Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

593/1992 Sb. Zákon o rezervách: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
(Předmět právní úpravy)
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxňuje-li jim to situace, vytváří si finanční i jiné rezervy. Podobně se to má i s opravnými položkami, které rovněž plynou z obav o budoucí výsledky. V jejixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxí jako dočasná. Opravné položky "opravují", resp. korigují původní hodnotu problémového majetku na nižší aktuální tržní hodnotu. Pokud se po čase ukáxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxak budoucnost bude složitější, než jsme očekávali, můžeme podle okolností buď OP dále navýšit, nebo daný majetek odepsat či zlikvidovat.
Předestřxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxněny a omezeny, aby si poplatníci neučinili z rezerv a opravných položek ryze účelové daňově optimalizační nástroje. Účetní cesta tradičně vychází z pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxě účelově zaúčtovat.
Rezervy a OP se nejčastěji člení na:
-
zákonné (také daňové), které jsou daňově účinné, s čímž je spojena vyšší regulace; jakx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxou" účetní položkou - daňově neuznatelnou - s minimem omezení, ale i tak mají u účetních jednotek (nikdo jiný je tvořit nemůže) svůj význam, v praxi se všax xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí daňovou evidenci nebo pronajímající osobní majetek.
Rezervy slouží k omezení rizik a možných ztrát tím, že se firma na ně předem připraví a vyčlení xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xM. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku za účelem naplnění základní účetní zásady opatrnosti. Ty zákonné lze tvořit pouze k nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxyla v komentovaném úvodním ustanovení výslovná zmínka o alternativní možnosti tvorby tzv. zákonných rezerv snižujících základ daně z příjmů, nikoli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxkrétně se jedná o rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až § 11c zák. o rezervách), jež se tvoří nezávisle na účelově shodné rezxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s § 23 odst. 3 písm. c) bodem 10 zák. o daních z příjmů.
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek, § 3 - podmínxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxních panelů,
§ 12 - účinnost zákona
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Zákonné (daňové) rezervy, jejichž tvorbu upxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§ 6) - technické rezervy na neživotní (6×) a životní pojištění (7×),
-
rezerva na opravy HM (§ 7) - lze tvořit časovou nebo výkonovou metodou,
-
rxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 (§ 11a až 11c),
-
ostatní xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odpadech, horní, atomový).
Zákonné (daňové) OP podle zák. o rezervách lze tvořit jen k pohledávkám:
-
bankovní OP (§ 5) - k pohledávkám z úvěrůx
x
xx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh spotřebitelských úvěrů,
-
tzv. insolvenční OP (§ 8) - k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení,
-
tzv. časové OP (§ 8a) - k pohledávkám sxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx
x
xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxzerv je vcelku dobře srozumitelný jejich daňový dopad - tvorba představuje okamžitý daňový výdaj (náklad), který sníží základ daně, a zrušení (čerpánxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxjem, za jehož účelem byla rezerva tvořena - jako je např. výdaj za opravu, u rezervy na opravy.
Složitější daňový dopad mají zákonné OP k pohledávkám, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1) Snižují daňový základ zvýšený vznikem neinkasované pohledávky [§ 24 odst. 2 písm. i) zák. o daních z příjmů].
Příklad
Vlastní zaúčtovanou pohledxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xx xxxvoříme zákonnou OP ve výši např. 2 000 Kč, zdaníme v tomto roce jen 8 000 Kč. Praktickou komplikací ovšem bývá časový odstup tvorby zákonné OP v jiném (pozdxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdávku 10 000 Kč prodáme (postoupíme) novému věřiteli za 7 000 Kč, a jestliže jsme k ní nevytvořili zákonnou OP, bude daňově uznaným výdajem pouze 7 000 Kč. xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdem [§ 24 odst. 2 písm. y) zák. o daních z příjmů].
Příklad
Vlastní pohledávku 10 000 Kč účetně odepíšeme pro nedobytnost (např. nekontaktní dlužník) a xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxinným výdajem 2 000 Kč.
Kromě úvodního ustanovení se § 2 věnuje sedmi obecným podmínkám pro tvorbu všech zákonných OP (až na výslovné výjimky uvádxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxech dotyčného poplatníka. Rovněž samotná OP k pohledávce musí být zaúčtována podle zvláštního (účetního) právního předpisu. U firem účtujících podlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnoty pohledávky. Prakticky vyjádřeno se jedná o jmenovitou hodnotu pohledávky vlastní nebo o pořizovací cenu cizí, přičemž se nezohledňuje účetní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlatným po 31.12.1994. Promlčecí lhůta obchodních pohledávek je obecně 3 roky, existuje ale řada výjimek. Po dobu soudního řízení (včetně například inxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxedávky - na to je třeba dát pozor při nabytí pohledávky postoupením. Alternativně mohlo být účtováno jako snížení nákladů, nebo v důsledku oprav minulýxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvané do tzv. samostatného základu daně z příjmů právnických osob, což se týká vybraných příjmů z kapitálového majetku plynoucích ze zahraničí podle § 2xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxů a zápůjček, z ručení (výjimkou je výše zmíněná OP k pohledávce z titulu ručení za celní dluh), ze záloh, z plnění ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxa za pořízení cizí pohledávky - při nabytí pohledávky úplatným postoupením neboli koupí může postupník (nový věřitel) tvořit zákonné OP, pouze pokud pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvořit zákonné OP k pohledávkám (vyjma bankovních a insolvenčních OP), pokud má současně k dlužníkovi splatné dluhy a neprovede jejich vzájemný zápočexx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxčtování nebo zaevidování, § 4 - obecná pravidla tvorby rezerv a opravných položek
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxidování)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Po vzniku zák. o rezervách obsahoval § 3 pouze dvě stručná a jasná pravidla:
1)
Způsob tvxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxy o nic jiného nejde ani v aktuálním rozšířeném znění. Své místo má také nově přidaná podmínka zaúčtování OP a rezervy, respektive u neúčtujících fyzickxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní u firem využívající Mezinárodní účetní standardy.
3)
S obnovením jednoduchého účetnictví od roku 2016 i pro něj definice pojmu zaúčtování.
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xeden den bez zdanění. Vymezením takovýchto zdaňovacích období se daňovým subjektům i správcům daně značně usnadňuje související administrativa. Poxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxc (nebo čtvrtletí) a teprve takto vypočtenou úhrnnou DPH pošlou na finanční úřad (po snížení o DPH z jejich nákupů a dalších úpravách). Na to navazuje daňxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xdaňovací období, jelikož jejich zdanění podléhají pouze jednotlivé skutečnosti.
Nejjednodušší je to s daní z příjmů fyzických osob, jejímž zdaňoxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxdentem ČR, např. kvůli přestěhování, nebo když coby účetní jednotka přejde na účetní období hospodářského roku.
Naopak daň z příjmů právnických osxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
-
fúze nebo
-
rozdělení obchodní
korporace
nebo
-
převodu jmění na společníka
do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtí také pro účely zák. o rezervách, přičemž základním pravidlem je, že zákonné rezervy a OP se tvoří za (celé) zdaňovací období. Toto základní pravidlo pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x odst. 12 tvořit také v období, které sice není zdanitelným obdobím, ale podává se za něj daňové přiznání podle § 38ma zák. o daních z příjmů. Obdobně to plxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxdobí, ale také obecněji v období, za které se podává daňové přiznání (§ 38ma zák. o daních z příjmů, § 238 až § 245 daňového řádu). Obdobně to platí pro OP časxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxrdy upravené právem EU z pohledu českých účetních předpisů neúčtují. Proto návazně ani nemohou splnit daňovou podmínku zaúčtování zákonné OP a rezervxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtem, které jsou emitenty investičních cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.) přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Důvodem je snahx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxého zaúčtování zákonných rezerv a OP u zmíněných poplatníků účtujících podle Mezinárodních účetních standardů, stanoví § 3 odst. 3 poměrně obsáhle txxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtní pravidla jejich tvorby.
Další málo častou alternativou zaúčtování bude tato prokazatelná evidence u účetních jednotek, které sice účtují podxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xpůsobu účetního odpisování - nikoli daňového, viz § 23 odst. 2 písm. a) zák. o daních z příjmů - jde o to, že se odděleně odpisuje vybraná hodnotově významxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xinky, výtah bytového domu apod. Díky daleko rychlejšímu účetnímu odpisování komponenty - oproti účetnímu zbytku předmětného dlouhodobého HM - pak
a xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnocení, a není považována za opravu. Proto § 57 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. výslovně zakazuje účtovat o rezervě na opravy HM, u něhož je uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxost. Proto je poplatníkům umožněno překonat zmíněný účetní zákaz zaúčtování rezervy tím, že povedou tzv. prokazatelnou evidenci rezerv na opravy HM.
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxace zaměstnavatelů, církve, náboženské společnosti, honební společenstva. V zájmu jednotného přístupu mohou i tito poplatníci tvořit daňově
relevxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xakto dotčený majetek je využíván k příjmům, které jsou předmětem daně z příjmů.
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a oprxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(Obecná pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxinou důvody, pro které byly vytvořeny. Například když poplatník končí s podnikáním nebo pronajme, respektive propachtuje obchodní závod (jeho část) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxu a případně x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx zde
korelace
s daňovými úpravami základu daně z příjmů stanovenými v § 23 odst. 8 zák. o daních z příjmů - ukončení nebo dlouhodobé přerušení samostatnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxké republiky, prohlášení konkursu a ukončení (nebo přerušení delší než do termínu daňového přiznání) pachtu obchodního závodu anebo sjednání, resp. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxnné rezervy ani OP vytvářet, s výjimkou dále zmíněných rezerv povinně tvořených podle zvláštních zákonů.
Rušení rezerv a OP se netýká povinně tvořexxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxuší
a priori
dobrovolně tvořené zákonné rezervy na pěstební činnost nebo na odbahnění rybníka. Společným jmenovatelem těchto rezerv je, že jim odpovxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak upřesňuje § 10a. S ohledem na praktickou kontinuitu podnikatelské činnosti a
de facto
také samotného poplatníka se rezervy ani OP nezruší ani při přxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou obchodní korporaci podle tohoto zák. o rezervách, pokud by se přeměna neuskutečnila.
Jak je upřesněno v komentáři k § 7, není možné tvoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxxx
x uvedení do původního nebo provozuschopného stavu a tedy o provozní opravu, nýbrž o investiční záležitost. Z ekonomické podstaty věci jsou rezervy určxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx výdaje investiční, jejichž zdrojem mají být především odpisy a firemní zisk. Také z účetního hlediska rezervy vyjadřují předvídatelná rizika a možné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxtnictví. Když tedy není povoleno tvořit zákonnou rezervu na technické zhodnocení - nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizacx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rezerv zakázán.
Jelikož zákonné rezervy mohou tvořit nejen poplatníci vedoucí podvojné účetnictví, bylo zapotřebí i pro ostatní neúčtující poplxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xajdeme v komentovaném ustanovení právní oporu pro to, aby zůstatek rezerv (a také OP) bylo možno převést do následujícího zdaňovacího období - jedná se x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxo, že jsou shora limitovány celkovou výši předmětných pohledávek.
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných poloxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní činnost a ostatních
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Podnikání bank je značně specifické, čemuž je přizpůsobena i možnost tvorby jejich zákonných rezerv a OP. Jelikož hlavním předmětem jejich činnosti jx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xx
x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xP k pohledávkám z úvěrů a ručení, kterou stanoví § 2 odst. 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xčetnictví, včetně bankovního, ještě nenastalo. Banky tak mohly tvořit ročně zákonné rezervy na:
a)
pohledávky z úvěrů po splatnosti ve výši 10% z prxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxytnuté záruky ve výši 2% z průměrného stavu těchto závazků.
Stanovené procento je samozřejmě pojato z hlediska daňového jako maximální s tím, že xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit ještě vyšší tvorbu zákonných rezerv, pokud se jim podařilo před správcem daně prokázat jejich odůvodněnost. To bylo poznamenáno bankovním sxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xaždému a na cokoli.
Ojedinělá možnost poplatníků (čistě z řad bank) žádat o vyšší tvorbu rezerv a od roku 1995 rovněž OP byla zrušena až po jejich privaxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxlmi opatrně, takže možnosti vyšších zákonných OP již téměř nevyužívali. Toto oprávnění bank
de facto
se individuálně dohodnout se správcem daně na "lxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xměny od května 2002. Dílčí upřesnění k tomuto právu bank přinesl koordinační výbor č. 835/28.02.01.
Opravné položky se do zák. o rezervách dostaly ax xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxtní a bankovní legislativu se tak dostaly OP ke konkrétním nepromlčeným pohledávkám rovněž do § 5. Existence OP obecně umožnila zlepšit vypovídací schxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxst - zatímco OP slouží k odpisu konkrétních pohledávek při jejich nedobytnosti, tak rezervy naproti tomu vyjadřují v rozvahách poplatníků celkový zdrxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xmožnilo bankám vytváření OP k tzv. klasifikovaným (problémovým) pohledávkám ve smyslu podrobného technického Opatření České národní banky č. 193/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xvěrů až do výše 1% z průměrného stavu těchto pohledávek,
b)
OP jednoznačně přiřazené k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám z úvěrů až do výše
x
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
rezervy na poskytnuté záruky ve výši 2% z průměrného stavu těchto závazků za zdaňovací období.
Současně byla celková tvorba OP podle písmene b) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxlkorysá tvorba zákonných "bankovních" OP a rezerv vydržela až do 1.5.2002, kdy se v návaznosti na dokončenou privatizaci českých bank právní úprava § 5 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xkončila až s koncem roku 2010) daňového uplatnění jakkoli vyšších rezerv a OP, pokud banka prokázala jejich odůvodněnost správci daně.
Druhá avizoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xo výše 100% neuhrazené pohledávky bez příslušenství (hlavně sankční úroky). A to za podmínky, že v okamžiku vzniku pohledávka nepřekročila limit 30 00x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx0 Kč. Jedná se o věcnou obdobu zákonných OP tvořených k výnosovým pohledávkám běžnými firmami podle § 8c.
Další drobné novely již neznamenaly významxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí výbory:
835/28.02.01 - Problematika aplikace § 5 odst. 4 zákona o rezervách. Předkladatelé: Jiří Nekovář, Pavel Beran
Související ustanovenxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx, o bankách,
vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Toto ustanovení se do zák. o rezervách dostalo v roce 2004 noxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kampeliček - jak zákon uvádí v § 1 odst. 4, kampeličky nespadají do právní kategorie bank, nemohly tedy využít systém bankovních OP dle § 5 zák. o rezerváxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx nemohly překonat obecný zákaz tvorby zákonných OP k pohledávkám z úvěrů stanovený v § 2 odst. 2.
Obdobně to platilo rovněž pro "ostatní finanční instxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xzestručněno):
a)
poskytují úvěry jako své podnikání na základě živnostenského oprávnění k této činnosti,
b)
výnosy, včetně úroků z prodlení, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x00 Kč.
Původní právní úpravy OP kampeliček a ostatních finančních institucí z roku 2004 byla téměř shodná s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxnám:
1.
Nejprve bylo umožněno tvořit OP k nepromlčeným pohledávkám vzniklým ze smlouvy o úvěru poskytnutých kampeličkami a ostatními finančními ixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxínka, že příjemcem úvěru xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxše 100% neuhrazené pohledávky z úvěru nebo půjčky bez příslušenství (hlavně sankční úroky), a to za podmínky, že v okamžiku vzniku pohledávka nepřekroxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxhla 30 000 Kč. Jde o věcnou obdobu OP k výnosovým pohledávkám běžnými firmami dle § 8c.
3.
Další novinka účinná od 29.9.2005 - ale využitelná již od počxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxou. Příslušenstvím pohledávky se přitom obecně rozumí úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Podmínkou ovšem je, že toto přísluxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
xx
xx xxxu 2014 se změnil předmět tvorby zákonných OP podle § 5a z úvěrů a půjček, případně jejich příslušenství na "úvěry". Uvozovky signalizují, že jde o legisxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xvěrních družstvech,
b)
u ostatních finančních institucí spotřebitelský úvěr podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
5.
K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx poskytování učinil neživnostenskou podnikatelskou činnost vyžadující povolení (licenci) od České národní banky pověřené samozřejmě také kontrolxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxených v § 5a zák. o rezervách tvořit daňově uznatelné zákonné opravné položky k problémovým pohledávkám z titulu úvěrů - za zde stanovených podmínek. Přx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnčních institucí“ ve výši 2 miliony Kč. Jedná se ovšem pouze o legislativně technickou úpravu odstraňující pro nadbytečnost tuto speciální podmínku, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxbankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20 milionů Kč. Přičemž nadále pak má dotyčný nebankovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxh úvěrů, který ovšem současně nesmí nikdy klesnout pod uvedenou minimální výši počátečního kapitálu.
Kampeličky mohou poskytovat úvěry pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěrů nespadají pod regulaci zákona o spotřebitelském úvěru - např. úvěry bezúročné nebo pro účely bydlení, dále do 5 000 Kč či naopak přes 1,88 milionu xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xýbor č. 456/17.06.15, který potvrdil dva závěry. Zaprvé, že podmínka podílu kvalifikovaných a celkových výnosů uvedená v § 5a odst. 2 písm. b) zák. o rexxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x 5a, pokud základní
kapitál
zřizovatele a závazek vůči zřizovateli nebo jakákoliv položka vlastního kapitálu zaúčtovaná v účetnictví české pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xák. o rezervách od 1. ledna 2014. Předkladatel: Karel Hronek.
2.
456/17.06.15 - Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zák. o rezervách českxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxínka zaúčtování nebo zaevidování, § 5 - bankovní rezervy a opravné položky
Související předpisy:
zákon č. 87/1995 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi,
Rezervy v pojišťovnictví
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) rezervy byly z bezpočtu typů pojistných rezerv upravených tehdejším zákonem o pojišťovnictví (č. 185/1991 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou (č. 259/xxxx xxxx x x x x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxzervy na životní pojištění ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami pojistné matematiky vyplývající ze životních pojištěnícx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa o pojišťovnictví a nikoli o pojištění sociální nebo zdravotní patřící do
kompetence
ministerstev práce a sociálních věcí (Česká správa sociálníhx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rezervní fond (rezerva pro neživotní pojištění) a fond rezerv pojistného (rezerva pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvotních pojištění. Jejich limit byl stanoven na hranici solventnosti, takže měl s velkou pravděpodobností postačovat k úhradám pojistných plnění i pxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích z metod pojistné matematiky. Naproti tomu při tvorbě rezerv životního pojištění se vycházelo z kalkulací pojistného, které byly podle § 12 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch, neboť byly beze zbytku určeny na krytí dlouhodobých závazků ze sjednaných pojištění.
V návaznosti na novelizaci pojistných předpisů došlo s poxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxišťovnictví, jeho prováděcí vyhlášky a účetních předpisů pojišťoven. A rezerva na neživotní pojištění - stále ještě ve výši 60% - se začala stanovovat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxvý zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, nahrazeno univerzálnějším limitem - objemem závazků vypočteným pojistnými metodami.
V letech 2008 a 2xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvnávací rezervy a jiných technických rezerv,
b)
technických rezerv na životní pojištění s výjimkou jiných technických rezerv.
Od roku 2010 do 22. 9. 2016 komentované ustanovení v prvém odstavci vyjmenovávalo následujících 13 typů daňově uznatelných technickýxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxvy na prémie a slevy,
4.
vyrovnávací rezervy,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxcího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
b)
z technických rezerv na životní pojištění tvorba
1.
rezervy na nezasloužené pojistné,
2.
rexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxelem investičního rizika pojistník,
6.
rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,
7.
rezervy pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxsející zákony - tento úvodní odstavec zjednodušila na aktuální obecné stručné vyjádření. Jeho nevýhodou je, že pro dohledání konkrétních typů rezerv x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxe č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, ktexx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch rezerv, podle směrnice Rady 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven, ze zákona o pojišťovnictví x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx zaúčtování nebo zaevidování
Související předpisy:
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, - vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí něxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx7.
Jedná se v praxi o nejčastější zákonnou rezervu. Omezíme-li se pouze na podnikatelské subjekty, tak ji mohou tvořit (právní) vlastníci nebo pxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx zák. od roku 2014 nahradil dřívější nájem (části) podniku upravený již zrušeným obchodním zákoníkem.
Příklad - Rezerva na opravy až po nabytí vlastnxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxetku, který ji nesmí začít vytvářet před nabytím právního vlastnictví. Například pokud firma odkoupí stavbu zapisovanou do katastru nemovitostí, stxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxervu na opravu této stavby. Opatrnost je namístě zejména při vkladech ke konci roku (resp. zdaňovacího období), kdy není zcela jasno jednak v tom, zda buxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxody majetku koncipovány na podkladě smluv o budoucím prodeji s tím, že kupující si svou pozici pojistí, resp. předem zaplatí prodávajícímu zálohu, neoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxující fakticky jako jediný daný majetek využívá pro svou činnost. Potíže bývají také s tzv. výhradou vlastnictví, kterou si mohou smluvní strany sjednxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxto již právním vlastníkem věci, ovšem podle evidence prodávajícího stále ještě dluží část kupní ceny, protože byla např. kvůli opoždění jedné splátky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxníků daně z příjmů oprávněných k tvorbě zákonné rezervy na opravy hmotného majetku, které se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. Nově xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hospodaření, a dále dobrovolné svazky obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí. Jde o logickou věcnou návaznost na novou možnost příspěvkovýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx k hospodaření zřizovací listinou na základě § 27 odst. x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxným svazkům obcí u majetku vloženého členskými obcemi. Toto rozšíření tzv. odpisovatelů hmotného majetku doplnila do § 28 odst. 1 zák. o daních z příjmů xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh. Bylo by totiž nelogické i neekonomické, aby poplatníci daně z příjmů s obecně silnějším a bezpochyby významnějším právem daňového odpisování určitxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi hmotného majetku.
Je potřeba si uvědomit, že tato rezerva má sloužit rovnoměrnějšímu ovlivnění základu daně v důsledku očekávané větší opravy. Nxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxce
) vyjadřující trvalé znehodnocení, resp. zastarání snižováním hodnoty majetku. Obecně by přitom hodnota dlouhodobého majetku neměla klesat, což xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxedmětem poměrně rychlého opotřebení a tudíž jeho odpisy jsou relativně vysoké - rychle je zcela odepsán, pak nebývá rozumné tvořit na jeho opravy rezerxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtupce, příp. rozsáhlejšího zhodnocení.
Půjde-li naproti tomu o majetek tzv. dlouhodobé spotřeby (jakým jsou typicky stavby, výrobní linky, náklxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxoví původní parametry. Pomalé odpisování totiž znamená dlouhou dobu odpisování, za níž se majetek podstatně více opotřebí než za kratší dobu odpisováxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxváním majetku, dále sílí fyzická degradace konstrukce vnějšími vlivy a v neposlední řadě zde spolupůsobí skutečnost, že již zpravidla pomine záruční xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxovaného) majetku:
a) relativně levné zařízení odpisované v rychlém režimu, jehož technologie se na trhu rychle vyvíjí, příkladem může být výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxostí, jehož technologický vývoj neodůvodňuje jeho náhradu před odepsáním, např. stavba za 6 mil. Kč odpisovaná 30 let.
Je nasnadě, že u počítače praktxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx firma nakonec upřednostnila tuto variantu před zhodnocením (obměnou) výpočetní techniky, nedošlo by meziročně k žádnému znatelnému vlivu na výsledxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhnologii, obvykle xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xtavby. Zde je i z dlouhodobého hlediska racionálnější preferovat opravu, příp. doplněnou jen drobným zhodnocením (ve vazbě na měnící se požadavky firxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxi než třeba u počítačů vyskytují vady a technické problémy, jejichž nákladovost bývá značná. Protože je cena opravy u staveb v delším časovém horizontu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné rezervy na opravu.
I---------------I--------------------------------I------------------------------------I-------------------xxxxxx
x        x xxxx xxxxxxx          x       xxxxxxx        x     xxxxxx     x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I Vstupní údaje I pořizovací cena (PC)      I       60 000 Kč       I   6 000 000 Kč   I
I        I--------------------------------I------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxxx xxxxxx xxxxx       x    xx xxx xx xxxxxxx xxx    x xxx xxx xx xxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------------------------I------------------------I
I        I úhrn odpisů          I    60 000 Kč (100% PC)    I 600 000 Kč (10% PC) I
I        I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx  x xxxxxxxxxx xxxx        x        x xx        x x xxx xxx xx xxxx xxx x
x        xxx------------------------------I------------------------------------I------------------------I
I        I nutnost opravy         I        žádná        I     malá     I
I        I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx xxxxxx          x        x xx        x  xx xxx xx xxx xxx  x
x        xxxxxxx--------------------------I------------------------------------I------------------------I
I        I nutnost technického zhodnocení I        velká        I     žáxxx     x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  I    30 000 Kč (50% PC)     I  60 000 Kč (1% PC)  I
I---------------I--------------------------------I------------------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx  x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx x x xxx xxx xx xxxx xxx x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I------------------------I
I Po 10 letech I zůstatková cena        I     stále stejná, 0      I 4 000 000 Kč (67% PC) I
I        I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxxxxx xxxxxx         x        xxxx        x    xxxxxxx     x
x        xxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I------------------------------------I------------------------I
I        I cena opravy          I     6 000 Kč (10% PC)     I 600 000 Kč (10% PC) I
I        I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x      xxxxx velká       I     malá     I
I        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x    xx x00 Kč (100% PC)    I  300 000 Kč (5% )  I
I---------------I--------------------------------I------------------------------------I---------------xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxpisování je pět a více let, čemuž vyhovuje HM zatříděný dle přílohy č. 1 zák. o daních z příjmů do odpisových skupin 2 až 6. To
a priori
vylučuje možnost tvxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xdpisové skupiny 1. Nicméně možný předmět tvorby těchto rezerv je přeci jen poněkud širší.
Věcné omezení psaného textu zák. o rezervách poněkud rozšxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s § 30a zák. o daních z příjmů daňově odpisovat tzv. mimořádnými odpisy jen po dobu 12, resp. 24 měsíců. S ohledem na časový odstup je nyní naopak dosti aktxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx případě Ministerstvo financí ČR zaujalo kladné stanovisko v rámci koordinačního výboru č. 284/16.09.09. Podmínku doby odpisování je totiž podle něj xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Průměrná životnost majetku je v zásadě zohledněna jeho zařazením do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k zák. o daních z příjmů a § 30a zák. o daních z příxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnými odpisy jen 24 měsíců zůstává možnost tvorby zákonné rezervy na opravy zachována.
Obdobným problémem je samotný pojem HM, kde § 7 odst. 1 zák. o rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxlenění samostatné movité věci do HM je vstupní cena přes 40 000 Kč, což by bránilo tvorbě rezervy na opravy HM pořízeného formou finančního leasingu, jehxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxšší správní soud dospěl k závěru, že pokud majetek v okamžiku jeho odkoupení splňuje kritéria HM dle § 26 odst. 2 a § 29 zák. o daních z příjmů, neztrácí tenxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xe týkala doby, kdy zák. o rezervách umožňoval tvořit rezervu na opravy HM také nájemci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxmět tvorby rezervy na opravy
Podnikatel využil dočasné možnosti daňově podporovaného pořízení vybraného HM a již v červnu 2010 na základě kupní smlouxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxl se rozhodl odpisovat jej tzv. mimořádnými daňovými odpisy po dobu pouhých 24 měsíců umožněnými ustanovením § 30a zák. o daních z příjmů. Přesto poplatxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxmětného HM.
Obchodní společnost koupila v roce 2016 nový osobní automobil za 250 000 Kč. Jedná se o HM patřící do odpisové skupiny 2. Ovšem dotyčný poplaxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xvorby zákonné rezervy na jeho opravu, proto jí může firma i tak tvořit. Problémem není, že jde o nový vůz v záruční době, kdy případné poruchy zdarma odstrxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxů obvykle čtyři a půl roku - jde o HM z odpisové skupiny 2, k němuž může tvořit rezervu na opravy pouze vlastník (leasingová společnost), nikoli uživatel lxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxnat o HM ve smyslu zák. o daních z příjmů, ale v souladu s názorem Nejvyššího správního soudu se jedná o HM podle zák. o rezervách, k němuž lze tvořit rezervu xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxalo o HM vyloučený z daňového odpisování dle § 27 zák. o daních z příjmů.
Jak už samotný titul zákonné rezervy napovídá, lze ji vytvářet pouze z důvodx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxlem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, a to i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu § 33 zák. o daních z příjmů (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce coby změna účelu či technických parametrů, a modernizace coby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xahodilé události, nebo
x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxona.
Příklad - Kdy nelze tvořit zákonnou rezervu
Firma plánuje, že za 5 let nahradí stávající výrobní linku novou s lepšími parametry. Za tímto účexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejích částí. Zdrojem financování této obnovy investic by měly být v principu odpisy.
Tento podnikatel má provozovnu sousedící s řekou Berounkou, jexxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxozovny v zátopové oblasti ji prakticky nelze pojistit, a tak se firma rozhodla vytvářet rezervy na opravy majetku poničeného povodní. Takto vytvářená xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxmu poškození nosné konstrukce, kterou je nutno před zahájením nové sezóny opravit. Proto ekonom firmy rozhodl, že na tyto každoroční opravy bude vytváxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxo) HM (§ 4 odst. 2), a jednak na jeho technické zhodnocení (§ 7 odst. 2) ve smyslu § 33 zák. o daních z příjmů, nutí podnikatele k jednoznačnému rozlišování txxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxorné diskuse na toto téma, poměrně časté daňové doměrky daní z příjmů a množící se soudní dohry dilemat oprava
versus
technické zhodnocení.
Příklad - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxje do tří let přebudovat zanedbané půdní prostory na další kanceláře pro jejich potřeby. Půdní vestavba bude podle odhadu stavební firmy stát cca 1 milixx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxní nájmu bude činit 200 000 Kč, a pronajímatel je dočasně uloží do podílových listů. Aby nemusel ze zvýšeného nájemného platit vyšší daň z příjmů, rozhodx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx technického zhodnocení (stavebními úpravami, resp. vestavbou) a nikoli k opravě, jak vyžaduje zák. o rezervách. Neobstojí argumenty, že samotná vesxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxbní činností na půdě, výměnu "stoupaček" vody, kanalizace a topení v patře pod půdou, výměna stávajících střešních oken apod. Ve vazbě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxlad - Kde končí oprava a začíná technické zhodnocení
Jako příklady oprav, na které lze vytvářet daňově účinnou rezervu, je možné uvést: opravu nebo výmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxní linky spojené s nahrazením vyžitých součástí novými, obnovení původních vlastností vodních, tepelných, zvukových, elektrických, požárních a daxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxměna "stoupaček" nebo jiných rozvodů bez ohledu na použitý materiál (ovšem pozor na elektrorozvody - budou-li nové vodiče dimenzovány na významně vyšxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxtých věcí, bez ohledu na cenu atd.
Technickým zhodnocením, na něž nelze ani částečně tvořit zákonnou rezervu na opravy, je např.: dodatečná tepelná izxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý kotel s ručním přikládáním za automat na peletky), zrychlení počítače či jiné zvýšení jeho technických parametrů, zvýšení hustoty vysázení trvalýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx opravy HM se tvoří:
-
do výše rozpočtovaných nákladů na opravu,
-
rovnoměrně,
-
minimálně dvě zdaňovací období,
-
maximálně:
-
3 zdaxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxpině,
-
10 zdaňovacích období pro HM v 5. a 6. odpisové skupině.
Časové vymezení možné tvorby rezervy je motivováno především snahou o omexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx dalšího roku, o žádné zrovnoměrnění tvorby nákladů by zde nebylo možno vůbec hovořit. Zdánlivě zbytečná limitace shora byla do zák. o rezervách doplněxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxjak měnit výše již vytvořené rezervy (nepodává se tudíž žádné dodatečné přiznání k dani z příjmů za minulé roky), ale změny se promítnou do zbývající čásxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxž tuto skutečnost zjistí.
Zák. o rezervách umožňuje tvořit rezervu na opravy HM dvěma metodami: časovou nebo (omezeně) výkonovou.
Výše časové rxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxládaného termínu zahájení opravy. Plátce DPH vychází z předpokládané ceny opravy bez DPH, kterou si může uplatnit k odpočtu, přičemž:
-
zdaňovací oxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxy rezervy nezahrnuje.
Příklad - Rezervu tvoříme alespoň dva roky
Podnikatel plánuje v příštím roce opravu HM za 400 000 Kč. Za tímto účelem hodlá vyxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxx
xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx
xxdná se o časté chyby podnikatelů. Ani v jednom případě totiž není možno rezervu uznat jako daňově účinnou. Problém je v porušení podmínky minimální doby xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxu na rok, nebyl by zde ani teoretický důvod pro uplatnění rezervy.
Ad b) Rezerva je opět fakticky tvořena jen jedno zdaňovací období, což není přípustnéx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxe rezerva tvořena dvě zdaňovací období, ale do počtu zdaňovacích období tvorby rezervy se nepočítá to zdaňovací období, ve kterém dojde k zahájení opraxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx dvou rezerv na rozsáhlou opravu:
- výrobní linky v kalkulované výši nákladů 500 000 Kč v roce 2018,
- střechy skladiště v kalkulované výši nákladů 1 milxxx xx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpravy (roky 2018, resp. 2021 se nezapočítávají), neboli xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxx
xxxx xxzervy v jednotlivých zdaňovacích obdobích = rozpočet nákladů na opravu / doba tvorby rezervy:
- rezerva na opravy výrobní linky -> 500 000 Kč / 2 roky x xxx xxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx x x xxx x xxx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxnoměrně
Podnikatel rozhodl, že od roku 2016 včetně bude 3 roky tvořit zákonnou rezervu na opravu nákladního vozidla za 300 000 Kč. Tvorba rezervy musí bxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxa tvorby rezervy = 300 000 Kč / 3 roky = 100 000 Kč. O stejnou částku 100 000 Kč se tak rezerva navýší v roce 2016, 2017 i 2018.
Není proto možné tvořit rezervu vx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxch 100 000 Kč a nakonec v roce 2018 zbývajících 150 000 Kč. Umožněno není ani jednorázové vytvoření celé zákonné rezervy v některém z dotčených tří zdaňovxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxzené, poplatník se nemusí obávat zpochybnění původního rozpočtu ceny opravy - byl-li náležitě odůvodněn - ani není zapotřebí podávat dodatečná daňovx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxodní rozpočet byl výrazně vyšší a poplatník pro tento rozpočet nemá odpovídající zdůvodnění.
Kvůli případným spekulacím poplatníků § 7 odst. 6 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdobí, ve kterém se zahájení opravy předpokládalo, musí se zrušit v tomto následujícím zdaňovacím období.
-
Rezervu nebo její zůstatek je nutno zcexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Za zahájení opravy se považuje až fyzické započetí prací přímo na věci, která je předmětem opravy, a provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatnxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxmosprávy, což se týká především stavebních úprav, do nichž může zasáhnout stavební úřad, památkáři, archeologové apod.
Příklad x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxavu jsou rozpočtovány - kvalifikovaný odhad, cenová nabídka realizační (opravárenské) firmy apod. - na 300 000 Kč, z čehož vyplývá rovnoměrná tvorba rxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu realizace opravy HM jsou v tabulce naznačeny důsledky dalších variant lišící se ohledně zahájení, resp. dokončení opravy, což může být důvodem nucenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx---I------I------------------------------------I-----------------I-----------------I
I Varianta   I Rok I Průběh opravy           I Čerpání rezervy I Zrxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxx I zahájena i dokončena za 320 000 Kč I  300 000 Kč  I    -    I
I realizace   I   I                  I         I         I
I---------------I------I------------------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx       x  xxx xxx xx  x    x    x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Pomalá oprava I 2019 I dokončena za 220 000 Kč      I  200 000 Kč  I    -    I
I---------------I------I------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx       x  xx xxx xx  x    x    x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I
I Velmi pomalá I 2019 I trvá za dalších 150 000 Kč     I  150 000 Kč  I  100 000 Kč  I
I oprava    I------I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx      x    x    x    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I-----------------I
I        I 2018 I žádná               I    0    I    -    I
I        I------I------------------------------------I-----------------I-----xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx   x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx       x  xxx xxx xx  x    x    x
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I
I        I 2020 I dokončena za 220 000 Kč      I  200 000 Kč  I    -    I
I---------------I------I------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxx x xxxxx               x    x    x    x    x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Pozdější   I 2019 I zahájena za 50 000 Kč       I  50 000 Kč  I    -    I
I velmi pomalá I------I------------------------------------I-----------------I--------xxxxxxxxxx
x xxxxxx    x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx     x  xxx xxx xx  x  xxx xxx xx  x
x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I        I 2021 I dokončena za 120 000 Kč      I    -    I    -    I
I---------------I------I------------------------------------I-----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ale ve vztahu k objemu výkonu daného HM ve vazbě na
relevantní
technické jednotky. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna součinu podílu rozpočtu nxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxli podle času, ale dle stěžejního výkonu do doporučené generální opravy. S ohledem na vyšší administrativu a pracnost výpočtu výše rezervy je v praxi výxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxje generální opravu po 10 000 hodinách provozu, jejíž rozpočet je cca 500 000 Kč. Roční tvorba rezervy = rozpočet nákladů na opravu / předpokládaný objem xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xxx xx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxjem výkonů v roce (hodin).
I----------------------------------------------I---------I----------I----------I----------I----------I-xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx              x  xxxx x   xxxx x   xxxx x   xxxx x   xxxx x   xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------I----------I----------I
I Skutečný objem výkonů (hodiny provozu)    I  1 000 I  2 000 I  2 500 I  3 000 I  2 000 I    - I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx    x xxx x00 I +100 000 I +125 000 I +150 000 I +100 000 I -525 000 I
I----------------------------------------------I---------I----------I----------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx       x xx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x    x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I---------I----------I----------I----------I----------I----------I
I Oprava bagru (Kč)              I    - I    - I    - I    - I    - I 500 000 I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxíka (Kč) I -50 000 I -100 000 I -125 000 I -150 000 I -100 000 I +25 000 I
I----------------------------------------------I---------I----------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xasto stávala pouhou formou tzv. papírové daňové optimalizace, kdy již
a priori
vůbec nešlo o naplnění účelu - v budoucnu opravit majetek. Výjimkou nebxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xozpočty budoucích oprav, k nimž vůbec nemělo dojít a ani nedošlo, protože firma v té době již skončila cíleně v likvidaci.
Proto došlo od roku 2009 k raxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na zvláštní vázaný bankovní účet využitelný xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věrní zejména podnikatelé, kteří je opravdu hodlali využít k jejich účelu, tedy k pozdější opravě majetku. K dílčímu navazujícímu zpřísnění, a to ohlexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx klesl zájem o tento typ zákonné rezervy. Nejde přitom jen o samotnou povinnost ukládání částky odpovídající tvorbě rezervy na samostatný bankovní účexx xxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxách se týká rezerv, jejichž tvorba započala po 1.1.2009, a zní takto: peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na příslušné jedno zdaňovací oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxh korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro takovéto ukládání prostředků rezerv (samostatný účet), a to nejpozději do termínu pro podání daňového pxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxraně druhé značně snížila zájem o tyto rezervy i u poctivých poplatníků. Tvrdým opatřením navíc je, že nebudou-li peníze - v plné výši rezervy připadajíxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxh v roce 2009 nebo 2010 až v následujícím zdaňovacím období,
-
u rezerv započatých později již ve zdaňovacím období, za které se přiznání podává.
xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxet dle § 10a zák. o rezervách. Praktickým důsledkem je, že u samostatného účtu rezerv na opravy HM není možno deponované prostředky využít na pořízení sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxl v roce 2015 s tvorbou tříleté zákonné rezervy na opravu stroje, který pořídil v roce 2008. V případě depozitní podmínky je určující zahájení tvorby rezxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xemůže tuto zákonnou rezervu tvořit. Vzhledem k aktuálním prakticky nulovým úrokům na depozitních účtech lze sotva doporučit využití nevýhodných penxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxtyčný podnikatel nemá povinnost auditu účetní závěrky ani nevyužívá služeb daňového poradce, takže podává přiznání k dani z příjmů v základním termínx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtředky ve výši tvořené rezervy na samostatný účet včas - do 1.4.2016. Ovšem dejme tomu, že za rok 2016 z důvodu dočasné druhotné platební neschopnosti jix xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xít fatální daňové dopady. Nejenže tvorba, resp. zvýšení rezervy za rok 2016 nebude daňovým výdajem - což by se dalo považovat za spravedlivý postih - ale xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti by poplatník mohl vcelku jednoduše vyřešit využitím služeb daňového poradce pro zpracování a podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016, čímx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxvidla tvoří podle rozpočtu nákladů na opravy v české měně. Pokud poplatník tvoří rezervu podle rozpočtu v Kč, ale odpovídající prostředky deponuje na exxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxůběžně navyšovat eurový zůstatek samostatného účtu. Řešení přinesl koordinační výbor č. 279/24.06.09: U eurových účtů se testuje odpovídající koruxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnotu samostatného účtu již nejsou významné.
Koordinační výbory:
1.
284/16.09.09 - Sjednocení výkladu ustanovení § 30a a § 24 odst. 15 zákona o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe horního zákona na zvláštní vázaný účet. Předkladatelé: Jan Čapek, Jana Karásková.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět právní úpravy, § 2 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxk
Související předpisy:
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtů
Judikatura:
Dle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 4 Listiny základních práv a svobod a konstantní judikatury Ústavního soudu (viz naxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xehdy, pokud to zákon výslovně stanoví. Jak je výše rozebráno, ustanovení § 7 zákona o rezervách však nestanoví výslovně, že rezervy lze tvořit pouze na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx která musí být následně vyložena a správně aplikována, nejedná se však o výslovné znění zákona.
... Je tedy nutno konstatovat, že striktní
akceptace
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxmů, vede v daňovém řízení k důsledkům, pro které nelze nalézt zákonnou oporu. Veškeré podmínky uvedené § 7 zákona o rezervách pro tvorbu rezervy jakožtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvané opravy. Výslovnou podmínkou je stanovená doba odepisování majetku, o tom v dané věci nebylo sporu. Jiný racionální důvod pro rozlišení majetku dlx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxd majetek v okamžiku jeho odkoupení po ukončení smlouvy o dlouhodobém finančním pronájmu věci, tj. před určením "zbytkové" ceny, za kterou pronajímatxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxo účely tvorby rezervy na opravu tohoto majetku pouze stanovením jeho kupní (vstupní) ceny nižší než 40 000 Kč.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu zx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.7.2017.
Pro každého věřitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxávky a případné podané soudní žaloby a
exekuce
na takového dlužníka jsou neefektivní, resp. je sice lze nařídit, ale nelze provést. Pro věřitele vedouxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se totiž pro něj stala (až na malé výjimky) pohledávka ihned splněním jeho části smlouvy, např. dodáním zboží či poskytnutím služby.
Účtující věřitxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxtelným rizikům, možným ztrátám a snížení hodnoty majetku. Pokud se jeho dlužník dostal do insolvenčního řízení, resp. do konkursu, je jasné, že reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxlní podmínky tvorby zákonné OP.
V komentáři k § 2 jsou uvedeny tři hlavní daňové výhody zákonných OP. V případě OP k pohledávkám za dlužníky v insolvexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zák. o rezervách), a to až v nejvyšší možné výši 100% neuhrazené aktuální rozvahové hodnotě pohledávky. Určitou nevýhodou je, že pohledávky za dlužníkx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxských účetních standardů pro podnikatele č. 005 - Opravné položky.
Insolvenční OP lze tvořit k pohledávkám za dlužníky (nejde-li o spojené osoby) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxního řízení,
-
do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (dle § 136 odst. 2 insolvenčního zákona nesmí být kratší než 30 dnů a delší 2 měsícxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxvence dlužníkovi soudem povolena tzv. reorganizace, pak namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v sezxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm.
K pohledávkám přihlášeným po lhůtě stanovené rozhodnutím insolvenčního soudu již nelze tvořit insolvenční OP. Přihláška věřitele musí být podxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm k tomu, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (§ 97 odst. 1 insolvenčního zákona), je platně přixxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení.
Podstatné je, že insolvenční zákonné OP lze tvořit pouze v tom zdaňovacím období (případně v jinak vymezeném období, za které se podává daňové xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 000 Kč, které ale dlužník ani zčásti neuhradil. V prosinci 2016 zjistí, že na dlužníka byl prohlášen konkurs, přičemž soudem stanovená lhůta pro přihláxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xoci vytvořit insolvenční OP ve výši 100% v roce 2016,
- až v lednu 2017, bude k ní moci vytvořit insolvenční OP ve výši 100% až v roce 2017,
- až v únoru 2017, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xen tzv. časovou zákonnou OP podle § 8a.
V případě insolvenčních OP sice § 8 uvádí, že se tvoří až do výše rozvahové hodnoty pohledávky, ale protože jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xelikož je insolvenční řízení z obecného hlediska jedním z druhů soudního řízení, může věřitel namísto insolvenční OP případně tvořit časovou OP dle § 8xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x x xx xxxesněno.
Insolvenční OP se zruší:
-
v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení, což znamená zejména:
-
rozhodnutím o ukončení konkursu po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo návrhu,
-
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
-
dlužníkem,
-
případně jinou k tomu oprávněnou osobou.
Příklad - Využití insolvenční OP
Věřitel vedoucí účetnictví měl např. za dodanx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení totiž musejí být alespoň dva - a v létě 2016 podal insolvenční návrh na dlužníka, čemuž insolvenční soud vyhověl a rozhodl, že úpadek dlužníka budx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky, kterou má za tímto dlužníkem.
Insolvenční řízení s dlužníkem bude skončeno např. na podzim roku 2017, přičemž podle rozvrhového usnesení soudx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I-------I-------I---------------------I
I Rok I Popis účetního případu sledovaného věřitele I   Kč I MD  I D   I Vliv na základ daně I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy (za zboží) vůči  I 100 000 I 311.x I 604  I     +100 000 Kč I
I   I dlužníkovi                 I     I    I    I           I
I------I---------------------------------------------I---------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx   x xxx xxx x xxx  x xxx  x     xxxx xxx xx x
x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I---------I-------I-------I---------------------I
I 2016 I analytické odlišení pohledávky v      I 100 000 I 311.y I 311.x I        žádný I
I   I inxxxxxxxxxx xxxxxx             x     x    x    x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxada části pohledávky insolvenčním    I 10 000 I 221  I 311.y I        žádný I
I   I správcem                  I     I    I    I           I
I 2017 I---------------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxx  x xxxxx x     xxx xxx xx x
x   x xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx        I     I    I    I           I
I   I---------------------------------------------I---------I-------I-------I---------------------I
I   I zrušení daňově účinné insolvxxxxx xx x   x xxx xxx x xxx  x xxx  x     xxxx xxx xx x
x   x xxxxxxxxxx                 x     x    x    x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------I
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnčním řízení poměrně vysokou šanci, že bude moci svou pohledávku daňově účinně odepsat za podmínky stanovené v § 24 odst. 2 písm. y) zák. o daních z příjmů xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxí
) a pohledávka byla poplatníkem (tj. aktuálním věřitelem, který ji hodlá takto daňově odepsat) přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádánx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek, § 8a - opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
xxxxxxx xxxxxxy k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxně v závislosti na době od splatnosti pohledávky, proto jsou označovány jako "časové" - postupně narůstají s časem od sjednané splatnosti. Tyto časové xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxh z příjmů. Rozhoduje přitom stav při vzniku pohledávky, problémem tvorby časové OP tedy není, když se o spojené osoby začne jednat až následně, např. prxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxa vůči firmě B, s.r.o. za dodané zboží. V roce 2016 se věřitel rozhodl vytvořit k této pohledávce časovou OP, přičemž do konce roku 2014 měl věřitel A na zákxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx již věřitel nebyl vůči dlužníkovi v postavení spojené osoby - jeho podíl byl pod 25% - může vytvářet daňově účinnou časovou OP k předmětné pohledávce za dxxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx V roce 2016 se věřitel rozhodl vytvořit k pohledávce časovou OP. Až do konce roku 2015 nebyl věřitel C společníkem dlužníka D. Tím se stal až od 1.1.2016 nexxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxníkovi D v postavení spojené osoby podle § 23 odst. 7 zák. o daních z příjmů, může vytvářet daňově účinnou časovou OP k pohledávce za tímto dlužníkem.
x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxových pásem (vždy po šesti měsících) bylo nově omezeno na dvě (1,5 roku a 2,5 roku) - při dosažení první hranice lze vytvořit časovou OP až na 50% hodnoty poxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdčího nebo správního řízení. Podobně u pohledávek nabytých postoupením do 200 000 Kč, ovšem pokud tuto hranici překročí, je nutno cizí pohledávku vymáxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxedávku, která při svém vzniku u původního věřitele ovlivnila základ daně.
Změnu podmínek tvorby časových OP k pohledávkám shrnují tabulky. Podstaxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Časové zákonné OP k pohledávkám vznikxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I Po splatnosti I Pohledávka při vzniku do 200 000 Kč I Pohledávka při vzniku nad 200 000 Kč I OP až do výše I
I---------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx   x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx      x x xxxxxxxxxx xxxx xxhájeno řízení:  I     20% I
I---------------I-------------------------------------I                   I---------------I
I 12 měsíců   I o pohledávce bylo zahájeno řízenxx x x xxxxxxxxx             x     xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx                   x                   xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx   x x xxxxxxxxx             x x xxxxxx xxxx            x     xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx                   x                   xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx   x x xxxxxx xxxx            x x xxxxxxxx              x     xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx                   x                   xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xěsíců   I - správní,             I kterého se poplatník řádně účastní  I     80% I
I---------------I                   I                   I---------------I
I 36 měsíců   I kterého se poplatník řádně účastní I                   I     xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxku 2010 zde byla ještě dodatečná podmínka, že věřitel řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, kterou ale novela zák. o rezervách zrušila x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxticky nemůže být splněna poté, co skončí příslušné soudní, rozhodčí nebo správní řízení a je vydáno správní rozhodnutí, rozhodčí nález nebo rozsudek sxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxo na koordinačním výboru č. 332/30.03.11 přijato vstřícné stanovisko, že podmínka řádné účasti je splněna i po skončení řízení.
Příklad - Časová OP ke xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxplatil ani korunu. Věřitel může k této pohledávce (aniž by ji soudně vymáhal) vytvořit časovou zákonnou OP dle § 8a nejvýše do 20% její rozvahové hodnotxx xxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdní či rozhodčí řízení nebo se do již běžícího řízení aktivně zapojit.
Příklad - Časová OP ke staré pohledávce na základě trestního řízení proti dlužxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxho trestního oznámení policii nebo musí podat žalobu u soudu?
Odpověď: Trestní řízení je samozřejmě také jedním z druhů soudního řízení. Je zde ale nutxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxzení za podvod apod. Musí jít o soudní (ať už civilní, insolvenční či trestní) řízení ohledně předmětné pohledávky. Nestačí tedy podání trestního oznáxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxat, že vymáhání pohledávky přes trestní řízení je problémové, protože by se musel před soudem prokázat úmysl dlužníka nezaplatit. To by neplatilo napřx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx činem, takže zde spíše hrozí zastavení řízení. Efektivnější by tedy bylo klasické civilní řízení podle občanského xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx x pohledávkám vzniklým po 1. 1. 2014                   I
I---------------I-------------------------------------------I-----------------I---------------I
I Po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx  x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx x
x        x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx  x  xxxxxxxxxx  x        x
xxxxxxxxx-------I-------------------------------------------I-----------------I---------------I
I 18 měsíců   I ohledně pohledávky bylo zahájeno řízxxxx x         x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxx                      x         xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx   x x xxxxxxxxx                x xxxxx xxxxxxxxx x   xxxx   x
x        x                      x  xxxxxxxx   x        x
x        x x xxxxxx xxxx               x         x        x
x        x                      x         x        x
x        x x xxxxxní,                I         I        I
I        I                      I         I        I
I        I kterého se poplatník řádně účastní    I         I        I
I---------------I-------------------------------------------I-----------------I---xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xo 1.1.2014:
1) první dlužník měl zaplatit za dodané zboží 100 000 Kč v červnu 2015, ovšem neuhradil ani korunu:
- k této pohledávce lze i bez jejího vymáhxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx
- k této pohledávce lze i bez jejího vymáhání vytvořit časovou OP nejvýše do 50% z 250 000 Kč,
3) třetí dlužník měl zaplatit za službu poskytnutou firmě Xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx:
- aby mohl věřitel ABC, s.r.o. k této pohledávce vytvořit časovou OP až do výše 50% z 80 000 Kč, musí s dlužníkem zahájit soudní nebo rozhodčí řízení, příxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxuje totiž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku pohledávky, a ta přesahovala 200 000 Kč,
- nový věřitel ABC, s.r.o. může tvořit časovou OP jen k neuhrazenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xodmínkou tvorby jakýchkoli zákonných OP nabytých postoupením (tj. od jiného věřitele označovaného za postupitele) postupníkem (novým věřitelem), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxé pohledávky, resp. její části, ale také obvykle absolutně nižší konečné zdanění pohledávky při:
-
postoupení (prodeji) pohledávky, anebo
-
oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího účetnictví je:
1)
jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,
2)
pořizovací cenx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou zákonnou OP.
Příklad - Postoupení pohledávky s časovou OP versus bez časové OP
Obchodní společnost v lexxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxedávku neuhradil déle než jeden a půl roku, pročež věřitel rozhodl o jejím postoupení třetí firmě za 40 000 Kč. Srovnejme daňový dopad se zákonnou časovox xx xx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xx xxxx xxžno docílit vyššího daňového výdaje (nákladu) z titulu postoupení problémové pohledávky.
I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                  x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xx  x
x                              x     xxx-------I---------I---------I---------I
I                              I     I   MD I D    I MD   I D    I
I-----------------------------------------------------------I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx             x xxx xxx x   xxx x xxx   x xxx   x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Vyřazení prodaného zboží v pořizovací ceně        I 80 000 I   504 I 132   I 504   I 1xx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xP k pohledávce podle § 8a zák. o rezervách I 50 000 I    - I -    I 558   I 391   I
I-----------------------------------------------------------I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx          x     x     x     x     x     x
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx       x xx xxx x  xxxxx x xxx   x xxxxx  x xxx   x
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - ve zbývající hodnotě       I 60 000 I  546.9 I 311   I -    I -    I
I - vyřazení pohledávky - do výše kryté časovou OP     I 50 000 I    - I -    I 546.1  I 311   I
I - vyřazení pohledávky - ve zbýxxxxxx xxxxxxx       x xx xxx x    x x x    x xxxxx  x xxx   x
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx                x xx xxx x    x x x    x xxx   x xxx   x
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx     x xx xxx x   x21 I 646   I 221   I 646   I
I-----------------------------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Úxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx           x x    x xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------I---------I---------I---------I
I Úhrn daňově neuznaných nákladů              I -    I 60 000 I -    I 10 000 I -    I
I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx      x x    x   xxx xxx   x   xx0 000   I
I-----------------------------------------------------------I---------I-------------------I-------------------I
Druhého přxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xohledávky je obecně problém prodat, resp. postoupit a s ohledem na pomalé a nejisté soudní pře v ČR se dlužník ani moc nesnaží o dohodu s věřitelem, zvláštx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je (zjednodušeně řečeno):
-
jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, za předpokladu, že:
-
lze k této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
x
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx
x
obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím zákonné OP.
Pozn.: Zmíněná obdobnost se týká pouze daňové účinnosti oxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxledávky s časovou OP versus bez časové OP
Obchodní společnost v lednu 2015 dodala zboží odběrateli v souladu s kupní smlouvou za prodejní cenu 100 000 Kčx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxní evidence odpisem. Srovnejme daňový dopad se zákonnou časovou OP ve výši 50% a bez ní. Pro přehlednost neuvažujeme DPH.
Je opět zřejmé, že tvorba zákoxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlémové pohledávky.
I-----------------------------------------------------------I---------I-------------------I-----------------xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                  x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xx  x
x                              x     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                              x     x xx   x x    x xx   x x    x
xxxxxxxxxx--------------------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Vznik pohledávky za prodej zboxx             x xxx xxx x xxx   x xxx   x xxx   x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Vyřazení prodaného zboží v pořizovací ceně        I 80 000 I 504   I 132   I 504   I 132   I
I---------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxx x x    x x    x xxx   x xxx   x
xxxxxxx-----------------------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Vyřazení pohledávky jejím xxxxxxx xxxxxxxx        x     x     x     x     x     x
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx           x xxx xxx x xxxxx  x xxx   x x    x x    x
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxx xx      x xx xxx x x    x x    x xxxx1  I 311   I
I - vyřazení pohledávky s OP - ve zbývající hodnotě     I 50 000 I -    I -    I 546.9  I 311   I
I - zrušení zákonné časové OP                I 50 000 I -    I -    I 391   I 558   I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx           I -    I 80 000 I 100 000 I 180 000 I 150 000 I
I-----------------------------------------------------------I---------I---------I---------I-------xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx              x x    x xxx xxx x x    x xx xxx x x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I---------I---------I---------I
I Výsledný dopad na základ daně z příjmů věřitele      I -    I   +20 000   I   -30 000   I
I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xojmu "účast na řízení" jako podmínka pro tvorbu daňových opravných položek podle zákona o rezervách. Předkladatel: Martin Kopecký.
Související uxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xohledávkám do 30 000 Kč
Související předpisy:
zákon č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxx2. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxiklým u titulu ručení (uvedeno v komentáři k § 2). Například firma A poskytne záruku za úvěr firmě B, která se časem dostane do finančních potíží a přestanx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxoto plnění vůči firmě B. K této pohledávce tak firma A za běžných podmínek nesmí tvořit ani insolvenční ani časovou OP.
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx x xb již od 12. 6. 2003, kdy nabyla účinnosti novela zák. o rezervách zákonem č. 176/2003 Sb. Za zde přesně vymezených podmínek je proto umožněno tvořit zákoxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxtelská OP).
Tato možnxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxho zákona ručí za clo, a to jen k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za clo - což je jedna z forem přípustného zajištění cla dle § 26, § 28 a § 29 zákona č. 242/xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní věřiteli ve smyslu obecné soukromoprávní úpravy zajištění dluhu ručením podle § 2018 až § 2028 obč. zák.
Jak známo, Česká republika je součástí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxvoz a vývoz proto jde pouze při přemístění zboží z prostoru mimo EU do prostoru EU, resp. naopak. V českém celním zákoně (zákon č. 242/2016 Sb., celní zákoxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx16 k zásadní změně, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex
Unie bylo doplněno Prováxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní
kodex
Unie, a dalšími doprovodnými normami. Je nasnadě, že tak zásadní změna celních pravidex xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx zákonů vyhlášen zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ovšem změny (nejen) zák. o rezervách přinesl jeho doprovodný (změnový) předpis, a to zákon č. 243/2xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxe daně bezhotovostním převodem nebo převodem přeplatku,
b)
ručením osobou odlišnou od dlužníka (kromě vyloučených „spřízněných“ osob),
c)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxpuje podle daňového řádu.
Celní zástupce, který jedná na základě přímého zastoupení, může clo zajistit namísto osoby, za níž jedná. V takovém pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxh, tj. buď jako:
-
insolvenční OP jednorázově až do 100% hodnoty pohledávky, je-li dlužník v insolvenčním řízení, nebo
-
časové OP postupně ve vxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
-
ručitel je nemůže vytvářet, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány.
Příklad - Ručitelská OP ruxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxlení ručení za clo u tří dlužníků ze smluvních dovozců:
- firma A, u níž bylo speditérovi X umožněno zaručit se za clo do výše 500 000 Kč,
x xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx
x xvětnu 2017 se dostal dovozce A do finančních potíží kvůli druhotné platební neschopnosti způsobené jeho odběrateli, pročež uhradil pouze 50 000 Kč ze sxxxx xxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxatku v rámci převzaté záruky 150 000 Kč se splatností 6. 6. 2017. V tomto termínu speditér X uhradil jen 100 000 Kč, zbylých 50 000 Kč dorovnal až další týdenx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxřitel X pak bude moci na sklonku roku 2018 vytvořit zákonnou OP k pohledávce za firmou A z titulu ručení za clo. Musí přitom postupovat nejen podle § 8b ale x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky, tj. 50% ze 150 000 Kč = 75 000 Kč. Ovšem § 8b odst. 3 tuto OP shora omezuje úhradou cla v době splatnosti určené celními orgány. Tudíž základnou pro výpočxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxx x017 do konkursu ještě před tím, než celnímu úřadu uhradil clo 400 000 Kč, proto byla tato částka uložena celním úřadem k úhradě ručiteli X. Speditér X uhraxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xodkladě má být tato část zásilky pro nevyhovující hygienické parametry vrácena. V souladu s § 8 zák. o rezervách speditér X v soudem stanovené přihlašoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoty pohledávky, tj. na 200 000 Kč, přičemž speditér (ručitel) X splnil podmínku včasné úhrady cla.
Dovozce C skončil také v konkursu, aniž by vyrovnal cxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek, § 3 - podmínka zaúčtování nebo zaevidování, § 8 - opravné položxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy:
§ 26 až § 36 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon,
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxdu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní
kxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxst nejmladšího typu zákonných OP. Je
a priori
určena pro jednoduché a rychlé řešení relativně malých problémových pohledávek do 30 000 Kč. Tuto OP lze vxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxníkem. Poplatníky bývá často opomíjeno, že tato limitní částka se týká původní hodnoty pohledávky při jejím vzniku a nikoli už jen jejího nedoplatku.
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxobami, když jako u časových OP vylučuje pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami nebo za členy obchodní
korporace
za upsaný vlastní
kapitál
a přípaxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdmínka uplynutí nejméně 12 měsíců od doby splatnosti dostatečně osvědčuje, že jde prakticky o nedobytnou pohledávku.
Časté nepochopení v praxi prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxání k dani z příjmů) limit týkající se pouze tohoto typu zákonných OP k pohledávkám do 30 000 Kč vůči jednomu dlužníkovi. Pokud má věřitel vůči jednomu dluxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxvky musí buď počkat na další "rok", nebo vystačit s časovou OP, u níž se pohledávka nezapočítává do celkové hodnoty podle písm. d).
Požadovanou samosxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa samostatný analytický účet nebo tabulka v Excelu či ručně psaná evidence do sešitu apod. ohledně dlužníka, splatnosti, částky, předmětu plnění, dílxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx
xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za dodané zboží po splatnosti přes 12 měsíců o následujících jmenovitých hodnotách. Ke kterým může tvořit zákonnou OP dle § 8c?
(1) Pohledávka 40 000 Kčx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xe smyslu § 8c zák. o rezervách, třebaže k 31.12.2016 zbývá neuhrazeno už jen 20 000 Kč.
(2) Pohledávka 30 000 Kč, z níž dlužník uhradil jen 5 000 Kč:
- pohlxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxž může pohledávku daňově odepsat (a zrušit OP).
(3) Pohledávka 20 000 Kč, která nebyla uhrazena ani z části, k níž věřitel vytvořil časovou OP ve výši 50% xxx xxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx x xéto pohledávce podle § 8c, ale to až v roce 2017, protože za rok 2016 už by přesáhl úhrnný "roční" limit 30 000 Kč na jednoho dlužníka (spolu s pohledávkou 2)x
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxx x dlužníka Nováka naplní rovněž pro rok 2017 limitní "roční" úhrn hodnot takto řešených pohledávek 30 000 Kč.
Související ustanovení:
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním řízení, § 8a - opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
Související předpisy:
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxání na účtech,
Rezerva na pěstební činnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Pěstební činností se pxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxě porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Dále § 9 stanoví dvě detailnější podmínky:
-
dotyčný poplatník musí být podle lesního zákoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxoucích ke vzniku následného lesního porostu,
-
ochranou lesa se míní činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s cílem zabezpečit plnění funkcí lesa; výchovou není těžba mýtní,
-
tento typ zákonxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxůdcům, hnojení, vyvětvování a probírky lesních porostů apod.).
Povinnost obnovy, ochrany a výchovy lesních porostů ukládají a konkretizují § xx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxadě podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak. Z toho vyplývá, že záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xájemce) nezbaví ve smlouvě povinností obnovy, ochrany a výchovy lesa.
Také této zákonné rezervy se navíc týká depozitní podmínka stanovená v § 10a, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxn zvláštní vázaný účet. Podle očekávání mohou být peníze uložené na zvláštním vázaném účtu čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny.
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxvy s vlastníkem zavázáni k ošetřování dle lesních plánů. Ve vlastním velkém lese probíhala na základě povolení řízená těžba dřeva během tří let (2015, 2xxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xdborného posudku i s ohledem na vlastní zkušenost ve výši 100 Kč/m3. S obnovou lesa sadbou se počítá za tři roky (od roku 2018).
U malého lesa v nájmu byla pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlízeny budou pouze vývraty, souše a již zmíněné klestí, příp. náletové a plevelné dřeviny. Rozpočet nákladů na jednici takto vytěženého dřeva proto buxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xM tvořena alespoň dvě zdaňovací období. Této skutečnosti Lesáci s.r.o. využili a rozhodli se vytvořit rezervu na pěstební činnost pouze v roce 2016 s tíxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvě účinná, byly odpovídající částky vždy do termínu podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poukázány na zvláštní vázaný bankovní účexx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxx  x xxxxx                x Výpočet          I Rezerva I Základ daně I
I------I-------I--------------------------------------I---------------------------I----------I-------xxxxxxx
x xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx  x x xxx xx x xxx xxxxx   x xxxx xxx x  xxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------------------------I----------I-------------I
x xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx  x x xxx xx x xxx xxxxx   x xxxx xxx x  xxxx xxx x
x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I----------I-------------I
I   I Malý I Tvorba rezervy, vytěženo 20 m3    I 20 m3 x 10 000 Kč/m3   I +200 000 I  -200 000 I
I------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxsti I Interní a externí náklady I    - I   -80 000 I
I 2017 I    I--------------------------------------I---------------------------I----------I-------xxxxxxx
x   x    x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x             x xxx xxx x   xxx xxx x
x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------I-------------I
I   I Velký I Tvorba rezervy, vytěženo 900 m3   I 900 m3 x 100 Kč/m3    I +90 000 I   -90 000 I
I------I-------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxrní náklady I    - I  -100 000 I
I 2018 I    I--------------------------------------I---------------------------I----------I-------------I
I   I    I Čerpáxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x             x xxxx xxx x  xxxx xxx x
x   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-------------I
I   I Malý I 80 000 Kč na práce pěstební činnosti I Interní a externí náklady I    - I   -80 000 I
I   I    I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x    x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x             x xxx xxx x   xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I---------------------------I----------I-------------I
I   I Velký I 100 000 na výkony pěstební činnosti I Inxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x    x x  xxxx xxx x
x xxxx x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I   I    I Čerpání rezervy na skutečné náklady I -             I -100 000 I  +100 000 I
I   I-------I--------------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx  x xxx xxx x xx xxx x xx xxx x xxx xxx x   xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I---------------------------I----------I-------------I
Jak je upřesněno v komentáři k § 10a, dle odst. 1 by měl pxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxorbu obou druhů rezerv vytvořit dva zvláštní vázané účty nebo postačí jeden. Pojem "účel tvorby rezervy" zák. o rezervách výslovně neřeší, přičemž z koxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxeném zvláštním právním předpise. Přitom zák. o rezervách zahrnuje pod pojem "pěstební činnost" veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xetýká). U rezerv na pěstební činnost je tedy účel jejich tvorby vždy jen jeden, přestože se bude rezerva týkat většího počtu lesních porostů a bude čerpáxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxů.
Koordinační výbory:
279/24.06.09 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek, § 3 - podmínka zaúčtování nebo zaevidování, § 4 - obecná pravidlx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Ostatní rezervy
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Zákonné rezxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xamatovat na průběžnou tvorbu zdrojů sloužících ke zpravidla jednorázovému financování poměrně značných výloh souvisejících s provozní činností.
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxtčených těžbou.
Účelem této speciální rezervy je průběžná akumulace relativně nízkých částek určených k zahlazení škod na krajině způsobenýcx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů,14a) všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa16a) po ukončexx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.
(6) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxvídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.14b)
Díky poslední citovaxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx
x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxu zde obecně za "ostatní rezervy" označeny:
-
rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxnnosti, který se zaměřuje na majetek občanů, firem a organizací poškozených provozní činností těžařů:
-
rezervy na vypořádání důlních škod.
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím organizací, úpravou a zuxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné snížení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuž došlo v důsledku právě zmíněných čixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxět uznání této rezervy za daňový náklad coby obecné podmínky "ostatních rezerv":
(1) K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem. Tato rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.14b)
(2) Žádost orgaxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese organizace.
Vytváření rezervy na vypořádání důlních škod, jakox x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxo rezerv po dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR. Dále horní zákon stanoví, že finanční prostředky na obě tyto rezervy se ukládají na zvláštnx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxéhají exekuci). Navíc před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv si musí obvodní báňský úřad vyžádat vyjádření dotčené obce a v případě organizaxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxplněn zatím poslední typ zákonné rezervy řešené v zák. o rezervách:
-
rezerva na odbahnění rybníka.
Rezerva na odbahnění rybníka věcně odpovxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx není rybník HM, ale pozemkem a tudíž odstraňování přirozeně vznikajících bahenních nánosů z rybníku - věcně jeho oprava - není opravou HM. Svou podstatxx xxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxádí, že náklady na odbahnění 1 ha rybníka při nánosu 40 cm činí cca 400 000 Kč. Je vhodné podotknout, že tuto zákonnou rezervu lze tvořit opravdu pouze na odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxad - Rezerva na odbahnění rybníka
Firma Hastrmani, s.r.o. je majitelem rybníka, který využívá pro své podnikatelské záměry (chov kaprů). Jednatelé vxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxtarů, což při průměrných nákladech na odbahnění 1 ha 400 000 Kč bude představovat potřebu finančních prostředků cca 4 miliony Kč. Z důvodu rovnoměrnějšxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx milionů Kč.
Rezerva bude tvořena čtyři roky (2016-2019) rovnoměrně a 1 milion Kč za zdaňovací období (kalendářní roky) a s jejím čerpáním na odbahnění xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zvláštní vázaný účet bude - v zájmu daňové účinnosti, podrobněji viz dále v § 10a - deponováno v březnu dalšího roku za minulé zdaňovací období vždy jex xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------------I------------I-------------I
I Zdaň. I Popis        I Účetní změna I Účetní stav I  Zákonná I   Vázaný I   Vliv na I
I období I           I   rezervy I   rxxxxxx x  xxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx xxxx x
x    x           x       x       x      x    xxx x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I
I 2016  I tvorba rezervy    I  +1 000 000 I  1 000 000 I  +400 000 I     0 I  -400 000 I
I--------I----------------------I--------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxxx xxxxxxx    x  xx xxx xxx x  x xxx xxx x  xxxx xxx x  xxx xxx x  xxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------------I-------------I
I 2018  I tvorba rezervy    I  +1 000 000 I  3 000 000 I  +400 000 I  800 000 I  -400 000 I
I--------I----------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxxx xxxxxxx    x  xx xxx xxx x  x xxx xxx x  xxxx xxx x x xxx xxx x  xxxx xxx x
xxx------I----------------------I--------------I-------------I------------I------------I-------------I
I    I náklady na odbahnění I      - I  4 000 00x x x xxx xxx x     x x xx xxx xxx x
x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxxxx rezervy   I  -3 800 000 I   200 000 I -1 600 000 I     0 I +1 600 000 I
I    I----------------------I--------------I-------------I------------I------------I----xxxxxxxxxx
x    x xxxxxxx xxxxxxx   x   xxxx xxx x      x x     x x     x x      x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------------I
Tím, že § 10 vyjmenovává tři výše uvedené typy rezerv, ovšem nekončí rozsah těchto "ostatních rezerv". Vstup do této skupiny jx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxění a udržení příjmů (daňově účinný výdaj dotyčného poplatníka).
Aktuálně se jedná o dva typy zákonných "ostatních rezerv" upravených zvláštnxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu ... Tvorba finanční rezervy se zahrnuje do nákladů provozovatele xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx energie a ionizujícího záření pro zajištění vyřazování jaderného zařízení a dalších rizikových pracovišť z provozu podle § 18 atomového zákona č. 18/xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x.. Rezerva je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu..."
Příklad - Sanace pozemků dotčených stavební činností
Stavby s.r.o. provádí od xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xouto stavební výrobou. Firma rozhodla vytvářet k tomu peněžní rezervu vázanou na zvláštním účtu u banky, a to ve výši 500 000 Kč ročně.
Finanční úřad všax xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xříděly ve prospěch této rezervy v letech 2014 a 2015 v úhrnu za 1 milion Kč a doměřil daň z příjmů, penále a úrok z prodlení.
Firma Stavby s.r.o. se odvolala x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxé sanace pozemku budou mít charakter technické rekultivace, která je z hlediska zák. o daních z příjmů jiným HM [podle § 26 odst. 3 písm. b) zák. o daních z xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx x xíž se
de facto
jednalo a nikoli o rezervu na sanaci pozemku.
S tímto názorem se ovšem soud neztotožnil již proto, že před nabytím vlastnických práv nelzx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoud odmítl také názor, že se mohlo jednat o rezervu na opravy pozemku, jelikož tento není ustanovením § 26 zák. o daních z příjmů uznán za HM pro účely daní x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxrbu zákonné rezervy na pěstební činnost v zájmu obnovy zeleně na pozemku dotčeném stavební činností, ve smyslu § 9 zák. o rezervách. Ani v tomto případě xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxbjekty, které jsou povinny podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), provádět obnovu, ochranu a výchovx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí poplatky a zejména za právní pomoc, která se ukázala jako zhola neúčinná. Zák. o rezervách není natolik liberální, aby umožňoval tvorbu jakékoli rezexxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxzervy.
Související ustanovení:
§ 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek, § 7 - rezerva na opravy hmotného majetku, § 10a - depoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxích)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Depozitní podmínka se netýká pouze rezervy na opravy HM (§ 7), ale také rezervy na pěstební činxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorbě rezervy, který je navíc v určitých případech modifikován speciální právní úpravou zvláštních zákonů. Dřívější roztříštěná depozitní podmínka xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxchto rezerv na zvláštní vázaný účet se přitom vztahuje i na rezervy, jejichž tvorba započala před zmíněným datem, a to počínaje zdaňovacím obdobím 2004x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxsu vedeného na majetek poplatníka podle zvláštního právního předpisu.23) Za období, za které se podává daňové přiznání, je zaúčtovaná tvorba rezerv vxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxí daňového přiznání. Peněžní prostředky z tohoto účtu mohou být čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny."
Podle důvodové zpráxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxení daňového výnosu) byly k dispozici v okamžiku jejich skutečné potřeby, a to bez ohledu na finanční situaci poplatníka, a nemohly se stát ani součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe již byla řadu let uplatňována u rezerv vytvářených podle atomového zákona a v souvislosti s odstraňováním a skládkováním komunálních odpadů.
Jedxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxitní podmínky do dnešní podoby. Přibylo také příznivé osvobození výnosů plynoucích z těchto depozit od daní z příjmů (viz srovnání uvedené níže) až na jxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxou.
Za období, za které se podává daňové přiznání, je zaúčtovaná tvorba těchto zákonných rezerv daňově účinným výdajem (nákladem) pouze do výše čásxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plné výši, tak daňově účinným výdajem (nákladem) je pouze ta část zaúčtované tvorby rezerv, která byla na zvláštní vázaný účet převedena nejpozději do xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxby celou rezervu rušit.
Peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu mohou být čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny a nxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx exekuci. Tento druh zákonných rezerv je dále výjimečný i v tom, že se nemusí rušit např. při vstupu do likvidace a je možno převádět je mezi poplatníky.
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxisů, jiná komerční uplatnění ale nejsou povolena s ohledem na podnikatelské riziko, které by mohlo ohrozit peněžní zásobu předurčenou na
a priori
veřxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x0 také případně v bankách se sídlem na území jiného členského státu EU (jen eurové účty). Ve vazbě na speciální podmínky tvorby a čerpání rezerv podle zvxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rezerv zák. o odpadech jde o krajský úřad a u horního zákona je kompetentním orgánem obvodní báňský úřad. V případě těchto rezerv je možnost ukládat pexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx (například v případě krachu důlních společností a neexistenci právního nástupce přechází ze zákona břemeno odstranění následků těžby na stát), kterx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xle § 9 a § 10, se liší od samostatného účtu sloužícího k deponování zákonné rezervy na opravy HM. Při jejich srovnání je možné nalézt několik významných vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxrových rezerv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxmějí být předmětem zajištění, nelze je zahrnout do majetkové podstaty při insolvenčním řízení, nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci,
-
výnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxnických [§ 19 odst. 1 písm. zl) zák. o daních z příjmů],
-
výnosy ze státních dluhopisů pořízených z těchto prostředků jsou osvobozeny pouze u právnixxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dle § 36 odst. 6 zák. o daních z příjmů (řádek č. 87 přiznání), případně jim vznikne přeplatek na dani.
Příklad - Depozitní podmínka u rezervy na pěstxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx zavázán tento les obnovovat a ochraňovat dle lesního zákona. Nájemce bude muset zejména vytěžený les obnovovat sadbou, což si vyžádá odstraňování klexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvin mladých lesních porostů a ochranu proti hmyzím škůdcům. Pro všechny tyto činnosti lze vytvářet zákonnou rezervu na pěstební činnost, a to podle podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxjména pohonných hmot a ceny práce). Za rok 2015 poplatník nestihl termín povinného deponování na vázaný účet a za rok 2016 pro nedostatek peněz uloží na vxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je např. nákup stromků, oplocenek, prostředků k ošetření porostu, nářadí k provádění pěstebních prací, mzdy zaměstnanců provádějících pěstebxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
relevantní
účetní případ s výjimkou části rezervy, jejíž tvorba nebyla daňovým nákladem pro nesplnění depozitní podmínky.
I------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx x  xxxxxxxx x  xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxáštní  I    Daňový náklad    I
I   I nákladů I dřeva (m3) I  rezervy I vázaný účet (Kč)     I              I
I   I (Kč/m3) I      I   (Kč) I              I      (Kč)      I
I------I----------I------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x  xxx  x   xx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx xx xx xx xxxx  x     x xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x  xxx  I   15 000 I 1 650 000 I 1 650 000 do 1. 4. 2015  I     1 650 000     I
I------I----------I------------I-----------I---------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x  xxx  x   xx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx xx xx xx xxxx  x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I---------------------------I
I 2016 I  120  I   20 000 I 2 400 000 I 1 200 000 do 1. 4. 2017  I     1 200 000     I
I------I----------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx tvorby rezervy byl zřízen vždy pouze jeden zvláštní vázaný účet (v Kč nebo v eurech). Upřesněním této regulace se věnoval koordinační výbor č. 279/24.0xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxštní (oborové) předpisy, nikoli tedy
a priori
zák. o rezervách. Tím je limitován počet zvláštních vázaných účtů poplatníka, takže v případě jediného xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx o částku úrokových výnosů navyšujících zůstatek zvláštního vázaného účtu (jež jsou osvobozeny od daně) je možno snížit pravidelný roční vklad poplatxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxtu v eurech je pro účely zák. o rezervách rozhodující přepočet na Kč účetním kursem dne převodu peněz na zvláštní vázaný účet a rovněž bylo odsouhlaseno, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků převáděných na daný účet. S ohledem na aktuální postoj bank k vysokým finančním obnosům lze v návaznosti na zmíněný koordinační výbor vyvodit, žx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlné úložky o takto bankou odebranou část depozita.
Koordinační výbory:
279/24.06.09 - Ukládání peněžních prostředků ve výši rezerv tvořených poxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzerv a opravných položek, § 3 - podmínka zaúčtování nebo zaevidování, § 4 - obecná pravidla tvorby rezerv a opravných položek, § 9 - rezerva na pěstebnx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx
(Přechodné ustanovení)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
První odstavec je v zák. o rezervách od jeho vznikx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xřívější právní úpravou za zákonné rezervy podle tohoto nového zákona.
Druhý odstavec byl doplněn třetí novelou zák. o rezervách (zákonem č. 244/19xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxní.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět právní úpravy, § 2 - obecné podmínky tvorby rezerv a opravných položek
Související předpisy:
hxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnem č. 125/1997 Sb., o odpadech, a posléze zák. o odpadech),
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění k 31.12.1992,
zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnixxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxťovnictví)
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.7.2017.
K § 11a
Viz komentář k § 11c.
Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
Tato tři vzájemně prováxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx x xezervách teprve s účinností od roku 2016. Právní úprava má legislativní zpoždění dva roky, protože zvláštní zákon (o odpadech)
de facto
takovouto rezxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxí významu a důvodu rezervy na likvidaci solárních panelů, je třeba nahlédnout do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který v § 37k stanoví výrobci elektxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho z domácností.
To xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na místo zpětného či odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šetrnou likvidaci těchto zařízení, jelikož často obsahují nebezpečné látky.
Nařízená ekologická likvidace elektrozařízení je velmi nákladná. xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxoucí ekologickou likvidaci ti, kterým tato zařízení sloužila - zákazníci, kteří si je koupili. Problémem je ovšem přechodné období, kdy se povinnost exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxíve, a u nichž proto není reálné, aby na jejich ekologickou likvidaci výrobcům dodatečně přispěli zákazníci, kteří si je v minulosti koupili. Proto zákxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxh (§ 37p) řeší financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů, což je elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k přímé výxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxději již musí jejich výrobce zajistit sám formou adekvátní přirážky k prodejní ceně. Pro dřívější solární panely je zaveden systém finančních příspěvxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x odpadech se uvádí (text je zkrácen a mírně upraven):
(1) Pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013, zajistí financování odděleného sběrxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xlektroodpadem ze solárních panelů bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování odděleného sběru, zpracování, vyuxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxi, poskytne záruku formou účelově vázaného bankovního účtu ... Výrobce, který zajišťuje plnění těchto povinností jejich přenesením na specializovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xyužití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatel solární elektrárny, jejíž jsou solární panelx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, na základě smlouvy uzavřené nejpozději do 30. června 2013 se zmíněnou fixxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmu - stanoví příspěvky na předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů zejména v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízenímx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxzených provozovateli příslušných solárních elektráren specializované firmě provozující kolektivní systém takovéto likvidace. Tyto platby mají bxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxogické likvidaci těchto solárních panelů, až budou vyřazeny, což se předpokládá zhruba po 20 letech provozu.
Ačkoli zmíněná nová povinnost placenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xříslušnou novelou až od roku 2016, přičemž přechodné ustanovení umožňuje uplatnění daňových změn již o rok dříve. V roce 2014 tedy zák. o daních z příjmů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x x4 odst. 2 písm. p) zák. o daních z příjmů mohlo jednat o daňově uznatelný výdaj. Tento prakticky nejsnazší způsob platí i nadále už jen pro provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx obecně mohou tvořit zákonnou rezervu na likvidaci solárních panelů, byla by to pro ně zbytečná administrativa navíc.
Účtující provozovatelé soláxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxrách neuváděli formulace "příspěvek" nebo "poplatek", ale "záloha", což následně bránilo okamžitému daňovému uplatnění těchto plateb. Finanční spxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxali, že to nelze, jelikož není známo, po jaké době dojde k vyřazení a likvidaci solárních panelů. Od roku 2016, resp. s možností uplatnění již od roku 2015 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdů, z nichž dominantní jsou tyto tři:
-
O rezervě se (u účetních jednotek) neúčtuje, postačí ji jednoduše evidovat pro daňové účely dle § 11a.
-
Ačxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezerv. Do základu daně z příjmů poplatníka se promítá samostatně jako položka snižující (a při čerpání zvyšující) základ daně v souladu s § 23 odst. 3 píxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxů odpovídajících standardní době daňového odpisování solárních panelů podle § 30b zák. o daních z příjmů.
Pokud by účtující provozovatel solárxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxní záležitost. Proto by v rámci daňového přiznání k dani z příjmů musel o takto tvořenou (zvyšovanou) "ostatní rezervu" zvyšovat základ daně z příjmů a nxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrních panelů není povinná, proto není příliš efektivní se jí zabývat, když jsou příspěvky (zálohy) povinně placené provozovateli kolektivního systéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxitost. Jedná se prakticky pouze o rovnoměrné uplatnění příslušného budoucího velkého výdaje poplatníka do jeho základu daně z příjmů. Obdobně jako to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxárních panelů uvedených na trh před rokem 2013. Rezerva tedy provozovateli solární elektrárny nepřinese žádný nový daňový výdaj. Stejná částka, o ktexxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za 20 let) naopak jednorázově zvýší základ daně. To bude více či méně vykompenzováno současným vznikem daňově uznatelného nákladu (výdaje) za službu pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky (zálohami) viz výše.
Pokud se provozovatel rozhodne tvořit tento typ nové zákonné rezervy, pak musí v zájmu jejího daňového vlivu - skrze zmíněnox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xelkovou výši rezervy tvoří úhrnná částka, kterou je nutno podle zák. o odpadech platit provozovateli kolektivního systému likvidace solárních panexx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxch z příjmů, pak o ni musí snížit celkovou výši rezervy, aby nedošlo k jejímu opakovanému uplatnění pro snížení daňového základu poplatníka.
Je přitxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx provozovatelů nastavena poněkud nepředvídatelně - především tím, že na rozdíl od rezervy na opravy HM není určující, kdy se poplatník rozhodl zahájit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnotně uplynutím 240. xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxhou dobu a rovněž na odlišné individuální celkové náklady na likvidaci panelů odvíjející se od jejich počtu.
Související ustanovení:
§ 1 - předmxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxerv a opravných položek
Související předpisy:
§ 37g, § 37p zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
vyhláška č. 352xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s elektrozařízeními a elektroodpady),
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xbírce zákonů, kterým se rozumí den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve však dnem vyhlášení. Jelikož jde
de facto
o prováděcí právní předpis k zák. o daních z příjmů, nemohl nabýt účinnosti dříve, než samotný zák. o xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Předpisy ČR