6/1993 Sb.

Zákon o České národní bance: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.10.2014.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

+-------------------------------+-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx         x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx                    x
x xxx              x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Settlements)    |
| ČNB              | Česká národní banka                           |
| daňový řád          | zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád                    |
| devizový zákon        | zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon                  |
| dopxxxxxxx xxxx xxxxxx    x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x                x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx                   x
x xxx              x xxxxxxxá centrální banka                        |
| ES              | Evropská společenství                          |
| ESAs             | Evropské orgány dohledu nad finančním trhem               |
| ESCB             | Evropský systém centrálních bank                    |
| ESRB             | xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx                   x
x xx              x xxxxxxxx xxxx                              x
x xxxxxxxxxxx xxxxx       x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx         x
x                x xxxxxxxxxxxx xákon)                           |
| kontrolní řád         | zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)            |
| krizový zákon         | zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení                |
|                | a o změně některýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx               x
x xxxxxxx            x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx  x
x                x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxučásti ústavního pořádku    |
|                | České republiky                             |
| lustrační zákon        | zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady   |
|                | pro výkon něktxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx     x
x                x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx        x
x                x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                          x
x xx              x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx                          x
x xxx              x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx                         x
x xSS              | Nejvyšší správní soud                          |
| obč. zák.           | zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                 |
| SFEU             | Smlouva o fungování Evropské unie                    |
| Smlouva o ES         | Smlouva o založxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx               x
x xxxxxxx xx          x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx       x
x xxxx xxx           x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx                   x
x s. ř. s.           | zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní                |
| Statut ESCB/ECB        | Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank         |
|                | a Evropské centrální xxxxx                       x
x xxx xxxxxxx          x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx                  x
x xxx              x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx                      x
x xxxxxx            x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxpubliky           |
| z. o. k.           | zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech      |
|                | (zákon o obchodních korporacích)                    |
| zák. č. 227/2013 Sb.     | zákon č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx       x
x                x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx          x
x                x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx                       x
x xx xx xx xx          x xxkon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu         |
| zák. č. 442/2000 Sb.     | zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,       |
|                | o České národní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx          x
x                x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx         x
x                x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx                      x
x xxxx x xxxxxxx        x xxxxn č. 21/1992 Sb., o bankách                     |
| zák. o ČNB          | zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance               |
| zák. o dluhopisech      | zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech                  |
| zák. o finxxxxxx xxxxxxxxx  x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx              x
x xxxx x xxx          x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx           x
x xxxx x xxxxx xxxxxxxk a mincí | zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona    |
|                | č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   |
| zák. o plxxxxxxx xxxxx    x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx                x
x xxxx x xxxxxxxxx       x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx  x
x xxx. o přestupcích      | zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích                  |
| zák. o Rejstříku trestů    | zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů                |
| zák. o Sbírce zákonů     | zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx  x
x xxxx x xxxxxxxxx       x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxx xxxxxxxxxx      x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxlnění zákona České národní rady  |
|                | č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů    |
| zák. o střetu zájmů      | zákon č. 159/2006 Sb., o střetx xxxxx                  x
x xxxxx x xxxxxxx xxxxx     x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx          x
x xxxxxxxxxxxxxx        x                                     x
x xxxx xxxxx          x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xráce                  |
+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

ÚVOD
Česká nxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxným rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky. Po celou tuto dobu pečuje o stabilitu české měny, resp. cenovou stabilitu, pokrývá svým dohlexxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xodoby centrální banky však trval řadu desetiletí, kdy se významné a mnohdy osudové události naší novodobé historie nemohly neodrazit také v historii cxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi bankami, se vyvíjely zejména v 19. století v západních státech v souvislosti s rozvojem tržních ekonomik těchto států a na základě potřeb tohoto rozvoxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné, že tyto instituce jsou právnickými osobami v souladu s kontinentálním pojetím právnických osob, mají tedy (v dřívější terminologii) právní subjexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xvéprávnosti, tedy způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tj. (svými orgány) právně jednat, a být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxi (privilegiu daném zákonem) emitovat peníze, které jsou zákonným platidlem a měnou v jurisdikci daného státu a provádět měnovou politiku. Vedle toho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxávat po provedeném řízení autoritativní rozhodnutí v zákonem stanovených případech při zjištění porušení zákona dohlíženým subjektem a v některých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxím orgánům, ačkoli je podle názoru autora za státní orgán považovat nelze z důvodů, které jsou uvedeny níže. Přesto však úvahy některých teoretiků jdou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a soudní. Vycházejí přitom z jejich nezávislosti především na moci výkonné a z toho, že ve vyspělých demokraciích se prosadil legislativně zakotvený nxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxné Československé republiky 28. října 1918 se "trosky" této banky na území nového státu staly určitým majetkovým i personálním základem perspektivníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-uherské bance, který v návaznosti na zákon č. 84/1919 Sb. z. a n. stanovil, že "pro účely správy aktiv v tomto zákoně stanovených ministr financí zabírx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení, kterým byl 11. březen 1919. Nový stát zřídil týmž nařízením vlády k plnění funkcí emisní banky tzv. Bankovní úřad ministerstva financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxdy č. 246/1919 Sb. z. a n., o organizaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxy a převzetí zaměstnanců této banky.
Od počátku však bylo zřejmé, že jde o instituci dočasnou. Již 14. dubna 1920 byl přijat zákon č. 347/1920 Sb. z a nxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxodářské předpoklady, Národní banku Československou". Ustanovení § 46 zákona stanovilo, že: "Jakmile zahájí banka činnost, přestane působit Bankoxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxízení.". Toto bylo provedeno vyhláškou ministra financí č. 43/1926 Sb. z. a n. ze dne 1. dubna 1926 o zahájení činnosti Národní banky Československé. Txxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoces budování ústřední banky nového státu, vzniklého na troskách rakousko-uherské monarchie 28. října 1918.
Národní banka Československá plnilx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxho 6x v době okupace. Nicméně i v době okupace byla zachována právní
kontinuita
této instituce, což potvrdil dekret prezidenta republiky č. 139/1945 Sxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxím území, zahrnujícím v té době i Zakarpatskou Ukrajinu, a to podle zákona č. 347/1920 Sb. z. a n., v platném znění, a na Slovensku podle ustanovení vládníxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxíjela na Slovensku činnost cedulové banky v době tzv. Slovenského státu, a to jako oblastní ústav Národní banky Československé v Bratislavě. Banka xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů, ale i stále zřetelnější směřování poválečného Československa k totalitě. To se plně promítlo i v novém zákoně č. 38/1948 Sb., o Národní bance Čexxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxá
kontinuita
s dosavadní právní úpravou, ale je zde i stanoveno, že se banka účastní vypracování hospodářského plánu a se zřetelem na tento plán řídí pexxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xx xxnka je veřejným státním ústavem a samostatnou právnickou osobou. Její kmenové jmění činilo 500 milionů Kčs.
Tato Národní banka Československá nemxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxdku jeho § 39 odst. 1 též právním nástupcem dosavadní Národní banky Československé. Toto ustanovení v odstavci 1 stanovilo, že "dnem, kdy nabude tento xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxřízení dosavadní Národní banky Československé i s jejími zaměstnanci v dosavadních jejich funkcích a se získanými právy a povinnostmi".
Zákonem čx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx postátněna, a na úlohu centrální banky v ní, zřízena Státní banka československá. Tato banka se stala článkem hospodářského plánování, převzala podlx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxniku a Poštovní spořitelny, národního podniku. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona charakterizovalo banku jako státní ústav a právnickou osobu. V čele této xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxna, která se týkala Státní banky československé, byl zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé. Ustanovení § 1 konstatovalo, že "Státní baxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxloval pouze nová pravidla pro činnost Státní banky československé pro etapu, kdy - jak konstatovala Ústava z roku 1960 - socialismus v naší zemi zvítězxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxatutární fond banky činil jednu miliardu Kčs a sloužil k zabezpečení závazků banky. Činnost banky, její organizaci a hospodaření upravoval podrobnějx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxoslovenské socialistické republiky, zakotvené s účinností od 1. ledna 1969 v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci. V čele Státnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl místopředsedou občan Slovenské socialistické republiky a naopak. Statutární fond banky činil 5 miliard Kčs a sloužil k zabezpečení závazků bankyx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxé, který však nabyl účinnosti 1. ledna 1990, tedy již po listopadových událostech roku 1989, což se nepochybně odrazilo v jeho faktické aplikaci. Podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxátní banky československé po listopadu 1989 znamenal zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, který s účinností od 1. února 1992 nahradil zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx. vycházel již plně z tržních principů a obsahoval principy organizace a činnosti Státní banky československé do značné míry shodné s nyní platným zákxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xyplývá z ustanovení části dvanácté (dnes části patnácté) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
V současné době se činnost České národní banky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxátce po svém vzniku k 1. lednu 1993 byla Česká národní banka konfrontována s potřebou rozdělit dosud jednotnou měnu České republiky a Slovenské republixxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Již na podzim roku 1992 byl přijat ústavní zákon č. 493/1992 Sb., který umožňoval České republice i Slovenské republice zřídit si vlastní centrální baxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxinným od 1. ledna 1993. Podle nařízení vlády České republiky č. 61/1993 Sb. se měna České republiky dnem 8. února 1993 oddělila od československé měny. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx národní bance přinesl z hlediska institucionálního zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ktexx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxi institucemi, pojišťovnami a kapitálovým trhem, který do té doby zajišťovaly Komise pro cenné papíry, Ministerstvo financí a Úřad pro dohled nad družxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxdle tvorby měnové politiky druhou dominantní oblastí její činnosti. Z hlediska obsahového však byly podstatné rovněž legislativní změny uskutečněnx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xeské republiky na vstup do Evropských společenství, k němuž došlo 1. května 2004. Je třeba především zmínit čl. II části prvé tohoto zákona, který dnem vxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxí Evropského systému centrálních bank, zákazu přijímání jakýchkoliv pokynů pro ČNB i členy její bankovní rady týkajících se činnosti banky i zákazu tzxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxký pokus o narušení nezávislosti ČNB. O tom blíže pojednává výklad k § 1.
Poslední významná novelizace zákona o České národní bance, provedená zákonxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxtí od 17. srpna 2013 text zákona o naší centrální bance do podoby, která je předmětem tohoto komentáře. Cílem novelizace bylo vedle odstranění některýcx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxímnímu vývoji evropského práva i našeho právního řádu včetně upřesnění systematiky zákona, zpřesnit ustanovení o povinných minimálních rezervách, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj usměrňování některých subjektů na finančním trhu a provést i další změny, které jsou vnímány jako naléhavé nebo přinejmenším vhodné.
Zvláxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxla datum své účinnosti na 1. červenec 2013, a s tímto datem účinnosti byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů, ovšem až 2. srpna 2013, a zákon tedy nabyl účinnoxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozměňovacího návrhu účinnost stanovena reálným datem, i když už v průběhu tohoto projednávání xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxku ústavního pravidla, že zákony nemohou mít zpětnou účinnost, proto je v této mimořádné situaci cestou
analogia legis
aplikován § 3 odst. 3 věta první xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x legislativním procesu projednáván nový zákon pro etapu její činnosti po vstupu České republiky do eurozóny a zavedení eura jako její měny. Příprava toxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xládní návrh nového zákona o České národní bance byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 14. dubna 2009 a projednán Sněmovnou bex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxhlasovala
veto
Senátu a zákon byl postoupen k podpisu prezidentovi republiky. Ten jej však 3. června 2009 vetoval a Poslanecká sněmovna již z důvodu voxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx užíván pro tento zákon, resp. jeho návrh, termín "vetovaný zákon".
Je však třeba konstatovat, že prezident republiky uplatnil
veto
vůči novému záxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx se na několik let odsouvá. I když účinnost zákona byla vázána na "klouzavý" termín podobně, jako byla v letech 2000 až 2004 vázána účinnost některých zákxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx legisvakanci nového zákona, pokud by byl tento zákon ve Sbírce zákonů vyhlášen, a nabyl tedy platnosti.
Podle názoru autora v případě, že Česká repuxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx důsledně zvážit též změnu Ústavu ČR. Podle 98 odst. 1 Ústavy je hlavním cílem České národní banky péče o cenovou stabilitu. Jeho plnění zajišťuje Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxvě politickém rozhodování v souladu se Smlouvou o fungování EU, resp. Statutem ESCB a ECB, ztratí, neboť se bude jednat o cenovou stabilitu celé eurozónxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hlas bude představovat pouze podíl na rozhodování Evropské centrální banky a formálně právně vzato nepůjde o hlas xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxledána potřeba změněnou roli České národní banky po vstupu České republiky do eurozóny a zavedení eura jako její měny reflektovat i ústavně.
ČÁST Pxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxí východisko
II. Postavení České národní banky
III. Česká národní banka jakožto právnická osoba
IV.
Kompetence
České národní banky
V. Majetek Čexxx xxxxxxx xxxxx
x x x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxo zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 448/2001 Sb., který tvoří samostatnou hlavu šestou Ústavy a má pro její posxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxcké teorii a dnes i v právu Evropské unie. Tento článek s účinností od 1. ledna 2002 stanoví:
"Čl. 98
(1) "Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnosti stanoví zákon.".
2.
Podle názoru autora je třeba honorovat skutečnost, že Česká národní banka je v Ústavě zmíněna, protože to jí dodává určixx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxla obvyklá v ústavách vyspělých států. Pokud se ustanovení o ústředních (centrálních) bankách v ústavách vyskytují, považují to někteří teoretici ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonodárné, výkonné a soudní. Autor tento názor nesdílí, byť je třeba konstatovat, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx důsledcích také především preventivní a korektivní ekonomický efekt). Nejenom ústavní tezí, že do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze nx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá moderní ekonomické teorii a je - při odpovědné měnové politice ústřední banky - jedním ze základů zdravého neinflačního vývoje ekonomiky i jexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xa cenovou stabilitu jakožto na jeden z podstatných makroekonomických pojmů má v ekonomice státu především vliv míra inflace, kterou je ekonomika státx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xasovém horizontu. K dosažení inflačního cíle potom směřují další opatření, která může ČNB přijmout, například stanovit určitou úroveň úrokových sazxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami a spořitelními a úvěrními družstvy na účtu u ČNB. Je třeba konstatovat, že stanovení inflačního cíle je výsledkem vyhodnocení dosavadních ekoxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxše ekonomika navázána. Ze zemí Evropské unie jde především o Německo. Péčí o cenovou stabilitu není tedy péče o stabilitu cen, jak by snad bylo možné ze znxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxí obrat, že do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze na základě zákona, je třeba vykládat tak, že pouze zákon (a dnes i přímo použitelné předpixx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxděcí právní předpis bez výslovné opory v zákoně. Zákon, případně přímo aplikovatelná evropská
legislativa
, současně stanoví pro zásah do činnosti ČNx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxmto pravidlům podrobit. Tedy zákon musí stanovit pravomoc jiných orgánů veřejné moci do činnosti ČNB zasahovat. Tak Česká národní banka podléhá jurisxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvinna spolupracovat s Ministerstvem financí v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxčním trhem vede správní řízení, a vydává tedy individuální správní akty, je samozřejmě vázána zákony platnými pro tuto oblast a procesně především sprxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přičemž těžiště nezávislosti spočívá v nezávislé tvorbě xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxu jejího hlavního cíle - cenové stability. Zákon však musí přinést efektivní garance k tomu, aby nezávislost České národní banky v tomto pojetí mohla býx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxví zákon. Tím je zákon ze dne 17. prosince 1992 č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1993, tedy současně se vznikem novoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xstavy, neboť ČNB se změní z orgánu, jehož hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu České republiky, o jejímž zabezpečení rozhoduje ČNB autonomně, na orxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx. 1
II. Postavení České národní banky
7.
Odstavec první podává základní charakteristiku České národní banky, kterou je skutečnost, že Česká národxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxžto ústřední banky České republiky, přímo navazuje na čl. 98 odst. 1 věta první Ústavy a tuto větu prakticky přejímá. To je možné vnímat jako určitou nadxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xeho převzetí z ústavního textu je prakticky nezbytné.
8.
Pojem "ústřední (centrální) banka" označuje měnovou instituci, která stojí na prvním stxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxých tržních ekonomikách nezastupitelné místo svojí úlohou především v těchto oblastech:
a)
měnová politika a finanční stabilita,
b)
fungováxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x)
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxit obecně; zde záleží na tom, jak ten který stát dohled nad bankami, popřípadě i nad celým finančním trhem, zabezpečuje.
10.
Konstatuje-li zákox x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxn veřejné moci. Odtud však nelze vyvodit, že Česká národní banka je státním orgánem: je jeho ústřední bankou, jak říká Ústava i zákon o ČNB. A protože je txxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xsou charakteristické pro státní orgán (veřejnou moc). Pro něj jsou určující tři definiční znaky: pravomoc vydávat prováděcí právní předpisy, pravomxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxkoli znak třetí, protože její činnost není financována ze státního rozpočtu, nemá k němu tedy příjmový vztah, ale vztah odvodový (k tomu srov. § 47 a výkxxx x xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Tato politicky motivovanx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx centrální banky z hlediska perspektivy vstupu České republiky do Evropské unie, znamenala i snahu podřídit centrální banku výkonné moci. Novela stanxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxovní rada, na rozpočtové výdaje pro činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle ČNB, které by nadále schvalovala bankovní rada, a rozpočtové xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx Poslanecké sněmovně v souvislosti se Sněmovnou neschváleným rozpočtem. V § 6 odst. 3 bylo stanoveno, že guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy banxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vládou. V těchto ustanoveních a rovněž v některých dalších, která přinesla novela č. 442/2000 Sb., účinná od 1. ledna 2001, bylo spatřováno ohrožení nexxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ze dne 20. června 2001 návrhu prezidenta republiky sice nevyhověl v plném rozsahu, avšak výše uvedená ustanovení novely č. 442/2000 Sb. s účinností ox xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxmu z ústavních hledisek včetně odůvodnění toho, proč byla výše uvedená ustanovení shledána neústavními.
12.
Nález Ústavního soudu vedl k přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx000 Sb. Slova "v zásadě" jsou namístě, protože novela č. 442/2000 Sb. přinesla i některá ustanovení nenapadnutá podáním prezidenta republiky Ústavxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxise a Evropské centrální banky. Jako příklad lze uvést § 3, který obsahuje určité povinnosti České národní banky vůči Poslanecké sněmovně a které jsou exxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxal také čl. III zákona č. 442/2000 Sb., který podřídil Českou národní banku kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti hospodaření, nejedná-li sx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx autora - aniž by měl námitky proti věcnému obsahu tohoto ustanovení - jde však o ustanovení ústavně sporné, neboť rámec kontroly Nejvyššího kontrolníhx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xohoto ústavního rámce se § 3 odst. 3 zák. o NKÚ zjevně vymyká.
K odst. 2
III. Česká národní banka jakožto právnická osoba
14.
Odstavec 2 konstatujex xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájila svoji činnost dne 1. dubna 1926 na základě zákona č. 347/1920 Sb., o akciové bance cedulové. Jde tedy o právnickou osobu zřízenou zákonem.
1xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxstí. Ta má dvě stránky, a to způsobilost mít práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxické osoby veřejného práva rozdělit do dvou kategorií, a to na právnické osoby zřízené přímo zákonem, a právnické osoby založené, popř. zřízené státemx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrou je z hlediska jejích pravomocí třeba považovat za nejvyšší orgán banky. Bankovní rada ČNB je kolektivním řídicím orgánem a o jejím složení a pravomoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x x x xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xéto charakteristiky. Východiskem je rozdělení oblasti práva na dvě základní a současně tradiční sféry, a to právo veřejné a právo soukromé. Podle tohox x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxáva. Tuto charakteristiku může provést (více méně výjimečně) přímo zákon, jako to činí § 1 odst. 2, nebo tak může učinit doktrína na základě způsobu vznixx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xak, že jde o organizované útvary, o kterých zákon stanoví, že mají právní osobnost, nebo jejichž právní osobnost zákon uznává. K ustavení a vzniku právnxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
18.
Charakteristikou, že určitá právnická osoba je právnickou osobou veřejného práva, chtěl zákonodárce podle názoru autora naznačit, že tato prxxxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxzích, tedy v důsledku zákonem provedeného zmocnění, vykonává veřejnou moc, pro jejíž výkon je zákonem nadána určitými pravomocemi s tím, že je zákonem x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxány a orgány municipalit vykonávají státní, resp. veřejnou moc: jde o pravomoc vydávat právní předpisy (zákony na úrovni Parlamentu, prováděcí právnx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xozhodovat na základě zákona o právech, právem chráněných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxmoc vydávat správní akty je reflexem pravomoci kontrolní - dozorové - dohledové, která nastupuje, pokud je zjištěno porušení zákona, popř. i prováděcxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu jako právnickou osobu veřejného práva, není samozřejmě vyloučen "přesah" činnosti této osoby do práva soukromého. ČNB tak může, a k zajištění své činxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činit i právnické osoby soukromého práva, avšak nemohou bez zákonem vymezeného rozsahu, tj. na jeho základě a v jeho mezích, vykonávat veřejnou moc. Prx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx
x xxxxx x
IV. Kompetence České národní banky
21.
Ustanovení § 1 odst. 3 zmiňuje jednu ze dvou hlavních kompetencí České národní banky, a to kompetenci správnxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxabilitou. Tato určitá systematická nedůslednost je však součástí zákona o ČNB od počátku.
22.
Podle názoru autora dikce "svěření kompetencí sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx správních řízení v oblasti finančního trhu, a to jak návrhových (udělování licencí nebo povolení k určité činnosti na návrh žadatelů), tak sankčních, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxi desáté, která se dohledu nad finančním trhem týká.
23.
Na druhé straně však nelze říci, že ČNB je jen a pouze správní úřad. Na ČNB se například podle § x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx je zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, který dokonce pro své účely uvádí v § 2 písm. d) Českou národní bxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České národní bance (vedle jiných tam uvedených ústředních úřadů a orgánů) postavení správního úřadu. Obecně lze konstatovat, že pokud jiné zákony, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výčtu těchto ústředních úřadů, resp. orgánů, též samostatně Českou národní banku, pokud se i na ni má příslušný zákon vztahovat. xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxch respektováno.
24.
Kompetence
České národní banky jsou stanoveny s větší či menší mírou podrobnosti v zákoně o ČNB, který by měl jako kompetenčnx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Tak tomu také skutečně je s jedinou výjimkou a tou je oblast krizového řízení, upravená krizovým zákonem č. 240/2000 Sb., kterou zákon o ČNB neupravuje xxx xxxxxxxx x xxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxx o tzv. jiné právní předpisy, zmiňované v § 1 odst. 3 v souvislosti s kompetencemi správního úřadu, svěřenými zákonem České národní bance, je třeba konsxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxých správních úřadů, které lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Je to pouze zákon, který propůjčuje prováděcím právním předpisům vydxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním předpisům (vyhláškám) vydávaným Českou národní bankou.
26.
Na prvním místě mezi tzv. jinými právními předpisy je třeba uvést skupinu zákxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zákony finančního trhu"). Těmito povinnostmi jsou nejenom vlastní dohled nad činností těchto osob, ale i správní řízení s nimi vedená v případě zjištěxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
b)
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
c)
zákon č. 96/1993 Sxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxátním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
g)
zákon č. 38/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
i)
zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, poxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů,
j)
zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,
n)
zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,
o)
zákon č. 14xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
q)
zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů,
r)
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xanka však vyvíjí činnost i v dalších oblastech, jimiž jsou:
a)
dluhopisy, upravené zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, upravená zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou přx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
e)
státní rozpočet, upravený zákonem č. 218/2000 Sb., o roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
g)
oběh bankovek a mincí, upxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů,
h)
praní špinavých peněz a terorismus, upravené zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z txxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xtanovené povinnosti a je také nositelem určitých oprávnění.
V. Majetek České národní banky
1.
Od 1. ledna 2001 do 17. srpna 2013, tj. data účinnosxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znělo: "(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.". Základní slabinou tohoto ustanovení byxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx - kdy a jakým aktem se tak stalo a jaký byl rozsah tohoto "svěření", a tedy i rozsah takto svěřeného majetku. Proto se toto ustanovení nejasného obsahu staxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxetkem, z čehož vycházel již zákonodárce přijímající zákon č. 6/1993 Sb. (viz původní znění § 1 odst. 4 zák. o ČNB nebo § 1 odst. 4 zákona č. 22/1992 Sb., o Sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní mezi státem a ČNB, kdy ČNB funguje jako "banka státu" (viz § 30 a 31a), však k žádnému aktu svěření státního majetku za dobu existence ČNB nedošlo a Českx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani součástí státního rozpočtu, protože ČNB jakožto právnická osoba nemá ve státním rozpočtu samostatnou kapitolu a ČNB o tomto majetku vždy účtovala x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxtečnost zrušeno a kvalitativní požadavek zákona na odbornou péči s majetkem je nově a systematicky vhodněji řešen v § 47a (k tomu srov. komentář k tomutx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxěřen majetek do vlastnictví, řešil § 67 vetovaného zákona takto: "Majetek, se kterým hospodařila Státní banka československá, se stal dnem 1. února 1xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xnem 1. ledna 1993 do majetku České národní banky. Tento majetek a jeho přírůstky jsou majetkem České národní banky podle tohoto zákona.". Toto ustanovexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu státu k datu účinnosti tohoto zákona 1. února 1992 na tehdejší Státní banku československou. Tomu svědčí nejenom historický vývoj, ale i právní důvodx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxé republiky naopak neobsahuje žádné ustanovení, které by stanovilo nebo ze kterého by vyplývalo, že majetek ČNB včetně devizových rezerv patří někomu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx znovu řešena novelou zákona o ČNB č. 227/2013 xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 2 - cíle a úkoly, § 5 - působnost bankovní rady, § 47 - rozpočet a zpráva o hospodaření, § 47a - péče při nakládání s majetxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xazba
byla v období do 30.3.1990 stanovena Státní bankou československou na 4% a v období od 1.4.1990 do 30.9.1990 na 5%. Nelze považovat za
relevantní
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx1993 Sb., o České národní bance, rozdělením Státní banky československé jako právní nástupce této banky pro Českou republiku. Veškerá práva a povinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxto zákona se považují za opatření vydaná ČNB. Z toho pak jednoznačně vyplývá, že
diskontní sazba
stanovená před 15.7.1994 Státní bankou českoslovensxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxba
stanovená před 1. lednem 1993 je pro účely výše úroků pro tuto dobu nepoužitelná.
Diskontní sazba
platná první den prodlení s plněním peněžitého dlxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xe pasivně věcně legitimovaným subjektem stát (§ 3 zákona č. 82/1998 Sb.), který vystupuje v soukromoprávních vztazích, tj. i v odpovědnostních vztazíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxdle zákona příslušná a která sama nemá způsobilost být účastníkem řízení. Ustanovení § 6 odst. 4 cit. zák. výslovně stanoví, že Česká národní banka (a Nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xtatus
veřejnoprávního subjektu (resp. právnické osoby), kterému jsou svěřeny
kompetence
správního úřadu ve stanoveném rozsahu (§ 1 zákona o České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxech o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. jedná pouze za stát, který je subjektem odpovědným za škodu, a tedy žalovaným (srov. též usnesení Nejvyšxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxkládá namísto státu odpovědnost ČNB vůči poškozenému za škodu způsobenou její činností (nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem), nýxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.
3. V obdobné věci již rozhodl Ústavní soud usnesením ze dne 15.11.1997 sp. zn. I. ÚS 161/97, na které soudce zpravodaj odkazuje a ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxdní bance) za delegovaný výkon státní správy, prováděný fyzickou osobou na základě zákona, o čemž svědčí skutečnost, že správce musí být zaměstnancem xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
4. Odvolací soud se tím ztotožnil se závěry obsaženými v usnesení Ústavního soudu ze dne 30.1.1998, sp. zn. IV. ÚS 324/97 (uveřejněného ve Sxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxžovat s ohledem na postavení České národní banky jako správního úřadu (§ 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb.) za delegovaný výkon státní správy, prováděný fyzxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxsti valné hromady činí rozhodnutí s předchozím souhlasem České národní banky".
... Jak uzavřel Ústavní soud při posuzování aktivní legitimace akcioxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxi části podniku v usnesení ze dne 30.1.1998, sp. zn. IV. ÚS 324/97, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxho správce při výkonu působnosti valné hromady nutno považovat za delegovaný výkon státní správy, prováděný fyzickou osobou na základě zákona, o čemž xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhoduje s předchozím souhlasem České národní banky (§ 29 odst. 2 zákona o bankách).
5. Nejvyšší soud proto považuje za zjevné, žx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxěnu správce hrazenou dovolatelkou (včetně povinných odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění), jakož i další náklady, jež dovolatelka účxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jejich zahrnutí mezi náklady ve smyslu vykládaného ustanovení právně nevýznamná; jde jednoznačně o náklad spojený s výkonem nucené správy, a to dokonxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxm centrálních bank)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Evropský systém centrálních bank byl založex xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxálních bank a Evropské centrální banky. Jednou ze tří zakládajících smluv stávající Evropské unie byla smlouva o založení Evropského hospodářského sxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxopského společenství. Další významnou novelou, která přinesla i změnu jména, byla Lisabonská smlouva (2007), která zavedla název Smlouva o fungovánx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxlikují jen na centrální banky tzv. Eurosystému, který je tvořen ECB a centrálními bankami eurozóny. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xánska mají ještě zvláštní výjimky na základě zvláštních protokolů o Spojeném království a o Dánsku. (Srov. též samostatný komentář k Statutu ESCB a ECBxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu centrálních bank. Z toho vyplývá, že ČNB vykonává pravomoc stanovenou centrálním bankám ESCB SFEU, Statutem ESCB a ECB a přímo použitelnými předpisy xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxý ještě před vstupem ČR do EU s odloženou účinností, byl z důvodu přehlednosti právní úpravy zrušen a obsah jeho ustanovení je zakotven přímo v textu zákoxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahem navíc žádným přechodným ustanovením není.
5.
Nadto je třeba připomenout, že § 1a je ryze
deklaratorní
a striktně formálně vzato může být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxž není třeba ji znovu opakovat. Nicméně, tak jako v případě mnohých dalších ustanovení zákona je považováno za vhodné a žádoucí, a to též ze strany ECB, abx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 2a - spolupráce s evropskými dohledovými orgány
(Cíle a úkoly)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx republiky vymezující náplň činnosti ČNB.
x xxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xakotvení dokonce v normách vyšší právní síly, než je tento zákon, a to jednak ve Smlouvě o fungování Evropské unie (čl. 127 odst. 1), která je součástí prixxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxněn pouhou novelou zákona o ČNB, což ve vztahu k Ústavě výslovně potvrdil i Ústavní soud ČR (Pl. ÚS 90/01). Tato skutečnost je základním stavebním kamenex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxeny ani na roveň péči o cenovou stabilitu.
3.
I přes jeho dnešní relativně stabilní právní zakotvení měl hlavní cíl ČNB v její dvacetileté historii uxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxhdy platným zněním Ústavy uveden jako hlavní cíl ČNB "zabezpečovat stabilitu české měny" (tj. koruny české). V souladu se závazkem harmonizovat právxx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxou stabilitu". Pokračování cíle v podobě stability české měny by jednak odporovalo mezinárodnímu závazku, plynoucímu z členství v EU, v budoucnu přijxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejího kursu k jiným měnám či její kupní síly nemusí ještě zaručovat ekonomicky (a společensky) žádoucí nízkoinflační prostředí. Zákon o ČNB tedy již ox xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxe přetrvávalo vymezení hlavního cíle ústřední banky státu jako "péče o stabilitu měny". S ohledem na to Ústavní soud na základě návrhu prezidenta repubxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky spočívaly v jiných neústavních ustanoveních zákona č. 442/2000 Sb.; viz Pl. ÚS 90/01). K opětovnému, a definitivnímu, návratu cenové stability xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb.), a následně opět změnit zákon o ČNB - a to novelou č. 127/2002 Sb., účinnou od 1.5.2002. Za zmínku stojí malý formulační posun ve vymezení hlavního cíxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení hovořilo ve vztahu k cenové stabilitě o "zabezpečování", pozdější (a dodnes platné) mluví o "péči". Je zde patrné určité realistické zvolnxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x.
Z hlediska právního není jednoduchá odpověď na otázku, jaký má předmět hlavního zájmu ČNB - cenová stabilita - vlastně obsah. Jde o pojem primárně ekoxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxedem k jedinečnosti tohoto cíle (mezi orgány veřejné moci i v právním řádu obecně, na rozdíl například od pojmů jako "péče řádného hospodáře" nebo "odboxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí, že při plnění hlavního cíle se podobně jako většina centrálních bank soustřeďuje především na stabilitu spotřebitelských cen. V praxi se stabilitox xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhýlení směrem nahoru, k němuž dochází při měření růstu těchto cen, a měl by také dát dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací, k nimž v každé ekxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxho procentního bodu oběma směry. V březnu 2007 byl vyhlášen nový inflační cíl ve výši 2% platný od ledna 2010 s tím, že ČNB bude stejně jako doposud usilovax x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvou politiku [viz úkol ČNB uvedený v odstavci 2 písm. a)] na bázi inflačního cílování (viz dále).
6.
Novela provedená zákonem č. 227/2013 Sb. zařadxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xR. Ten byl do "mandátu ČNB" doplněn jednak v reakci na globální poznatky z nedávné finanční krize, kdy se ukázalo, že přes nízkoinflační prostředí a přípxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxem ekonomických šoků a krizí a že centrální banky mají ze všech regulatorních orgánů přicházejících v úvahu nejlepší předpoklady pro sledování těchto xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxplnění cíle stability finančního systému do zákona bylo doporučení Evropské rady pro systémová rizika4) ze dne 22.12.2011 o makroobezřetnostním maxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní tohoto doporučení povinny vysvětlovat svoje důvody k takové nečinnosti před evropskými orgány. Novela provedená zákonem č. 227/2013 Sb. tak do čexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxi vůči šokům", a dodává, že "Cílem ČNB z hlediska finanční stability je především přispívat k dosažení takové míry odolnosti systému, která významně snxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxitucí, které jsou dosahovány prostřednictvím nástrojů měnové politiky a dohledu nad finančním sektorem. Velký význam má i spolupráce s ostatními nárxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xdstavci 2 písm. e)], ale úzce s ním souvisí též měnová politika, bezpečnost a rozvoj tržní infrastruktury i dohled nad finančním trhem [viz úkoly ČNB uvexxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o finanční stabilitu výslovně podmíněna bezrozporností s cílem hlavním. I když je právně evidentně silnějším cílem péče o stabilitu cenovou a centrálxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxí cíl - stabilita finančního systému - naplněn. Lze též říci, že finanční stabilita je širším cílem než stabilita cenová. Z obdobných důvodů byla z odstaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x.
Tím se dostáváme k posledním z cílů činnosti ČNB definovaným zákonem, kterými jsou podpora obecné hospodářské politiky české vlády, ovšem s podmínkxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxostí ČNB však nesmí být, podle zákona i Smlouvy o fungování EU, dotčen její hlavní cíl. Je tak jednoznačně vyčleněna do mezí, v nichž nemá negativní vliv nx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxního hospodářství. Toto ustanovení nebývá předmětem právních debat, nicméně je pozoruhodné, že právní řád neukládá respektovat obdobný princip žádxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu vlády a Parlamentu k ekonomice a trhům význam tohoto ustanovení mohl viditelně projevit ve vztahu ČNB k moci výkonné a zákonodárné (srov. též § 9§ 11xx
x xxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxslovně podmíněn jejich souladem s hlavním cílem (ač to nic nemění na tom, že hlavní cíl centrální banky nesmí být jejich prováděním ohrožen nebo dokonce xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxvního cíle dotčeno, též k podpoře obecné hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu, resp. podpoře hospodářské politiky xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxpolitických nástrojů. Těmi jsou především operace na volném trhu, a to zejména repo operace (zpravidla dvoutýdenní, mimořádně však s kratší i delší spxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo je ochotna půjčovat peníze bankám (a pouštět je tak do ekonomiky). Dále se jedná o automatické depozitní (vklad u centrální banky) nebo zápůjční/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástroje patří povinné minimální rezervy ovlivňující objem likvidity v bankovním sektoru (viz § 24§ 26) anebo devizové intervence spočívající v nxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x konkrétních situacích pak může ČNB k provádění měnové politiky použít i jiné typy obchodů na finančních trzích, které jí zákon umožňuje (viz část šestá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxsti centrální banky.
13.
Písmeno b) svěřuje ČNB vydávání bankovek a mincí (jak sjednávání jejich tisku, resp. ražeb, tak jejich fyzickou distribuxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx a zahrnuje též zneplatňování bankovek a mincí, jejich výměnu a stahování z oběhu. Samotné zajišťování oběhu již vydaných zákonných peněz potom spadá xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích systémů. K hotovostnímu peněžnímu oběhu je nad rámec části čtvrté zákona o ČNB potřeba věnovat pozornost pravidlům plynoucím ze zákona o oběhu banxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých nominálních hodnot bankovek a mincí v odpovídající kvalitě v oběhu a potírání (ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení) padělánxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxy související, je péče o plynulý a hospodárný bezhotovostní platební styk a přispívání k bezpečnosti, spolehlivosti, efektivnosti a rozvoji platebnxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxost transakcím s platebními kartami, internetovému a mobilnímu bankovnictví (platebním službám), elektronickým penězům a zejména potom řádnému fuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxoji oproti penězům (i v této oblasti ČNB jeden provozuje - srov. § 33). K plnění těchto úkolů nestačí pouhá kontrola dodržování příslušných právních přexxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxž sledování a podílení se na vývoji potřebných technologií.
15.
Písmeno d) konstatuje, že ČNB vykonává dohled nad finančním trhem, tj. finančním zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxledu nad bankovním sektorem a devizovými místy svěřen dohled i nad ostatními segmenty finančního trhu, do té doby podléhajícími státnímu dozoru (Komixx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa). Osobní působnost dohledu ČNB a typy činností, které dohled zahrnuje, stanoví § 44. Tento výčet však nemusí být úplný. Samotná pravidla činnosti dohxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xravomoc využívat, totiž nejsou upraveny v zákoně o ČNB, nýbrž v tzv. sektorových zákonech finančního trhu, které tvoří desítky zákonů, a na ně navazujíxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů evropských společenství - nařízení. Významnými právními normami využívanými ČNB při výkonu dohledových pravomocí jsou ještě kontrolní řád a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi, jejich společníky nebo zákazníky). Pro úplnost lze dodat, že i když věcně s dohledem jednoznačně souvisí tvorba právních předpisů finančního trhu a xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxcí v tomto ustanovení nejnovější, která byla výslovně svěřena ČNB zákonem č. 227/2013 Sb. a která se nazývá poněkud krkolomně makroobezřetnostní polxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxtě druhé odstavce 1 - péče o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR. Vytváření makroobezřetnostní politiky definuje přímo záxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxm Evropské rady pro systémová rizika ze dne 22.12.2011 o makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů (ESRB/2011/3). Rozumí se tím rozpoznáváxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxniku nebo snižování těchto rizik prostřednictvím pravomocí ČNB, a tím i k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability. Záměrně uvedl záxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xvými pravomocemi finanční stabilitě napomáhat (tím se tato oblast liší od měnové politiky a péče o cenovou stabilitu, kde je role centrálních bank v demxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxx xxxstníky finančního trhu,
-
vydávání a ovlivňování podoby právních předpisů a dalších regulatorních pravidel, kterými se řídí finanční instituce xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
měnověpolitické nástroje,
-
různá upozornění, doporučení a varování pro veřejnost, příslušné orgány nebo dotčené osoby.
Z toho je patrnxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxníkem, k efektivnímu plnění tohoto úkolu by centrální banka měla podle potřeby spolupracovat též s kompetentními orgány státu. Primárně by jím mělo býx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x důchodový systém, anebo může jít o vládu jako celek či Parlament - například pokud by k zachování či obnovení finanční stability byla potřeba státní finxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdkem může být ČNB jakožto veřejnoprávnímu subjektu svěřen pouze zákonem [písmeno f)], patří funkce banky státu (včetně správy státní pokladny a zajišxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxativy dotýkající se její působnosti, role v krizovém řízení či účast v mezinárodních organizacích a finančních institucích, která rovněž vždy souvisx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnikaci postupu ČNB navenek (k tomu srov. § 3, § 3a, § 3b, § 9 odst. 2, § 10 nebo § 45d).
K odst. 3
19.
Toto ustanovení dává ČNB právní základ pro přeshranixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxpského systému dohledu nad finančními trhy. I s ohledem na význam a právní sílu těchto závazků, plynoucí z evropského práva, jsou v zákoně upraveny vztaxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx
xxx
xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxsobnosti, je potřeba předeslat, že ČNB nemá kompetenci uzavírat mezinárodní smlouvy ve smyslu čl. 10 Ústavy ani smlouvy jménem České republiky, leda xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe zahraničními protistranami za účelem provádění operací ČNB na zahraničních finančních trzích, k čemuž slouží § 36. Ustanovení § 2 odst. 3 tak směřujx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxě tržní infrastrukturou. Tyto dohody o spolupráci (často označované jako
Memorandum
of Understanding, MoU) mají zpravidla gentlemanský (kolegiálxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxskými orgány dohledu nad finančním trhem). Umožňují především výměnu informací (za podmínek dodržování příslušných pravidel mlčenlivosti) a koordxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxodní platby (angl. Bank for International Settlements, BIS) se sídlem v Basileji, která je označována za "centrální banku centrálních bank" a jejímž jx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxé ekonomiky a finančního systému. BIS zároveň poskytuje zázemí významným mezinárodním fórům zabývajícím se finanční stabilitou a regulací finančníxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxodnímu měnovému fondu. MMF obdobně jako Světová banka, tzv. bretton-woodský systém, vznikl mezistátní dohodou před koncem 2. světové války v roce 194xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovně přistoupila ČSFR k MMF v roce 1990,9) a následně po rozpadu federace k němu přistoupily obě nástupnické republiky. Dohodou vlády ČR a ČNB v roce 199x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxvernérů - vrcholného orgánu MMF složeného ze zástupců členských zemí - nejedná se však, jak by mohl název tohoto orgánu svádět, automaticky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní státu)". Tudíž i když v MMF reprezentuje ČR guvernér ČNB, je v rámci výkonu této funkce označen jako "guvernér České republiky". Vedle přímé účasti guxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xMF) na účasti v tzv. konstituenci, která sdružuje několik zemí, které reprezentuje výkonný ředitel ve Výkonné radě MMF (výkonných ředitelů je celkově xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxďarskem, Kosovem, Slovenskem, Slovinskem a Tureckem. V jejím rámci bude mít mimořádnou možnost jmenovat na 2 roky výkonného ředitele za ČR (což mělo naxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxančním trhem na finanční systémy ostatních členských států EU, je prohloubením obecné zásady loajální spolupráce mezi členskými státy (čl. 4 odst. 3 Sxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxsející s proběhlou finanční krizí v západní Evropě, a to s účinností od 28.2.2011.
25.
Krize ukázala, že v situacích, kdy mohou mít řešení problémů fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle svojí
jurisdikce
, ač má činnost dotčené finanční instituce (či tržní infrastruktury) svoje efekty též v jiných státech, a to především prostředxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proto má ČNB brát při rozhodování v oblasti dohledu v potaz nejen svoje zákonné cíle v kontextu finančního systému ČR, ale též (s ohledem na dostupné
relxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na finanční systémy dotčených členských států. Zde uvedené pravidlo je tak prvním krokem k "celoevropskému" pojetí odpovědnosti za dohled a finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu na jednom místě jsou potom předmětem debat o současné podobě evropské regulace finančních služeb, zejména bankovnictví). Jelikož jde o ustanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxshraniční význam institucí podléhajících dohledu ČNB je až na výjimky nevelký), měla by přes určité výše uvedené omezení ČNB v rozhodování v oblasti doxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx finanční systém bez informací o něm. Proto je zároveň důležité, aby ČNB s těmito orgány řádně komunikovala.
26.
Ze systematického hlediska není přxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsti na ustanovení o mezinárodní spolupráci uvedené v odstavci 3. Nicméně, kvůli zařazení v § 2, může být otázkou, co se zde rozumí pod pojmem "rozhodnutíxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého rozhodnutí s potenciálem extrateritoriálních účinků v rámci EU by se pak mělo s kritériem uvedeným v § 2 odst. 4 vypořádat). Avšak s ohledem na akcenxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxutími ČNB podle tohoto ustanovení mohly myslet nejen individuální akty, ale též některé nástroje makroobezřetnostní politiky související s dohledex xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxntrálních bank, § 2a - spolupráce s evropskými dohledovými orgány, § 9 - zákaz přijímání pokynů až § 11 - vztah k vládě a dalším orgánům
Souvisejícx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxud usnesením ze dne 15. 11: 1997 sp. zn. I. ÚS 161/97, na které soudce zpravodaj odkazuje a ve kterém se konstatuje, že činnost správce je nutno považovat s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxckou osobou na základě zákona, o čemž svědčí skutečnost, že správce musí být zaměstnancem ČNB (§ 28 zákona o bankách) nebo že o věcech v působnosti valné hxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnými v usnesení Ústavního soudu ze dne 30.1.1998, sp. zn. IV. ÚS 324/97 (uveřejněného ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 10, ročník 19xx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxho úřadu (§ 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb.) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdní banky (§ 28 zákona) nebo, že o věcech v působnosti valné hromady činí rozhodnutí s předchozím souhlasem České národní banky".
... Jak uzavřel Ústaxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xnění účinném v době rozhodování správce) o prodeji části podniku v usnesení ze dne 301.1998, sp. zn. IV. ÚS 324/97, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxného správce při výkonu působnosti valné hromady nutno považovat za delegovaný výkon státní správy, prováděný fyzickou osobou na základě zákona, o čexx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdy rozhoduje s předchozím souhlasem České národní banky (§ 29 odst. 2 zákona o bankách).
3. Nejvyšší soud proto považuje za zjevnéx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdměnu správce hrazenou dovolatelkou (včetně povinných odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění), jakož i další náklady, jež dovolatelka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xro jejich zahrnutí mezi náklady ve smyslu vykládaného ustanovení právně nevýznamná; jde jednoznačně o náklad spojený s výkonem nucené správy, a to dokxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x evropskými dohledovými orgány)
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
Evropský systém dohledu nad finaxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxdle dnes všeobecně akceptované ilustrace spjat s pádem společnosti Lehman Brothers, a proto se datuje od září 2008. xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxedu nad finančním systémem. K naplnění tohoto požadavku bylo doporučeno vytvořit Evropský systém finančního dohledu, jehož součástí se měly stát novx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxvá rizika na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (i) Evropský orgán pro bankovnictví, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1093/2010; (ii) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zřízenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxním Evropského parlamentu a Rady č. 1095/2010. Přijetí těchto nařízení bylo doprovázeno debatou, při které byl analyzován právní základ zřízení novýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé situace a při vědomí zdlouhavosti procesu změny SFEU vyslyšeni. Řešení proto spočívalo ve zřízení nových orgánů na základě čl. 114 SFEU, který předpoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x14 SFEU Soudním dvorem EU může být tímto opatřením též zřízení subjektu Unie.
2.
V souvislosti se zřízením ESRB je vhodné zmínit rovněž nařízení Radx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxretariátu ESRB a poskytovat odbornou a další podporu ESRB. Takto zvolené uspořádání, kdy ESRB je po formálně-právní stránce nezávislým orgánem odlišxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxaxi, kdy není zcela vyjasněno rozdělení kompetencí mezi ESRB a ECB, je z hlediska právní teorie opět považován za problematický právní základ pro pověřxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnímu dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, avšak s výslovně uvedenou výjimkou pojišťovacích podniků. Toto v SFEU explicitně uvedené omezexx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjišťovací podniky za finanční instituce, a proto pojišťovací podniky nepochybně nejsou vyjmuty z okruhu subjektů, jež tvoří finanční systém.
3.
xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady, kterými byl položen právní základ pro novou jednotnou evropskou dohledovou architekturu, bylo nakonec výhradně toto jednovětné konsxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxzení mají přímý účinek a platnost. Zastánci této eventuality vedle toho argumentovali také tím, že národní
legislativa
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx národní dohledovou autoritu, tak je nepochybné, že v podmínkách ČR se jedná o ČNB, a proto tento fakt není třeba znovu legislativně zakotvit s poukazem nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvně velmi podrobné a rozsáhlé novelizace, která by přímo do národní právní úpravy, a to jak do zákona o ČNB, tak do tzv. sektorových zákonů finančního trhxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxuladu s pravidly pro adaptaci evropského práva, která stanoví, kdy je opis nařízení výjimečně přípustný. Zvolená varianta adaptace představovala koxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm, jehož existenci nařízení obecně presumuje pod univerzálním pojmem "příslušný vnitrostátní orgán dohledu". Toto kompetenční konstatování je dosxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnost spolupráce, aby bylo nepochybné, který orgán v ČR je příslušnou autoritou ve smyslu předmětných nařízení EU. Nadto je třeba konstatovat, že tentx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnitrostátních orgánů (ESRB/2011/3), které mj. požaduje, aby členské státy zajistily, že makroobezřetnostní politika může být na vnitrostátní úrovxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvek doporučení.
K odst. 2
4.
Odstavec 2 je součástí zákona od 17.8.2013, tj. od účinnosti novely provedené zákonem č. 227/2013 Sb. Doplnění bylo pxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o doporučení, aby členské státy pověřily makroobezřetnostní orgán rovněž přeshraniční spoluprací a výměnou informací, zejména aby informoval o kroxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxslativního procesu přípravy novelizace zákona, a to na základě připomínky ECB vznesené ve stanovisku k návrhu novely zákona, která požadovala, aby byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxt. 2, neboť informační povinnost vnitrostátního orgánu dohledu je založena již v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1092/2010 o makroobezřetnoxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxupracují s ESRB a poskytují jí veškeré informace, které ESRB potřebuje k plnění svých úkolů, v souladu s právními předpisy Unie a navíc také to, že ESRB můxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxativně široké mantinely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxlupracuje. Je proto otázkou, zda je nezbytně nutné, aby pro informování ESRB o významných opatřeních k omezení rizik, která by mohla ohrozit stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxní stabilitu naplňují podmínku stanovenou tímto ustanovením, do
kompetence
bankovní rady.
Související ustanovení:
§ 1a - evropský systém cexxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxího trhu
(Zpráva o měnovém vývoji)
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Stanovení povinnosti Čxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxřejnost nejméně jednou za tři měsíce je tradiční součástí zákona od samého počátku jeho existence a představuje důležitý komponent transparentního jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvání bylo následně v několika fázích měněno.
2.
Z dnešního pohledu k významnému rozšíření § 3 došlo zákonem č. 442/2000 Sb. s účinností od 1. ledna xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxcké z hlediska slučitelnosti s evropským právem.
3.
Dosud poslední změna § 3 odst. 5 byla provedena zákonem č. 227/2013 Sb. s účinností od 17. srpnx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx novou povinnost centrální banky, která byla již od roku 1998, kdy byla změněna strategie měnové politiky a ČNB přešla k režimu přímého cílování inflacex xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xx třeba v rámci komparace s ostatními zprávami podávanými státním orgánům a v identické podobě a termínech také zveřejňovanými ČNB upozornit na fakt, že xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrž je zde zakotvena povinnost informovat o měnovém vývoji veřejnost, a nadto v časových intervalech, které neodpovídají termínům předložení zprávy o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xahá do roku 1993, zatímco ostatní informační povinnosti ČNB vůči veřejnosti týkající se zprávy o finanční stabilitě, zprávy o výkonu dohledu nad finanxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxh webových stránkách od samého počátku na dobrovolném základě i bez stanovení této povinnosti zákonem. V průběhu těchto deseti let došlo k výraznému poxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyšší míře jejich transparentnosti. Proto lze
pro futuro
uvažovat o nahrazení povinnosti ČNB informovat o měnovém vývoji veřejnost povinností zveřxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdiska je poněkud matoucí. Ve skutečnosti se totiž v obou případech, tj. jak při plnění povinnosti podat zprávu o měnovém vývoji Poslanecké sněmovně podxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xnflaci. Tento dokument je prezentován Poslanecké sněmovně tak, že je po rozeslání všem poslancům spolu s předkládací zprávou představen za osobní příxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx guvernéra na jejím jednání, přičemž je však již předtím pro účely informování veřejnosti zveřejněn na webové stránce ČNB. Například Zpráva o inflaci zx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxaci není důležitá pouze z hlediska vnější komunikace centrální banky, jelikož makroekonomická data a další údaje, které jsou součástí prognózy, hrajx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxroje, kterým je stanovení úrokových sazeb, a tedy při plnění hlavního cíle centrální banky, tj. udržování cenové stability.
5.
Obsahem zprávy o inxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxatelů pro období následující. Další část se věnuje výhradně prognóze včetně popisu jejích základních východisek v detailním rozpracování a obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxí, výše regulovaných cen, ale též cen potravin, ropy a dalších statků, a pochopitelně inflace, která je měřena jako celková, měnověpolitická a čistá. V xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxcházející zprávě o inflaci. Závěrečná část zprávy se zabývá rozborem reálného stavu a vývoje ekonomiky a opět obdobně jako prognostická část zprávy dexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxislosti s oprávněním Poslanecké sněmovny vyžadovat ze strany ČNB předložení mimořádné zprávy o měnovém vývoji a oprávnění požádat o doplnění zprávy o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxsažení souladu s evropskou legislativou, je dlouhodobě a opakovaně kritizována ze strany Evropské komise a ECB. Obě tyto evropské instituce vypracovxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx které se zavázaly usilovat o přijetí společné měny euro a dosud tak neučinily, také posouzení slučitelnosti jejich národního právního řádu s evropskox xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx a dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu, a posouzení právních předpisů nutných pro přijetí eura, resp. pro integraci centrxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe v rozporu s požadavkem na nezávislost centrální banky, který je stanoven v čl. 130 SFEU, neboť by mohla vést k porušení zákazu udílení pokynů centrální xxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxganizace a činnosti ČNB, s tímto hodnocením nesouhlasí, a proto dosud a ani v rámci novelizace zákona o ČNB zákonem č. 227/2013 Sb., který odstranil řadx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxdí argumentaci na podporu zachování stávající úpravy, založenou na rozboru působnosti čl. 130 SFEU, který zakazuje centrální bance vyžadovat a přijíxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxmž předložení zpřesněné a doplněné zprávy o měnovém vývoji není výkonem pravomocí a plněním úkolů a povinností svěřených centrální bance smlouvami EU x xxxxxxxx xxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxk mimořádná, tak eventuelně doplněná zpráva o měnovém vývoji může být z povahy věci předložena Poslanecké sněmovně pouze
xx xxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxtutem ESCB a ECB. Poslanecká sněmovna tudíž nemá žádnou pravomoc, ani faktickou možnost ovlivnit touto cestou institucionální nezávislost centrálnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxích cílů, úkolů a pravomocí. Oprávnění Poslanecké sněmovny je úzce limitováno, jelikož spočívá pouze v možnosti požadovat změny v oblasti informovánx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxst, že pravidlo o předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě, Komisi nebo Evropské radě obsahuje čl. 284 odst. 3 SFEU. Pravidlo o předkládání zpráv xxxxx x x x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxx není výslovně popsána procedura pro obecnou rozpravu v Evropském parlamentu a proces konzultace ve výborech Evropského parlamentu. Ze znění čl. 284 oxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxly totožné s žádostí o doplnění zprávy podle zákona o ČNB. (srov. komentář k § 47). Rovněž je vhodné připomenout i zcela neprávní argument a upozornit, že xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxc v praxi dosud nikdy nevyužila.
Související ustanovení:
§ 3a - zpráva o finanční stabilitě, § 43g - informování veřejnosti, § 45d - zpráva o výkxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
První věta § 3a je součástí zákona o ČNB od 1. dubna 2006, kdy byla doplněna zákonem č. 57/2006 Sb., o zxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xNB současně uložena povinnost podávat Poslanecké sněmovně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxního systému. V rámci autonomního postavení při plnění nových úkolů ze strany ČNB bylo třeba současně legislativně upravit též režim transparentního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxána prostřednictvím Poslanecké sněmovny, což je přirozené i vzhledem k ústavnímu postavení Parlamentu ČR. Nicméně na rozdíl od zprávy o měnovém vývojx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxva o výkonu dohledu nad finančním trhem podle § 45d předkládány k informaci.
2.
Druhá a třetí věta § 3a je součástí zákona od 17. srpna 2013, tj. od účxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxy členské státy zajistily, že rozhodnutí přijatá v rámci makroobezřetnostní politiky i jejich odůvodnění budou včas zveřejňována, pokud takové zveřxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxže nespecifikuje pojem strategie makroobezřetnostní politiky, a je tudíž otázkou, jakou podobu bude v praxi strategie mít. Lze očekávat, že jednotlixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxcí orgány ESRB. Lze předpokládat, že unifikace strategie makroobezřetnostní politiky bude zájmem ESRB, což je zřejmě žádoucí, neboť jedině tak lze zíxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtrategie na základě výsledků dohody zástupců členských států bude pravděpodobně zpočátku neformální a později bude formalizováno prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxřejnosti, a to prostřednictvím moderních technologií. Legislativně zakotvuje povinnost centrální banky, která byla dosud plněna bez zákonného zmoxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xprávy na webových stránkách ČNB.
4.
Zpráva o finanční stabilitě je v praxi vypracovávána každoročně již od roku 2004, kdy byl v ČNB věcně a organizačxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxému, která vychází ze sledování vývoje finančních trhů a jejich fungování a z podkladů, které lze získat ze sledování vývoje reálné ekonomiky, a to jak zxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž analytický princip je takový, že jsou popsána potencionální rizika a dále pak následuje rozbor následků pro danou kategorii rizik, čímž je texxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy mimo finanční instituce, dále problematice finančních trhů, a to včetně jejich infrastruktury a problematice finančního sektoru jako celku, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxcí těchto testů lze zkoumat, nakolik je daný segment schopen reagovat na scénář negativního vývoje podle nejskeptičtější prognózy, čímž je zabezpečex xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx situacích, je jedním ze základních indikátorů finanční stability.
5.
Oproti úzce praktickému zaměření základní části zprávy je druhá část zprávx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxoobezřetnostní politiky a prezentují nové poznatky včetně jejich východisek.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 a 2 písm. e) - cíle a úkoly, § 2x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxnčním trhem, § 47 - roční zpráva o výsledku hospodaření
(Doporučení, upozornění a varování)
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx. Doplnění bylo provedeno v reakci na doporučení ESRB 2011/3, konkrétně na doporučení, aby členské státy svěřily makro-obezřetnostnímu orgánu pravxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxkotvit v zákoně praxi, kterou ČNB již v minulosti vykonávala, ač bez explicitního zákonného zmocnění. Proto byl zcela záměrně rozšířen požadavek dopoxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní nebo varování byla omezena pouze na aktivitu ČNB jakožto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxené pravomoci vzniká ČNB zodpovědnost za její plnění, které bude ze strany veřejnosti očekáváno. Na druhou stranu asi jen stěží bude moci třetí osoba upxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxstandardní (rizikové) situaci na finančním trhu, upozornění na nezákonné aktivity subjektů působících na finančním trhu, varování před subjekty, kxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxá centrální bance prostor k volné úvaze a volbě. Ta se bude při rozhodování řídit věcným obsahem a závažností sdělení, a jelikož je pokryta celá škála úkoxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím vystoupení svých představitelů v médiích, prostřednictvím vydávání tiskových prohlášení a dalšími způsoby, které nebudou výslovně označeny jaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxstavec 2 je nezbytný k ošetření těch případů, kdy bude třeba vydat doporučení, upozornění nebo varování, které nebude určeno veřejnosti, jelikož takoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxého sdělení. Odstavec je formulován tak, že v těchto případech se z důvodu ohrožení plnění úkolů ČNB vylučuje aplikace zákona o svobodném přístupu k infxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcím, podle kterého by mohla být povinna umožnit přístup k obsahu doporučení, upozornění nebo varování široké veřejnosti, čímž by mohla být ČNB v naplňoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného adresáta (typicky ministra financí, předsedu vlády, předsedu představenstva určité finanční instituce apod.) o skutečnostech, jejichž znaloxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
(Základní organizační strukxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vychází organizační řád České národní banky jakožto její základní vnitřní předpis. Ten vymezuje podrobné organizační uspořádání ČNB, stanoví a upraxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců ČNB, upravuje zřizování koordinačních a poradních orgánů ČNB a vymezuje základní činnosti organizačních útvarů ústředí a poboček ČNB. Txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxím trhem. Organizační řád ČNB a jeho změny schvaluje bankovní rada ČNB. Detailní rozpracování úkolů ČNB včetně pravidel pro jejich zabezpečení stanovx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx o ČNB v nezměněné podobě od počátku jeho účinnosti a odráží tehdejší představu zákonodárce vymezit v základní organizační struktuře ČNB odborné útvaxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Vedle nich existovaly tzv. účelové organizační jednotky jakožto jednoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx automatizovaných bankovních služeb nebo ÚOJ Centrální pobočka, které zajišťovaly specializované bankovní činnosti v oblasti platebního styku, ÚOx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxé již z jeho názvu, a dále ÚOJ Bankovní bezpečnost a ÚOJ Hospodářské služby, zajišťující ostrahu objektu ústředí, technický servis, nákup kancelářskéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx útvary ústředí a jiné začaly být zajišťovány externími dodavateli. Od 1. června 1998 byla organizační forma ÚOJ opuštěna. Část odborné činnosti je nynx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správní, kde jsou zajišťovány dodnes. V roce 2013 rozhodla bankovní rada za účelem zvýšení efektivnosti chodu ČNB o zrušení poboček v Ústí nad Labem, Plxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x písm. c) - působnost xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxda je nejvyšším, a jediným zákonem upraveným orgánem ČNB (ponechme stranou nutnost existence rozkladové komise jakožto správním řádem stanoveného pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxešenou otázkou, zda je bankovní rada také statutárním orgánem ČNB. Podle zákona č. 40/1964 Sb. splňoval definici statutárního orgánu právnické osobx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxávnickou osobou veřejného práva, která je založená zákonem. To znamená, že na její
status
ani její orgány a vztahy mezi nimi nelze z občanského zákoníkx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxh korporacích. Bankovní rada sice z hlediska kompetenčního splňuje vymezení "zbytkové působnosti" statutárního orgánu právnické osoby podle § 163 oxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bankovní rada, pokud je nezřídil přímo zákonodárce), avšak za statutární orgán ČNB ve smyslu orgánu zákonem oprávněného k jednání za právnickou osobu xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím orgánem ČNB, a z pohledu korporační teorie tak lze konstatovat, že ČNB v podstatě existuje na čistě monistickém modelu. Zásadní rozdíl od monistickýxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxníky (typicky valná hromada) a jeho působnost přebírá bankovní rada, není-li zákonem přenesena na orgány státu (např. Poslanecká sněmovna, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxné veřejné moci, z hlediska soukromého práva je však od něj zcela jasně oddělena, ať již z pohledu majetku, financování, nebo rozhodování, a stát do její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřeních a nástrojích měnové či makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem (srov. § 2 odst. 1 a 2). V oblasti měnové politiky tak xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o schvalování příslušných právních předpisů, schvalování pozic a zásadních připomínek k navrhované evropské i tuzemské legislativě finančního trhx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxudovaný aparát, na nějž v zájmu řádného zajištění každodenního plnění těchto úkolů je třeba přenést i rozhodování v dílčích otázkách. Základní nastavxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxativním výčtem další působnost bankovní rady. Bankovní rada je s ohledem na své právní postavení v podstatě primárním nositelem veškeré působnosti (oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až h) jsou ty, které zákonodárce neumožnil delegovat na nižší řídicí (či kontrolní) stupeň v rámci ČNB, a bankovní rada je proto vždy musí vykonávat přxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxné zaměstnance ČNB.
5.
K jednotlivým zde uvedeným pravomocem bankovní rady lze uvést následující:
6.
Písmeno a) jinými slovy stanoví, že záklxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdla činností ČNB (včetně obchodů) určována a tyto činnosti přímo vykonávány věcně příslušnými organizačními útvary. Podle tohoto ustanovení jsou tax xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xurisdikcí či druhů investičních nástrojů). To však nebrání tomu, aby bankovní rada mohla rozhodnout i o konkrétních významných investicích či jiných xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxcování ČNB nezávisle na výdajové straně státního rozpočtu základem tzv. finanční nezávislosti ČNB. I když to v tomto ustanovení není uvedeno, bankovnx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa - viz § 47). Náklady na svoji činnost hradí ČNB ze svých výnosů (především z operací s devizovými rezervami, emisní činnosti, služeb pro klienty, ale téx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxodaření ČNB kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad (viz § 3 odst. 3 zák. o NKÚ). Tato provozní část rozpočtu ČNB, kterou tvoří především náklady na zaměstnxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxedevším měnovými operacemi (devizové rezervy), klientskými službami (zejména státní pokladna) a emisí a správou peněz. S rozpočtem ČNB pak souvisí i xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxckou sněmovnou.
8.
Písmeno c) navazuje na § 4 a svěřuje bankovní radě kompetenci stanovit organizační uspořádání a působnost organizačních jednxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xobočky jsou potom rozděleny na odbory. Působnost jednotlivých organizačních útvarů a základní pravidla řídicího a kontrolního systému naší centrálxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přijímání rozpočtu a schvalování zprávy o výsledku hospodaření uvedenou v písmenu b), když říká, že bankovní rada stanoví druhy fondů České národní baxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxární fond (základní
kapitál
), který však není dán zákonem a vznikl při rozdělení Státní banky československé, a (ii) všeobecný rezervní fond. Pokud jdx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdný zisk. V této souvislosti je potřeba odkázat na § 47 odst. 2, podle něhož ČNB používá vytvořený zisk právě k doplňování rezervního fondu a dalších fondx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxe ČNB odvést zbývající zisk do státního rozpočtu.
10.
Písmeno e) svěřuje bankovní radě výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x praktických důvodů (více než tisícovka zaměstnanců, několikaúrovňová řídicí struktura centrální banky, regionální pobočky) však v této oblasti záxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdpovědní za oblast lidských zdrojů. Pokud však dochází k reorganizačním opatřením s dopadem na pracovní pozice, i s ohledem na písmena a) až c) o nich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxuvisí s § 50 odst. 3, podle nějž je předchozí souhlas bankovní rady podmínkou k výkonu případné podnikatelské činnosti zaměstnancem ČNB nebo jeho působxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xni v případě jejího souhlasu). Podle názoru autora nemá předchozí souhlas bankovní rady podle tohoto ustanovení charakter správního rozhodnutí, nýbxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxtele (ČNB) a zaměstnance, resp. jiné osoby, pro niž má být zaměstnanec na ziskovém (podnikatelském) principu činný. Poněkud překvapivé je, že zákon nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxé pravidlo o střetu zájmů podle § 50 odst. 3 věta poslední).
12.
Písmenem g) zákonodárce řeší otázku, kdo při finanční a personální nezávislosti ČNx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnance ČNB) rozhoduje o mzdě a dalších požitcích členů bankovní rady. Bankovní rada jako kolektivní orgán stanoví mzdové a další případné požitkx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady. Jde o jednu z mála kompetencí, které zákon svěřuje přímo guvernérovi. Nicméně, aby byxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterá je uveřejňována a projednávána Poslaneckou sněmovnou (vedle toho se na členy bankovní rady a i další vedoucí zaměstnance ČNB vztahuje zákon o střexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xákladní rámec mzdové a personální politiky centrální banky jako celku, včetně případného schvalování kolektivní smlouvy či pracovního řádu ČNB. O výxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxje.
13.
Písmeno h) reflektuje, že bankovní rada je odvolacím orgánem proti rozhodnutím ČNB vydaným ve správním řízení. Naprostá většina správnícx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxicky z oblasti peněžního oběhu či statistiky, naopak stále častěji z oblasti práva na informace. Bankovní rada (vždy na návrh rozkladové komise) rozhoxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xvobodném přístupu k informacím.
14.
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutím ČNB. Tyto povinnosti nelze delegovat na nižší řídicí orgány banky, a pokud by byla právní jednání na jejich základě učiněná nižším řídicím orgánex xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinistrovi financí nejméně jednoho člena ke jmenování do funkce člena Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Jiným příkladem je § 18 odst. 4 zák. x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí, složenou nejméně ze tří členů jmenovaných bankovní radou České národní banky.
Související ustanovení:
§ 2 - cíle a úkoly, § 4 - základní organxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx - mlčenlivost a střet zájmů zaměstnanců
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Bankovní rada České národní banky jako kolektivní řídicí orgán
II. Složení bankovní rady
III. Jmenování členů baxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxní banky jako kolektivní řídicí orgán
1.
V § 5 odst. 1 charakterizuje zákon bankovní radu ČNB jako nejvyšší řídicí orgán ČNB. Jde o orgán kolektivní, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxzuje na základní pravidla jednání tohoto orgánu stanovená v § 7 (k tomu srov. výklad k § 7).
2.
Zákon se formulováním nejvyššího kolektivního řídicxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe koncepce zvolená zákonem o ČNB od počátku jeho účinnosti 1. ledna 1993, pokud se týče pravidla, že členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národnx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo tohoto orgánu zpravidla nejvyššími ústavními činiteli toho kterého státu. Tato věc má určitou souvislost s ingerencí státu do činnosti jeho centrálxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxánit nerozhodnému hlasování při přijímání rozhodnutí těchto orgánů. V praxi mu však lze při absenci jednoho člena či při absenci více členů, ke které můxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxů pamatovat i na tuto situaci. Činí tak zpravidla ustanovením, že při rovnosti hlasů pro a proti rozhodnutí je rozhodující hlas toho, kdo jednání řídí, txx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx s právem užívat označení funkce "vrchní ředitel".
5.
Označení "guvernér" je v bankovních kruzích tradičním označením funkce toho, kdo stojí (fakxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxské, po přechodnou dobu od 1. ledna 1969 do 22. prosince 1970 byl užit v čl. 14 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a opětovně byl xxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxna č. 143/1968 Sb. čtyři viceguvernéry, z nichž jeden byl pověřen řízením ústředí Státní banky československé v České republice a druhý byl pověřen říxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxrnérů i zástupci dvou viceguvernérů, kteří řídili republiková ústředí. Tento model byl s účinností od 21. prosince 1970 změněn novelou ústavního zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xvěřeny zákonu. Tím se stal zákon č. 144/1970 Sb., který s účinností od 1. ledna 1971 opustil institut bankovní rady jako kolektivního řídicího orgánu a pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánu s pravomocí vydávat prováděcí právní předpisy.
7.
Funkci ostatních čtyř členů bankovní rady zákon nijak zvlášť specificky neoznačuje. Čláxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxkretizace názvu funkcí členů bankovní rady ponechána zákonu o ČNB, který to však nečiní důsledně, když hovoří pouze o guvernérovi a viceguvernérech, kxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxcifické. Nicméně v zájmu služebního styku bylo třeba nalézt pro ty členy bankovní rady, kteří nezastávají funkci guvernéra nebo viceguvernéra, označxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdělení České národní banky nebo podepisování rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu, podepisují tyto akty pouze jako členové bankovní rady.
K odstx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxavy, a to pravomocí nekontrasignovanou předsedou vlády nebo jím pověřeným členem vlády podle čl. 63 odst. 3 Ústavy, tedy pravomocí výlučnou.
9.
Prxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxhdejším prezidentem republiky Václavem Havlem na straně druhé o platnost rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29.11.2000, kterými prezident jmenxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxoc prezidenta republiky jmenovat členy bankovní rady České národní banky je pravomocí nekontrasignovanou a dále že takové jmenování je platné i v přípxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdobí (nezačíná nové). V podrobnostech je třeba odkázat na argumentaci vlády, o kterou opřela svůj návrh se závěrem o neplatnosti uvedeného jmenování oxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxá je obsahem uvedeného nálezu. Obojí argumentace je ústavně značně složitá a nelze ji stručně parafrázovat, aniž by nedošlo k újmě jejího obsahu. Podstxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxněná nepodléhají spolupodpisu předsedy vlády nebo jím zmocněného člena vlády, a "povýšení" člena bankovní rady v průběhu jeho funkčního období na funxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxí členství v bankovní radě. Důsledkem toho je, že takto v prvním nebo druhém šestiletém funkčním období "povýšenému" členovi bankovní rady jeho šestilxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxencích a vláda toto respektuje. V případě guvernéra je však věc ještě komplikována Statutem ECB/ESCB (a právním výkladem ECB), který počítá v případě gxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xterému zbývá méně než 5 let do konce funkčního období.
K odst. 3 a 4
10.
Délka funkčního období člena bankovní rady činí 6 roků s tím, že nikdo nesmí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxsně tím umožňuje, aby se tak stalo ve funkčních obdobích, která na sebe bezprostředně navazují, nebo i s určitou přestávkou, pokud se týká osoby, která jxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxt formulován. Jestliže by jmenovací dekret stanovil fixní datum např. obratem "Jmenuji Vás od 1. ledna 2014 guvernérem (viceguvernérem, členem bankoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx nedošlo ze zákonem stanovených důvodů dříve 31. prosince 2019. Pokud by však jmenovací dekret prezidenta republiky žádné datum ve vztahu k funkčnímu oxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x 6 odst. 9 písm. b), které se týká skončení výkonu funkce člena bankovní rady, a to dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z fxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxředně následujícím po dni doručení písemného jmenování do uvedených funkcí.
11.
V souvislosti s komentovanou problematikou je vhodné pro srovnáxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxernér jmenován králem, jeho funkční období činí pět let s možností neomezeného opakování mandátu. Guvernér finské centrální banky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxdou, jeho funkční období je šest let s možností jednoho opětovného jmenování. Guvernér irské centrální banky je jmenován prezidentem na návrh vlády, jxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxnistrů, jeho funkční období činí šest let s možností jednoho opětovného jmenování. Guvernér rakouské centrální banky je jmenován prezidentem na návrx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxho funkční období činí osm let s neomezenou možností opakování. Guvernér španělské centrální banky je jmenován králem na návrh vlády, jeho funkční obdxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x možností jednoho opětovného jmenování.
K odst. 5 až 7
IV. Podmínky členství v bankovní radě
12.
Podmínky členství v bankovní radě stanoví § 6 odstx x x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x)
plná způsobilost k právním úkonům; dle terminologie nového občanského zákoníku plná svéprávnost,
b)
ukončené vysokoškolské vzdělání,
cx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xsobností.
14.
Otázka svéprávnosti nepotřebuje bližší komentář. Svéprávnost má každá fyzická osoba, která ji dosahuje nabytím zletilosti, txx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxlédnutím k podmínkám stanoveným v § 6 odst. 6 písm. b) a d) je však prakticky vyloučeno, aby členem bankovní rady byla jmenována osoba mladší 18 let, byť x xxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní, který by měl adept členství v bankovní radě především splňovat: je to vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, které adeptovi členství v bankovxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxzení komplexní instituce typu centrální banky též vhodné manažerské předpoklady. S přihlédnutím ke skutečnosti, že ČNB vykonává dnes prakticky v plnxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x její rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu), tvorbou a výkladem regulatorních pravidel, je pro členství v bankovní radě nesporně přínosné i vysokoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odstavec 7, který stanoví, že se pro účely zákona o ČNB bezúhonnou rozumí fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin. Je třeba koxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xdepta a odsouzení je zahlazeno, ale i o to, že samotná skutečnost pravomocného odsouzení za takový čin, který se mohl stát před řadou let, znamená diskvaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxáděn v některých podobných případech (např. v § 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti), "ledaže se na nxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxměl být nikdy v minulosti pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu, byť dnes již zahlazeného, což lze prokázat pouze opisem, ale nikoli výpisem z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxdle § 10 odst. 2 písm. b) zák. o Rejstříku trestů, opis z evidence Rejstříku trestů. Pro úplnost je vhodné dodat, že vetovaný zákon podmínku bezúhonnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xospodářské povahy. Tak by ten, kdo způsobil např. z nedbalosti dopravní nehodu, při které jiná osoba utrpěla újmu na zdraví, a byl by z tohoto titulu pravxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxé právní úpravy možné není.
17.
Za uznávanou a zkušenou osobnost v měnových záležitostech nebo (tuto spojku namísto na kvalifikaci značně přísné kxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozšířil své vzdělání studiem v oblasti ekonomie na renomovaných zahraničních univerzitách, může se vykázat pedagogickou a publikační činností ve sxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx xxčitá osoba mohla zastávat funkci člena bankovní rady, musí plnit i podmínku neslučitelnosti této funkce s některými funkcemi uvedenými v odstavci 5. Jxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xoslanecké sněmovny, měl by se adept členství v bankovní radě vzdát poslaneckého mandátu ke dni jmenování do funkce člena bankovní rady nebo ke dni "účinxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx týče členství v řídicích, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů, je věcí adepta členství v bankovní radě, aby se svéxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxkovní rady nebo ke dni "účinnosti" tohoto jmenování, děje-li se k určitému datu. Než se tak stane, resp. než vezme příslušný orgán banky nebo podnikatelxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jednostranným právním úkonem (jednáním), nemůže podle názoru autora ten, kdo byl členem bankovní rady jmenován, vykonávat v daném orgánu jakoukoli čxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxorčího a kontrolního orgánu banky nebo jiného podnikatelského subjektu stanoví určitý časový distanc od projevu vůle člena těchto orgánů své členstvx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xodle § 2 odst. 1 písm. h) i členové bankovní rady ČNB, ukládá ukončit svou činnost v příslušném orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xýjimkami. Těmi jsou činnost vědecká, publicistická a pedagogická, které jsou naopak vítané, protože umožňují členovi bankovní rady neztrácet kontaxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí činnost v odborném tisku. Dále se jedná o uměleckou činnost a správu vlastního majetku, což však nezahrnuje podnikání s tímto majetkem. Podnikání obexxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx že členství v bankovní radě je neslučitelné s jakoukoli činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxnostňování zájmu osobního před zájmem veřejným, který je člen bankovní rady jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Ohrožení veřejného zxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xNB analogicky) definován v § 3 odst. 1 věta druhá zák. o střetu zájmů. Osobní zájem je takový, který přináší veřejnému funkcionáři, tedy i členovi xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xavazují pravidla profesionální etiky, stanovená Etickým kodexem České národní banky. Jde o vnitřní předpis, předvídaný v § 50 odst. 4, který schvalujx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dobrou pověst ČNB a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo tuto dobrou pověst poškodit.
22.
Podmínkou členství v bankovní radě je i to, aby osobx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx05 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Členové bankovní rady se ve své činnosti seznamují s informacemi týkajícími se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxostí vyžadovat. To vyplývá z přílohy č. 11 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. Příloha stanoví, pokud se týxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxzené", popřípadě "Důvěrné". Guvernér je z titulu své účasti na jednání vlády a Bezpečnostní rady státu prověřen na stupeň utajení "Přísně tajné", protxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva vnitra, vydané prezidentovi republiky na základě jeho žádosti a na základě záměru jmenovat určitou osobu členem bankovní rady. Děje se tak na záklxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xásti jejich vkladů z Fondu pojištění vkladů, upravuje zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Spočívá v tom, že členové bankovní xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh obdobně i pro spořitelní a úvěrní družstva, nemají vzhledem k informacím, kterými disponují, nárok na poskytnutí náhrady z tohoto fondu [§ 41g odst. x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xo takových potíží, které neumožňují dostát závazkům vůči jejich klientům, resp. členům.
25.
Souhrnně je možné konstatovat, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxerých z nich vzhledem k jejich povaze nemůže zánik v průběhu funkčního období člena bankovní rady nastat, např. ztráta vysokoškolské kvalifikace, jinx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxtelnost funkcí uvedených v odstavci 5, např. stal-li se člen bankovní rady poslancem Poslanecké sněmovny nebo členem vlády, ztratil bezúhonnost nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx však lze předpokládat, že by se člen bankovní rady v uvedených situacích své funkce vzdal.
K odst. 8
V. Statut členů bankovní rady
26.
Podle odstavxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxem bankovní rady, k ČNB, a to podle § 33 odst. 3 zák. práce. Pro datum vzniku pracovního poměru (obdobně jako pro počátek běhu funkčního období) je podstatxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxna 2014 guvernérem (viceguvernérem, členem bankovní rady) České národní banky", je věc jasná a dnem 1. ledna 2014 vzniká jmenované osobě pracovní poměx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniká pracovní poměr jmenované osoby aktem jmenování, resp. předáním jmenovacího dekretu. Pokud je členem bankovní rady jmenována osoba, která je jxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxxx xxxxx
xxx
Podstatné je ustanovení § 73a odst. 1 zák. práce o tom, že odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance, kterým jsou i členové banxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxcí jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Praxe se vyvinula tak, že bývalí členové bankovní rady, kterým skončilo funkční období, zůstávají dál v ČNB, a xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxenů bankovní rady setkávali. Ze zřetele není možné ztrácet ani § 6 zák. o střetu zájmů, kdy se člen bankovní rady nesmí po dobu 1 roku od skončení výkonu funxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxm vykonávajícím podnikatelskou činnost anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud takovx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxitní veřejnou zakázku, a pokud bankovní rada, jejímž členem dotyčný člen bankovní rady byl, o takové smlouvě rozhodovala.
28.
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xunkcí jmenováni prezidentem republiky. Přesto, že Ústava stanoví v čl. 62 písm. k) pravomoc prezidenta republiky jmenovat členy bankovní rady ČNB, nxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xtanoví určité povinnosti, a nikoli ten, o kom se Ústava, např. v souvislosti se jmenováním do určité funkce, pouze zmiňuje. Podle uvedeného kritéria je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí zastupitelské mise, vysokoškolský profesor, generál nebo člen bankovní rady ČNB, ačkoli jde o osoby, které do jejich funkce jmenuje prezident repubxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxrií. V právním řádu se tento pojem vyskytuje zcela sporadicky, aniž by bylo stanoveno kritérium, podle něhož určitá osoba mezi "ústavní činitele" nálexxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xechniky, aniž je pojem jakkoli definován, nebo v § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v souvislosti se zajišťováním bexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x0
VI. Skončení členství v bankovní radě
29.
Problematiku skončení členství v bankovní radě upravuje § 6 odst. 9 a 10. Ústava upravuje pouze pravomxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
30.
Odvolávání členů bankovní rady Ústava neřeší a ponechává je tedy na zákonu, kterým je výlučně (na rozdíl od jmenování, podmíněného řadou podmínxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxním člena bankovní rady.
31.
Z povahy věci je jasné, že členství v bankovní radě zaniká též smrtí a vzdáním se funkce člena bankovní rady, byť to záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxčí jeho funkční období 31. prosince 2019. Je-li někdo jmenován členem bankovní rady 15. května 2014, aniž je stanoveno, ke kterému dni se tak děje, ujímá xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xeho funkční období v tomto případě končí 14. května 2019. To platí i v případě, že je člen bankovní rady "povýšen" do funkce viceguvernéra nebo guvernéra x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtokrát kontrasignovanou podle čl. 63 odst. 3 Ústavy předsedou vlády nebo jím pověřeným členem vlády. Odstavec 10 zná pouze dva důvody, pro které je možxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxní, jehož se člen bankovní rady dopustil.
34.
Jak již bylo řečeno výše, zákon (nejenom zákon o ČNB) stanoví řadu požadavků, kterým musí vyhovět axxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx celou dobu jejího výkonu. Pokud některou z těchto podmínek přestane člen bankovní rady během výkonu své funkce splňovat, je to důvod pro jeho odvolání. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě v tom smyslu, v jakém jednání člena bankovní xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xlena bankovní rady z funkce odvolat, aby posoudil, zda v jednání člena bankovní rady střet zájmů skutečně nastal, a zda tedy člen bankovní rady porušil pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by se např. jednat i o profesní selhání, spočívající např. v určitém neuváženém nelegitimním veřejném prohlášení člena bankovní rady, které by vyvolaxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí rady.
36.
Současná dikce odstavce 10 přejímá znění čl. 14 odst. 2 věta druhá Statutu ESCB a ECB, nicméně důvody odvolání guvernéra vztahuje i na ostxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxbu k Soudnímu dvoru EU, a to z důvodu porušení smluv EU nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak Rada guvernérů ECB. Jak uvádí Statut ESCB/ECB, je nutné tyto žaloby podat do dvou měsíců ode dne vyhlášení či oznámení žalobci nebo v případě, že se tax xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlání člena bankovní rady z funkce nebylo tomuto členovi bankovní rady předáno nebo alespoň zasláno, a tedy doručeno, což se týká samozřejmě i guvernérax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xadě guvernérů ECB, která by tak mohla učinit dokonce i proti vůli odvolaného guvernéra, je nezbytné v zájmu právní jistoty zaslat Radě guvernérů rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x povahy věci. V dalších úvahách je třeba diferencovat, zda je odvolán guvernér nebo jiný člen bankovní rady.
38.
V případě guvernéra nebo Rady guverxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí prezidenta republiky o odvolání guvernéra z funkce. Pokud odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů svého práva využijí, bylo by třeba vyčkat rozhodnutx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo zda po právu odvolán nebyl, rozhodnutí prezidenta republiky je tedy neplatné a funkce guvernéra neskončila; její výkon byl pouze pozastaven od datax xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxe je třeba přijmout závěr ve dvou směrech:
1.
šestileté funkční období guvernéra se prodlužuje o inkriminovanou dobu, a
2.
v době od odvolání guxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxní moci rozhodnutí Soudního dvora, jestliže byl návrh podán, by neměl prezident republiky využít svého ústavního práva a jmenovat nového guvernéra. Mxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxentem republiky jmenován nový guvernér. Soudní dvůr sice není pro své rozhodnutí vázán žádnou lhůtou a je pravděpodobné, že řízení by mohlo trvat i řadu xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbsazené funkce guvernéra pověřeným viceguvernérem (§ 6 odst. 11). Oproti tomu by byla mnohem absurdnější a méně žádoucí situace, pokud by ČNB měla dva pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxvi, nicméně v tuzemsku. Východiskem je úvaha o tom, že tyto osoby jsou do funkce člena bankovní rady jmenovány za stejných podmínek jako guvernér, v rámcx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx domácím soudem.
40.
Ochranu proti rozhodnutí správního orgánu poskytuje každému zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, který v § 65 odst. 1 stxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxnkce člena bankovní rady se zasahuje odvolanému do jeho práv a povinností s touto funkcí spojených, a je tedy v jeho případě dána žalobní legitimace k podxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Ústavy. Jeho rozhodnutí o odvolání člena bankovní rady je třeba kvalifikovat jako rozhodnutí správního orgánu vydané v oblasti veřejné správy podle § x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x xx odst. 1 s. ř. s. ve lhůtě dvou měsíců poté, kdy bylo členu bankovní rady rozhodnutí o odvolání z funkce prezidentem republiky předáno nebo mu bylo oznámexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxmotnou platí i zde. Řízení by vedl Městský soud v Praze a končilo by rozsudkem, který sice nabude právní moci, nicméně je proti němu přípustná kasační stíxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxaný člen bankovní rady, jehož odvolání by Městský soud v Praze potvrdil, nebo naopak prezident republiky, pokud by Městský soud v Praze jeho rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xankovní rady z funkce. Pokud by rozhodnutí NSS dopadlo kladně pro (neprávem) odvolaného člena bankovní rady (případně by rozhodnutí prezidenta repubxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx v bankovní radě obnovilo a jeho funkční období by bylo prolongováno o období od pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým by byla zamítnuta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxobí jmenoval nového člena bankovní rady, a to ze stejných důvodů, které jsou uvedeny výše ve spojitosti s funkcí guvernéra. Proto by se jmenováním novéhx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xdvolaný člen bankovní rady svého práva podat správní žalobu proti rozhodnutí prezidenta republiky nevyužije, nebo
b)
byla-li žaloba podána, až pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxtimaci k podání žaloby proti rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání člena bankovní rady nemá samotné ČNB.
K odst. 11
VII. Zastoupení guvernéra x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa, nicméně je třeba, aby tato funkce byla zastávána. Je to nutné zejména ve směru k vládě a Parlamentu, ale i ve směru k Evropské centrální bance. K situacix xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrodní banky Josef Tošovský. Bankovní rada pověřila výkonem funkce guvernéra tehdejšího viceguvernéra Pavla Kysilku a toto řešení se stalo základem fxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxn nový guvernér, pověří bankovní rada některého z viceguvernérů výkonem funkce guvernéra na dobu, než bude jmenován nový guvernér.
44.
Rozsah povxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxér vykonává funkci guvernéra v plném rozsahu. Pověřenému viceguvernérovi přísluší tedy pravomoci jako guvernérovi, i když guvernérem není; nebyl do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxce guvernéra, jestliže funkce guvernéra obsazena je. Viceguvernér pověřený funkcí guvernéra se tak stává reprezentantem České národní banky.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Řízení jednání bankovní rady
II. Usnášeníschopnost bankovní rady
III. Přijímání rozhodxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xadě předsedá guvernér, což znamená, že její jednání také řídí. To vyplývá nejenom z jeho předsednické funkce, ale také z toho, že je "
primus inter pares
" x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxřit "řadového" člena bankovní rady. Pověření se může týkat celého jednání bankovní rady v určitý den, nebo i jen jednotlivého bodu, resp. bodů. Z důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxy, ale v praxi není tato možnost využívána.
II. Usnášeníschopnost bankovní rady
2.
Usnášeníschopnost bankovní rady je upravena v § 7 odst. 1 věta xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xýt pořadí vět opačné: nejprve definovat podmínku usnášeníschopnosti určitého kolektivního řídicího orgánu a potom teprve počet hlasů jeho členů, ktxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxB je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený předsedající viceguvernér, a alespoň další tři členové bankovní rady. Bankovní rada xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xlenů fyzicky přítomných na jejím jednání, kdy by určitý (do usnášeníschopnosti chybějící člen) byl "přítomen" např. prostřednictvím telekonferencxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, že pokud by bankovní rada byla usnášeníschopná i bez fyzické přítomnosti tohoto svého člena na jednání, bylo by možné rozhodnutí v tomto konkrétníx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale nejednalo by se ani o jednání bankovní rady jakožto kolektivního řídicího orgánu ČNB, nýbrž o neformální poradu členů bankovní rady k určitému proxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxá se o většinu z členů bankovní rady přítomných na jednání. Za podmínky přítomnosti guvernéra nebo jím pověřeného předsedajícího viceguvernéra a dalšxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxvní rady jeden hlas, protože zákon o žádné váze hlasu člena bankovní rady nehovoří. Při účasti čtyř nebo více členů bankovní rady (guvernéra nebo pověřexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxhodnutí:
a)
3 hlasy při účasti pěti členů bankovní rady,
b)
4 hlasy při účasti šesti členů bankovní rady,
c)
4 hlasy při účasti sedmi členů banxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxrakteristické pro jednání kolektivních orgánů a jeho zahrnutí do § 7 svědčí o tom, že bylo úmyslem zákonodárce umožnit přijetí rozhodnutí bankovní raxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xe vztahu k větě druhé tohoto ustanovení jako speciální. I z tohoto důvodu by bylo
de lege ferenda
vhodnější, aby současná věta třetí předcházela větu drxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxítomnosti čtyř členů bankovní rady. Naopak, rozhodnutí by nebylo přijato v situaci, pokud by byly "na stole" tři varianty rozhodnutí (např. zvýšení saxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnosti všech xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxm, a tak pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedajícího vůbec nebude aplikováno a rozhodnutí bankovní rady nebude přijato. V praxi však bankovní rada hlxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxovní rada rozhodnutí hlasováním svých členů, pokud není rozhodnutí přijato konsenzuálně. Způsob, jakým bude hlasováno (otevřeně, či tajně; najednoxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xebo nemohou být přítomny při hlasování členů bankovní rady. Ze zákona to plyne v případě porady a hlasování při rozhodování o rozkladech ve správním řízxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxodnutí kolektivního orgánu. Zvláštní způsob informování veřejnosti je nicméně v praxi nastaven v případě rozhodování bankovní rady na měnově politixxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx
K odst. 2
IV. Jednací řád bankovní rady
7.
Na základní pravidla pro jednání bankovní rady, stanovená v § 7 odst. 1, navazuje Jednací řád bankovní raxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxnkovní rady upravuje v potřebné míře podrobnosti, zejména:
-
okruh účastníků jednání bankovní rady,
-
svolávání jednání bankovní rady a progrxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xroblematiku zápisů z jednání bankovní rady,
-
problematiku protokolů a veřejných záznamů při projednávání měnověpolitických otázek,
-
reaxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xsoby, o kterých to stanoví zákon (§ 11 odst. 2) jednací řád bankovní rady, popřípadě i osoby, jejichž přítomnost si bankovní rada v konkrétním případě vyxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxa však může rozhodnout s přihlédnutím k charakteru projednávané záležitosti o tzv. uzavřeném jednání, jehož se mohou účastnit pouze členové bankovní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu apod.
Související ustanovení:
§ 6 - členství v bankovní radě, § 8 - jednání jménem České národní banky
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx jménem České národní banky
II. Podepisování právních předpisů a aktů vydávaných Českou národní bankou a vyhlašovaných ve Sbírce zákonů
III. Zastupxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxí v právním smyslu, tj. jednání s právními důsledky, znamenající činění právních jednání (guvernér je tak statutárním orgánem ČNB; s ohledem na § 5, podxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxředstavují přímo právní jednání s právními, ale pouze faktickými důsledky. Příkladem může být zaujetí stanoviska x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé sněmovně podle § 3 či zprávy o finanční stabilitě podle § 3a. Tyto zprávy schvaluje bankovní rada a předkládá je jménem ČNB Poslanecké sněmovně guvernxxx
xx
xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x. 40/1964 Sb. za právnickou osobu mohli činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud to bylo stanoveno ve vnitřních předpisech právnixxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxkou národní banku, zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnostxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxému jednání uděluje guvernér jakožto statutární orgán ČNB.
3.
Jako představitel ČNB vystupuje guvernér také v evropských orgánech, především jaxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxa České národní banky, jehož vystoupení k ekonomickým otázkám mohou mít a také mají v řadě případů podstatný význam a dosah, protože jde o osobu s vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxisování právních předpisů a aktů vydávaných Českou národní bankou a vyhlašovaných ve Sbírce zákonů
5.
Pokud se týká podepisování právních předpisx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxk a mincí a sektorových zákonů finančního trhu. Podle § 2 odst. 1 písm. f) zák. o Sbírce zákonů však může jít i o sdělení České národní banky o určité skutečxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x x xxxx x xxxxxx zákonů podepisuje guvernér.
6.
Podstatný význam má však věta druhá § 8 o tom, že guvernéra zastupuje v plném rozsahu, tj. i co se týče podepisování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxních předpisů x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxonů, o oprávnění viceguvernéra podepsat v zastoupení guvernéra vyhlášku vydávanou ČNB a vyhlašovanou ve Sbírce zákonů.
III. Zastupování guvernérx
xx
xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx viceguvernéra, nikoli však "řadového" člena bankovní rady. Ten může být guvernérem pověřen jednáním za ČNB v jednotlivém případě na základě plné mocix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxavomoci guvernéra podepisovat právní předpisy a akty vyhlašované ve Sbírce zákonů. Nicméně v zájmu jednoznačnosti věci a z popudu Ministerstva vnitrx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxra pověřeným viceguvernérem není univerzální ani při dikci zákona, že jde o zastoupení v plném rozsahu. Guvernér zřejmě nemůže pověřit svým zastoupenxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxí, podle něhož krizový plán České národní banky schvaluje guvernér. Pokud by schválil krizový plán České národní banky viceguvernér, byť pověřený guvxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxluje guvernér", dal zákonodárce najevo, že mu jde o to, aby právě osoba, která zastává uvedenou funkci, krizový plán ČNB také schválila, nehledě k tomu, xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokud by funkce guvernéra nebyla obsazena a došlo by k pověření některého z viceguvernérů výkonem funkce guvernéra bankovní radou podle § 6 odst. 11, a txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxtví v bankovní radě, § 7 - jednání bankovní rady
Související předpisy:
(Zákaz přijímání pokynů)
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xegislativně vyjadřuje zřejmě nejzávažnější zásadu existence a činnosti moderní centrální banky v podmínkách tržního hospodářství, kterou je vysokx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xoloviny 20. století. Historická zkušenost prokázala, že nezávislost centrální banky je základní podmínkou pro kvalitní výkon jejího hlavního cíle, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xtabilitu. Pokud bychom tuto úvahu rozvinuli do minulosti, lze konstatovat, že již samotný vznik moderních centrálních bank byl mj. motivován snahou sxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxční formální a institucionální separace se v praxi ukázala jako nedostatečná, jelikož
de facto
si výkonné orgány státní moci i nadále ponechaly značnx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe věcné, funkční, finanční a personální přispěly k eliminaci notoricky známého dilematu, kterým je nutný rozpor mezi převážně krátkodobými politickxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrend posilování všech složek nezávislosti centrální banky zaznamenal v posledních 30 letech značný rozvoj. Nicméně jeho dynamika je nevyhnutelně dexxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxoto bylo možno v období nedávné finanční krize, jejíž počátek spadá do období podzimu roku 2008, zaznamenat odbornou i laickou debatu, která se snaží inxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx zrušení existence centrální banky, resp. za razantní omezení a změnu jejího mandátu, přičemž argumentuje tím, že centrální bankovnictví nezabránilx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxstě pozitivní aspekty svobodného trhu, nicméně však ignorují potřebu nejprve analyzovat potencionální následky a dopady finanční krize do reálné ekxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa radikální zpřísnění a rozšíření regulace a dohledu finančního odvětví, včetně souvisejícího svěření nových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx centrální banky, čímž by došlo k nežádoucí limitaci nezávislého postavení centrální banky.
5.
Rozumným kompromisem mezi těmito dvěma krajními rxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxnům státu. Nalezení optimálně vyvážené míry autonomie a nezávislosti centrální banky bude i do budoucna nepochybně faktorem, který bude sehrávat klíxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xa aktuální ekonomickou a především politickou atmosféru ve společnosti. Vhodné vybalancování nezávislosti centrální banky odolávající takovýmto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxezení či rozšíření nezávislého postavení centrální banky jdou ruku v ruce se schopností centrální banky kvalitně plnit svěřené úkoly. Centrální bankxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na svoji nezávislost.
6.
Zásadní význam § 9 odst. 1 je vedle teoretických východisek dále zřejmý též ze skutečnosti, že má svůj předobraz již na úroxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti, který chrání centrální banku před veškerými vlivy a akty, které nemají podobu zákona, nebo na jeho základě vydaného rozhodnutí, a současně znamená x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxmulovaná ústavní zásada sama o sobě představuje absolutní bezpečnou pojistku k zajištění nezávislosti centrální banky. Teoreticky si lze představixx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxitom zůstane ústavně naprosto konformní.
7.
Důležitost § 9 odst. 1 je proto v této souvislosti třeba spatřovat v tom, že představuje adaptaci čl. 1xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxicto sensu
nutná, přesto je žádoucí z následujících důvodů: (i) zaprvé proto, že § 9 je, byť ve zcela jiné podobě, kdy stanovil, že při zabezpečování svxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxeba zachovat komplexnost a přehlednost zákona jakožto kompetenční normy, která ve svém rámci postihne vše podstatné tak, aby její čtenář nebyl odkázáx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x rozšiřuje zákaz vyžadovat a přijímat xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxlších činností ČNB, a tudíž má vedle prosté adaptace evropské legislativy i svoji národní dimenzi.
8.
Ustanovení § 9 odst. 1 bylo naposledy novelixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxo v zákoně tím, že byl zrušen čl. II zákona č. 442/2006 Sb., který se týkal zákazu přijímání a vyžadování pokynů v kontextu evropského práva a s účinností oxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxany Evropské komise a ECB v rámci hodnocení právní slučitelnosti v pravidelných konvergenčních zprávách obou institucí, jelikož dikce obou ustanovexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxy se národní právní úprava neodchylovala od formulace pravidla tak, jak je obsažena v příslušném článku SFEU, který adaptuje, a dožadují se v podstatě dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxitelnou. Tato tendence se opět projevila ve stanovisku ECB CON/2012/44 k návrhu zákona č. 227/2013, kde ECB konstatuje, že § 9 nezakazuje, aby vláda ovxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x30 SFEU. Žádá tedy nejen stanovit zákaz přijímání a vyžadování pokynů ze strany ČNB a jejích představitelů, ale zakázat i jejich udílení třetími osobamxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx dojde pouze k částečnému opisu čl. 130 SFEU a ze zde uvedených subjektů, které nesmějí udělovat centrální bance pokyny, bude zákaz adresován pouze vládx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím nebo jiným subjektům EU a vládám členských států EU. Toto pravidlo je základním principem mezinárodního práva. V této souvislosti je také oxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxci tohoto výčtu v čl. 130 je uvedeno, že je zakázáno přijímat pokyny od "jakéhokoli jiného subjektu", bylo by logicky možné konkrétní výčet subjektů odsxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxé významové změně a čl. 130 a s ním i § 9 odst. 1 by mohly profitovat ze zestručnění a zjednodušení.
9.
Závěrem je vhodné podotknout, že zákaz přijímat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxována v souladu se zákonem. Kupříkladu soudní přezkum správního rozhodnutí ČNB a následné vydání rozsudku nelze považovat za pokyn v rozporu s § 9. Stejxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x x x x xxxxxxx x xxx xxx xxxU, pokud ČNB spolupracuje s ECB a dohledovými orgány EU, které tvoří evropský systém dohledu nad finančním trhem, jelikož podíl na činnosti těchto orgáxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány nelze v mezích jejich působnosti pohlížet jako na subjekty, na které se zákaz podle § 9 a podle čl. 130 SFEU vztahuje.
K odst. 2
10.
Ustanovení § 9 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxce zákonem č. 127/2002 Sb., s účinností od 1. května 2002, s tím, že s účinností ode dne 17. srpna 2013 bylo zákonem č. 227/2013 Sb. doplněno vedle informoxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxikuje formální, věcná ani procesní pravidla vzájemného informování, nesmí však jít o udělování či vyžadování pokynů ve smyslu odstavce 1. V zájmu optixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrincipem úspěšné spolupráce centrální banky a vlády také vzájemné respektování zodpovědnosti obou orgánů za jim svěřené
kompetence
, které je naplněxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx nevyjadřuje k fiskální politice vlády a vláda by neměla připomínkovat měnovou politiku centrální banky.
Související ustanovení:
§ 10 - poradnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxky vůči vládě)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Vztah xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xržních ekonomikách, kde je v praxi aplikována nezávislost centrálních bank na exekutivě, reprezentované vládou, která má své racionální ekonomické xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezávislosti centrálních bank. Je třeba vyjít z toho, že je to vláda, která vytváří a svými opatřeními realizuje určitou hospodářskou a fiskální politxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxých zákonů. Podle názoru autora je posláním hospodářské politiky vlády především tvorba příznivého podnikatelského prostředí včetně ustálených a kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx základní předpoklady nekonfliktního vývoje společnosti. Měnová politika centrální banky může hospodářské politice vlády napomáhat např. stanovexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxíznivých pro podnikatele, a napomáhat tak investicím, a tedy i ekonomickému růstu. V zemích Evropské unie by se tak mělo dít při nízkoinflačním růstu cexx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxení odstavce 1 stanoví povinnost České národní banky zaujímat stanoviska k návrhům předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti ČNBx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxkají finančního trhu a jeho jednotlivých segmentů. Tyto zákony zakládají především dohledovou působnost ČNB a nemusí se vždy jednat pouze o zákony uprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xdst. 9 zák. o ochraně spotřebitele, který zakládá dozorovou působnost ČNB v oblasti nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik, zákazu disxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxu srov. výklad k § 44 a § 44a). Legislativní roli ČNB respektují i Legislativní pravidla vlády, která sice nepřiznávají České národní bance v meziresorxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsí být před předložením návrhu zákona nebo nařízení vlády k projednání vládě s ČNB projednány až na úrovni guvernér - člen vlády, který návrh předkládá, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxče tvorby a projednávání vyhlášek, které vydává na základě zmocnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxa, neboť je založena přímá povinnost ČNB plnit poradní funkce vůči vládě, pokud se jedná o záležitosti měnově politické povahy, makroobezřetnostní poxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxa jejich obsah a důsledky posoudit zejména s přihlédnutím k měnově politickým aspektům. Jako příklad záležitostí měnověpolitické povahy, které se prxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo rozhodování o vstupu do eurozóny. K obsahu makroobezřetností politiky srov. komentář k § 5 odst. 1. Pokud se jedná o finanční trh, může jít např. o tvoxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xa finančním trhu, posouzení pravidel obezřetného podnikání především bank, protože případné problémy se solventností konkrétní obchodní banky, a txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní rozpočet.
Související ustanovení:
§ 9 - zákaz přijímání pokynů, § 11 - účast na jednání, § 44 - působnost a pravomoc dohledu nad finančníx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx financí nebo jiného pověřeného člena vlády na jednání bankovní rady
II. Účast guvernéra nebo jím určeného viceguvernéra na schůzi vlády
III. Vyloučxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
I. Účast ministra financí nebo jiného pověřeného člena vlády na jednání bankovní rady
1.
Výrazem spolupráce mezi Českou národní bankou a vláxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxsonální rovině zákonem stanovené oprávnění ministra financí nebo jiného pověřeného člena vlády účastnit se jednání bankovní rady. Pověření jiného čxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxvěřeným členem vlády byl i její předseda.
2.
Zákon především stanoví, že ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády má na jednání bankovní rady pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxdy se účastní ministr financí, protože jemu je problematika projednávaná v bankovní radě nejbližší. Není však vyloučeno, aby vláda pověřila jiného svxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xinistr financí není přítomen, např. z titulu zahraniční služební cesty, nicméně vláda má přesto zájem, aby v souvislosti s konkrétním bodem programu bxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn mu svěřuje podstatnou pravomoc, a to předkládat bankovní radě návrhy k projednání. Z povahy věci je zřejmé, že půjde o návrhy, které se obsahově týkají xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxobnosti ČNB, tak i poradenské funkce vůči vládě v oblastech vymezených v § 10 odst. 2. V praxi však této pravomoci nebývá členy vlády využíváno.
II. Účaxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxní guvernéra nebo jím určeného viceguvernéra účastnit se schůze vlády. Guvernér nebo jím určený viceguvernér mají na jednání vlády obdobně poradní hlxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxoví, může i guvernér předkládat vládě materiály v zájmu toho, aby Česká národní banka dostála svým povinnostem stanoveným v § 10. Toto se také děje a nejdx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kterou je ČNB povinna podle § 3 odst. 1 předkládat nejméně dvakrát ročně k projednání plénu Poslanecké sněmovny, a je předkládána rovněž k informaci vlxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxeného viceguvernéra z účasti na schůzi vlády a vyloučení ministra financí nebo jiného pověřeného člena vlády z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxčeného viceguvernéra na schůzi vlády dává těmto osobám zákon, nelze je z jednání těchto grémií vyloučit, a to ani tenkrát, kdy se podle jejich jednacích xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxi rozhodování o rozkladech nebo ze zákona o utajovaných informacích).
Související ustanovení:
§ 9 - zákaz přijímání pokynů, § 10 - poradní funkxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxona o České národní bance úzce souvisí s problematikou zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který v návaznosti na část čtvrtou zákona o ČNB xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxvil v návaznosti na zákon o ČNB další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tím spojené a výkon státní správy v txxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxo chod ekonomiky státu, je takový, že tyto platební prostředky požívají trestněprávní ochrany, poskytované jim mezinárodními smlouvami a v návaznosxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnámení se blíže s velmi zajímavou problematikou bankovek a mincí České republiky v její dosavadní novodobé historii lze odkázat na reprezentační publxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Exkluzivita vydávání bankovek a mincí - historický
exkurs
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí
I. Exkluzivita vydávání bankovek a mincí - historický exkurs
1.
Exkluzivita neboli výlučné (výsadní) právo vydávat bankovky a mince xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x devatenáctém století je možné hovořit o centrálních bankách v dnešním slova smyslu, které se staly regulátory
emise
peněz v zájmu zabránění jejich nexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu čelit, tj. omezit možnosti státu vypůjčovat si peněžní prostředky z vlastní banky na úkor dalších ekonomických subjektů, vedla k postupnému omexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxích bank, který je povahou jejich činnosti vydělil z bankovního sektoru, zahrnujícího obchodní a další specializované banky (investiční, hypotečníx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxky mohl být:
a)
evoluční proces trvající desetiletí, nebo
b)
spojen s přidělením práva na emisi bankovek a mincí jediné, dosud obchodní bance, axxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxse
peněz.
3.
Příkladem prvního způsobu vzniku centrální banky je Švédská říšská banka (Sveriges Riksbank), jejíž historie začíná v roce 1656x xxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se tak skutečnou centrální bankou.
4.
Příkladem druhého způsobu vzniku centrální banky je Itálie, kde po složitějším vývoji byly zákonem z roku 18xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxladem třetího způsobu vzniku centrální banky je anglická centrální banka - Bank of England, která byla založena roku 1694 králem Vilémem III. s povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobně i francouzská centrální banka - Banque de France - byla založena v roce 1800 císařem Napoleonem Bonaparte především za účelem financování jeho válxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx).
II. Exkluzivita vydávání bankovek a mincí na území Čech, Moravy a Slezska
6.
Na území Čech, Moravy a Slezska, jejichž značná část však připadla zx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxce evoluční jako v některých jiných evropských zemích. V roce 1816 vznikla Privilegovaná rakouská národní banka, která již v roce 1817 získala emisní mxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xlatily na celém území monarchie. K dočasným výjimkám v akceptaci platidel došlo pouze v revolučních letech 1848-1849, kdy v některých částech monarchxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xůvodní (celo)rakouská platidla. Rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 se u mincí projevilo vznikem dvou typů ražeb - tzv. rakouské s texty latinskýmx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy a měly platnost na celém území Rakouska-Uherska. Bankovky naopak dva typy neměly, byly jednotné na celém území Rakouska-Uherska. Strany se však dělixx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xamostatného československého státu 28. října 1918 vykonával některé funkce centrální banky Bankovní úřad ministerstva financí, jehož role se prohlxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí oběživem stále ještě funkční filiálky Rakousko-uherské banky. Došlo tedy k těsnému sepjetí funkce centrální banky, jak ji známe dnes, s exekutivou nxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlkou. Vláda a prezident Masaryk však ani za této situace nepouštěli ze zřetele potřebu konstituovat ve státě i centrální banku. Tento záměr vyjadřuje § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxdou dány hospodářské předpoklady, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úvod tohoto komentáře).
III. Pojem bankovky
8.
Bankovka je ve své podstatě cenný papír, znějící na určitou peněžitou částku z hlediska platného pxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí bankou z oběhu bankovky nejsou ani platebním prostředkem, nýbrž předmětem určitých právních jednání směřujících k jejich vydání nebo naopak znehodxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxle. Částka, na kterou bankovka zní, je její nominální hodnotou, kterou se centrální banka v podstatě zavazuje zaplatit. Bankovka však není přijímána jxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxijmout tuzemské bankovky v zásadě bez omezení. Případy, kdy je někdo oprávněn odmítnout přijetí tuzemských bankovek, stanoví § 5 odst. 2 zák. o oběhu baxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdložiteli ve výši nominální hodnoty bankovky. Vyvinuly se ze směnek a lze je také považovat za specifický druh směnky, splatné "na viděnou", tedy na požxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxí domácí výtvarníci (jmenovitě Oldřich Kulhánek). Vynikají také moderními ochrannými prvky, které znesnadňují jejich padělání.
IV. Pojem mince
xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a v jakých peněžních jednotkách platí např. koruna česká, americký dolar apod. Také mince musí být ze zákona přijímána jako platební prostředek, protoxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí tuzemských mincí, stanoví § 5 odst. 2 zák. o oběhu bankovek a mincí.
12.
Z hlediska kupní síly mince ve vztahu k ceně kovu, který je v minci obsaxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejichž kupní síla je vyšší než cena kovu v nich obsaženého.
13.
Ustanovení x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxské republiky. Zákon by měl při této diferenciaci přesněji hovořit o oběžných mincích, užívaných při každodenním platebním styku, byť je toto tvrzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzvy "obyčejné mince" nebo "mince z obecných kovů" se nevžily. Dnes tvoří soustavu oběžných mincí na území České republiky koruna jakožto nejmenší nomixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich několikanásobně vyšší životnost, a tím i nižší náklady na obnovu mince určité nominální hodnoty pro peněžní oběh. Jistou nevýhodou pro občana jx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xěl obdržet ve větším množství.
14.
Zlaté či stříbrné pamětní mince jsou Českou národní bankou vydávány na paměť určitých historických událostí z oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxortu. V příloze tohoto komentáře jsou uvedeny v chronologickém pořadí všechny vyhlášky, jimiž Česká národní banka vydala zlaté nebo pamětní mince v obxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé k určité oblasti lidské aktivity, které jsou také v určitém smyslu mincemi pamětními; jsou vydávány "na paměť" dosažení technické úrovně v oblasti texxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxno vydávání zlatých mincí cyklu "Kulturní památky technického dědictví". Vyhlášky, jimiž se tak stalo, jsou uvedeny rovněž v příloze tohoto komentářxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xlata a stříbra. Jako příklad lze uvést vyhlášku České národní banky č. 241/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k rxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx unie.
17.
Rovněž pamětní mince vydávané Českou národní bankou mají tradičně vysokou uměleckou úroveň, protože se na jejich výtvarném řešení podíxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Následně jejich výrobu převzala Česká mincovna, a.s., v Jablonci nad Nisou. Stejně tak pamětní mince razili do poloviny roku 1994 zahraniční výrobci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxstence vyrazila téměř 3,4 miliardy mincí v hodnotě 14,5 miliardy Kč. V roce 2012 připadalo na jednoho obyvatele republiky včetně kojenců přibližně 175 xxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že byla vydána emisní bankou. Opakem jsou státovky, vydávané státem (ministerstvem financí). V Československu se v období socialismu rozdíl bankovxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xpojen s formou kovového platidla, zpravidla raženého, popřípadě litého. Po přechodu práva
emise
mincí z Ministerstva financí na Státní banku českosxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx "tištěné peníze". Dříve byl velmi rozšířený pojem "papírové peníze", který však dnes již nevyhovuje, jelikož řada států netiskne bankovky na papír, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxkladě jsou vydávány Českou národní bankou příslušné vyhlášky. Podle názoru autora je důvodné, že bankovky a mince jsou vydávány právním předpisem, prxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxrženy, ale tato pravomoc nenáležela vždy naší centrální bance. Vydávat vyhlášky tohoto druhu zakotvil pro Státní banku československou § 16 odst. 1 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xšak pravomoc vydávat tyto vyhlášky ministr financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.
22.
Po vzniku samostatné České republxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xehdejších československých bankovek kolky a jejich postupného nahrazování novými českými bankovkami. Učinily tak:
a)
vyhláška České národní baxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxodní banky č. l58/l993 Sb., o vydání bankovek po l00 Kč, ukončení platnosti bankovek po l00 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně, a
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
23.
Jako první bankovka samostatné České republiky byla vydána bankovka v nominální hodnotě 200 Kč, a to na základě vyhlášky České národní bankx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxx xx x59/l993 Sb., bankovka v nominální hodnotě 500 Kč,
c)
vyhláška č. 66/l994 Sb., bankovka v nominální hodnotě 20 Kč,
d)
vyhláška č. 226/1993 Sb., bxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxminální hodnotě 2 000 Kč.
Těmito vyhláškami byla dokompletována sada bankovek České republiky.
24.
Bankovky v oběhu jsou obměňovány v souvixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xříkladem může být:
a)
vyhláška České národní banky č. 65/1995 Sb., o vydání bankovek po l00 Kč vzoru 1995,
b)
vyhláška České národní banky č. 242/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx až do pololetí roku 2013 vydáno 16 těchto "inovačních" vyhlášek.
25.
Vzorem se u bankovek rozumí rok, kdy byly dány poprvé do oběhu, s určitým standxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx
x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xanky. Příkladem může být:
a)
vyhláška České národní banky č. 433/2000 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993,
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx 500 Kč vzoru 1993, nebo
c)
vyhláška č. 21/2011 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxx se týče mincí, došlo po vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 k vydávání nových oběžných mincí, které postupně nahradily dosavadní českosloxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxnou vyhláškou byla dokompletována sada oběžných mincí České republiky.
28.
Podobně jako bankovky byly i oběžné mince v průběhu minulého dvacetilxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku zanedbatelné kupní síly přestaly plnit funkci oběžné mince. Konkrétně se jednalo o desetihaléř a dvacetihaléř a posléze i padesátihaléř, jexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx
xyhláška č. 174/2008 Sb., o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993.
29.
Nová
emise
mincí těchto nominálních hodnot však již nebyla pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obíhající české mince jsou tedy vzoru 1993 bez ohledu na uvedený ročník ražby. Výjimkou byla pouze
emise
desetikorunových a dvacetikorunových mincí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxi parametry mincí se rozumí řada kritérií, kterým musí mince vyhovovat, aby byla zákonným platidlem. V prvé řadě je to kov, z něhož je mince ražena. Je-li xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dvacetihaléře a padesátihaléře. V zájmu životnosti mince je rovněž možné pokovení jejího jádra odolnějším kovem; ocel v jádru nahrazující obvykle sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx pokovena niklem. Možné je i potažení ocelového jádra mince jiným kovem, jako je to v případě desetikoruny, potažené plátkem mědi, nebo může potah mince xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxnku. Možná je i kombinace obou způsobů, užitá v případě padesátikoruny, jejíž ocelové jádro je po obou stranách střední části potaženo plátkem slitinyx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh automatů.
32.
Pokud jde o zlaté mince, je stanovena ryzost zlata s přípustnou odchylkou směrem nahoru 0,01% a obdobně je to i u stříbrných pamětnícx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxidla raženy ze slitiny stříbra a mědi, kde stříbro tvoří nejméně 900 dílů, resp. od roku 2011 925 dílů.
33.
Dalším technickým parametrem je hmotnost xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxěrem nahoru. Charakteristickým parametrem je průměr mince a její síla, kde je rovněž přípustná odchylka nahoru i dolů.
34.
Sběratelským účelům nexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxdat v tzv. zvláštním provedení. To má vyšší estetickou hodnotu, danou zpracováním, které se vyznačuje leštěným polem mince a matovým reliéfem. I pamětxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx příslušné bankovky nebo mince do oběhu. Standardně se tak děje formulací "Dnem xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx, že již tímto dnem je příslušná bankovka nebo mince veřejnosti k dispozici a začne být užívána jako platidlo, tedy může fakticky obíhat. Okamžik "vydánx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxže tato závěrečná fáze
emise
je i věcí technickou, spojenou s odpovídajícím zabezpečením, ale rozhodně by se mělo jednat nejvýše o několik dnů. Bankovxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xamozřejmě netýká dotisku, resp. doražby určité bankovky nebo mince téhož vzoru, která již obíhá. Jednalo-li by se o nový vzor bankovky nebo mince téže (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxx xx x xx x xxxonné peníze, 16a - ochrana mincí, § 19 - zneplatnění bankovek a mincí, § 22 - zmocnění k vyhláškám týkajícím se bankovek a mincí
Související předpixxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxadu:
I. Pojem "peněžní jednotka"
II. Historický
exkurs
III. Stav v České republice
I. Pojem "peněžní jednotka"
1.
Peněžní jednotkou je uxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx zpravidla zákonem, pro obchodní styk mezi státy tak může učinit mezinárodní dohoda, která stanoví, v jaké měně bude tento styk probíhat.
II. Historixxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxu reformou císaře Františka Josefa I. Tento název je u nás užíván již více než 120 let a za pozornost stojí, že jde o monarchistický název měny, který je všax xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jako je Švédsko, Norsko nebo Dánsko. Měnová reforma Františka Josefa I. nahradila dosavadní zlaté v poměru 1: 2 a od té doby se říkalo desetikoruně pětkxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xěny "koruna", a o změně tohoto názvu nebylo uvažováno ani v době nacistické okupace nebo po roce 1948.
3.
Po vzniku samostatného československého sxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxících na rakousko-uherské koruny, které měla vydávat Zemská banka království Českého. Ministr financí Alois Rašín ale změnil tento plán na radikální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhaly okolkované rakousko-uherské bankovky vyšších nominálních hodnot (bankovky nižší hodnoty a mince zůstaly platné bez označení). S účinností od 2xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jednotka ‚koruna československá' (Kč).". Koruna československá byla měnovou jednotkou 1. republiky po celé meziválečné období a obíhala vedle říšsxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxké republiky § 1 zákona č. 39/1948 Sb., který s účinností od 24. dubna 1948 stanovil, že zákonnými platidly na celém státním území jsou bankovky vydávané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohly být vydány místo mincí znějících na československé koruny - nikoli haléře, nejmenším drobným papírovým platidlem byla tedy teoreticky 1 koruna (xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx reformě č. 41/1953 Sb. stanovil v § 2, že peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínaje 1. červnem 1953 československá koruna (Kčs)x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, o Státní bance československé, který nabyl účinnosti 1. února 1992. Ten v § 18 stanovil, že peněžní jednotkou v České a Slovenské Federativní Republixx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxev se běžně užívá v každodenním životě, např. v obchodním styku, v označování výše plnění ve smluvních vztazích, k označování cen zboží v maloobchodní sxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx česká se dělí na sto haléřů, což je členění, které je podle názoru autora dnes již do značné míry překonané a v každodenním hotovostním platebním styku nexx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) se nedá prakticky nic koupit. Desetníky, dvacetníky a posléze i padesátníky přestaly obíhat, a tedy přestaly být užívány k hotovostnímu placení. Proxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x staženy z oběhu. Stalo se tak vyhláškami České národní banky č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxesností na haléře a neexistence haléřových mincí také neznamená, že obchodníci nemohou stanovit ceny s využitím zlomků koruny, např. na 20 nebo na 50 haxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxčné míry pouze v pásmu jednotek haléřů). Pokud se týče bezhotovostních plateb moderními platebními prostředky, např. platebními kartami, jsou běžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxy podle matematických zásad.
Související ustanovení:
§ 12 - vydávání bankovek a mincí až § 16 - zákonné peníze, 16a - ochrana mincí, § 19 - zneplaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxrodní bance, ve znění pozdějších předpisů, určuje (a ke dni vydání napadeného rozhodnutí určovalo), že peněžní jednotkou v České republice je koruna čxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx, jeden haléř je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čtrnáct haléřů, je tudíž správné. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že nejmenší platnou mincí je desetihaléř.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxob bankovek a mincí
II. Organizace dodávek bankovek a mincí
I. Správa zásob bankovek a mincí
1.
Péče o zásobu bankovek a mincí a jejich optimáxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxavé, neopotřebované, nepoškozené a v dostatečném množství ve všech nominálních hodnotách. V souladu s tím zajišťuje ČNB opatření směřující k dosaženx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxáděny do oběhu náhradou za poškozené nebo oběhem opotřebené bankovky a mince. Správa zásob bankovek a mincí znamená především jejich bezpečné uložení x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxé pouze zde zaměstnaným pracovníkům ČNB. Správa zásob oběživa neznamená jen jejich bezpečné uskladnění v trezorech ČNB, ale i kontrolu a výměnu opotřexxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů a rozmístění zásob peněz a dále ničení peněz, stanovení objemu výroby peněz, analýzy kapacit trezorů a zpracování peněz, včetně vytíženosti pobxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy českých bankovek nejvyšší úrovně, stanovuje technické principy a technologické postupy kontroly kvality vyráběných platidel, zajišťuje technicxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe a uschovává padělaná a pozměněná platidla a jejich napodobeniny, vypracovává xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxdělků bankovek (NAC) a Národním střediskem pro analýzu padělků mincí (CNAC) podle předpisů EU o ochraně eura proti padělání. ČNB též pořádá odborné kurxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx výrobců, stojí na prvním místě požadavek plynulosti peněžního oběhu, protože tato věc má podstatný význam pro fungování ekonomiky státu i spokojenosx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxstředky ve spolupráci s Policií České republiky přepravu oběživa od výrobce do svých poboček a mezi ústředím a pobočkami. Přepravu oběživa mezi ČNB a baxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxruna česká, § 15 - tisk bankovek a ražba mincí, § 16 - zákonné peníze, § 16a - ochrana mincí, § 19 - zneplatnění bankovek a mincí, § 22 - zmocnění k vyhlášxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Tisk bankovek
II. Ražba mincí
III. Ochrana a bezpečnost do oběhu nevyxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
I. Tisk bankovek
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxstit především přesnost tisku integrujícího technické parametry příslušné bankovky popsané ve vyhlášce, kterou je vydávána, včetně ochranných prvxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxšťuje pro ČNB a její právní předchůdkyně od roku 1928 Státní tiskárna cenin v Praze. Tisk probíhá na pracovišti, které je klimatizované, protože bankovxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsné době je prakticky monopolním dodavatelem bankovkového papíru pro české bankovky papírna v Louisenthalu u bavorského jezera Tegernsee, která je sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxvé pracoviště.
II. Ražba mincí
2.
Podobně jako je na přesnost a preciznost provedení náročný tisk bankovek, je náročná i ražba mincí, i když u mincí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xroup, a.s., jejíž byla do té doby samostatnou divizí. Výroba mincí však byla v mincovně v Jablonci nad Nisou zahájena již 1. července 1993 ražbou padesátxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh na přípravě razidel kovových součástek bižuterních výrobků. Nejlepší z nich byli vybráni do nového provozu mincovny. Z počátku byly v jablonecké minxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxhraničními mincovnami, zejména ve Vídni, Hamburku a Winnipegu. Zajímavým momentem byla ražba v pořadí třetí české pamětní mince vydané k 125. výročí zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mincí příjemně překvapila a podle znalců představovala tato dodávka to nejlepší, co kdy kremnická mincovna do Prahy dodala.
4.
Soustavu oběžných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xvoji existenci. Zvláštností a pozitivem byly mince jiné než kulaté a mince ze dvou kovů. Jedenáctihranná byla mince v hodnotě 2 Kč, třináctihranná byla xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkovanou hranu, že dvoukoruna a dvacetikoruna jsou hranaté, že koruna a desetikoruna mají hranu vroubkovanou a pětikoruna a padesátikoruna mají hranu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá národní banky od svého vzniku v roce 1993 v dřívější xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxá desetikoruna k 10. výročí jejího vzniku a v roce 1937 stříbrná dvacetikoruna jako připomínka úmrtí prvního prezidenta T. G. Masaryka. V tradici vydávxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, byly vydávány i mince, poplatné vládnoucí komunistické ideologii. Tak byly např. v roce 1949 vydány dvě mince k 70. narozeninám J. V. Stalina, jehož poxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxta Gottwalda. Ideologická kritéria se prosazovala zejména v období normalizace v 70. letech minulého století.
6.
Zákonem č. 130/1989 Sb., účinnýx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxnosti za kvalitu mincí z obsahového i formálního hlediska. Vydávání pamětních mincí se řídí pětiletým emisním plánem, který schvaluje bankovní rada Čxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhy grafické úpravy mincí a zajišťuje technickou přípravu jejich výroby. Výtvarné provedení mince je výsledkem práce vítěze této soutěže (rozhodujícx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxáška.
III. Ochrana a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí
7.
K zajištění plynulosti peněžního oběhu je třeba v optimálním množství udrxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovky a mince. I toto se děje za přísných bezpečnostních opatření a pod dozorem zaměstnanců ČNB. Zásoby bankovek a mincí jsou uloženy a střeženy v trezorexx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx svými prostředky ve spolupráci s Policií ČR. Uložení zásoby peněz lze zajistit i smluvně zvláštní smlouvou uzavřenou mezi ČNB a pověřeným subjektem, kxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdla pro ražení platných mincí jsou pro případný dotisk nebo další ražbu uchovávány za přísných bezpečnostních opatření Státní tiskárny cenin v případx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxů bankovek a mincí. Jestliže ČNB prohlásí za neplatnou určitou bankovku nebo minci, je třeba provést zničení příslušné tiskové desky nebo razidla, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xincí se děje za přísných bezpečnostních opatření, a to až do okamžiku jejich likvidace. Ta je prováděna rozdrcením neplatných bankovek stažených z oběxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 12 - vydávání bankovek a mincí až § 16 - zákonné peníze, 16a - ochrana mincí, § 19 - zneplatnění bankovek a mincí, 22 - zmocnění k vyhxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx výkladu:
I. Pojem zákonných peněz
II. Nominální hodnota zákonných peněz
III. Užití zákonných peněz
IV. Prodej mincí odlišně od jejich nominální hxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxku pro určité území, zpravidla stát, stanoví zákon tohoto státu jakožto peněžní jednotku, která má na daném území nucený oběh, a tedy ji nelze v platebníx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xři všech platbách na území České republiky.
II. Nominální hodnota zákonných peněz
2.
Nominální hodnotou u bankovek a mincí je číselný údaj vytištxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní, zda si potenciální kupec může v konfrontaci s celkovou nominální hodnotou bankovek a mincí, kterou disponuje, zboží nebo službu koupit. I u bankovex xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxna pro sběratelské účely nebo jedná-li se o minci pamětní. O nominální hodnotě hovoříme xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xodobě bankovek a oběžných mincí jsou užívány především k oběhu, tedy jako platidlo a prostředek směny zboží a služeb. Peníze jako zvláštní zboží, směnixxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xrále Václava II. od roku 1300 u nás raženy tzv. pražské groše. ČNB připomněla tuto událost vyhláškou č. 139/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvouxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxemí určitého státu; výjimečně však mohou být užívány prakticky celosvětově, což znamená - lapidárně řečeno -, že každý je jako platební prostředek rád xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxa, švýcarský frank a japonský jen. Až do vzniku společné měny euro je měla pro evropský trh i německá marka.
IV. Prodej mincí odlišně od jejich nominálnx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxce a jejím základem je u mincí z drahých kovů a pamětních mincí trží cena kovu, z něhož je mince vyrobena. Tento prodej je vyhrazen ČNB jakožto emisní bancex x xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxele se již cena konkrétní mince, která je předmětem sběratelského zájmu, řídí zákonem nabídky a poptávky.
5.
Zákon uvedenou možnost, tj. prodej urxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; přitom drahým kovem nemusí být jenom zlato nebo stříbro, ale i jiné kovy platinové skupiny, např. platina nebo palladium,
b)
mincí pamětních, zhoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxm provedení mohou být vydávány jak pamětní, tak i oběžné mince, ale pokud by měly být oběžné mince v běžném i zvláštním provedení prodávány za cenu vyšší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodnot oběžných mincí, které sadu tvoří.
Související xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxnění k vyhláškám týkajícím se bankovek a mincí
(Ochrana mincí)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
I. Charakteristika § 16a z hlediska systematiky
1.
Ustanovení § 16a upravuje ochranu emisního monopolu České národní banky a ochranu veřejnosxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxtony nebo podobnými předměty, které jsou svým provedením způsobilé vyvolat přesvědčení, že jde o mince nebo pamětní mince určité nominální hodnoty vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxa systematiky na dva samostatné paragrafy. Že tomu tak není, nemá samozřejmě vliv na jeho aplikovatelnost.
II. Ochrana držitelů mincí a pamětních mxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxním uvést držitele v omyl, že se jedná o mince nebo pamětní mince určité nominální hodnoty vydávané Českou národní bankou. Ten, kdo by se takového jednánx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxení. Pokud by se jej dopustila podnikající fyzická osoba nebo osoba právnická, jednalo by se o správní delikt podle § 46a odst. 1 písm. a) s možností uložxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxanu názvu "mince" v zájmu toho, aby byly takto označovány jen Českou národní bankou skutečně vydané mince, a to jak pamětní, tak oběžné, a platné či již nexxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx které má chránit název "mince" univerzálně pro všechny mince vydané ČNB nebo i jejími právními předchůdci. Proto § 16a odst. 2 výslovně uvádí, že nikdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvo "mince". I toto jednání staví zákon o ČNB pod sankci. Ten, kdo by se takového jednání dopustil, spáchal by přestupek, pokud by šlo o fyzickou osobu, nexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxkud jde o osobu fyzickou ve výši až 1 milion Kč stanovené odstavcem 2 tohoto ustanovení. Pokud by se jej dopustila podnikající fyzická osoba nebo osoba prxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní.
Související ustanovení:
§ 12 - vydávání bankovek a mincí až § 16 - zákonné peníze, § 19 - zneplatnění bankovek a mincí, § 22 - zmocnění k vyhláxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xankovek a mincí)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x oběhu
1.
Obecně je neplatnost bankovek a mincí a jejich stažení z oběhu prohlašováno vyhláškou vydávanou Českou národní bankou. Při tom však může naxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx rozpadu společného státu byla především v průběhu roku 1993 zaváděna nová měna České republiky.
2.
Pokud se týká bankovek a oběžných mincí, jsou tyxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvky nebo mince a její výměně s tím, že dosavadní bankovky nebo mince jsou měněny za nové bankovky nebo mince vydávané v téže nominální hodnotě, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxy k oběhu a jsou užívány prakticky pouze ke sběratelským účelům, se vyhláškou stanoví pouze ukončení jejich platnosti, čímž přestávají být součástí soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch mincí, nicméně jejich sběratelská hodnota bude podstatně vyšší. Příkladem je vyhláška č. 142/2000 Sb., o ukončení platnosti pamětních stříbrných xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxtech 1954 až 1992 vyhláškami Státní banky československé.
II. Výměna neplatných bankovek a mincí
4.
Poté, kdy byly bankovky a mince, vydané Českox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx novými bankovkami a mincemi téže nominální hodnoty, nebo již nahrazovány nejsou, a to v případě, že určitá bankovka nebo mince přestala být součástí soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxnci předložil.
5.
Stažení určité bankovky nebo mince z oběhu je operací, která probíhá po dobu několika let. Tato doba je zákonem stanovena minimálxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxjektů, u kterých je možné výměnu neplatných bankovek nebo mincí žádat. Po určitou dobu až několika let je to možné u všech tuzemských bank a poboček zahraxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa neplatnou, a může se tak stát jinou vyhláškou až následně. Příkladem může být např. vyhláška č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxa 2010 všemi bankami a pobočkami zahraničních bank, od 1. února 2010 pouze Českou národní bankou a tato výměna bude, pokud se bankovky v nominální hodnotx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnovila.
Související ustanovení:
§ 12 - vydávání bankovek a mincí až § 16 - zákonné peníze, § 16a - ochrana mincí, § 22 - zmocnění k vyhláškám týkaxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.10.2014.
1.
Ustanovení § 22 formou zmocňovacího ustanovení uzavírá část čtvrtou zákona o ČNB, týkající se
emise
bankovek a mincí.
2.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvené s přesností na milimetr, hmotnost v gramech, materiál, kterým je u bankovek speciální papír, odolný vůči opakovanému mnohonásobnému přeložení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxkolik a jejichž posláním je umožnit rozlišení pravé bankovky od padělku. Sám název "ochranný prvek" není úplně přesný, protože jen menšina prvků chránx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxarakter, tedy dává možnost rozpoznání pravé bankovky od falzifikátu podle specifických, zpravidla optických vlastností těchto prvků.
3.
Ochraxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxré jsou spolu s vodoznakem obsaženy v bankovkovém papíru. Další ochranné prvky lze vytvořit pouze speciální tiskařskou technikou, například liniovýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkteré z těchto prvků jsou viditelné pouhým okem, jiné pouze pod speciálním zářením. Dlouholeté zkušenosti s tiskem bankovek má Státní tiskárna cenin, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xýče materiálu mincí, jde u oběžných mincí o složení slitin, ze kterých jsou raženy, se stanovením přípustné odchylky ve složení slitiny i v rozměru mincx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxí přípustné odchylky v rozměru mince směrem nahoru a dolů.
5.
Obdobně jako vydání bankovky nebo mince do oběhu se děje vyhláškou, tak i ukončení platxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxosti bankovek po 1 000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně, vyhláška České národní banky č. 433/2000 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzorx xxxx x xx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxkoslovenskou, vyhláška České národní banky č. l42/l993 Sb., o vydání mincí po 2 Kč vzoru l993 a ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně nebo dalšx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
(Nástroje měnové politiky)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxedáních bankovní rady ČNB, jsou hlavním nástrojem měnové politiky (slovy
marginální
rubriky poněkud nepřesně "měnové regulace"; tento termín se v sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxdání bankovní rady ČNB se konají zpravidla osmkrát ročně.
2.
Základní měnově-politickou sazbou je limitní úroková sazba pro dvoutýdenní repo opexxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxn procentní bod nad limitní (repo) sazbou. Za tuto sazbu si mohou komerční banky, pobočky zahraničních bank, případně spořitelní a úvěrní družstva (dáxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní sazbu si mohou úvěrové instituce v ČNB likviditu na jeden den uložit. Jedná se o nezajištěné depozitum.
Diskontní sazba
je obvykle jeden procentní bxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxpornou ani jako nulovou, ale drží ji na tzv. technické nule (0,05%), neboť tato sazba se používá v mnoha právních předpisech jako sankční sazba (např. záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxbliky a jejím vystupování v právních vztazích).
3.
Měnověpolitické nástroje můžeme rozčlenit následovně: operace na volném trhu, automatické fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx
II. Operace na volném trhu
4.
Cílem operací na volném trhu je ovlivňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Operace na volném trhu jsou většinou provxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxcně používat jak dodávání likvidity do bankovního sektoru (dodávací operace), tak k jejímu odčerpávání (stahovací, resp. sterilizační operace). ČNx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xtrvalému) přebytku likvidity v bankovním sektoru ČR slouží repo tendry především k odčerpávání likvidity (tzv. stahovací, resp. sterilizační repo)x
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxdenní repo sazba (tzv. 2T repo sazba)12). V závislosti na předpovědi vývoje likvidity bankovního sektoru provádí ČNB čas od času i repo operace s dobou sxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxlní limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo tendru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádány zpravidla podle americké aukční procedury, tj. Čxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxdnaný úvěrovými institucemi přesáhne predikovaný přebytek likvidity, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmítne, nebo proporcionálně zkrátí.
xx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxto nástroj byl naposledy použit v r. 2001.
Repo operace lze tedy rozdělit na dva druhy:
Dodávací repo operace:
8.
ČNB poskytuje jednotlivým úvěrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne zpětný převod, v rámci kterého jednotlivá úvěrová instituce uhradí ČNB poskytnutx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xřijímá od jednotlivých úvěrových institucí přebytečnou likviditu (tj. volné peněžní prostředky), proti které jim předává jako kolaterál (prodává) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxituci poskytnuté prostředky navýšené o dohodnutý úrok a úvěrová instituce vrátí ČNB poskytnutý kolaterál (tzv. buy - sell back).
10.
Při obou typexx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx cenou, když cena u zpětného převodu je zvýšena o dohodnutý úrok. Převod peněžních prostředků proběhne v systému CERTIS (viz § 38 odst. 1) a převod cennýcx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xřílohy o udržování finančního zajištění.
III. Automatické facility
12.
ČNB dále používá tzv. automatické facility. Automatické facility slouxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba).
13. Depozitní facilita poskytuje úvěrovým institucím možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB je kdykoliv oprávněna z mimořádných měnověpolitických důvodů dočasně omezit nebo zcela pozastavit depozitní fxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny lombardní sazbou.
Lombardní sazba
představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazex xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvěrů.
IV. Mimořádné facility
15.
Na podzim 2008 ČNB zavedla mimořádné dodávací repo operace (tj. operace s cílem dodat likviditu bankovnímu sektxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xepo operace se splatností dva týdny.
16.
V případě potřeby, zejména při nečekaných krátkodobých výkyvech v likviditě trhu, kde je ohrožena stabilxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
V. Devizové intervence
17.
Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu uskutečněné Českou národní bankou na devizovéx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxíkladem využití tohoto nástroje je potřeba uvolnění měnové politiky v prostředí, kdy úrokové sazby dosáhly nulové hranice a není možné je dále snižovax x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxní cenové stability v souladu s inflačním cílem.13)
Související ustanovení:
§ 24 - povinné minimální rezervy až § 26 - zmocňovací ustanovení, § xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxx xajištění,
úřední sdělení České národní banky ze dne 29. července 2011 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu14)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xankám včetně stavebních spořitelen, pobočkám zahraničních bank, které mají v ČR bankovní licenci nebo se rozhodnou v ČR podnikat na základě tzv. jednoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxervy (PMR), přičemž jejich maximální výše může činit nejvýše 30% jejich účinností celkových primárních závazků.
2.
Obecně patří povinné minimálxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxchny druhy primárních závazků a na určité, resp. všechny subjekty bankovního sektoru, je potencionální účinnost na likviditu bankovního sektoru v přxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxnové politiky (tj. tržní, jako např. úrokové sazby), tudíž role PMR spočívá ve vytváření rezervy pro zajištění plynulého chodu mezibankovního platebxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xx
x xxxxx xxxpořit plynulý chod mezibankovního platebního styku, při současné nízké sazbě PMR, byla zavedena kolateralizovaná (tj. poskytovaná úvěrovým institxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxní obchodů s krátkodobými dluhopisy (viz § 33 odst. 4), poskytuje úvěrovým institucím krátkodobé úvěry v průběhu dne tak, aby byly schopny plynule provxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x x xxípadě nesplacení automaticky přejde v
marginální
zápůjční facilitu.
5.
Úvěrové instituce mohou PMR rovněž udržovat na účtu pro výběry a skládánx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxt pro výběry a skládání hotovostí.
6.
Uplatňování PMR v praxi zahrnuje několik oblastí, zejména povinné subjekty, sazba, udržovací období, záklax xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxhž jednotlivé parametry se mohou flexibilně měnit v závislosti na potřebě reagovat na trendové změny situace v bankovním systému. Tyto parametry jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xx xxxodržování PMR, § 26 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhláška ČNB č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných mxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx7/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
(Sankce za nedodržování PMR)
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxými institucemi. Pokud dojde k porušení povinnosti držby PMR, je ČNB oprávněna účtovat úrok ve výši dvojnásobku průměrné lombardní sazby platné v obdoxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx následujícího měsíce po skončení udržovacího období, ve kterém úvěrová instituce nedodržela stanovenou výši PMR.
Související ustanovení:
§ 2x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Ustanovení § 26 představuje zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky k provedení zákonné regulace PMR. Protože muxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxenci centrální banky, je po opuštění opatření ČNB volena cesta prostřednictvím vyhlášky vydávané ČNB se zvláštním režimem přijetí. Vyhláška je vydávxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxž musí úvěrová instituce ve stanovené výši PMR udržovat, a období, po které se PMR udržují (viz usnesení vlády č. 710 ze dne 3. října 2012).
2.
Výše PMR xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx PMR), které v současné praxi začíná první čtvrtek v měsíci a končí středou před prvním čtvrtkem následujícího měsíce. Povinnost udržovat PMR je sledovxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxzků dané úvěrové instituce vůči nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky.
5.
Zdrojem údajů pro stanovení výše PMR jsou přísluxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxR stanoví, ČNB nepředloží. V takovém případě ČNB stanoví výši PMR náhradním způsobem z předchozích výkazů.
Související ustanovení:
§ 24 - povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnných minimálních rezerv,
úřední sdělení České národní banky ze dne 28. srpna 2013 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxDNÍ BANKY
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Obecně k obchodům ČNB
1.
ČNB může vést účty těmto osobám:
a)
bankám a pobočkám zahraničnícx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxsm. h) rozpočtových pravidel,
d)
osobám, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce,
e)
zahraničním fixxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a pověřeným obecním úřadům, úřadům městských částí v hlavním městě Prxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xčtů:
a)
účty mezibankovního platebního styku,
b)
účty pro výběry a skládání hotovostí,
c)
zvláštní účty pro držení povinných minimálních xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx
ČNB může vést vkladové účty.
3.
ČNB vede účty v české měně, též v eurech a amerických dolarech, popř. i v jiné cizí měně. Souhrnné účty státní pokxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
Obchody s bankami
4.
Prostřednictvím obchodů s bankami, též s pobočkami zahraničních bank a se spořitelními a úvěrovými družstvy realizuje ČNB svxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxby vyhlášené Českou národní bankou. Jedná se o standardní tržní nástroj realizace měnové politiky.
5.
Pro nepřímé nástroje platí, že působí plošnx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxzeb ČNB. Jedná se tedy o nabídku ČNB, kterou banky mohou, ale nemusí akceptovat.
6.
Výjimkou, jak již název xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
ČNB vede bankám zpravidla dva účty. Jedná se o účet platebního styku, na který jsou přxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí systém - viz § 38 odst. 1) a zároveň slouží tento účet pro uložení povinných minimálních rezerv. Jelikož úložky PMR nejsou statické, ale dynamické a banxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxvislosti na došlých a odchozích platbách mezibankovního platebního styku.
2.
Druhým účtem bank je účet pro čerpání a skládání hotovostí, na kteréx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxce k účtům sloužícím k udržování PMR srov. výklad k § 24.)
3.
Za vklad lze považovat i depozitní facilitu (srov. výklad k § 23).
Související ustanoxxxxx
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xpůsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
(Obchody s cennými papíry)
JUDr.
Petr
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx V minulosti mohli klienti ČNB předkládat směnky k eskontu, k obstarání inkasa nebo k obstarání akceptu. Směnka předkládaná k eskontu musela být opatřexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmentem na ČNB. ČNB sledovala splatnost směnky a podle splatnosti předložila směnku směnečnému dlužníkovi v zákonné lhůtě k zaplacení.
Klient
mohl s Čxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxh majitelé předkládat ČNB k obstarání inkasa.
2.
Při eskontu směnky provedl majitel směnky její úplatný převod na ČNB a získal tak peněžní prostředxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxím majitelem. Diskont je částka, kterou si banka odečte od nominální hodnoty směnky jako úrok za dobu od eskontu do splatnosti směnky a jako svou odměnu. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx operace nebo dodávací repo operace a
marginální
zápůjční facilitu oproti vybraným cenným papírům (srov. výklad k § 23).
4.
Státní dluhopisy a jinx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxasné době jsou za přijatelný kolaterál považovány státní dluhopisy vydané Českou republikou, pokladniční poukázky ČNB a dluhopisy Evropské investixxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
Petr
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxsické úvěry, pokud ČNB neposkytuje bankám likviditu formou repo operací (tzv. dodávací repo). V repo operacích banka získá od ČNB potřebnou likviditu xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxy úvěrové aktivity centrální banky musí být zajištěny. Jako zajištění zákon připouští cenné papíry uvedené v § 28, což jsou podle § 28 písm. a) směnky, kxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou uvedeny zde v § 29 odst. 1 jak odkazem na § 28, tak výslovně.
4.
Požadavek na dostatečné zajištění pxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxjímáno. ČNB přijímá jako zajištění státní dluhopisy vydané Ministerstvem financí, poukázky ČNB a dluhopisy Evropské investiční banky (srov. výklad x x xxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnovení je využíváno, pokud se banka dostane do likvidních potíží. Jak plyne z dikce odstavce 2, požadavek na zajištění je méně přísný než podle odstavce xx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxe v potížích při plnění funkce lender of last resort úvěr (tzv. emergency liquidity assistance, ELA) jen tehdy, pokud je dotyčná banka pouze tzv. nelikvxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxím, tj. bankám v úpadku nebo v případě hrozícího úpadku, kdy jejich pasíva převyšují jejich majetek, nebo při dlouhodobé platební neschopnosti. Přípaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxé národní hospodářství) a není ji možné s ohledem na čl. 123 SFEU financovat z peněz centrální banky.
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxké prostřednictvím nouzové pomoci v oblasti likvidity (emergency liquidity assistance - ELA). Poskytnutí ELA znamená, že některá z národních centráxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky,
solventní finanční instituci nebo skupině solventních finančních institucí, která čelí přechodným problémům s likviditou, aniž by taková opxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a rizika spojené s poskytnutím ELA nese příslušná národní centrální banka."17).
Související ustanovení:
§ 29a - obchody s ostatními úvěroxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
1.
Marginální
rubrika
"Obchody s bankami" by mohla navádět k tomu, že ČNB smí obchodovat pouze s bankami. Toto ustanovení staví najisto, žx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxočkami zahraničních bank, ať již v režimu jednotné licence v rámci EU, nebo z nečlenských zemí, a se spořitelními a úvěrními družstvy.
Související uxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx či jiných podobných služeb vedoucích ke vzniku pohledávky ČNB za státem (srov. § 34a a zákaz měnového financování) může ČNB poskytovat státu bankovní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxko banka státu poskytuje státu a veřejnému sektoru bankovní služby, tj. vedení účtů a provádění platebního styku. ČNB je součástí projektu tzv. státní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxona o ČNB, rozpočtových pravidel a smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem financí ČR a ČNB (§ 33 odst. 4 rozpočtových pravidel). Zde se jedná o tzv. smluvní xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxladny včetně podmínek úročení zůstatků na těchto účtech.
2.
Co se rozumí státní pokladnou, rozpočtová pravidla přímo nedefinují, pouze v § 3 písm. xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxího rozpočtu,
b)
účtech státních finančních aktiv,
c)
účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků, státním fondům, Národnímu fondu, rezervním fxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx do vlastních zdrojů Evropské unie,
e)
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xrostředků, účtech, u kterých z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, samostxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxového fondu České republiky, státních fondů a Národního fondu,
i)
zvláštních účtech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxů a Národního fondu,
k)
účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch výpomocí ze státního rozpočtu a Národního fondu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle zákona upravujícího poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ze státního rozpočtu podle zákonů upravujících veřejné výzkumné instituce a podporu výzkumu a vývoje a dotací na další činnost ze státního rozpočtu,
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxleckou nebo další tvůrčí činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu podle zákona upravujícího vysoké šxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
3.
Uvedené účty zákon o rozpočtových pravidlech označuje jako účty podřízené státní pokladně.
4.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxené státní pokladně vede Česká národní banka v korunách českých a v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách dohodnutých ve smlouvě s Ministerxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtní pokladny, a to podle jednotlivých měn, ve kterých jsou účty podřízené státní pokladně vedeny."
5.
Klienty ČNB jsou kromě organizačních složek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xbce. Postupně do ČNB převádějí všechny své účty také státní příspěvkové organizace, kterým na převod zákon uložil lhůtu 5 let. Všechny účty těchto kliexxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxestala vést účty územně zřízeným příspěvkovým organizacím a vypověděla smlouvy o jiných účtech než o účtech podřízených souhrnnému účtu státní poklaxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Česká národní banka působí jako tzv. fiskální agent státu. ČNB na primárním trhu prodává státní dluhopisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxmá monopol na primární prodej všech státních dluhopisů. Zákon o dluhopisech stanoví, že státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu, je okruh osob oprávněných tuto činnost pro Ministerstvo financí zabezpečit širší (viz § 26 odst. 4 zák. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxictvím komerčních bank. Je na rozhodnutí Ministerstva financí, koho emisí svých dluhopisů pověří, s výjimkou případu uvedeného v § 26 odst. 4 věty prvnx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxá i Statut ESCB/ECB v čl. 21 odst. 2. ECB a národní centrální banky mohou působit pro subjekty uvedené v článku 21.1 Statutu ESCB/ECB jako fiskální agentix
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnky ze dne 23. prosince 2011 o vydání Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
(Investiční oxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdní banky sjednávat pro Ministerstvo financí obchody, případně zabezpečovat jiné činnosti, související s řízením státní pokladny a řízením státníhx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xe týká primárního trhu, § 31a se týká trhu sekundárního.
2.
Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 227/2013 Sb., dochází k legislativně technickému xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxužbu vyžádat od ČNB. Činnosti jsou prováděny na základě příslušné dohody, která stanoví podmínky těchto činností a je uzavřena mezi ČNB a Ministerstvex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo trhu)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Toto ustanovení umožňuje centrální bance provádět obchodx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxvoluje nakupovat jakékoliv cenné papíry. Vždy však musí jít o takové nákupy a prodeje, které souvisí s plněním zákonných úkolů ČNB, stanovených zákonexx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xbchodování s cennými papíry
Související předpisy:
(Vydávání cenných papírů a obchodování s cennými papíry)
JUDr.
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxtřeby praxe při provádění měnové politiky a péče o finanční stabilitu zobecňuje. Oproti původnímu § 31 odst. 2 zde dále zákon systematicky vhodněji upxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zákona o ČNB se jasně zakotvuje oprávnění provozovat vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání (Systém krátkodobých dluhopisů, tzv. SKD) ve xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem.
2.
SKD zajišťuje zejména evidenci cenných papírů podle jejich emitentů a vlastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxek ČNB) a případně i dalších krátkodobých dluhopisů v rámci SKD, provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů evxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyužití různých aukčních algoritmů při pokrývání objednávek investorů v aukci. Pro úvěrové instituce, které mají zřízen účet mezibankovního platebnxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, zajišťuje SKD možnost čerpání vnitrodenního (intra-day) úvěru, který poskytuje ČNB prostřednictvím platebního systému CERTIS k hladkému zúčtováxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxázky ČNB se používají jako kolaterál v obchodech s úvěrovými institucemi. Emitované cenné papíry nemají zákonné omezení, co se týká jejich splatnostix xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrů podle § 93 odst. 5 z. p. k. t. Ačkoliv zmocnění k vedení evidence uvedené v odstavci 2 je širší, ve skutečnosti ČNB v SKD eviduje pouze dluhopisy vydané Čxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ČNB ve formě úředního sdělení o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů. ČNB může podle tohoto ustanovení vést evidenci jakýchkoliv dluhovýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxírů, jejichž evidence slouží k naplnění zákonného mandátu. Zákon zde výslovně používá pojem "cenný papír představující právo na splacení dlužné částxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xenných papírů vedená ČNB, která nenavazuje na centrální evidenci cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. [viz § 92 odst. 3 xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxostatnou, i pokud by ji vedl obchodník s cennými papíry [srov. § 12c odst. 1 písm. d) z. p. k. t.].
K odst. 3
6.
ČNB je oprávněna též vést evidenci navazuxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku klienta u osoby oprávněné vést navazující evidenci. Tato oprávněná osoba pak má u centrálního depozitáře veden tzv. účet zákazníků. Majetek evidovxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxandardně mají zákazníci evidovány na svých majetkových účtech zaknihované cenné papíry u poskytovatelů služeb, kteří mají přístup do centrální evidxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxstémem vypořádacím ve smyslu § 82 tohoto zákona s tzv. neodvolatelností vypořádání. Co se rozumí neodvolatelností vypořádání, upravuje zákon č. 256xxxxx xxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemá vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost jeho příkazu k vypořádání, jestliže byl tento příkaz přijat vypořádacím systémem s neodvolatelnostx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo peněžní prostředky na účtu účastníka vypořádacího systému ke splnění závazků, které mu vznikly ve vypořádacím systému, jestliže investiční nástroxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmahatelnost práva na uspokojení ze zajištění poskytnutého ostatním účastníkům nebo provozovateli vypořádacího systému nejsou prohlášením úpadku xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxího trhu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxdní sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2012 o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
(Poskytování bankovních služex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovněž bankovní služby, tzn. vedení účtů a provádění platebního styku, svým zaměstnancům, tito však nejsou povinni této možnosti využít. Zaměstnanci xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxy může ČNB poskytovat za podmínek obvyklých v bankovním sektoru pro obdobnou službu, a nemůže tedy své zaměstnance nijak zvýhodňovat oproti přístupu kxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx na právnické osoby z oblasti veřejného sektoru (§ 30). Vedení účtů těmto osobám řeší uvedená ustanovení zákona o ČNB. Fakticky je tak kromě bank a spořitxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxnických osob, které jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření ČNB (§ 47) - jedná se o odborové organizace odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxerá jsou na ČNB aplikovatelná. Např. tedy ČNB z povahy věci jako licenční orgán nepotřebuje licenci a oprávnění k bankovní činnosti, což plyne přímo ze zxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti ohledně platebních účtů plynoucích ze zákona o platebním styku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zákaz měnového financování
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
Zákaz měnového financování xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxím hlavního cíle, kterým je cenová stabilita, ale také reflektuje požadavek na nezávislost centrální banky. Legislativní zakotvení zákazu měnového xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xank v rozvinutých částech světa a jejíž podstatou je teze o oddělení primárních funkcí centrálního bankovnictví od státu. Centrální banka nemůže za stxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní, kdy např. centrální banka financuje činnost nějakého státního úřadu. Na druhou stranu není v rozporu s tímto zákonem, pokud stát přenese na centrálxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo financování. Jedná se o základní princip fungování měnové politiky, který nepřipouští přímé půjčky státu od centrální banky, přičemž forma přímého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx majitelem (prvonabyvatelem) předmětného dluhového nástroje. Nákup dluhových nástrojů emitovaných veřejným sektorem na sekundárním trhu je sice pxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxvolen, ale nesmí jej být využito k obcházení účelu zákazu měnového financování.
2.
Doktrína zákazu měnového financování se opírá o předchozí empixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxající krize právě stav, kdy si stát obvykle reprezentovaný vládou, či dříve panovníkem, půjčuje finanční zdroje na zabezpečení svého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé destabilizace měnových faktorů a měny jako takové vyústilo v devastaci celé ekonomiky. Laicky se v této souvislosti někdy stále mylně hovoří o tzv. "txxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxtečně v důsledku může vést k nežádoucímu nárůstu peněz v ekonomice, ačkoli k žádnému faktickému "tištění" peněz ve smyslu výroby bankovek a mincí přitox xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxomice, ať již v oběhu, nebo mimo oběh.
3.
Ustanovení § 34a je v této podobě součástí zákona od 17.8.2013, tj. od doby nabytí účinnosti zákona č. 227/2xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxobě shledávána Evropskou komisí a ECB jako ne zcela v souladu s požadavky čl. 123 SFEU, a tudíž jako nekompatibilní s evropským právem. Nicméně konstatoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxadničních poukázek splatných do tří měsíců od jejich nákupu, přičemž celkový stav těchto úvěrů nesměl překročit 5% příjmů státního rozpočtu v uplynulxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxí podpory ČR a jejím orgánům ze strany ČNB zakázáno již absolutně. Zákonem č. 442/2000 Sb. byl také s odloženou účinností k okamžiku vstupu do EU stanovex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu na zakotvení v právním řádu také v praxi respektuje zákaz měnového financování, zejména v rámci svých měnových operací a dalších obchodů, a zda vx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání nebyl doposud identifikován žádný případ porušení tohoto zákazu na straně ČNB. Na druhou stranu, z nedávné minulosti lze jako případ nepovoleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxto ustanovení bylo jakožto neslučitelné se zákazem měnového financování oprávněně pravidelně kritizováno ECB a Evropskou komisí v pravidelných konxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti národního právního řádu s evropskou legislativou. Financování činnosti finančního
arbitra
z rozpočtu ČNB bylo odstraněno až zákonem č. 180/20xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxe 6.9.2012 o řadě technických parametrů souvisejících s přímými transakcemi Eurosystému na sekundárních trzích a rozhodnutí ECB ze dne 6.9.2012 o dodxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mj. z důvodu neslučitelnosti těchto rozhodnutí s čl. 123 SFEU, který stanoví zákaz měnového financování (případ T-492/12 von Storch a další v. ECB). Txx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxa 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxžnit ECB odvrátit její negativní dopady.
K odst. 2
6.
Toto ustanovení popisuje situaci, kdy centrální banka výlučně v souvislosti s plněním svých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní prostředky a tato činnost má charakter měnového financování, jelikož splňuje jeho definiční znaky. Nicméně na úrovni evropské legislativy a xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxoval mezi soukromými úvěrovými institucemi a úvěrovými institucemi ve veřejném vlastnictví, jelikož omezení na soukromé subjekty by bylo vůči subjexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou solventní, ale mají problémy s dostupností likvidity. Pro tyto účely pak úvěrovou institucí ve veřejném vlastnictví může být v podmínkách xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnce má v případě ČNB vlastní explicitní právní úpravu obsaženou v § 29.
7.
V souvislosti s výjimkami ze zákazu měnového financování je vhodné zmínit xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xěnovému fondu není měnovým financováním, což je zdůvodňováno tím, že prostředky poskytnuté fondu tvoří pohledávku vůči zahraničí a splňují všechna rxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxnancováním chápat, a blíže definuje některé pojmy, jako např. veřejný sektor, kterým se rozumí ústřední vlády, regionální nebo místní orgány nebo jinx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xe kterém mohou stát nebo jiné uzemní samosprávné celky přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, svou finanční účxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přímo nebo nepřímo drží většinu upsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xolovinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu takového podniku. Nařízení také stanoví, že měnovým financováním není poskytnutí vnitrodexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvání platebního styku.
Související ustanovení:
§ 29 - poskytování krátkodobých úvěrů ČNB
ČÁST SEDMÁ
PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V Dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
1.
Česká koruna je volně směnitelná měna. Směnitelné měny lze rozdělit na dvě základní skupiny: (i) měny s vnitřní směnitelností a (ii) měny s vnější smxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxtřní směnitelnost znamená volný přístup devizových tuzemců k zahraničním měnám a jejich možnost se zahraniční měnou v různých formách disponovat.
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxizových cizozemců k domácí měně. Nerezidenti mohou s domácí měnou disponovat, prodávat ji či nakupovat, používat ji při obchodních transakcích. Volnx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx22) odkup zůstatků domácí měny, které se nacházejí v zahraničí, domácí centrální bankou.
K písm. a)
3.
ČNB stanovuje, po projednání s vládou, režxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx3).
4.
Režimem xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xurzový režim je tzv. managed floating (řízený plovoucí kurz). K omezení jeho volnosti by mohlo dojít vstupem do tzv. systému ERM II, jehož účastnici jsox xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxz usnesení Evropské rady ze dne 16. června 1997 o zřízení mechanismu směnných kurzů na počátku třetí etapy hospodářské a měnové unie dne 1. ledna 199924) x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxní dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx s vládou konzultovat devizové intervence. Devizové intervence jsou nástrojem provádění měnové politiky, která směřuje k plnění hlavního cíle ČNB a pxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx tržní kurz, zůstává i po rozhodnutí ČNB o realizaci (či možnosti realizace) devizových intervencí neměnný, a neomezuje ČNB v plnění hlavního cíle. Evrxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxoru s evropským právem, s Ústavou a s § 9.
7.
Požadavek na nezávislost centrální banky je trvale sledování Evropskou centrální bankou v rámci Konverxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxní nezávislost
Zásada institucionální nezávislosti je výslovně vyjádřena v čl. 130 Smlouvy a v čl. 7 Statutu. Tyto dva články zakazují národním centrxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxného subjektu. Kromě toho zakazují orgánům, institucím a jiným subjektům EU, jakož i vládám členských států, aby se snažily ovlivňovat ty členy rozhodxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxd vnitrostátní právní předpisy reprodukují článek 130 Smlouvy a článek 7 Statutu, měly by odrážet oba zákazy a neměly by zužovat oblast působnosti těchxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxu neslučitelná se Smlouvou a Statutem, pokud jde o úkoly, které souvisejí s ESCB.
[...]
Zákaz předběžných konzultací k rozhodnutím národní centrálnx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxtelná se Smlouvou a Statutem. Dialog mezi národní centrální bankou a třetími osobami, a to i když se zakládá na zákonné povinnosti poskytovat informace x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnů rozhodovacích orgánů národní centrální banky,
-
je plně respektováno zvláštní postavení guvernérů jako členů rozhodovacích orgánů ECB a
-
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxzkumu plnění povinností národními centrálními bankami podle smluv EU a Statutu ESCB/ECB.
K písm. b)
9.
Česká národní banka vyhlašuje kurz české mxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ostatních měn. Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod s platností pro aktuální pracovnx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.). Kurzy ostatních měn se vyhlašují pro tzv. "exotické měny", a to poslední pracovní den v měsíci s platností pro cxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, protože "exotické měny" podléhají častým devizovým restrikcím příslušného státu, a jejich úřední kurz tedy může být odlišný od tržního.
10.
Vedxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxrodej a
valuta
nákup/prodej), který se od kurzů vyhlášených ČNB liší.
11.
Řada právních předpisů v nejrůznějších oblastech je nucena řešit problxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx právním předpisem EU). Bohužel ve většině případů jsou používány formulace, které nerespektují terminologii zákona o ČNB ani skutečnost, pro jaké oxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxený Českou národní bankou pro den..." v případech, kdy nečiní obtíže skutečnost, že do cca 14.30 hodin tohoto dne nebude ještě kurz znám, nebo
b)
"kuxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xodin tohoto dne nebude ještě kurz znám.
13.
Pakliže je cílem právního předpisu omezit okruh měn, v nichž lze sjednávat či plnit určité peněžité zxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xeská národní banka vyhlašuje kurz devizového trhu".
14.
V určitých případech, kdy uživatelé předpisu jsou výhradně profesionálové a existuje poxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu" a pro měny, pro něž ČNB nevyhlašuje kurz devizového trhu (tzv. "exotické měny"), použít formulaci "kurz vyhlášený centrální bankou daného státu a přxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
15.
Autor upozorňuje v této souvislosti zejména na nevyložitelnost odkazů na "kurzovní lístek ČNB". Problém činí i skutečnost, že řada právních přexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přepočtu. Častým pochybením je i odkaz na "kurz ČNB", "kurz zveřejněný ČNB", "oficiální kurz ČNB" či "kurz stanovený ČNB" (hrozí záměna s kurzovním lísxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxašuje žádné kurzy ve dnech pracovního klidu a volna a kurzy exotických měn dokonce vyhlašuje v jediný den v měsíci. Obtížné může být zjistit "kurz obvyklx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xůbec obchodována.
K písm. c)
16.
Stanoví se, že ČNB je ze zákona oprávněna provádět devizové operace jak se zlatem, tak s devizovými hodnotami (sroxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh, které v praxi ČNB nemá místo, neboť není tvůrcem trhu se zlatem ani se zlatem standardně neobchoduje. xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxch hodnotách". Původní terminologie "měnové rezervy" je již zastaralá a v tuzemském i mezinárodním kontextu nepoužívaná; pojem "devizové hodnoty" vxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxbní styk
Související předpisy:
(Devizové obchody a zahraniční platební styk)
JUDr.
Petr
Výborný
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx z tradičních činností centrální banky. ČNB je povinna devizové rezervy spravovat tak, aby přinášely určitý výnos, ale zároveň se musí jednat o bezpečnx xxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxybňované vlastnictví ČNB ve vztahu k devizovým rezervám. Zákon v čl. II konstatuje, že: "Majetek, se kterým Česká národní banka samostatně hospodařilx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nikdy neměl pochyby o tom, že se vždy jednalo o majetek ČNB. Je třeba si uvědomit, že devizové rezervy nejsou nějakým statickým majetkem, ale naopak majexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxvé rezervy v objemu (stav ke konci roku 2013) v hodnotě 56,2 mld. USD. Tyto rezervy vytvořila ČNB vlastní činností. K významnému nárůstu objemu devizovýxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx ČNB jsou tvořeny různými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi měnami jsou kanadský dolar, švédská koruna a australský dolar. Největší část devizových rezerv je ve formě dluhových cenných papírů vydaných vybranxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšími nástroji pro správu devizových rezerv jsou repo operace, reverzní repo operace, depozita, specifické kryté dluhopisy, akcie,
futures
, úrokovéx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xeněžních ústavech a institucích představují jen menší část devizových rezerv ČNB.
4.
Devizou pak rozumíme bezhotovostní cizí měnu a valutou cizoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkovní obchody na své jméno a účet s jakoukoliv protistranou (bez ohledu na jurisdikci, včetně Mezinárodního měnového fondu nebo Banky pro mezinárodní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtyku, jak převodů, tak inkas, se zahraničními subjekty a to jak pro sebe, tak pro své klienty (např. pro Českou správu sociálního zabezpečení provádí ČNx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
ČÁST OSMÁ
DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
(Legislativní prxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxc České národní banky a Ministerstva financí
III. Expertní spolupráce České národní banky s Ministerstvem financí v oblasti legislativy
I. Cxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxdoblastí uvedených v odstavci 1 a 2. Takto byla legislativní pravomoc ČNB s účinností od 19. září 2009 vymezena zákonem č. 295/2009 Sb., kterým se mění záxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 37 s tím obsahově koresponduje. Vedle této, mohli bychom říci aktivní legislativní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnkovat legislativní návrhy ministerstev a jiných ústředních správních úřadů v souladu s Legislativními pravidly vlády. ČNB sice není tzv. neopomenuxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kterou zpracovatel nehodlá akceptovat, musí být tato připomínka projednána na úrovni člen bankovní rady - náměstek ministra, popř. vedoucí jiného úsxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xávrh nařízení vlády předložit vládě s tím, že vláda, zpravidla za účasti guvernéra nebo pověřeného viceguvernéra, o rozporu rozhodne.
II. Společná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxavomoc ČNB a Ministerstva financí, pokud se týká zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu, a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxěz. Konstrukce společné legislativní pravomoci dvou formálně rovnocenných orgánů se "zákonodárnou iniciativou" vůči vládě znamená vyšší nároky na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalý konsenzus ve všech otázkách včetně zaujímání společných stanovisek ve všech fázích legislativního procesu i racionální rozdělení práce na lexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxor formulaci věcného obsahu návrhu až po meziresortní připomínkové řízení včetně vypořádání připomínek Českou národní bankou za úzké součinnosti s Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxkou národní bankou. Obdobně to platí pro úpravu zákona o oběhu bankovek a mincí.
4.
V odstavci 2 je zákonem uložena České národní bance spolupráce s Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxství a zavedení jednotné měny euro na území České republiky. Pokud se jedná o finanční trh, jde o tzv. sektorové zákony finančního trhu, především o zákox x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxhopisech, zákon o platebním styku a devizový zákon.
5.
Spolupráce v oblasti finančního trhu a v dalších v odstavci 2 uvedených oblastech je povinnxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxon ani jeho novelu v uvedených oblastech připravovat.
6.
Za účelem koordinace přípravy legislativy mají spolu Ministerstvo financí a ČNB uzavřenxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx - zmocnění k vyhláškám v oblasti statistiky
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxlů ČNB řídit platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen, pečovat o jejich plynulost a hospodárnost a podílet se nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxuze pravomoci dohledu nad soukromými platebními či vypořádacími systémy (tržní infrastrukturou), poskytovateli platebních služeb či monitoring pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozování vlastního platebního systému.
2.
Pojem platební systém je obecně vymezen v § 2 odst. 2 písm. l) zák. o platebním styku jako systém s jednotnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxní systém, jehož provozovatelem je ČNB, se nazývá CERTIS (zkratka z anglického Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System) a dlouhá létx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xž do účinnosti příslušných ustanovení původního zákona o platebním styku č. 124/2002 Sb., který liberalizoval (byť za přísných licenčních a regulatxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v české měně. Právo a zároveň povinnost se tohoto systému účastnit měly jen banky a u nás působící pobočky zahraničních bank. V dnešní době, kdy je zakládxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxonomické potřeby a nákladů. Pro ekonomiku velikosti České republiky jsou však zřejmě kapacity a schopnosti CERTISu dostačující, a proto má ČNB i nadálx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxanoví, kdo může být účastníkem zákonem regulovaného platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Zákon o ČNB již neříká, kdo musí či může být účasxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxku stanovena provozovatelem (ČNB), ale mají povahu smlouvy mezi účastníky systému. /27/ Přímými účastníky podle pravidel tohoto systému mohou být jxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xákon o platebním styku, a pouze uvedeným institucím vede podle pravidel ČNB účet v tomto systému, vůči němuž jsou transakce zúčtovávány (účet mezibankxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxího styku těch účastníků systému, u nichž mají tyto osoby vedeny účty jako jejich klienti. Převody mezi dvěma účty vedenými jednou bankou, resp. jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xnamená, že v provozní době průběžně zúčtovává (v podstatě v reálném čase; CERTIS je podle údajů uveřejněných ČNB schopen realizovat 1,5 mil. transakcí xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtému ve prospěch nebo na vrub jeho účtu (opakem je netto vypořádání, kdy provozovatel systému nejprve započte vzájemné pohledávky a dluhy účastníků a txxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtování ve smyslu § 62 a násl. zák. o platebním styku. Takovýto systém znamená, že každý příkaz (k úhradě, k inkasu apod.), který je v souladu s pravidly sysxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvému riziku (tzv. domino efektu) v případě platební neschopnosti některého z účastníků systému. Vychází ze směrnice 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxktována v § 365 insolvenčního zákona. Rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí anebo jiný zásah orgánu veřejné moci, kterým jsou pozastavovány platbyx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxelností zúčtování před vydáním tohoto rozhodnutí nebo před provedením tohoto zásahu (nebo v ten samý den, pokud provozovatel systému o rozhodnutí či zxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů s neodvolatelností zúčtování.30)
7.
Účty mezibankovního platebního styku účastníků systému, na nichž probíhá zúčtování, slouží zárovxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxů systému (není povolen
debet
), ČNB zavedla možnost poskytnutí vnitrodenních kolateralizovaných úvěrů účastníkům (proti cenným papírům poskytnutxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxsy - SKD) nabízí možnost poskytnutí účastníkům systému krátkodobých úvěrů v průběhu dne (intraday) tak, aby byli schopni plynule provádět platby i v přxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud ovšem není splacen účastníkem systému do konce účetního dne systému CERTIS, cenné papíry sloužící jako zajištění pro vnitrodenní úvěr jsou autxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxněžních prostředků na účtu mezibankovního platebního styku nejsou v mezidobí do obstarání výše uvedeného úvěru nebo do příchodu kreditních plateb od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx konci účetního dne, tj. za situace, kdy nebyl poskytnut či nestačil ani výše uvedený úvěr), systém CERTIS zúčtování odmítne a příkazy vrátí jejich inicxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxat hladké zajištění bezhotovostních plateb přes systém CERTIS za klíčový prvek finanční infrastruktury země. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx plánu mimo jiné zahrnuje i havarijní plán CERTIS, který stanovuje procedury při řešení jednotlivých havarijních situací, které mohou teoreticky při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxečné vzdálenosti a nepodléhá tak stejným množinám hrozeb od primárního umístění systému. Testování havarijního plánu CERTIS je prováděno periodickx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxovostním platebním styku. Tato úprava má svůj zřejmý význam s ohledem na to, jaké obrovské a stále větší objemy úhrad jdou v bezhotovostní podobě přes baxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xak zájem bankovní komunity, ale v podstatě i celé společnosti, na standardizovaném a relativně jednoduchém identifikování účtů v platebním a obchodnxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxxxxx a nevynutitelných), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxternational Bank Account Number). Jde o formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616.32) Standard IBAN byl vytvořen v roce 1996 organizxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxt IBAN pro svoji zemi stanovily a v registru zaregistrovaly. Pro Českou republiku se v roce 2002 této iniciativy ujala ČNB a po dohodě s Českou bankovní asxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx aktualizovaná norma ISO 13616. Vedle doplněných pravidel pro formát IBAN definuje norma též správce registru národních formátů IBAN. Tímto správcem xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadanxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
-
IBAN může obsahovat číslice a velká písmena,
-
IBAN má tuto strukturu:
-
2 znaky - kód země (např. CZ pro Českou republiku),
-
2 znaky - kontrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxnky a číslo účtu v rámci banky,
-
číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby:
-
elektronickou (bez mezer) a
-
písemnou (s mezerou za každou čtvxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx, na kterých je uvedeno číslo účtu přidělené bankou.
14.
Vedle IBAN je druhým důležitým identifikátorem účtu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxtebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362.34)
15.
Pokud jde o právně závaznou úpravu používání identifikáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxzení č. 260/2012/ES, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech. Nařízení tedy upravuje platby denominované v eurecx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxním styku. Tato vyhláška upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými ve výše uvedené normě Ixx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx x
x
xx xxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxku (tj. pro transakce v Kč na území ČR) se používá číslo účtu v národním formátu. Číslo účtu v národním formátu je tvořeno identifikátorem účtu klienta (pxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxentifikuje konkrétního poskytovatele platebních služeb. ČNB uveřejňuje kódy platebního styku, které poskytovatelům platebních služeb přidělilax xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxolní číslice definované mezinárodní normou,
c)
pátý až osmý znak obsahují číslice kódu platebního styku, a
d)
devátý až dvacátý čtvrtý znak obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy zadávání čísla účtu ve formátu IBAN i na tuzemském platebním příkazu.
Související ustanovení:
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Zatímco role ČNB při provozování platebního systému CERTIS podle § 38 odst. 1 je sixx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxarakter. Navazuje na úkol ČNB zakotvený v § 2 odst. 2) písm. c)
in fine
, kde je uvedeno, že "... podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxob, kterými jsou:
a)
provozovatelé platebního systému (viz část třetí zákona o platebním styku; nemusí jít o platební systémy s neodvolatelností zxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxatebních služeb (viz část druhá zákona o platebním styku) a
d)
vydavatelé elektronických peněz (viz část druhá zákona o platebním styku).
2x
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kterému se v angličtině říká oversight platebních a vypořádacích systémů (tržní infrastruktury). Do českého jazyka by se sice toto slovo nabízelo přexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxt i s pojmem "dozor". Zatímco při výkonu dohledu jde primárně o finanční zdraví jednotlivých dohlížených finančních institucí, včetně těch uvedených xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxost, spolehlivost a efektivnost). Oversight nad platebními a vypořádacími systémy je definován35) jako funkce centrální banky, kde cíle bezpečnosxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a, v případě potřeby, vyvoláním změn. Z řady aspektů je zdůrazňována především stabilizační úloha, neboť poruchy vznikající z potenciálních rizik v pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxe určité mezinárodně sjednané a uznávané standardy, principy a jiná doporučení.
3.
V rámci ESCB je funkce oversight rámcově zakotvena v čl. 22 statxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxhou stranu právní nástroje využívané v rámci této funkce nemají příliš vynucovací charakter, nepoužívají se při ní správní rozhodnutí, přímo závazné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxmi hráči v tomto segmentu, kde centrální banky působí spíše povahou svojí přirozené autority. Tomu odpovídá i to, že § 38a nepočítá ani s vydáním provádxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxvacími opatřeními a penalizacemi v případě nesplnění takto stanovené informační povinnosti. Svým obsahem jde tedy o normu imperfektní.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. o platebním styku,
(Registrace zastoupení)
JUDr.
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost
III. Přihláška
IV. Společné informace týkající se registrace zastoupení
I. Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, je podmínkou pro to, aby určitá osoba - žadatel o registraci, rxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxlněním určitých podmínek, které jsou žadatelem deklarovány v příslušné žádosti. Registrující orgán ověří splnění těchto podmínek, a pokud shledá, žx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxydává rozhodnutí, pokud mu to zákon umožňuje, v případě, že žádosti vyhoví, tj. registraci, resp. zápis do registru provede. V případě zamítnutí žádosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxgistrace zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost
2.
K 1. září 2014 je v České republice Českou národnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x jsou zastoupením jiných zahraničních osob, které působí na finančním trhu. Tato zastoupení nemohou podnikat a jejich činnost je prakticky omezena na
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx
x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xanka dne 19. dubna 2011 úřední sdělení, jehož účelem je informovat o podrobnostech registrace a o vzoru tiskopisu přihlášky a jeho příloh v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa podle § 39, působí-li tato zastoupení na území České republiky. Podklady k registraci totiž žádný právní předpis nestanoví.
III. Registrace zastoxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsit své zastoupení k registraci před počátkem jeho působení. Provoz pouhého zastoupení (reprezentace) nesmí mít charakter poskytování bankovních sxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxožku (pobočku). Není tím pádem ani pobočkou zahraniční banky ve smyslu § 5 nebo § 5a zák. o bankách či přeshraničním poskytováním služeb v rámci jednotxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxi přihlášky. Předložení přihlášky podle tohoto úředního sdělení však usnadní její zpracování a urychlí průběh registrace.
IV. Přihláška
6.
Vzox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxinál dokladu prokazujícího existenci přihlašovatele s uvedením osoby oprávněné jednat za přihlašovatele a způsobu, jakým jedná36), ne staršího 3 měxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xozhodnutí přihlašovatele o záměru zřídit v České republice zastoupení, a pokud tento záměr v zemi sídla přihlašovatele podléhá souhlasu nebo vyjádřexx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxpci a plán činnosti zastoupení na první 3 roky.
V. Společné informace týkající se registrace zastoupení
8.
Pravost podpisu přihlašovatele na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxupen, je třeba k přihlášce předložit originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat přihlašovatele. Postup při pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxných zastoupení je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxího sdělení ČNB ze dne 19.4.2011) a den, ke kterému se zastoupení v České republice zrušuje.
10.
Česká národní banka uveřejňuje vzor tiskopisu přihxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxm umožňujícím dálkový přístup40).
11.
Namísto originálu listiny lze předložit její úředně ověřenou kopii.
12.
Pokud povaha věci vylučuje přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxbo údaj uvést.
Související předpisy:
(Ostatní obchody ČNB)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxštění její činnosti. ČNB tedy nemůže činit cokoliv, ale vyvíjet pouze takové investiční a obchodní činnosti, které slouží k plnění jejích zákonných úkxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo než je obchodní činnost - obchody s bankami (úvěrovými institucemi) či činnost fiskálního agenta státu. Rozumí se tím zejména nákup a prodej majetkx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx takovou budovu pořídit jen proto, aby zde pronajímala nebytové prostory jako podnikatelskou aktivitu. Zároveň však není vyloučeno, pokud v budově ČNx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xpolečností, pokud to slouží k plnění jejích úkolů. V minulosti tak např. byla ČNB 100% vlastníkem (jediným společníkem) své dceřiné společnosti Česká xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní vlády České republiky ze dne 16. října 1996 č. 539 k programu posílení stability bankovního sektoru České republiky).
5.
Obdobné ustanovení nalxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xrovozu nebo svých zaměstnanců".
Související ustanovení:
§ 47a - péče při nakládání s majetkem
Související předpisy:
Čxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx014.
K odst. 1
1.
ČNB by samozřejmě nemohla řádně plnit svoje povinnosti, pokud by nemohla mít k dispozici
relevantní
údaje a další informace, kterx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmalizovaného sbírání informací za účelem plnění zákonných úkolů ČNB - tzv. výkaznictví či reporting. Přesný obsah, forma a časové hledisko předávanýxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxtavec 3) nebo jiném zákoně.
2.
Tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxormace na žádost na
ad hoc
základě. Takovou normou je v zákoně o ČNB například § 38a, § 44a odst. 1 věta druhá, ale též písmeno c) komentovaného odstavce čxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxěhu bankovek a mincí.
3.
Pokud jde o věcnou (funkční) působnost ČNB v oblasti výkaznictví, odstavec 1 sice v návětí nejprve hovoří o "zabezpečení svxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xro účely dohledu. Z hlediska praxe je pravdou, že oblast měnové a další statistiky (upravená v hlavě II této části zákona) a dohledu (tak jak je vymezen v § xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxaných cestou pravidelných výkazů od dotčených osob. Nemusí však jít o oblasti jediné. Dalšími jsou jistě makroobezřetnostní politika (např. ceny nemxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnictví v odstavci 1 zajišťuje využití informací získaných reportingem i v těchto dalších oblastech odstavec 2.
4.
Osobní působnost pravomoci ČNB x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xsoby podléhající dohledu ČNB (viz § 44 odst. 1) a zahraniční finanční instituce působící v České republice v režimu tzv. jednotného evropského pasu podxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxních účtů v Evropské unii patří do sektoru finančních institucí. Jde o nařízení č. 2223/96 vymezující na bázi systému ESA 9541) též sektor finančních ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti, které se převážně zabývají finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními činnostmi;
(II)
družstva a osobní společnosti uznané za oxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním zprostředkováním nebo pomocnými finančními činnostmi;
(IV)
neziskové instituce uznané za osoby se samostatnou právní subjektivitou, kterx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xoldingové společnosti v případě, že skupina dceřiných společností v rámci ekonomického území se jako celek převážně zabývá finančním zprostředkováxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtníků a jejichž správu provádějí zpravidla jiné finanční společnosti. Podle konvence jsou tyto investiční fondy institucionálními jednotkami, oddxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjstříku zabývající se převážně finančním zprostředkováním, podrobené regulaci a dozoru (ve většině případů klasifikované v subsektoru ostatních mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xprávou nezávislou na vlastnících těchto jednotek. Jejich hospodářské a finanční chování je podobné jako chování finančních společností. Proto se poxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé do obchodního rejstříku zabývající se převážně finančním zprostředkováním, které nejsou podrobeny regulaci a dozoru, se považují za kvazispolečnxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxevážně pomocnými finančními činnostmi se považují za kvazispolečnosti pouze v případě, že splňují podmínky, které je vymezují jako kvazispolečnostxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx122);
3)
ostatní finanční zprostředkovatelé, kromě pojišťoven a penzijních fondů (S.123);
4)
pomocné finanční instituce (S.124);
5)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí.
K odst. 2
5.
Smyslem tohoto ustanovení je, aby informace, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mají svoji hodnotu (využití) pro plnění více zákonných úkolů ČNB, nemusela ČNB opětovně vyžadovat, zpravidla od stejného subjektu, v rámci jiných výkxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxě umožnit ČNB synergicky víceúčelově využívat získaná data (např. výkazy od bank současně pro měnovou a finanční statistiku, obezřetnostní dohled nax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxil, že určité předávané informace (výkazy) lze použít pouze ke konkrétně vymezenému účelu (například formulací: "tyto informace lze využít pouze pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxře si existence takového právního předpisu není vědom. Určité omezení je upraveno zákonodárcem v případě důvěrných statistických údajů podle § 43e a x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt, že osobní údaje tvoří jen drobný zlomek informací vykazovaných České národní bance. Zpracování osobních údajů ze strany ČNB má navíc řadu výjimek ze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xmocnění pro ČNB k vydání vyhlášky, které navazuje na věcné a osobní vymezení vykazovací povinnosti v odstavci 1. S ohledem na šíři zmocnění je v praxi na jxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé dalšími, konkrétnějšími zmocněními v jiných zákonných ustanoveních (např. § 43 zák. o ČNB nebo pravidelné předávání informací dohlíženými osobamx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxou vydány například tyto vyhlášky:
-
vyhláška č. 427/2013 Sb. o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance,
-
vyhláškx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
-
vyhláška č. 314/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náležx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxraničního investičního fondu České národní bance,
-
vyhláška č. 235/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. o předkládání informací penzijní společností České národní bance,
-
vyhláška č. 142/2011 Sb. o předkládání informací platebními institucxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxodní bance,
-
vyhláška č. 433/2009 Sb. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny.
10.
Pokud jde o způsox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxtronických souborů na pevných digitálních nosičích (CD či disketách), ale jsou zasílány on-line ve formě datových zpráv a datových souborů.
K odst. x
xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx, b) xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxení může ČNB přistoupit především tehdy, pokud vykazovací povinnost nebyla splněna vůbec, případně nebyla splněna řádně nebo včas.
12.
Avšak v sixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxly pochyby o pravdivosti vykazovaných údajů, bylo by drakonické a proti smyslu právní úpravy přistupovat automaticky k řízení o správním deliktu. Za txxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxní údaje či jiné položky ve výkazu z hlediska obsahové správnosti. Podle názoru autora nepostupuje ČNB v rámci výkonu této pravomoci ve správním řízeníx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxě též k uložení odpovídajícího opatření k nápravě podle sektorových zákonů finančního trhu (například zavést adekvátní interní mechanismy k řádnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxsti statistiky až § 43g - statistika, § 44 - působnost a pravomoc dohledu nad finančním trhem, § 44a - ochrana spotřebitele na finančním trhu, § 46a odsxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx0 Sb., o ochraně osobních údajů
Hlava II
Statistika
(Základní působnost ČNB v oblasti statistiky)
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxažena, společně s obecnou úpravou výkaznictví (reportingu), pouze v jednom paragrafu o šesti odstavcích a neodpovídala praktickým potřebám ČNB. V soxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxější. Tudíž je třeba v zákoně dostatečně detailně zakotvit
mandát
centrální banky k plnění jejích statistických úkolů. Podstatná část těchto povinnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm pro shromažďování statistických informací je čl. 5 Statutu ESCB/ECB, který stanoví oprávnění ECB a národních centrálních bank získávat nezbytné stxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx statistiky tato oblast velmi výrazně a poměrně podrobně upravena na úrovni přímo použitelných nařízení a dalších předpisů EU. Řada ustanovení hlavy Ix xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xámci. Na druhé straně hlava II rovněž vyjasňuje pravomoci ČNB ve vazbě na vnitrostátní rozdělení kompetencí a stanovení spolupráce subjektů, které se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxjících osob jsou neustálé rostoucí požadavky na poskytování informací a podkladů vnímány negativně, neboť pro tyto subjekty nemá rozsáhlá reportovaxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxcného hlediska je nutno připustit, že kvalitní a přesné výkazy a hlášení těchto osob mohou mít pozitivní dopad na jejich činnost za předpokladu, pokud jxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxci ke zlepšení podnikatelského prostředí.
K odst. 1
3.
Ustanovení je adaptací čl. 5 Statutu ESCB/ECB a je nutné z hlediska přesného vymezení úkolů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
4.
Odstavec 2 obsahuje explicitní detailní pravidlo pro spolupráci ČNB s ECB a Eurostatem. Opět se jedná o adaptaci právního řádu na evropskou legislxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxžitelným předpisem přijatým na evropské úrovni.
K odst. 3
5.
Odstavec 3 umožňuje ČNB, aby, v kontrastu s rigidními požadavky kladenými evropskou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxst. 4
6.
Odstavec 4 je adaptací čl. 6 nařízení Rady 2533/1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, který stanoví, žx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xedná a v čem spočívá jejich spolupráce s ČNB. Důvod ke stanovení této kooperace je opět třeba primárně spatřovat ve skutečnosti, že řadou statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí zpracovaných jinými příslušnými orgány než centrálními bankami je šetření zdrojů jednak samotných institucí, ale především subjektů plnících staxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm.
Související ustanovení:
§ 41 - výkaznictví až § 43g - informování veřejnosti
(Zmocnění k vyhláškám v oblasti statistiky)
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxt zdroje vykazujících osob a v zájmu omezování jejich zátěže jim prováděcím právním předpisem stanovit snížený rozsah vykazovací povinnosti tak, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xůraz na minimalizaci požadavků vůči zpravodajským jednotkám také tím, že využívá v co největší míře jiné statistické zdroje. Statisticky významnou vxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxván např. v případě spořitelních a úvěrních družstev či vykazujících subjektů v oblasti externích statistik, kterým je stanovena omezená vykazovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxmu nebo z hlediska četnosti plnění zpravodajské povinnosti. V současnosti lze jako příklad vyhlášky upravující okruh osob, od kterých se vyžadují podxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxví až 43g - informování veřejnosti
Související předpisy:
vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které nálxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
1.
Ustanovení § 43a obsahuje seznam statistik, které sestavuje, vede a uveřejňuje ČNB. Pokud jde o další statistiky v oblasti působnosti ČNB, lze zmxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatních segmentů finančního trhu tak, jak se postupně připravují a vznikají v ECB. Aktuálně se jedná o statistiky týkající se platebních a vypořádacxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní bankou. Povinnost zpřístupnit seznam měnových finančních institucí včetně jeho aktualizace vychází rovněž z evropské legislativy. Měnovou finaxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xo cenných papírů. Vedle bank a jiných úvěrových institucí sem patří také instituce elektronických peněz, subjekty kolektivního investování či fondy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxžňuje reflektovat vývoj a rozvoj nových statistik, pokud jsou sestavovány a vedeny centrální bankou.
Související ustanovení:
§ 41 - výkaznictxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi mezi Českou národní bankou a Českým statistickým úřadem. Hlavní smysl a účel této spolupráce je zamezit duplicitám v činnosti obou institucí v oblastx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxáce stanoveny v Generální dohodě o vzájemné spolupráci uzavřené mezi ČNB a ČSÚ v květnu 2007. Je vhodné podotknout, že § 43b se uplatní v situaci, kdy ČNB x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 41 - výkaznictví až 43g - informování veřejnosti
Související předpisy:
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
(xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxní § 43c je v souladu s nařízením Rady o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou aktivováno za situace, kdy je zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxeně shromažďovat statistické informace spočívá v právu vyžadovat předložení dokumentů, kontrolovat účetní knihy a jiné záznamy včetně pořizování jxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxní statistických informací se uplatňují postupy obvyklé v daném státě. Je proto nutné stanovit, o jaký postup se v případě České republiky jedná. Použixx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxislosti nepoužívá odkaz na konkrétní zákon, neboť takto obecně formulovaný odkaz se jeví jako vhodnější, jelikož tímto způsobem není třeba v zákoně o Čxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxo o zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Související ustanxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnstitucemi)
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Ustanovení § 43d stanoví povinnost centrální banky spoluxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxgrace, jejímž průvodním jevem je možnost vzniku nových institucí. V případě explicitně uvedených mezinárodních subjektů se jedná zejména o ty organixxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxublika má prostřednictvím ČNB na druhou stranu samozřejmě také přístup ke statistickým informacím, kterými disponují uvedené mezinárodní organizaxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxanizacích a institucích.
Související ustanovení:
§ 41 - výkaznictví až 43g - informování veřejnosti
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xeflektuje požadavek stanovený v nařízení Rady o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, aby členové ESCB přijali opatřexx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací." Pozn. autora: V této souvislosti je otázkou, jak správně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí, ale rovněž o ochranu údajů, ze kterých je potenciálně možno vyčíst totožnost vykazujícího subjektu. Fakticky se tak ochrana údajů podle věty druhé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu před zničením a jiným zneužitím žádné výkladové potíže a je zcela srozumitelný. Podstatou limitu, kterou je třeba v rámci výkladu a rovněž v praxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxm účelům jsou takto získané souhrnné, nikoli již důvěrné, ale agregované statistické údaje posléze užity. Podle SFEU a Statutu ESCB/ECB je jejich užitxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxou získávány a shromaž-ďovány s cílem posloužit jako výchozí data pro kvantitativní analytickou činnost, jejíž výstup má zpravidla ambici efektivně xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxního styku.
Související ustanovení:
§ 43f odst. 2 - poskytování důvěrných statistických informací
(Poskytování důvěrných staxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochranu před neoprávněným přístupem k těmto údajům, a tím představuje pro poskytovatele důvěrných statistických údajů záruku, že jimi poskytnuté údxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xůvěrného statistického údaje, čímž je opět limitováno jejich poskytování a užití.
K odst. 2
2.
Odstavec 2 obsahuje v souladu se základním principxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh, kdy je celkové množství vykazujících osob nízké, anebo v případech, kdy je jen na základě poskytnuté statistické informace možno odvodit identitu sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch, kdy existují a jsou obecně známa výrazná specifika činnosti vykazujícího subjektu, která jej odlišují od konkurenčních vykazujících subjektů.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxaje a povinností zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech, kterou jsou podle § 50 vázáni zaměstnanci ČNB a jiné osoby. Ve vazbě na zde zakotvený průxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x0 odst. 2.
Související ustanovení:
§ 43e - ochrana důvěrných statistických údajů, § 50 - mlčenlivost a střet zájmů zaměstnanců
Souvisejícx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xeřejnosti tím, že ukládá povinnost centrální banky zveřejnit výsledky statistických zjištění v oblastech, ve kterých centrální banka sestavuje a vexx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxaje o devizových rezervách. V oblasti měnové a finanční statistiky jde např. o statistiky zachycující úrokové sazby, vývoj finančních trhů a data týkaxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zjišťování, umožňuje ČNB zveřejnit zobecněné či zpopularizované výstupy ze svých podkladových statistických údajů, které mohou být samy o sobě důxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxLED
(Působnost a pravomoc dohledu nad finančním trhem)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
Čxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxonu centrální banka vystupuje jako orgán veřejné moci a vykonává
kompetence
správního úřadu ve smyslu § 1 odst. 3. Zákonodárce v této oblasti v podstatx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxi rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob.
2.
V odstavci 1 je uveden výčet subjektů, nad nimiž ČNB onu vrchnostenskou správu v oblasti finančxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxaha o úplnost tohoto výčtu vymezujícího osobní působnost ČNB při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxsobeno tím, že jak vlastní pravidla, jimiž se osoby působící na finančním trhu řídí, tak konkrétní pravomoci ČNB vůči nim jsou stanoveny ve zvláštních pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxru aplikační přednosti z důvodu speciality (
lex specialis
derogat generali). Pokud proto zvláštní zákon svěří ČNB dohledové pravomoci nad určitou oxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxíkladem mohou být směnárníci podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dříve devizového zákona).
3.
Zákonodárce je v případném rozšixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxním trhu, a zejména potom primárním evropským právem - konkrétně Statutem ESCB/ECB. Ten ve svém čl. 14 odst. 4 obsahuje určitou pojistku, podle níž mohox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxikovanou dvoutřetinovou většinou shledá, že taková činnost je v rozporu s cíli a úkoly ESCB. Doktrína ECB založená na výkladu zákazu měnového financovxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činností spojené by měl centrální bance hradit stát (viz též výklad k § 34a).
4.
Z rozdělení výčtu subjektů podléhajících dohledu ČNB do jednotlivýxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxdů peněz), tj. typicky bankovních produktů,
b)
zabývající se primárně obchodováním s cennými papíry a dalšími investičními nástroji (kapitálovx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxli hotovosti, což je původně rovněž činnost bankovně-platebního charakteru; vysvětlení pro tuto úpravu však pravděpodobně spočívá v pozdějším přijxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x původně samostatnou, od dohledu odtrženou agendou ČNB v oblasti péče o peněžní oběh podle zákona o ČNB.
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx ani v jiných písmenech nejsou uvedeny odkazy na sektorové zákony finančního trhu, podle nichž ČNB dohled nad osobami uvedenými v těchto písmenech vykoxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxativně definovat, co se rozumí dohledem. Vymezení veřejnoprávního dozoru je obecně věcí doktríny správního či ústavního práva, případně judikatury xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxoru vůči dozorovaným osobám, v jednotlivých ustanoveních zákonů, které zároveň dozorovaným osobám ukládají povinnosti (pravidla), jejichž dodržoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxsti dohledu (což je legislativně i tradičně používaný pojem pro správní dozor vykonávaný ze strany ČNB) nad osobami působícími na finančním trhu. I u toxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x
xxx
xxxxxxxxx xudíž jakákoliv další či jinak formulovaná pravomoc svěřená ČNB zvláštním právním předpisem se uplatní rovněž, resp. přednostně v případě rozporu obox xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé pravomoci ČNB vůči konkrétnímu subjektu v konkrétním případě. Tato ustanovení proto nelze aplikovat bez současné aplikace sektorových zákonů finaxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx jednom místě integrovanou formou vymezuje, co všechno znamenají obraty "pro účely dohledu" nebo "v souvislosti s výkonem dohledu", které jsou často v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxc ČNB k povolovací činnosti, tj. při vstupu určité osoby do finančního sektoru. Patří sem jak udělování povolení, licencí a registrací osobám hodlajícxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasy manažerům se zastáváním vedoucích funkcí ve finančních institucích či předchozí souhlasy se zásadními fúzemi a převody majetku finančních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxky xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh a regulatorních předpisů [písmeno c)] nebo i s podmínkami plynoucími z rozhodnutí příslušných orgánů vydaných na základě těchto předpisů [písmeno bxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvané osoby (viz též § 45), která je z kapacitních důvodů možná pouze jednou za určitý čas s ohledem na potřeby a přístup (politiku) kontrolního orgánu, anxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxých případech prováděna orgánem dohledu v podstatě kontinuálně, i když i v této oblasti jsou rozhodující jeho kapacity a konkrétní zájmy odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxz zajímavosti upozornit na poněkud nesrozumitelnou dikci tohoto ustanovení, podle níž vyhlášky vydané ČNB je ČNB oprávněna kontrolovat již přímo na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxech anebo v tomto zákoně [což naznačuje, že mimo § 44 odst. 2 písm. c) musí být takovéto zmocnění ke kontrole uvedeno i na jiném místě tohoto zákona]. Autox xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxly, pokud bude sektorový zákon finančního trhu konstatovat, že činnost či osoba jím regulovaná podléhá dohledu ČNB s tím, že dohled zahrnuje podle § 44 oxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxkci písmene c) lze jen doporučit, aby příslušné sektorové zákony finančního trhu obsahovaly též výslovnou pravomoc ČNB provést kontrolu v oblasti jejxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxidelně předávaných ČNB ze strany dohlížených osob, a dále na oprávnění ČNB založené zvláštními zákonnými normami, podle nichž může ČNB získávat k plněxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx
xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxů v oblasti dohledu lze jako příklad uvést § 24 odst. 1 věta druhá zák. o bankách nebo § 24 odst. 2 zák. o oběhu bankovek a mincí. Tato pravomoc se v podstatě vxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxstě (viz výše).
12.
Písmena e) a f) představují vynucovací a sankční složku, bez níž by žádný dohled nebyl efektivní. Řízení o uložení opatření k nápxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkrétní skutkové podstaty správních deliktů v oblasti dohledu jsou uvedeny v § 46a a v sektorových zákonech finančního trhu. V souvislosti s těmito ustxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní k nápravě uložených ze strany ČNB, ač v praxi budou kontroly plnění takovýchto rozhodnutí častější než u eventuálně stanovených podmínek v licencícx x xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxlu zákona se naopak nepovažuje vydávání vyhlášek, opatření obecné povahy ani publikace různých výkladových metodik a stanovisek ze strany ČNB, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí a čerpá z jeho poznatků.
14.
Ani odstavec 1, ani odstavec 2 pak nestanoví cíle dohledu nad finančním trhem. Ty je potřeba vyčíst jednak ze základníhx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xinančního trhu. Ty upravují dva základní okruhy pravidel: (i) obezřetnostní, zaměřená na stabilitu jednotlivých finančních institucí, a (ii) pravixxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx
x xxxxx 3
15.
Toto ustanovení svým obsahem navazuje na odstavec 1 (osobní působnost dohledu ČNB) a v době svého vzniku reagovalo na trend plynoucí ze zkušenoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxasilejský výbor pro bankovní dohled) a následně i evropského práva, který je dnes již etablovanou součástí právní úpravy obezřetnostních pravidel a dxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvnami, obchodníky s cennými papíry) na skupinovém základě. Pro tento způsob dohledu se používá podle míry angažovanosti jednotlivých sektorů finančxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuci, její finanční ukazatele či řídicí a kontrolní systém se příslušný orgán dohledu nedívá izolovaně (viz odstavec 1), ale sleduje též provazbu této ixxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxahy v rámci skupiny či skupiny jako celku navenek. Byť tedy předmětem zájmu orgánu dohledu je nadále stabilita dotčených licencovaných finančních insxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na finančním trhu dotčeny též další subjekty z takovýchto skupin, ať již přímo (finanční holdingové osoby), či nepřímo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxcky i legislativně detailní i náročná oblast regulace, jsou příslušná pravidla, včetně dohledových pravomocí ČNB, upravena ve zvláštních právních pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v pojišťovnictví", když dohled na konsolidovaném základě je upraven minimálně též pro družstevní záložny a obchodníky s cennými papíry.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(Ochrana spotřebitele na finančním trhu)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
V rámci § 44a je uxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxovnání s "klasickým" dohledem nad finančním trhem ve smyslu § 44 a sektorových zákonů finančního trhu o historicky mladší úkol centrální banky. Systexxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xejsou identické, naopak za určitých situací mohou dokonce sledovat protichůdné zájmy.
2.
Zatímco "klasický" dohled se zaměřuje primárně na finaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxazníka - neprofesionála. A zájmy těchto jednotlivců zpravidla v konkrétních smluvních vztazích s finančními institucemi nemají vliv na výkonnost a sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i do jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx reputační než v její bilanci.
3.
Je třeba předeslat, že pravidla na ochranu zákazníků ve velkém rozsahu upravují i sektorové zákony finančního trhxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxrizovat zákazníky a přistupovat k nim podle jejich odborných znalostí a zkušeností; zákon o platebním styku dává určitá práva navíc přímo spotřebitexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx, § 44a upravuje působnost a pravomoc ČNB ve vztahu ke spotřebitelským pravidlům, která jsou závazná i mimo regulovaný finanční sektor, ale zákonodárxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxyť obecně, mimo finanční sektor, dohled v zájmu spotřebitele vykonává jiný orgán, typicky Česká obchodní inspekce). Jedná se o ochranu spotřebitele uxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxu (§ 1841 až § 1851 obč. zák.), která transponují požadavky směrnice 2002/65/ES; ty lze sice jen obtížně aplikovat bez obecných ustanovení o závazcích zx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci je
kompetence
ČNB postihovat jednání v rozporu s těmito obecnými ustanoveními (i když je takto jednáno při uzavírání smlouvy o finanční sxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xorušení těchto pravidel pak pochopitelně nejsou upraveny v ryze soukromoprávním občanském zákoníku, ani v zákoně o ČNB, nýbrž v příslušných sektorovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi se rozumí zejména obchodní praktiky klamavé a agresivní (§ 4 až § 5a zák. o ochraně spotřebitele); nad rámec znění § 44a odst. 1 zák. o ČNB, který hovoří jex x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxání služeb) a § 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxotřebitele v § 44a odst. 1 neúplná, a
c)
v zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to v celém rozsahu jeho úpravy.
5.
Dodržování výxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xa základě povolení, licence či registrace udělovaných ČNB. To znamená, že například v případě bank ČNB z tohoto hlediska dohlíží veškerou jejich činnoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xoskytovatel platebních služeb malého rozsahu, který je podle zákona o platebním styku registrován ČNB pouze v rozsahu těchto služeb, přičemž jeho hlxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb.
6.
Poslední věta § 44a odst. 1 dává ČNB k efektivnímu zajištění výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele ve svěřené oblasti prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx vykazování, jehož podrobnosti by byly stanoveny vyhláškou (viz § 41), nýbrž o informace poskytované na konkrétní žádost ČNB. To je v oblasti ochrany spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxých organizací a médií. ČNB tak bude zpravidla prošetřovat konkrétní případ, ale její zájem na poli ochrany spotřebitele může být i plošnější a zahrnovxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti hrozí těmto osobám buď uložení opatření k nápravě podle § 44a odst. 5, nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč za správní delikt podle § 46a odst. 1 písm. c).
K oxxxx x x x
xx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxo oblast je obecně, tj. nejen na finančním trhu, ale všude, kde je ochrana spotřebitele regulována komunitárním, tedy nikoliv partikulárně národním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (v dalším místy jen "nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele"). Nařízení má však působnost x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnící úkoly podle nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Jedním ze specializovaných orgánů ochrany spotřebitele je na základě
kompetexxx
xxxx x x xxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xe Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle nařízení musí ČNB seznámit veřejnost se svými právy a povinnostmi, které jsou jí podle uvedeného nařízení svěxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xx officio
), koordinovat kontroly a správní řízení (prošetřování) či žádat o zásah (donucovací opatření) v zájmu ochrany spotřebitelů na území jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxropskou komisí, která se může společných aktivit těchto orgánů účastnit.
10.
Odstavec 3 potom v návaznosti na toto nařízení ukládá ČNB, aby při zjixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxvá dohled podle § 44a odst. 1, a dopustí-li se tato osoba protiprávního jednání na území členského státu, zakázala této osobě pokračovat v protiprávním xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že společným zájmem spotřebitelů se rozumí (potenciální) dopad na spotřebitele v jiných členských státech, než kde má jednání dotčené osoby původ. Jxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce se sídlem v ČR prostřednictvím zahraniční pobočky či jiného zastoupení v jiném členském státě. Díky odstavci 3 je tak zájem spotřebitelů ve více členxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadě může ČNB uložit jen pokutu podle příslušného hmotněprávního předpisu, nad jehož dodržováním dohlíží, případně adekvátní opatření k nápravě podlx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy (alespoň samostatně) zákaz pokračování v protiprávním jednání. Takový zákaz by byl ukládán ve správním řízení, neboť se dotýká práv dohlížené osxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxřebu ČNB při provádění dohledu nad ochranou spotřebitele a v podstatě i na očekávání spotřebitelů. Do této xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xepopiratelný nápravný aspekt peněžitých sankcí bylo shledáno, že řada protiprávních jednání proti zájmům spotřebitelů by byla efektivněji napravexxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní ke zjednání nápravy věci a povinnosti informovat o výsledku ČNB.
12.
V současnosti tedy má ČNB i na úseku ochrany spotřebitele na finančním trhu šxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxtavci 4 stanoví, že opatření musí odpovídat povaze porušení a jeho závažnosti a dále že lhůta ke splnění takového opatření musí být přiměřená. S těmito pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxa informační povinnost, která bývá zpravidla v jiných oblastech dohledu ukládána a formulována v samotném rozhodnutí o uložení nápravného opatření, x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhybnosti (či spíše účelové výklady) o tom, že ČNB má být podle zákona informována pouze v pozitivním případě, tj. o splnění uloženého opatření, závěr toxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xonkrétní výsledek naplnění uloženého opatření.
14.
Včasné a řádné nesplnění opatření k nápravě uloženého podle odstavce 4 je správním deliktem pxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxvahy věci správním deliktem méně závažným s horní hranicí peněžité sankce ve výši 1 mil. Kč [viz § 46a odst. 1 písm. e)].
Související ustanovení:
§ 4xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(Řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x2.7.2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 135/2014 Sb., jehož cílem byla transpozice směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných s řešením problémů dohlížených subjektů (bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry) od výkonu dohledu. Nadto směrnice 2014/59/Ex x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx4, požaduje oddělení činností spojených s řešením problémů dohlížených subjektů od všech ostatních funkcí příslušného orgánu, tj. v podmínkách ČR od xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtuací v řadě bank v Evropě.
2.
Řešením problémů dohlížených subjektů se rozumí řešení jejich krizí, tj. stavu, kdy je instituce v selhání nebo ji selxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxíků). Taková situace nastává v případě, že instituce porušuje regulatorní požadavky natolik závažným způsobem, který odůvodňuje odebrání její licexxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxí včasného zásahu do nezdravé instituce s využitím veřejnoprávních pravomocí tak, aby bylo zajištěno pokračování jejích základních funkcí a zabráněxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za nezbytná ve veřejném zájmu. Jejich účelem je totiž ochrana veřejných finančních prostředků, zamezení ztrátám daňových poplatníků a ochrana vkladxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xoté případně i její věřitelé, přičemž ztráty věřitelů by neměly být větší, než pokud by byla instituce likvidována v běžném úpadkovém řízení. Terminolxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxace (pozn.: český překlad směrnice CRD IV používá pro pojem "resolution authority" slova "orgán příslušný k řešení krize").
3.
Důvod pro oddělení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxlivňoval rozhodování spojené s řešením krizové situace dohlíženého subjektu, která může být spoluvyvolána činností, resp. nečinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxého druhu než při výkonu dohledu nad víceméně fungující finanční institucí, jde o to, aby se základní a běžné rozhodování o výkonu dohledu a rozhodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxplněním požadavků výše uvedených evropských předpisů může být svěření pravomocí spojených s řešením problémů orgánu odlišnému od orgánu dohledu, rexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxípadě je třeba přijmout opatření zajišťující nezávislost výkonu funkce řešení krize na výkonu funkce dohledu nebo jiných funkcí předmětného orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxcké, neboť pro menší státy představuje hospodárné a efektivní uspořádání. V této souvislosti je vhodné také připomenout požadavek na úzkou spoluprácx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxroky na organizační strukturu, může vést k vyšším nárokům na personální kapacity instituce, a tím i k omezení efektivity instituce, kdy je nevyhnutelnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuce. Z širšího pohledu považuje autor komentáře zde deklarované, resp. evropským právem vynucené oddělení výkonu funkce restrukturalizačního orgáxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxy realizovat pouze tak, že do organizační struktury centrální banky je včleněn nový útvar. Prostorem pro možnou úvahu tak zůstává jedině otázka, jak vyxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxlnou vrcholovou kompetenci bankovní rady k rozhodování o všech záležitostech (viz závěrečná věta komentovaného ustanovení), která v podstatě vede k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnem rozhodujícím jak o rozkladech proti rozhodnutím v oblasti dohledu, tak v oblasti řešení krizí), přičemž uvnitř centrální banky nelze nezávislého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxostí jako zcela absolutní, plně dostačuje, pokud je rozhodování o plnění restukturalizační úlohy "prvoinstančně" svěřeno separátnímu řídicímu vedxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx jedné instituce tudíž nezbytné tolerovat, že konečné rozhodování je i v restrukturalizační oblasti v rukou nejvyššího řídicího orgánu.
6.
Restrxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x zákonem č. 256/2004 xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxi úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (BRRD), která stanoví řadu zásadních věcných a procesních paramatrů pro výkon funkcí restrukturaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkým orgánem pro bakovnictví (EBA) v souladu s čl. 10 nařízení č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxsti jsou trvalého charakteru, a tudíž budou vykonávány soustavně, aniž by nastala situace, kdy aktuálně hrozí selhání některého subjektu, či již k takxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxření předcházela či alespoň maximálně eliminovala možnost selhání finanční instituce. Zásadním úkolem restrukturalizačního orgánu je proto vypraxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxném základě. Součástí restrukturalizačního plánu je hodnocení restrukturalizovatelnosti a řada dalších obsahových náležitostí, např. identifikxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxní orgán úzce spolupracovat s národním orgánem dohledu a zahraničními orgány dohledu a zejména s Evropským orgánem pro bankovnictví, včetně účasti v pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xodle BRRD disponovat relevantními pravomocemi a nástroji např. nahradit výkon akcionářských práv jiným řízením instituce, včetně dosazení správcex xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xvropskými dohledovými orgány, § 5 odst. 1 - působnost bankovní rady, § 44 - působnost a pravomoc dohledu nad finančním trhem
Související předpisxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povinnost být editorem (zapisovatelem údajů) v Registru osob (ROS) pro následující registrované subjekty: odpovědný pojistný matematik, pojišťoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxosti, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu a vázaný zástupce podle zákona č. 256/2004 Sb.
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xROB). Česká národní banka však dle původní legislativy tento přístup zajištěn neměla. Proto pro účely administrativního urychlení procesních postuxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxch registrů a informačních systémů, avšak pouze v případě, pokud údaje z těchto registrů Česká národní banka potřebuje k plnění svých povinností v rámcx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxím trhu (§ 44a odst. 1).
3.
Česká národní banka si dále v souvislosti se správním řízením opatřuje sama jakožto orgán veřejné moci výpis nebo opis z evxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxlář pro orgány veřejné moci uveřejňuje na svých webových stránkách Rejstřík trestů provozovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Některé z údajů požaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxné číslo nebylo přiděleno, stát, okres (u osob narozených v České republice) a obec narození], neboť některé sektorové zákony finančního trhu jejich pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxá národní banka byla schopna zajišťovat si podklady prokazující bezúhonnost či důvěryhodnost posuzovaných osob náhradním způsobem (neformální
insxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxně méně náročné řešení proto bylo optimální doplnit spolu s návrhem na novelu zákona o Rejstříku trestů rovněž zákon o ČNB. Nové pravidlo tedy poskytlo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxí zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Související ustanovení:
§ 44 až 45d - dohled
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu
(Vyloučení dohledu sebe sama)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Tímto ustanoveníx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě jiných subjektů vyžadují vydání povolení a dohled ze strany ČNB. Jde o činnosti bankovního charakteru, platební služby, určité investiční slxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxbo v oblasti penzí.
2.
Toto ustanovení však nic nemění na tom, že ČNB musí při výkonu těchto činností dodržovat soukromoprávní pravidla (například xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxonovat dostatečnými vnitřními kontrolními mechanismy, má povinnost nakládat se svým majetkem s odbornou péčí (§ 47a) a v oblasti platebního styku nenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx bankovních služeb zaměstnancům a právnickým osobám, § 36 - devizové obchody a zahraniční platební styk, § 37 - legislativní pravomoc České národní bxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
Toto ustanovení z procesního hlediska rozpracovává pravomoc ČNB podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) a konsxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Tomu odpovídá i obecné vymezení kontroly v § 2 kontrolního řádu, podle nějž kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxecná pravidla kontroly upravená kontrolním řádem, ale odchylky od něj, které vyplývají ze zákona o ČNB s tím, že řada dalších modifikací vyplývá ze sekxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxmenout, že kontrolní řád je, na rozdíl od předchozího zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, aplikovatelný nejen na kontroly (dohlídky) na místě, axx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkládají kontrolní zjištění (protokol o kontrole ani rozhodnutí o námitkách) kontrolovaným osobám práva či povinnosti - v podstatě jde o konstatování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxní kontrolního orgánu, resp. kontrolních pracovníků odporující kontrolnímu řádu bude shledáno jako nesprávný úřední postup s tím, že za škodu způsobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xxvní § 45 odst. 1 se stanoví, že se na výkon dohledu ČNB nepoužije pravidlo kontrolního řádu (§ 25) o spolupráci kontrolních orgánů. To však neznamená, že xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxevším dvě skutečnosti, a to:
a)
ČNB je s působností (odpovědností) v oblasti dohledu nad finančním trhem v zásadě jediným orgánem veřejné moci v ČR, txxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx vztahovat,
b)
přísná úprava mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu dohledu upravená v sektorových zákonech finančního trhu podle pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxcně - viz § 2a, nebo konkrétně v sektorových zákonech finančního trhu, včetně spolupráce s Finančně analytickým útvarem MF v oblasti opatření proti legxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxím řádu. Vylučuje totiž nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu (kontrolní činnosti) podle § 44 odst. 2 písm. b) a d), ať jxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Důvodem je opět především zákonná a z hlediska práva EU harmonizační úprava mlčenlivosti, jejímž smyslem je chránit stabilitu finančního systému jakx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxc nemění na použitelnosti právní úpravy nahlížení do správního spisu podle správního řádu v případě, že je s dohlíženou osobou vedeno správní řízení. x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákonných podmínek i jiná osoba, která prokáže právní zájem či jiný vážný důvod, měla k informacím ve spisu přístup.
K odst. 2
6.
Na vztah pracovníkx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxrol (dohlídek) na místě prováděných ČNB, kdy dochází k přímému kontaktu s kontrolovanou osobou, resp. jejími zástupci. Zakazuje zaměstnanci ČNB vykoxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxpadech, kdy v kontrolované osobě má jeho osoba blízká, obecněji řečeno, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost (objektivitu) zaměstnance ČNB při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx potenciál ovlivnění nebude v případě, že bude osoba blízká pracovat v kontrolované právnické osobě v podpůrné profesi mimo oblast regulovaných a kontxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
ČNB přijatý podle § 50 odst. 4.43)
Související ustanovení:
§ 44 odst. 2 písm. b) až d) - působnost a pravomoc dohledu nad finančním trhem, § 50 odstx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xad finančním trhem
Mgr.
Luděk
Saňa
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
K odst. 1
1.
Odstavec 1 je součástí zákona od 1. dubna 2006, kxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xo rukou centrální banky se stala impulsem pro uložení informační povinnosti ČNB vůči uvedeným orgánům státu. V tomto směru lze poukázat na určitou anolxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxnout, že tento se liší. Zatímco zpráva o měnovém vývoji (§ 3), zpráva o finanční stabilitě (§ 3a) a zpráva o výsledku hospodaření (§ 47) je předkládána pouxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xrostého opominutí či nekonzistentnosti zákonodárce jej lze přisoudit snad tomu, že zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem je nejmladší z těchto zxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxky, oproti ostatním uvedeným zprávám, které mají evidentně větší vazbu na problematiku veřejných rozpočtů, která je vlastní Poslanecké sněmovně. Kaxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxká veřejnost způsobem umožňujícím dálkový přístup, je odlišnost v adresátech předmětných zpráv poměrně irelevantní a leží spíše v rovině formální nex xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem centrální bankou a obsahuje informace o vývoji právních předpisů regulujících finanční trh na národní a evropské úrovni. V první části je obsažex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu dohledu. Druhá část obsahuje shrnující obecnou informaci o ekonomickém vývoji v příslušném roce a dále bližší popis situace a vývoje v jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
3.
Původní znění odstavce 2 účinné od 1. dubna 2006, kdy bylo doplněno zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad fxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxbor pro finanční trh jakožto poradní orgán bankovní rady zrušen, jelikož se v praxi ukázala jeho činnost po uplynutí sedmi let jeho existence jako již ne xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xohledu nad ním, byly nalezeny a etablovány jiné účinné nástroje komunikace mezi zainteresovanými subjekty. Výbor pro finanční trh byl sedmičlenný a jxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xblast finančního trhu, člen bankovní rady jmenovaný bankovní radou, dva zaměstnanci Ministerstva financí jmenovaní ministrem financí a finanční arxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxobem umožňujícím dálkový přístup je zde stanovena analogicky jako v případě dalších zpráv vypracovávaných ČNB a vychází rovněž z identických motivů, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa na webu ČNB i bez výslovného stanovení této povinnosti v zákoně již od roku 2006.
5.
De lege ferenda
je podle názoru autora možno uvažovat o soustřexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx stranu současné systematické uspořádání zákona nesvědčí takové koncentraci právní úpravy této problematiky, jelikož je založeno na principech, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxtorický vývoj, kdy jsou centrální bance postupně svěřovány či odebírány předmětné úkoly a povinnosti, o jejichž plnění je následně veřejnost informoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní ani výkladové obtíže a záležitost je výhradně teoretickou legislativní otázkou.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 a odst. 2 písm. d) - cíle x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxnosti, § 47 - rozpočet a zpráva o hospodaření
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních přepisů anebo o trestný čin. Zavinění sx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxnto zájem stává zákonem chráněným zájmem, je nižší než u správních deliktů nebo trestných činů, a proto je přestupek pravidelně spojen s peněžitou sankxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxbných předmětů zaměnitelných s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou. Jde tady o dvě skutkové podstaty dvou samostatných přexxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpůsobem jejich rozšiřování může být například výměna. Zaměnitelnost těchto předmětů s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými ČNB musí být zřejmá už x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxotiprávního jednání a bylo by nepochybně i důvodem pro uložení přísnější peněžní sankce, která nabízí podle odstavce 2 rozpětí až do 1 mil. Kč.
3.
V § xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xři označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo "mince", mohla by xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxouští přestupku, kde horní hranice peněžní sankce je stanovena odstavcem 2 rovněž na 1 mil. Kč.
4.
Podstatně přísnější peněžní sankce jsou stanovexx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxsti druhé trestního zákoníku - trestné činy proti měně a platebním prostředkům, kde protiprávní jednání již může dosáhnout intenzity trestného činux xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx - demonstrativně je uvedena nepřenosná platební karta, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek a záruční šeková karta), udávání paděxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x x38 tr. zákoníku poskytována i penězům a platebním prostředkům jiným než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům) a ohrožování oběhu tuzemxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 16a - ochrana mincí, § 46a - správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, 46b - společná ustanovení ke správním delxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně
II. Správní delikty v oblasti ochrany mincí
III. Spráxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a fyzických osob - podnikatelů obecně představují hmotněprávně, ale též procesně přísnější úpravu správního trestání než přestupky (viz § 46). Spráxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe především o delikty právnických osob, k jejich postihu příslušným správním orgánem - zde Českou národní bankou - není potřeba (a zpravidla ani není moxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxší). Jde v podstatě o odpovědnost za výsledek v podobě porušení nebo ohrožení právem chráněného zájmu určitou protiprávní činností, jíž je možné se zprxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx za správní delikt vzniká, pokud se protiprávního jednání dopustí v souvislosti se svým podnikáním (nemusí však jít o podnikání na finančním trhu či příxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by u ní být posuzována jedině případná odpovědnost za přestupek.
3.
Výklad k § 46a o jednotlivých správních deliktech podle zákona o ČNB není rozdxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxsti ochrany mincí,
b)
správní delikty v oblasti ochrany spotřebitele,
c)
správní delikty za porušení vykazovací povinnosti.
4.
Je na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtí, nad nimiž dohlíží ČNB, a proto zákonodárce neformuloval přestupek obdobného obsahu.
II. Správní delikty v oblasti ochrany mincí
5.
Správní dxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtupků spáchaných fyzickými osobami nikoliv v souvislosti s jejich podnikáním definované v § 46 odst. 1 (srov. výklad k tomuto ustanovení). Kromě "typxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxstníků řízení o správním deliktu). Za spáchání tohoto druhu správních deliktů lze uložit podle odstavce 3 písm. a) pokutu až do výše 10 mil. Kč, což je desxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxikání (i když u právnických osob toto kritérium není
relevantní
) vyrábějí či rozšiřují předměty zaměnitelné s mincemi nebo, v praxi častěji, s pamětníxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá závažná xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx věci. Klíčovou otázkou při posuzování tohoto správního deliktu bude ona "zaměnitelnost" s mincemi (platnými či již neplatnými; oběžnými či pamětnímxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxcký materiál pocházející z ČNB. Zpravidla bude zaměnitelnost s mincí součástí výdělečného jednání podvodného charakteru (viz uvedení v omyl podle § 1xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé kolečko s motivem platné mince prodávané s umělohmotnou kasičkou pro děti) anebo půjde sice o kovový předmět s určitým číselným údajem, ale bez uvedenx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na posuzovaném předmětu nebude žádné číslo zaměnitelné s nominálem mince (viz slova "určité nominální hodnoty"). Na druhou stranu si však lze předstaxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xa níž by ale zobrazení nominální hodnoty chybělo. Rovněž přichází v úvahu spáchání deliktu žetonem či medailí, které vzbuzují dojem jakési mince vydanx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvou podstatu k výše uvedenému klamavému jednání s náhražkami mincí, a to verbální označování těchto předmětů jako "mince", které je podle § 16a odst. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxrakteru. Záměrem zákonodárce tak zřejmě bylo vyhradit označení "mince" v českém právním řádu pouze pro oběžné mince nebo mince pamětní vydané ČNB. Na rxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxcích vydaných Českou národní bankou". Bylo by tedy možné dovozovat, že tato speciální skutková podstata slouží k ochraně mincí veškerých měn. S ohledex xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxesnost v zákoně a speciální skutková podstata nemá širší věcnou působnost než obecná. Tato nejasnost by však měla být legislativně postavena najisto.
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxedena v § 14 zák. o oběhu bankovek a mincí a v části sedmé vyhlášky č. 274/2011 Sb., která jej provádí. Těmito předpisy se ošetřují situace, kdy určité přexxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx efekt. Pro srovnání s trestněprávní ochranou mincí (a rovněž bankovek) - viz výklad k § 46.
III. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxjí na povinnosti ukládané v této oblasti osobám dohlíženým ze strany ČNB v § 44a odst. 1, 4 a 5. Pro úplnost je nutné předeslat, že správní trestání za hmotxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxitelském úvěru. Zákon o ČNB v zásadě upravuje možnost sankcionování (a v této oblasti především vynucování) plnění informační povinnosti a součinnosxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxá řádně nesplní uložený požadavek ČNB na předložení informací nebo jiných podkladů pro účely dohledu nad dodržováním pravidel na úseku ochrany spotřexxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx
xxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxené jí ze strany ČNB podle § 44a odst. 4 za porušování uvedených pravidel, čímž v podstatě poruší již druhou povinnost a tentokrát evidentně vědomě, můžx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxné opatření k nápravě sice dotčenou dohlíženou osobou splněno je, avšak tato osoba o tom neinformuje ČNB podle § 44a odst. 5; za tento správní delikt lze oxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxazovací povinnosti jsou v rámci ustanovení § 46a upraveny odděleně od ostatních v odstavci 2. Jde o typově dva správní delikty s horní hranicí pokuty ve xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxicky vypracuje) určitý výkaz předkládaný ČNB podle příslušné vyhlášky. Pokud výkaz předloží, ten však obsahuje chybu, nejasnost nebo je neúplný a vykxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
Související ustanovení:
§ 16a - ochrana mincí, § 41 - výkaznictví, § 44a - ochrana spotřebitele na finančním xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxitele,
zák. o spotřebitelském úvěru
Společná ustanovení ke správním deliktům
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxřejnoprávních předpisech, včetně sektorových zákonů finančního trhu, a při absenci obecného předpisu o správním trestání (mimo působnost přestupkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx neboť jinde v tomto zákoně správní delikty upraveny nejsou. S ohledem na obdobnou právní úpravu lze však při výkladu těchto ustanovení analogicky použxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xpraven tzv. liberační důvod, který je třeba příslušným správním orgánem (zde ČNB) vždy s ohledem na okolnosti předmětného případu posoudit před tím, nxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za správní delikt nevzniká a sankce nemůže být uložena.
3.
Liberační důvod vychází z konceptu objektivní odpovědnosti za správní delikt, tj. bez nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxrušení zákonné povinnosti odpovídajícímu projednávanému správnímu deliktu. Je třeba předeslat, že i když hodnocení existence liberačního důvodu jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xroaktivní bezodkladná a účinná reakce osoby, která porušila předmětnou povinnost, na včas, s řádnou péčí zjištěnou hrozbu takového protiprávního jexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho jednání až pod hrozbou sankce od správního orgánu. Liberační důvod je dále třeba odlišovat od tzv. polehčujících okolností, které jsou kritériem prx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxkona o ČNB pouze pokuta, za správní delikty upravené v § 46a, pokud správní orgán (ČNB) prokáže jejich spáchání. Zákon totiž stanoví pouze horní (maximxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxě pomocí demonstrativního výčtu blíže vymezena způsobem jeho spáchání, jeho následky a okolnostmi, za nichž byl správní delikt spáchán. Rozhodovací xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxím dílčím kritériím, z nichž lze usuzovat na míru závažnosti konkrétního správního deliktu. Těmi jsou například vznik majetkové újmy či pouhé ohroženx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx spočíval v opomenutí nebo v aktivním konání. I když nejde o
obligatorní
znak správního deliktu, může být správním orgánem zjištěno zavinění delikvenxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxravy a přijetí preventivních opatření do budoucna. Správní orgán může vzít do úvahy i míru součinnosti delikventa v průběhu správního řízení.
5.
Px xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxuru musí ČNB po zvážení všech zákonných kritérií pro určení výše sankce přihlédnout též k tomu, zda ukládaná pokuta nemá pro účastníka řízení likvidačnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu orgánu sám doložit. Sankce by měla plnit účel represivní i preventivní vůči delikventovi, ale rovněž naplňovat princip generální prevence vůči ostaxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xprobovaný koncept, že účinný a účelný je pouze trest uložený včas, je, tak jako v jiných právních předpisech upravujících trestání, vázána odpovědnosx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxt za něj sankci pouze v případě splnění dvou časových podmínek:
a)
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odůvodňujících podezření na protiprávní jednání) - jedná se o tzv. subjektivní lhůtu, a zároveň
b)
v okamžiku zahájení správního řízení od spácháxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxídka o trvající či pokračující protiprávní jednání, je potřeba při počítání běhu objektivní lhůty přihlížet k judikatuře a odborné literatuře, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí či trvající správní delikt.
K odst. 4
9.
V tomto ustanovení je uveden příslušný správní orgán pro projednání správních deliktů podle § 46a. Tím jxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch bankovní rada ČNB. Z důvodu požadavků správního řádu na oddělení správních instancí musí být proto prvostupňové rozhodnutí projednáno a přijato nx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxx xxxxxxxení zajišťuje rovnost podnikatelů v oblasti deliktní odpovědnosti související s výkonem podnikatelské činnosti, ať již jde o právnickou nebo fyzickxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxi jejich porušení mimo podnikatelskou činnost může být shledána odpovědnou "pouze" za přestupek; u něj je potřeba prokázat, na rozdíl od správního delxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxé (duplicitní), neboť již u správních deliktů v § 46a jsou jako jejich subjekty uvedeny též "podnikající fyzické osoby".
K odst. 6
11.
Toto ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxst je svěřena místně příslušnému celnímu úřadu, který při ní postupuje podle daňového řádu. Podle § 162 odst. 5 daňového řádu platí, že místní příslušnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xokut podle tohoto ustanovení Celní úřad pro hlavní město Prahu. Celní úřad má sice veden příslušný účet, v jehož prospěch jsou pokuty hrazeny, u ČNB, jde xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtání je totiž v zákoně o ČNB stanoveno, že pokuty ukládané ze strany ČNB jsou příjmem státního rozpočtu45), aby se předešlo eventuálnímu konfliktu zájmx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xohledu, na úkor řádného a nezaujatého výkonu zákonné funkce správního orgánu v této oblasti.
Související ustanovení:
§ 46a - správní delikty prxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxní ustanovení o rozkladu
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Toto ustanovení představuje odklon od možnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na její působnost a uspořádání třeba řadit i centrální banku, limituje možná rozhodnutí rozkladového (odvolacího) orgánu, kterým je v podmínkách ČNB xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxví a nemůže tím být způsobena újma žádnému z účastníků řízení (ledaže s tím dotčení účastníci řízení vyslovili souhlas), nebo
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzení, smysl tohoto obecného ustanovení o rozhodování o rozkladech kritizován, a proto například již Komise pro cenné papíry měla jeho účinky v § 6 odst. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxndardním opravném prostředku, kterým je ve správním řízení odvolání. Postupně se obdobná
derogace
pravidel o rozhodování o rozkladu dostávala i do dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx
3.
Při postupu podle ustanovení správního řádu o odvolání tak může bankovní rada rozhodnout o rozkladu proti rozhodnutí ČNB v prvním stupni tak, že:
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxní tohoto rozhodnutí pak bankovní rada musí vyslovit právní názor, jímž je prvoinstanční správní orgán při novém projednání věci vázán;
3)
napadexx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xtráty možnosti odvolat se (typicky, pokud by se objevila v rozhodnutí bankovní rady zcela nová právní kvalifikace). Bankovní rada nemůže změnit napadxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxklad podal i jiný účastník řízení, jehož zájmy nejsou shodné (což v případě řízení vedených ČNB nebude standardní). Jak rovněž vyplývá ze správního řádxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxe a napadené rozhodnutí potvrdí, neshledá-li důvod pro postup ad 1) až 3). Jestliže však bankovní rada změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xři opožděnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí (mimořádné opravné prostředxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xádost o vydání nového rozhodnutí.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 2 písm. h) - působnost bankovní rady
Související předpisy:
sektorovx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
Zatímco v některých zemích je činnost orgánů dohledu nad finančním trhem plně či částečně hrazena z pravidelných finančních příspěvků dohlížených osxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xrhem na své vlastní náklady. Nejde tedy o náklady státního rozpočtu, a to i přesto, že stát jakožto nositel primární vrchnostenské pravomoci v podstatě xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx x x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu upravujících správní trestání, je stanoveno, že pokuty ukládané ze strany ČNB jsou příjmem státního rozpočtu, aby se předešlo eventuálnímu konfxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkonu činnosti orgánu dohledu.
3.
Jinak je tomu s paušální náhradou nákladů řízení vedených z moci úřední a vyvolaných porušením právní povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxil, tedy ČNB. I když je jistě možno považovat mnohá správní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxškou stanovených částek paušální náhrady nákladů ve výši 1000 Kč. Faktické náklady ČNB (představované především mzdou úředních osob) týkající se těcxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xak již jen další náklady spojené s jejím vymáháním mohou jednoduše stanovenou tisícikorunu přesáhnout.
De lege ferenda
by tak mohlo být uvažováno o zrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xprávní poplatky. Ty představují určitou zákonem stanovenou paušální úhradu za správní řízení vedené na žádost dotčené osoby. V oblasti dohledu nad fixxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm finanční instituce nebo vůči finanční instituci (nabývání a navyšování kvalifikované účasti, fúze či prodej závodu). Ustanovení § 46d se vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. Kč.46)
5.
Podrobnosti ohledně výše, vyměřování a vybírání správních poplatků stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatky sx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxtčené správní řízení o žádosti poplatníka zastaví, případně neprovede jiný správní úkon, jehož je zaplacení poplatku podmínkou.
Související ustxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odpovědnost právního nástupce dohlížené právnické osoby za správní delikt
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x oblasti správních řízení, tedy nejen podle tohoto zákona, ale i dalších zákonů, podle nichž může ČNB projednávat správní delikty právnických osob. Obxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxi právnických osob a řízení proti nim. Ustanovení § 46e bylo inspirováno též § 22b zákona o ochraně hospodářské soutěže.
K odst. 1
2.
Zatímco v obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxje nároky a jiná aktiva ze soukromoprávních vztahů jen proto, že dlužník například zfúzoval s jinou osobou, žádný obecně aplikovatelný právní předpis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xituace, že protiprávní jednání postižitelné ze strany ČNB nebude projednáno, protože právnická osoba, která jej spáchala, ukončí svoji právní existxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xástupcem, bylo do zákona o ČNB vtěleno novelou provedenou zákonem č. 227/2013 Sb. ustanovení § 46e. To jednoznačně stanoví, že na právního nástupce pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xéto odpovědnosti je zcela nerozhodné, zda již bylo správní řízení o určitém deliktu zahájeno nebo nikoliv.
Toto ustanovení cílí především na ze systéxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
ex ante
ingerenci ze strany ČNB. Naopak, například u bank nemůže podle zákona o bankách dojít k fúzi bez předchozího souhlasu ČNB. Na druhou stranu invxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdkovatelích proběhlou přeměnu pouze
ex post
oznamují. Osoby, které se dopustí neoprávněného podnikání v sektoru finančních služeb postižitelnéhx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxu relativně jednoduše vyklouznout.
K odst. 2
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé je správním deliktem. Jde tedy v podstatě o přeměny obchodních korporací rozdělením nebo rozštěpením (včetně rozdělení a rozštěpení sloučením), kdx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxá, ale část její bilance přejde na jiný (nový nebo již existující) subjekt.
5.
V takové situaci může být pro správní orgán (zde ČNB) obtížné určit, ktxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že ČNB musí při rozhodování o druhu a výměře sankce přihlédnout i (tj. mimo obecná kritéria, jakými je způsob spáchání správního deliktu, jeho následkx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxípadně i k tomu, v jakém rozsahu právní nástupce v této činnosti pokračuje. Nemusí být tudíž rozhodující rozsah soukromoprávního rozdělení jmění, resxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnáním by vyčlenila na nový subjekt vzniklý odštěpením.
K odst. 3
6.
Toto ustanovení řeší otázku, kdo má zaplatit již uloženou, ale neuhrazenou pokxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na soudní praxi při zápisech do obchodního rejstříku by nemělo vůbec dojít k výmazu takové právnické osoby bez právního nástupce. Osoba navrhující výmxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh. Pravomocně uložená a doposud neuhrazená pokuta potom představuje dluh, který by rovněž měl představovat překážku výmazu dlužníka z obchodního rejxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxhod závazku uhradit uloženou pokutu. V případě více právních nástupců zákonodárce stanoví zřejmě z praktických důvodů pro efektivnější vybírání a vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpravu oproti odstavci 2 ohledně posuzování samotné odpovědnosti za správní delikt v případě vícero právních nástupců).
Související ustanovení:
x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xANKY
(Rozpočet a zpráva o hospodaření)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Rozpočet ČNB schvxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřadu. NKÚ však nekontroluje všechny výdaje ČNB, ale pouze tzv. provozní výdaje. NKÚ tedy není oprávněn kontrolovat výdaje ČNB související např. s provxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xákon ukládá, jak má být členěn rozpočet ČNB. Toto členění pak odpovídá kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu vůči ČNB. Podle § 3 odst. 3 zák. o NKÚ: "Úřxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxská národní banka hradí svoje náklady ze svých výnosů, jinými slovy, ČNB si na svůj provoz sama vydělává a není napojena na státní rozpočet. Hlavní zdroj xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxty ČNB, a proto také nelze ztráty ČNB zahrnovat do státního dluhu. Na majetek ČNB ani nemůže být vyhlášen konkurz, neboť xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnční nezávislosti centrální banky. Podle této doktríny má centrální banka rozhodovat o rozdělení svého zisku zcela samostatně, popř. pravidla pro děxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x požadavkem na nezávislost centrální banky a porušovala by zákaz udílení a přijímání pokynů.
8.
Zároveň může centrální banka rozdělovat svůj zisk xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě očekávaného zisku by byly v rozporu se zákazem měnového financování.
9.
Pokud v určitém roce (účetním období) dosáhne ČNB zisku, v souladu x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z poklesu korunové hodnoty devizových rezerv v důsledku zpevňování (posilování, zhodnocování) kurzu koruny. Jestliže např. v roce 2004 byl kurz 1 € = 3x xxx x xxxx xxxx xxx xxxx x x x xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx%). Hospodaření ČNB musí odpovídat nezávislému postavení centrální banky a nelze je vázat na zainteresovanost na zisku, neboť by tím bylo narušeno slexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe ČNB není napojena na výdajovou stránku státního rozpočtu, tj. není financována ze státního rozpočtu. Tomu odpovídá i zákon o statním rozpočtu, kde poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxx
xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxvořil o platech členů bankovní rady, neboť tito pobírají nikoliv plat, ale mzdu. Na členy bankovní rady ani jiné zaměstnance ČNB se nevztahuje zákon č. 2xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxpského parlamentu, ani § 109 odst. 3 zák. práce.
12.
Zprávu o výsledku hospodaření nejprve projednává rozpočtový výbor Sněmovny za účasti zástupcx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxtanovení spatřuje ECB i Evropská komise narušení nezávislosti ČNB, neboť údajně přijímá pokyny od Sněmovny.
14.
Autor komentáře tento názor ECB a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxroly centrální banky Parlamentem.
15.
Zároveň je pak třeba uvést, že obdobné pravidlo o předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě, Komisi nexx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxU analogické. Pokud bychom připustili, že § 47 odst. 5 je rozporný s čl. 130 SFEU z důvodu zasahování do nezávislosti ČNB, pak bychom museli z identickéhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxpsána procedura pro obecnou rozpravu v Evropském parlamentu a proces konzultace ve výborech Evropského parlamentu. Ze znění čl. 284 odst. 3 totiž nelzx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x doplnění zprávy podle zákona o ČNB.
16.
Zpráva o výsledku hospodaření může být předložena Poslanecké sněmovně pouze
ex post
, tudíž je zcela nemyslxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxch centrální bance smlouvami EU a Statutem ESCB/ECB. Poslanecká sněmovna tudíž nemá žádnou pravomoc ani faktickou možnost ovlivnit touto cestou instxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xentrální banku v oblasti plnění jejích cílů, úkolů a pravomocí. Oprávnění Poslanecké sněmovny je úzce limitováno, jelikož spočívá pouze v možnosti poxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxledku hospodaření ČNB nemají vliv na výkon předmětných činností jako takových, naopak zvyšují transparentnost a veřejnou odpovědnost (accountabilxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx 6
18.
ČNB zprávu zveřejňuje na svých webových stránkách.
Související ustanovení:
§ 3 x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxsy:
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Jednací řád Poslanecké sněmovny
(Péče při nakládání s majxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2013 Sb. v souvislosti se zrušením § 1 odst. 4 zákona ve znění účinném do 16.8.2013. Na systematicky vhodnějším místě zákona, tj. v části nazvané "Hospxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxrnou péčí.
2.
Z tohoto pravidla plynou dva hlavní závěry, a to, že (i) ČNB má majetek ve svém vlastnictví, jehož součástí jsou i devizové rezervy [viz x xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxm nakládá ČNB, včetně historického pohledu na tuto problematiku, je předmětem komentáře k ustanovením § 1 odst. 4 a § 54 tohoto zákona a k ustanovení člx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xéčí není nová, ale byla již zakotvena v zákoně o ČNB před novelou provedenou zákonem č. 227/2013 Sb. xxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi stranou vážné pochybnosti o rozsahu věcné působnosti tohoto ustanovení (tj. na jaký majetek se vlastně vztahovalo), nové ustanovení § 47a tak neznaxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxkonů finančního trhu, které však neobsahují zákonnou definici tohoto pojmu. V oblasti práva soukromého tento pojem používá občanský zákoník.
6.
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxládání s majetkem vlastním; vlastník věci může věc nevyužívat, nechat i zničit apod., ledaže zákon stanoví zvláštní pravidlo. Při nakládání s cizími mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odborně, profesionálně s využitím znalostí, které vlastník nemusí mít, a ne k újmě vlastníka, což lze zajistit např. řízením střetu zájmů nebo povinnoxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxtníkem majetku, vůči kterému má tuto péči vykonávat - povinnost je uložena přímo ČNB jakožto právnické osobě, která je subjektem vlastnického práva k pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxa je pro případ ČNB standard odborné péče optimální, když při nakládání s majetkem nejedná v zájmu jiné osoby. Zákonodárce k němu přistoupil pravděpodoxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo subjektu, jakým je centrální banka.
7.
Ustanovení § 5 odst. 1 obč. zák. stanoví, že "kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornémx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxvem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.". Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že jednání s odbornou péčí vykazuje dva základní xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí či stavu, a
b)
pečlivost ve smyslu aktivního jednání, poctivosti a svědomitosti (vyvarovat se zbytečného neodpovědného riskování, ale i přehnaxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxdardem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxi člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí". Péče řádného hospodáře tedy zxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxi znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně v obhajitelném zájmu
korporacx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxrporací, ale skutečnost, že standard odborné péče je obecně považován za vyšší standard než péče řádného hospodáře. Dovodíme-li tedy porušení péče řáxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxého hospodáře. Zatímco u péče řádného hospodáře jde ale především o činění rozumných rozhodnutí na základě relevantních informací, a to v zájmu právnixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxíslušník stavu či profese) a takové jednání musí být činěno v zájmu osoby, jejíž majetkové hodnoty jsou spravovány nebo které jsou poskytovány služby (xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xdborníkem. Je-li tedy nositel povinnosti odborné péče licencován nebo zákonem povolán k výkonu určité činnosti, pak právě v této oblasti musí býti odbxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxt činnosti, například v oblasti běžného provozu budov a pracovního zázemí (srov. § 40) - postačí k naplnění povinnosti odborné péče fakticky jednání s pxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx povinnost odborné péče, pozitivisticky vzato, uložena obecně bez výjimky pro veškerou činnost ČNB, je prakticky nemyslitelné, aby nejen ČNB, ale i jaxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxich existence počínaje a vymalováním kanceláří konče.
10.
K hodnocení dodržení pravidla odborné péče ČNB pak primárně slouží zákonné cíle a úkoly xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxk při výkonu srovnatelných činností, dále požadavky kladené jinými zákony na subjekty na finančním trhu (typicky banky) a podpůrně též obecné požadavxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxmu majetku.
11.
Při posuzování výkonu činností ČNB z hlediska odborné péče je nutno v první řadě zohlednit její ústavně zakotvený cíl, kterým je podxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxk a zvyšování hodnoty devizových rezerv, ale právě cenová stabilita. Tedy i finanční operace, která by pro komerční banku byla ztrátová a taková banka bx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxborné péče ve vztahu k jejím zákonným úkolům a cílům. Určité operace tak mohou vést k účetní ztrátě centrální banky, ta však při jejich provádění sleduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rezervami a operace na volném trhu, je složité, protože zde chybí jasný tržní benchmark jako v případě komerčních subjektů. U obchodů centrální banky jx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxch podmínkách, v jakých se nachází ČNB, resp. česká ekonomika, konala nebo alespoň vážně zvažovala obdobné kroky, a že se ČNB nedopustila zjevného poruxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxájení devizových intervencí zaměstnanec ČNB důvěrné informace využije k vlastnímu prospěchu či vynese mimo ČNB. K doložení naplnění standardu odborxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx takovému jednání zabránit. Předpokladem naplnění odborné péče bude např. identifikace osob s přístupem k důvěrným informacím, zajištění pravidelnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xkládá ČNB pouze ve vztahu k jejímu vlastnímu majetku, lze nastolit otázku, jaká kvalitativní úroveň péče je uložená ČNB při nakládání s majetkem ve vlasxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx v případě obchodů s investičními nástroji na účet státu podle § 31a není rovněž vyloučeno, že si ČNB pronajme určité provozní prostory či stroje podle § xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxálovi, v jehož postavení bude ČNB poskytující klientovi určitou finanční službu v rámci svého zákonného mandátu, i v těchto případech zpravidla bude nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa komentáře přímé zákonné zmocnění k výkonu určité, jinak přísně regulované činnosti na finančních trzích (případ ČNB) je možno postavit minimálně naxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xéčí. Zároveň, i když ČNB podle § 44c nepodléhá dohledu při výkonu činností jinak podmíněných udělením příslušného oprávnění z její strany, vztahují sx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxtorových zákonů finančního trhu, přičemž tato pravidla jednání s odbornou péčí vyžadují, ledaže by byla centrální banka z aplikace určitého pravidla xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxi zákazníky, např. operace s devizovými rezervami při provádění měnové politiky, provozování systémů CERTIS a SKD či poskytování služeb souvisejícíxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí, včetně nakládání s nemovitostmi určenými k provozu centrální banky, je namístě spíše akcentovat pečlivost a
de facto
péči řádného hospodáře. V konxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnky s jejím vlastním majetkem jako nejvhodnější.
Související ustanovení:
§ 35 písm. c) - kurz české měny a devizové operace, § 36 - devizové obchxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxny finančního trhu
(Účetnictví ČNB)
JUDr.
Petr
Výborný
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
ČNB vede účetnixxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxsti více auditorů). Od vzniku ČNB byla auditorem vždy některá ze společností z tzv. velké čtyřky (původně šestky).
Auditor
je vždy vybírán v zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxvy, která nad rámec standardních informací musí v případě ČNB obsahovat též základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxm bilance ČNB (aktiv a pasiv) na webových stránkách ČNB. Bilance je dále poskytována tiskovým agenturám, pravidelně ji zveřejňují např. Hospodářské nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xx jsou závazky z vydaných bankovek a mincí a závazky vůči tuzemským bankám. Závazky (podle terminologie nového občanského zákoníku "dluhy") vůči tuzexxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxy ČNB, popřípadě jiné vhodné cenné papíry, jako kolaterál, případně další úvěry přijaté od tuzemských bank [I když je právní podstata repo obchodů uzavxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na účtech mezibankovního platebního styku nebo na účtech pro výběr a skládání hotovostí, případně na zvláštním účtu pro držení povinných minimálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxhrnují ostatní vklady přijaté od tuzemských bank v rámci automatických facilit (depozita přes noc), včetně přijatých kolaterálů v podobě peněžních pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení devizových intervencí v listopadu 2013 a nárůst celkové bilanční sumy ČNB.
Související ustanovení:
§ 3 - zpráva o měnovém vývoji, § 47 x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxemství)
JUDr.
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxáněny bankovním tajemstvím. Bankovní tajemství chrání přitom jak klientské operace ČNB, tak operace ČNB na vlastní účet. Vzhledem k absenci bližšího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxnem o bankách, který obsahuje podrobnější úpravu této problematiky.
2.
Podle § 34 může ČNB poskytovat bankovní služby také zaměstnancům a právnixxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xektorem či pro stát jako fiskální agent.
3.
Bankovní tajemství je tak pro ČNB (jak v její prospěch, tak ve prospěch jejích klientů) upraveno jak v zákxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxk poskytnutí chráněných údajů podléhá předchozímu zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 50 odst. 2.
4.
Bankovní tajemství je důvodem pro odmxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Související ustanovení:
§ 23 - nástroje měnové politiky až § 36 - devizové obchody a zahraniční platební styk, § 50 - mlčenlivost a střet zájmů zaxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxky
III. Obsah Věstníku České národní banky
I. Charakter Věstníku České národní banky
1.
Věstník České národní banky je jejím oficiálním ixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou československou. Až do účinnosti zák. č. 227/2013 Sb. byly ve Věstníku ČNB vyhlašovány akty s právní závazností pro jejich adresáty, a to tzv. oxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxchž právní závaznost se opírala o zákon. Státní banka československá a později Česká národní banka je vydávala autonomně bez legislativní součinnostx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xkruhu adresátů. Věstník se také formálně členil na normativní a informativní část.
2.
Vydávání Věstníku ČNB a vyhlašování opatření ČNB včetně nabxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xNB má její Věstník pouze informativní obsah a jsou v něm vydávána především úřední sdělení ČNB.
II. Vydávání Věstníku České národní banky
4.
Vydáxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zajištěna jeho nejširší dostupnost, a je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každéxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
5.
Odstavec 3 uvádí příkladmo obsah Věstníku ČNB, kterými jsou již nikoli normativní, ale informativní akty, zejména rozhodnutí bankovní rady o úrokxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xbchodů České národní banky a informace o skutečnostech důležitých pro osoby, které působí na finančním trhu (například, jak bude ČNB při výkonu dohledx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxými členy bankovní rady.
6.
Pro ilustraci je uváděno a je komentováno i znění § 49b, které bylo součástí zákona o ČNB do 17. srpna 2013, tj. do účinnosxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx zmocněna. Tato opatření jsou pro banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva závazná.
(2) Opatření podepisuje guvernér České náxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníkux
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úřední sdělení České národní banky, kterými informuje například o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xdělení České národní banky podepisuje člen bankovní rady a jsou vyhlašována ve Věstníku.
(7) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, oznxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvý přístup stejnopis Věstníku, který se však nepovažuje za Věstník podle odstavce 3 a na jehož znění se nelze ve správním řízení ani v jiném řízení odvolaxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxch vydávání, platnost a účinnost byla analogická pravidlům, která stanovil pro prováděcí právní předpisy zákon o Sbírce zákonů. Tato opatření byla vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxdní banky. Po integraci dohledu nad finančním trhem v roce 2006 byla pravomoc České národní banky regulovat jejími opatřeními rozšířena i na družstevnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxce zmocňovacích ustanovení v zákonech upravujících finanční trh z pravomoci vydávat pro oblast upravovanou dosud opatřeními České národní banky na pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré po omezenou dobu do 31. prosince 2014 zachovává platnost těch několika opatření, která ještě pro regulaci finančního trhu zbývají. Od účinnosti záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxiná možnost zrušení, pokud nebudou zrušena k uvedenému datu čl. VI zákona; nebude však moci tato opatření měnit. Ke dni účinnosti zákona č. 227/2013 Sb. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení ČNB stávají tzv. opatření obecné povahy jakožto institut zavedený do právního řádu částí šestou správního řádu.
8.
Opatření obecné povahy, o kxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xterý je podle názoru autora vhodný pro opatření správních orgánů, která se týkají širokého okruhu zamýšleným opatřením dotčených osob, kterým není doxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xovahy má
konstitutivní
účinky k jejich právům a povinnostem. Proto § 172 spr. řádu stanoví podrobné podmínky, za kterých je možné opatření obecné povxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxní v mnoha případech zákon o bankách (zejména po novele č. 135/2014 Sb.).
9.
Z komentovaného ustanovení vyplývá, že Věstník ČNB byl vydáván na stejxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx úředního sdělení pouze interpretuje zmíněná zákonná ustanovení, aniž by zákon jakkoli překračovala. Odpůrce určitým způsobem vyložil ustanovení zxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxe, aniž by ovšem tyto důsledky plynuly přímo z vydání tohoto sdělení; jejich případné vyvození vždy musí vycházet ze zákonných podmínek. Ani v odst. 4 nxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž nedodržení by vedlo k dalším opatřením ze strany odpůrce, nikdy by totiž nic takého nemohlo vycházet pouze z nerespektování daného sdělení, a xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrčitým způsobem vyložen.
xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkladem předmětných ustanovení, přičemž jeho správnost v tomto řízení soudu hodnotit nepřísluší. Ani skutečnost, že výklad jeho právního předchůdxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxl. V obou případech jde totiž o výklad, jehož relevantnost může soud zkoumat jen v řízení, v němž bude zkoumat konkrétní úkon odpůrce vůči některému z navxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, nikoliv předpisem, z něhož bude příslušný úkon vycházet a ve vztahu k němuž bude jeho zákonnost vážena.
Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že úxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaky opatření obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana ustanovením § 101a s. ř. s.
(Mlčenlivost a střet zájxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxivosti v zákoníku práce, ale též třeba v kontrolním řádu nebo správním řádu, speciální právní úpravu povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ČNB. Tato poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxonu pracovněprávního či obdobného vztahu dozví, ledaže jde o informace, které ČNB či jiná osoba v souladu s právními předpisy sama uveřejnila. Po ukončxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrmací, na něž se mlčenlivost vztahuje, upravuje odstavec 2.
2.
Zákon o ČNB nestanoví žádnou speciální sankci či jiný možný postih za porušení povinxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xít za následek odvolání člena bankovní rady z funkce. Ve vztahu ke stávajícím zaměstnancům ČNB je možno takové porušení řešit pracovněprávními opatřexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxně jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti (viz xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxrá závažná jednání, při nichž by byla porušena povinnost mlčenlivosti, mohou vést i k trestněprávní odpovědnosti konkrétního člověka. Porušení povixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxné též zaměstnavateli - ČNB.
3.
I když je tradičně právní koncept mlčenlivosti vztahován k lidem, neboť právnická osoba nemá ústa a nemluví, je dovoxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na poskytování informací ve formě písemné, případně jinak zachytitelné. Prostřednictvím zaměstnanců právnická osoba právně jedná či komunikuje naxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsmí-li určitou informaci navenek sdělit žádný její zaměstnanec, nemůže tak logicky učinit ani ČNB. Pokud tedy například zákon č. 106/1999 Sb. o svoboxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xsrov. § 11 odst. 3 nebo § 19), kterým je ČNB, nikoliv její zaměstnanci, není tak možné restriktivně argumentovat, že povinnost mlčenlivosti váže pouze xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti, není proto praktický rozdíl v tom, pokud bude například orgán činný v trestním řízení žádat ústní vysvětlení ve služební věci přímo od zaměstnance xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxsemné vyjádření musí totiž zpracovat a podepsat příslušní zaměstnanci, kteří mají o poskytované informaci vědomost, a to za podmínek respektujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx a auditory účetní závěrky ČNB (viz § 48 odst. 2), a to v rozsahu výkonu jejich činnosti pro ČNB. Jediným poradním orgánem ČNB, resp. její bankovní rady, stxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxo posouzení opravných prostředků ve správním řízení složena výlučně z externistů, tj. žádný z jejích členů není zaměstnancem ČNB. Zákon však nevylučuxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxvinností mlčenlivosti. Autor komentáře je názoru, že povinnost mlčenlivosti členů poradních orgánů se analogicky vztahuje také na ministra financí xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlčenlivosti auditorů v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech by se mohla jevit úprava této problematiky ve vztahu k nim v zákoně o ČNB jako nadbytečná, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxí povinnosti mlčenlivosti auditorem by při splnění dalších podmínek bylo možné dovodit občanskoprávní, případně trestněprávní odpovědnost auditoxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v určitých služebních věcech ČNB dohodou i na její smluvní, například obchodní, partnery, včetně případných poradenských společností (nelze zaměňoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxní úpravou tzv. dohledové mlčenlivosti osob podílejících se na výkonu dohledu nad finančním trhem, která plyne z příslušných směrnic EU a je obsažená v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem, tj. ve vztahu k dohlíženým osobám. V těchto zákonech je přímo stanoven
taxativní
okruh případů, resp. adresátů, u nichž se poskytnutí informacx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtup, kdy i v těchto případech, ve kterých se podle sektorových zákonů finančního trhu nepovažuje poskytnutí informace určitému adresátovi za porušenx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxdstavec 2). V této souvislosti je třeba upozornit, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím respektuje právě pouze tzv. dohledovou mxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx jiné změnila pravidla zprošťování povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a bývalých zaměstnanců ČNB, členů jejích poradních orgánů a auditorů (dále txx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx vymezeny důvody pro zproštění povinnosti mlčenlivosti a jednak bylo stanoveno, že této povinnosti zprošťuje povinné osoby ČNB jakožto instituce, rexxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výslovně uznala povinnost mlčenlivosti zaměstnanců členských centrálních bank ESCB uloženou v čl. 37 Statutu ESCB/ECB, čímž byla zohledněna jedna z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxnění jakých organizačně-technických podmínek bude ke zprošťování mlčenlivosti docházet, budou-li splněny zákonem stanovené věcné důvody pro zproxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxenek musí být doložitelná (prokazatelná), aby třetí osoba případně měla jistotu, že jedná s tím, kdo je oprávněn poskytnout informaci ve služební věci xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxst, lze v podstatě zařadit veškeré informace, o nichž se zaměstnanci či další povinné osoby při práci pro ČNB dozvědí, nejde-li o informace veřejně dostxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvenek za ČNB měli sdělovat jen "služební věci". Bylo potom prakticky nepředstavitelné, že by pro jakoukoliv pracovní komunikaci navenek, písemnou či xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtění mlčenlivosti podepsané guvernérem. Obezřetnost tudíž vedla k velkému výskytu tzv. paušálních zproštění vymezených na druhově určený okruh příxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtorových zákonů finančního trhu), bylo lze jednoduše klasifikovat jako případ veřejného zájmu, resp. bylo otázkou, zda zájem ČNB je vždy současně veřxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí, a to: (i) kromě již dříve zákonem stanoveného obecného důvodu veřejného zájmu, (ii) případům stanoveným jinými právními předpisy (typicky výše uvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxů ČNB (typicky, je-li proti ČNB nebo na ochranu zájmů ČNB vedeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení), kdy nemusí nutně existovat evidentní celospolexxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xstanovení omezuje jejich podnikatelskou i jinou činnost. Nejde však o přímý zákaz určitých činností, nýbrž o podmínění jejich výkonu předchozím souhxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxentní, že toto riziko je vyšší u vedoucích pracovníků, klíčových expertů a osob pracujících s důvěrnými informacemi v dispozici centrální banky, tudíx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xankovní rady nemá charakter správního rozhodnutí, ale jde o výkon zvláštní pravomoci zaměstnavatele.
11.
Kdo je podnikatelem, plyne z § 420 a § xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxem
de iure
, tj. ve formálním smyslu obdržel příslušné podnikatelské oprávnění, rozhodně však bez tohoto souhlasu nesmí vlastní podnikatelskou činnoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxě za účelem dosažení zisku) jen
de facto
bez potřebného podnikatelského oprávnění ("na černo").
12.
Zaměstnanci se dále nesmějí bez předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxře je jím třeba rozumět především vlastnictví podílů (členství) v obchodních korporacích, avšak s aktivním přístupem k výkonu práv, případně povinnoxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxbytí postavení ovládající osoby v již existující obchodní korporaci. Na druhou stranu pod tuto podmínku zřejmě nespadá výlučně pasivní držení zanedbxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxi opačném závěru by neměla smysl ani regulace v Etickém kodexu ČNB, která předpokládá možnost, že někteří zaměstnanci ČNB nabývají akcie (viz k odstavcx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho vztahu) u jiné osoby-podnikatele. Věcně vzato a s přihlédnutím k ochraně zájmů ČNB by autor komentáře na tuto otázku odpověděl kladně, na druhou straxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které jsou podnikateli.
13.
Naopak interpretačně jednoznačně je formulována podmínka zákazu výkonu funkce ve statutárních a jiných, předevšíx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxčit rozšíření tohoto pravidla i na další právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost (družstva, státní podniky), neboť není důvod omezovat xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxloučeno, že sama ČNB jako instituce potřebuje nominovat svého zaměstnance do řídicího či kontrolního orgánu jiné právnické osoby50), včetně osoby, v xxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu bankovní rady, nevztahuje na činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou a dále pak na správu vlastního majetkux x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxonodárce takovouto výjimku z omezení zaměstnanců ČNB upravoval. Jestliže však připustíme, že správa vlastního majetku může mít i podobu podnikání či xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxoveň bylo touto výjimkou - ve prospěch správy vlastního majetku - prolomeno. I když výslovné znění zákona je formulováno obráceně, podle názoru autora xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxé činnosti jiných osob, které podléhají předchozímu souhlasu bankovní rady.
15.
Nicméně, i při správě vlastního majetku a výkonu činnosti vědeckxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xrvní větě tohoto ustanovení po předchozím svolení bankovní rady musí zaměstnanci ČNB dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo zneužití informací zíxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxm by jejich nedodržení zpravidla představovalo vážné porušení pracovněprávního vztahu zaměstnance k ČNB s odpovídajícími pracovněprávními důsledxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x x xdst. 5. Porovnáním znění uvedeného ustanovení s komentovaným ustanovením § 50 odst. 3 dojdeme k závěru, že omezení v nich stanovená se z velké části přexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xaopak, zaměstnanci ČNB, kteří nejsou členy bankovní rady, mohou být poslanci či senátory.
18.
Pro úplnost k neslučitelnosti činností a funkcí je txxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxele odborů) vztahují příslušné povinnosti podle zákona o střetu zájmů s tím, že tito vedoucí zaměstnanci podávají příslušná oznámení podle tohoto záxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, zákon stanovil, že bankovní rada přijme etický
kodex
ČNB, který stanoví pravidla profesionální etiky zaměstnanců ČNB. Tato pravidla jsou zaměstnaxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxnkách ČNB.51) Jeho znění je zároveň přiloženo k tomuto komentáři s tím však, že podrobný výklad pravidel v něm uvedených není účelem tohoto komentáře. xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zájmem ČNB,
-
zneužití pracovního postavení či informace zaměstnancem,
-
předcházení pochybám o nepodjatosti při výkonu práce,
-
předcxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxnančními nástroji a cizí měnou (insider trading),
-
oznamovací povinnost vybraných okruhů zaměstnanců ve vztahu k obchodům s cizí měnou a investixxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx jmenuje bankovní rada na funkční období dvou let s možností opakovaného prodloužení mandátu. Členem komise je vždy jeden člen bankovní rady, který zasxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxisející s plněním informační povinnosti zaměstnanců podle etického kodexu a případy porušení pravidel jím stanovených.
Související ustanoveníx
x x xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xouvisející předpisy:
sektorové zákony finančního trhu,
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxarakteristika části patnácté
1.
Tato část zákona o České národní bance obsahuje ustanovení, která byla do zákona pojata na sklonku roku 1992, kdy sx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x část jedenáctou; dnes se jedná o část patnáctou v důsledku systematických úprav, které přinesl zákon č. 227/2013 Sb. Konkrétně jde o § 51, § 52, § 54, § 57 x x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x4), terminologickou kontinuitu pojmů "Státní banka československá" a "Česká národní banka", pokud jde o právní předpisy, a kontinuitu, co se týče plaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxovenskou učiněných (§ 55).
2.
Součástí původního znění zákona byl i § 56 a § 59. Ustanovení § 56 se týkalo bankovek a mincí vydaných Státní bankou čexxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní bylo zrušeno k 8. únoru 1993, kdy nabyl účinnosti zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny. Ustanovení § 59 se týkalo vztažení rozpočtových pravidel repxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstavovaných zákonem č. 218/2000 Sb., účinným od 1. ledna 2001, nikdy však nemělo praktický význam a novelou č. 227/2013 Sb. bylo zrušeno.
3.
Ustanxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nově vytvořenou Komisí pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení této části je jejich konzumace vázaná ke vzniku České národní banky, a také proto je komentář k těmto ustanovením podáván, s výjimkou komentxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx.2014.
1.
Ustanovení čl. 14 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, v posledním platném znění před rozpadem společného xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdnotnou měnovou politiku. V odstavci 4 pak již předjímá, že Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet své emisní banky, které vzniknou rozdxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy:
ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky,
zákon č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřenícx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxích souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky.
(Limit úvěrů)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xinily 134 700 000 tis. Kčs (134,7 miliardy Kč). Z toho 7% je 9,242 miliardy Kč. Do výše této částky mohla Státní banka československá úvěrovat Českou repuxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx čl. II bod 1 písm. d) zákona č. 442/2000 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2001. Toto typicky přechodné ustanovení je tak již dávno překonáno a mohlo by být ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
1.
Jde o ustanovení standardního obsahu, které zabezpečilo pracovníkům Stxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxnku. Těmto pracovníků zůstaly také zachovány všechny nároky a výhody, kterých požívali k uvedenému datu jako pracovníci Státní banky československéx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do vnitřní předpisové základny České národní banky.
(Přechod majetku)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxskoslovenskou, má § 54 klíčový význam pro zachování majetkové kontinuity ČNB se Státní bankou československou. Aby však bylo možné pochopit genezi, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Níže se proto uvádí výtah z důvodové zprávy k vetovanému zákonu, která je podstatná pro přijetí závěru, že majetek, se kterým hospodaří Česká národní xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxé zprávy, jak je uvedena níže, lze provést. Protože jde však o pasáž poměrně rozsáhlou, je uváděna oproti ostatnímu textu komentáře ve zhuštěné formě.
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxem tržních ekonomik těchto států a na základě potřeb tohoto rozvoje, ačkoli v Anglii nebo ve Švédsku lze nalézt instituce, které plnily některé funkce cxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvnických osob, mají tedy právní subjektivitu, a jsou tedy způsobilé být i subjektem vlastnického práva. Subjektem vlastnického práva k majetku byla i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx a n., o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance, který v návaznosti na zákon č. 84/1919 Sb. z. a n. stanovil, že "pro účely správy aktiv v tomto zákoně stanxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxé nařízení vlády nabylo účinnosti dnem vyhlášení, kterým byl 11. březen 1919. Právně šlo mimo jakoukoli pochybnost o zestátnění a subjektem uvedeného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní úřad ministerstva financí jakožto instituci zřízenou při ministerstvu financí, která měla plnit funkce cedulové banky státu. Toto jeho poslání vyxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxancí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žírových účtů Rxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxkon č. 347/1920 Sb. z a n., o akciové bance cedulové. Podle § 2 tohoto zákona byla vláda zmocněna, aby "vykonávajíc vhodná opatření přípravná zřídila v xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxnnost, přestane působit Bankovní úřad ministerstva financí. O tom, kdy banka zahájí činnost, dohodne se ministr financí s bankovní radou a vydá úřední xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxrodní banky Československé, která zahájila činnost téhož dne. Tímto dnem přestal zároveň působit Bankovní úřad ministerstva financí a 1. dubna 1926 zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxy Československé byl klíčový § 49 zákona č. 347/1920 Sb. z. a n., který stanovil, že "Státní správa odevzdá bance do majetku všechny budovy, pozemky a celx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmise, složená ze tří zástupců ministerstva financí a tří zástupců banky; komisi této předsedá guvernér banky, který při rovnosti hlasů rozhoduje.".
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxtovky dávané do oběhu z převzaté zásoby od Bankovního úřadu ministerstva financí budou od té doby, kdy banka zahájí činnost, pokud se týče od doby, kdy vyxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xstanovení byla vláda zmocněna "prodati bance nemovitosti, které dosud drží Bankovní úřad ministerstva financí jako vlastnictví státu."
Národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xistiny upsáním třetiny akcií za podmínek stanovených v § 59 tohoto zákona, tj. na úpis 40 000 kusů akcií jedna akcie hromadná.
Národní banka Českosloxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxlizován, z toho 6x v době okupace. Nicméně i v době okupace byla zachována právní
kontinuita
této instituce, což potvrdil dekret prezidenta republiky xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa celém státním území, zahrnujícím v té době i Zakarpatskou Ukrajinu, a to podle zákona č. 347/1920 Sb. z. a n. v platném znění a na Slovensku podle ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxě, která vyvíjela na Slovensku činnost cedulové banky v době tzv. Slovenského státu, a to jako oblastní ústav Národní banky Československé v Bratislavxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xajetkové sloučení obou složek cedulového ústavu. Nebylo tedy žádných pochyb, že oba dosavadní cedulové ústavy jsou nadány majetkem, odlišným od majexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh poměrů, ale i stále zřetelnější směřování poválečného Československa k totalitě. To se plně promítlo i v novém zákoně č. 38/1948 Sb., o Národní bance Čxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodářského plánu a se zřetelem na tento plán řídí peněžní trh a pečuje o poskytování úvěru hospodářství a o účelné soustřeďování a hospodárné využití penxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x00 milionů Kč".
Tato Národní banka Československá neměla již formu akciové společnosti, ale právnické osoby sui
genesis
, jejíž činnost zákon č. 38xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxci 1 stanovilo, že "Dnem, kdy nabude tento zákon účinnosti (tj. dnem 24. dubna 1948 - poznamenala ČNB) přecházejí na banku právním nástupnictvím bez likxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxkanými právy a povinnostmi.". Pojmem "zařízení" je třeba rozumět movitý a nemovitý majetek dosavadní Národní banky Československé, který - v důsledkx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxovenské, účinným od 1. dubna 1950 byla ve shodě s nazíráním totalitního režimu na ekonomiku, která byla prakticky postátněna, a na úlohu centrální bankx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxo zákona veškerá práva a závazky (tedy i majetková práva) Národní banky Československé, Živnostenské banky, národního podniku, Slovenské banky, náxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxu osobu. Současně však došlo k zestátnění majetku dosavadní Národní banky Československé i uvedených peněžních ústavů, což je zřejmé z § 23 odst. 1 zákoxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxoláním na § 2 tohoto zákona". V čele této banky již nebyl guvernér, ale generální ředitel, jehož jmenovala a odvolávala vláda na návrh ministra financí.
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxtatoval, že "Státní banka Československá (dále jen "banka") zřízená v roce 1950, je ústřední bankou Československé socialistické republiky". Šlo texx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxl. Tento zákon se již vůbec nezabýval otázkami majetku, se kterým hospodařila SBČS. Nebylo toho ani třeba: tento majetek byl vlastnictvím státu a nakláxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxavení vedoucího ústředního orgánu státní správy a jehož jmenovala a odvolávala vláda. Statutární fond banky činil jednu miliardu Kčs a sloužil k zabezxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx x xxxon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, který aplikoval na poměry ústřední banky státu principy federalizace Československé socialisticxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxž zastupoval v plném rozsahu místopředseda. Byl-li předsedou občan České socialistické republiky, byl místopředsedou občan Slovenské socialisticxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxa SBČS, se ani v tomto zákoně nebylo třeba zabývat; šlo o majetek státu a platilo o něm to, co je uvedeno výše. Nicméně zde bylo určité specifikum: podle § 15 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx89 Sb., o Státní bance československé, který však nabyl účinnosti 1. ledna 1990, tedy již po listopadových událostech roku 1989, což se nepochybně odraxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxkoně chyběla jakákoli zmínka o jejích majetkových poměrech, neboť tento zákon vycházel z předlistopadového pojetí vlastnictví včetně toho, že veškexx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxskoslovenská podle zákona č. 130/1989 Sb. hospodařila podle zásad stanovených pro ni vládou ČSFR, byla plánovacím místem, zřejmě měla samostatnou rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxušný rok. Zde se
agregace
až na rozpočtové kapitoly jednotlivých ústředních orgánů neprováděla a tato věc byla prakticky jistě záležitostí Jednotnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/1989 Sb., o Státní bance československé, byla Státní banka československá státní institucí a hospodařila s majetkem státu a jako státní banka pracovxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xBČS po listopadu 1989 znamenal zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, který s účinností od 1. února 1992 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx 22/1992 Sb. vycházel již plně z tržních principů a obsahoval v majetkových otázkách prakticky shodné principy jako nynější zákon č. 6/1993 Sb., o Českx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy je právo majetek držet, užívat jej a disponovat s ním, což jsou základní atributy vlastnického práva, platné a uznávané již od dob starého Říma.
Pojxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxnka československá má v majetkových vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele". Toto ustanovení bylo bez věcné změny obsaženx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx0 Sb. Nicméně v souvislosti s tímto ustanovením je třeba připomenout, že i v důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí, že do podnikatelských vztahů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstníka.
Uvedenému pojetí nasvědčují i další ustanovení zákona č. 22/1992 Sb.; podle nich SBČS:
a)
měla v úschově a spravovala měnové rezervy ve zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx devizovými hodnotami [§ 41 písm. a)],
c)
ze svých výnosů hradila nezbytné náklady na svoji činnost (§ 51 odst. 2),
d)
užívala vytvořený zisk k doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu (§ 51 odst. 2).
Bankovní rada SBČS také podle § 5 odst. 2 písm. b) výše uvedeného zákona schvalovala rozpočet SBČS, tedy rozhodování o jejích proxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx x x xx xxxxx xxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx
kontinuita
je důvodná, neboť Česká národní banka je k 1. lednu 1993 právním nástupcem bývalé Státní banky československé pro území České republiky, jxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x x xxx xx xxxxxx xxxxxxx banka vzniká rozdělením Státní banky československé",
2.
v § 53, že "Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Státní banky Československé s pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx
x x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjetek Státní banky československé v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona".
Ustanovení § 51 přitom odkazuje na čl. 14 ústavního zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxu republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Posledně uvedený ústavní zákon, ač se týkal majetkx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Státní banky československé", nikoli tedy majetek státu, se kterým hospodaří - jménem ČSFR - Státní banka československá.
Ústavní zákon tak respexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx banka Slovenské republiky převezmou ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky příslušnou část majetku, práv a povinností Státní banky čexxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxkona o ČNB (i v souvislosti s právním nástupnictvím ČNB), když stanovil, že na Českou národní banku přechází majetek SBČS v rozsahu stanoveném podle zvxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zákona, že opatření bývalé Státní banky československé se považují po 1. lednu 1993 za opatření vydaná Českou národní bankou.
Ústavní soud dále nxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xNB jako účastníka řízení, ačkoli mohl žádat, aby byl účastníkem řízení stát, který zastupuje Ministerstvo financí, a nikoli ČNB.
Lze tedy konstatoxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xozpočtu má vztah odvodový, daný § 47 odst. 2 zák. o ČNB, nikoli vztah příjmový jako státní orgány (Parlament, vláda, ministerstva a další orgány státní sxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xlastním nákladem a ze svého zisku provedla rekonstrukci budovy svého ústředí (jejíž hodnota je nyní řádově odlišná od hodnoty budovy "zděděné" od SBČS x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx činnost - to vše v plném souladu s § 47 odst. 2 zák. o ČNB.
Z toho, co bylo k problematice majetku ČNB řečeno, vyplývá jediný závěr: účinností zákona č. 22xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxovenská, do jejího vlastnictví.
Stalo se tak bez náhrady, podobně jako byl v roce 1950 bez náhrady uskutečněn přechod vlastnictví majetku z Národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx má i určitou morální dimenzi: jestliže komunistický stát mohl bez náhrady vyvlastnit majetek své centrální banky, nevidí ČNB žádný důvod, proč by demoxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa ke svému majetku a k tomuto majetku také vykonává všechna práva vlastníka, jak plyne především ze zákona o ČNB. Vlastnické právo právnické osoby, tedy x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe stanovit pouze zákonem. Zákon o ČNB ani žádný jiný zákon takové meze neobsahuje (na rozdíl např. od zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, který naopxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxil někomu jinému. Proto je i v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník budovy svého ústředí v Praze, ale i v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm úřadem ani ničím podobným: je - jak říká zákon - právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 347/1920 Sb. z a n., o akciové bance cedulové, a která pxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxizovat ji jinak nežli jako právnickou osobu svého druhu, zřízenou zákonem, nemá v zákoně oporu. Tím se ČNB vymyká z řady státních institucí, jako jsou mixxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh, svou dosud spornou právní subjektivitu jednoznačně ztratily a staly se účinností uvedeného zákona, tj. dnem 1. ledna 2001, organizačními složkami xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx nabyl účinnosti zákon č. 219/2000 Sb., ČNB, která je i nadále právnickou osobou. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxost, že ČNB je institucí ústavní.
ČNB není ani ústředním orgánem státní správy, neboť není zahrnuta mezi ústřední orgány státní správy v tzv. kompetxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvádí výčet ústředních orgánů státní správy. Obecně jsou dána tři kritéria, charakteristická pro státní orgán - zřízení zákonem, výkon zákonem stanovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xato kritéria, kdežto ČNB splňuje pouze dvě - zřízení zákonem a podíl na státní moci v zákonem stanoveném rozsahu, ale její činnost není ze státního rozpoxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxihlédnutím ke stavu legislativy i historickému vývoji ne zcela jednoduchou. Nicméně závěr o tom, že ČNB je subjektem vlastnického práva, a má tedy vlasxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxváno, že nezávislost centrálních bank především na výkonné moci má čtyři aspekty:
a)
institucionální,
b)
instrumentální,
c)
personální xx xxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xtáty (Evropské unie - poznamenala ČNB) nesmějí své národní centrální banky přivést do situace, kdy by k plnění úkolů souvisejících s Evropským systémex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxčnost očekává, že pokud dojde k rozšíření či jiné změně úkolů ČNB, bude mít ČNB dostatečné finanční i personální zdroje k plnění všech svých úkolů, a to jax x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxlosti centrálních bank, jíž je majetková nezávislost integrální součástí, vyřešila ve prospěch centrálních bank ekonomická teorie, která spatřuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx např. i vynikající československý národohospodář prof. Karel Engliš, který zastával rovněž funkci guvernéra Národní banky Československé.
Závěx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnomickou teorií, pojetím evropského práva i s v zásadě všeobecně přijímaným nazíráním na tuto otázku, tj. s uznáním vlastnictví centrální banky. Tato xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xajetkem, - čl. II zák. č. 227/2013 Sb.
(Kontinuita v právní oblasti)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.201xx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jde o právní předpisy recipované do právního řádu České republiky k 1. lednu 1993 a pokud jde o opatření vydaná Státní bankou československou.
2.
Co xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky.
Z judikatury:
Diskontní sazba
byla v období do 30.3.1990 stanovena Státní bankou českoxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xejí diskontní sazbu nelze použít. ČNB totiž byla zřízena zákonem České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, rozdělením Státní banky českoxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxného zákona opatření vydaná Státní bankou československou platná ke dni účinnosti tohoto zákona se považují za opatření vydaná ČNB. Z toho pak jednoznxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxné právní kontinuity. Nelze tedy přisvědčit názoru navrhovatele o tom, že
diskontní sazba
stanovená před 1. lednem 1993 je pro účely výše úroků pro tutx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxení.
(Povaha účtů)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Ustanovení § 57 je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxé povahy, zajišťující potřebnou kontinuitu v oblasti bankovních služeb.
(Personální kontinuita)
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnuje a odvolává na období uvedené v zákoně (tj. podle odstavce 4 tohoto ustanovení na 6 let) prezident republiky na návrh vlády ČSFR, a podle odstavce 3 vixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí radu Státní banky československé až do vzniku České národní banky 1. ledna 1993 tvořil podle § 6 odst. 1 zákona č. 22/1992 Sb. pouze guvernér a viceguvexxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
(Zrušovací ustanovení)
JUDr.
Josef
Barák
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2014.
Zákon č. 22/1992 Sb. představujx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xředstavovala zlom a současně nové definování postavení a činnosti centrální banky v podmínkách tržní ekonomiky, její nakročení k nezávislosti na stáxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxl, co se majetku týče, ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou repubxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí banky československé, její bankovní rady a její činnosti, která se stala základem pro současnou právní úpravu, představovanou zákonem o ČNB.
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národa. Toho dne nabyla účinnosti řada klíčových právních norem, které tuto státnost zajišťovaly. Nejvýznamnější z nich byla Ústava České republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Po bok těchto a dalších klíčových právních úprav, nezbytných pro fungování nového státu, se zařadil i zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxhláška České národní banky č. 67/l994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení zákxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xpojenců v Normandii
Vyhláška České národní banky č. l47/l994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke l25. výročí zahájení provozu první kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxního prostředí
Vyhláška České národní banky č. 63/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
Vyhláškx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx banky č. l56/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po l 000 Kč
Vyhláška České národní banky č. 157/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po 2 500 Kč
Vyhláška České nxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx
xxxxxxxa České národní banky č. 2l4/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů
Vyhláška České nxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx7/1995 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí Jean-Baptista Gasparda Deburaua
Vyhláška České národní banky č. 266/1996 Sb., o vydání pamětních stříxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"
Vyhláška České národní banky č. 36/1997 Sb., o vydání pamětníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxn ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha
Vyhláška České národní banky č. 271/1997 Sb., o vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč
Vyhláška České národní banky č. 37/1998 Sb., o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč
Vyhláška České národní banxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xč
Vyhláška České národní banky č. 40/1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
Vyhláška České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 122/1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
Vyhláška České národní banky č. 176/1998 Sb., o vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace severoatlantické smlouvy
Vyhláška České národní banky č. 150/1999 Sb., o vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxtních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
Vyhláška České národní banky č. 186/1999 Sb., o vydání pamětxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxím provedení určeném pro sběratelské účely
Vyhláška České národní banky č. 111/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxclava II. a zahájení ražby pražských grošů
Vyhláška České národní banky č. 142/2000 Sb., o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Stxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxového fondu a Skupiny Světové banky v Praze
Vyhláška České národní banky č. 314/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí naxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xisíciletí
Vyhláška České národní banky č. 76/2001 Sb., o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč.
Vyhláška České národní bxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
Vyhláška České národní banky č. 308/2001 Sb., o vydxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxcí "Raná go-tika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč.
Vyhláška České národní banky č. 401/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnotné evropské měny euro jako oběživa
Vyhláška České národní banky č. 434/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí svx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxáška České národní banky č. 84/2002 Sb., o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč
Vyhláška České národní banky č. 11xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše
Vyhláška č. 8/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousexxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsefa Thomayera
Vyhláška č. 80/2003 Sb., o vydání zlatých mincí "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" po 2 000 Kč.
Vyhláška č. 161/2003 Sb., o vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxncí "Baroko - zámek Buchlovice" po 2 000 Kč.
Vyhláška č. 365/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxa č. 130/2004 Sb., o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč
Vyhláška č. 162/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstuxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx republiky do Evropské unie
Vyhláška č. 297/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divixxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč
Vyhláška č. 510/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx č. 115/2005 Sb., o vydání zlatých mincí "Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči po 2 000 Kč
Vyhláška č. 176/2005 Sb., o vydání pamětních stříbrných dxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxaze" po 2 000 Kč
Vyhláška č. 435/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Vyhláška č. 19/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
Vyhláška č. 271/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx2006 Sb., o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 14/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrnýcx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxové Hory" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 113/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx mincí "Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 235/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx vinic
Vyhláška č. 9/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
Vyhláška č. 101/2008 Sb., o vydání pamětxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxodní kulturní památka řetězový most ve Stálci" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 159/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narozenx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxka č. 284/2008 Sb., o vydání zlatých mincí "Technická památka pivovar v Plzni" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 285/2008 Sb., o vydání pamětních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xříležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Vyhláška č. 31/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxsažení severního pólu
Vyhláška č. 123/2009 Sb., o vydání zlatých mincí "Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 160/2xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxcí "Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 360/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo orloje
Vyhláška č. 116/2010 Sb., o vydání zlaté mince "Kulturní památka hamr v Dobříve" po 2 500 Kč
Vyhláška č. 181/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrnx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxfonse Muchy
Vyhláška č. 238/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana
Vyhláška č. 58/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí zahájení výuky na Pxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x. 127/2011 Sb., o vydání zlaté mince "Gotický most v Písku" po 5 000 Kč
Vyhláška č. 159/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí naxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
Vyhláška xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
Vyhláška č. 11/2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
Vyhláška č. 113/2012 Sb., o vydání zlaté mince "Barokní most v Náměšti nad Oslavou" po 5 000 Kč
Vyhláška čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské
Vyhláška č. 365/2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Pxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxoruny k 20. výročí České národní banky a české měny Vyhláška č. 81/2013 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 100. výročí narození Beno Blachuta
Vyhláška č. 142/2013 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna
Vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana Vyhláška č. 319/2013 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
Vyhláška č. 79/2014 Sb., o vydání zlaté mince "Jizerský most na trati Tanvald - Hxxxxxxxxx xx x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xyhláška č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
BARÁK, J. a kol. Zákon o bankách, komentář a předpisy související. Praha: Linde Praha, 2003.
BOBEK, M., BŘÍxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2011.
DĚDEK, O. Historie evropské měnové integrace, od národních měn k euru. Praha: C. H. Beck, 2008.
Dějiny bankovnictví v Českých zemích. Prahxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxpské právo v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
GIOVANOLI, M., DEVOS, D. International monetary and financial law. Oxford University Press, 2010.
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x Obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
HERDEGEN, M. Principles of International Economic Law. Oxford University Press, 2013.
HOLMAN, R. Exxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
KLÍMA, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x., NOVOTNÝ, J. Centrální bankovnictví v českých zemích. Praha: ČNB, 2008.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník. Svazek I Obecná část (§ 1-654). Komenxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx obchody. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
MANDEL, M., TOMŠÍK, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxického originálu přeložil Vít Mlejnek). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.
MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. vyd. Praha: Ekopxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxa: C. H. Beck, 2009.
Právnický slovník. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2003.
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management press Ringierx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxRAZZIN, T. Europa braucht den Euro Nicht. München: Deutsche Vergals-Ans-talt, 2012.
SARKAR, S. The Crises of capitalism. Berkeley: Counterpointx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxility, Theory and Practice. Washington DC: International Monetary Fund, 2006.
SMITS, R. The European Central Bank Institutional Aspects. Kluwer xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxoník. Svazek III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
SURGA, L. České bankovky a mince 1993-2012. Pilníkov: Jerome, s. r. o., xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správní, 2010.
The European Central Bank: History, Role and Functions, Frankfurt am Main: Euro-pean Central Bank, 2004.
The European Integratxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
TOMÁŠEK, M. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Praha: Lixxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxitika v české historii. Praha: ČNB, 2001.
VLČEK, J. Ekonomie a ekonomika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
ZILIOLI, CH., SELMAYR, M. The Law ox xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxw.esrb.europa.eu>
<www.
bis
.org>
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních vztazích, ale i zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku. V případě krajů tak činí zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a v případě obcí se jedná o zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xvropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xro obnovu a rozvoj, Dohody o Mezinárodní finanční korporaci, Dohody o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a Dohody o Mnohostranné agentuře pro investičnx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxx xxx xx xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x014-08-04].
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx14-08-04].
xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxi, případně spořitelními a úvěrními družstvy.
xxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/download/cp_kolateral.xlsx [cit. 2014-08-04].
xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x4.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky při poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity jednotlivým úvěrovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x x xxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl [cit. 2014-08-04].
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx4-08-04].
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xeck, 2012. s. 586.
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx
xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxničním měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky; určuje cenu zlata v bankovních operacích,", nebo též § 56 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá se Státní bankou československou vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad pro stanovování kursů československé koruny k cizím mxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkody_bank/download/seznam_platsys_ucast_cr.pdf.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxent/designated_systems/index_en.htm [cit. 2014-08-04].
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxertis_popis.html [cit. 2014-08-04].
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlatebni_styk/oversight/ [cit. 2014-08-04].
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxny přihlašovatele zavazovat (např. právní úkony může činit /podepisovat/ každý člen statutárního orgánu samostatně, popř. předseda společně s dalšxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, tj. zejména výpis z evidence podnikatelů v zahraničí, obsahující údaje xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyklady.html.
xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx].
xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx § 192 odst. 7 z. p. k. t., § 25 odst. 8 zákona č. 283/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů, § 622 odst. 6 zákona č. 24xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxion of the European Central Bank of 20 February 2013 on the profit distribution of the Bank of Greece (CON/2013/15). (Pozn.: Opinion ECB týkající se návrxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxECB.)
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrhu volení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny PČR, 2 zástupci ministerstva financí a finanční arbitr. Vzhledem k tomu, že úprava povinnosti mlčxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x27/2013 Sb.
xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu plus odkazy na ně v některých dalších zákonech.
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR