty, které mohou soudního exekutora zbavit povinnosti zachovávání mlčenlivosti. Těmito subjekty jsou:
a)
Komora jako stavovský oxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxr poskytnout informace subjektům vyjmenovaným v zákoně.
Soudní exekutor je povinen poskytnout všechny potřebné informace orgánu činnému v trestníx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxní trestného činu (NS 5 Tdo 1073/2013). Soudní exekutor může v občanském soudním řízení vypovídat jako svědek, v těchto případech je opět vázán mlčenlixxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xoměru zaměstnance soudního exekutora.
6.
Soudní exekutor je vázán mlčenlivostí i pokud se týká skutečností, o nichž se dozví při výkonu své činnosxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxa uhradit újmy jiným subjektům, které vznikly v souvislosti s činností podle exekučního řádu je konstruována na principu objektivní odpovědnosti, cxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxností, protože exekuční řád v § 32 odst. 2 stanoví tzv. liberační důvod, podle něhož se exekutor zprostí povinnosti náhrady újmy, pokud prokáže, že téxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxat s náležitou odbornou péčí, z toho důvodu se prokázání liberačního důvodu bude omezovat jen na výjimečné případy zpravidla nahodilých událostí (napxx
xxx xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxb podle zvláštních předpisů tím není dotčená. Může jít o všeobecnou subjektivní občanskoprávní odpovědnost za škodu, odpovědnost zaměstnance podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxu veřejné moci. Nejasnost při případné konkurenci různých druhů odpovědnosti (odpovědnost exekutora, zaměstnance, státu) může způsobovat významnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxát (NS 30 Cdo 2135/2013).
Z další judikatury:
III. ÚS 292/07, NS 25 Cdo 970/2006, NS 20 Cdo 57/2007, NS 25 Cdo 992/2012, NS 25 Cdo 1361/2012, NS 25 Cdo xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxo 2508/2009 (počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku na náhradu škody)
Součinnost třetích osob
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx15.
Povinnost součinnosti třetích osob při exekučním řízení
1.
Pro dokonalý a hladký průběh
exekuce
je nezbytné, aby soudní exekutor disponoval xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxní v zásadě povinen v návrhu na provedení
exekuce
ani v dalších stadiích exekučního řízení výslovně označit majetek povinného ani způsob
exekuce
, ktexx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx exekučním řízení, a to orgánům veřejné správy a všem fyzickým a právnickým osobám. Všechny tyto orgány a osoby jsou povinny poskytnout soudnímu exekutxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxlností může dojít až k naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu, pokud uvedené subjekty bez zbytečného odkladu neposkytnou součinnost. Vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxých ustanovení soukromého práva, a to porušením jejich generální prevenční odpovědnosti předcházet vzniku škod v exekučním řízení. Za určitých okolxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí.
3.
Pokud soudní exekutor požádá o poskytnutí součinnosti orgán veřejné správy, je poskytnutí této informace v zásadě bezplatné, resp. poskyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxšné od orgánů veřejné správy, jsou oprávněny požadovat za poskytnutí součinnosti náhradu skutečných a prokazatelných nákladů, které jim v této souvixxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé náklady, které neodrážejí jejich skutečně vynaložené a prokazatelné náklady.
Z další judikatury:
KS Hradec Králové xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxního domu v rámci
exekuce
), KS České Budějovice 15 Co 78/2009 (povinnost zdravotních pojišťoven poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.12.2015.
Právo exekutora na přístup k údajům ze zvláštních evidencí
Ustanovení § 33a až 33f exekučního řádu precizují a doplňují vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xinisterstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva dopravy ČR. Přístup k těmto zvláštním registrům x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnu
exekuce
.
(Podmínky poskytnutí součinnosti)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
Pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx exekučního řádu. Povinné osoby poskytují exekutorovi součinnost bez zbytečného odkladu a podle možnosti v elektronické podobě. Porušením povinnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxštní sankční následek představuje ustanovení odst. 4 o možnosti postihu pořádkovou pokutou (KS Hradec Králové 26 Co 593/2008).
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx2015.
I. Charakteristika exekučního řízení
1.
Exekučním řízením souhrnně nazýváme procesní postup subjektů exekučního řízení při poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi vnitřní stratifikace civilního procesu druhou
fakultativní
fázi civilního procesu. První fáze (nalézací řízení nebo základní řízení) představuxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xebo
konstitutivní
rozhodnutí soudu, kterým se konstatuje, zda tu subjektivní právo je nebo není (
deklaratorní
rozhodnutí), nebo se konstituuje (zxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxho procesu, exekuční řízení. Exekuční řízení je v zásadě vázano na návrh oprávněného z exekučního titulu.
II. Začátek exekučního řízení, udělení poxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmžik započetí exekučního řízení je stanoven tak, že se začíná dnem, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh na provedení
exekuce
. Současná právní úxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem určovala, který soudní exekutor má exekuci vykonat. Jinak řečeno, exekuční řízení je přísně ovládané dispozičním principem v okamžiku započetí říxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxmžikem doručení tohoto návrhu soudnímu exekutorovi se začíná exekuční řízení se všemi důsledky z toho plynoucími. Základním hmotněprávním důsledkex xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo práva (občanský xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxení skončí.
3.
Zvláštností exekučního řízení je procesní součinnost soudního exekutora a exekučního soudu. Exekuční řízení se sice začíná okamžxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxedávky oprávněného nebo k jiné ochraně judikovaného nároku oprávněného až okamžikem udělení pověření k provedení
exekuce
. Pověření k provedení
exekxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkony v exekučním řízení směřující k uspokojení judikovaného nároku.
4.
K procesním následkům podání návrhu na provedení
exekuce
řadíme také vzxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxkuce
, vzniká překážka
litispendence
neboli překážka již započatého exekučního řízení. Jde o projev ústavněprávní zásady
ne bis in idem
, a konkrétně xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrání tato skutečnost tomu, aby oprávněný později podal nový návrh na provedení
exekuce
jinému soudnímu exekutorovi. Pokud však návrh na provední
exexxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxekuci provede ten soudní exekutor, který je v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první.
5.
Povaha exekučního řízení vyžaduje limity aplikxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxí návrhu na obnovu exekučního řízení.
Z další judikatury:
NS 20 Cdo 1152/2010 (význam dne, kdy návrh na nařízení
exekuce
dojde soudu nebo exekuxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxh exekucí
(Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.20xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa, jednak ke zvýšení jeho přehlednosti. Rejstřík představuje zvláštní neveřejný seznam provozovaný a spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR s txxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxx xo dobu 25 let od skončení
exekuce
.
Účastníci řízení
(Vymezení účastníků řízení)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů. Oprávněný je ten, komu svědčí právo z exekučního titulu a povinný v zásadě ten, komu svědčí povinnost z exekučního titulu (NS 20 Cdo 2716/2009xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm o manžela povinného, který bude účastníkem řízení v případě, pokud
exekuce
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxučást společného jmění manželů anebo v části postižení majetkových hodnot manžela povinného.
II. Prokázání přechodu povinnosti či práva
2.
Zákxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxo povinnost podle exekučního titulu, je možné výkon rozhodnutí nařídit a uskutečnit jen v případě prokázání přechodu práva nebo povinnosti z exekučníxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxgán v rámci výkonu své působnosti, případně notář (NS 20 Cdo 2136/2006, NS 20 Cdo 2410/2007). Přechod práva nebo povinnosti z exekučního titulu může vypxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxště je řešena i otázka tzv. změny účastenství v exekučním řízení (srov. odst. 5). Pokud v průběhu exekučního řízení nastane právní skutečnost mající za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá stav řízení v době jeho vstupu do řízení (NS 20 Cdo 5291/2008).
Z další judikatury:
NS 20 Cdo 4875/2007 (aktivní a pasivní legitimace v exekučníx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxekučního titulu osvědčením notáře), NS 20 Cdo 461/2004 (přechod práva nebo povinnosti při nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
), NS 20 Cdo 3003/2xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxlné pohledávky), NS 30 Cdo 1137/2013 (procesní nástupnictví v exekučním řízení), NS 20 Cdo 1694/2008 (neprokázání přechodu práv nebo povinností), xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx2015.
I. Podání exekučního návrhu oprávněným
1.
Ustanovení je vyjádřením dispozičního principu uplatňujícího se v exekučním řízení. Exekuční nxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekuční řízení začít. Aktivně legitimovaným k podání návrhu na výkon
exekuce
je oprávněný. Návrh na výkon
exekuce
může podat i ten, kdo prokáže, že nx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnný dobrovolně ve stanovené lhůtě nesplní, může oprávněný podat exekuční návrh. Soud nezkoumá, jestli ze strany povinného došlo k dobrovolnému splněxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého před podáním návrhu
3.
V případě, že ze strany povinného došlo k dobrovolnému plnění před podáním exekučního návrhu, může použít prostředek proxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo řízení v souladu se zásadou zavinění oprávněného.
III. Spojení exekučních věcí
5.
Odstavce 3 až 5 upravují spojení exekučních věcí, respektive xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxorů řízení povede. Exekutorovi, který dále v řízení nepokračuje, náleží náhrada účelně vynaložených hotových nákladů.
(Náležitosti exxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zvláštní náležitosti formálního charakteru. Dispoziční princip v tomto případě determinuje volbu soudního exekutora (výběr), který má exekuci vésxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnatelnosti exekučního titulu (NS 20 Cdo 1102/2007, NS Cdo 3846/2013). Tato povinnost neplatí jen v případě, kdy exekuční titul vydal exekuční soud.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxí exekučního návrhu
1.
Ustanovení upravuje postup v případě, že exekuční návrh je nesprávný, neúplný nebo nesrozumitelný. Soudní exekutor vyzve oxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxdní exekutor také poučí oprávněného o tom, jak je třeba opravu provést, resp. co je třeba do podání doplnit.
2.
Soudní exekutor se musí vyvarovat pouxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jehož obsahu není možné vyrozumět, zda je toto podání exekučním návrhem nebo jde o jiné podání.
4.
Soudní exekutor určí lhůtu, v níž je nutné exekučnx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xprávněnému běžet lhůta k jejich odstranění, resp. k doplnění xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. v případě nedoplnění podání ve lhůtě stanovené soudním exekutorem exekuční soud exekuční řízení zastaví. Vada, resp. nedostatek návrhu musí být takxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnné předpoklady pro vedení
exekuce
, exekuční návrh soudní exekutor usnesením zamítne, pokud tento návrh už nebyl dříve odmítnutý.
Exekuční tixxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xšeobecně
1.
Materiálním předpokladem exekučního řízení je exekuční titul (NS 20 Cdo 4909/2010). Ustanovení § 40 exekučního řádu uznává za exekučxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé však zároveň disponují vlastností vykonatelnosti, pod níž rozumíme možnost nucené realizace povinnosti uložené exekučním titulem legálními prosxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé rovněž mohou být exekučním titulem, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek. Další skupinou exekučních titulů představují rozhodnutí a právxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxský zápis, nebo jiné vykonatelné rozhodnutí, smíry nebo listiny, jejichž výkon zákon aprobuje).
II. Pariční lhůta
3.
Vykonatelnost, jako vlastxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx splnit v tzv. pariční lhůtě, tedy lhůtě stanovené pro dobrovolné splnění povinnosti, která začíná plynout okamžikem právní moci rozhodnutí a jejím maxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xád nevyvratitelnou právní domněnku, že pariční lhůta představuje časový úsek tří dnů od právní moci rozhodnutí. V případě uložení povinnosti vyklidxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvinnost z exekučního titulu více povinných a současně jde o plnění dělitelné, platí nevyvratitelná domněnka, že povinní z exekučního titulu jsou zaváxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o prodeji zástavy
5.
Odstavec 4 definuje zvláštní obsahové náležitosti rozhodnutí soudu o prodeji zástavy. Souhrn těchto znaků představuje tzv. mxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti exekučního titulu, a deklaruje tak splnění formálních předpokladů pro započetí exekučního řízení. Doložku vykonatelnosti na exekučním titulu vyxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtorský zápis jako exekuční titul), NS 33 Cdo 2714/2013 (notářský zápis jako exekuční titul), NS 20 Cdo 477/2007 (notářský zápis se svolením k vykonatxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxo 639/2014 (obsahové náležitosti notářského zápisu o právním úkonu), NS 21 Cdo 1774/2013 (vykonatelnost usnesení soudu, kterým bylo státu uloženo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx exekuční titul), NS 20 Cdo 2668/2004 (zkoumání vykonatelného rozhodnutí před nařízením jeho výkonu), NS 20 Cdo 4354/2009 (ke změně exekučního tituxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxelském majetkovém režimu
1.
Nové znění ustanovení § 42 reaguje na situaci navozenou občanským zákoníkem a je zrcadlovým odrazem právní úpravy v obxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxnského zákoníku, na rozdíl od již dříve zavedené Evidence listin o manželském majetkovém režimu, která je neveřejná. Podle § 721 odst. 1 občanského zákxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.
2.
Původní znění tohoto ustanovení je nyní ve značné míře součástí právního řádu jako norma hmotněprxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, manželé se jich mohou dovolat vůči třexxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxkového režimu právní účinky vůči třetím osobám, bez ohledu na to, zda jim byl obsah listin skutečně znám. Dojde-li ke vzniku závazku po zápisu listiny do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxo změna vůči věřiteli neúčinná, ledaže s ní vyslovil souhlas (§ 719 odst. 2, § 727 odst. 2 obč. zák.).
5.
Zvláštní povinnost se v důsledku uvedeného stxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována listina upravující rozsah společného jmění manželů. Exekutor je při nařízení výkonu rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo vyslovil-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Pokud bude však z titulu pro výkon rozhodnutí nebo obsahu listiny měnící majetkový režim, přxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve společném jmění manželů vycházet.
7.
V ostatních případech, tedy není-li v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu žádná listina evidovxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxl se změnou režimu souhlas, lze exekuci nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů, jen proto, že byl zákonný režim společnéhx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedňují.
8.
Dle stávající judikatury je zcela nerozhodné, jaké peněžní prostředky na účet plynou (zda by plnění poskytovaná na účet náležela do spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinného (srovnej k tomu usnesení Nejvyššího soudu NS 21 Cdo 1774/1999).
9.
Umožňuje se postih účtu manžela povinného v případě, že jsou na tento úxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xna rozdíl od situace, kdy se jedná o plnění, která by jinak plynula do výlučného majetku povinného) není totiž možné exekučně postihnout pohledávku povxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx.2015.
Synalagmatické právní vztahy oprávněného a povinného
1.
Zvláštní právní režim upravuje právní vztahy oprávněného a povinného v případecxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xplnění stanovené podmínky nebo splnění svého synalagmatického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxádá povinnému povinnost omezenou doložením času.
2.
Pod podmínkou dle odst. 1 je možno rozumět jakoukoliv suspenzivní (odkládací) nebo rezolutixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní bezdůvodného obohacení v případě neplatné nebo zrušené smlouvy (§ 457 občanského zákonníku č. 40/1964 Sb., nebo § 2993 současného občanského zákonxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Z další judikatury:
NS 31 Cdo 2184/2013 (podmínka)
(Žádost exekutora o pověření a nařízení exekuce)
Doc. JUDr.
Marek
Štxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxí bezvadného exekučního návrhu požádat exekuční soud o pověření a nařízení
exekuce
(pověření). Okamžikem doručení žádosti exekutora exekučnímu soxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xterý musí splňovat náležitosti stanovené v odst. 2. Žádost se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím veřejné datové sítě, a jen v případě txxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydat do 15 dnů od doručení žádosti za předpokladu splnění všech zákonem požadovaných náležitostí. Pověření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxručuje jen soudnímu exekutorovi, doručení účastníkům řízení je obligatorně vyloučené.
(Vyrozumění exekutora o zahájení exekuce)
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
1.
Civilní exekuční právo důsledně rozlišuje pojmy exekuční řízení a
exekuce
. Exekuční řízení je širším pojmem, pojem
exekuce
se vztahuje výslovnx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx oprávněnému - povinnému zašle exekutor vyrozumění později s prvním exekučním příkazem, a to spolu s exekučním návrhem, kopií exekučního titulu a výzvxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o subjekty, které vedou veřejné rejstříky a záznamy. Těmto subjektům se vyrozumění doručuje, pokud je to pro exekuční řízení potřebné.
II. Účinky vyxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 44 odst. 4 však může exekutor rozhodnout, že zákazy nakládání s majetkem se budou vztahovat pouze na část majetku povinného odpovídající hodnotě vymáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvení
exekuce
(dodržení principu vhodnost, přiměřenosti a maximálního rozsahu
exekuce
).
Z další judikatury:
NS 30 Cdo 838/2006 (k doručení uxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxvření převodní smlouvy povinným před doručením usnesení o nařízení
exekuce
), NS 30 Cdo 2518/2014 (neplatnost kupní smlouvy pro rozpor se zákonem), Nx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxek,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
Zákaz nakládat s majetkem povinného
1.
Účinky doručení vyrozumění o zahájení
exekuce
jxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxem povinného (kromě případů uspokojování základních životních potřeb povinného, osob odkázaných na povinného výživou, údržby a správy majetku a běžxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia, tedy zákazu nakládat s majetkem povinného, je neplatnost právních jednání, porušujících tuto povinnost. Tuto neplatnost však musí namítnout exexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxtivizovány postupem podle odst. 2 až 4, zpravidla z procesní aktivity povinného.
3.
Koncept generálního inhibitoria je vyloučen z pochopitelnýcx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí inhibitorium)
xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x.
Z dispozičního principu ovládajícího civilní exekuční řízení vyplývá možnost, aby oprávněný změnil osobu exekutora (NS 20 Cdo 3807/2013), za podmxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm
exekuce
jiným exekutorem zejména v případě, kdy by to bylo nehospodárné.
II. Změna exekutora na základě rozhodnutí soudu
2.
Pokud nedojde k dohxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxba kritérium důvodnosti vykládat zejména s ohledem na princip procesní ekonomie.
3.
V obou případech změny exekutora zůstávají účinky původního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx dojde ke změně exekutora, lhostejno jakým způsobem, nový exekutor provede změnu v rejstříku zahájených exekucí. Zároveň rozhodne o dosud vzniklých nxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxra dochází z procesní iniciativy oprávněného, je logickým procesním důsledkem, že náklady spojené se změnou exekutora nese oprávněný.
Vxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx k tzv. subjektům exekučního řízení spolu s účastníky řízení a soudním exekutorem. Exekuční řízení je ovládáno dispozičním principem v tom smyslu, že oxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu
kogentní
jsou. Věcně příslušným je vždy okresní soud. Místní příslušnost je dána zpravidla obecným soudem povinného. Který soud je obecným soudem pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxudů, stanoví zákonodárce kritérium výběru exekučního soudu podle abecedního, případně číselného pořadí.
Z další judikatury:
xxxxxxx xxxxutora v exekuci)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Zahájení procesních úkonů
1.
Po doručenx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxjší pro oprávněného, při respektování zásad exekučního řízení, především zásada ochrany a obrany povinného a třetích osob při provádění
exekuce
. V prxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdárně a procesně efektivně. Konkrétní procesní postup bude záviset na tom, jaký způsob
exekuce
soudní exekutor zvolí (viz výklady k jednotlivým způsxxxx
xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xřed jinými. Soudní exekutor je povinen počínat si hospodárně a procesně efektivně a nesmí přitom upřednostňovat určité oprávněné nebo určité exekučnx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xopadům vedení
exekuce
proti němu, pokud na základě výzvy exekutora splní ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené nákxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxi nebo přímo oprávněnému, přičemž exekutor má povinnost vést vymožené peněžní plnění odděleně od vlastních peněžních prostředků, a to na zvláštním účxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx ho obdržel (s oprávněným je však možno dohodnout jinou lhůtu). Ze zásad procesní ekonomie vyplývá, že v případě částečných plnění má exekutor tuto povixxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní oprávněného).
5.
Odstavec 7 stanoví pravidlo konkurence (souběhu) s jinými typy řízení, především s řízením insolvenčním. Zásadně má přednosx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstavením
exekuce
); v tomto případě má exekutor povinnost zaslat oznámení o ukončení
exekuce
všem orgánům a osobám definovaným v odst. 8. V tomto oznámxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxn na návrh.
Exekuční příkaz
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xříkazu
1.
Exekuční příkaz je procesním úkonem exekutora jako subjektu exekučního řízení, který bezprostředně směřuje k provedení
exekuce
něktexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx tedy úkon bezprostředně předcházející zpeněžení majetku povinného při exekucích na peněžitá plnění, resp. vymožení povinnosti nepeněžitého charaxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxekuci, který povinného stíhá od vyrozumění o zahájení
exekuce
. Inhibitorium zaniká až skončením exekučního řízení některým ze způsobů skončení
exekxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxně se stanoví, že zajišťovací úkony soudního exekutora nejsou vlastním výkonem
exekuce
. V praxi je poměrně obtížné najít smysluplnou hranici mezi zajxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx výslovně možné uskutečňovat zajišťovací úkony směřující k zajištění majetku povinného pro účely jeho budoucí
exekuce
.
4.
Proti exekučnímu příkxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxe
nepředstavuje prostředek procesní obrany proti exekučnímu příkazu, ale proti samotné exekuci. Před právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení
exxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxhájení
exekuce
).
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xnhibitoria nastávají doručením vyrozumění o zahájení
exekuce
a zásadně trvají až do skončení
exekuce
. Na tom nic nemění vydání exekučního příkazu.
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxůsobu provedení
exekuce
), KS Ústí nad Labem 10 Co 383/2004 (nevhodnost způsobu provedení
exekuce
)
(Náležitosti výroku exekučního přxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxekučního příkazu a jeho doručení
1.
Ustanovení § 48 exekučního řádu obsahuje
obligatorní
a
taxativní
výčet náležitostí, které musí exekuční pxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxáště jsou stanoveny formální náležitosti exekučního příkazu při způsobech
exekuce
na peněžité plnění [§ 49 odst. 1 písm. a) až h)], jakož i další formáxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxekuční řád odkazuje na aplikaci ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxného a povinného
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Povinnost součinnosti oprávněného
1.
K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxou mít vliv na volbu způsobu
exekuce
. Z toho důvodu zákonodárce vytvořil institut součinnosti - jednak součinnost třetích osob v exekučním řízení, jedxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe obrátil například i na účastníka pro určitý úsek řízení apod.).
2.
Povinnost oprávněného k poskytnutí součinnosti je pochopitelně konstruovanx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x odst. 1 tohoto ustanovení, uvede je už v návrhu na výkon
exekuce
. Pokud oprávněný těmito informacemi nedisponuje, nemůže být z tohoto důvodu postihováx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi je neoznámí).
Vice versa
platí, že pokud oprávněný v exekučním návrhu nebo v důsledku žádosti na poskytnutí součinnosti se strany exekutora uvede naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx poskytnutí součinosti ze strany povinného je z pochopitelných důvodů konstruovaná odlišně. Nesplnění povinnosti ze strany povinného může být sankcxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní se strany povinného,
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxání předvolání soudním exekutorem ze strany povinného může mít za následek, kromě uložení pořádkové pokuty, i předvedení.
4.
Výzva k dobrovolnéxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x majetku povinného je logickým vyústěním oprávnění exekutora jako subjektu exekučního řízení, který je současně oprávněn v exekučním řízení rozhodoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxežitých pro rozhodování.
(Zánik oprávnění k vedení exekuce)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu zaniká oprávnění exekutora k vedení
exekuce
na majetek povinného:
Ad a) Pokud je exekutor z důvodu podjatosti (tj. pro jeho vztah k účastníkům řízxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxekučního řízení s rozhodovacími (decizními) kompetencemi.
Ad b) Zastavení
exekuce
znamená zpravidla i zastavení exekučního řízení a bez existxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxční řízení) právoplatně zastaveno, oprávnění vést exekuci ve smyslu provádění procesních úkonů k postižení majetku povinného tím zaniká.
Ad c) Jexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
. Dosažením tohoto procesního limitu se předmět
exekuce
(procesní nárok oprávněného na ochranu svého porušeného majetkového nebo jiného práva) vyčxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxného. Vymožením pohledávky, jejího příslušenství a nákladů
exekuce
se
exekuce
a také exekuční řízení končí, čímž opět dochází k zániku exekutorova xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdku procesní aktivity oprávněného (což vyplývá z dispozičního principu) oprávnění původního exekutora logicky zaniká.
Ad e) Při spojení více exexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxede, zaniká.
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxaritě občanského soudního řádu. Vyjádření vztahu generality občanského soudního řádu a speciality exekučního řádu je upraveno v odst. 1 tohoto ustxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxdy, pokud exekuční řád nestanoví odlišný procesní režim.
II. Procesní xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Z toho dále vyplývá, že exekutor je oprávněný rozhodovat (srov. § 55b a 55c exekučního řádu).
III. Právní moc usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnkrétně je specifikován okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ve vztahu ke specifikům exekučního řízení podle exekučního řádu (odst. 3).
xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxd
exekuce
obecně představuje konkretizaci procesní zásady obrany a ochrany povinného v exekučním řízení. Obrana povinného spočívá v aktivním volníx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxný, co do náležitostí, které musí splňovat. Pokud je nesplňuje, obecný režim odstraňování vad podání se neuplatní a exekutor je oprávněn neúplný či nesxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xožno o něm věcně rozhodnout, přednost má věcné rozhodnutí před procesním odmítnutím návrhu.
II. Rozhodnutí o návrhu
3.
Do rozhodnutí o návrhu je z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xinit úkony směřující k zpeněžování majetku, ale jen za podmínky, že návrh na odklad
exekuce
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxní bylo rozhodnuto. Posouzení naplnění hypotézy právní normy § 54 odst. 2 exekučního řádu kompetenčně náleží tomu orgánu, který ve věci odkladu
exekuxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxučení s tím, že mu nevyhoví (v tomto případě exekuční soud rozhoduje do 15 dnů od doručení návrhu na odklad
exekuce
a exekučního spisu ze strany exekutorxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxsobu nebo jen po stanovenou dobu. Ustanovení odst. 3 je třeba vykládat extenzívně v tom smyslu, že platí i na jiné důvody odkladu
exekuce
, než na odklad ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxí
exekuce
. Odložením vykonatelnosti ztrácí exekuční titul charakter materiálního předpokladu exekučního řízení, a
de facto
i charakter exekučníhx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xýslovně stanovena povinnost odložit výkon
exekuce
od doby odložení vykonatelnosti exekučního titulu do pravoplatného skončení řízení, v němž soud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxhu povinného může exekutor nebo exekuční soud odložit exekuci, pokud je důvodné očekávat, že
exekuce
bude zastavena. Zvláštní procesní režim v této sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnkretizaci zásady ochrany a obrany povinného při výkonu
exekuce
, a to navzdory skutečnosti, že soud může exekuci zastavit i bez návrhu. Pokud rozhodujx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávněný se zastavením
exekuce
nesouhlasí, postoupí exekutor věc k rozhodnutí exekučnímu soudu, který při rozhodování o zastavení
exekuce
nemusí nexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osob při výkonu rozhodnutí. Jejím derivátem či zvláštním procesním vyjádřením je i zásada obligatorního rozsahu
exekuce
- obecně platí, že exekuci pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxu ve vztahu k majetku v režimu společného jmění manželů, resp. k majetku manžela povinného. Je-li civilní exekucí postižen majetek v rozsahu větším, nex xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxyšuje stanovený limit přípustnosti. Manžel povinného tedy není legitimován k podání tzv.
excindační
žaloby, žaloby o vyloučení věci z výkonu rozhodxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx návrh na zastavení
exekuce
, rozhodne o něm exekutor mimo právní režim klasického incidenčního exekučního sporu, jen na základě písemných podkladů. Vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx. Návrh na zastavení exekuce
4.
Návrh na zastavení
exekuce
musí obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. Pokud je návrh neúplný, nesrozumitelný nexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxavení exekuce
5.
Návrh na zastavení
exekuce
se podává v subjektivní procesní lhůtě 15 dní, přičemž zmeškání této lhůty má za následek procesní prekxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xede exekuci. Po doručení návrhu na zastavení
exekuce
exekutor do 15 dnů vyzve ostatní účastníky exekučního řízení k vyjádření, zda s návrhem souhlasíx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxni účastníci s návrhem na zastavení
exekuce
souhlasí, exekutor exekuci zastaví ve lhůtě do 30 dnů od doručení souhlasného vyjádření. V opačném případx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxnného a bez souhlasu oprávněného je exekutor povinen zastavit exekuci jen v případě, pokud oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady
exekuce
(axx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxěného pro osvobození od soudních poplatků). Stejně tak v případě shody účastníků exekučního řízení na zastavení
exekuce
se tato nezastaví, pokud nejxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxekuce
), KS Hradec Králové 21 Co 500/2013 (zmeškání lhůty na podání návrhu na zastavení
exekuce
), II. ÚS 1222/10 (k nákladům
exekuce
v případě zastavxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxkuce
pro nesložení zálohy), NS 20 Cdo 68/2012 (záloha na náklady
exekuce
), NS 20 Cdo 2154/2010 (k nesložení zálohy k zastavení
exekuce
), III. ÚS 298/xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx exekuce)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Viz komentář k § 55.
Rozhodování exekutora
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxní a některá rozhodovací (decizní) oprávnění srovnatelná s postavením a oprávněním soudních osob při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řáxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxvní nepřehlednost kompetenčních linií mezi exekutorem a exekučním soudem stanoví zákon fikci zachování lhůty, pokud má xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxdu postoupit exekutorovi.
Odvolání proti rozhodnutí exekutora
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxně přípustné odvolání, a to ve lhůtě 15 dní od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává u exekutora, který rozhodnutí vydal, přičexx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrajský soud, v jehož územním obvodu působí okresní soud plnící úlohu exekučního soudu.
2.
V odstavci 3 zákon taxativně stanoví ty procesní úkony exxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxsady generální subsidiarity občanského soudního řádu pro exekuční řízení. Úkony soudu prvního stupně vykonává v exekučním řízení exekutor.
Z daxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxního exekutora), KS Ostrava 66 Co 913/2008 (legitimace soudního exekutora k podání odvolání)
(Doručování v exekučním řízení)
Doxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxručování písemností jsou co do důsledků rovnocenné a volba způsobu doručování je na soudním exekutorovi.
(Nemožnost uvedení v předešlý sxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
1.
Ze samotné povahy exekučního řízení vyplývá, že v jeho průběhu může docházet k výrazným střetům právních zásad, především zásady
nemo
plus iurixx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx víře (ochrana třetí osoby), na straně druhé.
2.
Exekuční řízení je ovládáno zásadou zákazu
restitutio in integrum
statu quo antem, podle které je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtých věcí, nemovitých věcí apod.
3.
Uvedené však nijak nevylučuje tzv. exekuční spory po skončení exekučního řízení, například tzv. spory z lepšíxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxko bezdůvodné obohacení plnění získaná neoprávněnou exekucí.
4.
Odlišně je praxí i teorií vnímána otázka, jak postupovat v případech, kdy po skonxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjde především o podání mimořádného dovolání proti některým usnesením exekučních soudů (např. usnesení o schválení příklepu apod.).
Judikatura
vníxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxstnosti mimořádných opravných prostředků v exekučním řízení vnímat extenzivně v tom smyslu, že jejich uplatnění je nepřípustné. Na jejich základě toxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE
(Zákonné způsoby provedení exekuce, exekuce provedená více způsoby)
Doc. JUDr.
Marek
Števček,
Ph. D.
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxami. Vůdčí zásadou v exekučním řízení je zásada ochrany a obrany povinného a třetích osob při provádění
exekuce
. Jestliže ochrana povinného vyplývá přxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdy ochrana povinného vyplývá přímo ze zákona, jeho obrana je založena na jeho aktivním volním chování.
2.
Jedním ze základních projevů zásady ochrxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxází v úvahu. Ústanovení exekučního řádu o způsobech
exekuce
není možné vykládat extenzívně, není možno použít analogii legis (analogii zákona) ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xožno vést pouze v rozsahu judikované pohledávky a jejího příslušenství, včetně nákladů
exekuce
a nákladů oprávněného. Překročení maximálního rozsxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxce
v důsledku bezdůvodného obohacení. Není xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxahu
exekuce
. Pasívní legitimace zde svědčí exekutorovi.
4.
Soudní exekutor je oprávněn v rámci jednoho exekučního řízení vykonat exekuci také něxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxdě ochrany povinného při uskutečňování
exekuce
- povinný (samozřejmě při současné saturaci oprávněného) má být podle možnosti zatěžován exekucí ve xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxovených způsobů, které spočívá ve vzestupné intenzitě exekučních zásahů do právní sféry povinného. Jinými slovy: postupuje se od šetrnějších zásahů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xejich vhodnost a přiměřenost posuzuje sice exekutor sám, ale se zřetelem na zásadu stanovenou v odstavci 2. Při kumulaci nebo kombinaci jednotlivých zxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
Stejně tak je exekutor povinen posuzovat vhodnost a přiměřenost s ohledem na zásadu ochrany povinného v exekučním řízení. Prioritou exekučního řízexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtorem
6.
Exekuce
se začíná ve většině případů na návrh. Bez návrhu je možné výkon rozhodnutí (exekuci) vést, jen pokud tak stanoví zákon.
7.
V exxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx exekutor, kromě případů, kdy exekuční řád stanoví jinak. Exekutor je při volbě způsobu provedení
exekuce
vázán jen základními procesními principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxuci jen vhodným způsobem, tedy takovým, který při plném uspokojení pohledávky oprávněného v co nejmenší možné míře zatěžuje povinného. Přiměřenost zxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxdávky a samozřejmě majetkové poměry povinného nebo jeho dosavadní chování v exekučním řízení, ochota při poskytování součinnosti atd.
(xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
1.
Exekuci dělíme na tři základní druhy a každý z těchto druhů je pak prováděn jednotlivými konkrétními způsoby výkonu
exekuce
. Základními doktrináxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxch dětí).
2.
Z tohoto pohledu je možno za relativně samostatný poddruh
exekuce
považovat exekuci prodejem zástavy, i když jde ve skutečnosti o xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxekuční titul, v němž se ukládá povinnému povinnost zaplatit peněžní sumu. V souladu se zásadou stanovenou v § 58 odst. 1 exekučního řádu je možno exekucx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxinnost než zaplacení peněžité sumy. V tomto případě bude možné exekuci provádět jen způsoby upravenými v odstavci 2.
Z další judikatury:
NS 20 Cdx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcí jinou povinnost než peněžní plnění), NS 20 Cdo 2712/2004 (nařízení výkonu rozhodnutí ukládáním pokut)
(Ujednání o finančním zajixxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Ustanovení upravuje prioritu zvláštních právních režimů, které mají přednost před způsoby
exekuce
, upravenými v exekučním řádu. Jde o dvě následujíxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrovnatelné podmínky jako zákon o finančním zajištění,
obojí za podmínky, že toto finanční zajištění bylo sjednáno a současně i vzniklo před podáním exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxštních režimů je zachována, ledaže příjemce finančního zajištění o této skutečnosti (tj. o podání exekučního návrhu) objektivně a prokazatelně věděxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xrovádění exekuce srážkami ze mzdy
Srážky ze mzdy jsou častým způsobem
exekuce
na peněžité plnění. I tímto způsobem může postupovat exekutor. Exekuxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o srážkách ze mzdy - konkrétně § 276 až 302. Jde tedy o výslovnou konkretizaci vztahu občanského soudního řádu a exekučního řádu, který lze obecně vymexxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí korporaci či družstvu)
JUDr.
Věra
Hanáková
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
Užití příslušných ustanovení občanského soudníhx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí korporaci. Žádné bližší vymezení postupu
exekuce
či práv a povinností účastníků tohoto řízení neobsahuje, s ohledem na § 65 se proto postupuje obdoxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxlynutí lhůty stanovené ve výzvě k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, a byl-li podán návrh na zastavení
exekuce
, pak právní mocí rozhodnutí o toxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxů, průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí k jejich užívání)
JUDr.
Věra
Hanáková
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Posxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 489, § 496 odst. 2 a § 498 odst. 2 obč. zák.). Exekučně postižena jsou majetková práva povinného jakožto vlastníka patentu (průmyslového vzoru, ochranxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xraxi, hodnota používání ochranné známky v praxi).
2.
Z důvodu ochrany práv třetích osob Úřad průmyslového vlastnictví bezprostředně poté, co mu exxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxorní
, povinný není oprávněn nakládat s danými právy již od okamžiku, kdy jsou exekutorem sepsány.
3.
Postižená práva k předmětům duševního vlastnxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx odborných znalostí (§ 328 odst. 2 o. s. ř.).
II. Postižení práv z licence k využívání předmětu duševního vlastnictví
4.
Jsou-li předmětem
exekuce
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xostupuje se v otázkách výslovně neupravených tímto ustanovením podle § 312 a násl. o. s. ř. upravující přikázání jiných peněžitých pohledávek povinnxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xůle majitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.12.2015.
Exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného
Exekuční řád neobsahuje žádnou zvláštní úpravu týkající se přikázání pohlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdně postižení obchodního či družstevního podílu povinného v obchodní korporaci pouze stroze stanoví, že i tento způsob provedení
exekuce
je možný. Exxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řádu, která jednotlivé způsoby upravují (§ 303 až 320ab o. s. ř.).
Z další judikatury:
NS 20 Cdo 4267/2007 (
exekuce
přikázáním pohledávky z účxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxitých věcí prováděného exekutorem)
Mgr.
Miloslav
Hrdlička
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Zvláštní pravidla pro exekuci prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xonkrétně se jedná o ustanovení § 321 až 338. V případě chybějící úpravy v exekučním xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xž 69a, který stanoví speciální pravidla pro exekuci prodejem movitých i nemovitých věcí.
II. Postup v případě exekuce prodejem movitých věcí
2.
Sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx svoje (popřípadě pronajaté) skladovací prostory. Pokud jsou skladovací prostory pronajaty, jsou náklady na pronájem zvláštními hotovými výdaji exxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy (tedy ne ve vztahu ke konkrétní exekuci), případný nájem nebude tvořit náklady
exekuce
.
3.
K zajištění věcí by však exekutor neměl přistupovat vžxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xhodnost bude nutné posuzovat zejména s ohledem na charakter sepsaných věcí. Bude neúčelné, aby exekutor odvážel například velké a těžké movité věci (rxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx poškození a ztrátě jinak - v praxi např. zamknutím (vhodným způsobem), popřípadě zabalením věcí.
4.
Exekutor by měl též zvolit způsob úschovy vhodxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxoupit i bez návrhu.
5.
Sepsány mohou být též nosiče dat, na kterých bude zachycen (povinným) průběh soupisu věcí povinného exekutorem. Pojem nosix xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx zajistit výše uvedeným způsobem.
III. Postup v případě prodeje nemovitých věcí
6.
Ohledně prodeje nemovitých věcí stanoví zákon pravidlo, že k txxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xydanou nebo ověřenou státními orgány nebo veřejnou listinou vydanou notářem.
7.
V praxi tedy bude nejčastější výpis z katastru nemovitostí. xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxé nebudou součástí pozemku a zároveň nebudou podléhat evidenci v katastru nemovitostí. V takovém případě bude velice složité naplnění požadavku § 66 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxin dokládajících, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného, jsou listiny ověřené státními orgány. Jedná se tedy o případy, kdy listina byla vydána (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxé doložit, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného, veřejnými listinami notáře - zde se bude jednat zejména o notářské zápisy.
Účelem daného ustanxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt jako dražitelé
10.
V roli dražitelů též nemohou vystupovat exekutoři a zaměstnanci exekutorských úřadů.
V. Vydražitel, který nezaplatil nejvxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkům a státu při nařízení dalšího dražebního jednání. Též mu vzniká povinnost nahradit škodu způsobenou tím, že nezaplatil nejvyšší podání. Další povixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud je nově dosažené nejvyšší podání nižší než původní. O těchto povinnostech je rozhodnuto usnesením, které se stává vykonatelným. Pokud nebude postxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxl. Uvedené tedy znamená, že v tomto případě bude exekutorem zvolen nejvhodnější způsob
exekuce
a postihne majetek vydražitele.
VI. Ocenění hodnotx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve znění pozdějších předpisů, kde je cena obvyklá vymezena tak, že se jedná o cenu "která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného mxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xistorickou nebo uměleckou hodnotu
14.
V případech
exekuce
prodejem movitých věcí mohou být sepsány i věci, které mají značnou uměleckou či historxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pečují o takové památky (např. muzea). Exekutor tuto povinnost splní tak, že má povinnost vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxtora, zda nabídku zveřejní i ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím internetu.
15.
Povinnost exekutora nabídnout věci k prodeji je omxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx nabytí vlastnického práva vydražitele. Jedná se o kárné provinění exekutora (ve smyslu § 116 exekučního řádu). V případě vzniku újmy bude postupováno x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx o. s. ř.
Vyškrtnutí věci ze soupisu
Mgr.
Miloslav
Hrdlička
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Věc, která není ve vlasxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxného. Exekuční řád upravuje speciální (oproti občanského soudního řádu) možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxba, které svědčí právo nepřipouštějící exekuci (zejména vlastnické právo) u exekutora, který soupis provedl, a to v zákonné propadné lhůtě 30 dnů od okxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x § 42 o. s. ř. a návrh by měl splňovat zejména obecné náležitosti všech podání. Pokud bude návrh obsahovat vady, měl by exekutor postupovat podle § 43 o. s. xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxání.
3.
Od návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu je nutné odlišit situaci, kdy exekutor sepíše i věci, které nemohou být výkonem rozhodnutí obecně poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxo případě by měl být podán návrh na zastavení výkonu rozhodnutí v této části
exekuce
.
III. Rozhodnutí exekutora o vyškrtnutí věci ze soupisu
4.
Zákxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxé znalecké posudky, zprávy a vyjádření fyzických a právnických osob a další listiny osvědčující právo této třetí osoby. V praxi se bude nejčastěji jednxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xoklady musí navrhovatel přiložit již k návrhu. Pokud tak neučiní, exekutor nevyhoví podanému návrhu - exekutor nemá povinnost vyzývat navrhovatele k xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxví návrhu), není odvolání přípustné [§ 55c odst. 3 písm. a)].
IV. Souhlas oprávněného s vyškrtnutím věci
6.
V případě, že oprávněný souhlasí s vyškxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxsko oprávněného. Dále může nastat situace, kdy exekutor sám v průběhu
exekuce
zjistí, že věc nepatří povinnému. V takovém případě má povinnost věc ze sxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xoudu vylučovací (
excindační
) žalobu podle § 267 o. s. ř. Žalobu je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora. K projednání žaloby je věcně pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího řádu. O možnosti podat vylučovací žalobu musí být navrhovatel poučen exekutorem v rozhodnutí, kterým rozhodl o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 21 Cdo 1037/2013 dospěl Nejvyšší soud k názoru, že
excindační
žaloba může být podána i v případě, že návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu nebyl podán.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxipouštějící výkon rozhodnutí (např. o vlastníkovi sepsané věci), má povinnost tuto osobu o soupisu písemně vyrozumět a zároveň ji poučit o možnosti poxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxst exekutora podat informace
10.
Exekutor má povinnost podat informace potřebné k podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu osobě, která tvrdí, žx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx navrhovatel úspěšný s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu (věc tedy bude vyškrtnuta) u věci, která byla zajištěna podle § 66 odst. 1 exekučního řádu (xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxhodnout i na jiném místě. Z dikce ustanovení plyne, že neexistuje povinnost exekutora se s třetí osobou dohodnout (resp. podřídit se přáním třetí osobyxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxže vzhledem k obecnosti. Lze ale říci, že exekutor by neměl s předáním věci otálet, neboť jeho zásah do práva třetí osoby by měl být co nejmenší.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.12.2015.
Přiměřené použití občanského soudního řádu
Ani způsob
exekuce
prodejem movitých a nemovitých věcí není samostatně komplexně upxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem movitých a nemovitých věcí (konkrétně § 321 až 338). Z hlediska ustanovení, která upravují exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí přímo v exekuxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxximěřené užití občanského soudního řádu)
Mgr.
Marek
Juráš
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
1.?Dalším ze způsobů provedení
exekxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxnímu řádu (srov. komentář k § 52) a navazuje konkrétně na jeho ustanovení § 338f až 338zr o postižení závodu. Tento vztah je dále zdůrazněn v komentovanéx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxesní odlišnosti, jako je kupříkladu vydání exekučního příkazu, kterým je postižen závod, namísto nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu. Uvexxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xbč. zák.) vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho obchodní činnosti. Závod je věc hromadná ve smyslu ustanovení § 501 obč. zák., a jde tedy vxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxzhodující pro odlišení způsobu provedení
exekuce
postižením závodu na jedné straně a prodejem nemovitých a movitých věcí na straně druhé. Podle zásaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkové hodnoty (např. prodej nemovitosti).
3.
Exekuce
může být provedena postižením části závodu (§ 338zp o. s. ř.), kterou je samostatná organizaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xbč. zák. jde o pobočku. Pokud je taková část závodu zapsána do obchodního rejstříku, pohlíží na ni zákon jako na odštěpný závod (§ 51 zákon o veřejných rexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxce
může být provedena postižením rodinného závodu (§ 700 obč. zák.).
II. Způsoby postižení závodu
5.
Exekuce
postižením závodu může být provedxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxen oprávněný a další věřitelé, kteří přistoupili do řízení nebo kteří přihlásili své pohledávky do dražby. Správa závodu zachovává vlastnictví povinxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxodu. Volba způsobu provedení
exekuce
bude záviset na okolnostech daného případu. Rozhodující kritéria budou povaha činnosti závodu a jeho kondice pxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
Komentované ustanovení stanoví podmínku, kdy smí exekutor provést exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxí více majetkových hodnot (věcí a práv), je třeba při dokládání vlastnictví závodu vycházet ze všeho, co osvědčuje majetkový vztah povinného k závodu jxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvod je v majetku povinného podnikatele. Doložit vlastnictví závodu mohou podle okolností případu zejména výpisy z příslušných veřejných rejstříků (xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xávod je v majetku povinného (např. rozsudek ukládající povinnému podnikateli plnit v rámci obchodní činnosti spojené s provozem závodu). Způsobilýmx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx zák.), smlouva o dodávkách zboží a služeb (např. pokud je oprávněným
korporace
dodávající povinnému zboží a mající pohledávky za povinným), výpis lixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxit správce závodu, který je v tomto případě provedení
exekuce
obligatorním procesním subjektem. Po vydání exekučního příkazu nastávají účinky inhixxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxolní funkci (soud) a funkci likvidační (exekutor).
8.
Osobu správce závodu ustanoví exekutor ze seznamu insolvenčních správců, který vede Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xákona. V případech zvláštního zřetele hodných (specifická povaha provozu závodu) může exekutor jmenovat správcem jakoukoli fyzickou osobu, která zxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxné fyzické osoby musí k výkonu správce závodu dát výslovný souhlas. Jakmile správce funkci převezme, musí ji vykonávat s odbornou péčí, tedy jednat se zxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10.
Odstavec třetí komentovaného ustanovení rozšiřuje aplikaci ustanovení občanského soudního řádu o dražební subjektivitě i na exekutora a jexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxekuci vede, nebo u kteréhokoli jiného exekutorského úřadu.
VI. Uspokojení nákladů exekuce
11.
Náklady
exekuce
, které vznikly postižením závoxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxjeny pohledávky dalších skupin (§ 338ze o. s. ř.).
VII. Cena závodu
12.
Při oceňování závodu pro účely
exekuce
se postupuje podle zákona o oceňováxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xrodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxpadě obchodního závodu pak musí správce postupovat podle Hlavy šesté zákona o oceňování majetku, jehož § 24 stanoví, že obchodní závod se oceňuje součxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Pozastavení řidičského oprávnění)
Mgr.
Hana
Adamová
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Specifické předpoklady exekuce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xymožení uložené povinnosti, ale k tomu, aby byl na povinného vyvinut účinný nátlak, který by jej přiměl dostát své povinnosti. Je založen na předpokladxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxživném pro nezletilé dítě. Tato forma
exekuce
nemá svůj ekvivalent x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí peněžitého plnění exekutor pověřený provedením
exekuce
. Pozastavit řidičské oprávnění současně lze toliko tehdy, půjde-li o vymožení výživného pxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho základní životní potřeby třeba přiznat přednostní postavení i v rámci procesního práva (srov. např. § 162 o. s. ř. upravující předběžnou vykonatxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
Zletilost se v souladu s § 30 odst. 1 obč. zák. nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Půjde-li o dlužné výživné na dítě, jež uvedené hranice již dosáhlox
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxení těch nejpalčivějších peněžitých pohledávek týkajících se zabezpečení životních potřeb dětí, u nichž s ohledem na jejich věk nelze očekávat, že by xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xedrech finanční zajištění jejich potřeb (k tomu více § 910 a násl. obč. zák.). Nabude-li dítě zletilosti před vymožením dlužného výživného, nebude tenxx xxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxto ustanovení okolnost, zda oprávněné nezletilé dítě případně nabylo svéprávnosti některým ze zákonem stanovených způsobů (k tomu srov. § 30 odst. 2 oxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xímž je dle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále též jen "zákon o silničním provozu"xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xotřebné k vedení
exekuce
, tedy zejména informace o tom, jaká řidičská oprávnění svědčí povinnému. Tomuto orgánu je následně (stejně jako povinnému a oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi nic v tom, aby případně pozastavil pouze oprávnění k některému z nich. V souladu s § 119 odst. 2 písm. s) zákona o silničním provozu se pak údaje o exekučnxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxučního příkazu pozbývá povinný řidičské oprávnění pro skupinu vozidel uvedenou v exekučním příkazu a nesmí po dobu pozastavení oprávnění řídit vozidxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx dne právní moci rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění, v tomto případě tedy ode dne doručení exekučního příkazu, k němuž je povinnému závazně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxé situaci nutno dbát na poučovací povinnost vůči účastníkům řízení a povinného v exekučním příkazu upozornit na jeho povinnosti odevzdat řidičský průxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxdy uhrazení nedoplatku na výživném na nezletilé dítě. Zrušení exekučního příkazu pozastavujícího řidičské oprávnění povinného však bude namístě i txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtřebuje. Takovou situací by bylo zejména, nemohl-li povinný bez řidičského oprávnění vykonávat své zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost (nxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxce). Za nezbytnou potřebu však nelze pokládat pouhé ztížení, byť výrazné, výkonu práce či dojíždění do zaměstnání, neboť právě zhoršení životního staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxčního příkazu je na místě toliko tehdy, bylo-li by omezení řidičského oprávnění ve svých důsledcích spíše kontraproduktivní a ztížilo by povinnému moxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x něm tato skutečnost mohla být v souladu s § 119 odst. 2 písm. s) zákona o silničním provozu zaevidována.
Díl 7
Uspokojení práv na nepeněžité plněxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí provedením prací a výkonů obsaženou v § 350 o. s. ř., již poněkud doplňuje a modifikuje. Stejně jako § 350 o. s. ř. řeší i toto ustanovení způsob vymožení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby než povinného. Příkladem může být odstranění stavby či pokácení nebo vysázení stromů apod. Tento způsob
exekuce
by se neuplatnil, pokud by charxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tomu srov. též výklad u odst. 2).
2.
Zatímco úprava v občanském soudním řádu předpokládá, že soud povolí oprávněnému, aby si danou práci nechal provxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxz. Nedohodne-li se exekutor s oprávněným jinak, jak připouští dikce zákona, bude exekutor osobou zajišťující provedení potřebných prací. Na exekutoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxím svých zaměstnanců. Smlouvy, jejichž uzavření si realizace dané práce vyžádá, budou uzavírány exekutorem přímo (a nikoliv v zastoupení oprávněnéhxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zvolen i jiný postup, jímž může být zejména provedení (a to např. i částečné) prací přímo oprávněným nebo zajištění jejich realizace oprávněným. Dohodx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxíkazem. Rovněž by měla respektovat, že po povinném lze v souladu s § 87 odst. 1 požadovat pouze náhradu účelně vynaložených nákladů. Byly-li by na provexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnění
3.
V souladu s § 87 bude mít exekutor právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení prací a výkonů. Měl-li by povinný za to, že nákladx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxuce
, jímž mu byla povinnost nahradit náklady vynaložené na provedení prací a výkonů uložena. Z § xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxx xa exekutorovi, aby, nebude-li povinným záloha náležitě uhrazena, zvolil jeden z možných způsobů
exekuce
na peněžité plnění vypočtených v § 59 odst. 1x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxši nahrazovaných nákladů k doplacení, či rozhodnout o vrácení přeplatku povinnému.
III. Nezastupitelné plnění
4.
Odlišný postup je třeba zvolixx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo, např. vytvoření uměleckého díla, vydání určitého potvrzení, zaslání dopisu, jehož text je součástí výroku (NS 20 Cdo 1330/2003), poskytnutí součixxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho užívání cesty (NS 20 Cdo 5126/2009), zdržení se bránění dodávky studené vody (NS 20 Cdo 1960/2009) či zásahů do práva oprávněného a strpění výkonu práxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxé jinak než přímým přinucením povinného, volí zákonodárce v § 351 o. s. ř. výkon rozhodnutí formou peněžního nátlaku ukládáním pokut, jímž by měl být poxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxe
(§ 47), bude tedy na něm, aby stanovil výši pokuty v mezích daných § 351 o. s. ř. - první pokutu za nesplnění povinnosti v maximální výši 100 000 Kč, a nespxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxnem stanovený požadavek přiměřenosti značí, že výše pokuty by měla zohledňovat zejména povahu vymáhané povinnosti a její význam pro oprávněného i pomxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit pokutu na účet exekučního soudu a i bez návrhu je vymáhat. V souladu s § 17 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxd, že uložená částka nebyla povinným zaplacena, vydá exekuční příkaz k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx intencí daných § 47 a 59 opět na uvážení exekutora. Zaplacení pokuty, jak výslovně zdůrazňuje § 351 odst. 2 o. s. ř., přitom povinného nezbavuje povinnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx nepeněžité plnění se uplatní obecná úprava tohoto kroku podávající se z § 55 navazující (v souladu s § 52) na úpravu výkonu rozhodnutí v občanském soudnxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxx xx xx xx umožňuje exekuční řád zastavení
exekuce
(a to i částečné) i tehdy, pokud by výše uložené pokuty neodpovídala vymáhané povinnosti či okolnostem příxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosti. Za okolnosti případu je třeba pokládat zejména majetkové poměry povinného, obtížnost splnění exekuované povinnosti, význam splnění povinnoxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Exekutor může návrhu na zastavení
exekuce
vyhovět za podmínek daných § 55 odst. 3, tedy především budou-li s návrhem souhlasit všichni účastníci řízexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxže dále i bez návrhu rozhodnout o zastavení
exekuce
, bude-li se zastavením souhlasit oprávněný (srov. § 55 odst. 4). Rozhodnout o zastavení
exekuce
můxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxoužití občanského soudního řádu při exekuci na nepeněžité plnění)
Mgr.
Hana
Adamová
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxde postupovat přiměřeně dle ustanovení občanského soudního řádu upravujících výkon rozhodnutí ukládajících vyklizení (§ 340 až 342 o. s. ř.), odebrxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx o. s. ř. se bude dít způsobem odpovídajícím povinnosti, již je třeba uložit k opětovnému ustanovení stavu docíleného předchozí exekucí. V souladu s § 4xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxekutorovi, aby po nařízení
exekuce
v exekučním příkazu určil, jakým způsobem bude uložená povinnost vymáhána (NS 20 Cdo 3632/2007). Ve své úvaze přitxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxladů
2.
Exekutor zajišťuje v rámci
exekuce
i vymožení nákladů
exekuce
a nákladů oprávněného vynaložené k vymáhání nároku. Povinnost k úhradě těcxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxemž nesplnění povinnosti zaplatit náklady ve výši stanovené pravomocným příkazem k úhradě nákladů povede k jejich vymožení některým ze způsobů
exekuxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazu na peněžité plnění zajistil i vymožení náhrady těchto nákladů (srov. § 339 odst. 2 o. s. ř.). Při vymáhání takto určeného peněžitého plnění opět zvolx xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ceny předmětu, z něhož má být splnění závazku povinného dosaženo.
III. Prolínání s úpravou v exekučním řádu
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxtanovení týkajících se dílčích úkonů v exekučním řádu. Dochází-li při provádění
exekuce
ke krokům odpovídajícím postupu při exekuci na peněžité plnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxekučním řádem. Tak tomu bude zejména při prodeji movitých či nemovitých věcí v rámci
exekuce
, jež bude přicházet v úvahu při vyklizení dle § 342 o. s. ř., nxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxbem odpovídajícím účelu a povaze exekuované povinnosti) i úprava těchto úkonů v § 66 exekučního řádu.
HLAVA V
ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§ 338b až 338e).
HLAVA VII
NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO
(Náklady exekuce a jejich úhrada)
Mgr.
Ingrid
Kovářová Kochoxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvolává kontroverze a jejím důsledkem jsou časté ústavní stížnosti a četná rozhodnutí Ústavního soudu o nákladech exekučního řízení. Ne vždy je protx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxh úplatných činností uvedených x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti, i když zákon stojí na premise, že zásadně vždy exekutorovi za jeho činnost náleží odměna dle § 3 odst. 1 (I. ÚS 290/05). Definice pojmu podnikatexx xxx x xxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x řízeních u Ústavního soudu III. ÚS 2727/07, IV. ÚS 2352/07, případně lze odkázat na předchozí závěry Ústavního soudu II. ÚS 150/04, Pl. ÚS 51/05, či jen nx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxě náklady
exekuce
sám, vždy musí zvážit, jak přistoupí k vedení
exekuce
, aby minimalizoval své náklady oproti svým příjmům, a tak byl výsledkem jeho čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxnanční úplatu reálně neobdrží, případně náklady, které skutečně vynaloží, převýší příjem a výsledkem bude účetní ztráta.
4.
Ustanovení § 87 odstx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxk určuje prováděcí předpis, kterým je vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora. Exekutor platí své náklady sám, případně ze zálohx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxí ovlivněn jeho nárok na odměnu mimosmluvní. Podrobněji k mimosmluvní odměně a dalším složkám nákladů
exekuce
v komentáři k § 92. S vedením
exekuce
vzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení a jejich hrazením, tedy náhradou zaplacených (již někým vynaložených), případně vzniklých exekutorovi v rámci jeho činnosti.
6.
O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo na náhradu nákladů
exekuce
vzhledem k dikci § 3 odst. 1, toto právo nelze popřít (II. ÚS 372/04), ale náleží mu pouze v rozsahu, v jakém vymožení pohledáxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxa obsažená v § 87 odst. 2 a 3, modifikovaná speciálním pravidlem § 89 pro případy zastavení
exekuce
, kdy se uplatní princip zavinění. Při rozhodování o xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxu judikaturu Ústavního soudu, která dovozuje, že vzhledem k § 52 odst. 1 je nutno odkázat na pravidla § 270 a 271 o. s. ř. a není důvodu se odchylovat od obxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR, návrhy na zrušení prováděcího předpisu byly řešeny Ústavním soudem (II. ÚS 2243/09, I. ÚS 1184/09) tak, že ústxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxo řízení a případným právním zastoupením. Nákladem oprávněného není smluvní odměna dle § 92 odst. 2. Oprávněný sám nese náklady na změnu exekutora dle § xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., v případě jejího nesložení je exekutor oprávněn exekuci zastavit za podmínek § 55 odst. 6. Dle § 90 odst. 3 ve své spotřebované části záloha složená xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xle § 52 odst. 1 ve spojení s § 254 odst. 1 o. s. ř. určí soud (§ xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtí, že se dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 254 odst. 1 o. s. ř. určí tyto náklady dle § 137 odst. 2 o. s. ř. Odměna za právní zastoupení se tak určuje dle advokátnxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xařízení výkonu rozhodnutí již splatné, v ostatních případech se tarifní hodnota určuje dle § 8 odst. 1,
b)
dále pak s modifikací hodnoty úkonu dle § 1x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
c)
pro exekuční řízení s tarifní hodnotou nepřevyšující 50 000 Kč činí pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xřípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení, 100 Kč za každý z těchto úkonů. Pro správné určení výše odměny je tedy třeba vždy sledovat spráxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxm ke sdělení Ústavního soudu č. Org. 23/13 k účinkům citovaného rozhodnutí publikovanému pod č. 117/2013 Sb.
K nákladům oprávněného náleží dále i Dxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxokládat, že oprávněný podá návrh na zahájení exekučního řízení pouze v těch případech, kdy taková povinnost existuje a dosud nebyla splněna, tedy důvoxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxchu má pak právo na náhradu účelně vynaložených nákladů exekučního řízení proti povinnému; jde o obdobu § 270 odst. 2 o. s. ř.
11.
Náklady exekučního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xakovém případě postupuje obdobně jako při určení nákladů oprávněného, jak xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx povinný. Výjimku z tohoto pravidla představuje postup dle § 89. Oprávněný hradí náklady, jestliže zavinil zastavení řízení, jestliže
exekuce
byla zxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxení nákladů vydává exekutor příkaz k úhradě nákladů
exekuce
. Podrobnější úpravu jeho obsahu a opravného prostředku nalezneme v § 88. Příkaz k úhradě náxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx i další osoby než ty doposud zmíněné. Jakmile je o jejich právu či povinnosti pravomocně rozhodnuto, je dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř. nxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx exekutora a účastníků exekučního řízení. V takovém případě vzhledem k § 52 odst. 1 ve spojení s § 270 odst. 4 o. s. ř. se postupuje dle § 147 až 151 o. s. ř. Pxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxy je ten, kdo je vynaložil. Podle § 130 odst. 2 tam, kde se v zvláštních právních předpisech hovoří o nákladech státu na provedení soudního výkonu rozhodxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xiné
exekuce
(NS 20 Cdo 4273/2009), či výkonu rozhodnutí, případně do insolvenčního řízení. Do jiného exekučního řízení, kdy jsou postiženy nemovitoxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xhůtách pro přihlášení pohledávek xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadce není otázkou dle § 231 odst. 1 insolvenčního zákona, pravomocným rozhodnutím o platební povinnosti je insolvenční soud vázán (NS 29 Cdo 2221/2010xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx9 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. (Po dobu trvání účinků rozhodnutí o úpadku nelze exekuci na takový majetek ani nařídit, vyjma
exekuce
na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.12.2015.
I. Vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce
1.
Příkaz k úhradě nákladů
exekuce
je rozhodnutím soudního exekutora. Toto rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x 6 odst. 2 vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti. V rámci exekučního řízení může být o náhradě nákladů
exekuce
rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxak varianta, kdy je vydáván pouze jeden příkaz pro dané exekuční řízení. V případě plurality příkazů je na místě bedlivě zkoumat, zda o nákladech řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxzu není rozhodnutí o způsobu, kterým budou náklady vymoženy (NS 20 Cdo 2176/2011).
II. Vydání příkazu a jeho doručení
2.
Exekutor doručuje příkaz x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxxx xx x. ř. To lze dovodit extenzivním výkladem termínu "oprávněný". Exekuční příkaz by měl být samozřejmě doručen i manželu povinného vzhledem k § 36 odst. 2x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xo vzhledem k odst. 3. Ve vykonávacím řízení se postupuje dle § 255 odst. 2, 3 o. s. ř., zvláště je toto pravidlo o doručování manželů povinného uvedeno ještx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxípadě vyloučení soudního exekutora, nebo v případě změny exekutora, kdy je rozhodováno o odměně původního exekutora, je oprávněn k podání námitek i texxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxky podané účastníkem
5.
Opravným prostředkem proti příkazu jsou námitky, které může podat účastník řízení. Proti příkazu není přípustné odvolání xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx 1, § 42 odst. 4 o. s. ř. by však měly obsahovat konkrétní důvod, či důvody, tedy uvedení konkrétních skutečností, z nichž podatel dovozuje nesprávnost pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxůty je nemůže měnit, či doplňovat další. Dovodit lze však i závěry opačné, pokud budeme trvat na požadavku správnosti (tj. souladu s právem) příkazu k úhxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxnění vad podání v určené lhůtě. Již v důsledku této okolnosti reálně dosáhne podatel delší lhůty pro vymezení námitek. Není vyloučena ani žádost podatexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxví, a tedy reviduje vydaný příkaz, nebo námitky spolu se svým vyjádřením k námitkám předloží exekučnímu soudu. Výsledkem činnosti exekutora, který "pxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi, doručuje tomu, kdo námitky podal, osobám uvedeným v odst. 1. Soud rozhoduje o námitkách ve lhůtě 15 dnů, opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nexx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxná právní úprava vykazuje jistou paralelu se směnečným řízením, nicméně pro takovou paralelu není dán žádný zákonný důvod, analogií ve veřejném právu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxz obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. Soud je povinen dále zkoumat, zda všechny náklady uvedené v příkazu jsou řádně doloženy příslušnýmx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x44/07, III. ÚS 2204/10).
10.
Námitky podané osobou odlišnou od okruhu osob dle odst. 3 zřejmě nebudou předmětem přezkumu ani ze strany soudního exexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxný postup dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř.
11.
Rozhodování soudu o námitkách. Při rozhodování soudu o námitkách justiční praxe většixxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxout. Ve skutečnosti však soud rozhoduje tak, že příkaz potvrzuje. V rozsahu, kdy soud námitky shledává důvodnými, příkaz zrušuje a věc vrací exekutoroxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě výroky soudních rozhodnutí řeší to, co je předmětem námitkového řízení. Soud rozhoduje usnesením dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 254 odst. 1 o. s. ř.
1xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtor v novém příkazu.
xxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xo doby nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů
exekuce
nemůže dojít k výplatě nákladů, exekutor však je oprávněn zajistit příslušné majetkové hodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxým se podle zvoleného způsobu
exekuce
doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, tj. plxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xx xx x xxxxxdlo o doručování manželu povinného, uvedené zvláště ještě u některých způsobů výkonu rozhodnutí. Manžel povinného může být však v postavení účastníkx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
(Náhrada nákladů při zastavení exekuce)
Mgr.
Ingrid
Kovářová Kochová,
Ph. D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2015.
I. Zásada zaviněxx
xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx. 2 o. s. ř. K zastavení
exekuce
dochází za podmínek § 55. Zavinit zastavení řízení může zásadně oprávněný a povinný.
2.
K zastavení řízení dochází x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zastavení řízení rozhoduje exekutor také o náhradě exekučního řízení, a to ve fázi před vydáním pověření dle § 43a odst. 6, kdy je vázán pokynem exekxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě nesouhlasu oprávněného dle § 55 odst. 4, případně přímo dle § 55 odst. 5. Před svým rozhodnutím o zastavení
exekuce
soud vždy vyzývá exekutora k xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxkučního řízení.
II. Zastavení řízení zaviněné oprávněným
4.
Oprávněný zaviní zastavení řízení vždy, kdy je namístě řízení zastavit dle § 268 odsxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xariční lhůta dle vykonávaného exekučního titulu.
5.
Oprávněný zaviní zastavení řízení dle § 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř. v případě, že rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho řízení, kdy je současně v běhu řízení o mimořádném opravném prostředku (§ 235 a 243 o. s. ř.), či v jiných případech končících zrušením exekučního titxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx
xx xxx xebylo rozhodnuto o odkladu
exekuce
dle § 54, mohlo dojít ke vzniku někdy i vysokých nákladů exekučního řízení (IV. ÚS 2497/11).
6.
K zastavení řízexx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku. Nejčastějším důvodem zániku práva - pohledávky je její zaplacení, případně povinným realizované započtení, xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xruhé povinný.
7.
Oprávněný zásadně zaviní zastavení řízení dle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., kdy výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jinx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxudnímu exekutorovi, nelze oprávněného zavázat k náhradě exekučního řízení (I. ÚS 923/10) v případě, kdy postihl exekutor exekučním příkazem mzdu bývxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxípadě zániku povinného bez právního nástupce, pokud u oprávněného nelze dovodit zavinění, tj. subjektivní poměr, či úkon směřující k této právní skutxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx, i z úřední povinnosti v případě, kdy jsou vykonávány rozhodčí nálezy vzhledem k již ustálené rozhodovací praxi (NS 31 Cdo 958/2012, NS 20 Cdo 1828/2011x xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxrávněného, aby se domáhal
exekuce
na základě exekučního titulu, který je od počátku materiálně i formálně vykonatelný (NS 21 Cdo 402/2014). Náklady
exxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny; půjde o případy, kdy exekutor sám postihne pouze takové věci. Zavinění povixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267). V případě
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadu nákladů řízení uložit. Výsledkem situace, kdy by poté nedošlo k postižení žádných jiných majetkových hodnot povinného, je zastavení
exekuce
dle x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx tedy pro zpětvzetí návrhu je nutno zkoumat důvody vedoucí oprávněného ke zpětvzetí návrhu. Oprávněný může vzít svůj návrh zpět, zjistí-li, že povinný xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxže u zastavení řízení dle § 268 odst. 1 písm. e). Povinný zaviní zastavení řízení v případě, kdy plní dobrovolně, ovšem v takovém případě svým počínáním vxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení, pokud průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Na tyto případy dopadá § 89 vxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pro tento případ si mohou oprávněný a exekutor sjednat výši účelně vynaložených výdajů. Ústavní soud však dovodil, že v případě, kdy je
exekuce
zastavxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxní požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti oprávněného, kdy absentují konkretizované okolnosti subjektivní povahy), není namístě přiznat exexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxhy
12.
Zvláštním případem zastavení exekučního řízení je zastavení exekučního řízení pro nesložení zálohy oprávněným dle § 55 odst. 6. Je namístě dxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů
exekuce
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xe z hlediska zásad uvedených v § 271 větě první o. s. ř. osobou povinnou k náhradě nákladů exekučního řízení (III. ÚS 282/06).
VII. Bezdůvodné obohacexx
xxx
xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxvodným obohacením (NS 20 Cdo 4312/2007).
(Určení náhrady nákladů řízení nezastoupeného účastníka řízení)
Mgr.
Ingrid
Kovářová xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x 137 odst. 2 o. s. ř., může žádat náhradu svých hotových výdajů tak, že doloží jejich skutečnou výši. Vedle toho na základě zák. č. 139/2015 Sb. může žádat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxat. Náhrada hotových výdajů je vázána na jednotlivě učiněné procesní úkony v rámci exekučního řízení, jejichž demonstrativní výčet podává § 1 odst. 2 vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxočaté dvě hodiny, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, odvolání, návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí.
2.
Je-li vymáháno peněxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x vyhlášky 100 Kč, u všech dalších úkonů pak 300 Kč za každý úkon dle § 2 odst. 3 vyhlášky.
HLAVA VIII
ODMĚNA EXEKUTORA
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx5.
I. Odměny a náhrady
1.
Výkon exekutorské činnosti je podnikatelskou činností vykonávanou za úplatu (§ 3 odst. 1). Komentované ustanovení regulxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxst na základě pověření soudu dle § 43a, o které žádá soud na základě návrhu podaného mu oprávněným dle § 35 odst. 1, ve spojení s § 43a odst. 1. Exekutor nemůžx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxoruje právu, nebo není-li složena záloha dle § 30. Pro nesložení zálohy může exekutor exekuci zastavit dle § 50 odst. 6. Pro exekutora je proto stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxé právo na přiměřenou odměnu za odvedenou práci dle čl. 11 odst. 1 Listiny (Pl. ÚS 23/06, či NS 21 Cdo 516/2010). Je proto nezbytné v každém konkrétním příxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí byla ústavně konformní.
II. Dohoda mezi exekutorem a oprávněným
3.
Mezi exekutorem a oprávněným může být uzavřena zvláštní dohoda o vzájemných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxž není předmětem náhrady nákladů ve smyslu § 87. Ujednání o odměně nesmí svým obsahem odporovat pravidlům soutěže mezi exekutory, exekutor nemůže provxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxu činnosti soudního exekutora, jak je popsána v předchozím odstavci.
4.
Povinností exekutora je sdělit oprávněnému před uzavřením smlouvy rozsax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xasu přesahující částku stanovenou prováděcím předpisem hradí oprávněný. V rámci smlouvy, vzhledem k § 3 odst. 1, nelze sjednat, že v případě neúspěšné
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výši hotových výdajů. Jako každá dohoda ani dohoda dle § 90 odst. 2 se nesmí svým obsahem příčit zákonu ve smyslu pravidel § 574 až 588 obč. zák.
III. Zálxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xrávem exekutora, kritéria pro určení výše zálohy určuje § 12 vyhl. č. 330/2001 Sb., měla by pokryt zhruba 50% odměny a hotových výdajů. Ke složení zálohy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxán není (§ 55b odst. 2 ve spojení s § 55c). Jde o uložení platební povinnosti obdobně postupu soudu dle § 141 odst. 1 o. s. ř. [zde je však opravný prostředex xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x 55 odst. 6. Nesložení zálohy ve výši přesahující předpokládané hotové výdaje exekutora a jeho odměnu, nemůže být důvodem pro zastavení
exekuce
(NS 20 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x98/11, III. ÚS 3304/09). Výši odměny pak dále zvláště stanoví § 11 vyhl. č. 330/2001 Sb.
Jestliže exekuční titul nebyl formálně vykonatelný, náleží exxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx po oprávněném, který splňuje předpoklady dle § 138 o. s. ř. vzhledem k § 52 odst. 1 ve spojení s § 270 odst. 3 věta druhá o. s. ř.
8.
Složená záloha podléxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxoha exekutorovi, z níž byly kryty výdaje exekutora, je nákladem oprávněného, který se nahrazuje dle § 87 odst. 2.
(Mimosmluvní odměna za poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxávní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činnosti dle § 74 odst. 1 písm. a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx 330/2001 Sb., který odkazuje na advokátní tarif. Náhrada za doručení písemnosti se poskytuje podle § 15 vyhl. č. 330/2001 Sb.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxmluvní odměna za zajištení majetku a jeho správu
1.
Podle § 76a zajišťuje exekutor majetek podléhající zajištění a taktéž správu tohoto majetku bux xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x to buď v rámci přípravného řízení na návrh poškozeného, nebo bez jeho návrhu na základě rozhodnutí státního zástupce, probíhá-li již řízení před soudexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxx. b) zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, může být pověřen výkonem správy zajištěného majetku právě exekutor a na záxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxmž se postupuje podle § 22 až 23a notářského tarifu. Základem odměny je obvyklá cena aktiv; je-li správa vykonávána po dobu čtyř měsíců, vypočte se pak odxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxí, se poměrně zvýší. Odměna může být přiměřeně zvýšena, pokud je výkon správy mimořádně obtížný nebo časově náročný, nejvýše však o 100%.
3.
O výši oxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xovněž provádí výplatu odměny. Exekutorovi náleží náhrada dalších nákladů, jak jsou uvedeny v § 87 odst. 1. Jejich výši opět vyúčtovává.
4.
Namísto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch výdajů a náhrad)
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xáhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutoremx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivých případech je pak dále nutné vyjít i z odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu: Pl. ÚS 8/06 a I. ÚS 2947/07.
2.
V § 5 a 6 vyhlášky jsou určexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlnění nezahrnující náklady exekutora a oprávněného. Při opětujících se plněních představuje základ pro výpočet odměny pětinásobek ročního plnění dxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxy (I. ÚS 998/09). V případě peněžitého plnění do 3 000 000 Kč je odměna určena 15% z této částky. Nejnižší možná výše odměny je 3 000 Kč.
3.
Odměna za exexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Kč (srov. rozhodnutí IV. ÚS 630/03), pro odebrání věci 15% z hodnoty věcí, nejméně 2 000 Kč, při rozdělení společné věci prodejem z hodnoty věci dle § 6 vyhxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xravidel představuje § 11 vyhlášky, který stanoví snížení odměny v případě, že povinný splní vymáhanou povinnost ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy dxx x xx xxxxx xx x
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxekuce
na nepeněžité plnění se snižuje na 30%. Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení
exekuce
, rozhodnutím soudu o vyloučení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxx x xxx xxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nevymohl (KS v Hradci Králové 19 Co 559/2003, či KS v Brně 54 Co 990/2011), pokud došlo k vymožení alespoň části plnění před tím, než zaniklo jeho oprávněnx x xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx exekuční řízení, náleží exekutorovi odměna 500 Kč.
Modifikace
výše náhrady nákladů se projevila i v rozhodnutích Ústavního soudu (II. ÚS 233/09, I. xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.
6.
Vedle odměny má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 1 vyhl., a to v paušálnx xxxxxx x xxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborné vyjádření, opisy, náhrady za poskytnutx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xěchto nákladů exekutor musí doložit. Částka 3 500 Kč tak představuje minimální výši náhrady hotových výdajů. Proto Ústavní soud dovodil, že i pro náhraxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxh výdajů, které vynaložil, tedy ve výši nižší než 3 500 Kč (I. ÚS 2930/09, IV. ÚS 1881/11). Právní úprava tehdy neobsahovala možnost snížení náhrady hotoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx. 6, vymožené plnění nepřesahuje 10 000 Kč a povinný uhradí zálohu na snížené náklady
exekuce
a náklady oprávněného, je paušální částkou částka 1 750 Kčx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxovení mimo jeho obsah (IV. ÚS 333/13). V případě, že nebyl exekutor pověřen vedením
exekuce
, byl-li exekuční návrh odmítnut nebo zamítnut, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, má exekutor právo na náhradu skutečně vynaložených hotových výdajů.
7.
Výše cestovních výdajů se vypočte podle příslušného právního předpisu, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxstka náhrady rozúčtuje mezi tato řízení poměrně. Dále má exekutor právo na náhradu za ztrátu času cestou dle § 14 vyhl., a to 50 Kč za každou i započatou čtvxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxúčtuje mezi tato řízení poměrně.
8.
V paušální částce hotových výdajů není zahrnuta náhrada za znalecké posudky a překlady dle § 13 odst. 4 vyhl., náxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxch výdajů obsažená v § 13 odst. 1 až 7 se nepoužijí, pokud dojde k uzavření dohody dle § 89.
10.
Při vyšším počtu účastníků exekučního řízení se zvyšujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxí, případně o 50%, je-li jejich počet vyšší dle § 13 odst. 8 vyhl.
11.
Konečně podle § 15 vyhl. má exekutor právo na náhradu za doručení písemností, poxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxní jedné písemnosti. Paušální částka exekutorovi nenáleží, nebylo-li možno adresátu písemnost doručit.
12.
I pro náhradu hotových výdajů platíx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí práva (IV. ÚS 1881/11).
Zpět na text

Související dokumenty