586/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxrávek
RNDr.
Petr
Beránek
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Ing.
Savina
Finardi
Ph.D.
Ing.
Barbora
Krížová
Ing.
Marie
Hronová
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx16.
Ustanovení § 2 ZDP vymezuje podmínky, které jsou rozhodné pro posouzení, zda je poplatník-fyzická osoba rezidentem, nebo naopak nerezidexxxx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xouze na ty příjmy, které byly dosaženy v ČR a jsou zároveň vyjmenovány jako zdroj příjmů v § 22 ZDP.
K odst. 1
Poplatníky dělíme na daňové rezidenty a nexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxcílené v daném státě.
O tom, zda je někdo rezidentem s tzv. celosvětovou daňovou povinností, nebo naopak zda jde o nerezidenta, tj. poplatníka s daňoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxa pobytu v daném státě. V této souvislosti je nutné zmínit existenci mezinárodních smluv o dvojím zdanění. Podle § 37 ZDP se ustanovení tohoto zákona poxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem. Pokud taková smlouva uzavřena byla, bude mít vždy před vnitrostátním předpisem přednost. Jak už z názvx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xnitrostátní normou (viz § 38f ZDP). Samotné uplatnění zamezení dvojího zdanění - výpočet - se pak odehraje buď přímo v daňovém přiznání, nebo v jeho přílxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxjmů a ve státě rezidence poplatníka se již tento příjem znovu nedaní. V případě vynětí příjmů se můžeme setkat s pojmy "vynětí úplné", kdy se na zahraničnx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdně snížen, ale zbývající příjmy jsou daněny takovou sazbou daně, která by odpovídala celému příjmu, tj. včetně příjmu zahraničního. Metoda zápočtu jx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xe uzná celá zaplacená daň, nebo zápočet prostý, v jehož případě se uzná jen taková část daně, která odpovídá příslušnému podílu zahraničních příjmů na cxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx že se o daň z příslušného příjmu rozdělí. V takovém případě stát zdroje příjmů vybere daň v nižší sazbě, než by ve většině případů odpovídalo výši sazby daxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxníka, který má na území ČR bydliště nebo se na tomto území bude "obvykle" zdržovat, budeme zpravidla považovat za daňového rezidenta ČR (k definici pojmx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjší situace nastane, jestliže tato osoba bude ještě disponovat dalším bydlištěm např. v Německu. Pak podle kritéria bydliště nám bude v takovém případx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxím právem a určovala by pravidlo pro případ těchto střetů dvou ryze národních právních norem. Zpravidla takovou normou bude ustanovení smlouvy o zamezxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodovat podle čl. 4 - Rezident, který řeší konflikt dvojího rezidentství. Tak to bude i v našem případě dvojího bydliště, kde přijde v úvahu posoudit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xěsnější.
K odst. 3
Daňoví nerezidenti jsou poplatníci, kteří nedisponují bydlištěm na území ČR nebo se na území ČR obvykle nezdržují, nebo jsou nerxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x daních z příjmů negativně vymezuje případy, na které by se z hlediska délky času poplatníkem stráveného v ČR mohlo pohlížet tak, že byl naplněn pojem pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xv ČR) pobyt neměli.
Pokud nerezident má zdanitelné příjmy, jejichž zdroj je na území ČR, má povinnost zdanit tyto příjmy v ČR. Způsob zdanění se odvíjx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xichtenštejnsko). Z hlediska způsobu zdanění můžeme hovořit o následujících třech, resp. čtyřech, alternativách, a to:
-
standardní režim daně z pxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xvláštní sazby daně ve spojení s § 36 ZDP, tzv. srážková daň, kterou vybírá ta osoba, jež příjem nerezidenta vyplácí (plátce daně), a tato osoba ji pod svou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbuty jako v předchozím případě, pokud jde o odpovědnost osoby-plátce, která opět vybírá a odvádí příslušnou částku z hrubého příjmu nerezidenta (nejčxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pro způsob zdanění je rozhodující rezidence, neboli tzv. daňový
domicil
poplatníka, daňového nerezidenta. Je důležité si zapamatovat, že zaxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xrážková daň, nebo povinnost podat daňové přiznání a volbu tohoto způsobu vybrání daně bude vždy určovat druh daného příjmu.
Tím se dostáváme ke zcelx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx Tyto zdroje jsou taxativně vyjmenovány v § 22 ZDP vždy pro konkrétní daný druh příjmu a je na ně pak i navázán § 36 ZDP v těch případech, kdy se daňová povinxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxm ze závislé činnosti. Český zákon často zakotvuje zdanění určitého příjmu nerezidentů, dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění zpravidla není ČR zdanxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxně stanovena jako časové kritérium vzniku daňové rezidence v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění (zpravidla čl. 4). Jedná se ovšem až o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxu podle evidence občanů, ale o skutečný pobyt daný místem, kde je možné hovořit o stálém bytě a úmyslu poplatníka se v tomto bytě zdržovat. Je více než pravxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x připravit si potřebné argumenty pro jeden či druhý postup podle konkrétního případu (viz také Pokyn D-22).
Z koordinačních výborů:
469/16.12.1x x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxst zahraniční osoby vést účetnictví. Předkladatelé: Jan Soška, Magdaléna Vyškovská.
Související ustanovení:
§ 22 - zdroj příjmů, § 36 odst. 1, xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Pokyn GFŘ D-22 - K § 2 1. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tentx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. V případě vzniku neomezené daňové povinnosti v Čxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Z judikatury:
I. Vykonává-li daňový rezident Slovenské republiky na území České republiky činnost sportovce, pak podle Smlouvy o zamezení dvojíxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příjmů, v § 7 odst. 3 a § 22 odst. 1 písm. f) podrobuje příjmy z osobně vykonávané činnosti sportovce - daňového nerezidenta samostatnému základu daně pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxžijí.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.11.2007, čj. 9 Afs 55/2007-76)
I. Obsahem správy daně je právo činit jen ta opatření, která jsxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnění je nutno respektovat nejen v případě, kdy platná právní úprava umožňuje zdanit jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, ale i v případě, kdy sx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx2007-87)
I. Osoby ukrajinské státní příslušnosti podnikající v roce 1999 v České republice nemohly být posuzovány jako poplatníci podle § 2 odst. 3 xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxdla pro určování bydliště Pojem "obvyklé bydliště" ve smyslu směrnice 83/183/EHS je definován v čl. 6 odst. 1 této směrnice.
1. Pro účely této směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxám, popřípadě u osoby, která nemá žádné pracovní vazby, kvůli osobním vazbám, z nichž vyplývá úzké spojení mezi dotyčnou osobou a místem, kde žije.
Za oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx dvou nebo více členských státech, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba v určitém členském státě proto, aby vykonala úkol, který má určitou dobu trvání. Docházka na vysokou školu nebo do školy nemá za následek změnu obvxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxm platným dokladem.
3. Mají-li příslušné orgány členského státu dovozu pochybnosti o platnosti prohlášení o obvyklém bydlišti učiněného podle odstxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xj. 2 Afs 57/2005-48 (Výběr NSS č. 134/2006)]
Posuzovala-li se daňová povinnost souvisící s úvěrovými smlouvami ve zdaňovacím období r. 2001 a r. 200x xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxní z příjmů, které jednoznačně vymezují pojmy "úroky" a "dividendy", není důvod k užití doplňkových výkladových prostředků podle Vídeňské úmluvy o smxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.2.2005, čj. 2 Afs 108/2004-106 (č. 577/2005 Sb. NSS)]
Pobývání osoby na území České republiky podle daňovéhx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxuladu či v rozporu s příslušnými právními předpisy, které upravují podmínky pobytu cizinců v České republice. K tomu, aby mohl subjekt náležet do okruhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx v příslušném kalendářním roce.
(rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.3.2004, sp. zn. 15 Ca 29/2002)
Předmět daně z příjmx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí dani z příjmů. Toto vymezení příjmů může být jak pozitivním, tak i negativním výčtem. Samotná skutečnost, že je určitý příjem předmětem daně z příjmů, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo i bez takových podmínek. Vymezení předmětu daně xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a to speciálně příjmy ze závislé činnosti. V případě příjmů ze závislé činnosti nejsou kromě příjmů uvedených pod § 3 ZDP předmětem daně také příjmy uvexxxx x x x xxxxx x x x xxxx xxxxxxx xx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbchodních společností a komplementářům komanditních společností. Zákon o daních z příjmů zahrnuje do předmětu daně od 1.1.2014 rovněž ty příjmy, ktexx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxavatele, nebo naopak pocházet ze samostatné činnosti, eventuálně finančních operací, pronájmu nebo dalších aktivit.
Právě podle toho, z jaké oblxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx některé z těchto specifických skupin.
Již tradiční chybou, a to nejen méně znalých poplatníků, je snaha spatřovat předmětný příjem právě ve skupinx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe pod § 6-10 ZDP.
K odst. 2
Za příjem se považuje každý příjem, tedy bez ohledu na peněžní nebo nepeněžní formu. V ZDP je v mnoha ustanoveních specifikxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx bezúplatné.
K odst. 3
Hovoříme-li o nepeněžním příjmu, musíme se ptát, jakou má výši, resp. jak takový příjem ocenit. K tomuto ocenění nám poslouží xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxovacího předpisu, což je zákon o oceňování majetku a vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Jde v zásadx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xy bylo potřeba uhradit k získání poskytnuté dané služby, nebo v jiných případech může jít o stanovení výše hodnoty procentních bodů obvyklého úvěru.
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxního plnění (opět v obvyklé výši). To je pak potřeba použít ve všech případech nepeněžního příjmu z titulu majetkového prospěchu, kde jde o plnění na:
x
xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdá do předmětu daně z příjmů. Ještě do konce roku 2014 do tohoto negativního vymezení patřily rovněž příjmy z titulu dědictví a darování, které naopak dnxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tak se setkáváme s:
-
tituly privatizačními a restitučními v podobě akcií a podílových listů,
-
úvěry a zápůjčkami (půjčkami), u nichž však platx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxjetek přibude, a stejně tak při jejich majetkovém vypořádání,
-
příjmy, které poplatníci vysoudili na ČR prostřednictvím Evropského soudu pro lixxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa,
-
příjmy tzv. zemědělských podnikatelů, kdy např. otec přestane provozovat svou činnost a předá, resp. daruje, zemědělskou techniku, zařízenx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xři roky od ukončení činnosti otce. Pokud by např. otec ukončil činnost v dubnu 2017, syn by měl začít buď ještě v průběhu roku 2017, nebo nejpozději od 1.1.xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxí v daném ustanovení jak na standardní darování, tak i na prodej mezi blízkými příbuznými, neboť jak si lze povšimnout, ustanovení zachycuje obě smluvnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxípadě to bude otec, a pro syna, který by pokračoval v podnikání, budou tak k dispozici daňové výdaje používaného majetku bez omezení [viz § 27 písm. ch) a x xx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xovinnost podat daňové přiznání při nedodržení podmínek, jestliže xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxeré spočívá v pohledu na dar mezi dvěma podnikateli. Ještě za existence darovací daně platilo, že předmětem daně není to, co podléhá dani darovací - s jedxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
nepovažuje za příjem bezúplatný. V tomto ohledu existuje řada rozhodnutí daňové správy i správních senátů, resp. soudů. Z judikatury lze především doxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx příjem osvobozený, a naopak dar, kde by byla důvodem daru podnikatelská činnost obdarovaného, bude předmětem daně z příjmů a půjde o příjem v kategorii xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi dosažení daného příjmu:
-
vypořádáním spoluvlastnictví rozdělením věci při zachování velikosti původních spoluvlastnických podílů, kde sice xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzemkových úpravách;
-
částka, kterou vrací zdravotní pojišťovny z titulu překročení limitu 5 000 Kč a sníženého limitu 2 500 Kč, který se týká dětí dx xx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem, které splňují alespoň jednu z podmínek § 145 odst. 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle čl. 10a Ústavy České republiky,
-
byl ustaven rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vydaným podle kapitoly VII Charty Orxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xárodů vydaného podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů, kterým je Česká republika vázána, s takovým mezinárodním soudem povinna spoluxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxzím státem a je uveden v nařízení vlády podle odst. 2 tohoto ustanovení (§ 145 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxlouvy.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 7 - příjmy ze závislé činnosti, § 7 odst. 10 - příjmy ze samostatné činnosti
Související přexxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Z judikatury:
Bezplatný převod podniku z otce na syna není příjmem z podnikání a nepodléhá dani z příjmů.
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.1.2016.
Institut osvobození zahrnuje relativně různorodé druhy příjmů, které jsou osvobozeny buď po splnění určitých podmínek, naxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxtých náhrad v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd, nebo u stipendií. Tyto příjmy jsou samozřejmě vždy předmětem daně, a stejně jako u přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x odst. 1 písm. a)
Osvobození rodinného domu včetně souvisejícího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti. Není tedy podstatné, jak dlouho poplatník takovou nemovitost vlastní, ale doba bydliště počítaná bezprostředně před prodejem.
Pokud jde o poxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, ale podle evidence občanů je hlášen na adrese jiné, může i přesto obhájit toto skutečné bydliště. Důkazní pozice, resp. důkazní břemeno je však v takovxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx skutečné bydliště. Půjde např. o doručovací adresu poštovních zásilek, výpověď sousedů a další okolnosti, jako kam chodí děti do školy apod.
V přípxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtu. Vždy musíme vycházet z konkrétního případu a zohlednit v tomto pojmu více okolností, jako např. druh, typ nemovitosti nebo i místo, kde se nachází.
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxu let a poslední tři měsíce před prodejem ji začne pronajímat, zcela jistě podmínky pro osvobození splněny nebudou. Nebo naopak poplatník, který bude nxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xro osvobození splněny.
Podle gramatického výkladu samotného pojmu "bezprostředně" se rozumí "bez časové prodlevy". V tomto ohledu může nastat sixxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že technicky není v zásadě možné, aby časová prodleva nebyla delší a odpovídala běžným případům na realitním trhu v řádu dnů až týdnů. Pojem "bez časové xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdliště, nabízí mu zákon zachování osvobození, jestliže proinvestuje obdržené prostředky do jiné bytové potřeby (viz § 15 odst. 3 ZDP). Podmínkou tedy xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xentokráte ale vlastnictví - držby, pod § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Můžeme konstatovat, že vše (téměř), co se nedá ztotožnit s osvobozenxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxžby nemovitosti. Zde si představme skupinu různých rekreačních objektů, polností, rybníků, lesů apod. Určitou výjimku z pětiletého časového testu dxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xředmětem pozemkových xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxrně často se záměnou těchto dvou typů bezúplatných příjmů a mylným zařazením do osvobozených příjmů.
Zákonodárce i zde vymezuje z osvobození přípaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrávu stavby. Institut práva stavby řeší případy, kdy třetí osoba bude chtít zřídit na cizím pozemku stavbu. Je třeba připomenout, že zánik stavby (hmotxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvo stavby (nikoli však stavbu zřízenou na základě práva stavby) je možné tedy prodat, darovat, přenechat do zástavy, přenechat do nájmu nebo k němu zřídxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxch" osob jsou od daně osvobozeny. To platí se dvěma následujícími výjimkami:
-
cenné papíry - jsou řešeny dále speciálně v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP,
-
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platí naopak daňový režim, tedy jsou součástí zdanitelných příjmů ještě do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Legitimní otázka je, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxerá byla vyřazena z obchodního majetku právě v důsledku realizovaného prodeje, a jde tedy o příjem ze samostatné činnosti v dílčím základu daně § 7 ZDP. Pxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x prodejem movité věci, která byla vyřazena z obchodního majetku v jiném předchozím čase v důsledku svojí nepotřebnosti k výkonu činnosti a která byla prxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x více, ovšem nedá se vyloučit extrémně i jeden den. Tento typ příjmů je pak správné zahrnovat do dílčího základu daně v § 10 ZDP (ostatní příjmy). Daný drux xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xepřesahuje výdaje, např. zůstatkovou cenu prodávaného majetku, není možné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xříjmů (paušál), může nakupovat a prodávat movité věci v režimu osvobozených příjmů. Tento postup na první pohled sice splňuje kritéria pro osvobozeníx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxle § 7 ZDP. Prodej tohoto zboží není tedy v režimu osvobozených příjmů, neboť do dílčího základu daně v § 7 ZDP patří i příjmy z činností, na které má být vydxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a pro jinou újmu pojem "nemajetková újma". Povinnost nahradit nemajetkovou újmu je dána jen v případech, kdy ji zvlášť stanoví zákon nebo jestliže byla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i jinými zákony. Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Tyxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxození plnění z titulu majetkové i nemajetkové újmy patří tedy v zásadě mezi osvobozené tituly a je na místě si uvědomit výjimky, pro které osvobození nepxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xde o výdaj daňový, příjem z plnění rovněž zdanitelný. Určitá nerovnost tohoto vztahu se vyskytuje pouze u případů, kdy je daňový výdaj např. na pojištěnx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celé, neboť jde o součást obchodního majetku, a poměr, jakým byl uplatněn daňově účinný výdaj na související plnění, přenést nelze, resp. zákon tuto moxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh na rezervu tvořenou podle zák. o rezervách, je dané tím, že poplatník tyto prostředky ukládá na účet povinně, resp. nemá jinou možnost, pokud chce daňoxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx 1 písm. f)
Osvobození cen a výher můžeme rozdělit na následujících pět oblastí:
-
ceny z veřejných soutěží - jsou osvobozeny do hodnoty 10 000 Kč za kxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx
x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u cen zahraničních, neboť si povšimněme výrazu "podle jiných právních předpisů", tj. mělo by se jednat o legislativu ČR;
-
ceny z reklamních soutěžxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx své zaměstnance s uplatněním osvobození, což vzhledem k definování dílčího základu daně v § 6 ZDP nebylo správné řešení;
-
ceny ze spotřebitelské xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxi dosahující příjmů ze sportovní činnosti), nebo je standardně osvobozeno 10 000 Kč z každé jednotlivé ceny (zpravidla žáci, dorost).
K odst. 1 píxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. viz zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. Osvobození se týká i případů, kdy tyto osoby takto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o poplatníka, kterému se v minulosti nestala křivda, a který vstoupil do postavení oprávněné osoby na základě smlouvy o postoupení pohledávky, nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xákonů, a úrok ze státních dluhopisů, které byly rovněž vydány v souvislosti s nápravami křivd.
K odst. 1 písm. h)
Osvobození plnění důchodového pojxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxního roku, ke kterému se tento příjem vztahuje. Jestliže bude např. minimální mzda činit 10 000 Kč za měsíc v roce 2017, bude 36násobek činit 360 000 Kč. Taxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx 12 000 Kč více, bude postup následující: příjem 372 000 Kč se sníží o osvobozenou částku (360 000 Kč) a zbývajících 12 000 Kč "podrobíme" testu, zda podat čx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx příjmy, které jsou od daně osvobozené, to znamená, že výše uvedených 12 000 Kč této hodnoty nedosahuje, resp. ji nepřesahuje, a povinnost podat daňové pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxštní sazbou podle § 36 ZDP), došlo by na zdanění i zmíněných 12 000 Kč. V případě pobírání příjmů ze závislé činnosti (kde nejde o uplatnění zvláštní sazby xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x případě zahraničních měn použije jednotný kurz.
Výplaty důchodů za více let jsou osvobozeny bez limitu omezení, neboť nejde o pravidelně vyplácenx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxízení nového místa, příspěvek na chráněné pracoviště pro handicapované občany apod. Náklady jsou pak vždy na tyto akce nedaňové dle § 25 odst. 1 písm. i) xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, příspěvky z veřejných rozpočtů. Shodně jsou osvobozena obdobná plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxíspěvek na péči podle zák. o sociálních službách až do výše poskytovaného příspěvku.
Podmínkou osvobození je "nepodnikatelská forma" této činnosxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxem osvobozený pouze do výše hodnoty příspěvku odpovídající IV. stupni závislosti. Zákon o sociálních službách, rozlišuje:
-
I. stupeň - lehká závixxxxxx
x
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxle předpisů Ministerstva zdravotnictví x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Příjem v podobě úhrady nebo i příspěvku, který obdrží dárce krve a dalších biologických materiálů, je od daně z příjmů osvobozen bez ohledu na výši těchxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx kde existuje možnost snížení o nezdanitelnou část základu daně ve výši 2 000 Kč za jeden odběr pouze v případě bezpříspěvkového dárce krve, tedy ty přípaxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xýdajů ve výši 5% z minimální mzdy, tj. např. z 10 000 Kč částka ve výši 500 Kč, kterou mohou dárci krve obdržet, aniž by ztratili možnost uplatnit daňový odpxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtudijní výsledky, za vynikající výzkumné vývojové a inovační a další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, dále za výzkumnou a vývojoxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol nebo veřejných výzkumných institucí a od právnických osob vykonávajících činnost střední školy, resp. vyšší odborné školy.
To platí i pro příxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxbo příjmů v podobě zdanitelných příjmů podle § 6, případně § 7 ZDP, včetně tzv. motivačních příspěvků.
K odst. 1 písm. k) bod 2
V případě osvobození přxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxximu, který by nahrazoval odměňování za činnost, jež by spadala do okruhu závislých činností nebo činností samostatných včetně oblasti příjmů tzv. nahxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxý subjekt vytvořil "svoji" organizaci pro financování "svých" aktivit provozovaných např. v rámci dovolených apod.
Je třeba dát pozor zejména na sxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Osvobozeny jsou také příjmy ve formě podpory nebo příspěvku plynoucích z prostředků odborové organizace, a to jak v peněžní tak i nepeněžní formě. Můžx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Výpomoc v uvedených případech, jako je např. řešení tíživých nebo neočekávanýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ekologickou nebo průmyslovou havárií. Tato výpomoc může být poskytnuta shodné osobě i vícekrát během kalendářního roku, pokud půjde o různé tituly.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxed celé plnění plynoucí z uvedeného produktu. Ve skutečnosti, shodně jako v případě pojištění z penze na "dožití" obsažené v prvním bodě výše uvedeného xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxůběhu spoření a původní naspořené hodnoty bez jejího zhodnocení. V případě penze "na dožití" jde o rozpočítanou hodnotu na předpokládanou dobu výplatx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xx x xdst. 6 a § 36 odst. 2 písm. n) ZDP].
To však neplatí pro tyto produkty, které jsou uzavřeny na dobu nejméně 10 let, kde je vyplácený příjem osvobozený zcxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx službu poskytovaná vojákům základní, resp. náhradní, služby, stejně tak i žákům vojenských škol podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 220/1999 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxlácené příslušníkům ozbrojených sil, bezpečnostním sborům podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 221/199 Sb., o vojácích z povolání, nebo zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xsou od daně osvobozena veškerá nepeněžní plnění poskytovaná prezidentu republiky jak v době výkonu funkce, tak i po jejím skončení.
K odst. 1 písm. p)
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxické službě. Dobrovolnická služba zahrnuje mnoho oblastí, do kterých může zasahovat. Jde např. o pomoc osobám zdravotně postiženým, seniorům, osobáx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxí se nevztahuje na částky poskytované nad rámec plnění stanovených nebo "posvěcených" soudem. Tedy včetně těch, které si exmanželé dohodnou.
K odstx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxnce roku 2013 zahrnují v časovém testu pětileté doby držby tohoto podílu vždy den vzniku podílu jako začátku. Navýšení v průběhu této pětileté doby neměxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti, který měl v držbě od roku 2007, a v roce 2013 došlo k navýšení podílu, nárok na osvobození příjmů z takového převodu zůstává, neboť v pojetí obch. zák. xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxně.
Osvobození úplatného převodu podílu vylučuje případy, kdy je uskutečněn prodej na základě smlouvy o smlouvě budoucí, tedy případy, kdy je kdykxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zčásti z obchodního majetku poplatníka, a to až do doby pěti let po ukončení dané činnosti, z níž plynul poplatníkovi příjem. Stejně i v tomto případx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtuací může být zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní
korporace
. V těchto případech musíme aplikovat propočet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxxx xxxx xrocento nám tedy vyjadřuje vztah osvobozené části příjmu z úplatného převodu podílu. Jestliže byl dosažen příjem ve výši 130 000 Kč, pak je osvobozena ox xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe i státní podpora poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Osvobození státního příspěvku je tedy po možnosti odečítat od základu xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxočtu státu, municipalit, ale i nadnárodních zdrojů prostřednictvím EU na pořízení hmotného majetku nebo technického zhodnocení. xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxaci. Dále je osvobozen příjem poskytnutý na odstranění následků živelné pohromy. Ustanovení § 24 odst. 10 ZDP definuje, co se rozumí pod pojmem "živelxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxlatňovat.
K odst. 1 písm. u)
Zde je osvobozený příjem vztažen jednak k tzv. odstupnému za uvolnění bytu nebo jednotky a jednak na případy prodeje bytx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstupné buď v nepeněžní formě jiného bytu nebo jednotky, nebo ve formě peněžní. V případě peněžní formy úhrady je nutné pro naplnění podmínek osvobozexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxpit, resp. vydat obdržený příjem za bytovou potřebu, definovanou poměrně šířeji v § 15 ZDP, alespoň do konce následujícího roku po roce, kdy byl příjem oxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxm odesláním na katastrální úřad byly dané peněžní prostředky rovněž předisponovány k prodávajícímu.
K odst. 1 písm. v)
Osvobození příjmů z úplatnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxtka z prodeje cenných papírů v daném roce např. 100 050 Kč, podléhá zdanění hodnota celá, nikoliv pouze její rozdíl 50 Kč.
Cenné papíry pořízené do konxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů dosažených z prodeje cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku poplatníka, a to až do pěti let od ukončení dané činnosti.
V tomto případě osvxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvení takovou situaci neřeší. Z toho plyne, že příjem z úplatného převodu cenných papírů je do hodnoty 100 000 Kč osvobozen vždy, bez ohledu na zahrnutí těxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxzici časový test tří let. Zákonodárce v poměrně obsáhlém ustanovení postihuje shodně také situace s obdobnými příjmy z prodeje podílových listů a zachxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxání stejné celkové hodnoty.
Při prodeji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxá, zda ty dříve nebo později nabyté.
Stejně jako v období do konce roku 2013 nelze od daně osvobodit cenné papíry, které byly zahrnuty do obchodního maxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxze uplatnit, jestliže v průběhu časového testu byla uzavřena smlouva, na jejímž základě došlo k obdržení příjmů, byť po splnění tříletého časového tesxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx základ daně. Od novelizace ZDP zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxit své příjmy, resp. výnosy, dojde-li k zániku závazku jinak než jeho zaplacením, narovnáním, započtením nebo jeho novací.
K odst. 1 písm. y)
Nejen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxtněn i při osvobození obdobných příjmů v oblasti veřejných pojistných.
K odst. 1 písm. z)
V případě, že tyto úrokové výnosy podlehly zdanění (srážkxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xa)
Součástí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky z vlastnictví družstva je vzájemné vypořádání prostředků z nájemného určených na financování oxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsou předmětem vyrovnání, resp. družstvo je převede na vlastníka jednotky (viz též zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). Totéž se uplatní v případě xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxdstavují nezanedbatelnou hodnotu. Jde o zajištění knihovních fondů a bibliografických registrací a naplnění mezinárodní i vnitrostátní meziknihoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxbyl zaznamenán případ směřující na osobu fyzickou.
K odst. 1 písm. zc)
Při aplikaci osvobození příjmu obdrženého jako náhradu za služebnost vznikxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe subjektem zajišťujícím rozvodné sítě, ten vydá příslušné rozhodnutí a poplatníkovi vyplatí náhradu za způsobenou škodu,
-
poplatník nesouhlaxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xx většině případů obě výše uvedené situace chápány jako příjmy od daně osvobozené s tím, že jde nakonec vždy o rozhodnutí ze zákona a pouze věcná břemena vzxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxladní filozofie tohoto ustanovení, která spočívá v rozdělení příjmů jako náhrady věcných břemen na:
-
dobrovolně strpěná - příjmy od daně neosvoboxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxadném rozdílu mezi původní hodnotou vyjádřenou v korunách a novou hodnotou při změně devizového kurzu je osvobozen v případech, kdy účet není součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxhu. Bylo by technicky asi problematické daňově spravovat všechny ostatní případy kurzových rozdílů, a tak už od novely ZDP zákonem č. 669/2004 Sb., ktxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze zmíněné případy.
K odst. 1 písm. ze)
Osvobození tohoto typu příjmů souvisí s transformací daně darovací do daně z příjmů od 1.1.2014 a je
de facxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcké právo k jednotce po předchozích úhradách družstvu v nepeněžní i peněžní formě, nejde ovšem o úhradu, kterou by bylo možné chápat jako úhradu tržní hoxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx může k převodu vázat.
Pokud dojde k prodeji takové jednotky v době, kdy nebude např. splněn časový test, bude jako nabývací cena sloužit ocenění podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodinného domu, bytu nebo nebytového prostoru se specifikací garáže, komory nebo sklepa na člena družstva nebo jeho právního nástupce.
K odst. 1 písxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlynula doba alespoň tří let mezi nabytím akcií a rozhodným dnem přeměny této společnosti.
Shodně se hledí i na případ zachování časového testu pěti lxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xet od ukončení činnosti, jestliže byly akcie nebo podíly součástí obchodního majetku poplatníka.
K odst. 1 písm. zh)
Náhrady výloh a příspěvky na vxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxši.
K odst. 1 písm. zi)
Daňové zvýhodnění, které bylo zavedeno od 1.1.2005 do daňového sytému zákonem č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/19xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhlo dojít k naplnění ustanovení § 35c, resp. § 35d, ZDP.
K odst. 1 písm. zj)
Podle čl. 190 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství přijal Evxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxarobní nebo invalidní důchod, pozůstalí mají nárok na zaopatření apod. Náklady na zmíněné nároky jsou hrazeny z rozpočtu EU.
K odst. 1 písm. zk)
Jde x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxovení
obsoletní
, tedy nepotřebné (srov. obsoletus: neúčinný, neaktuální, bezcenný, sešlý).
K odst. 2
Osvobození příjmů z prodeje nemovitého maxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxně jako souvislou, nepřerušenou dobu.
K odst. 3
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxbu na:
1)
zařazení daného příjmu z prodeje majetku do "správného" dílčího základu daně,
2)
uplatnění daňově účinných výdajů a nákladů,
3)
zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxíka, může být pokládán za příjem patřící buď do dílčího základu § 10 ZDP - ostatní příjmy nebo je součástí příjmů ze samostatné činnosti v § 7 ZDP. V případxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx součástí tzv. ostatních příjmů v dílčím základu daně § 10 ZDP. Tím, že příjem z prodeje byl dosažen do pěti let od vyřazení daného majetku z obchodního majxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxodejů. Pokud bude konečným výsledkem ztráta, bude výstup do dílčího základu daně v § 10 ZDP nula. Výdajem je u odpisovaného majetku zpravidla zůstatkoxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdaje, jež souvisí s prodejem věci, nebo výdaje, které majetek prokazatelně zhodnotily. Nejde při tom jednoznačně vzít v úvahu případy zhodnocení majexxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxce 2014 z obchodního majetku, v roce 2015 vymění na nákladním přívěsu obě pneumatiky a k prodeji dojde v roce 2017, kdy už jsou tyto pneumatiky opotřebováxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxávě za tímto účelem.
Druhým případem prodeje majetku je jeho vyřazení za účelem prodeje a tady se příjem stává součástí příjmů podle § 7 ZDP, tj. včetnx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xztrátový" obchod do základu daně.
Podle § 25 odst. 1 písm. u) ZDP platí pro uplatnění daňově účinných výdajů podmínka, aby tento majetek byl součástx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxo by jinak příjem z prodeje dani nepodléhal, a zakládá se tak pětiletý časový test počínaje xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnosti zahrnuje dokonce podmínku ukončení dané činnosti a opět následný pětiletý časový test.
V případě poplatníků, kteří nepoužívají při sestavoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonce při přechodu na paušální výdaje dochází k jeho zániku. Tyto situace mohou komplikovat řádné ukončení finančního leasingu, neboť předmět nájmu nexx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxcentní výdaje, neboť má povinnost ze zákona pokračovat ve vedení účetnictví i nadále.
Z koordinačních výborů:
415/18.12.1x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxří Nesrovnal, Simona Hornochová.
K odst. 1 písm. l)
373/11.07.12 - Aplikace § 4 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2013. Předklaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxné ustanovení. Předkladatelé: Jan Čapek, René Kulínský.
Související ustanovení:
§ 10 odst. 5 - ostatní příjmy, § 25 odst. 1 písm. u) - nedaňové nxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
Související pokyny:
Pokyn D-22 - K § x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 2 a § 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon o vlastnictví bytů") je vlastnictví tvořeno jednotlivxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xomu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxou. Jednotka vzniklá na základě právních předpisů účinných do 31.12.2013 nemovitostí není. Od 1.1.2014 existují vedle sebe dva druhy jednotek, jejicxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákona o vlastnictví bytů, zůstane jejich pojetí zachováno i po dni nabytí účinnosti občanského zákoníku. V takovém případě budou po 1.1.2014 převáděnx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy jednotek a dalšími nabyvateli. Pokud by chtěli vlastníci jednotek v domě, v němž jednotky vznikly před 1.1.2014, dosáhnout toho, aby byli vlastníky jxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx vlastníků jednotek.
K § 4 odst. 1 - 1. Pokud nejsou splněny podmínky pro vznik nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, postupuje se podle x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud měl poplatník v jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxý než garáž, sklep nebo komoru, zcela nebo zčásti použije na uspokojení vlastní bytové potřeby, je příjem z prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytovx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xísm. u) zákona. V takovém případě lze uplatnit pouze poměrnou část výdajů odpovídající zdaňované (neosvobozené) části příjmů z prodeje. V případě prxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxiště, se postupuje také podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. - 2. Pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona, pokud příxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxku ve spoluvlastnictví (nebo části podílu) u majetku, jehož části byly nabyty postupně, se uplatní osvobození příjmu v poměru, v jakém splňují podmínkx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtníka do veřejného seznamu (§ 1105 a § 1164 občanského zákoníku), právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému kataxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxmovitých věcí nabytých rozhodnutím soudu (§ 1165 občanského zákoníku) den v něm určený a není-li určen, den nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo jixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxe být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky, c) pro nabytí nemovité věci u jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxa č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Tento den je současně dnem nabytí nemovité věci, od kterého se odvozuje lhůta pro osvoboxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xodle dědické smlouvy, může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky, u movitých věcí darovaných den, kdy byl dar přijat, u koupených moxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtátního orgánu den v něm určený a není-li určen, den právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci (vychází se z § 1114 občanského zákoníkxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitele. V případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele den pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xodle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky, f) u finančního leasingu den skončení finančního leasingu, který xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xápisu do obchodního rejstříku v případě zakládajícího účastníka společnosti, - den zápisu zvýšení kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxí podílu převodem od jiného společníka, - den úmrtí zůstavitele v případě zděděného podílu na společnosti, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění zx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xsoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxjetí za člena již existujícího družstva na základě členské přihlášky, - den účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu, - den úmrtí zůstavitele v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxlnění stanovené podmínky, - den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona o úpravě majxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxužstev. 5. Den prodeje (převodu nebo přechodu) se posuzuje obdobně, jak je uvedeno pod bodem 4.
K § 4 odst. 1 písm. b) - Pro osvobození příjmů z prodeje nemxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxe občanského zákoníku jeho součástí, rozhodující den nabytí pozemku, nikoliv stavby na pozemku.
K odst. 1 písm. d) - Přijatou náhradou za ztrátu příjxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxjsou také náhrady nákladů na výživu pozůstalých a náhrady za ztrátu důchodu.
K odst. 1 písm. f) - Veřejnou soutěží se rozumí veřejná soutěž o nejvhodnějxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxt. 1 písm. g) bod 3. zákona se jinými právními předpisy rozumí předpisy, na základě kterých je poskytován příplatek nebo příspěvek k důchodu, napříklax xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním přísxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxh zákonů.
K odst. 1 písm. h) - Podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona se za plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti považuje také výplata
komxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xůchod.
K odst. 1 písm. i) - K § 4 odst. 1 písm. i) - Za dávky v hmotné nouzi jsou považovány dávky podle zákona 6 č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Za dáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem krve a jejich složek a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona č. 373/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem krve a jejich složek a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy (§ xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbách") je od daně osvobozen v souladu s § 4 odst. 1 písm. j) zákona.
K odst. 1 písm. l) - Podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona se posuzují i příjmy získané ve formx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxy.
K odst. 1 písm. r) - Převodem podílu v obchodní korporaci se rozumí i převod družstevního podílu na jiného člena bytového družstva či osobu, která se v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh a družstvech, ve znění pozdějších přepisů - dále jen "zákon o obchodních korporacích").
Převodem podílu v obchodní korporaci se rozumí i převod družxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxanovení § 601 a § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů - dále jen "zákon o obchodních korporaxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a tuto náhradu nepoužil na obstarání bytové potřeby ve stanovené lhůtě, zahrne takový příjem mezi zdanitexxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxostor (odstupné) jiný než garáž, sklep nebo komoru, na obstarání bytové potřeby pouze částečně, je od daně osvobozena pouze ta její část, která byla vynxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxného v § 4 odst. 1 písm. v) zákona, tj. že za dané zdaňovací období úhrn uvedených příjmů nepřesahuje stanovený limit 100 000 Kč a neposuzuje se okamžik naxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx U cenných papírů nabytých do 31.12.2013 platí osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) ve znění platném do konce roku 2013, tj. použije se časový test 6 měsícx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenného papíru 5%.
K odst. 1 písm. w) - Za cenné papíry pro účely § 4 odst. 1 písm. w) zákona se považují i cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec. Od xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxěn, jsou od daně z příjmu osvobozeny pouze příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím období u poplatníka nepřesáhne částku 100 00x xxx x xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx majetek, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 zákona účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci. Zahrnutím nemovité věci do obchodního majetku poplatníxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxící, zda vložená nemovitá věc je zčásti nebo celá používána pro samostatnou činnost dle § 7 zákona.
Z judikatury:
K § 4 odst. 1 písm. c) bod 3, přípxxxx x x x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatníka, o kterém mělo být účtováno v souladu s předpisy. Vadné účtování o takovém majetku nečiní z majetku obchodního majetek jiného charakteru.
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.6.1999, sp. zn. 10 Ca 91/99)
U příjmů z prodeje vlastních nemovitostí získaných daroxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsáhla zákonem o daních z příjmů požadovanou dobu, event. pokud nebyly naplněny ani jiné tam předpokládané skutečnosti.
Jako výdaj nemůže být uznáno pxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi a následného vrácení daru dárci v penězích jde o dva samostatné na sobě nezávislé právní úkony.
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích zx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe zvláštních předpisů a dále příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů vydaných podle zvláštních předpisů. Jedná se tak o dvě rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdit příjmy z prodeje nemovitostí nabytých podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, pokud daňový subjekt tyto nexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávněnou podle ustanovení zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
(rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.6.xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu), je osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u poplatxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx 308/2005-56)
K odst. 1 písm. u)
Příjem z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu (pokud v souvislosti s tímto převodem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxíjem použije na uspokojení své bytové potřeby, nikoli osob spolubydlících.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.8.2007, čj. 9 Ca 308/2005-56)
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxt. 1 o cenných papírech se řídí úpravou kupní smlouvy podle obchodního zákoníku. Tato smlouva nemusí být písemná. Podle ust. § 156 odst. 5 o. z. jsou akcxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx smlouva nemusí mít písemnou formu, akcie na jméno bez vyplněného rubopisu by nadále svědčila předchozímu majiteli. V této návaznosti podle ust. § 16 odxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy po vzájemné dohodě měnit či rušit, by znamenalo nepřípustným způsobem zasahovat do smluvní volnosti stran.
(rozhodnutí Krajského soudu v Čexxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxjmů zahrnuje v předmětu daně od 1.1.2014 rovněž ty příjmy, které byly tradičně, až do konce roku 2013 součástí daně darovací a dědické. Tyto příjmy jsou v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxtví nebo odkazu. Zákonodárce od 1.1.2014 soustřeďuje tento specifický druh příjmů (společně s těmi ustanoveními původně uvedenými v § 4 ZDP) pod shora xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxdobě dědictví nebo odkazu podle § 1475 a násl. obč. zák. jsou od 1.1.2014 zcela osvobozeny bez ohledu na příbuzenský vztah k osobě, od níž pochází. Do konxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxtví vázáno na splnění určité podmínky, a tím je dáno, že dědic může pozůstalost nabýt i později.
K písm. b)
Svěřenský fond nemá podle § 1448 a násl. občx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxví) je účetní jednotkou, vede tedy podvojnou účetní soustavu. Tento svěřenský fond může být založen mimo jiné rovněž pro případ zajištění cizí nebo příxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxského fondu s určitými podmínkami pro vydání tohoto majetku dotyčné osobě. Podmínkami může vázat přechod majetku např. na svoji smrt nebo na dosažení uxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxou podmínku (např. až se jednou vdá). Majetek nepřechází na vnučku automaticky smrtí zůstavitele, ale až po splnění dané podmínky nebo podmínek, na ktexx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxbu obmyšlenou ještě za života zakladatele svěřenského fondu je již komplikovanější a nevyhneme se "prozkoumání" nejen podmínek, ale i příbuzenských xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xprava osvobození příjmů z titulu nabytí movitých věcí od zákonem specifikovaných osob řeší např. standardní obdarování v rámci státních návštěv.
K xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
Osvobození tohoto druhu příjmu je případem, kdy oprávněná osoba získává od osoby povinné pozemek nebo jeho část na základě majetkového vyrovnání jejxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxevodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, kdy vznikem služebnosti bytx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxi v návaznosti na výjimku z daňového režimu darů, kdy dar - "nedar" do hodnoty 500 Kč zůstává v daňově účinných výdajích, ale zároveň nemá žádnou odezvu v pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxotce zahrnující jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru vždy nejprve řešme, jak je daná jednotka zapsaná na katastrálním úřadu a co podle zápxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodující.
K písm. i)
Ustanovení tohoto typu bylo již od 90. let koncipováno v § 3 odst. 4 ZDP, kde stál tento typ příjmů mimo předmět daně. Od 1.1.20xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx potřeba zdůraznit, že se ve všech vyjmenovaných případech musí jednat skutečně o zařízení pro danou péči.
K písm. j)
Jedná se o velmi široké osvobozxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí prostředků na zakoupení pomůcek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxníka ručí za splnění podmínek, tj. využití prostředků, vždy sám poplatník.
K písm. k)
Osvobození peněžních i nepeněžních příjmů na tyto "bohulibéx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxovitostí.
K písm. l)
Jde o "zánovní" osvobození příjmů určených na financování prezidentských volebních kampaní.
K písm. m)
Ustanovení § 3 odxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x rovněž 100 000 Kč/rok/poskytovatel v ostatních případech (překročení o 1 Kč: vše zdaněno),
-
§ 6 odst. 9 písm. v) ZDP: osvobozen do výše jistiny v maxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xajetkového prospěchu).
Podstatný je nejen titul, ale také vznik majetkového prospěchu. Je nutné hledět na to, jak se mění daňový režim, kdy byla xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xředmětem daně nebyl.
Příklad 1
Poplatník si sjedná bezúročnou zápůjčku v roce 2014 na pět let. Majetkový prospěch vzniká v době sjednání zápůjčky - texx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xo nebude mít žádný daňový efekt.
V roce 2015 bude naopak taková smlouva mít daňový dopad.
Pokud nepůjde o následující osvobozené příjmy v podobě majetxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxlé činnosti, a pokud se jedná o:
1. příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manželxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxstředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výžixxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xondu vyčleněn, nebo který
- zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
- v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 105 000 Kč, je do daňového přiznání zahrnuta hodnota celých 105 000 Kč.
Příklad 2
Majetkový prospěch z titulu bezúročné zápůjčky 1 000 000 Kč na dobu txx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx
x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx x x x xxx xxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxeciální ustanovení v § 3 odst. 3 písm. b) ZDP, jestliže je zápůjčka na dobu neurčitou nebo např. delší než pět let. Pak se těch 75 000 Kč násobí pěti lety.
Kdx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x x xxx xx xx xxxxxx
xx xodaňuje se pouze nadlimitní částka,
2) dodaňuje se každoročně zvlášť.
Změna podmínek nebo výše majetkového prospěchu:
Pokud vrátíme peníze ze zápxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx kdy se změna udála, v podání standardního přiznání.
Odlišné situace:
1) Výpůjčka při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx bude předmětem tohoto zajištění automobil, nelze uplatnit "dopravní paušál" podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, neboť jde o vypůjčený automobil.
2) Spolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx osvobození, které při překročení jistiny 300 000 Kč nezaniká, ale zdaňuje se obvyklý úrok z přesahující hodnoty.
Příklad 3
Bezúročná zápůjčka 450 xxx xx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx součástí § 6 ZDP.
K písm. n)
Osvobození příjmů poskytnutých na provoz držitelům licencí k provozování zoologických zahrad v sobě může zahrnovat x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxvována pro veřejnost včetně volně žijících živočichů. Důležitým znakem zoologické zahrady je její volná přístupnost.
Zoologickou zahradou však xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle zvláštních právních předpisů.
K písm. o)
Osvobozené jsou rovněž příjmy spočívající v podpoře, resp. příspěvku, na příslušný projekt veřejné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xsoba, na kterou se osvobození vztahuje.
K písm. p)
V praxi se velmi často vyskytují případy smluvních ujednání vlastníků bytů a nebytových prostor x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xodle jednotlivých podílů na vlastnictví i těm, kteří se na úhradách finančně nepodíleli. Typickým případem bude půdní vestavba se vznikem nové jednotxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxlu nepeněžní příjem, jenž se zákonodárce už v roce 2003 rozhodl osvobodit (viz novela ZDP zákonem č. 438/2003 Sb.).
Z koordinačních výborů:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx.04.15 - Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů. Předkladatelé: Jiří Nesrovnal, Radislav Tkáč, Otakar Machala, Petr Toman.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K písm. m) - V případě, že úhrn příjmů v podobě majetkových prospěchů od téhož poplatníka přesáhne za zdaňovaxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxňová ztráta
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Pojem základ daně je u poplatníků-fyzických osob sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxedstavovat zároveň i základ daně. Základ daně je jedinečný institut, bez kterého nelze propočítat další položky, jako je např. zápočet daně zaplacené x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xa mysli hodnotu upraveného základu daně, stejně tak i v případech zvýšení nebo snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji (jako je tomu např. v § 5 odst. 10 a 11 Zxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxšen, jako je tomu u příjmů ze závislé činnosti v případech výpočtu superhrubé mzdy.
K odst. 1
Toto ustanovení představuje obecné vymezení základu dxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xefinice, bude mít taková úprava přednost. Takovou specifickou oblastí je např. oblast příjmů ze závislé činnosti, kde v zásadě jediným výdajem může býx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxmů, ale pouze výdaje na jejich dosažení.
K odst. 2
Ustanovení definuje povinnost složit daňový základ ze všech druhů příjmů do jediného základu danx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xude tvořit tzv. dílčí základ daně a jednotlivé dílčí základy daně budou sečteny do celkového základu daně. V součtu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxku celkový základ daně snižovat. Ke kompenzaci kladného a záporného výsledku dílčího základu daně musí dojít vždy, kromě případu dílčího základu daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxt z příjmů ze závislé činnosti dílčí základ daně ve výši 50, vykáže do řádku daňového přiznání základ daně ve výši 50 a do jiného řádku uvede onu ztrátu ve výxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Stejně jako daňový základ i ztráta musí být upravena na "daňovou ztrátu" podle pravidel ze společných ustanovxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Přitom platí, že záporný výsledek u dílčího základu daně lze z hlediska specifik pro jednotlivé druhy příjmů připustit pouze u příjmů ze samostatné čixxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx, která vyjde i po případném započtení s kladnými výsledky ostatních dílčích základů daně, lze odečítat v následujících pěti letech od celkového záklaxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx ztráta vyměřena, a zároveň, že tímto se také prodlužuje doba, kdy má správce daně možnost otevřít daňovou kontrolu a ověřit správnost deklarované daňoxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xoučasném období zbylo jen prodloužení o 31 dní po konci kalendářního roku. Platí, že příjmy ze závislé činnosti obdržené v této době patří ještě do minulxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, ve kterém byly příjmy vyplaceny.
K odst. 5
Ustanovení deklaruje odlišný daňový režim pro taxativně vymezené příjmy v § 36 ZDP, které mají tzv. samoxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xx xxxx x xxecném základu daně nepočítá. Postupem času se do zákona prosadily tři výjimky, z nichž je v současné době možné se setkat ještě se dvěma:
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xávislé činnosti. To lze do 15. 2. po kalendářním roce dodatečně podepsat, a zahrnout tak do ročního zúčtování u plátce nebo se rozhodnout a podat daňové pxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti a sraženou daň si odečíst jako zálohu na daň.
-
Příjmy z "nezávislých činností" uvedených v § 22 odst. 1 písm. f) ZDP poplatníků, nerezidenxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx paušální výdaje a sražená daň je využita jako záloha na daňovou povinnost. Stejně jako v předešlém případě se musí jednat o veškeré příjmy za daný kalendxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx základu daně.
K odst. 6
Jde o první případ úpravy vykázaných příjmů a výdajů, stejně tak i pro účetní jednotky úpravy výnosů a nákladů, pokud je k dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxynulé nebo uplynulá zdaňovací období a řešit zároveň s eventuálním navýšením daňové povinnosti i sankce v podobě vzniklého úroku z nedoplatku daně. Půxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xepeněžní dar nemůže zůstat ve výdajích předchozích let, i když v době nákupu splňoval stoprocentně definici daňově účinného výdaje. Z tohoto titulu zvxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxí, kdy k vyřazení došlo. Neopominutelnou podmínkou těchto úprav podle tohoto ustanovení je současné účetní zachycení tak, aby nemohlo dojít k násobnéxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxjemní smlouva bude ukončena, musí být výdaj uplatněný v předchozích letech korigován na odpovídající hodnotu a opět se lze rozhodnout pro aplikaci tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xyla vyplacena a zahrnuta v některém z minulých zdaňovacích období do dílčího základu daně. V případě vrácení této mzdy nebo její části (na základě právnxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxostatné činnosti nebo z pronájmu možnost volby mezi vykázáním nákladů k budoucím příjmům v roce, kdy vznikly a byly uhrazeny, anebo naopak jejich přesuxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxt v následujících pěti letech xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x příjmům a výdajům tohoto kalendářního roku. Je to možné samozřejmě za podmínky, že v roce, kdy vznikají poplatníkovi výdaje spojené se zahájením činnoxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxznání, kde by musely být tyto náklady v daném roce vypořádány.
K odst. 8
Nedílnou součástí zákona jsou i přílohy upravující postupy při přechodu z daxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxů (výnosů) a výdajů (nákladů), které se zachytí na příslušných řádcích úprav (např. 105, resp. 106).
K odst. 9
Ustanovení vymezuje pro všechny poplxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K odst. 10
Tato povinná úprava rozdílu příjmů a výdajů, resp. daňového základu, se od svého vzniku v roce 2004 několikrát precizovala. Jejím cílem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxasický bezúplatný příjem poplatníka a je nutné na něj pomyslet mimo standardních samostatných případů také např. při ukončení spolupráce společníků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z titulu rozdílného účetního a neúčetního pohledu s návazným daňovým režimem u spojených osob - např. poplatník s daňovou evidencí uplatňuje daňové výxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. U účetní jednotky tyto prostředky naopak do okamžiku vyúčtování nejsou zdanitelným výnosem, a tak je teoreticky možné posunovat jejich zdanění na poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx např. na zálohy směrované na veřejná pojištění, každoroční platby energií, periodik apod. Zákonodárce
a priori
vyloučil z tohoto režimu zálohy na fixxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxnnost zachytit daňově tento typ příjmů.
-
Příjem v podobě rozdílu mezi hodnotou ocenění nepeněžitého vkladu a výší vkladu, který je vyplácen spolexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx § 5 odst. 10 písm. b) ZDP. Restrikce výdaje z titulu záloh u spojených osob je zhojena v tom období, kdy dojde k vyúčtování těchto záloh.
Související usxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxmějí i případy, kdy poplatník při výkonu činnosti, z níž mohou plynout příjmy uvedené v § 7 nebo § 9 zákona, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxud poplatník obdržel za některý kalendářní měsíc jen část čistého příjmu (mzdy), považuje se za příjem zaměstnance (v hrubém) v daném kalendářním roce xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx rozumí úhrn zúčtovaných měsíčních příjmů (včetně zúčtovaných a již obdržených nepeněžních a dále jednorázových příjmů) snížený o příjmy od daně osvoxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm nepřihlíží. To znamená, že se zjistí procento skutečně vyplaceného (obdrženého) čistého příjmu v poměru k čistému příjmu, který měl být poplatníkovx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx za příjem poplatníka v daném kalendářním roce. Obdobně se postupuje při výpočtu poměrné části povinného pojistného placeného 8 zaměstnavatelem a pomxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx povinného pojistného a sražené zálohy na daň se vypočte jako podíl částky částečně vyplaceného čistého příjmu a čistého příjmu, který měl být celkem za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měsíc obdržen, vynásobený stem, dle následujícího vzorce: Procento OČP = OČP / ČP x 100 - Legenda: - OČx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxx xxhájil činnost, se rozumí rok, ve kterém poplatník začal samostatnou činnost skutečně provozovat nebo majetek pronajímat.
K odst. 10 - Podle § x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho dopředu (pokud z uzavřené smlouvy nevyplývá, že se jedná o zálohu).
Příjmy ze závislé činnosti
Ing.
Savina
Finardi
Ph.D.
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxu příjmy ze závislé činnosti (nemusí se vždy nutně jednat o příjmy peněžní) zvýšené o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 9% pojistné na veřejné zdravotní pojištění). Jedná se o nákladové pojistné, které za zaměstnance oxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí o nákladové pojistné, a to s ohledem na příslušné právní předpisy, které sociální pojistné upravují. Jedná se zejména o dohody sjednané mimo pracovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxstného (sociálního i zdravotního), a to až do výše 10 000 Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele. Pokud by měl zaměstnanec u téhož zaměstnavatele sjednáno vxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí zabezpečení i pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
U dohody o pracovní činnosti se veřejné zdravotní pojištění neodvádí, pokud měsíční odměxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxstnání malého rozsahu podle zák. o nemocenském pojištění (více viz § 6 odst. 2 a § 7 zák. o nemocenském pojištění). V případě, že se jedná o příjem, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxného na sociální zabezpečení. U pojistného na sociální zabezpečení není rozhodující reálně vyplacená částka odměny, ale částka sjednaná. Pokud má zaxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx ximitu je nutné odvést příslušné pojistné.
V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xe pro účely § 6 ZDP tento příjem navyšuje o fiktivní částku, která odpovídá zákonnému pojistnému (34%). Pokud byly tyto příjmy ve státě zdroje zdaněny, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxy Česká republika s touto zemí nemá uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění), pak je základem daně příjem zvýšený o zákonné pojistné (34%).
Vymxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxe materiální skutečnost na rozdíl od právní skutečnosti: "Pro kvalifikaci příjmů podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení § 6 citovaného záxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxi je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle poxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnoucí z pracovněprávních vztahů uzavřených podle zákoníku práce, ale pod takový způsob zdanění zahrnul zákonodárce i příjmy z obdobného poměru."
K xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xunkční požitky, tedy odměny za výkon funkce např. poslanců, členů vlády, za funkce v orgánech obcí, státních orgánech, spolcích, profesních komorách xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxsty k. s. Rovněž do této skupiny řadíme i odměny členů orgánů právnických osob - např. se jedná o odměny členů představenstev či dozorčích rad - z ekonomicxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxsným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti považujeme např. příjmy zaměstnance, které obdrží ještě před podpisem smlouvy anebo je naopak obdrží xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxnnost vykonávána na základě příkazů plátce (zaměstnavatele) a poplatník (zaměstnanec) je povinen těchto příkazů dbát a dodržovat je. Proto se příjmy xxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvatelem a zaměstnancem. Dále tento odstavec upravuje problematiku mezinárodního pronájmu pracovní síly, kdy se za příjem zaměstnance, který nemá síxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxá další plnění ve prospěch zaměstnanců či dalších osob. Může se jednat i o příjem, mzdové nároky po zemřelém zaměstnanci ve prospěch jeho rodinných přísxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxých fondů zaměstnavatele.
K odst. 4
Pouze příjmy na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč včetně od jednoho plátce v rámci jednoho kalendářníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dani slouží k nárokování slev na dani dle § 35ba ZDP, a to na měsíční bázi. V případě, že má poplatník uzavřeno více dohod o provedení práce, pak se tyto částxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxých osob v rámci svého daňového přiznání.
K odst. 6
Ustanovení upravuje bezplatné poskytnutí motorového vozidla od zaměstnavatele zaměstnanci v xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V případě, že se jedná o nepeněžní benefit, pak se základ daně zvyšuje o 1% ze vstupní ceny vozidla xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxc, po který zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci motorové vozidlo. V případě, že by zaměstnavatel takto bezplatně svému zaměstnanci poskytl v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxt výdaje dle § 24 ZDP a dalších obdobných ustanovení ZDP, které souvisí se služebními účely, tedy s podnikáním. Stejně tak je možné uplatňovat nárok na oxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí zisku, resp. plátce daně nemá u těchto plnění nárok na odpočet u daně z přidané hodnoty. Rozhodující je, zda bylo toto vozidlo zaměstnanci poskytnuto, x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxobně, tedy do dílčího základu daně ze závislé činnosti zahrnujeme 1% ze vstupní ceny zvýšené o daň z přidané hodnoty. Operativní nájem je ovšem řešen odlxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou vyňaty z předmětu daně, a to speciálně ve vztahu k závislé činnosti. Jedná se zejména o náhrady ze strany zaměstnavatele, které souvisí s výkonem zaxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxměstnance ze soukromé sféry. V případě překročení limitů je předmětem daně rozdíl mezi skutečně vyplacenou náhradou a limitem, resp. tento rozdíl je i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxročně se mění.
Ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv (např. stejnokroj a jejich obdoby) a další bezúplatná plnění, která podle zákoníku práxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxavatele se tyto výdaje považují v souladu s § 24 odst. 2. písm. j) ZDP za daňově uznatelné výdaje, resp. náklady. O jaká plnění se jedná, podrobněji stanoxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtředky, resp. se jedná o výdaje na údržbu osobních a ochranných pracovních prostředků. Tuto náhradu je možné v souladu se ZDP považovat za nezdanitelnxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxm (např. oblek). Specifika této úpravy jsou obsažena v Pokynu GFŘ D-22.
U částek přijatých zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele myslí zák. o daxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxele a přímo souvisí s jeho činností. Nejedná se tudíž o finanční prospěch zaměstnance, který by naopak zdanění podléhal.
Povinná plnění zaměstnavaxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx o výdaje zaměstnavatele, které zajišťují vybavení pracoviště, hygienické a bezpečností prostředí, zdravotní prohlídky atd. Tato plnění opět nejsox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníků práce - ideálně na základě vnitřní směrnice, která stanoví výši těchto náhrad.
K odst. 8
Hradí-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxem pouze do výše stanovené zvláštním právním předpisem, kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě apod. xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud je tedy zaměstnanci vyplacena finanční náhrada v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména se jedná o zákoník práce), případně s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx paušálního výdaje za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uznává se xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxíčně, případně ročně.
K odst. 9
Ustanovení vymezuje příjmy, které souvisí s výkonem závislé činnosti a jsou od daně osvobozeny.
Jestliže zaměsxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxno. Odborný rozvoj zaměstnance musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele. U zaměstnavatele je toto plnění považováno za daňově uznatelný výxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxbování kvalifikace,
d)
zvyšování kvalifikace.
Do těchto nepeněžních výdajů je možné zahrnout i školné na vysoké škole, které za zaměstnanxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnosti zaměstnavatele, tak je možné tento výdaj považovat v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP za daňově uznatelný. Pokud by se ovšem jednalo o peněžxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a na straně zaměstnavatele je stále možné postupovat v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP. V případě nepeněžního plnění, které nesouvisí s předmětex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xlnění, které zaměstnanci poskytl z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování, které mohou zajišťovat i jiné subjekty, patří mezi osvobozená plnxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a to v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP.
Hodnota xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxově neuznatelný výdaj (náklad). Typicky je tento výdaj (náklad) hrazen ze zisku po zdanění, ze sociálního fondu či na vrub výdajů (nákladů), které nejsxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zaměstnancům poskytovat, tak se na straně zaměstnavatele jedná o daňově uznatelný výdxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxá zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdaněnx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xokud se jedná o plnění za účelem použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. Nepeněžní plnění za účelem rekreace a zájezdu zaměsxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx překročení tohoto limitu se zdaňuje pouze rozdíl, který přesahuje daný limit.
Obdobně se postupuje v případě nepeněžních plnění poskytovaných zaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení a rovněž příspěvek na kulturní nebo sportovxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnavatelů provozujících veřejnou dopravu osob, jsou od daně osvobozeny bezplatné nebo zlevněné jízdenky, a to i v případě rodinných příslušníků zaměsxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxvněnou cenou pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Tento rozdíl rovněž není vyměřovacím základem pro sociální pojistné u zaměstnance.
Záxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxtěm v zahraničí. Zákon stanovuje pro výkon této závislé činnosti časový test 183 dnů v jakémkoli období 12 po sobě jdoucích měsíců. V případě překročení xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo spoluúčinkující osoby a
b)
činnosti vykonávané ve stálé provozovně.
Pro stanovení časového testu je nutné přihlédnout k xxxxxx xxxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxhrnují nejen všechny dny fyzické přítomnosti daňového nerezidenta na území České republiky, včetně dnů příjezdů a odjezdů (všechny započaté dny pobyxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x služební cesty přímo spojené se zaměstnáním nerezidenta na území České republiky, po kterých bylo v jeho zaměstnání na území České republiky pokračovxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxu o zamezení dvojího zdanění. Ve vztahu k daňovému rezidentovi státu, se kterým je v účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění, se postupuje v souladx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxavidla umožňuje pouze uplatnění metody tzv. fyzické přítomnosti.
c)
Doplnění předmětného ustanovení o situaci týkající se sportovců, umělců a oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí v České republice vždy zdanění podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona, tj. uplatní se zvláštní sazba daně, a to bez ohledu na to, po jaké období je tato činnost xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxěž tak bez ohledu na to, komu takové příjmy plynou [§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona]. Tím je umožněno uplatňovat ustanovení mezinárodních smluv o zamexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xlánků upravujících zdaňování příjmů ze závislé činnosti, popř. příjmů z nezávislého povolání."
Osvobozuje se hodnota nepeněžního bezúplatnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh potřeb). U zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, je od daně osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx x xxx Kč ročně u každého zaměstnance. Jedná se o osvobození částečné, pokud by hodnota nepeněžních bezúplatných plnění přesáhla částku 2 000 Kč/rok, pak se zxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
"a)
za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu třetího stupně."
Další osvobození se vztahuje na peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxí i nepeněžní (naturální) plnění pro speciální okruh osob zejména dle zák. č. 361/2003 Sb. Náhradou majetkové újmy, která je rovněž od daně osvobozenax xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxj z dovolené odvolat. Vznikne-li příslušníkovi v souvislosti se změnou určeného nástupu dovolené nebo v souvislosti s odvoláním z dovolené majetková xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x1.12.2005 jsou uvedeny v § 102 a 103 zák. č. 361/2003 Sb.
Osvobozuje se také hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestěx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxálně do výše 3 500 Kč/měsíč. Podmínkou je, že obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště. Pokud hodnota přechodného ubyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xaňově uznatelným výdajem (nákladem), ale pouze do výše, která je sjednána v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavaxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxní a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění. Půxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxní pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci. Pro stanovení, podle kterého právního předpisu se bude postupovat (dle staré čx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxpuje dle vyhlášky č. 405/2003 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxlášky se týkají mzdových vyrovnání pro pracovníky v hornictví.
Další jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické příprxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ustanovení je možné aplikovat na příjmy studentů středních, vyšších odborných škol a rovněž vysokých škol v rámci odborných praxí.
Ustanovení uváxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxních sborů atd. Více viz § 11 zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nahrazena vyhl. č. 405/2003 Sb.
Jsou osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky). Jedná se o příjem, který je v přímé souvislosti s živelní pohromou popř. s jinou katastrofou a v txxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxně zaměstnavatele se přitom musí jednat o daňově neuznatelný výdaj (náklad). Může se rovněž jednat o výdaj z fondu sociálních a kulturních potřeb a ze soxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxměstnance na:
a)
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek na dopxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx instituci penzijního pojištění. Důležité je splnit časovou podmínku, kterou ukládá ZDP. Výplata plnění z penzijního pojištění může být provedena až xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxnanec a v případě smrti bude toto plnění vyplaceno jiné osobě než zaměstnavateli.
c)
Příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxné splnit podmínky, které stanovuje ZDP v tomto ustanovení:
-
výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
-
pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxx
x
xxxxx xx xxnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, pak osoba, která je určxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP a zaměstnanec je povinen tyto skutečnosti, které vedou ke ztrátě nároku na osvobození, svému zaměstnavateli oznámit nexxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsvobozených příspěvků od zaměstnavatele, a to v rámci § 6 ZDP, z této částky se rovněž odvádí i zákonné pojistné. Pokud poplatník uplatnil odpočet dle § 1x xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxíve k datu 1.1.2015, tedy dni nabytí účinnosti novely ZDP, která změnila pravidla pro soukromé životní pojištění). U zaměstnavatele se jedná o daňově uxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxž nemusí upravovat základ daně zpětně, jako je tomu v případě zaměstnance.
d)
Příspěvky na všechny tyto druhy pojištění je možné na straně zaměxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxváno za nezdanitelné minimum zaměstnance u jednoho zaměstnavatele. V případě překročení zákonem stanoveného limitu se tedy zdaňuje a zpojistňuje poxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxistnit částku 30 000 Kč, tedy částku nad rámec zákonného xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxkládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, pak je třeba zpětně zdanit a zpojistnit txxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle zvláštních právních předpisů (viz zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a někxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtavitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům. Opravňuje k náhradě prokázaných výdajů poskytované podle zvláštních právních předpisů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxména o cestovní výdaje, výdaje na stravování při tuzemských a zahraničních cestách, výdaje na ubytování, a to včetně přechodného ubytování atd.
Osxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo karantény podle zvláštních právních předpisů (viz § 192 až 194 zákoníku práce). Jedná se o osvobození, která se vztahují na minimální náhrady, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxážet ze mzdy. Nejedná se tedy o příjem, který by měl podléhat dani z příjmů fyzických osob dle zák. o daních z příjmů.
Ustanovení se týká také příjmu od zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxnoho zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci bezúročnou zápůjčku, pak se tento příjem nezdaňuje, a to až do výše 300 000 Kč z úhxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xo zdanění za podmínek, které stanovuje kolektivní, pracovní nebo jiná smlouva, případně vnitřní předpis zaměstnavatele. Pokud by částka překročila xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxn funkce v orgánech obcí, v orgánech územní samosprávy a rovněž třeba odměny za funkce ve spolcích, zájmových sdruženích, odborových organizacích, koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxvažuje plat prezidenta republiky včetně náhrad spojených s výkonem této funkce a rovněž příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xříjmy osvobozené a vyňaté z předmětu dle § 6 ZDP a rovněž samostatné základy daně (dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného Prohlášení - viz oxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x to dokonce i u zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel tuto povinnost dle českých právních předpisů nemá. Za zaměstnance, u kterých nemají zaměstnavatexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx na které se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu (např. se jedná o vyslané zaměstnance do ČR z EU). Zákonné pojistnx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxečně odvedenou výši pojistného v dané zemi, pokud má český daňový rezident příslušnost k českým právním předpisům včetně pojistného, musí v daňovém přxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je ovšem nutné respektovat pravidlo o maximálním vyměřovacím základu, který je stanoven jako 48násobek pxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxdy, tedy 108 024 Kč. Naopak u veřejného zdravotního pojištění je třeba respektovat ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, který je stanoven na úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxlé činnosti u zaměstnance dosáhne částky na úrovni minimální mzdy. Zároveň se toto pravidlo neaplikuje na příjmy z dohody o provedení práce (případně z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku zaměstnanosti nejsou stanoveny a pojistné se tedy odvádí ze skutečného příjmu.
K odst. 13
V případě, že se jedná o příjem plynoucí zx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní dvojího zdanění, zvýšený o sociální pojistné dle české legislativy a snížený o daň zaplacenou v zahraničí. Stejný přístup se aplikuje v případě, že sx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxto příjem je možné snížit o daň zaplacenou v zahraničí, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
K odst. 14
U daňového nerezidenta se příjem ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR, z něhož se daň vybírá srážkou dle § 36 ZDP, rovněž navyšuje o nákladxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxislé činnosti, pokud byly vyplaceny dodatečně. Jedná se tedy o dodržení § 5 odst. 4 ZDP.
K odst. 16
Ustanovení řeší problematiku definice instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxezziová.
440/17.12.14 - Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti přx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxá, Michaela Felcmanová.
468/16.12.15 - Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti. Předkladatelé: Dana Trezziová, Martin Kopxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xociální podmínky zaměstnanců, výdaje na pracovní cesty, § 25 odst. 1 písm. h), j), k) a zm) - nepeněžní plnění zaměstnanců, výdaje nad limit ZDP, výdajx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxojího zdanění příjmů ze zahraničí
xxxxxxxxxxx xxkyny:
Pokyn č. D-285 k aplikaci § 6 dost. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxa č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud pocházejí z "práce pro společnost", tedy byly vyplaceny jako odměna za to, že společník pro společnost vykonáxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnikatelské (případně jiné) činnosti společnosti. Půjde o činnosti, které společník pro společnost vykonává kvůli tomu, a právě proto, že je jejím spxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xinnosti, kterou vykonává společník, a činnosti, jíž se zabývá společnost.
II. Zdanění podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinností, zejména za plnění, která by společník společnosti poskytoval zásadně za stejných podmínek i v případě, že by jejím společníkem nebyl. Půjde txxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx která vedle toho, že je poskytuje společnosti, poskytuje též jiným osobám za obdobných podmínek, tedy o situace, kdy daný konkrétní ekonomický vztah mxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního soudu ze dne 25.2.2015, čj. 6 Afs 116/2014-44)
II. Vymezení pojmu "závislá činnost" podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxslou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu osoby tuto činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxecializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele (nxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosti nástroji půsxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xán oboustranný zájem. Takovýto výklad by popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: ANAG, 2012.
VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
Příjmy ze samostatné činnosti
JUDr. Ing.
Lubxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Pokud se poplatník zabýval samostatnou činností, mohl vždy získat z uvedeného taxativního výčtu činností informaci, zda jeho činnost a příjmy jsou či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xomu charakter příjmů odpovídá, např. "pracovník" má dovolenou, pravidelné pracoviště, jsou mu propláceny určité "věci", má být na "pracovišti" v dohxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xednatele pro společnost vykazovaný jako samostatná činnost tímto příjmem ve skutečnosti být nemusí, a naopak takový příjem správce daně překvalifikxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm z náhledů správce daně na tyto případy může být např. posouzení otázky, zda je samostatná činnost vykonávaná pro více subjektů nebo pouze pro danou obcxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýt i oblast profesionálního sportu, kde se už praxe setkala se zařazením činnosti sportovce v § 7 odst. 2 písm. c) ZDP - příjem z výkonu nezávislého povolxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxto výčet nekončí, neboť jsou tu i případy zařazení činnosti profesionálního sportovce kolektivního sporu pod § 6 ZDP - příjmy ze závislé činnosti. K toxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxsná úprava zák. o daních z příjmů tento pohled naprosto vylučuje. Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že na některé činnosti nemusí být vždy hleděno zcexx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xze konstatovat, že s účinností úpravy obč. zák. (od 1.1.2014) je s ohledem na ustanovení § 420 obč. zák. zřejmější situace, neboť i příjmy poplatníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xříjmy ostatní (§ 10 ZDP).
K odst. 1
Zákonodárce rozděluje příjmy ze samostatné činnosti do dvou základních oblastí. V první skupině jsou podnikatexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případ příjmu z nájmu, který plyne z majetku zařazeného v obchodním majetku.
Zákonodárce už v první větě ustanovení deklaruje, že máme-li pochybnoxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxzení příjmu pod § 6 ZDP - závislá činnost. To znamená, že v praxi hojně se vyskytující otázka, jak zdanit příjem někoho, kdo nedisponuje živnostenským oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxjmů ze závislé činnosti.
Od 1.1.2015 bylo doplněno toto ustanovení v písm. c), které zařazuje činnosti, jež poplatník vykonává samostatně a patří dx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnost nákup a prodej, na kterou by sice měl mít živnostenské oprávnění, ale poplatník takovým oprávněním nedisponuje, i tak jeho příjem zařadíme pod § 7 oxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxělských podnikatelů, kteří vykonávají podle tohoto zákona (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) soustavnou činnost pod vlastním jménem a odpovědnoxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příjem v § 10 ZDP - ostatní příjmy. V takovém případě je zde nabídnuta zcela výjimečná možnost využít 80% paušální výdaje.
K odst. 1 písm. b)
Příjem zx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a ostatními živnostmi pro uplatnění paušálních výdajů, tj. 80%, resp. 60%. Už od konce 90. let se v pokynech MF objevovala stanoviska, podle nichž se na pxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxěla jednoznačnou úpravu v zákoně a v případě, že poplatník uplatňoval procentní výdaje k příjmům, nebylo zřejmé, jakou procentní hodnotu zvolit. V těcxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xx § 7 odst. 2 ZDP doplnil titul "příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku" a zároveň se v § 7 odst. 7 ZDP doplnila současná úprava pod písm. c).
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxi, advokáti, architekti, daňoví poradci, notáři, auditoři apod. V některých případech dochází v praxi k uplatnění mylného názoru, že pokud je na příslxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxse. Proto je vhodné se vždy přesvědčit, zda je konkrétní činnost podle zvláštního zákona nebo naopak je vykonávána na základě živnostenského oprávněnxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výše paušálu na výdaje.
Pro názornost lze uvést některé četnější případy činností - výše výdajů procentem z příjmů:
-
Zprostředkování pojištěnx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Podle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP lze k činnosti upravené zvlášxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxavena zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, proto si poplatník může uplatnit paušální výdaje ve výši 40% podle § 7 odst. 7 písm. c) ZDPx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxkem, a zde neexistuje žádná zvláštní úprava k jeho zprostředkování. Z § 2 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, vyplývá, že se tento zákon nevxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxě živnostenského oprávnění v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb". Na základě toho poplatník, který provádí zprostředkování penxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx. Proto v případě, že tento poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit paušální výdajx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe oprávněn vázaný zástupce penzijní společnosti podle § 77 a násl. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, u kterého nenastala skutečnxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí v rámci živnosti volné "Zprostředkování obchodu a služeb" a poplatník, neuplatní-li výdaje ve skutečné výši, si může uplatnit paušální výdaje ve výšx xxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xpoření, a není zde žádná zvláštní úprava k jeho zprostředkování. Zprostředkování stavebního spoření lze tedy vykonávat na základě živnostenského opxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe ve výši 60% z příjmů - viz § 7 odst. 7 písm. b) ZDP.
K odst. 1 písm. d)
Poslední skupinu v tomto ustanovení představují příjmy, které mohou vykazovax x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxností. Je i logické, že k těmto příjmům už nelze přiřadit žádné výdaje, resp. náklady, včetně těch procentních a nelze je ani rozdělovat na spolupracujíxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxna č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále příjmy z průmyslovéxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxje. Nejde přitom o jednoduchou oblast a je nutné i zde konstatovat, že pokud příjem autora zahrnuje i příjem z užití autorského díla, bude se vždy jednat o xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx xxxxtku zařazeného do obchodního majetku se úzce váží jednak na zařazení daného majetku do evidence ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP a jednak na existenci faktickéhx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx automobil jinému podnikateli. Po konci roku se tento poplatník zamyslí nad výší skutečných a paušálních výdajů a rozhodne se nakonec uplatnit výdaje pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do obchodního majetku a nebude tedy příjem z nájmu zdaňovat v § 7 ZDP dílčího základu daně, ale v § 9 ZDP.
-
Příjmy z nezávislého povolání představují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xíry ze stejného pojmu určeného pro nerezidenty a vymezení zdroje příjmů podléhajících zdanění v ČR uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) ZDP. Zde jsou uvedena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrtů, jejichž příjmy jsou zdaňovány v dílčím základu daně § 6 ZDP - závislá činnost, a naopak jiné, které jsou provozovány jako individuální sporty, kde xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxže tedy plynout, že nelze akceptovat zejména eventuální čtvrtou variantu, a to zařazení takových příjmů do dílčího základu daně v § 10 ZDP. Zde nemohou fxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxně tak, že do kategorie ostatních příjmů nemohou legálně "doputovat".
Kdybychom se měli o nějakou definici těchto příjmů přece jenom pokusit, axx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý by její výkon reguloval, a druhým aspektem by měla být její soustavnost.
K xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxerým je korekce na daňový základ. Podíl na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti je "přidán" k tomuto rozdílu na zvláštním řádku tixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoměr společníka na celkovém podílu společnosti. V případě, že veřejná obchodní společnost poskytla např. dar na účely ve smyslu § 15 ZDP, budou tyto darx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx x xxedchozím postupem pro stanovení základu daně společníka veřejné obchodní společnosti se stanoví i výše základu daně komplementáře komanditní spolexxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxřní měsíc, u jednoho každého plátce sčítají, a pokud nepřesáhnou hodnotu 10 000 Kč, jsou podrobeny zvláštní sazbě daně. To znamená, že plátce ručí za odvxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxtou spěchat. Nutno dodat, že se těmto příjmům nevyhýbá ani oblast veřejných pojistných ani DPH, které jsou už samozřejmě záležitostí jednotlivých autxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxokázanými, výdaji a výdaji vycházejícími z procent dosaženého příjmu je speciálním institutem a představuje výjimku ze standardního postupu pro zjixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxo by byla dosažena příjmová hodnota ve výši 2 000 000 Kč. Výhoda použití tohoto postupu je zřejmá a na první pohled seznatelná, na druhé straně se k tomuto ixxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxšálu na výdaje, nemusí jít vždy o nejoptimálnější řešení. Tato povinnost úpravy vychází z § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a může a nemusí vyústit k podání dodatexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní výdaj, použije za zdaňovací období roku 2017 tento typ výdajů a daňovou evidenci v roce 2017 použije pouze pro evidenci dosažených příjmů.
Pozor vxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm, které je nutné daňově upravit shodně tak, jako by tento poplatník ukončil svoji činnost, je rok 2016. Pokud bude tato úprava mít za následek i změnu daňxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxího postupu a podat dodatečné přiznání s použitím např. skutečných výdajů. Je samozřejmě otázkou, zda by naopak bylo možné změnit způsob uplatnění výdxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnný důvod, ale pokud poplatníkovi vznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání z jiného důvodu, pak se o tom, že lze změnit způsob prokázání výdajxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxtává v tom období, kdy je zvolen pro výdaje "paušál", existovat. Výjimku představují pouze účetní jednotky, které jsou povinny pokračovat v účetnictvx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že "paušální výdaje" reprezentují veškeré výdaje, a nelze tedy k nim již nic dalšího dopočítávat, resp. uplatňovat. V případě odpisů počítaných lineáxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx evidence příjmů bude poplatník povinen vždy vést nejméně ještě evidenci pohledávek, které mají u neúčetních jednotek zcela specifický daňový režim. xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxtému přehledu při prodeji majetku a jeho eventuálnímu osvobození.
K odst. 9
Institut společného jmění manželů představuje z hlediska používání mxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxchodního majetku poplatníka ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP je celý tento majetek součástí účetnictví nebo daňové evidence, aniž by druhý z manželů přestal býx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx obchodního majetku. Z tohoto důvodu je ale možné, aby druhý z manželů uplatnil výdaje, které odpovídají poměru užití daného majetku. Tak např. osobní mxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxštění, servisní výdaje, silniční daň, pohonné hmoty apod. Manželka bude využívat tento vůz rovněž pro své podnikatelské aktivity a bude mít možnost upxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxmetry nebo hodnotu odpisů převzatou od manžela v poměrné výši podle kritéria ujetých kilometrů. Manžel bude výši daňově účinných odpisů krátit v každéx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí dopravního paušálu ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, kde používání vozidla oběma manžely není pro využití tohoto institutu na překážku.
K xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v případě zaměstnanců, kdy nejsou náhrady cestovních výdajů předmětem daně, se obdobně posuzují tyto náhrady v případech úhrad společníkům veřejné oxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxzené za své zaměstnance [§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP], má povinnost zvýšit základ daně o hodnotu rovnající se uplatněnému nákladu z tohoto titulu. Recipročxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdě ukončení nebo přerušení činnosti nebo popřípadě tak učiní i správce pozůstalosti za zůstavitele.
K odst. 12
Ustanovení specifikuje postup při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxm rozdílem mezi hospodářským rokem u poplatníka-fyzické osoby a hospodářským rokem v případě právnických osob je skutečnost, že u fyzických osob zůstxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxých samostatných činností, postupuje se tak, že příjmy obdržené z těchto činností od 1. 1. do 31. 12. jsou zahrnuty do dílčího základu daně naprosto stanxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Zde si zvolí poplatník za hospodářský rok např. období od 1.5.2017 do 30.4.2018. To znamená, že tento poplatník bude zdaňovat v daném zdaňovacím období xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Shodný postup se uplatní i na případy poplatníka - společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, jestliže si xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd nejsou účetními jednotkami nebo se nerozhodnou uplatnit výdaje procenty z příjmů.
Takto postupují i poplatníci, kteří se dělí o společné příjmy a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxastníci sdružení bez právní subjektivity).
Z koordinačních výborů:
K odst. 1
417/18.12.13 - Zdanění soustavné činnosti po 1.1.2014. Předklxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx výdajů sportovních klubů, vynakládaných za účelem splnění smluvních podmínek vůči profesionálním sportovcům. Předkladatel: Tomáš Hajdušek.
K xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx4 - Příjmy autorů dle § 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předkladatelé: Alena Foukalová, Milan Vodička, Miroslav Čermák, Igor Pantůčexx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Jan Čapek, Lucie Říhová.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta
Související předpisy:
zákon č. 121/2000 Sb., o právu auxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 písm. a) Za příjmy podle tohoto ustanovení se považují příjmy ze samostatné činnosti vykonávané na základě povolení, regixxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe nebo souhlas byly vydány v průběhu zdaňovacího období, dále příjmy z nájmu majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z vešxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx i příjmy spolupracujících osob (§ xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxním na § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), se rozumí a) rostlinná výroba včxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxké a energetické užití na pozemcích vlastních, propachtovaných nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemkux xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a zxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx užívaných na základě jiného právního důvodu, g) hospodaření v lese podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní záxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx pro zemědělské a lesnické účely. Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnikatele (dříve samostatně hospodařící rolník) ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, jsou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona. Pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx posuzují jako příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona. 3. Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Neuplatní-li poplatník k příjmům ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona nebo § 10 odst. 1 písm. a) zákona výdaje v prokázané výši, může podlx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxatnit do částky stanovené zákonem.
K odst. 1 písm. c) - 2. Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona se také považují příjmy ze samostatné činnosti ve smysxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxapř. obchodování s lidmi, obchod s drogami apod.), nemůže být taková činnost podnikáním ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
K odst. 7 - Pokud poplatníx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § xx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti nebo
komplementář
komanditní společnosti vedle příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona i další příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona, mxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí. Pro účely daně z příjmů v případě, že poplatník uplatňuje daňové výdaje procentem z příjmů 14 dle § 7 odst. 7 zákona, se vychází z evidence příjmů dle § 7 xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 4. Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty. 5. Má-li poplatník v jednom zdaňovacím období rxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši. 6. Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxy z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona. V návaznosti na předchozí větu pak poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 zákona uplatnxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxká osoba podnikala v určité oblasti bez příslušného oprávnění, není pro vyměření daně z příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje předevšxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxrukce budovy, která trvala tři roky, nelze považovat za příjmy z příležitostné činnosti [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.2.2006, čj. 5 Afs 8/2005-79)
Za příjmy z podnikání nelze považovat podíly společníků vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxckého práva k nemovitosti, v důsledku čehož nemohl vzniknout ani společníkům prodávající veřejné obchodní společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgán, je smlouva o převodu nemovitostí podepsaná jen jedním ze společníků v. o. s. ve smyslu ust. § 39 občanského zákoníku neplatná, neboť právní úkon vx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.2005, sp. zn. Ca 129/2003)
K odst. 2
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.9.2011, čj. 8 Afs 56/2010-73)
(rozsudek Nejvyššího správnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zdanitelných příjmů. V daňovém řízení musí proto daňový subjekt prokázat, že výdaj přinesl podnikateli zdanitelný příjem. Pokud se tak nestalo, není xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxlnost podílů tichých společníků jako daňového nákladu
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.3.1998, sp. zn. 10 Ca 453/97)
K xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxna č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud tak učiní dobrovolně a výsledná daň je i po této změně vyšší než poslední známá daň. Zpětně měnit způsob v uplatxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx byl poplatník k dodanění pohledávek již správcem daně vyzván.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.2.2015, čj. 9 Afs 204/2014-31)
Změnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 12.2.2008, čj. Afs 123/2006-59)
I. Poplatník má právo zvolit si způsob uplatnění výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zvolí-li si však xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnil výdaje paušálním procentem z příjmů dle § 7 odst. 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, že jeho daňová povinnost xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xřitom upraví vzhledem k vyšším příjmům výpočtem dle § 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů.
II. Dodatečným daňovým přiznáním lze opravit chybu v údajích řáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxůsob výpočtu daňového základu, který byl proveden správně, ohledně nějž však v budoucnu vyšlo najevo, že by pro daňový subjekt bylo výhodnější využít pxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního soudu ze dne 17.8.2005, čj. 7 Afs 32/2003-46)
K odst. 9
Příjmy z prodeje nemovitosti ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z manželů, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx oba manželé podnikali na základě smlouvy o sdružení (§ 12 téhož zákona).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2011, čj. 1 Afs 36/2011-14xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xpravy paušální daně bylo maximální zjednodušení administrace stanovení daně. S ohledem na řadu objektivních i subjektivních aspektů je tento institxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xkutečně malém rozsahu. Postupně se však tato možnost využití zvyšuje, např. obrat do 5 000 000 Kč, a od roku 2017 je dokonce připuštěna i možnost bez zaměsxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxí administrativě před určitým rizikem spojeným s eventualitou vyšší daňové zátěže při nesprávném odhadu budoucích očekávaných příjmů. Jde v každém pxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxkého zákona nebo činnosti vykonávané podle zvláštních předpisů. Do této skupiny patří teoreticky i činnosti podléhající živnostenskému oprávněníx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx typ úrokového výnosu, jenž není podroben zvláštní sazbě u zdroje, ale příjem představuje položku, která vstupuje do obecného základu daně pomocí daňoxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xanželů.
K odst. 2
Pokud je činnost vykonávaná za spolupráce druhého z manželů, může i tato spolupracující osoba požádat o stanovení daně paušální čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xa dani.
K odst. 3
To, co se počítá do odhadovaných příjmů a výdajů, je v zásadě zrcadlovým obrazem pohledu na příjmy a výdaje, které by patřily do daňovxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvce daně a projednání je úspěšné, měla by samotná daň být stanovena alespoň do 15. 5., v opačném případě daň paušální částkou stanovit nelze.
K odst. 4
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x z hlediska slev na dani s tím rozdílem, že i po započtení slev musí daňová povinnost činit nejméně 600 Kč. Zde tedy není možné počítat ani s institutem daňoxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxualitou, kdy poplatník dosáhne z taxativně vyjmenovaných příjmů více než 15 000 Kč za dané zdaňovací období a stanoví pak postup vedoucí k povinnosti poxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xáloha na daň.
K odst. 6
Zákonodárce dává možnost správci daně revokovat rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou, pokud se ukáže, že odhadovanx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxvého řízení vedeného s jinými poplatníky.
K odst. x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xi ve zjednodušeném rozsahu vést i nadále.
Z hlediska procesního je zákonodárcem odmítnuta možnost poplatníka se odvolat proti stanovené dani, ktexxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxo její stanovení 15. 5. a je "posunuta" na 15. 12. daného zdaňovacího období.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 35 ba, 35xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxr
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Pod pojmem daňová evidence si můžeme představit zachycení příjmů a výdajů bez ohledu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxou povinnost. Tato evidence musí sledovat i další údaje jako majetek, závazky, pohledávky, zásoby apod. Je tu určitá podobnost s dřívějším pojmem jednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xperace např. kurzových rozdílů apod., jak se v praxi často stává.
K odst. 1
Po 1.1.2004 byl zaveden pro fyzické osoby, které neúčtují v podvojné účetxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xx xxo účely dílčího základu daně z příjmů z nájmu.
Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Evidence příjmů a výdajů by měla být vedena v případě, že poplatník vykonává více činností, podle jednotlivých činností tak, aby bylo možné navázat daňxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x odst. 2
Zákonodárce zde stanoví povinnost použít pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku předpis upravující účetnictví, tj. vyhlášku čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
K odst. 3
Pro ocenění hmotného majetku, závazků, pohledávek a ostatního majetku je pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxtek použije pro účely zák. o daních z příjmů ocenění podle § 26 a 29 ZDP. Zde jsou určující pro ocenění jak způsoby pořízení majetku, tak další kritéria, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx
x xxxxx x
Ustanovení ukládá poplatníkům termín, do kdy je třeba zjistit skutečný stav hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků. Eventuální rozdíly mohxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxové doklady apod. Odpověď je poplatná tomu zdaňovacímu období, za které je možné ještě stanovit daň. Jde v zásadě o tříleté období, které se bude prodlužxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxk, § 6 odst. 9 - evidence k příjmům z nájmu
Související předpisy:
Související pokyny:
xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdobí neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.
Z judikatury:
K xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.
b) Daňovým výdajem se rozumí pouze takový výdaj, který je podnikatelem vynaložen za účelem dosxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx není takový výdaj výdajem daňovým a nelze o něj snížit základ daně.
c) Daňový subjekt je povinen vést evidenci o příjmech a výdajích a předkládat dokladx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxečnosti, které jsou jeho předmětem. Požadavek, aby daňový subjekt průkazným způsobem vedl své účetnictví, plyne i ze zákona o daních z příjmů, pokud jdx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxálového majetku
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Příjmy z kapitálového majetku jsou jednoznačxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxxx ze samostatné činnosti. Takovým příkladem může být vyplacený podíl na zisku osobě, která nemá majetkový podíl na obchodní korporaci, kdy je tento příjxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxsm. d) ZDP. Příjem z kapitálového majetku nebude tedy podíl na zisku z obchodní
korporace
nebo i jiný obdobný titul, pokud je vyplácen plátcem zaměstnaxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx žádné další obdobné příjmy podřadit. Zároveň je daná
priorita
takových příjmů, které patří pod závislou činnost nebo pod samostatné činnosti uvedenx x x x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxy počítat pouze s kladnou hodnotou.
K odst. 1 písm. a)
Zákonodárce zde uvádí výčet příjmů, jako jsou podíly na zisku vyplácené fyzickým osobám z obchxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xe podíl na zisku stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní
korporace
. Lze jej rozdělit pouze mezi spxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxhuje na podíly uvedené v § 7 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. na podíly společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xísm. d) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Podíly vyplacené tichému společníkovi nemohou být daňově účinným nákladem obchodní
korporace
. Tento druh příjmu je xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxladních knížkách včetně těch, které nejsou určeny podle podmínek dané instituce, jež je vede, k podnikání. Jednodušší je si uvědomit, které případy úrxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxel, který však v daném případě není bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
K odst. 1 písm. d)
Příjmy z jednorázového vkladu a vkladu jemu na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let. U smluv uzavřených na dobu kratší je příjem v podobě dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, stejně jako příjem z doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xhodně jako v předešlém případě jsou po snížení o zaplacené pojistné podrobena zvláštní sazbě daně ta plnění, kde není vymezeno období jejich pobírání nxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxe se jedná o úrokové výnosy ze zápůjček nebo úvěrů včetně poplatků z prodlení, pokud se nejedná o příjmy, které patří do dílčího základu daně § 6 nebo 7 ZDP. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxst. 1 písm. c) ZDP. V daných případech vstupuje úrokový výnos do obecného základu daně pomocí přiznání k dani. Naopak úrokové výnosy z vkladů na běžných úxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxP, jako jsou např. sporožirové účty, termínované účty, devizové účty apod.
K odst. 1 písm. h)
Úrokovým výnosem ze směnky je hodnota úroku počítanéhx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxtupuje bez snížení o výdaje do obecného základu daně, je tedy příjmem vstupujícím do daňového přiznání (řádek 38). Naopak úrokové výnosy z tuzemských zxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxbou daně.
K odst. 1 písm. i)
Jde o příjem v souvislosti se zřízením svěřenského fondu podle § 1448-1474 obč. zák., kdy je plnění vypláceno určité osobx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxrce dále doplňuje výčet příjmů, které patří do kategorie příjmů z kapitálového majetku. Jde o rozdíl mezi vyplacenou nominální hodnotou dluhopisu a emxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxby xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základu daně a v ostatních případech [kromě příjmů uvedených v § 8 odst. 1 písm. g) a h) ZDP] se uplatní daňový režim samostatného základu daně - srážková xxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní souvisejících výdajů.
K odst. 5
Specifickými případy příjmů jsou úrokové výnosy českého rezidenta z dluhopisu vydaného sice v zahraničí, ale pxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtavují úrokové výnosy ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele.
Zvláštní výjimku z obecného přístupu "nedaňovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxsobem uplatnit vyšší výdaje, než je dosažený příjem.
K odst. 6
Ustanovení, podle něhož je základem daně rozdíl mezi výší dávky a úhradami na penzijnx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupně se daňově znevýhodnil postup při stanovení základu daně při předčasném ukončení smlouvy. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2000 přestalo být moxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxance zaměstnavatel. Výjimku z tohoto postupu představuje případ, kdy tyto prostředky jsou převedeny z penzijního připojištění se státním příspěvkex xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxy, které umožňovaly daňovou optimalizaci na úkor prostředků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Zaměstnavatel může uplatnit v daxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxmu, než pojistného plnění, aniž by pojistná smlouva zanikla. Do konce roku 2014 tedy mohl zaměstnanec vybírat úhrady, které do fondu zaslal jeho zaměstxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxec obdrží tyto prostředky v hrubé výši a vzniká mu povinnost podle § 38g odst. 6 ZDP podat daňové přiznání a zdanit je v obecném základu daně jako příjem ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjící 6 000 Kč/rok, resp. xx xxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavřeny:
-
pro případ dožití,
-
pro případ smrti nebo dožití,
-
na důchodové pojištění.
Obdobně jako v předešlém případě bylo i soukxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvotního pojištění je za základ daně považován rozdíl mezi plněním a zaplaceným pojistným. Naopak v případě, že dojde k plnění v podobě jiného příjmu, nex xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daně plnění z pojištění snížené o zaplacené pojistné, které je rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Mějme přitom na paměti, že § 4 odst. 1 píxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x
x xxst. 8
Ustanovení řeší postup zdanění příjmů, jejichž zdroj je zahrnut do obchodního majetku jednoho z manželů, a naopak potvrzuje pro právní jistotu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx04.12 - Daňový režim dluhopisů v případě předčasného zpětného odkupu. Předkladatelé: Jana Vlčková, Tomáš Rozsypal.
334/27.04.11 - Daňový režim pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx2 - Výklad § 22 odst. 1 písm. g) bod 4 "úroky a obdobné příjmy z investičních nástrojů". Předkladatel: Zenon Folwarczny.
K odst. 4
398.04.13 - Aplixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxící ustanovení:
§ 4 odst. 1 písm. v), w), § 6 odst. 9 písm. p) - evidence k příjmům z nájmu, § 15 odst. 5, 6 - nezdanitelná část základu daně
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxávek ve smyslu § 33a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
K odst. 1 pxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xudikatury:
K odst. 1 písm. g)
Úroky z úvěru poskytnutého poplatníkem, u něhož poskytování úvěrů není předmětem jeho podnikatelské činnosti, nejsxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx téhož zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.5.2005, čj. 7 Afs 35/2005-65)
K odst. 4
Pokud uzavřel žalobce se sídlem v ČR smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxé náklady uznatelné či nikoli, nelze na danou problematiku aplikovat smlouvu o zamezení dvojího zdanění, neboť tato smlouva výslovně upravuje zdaněnx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Praze ze dne 7.6.2011, čj. 11 Ca 175/2009-52)
xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx blíží režimu zdanění příjmů ze samostatné činnosti. Podíváme-li se např. do oblasti výdajů, neshledáme žádný zásadní rozdíl, pouze s tou odlišností, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxným příjmům budou daňově účinné už "pouze" za splnění podmínky tohoto zaevidování hmotného majetku [§ 25 odst. 1 písm. u) ZDP]. Zaevidováním majetku se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Po 1.1.2014 se změnil v souvislosti s novým obč. zák. název předmětu daně z "Příjmy z pronájmu" na současný název "Příjmy z nájmu". Obsahovx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxí příjem z nájmu do některého z předchozích předmětů daně § 6 až 8 ZDP. Takovým případem může prakticky být pouze stav, kdy je předmět nájmu zároveň zahrnux x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx D. Následně se precizoval i § 7 odst. 7 ZDP tak, že je jednoznačná i výše procentních výdajů v případě, že podnikatel-živnostník obdrží také příjem z nájxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxx xxx xx xxxx xxxxxnou výjimku z § 7 ZDP). Pokud jde o příjem z nájmu movitých věcí, záleží na konkrétním případu, neboť jsou zde i tzv. ostatní příjmy, kam lze tento typ zařadxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxého - krátkodobého nájmu, např. týdenního. Co může tedy být poněkud problematičtější? To jsou takové nájmy movitého majetku, kde není zcela jasná hranxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xůžeme např. považovat nájem na několik měsíců za jiný než krátkodobý a příležitostný, a postupně tak dospět k příkladu i několika týdnů.
Lze tedy dopxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxopak. Důležitým kritériem může být i opakovanost takové nájemní smlouvy, což by naopak svědčilo pro zařazení pod § 9 ZDP.
K odst. 2
Platí, že příjmy z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxm z více smluv. Na druhé straně v případě spoluvlastníků zdaňuje každý poplatník samostatně podle velikosti svých podílů nebo se písemně dohodnou na jixxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xpeciálně příjmy z nájmu movitých věcí nerezidentů, kde hrozí nebezpečí neodvedení daně správným a včasným způsobem a stanoví pro tyto případy odvod poxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnota uplatnitelných výdajů, a to k hranici 2 000 000 Kč příjmů. Hodnota ve výši 30% z této hranice tedy představuje maximální výši výdaje 600 000 Kč. To nexxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxp výhodnější, než kdyby použil výdaje skutečně prokázané.
K odst. 5
Pokud se poplatník rozhodne namísto prokázaných výdajů uplatnit výdaje procexxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xahrnut do obchodního majetku k příjmům podle § 7 ZDP (§ 4 odst. 4 ZDP), rozhodne uplatnit výdaje procentem z příjmů, pak tento příjem z nájmu bude rovněž pxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxíjmy z nájmu, zcela výjimečné možnosti pro zachycení příjmů a výdajů, resp. dalších položek pro zjištění daňového základu. Ti se mohou rozhodnout vést xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxaňovací období. Těmto poplatníkům nevznikne z titulu příjmů z nájmu nikdy obchodní majetek, a to bez ohledu na volbu účetní soustavy, neboť jde ve vztahx x x x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxárce opět v tomto případě stanovil speciální xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedkladatel: Jana Rybáková.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 4 - obchodní majetek, § 5 odst. 7 - základ daně a daňová ztráta, § 12 - společné příjxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x x x x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona, se u fyzických osob zahrnují do příjmů z náxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxčástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, jsou zálohy na ceny těchto služeb zdanitelným příjmem pronajímatele.
K odst. 1 - Příjmy z nájmu se rozumějí i příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nájmu věci movité podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona a kromě příjmů podle § 7 zákona.
K odst. 2 - Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manžxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpř. dům, byt, chata, garáž, pozemek).
K odst. 3 - Započal-li poplatník s tvorbou rezervy na opravu pronajímaného hmotného majetku x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xeho vyřazení z obchodního majetku, kdy bude příjmy z nájmu vykazovat v rámci § 9 zákona. 2. Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xjejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxedchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení sx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příjmů, jsou v těchto částkách zahrnuty veškeré daňové výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z nájmu, tedy i odpisy majetku, jehož odpixxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxt. 1 zákona a které tvoří jeden dílčí základ daně.
K odst. 6 - Pronajímaný majetek evidovaný podle § 9 odst. 6 zákona se nepovažuje za obchodní majetek vx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxatní příjmy" jsou vymezeny jako ty, které nebylo možné podřadit pod některý z předchozích předmětů, resp. druhů, příjmů. Tím je daná jasná
priorita
prx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxh druhů příjmů, je možné daný příjem považovat za "ostatní příjem". V praxi se však můžeme setkat i s opačným postupem, kdy je na tento druh příjmů v § 10 ZDP xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x 6 odst. 1 ZDP, která dokáže přijmout za "své" nejen mnoho takových příjmů, jež by na první pohled mohly vyvolat zdání, že jde o ostatní příjmy v § 10 ZDP, ale x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho osvobození příjmů z příležitostných činností až do výše 30 000 Kč ročně, nelze takový postup doporučit. V současné i minulé právní úpravě je to vždy plxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx se změnil i daňový pohled na případy, kdy byla vykonávána taková činnost, na kterou by měl mít poplatník živnostenské oprávnění, bez tohoto oprávnění. xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxtury máme k dispozici případy, kdy byly zařazeny tyto příjmy pod § 7 ZDP, a to právě s ohledem na soustavnost výkonu takové činnosti (např. NSS 5 Afs 8/2005xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xodnikatelské oprávnění" a zároveň jak bylo již výše zmíněno, v § 420 obč. zák. byl šířeji definován pojem "podnikatel".
Důležitou podmínkou pro zaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxů a zejména v případech, kdy příjem na sebe vázal takové skutečné náklady, že ho nakonec dosahovaly nebo přesahovaly, podmínku "zvýšení majetku" nesplxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlatníka. Zde zřetelněji vidíme, že příjem z prodeje ve výši tržní ceny např. 2 000 000 Kč je tím, co bude vždy figurovat v daňovém přiznání ve skupině ostatxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pojem "zvýšení majetku" nemůžeme chápat jen v peněžní formě, ale i v nepeněžní formě. Určitým resumé může tedy být stav, kdy příjem z převodu majetku je vxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxže být kritérium "zvýšení majetku" splněno. Takovým příkladem může být osobní vozidlo, po pěti letech vyřazené z obchodního majetku, jeho zůstatková xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxžkou, ale ve výdajích bude v podstatě uplatněna pouze hodnota reprezentující náklady na prodej. Příjem se v daňovém přiznání objevit musí vždy (§ 38g ZDxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxbozený.
Ostatní příjmy z hlediska jejich charakteru nelze definovat taxativním výčtem, zákonodárce uvádí výčet příkladů, který se postupně rozšxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxím období osvobozeny:
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxustavnosti tak, aby to vyhovovalo definici v § 420 odst. 1 obč. zák.: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxymem slova "příležitostně" je slovo "občas", to znamená, že se taková činnost v zásadě může ve zdaňovacím období i vícekrát opakovat.
-
Příležitosxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 4 odst. 4 ZDP takového poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP (případ uplatnění procentních výdajů a vedení daňové evidence byl v této souvislosti již zmínxx x x x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxat, že budou vždy existovat případy "na hraně", kde lze doporučit určitou zvýšenou míru opatrnosti, pokud bude v § 9 ZDP uplatněn výdaj procentem z příjxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopad.
-
Příležitostné příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem - rozsah činností, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx V každém případě se lze rozhodnout, zda v daném příjmu budou uplatněny výdaje procentem z příjmů (80%) nebo ve skutečné výši. To je jediná výjimka, kdy se xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xříjmům, tam je nutné zvolit "paušál" na výdaje nebo skutečné výdaje pro celou skupinu příjmů.
K odst. 1 písm. b)
Zákonodárce zde jako další příklxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxmulaci příjmů a výdajů uvnitř těchto skupin.
Příklad
Poplatník bude v roce 2017 prodávat dva osobní vozy, z nichž jeden v roce 2016 vyřadil, a tudíž přexxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xa 150 000 Kč a hodnota z dědického řízení činila 130 000 Kč. V daném případě bude v daňovém přiznání uveden příjem z převodu jiných věcí na jediném řádku ve vxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xiskovým prodejem druhého vozu.
Stejně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxé cenné papíry.
K odst. 1 písm. c)
Dále ostatním příjmům podléhají příjmy společníků z převodu účasti na společnostech s ručením omezeným a komanxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxa plynoucí z členství v družstvu. V praxi se často opakují otázky spojené s tímto druhem příjmu, kdy se poplatník dotazuje na režim zdanění pro případ proxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x x xdst. 1 písm. u) ZDP].
K odst. 1 písm. d)
Zákonodárce důsledně rozlišuje v režimu zdanění mezi příjmy z "autorských práv" uvedených v § 7 odst. 2 písm. bx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxo ustanovení. Plyne-li poplatníkovi tento druh příjmů, jsou vždy po překročení hodnotové hranice 15 000 Kč, resp. 6 000 Kč, důvodem pro podání daňového xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxacím období.
K odst. 1 písm. e)
Otázku zdanění výživného a zdanění důchodů řešíme v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. h) a § 4 odst. 1 písm. q) ZDP. Pro splnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrá jsou poskytovaná druhému z manželů na dobrovolné bázi a ve výši mezi partnery sjednané. Je tedy otázkou, zda poplatníci si jsou vědomi tohoto ustanovxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx včetně plnění obdobného ze zahraničí ve formě pravidelně vypláceného příjmu, jsou tyto až do výše 36násobku minimální mzdy osvobozeny. Po překročení xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxx Kč. V roce, kdy k 1. 1. je stanovena minimální mzda ve výši 10 000 Kč, nebude např. poplatník s jediným příjmem důchodu poskytovaného ze zahraničí ve výši 3xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxx x xx xxx xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxt. 1 písm. f)
Za ostatní příjem je považován i příjem majitele podílového listu z podílu připadajícího na tento list při zrušení podílového fondu, pokxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti. Příjem podléhá zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 2 písm. h) ZDP ve výši 15%.
K odst. 1 písm. g)
Zákonodárce rozšířil počínaje zdaňovacím obdobxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxobných plnění. V praxi se objevily zejména případy příplatku mimo základní
kapitál
, kdy si poplatníci později rozmysleli svůj postup, uvědomili si moxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xyp příjmu podléhá podle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP zvláštní sazbě daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. h)
Daňovému režimu podléhají výhry z loterií, sázek a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxaxi se můžeme setkat s nejrůznějšími typy soutěží, v nichž je podmínkou účasti nákup určité služby nebo zboží, eventuálně účast na propagační akci pořaxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xDP je odpovědný pořadatel a ten také má při nepeněžní výhře upraven režim v § 24 odst. 2 písm. u) ZDP.
Můžeme se setkat i s takovými typy soutěží, které pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xísm. ch)
Příjmy v podobě cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xazbou daně celá její výše. I zde je plátci-pořadateli nabídnuta možnost využít § 24 odst. 2 písm. u) ZDP. Osvobozena může být i celá hodnota, pokud je daroxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti od jiných osob, než jsou společnosti, v nichž byla ukončena jejich účast.
K odst. 1 písm. j)
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x odst. 1 písm. k)
Ustanovení § 2865 obč. zák. předpokládá situaci, kdy je ujednán limit pojistného plnění, kterým hradí pojistitel poškozenému škodxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxdů na výživu pozůstalých apod., jde o příjem vstupující do dílčího základu daně z ostatních příjmů.
K odst. 1 písm. l)
Podle § 2707 a násl. obč. zák. sxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xřípadě lze předpokládat nepeněžní formu příjmů, a tudíž bude potřebné ocenění výše takového příjmu podle § 3 ZDP. Lze ovšem předpokládat, že naprostou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodle § 4a ZDP, tj. v případě, že osoba vkladatele v době příjmu již zemřela, nebo v opačném případě může jít o osvobozený příjem podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x x xx xxx xxxx xxxx xxxxmy z titulu dědění osvobozeny od daně, zbývají tedy pouze tituly, které nebudou osvobozeny v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. "Uniknout" zdanění mohou i případnx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxm je příjem v souvislosti s rozpuštěním rezervního fondu, případně obdobných fondů tvořených ze zisku po zdanění. Daňový režim takového typu příjmu je xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx ve výši 15%.
K odst. 2
Už od samého počátku 90. let můžeme vysledovat zájem zákonodárce zdaňovat příjmy plynoucí ze společného jmění manželů nebo do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxstup měl souvislost s progresivní sazbou daně.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou příjmy z majetku, který zahrnul některý z manželů do svého obchodníhx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsouzeny z hlediska osvobození podle § 4 ZDP, jako by zahrnuty v obchodním majetku nikdy nebyly.
K odst. 3 písm. a)
Jedná se o osvobozovací ustanoveníx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xiným druhem příjmů specifikovaným některým z dílčích základů daně v § 6 až 9 ZDP. Tato podmínka však představuje v dosavadní praxi velmi často problém. Vxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxný" neboli občasný příjem. Kromě sousedských výpomocí a nahodilých provizí za zprostředkování budou převažovat příjmy ze zemědělské činnosti, kterx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Zákonodárce osvobodil i příjem včelařů, pokud nejsou zemědělským podnikatelem. Stanovil k tomu speciální podmínky (max. 60 včelstev a 500 Kč osvxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xísm. b)
Už od samého počátku zák. o daních z příjmů jsou osvobozeny výhry z loterií, sázek a jiných podobných her provozovaných na základě zvláštního xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxa č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, přešla část osvobození, která zahrnovala darování, do tohoto ustanoveníx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Máme stoprocentní osvobození od daně v linii přímé a v linii pobočné až do úrovně neteře nebo synovce. Na častou otázku, jak je to s prasynovcem nebo pranexxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxk ve společně hospodařící domácnosti. To znamená, že spolu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx velmi pravděpodobné, že tyto osoby, pokud spolu žijí ve společné domácnosti alespoň 12 měsíců před získáním bezúplatného příjmu, splní podmínku pro jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxmácnosti bez přerušení. Jak to ale dokázat správci daně?
Definice společné domácnosti v § 21e odst. 4 ZDP předpokládá trvalé žití a společné úhrady xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xbyvatel a rodných číslech, případně mohou na podporu doložit, že jim na danou adresu přichází i pošta apod. Pokud jde o druhou podmínku společných úhradx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx doporučit, aby ty osoby, které nejsou manželi, ale žijí spolu dohromady, měly připravené zmíněné důkazy k prokázání společné domácnosti.
Z praxe nxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxchodného, resp. trvalého, bydliště. Samozřejmě i takové osoby mohou společnou domácnost rovněž tvořit na některé z adres, ale cítíme, že se musí ještě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxecifickým případem osvobození je institut svěřenského fondu, kdy se osoba rozhodne založit takový fond a vložit do něho určitý majetek, který má získax xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxdatele, jde o dědictví, které je od daně osvobozeno vždy bez ohledu na stupeň příbuznosti [§ 4a písm. a) ZDP]. V opačném případě jde o stejný systém jako přx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxečnou domácnost. Zde je možné obdržet v úhrnu hodnotu nepřesahující 15 000 Kč za rok od každého jednotlivého dárce a splnit tím podmínku pro osvobození (xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxouští obecně celou sestavu výdajů tj. na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale pouze výdaje na dosažení. Navíc nelze přihlédnout ke "ztrátovým příxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xž o) ZDP.
Ptejme se, co tento systém tedy skutečně znamená? Například při prodeji dvou osobních vozů sečtou jejich příjmy z prodeje a proti této hodnoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxx xx jeho opravu těsně před prodejem činily 15 000 Kč. Na řádku daňového přiznání bude pod příjmem "z převodu jiné věci" uvedena hodnota 110 000 Kč jako příjem x xx xxx xx xxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. výdaj k příjmu z převodu obchodního podílu maximálně do výše dosažených příjmů, jsou v případě, kdy tyto příjmy patří do § 10 ZDP - ostatní příjmy, kompxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xotvrzuje postup u případů příjmů v podobě záloh nebo splátek, které mají být zdaněny za to období, kdy je poplatník skutečně obdrží.
K odst. 5
Zákonoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxje majetku, který byl nabyt bezúplatně, se stanoví výdaje podle ocenění daného majetku v době, kdy přešlo na poplatníka jeho vlastnictví.
V případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxého majetku.
Důležitá je i podmínka, že se nepřihlíží k vlastní práci, a to ani vlastní práci vykonané v rámci získání družstevního podílu (ta byla přxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxírů. Tato úprava se postupně rozšiřovala až na současné znění, kde jsou jako výdaje, mimo samotného pořízení cenného papíru, vyjmenovány i výdaje, ktexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxt i daň z nabytí (nebo spíše pozbytí) nemovité věci, dokonce i v případě, že ji zaplatí ručitel (musí být k její úhradě vyzván).
K odst. 6
Zvláštní postxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti, stejně tak k příjmům z titulu podílu člena obchodní
korporace
(mimo veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) nebo podílového listxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxho družstva, z vrácení emisního ážia a z příplatku mimo základní podíl. V těchto případech je jako výdaj považována hodnota nabývací ceny podílu.
Spxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxpracované hodnoty vkladu.
K odst. 7
V daném případě jde o důchod podle § 2701-2706 obč. zák., kde je rozdíl mezi tím, co si uloží střadatel, a vyplacenxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxta.
Příklad
Délka života bude např. 70 let, důchod bude vyplácen od 50. roku věku střadatele, tj. 20 let (240 měsíců). Pro jednoduchost budou naspořenx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxt bude tedy srážena měsíčně plátcem z hodnoty 500 Kč (500 × 0,15 = 75 Kč). Čím déle bude poplatník pobírat tento důchod, tím více získá prostředků a daňová pxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx už jde pouze o fikci.
K odst. 8
Režim zdanění příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. f) až ch) ZDP vychází z postavení zdroje těchto příjmů. V případě, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xaně prostřednictvím přílohy č. 3 daňového tiskopisu v případě cizích zdrojů.
K odst. 9
Zákonodárce doplnil do okruhu ostatních příjmů zcela specixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výsluhy vojáků, které podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 15%, nebo
renta
poskytovaná podle zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta po skonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxím srovnatelným jednotkám. Předkladatel: Zenon Folwarczny.
Související ustanovení:
§ 3 - předmět daně z příjmů fyzických osob, § 4 - osvobozexx xx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxení funkce,
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání nároků v družxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe definována v § 2254 občanského zákoníku. Dary (bezúplatná plnění) přijaté v souvislosti se závislou činností nebo samostatnou činností, jsou předmxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxízeným právem stavby se úhrada (stavební plat) bude u vlastníka pozemku, který není zahrnut do obchodního majetku, považovat za příjem podle § 10 zákoxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxčasným zřízením služebnosti k této věci jde o jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že strany neujednaly úplatu za převod tohoto vlastnickéxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxkého zákoníku), např. prarodiče, rodiče a děti, tj. osoby, kdy pochází jedna od druhé, - osoby v linii vedlejší (§ 772 odst. 2 občanského zákoníku), kterx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxází jedna od druhé, - vybrané sešvagřené osoby (§ 774 občanského zákoníku), a to dítě manžela a rodiče manžela, tj. poměr mezi jedním manželem a příbuznýx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti důkazními prostředky mohou být např. svědectví sousedů, poštovní doručovatelky, potvrzení obecního či obvodního úřadu, lékaře ošetřujícího oxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxm, výpisem z účtu u peněžního ústavu, či jinými listinami nebo důkazními prostředky.
K odst. 4 - Jednotlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxjmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxíjem, se posuzuje každý jednotlivý druh příjmů samostatně.
Z judikatury:
K odst. 1 písm. a)
Skutečnost, že fyzická osoba podnikala v určité obxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xprávné vyměření daně, nikoliv skutečnosti spadající do působnosti jiného (zde živnostenského) úřadu. Příjmy z rekonstrukce budovy, která trvala třx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxí [§ 7 citovaného zákona], a to i přesto, že daňový subjekt prováděním rekonstrukce překročil meze svého živnostenského oprávnění.
(rozsudek Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxa ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], jež plynou manželům ze společného jmění manželů a jež se zdaňují jen u jednoho z nich (§ 10 odst. 2 téhož zákona), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxní daňové povinnosti vycházet pouze z tvrzení daňového subjektu, že cena nemovitosti byla stanovena jiným způsobem, než který je uveden v písemné kupnx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xdst. 4
I. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví způsob výpočtu dílčího základu daně u ostatních příjmů a obsahuje gexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxialis
vůči obecnému vymezení daňově uznatelných výdajů v § 10 odst. 4.
II. Zásada symetrie daňově účinných příjmů a výdajů zakotvená v § 23 odst. 5 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxě osvobozeny nebo nejsou-li předmětem daně, nelze vůči nim uplatněné výdaje daňově uznat.
(rozsudek Nejvyššího správního xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2016.
Současná úprava řeší mimo původního případu účastníků sdružení bez právní subjektivity (dnes společníků společnosti) rovněx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxem, které mají podstatný vliv na daňový režim. Příjmy a výdaje spoluvlastníků mohou být např. děleny v libovolné výši, ale může přicházet v úvahu omezujxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx společnosti, je nutné přesně vypořádat mimo pohledávek a závazků i majetek, kde se ve skutečnosti v mnoha případech jedná o směnu tohoto majetku mezi spxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxsti.
K odst. 1
Ve více případech se můžeme setkat v zák. o daních z příjmů s možností přesunout své příjmy a výdaje na někoho jiného nebo naopak tyto vexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) nebo příjmy ze společenství.
Podle § 1236 odst. 1 obč. zák. nabude-li věc do vlastnictví více osob spojených na základě smlouvy, zákona nebo jiné pxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtví, platí, že každá z těchto osob má právo k celé věci. Vlastnické právo ke společné věci zaniká jejím zcizením nebo zánikem společenství.
Společnoxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx o osobně vykonávanou činnost společníků. Zpravidla určená osoba z některých společníků - tzv. správce - vede účty a přehled o majetkových poměrech spoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmostatně, resp. pro sestavení daňového přiznání leží plná odpovědnost na společníkovi. Při rozdělení příjmů a výdajů může dojít k situaci, kdy např. bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx uplatnit skutečné výdaje, a stejně tak musí postupovat i ostatní společníci.
Z dosavadní praxe plyne, že problémy nevznikají tak často při rozdělexx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxků a zuživatelných věcí a věcí určených podle druhu apod. Tento moment, nenastane-li k 31. 12., je vždy nutné účetně a daňově zachytit jako část období, vx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxn jinak podle nastalé situace.
Zákaz uplatnit procentní výdaje (paušál) se vztahuje na všechny společníky, a to i v případě, že jeden z nich bude poměx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxů, 5% výdajů). V tomto případě nemůže ani třetí společník paušál na výdaje využít, neboť nedošlo k rozdělení stejného poměru na příjmech a výdajích u spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxů z nájmu, a navazoval tak na § 9 ZDP. Současná úprava definuje v podstatě identický postup, když omezuje použití paušálních výdajů pouze na případy rozdxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx spoluvlastnictví pouze jedním ze spoluvlastníků.
K odst. 3
Zcela specifickou situací je posunutí daňové povinnosti z titulu společenství jměníx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxje budou tvořeny součtem za jednotlivá období a rovněž slevy na dani budou započteny v násobku za jednotlivá období (§ 35ba odst. 4 ZDP). Pro společenstvx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních výdajů od 1.1.2013 - účastník sdružení, které není právnickou osobou. Předkladatelé: Jan Čapek, Lucie Říhová.
Související ustanovení:
§ 7 xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku, ze kterého jim plynou zdanitelné přxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlečné činnosti na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů se rozdělují mezi poplatníky rovným dílem, nexxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxx xříjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímateli či tím z pronaxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxastník fakticky nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto zdaňovacíx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxjmy a výdaje spolupracujících osob
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Institut rozdělení příjmx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxe v tomto ohledu "pouze" solidární zvýšení, určitou výhodu může skýtat také v uplatnění základní slevy na druhého z manželů. Rozdělení příjmů a výdajů jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu zmíněných k předchozímu ustanovení.
K odst. 1
Ustanovení nabízí možnost rozdělit se o příjmy a výdaje se třemi typy různých osob za podmínky, že doxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxdíl od předchozí úpravy k rozdělení dojít.
I přes návětí tohoto ustanovení, kde jsou sice uvedeny pojmy "příjmy", resp. "výdaje", nelze odepřít přexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxí vztah k účetním předpisům. Více než otázka, zda to možné je či není, nás tedy naopak může potrápit otázka, kdo a kdy na hospodářském výsledku provede v přxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx 1 tiskopisu daňového přiznání ta osoba, která je tou účetní jednotkou, a nikoliv obě osoby, resp. ta osoba, na kterou je hospodářský výsledek z části přexxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxně za každou část. Tím také dosáhneme na nutnou podmínku stejného podílu na příjmech a výdajích.
Vždy je nutné pečlivě hledět na základní pojmy "příjxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxle § 23 ZDP nebo položkami úprav podle § 5 ZDP. Stejně to platí i opačně.
Zákonodárce počítá se třemi typy spolupracujících osob:
-
manžel, manželxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxm závodu.
Všechny osoby zúčastněné na spolupráci dosahují příjmy, které automaticky patří do dílčího základu daně § 7 ZDP. Přitom však vlastní čxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxzdělena ztráta i na tyto osoby a některá z těchto osob bude vykonávat i vlastní činnost, může dojít ke kompenzaci takové ztráty ze spolupráce a zisku z činxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxlých letech) nevyužita.
V xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxtivní i pobírání příjmů. Bez ohledu na existenci jednoznačného stanoviska daňové správy k tomuto institutu lze doporučit se této povinnosti raději zhxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýší, jednak absolutní částkou a omezuje jen rozdělení zisku. Pokud jde o ztrátu, ta má omezení pouze v procentním podílu, nikoli v absolutní hodnotě.
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 15 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce a zároveň celkově nemůže překročit přerozdělený zisk limitovanou absolutní hodnotu (tj. částka, resp. přxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné zúčastněné osoby.
K odst. 3
Spolupracující manžel a manželka mají zvýšené limitní hodnoty přerozdělované částky. I zde platí, že ztrátu lze přexxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxení, zahrnují také vyživované dítě, které sice ukončilo povinnou školní docházku, ale je na toto dítě zároveň uplatněno daňové zvýhodnění. Kombinace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdnění, vyloučena by měla být spolupráce a zachováno daňové zvýhodnění.
Související ustanovení:
§ 21e odst. 4 - obecná společná ustanovení o osoxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxě vykonávané samostatné činnosti se rozdělují na spolupracující osoby i v případě, že spolupracující osoba má kromě těchto příjmů i jiné příjmy podléhxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných na spolupracující osobu.
Z judikatury:
K xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx2.2007, a došlo-li následně k pochybnostem o správném stanovení základu daně, byl každý z manželů povinen podle § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o sprxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xj. 5 Afs 54/2012-33)
Dohodli-li se manželé - podnikatelé na tom, že ve zdaňovacím období roku 1999 jeden bude spolupracovat na podnikání druhého a tuxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxnovením příjmy a výdaje rozdělit. Dosáhli-li proto manželé příjmů jak z vlastní podnikatelské činnosti, a navíc se podíleli na podnikání druhého, v daxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.5.2007, čj. 8 Afs 64/2005-66)
Přestože se daňová povinnost spolupracující osoby podle § 13 zákona Čxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxocesní práva a povinnosti jako hlavní daňový subjekt sám.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.8.2005, čj. 1 Afs 154/2004-63)
I. Jestlixx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxložil, musí správce daně za součást společného jmění manželů považovat i prostředky daňového subjektu určené k podnikání. V důsledku toho nemohlo dojxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x jiné samostatné činnosti dle § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je správce daně oprávněn zkoumat, zda výdaj daňového subjektu, tj. částkx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x písm. u) citovaného zákona].
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2004, čj. 5 Afs 21/2003-66)
Ustanovení § 13 zákona ČNR č. 586/199x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxracujících osob se mu bude jevit výhodnější. Zatímco první věta tohoto ustanovení pamatuje na případy činnosti provozované výhradně za spolupráce daxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxcnosti.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.3.2004, čj. 2 Afs 33/2003-62)
(I.) Existence manželství zakládá právní domněnku, že je mexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xoplatníka.
(II.) O společné domácnosti čili o domácnostním společenství a tím i o příslušnosti k domácnosti lze mluvit jen tehdy, žijí-li manželé spoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx o sobě jejich trvalé odloučení a nevylučuje tudíž spotřební společenství mezi nimi.
(rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.1943, sp. znx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xlediska je tento problém nutné posuzovat vždy v konkrétním případě. Jestliže totiž manželé podnikají každý samostatně na základě živnostenského oprxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xříjmů. Pokud mezi sebou v rámci činností stanovených živnostenskými oprávněními obchodují, mohou provádět i vzájemnou fakturaci, přičemž není podsxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxediska je podstatné pouze to, aby tímto nedocházelo k obcházení daňové povinnosti a fakturované částky byly v souladu s ust. § 23 odst. 7 zákona o daních z xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Nezdanitelná část základu daně je institutem, který umožňuje snížení daňového základu o txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxanizacím a nakonec výdaje na další vzdělávání podle zvláštního zákona. Ve všech uvedených titulech jsou pro odečet od základu daně stanoveny speciálnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxě xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxatečném daňovém přiznání pouze z titulu jejich neuplatnění v původním řádném přiznání. Jejich prokázání příslušným dokladem je samostatnou přílohox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxizacích mnoho podob. V zásadě se můžeme setkat s peněžní nebo nepeněžní formou a s tím pak souvisí i potřeba ocenění.
V případě peněžní formy je důkaz o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obdarovaného subjektu.
V případě nepeněžního daru se musíme vyrovnat s jeho oceněním, které však nemusí být vypracováno příslušným znalcem, ale pxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx inzerce, vyjádření, resp. nabídka bazaru, cena obdobné věci, která je v té době na trhu, apod. Asi cítíme, že u větších hodnot je na místě se argumenty vícx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxady např. nehmotného majetku, autor doporučuje zvážit znalecký posudek, který sice bohužel také není stoprocentní jistotou, ale jeho váha je nezanedxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa dvě alternativy podle toho, zda byl či nebyl majetek odpisovaný. V prvním případě půjde např. o zásobu, která má nějakou účetní nebo evidenční hodnotux x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xásob ve prospěch bezúplatného plnění a zvýšit základ daně o hodnotu tohoto majetku, ve které je evidován nebo zaúčtován, pokud snížil v některém z předcxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xdepsat část vstupní ceny. Majetek tedy disponuje zůstatkovou cenou, která však může být jen výjimečně hodnotou odpovídající obvyklé ceně. Je zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xlnění je služba. Například malíř pokojů, který se rozhodne věnovat škole, kam chodí jeho dcera, vymalování několika tříd (bez vlivu na případné školnéxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxdu snižovat pouze hodnota práce. Výdaje na materiál apod. mohou také zahrnovat položku "dar", resp. bezúplatné plnění, ale bez snižujícího efektu, nexxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxné výši daňový základ z titulu "daru" sníží.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxužbu (to je i součástí povinné přílohy daňového přiznání - strana 4 základního tiskopisu).
U fyzických osob se hodnota daru v minimální výši 1 000 Kč nxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxět do hodnoty 500 Kč (bez DPH) může zůstat v daňově účinných nákladech [§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP].
K odst. 2
Bezúplatná plnění společníků veřejné obchxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx společník, resp.
komplementář
, samostatně podle výše svého podílu.
K odst. 3
Úprava, která umožňuje uplatnění celé nebo části hodnoty úroku z úvěxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xísm. u) ZDP, kde může být zachováno osvobození od daně, při proinvestování dané částky na některý z oněch sedmi titulů bytové potřeby.
Z portfolia byxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxdy je nutné hledět nejprve na stav, který je uveden na příslušném katastrálním úřadu, a podle toho teprve celou záležitost posuzovat, resp. samotná dekxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxkto financované bytové potřeby k dosahování příjmů ze samostatné činnosti nebo nájmu. V zásadě jde o úrok, který je buď snižující položkou základu daněx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxídil formou hypotečního úvěru, a z jedné poloviny tento prostor využívá ke svému bydlení, má nárok na odečet poloviny z hodnoty zaplacených úroků z tituxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
xčastníci smlouvy o úvěru se mohou rozhodnout, zda uplatní odpočet pouze jeden z nich nebo každý z nich, a to stejným dílem. Při této úvaze je důležitým fakxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xebyly".
Další důležitou okolností je typ bytové potřeby [odst. 3 písm. a) až h)], neboť je podstatné vlastnictví, resp. užívání. Podmínka vlastnicxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxčasného užívání předmětu bytové potřeby vypouští pochopitelně nákup pozemku a rozšiřuje seznam o titul bytové potřeby: údržba a změna stavby bytovéhx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlečného jmění manželů. Manželka, která rovněž dům užívá k trvalému bydlení, investuje do oprav domu nebo technického zhodnocení. Hypoteční úvěr mají xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxívání předmětu bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení manželky, případně rodičů, potomků, prarodičů, aniž je jimi bytová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xům manžela.
Maximální hodnotu úrokového odpočtu ve výši 300 000 Kč ročně je nutné posoudit vždy i proporcionálně ve vztahu k počtu měsíců, resp. maxixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxe daňové zvýhodnění z titulu spoření na stáří ve formě odčitatelné hodnoty od daňového základu. Jde v zásadě o jednoduchý systém, který funguje výhradnx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxžných benefitů pro zaměstnance podobný institut, který je upraven v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP, kde však nejde o snížení základu daně, ale o osvobození příjmxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění. V případě zaměstnance jsou úhrady zaměstnavatele osvobozeny až do xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoření je spojeno s podmínkou zaplacení příspěvků na dané období poplatníkem samým. Ten může využít ke snížení výše, která je rozdílem mezi naspořenou čxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx x xx xxx x xx xxxxx
xxxxxxxx xx xxozornit na podmínku dodržení smlouvy. Pokud dojde k zániku smlouvy, aniž poplatníkovi vznikne nárok na penzi, a dojde k výplatě odkupného, je povinen dxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxaje.
K odst. 6
Odčitatelná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění" [viz § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP]. Zatímco u zaměstnanců může být úhrada na tento titul jejich zaměstnavatelem až do výše 30 000 Kč ročně zajímxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxx xxx xxamená nejméně 60 měsíců spořit a plnění na základě smlouvy může být vyplaceno nejdříve v roce, kdy poplatníkovi (pojištěnému) bude 60 let. Počínaje rokxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx automaticky k zániku smlouvy.
Pokud poplatník tyto podmínky nesplní, má povinnost dodanit částky, o které snižoval v předchozích 10 letech základx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxých titulů (smrt, dožití, důchod) obsahují další druhy pojištění, např. kombinaci obsahující i úrazové pojištění. V takových případech je nutné
elimxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxou příspěvky členů odborových organizací, jež mohou snižovat daňový základ až do výše 3 000 Kč za rok, maximálně 1,5% z příjmů ze závislé činnosti, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho vzdělávání a o změně některých zákonů, může být zohledněna buď ve výdajích zaměstnavatele, nebo pomocí snížení daňového základu. V praxi se často vyxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje řemeslnou živnost a složí zkoušku s osvědčením podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx kteří jsou rezidenty některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, to znamená státy EU rozšířené ještě o Norsko, Island a Lichtenštejnsxxx xxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka životních a hospodářských zájmů, případně délky pobytu v dané zemi.
Je-li poplatník nerezident ČR, musí prokázat na tiskopise vydaném MF své rezxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x odst. 1 - 407/11.09.13 - Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů. Předkladatel: Martin Kopecký.
395/27.03.13 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxstným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, při výplatě právnické osobě. Předkladatelé: Ladislav Malůšek, Alena Švecová.
K odst. 8
444/xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxký.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 7 odst. 4, 5 - příjmy ze samostatné činnosti
Související předpisy:
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 -1. Od základu daně lze hodnotu poskytnutých bezúplatných plněnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxíst od základu daně, se považují i nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, která se ocení, pokud není známa 18 jejich cena, cenami zjištěnými podle zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxota bezúplatně poskytnutého výkonu - služby zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje. 3. Jedním odběrem krve dárce se rozumí odběr kxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxrci krve, který uplatňuje nezdanitelné části základu daně za zdaňovací období 2014, nepřísluší nárok na finanční xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxžádá, a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách). Od zdaňovacího období 2015 si mohou dárcx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxjené s odběrem podle zákona o specifických zdravotních službách. 5. Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytnuto, a datum poskytnutí.
K odst. 3 a 4 - 1. Za jiné úvěry poskytnuté stavební spořitelnou podle § 15 odst. 3 zákona v souvislosti s úvěrem ze stavebního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx považovat takové úvěry, které jsou poskytnuty na bytové potřeby, a to bez ohledu, zda jsou poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (tzv. předhyxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmá souvislost s hypotečním úvěrem a s předmětnou bytovou potřebou. 2. Bytem se rozumí označení místa, nikoliv věci, která je způsobilá být předmětem vlxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxkladu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru a v případě bytové potřeby uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) až c) zákona též jejím vlastníkem (spxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxoby, které, i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, závazek z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o pxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxenti. Nepatří sem ručitelé. 4. Od základu daně poplatníka se odčítá úhrn úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru ve zdaňovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x x x x xx xxxxx xx k § 35ba odst. 2 a k § 35c odst. 5 Potvrzení zahraničního správce daně by mělo obsahovat následující údaje: identifikační údaje poplatníka a manželky/xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a u poplatníka navíc identifikačního číslo nebo rodné číslo nebo daňové identifikační číslo a typ dokladu prokazujícího totožnost, u poplatníka i manxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x kapitálového majetku a ostatní, údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, které obsahují jméno a příjmení, datum narxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xčelem existence spolku obcházení zákona o daních z příjmů tak, aby došlo ke snížení daňového základu daňového subjektu, respektive k odečtení výdajůx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xteré by jinak daňový subjektu musel hradit z rodinného rozpočtu, bez možnosti uplatnit daňový odpočet.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xydlení tak, jak to vyžadují § 15 odst. 10 písm. c) a 15 odst. 11 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nasvědčuje např. skutečnost, že jsou v nemovitosxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxatném stavebně - technickém stavu, příliš nenasvědčuje tomu, že ji daňový subjekt užívá pro své trvalé bydlení dle § 15 odst. 11 zákona č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Lineární sazba ve výši 15% z daňového základu zjednodušuje výpočet daňové povinnosti při kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxroje a další propočet daně už nijak neovlivňuje.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 15 - nezdanitelná část základu daněx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2016.
Solidární zvýšení daně bylo původně navrženo a schváleno pro přechodné období, tento původní záměr byl však přehodnocen, a tak tento inxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxsti nebo samostatné činnosti překročí 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV pro příslušné období, zvýšena o 7%. U příjmů ze závislé činnosti jde x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xaně z této činnosti.
K odst. 2
Solidární zvýšení daňové povinnosti představuje v současné době do určité míry progresivní zdanění. Vychází se v proxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxstí dílčího základu daně v § 6 (brutto mzda), nebo je součástí dílčího základu daně § 7 ZDP. Daňová povinnost je tedy u těchto poplatníků součtem daně vypxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xahraničí je vždy porovnávána tato "složená" daňová povinnost.
Solidární daň nemá povinnost platit poplatník, který sice přesáhne výší své hrubé rxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ze závislé činnosti hranice pro solidární zvýšení nedosáhne. V daném případě dojde z hlediska dosavadní platnosti a praxe zák. o daních z příjmů k nevšxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx výpočet "základní daně" podle § 16 ZDP. Stejně tak vypočtená ztráta ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP není nijak krácena pro uplatnění v dalších pěti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxx x xx - položky odčitatelné od základu daně
Související předpisy:
Zdaňovací období
JUDr. Ing.
Lubomír
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxkodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, bylo doplněno ustanovení, které zdaňovací období pro fyzické osoby definuje jako jeden kalenxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx se i v těchto případech jedná o rok kalendářní.
Kalendářní rok je tedy pro fyzické osoby tím časovým úsekem, za který je vypočítána daňová povinnost pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xinnosti, kde jsou zpravidla měsíční úseky rozhodující pro výpočet záloh na daň, nebo zvláštnostmi při aplikaci srážkové daně, resp. zvláštní sazby daxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxají a podstatná je i zde jejich výše za celé zdaňovací období.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 38f odst. 9 - vyloučení dxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx doznalo od 1.1.2014 změn. Struktura tohoto ustanovení, které definuje poplatníky daně z příjmů právnických osob, byla přepracována. Poplatníci daxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxeří dle obč. zák. právní osobnost nemají. Pro účely zák. o daních z příjmů se na poplatníky, kteří nemají dle obč. zák. právní osobnost pohlíží jako na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xoplatníci s právní osobností ve smyslu obč. zák.
Z ustanovení obč. zák. k právní osobnosti vyplývá, že právní osobností znamená mít způsobilost v mxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxt jen osobě a jen vůči osobě lze plnění povinností vymáhat. Podle § 18 obč. zák. je osoba fyzická nebo právnická. Podle § 20 odst. 1 obč. zák. je právnickox xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní osobnost ve smyslu obč. zák., jsou v zák. o daních z příjmů uvedeni v § 17 odst. 1 písm. a). Mezi tyto poplatníky patří nejen podnikatelské subjektxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tedy jejichž hlavní činností provozovanou v souladu se zakladatelskými listinami, zakladatelským právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxstmi, z nichž dosahované příjmy (výnosy) podléhají dani z příjmů právnických osob. Zák. o daních z příjmů se stanovení jejich daňové povinnosti na dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xovažováni za poplatníky s právní osobností. Přesto se na tyto poplatníky z hlediska zák. o daních z příjmů pohlíží stejně, jako na poplatníky uvedené pxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx kterého je daňovým subjektem osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje za poplatníka nebo jako plátce daně, x xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby a na jiné jednotky, kterým zákon svěřuje výkon práv a povinností osob zúčastněxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xříjmů. Vznik a činnost poplatníků uvedených pod písm. g) jsou upraveny mezinárodními právními předpisy.
Poplatníky uvedenými pod písm. b) jsou uvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnost, aniž by měli právní osobnost, jak ji definuje obč. zák.
Pod písm. c) je uveden podílový fond podle z. i. s. i. f. upravujícího investiční společxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníka daně z příjmů právnických osob, což znamená, že tento poplatník je daňovým subjektem, který sestavuje základ daně z příjmů samostatně a oddxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx apod. Zároveň tento poplatník jedná samostatně, doručují se mu písemnosti v daňovém řízení apod. To znamená, že se použije i § 24 odst. 2 a § 6 daňového řáxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxná se o podfondy vzniklé uvnitř akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jednotlivý podfond je oddělenou jednotkou, a to včetně účtování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a činnost podfondu jsou upraveny z. i. s. i. f. Podobně jako pro podílové fondy platí i pro podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálexx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xři xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxnosti v daňovém řízení apod. To znamená, že se použije i § 24 odst. 2 a § 6 daňového řádu.
Pod písm. e) je uveden další poplatník daně z příjmů právnickýcx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření. Do účastnického fondu jsou umisťovány a z něj vypláceny prostředky získané od účastníků doplxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí společnosti.
Pod písm. f) je uveden jako poplatník daně z příjmů právnických osob svěřenský fond (§ 1448 obč. zák.). Jedná se o subjekt, který se vytxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenskx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxnský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani ve vlastnictví správce, ani ve vlastnictví svěřenského fondu, ani ve vlastnictví osoby, které xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může být účel fondu soukromý.
Zvláštním typem svěřenského fondu je fond kvalifikovaných investorů (§ 101 z. i. s. i. f.) zřízený pro účely kolektivnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xx xx xxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xod písm. g) je jako poplatník daně z příjmů právnických osob uvedena jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízenxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Prostřednictvím těchto poplatníků s daňovou osobností jsou zdaňovány příjmy plynoucí jejich zřizovateli se sídlem mimo území ČR ze zdrojů umístěnýcx xx xxxxx xxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxstituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v ČR. V jeho správě jsou dvx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xaně z příjmů právnických osob.
K odst. 2
V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xaňovými rezidenty ČR, nebo daňovými nerezidenty ČR, se odvíjí jejich daňové povinnosti v ČR. Definice daňových rezidentů ČR a daňových nerezidentů jsxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxáni za daňové rezidenty ČR. Daňovým rezidentem ČR je právnická osoba, která má sídlo nebo místo svého vedení umístěno v ČR. Sídlem právnické osoby se rozxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxnosti právnické osoby, pak správce daně vychází z údajů zapsaných ve veřejném rejstříku.
Složitější situace nastává v případech, kdy místo skutečxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxt, kde má poplatník své skutečné sídlo, resp. určit, ze kterého místa je poplatníkova činnost skutečně řízena nebo vykonávána.
Určení místa skutečxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ČR. V mnoha případech se jedná o účelové jednání poplatníka s cílem využít možnosti stanovení nižší daňové povinnosti nebo získat výhodnější daňové poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxňovou povinnost z celosvětových příjmů, tedy z příjmů, jejichž zdroj je umístěn jak na území ČR, tak i mimo území ČR.
K odst. 4
Zde jsou definováni popxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxbo o poplatníky, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Tito poplatníci mají tzv. omezenou daňovou povinnost. To znamená, že mají daňovou povinnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxadní investiční fond, § 22 - zdroj příjmů
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxze na finančním trhu
Veřejně prospěšný poplatník
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
K § 17a
Pojxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxmu, že se jedná o poplatníky, kteří vykonávají činnosti ve veřejném zájmu na úkor vlastních zájmů soukromých, tedy zejména dosahování zisku. I když je nxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim zdaňování, který spočívá ve zdaňování pouze některých druhů příjmů - příjmů plynoucí ze zdrojů, které mají charakter podnikatelské činnosti.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. To znamená, že je tedy nutné zkoumat základní právní dokument xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí upraveným § 420 obč. zák. Pokud tedy, pravděpodobně spíše teoreticky, nastane situace, že se bude jednat o právnickou osobu, která běžně splňuje podmxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxže. Není tedy rozhodující skutečnost, o jakou právní formu se jedná, ale skutečnost, co je její hlavní činností (pro výjimky z tohoto obecného pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx:
-
zájmové sdružení právnických osob, pokud není zřízeno za účelem podnikání; jak vyplývá z § 3051 obč. zák., zájmová sdružení právnických osob vznxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má právo změnit svoji právní formu na spolek podle obč. zák.,
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky evidované podle zák. o sdružování v pol. stranách se považují za odborové orgaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé hnutí; jejich právní úprava je obsažena v zák. o sdružování v pol. stranách,
-
registrovaná církev a náboženská společnost; jejich právní úprava xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx
-
obecně prospěšná společnost; jak vyplývá z § 3050 obč. zák., práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právnímx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxjich právní úprava je obsažena v zák. o vysokých školách,
-
veřejná výzkumná instituce, které upravuje zák. o veřejných výzkumných institucích,
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx § 3046 obč. zák.,
-
organizační složka státu, úprava je obsažena v § 3 a násl. zák. o majetku ČR,
-
obec; základním právním předpisem je obecní zříxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxí,
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základními právními předpisy jsou rozpočtová pravidla a rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
-
státní fond; obecně jsou státní fondy upravenx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které definici veřejně prospěšného poplatníka do zákona přineslo.
V případě
zájmových sdrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xají osvobozeny členské příspěvky od daně z příjmů. Tím je zachován u této skupiny princip, že poplatník, který nebyl založen za účelem podnikání, nemůžx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob podle § 146 obč. zák.
je zjevně širší, než je vymezení veřejně prospěšných poplatníků. V souladu se zmiňovanou úpravou obč. zák. je veřejně prospěxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtníka mezi veřejně prospěšné poplatníky. Podmínkou ovšem je, že se nejedná o podnikání, to znamená, že tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovnxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní, a to i při splnění podmínky, že hlavní činností je činnost, která není podnikáním:
-
obchodní
korporace
, což se týká kapitálových obchodních spoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxová kancelář,
-
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xd daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů; zejména se tedy jedná o profesní komory s povinným členstvím jako např. Česká advokátní komora, Komora dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxjišťovna,
-
společenství vlastníků jednotek,
-
nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxví vlastníků jednotek, která do konce roku 2013 mezi tyto poplatníky patřila, v jejich případě ale vyloučení z okruhu veřejně prospěšných poplatníků rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxní fondy sice toto omezení nedosahuje, lze se nicméně domnívat, že jejich rodinný charakter je omezen samotnou úpravou tohoto institutu v obč. zák.).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou kancelář a zdravotní pojišťovny mezi veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmů právnických osob. Touto úpravou tak dochází k rozšíření komentovaxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
Související předpisy:
§ 146, 306, 420, 3046, 3050 obč. xxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxvilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 6. 2013 - k výdělečné činnosti spolku
Z judikatury:
K odst. 1
1. Při posuzování, zda bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního soudu ze dne 16. 7. 2009, čj. 8 Afs 6/2008-129 nebo ČÁP. Z., KOVAŘÍK, Z., POKORNÁ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Wolters Kluwer). Dosaxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxen za účelem dosahování zisku, tvořil-li relativně uzavřený systém určený k usnadnění obchodování svým členům, jenž byl financovaný z jejich příspěvxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxtníky podle § 18 odst. 3 zákona o daních z příjmů, bylo rozhodující, zda byl založen za účelem podnikání. Způsob, jakým vedl či měl vést účetnictví, je v toxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxd
Ing.
Marie
Hronová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Smysl a účel ustanovení § 17b zák. o daních z příjmů objasňuje obecná xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xapř. penzijní a životní pojištění. Je tomu tak i proto, že na rozdíl od systému pojištění a spoření jsou účastníky kolektivního investování také právnixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxstičních fondů hlavní snahou dosažení daňové neutrality, to znamená stavu, při kterém investice prováděné prostřednictvím investičních fondů mají x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z příjmů právnických osob vypočtené jednotnou sazbou 5%, čímž vznikaly výrazné disproporce mezi daní zaplacenou poplatníkem při přímé investici oprxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze k legálnímu vyhnutí se daňové povinnosti vypočtené sazbou daně dle § 21 odst. 1 zák. o daních z příjmů pro ostatní typy poplatníků daně z příjmů právnixxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndy. Zároveň by vymezení základního investičního fondu mělo zabránit možnosti legálního obcházení daňové povinnosti a provádění daňové optimalizaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxze několik účastníků a jejichž činnost se mohla překrývat s běžnou podnikatelskou činností. Zároveň původní úprava představovala riziko pro výši inkxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtičních fondů a 19% sazby daně pro ostatní investiční fondy nesplňující daná kritéria pro základní investiční fond přibližuje většině investorů efekxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxích z příjmů vymezuje typ poplatníka daně z příjmů právnických osob - "základní investiční fond". Smyslem ustanovení je zamezit spekulativnímu zaklxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxíjmů právnických osob, původně nastaveného pro oblast zdanění všech investičních fondů. Označení "základní investiční fond" se použije pouze pro poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxě z příjmů právnických osob uplatnit obecnou sazbou daně 5% podle § 21 odst. 2 zák. o daních z příjmů. Daňový režim se sníženou daňovou sazbou platí pouze pxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podíly na zisku, které podléhaly při výplatě zdanění daní z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně 15% dle § 36 odst. 2 písm. a) zák. o daních z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxobození podílů na zisku od zdanění dané směrnicí Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xusí splňovat podmínky stanovené pro mateřskou společnost, tedy držet alespoň 10% podíl na investičním fondu po dobu minimálně 12 měsíců. Pokud investxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 zák. o daních z příjmů. Pokud je investor poplatníkem se sídlem v cizím státě, může být sazba srážkxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxy podílu na investičním fondu se osvobození neuplatní v případech, kdy je investorem fyzická osoba.
Pod písm. a) je uveden jako fond, který splňuje pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xvropském regulovaném trhu, vylučuje možnost účelového založení s cílem optimalizovat daňovou povinnost. Fond je určen pro širokou veřejnost x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnvestování (právnická osoba se sídlem v ČR a podílový fond) a fondy kvalifikovaných investorů (podílový fond, svěřenský fond, komanditní společnostx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxorů.
Dále je možno fondy kolektivního investování členit na standardní fondy a speciální fondy. Speciální fondy, na rozdíl od standardních fondů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xNB.
Pod písm. b) je uveden podílový fond, který je považován za fond kolektivního investování a který splňuje podmínky stanovené zák. o daních z příjxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxvý fond považován za poplatníka, který má "daňovou osobnost", což v daňové praxi znamená, že se na něj pohlíží jako na jakéhokoli poplatníka daně z příjmx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxdílový fond za sebe, ale prostřednictvím investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje. Místní příslušnost správce daně se řídí místem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní úřad (SFÚ).
Pod písm. c) je uveden další poplatník, který pro účely zák. o daních z příjmů splňuje podmínky pro označení jako základní investiční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxektivního investování (fond kvalifikovaných investorů) se tedy považuje podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem, jexxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, investuje-li takový fond, podfond nebo zařízení do podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto podílovým fondem nebo touto akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxumožňuje účelové zakládání fondu za účelem daňové optimalizace. Podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem mohou být zaměřeny poxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx formou investování, i subjekty se sídlem mimo území ČR. Z toho důvodu byly stanoveny podmínky i pro zahraniční investiční fond, aby mohl být pro daňové úxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xx xx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxba srovnatelná s investičním fondem, která má sídlo v jiném státě, než je ČR, nebo zařízení vytvořené podle práva cizího státu srovnatelné s investičníx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx c) může být považován i investiční fond, jehož domovským státem je podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy členský stát Exxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může být Švýcarská konfederace. Zahraniční investiční fond musí prokázat, že je obhospodařován na základě oprávnění srovnatelného s oprávněním k obxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxho lze ověřit, že se jedná o fond srovnatelný s fondy uvedenými v § 17b pod písm. a) až c) a že podle práva domovského státu se jeho příjmy ani z části nepřičíxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xx xxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtu, vedle užívaných termínů sídlo, stát rezidence, stát daňové rezidence apod. Podle § 623 písm. c) z. i. s. i. f. se "domovským státem zahraničního invxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xond své sídlo. Z uvedeného vyplývá, že u tohoto typu daňového subjektu nemusí být stát sídla totožný s domovským státem a že je potřeba věnovat pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se jedná o daňového nerezidenta ČR ve smyslu § 17 odst. 4, u kterého je potřeba při stanovení daňových povinností z příjmů, jejichž zdroj je umístěn xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxdní předpisy zdanění konkrétního příjmu upravují.
Podle § 148 z. i. s. i. f. může být vytvořen investiční fond i jako "svěřenský fond", a to na základx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svěřenský fond vytvořený jako investiční fond podle z. i. s. i. f. se neuplatní ustanovení § 1452 obč. zák.
Fondem kolektivního investování investxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxtí v nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxová společnost, společnost s ručením omezeným nebo srovnatelná právnická osoba založená podle práva cizího státu, jejímž předmětem činnosti je převxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxvestiční fondy, které nesplňují podmínky stanovené v písmenech a) až c), jsou základním investičním fondem jen tehdy, pokud splní požadovaná investixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt a dalších speciálních investic. I fondy s touto investiční strategií však mohou být základním investičním fondem, pokud prokážou splnění podmínek dxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxi daně z příjmů právnických osob, neboť se svým charakterem mohou blížit běžnému podnikání. U tohoto typu investičních fondů tedy není jakékoli daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxpiny fondů se zvýhodněným daňovým režimem.
Související ustanovení:
§ 17 - poplatníci daně z příjmů právnických osob, § 19 - osvobození od daně, x xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxně, § 36 - zvláštní sazba daně
Související předpisy:
směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xa splnění přesně stanovených podmínek. Základní podmínkou pro osvobození je, že se musí jednat o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacícx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ale jestliže se jedná o členské příspěvky v souladu se stanovami, statutem, zřizovatelskými či zakladatelskými listinami, jedná se o příjmy osvobozexx xx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo různé skupiny členů (fyzické osoby
versus
právnické osoby), stejně tak situace, kdy stanovy či jiný zakladatelský dokument pouze určí, že členské pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxba příjemce těchto členských příspěvků. Aby se jednalo o příjem osvobozený od daně, příjemcem členským příspěvků musí být pouze:
-
zájmové sdruženx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,
-
odborová organizace,
-
politická strana nebo politické hnutí,
-
profesní komora s nepovinným členstvím s výjimkou Hoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x třeba charakteru veřejně prospěšného, osvobození uplatnit nelze.
Filozofie zákona je v případě členských příspěvků taková, že pokud je přijatý čxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxtečnost vyplývá také přímo z § 25 odst. 1 písm. zo) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Další skupinou osvobozených příjmů jsou
výnosy kostelních xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xe týkají pouze registrovaných církví a náboženských společností, jejichž úprava je obsažena v zák. o církvích. Osvobozeny jsou pouze výnosy kostelníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxosy podle písm. y). V případě kostelních sbírek se ale osvobozují všechny výnosy, nikoliv pouze úrokové. Kostelní sbírka je vymezena místem svého uskuxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx osvobození uplatnit nelze. Jinak je možné konstatovat, že se jedná o obdobnou úpravu jako v případě členských příspěvků, a to včetně vyloučení ze záklaxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstředí podle zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, nebo o Státní zemědělský intervenční fond podle zákona č. 25xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxnd rozvoje bydlení podle zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxktury podle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, o Státní fond kultury podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kulturx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
K odst. 1 písm. f)
Bez dalších podmínek jsou osvobozeny od daně všechny příjmy České národní banky, bez ohledu na jejich charakter, způsob dosažení atxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xinančního trhu a příjmy fondu ve správě Garančního systému finančního trhu. Jedná se o problematiku, která je upravena zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdraxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xd daně jsou osvobozeny nejenom veškeré příjmy samotného Garančního systému, ale také veškeré příjmy fondů ve správě Garančního systému, tj. Fondu pojxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx rezervy pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel. V tomto případě se tak jedná o konkrétní příjmy, které byly odpovídajícím způsobem dosažxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxé 100 % akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře zajišťuje Ministerstvo zemědělství, za které jedná ministr zemědělství. Poskytuje pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů a také finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené progxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx osvobození nevztahuje. Souvisí to samozřejmě i s omezenými možnosti hospodaření a nakládání s finančními prostředky tohoto poplatníka. Je vhodné doxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxisející s právními předpisy upravující převody státu na jiné právnické nebo fyzické osoby, konkrétně zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví sxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxátu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Minixxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe netýká běžných poplatníků.
Osvobozeny jsou příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem financí nx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxtně vymezených práv, která přešla na stát v souvislosti se zánikem České konsolidační agentury, České inkasní, s. r. o., a Zajišťovacího fondu družstexxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům. Garanční fond není státním fondem, proto xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxtanovení osvobozuje příjmy Zajišťovacího fondu zřízeného v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxancována činnost Správy úložišť jaderného odpadu. Příjmy jaderného účtu jsou vymezeny v § 27 odst. 1 atomového zákona, jedním z těchto příjmů jsou také xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnančních aktiv a pasiv, o jejichž použití rozhoduje vláda.
K odst. 1 písm. r)
Od daně z příjmů je osvobozen
výnos nadace
, která je veřejně prospěšnýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto osvobození ale je, že tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a současně se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xeřejně prospěšnými poplatníky, ani nadačních fondů, z principu se týká pouze nadací.
Osvobození se dále bude týkat pouze majetku v nadační jistiněx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtých věcí atd.), tak i příjmů plynoucích z prodeje tohoto majetku. Další podmínkou pro osvobození je, že tento příjem slouží pouze k účelu, ke kterému byxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxzporu se zákonem, což lze podle našeho názoru vykládat zejména tak, že by se jednalo o rozpor s obč. zák., např. ve smyslu omezení poskytování nadačních pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xoplatníků příjmy v podobě úroků z vkladů, pokud jsou vložené prostředky získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Je potřeba zdůraznit, že zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx Současně platí, že v souladu s § 18 odst. 2 písm. e) ZDP se jedná o příjem, který je předmětem daně, toto ustanovení jej tedy následně ze základu daně vyjímá xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxího rozvoje. Příjmy rozpočtu regionální rady jsou vymezeny v § 16b zák. o podpoře regionálního rozvoje, tyto příjmy jsou následně osvobozeny od daně v sxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kterým je právě zák. o podpoře regionálního rozvoje.
K odst. 1 pím. w)
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxikou Německo. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadační fond, jedná se o veřejně prospěšného poplatníka, u kterého představují úrokové příjmy příjem, kterx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xa které dopadá § 36 odst. 9 ZDP.
K odst. 1 písm. x)
Úrokové příjmy jsou u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně z příjmů (viz § 18a odst. 2 ZDP). x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ze kterých tyto úrokové příjmy plynou.
Osvobozeny jsou proto úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému Minxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxků poskytnutých České republice Evropskými společenstvími. Obdobně je tomu také v případě prostředků poskytnutých České republice Světovou bankoux xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxm osvobozeným příjmem jsou úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky. Pořádání veřejných sbírek je upraveno zák. o veřejných sbírkách. Podxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxré peněžní příspěvky získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet. Osvobození se tedy bude vztahovat na tyto úroky z vkladů. Druhox xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xoskytnout bezúplatné plnění (dar), který pak bude položkou odčitatelnou od základu daně.
Je vhodné doplnit, že veřejnou sbírkou je získávání a shrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je opxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnou podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxí a vinařství. Co tvoří příjmy Vinařského fondu, vymezuje § 35 uvedeného zákona.
K odst. 1 písm. za)
I v tomto případě se jedná o osvobození od daně souxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
K odst. 1 xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým je zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Co se rozumí dobrovolnickou službou je vyxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxící, tak i přijímající organizace.
Vysílající organizací je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, evidujex xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm vnitra. Přijímající organizací je fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů, mezi které patří zejména nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxladě tohoto ustanovení osvobozeno.
K odst. 1 písm. zm)
V souladu s tímto ustanovením jsou osvobozeny od daně příjmy Státního ústavu pro kontrolu léxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxnávaných podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), blíže k tomu zejména § 13 a § 16 tohoto záxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy na finančním trhu. Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může ministerstvo krátkodobě ukládat nebo investovat na xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozuje výnosy z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu a s prostředky jaderného účtu.
Související ustanovxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxznatelnost výdajů vynaložených na vyjmenované příjmy, § 36 odst. 9 - zvláštní sazba daně xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, - § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, - atomový zákon, - zák. o podpoře regionálního rozvojxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xx xx8/2007 Sb., o léčivech, - rozpočtová pravidla
Související pokyny:
Obecná ustanovení o předmětu daně
Ing.
Zdeněx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxě. Předmět daně je vymezen v odstavci 1 velice široce s tím, že následně jsou v odstavci 2 konkretizovány některé příjmy vybraných právnických osob, ktexx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých poplatníků, a § 18b ZDP, který vymezuje předmět daně u osobních obchodních společností a jejich společníků.
K odst. 1
Obecně je předmět daně u prxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxteré příjmy z předmětu daně v jiných svých ustanoveních, což činí právě zejména v odst. 2 a v § 18a a § 18b ZDP.
Naprosto zásadní je ve smyslu komentovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxe právních předpisů upravujících účetnictví, jak vyplývá z § 21h ZDP. Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění oceněné podle práxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. k definici příjmu uvádí:
"Zákon o daních z příjmů od počátku své existence neobsahoval přesnou a vyčerpávající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Legislativní zkratka ‚příjem' užitá v zákoně o daních z příjmů ve zmíněném širším pojetí předmětu daně (příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s vxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx že pod příjmy tvořící předmět daně poplatníka byly zahrnuty veškeré výnosy týkající se zdanitelných příjmů s výjimkou výnosů týkajících se příjmů, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxko účetní kategorii u poplatníků vedoucích účetnictví a na rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví nevedou a dále v § 23 odst. 10 odkaxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx která výslovně uvádí, že např. o změny v ocenění reálnou hodnotou se výsledek hospodaření neupravuje - což dokládá úprava § 23 odst. 9, pro kursové rozdíxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxchycení. Tato úprava je vyvážená a symetrická, neboť zohledňuje jak dopady na straně výnosů-příjmů, tak na straně nákladů-výdajů. Kategorie příjem mxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxa legislativní zkratka příjmy, která postihuje jak výnosy, tak příjmy.
Navržená změna ustanovení (§ 23 odst. 1 - pozn. autora) reaguje na nejasnosxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisů na zákon o daních z příjmů. Určitý názorový proud totiž chápe tuto vazbu tak, že je v případě každého výnosu z kurzových rozdílů vždy třeba posuzovaxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxdatečné administrativní zatížení daňových subjektům, kteří by existenci příjmu či výdaje museli v případě kurzových rozdílů posuzovat u každé z poloxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxslosti se navrhuje úprava, která tuto skutečnost potvrzuje.
Tato norma je inkorporována přímo do § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů a
de facto
za oxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. testem, zda nejsou osvobozené (v případě příjmů) nebo testem zda jsou výdaji daňovými (případ výdajů). Toto ustanovení je obecné povahy a nevyřazuje xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxx xpeciální a definici příjmů v odstavci 1 doplňuje.
To, že výnosem /nákladem) se rozumí výnos /náklad) dle právních předpisů upravujících účetnictvx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxekcím dle dalších ustanovení zákona. V návaznosti na toto byl legislativně upraven text odstavce 1, který před novelou č. 344/2013 Sb. odkazoval pouzx xx xxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx
x xxxx. 2
Odstavec 2 taxativně vymezuje příjmy, které nejsou předmětem daně, a to obecně u všech poplatníků, tedy i těch, na které se vztahují § 18a a § 18b ZDPx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx písm. a) nejsou předmětem daně příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby. Zákon o daních z přxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxmínky pro vyloučení z předmětu daně v případě těchto příjmů stanoveny nejsou.
Podle písm. b) jsou dále z předmětu daně vyloučeny příjmy oprávněné osxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxíjmy do výše náhrad podle restitučních předpisů, které ZDP příkladmo vyjmenovává v poznámce pod čarou. Předmětem daně dále nejsou příjmy do výše nároxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxavuje stanovení výše podílu podle jednotlivých druhů družstev. Předmětem daně nejsou ani příjmy z vydání dalšího podílu v nepeněžní formě podle téhož xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xohledávky získává postavení oprávněné osoby v souladu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, kterou zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako organizační složku státu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ČR. Předmět činnosti Správy je vymezen v § 26 odst. 3 atomového zákona.
Je nepochybné, že Správa uložišť radioaktivních odpadů jako organizační sloxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxně prospěšného poplatníka nebude § 18a ZDP uplatňován a všechny příjmy z vlastní činnosti tohoto poplatníka budou z předmětu daně vyjmuty. Jedinou výxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxpravidla se jedná o úrokové příjmy).
Jinak doplňme, že prostředky Správy jsou předmětem ročního zúčtování k jadernému účtu. Příjem z vlastní činnoxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Předmětem daně nejsou podle písm. d) ani příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výšix xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xráva zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany (smluvního státu) umožňuje pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xtrany sporu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva uzavřou v některé fázi smír a v rámci smírného urovnání záležitosti se Česká republika zavážx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtosti na základě jednostranného prohlášení vlády, což je další možnost, jak smírně záležitost před Evropským soudem pro lidská práva vyřešit.
Proxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtí z předmětu daně, a to pro fyzické i právnické osoby.
Komentované ustanovení dále v písm. e) vyjmenovává konkrétní příjmy zdravotních pojišťovenx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy se jedná zejména o pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ale také o pokuty, penále a přirážky k pojistnému, které jsou vyměřeny v systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xýpomoci a účelové
dotace
ze státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nepatří mezi veřejně prospěné poplatníky, jiné příjmy nex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxejí společenství vlastníků jednotek. Ani tito poplatníci již nepatří mezi veřejně prospěšné poplatníky, a proto ZDP v písm. f) vyjmenovaná konkrétnx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxx
x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxkékoliv
dotace
(s ohledem na používání termínu
dotace
v českém právním řádu by se nicméně mělo jednat vždy o
dotace
z veřejných rozpočtů). Dále o příjxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxpěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor. Tato úprava má potom návaznost i na příxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxzené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nemá společenství vlastníků povinnost daňové přiznání podávat (srov. výkxxx x x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 18b - zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxximky z povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxátu na jiné osoby,
zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkovýcx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjišťovně ČR,
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Souxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxzeno, nebo např. které výdaje jsou daňově uznatelné a které nikoli, nelze určité plnění zdanit nebo naopak od daně osvobodit nebo výdaj pro účely stanovxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxití výsledkové nebo rozvahové metody účtování), které by bylo lze kdykoli měnit. Samotná skutečnost, že v důsledku účetních postupů se určitý "příjemx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxanění, musí existovat legitimní zákonný rámec.
IV. Podle § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z vexxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomocí legislativní techniky nestanoví, že za příjem, který má být předmětem daně, se považuje také např. rozxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx ximulován pro potřeby účetnictví, a to za účelem vykázání výše závazku v české měně; nelze zde proto hovořit o dosažení zisku nebo ztráty k rozvahovému dnxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxalizované kurzové rozdíly) a skutečnými "kurzovými zisky", resp. ztrátami (realizované kurzové rozdíly). Nerealizované kurzové rozdíly nepředstxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se
de facto
pouze o virtuální ziskx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx z příjmů stanoví, že předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré jejich činnosti a z nakládání s veškerým jejich majetkem, má tím na mxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx snížení daňové povinnosti cestou obcházení daňových zákonů. Je tedy třeba pečlivě rozlišovat situaci, kdy daňový subjekt volí z různých do úvahy přicxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xituace, kdy právě jediným smyslem dané činnosti či transakce je získání nelegitimního daňového zvýhodnění. Ve druhém případě se jedná, jak vyplývá z uxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xabýt povahy zneužití veřejného subjektivního práva daňového subjektu, jemuž soudy ve správním soudnictví nemohou poskytovat ochranu.
(rozsudek Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé se nestávají vlastnictvím společenství vlastníků jednotek, nemohou být příjmem (výnosem) z činnosti takového společenství či z nakládání s veškerxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxmů.
(rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14.7.2009, čj. 29 Ca 159/2007-41)
Osvobození bezúplatných příjmů
Ing.
Zdeněk
Moráxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxě výjimečně, a proto definování úpravy, která by zajistila stejný daňový režim pro rezidenty i nerezidenty, by bylo neúměrně složité a bez odpovídajícxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxta z takto vloženého majetku obmyšlenému, budou osvobozeny od daně z příjmů.
Dále se navrhuje osvobození příjmů z darování u veřejně prospěšných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxtí a mládeže, občanských a lidských práv, ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů nebo ochrany zdraví. V případě porušení podmínky, že bezúplatnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplnění § 23 odst. 3 písm. a) bod 3. Obdobně bude možné osvobození také v případě darů na kapitálové dovybavení, které přichází v úvahu u nadací, s výjimkxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxavů. U obcí a krajů se osvobození nenavrhuje z toho důvodu, že případně vykázaná daň z příjmů právnických osob těmito subjekty je příjmem jejich rozpočtxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxů z darování u poplatníků se sídlem v Evropské unii, Norsku a Islandu, a to za podmínky obdobné „neziskové“ povahy, s obdobným předmětem činnosti a využixxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xepublice nebo jinému státu Evropské unie, Norsku nebo Islandu.
Ustanovení odst. 3 dává veřejně prospěšnému poplatníkovi možnost výběru, zda buxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx § 25 odst. 1 písm. i) nebo pro bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom budou související výdaje/náklady daňové.
Z důvodové zprávy k záxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxování věcí k užití u daně z příjmů fyzických a právnických osob tento příjem přesouvá z režimu vynětí předmětu daně do režimu osvobození od daně z příjmů. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xýt součástí daleko širších smluvních ujednání v rámci ekonomických vztahů.
Navržená úprava se proto nepoužije například u výpůjčky v režimu zajxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xe srovnatelný se zástavním právem v případě nemovitostí. Stejně tak se nepoužije při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvnícx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxušení daně dědické a darovací a inkorporace jim podléhajících příjmů pod režim zák. o daních z příjmů přinesla a stále přináší celou řadu problémů. Důkaxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xývoj v této oblasti bude nutné dále sledovat.
Uvedené ustanovení osvobozuje u právnických osob vybrané bezúplatné příjmy, přičemž zák. o daních z pxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxrování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu.
K odst. 1
Od daně je osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxost nebo na poměrný díl z ní, přičemž pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
Vedle toho je nutné odlišit odkaz, kterým se odkazovníku zřizuje pohledávka na vxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxo příjmů je koncipováno jako absolutní, to znamená, že bude uplatněno bez ohledu na další okolnosti, tj. z jakého majetku zdaněný majetek pochází (obchxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xiný daňový režim už potom budou mít příjmy z případného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxní vylučuje pouze majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, ovšem nikoliv majetek nabytý dědxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Pokud zůstavitel již zahájil daňové odpisování, dědic pokračuje v započatém odpisování na základě § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Tato úprava se týká i poplaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxP z daňové účinnosti vylučuje pouze hodnotu tohoto majetku, pokud byl nabyt darováním, nebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplaxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxplatné příjmy, pokud k nim došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, jedná se tedy o problematiku, která souvisí zejména sx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodařenx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx související věcná břemena.
Rozhodnutí o pozemkových úpravách konkrétně vymezuje § 11 zák. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Aby se jexxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxný od daně je také bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zák. o majetku ČR, je-li organizační složka státu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx o majetku ČR, podle kterého příslušná organizační složka převede pozemek tvořící jeden funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstvx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe tedy o ustanovení, které se týká bytových družstev vzniklých před 1. 1. 1992 nebo jejich právních nástupců.
Dalším bezúplatným příjmem osvobozenxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxhem je určitá majetková výhoda, která může spočívat jednak v tom, že se majetek daňového subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxciální úpravu majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose.
Z úpravy § 2390 až 2394 obxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxlouva o zápůjčce. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech. Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat mxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxt i bezúročná.
Jak vyplývá z § 2193 až 2200 obč. zák., smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnix xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxčka
je tedy vždy zásadně bezplatná.
Z úpravy § 2189 až 2192 obč. zák. potom vyplývá, že přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se uxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxu 2014 platilo, že předmětem daně nebyl příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce, výprosnxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xyjmutí z předmětu daně nestanovilo žádné další podmínky či jiné bližší omezení. Jak následně konstatovala finanční správa, důsledkem této úpravy bylx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvá, aby tento bezúplatný příjem z titulu majetkového prospěchu dani podléhal a současně byla vymezena skupina těchto příjmů, která je od daně z příjmů oxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxtkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč u:
1.
vydlužitelx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě se bude jednat o příjem osvobozený od daně. Tato limitní částka bude porovnávána s výší majetkového prospěchu, nikoliv s výší zápůjčky, výpůjčky nebx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xda vůbec příslušná transakce představuje bezúplatný příjem. Samotná forma smlouvy o výpůjčce nebo výprose nemusí automaticky znamenat, že se jedná o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxonomickou podstatu těchto vzájemných vztahů. V souladu s těmito výklady se tak tato úprava nepoužije například u výpůjčky v režimu zajištění závazku pxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx zástavním právem v případě nemovitých věcí. Stejně tak se nepoužije při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xajetku zřizovatelem příspěvkové organizaci a výpůjčky majetku byla předmětem Sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxuje z pohledu zák. o daních z příjmů pro příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem příjem.
Jiná situace nastává v případě použixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xospodaření, a proto institut výpůjčky využije, v takovém případě opět nevzniká příjem z hlediska zák. o daních z příjmů. Pokud však majetkový prospěch x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxatných příjmů z titulu majetkového prospěchu a osvobozením z titulu darování či přesněji „ostatních“ bezúplatných příjmů výslovně neuvedených. Pokxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxly je vypůjčený majetek používán. Pokud je používán výhradně pro účely uvedené v § 20 odst. 8 ZDP, lze v těchto případech aplikovat § 19b odst. 2 písm. b) ZDx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovení, které obsahuje omezující limit ve výši 100 000 Kč.
Pokud by byl majetek na předmětné účely používán pouze zčásti, nelze osvobodit celý bezúxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxnovení vhodného postupu pro určení této odpovídající poměrné části.
Příjmem xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 5 písm. a) rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Dalším bezúplatným příjmem osvobozeným od daně je příjem z nabytí majetku zdravotními pojišťxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcí a dani z převodu nemovitostí. Podle tohoto ustanovení bylo od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fonxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách). Fondy zdravotních pojišťoven vymezuje § 16 tohoto zákona, v souladu s touto úpravou zdravotní pojxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxstičního majetku. Vojenská zdravotní pojišťovna vytváří a spravuje vedle těchto fondů také fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb hrazenýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxených služeb pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škol. Kromě výše uvedených fondů mohou zdravotní pojišťovny vytvářet fond prevence, ze kteréhx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxny pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním.
Bezúplatné příjmy spočívající v nabytí majetku do těchto fondů jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Svěřenský fond je vymezen v § 1448 a násl. obč. zák. a vytváří se vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx správy cizího majetku. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vymezena v § 1457 až 1462 obč. zák. Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tedy ten, komu plyne prospěch ze svěřenského fondu.
Osvobození se vztahuje na bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského foxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxztahuje.
K odst. 2 písm. b)
Další xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Toto ustanovení se vztahuje obecně na
všechny bezúplatné příjmy
těchto poplatníkůx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxčnost, že tento příjem je nebo bude odpovídajícím způsobem veřejně prospěšným poplatníkem využit. Prvním způsobem využití jsou účely vymezené v § 15 oxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxcně o veřejně prospěšné účely jako věda, vzdělávání, výzkum, vývoj, kultura, školství, zdravotnictví, sociální, ekologické, humanitární, charitaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxedem k předpokládanému zaměření činnosti veřejně prospěšných poplatníků bude tento účel v převážné většině případů naplněn.
Druhým způsobem vyuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx blíže nevymezuje či neupřesňuje, ale bližší specifikaci můžeme najít v pokynu GFŘ D-22. Podle tohoto výkladu se kapitálovým dovybavením rozumí navýxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxční jistiny nadačním darem podle § 334 obč. zák. nebo obdobné trvalé navýšení vlastního jmění
fundace
, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo spolxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxbavení patří. Už jenom proto, že se jedná o navýšení těchto zdrojů nejenom zakladatelem, ale i jinou, tj. jakoukoliv další, osobou. Podmínkou je pouze sxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxící částí uplatněno i osvobození od daně, a to podle vhodně zvoleného kritéria míry využití pro vymezené osvobozující účely.
Ze spojení „pokud je nexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xoužije. Pokud by nebyl naplněn stanovený účel, na který má být takto získaný bezúplatný příjem použit, nárok na osvobození zaniká a je nutné postupovat xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xorušení došlo. Tato úprava je poněkud problematická, protože nestanovuje žádný časový limit či lhůtu, do kdy je povinnost dodržení stanoveného účelu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxván delší dobu, protože při striktním výkladu by poplatník byl povinen po celou tuto dobu sledovat, zda je majetek na odpovídající účel skutečně využívxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky, tak na poplatníky se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, je-li jeho právnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxem na území České republiky.
Praktickým problémem bude v řadě případů ocenění bezúplatného příjmu v nepeněžní podobě, který se má ocenit v souladu s xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x odst. 2 písm. c)
Ustanovení osvobozuje bezúplatné příjmy plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel. Pořádání veřejných sbxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoba.
Je potřeba zdůraznit, že v tomto případě se osvobození nevztahuje pouze na veřejně prospěšné poplatníky, ale na všechny poplatníky právnické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxá pouze ty, které jsou na humanitární a charitativní účel, nebo zda se jedná o všechny veřejné sbírky a o další případy bezúplatných příjmů plynoucích na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx textu a dále také z předpokládaného smyslu zákona v této části zaměřeného na veřejně prospěšný účel. Není žádný důvod, proč by měly být takto znevýhodněxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxěru jednoznačný výklad.
K odst. 2 písm. d)
Od daně jsou dále osvobozeny bezúplatné příjmy právnických osob plynoucí z veřejné sbírky, tedy příjmy z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxhuje explicitně pouze na veřejně prospěšné poplatníky, osvobození tak není
a priori
omezeno jenom na tento okruh subjektů. Osvobození od daně je důslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xeřejně prospěšný poplatník může rozhodnout, že osvobození daru (bezúplatného příjmu) neuplatní, důvodem by byla možnost uplatnění souvisejících nxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xy ale osvobození uplatněno nebylo, nepoužije se ani § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ohledně souvisejících nákladů. Případné rozhodnutí o uplatnění osvobozenx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeuplatnit, zřejmě příliš často nevyskytne, i když ji nelze vyloučit. Bude záležet na výši a charakteru nákladů souvisejících s tímto osvobozeným příjxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx by se osvobození neuplatnilo, bylo by nutné potupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP, podle kterého se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxíjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení. Probxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Toto ustanovení bude použito také v případě, kdy bude přijat dar, u kterého je od počátku zřejmé, že podmínky pro osvobození nebudou splněny, a o tomxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxý vylučuje z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
Zmiňovaný § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ale od roku 2014 obsahuje další komplikující úpravu, protože stanoví, že obdobný postup, tj. vyloučení nákladů vynaxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo příjexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takovýchto příjmů, ale také náklady, které budou z takto získaných příjmů financovány.
Doplňme, že úprava komentovaného odst. 3 s možností volby oxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxy se jedná o širší okruh příjmů, na které toto ustanovení dopadá.
Související ustanovení:
§ 17b - veřejně prospěšní poplatníci, § 20 odst. 8 - odpočxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxných na vyjmenované příjmy, § 25 odst. 1 písm. zq) - daňová neuznatelnost některých bezúplatných příjmů, § 27 - hmotný majetek vyloučený z odpisování
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxemkových úřadech, - § 60a zák. o majetku ČR, - § 27 odst. 2 písm. a), § 27 odst. 5 písm. a) rozpočtových pravidel územních rozpočtů, - § 11 odst. 3 zák. o veř. zdxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xdst. 4 písm. e) zák. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Související pokyny:
Související informace a stxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xa základě právního úkonu daňový subjekt bezúplatně získal majetkový prospěch, tedy určitou majetkovou výhodu, která může spočívat jednak v tom, že se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xynaložit. (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 1 Afs 106/2004-57)
Z koordinačních výborů:
1. 452/22.04.15 - Některx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxx/16.12.15 - Daňové důsledky bezúplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti. Předkladatelé: Dana Trezziová, Martin Kopecký.
3. 415/18.12.13 Výklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxedkladatelé: Bc. René Kulínský, Ing. Jiří Nesrovnal, Mgr. Simona Hornochová.
4. 434/18.11.14 - Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšnéhx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xorsko a Island. Předkladatelé: Ing. Petra Hlaváčková, Ing. Olga Těhlová.
Závěr:
Veřejně prospěšný poplatník je oprávněn osvobodit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x xxxx že těmito účely se rozumí pouze způsob využití přijatých prostředků vymezený v těchto ustanoveních ZDP, např. účely sociální, charitativní apod., tjx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxě prospěšného poplatníka z tohoto bezúplatného příjmu sídlo nebo bydliště.
Stanovisko GFŘ:
Souhlas se závěrem předkladatele. S odkazem na přísxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP je, že příjemce daru je vždy povinen prokázat, že dar byl nakonec skutečně použit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Zákon o daních z příjmů poskytuje veřejně prospěšným poplatníkům některé daňové úlevy a zvýhodnění související právě se skutečností, že vyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Možnost využít tento institut mají všichni veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávněxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xodnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů.
V případě obcí a krajů je důvodem skutečnost, že daň z příjmů obcí a krajx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxení jejich příjmů, které nemá žádné věcné a logické opodstatnění.
V případě poskytovatelů zdravotních služeb, profesních komor a poplatníků, ktexx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu nebo obdobnou činnost, jenom nesplňují podmínky pro zařazení mezi veřejně prospěšné poplatníky. Cílem je tedy nastavení srovnatelných podmínek.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxípadnou daňovou ztrátu, o odpočet na podporu výzkumu a vývoje a o odpočet na podporu odborného vzdělávání, a až z takto upraveného základu daně se provádx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Tím jsou dány limity možného snížení základu daně, minimálně 300 00x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxhoto odpočtu dostat do daňové ztráty.
Jenom pro základní ilustraci, pokud tedy bude vykázán základ daně např. ve výši 450 000 Kč, je 30% snížení částkx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxx xude vykázán základ daně např. ve výši 230 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, tj. o 69 000 Kč. Protože je toto 30% snížení nižší než 300 000 Kč, lze uplaxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxř. základ daně ve výši 3 900 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, tj. o 1 170 000 Kč. Protože je toto 30% snížení vyšší než 1 000 000 Kč, lze uplatnit tuto mxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxnění podmínky spočívající v tom, že prostředky získané touto úsporou na dani budou použity ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xrytí nákladů "ztrátové" hlavní činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně v souladu s § 18a odst. 1 písm. a) ZDP. Je otázkou, co znamená pojem "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxich zaplacení, a to právě z prostředků získaných daňovou úsporou. V případě, že se bude jednat o účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účexxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxy by tak neodpovídala úhrada pořízení dlouhodobého majetku, protože se nejedná o náklad ve smyslu účetních předpisů, stejně tak za toto krytí nákladů nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrou použít na zaplacení nákladů, které vznikly v minulém zdaňovacím období, tedy např. v období, ve kterém bylo dosaženo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxkoliv ke vzniku těchto nákladů, ZDP nestanoví podmínku, že obě tyto skutečnosti, tedy vznik nákladů i jejich úhrada musí nastat ve stejném zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tedy náklady, které vzniknou v budoucích zdaňovacích období. V tomto případě je ale možné argumentovat alespoň tím, že v okamžiku krytí těchto nákladůx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxhoto důvodu takovýto postup v praxi nedoporučujeme.
Splnění uvedené podmínky se posuzuje u prostředků získaných úsporou na dani, nikoliv u částkyx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxe posuzovat při sazbě daně z příjmů 19% u částky představující úsporu na dani, tj. 19% z 300 000 Kč, tedy 57 000 Kč. Tato podmínka nemusí být logicky splněna xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xednoduchou záležitostí a veřejně prospěšný poplatník musí s touto skutečností počítat a včas se na ni připravit. Je nutné zohlednit, že se jedná o finanxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnou roli. Ale znovu zdůrazňujeme, že v prvé řadě se jedná o finanční podmínku.
Zákon o daních z příjmů nestanoví jednoznačný způsob prokázání použitx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxí
a dostatečně průkazné, protože většina činností, které se posuzují z daňového hlediska rozdílně a příjmy z nich plynoucí mají rozdílný režim, se ve sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxležitost ošetřit v účetnictví příslušnými analytickými účty.
Pokud podmínky nebudou ve stanovené lhůtě splněny, nezůstane to samozřejmě bez násxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxně o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani. Toto zvýšení základu daně je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxnek pro použití úspory na dani, tj. ve třetím roce po uplatnění daňové úspory, případně v následujícím roce u poplatníků se zkrácenou lhůtou, anebo k ukoxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x takto získaných prostředků využít na krytí stanovených nákladů. Potom dojde x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx částku, ale vyšší v případě zvýšení sazby daně, nebo nižší v případě jejího snížení. Nicméně i za této situace má možnost základ daně zvýšený o dodaněnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa) nebude.
Pokyn GFŘ D-22 k tomu doplňuje, že pokud veřejně prospěšný poplatník uplatní v daňovém přiznání snižující položku podle § 20 odst. 7 a nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxst snižující položky, ze které byla vygenerována nevyčerpaná úspora. Pokyn obsahuje také následující příklad výpočtu pro zvyšující položku podle § 2x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem pouze částku 30 000 Kč - 300 000 × (27 000: 57 000) = 142 105 Kč. Částka snižující položky, která zvýší základ daně a která odpovídá nevyčerpané slevxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. a) bodu 9 ZDP potom na řádku č. 30. Uplatnění odpočtu od základu daně ani případné zvýšení při nedodržení podmínek není účetním případem a o samotnéx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxně prospěšných společností, ústavů, veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.
Obecně prospěšné společnosti a ústavy musí prostxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xrospěšné společnosti a ústavy je tedy lhůta pro použití takto získaných prostředků výrazně kratší a navíc je jinak vymezen účel použití těchto prostřexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx být použity na krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, tedy činností ve vazbě poskytované obecně prospěšné služby u obecně prospěšnýxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsí splnit podmínku včasného zveřejnění závěrky včetně zveřejnění oprav danou § 20 a § 22 zákona č. 248/1995 Sb. V roce porušení této povinnosti nemohox xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a dále veřejně výzkumných institucí, je nastavena odlišně nejenom lhůta pro čerpání dosažené daňové úspory, ale odlišně jsou nastaveny také limity moxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnoxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xoužití získaných prostředků pouze v následujícím zdaňovacím období, ale u těchto poplatníků dochází ke zvýšení limitů možného snížení základu daně, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a to ve vazbě na skutečnost, že se jedná o vzdělávací a vědecké instituce.
Doplňme, že veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce patří mezi vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Zákon o daních z příjmů tak vyjmenovává konkrétní činnosti, na jejichž financování může být daňovx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxné instituce, nicméně i tuto možnost ZDP poskytuje, a to kvůli využití u uměleckých vysokých škol.
Z koordinačních výborů:
21/26.01.05 - Problemxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx prospěšný poplatník, § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 - výsledek hospodaření, § xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
Čl. II body 21 a 22 přechodných ustaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtnik#polozka
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxkem se tedy rozumí souhrn aktivních hodnotových položek náležející určité osobě. Takové vymezení odpovídá především čl. 11 odst. 1 Listiny základnícx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxežet společně i několika osobám, které tvoří společenství. Na to pamatují zvláštní ustanovení o spoluvlastnictví a o společenství jmění.
K xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxování pojmu "obchodní majetek" a namísto něj definuje pouze pojem "majetek". Na tuto změnu bylo zapotřebí reagovat tím, že došlo v zák. o daních z příjmů x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsobě patří, se navazuje na § 495 obč. zák., který definuje majetek "jako souhrn všeho, co osobě patří".
Pro účely daně z příjmů právnických osob je nezxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxnský fond, podílový fond apod.). Zatímco u poplatníka, který je právnickou osobou, se jedná o vždy o majetek v jeho vlastnictví, tedy mu patří, u poplatnxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti nemůže nabývat práva a povinnosti a jako takový tedy ani vlastnit majetek. Například majetek, který je spravován správcem svěřenského fondxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxá vlastním xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxatné definice uvedené v § 4 odst. 4 zák. o daních z příjmů, kde se obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pod pojem obchodní majetek fyzické osoby pro účely zák. o daních z příjmů. Zatímco fyzická osoba může vlastnit majetek i mimo obchodní majetek, právnicxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxm. zt) - paušální výdaj na dopravu, § 30 odst. 10 písm. b) - daňové odpisy, § 30 odst. 10 písm. c) - daňové odpisy
xxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2018.
V § 21 jsou uvedeny sazby daně, které se použijí pro stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob ze základu daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoplatníků - právnických osob, a to 21%. Tato sazba daně se aplikuje na základ daně, který je snížen o položky snižující základ daně a o položky odčitatelnx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodmínky pro to, aby mohli být pro účely zák. o daních z příjmů považováni za základní investiční fond a aby mohli tuto sníženou sazbu daně na svůj základ dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xodmínky zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
Pro úplnost je potřeba u poplatníků splňujících podmínky zákona č. 427/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxx xsvobozeny příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí fondu penzijní společnosti a instituci penzijního pojištění, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.
K odst. 4
Sazba daně 15% se použije prx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxe s 15% srážkovou daní podle § 36 zák. o daních z příjmů aplikovanou na základ daně z obdobných příjmů plynoucích daňovým rezidentům ČR z účastí na obchodxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičním fondem, se použije sazba daně 5%, jak je uvedeno v odst. 2, a pro zbývající část základu, za část zdaňovacího období, po kterou je tento poplaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxplatníků, tedy dopadá i na přeměny základních investičních fondů.
K odst. 6
V minulosti se na základ daně aplikovala sazba daně účinná k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxy se výrazněji snižovala sazba daně, změnil se i den, ve které platila sazba daně, která měla být aplikována na základ daně z příjmů právnických osob.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe zavedením různých zdaňovacích období (§ 17a zák. o daních z příjmů, nyní § 21a zák. o daních z příjmů) na situaci, že začátek a konec zdaňovacího období mxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxá k prvnímu dni zdaňovacího období, nebo sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období. Vycházelo se ze zkušeností s přeměnami investičních foxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx byla použita sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období. Původní stav byl v případě snižujících se sazeb daně poplatníky zneužíván tím způsxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho období (kalendářní rok) a části následujícího zdaňovacího období, tj. od 1. 1. do dne předcházejícího rozhodnému dni přechodu na hospodářský rok. Txxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx - poplatníci daně z příjmů právnických osob, § 17a - veřejně prospěšný poplatník, § 17b - základní investiční fond, § 19 odst. 1 písm. d) - osvobození ox xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxě a položky snižující základ daně, § 23 - základ daně, § 36 - zvláštní sazba daně
Související předpisy:
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxtření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nového občanského zákoníku. Ustanovení směřuje na případy, kdy i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude vlastnické právo k jednotkxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Odstavec 4 z důvodu právní jistoty poplatníků a správců daně stanoví jednotnou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxě tohoto ustanovení, hovoří-li zákon o jednotce, aplikují se daná ustanovení jak na jednotky vymezené podle nového občanského zákoníku, které již zahxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxně také na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle zákona č. 72/1994 Sb. (a na s nimi spojený podíl na společných částech domu, příp. podíl na pozemku) se obdobně použijí i ustanovení o nemovitých věcexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z mxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxý občanský zákoník dále stanoví, že jednotka je věc nemovitá. K jednotkám vymezeným podle zákona č. 72/1994 Sb. se však v § 3063 nového občanského zákoxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovýx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Samotný obsah vlastnického práva těchto jednotek by se však po jeho vznxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 72/1994 Sb. podle nové právní úpravy nemovitými věcmi. Obecně není ani stanoveno, že se tyto jednotky řídí ustanoveními o nemovitých věcech. Proto zxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxená podle zákona č. 89/2012 Sb. a jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.".
Zjednodušení textu zákona, kterého je tímto dosaženo, nabývá zvlxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnaci (soubor). Možnost vymezení jednotek, které budou zahrnovat jak byt, tak nebytový prostor, zakotvuje ustanovení § 1158 odst. 2 nového občanského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxtů nebo nebytových prostorů.
Z pohledu daňového práva je nutné tyto jednotky rozlišovat, byť pro ně v právním řádu není zaveden zvláštní pojem. Napřx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xakové jednotce ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, která nezahrnuje nebytový prostor jiný nex xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy, členem uvedené právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na pořízexx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxě z příjmů fyzických osob osvobozen nebude, neboť tato jednotka zahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, a to ateliér. Pokud by součxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xabytí vlastnického práva k ní fyzickou osobou, která je nájemcem této jednotky, členem výše uvedené právnické osoby a podílela se nebo její právní předxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Na tomto místě je nutno uvést, že na základě ustanovení § 21b odst. 4 by se tyto podmínky obdobně aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/xxxx xxx x xxxxx x xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xomto pozemku. To znamená, že tyto jednotky by mohly být pouze bytem nebo nebytovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou, aby byl bezúplatný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje nebytový prostor, a to např. v § 15 odst. 3 písm. f). Analogicky výše uvedenému se podle ustanovení § 15 odst. 3 písm. f) bytovou potřebou pro účely zákxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtový prostor. Takovou jednotkou může být:
-
jednotka podle nového občanského zákoníku, která zahrnuje jeden byt nebo soubor bytů, avšak nezahrnujx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxté věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen, nebo
-
jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, tj. jednotka dosud označovaná jako "byt"x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxictví bytů i na s ní spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.
K odst. 1
Daňové právo musí reagovat na širší okruh vztahů, nežli jsou vztahy popxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x movité (protože je za věci nepovažuje, resp. u ovladatelných přírodních sil v § 497 obč. zák. stanoví, že se na ně přiměřeně použijí ustanovení o věcech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé zjednodušení textu zák. o daních z příjmů, aby nemuselo být na všech místech uváděno dlouhé slovní spojení "část obchodního závodu tvořící samostatnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Pobočkou se následně podle § 503 obč. zák. rozumí taková část zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxštěpného závodu zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xák. do konce roku 2013), které zahrnovalo i osobní složky podnikání. Koncept obchodního závodu již není pojat takto široce.
K odst. 3
Obč. zák. roxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxtegorie cenných papírů, nejsou rovnocennou kategorií jako cenné papíry ve smyslu listinném, ale náhražkou cenného papíru ve smyslu listinném. zák. o xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxmů uvádí, že ustanovení o jednotce a nemovité věci se použijí rovněž pro jednotky vymezené speciální právní úpravou o vlastnictví bytů.
K odst. 5
Zxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.
Související pokyny:
Nabyl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxi účinnosti občanského zákoníku vlastnické právo k jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Pojem "jednotka" bude naplněn starýx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxho majetku, § 10 - ostatní příjmy, § 26 až 32 - odpisy hmotného majetku
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.1.2017.
K odst. 1
Pro režim výplat plnění ze svěřenského fondu se stanoví podmínka, že nejdříve je zdrojem vypláceného plnění zisk po zdaněxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx a GFŘ, přičemž závěrem je nesouhlas GFŘ s názorem KDP (viz níže).
K odst. 2
V tomto odstavci uvedená právní úprava se týká nastavení daňově neutrálníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxi znamená, že v případě plnění z rodinné
fundace
je nejdříve zdrojem vypláceného plnění zisk po zdanění a až poté, co jsou tyto zdroje vyčerpány, se plnxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjem je ve smyslu účetní legislativy zisk vygenerovaný činností
fundace
, kdy je toto plnění příjmem z kapitálového majetku [§ 8 odst. 1 písm. i) zák. o danxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxndace
, jejichž zdrojem není zisk
fundace
(ale např. vklad nebo dar) patří mezi příjmy uvedené v § 10 zák. o daních z příjmů a vztahuje se na ně osvobození pxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxitých věcí, která stanoví speciální režim k § 2061 obč. zák. upravujícímu vzájemné darování v soukromém právu. Podle § 2061 obč. zák. "bylo-li ujednáxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xást plnění, jehož hodnota nepřevyšuje hodnotu plnění druhé strany, je tak považována za smlouvu kupní nebo směnnou, ve zbytku se jedná o dar. Vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx ze zneužívání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx bude sjednané vzájemné darování vždy považováno za smlouvu kupní (v případě, že jeden z dárců daruje peněžní prostředky) nebo směnnou, a to i vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx smlouvy o přenechání věci k užití jinému (§ 2332 a násl. obč. zák.). Stejně jako nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, na rozdíl od nájmx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxhujících se na nájem se bude vztahovat též na pacht, komentované ustanovení § 21c odst. 3 zák. o daních z příjmů stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o náxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxalogický závazkový právní vztah, ze kterého je pachtýř zavázán zřídit třetí osobě užívací a požívací právo neboli podpacht.
Z koordinačních výborůx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxedem na daňový režim svěřenských fondů (str. 17-19). Předkladatelé: Bc. René Kulínský, Ing. Jiří Nesrovnal, Mgr. Simona Hornochová.
...Výrazné výxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxjdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu." Problém uvedeme na příkladu osobního automobilu, který byl vyčleněn do svěřenského fonxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxé však průběžně obmyšlenému (synovi) nevyplácí, jelikož jsou určeny až na budoucí financování jeho vysokoškolského vzdělávání. Při absenci § 21c odsxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxbuzným (zahrnutým v odst. 1 § 10), jeho bezúplatné nabytí je proto u syna osvobozeno ve smyslu § 10 odst. 3 písm. d) ZDP. Naopak výplata zisku ve prospěch syxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x § 21c odst. 1 ZDP, kdy pro účely daní z příjmů se nejdříve plní ze zisku fondu. V principu mohou existovat dva přístupy, z nichž ovšem ani jeden nevede k přílxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xle bude zdaněno srážkovou daní. V účetnictví svěřenského fondu však bude nadále evidován nevyplacený zisk a nikoliv automobil, bude tedy nutné vést prx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxe považován za převod automobilu a proto bude u obmyšleného (syna) osvobozen.
(ii) posouzení plnění z pohledu věcného - nabytí automobilu bude pro úxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmínky pro osvobození podle § 10 odst. 3 ZDP. Výplata zisku v penězích (po vyčerpání částky "daňově evidovaného zisku") by pak zřejmě byla považována prx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo v dílčím základu daně podle § 10 odst. 1 ZDP.
Absurdita obou řešení vede k závěru, že takový výklad ustanovení § 21c odst. 1 ZDP nemohl být záměrem zákxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxetku a transakcí v praxi jen obtížně představit. Důvodová zpráva v tomto případě k vyjasnění
interpretace
nepomáhá, jelikož pouze opakuje text uvedexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xx x xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdy je současně plněno obmyšlenému ze zisku i z majetku fondu, aby bylo zajištěno, že při výplatě, poukázání nebo připsání takového plnění bude z částky oxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx znění ZDP nelze s názorem předkladatele souhlasit. Ustanovení § 21c odst. 1 ZDP v platném znění jasně stanoví, že pro účely daní z příjmů platí, že při pxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxe vždy podléhat srážkové dani dle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob.
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob s ohledxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdu není ziskem svěřenského fondu. Zisk může přinášet pouze nakládání s tímto majetkem (např. nájem předmětného majetku). To odpovídá úpravě obsažené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxo fondu vzniká za podmínek určených statutem (§ 1459 ObčZ). Obmyšlený má proti fondu pohledávku, jsou-li splněny podmínky pro její vznik. Zatím nelze pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxou minimální a dávají možnost volné úpravy podmínek plnění obmyšleným podle vlastní úvahy zakladatele. Proto bude vždy nutné individuální posouzeníx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xaně z příjmů právnických osob, § 19b - osvobození bezúplatných příjmů, § 22 - zdroj příjmů
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
Barbora
Krížová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Z důvodové zprávy:
Pokud byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xx xxxxx x xx xx xx x xx xuď ve znění platném před nabytím účinnosti tohoto zákona, tj. ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (tj. v původním znění od 1. ledna 2014) xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxinnosti novely a přechodného ustanovení pod bodem 1 této novely...
Jedná se o ustanovení zák. o daních z příjmů, účinné od 1. ledna 2015, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt pochybnosti, zda je uskutečněná transakce skutečně, z hlediska svého obsahu, finančním leasingem nebo zda se jedná o operativní pronájem.
V opačxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxlouvy o finančním leasingu a tím riziku daňové neuznatelnosti plateb nájemného v plné výši. Změny bylo nutné provést i s ohledem na to, že neexistuje dle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xéto souvislosti došlo i ke změně pojmosloví, kdy pojem "pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku" byl nahrazen pojmem "finanční leasing" x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Definiční znaky finančního leasingu stanovené v odstavci 1 písmena b) a d) jsou zde přesunuty z dosavadního § 24 odst. 4 ZDP.
Na finanční leasing uzxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x přechodné ustanovení k § 28 odst. 3 ZDP (bod 40).
K odst. 1
Základním znakem leasingových operací je přenechání vlastnického práva na pronajímatexxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxl z ní užitky. U finančního leasingu nedochází k převodu vlastnického práva k najatému majetku a na rozdíl od běžného operativního pronájmu se nepředpoxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek koupit.
Definičními znaky (podmínkami) finančního leasingu jsou:
1)
ujednání při vzniku smlouvy, že po uplynutí sjednané doby převedx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxutečnost, že kupní cena předmětu leasingu je v okamžiku převodu vlastnického práva nižší nebo rovna xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxce odpisování. Pro účely výpočtu je možné uplatnit, v posledním roce před nákupem, poloviční odpis. Uvedené pravidlo se neuplatní u již zcela odepsanéxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxáním předmětu leasingu;
4)
minimální doba finančního leasingu, která, včetně způsobu jejího výpočtu, nedoznala žádných změn, v porovnání s půvoxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxá za věc i nehmotný majetek. Proto bylo, dle důvodové zprávy, do ustanovení doplněno, že definice finančního leasingu dle zák. o daních z příjmů se nemůxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxm s převodem vlastnických práv. Tato úplata proto nemohla být daňově posuzována dle § 24 odst. 4 ZDP, ale jenom podle obecných pravidel upravujících daňxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx je doba nájmu kratší než minimální doba odepisování, může mít pronajatá věc po skončení nájmu zůstatkovou cenu, kterou lze uplatnit do daňových výdajů xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe nejen veškerá užívací práva k předmětu leasingu, ale i většinu rizik a nákladů spojených s jeho užíváním. Jedná se o povinnost platit nájemné, věc udržxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xkamžik přechodu nebezpečí škody na věci od pronajímatele na nájemce, který nastává již okamžikem předání předmětu leasingu. Převod vlastnictví je u fxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxny na najaté věci nájemce provádět jenom se souhlasem pronajímatele, náhradu výdajů může po pronajímateli požadovat jenom tehdy, když se k tomu pronajxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxouvy a nikoliv dodatečně později. V opačném případě se o finanční leasing nejedná.
K odst. 2
Zde dochází k přesunu ustanovení o minimální době finanxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxých skupinách 4 až 6. Dosud se předmětné pravidlo pro stanovení doby leasingu (tzn. doba odepisování snížená o 6 měsíců) uplatňovalo jenom na majetek zaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančního leasingu aplikovat ustanovení ZDP, které lze použít na majetek v nájmu. Jedná se zejména o uplatnění paušálního výdaje na dopravu podle § 24 xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí poměrně často. Převážným důvodem je zájem uživatele odkoupit jeho předmět před jeho sjednanou dobou ukončení, resp. jeho nezájem/neschopnost (zejxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xřípadě, že k odkoupení předmětu finančního leasingu nedojde, daňově se posuzuje, a to i zpětně, jako nájem majetku. Na uplatněné nájemné se pak vztahujx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší.
Pokud je finanční leasing předčxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je podmíněné výši kupní ceny při odkoupení. Konkrétně se kupní cena porovnává buďto se zůstatkovou cenou vypočítanou rovnoměrným způsobem podle § 31 oxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtního právního předpisu (pozemky); nebo s cenou stanovenou podle § 30b ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxňových výdajů pouze za podmínky, že kupní cena leasingu nebude nižší než výše uvedená cena. Při nedodržení této podmínky nebude žádná úplata za finančnx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxlat se provede v roce, kdy došlo k porušení podmínek.
Z hlediska uplatňování nájemného do daňových výdajů v podstatě nedochází k žádné změně oproti pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxy daní z příjmů za smlouvu o nájmu.
Úprava dopadá na uplatňování odpisů z technického zhodnocení majetku provedeného tzv. "podnájemcem", kterému pxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpodnajatého" majetku daňově odepisovat.
Koordinační výbory:
445/18.02.15 Uplatňování nákladů na pohonné hmoty ve vybraných případech. Předkxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnné hmoty při pořízení vozidla, které je financováno z cizích zdrojů. Jedná se o případy finančního leasingu a úvěru se zajištěním dluhu převodem vlastxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxdajích uplatnit paušální výdaj na dopravu. S tímto nesouhlasilo GFŘ, dle kterého se stávající znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP skutečné omezuje pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxmu finančního leasingu (i když se nejednalo o úmysl zákonodárce).
Související ustanovení:
§ 23 - základ daně, § 24 - výdaje (náklady) vynaloženx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Nejvyšší správní soud tak dochází k závěru, že krajský soud pochybil, pokud svůj závěr o tom, že nájemní smlouva ze dne 1.5.2002 je nájxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do vlastnictví. Nesprávně za
obligatorní
součást smlouvy o finančním pronájmu označil povinnost stěžovatele předmět nájmu odkoupit, když tato povxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoť krajský soud jiného důvodu pro zamítnutí žaloby v rozsudku neuvedl...
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.11.2007, čj. 5 Afs 25/2007-5xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxx
Radim
Bláha
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Z důvodové zprávy (k § 13 zák. o daních z příjmů)
Odstavec 4 v návaznosti na skutečnost, že xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxijících osob" a kde se "domácnost" používá ve smyslu "zařízeného obydlí". Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů za "domácnost" považuje "pospolitost spxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxat alespoň pro účely daně z příjmů. Použitá definice je definicí "domácnosti" z původního občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banky, a to zejména s ohledem na vymezení banky v zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách. Banka v ČR potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa, která je zřízena podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a jejíž příjmy jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny.
K odst. 2
Samoxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxn jako právní titul, na jehož základě je subjekt mezinárodního práva oprávněn vykonávat svou suverénní moc, kterou jako subjekt mezinárodního práva dxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xráva a fyzickou nebo právnickou osobou, registrace věcí a práv v příslušném rejstříku či závazky vyplývající z obyčejového nebo smluvního mezinárodnxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxstěji považují samostatné územní jednotky, které nemají postavení státu, avšak právo uzavírat mezinárodní smlouvy v oblasti daní. Jde především o mexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxstrované podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrovaným partnerem se v tomto zákoxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrovaní partneři tak například mohou uplatňoxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxek mohou spolu nabývat pouze v rámci podílového spoluvlastnictví, což je významným rozdílem oproti majetkovému uspořádání manželů v manželství formxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby" - § 115 občanského zákoníku) oporu v právních předpisech, je pro účexx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxx x xxxxxx x xxíjmů za "domácnost" považuje "pospolitost spolužijících osob", použije se nově pojem "společně hospodařící domácnost". Takovou společně hospodaxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich spolužití, které je možné objektivně posoudit, je trvalost a společné podílení se na úhradě nákladů na své potřeby. Trvalost takového spolužitx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxuze se společenstvím fyzických osob.
Související ustanovení:
§ 8 - příjmy z kapitálového majetku, § 15 - nezdanitelná část záklaxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxů právnických osob, § xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých příjmů, § 10 - ostatní příjmy, § 13 - příjmy a výdaje spolupracujících osob, § 15 - nezdanitelná část základu daně, § 35ba - slevy na dani pro poplatxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxkladu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění
§ 4a - osvobození bezúplatných xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxy daně z příjmů fyzických osob, § 35bb - sleva za umístění dítěte, § 35c - daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, § 38k - uplatněxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xrokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnoxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxě dalších souvisejících zákonů,
Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a úxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxonář či společník získává za vložené prostředky podíl na společnosti. U svěřenských fondů a fundací obdobné protiplnění sice většinou chybí, ale vyčlxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účetními postupy, kdy jak vklady do obchodních korporací či do právnických osob obecně, tak vyčlenění majetku do svěřenského fondu, jsou účtovány rozxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxlenění majetku do svěřenského fondu i zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti, nelze považovat za bezúplatné nabyxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxávní úprava současně potvrzuje eliminaci nežádoucího stavu vyvolaného úpravami zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., v oblasti zdaňování svěřxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxmožnosti uplatnění částek ve výši účetních odpisů, resp. nákladů při spotřebě neodpisovaného majetku v základu daně z příjmů svěřenských fondů u majexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjem a ustanovení § 18 odst. 2 písm. e) zák. o daních z příjmů jej vyjímalo z předmětu daně. V důsledku navržené úpravy se tedy restrikce, plynoucí z aplxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xq) zák. o daních z příjmů vyčlenění, resp. zvýšení, hodnoty majetku svěřenských fondů nedotýkají, což je dále potvrzeno i tím, že uvedená
restriktivnx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Související ustanovení:
§ 4a - osvobození bezúplatných příjmů, § 18 - obecná ustanovení o předmětu daně, § 19b - osvobození bezúplatných příjmxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
V tomto ustanovení nalezneme postup pro konstrukci a úpravu základu daně z příjmů poplatníka., fyzické i právnické osoby. Základ daně poplatníxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doplněny. Současně, podle § 23 odst. 12 ZDP platí, že aplikace § 5 ZDP, pro fyzické osoby, má přednost před úpravami podle § 23 ZDP.
V odst. 1 je uvedenox xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxá ztráta). Od kladného základu daně je dále možné odpočítat položky uvedené v § 15, 20 a 34 ZDP za podmínek tam stanovených. Základ daně, případně upravxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxění § 23 ZDP souvisí taky s § 21h ZDP, který vyjadřuje vztah ZDP k účetním předpisům. Z § 21h ZDP plyne, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou pxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Na § 23 ZDP dále navazují ustanovení § 24 ZDP (daňově uznatelné výdaje) a § 25 ZDP (nedaňový výdaje), které definují výdaje pro účely stanovení základx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xx
xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx položky se, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, zvyšuje povinně, a o které položky ho lze snížit dobrovolně.
c)
odstavec 4 - stanxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxům) souvisejícím se zdanitelnými příjmy. Omezení se použije pro náklady související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu.
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Dále řeší ocenění bezúplatného příjmu u veřejně prospěšného poplatníka,
f)
odstavec 7 - stanoví povinnou úpravu základu daně o rozdíl cen mezi spoxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčení nebo přerušení samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podle § 9 ZDP. Vztahuje se i na změnu ve způsobu uplatňování výdajů (například při přechoxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxdíl ze změny reálné hodnoty podle účetních předpisů,
i)
odstavec 10 - obsahuje upozornění, že je zde potřeba vycházet z účetnictví vedeného podle zxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxh mezi § 5, při konstrukci základu daně fyzické osoby, a § 23 ZDP,
l)
odstavec 13 - obsahuje daňové konsekvence postoupení (prodeje) pohledávky a vloxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z daňové evidence na vedení účetnictví zahrnovat do základu daně zásoby a pohledávky i postupně (9 zdaňovacích období),
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxci základu daně poplatníka, který nevede účetnictví, při prodeji obchodního závodu,
p)
odstavec 17 - stanoví způsob přepočtu majetku a závazků v zxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pro správné stanovení základu daně je nutné vycházet z korektně vypočítaného rozdílu mezi výdaji a příjmy resp. správně stanoveného hospodářskéxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxh předpisů. Základ daně tedy primárně tvoří rozdíl mezi účetními výnosy (účetní třída 6) a účetními náklady (účetní třída 5). Při výpočtu hospodářskéhx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxhází k jeho transformaci na základ daně. Transformace se provádí úpravou hospodářského výsledku a daňový poplatník jí provede ve svém daňovém přiznánxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvyšuje základ daně poplatníka. To platí i pro účetní výnosy, některé z nich nejsou považovány za zdanitelný příjem. Můžou být od daně z příjmů osvobozexxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, uvedou výsledek hospodaření před zdaněním, vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k účetnictví (viz odkaz v textu zákona). Tito poplatníci dále uvedou, na zvláštní příloze, specifikaci a kvantifikaci vlivů, z nichž vyplývá rozdíl mexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxzujících Českých účetních standardů § 23 odst. 2 písm. a) ZDP].
Veřejná obchodní a komanditní společnost vychází z výsledku hospodaření upravenéhx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxářský výsledek této osobní společnosti se rozdělí mezi její společníky rovným dílem nebo podle společenské smlouvy. V případě společníka - fyzické osxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb.
U komanditní společnosti se hospodářský výsledek dělí mezi společnost a komplementáře, a to podle společenské smlouvy nebo na polovinu (pokud v xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxak. Část zisku, která připadla společnosti, po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou, pokud tak neurxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xznatelnými výdaji, tj. výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s § 24 a 25 ZDP. Informace o zdanitelných příjmech a daňovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí příjmu, může uplatnit výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP, tzn. procentem z příjmů (s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP). V tomto případě poplatník čerpá informace ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx x a 4 ZDP tohoto ustanovení). Co se týče příjmů podle § 10 (ostatní příjmy), poplatník od nich může odpočítat jenom daňové výdaje vynaložené na dosažení x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxho majetku (§ 8 ZDP) můžou odpočítat, přesně stanovené daňové výdaje, jenom od příjmů z penzijního připojištění a soukromého životního pojištění (§ 8 oxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x příjmů plynoucích ze zdrojů ve státě, se kterým ČR uzavřela SZDZ (viz § 6 odst. 13 ZDP). Jedná se o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí a to v rozsahu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx ZDP se u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování, podle právních předpisů upravujících účetnictví, vychází z výsledkx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxspodaření o veškerý vliv této metody. Pro daňové účely se uplatní jen daňový odpis majetku, tzn. rozdělení majetku na komponenty, pro účely daňových odxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxu daně z příjmů. Náklady související s vyřazením staré a pořízením nové komponenty jsou rovněž daňově účinnými, pokud se nejedná o technické zhodnocenxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
Tvorbu rezerv může jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1d) při splnění podmínek tohoto zákona uplatnit i poplatník, kterému jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společenství, pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí; obdobně to plxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvních předpisů upravujících účetnictví. Prokazatelnou evidencí rezerv se v tomto případě rozumí soupis jednotlivých rezerv dle účelu, ke kterému jsxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxx xxxxxxx 23 odst. 10 ZDP, kde je uvedeno, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu, pokud zvláštní předpis nebo texxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xřístup k dohadným položkám. Dohadné položky vstupují do nákladů, resp. výnosů, v těch účetních obdobích, ve kterých jsou vytvořené a zaúčtované. Účetxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí jednotka vytvořila dohadnou položku v jiné výši, než je skutečný náklad nebo výnos, nemá povinnost opravit základ daně a daň za období, ve kterém dohadxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxe účetní jednotka dohadnou položku vůbec nevytvořila nebo stanovila odhad chybným postupem (opomenula známé skutečnosti, které mají na odhad výraznx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, resp. výnosů, je nutné odlišit od chyb účetní jednotky, které musí být účtovány a současně daňově ošetřeny v souladu s účetními postupy a ZDP. Účtování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoložkou může být správcem daně zpochybněn jako neopodstatněný přenos nákladů (výnosů) mezi účetními obdobími. Problematikou rozdílů, které poplatxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Dalším příkladem je vliv bonusů a skont na základ daně poplatníka, který je v souladu s jejich zaúčtováním, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxch výdajů poplatníka, je datum vzniku právního nároku na slevu či
bonus
. To platí i v případě, kdy o nich bylo, v souladu se zákonem o účetnictví, účtováno xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxšší správní soud se problematikou časové a věcné souvislosti nákladů (dohadných položek) zaobíral ve více rozsudcích. Například dne 18.12.2008 (2 Afx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xojistného plnění ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivníx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Předmětem diskusí odborné veřejnosti je i případ ročních odměn zaměstnanců, které závisí nejen na odvedené práci ve zdaňovacím období, ale též na vxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe v tomto případě vyjádřil pro nesprávnost účtování odměn na dohadný účet pasivní, protože zde je možné účtovat pouze plnění, které se reálně uskutečnixxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxnky, jedná se o podmínku odkládací a nikoliv rozvazovací. To znamená, že až do splnění, nesplnění nebo zmaření podmínky odkládací existuje stav nejistxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxry naopak plyne, že pokud jsou roční odměny nárokovou složkou mzdy a pokud byly splněny podmínky pro vznik příslušného nároku (tj. kritéria pro výpočet xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schválení odměn příslušnými řídícími osobami, s ohledem na způsob výpočtu výše odměny, jenom
deklaratorní
význam.
Častým problémem je i správné xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx je totiž rozhodující existence nezpochybnitelného právního nároku, s tím, že jediná pochybnost existuje pouze o výši tohoto konkrétního nároku. V taxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxník vytvoří na slevu účetní rezervu, která ale není daňově
relevantní
. V případě, že došlo k dohodě o slevě z ceny až v aktuálním roce, nelze o ní dohadně účxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx stanovený podle odstavce 2.
K odst. 3 písm. a) bod 1
Podle bodu 1 se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýší o částky neoprávněně zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxhrnuté nesprávně.
Patří sem například:
-
nezaúčtované výnosy a nezaevidované příjmy
-
příjmy, které nebyly zaúčtovány do účetních výnosů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxřádání ostatními spoluvlastníky, hodnota technického zhodnocení vykonaná nájemcem na pronajatém majetku (nepeněžitý výnos pronajímatele po ukonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxlu a vnitropodnikových služeb, nezaúčtované aktivní časové rozlišení a dohadné položky;
-
příjmy, které sice byly správně zaúčtované do výnosů/xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxx x xe výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o částky, které nelze podle zák. o daních z příjmů zahrnout do výdajů (nákladů).
Jedxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxsou uznané jako výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 a 25 ZDP, eventuálně nejsou uznatelné v plné výši, resp. jsou uznatxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxckých účtech. Uvedené plyne z ČÚS č. 001 bod 2.2.1. písm. f), podle kterého účetní jednotka při vytváření analytických účtů bere v úvahu i jejich členění xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xodle tohoto ustanovení:
-
dlužné smluvní pokuty a úroky z prodlení, které jsou daňovým výdajem až po zaplacení a poplatník je neuhradil k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxjící náhrady [§ 24 odst. 2 písm. n) ZDP], pokuty a sankce od finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a pojišťoven [§ 25 odst. 1 písm. f) ZDP], povixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xýdajem zaměstnavatele, výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě v případě uplatnění paušálního výdaje na dopravu a v případx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx], kladný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku při prodeji, resp. jiném daňově relevantním vyřazení majetku [§ 24 odstx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx atd.
K odst. 3 písm. a) bod 3
Zahrnuje níže uvedené úpravy výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji:
-
úprava HV veřejně prospěšxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmínky pro osvobození, zvýší o tyto příjmy svůj výsledek hospodaření a to ve zdaňovacím období (resp. období, za které se podává daňové přiznání) porušexx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xísm. b) ZDP, pro jiné účely nežli vymezené v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP (tzn. pro veřejně prospěšné účely). Ve zdaňovacím období porušení podmínek pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako daňového výdaje (nákladu). I v tomto případě se úprxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnění nájemného na základě nájemné smlouvy o finančním leasingu [viz § 24 odst. 5 písm. a) ZDP]. Poplatník není povinen, za zdaňovací období (kdy si uplatxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxt příslušné sankce podle Daňového řádu. Rovněž správce daně nemá možnost doměřit poplatníkovi z výše uvedeného daň. Poplatník zvýší svůj HV o dříve uplxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxně za předchozí zdaňovací období podle písmene c) bodů 1 a 2, nesmí ovlivnit základ daně zdaňovacího období, ve kterém byla zaúčtovaná. Proto se musí o zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxř. účetní nedostane včas doklad nebo jí chybějí rozhodné informace pro tvorbu dohadné položky. V takovém případě opravu chyby - nákladu z minulých let zxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xáklad daně běžného období - v řádném daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání (pokud se nezaúčtovaný výdaj zjistí až po podání řádného). Pokux xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxřící
Druhá věta ustanovení souvisí s korekcemi příjmů, tzn. se snížením výsledku hospodaření o příjmy nesprávně uplatněné (zvýšené), podle § 23 odxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), výsledek hospodaření o její hodnotu zvýšit. Oprava účtování minulých let účtovaná rozvahově ale nemá vliv na výsledek hospodaření roku, ve kterém jx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxčném daňovém přiznání) a jednak v roce provedení opravy, kdy povinně zvýší svůj výsledek hospodaření. Na zmíněný problém reaguje Koordinační výbor č. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxém a obdobném případě (rozvahová oprava příjmů) se § 23 odst. 3 písm. a) bod 4 ZDP neuplatní, tzn. základ daně se o tuto hodnotu nezvýší, a navrhuje úpravu xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xzdy zaměstnance a neodvede do 31. 1. následujícího zdaňovacího období. Je proto třeba mít částky pojistného, na které se vztahuje toto ustanovení, podxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle české legislativy, nevztahuje se na pojistné podle zahraničních zákonů.
Pokud je daňový subjekt povinen podat daňové přiznání v průběhu zdaxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxiznání,
Částky neodvedeného pojistného podle tohoto ustanovení, které jsou nákladem zaměstnavatele, zvyšují základ daně podle odst. 3 písm. a) bxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xodání.
K odst. 3 písm. a) bod 6
Ustanovení se týká úpravy základu daně z titulu pohledávek ze smluvních sankcí. Úpravy se týkají jenom poplatníka, ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvanou pohledávku ze smluvních sankcích [viz § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP], zvýší svůj základ daně ve zdaňovacím období, kdy pohledávka:
-
bylo inkasxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxby.
Zvýšení se provede, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen základ daně podle bodu 2 tohoto ustanovení (např. z důvodu daňově neuznatelného oxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zák. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Důvodem je, že předmětný poplatník si, v předchozxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxd 8
O rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výši vkladu vyplácenou obchodní korporací jejímu členovi se snižuje nejdříve, podle § 24 odst. 7 ZDP xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xospodaření, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odst. 8 tohoto ustanovení zák. o daních z příjmů. Fyzické osoby postupují v této situaci podle § 5 odstx xx xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxanou na základ daně), kterou získal při uplatnění odpočtu od základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP. Výsledek hospodaření upraví xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
Z titulu přeměny splynutím osoby dlužníka a věřitele zanikají vzájemné pohledávky u nástupnické obchodní
korporace
. Tento rozdíl mezi pohledávkamx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
je povinna o tento rozdíl zvýšit svůj výsledek hospodaření. Úprava se nevztahuje na pohledávky ze smluvních sankcí.
Podle pokynu GFŘ D-22 se za rxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxnkcí ze smluvních vztahů) snížený o úhrn pohledávek (mimo pohledávek z titulu pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze smxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xod 11
V některých případech je vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek člena obchodní
korporace
vypořádán v nepeněžní formě. V takovém případě jx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxatníka. Poplatník o uvedený rozdíl obligatorně zvýší svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
K odst. 3 písm. a) bod 12 a 14
Od rokx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxntář k oběma proto uvádíme společně.
Úprava podle bodu 12 se týká dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců (pro pohlxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxí účetnictví nevedou. U fyzických osob se v podstatě jedná jenom o dvě situace popsané v níže uvedeném KOOV.
Níže jsou uvedené dluhy, kterých se úpravxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxsledujících dluhů: z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní
korporxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxichž titulu vznikl výdaj (náklad), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xnáklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nexx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí.
V této souvislosti je důležitá i negativní definice dluhu podle zák. o daních z příjmů: dlxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdnímu dni zdaňovacího období cizoměnový závazek, který je více než 30 resp. 36 měsíců po splatnosti, dodaní ho, v hodnotě přepočtené aktuálním kurzem Čxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xčetnictví závazek nadále zůstává evidován na účtu 321, musí být v dalším účetním období opět přepočítán aktuálním kurzem ČNB k rozvahovému dni. Z přepoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxrý zanikl, a tedy již netrvá. V ustanovení je stanoven zánik závazku negativním způsobem, tzn. závazek musí zaniknout jinak než splněním, započtením, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xšech poplatníků bez rozdílu, tzn. včetně těch, kteří nevedou účetnictví. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se upravuje jenom o závxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xávazek v souladu s § 5 odst. 10 písm. a) ZDP. Úprava se nevztahuje na dluhu, z jejichž titulu vznikli náklady (výdaje) ale ty jsou daňově uznatelné až po zapxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxů v souladu s bodem 4.1.3. Českého účetního standardu č. 019 (Náklady a výnosy). Poplatník si tak zvýší svůj výsledek hospodaření účetní operací a dále hx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho závazku podle povinnosti uložené právě v tomto bodě 14.
Další podrobnosti viz pokyn GFŘ D-22 a dále závěry z KOOV č. 311/08.09.10 a KOOV č. 319/26xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrá ovlivňuje výsledek hospodaření a která zvýšila vlastní
kapitál
.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pouze jeho výsledek hospodaření. Proto sem nepatří např. první účtování o odložené dani a změna metody tvorby účetních opravných položek (viz § 4 odst. x xxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxě:
-
neúčtuje ve výnosech (většina účetních jednotek účtuje na rozvahově),
-
nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxpadě je poplatník povinen snížit vstupní cenu majetku, pro účely daňového odepisování, o hodnotu daru (§ 29 odst. 1 ZDP).
Ustanovení navazuje na xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí jsou od daně z příjmů osvobozeny, bezúplatné příjmy z nabytí darů jsou zdanitelné pouze v některých případech.
K odst. 3 písm. a) bod 17
Hospodářskx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxkladě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým. Úprava se neprovádí u poplatníka-účetní jednotky, pokud tento rozdíl správně zaúčtovxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x70 obč. zák.), kdy na základě smlouvy dochází k nahrazení dosavadního závazku závazkem novým. K daňovým důsledkům
privativní novace
se vyjádřil rozsxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrazně nižším), je dosažení zdanitelného výnosu ve výši rozdílu, o který byl nový závazek nižší než původní zaniklý závazek. Pokud však jde o trvající záxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt jejich hodnotu do výnosů a režim jejich zahrnutí do základu daně se řídí výhradně § 23 odst. 3 písm. a) ZDP.
K odst. 3 písm. a) bod 18
Podle x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo vzdělávání, a to za podmínek uvedených v § 34f až 34h ZDP.
K úpravě základu daně podle tohoto ustanovení dochází z důvodu porušení podmínek pro uplatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xbdobně se postupuje v případě, kdy byly porušeny podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Základ daně se rovněž zvýší o dříve uplatněxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx správce daně při daňové kontrole zvýšil základ daně u jiné, spojené obchodní
korporace
, z důvodu rozdílu mezi cenami sjednanými mezi těmito spojenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxzdíl nebyl uspokojivě doložen. Prakticky tento rozdíl znamená, že společnost, které byl zvýšen základ daně, má neoprávněně vyšší náklady a naopak spoxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxspodaření (nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji) podle § 23 odst. 7 ZDP, bude mít, ve finále, dvojnásobně nižší základ daně. V takovém případě ho musí, dle tohx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxna bude o něj nižší.
K odst. 3 písm. a) bod 20
Od roku 2016 se nově zavádí možnost tvorby rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů, a to xxxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxí o částku výše uvedené rezervy, z titulu jejího zrušení, pokud byl při její tvorbě snížen výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10 ZDP.
K xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxník je oprávněn snížit svůj HV o zde uvedené položky v řízení doměřovacím, a to v rámci postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly, a dále taky v oxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx. b) bod 1
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xozdíl, o který pohledávky ze smluvních sankcí, zaúčtované ve prospěch výnosů, podle účetních předpisů převyšují inkasované úhrady v daném účetním obxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxby poplatník naopak svůj výsledek hospodaření zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 ZDP.
K odst. 3 písm. b) bod 2
V souladu s tímto ustanovením se výslexxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xáklad daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP. Tzn. z důvodu jeho neodvedení do 31. 1. následujícího zdaňovacího období.
K odst. 3 písm. b) bod 3
Určxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe tohoto bodu se základ daně poplatníka sníží o zmíněné výdaje v tom zdaňovacím období, kdy byly zaplaceny.
K odst. 3 písm. b) bod 4 a 5
Ustanovení se týxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxto přeměn. Uvedené platí i pro nabytí akcií nebo podílů na základě zvýšení základního kapitálu. V obou případech se jedná o situaci, kdy není zvýšená nabxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která snížila vlastní
kapitál
. Úprava se provede v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní mexxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxplatník oprávněn snížit svůj hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částky uvedené v bodech 1 až 10. Pokud ho ale, dle níže uvedeného nesxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxi správce daně.
K odst. 3 písm. c) bod 1
Poplatník je oprávněn snížit svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částky, o které nespxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdě poplatník opraví chybu v účetnictví snížením výnosů (tzn. jenom výsledková oprava) v jiném zdaňovacím období, a proto si x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxpodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdeji o částky nezahrnuté do nákladů, které tam bylo možné zahrnout. Může se jednat:
-
o chyby v účetnictví, tzn. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxedná se ale o náklady podle účetních předpisů.
V prvním případě se může stát, že poplatník provede opravu nákladů, za již uzavřené účetní období, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede výsledkově, tzn. zvýšením účetních nákladů, zvýší o částku účetní opravy podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 4 ZDP svůj základ daně za příslušné obdxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxní základu daně z příjmů, tzn. do nedaňových nákladů, rozpuštění předmětného rozdílu je rovněž bez vlivu na základ daně. To platí i pro částky účetních rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtuje na účty nákladů (jejich snížení) a o předmětnou částku si poplatník může snížit výsledek hospodaření dle tohoto ustanovení.
K odst. 3 písm. c) xxx x x x
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxladem. To znamená, vzniklý jinak než koupí. Tento se odpisuje na vrub účetních výnosů, které poplatník může vyloučit z výsledku hospodaření. Kladný ocxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxodního závodu vkladem nebo přeměnou, použito individuální přecenění jednotlivých složek majetku, pak vzniká, z titulu rozdílu mezi jeho celkovým ocxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx0/2002 Sb.]. Záporný
goodwill
se účtuje do výnosů. Poplatník může o částku tohoto výnosu snížit svůj výsledek hospodaření.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxcí rozdíl postupně zvyšuje a záporný oceňovací rozdíl naopak postupně snižuje výsledek hospodaření poplatníka.
Goodwill
vzniklý koupí obchodnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxwill
odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů (kladný rozdíl), nebo do výnosů (záporný rozdíl). Může se ale xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.
V souladu s § 502 obč. záxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
K odst. 3 písm. c) bod 6
V případě, že poplatník (i když není účetní jednotkou) zvýšil svůx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xd splatnosti, může, v případě zániku tohoto dluhu způsoby uvedenými v tomto ustanovení, snížit o jeho hodnotu základ daně. Snížit základ daně má nárok i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Pokud hodnota daru nebyla u příjemce daru osvobozená od daně, může tento snížit svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu vráxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxetku zachycenou v účetnictví při vrácení daru.
Výše uvedené platí jenom pro případy, kdy vrácení daru není v účetnictví poplatníka zachyceno na xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxho xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxžit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, podle § 24 a násl. ZDP,
-
o bezúplatném příjmu nebyxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. a) bod 16 ZDP a současně svůj základ daně může, o stejnou hodnotu, snížit v souladu s tímto ustanovením.
K odst. 3 písm. c) bod 9
Poplatník v soulaxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxny snížené o hodnotu daru, tudíž daňové výdaje jsou nižší.
V případě, že poplatník účtoval o bezúplatném příjmu do výnosů a současně o jeho hodnotu snxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx může poplatník o hodnotu výnosu svůj základ daně snížit.
Ustanovení se vztahuje i na peněžitý dar účelově poskytnutý na pořízení nehmotného majetkx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy.
K odst. 4 písm. a)
Účelem ustanoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxupuje podle výše uvedeného odstavce, jsou dividendy, resp. podíly na zisku z účasti na obchodní společnosti vyplácané českými společnostmi. Srážku i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xástce netto. Obdobně se postupuje u vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku od českých plátců, zde je ale potřeba vyloučit ze základu daně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle § 23 odst. 4 písm. b) ZDP, x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xříjmy do základu daně zahrne, v souladu s § 36 odst. 7 a odst. 8 ZDP. Daň sraženou plátcem pak započítá na svoji celkovou daňovou povinnost.
K odst. 4 písxx xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxná se o příjmy z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění plynoucí právnickým osobám-daňovým rezidentům ČR, nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou vlastních akcií a jejich pořizovací cenou (v případě jejich nákupu pod jmenovitou hodnotu), při následném snížení základního kapitálu poplxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K odst. 4 písm. d)
Poplatník do základu daně nezahrnuje částky, které již jednou zdanil nebo je zdanil jiný poplatník, zaniklý bez provedení likvixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xástky zaúčtované ve prospěch výnosů v běžném zdaňovacím období, které měly být při respektování časové souvislosti zaúčtovány ve prospěch výnosů v přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxúčtuje-li poplatník do výnosů běžného období částku, která měla být při respektování časové souvislosti zaúčtována ve prospěch výnosů v předcházejíxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xředcházející zdaňovací období. A jelikož částka již jednou byla zdaněna, v běžném zdaňovacím období ji naopak vyloučí ze základu daně
b)
částky zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxictvím nebo mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím nemohlo dojít k opakovanému zdanění stejné částky.
K odst. 4 písm. e)
Částky zaúčtoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxálně do výše těchto neuznaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými za daňové, a to maximálně do jejich neuznané výše. Ustanovení umožňuje nezdanit výnos, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxdaje neuznané v daném i v předchozích zdaňovacích obdobích (předtím to platilo jenom pro výdaje daňově neuznané v předchozím zdaňovacím období). Podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xajetku, který byl částečně používán i pro soukromou potřebu poplatníka, a tudíž jeho daňové odpisy nebyly uplatněné do daňových výdajů v plné výši. Popxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuznaných (viz § 29 odst. 2 ZDP). Z uvedeného důvodu může poplatník vyjmout ze základu daně i část tržby z prodeje, která souvisí s hodnotou daňově neuznxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoradcem za penále vyměřené finančním úřadem, které není daňově uznatelné, atd.
K odst. 4 písm. f)
Podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxkladu daně těchto osob je i poměrná část základu daně (nebo daňové ztráty) veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. V případě absencx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xáklady (výdaji) které jsou nedaňové z důvodu jejich vynaložení, v předchozích zdaňovacích obdobích, na příjem, který nebyl předmětem daně nebo byl od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxt. 4 písm. h)
Částka vyplacená společníkovi při snížení základního kapitálu primárně sníží nabývací cenu jeho podílu (viz § 24 odst. 7 ZDP). Předmětnx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx x x xx odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných ekvivalencí (tzn. podílem na vlastním kapitálu) ovládané osoxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Pokud ale účetní jednotka zaúčtuje změny v ocenění výše uvedených cenných papírů jako náklad nebo výnos (viz např. § 69 vyhlášky č. 501/2002 Sb.), dochxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xceněn znalcem. Hodnota určená znalcem v posudku je pro společnost horní hranicí odhadu, který nesmí být překročen, tzn. nepeněžní vklad může být do účexxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu dle znaleckého posudku bude společníkovi vrácen v penězích. Částku vrácených prostředků může společník-právnická osoba:
-
účtovat do výnosů (Mx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xbchodního podílu,
-
nebo o tuto částku snížit nabývací cenu obchodního podílu (MD 378/D 061, maximálně do nulové hodnoty). Postup nemá vliv na záklxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovení.
K odst. 4 písm. k)
Některé účetní jednotky účtují (např. podnikatelé, v souladu s § 53a vyhlášky č. 500/2002 Sb.) změny reálné hodnoty pohxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxednictvím daňového přiznání poplatníka.
K odst. 4 písm. l)
Podle tohoto ustanovení se změna reálné hodnoty podílu, který se v účetnictví oceňuje rxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx § 19 odst. 1 písm. ze) jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příjmy:
-
z podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je českým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi-právnické osobě nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie.
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací a z převodu podílu v obchodní korporaci, za splněxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxř. cenných papírů držených do splatnosti a cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem (tzn. s účastí na záxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxe do jednoho roku, resp. u kterých záměr držby není znám (tzv. realizované cenné papíry), účtují prostřednictvím rozvahových účtů, tzn. v účtové skupixx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků, nemají vliv na výši hospodářského výsledku. A následně nemají vliv ani na základ daně poplatníka, proto je není nutné ze základu daně vyjímat.
xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx k obchodování se účtují na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování. V těchto případech se změna reálné hodnoty zaúčtuje na účty finančních náklaxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx částky zaúčtované na účtech 564 a 664 je nutné ze základu daně vyjmout.
K odst. 4 písm. m)
Do základu daně poplatníka nevstupuje ani rozdíl mezi hodnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou
K odst. 5
Náklady (výdaje) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do záxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
K nezdanitelným příjmům (výdajům) nelze přiradit daňové výdaje. Z tohoto důvodu nelze připočítat náklady (výdaje) souvisejících s činnostmi, z nixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxedmětem daně, resp. nejsou od daně osvobozeny.
Otázka správného přirazení výdajů (nákladů) k jednotlivým příjmům je
relevantní
zejména v souvisxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxjmům zdanitelným, tak i k příjmům nezdanitelným.
Veřejně prospěšný poplatník (s tzv. úzkým základem daně), který svoji veřejně prospěšnou činnosx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nepodnikatelské činnosti, pokud jsou výdaje (náklady) vynaložené v souvislosti s prováděním této činnosti vyšší. Splnění této podmínky se posuzuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xa ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny souvisejícím výdajům (nákladům), tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a nelze jej ani přesně definovat. Lze jej rozdělit na dvě kategorie - bezúplatný nepeněžní příjem a úplatný nepeněžní příjem. Bezúplatný nepeněžní příxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotu (kromě např. vděku, společenské úsluhy apod.). Může se jednat o nepeněžní dar, bezúplatně poskytnutou službu apod. Úplatným nepeněžním příjxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxlent, označuje tuto směnu zákon jako výdaj (nikoliv jako nepeněžní příjem). V některých případech není ani jednoznačné, zda se jedná o bezúplatný nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxavenky, směnky, cenné papíry, poukázky s jasnou nominální hodnotou jsou v případě bezúplatného příjmu často pro účely zák. o daních z příjmu považovánx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxk. o daních považují i částky, které nejsou příjmem vůbec, ale zákon je hodlá zdanit např. z důvodů nedodržení podmínek uznatelnosti odčitatelné položxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxíjmů nestanoví jinak.
V souladu se zněním zák. o oceňování majetku (§ 2 odst. 1) platí, že: "... majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud texxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a uxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xnění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
Jinak než podle právního předpisu uvedeného v předchozím bodu se oceňuje:
-
v písm. a) nepeněžní příjem u vlastníka xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxho poplatníka, který se ocení podle § 23 odst. 6 písm. b) ZDP.
Zákon stanoví jiný způsob ocenění nepeněžního příjmu i v § 3 odst. 3 písm. b) ZDP, kde naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu:
1.
neurčitou,
2.
života člověka
3.
delší než 5 let.
Příkladem je bezúročná půjčka na dobu delší nežli 10 let. Majetkový prospěcx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxikne nepeněžní příjme ve výši pětinásobku ročního úroku.
Zvláštní postup ocenění nepeněžního příjmu najdeme rovněž v § 6 odst. 3 ZDP a týká se poplaxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xoskytl jeho zaměstnavatel. Nepeněžní příjem se určí jako cena, za kterou zaměstnavatel pronajímá obdobný majetek jiným osobám (např. zákazníkům), rxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxové jednotky, ve které měl bydliště po dobu 2 let bezprostředně před její koupí. V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci motorové vozidlo k poxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtého majetku provedené jeho nájemcem. Podmínkou pro uplatnění je, že pronajímatel dá nájemci souhlas k pracím na najatém majetku, výdaje jsou hrazené xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xa dokončené technické zhodnocení, pokud pronajímatel nezvýšil o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu majetku, ani nebylo v průběhu nájmu odpxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxeckým posudkem. Pronajímatel zvýší svůj základ daně o výše uvedený příjem v roce, kdy došlo k ukončení nájmu. Uvedené postup se uplatní jenom v případě, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu technického zhodnocení v souladu s ČÚS č. 013. Svůj hospodářský výsledek pak upraví jenom o rozdíl mezi hodnotou zaúčtovaného výnosu a nepeněžním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 ZDP [viz § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP], jelikož jejich hodnota nepřevýší za zdaňxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe se neodpisují) a jelikož se neúčtuje do výnosů, zvýší vždy základ daně poplatníka.
K bodu 2. Výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odepisxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem. Pronajímatel zdaní tento nepeněžní příjem v roce ukončení nxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxonajímatel vstupní nebo zůstatkovou cenu majetku. Výdaje se ocení ve výši nákladů vynaložených nájemcem a tentokrát ihned ve zdaňovacím období, ve ktxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxovou cenu jím odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny odkoupeného majetku [viz § 29 odst. 1 písm. a) ZDP], u pronajímatele nepeněžní příjex xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní, které odepisoval, ve výši náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení dle § 24 odst. 2 písm. tb) ZDP.
Technické zhodnocexx xx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxpřevýší, ale poplatník je neuplatní jako přímý daňový výdaj [viz § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP]. Dále je zde definovaná rekonstrukce a modernizace. Technicxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxajů (nákladů) vstupuje prostřednictvím odpisů.
Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou hranici, které poplatníx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxtupní cena bezúplatně nabytého majetku stanoví jako jeho reprodukční pořizovací cena podle právních předpisů upravujících účetnictví. Výjimky zde xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxíků jednoduchý postup pro oceňování u bezúplatně nabytého majetku, který nezaloží žádné zvýšení jejich výdajů, neboť nebude vyžadováno ocenění tohoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxši 1 Kč, což je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví.
U ostatních veřejně prospěšných poplatníků se pro ocenění bezúplatné změny v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xomto majetku účtovala naposledy.
K odst. 7
Účelem ustanovení je zamezit nezákonnému přesunu nákladů a výnosů mezi spojenými osobami, a to vzájemnxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Není-li tento rozdíl v cenách uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Úpravu základu daně povinně provede poplatníxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx se postupuje dle zásad zakotvených ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vydané OECD.
Úprava základu daně se neproxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxové úroky, které byly z ustanovení "vynechány" od 1.1.2015, a proto došlo k pochybnostem jak dále postupovat v případě bezúročných zápůjček. O této proxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxporace
(viz zmíněný KOOV), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxozen. To znamená, pokud nepřesáhne 100 000 Kč za rok za každého poskytovatele. V případě, že podmínky pro osvobození nejsou splněny, majetkový prospěcx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb [§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP]. Pokud jsou ale zapůjčené prostředky použité na účely dosažení, zajištění a udržení příjmů jejich příjemce, může tento součxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxníka společnosti). Zde není zcela zřejmé, zda má být obvyklý úrok, jako majetkový prospěch, oceněn a zdaněn jednorázově jako příjem v okamžiku uzavřenx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxoblém.
Co se týče bezúročné zápůjčky poskytnuté společníkem vlastní společnosti, v tomto případě nevzniká u společnosti majetkový prospěch. Jesxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxž zmíněný KOOV).
Ustanovení o úpravě základu daně se nepoužije pro následující případy:
1.
V případě smlouvy o výprose nebo o výpůjčce.
Úpravu výxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa. Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení podle libosti.
Výpůjčka je xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx bezplatné dočasné užívání.
2.
V případě, kdy je sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami nižší, než by byla cenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxké republiky, nebo
-
poplatník daně z příjmů fyzických osob.
V odst. 7 tohoto ustanovení najdeme definici spojených osob. Tato definice xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxV č. 701/25.02.04 - Způsob určení kapitálově spojených osob v případě, kdy se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoxx xxx xxx x x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxdení nebo kontrole jiné osoby,
-
kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
-
osoby blízké podle § 22 obč. Zák. V souladu s novým občanským zákoníkem sem patří také sešvagřené osobxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty (tudíž nikoliv jenom za tímto účelem).
Úprava základu daně jx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xplatné, nebo půjde o tzv. zneužití práva.
Navazujícím ustanovením je § 23 odst. 3 písm. a) bod 19 ZDP, na jehož základě je poplatník povinen zvýšit výsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxst. 7 ZDP. Toto ustanovení se nepoužije pro část rozdílu mezi cenami, která byla mezi spojenými osobami vypořádána.
Poplatník, který sjednává cenu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení (§ 38nc ZDP). Závazné posouzení se týká způsobu, jakým byla cena vytvořena, zda odpovídá způsobu, kterxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxx xvedeny postupy úpravy základu daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxjmu (§ 9 ZDP). Základ daně se upraví za zdaňovací období ukončení činnosti nebo nájmu.
-
Přerušení činnosti podle § 7 ZDP nebo nájmu (§ 9 ZDP), pokud nxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
Změna způsobu uplatňování výdajů v prokázané výši (§ 24 ZDP) na způsob uplatnění výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 ZDP anxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xx zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Za předmětné období poplatník následně podx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxlatňování výdajů došlo, správce daně úroky z prodlení nevyměří. Dále, v souladu s judikaturou NSS (rozsudek NSS č. 9 Afs 123/2014-44), nebude v tomto přxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy.
Skončení řízení o pozůstalosti (postupuje tímto způsobem osoba, která ji spravuje).
U právnických osob je to:
-
Zahájení likvidace, zxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx-právnická osoba, který vede účetnictví, upraví svůj základ daně o zůstatky:
-
vytvořených rezerv,
-
opravných položek,
-
výnosů a nákladx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxky týkají jenom poplatníka, právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxv podle ZoR,
-
opravných položek podle ZoR,
-
záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného tixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxů příštích období,
-
nájemného u finančního leasingu hmotného majetku. To se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx týkají následovných případů:
-
ukončení činnosti fyzické osoby, která vede účetnictví,
-
ukončení vedení účetnictví u fyzické osoby s náslxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxé osoby s následným vykazováním paušálních výdajů.
3.
poplatník-fyzická osoba, který vede daňovou evidenci, upraví svůj základ daně o:
-
hxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoh,
-
hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých záloh,
-
cenu nespotřebovaxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, částku již předtím do základu daně zahrnutou,
-
Úplatu z finančního leasingu, která se do záklaxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxňovou evidencí na paušální výdaje
-
zahájení vedení účetnictví u fyzické osoby s daňovou evidencí. Další podrobnosti upravuje Příloha č.3 k ZDP.
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx
x
xxdnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek "nedobytných" podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP],
Výše uvedené úpraxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x xxst. 9
Ustanovení se vztahuje na poplatníky, který vedou účetnictví. Pokud poplatníci účtují oceňovací rozdíly ze změny reálné hodnoty výše uvedenýxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxd jsou v souladu s účetními předpisy účtované na účty vlastního kapitálu (účetní skupina 41), nejsou součástí výsledku hospodaření, a tudíž ani základx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx
x xxxxx x0
Dle výše uvedeného ustanovení se při stanovení základu daně zcela odhlíží od výsledku hospodaření (rozdílu mezi příjmy a výdaji) poplatníka, pokux xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx myslí pod pojmem "krácení daňové povinnosti". Nejednoznačnost ustanovení proto může svést k takové interpretaci, zejména ze strany správce daně, ktxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxpů, nelze aplikovat takový výklad, který jde k tíži občana.
K odst. 11
Stálá provozovna daňového nerezidenta na území ČR nesmí dosáhnout xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxatelné výše základu daně/daňové ztráty jsou v tomto ustanovení stručně navržené různé metody k výpočtu. Principy přisuzování zisků stálým provozovnxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnach_2010.pdf).
K odst. 12
Z § 23 ZDP se vychází při stanovexx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, který má jako speciální ustanovení přednost před obecnými. To znamená včetně § 23 ZDP. Základ daně fyzických osob se proto upraví podle § 23, jenom pokux xxxx x x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx postoupení pohledávky zmíněné fyzické osoby, resp. jejímu vkladu do obchodní
korporace
.
Poplatník zahrne do svého základu daně:
-
celou hodnoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxší nežli její hodnota.
Ani v jednom z výše uvedených případů není
relevantní
, zda byla tržba z postoupení/vkladu rovněž inkasována nebo nikolivx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xodle § 5 odst. 9 ZDP je hodnotou pohledávky její jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením. U pohledávky nabyté bezúplatxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxi daně z přidané hodnoty nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud byla splněxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxý není předmětem daně nebo je od daně osvobozen,
x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 2 písm. y) ZDP. V tomto případě je příjmem tržba z postoupení/vkladu pohledávky,
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe přílohy č. 3 k tomuto zákonu (§ 5 odst. 8 ZDP). To znamená, že svůj základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší rovxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxžné
eliminovat
využitím tohoto ustanovení.
Znění § 23 odst. 14 ZDP umožňuje poplatníkovi zahrnout hodnotu pohledávek a zásob, které evidoval v dxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčetnictví. Zmíněný majetek může zahrnovat do základu daně rovnoměrně nebo i nerovnoměrně, dle vlastního uvážení.
Poplatník je ale povinen jednorxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
-
ukončení nebo přerušení činnosti a její nezahájení do termínu pro podání daňového přiznání k DPFO,
-
ukončení vedení účetnictví,
-
vklad poxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxdle § 7 odst. 7 ZDP).
K odst. 15
Kupující úplatně nabývá hromadnou věc - podnik nebo část podniku - která se stane součástí jeho podniku. O celé tranxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxé právní nástupnictví ani přenos daňových práv a povinností). Kupující nepokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem. Pak se kupující může xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xložek majetku po odpočtu závazků, žádný cenový rozdíl zde nevzniká.
2.
V cenách stanovených v účetnictví prodávajícího. Rozdíl mezi součtem účetxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxdobým hmotným majetkem, a to bez ohledu na výši ocenění, a odpisuje se do účetních nákladů (záporný do výnosů) rovnoměrně. Účetní jednotky, podnikatelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxáním účetním.
3.
V cenách dle znaleckého posudku (tzv. individuálně přeceněné hodnoty). Rozdíl mezi součtem cen jednotlivých takto přeceněných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxích předpisů je to dlouhodobý nehmotný majetek, opětovně bez ohledu na výši ocenění, odepisovaný do účetních nákladů (výnosů) rovnoměrně po dobu 60 měxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxatníka a naopak odpisy badwillu zvyšují základ daně poplatníka.
V druhé části ustanovení jsou speciální postupy jak nakládat s neodepsaným zůsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo hmotného majetku, pacht obchodního závodu, fúze nebo převod jmění na společníka, rozdělení obchodní
korporace
.
Oceňovací rozdíl a goodwillxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xeupravuje o částku účetního odpisu (nákladový, resp. výnosový) svůj hospodářský výsledek.
Neúčtující fyzické osoby postupují podle Pokynu GFŘ xx xxxx x x xx xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xterý z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
Při prodeji obchodního závodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxníka v tomto případě upravuje ustanovení § 24 odst. 8, 12 a 13 ZDP.
K odst. 17
Poplatník-právnická osoba, který je daňovým rezidentem ČR nebo stálox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xNB v následujících případech:
-
při nabytí majetku a dluhů vkladem, převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xrovozovny daňového nerezidenta na území ČR,
-
pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelnýcx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxodpisovaného majetku, který byl nabyt vkladem, při přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo při rozděxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xybrané neziskové právnické osoby i nadále vést již zrušené jednoduché účetnictví (platnost od 1.1.2016).
Zavedením tohoto ustanovení finanční sxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednoduchého účetnictví do účetnictví a naopak. Cílem je zajistit srovnatelné zdanění, tak jako platí i pro fyzické osoby při přechodu z vedení daňové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx novele ZDP zákonem č. 346/2010 Sb.
311/08.09.10 - Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků
227/12.03.08 - Změna reálné hodnoty (oceňovací rxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx) nebo podle § 19 odst. 9 ZDP
47/18.03.15 - Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
452/22.04.15 - Některé případy daňových dopxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spojených osob v případě, kdy se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z daňové evidence na účetnictví podle § 23 odst. 14 zákona o DP
341/13.10.11 - Aplikace § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxátů
Související ustanovení:
§ 2 - poplatníci daně z příjmů fyzických osob, § 3 - předmět daně z příjmů fyzických osob, § 5 - základ daně a daňová ztxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxa - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 19 - osvobození od daně, § 19b - osvobození bezúplatných příjmů, § 20 - staxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x udržení příjmů, § 25 - daňově neuznatelné výdaje, § 34 - položky odčitatelné od základu daně
Související předpisy:
vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
Související pokyny:
pokyn GFŘ č. D-2 k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpisují majetek metodou komponentního odpisování
pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů
pokyn D-332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
Z judikatury:
Sp. zn. 8 Afs 67/2011-75 ze dne 22.3.2012
NSS dospěl k záxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx proto vztahovala na jakkoli "staré" neuhrazené závazky za předpokladu, že je daňový subjekt v roce 2008 evidoval v účetnictví a že se nejednalo o některxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxznání za toto zdaňovací období.
Čj. 7 Afs 55/2007-71 ze dne 8.4.2009
V daném případě byla předmětem sporu otázka rozpuštění rezervy na opravy, když xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu rozpustil v roce 2001 a dále argumentoval, že částka dodaněná správcem daně měla být v roce 2001 vyloučena ze zdanění podle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP, jelixxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdaněny: "... Výklad slovního spojení částka, která již byla zdaněna podle tohoto zákona u téhož poplatníka je nutno spojovat s právní mocí rozhodnutíx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxxa či doměřena daň pravomocným rozhodnutím. Jediné pravomocné rozhodnutí je nezměnitelné a závazné jak pro daňový subjekt, tak i pro správce daně. ..." xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxdobí 2001 nejedná o částku již jednou zdaněnou.
Čj. 9 Afs 16/2007-87 ze dne 26.4.2007
Podstata dané kauzy spočívala v tom, že poplatník účtující v soxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxe 1998, což bylo shledáno jako postup v rozporu s postupy účtování JÚ. Správce daně a posléze KS nesouhlasil, že v daném případě by bylo možné aplikovat § 2x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxl následovně: "... Dle názoru zdejšího soudu je třeba výše uvedený princip zákazu dvojího zdanění respektovat nejen v případě, kdy platná právní úpravx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeden a tentýž příjem u jednoho a téhož daňového subjektu dvakrát. ..."
Čj. 8 Afs 9/2006 ze dne 17.4.2007
Ustanovení § 23 odst. 4 písm. d) zák. o daních z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xakém měl být při respektování časové a věcné souvislosti uplatněn (rozsudek).
Sp. zn. 9 Afs 39/2012-29 ze dne 29.11.2012
"Proti osvobozeným příjmxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxům, které od daně osvobozeny nebyly. Uvedené vyplývá z § 25 odst. 1 písm. i) a především z § 23 odst. 5 zák. o daních z příjmů. Zásada symetrie daňově účinnýxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx-li dosažené příjmy od daně osvobozeny nebo nejsou-li předmětem daně, nelze vůči nim uplatněné výdaje daňově uznat.
Sp. zn. 1 Afs 106/2004-57 ze dne xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xterý by dle mého názoru mohl být použitelný i na majetkový prospěch ve smyslu daní z příjmů:
"... Předmět daně darovací je tak charakterizován tím, že na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xajetek daňového subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a určité majetkové hodnoty ušetří, ač by je jinak měl či musel vyxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxetkový prospěch, neboť do obsahu smlouvy vtělily zákonem předvídaný stav, který bez
modifikace
formou dovolené úplaty nepředpokládá protiplnění, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkův majetek (při splnění závazku) se nezvětší a nedostal ani nic, za co by měl úplatu poskytnout. Skutečnost, že zákon dovoluje úplatu sjednat (a dovoluxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x to bezúplatně, majetkový prospěch dlužníka. ..."
Od roku 2015 ale zákonodárce (bez ohledu na rozhodnutí NSS) v obecné rovině bezúročnou zápůjčku s maxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxný příjem je možné považovat pouze příjem reálný. Ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že obdobné závěry pro definici zdanitelného příjmu fyzxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxom skutečnost, že ve výše uvedené věci byl posuzován příjem ve vztahu k fyzické osobě, je zcela nerozhodná, neboť závěr o požadavku reálnosti příjmu, nixxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx x Afs 100/2014-33 ze dne 16.3.2015 a sp. zn. 6 Afs 176/2014-24 ze dne 18.3.2015
V rozsudcích Nejvyšší správní soud uvádí, že aplikace § 23 odst. 7 zák. o danxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který má možnost vysvětlit rozdíl v cenách. V dosavadní judikatuře NSS vyložil "uspokojivé doložení" rozdílu v cenách tak, že je na daňovém subjektu, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx byly důvody rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou tržní dle § 23 odst. 7 uspokojivě doloženy, musí daňový subjekt tvrdit a prokázat zvláštní a obvyklým pxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxí. Důvody subjektivní povahy v podobě zájmu dotčených subjektů na daňové optimalizaci či maximalizaci společných výnosů spojených osob nelze považoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xe by stejnou cenu za pronájem sjednal s osobou, se kterou není spojen ve smyslu § 23 odst. 7 zák. o daních z příjmů.
Sp. zn. 7 Afs 48/2013-31 ze dne 13.6.20xx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, ale "veškeré osoby", které se na řetězci obchodních transakcí směřujícíxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánů prokázat a doložit důkazy, že stěžovatelka byla vědomě zapojena do řetězce jinak spojených osob ve smyslu § 23 odst. 7 zák. o daních z příjmů. V tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxběh toku finančních prostředků souvisejících s dodávkou pro stěžovatelku a zároveň prokáží odlišnost sjednané ceny od ceny obvyklé mezi nezávislými xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx kterou by se realizoval prodej pozemků mezi stěžovatelem a nezávislou osobou, za pomoci posudku jím osloveného znalce, který použil metodiku určení cxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxneckém poměru k daňovému subjektu, neboť toto ustanovení upravuje postavení tzv. spojených osob. Při výpočtu peněžního zvýhodnění u tzv. zaměstnanexxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx ze dne 31.10.2013
Před samotným vyčíslením zjištěného rozdílu mezi žalobkyní zaúčtovanou cenou a správcem daně stanovenou - obvyklou - cenou musí spxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxněnost rozdílu mezi jí zaúčtovanou cenou a cenou obvyklou, stanovenou (vyčíslenou) správcem daně. Takovým kvalifikovaným úkonem však není "Oznámenxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx005
Podle tohoto rozsudku NSS může správce daně k takové úpravě přistoupit i v případě, kdy účetnictví je v souladu s účetními předpisy, ale správce danx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní však NSS v uvedeném rozsudku upozorňuje, že použitý pojem "krácení daně jiným způsobem" ... "spadá do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů; jejxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxsti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. ... Zákoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmu či nikoli. Současně však dbá na to, aby v zákoně byly uvedeny alespoň některé charakteristické znaky, popř. umožňuje tak učinit v prováděcím předpixxx xxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxou evidenci dobrovolně a nepoužil-li ji ke zjištění základu daně z příjmů. Pokud daňový subjekt uplatnil výdaje procentem z příjmů, nevznikla mu povinxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxentem z příjmů. Nelze využít současně výhody spojené s uplatněním procentních výdajů a výhody spojené s vedením daňové evidence stanovené v § 23 odst. 1x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxní účetnictví. Režim § 23 odst. 13 zákonodárce stanovil pouze pro přechod z daňové evidence na účetnictví. Pokud subjekt přechází z uplatňování procexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zák. o daních z příjmů.
Sp. zn. 8 Afs 102/2014-32 ze dne 25.6.2015
NSS uvádí, že hmotné právo, tedy zák. o daních z příjmů, povaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxjektu učiněna volba, zda bude navyšovat základ daně jednorázově nebo postupně. Volba postupu podle § 23 odst. 14 zák. o daních z příjmů je výjimka z pravxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxjení s přílohou č. 3 zák. o daních z příjmů, jinak jednal v rozhodném zdaňovacím období v rozporu se zák. o daních z příjmů. U žalobce tak nebyly splněny hmoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxedné daňové kontroly, a to ani na základě opožděně projevené vůle žalobce.
Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxo přijímající společnost, jaký by platil pro převádějící společnost, kdyby k převodu podniku nebo jeho samostatné části (v aktuálním znění ZDP obchoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xprávnou aplikaci je to však zcela nezbytné.
Je stanoveno, stejně jako v čl. 4 odst. 1 Směrnice č. 90/434/ EHS, že příjmy vzniklé v důsledku fúze se nezaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxných rezerv a opravných položek, které se vztahují k převáděnému podniku nebo jeho samostatné části. Protože lze očekávat obtížnost v dokazování v daňxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxému subjektu i správci daně prokázat skutečný stav.
Tato ustanovení, stejně jako Směrnice, nezajišťují naprosté osvobození kapitálových zisků pxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xři prodeji majetku přijímající společností. K zachování nároku na zdanění tohoto příjmu ve státě, kde je daňovým rezidentem převádějící společnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí je nutné, aby ve státě převádějící společnosti, pokud se zde převáděný majetek nacházel před převodem, vznikla přijímající společnosti stálá provoxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx republice, uvádíme níže
relevantní
text z původní důvodové zprávy, kterým byla tato ustanovení do ZDP doplněna (tj. od 1.5.2004, kdy se Česká republxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, výměně podílů, fúzi a rozdělení představují implementaci Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy. V rámci implementace této směrnice je umožněn mimo jiné přenos daňové ztráxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxst. 8 písm. b) ZDP].
Ustanovení vymezuje pro účely ZDP, co je převodem obchodního závodu na obchodní korporaci a legislativní zkratky "převádějící xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xávod převáděn, jsou zavedeny legislativní zkratky (převádějící a přijímající obchodní
korporace
).
Poslední změna znění tohoto ustanovení byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx související zákony. Novela rozšířila aplikaci ustanovení § 23a až § 23d ZDP i na družstva. Z legislativně technického hlediska se zákonodárci jevilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx x x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxva (tj. družstvo a evropskou družstevní společnost).
Předchozí znění § 23a odst. 6 písm. c) ZDP účinné do 31.12.2014 omezovalo využití režimu převxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xvropskou družstevní společností. Tato úprava tak znevýhodňovala poplatníky podnikající v právní formě družstva oproti obchodním společnostem.
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxx xxP byla provedena rovněž změna § 38na ZDP, který obsahuje podmínky pro uplatnění převedených daňových ztrát. Podle § 38na odst. 4, resp. odst. 6 ZDP, má mxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxlatníka, kterému byla daňová ztráta vyměřena.
V aktuálním znění jsou zajištěny rovné podmínky k podnikání a obě klíčové směrnice uplatňované v EU pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxenských států (tzv. dividendová směrnice) a Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxpské družstevní společnosti mezi členskými státy (tzv. fúzovací směrnice), jsou aplikovány na stejný okruh poplatníků.
K odst. 1
ZDP vymezuje vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxijímající obchodní
korporace
), přestože ten je jako nepeněžitý vklad závodu vymezen v § 21 a násl. z. o. k. Obchodně-právní základ, tj. soukromoprávnx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxjímající obchodní korporaci je cena převedeného obchodního závodu, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle § 143, § 163 a § 251 z. o. k.
Právně je obxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xinnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu."
Způsob ocenění nepeněžitého vkladu je výslovně upraven u společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x x družstva v § 573 odst. 1 z. o. k. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi s ručením omezeným a akciové společnosti může být ale znalecký posudek nahrazen jiným způsobem ocenění, který bude dávat dostatečnou jistotu, že nepxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec nebo znalecký ústav k tomu oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx emisnímu kursu akcií, které mají být společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.
Není ale jednoznačné, zda u veřejné obchodní sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxé upravovat otázky spojené s plněním vkladové povinnosti.
Pokud by nepeněžitý vklad nebyl z nějakého důvodu oceněn pro účely z. o. k., potom by nabývxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní majetku, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxcnému vymezení daňové nabývací ceny ustanovením speciálním.
K odst. 3
Úprava koresponduje s obecným principem daňové neutrality dopadů z oceněnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv a výměně akcií týkající se společností z různých členských států). Jedná se o hypotetický příjem z důvodu kladného rozdílu mezi cenou obvyklou (resp. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xdpisování hmotného a nehmotného majetku, pokud vkládaný závod, jeho samostatná část či majetek při fúzi nebo rozdělení byly před převodem odpisoványx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxo zakotvené komentovaným ustanovením též koresponduje s úpravou v pokračování odepisování v obdobných případech, která je upravena v § 30 odst. 10 ZDP x x xxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, které jsou upraveny v § 32c ZDP.
K odst. 5 písm. a) až c)
Novelizace provedená zákonem č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní zákona (čl. X) se použilo novelizované znění poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008.
K odst. 5 písm. a)
Ustanovení stanoví postuxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxevodem vytvořeny v zahraničí. Ustanovení se vztahuje i na položky obdobného charakteru vytvořené v souladu s příslušným daňovým právním předpisem v zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxtvořených podle zahraničního daňového právního předpisu, které ZDP nebo zák. o rezervách neumožňuje. Fakticky to znamená, že musí dojít ke srovnánx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Převzetí je možné, pokud se převedený majetek, který se před převodem nacházel v zahraničí, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na území ČR.
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxijímající obchodní společnosti při převzetí ztráty vzniklé převádějící obchodní společnosti v jiném členském státě EU před převodem obchodního závxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe ji převzít, ani pokud byla kompenzována se zisky společností v rámci skupiny firem (ve státech, které umožňují skupinové zdanění). Důvodem je zamezexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxedený obchodní závod, který se před převodem nacházel v zahraničí, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na území ČR. Při posuzování přípustnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxých ustanovení zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxty vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.
K odst. 5 písm. c)
Ustanovení stanoví postup přijímající obchodní
korporace
při převzetí odxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xřevzít lze položky, na něž vznikl převádějící obchodní korporaci nárok v souladu s příslušným daňovým právním předpisem v jiném členském státě EU a ktexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxčet na podporu odborného vzdělávání (viz § 34 ZDP). V ČR nelze uplatňovat položky vytvořené podle zahraničního daňového právního předpisu, které ZDP xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodní závod nebo jeho samostatná část, která se před převodem nacházela v jiném členském státě EU, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na územx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm ČR nebo jiného členského státu EU a měly požadovanou právní formu (tj. v ČR formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným). Vymezení sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí v jednotlivých členských státech EU vyplývá z Přílohy č. 1, části A, Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění matxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxlení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) ZDP, jehož obsahem je rovněž seznam právních forem v jednotlivých členských státech EU.
Koordinační výbory:
374/11.xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
1. Prokázání části daňové ztráty související s převedenou částí podniku: ZDP umožňuje převzít daňovou ztrátu nebo její část za zákonem stanovených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti. Nutnosti prokázání skutečného stavu v konkrétních případech a individuální posouzení příslušného správce daně si byl vědom i zákonodáxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xavrženo řešení pro stanovení části daňové ztráty související s převáděným podnikem, přičemž je ponechána možnost daňovému subjektu i správci daně prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe daně. Proto nelze bezvýhradně souhlasit s navrženými možnostmi prokazování části daňové ztráty související s převedenou částí podniku, neboť napřx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx takovou výši daňové ztráty, která byla vyměřena převádějící společnosti. Přitom ztráta musí souviset s převodem podniku, tj. lze převést pouze část dxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxlédnutím ke konkrétní situaci a k okolnostem, za kterých je ztráta nebo její část převedena.
2. Stanovení poměru hodnot majetku sníženého o závazkyx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxva a pasiva jsou pro účely právních předpisů v oblasti účetnictví nepochybně považována za majetek a závazky lze dovodit z § 25 ZoÚ. Časové rozlišení se mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxd kategorii majetku nebo závazků pro účely výpočtu uvedeného ukazatele (výpočet poměru). Výpočet poměru hodnot převedeného majetku se použije pouze x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxatickému zjištění výše ztráty, kterou může převzít přijímající společnost, lze výsledek použít v absolutní hodnotě, to znamená bez ohledu na skutečnxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxatněn převod ztrát v chronologickém sledu. Při každém převodu části podniku uskutečněném převádějící společností lze přitom použít různou metodiku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxáty a podruhé poměr hodnot majetku sníženého o závazky). Pokud přijímající společnost nepřevezme ztráty v plné výši, ve které je dle zákona oprávněna pxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxniku nebo jeho samostatné části na společnost - nabývací cena podílu. Předkladatelé: Václav Baňka, Jan Linhart, Martin Houska.
Stanovisko Ministexxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxět vkladu tento znak nesplňuje, jedná se o individuální vklad a ustanovení § 23a odst. 2 ZDP nelze použít. Při následném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti, rozdíl mezi cenou podílu stanovenou podle § 23a odst. 2 ZDP a cenou stanovenou pro účely zcizení. Reálná hodnota podílu v přijímající spoxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxmající společnosti dochází ke zcizení tohoto podílu bezprostředně po převodu (vkladu) samostatné části podniku. Pokud dojde ke zcizení podílu bezprxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxsobem ve smyslu § 23 odst. 10 ZDP, zejména zda pro převod samostatné části podniku existovaly ekonomické důvody a jaký byl skutečný obsah právních úkonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe daně, že jsou důvody pro použití § 23 odst. 10 ZDP, pro stanovení nabývací ceny podílu se použije § 24 odst. 7, nikoliv § 23a odst. 2 ZDP.
108/01.03.06 - Mxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxadatel: Jiří Nesrovnal.
Stanovisko Ministerstva financí ČR
Pohledávky nabyté z titulu vkladu podniku nebo jeho části, který nesplňuje kritérix x xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxvzetí opravných položek a rezerv v případě vkladu podniku dle § 23a odst. 5 písm. a) ZDP. Předkladatelé: Martin Tuček, Jiří Nesrovnal, David Martin.
Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrv (o jejich celkovou výši vytvořenou v souladu se ZoR k okamžiku vkladu podniku nebo části podniku není zvyšován základ daně, respektive snižována daxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí bez ohledu na způsob účetního zachycení vkladu podniku nebo jeho části. Přijatý závěr vyplývá v souladu s argumenty uvedenými v příspěvku a z obecxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x3 odst. 5 písm. a) ZDP. Je nutné zdůraznit, že tento závěr platí pouze pro případy vkladu podniku či části podniku, u kterých jsou splněny veškeré podmínkx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx
xxxopské právní předpisy:
Směrnice Rady č. 90/434/ EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Z judikatury:
Pojmem "podnik" xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dosažení výdělku, nýbrž každý souhrn statků jako celek, který směřuje na docílení hospodářského výsledku.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ČSx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxica, 2016. ISBN 978-80-245-2159-6.
SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpolečností. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-699-0.
Výměna podílů
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxpadné příjmy společníků vzniklé z důvodu výměny původního podílu na nabyté společnosti za podíl na nabývající společnosti se nebudou v okamžiku výměnx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxy původních podílů na nabyté společnosti.
Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že § 23b ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xtj. od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie).
K odst. 1
Ustanovení obsahuje vymezení termínu "výměna podílůx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxnoveními o směnné smlouvě (viz § 2184 obč. zák.).
V ČR nejsou transakce tohoto typu stále příliš časté. Při M&A transakcích se obvykle převádí vyxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxoby v postavení buď prodávající, nebo kupující strany. Výměna podílů (merger) je typem strukturace, při kterém žádná z osob není v postavení prodávajíxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxní - např. hodnoty akcie na požadovanou jmenovitou hodnotu).
Hlasovací právo představuje právo společníka účastnit se valné hromady a hlasovat na xx xx xxx x xxxxx xx xx xx x x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxován jeho vkladem do společnosti (§ 30 a násl. z. o. k.).
Pokud dochází k nabytí podílu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo osoby s obdobxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxbí. Bude se zpravidla jednat o případy, kdy jsou pro realizaci výměny podílů využity podíly menšinových společníků (akcionářů) obchodované na veřejnxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.
K odst. 2
V odstavci 2 je vymezen pojem doplatek na dorovnání. Jeho výše je omezena na 10% hodnoty všech podílů v nabývající obchodní korporaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxraci připadá v úvahu ve specifických situacích, kdy nebude možné určit jmenovitou hodnotu podílu v nabývající obchodní korporaci (např. pokud výměna xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch korporací srov. v § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP; § 23b odst. 1 ZDP a § 24 odst. 7 ZDP.
K odst. 3 až 6
V ustanoveních je upraven daňově neutrální režim pro výměxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxečníky nabývající obchodní
korporace
. Případné příjmy společníků vzniklé z důvodu přecenění při výměně původního podílu na nabyté obchodní korporaxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcizení těchto podílů, neboť bude vycházeno z původní (tj. nepřeceněné) nabývací ceny.
Zdaněn je pouze případný doplatek na dorovnání, a to v rozsaxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z různých členských sxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x)
tržní hodnota, popřípadě tržní hodnota odvozená z tržní hodnoty jednotlivých xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pasivum,
b)
hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný oxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,
dx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxeňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), nelze-li postupovat podle písmen a) až c).
Stejně jako u převodu obchodního závodu jsou vymezexx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxraci, což se uplatní rezidenty i nerezidenty; u nerezidentů ovšem za podmínky existence jejich stálé provozovny v ČR. Blíže viz komentář k § 23a ZDP.
Kxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxš Cechel, Aleš Zídek.
Závěr za KDP ČR
Zákon o daních z příjmů neobsahuje zvláštní úpravu zdanění plateb z titulu doplatku na dorovnání a vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxšeho názoru nepodléhají srážkové dani podle § 36 ZDP a zahrnují se do běžného základu daně. Jako související výdaj lze uplatnit nabývací cenu obchodníxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xe nabývací cenu obchodního podílu (akcií) nelze považovat za daňový výdaj, neboť se nejedná o prodej obchodního podílu (akcií), a proto je nutno postupxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xvedenými operacemi vstupují do obecného základu daně. MF upozorňuje, že při vypořádání při převodu jmění na akcionáře je nutné uplatnit také ustanovexx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xx xxrovnání: § 4 odst. 1 písm. zg), § 24 odst. 7
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Fúze a rozdělení obchodních korporací
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti. Jedná se o obdobná ustanovení, která jsou obsažena v § 23a a 23b, neboť fúze a rozdělení jsou v podstatě kombinací výše uvedených transakcí, s tím roxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxdem ke skutečnosti, že § 23c ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekodifikací občanského práva v České republice, uvádíme níxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxým státem Evropské unie).
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxenských států chápe fúze a rozdělení v širším slova smyslu, než jak je před přijetím zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xx xx xxxxx zák. vymezoval pojmy fúze a rozdělení pouze pro případy, kdy se transakce zúčastňují obchodní
korporace
se sídlem na území ČR. Definice obsažená ve Smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států dopadá i na fúze a rozdělení, jichž se účastní
korporace
, které jsou daňovými rezidenty (tedy mají zpravidla i sídlo na území) různých členských sxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, ve znění pozdějších předpisů, jehož úprava je sladěna se s citovanou směrnicí, však byly speciální definice pro účely ZDP ponechány a § 23c Zxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
v souladu s obecným principem neutrality aplikovaným pro fúze a rozdělení. Tato ustanovení jsou obdobná těm, která jsou obsažena v § 23a a 23b s xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní korporaci (srov. komentář k § 23a a § 23b).
Novelizace provedená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravila postup pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x005, kterou se mění Směrnice Rady č. 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se korpxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxdního pojetí rozdělení) rozdělovaná
korporace
nezaniká, ale převádí vybraná aktiva a případně závazky nebo některou oblast své činnosti, na jednu nxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjich rozdělení. Vymezení pojmů v ZDP obsahově odpovídá xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxela identické. Konkrétně se to projevuje například tím, že rozdělení, při kterém vyčleněná část jmění obchodní
korporace
, která nezaniká, přechází nx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů, označeno jako rozdělení odštěpením.
De lege ferenda
by proto bylo vhodné tyto dva předpisy terminologicky sjednotit.
K odxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. ZDP řadí pod definici fúze obchodních korporací také převod jmění na společníka, a to pouzx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxů vzniklé z důvodu přecenění při fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní
korporace
se nezahrnují do základu daně z příjmů. Ke zdanění dojde xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xorovnání při výměně podílů, přeměně, fúzi a rozdělení obchodních korporací srov. § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP; § 23b odst. 1 a 2 ZDP a § 24 odst. 7 ZDP.
K odstx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxzejícímu rozvahový den před rozhodným dnem fúze. Nabývací cena podílu u společníka zanikající obchodní
korporace
při rozdělení nebo rozdělované obxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxi rozdělení nebo na nabývací ceny podílů na nástupnických obchodních korporacích při rozdělení na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria (co jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hmotného majetku a nehmotného majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxného majetku. Protože způsoby odpisování jsou v jednotlivých zemích odlišné, nelze bez dalšího pokračovat v odpisování podle úpravy uplatňované u tuxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xDP s tím, že obdobně se postupuje i při převodu podniku, fúzi nebo rozdělení upravených v § 23a a § 23c ZDP. Nabyvatel může doodepsat rozdíl mezi původní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdčitatelnými položkami obdobného charakteru. Z důvodu zjednodušení a odlišných metod odpisování v zahraničí nabyvatel pokračuje v odpisování rovnxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxší, než je stanovená minimální doba odpisování v § 30 ZDP, uplatní nabyvatel "zůstatkovou cenu" jako jednorázový daňový výdaj.
K odst. 8 písm. a)
Usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byly před fúzí nebo rozdělením vytvořeny v zahraničí. Ustanovení se vztahuje i na položky obdobného charakteru vytvořené v souladu s příslušným daňovxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxkračovat v tvorbě položek vytvořených podle zahraničního daňového právního předpisu, které ZDP nebo zák. o rezervách neumožňuje. Převzetí je možnxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxná, že musí dojít ke srovnání konkrétní úpravy v příslušném státě a vyhodnocení rozdílů s úpravou v ČR (pokud by v zahraničí neexistovala obdobná úpravax xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxáty vzniklé převádějící obchodní
korporace
před fúzí nebo rozdělením, a to včetně ztráty vzniklé v zahraničí. Převzít lze ze zahraničí ztrátu, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xe zisky společností v rámci skupiny firem (ve státech, které umožňují skupinové zdanění). Důvodem je zamezení dvojímu uplatnění stejné ztráty. Ztrátx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxm nacházel v zahraničí, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na území ČR. Při posuzování přípustnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxx čl. II bodu 25 přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxoto zákona, tj. lze aplikovat poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.
K odst. 8 písm. c)
Ustanovení obsahuje postuxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx fúzí nebo rozdělením, a které nebyly v zahraničí uplatněny, a to pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria (co je ekonomickx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaci nárok v souladu s příslušným daňovým právním předpisem v zahraničí a které mají obdobný charakter jako položky odčitatelné od základu daně podle ZDxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ZDP neupravuje. Dosud neuplatněné položky odčitatelné od základu lze uplatnit maximálně do výše stanovené ZDP. Fakticky to znamená, že musí dojít ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxvzetí).
Koordinační výbory
448/18.03.15 - Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů. Předkladatelé: René Kulínský, Vladimír Sopkuliak.
Uzavxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostí osvobozeným příjmem mateřské společnosti. Stanovisko GFŘ: Oceňovací rozdíl z přecenění v rámci rozvahové položky kapitálové fondy nebyl vytvoxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. ani o druh příjmu uvedený v § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP, osvobození výplaty oceňovacích rozdílů tedy uplatnit nelzex xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního kapitálu v době výplaty, ale občansko-právní titul, na jehož základě zdroj vyplácených prostředků vznikl. Výplata oceňovacího rozdílu z oxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdentům. Tento příjem podléhá zdanění zvláštní sazbou daně ve smyslu § 36 odst. 1 písm. b) bod 1 nebo § 36 odst. 2 písm. e) ZDP. Pokud příslušná SZDZ umožňujx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnu) a porovná se s 15% (dle ZDP) z hrubé částky snížené o nabývací cenu. Použije se vždy výpočet dle ZDP, avšak je-li takto stanovená daň vyšší než jakou umoxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxýšení podílu na tomto majetku - v případě přeměn a vkladů. Předkladatel: Jiří Nesrovnal.
Uzavřeno s částečným rozporem. Závěr za KDP ČR: Každý spoluvxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvá další spoluvlastnické podíly. Nebude pozastavován postup, kdy v případě dokupování spoluvlastnických podílů bude poplatník postupovat tak, že pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zhodnocení, to je bude postupovat dle § 29 odst. 7 ZDP. Stanovisko GFŘ: Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru, v jaké se jednotliví spoluvlastníci podíxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxy za zákonem stanovených podmínek odpisovat, a to u každého spoluvlastníka do výše jeho spoluvlastnického podílu. Pokud obchodní
korporace
nabývá mxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu. Závěr, že spoluvlastnický podíl je samostatným hmotným majetkem dle ustanovení § 26 odst. 2 ZDP, nelze z tohoto ustanovení dovodit. Vlastnickx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnot spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu. V případě přeměn a vxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní, kterým odpisoval tento majetek před nabytím dalšího spoluvlastnického podílu. V případě nabytí majetku splynutím spoluvlastníků majetku (tzn. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx součtu zůstatkových cen u jednotlivých původních spoluvlastníků, kteří v důsledku splynutí zanikli. Přitom způsob odpisování si nabyvatel zvolí v sxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxkračovat v odpisování budov, které na ni v rámci přeměny přešly, započatém původním vlastníkem. To znamená, že výše odpisu uplatňovaného nástupnickox xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxpisu) v případě, kdy rozhodný den přeměny není prvním dnem zdaňovacího období zúčastněných společností.
829/27.06.01 - Daňová problematika sloučxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xanikající společnosti je část zdaňovacího období mezi rozhodným dnem, pokud jím není první den kalendářního nebo hospodářského roku, a jejím zánikemx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnka pro zjištění základu daně podle § 23 ZDP, tj. znalost hospodářského výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za část zdaňovacího období mezi rozhoxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxm případě má přednost speciální právní úprava stanovená v § 38m odst. 3 písm. a) ZDP, tzn. právní nástupce daňového subjektu, byť zaniklého bez likvidacxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvé dani podle § 36 ZDP a zahrnují se do běžného základu daně. Nabývací cenu obchodního podílu (akcií) nelze považovat za daňový výdaj, neboť se nejedná o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxodní společnosti - komplexní materiál. Předkladatelé: David Staněk, Martin Kopecký.
Stanovisko Ministerstva financí ČR, Odbor 28 - Účetnictví a axxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnotky zúčastněné na přeměně společnosti otevírají účetní knihy k rozhodnému dni přeměny společnosti a vedou účetnictví samostatně od rozhodného dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupnická účetní jednotka upraví účetnictví zúčastněných účetních jednotek k tomuto dni, avšak s účinky od rozhodného dne. Ke dni zápisu přeměny spolxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závěrka již nesestavuje.
04/26.01.05 - 5-letý časový test pro osvobození příjmů z prodeje obchodního podílu u fyzických osob. Předkladatel: xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx2004 stali společníky nástupnické společnosti se v případě splnění podmínek v § 23c bude postupovat podle § 4 odst. 1 písm. r) věty třetí ZDP. U takových xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxé společnosti po fúzi, tak i doba, po kterou vlastnili obchodní podíl na zanikající společnosti před fúzí. Stanovisko Ministerstva financí ČR: Pokud nxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxevedl, je příjem z převodu účasti od daňové povinnosti osvobozen. Pokud by tento společník účast na obchodní společnosti převedl již v dubnu 2004, příjxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnal.
Závěr za KDP ČR: Domníváme se, že by měl platit závěr, že součet daňových nabývacích cen obchodních podílů po rozdělení musí být roven původní daňxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxzoru je možné zvolit jakoukoliv ekonomicky zdůvodnitelnou variantu. To je např. rozpočítání v poměru vlastních kapitálů před přeceněním nebo v poměrx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti). Stanovisko Ministerstva financí ČR: Souhlasíme s názorem, že součet daňových nabývacích cen podílů po rozdělení musí být roven nabývaxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Souhlasíme, že rozdělení ztráty je vzhledem k absenci výslovné úpravy možné provést na základě ekonomicky zdxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxeno v Pokynu GFŘ D-22
Dojde-li za platnosti a účinnosti ustanovení § 23a až 23d ZDP k přeměně dceřiné nebo mateřské společnosti podle § 23c ZDP, pro zajxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpřerušuje.
Související ustanovení:
daňová rezidentura: § 2 odst. 2, § 17 odst. x x x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxání: § 30 odst. 10, § 32c - nepeněžité vklady ze zahraničí
omezení uplatnění daňové ztráty: § 38na
nepřerušení časového testu při přeměně: § 4 odst. 1 pxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí a družstev
Evropské právní předpisy:
Směrnice Rady č. 90/434/ EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Z judikaturxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x0 ve spojení s § 23a odst. 4 a § 23c odst. 7 ZDP zabezpečuje, aby tzv. "přeceňovací efekty", které vznikají zejména v důsledku nepeněžitých vkladů, přexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxli zákonem uložena povinnost pokračovat v odpisování z historických pořizovacích (vstupních) cen vynaložených původním vlastníkem. Tímto postupex xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxky vynaloženo. V této souvislosti předkládající senát připomíná, že pokud poplatník do svého majetku investoval a v tomto důsledku je tržní cena majetxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxo formou odpisů (technické zhodnocení majetku). K nárůstu tržní ceny pochopitelně může docházet i vlivem jiných faktorů.
(usnesení Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku ztrát ukončila dceřiná společnost ve Švédsku svou činnost a mateřská společnost plánovala provést fúzi, v jejímž důsledku by byly daňové ztrxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxo nebrání takovým vnitrostátním předpisům, které vylučují možnost mateřské společnosti fúzující s dceřinou společností usazenou v jiném členském sxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxečnosti rezidenta. Členský stát přijímající společnosti není unijním právem zavázán zohledňovat převod zahraničních ztrát. Pokud však již tak učinxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxadu s českou právní úpravou obsaženou v § 23c odst. 8 ZDP.
(rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 21.2.2013, publikované pod sp. zn. C-123/11 a týxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2159-6.
SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Vydání první. Praha: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-699-0.
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Z důvoxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxze za účelem daňové optimalizace. Tuto možnost nabízí členským států Směrnice č. 90/434/ EHS v čl. 11. Hlavním cílem Směrnice č. 90/434/ EHS je zabezpečxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx především spekulativní důvod. Za takový případ je obecně považováno převedení majetku na společnost, která již nevykonává podnikatelskou činnost, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxk na příjmovou stránku státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxňovém řízení, ale především účinnou legislativou. Navržené ustanovení § 23d poskytuje správcům daně nástroj v boji proti daňovému úniku. Za účelem zxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnsakce spekulace a vyhnutí se daňové povinnosti, ale řádné ekonomické důvody.
Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že § 23d ZDP byl fakticky novelizovxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xyla tato ustanovení do ZDP doplněna (tj. od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie).
Ustanovení vymezuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx x xxípadě, že by k převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi nebo rozdělení docházelo zejména kvůli daňové optimalizaci, tj. jejich primárním smyslxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdě, že splňuje dané podmínky), splnit povinnost nepeněžité povahy, a to oznámit tuto skutečnost místně příslušnému správci daně. Sankce za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx 2 a 3
Výhody podle § 23a až 23c ZDP nelze uplatnit, pokud daňový subjekt převod obchodního závodu, výměnu podílů, fúzi nebo rozdělení uskutečnil pouzx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z různých členských států, která v čl. 11 takový postup umožňuje. Zvýhoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxáno převedení majetku na společnost, která již nevykonává podnikatelskou činnost a vykazuje nevyužitou daňovou ztrátu. Za neoprávněné uplatnění výxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Povinnost prokázat řádné ekonomické důvody má daňový subjekt. Z důvodu unesení důkazního břemene v daňovém řízení je vhodné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních korporací. Je potřebné upozornit, že § 23d odst. 3 ZDP obsahuje vyvratitelnou domněnku na rozdíl od § 23d odst. 4 a 5 ZDP, které obsahují aplxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxlikaci nabývací ceny podílu v přijímající obchodní korporaci ve výši ceny převedeného obchodního závodu (podle ocenění znalcem pro nepeněžitý vklad xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxsový test nebude splněn, uplatní se nabývací cena stanovená podle § 24 odst. 7 ZDP. Jedná se o aplikační podmínku (stejně i v odst. 5), tj. její aplikaci nexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny podílu v nabyté obchodní korporaci, který získala při výměně podílů, ve výši reálné hodnoty podle právních předpisů upravujících účetnictví, poxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xena stanovená podle § 24 odst. 7 ZDP. Jedná se o aplikační podmínku (stejně i v odst. 4), tj. její aplikaci nelze "zhojit" ani dokazováním řádného ekonomixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxvinností spočívajících v právech a povinnostech daňového subjektu spočítat si, přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit daň, popř. strpět její vymoženíx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xhradu. Podle nálezu ÚS ze dne 21.4.2009, sp. zn. II. ÚS 703/06, který zmiňuje i komentář k DŘ (Baxa a kol., 2011), nesmí být narušena proporcionalita mezi xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxtenzivního zásahu do sféry daňového subjektu, aby vynaložil veškeré své úsilí k získání všech dokladů a zjištění všech skutečností nezbytných k ověřexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxm se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ustanovení upravovalo daňový režim při traxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k 1.1.2013, další transformace již probíhat nemohou, proto toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx a rozdělení obchodních korporací
Související předpisy:
zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxry:
BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář. Praha: Wolters Klxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxým příjmům
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Institut závazného posouzení je obecně upraven v § 132 a 1xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon. Znamená to, že závazné posouxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resp. požádat správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení. Jedním z takových případů je právě komentovaný § 24a ZDP.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe výši 10 000 Kč. Taková žádost musí splňovat zákonné požadavky, jejichž náležitost a podmínky pro podání žádosti obsahují jednotlivé daňové zákony.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovenému v tomto rozhodnutí má daňový subjekt možnost až v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, kterým je stanovena daň.
Právní úprava instituxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxut. V případě nečinnosti správce daně je možné postupovat podle § 38 daňového řádu, který upravuje ochranu před nečinností správce daně.
Z úpravy koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxéna za situace, kdy nemají jasno, jakým způsobem rozdělit výdaje či náklady, které jsou společné jak pro činnosti, které jsou zdaňované, tedy předevšíx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xamozřejmě také příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti při nesplnění podmínek § 18a odst. 1 písm. a) zák. o daních z příjmů. Současně jsou tyto výdaje čx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxlývá, že tento případ závazného posouzení se vztahuje i na případy, kdy výdaje či náklady jsou společné i osvobozeným příjmům, tedy např. členským přísxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nadací dle § 19 odst. 1 písm. r) zák. o daních z příjmů.
Lze se domnívat, že vzhledem k formulaci komentovaného ustanovení by uvedený postup nepochybnx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činností. Institut závazného posouzení podle komentovaného ustanovení umožňuje v případě, že některé druhy hlavní nepodnikatelské činnosti, respx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxvídá související úpravě ZDP.
V některých případech se způsob rozdělení těchto výdajů či nákladů nabízí a není pochyb o tom, že je správný, kritéria, xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzovat pochybnosti. Ovšem x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na místě.
Požadované náležitosti žádosti jsou vymezeny v odst. 2. Je zřejmé, že právě tyto náležitosti žádosti jsou jedním ze základních důvodů, prxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxtřeboval využít. Například rozdělení příjmů na zdanitelné a ty, které nejsou předmětem daně, je bez odpovídajícího správného rozdělení souvisejícíxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xříjmů. Lze konstatovat, že pokud poplatník umí tyto požadované skutečnosti popsat a tyto údaje poskytnout, pak vlastně závazné posouzení od správce dxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xčetně toho, jak by měl rozhodnout. Na jednu stranu je to pochopitelné, bez těchto údajů by bylo velice obtížné správný způsob rozdělení výdajů (nákladůx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx institut není mezi poplatníky příliš velký zájem.
Komentovaný případ závazného posouzení není omezen pouze na veřejně prospěšné poplatníky, mohxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxjmy. I v těchto případech by byla obdobně aplikovaná pravidla uvedená výše.
Související ustanovení:
§ 17a - veřejně prospěšný poplatník, § 18a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxe
mezi činnostmi
Související předpisy:
Související informace a xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2007/zavazne-posouzeni-u-dani-z-prijmu-2388
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, anebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Ing.
Zdeněk
Mxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx ZDP.
Závazné posouzení upravené v komentovaném ustanovení je určeno pouze poplatníkům z řad fyzických osob. Týká se jen poplatníků, kteří mají příxxx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Pokud poplatník používá nemovitou věc nejenom v souvislosti s dosahováním těchto příjmů, ale současně také k soukromým účelům a má pochybnosti o tom, jxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe lze nechat posoudit pouze výdaje spojené s provozem této nemovité věci, jiné výdaje by takto být posouzeny neměly. Předmětem závazného posouzení by mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxze ty výdaje, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.
V některých případech se způsob rozdělení txxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxů a používané k soukromým účelům jasně a jednoznačně odděleny. Potom je jasné, že vhodným kritériem je rozloha či podlahová plocha těchto částí v m2 a tímxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxé takto jednoznačně oddělit a bude nutné hledat jiný způsob rozdělení těchto výdajů. Potom již budou pochybnosti na místě.
Požadované náležitosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z plochy a objemu jednotlivých obytných a neobytných prostor nemovité věci využívaných k jednotlivým činnostem. Protože se má jednat o rozdělení provxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxektrické přípojky, telefonní přípojky, připojení k internetu a další skutečnosti mající vliv na stanovení výše souvisejících provozních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx popis, jak jsou jednotlivé části nemovité věci využívány k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu. Půjde zejména o rozsax xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xoukromých činností v těchto prostorách. Pokud dochází k prolínání, potom je samozřejmě nutné určit odpovídající, nejspíše časový, rozsah těchto činxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně mohl podanou žádost posoudit. Jedná se o nejdůležitější podklady, ze kterých bude správce daně vycházet. Součástí předložených údajů v žádosti mx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxhodnutí o závazném posouzení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 000 Kč. Jedná se o jeden ze základních důvodů, proč tato možnost není poplatníxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
daňových výdajů
Související předpisy:
Související informace a sxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2007/zavazne-posouzeni-u-dani-z-prijmu-2388
Nedaňoxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé můžou být i další výdaje, než jsou uvedeny v § 25 ZDP, pokud tak plyne z dalších ustanovení zák. o daních z příjmů (např. § 24 ZDP).
Daňově neuznatelné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xákladů se dostávají postupně (např. prostřednictvím odpisů). Nebo vstoupí do nákladů v jiný okamžik, tzn. při prodeji majetku;
-
výdaje (nákladyxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxatelné bez dalšího (např. sankce, výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, výdaje nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními předpisy).
Za určixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx x x xx xdst. 1 ZDP se zaobírá KOOV (46/18.02.15). Předkladatelé příspěvku se domnívají, že výdaje (náklady) uvedené v § 25 odst. 1 ZDP jsou vždy považovány za xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxe uvedené v § 25 odst. 1 ZDP jsou, za podmínek uvedených pod jednotlivými písmeny tohoto ustanovení, vždy daňově neuznatelnými výdaji (náklady).
K oxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxedně postupovat podle tohoto ustanovení. Například podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP jsou u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo 9 ZDP, kteří nevedou účetnixxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxplacení. Výjimka neplatí pro hmotný majetek, kde se postupuje dle tohoto ustanovení a výdaj vstupuje do daňových nákladů až prostřednictvím odpisů.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxtví, dle účetních předpisů pro podnikatele, účtuje pořizovací cenu hmotného a nehmotného majetku rozvahově (účetní skupina 01 a 02 - dlouhodobý nehmoxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxentě jeho pořízení, nýbrž postupně prostřednictvím uplatnění daňových odpisů. Součástí pořizovací ceny hmotného majetku jsou i náklady podle § 47 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtku můžou být [§ 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb.] součástí pořizovací ceny hmotného majetku, pokud se tak účetní jednotka rozhodne. V opačnéx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xodle vyhlášky č. 500/2002Sb. platí i pro poplatníky, který vedou daňovou evidenci podle §7b ZDP. Další poplatníci (např. banky, nepodnikatelské subxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxzovací cenu hmotného majetku se zaobírá i příspěvek KOOV 455/28.05.15. Jeho záměrem je sjednotit a potvrdit přístup k posouzení výdajů na daň z přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxslosti s bezúplatným vyřazením vyvolané investice je součástí vstupní ceny hlavního aktiva - hmotného majetku. Nesouhlasí se závěrem, že se jedná o výxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxrnout také daň z přidané hodnoty, pokud souvisí s daňovými výdaji. Dle vysvětlení GFŘ se náklady na vyvolanou investici zahrnují do vstupní ceny hlavníxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxsm. a) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Výdaje na zvýšení základního kapitálu se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení přxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Definici zápůjčky vymezuje § 2390 až 2394 obč. zák.
K odst. 1 písm. c)
Při pořízení cenného papíru je jeho pořizovací cena nedaňovým náklaxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek nebo účtové skupiny 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek. To znamená, že nikoliv na vrub účtu nákladů x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxz § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., jelikož tyto vstupují do pořizovací ceny a proto nejsou přímým daňově uznatelným výdajem.
Pro správné uplatnění pořxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxtnictví. To znamená, že se oceňují pořizovacími cenami nebo ekvivalencí (protihodnotou vlastního kapitálu). Jsou-li cenné papíry a podíly nabyty prxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu nepeněžitého vkladu. Do pořizovací ceny cenného papíru nabytého vkladem dále vstupuje i DPH (pokud ZDPH považuje vklad za zdanitelné plnění), emisnx xxxx xx xxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodukční pořizovací cenou. Změny v ocenění se, u cenných papírů oceňovaných pořizovacími cenami, účtuji na účty opravných položek. Tvorba i zrušení (sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxivem. Změny v ocenění ekvivalencí se účtují nedaňové, na účet vlastního kapitálu, a to včetně případných kurzovních rozdílů.
Vybrané cenné papíry xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xozvahově, tzn. nedaňově, u cenných papírů s předpokládanou dobou držby delší než jeden rok (pokud nepředstavují účast s podstatným resp. rozhodujícíx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh cenných papírů určených k obchodování se změna reálné hodnoty účtuje výsledkově a je plně daňově
relevantní
, s výjimkou přecenění akcií, které by bylx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxdardu pro podnikatele č. 014 Dlouhodobý finanční majetek a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Ocenění cenných papírů nabývaných bankami, nepodnikatelsxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může vydat k uplatnění přednostního práva opční list. Při uplatnění přednostního práva se uzná jako daňový výdaj (náklad) i pořizovací cena opčního lixxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou obchodní společnosti při výkonu funkce. Je přitom irelevantní, zda nárok člena orgáxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xe o daňově neuznatelný výdaj, a pro člena statutárního orgánu by se jednalo o zdanitelný příjem podle § 6 ZDP, tzn. podléhající odvodům sociálního a zdraxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce. Tzv. "pracovněprávní pojištění" je, v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodem 5 ZDP, daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele.
Nejednoznačné jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxn za člena statutárního orgánu, ale je statutárním orgánem neziskové organizace.
Podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 25 odst. 1 písm. d) ZDP se nezahrnuje dx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xkody přijaté od člena statutárního orgánu.
K odst. 1 písm. e)
Za daňové výdaje nelze uznat vyplácené podíly na zisku.
Ustanovení se prakticky poxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcí a honebních společenstev, pokud si mohou dle stanov rozdělovat zisk a vedou jednoduché účetnictví.
Obchodní společnosti vyplácející dividendx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx hospodářský výsledek, ani základ daně.
Daňová restrikce se neaplikuje na úroky z úvěru použitého na výplatu dividend (NSS čj. 5Afs 25/2009-98). Důxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxenění majetku.
K odst. 1 písm. f)
Podle tohoto ustanovení nelze daňově uplatnit nesmluvní penále, úroky z prodlení a pokuty. Jedná se obecně o sankcx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx případnou záměnu úroků z prodlení s úroky z úvěrů a zápůjček, které naopak jsou daňově uznatelné, a to za podmínek stanovených § 24 odst. 1 a v § 24 odst. 2 pxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxe, jako jsou penále, pokuty, přirážky k pojistnému, úroky z prodlení z částky dlužné vůči státním institucím. Patří sem např. úroky za prodlení s úhradox xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxd. za neplnění povinností stanovených příslušnými předpisy,
-
veškeré nezaplacené smluvní sankce jako jsou penále, smluvní pokuty, úroky a poplxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx x xxxůjček, které nejsou daňově uznatelné podle dalších ustanovení §25 ZDP (viz výše). Jedná se o úroky, které jsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx zcela nebo převážně na zisku dlužníka.
K odst. 1 písm. g)
Pojistné na zdravotní a sociální pojištění, které za sebe (vlastní osobu) hradí poplatxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčností za společníky této obchodní společnosti a komanditní společností za komplementáře.
Pojistné, které hradí zaměstnavatelé (včetně zmíněnxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxm. j) bod 5 ZDP jsou daňově uznatelná práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxlturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
2.
možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxa na ně zaměstnancům plynou z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.
Na druhou stranu jsou tyto nepenxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxravotní pojištění.
Daňové uplatnění výdajů na práva zaměstnanců dále omezuje § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP, dle kterého je daňově neuznatelná hodnota nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxízení pitné vody [§ 24 odst. 2 písm. p) ZDP].
Naopak peněžní příspěvky zaměstnavatele na plnění zde uvedené (rekreace, sportovní akce atd.), pokud vxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xDP. Tyto příjmy jsou současně zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 ZDP a podléhají odvodům pojistného pro CSSZ a ZP.
Daňově neuznatelné jsou rxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxný v § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3 ZDP, tzn. zejména školní, vzdělávací a zdravotnická zařízení, které jsou daňově uznatelné.
Příspěvek KOOV (228/1xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxje charakter plnění nepeněžité povahy. Předkladatelé vychází z § 6 odst. 9 písm. d) a § 25 odst. 1 písm. h) ZDP, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých je taxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxvatele. MF ČR souhlasí s názorem předkladatele, tzn. poukázky na služby a jiná plnění rovněž vyhodnocuje jako nepeněžní plnění dle zde citovaných ustaxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx byla použita na účely uvedené v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.
K odst. 1 písm. i)
Pokud příjem poplatníka nepodléhá zdanění, a to z důvodu osvobození, nezahrxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxaňuje příjem, pak si nemůže daňově uplatnit výdaje, které na jeho dosažení, zajištění a udržení vynaložil. Daňově neúčinné jsou i výdaje poplatníka, Fxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxňaté příjmy.
Obdobně nelze daňově uplatnit výdaje poplatníka, PO, hrazené z prostředků, které byli v minulosti:
-
získané darováním a z bezúplaxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxne využít osvobození od DZP podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, nebo
-
získané jako příjmy, které nebyli předmětem DZP (jedná se např. o příjmy z darováníx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Výdaje hrazené z dědictví, osvobozeného od DZP, již dále je možné (od roku 2014), daňově uplatnit.
Pokud přijaté
dotace
, příspěvek, podpora a jixx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xyloučit i výdaje či náklady, které byly z těchto příjmů hrazeny.
Daňově neúčinné jsou rovněž úroky a ostatní finanční náklady z úvěrových finančnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh peněz zakoupí cenné papíry, z nichž plynou výnosy zdaňované zvláštní sazbou daně nebo od daně osvobozené. Jelikož výnosy do základu daně nevstupují, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho nástroje použitého pro získání peněžních prostředků na výplatu podílů na zisku společníkům nejsou podle tohoto pravidla posuzovány. Pokud projdox xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxně poplatníků, tak i správců daně, protože v případě jejich neuznání by se musely tyto výdaje vylučovat ze základu daně, přičemž se zpravidla jedná o zanxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxnu D-22 k § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, kde je uvedeno:
"Pro účely aplikace těchto ustanovení, při stanovení základu daně veřejně prospěšných poplatníxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatníka. Může se jednat také o zvýšení nadační jistiny nadačním darem podle § 334 občanského zákoníku nebo obdobné trvalé navýšení vlastního jmění
fuxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxe (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů není možné uznat výdaje nad limity stanovené ZDP, nebo zvláštními předpisy např. zákoníxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaměstnavatele na stravování zaměstnance atd. Částky výdajů zaměstnavatele nad tento limit jsou nedaňovým výdajem.
K odst. 1 písm. k)
Dle tohoto uxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanců nebo jiných osob" není uvedena v ZDP ani v jiném předpise.
Výjimkou z tohoto zákazu je ztráta ze zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) body 1 xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxždé zařízení samostatně, není tedy možné kompenzovat např. ztrátu z provozu ubytovny pro zaměstnance se ziskem z provozu firemního sportoviště.
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, rozhodnou skutečností, která by svědčila o daňové neuznatelnosti vzniklých nákladů. Rozhodujícím definičním znakem je primární určexx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxanců nebo jiných osob plně uznatelné bez ohledu na dosažené příjmy.
K odst. 1 písm. l)
Tvorba účelových fondů se u podnikatelských subjektů účtuje rxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xříděly do účelových fondů v prospěch účtu osobních nákladů, které jsou daňově uznatelné v souladu s § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP.
K odst. 1 písm. m) a n)
Jaxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xřípadě jedná o manko nebo škodu ve smyslu definice uvedené v § 25 odst. 2 ZDP. O škodu se např. nejedná, pokud bude poškozený majetek poplatníka následně oxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xe fyzický stav zásob nižší než účetní, ale rozdíl je pokrytý ekonomicky zdůvodnitelnou normou ztratného.
I v případě, že manko a škoda odpovídá defixxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtelným výdajem bez ohledu na výši, tzn. i když přesahují přijaté náhrady. Příkladem je škoda na zásobách vzniklá požárem, který je, po doložení posudku x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xokud tedy půjde o manka a škody dle definice uvedené v § 25 odst. 2 ZDP a nejedná se o výjimku uvedenou v § 24 ZDP, je potřeba porovnávat výši manka a škody s přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxení je škoda způsobená prokazatelně provedenou likvidací zásob materiálu nebo zboží, a to za podmínek podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP.
K odst. 1 písm. ox
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x daňovém přiznání, svůj základ daně neupravuje o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku. Daňovou zůstatkovou cenu, může uplatnit jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxntář k § 33 ZDP.
K odst. 1 písm. r)
Podle § 164 odst. 4 DŘ, je správce daně povinen přijmout každou platbu daně, i když není provedena daňovým subjektem, x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xeho daňový výdaj.
Výjimkou jsou platby daní uvedené v § 24 odst. 2 písm. ch) a u) ZDP. Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí zaplacenou ručitelem a dálx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxelů. Předmětné platby daně jsou daňovým výdajem osoby, která je provádí.
K odst. 1 písm. s)
Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osox xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy není daňově uznatelným výdajem, ani nesnižuje daňově uznatelné výdaje, pokud je záporná.
V souladu s bodem 11, 12 a 21 přechodných ustanovení zákxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxtanovení uznat výdaje na reprezentaci. Obecně se vždy jedná o výdaj ve prospěch jiné osoby (odběratele, dodavatele, potencionálního obchodního partxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxa výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.
Vycházejíc z praxe se pod pojmy pohoštění a občerstvení může rozumět zejména konzumace jídla, pití, cigaxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxíkovi, který sám musí správci daně prokázat, že jím vynaložené výdaje nejsou reprezentací, ale výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xeklamu a propagaci.
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními mxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud výše uvedený zákon nestanoví jinak. Komunikačními xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxevizní vysílání, audiovizuální
mediální
služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxzorem je právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. Sponzorování tedy představuje také určitou formu reklamy.
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxní či nenaplnění jejího obsahu usuzovat na daňovou uznatelnost uskutečněného výdaje. Jelikož výdaje na reklamu nejsou uvedeny v § 24 odst. 2 ZDP, je nutxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xřisvědčil daňové uznatelnosti výdajů např. za montáž, instalaci a odpálení reklamního ohňostroje, kdy bylo prokázáno, že při každé produkci bylo v ráxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch zájezdů, např. za stravování účastníků, vstupné při prohlídkách pivovaru, přepravu lodí atd. (NSS 5 Afs 170/2004-64 ze dne 23.8.2005). Dle vyjádřexx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxe na propagační předmět (dar) mají být posouzeny jako daňově uznatelný výdaj, musí být splněny všechny následující podmínky:
a)
Musí se jednat o rekxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx předmět nesmí být předmětem spotřební daně, tzn. nesmí to být alkohol a tabákové výrobky, benzin, minerální oleje atd. Výjimkou je tiché víno - § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
c)
Hodnota předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH.
d)
Předmět musí být opatřen jménem, ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, nexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon o DPH naopak od roku 2009 nevyžaduje označování těchto předmětů, tzn. akceptuje i rozdávání neoznačených reklamních a propagačních předmětů. Dxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxt výdaje na reklamní předmět podle ZDP a nárok na odpočet DPH z titulu jeho koupě se rozcházejí.
Poplatníci častokrát poskytují, v rámci tzv. kontraxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxění ve formě následných objednávek zboží, resp. získání nových zákazníků. Zdarma poskytnuté vzorky zboží nejsou darem, jelikož není naplněn hlavní rxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxodnutí NSS (1 Afs 51/2004-75 ze dne 8.3.2005) je možné reklamní předměty doložit prohlášením třetích osob, případně i jejich výslechem.
V KOOV č. 14xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xe opatřena obchodní firmou nebo ochrannou známkou poplatníka, nebo názvem propagovaného zboží či služby, a jejíž nominální hodnota nepřesáhne 500 Kčx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxou užitnou nebo estetickou hodnotu, a to sám o sobě (typicky se tedy jedná o tužky, kalendáře, drobné dekorativní předměty apod.). Je tedy zřejmé, že popxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Podle závěru KOOV č. 111/01.03.06 je pro účely posouzení nákladů spojených s kontraktací jako daňově uznatelných nákladů především nutné doložixx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxečně předány jako vzorky v rámci kontraktace stávajícím či potencionálním obchodním partnerům. Náklady spojené s předáním výrobků v rámci kontraktaxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxhá spotřební dani, v rámci tzv. ochutnávkových akcí daňově uznatelný výdaj podle ustanovení § 24 odst. 1 ZDP. Vždy se jedná o reklamní výdaje, které slouxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxmůže být aplikováno ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Předpokladem daňové uznatelnosti zmíněných reklamních nákladů je samozřejmě zdokladováni pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxčet spotřebovaných obchodních balení.
K odst. 1 písm. u)
Za daňové výdaje nelze podle výše uvedeného ustanovení uznat výdaje na osobní potřebu popxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobních potřeb té které fyzické osoby. Je tedy zřejmé, že posouzení výdaje bude individuální, výdaj, který je pro jednoho poplatníka výdajem na osobnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxj). Pro určení zda se jedná o výdaj na osobní potřebu nebo o výdaj na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů poplatníka, je rozhodující záxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxlatnit jako daňový výdaj pouze poměrnou část z takto vynaložených výdajů, která se stanoví na základě poplatníkem vhodně zvoleného kritéria. Kritérixx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přepisu, je vhodné postupovat logicky a v souladu s principy ekonomického myšlení. Například u motorového vozidla používaného k podnikání i k soukromxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx společné prostory v rodinném domě (s výjimkou výdajů na opravu a rekonstrukci viz níže), který poplatník používá k podnikání i k bydlení, se vypočítají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem podle § 7 ZDP, který poplatník uvedený v § 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdního majetku (viz §4 odst. 4 ZDP), k podnikání nebo jiné zdanitelné výdělečné činnosti. V takovém případě poplatník nemůže uplatnit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxní možné daňově uplatnit ani pro konkrétně vyhrazené prostory v předmětné nemovitosti, sloužící výhradně k podnikání.
Výdaje na vybavení nemovitxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxajů na energie.
K odst. 1 písm. v)
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se opravnými položkami vyjadřuje přechodné snížení hodnoty maxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxeny ve výši a za podmínek uvedených v zák. o rezervách, a dále také opravné položky podle § 24 odst. 9 ZDP (pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnoxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy: úvěr, zápůjčka, dluhxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxití tohoto ustanovení v od