182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xgr.
Lukáš
Pachl
JUDr.
Jaroslav
Brož
MJur
Mgr.
Antonín
Stanislav
Ph.D
JUDr. Ing
Zdeněk
Strnad
Ph.D
JUDr.
Lukáš
Zrůst
BA (Hoxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
Hlava I
Základní ustanovení
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxx. a)
Právní úprava insolvenčního zákona se zaměřuje na řešení majetkových poměrů dlužníka v celé jejich šíři. Řešením úpadku a hrozícího úpadku dluxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku či hrozícím úpadku dlužníka (§ 3) je dalším cílem insolvenčního řízení rozhodnutí o způsobu jeho řešení (§ 4) tak, aby došlo k optimálnímu řešenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší poměrné uspokojení věřxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxincip vyjadřuje jako zásadu insolvenčního řízení § 5 písm. b). Možnost úplného uspokojení pohledávky insolvenčního věřitele platí bez ohledu na způsxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxe zajištěné i nezajištěné. Princip „zásadně poměrného uspokojení“ může být narušen ve prospěch věřitelů (§ 337 odst. 3) nebo v jejich neprospěch [§ 392 xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxím řízení stejné postavení, musejí být uspokojeni v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně stejně. Toto pravidlo, uvxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxhu musí být postupováno tak, aby další dlužníkovo zatížení závazky bylo pokud možno co nejmenší.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxků, kteří nejsou z její účinnosti vyjmuti (§ 6).
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx.
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xprava úpadkového práva liší od předchozí právní úpravy, představovanou zákonem o konkursu a vyrovnání a na úrovni podzákonných právních norem vyhláxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxík (§ 97 odst. 7 část věty za středníkem).
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xepostižitelný úpadkovým řízením obecně (§ 207 a § 208) a majetek vyloučený při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením (§ 406 odst. 2 x x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podstaty [§ 2 písm. f) a § 229 odst. 3],
b)
majetku ve vlastnictví osob odlišných od dlužníka; v takxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxx
Současná i předchozí právní úprava úpadkového řízení se shodují v podpůrném využíváxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxční spory. V jejich případě má ambice užívat ustanovení občanského soudního řádu pouze přiměřeně. Má-li být incidenční spor [§ 2 písm. d) a § 159 odst. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxráží především ve skutečnosti, že insolvenční i incidenční řízení probíhá až na výjimky umožněné § 160 u stejného soudního oddělení insolvenčního soxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx, lze na insolvenční řízení aplikovat také ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Praktická aplikace tohoto procesního předpisu je minimxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo neodkazuje. Předřazení insolvenčního řízení před individuální exekuci nebo výkon rozhodnutí je výrazným motivem celé revizní novely insolvxxxxxxx xxxxxxx
Právní úprava počítá se čtyřmi způsoby řešení úpadku nebo hrozíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxužita pouze pro řešení existujícího úpadku,
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - sanační způsob řešení úpadku, kterým lze řešit i hrozící úpadek (§ 318 oxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxančních institucí (§ 367 až 388) - tento okruh subjektů [§ 2 písm. k)] má pro řešení svého úpadku individuální pravidla:
-
finanční instituci byla odexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe insolvenční správce,
-
pro hypoteční zástavní listy se zřizuje samostatná majetková podstata,
d)
oddlužení (§ 389 až 418) - sanační způsxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) zpřístupnila oddlužení také podnikatelům z řad fyzických osob. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnizace jsou prakticky neomezené a lze je také kombinovat (§ 341). Oddlužení je možné řešit zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx 2019).
Mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka bývá zahrnováno také
moratorium
(§ 115 až 127). Institut moratoria má napomoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcímu jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Ustanovení § 4 odst. 1
moratorium
mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka neuvádí. Není protx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdku. O úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka lze hovořit teprve poté, co insolvenční soud jejich existenci deklaruje ve svém meritorním rozhodnutí. Prx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx
Právní úprava apeluje také na maximální možnou míru uspokojení dluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenční soud hodnotí při potvrzení řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jedním ze sanačních způsobů, tj. reorganizací [§ 348 odst. 1 písm. d)] nexx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxdnotlivých způsobů řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka. Za "věřitele dlužníka" lze považovat pouze věřitele:
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxých postupem předpokládaným právní úpravou (§ 201 s výjimkou danou § 183 odst. 3),
c)
pohledávek, které jsou považovány za řádně a včas přihlášené xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „oddlužení“ do samostatného odkazu. Insolvenční soudy vyšších stupňů ve svých rozhodnutích konstatovaly, že z dalších ustanovení insolvenčního záxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxíklad už v § 4 je oddlužení definováno jako jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Správnost tohoto výkladu potvrzuje znění § 3xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxl oddlužením, přičemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, jexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxektována
priorita
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xaložen na úvaze, že dlouhodobé, resp. fakticky trvalé vyřazení fyzické osoby z běžných ekonomicko-sociálních vazeb v důsledku jejích dluhů (ztráta zxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Účelem insolvenčního řízení (§ 1 insolvenčního zákona) je řešení úpadku a hrozícího úpadkx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Účelem insolvenčního řízení však není, aby v něm bylo prováděno dokaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxšší soud ČR v bodě VIII. Stanoviska publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem 52/1998 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xávěry v tomto směru jsou plně aplikovatelné i pro řízení insolvenční.
(VS Olomouc 1 VSOL 177/2008-A-27 ve věci KSOS 8 INS 3501/2008)
Jak vyplývá z § 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxíkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxdku dlužníka - alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu. Jedinou výjimkou - byť xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx" k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, třebaže v takovém řízení k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem dojít zjexxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a insolvenčního řízení však - a opakovaně to budiž zdůrazněno - není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních subjektů. Jinými slovy, insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhlasu správce daně s takovým výmazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu zaplatit, insolvenční soud řízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x IZ uspořádat majetkové poměry dlužníka a jeho věřitelů. Za situace, kdy neexistuje žádný majetek na straně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx Praha 1 VSPH 742/2010-A-10 ve věci MSPH 77 INS 8044/2010)
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 111 - omezení dlužníka při nakládání s majetkem, § 125 -
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, § xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxzhodování v incidenčních sporech, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxních úkonů, § 237 - povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinných právních úkonů, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 275 - přihlášení pohledávky mxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx - opatření k reorganizaci, § 348 - schválení reorganizačního plánu soudem, § 367 - rozsah úpravy, § 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xddlužení, § 406 - rozhodnutí o schválení oddlužení, § 408 - dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.201xx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx. a)
Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního soudního řízení. Základní procesní norma, občanský soudní řád, je v insolvenčním řízení užívxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxčanském soudním řádu Nedílnou součástí insolvenčního řízení jsou rovněž incidenční spory ve smyslu § 159 odst. 1.
K písm. b)
Insolvenčním soudem je ve smyslu § 7a a § 7b vždy místně příslušný krajský soud, případně Městský soud v Praze. Pokud je v textu insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x 9, § 9a a § 84 a násl. o. s. ř. Jako příklad rozdílu mezi pojmy „insolvenční soud“ a „soud“ lze uvést § 307 odst. 3 a 4.
Novelou provedenou zákonem č. 294/2013 Sxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxřesnění výkladu, který byl akceptován i v předchozím pojetí insolvenčního práva. Pro řízení o odvolání jako řádném opravném prostředku je insolvenčnxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxoba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. ř.). Do kategorie insolvenčních soudů je tak zařazen Nejvyšší soud ČR, který je příslušný o těchto mimořádných oprxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxavných prostředcích uplatněných v průběhu insolvenčního řízení. Žalobě pro zmatečnost je věnován § 96 odst. 2, který řeší otázku běhu lhůt pro podání žxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk v insolvenčním řízení vyloučena (§ 96 odst. 1).
K písm. c)
Důsledkem insolvenčního návrhu je postup dle § 97 a 101, tj. vydání vyhlášky o zahájení ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního řízení, které jsou popsány především v § 109 až 111.
K písm. d)
Incidenční spor zahrnuje široké spektrum soudních sporů vyvolaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xporů rozhodují krajské soudy také další soudní spory přímo související s insolvenčním řízením, které však nejsou definovány jako incidenční spory. Jxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx x xxx
K písm. e)
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí prostředky získané jejich zpeněžením jsou určeny k uspokojení věřitelů. Definice majetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
S termínem majetková podstata úzce souvisí poxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxou (§ 228). Vymezení osob s dispozičním oprávněním je xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxozičním oprávněním samotný dlužník.
K písm. g)
Věřitelé, jejichž pohledávka za dlužníkem je zajištěna některým z institutů uvedených v tomto ustxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe správě majetku sloužícího k zajištění (§ 230 odst. 2), ve způsobu uspokojování zajištěných pohledávek (§ 298), v jejich postavení při reorganizaci [x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxfinitivně uzavřen pro jakýkoli rozšiřující výklad. Okruh způsobů zajištění nebyl uvedenou novelou měněn. Na základě dohody o srážkách ze mzdy nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx x019) byl do kategorie zajištěných věřitelů výslovně doplněn agent pro zajištění, ačkoliv jeho zařazení do této kategorie lze dovodit z § 20 zák. o dluhoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxka pohledávky je procesním úkonem, kterým věřitel uplatňuje v insolvenčním řízení svá práva, tedy pohledávku. Při podání přihlášky věřitelé postupuxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxké jiným způsobem, bez uplatnění pohledávky přihláškou, v propadné lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 3). Pohledávku lze uplatnit mimo xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtnění pohledávek věřitelů dlužníka koncipováno zcela odlišně (§ 373).
K písm. i)
Insolvenční rejstřík je nejvýznamnější praktický výsledek elektronizace české justice. Systém insolvexxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtupný prostřednictvím webové aplikace je prakticky totožný se spisem v tištěné podobě, který však navíc obsahuje především přílohy k přihláškám pohlxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxolvenčních správců (§ 16 a násl. z. i. s.); seznam spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR (§ 419 odst. 1),
c)
doručování soudních písemností - souxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí na úřední desce insolvenčního soudu (§ 74 odst. 1) bylo zrušeno zákonem č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014), pouze v některých případech (tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtříku jako prostředku pro doručování byla výrazně posílena novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. s účinností od 1. 6. 2019, resp. od 1. 7. 2022 (tato poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxelů jednoho dlužníka. Ochrana společného zájmu věřitelů je nadřazena individuálním zájmům jednotlivých věřitelů. To platí především pro věřitele, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti některých druhů podnikatelských subjektů založený na nakládání s peněžními prostředky a peněžními deriváty vyžaduje také rozdílný přístup k řešexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxva (§ 66d až 66y zák. o konkursu a vyrovnání). Aktuální právní úprava pro tento druh institucí je také zvláštní (§ xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxven licence ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
-
úpadek se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťuje insolvenční správce podle účxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxsolvenčním soudem ve smyslu § 2 písm. b) insolvenčního zákona je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dluxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčníhx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.
(NS 29 NSČR 3/2012)
Podle ustanovení § 2 písmeno g) IZ pro účely tohoto zákonx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek pod č. 54/2012, vysvětlil, že i zajištěný věřitel má povinnost (chce-li být v insolvenčním řízení uspokojen z majetkové podstaty dlužníkax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx3, sen. zn. 29 NSČR 23/2012, uveřejněném v časopise Soudní
judikatura
číslo 8, ročník 2014, pod číslem 98 (ústavní stížnost proti tomuto usnesení podaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxslé na tom), zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajištění do majetkové podstaty dlužníka.
V usnesení ze dne 23. října 2013, sen. znx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrátit účinky zmeškání lhůty k podání přihlášky věřitelovy pohledávky do insolvenčního řízení.
V rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxl, jenž má vůči dlužníku pouze zástavní pohledávku (dlužník je zástavním dlužníkem, nikoliv však osobním dlužníkem), je v případě, že zástava je v době xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí propadné procesní lhůty určené v rozhodnutí o úpadku.).
V usnesení ze dne 26. února 2014, sen. zn. 29 NSČR 118/2013, odkázal Nejvyšší soud co do ústavnxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxva konkursního řízení reflektuje jak hmotněprávní aspekty (tj. uspořádání majetkových vztahů), tak i procesněprávní stránku (způsob řešení). Aktixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, chápe právo věřitele podat přihlášku pohledávky stejně jako právo na žalobu. Za tím účelem stanoví i procesní prxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxující k tomu, že věřitel nebude uspokojen v rámci konkursního řízení. Stanovená pravidla jsou všeobecně známá a je zcela na vůli a schopnostech věřitelxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrsní podstatu, učinil vhodná opatření vedoucí ke včasnému přihlášení jeho pohledávky. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko, že se nestane účastníkex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí principu
vigilantibus iura
skripta sunt vytvářejícího rámec pro autonomní chování subjektů soukromoprávních vztahů. Citovaná parémie odráží koxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxů právně relevantním chováním. Je proto
absurdní
, aby se kdokoliv dovolával zásahu do svých práv, když nepříznivý důsledek si způsobil sám svým vlastnxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xplikovatelné i v poměrech insolvenčního řízení, které probíhá podle insolvenčního zákona, dodávaje, že to platí tím spíše, že informace o průběhu jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím institutu insolvenčního rejstříku.
K těmto názorům se pak Nejvyšší soud přihlásil v rozhodnutí ze dne 28.1.2016, sen. zn. 29 NSČR 75/2015, ve kterxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx je zástavní věřitel povinen přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka do skončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x VSOL 192/2016-P6-8 ve věci KSOS 40 INS 2798/2015)
Související ustanovení:
§ 5 - zásady insolvenčního řízení,
§ 7a - věcná příslušnost,
§ 5x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího návrhu,
§ 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení,
§ 110 - výzva k podání přihlášek,
§ 111 - omezení dlužníka pxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x 167 - rozsah uspokojení zajištěných věřitelů,
§ 183 - jiné uspokojení přihlášené pohledávky,
§ 205 - pojem a rozsah majetkové podstaty,
§ 228 - nxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx - správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů,
§ 237 - povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinných právních úkonů,
§ 275 - přihlášxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xohledávek a závazků z účetnictví dlužníka,
§ 406 - rozhodnutí o schválení oddlužení,
§ 408 - dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněženxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx xx xx x x x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxtence nejméně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxávku vůči dlužníkovi mimo insolvenční řízení formou výkonu rozhodnutí (exekucí). Mnohost věřitelů však neimplikuje požadavek na podání insolvenčnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxhledávkou vůči dlužníkovi. Věřitel podávající návrh je povinen tvrdit a navrhnout doklady k osvědčení existence vlastní splatné pohledávky vůči dluxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhovatele odlišného od dlužníka stanovuje § 105 odst. 1 a 2. Charakter probíhajícího insolvenčního řízení umožňuje, aby v zahájeném řízení došlo ke zjxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxř. podáním přihlášky věřitelem (§ 173 odst. 1) nebo v rámci dokazování prováděného soudem dle § 86. Ke zjištěným věřitelům dlužníka se při posuzování mnxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí a k pohledávkám zjištěných věřitelů se dlužník může před vydáním meritorního rozhodnutí vyjádřit. Mnohosti věřitelů může být pro účely insolvenčníxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xze za dalšího známého věřitele dlužníka pokládat pouze věřitele, který nabyl jednu z pohledávek nebo její část od insolvenčního navrhovatele v době dexxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xnů je provázána s původním ustanovením § 369a odst. 2 obch. zák., tedy se lhůtou 30 dnů, k níž se váže vznik práva na zaplacení úroků z prodlení. Lhůtu třicexx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx však u pohledávky nutno vykládat v kontextu § 3 odst. 1 písm. c).
c)
Neschopnost dlužníka plnit své závazky - důkazní břemeno ke skutkovému tvrzení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxudu, aby v případě potřeby provedl i důkazy nenavržené účastníky insolvenčního řízení za účelem ověření platební schopnosti dlužníka insolvenčním sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xo splatnosti neplní své pohledávky. V tomto případě se však musí prokazatelně jednat o neochotu dlužníka, nikoliv jeho objektivní neschopnost plnit vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svoji procesní obranu na tvrzení o neochotě plnit splatnou pohledávku navrhovatele, musí prokázat držení likvidních prostředků, které mu umožní splxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) doplněno o pozitivní vymezení schopnosti dlužníka plnit své závazky. Šestý odstavec a § 431 písm. f) zmocnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhláška o platební neschopnosti podnikatele). Tato vyhláška upravuje:
a.
obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xtavu likvidity a výhledu vývoje likvidity;
c.
délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a
d.
požadavky na osoby, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxžníka k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity za stejných podmínek jako k sestavení seznamů majetku, závazků a zaměstnanců (x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xba dokumenty insolvenčnímu soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu můxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Insolvenční zákon definuje platební neschopnost ve formě vyvratitelných právních domněnek. Při jejich naplnění se má zx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxitých závazků - definice pojmu „podstatná část peněžitých závazků“ musí být určena negativním vymezením, nikoliv pozitivně. Při hodnocení rozsahu zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx hospodaření dlužníka nebude možno vyhodnotit jako nepodstatný. Musí jít o výrazný
exces
z jinak běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela zxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodařením řádným, prováděným s péčí dobrého hospodáře.
xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x případě, že věřitel unese břemeno tvrzení o existenci pohledávky vůči dlužníkovi déle než tři měsíce po splatnosti, nemusí být při posuzování návrhu vxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí - pokud v průběhu výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
vyjde najevo, že konečný výtěžek nebude postačovat ani na úhraxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxcí tohoto rozhodnutí bude založena domněnka o objektivní platební neschopnosti dlužníka.
d)
Dlužník nepředložil seznamy dle § 104 odst. 1 - úpraxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeho závazků s uvedením jeho věřitelů a seznam dlužníkových zaměstnanců (§ 128 odst. 3). Insolvenční soud může uložit dlužníkovi předložení uvedených xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xešena situace, kdy je snahou dlužníka nacházejícího se v úpadkové situaci zastřít svou situaci nesplněním povinnosti předložit soudu uvedené seznamxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxr insolvenční soud musí učinit také v případě dlužníka, který fakticky své závazky schopen plnit je. Nepředloží-li dlužník insolvenčnímu soudu řádné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxzní břemeno. Nepředložení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity není spojeno se stejnými následky jako nepředložení seznamů vymezenxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xýhledu vývoje likvidity dané § 131 odst. 2, resp. prodloužené lhůty určené insolvenčním soudem, má za následek, že k opožděně předloženým výkazům a výhxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí o návrhu navrhovatele odlišného od dlužníka na zahájení insolvenčního řízení.
K odst. 4
Předlužení jako forma úpadku dopadá pouze nx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxky zjistitelná. Podmínkami pro existenci úpadku ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xormě insolvence, včetně všech aspektů k němu uvedených,
b)
souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku - pro existenci předlužení insolvenční zákox xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí jeho podniku a přitom bude nutno zohlednit i to, zda bude dlužník moci ve správě majetku nebo provozu podniku pokračovat.
K možnosti podat insolxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxa. Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a úplná znalost jeho ekonomické situace, která se váže na znalost údajů zpracovaných v jeho účexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., který se zabýval specifickou situací řešení předlužení podáním insolvenčního návrhu dlužníkem v době od 20. 7. 2009 do 31. 12. 2011. Důsledkem popxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční zákon dává dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci bez naplnění znaku úpadku. Může jít například o situaci vzniklého "domixxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxranou insolvenčního soudu. Obdobný problém může nastat u odběratelů v případě úpadku nebo ukončení činnosti stěžejních dodavatelů, které nelze (napxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Znakem hrozícího úxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxžník není schopen splnit svůj nepeněžitý závazek, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xvůj nepeněžitý závazek vznikne tomuto věřiteli závazek peněžitý (neschopnost uhradit smluvní pokutu za nedodané dílo).
Pro hrozící úpadek lze poxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxává perspektivu řešení všech jeho závazků v plném rozsahu. Při podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ve stavu hrozícíxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlady na soudní exekuci, úroky z prodlení apod.).
Aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek má pouze dlužník. Hrozící úpaxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura:
Tam, kde dlužník podal insolvenční xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem případu), xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxžník i v tomto případě měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx008)
V usnesení ze dne 27. ledna 2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, uveřejněném pod číslem 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnexxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxzuje, dále Nejvyšší soud vysvětlil, že znak (ne)schopnosti dlužníka plnit peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [§ 3 odsxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xyvratitelných domněnek obsažených v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona.
K tomu lze dodat, že nebyly-li takové domněnky v průběhu insolvenčního řízení dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi však existenci "více věřitelů" dlužníka [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona] ani existenci peněžitých závazků těchto věřitelů "xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xákonná domněnka ve smyslu § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, tedy sama o sobě opodstatněná není (prosadí se, jen shledá-li dovolací soud nesprávxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxem popsaným shora vypořádal s pohledávkami celkem 8 věřitelů [šesti insolvenčních navrhovatelů, M. P. (který ale pohledávku do insolvenčního řízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xvé pohledávky přihlásilo celkem 19 věřitelů (tedy vedle šesti insolvenčních navrhovatelů a ČSSZ 12 dalších, v napadeném rozhodnutí nezmíněných, věřxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xplatné závazky, opírající se o § 3 odst. 2 písm. b) a d) insolvenčního zákona, by jeho závěr, že dlužník není v úpadku, jelikož nemá jiné věřitele se splatxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlášenými pohledávkami oněch dalších 12 věřitelů, tedy proč existenci těchto pohledávek neměl za postačující z hlediska osvědčení mnohosti ("více") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx 30 dnů po lhůtě splatnosti" [znak uvedený v § 3 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xx6/1994 Sb., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, tj. ve znění zákona č. 245/2006 Sb., rozhodčí nález, který nelze přezkoumat podle § 27, nebx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxatelný.
Ustanovení § 32 zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném znění dále určuje, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, jesxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tj. naposledy ve znění zákona č. 264/2006 Sb., nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení (odstavec 1xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znoxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxeně ustanovení o rozsudku. Jak se podává z výše citovaného § 159a odst. 1, 4 a 5 o. s. ř., výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky řízení, přixxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takové závaznosti výroku rozsudku pak věc nemůže být projednávána znovu. Tytéž zásady se vzhledem k § 167 odst. 2 o. s. ř. přiměřeně uplatní též pro usnexxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnutí i předcházet (srov. § 162 o. s. ř.) nebo u některých rozhodnutí vůbec nemusí být dána (jako např. při zamítnutí žaloby nebo jiného návrhu na zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí a stanovisek).
Povolení odkladu vykonatelnosti soudního rozhodnutí má za následek, že takové rozhodnutí nelze v řízení o výkon rozhodnutí nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx (jsou-li k tomu splněny další předpoklady) a že současně provedení výkonu odloží až do doby pravomocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxovedení až do doby pravomocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odklad povolen na kratší dobu.
Odklad vykxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxdu právní moci rozhodnutí srov. v zákonné úpravě např. § 248 o. s. ř. a komentář k tomuto ustanovení v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řáx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx že je již nelze napadnout odvoláním jako řádným opravným prostředkem (formální právní moc) a dále závazností výroku rozhodnutí a jeho nezměnitelnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxení odkladu vykonatelnosti nadále nezměnitelné a co do svého výroku závazné pro účastníky řízení a ve stejném rozsahu pro všechny orgány (§ 159a odst. 1 x x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxry ve zjevném rozporu.
Zbývá dodat, že vše, co bylo na dané téma řečeno o povaze pravomocného soudního rozhodnutí, platí v mezích pravomoci rozhodce i pxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxedku toho "nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný" (§ 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném zněnxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxmout závěr, že insolvenční navrhovatel nedoložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku. Dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu sice katexxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky v insolvenčním řízení", nepřebírá a omezuje se na konstatování, že odvolací soud má pohledávku insolvenčního navrhovatele za spornou vzhledem k prxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxvané právní posouzení věci však správné není. Pohledávku insolvenčního navrhovatele přiznanou pravomocným rozhodčím nálezem, který má účinky pravxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxo, že probíhá řízení o zrušení rozhodčího nálezu, ve kterém soud povolil odklad vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxčího nálezu) vázáni účastníci řízení (insolvenční navrhovatel a dlužník) a ve stejném rozsahu též všechny orgány (včetně insolvenčního soudu). Ani úxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xbývá dodat, že argumentoval-li dlužník na podporu správnosti napadeného rozhodnutí v dotčeném ohledu tím, že rozhodčí nález je paaktem, jde o argumenxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí věci, na kterém rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá, nemohl dovolatel logicky ani zpochybnit [ve lhůtě určené zákonem k formulaci dovolacích důvxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxkona musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených. Pro výsledek řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.
(NS 29 NSČR 38/2010)
Podmínka plurality věřitelů dlužníka není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužník zaplatil.
(NS 29 NSČR 14/2012)
Za této situace soud prvního stupně nepochybil v závěru, že úpadek dlužníka ve formě insolvence byl osvědčex x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xavrhovatele o tom, že má peněžité závazky vůči vícerým věřitelům, s jejichž úhradou je v prodlení již od roku 2006, a to jak závazky vůči navrhovateli, jex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu, přičemž nesplněním povinnosti předložit soudu v určené lhůtě seznamy uvedené v § 104 insolvenčního zákona dlužník dle § 3 odst. 2 písm. b) insoxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xx50/2008)
Pokud jde o skutečnost, že byla nařízena
exekuce
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxky, odvolací soud se zcela ztotožnil s tím, jak její význam hodnotil insolvenční soud i navrhovatel: pro rozhodnutí o úpadku by tato skutečnost měla výzxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxliko zavázal k jejímu splácení počínaje 15.1.2009 a plnění uzavřené dohody se promítne do insolvenčního řízení pouze tím, že v závislosti na míře uspokxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxů platební neschopnosti se může dostat do úpadku kterýkoliv dlužník. Tento důvod je postačující k tomu, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a o tom, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba. Pokud je však osvědčen úpadek dlužníka pro platební neschopnost, není pro zjištění úpadku nutné zjišťovat, zda dlužník také je či není předlužexx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
Úpadek ve formě insolvence je definován v § 3 odst. 1 insolvenčního zákona třemi základními znaky vymezenými pod písmeny a) až c), a to s tím, že stran pxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe-li některý z případů uvedených zde pod písmeny a) až d). Protože znaky úpadku ve formě insolvence vymezené v § 3 odst. 1 pod písmeny a) až c) jsou legislaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xroto může být naplněn pouze v případě, že situace dlužníka naplňuje všechny tyto znaky současně (kumulativně), přičemž prvním z nich je požadavek exisxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxadem úpadku i ve formě předlužení. Je tedy zřejmé, že insolvenční zákon navazuje na předchozí definici úpadku obsaženou v § 1 odst. 2 a 3 zákona o konkurxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxa musí být splněna i v případě, že se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 insolvenčního zákona z důvodu, že mu úpadek hrozí (§ 3 odst. 4 a § 9x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx jeho věřitel nemohou domáhat uspořádání svých vzájemných majetkových vztahů prostřednictvím insolvenčního řízení.
(VS Praha x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxvrh řádný, tj. pokud by nebyl stižen výše popsaným nedostatkem (absencí přihlášky), jež ho činí neprojednatelným, byl by správný závěr soudu prvního sxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmy dle § 104 insolvenčního zákona), byly dány podmínky k tomu, aby dle § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vydal napadené usnesení bez jednání [a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xdůraznit, že za takovéto situace by soud při vydání rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení obsažených v insolvenčním návrhu, nikoxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxku stavět i na zjištění existence těch dalších věřitelů dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž pohledávkám se tedy dlužníkx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že soud prvního stupně při závěru o existenci vícerých dlužníkových věřitelů se splatnými pohledávkami vycházel právě ze zjištění o věřitelích, ktexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmě své pohledávky jen na nárok jedné další věřitelky, k němuž se ovšem soud nijak nevyslovil (a která se podle obsahu spisu k tvrzení o své pohledávce na výxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xrokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je po dobx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxím věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu. Skutečnost, že je vlastníkem rodinnéhx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, M. o. ČR a V. z. p. ČR, dluží jim pouze příslušenství či penále za prodlení s úhradou dluhu a požádal, eventuálně požádá o prominutí těchto závazků, nelze xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxně, nelze jejich existenci ignorovat. Pokud jde o dlužníkovu námitku, že věřitelé měli místo podání insolvenčního návrhu využít jiných prostředků umxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xyužije, a že insolvenční zákon nepodmiňuje podání insolvenčního návrhu předchozím neúspěšným využitím těchto prostředků. Ostatně, dlužník neuhrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx se zdržuje v rodinném domě ve V. u Prahy a nikoli na adrese svého bydliště, a zřejmě proto mu nebylo nic známo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxesu trvalého bydliště tak, aby odpovídala skutečnému stavu.
(VS Praha 2 VSPH 305/2008 ve věci MSPH 96 INS 2351/2008)
Odvolací námitka dlužníka, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení, žádnou právní relevanci nemá, neboť pro naplnění úpadku formou insolvence stačí splnění jen jedné z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) až dx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxem po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.
(VS Olomouc 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci KSOS 14 INS 3360/2008)
Odvolací soud na rozdíl od soudu prvníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxku, kdy a jakým způsobem nastala jeho splatnost. Navíc by takový výklad § 3 odst. 1 a § 103 odst. 2 insolvenčního zákona u dlužníků s větším počtem závazkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xucen uvádět duplicitně. Kromě návrhu, kde by tvořily součást vylíčení rozhodujících skutečností, je totiž údaje o svých věřitelích a závazcích povinxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolací soud v insolvenčním návrhu nepostrádá ani uvedení okolností osvědčujících neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky. Kromě toho, že dluxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xyplývá již z tvrzení dlužníka o tom, že má splatné závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů ve výši 1 445 021 Kč, jeho majetek má hodnotu pouze 10 000 Kč a mxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxatí, že je platebně neschopným ve smyslu § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xtejně jako soud prvního stupně vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je po dobu delší 3 měsíců v prodlení s plněním svých splatných záxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxS Praha 2 VSPH 106/2009 ve věci MSPH 76 INS 3875/2008)
V daném případě není pochyb o tom, že navrhovatel c) zpětvzetím návrhu zavinil, že insolvenční řxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx c) přesvědčen o tom, že je v daném případě vyloučena, neboť dlužník v průběhu insolvenčního řízení splněním závazku vůči navrhovateli c) (i vůči J & x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxeném navrhovateli. Z těchto skutečností odvolací soud dovodil, že insolvenční návrh nebyl podán důvodně. Rozhodnutí o nákladech řízení shledal však x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xnsolvenčního řízení. Ve vztahu k němu bylo proto na místě aplikovat § 50 o. s. ř. a právo na náhradu nákladů řízení mu nepřiznat.
(VS Praha 2 VSPH 327/200x xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace dosud všechny znaky úpadku nevykazuje, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxdu hrozící platební neschopnosti může být iniciováno pouze z podnětu dlužníka, protože hrozící platební neschopnost může předpokládat nebo odhalit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xnsolvenční návrh. Takto na věc nahlíženo není tedy důvod dlužníkův návrh odmítat (pokud by takové rozhodnutí mělo stát jen na tom argumentu, o který napxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxost, že dlužník se nedomáhá řešení svého úpadku, jak se podává z odůvodnění napadeného rozhodnutí, nýbrž řešení úpadku budoucího ve smyslu zmíněného § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxžitelný nemovitý majetek v hodnotě 12 miliónů Kč, jenž dokládal smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2009, a jehož prodej mu umožní uspoxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxdlužení, jak se dlužník patrně domníval. Proto pro posouzení věci není rozhodná hodnota nemovitého majetku dlužníka, ale jen výše jeho volných peněžnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx u odvolacího soudu nebyl schopen uvést výši svých volných peněžních prostředků.
(VS Praha 2 VSPH 525/2009-A-48 ve věci MSPH 59 INS 1878/2009)
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxi na internetových stránkách Vrchního soudu v Praze), že smyslu insolvenčního zákona neodpovídá řešit dlužníkovu situaci v insolvenčním řízení tamx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti. V takovém případě jsou naopak dány všechny podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace ve smyslu § 70 a násl. obchodního zákoníku dxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxční řízení, jež by mělo za následek pouze vznik dalších nákladů řízení. Na tomto závěru, plně využitelném pro potřeby tohoto řízení, neshledává odvolaxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxich označení v návrhu je u nejméně 14-ti dostatečně určitý, protože obsahuje alespoň základ firmy právnické osoby, u dvou příjmení osoby fyzické), vůčx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx H. C., a. s. od roku 2006, O. K.V. L., s. r. o. od roku 2004). Již z těchto tvrzení vyplývá, že tyto čtyři závazky u čtyř různých věřitelů jsou již více než 30 dnx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí ani v exekuci [domněnka o úpadku dle ust. § 3 odst. 2 písm. c) IZ]. Oproti názoru soudu prvního stupně dospívá odvolací soud na základě těchto zjištění k zxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xefiniční znaky úpadku pro platební neschopnost podle § 3 odst. 1 IZ.
(VS Olomouc 3 VSOL 341/2010-A-10 ve věci KSBR 27 INS 6666/2010)
Související uxxxxxxxxxx
§ 86 - dokazováxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x31 - osvědčení okolností, § 173 - podání přihlášky
Související předpisy:
- vyhl. č. 190/2017 Sb.
Způsob řešení úxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
Ustanovení definuje zákonem předpokládané varianty řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka:
a)
konkurs (§ 244 až 31xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxze primárně řešit konkursem. Konkurs je při hrozícím úpadku uplatnitelný pouze v případě neúspěchu sanačního způsobu, tj. reorganizace nebo oddlužexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxče daného právní úpravou (§ 305 a § 306). Po zrušení konkursu následuje v případě právnické osoby její zánik - výmaz z veřejného rejstříku. Variantou koxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti pragmatického odklonu od institutů a postupů obecné úpravy konkursu.
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - jde o sanační způsob řešení úpadku nebo hrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovnání mezi dlužníkem a jeho věřiteli schváleného insolvenčním soudem. Reorganizace je určena zejména pro velké podnikatelské subjekty (§ 316 odst. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx § 339 odst. 2); vyloučena ale není ani reorganizace založená především na aktivitě věřitelů (§ 323 nebo § 339 odst. xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx § 348).
c)
oddlužení (§ 389 až 418) - tento sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je určen pro subjekty, které nemají závazky z podnikánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxnomických problémů fyzických osob, zpravidla způsobených neschopností splácet závazky ze spotřebitelských úvěrů a půjček, tedy nezajištěných závxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy neomezené a lze je také kombinovat, je u oddlužení přípustné řešení pouze formou zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkového kalendáře se zpeněžexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtelských subjektů založený na nakládání s peněžními prostředky a peněžními deriváty vyžaduje rozdílný přístup k řešení úpadkové situace takových suxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx a vyrovnání). Specifika řešení úpadkové situace finančních institucí lze shrnout takto:
-
před zahájením insolvenčního řízení musí být dlužník zxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účetnictví dlužníka,
-
v insolvenčním řízení se vede zvláštní hypoteční podstata, která kryje hypoteční zástavní listy.
Vedle způsobx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxku dlužníka někdy uváděno
moratorium
(§ 115 až 127). Cílem moratoria má být překonání úpadku nebo spíše hrozícího úpadku dlužníka vlastními silami dlxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxše opačné. Doba trvání moratoria, tj. maximálně čtyři měsíce, je příliš krátká na překonání úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jeho vlastními zdroxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí insolvenčního soudu, která určují způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v průběhu insolvenčního řízení:
a)
konkurs - přx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdřuje. V tomto případě jde především o určení způsobu vyjádření meritorního rozhodnutí insolvenčního soudu k otázce způsobu řešení úpadku. Za pochybxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xyjadřují stejný závěr insolvenčního soudu. Tento závěr platí také v případě, kdy byl úpadek dlužníka původně řešen reorganizací nebo oddlužením a v prxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka je výsledkem první fáze insolvenčního řízení rozhodnutí o povolení reorganizace, které dává dlužníkovi, rexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxodnutím insolvenční soud (§ 348). Po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu je reorganizační plán realizovánx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxt. 3 a § 149 odst. 2). Opět jde pouze o mezitímní rozhodnutí, na které navazuje rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení (§ 404). Při určení způsobu řešení oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Judikatura:
Jen pro úplnost (v zájmu pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxto vyjádřením insolvenčnímu návrhu neodporoval, ponechává stranou poukaz odvolacího soudu na návrh na povolení oddlužení podaný dovolatelem 3. dubxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxrhu na povolení oddlužení), jednak výslovně uvádí, že z důvodů zde (v návrhu na povolení oddlužení) uvedených navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku dlužnxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxatel výslovně žádá, aby soud rozhodl o jeho úpadku, totiž požadavku na vydání rozhodnutí o svém úpadku dozajista neodporuje.
(NS 29 NSČR 36/2009 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xroti takovému usnesení odvolání. Povahou uvedeného rozhodnutí xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxsti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) a že jí naopak je každý účastník této fáze insolvenční ho řízení, který má za to, že insolvenční sxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku), tedy vedle dlužníka i každý z přihlášených věřitelů. Účast dlužníka a přihlášených věřitelů na rozhodování o tomto způsobu řešení dlužníkova úpaxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtelů). Ta fáze insolvenčního řízení, která začíná podáním insolvenčního návrhu (první, přípravná fáze), totiž končí (uzavírá se) rozhodnutím o insoxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtele (je-li jím dlužníkův věřitel) argumentem, že ve smyslu § 105 insolvenčního zákona nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.
Ostaxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxkově úpadku. V řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku je skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2000x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl doložil v řízení o svém insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku za dlužníkem, je tudíž pro posouzení správnosti usnesení o prohlášení konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxhlášené pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a případné rozhodnutí schůze věřitelů potažmo soudu o hlasovacích právech přítomných věřitxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xSČR 30/2010 ve věci KSBR 27 INS 3089/2009)
V R 96/2011 Nejvyšší soud na dané téma mimo jiné uzavřel, že je-li dlužník podnikatelem, u kterého reorganxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh pro přípustnost reorganizace v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je reorganizace přípustná podmíněně, za předpokladu, že dlužník ve spojení se včax xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a předmětem jednání pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konáním oné (první) schůze věřitelů, stává se reorganizxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxka. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou, není pro insolvenčnx xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xřezna 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněném pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Tam vysvětlil, že opravný prostředek sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závěr, že dlužníkův úpadek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenčního zákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 insolvenčního zákona). Takový opravnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku.
(NS 29 NSČR 32/2012 ve věci MSPH 88 INS 15715/2010)
Související ustanovení:
§ 6 - výjimky z působnosti zákona, § 115 -
moratorium
, § 148 - sxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxadku, § 305 - uspokojení pohledávek před rozvrhem, § 306 - postup po schválení konečné zprávy, rozvrh, § 314 - definice nepatrného konkursu, § 316 - dxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxní reorganizačního plánu soudem, § 363 - přeměna reorganizace v konkurs, § 367 - rozsah úpravy, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužení, x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxsovat o způsobu oddlužení, § 404 - lhůta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
§ 6xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx procesu. Odlišnost insolvenčního řízení je usměrňována zásadami insolvenčního řízení. Na jejich základě je možno v kterémkoliv okamžiku insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xčastníků každého civilního soudního řízení. Při respektování této zásady musejí insolvenční soud, insolvenční správce a další subjekty zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Důraz na rychlost insolvenčního řízení se odráží v systematice jeho procesu. Některé kroky mohou procesní subjekty(§ 9) činit pouze v určitých etapáxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxí reorganizace (§ 316 odst. 5), nebo možnost dlužníka podat návrh na povolení oddlužení (§ 390 odst. 1). Tímto způsobem právní úprava zamezuje prodlužoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxku, je možno učinit pouze ve fázi, kdy procesní úkon může zásadním způsobem ovlivnit další průběh insolvenčního řízení. Důraz na rychlost insolvenčníxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Právní úprava obsahuje bezmála 100 lhůt v délce od dvou hodin (§ 101) do deseti let (§ 37 a § 312).
K písm. b)
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx. V insolvenčním řízení mají stejné postavení věřitelé, jejichž pohledávky mají stejný nebo obdobný charakter. Z tohoto úhlu pohledu lze pohledávky vxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku, a na pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení (§ 168 a 169). Dále je možné členit pohledávky věřitelů vzniklé před zahájením insolxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xpadku dlužníka konkursem nebo oddlužením. Porušení principu rovnosti věřitelů pohledávek se stejným charakterem je možné pouze na základě výjimek uxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávek stejného charakteru na základě reorganizačního plánu nebo na možnost nižší míry uspokojení některých nezajištěných věřitelů v procesu oddlužexx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x průběhu insolvenčního řízení je především insolvenční správce, případně další procesní subjekty, oprávněn zpochybnit některé kroky dlužníka učinxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxchto procesních úkonů je třeba dbát ochrany dobré víry věřitele. Ochrana dobré víry se dále vztahuje na jiné úkony věřitele učiněné před zahájením insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxetek dlužníka.
K písm. d)
Zákaz pro věřitele činit po zahájení insolvenčního řízení úkony k jinému způsobu uspokojení své pohledávky mimo insolvexxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxně legitimováni k vymáhání svých pohledávek cestou soudního řízení [§ 109 odst. 1 písm. a)], nejsou oprávněni vylepšovat své postavení zřizováním zásxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxpad řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka reorganizací je tento zákaz zopakován v § 324 odst. 1. Na druhou stranu nelze za porušení tohoto zákazu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Pokud je věřitel při realizaci zástavního práva úspěšný, je povinen ve vztahu k insolvenčnímu řízení uspokojenou pohledávku vzít zpět, a to v rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxzení, například u ručitelů. Ručitel, který plní za dlužníka na pohledávku uplatněnou v insolvenčním řízení, může vstoupit do práv věřitele v rozsahu pxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxho množství variant řešení. V tom případě je dána povinnost rozhodnout se pro takové řešení, jež se svými důsledky nejvíce blíží pojetí zásad insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxelů dle § 2 písm. j)] o zrušení rozhodnutí přijatého schůzí věřitelů dle § 54.
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxvědčen úpadek v situaci, kdy dlužník nemůže nakládat se svým majetkem, který by jinak mohl dostačovat na úhradu závazků, a to na základě předběžného opaxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxzení nelze zkoumat vnější okolnosti přímo nebo nepřímo ovlivňující úpadek dlužníka. Insolvenční řízení totiž primárně nechrání pouze dlužníka, jehx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky, nezáleží přitom na tom, co bylo primární příčinou platební neschopnosti. Samozřejmě platí, že obecxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxlvenční soud neposkytl ochranu práv například navrhovateli zneužívajícímu svého postavení (viz § 5 odst. 1 insolvenčního zákona). V praxi však bude úxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxsobena samotným věřitelem s ryzím úmyslem jej poškodit. To by mohl být eventuálně i stávající případ, neboť předběžné opatření zakazující stěžovatelx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxu, že soudy u insolvenčního navrhovatele neshledaly aktivní legitimaci a i přesto dovodily osvědčení úpadku stěžovatele (na základě existence jinýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxnění. Vzhledem k ústavní povinnosti chránit oprávněné zájmy věřitelů se v daném případě obecné soudy deklarováním stěžovatelova úpadku nedopustily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xe v souladu se zásadami insolvenčního řízení vypočtenými v § 5 xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxné a skupinou nezajištěných věřitelů na straně druhé projevuje právě tím, že zajištění věřitelé mají z titulu zajištění, které získali v dobré víře přex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxenčním řízení svůj vliv také co do správy a zpeněžení předmětu zajištění (srov. § 230 odst. 2 nebo § 293 insolvenčního zákona).
(NS 29 I Cdo 9/2013 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxou povinny jednat ve smyslu zásady rychlosti a efektivnosti řízení tak, aby nedocházelo k navyšování pohledávek věřitelů pro časové prodlení v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxsady spravedlivého insolvenčního řízení uzavírá, že v dané věci aktivní legitimace navrhovatelů osvědčena nebyla, a k úpadku dlužníka, třebaže byl oxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxedku toho projevily v hospodářských poměrech dlužníka, je třeba zabránit tím, že v insolvenčním řízení dále nebude pokračováno. Odvolací soud proto pxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxL 29 INS 2123/2008)
K odvolací argumentaci dlužníka je třeba uvést, že insolvenční řízení má za cíl uspořádat majetkové poměry dlužníka a v co nejvyšxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxadou civilního řízení, přičemž pokud jde o vztah mezi insolvenčními věřiteli navzájem, je třeba dodržovat zásadu hájení společného zájmu věřitelů (§ x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní. Společný zájem věřitelů je zájmem nadřazeným zájmům jednotlivců a jeho cílem je, aby byli spravedlivě a v co nejvyšší možné míře uspokojeni všichni xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx - postup insolvenčního soudu, § 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení, § 166 - přihláška zajištěného věřitele, § xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx - jiné uspokojení přihlášené pohledávky, § 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem, § 231 - neplatnost právních úkonů, § 239 - odpůrčí žaloxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxílohy návrhu povolení na oddlužení
Výjimky z působnosti zákona
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí směřující proti takovému dlužníkovi musí insolvenční soud zamítnout. Skutečnost, že insolvenční návrh směřuje proti dlužníku, jehož úpadkovou sixxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxný. Stejně tak nelze řízení o takovém návrhu zastavit; nejde o nedostatek podmínky řízení, jde o nedostatek pasivní legitimace na straně dlužníka. Takxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 1 písm. b)
Úzxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xnsolvenční řízení.
K odst. 1 písm. c)
Česká národní banka je zcela nezbytným regulátorem finančního trhu, má přímý vliv a napojení na státní rozpočxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxíků s cennými papíry je zřízen na základě zákona č. 256/2004 xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Jeho úlohou je přijímání příspěvků od oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. 4. následujícího roku. Fond dále zajišťuje ovxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxku, není státním fondem a nevztahují se na něj právní předpisy upravující pojišťovnictví.
K odst. 1 písm. g)
Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx závazky veřejné vysoké školy neručí.
x xxxxx x xxxxx xx
Pod písmenem h) právní úprava chrání před dopadem insolvenčního zákona jakoukoli právnickou osobu, jejíž veškeré dxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxje výčet osob vyloučených z působnosti zákona o konkursu a vyrovnání.
K odst. 2
Právní úprava insolvenčního zákona vylučuje vedení insolvenčníhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe sídlem na území členského státu EU mohou vykonávat na území našeho státu prostřednictvím své pobočky činnosti vyjmenované v § 5d zákona č. 21/1992 Sb. x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxbývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence,
b)
ke kterému se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací,
c)
od kterého podle rozhodnutí valnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxidace.
Licence udělená zahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž dnem, ke kterému zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území Čexxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území České republiky může pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobná pravidla platí pro tuzemské a zahraniční zajišťovny. Tuzemská pojišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "pojišťovna". Tuzemská zajišťovna uxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udělila, jestliže
a)
je tato pojišťovna nebo zajišťovna předlužena; pojišťovna nebo zajišťovna je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx její platební schopnosti,
c)
získala povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na základě nesprávně uvedených údajů rozhodxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo zajišťovací činnosti, nezahájila svoji činnost,
e)
neprovozuje pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnnost nebo ji provozuje v rozsahu, který jí neumožňuje řádné rozložení převzatých pojistných nebo zajistných rizik, nebo
g)
o to tato pojišťovna nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, se i nadále řídí zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
K odst. 2 písm. b)
Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxbo podléhající ucelené části tohoto ministerstva. Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištěnx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností. K provádění vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud bylo zaměstnanecké pojišťovně Ministerstvem zdravotnictví odejmuto povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, nebo o to zamxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxatření uložená Ministerstvem zdravotnictví k nápravě nedostatků v hospodaření, zejména pokud jde o platební způsobilost zaměstnanecké pojišťovnyx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně neschválila výroční zprávu zaměstnanecké pojišťovny, nebo pokud zaměstnanecká pojišťovna závažným způxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
K odst. 2 písm. c)
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxí České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášexx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno. Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V prvxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxdle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
b)
Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno. Volby do Pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na úzexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
c)
Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelsxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak.
d)
volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Volby do zastupitelstev obcí se konají vx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxn o volbách do zastupitelstev obcí (zákona č. 491/2001 Sb.) nestanoví v § 54 a 58 jinak. Konají-li se volby ve dvou dnech, jsou jimi pátek a sobota. V prvxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxdle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak. Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování (§ 54) a nové volby (§ xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konaxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xástky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vyhlášeno (§ 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o zmxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnikatelé s převažující činností v zemědělské prvovýrobě po dobu vegetačního období, insolvenční řízení tak proti nim bude moci být zahájeno kdykoliv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Související ustanovení:
§ 97 - zahájení insolvenčního řízení.
Související pxxxxxxxx
čl. 9x xxxxxxx x x xxx xx xx xxx x x xx x xx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, - § 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších záxxxxx x x x xxxxx xx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 3 - zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, - § 128 zákona č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů
Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.11.2019
Z důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt přiměřenou aplikací práva exekučního (srov. např. již Hora, V.: Základy přednášek o konkursním a vyrovnacím řízení. Nakladatelství Všehrd, Praha 1xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxdí právo úpadkové. Návrh nového znění § 7 tudíž výslovně určuje, že ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v mezích subsidiární uplatxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxazuje.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh je v insolvenčním řízení postaven na praxi z doby účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání, který se vcelku úspěšně vyrovnal s problematikou neexistenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvým prvkem v pravidle o přiměřeném použití občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů v úpadkovém řízení je jeho zákonné rozšíření i pro ixxxxxxxxx xxxxxx
Vztah insolvenčního zákona k dalším procesním předpisům vychází z právní úpravy v oblasti procesních předpisů. Insolvenční zákon odkazuje, vedle uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x případě, že na danou situaci nelze vztáhnout ustanovení občanského soudního řádu o sporném řízení. Užití pravidel občanského soudního řádu o spornxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxně nebo při rozporu se zásadami insolvenčního řízení, které jsou upraveny především v § 5.
Při přiměřeném použití občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů v insolvenčním řízení musejí být vždy šxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx x xxx x xx xx xxx x xx xx xx). Zákon však v sobě nezahrnuje procesní úpravu v komplexním pojetí, nýbrž jen speciální úpravu tam, kde z povahy věci nepřipadá v úvahu použití občanskxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x občanském xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Vztah mezi občanskýx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxcesních předpisů k insolvenčnímu zákonu je vztahem zákona obecného k zákonu speciálnímu. Právní úprava občanského soudního řádu a dalších procesníxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpravu neobsahuje, je v řízení přímo použita úprava občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů, pokud přímé užití občanského soudního řáxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů byl rozpor se zásadami insolvenčního řízení, soud vyloží a užije xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxspektování úpravy občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů, neboť cílem je odchýlit se od procesní úpravy občanského soudního řádu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxorou v textu zákona.
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxu naproti tomu v insolvenčním řízení použitelná pouze v případě, že na ně insolvenční zákon přímo odkazuje, a to ještě jen přiměřeně. V tomto případě nexxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxisu. Odkazy na ustanovení o exekuci se nacházejí v § 109 odst. 1 písm. c), § 109 odst. 2 a 6, § 140e, § 207 odst. 3, § 266 odst. 1 písm. h), § 285 odst. 1 písm. a), § xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
Jak dále plyne z výše již označeného § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, ustanovení občanského soudního řádu se pro insolvenční řízení a pro incidenční sxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xato zákonná restrikce se samozřejmě vztahuje i na výklad (interpretaci) ustanovení občanského soudního řádu v judikatuře soudů, která má být užita nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
Odvolací soud se přitom ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v posuzované věci dlužník nesplňuje podmínku potřebnosti pomoci ustanovenéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že v intencích § 209 a § 43 o. s. ř. se bude muset v dalším průběhu řízení sám postarat o odstranění vad dlužníkem podaného odvolání proti usnesení o zastxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxžníkovi pro další řízení ustanovoval právního zástupce.
Lze tedy uzavřít, že v posuzované dané věci není splněna podmínka nutnosti ochrany zájmů dluxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtků ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř. Tyto závěry by totiž s ohledem na požadavek současného splnění obou podmínek definovaných v § 30 o. s. ř. byly nadbytečnxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xnsolvenčního zákona), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx x856/2009)
Podle § 166 odst. 1 o. s. ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnoxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x výše uvedených skutečností lze dovodit, že smyslem a účelem napadeného usnesení bylo doplnit neúplné usnesení KSUL 70 INS 4253/2008-A-35 ze dne 2. dubxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxňujícího rozsudku, a proto nelze souhlasit s námitkou odvolatele, že usnesení čj. KSUL 70 INS 4253/2008-A-35 bylo možno měnit jen odvoláním ze strany pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxa 2001
a contrario
). Za výrok, proti němuž by bylo možné odvolání, přitom nelze považovat větu o nákladech řízení uvedenou toliko v odůvodnění usneseníx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxského soudního řádu. Podle § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění účinném do 30.6.2009) zkoumá soud místní příslušnost před tím, než začne jexxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Později ji zkoumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlížx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe, že místní příslušnost zkoumá soud z úřední povinnosti pouze předtím, než začne jednat o věci samé, a poté jedině k námitce účastníka uplatněné při prvxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa výzvu soudu. K pozdějším námitkám se nepřihlíží a místní příslušnost je konvalidována (zhojena).
(VS Praha 1 VSPH 319/2009-A-44 ve věci KSUL 70 INS 4xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzickx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxch, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. V případě insolvenčního řízení vedeného pxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 1 o. s. ř. bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem (k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 26 INS 2498/2010, 1 VSPH 381/2010-A ze dnx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx", který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním doklxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.
(VS Praha 3 VSPH 101/2010-A-11 ve věci KSxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno (odst. 1). Usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxrávně uzavřel soud I. stupně, že z hlediska § 9 odst. 4 a § 84 a § 85a o. s. ř., bylo rozhodné sídlo společnosti, tak jak se podávalo z notářského zápisu ze dnx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx obchodního rejstříku.
(VS Praha 1 VSPH 1017/2010-A-40 ve věci KSPA 48 INS 9707/2010)
Související ustanovení:
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxzení hlasovacích práv věřitelů, § 54 - postup insolvenčního soudu, § 55 - odvolání proti rozhodnutí o zrušení schůze věřitelů soudem, § 71 - formy dorxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx - okamžik doručení soudní písemnosti, § 75 - zvláštní způsob doručení, § 76 - způsoby doručení, § 77 - doručení insolvenčnímu správci, § 78 - doručexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti soudu, § 92 - rychlost jednání odvolacího soudu, § 93 - předložení věci a rozhodnutí odvolacího soudu, § 94 - jednání odvolacího soudu, § 140x x xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty, § xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxm majetkové podstaty, § 410 - přezkum v oddlužení, § 411 - výkon rozhodnutí a
exekuce
při oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xx xx znění do 31. 12. 2013. Krajské soudy (Městský soud v Praze) projednávají a rozhodují v prvním stupni:
a)
v insolvenčním řízení,
b)
v incidenčnícx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Do kategorie incidenčních sporů jsou zahrnuty také spory popsané v § 203a. Jde o sporné řízení vedené o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 2xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x§ 170); žalovaným je v tomto druhu incidenčních sporů vždy insolvenční správce, bez ohledu na skutečnost, zda má v řízení dispoziční oprávnění k majetkx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxe
z výkonu funkce, pokud se obchodní
korporace
ocitne na základě rozhodnutí insolvenčního soudu v úpadku. Věcná příslušnost insolvenčního soudu prx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxní členů orgánu při úpadku obchodní
korporace
. Tato kategorie soudních řízení může být zahájena pouze na návrh insolvenčního správce obchodní
korporxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze proto vyloučit ani ze strany věřitele, který svou pohledávku neuplatnil řádnou a včasnou přihláškou pohledávky, příp. jeho přihlášená pohledáxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, tedy nikoli pod samostatnou spisovou značkou jako jiná sporná řízení vyvolaná insolvenčním řízením (spisové značky obsahující písmena ICm), ale jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxho insolvenčního soudu veden u soudních oddělení, která se v souladu s rozvrhem práce soudu zabývají agendou spojenou s veřejným rejstříkem a obchodníxx xxxxxxxxxxxx
Insolvenční soudy dále rozhodují ve sporech:
-
o náhradu škody nebo jiné újmy, ktexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty.
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí incidenční spory jinému soudci insolvenčního soudu. Způsob přidělení incidenčních sporů jinému soudci vychází z rozvrhu práce insolvenxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxojednávají insolvenční věci zavádí generátor náhodného přidělování věcí.
Související ustanovení:
§ 100 - předběžné opatření k úhradě škody vůči dlužníku, § 170 - pohledávky vyloučené z uxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxční oprávnění k majetkové podstatě
Související předpisy:
část třetí zák. č. 31/2019 Sb.
Mísxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, k bodu 1 a 2):
Navrhuje se doplnit pravidlo pro určování místně příslušného soudu k vedení insolvenčního řízení protx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxj. v souladu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení). Tento návrh obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx dlužník nestěhoval ve lhůtě, která činí tři měsíce pro podnikatele a šest měsíců pro spotřebitele.
Navrhuje se stanovit obdobné pravidlo, avšak jexxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvé jednání je nejčastější především u dlužníků, kteří jsou podnikateli.
(-) V zájmu prevence účelové změny sídla podnikatele v rámci tzv.
forum
shxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeboť každý takový se považuje za podnikatele podle § 421 odst. 1 občanského zákoníku) sídlo ke dni, který o šest měsíců předchází okamžik zahájení insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxavidlo pro případy, kdy takový dlužník v rozhodné době neměl vůbec obecný soud (např. v případě přeměny právnických osob) anebo jej neměl v České republxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení a tyto vztahy jsou často určitým způsobem vázány k lokalitě sídla dlužníka, zejména pokud např. věřitel podniká pouze v oblasti, kde se nachází sídlx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bude mít zpravidla řadu věřitelů v lokalitě svého předchozího sídla. V posledních letech lze přitom sledovat několik poměrně významných případů, kde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xznačit za legitimní, když k reálnému přesunu podnikatelské činnosti dlužníka nedošlo. Výkon práv věřitelů před takto dlužníkem zvoleným soudem může xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx úpadku (čímž
de facto
obešel pravidlo zákonného soudce).
Navržené ustanovení reaguje právě na zmíněné případy, když jejich řešení prostřednictxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí nevhodné. Vhodnější se jeví stanovit jednoznačné pravidlo. Celkové společenské náklady insolvenčního řízení by tak navržené ustanovení mělo spíšx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xěsíců se proto jeví jako přiměřená, když zohledňuje dobu, po kterou může věřitelům trvat zorientování se v nové situaci, resp. dobu nezbytnou ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxedem k působení dlužníka v místě nového sídla, když reflektuje dobu nikoliv dostatečnou k tomu, aby dlužník stihnul navázat v místě nového sídla nové pexxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xoudní příslušnost bude zákonem jednoznačně stanovena a dlužník bude předem vědět, který soud je příslušný.
Směřuje-li insolvenční návrh proti dlxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxolvenční soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízení.
Výjimku z pravidla, že v řízení může rozhodovat jen místxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxní místně příslušný. Navrhuje totiž stanovit, aby insolvenční soud, u něhož bude insolvenční řízení probíhat, učinil některá opatření, která nesnesxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxného správce, o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o odmítnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutí. I když jsou dány důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho vady nebo pro jeho zjevnou bezdůvodnost, insolvenční řízení často trvá xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxlušný k takovému rozhodnutí. Dlužníkům se často daří zdržovat postup insolvenčního řízení právě tím, že podají (účelově) insolvenční návrh k místně nxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xterého řízení probíhá (tedy ať již jde o soud, jemuž insolvenční návrh došel, nebo soud, kterému byl návrh postoupen, pokud se tento za místně příslušný xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxřízeného soudu v případě nesouhlasu soudu, jemuž má být věc postoupena, s postoupením věci) učinil opatření a přijal rozhodnutí, která nesnesou odklaxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxudcem řádně určeným dle rozvrhu práce. Místně nepříslušný soud nerozhoduje ve věci samé; nemeritorní rozhodnutí, jimiž se insolvenční řízení nekončxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxkládá překážku
res iudicata
. Požadavek na zákonného soudce (kterým se v rozsahu stanoveném navrženým ustanovením i místně nepříslušný soud stane) zdx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, popřípadě jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Naopak, v případě nedůvodných návrhů je namístě, aby bylo co nejrychleji rozhodnuto o ochraxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxé důvody, nelze totiž s ohledem na závažnost situací, které jsou insolvenčním řízení řešeny, čekat na vyřešení poměrně formální otázky, který soud je mxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i několik let. V řadě dalších případů řešení uvedené otázky trvá měsíce, přičemž absence nastavení základních mechanismů pro ochranu majetkové podstxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbsažené původně především v § 85a a § 87 odst. 2 o. s. ř. (pravidlo o koncernových subjektech popsané v § 7b odst. 2). Pravidlo o místní příslušnosti bylox xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxívá termín „obchodní rejstřík“) změněno zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017). V podrobnostech viz výše citovaná důvodová zpráva. Pro ostatní kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení. V této části nově zřízené ustanovení navazuje na ustanovení x xxx x x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi spory a soudními spory vyvolanými insolvenčním řízením [§ 7a písm. c), d) a e)] je vyjádřena ve čtvrtém odstavci. Insolvenční soud povolaný k řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) umožnila, aby incidenční spory byly v rámci insolvenčního soudu přiděleny k projednání a rozhodnutí cestou opatřenx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx 7. 2017) připustila, aby některá nemeritorní rozhodnutí byla vydána insolvenčním soudem, který není ve věci místně příslušný. Konkrétně se jedná o:
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují (§ 100a),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxu soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Důvody pro vytvořenou anomálii v principu zákonného soudce popsané v důvodové zprávě jsou v rozporx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xodmínky pro dodržování principu ochrany oprávněných zájmů dlužníků a věřitelů na rychlém a plynulém řešení insolvenčních návrhů deklarovaná ve výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx zvrátit, příp. vytvoří stav, kdy opakovaný návrh bude odložen v čase. Věřitelé jmenovaní místně nepříslušným soudem do prozatímního věřitelského výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci, včetně dohledu nad činností předběžného insolvenčního správce (§ 58).
Ustanovení předběžného správce (§ 112) je vždy spojeno s vymezením jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxnému soudu) zbavit dlužníka dispozičních oprávnění k majetku nebo nad těmito dispozicemi vytvořit nelegitimní dohled. Problematické je také určení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxstně příslušného (pokud by místně příslušný soud k takovému ustanovení vůbec přistoupil).
Výše uvedené skutečnosti významně zpochybňují ústavnost vytvořených výjimek pro místně nepříslušný soud.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xepříslušného insolvenčního soudu výše uvedené typy rozhodnutí vydat, nikoli jako pouhou možnost místně nepříslušného insolvenčního soudu postupoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xro spekulace o zákonnosti postupu insolvenčního soudu, který takový výklad právní úpravy nepřijme a rozhodnutí podle § 100a, příp. § xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxt nezávislosti soudu a právní jistoty je potřebná jistá jasnost pravidel aplikovaných v každém jednotlivém případě a zřejmost záruk, které by zajistixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxku). (ESLP ve věci DMD Group, a.s. proti Slovensku (stížnost č. 19334/03), rozhodnutí ze dne 5.10.2010, bod 66). Aniž by předjímal rozhodnutí Nejvyššíxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx že základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti souxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx/98 či III. ÚS 293/98 a další) dospěl k závěru, že součástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxdatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkům řízení. (III. ÚS 29/01)
Součástí základního práva na zákonnxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxývají pro rozvrh práce z Čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu (srov. III. ÚS 29/01). O tom, že pxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxt v zásadě stejné podmínky jako profesní soudce (vyjma odbornosti) a při rozhodování má také stejné postavení (jeho hlas má stejnou váhu). Požadavek na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebude moci rozhodovat v původně určeném složení. V jiném než určeném složení však může příslušný senát, stanovený rozvrhem práce, rozhodovat pouze txxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxstoupení soudců i přísedících, stejně jako složení senátů, musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem práce.
(II ÚS 3213/10)
Princxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pravidel povolán (určen) rozvrhem práce, neboť jedině dodržování těchto principů je způsobilé zabránit libovolnému nebo účelovému obsazení soudu
ax xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxupně učinily své hodnocení věci bez toho, aby si vyjasnily, zda dlužník má bydliště na jednom či více místech. Nadřízený Vrchní soud v Olomouci proto dluxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xidická 2, Mohelnice se nadřízenému soudu vrátila s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval. Zásilka zaslaná poté dlužníku zvlášť na adresu ohlášenox xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodle § 11 odst. 1 občanského soudního řádu pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jehx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xísto trvalého pobytu. Kromě kontaktní adresy uvedené v návrhu na zahájení řízení, na kterou dlužníku Krajský soud v Ostravě dne 30. 1. 2008 doručil rozhxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 18. 3. 2007. Adresu dlužníka nám. Kosmonautů 2, Mohelnice uvedl také Okresní soud v Šumperku na svém sdělení o pohledávce dlužníku z 1. 10. 2007. Také smlxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx x007 v Mohelnici a tento stav trval ještě v době zahájení řízení. Obec Mohelnice spadá podle bodu 62 přílohy č. 3 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích do oxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxstil od dalších pokusů o doručení výzvy z 25. dubna 2008 dlužníku a podle § 85a a § 105 odst. 3 občanského soudního řádu rozhodl, že místně příslušný k proxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je právnickou osobou, byl ke dni zahájení insolvenčního řízení soud, v jehož obvodu má své sídlo, tedy Okresní soud ve Znojmě, takže ve smyslu ustanovenx x xxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xá soustředěny hlavní ekonomické zájmy v Praze a že je x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrozhodné. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže podle ustanovení § 105 odst. 4 o. s. ř. námitku místní nepříslušnosti zamítl, a odvolacx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxocesně správně, jestliže se nevypořádal s návrhem věřitele b) na delegaci vhodnou. Navrhovatel b) již ve svém návrhu, kterým přistoupil k insolvenčníxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxx x xxxxdu vhodnosti postoupena k rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Delegace
vhodná je výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudcix x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxo pohledu hospodárnější a rychlejší posouzení věci. O přikázání věci (to je o rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou) však rozhoduje soud, který je nejxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx má být věc přikázána, a v případě, že se jedná o návrh na delegaci vhodnou, též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa delegaci vhodnou posoudil jako nedůvodný. O návrhu na delegaci vhodnou není soud prvního stupně oprávněn rozhodovat, o návrhu na delegaci vhodnou nexxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxká; tímto soudem je Nejvyšší soud ČR, který by měl o návrhu věřitele b) na delegaci vhodnou předtím, než bude rozhodnuto o podaných insolvenčních návrzíxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx x xxnesení soudu prvního stupně ve výrocích III. a IV. zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
(VS Olomouc 3 VSOL 1574/201xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxřitelského výboru, § 61 - prozatímní věřitelský výbor, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 128a - odmítnutí insolvenčního návrhu pro zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, - čl. 38 Listiny
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxx xxxxxx xxxtního zastupitelství v insolvenčním řízení, případně v incidenčních sporech či moratoriu, je ochrana veřejného zájmu (§ 1 odst. z. s. z.). Státní zasxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xájmu věřitelů.
Státní zastupitelství může vstoupit do insolvenčního řízení, případně xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxznatků pro vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení mohou být poznatky z trestního řízení, poznatky z jiných mimotrestních působností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxtupitelství do řízení. Pravidelným zdrojem poznatků ke vstupu jsou i podněty právnických a fyzických osob (často věřitelů nebo dlužníků, popř. i jinýxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxení. Byl-li státnímu zastupitelství podán podnět ke vstupu do insolvenčního řízení (incidenčního sporu či moratoria), pak podatele o vyřízení podněxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx intenzity veřejného zájmu, pak z řízení může vystoupit. V dalším průběhu insolvenčního řízení však mohou vyplynout okolnosti, jež naopak intenzitu vxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpovědnosti apod.). V takovém případě státnímu zastupitelství nic nebrání, aby do probíhajícího řízení, z něhož dříve vystoupilo, opět vstoupilo.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xe i účast státního zastupitelství na schůzích věřitelů (§ 47 odst. 2). Postavení státního zastupitelství bylo posíleno oprávněním k podání opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by měla být zaměřena i na přezkoumávání přihlášených pohledávek. Na základě poznatků z trestního řízení se státní zastupitelství před přezkumným jedxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxí vyjádření státního zastupitelství při formování svého stanoviska k přihlášené pohledávce.
V případě neplatných či neúčinných úkonů dlužníka jx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx nejvyšší míře uspokojení věřitelů.
Státní zastupitelství poskytuje insolvenčnímu správci součinnost i při zpeněžení majetku, na kterém vázne txxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xávrhu na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována usxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxupitelství , § 192 - popření přihlášených pohledávek, § 283 - definice zpeněžení majetkové podstaty
Související předpisy:
§ 35 o. s. ř., - z. s. zx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
Ustanovení řeší vztah části právní úpravy, která upravuje instituty užívané v insolvenčním říxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvším definici úpadku (§ 3), pravidla pro insolvenční správce (§ 21), pravidla pro věřitelské orgány (§ 46), doručování v insolvenčním řízení (§ 71), prxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 110 a § 159), problematiku majetkové podstaty (§ 205) a neplatných a neúčinných právních úkonů (§ 231).
Novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. (čixxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xložena ustanovení o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Ve čtvrté části zákonné úpravy je zahrnuta problematika insolvenčního rexxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxdně některého ze způsobu řešení úpadku stanoveno jinak. Výjimky lze nalézt u každého ze způsobů řešení úpadku:
a)
konkurs - k vyloučení nezpeněžitexxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke stejnému postupu takový souhlas mít nemusí [§ 315 odst. 1 písm. c)];
b)
reorganizace - právo popěrného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxx), při řešení úpadku dlužníka reorganizací popření pohledávky věřitelem nemá vliv na její zjištění pro potřebu insolvenčního řízení (§ 336 odst. 4),
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx hrozícího úpadku dlužníka oddlužením má popěrný úkon dlužníka stejné dopady jako popěrný úkon insolvenčního správce (§ 410 odst. 5).
xx xxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího řádu tak vzniká princip dvojí speciality. Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních se v insolvenčním řízení používají přiměřexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa není stanoveno jinak.
Související ustanovení:
§ 3 - úpadek,
§ 21 - seznam insolvenčních správců,
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxxx
x
x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxo návrhu,
§ 159 - druhy incidenčních sporů,
§ 192 - popření přihlášených pohledávek,
§ 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
§ 201 - zxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh úkonů,
§ 244 - konkurs jako řešení úpadku,
§ 315 - průběh nepatrného konkursu,
§ 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem,
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxsolvenčního rejstříku,
§ 426 - insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem
Hlava II
Procesní sxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých se insolvenční řízení dotýká a které do jeho průběhu zasahují. Některé z uvedených procesních subjektů v řízení vystupují jen po jeho určitou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxamžiku, kdy je zproštěn své funkce. Státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstupuje na základě vlastního rozhodnutí a svým rozhodnutím také mxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dlužníka v případě, že insolvenční návrh je podán subjektem odlišným od dlužníka v likvidaci. Povinností likvidátora je především součinnost s předbxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnčním řízení se podrobně věnuje § 70.
Žádnému dalšímu subjektu, který není uveden v § 9, v insolvenčním řízení postavení procesního subjektu nepřísxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
Úprava procesních subjektů uvedených v § 9 včetně specifikace jejich práv a procesního postavení je přesně vymezena v hlavě xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxíku jako účastníku řízení je vymezeno v § 14 a násl., postavení insolvenčního správce, případně dalšího správce pak v § 21 a násl., postavení státního zaxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí tam, kde je rozhodováno o jeho právech a povinnostech. Legitimace k podávání příslušných návrhů a opravných prostředků proti rozhodnutím insolvenčxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx0-B-178 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
V ust. § 9 IZ je vymezen okruh procesních subjektů insolvenčního řízení daných insolvenčním zákonem, mezi nixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxupitelství pokud do řízení vstoupilo, likvidátor dlužníka). Uvedené subjekty jsou procesními subjekty buď pro celé insolvenční řízení (insolvenčnx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxektů je nutno odlišit od termínu účastník řízení, jenž je definován v ust. § 14 odst. 1 IZ; jsou jimi dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dluxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.
(VS Olomouc 1 VSOL 60/2014-B-34 ve věci 39 INS 4668/2012)
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a vyššího soudního úředníka, § 13 - asistent soudce insolvenčního soudu, § 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účasxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 70 - likvidátor dlužníka, § 209 - zjišťování majetkové podstaty
Insolvenční soud
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxhlížecí pravomocí, a to pro celý průběh insolvenčního řízení (§ 9). Rozsah řídících a dohlížecích pravomocí soudu bezprostředně souvisí s jednotlivýxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxistence úpadku. Po rozhodnutí o úpadku se v závislosti na způsobu řešení úpadku činnost insolvenčního soudu přesouvá do oblasti kontrolní a navazujíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně vx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxcí činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhodxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx a) insolvenčního zákona. Jednak proto, že soud zde rozhoduje - nikoliv vyzývá k zaplacení - o povinnosti zaplatit, jednak vzhledem k charakteru takovéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je třeba, formou rozhodnutí) nad postupem subjektů insolvenčního řízení, nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxí zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/2010-A-16 ve věci MSPH 93 INS 3565/2010)
Z ustanovení § 91 IZ xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písm. b) IZ považuje průběžné vykonávání soudního dohledu nad poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxení povinnosti, týkající se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ (na návrh soudního exekutora) na omexxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení je odvolání přípustné, a soud prvního stupně účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 208/2014-A-12 ve věci KSOL xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xyššího soudního úředníka,
§ 81 - pořádková pokuta
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
Ustanovení v obecné rovině definuje rozsah dohlédací činnosti soudu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xinnosti v řízení. Uvedené oprávnění dopadá na insolvenčního správce, na všechny účastníky insolvenčního řízení, včetně věřitelů při výkonu činnostx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxh jejich pravomocí je vyvážen oprávněním insolvenčního soudu provádět dohled nad jednotlivými členy věřitelských orgánů a možností vyžadovat plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v § 81, které doplňuje obecnou úpravu ustanovení o pořádkové pokutě dle § 53 o. s. ř. V § 81 odst. 1 je dána možnost insolvenčního soudu vymáhat plnění poxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Kompletní výčet všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxčním řízení nastávají. Jako typické rozhodnutí v rámci dohlédací činnosti lze uvést výzvy, které insolvenční soud adresuje jednotlivým účastníkům ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxosti stanovené insolvenčním soudem, podání vysvětlení atd.
Po novele provedené zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) je u podání, která jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých podání je uveden v § 1 vyhl. č. 191/2017 Sb.
Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxé bylo takové rozhodnutí adresováno. Vzhledem k tomu, že není možné taxativně vymezit jednotlivá rozhodnutí, která jsou vydávána v rámci rozhodovací xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxk může být konstatována přípustnost odvolání.
Způsob vykonávaného dohledu nad postupem a činností procesních subjektů a rozhodování v záležitosxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xykonáván, souvisí s charakterem činnosti insolvenčního soudu. Ustanovení prvního odstavce obsahuje obecné teze, z nichž je možno dovodit rozsah opxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 2
Druhý odstavec se dotýká doxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxními insolvenčního zákona, zejména aby směřovalo k naplnění cíle insolvenčního řízení, kterým je uspořádání vztahů mezi dlužníkem a osobami dotčenýxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xnsolvenčním soudem vykonáván řádně a jeho zanedbání může vést ke stanovení odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup, které se mohou postižené osxxx xxxxxxxx
xxxxxx xnsolvenčního soudu není vázán pouze na osobu soudce. V rozsahu zákonného oprávnění a vydaného pověření je dohledová činnost vykonávána prostřednictxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství, resp. § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích. Podrobněji viz komentář § 12.
Judikatura:
Obecně vzato může stát vskxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zákon předpokládá, že pochybnosti o opodstatněnosti soupisu určitého majetku budou řešeny především ve zvláštním řízení [ve sporu o vylučovací (
excxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstaty sám pokyn k tomu, aby určitou věc vyloučil ze soupisu majetku konkursní podstaty, jen tehdy, je-li tato nečinnost soudu neospravedlnitelná z pohxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
řízení, nečinnost konkursního soudu neospravedlňuje (bez zřetele k tomu, zda řízení o vylučovací žalobě sám vyvolal výzvou podle § 19 odst. 2 zák. o koxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nečinností odůvodněnou (opodstatněnou či ospravedlnitelnou). Taková situace nastává i tehdy, jestliže konkursní soud, jak tvrdí odvolatelé, ví nexx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxona] není oprávněn uložit insolvenční správci, jaký postoj má zaujmout k přihlášeným pohledávkám, a to z týchž příčin, pro něž byl takový postup vyloučxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xveřejněné pod číslem 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k jehož závěrům se Nejvyšší soud přihlásil např. v usnesení ze dne 2. února 2011, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxno souhlasit se závěry soudu prvního stupně, že na dosavadní pokyny a dotazy soudu správce nereflektoval dostatečným a vyčerpávajícím způsobem, a to i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxolání, v němž správce ohledně zpeněžování movitých věcí sděluje další informace, které doposud soudu neposkytl („dražba movitých věcí v březnu 2009 nxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxkticky znemožňuje řádnou dohlédací činnost insolvenčního soudu (§ 11 odst. 2 insolvenčního zákona). I když snaha správce zpeněžit majetek co nejrychxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xři zpeněžování obstál nejen před insolvenčním soudem, ale i před věřiteli.
(VS Olomouc 2 VSOL 158/2010-B-46 ve věci KSOS 13 INS 3555/2008)
Pokud inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe nebo přijme nové, event. jiné rozhodnutí.
(VS Praha 1 VSPH 239/2010-B-144 ve věci KSPA 48 INS 2641/2009)
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní v rámci dohlédací činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Taxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa, zákon výslovně rozhodnutí předjímá. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podle § 10 písm. a) insolvenčního zákona. xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxení totiž může vést k zastavení řízení či k vymáhání povinnosti cestou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodování není vyjádřením dohlédací činxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxací činností. Tato činnost směřuje ke stanovení povinností ostatním subjektům insolvenčního řízení tam, kde to insolvenční zákon ve smyslu § 10 písmx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Z ustanovení § 91 IZ vyplývá, že-pokud záxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písm. b) IZ považuje průběžné vykonávání soudního dohledu nad postupem a činností ostaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnostxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxící se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ (na návrh soudního exekutora) na omezení účinku uvedeného x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 208/2014-A-12 ve věci KSOL 16 INS 179/2014)
Související ustanovení:
§ 10 - insolvenční soud, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 80a - forma podání do insolvenčního řízení, § 81 - pořádková pokxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(Rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
V insolvenčním řízxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Novelou provedenou s účinností od 1.11.2019 zákonem č. 31/2019 Sb. se zavádí generátor náhodného přidělování insolvenčních věcí a incidenčních spxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxí věci jsou u všech insolvenčních soudů přidělovány pomocí softwaru insolvenčního rejstříku, tj. bez přímého vlivu pracovníků soudu. Prakticky povixxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxadajících věcí a tím i přidělení věci jednotlivému soudci. Zavedení generátoru náhodného přidělování, zvláště v oblasti insolvenčních řízení, je tax xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxdce může v rozsahu oprávnění daného § 11 písm. m) zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství pověřit výkonem činnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Toto pravidlo neplatí v případě výjimky dané § 160 odst. 2., tj. v případě, kdy jsou dle rozvrhu práce insolvenčního soudu incidenční spory přidělovánx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxnnosti omezen rozsahem
delegace
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství. Insolvenční soudce může omezit zákonný rozsah činnosti vyššího soudního úředníxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx. Přiměřené užití právní úpravy o vyšších soudních úřednících na postavení asistentů soudce vyplývá z § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích.
Rozhodnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem tzv. námitkami, kterými lze napadnout také rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, tj. např. rozhodnutí vydané v rámci dohlédací čxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxl ke dni 31. 12. 2013 zrušen § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství v tehdy platném znění. Účastníci insolvenčxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxz jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí samosoudce o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení není odvolání přípustxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxtkách se použijí ustanovení občanského soudního řádu upravující odvolání.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xypočítává, v jakých věcech může vyšší soudní úředník provádět úkony soudu prvního stupně v občanském soudním řízení. Druhý odstavec tohoto ustanovexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xakou věc se jedná [třetí odstavec je v tom ovšem nedůsledný; viz písmeno p)]. Z toho by bylo možno za standardní podoby právní úpravy dovozovat pomocí argxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xnění § 11 ZVSÚ, podle něhož může vyšší soudní úředník vykonávat v civilním řízení soudním a ve správním soudnictví veškeré úkony soudu prvního stupně, x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxslovně uvedeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno, krom toho, co je mu výslovně zakázáno. Taková úprava nastoluje řadu obtížně řešitelných inxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx § 114b odst. 1 občanského soudního řádu, jenom bylo-li rozhodnuto o věci platebním rozkazem. Znamená to skutečně, že mimo spojitost s platebním rozkazxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx že když § 11 ZVSÚ kvalifikovanou výzvu mezi úkony, které vyšší soudní úředník vykonávat nesmí, vůbec neřadí, může ji vyšší soudní úředník učinit kdykoxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxje navrhovatel ve vztahu ke směnečným platebním rozkazům: § 10 odst. 1 ZVSÚ se o nich v písmenu a) či v jiném ustanovení sice nezmiňuje, a tedy nesvěřuje jx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxšší soudní úředník mohl rozhodnout formou směnečného platebního rozkazu. Obdobných příkladů vzájemného vztahu § 10 a 11 ZVSÚ by bylo možno uvést vícxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxtivních přístupů, které vedle sebe nemohou obstát.
K těžko přijatelným závěrům však vede rovněž text jednotlivých výjimek vypočtených v § 11 ZVSÚ pox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxní § 11 písm. b) ZVSÚ, jak na to upozornila ve shora citovaném článku prof. Winterová, však
meritorní
rozhodování zakazuje vyššímu soudnímu úředníkoxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxže jej učinit i vyšší soudní úředník. S ohledem na návětí x xx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdu a do soudního řádu správního, aby neudržitelnost této konstrukce zřetelně vystoupila do popředí. Problém však může ještě vygradovat, nebude-li zxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdní úředník, a to bez jakékoliv účasti soudce. Namátkou lze jmenovat § 200e odst. 3 a 4 občanského soudního řádu nebo § 46 odst. 1 soudního řádu správníhxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxnost, kterou u soudů vykonávají soudci; důvodem k tomu jsou garance osobní i věcné nezávislosti, jakož i osobní předpoklady a odborná úroveň soudce. Poxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxníkům viz výše citované usnesení sp. zn. III. ÚS 1531/09). Tato ústavní východiska nelze převracet naruby zákonnou úpravou, postavenou na principu, z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo rovněž nepřijatelná ideová východiska, která zmiňuje ve svém vyjádření Ministerstvo spravedlnosti a která zaznívají v důvodové zprávě, a sice že se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstupci na vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství“, přičemž působnost jich obou má být omezena „v podstatě pouze výhradní půsoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xýhradní zákonem stanovená působnost soudce. - vytváří se tak předpoklady pro možnost maximálního odbřemenění soudců -“.
Snaha o urychlení řízení a „xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxo ochranu existujícím (tj. skutečným) subjektivním právům, a plní proto svou společenskou funkci jenom tehdy, pokud je způsobilé tohoto cíle dosahovxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x postupy, které nejsou nezbytné či jsou zbytečně formalizované a komplikované (obojí platí kupř. pro rozdělení soudní pravomoci mezi civilní a správnx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxcí postup); obdobně je možno připustit podíl jiných osob na výkonu soudnictví, pokud tím bude ulehčeno soudci od úkonů jednoduchých a rutinních. Urychxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxtné odborné úrovni s dostatečnými garancemi osobní a věcné nezávislosti.
To musí mít zákonodárce na zřeteli, upravuje-li účast jiných osob na výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na úkonech jiných, uloží-li jim to soudce; tyto úkony ale toliko připravují, a soudce je pak musí učinit svým vlastním jménem, a tedy na svou vlastní odpoxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtná právní úprava, která je obsažena v § 9 ZVSÚ, tomu však nevyhovuje. Proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka v civilním řízení soudním a v trestníx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxř. odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není vůbec přípustné, nelze ani rozhodnutí vyššího soudního úředníka napadnout odvoláním. V důslexxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrou vykonávají soudci, a nikoliv úředníci.
Nelze rovněž přehlédnout, že vyšší soudní úředníci se mohou podílet též na úkonech soudu ve správním soudnxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkrátka proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka neexistuje obrana vůbec. Ustanovení § 9 odst. 1 ZVSÚ totiž hovoří o možnosti předsedy senátu rozhxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předsedy senátu rozhodnout o stížnosti proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v trestním řízení.
Lze tedy shrnout, že § 10 a 11 ZVSÚ jsox xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z nich naopak vychází z toho, že vyšší soudní úředník může vykonávat vše, kromě několika výslovně zapovězených úkonů. Tento rozpor není možno překlenoxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxpomíná, že problematický je nejen vztah obou ustanovení, ale též § 11 ZVSÚ sám o sobě. Z podrobně popsaných ústavních východisek vyplývá, že soudnictvx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdnictví právního státu. Zákon - jak činí § 11 ZVSÚ - nemůže toto ústavní pravidlo obracet naruby tím, že ze soudnictví učiní úřadování a soudcům zachová xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxpokládané výjimky z této výjimky činí v podstatě bezbřehé nekonkrétní pravidlo. Stejně tak není ústavně akceptovatelný obsah některých výjimek vypoxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xoudního úředníka (např. zmíněné příklady řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob)]. Z těchto důvodů xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxy zákonodárce měl k dispozici dostatečný časový prostor pro přípravu ústavně konformní úpravy činnosti vyšších soudních úředníků, stanovil Ústavní xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxím z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či žalovanéhxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxdce, který získal poznatky o věci jiným způsobem, než dokazováním při jednání (například jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazoxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx zákona), jemuž na roveň může být v konkrétním případě vztah přátelský či naopak nepřátelský. V úvahu přichází i vztah ekonomické závislosti, např. v soxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xp. zn. 22 Cdo 172/2000 ze dne 22.10.2000).
Z návrhu na vyloučení soudce Mgr. B. z projednávání a rozhodování věci plyne, že k jeho podání vedly navrhovxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxoučení soudce být nemohou. Důvod k pochybnosti o nepodjatosti soudce v souzené věci samo o sobě nezakládá ani navrhovatelovo (soudcem i věřiteli č. 1 a 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx protokolaci průběhu přezkumného jednání či schůze věřitelů nemá žádné opory, neboť podle zápisu o těchto jednáních nebyly proti protokolaci vznesenx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xlužníka k oprávnění vyššího soudního úředníka rozhodovat v insolvenčních věcech, lze odkázat na § 12 odst. 2 insolvenčního zákona ve spojení s § 10 odsxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
a contrario
k bodu p) tohoto odstavce dovodit, že vyšší soudní úředník je oprávněn v insolvenčním řízení vadný insolvenční návrh odmítnout.
(VS xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, vyšší soudní úředníky a soudní vykonavatele, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, jednak určuje způsob rozdělení věcí mezi jedxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xx x. ř. stanoví příslušnost soudce. Spor nebo jinou právní věc smí projednat a rozhodnout jen soudce (soudci a přísedící tvořící senát nebo samosoudce) uxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx. 1 písm. f) o. s. ř., a též o porušení ústavního principu vyjádřeného v čl. 38 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod, podle něhož "nikdo nesmx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxlací soud proto z uvedených důvodů dospěl k závěru, že insolvenční soud byl při rozhodování věci nesprávně obsazen, a že tedy došlo k odnětí účastníkova xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxlení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení určeného ke dni, kdy věc došla soudu [§ 42 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 2 cit. zák.].
(VS Praha 3 VSPH 608/2010-Bxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 11 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xb. Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx by měl překlenout svou činností asistent soudce insolvenčního soudu. Od asistenta insolvenčního soudce však již z vlastní povahy tohoto institutu nexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xkonů z pověření soudu. Soudce následně rozhoduje na základě úkonů provedených asistentem, což usnadňuje jeho činnost. Nic však nebrání ani tomu, aby sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxů, které může asistent soudce insolvenčního soudu provádět je dáno úpravou rozsahu činnosti vyššího soudního úředníka v § 10 zák. o vyšších soudních úřxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxním úředníkem může být pověřen rovněž asistent soudce.
Do pravomoci vyšších soudních úředníků, a tedy i asistentů soudců zasáhl v roce 2013 Ústavní soud ČR, který ke dni 31. 12. 2013 zrušil § 11 zák. o vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
Proti rozhodnutím vyšších soudních úředníků, a tedy i asistentů xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
Judikatura:
Praktický soudní „život“ dokonce pxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxcesního zefektivnění efektivní dostatečně, což - mimo jiné - vedlo x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvském“ komentáři k občanskému soudnímu řádu (Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I., II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, strx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxzenou zároveň pozitivně“, jež je vázána na konkrétní pověření soudce (a tomu pak odpovídá, že i v případech výše zmíněných dle § 175 odst. 3 či § 114b odstx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxla, aby na něm demonstrovala protiústavnost ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
K tomu však žádný důvod nebyl. Není pravda, že § 11 zákona č. 121/2008 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
interpretace
ustanovení § 11 totiž není jedinou možnou. Byl samozřejmě k dispozici výklad jiný; totiž „historicky“ původní, jenž byl dlouhodobě i zxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxje pozitivně věci (úkony), v nichž vyšší soudní úředník (asistent soudce) jednat může, a ustanovení § 11 z toho činí výluku - stanoví, co naopak nikdy nexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x něj vylučuje, jestliže by titulem byl notářský zápis]. „Veškeré úkony soudu prvního stupně“ dle návětí § 11 jsou pochopitelné jako ty, které jsou jinax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxpadají. Jestliže ustanovení § 11 stanoví toliko, které úkony vyšší soudní úředník v řízení provádět nemůže, nelze jej logicky vinit z toho, že pravomoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxhoto ustanovení kuriózně odstraňuje to, co bylo dosud pro působení vyššího soudního úředníka limitem. Nabízel-li se takový výklad, nepochybně ústavxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx soudem standardně traktovaného principu.
Podaný výklad byl k dispozici i Vrchnímu soudu v Praze; měl se k němu uchýlit tím xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx Ústavním soudem byl § 11 zrušen, z čehož plyne, že odstranění napadeného ustanovení třeba nebylo. Tomu odpovídá důležitý závěr: Vrchní soud v Praze k pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxal "nepověřený soudce". Napadené usnesení vydal asistent soudce JUDr. M. L., přičemž z předkládací zprávy z 30.3.2009 vyplývá, že tímto úkonem jej povxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxího řízení z pověření soudce insolvenčního soudu. Odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, o němž v posuzované věci asistent soudce rozhodl, není ani xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx Sb., o soudech a soudcích].
(VS Olomouc 2 VSOL 124/2009-A-22 ve věci KSOS 8 INS 90/2009)
Související ustanovení:
§ 9 - vymezení procesních suxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x a 36a zák. o soudech a soudcích, - § 9 a 10 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Díl 2
Účastníci řízxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxelů)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxolvenčním řízení rozhodováno. Účastníci řízení mají prostřednictvím realizace svých procesních práv a povinností výrazný vliv na celý průběh insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxh řízení, a insolvenční soud vykonává nad jejich úkony pouze dohled a svými rozhodnutími je stvrzuje. Dle § 14 odst. 1 jsou tak účastníky insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xžití zákona, výjimky jsou uvedeny v § 6.
Věřitelé dlužníka mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 1x xxxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí přihlášky pohledávky k insolvenčnímu soudu do ukončení insolvenčního řízení, příp. do okamžiku, kdy je účast věřitele v insolvenčním řízení ukončexxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxné věřitele, kteří uplatňují svá práva v insolvenčním řízení, lze uvést:
a)
věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168),
b)
věřitelx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxby na vyloučení majetku z majetkové podstaty (§ 225),
d)
soudní znalce oceňující majetkovou podstatu dlužníka po dobu, kdy se rozhoduje o jeho odměxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xízení, avšak s výjimkou úpravy vedlejšího účastenství v incidenčních sporech dle § 16 odst. 2 zákona.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxst být účastníkem řízení již v době zahájení řízení, jde ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jenž nxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v nedostatku způsobilosti být účastníkem insolvenčního řízení [jímž je ve smyslu § 2 písm. h) a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxlné i v insolvenčním řízení, když takový postup není v intencích posledně označeného ustanovení ani v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xřihlašovatel pohledávky (věřitel T) vymazán z obchodního rejstříku (od 7. října 2008), byla podána někým, kdo neměl způsobilost být účastníkem řízenxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí není argument, že některé soudy (na rozdíl od soudu, který napadené rozhodnutí vydal) nepostupují v soulaxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxníkem řízení po zahájení řízení o jeho přihlášce, nýbrž předtím. Toto podání též nebylo podáním, jímž by mohla být zhojena vada původní přihlášky spočíxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí pohledávek věřiteli) ustanovení § 17 insolvenčního zákona.
(NS 29 NSČR 16/2009-P35-19 ve věci KSPH 39 INS 1852/2008)
Vedlejší účastenství nelzx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9/2013 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxem 137/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 137/2012), které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - veřxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxnit ani na základě argumentace obsažené v dovolání v této věci) Nejvyšší soud uzavřel, že nárok oprávněné osoby na bezplatný převod bytu či nebytového pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxení postupem dle § 173 a násl. insolvenčního zákona. Týž závěr Nejvyšší soud zopakoval např. též v usnesení ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1139/2011 xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxnechává stranou) a jen proto může v dovolání tvrdit, že dosavadní
judikatura
nedává odpovědi na otázky, které klade. V R 137/2012 se Nejvyšší soud zabxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xbecných soudů již prostřednictvím usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2011, sen. zn. 2 VSPH 91/2011, tím, že je uveřejnil pod číslem 134/201x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce za provedení úkonů potřebných k bezplatnému převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví oprávněné osoby podle ustanovení § 285 odst. 4 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtví dle ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona je zvláštním druhem zákonného předkupního práva. V R 137/2012 dále Nejvyšší soud odmítl možnosxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxihlašovateli postup, jímž by odmítl se přihláškou zabývat ve stejném (pro všechny věřitele stejně spravedlivém) režimu jako u ostatních přihlášenýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěla být podrobena stejnému režimu jako jiné do insolvenčního řízení nedůvodně přihlašované pohledávky, včetně uplatnění následků v podobě sankcí, jxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xůvod zabývat se dovoláním věcně. Úsudek, podle kterého součástí poučovací povinnosti soudu dle § xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdů, jak se prosazuje v ustálené judikatuře. Dokud se žalobce domáhal určení, že jeho nepeněžitá pohledávka na bezúplatný převod vlastnického práva k oxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podané žalobě (pohledávka, jejíž určení bylo žádáno, v právu neexistuje; srov. opět R 137/2012). Součástí poučovací povinnosti obecných soudů (defixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxy Ústavního soudu vedlo k narušení principu rovnosti účastníků.
(NS 29 NSČR Cdo 1173/2013 ve věci MSPH 96 INS 714/2009)
Z obchodního rejstříku vedexxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxkem, a není tedy osobou oprávněnou jednat za dlužníka před soudem.
(VS Praha 2 VSPH 274/2009 ve věci MSPH 89 INS 1970/2008)
Podle § 14 odst. 1 IZ účastxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xsoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Uplatxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu (§ 97 IZ) nelze považovat za uplatněním práva vůči dlužníkovi. Proto podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen nejen doložit, že má proti dlužníkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 105 IZ). Jinými slovy řečeno, aby věřitel-insolvenční navrhovatel byl účastníkem insolvenčního řízení i po právní moci usnesení o zjištění dlužníkoxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxel sice byl insolvenčním navrhovatelem (A-1) a tedy i účastníkem insolvenčního řízení, avšak jen po dobu, po kterou insolvenční soud o jeho insolvenčnxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xonce přihlašovací lhůty stanovené v usnesení o zjištění úpadku (A-52). Protože odvolatel do tohoto insolvenčního řízení přihlášku pohledávky nepodxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odvolání proti usnesení o zrušení konkursu mu tudíž nesvědčí. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání podané osobou, jež x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Správce se podáním návrxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxocesní legitimaci.
(VS Praha 3 VSPH 144/2016-B-53 ve věci MSPH 96 INS 7425/2015)
Související ustanovení:
§ 16 - účastenství v incidenčních sxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxhodu pohledávky, § 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, § 157 - úhrada znalečného zajištěnými věřiteli, § 168 - pohledávky zx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxisy:
(Účastenství v incidenčních sporech)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Účasxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxně incidenčních sporů je účastníkem insolvenční správce. Výjimku z tohoto pravidla představují incidenční spory uvedené v § 159 odst. 1 písm. a), pokux xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxhto incidenčních sporech nemusí a ani většinou nebude insolvenční správce vystupovat. Viz též komentář k § 200 a násl.
Výčet jednotlivých incidenčxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxvního zájmu, než jak je tomu v klasickém řízení sporném podle o. s. ř. Ustanovení § 16 odst. 2 IZ, které připouští vedlejší účastenství v incidenčních spxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxšího účastenství v incidenčním sporu je nutno šetřit principy, na kterých insolvenční řízení stojí, jinak by docházelo k nechtěným průtahům či zvyšovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxezení konečného výsledku ve sporu mezi dvěma subjekty, ale o nalezení kolektivní spravedlnosti, která souvisí s pluralitou věřitelů a společným zdroxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxsolvenčním řízení nedochází k individuálnímu uspokojení pohledávek.
Přihlášený věřitel má jako vedlejší účastník řízení na sxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxtenství nelze ani ve sporu vyvolaném insolvenčním řízením založit a udržet proti vůli účastníka, který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účastník xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtud, že v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má popření nezajištěné pohledávky ze strany dlužníka stejný účinek, jako popřenx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné pohledávky v případě schválení oddlužení stejné procesní postavení, byla podána incidenční žaloba, tedy aby o shodném popřeném nároku bylo vůči obxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xchváleného oddlužení (v rozsahu shodného popření) v incidenčním řízení postavení nerozlučných společníků, jež je dáno specifiky insolvenčního zákxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpopřeli-li tutéž pohledávku). Přitom ovšem není vyloučeno, že propadná lhůta k podání takové žaloby počne běžet, popř. i skončí, ve vztahu ke každému z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxpadě, že takovou žalobu včas nepodá (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, § 13 vyhl. č. 311/2007 Sb.). Oproti tomu ve vztahu k dlužníku mohou nastat účinky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxho zákona ani v § 13 prováděcí vyhl. č. 311/2007 Sb., není zřetelně vyjádřeno, že nezajištěný věřitel - chce-li svoji popřenou nevykonatelnou pohledáxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí žalobu proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku, pokud oba jeho pohledávku popřeli, je nezbytné, aby byl věřitel s pohledávkou na tuto skutečnosx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen. Z § 13 cit. prováděcí vyhlášky ve spojení s § 410 insolvenčního zákona se podává, že žalován má být vždy texx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxi komu má žalobu podat a jaké důsledky se s nepodáním žaloby ve stanovené lhůtě pojí.
(VS Praha VSPH 544/2009-P6-8 ve věci KSUL 45 INS 857/2008)
Spor o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnční řízení, od něhož je odvozen. Dojde-li v insolvenčním řízení ke změně v osobách insolvenčních věřitelů, kteří se účastní i sporu o pravost, výši nebx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xstanovení § 19 IZ se pak nabyvatel pohledávky stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle ustanovení § 18 IZ rozhodne o jexx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxle ustanovení § 18 IZ o vstupu nabyvatele pohledávky, jemuž původní insolvenční věřitel postoupil pohledávku, kterou uplatňuje v insolvenčním řízexxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xncidenčním sporu s touto osobou bez dalšího jedná jako s novým účastníkem řízení namísto původního insolvenčního věřitele.
V přezkoumávané věci nenx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxolečnost Lignolet, s.r.o. v likvidaci, která učinila popěrný (KSBR xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx základě smlouvy o postoupení pohledávky, společnost GigaSecure CZ s.r.o., která se také rozhodnutím insolvenčního soudu podle ustanovení § 18 IZ (uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtelem) namísto původního insolvenčního věřitele Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Odvolací soud tak uzavírá, že soud prvního stupně nepochybil, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxr.o. v likvidaci. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani skutečnost, odvolatelem namítaná, že se stal věřitelem pohledávky ve výši 48.205,50 Kč, přixxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx P56, a že usnesením ze dne 13.2.2013, č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-P56-3 Krajský soud v Brně rozhodl, že Lignolet, s.r.o. v likvidaci vstupuje do insolvexxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxního nástupce insolvenčního věřitele ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, jež byla popřena přihlášeným věřitelem podle ustanovení § 200 oxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx případně pohledávky věřitele, který učinil popěrný úkon v takovém případě se procesní nástupce stává účastníkem incidenčního řízení na straně žalobxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxe. Jinak řečeno, nepopřel-li původní insolvenční věřitel pohledávku jiného věřitele a nebyl-li tudíž účastníkem řízení o pravost (výši nebo pořadí) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxhledávku (tohoto) jiného věřitele popřela.
Z uvedeného vyplývá, že pokud přihlášený věřitel Javořice, a.s. pohledávku věřitele Moravského Peněžnxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtavu-spořitelního družstva), pak se nemohl stát účastníkem řízení-žalobcem ani jeho procesní nástupce Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Za tohoto staxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xřeba dovodit, že odvoláním napadeným usnesením, jímž Krajský soud (KSBR 27 INS 20629/2012) v Brně zrušil svoje rozhodnutí o uložení poplatkové povinnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdu ve výši 5.000 Kč, mu nebyla způsobena žádná újma na jeho právech. Odvolací soud tak dále uzavírá, že Lignolet, s.r.o. v likvidaci není osobou oprávněnxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odvolání podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.
(VS Olomouc 13 VSOL 82/2016-115 ve věci 27 ICm 272/2013 KSBR 27 INS 20629/2012)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
(Vstup do řízení a záměna účastníka řízení)
Mgr.
Jan
Koxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.11.2019
Ustanovení zabraňuje tomu, aby do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxasně brání, aby postupem podle § 92 odst. 2 o. s. ř. docházelo k návrhu věřitele, který podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, k záměně účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxzku převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky v průběhu insolvenčního řízení, § 107 řeší otázku přistoupení účastníka do řízení v insolvenčním říxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxenční řízení vedeno s více věřiteli. Tato ustanovení reagují na potřeby insolvenčního řízení přesněji než obecně formulovaný § 92 o. s. ř. Skutečnostx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtupitelné a žádná změna subjektu v tomto procesním postavení není přípustná.
Judikatura:
Odvolací soud pak v napadeném rozhodnutí správně vysxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávek věřiteli) vstup do řízení ve smyslu § 92 odst. 1 o. s. ř. a záměnu účastníka ve smyslx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xostupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatku způsobilosti být účastníkex xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou tak ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolvenční m řízení, když takoxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace § 104 odst. 1 o. s. ř. vedoucí k zastavení řízení o podané přihlášce) se ostatně jako ustálený prosazoval i v konkursních poměrech při přihlašoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 31. července 2001, sp. zn. 32 Cdo 544/99, uveřejněný pod číslem 29/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen R 29/2002); toto rozhoxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xa webových stránkách Nejvyššího soudu].
(NS 29 NSČR 12/2009-P21-22 ve věci MSPH 99 INS 3258/2008)
Záměnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenčxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxle na nabyvatele,
§ 19 - následky přechodu pohledávky.
§ 107 - další insolvenční návrh, § 129 - zpětvzetí insolvenčního návrhu, § 130 - postup soudx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxyvatele)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xěřitele - nabyvatele přihlášené pohledávky na vstup do insolvenčního řízení namísto původního věřitele ve smyslu ustanovení § 18, a to za účelem zjednxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo pro případ, že osoba (ať už jde o osobu účastníka, který činí takové podání, nebo osobu právního zástupce účastníka, který činí takové podání jeho jmxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx § 18 odst. 2 aplikaci obecné úpravy následků návrhu postiženého uvedenými nedostatky zakotvené v § 80a odst. 2. Naopak, s ohledem na krátkou třídenní lxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xodle § 43 občasného soudního řádu. Insolvenční soud návrh v třídenní lhůtě odmítne, zamítne nebo mu vyhoví. Marným uplynutím stanovené lhůty nastane
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx K nástupnictví dochází dle § 18 odst. 1 poté, co nastane v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, s níž právní předpisy spojují buď převod, nebo přecxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, nebo
b)
nechat bez reakce uplynout lhůtu 3 pracovních dnů, a tím vytvořit fikci pozitivního rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvela provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019). Do této změny musel insolvenční soud vydat rozhodnutí o změně v osobě věřitele i zpětně, tj. xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu účastníků insolvenčního řízení. Absence soudního rozhodnutí, v případě složitějších postupů (např. při dělení pohledávek mezi stávajícího a novéxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení a vyvolávat nežádoucí nejistotu. Insolvenční soudy by z těchto důvodů měly velmi seriózně zvažovat, zda možnost nevydávat rozhodnutí o změně v okxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxně v osobě věřitele ze zákona, není tato skutečnost dále dokládána, postačuje uvedení odkazu na zákonný předpis, z nějž procesní nástupnictví vyplýváx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitel povinen doložit veřejnou listinou či listinou s úředně ověřenými podpisy osob, které ji podepsaly. Uvedený postup odpovídá § 256 odst. 2 o. s. ř., jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxsí věřitel podat na formuláři, jehož náležitosti upraví Ministerstvo spravedlnosti. Nebude-li xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx rozhodovat. Změna právní úpravy provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) nezbavuje insolvenční soud povinnosti návrh na změnu účastníkx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě výzvy insolvenčního soudu nepřichází do úvahy; výzva soudu k opravě podání je vyloučena (viz část první věty za středníkem druhého odstavce tohoto uxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1). V případě návrhu na změnu v osobě věřitele ani nedostatek ve způxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx x xxxxxxx návrhu na změnu účastníka řízení vyloučen; úprava v § 18 vylučuje užití obecného pravidla stanoveného v § 80a odst. 3.
V praxi může nastat situace, kxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenční soud o změně v osobě věřitele rozhodnout. Insolvenční soud však musí dbát na řádný průběh insolvenčního řízení a ze zákona má povinnost dohlížet xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxi pohledávky, může se tento domáhat po insolvenčním soudu, aby v rámci dohlédací činnosti zjistil správný okruh přihlášených věřitelů. Insolvenční sxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Insolvenční zákon nemá zvláštní úpravu procesníhx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxt na § xxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné. Tyto potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li doxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí, kterým obnoví předchozí stav, tzn. že ukončí účast subjektu, který do insolvenčního řízení vstoupil na základě
fikce
, a dále bude v řízení pokračovax x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky by se v takovém případě účastníkem řízení nestal.
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nejméně čtyři pracovní dny přede dnem, kdy hodlá svých práv účastníka insolvenčního řízení využít.
K odst. 3
Zjednodušenou variantou, při nxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xe mezi nimi došlo k převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky.
V soudní praxi není zcela jednotné stanovisko, zda v případě prohlášení dotčených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxu, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Možnost učinit společné prohlášení původního a nového věřitele před insolvenčxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx situace jeví jako nadbytečné a popírá smysl společného prohlášení.
Náležitosti společného prohlášení původního a nového věřitele upravuje § 5 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x stejné vyhlášky se za den vydání rozhodnutí podle odst. 1 považuje pracovní den nejblíže následující po dni, kdy návrh došel insolvenčnímu soudu. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčního zákona, a nelze k němu proto přihlížet. Pro vznik
fikce
vyhovění návrhu na vstup nového subjektu do insolvenčního řízení je rozhodující lhůtx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxhodnutí, kdy soud nezkoumá věcnou správnost podkladů k rozhodnutí přikládaných, nýbrž pouze naplnění formálních podmínek, na jejichž základě soud pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v situaci, kdy insolvenční soud v rámci své úřední činnosti zjistí, že ke vstupu nabyvatele pohledávky do řízení nedošlo; pak může insolvenční soud i bex xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxšení úpadku dlužníka splátkovým kalendářem, aniž by insolvenční soud o změně splátkového kalendáře vydával samostatné rozhodnutí [398a odst. 7 písmx xxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx sporu insolvenční soud pouze konstatuje na základě rozhodnutí v rámci přihlášky pohledávky; nové rozhodnutí již není vydáváno.
Novela provedená xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa doručování v § 75 odst. 2 ukládá insolvenčnímu soudu doručit vydané rozhodnutí jeho předkladateli a novému věřiteli, který s jeho podáním vyjádřil sxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx které společnost Č. vystupovala též jako dovolatelka, ve výše označeném usnesení sen. zn. 29 NSČR 12/2009. Tam uzavřel, že:
1. Nemá-li účastník řízenx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xutně vede k zastavení řízení.
2. Procesní postupy popsané v § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatkx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
3. Závěr, že přihláška pohledávky odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již byl přihlašovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xýrazem přepjatého formalismu, nýbrž přiléhavým uplatněním procesních předpisů způsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatuře.
4. Důvoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxdikaturou.
5. Podání dovolatelky datované 9. října 2008 k postupům dle § 107 o. s. ř. nemohlo vést, neboť věřitel T. neztratil způsobilost být účastníxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjící v nesprávně označeném věřiteli.
6. Záměnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpkyní věřitele T. v insolvenčním řízení, nesprávné jen proto, že v době jeho vydání ještě nebylo rozhodnuto o zastavení řízení o přihlášce pohledávky vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kdo nemá způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení, pak je vyloučeno, aby insolvenční soud postupem dle § 107 o. s. ř. určil (a návrhu dovolatelxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx ve věci KSPH 39 INS 1852/2008)
Třebaže soud prvního stupně v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxodnutí soudu prvního stupně, proti kterému zákon opravný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxtele podaný podle prvého odstavce § 18 soud zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodování (nepřicxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlo jinak.
(VS Praha 1 VSPH 467/2009-A-74 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
Z textu poslední větx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxlvenčního zákona, dovozuje odvolací soud, že proti usnesení, jímž insolvenční soud nevyhověl návrhu podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona, je přípuxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdy, pokud jsou splněny stanovené zákonné předpoklady. Tyto předpoklady jsou podle odvolacího soudu dostatečnou zárukou spravedlivého procesu, a prxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xení odvolání objektivně přípustné, je v souladu se zásadou efektivity insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona] i zásadou vyjádřenou v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi zamítavému rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do řízení na místo původního věřitele.
Odvolací soud je toho názxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), soud o tomto návrhu rozhodne (musí rozhodnout) do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1. k právní skutečnosti došlo v průběhu řízení (tj. po jeho zahájení),
2. přešla nebo byla převedena přihlášená pohledávka,
3. původní věřitel neztrxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti dle § 18 odst. 1.
Pokud nejsou splněny tyto předpoklady podle § 18 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona pro vyhovující rozhodnutí, soud ve lhůxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xsnesení není přípustné odvolání, § 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Jestliže však o návrhu na vstup, který má základní náležitosti podání, ve lhůtě pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm návrhu vyhověl. Zákon tedy konstruuje právní fikci vyhovujícího rozhodnutí, která nastává bez ohledu na to, zda byly či nebyly splněny další předpokxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx, co dojde k procesnímu nástupnictví ze zákona, je insolvenční soud povinen (jak vyplývá z důvodové zprávy k § 18 insolvenčního zákona) tuto skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxsení není přípustné odvolání (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstupu právního nástupce věřitele do řízení poxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx 2 insolvenčního zákona není vázán (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona) a v průběhu dalšího řízení o tom, kdo je ve vztahu k určité pohledávce věřitelem, mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení a ve svém důsledku by bylo v rozporu s principem spravedlivého procesu. Soud proto může opětovně rozhodnout o účastenství jen tehdy, pokud se v průběxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
V případě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřitele, který se stal účastníkem na základě rxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xůvodním věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zániku původního věřitele, bude soud postuxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxené pohledávce) v žádném případě rozhodovat. I v tomto případě soud o procesním nástupnictví rozhodovat může, ale omezeně. Možnost jeho rozhodování jx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxP1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009)
Právě tato smlouva (smlouva o postoupení pohledávky - pozn. autora) však byla jednoznačným důkazem pro závěr, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí podle § 18 insolvenčního zákona o procesním nástupnictví v důsledku změny v osobě věřitele přihlášené pohledávky, s posouzením, zda navrhujícímu vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlášené pohledávky, nepředurčuje posouzení, zda z hlediska podmínek stanovených hmotným právem nedošlo ke změně v osobě věřitele. Závěr soudu prvníhx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxu splněny všechny formální požadavky stanovené v § 18 odst. 1 insolvenčního zákona, nikoliv však (sám o sobě) pro závěr, zda druhý navrhovatel je i nadálx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxhým navrhovatelem - pan ing. J. Š. Ani v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení před soudem odvolacím nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxk vyplývá z ustanovení § 18 odst. 4 IZ, odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž zákon opravný prostředek nepřipoušxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xěřitele podaný podle § 18 IZ zamítne. V obou případech je totiž akcentována role insolvenčního soudu v insolvenčním řízení a rychlost jeho rozhodovánxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxším průběhu insolvenčního řízení prokáže, že ke změně v osobě věřitele nedošlo, anebo k ní došlo jinak.
(VS Olomouc 2 VSOL 802/2012-P10-12 ve věci KSOS xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemohlo být již z povahy věci pro subjektivní nepřípustnost), kterým soud rozhodne o procexxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxost jeho rozhodování (nepřichází v úvahu ani jakékoliv odstraňování vad návrhu) a ovšem také změnitelnost rozhodnutí, jestliže se v dalším průběhu inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx11)
Vstoupí-li do insolvenčního řízení postupem dle § 18 IZ místo oprávněného věřitele, který podal návrh na nařízení předběžného opatření dle § 10x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.
(VS Olomouc 2 VSOL 1031/2015 ve věci KSOS 14 INS 35225/2013)
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxbyvatele, § 19 - následky přechodu pohledávky, § 159 - druhy incidenčních sporů
§ 80a - forma podání do insolvenčního řízení,
Související předpxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxn
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení vydáním rozhodnutí ve lhůtě podle § 18 odst. 2, případně poté, co soud ve smyslu § 18 odst. 2 nerozhodl předpokládaným způsobem. Věřitel se pak stxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxe nic nemění (viz komentář k § 18). Pro nabyvatele pohledávky platí stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Od tohoto okamžiku má txxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxbyvatel pohledávky stává účastníkem řízení automaticky v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto postupem podle § 18 o jeho účastenství v insolvenčním řízeníx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxce věřitele i případné riziko aplikace sankce dle § 178 a 179.
K odst. 2
Ustanovení vložené do textu právní úpravy novelou provedenou zák. č. 64/201x xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxsmu. Jeho cílem je odhalení skutečného majitele nabyvatele pohledávky, pokud jím je právnická osoba.
Vyjádření „od vstupu do insolvenčního řízenxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
fikce
).
Novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) byl odkaz na § 177 rozšířen z odkazu na odst. 2 až 5 na odkaz na odst. 2 až 7. V sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxí zahájených před tímto datem, kde o úpadku dlužníka bylo rozhodnuto po 1. 6. 2019. Na nabyvatele pohledávky se vztahuje zákaz vykonávat hlasovací právx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxřitelem na základě postupu dle § 18, dostává do stejného postavení jako subjekt, který postoupenou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil. U inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxx xnsolvenčních řízeních není označení skutečného majitele u nabyvatele pohledávky nadále fakticky nijak sankcionováno.
Související ustanoveníx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xa nabyvatele,
§ 19 - následky přechodu pohledávky,
§ 159 - druhy incidenčních sporů
§ 177 - přílohy přihlášky a doloženx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xa účastníky řízení)
xxxx
xxx
xxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxky a zastoupení účastníků v řízení pro potřeby insolvenčního řízení a incidenčních sporů obsaženou v § 18 a násl. o. s. ř. K zastoupení dochází na základx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx
x xxxxx x
Speciální úpravou uvedenou x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek. Jde tu o speciální úpravu navazující na § 26 odst. 1 o. s. ř., jež potvrzuje oprávnění odborové organizxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxstníka řízení také v případě, že není členem odborové organizace. Odborovou organizací pak nutně nemusí být pouze odborová organizace vyvíjející činxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx již procesní plnou mocí ze dne 8. února 2011 (č. l. B-322) a nikoli (až) na základě usnesení ze dne 24. února 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-346, jímž inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxvenční soud (ohledně mínění, že procesní plná moc nebyla řádně udělena) podává téhož dne na č. l. B-347, plyne, že insolvenční soud při zkoumání procesnx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx5, sp. zn. 29 Odo 963/2003, uveřejněném pod číslem 29/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Přitom podle § 20 odst. 1 insolvenčního zákona u stxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.
(VS Praha 2 VSPH 201/2009-B-13 ve věci MSPH 94 INS 3504/2008)
Každé sdružxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxat účastníka řízení, který je jeho členem obdobně to platí, jde-li o pobočnou organizaci odborové organizace, která má právní osobnost. Soud neumožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti“ nebo je-li v řízení předepsáno povinné zastoupení advokátem nebo notářem rozhodnuxx x xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxbou oprávněnou jednat v řízení za dlužníka je správce podniku Mgr. J. H. Postupoval tak přesto, že ho odvolací soud v usnesení čj. MSPH 94 INS 3504/2008, 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxil k otázce, zda platná právní úprava přiznává správci podniku dlužníka postavení jeho zástupce v konkursním řízení, a zdůraznil, že závěry vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxických osob, jež jsou oprávněny jednat za osobu právnickou, sama o sobě nemůže být důvodem ke zpochybnění uzavřené dohody x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxní své rozhodnutí o udělení plné moci. Jen tehdy, jestliže by sama zastoupená právnická osoba předložila jako průkaz o nově uzavřené dohodě o zastupováxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxS Praha 1 VSPH 701/2009-P10-9 ve věci KSPL 54 INS 3007/2009)
Podle názoru odvolacího soudu však dlužník nesplňuje předpoklad pro to, aby mu mohl být ustanoven zástupce, spočívající v tomx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpadku dlužníka, některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššíxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, nejedná se o klasické sporné soudní řízení. Realizaci cíle insolvenčního řízení provádí insolvenční správce, jehož veškerá činnost podléhá dohlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxzení proto není splněna zákonná podmínka požadavku ochrany zájmů účastníka pro ustanovení zástupce. Dlužník odůvodňuje svoji žádost o ustanovení záxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xro neplatnost postupní smlouvy. K tomu je však nutno uvést, že skutečnosti uvedené v insolvenčním návrhu a přihláškách pohledávek věřitelů, tedy i navxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdací činnosti insolvenčního soudu. Dlužník se v tomto řízení navíc dokáže vyjadřovat ke svým právům a povinnostem, podávat vyjádření a procesní návrhxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ustanoven zástupce, a to ani zástupce z řad advokátů, i kdyby dlužník splňoval předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, kterými se z důvodu nadxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, platí stát, a to ve výši stanovené podle vyhl. č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Ustanovení § 9 odxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxení odměny považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč, jíž odpovídá odměna ve výši 300 Kč za jeden úkon (§ 7 bod 1 advokátního tarifu).
(VS Praha 1 VSPH 435xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xusí být písemná jen tehdy, pokud písemnou formu vyžadují i následné právní úkony zmocněnce, při kterých jedná nebo pokud jde o tzv. generální plnou moc, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xro zástupce účastníka, popřípadě jeho dalšího zástupce doložit oprávnění k zastupování účastníka při prvním úkonu, který ve věci učinil. Nedoložení xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxhoto nedostatku. Dokud není tento nedostatek spočívající v doložení plné moci odstraněn, nemůže soud přihlížet k procesním úkonům zástupce a bude jedxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xokud není nedostatek zastoupení odstraněn ani přes výzvu soudu, může to vést k zastavení řízení (pokud návrh na zahájení řízení podal pouze zástupce účxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxího soudu České republiky sen. zn. 29 NSCR 26/2013, KSBR 45 INS 18333/2011 ze dne 28.05.2015).
Odvolací soud konstatuje, že žalovaná při prvním úkonu vx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxinální osvědčení zastoupení žádá zpravidla tehdy, má-li důvodné podezření, že smluvní vztah zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxní zákona č. 300/2008 Sb. zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů není případný. Navíc lze zdůraznit, že v odvolacím řízenx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. 3 o.s.ř., neboť žalovaná se k žalobě kvalifikovaně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x0629/2012)]
Související ustanovení:
§ 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxo věřitele na nabyvatele, § 19 - následky přechodu pohledávky
Související předpisy:
Díl 3
Insolvenčnx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
K odst. 1
Insolvenční správce je ve smyslu § 9 písm. d) procesním subjektem ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za veřejného činitele
sui generis
(Pl. ÚS 36/01). V právní praxi existuje i opačný názor, že insolvenční správce je při výkonu své činnosti podnikatelxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxl by mít tento
status
přiznán zákonem, stát by musel nést odpovědnost za jeho jednání, nemohli by si jej zvolit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxraně apod. Insolvenční správce vykonává svou činnost v mandátu uděleném mu insolvenčním soudem, jmenujícím ho pro konkrétní insolvenční řízení (§ 25 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx do úplnosti, řádnosti a správnosti.
K odst. 2
Do sezxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a je založeno podle právního řádu členského státu Evropské unie nebo Dohody o evroxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx základní podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 6 z.i.s. náleží:
a)
plná způsobilost k právním úkonům,
b)
získání vzdělánx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxnaní zkoušky insolvenčního správce,
d)
bezúhonnost,
e)
vykonání alespoň tříleté odborné praxe v oblasti související s výkonem funkce insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxek,
g)
uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxž prostřednictvím bude činnost insolvenčního správce vykonávána.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxveno v § 27 a násl. z. i. s. Právní úprava umožňuje fyzickým osobám, které nejsou občany České republiky, a právnickým osobám, které v rámci jednotného exxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s insolvenčními správci registrovanými v insolvenčním rejstříku dle podmínek insolvenčního zákona a navazujících právních předpisů. Za hostujícxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxpském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného veřejného zásahu do řešení majetkových vztahů, jež se dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustavení je dán rozhodnutím státního orgánu (souduxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxují výkon pravomoci (na rozdíl od heteronomní povahy veřejnoprávních aktů, akty soukromoprávní - právní úkony - mají povahu autonomní). Výkon funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx 9 odst. 2písm. d) Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) podřadit nelze. Výkon funkce správce konkursní podstaty není součástí zaměsxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xospodářské činnosti a nelze jej tudíž z pohledu ústavního podřadit pod rámec vymezený čl. 26 Listiny.
Vzhledem k rozmanitosti účelů veřejných funkcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxich struktury a výše. Nicméně z ústavního principu neakcesorické rovnosti, jejímž obsahem je vyloučení libovůle ze strany zákonodárce v rozlišování xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx2)
Pokud jde o vývody odvolatele, že dlužník netvoří koncern s dlužníky C. H., a.s. (věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 Ixx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxx xxxx xxxx xx vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 2933/2010; dne 10.12.2010 byl na majetek tohoto dlužníka prohlášen konkurs a funkci spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxených v § 26 insolvenčního zákona. Řešení odvolatelem podsouvané otázky, s kým dlužník tvoří či netvoří koncern, je pro eventuální odvolání správkyně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoud je určením předsedy insolvenčního soudu vázán (§ 25 odst. 2 insolvenčního zákona). V dané věci určil předseda insolvenčního soudu opatřením ze dne xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xng. V. J. V. je osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR (§ 21 odst. 1 insolvenčního zákona), splňuje nxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxmů různých účastníků insolvenčního řízení, zjistil ze spisu odvolací soud, že soud I. stupně usnesením ze dne 20.1.2011 (B-6) ve znění opravného usnesxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxetu zájmů mezi některými pohledávkami a závazky dlužníka a S., a.s. Za popsaného stavu, kdy soud I. stupně postupem podle § 34 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxů a kdy není důvod pochybovat o tom, že by tím byl ovlivněn celkový způsob výkonu práv a povinností správkyně, je odvolací soud toho názoru, že zde nejsou žxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxo strana v incidenčním sporu vystupuje insolvenční správce, který nemusí mít dostatek informací k řádnému vedení sporu a proto je na místě připustit vsxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxční správce je vybírán dle ustanovení § 21 odst. 1 IZ ze seznamu insolvenčních správců tak, aby byla zajištěna jeho odborná kvalifikace pro plnění povixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxosti a nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, lze se domoci zproštění takového insolvenčního správce funkce (§ 32 IZ). Nadto je třeba uvéstx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xěci KSBR 37 INS 398/2010)
Související ustanovení:
§ 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 26 - odvxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 81 - pořádková pokuta
Související předpisy:
z.i.s
(Odmítnutí funkce insolvexxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxravotních nebo osobních důvodů nebo pro možnou podjatost. O existenci důvodů pro odmítnutí ustanovení v konkrétní věci je insolvenční správce povinex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xymezit. Nepostačuje obecné prohlášení o odmítnutí funkce. Posouzení důvodů vedoucích k odmítnutí ustanovení insolvenčním správcem je povinností ixxxxxxxxxxxx xxxxxx
Nejsou-li důvoxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu funkce. Insolvenční soud z takového přístupu může vyvodit vůči insolvenčnímu správci sankční důsledky, např. ve formě uložení pokuty dle § 81.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxech může být důvodem pro odmítnutí funkce insolvenčního správce prohlášení o jeho vytíženosti v jiných insolvenčních řízeních.
Povinnost odůvodxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí).
K odst. 2
Právní úprava umožňuje uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx úzké specializace osoby insolvenčního správce vycházející z předmětu činnosti dlužníka. Kumulativní podmínkou je nemožnost dohledat a ustanovit vxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce.
Judikatura:
Jak již Vrchní soud v Praze zdůraznil např. ve svém usnesení čj. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 1090/2010xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x níž jsou podmínky vzniku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákona č. 312/2006 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo společníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxky bezúhonnosti a dostatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxdních právních předpisů (podle § 1 vyhl. č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxnisterstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osobx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivnx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však předstxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxto překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ukončit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není záxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxvce bez takového návrhu.
V daném případě nebyl insolvenční správce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxodnutí o úpadku), nýbrž byl do funkce ustanoven - jako osoba určená ze seznamu insolvenčních správců opatřením předsedy insolvenčního soudu - v rozhodxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxona (jak je uplatnil podáním ze dne 11.4.2011) by tedy bylo opodstatněno, jen pokud by prokázal, že jsou tu některé ze shora popsaných důležitých důvodxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xytížení jinými insolvenčními (či konkursními) věcmi, které spravuje. Protože jiné -
relevantní
- překážky výkonu své funkce v dané věci insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxi MSPH 79 INS 13772/2010)
Podle § 24 odst. 1 InsZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu. Specifikace podmínek daných pro závěr o podjatosti insolvenčního správce je shodná s podmínkxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxstníků řízení, zpochybňující jeho nepodjatost, je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. K uvedení těchto důvodů by měl správce rovněž sděxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxitel či dlužník. O důvodnosti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud. Insolvenční správce je z důvodu podjatosti vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxzce podjatosti insolvenčního správce k dispozici. Pokud insolvenční správce oznámí svoji podjatost bezprostředně po svém ustanovení do funkce, je tx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x důvod pro odvolání insolvenčního správce podle § 31 InsZ.
(VS Praha 3 VSPH 1619/2017-B-77 ve věci KSCB 26 INS 13745/2012)
Související ustanovenxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 81 - pořádková pokuta
(Pojištění insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Koxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
Insolvenční správce uzavírá smlouvu o pojištění své zodpovědnosti za škodu, která vzniká v souvisxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx i. s. je
obligatorní
podmínkou pro zápis do seznamu insolvenčních správců. Insolvenční soud při ustanovení insolvenčního správce v konkrétní věci nxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní uzavřené pojistné smlouvy. Insolvenční správce není oprávněn zahrnout náklady na své pojištění do hotových výdajů uplatňovaných v řízení, kde je uxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho plnění a minimální standardy pojistných smluv insolvenčních správců jsou stanoveny vyhláškou č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xy mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců, je pro fyzické osoby 1 000 000 Kč, pro zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxčet částek daných pro jednotlivé ohlášené společníky veřejné obchodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvenčních správců. V mnoha případech se jeví nezbytné zvláštní připojištění, např. pro účely provozování podniku, kdy insolvenční správce uzavírá smxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxá by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce (§ 23 IZ), nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně.
(VS Olomouc 1 VSOL 388/2015-B-23 ve věci xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxení insolvenčního správce,
§ 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmux
x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 6 a § 8 z. i. s., - vyhláška č. 314/2007 Sb.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
Podmínky pro závěr o podjatosti insolvenčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatoxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxo nepodjatost, je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. Insolvenční správce by měl správce současně sdělit, zda se sám považuje za podjatéxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. O podjatosti insolvenčního správce bude rozhodováno formou samostatného usnesení. V zájmu zefektivnění rozhodovací činnosti insolvenčního soudx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxdnocení námitky podjatosti insolvenčního správce musí vést k odvolání insolvenčního správce nebo k rozhodnutí o tom, že odvolán nebude.
Soud rozhxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxučen z řízení přesto, že se sám za podjatého pokládá.
Podjatost insolvenčního správce je důvodem pro odmítnutí funkce z jeho strany dle § 22. Důvody pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxně zatajil, bude to důvod pro zproštění funkce dle § xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a současně
b)
to není důvod k pochybám o tom, že tento vztah neovlivxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxsolvenční správce má i v takovém případě povinnost upozornit insolvenční soud na existenci vztahu k věřiteli či jeho zástupci a je na insolvenčním soudxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxup používá v insolvenčních řízeních vedených na členy koncernu, u nichž by měla být jako insolvenční správce určena pouze jedna osoba (§ 25 odst. 4). Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxné obchodní společnosti výše uvedené závěry o podjatosti pro výkon činnosti insolvenčního správce platí pro společníka, který je společností ohlášex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxé podjatost u dalších společníků veřejné obchodní společnosti, která je jmenována do funkce insolvenčního správce.
Závěry ve vztahu k podjatosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxného správce.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah (ne)ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinnoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce), typově patří skutečnost, že pohledávka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnostx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx (např. o spor na základě vylučovací žaloby), o spor o pohledávku za majetkovou podstatou nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovox xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení, byť by samy o sobě (při izolovaném posouzení) nebyly způsobilé ovlivnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxím normám s relativně neurčitou hypotézou, a to jest k právním normám, jejichž hypotéza není ustanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávaxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xako východiska, na nichž spočívá jeho rozhodovací činnost, přejímá závěry xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslem 9. Tam Ústavní soud vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxým zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stanovit podmínky priority výkladu e ratione legis před výkladem jazykovým, podmínky, jež by měly pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtů vypovídajících o vůli a záměrech zákonodárce, mezi něž patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Při aplikaci právního ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxchž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým. Z důvodové zprávy k insoxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolvenčního zákona) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. oddělxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insolvenčního zákona), lze v zásadě (s níže uvedenou výjimkou) pomxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxlatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 insolvenčního zákona), popř. účastníkům řízení v incidenčních sporech (§ 16 insolvenčního zákona), pro kxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov.
mutatis mutandis
důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxu o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána.
Ustanovení x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 insolvenčního zákona, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce. A naopak, nejsou-li zde důvody pro takové pochybnosti, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xhora uvedené závěry, byt‘ formulované při výkladu insolvenčního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2013, se prosadí i v poměrech projednávané věxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxsolvenčního správce (tj. na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal ke skutečnostem, které by dle podnětů účastníků insolvenčního řízení xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxnosti návrhu, aby insolvenční správce byl odvolán z funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxenými insolvenčním soudem). Tomu ostatně odpovídá též zákonem předepsaný požadavek, aby insolvenční soud rozhodl o podaném návrhu neprodleně (srovx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxční správce, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci: ve smyslu § 1x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; jeho poměr k účastníkům a jejich zástupcům může být založen buď příbuzensxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx proto i odvolací soud toho názoru, že osoba, která vykonávala funkci správce podniku dlužníka v rámci exekučního řízení zahájeného na návrh dlužníkovx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvce podniku dlužníka vykonávala, je přitom irelevantní.
(VS Praha 2 VSPH 219/2008-B-30 ve věci MSPH 94 INS 913/2008)
Námitku podjatosti ustanovexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtele s výkonem funkce správce konkursní podstaty v jiné věci, není uveden a doložen žádný z konkrétních důvodů, pro který je insolvenční správce xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxiže nevyústil v odvolání správce, tímto důvodem být nemůže; ostatně právo hodnotit postup správce konkursní podstaty v jiné věci náleží v rámci dohlédxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je určující závěr soudu prvního stupně o pochybnostech o nepodjatosti advokáta Mgxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce z insolvenčního řízení na existenci určitého důvodu vymezeného takovými konkrétně označenými a zjištěnými skutečnostmi, v jejichž světle se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxlvenčním řízení přihlášeným věřitelem, a tedy účastníkem tohoto řízení (§ 14 odst. 1 insolvenčního zákona). Odvolací soud sdílí závěr soudu prvního sxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávní služby na základě smlouvy o poskytování právní pomoci (byť v době před zahájením insolvenčního řízení). Charakter poskytnuté právní služby (prxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxchybností o nepodjatosti insolvenčního správce sdělil insolvenčnímu soudu sám správce. Lze tedy uzavřít, že advokát Mgr. J. H. není ve funkci insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxak dlužník spatřuje důvod k pochybnostem o nepodjatosti insolvenční správkyně v jiných skutečnostech, a to že působí jako správkyně konkursní podstaxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxhou být důvodem pro vyloučení insolvenčního správce, který je jako osoba odborně způsobilá ustavován i v jiných insolvenčních, případně konkursních xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxolvenční správkyně nemůže být ani skutečnost, že vyžaduje po dlužníku jeho účetnictví a jiné listiny, o kterých dlužník tvrdí, že byly odcizeny, když txxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxjetkové podstaty úpadce (§ 209 insolvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 376/2009-A-47 ve věci KSBR 32 INS 1737/2009)
Insolvenční zákon nestanovxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxtě jde o podjatost fyzické osoby, která právnickou osobu tvoří. Je však třeba mít na zřeteli, že insolvenční správce D. & Š., v. o. s. je tvořen pouze dxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xe tento vztah do jisté míry (menší či větší) ovlivní i jednání druhého společníka Ing. D., o jehož podjatosti dosud nebyla zmínka. Při tak úzkém okruhu účxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x. o. s. v roli insolvenčního správce) může být ohroženo, respektive nepodjatost těchto osob nebyla prokázána nade vší pochybnost. V případě opačného pxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxzat na skutečnost, že existují jiní společníci, kteří podjatí nejsou. Je však třeba vždy vycházet z pravděpodobnosti, do jaké míry je jednání podjatéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxyž veřejnou obchodní společnost D. & Š. z funkce insolvenčního správce odvolal.
(VS Praha 1 VSPH 702/2009-B-66 ve věci KSCB 27 INS 1855/2009)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Související předpisy:
(Ustanovení insolvenčního správce)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvenčních správců bude vedena pouze podle obvodu krajských soudů, přičemž v praxi bude existovat krajský seznam insolvenčních správců specializujícxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxním. Mimo to dojde také ke změně dosavadního systému ustanovování insolvenčních správců pro konkrétní insolvenční řízení. Rozhodujícím kritériem pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávce zvolí, že má být do příslušné části xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Pro případ, že je insolvenční správce v tomto ohledu pasivní a popsanou volbu neučiní, dotčené ustanovení podpůrně stanoví, že se přidělování insolvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxsolvenčních správců nebudou napříště evidovány údaje o sídle insolvenčního správce a zároveň údaje o všech jeho provozovnách. Z nich však bude pro účexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, přeje-li si insolvenční správce, aby byl v tomto ohledu rozhodujícím kritériem právě tento údaj, okamžik zápisu jedné jeho konkrétně určené provozoxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxným údajem“ pro každého ohlášeného společníka údaj o sídle společnosti, neurčí-li ohlášený společník, že ve vztahu k jeho osobě má být takovým „zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxisuje do obecné části seznamu podle svého sídla pouze jednou. Pravidlo, podle kterého počet zápisů sídla veřejné obchodní společnosti do tohoto seznaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu bude řídit pořadím určeným dnem zápisu sídla insolvenčního správce (veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti) do přísxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčeným dnem zápisu provozovny do příslušné části seznamu. Jinými slovy, předseda insolvenčního soudu určí v insolvenčním řízení insolvenčním správcxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch věcí insolvenčním správcům obcházet častými změnami kritéria, podle něhož bude insolvenční správce v patřičném seznamu pro účely přidělování insxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xdaje“, jen jednou v kalendářním roce, vždy s účinky k prvnímu dni následujícího kalendářního roku.
Ustanovení bylo dotčeno novelou provedexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxčování insolvenčních správců, především v řízeních, ve kterých se dlužník domáhá řádným návrhem povolení oddlužení. Systém provozoven, které si insxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznamů vedených zvlášť pro insolvenční řízení, kde je úpadek dlužníka řešen:
a)
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávce měl v seznamu insolvenčních správců v obvodu jednoho krajského soudu zapsáno:
a)
sídlo nebo
b)
pouze jednu provozovnu (§ 5a z. i. s.).
Přesxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxenčního správce podle počtu ohlášených společníků, nebyl tento princip dodržen; ustanovení § 17 odst. 6 z. i. s. opakovaný zápis veřejných obchodnícx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Legislativní proces nenaplnil ani další premisu z důvodové zprávy, možnost insolvenčního správce měnit kritéria, tj. zvlášť evidované údaje o sídle x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Určování osoby insolvenčního správce se řídí těmito pravidly:
a)
insolvenční správci budou určováni postupně, tzv. koloxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců; definice sídla i provozovny byla s účinností od 1. 6. 2019 změněna zákonem č. 31xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xředních hodinách (§ 5a odst. 1 z. i. s.), provozovnou insolvenčního správce je místo, jehož adresa je zapsána v seznamu jako adresa provozovny a kde je pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx § 5 odst. 5 až 8 z. i. s.;
c)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí ze subjektů zapsaných v obvodu krajského soudu, který je insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxý návrh na povolení oddlužení (§ 389 až 396),
d)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí ze subjektů zapsaných v obvodu krajského soudu, kxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - bude insolvenčnímu soudu předložen řádný návrh na prohlášení konkursu, nebo - nebude insolvenčnímu soudu podán návrh na řešení úpadku dlužníka povoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo - nejde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4,
e)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí (tzv. kxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxliže v okamžiku podání návrhu na určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu podán řádný a včaxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x x xx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxenčních správcích, tzn. dlužník je subjektem, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí, investičním fondem penzijní společnosti nebo penzijním fondem, nebo - půjde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxánu schváleném většinou zajištěných a většinou nezajištěných věřitelů (§ 148 odst. 2).
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xůstává dále zachováno pravidlo o stejném insolvenčním správci u dlužníků tvořících koncern (§ 79 z. o. k.). Novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. (účxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxolvenčních soudů nejde o zásadní změnu, již před touto novelou bylo toto pravidlo (samostatné návrhy manželů - stejný správce) vesměs aplikováno
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxovým způsobem přidělování věcí při splnění některé z těchto podmínek:
a)
Osobu insolvenčního správce nelze ustanovit postupem podle odstavce 2, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxsobem, budou v konkrétní věci podjatí (§ 24 odst. 1),
b)
Je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení; pravidlo může být aplixxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního správce, počet přihlášených věřitelů nebo jejich konfrontační postoje budou vyžadovat velké zkušenosti insolvenčního správce a výběrem kolovxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxi to nezbytné se zřetelem k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům: Důvody pro určení osoby insolvenčního správce mimo pořadí mohou být obdobné jako x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxové podstaty (významný a rozsáhlý podnik dlužníka, výjimečný druh podnikatelské činnosti) - tyto skutečnosti samy o sobě mohou již v okamžiku určení pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxrné způsobilosti insolvenčního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce, nelze však vyloučit ani její použití při určení dalšího insolvenčního správce při odvolání (§ 31) nebo zproštění (§ 32) jeho předcxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxí doposud ukončen, je vhodné určit jako insolvenčního správce osobu, která má v tomto směru patřičné vzdělání nebo ze své předchozí činnosti insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnčních věřitelů, je nutno přihlédnout k vytíženosti insolvenčního správce, který má být ve věci určen standardním kolovacím způsobem, tj. k počtu řízxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xrodeji majetku z majetkové podstaty a tím ke snížení míry poměrného uspokojení věřitelů. Předseda insolvenčního soudu by měl také u insolvenčních řízxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, který má být ve věci určen kolovým způsobem, především pokud jde o pochybení insolvenčního správce, pro která byl v minulosti opakovaně zprošťxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxším pravidlem. Předseda soudu však musí při volbě mimo pořadí respektovat vztah sídla dlužníka a sídla nebo provozovny insolvenčního správce, jeho odxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxém opatření odůvodnit; opatření včetně odůvodnění bude jako součást insolvenčního spisu zveřejněno v insolvenčním rejstříku.
Mimo kolový způsox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxni do seznamů tvořených podle pořadí zápisu sídla nebo provozovny. Hostující insolvenční správci budou určováni především v případech insolvenčnícx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxko pro výjimky z běžného určení kolovým způsobem. V praxi však bude velmi pravděpodobně podstatným kritériem pro určení insolvenčního správce z řad hoxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Judikatura:
Z odůvodnění: 17. Ustanovení § 25 odst. 5 insolvenčního zákona vymezuje pravomoc předsedy insolvenčního soudu určit v „rotačxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xakového výjimečného opatření lze vztáhnout požadavky konstantní judikatury Ústavního soudu týkající se náležitostí odůvodnění, byť v redukované pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl namísto určitého insolvenční správce, na kterého by jinak vycházelo pořadí v tzv. kolečku podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, výjimečně určen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce podle zákonného pořadí nebo je-li to nezbytné vzhledem k dosavadnímu stavu řízení, osobě dlužníka a jeho majetkovým poměrům či vzhledem k odboxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxla pouze tak, že stěžovatelka nebyla určena a byla zařazena na konec pořadí „z důvodu zajištění rovnoměrného zatížení insolvenčních správců.“ Takto fxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxního zákona předvídané důvody, pro které stěžovatelka nebyla ustanovena insolvenčním správcem, přestože na ni vycházelo pořadí. Jedná se o natolik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnění a jednak v rovině pochybností, jaké důvody vlastně ve skutečnosti předsedkyni k vydání opatření vedly.
19. Na hodnocení věci nemůže nic změnit, bx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdně komunikuje dotčeným insolvenčním správcům i odborné veřejnosti. Takto mimo rámec vlastního opatření sdělované důvody nemohou nahradit absenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxtované důvody se u odborné veřejnosti setkávají s tvrdou kritikou (např. ŠRÁMKOVÁ, T. Statistická analýza způsobu ustanovování insolvenčních správxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx], vydáno 12. 6. 2015, dostupné na http://pravniradce.ihned.cz).
20. Důvody vydání napadeného opatření, sdělené předsedkyní v rámci řízení o ústavxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za kterých je předseda insolvenčního soudu oprávněn (povolán) opatření tohoto druhu vydat. Svojí povahou vůbec nespadají pod § 25 odst. 5 insolvenčníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xořadí, je-li to nezbytné vzhledem k dosavadnímu stavu řízení, osobě dlužníka a jeho majetkovým poměrům nebo je-li tak třeba postupovat vzhledem k odboxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxmá jako výjimku z pravidla, tedy výjimku ze zásady rotačního principu podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, nýbrž k jejich vydávání přistupuje hromaxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xroti značnému množství fiktivně zřízených provozoven a s tím spojenému násobení počtu věcí přidělených konkrétním správcům a nerovnoměrnému rozložxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa a potvrzuje to i sama předsedkyně soudu) popírají, a pro obvod Krajského soudu v Ostravě významně redukují či takřka anulují, zákonem v § 25 odst. 2 přexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčních správců, které nejsou obsluhovány v souladu s požadavky insolvenčního zákona a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 355/2013 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xřeba uvést, že zákon zná jiné mechanismy postihu. V této souvislosti lze poukázat na usnesení ze dne 27. 6. 2014, č. j. 2 VSOL 358/2014-B-17, které bylo prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxstih xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxat zproštěním výkonu funkce.
23. Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15 (77/2016 Sb.), kterým zrušil ustanovení § 3 odst. 2 věty druxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnčních správcích a souvisejících předpisů je jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatnili své schopnosti a dovednosti a zhodnotili své ekonomxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxého počtu provozoven. Skutečnost, že v některých případech může jít o provozovny fiktivní, je ovšem záležitostí zcela jinou a postih takových insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x a tím méně Krajský soud v Ostravě - zákon nezmocnil k jejich dalšímu přetváření.
24. Postih tzv. fiktivních provozoven insolvenčních správců se musí dxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxněné) úvahy předsedkyně soudu, které z provozoven jsou pouze účelově zřízenými a které jsou reálně obsluhovány. Naprosto nepřípustné je potom zobecňxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxm, že pokud konkrétní správce zřídí provozoven více, za použití opatření podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona mu za zbývající provozovny nejsou přixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o provozovny fiktivní či nikoli.
25. V této souvislosti navíc nelze přehlédnout, že pojem „fiktivní provozovna“ je pouze pracovním (zkratkovitým) oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvou, v níž správce „není nepřetržitě přítomen“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 17/15), a současně zdůraznil, že „je jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx v sídle nebo kterékoli provozovně - tak, aby byl zajištěn řádný průběh insolvenčního řízení. Problém tzv. fiktivních provozoven se navíc týká předevšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxolvenčnímu řízení (včetně průběžné spolupráce s insolvenčním správcem) jako protiváhu nesporných výhod institutu oddlužení.
26. Ústavní soud uzaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch věcí podle vlastní - svévolné úvahy, vykazují rysy obcházení zákona ve značném měřítku; jejich projevy lze nazvat „insolvenčním inženýrstvím“ a u dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtém ustanovování insolvenčních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxo
nominačního systému, který byl uplatňován podle právní úpravy dřívější a na základě dobrých důvodů opuštěn (viz důvodová zpráva, sněmovní tisk 929xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce určený tzv. „mimo kolečko“ a na bázi premisy omezené velikosti úřadu a limitovaného počtu provozoven (ať již modelu 1+4 zavedeného u Krajského xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvozoven. Je třeba zdůraznit, že ke zřizování provozoven dochází v souladu se zákonem i judikaturou vrcholných soudů, tento vývoj reflektuje situaci nx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a legitimní, ba dokonce ústavně chráněné podnikatelské činnosti. Do této činnosti, do níž nesmí nepřiměřeně zasahovat stát jako takový, tím méně soudxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxz odpovídajícího odůvodnění.
28. Postup prostřednictvím (preventivního) opatření podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, kterým mají být insolvexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxudu zapovězeno výše uvedenou judikaturou vrchního soudu. Ze strany předsedkyně Krajského soudu v Ostravě jde tedy vedle zjevného obcházení zákona roxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xinnosti soudců, do které tím současně zasahují, musí být nadmíru citliví na projevy svévole - tím spíše nesmí činit pravý opak či jen vzbuzovat svými aktxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů, přitom Nejvyšší soud neshledává důvod přehodnotit závěr, že rozhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku ve své funkci xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxení o ustanovení insolvenčního správce (§ 25 insolvenčního zákona), usnesení o odvolání insolvenčního správce (§ 31 insolvenčního zákona) nebo usnexxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x9 odst. 2 insolvenčního zákona o tom, zda potvrdí usnesení schůze věřitelů o ustanovení insolvenčního správce, přijaté podle § 29 odst. 1 insolvenčníxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xx xx xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxý vliv ani to, že odvolací soud dovolatele nesprávně poučil, že dovolání připuštěno být může (srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí a stanovisek a dále nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ústxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe insolvenčního správcem dlužníka osobu určenou opatřením předsedy insolvenčního soudu mimo stanovené pořadí (§ 25 odst. 2 a 5 insolvenčního zákonaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxsolvenčního zákona). Nejde o způsobilý odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 26 věty druhé insolvenčního zákona, když případný nesprávný postup předxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxdjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje podmínky pro ustanovení.
[2] V odvolacím (dovolacím) řízení pojmově xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
[3] Opatřením předsedy insolvenčního soudu opomenutý insolvenxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do funkce insolvenčního správce dlužníka jinou osobu.
(NS 29 NSČR 130/2014)
Odvolací soud zdůrazňuje, že insolvenčního správce pro insolvenční řxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxveného správce do rukou věřitelů; podle § 29 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx 1 VSPH 291/2008 ve věci KSHK 42 INS 2784/2008)
Z citované právní úpravy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xapsané do části zvláštní mají zvláštní povolení, jež je předpokladem pro výkon funkce insolvenčního správce (vedle předpokladů uvedených v § 21 až 24 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxních správců), tj. také u dlužníka, u něhož byla povolena reorganizace při rozhodnutí o úpadku za podmínek § 148 odst. 2 insolvenčního zákona nebo pozdxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx-68 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
Insolvenční zákon nepředpokládá, že by insolvenční soud (představovaný soudcem, který vede insolvenční řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xu závazně opatřením předsedy insolvenčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 InsZ (ve smyslu § 31 odst. 5 InsZ) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sb. nemá povahu rozhodnutíxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nově (po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx na základě okolností známých v době rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že je podjatý) všax x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxyslu § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsažené v ust. § 25 odst. 3 Ixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které je (proto) důvod pochybovat o její nepxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení konkrétního (opatřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § 24 insolvenčního zákona a současně vylučuje z odvolxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje odvolacímu soudu v rámci odvolacího řízení bez dalšího ustanovit jiného správce, jak v odvolání navrhuje dlužník. Umožňuje-li ust. § 31 oxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxli jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xxxběhu řízení (dodatečně) zjištěno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce dle ust. § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxudu (případně nesprávně) určené osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzi věřitelů dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 21 - sezxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 30 - nahrazení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávce, § 148 - spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 317 - legitimace k náxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxžníkova návrhu na reorganizaci, § 321 - další návrh na reorganizaci, § 322 - zpětvzetí návrhu na reorganizaci, § 323 - schválení návrhu na reorganizaxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 391 - náležitosti návrhu na povolení oddlužení, § 392 - přílohy návrhu na povolení oddlužení, § 393 - oprava a doplnění návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrhu na povolení oddlužení
Související předpisy:
§ 2, 3, 5a a 6 z. i. s., - § 79 z. o. k.
(Odvolání proti ustanovení insolvenčního správcxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xako osoby oprávněné k podání odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, budou namítat:
a)
nesplnění podmínek pro ustanovení ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti dle § 21 odst. 2 písm. b) zákona,
b)
podjatost insolvenčního správce dle § 24 zákona.
Důvodem pro podání odvolání proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxch skutečností, které by jinak bránily insolvenčnímu správci ve výkonu činnosti, je třeba postupovat dle § 31 a 32.
Judikatura:
xxxolací soud se neztotožňuje s názorem odvolatelů, že odvolání proti ustanovení zvláštního insolvenčního správce by mělo být přípustné i z jiných důvodxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jenž dopadá na poměry účastníků insolvenčního xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxna skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným čx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, se vyjádřil Vrchní soud v Praze např. v usnesení sp. zn. MSPH 94 xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx § 14 odst. 1 občanského soudního řádu. Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci i to, že insolvenční správxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xůže být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztahem vzájemné závislosti. Jak je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxranu ve sporu vedeném proti ní. Toto poměrně vágní a ničím nedoložené tvrzení upřesnil - jak popsáno shora - ve vyjádření k odvolání sám správce. Ze skutexxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx tato skutečnost mohla jakýmkoliv způsobem založit jeho vztah k věci, k dlužnici či k dalším účastníkům insolvenčního řízení vzbuzující pochybnost o jxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 27 - ustanovení předběžného správce, § 28 - xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Souvisejícx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xgr.
Jan
Kozák
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Ixxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dojít kdykoliv předtím, než soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka. Rozhodnutí o ustanovení předběžného správce je obvykle spojeno s rozhodnutím o přxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxého insolvenčního správce (§ 112 odst. 2). V souvislosti s moratoriem musí insolvenční soud předběžného insolvenčního správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k jeho ustanovení jsou specifikovány v § 112. Nejčastějším důvodem k ustanovení předběžného správce je záměr insolvenčního soudu provést zjištění dlxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxího návrhu navrhovatele odlišného od dlužníka nebo z úřední činnosti samotného insolvenčního soudu vyplynou informace o rozsáhlejším majetku dlužnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxvenčnímu návrhu navrhovatele, nepředloží řádné seznamy svého majetku).
K odst. 2
K povinnostem uloženým předběžnému správci zákonem přistupují poxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxvinnosti stanovené pro výkon činnosti předběžného správce odpovídaly záměru vedoucímu insolvenční soud k jeho ustanovení. Okruh činností prováděnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvce se stává po rozhodnutí o úpadku dlužníka insolvenčním správcem s plnou působností, pokud insolvenční soud nedospěje k jinému závěru a neurčí jako řxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxí rozhodnutí o úpadku, kterým je řádný insolvenční správce ustanoven, obsahovat odůvodnění tohoto postupu. Důvodem pro takový postup může být situacx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xnsolvenčních správců zapsán jako zvláštní insolvenční správce.
K odst. 3
Postup týkající se ustanovení insolvenčního správce (§ 25) platí i pro předběžného správce. Předběžný správce je rovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, nemusí být vydáváno předsedou insolvenčního soudu nové opatření k určení insolvenčního správce. Insolvenční soudce, který ve věci jedná a rozhoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatura:
Stejně jako soud prvního stupně xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xamístě. Skutečnost, že část majetkové podstaty se z důvodu dlužníkem zpochybňovaného zadržovacího práva nachází v dispozici navrhujících věřitelexx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx být zapsána do soupisu jeho majetkové podstaty, a aby o tom, zda z eventuálního výtěžku zpeněžení budou uspokojeny toliko navrhující věřitelky, nebo i xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxovo účetnictví, vyhověla jeho požadavku a vydala mu jeho účetní či jinou dokumentaci. Námitku podjatosti vznesenou proti předběžné správkyni Ing. J. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxho opatření), neboť dlužník se vůči němu může bránit odvoláním, což ostatně v dané věci učinil. S ohledem na zprávu předběžné správkyně o její dosavadní xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa a zajištěna), bude na soudu prvního stupně, aby ji zprostil funkce.
Odvolací soud však oproti soudu prvního stupně nesdílí názor, že v posuzované věcx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 téhož zákona dostatečným, nebo je dlužník nerespexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahájení insolvenčního řízení (a ve stejném rozsahu rozhodnutí o úpadku), v jejichž důslexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo insolvenčním návrhem dlužníka).
(VS Praha 2 VSPH 222/2010-A-42 ve věci MSPH 94 INS 9389/2009)
Insolvenční zákon neupravuje subjektivní příxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xřiměřeně úprava § 201 o. s. ř., která přiznává subjektivní legitimaci k podání odvolání účastníku řízení. Tím je v insolvenčním řízení dlužník a věřitexxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení svá práva (§ 15 insolvenčního zákona). Odvolatel účastníkem tohoto řízení není, a to ani vzhledem k vymezení účastenství jiných osob v § 15 insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrávce dlužníka, neuplatňuje svá práva v insolvenčním řízení. Takové právo tomuto insolvenčnímu správci nenáleží. Ustanovení § 25 odst. 2 insolvenčnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčním správcem. Tato právní úprava v zájmu věřitelů a dlužníka, tedy v zájmu uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem, vytxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tuto úpravu v konkrétním řízení proto náleží dlužníku a věřitelům, kteří vůči němu v insolvenčním řízení uplatňují svá práva.
(VS Praha 3 VSPH 9/2011-xxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxění úpadku dlužníka, jež napadl dlužník odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č. j. 2 VSPH 331/2013-A-66, bylo napaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxm, že jeho účinky nastávají (podle § 89 odst. 1 IZ) jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo ve stejný den. Je zřejmé, že s účinností tohotx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonává svoji funkci jen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností (§ 27 odsxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxášení konkursu na jeho majetek stanovenými v § 246 IZ (nastalými dle § 245 odst. 1 rovněž zveřejněním rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejstříku)x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s majetkovou podstatou, jež dosud příslušela dlužníku) na insolvenčního správce, včetně toho, že osoby, jež mají závazky vůči dlužníkxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxuace, kdy soud prvního stupně nemá od dlužníka žádné údaje o jeho majetku, přestože sám učinil úkon směřující ke zjištění majetku dlužníka, dlužník všax xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrávně usuzuje, že je věcí soudu zjišťovat majetek dlužníka, tato povinnost stíhá právě insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, event. předběžnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xě není dostatek prostředků v majetkové podstatě
Proto lze uzavřít, že není zřejmé, že by v majetkové podstatě byly prostředky k úhradě nákladů insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch prostředků v majetkové podstatě by nároky správce, tj. jeho odměnu a hotové výdaje, hradil stát a tomu právě má předejít institut zálohy na náklady inxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xěřitele a dlužníky v případě ukládání zálohy na náklady insolvenčního řízení, pak je nutno poukázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdého insolvenčního navrhovatele až na odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné). K tomu je možno uzavřít, že mimo výjimekx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx řízení, případně zda lze prostředky ke krytí nákladů zajistit jinak, a to bez ohledu na skutečnost, kdo vystupuje v insolvenčním řízení jako navrhovatxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx mohly být součástí majetkové podstaty dlužnice, se odvolací soud ztotožňuje i se závěrem soudu prvního stupně, že bylo namístě uložit navrhujícímu věxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování sxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxlený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 82 - předběžné opatření, § 108 - záloha na náklady insolvenčního řízení, § 112 - přexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Výklad k tomuto ustanovení viz komentář k § 29.
(Hlasování schůze věřitelů o inxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x x xx x xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxlší negativní jev navázaný na ustanovení § 29 insolvenčního zákona, podle něhož může za splnění určitých podmínek (tj. zejména přijetí usnesení příslxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxlů počítané podle výše jejich pohledávek) dojít k odvolání insolvenčním soudem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxolení“ insolvenčního správce má smysl v insolvenčním řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen konkursem či reorganizací, neboť riziko „převolení“ insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxvisí ochrana společného zájmu věřitelů.
Stávající právní úprava, podle které je možné dosáhnout převolení insolvenčního správce už na základě hlxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxla nevhodnou, když umožňuje byť i jedinému věřiteli s pohledávkou v dostatečné výši ovládnout insolvenční řízení.
Tato praktika hojně užívaná přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh věcí (a tudíž i velkým finančním obratem) navíc fakticky znamená vyloučení ustanovování insolvenčních správců za pomoci tzv. „kolečka“ ve smyslu § 2x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxně dlužníka, a u věřitelů (s výjimkou případného majoritního věřitele) lze předpokládat racionální apatii, tedy nezájem o řízení, nelze se na rozdíl ox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xstatní věřitelé či dlužník. Pokud pak takto zvolený správce nepostupuje ve společném zájmu všech věřitelů, ale hájí spíše partikulární zájem věřitelxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsahy soudů (srov. usnesení KS v Ostravě ze dne 24. 9. 2014, č. j. KSOS 36 INS 9408/2014-B10 - pozn. aut.) přitom nejsou dostatečné pro vyřešení uvedeného pxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nadpoloviční většiny věřitelů, počítané nejen podle výše pohledávek, ale také „podle hlav“, na schůzi věřitelů svolané insolvenčním soudem na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxlením“ insolvenčního správce „ovládnout“ insolvenční řízení. Zároveň však zachovává možnost odvolat insolvenčního správce ustanoveného soudem a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxučasně nadpoloviční většinu všech pohledávek, počítaných podle jejich výše, tedy za situace, kdy lze od jmenovaného insolvenčního správce očekávatx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní za účelem ovládnutí insolvenčního řízení jedním věřitelem, obvykle úzce spolupracujícím s konkrétním insolvenčním správcem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xšech věřitelů, jestliže insolvenční správce, který byl do funkce jmenován hlasy věřitele, s nímž je spřízněn, prosazuje na úkor zájmů ostatních věřitxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xy byla do funkce insolvenčního správce jmenována osoba osobně zainteresovaná na výsledku insolvenčního řízení díky úzké vazbě na věřitele, která by zx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x9 bez zakotvení podobného preventivního opatření vytváří prostor pro realizaci potenciálního střetu zájmů na straně insolvenčního správce podle pxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xožnost odvolat soudem ustanoveného insolvenčního správce a případně i ustanovit insolvenčního správce odle vlastního výběru.
K odst. 1
Ustanovení dává věřitelům možnost na první schůzi věřitelů, která se bude konat po přezkumném jednání, odvolat insolvenčního správcx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxtelů, která je svolána po rozhodnutí o úpadku, nemusí být současně schůzí věřitelů, která se koná po přezkumném jednání, přestože je to v praxi obvyklé. xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxsolvenčního správce z funkce. Schůze věřitelů, na které mají věřitelé možnost svými hlasy odvolat insolvenčního správce, se může konat také následujxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx realizovat v zákonem předpokládaném termínu.
O odvolání insolvenčního správce musí být umožněno hlasovat vždy, neboť takové hlasování je podle § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx může být hlasování o osobě insolvenčního správce teoreticky jediným bodem jejího programu. Přijetí rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce je pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxolvenčního správce určeného postupem dle § 25 a ustanovení nového insolvenčního správce je určováno z věřitelů, kteří mají na schůzi věřitelů právo hxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ve svém rozhodnutí vyjádřil Vrchní soud v Praze (2 VSPH 1068/2011-B-18). Nahrazení absolutní většiny věřitelů většinou počítanou pouze z věřitelů, kxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxsolvenčního správce.
Při stanovení nutného kvora se hodnotí pouze přihlášky podané ke dni předcházejícímu termínu konání schůze věřitelů, která xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxí o úpadku dlužníka [§ 136 odst. 1 písm. d) a odst. 3], ovšem až v den konání schůze věřitelů hlasující o osobě insolvenčního správce, by do kvora pro hlasoxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxy k podání přihlášky v jiném režimu než pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm části pohledávky stávajícího věřitele postupem dle § 18, jestliže v den konání schůze věřitelů uplynula lhůta tří pracovních dnů daná § 18 odst. 2, anix xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x právem hlasovat o osobě insolvenčního správce je určen až na základě příp. rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech ve smyslu § 51. Takový xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxo insolvenční řízení, ve kterém došlo rozhodnutím insolvenčního soudu k povolení oddlužení dlužníka.
Úprava kvora pro změnu v osobě insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxlení oddlužení dlužníka, jiného insolvenčního správce. Změna se zcela minula účinkem a lze ji charakterizovat jako nadbytečnou. Hypotéza tohoto ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání je v řízení, ve kterém došlo k povolení oddlužení dlužníka, vyloučen změnou dikce § 190 odst. 1 provedenou s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 64xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výsledek je pro účely insolvenčního řízení zachycen ve zprávě o přezkumu, kterou insolvenční soud schválí nejpozději v rozhodnutí o schválení (§ 405) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx přezkumného jednání; § 190 odst. 1 také oba postupy od sebe jednoznačně odlišuje.
Pokud v insolvenčním řízení, ve kterém došlo k povolení oddluženxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxěna hypotéza z první věty: „Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání (-).“ Insolvenční správce určený opatřením předsedy ixxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu soudu zařadit na program schůze věřitelů, je-li u dlužníka povoleno oddlužení, hlasování dle § 29; s takovým hlasováním není při povolexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zainteresovanosti na úpadkovém stavu dlužníka, jinými slovy čím větší je pohledávka věřitele za dlužníkem, tím větší je oprávnění věřitele svým hlasxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x případě povolení oddlužení dlužníka je tento nezpochybnitelný princip vychýlen ve prospěch minoritních věřitelů, neboť majoritní věřitel byl o své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i v případě, že se povolené oddlužení přemění postupem předpokládaným právní úpravou v prohlášení konkursu (§ 396 a § 405). Dále je zvýrazněna faktem, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, který byl určen v předloženém reorganizačním plánu (§ 25 odst. 1 a § 148 odst. 2). Při přeměně oddlužení v konkurs věřitelé podobnou možnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Pokud k odvolání insolvenčního správce hlasy věřitelů dojde, mxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí insolvenčních věřitelů je insolvenční soud povinen potvrdit. Soud usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce nepotvrdí xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxtu § 34 odst. 3, který byl do zákona vložen zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017), je insolvenční soud nepřímo zavázán xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, a to v případě, že jsou zde věřitelé:
a)
jejichž pohledávka byla odvolaným insolvenčním správcem popřena, a
b)
kteří přesto mohli hlasovat prx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xinou možnost než odvolaného správce do pozice odděleného insolvenčního správce ustanovit. Formulace právní úpravy jiný postup nepřipouští. Postup xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního správce, aby k předkládání vyúčtování ze strany odvolaného insolvenčního správce nemuselo docházet opakovaně.
K odst. 3
Insolvenxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, kterx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx insolvenční soud vyzve každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání insolvenčního správce z funkcx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxe věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede do protokolu o jednání. Rozhodnutí insolvenční soud doručí pouze osobám, ktexx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o nepotvrzení změny v osobě insolvenčního správce lze napadnout i případné rozhodnutí insolvenčního souxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xlasovacích právech rozhodoval a
b)
rozhodnutí insolvenčního soudu o nepotvrzení změny v osobě insolvenčního správce nepředcházelo jiné rozhodnutx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xěřitelů může postupem dle § 29 provést změnu nikoliv pouze v osobě insolvenčního správce, nýbrž i v osobě zástupce insolvenčního správce, odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxolán z funkce, předložit insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů.
Tuto poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní soud stanoví lhůtu pro její splnění; její délka bude vycházet z předpokládané složitosti takového vyúčtování. Vyúčtování odměny a hotových výdajů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxekontroluje předložené vyúčtování a příp. s bývalým správcem projedná a zajistí odstranění chyb a nedostatků vyúčtování. Lhůta pro případné námitky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o zveřejnění vyúčtování, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku. Ve vyhlášce insolvenční soud stanoví počátek a konec lhůty pro podání námitek. Nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xok a vyúčtování schválí. K projednání včasných námitek musí insolvenční soud nařídit jednání. Uložení povinnosti předložit vyúčtování odměny a hotoxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xdst. 3.
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní soud nepotvrdí (volbu správce - pozn. autora) jen za situace, že navržený insolvenční správce nesplňuje podmínky § 21 až 24 insolvenčního zákona, cox xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxně na předpokládané složitosti insolvenčního řízení a očekávaných značných nákladech insolvenčního správce spojených s dojížděním insolvenčního xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxi totiž nelze užít § 54 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého v jiných případech soud může zrušit usnesení schůze věřitelů proto, že odporuje společxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx věřitel (za podpory ze strany věřitele dalšího), nemohl insolvenční soud než takové rozhodnutí za popsaného skutkového stavu věci zcela respektovatx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xrpna 2009 o ustanovení JUDr. F. M., sídlem v B. Š. 41, novým insolvenčním správcem - pozn. autora).
(VS Praha 1 VSPH 558/2009-B-25 ve věci KSUL 45 INS 797/xxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxení nové správkyně JUDr. I. V., neboť pro takový návrh se vyslovilo jen 44,11% (a nikoliv nejméně polovina) všech věřitelů s pohledávkami přihlášenými xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxtelů následující po přezkumném jednání potvrdil v důsledku chybně počítaných hlasů usnesením ze dne 9.10.2009 usnesení schůze věřitelů o změně v osobx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxání nelze opakovat a proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud potvrdí usnesení schůze věřitelů o změně v osobě správce, není odvolání přípustné), má téx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xostupem podle § 29 insolvenčního zákona, jenž byl posléze shledán vadným, neboť byl v rozporu s vůlí většiny věřitelů.
(VS Praha 1 VSPH 238/2010-B-141 xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxné hlasovací
kvorum
tak, že k platnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počíxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxsení schůze tzv. speciální hlasovací
kvorum
. Jde např. právě o usnesení o odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce dle § 29 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, že insolvenční právo tradičně vychází ze zásady, že hlasovací právo náleží bez dalšího pouze věřitelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxchž přihlášená pohledávka byla na přezkumném jednání popřena (insolvenčním správcem či dlužníkem, nikoli věřitelem), je vázána na odkládací podmínxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxřena, může hlasovat jedině za předpokladu, že mu takové právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud.
Tuto úpravu je txxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona. Odvolací soud je přitom toho názoru, že pro výsledek tohoto hlasování je určující poměr dosažených hlasů vůči celkxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxé výši přihlášených pohledávek, tedy i v rozsahu pohledávek, ohledně nichž věřitelé hlasovací právo nemají. Tomuto závěru se neprotiví ani úprava obsxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xěřitele, jehož pohledávka nebyla v insolvenčním řízení v konečném důsledku zjištěna vůbec nebo byla zjištěna v jiné výši (jde např. o věřitele popřenýxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxčního zákona).
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxa vyjít jen z kritérií určených v § 6 vyhlášky a úpravu odměny zástupce účastníka řízení dle vyhlášky č. 177/1997 Sb. o odměnách advokátů a náhradách adxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx x6 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34). Podíl každého ze správců na odměně insolvenčního správce soud určí s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvení zákona o konkursu a vyrovnání, v němž byla stanovena kritéria rozsahu a délky doby činnosti jednotlivých správců. Jejich výkladem se zabýval Nejvxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxjmů doba činnosti a rozsah činnosti dle § 6 vyhlášky. Právu osob, které vykonávaly funkci správce, odpovídá povinnost osoby s dispozičním oprávněním x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxci správce vykonávala. Situaci, kdy odvolatelka vykonávala funkci předběžného insolvenčního správce, avšak funkci insolvenční správkyně s plnou pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x x xxhlášky zohlední rovněž skutečnost, že vykonávala funkci předběžné insolvenční správkyně. Určit její odměnu za výkon funkce předběžného insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx2009)
Z tohoto ustanovení je zřejmé, že na rozdíl od usnesení schůze věřitelů o odvolání insolvenčního správce, které je účinné, jakmile bylo přijaxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního soudu. Jinými slovy, výkladem
a contrario
lze dovodit, že usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůze věřitelů do protokolu o jednání schůze. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů z 20. 12. 2012 plyne, že došlo k hlasování věřitelů podle § xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxsavadní insolvenční správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová a že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxrávce je zapsán v seznamu insolvenčních správců a splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 21 až 24 InsZ, a vyhlásil usnesení, že potvrzuje ustanovení pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxto výsledek schůze věřitelů potvrdil insolvenční soud i v napadeném usnesení, když v jeho odůvodnění uvedl, že schůze věřitelů dosavadního insolvenčxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xěřitelů došlo, bylo vyloučeno, aby soud o odvolání tohoto správce (z funkce již odvolaného) sám znovu rozhodl, jak to - s odkazem na § 31 InsZ - napadeným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx usnesením podle 29 odst. 2 InsZ (proti němuž není přípustné odvolání) potvrdil. Lze tedy uzavřít že insolvenční soud vydal napadené usnesení, k jehož vxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx že ve věci odvolání insolvenčního správce nechal přítomné věřitele hlasovat také o tom, že novým správcem ustanovují Mgr. Alexandra Netta, aniž by z prxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxení výsledku hlasování patrně nevzal v úvahu speciální
kvorum
stanovené v § 29 odst. 1 IZ. Podle tohoto ustanovení pro přijetí usnesení schůze věřitelx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxobně nebo písemně prostřednictvím hlasovacích lístků), které představují nikoli nadpoloviční většinu hlasů věřitelů, kteří hlasovali, nýbrž nadpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xčinností od 1. 1. 2014 doplněno jen o výslovné vyjádření toho, co podle ustálené judikatury platilo vždy, totiž že výchozí sumu přihlášených pohledávex xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxané). Tuto sumu přihlášených pohledávek s právem hlasu však soud prvního stupně v napadeném usnesení neidentifikoval a místo toho zaznamenal jen počex xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xři vyjádření výsledku hlasování poměřoval. Se zřetelem k uvedenému nelze dospět k jinému závěru, než že na schůzi věřitelů konané dne 27. 1. 2014 řádné hxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxe nechal věřitele hlasovat na nové schůzi věřitelů, kterou k tomu svolá
(VS Praha 3 VSPH 481/2014 ve věci KSUL 74 INS 32042/2012)
Ze shora uvedených zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xístkem, v důsledku čehož nepřijala schůze věřitelů žádné rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce funkce, jež by bylo lze - avšak jen do skončení scxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxcesní vadou, kterou však nelze napravit vydáním napadeného usnesení, jež nemá žádného zákonného podkladu, ale toliko opakovaným svoláním (první) scxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxod 3. programu)
(VS Praha 1 VSPH 635/2014 ve věci KSCB 28 INS 23896/2013)
Z uvedeného vyplývá, že schůze věřitelů následující nejblíže po přezkumnéx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtanovila, protože pro jeho přijetí nehlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxvný. Přesto podle odvolacího soudu nemělo být napadené usnesení vydáno, neboť nový insolvenční správce, o jehož potvrzení ve smyslu § 29 odst. 2 IZ je sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx došlo v této věci, měl soud pouze poznamenat výsledek hlasování do protokolu o průběhu schůze věřitelů, aniž by bylo třeba potvrdit dosavadního insolvxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx2011). Odvolací soud však napadené usnesení, byť podle jeho názoru vydáno být nemělo, podle § 219 o. s. ř. potvrdil. Jiné než potvrzující rozhodnutí by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xnsolvenčního správce Mgr. Petra Schillera nedošlo a že ten dále jako soudem ustanovený insolvenční správce vykonává funkci insolvenčního správce dlxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Z protokolu o schůzi věřitelů (č. l. B-7), jíž se zúčastnil pouze odvolatel, je totiž zřejmé, že soud namísto toho, aby ohledně povinného bodu programu xxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxze usnesla či na odvolání dosavadního a ustanovení nového správce, či nikoli), rozhodl s poukazem na dle jeho názoru nedostatečné
kvorum
hlasů k přijexx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nemůže obstát. Co se týče hlasovacího práva, považoval odvolací soud za nutné uvést, že podle ust. § 49 odst. 1 insolvenčního zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počítaná podle výše jejich pohledávek; přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas. Citované ustanovení upravuje tzv. obecné hlasovxxx
xxxxxx
xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxndenčně hlasujících věřitelů dle ust. § 50 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona), počítaná podle výše jejich pohledávek. Tato úprava však neplatí bezvýjixxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona nebo o usnesení o stanovení způsobu řešení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo náleží bez dalšího pouze věřitelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxně popřena (insolvenčním správcem či dlužníkem, popření věřitelem je tu bez významu), jejichž pohledávka je vázána na odkládací podmínku, jejichž poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxla popřena, může hlasovat jedině za předpokladu, že mu takové právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud. Na rozdíl ox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx soudní judikatury s účinností od 1. 1. 2014 doplněno o jím zmiňovaný dovětek. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž v souladu se shora uvedenými názory odvolacího soudu předloží nové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx4 ve věci KSUL 74 INS 36227/2013)
Insolvenční zákon nepředpokládá, že by insolvenční soud (představovaný soudcem, který vede insolvenční řízení nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx závazně opatřením předsedy insolvenčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § xx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x5 odst. 3 InsZ (představující úkon hybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 3xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxtý a tyto námitky se opírají o nikoliv nově (po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Úsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. O takový případ (že by bylo namítáno na základě okolností známých v době rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx držitelem zvláštního povolení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neboť případný nesprávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx známých v době vydání napadeného rozhodnutí. Tato úprava (v § 26 InsZ) totiž zjevně navazuje na úpravu předpokladů vymezených pro ustanovení konkrétxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtečnosti, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.
S uvedeným souvisí také to, že insolvenční zákon neumožňuje odvolaxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx z funkce insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 InsZ, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasnx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsterstva podle zákona o insolvenčních správcích, odvolací soud nemá pochyb o tom, že takový postup je na místě i v případě, že je v průběhu řízení (dodatexxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxo najisto, že takové osobě byl ustanoven správce, který tyto podmínky nesplňuje. Ustanovení opatřením předsedy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 987/2017-B-16 ve věci MSPH 95 INS 29484/2016)
Související ustanovení:
§ 5 - zásady insolvenčního řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele, § 21 - seznam ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxch práv věřitelů, § 51 - omezení hlasovacích práv věřitelů, § 52 - přezkum rozsahu hlasovacích práv věřitelů soudem, § 53 - hlasování věřitele ve vlasxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxmného jednání v rozhodnutí o úpadku, § 148 - spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, § 396 - následky neúspěšného návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce odvolaného schůzí věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdy insolvenčního soudu (§ 25 a 29). Věřitelé se však již nemusí shodnout patřičnou většinou vyžadovanou v § 29 na osobě nového insolvenčního správce. x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx postup platí pro případ, že se věřitelé patřičnou většinou na osobě nového insolvenčního správce shodnou, ovšem zvolený správce do tří dnů poté, co se o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxku zveřejněn protokol o schůzi věřitelů, kde k převolení insolvenčního správce došlo. Při tomto soudním jednání soudce vyhlásí usnesení, kterým závěxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxého insolvenčního správce a přenechají tak jeho určení na insolvenčním soudu, nedostanou další možnost postupovat dle § 29, tj. vahou svých hlasů nově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zvolením do konkrétního insolvenčního řízení a zvolený správce využije postupu dle § 31 odst. 2.
x xxxxx x
Dle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxo zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. K odmítnutí přihlášky rozhodnutím insolvenčního soudu dojde v těchto přípxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxenční správce odmítnutí přihlášky insolvenčnímu soudu navrhne,
c)
nevykonatelná pohledávka (§ 191 odst. 2) je co do důvodu nebo výše popřena insolxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxtáhnout pouze na pohledávky nezajištěné.
Je třeba odlišovat případy, kdy insolvenční soud ukončí účast věřitele v insolvenčním řízení z důvodu zxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxádá možnost opakovaného postupu dle § 29. K odmítnutí přihlášky věřitele nebo věřitelů totiž nedošlo.
Všechny výše uvedené závěry platí také v přípxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu svolat schůzi věřitelů v případě, kdy v důsledku odmítnutí přihlášky pohledávky dojde k takové změně v osobách věřitelů nebo výši jejich přihlášexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxlvenčního správce je na věřitelích (§ 47 odst. 1). Aktivita věřitelů se může projevit:
a)
ve formě návrhu na svolání samotné schůze, nebo
b)
ve formě nxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
Judikatura:
Nutno zdůraznit, žx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxštěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxtatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální lixxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxa vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxým v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxobilá tuto funkci v insolvenčním řízení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxežitých důvodů, pro něž - nastanou-li až v průběhu řízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitýxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxže jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxm odděleného správce dle § 34 insolvenčního zákona) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxí, a to v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxečně) v případě, že důležité důvody pro postup dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xistý retardační zásah do insolvenčního řízení, zvláště pokud již v něm stávající správce činil úkony významně ovlivňující jeho další průběh. Proto nexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insolvenčního zákona), může soud ukončxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bex xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xe žádný věřitel neúčastnil, která se konala dne 26.5.2016, a která nejblíže následovala po přezkumném jednání, hlasoval věřitel KB prostřednictvím hxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce Ing. Miroslava Krejčího a pro ustanovení do funkce nového insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka. Nepodepsaný hlasovací lístek je vyhoxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvoláním napadené usnesení.
Nebylo-li podání věřitele KB s využitím formuláře Hlasovací lístek opatřeno ověřeným podpisem této osoby, vychází odxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx původně ustanoveného správce a k ustanovení správce nového, protože pro přijetí takového rozhodnutí nehlasovala nejméně polovina všech věřitelů přxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxo stupně na této schůzi hlasování došlým hlasovacím lístkem věřitele KB, jeho postup odporuje znění ust. § 50 odst. 2 InsZ, podle něhož k došlému hlasovxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xoud bere na vědomí odvolání insolvenčního správce, natožpak rozhodovat o (ii) nepotvrzení ustanovení správce nového a o (iii) ustanovení správce dalxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí, otázka jejich věcné správnosti není významná.
Bez ohledu na to, že odvolatel formálně napadá pouze rozhodnutí pod body II. a III. výroku napadeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe z toho, že o usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud zásadně nerozhoduje, nýbrž podle § 6 odst. 2 vyhlxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xozhodnutí vydaná soudem prvního stupně pod body I., II. a III. tvoří s ohledem na skutkové okolnosti věci nedělitelný celek, neboť zde není účinného rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxo. Byť z přísně formálního hlediska samostatné odvolání proti výroku I. napadeného rozhodnutí by nebylo možno podat (§ 11 odst. 1, § 91 InsZ, resp. § 202 xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxů neúčastnil, a jednak lhůta pro podání odvolání uplynula skončením schůze věřitelů (§ 29 odst. 3 za použití § 55 odst. 1 InsZ). Proto odvolací soud napxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxPH 1991/2016-B-13 ve věci KSPL 51 INS 29034/2015)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, § 47 - schůze věřitelů, § 74 - okamžik doručení soudní písemnosti, § 173 - podání přihlášky, § 185 - odmítnutí přihlášky pohledávky, § 186 - uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxávky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
Odvolání insolvenčního správce
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
Insolvenční správce může být kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnosti insolvenčního správce v konkrétním insolvenčním řízení. Odvolání insolvenčního správce může být provedeno na základě vlastního zjištění insxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxvenčního správce mohou být jakékoliv
relevantní
důvody, na jejichž základě lze dovodit neschopnost insolvenčního správce dlouhodobě, resp. trvalx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxprávnosti), případně z důvodu jeho podjatosti dle § 24. Důvody vedoucí k odvolání insolvenčního správce mohou mít původ v pozastavení práva vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x x xx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx povolení nebo zvláštního povolení insolvenčního správce dle § 13 z. i. s.
Pokud má dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx účast insolvenčního správce byla spojena s neúměrnými obtížemi. V takovém případě může insolvenční soud vycházet např. ze zdravotní dokumentace, ktxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxvrzujícího rozhodnutí insolvenčním soudem na schůzi věřitelů, kde hlasování o osobě insolvenčního správce proběhlo, nebo z písemného vyhotovení vyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokud bude z protokolu o jednání zřejmé, že se věřiteli zvolený insolvenční správce předmětné schůze věřitelů účastnil (insolvenční soud zaznamená úxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxobě, účastnit, lze lhůtu tří dnů počítat teprve od okamžiku doručení písemného vyhotovení usnesení, kterým insolvenční soud volbu nového insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxůta tří dnů počíná běžet ode dne tohoto zvláštního doručení (§ 74 odst. 2). Pokud by se insolvenční správce zvolený schůzí věřitelů předmětné schůze věřxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxl, pak musí zvolenému insolvenčnímu správci doručit alespoň opis protokolu o soudním roku, ve kterém bude zaznamenáno usnesení potvrzující změnu v osxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxdá, že nový insolvenční správce musí uvést důvody pro odmítnutí své funkce. Z dikce § 22 však lze dovodit, že stanovisko zvoleného insolvenčního správxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx k odvolání zvoleného insolvenčního správce. Všechny předešlé závěry jsou bezpředmětné, jestliže před konáním schůze věřitelů nebo v jejím průběhu jxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxlu nebo o písemné podání.
K odst. 3
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dochází z důvodů uvedených v § 9 a § 10 z. i. s. V ustanovení § 9 z. i. s. jsou uvedeny důvody, které obligatorně vedou k pozastavení funkce insolvenčního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxsterstva spravedlnosti ČR. Ustanovení § 11 odst. 1 z. i. s. sice zakazuje insolvenčnímu správci po dobu pozastavení výkonu funkce vykonávat činnost, xx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxe v konkrétní věci. Tento zdánlivý rozpor vychází z uvozovací věty § 11 odst. 1 z. i. s., znějící „není-li dále stanoveno jinak“.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce. Skutečnost, že se insolvenční správce stal ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, kxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxrétní věci. To platí zvláště v případě insolvenčního řízení, kde jsou prováděny pouze úkony směřující k ukončení řízení nebo kde již bylo ukončeno zpenxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxx x odvolání insolvenčního správce v takovém případě musí insolvenční soud zohlednit otázku pojištění insolvenčního xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutí odvolacího soudu v tomto případě vůbec nezohledňuje realitu jednotlivých řízení a již zmíněnou zásadu ekonomie a rychlosti řízení.
Obdobné xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V případě zániku funkce z důvodů uvedených v § 12 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích by automatické odvolání insolvenčního správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxlvenční správce o odvolání z funkce sám nepožádá. Insolvenční soud by měl v tomto případě dbát především na ekonomii postupu a přihlédnout k průtahům, kxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce postupem podle § 25; insolvenční soud do funkce insolvenčního správce ustanoví osobu, kterou určí předseda insolvenčního souxxx
x xxxxx x xx x
V případě zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčního správce ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR ve smyslu § 13 zák. č. 312/2006 Sb.x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxo uvážení insolvenčního soudu neexistuje.
Při určení nového insolvenčního správce platí postup dle § 25.
Soudní praxe se ustálila na postupu, kxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti insolvenčních správců v řízení. Neurčí-li insolvenční soud jinak, je takové rozhodnutí účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxolvenčního správce předat svému nástupci řádně svou funkci a poskytnout mu potřebná vysvětlení.
Pro sedmý odstavec platí závěry uvedené pro § 29 odst. 4.
Ne zcela systematicky byl čtvrtý odstavec v rámci novely provedené zák. č. 31/2019 Sb. (účixxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxvenčnímu soudu uložena povinnost odvolat insolvenčního správce a nahradit jej insolvenčním správcem se zvláštní zkouškou. Celý čtvrtý odstavec přixxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxbení samotného správce, zatímco vložený důvod je spíše pochybením insolvenčního soudu, resp. dlužníka.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí a stanovisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxanovena, rozhodnutím "ve věci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce odvolává z funkce, vydxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxí insolvenčního správce“ (tedy na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zproštění) a na základě obsahu insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xprávce byl zproštěn funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazování listinami tvořícími oxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce konkrétního dlužníka jen prostřednictvím svého ohlášeného společníka. Jestliže se obnovilo právo ohlášeného společníka veřejné obchodní spolxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčníkem taková fyzická osoba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchodní společnosti z funkce inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxudu o jeho „odvolání“ z funkce bude ve smyslu ustanovení § 31 insolvenčního zákona „pravidlem“ tam, kde se v jakékoli podobě projeví mezi procesními suxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxvenční správce má být „odvolán“ x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxnčním řízení najevo). Současně platí, že právo insolvenčního správce „být slyšen“ by mělo být realizováno v těch případech, kdy dosavadní obsah spisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxytl dosud žádné vysvětlení nebo vyjádření k důvodu, pro který má být z funkce odvolán.
Trvat na předchozím „slyšení“ insolvenčního správce nebude přx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxastnímu návrhu) [vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporuje ani v rovině „(ne)existence“ ani v rovině „(ne)důležitosti“ důvodu odvolání]. Důvod přistxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlání z funkce dostatečně osvětlen předloženými vyjádřeními zúčastněných stran (zejména vyjádřením insolvenčního správce samotného) a listinami zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xákona.
Insolvenčním soudem odvolávaný (nebo funkce zprošťovaný) insolvenční správce není osobou subjektivně oprávněnou k podání opravného prostxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xubjektivně oprávněnou k podání opravného prostředku proti usnesení, jímž insolvenční soud dosavadního insolvenčního správce z funkce odvolal (nebx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxho insolvenčního správce.
(NS 29 NSČR 24/2014)
Skutečnost, že dlužník je ve výkonu trestu odnětí svobody, nezakládá sama o sobě povinnost insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(NS 29 NSČR 93/2014)
Mezi důležité důvody, pro něž lze (ať již na návrh či bez návrhu) odvolat insolvenčního správce z funkce, lze považovat zejména xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a odbornou způsobilost, dále zdravotní či jiné důvody, které správci trvale či dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce a v neposlední řadě správcovu pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xSBR 26 INS 292/2009)
Za situace, kdy soud prvního stupně odvolal dosavadního insolvenčního správce z funkce, postupoval správně, pokud ustanovil xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce je důsledkem odvolání dosavadního správce z funkce. Nelze totiž připustit situaci, aby majetková podstata xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxisvědčit názoru soudu prvního stupně, že důležitým důvodem pro odvolání správce z funkce nemůže být bez dalšího jeho pracovní zaneprázdnění ve funkci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxem, že advokát, který se nechal zapsat do seznamu správců, si musel být vědom toho, že výkonem funkce správce bude zatížen nad rámec svých pracovních povxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do kterých byl ustanoven. Případný je i odkaz soudu prvního stupně na závěry rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 107/2009, KSBR 26 INS 292xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx. V těchto rozhodnutích formuloval názor, že ani důsledek vyplývající z § 40 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, tj. zánik oprávnění vykonávat čixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh, není důvodem pro jeho odvolání z funkce. Insolvenční správci, kteří byli do konce roku 2009 ustanoveni do funkce, výkon své funkce dokončí, i když od rxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého ustanovení § 31 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že navrhnout odvolání insolvenčního správce může sám insolvenční správce nebo věřitelský xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxostředek proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, přičemž v tomto odvolání může namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx z dlužníkových věřitelů nebo jen některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, a tato situace je vyřešena ustanovením odděleného insolvenčního spráxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxním dlužníkem na jeho postavení jakožto věřitele, který se přihlásil do insolvenčního řízení, a jehož pohledávka představuje 4,86% všech přihlášenýxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxa k přerušení soudních a jiných řízení, přičemž v přerušených řízeních, kde dlužník vystupoval jako žalobce, lze pokračovat na návrh insolvenčního spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xráv soudní cestou, pokud se týkají majetkové podstaty s tím, že v tomto konkrétním sporu by samozřejmě namísto dlužníka jako účastník řízení vystupovaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx odvolání insolvenčního správce podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona může být i situace, kdy je povolena reorganizace dlužníka a stávající správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxnčních správcích nemá, ač ve smyslu výše uvedeného ho mít musí
(VS Praha 3 VSPH 202/2010-B-68 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
Dlužníkovu námitku, že sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, a které je třeba zkoumat z hlediska podmínek pro odvolání správce z funkce dle § 31 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxvenčního zákona není oprávněn, a již z toho důvodu musel být tento jeho návrh zamítnut.
(VS Praha 3 VSPH 257/2010-B-604 ve věci MSPH 96 INS 714/2009)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního spxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnosti). Splnění podmínek pro vzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást veřejného insolvenčního rejstříku. Osobám zapsaným v seznamu správcx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxováno, jen pokud k uvedenému datu, za podmínek stanovených zákonem o insolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této čixxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těch insolvenčních správců v řízení, v nichž byli do funkce ustanoveni před 1. lednem 2010, avšak nesložili zkoušku insolvenčního správce (rozdílovox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je tomu tak již proto, že insolvenční zákon v § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxsti lze i připomenout závěry Vrchního soudu v Olomouci vyjádřené v usnesení sp. zn. KSBR 26 INS 292/2009, 2 VSOL 107/2009-B ze dne 16.4.2009; v němž vrchnx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx e), či důsledek § 40 odst. 2 zák. o insolvenčních správcích, není důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce, neboť žádné zákonné ustanovení txxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xohla být ustanovena v insolvenčním řízení jednak jako insolvenční správce, jednak jako ohlášený společník veřejné obchodní společnosti. Takový je sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxímu správci, který se stal ohlášeným společníkem, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, není možné, aby byl od tohoto dne ustanxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xám nadále může vykonávat činnost insolvenčního správce již jen jako ohlášený společník.
Naproti tomu nelze z této úpravy bez dalšího dovozovat, jak tx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxí. Aby tomu tak bylo, musely by přistoupit důležité důvody pro odvolání insolvenčního správce stanovené v § 31 odst. 1 insolvenčního zákona, popř. důvoxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxze na závěru, že pozastavení činnosti insolvenčního správce zakládá samostatnou skutkovou podstatu pro odvolání insolvenčního správce Mgr. K. T. Texxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxiž k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona]. Změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy zásah do řízeníx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xehdy, pokud řádně neplní své povinnosti tak, že by jeho činnost odůvodňovala jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), jestliže tak rozhodli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců.
(VS Praha 3 VSPH 237/2011-B-24 ve věci KSPH 41 INS 4795/2010)
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolává z funkce i tehdy, požádá-li o to do tří dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xunkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xovinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady související s výkonex xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdleně (odstavec 1). Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcícx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 3). Insolvenčního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxě vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákoxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvoxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká (odstavec 6).
Podle § 9 xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxx/2006 Sb., o insolvenčních správcích, není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak (odstavec 1). Po dobu pozastavení práva vykxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxšený společník, b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.
Odvolací soud ve shodě s odvxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní na posuzovanou věc použitelné a navíc vychází z jiné právní úpravy, neboť odstavec 3 byl do ustanovení § 31 IZ vložen až s účinností od 1. 8. 2013, zatímxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Brně, neboť například ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 3491/2013-B-20 a KSBR 44 INS 25102/2013 bylo stejnému návrhu tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Brně byl novým insolvenčním správcem ustanovena společnost AK2H insolvence, v. o. s.
S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnuxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxení nového insolvenčního správce postupem dle § 25 IZ.
(VS Olomouc 1 VSOL 1067/2013-B-30 ve věci KSBR 26 INS 19674/2012)
Ze sdělení Ministerstva, axxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x018, č. j. M SP-45/2018-O RA-RO Z/14, jímž ministr zamítl rozklad Dosavadní správkyně a potvrdil Rozhodnutí. 12. Nahlédnutím do seznamu insolvenčnícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxnosti odvolání je rozhodující, že správní soud odložil vykonatelnost Rozhodnutí a rozhodnutí ministra, v důsledku čehož byly pozastaveny účinky těcxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxesení v napadených bodech I. a II. jeho výroku podle § 220 o. s. ř. za použití § 7 IZ změnil, jak shora uvedeno.
(VS Praha 3 VSPH 481/2019-B-29 ve věci KSHK xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxvení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
Zproštění insolvenčního správce
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
Insolvenční správce je povinen řádně plnit své povinnosti, které jsou mu stanxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s odbornou péčí a svědomitě. Při výkonu své činnosti se může dopustit drobnějších i závažných porušení těchto povinností. Činnost správce je třeba posxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvenčního správce není důvodem pro jeho zproštění insolvenčním soudem, může být však důvodem např. pro uložení pořádkové pokuty. Neplnění povinností xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxšení povinností správce by mělo být důvodem pro zproštění správce bez dalšího.
Není možné přesně vymezit všechny případy, v nichž by měl soud vůči inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo příklad zásadního pochybení v činnosti insolvenčního správce však lze uvést např. prodej majetku z majetkové podstaty bez jeho předchozího soupisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxce z důvodu jeho nedostatečných odborných znalostí, zejména pak insolvenční problematiky. Neplnění povinností řádně je možno charakterizovat tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxládání s majetkem sepsaným v majetkové podstatě nebo prodeje majetku, tak i přezkumu přihlášených pohledávek.
Porušení povinnosti nelze zaměňovxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtávají opakovaně situace, na které není v daném okamžiku jednotný právní názor, resp. kde lze připustit několik řešení, která nejsou v příkrém rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxelského orgánu, nebo i samotný insolvenční soud mají na některou otázku jiný právní názor než insolvenční správce, sama o sobě nemůže být důvodem pro zpxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxelský výbor nebo zástupce věřitelů, a dlužník. Ve svém návrhu musejí vždy přesně vymezit důvody, které mají vést ke zproštění správce jeho funkce. Musexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xnsolvenčního soudu. Pouze insolvenční soud rozhodne o tom, jestli se správce skutečně dopustil porušení svých povinností, o jak závažné porušení se jxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxř. uložení pořádkové pokuty. Velká část návrhů na zproštění správce, zejména ze strany dlužníka, je podávána ne z důvodu, že správce vadně plní své povixxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce.
Insolvenčního správce je oprávněn zprostit jeho funkce z úřední povinnosti taxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx insolvenční soud přistoupit až po slyšení insolvenčního správce, na kterém mu umožní jeho dosavadní postup v řízení obhájit. Od slyšení správce lze upxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxce (např. správce se dopustil zásadního pochybení při přezkumu přihlášených pohledávek nebo neměl patřičná stanoviska, příp. souhlasy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxsou oprávněni jednotliví věřitelé, a to ani tehdy, pokud jsou členy věřitelského výboru. Návrh na zproštění funkce insolvenčního správce podaný jednxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho funkce z úřední povinnosti. Insolvenční soud by se však s podáním věřitele měl vždy vypořádat, minimálně formou přípisu adresovaného jeho předklxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí nxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxce se může odvolat pouze insolvenční správce. Odvolání proti rozhodnutí o zproštění insolvenčního správce nemá odkladný účinek a zproštěný správce jx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxřejněného pod č. 103/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xebo o tom, zda určitá osoba má být tímto správcem ustanovena, rozhodnutím "ve věci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxní posouzení věci odvolacím soudem, jenž mimo jiné uzavřel, že insolvenční správce neporušil své povinnosti postupovat při výkonu funkce s odbornou pxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyšlo v průběhu insolvenčního řízení najevo, že na základě kupních smluv uzavřených dlužníkem (jako prodávajícím) jsou ve vlastnictví třetích osob (xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxadu.
Na nesprávnost právního posouzení věci odvolacím soudem nelze usuzovat ani z pohledu námitky, že insolvenční správce vyřadil movité věci ze souxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka (C1-1 a C2-1)].
Nejvyšší soud již ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17. čxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxila důvodné námitky proti tomu, aby věc byla zařazena do podstaty, může být vyřešena (samozřejmě za předpokladu, nebrání-li tomu dříve učiněný pokyn kxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty nebo tak, že správce námitkám této osoby dobrovolně vyhoví a věc ze soupisu vyřadí (srov. bod XXIX. stanoviska, str. 199 /375/). K tomuto závěru, jenž xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx11.
Jakkoliv pro insolvenční řízení nelze bez dalšího (automaticky) přejímat judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona o konkursu a vyrovnání xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněné pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek], dxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaty (bez ohledu na existenci sporu o příslušnost tohoto majetku k majetkové podstatě) na poli práva konkursního v právu insolvenčním dán není. K tomu srxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxt dovolání není dán ani na základě výhrady, že insolvenční správce postupoval pasivně, když vycházel jen ze sdělení dlužníka a jím předložených listinx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxta insolvenčního správce, a nepolemizuje se závěry odvolacího soudu, podle nichž insolvenční správce postupoval správně (s náležitou péčí), když ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxenci a výši svých závazků a jiné představy o průběhu insolvenčního řízení, nemůže být důvodem pro zproštění JUDr. H. K. funkce správkyně.
(VS Praha 2 VSxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xoud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení spráxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx zproštění funkce, ale - obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Pxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx § 32 odst. 1 insolvenčního zákona. Od slyšení správce (obdobně jako od slyšení dlužníka podle § 87 insolvenčního zákona) by bylo možné upustit, jestližx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xprávce s návrhem na zproštění funkce souhlasil.
(VS Praha 2 VSPH 417/2010-B-146 ve věci MSPH 78 INS 4635/2008)
Za
relevantní
důvody, pro něž může ixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xíře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené sxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správci pořádkovou pokutu.
Podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona je insolvenční správce mimo jiné povinen nejméně jednou za tři měsíce předložit vxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xůldruhého roku tuto zákonnou povinnost neplnil a neučinil tak ani poté, kdy k jejímu splnění byl insolvenčním soudem opakovaně vyzýván a kdy byl za její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xopsané situace nepovažoval za nutné alespoň sdělit insolvenčnímu soudu důvody, jež mu splnění této povinnosti znemožňovaly, resp. že tak učinil se znxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xěci KSUL 46 INS 834/2008)
Ve shodě se soudem prvního stupně je odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by insolvenční správce JUDr. Daniex xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnou mu zákonem nebo soudem. Ani skutečnost, že dlužník má jiný názor na existenci a výši svých závazků a jiné představy o průběhu insolvenčního řízení, zxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxění JUDr. Ševčíka funkce insolvenčního správce. Je pouze na posouzení správce, zda konkrétní pohledávku věřitele uzná, popřípadě, jako v dané věci, vxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxo zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale obvykle jednxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xSPL 54 INS 1452/2011)
Ve shodě se soudem I. stupně je též odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce Mgr. Petr Brož neplnil řádně své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxací soud se zcela ztotožňuje se soudem I. stupně v tom, že důvody uváděné dlužníkem nelze považovat za důvody, pro něž by bylo lze zprostit správce funkcex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvku nepopřel, je pro zproštění správce funkce irelevantní, stejně jako skutečnost, že správce na výzvu finančního úřadu zpracoval daňové přiznání, k xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx že se správce měl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, považuje též odvolací soud za nedůvodné, nadto v situaci, kdy se orgány činnx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí vstoupilo státní zastupitelství, jež dlužníkův názor nepodpořilo. Pokud jde o dlužníkovo mínění, že do soupisu majetkové podstaty by měly být zapsáxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a všestrannou součinnost a dbal jeho pokynů (srov. § 210 IZ). Třeba zdůraznit, že soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxěn správci diktovat, jaké položky má zapsat do soupisu (srov. § 221 IZ), a že důvodem zproštění správce funkce nemůže být okolnost, že soupis neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávců může mít více ohlášených společníků (§ 5 odst. 1 písm. d/ zákona o insolvenčních správcích), jejichž prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takovou osobu může soudu podle § 24 odst. 2 IZ oznámit jako společníka, kxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxí osoby, to je osoby, která není účastníkem řízení, případně, která není oprávněna podat návrh na odvolání správce či na jeho zproštění a k odvolání či ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxůsobem, například přípisem navrhovateli, že skutečnosti jím tvrzené nejsou důvodem k odvolání či ke zproštění správce. V přezkoumávané věci se ze spixx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnou pohledávku (§ 14 IZ). Účastnicí tohoto insolvenčního řízení se nestala ani přesto, že dne 2. 1. 2013 podala jako třetí osoba žalobu na vyloučení soubxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxazení těchto věcí do majetkové podstaty a že v rámci této žaloby dala podnět k odvolání insolvenčního správce, z tam uvedených důvodů. Na základě této žaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlatelku neopravňuje (není legitimována) k podání návrhu na odvolání či zproštění správce funkce. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v x xx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xe zproštění Ing. Lukáše Nožičky funkce správce (§ 32 IZ) podala odvolatelka v podání ze dne 19. 11. 2013; dlužník podal návrh na zproštění správce ve smysxx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxo stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým jednak zamítl návrh dlužníka na zproštění správce a současně zamítl podnět odvolatelky na zproštěnx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvoláním pouze odvolatelka; dlužník proti tomuto usnesení odvolání nepodal. Na základě zjištění ze spisu soudu prvního stupně a shora uvedené argumxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx podat návrh na zproštění správce, pak i v případě že insolvenční soud návrh dlužníka (jako osoby oprávněné k podání tohoto návrhu) na zproštění správcx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxoti tomuto usnesení insolvenčního soudu odvolání. Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání odvolatelky odmítl, neboť xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx/2012)
Důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanoveni § 32 odst. 1 insolvenčního zákona je zejména skutečnosxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxs majetkové podstaty, zpeněžuje majetek náležející do majetkové podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo s ustanovením § 226 odst. 5 insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Takovým důvodem může byt též skutečnost, že insolvenční správce bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele, nexx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vést soud ke zproštění správce funkce i zjištěni ojedinělého, leč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem.
Sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Skutečnost, že insolvenční správce má
vice
než 4 provozovny, není důvodem k tomu, aby byl zproštěn výkonu funkce dle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona.
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xdy ještě neměl ani příležitost své povinnosti podstatným způsobem porušit. V usnesení o úpadku bylo správci uloženo, aby postupoval v souladu se standxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxho sdělil, kolik má provozoven, a jaké v nich má úřední hodiny, což správce splnil dne 3. 3. 2014 a 24. 3. 2014. Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací odxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by spíše nasvědčoval tomu, že všechny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxárce při přijetí souhrnné novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od 1. 1. 2014) nebyl veden myšlenkou, že insolvenčxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx2013)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxců, § 22 - odmítnutí funkce insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správcix x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxrávce v konkrétním řízení. V podmínkách konkrétního insolvenčního řízení není vždy vhodné, aby byl insolvenční správce, u něhož jsou dány přechodné zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu řízení, spojuje ve své osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnsolvenčního správce.
Neschopnost insolvenčního správce vykonávat svou funkci musí být však jednoznačně pouze dočasná, nikoli trvalého charakxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoud v rozhodnutí o ustanovení zástupce správce může stanovit lhůtu, po kterou bude zástupce insolvenčního správce funkci vykonávat, a to s přihlédnutxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxř. délkou pracovní neschopnosti řádného správce. Stejně lze akceptovat ustanovení zástupce správce bez vymezení doby jeho působnosti. Pokud by důvoxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsolvenčního správce dle § 31. Vhodné řešení je pak samozřejmě nahradit odvolaného insolvenčního správce osobou, která vykonávala funkci zástupce inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxseda insolvenčního soudu a následně jej ustanoví ve svém rozhodnutí insolvenční soud. Návrh na ustanovení zástupce insolvenčního správce může podat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtalizace v nemocnici. O ustanovení zástupce správce může být rozhodnuto i z úřední povinnosti bez návrhu přímo insolvenčním soudem.
Ustanovení záxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxíku. Zástupce insolvenčního správce po dobu své působnosti v řízení plně nahrazuje insolvenčního správce ve funkci a přejímá veškeré jeho práva a povixxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxe zástupce insolvenčního správce suspendovány a tento zástupce insolvenčního správce je není oprávněn vykonávat.
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xplynutím doby, na kterou byl ustanoven, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžiku se veškerá práva a povinnosti axxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. Pro zástupce insolvenčního správce bude aplikovatelný postup pro předložení vyúčtování odměny a hotxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxody, jež insolvenční zákon blíže nespecifikuje. Třeba zdůraznit, že součástí koncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xiž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění upravené ve smyslu § 39 citx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních sprxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvat činnost insolvenčního správce zachováno, jen pokud k uvedenému datu, za podmínek stanovených zákonem o insolvenčních správcích, získaly od Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxvenčním zákoně vyjádřena předpokladem, že osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců je nejen odborně způsobilá tuto funkci v insolvenčním řízenx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xapsaná v seznamu insolvenčních správců své ustanovení insolvenčním správcem odmítnout jen z důležitých důvodů, pro něž - nastanou-li až v průběhu řízxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímu správci znemožňují jeho funkci vykonávat. Může jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dle § 24 insolvenčního zákona (pokud nejde o dílčí vyloučení správce, které lze řešit ustanovením odděleného správce dle § 34 insolvenčního zákona) nxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pokud je doloženo, že objektivně výkonu jeho funkce brání, a to v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slyšení. Upustit od něj může soud (výjimečně) v případě, že důležité důvody pro postup dle § 31 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxně (§ 5 písm. a) insolvenčního zákona), a že změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy jistý retardační zásah do insolvenčního řízení, zvláxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x x1 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xoud ověřil, že v usnesení ze dne 30.6.2011 (A-11), jímž byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtského soudu v Praze ze dne 28.6.2011 (A-10). Ze seznamu insolvenčních správců vyplývá, že v něm je odvolatel zapsán ode dne 26.5.2008 pro okres hl. m. Prxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtele ze dne 8.7.2011 (B-1) plyne, že důvody pro odmítnutí funkce správce a návrhu na jeho odvolání spočívaly toliko v tom, že odvolatel tuto funkci vykonxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxníků, a to nejen u Městského soudu v Praze, kde má své sídlo, ale též u Krajského soudu v Praze nebo u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Na základě shora uvedxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění odkázat, protože ani ve stadiu odvolacího řízení nebylo zjištěno nic, co by bylo způsobilé vést odvolací soud k jehx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnickou osobou založenou jen pro účely výkonu funkce insolvenčního správce a jenž tuto funkci vykonává nejen pro potřebu Městského soudu v Praze, kde má xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xůležitý důvod, pro něhož by měl být odvolán z funkce insolvenčního správce ve věci vedené u Městského soudu v Praze. Dlužno dodat, že při určení odvolatexx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvu řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům a k odborné způsobilosti odvolatele, ale též k jeho zatížení v relaci k ostatním osobám zapsaným dx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Podle § 31 odst. 1 IZ z důležitých důvxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne nepxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnosti insolvenčního správce. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxvažné důvody spočívající v osobní situaci správce (ohlášeného společníka). Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však předstxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxto překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 IZ. Odvolání insolvenčníxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxx xxela zřejmé a osvědčené. Nelze totiž pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) IZ], a že změna v osoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 IZ ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x VSPH 884/2014-B-25 ve věci KSHK 45 INS 11220/2012)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 25 - ustanovení insolvenčního xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxnčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Oddělexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Během insolvenčního řízení může dojíx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xěkterému ze zástupců dlužníkových věřitelů, přičemž je zřejmé, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxna ani při provozování podniku insolvenčním správcem. V takovém případě může insolvenční soud ustanovit odděleného insolvenčního správce, aby se zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ustanovování insolvenčního správce do funkce předvídatelný a nelze mu jej klást k tíži. Pokud dojde k ustanovení insolvenčního správce postupem dle § xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xěřitelům, a tím pádem osobu od počátku podjatou ve smyslu tohoto ustanovení zákona. Uvedená domněnka by byla dále posílena v případě, kdyby postupem dlx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého insolvenčního správce, není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovatx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxon charakterizuje možnou podjatost správce ve dvou úrovních. Musí se jednat o vztah pouze k některému z věřitelů, nemělo by se tedy jednat o skupinu věřxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxakteru. Je možné se domnívat, že významný charakter bude mít pohledávka věřitele, která představuje nadpoloviční většinu všech přihlášených pohledxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxt na posouzení konkrétní situace ze strany insolvenčního soudu, zda jsou dány podmínky pro ustanovení odděleného insolvenčního správce nebo zda bude xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce by měl insolvenční správce informovat soud neprodleně poté, co zjistí, že taková potřeba existuje. V případě, že by insolvenční správce existenci pxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xproštění insolvenčního správce funkce ve smyslu § 32. Insolvenční správce by měl oznamovat i pouhou domněnku o svém vztahu k věci či osobám věřitelů. Záxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxovat i uložením pořádkové pokuty. Současně může dát insolvenční soud podnět Ministerstvu spravedlnosti ČR, které může následně za splnění podmínek sxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce bude ze strany insolvenčního soudu postupováno dle § 25. Osobu odděleného insolvenčního správce určí předseda insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu, a v případě, že je dlužníkem osoba zapsaná ve veřejném či jiném rejstříku, i v tomto rejstříku. Oddělený insolvenční správce po dobu své působnosti v řxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxním činnosti, pro kterou byl ustanoven do funkce nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžiku se pak veškeré práva a pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxdat řádnému insolvenčnímu správci svou funkci včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. I zde bude pro vyúčtování odměny a hotových výdajů oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx 2 ustanoven totožný insolvenční správce. V případě vzájemných pohledávek subjektů tvořících koncern je v rozporu se společným zájmem věřitelů, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxou odpovědnou za podání přihlášky a tentýž insolvenční správce by ji v dalším insolvenčním řízení měl podrobovat přezkumu.
Obdobný problém může vzxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx, ale pro vztahy v koncernu by měl být ustanoven oddělený insolvenční správce.
K odst. 3
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxladě svého souhlasu ustanoven jako oddělený insolvenční správce:
a)
pro řešení sporné pohledávky a
b)
pro případné uplatňovaní majetkových práv pxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxtanovení, které má zabránit nepřijatelným vazbám mezi věřiteli a insolvenčním správcem, který byl hlasy věřitelů prosazen do své funkce postupem dle x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxva předem počítá s neřádným výkonem funkce ze strany takto delegovaného insolvenčního správce. Pojetí, které počítá s „presumpcí viny“ spočívající v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xovelizované ustanovení zcela ignoruje fakt, že věřiteli s popřenou pohledávkou budou hlasovací práva přiznána primárně hlasy věřitelů, jejichž pohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xepřímo zavázán učinit vůči insolvenčnímu správci, který byl odvolán postupem dle § 29, dotaz, zda souhlasí se svým ustanovením do funkce odděleného inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxat pro jeho odvolání na základě postupu dle § 51 a § 52.
Pokud odvolaný insolvenční správce se svým ustanovením vyjádří souhlas, nemá insolvenční soxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtup dle § 29 odst. 4 je pak možné u odvolaného insolvenčního správce odložit až na okamžik, kdy ukončí svou činnost odděleného insolvenčního správce, axx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura:
Již na tomto místě Nejvyšší soud podotýká, že jako výxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xe dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx priority výkladu e ratione legis před výkladem jazykovým, podmínky, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při aplikaci práva. Tamtéž Ústavxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxdnostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým.
Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatosti insolvenčního sprxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x§ 24 insolvenčního zákona) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. odděleného insolvenčního správce, ustanovovaného v případech, kdy spráxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insolvenčního zákona), lze v zásadě (s níže uvedenou výjimkou) poměřovat s podmínkami určenými ustaxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x 14 odst. 1 insolvenčního zákona), popř. účastníkům řízení v incidenčních sporech (§ 16 insolvenčního zákona), pro který je dán důvod pochybovat o nepoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxtah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov.
mutatis mutandis
důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. dubna 2012, sen. zn. 29 NSČR 26/2xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána .
Ustanovení § 24 insolvenčního zákona nepovxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxpců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 insolvenčního zákona, která váže vyloučení insolvenčního sxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxlvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. A naopak, nejsou-li xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).
Jde-li o možnost rozšíření rozsahu půsxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xak je zásadně (jen) posouzení, zda úkony, pro které byl oddělený insolvenční správce ustanoven, včetně úkonů, pro které byla jeho působnost rozšířena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce jen k některému z dlužníkových věřitelů (popřípadě jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů), a nijak neupravuje situaci, kdy některý z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxedávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení (vedeném na majetek dlužníka)] i charakter (vzájemné) pohledávky dlužníka za věřixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxaci, kdy v poměrech dané věci je zjevné, že insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová je vyloučena z některých (posuzováno ve vztahu k celému insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi S) a současně z některých (posuzováno ve vztahu k celému insolvenčnímu řízení společnosti S) úkonů pro svůj poměr ke jmenované, vůči níž uplatňuje vzáxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xákona pro ustanovení odděleného insolvenčního správce.
Přitom mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), typově patřx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o spor na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k charakteru pohledávky dxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkonu práv a povinností insolvenčního správce.
V tomto směru nemá Nejvyšší soud na rozdíl od soudu odvolacího žádné pochybnosti o tom, že za stavu, kdy pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxlášených v insolvenčním řízení dlužníka (a současně jde o pohledávku spornou) a kdy nároky uplatněné v insolvenčním řízení společnosti S insolvenční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxi S v obou insolvenčních řízeních ještě umocňují, již nebyly splněny předpoklady pro rozšíření působnosti odděleného insolvenčního správce (§ 34 insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xdst. 1 a 3 insolvenčního zákona).
(NS 29 NSČR 107/2013-B-77 ve věci MSPH 79 INS 24023/2011)
Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi pro podjatost soudce a přísedících v § 14 o. s. ř. Insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže lze se zřetelem na jeho poměr k věci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxku za dlužníkem nebo je správce dlužníkem dlužníka, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení. Dalším důvodem pochybnosti může být způsox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxdě k dlužníku - viz § 14 insolvenčního zákona) může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním přípxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce musí existovat objektivně, důvod tedy musí být postaven najisto. K závěru o tom, že je insolvenční správce vyloučen, není potřebné, aby bylx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti (srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 2 Cdon 43/96 zveřejněné v časopise Soudního rozhledy č. 9, svazek 226/1998).
Odvolací soud uzavírá, že zx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxm civilním řízení jako protistrana účastníka insolvenčního řízení, v daném případě dlužníka. Stejně tak lze vyhodnotit situaci, kdy insolvenční sprxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxevantní, že sporné řízení o vylučovací žalobě vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 226/2003 bylo pravomocně skončeno již v roce 2004. Exekxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx11. Dle závěru odvolacího soudu skutečnost, že insolvenční správce Mgr. Ing. O. M. vystupoval v civilním a v exekučním řízení v pozici strany s protichůxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxech zákonných zásad v insolvenčním řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého postupu v insolvenčním řízení je, aby v insolvenčním řízení vysxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx zákona rozsáhlá oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správce má přístup k dlužníkovu účetnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxré jsou nutné pro výkon správy (§ 43 insolvenčního zákona). Významná role insolvenčního správce spočívá rovněž v tom, že má právo popírat pravost, výši x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu, nebo s ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidenčních spoxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx INS 697/2012)
Vycházeje ze zjištění soudu I. stupně, jež zůstala i za odvolacího řízení nezměněna, je též odvolací soud toho názoru, že ekonomické zxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xby současně u obou dlužníků mohl odvolatel vykonávat funkci insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno, výpověď nájemní smlouvy na provozování S. doxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxužníka, byť tím plnil svoji povinnost řádně vykonávat funkci insolvenčního správce), a tedy k újmě dlužníka S. R., a.s. (tj. ke škodě jeho majetkové podxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xakovou okolností, pro kterou je tu důvod pochybovat o nepodjatosti odvolatele v insolvenční věci dlužníka S. R., a.s. Odvolací soud sdílí názor soudu Ix xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného správce. Odvolací soud dovozuje, že uvedené okolnosti jsou rovněž natolik intenzivní, že by bránily ustanovení odvolatele insolvenčním správcxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xápisy z jednání ze dne 9.2.2012 a 24.2.2012 a oznámení o svolání valné hromady (ani výpisy z obchodního rejstříku obou dlužníků), tento závěr o faktické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxužníky bylo vhodné, neboť účetnictví, listiny a potřebná vysvětlení by se poskytovaly jen jednomu subjektu nebo že odvoláním odvolatele z funkce předxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxá na A-153, z níž plyne, že změna v osobě předběžného správce nemá na průběh řízení negativní dopad).
(VS Praha 1 VSPH 524/2012-A-162 ve věci KSCB 27 INS 2xxxxxxxx
Nad rámec uvedeného (aniž by tím byl závěr, že odvolatel není k podání odvolání proti ustanovení správce oprávněn) nemá odvolací soud pochyb o tomx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžníka v této věci už minimálně proto, že sám vystupuje v roli navrhovatele, pročež není osobou nepodjatou ve smyslu § 24 odst. 1 InsZ. Řešení takového koxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxi KSPA 44 INS 10954/2016)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx - zproštění insolvenčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Související předpisy:
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxolvenčním řízení doplnit insolvenčního správce svými odbornými znalostmi, které není možno spravedlivě požadovat od ustanoveného insolvenčního sxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxtkové podstaty po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Cílem ustanovení zvláštního správce by nemělo být pouze snížení objemu činnosti vykonávané samotným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdě rozsáhlého insolvenčního řízení však není možné vyloučit ustanovení zvláštního insolvenčního správce pro realizaci běžných povinností insolvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Může se tak stát pouze ve výjimečných případech, protože tyto povinnosti je jinak povinen zajistit přímo insolvenční správce.
Zákaz určit zvláštního insolvenčního správce pro oblast zpeněžování majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty, byl podle důvodové zprávy x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxm pro jeho ustanovení není činnost týkající se zpeněžení majetkové podstaty; ta je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, typicky v konkursu (viz důvodová zpráva k zák. č. 294/2013 Sb., II. zvláštní část, k bodu 12). Výjimky z tohoto pravidla v právní úpravě nejsou xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxsti zvláštního insolvenčního správce může vyvstat potřeba ustanovit jím i fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxstup dle § 25, osobu zvláštního insolvenčního správce určí předseda insolvenčního soudu a následně jej ustanoví insolvenční soud.
Zvláštní insolxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xstanovení do funkce. Insolvenční soud musí být při vymezení kompetencí zvláštního správce velmi důsledný, aby mezi správci nedocházelo ke kompetenčxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xplynutím doby, na kterou byl ustanoven, splněním činnosti, pro kterou byl ustanoven do funkce nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění fxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Zvláštní insolvenční správce je povinen předat řádnému insolvenčnímu správci svou funkci včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí.
K odxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxně použije i na osobu zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.
Pro vyúčtování odměxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xodmíněna projednáním této otázky s věřitelským orgánem (§ 38 odst. 3). Naproti tomu prováděcí předpis (vyhl. č. 313/2007 Sb.) s navýšením odměny v přípxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxatebním styku. V prvním odstavci tohoto ustanovení jsou platební služby vymezeny pozitivně, ve třetím odstavci téhož ustanovení negativně (které čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxku. V části třetí, hlavě VI. bylo novelizováno také toto ustanovení; zvláštní správce musí být obligatorně ustanoven také pro držitele elektronickýcx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xebo je uchovávána elektronicky nebo je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí anebo je přijímána jinýxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxí transakce uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodě 4 nebo v § 3 odst. 3 písm. d) bodě 7 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Zákonem č. 307/2018 Sb. byly x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstroje patřící zákazníkovi, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby tomuto zákazníkovi. Majetkem dlužxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
Judikatura:
Rozhodnutí o ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce reaguje na potřeby konkrétního insolvenčního řízení, takže podle přesvědčení odvolacího soudu tato úvaha insolvenčního soudu by se měla v odxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxOL 222/2010-B-256 ve věci KSBR 39 INS 398/2010)
Odvolací soud souhlasí s odvolatelem, že ustanovený zvláštní insolvenční správce nesplňuje podmíxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou specializaci. Insolvenční zákon výslovně nespecifikuje, co se rozumí onou zvláštní problematikou vyžadující odbornou specializaci, dlx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí, Praha, C. H. Beck, 2010, s. 70], se v praxi může jednat o řešení citlivých a odborně zaměřených otázek u dlužníka v úpadku, který je obchodníkem s cennýmx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxndem, penzijním fondem, finanční institucí vymezenou v § 2 písm. k) insolvenčního zákona, popřípadě podnikatelem, který je v úpadku a splňuje napříklxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxem na strukturu a rozsah majetkové podstaty dlužníka též k řešení otázek souvisejících například s mezinárodním právem, licencemi, veterinárním práxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxe potřeba ustavení zvláštního insolvenčního správce o to větší. Podle názoru odvolacího soudu správa majetkových podílů v obchodních společnostech xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxci, čili nejedná se o žádnou vysoce odbornou problematiku, kterou nelze požadovat od samotného insolvenčního správce a k jejímuž zvládnutí by bylo třexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce, což neodůvodňuje žádnou zvláštní problematikou, která by vyžadovala odbornou specializaci, ale poměrně velkým rozsahem práce v daném inxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xe důvodem pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce je rozsah práce samotného insolvenčního správce Mgr. J. O., a nikoli řešení otázky, která vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce. Představuje-li v daném insolvenčním řízení oblast správy majetkových podílů dlužníka v jiných obchodních společnostech velký rozsah činnostxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx 3 VSOL 493/2011-B-75 ve věci KSBR 39 INS 228/2011)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxr o řádném výkonu své funkce. Insolvenční správce je povinen vykonávat svou funkci svědomitě a s odbornou péčí. Konkrétní naplnění obsahu těchto pojmů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxhraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejména pak k maximalizaci výnosu insolvenčního řízení pro věřitele dlužníka.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce (např. při přezkoumávání pohledávek), které se v budoucnu mohou ukázat nesprávnými, od základní odborné neznalosti či nevědomosti až po špxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxe uložená správci, případně odpovědnost insolvenčního správce za škodu způsobenou při výkonu jeho funkce.
Porušením svých povinností se insolvexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tj. vykonávat svoji funkci jako řádný hospodář. Závěr o vadném výkonu činnosti ze strxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených v § 5, zejména v zájmu co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční správce při výkonu své činnosti nereprezentuje vlastní zájmy. Ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního řízení, tj. na rychlém a efektivním průběhu řízení s omezením dlužníkových práv jen v nezbytně nutné míře.
K odst. 2 až 4
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxně informovat formou písemné zprávy insolvenční soud a věřitelský xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem zastupujícím práva věřitelů v průběhu celého insolvenčního řízení.
Perioda zpráv insolvenčního správce je obecně nastavena na tři měsíce. Insolvenčnímu soudu je dána možnost určxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxíka a rozsahu a charakteru jeho majetku. Ani pasivita insolvenčního soudu v otázce určení periody pro podávání zpráv nezbavuje insolvenčního správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx19 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019):
a)
zavedla pro řízení, kde došlo k povolení a následně i ke schválení oddlužení, odlišné pravidlo o četnosti zpráv prx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčních řízení tak bylo ignorováno právo insolvenčního soudu určit si, v jaké frekvenci bude o průběhu řízení informován;
b)
uložila insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx2a; taková povinnost byla i bez této změny snadno dovoditelná z obecného vymezení povinností insolvenčního správce v prvním odstavci.
Za nadbytečxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti jsou dány prováděcím předpisem.
K xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlužníka. Praxe bankovních ústavů již dlouhodobě respektuje požadavek na oddělené vedení účtů pro každé insolvenční řízení. Změna právní úpravy nepřxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx17 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) dalo Ministerstvu spravedlnosti ČR oprávnění stanovit prováděcím předpisem tento obsah požadavků:
a)
pravidelná zpxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsí odvolaný insolvenční správce poskytnout svému nástupci (§ 31 odst. 6);
c)
rozsah informací, které musí předběžný insolvenční správce poskytnoux xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx činnosti insolvenčního správce, na kterého přešla prohlášením konkursu na majetek dlužníka dispoziční oprávnění k majetku zařazenému do soupisu maxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx x xxxxupu insolvenčního řízení podávaná minimálně jedenkrát ročně v případě úpadku finanční instituce dle části druhé hlavy čtvrté insolvenčního zákona xx xxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xásti druhé hlavy čtvrté insolvenčního zákona (§ 373 odst. 2 a § 385 odst. 2);
h)
jednostranný příslib insolvenčního správce podle nařízení Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxocnění obsahuje také § xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxmu řízení.
xxxxxxxxxxx
x xxxxadám dlužníka týkajícím se „převahy“ insolvenčního správce v řízení je třeba uvést, že z definice cíle insolvenčního řízení nutno dovodit, že insolvexxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx v klasickém sporném soudním řízení, kdy proti sobě stojí žalobce a žalovaný. Úkolem insolvenčního správce, který má postavení zvláštního procesního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxno zdůraznit, že veškerá činnost insolvenčního správce podléhá dohlédací činnosti insolvenčního soudu.
(VS Olomouc 3 VSOL 25/2009-B-97 ve věci KSBx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xni neomluvil, a hlavní smysl svolané schůze věřitelů se nenaplnil, když musela být odročena na náhradní termín. Soud prvního stupně proto uložil pořádxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxení odvolatele ve funkci insolvenčního správce v této věci.
Odvolatel však vznáší jediný věcný argument, kterým je časový faktor - podle něj měla spráxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xovaze zboží (oblečení, které podléhá módním změnám, drogistické zboží s omezenou lhůtou exspirace). U vybavení obchodu se jednalo o použité věci, jejxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx bylo skutečně prodáno. Z konečné zprávy přitom vyplývá, že správkyně vedla insolvenční řízení s minimálními náklady (viz položky jejích hotových výdxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxh (náklady skladování neprodejných věcí, jejich likvidace, účetní evidence věcí atd.). Proto odvolací xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že porušila své povinnosti dle § 36 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Olomouc 2 VSOL 38/2010-B-38 ve věci KSOS 38 INS 1483/2008)
Povinnost správce pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xo soud k jejímu splnění opakovaně vyzýval. Za tohoto stavu řízení, kdy správce ani nepředložil žádné doklady, z nichž by bylo možné dovodit, že nebyl objxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x okolnostem případu je přiměřená i její výše stanovená při dolní hranici zákonného rozpětí.
(VS Praha 2 VSPH 664/2010-B-31 ve věci KSUL 46 INS 834/2008x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není dle odvolacího soudu
relevantní
, neboť účast na schůzi věřitelů (svolané navíc soudem za účelem projednání reorganizačního plánu) patří mezi zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxálního poučení soudem.
(VS Praha 1 VSPH 682/2012-B-27 ve věci KSUL 46 INS 2109/2011)
Důvodem ke zproštění insolvenčního správce je zejména skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti vyplývající z ust. § 3x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx na něm požadovat a společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními, jakož i před zájmy jiných osob. Ve smyslu usxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pojištění odpovědnosti za škodu, postupuje ve věci liknavě, způsobuje průtahy řízení, neprovede řádný soupis majetkové podstaty, nesplní pokyn insxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnční soud zprostil insolvenčního správce Indra-Šebesta v. o. s. jeho funkce bezprostředně poté, co byl do této funkce ustanoven, aniž by měl příležitoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu činnost v sídle i v provozovnách skutečně, nepočínal si svědomitě a s odbornou péčí a upřednostnil vlastní zájem na maximalizaci odměn za výkon funkce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxlvenčním zákoně, a to konkrétně v ust. § 25 IZ ke změnám, které zakotvují rotační princip určování insolvenčních správců spočívající v kombinaci někoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvců. Tímto pravidlem je vyjádřen rotační princip určování správců z příslušných seznamů. Druhým kritériem je umístění sídla nebo provozovny insolvexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxsto, ve kterém v úředních hodinách skutečně vykonává insolvenční správce činnost. Pokud jde o počet provozoven, z ust. § 25 IZ vyplývá, že insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxoven pak také vyplývá z ust. § 5a odst. 5 ZIS; jejich počet je ovšem limitován jen tak, že v obvodu jednoho okresního soudu může mít insolvenční správce pouxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx použit při definici jak sídla, tak také provozovny insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích, tedy, že se jedná o místo, kde správce vykxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxuje s výjimkou situací, kdy je z pracovních důvodů mimo pracoviště (např. jednání u soudu). Soud prvního stupně ztotožnil pojem skutečný výkon činnostx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxolvenční správce z pracovních důvodů je mimo pracoviště. Odvolací soud se s takovým výkladem neztotožňuje.
Z žádného ustanovení insolvenčního zákoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xřítomen vždy osobně a po celou dobu úředních hodin. Nutno proto souhlasit s námitkou, že skutečným výkonem činnosti insolvenčního správce je třeba rozxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxocnil k výkonu své činnosti. To, že insolvenční správce může vykonávat svou činnost prostřednictvím jiných osob (jiných insolvenčních správců a jinýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxu do seznamu insolvenčních správců (§ 190 odst. 2 IZ) nebo v případně přezkoumání přihlášek pohledávek u oddlužení pouze jinou osobou (§ 410 odst. 1 IZ - xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxo jednal v soudních a jiných řízeních (§ 40 odst. 3 IZ), písemnosti určené správci mohou přijímat jeho zaměstnanci, jakož i jiné správcem zmocněné osoby xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxud netrvá na jeho osobní účasti (§ 399 odst. 2 IZ).
Přitom platí, že odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou osobami, které insolvenční správce poxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxostřednictvím jiných osob může insolvenční správce zajistit výkon činnosti na provozovně s tím, že za výkon činnosti zmocněných osob, jakož i za kvalixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxn, respektive vedle svého sídla zřídil více jak čtyři provozovny, neporušil tím žádnou povinnost vyplývající z insolvenčního zákona či zákona o insoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxsti a důvod k jeho zproštění z tohoto důvodu v dané věci proto nebyl dán. Dlužno v této souvislosti dodat, že opodstatněnost námitek odvolatele shledává xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkce správce měla zřízeny rovněž více než 4 provozovny (celkem 26).
Pokud odvolatel porušil po určitou dobu své povinnosti z hlediska zákona o insolvenxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxdu prvního stupně nevyplývá, že by toto pochybení mělo jakýkoliv vliv na řádný průběh předmětného insolvenčního řízení a také proto, že danou situaci oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxa uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. a výrok I. napadeného rozhodnutí, kterým byl odvolatel zproštěn funkxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxesení soudu prvního stupně napadá v celém jeho rozsahu, dle jeho obsahu však brojil toliko proti výroku I. (kterým byl zproštěn) a dále proti výroku II. (xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxu správci v rámci dohledací činnosti insolvenčního soudu (proti nimž není odvolání přípustné). Nicméně výroky II.-IV. jsou v dané věci závislými výroxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxdeného usnesení, tedy i výroků II.-IV.
Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že dohled nad insolvenčními správci přísluší vykonávat, jak opěx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce [§ 36 odst. 2 písm. a) ZIS]. Dále je oprávněno zjišťovat, zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxnačena (§ 36 a násl. ZIS). Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že insolvenční správce ve vymezených hodinách nevykonává činnost v provozovně zapsxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce, § 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu, § 40 - jednání insolvenčního správce, § 81 - pořádková pokuta
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxzák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xinou újmu, nese za ni odpovědnost. Škoda nebo jiná újma je insolvenčním správcem způsobena porušením povinností jemu uložených zákonem nebo rozhodnuxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po něm bylo možno spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení. Insolvenčxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxolvenčním zákonem a v případě hrozící možnosti vzniku škody nebo jiné újmy musí o těchto skutečnostech včas informovat věřitelský orgán a insolvenční xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdy nebo jiné majetkové újmy je pak povinen podat vysvětlení o způsobu, kterým se jí snažil zabránit, či uvést důvody, které mu v tomto bránily.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxi za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily osoby, jež zvolil k plnění svých úkolů. Mezi tyto osoby patří vlastní zaměstnanci insolvenčního správce, axx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebyl insolvenčním správcem výslovně (písemně) odejmut. Týká se to i dalších osob, které plní úkoly týkající se činnosti dlužníka na základě uzavřenýxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xvým zastupováním při přezkumném jednání (§ 190 odst. 2 poslední věta). Odpovědnost insolvenčního správce je vždy primární. Teprve následně, v přípaxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Novelizace textu provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) měla charakter kosmetické změny, obsah stanoveného pravidla se nezměnil.
K xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce ve vztahu k obecné odpovědnosti insolvenčního správce dle prvého odstavce. Nad obecný rámec odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu zdůrazňuje odpoxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxna většinou vytváří rovnost mezi ustanoveními o pohledávkách za majetkovou podstatou dle § 168 a mezi pohledávkami postavenými na roveň pohledávkáx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx insolvenčního správce za úplnou úhradu je nutné vztahovat také na pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169).
Z prixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxit, že majetková podstata nebude k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou postačovat. K tomu je nutné, aby byl insolvenční správce schoxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu podstatou vznikl vnějším vlivem, aniž by tento vnější vliv bylo možno očekávat, a případně aniž by mu bylo možno nějakým způsobem zabránit.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxvaného. Je na něj tedy přeneseno břemeno tvrzení a důkazů pro případ, že by žalující prokázal existenci škody nebo jiné újmy neuhrazením pohledávky za mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xjmě přes vynaložení veškerého spravedlivě požadovaného úsilí dle § 36 odst. 1 či z důvodu, že nemohl rozpoznat, že majetková podstata nebude postačovxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxho řízení.
Právo na náhradu škody se promlčí ve lhůtě dvou let od okamžiku, kdy se poškozený o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce dozvědxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xznikla úmyslným protiprávním jednáním insolvenčního správce, za které byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, promlčí se právo na náhradu škody nejxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Judikatura:
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx absolutně neplatná, nemá protiprávní jednání správce konkursní podstaty za následek vznik škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou a tržní cenou věci v dxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností).
Pouhá volba některého z předepsaných (taxatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxé povinnosti, když opakovaně nesplnil povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, která vyplývá přímo ze zákona (§ 36 odst. 2 a § 412 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjektivní okolnosti, které mu v tom případně bránily. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že tímto insolvenční správce porušix xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informování soudu (a věřitelského orgánu) insolvenčním správcem. Bez dostatečných informací insolvenční soud nemůže řádně vykonávat dohlédací čixxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Odvolací soud též souhlasí s výší soudem stanovené pokuty. Je nutné přihlédnout k tomu, že prodlení správce se splněníx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxcímu soudu jeví jako zcela přiměřená.
(VS Olomouc 1 VSOL 660/2011-B-36 ve věci KSOS 34 INS 945/2009)
Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 1xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xedy ve své podstatě požadovala insolvenčního správce takto omezit ve výkonu jeho funkce, ke které patří rovněž zpeněžování majetkové podstaty.
Stejxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xodmínky pro jeho nařízení splněny nejsou. Odvolací soud považuje ovšem za významné xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xnsolvenčního zákona týkajících se institutu předběžného opatření je vůči němu v insolvenčním řízení vyloučena.
V souladu s § 37 insolvenčního zákoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutím soudu a za výkon funkce s odbornou péčí, a proto jej nelze při výkonu jeho základní činnosti (kterou zpeněžení majetkové podstaty jistě je) předběžxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnnosti zásadně toliko účastníkům řízení.
Ostatně, právě za účelem korekce postupů správce je soud ze zákona povinen vykonávat vůči němu dohlédací čixxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxož zákona, např. v § 36, § 286 odst. 1). Bez ohledu na to, zda tvrzení odvolatelky jsou pravdivá a zda odvolatelka správci důvodně vytýkala nesprávnost jexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítl, protože již ze skutkových tvrzení uvedených v předběžném opatření směřujícím proti výkonu funkce insolvenčního správce bylo zřejmé, že návrxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, § 40 - jednání insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 410 - přezkum v oddlužení
(Odměna a náhrada hotoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxé činnosti v rámci insolvenčního řízení právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.
V případě řešení úpadku dlužníka konkursem je stanoveno, že výše xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s přihlášenými pohledávkami uspokojovanými v rámci částečného rozvrhu, resp. řádného rozvrhu, jakož i z výtěžku určeného k uspokojení pohledávek poxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxohlášení konkursu nebo povolení reorganizace tvoří dále odměna z počtu přihlášených pohledávek. Takto stanovená odměna náleží insolvenčnímu správxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxetek (§ 2a vyhl. č. 313/2007 Sb.). Minimální výše této části odměny činí 45 000 Kč bez DPH; odměna z přezkoumaných přihlášek tak nahrazuje minimální odměxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pohledávku vymezenou v § 189 odst. 1), pak má správce garantovánu odměnu ve výši min. 45 000 Kč. Odměna z počtu přihlášených pohledávek může být insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxzkumu pohledávek došlo po 1. 1. 2014.
Novelizací xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní dlužníka. Odměna byla modifikována do výše 25 % základní odměny, která činí 1 000 Kč za jednu přihlášku zařazenou na seznamu přihlášených pohledávekx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxvoleném oddlužení uplatňují.
Odměna insolvenčního správce je zcela prioritní pohledávkou a v části určené z počtu přihlášek pohledávek bude jasně stanoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlvenční soud ukládat insolvenčnímu správci, aby si ze srážek z příjmu dlužníka přednostně uhradil, vedle zálohy podle šestého odstavce tohoto ustanoxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odměně má insolvenční správxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xovinnost není součástí odměny (odměna je dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. počítána bez DPH), odměna je navýšena o příslušnou sazbu daně podle zákona o dani x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Zvolenou mexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxřitele. To platí zejména má-li insolvenční správce posoudit vhodnost dalšího provozování podniku dlužníka. Insolvenční správce musí správně zhodnxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxžování provozu podniku při jeho záporném hospodaření za účelem ochrany zájmů, které nejsou předmětem insolvenčního řízení, např. udržení zaměstnanxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrávce nárok na náhradu hotových výdajů, což jsou jeho nezbytné výdaje, jež nelze zahrnout pod jiné formy výdajů v rámci insolvenčního řízení, zejména pxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx insolvenčnímu řízení, vyplývá, že jako hotové výdaje není možno účtovat výdaje na vedení kanceláře insolvenčního správce, na úhradu nákladů na jeho zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxefony apod.
K odst. 2
Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud tyto prostředky nepostačují, pak ze záloxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxhkoliv zdrojů pro jejich úhradu, převzala právní úprava do textu limity, které jsou jinak vymezeny v § 8 vyhl. č. 313/2007 Sb. Limit 50 000 Kč je částkou bxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxolvenčního správce je upraveno v § 303, který řeší způsob vyúčtování odměny a hotových výdajů v konkursu. Postup při vyúčtování odměny a hotových výdajx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx změněno rozhodnutí o úpadku, resp. o úpadku a způsobu jeho řešení, nebo
b)
zjištění, že u dlužníka ani dodatečně nebyl osvědčen úpadek [§ 308 odst. 1 píxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxjetku. Také v těchto případech bude insolvenční soud postupovat dle § 302 a násl., tj. bude vyžadovat konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxlohy na odměnu insolvenčního správce není možnéo chápat jako automatický úkon, který insolvenční soud provede k žádosti insolvenčního správce. Výplxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxinění insolvenčního správce insolvenční řízení prodlužuje. V takové situaci je na insolvenčním soudu, aby k návrhu insolvenčního správce určil výši xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxpat zálohy také na hotové výdaje.
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxenčního správce o poskytnutí zálohy na odměnu řádně zabývat, neboť vztah insolvenční soud - insolvenční správce, pokud jde o odměnu a hotové výdaje sprxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxni, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Justice (soudnictví) nemůže reálně fungovat bez odpovídajícího finančního zajištění. Vazba na sxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (K tomu srov. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Statni-sprava-soudu.pdf.)
Má-li být insolvenční správce vnímán jako prodloužená ruka insolvenčního soudu, musí tomu odpovídat jeho finanční zajištěníx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxnutí - a připustit insolvenčnímu správci právo podat řádný opravný prostředek a dosáhnout tak přezkumu zamítavého rozhodnutí ze strany odvolacího soxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce vznášeny
relevantní
(nikoli jakékoli) námitky, příp. pokud věřitelé, především věřitelský výbor a zajištění věřitelé, žádost insolvexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiznání zálohy se opírá o dikci ustanovení, které přiznání zálohy váže na úvahu insolvenčního soudu (soud zálohu přiznat může, tedy nemusí). Úvaha soxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxžovat za pouhou otázku dohledové činnosti. Zde lze hledat paralelu s konečnou zprávou nebo rozvrhovým usnesením, kde právní úprava také připouští oprxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce. V případě prodeje majetku, který je předmětem zajištění, bude žádost o zálohu na odměnu součástí návrhu na výplatu výtěžku zpeněžení zajištěnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výdajů insolvenčního správce být musí.
U zálohy, která nesouvisí s majetkem sloužícím k zajištění, bude možnost čerpání zálohy závislá na aktuálnxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxledávkou (§ 305 odst. 2), neměla by záloha pokrýt plnou výši aktuální odměny, neboť do okamžiku zpeněžení veškerého majetku nelze odměnu přesně určit a xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní nastat okolnosti, které by odůvodňovaly snížení odměny insolvenčního správce. Je třeba ponechat rezervu pro xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xevyplacená část odměny může sloužit k sanaci takové škody.
Postup insolvenčního soudu v rozporu s těmito zásadami je projevem libovůle, která je v pxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aby dlouhodobě a bezdůvodně dotoval svoji činnost ze svých vlastních prostředků, aby bezdůvodně dotoval insolvenční řízení nebo aby musel snižovat sxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxé, aby byl insolvenční správce nucen financovat svoji činnost z cizích zdrojů například ve formě úvěrů či půjček. To platí především pro odměnu ze zpeněxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx funkce (§ 32) před koncem insolvenčního řízení, bude vyúčtování své odměny a hotových výdajů předkládat na základě postupu dle § 29 odst. 4. Povinnost bxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí vyúčtování dříve, než bude najisto postaveno, že insolvenční správce nebude ve výkonu funkce pokračovat (na základě odvolání proti rozhodnutí o odvxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo o změně v osobě insolvenčního správce rozhodnuto (§ 29 odst. 3 a 4).
Vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolaného nebo zproštěného insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxání.
Lhůta pro případné námitky proti předloženému vyúčtování je také odvozena od § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá insolvenčnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a konec lhůty pro podání námitek.
Nebudou-li námitky proti vyúčtování předloženy nebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční soud nařixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 6
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxní ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, byla zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) stanovena povinnost insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní soud v rozhodnutí, kterým schválí oddlužení; učiní tak přesto, že § 406 odst. 3 uložení takové povinnosti mezi
obligatorní
náležitosti rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvelizovaných ustanovení v rámci legislativního procesu.
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxde insolvenční správce deponovat na zvláštním účtu zřízeném pro konkrétní insolvenční řízení - jak stanoví § 36 odst. 5 ve znění zák. č. 31/2019 Sb. (úxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a záloha nebude pro potřeby schváleného oddlužení použita, resp. nebude zcela vyčerpána. Do úvahy přicházejí dvě možnosti:
1)
Záloha bude po uhrazenx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x toto řešení přichází do úvahy pouze v případě, že v rámci splátkového kalendáře nebudou nezajištěné pohledávky do něj zahrnuté uhrazeny v plném rozsahxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), užitím deponované částky pro úhradu jiných závazků by byl účel zálohy ignorován.
2)
Záloha bude po uhrazení poslední splátky v rámci splátkového kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxný § 395 odst. 1 písm. b) (30 % nezajištěných pohledávek), resp. § 398 odst. 4 (50 % nezajištěných pohledávek); v tomto případě bude beze zbytku respektxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxlátkového kalendáře. Prostředky na zálohu budou brány ze srážek z příjmů dlužníka po účinnosti rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře, a to přexxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxzervy (a uhrazení odměny z počtu přihlášených pohledávek) lze přistoupit k realizaci splátek ve prospěch nezajištěných věřitelů.
Přitom je třeba od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx
Výsledkem druhého postupu by bylo faktické zkrácení doby plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů ze schváleného splátkového kalendáře. Rozsah txxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xříjmy dlužníka, tím více se zkrátí doba, po kterou bude ze splátkového kalendáře plněno na zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů.
Důvodová zxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz důvodová zpráva k zák. č. 64/2017 Sb., zvláštní část, k bodu 10 a 11).
Neoddiskutovatelným faktem přesto zůstává, že samotný zákon osud zálohy nxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxční správce by si měl takový pokyn vyžádat v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud příslušný pokyn nebude zahrnut např. přímo do rozhodnutí o schxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx druhé z uvedených variant není vyloučeno, aby dlužník vrácenou zálohu na splátky pro své nezajištěné věřitele použil dobrovolně.
K odst. 7
Způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím výpočet odměny insolvenčního správce v závislosti na volbě způsobu řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.
Judikatura:
Již na tomto místě pak Nejvyšší soud pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xtanovisku jeho pléna ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, čxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxva.
Tamtéž xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvoxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xstanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým.
Ustanovení § 38 odst. 1 až 3 a 5 insolvenčního zákona se v podobě citované výše nachází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxí § 38 o nový odstavec 4 - posunul ve struktuře uvedeného ustanovení (původně šlo o odstavec 4)].
Vládní návrh insolvenčního zákona projednávala Posxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráva k vládnímu návrhu insolvenčního zákona.
Podle této důvodové zprávy úprava odměňování správců, vtělená do textu § 38, výslovně ohlašuje, že přx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xouhlasit v tom, že příslušná ustanovení vyhlášky je možné vyložit jen v mezích určených zákonnou úpravou.
Z dikce § 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxměna má být (je) určována z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele, tedy z částky, kterou mají (zjednodušeně řečeno) věřitelé skutečně oxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyhlášky k němu se proto může (výjimečně) stát, že proces zpeněžování majetkové podstaty dlužníka vyústí v nulový výtěžek zpeněžení určený k rozdělenx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xpeněžení). Právě to je důvodem, pro který vyhláška v § 1 odst. 3 počítá (ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky) s tím, že insolvenční správce obdrží minimální oxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxměna insolvenčního správce 45 000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky). Přitom nelze pominout, že ve srovnání s dřívější úpravou (podle vyhlášky č. 476/1991 Sb., prxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x 1) lze ovšem i za použití jazykového výkladu dovodit, že samozřejmým předpokladem pro výpočet odměny insolvenčního správce pro případ, že způsobem řexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani o výtěžku zpeněžení určeném k rozdělení mezi věřitele).
Jakkoli dikce § 1 odst. 5 vyhlášky sama o sobě nepodmiňuje přiznání minimální výše odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxho paragrafu a doplňuje úpravu obsaženou v § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky, jež se zpeněžováním počítají.
Jiný výklad by ostatně odporoval textu § 38 odst. 1 větx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxčním řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, nelze odměnu insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxženou v § 38 odst. 3 větě druhé insolvenčního zákona pak má insolvenční soud k dispozici dostatečné nástroje, jejichž prostřednictvím se lze vyhnout exxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh vyšší než částka předjímaná § 1 odst. 5 vyhlášky jako minimální výše odměny vázaná na zpeněžování majetku majetkové podstaty při řešení dlužníkova úxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxona odvolaného insolvenčního správce, na odměnu a náhradu hotových výdajů vyplývá z § 38 insolvenčního zákona. Nárok, tedy konkrétní právo na určitox xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich výše poté, co správce soudu podá zprávu o své činnosti. V případech, kdy je zjištěný úpadek řešen konkursem, spadá rozhodování o odměně správce dx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxi (§ 38 odst. 3 věta první insolvenčního zákona), protože až v této fázi má soud podklad pro přezkum výše vyúčtování či určení výše této odměny.
Vyúčtováxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxlvenčního správce a jejich odměna netvoří součást jeho odměny (§ 303 odst. 2 insolvenčního zákona). Z uvedeného vyplývá, že odvolaný insolvenční spráxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxli odvolaného insolvenčního správce, který se podílí na odměně stávajícího insolvenčního správce, odpovídá zejména délce doby, rozsahu a náročnostx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xroto logicky nelze určit ani výši odměny odvolaného insolvenčního správce, která je podílem z odměny stávajícího insolvenčního správce. To ovšem nebxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxvolací soud se proto neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že o odměně odvolaného insolvenčního správce Mgr. R. D. lze rozhodnout v této fázi řízexxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxúčtování odměny a hotových výdajů. Proto přezkoumávané usnesení, které hodnotí jako předčasné, odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zruxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvy či zprávy o činnosti stávajícího správce tak, že schválenou odměnu stávajícího insolvenčního správce poměrně rozdělí mezi něj a odvolaného správcxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxci KSOS 8 INS 1150/2009)
Podle § 38 odst. 3 věty druhé a třetí insolvenčního zákona je možno odměnu insolvenčního správce podle okolností případu pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xovinností insolvenčního správce a nenavržení provedení částečného rozvrhu) bude podle odvolacího soudu nejčastější okolností vedoucí ke snížení oxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxu naplněn. Jak plyne ze shora specifikovaných zjištění z obsahu spisu, činnost správce v daném insolvenčním řízení spočívala pouze v sepisu žádostí o sxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního návrhu a informací sdělených mu jednateli dlužníka, posouzení zpeněžitelnosti dlužníkovy ochranné známky, sestavení soupisu majetkxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxo žádné soudní jednání a správce nesestavil seznam přihlášených pohledávek, neboť do insolvenčního řízení se nepřihlásil žádný věřitel. Lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxsti nevyžadoval větší časovou ani odbornou náročnost, je důvodem pro snížení odměny správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 36/2010-B-15 ve věci KSBR 37 INS 2098/xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxl. č. 313/2007 Sb. Jinými slovy, pokud zákon váže výši odměny insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem na výtěžek zpeněženx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrčeného k rozdělení mezi věřitele dosaženo nebylo. V takovém případě je třeba aplikovat § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx náklady insolvenčního řízení. Přiléhavě odkázal na § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajůx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xiní pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45 000 Kč a vzal do úvahy i to, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i nxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxlatel se mýlí, pokud se domnívá, že při určení výše požadované zálohy nelze zohledňovat nároky správce. Právě naopak, smyslem zálohy na náklady insolvxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxé povinnosti, k čemuž je nezbytné hradit počáteční náklady (hotové výdaje), ale též zajistit, aby v případě nedostatečného výtěžku zpeněžení majetkoxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx při určení výše zálohy vycházel z vyhláškou stanovené minimální odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku konkursem. Nelze sice vyloučixx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx krytí nutných nákladů řízení lze použít předpokládaný výnos z prodeje movitých věcí, pak tato námitka je zjevně nedůvodná s ohledem na samotným dlužníxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalenxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxím splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkoxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch výdajích) insolvenčního správce aplikoval § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky vydané dle zmocňovacího § 431 písm. c) insolvenčního zákona. Se zřetelxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxeřejněním usnesení o schválení oddlužení a pominuly dne 13.4.2010 zveřejněním usnesení, jímž vzal soud na vědomí splnění oddlužení), soud prvního stxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxci KSHK 42 INS 103/2008)
Odvolací soud má za to, že výchozím ustanovením pro odpověď na otázku, zda odměna insolvenčního správce určená podle § 1 odstx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxjů a v případě, že je plátcem DPH, pak mu náleží k odměně a hotovým výdajům částka odpovídající této dani. Z vyhlášky vyplývá, že při konkursu se odměna insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé věřitele (§ 1 odst. 3 a 4 vyhlášky). Součet těchto odměn tvoří celkovou odměnu insolvenčního správce, již zmiňuje § 38 insolvenčního zákona. V případx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxena z tohoto výtěžku i odměna insolvenčního správce, o niž se výtěžek příslušející k vydání zajištěnému věřiteli rovněž snižuje. Je tak stanovena dílčx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x tíži nezajištěných věřitelů (a nezajištěných věřitelů pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou), a aby se tedy jejich uspokojení snxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxpočtené z výtěžku připadajícího na zajištěného věřitele. Přistoupit na právní závěry odvolatele by znamenalo připustit, aby DPH z odměny insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxle § 5 písm. a) insolvenčního zákona, podle něhož insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení splněním oddlužení prováděného formou splátkového kalendáře jsou nároky insolvenčního správce za dobu výkonu jeho funkce - jak vysvětleno shora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxení splátkovým kalendářem, a týmiž nároky náležejícími správci paušálními částkami za každý započatý měsíc trvání účinků tohoto oddlužení. U prvně zxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxrace přichází v úvahu jen u druhé části odměny stanovené podle vyhlášky paušálními částkami, a to ovšem jen za předpokladu, že příslušná správcova činnxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxušální vyhlášková odměna spravedlivému ocenění správcovy činnosti zjevně neodpovídá. Takovou okolností samozřejmě není poznatek, že insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxávcovou povinností (§ 36 odst. 1, § 37 IZ) a tedy předpokladem k tomu, aby se o odměnu ve výši stanovené prováděcí vyhláškou vůbec mohl ucházet (neboť jinax xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxanovení do funkce) do schválení oddlužení vůbec nerozhodl. Místo toho asentující ocenění činnosti správkyně za uvedené období nepřípadně užil jako jxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxesení podle § 219 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu říxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
ximit ve smyslu § 38 odst. 2 IZ se týká jen náhrady odměny insolvenčního správce a nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(VS Praha 3 VSPH 381/2015)
I. Insolvxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx. b) IZ; tyto jeho nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b), xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxěžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jež nepředstavuje pravidelnou realizaci splátkového kalendáře, určí insolvenční soud podle § 5 vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31. 1xx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxohlášeného na majetek dlužníka po zrušení schváleného oddlužení (§ 418 IZ).
(VS Praha 4 VSPH 2383/2015)
Podle § 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. přísluší insxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxce. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že při obratu do 250 mil. Kč činí měsíční odměna insolvenčního správce 83 000 Kč měsíčně.
Dlužnice je všax xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxěnu postupem dle předchozích ustanovení, určí ji insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti činnosti insolvenčního správce.
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovídá. Proto se soud při stanovení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce přidržel § 3 písm. b) a § 7 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hotové výdaje o tuto daň navýšeny.
(KS Hradec Králové KSHK 42 INS 1568/2009-B-29)
Související ustxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xonkursu, § 310 - úmrtí dlužníka - fyzické osoby v průběhu řízení, § 364 - splnění reorganizačního plánu, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddluženxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Sb.
(Záloha na výdaje insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.11.2019.
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe potřebuje finanční prostředky k úhradě nákladů řízení, a to dříve, než se mu podaří zpeněžit majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty nebo vymoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xkonů dlužníka, pomocí nichž se snaží získat do majetkové podstaty majetek, který dlužník před zahájením insolvenčního řízení vyvedl ze svého majetkux xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávce může využít buď zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou insolvenčním navrhovatelem po zahájení insolvenčního řízení (§ 108), nebo může xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Zálohu na výdaje insolvenčního správce dle tohoto ustanovení a zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou na základě § 108 nxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxžné ji považovat za jakousi bianko složenou zálohu. Její potřeba a relevance jsou předem pouze odhadovány. Záloha na výdaje insolvenčního správce dle x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxjení insolvenčního řízení může dosáhnout maximálně výše 50 000 Kč, výše zálohy složené věřitelským výborem, resp. jeho členy, není nijak limitována, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xa výdaje insolvenčního správce dle § 39 je účelově určena s jasně stanovenými podmínkami pro její užití a následné vyúčtování.
Přestože to z dikce § 168 odst. 1 písm. d) přímo nevyplývá, je zálohu uhrazenou dle § 39 nutno považovat za pohledávku za maxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy by se stala nepřímým soudním poplatkem, tj. částkou, u které se ani nepředpokládá její vracení složiteli.
K odst. 2 a 3
xxxxxxxxní umožňuje pověřování třetích osob výkonem činností, ke kterým je jinak povinen insolvenční správce. V této souvislosti je třeba poukázat na odpovědxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sám nese veškerou zodpovědnost za úkony, které tyto osoby v rámci insolvenčního řízení provedly.
Činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Přímý výkon činnosti ze strany insolvenčního správce je třeba vyžadovat tam, kde je výslovně očekáváno jeho provedení insolvenčním správcem. Jde přexxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. 1) a
-
přezkum přihlášených pohledávek.
Některé činnosti není insolvenční správce schopen provádět sám nebo prostřednictvím svých zaměstnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxěstnanců; jde o povinnost dlužníka, v níž správce pouze pokračuje, která bude u dlužníků s rozsáhlejším obchodním závodem složitá a bude vyžadovat účaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xormou veřejné dražby, audity v hospodaření dlužníka či hlubší nebo sofistikovanější analýzu možného dalšího ekonomického vývoje hospodaření dlužnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v insolvenčním řízení chrání zájmy věřitelů dlužníka. Zadání činnosti třetí osobě může dojít až po schválení takového výdaje ze strany věřitelského vxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxt odměnu insolvenčního správce, který uvedené pravidlo porušil, aby pochybením insolvenčního správce nebyli zkráceni věřitelé.
Judikatura:
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xpecializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxnen konat osobně a za jejichž provedení je honorován odměnou, zadal k provedení na účet podstaty třetí osobě. To ovšem jedině za předpokladu, že s takovýx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, že činnost, kterou je jinak povinen konat osobně on sám, provede místo něj tato osoba, a jestliže tento postup VV předem neschválí, pak nároky třetí osoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxem činnosti, kterou je správce povinen konat osobně a na kterou dopadá úprava obsažená v posledně zmiňovaném ustanovení, je dle ust. § 294 odst. 1 IZ povxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxednal s advokátem JUDr. Kamilem Podroužkem smlouvou o poskytnutí právních služeb spočívajících v jeho zastupování v soudním řízení o vymožení Pohledxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxud se neztotožnil ani s argumentem, dle něhož byla potřeba složení zálohy (uložení povinnosti složit zálohu), dána tím, že PVV nesouhlasil s prodejem Pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmáhat dlužníkovy pohledávky, pokud náklady s tím spojené jsou neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty. Jinými slovy, a opakovaně to budxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvokátem a kdy náklady s tím spojené nebylo lze krýt z majetkové podstaty, postupoval dle ust. § 39 odst. 1 IZ a požádal PVV o poskytnutí zálohy na jejich úhxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ve věci KSHK 41 INS 1533/2009)
Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy. Tuto zálohu nelze ani ztotožňovat se zálohou na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxx xxxha 1 VSPH 1069/2014 ve věci MSPH 60 INS 10283/2014)
Shora citované ustanovení § 39 odst. 3 I. Z. dává správci možnost, aby činnosti, které (vzhledem k xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxinit tak může jedině za předpokladu, že s takovým postupem, který podstatu zatíží náklady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil, a to předem, souxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy o nájmu, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 15/47 ICm 3806/2013 (jež se skončilo zastavením řízení pro nezaplacení soudního poplatku) a říxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro zpětvzetí žaloby), bylo třeba opakovaných konzultací, poskytnutých mu Advokátní kanceláří Šmíd s.r.o., o čemž předkládá potvrzení o konzultacíxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxí soud uvádí, že pokud odvolatel v situaci, kdy shledal za účelné řešit s advokátní kanceláří v rámci konzultací-jak vyplývá z předloženého potvrzení o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xovněž souvisejících otázek náhrad nákladů právního zastoupení), z hmotných otázek zejména záležitosti různých navazujících dražebních jednání, vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxkursní/majetkové podstaty, problematiky braní užitků ze zapsaného majetku po dobu incidenčního sporu o vyloučení majetku z podstaty, případně insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xnsolvenčního řízení, vztahu užitků/utrženého nájemného a příslušenství a součástí zpeněženého majetku, možnosti a procesní souvislosti nabývání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xchválení nákladů spojených s využitím těchto právních služeb. Pokud tak neučinil, o čemž není sporu, neboť předem tyto náklady zástupcem věřitelů schxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxojovány z majetkové podstaty, nýbrž je odvolatel, jako správce, nese ze svého. 27. Lze tedy souhlasit se soudem prvního stupně, že v části C., bod I. je koxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx rovněž nesprávná. 28. Za tohoto stavu konečnou právu ze dne 21. 6. 2018 schválit nelze. Soud prvního stupně správně postupem podle ustanovení § 304 odstx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxt takto změněnou konečnou zprávu ve lhůtě soudem stanovené.
(VS Olomouc 3 VSOL 760/2018-B-61 ve věci KSBR 47 INS 18548/2012)
Související ustanxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení,
§ 168 - pohledávky za majetkovou podstatou.
Související předpisy:
§ 27 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxnesla nové povinnosti, ani nemodifikovala povinnosti stávající. Jde o opakovaný popis pravidel vyjádřených v § xxx x xx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů veřejné obchodní společnosti). Oba odstavce lze zařadit do kategorie nadbytečných ustanovení bez jakékoli přidané hodnoty pro obsah zákona.
K odxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx správce osobou s dispozičním oprávněním a jako takový osobou jednající svým jménem na účet dlužníka především v případě prohlášení konkursu na majetex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtou se nakládá. Správné označení insolvenčního správce tedy zní např.: „Jan Novák, advokát se sídlem Dolní 1, Praha 1, jako insolvenční správce dlužníxx xxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
Insolvenční správce může pověřit svého zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxupování na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř.
Právní úprava dává možnost zastupování insolvenčního správce při přezkumném jednání. Insolvexxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx
x xxxxxxx xxxmínek pro získání postavení zaměstnance správce § 13b odst. 1 z. i. s. zavádí prakticky nesplnitelnou podmínku odborné praxe v rozsahu šesti měsíců. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxe správce podmínkou nemožnou - jinde než v pracovním poměru u správce nelze požadovanou praxi získat. Nelze spravedlivě požadovat po žádném insolvenčxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx po nikom spravedlivě požadovat, aby vykonával půlroční praxi u insolvenčního správce bez možnosti být za tuto práci oficiálně ohodnocen, tj. pracovax xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xako požadavek nad rámec možností, které orgánům státní správy dávají ústavní zákony.
Judikatura:
Ze shora citovaného ustanovení odvolací soud dovozuje, že osobní účast správce na pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx x xxx xxxxx 1 insolvenčního zákona výlučně oprávněn a jenž může stanovisko, které k jednotlivým pohledávkám zaujal v seznamu přihlášených pohledávek, při přezxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxřitelé (§ 192 odst. 2 insolvenčního zákona), a je proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, jenž by např. v případx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxst. 3 insolvenčního zákona umožňuje, aby správce jednal v soudních a v jiných řízeních prostřednictvím svého zaměstnance nebo i zaměstnance dlužníkxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzhledem k účinkům spojeným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insolvenční řízení jako takové vyplývající zejména z § 192 odst. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxí, že uložení pořádkové pokuty je - již jen pro tuto absenci - zcela adekvátní. Ostatně k obdobným závěrům dospěla též dřívější
judikatura
Vrchního souxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx literatuře (Zelenka, J.; Maršíková, J.: Zákon o konkursu a vyrovnání, LINDE PRAHA, a.s., 2002), jež se vyslovovala ke shodně řešené problematice obsaxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxně nezbytnosti účasti správce na přezkumném jednání nelze dostát tím, že se k němu namísto správce dostaví jeho advokátní
koncipient
. Bez osobní účastx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního správce, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy a navíc podléhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dlužníkovu účetnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinny poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poskytovat xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce spočívá rovněž v tom, že má právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona). Prohlášením kxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (§ 40 odst. 2 insolvenčníhx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xx244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, je odvolací soud přesvědčen o tom, že z něho lze na danou věc aplikovat jen tyto právní závěry: I. Veřejná obchodní spolxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe vykonávat. II. V insolvenčním řízení může veřejná obchodní společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního správce výhradně prostřednictvíx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxího správce konat.
Senát 1 VSPH odvolacího soudu však již nesdílí závěry, k nimž dále dospěl senát 3 VSPH v citovaném rozhodnutí a jichž se odvolatel v téxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxsolven