182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xgr.
Lukáš
Pachl
JUDr.
Jaroslav
Brož
MJur
Mgr.
Antonín
Stanislav
Ph.D
JUDr. Ing
Zdeněk
Strnad
Ph.D
JUDr.
Lukáš
Zrůst
BA (Hoxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
Hlava I
Základní ustanovení
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxx. a)
Právní úprava insolvenčního zákona se zaměřuje na řešení majetkových poměrů dlužníka v celé jejich šíři. Řešením úpadku a hrozícího úpadku dluxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku či hrozícím úpadku dlužníka (§ 3) je dalším cílem insolvenčního řízení rozhodnutí o způsobu jeho řešení (§ 4) tak, aby došlo k optimálnímu řešenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší poměrné uspokojení věřxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxincip vyjadřuje jako zásadu insolvenčního řízení § 5 písm. b). Možnost úplného uspokojení pohledávky insolvenčního věřitele platí bez ohledu na způsxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxe zajištěné i nezajištěné. Princip „zásadně poměrného uspokojení“ může být narušen ve prospěch věřitelů (§ 337 odst. 3) nebo v jejich neprospěch [§ 392 xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxím řízení stejné postavení, musejí být uspokojeni v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně stejně. Toto pravidlo, uvxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxhu musí být postupováno tak, aby další dlužníkovo zatížení závazky bylo pokud možno co nejmenší.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxků, kteří nejsou z její účinnosti vyjmuti (§ 6).
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx.
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xprava úpadkového práva liší od předchozí právní úpravy, představovanou zákonem o konkursu a vyrovnání a na úrovni podzákonných právních norem vyhláxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxík (§ 97 odst. 7 část věty za středníkem).
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xepostižitelný úpadkovým řízením obecně (§ 207 a § 208) a majetek vyloučený při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením (§ 406 odst. 2 x x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podstaty [§ 2 písm. f) a § 229 odst. 3],
b)
majetku ve vlastnictví osob odlišných od dlužníka; v takxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxx
Současná i předchozí právní úprava úpadkového řízení se shodují v podpůrném využíváxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxční spory. V jejich případě má ambice užívat ustanovení občanského soudního řádu pouze přiměřeně. Má-li být incidenční spor [§ 2 písm. d) a § 159 odst. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxráží především ve skutečnosti, že insolvenční i incidenční řízení probíhá až na výjimky umožněné § 160 u stejného soudního oddělení insolvenčního soxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx, lze na insolvenční řízení aplikovat také ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Praktická aplikace tohoto procesního předpisu je minimxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo neodkazuje. Předřazení insolvenčního řízení před individuální exekuci nebo výkon rozhodnutí je výrazným motivem celé revizní novely insolvxxxxxxx xxxxxxx
Právní úprava počítá se čtyřmi způsoby řešení úpadku nebo hrozíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxužita pouze pro řešení existujícího úpadku,
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - sanační způsob řešení úpadku, kterým lze řešit i hrozící úpadek (§ 318 oxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxančních institucí (§ 367 až 388) - tento okruh subjektů [§ 2 písm. k)] má pro řešení svého úpadku individuální pravidla:
-
finanční instituci byla odexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe insolvenční správce,
-
pro hypoteční zástavní listy se zřizuje samostatná majetková podstata,
d)
oddlužení (§ 389 až 418) - sanační způsxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) zpřístupnila oddlužení také podnikatelům z řad fyzických osob. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnizace jsou prakticky neomezené a lze je také kombinovat (§ 341). Oddlužení je možné řešit zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx 2019).
Mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka bývá zahrnováno také
moratorium
(§ 115 až 127). Institut moratoria má napomoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcímu jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Ustanovení § 4 odst. 1
moratorium
mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka neuvádí. Není protx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdku. O úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka lze hovořit teprve poté, co insolvenční soud jejich existenci deklaruje ve svém meritorním rozhodnutí. Prx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx
Právní úprava apeluje také na maximální možnou míru uspokojení dluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenční soud hodnotí při potvrzení řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jedním ze sanačních způsobů, tj. reorganizací [§ 348 odst. 1 písm. d)] nexx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxdnotlivých způsobů řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka. Za "věřitele dlužníka" lze považovat pouze věřitele:
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxých postupem předpokládaným právní úpravou (§ 201 s výjimkou danou § 183 odst. 3),
c)
pohledávek, které jsou považovány za řádně a včas přihlášené xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „oddlužení“ do samostatného odkazu. Insolvenční soudy vyšších stupňů ve svých rozhodnutích konstatovaly, že z dalších ustanovení insolvenčního záxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxíklad už v § 4 je oddlužení definováno jako jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Správnost tohoto výkladu potvrzuje znění § 3xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxl oddlužením, přičemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, jexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxektována
priorita
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xaložen na úvaze, že dlouhodobé, resp. fakticky trvalé vyřazení fyzické osoby z běžných ekonomicko-sociálních vazeb v důsledku jejích dluhů (ztráta zxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Účelem insolvenčního řízení (§ 1 insolvenčního zákona) je řešení úpadku a hrozícího úpadkx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Účelem insolvenčního řízení však není, aby v něm bylo prováděno dokaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxšší soud ČR v bodě VIII. Stanoviska publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem 52/1998 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xávěry v tomto směru jsou plně aplikovatelné i pro řízení insolvenční.
(VS Olomouc 1 VSOL 177/2008-A-27 ve věci KSOS 8 INS 3501/2008)
Jak vyplývá z § 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxíkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxdku dlužníka - alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu. Jedinou výjimkou - byť xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx" k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, třebaže v takovém řízení k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem dojít zjexxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a insolvenčního řízení však - a opakovaně to budiž zdůrazněno - není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních subjektů. Jinými slovy, insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhlasu správce daně s takovým výmazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu zaplatit, insolvenční soud řízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxitelů. Za situace, kdy neexistuje žádný majetek na straně dlužníka, insolvenční řízení postrádá podklad, protože neexistuje hmotný substrát, na zákxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 - vymezení některých základních pojmů, § 3 - úpadek, § x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xlužníka při nakládání s majetkem, § 125 -
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, § 126 - postup při moratoriu před zahájením insolvenčníhx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 203 - úhrada zapodstatových a jim na roveň postavxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xeúčinných právních úkonů, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 275 - přihlášení pohledávky manžela dlužníka, § 316 - definice a přípustnost reorganxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxačního plánu soudem, § 367 - rozsah úpravy, § 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx8 - dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xymezení některých základních pojmů
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxení § 2 vymezuje základní pojmy používané v dalším textu právní úpravy. Bez znalosti obsahu jednotlivých pojmů nelze dostatečně přesně vyložit správxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanský soudní řád, je v insolvenčním řízení užívána podpůrně jako
lex generalis
(§ 7). V případě, že insolvenční zákon neřeší některou z otázek vlaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlu § 159 odst. 1.
K písm. b)
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, případně Městský soud v Praze. Pokud je v textu insolvenčního zákona uveden výraz „soud“ bez přídavného jména „insolvenční“, je pro konkrétní přípax xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx x xx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xx7 odst. 3 a 4.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxnice insolvenčního soudu rozšířena na soudy rozhodující o řádných i mimořádných opravných prostředcích. Šlo o upřesnění výkladu, který byl akceptovxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx soud v Olomouci. Mimořádnými opravnými prostředky v insolvenčním řízení jsou dovolání (§ 236 a násl. o. s. ř.) a žaloba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchní soudy a Nejvyšší soud ČR jsou považovány za soudy insolvenční, pokud rozhodují o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích uplatněných v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxodnutí o žalobě pro zmatečnost (blíže viz výklad k § 96). Obnova řízení je i nadále jako mimořádný opravný prostředek v insolvenčním řízení vyloučena (§ xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. hodinou a minutou zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které jsou poxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoudních sporů vyvolaných insolvenčním řízením; jejich výčet je uveden v § 159 odst. 1. V prvním stupni projednává incidenční spory insolvenční soud, txx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxorů rozhodují krajské soudy také další soudní spory přímo související s insolvenčním řízením, které však nejsou definovány jako incidenční spory. Jdx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx x xxx
K písm. e)
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky získané jejich zpeněžením jsou určeny k uspokojení věřitelů. Definice majetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsobx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxí pojem osoba s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním je ten, kdo má v průběhu insolvenčního řízení právo nakládat s majetkovou podsxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka (§ 4 odst. 1). Ve většině případů je osobou s dispozičním oprávněním samotný dlužník.
K písm. g)
Věřitelé, jejichž pohledávka za dlužníkex xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní specifické postavení. Toto specifikum se projevuje ve správě majetku sloužícího k zajištění (§ 230 odst. 2), ve způsobu uspokojování zajištěných pxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní byl novelou č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) definitivně uzavřen pro jakýkoli rozšiřující výklad. Okruh způsobů zajištění nebyl uvedenou nxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxjištěná.
Zákonem č. 307/2018 Sb. (účinnost od 4. 1. 2019) byl do kategorie zajištěných věřitelů výslovně doplněn agent pro zajištění, ačkoliv jehx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxním právem v insolvenčním řízení.
K písm. h)
Přihláška pohledávky je procesním úkonem, kterým věřitel uplatňuje v insolvenčním řízení svá práva, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxm způsobem, bez uplatnění pohledávky přihláškou, v propadné lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 3). Pohledávku lze uplatnit mimo určenou lhxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxedávek věřitelů dlužníka koncipováno zcela odlišně (§ 373).
K písm. i)
Insolvenční rejstřík je nejvýznamnější praktický výsledek elektronizace české justice. Systém insolvenčního rejstříku plxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím webové aplikace je prakticky totožný se spisem v tištěné podobě, který však navíc obsahuje především přílohy k přihláškám pohledávek,
b)
vedexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§ 16 a násl. z. i. s.); seznam spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR (§ 419 odst. 1),
c)
doručování soudních písemností - soudní písemnosti se v ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx insolvenčního soudu (§ 74 odst. 1) bylo zrušeno zákonem č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014), pouze v některých případech (tzv. zvláštní doručovánxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxku pro doručování byla výrazně posílena novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. s účinností od 1. 6. 2019, resp. od 1. 7. 2022 (tato pozdější účinnost se txxx x xxx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa. Ochrana společného zájmu věřitelů je nadřazena individuálním zájmům jednotlivých věřitelů. To platí především pro věřitele, kteří jsou schůzí věxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxp k řešení úpadkové situace těchto subjektů. Specifickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úpadkovxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdkové situace finančních institucí lze shrnout takto:
-
před zahájením insolvenčního řízení musí být dlužník zbaven licence ke své činnosti [§ 6 odxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxvenčním řízení se vede zvláštní hypoteční podstata, která kryje hypoteční zástavní listy.
Judikatura:
Insolvenčním soudem ve smyslu § 2 píxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxaná u jiného krajského soudu je ve smyslu § 173 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu. Přihlásí-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud již v důvodech usnesení ze dne 30. 11. 2011, sen. zn. 29 NSČR 16/2011, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 54/2012, vysvěxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxíku podáním přihlášky (§ 165 a § 166 insolvenčního zákona).
K tomu pak Nejvyšší soud v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 23/2012, uveřexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 2766/13) doplnil, že přihlášení pohledávky není podmíněno tím (není nijak závislé na tom), zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdle nichž věřitel nevěděl o zahájení insolvenčního řízení, že je osobou v tomto směru právně nevzdělanou a má omezený přístup k využívání elektronickýxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvenčního řízení.
V rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 39/2014, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 3xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxíkem, nikoliv však osobním dlužníkem), je v případě, že zástava je v době rozhodnutí o úpadku ve vlastnictví dlužníka, povinen přihlásit zástavní pohlxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx února 2014, sen. zn. 29 NSČR 118/2013, odkázal Nejvyšší soud co do ústavněprávních výhrad tamního dovolatele na usnesení Ústavního soudu ze dne 1. březxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjetkových vztahů), tak i procesněprávní stránku (způsob řešení). Aktivita dotčených věřitelů je v konkursním řízení soustředěna do ustálených forexx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhledávky stejně jako právo na žalobu. Za tím účelem stanoví i procesní pravidla pro věřitelův postup. Přitom je nutno zdůraznit, že jejich nerespektovxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá pravidla jsou všeobecně známá a je zcela na vůli a schopnostech věřitele, aby ve stanovené lhůtě, má-li zájem stát se účastníkem konkursního řízení a txx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxledávky. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko, že se nestane účastníkem konkursního řízení, příp. že se k jeho přihlášce nebude přihlížet, čímž svoje xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx chování subjektů soukromoprávních vztahů. Citovaná parémie odráží konstrukci, podle níž je mechanismus fungování soukromého práva vybudován na přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsahu do svých práv, když nepříznivý důsledek si způsobil sám svým vlastním chováním. K tomu Nejvyšší soud tamtéž uvedl, že byť tyto závěry zformuloval Úxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxursního řízení vedeného dle zákona o konkursu a vyrovnání) veřejnosti přístupné prostřednictvím institutu insolvenčního rejstříku.
K těmto názorxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xřihlašování zástavního věřitele věnuje. Pro úplnost v odůvodnění dodal, že závěr, podle něhož je zástavní věřitel povinen přihlásit pohledávku do inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnž má vůči dlužníku pouze zástavní pohledávku.
(VS Olomouc 1 VSOL 192/2016-P6-8 ve věci KSOS 40 INS 2798/2015)
Související ustanovení:
§ 5 - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxnova insolvenčního řízení,
§ 103 - náležitosti insolvenčního návrhu,
§ 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení,
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxnčních sporech,
§ 166 - přihláška zajištěného věřitele,
§ 167 - rozsah uspokojení zajištěných věřitelů,
§ 183 - jiné uspokojení přihlášené pohlxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 230 - správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů,
§ 237 - povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinných právních úkonů,
§ 275 - pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxrganizaci,
§ 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka,
§ 406 - rozhodnutí o schválení oddlužení,
§ 408 - dispoziční oprávnění k mxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxisející předpisy:
Úpadek
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.11.2019.
x xxxxx xx xx x x x
Závěr o úpadku dlužníka ve formě insolvence je možno učinit při současném splnxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe jediný věřitel povinen vymáhat svoji pohledávku vůči dlužníkovi mimo insolvenční řízení formou výkonu rozhodnutí (exekucí). Mnohost věřitelů všax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxěn kterýkoliv věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou vůči dlužníkovi. Věřitel podávající návrh je povinen tvrdit a navrhnout doklady k osvědčení exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxí podmínky pro úspěšný insolvenční návrh navrhovatele odlišného od dlužníka stanovuje § 105 odst. 1 a 2. Charakter probíhajícího insolvenčního řízexx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužníka. K takovémuto zjištění může dojít např. podáním přihlášky věřitelem (§ 173 odst. 1) nebo v rámci dokazování prováděného soudem dle § 86. Ke zjišxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxové známé věřitele ve svých vyjádřeních označí a k pohledávkám zjištěných věřitelů se dlužník může před vydáním meritorního rozhodnutí vyjádřit. Mnoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího věřitele. V případě věřitelského návrhu lze za dalšího známého věřitele dlužníka pokládat pouze věřitele, který nabyl jednu z pohledávek nebo jejx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx více než 30 dnů po splatnosti - časová lhůta 30 dnů je provázána s původním ustanovením § 369a odst. 2 obch. zák., tedy se lhůtou 30 dnů, k níž se váže vznik prxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xožadavek lhůty 30 dnů po termínu splatnosti je však u pohledávky nutno vykládat v kontextu § 3 odst. 1 písm. c).
c)
Neschopnost dlužníka plnit své závxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxby provedl i důkazy nenavržené účastníky insolvenčního řízení za účelem ověření platební schopnosti dlužníka insolvenčním soudem. U dlužníka, jenž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávky. V tomto případě se však musí prokazatelně jednat o neochotu dlužníka, nikoliv jeho objektivní neschopnost plnit věřiteli. Neochota dlužxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa tvrzení o neochotě plnit splatnou pohledávku navrhovatele, musí prokázat držení likvidních prostředků, které mu umožní splatné pohledávky věřitexx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) doplněno o pozitivní vymezení schopnosti dlužníka plnit své závazky. Šestý odstavec a § 431 písm. f) zmoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xvyhláška o platební neschopnosti podnikatele). Tato vyhláška upravuje:
a.
obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu výxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity;
c.
délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a
d.
požadavky na osoby, které jsxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlužníka k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity za stejných podmínek jako k sestavení seznamů majetku, závazků a zaměstnancx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxk oba dokumenty insolvenčnímu soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xá za to, že dlužník není objektivně schopen plnit své splatné závazky. Těmito xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýt určena negativním vymezením, nikoliv pozitivně. Při hodnocení rozsahu zastavených plateb tedy bude za podstatnou část peněžitých závazků dlužníxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx o výrazný
exces
z jinak běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela zřejmě znakem jeho ekonomických problémů. Přihlédnutí k běžnému hospodařxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxk neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti - domněnka je doplněním lhůty 30 dnů uvedené v § 3 odst. 1 písm. b). V případě, že vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xále zjišťována objektivní platební neschopnost dlužníka v jiné formě.
c)
Nelze dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči dlužnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxniklých v této fázi civilního řízení, budou výkon rozhodnutí, resp.
exekuce
zastaveny s odkazem na § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. Právní mocí tohoto rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xa povinnost dlužníka předložit insolvenčnímu soudu seznam dlužníkova majetku včetně jeho pohledávek s uvedením jeho dlužníků, seznam jeho závazků s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě věřitelského návrhu, přičemž v případě vykonatelné pohledávky insolvenčního navrhovatele tak učiní vždy. Tímto postupem je řešena situacxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxník požadované seznamy insolvenčnímu soudu nepředloží, není v očích insolvenčního soudu schopen plnit své splatné závazky; takový závěr insolvenčnx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo majetku a závazků, musí právě dlužník osvědčit, resp. doložit, že je schopen své závazky splácet; na dlužníka v tomto směru přechází důkazní břemeno. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxt. 1, které zakládá vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti dlužníka. Překročení lhůty k předložení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývojx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přihlížet a nebude výkaz stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity hodnotit při posuzování podmínek pro rozhodnutí o návrhu navrhovatele odlišnxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxby - podnikatele. Předlužení se týká subjektů, které povinně vedou účetnictví, bez něhož tato forma úpadku není prakticky zjistitelná. Podmínkami prx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo v případě úpadku ve formě insolvence, včetně všech aspektů k němu uvedených,
b)
souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku - pro existenci předlužxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdně další provozování jeho podniku a přitom bude nutno zohlednit i to, zda bude dlužník moci ve správě majetku nebo provozu podniku pokračovat.
K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrakticky je vyloučena. Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a úplná znalost jeho ekonomické situace, která se váže na znalost údajů zpxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxní novely č. 217/2009 Sb., který se zabýval specifickou situací řešení předlužení podáním insolvenčního návrhu dlužníkem v době od 20. 7. 2009 do 31. 12x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční zákon dává dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci bez naplnění znaku úpadku. Může jít například o sitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelů, které nelze (např. v důsledku specifičnosti jejich činnosti) v patřičném rozsahu nahradit.
Znakem hrozícího úpadku je, že dlužník v budoucnu nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Hrozícím úpaxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpadku dostává tato situace až poté, co v důsledku neschopnosti věřitele splnit svůj nepeněžitý závazek vznikne tomuto věřiteli závazek peněžitý (nesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužník je tak velmi efektivně schopen vyřešit stav, kdy jeho finanční situace nedává perspektivu řešení všech jeho závazků v plném rozsahu. Při podání ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxmáháním jeho splatných a neuhrazených závazků (náklady nalézacího řízení, náklady na soudní exekuci, úroky z prodlení apod.).
Aktivní legitimacx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxi hrozícím úpadku se dlužník nemůže domáhat řešení své situace konkursem.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit pohledávky věřitelů týkala "podstatné části" dlužníxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxém pod číslem 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009 (jež je veřejnosti k dixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxit peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona] může být již v rovině tvrzení obsaženýxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x tomu lze dodat, že nebyly-li takové domněnky v průběhu insolvenčního řízení dlužníkem vyvráceny, pak osvědčují dlužníkovu neschopnost platit své spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx a) insolvenčního zákona] ani existenci peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti" [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xama o sobě opodstatněná není (prosadí se, jen shledá-li dovolací soud nesprávným úsudek odvolacího soudu o neexistenci mnohosti věřitelů s pohledávkxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxlvenčních navrhovatelů, M. P. (který ale pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil) a ČSSZ], přičemž ve svém rozhodnutí zcela pominul závěr insxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxolací soud nevyloučil závěr insolvenčního soudu o existenci vyvratitelných domněnek dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, opírajícx xx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxZ, mohl obstát, jen kdyby napadené rozhodnutí obsahovalo přezkoumatelné úvahy na téma, proč se odvolací soud nezabýval přihlášenými pohledávkami onxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xvedený v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona] ani z hlediska osvědčení peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnostix xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxle § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, tj. ve znění zákona č. 245/2006 Sb., rozhodčí nález, který nelze pxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí a je soudně vykonatelný.
Ustanovení § 32 zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném znění dále určuje, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem muxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxc 1). Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xydání rozhodčího nálezu, tj. naposledy ve znění zákona č. 264/2006 Sb., nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účasxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxchny orgány (odstavec 4). Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Jak se podává z výše citovaného § 159a odst. 1, 4 a 5 o. s. ř., výrok pravomocného rozsudku je závazný pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx. 2 o. s. ř. přiměřeně uplatní též pro usnesení soudu ve věci samé.
Jde přitom o účinky, jež se pojí s právní mocí soudního rozhodnutí a nikoli s jeho vykonxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxutí žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení - srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněného pox xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtí nelze v řízení o výkon rozhodnutí nebo v jiném exekučním řízení vykonat. Nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
však nebrání. Znamená to, že v řízexx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxpoklady) a že současně provedení výkonu odloží až do doby pravomocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odkxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odklad povolen na kratší dobu.
Odklad vykonatelnosti soudního rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xákonné úpravě např. § 248 o. s. ř. a komentář k tomuto ustanovení v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm jako řádným opravným prostředkem (formální právní moc) a dále závazností výroku rozhodnutí a jeho nezměnitelností (materiální právní moc), zůstávxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe nezměnitelné a co do svého výroku závazné pro účastníky řízení a ve stejném rozsahu pro všechny orgány (§ 159a odst. 1 a 4 o. s. ř.) nepostačuje ve smyslu x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxt, že vše, co bylo na dané téma řečeno o povaze pravomocného soudního rozhodnutí, platí v mezích pravomoci rozhodce i pro jím vydaný rozhodčí nález, kterx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný" (§ xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xeobstojí, a na jejich základě bylo vyloučeno přijmout závěr, že insolvenční navrhovatel nedoložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku. Dovoláníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí, nemůže sloužit k doložení věřitelovy pohledávky v insolvenčním řízení", nepřebírá a omezuje se na konstatování, že odvolací soud má pohledávku insxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonatelnost rozhodčího nálezu, ani takto formulované právní posouzení věci však správné není. Pohledávku insolvenčního navrhovatele přiznanou praxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxu v intencích § 105 insolvenčního zákona) jen proto, že probíhá řízení o zrušení rozhodčího nálezu, ve kterém soud povolil odklad vykonatelnosti rozhoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xálezu) vázáni účastníci řízení (insolvenční navrhovatel a dlužník) a ve stejném rozsahu též všechny orgány (včetně insolvenčního soudu). Ani úvaha oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xodat, že argumentoval-li dlužník na podporu správnosti napadeného rozhodnutí v dotčeném ohledu tím, že rozhodčí nález je paaktem, jde o argumentaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterém rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá, nemohl dovolatel logicky ani zpochybnit [ve lhůtě určené zákonem k formulaci dovolacích důvodů (§ xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční sxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených. Pro výsledek řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku dlužxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx odst. 1 insolvenčního zákona.
Podmínka plurality věřitelů dlužníka není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxník zaplatil.
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxrhu lze ve smyslu § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vyhovět i bez jednání, neboť dlužník nijak nebrojil proti tvrzení navrhovatele o tom, že má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm nálezem čj. RD/051/07/ACM-21 ze dne 22.6.2007 také doložil, tak závazky vůči dalším třem věřitelům označeným v insolvenčním návrhu, přičemž nesplnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xastolil právní domněnku, že úhrady těchto peněžitých závazků není schopen.
(VS Praha 1 VSPH 86/2008-A-25 ve věci KSPL 27 INS 1250/2008)
Pokud jde o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxním řízení dohodu o splátkách pohledávky, odvolací soud se zcela ztotožnil s tím, jak její význam hodnotil insolvenční soud i navrhovatel: pro rozhodnxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xaném případě se však v rámci
exekuce
toliko zavázal k jejímu splácení počínaje 15.1.2009 a plnění uzavřené dohody se promítne do insolvenčního řízení xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ve věci MSPH 99 INS 3725/2008)
Z důvodů platební neschopnosti se může dostat do úpadku kterýkoliv dlužník. Tento důvod je postačující k tomu, aby soux xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dlužník, kterým je podnikatel, fyzická osoba. Pokud je však osvědčen úpadek dlužníka pro platební neschopnost, není pro zjištění úpadku nutné zjišťoxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxx2008-A-30 ve věci KSBR 44 INS 639/2008)
Úpadek ve formě insolvence je definován v § 3 odst. 1 insolvenčního zákona třemi základními znaky vymezenýmx xxx xxxxxxx xx xx xxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxe vymezené v § 3 odst. 1 pod písmeny a) až c) jsou legislativně spojeny souřadicí spojkou "a", je zjevné, že jde o podmínky kumulativní, nikoli alternatixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xkumulativně), přičemž prvním z nich je požadavek existence více (tj. nejméně dvou) dlužníkových věřitelů [viz § 3 odst. 1 písm. a)]. Mnohost věřitelů jx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxfinici úpadku obsaženou v § 1 odst. 2 a 3 zákona o konkursu a vyrovnání nejen co do jeho forem, ale i potud, že pojmovým znakem úpadku v obou jeho formách zůxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxího zákona z důvodu, že mu úpadek hrozí (§ 3 odst. 4 a § 97 odst. 3 insolvenčního zákona). Má-li dlužník pouze jediného věřitele, nenachází se v úpadkové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního řízení.
(VS Praha 1 VSPH 165/2008 ve věci KSHK 40 INS 2900/2008)
K tomu považuje odvolací soud za vhodné pro úplnost dodat, že pokud bx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx byl by správný závěr soudu prvního stupně, že nevyjádřil-li se dlužník k doručenému insolvenčnímu návrhu ani přes jeho výzvu (a ve stanovené lhůtě nepřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxal napadené usnesení bez jednání [a byla také nastolena domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své peněžité závazky dle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxžených v insolvenčním návrhu, nikoli však ze skutečností, jež v něm tvrzeny nebyly a jež v řízení vyšly najevo jinak. To znamená, že v uvedeném případě by xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xejichž pohledávkám se tedy dlužník, i kdyby si zaslaný návrh vyzvedl, vyjádřit nemohl. V projednávaném případě však lze z napadeného usnesení (přes nexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právě ze zjištění o věřitelích, kteří v návrhu označeni nebyli, neboť (bez bližšího vysvětlení) vzal za prokázané pohledávky osmi takových věřitelů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xpisu k tvrzení o xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázánxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrhovateli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu. Skutečnost, že je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávek P. s. s. z., M. o. ČR a V. z. p. ČR, dluží jim pouze příslušenství či penále za prodlení s úhradou dluhu a požádal, eventuálně požádá o prominutí txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx nejde o dluhy na jistině, nelze jejich existenci ignorovat. Pokud jde o dlužníkovu námitku, že věřitelé měli místo podání insolvenčního návrhu využít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xpravou za tím účelem využije, a že insolvenční zákon nepodmiňuje podání insolvenčního návrhu předchozím neúspěšným využitím těchto prostředků. Osxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxmi. K jeho tvrzení, že se zdržuje v rodinném domě ve V. u Prahy a nikoli na adrese svého bydliště, a zřejmě proto mu nebylo nic známo o směnečném platebním roxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxk, aby odpovídala skutečnému stavu.
(VS Praha 2 VSPH 305/2008 ve věci MSPH 96 INS 2351/2008)
Odvolací námitka dlužníka, že není splněna podmínka úxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xelevanci nemá, neboť pro naplnění úpadku formou insolvence stačí splnění jen jedné z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) až d) insolvenčního zákonax xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxců po lhůtě splatnosti.
(VS Olomouc 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci KSOS 14 INS 3360/2008)
Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně nezastává názxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx nastala jeho splatnost. Navíc by takový výklad § x xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxz zjevného opodstatnění by vedl k tomu, že by dlužník v podstatě tytéž údaje byl nucen uvádět duplicitně. Kromě návrhu, kde by tvořily součást vylíčení rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx a odst. 3 insolvenčního zákona povinnou přílohou insolvenčního návrhu. Odvolací soud v insolvenčním návrhu nepostrádá ani uvedení okolností osvěxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xplatnosti [§ 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona], tento znak úpadku nutně vyplývá již z tvrzení dlužníka o tom, že má splatné závazky po lhůtě splatnxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxS 16 INS 4118/2008)
Ustanovení § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schoxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákonax
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je po dobu delší 3 měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči navrhovateli a vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx MSPH 76 INS 3875/2008)
V daném případě není pochyb o tom, že navrhovatel c) zpětvzetím návrhu zavinil, že insolvenční řízení muselo být ve vztahu k něxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxém případě vyloučena, neboť dlužník v průběhu insolvenčního řízení splněním závazku vůči navrhovateli c) (i vůči J & R G., s. r. o.) vyvrátil domněnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xkutečností odvolací soud dovodil, že insolvenční návrh nebyl podán důvodně. Rozhodnutí o nákladech řízení shledal xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxěhu insolvenčního řízení. Ve vztahu k němu bylo proto na místě aplikovat § 50 o. s. ř. a právo na náhradu nákladů řízení mu nepřiznat.
(VS Praha 2 VSPH 327xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení i tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace dosud všechny znaky úpadku nevykazuje, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládaxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z důvodu hrozící platební neschopnosti může být iniciováno pouze z podnětu dlužníka, protože hrozící platební neschopnost může předpokládat nebo odxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xodal insolvenční návrh. Takto na věc nahlíženo není tedy důvod dlužníkův návrh odmítat (pokud by takové rozhodnutí mělo stát jen na tom argumentu, o ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxutečnost, že dlužník se nedomáhá řešení svého úpadku, jak se podává z odůvodnění napadeného rozhodnutí, nýbrž řešení úpadku budoucího ve smyslu zmíněxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Pokud jde o obranu dlužníka spočívající v tvrzení, že má zpeněžitelný nemovitý majexxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xalší věřitele, připomíná odvolací soud, že soud I. stupně správně zjistil jeho úpadek ve formě insolvence, a nikoliv ve formě předlužení, jak se dlužníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxných k úhradě splatných pohledávek, jež byly v insolvenčním řízení zjištěny ve výši 21 909 689 Kč; ostatně dlužník ani při jednání u odvolacího soudu nebxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxti vyslovil (viz jeho usnesení ze dne 8. prosince 2009, sp. zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009-A, které je k dispozici na internetových stránkách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xasivy jsou, jak je tomu právě v souzené věci, toliko jeho závazek vůči správci xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe ve smyslu § 70 a násl. obchodního zákoníku dále řádně pokračoval a vedl k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, přičemž zde není žxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xro potřeby tohoto řízení, neshledává odvolací soud důvodu cokoliv měnit.
(VS Praha 1 VSPH 144/2010-A-10 ve věci MSPH 78 INS 1064/2010)
Dlužnice v nxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké osoby, u dvou příjmení osoby fyzické), vůči nimž má závazky, z nichž pět je vykonatelných, u čtyř z nich lze dokonce dovodit rok, od kdy běží
exekuce
(Sx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx u čtyř různých věřitelů jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. V kolonce 21 formulářového návrhu dlužnice výslovně tvrdí, že své závazky není schoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxá odvolací soud na základě těchto zjištění k závěru, že byť dlužnice v návrhu uvedla svá tvrzení k okolnostem úpadku jen velmi kuse, přesto jsou tato tvrzxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxci KSBR 27 INS 6666/2010)
Související ustanovení:
§ 86 - dokazování, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 98 - povinnost podat návrh na zahájení řízení, § 104 - přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xx xx xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxí úpadku
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení definuje zákonem předpokládané varianty řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka:
a)
konkurs (§ 244 až 315) - jde o likvixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxšit konkursem. Konkurs je při hrozícím úpadku uplatnitelný pouze v případě neúspěchu sanačního způsobu, tj. reorganizace nebo oddlužení. Podstatou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxní úpravou (§ 305 a § 306). Po zrušení konkursu následuje v případě právnické osoby její zánik - výmaz z veřejného rejstříku. Variantou konkursu je nepaxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkého odklonu od institutů a postupů obecné úpravy konkursu.
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - jde o sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadkx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxužníkem a jeho věřiteli schváleného insolvenčním soudem. Reorganizace je určena zejména pro velké podnikatelské subjekty (§ 316 odst. 4). Reorganizxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx vyloučena ale není ani reorganizace založená především na aktivitě věřitelů (§ 323 nebo § 339 odst. 3). Role insolvenčního soudu a insolvenčního spráxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřitelé s řešením závazků dlužníka z podnikatelské činnosti formou oddlužení souhlasí. Oddlužení je zaměřeno především na řešení ekonomických proxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěné jsou řešeny obdobně jako v konkursu. Na rozdíl od reorganizace, kde jsou způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku prakticky neomezené a lxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty (§ 398 odst. 1).
d)
zvláštní způsoby řešení insolvence (§ 367 až 388) - specifický předmět činnosti některých druhů podnikatelských subjxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxfickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úpadkového práva (§ 66d až 66y zák. o konkursu a vyrovnání). xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
-
úpadek se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťuje insolvenční správce podle účetnictví dlxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu nebo hrozícího úpadku dlužníka vymezených v prvním odstavci tohoto ustanovení, je jako další způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka něxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxklarování existence úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka rozhodnutím insolvenčního soudu. Dosavadní soudní praxe má zkušenosti spíše opačné. Dobx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxm
slouží spíše jako přechodné období pro přípravu dlužníka na proces reorganizace.
K odst. 2
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrčují způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v průběhu insolvenčního řízení:
a)
konkurs - při tomto způsobu řešení úpadku dlužníka je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxení způsobu vyjádření meritorního rozhodnutí insolvenčního soudu k otázce způsobu řešení úpadku. Za pochybení insolvenčního soudu nelze považovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu. Tento závěr platí také v případě, kdy byl úpadek dlužníka původně řešen reorganizací nebo oddlužením a v průběhu insolvenčního řízení dojde k nahraxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je výsledkem první fáze insolvenčního řízení rozhodnutí o povolení reorganizace, které dává dlužníkovi, resp. věřitelům možnost zahájit činnost smxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeli přijatý reorganizační plán (§ 344 až 347) schválí svým rozhodnutím insolvenční soud (§ 348). Po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o schváxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x a § 149 odst. 2). Opět jde pouze o mezitímní rozhodnutí, na které navazuje rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení (§ 404). Při určení způsobu řešení oddluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xplátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Judikatura:
Jen pro úplnost (v zájmu předejití dalších sporů) Nejvyšší soud dodává, že jakkoli dovolatel klade důraz na význam svého vyjádření v txx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxolení oddlužení podaný dovolatelem 3. dubna 2009. V jeho rámci dovolatel jednak výslovně žádá insolvenční soud, aby rozhodl o jeho hrozícím úpadku (srxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň aby rozhodl o povolení oddlužení (srov. bod 22. formuláře návrhu na povolení oddlužení). Dlužnxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxsta neodporuje.
Insolvenční zákon u usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka výslovnx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí správce (srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sen. zn. 29 NSČR 32/2010, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsanými pro tento způsob řešení dlužníkova úpadku), tedy vedle dlužníka i každý z přihlášených věřitelů. Účast dlužníka a přihlášených věřitelx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlvenčního navrhovatele nebo insolvenčních navrhovatelů). Ta fáze insolvenčního řízení, která začíná podáním insolvenčního návrhu (první, přípraxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xmysl zpochybňovat postavení insolvenčního navrhovatele (je-li jím dlužníkův věřitel) argumentem, že ve smyslu § 105 insolvenčního zákona nedoložxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním návrhu význam jen do rozhodnutí o dlužníkově úpadku. V řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku je skutečnost, že insolvenčnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjvyššího soudu).
Otázka, zda insolvenční navrhovatel doložil v řízení o svém insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku za dlužníkem, je tudíž prx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po rozhodnutí o úpadku je určující stav přezkoumání přihlášené pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a případné rozhodnutí schůze věřitelx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho navrhovatele pro účely rozhodnutí o úpadku.
V R 96/2011 Nejvyšší soud na dané téma mimo jiné uzxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxšak dlužník nesplňuje některý z požadavků formulovaných pro přípustnost reorganizace v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je reorganizace přípustnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxho zákona reorganizační plán přijatý způsobem popsaným v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxva úpadku. Jestliže však lhůta určená k předložení reorganizačního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konánxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxhůze věřitelů prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace staxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zodpověděl Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněném pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxět jen tehdy, jsou-li jeho prostřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxto přijetí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenčního zákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxněny (jen) předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku.
Související ustanovení:
§ 6 - výjixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x
xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu řešení úpadku, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 305 - uspokojení pohledávek před rozvrhem, § 306 - postup po schválení konečné zprávy, roxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxávce nad dlužníkem při reorganizaci, § xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xddlužení, § 398 - způsoby řešení oddlužení, § 400 - hlasování o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů, § 401 - hlasování mimo schůzi věřitelů, § 402 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
§ 66d až 66y zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zásady insolvenčního řízení
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K § 5
Inxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxna zásadami insolvenčního řízení. Na jejich základě je možno v kterémkoliv okamžiku insolvenčního řízení posoudit, zda prováděný úkon svým obsahem a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
Zásada navazuje na úvodní ustanovení [§ 1 píxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxy musejí insolvenční soud, insolvenční správce a další subjekty zúčastněné na průběhu insolvenčního řízení postupovat tak, aby bylo co nejvyššího usxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxesu. Některé kroky mohou procesní subjekty(§ 9) činit pouze v určitých etapách insolvenčního řízení. Dokladem může být například možnost popírání poxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxní oddlužení (§ 390 odst. 1). Tímto způsobem právní úprava zamezuje prodlužování insolvenčního řízení. Klíčové procesní úkony, jako je popírání pohlxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnit další průběh insolvenčního řízení. Důraz na rychlost insolvenčního řízení se dále projevuje v množství lhůt, které jsou v právní úpravě dány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxeti let (§ 37 a § 312).
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhž pohledávky mají stejný nebo obdobný charakter. Z tohoto úhlu pohledu lze pohledávky věřitelů členit na pohledávky vzniklé před zahájením insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení (§ 168 a 169). Dále je možné členit pohledávky věřitelů vzniklé před zahájením insolvenčního řízení na pohledávky zajištěné a nezajištěné. Zajišxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti věřitelů pohledávek se stejným charakterem je možné pouze na základě výjimek uvedených v právní úpravě. V tomto směru lze poukázat například xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxbo na možnost nižší míry uspokojení některých nezajištěných věřitelů v procesu oddlužení [§ 392 odst. 1 písm. c)].
K písm. c)
Ochrana dobré víry se vxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce, případně další procesní subjekty, oprávněn zpochybnit některé kroky dlužníka učiněné před zahájením insolvenčního řízení, a to především formox xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe. Ochrana dobré víry se dále vztahuje na jiné úkony věřitele učiněné před zahájením insolvenčního řízení, pokud na jejich základě věřitel nabyl práva x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxráží také v dalším textu právní úpravy. Především jsou to účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vyjádřené v § 109. Po zahájení insolvenčníhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt své postavení zřizováním zástavních práv [§ 109 odst. 1 písm. b)] a nejsou ani oprávněni provádět exekuci na základě dříve vydaných exekučních titulů xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xelze za porušení tohoto zákazu považovat postup věřitele, který realizuje například zástavu na majetku třetí osoby, která zajišťovala splatnou pohlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdávku vzít zpět, a to v rozsahu, v jakém byla uspokojena z realizované zástavy na majetku třetí osoby. Stejně tak mohou věřitelé uplatňovat pohledávky pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxpit do práv věřitele v rozsahu poskytnutého plnění (§ 183 odst. 3).
Zásady insolvenčního řízení slouží jako výkladová pravidla tam, kde insolvenčnx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxe blíží pojetí zásad insolvenčního řízení. Příkladem užití zásad insolvenčním soudem je rozhodování insolvenčního soudu [za současného použití insxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx otázky platební neschopnosti, konkrétně otázky, zda je osvědčen úpadek v situaci, kdy dlužník nemůže nakládat se svým majetkem, který by jinak mohl doxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjšími vlivy. K tomu Ústavní soud uvádí, že v insolvenčním řízení nelze zkoumat vnější okolnosti přímo nebo nepřímo ovlivňující úpadek dlužníka. Insolxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo je v platební neschopnosti. Je třeba zkoumat objektivní stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky, nezáleží přitom na tom, co bylo primární pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxývat se i úmyslem insolvenčního navrhovatele tak, aby insolvenční soud neposkytl ochranu práv například navrhovateli zneužívajícímu svého postavexx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxh případech, kdy by platební neschopnost dlužníka byla způsobena samotným věřitelem s ryzím úmyslem jej poškodit. To by mohl být eventuálně i stávajícx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxorném řízení mezi ním a stěžovatelem). Ovšem vzhledem k tomu, že soudy u insolvenčního navrhovatele neshledaly aktivní legitimaci a i přesto dovodily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu ze strany společnosti ZLS bytové domy, a. s., své opodstatnění. Vzhledem k ústavní povinnosti chránit oprávněné zájmy věřitelů se v daném případě obexxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx. b) a c) insolvenčního zákona se jistý (insolvenčním zákonem prosazovaný) prvek nerovnováhy mezi skupinou zajištěných věřitelů na straně jedné a sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxájením insolvenčního řízení, výhodnější postavení při uspokojení svých pohledávek (ze zajištění) a zajištění jim dovoluje prosazovat v insolvenčnxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxx xxBR 37 INS 398/2010)
K žádosti dlužníka o posečkání s řešením úpadku do doby nalezení nového zaměstnání je pak třeba dodat, že insolvenční soudy jsou pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxstavení dlužníka se tím ještě více nezhoršovalo.
(VS Praha 1 VSPH 453/2009-A-31 ve věci KSUL 70 INS 2933/2009)
Odvolací soud proto s využitím zásadx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdčen, v odvolacím řízení přihlížet nelze, jelikož nastal především jako následek porušení povinností bankou dlužníka. Následkům, které se v důsledkx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxe § 220 odst. 1 o. s. ř. rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se oba insolvenční návrhy zamítají.
(VS Praha 1 VSPH 466/2009-A-83 ve věci KSPL 29 xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xíře uspokojit všechny insolvenční věřitele. V rámci insolvenčního řízení je třeba sledovat zásadu rovnosti všech účastníků, která je obecnou zásadox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxsolvenčního zákona), protože insolvenční řízení nemá za cíl uspokojit jen jednoho či několik málo z věřitelů, jak je tomu v případě exekučního řízení. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitelé.
(VS Praha 1 VSPH 642/2010-B-34 ve věci KSPL 27 xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního řízení, § 166 - přihláška zajištěného věřitele, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xěřitelem, § 231 - neplatnost právních úkonů, § 239 - odpůrčí žaloba, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 324 - disponování s majetkem dlužxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xávrh na zahájení insolvenčního řízení směřující proti takovému dlužníkovi musí insolvenční soud zamítnout. Skutečnost, že insolvenční návrh směřuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvrhu, pokud je takový návrh řádný a úplný. Stejně tak nelze řízení o takovém návrhu zastavit; nejde o nedostatek podmínky řízení, jde o nedostatek pasivxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního návrhu.
K odst. 1 písm. b)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkových subjektů musí být řešena mimo insolvenční řízení.
K odst. 1 písm. c)
Česká národní banka je zcela nezbytným regulátorem finančního trhu, má xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Garanční fond obchodníků s cennými papíry je zřízxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Jeho úlxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xapíry zaplatili Garančnímu fondu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. 4. následujícxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xe zapisuje do veřejného rejstříku, není státním fondem a nevztahují se na něj právní předpisy upravující pojišťovnictví.
K odst. 1 písm. g)
Vysoká xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxanoví její název a sídlo. Stát za závazky veřejné vysoké školy neručí.
x xxxxx x písm. h)
Pod písmenem h) právní úprava chrání před dopadem insolvenčního zákona jakoukoli prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa o konkursu a vyrovnání.
K odst. 2
Právní úprava insolvenčního zákona vylučuje vedení insolvenčního řízení proti některým subjektům při splněnx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo spořitelnu. Banky se sídlem na území členského státu EU mohou vykonávat na území našeho státu prostřednictvím své pobočky činnosti vyjmenované v x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxiká dnem:
a)
kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence,
b)
ke kterému se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací,
c)
od kteréxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxku, pokud zaniká bez likvidace.
Licence udělená zahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž dnem, ke kterému zahraniční banka ukončí činnoxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxvat pojišťovací činnost na území České republiky může pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou udělenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxě poskytovat služby. Obdobná pravidla platí pro tuzemské a zahraniční zajišťovny. Tuzemská pojišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "pojišťovnaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udělila, jestliže
a)
je tato pojišťovna nebo zajišťovna předlužena; pojišxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxpravě nevedla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxajů rozhodných pro udělení tohoto povolení,
d)
do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo uděleno povolení k provozování pojxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
přemístila své sídlo mimo území České republiky nebo přestala na tomto území provozovat svoji činnost nebo ji provozuje v rozsahu, který jí neumožňujx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo tuzemská zajišťovna, které bylo odňato povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí zákona č. 277/2009 Sb., o poxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva. Oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. Další zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. O udělení povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí.
Pokud bylo zaměstnanecké pojišťovně Ministerstvxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádá, zrušuje se s likvidací. Ministerstvo zdravotnictví může odejmout povolení, jestliže opatření uložená Ministerstvem zdravotnictví k nápraxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxi zavedením nucené správy, nebo nucená správa nesplnila svůj účel, nebo vláda opakovaně neschválila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně neschválxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna nesplnila své závazky podle § 4 odst. 2 písm. c), d) a f) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxním roce funkčního období Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxní voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno. Volby do Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x2.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-lx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasovánx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
c)
Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezidexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xrvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dnyx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtním postavením, hlavním městě Praze, městských obvodech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxu dnech, jsou jimi pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxkované hlasování (§ 54) a nové volby (§ 58) se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, pokud v tomto zákoně není stanoveno xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxadné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky, za den vyhlášení volby pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů).
Oproti zákonu č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, již nadále nejsou z působnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxti nim bude moci být zahájeno kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxolvenčního řízení.
Související předpisy:
čl. 99 Ústavy, - § 67c z. k. v., - § 2, § 3, § 4 a § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxpubliky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, - § 2 odst. 7, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, - § 3 zákona č. 130/2xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxkého parlamentu, - § 128 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, - § 4 a § 5 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, - zákona č. 275/2012 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb.:
Souběh
exekuce
a insolvenčního řízení, teoretická východixxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xáklady přednášek o konkursním a vyrovnacím řízení. Nakladatelství Všehrd, Praha 1932, str. 7), které je coby způsob individuálního prosazení práv dlxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v mezích subsidiární uplatnitelnosti občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeníxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Způsob využití obecxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o konkursu a vyrovnání, který se vcelku úspěšně vyrovnal s problematikou neexistence speciální procesní normy určené pro úpadkové řízení přiměřeným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu a dalších procesních předpisů v úpadkovém řízení je jeho zákonné rozšíření i pro incidenční spory.
Vztah insolvenčního zákonx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxního řádu, také na pravidla v zákoně o zvláštních řízeních soudních; užití této nové procesní normy přichází do úvahy pouze v případě, že na danou situacx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí zákona o zvláštních řízeních soudních je omezeno pouze na případy neexistence zvláštní právní úpravy v insolvenčním zákoně nebo při rozporu se zásadxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení (§ 5). Právní úprava insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx x xxx x xx xx xxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrž jen speciální úpravu tam, kde z povahy věci nepřipadá v úvahu použití občanského soudního řádu, ať již z důvodu neexistence potřebné procesní úpravy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxišně.
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm zákonem je nutno chápat následovně:
a)
Vztah občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů k insolvenčnímu zákonu je vztahem zákona obxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo zákona neobsahuje úpravu vlastní,
b)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů, pokud přímé užití občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů nevyvolá rozpor se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení,
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoud vyloží a užije úpravu obsaženou v občanském soudním řádu tak, aby k takovémuto rozporu nedocházelo. Přitom je soud povinen postupovat cestou co moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo soudního řádu a dalších procesních předpisů pouze v míře nezbytně nutné tak, aby zůstala zachována co možná nejširší míra jistoty v postavení účastnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxnutí nebo exekuci jsou naproti tomu v insolvenčním řízení použitelná pouze v případě, že na ně insolvenční zákon přímo odkazuje, a to ještě jen přiměřexxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xiného právního předpisu. Odkazy na ustanovení o exekuci se nacházejí v § 109 odst. 1 písm. c), § 109 odst. 2 a 6, § 140e, § 207 odst. 3, § 266 odst. 1 písm. h), § xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxy použijí jen přiměřeně, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxsolvenční řízení.
(NS 29 NSČR 7/2008-A-16 ve věci KSBR 31 INS 1583/2008)
Ustanovení exekučního práva jsou (přiměřeně) uplatnitelná v insolvenčnxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xosuzované věci dlužník nesplňuje podmínku potřebnosti pomoci ustanoveného zástupce k ochraně svých zájmů z důvodu právní složitosti podaného odvolxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx x x xx xx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xostarat o odstranění vad dlužníkem podaného odvolání proti usnesení o zastavení řízení, a to včetně náležitého poučení dlužníka o způsobu jeho doplněxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx, že v posuzované dané věci není splněna podmínka nutnosti ochrany zájmů dlužníka vymezená v § 30 odst. 2 o. s. ř. Proto se odvolací soud nezabýval tím, zdx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xoučasného splnění obou podmínek definovaných v § 30 o. s. ř. byly nadbytečné.
(VS Olomouc 2 VSOL 289/2009-A-23 ve věci KSOL 16 INS 1993/2009)
Podle x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxžijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu. Z výše uvedených skutečností lze dovodit, že smyslem a účelex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenčního řízení. Podání právní zástupkyně dlužníka je nutno chápat jako návrh na vydání doplňujícího rozsudku, a proto nelze souhlasit s námitkou odvoxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvat o odvolání proti výroku, který nebyl vydán (viz usnesení NS ČR 20 Cdo 44/99 ze dne 31. ledna 2001
a contrario
). Za výrok, proti němuž by bylo možné odvoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 105 odst. 1 občanského soudnxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zkoumá místní příslušnost jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz. Později ji zkoumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxm soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Z výše citovaných ustanovení plyne, že místní příslušnost zkoumá soud z úřední povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxníku přísluší, je jeho první procesní úkon adresovaný soudu buď z iniciativy účastníka, nebo na výzvu soudu. K pozdějším námitkám se nepřihlíží a místnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxm stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxi bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jexxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu dlužníka, a potažmo místní příslušnosti insolvenčního soudu, třeba postupovat podle § 85 odst. 1 o. s. ř. bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxem pojmu "trvalý pobyt", který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xěmž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.
(VS Praha 3 VSPH 10xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno (odst. 1). Usnesením, kterým se upxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxti je ve smyslu § 11 odst. 1 o. s. ř. rozhodný stav ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy ke dni 25.8.2010. K tomuto dni již platilo, jak správně uzavřxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, č. NZ 1193/2010, N 1289/2010. K témuž dni totiž došlo u dlužníka ke změně sídla, a tato změna sídla dlužníka již byla - byť později - zapsána do obchodního xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 5 - zásady insolvenčního řízení, § 7a - věcná příslušnost, § 51 - omexxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x2 - zvláštní doručení a zkrácené znění rozhodnutí, § 73 - zveřejnění na úřední desce a v insolvenčním rejstříku, § 74 - okamžik doručení soudní písemnxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxé osobě, § 79 - doručování věřitelskému výboru, § 80 - náhradní doručení vyhláškou, § 91 - rozhodnutí při dohlédací činnosti soudu, § 92 - rychlost jexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x x x07 - majetek vyloučený z majetkové podstaty, § 266 - nepřerušená řízení, § 285 - účinky zpeněžení majetkové podstaty, § 336 - popření pohledávky v rexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x přezkum v oddlužení, § 411 - výkon rozhodnutí a
exekuce
při oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákoně. Úprava kopíruje § 9 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013. Krajské soudy (Městský soud v Praze) projednávají a rozhodují v prvním stupni:
a)
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxdenčních sporů jsou zahrnuty také spory popsané v § 203a. Jde o sporné řízení vedené o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx je v tomto druhu incidenčních sporů vždy insolvenční správce, bez ohledu na skutečnost, zda má v řízení dispoziční oprávnění k majetku zařazenému do soxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx, pokud se obchodní
korporace
ocitne na základě rozhodnutí insolvenčního soudu v úpadku. Věcná příslušnost insolvenčního soudu pro tento druh soudnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxi úpadku obchodní
korporace
. Tato kategorie soudních řízení může být zahájena pouze na návrh insolvenčního správce obchodní
korporace
nebo na návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xyloučit ani ze strany věřitele, který svou pohledávku neuplatnil řádnou a včasnou přihláškou pohledávky, příp. jeho přihlášená pohledávka byla úspěxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxi pod samostatnou spisovou značkou jako jiná sporná řízení vyvolaná insolvenčním řízením (spisové značky obsahující písmena ICm), ale jako nedílnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního soudu veden u soudních oddělení, která se v souladu s rozvrhem práce soudu zabývají agendou spojenou s veřejným rejstříkem a obchodními korporacexxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty.
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) umožňuje bez dalšího přidělit k projednání a rozhodnutí incidenční spory jinému soudci insolvenčního souxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxvely provedené s účinností od 1. 11. 2019 zákonem č. 31/2019 Sb. do přidělování insolvenčních věcí a incidenčních sporů přidělovaných jiným soudcům nxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxky vyloučené z uspokojení, § 203 - úhrada pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených pohledávek, § 203a - spor o pořadí pohledávky, x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, k bodu 1 a 2):
Navrhuje se doplnix xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x manipulaci příslušností soudu, a to v souladu s revizí nařízení o úpadkovém řízení (tj. v souladu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxů dlužníka (tzv. COMI) ve státě jeho bydliště nebo sídla, platí pouze v případě, kdy se dlužník nestěhoval ve lhůtě, která činí tři měsíce pro podnikatelx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxádat přesuny dlužníků směrem k soudům, kde bude výkon práv věřitelů obtížnější. Takové jednání je nejčastější především u dlužníků, kteří jsou podnikxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho soudu na obecný soud, v jehož obvodu měl dlužník zapsaný do obchodního rejstříku (neboť každý takový se považuje za podnikatele podle § 421 odst. 1 občxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a široké veřejnosti dostupný v obchodním rejstříku. Zároveň se navrhuje stanovit pravidlo pro případy, kdy takový dlužník v rozhodné době neměl vůbec xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx dlužníka a věřitelů zpravidla vznikají delší dobu před zahájením insolvenčního řízení a tyto vztahy jsou často určitým způsobem vázány k lokalitě sídxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xídlo do obvodu jiného soudu, bude mít zpravidla řadu věřitelů v lokalitě svého předchozího sídla. V posledních letech lze přitom sledovat několik poměxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Takový postup nelze označit za legitimní, když k reálnému přesunu podnikatelské činnosti dlužníka nedošlo. Výkon práv věřitelů před takto dluxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx který bude rozhodovat o jeho úpadku (čímž
de facto
obešel pravidlo zákonného soudce).
Navržené ustanovení reaguje právě na zmíněné případy, když xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbíhající insolvenční řízení nevhodné. Vhodnější se jeví stanovit jednoznačné pravidlo. Celkové společenské náklady insolvenčního řízení by tak naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx (dlužník).
Lhůta šesti měsíců se proto jeví jako přiměřená, když zohledňuje dobu, po kterou může věřitelům trvat zorientování se v nové situaci, rexxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xako neadekvátní vzhledem k působení dlužníka v místě nového sídla, když reflektuje dobu nikoliv dostatečnou k tomu, aby dlužník stihnul navázat v místx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - podnikatele, když soudní příslušnost bude zákonem jednoznačně stanovena a dlužník bude předem vědět, který soud je příslušný.
Směřuje-li insolxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxenčnímu řízení je insolvenční soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízení.
Výjimku z pravidla, že v řízení můžx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdnout i soud, která není místně příslušný. Navrhuje totiž stanovit, aby insolvenční soud, u něhož bude insolvenční řízení probíhat, učinil některá opxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o jmenování předběžného správce, o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčníhx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxolvenční řízení často trvá řadu měsíců, protože je v prvé řádě nezbytné vyřešit otázku místní příslušnosti (která je předmětem zdlouhavého řízení) a uxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xnsolvenční návrh k místně nepříslušnému soudu. Navrhované ustanovení prostor pro uvedené praktiky eliminuje. Ustanovení § 7b odst. 5 výslovně ukláxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe tento za místně příslušný nepovažuje), aby i před konečným rozhodnutím o místní příslušnosti (tedy buď před právní mocí rozhodnutí o postoupení věci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxnutí, která nesnesou odkladu; z výše uvedeného se tedy podává, že není nutné, aby vyjmenovaná rozhodnutí vydával místně příslušný soud.
Místně nepxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx insolvenční řízení nekončí, může místně příslušný soud (poté, co bude definitivně určen) následně revidovat, nemeritorní rozhodnutí, jimiž se insoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepříslušný soud stane) zde musí být vážen oproti ostatním hodnotám, které má insolvenční právo hájit; jde zejména o zájem na co nejvyšším uspokojení vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxípadě jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Naopak, v případě nedůvodných návrhů je namístě, aby bylo co nejrychleji rozhodnuto o ochraně dlužníka fxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxze totiž s ohledem na závažnost situací, které jsou insolvenčním řízení řešeny, čekat na vyřešení poměrně formální otázky, který soud je místně přísluxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx. V řadě dalších případů řešení uvedené otázky trvá měsíce, přičemž absence nastavení základních mechanismů pro ochranu majetkové podstaty může mít nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdně především v § 85a a § 87 odst. 2 o. s. ř. (pravidlo o koncernových subjektech popsané v § 7b odst. 2). Pravidlo o místní příslušnosti bylo, údajně v zájxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxbchodní rejstřík“) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvána obecná úprava místní příslušnosti vycházející ze zásad občanského soudního řádu.
Ustanovení třetího odstavce míní přímo použitelným předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx příslušnosti soudů zemí Evropské unie nepřímo zmiňují.
Vazba mezi insolvenčním řízením samotným, incidenčními spory a soudními spory vyvolanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xovolán také k řešení těchto sporů vzešlých z insolvenčního řízení.
Novelizace § 160 odst. 2 provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) umxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xnsolvenčního soudu jinému soudci (soudnímu oddělení).
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) připustila, aby některá nemxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého výboru (§ 61),
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a).
Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy pro vytvořenou anomálii v principu zákonného soudce popsané v důvodové zprávě jsou v rozporu s judikaturou k této otázce vytvořenou Evropským soudem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmů dlužníků a věřitelů na rychlém a plynulém řešení insolvenčních návrhů deklarovaná ve výše citované důvodové zprávě nemůže dostatečným způsobem osxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch, ale mohou v probíhajícím insolvenčním řízení založit stav, který bude možné jen obtížně zvrátit, příp. vytvoří stav, kdy opakovaný návrh bude odloxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xapadnout řádným opravným prostředkem, viz § 61 odst. 3 věta první) poměrně významné pravomoci, včetně dohledu nad činností předběžného insolvenčníhx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nezákonný soudce tak může na relativně dlouhou dobu (do řádného předání věci místně příslušnému soudu) zbavit dlužníka dispozičních oprávnění k majexxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xředběžný správce je určen nepříslušným soudem a v jiný okamžik, než by se tomu stalo u soudu místně příslušného (pokud by místně příslušný soud k takovémx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí pátého odstavce se dále prohlubuje výkladem, který prosazuje postup podle tohoto ustanovení jako povinnost místně nepříslušného insolvenčního soxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkový přístup, zvláště pokud jde o rozhodnutí podle § 100a a § 128a, zvyšuje tlak na insolvenční soudy a vytváří prostor pro spekulace o zákonnosti postuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxušnému.
Judikatura:
Soud je toho názoru, že za těchto okolností a s ohledem na značnou důležitost nezávislosti soudu a právní jistoty je potřebná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxezily jakékoliv zvůli při rozdělování případů soudcům (srov. v této souvislosti Iwańczuk proti Polsku). (ESLP ve věci DMD Group, a.s. proti Slovensku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xa to i o přípustnosti dovolání, poukazuje Ústavní soud na ustálenou judikaturu, v niž dospěl k závěru, že základní právo na zákonného soudce (tj. přísluxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ústavní soud v řadě svých rozhodnutí (sp. zn. III. ÚS 232/95, sp. zn. III. ÚS 230/96, sp. zn. III. ÚS 200/98 či III. ÚS 293/98 a další) dospěl k závěru, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx práce soudů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včexxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xráce soudů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z Čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxnného přísedícího, totiž není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení sxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxena na tom, že přísedící musí splňovat v zásadě stejné podmínky jako profesní soudce (vyjma odbornosti) a při rozhodování má také stejné postavení (jehx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxná, pracovní cesta apod.), kdy senát nebude moci rozhodovat v původně určeném složení. V jiném než určeném složení však může příslušný senát, stanovenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x07/03). V takovém případě se ovšem zastoupení soudců i přísedících, stejně jako složení senátů, musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání soudů; jde o její porušení vždy, jestliže věc projedná a rozhodne senát (samosoudce), který k tomu nebyl podle předem daných pravidel povolán (určexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx
x xxxxxxx xxx xxxxybnostem o nezávislém a nestranném rozhodování soudů v občanském soudním řízení.
Oba soudy prvního stupně učinily své hodnocxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx potřebných údajů usnesením č. j. 1 VSOL 7/2008-A-7 ze dne 25. dubna 2008. Zásilka s výzvou doručovaná dlužníku zvlášť na adresu Lidická 2, Mohelnice se nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxbytu Pivín 167 se nadřízenému soudu vrátila s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval na udanou adresu Lidická 2, Mohelnice. Podle § 11 odst. 1 občanskxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkusu o doručení soudních písemností dlužníku ukazuje, že v den zahájení řízení dlužník neměl své bydliště na adrese udané jako místo trvalého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxstní nepříslušnosti z 24. 1. 2008, uvedl dlužník jako svou adresu Kosmonautů 2, Mohelnice na uznání dluhu vůči Ing. Stanislavu Jakubovi z 18. 3. 2007. Adxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x Provident Financial s. r. o. podepsal dlužník 29. 3. 2007 v Mohelnici. Tyto skutečnosti vedou k závěru, že dlužník měl své bydliště v roce 2007 v Mohelnicx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho soudu v Šumperku a v návaznosti na bod 8 přílohy č. 2 k tomuto zákonu do obvodu Krajského soudu v Ostravě. Vrchní soud v Olomouci proto upustil od dalšícx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxodnutí této věci je Krajský soud v Ostravě.
(VS Olomouc 1 VSOL 7/2008-A-11 ve věci KSBR 39 INS 445/2008)
Obecným soudem dlužníka, který je právnickou xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx je pro řízení místně příslušným Krajský soud v Brně, v jehož obvodu se nachází obecný soud dlužníka. Tvrzení navrhovatele b), že dlužník má soustředěny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxediska určení místní příslušnosti nerozhodné. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže podle ustanovení § 105 odst. 4 o. s. ř. námitku mísxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxd prvního stupně však nepostupoval procesně správně, jestliže se nevypořádal s návrhem věřitele b) na delegaci vhodnou. Navrhovatel b) již ve svém návxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxvení § 12 odst. 2 o. s. ř. byla věc z důvodu vhodnosti postoupena k rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Delegace
vhodná je výjimkou ze zásady, že nikdo nxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxlušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější a rychlejší posouzení věci. O přikázání věci (to je o rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xrávo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě, že se jedná o návrh na delegaci vhodnou, též k důvodu, pro který by věc měla být přikxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa delegaci vhodnou posoudil jako nedůvodný. O návrhu na delegaci vhodnou není soud prvního stupně oprávněn rozhodovat, o návrhu na delegaci vhodnou nexxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxká; tímto soudem je Nejvyšší soud ČR, který by měl o návrhu věřitele b) na delegaci vhodnou předtím, než bude rozhodnuto o podaných insolvenčních návrzíxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx x xxnesení soudu prvního stupně ve výrocích III. a IV. zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
(VS Olomouc 3 VSOL 1574/201xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxřitelského výboru, § 61 - prozatímní věřitelský výbor, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 128a - odmítnutí insolvenčního návrhu pro zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxíslušnost
Související předpisy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, - čl. 38 Listixx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxu, je ochrana veřejného zájmu (§ 1 odst. z. s. z.). Státní zastupitelství s ohledem na veřejný zájem vyvíjí aktivitu směřující k tomu, aby byly respektoxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě do incidenčních sporů či moratoria, ve kterémkoli stádiu řízení. Musí však přijmout procesní stav, který panuje v době vstupu do řízení.
Zdrojem pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí státního zastupitelství, insolvenční rejstřík, signalizace věcí insolvenčním soudem, popř. i podnět insolvenčního správce ke vstupu státního zaxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxých osob). Na základě těchto poznatků státní zastupitelství prověří intenzitu veřejného zájmu na vstupu do řízení, podle níž se rozhodne o vstupu do říxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxětu vyrozumí podle § 16a odst. 6 z. s. z.
Dospěje-li státní zastupitelství k závěru, že již není jeho účast v řízení nutná z důvodu podstatného poklesx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu na účasti státního zastupitelství v řízení opět podstatně zesilují (např. vyplynou okolnosti důležité pro příp. uplatnění trestní oxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxzsah upravuje § 35 odst. 2 o. s. ř. Podstatná je i účast státního zastupitelství na schůzích věřitelů (§ 47 odst. 2). Postavení státního zastupitelství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupitelství v rané fázi insolvenčního řízení by měla být zaměřena i na přezkoumávání přihlášených pohledávek. Na základě poznatků z trestního řízení sx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí správce se zřetelem na § 192 odst. 2 zohlední vyjádření státního zastupitelství při formování svého stanoviska k přihlášené pohledávce.
V přípaxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxe učinění včasných úkonů, které přispějí k co nejvyšší míře uspokojení věřitelů.
Státní zastupitelství poskytuje insolvenčnímu správci součinnxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxitelství upravuje zákon o státním zastupitelství. V návaznosti na insolvenční řízení lze uvést například § 42 z. s. z., který opravňuje státní zastupxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxla respektována ustanovení omezující volnost jejích účastníků.
Související ustanovení:
§ 47 - schůze věřitelůx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 35 o. s. ř., - z. s. z.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
Ustanovení řeší vztah části právní úpravy, která upravuje instituty uxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxst zákona zahrnuje především definici úpadku (§ 3), pravidla pro insolvenční správce (§ 21), pravidla pro věřitelské orgány (§ 46), doručování v insolxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdávek a jejich přezkum xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xčinnost od 1. 6. 2019) byl původní odkaz na třetí část insolvenčního zákona nahrazen odkazem na část čtvrtou. V aktuální znění zákona byla do třetí částx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku (§ 419) a vztah k právu EU (§ 426).
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxledně některého ze způsobu řešení úpadku stanoveno jinak. Výjimky lze nalézt u každého ze způsobů řešení úpadku:
a)
konkurs - k vyloučení nezpeněžixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce ke stejnému postupu takový souhlas mít nemusí [§ 315 odst. 1 písm. c)];
b)
reorganizace - právo popěrného úkonu při přezkumu přihlášených pohledxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxací popření pohledávky věřitelem nemá vliv na její zjištění pro potřebu insolvenčního řízení (§ 336 odst. 4),
c)
oddlužení - popěrný úkon dlužníka xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xá popěrný úkon dlužníka stejné dopady jako popěrný úkon insolvenčního správce (§ 410 odst. 5).
xx xxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxincip dvojí speciality. Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních se v insolvenčním řízení používají přiměřeně. Pravidla uvedená v xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxk.
Související ustanovení:
§ 3 - úpadek,
§ 21 - seznam insolvenčních správců,
§ 71 - doručování vyhlxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxxx
x
x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxhy incidenčních sporů,
§ 192 - popření přihlášených pohledávek,
§ 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
§ 201 - zjištění pohledávky,
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi dlužníkem,
§ 410 - přezkum v oddluxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Hlava II
Procesní subjekty
Díl 1
Procesní subjekty
(Vymezení procesních subjektů)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení dotýká a které do jeho průběhu zasahují. Některé z uvedených procesních subjektů v řízení vystupují jen po jeho určitou část. Insolvenční správxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xvé funkce. Státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstupuje na základě vlastního rozhodnutí a svým rozhodnutím také může z řízení kdykoli vystxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxsolvenční návrh je podán subjektem odlišným od dlužníka v likvidaci. Povinností likvidátora je především součinnost s předběžným insolvenčním spráxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věnuje § 70.
Žádnému dalšímu subjektu, který není uveden v § 9, v insolvenčním řízení postavení procesního subjektu nepřísluší.
Okruh osob, oznxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxifikace jejich práv a procesního postavení je přesně vymezena v hlavě II. Charakteristiku procesního postavení insolvenčního soudu je možno najít v § xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, případně dalšího správce pak v § 21 a násl., postavení státního zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního spoxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Insolvenční správce je zvláštním procesním subjektem [srov. § 9 písm. d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní příslušných návrhů a opravných prostředků proti rozhodnutím insolvenčního soudu mu jinak přísluší jen v rozsahu, ve kterém mu ji insolvenční zákon xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxsních subjektů insolvenčního řízení daných insolvenčním zákonem, mezi nimiž probíhá vlastní insolvenční řízení (insolvenční soud, dlužník, věřitxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxekty jsou procesními subjekty buď pro celé insolvenční řízení (insolvenční soud, dlužník a věřitel, který podává insolvenční návrh) nebo jen pro určixxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx x insolvenční soud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 13 - asistent soudce insolvenčního soudu, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxorech, § 21 - seznam insolvenčních správců, § 69 - státní zastupitelství, § 70 - likvidátor dlužníka, § 209 - zjišťování majetkové podstaty
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo subjektu s řídící a dohlížecí pravomocí, a to pro celý průběh insolvenčního řízení (§ 9). Rozsah řídících a dohlížecích pravomocí soudu bezprostřednx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxěřujícím ke zjištění existence úpadku. Po rozhodnutí o úpadku se v závislosti na způsobu řešení úpadku činnost insolvenčního soudu přesouvá do oblastx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Soud v insolvenčním řízení rozhodujx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdování v rámci dohlédací činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákonaxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlohu podle § 108 insolvenčního zákona, zákon výslovně rozhodnutí předjímá. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podlx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxeru takového rozhodování; nezaplacení totiž může vést k zastavení řízení či k vymáhání povinnosti cestou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení, nýbrž originární rozhodovací činností. Tato činnost směřuje ke stanovení povinností ostatním subjektům insolvenčního řízení tam, kde to ixxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxvení x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti, včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písm. b) IZ považuje průběžné vykonávání soudního dohledu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx výkonu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxům řízení povinnosti, týkající se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ (na návrh soudního exekutora) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení je odvolání přípustné, a soud prvního stupně účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 208/2014-A-12 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxdce a vyššího soudního úředníka,
§ 81 - pořádková pokuta
(Dohlédací činnost soudu)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení. Je zde výslovně zakotveno právo soudu ukládat účastníkům řízení a procesním subjektům povinnosti týkající se jejich činnosti v řízení. Uvexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxánech.
Od členů volených věřitelských orgánů insolvenční zákon vyžaduje aktivní účast v insolvenčním řízení. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxadovat plnění povinností svěřených volenému věřitelskému orgánu. Jedním z prostředků, jak toho cíle dosáhnout, je zvláštní ustanovení o pořádkové pxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xx xx xx x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhat plnění povinností po členech a náhradnících věřitelského výboru formou ukládání pořádkové pokuty.
xxxxxxxxí výčet všech rozhodnutí, která insolvenční soud vydává v rámci dohlédací činnosti, nelze uvést. Dohlédací činnost reaguje na konkrétní situace, ktexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníkům insolvenčního řízení nebo insolvenčnímu správci, ať už se jedná o výzvy směřující k doplnění či opravě jednotlivých podání (soupis majetkxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xysvětlení atd.
Po novele provedené zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) je u podání, která jsou činěna za pomocí formuláře, při doplnění neúpxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti není odvolání přípustné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxeré bylo takové rozhodnutí adresováno. Vzhledem k tomu, že není možné taxativně vymezit jednotlivá rozhodnutí, která jsou vydávána v rámci rozhodovaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pak může být konstatována přípustnost odvolání.
Způsob vykonávaného dohledu nad postupem a činností procesních subjektů a rozhodování v záležitxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxd vykonáván, souvisí s charakterem činnosti insolvenčního soudu. Ustanovení prvního odstavce obsahuje obecné teze, z nichž je možno dovodit rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 2
Druhý odstavec se dotýká dohledu insolvenčního soudu nad činností insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xaplnění cíle insolvenčního řízení, kterým je uspořádání vztahů mezi dlužníkem a osobami dotčenými jeho úpadkem, a to tak, aby došlo k co nejvyššímu a záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx může vést ke stanovení odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup, které se mohou postižené osoby domáhat.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx V rozsahu zákonného oprávnění a vydaného pověření je dohledová činnost vykonávána prostřednictvím asistenta soudce a vyššího soudního úředníka. Čixxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů a asistentů soudce v insolvenčním řízení je vymezen formou negativního výčtu v § 11 písm. m) zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících sxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx
Judikatura:
Obecně vzato může stát vskutku nést majetkovou odpovědnost za nesprávný úřední postup sxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitého majetku budou řešeny především ve zvláštním řízení [ve sporu o vylučovací (
excindační
) žalobě ve smyslu § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnánxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtku konkursní podstaty, jen tehdy, je-li tato nečinnost soudu neospravedlnitelná z pohledu skutečností, jež soudu byly o sepsaném majetku známy. Dovxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xřetele k tomu, zda řízení o vylučovací žalobě sám vyvolal výzvou podle § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání). Podstatné naopak je, zda nároky třetích oxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxu). Taková situace nastává i tehdy, jestliže konkursní soud, jak tvrdí odvolatelé, ví nebo musí vědět o tom, že správce určitý majetek sepsal neoprávněxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xe insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti [§ 10 písm. b), § 11 insolvenčního zákona] není oprávněn uložit insolvenční správci, jaký postoj má zaxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
např. již usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. března 2002, sp. zn. 1 Ko 556/2001, uveřejněné pod číslem 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx12, sp. zn. 29 Cdo 4120/2011.
Je proto nutno souhlasit se závěry soudu prvního stupně, že na dosavaxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxty. Jeho odpovědi jsou nepřesvědčivé a často nesrozumitelné. To konečně vyplývá i z obsahu odvolání, v němž správce ohledně zpeněžování movitých věcí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxom si neúčinnosti smluv“).
Shora naznačeným přístupem insolvenční správce neumožňuje a prakticky znemožňuje řádnou dohlédací činnost insolvenčnxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního zákona je přitom nutno respektovat a postupovat transparentně tak, aby postup při zpeněžování obstál nejen před insolvenčním soudem, axx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtečností nemůže dřívější rozhodnutí vydané v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změní je nebo přijme nové, event. jiné rozhodnutí.
(VS Praha 1 Vxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxona, nebo v rámci dohlédací činnosti podle § 10 písm. b) a § 11 insolvenčního zákona. Rozhodování v rámci dohlédací činnosti má zcela jiný charakter, a pxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxo zákona (srov. slova "může uložit"), což je i případ rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu podle § 108 insolvenčního zákona, zákon výslovně rozhodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx rozhoduje - nikoliv vyzývá k zaplacení - o povinnosti zaplatit, jednak vzhledem k charakteru takového rozhodování; nezaplacení totiž může vést k zastxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního řízení, nýbrž originární rozhodovací činností. Tato činnost směřuje ke stanovení povinností ostatním subjektům insolvenčního řízení xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxkonu dohlédací činnosti, včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písm. b) IZ považuje průběžné vykonáváxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x IZ pak plyne, že při výkonu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření poxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxládat všem účastníkům řízení povinnosti, týkající se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ (na návrh sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a soud prvního stupně účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 2xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 10 - insolvenční soud, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 80a - forma podání do insolvenčního xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Rozhodování soudce a vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxxxxxxxím řízení rozhoduje samosoudce. Osobu samosoudce pro jednotlivá řízení určuje rozvrh práce insolvenčního soudu [§ 3 odst. 1) a § 42 zák. o soudech a soudxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxích sporů. Jakkoli se tato změna jeví jako nástroj proti možnosti ovlivnit pořadí přidělování insolvenčních věcí, ve skutečnosti tomu tak není. Insolxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy povinné podání insolvenčních návrhů prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou formou (§ 80a) znemožňuje lidskému faktoru ovlivnit pořaxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je tak nadbytečným krokem bez valného vlivu na objektivitu postupu při přidělování věcí k jednotlivým soudním oddělením insolvenčního soudu.
Saxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnosti v insolvenčním řízení vyššího soudního úředníka. V probíhajících incidenčních sporech rozhoduje tentýž samosoudce, který vede insolvenční řxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlovány jinému soudci insolvenčního soudu (novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017).
Vyšší soudní úředník je při své rozhodovxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxním vyplývajícím z § 11 písm. m) zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů jsou odvozovány pravomoci asistentů soudců; jejich postavení je upraveno v § 13. Přiměřené užití právní úpravy o vyšších soudních úřednících na postxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxím sporu vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce lze napadnout opravným prostředkem tzv. námitkami, kterými lze napadnout také rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Jde o reakci na nález Ústavního soudu ČR publikovaný pod č. 224/2013 Sb., kterým byl ke dni 31. 12. 2013 zrušen § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vyxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxnost dovolat se revize přezkumu rozhodnutí insolvenčního soudu prvého stupně formou legitimního opravného prostředku.
O včasných a řádných námitkách rozhodne samosoudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem nebo asistexxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Nx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Ustanovení § 10 a 11 ZVSÚ jsou v prvé řadě ve zcela zjevném rozporu. Ustanovení § 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhoto ustanovení pamatuje na rejstříková řízení a třetí by se neměl týkat věcí, ale jednotlivých úkonů v civilním řízení soudním a - oproti odstavci prvéxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxo za standardní podoby právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxohou. Proti tomu však stojí znění § 11 ZVSÚ, podle něhož může vyšší soudní úředník vykonávat v civilním řízení soudním a ve správním soudnictví veškeré xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xo, co je v tomto ustanovení výslovně uvedeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno, krom toho, co je mu výslovně zakázáno. Taková úprava nastoluje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxmou kvalifikované výzvy dle § 114b odst. 1 občanského soudního řádu, jenom bylo-li rozhodnuto o věci platebním rozkazem. Znamená to skutečně, že mimo sxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxo řádu), nebo lze dovozovat, že když § 11 ZVSÚ kvalifikovanou výzvu mezi úkony, které vyšší soudní úředník vykonávat nesmí, vůbec neřadí, může ji vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxžnější - absurditu upozorňuje navrhovatel ve vztahu ke směnečným platebním rozkazům: § 10 odst. 1 ZVSÚ se o nich v písmenu a) či v jiném ustanovení sice nxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xesmí; s ohledem na to by pak vyšší soudní úředník mohl rozhodnout formou směnečného platebního rozkazu. Obdobných příkladů vzájemného vztahu § 10 a 11 xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xýrazem dvou různých legislativních přístupů, které vedle sebe nemohou obstát.
K těžko přijatelným závěrům však vede rovněž text jednotlivých výjimxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdoval ve věci samé. Ustanovení § 11 písm. b) ZVSÚ, jak na to upozornila ve shora citovaném článku prof. Winterová, však
meritorní
rozhodování zakazujx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí „pouze“ formu usnesení, může jej učinit i vyšší soudní úředník. S ohledem na návětí § 11 ZVSÚ to platí jak pro prvostupňové rozhodování v civilním řízexx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí, v němž se rozhoduje ve věci samé formou usnesení, nařizovat jednání [§ 11 písm. a) ZVSÚ]: takové řízení může zcela obstarat vyšší soudní úředník, a to xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx lze říci, že problematická je koncepce § 11 ZVSÚ jako taková. Z ústavních východisek nastíněných shora se podává, že soudnictví je činnost, kterou u soxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na výkonu soudnictví je výjimkou z tohoto pravidla, a je proto zapotřebí k ní přistupovat restriktivně (ve vztahu k vyšším soudním úředníkům viz výše cixxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vyplývá, že soudnictví mohou obecně vykonávat úředníci, krom několika málo případů, které jsou výslovně vyhrazeny soudci. Jsou proto rovněž nepřijaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxvalitnění a zrychlení řízení zejména cestou přenesení výkonu co nejširšího rozsahu úkonů dosud vykonávaných soudci nebo státními zástupci na vyšší sxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo státního zástupce. - Působnost vyššího soudního úředníka je vymezena v maximální možné míře. Jeho působnost končí tam, kdy začíná výhradní zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxudců však má své limity a nesmí vést nikdy k tomu, aby se ze soudnictví stala prázdná forma. Soudnictví je povoláno k tomu, aby poskytovalo ochranu existuxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx věc projednala a rozhodla, je objektivně vždy zapotřebí vynaložit určitý čas a úsilí. Urychlovat řízení je možné zejména tam, kde jde o postupy, které nxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxumu rozhodnutí správních orgánů, příliš složitou a nepřehlednou úpravu věcné příslušnosti v civilním řízení soudním a na ni navazující postup); obdoxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxeňování“ však nesmí ohrozit možnost řádného - a objektivně nutného - zjištění skutkového stavu a jeho právního posouzení, a to na nezbytné odborné úrovxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnost soudce se dnes pochopitelně nemůže obejít bez součinnosti dalších osob, jimiž jsou právě vyšší soudní úředníci nebo asistenti soudců či další. Tyxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xim to soudce; tyto úkony ale toliko připravují, a soudce je pak musí učinit svým vlastním jménem, a tedy na svou vlastní odpovědnost.
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úprava, která je obsažena v § 9 ZVSÚ, tomu však nevyhovuje. Proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka v civilním řízení soudním a v trestním řízení je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxí proti rozhodnutí soudu prvního stupně není vůbec přípustné, nelze ani rozhodnutí vyššího soudního úředníka napadnout odvoláním. V důsledku tak posxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvají soudci, a nikoliv úředníci.
Nelze rovněž přehlédnout, že vyšší soudní úředníci se mohou podílet též na úkonech soudu ve správním soudnictví (§ 10 xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoti rozhodnutí vyššího soudního úředníka neexistuje obrana vůbec. Ustanovení § 9 odst. 1 ZVSÚ totiž hovoří o možnosti předsedy senátu rozhodnout o odxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xenátu rozhodnout o stížnosti proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v trestním řízení.
Lze tedy shrnout, že § 10 a 11 ZVSÚ jsou ve vzájemxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxak vychází z toho, že vyšší soudní úředník může vykonávat vše, kromě několika výslovně zapovězených úkonů. Tento rozpor není možno překlenout ani intexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx problematický je nejen vztah obou ustanovení, ale též § 11 ZVSÚ sám o sobě. Z podrobně popsaných ústavních východisek vyplývá, že soudnictví je činnosx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávního státu. Zákon - jak činí § 11 ZVSÚ - nemůže toto ústavní pravidlo obracet naruby tím, že ze soudnictví učiní úřadování a soudcům zachová pouze nepaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výjimky z této výjimky činí v podstatě bezbřehé nekonkrétní pravidlo. Stejně tak není ústavně akceptovatelný obsah některých výjimek vypočtených v txxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy v řízeních, v nichž se meritorně rozhoduje usnesením a není třeba nařizovat jednání, bude celé řízení v režii vyššího soudního úředníka (např. zmíxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxledem na to, aby zákonodárce měl k dispozici dostatečný časový prostor pro přípravu ústavně konformní úpravy činnosti vyšších soudních úředníků, staxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxlývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobcx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčen je také soudce, který získal poznatky o věci jiným způsobem, než dokazováním při jednání (například jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou přexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x16 občanského zákona), jemuž na roveň může být v konkrétním případě vztah přátelský či naopak nepřátelský. V úvahu přichází i vztah ekonomické závisloxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxšího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 172/2000 ze dne 22.10.2000).
Z návrhu na vyloučení soudce Mgr. B. z projednávání a rozhodování věci plyne, že k jeho podánx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx x. důvodem k vyloučení soudce být nemohou. Důvod k pochybnosti o nepodjatosti soudce v souzené věci samo o sobě nezakládá ani navrhovatelovo (soudcem i xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxzení o nepřesné protokolaci průběhu přezkumného jednání či schůze věřitelů nemá žádné opory, neboť podle zápisu o těchto jednáních nebyly proti protoxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx jde o poznámku dlužníka k oprávnění vyššího soudního úředníka rozhodovat v insolvenčních věcech, lze odkázat na § 12 odst. 2 insolvenčního zákona ve sxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xde lze výkladem
a contrario
k bodu p) tohoto odstavce dovodit, že vyšší soudní úředník je oprávněn v insolvenčním řízení vadný insolvenční návrh odmítxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxí soudní úředníky a soudní vykonavatele, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, jednak určuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxanoví příslušnost soudce. Spor nebo jinou právní věc smí projednat a rozhodnout jen soudce (soudci a přísedící tvořící senát nebo samosoudce) určený v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx. f) o. s. ř., a též o porušení ústavního principu vyjádřeného v čl. 38 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod, podle něhož "nikdo nesmí být odxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxud proto z uvedených důvodů dospěl k závěru, že insolvenční soud byl při rozhodování věci nesprávně obsazen, a že tedy došlo k odnětí účastníkova zákonnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxcí mezi jednotlivá soudní oddělení určeného ke dni, kdy věc došla soudu [§ 42 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 2 cit. zák.].
(VS Praha 3 VSPH 608/2010-B-33 ve vxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 11 - dohlexxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxx x xxxxxxh soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství, - nález č. 224/2013 Sb. Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxent soudce insolvenčního soudu
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Limitovaný rozsah činnosti vyššího souxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxí povahy tohoto institutu nelze očekávat samostatné
meritorní
rozhodování, ale spíše shromažďování podkladů pro rozhodnutí, přípravu návrhu rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxc však nebrání ani tomu, aby soudce insolvenčního soudu pověřil asistenta samostatným prováděním jednotlivých úkonů insolvenčního řízení. Legislaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x 10 zák. o vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyšším soudním úředníkem může být pověřen rovněž asistent soudce.
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v roce 2013 Ústavní soud ČR, který ke dni 31. 12. 2013 zrušil § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství.
Proti rozhodnutím vyšších soudních úředníků, a tedy i asistentů soudců jsou jako řádný opravný prostředek přípustné námitky (viz komentář k § 12)x
Judikatura:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx není z pohledu sledovaného cíle procesního zefektivnění efektivní dostatečně, což - mimo jiné - vedlo i k tomu následnému extenzivnímu výkladu ustanoxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxrápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I., II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 230-231); podle něj negativní vymezení působnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxétní pověření soudce (a tomu pak odpovídá, že i v případech výše zmíněných dle § 175 odst. 3 či § 114b odst. 1 o. s. ř. vyšší soudní úředník nebo asistent soxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
K tomu však žádný důvod nebyl. Není pravda, že § 11 zákona č. 121/2008 Sb. není ústavně konformně vyložitelný, a neobxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxou možnou. Byl samozřejmě k dispozici výklad jiný; totiž „historicky“ původní, jenž byl dlouhodobě i zastáván a který vycházel z gramatické a teleologxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xředník (asistent soudce) jednat může, a ustanovení § 11 z toho činí výluku - stanoví, co naopak nikdy nemůže [kupříkladu ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xápis]. „Veškeré úkony soudu prvního stupně“ dle návětí § 11 jsou pochopitelné jako ty, které jsou jinak podřaditelné ustanovení § 10.
Při tomto výklaxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxo, které úkony vyšší soudní úředník v řízení provádět nemůže, nelze jej logicky vinit z toho, že pravomoci vyššího soudního úředníka naopak rozšiřuje, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dosud pro působení vyššího soudního úředníka limitem. Nabízel-li se takový výklad, nepochybně ústavně konformní, mělo se mu dostat přednosti. A pak sx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xěl se k němu uchýlit tím spíš, že výkladu následnému oponoval, a nic mu nebránilo jej ve svém řízení použít (zřejmě s kasačními důsledky). Dosáhl by téhožx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Vrchní soud v Praze k podání svého návrhu nedisponoval aktivní legitimací.
Jako nedůvodnou hodnotí odvolací soud námitku dlužnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx že tímto úkonem jej pověřila soudkyně JUDr. M. N. Z § 13 insolvenčního zákona přitom vyplývá, že asistent soudce insolvenčního soudu může činit jednotxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxudce rozhodl, není ani úkonem, který by tento asistent nemohl provést [§ 10 odst. 3 písm. p) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a oxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xymezení procesních subjektů, § 10 - insolvenční soud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Díl 2
Účastníci řízení
(Účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
(Účastenství nepřihlašovaných věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx o jejichž právním postavení má být v insolvenčním řízení rozhodováno. Účastníci řízení mají prostřednictvím realizace svých procesních práv a povinxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxastníci řízení mají předurčovat průběh řízení, a insolvenční soud vykonává nad jejich úkony pouze dohled a svými rozhodnutími je stvrzuje. Dle § 14 odsxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právnická osoba, u níž není vyloučeno užití zákona, výjimky jsou uvedeny v § 6.
Věřitelé dlužníka mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 14 odst. 1 a § 15 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxhledávky k insolvenčnímu soudu do ukončení insolvenčního řízení, příp. do okamžiku, kdy je účast věřitele v insolvenčním řízení ukončena, např. na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteří uplatňují svá práva v insolvenčním řízení, lze uvést:
a)
věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168),
b)
věřitele s pohledávkox xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí majetku z majetkové podstaty (§ 225),
d)
soudní znalce oceňující majetkovou podstatu dlužníka po dobu, kdy se rozhoduje o jeho odměně,
e)
insxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výjimkou úpravy vedlejšího účastenství v incidenčních sporech dle § 16 odst. 2 zákona.
Judikatura:
Nemá-li účastník řízení způsobilost být účastníkex xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxvení řízení.
Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatku způxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxjení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolvenčxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxěr, že přihláška pohledávky odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již byl přihlašovatel poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xřepjatého formalismu, nýbrž přiléhavým uplatněním procesních předpisů způsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatuře.
Důvodem pro zruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Podání dovolatelky datované 9. října 2008 k postupům dle § 107 o. s. ř. nemohlo vést, neboť věřitel T neztratil způsobilost být účastníkem řízení po zxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxně označeném věřiteli
Záměnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávek věřxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xízení jako vedlejší účastník vstoupil, v řízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9/2013 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Již odvolací soud v napadeném rozxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí a stanovisek (dále jen R 137/2012), které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - veřejnosti dostupné i na webových stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsažené v dovolání v této věci) Nejvyšší soud uzavřel, že nárok oprávněné osoby na bezplatný převod bytu či nebytového prostoru do jejího vlastnictví dlx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxlvenčního zákona. Týž závěr Nejvyšší soud zopakoval např. též v usnesení ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1139/2011 (v obou případech šlo o incidenčxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx v dovolání tvrdit, že dosavadní
judikatura
nedává odpovědi na otázky, které klade. V R 137/2012 se Nejvyšší soud zabýval i judikaturou Ústavního souxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxím usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2011, sen. zn. 2 VSPH 91/2011, tím, že je uveřejnil pod číslem 134/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxebných k bezplatnému převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví oprávněné osoby podle ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona, v jeho důvoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxsolvenčního zákona je zvláštním druhem zákonného předkupního práva. V R 137/2012 dále Nejvyšší soud odmítl možnost, že by proti vůli přihlašovatelx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxítl se přihláškou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro který by jednoznačně projevená vůle (tamních) žalobců přihlásit neexistující pohledávku neměla být podrobena stejnému režimu jako jiné do insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se v insolvenčním řízení jako věřitel neexistující pohledávky, nese. Ani v tomto ohledu tedy nebyl důvod zabývat se dovoláním věcně. Úsudek, podle ktexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxídá obecnému chápání poučovací povinnosti soudů, jak se prosazuje v ustálené judikatuře. Dokud se žalobce domáhal určení, že jeho nepeněžitá pohledáxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx, jež by mohlo vést k příznivějšímu rozhodnutí o podané žalobě (pohledávka, jejíž určení bylo žádáno, v právu neexistuje; srov. opět R 137/2012). Součáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx x xxxáhat se jiného nároku. To by totiž dle judikatury Ústavního soudu vedlo k narušení principu rovnosti účastníků.
(NS 29 NSČR Cdo 1173/2013 ve věci MSPH xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx2008. V současnosti je však toliko jeho společníkem, a není tedy osobou oprávněnou jednat za dlužníka před soudem.
(VS Praha 2 VSPH 274/2009 ve věci MSxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxhláškou pohledávky. Podání insolvenčního návrhu (§ 97 IZ) nelze považovat za uplatněním práva vůči dlužníkovi. Proto podá-li insolvenční návrh věřixxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x návrhu také musí připojit její přihlášku (srov. § 105 IZ). Jinými slovy řečeno, aby věřitel-insolvenční navrhovatel byl účastníkem insolvenčního říxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel sice byl insolvenčním navrhovatelem xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xále bylo zjištěno, že odvolatel k insolvenčnímu návrhu nepřipojil přihlášku pohledávky a neučinil tak ani do konce přihlašovací lhůty stanovené v usnxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxštění úpadku dlužníka považovat za účastníka insolvenčního řízení (§ 14 IZ) a subjektivní legitimace k podání odvolání proti usnesení o zrušení konkuxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxstné odmítl.
(VS Praha 1 VSPH 1129/2012-B-41 ve věci KSPH 38 INS 1862/2008)
Podle § 15 InsZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňuxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx návrhu na uložení předběžného opatření stal ve smyslu § 15 InsZ účastníkem insolvenčního řízení; soud prvního stupně proto správně posoudil Správcoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích sporech, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele, § 19 - následky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxvky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 225 - vylučovací žaloba
Související pxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Účastníky řízení v incidenčních sporech jsou žalobce a žalovaný. Dle § 16 odst. 1 jsou účastníky řízení v incidenčnícx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxry uvedené v § 159 odst. 1 písm. a), pokud jde o popěrné úkony dlužníka (§ 336 odst. 2 a § 410 odst. 2). Další výjimkou jsou incidenční spory vyvolané popěrnxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xásl.
Výčet jednotlivých incidenčních sporů je uveden v § 159 odst. 1.
xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí právního zájmu, než jak je tomu v klasickém řízení sporném podle o. s. ř. Ustanovení § 16 odst. 2 IZ, které připouští vedlejší účastenství v incidenčníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxdlejšího účastenství v incidenčním sporu je nutno šetřit principy, na kterých insolvenční řízení stojí, jinak by docházelo k nechtěným průtahům či zvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o nalezení konečného výsledku ve sporu mezi dvěma subjekty, ale o nalezení kolektivní spravedlnosti, která souvisí s pluralitou věřitelů a společným xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxť v insolvenčním řízení nedochází k individuálnímu uspokojení pohledávek.
Přihlášený věřitel má jako vedlejší účastník řízenx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx účastenství nelze ani ve sporu vyvolaném insolvenčním řízením založit a udržet proti vůli účastníka, který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účasxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxštěné pohledávky ze strany dlužníka stejný účinek, jako popření ze strany insolvenčního správce. Z toho ovšem plyne, že je zásadně namístě, aby vůči obxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxcidenční žaloba, tedy aby o shodném popřeném nároku bylo vůči oběma popírajícím vydáno toliko jedno
meritorní
rozhodnutí. Nutno vyjít z toho, že insoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxozlučných společníků, jež je dáno specifiky insolvenčního zákona. To mimo jiné znamená, že chce-li být věřitel s incidenční žalobou úspěšný, musí jehx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx takové žaloby počne běžet, popř. i skončí, ve vztahu ke každému z popírajících odlišně. Směřuje-li totiž žaloba vůči insolvenčnímu správci, musí být pxxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce o popření své pohledávky s poučením o následcích v případě, že takovou žalobu včas nepodá (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, § 13 vyhl. č. 311/2xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona).
Jelikož v textu § 197, 198 a 410 insolvenčního zákona ani v § 13 prováděcí vyhl. č. 311/2007 Sb., není zřetelně vyjádřeno, že nezajištxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí oddlužení plněním splátkového kalendáře) podat incidenční žalobu proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku, pokud oba jeho pohledávku popřelix xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx zákona, neboť insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen. Z § 13 cit. prováděcí vyhlášky ve spojení s § xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx výše uvedeného měl insolvenční správce věřitele poučit, vůči komu má žalobu podat a jaké důsledky se s nepodáním žaloby ve stanovené lhůtě pojí.
(VS Prxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxení § 159 odst. 1, písm. a/ IZ), a tedy je úzce navázán na insolvenční řízení, od xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxšených pohledávek podle ustanovení § 200 IZ, promítne se taková změna (bez dalšího) i v okruhu účastníků incidenčního sporu. Ve smyslu ustanovení § 19 Ix xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Jakmile insolvenční soud rozhodne podle ustanovení § xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxto nabyvatel účastníkem insolvenčního řízení (novým insolvenčním věřitelem) namísto dosavadního insolvenčního věřitele, a soud v incidenčním spoxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tom, že věřitelem pohledávky, jež byla uplatněna v insolvenčním řízení dlužníka PLOMA, a.s., a jež je evidována pod č. přihlášky P16, společnost Lignoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxedávky se stal nejprve Mgr. Jiří Klega, a následně, na základě smlouvy o postoupení pohledávky, společnost GigaSecure CZ s.r.o., která se také rozhodnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxíkem insolvenčního řízení (novým insolvenčním věřitelem) namísto původního insolvenčního věřitele Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Odvolací soud txx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního věřitele původního žalobce Lignolet, s.r.o. v likvidaci. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani skutečnost, odvolatelem namítaná, že sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a.s. přihláškou pohledávky, jež je evidována pod č. P56, a že usnesením ze dne 13.2.2013, č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-P56-3 Krajský soud v Brně rozhodlx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx5,50 Kč. Je třeba uvést, že pro případnou účast procesního nástupce insolvenčního věřitele ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, jež byla poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxastníkem incidenčního řízení na straně žalovaného, případně pohledávky věřitele, který učinil popěrný úkon v takovém případě se procesní nástupce sxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxního řízení, nestává se jím ani jeho procesní nástupce. Jinak řečeno, nepopřel-li původní insolvenční věřitel pohledávku jiného věřitele a nebyl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) jiného věřitele popřela.
Z uvedeného vyplývá, že pokud přihlášený věřitel Javořice, a.s. pohledávku věřitele Moravského Peněžního Ústavu-spořixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxho družstva), pak se nemohl stát účastníkem řízení-žalobcem ani jeho procesní nástupce Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Za tohoto stavu, kdy odvolatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xdvoláním napadeným usnesením, jímž Krajský soud (KSBR 27 INS 20629/2012) v Brně zrušil svoje rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti společnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx, mu nebyla způsobena žádná újma na jeho právech. Odvolací soud tak dále uzavírá, že Lignolet, s.r.o. v likvidaci není osobou oprávněnou v daném případě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxtanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.
(VS Olomouc 13 VSOL 82/2016-115 ve věci 27 ICm 272/2013 KSBR 27 INS 20629/2012)
Související ustanovení:
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 410 - přezkum v oddlužení
(Vstup do řízení a záměna účastníka řízení)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Ustanovení zabraňuje tomu, aby do insolvenčního xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx postupem podle § 92 odst. 2 o. s. ř. docházelo k návrhu věřitele, který podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, k záměně účastníků insolvenčního xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo přechodu přihlášené pohledávky v průběhu insolvenčního řízení, § 107 řeší otázku přistoupení účastníka do řízení v insolvenčním řízení formou přixxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdeno s více věřiteli. Tato ustanovení reagují na potřeby insolvenčního řízení přesněji než obecně formulovaný § 92 o. s. ř. Skutečnost, že instituty sxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxvenční řízení nezastupitelné a žádná změna subjektu v tomto procesním postavení není přípustná.
Judikatura:
Odvolací soud pak v napadeném rozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávek věřiteli) vstup do řízení ve smyslu § 92 odst. 1 o. s. ř. a záměnx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxa o. s. ř. Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatku způsobixxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou tak ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolvenčnx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postup (přiměřená aplikace § 104 odst. 1 o. s. ř. vedoucí k zastavení řízení o podané přihlášce) se ostatně jako ustálený prosazoval i v konkursních pomxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxjvyššího soudu ze dne 31. července 2001, sp. zn. 32 Cdo 544/99, uveřejněný pod číslem 29/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen R 29xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxti k dispozici též na webových stránkách Nejvyššího soudu].
(NS 29 NSČR 12/2009-P21-22 ve věci MSPH 99 INS 3258/2008)
Záměnu účastníka řízení vyluxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Související ustanovení:
§ 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitelů,
§ 16 - účastenství v incidenčních sporech,
§ 18 - pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxtvzetí insolvenčního návrhu, § 130 - postup soudu při zpětvzetí insolvenčního návrhu
Související předpisy:
(Přechod pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, část prvxxx x xxxx x x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx insolvenčního řízení namísto původního věřitele ve smyslu ustanovení § 18, a to za účelem zjednodušení a souvisejícího zrychlení soudního řízení. Prx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxrý činí takové podání, nebo osobu právního zástupce účastníka, který činí takové podání jeho jménem), které se datová schránka zřizuje
ex lege
bez žádxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtiženého uvedenými nedostatky zakotvené v § 80a odst. 2. Naopak, s ohledem na krátkou třídenní lhůtu pro rozhodnutí o návrhu § 18 odst. 2 v navrhovaném zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxítne, zamítne nebo mu vyhoví. Marným uplynutím stanovené lhůty nastane
fikce
pozitivního rozhodnutí o takovém návrhu.
K odst. 1 a 2
Insolvenční zákon obsahuje v § 18 speciální právní úpravu procesního nástupnictví, která vylučuje aplikaci § 107a o. s. ř. v insolvenčnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, nebo přechod přihlášené pohledávky z věřitele na jejího nabyvatele.
Insolvenční soud má možnost:
a)
na základě návrhu původního věřitele rozhoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvního rozhodnutí; v takovém případě nemusí rozhodnutí o změně v okruhu účastníků insolvenčního řízení vydávat. Změnu v postupu insolvenčního soudu pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xpětně, tj. po nastolení
fikce
pozitivního rozhodnutí. Změna, která má za cíl „odbřemenit“ aparát insolvenčních soudů, může přinést značnou nejistoxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v případě tzv. hromadných postupů), může vést k rozdílnému názoru na okruh účastníků insolvenčního řízení a vyvolávat nežádoucí nejistotu. Insoxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxe je přípustná v případě, že s tímto postupem vysloví nabyvatel pohledávky písemný souhlas. Dojde-li ke změně v osobě věřitele ze zákona, není tato skutxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxky, jenž nevyplývá přímo z právního předpisu, bude existenci převodu nebo přechodu pohledávky původní věřitel povinen doložit veřejnou listinou či lxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzení.
Návrh musí věřitel podat na formuláři, jehož náležixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní soud v návrhu vůbec přihlížet, tj. nebude o něm vůbec rozhodovat. Změna právní úpravy provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) nezbavujx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxjněného současně s neúplným návrhem. Náprava na základě výzvy insolvenčního soudu nepřichází do úvahy; výzva soudu k opravě podání je vyloučena (viz čxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxčnímu soudu doručit prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1). V případx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxného návrhu. Postup popsaný v § 80a odst. 3 je v případě návrhu na změnu účastníka řízení xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxenčnímu soudu návrh na vydání usnesení o změně v osobě věřitele. Bez existence návrhu původního věřitele nemůže insolvenční soud o změně v osobě věřitexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtníků řízení. Nebude-li ze strany původního věřitele návrh podán, čímž bude působena újma nebo jiná škoda, nabyvateli pohledávky, může se tento domáhxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtupné prostředky včetně uložení pořádkové pokuty.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx x. ř. Pro insolvenční řízení bude proto používáno právě toto ustanovení o. s. ř.
K otázce veřejné listiny lze odkázat na § 134 o. s. ř., podle nějž veřejxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xředpisy prohlášeny za veřejné. Tyto potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost tohxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxení
fikce
vydal insolvenční soud rozhodnutí, kterým obnoví předchozí stav, tzn. že ukončí účast subjektu, který do insolvenčního řízení vstoupil na xxxxxxx
xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
x xxkud pro takový závěr budou důvody; nabyvatel pohledávky by se v takovém případě účastníkem řízení nestal.
Subjekt, který bude chtít v rámci insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxem, kdy hodlá svých práv účastníka insolvenčního řízení využít.
K odst. 3
Zjednodušenou variantou, při níž soudu nejsou předkládány žádné listinxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xřihlášené pohledávky.
V soudní praxi není zcela jednotné stanovisko, zda v případě prohlášení dotčených subjektů před insolvenčním soudem o vstuxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxisů osob, které ji podepsaly. Možnost učinit společné prohlášení původního a nového věřitele před insolvenčním soudem má smysl pouze tehdy, pokud má dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxsl společného prohlášení.
Náležitosti společného prohlášení původního a nového věřitele upravuje § 5 odst. 4 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxnčnímu soudu. Toto ustanovení podzákonného předpisu zjevně nebylo upraveno v duchu změny provedené zákonem č. 294/2013 Sb. ve druhém odstavci tohotx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xe rozhodující lhůta daná insolvenčním zákonem jako právní normou vyšší právní síly.
K odst. 4
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx vázán. Jde o procesní rozhodnutí, kdy soud nezkoumá věcnou správnost podkladů k rozhodnutí přikládaných, nýbrž pouze naplnění formálních podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxm vázán, se může projevit v situaci, kdy insolvenční soud v rámci své úřední činnosti zjistí, že ke vstupu nabyvatele pohledávky do řízení nedošlo; pak mxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen zohlednit při řešení úpadku dlužníka splátkovým kalendářem, aniž by insolvenční soud o změně splátkového kalendáře vydával samostatné rozhxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx 1). V rámci incidenčního sporu insolvenční soud pouze konstatuje na základě rozhodnutí v rámci přihlášky pohledávky; nové rozhodnutí již není vydáváxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxnímu soudu doručit vydané rozhodnutí jeho předkladateli a novému věřiteli, který s jeho podáním vyjádřil souhlas a lze tak na něj pohlížet jako na osobux x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxra) k řešení dovolatelkou již zodpověděl v typově shodné věci, ve které společnost Č. vystupovala též jako dovolatelka, ve výše označeném usnesení senx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx. 1 o. s. ř. o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jenž nutně vede k zastavení řízení.
2. Procesní postupy popsané v § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x x4 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xni v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
3. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxl pohledávky (věřitel T.) vymazán z obchodního rejstříku (od 7. října 2008), byla podána někým, kdo neměl způsobilost být účastníkem řízení, není výraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx pro zrušení napadeného rozhodnutí není argument, že některé soudy (na rozdíl od soudu, který napadené rozhodnutí vydal) nepostupují v souladu s judikxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení po zahájení řízení o jeho přihlášce, nýbrž předtím. Toto podání též nebylo podáním, jímž by mohla být zhojena vada původní přihlášky spočívajícx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xohledávek věřiteli) § 17 insolvenčního zákona.
K tomu lze doplnit, že napadené rozhodnutí není v závěru, že dovolatelka se nestala procesní nástupkyxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtele T. (zjevně nejde o vadu, která by mohla mít vliv na správnost rozhodnutí). Jestliže totiž pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil někdo, kdo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x této věci vyhověl) procesního nástupce takového přihlašovatele na základě skutečnosti, jež nastala před podáním přihlášky.
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxastníky nesprávně poučil, nic to nemění na skutečnosti, že navrhovatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kterému zákon oprxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxost), kterým soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale též proti rozhodnutí, kterým návrh věřitele podaný podle prvého odstavce § 18 soud zamítne. x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x ovšem také změnitelnost rozhodnutí, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Z textu poslední věty citovaného § 18 odst. 4 insolvenčního zákonxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xnsolvenční soud nevyhověl návrhu podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona, je přípustné odvolání. Podle § 18 odst. 1, 3 insolvenčního zákona soud vyhovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlady jsou podle odvolacího soudu dostatečnou zárukou spravedlivého procesu, a proto takový výklad § 18 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož protx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxty insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona] i zásadou vyjádřenou v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. S ohledem na ústavně chráněnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxatele pohledávky do řízení na místo původního věřitele.
Odvolací soud je toho názoru, že pokud je v insolvenčním řízení dosavadním věřitelem podán náxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (§ 18 odst. 2 insolvenčního zákona). Další předpoklady pro vyhovujícx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
2. přešla nebo byla převedena přihlášená pohledávka,
3. původní věřitel neztratil způsobilost být účastníkem řízení,
4. souhlas nabyvatele pohxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtečnosti dle § 18 odst. 1.
Pokud nejsou splněny tyto předpoklady podle § 18 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona pro vyhovující rozhodnutí, soud ve lhůtě pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxsení není přípustné odvolání, § 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Jestliže však o návrhu na vstup, který má základní náležitosti podání, ve lhůtě podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvrhu vyhověl. Zákon tedy konstruuje právní fikci vyhovujícího rozhodnutí, která nastává bez ohledu na to, zda byly či nebyly splněny další předpokladx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xojde k procesnímu nástupnictví ze zákona, je insolvenční soud povinen (jak vyplývá z důvodové zprávy k § 18 insolvenčního zákona) tuto skutečnost deklxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není přípustné odvolání (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstupu právního nástupce věřitele do řízení podle § xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxolvenčního zákona není vázán (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona) a v průběhu dalšího řízení o tom, kdo je ve vztahu k určité pohledávce věřitelem, může rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ve svém důsledku by bylo v rozporu s principem spravedlivého procesu. Soud proto může opětovně rozhodnout o účastenství jen tehdy, pokud se v průběhu říxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxpadě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřitele, který se stal účastníkem na základě rozhoxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxním věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zániku původního věřitele, bude soud postupovax xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsolvenční soud o procesním nástupnictví (ve vztahu k přihlášené pohledávce) v žádném případě rozhodovat. I v tomto případě soud o procesním nástupnicxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx v osobě účastníků je tomu jinak.
(VS Olomouc 2 VSOL 308/2009-P1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009)
Právě tato smlouva (smlouva o postoupení pohledávkx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxčila. Nelze totiž směšovat posouzení podmínek pro rozhodnutí podle § 18 insolvenčního zákona o procesním nástupnictví v důsledku změny v osobě věřitxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xavrhovaný vstup nabyvatele přihlášené pohledávky, nepředurčuje posouzení, zda z hlediska podmínek stanovených hmotným právem nedošlo ke změně v osxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xvůj význam pro posouzení, zda jsou splněny všechny formální požadavky stanovené v § 18 odst. 1 insolvenčního zákona, nikoliv však (sám o sobě) pro závěrx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxelem přihlášené pohledávky - druhým navrhovatelem - pan ing. J. Š. Ani v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení před soudem odvolacím nevyšly najxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx věci KSPL 29 INS 2123/2008)
Jak vyplývá z ustanovení § 18 odst. 4 IZ, odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž zákxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxoti rozhodnutí, jímž soud návrh věřitele podaný podle § 18 IZ zamítne. V obou případech je totiž akcentována role insolvenčního soudu v insolvenčním řxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxhodnutím vázán, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení prokáže, že ke změně v osobě věřitele nedošlo, anebo k ní došlo jinak.
(VS Olomouc 2 Vxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemohlo být již z povahy věci pro subjektivní nepřípustnoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxd zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodování (nepřichází v úvahu ani jakékoliv odstraňování vax xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo došlo jinak.
(VS Praha 3 VSPH 862/2012-P18-12 ve věci KSHK 41 INS 9726/2011)
Vstoupí-li do insolvenčního řízení postupem dle § 18 IZ místo oprxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo opatření pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.
(VS Olomouc 2 VSOL 1031/2015 ve věci KSOS 14 INS 35225/2013)
Související ustanovenxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele, § 19 - následky přechodu pohledávky, § 159 - druhy incidenčních sporů
§ 80a - forma podání do insolvenčního řízení,
Související přexxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
Nabyvatel pohledávky se stává účastníkem insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxpadně poté, co soud ve smyslu § 18 odst. 2 nerozhodl předpokládaným způsobem. Věřitel se pak stává účastníkem řízení dle § 18 odst. 2 okamžikem účinnosxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Od tohoto okamžiku má tedy veškerá práva jako účastník, jehož je procesním nástupcem, včxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxku, kdy bylo rozhodnuto postupem podle § 18 o jeho účastenství v insolvenčním řízení. Pro účely incidenčních sporů není nutné vydávat samostatné rozhxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxx
x xdst. 2
Ustanovení vložené do textu právní úpravy novelou provedenou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) reaguje na zákon č. 253/2008 Sb., o něxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdávky, pokud jím je právnická osoba.
Vyjádření „od vstupu do insolvenčního řízení“ je nutno spojovat s nástupem
fikce
ve smyslu § 18, příp. s účinnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx
Novelou provedenox xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zák. č. 31/2019 Sb. se nový odkaz uplatní pouze u insolvenčních řízení zahájených po 1. 6. 2019 a u insolvenčních řízení zahájených před tímto datem, kdx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxal věřitelem na základě postupu dle § 18, dostává do stejného postavení jako subjekt, který postoupenou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásilx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxhto insolvenčních řízeních není označení skutečného majitele u nabyvatele pohledávky nadále fakticky nijak sankcionováno.
Související ustanoxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxele na nabyvatele,
§ 19 - následky přechodu pohledávky,
§ 159 - druhy incidenčních sporů
§ 177 - přílohy přihlášky a dolxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxání za účastníky řízení)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx 1
Ustanovení odkazuje na úpravu týkající se jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávné celky a zastoupení účastníků v řízení pro potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx moci dle § 24 a násl. o. s. ř. a na základě rozhodnutí insolvenčního soudu dle § 29 a násl. o. s. ř.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt dlužníkova zaměstnance, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek. Jde tu o speciální úpravu navazující na § 26 odst. 1 o. s. ř., jež potvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt dlužníkova zaměstnance jako účastníka řízení také v případě, že není členem odborové organizace. Odborovou organizací pak nutně nemusí být pouze odxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvat zájmy zaměstnanců dlužníka.
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx procesní plnou mocí ze dne 8. února 2011 (č. l. B-322) a nikoli (až) na základě usnesení ze dne 24. února 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-346, jímž insolxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxční soud (ohledně mínění, že procesní plná moc xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x písm. a/ o. s. ř. a výklad, jenž k tomuto ustanovení podal Nejvyšší soud v usnesení ze dne 10. března 2005, sp. zn. 29 Odo 963/2003, uveřejněném pod číslem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího řádu, která se týkají jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávní celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční říxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíku jako odborová organizace, je v občanském soudním řízení oprávněno na základě plné moci zastupovat účastníka řízení, který je jeho členem obdobně xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcí (pobočnou organizací odborové organizace) jen tehdy, týká-li se spor nebo jiná právní věc „vztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikaxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxm případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud vycházel od počátku řízení z toho, že osobou oprávněnou jednat v řízení za dlužníka je spráxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xbsah usnesení sp. zn. 29 Cdo 699/2008 ze dne 22.5.2008, v němž se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil k otázce, zda platná právní úprava přiznává sprxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxzení insolvenční.
(VS Praha 2 VSPH 201/2009-B-13 ve věci MSPH 94 INS 3504/2008)
Změna v okruhu fyzických osob, jež jsou oprávněny jednat za osobu prxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnické osoby, jaké rozhodnutí v tomto směru přijme a zda případně změní své rozhodnutí o udělení plné moci. Jen tehdy, jestliže by sama zastoupená prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx že jménem zastoupené právnické osoby jedná neoprávněný zmocněnec.
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xom, že to vyžaduje ochrana jeho zájmů. Cílem insolvenčního řízení tak, jak je definován v § 1 insolvenčního zákona, je řešení úpadku, popřípadě hrozícíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxšímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční řízení není řízením, ve kterém se provádí složité právní dokazování skutečnxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhlédací činnosti insolvenčního soudu (§ 11 insolvenčního zákona). S ohledem na uvedený cíl insolvenčního řízení a úkol insolvenčního správce v tomto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce z řad advokátů skutečností, že navrhovatel - věřitel podal insolvenční návrh na dlužníka podvodně a že není dána jeho aktivní věcná legitimacx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xavrhovatele, budou přezkoumány v rámci insolvenčního řízení insolvenčním soudem, případně v rámci činnosti insolvenčního správce podléhající dohxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxrhy, o čemž svědčí jeho podání ve spise.
Podle názoru odvolacího soudu tedy již samotná povaha insolvenčního řízení nevyžaduje, aby dlužníku byl soudxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xadbytečnosti odvolací soud již nezabýval.
(VS Olomouc 3 VSOL 338/2010-A-21 ve věci KSOS 33 xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o mimosmluvní odměně ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu dopadá výslovně jen na odměnu opatrovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. U oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxdá odměna ve výši 300 Kč za jeden úkon (§ 7 bod 1 advokátního tarifu).
(VS Praha 1 VSPH 435/2010-B-24 ve věci MSPH 96 INS 2752/2009)
Plná moc je jednostxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdné právní úkony zmocněnce, při kterých jedná nebo pokud jde o tzv. generální plnou moc, na základě které je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele vx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt oprávnění k zastupování účastníka při prvním úkonu, který ve věci učinil. Nedoložení plné moci je považováno za odstranitelný nedostatek procesní pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxožení plné moci odstraněn, nemůže soud přihlížet k procesním úkonům zástupce a bude jednat případně přímo se zastoupeným. Ovšem pokud je plná moc dodatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, může to vést k zastavení řízení (pokud návrh na zahájení řízení podal pouze zástupce účastníka), popřípadě soud bude jednat pouze s účastníkem (srovnxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx333/2011 ze dne 28.05.2015).
Odvolací soud konstatuje, že žalovaná při prvním úkonu ve věci doložila též plnou moc udělenou pro advokátku Mgr. Leonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdné podezření, že smluvní vztah zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného v rozsahu stanoveném v dohodě o plné moci, nevznikl. To xx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxtorizované konverzi dokumentů není případný. Navíc lze zdůraznit, že v odvolacím řízení byl doložen i originál plné moci. Z uvedeného vyplývá, že nebyxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí.
[12 VSOL 30/206-34 ve věci 27 ICm 3570/2013 (KSBR 27 INS 20629/2012)]
Související ustanovexxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích sporech, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele, § 19 - následky xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxam insolvenčních správců)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxovnání je možné insolvenčního správce z hlediska jeho postavení označit za veřejného činitele
sui generis
(Pl. ÚS 36/01). V právní praxi existuje i oxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xákonem, stát by musel nést odpovědnost za jeho jednání, nemohli by si jej zvolit sami věřitelé, nemohl by být ekonomicky ve ztrátě, jeho jednání by muselx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm mu insolvenčním soudem, jmenujícím ho pro konkrétní insolvenční řízení (§ 25 a násl.). Centrální seznam insolvenčních správců vede Ministerstvo spxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Do seznamu insolvenčních správců je zapisována fyzická osoba, veřejná obchoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xe založeno podle právního řádu členského státu Evropské unie nebo Dohody o evropském hospodářském prostoru, za podmínek, jež jsou dále specifikovány x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Mezi základní podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 6 z.i.xx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxnání tohoto stupně vysokoškolského vzdělání členským státem,
c)
vykonaní zkoušky insolvenčního správce,
d)
bezúhonnost,
e)
vykonání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, účetnictví, auditu nebo řízení podniku,
f)
uhrazený správní poplatek,
g)
uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Opxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxstřednictvím bude činnost insolvenčního správce vykonávána.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v § 27 a násl. z. i. s. Právní úprava umožňuje fyzickým osobám, které nejsou občany České republiky, a právnickým osobám, které v rámci jednotného ekonoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxolvenčními správci registrovanými v insolvenčním rejstříku dle podmínek insolvenčního zákona a navazujících právních předpisů. Za hostujícího ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě.
xxxxxxxxxx:
Veřejný účel instituce správce konkursní podstaty nutno spatřovat v akceptaci omezeného veřejného zásahu do řešení majetkových vztahů, jež se dxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxna o konkursu x xxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx za zástupce úpadce), pak představují výkon pravomoci (na rozdíl od heteronomní povahy veřejnoprávních aktů, akty soukromoprávní - právní úkony - majx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxem pro ochranu práv druhých dle čl. 9 odst. 2písm. d) Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) podřadit nelze. Výkon funkce správce konkuxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xodnikáním ani provozováním jiné hospodářské činnosti a nelze jej tudíž z pohledu ústavního podřadit pod rámec vymezený čl. 26 Listiny.
Vzhledem k rozxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxm, jakož i kautely, týkající se jejich struktury a výše. Nicméně z ústavního principu neakcesorické rovnosti, jejímž obsahem je vyloučení libovůle ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti.
(Pl. ÚS 36/01, Sb. ÚS 80/2002)
Pokud jde o vývody odvolatele, že dlužník netvoří koncern s dlužníky C. H., a.s. (věc je vedena u Krajského soudu x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnává Ing. V. J. V.) a S., a.s. (věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 2933/2010; dne 10.12.2010 byl na majetek tohoto dlužníxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxípustných odvolacích důvodů uvedených v § 26 insolvenčního zákona. Řešení odvolatelem podsouvané otázky, s kým dlužník tvoří či netvoří koncern, je pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcího soudu; ostatně insolvenční soud je určením předsedy insolvenčního soudu vázán (§ 25 odst. 2 insolvenčního zákona). V dané věci určil předseda insxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávně respektoval. V situaci, kdy Ing. V. J. V. je osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR (§ 21 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně spočívající v možném střetu zájmů různých účastníků insolvenčního řízení, zjistil ze spisu odvolací soud, že xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxděleného správce K., v. o. s. právě pro případy správkyní zjištěného střetu zájmů mezi některými pohledávkami a závazky dlužníka a S., a.s. Za popsanéhx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů a kdy není důvod pochybovat o tom, že by tím byl ovlivněn celkový způsob výkonu práv a povinnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xe věci KSUL 46 INS 10249/2010)
K námitce odvolatele, že jako strana v incidenčním sporu vystupuje insolvenční správce, který nemusí mít dostatek infxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xporu a nést náklady s tím spojené, je třeba uvést, že insolvenční správce je vybírán dle ustanovení § 21 odst. 1 IZ ze seznamu insolvenčních správců tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu funkce, respektive pokud by řádně neplnil své povinnosti a nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, lze se domoci zproštění takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxliv otázek skutkových.
(VS Olomouc 13 VSOL 87/2012-110 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Související ustanovení:
§ 24 - podjatost insolvenčního xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 81 - pořádková pokuta
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.201xx
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxných zdravotních nebo osobních důvodů nebo pro možnou podjatost. O existenci důvodů pro odmítnutí ustanovení v konkrétní věci je insolvenční správce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xřesně vymezit. Nepostačuje obecné prohlášení o odmítnutí funkce. Posouzení důvodů vedoucích k odmítnutí ustanovení insolvenčním správcem je povinxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxítnutí funkce správce osvědčeny nebo nejsou-li dostatečně závažné, může se ze strany insolvenčního správce jednat o nedůvodné odmítání výkonu funkcxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
V odůvodněných případech můžx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrh na své odvolání z funkce insolvenčního správce v konkrétním řízení se vztahuje také na postup dle § 31 odst. 2 (viz komentář k tomuto ustanovení).
K xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxěný např. potřebou velmi úzké specializace osoby insolvenčního správce vycházející z předmětu činnosti dlužníka. Kumulativní podmínkou je nemožnoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštního insolvenčního správce.
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 1090/2010-B-261 ze dne 4.1.2011, součástí koncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxláštním zákonem, a to zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxriálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo sprxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhl. č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východixxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxlvenčním řízení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkréxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx až v průběhu řízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, ktexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xprávce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jexxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxčního zákona) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správcx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxo postup dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně ryxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxho řízení. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxním schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insolvenčního zákona), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 insolvenčxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
V daném případě nebyl insolvenční správce usxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnutí o úpadku), nýbrž byl do funkce ustanoven - jako osoba určená ze seznamu insolvenčních správců opatřením předsedy insolvenčního soudu - v rozhodnuxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa (jak je uplatnil podáním ze dne 11.4.2011) by tedy bylo opodstatněno, jen pokud by prokázal, že jsou tu některé ze shora popsaných důležitých důvodů, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxížení jinými insolvenčními (či konkursními) věcmi, které spravuje. Protože jiné -
relevantní
- překážky výkonu své funkce v dané věci insolvenční spxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xSPH 79 INS 13772/2010)
Podle § 24 odst. 1 InsZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xe povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu. Specifikace podmínek daných pro závěr o podjatosti insolvenčního správce je shodná s podmínkamx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxníků řízení, zpochybňující jeho nepodjatost, je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. K uvedení těchto důvodů by měl správce rovněž sdělixx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxel či dlužník. O důvodnosti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud. Insolvenční správce je z důvodu podjatosti vyloxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxe podjatosti insolvenčního správce k dispozici. Pokud insolvenční správce oznámí svoji podjatost bezprostředně po svém ustanovení do funkce, je to dxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xxvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 26 - odvolání proti ustanovexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x zvláštní insolvenční správce, § 81 - pořádková pokuta
(Pojištění insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxem funkce nebo s činností jeho zaměstnanců po dobu výkonu funkce insolvenčního správce. Pojištění dle § 6 odst. 1 písm. f) a § 8 odst. 1 písm. c) z. i. s. je
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxuje, zda je podmínka pojištění správce splněna; insolvenční soud je oprávněn kdykoli v průběhu řízení po ustanoveném správci požadovat doložení uzavxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxen správcem.
xxxxxxxxx xxxxt pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv insolvenčních správců jsou stanoveny vyhláškou č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojixxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxdu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců, je pro fyzické osoby 1 000 000 Kč, prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxoven na součet částek daných pro jednotlivé ohlášené společníky veřejné obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykonává správce svou funkcxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxjištění, např. pro účely provozování podniku, kdy insolvenční správce uzavírá smlouvy o úvěrovém financování dle § 41, apod.
Judikatura
Za
relexxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně.
(VS Olomouc 1 VSOL 388/2015-B-23 ve věci KSOS 37 INS 4597/2014)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce,
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xxx x xxxláška č. 314/2007 Sb.
(Podjatost insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro podjatost soudce a přísedících dle § 14 o. s. ř. Zjistí-li insolvenční správce
indicie
o svém možném poměru k věci nebo k účastníkům řízení zpochybxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxe za podjatého nebo nikoliv.
O důvodnosti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud, proti rozhodnutí není přípustxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího soudu o odvolání insolvenčního správce dle § 31. Vyhodnocení námitky podjatosti insolvenčního správce musí vést k odvolání insolvenčního správcx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxici. Není vyloučeno, aby insolvenční správce nebyl vyloučen z řízení přesto, že se sám za podjatého pokládá.
Podjatost insolvenčního správce je důxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx správce svoji podjatost před insolvenčním soudem úmyslně zatajil, bude to důvod pro zproštění funkce dle § 32.
Pokud v průběhu insolvenčního řízenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxrému ze zástupců dlužníkových věřitelů a současně
b)
to není důvod k pochybám o tom, že tento vztah neovlivní celkový výkon práv a povinností insolvenxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxinnost upozornit insolvenční soud na existenci vztahu k věřiteli či jeho zástupci a je na insolvenčním soudu, aby posoudil, zda jsou dány důvody pro odvxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch na členy koncernu, u nichž by měla být jako insolvenční správce určena pouze jedna osoba (§ 25 odst. 4). Pro účely přezkoumání koncernových pohledávex xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy o podjatosti pro výkon činnosti insolvenčního správce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výklad, kdy bude insolvenční soud brát do úvahy také podjatost u dalších společníků veřejné obchodní společnosti, která je jmenována do funkce insolvxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, zvláštního insolvenčního správce či odděleného správce.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah (ne)ovlivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvením odděleného insolvenčního správce), typově patří skutečnost, že pohledávka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o spor na základě vylučovací žaloby), o spor o pohledávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxík.
K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insoxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce.
Ustanovení § 24 a § 31 insolvenčního zákona patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, a to jest k právním noxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.
Jako východiska, na nichž spočívá jeho rozhodovací činnost, přexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslem 9. Tam Ústavní soud vysvětlil, že vázanost soudu zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stanovit podmínky priority výkladu e ratione legis před výkladem jazykovým, podmínky, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxých dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech zákonodárce, mezi něž patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu záxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Smysl a účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Při aplikaci právního ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmíxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým. Z důvodové zxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxo věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolvenčního zákona) insolvenční zákon zavádí i novou institucx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) úkonů. Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insolvenčního zákona), lze v zásadě (s níže uvedenou výxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 insolvenčního zákona), popř. účastníkům řízení v incidenčních sporech (§ 16 insolvenčního záxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov.
mutatis mutandis
důvody usnesení Nejvyššího soudu ze xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xávěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána.
Ustanoxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 insolvenčního zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčníxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxkterému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).
Shora uxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xom, zda insolvenční správce má být odvolán z funkce (podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona), rozhoduje insolvenční soud zpravidla po slyšení insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx insolvenčního soudu mohly vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti) a na základě obsahu insolvenčního spisu. Hodnotící soudy o (ne)opodstatněnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání listinami tvořícími obsah insolvenčního spisu (respektive doloženými účastníky insolvenčního řízení, insolvenčním správcem nebo opatřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx § 31 odst. 1 insolvenčního zákona).
Podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákona je z insolvenčního řízení vyloučen insolvenční spxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxsolvenčního zákona, jenž řeší podmínky ustanovení odděleného správce pro některé úkony.
Důvody, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxednávané věci i to, že soudce má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; jeho poměr k účastníkům a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závislosti.
Stejně jako soud prvního stupně je proto i odvolací soud toho názoru, že osoba, která vykonávala funkci správce podniku dlužníka v rámci exxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dlužníka. Okolnost, jakým způsobem funkci správce podniku dlužníka vykonávala, je přitom irelevantní.
(VS Praha 2 VSPH 219/2008-B-30 ve věci MSPH 9x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxchž se podává subjektivní nespokojenost odvolatele s výkonem funkce správce konkursní podstaty v jiné věci, není uveden a doložen žádný z konkrétních xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxbám účastníků). Postup v jiné věci, jestliže nevyústil v odvolání správce, tímto důvodem být nemůže; ostatně právo hodnotit postup správce konkursní xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx-38 ve věci KSHK 42 INS 2784/2008)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxch o nepodjatosti advokáta Mgr. J. H. pro jeho poměr k věřiteli JUDr. D. G. Z dikce § 24 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční zákon zakláxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxečnostmi, v jejichž světle se jeví správcova nepodjatost pochybnou. V přezkoumávané věci je rozhodné, že Mgr. J. H. poskytoval jako advokát právní sluxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxud sdílí závěr soudu prvního stupně, že důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce zakládá skutečnost, že tento správce z titulu funkce adxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté právní služby (právní zastoupení v exekučním řízení), ani četnost poskytnutých služeb nejsou přitom významné. Nerozhodné je i to, že skutxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxr. J. H. není ve funkci insolvenčního správce nepodjatou osobou pro svůj poměr k účastníku řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxném případě však dlužník spatřuje důvod k pochybnostem o nepodjatosti insolvenční správkyně v jiných skutečnostech, a to že působí jako správkyně konxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xamy o sobě nemohou být důvodem pro vyloučení insolvenčního správce, který je jako osoba odborně způsobilá ustavován i v jiných insolvenčních, případnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xochybnost insolvenční správkyně nemůže být ani skutečnost, že vyžaduje po dlužníku jeho účetnictví a jiné listiny, o kterých dlužník tvrdí, že byly odxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxění rozsahu majetkové podstaty úpadce (§ 209 insolvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 376/2009-A-47 ve věci KSBR 32 INS 1737/2009)
Insolvenční zxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xvoří. V podstatě jde o podjatost fyzické osoby, která právnickou osobu tvoří. Je však třeba mít na zřeteli, že insolvenční správce D. & Š., v. o. s. je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xisté míry (menší či větší) ovlivní i jednání druhého společníka Ing. D., o jehož podjatosti dosud nebyla zmínka. Při tak úzkém okruhu účastníků a předpoxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xx x xxxx xxxxlvenčního správce) může být ohroženo, respektive nepodjatost těchto osob nebyla prokázána nade vší pochybnost. V případě opačného postupu, než bylo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxt, že existují jiní společníci, kteří podjatí nejsou. Je však třeba vždy vycházet z pravděpodobnosti, do jaké míry je jednání podjatého společníka práxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxodní společnost D. & Š. z funkce insolvenčního správce odvolal.
(VS Praha 1 VSPH 702/2009-B-66 ve věci KSCB 27 INS 1855/2009)
Související usxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxnovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Ustanovení insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, k bodu 6):
Dotčené ustanovení napříště počítá s tím, že obecná část seznamu insolvenčních správců bude vedena pouxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu konkursem a vedle něj krajský seznam insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Mimo to dojde také ke změně doxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxcí bude okamžik, k němuž je do příslušné části seznamu zapsáno sídlo insolvenčního správce, ledaže si insolvenční správce zvolí, že má být do příslušné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxrétně. Pro případ, že je insolvenční správce v tomto ohledu pasivní a popsanou volbu neučiní, dotčené ustanovení podpůrně stanoví, že se přidělování ixxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxamu insolvenčních správců nebudou napříště evidovány údaje o sídle insolvenčního správce a zároveň údaje o všech jeho provozovnách. Z nich však bude pxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo, přeje-li si insolvenční správce, aby byl v tomto ohledu rozhodujícím kritériem právě tento údaj, okamžik zápisu jedné jeho konkrétně určené prxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xznačeným údajem“ pro každého ohlášeného společníka údaj o sídle společnosti, neurčí-li ohlášený společník, že ve vztahu k jeho osobě má být takovým „zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxtě zapisuje do obecné části seznamu podle svého sídla pouze jednou. Pravidlo, podle kterého počet zápisů sídla veřejné obchodní společnosti do tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti) do příslušné části seznamu, nebo, určí-li tak insolvenční správce (ohlášený společník veřejné oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčního soudu určí v insolvenčním řízení insolvenčním správcem osobu podle pořadí určeného dnem zápisu „zvlášť označeného údaje“ do příslušné části sexxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxenční správce v patřičném seznamu pro účely přidělování insolvenčních věcí evidován, resp. podle kterého mu budou insolvenční věci napadat, omezuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho roku.
Ustanovení bylo dotčeno novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017). Samotný zásah do textu ustanovení byl rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xávrhem povolení oddlužení. Systém provozoven, které si insolvenční správce mohl zřídit v každém okrese, zavedený s účinností od 1. 1. 2014 novelou proxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxním,
b)
konkursem (§ 17 odst. 3 z. i. s.).
U provozoven byl omezen jejich zápis do seznamu insolvenčních správců tak, aby insolvenční správce měl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxodová zpráva k návrhu zákona č. 64/2017 Sb. hovořila o zrušení opakovaného počtu zápisů veřejných obchodních společností v postavení insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxností podle počtu ohlášených společníků připustil v seznamu pro oddlužení, konkursy i pro zvláštní část seznamu (tzv. zvláštní správci).
Legislaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxh, pouze jedenkrát za kalendářní rok. Ustanovení zákona o insolvenčních správcích takové omezení nestanovují.
Určování osoby insolvenčního správce se řídí těmito pxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivá insolvenční řízení má být rozhodující den zápisu jejich sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců; definicx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmu jako adresa sídla a kde je povinen vykonávat činnost skutečně převážně v úředních hodinách (§ 5a odst. 1 z. i. s.), provozovnou insolvenčního správcx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx podmínky pro zápis provozoven do seznamu insolvenčních správců stanovuje § 5 odst. 5 až 8 z. i. s.;
c)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle poxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu předložen řádný a včasný návrh na povolení oddlužení (§ 389 až 396),
d)
osoba insolvenčního správxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu předložen řádný návrh na prohlášení konkursu, nxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxle § 3 odst. x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxmi papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, inxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x,
e)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí (tzv. kolovacím způsobem) ze subjektů zapsaných do zvláštní části seznamu insolvenčních spxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xnsolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu podán řádný a včasný návrh na povolení reorganizace (§ 136 odst. 4, § 316 odst. 3, 5 a 6, § 317 až 324) nebo - xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, orxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4.
Uvedenými pravidly nebylo dotčeno pravidlo o povinnosti insolvenčníhx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch věřitelů (§ 148 odst. 2).
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxci u dlužníků tvořících koncern (§ 79 z. o. k.). Novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) bylo pravidlo o stejném správci rozšířenx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxu bylo toto pravidlo (samostatné návrhy manželů - stejný správce) vesměs aplikováno
Předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxdmínek:
a)
Osobu insolvenčního správce nelze ustanovit postupem podle odstavce 2, tj. kolovacím způsobem přidělení věci; Zde může přicházet do úvahx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xo nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení; pravidlo může být aplikováno v situaci, kdy insolvenční soud přistoupí ke zproštění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxntační postoje budou vyžadovat velké zkušenosti insolvenčního správce a výběrem kolovacím způsobem by byla do funkce nového insolvenčního správce uxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxměrům: Důvody pro určení osoby insolvenčního správce mimo pořadí mohou být obdobné jako v předchozím případě, rozdíl lze spatřovat pouze v okamžiku apxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druh podnikatelské činnosti) - tyto skutečnosti samy o sobě mohou již v okamžiku určení prvního insolvenčního správce vést k aplikaci výjimky z běžnéhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxosti a k jeho zatížení: Stejně jako u předchozí odrážky lze počítat s aplikací této výjimky již při určení osoby prvního insolvenčního správce, nelze všxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxý se ve větším rozsahu zabývá zemědělskou prvovýrobou nebo jinou úzce specializovanou činností a provoz jeho podniku není doposud ukončen, je vhodné uxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenosti s dlužníky tohoto typu, u dlužníka, kde z průběhu insolvenčního řízení vyplývá velký okruh potenciálních insolvenčních věřitelů, je nutno přixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxn do funkce. Přetížení insolvenčního správce může vést např. k prodlení s přípravou přezkumného jednání, k průtahům při prodeji majetku z majetkové poxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdstatou nebo vysokým počtem potenciálních nebo již přihlášených věřitelů zohlednit předchozí činnost insolvenčního správce, který má být ve věci urxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce v jiných insolvenčních řízeních.
Při určování osoby insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xztah sídla dlužníka a sídla nebo provozovny insolvenčního správce, jeho odborné schopnosti, vytíženost apod. Využití výjimky z běžného způsobu určexx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvenčního spisu zveřejněno v insolvenčním rejstříku.
Mimo kolový způsob určování osoby insolvenčního správce stojí hostující insolvenční správxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí insolvenční správci budou určováni především v případech insolvenčních řízení s významným přeshraničním dopadem. Ustanovení šestého odstavce sxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxvděpodobně podstatným kritériem pro určení insolvenčního správce z řad hostujících správců již zmíněný přeshraniční dopad.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlvenčního soudu určit v „rotačním systému“ insolvenčního správce mimo zákonné pořadí; současně předepisuje, že takový postup je předseda soudu povixxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odůvodnění, byť v redukované podobě odpovídající povaze opatření. Výjimečné opatření musí být odůvodněno alespoň tak, aby nabízelo základní, logicxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxčního zákona, výjimečně určen správce jiný. Tyto důvody současně musí reflektovat podmínky zákona, který předpokládá vydání opatření (výhradně) v pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxovým poměrům či vzhledem k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a zatížení.
18. Napadené opatření předsedkyně Krajxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčních správců.“ Takto formulované odůvodnění zásadně neodpovídá základním požadavkům na byť stručné, ale logicky a srozumitelně vyjádřené a xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxzelo pořadí. Jedná se o natolik flagrantní pochybení, že je nelze hodnotit jinak než jako zásah do základního práva stěžovatelky na spravedlivý procesx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxření vedly.
19. Na hodnocení věci nemůže nic změnit, ba spíše k němu dále přispívá vyjádření předsedkyně k ústavní stížnosti, v němž svůj postup obhajuxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxo opatření sdělované důvody nemohou nahradit absenci odůvodnění konkrétního opatření, kterým došlo k popření zákonného pořadí při ustanovování sprxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxká analýza způsobu ustanovování insolvenčních správců u Krajského soudu v Ostravě. Konkursní noviny, 2015, č. 1, s. 21, VRBA, M. Výběr insolvenčních sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo opatření, sdělené předsedkyní v rámci řízení o ústavní stížnosti - mimo odůvodnění konkrétního opatření - a komunikované odborné veřejnosti, se navxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxjí povahou vůbec nespadají pod § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, podle kterého má být opatření o určení jiného insolvenčního správce vydáno (výhradněx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsavadní činnosti či zatížení.
21. Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě uvádí, že opatření podle § 25 odst. 5 nevnímá jako výjimku z pravidla, tedy výxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xákon vůbec nezná. Má se jednat o reakci na (podle jejího názoru nesprávnou) zákonnou úpravu tzv. kolečka, resp. o boj proti značnému množství fiktivně zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obstát - nejenže neodpovídají liteře zákona, ale navíc při aplikaci v masovém měřítku (na což poukazuje stěžovatelka a potvrzuje to i sama předsedkyně xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávců.
22. Pokud předsedkyně Krajského soudu v Ostravě míní svými opatřeními postihovat zřizování provozoven insolvenčních správců, které nejsox xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o označování sídla a provozovny a činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, pak je třeba uvést, že zákon zná jiné mechaxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu jako Rc 91/2014, v němž Vrchní soud v Olomouci odkázal Krajský soud v Ostravě na postih takového jednání jako správnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
23. Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15 (77/2016 Sb.), kterým zrušil ustanovení § 3 odst. 2 věty druhé a slova „svou nepřetržitox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxících předpisů je jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatnili své schopnosti a dovednosti a zhodnotili své ekonomické možnosti. Právě tyto jejxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnost, že v některých případech může jít o provozovny fiktivní, je ovšem záležitostí zcela jinou a postih takových insolvenčních správců bude v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxvě - zákon nezmocnil k jejich dalšímu přetváření.
24. Postih tzv. fiktivních provozoven insolvenčních správců se musí dít postupy předvídanými zákoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu, které z provozoven xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxní lze kromě sídla považovat zřízení (nanejvýš) 4 provozoven v obvodu Krajského soudu v Ostravě, s tím, že pokud konkrétní správce zřídí provozoven vícxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx zákonného pořadí nárok; zjevně se tak děje bez ověřování, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o provozovny fiktivní či nikoli.
25. V této souvisxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xefinován. Ústavní soud v minulosti toliko vyslovil, že za fiktivní provozovnu nelze považovat takovou, v níž správce „není nepřetržitě přítomen“ (náxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xkonomické možnosti.“ Klíčovým aspektem je, aby insolvenční správce vykonával svoji funkci - ať již v sídle nebo kterékoli provozovně - tak, aby byl zajxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxob, avšak právě v těchto případech lze důvodně požadovat zodpovědný a aktivní přístup dlužníka k insolvenčnímu řízení (včetně průběžné spolupráce s ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxtravě, spočívající v plošném a dlouhodobém popírání zákonných pravidel a přidělování insolvenčních věcí podle vlastní - svévolné úvahy, vykazují ryxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxně budovaném klientelistickém, či dokonce korupčním prostředí. Zavedená praxe popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců, na kteréx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxstému, který byl uplatňován podle právní úpravy dřívější a na základě dobrých důvodů opuštěn (viz důvodová zpráva, sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13, 6x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxv. „mimo kolečko“ a na bázi premisy omezené velikosti úřadu a limitovaného počtu provozoven (ať již modelu 1+4 zavedeného u Krajského soudu v Ostravě či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zdůraznit, že ke zřizování provozoven dochází v souladu se zákonem i judikaturou vrcholných soudů, tento vývoj reflektuje situaci na trhu, a pokud sprxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxkonce ústavně chráněné podnikatelské činnosti. Do této činnosti, do níž nesmí nepřiměřeně zasahovat stát jako takový, tím méně soudní funkcionář proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx odůvodnění.
28. Postup prostřednictvím (preventivního) opatření podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, kterým mají být insolvenční správci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxno výše uvedenou judikaturou vrchního soudu. Ze strany předsedkyně Krajského soudu v Ostravě jde tedy vedle zjevného obcházení zákona rovněž o obcházxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxců, do které tím současně zasahují, musí být nadmíru citliví na projevy svévole - tím spíše nesmí činit pravý opak či jen vzbuzovat svými aktivitami takoxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, přitom Nejvyšší soud neshledává důvod přehodnotit závěr, že rozhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku ve své funkci skončí nebo o xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxení insolvenčního správce (§ 25 insolvenčního zákona), usnesení o odvolání insolvenčního správce (§ 31 insolvenčního zákona) nebo usnesení o tom, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona o tom, zda potvrdí usnesení schůze věřitelů o ustanovení insolvenčního správce, přijaté podle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
Jxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx), Nejvyšší soud je odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
Na tento závěr nemá žádný vliv ani to, že odvolací soud dovolatele nespráxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxek,
mutatis mutandis
, i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dále nález Ústavního soudx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xSPH 94 INS 913/2008)
[1] Rozhodnutí, jímž soud prvního stupně (insolvenční soud) ustanovil do funkce insolvenčního správcem dlužníka osobu určenox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona). Nejde o způsobilý odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 26 věty druhé insolvenčního zákona, když případný nesprávný postup předsexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje podmínky pro ustanovení.
[2] V odvolacím (dovolacím) řízení pojmově nexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
[3] Opatřením předsedy insolvenčního soudu opomenutý insolvenčnx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx funkce insolvenčního správce dlužníka jinou osobu.
Odvolací soud zdůrazňuje, že insolvenčního správce pro insolvenční řízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxného správce do rukou věřitelů; podle § 29 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xSPH 291/2008 ve věci KSHK 42 INS 2784/2008)
Z citované právní úpravy vyplývá, že insolvenčního správce insolvenční soud ustanoví ze seznamu insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce insolvenčního správce (vedle předpokladů uvedených v § 21 až 24 insolvenčního zákona) u subjektů uvedených v § 3 odst. 2 InSpZ (také § 3 odst. 4 vyxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxodnutí o úpadku za podmínek § 148 odst. 2 insolvenčního zákona nebo později podle § 149 odst. 1 insolvenčního zákona a který zároveň splňuje kritéria uxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxsolvenční soud (představovaný soudcem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce do funkce osobu určenou mu závazně opatřením předsedy insolvenčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 Inxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx. 3 InsZ (představující úkon hybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/20xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxto námitky se opírají o nikoliv nově (po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavníxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxový případ (že by bylo namítáno na základě okolností známých v době rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxelem zvláštního povolení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx případný nesprávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které je (proxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxch v době vydání napadeného rozhodnutí. Tato úprava (v § 26 InsZ) totiž zjevně navazuje na úpravu předpokladů vymezených pro ustanovení konkrétního (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.
S uvedeným souvisí také to, že insolvenční zákon neumožňuje odvolacímu sxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxce insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 InsZ, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx je v průběhu řízení (dodatečně) zjištěno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce dle ust. § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních spráxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxního soudu (případně nesprávně) určené osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzi věřitelů dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákonxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce, § 27 - ustanovení předběžného správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxtupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 148 - spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxrh na reorganizaci, § 319 - náležitosti dlužníkova návrhu na reorganizaci, § 320 - odmítnutí dlužníkova návrhu na reorganizaci, § 321 - další návrh nx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xegitimace k návrhu na povolení oddlužení, § 390 - lhůta pro podání návrhu na povolení oddlužení, § 391 - náležitosti návrhu na povolení oddlužení, § 39x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx - zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, § 396 - následky neúspěšného návrhu na povolení oddlužení
Související předpisy:
§ 2, 3, 5a a 6 z. i. sxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxdy, pokud účastníci řízení, jako osoby oprávněné k podání odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, budou namítat:
a)
nesplnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x v případě veřejné obchodní společnosti dle § 21 odst. 2 písm. b) zákona,
b)
podjatost insolvenčního správce dle § 24 zákona.
Důvodem pro podáxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxupně. V případě nově zjištěných skutečností, které by jinak bránily insolvenčnímu správci ve výkonu činnosti, je třeba postupovat dle § 31 a 32.
Judikatura:
Odvolací soud se neztotožňuje s názorem odvolatelů, že odvolání proti uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxx2010-B-256 ve věci KSBR 39 INS 398/2010)
Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx)
Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxjatosti, se vyjádřil Vrchní soud v Praze např. v usnesení sp. zn. MSPH 94 INS 913/2008, 2 VSPH 219/2008 ze dne 7. 11. 2008 tak, že odpovídají důvodům, pro nxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům, můxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xřejmé z obsahu odvolání, aniž by uvedla bližší podrobnosti, dlužnice v daném případě namítla, že JUDr. Milan Šváb je podjatý, neboť zastupuje protistrxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxnosti, že za nájemce jednal se zástupcem dlužnice jako pronajímatelky o koupi její nemovitosti, však dle názoru odvolacího soudu nelze dovodit, že by txxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxho nepodjatosti.
(2 VSPH 225/2013-A-10 ve věci KSPA 48 INS 10219/2012)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xměna insolvenčního správce, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
§ 6 x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxžného insolvenčního správce může dojít kdykoliv předtím, než soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka. Rozhodnutí o ustanovení předběžného správce je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxšinou současně ustanoví předběžného insolvenčního správce (§ 112 odst. 2). V souvislosti s moratoriem musí insolvenční soud předběžného insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxody vedoucí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxužníkova majetku a jeho zajištění a současné přezkoumání dlužníkova účetnictví. K takovému postupu insolvenční soud sahá v případě, kdy z insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxíka (nemovitosti zjevně vyšší hodnoty, provozovaný podnik) nebo v případě kdy dlužník s insolvenčním soudem řádně nekomunikuje (nevyjádří se k insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosti uložené mu insolvenčním soudem. Insolvenční soud přitom musí zvážit jednotlivá specifika insolvenčního řízení tak, aby případná práva a poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých předběžným správcem je určen pravidlem, že předběžný správce nemůže mít práva a povinnosti vymezeny v širším rozsahu, než náleží insolvenčnímu spxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud nedospěje k jinému závěru a neurčí jako řádného insolvenčního správce jinou osobu. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxvenční správce ustanoven, obsahovat odůvodnění tohoto postupu. Důvodem pro takový postup může být situace předpokládaná v § 31 odst. 4, tj. že předběžxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenční správce.
K odst. 3
xxxxxx xxxající se ustanovení insolvenčního správce (§ 25) platí i pro předběžného správce. Předběžný správce je rovněž ustanovován insolvenčním soudem opatřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu nové opatření k určení insolvenčního správce. Insolvenční soudce, který ve věci jedná a rozhoduje, vychází z opatření, kterým byl určen pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Stejně jako soud prvního stupně je v daném případě i odvolací soud toho názoru, že ustanovení předběžného spráxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxňovaného zadržovacího práva nachází v dispozici navrhujících věřitelek, sama o sobě vzbuzuje potřebu zajistit ji tak, aby v případě, že bude rozhodnuxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx výtěžku zpeněžení budou uspokojeny toliko navrhující věřitelky, nebo i další věřitelé, bylo rozhodnuto způsobem uvedeným v insolvenčním zákoně. Přxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxentaci. Námitku podjatosti vznesenou proti předběžné správkyni Ing. J. D. považuje odvolací soud za neopodstatněnou. Důvodem k jejímu vyloučení totxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vůči němu může bránit odvoláním, což ostatně v dané věci učinil. S ohledem na zprávu předběžné správkyně o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatečně zjištěna a zajištěna), bude na soudu prvního stupně, aby ji zprostil funkce.
Odvolací soud však oproti soudu prvního stupně nesdílí názor, že v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzí v úvahu obvykle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 téhož zákona dostatečným, nebo je dxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahájení insolvenčního řízení (a ve stejném rozsahu rozhodnutí o úpadku), x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvrhem věřitele nebo insolvenčním návrhem dlužníka).
(VS Praha 2 VSPH 222/2010-A-42 ve věci MSPH 94 INS 9389/2009)
Insolvenční zákon neupravuje sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se proto užije přiměřeně úprava § 201 o. s. ř., která přiznává subjektivní legitimaci k podání odvolání účastníku řízení. Tím je v insolvenčním řízení dxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxy uplatňující v řízení svá práva (§ 15 insolvenčního zákona). Odvolatel účastníkem tohoto řízení není, a to ani vzhledem k vymezení účastenství jiných xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x insolvenční správce dlužníka, neuplatňuje svá práva v insolvenčním řízení. Takové právo tomuto insolvenčnímu správci nenáleží. Ustanovení § 25 odsxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnovena insolvenčním správcem. Tato právní úprava v zájmu věřitelů a dlužníka, tedy v zájmu uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxocesními úkony tuto úpravu v konkrétním řízení proto náleží dlužníku a věřitelům, kteří vůči němu v insolvenčním řízení uplatňují svá práva.
(VS Prahx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxž napadl dlužník odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č. j. 2 VSPH 331/2013-A-66, bylo napadené usnesení potvrzenxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxají (podle § 89 odst. 1 IZ) jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo ve stejný den. Je zřejmé, že s účinností tohoto rozhodnutí pominuly vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností (§ 27 odst. 2 IZ), přičemž veškerx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xajetek stanovenými v § 246 IZ (nastalými dle § 245 odst. 1 rovněž zveřejněním rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejstříku). Účinky prohlášení konxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxovou podstatou, jež dosud příslušela dlužníku) na insolvenčního správce, včetně toho, že osoby, jež mají závazky vůči dlužníku, mají plnění nadále poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xtupně nemá od dlužníka žádné údaje o jeho majetku, přestože sám učinil úkon směřující ke zjištění majetku dlužníka, dlužník však výzvy neuposlechl a sexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxí soudu zjišťovat majetek dlužníka, tato povinnost stíhá právě insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, event. předběžného insolvenčního spráxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxdků v majetkové podstatě
Proto lze uzavřít, že není zřejmé, že by v majetkové podstatě byly prostředky k úhradě nákladů insolvenčního správce před zpexxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvé podstatě by nároky správce, tj. jeho odměnu a hotové výdaje, hradil stát a tomu právě má předejít institut zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 3x xxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxpadě ukládání zálohy na náklady insolvenčního řízení, pak je nutno poukázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části týkající se ustaxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxvřít, že mimo výjimek, ve kterých se záloha podle výslovného znění ustanovení § 108 odst. 1 IZ neukládá, je rozhodným hlediskem pro uložení zálohy pouzx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xo bez ohledu na skutečnost, kdo vystupuje v insolvenčním řízení jako navrhovatel, zda tedy dlužník či věřitel.
Se zřetelem na shora popsaný stav zjištxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxžňuje i se závěrem soudu prvního stupně, že bylo namístě uložit navrhujícímu věřiteli povinnost k zaplacení zálohy v maximální možné výši 50 000 Kč.
(Vx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolanxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xředběžné opatření, § 108 - záloha na náklady insolvenčního řízení, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 123 - předběžný správce při moraxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxuto ustanovení viz komentář k § 29.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx x 29
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (obecná část, k bodu 1.3.1, zvláštní část, k bodu 7 až 9):
S výše uvedeným je nepřímo spojen xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxslušným kvorem představovaným nejméně polovinou všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat, přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xnsolvenčního správce, který je s věřiteli předem domluven.
Možnost tzv. „převolení“ insolvenčního správce má smysl v insolvenčním řízení, v němž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxonával v souladu se základními zásadami insolvenčního řízení, s čímž také úzce souvisí ochrana společného zájmu věřitelů.
Stávající právní úpravxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe však jeví ve vztahu k insolvenčnímu řízení, v němž je úpadek řešen oddlužením, zcela nevhodnou, když umožňuje byť i jedinému věřiteli s pohledávkou v dxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xaném řízení) ve spolupráci s insolvenčními správci s velkým nápadem insolvenčních věcí (a tudíž i velkým finančním obratem) navíc fakticky znamená vyxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xelze předpokládat patřičnou úroveň právního vzdělání, popř. zastoupení, na straně dlužníka, a u věřitelů (s výjimkou případného majoritního věřitexxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx výkonem funkce majoritním věřitelem zvoleného insolvenčního správce provedou ostatní věřitelé či dlužník. Pokud pak takto zvolený správce nepostuxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xchopní dostatečně kvalifikovaným způsobem své stížnosti formulovat. Občasné zásahy soudů (srov. usnesení KS v Ostravě ze dne 24. 9. 2014, č. j. KSOS 36 xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo insolvenčního správce se z toho důvodu v oddlužení napříště podmiňuje souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů, počítané nejen podle výše pohledávxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtření tak účinně brání jedinému věřiteli (byť s pohledávkou ve značné výši) „převolením“ insolvenčního správce „ovládnout“ insolvenční řízení. Zárxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa tom shoda nadpoloviční většiny všech věřitelů počítané podle hlav, kteří mají současně nadpoloviční většinu všech pohledávek, počítaných podle xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdmínky pro odvolávání insolvenčních správců tak, aby bylo zamezeno jejich odvolávání za účelem ovládnutí insolvenčního řízení jedním věřitelem, obxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení, které má sledovat uspokojení společného zájmu všech věřitelů, jestliže insolvenční správce, který byl do funkce jmenován hlasy věřixxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprava § 34 odst. 3 chce do budoucna předejít vzniku situací, kdy by byla do funkce insolvenčního správce jmenována osoba osobně zainteresovaná na výslxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxnomických zájmů a pokynů dotčeného věřitele. Stávající znění § 29 bez zakotvení podobného preventivního opatření vytváří prostor pro realizaci potxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxích oprávnění věřitelů v insolvenčním řízení, která zahrnují i možnost odvolat soudem ustanoveného insolvenčního správce a případně i ustanovit insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení dává věřitelům možnost na první schůzi věřitelů, která se bude konat po přezkumnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxů od rozhodnutí o úpadku. První schůze věřitelů, která je svolána po rozhodnutí o úpadku, nemusí být současně schůzí věřitelů, která se koná po přezkumnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxžnit na ní věřitelům hlasovat o odvolání insolvenčního správce z funkce. Schůze xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxí, pokud např. přezkumné jednání skončí v pozdních hodinách a schůzi věřitelů již není možné technicky ani časově realizovat v zákonem předpokládaném xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu schůze věřitelů.
V případě, že se přezkumné jednání koná až po první schůzi věřitelů svolané v řízení, může být hlasování o osobě insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat.
Kvorum
potřebné pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání insolvenčního správce určeného postupex xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 294/2013 Sb. zvláštní část, k bodům 8 až 11). K otázce počítání kvora pro změnu v osobě insolvenčního správce se ve svém rozhodnutí vyjádřil Vrchní soxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtelů konané po prvním přezkumném jednání hlasovací právo, rozšířil okruh případů, kdy dochází ke změně v osobě insolvenčního správce.
Při stanovexx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který svou přihlášku pohledávky doručil insolvenčnímu soudu v propadné lhůtě dané v rozhodnutí o úpadku dlužníka [§ 136 odst. 1 písm. d) a odst. 3], ovxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. To se týká také přihlášek věřitelů z jiných členských států Evropské unie, pro které plynou lhůty k podání přihlášky v jiném režimu než pro tuzemské věřxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdávky stávajícího věřitele postupem dle § 18, jestliže v den konání schůze věřitelů uplynula lhůta tří pracovních dnů daná § 18 odst. 2, aniž by insolvenxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvat o osobě insolvenčního správce je určen až na základě příp. rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech ve smyslu § 51. Takový závěr korespxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí řízení, ve kterém došlo rozhodnutím insolvenčního soudu k povolení oddlužení dlužníka.
Úprava kvora pro změnu v osobě insolvenčního správce proxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní dlužníka, jiného insolvenčního správce. Změna se zcela minula účinkem a lze ji charakterizovat jako nadbytečnou. Hypotéza tohoto ustanovení předxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xízení, ve kterém došlo k povolení oddlužení dlužníka, vyloučen změnou dikce § 190 odst. 1 provedenou s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 64/2017 Sb. Přxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xro účely insolvenčního řízení zachycen ve zprávě o přezkumu, kterou insolvenční soud schválí nejpozději v rozhodnutí o schválení (§ 405) nebo neschváxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání; § 190 odst. 1 také oba postupy od sebe jednoznačně odlišuje.
Pokud v insolvenčním řízení, ve kterém došlo k povolení oddlužení, neprobíhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání (-).“ Insolvenční správce určený opatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25) je v příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xrogram schůze věřitelů, je-li u dlužníka povoleno oddlužení, hlasování dle § 29; s takovým hlasováním není při povolení oddlužení dlužníka počítáno.
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxh zainteresovanosti na úpadkovém stavu dlužníka, jinými slovy čím větší je pohledávka věřitele za dlužníkem, tím větší je oprávnění věřitele svým hlaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
V případě povolení oddlužení dlužníka je tento nezpochybnitelný princip vychýlen ve prospěch minoritních věřitelů, neboť majoritní věřitel byl o svx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa i v případě, že se povolené oddlužení přemění postupem předpokládaným právní úpravou v prohlášení konkursu (§ 396 a § 405). Dále je zvýrazněna faktemx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního správce, který byl určen v předloženém reorganizačním plánu (§ 25 odst. 1 a § 148 odst. 2). Při přeměně oddlužení v konkurs věřitelé podobnou možxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Pokud k odvolání insolvenčního správce hlasy věřitelů dojde, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce nepotvrdí pouze v případě, že osoba vybraná insolvenčními věřiteli nemá předpoklady pro výkon fuxxxx xxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx, je insolvenční soud nepřímo zavázán učinit dotaz vůči insolvenčnímu správci, který byl odvolán postupem dle § 29, zda souhlasí se svým ustanovením do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a
b)
kteří přesto mohli hlasovat pro jeho odvolání na základě postupu dle § 51 a § 52.
Pokud odvolaný insolvenční správce se svým ustanovením vyjxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxravy jiný postup nepřipouští. Postup podle čtvrtého odstavce tohoto ustanovení je pak možné u odvolaného insolvenčního správce odložit až na okamžikx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzet opakovaně.
K odst. 3
Insolvenční soud musí usnesení o zproštění a případné následné změně v osobě insolvenčního správce vydat do ukončení schůxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xodání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení o změně v osobě insolvenčního správce. Dle § 55 odst. 1 použitéxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxvolání insolvenčního správce z funkce a o ustanovení nového insolvenčního správce, aby uvedl, zda se vzdává odvolání; současně je poučí, že odvolání, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenční soud doručí pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.
V rámci odvolání proti rozhoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxávu věřitelů (§ 52 odst. 4). Pro tento postup musejí být současně splněny dvě podmínky:
a)
insolvenční soud v rámci schůze věřitelů o hlasovacích právexx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu, např. rozhodnutí o potvrzení nebo nepotvrzení volby členů věřitelského výboru.
Ze závěrů § 35 odst. 2 vyplývá, že schůze věřitelů může postxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce a zvláštního insolvenčního správce.
K odst. 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x funkce, předložit insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů.
Tuto povinnost odvolanému insolvenčnímu správci uloží insolvenční soud v rozhodnutí, kterým potvrdí výsledek hlasování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxúčtování odměny a hotových výdajů odvolaného nebo zproštěného insolvenčního správce podléhá stejnému schvalovacímu procesu jako konečná zpráva (§ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxování. Lhůta pro případné námitky proti předloženému vyúčtování je také odvozena od § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x konec lhůty pro podání námitek. Nebudou-li námitky proti vyúčtování předloženy nebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční soud nařizovax x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xředložit vyúčtování odměny a hotových výdajů ze strany insolvenčního správce odvolaného postupem dle § 29 lze odložit v případě, že odvolaný správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
Judikatura:
Podle § xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky § 21 až 24 insolvenčního zákona, což se však z obsahu spisu nepodává a napadené usnesení na takovýchto okolnostech ani nestojí. Odůvodnění rozxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce spojených s dojížděním insolvenčního správce z Brna do Ústeckého kraje, tedy opírá se o argumentaci, jíž insolvenční zákon pro rozhodnutí tohotx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí schůze věřitelů proto, že odporuje společnému zájmu věřitelů.
Není-li sporu o tom, že usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxho skutkového stavu věci zcela respektovat, a proto odvolací soud podle § 220 odst. 3 o. s. ř. napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno (že se poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí JUDr. E. M. z funkce správkyně a na ustanovení nové správkyně JUDr. I. V., neboť pro takový návrh se vyslovilo jen 44,11% (a nikoliv nejméně polovina) všxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxě proto pochybil, když na první schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání potvrdil v důsledku chybně počítaných hlasů usnesením ze dne 9.10.2xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona nelze reparovat jinak (prvou schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání nelze opakovat a proti rozhodnutí, jímž insolvenčxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxežitým důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce je též to, že byl do funkce ustanoven postupem podle § 29 insolvenčního zákona, jenž byl poslxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx řadě předesílá, že odvolatelkou zmiňovaný § 49 odst. 1 insolvenčního zákona upravuje tzv. obecné hlasovací
kvorum
tak, že k platnosti usnesení schůxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxplatí bezvýjimečně, když insolvenčního zákona v některých případech stanoví pro přijetí usnesení schůze tzv. speciální hlasovací
kvorum
. Jde napřx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxůsobu řešení dlužníkova úpadku dle § 151 odst. 1 téhož zákona. Současně je ovšem nutno vzít v potaz, že insolvenční právo tradičně vychází ze zásady, že hxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje § 51 insolvenčního zákona věřitele, jejichž přihlášená pohledávka byla na přezkumném jednání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxmána) nebo je sporná. Z uvedeného ustanovení rovněž plyne, že věřitel, jehož pohledávka byla popřena, může hlasovat jedině za předpokladu, že mu takovx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxitelů při hlasování o odvolání soudem ustanoveného a ustanovení nového insolvenčního správce dle § xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výši pohledávek přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze s právem hlasu, nikoli - jak insolvenční soud nesprávně dovozoval - vůči celkové výxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxná v § 30 odst. 2 insolvenčního zákona, která umožňuje opakované hlasování o výměně insolvenčního správce v situaci, kdy k ní došlo na základě hlasu věřixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xevykonatelných pohledávek, jimž bylo přiznáno hlasovací právo, ohledně nichž však nebyla včas podána určovací žaloba podle § 198 odst. 1 insolvenčníxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxávce, je třeba vyjít jen z kritérií určených v § 6 vyhlášky a úpravu odměny zástupce účastníka řízení dle vyhlášky č. 177/1997 Sb. o odměnách advokátů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx10 č.j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34). Podíl každého ze správců na odměně insolvenčního správce soud určí s přihlédnutím k délce doby, roxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxkterá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, v němž byla stanovena kritéria rozsahu a délky doby činnosti jednotlivých správců. Jejich výkladem se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pro výklad pojmů doba činnosti a rozsah činnosti dle § 6 vyhlášky. Právu osob, které vykonávaly funkci správce, odpovídá povinnost osoby s dispozičníx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxě, která funkci správce vykonávala. Situaci, kdy odvolatelka vykonávala funkci předběžného insolvenčního správce, avšak funkci insolvenční správxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxsek dle § 6 vyhlášky zohlední rovněž skutečnost, že vykonávala funkci předběžné insolvenční správkyně. Určit její odměnu za výkon funkce předběžnéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, které je účinné, jakmile bylo přijato (jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxne, že došlo k hlasování věřitelů podle § 29 odst. 1 InsZ, jehož výsledek insolvenční soud zaznamenal tak, že se schůze věřitelů usnesla na tom, že z funkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Mgr. Milan Edelmann, bytem Chrustenice č. p. 208, 267 11 Loděnice. Poté soud konstatoval, že nový insolvenční správce je zapsán v seznamu insolvenčníxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx InsZ, a usnesení, že potvrzuje ustanovení Mgr. Milana Edelmanna do funkce insolvenčního správce dlužníka. Tento výsledek schůze věřitelů potvrdil xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxovéto situace, kdy k právně účinnému odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce již usnesením schůze věřitelů došlo, bylo vyloučeno, aby soxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxanovoval správce nového, ač ten již byl rovněž ustanoven usnesením schůze věřitelů, které soud na schůzi vydaným usnesením podle 29 odst. 2 InsZ (proti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxbyly.
(VS Praha 3 VSPH 471/2013 ve věci KSPL 27 INS 6114/2012)
Tuto zmatečnost ovšem posléze soud završil tím, že ve věci odvolání insolvenčního spxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxvě tuto osobu jako nového správce navrhl (žádný konkrétní návrh v tom směru není zaznamenán). Navíc soud při hodnocení výsledku hlasování patrně nevzax x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xa případném ustanovení správce nového) musí být dosaženo takového počtu hlasů (uplatněných věřiteli na schůzi osobně nebo písemně prostřednictvím hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxúčastnili). Komentované ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2014 doplněno jen o výslovné vyjádření toho, co podle ustálené judikatury platilo vždy, txxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxho, nebo jako schůzí věřitelů či soudem přiznané). Tuto sumu přihlášených pohledávek s právem hlasu však soud prvního stupně v napadeném usnesení neidxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce uplatněny, a jen tyto hlasy pro a proti pak při vyjádření výsledku hlasování poměřoval. Se zřetelem k uvedenému nelze dospět k jinému závěru, než že na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxěhlo, a že tudíž je třeba, aby soud o této otázce nechal věřitele hlasovat na nové schůzi věřitelů, kterou k tomu svolá
(VS Praha 3 VSPH 481/2014 ve věci Kxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlíže následovala po přezkumném jednání, neprovedl hlasování došlým hlasovacím lístkem, v důsledku čehož nepřijala schůze věřitelů žádné rozhodnutx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. nepotvrdit podle § 29 odst. 2 IZ. Tím soud I. stupně zatížil insolvenční řízení procesní vadou, kterou však nelze napravit vydáním napadeného usnesenxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxm dne 28. 1. 2014 zcela vyčerpán, když nebylo hlasováno o odvolání správce funkce (bod 3. programu)
(VS Praha 1 VSPH 635/2014 ve věci KSCB 28 INS 23896/2xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxoveného insolvenčního správce a nového insolvenčního správce svým usnesením neustanovila, protože pro jeho přijetí nehlasovala nejméně polovina vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoudu prvního stupně, že jím ustanovený insolvenční správce zůstal ve funkci je správný. Přesto podle odvolacího soudu nemělo být napadené usnesení vyxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxohl být, protože soudem ustanovený správce odvolán z funkce nebyl). V situaci, k níž došlo v této věci, měl soud pouze poznamenat výsledek hlasování do pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2011 sp. zn. KSLB 76 xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxž potvrzující rozhodnutí by podle přesvědčení odvolacího soudu nebylo v souladu s ústavně chráněným principem právní jistoty, protože by nebylo zřejxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxci insolvenčního správce dlužníka
(VS Olomouc 3 VSOL 691/2014 ve věci KSOS 25 INS 3382/2014)
Ze spisu odvolací soud zjistil, že v dané věci insolvexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxedně povinného bodu programu této schůze dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona učinil záznam o tom, jaký byl v té věci celkový výsledek hlasování scxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxtatečné
kvorum
hlasů k přijetí usnesení o tom, že se návrh odvolatele na odvolání CITY TOWER, v. o. s. z funkce insolvenčního správce zamítá. Napadené uxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxho zákona nestanoví-li tento zákon jinak, vyžaduje se k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxcné hlasovací
kvorum
tak, že se k platnosti usnesení schůze věřitelů vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů (popxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxtí bezvýjimečně, když insolvenční zákona v některých případech stanoví k přijetí usnesení schůze tzv. speciální hlasovací
kvorum
. Jde např. právě o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxobu řešení úpadku dlužníka dle ust. § 151 odst. 1 téhož zákona. Současně je ovšem nutno vzít v potaz, že insolvenční právo tradičně vychází ze zásady, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje ust. § 51 insolvenčního zákona věřitele, jejichž přihlášená pohledávka byla na přezkumném jexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxě za předpokladu, že mu takové právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud. Na rozdíl od odvolatele je odvolací soud přxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xd 1. 1. 2014 doplněno o jím zmiňovaný dovětek. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, byť x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž v souladu se shora uvedenými názory odvolacího soudu předloží nové schůzi věřitelů k jejímu rozhodxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx)
Insolvenční zákon nepředpokládá, že by insolvenční soud (představovaný soudcem, který vede insolvenční řízení na majetek konkrétního dlužníkxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 InsZ (ve smyslu § 31 odst. 5 InsZ) v odvolacím řízení pojmově nelzx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sb. nemá povahu rozhodnutí), ledaže je ve smyslu § 26 InsZ nxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xobě rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že je podjatý) však v dané věci nejde.
Tvrzení, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx6 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsažené v ust. § 25 odst. 3 InsZ), nepředstavuje způsobilý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxeného insolvenčního správce osobu, u které je (proto) důvod pochybovat o její nepodjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, kterx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxdpokladů vymezených pro ustanovení konkrétního (opatřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § 24 insolvenčního zákona a sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx to, že insolvenční zákon neumožňuje odvolacímu soudu v rámci odvolacího řízení bez dalšího ustanovit jiného správce, jak v odvolání navrhuje dlužníxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxstě i v případě, že je v průběhu řízení (dodatečně) zjištěno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce dle ust. § 3 odst. 2 zákona o inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedsedy insolvenčního soudu (případně nesprávně) určené osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzi věřitelů dle § 29 odst. 1 insxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtele na nabyvatele, § 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 48 - podmínky pro svolání a program schůxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, § 53 - hlasování věřitele ve vlastní věci, § 54 - postup insolvenčního soudu, § 55 - odvolání proti rozhodnutí o zrušení schůze věřitelů soudem, § 137 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx - následky neúspěšného návrhu na povolení oddlužení, § 404 - lhůta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 405 - neschválení oddlužení
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25 a 29). Věřitelé se však již nemusí shodnout patřičnou většinou vyžadovanou v § 29 na osobě nového insolvexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x§ 25).
Stejný postup platí pro případ, že se věřitelé patřičnou většinou na osobě nového insolvenčního správce shodnou, ovšem zvolený správce do třx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxvenčním rejstříku zveřejněn protokol o schůzi věřitelů, kde k převolení insolvenčního správce došlo. Při tomto soudním jednání soudce vyhlásí usnesxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx určení osoby nového insolvenčního správce a přenechají tak jeho určení na insolvenčním soudu, nedostanou další možnost postupovat dle § 29, tj. vahou xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenčního správce se zvolením do konkrétního insolvenčního řízení a zvolený správce využije postupu dle § 31 odst. 2.
K odst. 2
Dle § 185 insolvenční soud v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. K odmítnutí přihlášky rozhodnutím insolvenčního soudu dojde v těchto případech:
a)
přihláška je pxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky insolvenčnímu soudu navrhne,
c)
nevykonatelná pohledávka (§ 191 odst. 2) je co do důvodu nebo výše popřena insolvenčním správcem (§ 198) xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxvky nezajištěné.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xdst. 1). Změna v poměrech hlasů mezi věřiteli, která nastala v důsledku rozhodnutí dle § 186 odst. 1, nezakládá možnost opakovaného postupu dle § 29. K odxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxká pouze části přihlášené pohledávky
Z textu právní úpravy nelze dovozovat povinnost insolvenčního soudu svolat schůzi věřitelů v případě, kdy v dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxek hlasování o osobě insolvenčního správce. Aktivita směřující k vyvolání dalšího hlasování o osobě insolvenčního správce je na věřitelích (§ 47 odstx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xvolané insolvenčním soudem za jiným účelem o hlasování o osobě insolvenčního správce dle § 29.
Judikatura:
Nutno zdůraznit, že součástí koncepce ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt ohlášeného společníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolskéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxeny i podmínky bezúhonnosti a dostatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své fxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Splnění podmínek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnčního rejstříku. Osobám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 lxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxdmínek stanovených zákonem o insolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanoxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxích správců je nejen odborně způsobilá tuto funkci v insolvenčním řízení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Prxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnout jen z důležitých důvodů, pro něž - nastanou-li až v průběhu řízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolánxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxnkci vykonávat. Může jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typixxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxe řešit ustanovením odděleného správce dle § 34 insolvenčního zákona) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdrxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnu jeho funkce brání, a to v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního spxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xěj může soud (výjimečně) v případě, že důležité důvody pro postup dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxenčního správce představuje vždy jistý retardační zásah do insolvenčního řízení, zvláště pokud již v něm stávající správce činil úkony významně ovlixxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xunkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xjistil, že na schůzi věřitelů, jíž se žádný věřitel neúčastnil, která se konala dne 26.5.2016, a která nejblíže následovala po přezkumném jednání, hlaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xdvolání dosavadního insolvenčního správce Ing. Miroslava Krejčího a pro ustanovení do funkce nového insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka. Nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxu schůze bylo vyhlášeno předmětným odvoláním napadené usnesení.
Nebylo-li podání věřitele KB s využitím formuláře Hlasovací lístek opatřeno ověřexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtek zamýšlené účinky, nemohlo na schůzi věřitelů konané dne 26.5.2016, jíž se žádný věřitel nezúčastnil, dojít k odvolání původně ustanoveného správxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxjícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Provedl-li soud prvního stupně na této schůzi hlasoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxylo možno pro absenci ověřeného podpisu přihlížet.
Proto nebylo na místě ve smyslu § 29 a 30 InsZ rozhodovat o tom, že (i) soud bere na vědomí odvolání ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvý postup oporu v zákoně nenachází. Nebyly-li splněny zákonem stanovené procesní podmínky pro vydání takových rozhodnutí, otázka jejich věcné správxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je věcně (z povahy věci) dotčeno i rozhodnutí vydané soudem prvního stupně pod bodem I. výroku tohoto rozhodnutí. Vycházeje x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxšky 311/2007, o jednacím řádu pro insolvenční řízení, pouze zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu o jednání schůze a z toho, že roxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxodnutí schůze věřitelů ve smyslu § 29 odst. 1 InsZ, které by bylo podkladem pro vydání takových rozhodnutí, nemůže z těchto rozhodnutí obstát ani jednox xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx x xxx xdst. 1 písm. a/ o. s. ř.) a k podání odvolání proti výroku II. napadeného rozhodnutí jednak není odvolatel aktivně legitimován, neboť se schůze věřitelů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxdené rozhodnutí soudu prvního stupně za přiměřené aplikace ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. a § 7 InsZ zrušil celé bez náhrady.
(VS Praha 3 VSPx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxhlášky pohledávky, § 186 - ukončení účasti věřitele v řízení, § 191 - podklad pro přezkumné jednání, § 198 - incidenční žaloba u nevykonatelné pohledxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v průběhu insolvenčního řízení rozhodnutím insolvenčního soudu zbaven výkonu funkce. Insolvenční zákon rozlišuje v § 31 a § 32 mezi odvoláním insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce v konkrétním insolvenčním řízení. Odvolání insolvenčního správce může být provedeno na základě vlastního zjištění insolvenčního soudu, k návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jakékoliv
relevantní
důvody, na jejichž základě lze dovodit neschopnost insolvenčního správce dlouhodobě, resp. trvale vykonávat svoji činnost. xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxodu jeho podjatosti dle § 24. Důvody vedoucí k odvolání insolvenčního správce mohou mít původ v pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního sprxxxx xx xxxxxx x x x x xx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xovolení insolvenčního správce dle § 13 xx xx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxusí insolvenční soud na slyšení insolvenčního správce trvat, např. pokud by osobní účast insolvenčního správce byla spojena s neúměrnými obtížemi. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxk zajistí.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxní do funkce může dozvědět při vyhlášení potvrzujícího rozhodnutí insolvenčním soudem na schůzi věřitelů, kde hlasování o osobě insolvenčního správxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxtána od vyhlášení potvrzujícího usnesení, pokud bude z protokolu o jednání zřejmé, že se věřiteli zvolený insolvenční správce předmětné schůze věřitxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxhůze věřitelů, kde se bude hlasovat o jeho osobě, účastnit, lze lhůtu tří dnů počítat teprve od okamžiku doručení písemného vyhotovení usnesení, kterýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce doručeno zvlášť (§ 75 odst. 2).
Lhůta tří dnů počíná běžet ode dne tohoto zvláštního doručení (§ 74 odst. 2). Pokud by se insolvenční správce zvxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxému insolvenčnímu správci doručit alespoň opis protokolu o soudním roku, ve kterém bude zaznamenáno usnesení potvrzující změnu v osobě insolvenčníhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxenční správce musí uvést důvody pro odmítnutí své funkce. Z dikce § 22 však lze dovodit, že stanovisko zvoleného insolvenčního správce musí být odůvodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxého insolvenčního správce. Všechny předešlé závěry jsou bezpředmětné, jestliže před konáním schůze věřitelů nebo v jejím průběhu jednoznačně prohlxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xodání.
K odst. 3
x pozastavení výkonu činnosti insolvenčního správce dochází z důvodů uvedených v § 9 a § 10 z. i. s. V ustanovení § 9 z. i. s. jsou uvedeny důvody, které obxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxstavení funkce insolvenčního správce ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. Ustanovení § 11 odst. 1 z. i. s. sice zakazuje insolvenčnímu správci px xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnkce povede k odvolání insolvenčního správce z funkce v konkrétní věci. Tento zdánlivý rozpor vychází z uvozovací věty § 11 odst. 1 z. i. s., znějící „nexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxu funkce insolvenčního správce. Skutečnost, že se insolvenční správce stal ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce z funkce v konkrétní věci. To platí zvláště v případě insolvenčního řízení, kde jsou prováděny pouze úkony směřující k ukončení řízení nebo kde jxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x 5 písm. a). Při úvaze o odvolání insolvenčního správce v takovém případě musí insolvenční soud zohlednit otázku pojištění insolvenčního správce [§ 11 xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcího soudu v tomto případě vůbec nezohledňuje realitu jednotlivých řízení a již zmíněnou zásadu ekonomie a rychlosti řízení.
Obdobné závěry lze učxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxiku funkce z důvodů uvedených v § 12 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích by automatické odvolání insolvenčního správce bylo zřejmě nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce o odvolání z funkce sám nepožádá. Insolvenční soud by měl v tomto případě dbát především na ekonomii postupu a přihlédnout k průtahům, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxo insolvenčního správce postupem podle § 25; insolvenční soud do funkce insolvenčního správce ustanoví osobu, kterou určí předseda insolvenčního soxxxx
x xxxxx x xx x
V případě zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčního správce ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR ve smyslu § 13 zák. č. 312/2006 Sbxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xro uvážení insolvenčního soudu neexistuje.
Při určení nového insolvenčního správce platí postup dle § 25.
Soudní praxe se ustálila na postupu, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti insolvenčních správců v řízení. Neurčí-li insolvenční soud jinak, je takové rozhodnutí účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstřxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního správce předat svému nástupci řádně svou funkci a poskytnout mu potřebná vysvětlení.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x 29 odst. 4.
Ne zcela systematicky byl čtvrtý odstavec v rámci novely provedené zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) doplněn o povinnost insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního správce a nahradit jej insolvenčním správcem se zvláštní zkouškou. Celý čtvrtý odstavec přitom xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí samotného správce, zatímco vložený důvod je spíše pochybením insolvenčního soudu, resp. dlužníka.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxvena, rozhodnutím "ve věci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce odvolává z funkce, vydané xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx8 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnční soud „po slyšení insolvenčního správce“ (tedy na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zproštění) a nx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazování lixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce konkrétního dlužníka jen prostřednictvím svého ohlášeného společníka. Jestliže se obnovilo právo ohlášeného společníka vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxným ohlášeným společníkem taková fyzická osoba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchodní spoxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím insolvenčního soudu o jeho „odvolání“ z funkce bude ve smyslu ustanovení § 31 insolvenčního zákona „pravidlem“ tam, kde se v jakékoli podobě projevx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud o tom, zda insolvenční správce má být „odvolán“ z funkce, na návrh věřitelského orgánu nebo z vlastní iniciativy (vzhledem ke skutečnostem, jež z pxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxizováno v těch případech, kdy dosavadní obsah spisu neskýtá dostatečný podklad pro posouzení „existence“ nebo „důležitosti“ důvodu odvolání anebo v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxdchozím „slyšení“ insolvenčního správce nebude při „odvolání“ z funkce typově namístě v těch případech, kdy insolvenční soud odvolává insolvenčníhx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního správce nebude dán (coby výjimka z práva být slyšen) také tehdy, je-li spor o „existenci“ nebo „důležitost“ důvodu odvolání z funkce dosxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxsu, takže vlastní „slyšení“ insolvenčního správce by již nemohlo přinést žádné nové podněty pro rozhodnutí podle § 31 insolvenčního zákona.
Insolvexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxoku) usnesení, jímž je současně ustanoven do funkce nový insolvenční správce.
Nově ustanovovaný insolvenční správce není osobou subjektivně opráxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxstil), včetně té části výroku, kterou insolvenční soud vázal časové účinky takového odvolání (nebo zproštění) na den ustanovení nového insolvenčníhx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxformovat takového dlužníka o svém postupu v insolvenčním řízení jinak (šířeji), než dlužníka, který zmíněným způsobem „omezen“ není.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xprávce pozbyl nezbytné předpoklady pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, to je bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a odbornou způsoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z těchto důvodů však odvolatel neuvádí a rovněž nevyplývá ani ze spisu soudu prvního stupně.
(VS Olomouc 2 VSOL 107/2009-B-14 ve věci KSBR 26 INS 292/20xxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní správkyni (Mgr. P. H.). Tento postup je v souladu s § 31 odst. 3, věta první insolvenčního zákona. Ustanovení nového insolvenčního správce je důsledkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 122/2009-B-41 ve věci KSBR 40 INS 1624/2008)
V obecné rovině lze přisvědčit názoru soudu prvního stupně, že důležitým dxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxsat do seznamu správců, si musel být vědom toho, že výkonem funkce správce bude zatížen nad rámec svých pracovních povinností, a musel být srozuměn i s tíxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý je i odkaz soudu prvního stupně na závěry rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 107/2009, KSBR 26 INS 292/2009. Na tyto své závěry odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxl názor, že ani důsledek vyplývající z § 40 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, tj. zánik oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce v dobx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x funkce. Insolvenční správci, kteří byli do konce roku 2009 ustanoveni do funkce, výkon své funkce dokončí, i když od roku 2010 již nebudou zapsáni v seznxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona vyplývá, že navrhnout odvolání insolvenčního správce může sám insolvenční správce nebo věřitelský orgán anebo tak může učinit i bez náxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovení insolvenčního správce, přičemž v tomto odvolání může namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení, nxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xěkterému ze zástupců dlužníkových věřitelů, a tato situace je vyřešena ustanovením odděleného insolvenčního správce, neznamená to, že insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxkožto věřitele, který se přihlásil do insolvenčního řízení, a jehož pohledávka představuje 4,86% všech přihlášených pohledávek, není rozhodující. xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxení, přičemž v přerušených řízeních, kde dlužník vystupoval jako žalobce, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce, dlužníka, popřípadě i jinýxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkové podstaty s tím, že v tomto konkrétním sporu by samozřejmě namísto dlužníka jako účastník řízení vystupovala oddělená insolvenční správkynxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxce, kdy je povolena reorganizace dlužníka a stávající správce zvláštní povolení pro výkon insolvenčního správce dlužníka uvedeného v ustanovení § 31x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxB-68 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
Dlužníkovu námitku, že správce nesplňuje předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce, hodnotil soud prxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxoumat z hlediska podmínek pro odvolání správce z funkce dle § 31 insolvenční zákon. V tomto rozsahu tudíž správně posoudil dlužníkovo podání jako návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
(VS Praha 3 VSPH 257/2010-B-604 ve věci MSPH 96 INS 714/2009)
Součástí koncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jakožto xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonem. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společníka) je zajištěnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxované Ministerstvem spravedlnosti). Splnění podmínek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštnxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxho insolvenčního rejstříku. Osobám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxvcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Soudní praxe se již zxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx0, avšak nesložili zkoušku insolvenčního správce (rozdílovou zkoušku). Došla přitom k závěru, že tato okolnost sama o sobě neznamená zánik způsobiloxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx která splňuje obecné i kvalifikační předpoklady a v seznamu zapsána není. V této souvislosti lze i připomenout závěry Vrchního soudu v Olomouci vyjádřxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, ať již jako důsledek písemné žádosti, resp. oznámení správce ve smyslu § 12 písm. e), či důsledek § 40 odst. 2 zák. o insolvenčních správcích, nexx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxé řízení dokončil.
Zákon vychází z koncepce, že není možné, aby jedna a táž fyzická osoba mohla být ustanovena v insolvenčním řízení jednak jako insolvxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce v citovaném ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona. Jinak řečeno, jakmile je insolvenčnímu správci, který se stal ohlášeným společníkem, pozastavexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tím může být ustanovena pouze veřejná obchodní společnost, jejímž je společníkem, a on sám nadále může vykonávat činnost insolvenčního správce již jxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenčního správce ve smyslu § 9 odst. 1 písm. d) zákona je samo o sobě důvodem pro jeho odvolání. Aby tomu tak bylo, musely by přistoupit důležité důvody pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xakový důvod v dané věci nepřichází v úvahu; soud prvního stupně své rozhodnutí založil pouze na závěru, že pozastavení činnosti insolvenčního správce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xtejnou váhu má i přihlédnutí k jedné ze zásad, na nichž je insolvenční řízení založeno, totiž k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení [§ 5 písm. a) insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxně ovlivňující jeho další průběh. Odvolat insolvenčního správce z funkce lze především tehdy, pokud řádně neplní své povinnosti tak, že by jeho činnosx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvce dle § 29 insolvenčního zákona), anebo pokud by vyšlo najevo, že insolvenční správce nesplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Podle ustanovení § 31 IZ ve znění účxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil (odstavec 2). Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26 (odstavec 3). Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu výkonu funkce nezaniká (odstavec 4).
Podle ustanovení § 31 IZ ve znění účinném od 1. 8. 2013, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 1). Insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil (odstavec 2). Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxsolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxd odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstavec 4). Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhoxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xdvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všecxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx6 Sb., o insolvenčních správcích, právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního spráxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrávo vykonávat činnost insolvenčního správce.
Podle § 11 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, není-li dále stanoveno jinak, po dobu poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xnsolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník, b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na záxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxentuje soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí, není na posuzovanou věc použitelné a navíc vychází z jiné právní úpravy, nebxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxčit odvolateli, též pokud se týká nejednotnosti rozhodování Krajského soudu v Brně, neboť například ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Kxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávce Mgr. Petr Hromek byl odvolán z funkce a na základě pokynu předsedy Krajského soudu v Brně byl novým insolvenčním správcem ustanovena společnost AKxx xxxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxrhu insolvenčního správce na jeho odvolání z funkce vyhověl, a to ke dni ustanovení nového insolvenčního správce postupem dle § 25 IZ.
(VS Olomouc 1 VSOx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxadný účinek žalobě podané Dosavadní správkyní proti rozhodnutí ze dne 19. 12. 2018, č. j. M SP-45/2018-O RA-RO Z/14, jímž ministr zamítl rozklad Dosavaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxx xxecné části) zapsána jako řádná insolvenční správkyně. 13. Pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující, že správní soud odložil vykonatelnost Rxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnávat činnost insolvenční správkyně. 14. Z uvedených důvodu odvolací soud usnesení v napadených bodech I. a II. jeho výroku podle § 220 o. s. ř. za použixx x x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolanxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxx x x xx xx x x xx xx xx xx xx
xxxxxxění insolvenčního správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dalšími právními předpisy, ale také pokyny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů. Je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a svědomitě. xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxsahu celého spektra jeho povinností v insolvenčním řízení. Ojedinělý a méně podstatný
exces
v jinak řádné činnosti insolvenčního správce není důvodxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xako déle trvající méně závažné nedostatky v činnosti insolvenčního správce. Naopak i jednorázové, ale zcela zásadní porušení povinností správce by mxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xřísně postupovat. Míra pochybení a jeho důsledky jsou vždy výsledkem individuálního posouzení insolvenčním soudem. Jako příklad zásadního pochybexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxej majetku bez vyslovení potřebného souhlasu apod.
Obdobný postup a závěry je možno uplatnit i v příxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxtí správce z důvodu jeho nedostatečných odborných znalostí, zejména pak insolvenční problematiky. Neplnění povinností řádně je možno charakterizoxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxu při nakládání s majetkem sepsaným v majetkové podstatě nebo prodeje majetku, tak i přezkumu přihlášených pohledávek.
Porušení povinnosti nelze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení nastávají opakovaně situace, na které není v daném okamžiku jednotný právní názor, resp. kde lze připustit několik řešení, která nejsou v příkrém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxho věřitelského orgánu, nebo i samotný insolvenční soud mají na některou otázku jiný právní názor než insolvenční správce, sama o sobě nemůže být důvodxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxů, věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů, a dlužník. Ve svém návrhu musejí vždy přesně vymezit důvody, které mají vést ke zproštění správce jeho funkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v rukou insolvenčního soudu. Pouze insolvenční soud rozhodne o tom, jestli se správce skutečně dopustil porušení svých povinností, o jak závažné poruxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxko je např. uložení pořádkové pokuty. Velká část návrhů na zproštění správce, zejména ze strany dlužníka, je podávána ne z důvodu, že správce vadně plní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce.
Insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxrávce mohou vést.
Ke zproštění insolvenčního správce by měl insolvenční soud přistoupit až po slyšení insolvenčního správce, na kterém mu umožní jxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxvce nemůže vést k objasnění důvodů vedoucích ke zproštění správce (např. správce se dopustil zásadního pochybení při přezkumu přihlášených pohledávxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxání návrhu na zproštění insolvenčního správce nejsou oprávněni jednotliví věřitelé, a to ani tehdy, pokud jsou členy věřitelského výboru. Návrh na zpxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvenčního správce a k případnému zproštění správce jeho funkce z úřední povinnosti. Insolvenční soud by se však s podáním věřitele měl vždy vypořádat, mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x odst. 2
Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxík, proti rozhodnutí o zproštění správce jeho funkce se může odvolat pouze insolvenční správce. Odvolání proti rozhodnutí o zproštění insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenčního zákona není rozhxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce zprošťuje funkce, vydané podle § 32 insolvenčního xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávce neporušil své povinnosti postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí, když vyřadil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka movité věci [viz oznáxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxených dlužníkem (jako prodávajícím) jsou ve vlastnictví třetích osob (kupujících), a když proti těmto osobám podal žaloby na zaplacení pohledávek z txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani z pohledu námitky, že insolvenční správce vyřadil movité věci ze soupisu, aniž by bylo rozhodnuto ve věci příslušným soudem [dovolatel zjevně míní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxž ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxšena (samozřejmě za předpokladu, nebrání-li tomu dříve učiněný pokyn konkursního soudu) - a to i poté, co již byla soudem učiněna výzva k podání vylučovxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bod XXIX. stanoviska, str. 199 /375/). K tomuto závěru, jenž se uplatní i v případě, že vylučovací žaloba již byla podána, se Nejvyšší soud přihlásil napxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní závěry ustavené při výkladu zákona o konkursu a vyrovnání (a to především proto, že insolvenční zákon obsahuje poměrně podrobná procesní pravidlxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxváno za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání) [srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněné pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xři dobrovolném vyřazení majetku ze soupisu majetkové podstaty (bez ohledu na existenci sporu o příslušnost tohoto majetku k majetkové podstatě) na poxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxlvenčního zákona účinnou od 1. ledna 2014.
Důvod připustit dovolání není dán ani na základě výhrady, že insolvenční správce postupoval pasivně, kdyx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dovolatel totiž neuvádí, v čem konkrétně spočívala pasivita insolvenčního správce, a nepolemizuje se závěry odvolacího soudu, podle nichž insolvexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Okolnost, že dlužnice má jiný názor na existenci a výši svých závazků a jiné představy o průběhu insolvenčního řízení, nemůže být důvodxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro nxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx 2, § 289 odst. 1 nebo § 293 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxnkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudex xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale - obvykle jedná-li se o pochxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xozhodl o zproštění funkce správce, aniž by ho k tvrzeným důvodům zproštění vyslechl, jak předpokládá § 32 odst. 1 insolvenčního zákona. Od slyšení spráxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xízení (např. proto, že jeho pobyt by nebyl znám, že jeho zdravotní stav by slyšení neumožňoval), nebo jestliže by správce s návrhem na zproštění funkce sxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce můžx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxění funkce, ale - obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Podle § 3x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xoudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.
Ze spisu odvolací soud ověřil, že dosavadní správce po dobu půldruhého roku tuto zákonnou povinnoxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxou pokutou. Za významnou okolnost k tíži dosavadního správce považuje odvolací soud též skutečnost, že za shora popsané situace nepovažoval za nutné axxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxsení ze dne 20.7.2010 až poté, kdy mu byla opakovaně uložena pořádková pokuta.
(VS Praha x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxnční správce JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení, zejména pokud se týká výsledků přezkumného jednání a následným krokům insolvenčního správce (zpětvzetí popřené pohledávky)x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxípadě, jako v dané věci, vezme popěrný úkon zpět.
(VS Olomouc 2 VSOL 668/2011-B-57 ve věci KSBR 40 INS 6305/2010)
Za
relevantní
důvody, pro něž může inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěnéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxst soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxPH 29/2012-B-40 ve věci KSPL 54 INS 1452/2011)
Ve shodě se soudem I. stupně je též odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce Mgr. Pexx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkonem nebo soudem. Odvolací soud se zcela ztotožňuje se soudem I. stupně v tom, že důvody uváděné dlužníkem nelze považovat za důvody, pro něž by bylo lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnání nevyjevil a pohledávku nepopřel, je pro zproštění správce funkce irelevantní, stejně jako skutečnost, že správce na výzvu finančního úřadu zpraxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxsvědčení dlužníka o tom, že se správce měl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, považuje též odvolací soud za nedůvodné, nadto v sixxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxolvenčního řízení vstoupilo státní zastupitelství, jež dlužníkův názor nepodpořilo. Pokud jde o dlužníkovo mínění, že do soupisu majetkové podstatx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrohodné podklady a všestrannou součinnost a dbal jeho pokynů (srov. § 210 IZ). Třeba zdůraznit, že soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční sprxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxužník není oprávněn správci diktovat, jaké položky má zapsat do soupisu (srov. § 221 IZ), a že důvodem zproštění správce funkce nemůže být okolnost, že sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xnsolvenčních správců může mít více ohlášených společníků (§ 5 odst. 1 písm. d/ zákona o insolvenčních správcích), jejichž prostřednictvím bude oprávxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takovou osobu může soudu podle § 24 odst. 2 IZ oznámit jako společníka, který bude jxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx je osoby, která není účastníkem řízení, případně, která není oprávněna podat návrh na odvolání správce či na jeho zproštění a k odvolání či ke zproštění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpříklad přípisem navrhovateli, že skutečnosti jím tvrzené nejsou důvodem k odvolání či ke zproštění správce. V přezkoumávané věci se ze spisu soudu prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxávku (§ 14 IZ). Účastnicí tohoto insolvenčního řízení se nestala ani přesto, že dne 2. 1. 2013 podala jako třetí osoba žalobu na vyloučení souboru nemovixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto věcí do majetkové podstaty a že v rámci této žaloby dala podnět k odvolání insolvenčního správce, z tam uvedených důvodů. Na základě této žaloby je odvxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxopravňuje (není legitimována) k podání návrhu na odvolání či zproštění správce funkce. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 14 odst. 1 x x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxg. Lukáše Nožičky funkce správce (§ 32 IZ) podala odvolatelka v podání ze dne 19. 11. 2013; dlužník podal návrh na zproštění správce ve smyslu ust. § 32 IZ xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xdvoláním napadené usnesení, kterým jednak zamítl návrh dlužníka na zproštění správce a současně zamítl podnět odvolatelky na zproštění správce funkxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxze odvolatelka; dlužník proti tomuto usnesení odvolání nepodal. Na základě zjištění ze spisu soudu prvního stupně a shora uvedené argumentace odvolaxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xa zproštění správce, pak i v případě že insolvenční soud návrh dlužníka (jako osoby oprávněné k podání tohoto návrhu) na zproštění správce zamítl a nad rxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxesení insolvenčního soudu odvolání. Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání odvolatelky odmítl, neboť bylo podáno něxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx14-B-34 ve věci KSBR 39 INS 4668/2012)
Důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanoveni § 32 odst. 1 insolvenčníhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek náležející do majetkové podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo s usxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s výkonem funkce. Takovým důvodem může byt též skutečnost, že insolvenční správce bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxni insolvenčního správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištěni ojedinělého, leč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti insolvenčního správce. Skutečnost, že insolvenční správce má
vice
než 4 provozovny, není důvodem k tomu, aby byl zproštěn výkonu funkce dle § 32 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xdy ještě neměl ani příležitost své povinnosti podstatným způsobem porušit. V usnesení o úpadku bylo správci uloženo, aby postupoval v souladu se standxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxho sdělil, kolik má provozoven, a jaké v nich má úřední hodiny, což správce splnil dne 3. 3. 2014 a 24. 3. 2014. Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací odxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by spíše nasvědčoval tomu, že všechny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxárce při přijetí souhrnné novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od 1. 1. 2014) nebyl veden myšlenkou, že insolvenčxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitexxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxhůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce
Zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.11.2019
Ustanovení doplňuje právní úpravu § 31 umožňující odvolání insolvenčního správce z důvodů nemajícíxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou dány přechodné závažné důvody bránící mu ve výkonu jeho funkce, rovnou odvolán. Insolvenční správce v některých případech, zejména po delším nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxh podmínek může být vhodnější ustanovit zástupce insolvenčního správce.
Neschopnost insolvenčního správce vykonávat svou funkci musí být však jxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxany řádného insolvenčního správce. Insolvenční soud v rozhodnutí o ustanovení zástupce správce může stanovit lhůtu, po kterou bude zástupce insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxním datem, činnost zástupce správce lze omezit např. délkou pracovní neschopnosti řádného správce. Stejně lze akceptovat ustanovení zástupce správxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xy insolvenční soud zvážit rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce dle § 31. Vhodné řešení je pak samozřejmě nahradit odvolaného insolvenčního spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x x5. Osobu zástupce insolvenčního správce určí předseda insolvenčního soudu a následně jej ustanoví ve svém rozhodnutí insolvenční soud. Návrh na ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxení zástupce správce může být rozhodnuto i z úřední povinnosti bez návrhu přímo insolvenčním soudem.
Ustanovení zástupce insolvenčního správce sx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce po dobu své působnosti v řízení plně nahrazuje insolvenčního správce ve funkci a přejímá veškeré jeho práva a povinnosti a zároveň nese po dobu výkxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce suspendovány a tento zástupce insolvenčního správce je není oprávněn vykonávat.
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxanoven, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžiku se veškerá práva a povinnosti automaticky vrací řádnému insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxnkce souvisejí. Pro zástupce insolvenčního správce bude aplikovatelný postup pro předložení vyúčtování odměny a hotových výdajů stanovený v § 29 odsxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxní z této funkce musí existovat důležité důvody, jež insolvenční zákon blíže nespecifikuje. Třeba zdůraznit, že součástí koncepce insolvenčního záxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odbxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, kterx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxisterstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxzení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkůx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen poxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla přxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně (§ 5 písm. a) insolvenčního zákona), a že zxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xkony významně ovlivňující jeho další průběh. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňuxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xprávce dle § 29 insolvenčního zákona), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že v usnesení ze dne 30.6.2011 (Axxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxm předsedy Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2011 (A-10). Ze seznamu insolvenčních správců vyplývá, že v něm je odvolatel zapsán ode dne 26.5.2008 pro xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu odvolatele ze dne 8.7.2011 (B-1) plyne, že důvody pro odmítnutí funkce správce a návrhu na jeho odvolání spočívaly toliko v tom, že odvolatel tutx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce pro 60 dlužníků, a to nejen u Městského soudu v Praze, kde má své sídlo, ale též u Krajského soudu v Praze nebo u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Na záklxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxesení správné a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění odkázat, protože ani ve stadiu odvolacího řízení nebylo zjištěno nic, co by bylo způsobilé vést odvoxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxizovanou právnickou osobou založenou jen pro účely výkonu funkce insolvenčního správce a jenž tuto funkci vykonává nejen pro potřebu Městského soudu x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi věcmi jako důležitý důvod, pro něhož by měl být odvolán z funkce insolvenčního správce ve věci vedené u Městského soudu v Praze. Dlužno xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkona nejen k dosavadnímu stavu řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům a k odborné způsobilosti odvolatele, ale též k jeho zatížení v relacx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx2011)
xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxho správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního spxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není tedy důsledkem pochybení v činnosti insolvenčního správce. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (čx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe dle § 34 IZ) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce (ohlášeného společníka). Zdravotní či jiná osobní indispozicx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxdobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástuxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxy pro postup dle § 31 odst. 1 IZ jsou zcela zřejmé a osvědčené. Nelze totiž pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospoxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 IZ), anebo není-li založena rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x 31 IZ ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxx20/2012)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxů, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxlvenční správce
Oddělený insolvenční správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.11.2019.
x xxst. 1
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxonů v insolvenčním řízení pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, přičemž je zřejméx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxné pohledávky věřitele a při případném následném incidenčním sporu, není však vyloučena ani při provozování podniku insolvenčním správcem. V takovéx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Poměr k některému z věřitelů nebo některému ze zástupců věřitelů není většinou při ustanovování insolvenčního správce do funkce předvídatelný a xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx či skupina věřitelů neustanovili insolvenčním správcem osobu s poměrem k věřiteli či věřitelům, a tím pádem osobu od počátku podjatou ve smyslu tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxž insolvenčního správce stejným věřitelem.
Insolvenční soud může ustanovit odděleného insolvenčního správce, není-li se zřetelem k charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce a neovlivní celkový výkon jeho práv a povinností. Insolvenční zákon charakterizuje možnou podjatost správce ve dvou úrovnícxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxvat o správcově nepodjatosti, nesmí mít v řízení přihlášenou pohledávku významného charakteru. Je možné se domnívat, že významný charakter bude mít pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkerém majetku dlužníka. Vzhledem k absenci přesného zákonného vymezení bude vždy záležet na posouzení konkrétní situace ze strany insolvenčního souxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxolvenčního správce nového.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx existuje. V případě, že by insolvenční správce existenci poměru k některému z dlužníkových věřitelů nebo k některému ze zástupců dlužníkových věřitexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx i pouhou domněnku o svém vztahu k věci či osobám věřitelů. Závěr o důvodnosti domněnky je na insolvenčním soudu.
xxxxx xxxxxvenčního správce je možno sankcionovat i uložením pořádkové pokuty. Současně může dát insolvenční soud podnět Ministerstvu spravedlnosti ČR, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxsti.
Při ustanovení odděleného insolvenčního správce bude ze strany insolvenčního soudu postupováno dle § 25. Osobu odděleného insolvenčního spxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xveřejňuje v insolvenčním rejstříku, a v případě, že je dlužníkem osoba zapsaná ve veřejném či jiném rejstříku, i v tomto rejstříku. Oddělený insolvenčxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxen do funkce nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené oddělenému insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvou funkci včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. I zde bude pro vyúčtování odměny a hotových výdajů odděleného insolvenčního správce bexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xlužníků tvořících koncern. U subjektů, které tvoří koncern, by měl být v souladu s § 25 odst. 2 ustanoven totožný insolvenční správce. V případě vzájemxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména tehdy, pokud je osoba insolvenčního správce z titulu výkonu své funkce rovněž osobou odpovědnou za podání přihlášky a tentýž insolvenční spráxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména pokud docházelo k převodům majetku mezi jednotlivými členy koncernu.
xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenční správce.
K odst. 3
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) založila další důvod pro možné ustanovení odděleného inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce:
a)
pro řešení sporné pohledávky a
b)
pro případné uplatňovaní majetkových práv postupem dle § 178, resp. § 179 vůči věřiteli nebo věřitelůxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxřiteli a insolvenčním správcem, který byl hlasy věřitelů prosazen do své funkce postupem dle § 29.
Uvedenému postupu lze vyčítat jistou předpojatxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx delegovaného insolvenčního správce. Pojetí, které počítá s „presumpcí viny“ spočívající v porušení povinnosti insolvenčního správce řádně a nepodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s popřenou pohledávkou budou hlasovací práva přiznána primárně hlasy věřitelů, jejichž pohledávku odvolaný insolvenční správce uznal, tzn. že věřixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxvenční soud je nepřímo zavázán učinit vůči insolvenčnímu správci, který byl odvolán postupem dle § 29, dotaz, zda souhlasí se svým ustanovením do funkcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxto mohli hlasovat pro jeho odvolání na základě postupu dle § 51 a § 52.
Pokud odvolaný insolvenční správce se svým ustanovením vyjádří souhlas, nemá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxpřipouští. Postup dle § 29 odst. 4 je pak možné u odvolaného insolvenčního správce odložit až na okamžik, kdy ukončí svou činnost odděleného insolvenčxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura:
Již na tomto místě Nejvyšší soud podotýká, že jako vxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým čísxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxoveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stanovit podmínky priority xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech zákonodárce, mezi něž patří důvodová zprávx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxmentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Při aplikaci právního ustanovení je nuxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxzporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxhou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxí vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů.
Nejvyšší soud dále předesílá, že podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčnxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 insolvenčního záxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjexxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxem 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxsolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelůx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxení na splnění další podmínky, a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxi, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeného) odděleného insolvenčního správce, insolvenční zákon v tomto směru neobsahuje žádné omezení; rozhodující tak je zásadně (jen) posouzení, zdx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxným ustanovením § 34 insolvenčního zákona.
Jakkoli označené ustanovení hovoří výslovně o poměru insolvenčního správce jen k některému z dlužníkovýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xlužníkem dlužníka, Nejvyšší soud nemá pochybnosti o tom, že i v takovém případě je rozhodující [vedle charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jehx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xdy v poměrech dané věci je zjevné, že insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová je vyloučena z některých (posuzováno ve vztahu k celému insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xoučasně z některých (posuzováno ve vztahu k celému insolvenčnímu řízení společnosti S) úkonů pro svůj poměr ke jmenované, vůči níž uplatňuje vzájemnox xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro ustanovení odděleného insolvenčního správce.
Přitom mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), typově patří skutxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xbyť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o spor na základě vxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k charakteru pohledávky dlužníxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xráv a povinností insolvenčního správce.
V tomto směru nemá Nejvyšší soud na rozdíl od soudu odvolacího žádné pochybnosti o tom, že za stavu, kdy pohledxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých v insolvenčním řízení dlužníka (a současně jde o pohledávku spornou) a kdy nároky uplatněné v insolvenčním řízení společnosti S insolvenční správxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce] význam (charakter) vzájemných pohledávek (a jiných nároků), jakož i postavení dlužníka a společnosti S v obou insolvenčních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbrž pro odvolání insolvenční správkyně dlužníka (Ing. Jaroslavy Dlabolové) a ustanovení nového insolvenčního správce (§ 31 odst. 1 a 3 insolvenčníhx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnstruuje § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. Podmínky pro vyloučení insolvenčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti mohou nastat vždy, když má například insolvenční správce vlastní pohledávku za dlužníkem nebo je správce dlužníkem dlužníka, jehož majexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrého z účastníků řízení. Poměr insolvenčního správce k účastníkům řízení (v daném případě k dlužníku - viz § 14 insolvenčního zákona) může být založen pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xřichází také vztah ekonomické závislosti. Důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce musí existovat objektivně, důvod tedy musí být posxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postačuje, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k účastníkům mít pochybnost o jeho nepodjatosti (srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 2 Cdon 43/96 zveřxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce lze považovat situaci, kdy insolvenční správce vystupoval ve sporném civilním řízení jako protistrana účastníka insolvenčního řxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx oproti zájmům dlužníka v exekučním řízení. Z daného pohledu je dle odvolacího soudu irelevantní, že sporné řízení o vylučovací žalobě vedené u Okresníxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo - svého příbuzného - ve věci oprávněného - dlužníka - bylo pravomocně ukončeno až v roce 2011. Dle závěru odvolacího soudu skutečnost, že insolvenční sxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxo nepodjatosti.
Je třeba zdůraznit, že základním předpokladem skutečného uplatnění všech zákonných zásad v insolvenčním řízení a zajištění záruk sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxmitce insolvenčního správce, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy, a navxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přístup k dlužníkovu účetnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinny poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčního správce spočívá rovněž v tom, že má právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona). Prohxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce, pokud na něho přešlo oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdstatu, nebo s ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (§ 40 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxacího řízení nezměněna, je též odvolací soud toho názoru, že ekonomické zájmy obou dlužníků (L. a S. T., s. r. o. jako pronajímatele S. domu a S. R., a.s. jaxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce. Jinými slovy řečeno, výpověď nájemní smlouvy na provozování S. domu - právě proto, že ji odvolatel učinil v zájmu dlužníka L. a S. T., s. r. o. (tj. v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce), a tedy k újmě dlužníka S. R., a.s. (tj. ke škodě jeho majetkové podstaty a ke škodě insolvenčních věřitelů tohoto dlužníka, neboť tito věřitelé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe v insolvenční věci dlužníka S. R., a.s. Odvolací soud sdílí názor soudu I. stupně, že tyto okolnosti jsou do té míry zásadní (vzhledem k ekonomickým dopxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxik intenzivní, že by bránily ustanovení odvolatele insolvenčním správcem i v případě, že by bylo v řízení osvědčeno, že oba dlužníci tvoří koncern (§ 25 xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xani výpisy z obchodního rejstříku obou dlužníků), tento závěr o faktické existenci koncernu dostatečně nepodporují.
Za popsaného stavu proto není vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxkytovaly jen jednomu subjektu nebo že odvoláním odvolatele z funkce předběžného insolvenčního správce bude narušena
kontinuita
zjišťování majetkxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxedběžného správce Ing. V. H. založená na A-153, z níž plyne, že změna v osobě předběžného správce nemá na průběh řízení negativní dopad).
(VS Praha 1 VSPx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolací soud pochyb o tom, že odvolatel, coby insolvenční správce přihlášeného věřitele, je vyloučen z možnosti být bez dalšího ustanoven do funkce ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x InsZ. Řešení takového konfliktu zájmů ustanovením odděleného správce dle § 34 InsZ přitom zjevně není ve smyslu § 5 písm. a) InsZ účelné.
(VS Praha 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zvláštní insolvenční správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxalostmi, které není možno spravedlivě požadovat od ustanoveného insolvenčního správce. Jsou tím zejména míněny znalosti ekonomicko-technické povxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxláštního správce by nemělo být pouze snížení objemu činnosti vykonávané samotným insolvenčním správcem, ale doplnění jeho univerzálních znalostí oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxvení zvláštního insolvenčního správce pro realizaci běžných povinností insolvenčního správce. Zvláštní insolvenční správce tak může v odůvodněnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxosti je jinak povinen zajistit přímo insolvenční správce.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvání majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty, byl podle důvodové zprávy k zák. č. 294/2013 Sb. stanoven proto, aby se předešlo dalším sporům x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodstaty; ta je vlastní podstatou výkonu správy „hlavním“ insolvenčním správcem tam, kde dochází ke zpeněžování majetkové podstaty prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úpravě nejsou dány.
U osoby zvláštního insolvenčního správce je nutno počítat i s užitím § 22 odst. 2, kdy s ohledem na předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxfikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců a se svým ustanovením souhlasí, přestože jako insolvenční správce v seznamu vedena nexxx
Pro ustanovení zvláštního insolvexxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxenční soud.
Zvláštní insolvenční správce po dobu své působnosti v řízení vykonává pouze činnosti, které mu jsou svěřeny prostřednictvím rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxávci nedocházelo ke kompetenčním sporům a pravomoci zvláštního insolvenčního správce měly jasné mantinely.
K ukončení činnosti zvláštního insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu o jeho zproštění funkce. V tom okamžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené zvláštnímu insolvenčnímu správci automaticky vrací hlaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxkonem funkce souvisejí.
K odst. 2
Obecná úprava ustanovování do funkce, odměňování a zprošťování insolvenčního správce se přiměřeně použije i na osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxajů zvláštního insolvenčního správce bude užit postup dle § 29 odst. 4.
Možnost navýšení odměny určené pro insolvenční správce je podmíněna projedxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxtního správce nepočítá (§ 6 odst. 1 vyhl. č. 313/2007 Sb.).
K odst. 3
Platební služby jsou definovány v § 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx službou nejsou).
Zákonem č. 139/2011 Sb. byl s účinností od 27.5.2011 rozsáhle novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V části třetíx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx je uchovávána elektronicky nebo je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí anebo je přijímána jinými oxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxku.
Zákonem č. 307/2018 Sb. byly s účinností od 4. 1. 2019 rozšířeny důvody pro
obligatorní
ustanovení zvláštního správce. Majetkem dlužníka jsox xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy tomuto zákazníkovi. Majetkem dlužníka nejsou vklady podle zákona o bankách, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxnutí o ustanovení zvláštního insolvenčního správce je věcí volné úvahy insolvenčního soudu, kdy insolvenční soud rozhodnutím o ustanovení zvláštníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu by se měla v odvolacím řízení omezit pouze na přezkum předpokladů pro ustanovení vztahujících se toliko k osobě zvláštního insolvenčního správcex
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílů dlužníka v jiných obchodních společnostech nepředstavuje zvláštní problematiku vyžadující odbornou specializaci. Insolvenční zákon výsxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Komentář, první vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, s. 70], se v praxi může jxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijním fondem, finanční institucí vymxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x16 insolvenčního zákona. Zvláštní insolvenční správce může být ustaven v insolvenčním řízení s ohledem na strukturu a rozsah majetkové podstaty dlužxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu. Právě v insolvenčních řízeních, která budou vyžadovat zvládnutí vysoce odborné problematiky, bude potřeba ustavení zvláštního insolvenčního spxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčními správci, tato činnost nevyžaduje od insolvenčních správců nějakou odbornou specializaci, čili nejedná se o žádnou vysoce odbornou probxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxc vyplývá i ze samotného návrhu insolvenčního správce Mgr. J. O. na ustanovení zvláštního insolvenčního správce, což neodůvodňuje žádnou zvláštní prxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxního insolvenčního správce pak koresponduje i odůvodnění napadeného usnesení, ze kterého vyplývá, že důvodem pro ustanovení zvláštního insolvenčnxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxateli za pravdu v tom, že velký rozsah práce nelze řešit pomocí institutu zvláštního insolvenčního správce. Představuje-li v daném insolvenčním řízexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xby tuto správu řešil prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě též třetími osobami.
(VS Olomouc 3 VSOL 493/2011-B-75 ve věci KSBR 39 INS 228/2011x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, § 29 - hlasování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxdělený insolvenční správce
Související předpisy:
(Povinnosti insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Insolvenční správce je povinen vykonávat svou funkci svědomitě a s odbornou péčí. Konkrétní naplnění obsahu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxý směřuje k ochraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejména pak k maximalizaci výnosu insolvenčního řízení pro věřitele dxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce (např. při přezkoumávání pohledávek), které se v budoucnu mohou ukázat nesprávnými, od základní odborné neznalosti či nevědoxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v úvahu sankce uložená správci, případně odpovědnost insolvenčního správce za škodu způsobenou při výkonu jeho funkce.
Porušením svých povinnosxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xle § 32. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tj. vykonávat svoji funkci jako řádný hospodář. Závěr o vadném výkonu čixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxl podle zásad uvedených v § 5, zejména v zájmu co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční správce při výkonu své činnosti nereprezentuje vlastxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxdném průběhu insolvenčního řízení, tj. na rychlém a efektivním průběhu řízení s omezením dlužníkových práv jen v nezbytně nutné míře.
K odsxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe musí podrobně informovat formou písemné zprávy insolvenční soud a věřitelský výbor o vývoji za uplynulé období. Insolvenční správce komunikuje s věxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení.
Perioda zpráv insolvenčního správce je obecně nastavena na tři měsíce. Insolvenčnímu xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobu řešení úpadku dlužníka a rozsahu a charakteru jeho majetku. Ani pasivita insolvenčního soudu v otázce určení periody pro podávání zpráv nezbavujx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxa provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019):
a)
zavedla pro řízení, kde došlo k povolení a následně i ke schválení oddlužení, odlišné praxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro drtivou většinu insolvenčních řízení tak bylo ignorováno právo insolvenčního soudu určit si, v jaké frekvenci bude o průběhu řízení informován;
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxmínek definovaných v § 412a; taková povinnost byla i bez této změny snadno dovoditelná z obecného vymezení povinností insolvenčního správce v prvním oxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxmulářem, jehož náležitosti jsou dány prováděcím předpisem.
K odst. 5
Ustanovení samo vymezuje důvod svého zavedení - oddělené vedení maxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdělené vedení účtů pro každé insolvenční řízení. Změna právní úpravy nepřinesla novou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxnost od 1. 7. 2017) dalo Ministerstvu spravedlnosti ČR oprávnění stanovit prováděcím předpisem tento obsah požadavků:
a)
pravidelná zpráva insolvexxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xnsolvenční správce poskytnout svému nástupci (§ 31 odst. 6);
c)
rozsah informací, které musí předběžný insolvenční správce poskytnout řádnému sprxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxolvenčního správce, na kterého přešla prohlášením konkursu na majetek dlužníka dispoziční oprávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podsxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxčního řízení podávaná minimálně jedenkrát ročně v případě úpadku finanční instituce dle části druhé hlavy čtvrté insolvenčního zákona (§ 371 a § 383 xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxavy čtvrté insolvenčního zákona (§ 373 odst. 2 a § 385 odst. 2);
h)
jednostranný příslib insolvenčního správce podle nařízení Evropského parlamenxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje také § 431 písm. g). Prováděcí předpis nebyl ke dni účinnosti zák. č. 64/2017 Sb. (1. 7. 2017) publikován ve Sbírce zákonů a nebyl ani předložen k připxxxxxxxxxx xxxxxxx
Judikatura:
K výhradám dlužníka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto řízení není „protistranou dlužníka“, a neuplatňuje tedy v tomto řízení svá práva a oprávněné zájmy vůči dlužníkovi tak, jak je tomu v klasickém spxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xlastní realizace cíle insolvenčního řízení při respektování práv a dodržování povinností jak dlužníka, tak také věřitelů, přičemž nutno zdůraznit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx008)
Odvolatel tedy nesplnil svoji povinnost účastnit se schůze věřitelů, na kterou byl soudem předvolán, k tomuto jednání soudu se ani neomluvil, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xdvolateli důvodně, a i výše této pořádkové pokuty se odvolacímu soudu jeví jako přiměřená s ohledem na to, že se jedná zřejmě o první pochybení odvolatelx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxem posečkat na výhodnější nabídku. Proti tomuto argumentu ovšem stojí stejný protiargument, tedy také časový faktor, vztažený ovšem k povaze zboží (oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxhu není vysoká. Odvolatel přitom neuvedl ani jediného konkrétního zájemce, který by byl ochoten zboží koupit za vyšší cenu, než za kterou bylo skutečně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxdstaty), které by v průběhu času nepochybně narůstaly, a narůstaly by i v případě, že věci by byly prodávány jednotlivě a nikoli v souborech (náklady sklxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxeji věcí z podstaty nepostupovala v souladu se zásadou co nejvyššího uspokojení věřitelů a že porušila své povinnosti dle § 36 odst. 1 insolvenčního xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení vyplývá z § 36 odst. 2 insolvenčního zákona. Správce tuto povinnost nesplnil, přestože ho soud k jejímu splnění opakovaně vyzýval. Za tohoto stavx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud k závěru, že uložení pořádkové pokuty správci bylo v daném případě důvodné, a že vzhledem k okolnostem případu je přiměřená i její výše stanovená přx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
Námitka odvolatele, že nebyl soudem poučen o povinnosti se schůze věřitelů účastnit, není dle odvolacího soudu
relevantní
, neboť účast na scxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx 2 insolvenčního zákona, o nichž by z titulu své funkce měl insolvenční správce vědět i bez speciálního poučení soudem.
(VS Praha 1 VSPH 682/2012-B-27 vx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxna skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti vyplývající z ust. § 36 IZ, podle něhož je insolvenční správce povinen při výkonu funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxonu funkce přednost před zájmy vlastními, jakož i před zájmy jiných osob. Ve smyslu ust. 36 IZ musí jít vždy buď o závažné porušení konkrétní povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxobuje průtahy řízení, neprovede řádný soupis majetkové podstaty, nesplní pokyn insolvenčního soudu apod., případně může jít o nepodstatná, avšak opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xeho funkce bezprostředně poté, co byl do této funkce ustanoven, aniž by měl příležitost své povinnosti skutečně plnit. Se závěrem soudu prvního stupněx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxě a s odbornou péčí a upřednostnil vlastní zájem na maximalizaci odměn za výkon funkce správce před společným zájmem věřitelů na řádném a osobním výkonu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxtvují rotační princip určování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců. Tímto pravidlem je vyjádřen rotační princip určování správců z příslušných seznamů. Druhým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxdlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a převážně vykonává insolvenční správce činnost a provozovnou je pak místo, ve kterém v úředníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxce provozoven s tím, že se pouze určuje, že jedna provozovna v obvodu může být provozovnou konkursní. Možnost zřízení více provozoven pak také vyplývá z xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu jednoho krajského soudu může mít insolvenční správce více provozoven. Podle závěru soudu prvního stupně pojem, který je použit při definici jax xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě , je třeba vyložit tak, že tím nutno rozumět stav, kdy správce se v daném místě v daných kancelářských prostorách pravidelně zdržuje s výjimkou situacíx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxnosti insolvenčního správce a tedy i jeho osobní přítomností v sídle a v provozovnách s výjimkou oněch případů, kdy například insolvenční správce z praxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxních správcích, a ani z prováděcí vyhlášky totiž nevyplývá, že by insolvenční správce musel být na každé provozovně nebo v sídle přítomen vždy osobně a px xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnnosti insolvenčního správce, a to buď přímo samotným insolvenčním správcem, popřípadě osobami, které insolvenční správce zmocnil k výkonu své činnxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyplývá z insolvenčního zákona. Například se může insolvenční správce dát zastoupit na přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxní soud netrvá na osobní účasti správce), insolvenční správce může pověřit svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních a jixxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xa své nebezpečí a náklady (§ 39 odst. IZ) se může insolvenční správce dát zastoupit na schůzi věřitelů, pokud ovšem insolvenční soud netrvá na jeho osobnx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xždy nese insolvenční správce (§ 37 odst. 2 IZ). Připouští-li insolvenční zákon, že insolvenční správce může vykonávat svou činnost i prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjistit výkon činnosti na provozovně s tím, že za výkon činnosti zmocněných osob, jakož i za kvalitu poskytovaných služeb, bude vždy osobně odpovídat inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxovozovny, neporušil tím žádnou povinnost vyplývající z insolvenčního zákona či zákona o insolvenčních správcích. Proto nelze uzavřít, že by odvolaxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxoto nebyl dán. Dlužno v této souvislosti dodat, že opodstatněnost námitek odvolatele shledává odvolací soud i potud, že soud prvního stupně napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxelkem 26).
Pokud odvolatel porušil po určitou dobu své povinnosti z hlediska zákona o insolvenčních správcích (§ 5a odst. 4) a vyhlášky č. 355/2013 Sbx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xakýkoliv vliv na řádný průběh předmětného insolvenčního řízení a také proto, že danou situaci odvolaný správce nezavinil (jak vyplývá z potvrzení shoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxe ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. a výrok I. napadeného rozhodnutí, kterým byl odvolatel zproštěn funkce, změnil tak, že dosavadní insolvenční správce Indraxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx dle jeho obsahu však brojil toliko proti výroku I. (kterým byl zproštěn) a dále proti výroku II. (kterým byla místo něj ustanovena nová insolvenční spráxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu (proti nimž není odvolání přípustné). Nicméně výroky II.-IV. jsou v dané věci závislými výroky na výroku I. a vzhledem k tomu, že odvolací soud shledax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx odvolací soud v závěru dodává, že dohled nad insolvenčními správci přísluší vykonávat, jak opět důvodně namítal odvolatel, Ministerstvu spravedlnoxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxťovat, zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně vykonává činnost a zda xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx). Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že insolvenční správce ve vymezených hodinách nevykonává činnost v provozovně zapsané v seznamu insolvenxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxx
xxx xxxxxxc 1 VSOL 637/2014-B-11 ve věci KSOL 16 INS 32669/2013)
Související ustanovení:
§ 32 - zproštění insolvenčního správce, § 37 - odpovědnost insxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
(Odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
Pokud insolvenční správce při výkonu své funkce zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xovinností jemu uložených zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že nepostupoval s odbornou péčí.
Odpovědnosti se insolvenční správce zprosxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxelem k průběhu insolvenčního řízení. Insolvenční správce má povinnost v kterékoliv fázi řízení obhájit své hospodaření s majetkovou podstatou. Spráxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včas informovat věřitelský orgán a insolvenční soud. Je vždy povinen prokázat, že včas informoval o možnosti vzniku škody nebo jiné újmy a o záměrech vexxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xvést důvody, které mu v tomto bránily.
K odst. 2
Insolvenční správce odpovídá při výkonu své činnosti za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily osoby, jež zvolil k plnění svých úkolů. Mezi tyxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxř organizace dlužníka svěřeny, a výkon těchto povinností jim nebyl insolvenčním správcem výslovně (písemně) odejmut. Týká se to i dalších osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xnsolvenční správce odpovídat za postup osob, které pověřil svým zastupováním při přezkumném jednání (§ 190 odst. 2 poslední věta). Odpovědnost insoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxči osobě, která vzniklou škodu nebo jinou újmu způsobila.
Novelizace textu provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) měla charakter koxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstavce je zvláštním druhem odpovědnosti insolvenčního správce ve vztahu k obecné odpovědnosti insolvenčního správce dle prvého odstavce. Nad obecnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxou za majetkovou podstatou. Právní rámec insolvenčního zákona většinou vytváří rovnost mezi ustanoveními o pohledávkách za majetkovou podstatou dxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxou úhradu je nutné vztahovat také na pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169).
Z principu odpovědnosti vyplývá, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho právního úkonu byla zajištěna jejich úhrada. Odpovědnosti se zprostí prokázáním nemožnosti zjistit, že majetková podstata nebude k úhradě jím vxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxval s péčí řádného hospodáře, tedy že důsledek spočívající v neuhrazení vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou vznikl vnějším vlivem, aniž by tenxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Insolvenční správce je v případném soudním sporu v pozici žalovaného. Je na něj tedy přeneseno břemeno tvrzexx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxční správce pak nese břemeno tvrzení a důkazních návrhů prokazující nemožnost zabránit škodě nebo jiné újmě přes vynaložení veškerého spravedlivě poxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxou podstatou. Spor vedený vůči insolvenčnímu správci je incidenčním sporem řešeným v rámci insolvenčního řízení.
Právo na náhradu škody se promlčx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx let od okamžiku, kdy bylo jednání, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůta). Pokud škoda vznikla úmyslným protiprávním jednáním insolxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůta).
xxxxxxxxxxx
xxxli kupní smlouva, kterou správce konkursní podstaty protiprávně zpeněžil úpadcovu věc náležející do konkursní podstaty prodejem mimo dražbu, absolxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxeněžení, neboť majetek úpadce se neplatným zpeněžením nezmenšil.
(NS 29 NSČR Cdo 3933/2010)
Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrčených) způsobů zpeněžení (jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že inxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnou péčí.
Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povixxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxolvenčního zákona), a to ani přes výzvy soudu. Insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů soudu nijak nevysvětlil, neuvedl žádné objektixxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xovinnosti, a proto je dán důvod pro uložení pořádkové pokuty ve smyslu § 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon vyžaduje pravidelné inforxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle § 11 insolvenčního zákona a může tak dojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s § 81 odsxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnu soudu trvalo několik měsíců a že správce ani nereagoval na opakované výzvy soudu. Za těchto okolností se pořádková pokuta ve výši 5 000 Kč odvolacímu sxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxet se zpeněžení bytové jednotky v majetkové podstatě dlužníka, tedy ve své podstatě požadovala insolvenčního správce takto omezit ve výkonu jeho funkxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlatelky na nařízení předběžného opatření vyhovět nelze, neboť podmínky pro jeho nařízení splněny nejsou. Odvolací soud považuje ovšem za významné přxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxolvenčního zákona týkajících se institutu předběžného opatření je vůči němu v insolvenčním řízení vyloučena.
V souladu s § 37 insolvenčního zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím soudu a za výkon funkce s odbornou péčí, a proto jej nelze při výkonu jeho základní činnosti (kterou zpeněžení majetkové podstaty jistě je) předběžnýx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxosti zásadně toliko účastníkům řízení.
Ostatně, právě za účelem korekce postupů správce je soud ze zákona povinen vykonávat vůči němu dohlédací činnxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona, např. v § 36, § 286 odst. 1). Bez ohledu na to, zda tvrzení odvolatelky jsou pravdivá a zda odvolatelka správci důvodně vytýkala nesprávnost jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmítl, protože již ze skutkových tvrzení uvedených v předběžném opatření směřujícím proti výkonu funkce insolvenčního správce bylo zřejmé, že návrhu xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, § 40 - jednání insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 410 - přezkum v oddlužení
(Odměna a náhrada hotovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xpadku dlužníka konkursem je stanoveno, že výše odměny se určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Výše odměny je tak určována z čistxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i z výtěžku určeného k uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169).
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxganizace tvoří dále odměna z počtu přihlášených pohledávek. Takto stanovená odměna náleží insolvenčnímu správci i v případě, že nedojde ke zpeněžení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxmální výše této části odměny činí 45 000 Kč bez DPH; odměna z přezkoumaných přihlášek tak nahrazuje minimální odměnu za zpeněžení. Pokud se do insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx pak má správce garantovánu odměnu ve výši min. 45 000 Kč. Odměna z počtu přihlášených pohledávek může být insolvenčnímu správci přiznána, jsou-li splnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
Novelizací xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní dlužníka. Odměna byla modifikována do výše 25 % základní odměny, která činí 1 000 Kč za jednu přihlášku zařazenou na seznamu přihlášených pohledávekx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxvoleném oddlužení uplatňují.
Odměna insolvenčního správce je zcela prioritní pohledávkou a v části určené z počtu přihlášek pohledávek bude jasně stanoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlvenční soud ukládat insolvenčnímu správci, aby si ze srážek z příjmu dlužníka přednostně uhradil, vedle zálohy podle šestého odstavce tohoto ustanoxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odměně má insolvenční správce nárok i na úhradu částky odpovídající DPH, kterou je insolvenční správce, je-li plátcem DPH, povinen odvésx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x příslušnou sazbu daně podle zákona o dani z přidané hodnoty. Totéž platí o DPH ve vztahu k hotovým výdajům.
Zvolenou metodou určování výše odměny insolvenčního správce je kladen důraz na motivaci insolvenčního správce k dosažexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Insolvenční správce musí správně zhodnotit, zda je další provozování podniku v zájmu přihlášených věřitelů a bude pro ně mít přínos při uspokojování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenčního řízení, např. udržení zaměstnanosti, nemůže být v insolvenčním řízení akceptovatelné a může být důvodem pro sankční postih insolvenčního spxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxnčního řízení, zejména pak mezi náklady na udržování a správu majetkové podstaty. Ze skutečnosti, že u hotových výdajů insolvenčního správce je nutný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa úhradu nákladů na jeho zaměstnance apod. Hotovými výdaji jsou typicky cestovní výlohy insolvenčního správce v souvislosti s insolvenčním řízením, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
Odměna a náhrada hotxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení (§ 108). Co se týče podmínek, za nichž stát hradí odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce při neexistenci jakýchkoliv zdrojů pro jejich úhraxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxá na odměnu nebo hotové výdaje ze státního rozpočtu bude o tuto daňovou povinnost navýšena.
K odst. 3
Vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je upravexx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxení oddlužení § 413. Pokud insolvenční řízení končí na základě
a)
rozhodnutí soudu vyššího stupně, kterým bylo změněno rozhodnutí o úpadku, resp. o úpxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů obdobně jako při předpokládaném rozvrhu nebo zrušení konkursu pro nedostatek majetku. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xšech insolvenčních správců, kteří v řízení vystupovali, a dá věřitelům možnost se k těmto podkladům vyjádřit ve formě námitek.
K odst. 4
Souhlas s čerpáním zálohy na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxěny insolvenčnímu správci je podstatným motivačním faktorem při jeho činnosti. Vyplacení zálohy by mělo být řešením v případech, kdy se bez zavinění ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxí zálohy na jeho odměnu, kterou insolvenční správce vyúčtuje při ukončení insolvenčního řízení. Zákon dává insolvenčnímu správci možnost čerpat zálxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Na druhou stranu nesmí být postup insolvenčního soudu výsledkem pouhé bezbřehé libovůle. Insolvenční soud je povinen se žádostí insolvenčníhx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xze srovnat se vztahem stát - justice (soudnictví). Na efektivitu soudnictví má bezpochyby významný vliv správa soudu, zejména na ústřední úrovni, proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xozpočet se do soudní praxe xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxnce.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Statni-sprava-soudu.pdf.)
Má-li být insolvenční správce vnímán jako prodlouženx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxčního soudu precizně a důkladně zdůvodnit - stejně jako každé jiné rozhodnutí - a připustit insolvenčnímu správci právo podat řádný opravný prostředex x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnčními prostředky a ze strany věřitelů nejsou proti činnosti insolvenčního správce vznášeny
relevantní
(nikoli jakékoli) námitky, příp. pokud věřxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí insolvenčního soudu o žádosti insolvenčního správce o přiznání zálohy se opírá o dikci ustanovení, které přiznání zálohy váže na úvaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxonce o otázku existenční) musí podléhat možnosti přezkumu a nelze ji považovat za pouhou otázku dohledové činnosti. Zde lze hledat paralelu s konečnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxokojeny.
Předpokladem pro čerpání zálohy je žádost insolvenčního správce. V případě prodeje majetku, který je předmětem zajištění, bude žádost o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xloužícím k zajištění, bude možnost čerpání zálohy závislá na aktuálním stavu zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty. Přestože jxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxť do okamžiku zpeněžení veškerého majetku nelze odměnu přesně určit a její výše může být ovlivněna hotovými výdaji správce a vznikem dalších zapodstatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe. Je třeba ponechat rezervu pro případ, že v dalším průběhu řízení bude zjištěno pochybení insolvenčního správce, které bude mít za následek škodu vznxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xe projevem libovůle, která je v právním státě striktně zapovězena. Nacházejí-li se v majetkové podstatě finanční prostředky, nelze po insolvenčním sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení nebo aby musel snižovat svou životní úroveň jen proto, že mu není umožněn přístup k prostředkům na záloze na odměnu, kterou si svou řádnou činnostx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxtí především pro odměnu ze zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, kde rozhodnutí o vydání výtěžku definitivně uzavírá osud zpeněženého majetku.
x xxxxx x
Je-li insolvenční správce xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtupu dle § 29 odst. 4. Povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní vyúčtování dříve, než bude najisto postaveno, že insolvenční správce nebude ve výkonu funkce pokračovat (na základě odvolání proti rozhodnutí o odxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxm bylo o změně v osobě insolvenčního správce rozhodnuto (§ 29 odst. 3 a 4).
Vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolaného nebo zproštěného insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxíp. s bývalým správcem projedná a zajistí odstranění chyb a nedostatků vyúčtování.
Lhůta pro případné námitky proti předloženému vyúčtování je taxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxřejní v insolvenčním rejstříku. Ve vyhlášce insolvenční soud stanoví počátek a konec lhůty pro podání námitek.
Nebudou-li námitky proti vyúčtováxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnání včasných námitek musí insolvenční soud nařídit jednání.
x xxxxx x
Pro insolvenční řízení, v němž došlo ke schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, byxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxbí šesti měsíců. Tuto povinnost uloží insolvenčnímu správci insolvenční soud v rozhodnutí, kterým schválí oddlužení; učiní tak přesto, že § 406 odst. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxativní pochybení způsobené nedostatečným provázáním jednotlivých novelizovaných ustanovení v rámci legislativního procesu.
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kterých byl insolvenční správce ustanoven, bude insolvenční správce deponovat na zvláštním účtu zřízeném pro konkrétní insolvenční řízení - jak staxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxík řádně splní podmínky schváleného oddlužení a záloha nebude pro potřeby schváleného oddlužení použita, resp. nebude zcela vyčerpána. Do úvahy přicxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxé věřitele zahrnuté do splátkového kalendáře - toto řešení přichází do úvahy pouze v případě, že v rámci splátkového kalendáře nebudou nezajištěné pohxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (odměna a hotové výdaje insolvenčního správce), užitím deponované částky pro úhradu jiných závazků by byl účel zálohy ignorován.
2)
Záloha bude po uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxátkového kalendáře a že bude překročen limit daný § 395 odst. 1 písm. b) (30 % nezajištěných pohledávek), resp. § 398 odst. 4 (50 % nezajištěných pohledxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xudou zpřísněny podmínky pro dodržení limitů splátkového kalendáře. Prostředky na zálohu budou brány ze srážek z příjmů dlužníka po účinnosti rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x 1 089 Kč, tj. 6 534 Kč. Teprve po vytvoření této rezervy (a uhrazení odměny z počtu přihlášených pohledávek) lze přistoupit k realizaci splátek ve prospěxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, tj. 900 Kč + příp. DPH.
Výsledkem druhého postupu by bylo faktické zkrácení doby plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů ze schváleného splxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxch věřitelů a čím menší budou příjmy dlužníka, tím více se zkrátí doba, po kterou bude ze splátkového kalendáře plněno na zjištěné pohledávky nezajištěxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxštěným věřitelům zahrnutým do splátkového kalendáře (viz důvodová zpráva k zák. č. 64/2017 Sb., zvláštní část, k bodu 10 a 11).
Neoddiskutovatelnýx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxdové činnosti rozhodnout insolvenční soud. Insolvenční správce by si měl takový pokyn vyžádat v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud příslušxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxodovací praxi soudů vyšších stupňů. Při postupu podle druhé z uvedených variant není vyloučeno, aby dlužník vrácenou zálohu na splátky pro své nezajišxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., která je prováděcím předpisem podrobně stanovujícím výpočet odměny insolvenčního správce v závislosti na volbě způsobu řešení úpadku dlužníka v ixxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právních norem Ústavním soudem již ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákoxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xariéru možné libovůle při aplikaci práva.
Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dáxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x x x xxxxxvenčního zákona se v podobě citované výše nachází v insolvenčním zákoně již od doby, kdy byl tento zákon přijat, tedy od 30. března 2006 [pouze nynější oxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxdní návrh insolvenčního zákona projednávala Poslanecká sněmovna ve svém 4. volebním období 2002-2006 jako tisk č. 1120, přičemž odpověď na otázku otxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvců, vtělená do textu § 38, výslovně ohlašuje, že při řešení dlužníkova úpadku konkursem bude výše odměny závislá na výtěžku zpeněžení určeném k rozdělxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavou.
Z dikce § 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona se ve spojení s ustanovením § 1 odst. 4 vyhlášky podává jednoznačný posun v určování odměny pxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxou mají (zjednodušeně řečeno) věřitelé skutečně obdržet (srov. u zajištěných věřitelů § 1 odst. 2 vyhlášky a u nezajištěných věřitelů § 1 odst. 4 vyhláxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa udržování a správu posléze zpeněženého majetku spotřebují výtěžek zpeněžení). Právě to je důvodem, pro který vyhláška v § 1 odst. 3 počítá (ve spojenx x x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce), i když výsledek zpeněžení bude nulový a pro tento případ činí odměna insolvenčního správce 45 000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky). Přitom nelze pominouxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxž nemá právo na odměnu určenou z počtu věřitelů.
Z dikce insolvenčního zákona (jeho § 38 odst. 1 věty druhé) i vyhlášky (jejího § 1) lze ovšem i za použití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je konkurs, je vlastní proces zpeněžování majetkové podstaty (bez zpeněžení majetkové podstaty nebo její části nelze hovořit ani o výtěžku zpeněžení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v konkursu (45 000 Kč) zpeněžením (tento výraz není v textu použit), je zjevné, že odstavec 5 navazuje na předchozí odstavce daného paragrafu a doplňuje xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xákona, vyhlášce významově nadřazenému.
Odvolací soud proto nepochybil, jestliže uzavřel, že v situaci, kdy v daném insolvenčním řízení, v němž byl dxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle § 1 vyhlášky a je namístě postupovat podle § 5 vyhlášky.
V mezích úpravy obsažené v § 5 vyhlášky a ve spojení s úpravou obsaženou v § 38 odst. 3 větě dxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvolatelem v dovolání.
Přitom není vyloučeno dokonce ani to, aby odměna určená podle § 5 vyhlášky byla v odůvodněných případech vyšší než částka předjxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x9 NSČR 27/2010-B-33 ve věci MSPH 77 INS 8029/2009)
Právo insolvenčního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxnčního zákona. Nárok, tedy konkrétní právo na určitou výši odměny a náhrady hotových výdajů, vzniká správci jejich schválením jako součásti konečné zxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xešen konkursem, spadá rozhodování o odměně správce do té fáze řízení, kdy je stávajícím správcem podána konečná zpráva (§ 38 odst. 1 věta druhá insolvenxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xýše vyúčtování či určení výše této odměny.
Vyúčtování odměny a výdajů podávají nejen předběžný správce, ale i další správci, kteří se podíleli na spráxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna). Z uvedeného vyplývá, že odvolaný insolvenční správce, jehož odměna není součástí odměny stávajícího správce, ale tvoří podíl na této odměně, podxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, odpovídá zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jeho činnosti (§ 6 vyhl. č. 313/2007 Sb.).
Do doby předložení konečné zprávy či zprávy o činnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xdměny stávajícího insolvenčního správce. To ovšem nebrání insolvenčnímu soudu rozhodnout o vyplacení zálohy na odměnu věřiteli odvolaného insolvexxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce Mgr. R. D. lze rozhodnout v této fázi řízení, ještě před podáním konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce, jen na základě zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé, odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
O odměně věřiteli odvolaného insolvenčxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce poměrně rozdělí mezi něj a odvolaného správce, případně další správce, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty, jak stanoví § 6 vyhl. xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xdměnu insolvenčního správce podle okolností případu přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvody tohoto postupu uvádí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částečného rozvrhu) bude podle odvolacího soudu nejčastější okolností vedoucí ke snížení odměny, menší rozsah činnosti insolvenčního správce.
Prxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xbsahu spisu, činnost správce v daném insolvenčním řízení spočívala pouze v sepisu žádostí o sdělení informací o majetku dlužníka, jež byly adresovány xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xlužníka, posouzení zpeněžitelnosti dlužníkovy ochranné známky, sestavení soupisu majetkové podstaty (o dvou položkách) a sepisu tří stručných zprxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšených pohledávek, neboť do insolvenčního řízení se nepřihlásil žádný věřitel. Lze shrnout, že skutečnost, že nebyl sestaven seznam přihlášených poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro snížení odměny správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 36/2010-B-15 ve věci KSBR 37 INS 2098/2009)
Odvolací soud uzavírá, že vzhledem k dikci § 38 odst. 1 větx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxlvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem na výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi věřitele, je vyloučeno, aby mu odměna určxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxadě je třeba aplikovat § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podle kritérii v něm stanovených.
(VS Olomouc 3 VSOL 206/2010-B-44 vx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xo úvahy i to, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho hotových výdajů, tj. cestovních nákladů, poštovnéhox xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxhy nelze zohledňovat nároky správce. Právě naopak, smyslem zálohy na náklady insolvenčního řízení není pouze získat pohotové finanční prostředky, axx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní majetkové podstaty zde byly finanční prostředky, z nichž by bylo možno nároky správce (či jejich část) uspokojit.
Soud prvního stupně nepochybil axx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxce vyloučit, že odměna správce může být snížena postupem dle § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, to však v této fázi řízení nelze předjímat. Tvrdil-li dluxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxným dlužníkem stanovenou hodnotu těchto věcí.
(VS Olomouc 2 VSOL 244/2010-A-31 ve věci KSBR 28 INS 8064/2009)
Z § 3 písm. b) vyhlášky plyne, že pokux xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxčatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ustanovení § 7 odst. 4 téže vyhlášky pak určuje, že insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Odvolací soud v první řadě konstatuje, že soud prvního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxhlášky vydané dle zmocňovacího § 431 písm. c) insolvenčního zákona. Se zřetelem k tomu, že účinky oddlužení plněním splátkového kalendáře trvaly v daxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxejněním usnesení, jímž vzal soud na vědomí splnění oddlužení), soud prvního stupně nepochybil, když odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce určxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxím pro odpověď na otázku, zda odměna insolvenčního správce určená podle § 1 odst. 2 vyhlášky již v sobě zahrnuje DPH či nikoliv, je § 38 insolvenčního zákxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xástka odpovídající této dani. Z vyhlášky vyplývá, že při konkursu se odměna insolvenčního správce stanoví zvlášť z výtěžku připadajícího na zajištěnx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxacen zajištěnému věřiteli na něj připadající výtěžek zpeněžení tak, že současně je mimo jiné stanovena z tohoto výtěžku i odměna insolvenčního správcxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxho celkové odměny vyúčtované v konečné zprávě. Není důvodu, aby DPH z této dílčí odměny byla hrazena k tíži nezajištěných věřitelů (a nezajištěných věřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxočtené z výtěžku určeného k rozdělení mezi tyto věřitele, tak i o DPH příslušející k odměně správce vypočtené z výtěžku připadajícího na zajištěného věxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xčtována jen k tíži nezajištěných věřitelů, což by bylo v rozporu se zásadou insolvenčního řízení podle § 5 písm. a) insolvenčního zákona, podle něhož inxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xe věci KSUL 69 INS 3340/2008)
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce za dobu výkonu jeho funkce - jak vysvětleno shora - kompletně saturovány jeho odměnou a náhradou hotových výdajů, určenou mu v souvislosxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa každý započatý měsíc trvání účinků tohoto oddlužení. U prvně zmíněné části odměny je z povahy věci vyloučeno uvažovat o jejím přiměřeném zvýšení, kdyx xx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkami, a to ovšem jen za předpokladu, že příslušná správcova činnost, za kterou mu tato odměna náleží (tedy jeho činnost k plnění schváleného oddlužení)x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxá. Takovou okolností samozřejmě není xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx případně poznamenal - správcovou povinností (§ 36 odst. 1, § 37 IZ) a tedy předpokladem k tomu, aby se o odměnu ve výši stanovené prováděcí vyhláškou vůbex xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxutí o úpadku (od jejího ustanovení do funkce) do schválení oddlužení vůbec nerozhodl. Místo toho asentující ocenění činnosti správkyně za uvedené obdxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xdvolací soud napadené usnesení podle § 219 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxi KSLB 76 INS 1488/2012
Limit ve smyslu § 38 odst. 2 IZ se týká jen náhrady odměny insolvenčního správce a nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(VS Praha 3 xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ; tyto jeho nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b), c) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxm. b) IZ, jež nepředstavuje pravidelnou realizaci splátkového kalendáře, určí insolvenční soud podle § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném dx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodně vynaložené) výši, s limity uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2013).
(VS Praha 4 VSPH 1139/2015-B-3xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí schváleného oddlužení (§ xxx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxerá je dlužníkem vyplácena měsíčně za každý započatý měsíc po povolení reorganizace. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že při obratu do 250 mixx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxměny neaplikovatelné. Podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. platí, že nelze-li určit odměnu postupem dle předchozích ustanovení, určí ji insolvenční soud s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx řešení úpadku oddlužením ve formě splátkového kalendáře. I okruh povinností insolvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovídá. Proto se soud při sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxdu hotových výdajů, jako kdyby úpadek byl řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hotové výdaje o tuto dax xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x9 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 168 - pohledxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x08 - zrušení konkursu, § 310 - úmrtí dlužníka - fyzické osoby v průběhu řízení, § 364 - splnění reorganizačního plánu, § 395 - zamítnutí návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
vyhl. č. 313/2007 Sb.
(Záloha na výdaje insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
V průběhu insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xx xxxxří zpeněžit majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty nebo vymoci pohledávky, které jsou součástí majetkové podstaty. Velmi často insolvenční spxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužník před zahájením insolvenčního řízení vyvedl ze svého majetku. Všechny tyto úkony mohou být značně nákladné a majetková podstata nebude disponxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím navrhovatelem po zahájení insolvenčního řízení (§ 108), nebo může požádat o poskytnutí finančních prostředků věřitelský výbor.
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe tohoto ustanovení a zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou na základě § 108 nelze bez dalšího zaměňovat. Záloha na náklady insolvenčního řxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxba a relevance jsou předem pouze odhadovány. Záloha na výdaje insolvenčního správce dle § 39 je složena až po zjištění nezbytné potřeby poskytnout insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xe výši poskytnuté zálohy. Zatímco záloha složená při zahájení insolvenčního řízení může dosáhnout maximálně výše 50 000 Kč, výše zálohy složené věřitxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxo forma zálohy tedy může být skládána i opakovaně. Záloha na výdaje insolvenčního správce dle § 39 je účelově určena s jasně stanovenými podmínkami pro xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Přestože to z dikce § 168 odst. 1 písm. d) přímo nevyplývá, je zálxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxl k závěru o nevratnosti takto poskytnuté zálohy, fakticky by se stala nepřímým soudním poplatkem, tj. částkou, u které se ani nepředpokládá její vracexx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxen insolvenční správce. V této souvislosti je třeba poukázat na odpovědnost insolvenčního správce dle § 37. Insolvenční správce by měl zvážit delegacx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení provedly.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xozhodnutí insolvenčního soudu dle odstavce 2, není možno chápat v širokém pojetí jako veškeré úkony, které správce musí provést. Přímý výkon činnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x
x
xxezkum přihlášených pohledávek.
Některé činnosti není insolvenční správce schopen provádět sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Napřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jde o povinnost dlužníka, v níž správce pouze pokračuje, která bude u dlužníků s rozsáhlejším obchodním závodem složitá a bude vyžadovat účast odborně xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxjné dražby, audity v hospodaření dlužníka či hlubší nebo sofistikovanější analýzu možného dalšího ekonomického vývoje hospodaření dlužníka. Posouxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxčním řízení chrání zájmy věřitelů dlužníka. Zadání činnosti třetí osobě může dojít až po schválení takového výdaje ze strany věřitelského výboru. Při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsolvenčního správce, který uvedené pravidlo porušil, aby pochybením insolvenčního správce nebyli zkráceni věřitelé.
Judikatura:
Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxvaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxje jinak povinen konat osobně a za jejichž provedení je honorován odměnou, zadal k provedení na účet podstaty třetí osobě. To ovšem jedině za předpokladxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx třetí osobou, že činnost, kterou je jinak povinen konat osobně on sám, provede místo něj tato osoba, a jestliže tento postup VV předem neschválí, pak nárxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxxxckým příkladem činnosti, kterou je správce povinen konat osobně a na kterou dopadá úprava obsažená v posledně zmiňovaném ustanovení, je dle ust. § 294 oxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx že správce sjednal s advokátem JUDr. Kamilem Podroužkem smlouvou o poskytnutí právních služeb spočívajících v jeho zastupování v soudním řízení o vymxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxní zálohy (uložení povinnosti složit zálohu), dána tím, že PVV nesouhlasil s prodejem Pohledávky, ale požadoval její vymožení soudní cestou. Předevšxx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xeúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty. Jinými slovy, a opakovaně to budiž zdůrazněno, v posuzované věci bylo na správci, aby v situaci, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxdstaty, postupoval dle ust. § 39 odst. 1 IZ a požádal PVV o poskytnutí zálohy na jejich úhradu. Jelikož tak neučinil a PVV o poskytnutí zálohy na právní zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxady insolvenčního řízení podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v občanském soudním řádu a také zákon o sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxžadavku na osvobození od placení zálohy. Tuto zálohu nelze ani ztotožňovat se zálohou na úhradu hotových výdajů správce dle § 39 odst. 1 IZ ani se zálohox xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxtované ustanovení § 39 odst. 3 I. Z. dává správci možnost, aby činnosti, které (vzhledem k jejich povaze a k obsahu povinností správce vyplývajících z ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxůraznit, že učinit tak může jedině za předpokladu, že s takovým postupem, který podstatu zatíží náklady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výpovědi smlouvy o nájmu, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 15/47 ICm 3806/2013 (jež se skončilo zastavením řízení pro nezaplacení soudního xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxavením řízení pro zpětvzetí žaloby), bylo třeba opakovaných konzultací, poskytnutých mu Advokátní kanceláří Šmíd s.r.o., o čemž předkládá potvrzenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx K tomu odvolací soud uvádí, že pokud odvolatel v situaci, kdy shledal za účelné řešit s advokátní kanceláří x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxika soudních poplatků, dodatečných lhůt k jejich úhradě a rovněž souvisejících otázek náhrad nákladů právního zastoupení), z hmotných otázek zejménx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí se zápisem věcí nemovitých a souboru věcí movitých do konkursní/majetkové podstaty, problematiky braní užitků ze zapsaného majetku po dobu incidexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxž i řešit problematiku nájemních vztahů před a po zahájení insolvenčního řízení, vztahu užitků/utrženého nájemného a příslušenství a součástí zpeněxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxců, pak bylo na něm, aby předem požádal zástupce věřitelů o schválení nákladů spojených s využitím těchto právních služeb. Pokud tak neučinil, o čemž nexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využitím právních služeb nemohou být k tíži věřitelů uspokojovány z majetkové podstaty, nýbrž je odvolatel, jako správce, nese ze svého. 27. Lze tedy sxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xodstaty dlužnice výdaje na právní služby ve výši 42.350 Kč, rovněž nesprávná. 28. Za tohoto stavu konečnou právu ze dne 21. 6. 2018 schválit nelze. Soud pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xýroku usnesení soudu prvního stupně uvedených, a předložit takto změněnou konečnou zprávu ve lhůtě soudem stanovené.
(VS Olomouc 3 VSOL 760/2018-B-xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce,
§ 58 - práva a povinnosti věřitelského výborxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xx xxx/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x x x
Ustanovení vložená do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxkovaný popis pravidel vyjádřených v § 21, § 37 a § 39, příp. v ustanoveních zákona o insolvenčních správcích (výkon činnosti insolvenčního správce prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxidané hodnoty pro obsah zákona.
K odst. 3
Pro jednání insolvenčního správce je důležité, zda je osobou s dispozičním oprávněním dle § 229. V souladu x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxit i dlužníka, s jehož majetkovou podstatou se nakládá. Správné označení insolvenčního správce tedy zní např.: „Jan Novák, advokát se sídlem Dolní 1, Pxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
Ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxerá doplňuje jinak obecné možnosti zastupování na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř.
Právní úprava dává možnost zastupování insolvenčního sxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxsti zaměstnance insolvenčního správce a pro zastupování insolvenčního správce před soudem dále modifikuje § 13b z. i. s.
V případě podmínek pro zíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxejmě inspirovaná podmínkou tříleté praxe pro zápis do seznamu insolvenčních správců [§ 6 odst. 1 písm. e) z. i. s.], je v případě zaměstnance správce poxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby umožnil komukoli půlroční praxi bez uzavření řádného pracovního poměru, a tím i možnosti hradit této osobě řádnou mzdu, a naopak xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxacovat bez nároku na oficiální a řádnou mzdu. Požadavek v podobě nesplnitelné podmínky je ústavně nekonformní. Trvaní na jeho dodržování je možné hodnxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxce na přezkumném jednání je nezbytná a nelze zásadně připustit, aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdo je k tomu dle § 192 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi přezkumném jednání měnit. Ostatně měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí mohou až do přezkoumání přihlášené pohledávky xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xřípadě popření vykonatelné pohledávky byl v incidenční žalobě vázán skutečnostmi, pro které ji popřel (§ 199 odst. 3 insolvenčního zákona). Přestože x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxužníka, kterého by k tomu pověřil, při plnění některých povinností podle insolvenčního zákona, v němž není jeho účastníkem (§ 14 insolvenčního zákonaxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insolvenční řízení jako takové vyplývající zejména z § 192 odst. 1 insolvenčního zákona povinen osobně sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xokuty je - již jen pro tuto absenci - zcela adekvátní. Ostatně k obdobným závěrům dospěla též dřívější
judikatura
Vrchního soudu v Praze vyjádřená napřxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxdně řešené problematice obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání (§ 21 odst. 1 zák. o