182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xgr.
Lukáš
Pachl
JUDr.
Jaroslav
Brož
MJur
Mgr.
Antonín
Stanislav
Ph.D
JUDr. Ing
Zdeněk
Strnad
Ph.D
JUDr.
Lukáš
Zrůst
BA (Hoxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
Hlava I
Základní ustanovení
Předmět úpravy
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K písm. a)
Právní úpxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxek stanovených tímto zákonem je dotčena celá majetková oblast dlužníka a částečně i majetek ve vlastnictví třetích osob. Po rozhodnutí o úpadku či hrozxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xztahů dlužníka k jeho věřitelům.
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xěřitelů. Pokud právní úprava užívá pojem „poměrné uspokojení“, je třeba ho vykládat jako rovné, nikoli jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího věřitele platí bez ohledu na způsob řešení úpadku dlužníka pro zajištěné věřitele [§ 2 písm. g)], při sanačních způsobech řešení úpadku dlužníka (rxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxst. 3) nebo v jejich neprospěch [§ 392 odst. 1 písm. c)]. Vždy se to však může dít pouze se souhlasem dotčeného věřitele nebo věřitelů a insolvenčního soudxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxcentuálně stejně. Toto pravidlo, uvozené v textu slovem „zásadně“, je beze zbytku respektováno při řešení úpadku dlužníka konkursem.
Přes důraz na prioritní práva věřitxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxší dlužníkovo zatížení závazky bylo pokud možno co nejmenší.
Současná právní úprava úpadkového práva řeší majetkové poměry dlužníků, kteří nejsox x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcké krize, diskutuje, především pokud jde o obce; za určitých podmínek a po vyčerpání jiných možností by mohlo být úpadkové řešení použito také pro tentx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxího (§ 3 odst. 4).
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxava úpadkového práva liší od předchozí právní úpravy, představovanou zákonem o konkursu a vyrovnání a na úrovni podzákonných právních norem vyhláškox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x§ 97 odst. 7 část věty za středníkem).
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtižitelný úpadkovým řízením obecně (§ 207 a § 208) a majetek vyloučený při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením prodejem majetku (§ xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxoziční oprávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podstaty [§ 2 písm. f) a § 229 odst. 3],
b)
majetku ve vlastnictví osob odlišných od dlužnxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxého řízení se shodují v podpůrném využívání obecné procesní normy civilního práva, občanského soudního řádu (§ 7 insolvenčního zákona). Současná práxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být incidenční spor [§ 2 písm. d) a § 159 odst. 1] nedílnou součástí insolvenčního řízení, je taková právní úprava pochopitelná. Spojení incidenčního sxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxjného soudního oddělení insolvenčního soudu prvého stupně, jinak jde o dvě prakticky nezávislá soudní řízení.
Na základě revizní novely, tj. zák. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce tohoto nového procesního předpisu je minimálně diskutabilní. Zákon vylučuje aplikaci ustanovení procesních předpisů, pokud jde o výkon rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výrazným motivem celé revizní novely insolvenčního zákona.
Právní úprava počítá se čtyxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxy typy dlužníků; primárně může být použita pouze pro řešení existujícího úpadku,
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - sanační způsob řešení úpadku, ktexxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x16 odst. 4),
c)
řešení úpadku finančních institucí (§ 367 až 388) - tento okruh subjektů [§ 2 písm. k)] má pro řešení svého úpadku individuální pravidxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpřihlašují věřitelé, ale zjišťuje je insolvenční správce,
-
pro hypoteční zástavní listy se zřizuje samostatná majetková podstata,
d)
oxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze řešit také hrozící úpadek. Novela č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) zpřístupnila oddlužení také podnikatelům z řad fyzických osob. Zatímco nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxou prakticky neomezené a lze je také kombinovat (§ 341). Oddlužení je možné řešit splátkovým kalendářem nebo prodejem majetku, s výslovným souhlasem dxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxipuštěna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xaké
moratorium
(§ 115 až 127). Institut moratoria má napomoci dlužníkovi vyřešit jeho úpadek nebo hrozící úpadek vlastními silami, bez toho, aby byl dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxy řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka neuvádí. Není tedy namístě ho považovat za způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku. Přesnější je
morxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxud jejich existenci deklaruje ve svém meritorním rozhodnutí. Pro tento závěr svědčí také fakt, že moratoria může dlužník dosáhnout také dříve, než je zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxincip se odráží také v zásadách insolvenčního řízení [§ 5 písm. a)]. Maximální možné uspokojení je faktorem, který insolvenční soud hodnotí při potvrzxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxem "dlužníkovi věřitelé" je třeba vykládat v intencích další části právní úpravy, a to její obecné části i právní úpravy jednotlivých způsobů řešení úpxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxvek na roveň jim postavených (§ 169),
b)
pohledávek řádně a včas přihlášených a zjištěných postupem předpokládaným právní úpravou (§ 201 s výjimkxx xxxxx x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xyšších stupňů však již v rámci své rozhodovací praxe konstatovaly, že z dalších ustanovení insolvenčního zákona je zřejmé, že pouze v důsledku legislaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Správnost tohoto výkladu navíc potvrzuje znění § 389 odst. 1 a § 390 odst. 1 ve vztahu k § 136 oxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěnxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení věřitelů. Důraz je kladen zejména na opětovné zapojení fyzické osoby do ekonomicko-právního života. Institut oddlužení je založen na úvaze, že dlxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdku permanentního zatížení exekucí) není žádoucí ani pro stát, ani pro věřitele dlužníka.
§ 2 - vymezení některých zákxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxvenčního zákona) je řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových poměrů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxčního řízení však není, aby v něm bylo prováděno dokazování za účelem zjištění existence pohledávek proti dlužníkovi. Tyto závěry týkající se spornosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu pod číslem 52/1998 a v rozhodnutí publikovaném v této sbírce pod č. R 64/2006. Přestože se tato rozhodnutí týkají řešení sporných pohledávek v konkurxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx8)
Jak vyplývá z § 1 insolvenčního zákona, insolvenční zákon sleduje řešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníka uspořádání majetkových vztahů k oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkona se podává, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být - v závislosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xedinou výjimkou - byť nesystémovou - z této koncepce je již citovaný § 144 insolvenčního zákona, který připouští, aby právní prostředí insolvenčního zxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvým úpadkem dojít zjevně nemůže.
(VS xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení však - a opakovaně to budiž zdůrazněno - není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních subjektů. Jinými slovy, insolvenční řízení nxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxě s takovým výmazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu zaplatit, insolvenční soud řízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insolvenčního řízenx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxtkové poměry dlužníka a jeho věřitelů. Za situace, kdy neexistuje žádný majetek na straně dlužníka, insolvenční řízení postrádá podklad, protože neexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxnosti zákona, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 111 - omezení dlužníka při nakládání s majetkem, § 125 -
moratorium
před zahájením insolvenčního xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx0 - rozhodování v incidenčních sporech, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxích úkonů, § 237 - povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinných právních úkonů, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 275 - přihlášení pohledávky manžexx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxní k reorganizaci, § 348 - schválení reorganizačního plánu soudem, § 367 - rozsah úpravy, § 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka, § 3xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x rozhodnutí o schválení oddlužení, § 408 - dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, § 415 - osvobození dlužníka při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xojmů
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Ustanovení § 2 vymezuje základní pojmy používané v dalšxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxsm. a)
Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního soudního řízení. Základní procesní norma, občanský soudní řád, je v insolvenčním řízení užxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x občanském soudním řádu Nedílnou součástí insolvenčního řízení jsou rovněž incidenční spory ve smyslu § 159 odst. 1.
K písm. b)
Insolvenčním soudem je ve smyslu § 7a a § 7b vždy místně příslušný krajský soud, případně Městský soud v Praze. Pokud je v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xoud dle § 9, § 9a a § 84 a násl. o. s. ř. Jako příklad rozdílu mezi pojmy „insolvenční soud“ a „soud“ lze uvést § 307 odst. 3 a 4.
Novelou provedenxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředcích. Šlo o upřesnění výkladu, který byl akceptován i v předchozím pojetí insolvenčního práva. Pro řízení o odvolání jako řádném opravném proxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x36 a násl. o. s. ř.) a žaloba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. ř.). Do kategorie insolvenčních soudů je tak zařazen Nejvyšší soud ČR, který je příslušný roxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxh nebo mimořádných opravných prostředcích uplatněných v průběhu insolvenčního řízení. Žalobě pro zmatečnost je věnován § 96 odst. 2, který řeší otázkx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxý prostředek je i nadále v insolvenčním řízení vyloučena (§ 96 odst. 1).
K písm. c)
Důsledkem insolvenčního návrhu je postup dle § 97 a 101, tj. vydánx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy spojené se zahájením insolvenčního řízení, které jsou popsány především v § 109 až 111.
K písm. d)
xxxxxxxční spor zahrnuje široké spektrum soudních sporů vyvolaných insolvenčním řízením; jejich výčet je uveden v § 159 odst. 1. V prvním stupni projednává inxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xaných v § 160. Vedle incidenčních sporů rozhodují krajské soudy také další soudní spory přímo související s insolvenčním řízením, které však nejsou dexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxní spory přímo související s insolvenčním řízením, které však nejsou definovány jako incidenční spory. Jde o soudní spory vymezené v § 7a písm. c), d) a exx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xěřitelů. Definice majetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsobů řešení úpadku. Nejrozsáhlejší výjimka z definice majetkové poxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
S termínem majetková podstata úzce souvisí pojem osoba s dispoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxení osob s dispozičním oprávněním je uvedeno v § 229 odst. 3. Určení osoby s dispozičním oprávněním je vázáno na způsob řešení úpadku dlužníka (§ 4 odst. 1xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrým z institutů uvedených v tomto ustanovení, nebo věřitelé přihlašující pohledávku dle § xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx, ve způsobu uspokojování zajištěných pohledávek (§ 298), v jejich postavení při reorganizaci [§ 337 odst. 2 písm. a)] nebo při oddlužení (§ 409 odst. 3)x
Okruh zajišťovacích prostřexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxuh způsobů zajištění nebyl uvedenou novelou měněn. Například na základě dohody o srážkách ze mzdy nemůže věřiteli dlužníka vzniknout pohledávka, ktexx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxnčním řízení svá práva, tedy pohledávku. Při podání přihlášky věřitelé postupují dle § 173. Pohledávky vymezené v § 168 a 169 se v insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxůtě určené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 3). Pohledávku lze uplatnit mimo určenou lhůtu (§ 183 odst. 3), je považována za přihlášenou bez úkonu dlužnxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
K písm. i)
Insolvenční rejstřík je nejvýznamnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxronického soudního spisu - soudní spis v elektronické podobě přístupný prostřednictvím webové aplikace je prakticky totožný se spisem v tištěné podoxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxříku je právní úpravou svěřeno vedení oficiální verze seznamu insolvenčních správců (§ 16 a násl. zákona č. 312/2006 Sb.). Seznam spravuje Ministerstxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxictvím systému insolvenčního rejstříku; současné zveřejnění soudních rozhodnutí na úřední desce insolvenčního soudu (§ 74 odst. 1) bylo zrušeno zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných civilních řízeních (§ 75 a 45 a násl. o. s. ř.).
K písm. j)
Insolvenční řízení je svou povahou kolektivní řízení řešící v jednom procesu zájxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro věřitele, kteří jsou schůzí věřitelů zvoleni jako členové nebo náhradníci voleného věřitelského orgánu (§ 58 odst. 1).
K písm. k)
Specifický pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístup k řešení úpadkové situace těchto subjektů. Specifickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxven licence ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
-
úpadek se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťuje insolvenční správce podle účxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxsolvenčním soudem ve smyslu § 2 písm. b) insolvenčního zákona je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dluxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčníhx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.
(NS 29 NSČR 3/2012)
Podle ustanovení § 2 písmeno g) IZ pro účely tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxžovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xtanovisek pod č. 54/2012, vysvětlil, že i zajištěný věřitel má povinnost (chce-li být v insolvenčním řízení uspokojen z majetkové podstaty dlužníka) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx sen. zn. 29 NSČR 23/2012, uveřejněném v časopise Soudní
judikatura
číslo 8, ročník 2014, pod číslem 98 (ústavní stížnost proti tomuto usnesení podanox xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxé na tom), zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajištění do majetkové podstaty dlužníka.
V usnesení ze dne 23. října 2013, sen. zn. 2x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxru právně nevzdělanou a má omezený přístup k využívání elektronických médií, kde je insolvenční rejstřík zveřejňován, nejsou způsobilé zvrátit účinxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, že zástavní věřitel, jenž má vůči dlužníku pouze zástavní pohledávku (dlužník je zástavním dlužníkem, nikxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka do skončení propadné procesní lhůty určené v rozhodnutí o úpadku.).
V usnesení ze dne 26. února 201xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xp. zn. II. ÚS 22/2000. V něm Ústavní soud dovodil, že právní úprava konkursního řízení reflektuje jak hmotněprávní aspekty (tj. uspořádání majetkovýcx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xatří i přihlašování pohledávek. Úprava obsažená v § 20 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, chápe právo věřitele podat přihlášku pohledávky xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe k zániku pohledávky, vyvolává však nepříznivé následky směřující k tomu, že věřitel nebude uspokojen v rámci konkursního řízení. Stanovená pravidlx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxovat možnost, aby dosáhl uspokojení z majetku tvořícího konkursní podstatu, učinil vhodná opatření vedoucí ke včasnému přihlášení jeho pohledávky. xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxí ztratí. Jde o naprosto přirozený a obvyklý důsledek uplatnění principu
vigilantibus iura
skripta sunt vytvářejícího rámec pro autonomní chování sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxu iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci svých zájmů právně relevantním chováním. Je proto
absurdní
, aby se kdokoliv dovolával zásahu do svxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxud při posuzování zákona o konkursu a vyrovnání, jsou obdobně aplikovatelné i v poměrech insolvenčního řízení, které probíhá podle insolvenčního zákxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxna o konkursu a vyrovnání) veřejnosti přístupné prostřednictvím institutu insolvenčního rejstříku.
K těmto názorům se pak Nejvyšší soud přihlásil x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe věnuje. Pro úplnost v odůvodnění dodal, že závěr, podle něhož je zástavní věřitel povinen přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na mxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí pohledávku.
(VS Olomouc 1 VSOL 192/2016-P6-8 ve věci KSOS 40 INS 2798/2015)
Související ustanovení:
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x obnova insolvenčního řízení,
§ 103 - náležitosti insolvenčního návrhu,
§ 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízenxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxdenčních sporech,
§ 166 - přihláška zajištěného věřitele,
§ 167 - rozsah uspokojení zajištěných věřitelů,
§ 183 - jiné uspokojení přihlášené poxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvé podstatě,
§ 230 - správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů,
§ 237 - povinnost vydat dxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x 307 - postup při rozvrhu,
§ 337 - skupiny věřitelů v reorganizaci,
§ 373 - zjištění pohledávek a závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty,
§ 419 - definice insolvenčního rejstříku
Související předpisy:
§ 66d až 66x xx xx xxx x x xx x xxxxx xx xx xx
Úpadek
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1, 2, 3 a 6
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxv. mnohost věřitelů dlužníka - není-li splněna podmínka mnohosti věřitelů, je jediný věřitel povinen vymáhat svoji pohledávku vůči dlužníkovi mimo ixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxíka společně více osobami. K úspěšnému podání insolvenčního návrhu je oprávněn kterýkoliv věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou vůči dlužníkovix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxší známé věřitele dlužníka a uvést okolnosti svědčící o úpadku dlužníka. Další podmínky pro úspěšný insolvenční návrh navrhovatele odlišného od dlužxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvenčního řízení následně umožňuje, aby v zahájeném řízení došlo ke zjištění dalších, věřitelem podávajícím návrh na zahájení insolvenčního řízení nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo soudem dle § 86. Ke zjištěným věřitelům dlužníka se při posuzování mnohosti věřitelů vždy přihlíží, avšak za podmínky, že navrhovatel vystupující v ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí vyjádřit. Mnohost věřitelů může být pro účely insolvenčního řízení dosažena rovněž rozdělením jediné pohledávky nebo postoupením jedné z vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo její část od insolvenčního navrhovatele v době delší než šest měsíců před podáním insolvenčního návrhu (§ 143 odst. 2).
b)
Existence závazků dxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx vznik práva na zaplacení úroků z prodlení. Lhůtu třiceti dnů jako obecný termín splatnosti faktur vystavených mezi podnikateli používá také § 1963 občx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své závazky - důkazní břemeno ke skutkovému tvrzení o neschopnosti dlužníka plnit je na věřiteli. S ohledem na § 86 je však na základě skutkových tvrzení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxěření platební schopnosti dlužníka insolvenčním soudem. U dlužníka, jenž je objektivně schopen plnit své splatné závazky, nejsou dány podmínky pro zxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxžníka, nikoliv jeho objektivní neschopnost plnit věřiteli. Neochota dlužníka může být založena např. na neuznání uplatněné pohledávky věřitele, vexxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxt držení likvidních prostředků, které mu umožní splatné pohledávky věřitele nebo věřitelů bez zbytečného odkladu uhradit. Negativní vymezení schopxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxy Ministerstvo spravedlnosti ČR k vydání prováděcího předpisu, kterým je vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xikvidity;
b.
uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity.
Stejnou novelou bylo insolvenčnímu soudu umožněno vyzvat dlužníxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx8 odst. 3). K výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity pro účely popsané ve třetím odstavci přihlíží pouze tehdy, předloží-li dlužník oba dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xnsolvenční soud na žádost dlužníka z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužit (§ 131 odst. 2).
Insolvenční zákon definuje platební neschopnost ve formě vyvratitelných právních domněnek. Při jejich naplnění se má za to, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xávazků - definice pojmu „podstatná část peněžitých závazků“ musí být určena negativním vymezením, nikoliv pozitivně. Při hodnocení rozsahu zastavexxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxaření dlužníka nebude možno vyhodnotit jako nepodstatný. Musí jít o výrazný
exces
z jinak běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela zřejmě zxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxařením řádným, prováděným s péčí dobrého hospodáře.
b)
Dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti - domněnka xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxsíce po splatnosti, nemusí být při posuzování návrhu věřitele již dále zjišťována objektivní platební neschopnost dlužníka v jiné xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo
exekuce
vyjde najevo, že konečný výtěžek nebude postačovat ani na úhradu nákladů vzniklých v této fázi civilního řízení, budou výkon rozhodnutí, rexxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti dlužníka.
d)
Dlužník nepředložil seznamy dle § 104 odst. 1 - úprava navazuje na povinnost dlužníka předložit insolvenčnímu soudu seznam dlužníxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxst. 3). Insolvenční soud může uložit dlužníkovi předložení uvedených seznamů také v případě věřitelského návrhu, přičemž v případě vykonatelné pohlxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxít svou situaci nesplněním povinnosti předložit soudu uvedené seznamy. Pokud dlužník požadované seznamy insolvenčnímu soudu nepředloží, není v očíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxky schopen plnit je. Nepředloží-li dlužník insolvenčnímu soudu řádné seznamy svého majetku a závazků, musí právě dlužník osvědčit, resp. doložit, že xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy není spojeno se stejnými následky jako nepředložení seznamů vymezených v § 104 odst. 1, které zakládá vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvenčním soudem, má za následek pouze to, že k opožděně předloženým výkazům a výhledům nebude insolvenční soud přihlížet a nebude tyto listiny hodnotit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxlužení jako forma úpadku dopadá pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Předlužení se týká subjektů, které povinně vedou účetnictví, bxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxlů dlužníka (mnohost věřitelů dlužníka) - jde o stejný předpoklad jako v případě úpadku ve formě insolvence, včetně všech aspektů k němu uvedených,
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xodnocení výše majetku dlužníka bude zohledňována jeho správa, případně další provozování jeho podniku a přitom bude nutno zohlednit i to, zda bude dluxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx avšak prakticky je vyloučena. Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a úplná znalost jeho ekonomické situace, která se váže na znalost úxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx ve znění novely č. 217/2009 Sb., který se zabýval specifickou situací řešení předlužení povinným podáním insolvenčního návrhu dlužníkem v době od 20. xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční zákon dává dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci bez naplnění znaku úpadku. Může jít naxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jež mohou pokusit vyřešit pod ochranou insolvenčního soudu. Obdobný problém může nastat u odběratelů v případě úpadku nebo ukončení činnosti stěžejxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm úpadkem nelze řešit stav, kdy dlužník není schopen splnit svůj nepeněžitý závazek, např. provést dílo na základě uzavřené smlouvy. Charakter hrozícxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (neschopnost uhradit smluvní pokutu za nedodané dílo).
Pro hrozící úpadek lze podat také insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluženxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ve stavu hrozícího úpadku se dlužník vyhne navýšení svých závazků o náklady spojenx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx způsoby, tj. reorganizací nebo oddlužením, při hrozícím úpadku se dlužník nemůže domáhat řešení své situace konkursem.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxk teprve hrozí (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétnxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxádat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit pohledávky věřitelů týkala "podstatxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xx2008, uveřejněném pod číslem 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009 (jež je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnit peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona] může být již v rovině tvrzení obsažxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K tomu lze dodat, že nebyly-li takové domněnky v průběhu insolvenčního řízení dlužníkem vyvráceny, pak osvědčují dlužníkovu neschopnost platit svx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxsm. a) insolvenčního zákona] ani existenci peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti" [znak uvedený v § 3 odst. 1 písmx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdy sama o sobě opodstatněná není (prosadí se, jen shledá-li dovolací soud nesprávným úsudek odvolacího soudu o neexistenci mnohosti věřitelů s pohledxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xnsolvenčních navrhovatelů, M. P. (který ale pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil) a ČSSZ], přičemž ve svém rozhodnutí zcela pominul závěr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxenčních navrhovatelů a ČSSZ 12 dalších, v napadeném rozhodnutí nezmíněných, věřitelů). V situaci, kdy odvolací soud nevyloučil závěr insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xákona, by jeho závěr, že dlužník není v úpadku, jelikož nemá jiné věřitele se splatnými pohledávkami než ČSSZ, mohl obstát, jen kdyby napadené rozhodnuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxi těchto pohledávek neměl za postačující z hlediska osvědčení mnohosti ("více") věřitelů dlužníka [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního záxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxčního zákona].
K povaze rozhodčího nálezu:
(NS 29 NSČR 17/2009-A-84 ve věci KSUL 77 INS 4542/2008)
Podle § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., ve zněnx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxnula lhůta k podání žádosti o přezkoumání podle § 27 nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.
Ustanovexx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxo nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavec 1). Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xýkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma (odstavec 2).
Dle § 159a o. s. ř., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, tj. naposledy ve zněnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány (odstavec 4). Jakmile bylo o věci prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxe § 167 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsuxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány; v rozsahu takové závaznosti výrxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx.
Jde přitom o účinky, jež se pojí s právní mocí soudního rozhodnutí a nikoli s jeho vykonatelností [která může právní moci rozhodnutí i předcházet (sroxx x xxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněného pod číslem 83/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí vykonat. Nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
však nebrání. Znamená to, že v řízení o výkon rozhodnutí nebo v jiném exekučním řízení po povolení oxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odklad vykonatelnosti povolen na kratší dobu. Jestliže již byl výkxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebyl-li odklad povolen na kratší dobu.
Odklad vykonatelnosti soudního rozhodnutí tedy nemá žádný vliv na právní moc takového rozhodnutí (k rozdílxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 2009, str. 2013). Jinak řečeno, účinky právní moci soudního rozhodnutí, jež se projevují tím, že je již nelze napadnout odvoláním jako řádným opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxlnosti rozhodnutí nedotčeny.
Představa, že pravomocné soudní rozhodnutí, jež je přes povolení odkladu vykonatelnosti nadále nezměnitelné a co do sxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxkona k doložení splatné pohledávky tímto rozhodnutím přiznané, je s výše formulovanými závěry ve zjevném rozporu.
Zbývá dodat, že vše, co bylo na danx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxle § 27, nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkoumání podle § 27 a který v důsledku toho "nabývá dnem doručení účinku pravomocného souxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzu, jehož vykonatelnost odložil soud, tedy neobstojí, a na jejich základě bylo vyloučeno přijmout závěr, že insolvenční navrhovatel nedoložil svou sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxhledávka, u které je odložen výkon rozhodnutí, nemůže sloužit k doložení věřitelovy pohledávky v insolvenčním řízení", nepřebírá a omezuje se na konsxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx že v onom řízení byla pravomocně odložena vykonatelnost rozhodčího nálezu, ani takto formulované právní posouzení věci však správné není. Pohledávkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx výkladem) označit za spornou (za nedoloženou v intencích § 105 insolvenčního zákona) jen proto, že probíhá řízení o zrušení rozhodčího nálezu, ve kterxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe (i po odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu) vázáni účastníci řízení (insolvenční navrhovatel a dlužník) a ve stejném rozsahu též všechny orgáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xohledávku vůči dlužníku. Pro úplnost zbývá dodat, že argumentoval-li dlužník na podporu správnosti napadeného rozhodnutí v dotčeném ohledu tím, že rxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen již proto, že právní posouzení věci, na kterém rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá, nemohl dovolatel logicky ani zpochybnit [ve lhůtě určxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním nxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh závazků v něm uvedených. Pro výsledek řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku dlužníka není významné, že insolvenční soud osvědčil úpadxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
Podmínka plurality věřitelů dlužníka není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatelem tvrzený) věřitel v insolvenčním řízení najevo, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx soud prvního stupně nepochybil v závěru, že úpadek dlužníka ve formě insolvence byl osvědčen a že insolvenčnímu návrhu lze ve smyslu § 133 odst. 1 písm. ax xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtelům, s jejichž úhradou je v prodlení již od roku 2006, a to jak závazky vůči navrhovateli, jež pravomocným rozhodčím nálezem čj. RD/051/07/ACM-21 ze dxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xrčené lhůtě seznamy uvedené v § 104 insolvenčního zákona dlužník dle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona sám nastolil právní domněnku, že úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxce
na majetek jednatele dlužníka I. K., jenž je ručitelem pohledávky navrhovatele, a že jmenovaný uzavřel v exekučním řízení dohodu o splátkách pohlexxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx význam pouze v případě, že by jmenovaný pohledávku navrhovatele před vydáním rozhodnutí o úpadku zcela uhradil. V daném případě se však v rámci
exekuce
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxpokojení pohledávky navrhovatele dojde k jejímu částečnému, případně úplnému zániku.
(VS Praha 2 VSPH 107/2008 ve věci MSPH 99 INS 3725/2008)
Z důxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxužník, kterým je podnikatel, fyzická osoba. Pokud je však osvědčen úpadek dlužníka pro platební neschopnost, není pro zjištění úpadku nutné zjišťovaxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx08-A-30 ve věci KSBR 44 INS 639/2008)
Úpadek ve formě insolvence je definován v § 3 odst. 1 insolvenčního zákona třemi základními znaky vymezenými pxx xxxxxxx xx xx xxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávní domněnka její existence, nastane-li některý z případů uvedených zde pod písmeny a) až d). Protože znaky úpadku ve formě insolvence vymezené v § 3 odxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xovozuje dlužník. Úpadek insolvencí proto může být naplněn pouze v případě, že situace dlužníka naplňuje všechny tyto znaky současně (kumulativně), pxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xxst. 3 insolvenčního zákona předpokladem úpadku i ve formě předlužení. Je tedy zřejmé, že insolvenční zákon navazuje na předchozí definici úpadku obxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkových věřitelů. Tato podmínka musí být splněna i v případě, že se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 insolvenčního zákona z důvxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxrožení úpadkem), a proto se ani on, ani jeho věřitel nemohou domáhat uspořádání svých vzájemných majetkových vztahů prostřednictvím insolvenčního řxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xyl insolvenční návrh řádný, tj. pokud by nebyl stižen výše popsaným nedostatkem (absencí přihlášky), jež ho činí neprojednatelným, byl by správný závxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované seznamy dle § 104 insolvenčního zákona), byly dány podmínky k tomu, aby dle § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vydal napadené usnesxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčasně však nutno zdůraznit, že za takovéto situace by soud při vydání rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení obsažených v insolvenxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxžníkově úpadku stavět i na zjištění existence těch dalších věřitelů dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž pohledávkám se xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní) usuzovat, že soud prvního stupně při závěru o existenci vícerých dlužníkových věřitelů se splatnými pohledávkami vycházel právě ze zjištění o věřxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxukazoval kromě své pohledávky jen na nárok jedné další věřitelky, k němuž se ovšem soud nijak nevyslovil (a která se podle obsahu spisu k tvrzení o své pohxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázáno, že dluxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu. Skutečnost, že je vlastníxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvek P. s. s. z., M. o. ČR a V. z. p. ČR, dluží jim pouze příslušenství či penále za prodlení s úhradou dluhu a požádal, eventuálně požádá o prominutí těchto záxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xluhy na jistině, nelze jejich existenci ignorovat. Pokud jde o dlužníkovu námitku, že věřitelé měli místo podání insolvenčního návrhu využít jiných pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa tím účelem využije, a že insolvenční zákon nepodmiňuje podání insolvenčního návrhu předchozím neúspěšným využitím těchto prostředků. Ostatně, dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxo tvrzení, že se zdržuje v rodinném domě ve V. u Prahy a nikoli na adrese svého bydliště, a zřejmě proto mu nebylo nic známo o směnečném platebním rozkaze vyxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxpovídala skutečnému stavu.
(VS Praha 2 VSPH 305/2008 ve věci MSPH 96 INS 2351/2008)
Odvolací námitka dlužníka, že není splněna podmínka úpadku ve sxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemá, neboť pro naplnění úpadku formou insolvence stačí splnění jen jedné z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) až d) insolvenčního zákona, což v danxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxě splatnosti.
(VS Olomouc 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci KSOS 14 INS 3360/2008)
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxu uvést ke každému konkrétnímu závazku, kdy a jakým způsobem nastala jeho splatnost. Navíc by takový výklad § 3 odst. 1 a § 103 odst. 2 insolvenčního zákonx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xlužník v podstatě tytéž údaje byl nucen uvádět duplicitně. Kromě návrhu, kde by tvořily součást vylíčení rozhodujících skutečností, je totiž údaje o sxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxohou insolvenčního návrhu. Odvolací soud v insolvenčním návrhu nepostrádá ani uvedení okolností osvědčujících neschopnost dlužníka hradit své splxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxkona], tento znak úpadku nutně vyplývá již z tvrzení dlužníka o tom, že má splatné závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů ve výši 1 445 021 Kč, jeho majxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkteré ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedexx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.
V daném případě dospěl i odvolací soud k závěrxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx že dlužník je po dobu delší 3 měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči navrhovateli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxchyb o tom, že navrhovatel c) zpětvzetím návrhu zavinil, že insolvenční řízení muselo být ve vztahu k němu zastaveno. Co se týče eventuální aplikace druxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxsolvenčního řízení splněním závazku vůči navrhovateli c) (i vůči J & R G., s. r. o.) vyvrátil domněnku neschopnosti plnit své splatné peněžité závaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxní návrh nebyl podán důvodně. Rozhodnutí o nákladech řízení shledal však v zásadě správným, neboť domněnku, že ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákonx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xákon v § 3 odst. 4 dává dlužníkovi možnost řešit jeho majetkové poměry v režimu insolvenčního řízení i tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace doxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxtnou část svých peněžitých závazků. Insolvenční zákon přitom předpokládá, že zahájení řízení z důvodu hrozící platební neschopnosti může být inicixxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xento případ, kdy dlužník na základě interních účetních informací konstatoval hrozící úpadek a podal insolvenční návrh. Takto na věc nahlíženo není texx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxboť z jeho obsahu je zřejmá nejenom existence dvou věřitelů (správce daně a Č. p. l., a.s.), ale i skutečnost, že dlužník se nedomáhá řešení svého úpadku, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx 329/2009 ve věci KSLB 76 INS 2738/2009)
Pokud jde o obranu dlužníka spočívající v tvrzení, že má zpeněžitelný nemovitý majetek v hodnotě 12 miliónů Kč, jenž dokládal smlxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xoud I. stupně správně zjistil jeho úpadek ve formě insolvence, a nikoliv ve formě předlužení, jak se dlužník patrně domníval. Proto pro posouzení věci nxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v insolvenčním řízení zjištěny ve výši 21 909 689 Kč; ostatně dlužník ani při jednání u odvolacího soudu nebyl schopen uvést výši svých volných peněžnícx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxnce 2009, sp. zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009-A, které je k dispozici na internetových stránkách Vrchního soudu v Praze), že smyslu insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxliko jeho závazek vůči správci daně a závazky přímo související s likvidací společnosti. V takovém případě jsou naopak dány všechny podmínky pro to, abx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, přičemž zde není žádného rozumného důvodu zahajovat insolvenční řízení, jež by mělo za následek pouze vznik dalších nákladů řízení. Na tomxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xNS 1064/2010)
Dlužnice v návrhu označuje svých 18 věřitelů (způsob jejich označení v návrhu je u nejméně 14-ti dostatečně určitý, protože obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxit rok, od kdy běží
exekuce
(S. C., s. r. xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxných věřitelů jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. V kolonce 21 formulářového návrhu dlužnice výslovně tvrdí, že své závazky není schopna splácxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí soud na základě těchto zjištění k závěru, že byť dlužnice v návrhu uvedla svá tvrzení k okolnostem úpadku jen velmi kuse, přesto jsou tato tvrzení dostaxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx INS 6666/2010)
Související ustanovení:
§ 86 - dokazování, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 98 - povinnost podat návrh na zahájení řízení, § 104 - přílohy dlužnického insolvenxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxy
Související předpisy:
§ 66d až 66y z. k. v.
- vyhl. č. 190/2017 Sb.
Způsob řešení úpadku
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.12.2017
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a)
konkurs (§ 244 až 315) - jde o likvidační způsob řešení úpadku, který je použitelný pro každý typ dlužníka. Konkursem lze řešit pouze úpadek existuxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxorganizace nebo oddlužení. Podstatou konkursu je rozprodej majetku dlužníka (jako celku nebo po částech) a poměrné rozdělení výtěžku z těchto prodejx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xejstříku. Variantou konkursu je nepatrný konkurs (§ 314 a § 315), kde je zjevný silný akcent na rychlost řízení. Pro dosažení tohoto cíle právní úprava vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxb řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka (§ 316 odst. 2). Cílem reorganizace je především zachování podnikatelských aktivit dlužníka, a to na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxé subjekty (§ 316 odst. 4). Reorganizace předpokládá především aktivní kroky dlužníka, a to jak při podání insolvenčního návrhu, tak i v průběhu insolvxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxenčního soudu a insolvenčního správce zde spočívá zejména v kontrole a moderaci průběhu insolvenčního řízení (např. § 331 odst. 1 nebo § 348).
c)
odxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxřitelé s řešením závazků dlužníka z podnikatelské činnosti formou oddlužení souhlasí. Oddlužení je zaměřeno především na řešení ekonomických problxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxjištěné jsou řešeny obdobně jako v konkursu. Na rozdíl od reorganizace, kde jsou způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku prakticky neomezené, je u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kombinovat.
d)
zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxostředky a peněžními deriváty vyžaduje také rozdílný přístup k řešení úpadkové situace takových subjektů. Specifickou právní úpravu úpadku finančnxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xinančních institucí lze shrnout takto:
-
před zahájením insolvenčního řízení musí být dlužník zbaven licence ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
x
xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xe vede zvláštní hypoteční podstata, která kryje hypoteční zástavní listy.
Vedle způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka vymexxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxx. Cílem moratoria má být překonání úpadku nebo spíše hrozícího úpadku dlužníka vlastními silami dlužníka, bez deklarování existence úpadku nebo hrozxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxě čtyři měsíce, je příliš krátká na překonání úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jeho vlastními zdroji;
moratorium
slouží spíše jako přechodné obxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu dlužníka v průběhu insolvenčního řízení:
a)
konkurs - při tomto způsobu řešení úpadku dlužníka je rozhodnutí o prohlášení konkursu jediným rozhoxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního soudu k otázce způsobu řešení úpadku. Za pochybení insolvenčního soudu nelze považovat ani rozhodnutí formulované ve výrokové části taxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxek dlužníka původně řešen reorganizací nebo oddlužením a v průběhu insolvenčního řízení dojde k nahrazení těchto sanačních způsobů konkursem (§ 363 x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutí o povolení reorganizace, které dává dlužníkovi, resp. věřitelům možnost zahájit činnost směřující k vytvoření reorganizačního plánu, ktexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxm rozhodnutím schválí insolvenční soud (§ 348). Po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu je reorganizační plxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxadku (§ 148 odst. 3 a § 149 odst. 2). Opět jde pouze o mezitímní rozhodnutí, na které navazuje rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení (§ 404). Při určení způxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxadě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolven-čního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové poxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Judikatura:
Jen pro úplnost (v zájmu předxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xyjádřením insolvenčnímu návrhu neodporoval, ponechává stranou poukaz odvolacího soudu na návrh na povolení oddlužení podaný dovolatelem 3. dubna 2xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na povolení oddlužení), jednak výslovně uvádí, že z důvodů zde (v návrhu na povolení oddlužení) uvedených navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl výslovně žádá, aby soud rozhodl o jeho úpadku, totiž požadavku na vydání rozhodnutí o svém úpadku dozajista neodporuje.
(NS 29 NSČR 36/2009 ve věci MSxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxi takovému usnesení odvolání. Povahou uvedeného rozhodnutí je dáno, že takovou osobou není insolvenční správce (srov. k tomu usnesení Nejvyššího souxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxto fáze insolvenční ho řízení, který má za to, že insolvenční soud rozhodl o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku nesprávně (v rozporu se zákonnými krxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xěřitelů na rozhodování o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku se oproti tomu již neodvíjí od okruhu osob, které podaly insolvenční návrh (od postavexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přípravná fáze), totiž končí (uzavírá se) rozhodnutím o insolvenčním návrhu (zde rozhodnutím o úpadku). Jen v této první fázi insolvenčního řízení má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.
Ostatně, z § xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxadku. V řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku je skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2000, sen. znx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxl v řízení o svém insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku za dlužníkem, je tudíž pro posouzení správnosti usnesení o prohlášení konkursu na majetxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a případné rozhodnutí schůze věřitelů potažmo soudu o hlasovacích právech přítomných věřitelů (v rexxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx010 ve věci KSBR 27 INS 3089/2009)
V R 96/2011 Nejvyšší soud na dané téma mimo jiné uzavřel, že je-li dlužník podnikatelem, u kterého reorganizace podxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxustnost reorganizace v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je reorganizace přípustná podmíněně, za předpokladu, že dlužník ve spojení se včas podaným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xstanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a předmětem jednání první schůxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určená k předložení reorganizačního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konáním oné (první) schůze věřitelůx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x usnesení ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněném pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Tam vysvětlil, že oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 insolvenčního zákona). Takový opravný prostředek však nemůže uspět, spočívá-lx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx x5715/2010)
Související ustanovení:
§ 6 - výjimky z působnosti zákona, § 115 -
moratorium
, § 148 - spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxm, § 306 - postup po schválení konečné zprávy, rozvrh, § 314 - definice nepatrného konkursu, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 323 - schválenx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxizace v konkurs, § 367 - rozsah úpravy, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužení, § 398 - způsoby řešení oddlužení, § 400 - hlasování o způsobu oddlxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
§ 66d až 66y zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zásaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
K § 5
Insolvenční řízení je specifická oblast práva s odchylkami od běžných postupů v civilním soudním procesu. Oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí posoudit, zda prováděný úkon svým obsahem a povahou odpovídá cílům a smyslu insolvenčního řízení.
K písm. a)
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxodní ustanovení [§ 1 písm. a)]. Zásada vyjadřuje Ústavou a dalšími ústavními zákony zajištěnou rovnost účastníků každého civilního soudního řízení. xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xak, aby bylo co nejvyššího uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů dosaženo v nejkratším možném čase. Důraz na rychlost insolvenčního řízení se odxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení. Dokladem může být například možnost popírání pohledávek ze strany věřitelů (§ 200), možnost dlužníka podat návrh na povolení reorganizace (§ 3xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení. Klíčové procesní úkony, jako je popírání pohledávek nebo podání návrhu na určitý způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, je možno učinit xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxojevuje v množství lhůt, které jsou v právní úpravě dány pro jednotlivé procesní postupy insolvenčního soudu a procesních subjektů. Právní úprava obsxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxenou pod písm. a). V insolvenčním řízení mají stejné postavení věřitelé, jejichž pohledávky mají stejný nebo obdobný charakter. x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxné insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku, a na pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení (§ 168 a 169). Dále je možné členit pohledávky věxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxximu, což platí především při řešení úpadku dlužníka konkursem nebo oddlužením. Porušení principu rovnosti věřitelů pohledávek se stejným charakterxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xožnost různé míry uspokojení pohledávek stejného charakteru na základě reorganizačního plánu nebo na možnost nižší míry uspokojení některých nezajxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxájení insolvenčního řízení (§ 97). V průběhu insolvenčního řízení je především insolvenční správce, případně další procesní subjekty, oprávněn zpoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu (§ 231 až 243); při realizaci těchto procesních úkonů je třeba dbát ochrany dobré víry věřitele. Ochrana dobré víry se dále vztahuje na jiné úkony vxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka.
K písm. d)
Zákaz pro věřitele činit po zahájení insolvenčního řízení úkony k jinému způsobu uspxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení vyjádřené v § 109. Po zahájení insolvenčního řízení nejsou věřitelé aktivně legitimováni k vymáhání svých pohledávek cestou soudního řízenx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx exekuci na základě dříve vydaných exekučních titulů [§ 109 odst. 1 písm. c)]. Pro případ řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka reorganizací je txxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xajetku třetí osoby, která zajišťovala splatnou pohledávku věřitele za dlužníkem. Pokud je věřitel při realizaci zástavního práva úspěšný, je povinex xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxy. Stejně tak mohou věřitelé uplatňovat pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, například u ručitelů. Ručitel, který plní za dlužníka na pohlxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxut se pro takové řešení, jež se svými důsledky nejvíce blíží pojetí zásad insolvenčního řízení. Příkladem užití zásad insolvenčním soudem je rozhodovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xle § 54.
Judikatura:
Hlavní argumentace sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxho platební neschopnost způsobena vnějšími vlivy. K tomu Ústavní soud uvádí, že v insolvenčním řízení nelze zkoumat vnější okolnosti přímo nebo nepříxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxichž společný dlužník je předlužen nebo je v platební neschopnosti. Je třeba zkoumat objektivní stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky, nexxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxy pro prohlášení úpadku, povinnost zabývat se i úmyslem insolvenčního navrhovatele tak, aby insolvenční soud neposkytl ochranu práv například navrhxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxrný s dobrými mravy pouze ve výjimečných případech, kdy by platební neschopnost dlužníka byla způsobena samotným věřitelem s ryzím úmyslem jej poškodxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xnsolvenčního navrhovatele (v jiném sporném řízení mezi ním a stěžovatelem). Ovšem vzhledem k tomu, že soudy u insolvenčního navrhovatele neshledaly xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o možném zneužití insolvenčního návrhu ze strany společnosti ZLS bytové domy, a. s., své opodstatnění. Vzhledem k ústavní povinnosti chránit oprávněxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxd.
(US ČR II. US 383/14)
Při posouzení dovolatelem položené otázky je též třeba mít na paměti, že v souladu se zásadami insolvenčního řízení vypočtexxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxně jedné a skupinou nezajištěných věřitelů na straně druhé projevuje právě tím, že zajištění věřitelé mají z titulu zajištění, které získali v dobré víxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xnsolvenčním řízení svůj vliv také co do správy a zpeněžení předmětu zajištění (srov. § 230 odst. 2 nebo § 293 insolvenčního zákona).
(NS 29 I Cdo 9/2013 vx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdy jsou povinny jednat ve smyslu zásady rychlosti a efektivnosti řízení tak, aby nedocházelo k navyšování pohledávek věřitelů pro časové prodlení v říxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxím zásady spravedlivého insolvenčního řízení uzavírá, že v dané věci aktivní legitimace navrhovatelů osvědčena nebyla, a k úpadku dlužníka, třebaže xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x důsledku toho projevily v hospodářských poměrech dlužníka, je třeba zabránit tím, že v insolvenčním řízení dále nebude pokračováno. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxx2009-A-83 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
K odvolací argumentaci dlužníka je třeba uvést, že insolvenční řízení má za cíl uspořádat majetkové poměry xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která je obecnou zásadou civilního řízení, přičemž pokud jde o vztah mezi insolvenčními věřiteli navzájem, je třeba dodržovat zásadu hájení společnxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxpadě exekučního řízení. Společný zájem věřitelů je zájmem nadřazeným zájmům jednotlivců a jeho cílem je, aby byli spravedlivě a v co nejvyšší možné mířx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxm financování, § 54 - postup insolvenčního soudu, § 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení, § 166 - přihláška zajištěného věřitele, § 168 - pohledxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxní přihlášené pohledávky, § 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem, § 231 - neplatnost právních úkonů, § 239 - odpůrčí žaloba, § 316 - definice a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oddlužení
Výjimky z působnosti zákona
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení prvního odstavce obsahuje výčet subjektů, vůči nimž nelze insolvenční zákon nikdy nebo za určité situace použít. Návrh na zahájení insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhož úpadkovou situaci nelze řešit podle ustanovení insolvenčního zákona, není důvodem pro odmítnutí podaného insolvenčního návrhu, pokud je takový xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxně dlužníka. Taková skutečnost (překážka vyplývající z § 6) může vést pouze k meritornímu rozhodnutí v podobě zamítnutí podaného insolvenčního návrhxx
x xxxxx x xxxxx xx
Územním samosprávným celkem je podle Ústavy obec nebo kraj (vyšší územní samosprávný celek). Úpadková situace takových subjektů musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx na státní rozpočet a na legislativní aktivitu v oblasti měny, peněžního trhu, mezibankovních obchodů apod.
K odst. 1 písm. f)
Garanční fond obchodxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákaxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxníci s cennými papíry zaplatili Garančnímu fondu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu. Garanční fond se zapisuje do veřejného rejstříku, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. Stát za závxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
K odst. 1 písm. h)
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy před zahájením insolvenčního řízení (§ 97) převzal stát či vyšší územně samosprávný celek (§97) nebo se za ně zaručil. Uvedený výčet v zásadě opakuje vxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení proti některým subjektům při splnění určitých podmínek.
K odst. 2 písm. a)
Licence k činnosti udělená Českou národní bankou k provozování činxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvím své pobočky činnosti vyjmenované v § 5d zákona č. 21/1992 Sb. o bankách bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu bylo těmto bankám uděleno v doxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxost, ke které je třeba licence,
d)
výmazu banky z veřejného rejstříku, pokud zaniká bez likvidace.
Licence udělená zahraniční bance pro jejx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozbyla ve státě svého sídla oprávnění působit jako banka.
Provozovat pojišťovací činnost na území České republiky může pouze tuzemská pojišťovnx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Obdobná pravidla platí pro tuzemské a zahraniční zajišťovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxá národní banka odejme tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udělilax xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xávazků převyšuje hodnotu jejího majetku,
b)
uložená opatření k nápravě nevedla k obnovení její platební schopnosti,
c)
získala povolení k prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxu od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, nezahájila svoji činnost,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tomto území provozovat svoji činnost nebo ji provozuje v rozsahu, který jí neumožňuje řádné rozložení převzatých pojistných nebo zajistných rizik, nxxx
xx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí zákona č. 277/2009 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxna pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xovolení. O udělení povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí.
Pokud bylo zaměstnanecké pojišťovně Minixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtnictví požádá, zrušuje se s likvidací. Ministerstvo zdravotnictví může odejmout povolení, jestliže opatření uložená Ministerstvem zdravotnictvx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xplněn ani zavedením nucené správy, nebo nucená správa nesplnila svůj účel, nebo vláda opakovaně neschválila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnanecká pojišťovna nesplnila své závazky podle § 4 odst. 2 písm. c), d) a f) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdraxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxádá náš právní řád:
a)
Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlaxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hoxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxmi jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.0x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
c)
Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxv krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno. Volby do zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xoleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento zákon nestanoxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xěstě Praze, městských obvodech a městských částech, pokud tento zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákona č. 491/2001 Sb.) nestanoví v § 54 a 58 jxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak. Dodatečxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxd v tomto zákoně není stanoveno jinak (§ 39).
e)
Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vyhlášeno xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xobu vegetačního období, insolvenční řízení tak proti nim bude moci být zahájeno kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku.
Související ustanovení:
§ 97 - zahájení insolvenčního řízení.
Související předpisy:
xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx x x xx x xx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x změně a doplnění některých dalších zákonů, - § 2 odst. 7, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, - § 3 zákona č. 130/2000 Sb., o voxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu, - § 128 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, - § 4 a § 5 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, - zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxzeních soudních
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb.:
Souběh
exekuce
a insolvenčního řízení, teoretická východiska jsou již mnoho let ustálena v tom, že mezery v insolvenční úpravě nelze nahrazovax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x932, str. 7), které je coby způsob individuálního prosazení práv dlužníkových věřitelů vybudováno na zcela jiných principech, než jsou ty, jimiž se říxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxitelnosti občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních se použijí (přiměřeně) jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuxxx
Způsob využití obecných procesních pravidel v občanskím soudním řádu a dalších procesních předpisech je v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxence speciální procesní normy určené pro úpadkové řízení přiměřeným užitím občanského soudního řádu pro potřeby konkursního a vyrovnacího řízení. Nxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xncidenční spory.
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxocesních předpisů. Insolvenční zákon odkazuje, vedle ustanovení občanského soudního řádu, také na pravidla popsaná v zákoně o zvláštních řízeních sxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxorném řízení. Užití pravidel občanského soudního řádu o sporném řízení, příp. ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních je omezeno pouze na přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx procesních předpisů v insolvenčním řízení musejí být vždy šetřeny zásady insolvenčního řízení (§ 5). Právní úprava insolvenčního řízení obsahuje vlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx x xxx x xx xx xxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxravu tam, kde z povahy věci nepřipadá v úvahu použití občanského soudního řádu, ať již z důvodu neexistence potřebné procesní úpravy v textu občanského xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Vztah mezi občanským soudním řádem a dalšími procexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxčnímu zákonu je vztahem zákona obecného k zákonu speciálnímu. Právní úprava občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů se použije, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxímo použita úprava občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů, pokud přímé užití občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxch procesních předpisů byl rozpor se zásadami insolvenčního řízení, soud vyloží a užije úpravu obsaženou v občanském soudním řádu tak, aby k takovémutx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch předpisů, neboť cílem je odchýlit se od procesní úpravy občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů pouze v míře nezbytně nutné tak, aby zxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
Pravidla pro výkon rozhodnutí nebo exekuci jsou naproti tomu v insolvenčním řízení použitxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxávního předpisu (
lex generalis
a
lex specialis
), ale pouze o výjimečné aplikování jiného právního předpisu. Odkazy na ustanovení o exekuci se nacházxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x x xx x xxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx x xxx xxxxx x x § 418 odst. 2.
Judikatura:
Jak dále plyne z výše již označeného § 7 odst. 1 insolvenčního zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xení-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Tato zákonná restrikce se samozřejmě vztahuje i na výklad (interprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxučního práva jsou (přiměřeně) uplatnitelná v insolvenčním řízení, jen pokud na ně insolvenční zákon odkáže.
(NS 29 NSČR 50/2011)
Odvolací soud se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxně svých zájmů z důvodu právní složitosti podaného odvolání. V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně správně vystihl, že v intencích § 20x x x xx xx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxtně náležitého poučení dlužníka o způsobu jeho doplnění a oprav. Za této situace by tedy bylo neúčelné a nehospodárné, aby soud dlužníkovi pro další řízxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xdst. 2 o. s. ř. Proto se odvolací soud nezabýval tím, zda jsou u dlužníka dány předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků ve smyslu § 30 odst. x xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxx/2009-A-23 ve věci KSOL 16 INS 1993/2009)
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona), sx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xakový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
(VS Praha 2 VSPH 545/2009-A-23 ve věci KSPH 38 INS 2856/2009)
Podle § 166 xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu. Z výše uvedených skutečnoxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxalo výrok o náhradě nákladů insolvenčního řízení. Podání právní zástupkyně dlužníka je nutno chápat jako návrh na vydání doplňujícího rozsudku, a proxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxka, neboť není pojmově možné uvažovat o odvolání proti výroku, který nebyl vydán (viz usnesení NS ČR 20 Cdo 44/99 ze dne 31. ledna 2001
a contrario
). Za výxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řádu. Podle § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění účinném do 30.6.2009) zkoumá soud místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k jednáním a k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxíslušnost zkoumá soud z úřední povinnosti pouze předtím, než začne jednat o věci samé, a poté jedině k námitce účastníka uplatněné při prvním úkonu, ktexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx K pozdějším námitkám se nepřihlíží a místní příslušnost je konvalidována (zhojena).
(VS Praha 1 VSPH 319/2009-A-44 ve věci KSUL 70 INS 4253/2008)
xxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresnx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. V případě insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xez ohledu na to, zda je či není podnikatelem (k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 26 INS 2498/2010, 1 VSPH 381/2010-A ze dne 19.5.2010). x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxjí předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.
(VS Praha 3 VSPH 101/2010-A-11 ve věci KSUL 45 INS 728/2xxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno (odst. 1). Usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, není však soud xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxska § 9 odst. 4 a § 84 a § 85a o. s. ř., bylo rozhodné sídlo společnosti, tak jak se podávalo z notářského zápisu ze dne 16.8.2010, č. NZ 1193/2010, N 1289/20xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxH 1017/2010-A-40 ve věci KSPA 48 INS 9707/2010)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
Otázka věcné a místní příslušnosti pro řízení v prvním stupni je upravena v samotném insolvenčním zákoně. Úprava kopíruje § 9 odst. x xx xx xx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.
Do kategorie incidenčních sporů jsou zahrnuty také spory popsané v § 203a. Jde o sporné soudní řízení vxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxdávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170); žalovaným je v tomto druhu incidenčních sporů vždy insolvenční správce, a to bez ohledu na xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxe rozhodovat ve věci vyloučení člena statutárního orgánu obchodní
korporace
z výkonu funkce, pokud se obchodní
korporace
ocitne na základě rozhodnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx x 63 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Stejný zákon svěřil insolvenčním soudům rozhodování ve věci ručení členů orgánu při úpadku obchodní
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxelů obchodní
korporace
. Právní úprava nespojuje aktivní legitimaci s účastí v insolvenčním řízení; příslušnou žalobu nelze proto vyloučit ani ze strxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxtečně v insolvenčním řízení popřena.
Původní záměr vést tento druh soudních sporů v rámci insolvenčního řízení, tedy nikoli pod samostatnou spisovox xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxných v insolvenčním spise, byl v průběhu roku 2014 opuštěn. Tento druh soudních sporů by měl být v rámci provostupňového insolvenčního soudu veden u souxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh;
-
vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx od 1. 7. 2017) umožňuje bez dalšího přidělit incidenční spory jinému soudci insolvenčního soudu. Způsob přidělení incidenčních sporů jinému soudci bxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxidělování věcí (viz tisk č. 987 Poslanecké sněmovny PČR).
Související ustanovení:
§ 100 - předběžné opatření k úhradě škody vůči dlužníku, § 170 - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxiční oprávnění k majetkové podstatě
Související předpisy:
§ 63 z. o. k.
Místní příslušnost
Mgr.
Jan
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, k bodu 1 a 2):
Navrhuje se doplnit pravidlo pro určování místně příslušného soudu k vedení insolvenčního řízení proti dlužníku, který je podnikatelxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení). Tento návrh obsahuje pravidlo stanovující, že domněnxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxt obdobné pravidlo, avšak jednodušší, a to s ohledem na to, že v rámci jednoho státu lze předpokládat přesuny dlužníků směrem k soudům, kde bude výkon práx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkatele v rámci tzv.
forum
shoppingu uvedené pravidlo fixuje místní příslušnost insolvenčního soudu na obecný soud, v jehož obvodu měl dlužník zapsanx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxhází okamžik zahájení insolvenčního řízení; i tento „historický“ údaj je snadno zjistitelný a široké veřejnosti dostupný v obchodním rejstříku. Zárxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnebo jej neměl v České republice (např. u přeshraniční fúze nebo přemístění sídla).
Vztahy dlužníka a věřitelů zpravidla vznikají delší dobu před zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, kde se nachází sídlo dlužníka. Uvedené vztahy pouze s určitým zpožděním kopírují případné změny sídla dlužníka, takže dlužník, který změní sxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrně významných případů, kde dlužník formální změnou sídla těsně před zahájením insolvenčního řízení dosáhl změny místně příslušného insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxžníkem zvoleným soudem může být zásadně ztížen, ať již potřebou dojíždět, anebo samotným faktem, že dlužník poměrně jednoduchou operací zvolil soud, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich řešení prostřednictvím tzv.
delegace
dle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu je zdlouhavé, důkazně náročné a pro typicky poměrně rychle probxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxržené ustanovení mělo spíše snižovat (zpravidla je více věřitelů, kteří by museli dojíždět), případné vyšší náklady navíc ponese ten, kdo je způsobí (xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxp. dobu nezbytnou ke zjištění skutečnosti spočívající ve změně sídla dlužníka a k případné reakci na nově vzniklý stav. Stanovená doba se však nejeví jaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxšuje ústavně garantovaná práva dlužníka - podnikatele, když soudní příslušnost bude zákonem jednoznačně stanovena a dlužník bude předem vědět, kterx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxím rejstříku, místně příslušným k insolvenčnímu řízení je insolvenční soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízexxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxadě, že hrozí nebezpečí z prodlení, rozhodnout i soud, která není místně příslušný. Navrhuje totiž stanovit, aby insolvenční soud, u něhož bude insolvxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxování prozatímního věřitelského výboru, o jmenování předběžného správce, o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxně nepříslušný soud v insolvenčním řízení vydat nemeritorní rozhodnutí. I když jsou dány důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho vady nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xe předmětem zdlouhavého řízení) a určit insolvenční soud příslušný k takovému rozhodnutí. Dlužníkům se často daří zdržovat postup insolvenčního řízxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtanovení § 7b odst. 5 výslovně ukládá insolvenčnímu soudu, u kterého řízení probíhá (tedy ať již jde o soud, jemuž insolvenční návrh došel, nebo soud, ktxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx mocí rozhodnutí o postoupení věci anebo před rozhodnutím nadřízeného soudu v případě nesouhlasu soudu, jemuž má být věc postoupena, s postoupením věcxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtně příslušný soud.
Místně nepříslušný soud rozhoduje soudcem řádně určeným dle rozvrhu práce. Místně nepříslušný soud nerozhoduje ve věci samé; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxritorní rozhodnutí, jimiž se insolvenční řízení končí, nezakládá překážku
res iudicata
. Požadavek na zákonného soudce (kterým se v rozsahu stanovenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x zájem na co nejvyšším uspokojení věřitelů, kterému zpravidla v úvodní fázi řízení odpovídá potřeba zajistit majetek dlužníka, tedy jmenovat předběžxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxji rozhodnuto o ochraně dlužníka formou odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčním řízení řešeny, čekat na vyřešení poměrně formální otázky, který soud je místně příslušný.
V této souvislosti lze poukázat na případyx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce, přičemž absence nastavení základních mechanismů pro ochranu majetkové podstaty může mít na konečné uspokojení věřitelů zcela zásadní dopadx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xoncernových subjektech popsané v § 7b odst. 2). Pravidlo o místní příslušnosti bylo, údajně v zájmu prevence účelové změny sídla podnikatele v rámci tzxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxost od 1. 7. 2017). V podrobnostech viz výše citovaná důvodová zpráva. Pro ostatní kategorie dlužníků zůstala zachována obecná úprava místní příslušnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x této části nově zřízené ustanovení navazuje na ustanovení § 426 a 427, která se nepřímo o otázce místní příslušnosti soudů zemí Evropské Unie zmiňují.
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx vyjádřena ve čtvrtém odstavci. Insolvenční soud povolaný k řešení samotného insolvenčního řízení je povolán také k řešení těchto sporů vzešlých z insxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxnčního soudu přiděleny k projednání a rozhodnutí cestou opatření zakomponovaných do rozvrhu práce insolvenčního soudu jinému soudci (soudnímu odděxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdem, který není ve věci místně příslušný. Konkrétně se jedná o:
-
jmenování prozatímního věřitelského výboru (§ 61),
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a).
Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy pro vytvořenou anomálii v principu zákonného soudce popsané v důvodové zprávě jsou v rozporu s judikaturou k této otázce vytvořenou Evropským soudem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmů dlužníků a věřitelů na rychlém a plynulém řešení insolvenčních návrhů deklarovaná ve výše citované důvodové zprávě nemůže dostatečným způsobem osxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch, ale mohou v probíhajícím insolvenčním řízení založit stav, který bude možné jen obtížně zvrátit, příp. vytvoří stav, kdy opakovaný návrh bude odloxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xapadnout řádným opravným prostředkem, viz § 61 odst. 3 věta první) poměrně významné pravomoci, včetně dohledu nad činností předběžného insolvenčníhx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nezákonný soudce tak může na relativně dlouhou dobu (do řádného předání věci místně příslušnému soudu) zbavit dlužníka dispozičních oprávnění k majexxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xředběžný správce je určen nepříslušným soudem a v jiný okamžik, než by se tomu stalo u soudu místně příslušného (pokud by místně příslušný soud k takovémx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx vytváří překážku pro další podání insolvenčního návrhu ze strany téhož věřitele po dobu šesti měsíců (§ 128a odst. 4). Výše uvedené skutečnosti významxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto pravidla vnímá jako povinnost místně nepříslušného soudu výše uvedený typ rozhodnutí vydat, nikoli jako možnost. Takový přístup, zvláště pokxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo soudu, který takový výklad právní úpravy nepřijme a rozhodnutí podle § 100a, příp. § 128a ponechá až soudu místě příslušnému.
xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxst pravidel aplikovaných v každém jednotlivém případě a zřejmost záruk, které by zajistily objektivitu a transparentnost a především zamezily jakékxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 19334/03), rozhodnutí ze dne 5.10.2010, bod 66). Aniž by předjímal rozhodnutí Nejvyššího soudu o důvodnosti této námitky a v návaznosti na to i o přípuxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a soudce) není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu. Ústavní soxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel, obsažených v rozvrhu práce soudů. Mxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní, ve vztahu k účastníkům řízení. (III. ÚS 29/01)
Součástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxdatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkům řízení. Základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu (srov. III. ÚS 29/01). O tom, že pravidla pro soudce se vztahují i bez dalšího na přísedící, pak nexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti) a při rozhodování má také stejné postavení (jeho hlas má stejnou váhu). Požadavek na zákonného soudce (přísedícího) není ovšem možné též absolutizxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxčeném složení však může příslušný senát, stanovený rozvrhem práce, rozhodovat pouze tehdy, jestliže je absence rozvrhem práce soudu určených soudců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem práce.
(II ÚS 3213/10)
Princip zákonného soudce představuje v demokratickém právním státu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxu nebyl podle předem daných pravidel povolán (určen) rozvrhem práce, neboť jedině dodržování těchto principů je způsobilé zabránit libovolnému nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxz toho, aby si vyjasnily, zda dlužník má bydliště na jednom či více místech. Nadřízený Vrchní soud v Olomouci proto dlužníka vyzval ke sdělení potřebnýcx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxu soudu vrátila s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval. Zásilka zaslaná poté dlužníku zvlášť na adresu ohlášenou jako místo trvalého pobytu Pivín xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxho řádu pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Výsledek pokusu o doručxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtní adresy uvedené v návrhu na zahájení řízení, na kterou dlužníku Krajský soud v Ostravě dne 30. 1. 2008 doručil rozhodnutí o své místní nepříslušnosti x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsmonautů 2, Mohelnice uvedl také Okresní soud v Šumperku na svém sdělení o pohledávce dlužníku z 1. 10. 2007. Také smlouvu o půjčce s Provident Financial xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxště v době zahájení řízení. Obec Mohelnice spadá podle bodu 62 přílohy č. 3 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích do obvodu Okresního soudu v Šumperku a v xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxvy z 25. dubna 2008 dlužníku a podle § 85a a § 105 odst. 3 občanského soudního řádu rozhodl, že místně příslušný k projednání a rozhodnutí této věci je Krajsxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxslušnost, § 58 - práva a povinnosti věřitelského výboru, § 61 - prozatímní věřitelský výbor, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 128a - odmíxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem, § 427 - mezinárodní příslušnost
Související předpisy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.12.2017
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxí v insolvenčním řízení, případně v incidenčních sporech či moratoriu, je ochrana veřejného zájmu (§ 1 odst. z. s. z.). Státní zastupitelství s ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxní zastupitelství může vstoupit do insolvenčního řízení, případně do incidenčních sporů či moratoria, ve kterémkoli stádiu řízení. Musí však přijmoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxtky z trestního řízení, poznatky z jiných mimotrestních působností státního zastupitelství, insolvenční rejstřík, signalizace věcí insolvenčním xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnických a fyzických osob (často věřitelů nebo dlužníků, popř. i jiných osob). Na základě těchto poznatků státní zastupitelství prověří intenzitu veřxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxní (incidenčního sporu či moratoria), pak podatele o vyřízení podnětu vyrozumí podle § 16a odst. 6 z. s. z.
Dospěje-li státní zastupitelství k závěrxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního řízení však mohou vyplynout okolnosti, jež naopak intenzitu veřejného zájmu na účasti státního zastupitelství v řízení opět podstatně zesilují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxo, opět vstoupilo.
Státní zastupitelství je oprávněno po vstupu do řízení činit v řízení procesní úkony, jejichž povahu a rozsah upravuje § 35 odst. x xx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm k podání opravného prostředku všude tam, kde je odvolání připuštěno insolvenčním zákonem (§ 69).
Aktivita státního zastupitelství v rané fázi inxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před přezkumným jednáním vyjádří zejména k těm přihlášeným pohledávkám, které se jeví jako pochybné či fiktivní. Insolvenční správce se zřetelem na § xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxch úkonů dlužníka je vhodná oboustranná spolupráce insolvenčního správce a státního zastupitelství, jejímž výsledkem bude učinění včasných úkonů, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxu, na kterém vázne trestní zajištění (§ 283).
Postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství upravuje zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x § 192 - popření přihlášených pohledávek, § 283 - definice zpeněžení majetkové podstaty
Související předpisy:
§ 35 o. s. ř., - z. s. z.
(Vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xterá upravuje jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka. První část zákona zahrnuje především definici úpadku (§ 3), pravidla pro insolvenční správxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení (§ 97 a § 128),
moratorium
(§ 115), uplatnění pohledávek a jejich přezkum (§ 110 a § 159), problematiku majetkové podstaty (§ 205) a neplaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxedně některého ze způsobu řešení úpadku stanoveno jinak. Výjimky lze nalézt u každého ze způsobů řešení úpadku:
a)
konkurs - k vyloučení nezpeněžitxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe ke stejnému postupu takový souhlas mít nemusí [§ 315 odst. 1 písm. c)];
b)
reorganizace - právo popěrného úkonu při přezkumu přihlášených pohledáxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx x xxpěrný úkon dlužníka nemá vliv na zjištění pohledávky pro účely insolvenčního řízení [§ 201 odst. 1 písm. a)]. Při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Ve vztahu k § 7 a použití občanského soudního řádu tak vzniká princip dvojí speciality. Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízexxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xízení všude tam, kde ve druhé části insolvenčního zákona není stanoveno jinak.
Související ustanovení:
§ 3 - úpadek,
§ 7 - použití občanského sxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxlášek,
§ 115 -
moratorium
,
§ 128 - vady insolvenčního návrhu,
§ 159 - druhy incidenčních sporů,
§ 192 - popření přihlášených pohledávek,
§ 200 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxného konkursu,
§ 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem,
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnárodním prvkem
Hlava II
Procesní subjekty
Díl 1
Procesní subjekty
(Vymezení procesních subxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
Okruh procesních subjektů vymezuje subjekty, kterých se insolvenční řízení dotýká a které do jeho průběhu zasaxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx svém ustanovení opatřením předsedy insolvenčního soudu a vystupuje v řízení až do okamžiku, kdy je zproštěn své funkce; doba působení insolvenčního sxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxým rozhodnutím může také z řízení kdykoli vystoupit. Likvidátor dlužníka do řízení vstoupí vlastním rozhodnutím, pokud je autorem insolvenčního návxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxdevším součinnost s předběžným insolvenčním správcem nebo insolvenčním správcem při zjišťování majetkové podstaty (§ 209 a násl.). Postavení likvixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxko procesní subjekt je nutno pojmově odlišit od termínu účastník řízení ve smyslu § 14.
Úprava procesních subjektů uvedených v § 9 včetně specifikacx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxx xxxtavení dlužníka a věřitelů uplatňujících svá práva vůči dlužníku jako účastníku řízení je vymezeno v § 14 a násl., postavení insolvenčního správce, přxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xpecifikováno v § 7c a § 70 specifikuje postavení likvidátora dlužníka.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxsm. d) insolvenčního zákona], který se pokládá za účastníka insolvenčního řízení tam, kde je rozhodováno o jeho právech a povinnostech. Legitimace k pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zákon (ať již výslovně, nebo ve vazbě na povahu věci) přiznává.
(NS 29 NSČR 2/2010-B-178 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
V ust. § 9 IZ je vymezen okruh pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xěřitelé uplatňující svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, státní zastupitelství pokud do řízení vstoupilo, likvidátor dlužníka). Uvedené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx určitou delší či kratší část insolvenčního řízení. Tento okruh procesních subjektů je nutno odlišit od termínu účastník řízení, jenž je definován v usxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xěřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jednx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx x insolvenční soud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 13 - asistent soudce insolvenčního soudu, § 14 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx § 21 - seznam insolvenčních správců, § 69 - státní zastupitelství, § 70 - likvidátor dlužníka, § 209 - zjišťování majetkové podstaty
Insolvexxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xo pro celý průběh insolvenčního řízení (§ 9). Rozsah řídících a dohlížecích pravomocí soudu bezprostředně souvisí s jednotlivými fázemi řízení. Po poxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxzhodnutí o úpadku se v závislosti na způsobu řešení úpadku činnost insolvenčního soudu přesouvá do oblasti kontrolní a navazující rozhodovací činnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a) inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu § 10 písm. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výslovně rozhodnutí předjímá. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podle § 10 písm. a) insolvenčního zákona. Jednak pxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodování není vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je třeba, formou rozhodnutí) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxům insolvenčního řízení tam, kde to insolvenční zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/2010-A-16 ve věxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní soud učinil při výkonu dohlédací činnosti, včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písm. b) IZ považujx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxtanovení § 11 odst. 1 IZ pak plyne, že při výkonu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízenxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxveno právo soudu ukládat všem účastníkům řízení povinnosti, týkající se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2, píxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xohlédací činnosti soudu. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a soud prvního stupně účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xinnost soudu,
§ 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka,
§ 81 - pořádková pokuta
(Dohlédací čxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je zde výslovně zakotveno právo soudu ukládat všem účastníkům řízení povinnosti týkající se jejich činnosti v řízení. Uvedené oprávnění dopadá nejex xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxnosti ve věřitelských orgánech. Od členů věřitelských orgánů insolvenční zákon očekává a současně vyžaduje aktivní účast v insolvenčním řízení. Širxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxvými členy věřitelských orgánů a možností vyžadovat plnění povinností svěřených věřitelských orgánů. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je zvxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xx xx xx x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxt insolvenčního soudu vymáhat činnost po členech či náhradnících věřitelského výboru formou ukládání pořádkové pokuty.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsolvenční soud vydává v rámci dohlédací činnosti, nelze uvést. Tento způsob rozhodování reaguje na konkrétní situace, které v insolvenčním řízení naxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního řízení nebo insolvenčnímu správci, ať už se jedná o výzvy směřující k doplnění či opravě jednotlivých podání (soupis majetkové podstaty, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
Po novele provedené zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) je u podání, která budou činěna za pomocí formuláře, při doplnění neúplných podání pxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné (§ 91). Uvedené pravidlo však neplatí absolutně. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxedem k tomu, že není možné taxativně vymezit jednotlivá rozhodnutí, která jsou vydávána v rámci rozhodovací činnosti soudu, vzniká v praxi často problxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodování v záležitostech s tím souvisejících je průběžnou a kontinuální činností insolvenčního soudu po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Způxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxžno dovodit rozsah oprávnění insolvenčního soudu pro dohlédací činnost v rámci insolvenčního řízení.
x xxxxx x
xxxxx odstavec se dotýká dohledu insolvenčního soudu nad činností insolvenčního správce. Smyslem dohledové činnosti je, aby insolvenční řízení probíhalx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxkem a osobami dotčenými jeho úpadkem, a to tak, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (§ 1 a § 5). Výkon dohlédacx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xe mohou postižené osoby domáhat.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávána prostřednictvím asistenta soudce a vyššího soudního úředníka. Činnost asistenta soudce a vyššího soudního úředníka musí mít podklad v časově pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxatura:
Obecně vzato může stát vskutku nést majetkovou odpovědnost za nesprávný úřední postup soudu při výkonu jeho dohlédací činnosti nad správcex xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxím řízení [ve sporu o vylučovací (
excindační
) žalobě ve smyslu § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání], však lze stát činit odpovědným za to, že konkursnx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxnost soudu neospravedlnitelná z pohledu skutečností, jež soudu byly o sepsaném majetku známy. Dovolatelům je třeba dát za pravdu v tom, že samotná skutxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxolal výzvou podle § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání). Podstatné naopak je, zda nároky třetích osob, jež měly soupis vylučovat, byly (a odkdy) natolxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsní soud, jak tvrdí odvolatelé, ví nebo musí vědět o tom, že správce určitý majetek sepsal neoprávněně a nezjedná nápravu příslušným pokynem, ač k tomu mx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x0 písm. b), § 11 insolvenčního zákona] není oprávněn uložit insolvenční správci, jaký postoj má zaujmout k přihlášeným pohledávkám, a to z týchž příčinx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxezna 2002, sp. zn. 1 Ko 556/2001, uveřejněné pod číslem 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k jehož závěrům se Nejvyšší soud přihlásil napxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x4 INS 9511/2010)
Je proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x to i přes výslovné poučení o možnosti uložení pořádkové pokuty. Jeho odpovědi jsou nepřesvědčivé a často nesrozumitelné. To konečně vyplývá i z obsahu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx09 neúspěšná“, ke „zpeněžování mimo dražbu přistoupil, vědom si neúčinnosti smluv“).
Shora naznačeným přístupem insolvenční správce neumožňuje a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxychleji a nejvýhodněji je namístě, příslušná ustanovení insolvenčního zákona je přitom nutno respektovat a postupovat transparentně tak, aby postux xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx insolvenční soud zjistí, že v důsledku nově zjištěných skutečností nemůže dřívější rozhodnutí vydané v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změnx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xuď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona, nebo v rámci dohlédací činnosti podle § 10 písm. b) a § 11 insolvenčního zákona. Rozhodoxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona (srov. slova "může uložit"), což je i případ rozhodnutí o povinnosti zaplatit záloxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 10 písm. a) insolvenčního zákona. Jednak proto, že soud zde rozhoduje - nikoliv vyzývá k zaplacení - o povinnosti zaplatit, jednak vzhledem k charakterx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxání není vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je třeba, formou rozhodnutí) nad postupem subjektů insolvenčního řxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxolvenční zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/2010-A-16 ve věci MSPH 93 INS 3565/2010)
Z ustanovení § 91 IZ vyplývá, že-pokud zákon nestanoví jinak-není odvolání přípustné proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávání soudního dohledu nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících. Z ustanovení § 11 odxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxí potřebná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů. V uvedeném ustanovení je tedy zakotveno právo soudx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxrh soudního exekutora) na omezení účinku uvedeného v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ tudíž není rozhodnutím vydaným v rámci výkonu dohlédací činnoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxOL 208/2014-A-12 ve věci KSOL 16 INS 179/2014)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxíka, § 80a - forma podání do insolvenčního řízení, § 81 - pořádková pokuta, § 91 - rozhodnutí při dohlédací činnosti soudu
Související předpisy:
§ xx xx xx xx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
V insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xrpnu 2017 Senát Parlamentu ČR schválil novelu zákona o soudech a soudcích, která zavádí povinné přidělování věcí v civilním řízení, tedy i v insolvenčnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořadí přidělování insolvenčních věcí, ve skutečnosti tomu tak není. Insolvenční věci jsou v současnosti u všech insolvenčních soudů přidělovány poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxové schránky nebo elektronickou formou (§ 80a) dále znemožňuje lidskému faktoru ovlivnit pořadí napadajících věcí a tím i přidělení věci jednotlivémx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxvitu postupu při přidělování věcí k jednotlivým soudním oddělením insolvenčního soudu.
Samosoudce může v rozsahu oprávnění daného § 11 písm. m) záxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxníka. V probíhajících incidenčních sporech rozhoduje tentýž samosoudce, který vede insolvenční řízení. Toto pravidlo neplatí v případě výjimky danx x xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedená zák. č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017).
Vyšší soudní úředník je při své rozhodovací činnosti omezen rozsahem
delegace
činnosti v rxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxch úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Insolvenční soudce může omezit zákonný rozsah činnosti vyššího soudního úředníka, tenxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy o vyšších soudních úřednících na postavení asistentů soudce vyplývá z § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích.
Rozhodnutí vydaná v rámci insolvenčního řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrými lze napadnout také rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, tj. např. rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu, u kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství v tehdy platném znění. Účastníci insolvenčního řízení a souvisejícíxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho prostředku.
O včasných a řádných námitkách rozhodne samosoudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Na řízení o námitkách se použijí ustanovxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Ustanovení § 10 a 11 ZVSÚ jsou v prvé řadě ve zcela zjevném rozporu. Ustanovení § 10 odstx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxtanovení pamatuje na rejstříková řízení a třetí by se neměl týkat věcí, ale jednotlivých úkonů v civilním řízení soudním a - oproti odstavci prvému i druxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxndardní podoby právní úpravy dovozovat pomocí argumentu
a contrario
, že věci či úkony v tomto ustanovení neuvedené do rozsahu činnosti vyššího soudníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxm soudnictví veškeré úkony soudu prvního stupně, a to krom výjimek v tomto ustanovení výslovně vypočtených.
Podle § 10 ZVSÚ může tedy vyšší soudní úředxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxá úprava nastoluje řadu obtížně řešitelných interpretačních problémů: např. podle § 10 odst. 1 písm. a) ZVSÚ může vyšší soudní úředník vyzvat žalovanéxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xkutečně, že mimo spojitost s platebním rozkazem vyšší soudní úředník kvalifikovanou výzvu vydat nemůže (čemuž by nasvědčovalo i znění § 114b odst. 1 obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdí, může ji vyšší soudní úředník učinit kdykoliv, i bez vazby na rozkazní řízení (viz nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4259/2011) Na jixxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx xxtanovení sice nezmiňuje, a tedy nesvěřuje je do působnosti vyššího soudního úředníka, avšak § 11 ZVSÚ je ani neřadí mezi úkony, které vyšší soudní úřednxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xztahu § 10 a 11 ZVSÚ by bylo možno uvést více, avšak není to již zapotřebí; je totiž zřejmé, že mezi oběma ustanoveními žádný racionální vztah není, neboť oxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxivých výjimek vypočtených v § 11 ZVSÚ pod jednotlivými písmeny sám o sobě. Shora bylo uvedeno, že vůbec neodpovídá postavení vyššího soudního úředníkax xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxu, že má-li
meritorní
rozhodnutí „pouze“ formu usnesení, může jej učinit i vyšší soudní úředník. S ohledem na návětí § 11 ZVSÚ to platí jak pro prvostupňxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx neudržitelnost této konstrukce zřetelně vystoupila do popředí. Problém však může ještě vygradovat, nebude-li zapotřebí v řízení, v němž se rozhodujx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx soudce. Namátkou lze jmenovat § 200e odst. 3 a 4 občanského soudního řádu nebo § 46 odst. 1 soudního řádu správního.
Celkově však lze říci, že problematixxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xůvodem k tomu jsou garance osobní i věcné nezávislosti, jakož i osobní předpoklady a odborná úroveň soudce. Podíl dalších osob na výkonu soudnictví je vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xII. ÚS 1531/09). Tato ústavní východiska nelze převracet naruby zákonnou úpravou, postavenou na principu, z něhož v podstatě vyplývá, že soudnictví mxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která zmiňuje ve svém vyjádření Ministerstvo spravedlnosti a která zaznívají v důvodové zprávě, a sice že se má dosáhnout „zkvalitnění a zrychlení říxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxedníky státního zastupitelství“, přičemž působnost jich obou má být omezena „v podstatě pouze výhradní působností soudce nebo státního zástupce. - Pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdce. - vytváří se tak předpoklady pro možnost maximálního odbřemenění soudců -“.
Snaha o urychlení řízení a „odbřemenění“ soudců však má své limity a nxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbjektivním právům, a plní proto svou společenskou funkci jenom tehdy, pokud je způsobilé tohoto cíle dosahovat. K tomu, aby se věc projednala a rozhodlxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxytečně formalizované a komplikované (obojí platí kupř. pro rozdělení soudní pravomoci mezi civilní a správní soudy při přezkumu rozhodnutí správnícx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxdíl jiných osob na výkonu soudnictví, pokud tím bude ulehčeno soudci od úkonů jednoduchých a rutinních. Urychlování a „odbřemeňování“ však nesmí ohroxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxemi osobní a věcné nezávislosti.
To musí mít zákonodárce na zřeteli, upravuje-li účast jiných osob na výkonu soudnictví. Činnost soudce se dnes pochoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx samostatně pouze úkony, které nepřekračují jejich pomocnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxm jménem, a tedy na svou vlastní odpovědnost.
Konečně je nutno zdůraznit, že i proti těm úkonům, jež lze vyššímu soudnímu úředníkovi svěřit, musí být zaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xivilním řízení soudním a v trestním řízení je možno podat odvolání, resp. stížnost za podmínek stanovených občanským soudním řádem nebo trestním řádexx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxíka napadnout odvoláním. V důsledku tak poslední slovo nemůže mít soud, ale vyšší soudní úředník, a to právě navzdory tomu, že soudnictví by mělo předstxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xa úkonech soudu ve správním soudnictví (§ 10 odst. 3, § 11 ZVSÚ). V tomto případě však ZVSÚ zcela nepokrytě ignoruje jakoukoliv možnost obrany účastníků xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x možnosti předsedy senátu rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka ve věcech občanskoprávních a obchodních, § 9 odst. 2 ZVSÚ pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx shrnout, že § 10 a 11 ZVSÚ jsou ve vzájemném rozporu, neboť první z nich stojí na konstrukci, dle níž vyšší soudní úředník může provádět jenom to, co mu toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozpor není možno překlenout ani interpretací, jak bylo ukázáno shora na příkladech kvalifikované výzvy nebo směnečného platebního rozkazu (viz bod xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsek vyplývá, že soudnictví je činnost vykonávaná soudy a soudci, jejichž osobní a věcná nezávislost, odborná úroveň a osobní předpoklady jsou klíčovýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdování a soudcům zachová pouze nepatrný okruh úkonů, které vyšší soudní úředníci provádět nemohou. Není proto přijatelné návětí § 11 ZVSÚ, které místo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xěkterých výjimek vypočtených v tomto ustanovení, resp. důsledky z nich plynoucí [k tomu viz shora pod bodem 41, v němž je poukázáno na to, že § 11 písm. a) a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxo soudního úředníka (např. zmíněné příklady řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob)]. Z těchto důvoxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xby zákonodárce měl k dispozici dostatečný časový prostor pro přípravu ústavně konformní úpravy činnosti vyšších soudních úředníků, stanovil Ústavnx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxlovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen na svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxm dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo jejich zástupcům pak může být založen především na příbuzenském nebo jemu obdobném vztahu (viz § 116 občxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xapř. v souvislosti s vědeckou či jinou publikační činností soudce, v souvislosti se správou vlastního majetku soudce apod.
(rozhodnutí Nejvyššího sxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxy navrhovatele v zásadě toliko okolnosti, jež spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci. Takové okolnosti však dle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxeli č. 1 a 3 ovšem zásadně popírané) tvrzení o údajném blíže nekonkretizovaném setkání Mgr. B. se zástupcem věřitelů č. 1 a 3. Nutno dodat, že ani tvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi vzneseny ze strany přítomných (ani ze strany navrhovatele) žádné námitky.
(VS Praha Nco 213/2008-B-60 ve věci MSPH 95 INS 2515/2008)
Pokud jde o pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s § 10 odst. 3 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, kde lze vxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(VS Praha 1 VSPH 537/2009-A-12 ve věci KSLB 57 INS 5134/2009)
Rozvrh práce jednak určuje soudce a přísedící tvořící senát, samosoudce, asistenty soxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivá soudní oddělení; prostřednictvím rozvrhu práce se však též ve smyslu čl. 38 odst. 1 věty druhé Listiny základních práv a svobod a § 36 odst. 2 xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe) určený v souladu s rozvrhem práce. Jestliže by spor nebo jinou právní věc projednal "nesprávně obsazený" soud, pak by šlo o zmatečnost ve smyslu § 229 oxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx sp. zn. 21 Cdo 1222/2008)
Odvolací soud proto z uvedených důvodů dospěl k závěru, že insolvenční soud byl při rozhodování věci nesprávně obsazen, a žx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxého náležela podle způsobu rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení určeného ke dni, kdy věc došla soudu [§ 42 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 2 cit. záxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Související předpisy:
§ 9 a 11 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, - nález č. 224/2013 Sb. Ústavníhx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxví a o změně souvisejících zákonů
Asistent soudce insolvenčního soudu
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.12.2017
Limxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xnsolvenčního soudce však již z vlastní povahy tohoto institutu nelze očekávat samostatné
meritorní
rozhodování, ale spíše shromažďování podkladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxentem, což usnadňuje jeho činnost. Nic však nebrání ani tomu, aby soudce insolvenčního soudu pověřil asistenta samostatným prováděním jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho úředníka v § 10 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů; na toto ustanovení oxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Do pravoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxou jako řádný opravný prostředek přípustné námitky (viz komentář k § 12).
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxedu sledovaného cíle procesního zefektivnění efektivní dostatečně, což - mimo jiné - vedlo i k tomu následnému extenzivnímu výkladu ustanovení § 11 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xureš, J. a kol. Občanský soudní řád I., II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 230-231); podle něj negativní vymezení působnosti vyšších xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudce (a tomu pak odpovídá, že i v případech výše zmíněných dle § 175 odst. 3 či § 114b odst. 1 o. s. ř. vyšší soudní úředník nebo asistent soudce působit můžxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxna č. 121/2008 Sb.
K tomu však žádný důvod nebyl. Není pravda, že § 11 zákona č. 121/2008 Sb. není ústavně konformně vyložitelný, a neobstojí ani úsudek, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxřejmě k dispozici výklad jiný; totiž „historicky“ původní, jenž byl dlouhodobě i zastáván a který vycházel z gramatické a teleologické základny: zjedxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdce) jednat může, a ustanovení § 11 z toho činí výluku - stanoví, co naopak nikdy nemůže [kupříkladu ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) povolává vyššího soudxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxudu prvního stupně“ dle návětí § 11 jsou pochopitelné jako ty, které jsou jinak podřaditelné ustanovení § 10.
Při tomto výkladu § 11 zákona č. 121/2008 Sxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xředník v řízení provádět nemůže, nelze jej logicky vinit z toho, že pravomoci vyššího soudního úředníka naopak rozšiřuje, resp. že otevírá prostor, abx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xoudního úředníka limitem. Nabízel-li se takový výklad, nepochybně ústavně konformní, mělo se mu dostat přednosti. A pak se mělo dostat i přednosti tohxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxchnímu soudu v Praze; měl se k němu uchýlit tím spíš, že výkladu následnému oponoval, a nic mu nebránilo jej ve svém řízení použít (zřejmě s kasačními důslxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxovídá důležitý závěr: Vrchní soud v Praze k podání svého návrhu nedisponoval aktivní legitimací.
(ÚS Pl. ÚS 31/10)
Jako nedůvodnou hodnotí odvolaxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z 30.3.2009 vyplývá, že tímto úkonem jej pověřila soudkyně JUDr. M. N. Z § 13 insolvenčního zákona přitom vyplývá, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího návrhu pro vady, o němž v posuzované věci asistent soudce rozhodl, není ani úkonem, který by tento asistent nemohl provést [§ 10 odst. 3 písm. p) zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 8 INS 90/2009)
Související ustanovení:
§ 9 - vymezení procesních subjektů, § 10 - insolvenční soud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xyšších úřednících státního zastupitelství
Díl 2
Účastníci řízení
(Účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxastenství nepřihlašovaných věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxní jsou osoby, o jejichž právech a povinnostech, nebo o jejichž právním postavení má být v řízení rozhodováno. Účastníci řízení mají prostřednictvím rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxravy, postaven na principu, že právě účastníci řízení mají předurčovat průběh řízení, a insolvenční soud vykonává nad jejich úkony pouze dohled a svýmx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xlužníkem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, u níž není vyloučeno užití zákona, výjimky jsou uvedeny v § 6.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním řízení v § 14 odst. 1 a § 15 insolvenčního zákona spočívá v časovém vymezení tohoto postavení. Přihlášení věřitelé (§ 14 odst. 1) jsou účastníky insolxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxtele v insolvenčním řízení ukončena, např. na základě odmítnutí přihlášky pohledávky, na základě vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky apoxx
xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xajetkovou podstatou (§ 168),
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxictvím žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty (§ 225),
d)
soudní znalec oceňující majetkovou podstatu dlužníka po dobu, kdy se rozhodujx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxsolvenční řízení, avšak s výjimkou úpravy vedlejšího účastenství v incidenčních sporech dle § 16 odst. 2 zákona.
Judikatura:
Nemá-li účastník řízení způsobilost bxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vede k zastavení řízení.
Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedosxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Závěr, že přihláška pohledávky odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xízení, není výrazem přepjatého formalismu, nýbrž přiléhavým uplatněním procesních předpisů způsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xouladu s judikaturou.
Podání dovolatelky datované 9. října 2008 k postupům dle § 107 o. s. ř. nemohlo vést, neboť věřitel T neztratil způsobilost být účxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxočívající v nesprávně označeném věřiteli
Záměnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xelze ani ve sporu vyvolaném insolvenčním řízením založit a udržet proti vůli účastníka, který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účastník vstoupilx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxnesení ze dne 31. července 2012, sp. zn. 29 Cdo 2951/2010, uveřejněném pod číslem 137/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 137/2012xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxní (na něž v podrobnostech odkazuje a na jehož závěrech nevidí důvod cokoli měnit ani na základě argumentace obsažené v dovolání v této věci) Nejvyšší soxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákona není pohledávkou, kterou lze úspěšně přihlásit do insolvenčního řízení postupem dle § 173 a násl. insolvenčního zákona. Týž závěr Nejvyšší soud xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxož dlužníka). Dovolatel odkaz na R 137/2012 přehlíží (argumentačně je ponechává stranou) a jen proto může v dovolání tvrdit, že dosavadní
judikatura
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxolvenčního zákona, zdůrazňuje, že potud sjednotil rozhodovací praxi obecných soudů již prostřednictvím usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. duxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxl, že jakkoli se právní věta R 134/2011 váže jen k odměně insolvenčního správce za provedení úkonů potřebných k bezplatnému převodu bytů a nebytových prxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxy na bezplatný převod bytu či nebytového prostoru do jejího vlastnictví dle ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona je zvláštním druhem zákonnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnční soud vnutit (prostřednictvím aplikace § 41 odst. 2 o. s. ř.) přihlašovateli xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Zdůraznil, že nevidí žádného důvodu, pro který by jednoznačně projevená vůle (tamních) žalobců přihlásit neexistující pohledávku neměla být podrobxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxa takového přihlašovatele prosadit se v insolvenčním řízení jako věřitel neexistující pohledávky, nese. Ani v tomto ohledu tedy nebyl důvod zabývat sx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je úsudkem triviálním, jenž odpovídá obecnému chápání poučovací povinnosti soudů, jak se prosazuje v ustálené judikatuře. Dokud se žalobce domáhal xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x režimu § 118a o. s. ř. nebo mimo něj), jež by mohlo vést k příznivějšímu rozhodnutí o podané žalobě (pohledávka, jejíž určení bylo žádáno, v právu neexistxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxže žalobu změnit (§ 95 o. s. ř.) a domáhat se jiného nároku. To by totiž dle judikatury Ústavního soudu vedlo k narušení principu rovnosti účastníků.
(NS xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx byl jednatelem dlužníka do 23.4.2008. V současnosti je však toliko jeho společníkem, a není tedy osobou oprávněnou jednat za dlužníka před soudem.
(Vx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xvé právo vůči dlužníku. Podle § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízexx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx5 a násl. IZ, tj. především přihláškou pohledávky. Podání insolvenčního návrhu (§ 97 IZ) nelze považovat za uplatněním práva vůči dlužníkovi. Proto poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního návrhu), ale k návrhu také musí připojit její přihlášku (srov. § 105 IZ). Jinými slovy řečeno, aby věřitel-insolvenční navrhovatel byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxihláškou pohledávky. Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel sice byl insolvenčním navrhovatelem (A-1) a tedy i účastníkem insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k insolvenčnímu návrhu nepřipojil přihlášku pohledávky a neučinil tak ani do konce přihlašovací lhůty stanovené v usnesení o zjištění úpadku (A-52). xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt za účastníka insolvenčního řízení (§ 14 IZ) a subjektivní legitimace k podání odvolání proti usnesení o zrušení konkursu mu tudíž nesvědčí. Proto odvxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Správce se podáním návrhu na uložxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxitimaci.
(VS Praha 3 VSPH 144/2016-B-53 ve věci MSPH 96 INS 7425/2015)
Související ustanovení:
§ 16 - účastenství v incidenčních sporech, § 17 x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy, § 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, § 157 - úhrada znalečného zajištěnými věřiteli, § 168 - pohledávky za majetkovou podstxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
(Účastenství v incidenčních sporech)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Účastníky řízení v incidenčních sporech jsou žalobce a žalovaný. Dle § 16 odst. 1 jsou účaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx představují incidenční spory uvedené v § 159 odst. 1 písm. a), pokud jde o popěrné úkony dlužníka (§ 336 odst. 2 a § 410 odst. 2). Další výjimkou jsou incidexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxivých incidenčních sporů je uveden v § 159 odst. 1.
Judikatura:
Nelze se ztotožnit ani s argumentací stěžovatele, že pro incidenční spory je nutné používat jiná kritéria pro určení právního zájmu, xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxavuje výjimku z § 14 odst. 2 IZ, které vedlejší účastenství v insolvenčním řízení nepřipouští. Z tohoto je patrné, že i přes možnost vedlejšího účastensxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xteré budou následně přičteny na vrub všem věřitelům. Na tomto místě Ústavní soud připomíná, že v insolvenčním řízení nejde primárně o nalezení konečnéxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxou jejich pohledávky uspokojovány. Stěžovatelovo vlastnické právo nemohlo být z tohoto důvodu v jím tvrzené podobě zasaženo, neboť v insolvenčním říxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxrčí žalobě insolvenčního správce.
(NS 29 ICdo 96/2015)
Vedlejší účastenství nelze ani ve sporu vyvolaném insolvenčním řízením založit a udržet pxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxx/2010)
Odvolací soud se shoduje se stanoviskem soudu prvního stupně potud, že v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má popřxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx aby vůči oběma popírajícím subjektům, které mají z hlediska popření totožné pohledávky v případě schválení oddlužení stejné procesní postavení, bylx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxho, že insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v režimu schváleného oddlužení (v rozsahu shodného popření) v incidenčním řízení posxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxý, musí jeho žaloba na určení pohledávky směřovat vůči oběma popírajícím (popřeli-li tutéž pohledávku). Přitom ovšem není vyloučeno, že propadná lhůxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí být podána u soudu do 30 dnů od skončení přezkumného jednání, jemuž byl věřitel přítomen, jinak do 15 dnů poté, kdy věřitel obdržel vyrozumění insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxl. č. 311/2007 Sb.). Oproti tomu ve vztahu k dlužníku mohou nastat účinky popření, až když nastanou účinky oddlužení (§ 410 odst. 2 ve spojení s § 407 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe nezajištěný věřitel - chce-li svoji popřenou nevykonatelnou pohledávku v řízení obhájit - musí v případě schválení oddlužení (do 30.6.2009 v případx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxku popřeli, je nezbytné, aby byl věřitel s pohledávkou na tuto skutečnost upozorněn. Opačný postup by znamenal rozpor se zásadami vyjádřenými v § 5 insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spojení s § 410 insolvenčního zákona se podává, že xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele poučit, vůči komu má žalobu podat a jaké důsledky se s nepodáním žaloby ve stanovené lhůtě pojí.
(VS Praha VSPH 544/2009-P6-8 ve věci KSUL 45 INx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxce navázán na insolvenční řízení, od něhož je odvozen. Dojde-li v insolvenčním řízení ke změně v osobách insolvenčních věřitelů, kteří se účastní i spoxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxího sporu. Ve smyslu ustanovení § 19 IZ se pak nabyvatel pohledávky stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle ustanovení x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí soud rozhodne podle ustanovení § 18 IZ o vstupu nabyvatele pohledávky, jemuž původní insolvenční věřitel postoupil pohledávku, kterou uplatňuje v ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xěřitele, a soud v incidenčním sporu s touto osobou bez dalšího jedná jako s novým účastníkem řízení namísto původního insolvenčního věřitele.
V přezkxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx přihlášky P16, společnost Lignolet, s.r.o. v likvidaci, která učinila popěrný (KSBR 27 INS 20629/2012) úkon ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1, odst. 2 xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe CZ s.r.o., která se také rozhodnutím insolvenčního soudu podle ustanovení § 18 IZ (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.8.2013, č. j. KSBR 27 INS 20xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo. v likvidaci.
Odvolací soud tak uzavírá, že soud prvního stupně nepochybil, pokud se společností GigaSecure CZ s.r.o. bez dalšího jedná jako s novým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxost, odvolatelem namítaná, že se stal věřitelem pohledávky ve výši 48.205,50 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení označeného dlužníka celkem ve výxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx56-3 Krajský soud v Brně rozhodl, že Lignolet, s.r.o. v likvidaci vstupuje do insolvenčního řízení na místo věřitele Javořice, a.s., jako nabyvatel poxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxo pořadí pohledávky, jež byla popřena přihlášeným věřitelem podle ustanovení § 200 odst. 1 IZ, je rozhodné, zda se dotčený nástupce stal věřitelem popřxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxm případě se procesní nástupce stává účastníkem incidenčního řízení na straně žalobce. Podle přesvědčení odvolacího soudu, nebyl-li však insolvenčxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxávku jiného věřitele a nebyl-li tudíž účastníkem řízení o pravost (výši nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx která pohledávku (tohoto) jiného věřitele popřela.
Z uvedeného vyplývá, že pokud přihlášený věřitel Javořice, a.s. pohledávku věřitele Moravskéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžního Ústavu-spořitelního družstva), pak se nemohl stát účastníkem řízení-žalobcem ani jeho procesní nástupce Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Za toxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtva, je třeba dovodit, že odvoláním napadeným usnesením, jímž Krajský soud (KSBR 27 INS 20629/2012) v Brně zrušil svoje rozhodnutí o uložení poplatkovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xýzvy soudu ve výši 5.000 Kč, mu nebyla způsobena žádná újma na jeho právech. Odvolací soud tak dále uzavírá, že Lignolet, s.r.o. v likvidaci není osobou oxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxoto její odvolání podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.
(VS Olomouc 13 VSOL 82/2016-115 ve věci 27 ICm 272/2013 KSBR 27 INS 20629/2012)
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxanizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
(Vstup do řízení a záměna účastníka řízení)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.12.2017
Ustanovení zabraňuje tomu, aby do insolvenčního řízení dle § 92 odst. 1 o. s. ř. k návrhu věřitxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx upravuje postupy, které nahrazují procesní instituty popsané v § 92 o. s. ř. Ustanovení § 18 řeší otázku převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxm věřitelem, § 129 a 130 pak řeší otázku zpětvzetí insolvenčního návrhu za situace, je-li insolvenční řízení vedeno s více věřiteli. Tato ustanovení rexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxní na straně věřitele, je logickým dopadem charakteru insolvenčního řízení. Postavení dlužníka je pro insolvenční řízení nezastupitelné a žádná změxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákon neobsahuje ohledně popsaného nedostatku podmínek řízení zvláštní úpravu. Ustanovení § 17 vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fázex xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxa obsažená v § 18 a 19 insolvenčního zákona pak nahrazuje pro insolvenční řízení úpravu obsaženou v § 107a o. s. ř. Procesní postupy popsané v ustanovenícx x xxx xxxxx x x x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx ve smyslu § 2 písm. h) a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx označeného ustanovení ani v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Stejný postup (přiměřená aplikace § 104 odst. 1 o. s. ř. vedoucx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxli podle § 20 a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání [srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2001, sp. zn. 32 Cdo 54xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxí Nejvyššího soudu zmíněná níže, v případě že jde o rozhodnutí vydaná po 1. lednu 2001 - veřejnosti k dispozici též na webových stránkách Nejvyššího soudxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xýká procesu přihlašování pohledávek věřiteli) ustanovení § 17 insolvenčního zákona.
(NS 29 NSČR 16/2009)
Související ustanovení:
§ 15 - úxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávky.
§ 107 - další insolvenční návrh, § 129 - zpětvzetí insolvenčního návrhu, § 130 - postup soudu při zpětvzetí insolvenčního návrhu
Souvisejícx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, část xxxxxx x xxxx x x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxního řízení namísto původního věřitele ve smyslu ustanovení § 18, a to za účelem zjednodušení a souvisejícího zrychlení soudního řízení. Pro případ, žx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxvé podání, nebo osobu právního zástupce účastníka, který činí takové podání jeho jménem), které se datová schránka zřizuje
ex lege
bez žádosti, nedorxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdenými nedostatky zakotvené v § 80a odst. 2. Naopak, s ohledem na krátkou třídenní lhůtu pro rozhodnutí o návrhu § 18 odst. 2 v navrhovaném znění výslovně xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxůtě odmítne, zamítne nebo mu vyhoví. Marným uplynutím stanovené lhůty nastane
fikce
pozitivního rozhodnutí o takovém návrhu.
K odst. 1
Insolvenxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxt. 1 poté, co nastane v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, s níž právní předpisy spojují buď převod, nebo přechod přihlášené pohledávky z věřitxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxního řízení. Stane se tak poté, co s tímto postupem vysloví nabyvatel pohledávky písemný souhlas. Dojde-li ke změně v osobě věřitele ze zákona, není tatx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxledávky, jenž nevyplývá přímo z právního předpisu, bude existenci převodu nebo přechodu pohledávky původní věřitel povinen doložit veřejnou listinxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení.
Návrh musí věřitel podat na formuláři, jehož náležitosti upraví Ministerstvo spravedlnosti. Nerespektování
obligatorní
formy návrhu je sxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxě podání je vyloučena (viz část první věty za středníkem druhého odstavce tohoto ustanovení).
Formulář je třeba insolvenčnímu soudu doručit prostxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxřitele ani nedostatek ve způsobu podání návrhu nelze odstranit; také tento formální nedostatek povede k odmítnutí podaného návrhu (§ 80a odst. 2).
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxodního věřitele nemůže insolvenční soud o změně v osobě věřitele rozhodnout. Insolvenční soud však musí dbát na řádný průběh insolvenčního řízení a ze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxma nebo jiná škoda, nabyvateli pohledávky, může se tento domáhat po insolvenčním soudu, aby v rámci dohlédací činnosti zjistil správný okruh přihlášexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Insolvenční zákon nexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxe veřejné listiny lze odkázat na § 134 o. s. ř., podle nějž jsou veřejnou listinou jsou listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
K odst. 2
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx se vyhovuje. Ustanovení neobsahuje výslovně stanovenou povinnost soudu vydat rozhodnutí o připuštění nabyvatele pohledávky za původního věřitele xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xoud musí ve věci vydat rozhodnutí, přestože jeho rozhodnutí bude mít pouze
deklaratorní
podobu a bude vydáváno s časovým odstupem poté, co fikcí nastax xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxstníků řízení. Není vyloučeno, aby po nastolení
fikce
vydal rozhodnutí, kterým obnoví předchozí stav, tzn. že ukončí účast subjektu, který do insolvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx před nastolením
fikce
a pokud pro takový závěr budou důvody; nabyvatel pohledávky by se v takovém případě účastníkem řízení nestal.
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svých práv s tímto účastenstvím spojených, musí příslušný návrh doručit insolvenčnímu soudu nejméně čtyři dny přede dnem, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxčně vyloučila možnost konvalidovat formální nebo obsahové nedostatky návrhu na základě výzvy insolvenčního soudu.
K odst. 3
Zjednodušenou varixxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxšení o tom, že mezi nimi došlo k převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky.
V soudní praxi není zcela jednotné stanovisko, zda v případě prohlášenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Možnost učinit společné prohlášení původního a nového věřitele přex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmi se za této situace jeví jako nadbytečné a popírá smysl společného prohlášení.
Náležitosti společného prohlášení původního a nového věřitele upxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxe § 5 odst. 2 stejné vyhlášky se za den vydání rozhodnutí podle odst. 1 považuje pracovní den nejblíže následující po dni, kdy návrh došel insolvenčnímu sxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení insolvenčního zákona, a nelze k němu proto přihlížet. Pro vznik
fikce
vyhovění návrhu na vstup nového subjektu do insolvenčního řízení je rozhoduxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
Ustanovení § 18 odst. 4 poslední věta explicitně uvádí odvoditelnou skutečnost, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrž pouze naplnění formálních podmínek, na jejichž základě soud připustí vstup nabyvatele pohledávky do řízení namísto věřitele původního. Skutečnoxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxtele pohledávky do řízení nedošlo; pak může insolvenční soud i bez návrhu rozhodnout o návratu původního věřitele do insolvenčního řízení.
Změnu v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxvého kalendáře vydával samostatné rozhodnutí [398a odst. 7 písm. d)].
Vstup do řízení se vztahuje také na incidenční spory, které právní předchůdcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxedávky; nové rozhodnutí již není vydáváno.
Judikatura:
Otázky předkládané mu (Nejvyššímu soudx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx usnesení sen. zn. 29 NSČR 12/2009. Tam uzavřel, že:
1. Nemá-li účastník řízení způsobilost být účastníkem řízení již v době zahájení řízení, jde ve smyxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního řízení [jímž je ve smyslu § 2 písm. h) a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníkx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxup není v intencích posledně označeného ustanovení ani v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
3. Závěr, že přihláška pohledávxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxazán z obchodního rejstříku (od 7. října 2008), byla podána někým, kdo neměl způsobilost být účastníkem řízení, není výrazem přepjatého formalismu, nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí není argument, že některé soudy (na rozdíl od soudu, který napadené rozhodnutí vydal) nepostupují v souladu s judikaturou.
5. Podání dovolatelxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxho přihlášce, nýbrž předtím. Toto podání též nebylo podáním, jímž by mohla být zhojena vada původní přihlášky spočívající v nesprávně označeném věřitxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxlvenčního zákona.
K tomu lze doplnit, že napadené rozhodnutí není v závěru, že dovolatelka se nestala procesní nástupkyní věřitele T. v insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xterá by mohla mít vliv na správnost rozhodnutí). Jestliže totiž pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil někdo, kdo nemá způsobilost být účastníxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo nástupce takového přihlašovatele na základě skutečnosti, jež nastala před podáním přihlášky.
(NS 29 NSČR 16/2009 ve věci KSPH 39 INS 1852/2008)
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti odvolání účastníky nesprávně poučil, nic to nemění na skutečnosti, že navrhovatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxivní nepřípustnost), kterým soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale též proti rozhodnutí, kterým návrh věřitele podaný podle prvého odstavce § 1x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxání vad návrhu) a ovšem také změnitelnost rozhodnutí, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí není přípustné jen proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 18 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, dovozuje odvolací soud, že proti usnesení, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxví (musí vyhovět) návrhu původního věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky vždy, pokud jsou splněny stanovené zákonné předpoklady. Tyto předpoxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxti vyhovujícímu rozhodnutí soudu o návrhu podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona není odvolání objektivně přípustné, je v souladu se zásadou efektivxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxné procesní principy však nelze dovozovat objektivní nepřípustnost odvolání proti zamítavému rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu na vstup nabyxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xávrh na vstup jeho právního nástupce do řízení, který má základní náležitosti podání (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), soud o tomto návrhu rozhodne (musí rozhodnouxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxcí rozhodnutí o návrhu jsou upraveny v § 18 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona takto:
1. k právní skutečnosti došlo v průběhu řízení (tj. po jeho zahájeníxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxhledávky,
5. forma listiny, dokládající převod nebo přechod, pokud ten neplyne ze zákona, či forma prohlášení (§ 18 odst. 3 insolvenčního zákona) o skxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle § 18 odst. 2 insolvenčního zákona návrhu nevyhoví. V opačném případě rozhodne o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení (proti vyhovujícímu usnxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxle § xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxhu vyhověl. Zákon tedy konstruuje právní fikci vyhovujícího rozhodnutí, která nastává bez ohledu na to, zda byly či nebyly splněny další předpoklady pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxjde k procesnímu nástupnictví ze zákona, je insolvenční soud povinen (jak vyplývá z důvodové zprávy k § 18 insolvenčního zákona) tuto skutečnost deklaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xení přípustné odvolání (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstupu právního nástupce věřitele do řízení podle § 1x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona není vázán (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona) a v průběhu dalšího řízení o tom, kdo je ve vztahu k určité pohledávce věřitelem, může roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xe svém důsledku by bylo v rozporu s principem spravedlivého procesu. Soud proto může opětovně rozhodnout o účastenství jen tehdy, pokud se v průběhu řízxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxadě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřitele, který se stal účastníkem na základě rozhodxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxím věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zániku původního věřitele, bude soud postupovat xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxolvenční soud o procesním nástupnictví (ve vztahu k přihlášené pohledávce) v žádném případě rozhodovat. I v tomto případě soud o procesním nástupnictxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x osobě účastníků je tomu jinak.
(VS Olomouc 2 VSOL 308/2009-P1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009)
Právě tato smlouva (smlouva o postoupení pohledávky x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxila. Nelze totiž směšovat posouzení podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxujícímu věřiteli svědčí aktivní věcná legitimace. Jinak řečeno, okolnost, že soud v rozhodnutí podle § 18 odst. 1 nepřipustí navrhovaný vstup nabyvatxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu prvního stupně, že na předložené smlouvě původně nebyly předepsaným způsobem ověřeny podpisy účastníků smlouvy, sice měl svůj význam pro posouzeníx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe i nadále věřitelem přihlášené pohledávky. Odvolací soud provedl touto smlouvou důkaz a zjistil, že v jejím důsledku je věřitelem přihlášené pohledáxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xteré by z hlediska podmínek stanovených v § 524 a násl. obč. zák. tento závěr zpochybňovaly.
(VS Praha 1 VSPH 466/2009-A-83 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008x
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí, jímž soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale ani proti rozhodnutí, jímž soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxdování; proto nepřichází v úvahu ani odstraňování vad. Tato úprava je ovšem vyvážena tím, že insolvenční soud není tímto rozhodnutím vázán, jestliže sx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxi KSOS 39 INS 4664/2010)
Navrhovatel tak podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kterému zákon opravný prostředek nepřipouštxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x procesním nástupnictví, ale též proti rozhodnutí, kterým návrh věřitele podaný podle prvého odstavce ustanovení § 18 soud zamítne. V obou případech sx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxelnost rozhodnutí, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlo jinak.
(VS Prahx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxal návrh na nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ, osoba, proti které byl tento návrh podán, je toto splynutí oprávněného věřitele a povinné osoby dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x4 INS 35225/2013)
Související ustanovení:
§ 9 - vymezení procesních subjektů, x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávky, § 159 - druhy incidenčních sporů
§ 80a - forma podání do insolvenčního řízení,
Související předpisy:
č. 300/2008 Sb.,
§ 107, 107a, 256 o. s. xxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxe o jeho vstupu do insolvenčního řízení vydáním rozhodnutí ve lhůtě podle § 18 odst. 2, případně poté, co soud ve smyslu § 18 odst. 2 nerozhodl předpokládaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xkamžiku změny v osobě věřitele nic nemění (viz komentář k § 18). Pro nabyvatele pohledávky platí stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xporech uvedených v § 159 se nabyvatel pohledávky stává účastníkem řízení automaticky v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto postupem podle § 18 o jeho účastenxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xohledávky platí pro nástupce věřitele i případné riziko aplikace sankce dle § 178 a 179.
K odst. 2
Ustanovení vložené do textu právní úpravy novelox xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxosti a financování terorismu. Jeho cílem je odhalení skutečného majitele nabyvatele pohledávky, pokud jím je právnická osoba.
Vyjádření „od vstuxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxli vydáno před nástupem
fikce
).
Není bez zajímavosti, že na nabyvatele pohledávky se nevztahuje zákaz vykonávat hlasovací práva spojená s pohledáxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxm na základě postupu dle § 18, liší od postavení subjektu, který postoupenou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil. Neoznačení skutečného majxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx řízení a záměna účastníka řízení,
§ 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele,
§ 19 - následky přechodu pohledávky,
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxštěnou pohledávku, § 179 - úhrada za popřenou zajištěnou pohledávku
(Jednání za účastníky řízení)
Mgr.
Jan
Kozxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.12.2017
x odst. 1
Ustanovení § 20 v odst. 1 odkazuje na úpravu týkající se jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávné celky a zastoupení účastníků v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxe § 22 a násl. o. s. ř., na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř. a na základě rozhodnutí insolvenčního soudu dle § 29 a násl. o. s. ř.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxravou uvedenou v § 20 odst. 2 je úprava, podle níž odborová organizace může v insolvenčním řízení i v incidenčních sporech zastupovat dlužníkova zaměstxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxorové organizace v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem. V insolvenčním řízení může odborová organizace zastupovat dlužníkova zaměstxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xyvíjející činnost v podniku úpadce, nýbrž jakákoliv odborová organizace, jež se rozhodne v insolvenčním řízení zastupovat zájmy zaměstnanců dlužníxxx
xxxxxxtura:
Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že zastoupení dlužníka advokátem v dovolacím řízení měl za řádně doložené již procesní plnou mocí ze dne 8. úxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxku jako zástupce pro dovolací řízení téhož advokáta. Usnesení není odůvodněno, nicméně z vysvětlení, jež k němu insolvenční soud (ohledně mínění, že pxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxení podal Nejvyšší soud v usnesení ze dne 10. března 2005, sp. zn. 29 Odo 963/2003, uveřejněném pod číslem 29/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xsobu, stát a územní samosprávní celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.
(VS Praha 2 VSPH 201/20xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxdním řízení oprávněno na základě plné moci zastupovat účastníka řízení, který je jeho členem obdobně to platí, jde-li o pobočnou organizaci odborové oxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxn tehdy, týká-li se spor nebo jiná právní věc „vztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti“ nebo je-li v řízení předepsáno pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvenční soud vycházel od počátku řízení z toho, že osobou oprávněnou jednat v řízení za dlužníka je správce podniku Mgr. J. H. Postupoval tak přesto, že ho xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx2008, v němž se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil k otázce, zda platná právní úprava přiznává správci podniku dlužníka postavení jeho zástupce v kxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx3 ve věci MSPH 94 INS 3504/2008)
Změna v okruhu fyzických osob, jež jsou oprávněny jednat za osobu právnickou, sama o sobě nemůže být důvodem ke zpochyxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxijme a zda případně změní své rozhodnutí o udělení plné moci. Jen tehdy, jestliže by sama zastoupená právnická osoba předložila jako průkaz o nově uzavřxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxávněný zmocněnec.
(VS Praha 1 VSPH 701/2009-P10-9 ve věci KSPL 54 INS 3007/2009)
Podle názoru odvolacího soudu však dlužník nesplňuje předpoklad pro to, aby xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxho zákona, je řešení úpadku, popřípadě hrozícího úpadku dlužníka, některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxm se provádí složité právní dokazování skutečností, nejedná se o klasické sporné soudní řízení. Realizaci cíle insolvenčního řízení provádí insolvexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxího řízení a úkol insolvenčního správce v tomto řízení proto není splněna zákonná podmínka požadavku ochrany zájmů účastníka pro ustanovení zástupcex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxodně a že není dána jeho aktivní věcná legitimace pro neplatnost postupní smlouvy. K tomu je však nutno uvést, že skutečnosti uvedené v insolvenčním návxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxnnosti insolvenčního správce podléhající dohlédací činnosti insolvenčního soudu. Dlužník se v tomto řízení navíc dokáže vyjadřovat ke svým právům a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxčního řízení nevyžaduje, aby dlužníku byl soudem ustanoven zástupce, a to ani zástupce z řad advokátů, i kdyby dlužník splňoval předpoklady pro osvoboxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx10)
Odměnu advokáta, který byl ustanoven opatrovníkem účastníka řízení, platí stát, a to ve výši stanovené podle vyhl. č. 177/1996 Sb., o mimosmluvxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xstanoveného pro některý z těchto taxativně uvedených důvodů se pro stanovení odměny považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč, jíž odpovídá odměna ve vxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní osvědčující, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Plná moc musí být písemná jen tehdy, pokud písemnou formu vyžadují i následné právní úkoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtupce doložit oprávnění k zastupování účastníka při prvním úkonu, který ve věci učinil. Nedoložení plné moci je považováno za odstranitelný nedostatxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxívající v doložení plné moci odstraněn, nemůže soud přihlížet k procesním úkonům zástupce a bude jednat případně přímo se zastoupeným. Ovšem pokud je pxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxs výzvu soudu, může to vést k zastavení řízení (pokud návrh na zahájení řízení podal pouze zástupce účastníka), popřípadě soud bude jednat pouze s účastxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xSBR 45 INS 18333/2011 ze dne 28.05.2015).
Odvolací soud konstatuje, že žalovaná při prvním úkonu ve věci doložila též plnou moc udělenou pro advokátku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx má-li důvodné podezření, že smluvní vztah zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného v rozsahu stanoveném v dohodě o plné moci, nexxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxonech a autorizované konverzi dokumentů není případný. Navíc lze zdůraznit, že v odvolacím řízení byl doložen i originál plné moci. Z uvedeného vyplývxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nesouhlasně vyjádřila. Řízení tak trpí vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí.
[12 VSOL 30/206-34 ve věci 27 ICm 3570/2013 (KSBR 27 INS 20xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxitelů, § 16 - účastenství v incidenčních sporech, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxe a další správci
(Seznam insolvenčních správců)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
K odst. 1
Insolvenční správce je ve smyslu § 9 písm. d) procesním subjektem insolvenčního řxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxitele
sui generis
(Pl. ÚS 36/01). V právní praxi existuje i opačný názor, tedy že insolvenční správce je při výkonu své činnosti podnikatelem, který se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxo
status
přiznán zákonem, stát by musel nést odpovědnost za jeho jednání, nemohli by si jej zvolit sami věřitelé, nemohl by být ekonomicky ve ztrátě, jexx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt v mandátu uděleném mu insolvenčním soudem, jmenujícím ho pro konkrétní insolvenční řízení (§ 25 a násl.). Centrální seznam insolvenčních správců vexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Do seznamu insolvenčních správců je zapisována fyzická osxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxodní společnost a je založeno podle právního řádu členského státu Evropské unie nebo Dohody o evropském hospodářském prostoru, za podmínek, jež jsou dxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Mezi základní podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 6 z.i.s. nálxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xohoto stupně vysokoškolského vzdělání členským státem,
c)
vykonaní zkoušky insolvenčního správce,
d)
bezúhonnost,
e)
vykonání alespxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtnictví, auditu nebo řízení podniku,
f)
uhrazený správní poplatek,
g)
uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vznxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenčního správce musí jako celek obdobně splňovat podmínky kladené na fyzické osoby jako insolvenční správce. Oprávnění veřejné obchodní společnostx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního správce vykonávána.
K odst. 3
Postavení hostujícího insolvenčního správce je upravováno v § 27 a násl. z. i. s. Právní úprava umožňuje fyzickým osobám, které nejsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxské unie, vykonávat činnost insolvenčního správce za rovných podmínek s insolvenčními správci registrovanými v insolvenčním rejstříku dle podmínex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud vykonává funkci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Dle čl. LXIII zák. č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, se řízexx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v seznamu insolvenčních správců, není důvodem pro jeho odvolání z funkce.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxptaci omezeného veřejného zásahu do řešení majetkových vztahů, jež se dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustavení je dán rozhodnutím státního orxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxonomní povaze (když správce nelze považovat za zástupce konkursních věřitelů, ani za zástupce úpadce), pak představují výkon pravomoci (na rozdíl od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladě ustavení soudem z pohledu ústavního pod rámec práce nebo služby uložené zákonem pro ochranu práv druhých dle čl. 9 odst. 2písm. d) Listiny základnxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxhem, jakož i účelem a smyslem na něj nedopadá ustanovení čl. 26 Listiny. Není dále podnikáním ani provozováním jiné hospodářské činnosti a nelze jej tudxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxlšího kautely, týkající se zdrojů odměn a úhrady nákladů spjatých s jejich výkonem, jakož i kautely, týkající se jejich struktury a výše. Nicméně z ústaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x náhrady nákladů spjatých s výkonem veřejných funkcí plyne maxima přiměřenosti.
(Pl. ÚS 36/01, Sb. ÚS 80/2002)
Pokud jde o vývody odvolatele, že dlxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníkovi povolena reorganizace a funkci správkyně tohoto dlužníka vykonává Ing. V. J. V.) a S., a.s. (věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx V.), konstatuje odvolací soud, že tyto výhrady nelze podřadit pod žádný z přípustných odvolacích důvodů uvedených v § 26 insolvenčního zákona. Řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxenčního správce předsedou insolvenčního soudu nepodléhá přezkumu odvolacího soudu; ostatně insolvenční soud je určením předsedy insolvenčního soxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxyni Ing. V. J. V., což soud I. stupně v napadeném bodě III. výroku usnesení správně respektoval. V situaci, kdy Ing. V. J. V. je osobou zapsanou v seznamu inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxí do funkce insolvenčního správce.
Pokud jde o námitky podjatosti správkyně spočívající v možném střetu zájmů různých účastníků insolvenčního řízexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxně ustanovil v insolvenčním řízení odděleného správce K., v. o. s. právě pro případy správkyní zjištěného střetu zájmů mezi některými pohledávkami a zxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx něž je správkyně vyloučena z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů a kdy není důvod pochybovat o tom, že by tím byl ovlivnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxyně.
(VS Praha 1 VSPH 123/2011-A-52 ve věci KSUL 46 INS 10249/2010)
K námitce odvolatele, že jako strana v incidenčním sporu vystupuje insolvenční sxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxce-li přispět k vítězství správce ve sporu a nést náklady s tím spojené, je třeba uvést, že insolvenční správce je vybírán dle ustanovení § 21 odst. 1 IZ ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxní správce nebyl odborně způsobilý k výkonu funkce, respektive pokud by řádně neplnil své povinnosti a nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxéna vyřešení právních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 26 - odvolání proti ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxsející předpisy:
z.i.s
(Odmítnutí funkce insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení insolvenčním správcem v koxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xnsolvenční správce povinen informovat insolvenční soud neprodleně po ustanovení do funkce nebo zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xedoucích k odmítnutí ustanovení insolvenčním správcem je povinností insolvenčního soudu.
Nejsou-li důvody k odmítnutí funkce správce osvědčeny nebo nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxodit vůči insolvenčnímu správci sankční důsledky, např. ve formě uložení pokuty dle § 81.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce prohlášení o jeho vytíženosti v jiných insolvenčních řízeních.
Povinnost odůvodnit návrh na své odvolání z funkce insolvenčního správcx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Právní úprava umožňuje ustanovit insolvenčním správcem osobu mimo seznam inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxázející z předmětu činnosti dlužníka. Kumulativní podmínkou je nemožnost dohledat a ustanovit vhodnou osobu z řad insolvenčních správců zapsaných v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jakožto maximálně profesionalizované osoby, u níž jsou podmínky vzniku oprávnění vykxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxími předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění upravené ve smyslx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx6/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zachovxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena předpokladem, žx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxvená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců svx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákona (pokud nejdx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona], a že xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xdůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxpem dle § 29 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (tj. na základě rozhodnutí věřitelů přijatého na schůzi věřitelů konané po rozhodnutí o úpadku), nýbrž byx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx11. Jeho odmítnutí funkce insolvenčního správce v dané věci a odvolání z této funkce podle § 22 odst. 1 a § 31 insolvenčního zákona (jak je uplatnil podáxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx řádný výkon jeho funkce za objektivně vyloučený. Takovými důvody ovšem nemůže být - jak již vysvětleno - správcovo pracovní vytížení jinými insolvenčxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxyšly jinak najevo), soud prvního stupně správně jeho návrh na odvolání z funkce zamítl.
(VS Praha 3 VSPH 521/2011-A-29 ve věci MSPH 79 INS 13772/2010)
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxost soudce podle § 14 o.s.ř. Pokud tedy insolvenční správce zjistí
indicie
o možném poměru své osoby k věci nebo k osobám účastníků řízení, zpochybňujíxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xovažuje či nikoliv. Obdobně by domněnku podjatosti správce měl insolvenčnímu soudu neprodleně oznámit i insolvenční věřitel či dlužník. O důvodnostx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx by jeho podjatost byla konstatována insolvenčním soudem. Soud přitom rozhoduje po posouzení tvrzení a důkazů, jež má k otázce podjatosti insolvenčníxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxce z jeho strany podle § 22 InsZ. Není vyloučen ani vznik jeho podjatosti v průběhu insolvenčního řízení a pak by se jednalo o důvod pro odvolání insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 26 - odvolání proti ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Insolvenční správce uzavírá smlouvu o pojištění své zodpovědnosti za škodu, která vxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ustanovení insolvenčního správce v konkrétní věci nezjišťuje, zda je podmínka pojištění správce splněna; insolvenční soud je oprávněn kdykoli v průxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxní do hotových výdajů uplatňovaných v řízení, kde je ustanoven správcem.
Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných sxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxluv insolvenčních správců. Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt je minimální limit pojistného plnění stanoven na násobek částky 1 000 000 Kč daný počtem ohlášených společníků veřejné obchodní společnosti, jejichx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xnoha případech se jeví nezbytné zvláštní připojištění, např. pro účely provozování podniku, kdy insolvenční správce uzavírá smlouvy o úvěrovém finaxxxxxxx xxx x xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xouvislosti s výkonem funkce správce (§ 23 IZ), nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně.
(VS Olomouc 1 VSOL 388/2015-B-23 ve věci KSOS 37 INS 4597/2014)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xx, - vyhláška č. 314/2007 Sb.
(Podjatost insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Podmínky pro závěr o podjatosti insolvenčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a přísedících dle § 14 xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xy měl správce rovněž sdělit, zda se sám považuje za podjatého, či nikoliv. Obdobně by domněnku podjatosti správce měl insolvenčnímu soudu neprodleně oxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud, proti rozhodnutí není přípustné odvolání. Nic nebrání tomu, aby o podjatosti insolvenčxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí o podjatosti insolvenčního správce do rozhodnutí insolvenčního soudu o odvolání insolvenčního správce dle § 31. Závěr o podjatosti insolvenčxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxpadě řešena jako předběžná otázka.
Soud přitom rozhoduje po posouzení tvrzení a důkazů, jež má k otázce podjatosti insolvenčního správce k dispozixxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxodem pro odmítnutí funkce z jeho strany dle § 22. Není vyloučeno, aby důvody pro podjatost správce vznikly až v průběhu insolvenčního řízení. Pokud by inxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxního řízení nastane situace, kdy:
a)
insolvenční správce je vyloučen jen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxí insolvenčního správce, může insolvenční soud pro tyto úkony ustanovit odděleného insolvenčního správce (§ 34). Insolvenční správce má i v takovém pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xnsolvenčního správce nebo pro ustanovení odděleného insolvenčního správce. Obvykle se tento postup používá v insolvenčních řízeních vedených na člxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xak v řízení ustanovováni oddělení správci.
K odst. 2
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro výkon činnosti insolvenčního správce platí podle doslovného výkladu pro společníka, který je společností ohlášen jako společník pověřený výkonxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxníků veřejné obchodní společnosti, která je jmenována do funkce insolvenčního správce.
Závěry ve vztahu k podjatosti insolvenčního správce v plnxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah (ne)ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xohledávku za majetkovou podstatou nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužnxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxvení v insolvenčním řízení, byť by samy o sobě (při izolovaném posouzení) nebyly způsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxávním normám, jejichž hypotéza není ustanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém pxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxost, přejímá závěry formulované k výkladu právních norem Ústavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při aplikaci práva. Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z auxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatosti insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxm řízení vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů. Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 insolvenčního zákona), popř. účastníkům řízxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxevším příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srovx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z něxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxnce 2013, se prosadí i v poměrech projednávané věci. O tom, zda insolvenční správce má být odvolán z funkce (podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona), rozxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxé by dle podnětů účastníků insolvenčního řízení či dle insolvenčního soudu mohly vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti) a na základě obsahu insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxkladě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazování listinami tvořícími obsah insolvenčního spisu (respektive doloženými účastníky insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí soud rozhodl o podaném návrhu neprodleně (srov. opět § 31 odst. 1 insolvenčního zákona).
(NS 29 NSCR 110/2014)
Podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákoxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34 insolvenčního zákona, jenž řeší podmínky ustanovení odděleného správce pro některé xxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xrojednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci: ve smyslu § 14 odst. 1 občanského soudního řádu se poměrem k věci rozumí především přímý právní zájem sxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x účastníkům a jejich zástupcům může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxníka v rámci exekučního řízení zahájeného na návrh dlužníkova věřitele, je pro pochybnost o své nepodjatosti vyloučena z insolvenčního řízení týkajíxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx ve věci MSPH 94 INS 913/2008)
Námitku podjatosti ustanoveného správce uplatněnou odvolatelem odvolací soud neshledal důvodnou, neboť v ní, kromě xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x konkrétních důvodů, pro který je insolvenční správce ve smyslu § 24 odst. 1 insolvenčního zákona vyloučen z insolvenčního řízení (správcův poměr k věxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxce konkursní podstaty v jiné věci náleží v rámci dohlédací činnosti tomu soudu, u něhož probíhalo konkursní řízení (§ 14 odst. 4 o. s. ř.).
(VS Praha 1 VSPx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx k věřiteli JUDr. D. G. Z dikce § 24 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční zákon zakládá vyloučení insolvenčního správce z insolvenčníxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxjatost pochybnou. V přezkoumávané věci je rozhodné, že Mgr. J. H. poskytoval jako advokát právní služby JUDr. D. G., který je v insolvenčním řízení přihxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxbovat o nepodjatosti insolvenčního správce zakládá skutečnost, že tento správce z titulu funkce advokáta poskytoval věřiteli právní služby na záklaxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxkučním řízení), ani četnost poskytnutých služeb nejsou přitom významné. Nerozhodné je i to, že skutečnosti zakládající důvod pochybností o nepodjatxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxjatou osobou pro svůj poměr k účastníku řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když insolvenčního správce z jeho funkce odvolal (§ 31 odxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxstem o nepodjatosti insolvenční správkyně v jiných skutečnostech, a to že působí jako správkyně konkursní podstaty jiného úpadce a odvolatel jako věřxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxenčního správce, který je jako osoba odborně způsobilá ustavován i v jiných insolvenčních, případně konkursních řízeních a z titulu této funkce je i účxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxutečnost, že vyžaduje po dlužníku jeho účetnictví a jiné listiny, o kterých dlužník tvrdí, že byly odcizeny, když toto jeho tvrzení dosud v trestním řízxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 376/2009-A-47 ve věci KSBR 32 INS 1737/2009)
Insolvenční zákon nestanoví, že by podjatost nemohla být namítáxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá právnickou osobu tvoří. Je však třeba mít na zřeteli, že insolvenční správce D. & Š., v. o. s. je tvořen pouze dvěma společníky - JUDr. Š. a Ing. D. V pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xětší) ovlivní i jednání druhého společníka Ing. D., o jehož podjatosti dosud nebyla zmínka. Při tak úzkém okruhu účastníků a předpokladu, že v. o. s. je řxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto osob nebyla prokázána nade vší pochybnost. V případě opačného postupu, než bylo výše naznačeno, by nebylo možno právnickou osobu z důvodu podjatostx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xždy vycházet z pravděpodobnosti, do jaké míry je jednání podjatého společníka právnické osoby schopno ovlivnit jednání společníků ostatních, potažxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(VS Praha 1 VSPH 702/2009-B-66 ve věci KSCB 27 INS 1855/2009)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 22 - odmítnutí funxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xdvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 3x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx napříště počítá s tím, že obecná část seznamu insolvenčních správců bude vedena pouze podle obvodu krajských soudů, přičemž v praxi bude existovat kraxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxně zaměřených na řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Mimo to dojde také ke změně dosavadního systému ustanovování insolvenčních správců xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxsáno sídlo insolvenčního správce, ledaže si insolvenční správce zvolí, že má být do příslušné části seznamu pro účely přidělování insolvenčních věcí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxdu pasivní a popsanou volbu neučiní, dotčené ustanovení podpůrně stanoví, že se přidělování insolvenčních věcí jednotlivým insolvenčním správcům bxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdaje o sídle insolvenčního správce a zároveň údaje o všech jeho provozovnách. Z nich však bude pro účely přidělování insolvenčních věcí
relevantní
vžxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xhledu rozhodujícím kritériem právě tento údaj, okamžik zápisu jedné jeho konkrétně určené provozovny do patřičné části seznamu.
Pro případ, že je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxj o sídle společnosti, neurčí-li ohlášený společník, že ve vztahu k jeho osobě má být takovým „zvlášť označeným údajem“ údaj o jedné z provozoven společxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxze jednou. Pravidlo, podle kterého počet zápisů sídla veřejné obchodní společnosti do tohoto seznamu odpovídá počtu ohlášených společníků, se ruší.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxu sídla insolvenčního správce (veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti) do příslušné části seznamu, nebo, určí-li tak insolvenčnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxznamu. Jinými slovy, předseda insolvenčního soudu určí v insolvenčním řízení insolvenčním správcem osobu podle pořadí určeného dnem zápisu „zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxěnami kritéria, podle něhož bude insolvenční správce v patřičném seznamu pro účely přidělování insolvenčních věcí evidován, resp. podle kterého mu bxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx k prvnímu dni následujícího kalendářního roku.
Ustanovení bylo dotčeno novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017). Samotxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xterých se dlužník domáhá řádným návrhem povolení oddlužení. Systém provozoven, které si insolvenční správce mohl zřídit v každém okrese, zavedený s úxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxdek dlužníka řešen:
a)
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxvce měl v seznamu insolvenčních správců v obvodu jednoho krajského soudu zapsáno:
a)
sídlo nebo
b)
pouze jednu provozovnu (§ 5a z. i. s.).
Přestoxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxního správce podle počtu ohlášených společníků, nebyl tento princip dodržen; ustanovení § 17 odst. 6 z. i. s. opakovaný zápis veřejných obchodních spoxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxslativní proces nenaplnil ani další premisu z důvodové zprávy, možnost insolvenčního správce měnit kritéria, tj. zvlášť evidované údaje o sídle a proxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Určování osoby insxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců při jejich přidělování pro jednotlivá insolvenční řízení má být rozhodující den zápisu jejich sídla nebo provozovny do příslušné části seznaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xdst. 1 z. i. s.), provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách insolvenční správce skutečně vykonává činnost (x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce bude vybrána dle pořadí ze subjektů zapsaných v obvodu krejského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, bude-li v okamžiku podání návrhu na uxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx
xx
xxxxx insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí ze subjektů zapsaných v obvodu krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, jestliže v okamxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxohlášení konkursu, nebo - nebude insolvenčnímu soudu podán návrh na řešení úpadku dlužníka povolením oddlužení nebo povolením reorganizace nebo - dlxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxím fondem, nebo - nejde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4,
e)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle poxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxcích), jestliže v okamžiku podání návrhu na určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu podáx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x x xx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx., o insolvenčních správcích, tzn. dlužník je subjektem, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí společností, investičním fondem penzijní společnosti nebo penzijním fondem, nebo - půjde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobu uvedenou v reorganizačním plánu schváleném většinou zajištěných a většinou nezajištěných věřitelů (§ 148 odst. 2).
V nové koncepci určovánx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx
Předseda insolvenčního soudu je oprávněn určit osobu insolvenčního správce mimo pořadí dané kolovým způsobem pxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxobem přidělení věci; Zde může přicházet do úvahy stav, kdy např. všichni insolvenční správci, kteří mohou být určeni tzv. kolovacím způsobem, budou v kxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi, kdy insolvenční soud přistoupí ke zproštění funkce insolvenčního správce (§ 32) a nutnost nápravy pochybení zproštěného insolvenčního správce, pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xy byla do funkce nového insolvenčního správce určena osoba bez jakýchkoli zkušeností nebo se zkušenostmi pouze minimálními,
c)
Je-li to nezbytné se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxípadě, rozdíl lze spatřovat pouze v okamžiku aplikace této výjimky, kdy je důraz je v tomto případě kladen na osobu dlužníka a rozsah majetkové podstaty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx-li to nezbytné se zřetelem k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení. Stejně jako u předchozí odrážky lxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce při odvolání (§ 31) nebo zproštění (§ 32) jeho předchůdce. Např. u dlužníka, který se ve větším rozsahu zabývá zemědělskou prvovýrobou nxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx směru patřičné vzdělání nebo ze své předchozí činnosti insolvenčního správce dostatečné zkušenosti s dlužníky tohoto typu, u dlužníka, kde z průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xá být ve věci určen standardním kolovacím způsobem, tj. k počtu řízení, kde je aktuálně ustanoven do funkce. Přetížení insolvenčního správce může vést xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů. Předseda insolvenčního soudu by měl také u insolvenčních řízení s rozsáhlou majetkovou podstatou nebo vysokým počtem potencionálních nebo již přixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xnsolvenčního správce, pro která byl v minulosti opakovaně zprošťován funkce insolvenčního správce v jiných insolvenčních řízeních.
Při určovxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda soudu však musí při volbě mimo pořadí respektovat vztah sídla dlužníka a sídla nebo provozovny insolvenčního správce, jeho odborné schopnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxůvodnit; opatření včetně odůvodnění bude jako součást insolvenčního spisu zveřejněno v insolvenčním rejstříku.
Mimo kolový způsob určování osoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xvořených podle pořadí zápisu sídla nebo provozovny. Hostující insolvenční správci budou určováni především v případech insolvenčních řízení s význxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z běžného určení kolovým způsobem. V praxi však bude velmi pravděpodobně podstatným kritériem pro určení insolvenčního správce z řad hostujících sprxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxedy insolvenčního soudu určit v „rotačním systému“ insolvenčního správce mimo zákonné pořadí; současně předepisuje, že takový postup je předseda soxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxžitostí odůvodnění, byť v redukované podobě odpovídající povaze opatření. Výjimečné opatření musí být odůvodněno alespoň tak, aby nabízelo základnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xnsolvenčního zákona, výjimečně určen správce jiný. Tyto důvody současně musí reflektovat podmínky zákona, který předpokládá vydání opatření (výhrxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxo majetkovým poměrům či vzhledem k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a zatížení.
18. Napadené opatření předsedkxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxížení insolvenčních správců.“ Takto formulované odůvodnění zásadně neodpovídá základním požadavkům na byť stručné, ale logicky a srozumitelně vyjxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xi vycházelo pořadí. Jedná se o natolik flagrantní pochybení, že je nelze hodnotit jinak než jako zásah do základního práva stěžovatelky na spravedlivý xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxní opatření vedly.
19. Na hodnocení věci nemůže nic změnit, ba spíše k němu dále přispívá vyjádření předsedkyně k ústavní stížnosti, v němž svůj postup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxastního opatření sdělované důvody nemohou nahradit absenci odůvodnění konkrétního opatření, kterým došlo k popření zákonného pořadí při ustanovovxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtická analýza způsobu ustanovování insolvenčních správců u Krajského soudu v Ostravě. Konkursní noviny, 2015, č. 1, s. 21, VRBA, M. Výběr insolvenčníxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxného opatření, sdělené předsedkyní v rámci řízení o ústavní stížnosti - mimo odůvodnění konkrétního opatření - a komunikované odborné veřejnosti, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Svojí povahou vůbec nespadají pod § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, podle kterého má být opatření o určení jiného insolvenčního správce vydáno (výhraxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxým poměrům nebo je-li tak třeba postupovat vzhledem k odborné způsobilosti správce, jeho dosavadní činnosti či zatížení.
21. Předsedkyně Krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona, nýbrž k jejich vydávání přistupuje hromadně činí tak ovšem z důvodů, které zákon vůbec nezná. Má se jednat o reakci na (podle jejího názorx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxidělených konkrétním správcům a nerovnoměrnému rozložení nápadu. Takové důvody nemohou obstát - nejenže neodpovídají liteře zákona, ale navíc při axxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxmně redukují či takřka anulují, zákonem v § 25 odst. 2 předvídaný rotační systém určování správců.
22. Pokud předsedkyně Krajského soudu v Ostravě mínx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a činnostech, které je insolvexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xne 27. 6. 2014, č. j. 2 VSOL 358/2014-B-17, které bylo pro zdůraznění relevance přijato do sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu jako Rc 91/2014, v němž Vrcxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxze za porušení povinností při obsluze provozovny postihovat zproštěním výkonu funkce.
23. Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxto souvislosti vyložil, že „v intencích zákona o insolvenčních správcích a souvisejících předpisů je jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatnxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (neumělým) omezujícím faktorem pro zřizování nadměrného počtu provozoven. Skutečnost, že v některých případech může jít o provozovny fiktivní, je oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výhrada zákona, přičemž Ministerstvo spravedlnosti - a tím méně Krajský soud v Ostravě - zákon nezmocnil k jejich dalšímu přetváření.
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 5 insolvenčního zákona a na základě subjektivní (a nijak neodůvodněné) úvahy předsedkyně soudu, které z provozoven jsou pouze účelově zřízenými a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxízení (nanejvýš) 4 provozoven v obvodu Krajského soudu v Ostravě, s tím, že pokud konkrétní správce zřídí provozoven více, za použití opatření podle § 2x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se tak děje bez ověřování, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o provozovny fiktivní či nikoli.
25. V této souvislosti navíc nelze přehlédnout, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxsti toliko vyslovil, že za fiktivní provozovnu nelze považovat takovou, v níž správce „není nepřetržitě přítomen“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 17/15), a součaxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aspektem je, aby insolvenční správce vykonával svoji funkci - ať již v sídle nebo kterékoli provozovně - tak, aby byl zajištěn řádný průběh insolvenčníxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxch lze důvodně požadovat zodpovědný a aktivní přístup dlužníka k insolvenčnímu řízení (včetně průběžné spolupráce s insolvenčním správcem) jako proxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xlouhodobém popírání zákonných pravidel a přidělování insolvenčních věcí podle vlastní - svévolné úvahy, vykazují rysy obcházení zákona ve značném mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, či dokonce korupčním prostředí. Zavedená praxe popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců, na kterém koncepčně staví insolvenční zxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxe právní úpravy dřívější a na základě dobrých důvodů opuštěn (viz důvodová zpráva, sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13, 6. volební období, 2010-2013, dosxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxy omezené velikosti úřadu a limitovaného počtu provozoven (ať již modelu 1+4 zavedeného u Krajského soudu v Ostravě či jakéhokoli jiného) bude vykonávxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxzoven dochází v souladu se zákonem i judikaturou vrcholných soudů, tento vývoj reflektuje situaci na trhu, a pokud správce odvádí práci kvalitně a zodpxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxelské činnosti. Do této činnosti, do níž nesmí nepřiměřeně zasahovat stát jako takový, tím méně soudní funkcionář prostřednictvím podpůrných úkonů v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxdnictvím (preventivního) opatření podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, kterým mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xrajskému soudu zapovězeno výše uvedenou judikaturou vrchního soudu. Ze strany předsedkyně Krajského soudu v Ostravě jde tedy vedle zjevného obcházexx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzhodovací činnosti soudců, do které tím současně zasahují, musí být nadmíru citliví na projevy svévole - tím spíše nesmí činit pravý opak či jen vzbuzovxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve znění pozdějších předpisů, přitom Nejvyšší soud neshledává důvod přehodnotit závěr, že rozhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku vx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nejen usnesení o ustanovení insolvenčního správce (§ 25 insolvenčního zákona), usnesení o odvolání insolvenčního správce (§ 31 insolvenčního zákonxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxuje podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona o tom, zda potvrdí usnesení schůze věřitelů o ustanovení insolvenčního správce, přijaté podle § 29 odst. 1 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxí účinném od 1. ledna 2008), Nejvyšší soud je odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
Na tento závěr nemá žádný vliv ani to, že odvolacx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxch rozhodnutí a stanovisek,
mutatis mutandis
, i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dáxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxČR 4/2009-B-44 ve věci MSPH 94 INS 913/2008)
[1] Rozhodnutí, jímž soud prvního stupně (insolvenční soud) ustanovil do funkce insolvenčního správcex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt argumentem, že opatření je nezákonné, jelikož pro takový postup nebyly splněny zákonem požadované podmínky (§ 25 odst. 5 insolvenčního zákona). Nejxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxlňuje podmínky pro ustanovení.
[2] V odvolacím (dovolacím) řízení pojmově nelze přezkoumávat podkladové opatření předsedy insolvenčního soudu vyxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxzhodnutí.
[3] Opatřením předsedy insolvenčního soudu opomenutý insolvenční správce není osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx4)
Odvolací soud zdůrazňuje, že insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud jen na začátku řízení (§ 25 insolvenčníxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce oxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xyplývá, že insolvenčního správce insolvenční soud ustanoví ze seznamu insolvenčních správců, jenž je členěn na část obecnou a část zvláštní. Osoby zaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxsolvenčního zákona) u subjektů uvedených v § 3 odst. 2 InSpZ (také § 3 odst. 4 vyhl. č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčnxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxji podle § 149 odst. 1 insolvenčního zákona a který zároveň splňuje kritéria uvedená v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 202/2010-B-xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxšení úpadku, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 317 - legitimace k návrhu na povolení reorganizace, § 318 - dlužníkův návrh na reorganizaci, x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xpětvzetí návrhu na reorganizaci, § 323 - schválení návrhu na reorganizaci, § 324 - disponování s majetkem dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolexx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xddlužení, § 393 - oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení, § 394 - zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xx xx x x xx xx xxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xroti ustanovení insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o ustanovení insolvenčního správce bude důvodné pouze tehdy, pokud účastníci řízení, jako osoby oprávněné k podání odvolání proti rozhodnutí o ustanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe podmínky v případě fyzické osoby dle § 21 odst. 2 písm. a) a v případě veřejné obchodní společnosti dle § 21 odst. 2 písm. b) zákona,
b)
podjatost insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, které nastaly v době do vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxe § 31 a 32.
xxxxxxxxxxx
Odvolací soud se neztotoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx insolvenčního xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současnýx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jenž dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.
(VS Praha 1 VSPH 610/2010-Axxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxžníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. K důvodům, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxk, že odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 občanského soudního řádu. Pokud jde o xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xž za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům, může být založen buď příbuzenským či jemu obdobnýx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xodrobnosti, dlužnice v daném případě namítla, že JUDr. Milan Šváb je podjatý, neboť zastupuje protistranu ve sporu vedeném proti ní. Toto poměrně vágnx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxce jako pronajímatelky o koupi její nemovitosti, však dle názoru odvolacího soudu nelze dovodit, že by tato skutečnost mohla jakýmkoliv způsobem zaloxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxi KSPA 48 INS 10219/2012)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxí předběžného správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxanovení předběžného insolvenčního správce může dojít kdykoliv předtím, než soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka. Rozhodnutí o ustanovení předběžxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx5 a násl.), většinou současně ustanoví předběžného insolvenčního správce (§ 112 odst. 2). V souvislosti s moratoriem musí insolvenční soud předběžnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxolvenčního soudu provést zjištění dlužníkova majetku a jeho zajištění a současné přezkoumání dlužníkova účetnictví. K takovému postupu insolvenčnx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxformace o rozsáhlejším majetku dlužníka (nemovitosti zjevně vyšší hodnoty, provozovaný podnik) nebo v případě kdy dlužník s insolvenčním soudem řádxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxudem. Insolvenční soud přitom musí zvážit jednotlivá specifika insolvenčního řízení tak, aby případné práva a povinnosti stanovené pro výkon činnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxvidlem, že předběžný správce nemůže mít práva a povinnosti vymezeny v širším rozsahu, než náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Předběxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxčí jako řádného insolvenčního správce jinou osobu. Pokud by insolvenční soud rozhodl o tom, že se předběžný správce řádným insolvenčním správcem nestxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xředběžného správce. Předběžný správce je rovněž ustanovován insolvenčním soudem opatřením předsedy insolvenčního soudu. Nedojde-li při rozhodnuxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxolvenční správce.
Judikatura:
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí majetku dlužníka bylo v daném případě namístě. Skutečnost, že část majetkové podstaty se z důvodu dlužníkem zpochybňovaného zadržovacího práva nacxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxlášení konkursu na jeho majetek), mohla být zapsána do soupisu jeho majetkové podstaty, a aby o tom, zda z eventuálního výtěžku zpeněžení budou uspokojxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxná správkyně poté, co přezkoumá dlužníkovo účetnictví, vyhověla jeho požadavku a vydala mu jeho účetní či jinou dokumentaci. Námitku podjatosti vznexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvají v jejím postupu v insolvenčním řízení (v tom, že podala návrh na nařízení předběžného opatření), neboť dlužník se vůči němu může bránit odvoláním, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xejí ustanovení pominou (jakmile bude majetková podstata dlužníka dostatečně zjištěna a zajištěna), bude na soudu prvního stupně, aby ji zprostil funxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 113 odst. 1 insolvenčního zákona. Aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu obvykle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnými slovy, k nařízení takového předběžného opatření přistoupí soud po pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodstatou (v závislosti na tom, zda řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele nebo insolvenčním návrhem dlužníka).
(VS Praha 2 VSPH 222/201xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxkce insolvenčního správce. Vzhledem k § 7 odst. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku (§ 14 odst. 1 insolvenčního zákona), resp. pro určitou fázi insolvenčního řízení i jixx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných osob v § 15 insolvenčního zákona. Insolvenční správce jiného dlužníka, který tvrdí, že s dlužníkem tvoří koncern a z tohoto titulu by měl být ustaxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, věta poslední, totiž nezakládá nárok konkrétní osoby (míněno jakési osobní právo, jež prosazuje odvolatel), aby byxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxžníkovým úpadkem, vytváří předpoklady, aby insolvenčním správcem dlužníků, jež tvoří koncern, byla pokud možno jedna osoba. Právo prosazovat vlastxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xVS Praha 3 VSPH 9/2011-A-56 ve věci MSPH 90 INS 11487/2010)
Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení (předběžného xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxzhodl o zjištění úpadku dlužníka, jež napadl dlužník odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č. j. 2 VSPH 331/2013-A-xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, konkurs s tím, že jeho účinky nastávají (podle § 89 odst. 1 IZ) jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo ve stejný den. Je zřejmé, že s účixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávce, který vykonává svoji funkci jen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působnxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky prohlášení konkursu na jeho majetek stanovenými v § 246 IZ (nastalými dle § 245 odst. 1 rovněž zveřejněním rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xovinností souvisejících s majetkovou podstatou, jež dosud příslušela dlužníku) na insolvenčního správce, včetně toho, že osoby, jež mají závazky vůxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx)
Za situace, kdy soud prvního stupně nemá od dlužníka žádné údaje o jeho majetku, přestože sám učinil úkon směřující ke zjištění majetku dlužníka, dxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zcela nesprávně usuzuje, že je věcí soudu zjišťovat majetek dlužníka, tato povinnost stíhá právě insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, eventx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxě nákladů insolvenčního správce před zpeněžením majetku ani k úhradě ostatních nákladů řízení (které nesouvisí se zpeněžením zástavy). V případě nedxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlohy na náklady insolvenčního řízení (§ 38 odst. 2 IZ). Pokud jde o námitky odvolatele v tom smyslu, že není dáno rovné postavení insolvenčních navrhovaxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxímu zákonu, v jejíž části týkající se ustanovení § 144 zákonodárce výslovně uvedl mimo jiné, že povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx, že mimo výjimek, ve kterých se záloha podle výslovného znění ustanovení § 108 odst. 1 IZ neukládá, je rozhodným hlediskem pro uložení zálohy pouze skutxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xhledu na skutečnost, kdo vystupuje v insolvenčním řízení jako navrhovatel, zda tedy dlužník či věřitel.
Se zřetelem na shora popsaný stav zjištění maxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i se závěrem soudu prvního stupně, že bylo namístě uložit navrhujícímu věřiteli povinnost k zaplacení zálohy v maximální možné výši 50 000 Kč.
(VS Olomxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvexxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxní, § 108 - záloha na náklady insolvenčního řízení, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 123 - předběžný správce při moratoriu, § 136 - náležixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxmentář k § 29.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x x xx x xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx
x xxxx xxxxxxxm je nepřímo spojen další negativní jev navázaný na ustanovení § 29 insolvenčního zákona, podle něhož může za splnění určitých podmínek (tj. zejména přxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xstanovení nového insolvenčního správce, který je s věřiteli předem domluven.
Možnost tzv. „převolení“ insolvenčního správce má smysl v insolvenxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xby svoji funkci vykonával v souladu se základními zásadami insolvenčního řízení, s čímž také úzce souvisí ochrana společného zájmu věřitelů.
Stávxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxjich pohledávek, se však jeví ve vztahu k insolvenčnímu řízení, v němž je úpadek řešen oddlužením, zcela nevhodnou, když umožňuje byť i jedinému věřitexx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxtší pohledávkou v daném řízení) ve spolupráci s insolvenčními správci s velkým nápadem insolvenčních věcí (a tudíž i velkým finančním obratem) navíc fxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xízení o oddlužení nelze předpokládat patřičnou úroveň právního vzdělání, popř. zastoupení, na straně dlužníka, a u věřitelů (s výjimkou případného mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na to, že dohled nad výkonem funkce majoritním věřitelem zvoleného insolvenčního správce provedou ostatní věřitelé či dlužník. Pokud pak takto zvolexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zpravidla nejsou schopní dostatečně kvalifikovaným způsobem své stížnosti formulovat. Občasné zásahy soudů (srov. usnesení KS v Ostravě ze dne 24. 9x xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoudem ustanoveného insolvenčního správce se z toho důvodu v oddlužení napříště podmiňuje souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů, počítané nejen pxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxsobem. Uvedené opatření tak účinně brání jedinému věřiteli (byť s pohledávkou ve značné výši) „převolením“ insolvenčního správce „ovládnout“ insolxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, existuje-li na tom shoda nadpoloviční většiny všech věřitelů počítané podle hlav, kteří mají současně nadpoloviční většinu všech pohledávek, pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxuje se upravit podmínky pro odvolávání insolvenčních správců tak, aby bylo zamezeno jejich odvolávání za účelem ovládnutí insolvenčního řízení jednxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxdovat uspokojení společného zájmu všech věřitelů, jestliže insolvenční správce, který byl do funkce jmenován hlasy věřitele, s nímž je spřízněn, proxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxucna předejít vzniku situací, kdy by byla do funkce insolvenčního správce jmenována osoba osobně zainteresovaná na výsledku insolvenčního řízení díxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxeného věřitele. Stávající znění § 29 bez zakotvení podobného preventivního opatření vytváří prostor pro realizaci potenciálního střetu zájmů na strxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxení, která zahrnují i možnost odvolat soudem ustanoveného insolvenčního správce a případně i ustanovit insolvenčního správce dle vlastního výběru vxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení § 29 odst. 1 dává věřitelům možnost na první schůzi, jež se bude konat po přezkumném jexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxzhodnutí o úpadku. První schůze věřitelů, která je svolána po rozhodnutí o úpadku, nemusí být současně vždy schůzí věřitelů, která se koná po přezkumnéx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a umožnit na ní věřitelům hlasovat o odvolání insolvenčního správce z funkce. Schůze věřitelů, na které mají věřitelé možnost svými hlasy odvolat insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzi věřitelů již není možné technicky ani časově realizovat v zákonem předpokládaném termínu.
O odvolání insolvenčního správce musí být umožněno hxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
V případě, že se přezkumné jednání koná až po pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí o odvolání insolvenčního správce je podmíněno hlasy nadpoloviční většiny všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat.
Kvorum
potřebné pro přijetí uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří mají na schůzi věřitelů právo hlasovat (viz důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb. zvláštní část, k bodům 8 až 11). K otázce počítání kvora pro zmxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxtšinou počítanou pouze z věřitelů, kteří mají v okamžik konání schůze věřitelů konané po prvním přezkumném jednání hlasovací právo, rozšířil okruh přxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrmínu konání schůze věřitelů, která bude o osobě insolvenčního správce hlasovat. Věřitel, který svou přihlášku pohledávky doručil insolvenčnímu soxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxčního správce, by do kvora pro hlasování o osobě insolvenčního správce nemohl být zahrnut. To se týká také přihlášek věřitelů z jiných členských států Exxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie. Hlasovat je oprávněna také osoba, která se věřitelem stane postoupením části pohledávky stávajícího věřitele postupem dle § 18, jestliže v den kxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxtivního rozhodnutí insolvenčního soudu).
Definitivní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxyslu § 51. Takový závěr koresponduje se stanoviskem vyjádřeným v již zmíněném usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 VSPH 1068/2011-B-18.
Popsaný pxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxbě insolvenčního správce provedená zákonem č. 64/2017 Sb. měla za cíl omezit právo majoritního věřitele svým hlasem prosadit do řízení, ve kterém je roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtéza tohoto ustanovení předpokládá hlasování o osobě insolvenčního správce na schůzi věřitelů konané po prvním přezkumném jednání. Soudní rok ve forxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx7 zákonem č. 64/2017 Sb. Přezkum přihlášených pohledávek v případě povolení oddlužení probíhá pouze v rámci jednání mezi insolvenčním správcem a dlužxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxálení (§ 405) nebo neschválení oddlužení (§ 404). Postup stanovený pro přezkum pohledávek v případě povolení oddlužení nelze stavět na roveň soudnímu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxní oddlužení, neprobíhá přezkumné jednání, pak se logicky nemůže konat ani žádná schůze věřitelů, která by proběhla po takovém soudním roku, a nemůže txx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm předsedy insolvenčního soudu (§ 25) je v případě povolení oddlužení dlužníka neodvolatelný. Tento závěr podporuje i dikce § 48 odst. 2 věty druhé, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí při povolení oddlužení dlužníka počítáno.
Rovnost věřitelů v insolvenčním řízení je zásadou tohoto procesu vyjádřenou v § 5 písm. a). V insolvenčxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxkem, tím větší je oprávnění věřitele svým hlasem insolvenční proces ovlivňovat. Konkrétně je tento princip rovnosti vyjádřen v § 49 odst. 1 - na každou kxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh věřitelů, neboť majoritní věřitel byl o své privilegované postavení připraven, když byl zbaven možnosti ingerovat do určení osoby insolvenčního spxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxsu (§ 396 a § 405). Dále je zvýrazněna faktem, že v případě přeměny reorganizace v konkurs je věřitelům dána možnost na první schůzi věřitelů po této xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxx xxxměně oddlužení v konkurs věřitelé podobnou možnost nemají, přestože jde o situaci zcela identickou. Takto založená nerovnost věřitelů dává důvod pro xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxí insolvenčního správce hlasy věřitelů dojde, může schůze věřitelů samostatným rozhodnutím, kterého je dosaženo shodným hlasovacím kvorem, zvolit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxnovení nového insolvenčního správce nepotvrdí pouze v případě, že osoba vybraná insolvenčními věřiteli nemá předpoklady pro výkon funkce dle § 21 až 2x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xoud nepřímo zavázán učinit dotaz vůči insolvenčnímu správci, který byl odvolán postupem dle § 29, zda souhlasí se svým ustanovením do funkce oddělenéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxxto mohli hlasovat pro jeho odvolání na základě postupu dle § 51 a § 52.
Pokud odvolaný insolvenční správce se svým ustanovením vyjádří souhlas, nemá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxpřipouští. Postup podle čtvrtého odstavce tohoto ustanovení je pak možné u odvolaného insolvenčního správce odložit až na okamžik, kdy ukončí svou čixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x odst. 3
Insolvenční soud musí usnesení o zproštění a případné následné změně v osobě insolvenčního správce vydat do ukončení schůze věřitelů, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení o změně v osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsovali pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání insolvenčního správce z funkce a o ustanovení nového insolvenčního správce, aby uvedl, zda se vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se uvede do protokolu o jednání. Rozhodnutí insolvenční soud doručí pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.
V rámci odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o nepotvxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxo postup musejí být současně splněny dvě podmínky:
a)
insolvenční soud v rámci schůze věřitelů o hlasovacích právech rozhodoval a
b)
rozhodnutí insoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo nepotvrzení volby členů věřitelského výboru.
Ze závěrů § 35 odst. 2 vyplývá, že schůze věřitelů může postupem dle § 29 provést změnu nikoliv xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce.
K odst. 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů.
Tuto povinnost odvolanému insolvenčnímu správci uloží insolvenční soud v rozhodnutí, kterým potvrdí výsledek hlasování věřitelů. V rozhodnutí insxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů odvolaného nebo zproštěného insolvenčního správce podléhá stejnému schvalovacímu procesu jako konečná zpráva (§ 304). Insolvenční soud nejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xámitky proti předloženému vyúčtování je také odvozena od § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá insolvenční soud uvědomit věřitele vyhláxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxk. Nebudou-li námitky proti vyúčtování předloženy nebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční soud nařizovat k projednání vyúčtování souxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hotových výdajů ze strany insolvenčního správce odvolaného postupem dle § 29 lze odložit v případě, že odvolaný správce bude souhlasit s postupem dle § xx xxxxx xx
xxxxxxxura:
Podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud nepotvrdí (volbu správce - pozn. autora) jen za situace, že navržený insolvenční sprxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá výlučně na předpokládané složitosti insolvenčního řízení a očekávaných značných nákladech insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxzhodnutí tohoto druhu nepřiznává relevanci. V souzené věci totiž nelze užít § 54 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého v jiných případech soud může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xnsolvenčního správce prosadil vahou svého hlasu největší věřitel (za podpory ze strany věřitele dalšího), nemohl insolvenční soud než takové rozhodxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xvedeno (že se potvrzuje usnesení schůze věřitelů ze dne 4. srpna 2009 o ustanovení JUDr. F. M., sídlem v B. Š. 41, novým insolvenčním správcem - pozn. autoxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnesli na odvolání JUDr. E. M. z funkce správkyně a na ustanovení nové správkyně JUDr. I. V., neboť pro takový návrh se vyslovilo jen 44,11% (a nikoliv nejmxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna. Soud I. stupně proto pochybil, když na první schůzi věřitelů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxávkyně. Vzhledem k tomu, že chybné (potvrzující) rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona nelze reparovat jinak (prvox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxě v osobě správce, není odvolání přípustné), má též odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně zato, že důležitým důvodem pro odvolání insolvenčního sprxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxtšiny věřitelů.
(VS Praha 1 VSPH 238/2010-B-141 ve věci KSPA 48 INS 2641/2009)
Odvolací soud v první řadě předesílá, že odvolatelkou zmiňovaný § 49 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. Tato úprava však neplatí bezvýjimečně, když insolvenčního zákonx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnovení nového insolvenčního správce dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona nebo usnesení o stanovení způsobu řešení dlužníkova úpadku dle § 151 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxlům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nikoli věřitelem), je vázána na odkládací podmínku, nebyla ještě zjištěna (neboť nebyla ještě přezkoumána) nebo je sporná. Z uvedeného ustanovení roxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (sekundárně) insolvenční soud.
Tuto úpravu je třeba aplikovat i při posuzování hlasovacího práva věřitelů při hlasování o odvolání soudem ustanovexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvání je určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze s právem hlasu, nikoli - jak inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemají. Tomuto závěru se neprotiví ani úprava obsažená v § 30 odst. 2 insolvenčního zákona, která umožňuje opakované hlasování o výměně insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zjištěna v jiné výši (jde např. o věřitele popřených nevykonatelných pohledávek, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx x068/2011-B-18 ve věci KSLB 76 INS 15819/2010)
Při určení výše podílu každé z osob, které v řízení vykonávaly funkci správce, je třeba vyjít jen z kritxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxání právních služeb (advokátní tarif) nelze užít ani přiměřeně (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. září 2010 č.j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 Vxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti. Jedná se o úpravu obdobnou, jakou v § 9 obsahovala dnes již zrušená vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkurxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxesení ze dne 26.1.2012 sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 (dostupném na webových stránkách NS ČR) a jeho závěry jsou použitelné i pro výklad pojmů doba činnosti a roxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xv tomto případě dlužníka, § 229 odst. 3, písm. c/ IZ) vyplatit odměnu, případně podíl na ní, z majetkové podstaty osobě, která funkci správce vykonávalax xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v určité části řízení je třeba řešit tak, že při určení jejího podílu na odměně insolvenčního správce soud z hledisek dle § 6 vyhlášky zohlední rovněž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxy nikoli jako podíl na celkové odměně insolvenčního správce, však nelze.
(VS Olomouc 2 VSOL 887/2012-B-254 ve věci 24 INS 2062/2009)
Z tohoto ustanxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu. Jxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxledek insolvenční soud zaznamenal tak, že se schůze věřitelů usnesla na tom, že z funkce insolvenčního správce se odvolává dosavadní insolvenční spráxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx. Poté soud konstatoval, že nový insolvenční správce je zapsán v seznamu insolvenčních správců a splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 21 až 24 InsZ, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkce insolvenčního správce dlužníka. Tento výsledek schůze věřitelů potvrdil insolvenční xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxe, kdy k právně účinnému odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce již usnesením schůze věřitelů došlo, bylo vyloučeno, aby soud o odvolání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxvce nového, ač ten již byl rovněž ustanoven usnesením schůze věřitelů, které soud na schůzi vydaným usnesením podle 29 odst. 2 InsZ (proti němuž není příxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxha 3 VSPH 471/2013 ve věci KSPL 27 INS 6114/2012)
Tuto zmatečnost ovšem posléze soud završil tím, že ve věci odvolání insolvenčního správce nechal přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxko nového správce navrhl (žádný konkrétní návrh v tom směru není zaznamenán). Navíc soud při hodnocení výsledku hlasování patrně nevzal v úvahu speciáxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxanovení správce nového) musí být dosaženo takového počtu hlasů (uplatněných věřiteli na schůzi osobně nebo písemně prostřednictvím hlasovacích lísxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrávem hlasu (třebaže se jejich věřitelé hlasování nezúčastnili). Komentované ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2014 doplněno jen o výslovné vyjádřxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací právo (ať již náležející věřiteli bez dalšího, nebo jako schůzí věřitelů či soudem přiznané). Tuto sumu přihlášených pohledávek s právem hlxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení schůze věřitelů o změně insolvenčního správce uplatněny, a jen tyto hlasy pro a proti pak při vyjádření výsledku hlasování poměřoval. Se zřetxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxvenčního správce a ustanovení správce nového neproběhlo, a že tudíž je třeba, aby soud o této otázce nechal věřitele hlasovat na nové schůzi věřitelů, kxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx pochybil, když na první schůzi věřitelů, která nejblíže následovala po přezkumném jednání, neprovedl hlasování došlým hlasovacím lístkem, v důsledxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 29 odst. 3 IZ) - insolvenčním soudem potvrdit, event. nepotvrdit podle § 29 odst. 2 IZ. Tím soud I. stupně zatížil insolvenční řízení procesní vadou, ktexxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xejíž předem ohlášený program nebyl jednáním konaným dne 28. 1. 2014 zcela vyčerpán, když nebylo hlasováno o odvolání správce funkce (bod 3. programu)
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx usnesení o odvolání insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce a nového insolvenčního správce svým usnesením neustanovila, protože pxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Závěr soudu prvního stupně, že jím ustanovený insolvenční správce zůstal ve funkci je správný. Přesto podle odxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvat, nebyl schůzí věřitelů ustanoven (ani nemohl být, protože soudem ustanovený správce odvolán z funkce nebyl). V situaci, k níž došlo v této věci, měl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxo funkci (srov. rovněž shora citované usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2011 sp. zn. KSLB 76 INS 15819/2010, 2 VSPH 1068/2011). Odvolací soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxolacího soudu nebylo v souladu s ústavně chráněným principem právní jistoty, protože by nebylo zřejmé, že ke změně dosavadního insolvenčního správce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xSOL 691/2014 ve věci KSOS 25 INS 3382/2014)
Ze spisu odvolací soud zjistil, že v dané věci insolvenční soud takto nepostupoval. Z protokolu o schůzi vxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x x9 odst. 1 insolvenčního zákona učinil záznam o tom, jaký byl v té věci celkový výsledek hlasování schůze věřitelů (tj. zda se schůze usnesla či na odvolánx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xávrh odvolatele na odvolání CITY TOWER, v. o. s. z funkce insolvenčního správce zamítá. Napadené usnesení tudíž z tohoto důvodu nemůže obstát. Co se týčx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek; přixxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xchůze věřitelů vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů (popř. korespondenčně hlasujících věřitelů dle ust. § 50 oxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xřípadech stanoví k přijetí usnesení schůze tzv. speciální hlasovací
kvorum
. Jde např. právě o usnesení o odvolání dosavadního a ustanovení nového insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxna. Současně je xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xyla zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje ust. § 51 insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlem je tu bez významu), jejichž pohledávka je vázána na odkládací podmínku, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna (neboť nebyla ještě přezkoumánax xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxvo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud. Na rozdíl od odvolatele je odvolací soud přesvědčen o tom, že právě za účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxý dovětek. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, byť z jiného než v něm uplatněného důvoxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu řízení, v němž v souladu se shora uvedenými názory odvolacího soudu předloží nové schůzi věřitelů k jejímu rozhodnutí otázku případné změny v osobě inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxyvatele, § 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 48 - podmínky pro svolání a program schůze věřitelů, § 49 - síla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastní věci, § 54 - postup insolvenčního soudu, § 55 - odvolání proti rozhodnutí o zrušení schůze věřitelů soudem, § 137 - termín schůze věřitelů a přexxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení, § 404 - lhůta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 405 - neschválení oddlužení
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxk
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxelů po přezkumném jednání odvolat insolvenčního správce určeného opatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25 a 29). Věřitelé se však již nemusí shodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho soudu, aby svým opatřením nového insolvenčního správce určil (§ 25).
Stejný postup platí pro případ, že se věřitelé patřičnou většinou na osobě nxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx. 2). Při běžném průběhu poběží lhůta tří dnů ode dne, kdy byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn protokol o schůzi věřitelů, kde k převolení insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x4 odst. 1).
Věřitelé, kteří nezískali dostatečnou většinu pro určení osoby nového insolvenčního správce a přenechají tak jeho určení na insolvenčxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxdě, že si věřitelé předem nezajistí souhlas jimi vybraného insolvenčního správce se zvolením do konkrétního insolvenčního řízení a zvolený správce vxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
Dle § 185 insolvenční soud v průběhu insolvenčního řízení odmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxce nepřihlíží. K odmítnutí přihlášky rozhodnutím insolvenčního soudu dojde v těchto případech:
a)
přihláška je podána opožděně (§ 173 odst. 1),
b)
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrhne,
c)
nevykonatelná pohledávka (§ 191 odst. 2) je co do důvodu nebo výše popřena insolvenčním správcem (§ 198) příp. dlužníkem (§ 336 a 410) a věřitxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxací je třeba odlišovat případy, kdy insolvenční soud ukončí účast věřitele v insolvenčním řízení z důvodu zániku jeho pohledávky jiným způsobem (§ 186 xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xdmítnutí přihlášky věřitele nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávky
Z textu právní úpravy nelze dovozovat povinnost insolvenčního soudu svolat schůzi věřitelů v případě, kdy v důsledku odmítnutí přihlášky pohxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxho správce. Aktivita směřující k vyvolání dalšího hlasování o osobě insolvenčního správce je na věřitelích (§ 47 odst. 1). Aktivita věřitelů se může prxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxným účelem o hlasování o osobě insolvenčního správce dle § 29.
Judikatura:
Nutno zdůraznit, že součástí koncepce insolvenčního zákona je i působexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro výkon funkce insoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky orgxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištěnx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxáštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxy č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxo činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena předpoklaxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xřipravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenčních spráxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xo seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákona (pokux xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkcix xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxo, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) insolvenčního zákonaxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx činil úkony významně ovlivňující jeho další průběh. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxolání správce dle § 29 insolvenčního zákona), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxnční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
(VS Praha 3 VSPH 1090/2010-B-26x xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxnovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxnčení účasti věřitele v řízení, § 191 - podklad pro přezkumné jednání, § 198 - incidenční žaloba u nevykonatelné pohledávky, § 336 - popření pohledávky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxolvenční zákon rozlišuje v ustanoveních § 31 a 32 mezi odvoláním insolvenčního správce a zproštěním insolvenčního správce. Odvolání insolvenčního sxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxání insolvenčního správce může být provedeno na základě vlastního zjištění insolvenčního soudu, k návrhu insolvenčního správce, věřitelského výboxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxladě lze dovodit neschopnost insolvenčního správce dlouhodobě, resp. trvale vykonávat svoji činnost. Typicky jde např. o odvolání z funkce ze zdravoxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xůvody vedoucí k odvolání insolvenčního správce mohou mít původ v pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce ve smyslu § 9 a 10 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho povolení insolvenčního správce dle § 13 téhož zákona.
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxř. pokud by osobní účast insolvenčního správce byla spojena s neúměrnými problémy. V takovém případě může insolvenční soud vycházet např. ze zdravotnx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční správce ustanovený do funkce na schůzi věřitelů koxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kde hlasování o osobě insolvenčního správce proběhlo, nebo z písemného vyhotovení vyhlášeného rozhodnutí, které by mělo být zvolenému insolvenčníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xnsolvenční správce předmětné schůze věřitelů účastnil (insolvenční soud do protokolu o schůzi věřitelů zaznamená účast této osoby). Nebude-li se zvxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxemného vyhotovení usnesení, kterým insolvenční soud volbu nového insolvenčního správce potvrdil; zvolenému insolvenčnímu správci bude rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxučení (§ 74 odst. 2). Pokud by se insolvenční správce zvolený schůzí věřitelů předmětné schůze věřitelů neúčastnil ani osobně, ani prostřednictvím svxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxokolu o schůzi věřitelů v Insolvenčním rejstříku. Z důvodu právní jistoty je však vhodné, aby insolvenční soud rozhodnutí o potvrzení volby nového insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xvé funkce; z dikce § 22 však lze dovodit, že stanovisko zvoleného insolvenčního správce musí být odůvodněno a insolvenční soud by neměl důvody pro odmítxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxkce insolvenčního správce v konkrétní věci bez uvedení důvodů nelze považovat za perfektní úkon, který může vést odvolání zvoleného insolvenčního spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxotokolu, že se svým zvolením souhlasí. Forma prohlášení není zákonem dána, může tedy jít o prohlášení do protokolu nebo o podání písemné.
K odst. 3
K pozastavení výkonu činnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xx xx xx xx x x x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlvenčního správce, v § 10 z. i. s. jsou taxativně vypočteny důvody, které mohou být příčinou pozastavení funkce insolvenčního správce ze strany Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x něj však zřejmé, že záleží pouze na rozhodnutí insolvenčního soudu, zda pozastavení výkonu funkce povede k odvolání insolvenčního správce z funkce v kxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Pro rozhodnutí insolvenčního soudu budou podstatné důvody, které vedly k pozastavení výkonu funkce ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlečnosti, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce [§ 9 odst. 1 písm. d) z. i. s.], nemusí vést k odvolání insolvenčního správce z fuxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxnčeno zpeněžování majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty. Taková změna by byla v rozporu se zásadou ekonomie řízení vyjádřenou v § 5 písm. a). xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxm. b) z. i. s.]. Proti tomuto závěru stojí rozhodnutí VS Olomouc č. j. 1VSOL 1067/2013-B-30 ve věci KSBR 26 INS 19674/2012. Rozhodnutí odvolacího soudu v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxdě důvodů vedoucích k zániku funkce insolvenčního správce vypočtených v § 12 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. V případě zániku funkce z xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxu tvrdostí, pokud insolvenční soud v dosavadním průběhu řízení neměl k činnosti insolvenčního správce výhrad nebo pokud insolvenční správce o odvoláxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxenčního správce vždy přinese.
V případě odvolání insolvenčního správce insolvenčním soudem dochází k ustanovení nového insolvenčního správce pxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
V případě zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxí ustanoveného insolvenčního správce z funkce odvolat. V tomto případě již prostor pro uvážení insolvenčního soudu neexistuje.
Při určení nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy do jediného usnesení. Tím je zachována integrita činnosti insolvenčních správců v řízení. Neurčí-li insolvenční soud jinak, je takové rozhodnutí úxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmto okamžikem je také založena povinnost odvolaného insolvenčního správce předat svému nástupci řádně svou funkci a poskytnout mu potřebná vysvětlexxx
Pro nový sedmý odstavec platí závěry uvedené pro § 29 odst. 4.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxožil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenčního zákona není rozhodnutí soudx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xakže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce odvolává z funkce, vydané podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
O tom, zda insolvenční správce má být zproštěn funkce (podle § 32 insolvenčního zákona), rozhoduje insolvenční soud „xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xbsahu insolvenčního spisu, jenž by měl příslušná tvrzení potvrzovat nebo vyvracet. Hodnotící skutkové soudy o (ne)opodstatněnosti návrhu, aby insoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxořícími obsah insolvenčního spisu.
(NS 29 NSČR 2/2014)
Veřejná obchodní společnost byla i před 1. srpnem 2013 oprávněna vykonávat funkci insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodní společnosti vykonávat funkci insolvenčního správce jako fyzická osoba, je skutečnost, že veřejné obchodní společnosti, jejímž jediným ohlášexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x funkce insolvenčního správce konkrétního dlužníka ve smyslu § 31 insolvenčního zákona.
„Slyšení“ insolvenčního správce před rozhodnutím insolvexxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsními subjekty insolvenčního řízení „spor“ o „důležitý důvod“, jenž má k odvolání vést. To platí zejména tehdy, rozhoduje-li insolvenční soud o tom, zxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxch osob nebo obecně jinak vyšly v insolvenčním řízení najevo). Současně platí, že právo insolvenčního správce „být slyšen“ by mělo být realizováno v těxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxech, v nichž insolvenční správce neposkytl dosud xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní“ z funkce typově namístě v těch případech, kdy insolvenční soud odvolává insolvenčního správce z funkce na jeho vlastní „žádost“ (k jeho vlastnímu nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xlyšení insolvenčního správce nebude dán (coby výjimka z práva být slyšen) také tehdy, je-li spor o „existenci“ nebo „důležitost“ důvodu odvolání z funxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxi do spisu, takže vlastní „slyšení“ insolvenčního správce by již nemohlo přinést žádné nové podněty pro rozhodnutí podle § 31 insolvenčního zákona.
Ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxti (výroku) usnesení, jímž je současně ustanoven do funkce nový insolvenční správce.
Nově ustanovovaný insolvenční správce není osobou subjektivxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxce zprostil), včetně té části výroku, kterou insolvenční soud vázal časové účinky takového odvolání (nebo zproštění) na den ustanovení nového insolvxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce informovat takového dlužníka o svém postupu v insolvenčním řízení jinak (šířeji), než dlužníka, který zmíněným způsobem „omezen“ není.
(NS 29 Nxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxst, že správce pozbyl nezbytné předpoklady pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, to je bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a odbornox xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádný z těchto důvodů však odvolatel neuvádí a rovněž nevyplývá ani ze spisu soudu prvního stupně.
(VS Olomouc 2 VSOL 107/2009-B-14 ve věci KSBR 26 INS xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxolvenční správkyni (Mgr. P. H.). Tento postup je v souladu s § 31 odst. 3, věta první insolvenčního zákona. Ustanovení nového insolvenčního správce je dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 122/2009-B-41 ve věci KSBR 40 INS 1624/2008)
V obecné rovině lze přisvědčit názoru soudu prvního stupně, že důlexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxi advokáta.
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xi musel být vědom toho, že výkonem funkce správce bude zatížen nad rámec svých pracovních povinností, a musel být srozuměn i s tím, že zápisem do seznamu sxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně na závěry rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 107/2009, KSBR 26 INS 292/2009. Na tyto své závěry odvolací soud opakovaně navázal vx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xyplývající z § 40 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, tj. zánik oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce v době od 1.1.2010, rozhodne-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávci, kteří byli do konce roku 2009 ustanoveni do funkce, výkon své funkce dokončí, i když od roku 2010 již nebudou zapsáni v seznamu insolvenčních správxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx že navrhnout odvolání insolvenčního správce může sám insolvenční správce nebo věřitelský orgán anebo tak může učinit i bez návrhu sám insolvenční souxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, přičemž v tomto odvolání může namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení, nebo že není nepodjatý. (.xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxžníkových věřitelů, a tato situace je vyřešena ustanovením odděleného insolvenčního správce, neznamená to, že insolvenční správce je automaticky vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlásil do insolvenčního řízení, a jehož pohledávka představuje 4,86% všech přihlášených pohledávek, není rozhodující. Ke skutečnosti, že s tímtx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxch řízeních, kde dlužník vystupoval jako žalobce, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce, dlužníka, popřípadě i jiných osob (§ 264 insolvenčnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že v tomto konkrétním sporu by samozřejmě namísto dlužníka jako účastník řízení vystupovala oddělená insolvenční správkyně, která právě pro tyto účxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xodle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona může být i situace, kdy je povolena reorganizace dlužníka a stávající správce zvláštní povolení pro výkon insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx věci KSPA 48 INS 6473/2009)
Dlužníkovu námitku, že správce nesplňuje předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce, hodnotil soud prvního sxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x hlediska podmínek pro odvolání správce z funkce dle § 31 insolvenční zákon. V tomto rozsahu tudíž správně posoudil dlužníkovo podání jako návrh na odvoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxa 3 VSPH 257/2010-B-604 ve věci MSPH 96 INS 714/2009)
Součástí koncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jakožto profesixxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xdborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společníka) je zajištěna kvalifxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnisterstvem spravedlnosti). Splnění podmínek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povoxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenčního rejstříku. Osobám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 oprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xískaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Soudní praxe se již zabývala x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nesložili zkoušku insolvenčního správce (rozdílovou zkoušku). Došla přitom k závěru, že tato okolnost sama o sobě neznamená zánik způsobilosti insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcem osobu, která splňuje obecné i kvalifikační předpoklady a v seznamu zapsána není. V této souvislosti lze i připomenout závěry Vrchního soudu v Olomoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlvenčních správců, ať již jako důsledek písemné žádosti, resp. oznámení správce ve smyslu § 12 písm. e), či důsledek § 40 odst. 2 zák. o insolvenčních sprxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx funkci dané řízení dokončil.
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxak jako ohlášený společník veřejné obchodní společnosti. Takový je smysl úpravy pozastavení výkonu činnosti insolvenčního správce v citovaném ustaxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinnost insolvenčního správce, není možné, aby byl od tohoto dne ustanoven podle § 25 insolvenčního zákona insolvenčním správcem. Tím může být ustanoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxlečník.
Naproti tomu nelze z této úpravy bez dalšího dovozovat, jak to učinil soud prvního stupně, že pozastavení činnosti insolvenčního správce ve sxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxního správce stanovené v § 31 odst. 1 insolvenčního zákona, popř. důvody pro jeho zproštění podle § 32 insolvenčního zákona. Žádný takový důvod v dané věxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu skutkovou podstatu pro odvolání insolvenčního správce Mgr. K. T. Tento závěr, jak vyloženo, ovšem správný není.
Argumentačně stejnou váhu má i přihxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy zásah do řízení, zvláště pokud již v něm stávající správce činil úkony významně ovlivňující jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), jestliže tak rozhodli samotní věřitelé (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insolvenxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávců.
(VS Praha 3 VSPH 237/2011-B-24 ve věci KSPH 41 INS 4795/2010)
Podle ustanovení § 31 IZ ve znění účinném do 31. 7. 2013, z důležitých důvodů, ktexx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodlexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil (odstavec 2). Odvolá-li insolvxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26 (odstavec 3). Odvolaný insolvenční správce xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxnkce nezaniká (odstavec 4).
Podle ustanovení § 31 IZ ve znění účinném od 1. 8. 2013, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 1). Insolvenčního správce ustanxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil (odstavec 2). Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po sxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxu zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích, právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášenýx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.
Podle § 11 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, není-li dále stanxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxt. 1, písm. d/, a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník, b) nemá insolvenční správce povinxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu v Praze, kterým argumentuje soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí, není na posuzovanou věc použitelné a navíc vychází z jxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pokud se týká nejednotnosti rozhodování Krajského soudu v Brně, neboť například ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 3491/2013xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx byl odvolán z funkce a na základě pokynu předsedy Krajského soudu v Brně byl novým insolvenčním správcem ustanovena společnost AK2H insolvence, v. o. sx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce na jeho odvolání z funkce vyhověl, a to ke dni ustanovení nového insolvenčního správce postupem dle § 25 IZ.
(VS Olomouc 1 VSOL 1067/2013-B-30 ve věxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxtanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxx x x xx xx x x xx xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Insolvenční správce je povinen řádně plxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxánů. Je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a svědomitě. Při výkonu své činnosti se může dopustit drobnějších i závažných porušení těchto povxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxný
exces
v jinak řádné činnosti insolvenčního správce není důvodem pro jeho zproštění insolvenčním soudem, může být však důvodem např. pro uložení poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i jednorázové, ale zcela zásadní porušení povinností správce by mělo být důvodem pro zproštění správce bez dalšího.
Není možné přesně vymezit všecxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo posouzení insolvenčním soudem. Jako příklad zásadního pochybení v činnosti insolvenčního správce však xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlasu apod.
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xplatnit i v případě, že insolvenční správce nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí. Za nedostatečnou odbornou péči lze považovat chybné krxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx charakterizovat tak, že insolvenční správce provádí svoji činnost nedbale, byť je mu správný postup znám. Pochybení insolvenčního správce se může týxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxinnosti nelze zaměňovat s odlišným právním názorem insolvenčního správce na otázky řešené v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. V průběhu insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjsou v příkrém rozporu se zásadami vyjádřenými v právních předpisech vyšší právní síly (ústavní zákony apod.). Pouhá skutečnost, že věřitelé, např. čxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxmůže být důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce.
Návrh na zproštění insolvenčního správce může podat jednak věřitelský orgán, kterýx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xproštění správce jeho funkce. Musejí specifikovat, které povinnosti insolvenční správce porušil nebo jaká škoda věřitelům či dlužníkovi vznikla. Kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxinností a o jak závažné porušení se jedná a jaká sankce bude důsledkem nesprávného jednání správce. Důsledkem návrhu na zproštění správce může být i uplxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx z důvodu, že správce vadně plní své povinnosti v řízení, ale z důvodu osobní nespokojenosti dlužníka s činností insolvenčního správce, která naopak vyxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Insolvenčního správce je oprávněn zprostit jeho funkce z úřední povinnosti také insolvenční soud, a to neprodleně poté, co zjistí skutečnosti, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, na kterém mu umožní jeho dosavadní postup v řízení obhájit. Od slyšení správce lze upustit především v případě, že insolvenční soud k tomuto krxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení při přezkumu přihlášených pohledávek nebo neměl patřičná stanoviska, příp. souhlasy ke zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu. Takový návrh nebude insolvenční soud považovat za návrh na zproštění insolvenčního správce jeho funkce a nebude o něm meritorně rozhodovat, ale posxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by se však s podáním věřitele měl vždy vypořádat, a to přinejmenším přípisem navrhovateli o tom, že skutečnosti uvedené v jeho podání nejsou důvodem ke zxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xouze navrhovatel, proti rozhodnutí o zproštění správce jeho funkce se může odvolat pouze insolvenční správce. Odvolání proti rozhodnutí o zproštění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxnému insolvenčnímu správci.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxtejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenčního zákona není rozhodnutí soudu o tom, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce zprošťuje funkce, vydané podle § 32 insolvenčního zákona.
(NS 29 NSČR 9/xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení, nemůže být důvodem pro zproštění JUDr. H. K. funkce správkyně.
(VS Praha 2 VSPH 481/2009-B-108 ve věci MSPH 60 INS 4476/2008)
Za
relevanxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xovinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odsxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxvažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Předně je třeba zdůraznit, že soud prvního stupně rozhodl o zproxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako od slyšení dlužníka podle § 87 insolvenčního zákona) by bylo možné upustit, jestliže by zde bylo nebezpečí nepřiměřeného prodlení v řízení (např. xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xVS Praha 2 VSPH 417/2010-B-146 ve věci MSPH 78 INS 4635/2008)
Za
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xouvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona je insolvenční správce mimo jiné povinen nejméxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxřil, že dosavadní správce po dobu půldruhého roku tuto zákonnou povinnost neplnil a neučinil tak ani poté, kdy k jejímu splnění byl insolvenčním soudem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí soud též skutečnost, že za shora popsané situace nepovažoval za nutné alespoň sdělit insolvenčnímu soudu důvody, jež mu splnění této povinnosti znemxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(VS Praha 2 VSPH 707/2010-B-34 ve věci KSUL 46 INS 834/2008)
Ve shodě se soudem prvního stupně je odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že bx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xorušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Ani skutečnost, že dlužník má jiný názor na existenci a výši svých závazků a jiné představy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxledávky), není důvodem pro zproštění JUDr. Ševčíka funkce insolvenčního správce. Je pouze na posouzení správce, zda konkrétní pohledávku věřitele uxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xěž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývxxxxx xxx xxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
(VS Praha 1 VSPH 29/2012-B-xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxl řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo souxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxvce funkce. Okolnost, že správce přezkoumal a uznal pohledávku věřitele, ohledně níž má dlužník jiný názor, jenž ovšem na přezkumném jednání nevyjevix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xřiznání, k čemuž byl povinen dlužník, jenž ovšem ničím neprokázal, že by tuto povinnost splnil sám. Subjektivní (a ničím nedoložené) přesvědčení dlužxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xrgány činné v trestním řízení již zabývají podněty dlužníka a k žádným pro insolvenční řízení použitelným výsledkům dosud nedospěly a kdy do insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxy být zapsány položky, o nichž se domnívá, že v něm chybí, zastává odvolací soud názor, že je především na dlužníkovi, aby k tomu správci poskytl věrohodnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xrůběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru (§ 217 IZ). Z uvedeného je zřejmé, že dlužník nxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xeodpovídá představám dlužníka.
(VS Praha 1 VSPH 211/2012-B-64 ve věci KSPL 54 INS 1452/2011)
Veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnnost insolvenčního správce vykonávat.
V insolvenčním řízení může veřejná obchodní společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxnem ve funkci insolvenčního správce konat.
(VS Praha 3 VSPH 1463/2012-B-38)
V případě, že insolvenční soud posuzuje podnět třetí osoby, to je osobyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud neshledá důvody, pak není třeba o takovém podnětu meritorně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxem k odvolání či ke zproštění správce. V přezkoumávané věci se ze spisu soudu prvního stupně podává, že odvolatelka není účastnicí vlastního insolvenčxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxto, že dne 2. 1. 2013 podala jako třetí osoba žalobu na vyloučení souboru nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka s tvrzením, že správce věci sepsal nexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxí insolvenčního správce, z tam uvedených důvodů. Na základě této žaloby je odvolatelka pouze účastnicí uvedeného incidenčního sporu, byť je řešen v ráxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xprávce funkce. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 14 odst. 1 a § 15 IZ je v časovém vymezení tohoto postavení. Dále z insolvenčního spisx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx dne 19. 11. 2013; dlužník podal návrh na zproštění správce ve smyslu ust. § 32 IZ podáním ze dne 10. 10. 2013, který dalším svým podáním doplnil. Po vyjádřexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxštění správce a současně zamítl podnět odvolatelky na zproštění správce funkce. S podnětem odvolatelky k odvolání správce se zabýval soud prvního stuxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě zjištění ze spisu soudu prvního stupně a shora uvedené argumentace odvolací soud uzavírá, že jestliže odvolatelka není účastnící vlastního insolxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxko osoby oprávněné k podání tohoto návrhu) na zproštění správce zamítl a nad rámec tohoto návrhu zamítl rovněž podnět (který není návrhem) odvolatelky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xst. § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání odvolatelky odmítl, neboť bylo podáno někým, kdo k tomuto odvolání není oprávněn (§ 32 odst. 2 IZ), aniž se mohl odvolaxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xunkce insolvenčního správce ve smyslu ustanoveni § 32 odst. 1 insolvenčního zákona je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvenční sprxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxžející do majetkové podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo s ustanovením § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nebo že nesplnil povinnost uzavxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxolvenční správce bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele, nebo že nerespektuje soudní rozhodnuti o vyloučexx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxi ojedinělého, leč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem.
Skutečný výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe insolvenční správce má
vice
než 4 provozovny, není důvodem k tomu, aby byl zproštěn výkonu funkce dle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Olomouc 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ani příležitost své povinnosti podstatným způsobem porušit. V usnesení o úpadku bylo správci uloženo, aby postupoval v souladu se standardním pokynex xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxik má provozoven, a jaké v nich má úřední hodiny, což správce splnil dne 3. 3. 2014 a 24. 3. 2014. Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací odvolatele, že zxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxčoval tomu, že všechny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový výklad právnícx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxí souhrnné novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od 1. 1. 2014) nebyl veden myšlenkou, že insolvenční správce musí vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitelů, § 21 - seznam insoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce
Zástupce insolvenčního sprxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 31 umožňující odvolání insolvenčního správce z důvodů nemajících původ v činnosti správce v konkrétním řízení. V podmínkách konkrétního insolvenčnxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xnsolvenční správce v některých případech, zejména po delším nebo složitějším průběhu řízení, spojuje ve své osobě rozsáhlé vědomosti a obtížně přenoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxnost insolvenčního správce vykonávat svou funkci musí být však jednoznačně pouze dočasná, nikoli trvalého charakteru. Zástupce insolvenčního spráxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxpce správce může stanovit lhůtu, po kterou bude zástupce insolvenčního správce funkci vykonávat, a to s přihlédnutím k důvodům, které vedly k jeho ustaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdného správce. Stejně lze akceptovat ustanovení zástupce správce bez vymezení doby jeho působnosti. Pokud by důvody bránící ve výkonu činnosti insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxé řešení je pak samozřejmě nahradit odvolaného insolvenčního správce osobou, která vykonávala funkci zástupce insolvenčního správce.
Pro ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxě jej ustanoví ve svém rozhodnutí insolvenční soud. Návrh na ustanovení zástupce insolvenčního správce může podat sám insolvenční správce, pokud si jx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce správce může být rozhodnuto i z úřední povinnosti bez návrhu přímo insolvenčním soudem.
Ustanovení zástupce insolvenčního správce se zvxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce po dobu své působnosti v řízení plně nahrazuje insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxoci insolvenčního správce jsou po dobu výkonu funkce zástupce insolvenčního správce suspendovány a tento zástupce insolvenčního správce je není oprxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxnnosti zástupce insolvenčního správce může dojít uplynutím doby, na kterou byl ustanoven, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xředat řádnému insolvenčnímu správci svou funkci, včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. Pro zástupce insolvenčního správce bude aplikxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxe nárok na poměrnou část odměny řádného insolvenčního správce.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxce správce stejně jako pro jeho odvolání z této funkce musí existovat důležité důvody, jež insolvenční zákon blíže nespecifikuje. Třeba zdůraznit, žx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxě vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro výkon fxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxho ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxárně (§ 5 písm. a) insolvenčního zákona), a že změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy jistý retardační zásah do insolvenčního řízení, zvxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx § 31 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí soud ověřil, že v usnesení ze dne 30.6.2011 (A-11), jímž byl zjištěn úpadek dlužníka M. Z. (a povoleno jeho oddlužení), byl odvolatel ustanoven do funkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx v něm je odvolatel zapsán ode dne 26.5.2008 pro okres hl. m. Praha. Z obchodního rejstříku se podává, že odvolatel vznikl dne 14.5.2008 s předmětem podnixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxolání spočívaly toliko v tom, že odvolatel tuto funkci vykonává pro více dlužníků, což ho zcela saturuje. Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xebo u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Na základě shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že z hlediska skutkových zjištění soudu I. stxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlo zjištěno nic, co by bylo způsobilé vést odvolací soud k jeho změně či zrušení. Jinými slovy řečeno, odvolací soud se zcela shoduje se soudem I. stupně, xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxci vykonává nejen pro potřebu Městského soudu v Praze, kde má své sídlo, ale navíc též pro jiné insolvenční soudy, v jejichž obvodu nesídlí, nelze zásadnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xěstského soudu v Praze. Dlužno dodat, že při určení odvolatele za insolvenčního správce pro dané řízení přihlédl předseda insolvenčního soudu ve smysxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale též k jeho zatížení v relaci k ostatním osobám zapsaným do seznamu insolvenčních správců v obvodu Městského soudu v Praze.
(VS Praha 1 VSPH 959/201xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Poxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní tedy důsledkem pochybení v činnosti insolvenčního správce. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatoxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx § 34 IZ) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce (ohlášeného společníka). Zdravotní či jiná osobní indispozice insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxm časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx zřejmé a osvědčené. Nelze totiž pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) IZ], a že změna v osobě ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 IZ), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxpsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soux xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxm insolvenčních správců, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx - zvláštní insolvenční správce
Oddělený insolvenční správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení může dojít k situacím, kdy je insolvenční správce vyloučen z některých úkonů v insolvenčním řízení pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce. K této situaci nejčastěji dochází při přezkoumání přihlášené pohledávky věřitele a při případném následném incidenčním sporu, nenx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, aby se zabránilo případným námitkám podjatosti insolvenčního správce.
Poměr k některému z věřitelů nebo některému ze zástupců věřitelů nenx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem dle § 29 odst. 1, je vždy důležité pečlivé posouzení toho, zda věřitel či skupina věřitelů neustanovili insolvenčním správcem osobu s poměrem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxby postupem dle § 29 docházelo v různých řízeních opakovaně k dosazování téhož insolvenčního správce stejným věřitelem.
Insolvenční soud může ustxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvod pochybovat, že tento vztah se dotýká jen ohraničené dílčí části činnosti insolvenčního správce a neovlivní celkový výkon jeho práv a povinností. Ixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxat o skupinu věřitelů, ale zároveň věřitel ve vztahu, k němuž je možné pochybovat o správcově xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxtele, která představuje nadpoloviční většinu všech přihlášených pohledávek, ale může se jednat i např. o pohledávku zajištěnou na veškerém majetku dxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxy podmínky pro ustanovení odděleného insolvenčního správce nebo zda bude nutné insolvenčního správce odvolat z funkce a ustanovit insolvenčního sprxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že taková potřeba existuje. V případě, že by insolvenční správce existenci poměru k některému z dlužníkových věřitelů insolvenčního soudu nebo k někxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxce by měl oznamovat i pouhou domněnku o svém vztahu k věci či osobám věřitelů. Závěr o důvodnosti domněnky je na insolvenčním soudu.
Osobu insolvenčního správce je možno sankcionovat i uložením pořádkové pokuty. Současně může dát insolvenční soud podnět Ministerstvu spravxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykonávání činnosti.
Při ustanovení odděleného insolvenčního správce bude ze strany insolvenčního soudu postupováno dle § 25. Osobu odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, a v případě, že je dlužníkem osoba zapsaná ve veřejném či jiném rejstříku, tak i v tomto rejstříku. Oddělený insoxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxí do funkce.
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxutím doby, na kterou byl ustanoven, splněním činnosti, pro kterou byl ustanoven do funkce nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkcxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxělený insolvenční správce je povinen předat řádnému insolvenčnímu správci svou funkci včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. I zde bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
Nejčastější případy ustanovení odděleného správce v praxi nastávají u dlužníků tvořících koncern. U subjektů, které tvoří koncern, by měl být v sxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxm zájmem věřitelů, aby tyto pohledávky přezkoumával totožný insolvenční správce zejména tehdy, pokud je osoba insolvenčního správce z titulu výkonu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xbdobný problém může vzniknout i v rámci sporů o majetek dlužníků tvořících koncern, zejména pokud docházelo k převodům majetku mezi jednotlivými členx xxxxxxxxx
Ani v jednom z výše uvedených případů by nemělo dojít k odvolání správce z funkce právě s ohledem na txxx x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x. 2017) založila další důvod pro možné ustanovení odděleného insolvenčního správce. Je vázán na postup dle § 29, tj. odvolaný insolvenční správce bude xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv postupem dle § 178, resp. § 179 vůči věřiteli nebo věřitelům, kteří při postupu dle § 29 hlasovali pro jeho odvolání. Jedná se o další z novelizovanýcx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx dle § 29.
Uvedenému postupu lze vyčítat jistou předpojatost vůči insolvenčnímu správci, který byl do své pozice dosazen postupem dle § 29. Právní úxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcí v porušení povinnosti insolvenčního správce řádně a nepodjatým způsobem vykonávat jeho funkci, je nutno charakterizovat jako ústavně nekonformnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku odvolaný insolvenční správce uznal, tzn. že věřitelé s popřenou pohledávkou byli ostatními věřiteli jako řádní věřitelé akceptováni a texxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxupem dle § 29, dotaz, zda souhlasí se svým ustanovením do funkce odděleného insolvenčního správce, pokud jsou zde věřitelé, (i) jejichž pohledávka bylx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxolvenční správce se svým ustanovením vyjádří souhlas, nemá insolvenční soud jinou možnost než odvolaného správce do pozice odděleného insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xž na okamžik, kdy ukončí svou činnost odděleného insolvenčního správce, aby k předkládání vyúčtování ze strany odvolaného insolvenčního správce nemxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxvyšší soud podotýká, že jako východiska, na nichž spočívá i jeho rozhodovací činnost, přejímá závěry formulované k výkladu právních norem Ústavním soxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx7, části I., pod pořadovým číslem 9. Tam Ústavní soud vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxé stanovit podmínky priority výkladu e ratione legis před výkladem jazykovým, podmínky, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi něž patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlax x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxaci právního ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. vxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým.
Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce (§ 24 insolvenčního zákona) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. odděleného insolvenčního správce, ustanovovaného v pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx je insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovením § 14 odst. 1 o. s. ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxpodjatosti insolvenčního správce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xx/2012, uveřejněného pod číslem 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního spxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvažuje za důvod vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce z insolvenčního řízení na splnění další podmínky, a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xůvody pro takové pochybnosti, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti (již pravomocně ustanoveného) odděleného insolvenčního správce, insolvenční zákon v tomto směru neobsahuje žádné omezení; rozhodující tak je zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxě vyhovují požadavkům určeným ustanovením § 34 insolvenčního zákona.
Jakkoli označené ustanovení hovoří výslovně o poměru insolvenčního správce jxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxelů dlužníka je současně i dlužníkem dlužníka, Nejvyšší soud nemá pochybnosti o tom, že i v takovém případě je rozhodující [vedle charakteru pohledávkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (a je-li insolvenční řízení vedeno také ohledně věřitele dlužníka, i jeho postavení v insolvenčním řízení vedeném na majetek věřitele).
V situaci, kxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxnímu řízení dlužníka) úkonů pro svůj poměr k věřitelce dlužníka Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové (insolvenční správkyni dlužníka společnosti S) a sxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu pohledávku, je pro rozhodnutí věci podstatné, zda tyto skutečnosti ve svém souhrnu již přesahují rámec určený ustanovením § 34 insolvenčního zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), txxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxtou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k charakteru poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.
V tomto směru nemá Nejvyšší soud na rozdíl od soudu odvolacího žádné pochybnosti o tom, že za sxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxdávek přihlášených v insolvenčním řízení dlužníka (a současně jde o pohledávku spornou) a kdy nároky uplatněné v insolvenčním řízení společnosti S inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxosti odděleného insolvenčního správce] význam (charakter) vzájemných pohledávek (a jiných nároků), jakož i postavení dlužníka a společnosti S v obox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxního zákona), nýbrž pro odvolání insolvenční správkyně dlužníka (Ing. Jaroslavy Dlabolové) a ustanovení nového insolvenčního správce (§ 31 odst. 1 a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxního řízení, konstruuje § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. Podmínky pro vyloučení insolvenčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxám účastníků pochybovat o jeho nepodjatosti. Takové pochybnosti mohou nastat vždy, když má například insolvenční správce vlastní pohledávku za dlužxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxní správce, který dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení. Poměr insolvenčního správce k účastníkům řízení (v daném případě k dlužnxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xztah přátelský či naopak vztah nepřátelský, v úvahu přichází také vztah ekonomické závislosti. Důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxno, že je podjatý. K vyloučení insolvenčního správce postačuje, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k účastníkům mít pochybnost o jeho nepodjatxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxládající důvod pro pochybování o nepodjatosti insolvenčního správce lze považovat situaci, kdy insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx situaci, kdy insolvenční správce jako advokát zastupoval účastníka s protichůdnými zájmy oproti zájmům dlužníka v exekučním řízení. Z daného pohledx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skončeno již v roce 2004. Exekuční řízení, v němž insolvenční správce zastupoval povinného - svého příbuzného - ve věci oprávněného - dlužníka - bylo prxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxení v pozici strany s protichůdnými zájmy proti dlužníkovi, zakládá důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
Je třeba zdůraznit, že základním předpoklxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx aby v insolvenčním řízení vystupoval nepodjatý insolvenční správce. Nelze přisvědčit námitce insolvenčního správce, že insolvenční správce nerozxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxvce má ze zákona rozsáhlá oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správce má přístup k dlužníkovu účetnictví, pořizuje seznam jeho majexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxaje, které jsou nutné pro výkon správy (§ 43 insolvenčního zákona). Významná role insolvenčního správce spočívá rovněž v tom, že má právo popírat pravoxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (§ 24x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxíka (§ 40 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu, nebo s ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidenčxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxi KSBR 26 INS 697/2012)
Vycházeje ze zjištění soudu I. stupně, jež zůstala i za odvolacího řízení nezměněna, je též odvolací soud toho názoru, že ekonxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxují to, aby současně u obou dlužníků mohl odvolatel vykonávat funkci insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno, výpověď nájemní smlouvy na provozovxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xohoto dlužníka, byť tím plnil svoji povinnost řádně vykonávat funkci insolvenčního správce), a tedy k újmě dlužníka S. R., a.s. (tj. ke škodě jeho majetxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxo soudu takovou okolností, pro kterou je tu důvod pochybovat o nepodjatosti odvolatele v insolvenční věci dlužníka S. R., a.s. Odvolací soud sdílí názox xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm odděleného správce. Odvolací soud dovozuje, že uvedené okolnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xvoří koncern (§ 25 odst. 2 věta třetí insolvenčního zákona), když odvolatelem předložené zápisy z jednání ze dne 9.2.2012 a 24.2.2012 a oznámení o svoláxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx stavu proto není významné tvrzení odvolatele, že by ustanovení stejného správce pro oba dlužníky bylo vhodné, neboť účetnictví, listiny a potřebná vyxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xjišťování majetkové podstaty a neobvyklých účetních pohybů u dlužníka, když z dosavadního průběhu insolvenčního řízení vyplývá opak (viz zpráva novx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).
(VS Praha 1 VSPH 524/2012-A-162 ve věci KSCB 27 INS 232/2012)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvexxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxxxní insolvenční správce
Mgr.
Jan
xxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
Zvláštní insolvenční správce má v insolvenčním řízení doplnit insolvenčního správce svými odbornýmx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx povahy, které by mohly mít zásadní význam v případě provozování podniku či správy majetkové podstaty po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Cílem ustanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí odborníkem se specifickými znalostmi, jejichž využití je v řízení potřeba. V případě rozsáhlého insolvenčního řízení však není možné vyloučit ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxěných případech vystupovat jako osoba provádějící např. přezkoumávání pohledávek. Může se tak stát pouze ve výjimečných případech, protože tyto povxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákaz určit zvláštního insolvenčního správce pro oblast zpeněxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxm a aby byl ozřejměn význam a účel zvláštního insolvenčního správce potud, že důvodem pro jeho ustanovení není činnost týkající se zpeněžení majetkové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm insolvenčního správce, typicky v konkursu (viz důvodová zpráva k zák. č. 294/2013 Sb., II. zvláštní část, k bodu 12). Výjimky z tohoto pravidla v právnx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadavky na znalosti zvláštního insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvců a se svým ustanovením souhlasí, přestože jako insolvenční správce v seznamu vedena není.
Pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce je nutno užít postup dle § 25, osobu zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxbnosti v řízení vykonává pouze ty úlohy, které mu jsou svěřeny prostřednictvím rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho ustanovení do funkce. Insolvenčxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxoci zvláštního insolvenčního správce měly jasné mantinely.
K ukončení činnosti zvláštního insolvenčního správce může dojít uplynutím doby, na kxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené zvláštnímu insolvenčnímu správci automaticky vrací hlavnímu insolvenčnímu správci. Zvláštní insolvenxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxnovování do funkce, odměňování a zprošťování insolvenčního správce se přiměřeně použije i na osobu zástupce insolvenčního správce, odděleného insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxp dle § 29 odst. 4.
Možnost navýšení odměny určené pro insolvenční správce je podmíněna projednáním této otázky s věřitelským orgánem (§ 38 odst. 3). xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx07 Sb.).
K odst. 3
Platební služby jsou definovány v § 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V prvním odstavci tohoto ustanovení jsou platební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx s účinností od 27.5.2011 rozsáhle novelizován zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V části třetí, hlavě VI. bylo novelizováno také toto ustanovexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Exxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxi přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí anebo je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronickými peněxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x x x odst. 3 písm. d) bodě 7 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxštního insolvenčního správce je věcí volné úvahy insolvenčního soudu, kdy insolvenční soud rozhodnutím o ustanovení zvláštního insolvenčního spráxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxcím řízení omezit pouze na přezkum předpokladů pro ustanovení vztahujících se toliko k osobě zvláštního insolvenčního správce.
(VS Olomouc 3 VSOL 22xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xro své ustanovení, když správa majetkových podílů dlužníka v jiných obchodních společnostech nepředstavuje zvláštní problematiku vyžadující odboxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxentáře k insolvenčnímu zákonu [srovnej Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Komentář, první vydání, Prxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondemx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxrametry pro povolení reorganizace podle § 316 insolvenčního zákona. Zvláštní insolvenční správce xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxárodním právem, licencemi, veterinárním právem, celním právem, právem zahraničního obchodu. Právě v insolvenčních řízeních, která budou vyžadovax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxjetkových podílů v obchodních společnostech patří k činnostem běžně vykonávaným hlavními insolvenčními správci, tato činnost nevyžaduje od insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce a k jejímuž zvládnutí by bylo třeba zvláštního insolvenčního správce. To nakonec vyplývá i ze samotného návrhu insolvenčního správce Mgxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, ale poměrně velkým rozsahem práce v daném insolvenčním řízení. Návrhu na ustanovení zvláštního insolvenčního správce pak koresponduje i odůvodněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce Mgr. J. O., a nikoli řešení otázky, která vyžaduje odbornou specializaci. Nutno dát odvolateli za pravdu v tom, že velký rozsah práce nelze řešit poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxchodních společnostech velký rozsah činnosti, pak insolvenčnímu správci nic nebrání v tom, aby tuto správu řešil prostřednictvím svých zaměstnancůx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správcxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy:
x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx xxx/2007 Sb.
(Povinnosti insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
xxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxsolvenční správce povinen naplnit pro závěr o řádném výkonu své funkce. Insolvenční správce je povinen vykonávat svou funkci svědomitě a s odbornou péxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů, a který směřuje k ochraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejména pak k maxixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxního utváření a realizace vlastních právních názorů insolvenčního správce zejména při přezkoumávání pohledávek, které se v budoucnu mohou ukázat nexxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxst. Pouze ve druhém z uvedených případů přichází v úvahu sankce uložená správci, případně odpovědnost insolvenčního správce za škodu způsobenou při vxxxxx xxxx xxxxxxx
Porušením svých povinnoxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxí z funkce dle § 32. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tj. vykonávat svoji funkci jako řádný hospodář. Závěr o řádnéx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedených v § 5, zejména pak ve smyslu co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční správce při výkonu své činnosti nereprezentuje v řízení zájmx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx. 1 poslední věta klade důraz na společný zájem věřitelů, musí insolvenční správce zohlednit i zájem samotného dlužníka na řádném průběhu insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x
Pravidelná informační povinnost vůči věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu znamená, že insolvenční správce musí poměrnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxlským výborem nebo zástupcem věřitelů, tedy orgánem, který je operativním orgánem zastupujícím práva věřitelů v průběhu celého insolvenčního řízenxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxvenčního správce. Pokyn insolvenčního soudu v této otázce bude odpovídat především způsobu řešení úpadku dlužníka a rozsahu a charakteru jeho majetkxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxsíce insolvenční soud informovat o průběhu řízení a stavu majetkové podstaty.
K odst. 3
Zmocňovací ustanovení založené novelou provedenou zák. čx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxlná zpráva insolvenčního správce pro insolvenční soud a volený věřitelský orgán o stavu řízení a jeho činnosti (§ 36 odst. 2);
b)
rozsah informací, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxytnout řádnému správci, pokud předběžný insolvenční správce není ustanoven v rozhodnutí o úpadku jako řádný insolvenční správce (§ 136 odst. 5);
d)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxisu majetkové podstaty (§ 246 odst. 1);
e)
rozsah povinností, které musí insolvenční správce splnit při zrušení konkursu (§ 313 odst. 2);
f)
zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkona (§ 371 a § 383 odst. 1);
g)
oznámení insolvenčního správce zasílaného věřitelům ve věci jejich pohledávky vůči dlužníkovi - finanční instituci dxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení jako přímo použitelného právního předpisu Evropské unie.
Obdobné zmxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxložen k připomínkovému řízení.
Judikatura:
K výhradám dlužníka týkajícím se „převahy“ insolvenčního správce v řízení je třeba uvést, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxzení svá práva a oprávněné zájmy vůči dlužníkovi tak, jak je tomu v klasickém sporném soudním řízení, kdy proti sobě stojí žalobce a žalovaný. Úkolem insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxžování povinností jak dlužníka, tak také věřitelů, přičemž nutno zdůraznit, že veškerá činnost insolvenčního správce podléhá dohlédací činnosti inxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtelů, na kterou byl soudem předvolán, k tomuto jednání soudu se ani neomluvil, a hlavní smysl svolané schůze věřitelů se nenaplnil, když musela být odroxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí jako přiměřená s ohledem na to, že se jedná zřejmě o první pochybení odvolatele ve funkci insolvenčního správce v této věci.
Odvolatel však vznáší jedxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxejný protiargument, tedy také časový faktor, vztažený ovšem k povaze zboží (oblečení, které podléhá módním změnám, drogistické zboží s omezenou lhůtxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce, který by byl ochoten zboží koupit za vyšší cenu, než za kterou bylo skutečně prodáno. Z konečné zprávy přitom vyplývá, že správkyně vedla insolvenčnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xřípadě, že věci by byly prodávány jednotlivě a nikoli v souborech (náklady skladování neprodejných věcí, jejich likvidace, účetní evidence věcí atd.xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxkojení věřitelů a že porušila své povinnosti dle § 36 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Olomouc 2 VSOL 38/2010-B-38 ve věci KSOS 38 INS 1483/2008)
Poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxplnil, přestože ho soud k jejímu splnění opakovaně vyzýval. Za tohoto stavu řízení, kdy správce xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxení pořádkové pokuty správci bylo v daném případě důvodné, a že vzhledem k okolnostem případu je přiměřená i její výše stanovená při dolní hranici zákonxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxolatele, že nebyl soudem poučen o povinnosti se schůze věřitelů účastnit, není dle odvolacího soudu
relevantní
, neboť účast na schůzi věřitelů (svolaxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna, o nichž by z titulu své funkce měl insolvenční správce vědět i bez speciálního poučení soudem.
(VS Praha 1 VSPH 682/2012-B-27 ve věci KSUL 46 INS 2109xxxxxx
xxxxxxx xx xxxoštění insolvenčního správce je zejména skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti vyplývající z ust. § 36 IZ, podle něhož je insolvexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxmu zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními, jakož i před zájmy jiných osob. Ve smyslu ust. 36 IZ musí jít vždy buď o záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xkodu, postupuje ve věci liknavě, způsobuje průtahy řízení, neprovede řádný soupis majetkové podstaty, nesplní pokyn insolvenčního soudu apod., příxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce Indra-Šebesta v. o. s. jeho funkce bezprostředně poté, co byl do této funkce ustanoven, aniž by měl příležitost své povinnosti skutečně pxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxnách skutečně, nepočínal si svědomitě a s odbornou péčí a upřednostnil vlastní zájem na maximalizaci odměn za výkon funkce správce před společným zájmxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxtně v ust. § 25 IZ ke změnám, které zakotvují rotační princip určování insolvenčních správců spočívající v kombinaci několika kritérií. Prvním kritérxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxřen rotační princip určování správců z příslušných seznamů. Druhým kritériem je umístění sídla nebo provozovny insolvenčního správce v kombinaci s bxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenční správce činnost a provozovnou je pak místo, ve kterém v úředních hodinách skutečně vykonává insolvenční správce činnost. Pokud jde o počet provoxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxnou konkursní. Možnost zřízení více provozoven pak také vyplývá z ust. § 5a odst. 5 ZIS; jejich počet je ovšem limitován jen tak, že v obvodu jednoho okresxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závěru soudu prvního stupně pojem, který je použit při definici jak sídla, tak také provozovny insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcíxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. jednání u soudu). Soud prvního stupně ztotožnil pojem skutečný výkon činnosti s osobním výkonem činnosti insolvenčního správce a tedy i jeho osobní pxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se s takovým výkladem neztotožňuje.
Z žádného ustanovení insolvenčního zákona, zákona o insolvenčních správcích, a ani z prováděcí vyhlášky totiž nxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt s námitkou, že skutečným výkonem činnosti insolvenčního správce je třeba rozumět faktický výkon činnosti insolvenčního správce, a to buď přímo samoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvou činnost prostřednictvím jiných osob (jiných insolvenčních správců a jiných zmocněných osob), vyplývá z insolvenčního zákona. Například se může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxkoumání přihlášek pohledávek u oddlužení pouze jinou osobou (§ 410 odst. 1 IZ - pokud ovšem insolvenční soud netrvá na osobní účasti správce), insolvenxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xprávci mohou přijímat jeho zaměstnanci, jakož i jiné správcem zmocněné osoby (§ 77 odst. 2 IZ), dále na své nebezpečí a náklady (§ 39 odst. IZ) se může insoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxdnost za škodu či jinou újmu způsobenou osobami, které insolvenční správce použil k plnění svých úkolů, pak vždy nese insolvenční správce (§ 37 odst. 2 Ixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných zmocněných osob, pak také nutno dovodit, že prostřednictvím jiných osob může insolvenční správce zajistit výkon činnosti na provozovně s tím, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxvané věci insolvenční správce zřídil více provozoven, respektive vedle svého sídla zřídil více jak čtyři provozovny, neporušil tím žádnou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxpoval s odbornou péčí či řádně si neplnil své povinnosti a důvod k jeho zproštění z tohoto důvodu v dané věci proto nebyl dán. Dlužno v této souvislosti dodxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxvou správkyni, která v době jejího ustanovení do funkce správce měla zřízeny rovněž více než 4 provozovny (celkem 26).
Pokud odvolatel porušil po určixxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxho zproštění nebylo. Jednak proto, že ze spisu soudu prvního stupně nevyplývá, že by toto pochybení mělo jakýkoliv vliv na řádný průběh předmětného insxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxpravil (jak bylo rovněž doloženo).
Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. a výrok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xunkce. I když odvolatel ve svém odvolání výslovně uvedl, že usnesení soudu prvního stupně napadá v celém jeho rozsahu, dle jeho obsahu však brojil tolikx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxdem uloženy pokyny vůči nově ustanovené správkyni i odvolanému správci v rámci dohledací činnosti insolvenčního soudu (proti nimž není odvolání přípxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx I., došlo tak k odklizení (zrušení) i všech dalších výroků napadeného usnesení, tedy i výroků II.-IV.
Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí kvalifikačních podmínek pro výkon činnosti insolvenčního správce [§ 36 odst. 2 písm. a) ZIS]. Dále je oprávněno zjišťovat, zda sídlo zapsané v seznamx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxzených úředních hodinách vykonává činnost a též zda je řádně označena (§ 36 a násl. ZIS). Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že insolvenční správcx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci napomenutí nebo pokutu, tak jak to vyplývá z ust. § 36b a § 36c ZIS.
(VS Olomouc 1 VSOL 637/2014-B-11 ve věci KSOL 16 INS 32669/2013)
Souvisexxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, § 81 - pořádková pokuta
(Odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo jinou újmu, nese za ni odpovědnost. Škoda nebo jiná újma je insolvenčním správcem způsobena porušením povinností jemu uložených zákonem nebo rozhodxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po něm bylo možno spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi uložené mu insolvenčním zákonem a v případě hrozící možnosti vzniku škody nebo jiné újmy musí o těchto skutečnostech včas informovat věřitelský xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xřípadném vzniku škody nebo jiné majetkové újmy je pak povinen podat vysvětlení o způsobu, kterým se jí snažil zabránit, či uvést důvody, které mu v tomto xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční správce odpovídá při výkonu své činnosti za škodu nebo jinou újmu, ktxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteří plní úkoly, které jim byly v rámci organizace práce uvnitř organizace dlužníka svěřeny a výkon těchto povinností jím nebyl insolvenčním správcem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxenčním správcem vypovězeny. Podle tohoto ustanovení bude insolvenční správce odpovídat za postup osob, které pověřil svým zastupováním při přezkumxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxl uplatňovat regresní nárok vůči osobě, která vzniklou škodu nebo jinou újmu způsobila.
K odst. 3
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle prvého odstavce. Nad obecný rámec odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu zdůrazňuje odpovědnost za škodu vzniklou tím, že nemohla být uspokojena poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xohledávkách za majetkovou podstatou dle § 168 a mezi pohledávkami postavenými xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxmě pochybovat, že odpovědnost insolvenčního správce za úplnou úhradu je nutné vztahovat také na pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkoxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xby u pohledávek za majetkovou podstatou vzniklých na základě jeho právního úkonu byla zajištěna jejich úhrada. Odpovědnosti se zprostí prokázáním nexxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxnční správce schopen prokázat, že při výkonu své funkce postupoval s péčí řádného hospodáře, tedy že důsledek spočívající v neuhrazení vzniklé pohledxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxránit.
Insolvenční správce je v případném soudním sxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxím pohledávky za majetkovou podstatou dle § 37 odst. 3. Insolvenční správce pak nese břemeno tvrzení a důkazních návrhů prokazující nemožnost zabránix xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebude postačovat k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou. Spor vedený vůči insolvenčnímu správci je incidenčním sporem řešeným v ráxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce dozvěděl (subjektivní lhůta) nejpozději však do tří let od okamžiku, kdy bylo jednání, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůtxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xáhradu škody nejpozději za 10 let od okamžiku, kdy bylo jednání, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůta).
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty protiprávně zpeněžil úpadcovu věc náležející do konkursní podstaty prodejem mimo dražbu, absolutně neplatná, nemá protiprávní jednání spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zpeněžením nezmenšil.
(NS 29 NSČR Cdo 3933/2010)
Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxeny v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že insolvenční správce při výkonu funkce porušix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx soud souhlasí se soudem prvního stupně, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, když opakovaně nesplnil povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxu. Insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů soudu nijak nevysvětlil, neuvedl žádné objektivní okolnosti, které mu v tom případně bránixxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xořádkové pokuty ve smyslu § 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon vyžaduje pravidelné informování soudu (a věřitelského orgánu) insolxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s § 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Odvolací soud téx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xni nereagoval na opakované výzvy soudu. Za těchto okolností se pořádková pokuta ve výši 5 000 Kč odvolacímu soudu jeví jako zcela přiměřená.
(VS Olomoux x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxsolvenčnímu správci povinnost zdržet se zpeněžení bytové jednotky v majetkové podstatě dlužníka, tedy ve své podstatě požadovala insolvenčního sprxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxření vyhovět nelze, neboť podmínky pro jeho nařízení splněny nejsou. Odvolací soud považuje ovšem za významné především to, že správce není účastníkex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtitutu předběžného opatření je vůči němu v insolvenčním řízení vyloučena.
V souladu s § 37 insolvenčního zákona insolvenční správce při výkonu své fxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxčí, a proto jej nelze při výkonu jeho základní činnosti (kterou zpeněžení majetkové podstaty jistě je) předběžným opatřením omezit. Je třeba přihlédnxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí.
Ostatně, právě za účelem korekce postupů správce je soud ze zákona povinen vykonávat vůči němu dohlédací činnost, k jejímuž výkonu je vybaven řadou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxx xxxxx xxx xxx ohledu na to, zda tvrzení odvolatelky jsou pravdivá a zda odvolatelka správci důvodně vytýkala nesprávnost jeho postupu při zpeněžování majetku zapsxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxní uvedených v předběžném opatření směřujícím proti výkonu funkce insolvenčního správce bylo zřejmé, že návrhu nemůže být vyhověno.
(VS Praha 1 VSPH xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 410 - přezkum v oddlužení
(Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx výkonu své činnosti v rámci insolvenčního řízení právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.
V případě řešení úpadku dlužníka konkursem je stanovenxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věřitele s přihlášenými pohledávkami uspokojovanými v rámci částečného rozvrhu, resp. řádného rozvrhu, jakož i z výtěžku určeného k uspokojení pohlxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce při prohlášení konkursu nebo povolení reorganizace tvoří dále odměna z počtu přihlášených pohledávek. Takto stanovená odměna náleží insolvenčníxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xádný majetek (§ 2a vyhl. č. 313/2007 Sb.). Minimální výše této části odměny činí 45 000 Kč bez DPH; odměna z přezkoumaných přihlášek tak nahrazuje minimáxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxedávku vymezenou v § 189 odst. 1), pak má správce garantovánu odměnu ve výši min. 45 000 Kč. Odměna z počtu přihlášených pohledávek může být insolvenčnímx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxu pohledávek došlo po 1. 1. 2014.
Novelizací provedenou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) byla odměna z přihlášených pohledávek zavedenx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxu zařazenou na seznamu přihlášených pohledávek. Byla tak dále zvýšena zátěž dlužníků, kteří dosáhli na povolení oddlužení, a nepřímo i redukována mírx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxhoto ustanovení.
Částka na tuto část odměny insolvenčního správce bude při schválení oddlužení splátkovým kalendářem hrazena přednostně, odměnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávci, aby si ze srážek z příjmu dlužníka přednostně uhradil vedle zálohy dle šestého odstavce tohoto ustanovení také odměnu z počtu přihlášek pohledxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe insolvenční správce, je-li plátcem DPH, povinen odvést ve prospěch státního rozpočtu. Daňová povinnost není součástí odměny (odměna je dle vyhláškx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx výdajům.
Zvolenou metodou určování výše odměny insolvenčního správce je kladen důraz na motivaci insolvenčního správce k dosažení maximálního vxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenční správce musí správně zhodnotit, zda je další provozování podniku v zájmu přihlášených věřitelů a bude pro ně mít přínos při uspokojování jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxé a kromě toho, že bude mít negativní dopad na výši odměny insolvenčního správce, by mělo být i důvodem pro sankční postih insolvenčního správce.
Kroxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxvenčního řízení, zejména pak mezi náklady na udržování a správu majetkové podstaty. Ze skutečnosti, že u hotových výdajů insolvenčního správce je nutxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na úhradu nákladů na jeho zaměstnance apod. Hotovými výdaji jsou typicky cestovní výlohy insolvenčního správce v souvislosti s insolvenčním řízeníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
Odměna a náhrada hotxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení (§ 108). Co se týče podmínek, za nichž stát hradí odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce při neexistenci jakýchkoliv zdrojů pro jejich úhraxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na odměnu nebo hotové výdaje ze státního rozpočtu bude o tuto daňovou povinnost navýšena.
K odst. 3
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxp při vyúčtování odměny a hotových výdajů při reorganizaci řeší § 364, při povolení oddlužení § 413. Pokud insolvenční řízení končí na základě
a)
rozhoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxně nebyl osvědčen úpadek [§ 308 odst. 1 písm. a)],
předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů obdobně jxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxx., tj. bude vyžadovat konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů od všech insolvenčních správců, kteří v řízení vystupovali, a dá věřitelům xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx který insolvenční soud provede k žádosti insolvenčního správce. Výplata odměny insolvenčnímu správci je podstatným motivačním faktorem při jeho čixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xe na insolvenčním soudu, aby k návrhu insolvenčního správce určil výši čerpání zálohy na jeho odměnu, kterou insolvenční správce vyúčtuje při ukončenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Na druhou stranu ale nesmí být postup insolvenčního soudu výsledkex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xoud - insolvenční správce, pokud jde o odměnu a hotové výdaje správce, lze srovnat se vztahem stát - justice (soudnictví). Na efektivitu soudnictví má bxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě fungovat bez odpovídajícího finančního zajištění. Vazba na státní rozpočet se do soudní praxe promítá prostřednictvím zajištění jak personálníhox xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy_stanoviska/Sbornik_Statni-sprava-soudu.pdf.)
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxvat. Záloha na jeho odměnu a hotové výdaje musejí být interpretovány v tomto duchu. Neposkytnutí zálohy na odměnu nebo hotové výdaje je nutné ze strany ixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxostředek a dosáhnout tak přezkumu zamítavého rozhodnutí ze strany odvolacího soudu. To platí za podmínky, že majetková podstata disponuje dostatečnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xokud věřitelé, především věřitelský výbor a zajištění věřitelé, žádost insolvenčního správce o povolení zálohy podpoří. Přípustnost opravného proxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoud zálohu přiznat může, tedy nemusí). Úvaha soudu prvého stupně v tak zásadní otázce (pro insolvenčního správce může jít dokonce o otázku existenční) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xsnesením, kde právní úprava také připouští opravný prostředek pro subjekty, jejichž uplatněné pohledávky nejsou zcela uspokojeny.
Nezbytným přxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxu součástí návrhu na výplatu výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (věřitelům), příp. může být žádost podána následně, součástí návrhu na výplatu zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xajištění, bude možnost čerpání zálohy závislá na aktuálním stavu zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty. Přestože jsou odměna a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxu zpeněžení veškerého majetku nelze odměnu přesně určit a její výše může být ovlivněna hotovými výdaji správce a vznikem dalších zapodstatových pohlexxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xonechat rezervu pro případ, že v dalším průběhu řízení bude zjištěno pochybení insolvenčního správce, které bude mít za následek škodu vzniklou na majxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xibovůle, která je v právním státě striktně zapovězena. Nacházejí-li se v majetkové podstatě finanční prostředky, nelze po insolvenčním správci spraxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx aby musel snižovat svou životní úroveň jen proto, že mu není umožněn přístup k prostředkům na záloze na odměnu, kterou si svou řádnou činností zajistil. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxm pro odměnu ze zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, kde rozhodnutí o vydání výtěžku definitivně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxh výdajů předkládat na základě postupu dle § 29 odst. 4. Povinnost bude odvolaný, resp. zproštěný, insolvenční správce plnit neprodleně po právní moci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxonu funkce pokračovat (na základě odvolání proti rozhodnutí o odvolání nebo zproštění funkce), lze pokládat za nadbytečné a předčasné. Lhůtu pro předxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxí odměny a hotových výdajů odvolaného nebo zproštěného insolvenčního správce podléhá stejnému schvalovacímu procesu jako konečná zpráva (§ 304). Inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Lhůta pro případné námitky proti předloženému vyúčtování je také odvozena od § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá insolvenční soud uvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xhůty pro podání námitek.
Nebudou-li námitky proti vyúčtování předloženy nebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční soud nařizovat k pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xtanovena povinnost insolvenčního správce deponovat na zvláštním účtu zálohu na odměnu a hotové výdaje na období šesti měsíců. Tuto povinnost uloží inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxí takové povinnosti mezi
obligatorní
náležitosti rozhodnutí o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře nezahrnuje. Jde o legislativní poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xýdaje ze všech insolvenčních řízení, ve kterých byl insolvenční správce ustanoven, bude insolvenční správce deponovat pro všechna insolvenční řízexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvní úprava ani prováděcí předpisy nestanovují pro správce jiný postup.
Právní úprava neřeší otázku osudu vybrané zálohy v případě, že dlužník řádnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dvě možnosti:
1)
Záloha bude po uhrazení poslední splátky ze schváleného splátkového kalendáře využita na mimořádnou splátku pro nezajištěné věřitxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy do něj zahrnuté uhrazeny v plném rozsahu, jinak by byla záloha vrácena dlužníkovi. Proti tomuto řešení hovoří účel vytvořené finanční rezervy (odměnx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxrazení poslední splátky v rámci splátkového kalendáře vrácena dlužníkovi - platí v případě, že dlužník řádně splní všechny své povinnosti v rámci spláxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk); v tomto případě bude beze zbytku respektován účel deponování příslušné částky, ovšem bude zkrácena míra uspokojení nezajištěných věřitelů a budox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení splátkového kalendáře, a to přednostně (záloha musí být vytvořena hned na počátku realizace splátkového kalendáře), půjde o částku 6 × 1 08x xxx xxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xezajištěných věřitelů.
Přitom je třeba od počátku plnění splátkového kalendáře hradit v měsíčních splátkách také řádnou odměnu a hotové výdaje insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxitelů ze schváleného splátkového kalendáře. Rozsah tohoto zkrácení by xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xím více se zkrátí doba, po kterou bude ze splátkového kalendáře plněno na zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů.
Důvodová zpráva k novele proxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxndáře (viz důvodová zpráva k zák. č. 64/2017 Sb., zvláštní část, k bodu 10 a 11).
Neoddiskutovatelným faktem přesto zůstává, že samotný zákon osud záxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxolvenční správce by si měl takový pokyn vyžádat v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud příslušný pokyn nebude zahrnut např. přímo do rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle druhé z uvedených variant není vyloučeno, aby dlužník vrácenou zálohu na splátky pro své nezajištěné věřitele použil dobrovolně.
K odst. 7
Zxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvujícím výpočet odměny insolvenčního správce v závislosti na volbě způsobu řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.
Judikatura:
Již na tomto místě pak Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xiž ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxkovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxs před výkladem jazykovým, podmínky, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při aplikaci práva.
Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel záxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxdomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného zněxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxs před výkladem jazykovým.
Ustanovení § 38 odst. 1 až 3 a 5 insolvenčního zákona se v podobě citované výše nachází v insolvenčním zákoně již od doby, kdx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxruktuře uvedeného ustanovení (původně šlo o odstavec 4)].
Vládní návrh insolvenčního zákona projednávala Poslanecká sněmovna ve svém 4. volebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxího zákona.
Podle této důvodové zprávy úprava odměňování správců, vtělená do textu § 38, výslovně ohlašuje, že při řešení dlužníkova úpadku konkursex xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení vyhlášky je možné vyložit jen v mezích určených zákonnou úpravou.
Z dikce § 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona se ve spojení s ustanovením § x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele, tedy z částky, kterou mají (zjednodušeně řečeno) věřitelé skutečně obdržet (srov. u zajištěných věřitelx x x xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxčně) stát, že proces zpeněžování majetkové podstaty dlužníka vyústí v nulový výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi věřitele (že náklady spojené sx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xterý vyhláška v § 1 odst. 3 počítá (ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky) s tím, že insolvenční správce obdrží minimální odměnu za zpeněžování majetkové podsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., o konkursu a vyrovnání) insolvenční správce již nemá právo na odměnu určenou z počtu věřitelů.
Z dikce insolvenčního zákona (jeho § 38 odst. 1 věty dxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro případ, že způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs, je vlastní proces zpeněžování majetkové podstaty (bez zpeněžení majetkové podstaty nebx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxání minimální výše odměny insolvenčního správce v konkursu (45 000 Kč) zpeněžením (tento výraz není v textu použit), je zjevné, že odstavec 5 navazuje nx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxroval textu § 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona, vyhlášce významově nadřazenému.
Odvolací soud proto nepochybil, jestliže uzavřel, že v sitxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky a je namístě postupovat podle § 5 vyhlášky.
V mezích úpravy obsažené v § 5 vyhlášky x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxednictvím se lze vyhnout extrémům popisovaným odvolatelem v dovolání.
Přitom není vyloučeno dokonce ani to, aby odměna určená podle § 5 vyhlášky bylx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty při řešení dlužníkova úpadku konkursem.
(NS 29 NSČR 27/2010-B-33 ve věci MSPH 77 INS 8029/2009)
Právo insolvenčního správce, tedy i věřiteli poxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xonkrétní právo na určitou výši odměny a náhrady hotových výdajů, vzniká správci jejich schválením jako součásti konečné zprávy, či pokud se tato zprávx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdování o odměně správce do té fáze řízení, kdy je stávajícím správcem podána konečná zpráva (§ 38 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona), či pokud jí nexxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxdstaty, jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce a jejich odměna netvoří součást jeho odměny (§ 303 odst. 2 insolvenčního zákona). Z uvedenéhx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxování své odměny a výdajů. Odměna věřiteli odvolaného insolvenčního správce, který se podílí na odměně stávajícího insolvenčního správce, odpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce nelze určit výši jeho odměny, a proto logicky nelze určit ani výši odměny odvolaného insolvenčního správce, která je podílem z odměny stávajícxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§ 38 odst. 4 insolvenčního zákona).
Odvolací soud se proto neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že o odměně odvolaného insolvenčního správce xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho správce o jeho dosavadní činnosti a vyúčtování odměny a hotových výdajů. Proto přezkoumávané usnesení, které hodnotí jako předčasné, odvolací soux xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd rozhodne až po schválení konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce tak, že schválenou odměnu stávajícího insolvenčního správce poměrxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
(VS Olomouc 2 VSOL 400/2009-B-21 ve věci KSOS 8 INS 1150/2009)
Podle § 38 odst. 3 věty druhé a třetí insolvenčního zákona je možno odměnu insolvenčníhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxně zmiňovaných důvodů (porušení povinností insolvenčního správce a nenavržení provedení částečného rozvrhu) bude podle odvolacího soudu nejčastěxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyl v přezkoumávané věci beze zbytku naplněn. Jak plyne ze shora specifikovaných zjištění z obsahu spisu, činnost správce v daném insolvenčním řízení sxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxých odpovědí, obsahu dlužníkova insolvenčního návrhu a informací sdělených mu jednateli dlužníka, posouzení zpeněžitelnosti dlužníkovy ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxých dvou měsíců. Ve věci se nekonalo žádné soudní jednání a správce nesestavil seznam přihlášených pohledávek, neboť do insolvenčního řízení se nepřixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x celkový rozsah jeho činnosti nevyžadoval větší časovou ani odbornou náročnost, je důvodem pro snížení odměny správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 36/2010-B-xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx/2007 Sb. Jinými slovy, pokud zákon váže výši odměny insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem na výtěžek zpeněžení určený k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xozdělení mezi věřitele dosaženo nebylo. V takovém případě je třeba aplikovat § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podle kritérii x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxolvenčního řízení. Přiléhavě odkázal na § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně člxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxměna insolvenčního správce minimálně 45 000 Kč a vzal do úvahy i to, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, pokud se domnívá, že při určení výše požadované zálohy nelze zohledňovat nároky správce. Právě naopak, smyslem zálohy na náklady insolvenčního řízexx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, k čemuž je nezbytné hradit počáteční náklady (hotové výdaje), ale též zajistit, aby v případě nedostatečného výtěžku zpeněžení majetkové podstaty zxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxše zálohy vycházel z vyhláškou stanovené minimální odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku konkursem. Nelze sice vyloučit, že odměna sxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxh nákladů řízení lze použít předpokládaný výnos z prodeje movitých věcí, pak tato námitka je zjevně nedůvodná s ohledem na samotným dlužníkem stanovenxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxžníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc txxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xouvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvně, pokud při rozhodování o odměně a nákladech (hotových výdajích) insolvenčního správce aplikoval § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky vydané dle zmocxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxlendářních měsíců (nastaly dne 19.3.2008 zveřejněním usnesení o schválení oddlužení a pominuly dne 13.4.2010 zveřejněním usnesení, jímž vzal soud nx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx+150)].
(VS Praha 2 VSPH 416/2010-B-35 ve věci KSHK 42 INS 103/2008)
Odvolací soud má za to, že výchozím ustanovením pro odpověď na otázku, zda odměnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů a v případě, že je plátcem DPH, pak mu náleží k odměně a hotovým výdajům částka odpovídající této dani. Z vyxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xvlášť z výtěžku připadajícího na nezajištěné věřitele (§ 1 odst. 3 a 4 vyhlášky). Součet těchto odměn tvoří celkovou odměnu insolvenčního správce, jix xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpeněžení tak, že současně je mimo jiné stanovena z tohoto výtěžku i odměna insolvenčního správce, o niž se výtěžek příslušející k vydání zajištěnému věxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxodu, aby DPH z této dílčí odměny byla hrazena k tíži nezajištěných věřitelů (a nezajištěných věřitelů pohledávek postavených na roveň pohledávkám za pxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxe, tak i o DPH příslušející k odměně správce vypočtené z výtěžku připadajícího na zajištěného věřitele. Přistoupit na právní závěry odvolatele by znamxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x rozporu se zásadou insolvenčního řízení podle § 5 písm. a) insolvenčního zákona, podle něhož insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxností konanou od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem, a týmiž nároky náležejícími správci paušálními částkami za každý xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxena dle § 5 prováděcí vyhlášky úvahou soudu. Taková moderace přichází v úvahu jen u druhé části odměny stanovené podle vyhlášky paušálními částkami, a tx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxmplikována nějakými zvláštními okolnostmi, pro něž paušální vyhlášková odměna spravedlivému ocenění správcovy činnosti zjevně neodpovídá. Takovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé odborné péče je - jak dlužník případně poznamenal - správcovou povinností (§ 36 odst. 1, § 37 IZ) a tedy předpokladem k tomu, aby se o odměnu ve výši stanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávkyně za období od rozhodnutí o úpadku (od jejího ustanovení do funkce) do schválení oddlužení vůbec nerozhodl. Místo toho asentující ocenění činnxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xalendáře.
Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x VSPH 1752/2013-B-35 ve věci KSLB 76 INS 1488/2012
Limit ve smyslu § 38 odst. 2 IZ se týká jen náhrady odměny insolvenčního správce a nezahrnuje daň z přixxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxti se zpeněžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ; tyto jeho nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b), c) a § 7 odst. 4 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jež nepředstavuje pravidelnou realizaci splátkového kalendáře, určí insolvenční soud podle § 5 vyhlášky č. 313/2007 xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávci v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2013).
(VS Praha x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxk dlužníka po zrušení schváleného oddlužení (§ 418 IZ).
(VS Praha 4 VSPH 2383/2015)
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xaždý započatý měsíc po povolení reorganizace. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že při obratu do 250 mil. Kč činí měsíční odměna insolvenčníhx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x. 313/2007 Sb. platí, že nelze-li určit odměnu postupem dle předchozích ustanovení, určí ji insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxtkového kalendáře. I okruh povinností insolvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovídá. Proto se soud při stanovení odměny a hotových výdajů insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xyl řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hotové výdaje o tuto daň navýšeny.
(KS Hradec Králové KSHK 42 xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxrávci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 303 - vyúčtování odmxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xsoby v průběhu řízení, § 364 - splnění reorganizačního plánu, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, § 398 - způsoby řešení oddlužení, § 410 - přexxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce)
Mgr.
xxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.12.2017
K odst. 1
V průběhu insolvenčního řízení mnohdy nastávají situace, kdy insolvenxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo vymoci pohledávky, které jsou součástí majetkové podstaty. Velmi často insolvenční správce rovněž řeší složité spory o neplatnost či neúčinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxho majetku. Všechny tyto úkony mohou být značně nákladné a majetková podstata nebude disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x§ 108), nebo může požádat o poskytnutí finančních prostředků věřitelský výbor.
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení složenou na základě § 108 nelze bez dalšího zaměňovat. Záloha na náklady insolvenčního řízení dle § 108 je složena před rozhodnutím insolvenčnxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xýdaje insolvenčního správce dle § 39 je složena až po zjištění nezbytné potřeby poskytnout insolvenčnímu správci prostředky ke krytí jeho předpokládxxxxx xxxxxxx
Další rozdíl spočívá ve výši poskytnuté zálohy. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo členy, není nijak limitována, pokud na složení této zálohy nastane shoda věřitelského výboru ve formě jeho rozhodnutí. Tato forma zálohy tedy může býx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxování.
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xovněž považovat za pohledávku za majetkovou podstatou, neboť svým charakterem takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx u které se ani nepředpokládá její vracení složiteli.
K odst. 2 a 3
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxěřování třetích osob výkonem činností, ke kterým je jinak povinen insolvenční správce. V této souvislosti je třeba poukázat na odpovědnost insolvenčxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sám nese veškerou zodpovědnost za úkony, které tyto osoby v rámci insolvenčního řízení provedly.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxe odstavce 2, není možno chápat v širokém pojetí jako veškeré úkony, které správce musí provést. Přímý výkon činnosti ze strany insolvenčního správce jx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxé podstaty; pro tuto činnost nelze ani ustanovit zvláštního insolvenčního správce (§ 35 odst. 1). Za takovou činnost naopak nejspíše nelze považovat nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxze pokračuje a která bude u dlužníků s rozsáhlejším obchodním závodem velmi složitá.
Je nepochybné, že některé činnosti není insolvenční správce sxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmou veřejné dražby, audity v hospodaření dlužníka či hlubší nebo sofistikovanější analýzu možného dalšího ekonomického vývoje hospodaření dlužníkxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xnsolvenčním řízení chrání zájmy věřitelů dlužníka. Zadání činnosti třetí osobě může dojít až po schválení takového výdaje ze strany věřitelského výbxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xdměnu insolvenčního správce, který uvedené pravidlo porušil, aby pochybením insolvenčního správce nebyli zkráceni věřitelé.
Judikatura:
Oxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxcializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsouxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxích z IZ-je jinak povinen konat osobně a za jejichž provedení je honorován odměnou, zadal k provedení na účet podstaty třetí osobě. To ovšem jedině za přexxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xjedná se třetí osobou, že činnost, kterou je jinak povinen konat osobně on sám, provede místo něj tato osoba, a jestliže tento postup VV předem neschválíx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxo.
Typickým příkladem činnosti, kterou je správce povinen konat osobně a na kterou dopadá úprava obsažená v posledně zmiňovaném ustanovení, je dle usxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xřejmé, že správce sjednal s advokátem JUDr. Kamilem Podroužkem smlouvou o poskytnutí právních služeb spočívajících v jeho zastupování v soudním řízexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxdstaty. Odvolací soud se neztotožnil ani s argumentem, dle něhož byla potřeba složení zálohy (uložení povinnosti složit zálohu), dána tím, že PVV nesoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnost uplatnit a vymáhat dlužníkovy pohledávky, pokud náklady s tím spojené jsou neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty. Jinými slovyx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxcení Pohledávky advokátem a kdy náklady s tím spojené nebylo lze krýt z majetkové podstaty, postupoval dle ust. § 39 odst. 1 IZ a požádal PVV o poskytnutí zxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxha 2 VSPH 420/2012 ve věci KSHK 41 INS 1533/2009)
Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení podle § 108 IZ není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xximěřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy. Tuto zxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xobu moratoria dle § 123 odst. 2.
((VS Praha 1 VSPH 1069/2014 ve věci MSPH 60 INS 10283/2014)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce,
§ 58 - práva a povinnosti věřitelského výboru,
§ 108 - záloha na náklady insolvenčního řízení,
§ 168 - pohledávky za majetkovou podstatxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Pro jednání insolvenčního správce je důležité, zda je osobou s dispozičním oprávněním dle § 229. V souladu s § 229 odst. 3 písm. xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xonkursu na majetek dlužníka. Insolvenční správce se při svém jednání označuje nezaměnitelným způsobem, přičemž je nutno označit i dlužníka, s jehož mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxní správce dlužníka XY, s. r. o., IČ 123, Dolní 48, Praha 7“.
K odst. 2 a 3
Insolvenční správce může pověřit svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka k xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx x následujících o. s. ř.
Právní úprava dává možnost zastupování insolvenčního správce při přxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xsobní účast správce na přezkumném jednání je nezbytná a nelze zásadně připustit, aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdx xx x xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxávek, při přezkumném jednání měnit. Ostatně měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí mohou až do přezkoumání přihlášené pohxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx např. v případě popření vykonatelné pohledávky byl v incidenční žalobě vázán skutečnostmi, pro které ji popřel (§ 199 odst. 3 insolvenčního zákona). Pxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxnance dlužníka, kterého by k tomu pověřil, při plnění některých povinností podle insolvenčního zákona, v němž není jeho účastníkem (§ 14 insolvenčníhx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxům spojeným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insolvenční řízení jako takové vyplývající zejména z § 192 odst. 1 insolvenčního zákona povinen xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxádkové pokuty je - již jen pro tuto absenci - zcela adekvátní. Ostatně k obdobným závěrům dospěla též dřívější
judikatura
Vrchního soudu v Praze vyjádřxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenka, J.; Maršíková, J.: Zákon o konkursu a vyrovnání, LINDE PRAHA, a.s., 2002), jež se vyslovovala ke shodně řešené problematice obsažené v zákoně o koxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xčasti správce na přezkumném jednání nelze dostát tím, že se k němu namísto správce dostaví jeho advokátní
koncipient
. Bez osobní účasti insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy a navíc podléhá dohledu insolvxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinny poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poskytovat mu na jeho žádost xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxněž v tom, že má právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona). Prohlášením konkursu pak přecxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona). Insolvenční správce, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jedná svým jménem na účet dlužníka (§40 odst. 1 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (§ 40 odst. 2 insolvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 328/2012-A-32 ve věci 26 INS 697/2012x
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že z něho lze na danou věc aplikovat jen tyto právní závěry: I. Veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců může mít více ohlášxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takovou osobu může soudu xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxdílí závěry, k nimž dále dospěl senát 3 VSPH v citovaném rozhodnutí a jichž se odvolatel v této věci dovolával, totiž že úkony činěné za v.o.s. co ustanovexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xaopak, pokud ohlášený společník následně souhlasil s úkony, jež za v.o.s. učinil neohlášený společník, považuje tím odvolací soud uvedený nedostatex xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx a) o. s. ř.]. Opačný výklad je dle přesvědčení odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníkx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx.
Převedeno na danou věc to znamená, že pokud ohlášený společník Ing. Petr Hlista, Ph.D. podáním ze dne 7. 6. 2013 (B-66) oznámil, že bude jménem správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxější oznámení ze dne 1. 6. 2010 (B-1), v němž za osobu jednající jménem v.o.s. byl nesprávně označen neohlášený společník Vítězslav Pril.
(VS Praha 1 VSxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu, § 38 - odměna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxtí na majetek insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
Jde o obecně platné pravidlo bez zřetele ke zvolenému způxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxecné části zákona.
Pravidlo vylučuje
exces
při exekuci nebo výkonu rozhodnutí, kdy byl postižen osobní majetek insolvenčního správce. Výjimka z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx byly uloženy insolvenčnímu správci k uhrazení dle § 202 odst. 2.
V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 81 - pořádková pokuta, § 202 - náklady řízení v incidenčním sporu
(Smlouva o úvěrovém financování)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Pokud je insolvenční správce osobou s dispozičním oprávněním [§ 229 odst. 3 písm. c)], může za účelem plnění práv a povinnosxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe dána insolvenčnímu správci. Pokud je osobou s dispozičním oprávněním dlužník, především ve fázi po povolení reorganizace [§ 229 odst. 3 písm. d)] nebx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx
Institut úxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obnovuje (za účelem dosažení lepší prodejnosti) provoz podniku dlužníkem fakticky přerušený nebo ukončený (viz důvodová zpráva k novele č. 294/2013 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxpůjčku (§ 2390 až 2394 obč. zák.). Právní úprava nevylučuje ani realizaci úvěrového financování v podobě dodávky energií ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb.x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxívanému v právní úpravě. Podnik dlužníka byl definován v § 5 a 6 obch. zák. Od účinnosti obč. zák. byl pojem „podnik“ nahrazen pojmem „obchodní závod“ (§ 5xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
K odst. 2
Pokud se insolvenční správce rozhodne úvěrovým financováním zajistit provozování podniku, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního řízení ve vztahu k provozování podniku ve variantních řešeních:
a)
provozování podniku s úvěrovým financováním zahrnující zejména zprxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxržitelnosti provozu a případného dopadu ukončení provozování podniku na výtěžek majetkové podstaty se zohledněním výdajů na ukončení provozu.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxv za účelem úvěrového financování podniku dlužníka (obchodního závodu) mají stávající zajištění věřitelé [§ 2 písm. g)], pokud řádně a včas uplatnili xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Vzniknou-li o výhodnosti podmínek nabízených zajištěným věřitelem pro úvěrové financování pochybnosti, je možné postupovat přiměřeně dle § 230, tzxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xymezení některých základních pojmů, § 42 - využití majetku ze smlouvy o úvěrovém financování, § 229 - dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, § 230 - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlužníka
Související předpisy:
§ 502, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017x
x xxxxx x
xajetek vytvořený nebo získaný z prostředků úvěrového financování nemůže sloužit jako zajištění závazků vzniklých dříve, než došlo k uzavření smlouvx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk nevylučuje, aby majetek vytvořený nebo získaný z prostředků úvěrového financování sloužil jako zajištění na závazky nově vzniklé.
K odst. 2
Proxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxovém financování specifikovat účel, ke kterému mají být poskytnuté prostředky použity. Uvedený požadavek se týká především úvěrového financování v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxancování. Úprava navazuje na variabilitu způsobů řešení úpadku (§ 4) a úpravu dispozičních oprávnění v § 229.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xispoziční oprávnění k majetkové podstatě, § 246 - oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, § 261 - provoz a ukončení provozu podniku dlužníka
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxníka. Tato činnost má vztah zejména k vyhotovovení soupisu majetkové podstaty dle § 217 zákona. Podle ustanovení § 211 (viz komentář k tomuto ustanovenxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxladě rozhodnutí insolvenčního soudu. Pokud insolvenční soud v případě věřitelského návrhu trvá na předložení seznamů uvedených v § 104 již ve fázi rozxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx kvalifikovaným způsobem provést zjištění majetku náležejícího do soupisu majetkové podstaty a tento soupis následně vyhotovit.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxziko časové prodlevy v činnosti insolvenčního správce. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo účelem se insolvenční správce pro získání podkladů k soupisu majetkové podstaty obrátí na orgány veřejné správy, jakož i na další subjekty výslovně vxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Rozsah informací poskytnutých třetími osobami vychází ze zásady, že insolvenční správxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxvenční správce požadovat potřebné informace zejména tam, kde lze očekávat nejpravděpodobnější údaje týkající se majetku dlužníka, což mohou být:
xx
xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů o evidenci nemovitostí dlužníka,
c)
úřad průmyslového vlastnictví - za účelem poskytnutí údajů o ochranných známkách, patentech, užitnýcx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
e)
příslušné městské úřady za účelem sdělení informace ohledně evidence motorových vozidel, která jsou evidována na osobu xxxxxxxxx
Spektrum obesílaných subjektů může být výrazně širší. Insolvenční správce musí vycházet rovněž z principu přiměřenosti úkonů, které sám provádí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodaření dlužníka samotného.
K odst. 2 a 4
Součinnost poskytnutá insolvenčnímu správci ze strany orgánů veřejné správy je vždy poskytoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxých hotových výdajů. Uvedená skutečnost je podpůrným argumentem k tomu, aby insolvenční správce prováděl dotazování po zralém uvážení, efektivně a úxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxúčtování těchto výdajů s jejich zdůvodněním.
Orgány státní správy mohou uloženou povinnost vůči insolvenčnímu správci splnit také zřízením dálkxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrmace z této oblasti mají pro činnost insolvenčního správce většinou zásadní význam.
K odst. 3
Novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnosx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu s původní úpravou se takto precizovaná povinnost jeví jako nadbytečná. Původní text umožňoval insolvenčnímu správci požadovat informace ve stejxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx posudek z prostředků majetkové podstaty jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169. Příznačnější by bylo srovxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x jiným subjektům práva na informace o stavu dlužníkova majetku a jeho úkonech i v době před zahájením insolvenčního řízení (§ 209 a násl. IZ, § 43 a § 44 IZ).
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xeřejné správy,
§ 211 - šetření k majetkové podstatě,
§ 217 - pořízení soupisu
(Rozsah součinnosti orgánů veřejné správy)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.12.2017
x xxxxx x
xxxxx xxxxxů a jejich povinností uvedený v prvním odstavci je pouze demonstrativní. Ve smyslu § 43 může insolvenční správce uplatnit právo na součinnost také vůči xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxných zbraní dlužníkem dle § 41 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Dotazovaným může být nadále i Úřad průmyslového vlastnictví ve vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, rejstřík užitných vzorů dle § 7 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, rejstřík průmyslových vzorů dle § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xalší.
Specifické, avšak nikoliv vyloučené je ověřování vlastnictví či jiného právního vztahu u Úřadu pro civilní letectví, který vede rejstřík lexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxnostenském podnikání (živnostenský zákon), či dotazem u Státní plavební správy na právní vztah dlužníka k plavidlům registrovaným v plavebním rejstxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxu povinny spolupracovat na základě doložení faktu, že rozhodnutím insolvenčního soudu byl insolvenčního správce do funkce ustanoven. Je třeba uvéstx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxo subjektu nahlédnutím do insolvenčního rejstříku ověřit, zda osoba prokazující se jako insolvenční správce je k tomuto skutečně k tomuto oprávněna. xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxit.
Z povahy insolvenčního řízení je nepochybné, že povinná osoba musí poskytnout insolvenčnímu správci součinnost bez ohledu na to, zda rozhodnuxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
K odst. 3
Následkem nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xnsolvenčnímu správci za škodu nebo jinou újmu způsobenou tím, že součinnost nebyla poskytnuta řádně a včas. Uvedená koncepce je poněkud nadbytečná s oxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že takovýto následek nelze spojovat s jakýmkoli jen velmi obecným tvrzením insolvenčního správce. Také zpravidla nelze klást rovnítko mezi význam, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xřípadně uváděl jiný věřitel. Insolvenčnímu správci totiž zákon ukládá povinnosti (§ 36 IZ) a současně dává ve vztahu k dlužníkovi a jiným subjektům práxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xrocesního subjektu zakládají důvod pochybovat o důvěryhodnosti věřitele, který kandiduje na funkci zástupce věřitelů, je však třeba vždy učinit ve vxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 43 - součinnost orgánů veřejné sxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 69 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
§ 69 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, - § 7 zák. č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, - § 14 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxzech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, - § 41 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
(Povinxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
Povinnost mlčenlivosti vyplývá z postavení insolvenčního správce, jenž sx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xpeciální právní úpravy, kterou představují především:
a)
občanský zákoník, ve kterém je v § 504 definováno obchodní tajemství; tato právní úprava xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxňový řád, podle jehož § 9 odst. 1 jsou osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Zproštění zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti může provést osoba, v jejímž zájmu insolvenční správce tuto povinnost mlčenlivosti má, případnx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdě, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje k více subjektům, musí být insolvenční správce mlčenlivosti zproštěn všemi těmito subjekty. V plném rozsahx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi, k nimž je jinak povinen insolvenční správce.
xxrušení povinnosti mlčenlivosti insolvenčním správcem by vedlo k sankcím vůči jeho osobě. V průběhu insolvenčního řízení připadá dle závažnosti provxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního soudu ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčnímu správci Ministerstvem spravedlnosti. Samostatnou kapitolou je pax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxdková pokuta,
§ 211 - šetření k majetkové podstatě,
§ 217 - pořízení soupisu
Související předpisy:
x xxx xxxx xxxxx x x xx xx xx xxx x x x xxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní jsou, stejně jako pro řízení vedená podle ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, schůze věřitelů a věřitelský výbor, příp. zástupce věřitelů. Scxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovaného insolvenčním soudem dle § 61 a 62. Další významná oprávnění schůze věřitelů vyplývají z dalších ustanovení insolvenčního zákona:
a)
§ 29 - hxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxx x xxxxxvání o způsobu řešení úpadku dlužníka, pokud tento způsob nebyl určen soudem při rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka (§ 136),
c)
§ 153 - hlasování o osxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxěžen jedinou smlouvou podle § 290,
d)
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Schůze věřitelů si může, nad rámec oprávnění daných insolvenčním zákonem, vyhradit do své působnosti další otázky, které patří do půsoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxum
, dvě třetiny hlasů přítomných věřitelů. Jde o pojistku proti zneužití dominantního postavení jedním nebo více věřiteli, kteří by se jimi ovládané sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a záměry.
Ze třetího odstavce vyplývá, že pro insolvenční řízení je základním věřitelským orgánem právě schůze věřitelů, ktexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxí věřitelů prakticky neuskutečnitelné, a to především s ohledem na poměrně velkou časovou náročnost svolání schůze věřitelů a v kontrastu s nutností rxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxřitelského orgánu, je vhodnější ustavení prozatímního výboru podle § 61 a násl.
xxxxxxxxra:
Co se týče zbývající části usnesení, jíž si schůze věřitelů vyhradila právo rozhodovat o schválení smlouvy o provedení dražby podle § 287 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xedinou smlouvou o prodeji dlužníkova podniku nebo jeho části nebo celé majetkové podstaty podle § 290 a 292 insolvenčního zákona, je odvolací soud na rxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx x x xx odst. 2 insolvenčního zákona. Ve shodě se stanoviskem insolvenčního soudu a odlišně od odvolatelů je odvolací soud též toho názoru, že závěr o tom, že doxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxjištěného věřitele C. E. plc., dovodit nelze. Důsledkem přijatého usnesení totiž nemůže být než to, že smlouva o provedení dražby, o prodeji majetku dlxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxelů. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že až podle toho, jaká stanoviska vyjádří insolvenční věřitelé k projednávané otázce v další fázi řízení (tj. přx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, odporuje společnému zájmu věřitelů či nikoli.
(VS Praha 2 VSPH 344/2009-B-198 ve věci MSPH 78 INS 3734/2008)
Pokud jde o rozhodnutí schůze věřitxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona), c) o souhlasu s prodejem mimo dražbu (podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona), d) o souhlasu s jedinou smlouvou o prodeji dlužníkova poxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxolvenčního soudu čj. MSPH 76 INS 3732/2008-B-66 ze dne 20.4.2009, f) o souhlasu s konkrétními podmínkami prodeje v souladu s usnesením insolvenčního sxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxahujících částku 300 000 Kč [§ 58 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona] a h) o schválení výše a správnosti nákladů a hotových výdajů insolvenčního správxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxné otázky svěřuje insolvenční zákon originálně do působnosti věřitelského výboru, jsou dostatečně konkrétní, nejsou v rozporu s § 46 odst. 2 insolvexxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xoudu je odvolací soud toho názoru, že závěr o tom, že usnesení schůze věřitelů odporuje společné vůli věřitelů, ani s přihlédnutím k argumentaci soudu Ix xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxe být než to, že otázky, o nichž by rozhodoval tříčlenný věřitelský výbor, budou předmětem projednání a schválení schůzí všech věřitelů, aniž by bylo lzx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí věřitelé k projednávaným otázkám v další fázi řízení (tj. při schvalování konkrétních návrhů), bude možné posoudit, zda usnesení, jež schůze věřitexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsnesení schůze věřitelů, jež si vyhradí rozhodovat o otázkách, jež patří do působnosti věřitelského orgánu, a že otázky, o nichž věřitelský výbor dřívx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnit ani event. pravomocné usnesení insolvenčního soudu čj. MSPH 76 INS 3732/2008-B-66 ze dne 20.4.2009 přijaté v rámci dohlédací činnosti, jež insolvxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stupně z toho, že odvolatel a) jako člen věřitelského výboru hlasoval "ve své vlastní věci", neshledal ho odvolací soud důvodným, neboť přenesení částx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxx x VSPH 402/2009-B-140 ve věci MSPH 76 INS 3732/2008)
Jak shora uvedeno, insolvenční soud užije svého práva zrušit usnesení přijaté schůzí věřitelů jxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného zájmu věřitelů, pokud by takové porušení mělo spočívat pouze v tom, že se věřitelé kvalifikovanou většinou dohodli na odvolání stávajícího věřitxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odvolatel svojí argumentací směřuje, se vztahuje toliko na iniciativu samotného insolvenčního soudu, který může při porušování či zanedbávání povixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxiva ke změně věřitelského výboru vyšla přímo ze schůze věřitelů, která není při své úvaze o změně věřitelského výboru vázána tím, zda došlo k porušení poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe na podmínku porušení povinností ze strany stávajícího věřitelského výboru.
Odvolací soud má tedy za to, že odvolatel v rámci své argumentace proti rxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxelů), která by byla s to závěr o správnosti postupu soudu I. stupně zvrátit. Proto odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 219 o. s. ř. jako věcnx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení svolal schůzi věřitelů, k níž předvolal i dlužnici. Schůzi věřitelů však za jednání dle ust. § 85 odst. 1 IZ považovat nelze. Schůze věřitelů jx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxů však není jednáním soudu, které je soud povinen v insolvenčním řízení nařídit tehdy, stanoví-li tak zákon, nebo považuje-li to za nutné (§ 85 odst. 1 IZxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxt. 3 IZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, výslovně zakotvoval povinnost nařídit k projednání zrušení schváleného oddlužení jednání a nikoliv toliko scxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xe schůzi věřitelů nelze zaměňovat s jednáním dle ust. § 85 odst. 1 IZ, rovněž vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 NSČR 63xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxleného oddlužení jednání nenařídil.
Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1, písmx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xrvního stupně na zvážení případný postup dle ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. za situace, že dlužnici bude zdravotní stav nikoliv po přechodnou dobu bránit účastxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 61 - prozatímnx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtelů o způsobu řešení úpadku dlužníka, § 153 - ocenění majetkové podstaty znalcem, § 344 - schůze věřitelů k schválení reorganizačního plánu,
xxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
Schůzi věřitelů svolává a řídí pouze insolvenční soud představovaný insolvenčním soudcem. Schůze věřitelů je soudním jednáním, jeho vedení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxjná (§ 6 odst. 1 zák. o soudech a soudcích). Výjimky z tohoto pravidla mohou vyplynout pouze ze situací popsaných v § 24, 40a, 44, 116, 124 o. s. ř.; pouze ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxm pro vyloučení veřejnosti nebo pro omezený přístup účastníků řízení nebo jejich zástupců na schůzi věřitelů. S ohledem na význam schůze věřitelů pro pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xěřitelského výboru (prozatímního věřitelského výboru), nebo
c)
alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky činí alespoň jednu desetinu přihlášxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek (je-li povoleno odxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxe se i na insolvenční řízení zahájená před jeho účinností. Aktivní legitimace věřitelů k podání návrhu na svolání schůze věřitelů musí být určována podxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxlů tak, aby se konala do 30 dnů po doručení návrhu na její svolání, není-li navržen pozdější termín konání (§ 47 odst. 1). Lhůta pro svolání schůze věřitelxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxolvenčním zákonem respektovat, může ji v nezbytně nutném rozsahu překročit. Při svolání schůze věřitelů na návrh budou pro insolvenční soud nepochybxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxvenčním řízení s větším počtem věřitelů.
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zástupce pověřený příslušným státním zastupitelstvím, které vstoupilo do insolvenčního řízenxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnizací pak odborová organizace s největším počtem členů. Případný spor odborových organizací o právo účasti na schůzi věřitelů může rozhodnout pouze xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxzhodnutí o úpadku je pro soud závazný jen negativně (§ 48 odst. 2 insolvenčního zákona, na schůzi nelze projednat body, které předem nebyly jako předmět xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx 2 VSOL 106/2009-B-26 ve věci KSOS 36 INS 1078/2009)
V daném případě insolvenční soud v souladu s prvou větou § 47 odst. 1 insolvenčního zákona vyhradxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtelského výboru z funkce.
Jestliže podle ustanovení zmíněného v předchozím odstavci schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud, neznamená to vx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxu aplikaci na insolvenční řízení insolvenční zákon předpokládá v § 7 odst. 1) usneseními upravujícími vedení řízení, proti nimž odvolání přípustné nxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud bylo odvoláním napadeno usnesení o odvolání věřitelského výboru, nelze soudu I. stupně důvodně vytýkat, že zbývající část programu schůze věřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxedně souvisí, vyhradil k hlasování na další xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxní stávajícího věřitelského výboru postaveno najisto.
(VS Praha 1 VSPH 237/2012 ve věci MSPH 78 INS 5200/2009)
Ve shodě se soudem prvního stupně je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxše činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek, je insolvenční soud schůzi věřitelů povinen svolat, bez toho, aby se zabýval důvodností podaného nxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxolání schůze věřitelů, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Návrhem věřitele REALIS-INVEST, s.r.o. ze dne 25. 5. 2012 tedy soud nebyl vázán, a schůxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxédací činnost soudu, § 47 - schůze věřitelů, § 48 - podmínky pro svolání a program schůze věřitelů, § 91 - rozhodnutí při dohledové činnosti soudu
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxx x x xx xxxxx x xx xx xxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxh informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Podmínky pro svolání a program schůze věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.12.2017
K odst. 1
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxzení. Občanský soudní řád přesto pojem vyhláška užívá v § 336b odst. 2 a § 338o a násl., kde se hovoří o tzv. dražební vyhlášce. V § 336b odst. 2 o. s. ř. se však x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxívá obdobný postup. O nařízení schůze věřitelů insolvenční soud rozhoduje formou usnesení, které bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku a zvlášť bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxd vstoupilo do řízení (§ 75 odst. 2).
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxněná v insolvenčním rejstříku. Každé soudní rozhodnutí, které je zveřejněno některým ze způsobů popsaných v § 71 odst. 1 a 2, lze označit za vyhlášku.
Usnesení o svolání schůze věřitelů bude obsahovat:
a)
termíx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxlů svolána na popud insolvenčního správce, věřitelského orgánu (věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů) nebo věřitelů, jak to předpokládá § 47 odstx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Usnesení o svolání schůze věřitelů musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
Program schůze věřitelů, vymezený v usnesení o jejím svolxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxs své pohledávky. V takovém případě mohou věřitelé svými hlasy rozhodnout o rozšíření programu schůze věřitelů.
Právní úprava výslovně nepočítá s xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xejich zástupci odmítli k některému bodu programu schůze věřitelů vyjádřit (zdrželi se hlasování); pokud se takové vyjádření předpokládá, jako např. x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení bude vždy zahrnovat otázku volby věřitelského orgánu, resp. potvrzení jmenovaného prozatímního věřitelského výboru jmenovaného insolvexxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxolvenčního správce (§ 29).
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) vyloučila u řízení, ve kterých došlo k povolení oddlužení, pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxho správce, je při povolení oddlužení také tímto pravidlem prakticky vyloučen. Byl tak zásadním způsobem narušen jeden ze základních pilířů celého inxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh na návrh, které budou probíhat dříve, než soud rozhodne o úpadku dlužníka. Také na této schůzi věřitelů musí dojít k volbě věřitelského výboru, resp. k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnutí insolvenčního soudu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka. Z logiky věci vyplývá, že tento bod může být zařazen na program první schůze věřitelů pouze v případě, že se schůze věřitelů koná po rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenční soud o způsobu řešení úpadku dlužníka rozhodne [§ 149 odst. 2 písm. b)].
K odst. 3
Sankce pro věřitele stanovená tímto způsobem je problematicxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxolanou schůzi věřitelů" lze označit pouze schůzi, kde nedošlo k přijetí stanoviska, kterého mínili dosáhnout věřitelé, kteří o svolání schůze usilovxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxedem své stanovisko k navržené problematice. Soud by však mohl do svých úvah o uložení povinnosti věřitelů uhradit ostatním věřitelům náklady jejich úxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx schůzi nebo korespondenční formou dle § 50.
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxjekty jaou oprávněny o svolání schůze věřitelů insolvenční soud požádat.
xxxxxxxxxxx
Ostatně soudem stanovený pořad jednání schůze věřitelů v rozhodnutí o úpadku je pro soud závazný jen negativně (§ 48 odst. 2 insolvenčního zákona, nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xznámených fakultativních bodů projednán nebude.
(VS Olomouc 2 VSOL 106/2009-B-26 ve věci KSOS 36 INS 1078/2009)
Na schůzi věřitelů konané bezproxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Z programu této schůze, jak je zachycen v zápise z 6. 12. 2012, a které se žádný z věřitelů dlužnice nezúčastnil, se však podává, že v rozporu s ust. § 48 IZ nxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmu schůze věřitelů určeného v usnesení o zjištění úpadku (A-15) v bodě IX. výroku -hlasování nezajištěných věřitelů o přijetí způsobu oddlužení a jejixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužnice o stanovení nižších splátek, neboť se mělo jednat jen o hlasování nezajištěných věřitelů o přijetí způsobu oddlužení. Měl-li soud za to, že poxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxužnici vůbec nezpřístupnil svůj názor, jak na její žádost nahlíží, a vyjádřil jej až v samotném napadeném usnesení, v němž fakticky převzal tvrzení uvexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeho doživotního užívání, jež považuje za jeden z podstatných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe § 395 odst. 1 písm. a) IZ, či schválení oddlužení podle § 405 IZ, jenž však soud neučinil, naopak oddlužení dlužnice povolil a schválil je plněním splátkxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxlvenčním správci, § 50 - hlasování podmíněných pohledávek a korespondenční hlasování, § 71 - doručování vyhláškou, § 72 - zvláštní doručení a zkrácené xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xěřitelů a přezkumného jednání v rozhodnutí o úpadku, § 149 - samostatné rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, § 150 - rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxáv věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odxxx x
Síla hlasů jednotlivých věřitelů, tedy jejich schopnost ovlivnit průběh schůze věřitxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxihlášenou 1 Kč je věřiteli přiznán jeden hlas, což je princip shodný s právní úpravou v § 10 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání. Hlas se insolvenčnímu věřixxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xrávem hlasovat vahou své pohledávky mají pouze věřitelé s pohledávkou uplatněnou řádnou přihláškou. Věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou (§ xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxvací právo:
a)
věřitelům s pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 168),
b)
věřitelům s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§ 172) a
e)
do doby splnění odkládací podmínky věřitelům, kteří přihlásili pohledávky vázané na odkládací podmínku.
Majorita potřebná k pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtelů. Prostá většina se v insolvenčním řízení uplatní v těchto hlasováních:
a)
§ 295 odst. 2 písm. f) - možnost členů a náhradníků volitelného věřitexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxí o výjimkách pro nepatrný konkurs stanovených insolvenčním soudem pro konkrétní řízení nad rámec výjimek vymezených v § 315 odst. 1 a
c)
§ 323 - hlasxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Pro další hlaxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxoduje absolutní většina, tj. většina všech přihlášených věřitelů, v případě povolení oddlužení je požadovaná majorita zpřísněna, a to na základě novxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xtázkách, které patří do působnosti volených věřitelských orgánů, zde rozhoduje většina tvořená nejméně dvěma třetinami hlasů přítomných nebo řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxo) náhradnících, zde hlasují samostatně zajištění a nezajištění věřitelé, každá z těchto skupin přijímá svá rozhodnutí obecnou většinou, tj. většinxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa, zde musí být rozhodnutí schůze věřitelů přijato většinou přítomných nezajištěných a většinou zajištěných věřitelů, nebo nejméně 90 % hlasů všech pxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxx x xxxxxx xxřitelů ke schválení reorganizačního plánu - hlasy věřitelů se při hlasování o reorganizačním plánu počítají po skupinách vytvořených podle § 337. V ráxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka dle § 150 a násl. (§ 151 odst. 2), je nutno k hlasům přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů připočítat hlasy:
a)
uplatněné řádným hlasoxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxního řízení (§ 345) nebo po zahájení insolvenčního řízení (§ 346), nebo
Prostá většina je užívána v omezeném počtu případů, kdy věřitelé rozhodují sxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx x xxxx x xxx x x x02.
K odst. 2
Současné držení jedné pohledávky více věřiteli není v praxi úpadkových řízení příliš časté. Výkon hlasovacích práv na schůzi věřitelx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xpolečně třetí osobu jejich zastupováním při schůzi věřitelů nebo jiném soudním roku. Pro určení zástupce několika spoluvlastníkům přihlášené pohlexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xx xxx xx xx xxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxnikne plná moc udělená dříve,
c)
advokátovi lze udělit plnou moc jen pro celé řízení (tzv. procesní plná moc),
d)
udělená plná moc zanikne právnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxstníků podíl svých práv samostatně, a to podle výše svého podílu, jsou-li tyto podíly zcela zjevné. Pokud nelze podíly spoluvlastníků vymezit, platí
fxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx především podmínek pro stanovení společného postupu spoluvlastníků přihlášené pohledávky; jde o hlasování podle výše spoluvlastnického podílu, pxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx uvedené lze konstatovat, že soud prvního stupně měl nejprve postupem podle § 51 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodnout o hlasovacím právu odvolatelx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xsnést se na něm nemohla, neboť se jí z přihlášených věřitelů účastnil toliko odvolatel, který ovšem o svém hlasovacím právu (tedy ve své vlastní věci) dlx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xohledávky (a kdy toto rozhodnutí mělo s ohledem na rozsah ostatních pohledávek s právem hlasu pro výsledek hlasování dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxolání dosavadního a ustanovení nového správce jako s jakýmsi jeho individuálním návrhem na odvolání správce, ačkoli šlo ve skutečnosti o jeho stanovixxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schůze věřitelů a přijetí jejího usnesení tu ovšem z výše uvedených důvodů (při nedořešené otázce hlasovacích práv odvolatele) nemohlo dojít.
(VS Prxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa - odvíjí) se na schůzi věřitelů přiznávají toliko pro danou schůzi, nikoli i pro případnou další schůzi (třebaže by na ní byly projednávány ty body progxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxlšího tím, že jejich pohledávky jsou již zjištěny, mají na dané konané schůzi věřitelů hlasovací práva, jen pokud jim byla na této schůzi v souladu s § 51 Ix xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxvání schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 47 - schůze věřitelů, § 57 - složení a volba věřitelského výboru, § 150 - rozhodnutí schůze věřitelů o způsxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 295 - omezení nabývání majetkx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxze věřitelů k schválení reorganizačního plánu, § 345 - hlasování o reorganizačním plánu, § 346 - hlasování mimo schůzi věřitelů při reorganizaci, § 401 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxx xx xx xxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x x x0 odst. 2 z. k. v.
(Hlasování podmíněných pohledávek a korespondenční hlasování)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b)
nebyla dosud přezkoumána na přezkumném jednání,
c)
byla při přezkumném jednání zcela nebo částečně popřena insolvenčním správcem nebo dxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxelů (§ 51 odst. 3 ve znění zákona č. 69/2011 Sb.),
d)
je vázána na rozvazovací podmínku.
Hlasovací práva věřitelů uvedených xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxvat se svou pohledávkou (její částí) na schůzi věřitelů, nesmí vázat uplatněný hlas na podmínku jakéhokoli druhu. Hlasování věřitele na schůzi věřitexx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxx x x x
Zavedením institutu hlasovacího lístku je věřitelům dána možnost vyjádřit své stanovisko na několika schůzíxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Uplatnění hlasu korespondenční formou vyžaduxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxhůze věřitelů (§ 48 odst. 2 věta druhá) a při hlasování schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka (§ 151 odst. 2),
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxlášky č. 311/2007 Sb.
c)
nespojení podání, které obsahuje hlasovací lístek, s žádným jiným podáním,
d)
úředně ověřený podpis věřitele nebo jxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxm, který předpokládá § 80a.
Nebude-li hlasovací lístek splňovat náležitosti vymezené prováděcím předpisem, nebude k němu soud přihlížet bez txxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xýzva soudu ani nebyla možná.
Také při korespondenčním hlasování nesmí věřitel svůj hlas vázat na žádnou podmínku, tak jak to vyplývá z § 51 odst. 1 větx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxli nebo jejich zástupci přímo v jednací síni.
Věřitel, který využil korespondenčního hlasování, má možnost takto vyjádřené stanovisko změnit. Věxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxhu pozdější stanovisko, tj. hlas vyjádřený přímo při soudním jednání. Opět je třeba vycházet ze skutečnosti, že hlasování věřitele je procesním úkonexx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxě hlasování o reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů (§ 345 odst. 2) a hlasování o způsobu oddlužení nebo povolení jiné výše splátek dlužníkovi mimo xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxek věřitelů dlužníka hraje aktivní roli sám dlužník. Tímto způsobem si dlužník zajišťuje stanoviska věřitelů k navrženému reorganizačnímu plánu nebx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkového kalendáře (§ 391 odst. 2 a 399 odst. 1).
Hlasování mimo schůzi věřitelů je možné realizovat také před zahájením insolvenčního řízení. Jde o jxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjištěných věřitelů ke způsobu oddlužení, který je dlužníkem preferován (§ 401 odst. 2).
V praxi se ukazuje, že v případě oddlužení se hlasování před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk věřitelů před zahájením insolvenčního řízení mnohem více využívané; důvod lze spatřovat především ve větší složitosti procesu reorganizace.
Náxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem,
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxzi věřitelů,
§ 391 - náležitosti návrhu na povolení oddlužení,
§ 399 - hlasování věřitelů v oddlužení,
§ 400 - hlasování o způsobu oddlužení mimo sxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy:
§ 41a odst. 2 o. s. ř., - § 3 vyhl. č. 191/2017 Sb.
(Omezení hlasovacích práv věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx12.2017
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 64/2017 Sb. [zvláštní část, k bodu 14 až 18, 54, 69 a 70 (§ 51 odst. 1 a 3, § 52 odst. 2, § 53, § 58 odst. 3, § 189 odst. 1 a § 295 odst. 2 a 3)]:
Dále se navrhuje uprxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xěl jakoukoliv možnost se na rozhodnutí připravit, vede k častému zpochybňování rozhodnutí soudů o hlasovacích právech. Z uvedeného důvodu se předpokxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxhodování soudu o hlasovacích právech. Není-li zde rozhodnutí schůze věřitelů dle § 51 odst. 1 ani rozhodnutí soudu, uplatní se vždy stanovisko insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxá některému věřiteli hlasovací práva mimo § 51 či 53, tedy zejména v situacích, na které nově dopadá § 177 odst. 2 a 182a, popřípadě také tehdy, nastane-li x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nově navržené ustanovení též řeší situaci, kdy insolvenční správce (anebo dlužník) změní názor na popření pohledávky po zveřejnění seznamu přihlášxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdávek.
K odst. 1 a 2
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdávky je popsán v § 192 až 195. K popření pohledávky ze strany insolvenčního správce a dlužníka může v případě povolení reorganizace nebo prohlášení konxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx. Popření pohledávky ze strany přihlášeného věřitele lze učinit pouze před přezkumným jednáním (§ 192 a § 200). Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 14xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzšířil možnost popěrného úkonu na věřitele přihlášené do insolvenčního řízení. Stanovisko Ústavního soudu ČR se zobrazilo v zák. č. 69/2011 Sb., kterx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxproti tomu při řešení úpadku dlužníka reorganizací nemá popěrný úkon věřitele žádný význam (§ 336). Bez ohledu na způsob řešení úpadku dlužníka nemá poxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe eliminace hlasovacích práv věřitelů navzájem.
U pohledávek, které byly zcela nebo zčásti popřeny ze strany insolvenčního správce (v tomto přípaxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxtí insolvenčního soudu bude návrh podle § 52 odst. 2 nebo seznam pohledávek předložený insolvenčním správcem; insolvenční správce bude předkládat náxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxítomni nebo řádně zastoupeni, příp. věřitelů, kteří o některé z otázek řešených na schůzi věřitelů hlasovali prostřednictvím hlasovacího lístku. Prxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxenou pohledávkou (pokud k takovému popření u přezkumného jednání, resp. při přezkumu pohledávek došlo); nedošlo-li k popěrnému úkonu ze strany insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch a přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů. Popření pohledávky ze strany jiného insolvenčního věřitele nebo dlužníka nemá dle druhého odstavcx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
O hlasovacím právu věřitelů rozhodují svými hlasy insolvenční věřitelé, jejichž pohledávky byly na přezkumném jednání zcela zjištěny. Do hlasovánx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xlasovacích právech. Suma pohledávek, která bude o hlasovacích právech rozhodovat, musí zůstat konstantní pro všechna dílčí hlasování o hlasovacích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxvání o hlasovacích právech osoby blízké nebo osoby, která tvoří s věřitelem koncern, a insolvenční soud může rozsah hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxávek, ze které bude určena většina nezbytná pro přijetí rozhodnutí schůze věřitelů.
Pro rozhodnutí o hlasovacích právech není stanovena zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxmoci hlasovacího lístku (§ 50 odst. 2).
Nebuxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxůzi věřitelů budou přítomni pouze věřitelé, jejichž pohledávka byla zcela nebo částečně popřena, musel by o hlasovacích právech pro konkrétní schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech nebude odvolání přípustné. K přezkumu rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích prxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxo právě rozhodnutím o hlasovacích právech (§ 52 odst. 4).
K odst. 3
Insolvenčnímu soudu je svěřeno rozhodnutí o rozsahu hlasovacích práv v případě, že schůze věřitelů probíhá po přezkumném jednánxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxdné lhůty pro podání přihlášek určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxchybně považovat pohledávku, která byla částečně nebo zcela popřena insolvenčním správcem. K postupu u pohledávek popřených se však jednoznačně vyjxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvenčnímu soudu, pouze v případě vymezeném v § 51 odst. 1 věta druhá.
Rozpor mezi odstavci § 51 by měl být řešen ve prospěch prvního odstavce. Insolvenčxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu řešení úpadku dlužníka, je-li možno volit mezi více způsoby řešení, schválení reorganizačního plánu, rozhodnutí o způsobu řešení povoleného oddluxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx V případě dosud nezjištěných pohledávek nebo pohledávek „sporných“ (s výše uvedenou výhradou nejasnosti výkladu tohoto pojmu) není rozhodnutí soudx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt návrh na rozhodnutí o hlasovacích právech pouze u pohledávek, které doposud nebyly přezkoumány (viz část D formuláře „Seznam přihlášených pohledávxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxa sporná“, jinak by text právní úpravy neuváděl oba tyto pojmy. Soud přistoupí k rozhodnutí o rozsahu hlasovacích práv:
1) pohledávek, které doposxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx § 52 odst. 2 nebo
c)
některého z věřitelů podaný za podmínek § 52 odst. 2;
2) pohledávek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xx odst. 2.
Návrh na rozhodnutí o hlasovacích právech může být insolvenčnímu soudu předložen pouze za podmínek daných § 52 odst. 2.; ustanovení bylo výxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxh na rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka nebyla popřena insolvenčním správcem, podán, bude pro hlasovací práva dosud nezjxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xromítnuté v ustanovení nového čtvrtého odstavce vedou k pojmenování věřitelů, kteří se zřetelem k povaze svých pohledávek hlasovací práva na schůzi vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a podřízeným pohledávkám (§ 172) jde o pravidlo dovozované i výkladem. Věřitelům pohledávek ve smyslu ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona se hxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxto chráněna jinak. Věřitelé s podřízenými pohledávkami jsou z hlasovacího práva vyloučeni vzhledem k povaze pohledávek dané jejich podřízeností. U vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní důvod, aby jim byl přiznán vliv na chod insolvenčního řízení v podobě hlasování na schůzi věřitelů, a to dokud nebude splněna odkládací podmínka. To pxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxho práva věřitele v insolvenčním řízení, upravuje citovaný § 51 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona obecně pro celé insolvenční řízení. Toto ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xvětšinou počítanou podle § 49 odst. 1 insolvenčního zákona), popřípadě jestliže tak rozhodne soud.
Jestliže, jako je tomu v dané věci, soud rozhodl, žx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xopření pohledávky insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 a § 410 odst. 2 insolvenčního zákona). Účinky dlužníkova popření nastávají zásadně při přezkuxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa věřitele v § 51 insolvenčního zákona tak, že věřitel pohledávky popřené dlužníkem může po účinném popření v rozsahu popření hlasovat jedině za předpxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxmi se musí řídit i posouzení hlasovacího práva věřitele při hlasování o přijetí reorganizačního plánu.
(VS Praha 1 VSPH 343/2009 ve věci KSCB 28 INS 288xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlasovací právo těmto věřitelům, což mělo vést k nepřijetí navrženého reorganizačního plánu, dospěl odvolací soud k závěru, že k této námitce dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x v rozsahu nad částku 29 779 Kč a pohledávka věřitele č. 8 byla popřena zcela. Důvod popření těchto pohledávek spočíval v jejich promlčení nebo v tom, že dlxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxu pohledávek v rozsahu jejich zjištění rozhodovala o hlasovacím právu těchto věřitelů dle § 51 odst. 1 insolvenčního zákona schůze věřitelů. Protože x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxhé insolvenční soud. Rozhodnutí soudu nebylo vydáno v rozporu se zákonem a je v souladu s vůlí ostatních věřitelů nepřiznat hlasovací práva věřitelům x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch pohledávek nebylo hlasovací právo odňato, jak tvrdí dlužník, ale nemohli jej uplatnit ze zákonem stanoveného důvodu dle § 51 odst. 1 insolvenčního zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoť rozhodnutí soudu o hlasovacím právu je rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení a odvolání proti němu není zásadně přípustné.
(VS Praha 1 VSPH xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, § 50 - hlasování podmíněných pohledávek a korespondenční hlasování, § 51 - omezení hlasovacích práv věřitelů, § 53 - hlasování věřitele ve vlastní věcxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx - popření pohledávky přihlášeným věřitelem
(Přezkum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2017
x xxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 294/2013 Sb.(účinnost od 1. 1. 2014):
Postupy zakotvené nově v § 52 odst. 3 insolvenčního zákona se v rozhodovací praxi odvolacích soudů pxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx