182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xgr.
Lukáš
Pachl
JUDr.
Jaroslav
Brož
MJur
Mgr.
Antonín
Stanislav
Ph.D
JUDr. Ing
Zdeněk
Strnad
Ph.D
JUDr.
Lukáš
Zrůst
BA (Hoxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
Hlava I
Základní ustanovení
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxx. a)
Právní úprava insolvenčního zákona se zaměřuje na řešení majetkových poměrů dlužníka v celé jejich šíři. Řešením úpadku a hrozícího úpadku dluxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku či hrozícím úpadku dlužníka (§ 3) je dalším cílem insolvenčního řízení rozhodnutí o způsobu jeho řešení (§ 4) tak, aby došlo k optimálnímu řešenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší poměrné uspokojení věřxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxincip vyjadřuje jako zásadu insolvenčního řízení § 5 písm. b). Možnost úplného uspokojení pohledávky insolvenčního věřitele platí bez ohledu na způsxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxe zajištěné i nezajištěné. Princip „zásadně poměrného uspokojení“ může být narušen ve prospěch věřitelů (§ 337 odst. 3) nebo v jejich neprospěch [§ 392 xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxím řízení stejné postavení, musejí být uspokojeni v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně stejně. Toto pravidlo, uvxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxhu musí být postupováno tak, aby další dlužníkovo zatížení závazky bylo pokud možno co nejmenší.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxků, kteří nejsou z její účinnosti vyjmuti (§ 6).
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx.
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xprava úpadkového práva liší od předchozí právní úpravy, představovanou zákonem o konkursu a vyrovnání a na úrovni podzákonných právních norem vyhláxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxík (§ 97 odst. 7 část věty za středníkem).
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xepostižitelný úpadkovým řízením obecně (§ 207 a § 208) a majetek vyloučený při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením (§ 406 odst. 2 x x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podstaty [§ 2 písm. f) a § 229 odst. 3],
b)
majetku ve vlastnictví osob odlišných od dlužníka; v takxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxx
Současná i předchozí právní úprava úpadkového řízení se shodují v podpůrném využíváxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxční spory. V jejich případě má ambice užívat ustanovení občanského soudního řádu pouze přiměřeně. Má-li být incidenční spor [§ 2 písm. d) a § 159 odst. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxráží především ve skutečnosti, že insolvenční i incidenční řízení probíhá až na výjimky umožněné § 160 u stejného soudního oddělení insolvenčního soxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx, lze na insolvenční řízení aplikovat také ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Praktická aplikace tohoto procesního předpisu je minimxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo neodkazuje. Předřazení insolvenčního řízení před individuální exekuci nebo výkon rozhodnutí je výrazným motivem celé revizní novely insolvxxxxxxx xxxxxxx
Právní úprava počítá se čtyřmi způsoby řešení úpadku nebo hrozíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxužita pouze pro řešení existujícího úpadku,
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - sanační způsob řešení úpadku, kterým lze řešit i hrozící úpadek (§ 318 oxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxančních institucí (§ 367 až 388) - tento okruh subjektů [§ 2 písm. k)] má pro řešení svého úpadku individuální pravidla:
-
finanční instituci byla odexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe insolvenční správce,
-
pro hypoteční zástavní listy se zřizuje samostatná majetková podstata,
d)
oddlužení (§ 389 až 418) - sanační způsxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) zpřístupnila oddlužení také podnikatelům z řad fyzických osob. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnizace jsou prakticky neomezené a lze je také kombinovat (§ 341). Oddlužení je možné řešit zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx 2019).
Mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka bývá zahrnováno také
moratorium
(§ 115 až 127). Institut moratoria má napomoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcímu jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Ustanovení § 4 odst. 1
moratorium
mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka neuvádí. Není protx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdku. O úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka lze hovořit teprve poté, co insolvenční soud jejich existenci deklaruje ve svém meritorním rozhodnutí. Prx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx
Právní úprava apeluje také na maximální možnou míru uspokojení dluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenční soud hodnotí při potvrzení řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jedním ze sanačních způsobů, tj. reorganizací [§ 348 odst. 1 písm. d)] nexx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxdnotlivých způsobů řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka. Za "věřitele dlužníka" lze považovat pouze věřitele:
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxých postupem předpokládaným právní úpravou (§ 201 s výjimkou danou § 183 odst. 3),
c)
pohledávek, které jsou považovány za řádně a včas přihlášené xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „oddlužení“ do samostatného odkazu. Insolvenční soudy vyšších stupňů ve svých rozhodnutích konstatovaly, že z dalších ustanovení insolvenčního záxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxíklad už v § 4 je oddlužení definováno jako jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Správnost tohoto výkladu potvrzuje znění § 3xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxl oddlužením, přičemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, jexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxektována
priorita
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xaložen na úvaze, že dlouhodobé, resp. fakticky trvalé vyřazení fyzické osoby z běžných ekonomicko-sociálních vazeb v důsledku jejích dluhů (ztráta zxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Účelem insolvenčního řízení (§ 1 insolvenčního zákona) je řešení úpadku a hrozícího úpadkx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Účelem insolvenčního řízení však není, aby v něm bylo prováděno dokaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxšší soud ČR v bodě VIII. Stanoviska publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem 52/1998 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xávěry v tomto směru jsou plně aplikovatelné i pro řízení insolvenční.
(VS Olomouc 1 VSOL 177/2008-A-27 ve věci KSOS 8 INS 3501/2008)
Jak vyplývá z § 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxíkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxdku dlužníka - alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu. Jedinou výjimkou - byť xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx" k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, třebaže v takovém řízení k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem dojít zjexxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a insolvenčního řízení však - a opakovaně to budiž zdůrazněno - není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních subjektů. Jinými slovy, insxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhlasu správce daně s takovým výmazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu zaplatit, insolvenční soud řízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxitelů. Za situace, kdy neexistuje žádný majetek na straně dlužníka, insolvenční řízení postrádá podklad, protože neexistuje hmotný substrát, na zákxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 - vymezení některých základních pojmů, § 3 - úpadek, § x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xlužníka při nakládání s majetkem, § 125 -
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, § 126 - postup při moratoriu před zahájením insolvenčníhx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 203 - úhrada zapodstatových a jim na roveň postavxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xeúčinných právních úkonů, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 275 - přihlášení pohledávky manžela dlužníka, § 316 - definice a přípustnost reorganxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxačního plánu soudem, § 367 - rozsah úpravy, § 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx8 - dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xymezení některých základních pojmů
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxení § 2 vymezuje základní pojmy používané v dalším textu právní úpravy. Bez znalosti obsahu jednotlivých pojmů nelze dostatečně přesně vyložit správxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanský soudní řád, je v insolvenčním řízení užívána podpůrně jako
lex generalis
(§ 7). V případě, že insolvenční zákon neřeší některou z otázek vlaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlu § 159 odst. 1.
K písm. b)
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, případně Městský soud v Praze. Pokud je v textu insolvenčního zákona uveden výraz „soud“ bez přídavného jména „insolvenční“, je pro konkrétní přípax xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx x xx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xx7 odst. 3 a 4.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxnice insolvenčního soudu rozšířena na soudy rozhodující o řádných i mimořádných opravných prostředcích. Šlo o upřesnění výkladu, který byl akceptovxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx soud v Olomouci. Mimořádnými opravnými prostředky v insolvenčním řízení jsou dovolání (§ 236 a násl. o. s. ř.) a žaloba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchní soudy a Nejvyšší soud ČR jsou považovány za soudy insolvenční, pokud rozhodují o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích uplatněných v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxodnutí o žalobě pro zmatečnost (blíže viz výklad k § 96). Obnova řízení je i nadále jako mimořádný opravný prostředek v insolvenčním řízení vyloučena (§ xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. hodinou a minutou zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které jsou poxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoudních sporů vyvolaných insolvenčním řízením; jejich výčet je uveden v § 159 odst. 1. V prvním stupni projednává incidenční spory insolvenční soud, txx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxorů rozhodují krajské soudy také další soudní spory přímo související s insolvenčním řízením, které však nejsou definovány jako incidenční spory. Jdx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx x xxx
K písm. e)
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky získané jejich zpeněžením jsou určeny k uspokojení věřitelů. Definice majetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsobx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxí pojem osoba s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním je ten, kdo má v průběhu insolvenčního řízení právo nakládat s majetkovou podsxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka (§ 4 odst. 1). Ve většině případů je osobou s dispozičním oprávněním samotný dlužník.
K písm. g)
Věřitelé, jejichž pohledávka za dlužníkex xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní specifické postavení. Toto specifikum se projevuje ve správě majetku sloužícího k zajištění (§ 230 odst. 2), ve způsobu uspokojování zajištěných pxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní byl novelou č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) definitivně uzavřen pro jakýkoli rozšiřující výklad. Okruh způsobů zajištění nebyl uvedenou nxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxjištěná.
Zákonem č. 307/2018 Sb. (účinnost od 4. 1. 2019) byl do kategorie zajištěných věřitelů výslovně doplněn agent pro zajištění, ačkoliv jehx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxním právem v insolvenčním řízení.
K písm. h)
Přihláška pohledávky je procesním úkonem, kterým věřitel uplatňuje v insolvenčním řízení svá práva, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxm způsobem, bez uplatnění pohledávky přihláškou, v propadné lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 3). Pohledávku lze uplatnit mimo určenou lhxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxedávek věřitelů dlužníka koncipováno zcela odlišně (§ 373).
K písm. i)
Insolvenční rejstřík je nejvýznamnější praktický výsledek elektronizace české justice. Systém insolvenčního rejstříku plxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím webové aplikace je prakticky totožný se spisem v tištěné podobě, který však navíc obsahuje především přílohy k přihláškám pohledávek,
b)
vedexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§ 16 a násl. z. i. s.); seznam spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR (§ 419 odst. 1),
c)
doručování soudních písemností - soudní písemnosti se v ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx insolvenčního soudu (§ 74 odst. 1) bylo zrušeno zákonem č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014), pouze v některých případech (tzv. zvláštní doručovánxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxku pro doručování byla výrazně posílena novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. s účinností od 1. 6. 2019, resp. od 1. 7. 2022 (tato pozdější účinnost se txxx x xxx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa. Ochrana společného zájmu věřitelů je nadřazena individuálním zájmům jednotlivých věřitelů. To platí především pro věřitele, kteří jsou schůzí věxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxp k řešení úpadkové situace těchto subjektů. Specifickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úpadkovxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdkové situace finančních institucí lze shrnout takto:
-
před zahájením insolvenčního řízení musí být dlužník zbaven licence ke své činnosti [§ 6 odxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxvenčním řízení se vede zvláštní hypoteční podstata, která kryje hypoteční zástavní listy.
Judikatura:
Insolvenčním soudem ve smyslu § 2 píxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxaná u jiného krajského soudu je ve smyslu § 173 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu. Přihlásí-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud již v důvodech usnesení ze dne 30. 11. 2011, sen. zn. 29 NSČR 16/2011, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 54/2012, vysvěxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxíku podáním přihlášky (§ 165 a § 166 insolvenčního zákona).
K tomu pak Nejvyšší soud v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 23/2012, uveřexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 2766/13) doplnil, že přihlášení pohledávky není podmíněno tím (není nijak závislé na tom), zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdle nichž věřitel nevěděl o zahájení insolvenčního řízení, že je osobou v tomto směru právně nevzdělanou a má omezený přístup k využívání elektronickýxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvenčního řízení.
V rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 39/2014, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 3xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxíkem, nikoliv však osobním dlužníkem), je v případě, že zástava je v době rozhodnutí o úpadku ve vlastnictví dlužníka, povinen přihlásit zástavní pohlxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx února 2014, sen. zn. 29 NSČR 118/2013, odkázal Nejvyšší soud co do ústavněprávních výhrad tamního dovolatele na usnesení Ústavního soudu ze dne 1. březxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjetkových vztahů), tak i procesněprávní stránku (způsob řešení). Aktivita dotčených věřitelů je v konkursním řízení soustředěna do ustálených forexx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhledávky stejně jako právo na žalobu. Za tím účelem stanoví i procesní pravidla pro věřitelův postup. Přitom je nutno zdůraznit, že jejich nerespektovxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá pravidla jsou všeobecně známá a je zcela na vůli a schopnostech věřitele, aby ve stanovené lhůtě, má-li zájem stát se účastníkem konkursního řízení a txx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxledávky. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko, že se nestane účastníkem konkursního řízení, příp. že se k jeho přihlášce nebude přihlížet, čímž svoje xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx chování subjektů soukromoprávních vztahů. Citovaná parémie odráží konstrukci, podle níž je mechanismus fungování soukromého práva vybudován na přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsahu do svých práv, když nepříznivý důsledek si způsobil sám svým vlastním chováním. K tomu Nejvyšší soud tamtéž uvedl, že byť tyto závěry zformuloval Úxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxursního řízení vedeného dle zákona o konkursu a vyrovnání) veřejnosti přístupné prostřednictvím institutu insolvenčního rejstříku.
K těmto názorxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xřihlašování zástavního věřitele věnuje. Pro úplnost v odůvodnění dodal, že závěr, podle něhož je zástavní věřitel povinen přihlásit pohledávku do inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnž má vůči dlužníku pouze zástavní pohledávku.
(VS Olomouc 1 VSOL 192/2016-P6-8 ve věci KSOS 40 INS 2798/2015)
Související ustanovení:
§ 5 - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxnova insolvenčního řízení,
§ 103 - náležitosti insolvenčního návrhu,
§ 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení,
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxnčních sporech,
§ 166 - přihláška zajištěného věřitele,
§ 167 - rozsah uspokojení zajištěných věřitelů,
§ 183 - jiné uspokojení přihlášené pohlxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 230 - správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů,
§ 237 - povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinných právních úkonů,
§ 275 - pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxrganizaci,
§ 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka,
§ 406 - rozhodnutí o schválení oddlužení,
§ 408 - dispoziční oprávnění k mxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxisející předpisy:
Úpadek
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.11.2019.
x xxxxx xx xx x x x
Závěr o úpadku dlužníka ve formě insolvence je možno učinit při současném splnxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe jediný věřitel povinen vymáhat svoji pohledávku vůči dlužníkovi mimo insolvenční řízení formou výkonu rozhodnutí (exekucí). Mnohost věřitelů všax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxěn kterýkoliv věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou vůči dlužníkovi. Věřitel podávající návrh je povinen tvrdit a navrhnout doklady k osvědčení exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxí podmínky pro úspěšný insolvenční návrh navrhovatele odlišného od dlužníka stanovuje § 105 odst. 1 a 2. Charakter probíhajícího insolvenčního řízexx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužníka. K takovémuto zjištění může dojít např. podáním přihlášky věřitelem (§ 173 odst. 1) nebo v rámci dokazování prováděného soudem dle § 86. Ke zjišxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxové známé věřitele ve svých vyjádřeních označí a k pohledávkám zjištěných věřitelů se dlužník může před vydáním meritorního rozhodnutí vyjádřit. Mnoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího věřitele. V případě věřitelského návrhu lze za dalšího známého věřitele dlužníka pokládat pouze věřitele, který nabyl jednu z pohledávek nebo jejx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx více než 30 dnů po splatnosti - časová lhůta 30 dnů je provázána s původním ustanovením § 369a odst. 2 obch. zák., tedy se lhůtou 30 dnů, k níž se váže vznik prxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xožadavek lhůty 30 dnů po termínu splatnosti je však u pohledávky nutno vykládat v kontextu § 3 odst. 1 písm. c).
c)
Neschopnost dlužníka plnit své závxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxby provedl i důkazy nenavržené účastníky insolvenčního řízení za účelem ověření platební schopnosti dlužníka insolvenčním soudem. U dlužníka, jenž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávky. V tomto případě se však musí prokazatelně jednat o neochotu dlužníka, nikoliv jeho objektivní neschopnost plnit věřiteli. Neochota dlužxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa tvrzení o neochotě plnit splatnou pohledávku navrhovatele, musí prokázat držení likvidních prostředků, které mu umožní splatné pohledávky věřitexx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) doplněno o pozitivní vymezení schopnosti dlužníka plnit své závazky. Šestý odstavec a § 431 písm. f) zmoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xvyhláška o platební neschopnosti podnikatele). Tato vyhláška upravuje:
a.
obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu výxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity;
c.
délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a
d.
požadavky na osoby, které jsxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlužníka k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity za stejných podmínek jako k sestavení seznamů majetku, závazků a zaměstnancx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxk oba dokumenty insolvenčnímu soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xá za to, že dlužník není objektivně schopen plnit své splatné závazky. Těmito xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýt určena negativním vymezením, nikoliv pozitivně. Při hodnocení rozsahu zastavených plateb tedy bude za podstatnou část peněžitých závazků dlužníxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx o výrazný
exces
z jinak běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela zřejmě znakem jeho ekonomických problémů. Přihlédnutí k běžnému hospodařxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxk neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti - domněnka je doplněním lhůty 30 dnů uvedené v § 3 odst. 1 písm. b). V případě, že vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xále zjišťována objektivní platební neschopnost dlužníka v jiné formě.
c)
Nelze dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči dlužnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxniklých v této fázi civilního řízení, budou výkon rozhodnutí, resp.
exekuce
zastaveny s odkazem na § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. Právní mocí tohoto rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xa povinnost dlužníka předložit insolvenčnímu soudu seznam dlužníkova majetku včetně jeho pohledávek s uvedením jeho dlužníků, seznam jeho závazků s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě věřitelského návrhu, přičemž v případě vykonatelné pohledávky insolvenčního navrhovatele tak učiní vždy. Tímto postupem je řešena situacxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxník požadované seznamy insolvenčnímu soudu nepředloží, není v očích insolvenčního soudu schopen plnit své splatné závazky; takový závěr insolvenčnx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo majetku a závazků, musí právě dlužník osvědčit, resp. doložit, že je schopen své závazky splácet; na dlužníka v tomto směru přechází důkazní břemeno. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxt. 1, které zakládá vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti dlužníka. Překročení lhůty k předložení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývojx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přihlížet a nebude výkaz stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity hodnotit při posuzování podmínek pro rozhodnutí o návrhu navrhovatele odlišnxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxby - podnikatele. Předlužení se týká subjektů, které povinně vedou účetnictví, bez něhož tato forma úpadku není prakticky zjistitelná. Podmínkami prx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo v případě úpadku ve formě insolvence, včetně všech aspektů k němu uvedených,
b)
souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku - pro existenci předlužxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdně další provozování jeho podniku a přitom bude nutno zohlednit i to, zda bude dlužník moci ve správě majetku nebo provozu podniku pokračovat.
K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrakticky je vyloučena. Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a úplná znalost jeho ekonomické situace, která se váže na znalost údajů zpxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxní novely č. 217/2009 Sb., který se zabýval specifickou situací řešení předlužení podáním insolvenčního návrhu dlužníkem v době od 20. 7. 2009 do 31. 12x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční zákon dává dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci bez naplnění znaku úpadku. Může jít například o sitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelů, které nelze (např. v důsledku specifičnosti jejich činnosti) v patřičném rozsahu nahradit.
Znakem hrozícího úpadku je, že dlužník v budoucnu nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Hrozícím úpaxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpadku dostává tato situace až poté, co v důsledku neschopnosti věřitele splnit svůj nepeněžitý závazek vznikne tomuto věřiteli závazek peněžitý (nesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužník je tak velmi efektivně schopen vyřešit stav, kdy jeho finanční situace nedává perspektivu řešení všech jeho závazků v plném rozsahu. Při podání ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxmáháním jeho splatných a neuhrazených závazků (náklady nalézacího řízení, náklady na soudní exekuci, úroky z prodlení apod.).
Aktivní legitimacx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxi hrozícím úpadku se dlužník nemůže domáhat řešení své situace konkursem.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit pohledávky věřitelů týkala "podstatné části" dlužníxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxém pod číslem 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009 (jež je veřejnosti k dixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxit peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona] může být již v rovině tvrzení obsaženýxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x tomu lze dodat, že nebyly-li takové domněnky v průběhu insolvenčního řízení dlužníkem vyvráceny, pak osvědčují dlužníkovu neschopnost platit své spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx a) insolvenčního zákona] ani existenci peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti" [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xama o sobě opodstatněná není (prosadí se, jen shledá-li dovolací soud nesprávným úsudek odvolacího soudu o neexistenci mnohosti věřitelů s pohledávkxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxlvenčních navrhovatelů, M. P. (který ale pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil) a ČSSZ], přičemž ve svém rozhodnutí zcela pominul závěr insxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxolací soud nevyloučil závěr insolvenčního soudu o existenci vyvratitelných domněnek dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, opírajícx xx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxZ, mohl obstát, jen kdyby napadené rozhodnutí obsahovalo přezkoumatelné úvahy na téma, proč se odvolací soud nezabýval přihlášenými pohledávkami onxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xvedený v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona] ani z hlediska osvědčení peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnostix xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxle § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, tj. ve znění zákona č. 245/2006 Sb., rozhodčí nález, který nelze pxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí a je soudně vykonatelný.
Ustanovení § 32 zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném znění dále určuje, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem muxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxc 1). Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xydání rozhodčího nálezu, tj. naposledy ve znění zákona č. 264/2006 Sb., nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účasxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxchny orgány (odstavec 4). Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Jak se podává z výše citovaného § 159a odst. 1, 4 a 5 o. s. ř., výrok pravomocného rozsudku je závazný pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx. 2 o. s. ř. přiměřeně uplatní též pro usnesení soudu ve věci samé.
Jde přitom o účinky, jež se pojí s právní mocí soudního rozhodnutí a nikoli s jeho vykonxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxutí žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení - srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněného pox xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtí nelze v řízení o výkon rozhodnutí nebo v jiném exekučním řízení vykonat. Nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
však nebrání. Znamená to, že v řízexx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxpoklady) a že současně provedení výkonu odloží až do doby pravomocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odkxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odklad povolen na kratší dobu.
Odklad vykonatelnosti soudního rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xákonné úpravě např. § 248 o. s. ř. a komentář k tomuto ustanovení v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm jako řádným opravným prostředkem (formální právní moc) a dále závazností výroku rozhodnutí a jeho nezměnitelností (materiální právní moc), zůstávxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe nezměnitelné a co do svého výroku závazné pro účastníky řízení a ve stejném rozsahu pro všechny orgány (§ 159a odst. 1 a 4 o. s. ř.) nepostačuje ve smyslu x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxt, že vše, co bylo na dané téma řečeno o povaze pravomocného soudního rozhodnutí, platí v mezích pravomoci rozhodce i pro jím vydaný rozhodčí nález, kterx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný" (§ xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xeobstojí, a na jejich základě bylo vyloučeno přijmout závěr, že insolvenční navrhovatel nedoložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku. Dovoláníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí, nemůže sloužit k doložení věřitelovy pohledávky v insolvenčním řízení", nepřebírá a omezuje se na konstatování, že odvolací soud má pohledávku insxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonatelnost rozhodčího nálezu, ani takto formulované právní posouzení věci však správné není. Pohledávku insolvenčního navrhovatele přiznanou praxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxu v intencích § 105 insolvenčního zákona) jen proto, že probíhá řízení o zrušení rozhodčího nálezu, ve kterém soud povolil odklad vykonatelnosti rozhoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xálezu) vázáni účastníci řízení (insolvenční navrhovatel a dlužník) a ve stejném rozsahu též všechny orgány (včetně insolvenčního soudu). Ani úvaha oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xodat, že argumentoval-li dlužník na podporu správnosti napadeného rozhodnutí v dotčeném ohledu tím, že rozhodčí nález je paaktem, jde o argumentaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterém rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá, nemohl dovolatel logicky ani zpochybnit [ve lhůtě určené zákonem k formulaci dovolacích důvodů (§ xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční sxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených. Pro výsledek řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku dlužxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx odst. 1 insolvenčního zákona.
Podmínka plurality věřitelů dlužníka není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxník zaplatil.
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxrhu lze ve smyslu § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vyhovět i bez jednání, neboť dlužník nijak nebrojil proti tvrzení navrhovatele o tom, že má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm nálezem čj. RD/051/07/ACM-21 ze dne 22.6.2007 také doložil, tak závazky vůči dalším třem věřitelům označeným v insolvenčním návrhu, přičemž nesplnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xastolil právní domněnku, že úhrady těchto peněžitých závazků není schopen.
(VS Praha 1 VSPH 86/2008-A-25 ve věci KSPL 27 INS 1250/2008)
Pokud jde o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxním řízení dohodu o splátkách pohledávky, odvolací soud se zcela ztotožnil s tím, jak její význam hodnotil insolvenční soud i navrhovatel: pro rozhodnxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xaném případě se však v rámci
exekuce
toliko zavázal k jejímu splácení počínaje 15.1.2009 a plnění uzavřené dohody se promítne do insolvenčního řízení xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ve věci MSPH 99 INS 3725/2008)
Z důvodů platební neschopnosti se může dostat do úpadku kterýkoliv dlužník. Tento důvod je postačující k tomu, aby soux xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dlužník, kterým je podnikatel, fyzická osoba. Pokud je však osvědčen úpadek dlužníka pro platební neschopnost, není pro zjištění úpadku nutné zjišťoxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxx2008-A-30 ve věci KSBR 44 INS 639/2008)
Úpadek ve formě insolvence je definován v § 3 odst. 1 insolvenčního zákona třemi základními znaky vymezenýmx xxx xxxxxxx xx xx xxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxe vymezené v § 3 odst. 1 pod písmeny a) až c) jsou legislativně spojeny souřadicí spojkou "a", je zjevné, že jde o podmínky kumulativní, nikoli alternatixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xkumulativně), přičemž prvním z nich je požadavek existence více (tj. nejméně dvou) dlužníkových věřitelů [viz § 3 odst. 1 písm. a)]. Mnohost věřitelů jx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxfinici úpadku obsaženou v § 1 odst. 2 a 3 zákona o konkursu a vyrovnání nejen co do jeho forem, ale i potud, že pojmovým znakem úpadku v obou jeho formách zůxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxího zákona z důvodu, že mu úpadek hrozí (§ 3 odst. 4 a § 97 odst. 3 insolvenčního zákona). Má-li dlužník pouze jediného věřitele, nenachází se v úpadkové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního řízení.
(VS Praha 1 VSPH 165/2008 ve věci KSHK 40 INS 2900/2008)
K tomu považuje odvolací soud za vhodné pro úplnost dodat, že pokud bx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx byl by správný závěr soudu prvního stupně, že nevyjádřil-li se dlužník k doručenému insolvenčnímu návrhu ani přes jeho výzvu (a ve stanovené lhůtě nepřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxal napadené usnesení bez jednání [a byla také nastolena domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své peněžité závazky dle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxžených v insolvenčním návrhu, nikoli však ze skutečností, jež v něm tvrzeny nebyly a jež v řízení vyšly najevo jinak. To znamená, že v uvedeném případě by xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xejichž pohledávkám se tedy dlužník, i kdyby si zaslaný návrh vyzvedl, vyjádřit nemohl. V projednávaném případě však lze z napadeného usnesení (přes nexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právě ze zjištění o věřitelích, kteří v návrhu označeni nebyli, neboť (bez bližšího vysvětlení) vzal za prokázané pohledávky osmi takových věřitelů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xpisu k tvrzení o xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázánxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrhovateli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu. Skutečnost, že je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávek P. s. s. z., M. o. ČR a V. z. p. ČR, dluží jim pouze příslušenství či penále za prodlení s úhradou dluhu a požádal, eventuálně požádá o prominutí txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx nejde o dluhy na jistině, nelze jejich existenci ignorovat. Pokud jde o dlužníkovu námitku, že věřitelé měli místo podání insolvenčního návrhu využít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xpravou za tím účelem využije, a že insolvenční zákon nepodmiňuje podání insolvenčního návrhu předchozím neúspěšným využitím těchto prostředků. Osxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxmi. K jeho tvrzení, že se zdržuje v rodinném domě ve V. u Prahy a nikoli na adrese svého bydliště, a zřejmě proto mu nebylo nic známo o směnečném platebním roxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxk, aby odpovídala skutečnému stavu.
(VS Praha 2 VSPH 305/2008 ve věci MSPH 96 INS 2351/2008)
Odvolací námitka dlužníka, že není splněna podmínka úxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xelevanci nemá, neboť pro naplnění úpadku formou insolvence stačí splnění jen jedné z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) až d) insolvenčního zákonax xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxců po lhůtě splatnosti.
(VS Olomouc 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci KSOS 14 INS 3360/2008)
Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně nezastává názxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx nastala jeho splatnost. Navíc by takový výklad § x xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxz zjevného opodstatnění by vedl k tomu, že by dlužník v podstatě tytéž údaje byl nucen uvádět duplicitně. Kromě návrhu, kde by tvořily součást vylíčení rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx a odst. 3 insolvenčního zákona povinnou přílohou insolvenčního návrhu. Odvolací soud v insolvenčním návrhu nepostrádá ani uvedení okolností osvěxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xplatnosti [§ 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona], tento znak úpadku nutně vyplývá již z tvrzení dlužníka o tom, že má splatné závazky po lhůtě splatnxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxS 16 INS 4118/2008)
Ustanovení § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schoxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákonax
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyšel přitom z toho, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je po dobu delší 3 měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči navrhovateli a vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx MSPH 76 INS 3875/2008)
V daném případě není pochyb o tom, že navrhovatel c) zpětvzetím návrhu zavinil, že insolvenční řízení muselo být ve vztahu k něxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxém případě vyloučena, neboť dlužník v průběhu insolvenčního řízení splněním závazku vůči navrhovateli c) (i vůči J & R G., s. r. o.) vyvrátil domněnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xkutečností odvolací soud dovodil, že insolvenční návrh nebyl podán důvodně. Rozhodnutí o nákladech řízení shledal xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxěhu insolvenčního řízení. Ve vztahu k němu bylo proto na místě aplikovat § 50 o. s. ř. a právo na náhradu nákladů řízení mu nepřiznat.
(VS Praha 2 VSPH 327xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení i tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace dosud všechny znaky úpadku nevykazuje, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládaxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z důvodu hrozící platební neschopnosti může být iniciováno pouze z podnětu dlužníka, protože hrozící platební neschopnost může předpokládat nebo odxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xodal insolvenční návrh. Takto na věc nahlíženo není tedy důvod dlužníkův návrh odmítat (pokud by takové rozhodnutí mělo stát jen na tom argumentu, o ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxutečnost, že dlužník se nedomáhá řešení svého úpadku, jak se podává z odůvodnění napadeného rozhodnutí, nýbrž řešení úpadku budoucího ve smyslu zmíněxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Pokud jde o obranu dlužníka spočívající v tvrzení, že má zpeněžitelný nemovitý majexxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xalší věřitele, připomíná odvolací soud, že soud I. stupně správně zjistil jeho úpadek ve formě insolvence, a nikoliv ve formě předlužení, jak se dlužníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxných k úhradě splatných pohledávek, jež byly v insolvenčním řízení zjištěny ve výši 21 909 689 Kč; ostatně dlužník ani při jednání u odvolacího soudu nebxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxti vyslovil (viz jeho usnesení ze dne 8. prosince 2009, sp. zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009-A, které je k dispozici na internetových stránkách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xasivy jsou, jak je tomu právě v souzené věci, toliko jeho závazek vůči správci xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe ve smyslu § 70 a násl. obchodního zákoníku dále řádně pokračoval a vedl k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, přičemž zde není žxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xro potřeby tohoto řízení, neshledává odvolací soud důvodu cokoliv měnit.
(VS Praha 1 VSPH 144/2010-A-10 ve věci MSPH 78 INS 1064/2010)
Dlužnice v nxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké osoby, u dvou příjmení osoby fyzické), vůči nimž má závazky, z nichž pět je vykonatelných, u čtyř z nich lze dokonce dovodit rok, od kdy běží
exekuce
(Sx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx u čtyř různých věřitelů jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. V kolonce 21 formulářového návrhu dlužnice výslovně tvrdí, že své závazky není schoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxá odvolací soud na základě těchto zjištění k závěru, že byť dlužnice v návrhu uvedla svá tvrzení k okolnostem úpadku jen velmi kuse, přesto jsou tato tvrzxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxci KSBR 27 INS 6666/2010)
Související ustanovení:
§ 86 - dokazování, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 98 - povinnost podat návrh na zahájení řízení, § 104 - přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xx xx xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxí úpadku
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení definuje zákonem předpokládané varianty řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka:
a)
konkurs (§ 244 až 315) - jde o likvixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxšit konkursem. Konkurs je při hrozícím úpadku uplatnitelný pouze v případě neúspěchu sanačního způsobu, tj. reorganizace nebo oddlužení. Podstatou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxní úpravou (§ 305 a § 306). Po zrušení konkursu následuje v případě právnické osoby její zánik - výmaz z veřejného rejstříku. Variantou konkursu je nepaxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkého odklonu od institutů a postupů obecné úpravy konkursu.
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - jde o sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadkx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxužníkem a jeho věřiteli schváleného insolvenčním soudem. Reorganizace je určena zejména pro velké podnikatelské subjekty (§ 316 odst. 4). Reorganizxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx vyloučena ale není ani reorganizace založená především na aktivitě věřitelů (§ 323 nebo § 339 odst. 3). Role insolvenčního soudu a insolvenčního spráxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřitelé s řešením závazků dlužníka z podnikatelské činnosti formou oddlužení souhlasí. Oddlužení je zaměřeno především na řešení ekonomických proxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěné jsou řešeny obdobně jako v konkursu. Na rozdíl od reorganizace, kde jsou způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku prakticky neomezené a lxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty (§ 398 odst. 1).
d)
zvláštní způsoby řešení insolvence (§ 367 až 388) - specifický předmět činnosti některých druhů podnikatelských subjxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxfickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úpadkového práva (§ 66d až 66y zák. o konkursu a vyrovnání). xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
-
úpadek se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťuje insolvenční správce podle účetnictví dlxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu nebo hrozícího úpadku dlužníka vymezených v prvním odstavci tohoto ustanovení, je jako další způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka něxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxklarování existence úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka rozhodnutím insolvenčního soudu. Dosavadní soudní praxe má zkušenosti spíše opačné. Dobx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxm
slouží spíše jako přechodné období pro přípravu dlužníka na proces reorganizace.
K odst. 2
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrčují způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v průběhu insolvenčního řízení:
a)
konkurs - při tomto způsobu řešení úpadku dlužníka je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxení způsobu vyjádření meritorního rozhodnutí insolvenčního soudu k otázce způsobu řešení úpadku. Za pochybení insolvenčního soudu nelze považovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu. Tento závěr platí také v případě, kdy byl úpadek dlužníka původně řešen reorganizací nebo oddlužením a v průběhu insolvenčního řízení dojde k nahraxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je výsledkem první fáze insolvenčního řízení rozhodnutí o povolení reorganizace, které dává dlužníkovi, resp. věřitelům možnost zahájit činnost smxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeli přijatý reorganizační plán (§ 344 až 347) schválí svým rozhodnutím insolvenční soud (§ 348). Po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o schváxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x a § 149 odst. 2). Opět jde pouze o mezitímní rozhodnutí, na které navazuje rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení (§ 404). Při určení způsobu řešení oddluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xplátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Judikatura:
Jen pro úplnost (v zájmu předejití dalších sporů) Nejvyšší soud dodává, že jakkoli dovolatel klade důraz na význam svého vyjádření v txx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxolení oddlužení podaný dovolatelem 3. dubna 2009. V jeho rámci dovolatel jednak výslovně žádá insolvenční soud, aby rozhodl o jeho hrozícím úpadku (srxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň aby rozhodl o povolení oddlužení (srov. bod 22. formuláře návrhu na povolení oddlužení). Dlužnxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxsta neodporuje.
Insolvenční zákon u usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka výslovnx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí správce (srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sen. zn. 29 NSČR 32/2010, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsanými pro tento způsob řešení dlužníkova úpadku), tedy vedle dlužníka i každý z přihlášených věřitelů. Účast dlužníka a přihlášených věřitelx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlvenčního navrhovatele nebo insolvenčních navrhovatelů). Ta fáze insolvenčního řízení, která začíná podáním insolvenčního návrhu (první, přípraxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xmysl zpochybňovat postavení insolvenčního navrhovatele (je-li jím dlužníkův věřitel) argumentem, že ve smyslu § 105 insolvenčního zákona nedoložxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním návrhu význam jen do rozhodnutí o dlužníkově úpadku. V řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úpadku je skutečnost, že insolvenčnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjvyššího soudu).
Otázka, zda insolvenční navrhovatel doložil v řízení o svém insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku za dlužníkem, je tudíž prx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po rozhodnutí o úpadku je určující stav přezkoumání přihlášené pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a případné rozhodnutí schůze věřitelx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho navrhovatele pro účely rozhodnutí o úpadku.
V R 96/2011 Nejvyšší soud na dané téma mimo jiné uzxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxšak dlužník nesplňuje některý z požadavků formulovaných pro přípustnost reorganizace v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je reorganizace přípustnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxho zákona reorganizační plán přijatý způsobem popsaným v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxva úpadku. Jestliže však lhůta určená k předložení reorganizačního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konánxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxhůze věřitelů prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace staxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zodpověděl Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněném pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxět jen tehdy, jsou-li jeho prostřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxto přijetí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenčního zákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxněny (jen) předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku.
Související ustanovení:
§ 6 - výjixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x
xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu řešení úpadku, § 244 - konkurs jako řešení úpadku, § 305 - uspokojení pohledávek před rozvrhem, § 306 - postup po schválení konečné zprávy, roxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxávce nad dlužníkem při reorganizaci, § xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xddlužení, § 398 - způsoby řešení oddlužení, § 400 - hlasování o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů, § 401 - hlasování mimo schůzi věřitelů, § 402 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
§ 66d až 66y zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zásady insolvenčního řízení
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K § 5
Insxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxa zásadami insolvenčního řízení. Na jejich základě je možno v kterémkoliv okamžiku insolvenčního řízení posoudit, zda prováděný úkon svým obsahem a pxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
Zásada navazuje na úvodní ustanovení [§ 1 písm. axx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxejí insolvenční soud, insolvenční správce a další subjekty zúčastněné na průběhu insolvenčního řízení postupovat tak, aby bylo co nejvyššího uspokoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Některé kroky mohou procesní subjekty(§ 9) činit pouze v určitých etapách insolvenčního řízení. Dokladem může být například možnost popírání pohledxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxdlužení (§ 390 odst. 1). Tímto způsobem právní úprava zamezuje prodlužování insolvenčního řízení. Klíčové procesní úkony, jako je popírání pohledávxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnit další průběh insolvenčního řízení. Důraz na rychlost insolvenčního řízení se dále projevuje v množství lhůt, které jsou v právní úpravě dány pro jxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xet (§ 37 a § 312).
K písm. b)
Zásada zákxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvky mají stejný nebo obdobný charakter. Z tohoto úhlu pohledu lze pohledávky věřitelů členit na pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního řízexxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx a 169). Dále je možné členit pohledávky věřitelů vzniklé před zahájením insolvenčního řízení na pohledávky zajištěné a nezajištěné. Zajištěné pohlexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xěřitelů pohledávek se stejným charakterem je možné pouze na základě výjimek uvedených v právní úpravě. V tomto směru lze poukázat například na institux xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxst nižší míry uspokojení některých nezajištěných věřitelů v procesu oddlužení [§ 392 odst. 1 písm. c)].
K písm. c)
Ochrana dobré víry se vztahuje na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně další procesní subjekty, oprávněn zpochybnit některé kroky dlužníka učiněné před zahájením insolvenčního řízení, a to především formou odpůrčí žxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dobré víry se dále vztahuje na jiné úkony věřitele učiněné před zahájením insolvenčního řízení, pokud na jejich základě věřitel nabyl práva a byl napříxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xalším textu právní úpravy. Především jsou to účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vyjádřené v § 109. Po zahájení insolvenčního řízení nejxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxení zřizováním zástavních práv [§ 109 odst. 1 písm. b)] a nejsou ani oprávněni provádět exekuci na základě dříve vydaných exekučních titulů [§ 109 odst. x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxšení tohoto zákazu považovat postup věřitele, který realizuje například zástavu na majetku třetí osoby, která zajišťovala splatnou pohledávku věřixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xpět, a to v rozsahu, v jakém byla uspokojena z realizované zástavy na majetku třetí osoby. Stejně tak mohou věřitelé uplatňovat pohledávky přihlášené dx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xěřitele v rozsahu poskytnutého plnění (§ 183 odst. 3).
Zásady insolvenčního řízení slouží jako výkladová pravidla tam, kde insolvenční zákon umoxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtí zásad insolvenčního řízení. Příkladem užití zásad insolvenčním soudem je rozhodování insolvenčního soudu [za současného použití institutu spolxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti, konkrétně otázky, zda je osvědčen úpadek v situaci, kdy dlužník nemůže nakládat se svým majetkem, který by jinak mohl dostačovat na úhradu závazkůx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx soud uvádí, že v insolvenčním řízení nelze zkoumat vnější okolnosti přímo nebo nepřímo ovlivňující úpadek dlužníka. Insolvenční řízení totiž primárxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi. Je třeba zkoumat objektivní stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky, nezáleží přitom na tom, co bylo primární příčinou platební neschopnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxního navrhovatele tak, aby insolvenční soud neposkytl ochranu práv například navrhovateli zneužívajícímu svého postavení (viz § 5 odst. 1 insolvenčxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxí neschopnost dlužníka byla způsobena samotným věřitelem s ryzím úmyslem jej poškodit. To by mohl být eventuálně i stávající případ, neboť předběžné oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxovatelem). Ovšem vzhledem k tomu, že soudy u insolvenčního navrhovatele neshledaly aktivní legitimaci a i přesto dovodily osvědčení úpadku stěžovatxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bytové domy, a. s., své opodstatnění. Vzhledem k ústavní povinnosti chránit oprávněné zájmy věřitelů se v daném případě obecné soudy deklarováním stěxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xinsolvenčním zákonem prosazovaný) prvek nerovnováhy mezi skupinou zajištěných věřitelů na straně jedné a skupinou nezajištěných věřitelů na stranx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí postavení při uspokojení svých pohledávek (ze zajištění) a zajištění jim dovoluje prosazovat v insolvenčním řízení svůj vliv také co do správy a zpenxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx o posečkání s řešením úpadku do doby nalezení nového zaměstnání je pak třeba dodat, že insolvenční soudy jsou povinny jednat ve smyslu zásady rychlosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxšovalo.
(VS Praha 1 VSPH 453/2009-A-31 ve věci KSUL 70 INS 2933/2009)
Odvolací soud proto s využitím zásady spravedlivého insolvenčního řízení uzxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jelikož nastal především jako následek porušení povinností bankou dlužníka. Následkům, které se v důsledku toho projevily v hospodářských poměrecx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxvního stupně změnil tak, že se oba insolvenční návrhy zamítají.
(VS Praha 1 VSPH 466/2009-A-83 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
K odvolací argumentacx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxele. V rámci insolvenčního řízení je třeba sledovat zásadu rovnosti všech účastníků, která je obecnou zásadou civilního řízení, přičemž pokud jde o vzxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní řízení nemá za cíl uspokojit jen jednoho či několik málo z věřitelů, jak je tomu v případě exekučního řízení. Společný zájem věřitelů je zájmem nadřazxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx věci KSPL 27 INS 1919/2010)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, § 166 - přihláška zajištěného věřitele, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxlatnost právních úkonů, § 239 - odpůrčí žaloba, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 324 - disponování s majetkem dlužníka, § 390 - lhůta poxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
Ustanovení obsahuje výčet subjektů, vůči nimž nelze insolvenční zákon nikdy nebo za určité situace použít. Náxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe proti dlužníku, jehož úpadkovou situaci nelze řešit podle ustanovení insolvenčního zákona, není důvodem pro odmítnutí podaného insolvenčního návxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxí legitimace na straně dlužníka. Taková skutečnost (překážka vyplývající z § 6) může vést pouze k meritornímu rozhodnutí v podobě zamítnutí podaného ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Územním samosprávným celkem je podle Ústavy obec nebo kraj (vyšší územní samosprávný celek). Úpadková situace takxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xřímý vliv a napojení na státní rozpočet a na legislativní aktivitu v oblasti měny, peněžního trhu, mezibankovních obchodů apod.
K odst. 1 písm. f)
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxen na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 128 až 134 z.p.k.t.). Garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxohou je přijímání příspěvků od obchodníků s cennými papíry a informování České národní banky o výši příspěvků, které jednotliví obchodníci s cennými pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxího roku. Fond dále zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad z Garančního fondu a zajišťuje vyplácení náhrad z Garančního fondu. Garanční fond sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
K odst. 1 xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávnickou osobu, jejíž veškeré dluhy před zahájením insolvenčního řízení (§ 97) převzal stát či vyšší územně samosprávný celek (§97) xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxlvenčního zákona vylučuje vedení insolvenčního řízení proti některým subjektům při splnění určitých podmínek.
K odst. 2 písm. a)
Licence k činnxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu EU mohou vykonávat na území našeho státu prostřednictvím své pobočky činnosti vyjmenované v § 5d zákona č. 21/1992 Sb. o bankách bez licence, pokud opxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxnětí licence,
b)
ke kterému se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací,
c)
od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadálx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž dnem, ke kterému zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území České republiky, a dále dnem, ke ktxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxuze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo pojišťovna x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxé a zahraniční zajišťovny. Tuzemská pojišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "pojišťovna". Tuzemská zajišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, které jí udělila, jestliže
a)
je tato pojišťovna nebo zajišťovna předlužena; pojišťovna nebo zajišťovna je předlužena, má-li více věřitelx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x)
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
d)
do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, nezaháxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky nebo přestala na tomto území provozovat svoji činnost nebo ji provozuje v rozsahu, který jí neumožňuje řádné rozložení převzatých pojistných nebx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xovolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
K odst. 2 písm. b)
Resortnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva. Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojixxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s mexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí.
Pokud bylo zaměstnanecké pojišťovně Ministerstvem zdravotnictví odejmuto povolení k provádxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo zdravotnictví může odejmout povolení, jestliže opatření uložená Ministerstvem zdravotnictví k nápravě nedostatků v hospodaření, zejména pokud jxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa nesplnila svůj účel, nebo vláda opakovaně neschválila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně neschválila výroční zprávu zaměstnanecké pojišťovnxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxst. 2 písm. c), d) a f) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
K odst. 2 písm. c)
U voleb je nutno počítat se všemi volbami, které předpokládá náš právní řád:
a)
Volby do Evropského parlamentu se konají v poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě rozhodnutí Rady Evropské unie nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxví-li tento zákon jinak.
b)
Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno. Volby do Parlamentu České republiky se na území České repubxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxzident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxtev krajů uveřejněno. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hoxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak.
d)
volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech ve všech obcích, městech, městech se zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx/2001 xxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx a končí ve 22.00 hodin, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak (§ 39).
e)
Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxadujícího prezidenta republiky, za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., o konkursu a vyrovnání, již nadále nejsou z působnosti insolvenčního zákona vyjmuti podnikatelé s převažující činností v zemědělské prvovýroxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
čl. 99 Ústavy, - § 67c z. k. v., - § 2, § 3, § 4 a § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxí některých dalších zákonů, - § 2 odst. 7, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, - § 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastuxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxkona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, - § 4 a § 5 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, - zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta rexxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx řízení, teoretická východiska jsou již mnoho let ustálena v tom, že mezery v insolvenční úpravě nelze nahrazovat přiměřenou aplikací práva exekučníhx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxiduálního prosazení práv dlužníkových věřitelů vybudováno na zcela jiných principech, než jsou ty, jimiž se řídí právo úpadkové. Návrh nového znění § x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a zákona o zvláštních řízeních soudních se použijí (přiměřeně) jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuje.
Způsob využití obecných procesních pravidel v občanském soudním řádu a dalších procesních předpisech je v insolvenčním řízení postaven na pxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx úpadkové řízení přiměřeným užitím občanského soudního řádu pro potřeby konkursního a vyrovnacího řízení. Novým prvkem v pravidle o přiměřeném použxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Vztah insolvenčního zákona k dalším procesním předpisům vychází z právní úpravy v oblasti procesních předpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxé procesní normy přichází do úvahy pouze v případě, že na danou situaci nelze vztáhnout ustanovení občanského soudního řádu o sporném řízení. Užití prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxláštní právní úpravy v insolvenčním zákoně nebo při rozporu se zásadami insolvenčního řízení, které jsou upraveny především v § 5.
Při přiměřeném použití občanského soudního řádu a dalších procesních předpixx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxanovení (§ 51, § xxx x xxx x xx xx xxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxdá v úvahu použití občanského soudního řádu, ať již z důvodu neexistence potřebné procesní úpravy v textu občanského soudního řádu, nebo bylo-li třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxanského soudního řádu a dalších procesních předpisů k insolvenčnímu zákonu je vztahem zákona obecného k zákonu speciálnímu. Právní úprava občanskéxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxsolvenční zákon vlastní procesní úpravu neobsahuje, je v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch předpisů nevyvolá rozpor se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení,
c)
V případě, že by důsledkem přímé aplikace občanského soudního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xby k takovémuto rozporu nedocházelo. Přitom je soud povinen postupovat cestou co možná nejširšího respektování úpravy občanského soudního řádu a daxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxě nutné tak, aby zůstala zachována co možná nejširší míra jistoty v postavení účastníka řízení dané oporou v textu zákona.
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo odkazuje, a to ještě jen přiměřeně. V tomto případě nejde o klasický vztah hlavního a vedlejšího právního předpisu (
lex generalis
a
lex specialis
), axx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x x xx x xxxxx x x07 odst. 3, § 266 odst. 1 písm. h), § 285 odst. 1 písm. a), § 336, § 409 odst. 2, § 410 odst. 5 a 6, § 411 odst. 1 a § 418 odst. 2.
xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Tato zákonná restrikce se samozřejmě xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xx2008-A-16 ve věci KSBR 31 INS 1583/2008)
Ustanovení exekučního práva jsou (přiměřeně) uplatnitelná v insolvenčním řízení, jen pokud na ně insolvexxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxe podmínku potřebnosti pomoci ustanoveného zástupce k ochraně svých zájmů z důvodu právní složitosti podaného odvolání. V odůvodnění napadeného usnxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx x x xx xx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxem podaného odvolání proti usnesení o zastavení řízení, a to včetně náležitého poučení dlužníka o způsobu jeho doplnění a oprav. Za této situace by tedy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxlněna podmínka nutnosti ochrany zájmů dlužníka vymezená v § 30 odst. 2 o. s. ř. Proto se odvolací soud nezabýval tím, zda jsou u dlužníka dány předpokladx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx definovaných v § 30 o. s. ř. byly nadbytečné.
(VS Olomouc 2 VSOL 289/2009-A-23 ve věci KSOL 16 INS 1993/2009)
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
(VS Praxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxadech řízení nebo o předběžné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bez návrhu. Z výše uvedených skutečností lze dovodit, že smyslem a účelem napadeného usnesení bylo doplnit neúplné usnesení KSUL 70 INS 4253/2008-A-3x xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xa vydání doplňujícího rozsudku, a proto nelze souhlasit s námitkou odvolatele, že usnesení čj. KSUL 70 INS 4253/2008-A-35 bylo možno měnit jen odvolánxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xe dne 31. ledna 2001
a contrario
). Za výrok, proti němuž by bylo možné odvolání, přitom nelze považovat větu o nákladech řízení uvedenou toliko v odůvodnxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtanovení občanského soudního řádu. Podle § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění účinném do 30.6.2009) zkoumá soud místní příslušnost před txxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxatební rozkaz. Později ji zkoumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xstanovení plyne, že místní příslušnost zkoumá soud z úřední povinnosti pouze předtím, než začne jednat o věci samé, a poté jedině k námitce účastníka upxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxastníka, nebo na výzvu soudu. K pozdějším námitkám se nepřihlíží a místní příslušnost je konvalidována (zhojena).
(VS Praha 1 VSPH 319/2009-A-44 ve vxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecnýx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtě na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. V případě insolvenčního říxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvat podle § 85 odst. 1 o. s. ř. bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem (k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 26 INS 2498/2010, 1 VSPH 3xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xobyt", který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.
(VS Praha 3 VSPH 101/2010-A-11 ve věxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno (odst. 1). Usnesením, kterým se upravuje vedení řízxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx odst. 1 o. s. ř. rozhodný stav ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy ke dni 25.8.2010. K tomuto dni již platilo, jak správně uzavřel soud I. stupně, xx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx N 1289/2010. K témuž dni totiž došlo u dlužníka ke změně sídla, a tato změna sídla dlužníka již byla - byť později - zapsána do obchodního rejstříku.
(VS Pxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 - zásady insolvenčního řízení, § 7a - věcná příslušnost, § 51 - omezení hlasovacích práv věřitelů, § 54 - postup insolvenčního xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxění rozhodnutí, § 73 - zveřejnění na úřední desce a v insolvenčním rejstříku, § 74 - okamžik doručení soudní písemnosti, § 75 - zvláštní způsob doručexxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxkému výboru, § 80 - náhradní doručení vyhláškou, § 91 - rozhodnutí při dohlédací činnosti soudu, § 92 - rychlost jednání odvolacího soudu, § 93 - předxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, § 266 - nepřerušená řízení, § 285 - účinky zpeněžení majetkové podstaty, § 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem, § 409 - dispxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xozhodnutí a
exekuce
při oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xx ve znění do 31. 12. 2013. Krajské soudy (Městský soud v Praze) projednávají a rozhodují v prvním stupni:
a)
v insolvenčním řízení,
b)
v incidenčnxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxé o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň, anebo pohledáxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxčnost, zda má v řízení dispoziční oprávnění k majetku zařazenému do soupisu majetkové podstaty (§ 229).
Insolvenční soudy dále rozhodují ve věci vyloxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v úpadku. Věcná příslušnost insolvenčního soudu pro tento druh soudního řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je dána § 63 z. o. k. Stejný zákon sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxuze na návrh insolvenčního správce obchodní
korporace
nebo na návrh některého z věřitelů obchodní
korporace
. Právní úprava nespojuje aktivní legitxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu přihláškou pohledávky, příp. jeho přihlášená pohledávka byla úspěšně zcela nebo částečně v insolvenčním řízení úspěšně popřena.
Původní záměr véxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm řízením (spisové značky obsahující písmena ICm), ale jako nedílnou součást listin založených v insolvenčním spise, byl v průběhu roku 2014 opuštěn. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxývají agendou spojenou s veřejným rejstříkem a obchodními korporacemi.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty.
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) umožňuje bez dalšího přidělit k projednání a rozhodnutí incidenční spory jinému soudci insolvenčního soudu. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxy provedené s účinností od 1. 11. 2019 zákonem č. 31/2019 Sb. do přidělování insolvenčních věcí a incidenčních sporů přidělovaných jiným soudcům než txxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xyloučené z uspokojení, § 203 - úhrada pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených pohledávek, § 203a - spor o pořadí pohledávky, § 22x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, k bodu 1 a 2):
Navrhuje se doplnit pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxi příslušností soudu, a to v souladu s revizí nařízení o úpadkovém řízení (tj. v souladu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (tzv. COMI) ve státě jeho bydliště nebo sídla, platí pouze v případě, kdy se dlužník nestěhoval ve lhůtě, která činí tři měsíce pro podnikatele a šest měsxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny dlužníků směrem k soudům, kde bude výkon práv věřitelů obtížnější. Takové jednání je nejčastější především u dlužníků, kteří jsou podnikateli.
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx obecný soud, v jehož obvodu měl dlužník zapsaný do obchodního rejstříku (neboť každý takový se považuje za podnikatele podle § 421 odst. 1 občanského záxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxřejnosti dostupný v obchodním rejstříku. Zároveň se navrhuje stanovit pravidlo pro případy, kdy takový dlužník v rozhodné době neměl vůbec obecný soux xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x věřitelů zpravidla vznikají delší dobu před zahájením insolvenčního řízení a tyto vztahy jsou často určitým způsobem vázány k lokalitě sídla dlužníkxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxitelů v lokalitě svého předchozího sídla. V posledních letech lze přitom sledovat několik poměrně významných případů, kde dlužník formální změnou síxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x reálnému přesunu podnikatelské činnosti dlužníka nedošlo. Výkon práv věřitelů před takto dlužníkem zvoleným soudem může být zásadně ztížen, ať již pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxel pravidlo zákonného soudce).
Navržené ustanovení reaguje právě na zmíněné případy, když jejich řešení prostřednictvím tzv.
delegace
dle § 12 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxví stanovit jednoznačné pravidlo. Celkové společenské náklady insolvenčního řízení by tak navržené ustanovení mělo spíše snižovat (zpravidla je víxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxměřená, když zohledňuje dobu, po kterou může věřitelům trvat zorientování se v nové situaci, resp. dobu nezbytnou ke zjištění skutečnosti spočívajícx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxvého sídla, když reflektuje dobu nikoliv dostatečnou k tomu, aby dlužník stihnul navázat v místě nového sídla nové pevné vazby a vztahy a svou situaci zaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdnoznačně stanovena a dlužník bude předem vědět, který soud je příslušný.
Směřuje-li insolvenční návrh proti dlužníku - nepodnikateli nebo proti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxecný soud dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízení.
Výjimku z pravidla, že v řízení může rozhodovat jen místně příslušný soudu, představuje § xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiž stanovit, aby insolvenční soud, u něhož bude insolvenční řízení probíhat, učinil některá opatření, která nesnesou odkladu, i před konečným rozhodxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxvé řádě nezbytné vyřešit otázku místní příslušnosti (která je předmětem zdlouhavého řízení) a určit insolvenční soud příslušný k takovému rozhodnutxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxované ustanovení prostor pro uvedené praktiky eliminuje. Ustanovení § 7b odst. 5 výslovně ukládá insolvenčnímu soudu, u kterého řízení probíhá (tedx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxečným rozhodnutím o místní příslušnosti (tedy buď před právní mocí rozhodnutí o postoupení věci anebo před rozhodnutím nadřízeného soudu v případě nexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podává, že není nutné, aby vyjmenovaná rozhodnutí vydával místně příslušný soud.
Místně nepříslušný soud rozhoduje soudcem řádně určeným dle rozxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxud (poté, co bude definitivně určen) následně revidovat, nemeritorní rozhodnutí, jimiž se insolvenční řízení končí, nezakládá překážku
res iudicatx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxtním hodnotám, které má insolvenční právo hájit; jde zejména o zájem na co nejvyšším uspokojení věřitelů, kterému zpravidla v úvodní fázi řízení odpovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v případě nedůvodných návrhů je namístě, aby bylo co nejrychleji rozhodnuto o ochraně dlužníka formou odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxolvenčním řízení řešeny, čekat na vyřešení poměrně formální otázky, který soud je místně příslušný.
V této souvislosti lze poukázat na případy, kdx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxíce, přičemž absence nastavení základních mechanismů pro ochranu majetkové podstaty může mít na konečné uspokojení věřitelů zcela zásadní dopad.
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xoncernových subjektech popsané v § 7b odst. 2). Pravidlo o místní příslušnosti bylo, údajně v zájmu prevence účelové změny sídla podnikatele v rámci tzxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxní příslušnosti vycházející ze zásad občanského soudního řádu.
Ustanovení třetího odstavce míní přímo použitelným předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. květxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxí Evropské unie nepřímo zmiňují.
Vazba mezi insolvenčním řízením samotným, incidenčními spory a soudními spory vyvolanými insolvenčním řízením [x xx xxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxhto sporů vzešlých z insolvenčního řízení.
Novelizace § 160 odst. 2 provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) umožnila, aby incidenční xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxému soudci (soudnímu oddělení).
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) připustila, aby některá nemeritorní rozhodnutí byxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a).
Princip zákxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxřenou anomálii v principu zákonného soudce popsané v důvodové zprávě jsou v rozporu s judikaturou k této otázce vytvořenou Evropským soudem pro lidská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxů a věřitelů na rychlém a plynulém řešení insolvenčních návrhů deklarovaná ve výše citované důvodové zprávě nemůže dostatečným způsobem ospravedlnix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxou v probíhajícím insolvenčním řízení založit stav, který bude možné jen obtížně zvrátit, příp. vytvoří stav, kdy opakovaný návrh bude odložen v čase. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xádným opravným prostředkem, viz § 61 odst. 3 věta první) poměrně významné pravomoci, včetně dohledu nad činností předběžného insolvenčního správce (x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce tak může na relativně dlouhou dobu (do řádného předání věci místně příslušnému soudu) zbavit dlužníka dispozičních oprávnění k majetku nebo nax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xprávce je určen nepříslušným soudem a v jiný okamžik, než by se tomu stalo u soudu místně příslušného (pokud by místně příslušný soud k takovému ustanovexx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Výše uvedené skutečnosti významnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem, který prosazuje postup podle tohoto ustanovení jako povinnost místně nepříslušného insolvenčního soudu výše uvedené typy rozhodnutí vydat, nikxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxí podle § 100a a § 128a, zvyšuje tlak na insolvenční soudy a vytváří prostor pro spekulace o zákonnosti postupu insolvenčního soudu, který takový výklax xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxru, že za těchto okolností a s ohledem na značnou důležitost nezávislosti soudu a právní jistoty je potřebná jistá jasnost pravidel aplikovaných v každxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxadů soudcům (srov. v této souvislosti Iwańczuk proti Polsku). (ESLP ve věci DMD Group, a.s. proti Slovensku (stížnost č. 19334/03), rozhodnutí ze dne 5xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtavní soud na ustálenou judikaturu, v niž dospěl k závěru, že základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno jen zákxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xn. III. ÚS 232/95, sp. zn. III. ÚS 230/96, sp. zn. III. ÚS 200/98 či III. ÚS 293/98 a další) dospěl k závěru, že součástí základního práva na zákonného souxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro rozvrh práce z čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkům řízxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z Čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxsedícího, totiž není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu (sroxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx, že přísedící musí splňovat v zásadě stejné podmínky jako profesní soudce (vyjma odbornosti) a při rozhodování má také stejné postavení (jeho hlas má sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvní cesta apod.), kdy senát nebude moci rozhodovat v původně určeném složení. V jiném než určeném složení však může příslušný senát, stanovený rozvrhex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x takovém případě se ovšem zastoupení soudců i přísedících, stejně jako složení senátů, musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem prácxx
xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde o její porušení vždy, jestliže věc projedná a rozhodne senát (samosoudce), který k tomu nebyl podle předem daných pravidel povolán (určen) rozvrhxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o nezávislém a nestranném rozhodování soudů v občanském soudním řízení.
Oba soudy prvního stupně učinily své hodnocení věci bxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch údajů usnesením č. j. 1 VSOL 7/2008-A-7 ze dne 25. dubna 2008. Zásilka s výzvou doručovaná dlužníku zvlášť na adresu Lidická 2, Mohelnice se nadřízenéxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxn 167 se nadřízenému soudu vrátila s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval na udanou adresu Lidická 2, Mohelnice. Podle § 11 odst. 1 občanského soudnxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxučení soudních písemností dlužníku ukazuje, že v den zahájení řízení dlužník neměl své bydliště na adrese udané jako místo trvalého pobytu. Kromě kontxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx dlužník jako svou adresu Kosmonautů 2, Mohelnice na uznání dluhu vůči Ing. Stanislavu Jakubovi z 18. 3. 2007. Adresu dlužníka nám. Kosmonautů 2, Mohelnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxužník 29. 3. 2007 v Mohelnici. Tyto skutečnosti vedou k závěru, že dlužník měl své bydliště v roce 2007 v Mohelnici a tento stav trval ještě v době zahájení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx x přílohy č. 2 k tomuto zákonu do obvodu Krajského soudu v Ostravě. Vrchní soud v Olomouci proto upustil od dalších pokusů o doručení výzvy z 25. dubna 2008 xxxxxxxx x xxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxě.
(VS Olomouc 1 VSOL 7/2008-A-11 ve věci KSBR 39 INS 445/2008)
Obecným soudem dlužníka, který je právnickou osobou, byl ke dni zahájení insolvenčníxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud v Brně, v jehož obvodu se nachází obecný soud dlužníka. Tvrzení navrhovatele b), že dlužník má soustředěny hlavní ekonomické zájmy v Praze a že je v zxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxzhodné. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže podle ustanovení § 105 odst. 4 o. s. ř. námitku místní nepříslušnosti zamítl, a odvolací sxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxesně správně, jestliže se nevypořádal s návrhem věřitele b) na delegaci vhodnou. Navrhovatel b) již ve svém návrhu, kterým přistoupil k insolvenčnímu xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxx x xxxxxx vhodnosti postoupena k rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Delegace
vhodná je výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xohledu hospodárnější a rychlejší posouzení věci. O přikázání věci (to je o rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou) však rozhoduje soud, který je nejblxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx být věc přikázána, a v případě, že se jedná o návrh na delegaci vhodnou, též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Odvolací soxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xako nedůvodný. O návrhu na delegaci vhodnou není soud prvního stupně oprávněn rozhodovat, o návrhu na delegaci vhodnou nemůže rozhodnout ani odvolací xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xoud ČR, který by měl o návrhu věřitele b) na delegaci vhodnou předtím, než bude rozhodnuto o podaných insolvenčních návrzích, rozhodnout. Z výše uvedenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xe výrocích III. a IV. zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
(VS Olomouc 3 VSOL 1574/2016-A-43 ve věci KSBR 37 INS 2299xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxzatímní věřitelský výbor, § 112 - předběžný správce a předběžné opatření, § 128a - odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, § 160 - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, - čl. 38 Listiny
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxa veřejného zájmu (§ 1 odst. z. s. z.). Státní zastupitelství s ohledem na veřejný zájem vyvíjí aktivitu směřující k tomu, aby byly respektovány zásady xxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxčních sporů či moratoria, ve kterémkoli stádiu řízení. Musí však přijmout procesní stav, který panuje v době vstupu do řízení.
Zdrojem poznatků pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xastupitelství, insolvenční rejstřík, signalizace věcí insolvenčním soudem, popř. i podnět insolvenčního správce ke vstupu státního zastupitelstxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xa základě těchto poznatků státní zastupitelství prověří intenzitu veřejného zájmu na vstupu do řízení, podle níž se rozhodne o vstupu do řízení. Byl-lx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí podle § 16a odst. 6 z. s. z.
Dospěje-li státní zastupitelství k závěru, že již není jeho účast v řízení nutná z důvodu podstatného poklesu intenzity xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xájmu na účasti státního zastupitelství v řízení opět podstatně zesilují (např. vyplynou okolnosti důležité pro příp. uplatnění trestní odpovědnostx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx i účast státního zastupitelství na schůzích věřitelů (§ 47 odst. 2). Postavení státního zastupitelství bylo posíleno oprávněním k podání opravného pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xy měla být zaměřena i na přezkoumávání přihlášených pohledávek. Na základě poznatků z trestního řízení se státní zastupitelství před přezkumným jednxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx vyjádření státního zastupitelství při formování svého stanoviska k přihlášené pohledávce.
V případě neplatných či neúčinných úkonů dlužníka je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xejvyšší míře uspokojení věřitelů.
Státní zastupitelství poskytuje insolvenčnímu správci součinnost i při zpeněžení majetku, na kterém vázne trxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxství. V návaznosti na insolvenční řízení lze uvést například § 42 z. s. z., který opravňuje státní zastupitelství k podání návrhu na zahájení občanskéxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt jejích účastníků.
Související ustanovení:
§ 47 - schůze věřitelů, § 69 - státní zastupitelství , § 192 - popřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí řeší vztah části právní úpravy, která upravuje instituty užívané v insolvenčním řízení bez ohledu na způsob řešení úpadku, k části druhé, která upravxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx), pravidla pro věřitelské orgány (§ 46), doručování v insolvenčním řízení (§ 71), procesní postupy při projednávání návrhů na zahájení insolvenčníhx xxxxxx xx xx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxdní odkaz na třetí část insolvenčního zákona nahrazen odkazem na část čtvrtou. V aktuální znění zákona byla do třetí části vložena ustanovení o akredixxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxvu EU (§ 426).
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtanoveno jinak. Výjimky lze nalézt u každého ze způsobů řešení úpadku:
a)
konkurs - k vyloučení nezpeněžitelného majetku z majetkové podstaty je obxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xemusí [§ 315 odst. 1 písm. c)];
b)
reorganizace - právo popěrného úkonu při přezkumu přihlášených pohledávek právní úprava přiznává vedle insolvexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxv na její zjištění pro potřebu insolvenčního řízení (§ 336 odst. 4),
c)
oddlužení - popěrný úkon dlužníka nemá vliv na zjištění pohledávky pro účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx popěrný úkon insolvenčního správce (§ 410 odst. 5).
xx xxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxty. Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních se v insolvenčním řízení používají přiměřeně. Pravidla uvedená v první a čtvrté části ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 3 - úpadek,
§ 21 - seznam insolvenčních správců,
§ 71 - doručování vyhláškou,
§ 97 - zahájexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxxx
x
x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxů,
§ 192 - popření přihlášených pohledávek,
§ 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
§ 201 - zjištění pohledávky,
§ 205 - pojem a rozsax xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 410 - přezkum v oddlužení,
§ 419 - definice insolvenčníxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Díl 1
Procesní subjekty
(Vymezení procesních subjektů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.11.2019.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v řízení vystupují jen po jeho určitou část. Insolvenční správce vstupuje do insolvenčního řízení až po svém ustanovení opatřením předsedy insolvenčxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo rozhodnutí a svým rozhodnutím také může z řízení kdykoli vystoupit. Likvidátor dlužníka do řízení vstoupí vlastním rozhodnutím, pokud je autorem inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxátora je především součinnost s předběžným insolvenčním správcem nebo insolvenčním správcem při zjišťování majetkové podstaty (§ 209 a násl.). Postxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xostavení procesního subjektu nepřísluší.
Okruh osob, označených v § 9 jako procesní subjekt je nutno pojmově odlišit od termínu účastník řízení § xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxku procesního postavení insolvenčního soudu je možno najít v § 10, postavení dlužníka a věřitelů uplatňujících svá práva vůči dlužníku jako účastníku xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxré vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, je specifikováno v § 7c a § 70 specifikuje postavení likvidátora dlužníka.
Judikatura:
Insolvenční správce je zvláštním procesním subjektem [srov. § 9 písm. d) insolvenčního zákona], který se pokládx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxředků proti rozhodnutím insolvenčního soudu mu jinak přísluší jen v rozsahu, ve kterém mu ji insolvenční zákon (ať již výslovně, nebo ve vazbě na povahx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxných insolvenčním zákonem, mezi nimiž probíhá vlastní insolvenční řízení (insolvenční soud, dlužník, věřitelé uplatňující svá práva vůči dlužníkux xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxlé insolvenční řízení (insolvenční soud, dlužník a věřitel, který podává insolvenční návrh) nebo jen pro určitou delší či kratší část insolvenčního řxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Kromě toho ustanovení § xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.
(VS Olomouc 1 VSOL 60/2014-B-34 ve věci 39 INS 4668/2012)
Související ustanovení:
§ § 7x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 13 - asistent soudce insolvenčního soudu, § 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx9 - zjišťování majetkové podstaty
Insolvenční soud
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxcích a dohlížecích pravomocí soudu bezprostředně souvisí s jednotlivými fázemi řízení. Po podání návrhu na rozhodnutí o úpadku dlužníka spočívá činnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu činnost insolvenčního soudu přesouvá do oblasti kontrolní a navazující rozhodovací činnosti v otázkách podstatných pro řešení úpadku dlužníka.
xxxikatura:
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona, nebo v rámci dohlédací činnosti podxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxní odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona (srov. slova "může uložit"), cxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podle § 10 písm. a) insolvenčního zákona. Jednak proto, že soud zde rozhoduje - nikoliv vyzývá k zaplacení - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodování není vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je třeba, formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtním subjektům insolvenčního řízení tam, kde to insolvenční zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/20xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxerá insolvenční soud učinil při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudního dohledu nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících. Z ustanovení § 11 odst. 1 IZ pxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů. V uvedeném ustanovení je tedy zakotveno právo soudu ukládax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxího exekutora) na omezení účinku uvedeného v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ tudíž není rozhodnutím vydaným v rámci výkonu dohlédací činnosti soudxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx014-A-12 ve věci KSOL 16 INS 179/2014)
Související ustanovení:
-§ 9 - vymezení procesních subjektů,
§ 11 - dohlédací činnost soudu,
§ 12 - rxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení v obecné rovině definuje rozsah dohlédací xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxající se jejich činnosti v řízení. Uvedené oprávnění dopadá na insolvenčního správce, na všechny účastníky insolvenčního řízení, včetně věřitelů přx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní. Široký rozsah jejich pravomocí je vyvážen oprávněním insolvenčního soudu provádět dohled nad jednotlivými členy věřitelských xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxanovení o pořádkové pokutě uvedené v § 81, které doplňuje obecnou úpravu ustanovení o pořádkové pokutě dle § 53 o. s. ř. V § 81 odst. 1 je dána možnost insoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxnkrétní situace, které v insolvenčním řízení nastávají. Jako typické rozhodnutí v rámci dohlédací činnosti lze uvést výzvy, které insolvenční soud axxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xodání (soupis majetkové podstaty, zprávy o činnosti, konečná zpráva apod.), výzvy ke splnění zákonné povinnosti nebo povinnosti stanovené insolvenxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxře, při doplnění neúplných podání preferován postup dle § 43 občanského soudního řádu (§ 80a). Výčet obligatorně formulářových podání je uveden v § 1 vxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti není odvolání přípustné (§ 91). Uvedené pravidlo neplatí absolutně. Rozhodujícím kritériem je, zda rozhodovací činností soudu bylo zasaženo do sxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxu vydávána v rámci rozhodovací činnosti soudu, vzniká v praxi často problém vymezit hranici mezi dohledovou činností soudu a statutární rozhodovací čxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxektů a rozhodování v záležitostech s tím souvisejících je průběžnou a kontinuální činností insolvenčního soudu po celou dobu trvání insolvenčního říxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xichž je možno dovodit rozsah oprávnění insolvenčního soudu pro dohlédací činnost v rámci insolvenčního řízení.
K odst. 2
Druhý odstavec se dotýká dohledu insolvenčního soudu nad činností insolvenčního správce. Smyslem dohledové čixxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní, kterým je uspořádání vztahů mezi dlužníkem a osobami dotčenými jeho úpadkem, a to tak, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti státu za nesprávný úřední postup, které se mohou postižené osoby domáhat.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xydaného pověření je dohledová činnost vykonávána prostřednictvím asistenta soudce a vyššího soudního úředníka. Činnost asistenta soudce a vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxím řízení je vymezen formou negativního výčtu v § 11 písm. m) zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství, resp. § 36a odxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxtura:
Obecně vzato může stát vskutku nést majetkovou odpovědnost za nesprávný úřední postup soudu při výkonu jeho dohlédací činnosti nad správcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxm řízení [ve sporu o vylučovací (
excindační
) žalobě ve smyslu § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání], však lze stát činit odpovědným za to, že konkursní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxost soudu neospravedlnitelná z pohledu skutečností, jež soudu byly o sepsaném majetku známy. Dovolatelům je třeba dát za pravdu v tom, že samotná skutexxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxlal výzvou podle § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání). Podstatné naopak je, zda nároky třetích osob, jež měly soupis vylučovat, byly (a odkdy) natolix xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní soud, jak tvrdí odvolatelé, ví nebo musí vědět o tom, že správce určitý majetek sepsal neoprávněně a nezjedná nápravu příslušným pokynem, ač k tomu má xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x0 písm. b), § 11 insolvenčního zákona] není oprávněn uložit insolvenční správci, jaký postoj má zaujmout k přihlášeným pohledávkám, a to z týchž příčinx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxezna 2002, sp. zn. 1 Ko 556/2001, uveřejněné pod číslem 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k jehož závěrům se Nejvyšší soud přihlásil napxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt se závěry soudu prvního stupně, že na dosavadní pokyny a dotazy soudu správce nereflektoval dostatečným a vyčerpávajícím způsobem, a to i přes výslovxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxž správce ohledně zpeněžování movitých věcí sděluje další informace, které doposud soudu neposkytl („dražba movitých věcí v březnu 2009 neúspěšná“, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxožňuje řádnou dohlédací činnost insolvenčního soudu (§ 11 odst. 2 insolvenčního zákona). I když snaha správce zpeněžit majetek co nejrychleji a nejvýxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxání obstál nejen před insolvenčním soudem, ale i před věřiteli.
(VS Olomouc 2 VSOL 158/2010-B-46 ve věci KSOS 13 INS 3555/2008)
Pokud insolvenční sxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxe nové, event. jiné rozhodnutí.
(VS Praha 1 VSPH 239/2010-B-144 ve věci KSPA 48 INS 2641/2009)
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxhlédací činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xnsolvenčního zákona, zákon výslovně rozhodnutí předjímá. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podle § 10 písm. a) insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodování; nezaplacení totiž může vést k zastavení řízení či k vymáhání povinnosti cestou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodování není vyjádxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní tam, kde to insolvenční zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/2010-A-16 ve věci MSPH 93 INS 3565/201xx
Z ustanovení § 91 IZ vyplývá, že-pokud zákon nestanoví jinak-není odvolání přípustné proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvání soudního dohledu nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících. Z ustanovení § 11 odstx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů. V uvedeném ustanovení je tedy zakotveno právo soudu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxh soudního exekutora) na omezení účinku uvedeného v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ tudíž není rozhodnutím vydaným v rámci výkonu dohlédací činnosxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxL 208/2014-A-12 ve věci KSOL 16 INS 179/2014)
Související xxxxxxxxxxx
§ 10 - insolvenční soud, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 80a - forma podání do insolvenčního řízení, § 81 - pxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Rozhodování soudce a vyššího soudního úxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmosoudce pro jednotlivá řízení určuje rozvrh práce insolvenčního soudu [§ 3 odst. 1) a § 42 zák. o soudech a soudcích]. Novelou provedenou s účinností od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx nástroj proti možnosti ovlivnit pořadí přidělování insolvenčních věcí, ve skutečnosti tomu tak není. Insolvenční věci jsou u všech insolvenčních soxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxostřednictvím datové schránky nebo elektronickou formou (§ 80a) znemožňuje lidskému faktoru ovlivnit pořadí napadajících věcí a tím i přidělení věcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxivu na objektivitu postupu při přidělování věcí k jednotlivým soudním oddělením insolvenčního soudu.
Samosoudce může v rozsahu oprávnění daného x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxního úředníka. V probíhajících incidenčních sporech rozhoduje tentýž samosoudce, který vede insolvenční řízení. Toto pravidlo neplatí v případě výxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu (novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017).
Vyšší soudní úředník je při své rozhodovací činnosti omezen rozsahem
delegace
čxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxích soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství. Insolvenční soudce může omezit zákonný rozsah činnosti vyššího soudního úředníkxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí úpravy o vyšších soudních úřednících na postavení asistentů soudce vyplývá z § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích.
Rozhodnutí vydaná v rámci insolvenxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxkami, kterými lze napadnout také rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, tj. např. rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxen § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství v tehdy platném znění. Účastníci insolvenčního řízení a souvisejíxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného prostředku.
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí vydané vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí samosoudce o námitkách, o odmítnutí námixxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu již není možné podat námitky, je v právní moci. Na řízení o námitkách se použijí ustanovení občanského soudního řádu upravující odvolání.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxx x xxvé řadě ve zcela zjevném rozporu. Ustanovení § 10 odst. 1 ZVSÚ vypočítává, v jakých věcech může vyšší soudní úředník provádět úkony soudu prvního stupnx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x civilním řízení soudním a - oproti odstavci prvému i druhému - i ve správním soudnictví, bez ohledu na to, o jakou věc se jedná [třetí odstavec je v tom ovšex xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx ZVSÚ, podle něhož může vyšší soudní úředník vykonávat v civilním řízení soudním a ve správním soudnictví veškeré úkony soudu prvního stupně, a to krom xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvedeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno, krom toho, co je mu výslovně zakázáno. Taková úprava nastoluje řadu obtížně řešitelných interpretxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxst. 1 občanského soudního řádu, jenom bylo-li rozhodnuto o věci platebním rozkazem. Znamená to skutečně, že mimo spojitost s platebním rozkazem vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x 11 ZVSÚ kvalifikovanou výzvu mezi úkony, které vyšší soudní úředník vykonávat nesmí, vůbec neřadí, může ji vyšší soudní úředník učinit kdykoliv, i bex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovatel ve vztahu ke směnečným platebním rozkazům: § 10 odst. 1 ZVSÚ se o nich v písmenu a) či v jiném ustanovení sice nezmiňuje, a tedy nesvěřuje je do půsoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxní úředník mohl rozhodnout formou směnečného platebního rozkazu. Obdobných příkladů vzájemného vztahu § 10 a 11 ZVSÚ by bylo možno uvést více, avšak xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupů, které vedle sebe nemohou obstát.
K těžko přijatelným závěrům však vede rovněž text jednotlivých výjimek vypočtených v § 11 ZVSÚ pod jednotxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxsm. b) ZVSÚ, jak na to upozornila ve shora citovaném článku prof. Winterová, však
meritorní
rozhodování zakazuje vyššímu soudnímu úředníkovi jenom xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxinit i vyšší soudní úředník. S ohledem na návětí § 11 ZVSÚ to platí jak pro prvostupňové rozhodování v civilním řízení soudním, tak pro správní soudnictxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xednání [§ 11 písm. a) ZVSÚ]: takové řízení může zcela obstarat vyšší soudní úředník, a to bez jakékoliv účasti soudce. Namátkou lze jmenovat § 200e odstx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx x ústavních východisek nastíněných shora se podává, že soudnictví je činnost, kterou u soudů vykonávají soudci; důvodem k tomu jsou garance osobní i věcxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xapotřebí k ní přistupovat restriktivně (ve vztahu k vyšším soudním úředníkům viz výše citované usnesení sp. zn. III. ÚS 1531/09). Tato ústavní východixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx několika málo případů, které jsou výslovně vyhrazeny soudci. Jsou proto rovněž nepřijatelná ideová východiska, která zmiňuje ve svém vyjádření Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx co nejširšího rozsahu úkonů dosud vykonávaných soudci nebo státními zástupci na vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství“, přxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe vymezena v maximální možné míře. Jeho působnost končí tam, kdy začíná výhradní zákonem stanovená působnost soudce. - vytváří se tak předpoklady pro mxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxctví stala prázdná forma. Soudnictví je povoláno k tomu, aby poskytovalo ochranu existujícím (tj. skutečným) subjektivním právům, a plní proto svou sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxožit určitý čas a úsilí. Urychlovat řízení je možné zejména tam, kde jde o postupy, které nejsou nezbytné či jsou zbytečně formalizované a komplikované xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxnou úpravu věcné příslušnosti v civilním řízení soudním a na ni navazující postup); obdobně je možno připustit podíl jiných osob na výkonu soudnictví, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxného - zjištění skutkového stavu a jeho právního posouzení, a to na nezbytné odborné úrovni s dostatečnými garancemi osobní a věcné nezávislosti.
To mxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxi dalších osob, jimiž jsou právě vyšší soudní úředníci nebo asistenti soudců či další. Tyto osoby však mohou konat samostatně pouze úkony, které nepřekxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xusí učinit svým vlastním jménem, a tedy na svou vlastní odpovědnost.
Konečně je nutno zdůraznit, xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x 9 ZVSÚ, tomu však nevyhovuje. Proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka v civilním řízení soudním a v trestním řízení je možno podat odvolání, resp. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxního stupně není vůbec přípustné, nelze ani rozhodnutí vyššího soudního úředníka napadnout odvoláním. V důsledku tak poslední slovo nemůže mít soud, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxíci.
Nelze rovněž přehlédnout, že vyšší soudní úředníci se mohou podílet též na úkonech soudu ve správním soudnictví (§ 10 odst. 3, § 11 ZVSÚ). V tomto pxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxního úředníka neexistuje obrana vůbec. Ustanovení § 9 odst. 1 ZVSÚ totiž hovoří o možnosti předsedy senátu rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v trestním řízení.
Lze tedy shrnout, že § 10 a 11 ZVSÚ jsou ve vzájemném rozporu, neboť první z nixx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxudní úředník může vykonávat vše, kromě několika výslovně zapovězených úkonů. Tento rozpor není možno překlenout ani interpretací, jak bylo ukázáno sxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxh obou ustanovení, ale též § 11 ZVSÚ sám o sobě. Z podrobně popsaných ústavních východisek vyplývá, že soudnictví je činnost vykonávaná soudy a soudci, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxí § 11 ZVSÚ - nemůže toto ústavní pravidlo obracet naruby tím, že ze soudnictví učiní úřadování a soudcům zachová pouze nepatrný okruh úkonů, které vyššx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x podstatě bezbřehé nekonkrétní pravidlo. Stejně tak není ústavně akceptovatelný obsah některých výjimek vypočtených v tomto ustanovení, resp. důslxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxritorně rozhoduje usnesením a není třeba nařizovat jednání, bude celé řízení v režii vyššího soudního úředníka (např. zmíněné příklady řízení o něktexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xostatečný časový prostor pro přípravu ústavně konformní úpravy činnosti vyšších soudních úředníků, stanovil Ústavní soud den zrušení § 11 ZVSÚ až na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či žalovaného, nebo v případě, že by mohl být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxci jiným způsobem, než dokazováním při jednání (například jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxt v konkrétním případě vztah přátelský či naopak nepřátelský. V úvahu přichází i vztah ekonomické závislosti, např. v souvislosti s vědeckou či jinou pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx.10.2000).
Z návrhu na vyloučení soudce Mgr. B. z projednávání a rozhodování věci plyne, že k jeho podání vedly navrhovatele v zásadě toliko okolnosxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxvod k pochybnosti o nepodjatosti soudce v souzené věci samo o sobě nezakládá ani navrhovatelovo (soudcem i věřiteli č. 1 a 3 ovšem zásadně popírané) tvrzxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxného jednání či schůze věřitelů nemá žádné opory, neboť podle zápisu o těchto jednáních nebyly proti protokolaci vzneseny ze strany přítomných (ani ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xoudního úředníka rozhodovat v insolvenčních věcech, lze odkázat na § 12 odst. 2 insolvenčního zákona ve spojení s § 10 odst. 3 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xdstavce dovodit, že vyšší soudní úředník je oprávněn v insolvenčním řízení vadný insolvenční návrh odmítnout.
(VS Praha 1 VSPH 537/2009-A-12 ve věci xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxatele, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, jednak určuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení; prostřednictvxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxbo jinou právní věc smí projednat a rozhodnout jen soudce (soudci a přísedící tvořící senát nebo samosoudce) určený v souladu s rozvrhem práce. Jestližx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxího principu vyjádřeného v čl. 38 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod, podle něhož "nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci".
(srxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k závěru, že insolvenční soud byl při rozhodování věci nesprávně obsazen, a že tedy došlo k odnětí účastníkova zákonného soudce, jestliže věc byla projxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí určeného ke dni, kdy věc došla soudu [§ 42 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 2 cit. zák.].
(VS Praha 3 VSPH 608/2010-B-33 ve věci KSPH 39 INS 2737/2010)
Související ustanovení:
§ 11 - dohledová činnost soudu, § 13 - asistenx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh st. zastupitelství, - nález č. 224/2013 Sb. Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Limitovaný rozsah činnosti vyššího soudního úředníka (§ 12 odst. 2) by měl překlenout svou činností asistent soudce insolvenčního soudu. Od asistexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxladů pro rozhodnutí, přípravu návrhu rozhodnutí a provádění dalších úkonů z pověření soudu. Soudce následně rozhoduje na základě úkonů provedených axxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvých úkonů insolvenčního řízení. Legislativní vymezení rozsahu úkonů, které může asistent soudce insolvenčního soudu provádět je dáno úpravou rozsxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje § xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Do pravomoci vyššxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh a vyšších úřednících st. zastupitelství.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxavný prostředek přípustné námitky (viz komentář k § 12).
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxho nazírání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatečně, což - mimo jiné - vedlo i k tomu následnému extenzivnímu výkladu ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., jemuž většina pléna nyní oponuje a který jx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxí. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 230-231); podle něj negativní vymezení působnosti vyšších soudních úředníků v § 11 zákona č. 121/2008 Sb. „v sobě zahrnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle § 175 odst. 3 či § 114b odst. 1 o. s. ř. vyšší soudní úředník nebo asistent soudce působit může). Tento výklad vnesl „do hry“ navrhující Vrchní soud v Pxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxvda, že § 11 zákona č. 121/2008 Sb. není ústavně konformně vyložitelný, a neobstojí ani úsudek, že není vyložitelný v konkurenci k ustanovení § 10 téhox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxvodní, jenž byl dlouhodobě i zastáván a který vycházel z gramatické a teleologické základny: zjednodušeně řečeno, podle něj platí, že ustanovení § 10 zxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxu - stanoví, co naopak nikdy nemůže [kupříkladu ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) povolává vyššího soudního úředníka k výkonu rozhodnutí tam uvedenými zxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxtelné jako ty, které jsou jinak podřaditelné ustanovení § 10.
Při tomto výkladu § 11 zákona č. 121/2008 Sb. (v jeho vztahu k § 10) evidentně všechny výhrxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxgicky vinit z toho, že pravomoci vyššího soudního úředníka naopak rozšiřuje, resp. že otevírá prostor, aby jím byl soudce při rozhodování „nahrazen“ (xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxový výklad, nepochybně ústavně konformní, mělo se mu dostat přednosti. A pak se mělo dostat i přednosti tohoto výkladu ustanovení § 11 před jeho derogaxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oponoval, a nic mu nebránilo jej ve svém řízení použít (zřejmě s kasačními důsledky). Dosáhl by téhož, čeho lze nyní, poté co Ústavním soudem byl § 11 zruxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxoval aktivní legitimací.
Jako nedůvodnou hodnotí odvolací soud námitku dlužnice, že rozhodnutí vydal "nepověřený soudce". Napxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x 13 insolvenčního zákona přitom vyplývá, že asistent soudce insolvenčního soudu může činit jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxent nemohl provést [§ 10 odst. 3 písm. p) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích].
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xoud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka
Související předpisy:
§ 3 a 36a zák. o soudech a soudcíxxx x x x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x vedlejší účastenství v insolvenčním řízení)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxví nepřihlašovaných věřitelů)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxávním postavení má být v insolvenčním řízení rozhodováno. Účastníci řízení mají prostřednictvím realizace svých procesních práv a povinností výrazxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxení mají předurčovat průběh řízení, a insolvenční soud vykonává nad jejich úkony pouze dohled a svými rozhodnutími je stvrzuje. Dle § 14 odst. 1 jsou tax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xsoba, u níž není vyloučeno užití zákona, výjimky jsou uvedeny v § 6.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 14 odst. 1 a § 15 spočívá v časovém vymezení tohoto postavení. Přihlášení věřitelé (§ 14 odst. 1) jsxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxu, kdy je účast věřitele v insolvenčním řízení ukončena, např. na základě odmítnutí přihlášky pohledávky, na základě vzetí na vědomí zpětvzetí přihláxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxvkou za majetkovou podstatou (§ 168),
b)
věřitele s pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169),
c)
osoby, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodstatu dlužníka po dobu, kdy se rozhoduje o jeho odměně,
e)
insolvenční správce po dobu, kdy se rozhoduje o jeho odměně.
Ustanovení § 14 odstx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxna.
Judikatura:
Nemá-li účastník řízení způsobilost být účastníkem řízení již v době zahájení xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxtupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatku způsobilosti být účastníkem ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolvenčním řízení, když takový posxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již byl přihlašovatel pohledávky (věřitel T) vymazxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrž přiléhavým uplatněním procesních předpisů způsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatuře.
Důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvané 9. října 2008 k postupům dle § 107 o. s. ř. nemohlo vést, neboť věřitel T neztratil způsobilost být účastníkem řízení po zahájení řízení o jeho přihlxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxěnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávek věřiteli) ustanovení § 17 insoxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtník vstoupil, v řízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9/2013 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Již odvolací soud v napadeném rozhodnutí poukázal na závěxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxle jen R 137/2012), které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - veřejnosti dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xěci) Nejvyšší soud uzavřel, že nárok oprávněné osoby na bezplatný převod bytu či nebytového prostoru do jejího vlastnictví dle ustanovení § 285 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxvěr Nejvyšší soud zopakoval např. též v usnesení ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1139/2011 (v obou případech šlo o incidenční spory vyvolané insolvxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavadní
judikatura
nedává odpovědi na otázky, které klade. V R 137/2012 se Nejvyšší soud zabýval i judikaturou Ústavního soudu a ozřejmil povahu nároxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdu v Praze ze dne 11. dubna 2011, sen. zn. 2 VSPH 91/2011, tím, že je uveřejnil pod číslem 134/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 134xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví oprávněné osoby podle ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona, v jeho důvodech je rovněž vyjádřenox xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xvláštním druhem zákonného předkupního práva. V R 137/2012 dále Nejvyšší soud odmítl možnost, že by proti vůli přihlašovatele neexistující nepeněžixx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxt ve stejném (pro všechny věřitele stejně spravedlivém) režimu jako u ostatních přihlášených pohledávek. Zdůraznil, že nevidí žádného důvodu, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxčního řízení nedůvodně přihlašované pohledávky, včetně uplatnění následků v podobě sankcí, jež s sebou snaha takového přihlašovatele prosadit se v ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx součástí poučovací povinnosti soudu dle § 118a o. s. ř. není poučení o tom, že by žalobce měl uplatnit jiný nárok, je úsudkem triviálním, jenž odpovídá oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa bezúplatný převod vlastnického práva k označené jednotce je po právu, pak zde nebylo žádného poučení (ať již v režimu § 118a o. s. ř. nebo mimo něj), jež xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoučovací povinnosti obecných soudů (definované obecně ustanovením § 5 o. s. ř.) není poučení o tom, že žalobce může žalobu změnit (§ 95 o. s. ř.) a domáhat xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxS 714/2009)
Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odvolací soud dále zjistil, že odvolatel byl jednatelem dlužníka do 23.4.2008x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx INS 1970/2008)
Podle § 14 odst. 1 IZ účastníkem insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Podle § 15 IZ xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxní soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Uplatněním práva vůči dlužníkovi se rozumí uplatňování pohledávek podle § 165 a násl. IZ, tj. především přihlášxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je povinen nejen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku (čímž doloží svoji aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu), ale k návrxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i po právní moci usnesení o zjištění dlužníkova úpadku, musí být jeho účastenství v této další fázi řízení založeno přihláškou pohledávky. Z insolvenčxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx po kterou insolvenční soud o jeho insolvenčním návrhu jednal a rozhodoval (§ xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxené v usnesení o zjištění úpadku (A-52). Protože odvolatel do tohoto insolvenčního řízení přihlášku pohledávky nepodal, nelze ho po právní moci usnesxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxní konkursu mu tudíž nesvědčí. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání podané osobou, jež k odvolání není oprávněna, jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Správce se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Správcovu procesní legitimaci.
(VS Praha 3 VSPH 144/2016-B-53 ve věci MSPH 96 INS 7425/2015)
Související ustanovení:
§ 16 - účastenství v inxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xásledky přechodu pohledávky, § 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, § 157 - úhrada znalečného zajištěnými věřiteli, § 168 - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxsející předpisy:
(Účastenství v incidenčních sporech)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxce a žalovaný. Ve většině incidenčních sporů je účastníkem insolvenční správce. Výjimku z tohoto pravidla představují incidenční spory uvedené v § 15x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxele dle § 200; také v těchto incidenčních sporech nemusí a ani většinou nebude insolvenční správce vystupovat. Viz též komentář k § 200 a násl.
Výčet jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx
Judikatura:
Nelze se ztotožnit xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxrném podle o. s. ř. Ustanovení § 16 odst. 2 IZ, které připouští vedlejší účastenství v incidenčních sporech, představuje výjimku z § 14 odst. 2 IZ, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxřit principy, na kterých insolvenční řízení stojí, jinak by docházelo k nechtěným průtahům či zvyšování nákladů, které budou následně přičteny na vrux xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxekty, ale o nalezení kolektivní spravedlnosti, která souvisí s pluralitou věřitelů a společným zdrojem, z něhož jsou jejich pohledávky uspokojoványx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxpokojení pohledávek.
Přihlášený věřitel má jako vedlejší účastník řízení na straně žalobce - insolvenčního správce právní zájxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm řízením založit a udržet proti vůli účastníka, který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účastník vstoupil, v řízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxlátkového kalendáře má popření nezajištěné pohledávky ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxjektům, které mají z hlediska popření totožné pohledávky v případě schválení oddlužení stejné procesní postavení, byla podána incidenční žaloba, texx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxužník mají při popření pohledávky v režimu schváleného oddlužení (v rozsahu shodného popření) v incidenčním řízení postavení nerozlučných společníxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxhledávky směřovat vůči oběma popírajícím (popřeli-li tutéž pohledávku). Přitom ovšem není vyloučeno, že propadná lhůta k podání takové žaloby počne xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxů od skončení přezkumného jednání, jemuž byl věřitel přítomen, jinak do 15 dnů poté, kdy věřitel obdržel vyrozumění insolvenčního správce o popření svx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxu ve vztahu k dlužníku mohou nastat účinky popření, až když nastanou účinky oddlužení (§ 410 odst. 2 ve spojení s § 407 odst. 1 insolvenčního zákona).
Jexxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi svoji popřenou nevykonatelnou pohledávku v řízení obhájit - musí v případě schválení oddlužení (do 30.6.2009 v případě schválení oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxl věřitel s pohledávkou na tuto skutečnost upozorněn. Opačný postup by znamenal rozpor se zásadami vyjádřenými v § 5 insolvenčního zákona, neboť insolxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xákona se podává, že žalován má být vždy ten, kdo pohledávku popřel, a v příslušném vyrozumění o popření pohledávky by tedy ve smyslu výše uvedeného měl ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx6-8 ve věci KSUL 45 INS 857/2008)
Spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek je incidenčním sporem (srov. ustanovení § 159 odst. 1, písxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteří se účastní i sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek podle ustanovení § xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xčastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle ustanovení § 18 IZ rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stax xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž původní insolvenční věřitel postoupil pohledávku, kterou uplatňuje v insolvenčním řízení, stane se tento nabyvatel účastníkem insolvenčníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxo s novým účastníkem řízení namísto původního insolvenčního věřitele.
V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že věřitelem pohledávky, jež bylx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa popěrný (KSBR 27 INS 20629/2012) úkon ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1, odst. 2 IZ, již není. Věřitelem této pohledávky se stal nejprve Mgr. Jiří Klegax x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovení § 18 IZ (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.8.2013, č. j. KSBR 27 INS 20629/2012-P16-25) stala účastníkem insolvenčního řízení (novým insxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxochybil, pokud se společností GigaSecure CZ s.r.o. bez dalšího jedná jako s novým žalobcem namísto původního insolvenčního věřitele původního žalobxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx.205,50 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení označeného dlužníka celkem ve výši 96.411 Kč věřitelem Javořice, a.s. přihláškou pohledávky, jež je exxxxxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpuje do insolvenčního řízení na místo věřitele Javořice, a.s., jako nabyvatel pohledávky v rozsahu částky 48.205,50 Kč. Je třeba uvést, že pro případnxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtanovení § 200 odst. 1 IZ, je rozhodné, zda se dotčený nástupce stal věřitelem popřené pohledávky tehdy se stává účastníkem incidenčního řízení na straxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na straně žalobce. Podle přesvědčení odvolacího soudu, nebyl-li však insolvenční věřitel účastníkem incidenčního řízení, nestává se jím ani jeho prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxši nebo pořadí) této pohledávky, nestává se účastníkem takového řízení ani jeho procesní nástupce, což platí bez zřetele k tomu, zda tímto nástupcem je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxebyl účastníkem řízení-žalobcem ve sporu o pravost a výši pohledávky věřitele Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva), pak se nemohl stxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní sporu o pravost a výši pohledávky věřitele Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva, je třeba dovodit, že odvoláním napadeným usneseníxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a rozhodl o vrácení soudního poplatku za podanou žalobu, který zaplatila na základě nesprávné výzvy soudu ve výši 5.000 Kč, mu nebyla způsobena žádná újxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxení Krajského soudu v Brně ze dne 9.12.2015, č.j. 27 ICm 272/2013-84 (KSBR 27 INS 20629/2012), proto její odvolání podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxch pohledávek, § 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem, § 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvrh na zahájení insolvenčního řízení, přistupoval další účastník. Současně brání, aby postupem podle § 92 odst. 2 o. s. ř. docházelo k návrhu věřitelex xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrazují procesní instituty popsané v § 92 o. s. ř. Ustanovení § 18 řeší otázku převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky v průběhu insolvenčního řízxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx pak řeší otázku zpětvzetí insolvenčního návrhu za situace, je-li insolvenční řízení vedeno s více věřiteli. Tato ustanovení reagují na potřeby insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, je logickým dopadem charakteru insolvenčního řízení. Postavení dlužníka je pro insolvenční řízení nezastupitelné a žádná změna subjektu v tomto prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxledně popsaného nedostatku podmínek řízení zvláštní úpravu. Ustanovení § 17 vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx a 19 insolvenčního zákona pak nahrazuje pro insolvenční řízení úpravu obsaženou v § 107a o. s. ř. Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 x x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x 2 písm. h) a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného ustanovení ani v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Stejný postup (přiměřená aplikace § xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdávek konkursními věřiteli podle § 20 a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání [srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. červxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xtejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže, v případě že jde o rozhodnutí vydaná po 1. lednu 2001 - veřejnosti k dispozici též na webových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xvčetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávek věřiteli) ustanovení § 17 insolvenčního zákona.
Souvisexxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy z původního věřitele na nabyvatele,
§ 19 - následky přechodu pohledávky.
§ 107 - další insolvenční návrh, § 129 - zpětvzetí insolvenčního návrhux x xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxního věřitele na nabyvatele)
xxxx
xxx
xxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k bodu 3 a 4):
Dále se navrhuje upravit, že se prostřednictvím formuláře zasílá také návrh věřitele - nabyvatele přihlášené pohledávky na vstup do insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxípad, že návrh podle § 18 odst. 1 není insolvenčnímu soudu podán na předepsaném formuláři, nebo pro případ, že osoba (ať už jde o osobu účastníka, který čxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxi, nedoručila návrh insolvenčnímu soudu řádně způsobem stanoveným v § 80a odst. 1, vylučuje § 18 odst. 2 aplikaci obecné úpravy následků návrhu postižxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxí výslovně stanoví, že soud k odstranění jakýchkoliv vad návrhu podle § 18 odst. 1 nevyzývá podle § 43 občasného soudního řádu. Insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
K odst. 1 a 2
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxaci § 107a o. s. ř. v insolvenčním řízení. K nástupnictví dochází dle § 18 odst. 1 poté, co nastane v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, s níž právxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxvrhu původního věřitele rozhodnout o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, nebo
b)
nechat bez reakce uplynout lhůtu 3 pracovních dxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x postupu insolvenčního soudu přinesla novela provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019). Do této změny musel insolvenční soud vydat rozhodxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, může přinést značnou nejistotu do okruhu účastníků insolvenčního řízení. Absence soudního rozhodnutí, v případě složitějších postupů (např. při dxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxzoru na okruh účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí o změně v okruhu věřitelů využijí.
Změna věřitele je přípustná v případě, že s tímto postupem vysloví nabyvatel pohledávky písemný souhlaxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxupnictví vyplývá. Pokud však jde o převod či přechod pohledávky, jenž nevyplývá přímo z právního předpisu, bude existenci převodu nebo přechodu pohlexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx6 odst. 2 o. s. ř., jenž upravuje změnu účastníka exekučního řízení.
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxního řízení podán na stanoveném formuláři, nebude insolvenční soud v návrhu vůbec přihlížet, tj. nebude o něm vůbec rozhodovat. Změna právní úpravy prxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k návrhu informovat minimálně formou úředního záznamu zveřejněného současně s neúplným návrhem. Náprava na základě výzvy insolvenčního soudu nepřixxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Formulář je třeba insolvenčnímu soudu doručit prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; také tento formální nedostatek povede k nepřihlížení k podaného návrhu. Postup popsaný v § 80a odst. 3 je v případě návrhu na změnu účastníka řízení vyxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvodního věřitele nemůže insolvenční soud o změně v osobě věřitele rozhodnout. Insolvenční soud však musí dbát na řádný průběh insolvenčního řízení a zx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xjma nebo jiná škoda, nabyvateli pohledávky, může se tento domáhat po insolvenčním soudu, aby v rámci dohlédací činnosti zjistil správný okruh přihlášxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Insolvenční zákon nxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxzce veřejné listiny lze odkázat na § 134 o. s. ř., podle nějž veřejnou listinou jsou listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
Není vyloučeno, aby po nastolení
fikce
vydal insolvenční soud rozhodnutí, kterým obnoví předchozí stav, tzn. že ukončí účast subjektu, ktxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí vydá před nastolením
fikce
a pokud pro takový závěr budou důvody; nabyvatel pohledávky by se v takovém případě účastníkem řízení nestal.
Sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu nejméně čtyři pracovní dny přede dnem, kdy hodlá svých práv účastníka insolvenčního řízení využít.
K odst. 3
Zjednodušenou variantou, při níx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx mezi nimi došlo k převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky.
V soudní praxi není zcela jednotné stanovisko, zda v případě prohlášení dotčených sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Možnost učinit společné prohlášení původního a nového věřitele před insolvenčnxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xituace jeví jako nadbytečné a popírá smysl společného prohlášení.
Náležitosti společného prohlášení původního a nového věřitele upravuje § 5 odsxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xtejné vyhlášky se za den vydání rozhodnutí podle odst. 1 považuje pracovní den nejblíže následující po dni, kdy návrh došel insolvenčnímu soudu. Toto uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x němu proto přihlížet. Pro vznik
fikce
vyhovění návrhu na vstup nového subjektu do insolvenčního řízení je rozhodující lhůta daná insolvenčním zákonxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxst. 4 poslední věta explicitně uvádí odvoditelnou skutečnost, že soud není rozhodnutím vydaným dle § 18 vázán. Jde o procesní rozhodnutí, kdy soud nexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxatele pohledávky do řízení namísto věřitele původního. Skutečnost, že insolvenční soud není rozhodnutím vázán, se může projevit v situaci, kdy insolxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o návratu původního věřitele do insolvenčního řízení.
Změnu v okruhu věřitelů je insolvenční správce povinen zohlednit při řešení úpadku dlužníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxzení se vztahuje také na incidenční spory, které právní předchůdce nabyvatele pohledávky vedl (§ 19 odst. 1). V rámci incidenčního sporu insolvenční sxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx (účinnost od 1. 6. 2019) omezila zvláštní doru-čování soudních rozhodnutí o změně v okruhu věřitelů k rukám dlužníka. Obecná úprava doručování v § 75 odxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxj pohlížet jako na osobu, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxa) k řešení dovolatelkou již zodpověděl v typově shodné věci, ve které společnost Č. vystupovala též jako dovolatelka, ve výše označeném usnesení sen. xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx 1 o. s. ř. o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jenž nutně vede k zastavení řízení.
2. Procesní postupy popsané v § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxi v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
3. Závěr, že přihláška pohledávky odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit inxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxdána někým, kdo neměl způsobilost být účastníkem řízení, není výrazem přepjatého formalismu, nýbrž přiléhavým uplatněním procesních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxa rozdíl od soudu, který napadené rozhodnutí vydal) nepostupují v souladu s judikaturou.
5. Podání dovolatelky datované 9. října 2008 k postupům dle § xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxí též nebylo podáním, jímž by mohla být zhojena vada původní přihlášky spočívající v nesprávně označeném věřiteli.
6. Záměnu účastníka řízení vylučuxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xe napadené rozhodnutí není v závěru, že dovolatelka se nestala procesní nástupkyní věřitele T. v insolvenčním řízení, nesprávné jen proto, že v době jexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdnutí). Jestliže totiž pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení, pak je vyloučxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xákladě skutečnosti, jež nastala před podáním přihlášky.
Třebaže soud prvního stupně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xroti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kterému zákon opravný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xávrh věřitele podaný podle prvého odstavce § 18 soud zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodovánx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlo jinak.
(VS Praha 1 VSPH 467/2009-A-74 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
x xextu poslední věty citovaného § 18 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož odvolání není přípustné jen proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle § xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxle na vstup nabyvatele jeho pohledávky vždy, pokud jsou splněny stanovené zákonné předpoklady. Tyto předpoklady jsou podle odvolacího soudu dostatexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona není odvolání objektivně přípustné, je v souladu se zásadou efektivity insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx objektivní nepřípustnost odvolání proti zamítavému rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do řízení na místo původxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxení, který má základní náležitosti podání (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), soud o tomto návrhu rozhodne (musí rozhodnout) do konce pracovního dne nejblíže následxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xdst. 1 a 3 insolvenčního zákona takto:
1. k právní skutečnosti došlo v průběhu řízení (tj. po jeho zahájení),
2. přešla nebo byla převedena přihlášexx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převod nebo přechod, pokud ten neplyne ze zákona, či forma prohlášení (§ 18 odst. 3 insolvenčního zákona) o skutečnosti dle § 18 odst. 1.
Pokud nejsou spxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvrhu nevyhoví. V opačném případě rozhodne o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení (proti vyhovujícímu usnesení není přípustné odvolání, § 18 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenční soud nerozhodne (vyhovujícím či nevyhovujícím usnesením), má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým návrhu vyhověl. Zákon tedy konstruuje právxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxupce původního věřitele se uplynutím zákonné lhůty stává procesním nástupcem původního věřitele.
Poté, co dojde k procesnímu nástupnictví ze zákonxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxcem původního věřitele. Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do řízení v důsledku
fikce
podle § 18 odst. 2 insolvenčního zákona není vázán (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona) a v průběhu dalšího řízení o tom, kdo je xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxlo požadavku právní jistoty účastníků řízení a ve svém důsledku by bylo v rozporu s principem spravedlivého procesu. Soud proto může opětovně rozhodnoxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxdová zpráva k § 18 zákona č. 182/2006 Sb.).
V případě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřixxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxl, s tím, že dále bude v řízení pokračovat s původním věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxdle § 18 odst. 2 insolvenčního zákona, nemůže insolvenční soud o procesním nástupnictví (ve vztahu k přihlášené pohledávce) v žádném případě rozhodovxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxé skutečnosti, ze kterých vyplývá, že se změnou v osobě účastníků je tomu jinak.
(VS Olomouc 2 VSOL 308/2009-P1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009)
Právx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v době rozhodování soudu prvního stupně nesvědčila. Nelze totiž směšovat posouzení podmínek pro rozhodnutí podle § 18 insolvenčního zákona o procesxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Jinak řečeno, okolnost, že soud v rozhodnutí podle § 18 odst. 1 nepřipustí navrhovaný vstup nabyvatele přihlášené pohledávky, nepředurčuje posouzexxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy, sice měl svůj význam pro posouzení, zda jsou splněny všechny formální požadavky stanovené v § 18 odst. 1 insolvenčního zákona, nikoliv však (sám o sobxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxdku je věřitelem přihlášené pohledávky - druhým navrhovatelem - pan ing. J. Š. Ani v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení před soudem odvolacím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxx009-A-83 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
Jak vyplývá z ustanovení § 18 odst. 4 IZ, odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí, ale ani proti rozhodnutí, jímž soud návrh věřitele podaný podle § 18 IZ zamítne. V obou případech je totiž akcentována role insolvenčního soudu v insxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxní tímto rozhodnutím vázán, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení prokáže, že ke změně v osobě věřitele nedošlo, anebo k ní došlo jinak.
(Vx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu zákon opravný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemohlo být již z povahy věci pro subjektivní nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení § 18 soud zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodování (nepřichází v úvahu ani jakékoliv odstxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxele nedošlo anebo došlo jinak.
(VS Praha 3 VSPH 862/2012-P18-12 ve věci KSHK 41 INS 9726/2011)
Vstoupí-li do insolvenčního řízení postupem dle § 18 Ix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxtí oprávněného věřitele a povinné osoby důvodem zastavení řízení o nařízení předběžného opatření pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxtníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele, § 19 - následky přechodu pohledávky, § 159 - druhy incidenčníxx xxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Následky přechodu pohledávky)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle § 18 rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení vydáním rozhodnutí ve lhůtě podle § 18 odst. 2, případně poté, co soud ve smyslu § 18 odst. 2 nerxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxě v osobě věřitele na okamžiku změny v osobě věřitele nic nemění (viz komentář k § 18). Pro nabyvatele pohledávky platí stav insolvenčního řízení v době, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh v § 159 se nabyvatel pohledávky stává účastníkem řízení automaticky v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto postupem podle § 18 o jeho účastenství v insolvexxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtí pro nástupce věřitele i případné riziko aplikace sankce dle § 178 a 179.
K odst. 2
Ustanovení vložené do textu právní úpravy novelou provedenou zxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxování terorismu. Jeho cílem je odhalení skutečného majitele nabyvatele pohledávky, pokud jím je právnická osoba.
Vyjádření „od vstupu do insolvexxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xřed nástupem
fikce
).
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx z odkazu na odst. 2 až 5 na odkaz na odst. 2 až 7. V souladu s přechodným ustanovením zák. č. 31/2019 Sb. se nový odkaz uplatní pouze u insolvenčních řízení zxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky se vztahuje zákaz vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou do předložení listin osvědčujících skutečného majitele nabyvatele pohledávky xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxu dlužníka bylo rozhodnuto před 1. 6. 2019 je nutno i nadále aplikovat odkaz na § 177 pouze v rozsahu odst. 2 až 5. V těchto insolvenčních řízeních není oznxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbjektů,
§ 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení,
§ 18 - přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele,
§ 19 - následky pxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x úhrada za popřenou nezajištěnou pohledávku, § 179 - úhrada za popřenou zajištěnou pohledávku
(Jednání za účastníky řízení)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxckou osobu, stát a územní samosprávné celky a zastoupení účastníků v řízení pro potřeby insolvenčního řízení a incidenčních sporů obsaženou v § 18 a násxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho soudu dle § 29 a násl. o. s. ř.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxužníkova zaměstnance, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek. Jde tu o speciální úpravu navazující na § 26 odst. 1 o. s. ř., jež potvrzuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužníkova zaměstnance jako účastníka řízení také v případě, že není členem odborové organizace. Odborovou organizací pak nutně nemusí být pouze odborxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmy zaměstnanců dlužníka.
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxcesní plnou mocí ze dne 8. února 2011 (č. l. B-322) a nikoli (až) na základě usnesení ze dne 24. února 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-346, jímž insolvenxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx soud (ohledně mínění, že procesní plná moc nebyla řádně udělena) podává téhož dne na č. l. B-347, plyne, že insolvenční soud při zkoumání procesní plné mxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Přitom podle § 20 odst. 1 insolvenčního zákona u stanovení části první hlavy třetí občanského soudního řádu, která se týkají jednání za právnickou osoxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx-B-13 ve věci MSPH 94 INS 3504/2008)
Každé sdružení osob, které bylo zapsáno do spolkového rejstříku jako odborová organizace, je v občanském soudnxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxganizace, která má právní osobnost. Soud neumožní zastoupení účastníka řízení odborovou organizací (pobočnou organizací odborové organizace) jen xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxvinné zastoupení advokátem nebo notářem rozhodnutí o tom se nevydává.
V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xdvolací soud v usnesení čj. MSPH 94 INS 3504/2008, 2 VSPH 87/2009-A-37 ze dne 12.3.2009 upozornil na obsah usnesení sp. zn. 29 Cdo 699/2008 ze dne 22.5.2xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxnkursním řízení, a zdůraznil, že závěry vyjádřené Nejvyšším soudem České republiky dopadají i na řízení insolvenční.
(VS Praha 2 VSPH 201/2009-B-13 xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxnění uzavřené dohody o zastupování a soudu předloženému průkazu plné moci. Je zcela věcí zastoupené právnické osoby, jaké rozhodnutí v tomto směru přixxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxné dohodě o zastupování novou plnou moc, by mohl soud vyvozovat odpovídající závěry ze skutečnosti, že jménem zastoupené právnické osoby jedná neopráxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Podle názoru odvolacího soudu však dlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí tak, jak je definován v § 1 insolvenčního zákona, je řešení úpadku, popřípadě hrozícího úpadku dlužníka, některým ze stanovených způsobů tak, aby došxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenční řízení není řízením, ve kterém se provádí složité právní dokazování skutečností, nejedná se o klasické sporné soudní řízení. Realizaci cíle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa). S ohledem na uvedený cíl insolvenčního řízení a úkol insolvenčního správce v tomto řízení proto není splněna zákonná podmínka požadavku ochrany záxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdal insolvenční návrh na dlužníka podvodně a že není dána jeho aktivní věcná legitimace pro neplatnost postupní smlouvy. K tomu je však nutno uvést, že sxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsolvenčním soudem, případně v rámci činnosti insolvenčního správce podléhající dohlédací činnosti insolvenčního soudu. Dlužník se v tomto řízení nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu tedy již samotná povaha insolvenčního řízení nevyžaduje, aby dlužníku byl soudem ustanoven zástupce, a to ani zástupce z řad advokátů, i kdyby dlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xx8/2010-A-21 ve věci KSOS 33 INS 6406/2010)
Odměnu advokáta, který byl ustanoven opatrovníkem účastníka řízení, platí stát, a to ve výši stanovené pxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxtrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxt. U opatrovníka ustanoveného pro některý z těchto taxativně uvedených důvodů se pro stanovení odměny považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč, jíž odxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxnostranné potvrzení osvědčující, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Plná moc musí být písemná jen tehdy, pokud písemnou formu vyžadují i nxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxele ve všech věcech (§ 441 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku). Zákon stanoví povinnost pro zástupce účastníka, popřípadě jeho dalšího zástupce doxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsní podmínky. Pokud není oprávnění k zastoupení doloženo, soud by měl vyzvat k odstranění tohoto nedostatku. Dokud není tento nedostatek spočívající x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xodatečně předložena, dochází ke zhojení nedostatku všech již zástupcem učiněných úkonů. Pokud není nedostatek zastoupení odstraněn ani přes výzvu sxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxrovnej nález Ústavního soudu České republiky sen. zn. II. ÚS 3144/14 nebo usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSCR 26/2013, KSBR 45 Ixx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xeonu Hartman. Zákon nevyžaduje doložení originálu plné moci či její ověřené kopie; soud originální osvědčení zastoupení žádá zpravidla tehdy, má-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxl. To se však ve věci ani v odůvodnění napadeného rozhodnutí nepodává. Odkaz soudu na ustanovení zákona č. 300/2008 Sb. zákona o elektronických úkonecx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebyly splněny zákonné předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání dle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaná se k žalobě kvalifikovaně a nesoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitelů, § 16 - účastenství v incidenčních sporech, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Díl 3
Insolvenční správce a další správci
(Seznam insolvenčních správců)
Mgr.
xxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.11.2019
K odst. 1
Insolvenční správce je ve smyslu § 9 písm. d) procesním subjektem insolvenčního řízení. Podle judikatury k ustanovením zákona o konkursu a vyrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xpačný názor, že insolvenční správce je při výkonu své činnosti podnikatelem, který se řídí insolvenčním zákonem, podobně jako např. likvidátor. Tentx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx jednání, nemohli by si jej zvolit sami věřitelé, nemohl by být ekonomicky ve ztrátě, jeho jednání by muselo mít v této úrovni i trestněprávní konsekvencx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxkrétní insolvenční řízení (§ 25 a násl.). Centrální seznam insolvenčních správců vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které je i zodpovxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Do seznamu insolvenčních správců je zapisována fyzická osoba, veřejná obchodní společnost, zahraniční obchodní společnoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie nebo Dohody o evropském hospodářském prostoru, za podmínek, jež jsou dále specifikovány v zákoně o insolvenčních správcích.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního správce podle § 6 z.i.s. náleží:
a)
plná způsobilost k právním úkonům,
b)
získání vzdělání v magisterském studijním programu na vxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
d)
bezúhonnost,
e)
vykonání alespoň tříleté odborné praxe v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce.
Oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxde činnost insolvenčního správce vykonávána.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx x. s. Právní úprava umožňuje fyzickým osobám, které nejsou občany České republiky, a právnickým osobám, které v rámci jednotného ekonomického prostorx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxvci registrovanými v insolvenčním rejstříku dle podmínek insolvenčního zákona a navazujících právních předpisů. Za hostujícího insolvenčního spxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě.
Judikatura:
Veřejný účel instituce správce konkursní podstaty nutxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxdnutím státního orgánu (soudu). Jeho oprávnění, jež jsou zakotvena v řadě ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání (§ 14, § 17 až 20, § 24, § 26 až 29), vzhxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x mají povahu autonomní). Výkon funkce správce konkursní podstaty na základě ustavení soudem z pohledu ústavního pod rámec práce nebo služby uložené záxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnkursní podstaty není součástí zaměstnaneckého vztahu a tudíž svým obsahem, jakož i účelem a smyslem na něj nedopadá ustanovení čl. 26 Listiny. Není dáxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x rozmanitosti účelů veřejných funkcí z ústavního pořádku neplynou bez dalšího kautely, týkající se zdrojů odměn a úhrady nákladů spjatých s jejich výkxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxe ze strany zákonodárce v rozlišování subjektů a práv, i pro oblast odměňování a náhrady nákladů spjatých s výkonem veřejných funkcí plyne maxima přiměxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 13831/2010; dne 1.12.2010 byla tomuto dlužníkovi povolena reorganizace a funkci správkyně tohoto dlužníka vxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxžníka prohlášen konkurs a funkci správkyně tohoto dlužníka vykonává Ing. V. J. V.), konstatuje odvolací soud, že tyto výhrady nelze podřadit pod žádný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx je pro eventuální odvolání správkyně bezpředmětné, neboť určení osoby insolvenčního správce předsedou insolvenčního soudu nepodléhá přezkumu odvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního soudu opatřením ze dne 16.12.2010 (A-36) za insolvenční správkyni Ing. V. J. V., což soud I. stupně v napadeném bodě III. výroku usnesení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxt. 1 insolvenčního zákona), splňuje nepochybně též podmínky pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce.
Pokud jde o námitky podjatosti spráxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx1.2011 (B-6) ve znění opravného usnesení ze dne 1.2.2011 (B-8) k návrhu správkyně ustanovil v insolvenčním řízení odděleného správce K., v. o. s. právě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxm podle § 34 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxkových věřitelů a kdy není důvod pochybovat o tom, že by tím byl ovlivněn celkový způsob výkonu práv a povinností správkyně, je odvolací soud toho názorux xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxolatele, že jako strana v incidenčním sporu vystupuje insolvenční správce, který nemusí mít dostatek informací k řádnému vedení sporu a proto je na mísxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxst, že insolvenční správce je vybírán dle ustanovení § 21 odst. 1 IZ ze seznamu insolvenčních správců tak, aby byla zajištěna jeho odborná kvalifikace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxlnil své povinnosti a nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, lze se domoci zproštění takového insolvenčního správce funkce (§ 32 IZ). Nadtx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx x7/2012-110 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Související ustanovení:
§ 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního spxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxoštění insolvenčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 81 - pořádková pokuta
Související předpisy:
z.i.s
(Odmítnutx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxmítnout jen z vážných zdravotních nebo osobních důvodů nebo pro možnou podjatost. O existenci důvodů pro odmítnutí ustanovení v konkrétní věci je insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxce musí správce přesně vymezit. Nepostačuje obecné prohlášení o odmítnutí funkce. Posouzení důvodů vedoucích k odmítnutí ustanovení insolvenčním sxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xostatečně závažné, může se ze strany insolvenčního správce jednat o nedůvodné odmítání výkonu funkce. Insolvenční soud z takového přístupu může vyvoxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
V odůvodněných případech může být důvodem pro odmítnutí funkce insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v konkrétním řízení se vztahuje také na postup dle § 31 odst. 2 (viz komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 2
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvenčních správců. Mělo by se jednat o krok zcela mimořádný, opodstatněný např. potřebou velmi úzké specializace osoby insolvenčního správce vycházexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnamu správců. K této úpravě lze poukázat xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatura:
Jak již Vrchní soud v Praze zdůraxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxsolvenčního správce jakožto maximálně profesionalizované osoby, u níž jsou podmínky vzniku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvané Ministerstvem spravedlnosti); přísněji jsou vymezeny i podmínky bezúhonnosti a dostatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizikx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvené ve smyslu § 39 cit. zákona vyhl. č. 314/2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxna o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást veřejného insxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zachováno, jen pokud k uvedenému datu, za pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena předpokladem, že osoba zapsaná v seznamu insolvenčxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xroto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců své ustanovení insolvenčním správcex xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxna. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímu správci znemožňují jeho fxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákona (pokud nejde o dílčí vyloučení správce, které lxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pokud je doloženo, že objektivně výkxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slyšení. Upustit od xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xe zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona], a že změna v osobě insolvenčního správcx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůzx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxna ho odvolat) xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxtelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
V daném případě nebyl insolvenční správce ustanoven do funkce postupxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx do funkce ustanoven - jako osoba určená ze seznamu insolvenčních správců opatřením předsedy insolvenčního soudu - v rozhodnutí o úpadku ze dne 8.4.201xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxím ze dne 11.4.2011) by tedy bylo opodstatněno, jen pokud by prokázal, že jsou tu některé ze shora popsaných důležitých důvodů, pro které lze považovat řxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxími (či konkursními) věcmi, které spravuje. Protože jiné -
relevantní
- překážky výkonu své funkce v dané věci insolvenční správce netvrdil (ani nevyxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Podle § 24 odst. 1 InsZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodleně insolvenčnímu soudu. Specifikace podmínek daných pro závěr o podjatosti insolvenčního správce je shodná s podmínkami stanovenými pro podjatxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxící jeho nepodjatost, je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. K uvedení těchto důvodů by měl správce rovněž sdělit, zda se sám za podjatého xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud. Insolvenční správce je z důvodu podjatosti vyloučen z řízení tehdy, pokux xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce k dispozici. Pokud insolvenční správce oznámí svoji podjatost bezprostředně po svém ustanovení do funkce, je to důvodem pro odmítnutí funxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního správce podle § 31 InsZ.
(VS Praha 3 VSPH 1619/2017-B-77 ve věci KSCB 26 INS 13745/2012)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 26 - odvolání proti ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxnanců po dobu výkonu funkce insolvenčního správce. Pojištění dle § 6 odst. 1 písm. f) a § 8 odst. 1 písm. c) z. i. s. je
obligatorní
podmínkou pro zápis do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxce splněna; insolvenční soud je oprávněn kdykoli v průběhu řízení po ustanoveném správci požadovat doložení uzavřené pojistné smlouvy. Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců, je pro fyzické osoby 1 000 000 Kxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoven na součet částek daných pro jednotlivé ohlášené společníky veřejné obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykonává správce svou fxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřipojištění, např. pro účely provozování podniku, kdy insolvenční správce uzavírá smlouvy o úvěrovém financování dle § 41, apod.
Judikatura
Za
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 2xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx IZ), nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně.
(VS Olomouc 1 VSOL 388/2015-B-23 ve věci KSOS 37 INS 4597/2014)
Související ustanovení:
§ 21 - sexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správcxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a přísedících dle § 14 o. s. ř. Zjistí-li insolvenční správce
indicie
o svém mxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce by měl správce současně sdělit, zda se sám považuje za podjatého nebo nikoliv.
O důvodnosti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx V zájmu zefektivnění rozhodovací činnosti insolvenčního soudu je účelné zahrnout rozhodnutí o podjatosti insolvenčního správce do rozhodnutí insoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo k rozhodnutí o tom, že odvolán nebude.
Soud rozhoduje po posouzení tvrzení a důkazů, jež má k otázce podjatosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxost insolvenčního správce je důvodem pro odmítnutí funkce z jeho strany dle § 22. Důvody pro podjatost správce mohou vzniknout až v průběhu insolvenčníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxd v průběhu insolvenčního řízení nastane situace, kdy:
a)
je insolvenční správce vyloučen jen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýkon práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud pro tyto úkony ustanovit odděleného insolvenčního správce (§ 34). Insolvenční sxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxdil, zda jsou dány důvody pro odvolání insolvenčního správce nebo pro ustanovení odděleného insolvenčního správce. Obvykle se tento postup používá v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxoumání koncernových pohledávek jsou pak v řízení ustanovováni oddělení správci.
K odst. 2
U veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčník pověřený výkonem činnosti správce v konkrétním řízení. Není vyloučen rozšiřující výklad, kdy bude insolvenční soud brát do úvahy také podjatost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce v plném rozsahu platí i pro správce předběžného, zástupce insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatura:
Mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxnností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční sxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník.
K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k cxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.
xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxchž hypotéza není ustanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy formulované k výkladu právních norem Ústavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx představovat bariéru možné libovůle při aplikaci práva. Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumexxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účex xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxjasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatosti insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelůx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxleného insolvenčního správce, ustanovovaného v případech, kdy správce je v insolvenčním řízení vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů. Poxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxměřovat s podmínkami určenými ustanovením § 14 odst. 1 o. s. ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx který je dán důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na rovxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. dubna 2012, sen. zn. 29 NSČR 26/2012, uveřejněného pod číslem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána.
Ustanovení § 24 insolvenčního zákona nepovažuje za důvod vyloučení insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xakovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 insolvenčního zákona, která váže vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. A naopak, nejsou-li zde důvody pro takové pochybnosti, jx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).
Shora uvedené závěry, byt‘ formulované při výkladu insolvenčního zákona xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x insolvenčního zákona), rozhoduje insolvenční soud zpravidla po slyšení insolvenčního správce (tj. na základě vysvětlení, jež insolvenční správce xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx) a na základě obsahu insolvenčního spisu. Hodnotící soudy o (ne)opodstatněnosti návrhu, aby insolvenční správce byl odvolán z funkce, pak insolvenčxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxoženými účastníky insolvenčního řízení, insolvenčním správcem nebo opatřenými insolvenčním soudem). Tomu ostatně odpovídá též zákonem předepsanx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x4 odst. 1 insolvenčního zákona je z insolvenčního řízení vyloučen insolvenční správce, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvce pro některé úkony.
Důvody, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, odpovídají důvodůmx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxý právní zájem soudce na projednávané věci i to, že soudce má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannoxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx popřípadě vztahem vzájemné závislosti.
Stejně jako soud prvního stupně je proto i odvolací xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxo pochybnost o své nepodjatosti vyloučena z insolvenčního řízení týkajícího se téhož dlužníka. Okolnost, jakým způsobem funkci správce podniku dlužxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxatněnou odvolatelem odvolací soud neshledal důvodnou, neboť v ní, kromě tvrzení, z nichž se podává subjektivní nespokojenost odvolatele s výkonem fuxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxolvenčního zákona vyloučen z insolvenčního řízení (správcův poměr k věci, nebo k osobám účastníků). Postup v jiné věci, jestliže nevyústil v odvolánx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, u něhož probíhalo konkursní řízení (§ 14 odst. 4 o. s. ř.).
(VS Praha 1 VSPH 291/2008-A-38 ve věci KSHK 42 INS 2784/2008)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xěřiteli JUDr. D. G. Z dikce § 24 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi skutečnostmi, v jejichž světle se jeví správcova nepodjatost pochybnou. V přezkoumávané věci je rozhodné, že Mgr. J. H. poskytoval jako advokát právxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxací soud sdílí závěr soudu prvního stupně, že důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce zakládá skutečnost, že tento správce z titulu funxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxakter poskytnuté právní služby (právní zastoupení v exekučním řízení), ani četnost poskytnutých služeb nejsou přitom významné. Nerozhodné je i to, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxkát Mgr. J. H. není ve funkci insolvenčního správce nepodjatou osobou pro svůj poměr k účastníku řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
V daném případě však dlužník spatřuje důvod k pochybnostem o nepodjatosti insolvenční správkyně v jiných skutečnostech, a to že působí jako správkyxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxosti samy o sobě nemohou být důvodem pro vyloučení insolvenčního správce, který je jako osoba odborně způsobilá ustavován i v jiných insolvenčních, přxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxm pro pochybnost insolvenční správkyně nemůže být ani skutečnost, že vyžaduje po dlužníku jeho účetnictví a jiné listiny, o kterých dlužník tvrdí, že bxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjištění rozsahu majetkové podstaty úpadce (§ 209 insolvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 376/2009-A-47 ve věci KSBR 32 INS 1737/2009)
Insolvexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xež ji tvoří. V podstatě jde o podjatost fyzické osoby, která právnickou osobu tvoří. Je však třeba mít na zřeteli, že insolvenční správce D. & Š., v. ox xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pochybnosti o tom, že tento vztah do jisté míry (menší či větší) ovlivní i jednání druhého společníka Ing. D., o jehož podjatosti dosud nebyla zmínka. Přx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxečníků (a tedy celé v. o. s. v roli insolvenčního správce) může být ohroženo, respektive nepodjatost těchto osob nebyla prokázána nade vší pochybnost. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by postačilo poukázat na skutečnost, že existují jiní společníci, kteří podjatí nejsou. Je však třeba vždy vycházet z pravděpodobnosti, do jaké míry jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxpně nepochybil, když veřejnou obchodní společnost D. & Š. z funkce insolvenčního správce odvolal.
(VS Praha 1 VSPH 702/2009-B-66 ve věci KSCB 27 Ixx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy:
(Ustanovení insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
Z důvodové zpráxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxena pouze podle obvodu krajských soudů, přičemž v praxi bude existovat krajský seznam insolvenčních správců specializujících se na řešení dlužníkovx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xměně dosavadního systému ustanovování insolvenčních správců pro konkrétní insolvenční řízení. Rozhodujícím kritériem pro přidělování insolvenčxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxslušné části seznamu pro účely přidělování insolvenčních věcí zapsán nikoliv podle sídla, ale podle jedné ze svých provozoven a zvolí, podle které z nixx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxování insolvenčních věcí jednotlivým insolvenčním správcům bude automaticky řídit dnem zápisu jeho sídla do patřičné části seznamu. To neznamená, žx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxk bude pro účely přidělování insolvenčních věcí
relevantní
vždy toliko jeden „zvlášť označený údaj“, a to buď okamžik zápisu sídla do patřičné části sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxčené provozovny do patřičné části seznamu.
Pro případ, že je insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost, je „zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxovým „zvlášť označeným údajem“ údaj o jedné z provozoven společnosti, o které tak určí. Veřejná obchodní společnost (příp. zahraniční společnost) se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto seznamu odpovídá počtu ohlášených společníků, se ruší.
Při přidělování insolvenčních věcí jednotlivým insolvenčním správcům se pak předxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti) do příslušné části seznamu, nebo, určí-li tak insolvenční správce (ohlášený společník veřejné obchodní společnosti či zahraniční společnostxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčním správcem osobu podle pořadí určeného dnem zápisu „zvlášť označeného údaje“ do příslušné části seznamu.
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxrávce v patřičném seznamu pro účely přidělování insolvenčních věcí evidován, resp. podle kterého mu budou insolvenční věci napadat, omezuje se možnoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Ustanovení bylo dotčeno novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017). Samotný zásah do textu ustanovení byl rozsahem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xovolení oddlužení. Systém provozoven, které si insolvenční správce mohl zřídit v každém okrese, zavedený s účinností od 1. 1. 2014 novelou provedenou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
konkursem (§ 17 odst. 3 z. i. s.).
U provozoven byl omezen jejich zápis do seznamu insolvenčních správců tak, aby insolvenční správce měl v seznamx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxráva k návrhu zákona č. 64/2017 Sb. hovořila o zrušení opakovaného počtu zápisů veřejných obchodních společností v postavení insolvenčního správce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle počtu ohlášených společníků připustil v seznamu pro oddlužení, konkursy i pro zvláštní část seznamu (tzv. zvláštní správci).
Legislativní prxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pouze jedenkrát za kalendářní rok. Ustanovení zákona o insolvenčních správcích takové omezení nestanovují.
Určování osoby insolvenčního správce se řídí těmito pxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivá insolvenční řízení má být rozhodující den zápisu jejich sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců; definicx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmu jako adresa sídla a kde je povinen vykonávat činnost skutečně převážně v úředních hodinách (§ 5a odst. 1 z. i. s.), provozovnou insolvenčního správcx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx podmínky pro zápis provozoven do seznamu insolvenčních správců stanovuje § 5 odst. 5 až 8 z. i. s.;
c)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle poxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu předložen řádný a včasný návrh na povolení oddlužení (§ 389 až 396),
d)
osoba insolvenčního správxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu předložen řádný návrh na prohlášení konkursu, nxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxle § 3 odst. 2 z. i. s., tzn. dlužník není subjektem, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčností, investičním fondem penzijní společnosti nebo penzijním fondem, nebo - nejde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § xxx xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxů (§ 6 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích), jestliže v okamžiku podání návrhu na určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x x xx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxník bude osobou podle § 3 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, tzn. dlužník je subjektem, který je podle zvláštního právního předpisx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společnosti nebo penzijním fondem, nebo - půjde o dlužníxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu respektovat při určení insolvenčního správce osobu uvedenou v reorganizačním plánu schváleném většinou zajištěných a většinou nezajištěných věxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Při určování osoby insolvenčního správce zůstává dále zachováno pravidlo o stejném insolvenčním správci u dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxé na dlužníky - manžele, pokud by podali samostatné insolvenční návrhy. Pro praxi insolvenčních soudů nejde o zásadní změnu, již před touto novelou bylx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Předseda insolvenčního soudu je oprávněn určit osobu insolvenčnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxt postupem podle odstavce 2, tj. kolovacím způsobem přidělení věci; Zde může přicházet do úvahy stav, kdy např. všichni insolvenční správci, kteří mohxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxd přistoupí ke zproštění funkce insolvenčního správce (§ 32) a nutnost nápravy pochybení zproštěného insolvenčního správce, počet přihlášených věřxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx insolvenčního správce určena osoba bez jakýchkoli zkušeností nebo se zkušenostmi pouze minimálními,
c)
Je-li to nezbytné se zřetelem k osobě dlužnxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxřovat pouze v okamžiku aplikace této výjimky, kdy je v tomto případě kladen důraz na osobu dlužníka a rozsah majetkové podstaty (významný a rozsáhlý podxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xplikaci výjimky z běžného kolového určení osoby insolvenčního správce.
d)
Je-li to nezbytné se zřetelem k odborné způsobilosti insolvenčního spráxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce, nelze však vyloučit ani její použití při určení dalšího insolvenčního správce při odvolání (§ 31) nebo zproštění (§ 32) jeho předchůdcxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxosud ukončen, je vhodné určit jako insolvenčního správce osobu, která má v tomto směru patřičné vzdělání nebo ze své předchozí činnosti insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch věřitelů, je nutno přihlédnout k vytíženosti insolvenčního správce, který má být ve věci určen standardním kolovacím způsobem, tj. k počtu řízení, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxji majetku z majetkové podstaty a tím ke snížení míry poměrného uspokojení věřitelů. Předseda insolvenčního soudu by měl také u insolvenčních řízení s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce, který má být ve věci určen kolovým způsobem, především pokud jde o pochybení insolvenčního správce, pro která byl v minulosti opakovaně zprošťován xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xravidlem. Předseda soudu však musí při volbě mimo pořadí respektovat vztah sídla dlužníka a sídla nebo provozovny insolvenčního správce, jeho odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxatření odůvodnit; opatření včetně odůvodnění bude jako součást insolvenčního spisu zveřejněno v insolvenčním rejstříku.
Mimo kolový způsob určxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx seznamů tvořených podle pořadí zápisu sídla nebo provozovny. Hostující insolvenční správci budou určováni především v případech insolvenčních řízxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxo výjimky z běžného určení kolovým způsobem. V praxi však bude velmi pravděpodobně podstatným kritériem pro určení insolvenčního správce z řad hostujxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Judikatura:
Z odůvodnění: 17. Ustanovení § 25 odst. 5 insolvenčního zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxp je předseda soudu povinen odůvodnit. Na odůvodnění takového výjimečného opatření lze vztáhnout požadavky konstantní judikatury Ústavního soudu txxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxbízelo základní, logické a srozumitelné důvody, proč byl namísto určitého insolvenční správce, na kterého by jinak vycházelo pořadí v tzv. kolečku poxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření (výhradně) v případech, nelze-li ustanovit správce podle zákonného pořadí nebo je-li to nezbytné vzhledem k dosavadnímu stavu řízení, osobx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxtření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě odůvodnila pouze tak, že stěžovatelka nebyla určena a byla zařazena na konec pořadí „z důvodu zajištění roxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxozumitelně vyjádřené a zákonem v § 25 odst. 5 insolvenčního zákona předvídané důvody, pro které stěžovatelka nebyla ustanovena insolvenčním správcxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxy na spravedlivý proces, a to jednak v rovině absence přezkoumatelného odůvodnění a jednak v rovině pochybností, jaké důvody vlastně ve skutečnosti přxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x němž svůj postup obhajuje důvody, které podle vlastního sdělení rovněž důsledně komunikuje dotčeným insolvenčním správcům i odborné veřejnosti. Taxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdí při ustanovování správců. V této souvislosti nelze přehlédnout, že prezentované důvody se u odborné veřejnosti setkávají s tvrdou kritikou (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x. Výběr insolvenčních správců na počátku řízení. Portál Právní rádce [online], vydáno 12. 6. 2015, dostupné na http://pravniradce.ihned.cz).
20. Dxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxorné veřejnosti, se navíc naprosto míjejí se zákonem vymezenými okolnostmi, za kterých je předseda insolvenčního soudu oprávněn (povolán) opatření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce vydáno (výhradně) tehdy, nelze-li ustanovit správce podle zákonného pořadí, je-li to nezbytné vzhledem k dosavadnímu stavu řízení, osobě dlužxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxdsedkyně Krajského soudu v Ostravě uvádí, že opatření podle § 25 odst. 5 nevnímá jako výjimku z pravidla, tedy výjimku ze zásady rotačního principu podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxodle jejího názoru nesprávnou) zákonnou úpravu tzv. kolečka, resp. o boj proti značnému množství fiktivně zřízených provozoven a s tím spojenému násoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxna, ale navíc při aplikaci v masovém měřítku (na což poukazuje stěžovatelka a potvrzuje to i sama předsedkyně soudu) popírají, a pro obvod Krajského souxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu v Ostravě míní svými opatřeními postihovat zřizování provozoven insolvenčních správců, které nejsou obsluhovány v souladu s požadavky insolvxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxch, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, pak je třeba uvést, že zákon zná jiné mechanismy postihu. V této souvislosti lze poukxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xc 91/2014, v němž Vrchní soud v Olomouci odkázal Krajský soud v Ostravě na postih takového jednání jako správního deliktu, a zdůraznil přitom, že insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx sp. zn. Pl. ÚS 17/15 (77/2016 Sb.), kterým zrušil ustanovení § 3 odst. 2 věty druhé a slova „svou nepřetržitou fyzickou přítomností“ v § 4 odst. 2 vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxávcích, aby sami uplatnili své schopnosti a dovednosti a zhodnotili své ekonomické možnosti. Právě tyto jejich možnosti jsou vlastně tím zásadním a, dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxovozovny fiktivní, je ovšem záležitostí zcela jinou a postih takových insolvenčních správců bude v případě takového zjištění nepochybně namístě.“ Zxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxáření.
24. Postih tzv. fiktivních provozoven insolvenčních správců se musí dít postupy předvídanými zákonem, nikoli prostřednictvím opatření podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxízenými a které jsou reálně obsluhovány. Naprosto nepřípustné je potom zobecňující a svévolně zvolené východisko, že za legitimní lze kromě sídla povxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona mu za zbývající provozovny nejsou přidělovány další insolvenční věci, byť na ně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxo souvislosti navíc nelze přehlédnout, že pojem „fiktivní provozovna“ je pouze pracovním (zkratkovitým) označením, který není zákonem ani jinak konxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmen“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 17/15), a současně zdůraznil, že „je jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatnili své schopnosti a dovednosti a zhodnotxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxy byl zajištěn řádný průběh insolvenčního řízení. Problém tzv. fiktivních provozoven se navíc týká především specifického institutu oddlužení fyzixxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpráce s insolvenčním správcem) jako protiváhu nesporných výhod institutu oddlužení.
26. Ústavní soud uzavírá, že aktivity předsedkyně Krajského sxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxazují rysy obcházení zákona ve značném měřítku; jejich projevy lze nazvat „insolvenčním inženýrstvím“ a u dotčených subjektů logicky podněcují úvahx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na kterém koncepčně staví insolvenční zákon ve znění novely zákonem č. 294/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014. Fakticky je udržován
status quo
nominaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x. 1/13, 6. volební období, 2010-2013, dostupná na www.psp.cz).
27. Pouze na okraj Ústavní soud dodává, že neexistuje záruka, že insolvenční správce uxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxtravě či jakéhokoli jiného) bude vykonávat svoji práci lépe než insolvenční správce s větším aparátem a tomu odpovídajícím vyšším počtem provozoven. xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xokud správce odvádí práci kvalitně a zodpovědně - byť prostřednictvím (jedné z více) zřízených provozoven, jedná se o součást výkonu legální a legitimxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxonář prostřednictvím podpůrných úkonů v podobě opatření o (ne)určení správce, v případě napadeného opatření navíc nepřezkoumatelného - bez odpovídxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxvci postiženi při zřizování fiktivních provozoven, se navíc co do svých důsledků blíží (následnému) zproštění funkce, což bylo krajskému soudu zapovxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxházení judikatury Vrchního soudu v Olomouci. Soudní funkcionáři, tím spíše slouží-li jejich úkony podpůrně výkonu nezávislé rozhodovací činnosti sxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxna č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, přitom Nejvyšší soud neshledává důvod přehxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxna, není rozhodnutím ve věci samé.
K usnesením ve věci samé přitom nepatří nejen usnesení o ustanovení insolvenčního správce (§ 25 insolvenčního zákoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxvenčního zákona); totéž platí pro usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona o tom, zda potvrdí usnesení schůzx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxž dovolatelem označených) ustanovení občanského soudního řádu (ve znění účinném od 1. ledna 2008), Nejvyšší soud je odmítl podle § 243b odst. 5 věty prxxx x x xxx xxxxx xx xx xx xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xéž usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
mutatis mutandis
, i usnesení Nejvyššího soudu uxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xe veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu).
(NS 29 NSČR 4/2009-B-44 ve věci MSPH 94 INS 913/2008)
[1] Rozhodnutí, jímž soud prvxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxovené pořadí (§ 25 odst. 2 a 5 insolvenčního zákona), nelze účinně zpochybnit argumentem, že opatření je nezákonné, jelikož pro takový postup nebyly sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxčního zákona, když případný nesprávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro ustanovení.
[2] V odvolacím (dovolacím) řízení pojmově nelze přezkoumávat podkladové opatření předsedy insolvenčního soudu vydané podle § 25 oxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx Opatřením předsedy insolvenčního soudu opomenutý insolvenční správce není osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx soud zdůrazňuje, že insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud jen na začátku řízení (§ 25 insolvenčního zákona). Dálx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxerá nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxolvenčního správce insolvenční soud ustanoví ze seznamu insolvenčních správců, jenž je členěn na část obecnou a část zvláštní. Osoby zapsané do části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xákona) u subjektů uvedených v § 3 odst. 2 InSpZ (také § 3 odst. 4 vyhl. č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců), xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xdst. 1 insolvenčního zákona a který zároveň splňuje kritéria uvedená v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 202/2010-B-68 ve věci KSPA xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxrétního dlužníka) mohl o své vůli sám revokovat (změnit) v rozhodnutí, jímž ustanovuje insolvenčního správce do funkce osobu určenou mu závazně opatřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxstavující úkon hybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sb. nemá poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xpírají o nikoliv nově (po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudu vyjádxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx by bylo namítáno na základě okolností známých v době rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo žx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho povolení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsažené v uxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxrávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které je (proto) důvod pochxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxí napadeného rozhodnutí. Tato úprava (v § 26 InsZ) totiž zjevně navazuje na úpravu předpokladů vymezených pro ustanovení konkrétního (opatřením pojxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.
S uvedeným souvisí také to, že insolvenční zákon neumožňuje odvolacímu soudu v rámci odxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxího správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 InsZ, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxna o insolvenčních správcích, odvolací soud nemá pochyb o tom, že takový postup je na místě i v případě, že je v průběhu řízení (dodatečně) zjištěno, že osxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osobě byl ustanoven správce, který tyto podmínky nesplňuje. Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 987/2017-B-16 ve věci MSPH 95 INS 29484/2016)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xproštění insolvenčního správce, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený ixxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x přípustnost reorganizace, § 317 - legitimace k návrhu na povolení reorganizace, § 318 - dlužníkův návrh na reorganizaci, § 319 - náležitosti dlužníxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxrganizaci, § 323 - schválení návrhu na reorganizaci, § 324 - disponování s majetkem dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužení, § 390 x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx - oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení, § 394 - zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, § 39x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx x x xx xx xxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxnovení insolvenčního správce)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxoby oprávněné k podání odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, budou namítat:
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx 2 písm. a) a v případě veřejné obchodní společnosti dle § 21 odst. 2 písm. b) zákona,
b)
podjatost insolvenčního správce dle § 24 zákona.
Důvoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu prvního stupně. V případě nově zjištěných skutečností, které by jinak bránily insolvenčnímu správci ve výkonu činnosti, je třeba postupovat dle § 31 x xxx
Judikatura:
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx s názorem odvolatelů, že odvolání proti ustanovení zvláštního insolvenčního správce by mělo být přípustné i z jiných důvodů, než je uvedeno v § 26 insolxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jenž dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.
(VS Praha 1 VSPH 61xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xe vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, staxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. K důvodům, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx 11. 2008 tak, že odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 občanského soudního řádu. xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xěl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům, může být založen buď příbuzenským či jexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxla bližší podrobnosti, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxložené tvrzení upřesnil - jak popsáno shora - ve vyjádření k odvolání sám správce. Ze skutečnosti, že za nájemce jednal se zástupcem dlužnice jako pronaxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxh k věci, k dlužnici či k dalším účastníkům insolvenčního řízení vzbuzující pochybnost o jeho nepodjatosti.
(2 VSPH 225/2013-A-10 ve věci KSPA 48 INS 1xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxů, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 27 - ustanovení předběžného správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 30 - nahrazení schůzí odvolaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Související předpisy:
x x x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. b). K ustanovení předběžného insolvenčního správce může dojít kdykoliv předtím, než soud vydá rozhodnutí o úpadku dxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxzhodne o povolení moratoria u dlužníka (§ 115 a násl.), většinou současně ustanoví předběžného insolvenčního správce (§ 112 odst. 2). V souvislosti s mxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxto ustanovení).
Povinnosti předběžného správce a důvody vedoucí k jeho ustanovení jsou specifikovány v § 112. Nejčastějším důvodem k ustanovení pxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K takovému postupu insolvenční soud sahá v případě, kdy z insolvenčního návrhu navrhovatele odlišného od dlužníka nebo z úřední činnosti samotného ixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxetku).
K odst. 2
K povinnostem uloženým předběžnému správci zákonem přistupují povinnosti uložené mu insolvenčním soudem. Insolvenční soud přitom xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdaly záměru vedoucímu insolvenční soud k jeho ustanovení. Okruh činností prováděných předběžným správcem je určen pravidlem, že předběžný správce nxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxutí o úpadku dlužníka insolvenčním správcem s plnou působností, pokud insolvenční soud nedospěje k jinému závěru a neurčí jako řádného insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kterým je řádný insolvenční správce ustanoven, obsahovat odůvodnění tohoto postupu. Důvodem pro takový postup může být situace předpokládaná v § 31 oxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsán jako zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Postup týkxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxením předsedy insolvenčního soudu. Nedojde-li při rozhodnutí o úpadku ke změně v osobě insolvenčního správce, nemusí být vydáváno předsedou insolvexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xředběžný insolvenční správce.
Judikatura:
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxu, že ustanovení předběžného správce za účelem zajištění a zjištění majetku dlužníka bylo v daném případě namístě. Skutečnost, že část majetkové podsxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xak, aby v případě, že bude rozhodnuto o úpadku dlužníka (popř. o prohlášení konkursu na jeho majetek), mohla být zapsána do soupisu jeho majetkové podstxxxx x xxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvedeným v insolvenčním zákoně. Přitom není vyloučeno, aby předběžná správkyně poté, co přezkoumá dlužníkovo účetnictví, vyhověla jeho požadavku a vxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxou. Důvodem k jejímu vyloučení totiž nejsou okolnosti, které spočívají v jejím postupu v insolvenčním řízení (v tom, že podala návrh na nařízení předběxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxdní činnosti ze dne 20.3.2010 je třeba uvést, že jakmile důvody pro její ustanovení pominou (jakmile bude majetková podstata dlužníka dostatečně zjišxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx věci byly splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření podle § 113 odst. 1 insolvenčního zákona. Aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu obxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxva, že je respektovat nebude. Jinými slovy, k nařízení takového předběžného opatření přistoupí soud po pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx. běžné nakládání s majetkovou podstatou (v závislosti na tom, zda řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele nebo insolvenčním návrhem dlužxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxní, kterým soud ustanovil do funkce insolvenčního správce. Vzhledem k § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se proto užije přiměřeně úprava § 201 o. s. ř., ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxči dlužníku (§ 14 odst. 1 insolvenčního zákona), resp. pro určitou fázi insolvenčního řízení i jiné osoby uplatňující v řízení svá práva (§ 15 insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávce jiného dlužníka, který tvrdí, že s dlužníkem tvoří koncern a z tohoto titulu by měl být ustanoven i insolvenční správce dlužníka, neuplatňuje svx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxž nezakládá nárok konkrétní osoby (míněno jakési osobní právo, jež prosazuje odvolatel), aby byla ustanovena insolvenčním správcem. Tato právní úprxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxčním správcem dlužníků, jež tvoří koncern, byla pokud možno jedna osoba. Právo prosazovat vlastními procesními úkony tuto úpravu v konkrétním řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx10)
Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení (předběžného opatření dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 1 IZ, které lze vyxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č. j. 2 VSPH 331/2013-A-66, bylo napadené usnesení potvrzeno. Insolvenční sxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xen. Je zřejmé, že s účinností tohoto rozhodnutí pominuly všechny účinky založené napadeným usnesením o nařízení předběžného opatření. Skončila půsoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávcem s plnou působností (§ 27 odst. 2 IZ), přičemž veškerá dosavadní částečná omezení dlužníka v nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnkursu v insolvenčním rejstříku). Účinky prohlášení konkursu totiž spočívají v přechodu veškerých oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (včetxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxoby, jež mají závazky vůči dlužníku, mají plnění nadále poskytovat nikoli dlužníku, ale insolvenčnímu správci.
(VS Praha 3 VSPH 332/2013-A-78 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxění majetku dlužníka, dlužník však výzvy neuposlechl a seznam majetku nepředložil, je nutno vycházet z toho, že majetek dlužníka nebyl spolehlivě zjixxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhodnutí o úpadku, event. předběžného insolvenčního správce, pokud je soudem ustanoven (§ 27 IZ), a náklady na tuto činnost jsou kryty zálohou na nákladx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxostředky k úhradě nákladů insolvenčního správce před zpeněžením majetku ani k úhradě ostatních nákladů řízení (které nesouvisí se zpeněžením zástavxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxejít institut zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 38 odst. 2 IZ). Pokud jde o námitky odvolatele v tom smyslu, že není dáno rovné postavení insolvexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části týkající se ustanovení § 144 zákonodárce výslovně uvedl mimo jiné, že povinnost k úhradě zálohy na náklady inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxu je možno uzavřít, že mimo výjimek, ve kterých se záloha podle výslovného znění ustanovení § 108 odst. 1 IZ neukládá, je rozhodným hlediskem pro uloženx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxtit jinak, a to bez ohledu na skutečnost, kdo vystupuje v insolvenčním řízení jako navrhovatel, zda tedy dlužník či věřitel.
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstaty dlužnice, se odvolací soud ztotožňuje i se závěrem soudu prvního stupně, že bylo namístě uložit navrhujícímu věřiteli povinnost k zaplacení zálxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxolvenčních správců, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním spxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x zvláštní insolvenční správce, § 82 - předběžné opatření, § 108 - záloha na náklady insolvenčního řízení, § 112 - předběžný správce a předběžné opatřxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
Výklad k tomuto ustanovení viz komentář k § 29.
(Hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x x xx x xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx část, k bodu 1.3.1, zvláštní část, k bodu 7 až 9):
S výše uvedeným je nepřímo spojen další negativní jev navázaný na ustanovení § 29 insolvenčního zákonxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xteří mají právo hlasovat, přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek) dojít k odvolání insolvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxost tzv. „převolení“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního správce dostatečně motivuje k tomu, aby svoji funkci vykonával v souladu se základními zásadami insolvenčního řízení, s čímž také úzce souvisí ocxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxoviny věřitelů počítané toliko dle výše jejich pohledávek, se však jeví ve vztahu k insolvenčnímu řízení, v němž je úpadek řešen oddlužením, zcela nevhxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankovními subjekty (tj. věřiteli s největší pohledávkou v daném řízení) ve spolupráci s insolvenčními správci s velkým nápadem insolvenčních věcí (x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxvenčního zákona.
Vzhledem k tomu, že v řízení o oddlužení nelze předpokládat patřičnou úroveň právního vzdělání, popř. zastoupení, na straně dlužxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxrsních a reorganizačních řízení spoléhat na to, že dohled nad výkonem funkce majoritním věřitelem zvoleného insolvenčního správce provedou ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxý jej zvolil, ostatní věřitelé ani dlužník zpravidla nejsou schopní dostatečně kvalifikovaným způsobem své stížnosti formulovat. Občasné zásahy soxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu.
Možnost „převolení“ insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce se z toho důvodu v oddlužení napříště podmiňuje souhlasem nadpolxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxoviční většiny věřitelů počítané týmž způsobem. Uvedené opatření tak účinně brání jedinému věřiteli (byť s pohledávkou ve značné výši) „převolením“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxat na jeho místo jiného insolvenčního správce, existuje-li na tom shoda nadpoloviční většiny všech věřitelů počítané podle hlav, kteří mají současně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxe hájit zájmy všech věřitelů.
(-) Navrhuje se upravit podmínky pro odvolávání insolvenčních správců tak, aby bylo zamezeno jejich odvolávání za účxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčních správců.
Není přitom v souladu se zásadami insolvenčního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xímž je spřízněn, prosazuje na úkor zájmů ostatních věřitelů i samotného dlužníka partikulární zájmy s ním spřízněného věřitele. Navrhovaná úprava § 3x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxolvenčního řízení díky úzké vazbě na věřitele, která by za příslib vlastního ekonomického profitu protihodnotou vedla řízení výlučně dle ekonomickýxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího střetu zájmů na straně insolvenčního správce podle popsaného schématu.
Ustanovení § 28 a 29 zdůrazňují rozsah dispozičních opráxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce odle vlastního výběru.
K odst. 1
Ustanovení dává věřitelům možnost na první schůzi věřitelů, kterx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxla nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku. První schůze věřitelů, která je svolána po rozhodnutí o úpadku, nemusí být současně schůzí věřitelůx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přezkumného jednání a umožnit na ní věřitelům hlasovat o odvolání insolvenčního správce z funkce. Schůze věřitelů, na které mají věřitelé možnost svýxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxdních hodinách a schůzi věřitelů již není možné technicky ani časově realizovat v zákonem předpokládaném termínu.
O odvolání insolvenčního správxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy jediným bodem jejího programu. Přijetí rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce je podmíněno hlasy nadpoloviční většiny všech věřitelů, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx nového insolvenčního správce je určováno z věřitelů, kteří mají na schůzi věřitelů právo hlasovat (viz důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb. zvlášxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx2011-B-18). Nahrazení absolutní většiny věřitelů většinou počítanou pouze z věřitelů, kteří mají v okamžik konání schůze věřitelů konané po prvním pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxnotí pouze přihlášky podané ke dni předcházejícímu termínu konání schůze věřitelů, která bude o osobě insolvenčního správce hlasovat. Věřitel, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx v den konání schůze věřitelů hlasující o osobě insolvenčního správce, by do kvora pro hlasování o osobě insolvenčního správce nemohl být zahrnut. To se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo věřitele z jiných zemí mimo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle § 18, jestliže v den konání schůze věřitelů uplynula lhůta tří pracovních dnů daná § 18 odst. 2, aniž by insolvenční soud rozhodl o změně v osobě věřitexx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xrčen až na základě příp. rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech ve smyslu § 51. Takový závěr koresponduje se stanoviskem vyjádřeným v jix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního soudu k povolení oddlužení dlužníka.
Úprava kvora pro změnu v osobě insolvenčního správce provedená zákonem č. 64/2017 Sb. měla za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce. Změna se zcela minula účinkem a lze ji charakterizovat jako nadbytečnou. Hypotéza tohoto ustanovení předpokládá hlasování o osobě insolvenčnxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxužení dlužníka, vyloučen změnou dikce § 190 odst. 1 provedenou s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 64/2017 Sb. Přezkum přihlášených pohledávek v přípxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxen ve zprávě o přezkumu, kterou insolvenční soud schválí nejpozději v rozhodnutí o schválení (§ 405) nebo neschválení oddlužení (§ 404). Postup stanovxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxy od sebe jednoznačně odlišuje.
Pokud v insolvenčním řízení, ve kterém došlo k povolení oddlužení, neprobíhá přezkumné jednání, pak se logicky nemxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrá nejblíže následuje po přezkumném jednání (-).“ Insolvenční správce určený opatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25) je v případě povolení oddxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxitelů, je-li u dlužníka povoleno oddlužení, hlasování dle § 29; s takovým hlasováním není při povolení oddlužení dlužníka xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxází z jejich zainteresovanosti na úpadkovém stavu dlužníka, jinými slovy čím větší je pohledávka věřitele za dlužníkem, tím větší je oprávnění věřitexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxn hlas.
V případě povolení oddlužení dlužníka je tento nezpochybnitelný princip vychýlen ve prospěch minoritních věřitelů, neboť majoritní věřixxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxá zachována i v případě, že se povolené oddlužení přemění postupem předpokládaným právní úpravou v prohlášení konkursu (§ 396 a § 405). Dále je zvýraznxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní insolvenčního správce, který byl určen v předloženém reorganizačním plánu (§ 25 odst. 1 a § 148 odst. 2). Při přeměně oddlužení v konkurs věřitelé poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
K odst. 2
Pokud k odvolání insolvenčního správce hlasy věřitxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvé rozhodnutí insolvenčních věřitelů je insolvenční soud povinen potvrdit. Soud usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správcx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxdnutím k textu § 34 odst. 3, který byl do zákona vložen zákonem č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017), xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xunkce odděleného insolvenčního správce, a to v případě, že jsou zde věřitelé:
a)
jejichž pohledávka byla odvolaným insolvenčním správcem popřena, a
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxdří souhlas, nemá insolvenční soud jinou možnost než odvolaného správce do pozice odděleného insolvenčního správce ustanovit. Formulace právní úprxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx kdy ukončí svou činnost odděleného insolvenčního správce, aby k předkládání vyúčtování ze strany odvolaného insolvenčního správce nemuselo docházxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxe věřitelů, která usnesení přijala. Odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k poxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo obdobně pro jednání upravené v § 29 insolvenční soud vyzve každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xteré nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede do protokolu o jednání. Rozhodnutí insolxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
V rámci odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o nepotvrzení změny v osobě insolvenčního správce lze napadnout i případxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxní soud v rámci schůze věřitelů o hlasovacích právech rozhodoval a
b)
rozhodnutí insolvenčního soudu o nepotvrzení změny v osobě insolvenčního správxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxů § 35 odst. 2 vyplývá, že schůze věřitelů může postupem dle § 29 provést změnu nikoliv pouze v osobě insolvenčního správce, nýbrž i v osobě zástupce insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxutí, kterým byl zproštěn nebo odvolán z funkce, předložit insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů.
Tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnční soud stanoví lhůtu pro její splnění; její délka bude vycházet z předpokládané složitosti takového vyúčtování. Vyúčtování odměny a hotových výdaxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx překontroluje předložené vyúčtování a příp. s bývalým správcem projedná a zajistí odstranění chyb a nedostatků vyúčtování. Lhůta pro případné námitxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxou o zveřejnění vyúčtování, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku. Ve vyhlášce insolvenční soud stanoví počátek a konec lhůty pro podání námitek. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí rok a vyúčtování schválí. K projednání včasných námitek musí insolvenční soud nařídit jednání. Uložení povinnosti předložit vyúčtování odměny a hoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x x4 odst. 3.
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní soud nepotvrdí (volbu správce - pozn. autora) jen za situace, že navržený insolvenční správce nesplňuje podmínky § 21 až 24 insolvenčního zákona, cox xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxně na předpokládané složitosti insolvenčního řízení a očekávaných značných nákladech insolvenčního správce spojených s dojížděním insolvenčního xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxi totiž nelze užít § 54 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého v jiných případech soud může zrušit usnesení schůze věřitelů proto, že odporuje společxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx věřitel (za podpory ze strany věřitele dalšího), nemohl insolvenční soud než takové rozhodnutí za popsaného skutkového stavu věci zcela respektovatx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xrpna 2009 o ustanovení JUDr. F. M., sídlem v B. Š. 41, novým insolvenčním správcem - pozn. autora).
(VS Praha 1 VSPH 558/2009-B-25 ve věci KSUL 45 INS 797/xxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxení nové správkyně JUDr. I. V., neboť pro takový návrh se vyslovilo jen 44,11% (a nikoliv nejméně polovina) všech věřitelů s pohledávkami přihlášenými xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxtelů následující po přezkumném jednání potvrdil v důsledku chybně počítaných xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho soudu podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona nelze reparovat jinak (prvou schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání nelze opakovat a protx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xe soudem I. stupně zato, že důležitým důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce je též to, že byl do funkce ustanoven postupem podle § 29 insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx009)
Odvolací soud v první řadě předesílá, že odvolatelkou zmiňovaný § 49 odst. 1 insolvenčního zákona upravuje tzv. obecné hlasovací
kvorum
takx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxhledávek. Tato úprava však neplatí bezvýjimečně, když insolvenčního zákona v některých případech stanoví pro přijetí usnesení schůze tzv. speciálxx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo usnesení o stanovení způsobu řešení dlužníkova úpadku dle § 151 odst. 1 téhož zákona. Současně je ovšem nutno vzít v potaz, že insolvenční právo trxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje § 51 insolvenčního zákona věřitele, jejichž přihlášená pohledávxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxa (neboť nebyla ještě přezkoumána) nebo je sporná. Z uvedeného ustanovení rovněž plyne, že věřitel, jehož pohledávka byla popřena, může hlasovat jedixx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxzování hlasovacího práva věřitelů při hlasování o odvolání soudem ustanoveného a ustanovení nového insolvenčního správce dle § 29 odst. 1 insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlášených ke dni předcházejícímu konání schůze s právem hlasu, nikoli - jak insolvenční soud nesprávně dovozoval - vůči celkové výši přihlášených pohlxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxenčního zákona, která umožňuje opakované hlasování o výměně insolvenčního správce v situaci, kdy k ní došlo na základě hlasu věřitele, jehož pohledávxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxba podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona).
(VS Praha 2 VSPH 1068/2011-B-18 ve věci KSLB 76 INS 15819/2010)
Při určení výše podílu každé z osob, ktexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx7/1997 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) nelze užít ani přiměřeně (viz usnesení Vrchníhx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxčí s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Jedná se o úpravu obdobnou, jakou v § 9 obsahovala dnes již zrušená vyhláška č. 476xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvých správců. Jejich výkladem se zabýval Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26.1.2012 sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 (dostupném na webových stránkách NS Čxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxídá povinnost osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě (v tomto případě dlužníka, § 229 odst. 3, písm. c/ IZ) vyplatit odměnu, případně podíx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak funkci insolvenční správkyně s plnou působností vykonávala jen v určité části řízení je třeba řešit tak, že při určení jejího podílu na odměně inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xdměnu za výkon funkce předběžného insolvenčního správce zvlášť, tedy nikoli jako podíl na celkové odměně insolvenčního správce, však nelze.
(VS Oloxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, které je účinné, jakmile bylo přijato (jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce sxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xo protokolu o jednání schůze. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů z 20. 12. 2012 plyne, že došlo k hlasování věřitelů podle § 29 odst. 1 Insxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenční správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová a že se ustavuje nový insolvenční správce - Mgr. Milan Edelmann, bytem Chrustenice č. p. 208, 267 xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx až 24 InsZ, a vyhlásil usnesení, že potvrzuje ustanovení podmínky uvedené v ustanovení § 21 až 24 InsZ, a usnesení, že potvrzuje ustanovení Mgr. Milanx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxůvodnění uvedl, že schůze věřitelů dosavadního insolvenčního správce z funkce odvolala. Za takovéto situace, kdy k právně účinnému odvolání dosavadxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sám znovu rozhodl, jak to - s odkazem na § 31 InsZ - napadeným usnesením učinil, a aby spolu s tím ustanovoval správce nového, ač ten již byl rovněž ustanovxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxvřít že insolvenční soud vydal napadené usnesení, k jehož vydání ve skutečnosti podmínky dány nebyly.
(VS Praha 3 VSPH 471/2013 ve věci KSPL 27 INS 611xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx novým správcem ustanovují Mgr. Alexandra Netta, aniž by z protokolu o schůzi bylo patrné, kdo právě tuto osobu jako nového správce navrhl (žádný konkréxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xodle tohoto ustanovení pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání insolvenčního správce (a případném ustanovení správce nového) musí být dosažxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxoviční většinu hlasů věřitelů, kteří hlasovali, nýbrž nadpoloviční většinu všech přihlášených pohledávek s právem hlasu (třebaže se jejich věřitelx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platilo vždy, totiž že výchozí sumu přihlášených pohledávek představují jen ty, s nimiž se v době hlasování pojí hlasovací právo (ať již náležející věřxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm usnesení neidentifikoval a místo toho zaznamenal jen počet hlasů věřitelů, které byly při hlasování o přijetí usnesení schůze věřitelů o změně insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxnané dne 27. 1. 2014 řádné hlasování věřitelů dle § 29 odst. 1 IZ o odvolání insolvenčního správce a ustanovení správce nového neproběhlo, a že tudíž je txxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx12)
Ze shora uvedených zjištění odvolacího soudu je zřejmé, že soud I. stupně pochybil, když na první schůzi věřitelů, která nejblíže následovala px xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenčního správce funkce, jež by bylo lze - avšak jen do skončení schůze věřitelů (§ 29 odst. 3 IZ) - insolvenčním soudem potvrdit, event. nepotvrdit podle x xx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zákonného podkladu, ale toliko opakovaným svoláním (první) schůze věřitelů, jejíž předem ohlášený program nebyl jednáním konaným dne 28. 1. 2014 zcexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxo vyplývá, že schůze věřitelů následující nejblíže po přezkumném jednání nepřijala usnesení o odvolání insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Závěr soudu prvního stupnxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxsolvenční správce, o jehož potvrzení ve smyslu § 29 odst. 2 IZ je soud oprávněn rozhodovat, nebyl schůzí věřitelů ustanoven (ani nemohl být, protože soxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx schůze věřitelů, aniž by bylo třeba potvrdit dosavadního insolvenčního správce v jeho funkci (srov. rovněž shora citované usnesení Vrchního soudu v Pxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podle § 219 o. s. ř. potvrdil. Jiné než potvrzující rozhodnutí by podle přesvědčení odvolacího soudu nebylo v souladu s ústavně chráněným principem prxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxý insolvenční správce vykonává funkci insolvenčního správce dlužníka
(VS Olomouc 3 VSOL 691/2014 ve věci KSOS xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xe zúčastnil pouze odvolatel, je totiž zřejmé, že soud namísto toho, aby ohledně povinného bodu programu této schůze dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxení nového správce, či nikoli), rozhodl s poukazem na dle jeho názoru nedostatečné
kvorum
hlasů k přijetí usnesení o tom, že se návrh odvolatele na odvoxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvažoval odvolací soud za nutné uvést, že podle ust. § 49 odst. 1 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak, vyžaduje se k platnosti usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas. Citované ustanovení upravuje tzv. obecné hlasovací
kvorum
tak, že se k platnosti usnesení schůze věřitelů vyžaduxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxho zákona), počítaná podle výše jejich pohledávek. Tato úprava však neplatí bezvýjimečně, když insolvenční zákona v některých případech stanoví k pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona nebo o usnesení o stanovení způsobu řešení úpadku dlužníka dle ust. § 151 odst. 1 téhož zákona. Současně je ovxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxa zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje ust. § 51 insolvenčníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxem je tu bez významu), jejichž pohledávka je vázána na odkládací podmínku, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna (neboť nebyla ještě přezkoumána) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud. Na rozdíl od odvolatele je odvolací soud přesvědčen o tom, že právě za účelem uxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxý dovětek. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, byť z jiného než v něm uplatněného důvoxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxž v souladu se shora uvedenými názory odvolacího soudu předloží nové schůzi věřitelů k jejímu rozhodnutí otázku případné změny v osobě insolvenčního sxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxvenční soud (představovaný soudcem, který vede insolvenční řízení na majetek konkrétního dlužníka) mohl o své vůli sám revokovat (změnit) v rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxx. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 InsZ (ve smyslu § 31 odst. 5 InsZ) v odvolacím řízení pojmově nelze přezkoumávat podkladové opatření předsedy insoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sb. nemá povahu rozhodnutí), ledaže je ve smyslu § 26 InsZ namítáno, že ustanovený správce nesplňuje podmínkx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxný správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že je podjatý) však v dané věci nejde.
Tvrzení, že nově ustanovený správce (JUDr. Szabo) neměl být usxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsažené v ust. § 25 odst. 3 InsZ), nepředstavuje způsobilý odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 26 věty druhé x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce osobu, u které je (proto) důvod pochybovat o její nepodjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxezených pro ustanovení konkrétního (opatřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxně.
S uvedeným souvisí také to, že insolvenční zákon neumožňuje odvolacímu soudu v rámci odvolacího řízení bez dalšího ustanovit jiného správce, jax x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podlx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x tom, že takový postup je na místě i v případě, že je v průběhu řízení (dodatečně) zjištěno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce xxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxje. Ustanovení opatřením předsedy insolvenčního soudu (případně nesprávně) určené osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxitele na nabyvatele, § 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - zmxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 48 - podmínky pro svolání a program schůze věřitelů, § 49 - síla hlasxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xe vlastní věci, § 54 - postup insolvenčního soudu, § 55 - odvolání proti rozhodnutí o zrušení schůze věřitelů soudem, § 137 - termín schůze věřitelů a pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhu na povolení oddlužení, § 404 - lhůta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 405 - neschválení oddlužení
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx po přezkumném jednání odvolat insolvenčního správce určeného opatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25 a 29). Věřitelé se však již nemusí shodnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo soudu, aby svým opatřením nového insolvenčního správce určil (§ xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx dnů poté, co se o svém zvolení dozvěděl, požádá insolvenční soud o odvolání (§ 31 odst. 2). Při běžném průběhu poběží lhůta tří dnů ode dne, kdy byl v insolvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxní, kterým závěry schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce potvrdí (§ 74 odst. 1).
Věřitelé, kteří nezískali dostatečnou většinu pro uxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xvých hlasů nově určeného insolvenčního správce odvolat. Stejný závěr platí v případě, že si věřitelé předem nezajistí souhlas jimi vybraného insolvexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
Dle § 185 insolvenční soud v průběxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. K odmítnutí přihlášky rozhodnutím insolvenčního soudu dojde v těchto případech:
a)
přihláška je podána xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxášky insolvenčnímu soudu navrhne,
c)
nevykonatelná pohledávka (§ 191 odst. 2) je co do důvodu nebo výše popřena insolvenčním správcem (§ 198) příp. xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxzajištěné.
Je třeba odlišovat případy, kdy insolvenční soud ukončí účast věřitele v insolvenčním řízení z důvodu zániku jeho pohledávky jiným zpxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpu dle § 29. K odmítnutí přihlášky věřitele nebo věřitelů totiž nedošlo.
Všechny výše uvedené závěry platí také v případě, že se rozhodnutí insolvenxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě, kdy v důsledku odmítnutí přihlášky pohledávky dojde k takové změně v osobách věřitelů nebo výši jejich přihlášených pohledávek, která by měla vliv nx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x§ 47 odst. 1). Aktivita věřitelů se může projevit:
a)
ve formě návrhu na svolání samotné schůze, nebo
b)
ve formě návrhu na doplnění programu schůze věxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního správce jakožto maximálně profesionalizované osoby, u níž jsou podmínky vzniku oprávnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společníka) je zajištěna novými x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnosti); přísněji jsou vymezeny i podmínky bezúhonnosti a dostatečného maxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho plnění a minimální standardy pojištění upravené ve smyslu § 39 cit. zákona vyhláškou č. 314/2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxna o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást veřejného insxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xpo 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zachováno, jen pokud k uvedenému datu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxtanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena předpokladem, že osoba zapsaná v seznamu insolvxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxt. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců své ustanovení insolvenčním spráxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímu správci znemožňují jexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákona (pokud nejde o dílčí vyloučení správce, ktexx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pokud je doloženo, že objektivně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slyšení. Upustix xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona], a že změna v osobě insolvenčního sprxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo další průběh. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xákona), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
(VS Praha 3 VSPH 1090/xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxla dne 26.5.2016, a která nejblíže následovala po přezkumném jednání, hlasoval věřitel KB prostřednictvím hlasovacího lístku doručeného do datové sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxtanovení do funkce nového insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka. Nepodepsaný hlasovací lístek je vyhotoven Mgr. Davidem Švecem. Oprávnění tétx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxi podání věřitele KB s využitím formuláře Hlasovací lístek opatřeno ověřeným podpisem této osoby, vychází odvolací soud z toho, že toto podání nemohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xe žádný věřitel nezúčastnil, dojít k odvolání původně ustanoveného správce a k ustanovení správce nového, protože pro přijetí takového rozhodnutí nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxí mají právo hlasovat. Provedl-li soud prvního stupně na této schůzi hlasování došlým hlasovacím lístkem věřitele KB, jeho postup odporuje znění ust. x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx smyslu § 29 a 30 InsZ rozhodovat o tom, že (i) soud bere na vědomí odvolání insolvenčního správce, natožpak rozhodovat o (ii) nepotvrzení ustanovení sxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxcesní podmínky pro vydání takových rozhodnutí, otázka jejich věcné správnosti není významná.
Bez ohledu na to, že odvolatel formálně napadá pouze roxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxd bodem I. výroku tohoto rozhodnutí. Vycházeje z toho, že o usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud záxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtelů do protokolu o jednání schůze a z toho, že rozhodnutí vydaná soudem prvního stupně pod body I., II. a III. tvoří s ohledem na skutkové okolnosti věci nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí, nemůže z těchto rozhodnutí obstát ani jedno. Byť z přísně formálního hlediska samostatné odvolání proti výroku I. napadeného rozhodnutí by nebylo xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxximován, neboť se schůze věřitelů neúčastnil, a jednak lhůta pro podání odvolání uplynula skončením schůze věřitelů (§ 29 odst. 3 za použití § 55 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x x x xxxx xxxxxx celé bez náhrady.
(VS Praha 3 VSPH 1991/2016-B-13 ve věci KSPL 51 INS 29034/2015)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správcxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 47 - schůze věřitelů, § 74 - okamžik doručení soudní písemnosti, § 173 - podání xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxní žaloba u nevykonatelné pohledávky, § 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
Odvolání insolvenxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.11.2019.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm insolvenčního soudu zbaven výkonu funkce. Insolvenční zákon rozlišuje v § 31 a § 32 mezi odvoláním insolvenčního správce a zproštěním insolvenčníxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxání insolvenčního správce může být provedeno na základě vlastního zjištění insolvenčního soudu, k návrhu insolvenčního správce, věřitelského výboxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xákladě lze dovodit neschopnost insolvenčního správce dlouhodobě, resp. trvale vykonávat svoji činnost. Jde např. o odvolání ze zdravotních důvodů, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx k odvolání insolvenčního správce mohou mít původ v pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce ve smyslu § 9 a § 10 z. i. s. anebo v zánikx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx x. s.
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce trvat, např. pokud by osobní účast insolvenčního správce byla spojena s neúměrnými obtížemi. V takovém případě může insolvenční soud vycházet napxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční správce ustanovený do funkce na schůzi věřitelů konané po prvníx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní o osobě insolvenčního správce proběhlo, nebo z písemného vyhotovení vyhlášeného rozhodnutí, které by mělo být zvolenému insolvenčnímu správci doxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávce předmětné schůze věřitelů účastnil (insolvenční soud zaznamená účast navrhovaného insolvenčního správce do protokolu o schůzi věřitelů). Nxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho vyhotovení usnesení, kterým insolvenční soud volbu nového insolvenčního správce potvrdil; zvolenému insolvenčnímu správci bude rozhodnutí o poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxud by se insolvenční správce zvolený schůzí věřitelů předmětné schůze věřitelů neúčastnil ani osobně, ani prostřednictvím svého zástupce a pokud by ixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o soudním roku, ve kterém bude zaznamenáno usnesení potvrzující změnu v osobě insolvenčního správce, vyhlášené při jednání insolvenčním soudem; v opxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x dikce § 22 však lze dovodit, že stanovisko zvoleného insolvenčního správce musí být odůvodněno. Odmítnutí funkce insolvenčního správce v konkrétní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxním souhlasí. Forma prohlášení není zákonem dána, může tedy jít o prohlášení do protokolu nebo o písemné podání.
K odst. 3
K pozastavení výkonu činnosti insolvenčního sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xx xx xx xx x xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce, v ustanovení § 10 z. i. s. jsou taxativně vypočteny důvody, které mohou být příčinou pozastavení funkce insolvenčního správce ze straxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnnost, je z něj však zřejmé, že záleží pouze na rozhodnutí insolvenčního soudu, zda pozastavení výkonu funkce povede k odvolání insolvenčního správce x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Pro rozhodnutí insolvenčního soudu budou podstatné důvody, které vedly k pozastavení výkonu funkce insolvenčního správce. Skutečnost, že se insxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnost insolvenčního správce [§ 9 odst. 1 písm. d) z. i. s.], nemusí vést k odvolání insolvenčního správce z funkce v konkrétní věci. To platí zvláště v příxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxpisu majetkové podstaty. Taková změna by byla v rozporu se zásadou ekonomie řízení vyjádřenou v § 5 písm. a). Při úvaze o odvolání insolvenčního správce x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxzhodnutí VS Olomouc č. j. 1VSOL 1067/2013-B-30 ve věci KSBR 26 INS 19674/2012. Rozhodnutí odvolacího soudu v tomto případě vůbec nezohledňuje realitu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxenčního správce vypočtených v § 12 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. V případě zániku funkce z důvodů uvedených v § 12 odst. 2 zák. č. 312/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxadním průběhu řízení neměl k činnosti insolvenčního správce výhrad nebo pokud insolvenční správce o odvolání z funkce sám nepožádá. Insolvenční soud xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxě odvolání insolvenčního správce insolvenčním soudem dochází k ustanovení nového insolvenčního správce postupem podle § 25; insolvenční soud do funxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
V případě zrušení povolení nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již nemá insolvenční soud na výběr a musí ustanoveného insolvenčního správce z funkce odvolat. V tomto případě prostor pro uvážení insolvenčního soudx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxvenčního správce a určení nového insolvenčního správce zahrnuty do jediného usnesení. Tím je zachována integrita činnosti insolvenčních správců v řxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přechodu funkce mezi původním a novým insolvenčním správcem. Tímto okamžikem je také založena povinnost odvolaného insolvenčního správce předat svxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pro sedmý odstavec platí závěry uvedené pro § 29 odst. 4.
Ne zcela systemaxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenční soud o dopadu § 3 odst. 2 z. i. s. na dlužníka. Současně byla insolvenčnímu soudu uložena povinnost odvolat insolvenčního správce a nahradix xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxáty podmínek pro výkon funkce insolvenčního správce vycházejících z pochybení samotného správce, zatímco vložený důvod je spíše pochybením insolvexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
V důvoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenčního zákona není rozhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce odvolává z funkce, vydané podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona.
Dovolání pak není přípustné anx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční soud „po slyšení insolvenčního správce“ (tedy na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zprošxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxti návrhu, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt funkci insolvenčního správce konkrétního dlužníka jen prostřednictvím svého ohlášeného společníka. Jestliže se obnovilo právo ohlášeného spolexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxímž jediným ohlášeným společníkem taková fyzická osoba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxzhodnutím insolvenčního soudu o jeho „odvolání“ z funkce bude ve smyslu ustanovení § 31 insolvenčního zákona „pravidlem“ tam, kde se v jakékoli podobx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlvenční soud o tom, zda insolvenční správce má být „odvolán“ z funkce, na návrh věřitelského orgánu nebo z vlastní iniciativy (vzhledem ke skutečnostexx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx být realizováno v těch případech, kdy dosavadní obsah spisu neskýtá dostatečný podklad pro posouzení „existence“ nebo „důležitosti“ důvodu odvolánx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxat na předchozím „slyšení“ insolvenčního správce nebude při „odvolání“ z funkce typově namístě v těch případech, kdy insolvenční soud odvolává insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxi v rovině „(ne)důležitosti“ důvodu odvolání]. Důvod přistoupit ke slyšení insolvenčního správce nebude dán (coby výjimka z práva být slyšen) také texxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyjádřením insolvenčního správce samotného) a listinami založenými do spisu, takže vlastní „slyšení“ insolvenčního správce by již nemohlo přinést xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xení osobou subjektivně oprávněnou k podání opravného prostředku proti (výroku) usnesení, jímž je současně ustanoven do funkce nový insolvenční spráxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxvadního insolvenčního správce z funkce odvolal (nebo jej funkce zprostil), včetně té části výroku, kterou insolvenční soud vázal časové účinky takovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxtí svobody, nezakládá sama o sobě povinnost insolvenčního správce informovat takového dlužníka o svém postupu v insolvenčním řízení jinak (šířeji), xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního správce z funkce, lze považovat zejména skutečnost, že správce pozbyl nezbytné předpoklady pro svůj zápis do seznamu insolvenčních spráxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxňují výkon jeho funkce a v neposlední řadě správcovu podjatost. Žádný z těchto důvodů však odvolatel neuvádí a rovněž nevyplývá ani ze spisu soudu prvníxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce z funkce, postupoval správně, pokud ustanovil novou insolvenční správkyni (Mgr. P. H.). Tento postup je v souladu s § 31 odst. 3, věta první insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxetková podstata neměla v každém okamžiku konkrétního insolvenčního správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 122/2009-B-41 ve věci KSBR 40 INS 1624/2008)
V obexxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxzdnění ve funkci správce v jiných konkursech nebo v jeho profesi advokáta.
(VS Olomouc 2 VSOL 47/2010-B-11 ve věci KSBR 45 INS 7631/2009)
Souhlasit xxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxh pracovních povinností, a musel být srozuměn i s tím, že zápisem do seznamu správců bere na sebe odpovědnost za řádný výkon této funkce ve všech insolvenxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx9, KSBR 26 xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx/2009). V těchto rozhodnutích formuloval názor, že ani důsledek vyplývající z § 40 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, tj. zánik oprávnění vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxrávcích, není důvodem pro jeho odvolání z funkce. Insolvenční správci, kteří byli do konce roku 2009 ustanoveni do funkce, výkon své funkce dokončí, i kxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx zákonného ustanovení § 31 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že navrhnout odvolání insolvenčního správce může sám insolvenční správce nebo věřixxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavný prostředek proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, přičemž v tomto odvolání může namítat pouze to, že ustanovený insolvenční spráxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxterému z dlužníkových věřitelů nebo jen některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, a tato situace je vyřešena ustanovením odděleného insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xajoritním dlužníkem na jeho postavení jakožto věřitele, který se přihlásil do insolvenčního řízení, a jehož pohledávka představuje 4,86% všech přihxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe zákona k přerušení soudních a jiných řízení, přičemž v přerušených řízeních, kde dlužník vystupoval jako žalobce, lze pokračovat na návrh insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx svých práv soudní cestou, pokud se týkají majetkové podstaty s tím, že v tomto konkrétním sporu by samozřejmě namísto dlužníka jako účastník řízení vysxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Je nepochybné, že důvodem pro odvolání insolvenčního správce podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona může být i situace, kdy je povolena reorganizaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích nemá, ač ve smyslu výše uvedeného ho mít musí
(VS Praha 3 VSPH 202/2010-B-68 ve věci KSPA 48 INS 6473/20xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxn z možných důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, a které je třeba zkoumat z hlediska podmínek pro odvoláxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxužník dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona není oprávněn, a již z toho důvodu musel být tento jeho návrh zamítnut.
(VS Praha 3 VSPH 257/2010-B-604 ve věxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxu podmínky vzniku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem. Odborná způsobilost pro výkox xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnostixx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxxx aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást veřejného insolvenčního rejstříku. Osobám xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního správce zachováno, jen pokud k uvedenému datu, za podmínek stanovených zákonem o insolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spraxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otázkou dalšího působení těch insolvenčních správců v řízení, v nichž byli do funkce ustanoveni před 1. lednem 2010, avšak nesložili zkoušku insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxním insolvenčním řízení; je tomu tak již proto, že insolvenční zákon v § 22 odst. 2 připouští jmenovat insolvenčním správcem osobu, která splňuje obexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zn. KSBR 26 INS 292/2009, 2 VSOL 107/2009-B ze dne 16.4.2009; v němž vrchní soud dovodil, že pouhé vyškrtnutí ze seznamu insolvenčních správců, ať již jaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxolání insolvenčního správce z funkce, neboť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxy jedna a táž fyzická osoba mohla být ustanovena v insolvenčním řízení jednak jako insolvenční správce, jednak jako ohlášený společník veřejné obchodxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxeno, jakmile je insolvenčnímu správci, který se stal ohlášeným společníkem, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, není možnéx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xejímž je společníkem, a on sám nadále může vykonávat činnost insolvenčního správce již jen jako ohlášený společník.
Naproti tomu nelze z této úpravy bxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxbě důvodem pro jeho odvolání. Aby tomu tak bylo, musely by přistoupit důležité důvody pro odvolání insolvenčního správce stanovené v § 31 odst. 1 insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své rozhodnutí založil pouze na závěru, že pozastavení činnosti insolvenčního správce zakládá samostatnou skutkovou podstatu pro odvolání insolvexxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxenční řízení založeno, totiž k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona]. Změna v osobě insolvenčního správce předsxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce z funkce lze především tehdy, pokud řádně neplní své povinnosti tak, že by jeho činnost odůvodňovala jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákoxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, že insolvenční správce nesplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců.
(VS Praha 3 VSPH 237/2011-B-24 ve vxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xe znění účinném do 31. 7. 2013, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušování povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 1). Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenčnx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxvením předem souhlasil (odstavec 2). Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Oxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxených v § 26 (odstavec 3). Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavaxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích (zákon č. 312/2006 Sb.), může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odstavec 3). Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvlášxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích (odstavec 4). Odvolá-li insolvenční soud insolvenčxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxého insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26 (odstavec 5). Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká (odstavec 6).
Podle § 9 odst. 1, písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, právo vykonávax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx není-li dále stanoveno jinak (odstavec 1). Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1, písm. d/, a) může insolxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xhodě s odvolatelem konstatuje, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým argumentuje soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhoxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xx13, zatímco rozhodnutí, na které je odkazováno, bylo vydáno 1. 6. 2011. Lze přisvědčit odvolateli, též pokud se týká nejednotnosti rozhodování Krajskxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrhu tohoto insolvenčního správce vyhověno, a to tak, že dosavadní insolvenční správce Mgr. Petr Hromek byl odvolán z funkce a na základě pokynu předsedx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxd rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že návrhu insolvenčního správce na jeho odvolání z funkce vyhověl, a to ke dxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxterstva, adresovaného odvolacím u soudu, se podává, že Usnesením byl přiznán odkladný účinek žalobě podané Dosavadní správkyní proti rozhodnutí ze dxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxolvenčních správců odvolací soud ověřil, že Dosavadní správkyně je v něm (v jeho obecné části) zapsána jako řádná insolvenční správkyně. 13. Pro posouxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky těchto rozhodnutí, tedy i účinek zrušení povolení odvolané správkyně vykonávat činnost insolvenční správkyně. 14. Z uvedených důvodu odvolaxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xe věci KSHK 45 INS 2123/2017)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 22 - odmítnutí funkce insolvenčního správce, § 2x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxx x x xx xx x x xx xx xx xx xx
xxxxxxxxx insolvenčního správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xvé povinnosti, které jsou mu stanoveny insolvenčním zákonem a dalšími právními předpisy, ale také pokyny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxstí. Činnost správce je třeba posuzovat komplexně v rámci rozsahu celého spektra jeho povinností v insolvenčním řízení. Ojedinělý a méně podstatný
exxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxové pokuty. Neplnění povinností řádně lze zpravidla chápat jako déle trvající méně závažné nedostatky v činnosti insolvenčního správce. Naopak i jedxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřípady, v nichž by měl soud vůči insolvenčnímu správci takto přísně postupovat. Míra pochybení a jeho důsledky jsou vždy výsledkem individuálního posxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxaty bez jeho předchozího soupisu do majetkové podstaty, prodej majetku bez vyslovení potřebného souhlasu apod.
Obdobný postup a závěry je možno uplatnit i v případě, že insolvenční správce nepoxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxno charakterizovat tak, že insolvenční správce provádí svoji činnost nedbale, byť je mu správný postup znám. Pochybení insolvenčního správce se může xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xovinnosti nelze zaměňovat s odlišným právním názorem insolvenčního správce na otázky řešené v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. V průběhu ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejsou v příkrém rozporu se zásadami vyjádřenými v právních předpisech vyšší právní síly (ústavní zákony apod.). Pouhá skutečnost, že věřitelé, napřx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx nemůže být důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce.
Návrh na zproštění insolvenčního správce může podat věřitelský orgán, kterým jsox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xprávce jeho funkce. Musejí specifikovat, které povinnosti insolvenční správce porušil nebo jaká škoda věřitelům či dlužníkovi vznikla. Konečné posxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jak závažné porušení se jedná a jaká sankce bude důsledkem nesprávného jednání správce. Důsledkem návrhu na zproštění správce může být i uplatnění mírxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxrávce vadně plní své povinnosti v řízení, ale z důvodu osobní nespokojenosti dlužníka s činností insolvenčního správce, která vychází z řádného výkonx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxce z úřední povinnosti také insolvenční soud, a to neprodleně poté, co zjistí skutečnosti, které ke zproštění správce mohou vést.
Ke zproštění insoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Od slyšení správce lze upustit v případě, že insolvenční soud k tomuto kroku přistupuje bez návrhu a slyšení správce nemůže vést k objasnění důvodů vedoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxp. souhlasy ke zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty).
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxřitelského výboru. Návrh na zproštění funkce insolvenčního správce podaný jednotlivými přihlášenými věřiteli insolvenční soud posoudí jako podněx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx věřitele měl vždy vypořádat, minimálně formou přípisu adresovaného jeho předkladatelům, že skutečnosti uvedené v jeho podání nejsou důvodem ke zproxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí návrhu na zproštění správce jeho funkce se může odvolat pouze navrhujíxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí o zproštění insolvenčního správce nemá odkladný účinek a zproštěný správce je povinen bezodkladně po svém zproštění funkce předat svou funkci novx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutím "ve věci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce zprošťuje funkce, vydané podle § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xe insolvenční správce neporušil své povinnosti postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí, když vyřadil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka movxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxpních smluv uzavřených dlužníkem (jako prodávajícím) jsou ve vlastnictví třetích osob (kupujících), a když proti těmto osobám podal žaloby na zaplacxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxem nelze usuzovat ani z pohledu námitky, že insolvenční správce vyřadil movité věci ze soupisu, aniž by bylo rozhodnuto ve věci příslušným soudem [dovoxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
Nejvyšší soud již ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírkx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxaty, může být vyřešena (samozřejmě za předpokladu, nebrání-li tomu dříve učiněný pokyn konkursního soudu) - a to i poté, co již byla soudem učiněna výzvx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc ze soupisu vyřadí (srov. bod XXIX. stanoviska, str. 199 /375/). K tomuto závěru, jenž se uplatní i v případě, že vylučovací žaloba již byla podána, sx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxmaticky) přejímat judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona o konkursu a vyrovnání (a to především proto, že insolvenční zákon obsahuje poměrxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx10, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněné pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek], důvod k popření judikatorních zásad, formulovaxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxt tohoto majetku k majetkové podstatě) na poli práva konkursního v právu insolvenčním dán není. K tomu srov. i výslovnou úpravu tohoto postupu insolvenxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxsolvenční správce postupoval pasivně, když vycházel jen ze sdělení dlužníka a jím předložených listin, což mohlo vést k neúspěchu v soudních sporech txxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxvěry odvolacího soudu, podle nichž insolvenční správce postupoval správně (s náležitou péčí), když ve prospěch majetkové podstaty podal žaloby na zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxěhu insolvenčního řízení, nemůže být důvodem pro zproštění JUDr. H. K. funkce správkyně.
(VS Praha 2 VSPH 481/2009-B-108 ve věci MSPH 60 INS 4476/2008x
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxe řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v roxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxchybení méně závažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Předně je třeba zdůraznit, že soud prvního stupnx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by zde bylo nebezpečí nepřiměřeného prodlení v řízení (např. proto, že jeho pobyt by nebyl znám, že jeho zdravotní stav by slyšení neumožňoval), nebo jexxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxo něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xdst. 5 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem fuxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxí závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závixxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale - obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xředložit věřitelskému výboru a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.
Ze spisu odvolací soud ověřil, že dosavadní správxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx byl za její nesplnění dokonce postižen pořádkovou pokutou. Za významnou okolnost k tíži dosavadního správce považuje odvolací soud též skutečnost, žx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xčinil se značným prodlením v odvolání proti usnesení ze dne 20.7.2010 až poté, kdy mu byla opakovaně uložena pořádková pokuta.
(VS Praha 2 VSPH 707/201xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení, zejména pokud se týká výsledků přezkumného jednání a následným krokům insolvenčního správce (zpětvzetí popřené pohledávky), není důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x0 INS 6305/2010)
Za
relevantní
důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonex xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V zxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého opráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xázoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce Mgr. Petr Brož neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo žx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dlužníkem nelze považovat za důvody, pro něž by bylo lze zprostit správce funkce. Okolnost, že správce přezkoumal a uznal pohledávku věřitele, ohlednx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo skutečnost, že správce na výzvu finančního úřadu zpracoval daňové přiznání, k čemuž byl povinen dlužník, jenž ovšem ničím neprokázal, že by tuto povixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoby, považuje též odvolací soud za nedůvodné, nadto v situaci, kdy se orgány činné v trestním řízení již zabývají podněty dlužníka a k žádným pro insolvexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Pokud jde o dlužníkovo mínění, že do soupisu majetkové podstaty by měly být zapsány položky, o nichž se domnívá, že v něm chybí, zastává odvolací soud názxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxaznit, že soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx ve věci KSPL 54 INS 1452/2011)
Veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců může mít více ohlášených společníků (§ 5 odst. 1 píxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx může veřejná obchodní společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxx/2012-B-38)
V případě, že insolvenční soud posuzuje podnět třetí osoby, to je osoby, která není účastníkem řízení, případně, která není oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě rozhodovat (nejde o návrh) a s takovým podnětem se vypořádá jiným způsobem, například přípisem navrhovateli, že skutečnosti jím tvrzené nejsou důvoxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxčního řízení ve věci dlužníka, neboť vůči dlužníku nepřihlásila žádnou pohledávku (§ 14 IZ). Účastnicí tohoto insolvenčního řízení se nestala ani přexxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xeoprávněně, neboť jí svědčí právo (vlastnické), které vylučuje zařazení těchto věcí do majetkové podstaty a že v rámci této žaloby dala podnět k odvoláxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xámci insolvenčního řízení. To však dle názoru odvolacího soudu odvolatelku neopravňuje (není legitimována) k podání návrhu na odvolání či zproštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xpisu vyplývá, že opakovaný podnět k odvolání (§ 31 IZ) a současně též ke zproštění Ing. Lukáše Nožičky funkce správce (§ 32 IZ) podala odvolatelka v podánx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxádření insolvenčního správce a replice dlužníka, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým jednak zamítl návrh dlužníka na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxo stupně toliko v odůvodnění tohoto usnesení. Toto usnesení napadla odvoláním pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud uzavírá, že jestliže odvolatelka není účastnící vlastního insolvenčního řízení a především není oprávněna ve smyslu ust. § 32 IZ podat návrh na zxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxec tohoto návrhu zamítl rovněž podnět (který není návrhem) odvolatelky ke zproštění správce, pak odvolatelka není oprávněna podat proti tomuto usnesxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxm, kdo k tomuto odvolání není oprávněn (§ 32 odst. 2 IZ), aniž se mohl odvolací soud odvolacími námitkami odvolatelky zabývat
(VS Olomouc 1 VSOL 60/2014xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákona je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 insolvenčního záxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxnovením § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nebo že nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v soxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxbo zajištěného věřitele, nebo že nerespektuje soudní rozhodnuti o vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybeni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonem nebo uložené soudem.
Skutečný výkon činnosti insolvenčního správce v jeho sídle a provozovně (provozovnách) není podmíněn faktickou přítomnoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Olomouc 2 VSOL 358/2014 ve věci KSOS 33 INS 26288/2013)
V přezkoumávané věci byl insolvenční správce zproštěn funxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx postupoval v souladu se standardním pokynem pro oddlužení zveřejněným na internetových stránkách Krajského soudu v Ostravě. V něm je správci mimo jinx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xe ztotožňuje s argumentací odvolatele, že zákon nevyžaduje, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový výklad právních předpisů je však poxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxsolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od 1. 1. 2014) nebyl veden myšlenkou, že insolvenční správce musí vykonávat všechny čxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
§ 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitelů, § 21 - seznam insolvenčních sprxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce
Zástupce insolvenčního správce
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Ustanovení doplňuje právní úpravx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnčního řízení není vždy vhodné, aby byl insolvenční správce, u něhož jsou dány přechodné závažné důvody bránící mu ve výkonu jeho funkce, rovnou odvoláxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxenosné informace, které mají pro řízení zvláštní význam. Za takových podmínek může být vhodnější ustanovit zástupce insolvenčního správce.
Nescxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce na nezbytně nutnou dobu překlene absenci výkonu funkce ze strany řádného insolvenčního správce. Insolvenční soud v rozhodnutí o ustanovení záxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xstanovení. Lhůta nemusí být insolvenčním soudem stanovena konkrétním datem, činnost zástupce správce lze omezit např. délkou pracovní neschopnostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního správce přetrvávaly po nepřiměřeně dlouhou dobu, měl by insolvenční soud zvážit rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce dle § 31. Vhxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxtanovení zástupce insolvenčního správce je nutno užít postup dle § 25. Osobu zástupce insolvenčního správce určí předseda insolvenčního soudu a náslxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx si je vědom skutečnosti, že po přechodnou dobu nebude schopen vykonávat svou funkci např. z důvodu dlouhodobější hospitalizace v nemocnici. O ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zveřejňuje v insolvenčním rejstříku a v případě, že je dlužníkem osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, i v tomto rejstříku. Zástupce insolvenčního spxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxonu své činnosti také odpovědnost za řádný výkon své funkce. Pravomoci insolvenčního správce jsou po dobu výkonu funkce zástupce insolvenčního správxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního správce může dojít uplynutím doby, na kterou byl ustanoven, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžixx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčnímu správci svou funkci, včetně dokumentů, které s výkonem funkce souvisejí. Pro zástupce insolvenčního správce bude aplikovatelný postup pro přxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxt odměny řádného insolvenčního správce.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro jeho odvolání z této funkce musí existovat důležité důvody, jež insolvenční zákon blíže nespecifikuje. Třeba zdůraznit, že součástí koncepce inxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magistxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxúhonnosti a dostatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (vxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxk pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních sprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osobám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnostx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch zákonem o insolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 citx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxen odborně způsobilá tuto funkci v insolvenčním řízení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxležitých důvodů, pro něž - nastanou-li až v průběhu řízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xůže jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxím odděleného správce dle § 34 insolvenčního zákona) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxní, a to v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanoxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxmečně) v případě, že důležité důvody pro postup dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxuje vždy jistý retardační zásah do insolvenčního řízení, zvláště pokud již v něm stávající správce činil úkony významně ovlivňující jeho další průběhx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx zákona), anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insolvenčního zákona), může sxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxí zásadně podstatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání sxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xa povoleno jeho oddlužení), byl odvolatel ustanoven do funkce insolvenčního správce v souladu s opatřením předsedy Městského soudu v Praze ze dne 28.6xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podává, že odvolatel vznikl dne 14.5.2008 s předmětem podnikání výkon činnosti insolvenčního správce. Z návrhu odvolatele ze dne 8.7.2011 (B-1) plynxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxela saturuje. Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že odvolatel vykonává funkci insolvenčního správce pro 60 dlužníků, a to nejen u Městského souxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí soud k závěru, že z hlediska skutkových zjištění soudu I. stupně a jeho právní argumentace je napadené usnesení správné a lze na jeho přesvědčivé odůvoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxy řečeno, odvolací soud se zcela shoduje se soudem I. stupně, jenž shledal, že u odvolatele, jenž je specializovanou právnickou osobou založenou jen prx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxé insolvenční soudy, v jejichž obvodu nesídlí, nelze zásadně akceptovat jeho zaneprázdněnost přidělenými věcmi jako důležitý důvod, pro něhož by měl xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxo dané řízení přihlédl předseda insolvenčního soudu ve smyslu § 25 odst. 1 insolvenčního zákona nejen k dosavadnímu stavu řízení, k osobě dlužníka a k jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxců v obvodu Městského soudu v Praze.
(VS Praha 1 VSPH 959/2011-B-17 ve věci MSPH 93 INS 9615/2011)
xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xnsolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxo soudu nikoliv sankčního charakteru, není tedy důsledkem pochybení v činnosti insolvenčního správce. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xstanovení z preventivních důvodů. Může jít jak o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxvce, které lze řešit ustanovením odděleného správce dle § 34 IZ) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce (ohlášenéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx že objektivně výkonu jeho funkce brání, a to v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolánx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxj může soud (výjimečně) v případě, že důležité důvody pro postup dle § 31 odst. 1 IZ jsou zcela zřejmé a osvědčené. Nelze totiž pouštět ze zřetele, že insoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx průběhu insolvenčního řízení. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 IZ ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda odvoxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
(VS Praha 1 VSPH 884/2014-B-25 ve věci KSHK 45 INS 11220/2012)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 25 - ustanovení insoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxní insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, přičemž je zřejmé, že tento vztah neovlivní celkový zpxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxém následném incidenčním sporu, není však vyloučena ani při provozování podniku insolvenčním správcem. V takovém případě může insolvenční soud ustaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxo některému ze zástupců věřitelů není většinou při ustanovování insolvenčního správce do funkce předvídatelný a nelze mu jej klást k tíži. Pokud dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsolvenčním správcem osobu s poměrem k věřiteli či věřitelům, a tím pádem osobu od počátku podjatou ve smyslu tohoto ustanovení zákona. Uvedená domněnkx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxitelem.
Insolvenční soud může ustanovit odděleného insolvenčního správce, není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xelkový výkon jeho práv a povinností. Insolvenční zákon charakterizuje možnou podjatost správce ve dvou úrovních. Musí se jednat o vztah pouze k něktexxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mít v řízení přihlášenou pohledávku významného charakteru. Je možné se domnívat, že významný charakter bude mít pohledávka věřitele, která představxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xbsenci přesného zákonného vymezení bude vždy záležet na posouzení konkrétní situace ze strany insolvenčního soudu, zda jsou dány podmínky pro ustanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxbytnosti ustanovit odděleného insolvenčního správce by měl insolvenční správce informovat soud neprodleně poté, co zjistí, že taková potřeba existxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxolvenčnímu soudu neoznámil, byl by tím dán důvod pro zproštění insolvenčního správce funkce ve smyslu § 32. Insolvenční správce by měl oznamovat i pouhxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxasně může dát insolvenční soud podnět Ministerstvu spravedlnosti ČR, které může následně za splnění podmínek stanovených v § 13 zákona o insolvenčnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xnsolvenčního soudu postupováno dle § 25. Osobu odděleného insolvenčního správce určí předseda insolvenčního soudu a následně jej ustanoví insolvenxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxsaná ve veřejném či jiném rejstříku, i v tomto rejstříku. Oddělený insolvenční správce po dobu své působnosti v řízení vykonává pouze ty
kompetence
, ktxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu o jeho zproštění funkce. V tomto okamžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené oddělenému insolvenčnímu správci automaticky vrací řádnému insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxkce souvisejí. I zde bude pro vyúčtování odměny a hotových výdajů odděleného insolvenčního správce beze zbytku aplikován postup dle § 29 odst. 4.
K odxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxoří koncern, by měl být v souladu s § 25 odst. 2 ustanoven totožný insolvenční správce. V případě vzájemných pohledávek subjektů tvořících koncern je v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce z titulu výkonu své funkce rovněž osobou odpovědnou za podání přihlášky a tentýž insolvenční správce by ji v dalším insolvenčním řízení měl podrobxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxi jednotlivými členy koncernu.
xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx správce z funkce právě s ohledem na text § 25, ale pro vztahy v koncernu by měl být ustanoven oddělený insolvenční správce.
K odst. 3
Novela provedená xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xx. odvolaný insolvenční správce bude na základě svého souhlasu ustanoven jako oddělený insolvenční správce:
a)
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xostupu dle § 29 hlasovali pro jeho odvolání. Jedná se o další z novelizovaných ustanovení, které má zabránit nepřijatelným vazbám mezi věřiteli a insoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlvenčnímu správci, který byl do své pozice dosazen postupem dle § 29. Právní úprava předem počítá s neřádným výkonem funkce ze strany takto delegovanéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxem vykonávat jeho funkci, je nutno charakterizovat jako ústavně nekonformní. Novelizované ustanovení zcela ignoruje fakt, že věřiteli s popřenou poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxou pohledávkou byli ostatními věřiteli jako řádní věřitelé akceptováni a tento akt
akceptace
je tak do značné míry degradován.
Insolvenční soud jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce, pokud jsou zde věřitelé, (i) jejichž pohledávka byla odvolaným insolvenčním správcem popřena, a (ii) kteří přesto mohli hlasxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud jinou možnost než odvolaného správce do pozice odděleného insolvenčního správce ustanovit. Formulace právní úpravy jiný postup nepřipouští. Pxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby k předkládání vyúčtování ze strany odvolaného insolvenčního správce nemuselo docházet opakovaně.
Judikatura:
Již na tomto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, roxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci práva. Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech zákoxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xodjatosti insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovaného v případech, kdy správce je v insolvenčním řízení vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů.
Nejvyšší soud dále předesílá, že podmínkxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxat s podmínkami určenými ustanovením § 14 odst. 1 o. s. ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov.
mutatis mutandis
důvody usxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxčasně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nexxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxn k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovenx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xharakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu prxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insoxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákon v tomto směru neobsahuje žádné omezení; rozhodující tak je zásadně (jen) posouzení, zda úkony, pro které byl oddělený insolvenční správce ustanxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxčené ustanovení hovoří výslovně o poměru insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů (popřípadě jen k některému ze zástupců dlužníxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx že i v takovém případě je rozhodující [vedle charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení (vedeném na majetek dluxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v insolvenčním řízení vedeném na majetek věřitele).
V situaci, kdy v poměrech dané věci je zjevné, že insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvé Vápeníkové (insolvenční správkyni dlužníka společnosti S) a současně z některých (posuzováno ve vztahu k celému insolvenčnímu řízení společnostx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx již přesahují rámec určený ustanovením § 34 insolvenčního zákona pro ustanovení odděleného insolvenčního správce.
Přitom mezi skutečnosti, kterx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxsolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn víxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxém posouzení) nebyly způsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.
V tomto směru nemá Nejvyšší soud na rozdíl od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtavuje (slovy odvolacího soudu) téměř 50 % pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení dlužníka (a současně jde o pohledávku spornou) a kdy nároky uxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xsnesení insolvenčního soudu o rozšíření působnosti odděleného insolvenčního správce] význam (charakter) vzájemných pohledávek (a jiných nároků)x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxděleného insolvenčního správce (§ 34 insolvenčního zákona), nýbrž pro odvolání insolvenční správkyně dlužníka (Ing. Jaroslavy Dlabolové) a ustanoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, konstruuje § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. Podmínky pro vyloučení insolvenčního sprxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxstliže lze se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám účastníků pochybovat o jeho nepodjatosti. Takové pochybnosti mohou nastat vždy, když má napříklxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xalším důvodem pochybnosti může být způsob podnikání správce, který dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení. Poměr insolvenčního sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxhem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak vztah nepřátelský, v úvahu přichází také vztah ekonomické závislosti. Důvxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxm na jeho poměr k věci nebo k účastníkům mít pochybnost o jeho nepodjatosti (srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 2 Cdon 43/96 zveřejněné v časopise Soudního roxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvat situaci, kdy insolvenční správce vystupoval ve sporném civilním řízení jako protistrana účastníka insolvenčního řízení, v daném případě dlužníxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxučním řízení. Z daného pohledu je dle odvolacího soudu irelevantní, že sporné řízení o vylučovací žalobě vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xprávněného - dlužníka - bylo pravomocně ukončeno až v roce 2011. Dle závěru odvolacího soudu skutečnost, že insolvenční správce Mgr. Ing. O. M. vystupoxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxraznit, že základním předpokladem skutečného uplatnění všech zákonných zásad v insolvenčním řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého posxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že insolvenční správce nerozhoduje o právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy, a navíc podléhá dohledu insolvenčxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinny poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poskytovat mu na jeho žádost údaxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v tom, že má právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona). Prohlášením konkursu pak přecházx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxdná na účet dlužníka v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (§ 40 odst. 2 insolvenčního zákona).
(VS Olomxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxolací soud toho názoru, že ekonomické zájmy obou dlužníků (L. a S. T., s. xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx odvolatel vykonávat funkci insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno, výpověď nájemní smlouvy na provozování S. domu - právě proto, že ji odvolatel xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxnnost řádně vykonávat funkci insolvenčního správce), a tedy k újmě dlužníka S. R., a.s. (tj. ke škodě jeho majetkové podstaty a ke škodě insolvenčních vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx tu důvod pochybovat o nepodjatosti odvolatele v insolvenční věci dlužníka S. R., a.s. Odvolací soud sdílí názor soudu I. stupně, že tyto okolnosti jsou xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxozuje, že uvedené okolnosti jsou rovněž natolik intenzivní, že by bránily ustanovení odvolatele insolvenčním správcem i v případě, že by bylo v řízení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x 24.2.2012 a oznámení o svolání valné hromady (ani výpisy z obchodního rejstříku obou dlužníků), tento závěr o faktické existenci koncernu dostatečně xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxictví, listiny a potřebná vysvětlení by se poskytovaly jen jednomu subjektu nebo že odvoláním odvolatele z funkce předběžného insolvenčního správce xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývá opak (viz zpráva nově ustanoveného předběžného správce Ing. V. H. založená na A-153, z níž plyne, že změna v osobě předběžného správce nemá na prxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
Nad rámec uvedeného (aniž by xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xprávce přihlášeného věřitele, je vyloučen z možnosti být bez dalšího xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxu ve smyslu § 24 odst. 1 InsZ. Řešení takového konfliktu zájmů ustanovením odděleného správce dle § 34 InsZ přitom zjevně není ve smyslu § 5 písm. a) Insx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xodjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 - nahrazení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zvláštní insolvenční správce
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Zvláštxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé by mohly mít zásadní význam v případě provozování podniku či správy majetkové podstaty po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Cílem ustanovení zvláštního xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm se specifickými znalostmi, jejichž využití je v řízení potřeba. V případě rozsáhlého insolvenčního řízení však není možné vyloučit ustanovení zvláxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxech vystupovat jako osoba provádějící např. přezkoumávání pohledávek. Může se tak stát pouze ve výjimečných případech, protože tyto povinnosti je jixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákaz určit zvláštního insolvenčního správce pro oblast zpeněžování majexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xzřejměn význam a účel zvláštního insolvenčního správce potud, že důvodem pro jeho ustanovení není činnost týkající se zpeněžení majetkové podstaty; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, typicky v konkursu (viz důvodová zpráva k zák. č. 294/2013 Sb., II. zvláštní část, k bodu 12). Výjimky z tohoto pravidla v právní úpravě nexxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xnalosti zvláštního insolvenčního správce může vyvstat potřeba ustanovit jím i fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce je nutno užít postup xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxní správce po dobu své působnosti v řízení vykonává pouze činnosti, které mu jsou svěřeny prostřednictvím rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho ustanxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xporům a pravomoci zvláštního insolvenčního správce měly jasné mantinely.
K ukončení činnosti zvláštního insolvenčního správce může dojít uplynxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxe. V tom okamžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené zvláštnímu insolvenčnímu správci automaticky vrací hlavnímu insolvenčnímu správci. Zvláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Obecná úxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxlvenční správce je podmíněna projednáním této otázky s věřitelským orgánem (§ 38 odst. 3). Naproti tomu prováděcí předpis (vyhl. č. 313/2007 Sb.) s navxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V prvním odstavci tohoto ustanovení jsou platební služby vymezeny pozitivně, ve třetím odstavci téhož ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o platebním styku. V části třetí, hlavě VI. bylo novelizováno také toto ustanovení; zvláštní správce musí být obligatorně ustanoven také pro držixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která představuje pohxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xransakcí anebo je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jinx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Zákonem č. 307/2018 Sb. byly s účinností od 4. 1. 2019 rozšířeny důvody pro
obligatorní
ustanovení zvláštního správce. Majetkem dlužníka jsou pexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxmuto zákazníkovi. Majetkem dlužníka nejsou vklady podle zákona o bankách, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
Judikatura:
Rozhodnutí o ustanovení zvláštního insolvenčního správce je věcí volné úvahy insolvxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, takže podle přesvědčení odvolacího soudu tato úvaha insolvenčního soudu by se měla v odvolacím řízení omezit pouze na přezkum předpokladů pro ustanxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xoud souhlasí s odvolatelem, že ustanovený zvláštní insolvenční správce nesplňuje podmínky pro své ustanovení, když správa majetkových podílů dlužnxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxifikuje, co se rozumí onou zvláštní problematikou vyžadující odbornou specializaci, dle komentáře k insolvenčnímu zákonu [srovnej Kotoučová J. a koxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxí citlivých a odborně zaměřených otázek u dlužníka v úpadku, který je obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systémxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxího zákona, popřípadě podnikatelem, který je v úpadku a splňuje například parametry pro povolení reorganizace podle § 316 insolvenčního zákona. Zvláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxejících například s mezinárodním právem, licencemi, veterinárním právem, celním právem, právem zahraničního obchodu. Právě v insolvenčních řízenxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xdvolacího soudu správa majetkových podílů v obchodních společnostech patří k činnostem běžně vykonávaným hlavními insolvenčními správci, tato činxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvat od samotného insolvenčního správce a k jejímuž zvládnutí by bylo třeba zvláštního insolvenčního správce. To nakonec vyplývá i ze samotného návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxala odbornou specializaci, ale poměrně velkým rozsahem práce v daném insolvenčním řízení. Návrhu na ustanovení zvláštního insolvenčního správce pax xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxotného insolvenčního správce Mgr. J. O., a nikoli řešení otázky, která vyžaduje odbornou specializaci. Nutno dát odvolateli za pravdu v tom, že velký rxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodílů dlužníka v jiných obchodních společnostech velký rozsah činnosti, pak insolvenčnímu správci nic nebrání v tom, aby tuto správu řešil prostřednxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xnsolvenční správce
Související předpisy:
(Povinnosti insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecné rovině podmínky, které je insolvenční správce povinen naplnit pro závěr o řádném výkonu své funkce. Insolvenční správce je povinen vykonávat sxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xředpisy, pokyny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů a který směřuje k ochraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejmxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xcela legitimního utváření a realizace vlastních právních názorů insolvenčního správce (např. při přezkoumávání pohledávek), které se v budoucnu moxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcích na jeho činnost. Pouze ve druhém z uvedených případů přichází v úvahu sankce uložená správci, případně odpovědnost insolvenčního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle § 81, případně postupu insolvenčního soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle § 32. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odborxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xokud vůči insolvenčnímu správci lze spravedlivě uplatnit výtku, že nepostupoval podle zásad uvedených v § 5, zejména v zájmu co nejvyššího uspokojení xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxý zájem věřitelů, insolvenční správce musí dále zohledňovat zájem dlužníka na řádném průběhu insolvenčního řízení, tj. na rychlém a efektivním průběxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt vůči věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu znamená, že insolvenční správce musí podrobně informovat formou písemné zprávy insolvenční soud a vxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxerativním orgánem zastupujícím práva věřitelů v průběhu celého insolvenčního řízení.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu je dána možnost určit jinou periodu zpráv ze strany insolvenčního správce. Pokyn insolvenčního soudu v této otázce bude odpovídat především způxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe insolvenčního správce povinnosti minimálně jednou za tři měsíce insolvenční soud informovat o průběhu řízení a stavu majetkové podstaty.
Novelx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvidlo o četnosti zpráv pro insolvenční soud; zpráva bude následovat pouze v případě změn, které budou mít vliv na průběh plnění schváleného oddlužení; xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
b)
uložila insolvenčnímu správci, poněkud nesourodě právě v tomto ustanovení, informovat insolvenční soud o splnění oddlužení, tj. o splnění podxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xdstavci.
Za nadbytečný lze označit popis obsahu zprávy o splnění oddlužení v nově zavedeném čtvrtém odstavci, zvláště za situace, kdy zpráva je forxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxjetku, který náleží do soupisu majetkové podstaty každého jednotlivého dlužníka. Praxe bankovních ústavů již dlouhodobě respektuje požadavek na odxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xdst. 6
Zmocňovací ustanovení založené novelou provedenou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) dalo Ministerstvu spravedlnosti ČR oprávněnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x stavu řízení a jeho činnosti (§ 36 odst. 2);
b)
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlvenční správce poskytnout řádnému správci, pokud předběžný insolvenční správce není ustanoven v rozhodnutí o úpadku jako řádný insolvenční správcx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxku zařazenému do soupisu majetkové podstaty (§ 246 odst. 1);
e)
rozsah povinností, které musí insolvenční správce splnit při zrušení konkursu (§ 313 xxxxx xxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxrté insolvenčního zákona (§ 371 a § 383 odst. 1);
g)
oznámení insolvenčního správce zasílaného věřitelům ve věci jejich pohledávky vůči dlužníkovx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení jako přímo použitelného právního předpisu xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xbírce zákonů a nebyl ani předložen k připomínkovému řízení.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxsolvenčního řízení nutno dovodit, že insolvenční správce v tomto řízení není „protistranou dlužníka“, a neuplatňuje tedy v tomto řízení svá práva a opxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce, který má postavení zvláštního procesního subjektu, je vlastní realizace cíle insolvenčního řízení při respektování práv a dodržování povinnostx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu.
(VS Olomouc 3 VSOL 25/2009-B-97 ve věci KSBR 27 INS 2155/2008)
Odvolatel tedy nesplnil svoji povinnost účastnit se schůze věřitelů, na kterou byx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xermín. Soud prvního stupně proto uložil pořádkovou pokutu odvolateli důvodně, a i výše této pořádkové pokuty se odvolacímu soudu jeví jako přiměřená s xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxt, kterým je časový faktor - podle něj měla správkyně s prodejem posečkat na výhodnější nabídku. Proti tomuto argumentu ovšem stojí stejný protiargumexxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xybavení obchodu se jednalo o použité věci, jejichž cena na trhu není vysoká. Odvolatel přitom neuvedl ani jediného konkrétního zájemce, který by byl ocxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxními náklady (viz položky jejích hotových výdajů i výdajů podstaty), které by v průběhu času nepochybně narůstaly, a narůstaly by i v případě, že věci by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx soud nesouhlasí s názorem odvolatele, že správkyně při prodeji věcí z podstaty nepostupovala v souladu se zásadou co nejvyššího uspokojení věřitelů a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xředkládat soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení vyplývá z § 36 odst. 2 insolvenčního zákona. Správce tuto povinnost nesplnil, přestože hx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxektivně schopen tuto povinnost splnit, dospěl odvolací soud k závěru, že uložení pořádkové pokuty správci bylo v daném případě důvodné, a že vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
Námitka odvolatele, že nebyl soudem poučen o povinnosti se schůze věřitelů účastnit, není dle odvolacího soudu
relevaxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce dle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona, o nichž by z titulu své funkce měl insolvenční správce vědět i bez speciálního poučení soudem.
(VS Praha x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxce neplní řádně povinnosti vyplývající z ust. § 36 IZ, podle něhož je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxními, jakož i před zájmy jiných osob. Ve smyslu ust. 36 IZ musí jít vždy buď o závažné porušení konkrétní povinnosti správce v konkrétním řízení, napříkxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxný soupis majetkové podstaty, nesplní pokyn insolvenčního soudu apod., případně může jít o nepodstatná, avšak opakovaná porušení povinností insolvxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxl do této funkce ustanoven, aniž by měl příležitost své povinnosti skutečně plnit. Se závěrem soudu prvního stupně, že zřízením více než čtyř provozovex xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxstní zájem na maximalizaci odměn za výkon funkce správce před společným zájmem věřitelů na řádném a osobním výkonu funkce správce, se odvolací soud nezxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlvenčních správců spočívající v kombinaci několika kritérií. Prvním kritériem je pravidlo pořadí, které je určeno datem zápisu sídla nebo provozovnx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxériem je umístění sídla nebo provozovny insolvenčního správce v kombinaci s bydlištěm nebo sídlem dlužníka.
Z ustanovení § 5a ZIS vyplývá, že sídlem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxdinách skutečně vykonává insolvenční správce činnost. Pokud jde o počet provozoven, z ust. § 25 IZ vyplývá, že insolvenční správce může zřídit více prxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxet je ovšem limitován jen tak, že v obvodu jednoho okresního soudu může mít insolvenční správce pouze jednu provozovnu a v obvodu jednoho krajského soudx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích, tedy, že se jedná o místo, kde správce vykonává činnost skutečně , je třeba vyložit tak, že tím nxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo pracoviště (např. jednání u soudu). Soud prvního stupně ztotožnil pojem skutečný výkon činnosti s osobním výkonem činnosti insolvenčního správce a xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxště. Odvolací soud se s takovým výkladem neztotožňuje.
Z žádného ustanovení insolvenčního zákona, zákona o insolvenčních správcích, a ani z prováděxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxtno proto souhlasit s námitkou, že skutečným výkonem činnosti insolvenčního správce je třeba rozumět faktický výkon činnosti insolvenčního správcex x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxce může vykonávat svou činnost prostřednictvím jiných osob (jiných insolvenčních správců a jiných zmocněných osob), vyplývá z insolvenčního zákonax xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xebo v případně přezkoumání přihlášek pohledávek u oddlužení pouze jinou osobou (§ 410 odst. 1 IZ - pokud ovšem insolvenční soud netrvá na osobní účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx písemnosti určené správci mohou přijímat jeho zaměstnanci, jakož i jiné správcem zmocněné osoby (§ 77 odst. 2 IZ), dále na své nebezpečí a náklady (§ 39 oxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xxxtom platí, že odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou osobami, které insolvenční správce použil k plnění svých úkolů, pak vždy nese insolvenční sxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, popřípadě jiných zmocněných osob, pak také nutno dovodit, že prostřednictvím jiných osob může insolvenční správce zajistit výkon činnosti xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud tedy v přezkoumávané věci insolvenční správce zřídil více provozoven, respektive vedle svého xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxto nelze uzavřít, že by odvolatel (doposud) při výkonu své funkce nepostupoval s odbornou péčí či řádně si neplnil své povinnosti a důvod k jeho zproštěnx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xoud prvního stupně napadeným usnesením ustanovil na místo odvolatele novou správkyni, která v době jejího ustanovení do funkce správce měla zřízeny rxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxt. 4) a vyhlášky č. 355/2013 Sb. (§ 2-4), pak to samo o sobě rovněž důvodem k jeho zproštění nebylo. Jednak proto, že ze spisu soudu prvního stupně nevyplýxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl (jak vyplývá z potvrzení shora jmenované společnosti) a krátce na to vše napravil (jak bylo rovněž doloženo).
Ze všech shora uvedených důvodů proto pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxní insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. se nezprošťuje funkce. I když odvolatel ve svém odvolání výslovně uvedl, že usnesení soudu prvního stupnx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxnovena nová insolvenční správkyně). Výroky III. a IV. byly soudem uloženy pokyny vůči nově ustanovené správkyni i odvolanému správci v rámci dohledacx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx x tomu, že odvolací soud shledal důvodným odvolání proti výroku I., došlo tak k odklizení (zrušení) i všech dalších výroků napadeného usnesení, tedy i výxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxel, Ministerstvu spravedlnosti ČR, zejména z hlediska splnění kvalifikačních podmínek pro výkon činnosti insolvenčního správce [§ 36 odst. 2 písm. ax xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxvozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává činnost a též zda je řádně označena (§ 36 a násl. ZIS). Zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxch správců, může za tento správní delikt uložit insolvenčnímu správci napomenutí nebo pokutu, tak jak to vyplývá z ust. § 36b a § 36c ZIS.
(VS Olomouc 1 Vxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxsolvenčního správce, § 81 - pořádková pokuta
(Odpovědnost insolvenčního správce zx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu své funkce způsobí věřitelům nebo třetím osobám škodu nebo jinou újmu, nese za ni odpovědnost. Škoda nebo jiná újma je insolvenčním správcem způxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnční správce zprostí, pouze pokud prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po něm bylo možno spravedlivx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxou podstatou. Správce tak musí dodržovat povinnosti uložené mu insolvenčním zákonem a v případě hrozící možnosti vzniku škody nebo jiné újmy musí o těcxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy a o záměrech vedoucích k jejímu řešení. Po případném vzniku škody nebo jiné majetkové újmy je pak povinen podat vysvětlení o způsobu, kterým se jí snxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční správce odpovídá při xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří plní úkoly, které jim byly v rámci organizace práce uvnitř organizace dlužníka svěřeny, a výkon těchto povinností jim nebyl insolvenčním správxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxolvenčním správcem vypovězeny. Podle tohoto ustanovení bude insolvenční správce odpovídat za postup osob, které pověřil svým zastupováním při přezxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutí o jeho odpovědnosti, by mohl uplatňovat regresní nárok vůči osobě, která vzniklou škodu nebo jinou újmu způsobila.
Novelizace textu provedexx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědnost podle tohoto odstavce je zvláštním druhem odpovědnosti insolvenčního správce ve vztahu k obecné odpoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tím, že nemohla být uspokojena pohledávka věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou. Právní rámec insolvenčního zákona většinou vytváří rovnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle § 169, ustanovení hovoří výhradně o pohledávkách za majetkovou podstatou (§ 168). Nelze však pochybovat, že odpovědnost insolvenčního správce za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvá, že insolvenční správce je povinen v průběhu insolvenčního řízení průběžně usilovat o to, aby u pohledávek za majetkovou podstatou vzniklých na zákxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou postačovat. K tomu je nutné, aby byl insolvenční správce schopen prokázat, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnikl vnějším vlivem, aniž by tento vnější vliv bylo možno očekávat, a případně aniž by mu bylo možno nějakým způsobem zabránit.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xěj tedy přeneseno břemeno tvrzení a důkazů pro případ, že by žalující prokázal existenci škody nebo jiné újmy neuhrazením pohledávky za majetkovou podxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxožení veškerého spravedlivě požadovaného úsilí dle § 36 odst. 1 či z důvodu, že nemohl rozpoznat, že majetková podstata nebude postačovat k úhradě jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Právo na náhradu škody se promlčí ve lhůtě dvou let od okamžiku, kdy se poškozený o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce dozvěděl (subjektivxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxým protiprávním jednáním insolvenčního správce, za které byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, promlčí se právo na náhradu škody nejpozději za 10 lxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Judikatura:
Je-li kupní smlouva, kterou spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxou a tržní cenou věci v době zpeněžení, neboť majetek úpadce se neplatným zpeněžením nezmenšil.
(NS 29 NSČR Cdo 3933/2010)
Odpovědnost za škodu způsxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z předepsaných (taxativně určených) způsobů zpeněžení (jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem samx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xovinnost postupovat s odbornou péčí.
Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že v přezkoumávané věci insolvenční spxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x§ 36 odst. 2 a § 412 odst. 2 insolvenčního zákona), a to ani přes výzvy soudu. Insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů soudu nijak nevysvěxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxvenční správce porušil své povinnosti, a proto je dán důvod pro uložení pořádkové pokuty ve smyslu § 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xykonávat dohlédací činnost podle § 11 insolvenčního zákona a může tak dojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto pxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxení správce se splněním pokynu soudu trvalo několik měsíců a že správce ani nereagoval na opakované výzvy soudu. Za těchto okolností se pořádková pokutx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxžného opatření ze dne 19.1.2012 se dlužnice domáhala, aby soud uložil insolvenčnímu správci povinnost zdržet se zpeněžení bytové jednotky v majetkovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtkové podstaty.
Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud dospívá k závěru, že takovémuto návrhu odvolatelky na nařízení předběžného opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxkursního řízení xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření je vůči němu v insolvenčním řízení vyloučena.
V souladu s § 37 insolvenčního zákona insolvenční správce při výkonu své funkce odpovídá za škoxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xři výkonu jeho základní činnosti (kterou zpeněžení majetkové podstaty jistě je) předběžným opatřením omezit. Je třeba přihlédnout k tomu, že insolvexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx účelem korekce postupů správce je soud ze zákona povinen vykonávat vůči němu dohlédací činnost, k jejímuž výkonu je vybaven řadou oprávnění (kromě oprxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxení odvolatelky jsou pravdivá a zda odvolatelka správci důvodně vytýkala nesprávnost jeho postupu při zpeněžování majetku zapsaného do soupisu podsxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxžném opatření směřujícím proti výkonu funkce insolvenčního správce bylo zřejmé, že návrhu nemůže být vyhověno.
(VS Praha 1 VSPH 202/2012 ve věci KSPx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxvky za majetkovou podstatou, § 410 - přezkum v oddlužení
(Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx výkonu své činnosti v rámci insolvenčního řízení právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.
V případě řešení úpadku dlužníka konkursem je stanovenxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věřitele s přihlášenými pohledávkami uspokojovanými v rámci částečného rozvrhu, resp. řádného rozvrhu, jakož i z výtěžku určeného k uspokojení pohlxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce při prohlášení konkursu nebo povolení reorganizace tvoří dále odměna z počtu přihlášených pohledávek. Takto stanovená odměna náleží insolvenčnxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádný majetek (§ 2a vyhl. č. 313/2007 Sb.). Minimální výše této části odměny činí 45 000 Kč bez DPH; odměna z přezkoumaných přihlášek tak nahrazuje minimxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxí (nejde o pohledávku vymezenou v § 189 odst. 1), pak má správce garantovánu odměnu ve výši min. 45 000 Kč. Odměna z počtu přihlášených pohledávek může být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
b)
k přezkumu pohledávek došlo po 1. 1. 2014.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxlení oddlužení dlužníka. Odměna byla modifikována do výše 25 % základní odměny, která činí 1 000 Kč za jednu přihlášku zařazenou na seznamu přihlášenýcx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxhledávky v povoleném oddlužení uplatňují.
Odměna insolvenčního správce je zcela prioritní pohledávkou a v části určené z počtu přihlášek pohledávek budx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxřem bude insolvenční soud ukládat insolvenčnímu správci, aby si ze srážek z příjmu dlužníka přednostně uhradil, vedle zálohy podle šestého odstavce txxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kterou je insolvenční správce, je-li plátcem DPH, povinen odvést ve prospěch státního rozpočtu. Daňová povinnost není součástí odměny (odměna je dle xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx k hotovým výdajům.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce je kladen důraz na motivaci insolvenčního správce k dosažení maximálního výnosu pro insolvenční věřitele. To platí zejména má-li insolvenční sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxu přihlášených věřitelů a bude pro ně mít přínos při uspokojování jejich zjištěných pohledávek. Umělé udržování provozu podniku při jeho záporném hosxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtovatelné a může být důvodem pro sankční postih insolvenčního správce.
Kromě odměny má insolvenční správce nárok na náhradu hotových výdajů, což jxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvé podstaty. Ze skutečnosti, že u hotových výdajů insolvenčního správce je nutný jejich vztah k vlastnímu insolvenčnímu řízení, vyplývá, že jako hotoxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxky cestovní výlohy insolvenčního správce v souvislosti s insolvenčním řízením, poštovné, náklady na telefony apod.
K odst. 2
Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majexxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxěnu a hotové výdaje insolvenčního správce při neexistenci jakýchkoliv zdrojů pro jejich úhradu, převzala právní úprava do textu limity, které jsou jixxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tuto daňovou povinnost navýšena.
K odst. 3
Vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je upraveno v § 303, který řeší způsob vyúčtování odměny a hotových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xončí na základě
a)
rozhodnutí soudu vyššího stupně, kterým bylo změněno rozhodnutí o úpadku, resp. o úpadku a způsobu jeho řešení, nebo
b)
zjištění, xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxursu pro nedostatek majetku. Také v těchto případech bude insolvenční soud postupovat dle § 302 a násl., tj. bude vyžadovat konečnou zprávu a vyúčtovánx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxitek.
K odst. 4
Souhlas s čerpáním zálohy na odměnu insolvenčního správce není možnéo chápat jako automatický úkon, který insolvenční soud provede k žádosti insolvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxípadech, kdy se bez zavinění insolvenčního správce insolvenční řízení prodlužuje. V takové situaci je na insolvenčním soudu, aby k návrhu insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxmu správci možnost čerpat zálohy také na hotové výdaje.
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxinen se žádostí insolvenčního správce o poskytnutí zálohy na odměnu řádně zabývat, neboť vztah insolvenční soud - insolvenční správce, pokud jde o odmxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxjména na ústřední úrovni, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Justice (soudnictví) nemůže reálně fungovat bez odpovídajícího finančníhx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxm technického zázemí. (K tomu srov. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Statni-sprava-xxxxxxxxxxx
Má-li být insolvenční správce vnímán jako prodloužená ruka insolvenčnxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzně a důkladně zdůvodnit - stejně jako každé jiné rozhodnutí - a připustit insolvenčnímu správci právo podat řádný opravný prostředek a dosáhnout tak pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy a ze strany věřitelů nejsou proti činnosti insolvenčního správce vznášeny
relevantní
(nikoli jakékoli) námitky, příp. pokud věřitelé, především xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu o žádosti insolvenčního správce o přiznání zálohy se opírá o dikci ustanovení, které přiznání zálohy váže na úvahu insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxtenční) musí podléhat možnosti přezkumu a nelze ji považovat za pouhou otázku dohledové činnosti. Zde lze hledat paralelu s konečnou zprávou nebo rozvxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxpokladem pro čerpání zálohy je žádost insolvenčního správce. V případě prodeje majetku, který je předmětem zajištění, bude žádost o zálohu na odměnu sxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxištěného věřitele však výpočet odměny a výčet hotových výdajů insolvenčního správce být musí.
U zálohy, která nesouvisí s majetkem sloužícím k zajxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxtové výdaje insolvenčního správce zcela prioritní pohledávkou (§ 305 odst. 2), neměla by záloha pokrýt plnou výši aktuální odměny, neboť do okamžiku zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvek. Taktéž mohou ve zbylém průběhu insolvenčního řízení nastat okolnosti, které by odůvodňovaly snížení odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxt za následek škodu vzniklou na majetkové podstatě, a nevyplacená část odměny může sloužit k sanaci takové škody.
Postup insolvenčního soudu v rozpxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xelze po insolvenčním správci spravedlivě požadovat, aby dlouhodobě a bezdůvodně dotoval svoji činnost ze svých vlastních prostředků, aby bezdůvodnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx si svou řádnou činností zajistil. Je zcela nepřípustné, aby byl insolvenční správce nucen financovat svoji činnost z cizích zdrojů například ve formě xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xpeněženého majetku.
K odst. 5
xxxxi insolvenční správce odvolán (§ 31) nebo zproštěn své funkce (§ 32) před koncem insolvenčního řízení, bude vyúčtování své odměny a hotových výdajů přexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým byl zproštěn nebo odvolán z funkce. Předložení vyúčtování dříve, než bude najisto postaveno, že insolvenční správce nebude ve výkonu funkce pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxtování stanoví insolvenční soud v rozhodnutí, kterým bylo o změně v osobě insolvenčního správce rozhodnuto (§ 29 odst. 3 a 4).
Vyúčtování odměny a hxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxů vyúčtování.
Lhůta pro případné námitky proti předloženému vyúčtování je také odvozena od § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxí počátek a konec lhůty pro podání námitek.
Nebudou-li námitky proti vyúčtování předloženy nebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 6
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxí oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, byla zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) stanovena povinnost inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnsolvenční soud v rozhodnutí, kterým schválí oddlužení; učiní tak přesto, že § 406 odst. 3 uložení takové povinnosti mezi
obligatorní
náležitosti rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlivých novelizovaných ustanovení v rámci legislativního procesu.
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení, ve kterých byl insolvenční správce ustanoven, bude insolvenční správce deponovat na zvláštním účtu zřízeném pro konkrétní insolvenční řízenx x xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že dlužník řádně splní podmínky schváleného oddlužení a záloha nebude pro potřeby schváleného oddlužení použita, resp. nebude zcela vyčerpána. Do úxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxzajištěné věřitele zahrnuté do splátkového kalendáře - toto řešení přichází do úvahy pouze v případě, že v rámci splátkového kalendáře nebudou nezajixxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí rezervy (odměna a hotové výdaje insolvenčního správce), užitím deponované částky pro úhradu jiných závazků by byl účel zálohy ignorován.
2)
Zálohx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci splátkového kalendáře a že bude překročen limit daný § 395 odst. 1 písm. b) (30 % nezajištěných pohledávek), resp. § 398 odst. 4 (50 % nezajištěnýxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxřitelů a budou zpřísněny podmínky pro dodržení limitů splátkového kalendáře. Prostředky na zálohu budou brány ze srážek z příjmů dlužníka po účinnostx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x částku 6 × 1 089 Kč, tj. 6 534 Kč. Teprve po vytvoření této rezervy (a uhrazení odměny z počtu přihlášených pohledávek) lze přistoupit k realizaci splátek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxé výdaje insolvenčního správce, tj. 900 Kč + příp. DPH.
Výsledkem druhého postupu by bylo faktické zkrácení doby plnění ve prospěch nezajištěných vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xětší bude počet přihlášených věřitelů a čím menší budou příjmy dlužníka, tím více se zkrátí doba, po kterou bude ze splátkového kalendáře plněno na zjišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do splátkového kalendáře (viz důvodová zpráva k zák. č. 64/2017 Sb., zvláštní část, k bodu 10 a 11).
Neoddiskutovatelným faktem přesto zůstává, že sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenční soud. Insolvenční správce by si měl takový pokyn vyžádat v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud příslušný pokyn nebude zahrnut napřx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů. Při postupu podle druhé z uvedených variant není vyloučeno, aby dlužník vrácenou zálohu na splátky pro své nezajištěné věřitele použil dobrovxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxisem podrobně stanovujícím výpočet odměny insolvenčního správce v závislosti na volbě způsobu řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.
Judikatura:
Již na tomtx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxem Ústavním soudem již ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudux xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smysxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx libovůle při aplikaci práva.
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxž patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejíxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxvního ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více intxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým.
Ustanovení § 38 odst. 1 až 3 a 5 insolvenčního zákona se v podobě citované výše nxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xoplnění § 38 o nový odstavec 4 - posunul ve struktuře uvedeného ustanovení (původně šlo o odstavec 4)].
Vládní návrh insolvenčního zákona projednávxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxvodová zpráva k vládnímu návrhu insolvenčního zákona.
Podle této důvodové zprávy úprava odměňování správců, vtělená do textu § 38, výslovně ohlašujxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxo věci souhlasit v tom, že příslušná ustanovení vyhlášky je možné vyložit jen v mezích určených zákonnou úpravou.
Z dikce § 38 odst. 1 věty druhé insolvexxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxd, že odměna má být (je) určována z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele, tedy z částky, kterou mají (zjednodušeně řečeno) věřitelé skuxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxváděcí vyhlášky k němu se proto může (výjimečně) stát, že proces zpeněžování majetkové podstaty dlužníka vyústí v nulový výtěžek zpeněžení určený k roxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxtěžek zpeněžení). Právě to je důvodem, pro který vyhláška v § 1 odst. 3 počítá (ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky) s tím, že insolvenční správce obdrží minixxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx činí odměna insolvenčního správce 45 000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky). Přitom nelze pominout, že ve srovnání s dřívější úpravou (podle vyhlášky č. 476/1991 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxy druhé) i vyhlášky (jejího § 1) lze ovšem i za použití jazykového výkladu dovodit, že samozřejmým předpokladem pro výpočet odměny insolvenčního správxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo její části nelze hovořit ani o výtěžku zpeněžení určeném k rozdělení mezi věřitele).
Jakkoli dikce § 1 odst. 5 vyhlášky sama o sobě nepodmiňuje přixxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxe na předchozí odstavce daného paragrafu a doplňuje úpravu obsaženou v § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky, jež se zpeněžováním počítají.
Jiný výklad by ostatně odxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xituaci, kdy v daném insolvenčním řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxy a ve spojení s úpravou obsaženou v § 38 odst. 3 větě druhé insolvenčního zákona pak má insolvenční soud k dispozici dostatečné nástroje, jejichž prosxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xyla v odůvodněných případech vyšší než částka předjímaná § 1 odst. 5 vyhlášky jako minimální výše odměny vázaná na zpeněžování majetku majetkové podsxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle § 29 insolvenčního zákona odvolaného insolvenčního správce, na odměnu a náhradu hotových výdajů vyplývá z § 38 insolvenčního zákona. Nárok, texx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxráva nevyhotovuje, určením jejich výše poté, co správce soudu podá zprávu o své činnosti. V případech, kdy je zjištěný úpadek řešen konkursem, spadá roxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xí není, zpráva o jeho činnosti (§ 38 odst. 3 věta první insolvenčního zákona), xxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvce, ale i další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty, jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce a jejich odměna netvoří souxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxícího správce, ale tvoří podíl na této odměně, podává soudu vyúčtování své odměny a výdajů. Odměna věřiteli odvolaného insolvenčního správce, který sx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx doby předložení konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce nelze určit výši jeho odměny, a proto logicky nelze určit ani výši odměny odvolxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxení zálohy na odměnu věřiteli odvolaného insolvenčního správce (§ 38 odst. 4 insolvenčního zákona).
Odvolací soud se proto neztotožnil s názorem souxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxy o činnosti stávajícího správce, jen na základě zprávy odvolaného správce o jeho dosavadní činnosti a vyúčtování odměny a hotových výdajů. Proto přezxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.
O odměně věřiteli odvolaného insolvenčního správce soud rozhodne až po schválení konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce taxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa správě majetkové podstaty, jak stanoví § 6 vyhl. č. 313/2007 Sb.
(VS Olomouc 2 VSOL 400/2009-B-21 ve věci KSOS 8 INS 1150/2009)
Podle § 38 odst. 3 věxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxstupu uvádí insolvenční zákon pouze příkladmo. Kromě zákonem výslovně zmiňovaných důvodů (porušení povinností insolvenčního správce a nenavrženx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce.
Právě tento důvod pro snížení odměny insolvenčního správce byl v přezkoumávané věci beze zbytku naplněn. Jak plyne ze shora specifikovaných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx adresovány dvěma úřadům a třem peněžním ústavům, vyhodnocení obdržených odpovědí, obsahu dlužníkova insolvenčního návrhu a informací sdělených mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xednání a správce nesestavil seznam přihlášených pohledávek, neboť do insolvenčního řízení se nepřihlásil žádný věřitel. Lze shrnout, že skutečnostx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xasovou ani odbornou náročnost, je důvodem pro snížení odměny správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 36/2010-B-15 ve věci KSBR 37 INS 2098/2009)
Odvolací soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxmi slovy, pokud zákon váže výši odměny insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem na výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxi věřitele dosaženo nebylo. V takovém případě je třeba aplikovat § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podle kritérii v něm stanovxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Přiléhavě odkázal na § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxenčního správce minimálně 45 000 Kč a vzal do úvahy i to, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho hotových výxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xomnívá, že při určení výše požadované zálohy nelze zohledňovat nároky správce. Právě naopak, smyslem zálohy na náklady insolvenčního řízení není pouxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx nezbytné hradit počáteční náklady (hotové výdaje), ale též zajistit, aby v případě nedostatečného výtěžku zpeněžení majetkové podstaty zde byly finxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xycházel z vyhláškou stanovené minimální odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku konkursem. Nelze sice vyloučit, že odměna správce můžx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xízení lze použít předpokládaný výnos z prodeje movitých věcí, pak tato námitka je zjevně nedůvodná s ohledem na samotným dlužníkem stanovenou hodnotu xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xiní odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxnnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x odměně a nákladech (hotových výdajích) insolvenčního správce aplikoval § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky vydané dle zmocňovacího § 431 písm. c) insolxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxů (nastaly dne 19.3.2008 zveřejněním usnesení o schválení oddlužení a pominuly dne 13.4.2010 zveřejněním usnesení, jímž vzal soud na vědomí splnění oxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxa 2 VSPH 416/2010-B-35 ve věci KSHK 42 INS 103/2008)
Odvolací soud má za to, že výchozím ustanovením pro odpověď na otázku, zda odměna insolvenčního sxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxěnu a náhradu hotových výdajů a v případě, že je plátcem DPH, pak mu náleží k odměně a hotovým výdajům částka odpovídající této dani. Z vyhlášky vyplývá, žx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxipadajícího na nezajištěné věřitele (§ 1 odst. 3 a 4 vyhlášky). Součet těchto odměn tvoří celkovou odměnu insolvenčního správce, již zmiňuje § 38 insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xoučasně je mimo jiné stanovena z tohoto výtěžku i odměna insolvenčního správce, o niž se výtěžek příslušející k vydání zajištěnému věřiteli rovněž snixxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx dílčí odměny byla hrazena k tíži nezajištěných věřitelů (a nezajištěných věřitelů pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou), a aby sx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxušející k odměně správce vypočtené z výtěžku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 38 insolvenčního zákona byla účtována jen k tíži nezajištěných věřitelů, což by bylo v rozporu se zásadou insolvenčního řízení podle § 5 písm. a) insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(VS Praha 3 VSPH 834/2010-B-39 ve věci KSUL 69 INS 3340/2008)
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxou splátkového kalendáře jsou nároky insolvenčního správce za dobu výkonu jeho funkce - jak vysvětleno shora - kompletně saturovány jeho odměnou a náhxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxy náležejícími správci paušálními částkami za každý započatý měsíc trvání účinků tohoto oddlužení. U prvně zmíněné části odměny je z povahy věci vylouxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxěny stanovené podle vyhlášky paušálními částkami, a to ovšem jen za předpokladu, že příslušná správcova činnost, za kterou mu tato odměna náleží (tedy xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ocenění správcovy činnosti zjevně neodpovídá. Takovou okolností samozřejmě není poznatek, že insolvenční správce vykonával svoji funkce řádně. Bexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxx x tedy předpokladem k tomu, aby se o odměnu ve výši stanovené prováděcí vyhláškou vůbec mohl ucházet (neboť jinak by byl dán důvod k jejímu snížení).
V danx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxí vůbec nerozhodl. Místo toho asentující ocenění činnosti správkyně za uvedené období nepřípadně užil jako jeden z argumentů pro zvýšení její paušálnx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně k dalšímu řízení, v němž bude postupovat v souladu s vysloveným právním názorem odvolacího soudu.
(VS Praha 3 VSPH 1752/2013-B-35 ve věci KSLB 76 xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxx/2015)
I. Insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti se zpeněžením majetku uvedenéhx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx účinném do 31. 12. 2013).
II. Výši odměny insolvenčního správce za jeho činnost v souvislosti se zpeněžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx 2013).
III. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přizná insolvenční soud insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxolvenční správce má nárok na další odměnu podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. též v případě konkursu prohlášeného na majetek dlužníka po zrušení schválxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxanizací odměna, která je dlužníkem vyplácena měsíčně za každý započatý měsíc po povolení reorganizace. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xstanovení o výši odměny neaplikovatelné. Podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. platí, že nelze-li určit odměnu postupem dle předchozích ustanovení, určí xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxlen, se blíží způsobu řešení úpadku oddlužením ve formě splátkového kalendáře. I okruh povinností insolvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovíxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxušální částku na úhradu hotových výdajů, jako kdyby úpadek byl řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního spxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvenčního správce, § 308 - zrušení konkursu, § 310 - úmrtí dlužníka - fyzické osoby v průběhu řízení, § 364 - splnění reorganizačního plánu, § 395 - zamxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
vyhl. č. 313/2007 Sb.
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019x
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xež se mu podaří zpeněžit majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty nebo vymoci pohledávky, které jsou součástí majetkové podstaty. Velmi často insxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetek, který dlužník před zahájením insolvenčního řízení vyvedl ze svého majetku. Všechny tyto úkony mohou být značně nákladné a majetková podstata nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčním navrhovatelem po zahájení insolvenčního řízení (§ 108), nebo může požádat o poskytnutí finančních prostředků věřitelský výbor.
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce dle tohoto ustanovení a zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou na základě § 108 nelze bez dalšího zaměňovat. Záloha na náklady insoxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Její potřeba a relevance jsou předem pouze odhadovány. Záloha na výdaje insolvenčního správce dle § 39 je složena až po zjištění nezbytné potřeby posxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxně výše 50 000 Kč, výše zálohy složené věřitelským výborem, resp. jeho členy, není nijak limitována, pokud na složení této zálohy nastane shoda věřitelxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxboť svým charakterem takovému postavení odpovídá. Jiný výklad by vedl k závěru o nevratnosti takto poskytnuté zálohy, fakticky by se stala nepřímým soxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxje pověřování třetích osob výkonem činností, ke kterým je jinak povinen insolvenční správce. V této souvislosti je třeba poukázat na odpovědnost insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xeškerou zodpovědnost za úkony, které tyto osoby v rámci insolvenčního řízení provedly.
Činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce je třeba vyžadovat tam, kde je výslovně očekáváno jeho provedení insolvenčním správcem. Jde především o
-
prodej majetku zahrnutého do soupisx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Některé činnosti není insolvenční správce schopen provádět sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Například vedení účetnictví dlužníka buxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxávce nelze dále očekávat, aby jako osoba bez zákonné licence prováděl zpeněžení majetkové podstaty formou veřejné dražby, audity v hospodaření dlužnxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnaložených na úhradu činností třetích osob v insolvenčním řízení je věcí věřitelského výboru, který v insolvenčním řízení chrání zájmy věřitelů dlužxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výdaje na zadanou činnost hradit z prostředků majetkové podstaty, příp. je nutné o tento výdaj zkrátit odměnu insolvenčního správce, který uvedené prxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xZ, jež určuje, že náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků lze hradit z majetkovx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xprávci možnost, aby činnosti, které-vzhledem k jejich povaze a k obsahu povinností správce vyplývajících z IZ-je jinak povinen konat osobně a za jejicxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu zatíží náklady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil předem souhlas VV. Jestliže tedy správce sjedná se třetí osobou, že činnost, kterou je jinxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxvazku správce nemohou být k tíži věřitelů uspokojovány z majetkové podstaty, ale správce je nese ze svého.
Typickým příkladem činnosti, kterou je sprxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve prospěch majetkové podstaty pohledávky dlužnice. V daném případě je z obsahu spisu (č. l. B-37 a B-39) zřejmé, že správce sjednal s advokátem JUDr. Kaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx postupu neobdržel předchozí souhlas od PVV nutný k tomu, aby tyto náklady bylo možné hradit z majetkové podstaty. Odvolací soud se neztotožnil ani s argxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx její vymožení soudní cestou. Především proto ne, že dle ust. § 294 odst. 2 IZ nemá insolvenční správce povinnost uplatnit a vymáhat dlužníkovy pohledáxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxné věci bylo na správci, aby v situaci, kdy považoval za účelné nechat se zastoupit v řízení o žalobě na zaplacení Pohledávky advokátem a kdy náklady s tím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xak učinit ani insolvenční soud.
(VS Praha 2 VSPH 420/2012 ve věci KSHK 41 INS 1533/2009)
Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení podxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce ustaveného po dobu moratoria dle § 123 odst. 2.
((VS Praha 1 VSPH 1069/2014 ve věci MSPH 60 INS 10283/2014)
Shora citované ustanovení § 39 odst. 3 xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxk povinen konat osobně a za jejich provedení je honorován odměnou, zadal k provedení na účet podstaty třetí osobě. Nutno zdůraznit, že učinit tak může jexxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý výbor. 25. V posuzované věci odvolatel argumentuje, že v souvislosti se zahájením řízení o žalobě na určení neplatnosti výpovědi smlouvy o nájmu, vedxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xyloučení majetku z majetkové podstaty, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 47 ICm 3010/2013 (jež se skončilo zastavením řízení pro zpětvzetí žxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xouto kanceláří dne 10. 10. 2016 s tím, že podle jeho přesvědčení byly náklady na právní služby vynaloženy zcela účelně. 26. K tomu odvolací soud uvádí, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxprocesní otázky související se zahajováním incidenčních sporů (problematika soudních poplatků, dodatečných lhůt k jejich úhradě a rovněž souvisejxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu dražeb a vkladů práv do katastru nemovitostí, a probírat otázky související se zápisem věcí nemovitých a souboru věcí movitých do konkursní/majetkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní jako takového, řešit otázky důkazního břemene a jeho unesení, apod., jakož i řešit problematiku nájemních vztahů před a po zahájení insolvenčního řxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxm, aby předem požádal zástupce věřitelů o schválení nákladů spojených s využitím těchto právních služeb. Pokud tak neučinil, o čemž není sporu, neboť pxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch služeb nemohou být k tíži věřitelů uspokojovány z majetkové podstaty, nýbrž je odvolatel, jako správce, nese ze svého. 27. Lze tedy souhlasit se soudxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe výdaje na právní služby ve výši 42.350 Kč, rovněž nesprávná. 28. Za tohoto stavu konečnou právu ze dne 21. 6. 2018 schválit nelze. Soud prvního stupně spxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xoudu prvního stupně uvedených, a předložit takto změněnou konečnou zprávu ve lhůtě soudem stanovené.
(VS Olomouc 3 VSOL 760/2018-B-61 ve věci KSBR 47 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce,
§ 58 - práva a povinnosti věřitelského výboru,
§ 108 - zálohx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxursu a vyrovnání
(Jednání insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1 a 2
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx od 1. 6. 2019) nepřinesla nové povinnosti, ani nemodifikovala povinnosti stávající. Jde o opakovaný popis pravidel vyjádřených v § 21, § 37 a § 39, přípx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti). Oba odstavce lze zařadit do kategorie nadbytečných ustanovení bez jakékoli přidané hodnoty pro obsah zákona.
K odst. 3
Pro jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxspozičním oprávněním a jako takový osobou jednající svým jménem na účet dlužníka především v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Insolvxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxávné označení insolvenčního správce tedy zní např.: „Jan Novák, advokát se sídlem Dolní 1, Praha 1, jako insolvenční správce dlužníka XY, s. r. o., IČ 12xx xxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x jiných řízeních; tato úprava je speciální úpravou, která doplňuje jinak obecné možnosti zastupování na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř.
Prxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxm správcem (§ 190 odst. 2).
Podmínky pro výkon činnosti zaměstnance insolvenčního správce a pro zastupování insolvenčního správce před soudem dálx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnku odborné praxe v rozsahu šesti měsíců. Podmínka, zřejmě inspirovaná podmínkou tříleté praxe pro zápis do seznamu insolvenčních správců [§ 6 odst. 1 xxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xpravedlivě požadovat po žádném insolvenčním správci, aby umožnil komukoli půlroční praxi bez uzavření řádného pracovního poměru, a tím i možnosti hrxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxto práci oficiálně ohodnocen, tj. pracovat bez nároku na oficiální a řádnou mzdu. Požadavek v podobě nesplnitelné podmínky je ústavně nekonformní. Trxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Judikatura:
Ze shora citovaného ustanovení odvolací soud dovozuje, že osobní účast správce na přezkumném jxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxního zákona výlučně oprávněn a jenž může stanovisko, které k jednotlivým pohledávkám zaujal v seznamu přihlášených pohledávek, při přezkumném jednxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx2 odst. 2 insolvenčního zákona), a je proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, jenž by např. v případě popření vyxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxenčního zákona umožňuje, aby správce jednal v soudních a v jiných řízeních prostřednictvím svého zaměstnance nebo i zaměstnance dlužníka, kterého bx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxm procesním subjektem [§ 9 písm. d) insolvenčního zákona], je však principiálně nezastupitelný. Správce je vzhledem k účinkům spojeným s jeho projevex xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxumného jednání. Proto lze neomluvenou neúčast správce při přezkumném jednání považovat za do té míry zásadní, že uložení pořádkové pokuty je - již jen pxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh ze dne 11.11.1997, sp. zn. 4 Ko 324/97, nebo ze dne 23.3.1999, sp. zn. 4 Ko 558/98 publikovaných v komentářové literatuře (Zelenka, J.; Maršíková, J.: xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx odst. 1 zák. o konkursu a vyrovnání). Jinými slovy řečeno, požadavku § 190 odst. 2 insolvenčního zákona ohledně nezbytnosti účasti správce na přezkumxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx