61/1988 Sb.

Zákon o hornické činnosti: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx.D.
Změna: 91/2018 Sb.
Změna: aktualizace 61/1988 Sb., bez novely
SEZNAM ZKRATEK

Právní předpisy
atomový zákon
  zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
daňový řád
  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
energetický zákon
  zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxn
  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
katastrální zákon
  zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy
kontrolní řád
  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
krajské zřízení
  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
lázeňský zákon
  zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
lesní zákon
  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Listinx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxky
obč. zák.
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
obecní zřízení
  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
o. s. ř.
  zákon č. 99/1963 Sb., občanskx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxzpočtová pravidla úz. rozpočtů
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
spr. řád
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
s. ř. s.
  zxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
  xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx republiky
vodní zákon
  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
vyhl. č. 104/1988 Sb.
  vyhláška Českého báňského úřadu č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobem
vyhl. č. 22/1989 Sb.
  vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
  provozu při hornické čxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxaví při práci a bezpečnosti 
  provozu při hornické činnosti a při činnosti pro-váděné hornickým způsobem na povrchu
vyhl. č. 327/1992 Sb.
  vyhláška Českéxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
  x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxacování výbušnin 
  a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
vyhl. č. 364/1992 Sb. 
  vyhláška Ministerstva životního prostředí České republixx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxci při hornické činnosti 
  a některých činnostech prováděných hornickým způ-sobem
vyhl. č. 497/1992 Sb.
  vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
  x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx1994 Sb., kterou se stanoví požadav-ky k zajištění bezpečnosti 
  a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 
  xxx xxxxx x xezpečnosti provozu při činnosti pro-váděné hornickým způsobem v podzemí
vyhl. č. 239/1998 Sb.
  vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 
  xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx 
  xxxxxxxch předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 
  činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
vyxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 
  x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin
vyhl. č. 392/2003 Sb.
  vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízenx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x69/2004 Sb.
  vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
  oznamování rizikových geofaktorů a o postupu přx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x dobývacích prostorech
  vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
vyhl. o geologické dokumentaci
  vyhláška č. 368/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti prováděné 
  hornickým způsobem, jakož i k projektování objek-tů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
vyhl. o používání výbušnin
  vyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
  činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způso-bem a o změně některých právních předxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
  xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
  xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxanoví způsob a rozsah hodnocení pří-rodních léčivých zdrojů 
  a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrob-nosti jejich využívání, požadavky 
  na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh podmínek k léčebným účelům, 
  přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí 
  přírodních léčebných lázní (vxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxnech a autorizované konverzi do-kumentů
zák. o archivnictví
  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zák. o danx x xxxxxxxxxxx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx z příjmů
zák. o elektronických komunikacích
  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
  (zákon o elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
zák. o hornické činnosti
  zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxní s těž. odp.
  zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
zák. o odpadech
  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně něxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
  xxkon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
zák. o ochraně přírody a krajiny
  zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
záxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
  xxxxx xx xx8/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-visejících zákonů
zák. o ochraně z. p. f.
  zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Policii České republiky
zák. o posuzování shody
  zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich do-dávání na trh
zák. o posuzoxxxx xxxxx xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xivotní prostředí)
zák. o poz. komunikacích
  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. o prevenci závažných havárií
  zákon č. 224/2015 Sb., o prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
  xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatcích, 
  ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
zák. o přestupcích
  zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcxxx
xxxx x xxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx
  xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 
  zákonů (zákon o pyrotechnice)
zák. o Rejstříku trestů
  zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trexxx
xxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx xx xx1/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. o specif. zdrav. službách
  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních xxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxrné kvalifikace a jiné způsobilosti stát-ních příslušníků 
  členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákxxx 
  xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxx x xodovodech a kanalizacích
  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
  zákonů (zákon o vodovodech a kanalxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxních
  zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
zák. o zdrav. službách
  zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxubliky
zák. o životním prostředí
  zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zák. práce
  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
živnostenský zákon
  zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx


xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. 4. 2009 o geologickém ukládání 
  oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu 
  a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
  xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kulturních právech (vyhláška ministra 
  zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.)
MPOPP
  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhláška minisxxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 
  x xxxxxskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody 
  a akceptaci průmyslových výrobků (č. 56/2001 Sb. m. s.)
SFEU
  Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
  xxx xxxxxxxxxx xnformace v Evropském společenství
Úmluva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení Federálního ministerstva 
  zahraničních věcí č. xxxxxxxx xxxx


xxxxxxx
xxxx
  xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
  xxxxxxxx xxxx
xxxx
  xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
  xxxxxxx xxxx
xx
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
MOP
  Mezinárodní organizace práce
MS
  Městský soud
MZ
  Ministerstvo zemědělství
MŽP
  Ministerstvo životního prostředí
NS
  Nejvyšší soud
NSS
  Nejvyšší sprxxxx xxxx
xxx
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
  xxxxxxx xxxx
xxxxxx
  xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státní zkušebnictví
VS
  vrchní soud
ZBZS
  Závodní báňská záchranná stanice


ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákona. Předmět úpravy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxnami. Jednalo se zejména o změny provedené zákonem č. 315/2001 Sb., zákonem č. 367/2007 Sb. a v poslední době zákonem č. 415/2016 Sb. (účinným od 14.1.xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1.1.2002, zajišťoval transpxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxím sektoru (zejména se jednalo o nové znění § 21-25k, § 34 nebo § 36b). Zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xčinností od 14.1.2017, transponoval do českého právního řádu požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26.2.2014 o harmonizxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxají pod technické požadavky na výbušniny, a nejsou tedy upraveny zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na xxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxké činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (část druhá, § 2-20) a podmínek pro nakládání s výbušninami (část třetí, § 21-36d). V souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí (jedná se zejména o § 5-8b).
Zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, účinný od 30.1.2008, doplnil do komentovaného zákona novou právní úpravu podzemních objektů a kontroly jejich stavu po uvedení do provozu (§ 3xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmních xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxsti páté, § 38-43).
K odst. 2
Odstavec 2 rozšiřuje předmět úpravy komentovaného zákona též na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil, bezxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxřeliva do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.
Odstavec 2 byl do komentovaného zákona doplněn zákonem č. 376xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30.1.2008.
Komentované ustanovení odstraňuje pochybnosti o tom, do jakého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxčského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva do držení organizací oprávněných nakládat s výbušninami pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxdání s výbušninami podle tohoto zákona. Podle dřívější právní úpravy nebylo zcela zřetelné, kterým okamžikem přechází výbušniny do režimu civilního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Ozbrojené síly se podle § 3 odst. 2 tohoto zákona člení na armádu České republiky (srov. § 1xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o ozbrojených silách České republiky, ve spojení s § 5 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky) a Hradní stráž (srov. § 27 a § 28 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlužebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky (srov. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii Čexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxh zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)], Celní správa České republiky (srov. zákon xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxstiční stráži České republiky), Generální inspekce bezpečnostních sborů (srov. zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxráci a kontrolu zpravodajských služeb České republiky upravuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Podle § 3 tohoto zákxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbě), Úřad pro zahraniční styky a informace (srov. zejména § 17-19 zák. o zpravodajských službách) a Vojenské zpravodajství (srov. zákon č. 289/2005 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx6/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva.
K odst. 3
Odstavec 3 vymezuje negativním způsobem předmět úpravy komentovaného zákona, když xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že se na dané výbušniny či podzemní objekty může v určitých případech vztahovat).
Komentované ustanovení pod písm. a) až c) obsahuje výčet výbušnixx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra Českx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxy jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplýváxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkým průzkumem a dále na bezdýmný prach, černý prach a zápalky, které drží za podmínek podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákox x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxiva za účelem jejich prodeje.
Odstavec 3 dále pod písm. d) obsahuje výčet podzemních objektů, na které se tento zákon nevztahuje. Jedná se o podzemní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa "Generální ředitelství cel" v návaznosti na zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, který prohlásil Celní správu České republiky za ozbxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm sboru), s účinností od 1.1.2016 upřesnil znění písm. a) tak, že byla zrušena nadbytečná slova "pro výkon služby". Okruh subjektů, na které tato výjimkx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe znění pozdějších předpisů a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, byla s účinností od 14.1.2017 do písm. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle něhož není součástí ozbrojených sil, ale může pro své potřeby výbušniny držet. Tímtéž zákonem byly z písm. a) a b) vypuštěna slova "výbušné předměxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxkon o zbraních)] nerozlišují mezi "vojenskou" a ostatní municí. S ohledem na pojmy uvedené v § 21 odst. 1 písm. a) komentovaného zákona a v zájmu provázáxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxo. V negativním výčtu se též již neuvádí komodity, které výbušninami podle komentovaného zákona nejsou (střelivo, munice a pyrotechnické výrobky).
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx6/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxu s čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22.6.1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a prxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxě Evropské komisi každý návrh technického předpisu, s výjimkou případu, kdy takový předpis pouze přejímá úplné znění mezinárodní nebo evropské normy x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxé zásadně změní oblast jeho působnosti, zkrátí původně předpokládanou dobu jeho zavedení, doplní specifikace či požadavky nebo požadavky zpřísní. Ox xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxna, pokud Komise nebo některý z členských států vznesou podrobné stanovisko (s připomínkami), z něhož vyplývá, že předpokládané opatření může vytvořxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES).
V souladu s čl. 12 výxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. Odkaz uvedený v § 1 odst. 4 komentovaného zákona odpovídá znění požadovanému čl. 48 odst. 7 Legislaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi technických norem a předpisů byl zaveden směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28.3.1983 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx.6.1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 22/1997 Sbxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Nařízením Evropského parlamentu a Radx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9.9.2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a přxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodu v rámci EU. Směrnice 98/34/ES, resp. její kodifikované znění (směrnice 2015/1535/EU) požadují, aby členské státy EU notifikovaly Evropské komisx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtátům EU a Evropské komisi vznést připomínky týkající se potenciálních překážek volného pohybu zboží a služeb. K tomuto účelu je proto nutné, aby v každxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tímto kontaktním místem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnicxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpůsobem, § 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 19 - dobývání ložiska nevyhrazenéxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xodzemní objekty, § 38 - organizace státní báňské správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě,
zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
zák. ČNR xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxování střelných zbraní a střeliva,
zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
§ 5 zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Související předpisy EU:
směrnice Evropského parlamentu a Radx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xoskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti
Literatura:
BALABÁN, M., PERNICA, B. a kolx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxt. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1982.
FIALA, M., VILÁŠEK, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2010.
KREMxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xAJMAN, J. Policejní právo. Právní předpisy s komentářem. 2. vydání. Praha: Linde, 2004.
MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F. Veřejné sbory. Praha: Woltxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x., VAVERA, F., ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
VAZAČOVÁ, A. Legislativní rámec
noxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, č. I-II/2017, s. XVII-XLI.
VILÁŠEK, J., FIALA, M., VONDRÁŠEK, D. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. 1. vydání. Praha: Karolixxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Z tohoto výčtu je zřejmé, že jde zejména o základní technologické postupy směřující k využití výhradních ložisek, a to včetně zahlazování jeho důsledkxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxpořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska.
Z uvedeného výčtu nemají technxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanovení doplněny zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, 2002) ke komentovanému ustanovení uvádí: "Uvedené ustanovení je do § 2 vloženo s ohledem na potřebu podřídit režimu zákona č. 61/1988 Sb. výslovně i nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (např. báňská záchranná služba) potíže a znesnadňovalo výkon vrchního dozoru orgánům státní báňské správy."
Při hornické činnosti musí být dodržxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxčnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí (§ 5 odst. 1).
Hornickou činnost může vykonávat pouze oxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobem, stanoví vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí. Povolování jednotxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání, resp. ohlašování, hornické činnosti stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxazených nerostů legislativní zkratku "výhradní ložiska". Navazuje tak na tutéž legislativní zkratku použitou v § 5 horního zákona, podle kterého ložxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxa. Z ostatních nerostů tvoří součást nerostného bohatství i ta ložiska, o kterých bylo rozhodnuto na základě výsledku průzkumu a výpočtu zásob nerostůx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxládala i ta ložiska nevyhrazených nerostů, o kterých bylo rozhodnuto, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Tento právní institxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxska na základě přechodných ustanovení (§ 43a odst. 1 horního zákona) i nadále považována za ložiska výhradní.
Podmínky vyhledávání a průzkumu ložixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu se považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlogických prací, jejichž účelem je zhodnotit území z hlediska možného výskytu ložisek nerostů, nalézt je, ověřit jejich přibližný rozsah a význam, prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xmožňující samostatné využití a zbytek je možno ocenit vymezením prognózního zdroje. Vyhledávání se provádí na území, kde dosud ložisko vyhledávanéhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu potřebném pro získání podkladů ke zpracování dokumentace podle horního zákona pro výpočet prozkoumaných zásob a prokázání jejich využitelnosti a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxaného zákona. Orgány státní báňské správy povolují pouze vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, tj. svislými důlními díly o hloubce větší než 40 mx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxichž délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m [§ 9 zák. o hornické činnosti ve spojení s § 5 písm. a) vyhl. č. 104/1988 Sb.]. Vyhledávání a průzkum ložisxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x) musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zákona České nárxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxací, tedy o fyzickou osobu s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, která u organizace tyto práce říxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx 3 zák. o geologických pracích).
Podle § 4 odst. 1 zák. o geologických pracích lze geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrávnické osobě nebo fyzické osobě, která má oprávnění k hornické činnosti. K podání žádosti o stanovení průzkumného území je oprávněn pouze držitel opxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činnxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xegislativní zkratku "zadavatel".
K písm. b)
Stěžejní druh hornické činnosti uvedený pod písm. b) nepochybně představuje otvírka, příprava a dobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xovoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxo nebo pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxadních ložisek je obsažena v § 32 horního zákona. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dobývání těchto ložisek.
Mezi tuto hornickou činnost je nutno považovat všechny činnosti, které s otvír-kou, přípravou a dobýváním a dalšími činnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxní doprava, čerpání vod a další činnosti včetně výstavbových prací vázaných k těmto činnostem, tedy např. včetně výstavby kolejové trati důlní dráhy nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi, které nemají přímou technologickou vazbu na zákonem stanovené druhy hornické činnosti, jako je např. prodej tuhých paliv, zajištění stravování, dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxováděny na pracovištích spadajících pod dozor státní báňské správy (stanovisko Českého báňského úřadu č. j. 4574/IV/98 ze dne 24.3.1999).
K písm. cx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxí zákon, pojem "důlní dílo" nedefinují. Jeho definici obsahovala pouze důvodová zpráva k hornímu zákonu (Federální shromáždění Československé socixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxvářeny za účelem vyhledávání, průzkumu a využití ložiska, jakož i prostory, které jsou nutné pro likvidaci nebo zabezpečení jiných důlních děl. Jde zexxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvná (chodby, prorážky), důlní díla sloužící k dobývání (poruby, stěny, komory, pilíře, chodbice), důlní díla při povrchovém dobývání (skrývkové a těxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxné vrty, i když činnost související s jejich zřizováním je hornickou činností."
Zřizování, zajišťování, jakož i likvidace důlních děl a lomů jsou vxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrukci se vztahují stavební předpisy, pokud horní zákon nestanoví jinak (§ 23 odst. 1 horního zákona). Důlní díla povolují orgány státní báňské správyx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxí dobývání nebo přerušení činnosti (§ 10 odst. 6). Obdobná právní úprava vyplývá též z § 32 horního zákona. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtění nebo likvidace. Podrobnosti o těchto plánech stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxká činnost" podřazena též úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním. K tomuto druhu hornické činnosti se váže zejména xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dobývání, úprava a zušlechťování vydobytých nerostů podle zásad uvedených v § 30 odst. 3 horního zákona s přihlédnutím k současným technickým a ekonoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí.
Zvláštnost a zvýšené riziko hornické činnosti při využívání nerostného bohatství v rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxanizace práce a zajištění všech nezbytných opatření v zájmu ochrany života a zdraví. Organizace je povinna používat takové metody a technologické posxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx doprovodné užitkové složky. Rozsah komplexního využití vytěžených nerostů je v podstatné míře určován použitou technologií jejich úpravy, resp. zuxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxslovně definovány. Jejich definici poskytuje § 2 písm. m) a n) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxemických nebo fyzikálně-chemických principech umožňují zlepšit jakostní znaky nerostných surovin tak, že se dají buď přímo použít, nebo lépe zpracoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxsty vytěží a s nimiž jsou v ložisku buď promíšeny, nebo těsně spojeny. Úprava rud, uhlí a dalších nerostů se provádí tříděním, drcením, oddělováním užitxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, jako další zkvalitxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxých nerostů sušení. Komentovaný zákon, stejně tak jako horní zákon, se na úpravu a zušlechťování nerostů vztahují, pokud jsou prováděny v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxzování a provozování odvalů, výsypek a odkališť je hornickou činností pouze v případech, kdy se tak děje při vyhledávání, průzkumu, otvírce, přípravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxuvislosti s jejich dobýváním.
Uvedená hornická činnost má vazbu k právní úpravě projektování, výstavbě a rekonstrukci důlních děl a lomů obsažené x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xákona dále vyplývá, že v dobývacím prostoru obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a povolení staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xáležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a staveb vodních děl. Uvedené ustanovení horního zákona dále specifikuje, že orgány státxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadu podle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Nesmí však jít o odkaliště, jejichž stavby se podle zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxjí vodoprávní úřady. Úložným místem se rozumí "důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního odpadu v pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě roztoku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx podpůrné úloze pro úložné místo, s výjimkou vytěžených prostor, které jsou těžebním odpadem po vytěžení znovu vyplňovány v rámci sanace a rekultivace x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentací a plánem otvírky, přípravy a dobývání podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisekx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxsí mj. zahrnovat umístění a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti, generální svahy výsypek, parametry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xylo co nejdříve dosaženo definitivních svahů. V ochranném pásmu mezi patou výsypky a objekty, které je nutno chránit, musí být učiněna opatření pro zvýxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následné využití. Při projektování, zřizování, výstavbě, sledování a posuzování výsypek musí být posouzena výsypka nebo její část z hlediska rizikoxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxínky pro jejich následné využití a realizaci esteticky a ekologicky vyvážené krajiny. Pro provoz výsypky musí být vypracován technologický postup, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxdle potřeby také měření teplot a koncentrace plynných škodlivin a hašení hořící výsypky. Na výsypku mohou být zakládány nebo z ní odebírány hmoty tak, axx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxřizování, provoz a dokumentaci odvalů) upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnostx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx z něhož mohou vycházet plynné škodliviny, musí být dostatečně vzdálen od ústí vtažného důlního díla, nejméně však 60 m po převládajícím směru větrů. Odxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx odvalu musí být vypracován technologický postup, který určí bezpečnostní opatření pro ukládání a odběr hmot, způsob zneškodňování prachu, zajištěnx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxány nebo z něho odebírány hmoty tak, aby tím nebyly vytvářeny podmínky pro samovznícení a šíření požáru a nebyla narušena stabilita odvalu. Na odvale s hxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xednou za měsíc.
Opuštěné odvaly, výsypky nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty, se považují za ložisko nerostů (§ 4 hxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxy se podle § 34 odst. 1 horního zákona rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních hornixxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch a pro ukládání oxidu uhličitého do přírodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxních děl. Pojem "staré důlní dílo" je definován v § 35 odst. 1 a 2 horního zákona. Starým důlním dílem se podle tohoto ustanovení horního zákona rozumí dxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxtěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.
Zajišťování nebo likvidaci xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostředí, které též vypořádává i případné škody na hmotném majetku způsobené při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl (§ 35 odst. 6 horního zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxí dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku. V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhoduje Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxání a likvidaci starých důlních děl povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x04/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.
K písm. h)
Na základě tohoto písmene se za hornickou činnost považuje také xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.7.2002.
Právní úprava báňské záchranxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxch provozních nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba plní též stanovené úkoly na úseku havarijní prexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxými jsou hlavní báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice, a báňské záchranné sbory těchto stanic a státní báňské správy. Hlavní báňxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvinnost zajistit báňskou záchrannou službu, popřípadě více organizací určených Českým báňským úřadem, které v daném území vykonávají hornickou činxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxem nebo s hlavní báňskou záchrannou stanicí dohodu, ve které je uvedena výše jejich příspěvků k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňsxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákona doplněno zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxaného předpisu, v § 39 horního zákona a ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxogickou dokumentaci (§ 39 odst. 1 horního zákona). Spolehlivá a úplná důlně měřická a geologická dokumentace je jedním ze základních předpokladů racixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbývek, vyrubané prostory, ale i podklady pro výpočet zásob ložiska byly vždy základem pro veškeré plánování a tvorbu podnikatelských záměrů v hornictxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx zdolávání důlních havárií. Základní důlní mapy jsou na hlubinných dolech součástí plánů zdolávání havárií a slouží též pro spolehlivé vedení záchranxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsí podle § 14 odst. 1 zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení. Jejím úkolem je mimo jiné zaznamenáxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xro činnost prováděnou hornickým způsobem dokládá oprávnění obvodních báňských úřadů nařídit doplnění nebo vyhotovení chybějící nebo nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx které ji vyhotovují, jsou stanoveny vyhláškou Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých čxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxvi, kterým je závodní dolu nebo závodní lomu. Ostatní odpovědnost je rozdělena mezi hlavního důlního měřiče a důlního měřiče. Za správnost a úplnost vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěření a částí dokumentace odpovídá důlní měřič (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 435/1992 Sb.). Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu fuxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti prováděné hornickým způsobem, § 5b - báňský projektant, § 6 - další povinnosti organizace, § 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při hxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a likvidace důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kůry, § 13 - zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 14 - důlně měřická a geologicxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxl. MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru,
vyhl. ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidacx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxravě a zušlechťování nerostů,
vyhl. MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce,
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xpochybnil oprávnění Ing. K. vypracovat projektovou dokumentaci daného vrtu pro termální čerpadlo s tím, že ji mohl vypracovat pouze báňský projektanxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxntaci pro stavbu vrtu pro termální čerpadlo však nemusí báňský projektant vypracovat, neboť její vypracování je plně v kompetenci fyzické osoby ve smyxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxx. 1, 2 zákona o hornické činnosti je pak nutno dovodit, že povolení přípravy, otvírky a dobývání, resp. plán otvírky, přípravy a dobývání tvoří podle uvxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxumí mimo jiné otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek.
Ve smyslu shora uvedeného je proto pojem příprava obsažený ve stanovisku Ministerstvx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti, pojmem technickým, který nelze reálně oddělovat od dobývání. Správně proto stěžovatel uvádí, že řízení se vede vždy o povolení přípravy, otvxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxnutí obvodního báňského úřadu ze dne 6.11.2003 (organizace musí splnit podmínky stanoviska ministerstva životního prostředí ze dne 20.5.2003, č. j. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi, které nezná hledisko samostatného řízení o přípravě hornické činnosti.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.12.2008, č. j. 7 As 21/2007xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x2, s. 19-22.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 83-133.
ŠEDĚNKA, K. Úloha důlního měřiče v horním právu Českxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, roč. 3, č. 6, s. 2-9.
VÍCHA, O. K nové právní úpravě nakládání s těžebními odpady. České právo životního prostředí, 2009 (26), roč. 9, č. 2, s. 50-56.
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx.
VÍCHA, O. Szczególne ingerencje w skorupe ziemska z prawnego punktu widzenia. In DOBROWOLSKI, G., RADECKI, G. (Eds.): Prawna regulacja geologii x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxími a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
VÍCHA, O. Základy horního a energetického práva. 1. vydání. Praha: Wolters xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019
Komentované ustanovení obsahuje
taxativní
výčet činností, které jsou podřazeny pod souhxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxení § 3 nyní již zrušeného zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy. Protože jde o činnosti, jejixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Při činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání lxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředí (§ 5 odst. 1). Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxi činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
Činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem stxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činnoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně někxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí (§ x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xstatní činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) provádějí organizace podle zvláštních předpisů (např. podle stavebního zákxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrováděných hornickým způsobem stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpůsobem bezpochyby patří dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, které však v minulosti předmětem úpravy horního práva nebylo. Za činnost prováděnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxedávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.
Horní předpisy poskytovaly zákonnou ochranu pouze vyhrazeným nerostům, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x provozu - některé podmínky spojené s vyhledáváním, průzkumem, dobýváním a likvidací těžby ložisek nevyhrazených nerostů. Dobývání ložisek nevyhraxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxhnologie a báňská technika, principy bezpečnosti práce a provozu, některé požadavky na báňskou záchrannou službu, důlně měřickou dokumentaci, jakox x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxně vyjmenovaných v § 3 horního zákona, a nerostů, které se podle § 2 odst. 2 horního zákona za nerosty nepovažují. Podle § 7 horního zákona jsou ložiska nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxrního zákona) a je-li vlastnictví vyhrazených nerostů odděleno od vlastnictví k pozemkům, potom pro nevyhrazené nerosty naopak platí, že vlastník poxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxisek všech nerostů, jak vyhrazených, tak také nevyhrazených, považuje za geologické práce. Vzhledem k tomu se na tento typ činnosti prováděné hornickxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů není podle § 4c zák. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní předpis (§ 9 komentovaného zákona) nestanoví jinak. Podle § 9 komentovaného zákona vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxpodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, však v § 5 píxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxními díly o hloubce větší než 40 m, vodorovnými či úklonnými důlními díly o délce větší než 100 m, nebo i uvedenými důlními díly kratšími, jestliže z nich jxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
A contrario
jsou vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů vázány pouze na ohlášení. Podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb. ohlašuje orgxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxa nevyhrazeného nerostu je však již vázáno na povolení obvodního báňského úřadu. Bez tohoto povolení nesmí být tato činnost prováděná hornickým způsoxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrostů.
Za činnost prováděnou hornickým způsobem se podle písm. a) považuje také úprava a zušlechťování nevyhrazených nerostů prováděných v souvixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xákonem výslovně definovány. Definuje je vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxckých nebo fyzikálně-chemických principech umožňují zlepšit jakostní znaky nerostných surovin tak, že se dají buď přímo použít, nebo lépe zpracovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vytěží a s nimiž jsou v ložisku buď promíšeny, nebo těsně spojeny. Úprava rud, uhlí a dalších nerostů se provádí tříděním, drcením, oddělováním užitkovxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xáňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, jako další zkvalitňovxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nerostů sušení. Komentovaný zákon, stejně tak jako horní zákon, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxe za činnost prováděnou hornickým způsobem považovat pouze tehdy, pokud jsou vykonávány v rámci těžebního cyklu a jsou ukončeny prodejem hotových výrxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxzace (jiný podnikatelský subjekt) a dále je používá k výrobě dalších výrobků, popř. je i upravuje pro obkladové práce, ke kladení dlažby nebo podlah žulxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxt prováděnou v souvislosti s dobýváním. V takovém případě nejde o činnost prováděnou hornickým způsobem a lze ji vykonávat pouze jako živnostenskou čixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx považuje těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji. Současně pod daný typ činnosti prováděné hornickým způsobem spadá též úxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxaňování nánosů písků a štěrkopísků při údržbě vodních toků.
Tato činnost prováděná hornickým způsobem není vázána na povolení orgánů státní báňskx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu. Organizace je povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xředložit plán zajištění (§ 13 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb.). Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/xxxx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxláštních předpisů. Těžba písku a štěrku (stejně tak jako těžba ostatního říčního materiálu, jako např. valounů nebo bahna s výjimkou bahna k léčivým účxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xodle § 14 odst. 2 vodního zákona nevyžaduje, vykonává-li těžbu říčního materiálu správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodnxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxch toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlasx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Příkladem tohoto typu činnosti prováděné hornickým způsobem je např. ražba pražského metra, rekonstrukční práce v podzemí některých historických mxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstí nebo činností prováděnou hornickým způsobem a jsou po ukončení těchto činností využívána nehornickými organizacemi k jiným než báňským účelům. Nx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xíla udržována v bezpečném stavu a zda jejich údržba zajišťuje bezpečnost života a zdraví lidí, kteří se v těchto prostorech zdržují. Účelem vrchního doxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkým způsobem uvedenou v § 3 písm. c) provádějí organizace podle zvláštních předpisů. Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Podle § 37 této vyhlášky sxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxemní prostor, ve kterém jsou sanační práce vykonávány, musí být řádně zajištěn.
Součástí podzemních sanačních prací mohou být též práce vedoucí k oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xetra, kolektory, stavby pro účely ochrany obyvatelstva nebo bývalá stará nebo opuštěná důlní díla, která jsou zpřístupněna veřejnosti nebo využívánx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm stavem podzemního objektu se pro účely tohoto zákona rozumí stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxjekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxky č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. Ve zprávě o prohlídce narušeného podzemního objektu se navrhují požxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtel. Při práci k opětovnému zajištění stability podzemního objektu se postupuje podle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxšeného, popřípadě deformovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčně provozovat.
Práce k zajištění stability podzemních prostorů nejsou vázány na povolení orgánů státní báňské správy. Podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 1xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe přitom povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení podzemních sanačních prací nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizacx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb.). Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Díla v podzemí vznikxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxedení podzemního díla je možné jen na základě projektu, který zpracoval báňský projektant (§ 16a odst. 1 vyhl. č. 55/1996 Sb.).
K písm. d)
Podle písmx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx udržování jeskyní v bezpečném stavu se považuje zajištění zpřístupněné části jeskyně proti pádu hornin, údržba schůdnosti cest a osvětlení, větrání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xachtic), jakož i údržbu těchto děl a jeskyní v době po zpřístupnění. Zpřístupňovací díla jsou sice zcela účelově vyražená podzemní díla, která však musx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxyní a výkon kontroly stavu těchto podzemních děl i v době, kdy se zpřístupňovací díla nerazí, je odůvodněn nezbytností ověřovat, zda stav těchto děl i saxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxch udržování v bezpečném stavu nejsou vázány na povolení orgánů státní báňské správy. Podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb. organizace pouze ohlašujx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xovinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxěny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Díla v podzemí vzniklá xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti báňského projektanta (§ 5b odst. 1). Provedení podzemního díla je možné jen na základě projektu, který zpracoval báňský projektant (§ 16a odst. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnizace podle zvláštních předpisů.
Komentovaný zákon pojem "jeskyně" nedefinuje. Legální definice tohoto pojmu, jakož i související právní úpraxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxích jevů v nich. Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zájmem na ochraně jeskyní. Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Povolení nepotřebují osoby pověřené orgánem ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx zajišťování veterinární péče, záchranných služeb nebo správy vodních toků. Zjištění jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geoxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxávněná k dobývání je též povinna po nezbytně nutnou dobu, pokud nebude ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zastavit dobývací činnosti, ktexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní.
Provádění veřejnosti v jeskyních, jakož i speleologický výzkum nejsxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxny státní báňské správy (stanovisko Českého báňského úřadu, č. j. 3559/III/98 ze dne 13.11.1998).
K písm. e)
Za činnost prováděnou hornickým způsxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxzení
a contrario
vyplývá, že pokud se bude na jedné lokalitě přemisťovat méně než 100 000 m3 horniny, nepůjde o činnost prováděnou hornickým způsobem, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, který z definice této činnosti výslovně vyloučil zakládání staxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxých pracích.
Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, nejsou vázány na pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx č. 104/1988 Sb. organizace pouze ohlašuje zahájení těchto zemních prací, jakož i jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu. Oxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje změnu v plánech a dokumentaci. Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců je organizace povinna předložit plán zajištění (§ 13 odst. 1 vyhlx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona vyplývá, že činnost prováděnou hornickým způsobem uvedenou v § 3 písm. e) provádějí organizace podle zvláštních předpisů. Tímto zvláštním pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxnních úprav. Terénní úpravou se podle § 3 odst. 1 stavebního zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxad skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Terénní úpravy vyžadují vyxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona]. Naopak rozhodnutí o změně využití území, územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují terénní úpravy do 1,5 m vxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxochází k nakládání s odpady [§ 80 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona].
K písm. f)
Za činnost prováděnou hornickým zpxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbem vymezeným v § 3.
V praxi se bude jednat zejména o vrty prováděné strojním zařízením (např. vrty pro clonové odstřely, průzkumné, větrací a jiné vrxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx předpisů. Například ve vodním zákoně [§ 17 odst. 1 písm. g), § 55 odst. 3], zákoně České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nebo k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxený vrtáním v horninovém prostředí".
Vrty můžeme členit podle různých kritérií. Podle směru hloubení lze vrty dělit na vrty svislé, šikmé, horizonxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxenění vrtů podle jejich účelu. Důvodem pro zřizování vrtů může být zejména vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, dobývání ložisek nerostů, průzkum zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výstavba geotermálních elektráren nebo provádění archeologického výzkumu. Podle rozdílného účelu zřizování vrtů lze rozlišovat vrty výzkumné, prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo vsakovací.
V praxi dochází v souvislosti se zřizováním studní k zaměňování činnosti prováděné hornickým způsobem podle komentovaného písm. fx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdy zapotřebí v každém jednotlivém případě rozlišovat způsob zřizovaní studen. Již jen gramatický (jazykový) výklad § 3 písm. i) zák. o hornické činnosxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ani prováděno podle projektu zpracovaného báňským projektantem (§ 5b odst. 1). V případě, že by šlo o vrty realizované v rámci provádění geologických pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvány organizacemi, u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xéto činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu. Organizace ovšem podle § 10 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxčení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci. Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Z § 20 odst. 1 komentovaného zákona vyplývá, že činnost prováděnou hornickým způsobem uvedenou v § 3 písm. f) proxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dle § 55 odst. 3 vodního zákona není průzkumxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxání vrtů v rámci realizace geologických prací upravuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Geologické práce (mezi něž lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrganizace je povinna do 30 dnů před zahájením geologických prací předat potřebné podklady České geologické službě (§ 7 odst. 1 zák. o geologických pracxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx pozemek nachází, o provedení těchto prací (§ 9a odst. 3 zák. o geologických pracích). Má-li být průzkumný vrt hlubší než 30 m, je organizace povinna alesxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnna zaslat projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesaxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy. V odůvodněných případech můžx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdu.
Ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy, podléhají tzv. zjišťovacímu řízení (příloha č. 1 k zák. o posuzování vlivů na ž. p., kaxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v důlním díle v podzemí.
Tato činnost byla mezi činnosti prováděné hornickým způsobem doplněna zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí není vázáno na povolení orgánů státní báňské správy. Nemusí být ani prováděno podle projektu zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xornickým způsobem, jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu. Organizace je povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší než šest měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Z § 20 odst. 1 komentovaného zákona vyplývá, že činnost prováděnou hornickým způsobem uvedenou v § 3 písm. g) proxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Vyuxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxhto zdrojů dbá Ministerstvo zdravotnictví, aby využívání zdroje bylo šetrné a výtěžek ze zdroje byl využíván především k léčebným a dietetickým účelůx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxí o odborné způsobilosti vydaného podle lázeňského zákona (tzv. balneotechnik).
K písm. h)
Pod pojem "činnost prováděná hornickým způsobem" spxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx do komentovaného ustanovení doplněno zákonem č. 128/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské sxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxí bezpečnosti při zpřístupňování starých důlních děl pro léčebné, exkurzní a jiné účely nehornické povahy.
Pojmy "staré důlní dílo" a "opuštěné důxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxho právní nástupce neexistuje nebo není znám (§ 35 odst. 1 horního zákona). Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxož vlastník nebo provozovatel je znám, avšak toto důlní dílo trvale nebo dlouhodobě nevyužívá (§ 35 odst. 3 horního zákona).
Ministerstvo životníhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxá geologická služba. Podrobnosti o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí Českx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxjich udržování v bezpečném stavu nejsou vázány na povolení orgánů státní báňské správy. Podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb. organizace pouze ohlašxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xřerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci. Při přerušení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxanizace povinna oznámit neprodleně (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Díla v podzemí vzniklá při provádění prací na zpřístupnění starých důlních xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxňského projektanta (§ 5b odst. 1). Provedení podzemního díla je možné jen na základě projektu, který zpracoval báňský projektant (§ 16a odst. 1 vyhl. č. xxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle zvláštních předpisů.
K písm. i)
V neposlední řadě se za činnost prováděnou hornickým způsobem považují též podzemní práce spočívající v hlouxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxosti prováděné hornickým způsobem bylo provedeno zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stáxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy a vytvořit předpoklady pro zvýšení bezpečnosti při podzemních pracích, které jsou pod činnost prováděnou hornickým způsobem začleněny v plnéx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xranice se netýká podzemních tzv. dlouhých děl (např. jámy, šachtice, štoly, chodby a též protlaky, pokud mají charakter chodby, ve kterých se mohou zdrxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxvislosti se zřizováním studní k zaměňování činnosti prováděné hornickým způsobem podle komentovaného písm. i) s činností uvedenou pod písm. f). Písmxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadě rozlišovat způsob zřizovaní studen. Již jen gramatický (jazykový) xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx (NSS 3 As 226/2016).
Podzemní práce uvedené pod písm. i) nejsou vázány na povolení orgánů státní báňské správy. Podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sbx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je přitom povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxt. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb.). Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Díla v podzemí vznixxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxt. 1). Provedení podzemního díla je možné jen na základě projektu, který zpracoval báňský projektant (§ 16a odst. 1 vyhl. č. 55/1996 Sb.). Před zahájeníx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx996 Sb. ve spojení s § 5c odst. 1 komentovaného zákona).
Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při podxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Tato vyhláška též definuje pojmy použité v písm. i), jako jsou "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x; kratší než uvedená délka, nejméně však 3 m, je-li průřez větší než 3,75 m2 [§ 2 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 55/1996 Sb.]. Pojem studna je definován jako svislx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxdzemní dílo vodorovné nebo úklonné až do úklonu 45° od vodorovné roviny s hrubým průřezem menším než 16 m2 [§ 2 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 55/1996 Sb.]. Tunel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx6 Sb.].
Z § 20 odst. 1 komentovaného zákona vyplývá, že činnost prováděnou hornickým způsobem uvedenou v § 3 písm. i) provádějí organizace podle zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxeních o povolení staveb, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx činnost, § 3a organizace, § 4 - odstranění pochybností, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xechnická zařízení, § 9 - vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, § 15 - vstup na cizí nemovitosti, § 16 - náhrada škody, § 19 - dobývání ložiska nevxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxobnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady
Související předpisy:
§ 8 odstx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
vyhl. č. 435/1992 Sb.,
vyhl. MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlníxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
vyhl. MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických pracích,
vyhl. č. 369/2004 Sb.
vyhl. č. 667/2004 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxsm. a) vodního zákona není třeba povolení k nakládání s vodami „k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xrty) může provádět dle § 3 odst. 1 zákona o geologických pracích pouze organizace splňující podmínky stanovené právními předpisy. Organizace je povinxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxtnáct dní před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku je organizace povinna informovat obec, na jejímž území se pozemek nacházíx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxt průzkumný vrt hlubší než 30 m, je organizace povinna alespoň 30 dnů předem informovat místně příslušný krajský úřad a vyžádat si jeho vyjádření (§ 6 odsxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxé činnosti, kterou může v souladu s § 5 odst. 2 téhož zákona vykonávat organizace, jíž bylo orgánem státní báňské správy vydáno oprávnění. Tato činnost mxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx x xx xxxxx x xx spojení s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxvedení není potřebné žádné povolení. Organizace provádějící vrt musí pouze dodržet výše zmiňované informační povinnosti. Zákon však neukládá inforxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xaké rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2006, č. j. 1 As 44/2005 - 123). Právní úprava zároveň nevylučuje, aby byl průzkumný vrt, pokud je úsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xtudna. Následné využití průzkumných vrtů je odůvodněno ekonomickými hledisky i snahou minimalizovat vrtné práce (obojí je vedeno snahou provádět vrxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložixxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technických prací, popřípadě odkaz na jejich další využití“. Z uvedeného plyne, že právní vymezení vrtu následnou stavební úpravu na studnu nevylučuxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, č. j. 2 As 326/2016)
- [17] Podle § 3 písm. f) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xx
[18] Podle § 3 písm. i) zákona o hornické činnosti se činností prováděnou hornickým způsobem rozumí podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxaných ustanovení zákona o hornické činnosti je zřejmé, že písm. f) dopadá na činnosti prováděné vrtáním, kdežto písm. i) na činnosti prováděné hloubenxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxudna, lze zcela aprobovat názor krajského soudu o subsumpci posuzované činnosti pod ustanovení § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti. To ostatně potvxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6846cda85da/Cinnostiprovadene hornickym-zpusobem.pdf), i obecné sdělení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu vytýká absenci zdůvodnění
subsumpce
předmětné činnosti prováděné hornickým způsobem pod § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti [a nikoli pod píxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxho aplikaci na vrtané studny bez nejmenších pochybností vylučuje a přichází v úvahu pouze užití § 3 písm. f). Pokud tedy krajský soud svůj závěr opřel pouxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxajících se jiných činností prováděných hornickým způsobem, než které jsou uvedeny v § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti; i tento závěr lze bez jakýchxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx-34)
Literatura:
DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
HORÁČEK, Z., Kxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xydání. Praha: Sondy, 2015.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl II. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 5-8.
MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2., xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx V. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
ŠVANDELKA, P., KNÁPEK, I. Uskladnění tekutých odpadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxČKA, V. (eds.). Sborník příspěvků z mezinárodní konference COFOLA 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 420. 1. vydání. Brnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxnce Dny práva - 2012 - Days of Law, 6. ročník mezinárodní konference. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. sv. 442. Brno: Masarykova unxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Praha: Leges, 2014.
VÍCHA, O. Vzájemné vazby stavebního a horního práva. In: STAŠA, J.osef, RAJCHL, J.iří (eds.) Sondy do stavebního práva. Prahax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 24.4.2019.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxonávají některou z činností uvedených v části druhé nebo třetí tohoto zákona. Definice tohoto pojmu byla do komentovaného zákona doplněna zákonem č. 5xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxa České národní rady č. 425/1990 Sb., s účinností od 20.12.1991. Důvodová zpráva (Česká národní rada, VI. volební období, tisk č. 419, 1991) k tomuto ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xinnost vykonávanou hornickým způsobem."
K formulační změně v definici tohoto pojmu došlo zákonem č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2002. Původní definice tohoto pojmu totiž umožňovala výklad, který vymezoval orxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxvených zákonem, tedy vlastně jen ty, které své povinnosti dle zákona dostály. Takovéto pojetí organizace znemožňovalo účinně vykonávat vrchní dozor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxínky stanovené právními předpisy nebo je výslovně porušovaly.
Definici pojmu "organizace" obsahuje též § 5a horního zákona. Za organizace se podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost.
Definice pojmu "organizace" v § 3a komentovaného zxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkým způsobem. Podle § 3 zák. o hornické činnosti se činností prováděnou hornickým způsobem rozumí mj. vyhledávání, průzkum a dobývání ložisek nevyhrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxrů nebo práce na zpřístupňování jeskyní, starých důlních děl či opuštěných důlních děl.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pojem "organizacex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xbdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pojmovými znaky podxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxdené pojmové znaky podnikatelské činnosti, ale taková činnost může být vykonávána pouze na základě oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx definuje pojem "obchodní závod" jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má sx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je pojem "pobočka", kterou je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xí jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitosxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxní rozdíl mezi organizacemi podle horního zákona (tj. právnickými nebo fyzickými osobami, které vyhledávají, prozkoumávají nebo dobývají výhradnx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§ 2) a činnost prováděná hornickým způsobem (§ 3) není živností [srov. § 3 odst. 3 písm. c) živnostenského zákona].
V současné době se definice pojmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxn subjekt, který v celém rozsahu vyhověl požadavkům horních předpisů. Právní úprava by se měla vztahovat na ty subjekty, které vykonávají hornickou čixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxt jiným vhodnějším pojmem, např. pojmem "báňský podnikatel" nebo "provozovatel" (tento pojmem již používá zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebnxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpůsobem, § 4 - odstranění pochybností, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxrii, § 8 - technická zařízení, § 8a - vyhrazená technická zařízení, § 9 - vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, § 10 - otvírka, příprava a dobýváxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xěl, § 14 - důlně měřická a geologická dokumentace, § 15 - vstup na cizí nemovitosti, § 16 - náhrada škody, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 1xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xovinnosti při nakládání s výbušninami, § 23 - další podmínky pro nakládání s výbušninami, § 25f - informační a oznamovací povinnost, § 25g - povinnosxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Literatura:
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 64-76.
MAKARIUS, R. Práva a odpovědnost těžebních xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx 395, 396.
ŠVESTA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
VÍCHA, O. Zxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxáva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované ustanovení obsahuje
taxativní
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxn č. 262/2006 Sb., zákoník práce (
lex generalis
). Některá práva a povinnosti pracovníků (tento pojem dosud používají horní předpisy pro zaměstnancex x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxsti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, vyhláška Českého báňského úxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa povrchu, nebo vyhláška Českého báňského úřadu č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu (
lex specialis
). Jde o velmi xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že do svého právního řádu převezme i některá další práva a povinnosti pracovníků. V zájmu sjednocení pracovněprávní terminologie v českém právním řáxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xozumí "zaměstnanec" ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Tím byl odstraněn terminologický nesoulad v celém rozsahu horního práva.
Pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxůležitějších odborných mezinárodních organizací přidružených k OSN. Byla založena v roce 1919 na základě Versailleské mírové smlouvy. Původní zněnx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxovenská republika byla signatářem Mírové smlouvy versailleské, byla i zakládajícím členem MOP. V roce 1946 byla ústava MOP drobně změněna (č. 98/1947 xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxsila k právnímu nástupnictví České a Slovenské federativní republiky, stala se členem MOP.
Úmluva č. 176 o bezpečnosti zdraví při práci v dolech byxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xrezident republiky Úmluvu ratifikoval.
Ratifikace
Úmluvy Českou republikou byla zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce dne 9.1xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dne 9.10.2001 a byla publikována pod č. 111/2001 Sb. m. s.
Tato úmluva obsahuje celkem 24 článků a je opět rozčleněna do pěti částí: Část I. - Definice, xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxva se vztahuje na všechny doly s těžbou nerostů s výjimkou ropy a plynu. Kompetentní úřady každého státu však mohou vyjmout z provádění této úmluvy určixx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xčinné systémy inspekce práce a dohledu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v dolech - aby důlní provozy fungovaly v bezpečných podmínkách; stanxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxátní právní předpisy mají stanovit řadu povinností pro zaměstnavatele (čl. 6-12), práv a povinností pro zaměstnance a nutnost jejich vzájemné spolupxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdrobnější a upřesňující ustanovení k článkům Úmluvy č. 176, např. o inspekci bezpečnosti práce v dolech a o báňské záchranné službě, která musí splňovxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v dolech stanoví výčet práv a povinností zaměstnanců. Jmenovitě se jedná o právo vzdálit se z pracoviště, jestliže vzniknou okolnosti, o kterých se domxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tam, kde se domnívá, že jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
Mezi povinnosti stanovexx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xdst. 2 písm. b) je báňský inspektor oprávněn dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xajetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při práci. Tyto subjekty mají vedle práv a povinností stanovených pracovněprávními předpisy (zejména zákoníkem práce) též právo účastnit se ixxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxekce práce nebo oblastními inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce), právo sledovat a šetřit záležitosti týkající se bezpečxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxtní báňskou správou a právo dostávat zprávy od zaměstnavatele o nehodách a nebezpečných událostech. Uvedená práva jsou většinou upravena v kolektivnxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxěná hornickým způsobem, § 3a - organizace, § x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 41 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
vyhl. č. 22/1989 Sb.,
vyhl. č. 26/198x xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxx týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dolech (č. 111/2001 Sb. m. s.),
doporučení MOP č. 183 týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při pxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xři práci, hornické činnosti a požární ochrany. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2013.
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při prácx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xomentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
VYSOKAJOVÁ, M., KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 5. aktuaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x§ 2), nebo v případě pochybnosti, zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 3). Pro tyto účely § 4 počítá s tím, že o odstranění pochybností (ať jxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxčenými orgány mohou být např. Ministerstvo průmyslu a obchodu (pokud jde o charakter využívaného nerostu), Ministerstvo životního prostředí (pokud xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtnictví (pokud jde o jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod), Ministerstvo zemědělství (pokud jde o těžbu říčních materiálů v korytecx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy, řeší se tyto pochybnosti podle § 39 odst. 3. Podle tohoto ustanovení platí, že v pochybnostech, zda vrcxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxánem státního odborného nebo obdobného dozoru.
Nastanou-li pochybnosti, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným, nebo nevyhrazeným, rozhoduxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, může nastat například v případě využívání některého z nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. i) horního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xplněny obě podmínky), je jejich otvírka, příprava a dobývání hornickou činností ve smyslu § 2 písm. b). Pokud podmínka blokového dobývání a leštitelnoxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxých nerostů na jedné lokalitě, resp. v jednom lomu je možno blokově dobývat a leštit a část dobývaných nerostů pro tento postup není vhodná, bude Český báxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx řízení o odstranění pochybností podle komentovaného ustanovení je vydání správního rozhodnutí, jímž se v určité věci prohlašuje, že jmenovitě určenx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx práva ani nové povinnosti, ta se ale xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xinnost prováděnou hornickým způsobem (např. § 10 horního zákona nebo § 5 a § 6 zák. o hornické činnosti). Pokud však Český báňský úřad rozhodne, že se nexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxhodnutí představovat i zásah do práv vlastníků pozemků, kteří jsou vlastníky ložisek nevyhrazených nerostů, ale nikoliv již vlastníky ložisek vyhraxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxstech podle § 4 se obecné předpisy o správním řízení (tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) vztahovat budou. Řízení v pochybnostech může být zahájeno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxi úřední by měly být dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 spr. řádu). Český báňský úřxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x x xx xxxxxxxxx dotčených pozemků nebo jiné správní orgány (např. stavební úřady). Pokud o to ten, kdo podnět podal, požádá, je Český báňský úřad povinen mu sdělit ve lhxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xšak není vyloučen ani postup podle § 142 spr. řádu, který upravuje řízení o určení právního vztahu; dané řízení je v daném případě řízením zahajovaným na xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxzhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o hornickou činnost, nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí v pochybnostech podle § 4 nelze považovat za rozhodnutí předběžné povahy podle § 70 písm. b) s. ř. s., a proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním souxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 39 - působnost orgánů státní xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxx
Literatura:
KÜCHLEROVÁ, M. Kompetenční výluky ve správním soudnictví. Praha: Lexxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxanex, a.s., 2000, s. 5-9.
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.
VÍCHA, O. Základy hoxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxáděcími a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
Oddíl druhý
Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné horxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx.2019.
Komentované ustanovení upravuje základní povinnosti organizací při provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjištění jeho racionálního dobývání vyžadují odpovídající odborný přístup a přiměřené vybavení organizací, které je mají provádět.
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvky hospodárného využívání výhradních ložisek upravuje horní zákon (např. v § 30), požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xeho prováděcích předpisech (vyhláškách) vydaných Českým báňským úřadem na základě zákonného zmocnění vyplývajícího z § 6 odst. 6. Uvedené požadavky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxděné hornickým způsobem v podzemí, vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxsti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, nebo vyhlášky č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxce splňovat. V zájmu zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodárného využívání nerostného bohatství a ostatních lxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Tím nejsou dotčeny jinx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxkona o hornické činnosti doplněno zákonem č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho ustanovení jsou uvedeny do určité míry zaměnitelné pojmy "vykonávat" a "provádět". Komentované ustanovení rozlišuje mezi povolením, což je akt jexxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xeské republiky. Pojem "vykonávat" uvedený v první větě se vztahuje k organizaci, která je kvalifikována pro určitou činnost a získala od orgánů státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxi vydáno oprávnění. K vydání oprávnění je místně příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti má právnická nebo fyzická osoba sídlo, popříxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxění třeba. Oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky. Předpoklady k získání tohoto oprávnění stanoví vyhláška Českého báňského úřxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxástí těchto činností. Právnická nebo fyzická osoba v žádosti o vydání oprávnění uvádí obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení, sídlo, popřípadě míxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xarození, požadovaný předmět činnosti a dále jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republixxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxědčení o způsobilosti k výkonu činnosti. K žádosti se připojují doklady, popřípadě jejich ověřené kopie, kterými právnická nebo fyzická osoba prokazxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx který činí 1 000 Kč. Za vydání změny oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (jde-li o změnu skutečností vedených v evxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xinnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem lze vydat pouze právnické nebo fyzické osobě, která prokáže, že je k tomu odborně způsobilá buď samxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxbo báňského projektanta, kteří v rozsahu svých oprávnění získaných od státní báňské správy tyto funkce v pracovněprávním vztahu nebo v jiném obdobném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrnickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
Řízení o vydání oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxou stranu však nedává správnímu orgánu možnost např. ve veřejném zájmu oprávnění po splnění zákonných požadavků neudělit. V řízení o oprávnění k hornixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnění předpokladů pro udělení oprávnění, přičemž zamítnout žádost může jen tehdy, není-li splněn některý z požadavků upravený ve vyhlášce Českého báňxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xsou součástí těchto činností. Znamená to, že při splnění stanovených podmínek musí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxodní báňský úřad posuzuje pouze splnění předpokladů pro udělení oprávnění konkrétního subjektu, a rozhoduje tedy o jeho právech a povinnostech, těžkx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkým způsobem bez oprávnění, lze uložit pokutu za přestupek ve výši do 50 000 Kč [§ 44 odst. 3 písm. a) ve spojení s odst. 1 písm. a)]. Právnické osobě nebo poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti však neumožňuje za neoprávněné provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem uložit správní trest v podobě zákazx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xčel zvážit doplnění trestu zákazu činnosti, a to vedle uložení pokuty.
Pojem "provádět" použitý ve druhé větě komentovaného ustanovení se vztahujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa o hornické činnosti (srov. § 9-13) a horního zákona (srov. § 24-28).
Komentované ustanovení umožňuje hornickou činnost nebo činnost prováděnou hxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx patří např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle kterého lze vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo souhlasu či povolení změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu určených podxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxebního zákona [§ 31 odst. 1 písm. b) a § 32 odst. 2]. Zvláštním právním předpisem předvídaným v komentovaném ustanovení je též zákon České národní rady xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlším příkladem může být zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který vyžaduje povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost mj. k nakládání s produktx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnost provádět na základě ohlášení. Ohlášení hornické činnosti umožnuje § 8 odst. 4 vyhl. č. 104/1988 Sb. Změny v plánech a dokumentaci, kterými nedojdx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu. V ohlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxost prováděná hornickým způsobem není vázána na povolení orgánů státní báňské správy. Jedinou výjimkou je dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, kx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxce doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle § 3 zák. o geologických pracích (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí. Organizace, které provádějí vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů mimo oblast vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly (§ 9 zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxské národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Geologické práce uskutečňované v rámci podnikatelské činnosti, prováděné se zásahem do pozexxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (tj. fyzické nebo právnické osoby), u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické prácx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx něž se osvědčuje odborná způsobilost, rozsah potřebných znalostí právních předpisů souvisejících s geologickými pracemi, postup při ověřování odbxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxní odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce.
Organizace, která provádí hornickou činnost nebo činnost prováxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. a) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
K odst. 3
Odstavec 3 se vztahuje na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm, a to včetně činností s nimi bezprostředně souvisejícími, pokládá komentovaný zákon za činnosti mimořádně odborně náročné, a to zejména s ohledem na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxci splňovali požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pro výkon stanovených činností.
Komentované ustanovení bylo do zákona o hornické čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xáňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a to s účinností od 20.12.1991. Tato novela navázala na dříve platný výnos Ústředního bxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xyhlášku Českého báňského úřadu č. 103/1989 Sb., o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxé souvisejí s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků.
Čxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, která nabyla účinnosti dne 1.8.2005. Oproti přxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxci k zajištění odborného a bezpečného výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Vyhláškou stanovenou odbornou kvalifikxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlektrických zařízení, geomechanik, hodnotitel rizik ukládání odpadů, vedoucí větrání, odborný znalec, technický dozor pro vedení důlních a podzemxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxornou způsobilost těchto pracovníků. Děje se tak před komisí jmenovanou předsedou Českého báňského úřadu. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydávx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx Kč [položka 22 písm. b) přílohy k zák. o spr. poplatcích]. Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a platí se kolkovými známkami.
Obvodní báxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxt. 4
Odstavec 4 stanoví organizacím povinnost ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti proxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxlašuje zahájení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů. Organizace neohlašuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx děl (podzemní vrty) a geologické práce mapovací, laboratorní a kamerální.
Ohlášení obsahuje název, identifikační čísla a sídlo organizace, kterx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhájení, plánovaného ukončení, popřípadě přerušení činnosti, druh a typ používaného technického zařízení, způsob a rozsah trhacích prací, údaje o jexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxrávnění organizace provádět činnost, která je předmětem ohlašování, a rozhodnutí, kterým byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci podle § 8 odst. 4 vyhl. č. xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxce povinna oznámit neprodleně.
K odst. 5
Odstavec 5 stanoví možnost vzniku oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, a to s účinností od 28.12.2009.
Komentované ustanovení v souladu se zákonem č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlasu. Na jejím základě oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem vzniká také marným uplynutím lhůty pro vydání správnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxké správy o tom, že jim došla žádost o vydání rozhodnutí o oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxrného uplynutí této lhůty. Jestliže žádost o oprávnění nemá stanovené náležitosti, obvodní báňský úřad vyzve žadatele k odstranění nedostatků a poskxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxčátku, a to ode dne, kdy obvodní báňský úřad vyrozumí účastníka o tom, že řízení pokračuje. Ve zvláště složitých případech mohou orgány státní báňské spxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxlat. Ustanovení správního řádu o dobách připočítávaných ke lhůtě pro vydání rozhodnutí se však v tomto případě nepoužijí.
O vzniku oprávnění učinx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxle § 40 odst. 5 písm. a). Na požádání orgány státní báňské správy vydávají osvědčení držiteli oprávnění, ve kterém uvedou údaje identifikující držitelxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe označení orgánu státní báňské správy, který jej vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo, otisk úředníhx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxistí, rozhodne o tom, že oprávnění zaniká. Toto rozhodnutí lze vydat do 3 let od uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti. Přitom se postupuje obdoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zahájení řízení usnesením do 1 roku od právní moci rozhodnutí a ustanovení o zkráceném přezkumném řízení.
Související ustanovení:
§ 2 - hornicxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxný znalec, § 6 - další povinnosti organizace, § 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx - přestupky, § 45 - oprávnění orgánů státní báňské správy, § 46 - souhlas s odchýlením se od technického požadavku
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvém a hlubinném těžebním průmyslu,
směrnice Rady 92/91/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebnxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/Exxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),
směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli poxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxagenům při práci
Literatura:
Báňské předpisy VII. Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx2005 Sb. a vyhlášky č. 265/2012 Sb. Úplné znění s komentáři. 2. vydání. Ostrava: Montanex, a.s., 2012.
LUKS, J. Báňské předpisy III. Vyhlášky Českxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxástí těchto činností x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a.s., 1999, s. 83-133.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl II. Ostrava: Montanex, a.s., 2000, s. 5-9.
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. aktuxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxjícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
(Uznávání odborné kvalifikace)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbsahuje právní úpravu uznávání odborné kvalifikace pro výkon některých funkcí při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Hoxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého státu EU na území České republiky podléhá procesu uznávání odborné kvalifikace.
První právní úprava uznávání odborné kvalifikace na úseku horxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2002. Ke změně celého ustanovení § 5a došlo na základě zákona č. 189xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a to s účinností od 1.7.200xx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxností podle tohoto nebo horního zákona považují za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí právní předpis, kterým se řídí postup při uznávání odborné kvalifikace na úseku hornictví v případě státních příslušníků členských států EU, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem je zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxace v případě, že státní příslušník z jiného členského státu EU bude mít zájem trvale vykonávat hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým zpxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxcké činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem) Český báňský úřad, který vede správní řízení o uznání odborné kvalifikace a vydává rozhodnutí o xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi uložit tzv. kompenzační opatření v podobě absolvování adaptačního období (§ 13 zák. o uznávání odborné kvalifikace) nebo složení rozdílové zkoušky xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxikace). U státních příslušníků členských států EU a členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace se přitom vyžaduje prx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxsti provozu (§ 9 odst. 2 vyhl. o požadavcích na odbornou kvalifikaci). Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace je podkladem pro vydání oprávnění k hornxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xřílohy k zák. o spr. poplatcích]. Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a platí se kolkovými známkami.
Tento postup je přitom nutné odlišxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxní odborné kvalifikace). V případě regulovaných činností upravených komentovaným zákonem dochází k naplnění čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES ze dne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbo příležitostným výkonem ověřit odbornou kvalifikaci žadatele postupem podle § 36b zák. o uznávání odborné kvalifikace.
K odst. 2
V návaznosti nx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxváděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti činí 1 000 Kč [položka 22 písm. b) přílohy k zák. o spr. poplatcích]. Prodloužení platnosti osvědxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vybírán v české měně a platí se kolkovými známkami.
K odst. 3
Zákon o hornické činnosti stanoví pro výkon některých hornických činností nebo činnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxzaci. V mnoha těchto případech zákon stanoví, že jejich odbornou způsobilost neověřují orgány státní báňské správy, nýbrž organizace. Vznikla tak otxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh států EU. Pokud odbornou způsobilost ověřuje organizace, nelze na takové ověřování vztáhnout zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxní odborné kvalifikace), který upravuje výlučně činnost správních orgánů, případně profesních sdružení. Bylo proto třeba jiným způsobem legislatixxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxou proporcionality. S ohledem na to byl do § 5a doplněn odstavec 3, který se týká ověřování odborné kvalifikace dosažené v jiných členských státech EU oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxtě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku), ani pro účely takového ověření vyžadovat předložení dokladu o ověření pravosti podpixxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxty EU, odst. 3 stanoví oprávnění organizace požadovat po uchazeči předložení dokladu o uznání platnosti nebo rovnocennosti zahraničního dokladu o vzxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxnání odborné kvalifikace na příslušný orgán státní báňské správy.
Související ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3 - činnost prováděná hornxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobem, § 5b - báňský projektant, § 5c - odborný znalec, § x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxhu, jejich zneškodňování a ničení, § 36 - podmínky získávání odborné způsobilosti, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů stxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxvisející předpisy EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací
Související mezinárodní smlouvy:
xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxní odborné kvalifikace v oblasti geologie. Minerální suroviny, 2005, č. 1, s. 10-14.
VÍCHA, O. Transpozice systému uznávání odborných kvalifikacx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxti vloženo zákonem č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších pxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx tunelu Blanka v Praze). Dřívější právní úprava nespecifikovala odpovědnost báňského projektanta za projekt, takže jeho odpovědnost vyplývala z obexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxti ve výstavbě se stalo ideovým vzorem pro komentované ustanovení v oblasti hornictví.
K odst. 1
Odstavec 1 stanoví, že díla v podzemí vzniklá při něxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxuze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta (tzv. báňský projektant). Projektování je integrální součástí hornické činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxní a při pracích na jejich udržování, stejně tak, pokud jde o zpřístupňování starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a podzemní práce spoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx odborného a bezpečného výkonu uvedených činností musí báňský projektant splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou v § 2 odst. 1 písm. e) vyhl. o požadaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxrnické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo vyhláškou Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxaxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolskéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx způsobilost báňského projektanta ověřují orgány státní báňské správy, a to zkouškou před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxláškou ke zkoušce předkládají též vzorovou dokumentaci k získání požadované odborné způsobilosti, kterou zpracovaly nebo se na jejím zpracování podxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostních předpisů v zpracované dokumentaci. O zkoušce se vyhotovuje záznam, ve kterém se uvádí otázky, hodnocení odpovědí, hodnocení předložené dokuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxynutí doby 3 měsíců. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává místně příslušný obvodní báňský úřad osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky o dalších 5 let.
K odst. 2
Odst. 2 zakládá oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxové dokumentace a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost děl v podzemí vzniklých při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlních dxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrojektanta zpracovat projekt v závislosti na báňsko-technických a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem takx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxje požadavky na statické, popřípadě jiné výpočty. Ty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.
Není-li báňský projektant způsobilý někxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektu. Těmito osobami mohou být autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři a technici činní ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků činných ve výstavbě), odborní řešitelé geologických prací (podle § 3 zák. o geologických pracích) nebo další fyzické osoby s ověřenou odbornxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxváděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů (např. geomechanik, projektant instalací elektrických zařízení, projektant instaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxek tím v takovém případě není dotčena.
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 000 Kč [§ 44 odst. 2 ve spojení s odst. 3 písm. a)]. Podnikající fyzické osobě, která jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxnost prováděná hornickým způsobem, § 3a - organizace, § 4 - odstranění pochybností, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti proxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady, § 44 - přestxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovanýcx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Judikatura:
- Žalobce dále zpochybnil oprávnění Ing. K. vypracovat projektovou dokumentaci daného vrtu pro termální čerpadlo s tímx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxděné hornickým způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx fyzické osoby ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2015, č. j. 3 As 107/2014-49)
Literatxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávnická fakulta, Nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun, 2018, s. 173-184.
Odborný znalec
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2012.
K odst. 1
Odst. 1 zmocňuje Český báňský úřad uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Český báňský úřad může ustanovit odborného znalce na návrh třetí osoby (např. organizacx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxžka 60 odst. 1 písm. g) přílohy zák. o spr. poplatcích]. Správní poplatek lze platit kolkovými známkami nebo na bankovní účet Českého báňského úřadu, a tx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné v § 2 odst. 1 písm. j) vyhl. o požadavcích na odbornou kvalifikaci.
Odborný znalec je fyzickou osobou, která je na základě ustanovení Českého báňskxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxováděnou hornickým způsobem. Odborný znalec je dále oprávněn zpracovávat odborné posudky a stanoviska a provádět zkoušky u vybraných důlních strojůx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxnosti nebo činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xélce odborné nebo vědecké praxe a k znalosti obecně závazných právních předpisů.
Odbornou způsobilost odborného znalce ověřují orgány státní báňxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx". O zkoušce se vyhotovuje záznam, ve kterém se uvádí otázky, hodnocení odpovědí, hodnocení předložené dokumentace, výsledek zkoušky a podpisy zkušexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxonané zkoušky vydává místně příslušný obvodní báňský úřad osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti provádxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky o dalších 5 let.
Z komentovaného ustanovení dále vyplývá, že činnost odborného znalxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xožadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xtedy např. v § 3 zák. o geologických pracích). Stejnou činnost mohou provádět i instituce nebo odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci splňují poxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxáděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, nebo ve zvláštním právním předpise (např. v § 3 zák. o geologických pracích), nebo pokux xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxenských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
K odst. 2
Odstx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxtě. Aby mohl Český báňský úřad odvolat odborného znalce, musí prokázat, že při vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému porušení stanovexxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxvinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5a - uznávání odborných kvalifikací, § 5b - xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady, § 45 - oprávnění oxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(Povinnosti organizace)
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvá i její značná rizikovost, která se zvyšuje zejména přechodem dolů do středních a velkých hloubek, zhoršujícími se důlně geologickými a důlně technixxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxováděných hornickým způsobem vyžaduje, aby organizace důsledně dbaly o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o bezpečnost provozu a na dodržování bexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxh organizacích tradiční. Za jedny z prvních bezpečnostních předpisů v oblasti hornictví lze považovat zákon č. 12 ř. z. z roku 1894, jímž se vydávají přexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxahovaly též ustanovení o kvalifikaci, ustanovení o povinnostech odpovědných pracovníků. V zákoně bylo stanoveno, že "závodní ustanovený podle předxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xuseli mít rovněž předepsanou kvalifikaci a museli být oznámeni báňskému úřadu. Dřívější horní zákon (zák. č. 41/1957 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxky organizace byla pojata do platných bezpečnostních předpisů. I při organizačních změnách (tresty, kombináty, národní podniky, koncerny a koncernxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu je nezbytnou součástí řízení. Systém "závodních", tj. odpovědných vedoucích hornických závodů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxn České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., účinnx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xají zaměstnanci právo na uspokojivé pracovní podmínky. Obecná právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dále obsažena v části páté zák. pxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxích vztazích i mimo ně zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti a ochrany zdraví při práci).
Na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů (tj. podle horního zákona a záxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce a sociálních věcí [§ 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce]. Působnost Státní inspekce práce a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxt. 4 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce].
K odst. 1
Zákon o hornické činnosti stanoví organizaci povinnost zajistit a kontrolovat dodxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávními předpisy, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. l) ve spojení s odst. x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxisek [§ 2 písm. b)] nebo ložisek nevyhrazených nerostů [§ 3 písm. a)] závodního dolu, resp. závodního lomu. Pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a § 3 je orgxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosti stanovené na základě § 5 odst. 3 (tj. ve vyhlášce č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické čixxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxických pracích).
Požadavky na odbornou kvalifikaci závodního dolu, závodního lomu a závodního jsou upraveny v § 2 odst. 1 písm. a)-c) vyhl. o požadaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxickým způsobem na dole musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxcké činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxckým způsobem alespoň čtyři roky. Na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí závodní lomu splňovat odbornou kvalxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpůsobem alespoň dva roky nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrnou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobex xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvídají za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Uvedené odborně způsobilé fyzické osoby odpovídaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxovníkům, kteří se souhlasem organizace v dole nebo lomu pracují.
Komentované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé hornickým způsobem ustanovit závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a § 3 nadřízeného zaměstnance nebo těmxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xostavený báňský technik), který jako jediný může odpovídat za bezpečné a odborné řízení hornických prací vykonávaných v dole nebo v lomu.
Organizaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo činnosti prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xreventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí.
Organizace, která neučiní včas prevexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. d) ve spojení s odst. 4 písm. a)]. Organizace, která neučiní opatření k pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xterý jí hrozí pokuta do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. g) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví organizacím realizujícím hoxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. Povinnosti uvedexx xxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtí stanovených v § 6 odst. 3, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. e) ve spojenx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xe pravděpodobně nacházejí. Tato povinnost je blíže upravena v § 9 vyhl. č. 22/1989 Sb. Přesná a jednotná evidence pracovníků musí být vedena od jejich nxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxčení směny se přesvědčit, zda všichni pracovníci opustili svá pracoviště, případně byli převzati do evidence následující směny. U pracovníků zaměstxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi činnostech prováděných hornickým způsobem, při kterých se v nejvíce obsazené směně v podzemí zdržuje méně než 10 osob, stačí jedna evidence. Je-li něxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlosti a nebezpečné stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy. Provozní nehodou (havárií) se podle tohoto ustanovení rozumí událost, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xod a bahnin, průtrž hornin, uhlí a plynů, jakož i důlní otřesy a erupce. Tento výčet je však pouze demonstrativní.
Taxativní
výčet mimořádných událostxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxhl. č. 22/1989 Sb. má závodní dolu zajistit bezodkladné hlášení závažných pracovních úrazů, závažných událostí, závažných provozních nehod a nebezxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm je úraz s následnou ztrátou orgánu (anatomickou nebo funkční), životu nebezpečné poškození zdraví, včetně průmyslových otrav, a úraz s takovým charxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxaví při práci,
c)
hromadný úraz, kdy při stejném úrazovém ději byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy byxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxného prachu,
b)
důlní otřes a takový otřesový jev, při kterém došlo k pracovnímu úrazu,
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pokud výsledky měření nejsou ovlivněny procesy nemajícími souvislost se samovzněcujícím procesem nebo neohrožujícími bezpečnost práce a provozu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxší než 24 hodin,
g)
průval vod a bahnin (zvodněných hornin),
k)
průtrž hornin, uhlí nebo plynů,
l)
propadnutí osoby, stroje nebo zařízení dx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xadioaktivního zářiče nebo prokazatelnou netěsnost uzavřeného zářiče,
n)
hledání pohřešované osoby,
o)
úraz při dopravě osob na pásovém dopxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxy, pokud k nim dojde při:
a)
nakládání s výbušninami, včetně úrazů, přiotrávení zplodinami vznikajícími během výbuchu, vloupání do skladu, odcizexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtně úrazů vzniklých při provozu těžních zařízení.
Podle § 19 vyhl. č. 26/1989 Sb. je organizace (prostřednictvím závodního lomu) povinna ohláxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm je úraz s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční, životu nebezpečné poškození xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxeň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci,
c)
hromadný úraz, kterým je úraz, při kterém byly zraněny nejménx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxody a nebezpečné stavy, a to:
a)
na podstavnících pro jízdu na laně a na lanovkách,
b)
skluzy zemin a sesuvy skalních stěn, výrony plynů, průvaly vxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxřízení,
3.
ohrožení veřejných a jiných právem chráněných zájmů, nebo
4.
vynucené změně technologie provozu a způsobu vedení důlních děl,
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxzpečného plynu z potrubí,
e)
hledání pohřešované osoby,
f)
úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace,
g)
únik radioaktivních a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podzemních prostor ústících na povrch anebo požár na povrchu v okruhu 60 m od průniku provozovaných podzemních důlních děl s povrchem,
i)
vloupání xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xojde při nakládání s výbušninami, včetně úrazů a přiotrávení zplodinami vznikajícími během výbuchu, nebo používání vyhrazených technických xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, je organizace povinna bezodkladně ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu závažnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxní, životu nebezpečné poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.
Organizace dále ohxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxveb nebo zařízení, výrony plynů, průvaly vod nebo zvodněných hornin, při nichž došlo k:
1.
ohrožení života a zdraví osob,
2.
ohrožení bezpečnosxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxzu,
b)
nežádoucí únik plynu nebo kapaliny, které jsou škodlivé nebo nebezpečné,
c)
hledání pohřešované osoby,
d)
úmrtí osoby v objektx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvřeného zářiče,
f)
požár nebo výbuch na pracovišti.
Organizace dále ohlašuje závažnou událost, závažnou provozní nehodu a nebezpečný staxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních úrazů, závažných událostí, závažných provozních nehod a nebezpečných stavů příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Hlásí se tyto závažné pracovxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoškození zdraví, včetně průmyslové otravy, a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů a nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxě 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.
Hlásí se závažné události, závažné provozní nehody x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xředpokládány, a výskyt kyselého plynu,
d)
únik ropy, plynu nebo kapalin do okolí, který má za následek znečištění ovzduší, vody nebo půdy nad limitx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xýbušnin, odcizení či nalezení výbušnin,
g)
úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti,
h)
hledání pohřešované osoby.
Dále se hlásí závažxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxícími během výbuchu, nebo používání vyhrazených technických zařízení, včetně úrazů elektrickým proudem.
První tři z uvedených prováděcích vyhlxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxho úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, která byla změxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxcí č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato právní úprava byla do jisté míry nahxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to zejména ze statistického hlediska. Podle § 4 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení vlády ohlašuje zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle zákona o hornické činnosti). Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovnxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx. c)
Organizace je povinna zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů. Tato povinnost je blíže stanovena v prováděcích vyhláškách Českéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxo § 19 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, tuto povinnost organizaci, resp. zaměstnavateli nenařizuje.
Organizace má obecnou povinnost závxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxy č. 51/1989 Sb. nebo § 18 odst. 7 vyhl. č. 239/1998 Sb.).
K písm. d)
Organizace je povinna přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných záxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xracoviště a zařízení nebo povinnosti související s prováděním prohlídek pracovišť nebo evidencí pracovníků na pracovišti.
K písm. e)
Organizacx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést. Tato povinnost naxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu [srov. § 3b odst. 1 písm. b) komentovaného zákona]. Uvedené právo zaměstnance vyplývá z Úmluvy č. 176 txxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxace práce (publikována pod č. 111/2001 Sb. m. s.).
Písm. f) bylo do zákona o hornické činnosti doplněno zákonem č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2002.
K písm. g)
Organizace je povinna předložit před prvním poxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxch použití jinde v České republice.
Písm. g) navazuje na § 8 odst. 3, podle kterého musí být typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdat si souhlas příslušného orgánu státní báňské správy před prvním použitím vybraných výrobků a zařízení v dolech. Tato povinnost je nezbytná zejména x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh zákonů.
Písm. g) bylo do zákona o hornické činnosti doplněno zákonem č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbuxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2002.
K písm. h)
Organizace je povinna používat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxečné.
Písm. xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30.1.2008. Do té doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbem. Z tohoto důvodu se požaduje, aby organizace měla za povinnost používat pouze výrobky, které byly autorizovanou osobou ověřeny k použití při hornixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost zřídit útvar nebo ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ničení a zneškodňování.
Organizace vykonávající hornickou činnost mají dále povinnost určit pracovníka pro řízení likvidace závažných provozxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, pokud jim vznikla povinnost zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4. Zákon č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxe vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud razí díla v podzemí nebo dobývají-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí.
Povinxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm organizacím zákon umožňuje ustanovit pouze bezpečnostního technika (odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochraxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxst. 5
Odst. 5 zakotvuje organizacím, které již mají povinnost zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4, povinnost ustanovit pracovníka pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxosti organizacím provádějícím činnosti prováděné hornickým způsobem při ražbě v podzemí ve vazbě na povinnost zajistit báňskou záchrannou službu. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh nehod (havárií). Dlouholeté zkušenosti ukazují, že určení osoby způsobilé a schopné včas a rozhodně reagovat v případě havárie vede k efektivnějším xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné horxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xeského báňského úřadu:
-
vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxnnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu,
-
vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti prxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost,
-
vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
-
vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx8 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích,
-
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxzi,
-
vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů.
Český báxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x), bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (srov. § 46).
Fyzické osobě určené organizací k vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxečnosti provozu, včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, stanovený podle § 6 odst. 6, může obvodní báňský úřxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českého báňského úřadu vydanými na základě § 6 odst. 6, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč [§ 44x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxzným právním předpisem požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií).
Na základě tohoto zákonného zmxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xožadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a dále opatření směřující k záchraně životů lidí a omezení škxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlech a na pracovištích při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxné hornickým způsobem jsou obsaženy v prováděcích vyhláškách vydaných Českým báňským úřadem na základě § 6 odst. 6 písm. a). Jedná se zejména o vyhlášku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxrchu (§ 18 a násl.), vyhlášku č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů (§ 18 a náxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxickým způsobem v podzemí (§ 12-15).
K písm. c)
Podle § 6 odst. 6 písm. c) bylo zákonem Českému báňskému úřadu uloženo upravit obecně závazným právníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxšťovat příčiny závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů souvisí s povinností vyhodnocovat a evidovat závažné události a nebezpečné sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx1989 Sb., § 19 odst. 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx se evidence pracovních úrazů týká též nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení vlády xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců při práci a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16.12.2008 o sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdravx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxvuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (tj. podle zákona o hornické činnosti). Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení úrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády, popis úrazového děje, drux xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxace pracovních úrazů a nad vyhodnocováním zdrojů a příčin úrazovosti náleží do působnosti obvodních báňských úřadů [srov. § 41 odst. 1 písm. e)].
K píxxx xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxch událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
Na základě toxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxovozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. Podle této vyhlášky je organizace povinna v hlášení podle § 6 odsxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení postiženého (postižených), druh zranění a zraněnou část těla, druh a zdroj úrazu. U ostatních závažných událostí, nebezpečných stavů, závaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxá událost") se v hlášení uvádí název a sídlo organizace, místo, den a hodina, kdy došlo k mimořádné události, druh mimořádné události, pravděpodobná přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo majetek, zejména důlní požár, výbuch plynů a uhelného prachu, důlní otřexx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxto vyhláška pak pro tyto mimořádné události používá legislativní zkratku "havárie".
De lege ferenda
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxováděné hornickým způsobem z uživatelského hlediska přispělo sjednocení základních pojmů a jejich definování na úrovni zákona.
Související ustxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxců zaměstnanců, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5a - uznávání odborné kvalifikace, § 5b x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxchnická zařízení, 22 odst. 4 - obecné povinnosti při nakládání s výbušninami, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxýlením se od technického požadavku
Související předpisy:
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci,
§ 3 odst. 2 písm. a) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
vyhl. č. 327/1992 Sb.,
vyhl. č. 102/1994 Sb.,
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a při činnosti prováděné hornickým způsobem,
vyhl. č. 55/1996 Sb.,
vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu,
vyhl. č. 239/1998 Sb.,
vyhl. č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxaví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů,
vyhl. ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxlech a při těžbě ropy a zemního plynu,
Související mezinárodní smlouvy a předpisy EU:
Úmluva č. 176 o bezpečnosxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
nařízení Komise (EU) č. 349/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) čx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xměrnice Rady 92/104/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu,
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
směrnice Rady 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xožadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),
směrnice xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Literatura:
Báňské pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrnickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 265/2012 Sb. Úplné zněxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx8/2005 Sb. a vyhlášky č. 52/2011 Sb. Úplné znění s komentářem aktualizovaným ke dni 30.4.2012. Ostrava: Montanex, a.s., 2012.
BĚLINA, M., DRÁPALx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x02/1995 Sb. ze dne 11. srpna 1995 o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické čixxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xTEIN, P. Báňské předpisy XIX. Vyhlášky č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, a č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci. Osxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxů vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxí při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. Úplné znění s komentářem a dodatekem ke dni 30.4.2012. Ostrava: Montanexx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxí aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Sborník z mezinárodní konference Hnanice. 1. vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxčnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2013.
MAKARIUS, R. České horní prxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtanex, a.s., 1997.
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, axxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Úplné znění s komentářem. Ostravax xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ASPI Publishing, 2005.
STÁDNÍK, J., KIELER, P., ŠTEFKO, M. Zákon o inspekci práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
ŠEDĚNKA, K. Bxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek ČBÚ č. 477/1991 Sb., 340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb. x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x přehledně podle normy OHSAS. 2. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2012.
ŠEVČÍK, F. Báňské předpisy XIV. Vyhláška č. 26/1989 Sbx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxckým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxisy XV. Vyhláška č. 51/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostrava: Montanex, a.s., 1998.
ŠEVČÍK, F. Báňské předpisy XVI. Vyhláška č. 239/1998 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998 o bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Úplné zněnx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxu se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhlášky Čexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x.s., 2000.
VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx a.s., 2012.
Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ustanovení § 7 vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při práci a bezpečnost provozu zejména při hlubinném dobývání. Plní svou funkci nejen při zásazích k záchraně pracovníků a majetku při závažnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxškoleni a vycvičeni, protože jejich činnost klade vysoké nároky zejména na jejich odborné znalosti a fyzickou zdatnost. Důležitá je funkce báňské zácxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k zajištění ochrany postižených a majetku v případě výbuchu třaskavých plynů, uhelného prachu nebo požáru v jámě na dolech ostravsko-karvinského revxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým způsobem nařídil s účinností od 1.7.1988 povinné zajištění báňské záchranné služby. Podrobnosti této problematiky pak upravuje vyhláška xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxba považuje za hornickou činnost. Tato úprava byla zavedena zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrnickou činnost povinnost zajistit báňskou záchrannou službu. Tuto povinnost mají na základě komentovaného ustanovení organizace provádějící horxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxjí ze zákona nejen organizace provádějící hornickou činnost v podzemí, ale i ty organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem, pokux xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxstit i ty organizace, kterým to stanoví Český báňský úřad. Český báňský úřad může nařídit zřízení báňské záchranné stanice organizacím, které vykonávxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xíly z dřívější hlubinné těžby). Organizacím vykonávajícím činnost prováděnou hornickým způsobem, při níž lze předpokládat vznik mimořádných podmíxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, a to s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a místní podmínky (§ 7 odst. 4).
Obvodní báňský úřad může nařídit zajištění báňské záchranné službx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu. Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) a jeho aktualizaci (§ 37 odst. 5).
K odst. 2
Zákon zde vymezuje základní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxskytnutí první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba plní na základě komentovaného ustanovení též stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x vyhl. o báňské záchranné službě. Úkolem báňské záchranné služby je podle odstavce 1 tohoto ustanovení provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchranx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkolů báňská záchranná služba vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce (např. prácx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípaxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xezi tzv. ostatní složky integrovaného záchranného systému a jako takovou ji lze využít k záchranným a likvidačním pracím (§ 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu povinnost poskytovat při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání, a to postupem podle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnného systému. Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného záchranxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxm integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací. Plánovanou pomoc na vyžádání je báňská záchranná služba povinnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí zákona o hornické činnosti, popř. v § 4 vyhl. o báňské záchranné službě. Báňská záchranná služba je povinna při stanovení rozsahu plánované pomoci na vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsob jejich vyrozumění, síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci a dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tunelech a štolách, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kolektorech včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, nebo v jiných prostorech o objxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xelitel jednotky požární ochrany. Tato věta byla do komentovaného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30.1.2008. Došlo tak ke zpřesnění součinnosti báňské záxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinnosti báňské záchranné služby s jednotkami požární ochrany při provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužby první pomoci v podzemí řídí zvláštními předpisy. Lékařská odborná první pomoc se řídí zvláštními právními předpisy [tj. zákonem č. 372/2011 Sb.x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxách], a to i bez uvedení této skutečnosti v zákoně o hornické činnosti. První pomoc je i nadále zajištěna, je součástí výcviku báňských záchranářů i zásaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x 3 vyhl. o báňské záchranné službě se báňské záchranné stanice člení na hlavní báňské záchranné stanice, závodní báňské záchranné stanice a báňské zácxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxalují služební řády závodních báňských záchranných stanic] pojem "závodní báňská záchranná stanice" nepoužívá [pouze v § 41 odst. 1 písm. d) uvádí dřxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsti s povinností organizací přispívat k úhradě nákladů na jejich zřízení, vybavení a provoz (§ 7 odst. 7).
Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu záchrannou službu, popřípadě více organizací určených Českým báňským úřadem, které v daném území vykonávají hornickou činnost nebo činnost provádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxu záchrannou stanicí dohodu, ve které je uvedena výše jejich příspěvků k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice (x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxky v rozsahu určeném služebním řádem hlavní báňské záchranné stanice a zpracovávání rozvrhu nástupů báňských záchranářů do stálé pohotovostní službx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Hlavní báňská záchranná stanice též určuje vybavování organizací indikačními a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnost na území, pro které byla zřízena.
V roce 2016 působily na území České republiky celkem 4 hlavní báňské záchranné stanice. Obvody jejich půxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxní HBZS Ostrava úkoly báňské záchranné služby při hornické činnosti v podzemí, s výjimkou lokalit důl Centrum, Marie, Richard, Svornost a Bratrství. Hxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxum, Marie, Richard, Svornost a Bratrství. HBZS Hodonín plní úkoly báňské záchranné služby při činnostech, při kterých může dojít k erupcím ropy a zemníxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnových strukturách nebo podzemních zásobnících) nebo při haváriích podobného typu. HBZS Praha plní úkoly báňské záchranné služby při činnosti prováxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxizují organizace na hlubinném dole, uhelném lomu nebo na pracovištích, na nichž se provádí vrtné a geofyzikální práce, při nichž se předpokládá výskyt xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů a plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách nebo zvláštní zásahy do zemské kůry, popř. na pracovištích ve stavu zajištxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xahlazují následky této těžby, a organizace, které provádí činnost hornickým způsobem v podzemí a mají uloženu povinnost zajistit báňskou záchrannou xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského úřadu zřízena jako společná pro více organizací nebo jejich částí. Od zřízení závodní báňské záchranné stanice lze na základě doporučení hlaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hlavní báňská záchranná stanice. Úkoly závodní báňské záchranné stanice jsou vymezeny v § 8 vyhl. o báňské záchranné službě; patří mezi ně např. zajišťxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xraktického výcviku báňských záchranářů nebo zabezpečování nástupu báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby na hlavní báňské záchranné staxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanice se stálou pohotovostí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxoho měsíce po skončení kalendářního roku hlavní báňské záchranné stanici.
Složení báňských záchranných sborů a požadavky na jejich odbornou způsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxci, kteří jsou určeni k plnění úkolů báňské záchranné služby. Členy báňského záchranného sboru hlavní báňské záchranné stanice jsou ředitel a jeho zásxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxtí záchranáři s kvalifikací báňského záchranáře, další báňští záchranáři a podle potřeby další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů hlavní bxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x1 odst. 1 písm. d)].
Členy báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice jsou vedoucí a jeho zástupce, vedoucí mechanik, jeho zástupxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnné stanice. Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice na uhelném dole, s výjimkou lignitového dolu, tvoří alespoň 4% počtu i nepravidelxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xa dole s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) a e) vyhl. o báňské záchranné službě může být počet báňských záchranářů sníxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxští záchranáři všech těchto organizací nebo jejich částí. Podmínkou pro složení báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice je, aby x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby seznam členů báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice s uvedením jejich jména a příjmení, profese, bydliště, čísla telefonu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxčeném havarijním plánem. Změny je nutné v seznamu vyznačit neprodleně. Závodní dolu je dále povinen zajistit, aby báňští záchranáři na uhelném dole byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí na směně nacházejí. Současně zajistí, aby báňští záchranáři byli ve směnové evidenci odlišně evidováni.
K odst. 4
Komentované ustanovení zakotxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo dobývají-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Ražení děl, jakož i těžba ložisek nevyhrazených nerostů v podzemí jsou značně rizikovou čixxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxěné hornickým způsobem v podzemí jsou v řadě případů plně srovnatelná s výkonem hornické činnosti v podzemí, takže bylo nezbytné pro bezpečnost a přípaxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxáněný zájem, zakotvit povinnost, aby tyto organizace měly zajištěnu báňskou záchrannou službu jako službu specializovanou, která disponuje prostřxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xteří procházejí pravidelným výcvikem. Efektivnost zásahu v případě provozních nehod (havárií) zvyšuje skutečnost, že organizace mají pro tyto přípxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxému obvodnímu báňskému úřadu nařídit zajištění báňské záchranné služby též organizacím zabývajícím se ostatními činnostmi prováděnými hornickým zxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxd by měl při tomto nařizování přihlédnout k povaze prací, jejich rizikovosti a místním podmínkám. Nařízení zajištění báňské záchranné služby se tak můxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí v bezpečném stavu, jímání přírodních léčivých nebo stolních minerálních vod nebo podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní nebo ve vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obvodní báňský úřad může nařídit zajištění báňské záchranné služby. S ohledem na zajištění subjektivních práv dotčených subjektů (zejména organizaxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxými v části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
De lege ferenda
lze zvážit, zda by orgány státní báňské správy neměly mít obdobnou možnost nařxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xx x xxxedem na jejich povahu nebo na místní podmínky.
K odst. 5
Odstavec 5 stanoví organizaci povinnost poskytnout jiné organizaci (na základě její žádosxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxíky, zejména báňskými záchranáři. Pomoc při likvidaci havárie podle komentovaného ustanovení se poskytuje pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podle komentovaného ustanovení přísluší organizaci, která pomoc při likvidaci havárie poskytla, nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Organizace, která nevyhoví žádosti jiné organizace o poskytnutí pomoci při likvidaci havárie, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřax xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi doplněn zákonem č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské sxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zřídí vlastní báňskou záchrannou stanici (tedy tzv. hlavní báňskou záchrannou stanici ve smyslu § 5 vyhl. o báňské záchranné službě nebo tzv. závodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxeriální vybavení báňské záchranné stanice, jakož i o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů, popřípadě i jiných osob, včetně výcviku báňských záchranářů ve ztížených podmínkách (v tepelné komoře, v dýmnici, popřípadě v dole, na cvičném xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxní a praktický výcvik báňských záchranářů [§ 8 odst. 1 písm. b) vyhl. o báňské záchranné službě].
Dozor nad stavem, vybavením a činností báňské záchrxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České nárxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost. Tato povinnost byla do zákona o hornické činnosti doplněna zákonem č. 542/1991 xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xárodní rady č. 425/1990 Sb., a to s účinností od 20.12.1991.
Povinnost přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchraxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) nebo pro které báňskou záchrannou stanici vykonává jiná závodní báňská záchranná stanice nebo přímo hlavní báňská záchranná stanice (§ 7 odst. 3 vyhlx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxní, vybavení a provoz společné závodní báňské záchranné stanice (§ 7 odst. 2 vyhl. o báňské záchranné službě) nebo provoz jiné závodní báňské záchranná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlužbu, nejsou zákonem upraveny. Z komentovaného ustanovení vyplývá, že výše těchto příspěvků se stanoví na základě dohody mezi jednotlivými organizxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé stanice, poslední věta komentovaného ustanovení umožňuje, aby tuto výši stanovil Český báňský úřad. Tato možnost byla do komentovaného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, a to s účinností od 1.7.2002. S ohledem na nutnost trvalého a kvalitního fungování báňské záchranné služby je totiž nezbytné, aby byla bez zbytexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxým inspektorům pro výkon jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a záchranné přístroje a příslušenství. Hlavní báňské záchxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnné stanici a povinné lékařské prohlídky v rozsahu pro báňské záchranáře.
Komentované ustanovení bylo do zákona o hornické činnosti doplněno zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxí zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a to s účinností od 20.12.1991.
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejích pracovníků. Na základě tohoto zmocnění bylx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3 - činnost prováděná hornickým způsobem, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hornxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xařízení, § 8a - vyhrazená technická zařízení, § 9 - vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, § 10 - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxká a geologická dokumentace, § 15 - vstup na cizí nemovitosti, § 16 - náhrada škody, § 17, § 18 - řízení o povolení hornické činnosti § 19 - dobývání ložixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x9 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady, § 42 - báňští inspektoři, § 44a - přestupky
Literatura:
FASTER, P. et al. Báňské záchranářství I. Ostrxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xchrany obyvatelstva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2010.
FIBINGR, J. Specifické úkoly báňské záchranné služby při těžbě ropy a zemního plynu. Uhlíx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx R. České horní právo. Díl II. Ostrava: Montanex, a.s., 2000, s. 107-114.
VILÁŠEK, J., FIALA, M., VONDRÁŠEK, D. Integrovaný záchranný systém ČR na poxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxné ustanovení upravuje požadavky na uvádění na trh, používání a kontrolu technických zařízení a pomůcek při hornické činnosti a činnosti prováděné hoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnoprofilových strojů, mechanizovaných štítů, vrtných zařízení), přístrojů (např. pro báňskou záchrannou službu nebo pro zjišťování složení důlxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, resp. s účinností od 15.4.2016 v zákoně č. 90/2016 Sb., o posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxadavky na stanovené výrobky v nich uvedené, které by mohly xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxobce, který prohlášením shody garantuje technické vlastnosti a možnosti použití zařízení, přístrojů a pomůcek v konkrétním pracovním prostředí a poxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxckým způsobem pouze technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxůsobilost technických zařízení a pomůcek prostřednictvím jejich pravidelných prohlídek, zkoušek a revizí. Tyto pravidelné prohlídky, zkoušky a rexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxizí a oprav vyhrazených technických zařízení vymezuje § 8a odst. 5 ve spojení s vyhláškou č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdění prohlídek a zkoušek technických zařízení kontrolují obvodní báňské úřady [srov. § 41 odst. 1 písm. g)].
K odst. 3
Odstavec 3 zavádí povolovací xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxegorie musí být před jejich prvním použitím v podzemí povoleny Českým báňským úřadem. Tento ústřední orgán státní báňské správy má při vydání tohoto poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí odborných posudků potřebných k vydání povolení určuje Český báňský úřad a zabezpečuje ten, kdo o povolení žádá (zpravidla organizace).
Za vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx poplatcích]. Za vydání povolení k používání typů důlních přístrojů se platí správní poplatek ve výši 300 Kč [položka 60 odst. 1 písm. i) přílohy k zák. o sxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxž obvodní báňské úřady (a nikoliv Český báňský úřad) prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxůsobem, vydávají jí příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají.
De lege ferenda
bude třeba tento kompetenční rozpor uvnitř organizace xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxních zařízeních (č. 5/1998 Sb., resp. č. 73/2002 Sb.) počítala s širším výčtem vybraných důlních zařízení. Považovali se za ně mj. razicí a dobývací strxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch otřesů, dýchací a sebezáchranné přístroje, důlní osobní svítidla, elektrická zařízení určená do prostor se zvýšeným a vysokým nebezpečím výbuchu xxxxxx xxx x x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxského báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních, však byla bez náhrady zrušena vyhláškou č. 199/2005 Sb. s účinností od 26.5.2005x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxštění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi). Pojem "těžní zařízení" je definován jako soubor zařízexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi]. Tato vyhláškx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xařízení, na němž byla provedena podstatná změna, do používání, tedy do trvalého provozu, povoluje Český báňský úřad. Provedením podstatné změny na těxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xařízení (základní parametry těžního zařízení a jámy, druh jámy z hlediska tvaru a větrání, umístění a typ těžního stroje a těžní věže, druh pohonu a výkox xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxího zařízení v kategorii vybraných technických zařízení zřejmě spočívá v jeho specifičnosti, a to zejména v oblasti bezpečnosti provozu. Při hlubinnxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxvení § 8 odst. 3 navazuje ustanovení § 45a odst. 2, které umožňuje Českému báňskému úřadu rozhodnout o zamítnutí žádosti o vydání povolení k použití tecxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xíru ochrany rovnocennou ochraně, jejíž dosažení sledují horní předpisy platné v České republice.
Komentované ustanovení bylo změněno zákonem č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxstí od 1.7.2002. Uvedená změna zpřesnila postup při schvalování vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek pro jejich používání pod zemxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt provozu. Tímto řešením by nemělo být nijak dotčeno ani narušeno uvádění výrobků na trh podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. z protokolu PECA (publikován pod č. 56/2001 Sb. m. s.).
Organizace, která poprvé použije vybrané technické zařízení (tj. těžní zařízení podxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a chůzi) v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxvazným právním předpisem stanovit vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Uvedené zákonné zmocnění bylo provedeno přijetím vyhlášky č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx je třeba dodat, že vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxním se od technického požadavku stanoveného vyhláškou č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxny zdraví při práci a bezpečnosti provozu (srov. § 46).
K odst. 5
Odstavec 5 byl s účinností od 1.7.2000 zrušen zákonem č. 124/2000 Sb., kterým se mění xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, a to s účinností od 3.4.2000. Na základě této výjimky se povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxd jejich uvedením na trh, jsou-li stanovené k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. s účinností od 1xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, mohou stanovit jinak. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochrannx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že na základě nového legislativního rámce EU pro uvádění výrobků na trh byl přijat zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, nařízení vlxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, nebo nařízení vlády čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxzemí typy vybraných důlních zařízení, strojů, přístrojů a pomůcek. Pokud byly zkoušky a odborné posudky provedeny v jiném členském státě EU, v Turecku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo na Islandu), Český báňský úřad je na základě komentovaného ustanovení povinen k těmto zkouškám a odborným posudkům přihlédnout při vydávání povoxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxly podle zvláštních předpisů (zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) ověřeny jako bezpečnéx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30.1.2008.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5b - báňský projektant, § 5c - odborný znalec, § 6 - povinnosti organizace, § 8a - vyhrazená xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxání a likvidace starých důlních děl, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdavcích na strojní zařízení,
nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
nařízení vlády č. xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxízení při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 119/2016 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska exxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny,
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi,
vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem,
§ 1 odst. 2 vyxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvy a předpisy EU:
Dohoda o EHP,
Protokol PECA,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxosti výrobků,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxbků na trh,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních techxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xarmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 20xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím vxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa trh a zrušení směrnice 1999/5/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxnotlivé skupiny stanovených výrobků podmínky pro uvádění výrobků na trh, případně do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxké a bezpečnostní podmínky předepsané příslušnými evropskými směrnicemi (provedenými v příslušných nařízeních vlády ČR).
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xnie). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
FIEDOR, J., CICHOŇ, B. Báňské předpisy XVIII: Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb., o vyhrazenýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxi prováděné hornickým způsobem, a č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeníxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxkého báňského úřadu č. 75/2002 Sb. ze dne 22. ledna 2002, o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
KOČÍ, M., KOPECKÁ, M., STIEBITZ, J. Průvodxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxelství Anag, 2013.
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, axxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxing, 2005.
STÁDNÍK, J., KIELER, P., ŠTEFKO, M. Zákon o inspekci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2012.
(Vyhrazená technická zařízení)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.201xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchto zařízení představuje zvýšené riziko pro život osob, lidské zdraví, majetek či životní prostředí, a to nejen rozsahem svého používání, ale zejménx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu způsobilost fyzických a právnických osob, včetně
ingerence
orgánů státní báňské správy, jsou upraveny na úrovni zákona. Podrobnější právní úpravxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické čxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména na jejich umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní i provozní dokumentaci. Vyhláška č. 392/2003 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxíže vymezuje i požadovanou odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska kvalifikace a délky odborné praxe v oboru.
Celé znění § 8a bylo do zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxyhrazená technická zařízení", za něž považuje zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá jsou považována xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx vyhrazená, je uveden v § 6 vyhl. č. 392/2003 Sb. Za vyhrazená technická zařízení tlaková se považují kotle a tlakové nádoby stabilní, pokud jejich nejvxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xále tlakové nádoby k dopravě plynů, pokud jejich nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 baru. Za vyhrazená technická zařízení zdvihací se považují zdvixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxihu přesahující 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu přesahující 3 m, pokud se jimi dopravují také osoby, výtahy o nosnosti přesahující 100 kg a výšce zdvxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podzemních dílech. Za vyhrazená technická zařízení plynová se považují technická zařízení na úpravu nebo skladování plynů, pro plnění nádob plyny, jxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxrodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin), s výjimkou přírodních horninových struktur, podzexxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xoučástí vyhrazených technických zařízení je jejich bezpečnostní a tlaková výstroj.
K odst. 2
Odstavec 2 předpokládá, že se vyhrazená technická zxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x činnostem na těchto zařízeních.
Zařazování vyhrazených technických zařízení do tříd, jakož i způsob prověřování odborné způsobilosti fyzickýcx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vyhrazená tecxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu rizika jsou zařazena do třídy I. (§ 7 odst. 1 vyhl. č. 392/2003 Sb.). Kategorizace se omezuje pouze na I. a II. třídu, a to u všech typů vyhrazených technicxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxti třetí, § 13-19 vyhl. č. 392/2003 Sb.
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví organizaci (§ 3a) povinnost zajistit při uvádění do xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zkouxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxých případech jsou též držiteli osvědčení.
Organizace, která nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxe 1 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. j) ve spojení s odst. 4 písm. a)].
Z komentovaného ustanovení dále vyplývá, že montovat, opravovat, provádět revize x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxobilé a mají k tomu oprávnění vydané místně příslušným obvodním báňským úřadem.
Oprávnění obvodního báňského úřadu není nutné v případě, že se na taxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xýrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Mezi tato nařízení vlády patří zejména nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přeprxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nebo nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hledisxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxobků při jejich dodávání na trh. Tento zákon upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxaných výrobků. Patří mezi ně např. nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxi jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxedí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, jakož i nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.
Organizace, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxízení bez oprávnění obvodního báňského úřadu, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč [§ 44a odst. x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxi, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny; jsou jimi potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxslušný obvodní báňský úřad vydat, pokud žadatel prokáže, že k těmto činnostem má potřebné technické vybavení a prostory, že k výrobě a řízení prací na vyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrací, které jsou nezbytné nebo jsou součástí prací, k nimž žádá vydání oprávnění.
K odst. 5
Zákon zde uvádí
taxativní
výčet předpokladů odborné zpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxm. a) až d) patří dosažení věku 18 let, zdravotní způsobilost k práci nebo k výkonu služby na základě pracovně-lékařské prohlídky provedené podle zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxaxe v oboru (poslední dva předpoklady upřesňuje část třetí vyhl. č. 392/2003 Sb.).
Komentované ustanovení dále pod písm. e) požaduje k provádění rexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení - kotlů osvědčení vydané místně příslušným obvodním báňským úřadem.
K odst. 6
Odstavec 6 uvádí
taxativní
výčet jednotlivých působností orgáxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny (završené vydáním oprávnění) a odborné způsobilosti fyzických osob ke zkoušxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xymezení působnosti obvodních báňských úřadů v § 41, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxých technických zařízení a k plnění nádob plyny, jsou-li prováděny v souvislosti s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem a činnxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpadě trvalý pobyt. Pro organizace a podnikající fyzické osoby jiného členského státu EU vydává tato oprávnění obvodní báňský úřad příslušný podle mísxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx.). Osvědčení odborné způsobilosti fyzickým osobám uděluje též místně příslušný obvodní báňský úřad.
Obvodní báňské úřady jsou prvostupňovými oxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtanoví vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů. Obvodní báňské úřady posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu vybranýxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxé správy (místně příslušné obvodní báňské úřady) též rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění či osvědčení v případě zjištěného porušení právních přxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xze fyzickým osobám odejmout již vydaná oprávnění nebo osvědčení za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo obsluze vyhrazených technických zařízení, které vydávají fyzickým osobám místně příslušné obvodní báňské úřady. Dané osvědčení má platnost pět xxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxo úspěšného přezkoušení držitele osvědčení (srov. § 14 odst. 7 a § 19 odst. 5 vyhl. č. 392/2003 Sb.).
K odst. 8
Odstavec 8 stanoví zákonné zmocnění, nx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxocnění vydal Český báňský úřad vyhlášku č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení txxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní i provozní dokumentaci. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technicxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbem, rovněž stanoví požadavky na odbornou způsobilost organizací z hlediska technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků a blíže vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxganizace vydat souhlas s odchýlením se od technického požadavku stanoveného vyhláškou č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě komentovaného ustanovení, bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (srov. § 46).
Oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vydaným na základx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx. c)].
K odst. 9
Na základě výjimky uvedené v odstavci 9 může Český báňský úřad vydat vyhlášky předvídané v odstavci 8 pouze v případě, že se na daná vyhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xoplnění některých zákonů. Mezi tato nařízení vlády patří zejména nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xožadavky na osobní ochranné prostředky, nebo nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.
xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Tento zákon upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxují posuzování shody u těchto vybraných výrobků. Patří mezi ně např. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxřidel při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh, nařízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 116/2016 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.
K odst. 10
Činnosti uvedené v § 8a odst. 3 písm. c) a § 8a odst. 6 písm. b) jsou regulovanými čxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xyžaduje splnění požadavku odborné kvalifikace a tento požadavek je ověřován státním orgánem (v daném případě orgány státní báňské správy). Navíc lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxo rozsahu hlavy II směrnice 2005/36/ES, byl by bez bližší úpravy této problematiky v zákoně pohyb služeb v sektoru dotčené činnosti zcela uvolněn. Orgáxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi poskytovatele služeb. Komentované ustanovení proto v případě poskytování služeb navazuje na postup "ověřování odborné kvalifikace" upravený v § 3xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxm členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněny k výkonu obdobné činnosti spočívající ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxžitostného výkonu dané činnosti na území České republiky.
Komentované ustanovení bylo do § 8a doplněno zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a to s účinností od 1.7.2008.
Související ustanovexxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxifikace, § 5b - báňský projektant, § 5c - odborný znalec, § 6 - povinnosti organizace, § 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii, § 8 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxe důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kůry, § 13 - zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 38 - organizace státní báňské správy, § xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xx x xxrávnění orgánů státní báňské správy, § 46 - souhlas s odchýlením se od technického požadavku
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelnx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx shody měřidel při jejich dodávání na trh,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxání shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzovxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh,
nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxerou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
§ 1 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xrčují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Související předpisy EU:
čl. 56 SFEU,
nařízení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámci pro uvádění výrobků na trh,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjících se elektromagnetické kompatibility,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy,
směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES,
směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací
Literatura:
FIEDOR, J., CICHOŇ, B. Báňské předpisy XVIII: Vyhlášky Českého báňskéxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, a č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obslxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x.s., 2015.
HAVEL, D. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb. ze dne 22. ledna 2002, o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízenx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx x. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
KOČÍ, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxhrany. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2013.
PAVELKOVÁ, L. Zákon o uznávání odborných kvalifikací s komentářem. 1. vydání. Praha: Sondyx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, 2005.
TUČEK, M., PELCOVÁ, D. et al. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích. Příručka pro zaměstnavatele. 2. aktualizxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxět pouze autorizované osoby podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Komentované ustanovení zákona o hornické činnosti tak rozšiřuje výčex xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxtří jednorázové měření emisí, měření úrovně znečištění, dohled nad tepelným zpracováním odpadu, zpracování odborných posudků, zpracování rozptylxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám na základě jejich žádosti při splnění požadavků stanovených zákonem o ochraně ovzduší. Lhůta pro vydání rozhodnutí o autorizaci je 60 dní od podxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, se považuje za autorizovanou osobu, pokud prokáže, že splňuje kvxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxné osoby podle zákona č. 206/2012 Sb., o ochraně ovzduší, potřebují k provádění rozborů vzorků důlního ovzduší a jiných důlních plynů (vedle autorizacx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinnxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxch organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxorky důlního ovzduší k rozborům a kontrolovat, zda nejsou překročeny nejvýše přípustné koncentrace znečišťujících látek v důlním ovzduší, nejsou stxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xáňského úřadu. S ohledem na čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny by
de lege ferenda
bylo vhodné stanovit tyto povinnosti zákonem. Stejně txx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxu § x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx1/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se vztahuje pouze na vnější ovzduší v troposféře [§ 2 písm. a)].
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxané složení důlního ovzduší. V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I kysličník uhelnatý         I (CO)    I 0,003%  I
I------------------------------------I------------I-----------I
I kysličník uhličitý         I (CO2x   x xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx------------------------------I------------I-----------I
I sirovodík             I (H2S)   I 0,00072% I
I------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsličníku uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxzpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, dále v § 146 upravuje podmínky měření a odběrů vzorků důlního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrních oblastí, ve výdušných důlních dílech v blízkosti porubů a dobývek, v ražených separátně větraných důlních dílech a v důlních dílech s provozem naxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xyslík a kysličníky uhelnatý a uhličitý. Rychlost důlních větrů v porubech, dobývkách a v ražených separátně větraných důlních dílech musí být měřena nxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbírány vzorky důlního ovzduší pro zjištění koncentrace nitrozních plynů a kysličníku uhelnatého. Odběrem vzorků důlního ovzduší musí být namátkově xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxace vodíku, případně jiných plynů nejméně jednou za 3 měsíce, a to v době, kdy lze předpokládat jejich nejvyšší koncentrace. Rozbory vzorků důlního ovzxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 je uvedena vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních, která však byla zrušena, novější xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxktivních škodlivin v důlním ovzduší se provádí podle zvláštních předpisů (právní předpisy uvedené v poznámce pod čarou č. 16 již byly zrušeny). Odběr vxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvěr a při dálkovém odběru vzorků důlního ovzduší lze použít jen ejektor, sací čerpadlo nebo sací balónek; před vlastním odběrem je však nutno provést odxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvzduší z uzavřeného prostoru se zaznamená také tlak důlního ovzduší v uzavřeném prostoru.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 5/1994 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x rozbory vzorků inertního prachu (§ 3, § 4), odběry vzorků uhelného prachu (§ 5) a odběry a rozbory směsi inertního a uhelného prachu (§ 7-11) v uhelných doxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví granulometrické složení, hygroskopičnost, rozvířitelnost, volný oxid křemičitý, přítomnost fibroplastických a toxických látek a obsah hxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xm a nadsítné se odstraní. Podsítné o hmotnosti nejméně 100 g tvoří laboratorní vzorek. Rozborem vzorků prachové směsi se stanoví obsah hořlavých látekx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzorku, než je přípustné, musí být vedoucím laboratoře ihned oznámeno závodnímu dolu nebo jím pověřenému pracovníkovi, kteří musí neprodleně zajistix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxboratoř na záznamu, který jí byl předán se vzorkem, a po podepsání vedoucím laboratoře předá tento záznam prokazatelně závodnímu dolu nebo jím pověřenxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xrovozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, upravuje mj. požadované složení důlního ovzduší (§ 50), kontrolu jeho složení (§ 56) a způxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xejméně 20% kyslíku a koncentrace kysličníku uhelnatého (CO) nesmí překročit 0,003%, kysličníku uhličitého (CO2) 1,0%, kysličníků dusíku (nitrozní xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí důlního ovzduší. Závodní určuje druhy škodlivin, které mají být zjišťovány, četnost a místa jejich zjišťování. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xedenkrát za půl roku objemový průtok a teplotu větrů a odebrat vzorky důlního ovzduší k provedení rozboru na kyslík, kysličník uhelnatý a kysličník uhlxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx kde je nebezpečí nahromadění jiných plynů, a to v době, kdy lze předpokládat jejich nejvyšší koncentrace. Závodní určuje lhůty odběru vzorků důlního oxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xotorů. Odběrem vzorků důlního ovzduší je namátkově kontrolována i délka určené čekací doby po odstřelu a celosměnový průměr nejvyšších dovolených škxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlivin v důlním ovzduší nad uvedené hodnoty, jiných hořlavých plynů nebo jiných plynných škodlivin je nutno provoz v díle v podzemí zastavit. Práce je moxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstupu nebo znepřístupnit.
Kontinuální kontroly koncentrací metanu a kysličníku uhelnatého se provádí čidlem v separátně vrtaném důlním díle, kxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxh).
Související ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3 - činnost prováděná hornickým způsobem, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x 8 - technická zařízení, § 8a - vyhrazená technická zařízení, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 4x x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx2 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech,
x xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech,
Literatura:
MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, Ox xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxzkum ložisek důlními díly
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Zákon v § 9 zavádí povolovací režim ve vztahu k vyhledávání a průzkumu důlxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxkum ložisek nevyhrazených nerostů se podle § 3 písm. a) považuje za činnost prováděnou hornickým způsobem.
Taxativní
výčet vyhrazených nerostů xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu průzkumu a výpočtu zásob nerostů, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Podle dřívější právní úpravy, zrušené zákonem č. 541/1xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xospodářství. Tento právní institut byl sice zrušen, avšak s tím, že pokud o těchto ložiscích bylo rozhodnuto před účinností zákona č. 541/1991 Sb. (tjx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxmínky vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů stanoví zejména zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a jeho provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxi tzv. ložiskového průzkumu. Vyhledávání představuje soubor geologických prací, jejichž účelem je zhodnotit území z hlediska možného výskytu ložisxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxhlých ložisek může být ověřena výpočtem zásob pouze část ložiska umožňující samostatné využití a zbytek je možno ocenit vymezením prognózního zdrojex xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xožisku, na kterém dosud nebyl stanoven dobývací prostor, v rozsahu potřebném pro získání podkladů ke zpracování dokumentace podle horního zákona prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxlogických pracích lze geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů pxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxické činnosti. K podání žádosti o stanovení průzkumného území je oprávněn pouze držitel oprávnění k hornické činnosti, které vydává obvodní báňský úřxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností. Pokud je jeho žádosti vyhověno a je mu stanoveno průzkuxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xtanoví pravomoc a věcnou příslušnost obvodních báňských úřadů k povolování vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly, které zahrnuje též zajištěnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě projektů projednaných s obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti komentovaného zákona (před 1.7.1988) se nevyžadovalo povolení podle § 9 xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxím báňským úřadem uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. a) ve spojení s odst. 4 písm. c)]. Pokuta ve stejné maximální výši hrozí organizxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xísm. c)].
Bližší podrobnosti povolování tohoto typu hornické činnosti stanoví vyhláška Českého báňského úřadu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Podle § 5 písm. a) vyhl. č. 104/1988 Sb. se povolení obvodního báňského úřadu vyžaduje pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska svislýmx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xich jsou ražena další důlní díla, jejichž délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m. Zahájení vyhledávání a průzkumu ložisek ostatními důlními díly sx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xahrnut do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, vrty z důlních děl (podzemní vrty) a geologické práce mapovací, laboratorní a kameráxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo ložiska důlními díly organizace přikládá dokumentaci podle přílohy č. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb. Dokumentace vyhledávání a průzkumu výhradního ložisxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xechanizačními prostředky a materiálem; způsob a systém důlní dopravy.
3.
Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxnícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.
4.
Nakládání s důlními vodami.
5.
Způsob zajištění požaxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxření k zajištění podmínek stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.
7.
Seznam důlních děl, která budox xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxní v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.
9.
Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebnxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxí a průzkumu výhradního ložiska důlními díly organizace přikládá dokumentaci podle přílohy č. 2 vyhl. č. 104/1988 Sb. Dokumentace zajištění a likvidxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxín plánovaného obnovení činnosti.
2.
Zásoby výhradního ložiska, způsob jejich ochrany nebo vydobytí, popřípadě doklad o jejich odpisu v případěx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxími vodami.
6.
Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x x xx
xxxx xxxxxxx xxvolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxá o tzv. odpovědného řešitele geologických prací, tedy o fyzickou osobu s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geolxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe Ministerstvo životního prostředí (§ 3 odst. 3 zák. o geologických pracích).
Vydání povolení k hornické činnosti je zpoplatněno správním poplatkxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx č. 60 bod 1 písm. b) přílohy zák. o spr. poplatcích].
K odst. 2
Odstavec 2 obsahuje zákonné zmocnění, na jehož základě má Český báňský úřad stanovit obxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.
Zákonné zmocnění bylo naplněno vydáním vyhlášky Českého báňského úřadu č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobem, která nabyla účinnosti dne 1.7.1988.
Související ustanovení:
§ 2 písm. a) - hornická činnost, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organixxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxná služba a pomoc organizací při havárii, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 18 - povolování hornické činnosti, § 18a - přechod na právní násxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx - báňští inspektoři, § 44a - přestupky, § 47 - přechodná ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 22/1989 Sb.,
vyhl. MŽP č. 206/2001 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxacích,
vyhl. č. 369/2004 Sb.
Literatura:
Báňské předpisy II. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxky č. 242/1993 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb. Úplné komentované znění se souvisejícími stanovisky ČBÚ. 3. novelizované vydxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxí části horního zákona). Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2002, č. 5, s. 8-15.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, sx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxx5.
VÍCHA, O. Zákon o geologických pracích s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Zákon stanoví v § 10 podmínky povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, jakož i zajištění a likvidace důlních děl a lomů. Otvírka, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxtí podle § 2 písm. c).
K odst. 1
Odstavec 1 zakládá povolovací režim ve vztahu k otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek. Tuto hornickou činnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska tím, že jí byl stanoven dobývací prostor podle § 24 odst. 1 horního zákona, může zahájit dobývánx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxkvidaci hlavních důlních děl a lomů vykonávaných na základě plánů schválených obvodními báňskými úřady podle dřívější právní úpravy před nabytím účixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxkou činnost bez povolení nebo ohlášení, se dopouští přestupku, za který jí muže být obvodním báňským úřadem uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xožisek v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení [§ 44a odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
O povolení otvírky, přípravy a dobývání výxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
Obsahové náležitosti žádosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání upravuje § 6 vyhl. č. 104/1988 Sb. Tato žádost musí obsahovat název (obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxálního území, název a kód okresu, bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností, údaje o stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xobchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizacix xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxravy a dobývání (POPD) a předepsanou dokumentaci.
Povinnost organizace, jíž vzniklo oprávnění k dobývání výhradních ložisek, vypracovat plány oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxraveny v § 32 odst. 2 horního zákona. Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska přex xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxhl. č. 104/1988 Sb. Organizace k žádosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska přikládá plán otvírky, přípravy a dobývání podle xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu a technicky využitelného přírodního plynu) nebo plán přípravy, otvírky a dobývání loužicího pole podle přílohy č. 5 (při loužení pomocí vrtů z povrchxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xvoří:
1.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska. 
  1.1.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charaxxxxxxxxxx 
     xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 
     xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxumanosti. 
  1.1.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska: 
     a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy, 
     b) výrubnost a znečištění, 
     c) konečný xxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxody 
     vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí. 
  1.1.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, 
     příprxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxěžitelných zásob v plánem 
     dotčené části ložiska. 
1.2 Otvírka, příprava a dobývání. 
  1.2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 
     x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x věcná návaznost prací; 
     zajištění předstihu průzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, u lomů předstihu skrývky, 
     postup dobývání zásob. 
  1.2.4 Dobýxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
     xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění a časový 
     sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti; xxxxxxxxx 
     xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o důlních dílech nebo 
     plánovaných pracích v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně 
     ovlivňovat, a potřebná opatření. 
  1.2.7 Způxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 
     xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně 
     provedené skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, 
     pxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektů a zájmů chráněných 
  podle zvláštních předpisů. 
  1.3.1 Základní opatření proti nebexxxxxx 
     xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 
     xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 
     xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx 
     xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx 
     xx xxxxxxx xxxxxxx 
     xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
     xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 
     xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx popř. jednotlivých samostatných větrních 
     oddělení, klimatizace a degazace, opatření proti prašnosti; větrání hlubokých lomů. Na 
     dolech ostravskoxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
     xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxrubu, provozování
     porubu a jeho likvidaci. 
  1.3.3 Odvodňování: 
     a) jímání a odvádění důlních vod, 
     b) nakládání s důlními vodami. 
  1.3.4 Přehled objektů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
     xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x orgány a 
     organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě přetvoření povrchového terénu, 
     na němž jsou příslušné objekty a zájmy situováxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
     xxxxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 
     xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 
     xx xxxxx xxxxxx xxxobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity, 
     c) množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu, 
     d) technologie úpravy a zušxxxxxxxxxxx 
     xx xxxxxxxxxx 
     xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
     xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo likvidaci 
       odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí, 
     h) základní opatření proti vzniku závažných pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 
xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxivace území dotčeného těžbou: 
     a) technický plán a harmonogram prací, 
     b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a nx xxxxxx 
       x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
     xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
Grafická část plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hlubinným a povrchovým způsobem musí obsahovat tyto náležitosti:
2.1 Mapa povxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 
  xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxů podle bodů 1.2 a 1.3. 
2.2 Mapa bloků zásob dotčené oblasti s vyznačením hlavních tektonických poruch, předpokládaných 
  úbytků odpisů zásob a vytěžitexxxxx xxxxxx 
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch objektů a zařízení pro klimatizaci; kanonické schéma 
  větrání. 
2.4 Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačních zařízení. 
2.5 Charakteristixxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxckými a báňsko-technickými 
  poměry (například doly s nebezpečím důlních otřesů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a 
  plynů). 
Součástí žáxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxravy a dobývání výhradního ložiska přikládá doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxlení prací v případě, že tento průzkum nebyl ukončen, výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xosuzování vlivů na životní prostředí (pokud podle tohoto zákona mají být vydány), vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxcí se pořizování a schvalování plánů a dokumentace při hornické činnosti stanoví § 7 vyhl. č. 104/1988 Sb. Plán otvírky, přípravy a dobývání, jakož i doxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxetelnost zobrazovaných údajů a skutečností; při zachování zřetelnosti je možné různé údaje a skutečnosti zobrazit v jedné grafické příloze. Jako pláxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxaném touto vyhláškou. Plán otvírky, přípravy a dobývání, jakož i předepsanou dokumentaci schvaluje vedoucí pracovník (u dolu závodní dolu, u lomu závxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh pracovníků, kterým náleží kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých částí plánu a dokumentace.
Vydání povolení k hornické činnosti je zpoplaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk ve výši 750 Kč [položka č. 60 bod 1 písm. b) přílohy zák. o spr. poplatcích].
Předpokladem povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxch bude hornická činnost prováděna, ale i těch, které mohou být touto činností ohroženy nebo dotčeny. Vyřešení střetu zájmu má totiž za cíl odstranění pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x x x xxsm. b) a § 10 odst. 1, 2 zák. o hornické činnosti je nutno dovodit, že povolení přípravy, otvírky a dobývání, resp. plán otvírky, přípravy a dobývání tvoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxsti rozumí mimo jiné otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek (NSS 7 As 21/2007-191).
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx ucelenou část. Jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etap prací na otvxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxbývání. Jeho součástí musí být mj. vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xytvoření (k tomu blíže srov. § 31 odst. 6 a § 37a horního zákona). Tato náležitost plánu otvírky, přípravy a dobývání vyplývá též z ustanovení § 6 odst. 3 pxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona Českx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxru je pouze rámcovou studií, která v řízení o povolení dobývacího prostoru nemá a nemůže mít definitivní podobu budoucí rekultivace. V této fázi nemá vlxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých při povolování hornické činnosti. Těžební organizace je následně povinna se žádostí o povolení hornické činnosti předložit plán otvírky, přípraxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dobývání (bod 1.6 přílohy č. 3 k vyhl. č. 104/1988 Sb.), který má zajistit sanaci a rekultivaci dotčených pozemků v souladu s § 31 horního zákona a zákona xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxace a rekultivace jsou tak uplatnitelné až v následných řízeních, zejména v řízení o povolení hornické činnosti. Správní soud tak může pouze přezkoumaxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx6).
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví základní právní rámec pro používání dobývacích metod souvisejících s dobýváním výhradního ložiska. Při dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxví při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxhrnovat mj. též informaci o druzích dobývacích metod a rozsahu jejich použití. Podrobnější úprava je obsažena ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 10xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobem. Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hlubinným a povrchovým způsobem musí obsahovat mj. dobývací metody, údaje o jejich schválxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxané ustanovení dále organizacím zavádí povinnost nové dobývací metody nejprve vyzkoušet a vyhodnotit. Do technologie dobývání mohou být tyto nové doxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx 3 navazuje na právní úpravu hospodárného využívání výhradních ložisek obsaženou v ustanovení § 30 horního zákona. Na základě odst. 1 tohoto ustanovenx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxa a zušlechťování vydobytých nerostů podle zásad uvedených v § 30 odst. 3 horního zákona s přihlédnutím k současným technickým a ekonomickým podmínkáxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxivé vlivy na pracovní a životní prostředí.
K odst. 4
Odstavec 4 upravuje podmínky dočasného zastavení provozu v dole nebo lomu. Organizace je při doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xéž zakládá organizaci oznamovací povinnost spočívající v oznámení zastavení provozu místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Uvedená povinnoxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxké činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, která stanoví náležitosti oznámení (§ 11), jakož i ohlašovací lhůty (§ 13). Organizaxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxech a dokumentaci. Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně.
Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců je organixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxností [§ 2 písm. c)], kterou povoluje místně příslušný obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace k žádosti o povolení zajištění důlních děl a loxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 (při těžbě ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu) nebo plán zajištění loužicího pole podle přílohy č. 8 (při dobxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xajištění. Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, je místně příslušný obvodní bxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.7.2002. Jeho úxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxlních děl nebo lomů. Tato právní úprava přesněji vymezuje povinnosti organizace a směřuje k lepšímu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví lidí a ochrxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí, která povedou k naplnění záměru horních předpisů. Opatření, jejichž provedení místně příslušný obvodní báňský úřad nařídí, jdou ze zákona na vrub oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci nebo předložit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití.
Lxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx na likvidaci tzv. hlavních důlních děl a lomů. Těmi se rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nexx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxidace, jehož obsahové náležitosti upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolováxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxl a lomů přikládá plán likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6 (při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání), plán likvidace vrtů a sond xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxhy č. 8 (při dobývání loužením pomocí vrtů z povrchu).
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxkého úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, je místně příslušný obvodní báňský úřad povinen likvidaci dolu nebo lomu organizaci nařídxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.7.2002. Jeho účelem bylo umožnit orgánům státní báňské sprxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxji vymezuje povinnosti organizace a směřuje k lepšímu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví lidí a ochrany majetku tím, že zavazuje orgány státní báňxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdpisů. Opatření, jejichž provedení místně příslušný obvodní báňský úřad nařídí, jdou ze zákona na vrub odpovědné organizace.
K odst. 6
Odstavec 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxíslušný obvodní báňský úřad.
Obsahové náležitosti žádosti o povolení zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů upravuje x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxti, pro kterou se žádá povolení, název a identifikační číslo katastrálního území, název a kód okresu, bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti, název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti.
Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obsahové náležitosti těchto plánů upravují přílohy č. 6-8 vyhl. čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6 (při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání), plán zajištění a likvidace vrtů a sond poxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxdle přílohy č. 8 (při dobývání loužením xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh důlních děl a lomů. Vedle nařizovací pravomoci vyplývající z odstavců 4 a 5 má obvodní báňský úřad nařídit zajištění nebo likvidaci hlavních důlních dxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxodní báňský úřad nařídit zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů pouze do výše finanční rezervy vytvořené organizací podle § 37a odst. 1 a § 31 odst. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, došlo s účinností od 14.1.2017 k vypuštění tohoto oxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxbám na provedení prací příslušnou organizací. To však organizaci nezbavuje povinnosti provést zajištění, resp. likvidaci v plném rozsahu. Dřívější xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xvorbě finančních rezerv, resp. potenciálním problémům při likvidaci nebo zajištění důlních děl a lomů, pokud by finanční rezervy nedosahovaly potřexxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.7.2002. Jeho účelem bylo umožnit orgánům státní báňské správy lépe řešxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe povinnosti organizace a směřuje k lepšímu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví lidí a ochrany majetku tím, že zavazuje orgány státní báňské správy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxa by tak výrazněji přispět zejména k eliminaci problémů souvisejících s pozůstatky po otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek a tím i k ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx. 7
Odstavec 7 zavádí legální definici pojmu "hlavní důlní dílo". Hlavními důlními díly se na základě této definice rozumí všechna důlní díla, která vxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxonem o hornické činnosti, definice tohoto pojmu je však obsažena v prováděcích vyhláškách Českého báňského úřadu. Podle § 2 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 22/xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnný vrt a jiné vrty, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxstor v zemské kůře, například rýha, lom, vytvořený hornickou činností nebo vyhledáváním, průzkumem a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů. Za důxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxomáždění Československé socialistické republiky, V. volební období, tisk č. 49, 1987). Ta za důlní díla považuje "podzemní a povrchové prostory, ktexx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx děl. Jde zejména o důlní díla průzkumná (štoly, šachtice, jámy a komíny), díla otvírková (jámy, štoly, překopy, slepé jámy, průzkumné chodby), důlní dxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxývkové a těžební řezy, etáže, lomové stěny) a dále větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty. Za důlní díla se v tomto směru nepovažují vyhledávacx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx základě má Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradnícx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlněno přijetím vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxh účastníků řízení o povolení změny plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění nebo likvidace. Týká se případů, kdy si aktuální vývoj v určxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx neúčelné požadovat vypracování zcela nového plánu otvírky, přípravy a dobývání. Jediným účastníkem takového správního řízení je žadatel. To však poxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xornickou činností.
Jedná se o zvláštní ustanovení (
lex specialis
) ve vztahu k obecné právní úpravě účastenství obsažené v § 18 odst. 1 zák. o hornickx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxáva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.
Komentxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.7.2002.
Druhá xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxavy nebo dobývání, nebo k jeho změně. Analogicky by mělo být možné, aby se dotčené orgány vyjadřovaly formou závazného stanoviska též k plánům zajištěnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xobývání, ale i v řízení o povolení zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů.
Tato druhá věta byla do komentovaného ustanovení doplněna zákonem č. xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 2 písm. b) a c) - hornická činnost, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornixxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xěřická a geologická dokumentace, § 15 - vstup na cizí nemovitosti, § 16 - náhrada škody, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 18 - povolování hxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x - Český báňský úřad, § 41 odst. 2 písm. b) - obvodní báňské úřady, § 44a - přestupky, § 47 - přechodná ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 22/1989 Sb.
vyhl. č. 26/1989 Sb.,
vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
- [34] S názorem stěžovatele, že stanovisko EIA lze samostatně napadnout správní žalobou, se ztotožnit nelze. Ustálená
judikatura
Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx není samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví. V souladu s čl. 9 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx"), a čl. 10a směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí č. 85/337/EHS, ve znění směrnice č. 97/11/ES a smxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29.8.2007, č. j. 1 As 13/2007-63, publ. pod č. 1461/2008 Sb. NSS, ze dne 14.6.2007, č. j. 1 As 39/2006-5xx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávě dle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvedl následující: "Je tak zřejmé, že předmětné stanovisko může být soudem meritorně přezxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxko." (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 22.11.2006, sp. zn. I. ÚS 637/06).
[35] Nad rámec výše uvedeného soud uvádí, že účinností zákona č. 39/2015 xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdní přezkum stanoviska EIA je rovněž vyloučen, stejně jako není xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x akt podkladový, jenž se subsumuje pod správní rozhodnutí). Závazné stanovisko, naplňující znaky § 149 odst. 1 správního řádu, totiž nesplňuje definixxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxu, který předcházel jeho vydání, je možný pouze v rámci žaloby proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení. Přezkum stanoviska EIA je tímto způsobex xxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Praha: C. H. Beck, 2015, s. 80)
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.9.2016, č. j. 9 As 80/2016-43)
- Souhrnný plán sanace a rekultivace vyxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxní podobu budoucí rekultivace. V této fázi nemá vliv na práva a zájmy vlastníků nemovitostí, ale je jako koncepční materiál závazný pro organizaci při zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xornické činnosti předložit plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci, jehož součástí je v souladu s § 10 zákona č. 61/1988 Sb. plán sxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmků v souladu s § 31 horního zákona a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1977 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjména v řízení o povolení hornické činnosti. Správní soud tak může pouze přezkoumat, zda souhrnný plán sanace a rekultivace splňuje všechny podmínky, xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxí § 2 písm. b) a § 10 odst. 1, 2 zákona o hornické činnosti je pak nutno dovodit, že povolení přípravy, otvírky a dobývání, resp. plán otvírky, přípravy a dxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x hornické činnosti rozumí mimo jiné otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek.
Ve smyslu shora uvedeného je proto pojem příprava obsažený ve stxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xro přípravu hornické činnosti, pojmem technickým, který nelze reálně oddělovat od dobývání. Správně proto stěžovatel uvádí, že řízení se vede vždy o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnky č. 9 uvedené v rozhodnutí obvodního báňského úřadu ze dne 6.11.2003 (organizace musí splnit podmínky stanoviska Ministerstva životního prostředx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx xxxxxx x xxxolení hornické činnosti, které nezná hledisko samostatného řízení o přípravě hornické činnosti.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.12xxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stěžovatelka v návrhu nepožadovala, přitom však okolnosti nasvědčovaly tomu, že je nutné, resp. vhodné je v rozhodnutí uvést, nelze přisvědčit stěžoxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu zajištění bezpečnosti a zdraví osob. Obdobně, co se týče namítané "likvidace štoly" v podmínce č. 16 musí Nejvyšší správní soud konstatovat, že lxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxčně vysvahované okraje.
Nejvyšší správní soud v této souvislosti opětovně poukazuje na zásadu materiální pravdy obsaženou v ust. § 3 zák. č. 71/1976 Sxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x řízení zahájeném z moci úřední nebo na návrh účastníka. Je přitom povinen chránit zájmy státu a společnosti, jakož i práva a zájmy občanů a organizací.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxanovením kontrol nebo stanovením podmínek úprav souvisejících s prostorem štoly, představují bezesporu okolnosti, které opravňovaly žalovaného rxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodování nad rámec žádosti (např. vstup do štoly bude uzavřen, v uzavírací hrázi budou zachována dvě potrubí, bude provedena kontrola, v lese nebudx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xamítá-li stěžovatelka, že bylo rozhodnuto v rozporu s návrhem.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2006, č. j. 5 As 23/2005-170)
- Prxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxje buď dohodou a nepodaří-li se takto střet zájmů vyřešit, autoritativním rozhodnutím podle § 33 odst. 3 horního zákona, resp. v daném případě podle § 31 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxou být touto činností ohroženy nebo dotčeny. Vyřešení střetu zájmů má totiž za cíl odstranění právních překážek výkonu hornické činnosti tak, aby mohlx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxání vyřešení střetu zájmů chráněných zvláštním předpisem, nelze tuto povinnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxvitosti jsou pro vlastní hornickou činnost nezbytné a tedy jí budou dotčeny. V posuzované věci na jedné nemovitosti žalobce je umístěna přístupová cesxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxto organizace. Konečně sám žalovaný v napadeném rozhodnutí uvádí, že předmětný pozemek s přístupovou cestou bude organizací provádějící těžbu použíxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxou k etážím organizace, a pokud ohledně její platnosti bylo zahájeno řízení o neplatnosti nájemní smlouvy, bylo povinností správního orgánu řízení poxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxdnutí soudu. Rozhodnutí soudu by buď střet zájmů odstranilo, nebo by přicházel postup podle zmíněného § 33, resp. § 31 odst. 4 horního zákona.
(rozsudex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, stanovená zákonem č. 244/1992 Sb. se vztahuje i na řízení o povolení hornické činnosti - těžby uhlí přesahující limit stanovený pod bodem 2, položka 2xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxostoru, který byl stanoven před účinností zákonů na úseku ochrany životního prostředí.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21.1.2000, č. j. 7A 55/xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxzhodovat - nemají postavení dotčeného orgánu státní správy (např. jen jako příslušné vojenské stavební úřady), ale zákon jim vždy přiznával a dosud přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnické činnosti na území sloužícím k obraně vlasti požadoval již § 35 zákona č. 131/1936 Sb. Zákon o vojenských újezdech č. 169/1949 Sb. stanovil pro úzxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxkém dnes přísluší okresním úřadům. Stejně tak horní zákon č. 41/1957 Sb. stanovil, že vyhledávání a průzkum ložisek je možno ve vojenských újezdech pxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxa č. 61/1988 Sb. a § 13 odst. 3 a 14 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., jejichž znění zůstalo novelami provedenými zákony č. 541/1991 Sb.543/1991 Sb. nedxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxotní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.
Báňské předpisy II. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb. Úplné komentované znění se souvisejícími stanovisky ČBÚ. 3. novelizované vydání. Ostrava: Montaxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxha
Via Iuris
, 2006, č. III, s. 41-46.
BĚLOHRADOVÁ, J., POLÁČKOVÁ, M. Vybraná řízení v souvislosti s ochranou nerostného bohatství. Časopis pro právxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxního zákona). Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2002, č. 5, s. 8-15.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 93-106.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxci pojmu zvláštní zásahy do zemské kůry, kterými se podle § 34 odst. 1 horního zákona rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro usklxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xadioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry (s výjimkou tepelné energie vody vyvedexx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxmské kůry se považují za hornickou činnost [§ 2 písm. f) zák. o hornické činnosti]. Z toho mj. vyplývá, že se požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxíslušnými ustanoveními komentovaného zákona (zejména § 5-8a) a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xových technologií a zařízení, které se neustále vyvíjí. Aplikaci právních předpisů upravujících zvláštní zásahy do zemské kůry je proto potřeba průbxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxchnologií. Stejně tak by
de lege ferenda
bylo vhodné efektivněji upravit provázanost báňských předpisů s právními předpisy souvisejícími, které se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xákonem o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur). Účelem by mělo být zjednodušení administrativních procesů vedoucích k povoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxy životního prostředí.
K odst. 1
Z odstavce 1 vyplývá působnost obvodních báňských úřadů k povolování zvláštních zásahů do zemské kůry. Tyto prvosxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxení o povolení hornické činnosti (§ 17 a § 18 zák. o hornické činnosti). Podrobnosti o povolování zvláštních zásahů do zemské kůry stanoví vyhláška Česxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrováděné hornickým způsobem. Podle § 5 písm. c) vyhl. č. 104/1988 Sb. se povolení vyžaduje pro zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a průzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxce větší než 100 m nebo i důlní díla kratší, jestliže jsou z nich ražena další důlní díla, jejichž důlní délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m. Povolexx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnnosti komentovaného zákona (před 1.7.1988), se na základě přechodných ustanovení [srov. § 47 odst. 1 písm. c)] nevyžadovalo povolení podle § 11.
Oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxta až do výše x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxké kůry v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení [§ 44a odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
Náležitosti žádosti o povolení zvláštnícx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxti. Se žádostí o povolení zvláštních zásahů do zemské kůry předkládá organizace podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 104/1988 Sb. mj. dokumentaci zvláštnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe zahrnuje zejména účel zvláštního zásahu do zemské kůry, vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostorů určených k využití, předpoklad nepříznivých vlivů zvláštních zásahů do zemské kůry na povrchové a podzemní objekty a zařízení, zejména vlivu nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxáci a bezpečnosti provozu (např. opatření proti úniku a výronu plynů a kapalin, protipožární a protivýbuchová opatření, způsob uzavření důlních děl pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry (vč. technického plánu a harmonogramu prací, vyčíslení předpokládaných nákladx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření). V případě povolování podzemního úložiště odpadů má textová část dokumentace dále obsaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxké kůry zahrnuje mapu povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovaných prací a kapacity přírodní horninové struktury a charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením povrchové a důlní situace.
Žádosx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxi 3 měsíce před plánovaným zahájením prací (§ 17 odst. 1 zák. o hornické činnosti).
K žádosti o povolení zvláštních zásahů do zemské kůry je podle § 17 oxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxy. Příkladem může být například souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xč, za vydání změny povolení (jde-li o změnu předmětu činnosti v povolení) platí organizace správní poplatek ve výši 750 Kč [položka č. 60 bod 1 písm. b) přxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxná stanoviska dotčených orgánů, zvážit jejich oprávněnost a případně ve svém rozhodnutí o povolení hornické činnosti stanovit taková opatření, kterx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrnické činnosti nebo není-li žádost v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného území, vyzve obvodní báňský úřad organizaxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve stanovené lhůtě doplněna, obvodní báňský úřad řízení o povolení zvláštních zásahů do zemské kůry zastaví (§ 17 odst. 5 zák. o hornické činnosti).
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána (§ 18 odst. 1 zák. o hornické činnosxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxvání vlivů na ž. p.
K odst. 2
Odstavec 2 vymezuje na zákonné úrovni jednu z obsahových náležitostí žádosti o povolení zvláštních zásahů do zemské kůrx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxí jiné organizace, pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska jiné organizace.
K odst. 3
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxání zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci.
Toto zákonné zmocnění bylo naplněno přijetím vyhlášky Českého báňského úřadu č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobem, která nabyla účinnosti dne 1.7.1988.
Související ustanovení:
§ x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxňský projektant, § 6 - další povinnosti organizace, § 7 - báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii, § 14 - důlně měřická a geologická dokxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx - přechod na právní nástupce, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 odst. 2 - Český báňský úřad, § 4x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx
zák. č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech,
vyhl. č. 435/1992 Sb.,
vyhl. č. 239/19xx xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),
směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxěrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlaxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem
Judikatura:
- Z relevantních ustanovxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch strukturách, tj. v posuzovaném případě stavba podzemního zásobníku zemního plynu, je podle ustanovení § 34 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využitx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx včetně vyhledávání a průzkumu přiměřeně použije ustanovení § 11 horního zákona, který se jinak vztahuje na vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxá, že dochází-li k vyhledávání a průzkumu vhodné lokality pro zvláštní zásah do zemské kůry (stavba podzemního zásobníku zemního plynu), je třeba postxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxt záměr v budoucnosti postavit a provozovat podzemní zásobník zemního plynu, musí pro jeho vyhledání a průzkum nechat v řízení podle geologického zákoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxna pouze její část v rozsahu ustanovení §§ 4a a 4b, na něž odkazuje právě výše citovaný § 22a.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27.6.2013, č. j. 7 11 x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxEK, J. (eds.) Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Sborník z mezinárodní konfexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivních odpadů do podzemních prostor. Právník, 2012, č. 10.
HANDRLICA, J. Jaderné právo. 1. vydání. Praha:
Auditorium
, 2012.
CHYBA, J. Právní a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxpí objekty teplem ze slunce. Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2013, č. 2, s. 7-10.
MAKARIUS, R. České horní právo, díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 199xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání. Planeta, 2007, č. 4.
STEJSKAL, V., VÍCHA, O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oxidu uhličitého. In DIENSTBIER, F. (ed.) Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Práxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx životního prostředí, 2012 (32), roč. 12, č. 2, s. 88-102.
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. Katowice, 2014, s. 32-46.
VÍCHA, O. Zákon o geologických pracích s komentářem, judikaturou a prováděcími a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
ZÁKOPČAN, M., LUNER, K., HANÁK, L. Zásobník plynu Uhřice Jih - nová skladovací kapacita zemního plynu na jižní Moravě. Uhlí, rudy, geologický průzkuxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxzuje na § 35 horního zákona, který v odstavci 1 a 2 definuje pojem "staré důlní dílo" a následně upravuje podmínky jejich zjišťování, zajišťování nebo lixxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxpce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástuxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxanoví se obdobný postup při povolování těchto prací. Jde o činnost po technické stránce značně náročnou, protože v řadě případů nebude k dispozici úplnx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxacován podrobný plán, který zohlední místní podmínky a podrobně určí způsob zajištění nebo likvidace, a to zejména s přihlédnutím k zajištění ochrany xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxy.
Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, které ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zabezpečuje v nezbytně nutném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxh důlních děl. Ministerstvo životního prostředí zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu likvidaci starých důlních děl, pokud existence takových děl bráxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxisterstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu (§ xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxé (resp. organizace podle § 3a), jejichž výběr probíhá podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek, která jsou upravena zákonem č. 134/2016 Sb., o zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxz Věstník veřejných zakázek, ev. č. zakázky 403552, veřejná zakázka s názvem "Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumnýcx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xráce na zpřístupnění starých důlních děl, jakož i opuštěních důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu se považují za činnost prováděnox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xornickým způsobem, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a ochrany pracovního prostředí (srov. x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxátní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění v souladu s § 5 odst. 2 zák. o hornické činnosti a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí.
K odst. 1
Z odstavce 1 vyplývá působnost obvodních báňských úřadů k povolování zajišťování nebo likvidace starých důlních děl. Tyto prvostupňxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Podrobnosti o povolování zajišťování a likvidace starých důlních děl stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využíváxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxx/1988 Sb. se povolení vyžaduje pro zajištění a likvidaci starých důlních děl včetně jejich zjišťování, pokud se zjišťování provádí důlními díly za přxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxe jsou z nich ražena další důlní díla, jejichž důlní délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m.
K provádění prací na zajištění a likvidaci starých důxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xísm. c)] nevyžadovalo povolení podle § 13.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. a) ve spojení s odst. 4 písm. c)]. Pokuta ve stejné maximální výši hrozí organizaci, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx x)].
Se žádostí o povolení zajištění nebo likvidace starých důlních děl předkládá organizace podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhl. č. 104/1988 Sb. mj. plán xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xokumentace zahrnuje zejména popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich nepříznivých vlivů na povrchu; zařízení a stavby na povrchu, způsob zajišxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti s jinými starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxdnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů. Grafická část plánu zajištění a likvidaxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxx charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností a údajů uvedených v textové části pod bodem 2.1 a výkresovou dokumentaci způsobu zajixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx x x xxxxx 3 vyhl. č. 104/1988 Sb. a § 17 odst. 2 zák. o hornické činnosti. K žádosti je třeba přiložit doklady o vyřešení střetů zájmů, pokud jsou hornickou činnostx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxní nebo zničení významného krajinného prvku např. umělého i přirozeného skalního útvaru, výchozu nebo odkryvu [podle § 3 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy přírody ze zákazu u památných stromů nebo zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů (§ 56 zák. o ochraně přírody a krajiny) nebo souhlas vodoprávnxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xprávním poplatkem, který činí 1 500 Kč, za vydání změny povolení (jde-li o změnu předmětu činnosti v povolení) platí organizace správní poplatek ve výšx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xáňskému úřadu, a to nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací (§ 17 odst. 1 zák. o hornické činnosti).
Neposkytuje-li předložená žádost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxila, popřípadě uvedla do souladu s tímto rozhodnutím (§ 17 odst. 3 zák. o hornické činnosti). Pokud žádost nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, obvodní bxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí o povolení zajištění nebo likvidace starých důlních děl je třeba vycházet obdobně z § 18 odst. 1. Účastníky řízení budou žadatel, občané, jejichž právx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xíla prováděno. Účastníkem tohoto správního řízení mohou být též spolky hájící zájmy ochrany životního prostředí, a to za podmínek stanovených v § 9c záxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdpisem podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentacxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, která nabyla účinnosti dne 1.7.1988.
Související uxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5b - báňský projektant, § 6 - další povinnosti organizace, § 10 - otvírka, příprava a dobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x6 - náhrada škody, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 18 - povolování hornické činnosti, § 18a - přechod na právní nástupce, § 37 - podzemní xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxké úřady, § 44a - přestupky, § 47 - přechodná ustanovení
Související předpisy EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnixx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xástky 62 802 154 Kč s příslušenstvím. Požadovanou částku žalobkyně vymezila jako bezdůvodné obohacení, které mělo žalované vzniknout v důsledku tohox xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxla - průzkumného vrtu.
Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 7.6.2012, č. j. 27 C 109/2011-73 žalobu zamítl. Soud prvého stupně považoval mj. za podsxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v provozování podzemního zásobníku plynu v původním rozsahu, který byl omezen rozhodnutím Obvodního báňského úřadu, kterým tento úřad nařídil zastaxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxu špatné likvidace vrtu a tento vrt bylo nutno dolikvidovat, aby unikající plyn neohrožoval okolí vrtu, a osoba, která by unikajícím plynem byla ohrožexx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xbyť žalobkyně dle soudu tento výklad odmítala) vyplynulo, že pravděpodobně unikal plyn vháněný do jí provozovaného podzemního zásobníku (zemských dxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxcké činnosti označovala průzkumný vrt jako staré důlní dílo, vydal báňský úřad rozhodnutí podle § 10 odst. 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnostix xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxský úřad používá jednoznačně pouze při citaci názvu dokumentace předložené žalobkyní. Z rozhodnutí báňského úřadu jednoznačně vyplývá, že opravná lxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xude odstraněno riziko možné další migrace či přetoky zásobníkových plynů k povrchu. Soud prvého stupně též zmiňuje další rozhodnutí báňského úřadu, vx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xázán. Pokud byla žalobkyně toho názoru, že báňský úřad rozhodl o něčem jiném, než o co bylo žádáno, měla se dle soudu prvého stupně proti takovému postupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx č. j. 51 Co 549/2012-139 rozsudek soudu prvého stupně potvrdil, označil skutková zjištění soudu prvého stupně za správná i dostatečná. Povinnost státx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xhrožujících zákonem chráněný obecný zájem, se dle odvolacího soudu týká důlních děl v podzemí, jež jsou opuštěná a jejichž původní provozovatel ani jexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxvní nástupce, jelikož původní státní podnik byl privatizován, a to bez ohledu na to, že předmětný vrt nebyl do privatizace zahrnut, jelikož byl zlikvidxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxrav předmětného vrtu provedených stěžovatelkou, se nejednalo o likvidaci ani zajištění vrtu ve smyslu § 35 horního zákona, neboť vrt od své původní likxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x. o., s nímž měla žalobkyně smlouvu) a k úniku plynu začalo docházet až poté, co byl v zásobníku zvýšen tlak o 35% oproti tlaku ložiskovému. Potřeba úpravy xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období roku 2005.
Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným, neboť se otázkou výkladu § 35 horního zákona dosud nezabýval, přičemž dovolání je přípxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Podrobně se poté zabýval též s odkazy na rozhodovací praxi Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozsahu likvidaci starých důlních děl ohrožující právě takto definovaný zájem. Dovolání bylo jako nedůvodné zamítnuto, neboť dovolací soud neshledax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxkona č. 44/1988 Sb. spočívající v tom, že předmětný vrt ohrožoval zákonem chráněný obecný zájem, je třeba uvést následující. Zákonem chráněný obecný xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxzení, aby bylo možno zohlednit konkrétní okolnosti daného případu, neboť jeho obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke konkrétní záležitosti při zohlednění všech partikulárních zájmů a vlivů týkajících se řešení daného problému (srov. např. rozsudek Nejvyššího spxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v konkrétní věci ze zákonné normy se podává i z rozhodovací praxe Ústavního soudu (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 17.3.2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/0xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxžení obecného zájmu z dikce § 2 odst. 2 písm. b) bodu 15 zákona č. 458/2000 Sb., hovořícího o tom, že podzemní zásobník plynu je provozován ve veřejném zájmxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy bude na místě, obdobně jako v případě výkladu taktéž relativně neurčitého pojmu "dobrých mravů", aby uvážení, zda došlo k jeho naplnění, bylo činěno pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh úvah soudů v nalézacím řízení (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2013, sp. zn. 28 Cdo 1547/2013, a rozhodnutí v něm odkazovaná). Odvxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx0 Sb.) v obecné rovině jako na celospolečensky prospěšné, nelze pro tuto skutečnost bez dalšího pokládat za privilegované jakékoliv počínání podnikaxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxktivního zájmu se zájmem veřejným ostatně varoval Ústavní soud již ve svém nálezu ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 189/95. Okolnost, že podnikatelská činxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx argumentaci pomíjí, nepředestírá-li důvody, pro něž by bylo v obecném zájmu provozování konkrétního podzemního zásobníku způsobem, jenž si vyžádal xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe své podstatě mnoho činností, ať již jsou zabezpečovány soukromými subjekty (např. zemědělství) či prostřednictvím veřejnoprávních korporací (naxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxíženo jako na konané ve veřejném či obecném zájmu.
Dále je na místě podotknout, že hovoří-li zákon č. 44/1988 Sb. o ohrožení zákonem chráněného obecnéxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx využíváno ono samo či související okolí. Zákon neukládá povinnost státu zajistit dílo nebo jeho likvidaci v případě jakýchkoliv přetrvávajících dopxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxití jeho zbytků či bezprostředního okolí při podnikatelské činnosti taktéž využívající svrchní vrstvy zemského povrchu se dřívější existence díla pxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxjem ohrožení není dílo samotné, a navíc toto dílo
a priori
neohrožuje obecný zájem, ale realizaci dílčího záměru v rámci podnikatelské činnosti.
Pouxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxáška provádí zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zabývá se především bližší úpravou řádného výkonu hornixxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého vrtu byla v řízení prokázána, a to i rozhodnutími báňského úřadu, zjevně poněkud mylně porozuměla skutkovým závěrům soudu prvního stupně, z nichž nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxadu bylo doloženo, že nešlo o likvidaci starého důlního díla, ale že žalobkyni byla povolena relikvidace v zájmu zajištění hermetičnosti prostoru ve vxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxá prostřednictvím svých orgánů uznala, že stav předmětného vrtu ohrožuje zákonem chráněné obecné zájmy, se pak zcela vymyká skutkovým závěrům soudů oxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutí báňského úřadu, jímž byla s ohledem na ohrožení veřejného zájmu omezena v provozu podzemního zásobníku, pomíjí, že již jen dle terminologickéhx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxo.
Nedůvodné jsou v tomto směru i výtky dovolatelky týkající se plnění poučovací povinnosti soudy obou stupňů, jež patrně vyvěrají z odlišného náhledx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxval pouze dva z jeho dílčích závěrů, stěžejní úvaze, že předmětný vrt neohrožoval obecný zájem, a nebyla tak naplněna hypotéza § 35 odst. 5 zákona č. 44/1xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xalobkyni poučovat. Rovněž názoru odvolacího soudu, že soud prvního stupně neměl povinnost žalobkyni poučit dle § 118a o. s. ř., nelze ničeho vytknout. xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xy byl v rozporu s § 5 o. s. ř., dle něhož soudům není umožněno poskytovat účastníkům poučení o hmotném právu, nýbrž je poučují pouze tehdy, je-li třeba, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x8 Cdo 3826/2009). Uvádí-li dovolatelka, že soud neshledal důvodným její nárok, tak jak jej skutkově a právně vymezila, aniž by však zvážil, zda by skutkxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xa to, že by absence poučení dle § 118a o. s. ř. v tomto případě byla jakoukoliv vadou, natožpak vadou ohrožující správnost rozhodnutí ve věci ve smyslu § 2xx xxxxx x xx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxou dovolacího řízení není oprávněn přezkoumávat skutkové závěry soudů nižších stupňů, jeví se s ohledem na již výše předestřené doplnit k dovolacím výxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxzhodnutí detailně nerozebíral průběh oprav vrtu a obsah rozhodnutí báňského úřadu, nelze však souhlasit s dovolatelkou, že by svými úvahami byl s těmixx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtoru souvisejícího s provozem podzemního zásobníku, pak tento poznatek vedl soud prvního stupně k závěru, že likvidace díla neprobíhala v obecném zájxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s provozem podzemního zásobníku, je třeba uvést, že tímto nebyla popřena skutková zjištění, dle nichž existence zlikvidovaného vrtu měla negativní dxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxě neohrožovaly obecný zájem (což dokládá i to, že po značnou dobu od původní likvidace vrtu se negativní následky jeho existence nikterak neprojevily)x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxktéž irelevantní, neboť nikterak nepopírá, že řádný provoz podzemního zásobníku byl především v zájmu žalobkyně. V tomto směru je možné podotknout, žx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxyššího soudu ze dne 1.4.2014, č. j. 28 Cdo 3434/2013-197)
- Okresní soud v Karlových Varech (dále jen "soud prvního stupně") rozsudkem ze dne 17. březxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo pod opěrnou zdí Šafaříkovy ulice" a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Krajský soud v Plzni (dále jen "odvolací soud") k odvolání žalobkyně rozsudkem zx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zamítavé rozhodnutí založil na závěru o nedostatku aktivní legitimace žalobkyně k jí uplatněnému nároku, jenž opřel o dva na sobě nezávislé důvody. Jexxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxaré důlní dílo ve smyslu § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. a dále pak zdůraznil, že i kdyby se mělo jednat o sklep, jak dovozovala následně v průběhu řízení xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xenabyla, jelikož na straně žalobkyně absentuje právní titul, na základě kterého by tuto věc mohla vlastnicky nabýt. Proti rozsudku odvolacího soudu pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxna tomuto soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší soud dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Z odůvodnění:
Kritixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxk. č. 44/1988 Sb., na základě čehož nalézací soudy dovodily, že žalobkyně jako nevlastník není aktivně legitimovaná k podání žaloby na odstranění betoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxely. Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že tuto právní otázku posuzoval na základě nesprávných skutkových zjištění učiněných z důkazů provedenýcx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxutkových závěrech dospívá k jinému názoru na posouzení důvodnosti jí uplatněného nároku, nezpochybňuje právní posouzení věci odvolacím soudem, ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx. 3 o. s. ř. Tímto důvodem však přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit nelze. Úvahu odvolacího soudu o tom, že pokud by se mělo jexxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxk žalobkyně v dovolání v právní rovině nezpochybňuje vůbec.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.1.2011, sp. zn. 22 Cdo 4105/2008)
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx
Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem o společném postupu orgánů Ministerstva životního prostředí a orxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1999 (15), č. 3, s. 1, 2.
JANČÁŘOVÁ, I. Staré ekologické zátěže v souvislosti s využíváním nerostného bohatství. In JANČÁŘOVÁ, I., SLOVÁČEK, J. (edsxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxice, 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 128-151.
LYSENKO, V. Stará důlní díla - daň vývoji lidské společnosti v Čechách. Zpravoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxních lokalit významných pro netopýry. Ediční řada EUROBATS, č. 2. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2010.
ŠEVČÍK, M., ČERTÍK, P. Právne asxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Sborník z mezinárodní konference Hnanice, 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, M., STEJSKAL, V. at al. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. Kolektivní monografie. Prahxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxmi a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
VÍCHA, O. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxntace
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019
K odst. 1
Odstavec 1 stanoví základní náležitosti důlnx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xacionálního a bezpečného provádění hornické činnosti.
Spolehlivá a úplná důlně měřická a geologická dokumentace je jedním ze základních předpokxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh front dobývek, vyrubané prostory, ale i podklady pro výpočet zásob ložiska byly vždy základem pro veškeré plánování a tvorbu podnikatelských záměrů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x to včetně zdolávání důlních havárií. Základní důlní mapy jsou na hlubinných dolech součástí plánů zdolávání havárií a slouží též pro spolehlivé vedenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxentace musí podle komentovaného ustanovení zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou sixxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxru, musí geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxí případných důlních škod.
Požadavky na důlně měřickou dokumentaci a osoby, které ji vyhotovují, jsou stanoveny vyhláškou Českého báňského úřadu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxn důlně měřické dokumentace přísluší podle této vyhlášky vedoucímu pracovníkovi, kterým je závodní dolu nebo závodní lomu. Ostatní odpovědnost je roxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxč (§ 2 odst. 3 vyhl. č. 435/1992 Sb.), kdežto za správnost a úplnost jednotlivých měření a částí dokumentace odpovídá důlní měřič (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 435/xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
Základxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xodové pole v podzemí a na povrchu a podrobné důlní výškové bodové pole v podzemí a na povrchu (§ 7 odst. 1 vyhl. č. 435/1992 Sb.). Důlně měřická dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxstrálních území (s uvedením jejich poměrného zastoupení), na kterých je dobývací prostor stanoven, ochraně povrchu, ochraně proti plynonosným a vodxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výškovém měření. Další součástí této dokumentace jsou technická zpráva (o převzaté dokumentaci, závěrečná zpráva o ložisku a evidenční listy hlavníxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx které vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. označuje jako číselnou část. Tato obsahuje zápisníky, výpočtové knihy (výpočty polygonových x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xharakter má i grafická část, která obsahuje náčrty, základní důlní mapu, profily a řezy, mapu povrchu a účelové důlní mapy.
Komentované ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxické práce (včetně ložiskového průzkumu) během jejich provádění řádně a včas dokumentovat a vést, doplňovat a uchovávat o tom písemné, grafické a hmotxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxy byly s postupem geologických prací určeny a zaznamenány všechny geologické skutečnosti a podle nich se usměrňovalo další provádění geologických prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xterou je třeba geologickou dokumentaci uchovávat.
Účelem pořizování geologické dokumentace je zachytit a lokalizovat doklady a poznatky o průběxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ztrátách nebo znečištění a o geologických skutečnostech zjištěných při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, které současxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt geologickou dokumentaci tři roky po skončení geologických prací a odevzdání jejich výsledků nebo souhrnné dokumentace České geologické službě.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxgitální formě - popisy, mapy, řezy, grafy, fotodokumentace) a hmotnou (vzorky minerálů, hornin, vody, sněhu, ledu, vzduchu nebo částí rostlin, vrtná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxací v písemné a hmotné formě) a souhrnnou (pořizuje se v písemné formě na základě upřesnění a doplnění prvotní dokumentace a následných výsledků pozoroxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa lokalizaci geologických prací, odebraných vzorků a provedených měření či pozorování (souřadnicemi nebo zákresem do mapy vhodného měřítka) a metodxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxnost prováděnou hornickým způsobem, dokládá oprávnění obvodních báňských úřadů nařídit doplnění nebo vyhotovení chybějící nebo nedostatečně zpraxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxké a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady [srov. § 41 odst. 2 písm. d)].
Závady v důlně měřické a geologickx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxspokojuje s tím, že orgány státní báňské správy mohou takovou závadu vytknout a sankcionovat, ale dává jim též oprávnění, aby chybějící dokumentace byxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní význam má toto ustanovení pro vedení podzemních důlních děl.
K odst. 3
Z komentovaného ustanovení vyplývá povinnost organizace po ukončení horxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci, které mohou být uloženy trvalým způsobem na technickém nosiči dat. Výslovně se tedy připouští využití počítačové techniky. Zákon o hornxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xyl do zákona o hornické činnosti vložen zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské sxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxavních důlních děl, ale též projektové zdokumentování tohoto stavu.
Zákon o hornické činnosti však neumožnuje orgánům státní báňské správy uložix xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti v rozporu s komentovaným ustanovením.
K odst. 4
Komentované ustanovení upravuje povinnost příslušného obvodního báňského úřadu přexxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, evidenční listy hlavních důlních děl a měřickou a geologickou dokumentaci České geologické službě.
Odstavec 4 byl do zákona o hornické činnosti vxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů (s účinností od xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxání tohoto stavu.
Související ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kůry, § 13 - zajišťování a likvidace staxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xřady
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxntaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb. Úplné komentované znění. Ostraxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxení v hornictví do 19. století. Sborník Dějiny věd a techniky 12, Rozpravy NTM Praha, 189, 2004, s. 59-62.
JANGL, L. Změny délkových měr v českém hornixxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
NESET, K. Důlní měřictví I. Praha: SNTL, 1966.
NOVÁK, J., JANAS, J. Historické kořeny povolání důlního měřiče. Uhlí, rudy, geologický průzkumx xxxxx xx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxx xx xxkon o geologických pracích s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha: Leges, 2014.
Vstup na cizí nemxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjící vybranou hornickou činnost vstoupit na cizí nemovitost. Hornická činnost vyžaduje, aby se zejména při otvírce, přípravě a dobývání výhradních lxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxně měřických značek na povrchu, výstražné tabulky, dočasné ohrazení poddolovaných nebo jiných nebezpečných míst a krátkodobé provádění jiných pracx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Otázku náhrady za omezení vlastnického práva řeší § 16, který organizaci uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xbhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xyhl. č. 435/1992 Sb. Body důlních bodových polí se stabilizují na místech bezpečných proti jejich poškození nebo zničení. Při převzetí měřických bodx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx používá pojem "pracovníci"; těmi se však rozumí zaměstnanci podle platných pracovněprávních předpisů (čl. III bod 1 zákona č. 315/2001 Sb.). Není příxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxisy. Například právo kontrolujících osob vstupovat na pozemky a do staveb v souvislosti s výkonem kontroly vyplývá z § 7 kontrolního řádu.
Právo vstxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnickou činnost. Komentované ustanovení totiž obsahuje
taxativní
výčet hornických činností, při jejichž provádění svědčí organizaci a jejím zaměsxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a lomů nebo likvidaci hlavních dxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxož i při kontrole nebo údržbě zlikvidovaných důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry. Naposledy byl tento výčet rozšířen zákonem č. 451/20xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (s účinností od 14.1.2017), který do komentovaného ustanovení doplnil "kontrolu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxe pouze v nezbytném rozsahu a po předchozím oznámení vlastníkovi (popř. správci či uživateli) cizí nemovitosti.
Vstup na cizí nemovitosti za účelex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis (zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxku povinna před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku písemnou dohodu o prováxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxostů, popřípadě zřizování staveb.
K odst. 2
Odstavec 2 zakotvuje právo orgánů a organizací za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1 provést na vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxů, signálů a jiných měřických zařízení. Orgány a organizace mohou tohoto práva využít pouze v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxkové úpravy, které jsou nezbytné pro provedení obhlídky, zaměření a používání měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxec 3 stanoví orgánům a organizacím (při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2) povinnost dbát, aby co nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo znxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxžit pokutu až do výše 15 000 Kč. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k proxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxzorňujících na zákaz vstupu [§ 40a odst. 1 písm. b) horního zákona].
K odst. 5
Komentované ustanovení odkazuje na použití zvláštních právních předxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxí demonstrativní výčet těchto zvláštních předpisů. Avšak oba zde uvedené zákony (zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, jakož i zákon č. 40/196x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů.
Orgány vojenské správy v případech rozhodnutí správních orgánů - pokud nejsou oprávněny samy v určitých věcech rozhodovat - nemají postavxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní, plynoucí z jejich povinnosti zajistit plnění úkolů obrany státu. Předchozí souhlas orgánů vojenské správy k povolení hornické činnosti na území sxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxnského újezdu zvláštní režim k plnění úkolů obrany státu a tomu podřídil i zvláštní vnitřní správu, kterou vykonává újezdní úřad v rozsahu, v jakém dnes xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xen s předchozím souhlasem, popř. v dohodě s Ministerstvem národní obrany. Na tuto koncepci navázal zákon č. 44/1988 Sb., resp. § 15 odst. 5 zák. č. 61/198x xxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xraha 6A 43/93-33).
Do objektů důležitých pro obranu státu z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu bezpečnosti fyzických osob může být statutárním orxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx9 Sb., o zajišťování obrany České republiky). Za objekty důležité pro obranu státu se přitom považují pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil. Objekty důležité pro obranu státu jsou dále pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxě obyvatel, pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda, pozemky a stavby, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzdů prakticky vyloučeno. Podle § 34 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, mohou podnikatelskou činnost na území újezdu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xakladatele právnické osoby, pokud jím není Ministerstvo obrany, může vykonávat i jiné ministerstvo pouze po předchozím souhlasu Ministerstva obranxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xmezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxí obrany státu vysloven zákaz vstupu do vyznačených prostor [§ 53 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky].
Dalxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxvebního zákona lze v územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxst, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5b - báňský projektant, § 6 - dalšx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxmské kůry, § 13 - zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 16 - náhrada škody, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů stáxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Judikatura:
, SJS 3/2001) - Orgány vojenské správy v případech rozhodnutí správních orgánů - pokud nejsou oprávněny samy v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xřiznával a dosud přiznává zvláštní postavení, plynoucí z jejich povinnosti zajistit plnění úkolů obrany státu. Předchozí souhlas orgánů vojenské spxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb. stanovil pro území vojenského újezdu zvláštní režim k plnění úkolů obrany státu a tomu podřídil i zvláštní vnitřní správu, kterou vykonává újezdní xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxenských újezdech povolit jen s předchozím souhlasem, popř. v dohodě s Ministerstvem národní obrany. Na tuto koncepci navázal zákon č. 44/1988 Sb., resxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx543/1991 Sb. nedotčeno
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16.12.1994, č. j. 6A 43/93-33
Literatura:
KUSÁK, M. Omezení vlastnického pxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
VÍCHA, O. Zákon o geologických pracích s komentářem, jxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx x náhrady za omezení vlastnického práva (§ 16 odst. 4) v souvislosti s prováděním hornické činnosti na cizích pozemcích.
Komentované ustanovení se vxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxřických a hraničních značek, ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení. Náhrada tohoto typu škod na cizích pozemcích je třeba odlišit od pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxzkumem ložisek, pokud se provádí důlními díly, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxím, jakož i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.
K odst. 1
Odstavec 1 odkazuje v poznámce pod čarou č. 12 na použití obecných právních přxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx2 Sb., občanský zákoník. Tento obecný předpis se však nepoužije v případech, kdy zákon o hornické činnosti (
lex specialis
) stanoví zvláštní právní úprxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxost uvedení do předešlého stavu (naturální
restituce
) před peněžní náhradou.
V zájmu předcházení vzniku škod na majetku nebo lidském zdraví ukládx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxví jiného (§ 2900 obč. zák.). Tato povinnost vzniká přímo ze zákona a zahrnuje každého, tj. adresátem této povinnosti je každý subjekt občanskoprávnícx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxodou z provozní činnosti (§ 2924 obč. zák.) nebo škodou způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925 obč. zák.). Za škody vzniklé při provádění hornixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnické činnosti má tedy typicky povahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxzuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou, nebo vlivem činnosxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxosti. Povinnost k náhradě škody je v tomto případě dána tehdy, je-li škoda způsobena porušením zákona, tedy např. zákona o hornické činnosti (§ 2910 občx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
Odstavec 2 stanoví povinnost orgánům a organizacím po ukončení hornické činnosti uvedené v § 15 odst. 1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do přxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xodškodnění) spočívající v uvedení použitých nemovitostí do předešlého stavu (
restitutio in integrum
). Zákon o hornické činnosti v komentovaném ustxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xeněžní náhradou.
Komentované ustanovení ani jiné ustanovení zákona o hornické činnosti nezakládá pravomoc správních orgánů rozhodovat o tom, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxslosti s tím je třeba též konstatovat, že ani pro přesné stanovení termínů pro uvedení pozemku do původního stavu není za situace, kdy zákon v komentovanxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxostí případu.
K odst. 3
Odstavec 3 upravuje v pořadí druhý způsob náhrady škody (odškodnění), který přichází do úvahy v případě, že uvedení použitýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx51 obč. zák.) počítá s náhradou škody v penězích (relutární náhrada).
Občanský zákoník v této souvislosti rozlišuje tzv. skutečnou škodu (
damnum xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosáhl, kdyby ke škodě nedošlo. V případě náhrady škody v penězích se podle § xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx došlo-li k tomu ale svévolně nebo ze škodolibosti, hradí se tzv. cena zvláštní obliby (
pretium affectionis
), v níž se zohledňuje i emocionální vztah poxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxn má také tzv.
moderační právo
, kdy může výši náhrady škody z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně snížit. Měl by přitom brát zřetel zejména na tox xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xák.). Náhradu škody nelze snížit, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odboxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx snížit, protože hornickou činnost provádí organizace s oprávněním vydaným orgány státní báňské správy, a to prostřednictvím odborně způsobilých osxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvitosti, který je prováděním hornické činnosti v souvislosti se vstupem na cizí pozemky, prováděním obhlídek nebo se zřizováním a udržováním měřickýxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxovou náhradu.
Nárok na poskytnutí přiměřené jednorázové náhrady může vlastník (popř. správce či uživatel) nemovitosti uplatnit u organizace do jxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxvo zaniká. Nezbytným předpokladem pro uplatnění práva na přiměřenou jednorázovou náhradu je v obou případech prokázání podstatného omezení v obvyklxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x účinností od 1.1.2003 zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Tento zákon zavexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), stanoví, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, žx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), stanoví, že působnosti stanovené krajskému úřadu podle horního zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 5b - báňský projektant, § 6 - další povinnosti organizace, § 10 - otvíxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxdace starých důlních děl, § 15 - vstup na cizí nemovitosti, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2005, č. 1, s. 3-80.
ŠVESTA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
Vxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxení hornické činnosti
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Komentované ustanovení x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xprávní řád, jako obecný předpis (
lex generalis
) a zákon o hornické činnosti stanoví zejména v § 17-18a odchylky od obecné úpravy.
K odst. 1
Odstavex x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxními díly, otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů, zvláštních zásahů do zemské kůry, jakož i zajišťxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací.
Obsahové náležitosti žádosti o povolení hornické činxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxolení hornické činnosti je zahájeno dnem, kdy žádost došla místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (§ 44 odst. 1 spr. řádu).
K odst. 2
Odstavec x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti přiložit doklady o vyřešení střetů zájmů za předpokladu, že hornickou činností jsou ohroženy právem chráněné objekty a zájmy.
Vyhláška Čexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné hornickým způsobem, ve svém § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxráněné podle zvláštních právních předpisů.
Z § 6 odst. 3 písm. f) vyhl. č. 104/1988 Sb. dále vyplývá, že žadatel musí k žádosti o povolení hornické čixxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxé národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, který však byl zrušen a nahrazen zákonem č. 100xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx je podkladem pro vydání povolení hornické činnosti nebo jeho změny tzv. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (sxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xjišťovacím řízení k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány (srov. § 7 odst. 6 zák. o posuzování vlivů na ž. p.).
Řízení o povolení hornickx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení vlivů na životní prostředí (viz body 77-83 přílohy č. 1 k zák. o posuzování vlivů na ž. p. (dle předchozí úpravy se jednalo o body 2.1-2.5 z kategorie Ix xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xornické činnosti nebo jeho změně, které splňuje definiční znaky navazujícího řízení, se proto vztahují veškeré změny, které přinesly změny zákona o pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánů státní báňské správy (např. v souvislosti se zveřejňováním většího množství údajů spolu s oznámením o zahájení řízení nebo s poskytováním předběžxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxt tzv. dotčené veřejnosti). Další změny, které s účinností od 1.4.2015 přinesl zákon č. 39/2015 Sb., se týkají podkladů pro rozhodnutí o povolení hornixxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá (srov. § 45 odst. 1 spr. řádu). Musí z ní být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xrovozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikáníx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena (tj. místně příslušného obvodního bxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xádost je možné podat písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. Žadatel, který činí podání v elektronické podobě, v žxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. § 37 odst. 4 a 5 spr. řádu).
Komentované ustanovení navazuje na právní úpravu řešení střetů zájmů souvisejícxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx který umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. Pojem „ohrožení“ použitý v komentovaném ustanoxxxxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxst. 1 zák. o hornické činnosti nebo § 28 odst. 2 horního zákona), a vztahuje se k zásahu nižší intenzity. Hrozba újmy dle § 33 horního zákona musí být vzhledxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxho objektu. Okruh zájmů a osob ohrožených hornickou činností je oproti vymezení účastníků řízení třeba vykládat restriktivně, nikoliv však tak, že se xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxostí, které je třeba provést na základě odborného (zpravidla znaleckého) posouzení konkrétních xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnkou pro vyhovění žádosti o povolení hornické činnosti. Za účelem ověření, že střet zájmů byl v území řádně vyřešen, je správní orgán povinen na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxétních podmínek v území a předpokládanou intenzitu zásahu hornické činnosti do jednotlivých zájmů. (NSS 2 As 196/2016-137, č. 3738/2018 Sb. NSS.)
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xení předmětem řízení o povolení hornické činnosti. Střet zájmů by měl být podle § 33 odst. 2 horního zákona vyřešen před zařazením příslušných prací do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, (např. do plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo do plánx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxtří mezi doklady o vyřešení střetů zájmů dohoda organizace s orgány a osobami, kterým podle zvláštních zákonů přísluší ochrana ohrožených veřejných zxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xostup při řešení střetů zájmů stanoví zvláštní předpisy. Je-li ochrana chráněných zájmů a objektů řešena zvláštními předpisy, postupuje se podle těcxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy patří zejména právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, na jejichž základě jsou vydávány podkladové správní akty (závazná staxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (srov. § 9 odst. 1 zák. o ochraně z. p. f.), závazné stanovisko k posouzení vlxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxst k poškození významného krajinného prvku (srov. § 4 odst. 2 zák. o ochraně přírody a krajiny), souhlas orgánu ochrany přírody k činnostem, které by mohxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxáště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 zák. o ochraně přírody a krajiny), souhlas orgánu ochrany přírody k některým činnostem týkajícím se zvlxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xvedeného stacionárního zdroje [srov. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší], souhlas orgánu státní správy lesů k dotčení zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxoprávního úřadu k těžbě nerostů v záplavových územích [srov. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona].
Ve správních řízeních vedených podle zákona o horxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona. Závazné stanovisko se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17 vodníhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxt pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxý úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží (§ 104 odst. 9 vodního zákona).
Příkladem jiného postupu při řešení stxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení platí, že "orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů (včetně orgánů státní báňské správy, které vydávají povoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xiný postup".
Postavení dotčených orgánů veřejné správy v řízení o povolení hornické činnosti upravuje zákon o hornické činnosti (zejména v § 18 odsxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxňované správní akty jako podklad pro řízení o povolení hornické činnosti, mají v tomto správním řízení postavení dotčeného orgánu. Při řešení rozporů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcích se řešení otázky, jež je předmětem rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 133 spr. řádu, které upravuje řešení sporů o příslušnosxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxstvu životního prostředí), které jsou povinny xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústředních správních úřadů ústředním správním úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti představují ve smyslu § 50 odst. 1 spr. řádu podklady pro rozhodnutí obvodního bánského úřadu o udělení povolení k hornické činnosti. Obvodní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxrném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem upravuje v § 8 rozxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hornické činnosti mj. přezkoumá úplnost žádosti a vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Pokud žádost o povolení hornxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa (§ 17 odst. 3 zák. o hornické činnosti). Pokud se tak nestane, obvodní bánský úřad řízení o povolení hornické činnosti zastaví (srov. § 17 odst. 5 zák. o hxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xyřešeny, má za následek, že řízení o povolení hornické činnosti je zastaveno, což z hmotněprávního hlediska znamená, že povolení k hornické činnosti nxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxad k posouzení navrhované hornické činnosti, není-li její žádost v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xouladu s těmito rozhodnutími.
Komentované ustanovení je zvláštní úpravou (
lex specialis
) ve vztahu k § 45 odst. 2 spr. řádu. Z uvedeného lze dovoditx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxé činnosti přerušit [§ 64 odst. 1 písm. a) spr. řádu].
K odst. 4
Odstavec 4 stanoví lhůtu pro vydání rozhodnutí obvodního báňského úřadu o žádosti o poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx by se však spíše měl odvíjet od zahájení řízení, tj. doručení žádosti místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x vymezuje pravomoc a věcnou příslušnost obvodního báňského úřadu k zastavení řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla ve stanovené lhxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdem jako orgánem věcně i místně příslušným nemůže podle komentovaného ustanovení zastavit Český báňský úřad; z ustanovení § 38 odst. 5 zák. o hornické čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úřad, je pouze rozhodovací, dozorová nebo povolovací činnost jako celek, tj. činnost, jež je jako celek obsahem věcné působnosti obvodního báňského úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxu ve správním řízení (NSS 6 A 107/2001-148).
Související ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxžisek důlními díly, § 10 - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxtní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xx/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, představuje jakožto zvláštní institut horního práva ochranu věcných práv a jiných chráněných záxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxerý slouží k určení okruhu účastníků správního řízení a vztahuje se k zásahu nižší intenzity. Hrozba újmy dle § 33 zákona o ochraně a využití nerostného bxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x užitných parametrů daného objektu. Okruh zájmů a osob ohrožených hornickou činností je oproti vymezení účastníků řízení třeba vykládat restriktivnxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxob ohrožených hornickou činností, které je třeba provést na základě odborného (zpravidla znaleckého) posouzení konkrétních geologických a jiných pxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxství, je nezbytnou podmínkou pro vyhovění žádosti o povolení hornické činnosti. Za účelem ověření, že střet zájmů byl v území řádně vyřešen, je správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí zahrne popis konkrétních podmínek v území a předpokládanou intenzitu zásahu hornické činnosti do jednotlivých zájmů.
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxou, se ztotožnit nelze. Ustálená
judikatura
Nejvyššího správního soudu dospěla k názoru, že stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, vyhlášené ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáměrů na životní prostředí č. 85/337/EHS, ve znění směrnice č. 97/11/ES a směrnice č. 2003/35/ES (dále jen "směrnice EIA"), je možné toto stanovisko přxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxx007-63, publ. pod č. 1461/2008 Sb. NSS, ze dne 14.6.2007, č. j. 1 As 39/2006-55, a ze dne 4.6.2013, č. j. 2 As 37/2013-85). Podobně Ústavní soud při přezkumx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxící: "Je tak zřejmé, že předmětné stanovisko může být soudem meritorně přezkoumáno, avšak teprve tehdy, když dojde k reálnému zásahu do právní sféry stxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx).
[35] Nad rámec výše uvedeného soud uvádí, že účinností zákona č. 39/2015 Sb. (tj. až po podání žaloby ze strany stěžovatele) má stanovisko EIA formu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxahu k jakýmkoli jiným závazným stanoviskům (rozhodující není formální označení aktu, nýbrž jeho materiální charakter, tj. že jde toliko o akt podkladxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Výluka ze soudního přezkumu vyplývá z § 70 písm. a) s. ř. s. Přezkum zákonnosti stanoviska EIA a postupu, který přexxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x5 odst. 2 s. ř. s. (k tomu srov. Bahýľová, L., Kocourek, T., Vomáčka, V.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxí, že krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xda uvedené tvrzení žalobce představuje tvrzení porušení jeho vlastního práva postupem správního orgánu ve správním řízení. Žalobce konkrétně namítxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxak nevidět, že jeho výsledek by byl současně podkladovým rozhodnutím pro správní rozhodnutí napadené žalobou.
Nejvyšší správní soud již ve svých přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxa o ochraně přírody a krajiny, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť se tímto aktem stanoví autoritativně, zda určitou aktivitou lxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2003, č. j. 7 A 198/2000-51). Vady tohoto podkladového rozhodnutí a řízení jemu předcházejícímu je tak moxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hornické činnosti.
V případě, kdy však k tomuto řízení o podkladovém rozhodnutí vůbec nedošlo, není možné nedostatek řízení o podkladovém rozhodnutx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xřírody není tento orgán povinen podkladové rozhodnutí vydat, pročež nejsou splněny podmínky pro samostatnou žalobu proti nečinnosti; pro absenci saxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxtné nezahájení právním řádem vyžadovaného řízení o podkladovém rozhodnutí považovat za vadu řízení o konečném správním rozhodnutí. Stejně tak je i spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí o udělení souhlasu podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se tak o přípustný žalobní bod, který je soud povinen věcně posoudit.
K otázce, kxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 12.10.2004, č. j. 6A 97/2001-39. Podle jeho názoru je nepřípustný výklad § 12 odst. 2 uvedeného zákona, podle kterého jeho "dikce" nepředpokládá, že se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxosti způsobilé snížit či změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas. Takový výklad totiž pomíjí smysl a účel institutu ochrany krajinného rázu a systxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aby ve všech případech z vlastního podnětu zahajoval řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Například tehdy, umísťuje-li se do již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxnost dát podnět k zahájení řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. I v těchto případech však může podat návrh na zahájení řízení podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxím posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny. Ve zbývajících případech bude na místě, aby orgán ochrany přírody správní řízení vždy provedl. Nxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který rozhoduje o umístění či povolení stavby, nebo o jiné činnosti, musí vycházet ze spolehlivého zjištění, zda jimi může dojít ke snížení nebo změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxny. Proto pokud takovéto rozhodnutí mezi podklady pro vydání jeho rozhodnutí chybí, je správní orgán povinen dát orgánu ochrany přírody k jeho vydání pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxm rozhodování i v této věci.
Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nepodmiňuje souhlas tím, aby ke snížení nebo změně krajinného ráxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxgativně vyjádřeno slovy rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, aby nebylo vyloučeno, že stavba, resp. činnost nějak vybočuje svými parametxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxpravy a dobývání, že prováděním hornické činnosti dojde k podstatnému rozšíření lomu Z., pro který je obecně uplatněna metoda průmyslového povrchovéxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxedem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího lomu, je pak zcela irelevantní, zda zde dosud nerozšířený lom existoval již 80 let či nikoli. Ve správním xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx by byl ve smyslu tohoto ustanovení udělen souhlas s povolením hornické činnosti. Nejvyšší správní soud souhlasí s tvrzením žalobce, že tímto rozhodnuxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxhého konstatování, že "z doplněné dokumentace vyplývá, že jsou splněny veškeré požadavky ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx66499/00/OŽP/V-1150/00R-16/01Pra, se zabývá posouzením vlivu výstavby ochranného valu lomu Z. na ochranné pásmo přírodní památky K., přičemž bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxůvodnění svého rozhodnutí mj. konstatoval, že souhlas orgánu ochrany přírody je nezbytnou podmínkou pro činnost směřující ke změně nebo snížení krajxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, odboru životního prostředí ve skutečnosti chybí, je z rozhodnutí odvolacího orgánu opět zcela zřejmé, že ke změně nebo snížení krajinnéhx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxný pochybil, jestliže vydal povolení k hornické činnosti, aniž by předtím byl vydán souhlas k této činnosti příslušným orgánem ochrany přírody podle § xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xakové zkrácení na jeho právech, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Uvedené zkrácení na právech žalobce je natolik výrazné, že odůvodňujx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx2006, č. j. 7 A 166/2002-71)
- Řízení zahájené obvodním báňským úřadem jako orgánem věcně i místně příslušným nemůže podle § 17 odst. 5 zák. o hornické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxé činnosti oprávněn převzít Český báňský úřad, je pouze rozhodovací, dozorová nebo povolovací činnost jako celek, tj. činnost, jež je jako celek obsaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úkolem je i jednotlivý úkon správního úřadu ve správním řízení.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2004, č. j. 6 A 107/2001-148; Sb. NSS xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx o povolení hornické činnosti - těžby uhlí přesahující limit stanovený pod bodem 2, položka 2.1 přílohy č. 1 tohoto zákona, které je vedeno podle § 17 a násxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xchrany životního prostředí.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21.1.2000, č. j. 7A 55/97-42, SJS 3/2000)
Literatura:
BAHÝĽOVÁ, L., KOCxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxího práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv. Právní fórum, čtvrtletní příloha
Via Iuris
, 2006, č. III, s. 41-46.
BĚLOHRADOVÁ, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx 43.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 84-89.
STAŠA, J. Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu. Uhlí, rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.
VÍCHA, O. Posuzování vlivů na životní prostřxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. 2016, s. 199-219.
(Povolování hornické činnosti)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxesní aspekty vedení správního řízení o povolení hornické činnosti (účastníci řízení,
obligatorní
místní šetření, součinnost dotčených orgánů stáxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x x xákon o hornické činnosti stanoví zejména v § 17-18a odchylky od obecné právní úpravy.
K odst. 1
Odstavec 1 vymezuje okruh účastníků řízení o povolexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonáváxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxu (§ 27 odst. 1 a 2 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xdst. 2 spr. řádu), a dále zmiňuje účastníky řízení podle zvláštního zákona (srov. § 27 odst. 3 spr. řádu). Komentované ustanovení vymezuje účastníky říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xrocesní kategorie dle § 27 odst. 1 nebo 2 spr. řádu je třeba vycházet z toho, zda osobám, jimž postavení účastníka řízení přiznává zvláštní zákon, rozhxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xřeba hodnotit, zda se jedná o žadatele, příp. o dotčenou osobu, na kterou se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxmky užívat. V tomto smyslu jsou vlastníci nebo uživatelé (nájemci, podnájemci či oprávnění z věcného břemene užívání, kteří namísto vlastníka realizxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníků podle § 27 odst. 2 spr. řádu). Za takové účastníky však nelze považovat osoby, které uzavřely smlouvu o budoucí kupní smlouvě k nemovitostem dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x8 odst. 1 zák. o hornické činnosti (NSS 2 As 80/2008-77).
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xízení o povolení hornické činnosti, je podstatná
interpretace
neurčitého právního pojmu "dotčení práv a právem chráněných zájmů nebo povinností". xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxntovaném ustanovení, aby dotčení práv nebo právem chráněných zájmů bylo "přímé". Zákon o hornické činnosti v komentovaném ustanovení používá pojem "xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Oba pojmy "dotčený" a "ohrožený" vyjadřují uplatnění určitého vlivu na sledovaný subjekt nebo předmět, vztahují se však ke dvěma odlišným institutůmx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xhroženost k povinnosti řešení střetu zájmů. Podle ustálené judikatury se dotčenost zájmů neomezuje pouze na osoby, které vlastní nemovitost v dobývaxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnosti dobývací prostor přesahuje (NSS 5 As 36/2009-123 nebo MS Praha 11 Ca 303/2005-29, č. 1329/2007 Sb. NSS). Dotčením lze rozumět především dotčení hxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou místním poměrům a který podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku (NSS 5 As 36/2009-123).
Pro vymezení účastenství v řízení o povolení hornické činnosti používá komentované ustanovení pojem "možnosti dotčení práv", který není specifixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxst. 2 písm. b), § 109 písm. e) nebo § 142 odst. 1]. Obecná východiska výkladu pojmu "možnosti dotčení práv" lze použít i pro vymezení okruhu účastníků řízxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Ve vztahu k § 34 odstx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnou zamýšlenou stavbou, která má vliv na podstatu, obsah nebo výkon vlastnických či jiných relevantních práv těmi, kdo tato práva mají" (NSS 7 As 54/201xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu a přiklonil se k extenzivnímu výkladu účastenství s tím, že "[m]eze extenzivního výkladu jsou stanoveny požadavkem přímého dotčení na vlastnickém čx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxk. o hornické činnosti zpřesnil Nejvyšší správní soud výklad potenciálního dotčení takto: "K tomu, aby právnická či fyzická osoba měla postavení účaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxvolením dotčeny. Protože postačuje pouhá možnost dotčení práv, je nutné jako x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxdných okolností povolením dotčena." (NSS 5 As 36/2009-123 nebo NSS 8 As 98/2015-46, č. 3361/2016 Sb. NSS.) Obdobně též Ústavní soud připomíná, že jedinxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ÚS 609/04 nebo Pl. ÚS 19/99). Pro určení okruhu účastníků řízení o povolení hornické činnosti tedy postačuje, že osoba může být potencionálně zasažena xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxním osoby jakožto účastníka řízení jsou totiž spojena významná procesní práva, v prvé řadě právo nahlížet do spisu, vyjadřovat se k věci, činit důkazní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxácení nemusí být jen formální, ale může se projevit ve velmi praktické rovině, totiž nemožností efektivní ochrany právní sféry účastníka. S ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxteré argumenty, které jsou zjistitelné toliko ze správního spisu, případně neschopnosti zjistit
relevantní
důvody, které by eventuálně mohly vést x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxí v řízení vázáno na možnost dotčení vlastnického práva k pozemkům, musí správní orgány i soudy vycházet z aktuálních soukromoprávních vztahů k těmto pxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxávního rozhodnutí účastníkem řízení, se odvíjí od soukromoprávních vztahů této osoby k pozemkům či stavbám "dotčeným" zamýšlenou stavbou, tj. k pozexxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měnit. K uvedeným změnám je správní orgán i soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti a přizpůsobit tomu svůj procesní postup (NSS 7 As 54/2011-85).
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanských sdružení (spolků) na základě jiných zákonů. Za platné právní úpravy je tímto jiným zákonem pouze zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na žixxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
Možnost přihlásit se do řízení o povolení hornicxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony]. Od uvedenxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Jedinou cestou, jak se stát účastníkem daného řízení, tedy pro spolky zjevně zůstává ustanovení § 9c odst. 3 zák. o posuzování vlivů na ž. p., ve znění záxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xstanovení stala též obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) bodu 2 zák. o posuzování vlivů na ž. p. rozumí xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnixxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvěru zjišťovacího řízení ve formě rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zák. x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxlení hornické činnosti, je přihlášení se do tohoto řízení, tedy podání písemného oznámení místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, a to ve lhůtě dx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxolení hornické činnosti provedení místního šetření, poněvadž jedině po podrobném seznámení se s podmínkami v hornickém provozu lze o příslušné žádosxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xájmu.
Komentované ustanovení dále zakládá povinnost žadatele uhradit náklady na znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení o povolení hornicxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje obvodní báňský úřad subsidiárně podle § 79 spr. řádu.
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví povinnost obvodnímu báňskému úřadu oznámit zahájení řízení dxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě při místním šetření, jinak že se k později podaným stanovisxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxastníci řízení právo uplatňovat svoje námitky, a to nejpozději při ústním jednání nebo před místním šetřením. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány (§ 1xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvodní bánský úřad přihlédnout.
Komentované ustanovení umožnuje v odůvodněných případech dotčeným orgánům požádat o prodloužení lhůty pro podánx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxký úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumává úplnost žádosti, vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů a dodxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xřad stanoví podle potřeby podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníků řízení (§ 8 odst. 1 a 2 vyhl. č. 104/1988 Sb.).
Související ustxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kůry, § 13 - zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 17 - říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxouvy a předpisy EU:
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostřexx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxukromých záměrů na životní prostředí
Judikatura:
[33] Za současné právní úpravy se pojmy „ohrožený“ a „dotčený“ vztahují ke dvěma odlišným inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxruhu účastníků správního řízení, ohroženost k povinnosti řešení střetu zájmů. Podle ustálené judikatury se dotčenost zájmů neomezuje pouze na osobyx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstor, řada důsledků povolované činnosti dobývací prostor přesahuje (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2007, č. j. 11 Ca 303/2005 - 29, publ. xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prachem, vibracemi a dalšími imisemi. xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou místním poměrům a který podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku (srov. již zmiňovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxdstatné snížení některého z užitných parametrů předmětné věci (srov. již zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 21/2007 - 191).
[34x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborná literatura, dle které je kritériem pro stanovení povinnosti uzavřít dohodu o střetu zájmů intenzita zásahu, která musí dosahovat stupně ohroxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxných parametrů. Intenzitu zásahu je třeba zjišťovat v konkrétním případě znaleckými posudky zpracovanými znalci se specializací na důlní měřictví a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodně není třeba „pravděpodobnosti hraničící s jistotou“. Naopak i kritérium ohrožení vyžaduje, aby hrozba byla vzhledem ke konkrétním podmínkám v úzxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxkona účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xejichž území obvody mohou být stanovením dobývacího prostoru dotčeny. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státnx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územnxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí hornické činnosti taxativním výčtem. Za této situace při zařazování takových účastníků řízení do příslušné procesní kategorie dle § 27 odst. 1 nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxožit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají. V řízení o žádosti je třeba hodnotit, zda se jedxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxv. VEDRAL, J., Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2012, s 338-339).
[26] Soud má za tox xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu. Napadená rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx kterou se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Stěžovatel nepochybně mohl být přímo dotčen xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti dotčeny. Svědčilo by mu proto účastenství dle § 27 odst. 2 správního řádu.
[27] Jelikož stěžovateli rozhodnutí nebylo správním orgánem oznámenx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým je správní orgán oznámil. Pro začátek běhu jednoroxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xozsudku ze dne 9.1.2008, č. j. 1 As 45/2007-48, konstatoval, že "[s]oučasně je třeba vnímat ustanovení § 84 nového správního řádu jako výslovnou vůli zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxno vztáhnout nejen na případy, kdy se účastník sice účastnil celého správního řízení, avšak konečné rozhodnutí mu nebylo doručeno, ale i na případy, kdx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxšího správního soudu ze dne 15.9.2016, č. j. 9 As 80/2016-43)
- [35] Účastenství v řízení o povolení hornické činnosti vymezuje ustanovení § 18 odst. x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxé, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávánxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxvení § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xýše citované usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.12.2003, č. j. 7 A 56/2002-54]. Takovými zákony jsou zcela nepochybně ZOPK a zákon EIA. [...]
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xízení o povolení hornické činnosti, musí být kumulativně splněny dvě podmínky, a to existence platné žádosti podané u příslušného orgánu státní správx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xumulativní povahu uvedených podmínek zdůraznil zdejší soud ve své judikatuře už vícekrát (viz např. výše citovaný rozsudek ze dne 18.8.2011, č. j. 9 As xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx)
x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxvolení hornické činnosti jsou žadatel, organizace a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obecx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xinnost je prováděna pomocí dvou sond (vrtů) označených jako NP 554 a P1. Sonda NP 554 je od regulační stanice, a tím i od nemovitostí ve vlastnictví stěžovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx práv a povinností samotnou těžbou zemního plynu, která byla povolena rozhodnutím z roku 1998, nenamítal.
Vytěžený zemní plyn je z obou sond veden potrxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ještě před povolením k hornické činnosti a povolování těchto staveb není věcí žalovaného, ale stavebních úřadů. Není ani pravdou, že by jakýmkoliv způxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxání žadatele. To bylo zpracováno v souladu s vyhláškou č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornickx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxžitelného přírodního plynu stanovuje příloha č. 4. Takový plán ve vztahu k těženému hořlavému zemnímu plynu a shora uvedenému dobývacímu prostoru byl xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx těžba je prováděna v ložisku. V bodě 1.4. je uvedeno, že těžba probíhá pomocí dvou sond. Naproti tomu bod 1.9., na který poukazuje stěžovatel, je nadepsáx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhrazených nerostů". Zde již nejde o těžbu nerostu v pravém smyslu, ale o jeho sběrný a distribuční systém. Další úprava nerostů již nebyla předmětem povxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xákona o hornické činnosti ve spojení s § 5 a násl. vyhlášky č. 104/1988 Sb.). Proto také již není třeba se zabývat rozdílem mezi odvodňováním a sušením zemxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutí z roku 1998 nemohlo žádným způsobem předvídat dopady takové stanice, navíc v této stanici nedochází k činnosti, která byla předmětem povolexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xtátní báňské správy, tím méně vydána v řízení o povolení hornické činnosti. [...]
Skutková situace stěžovatele byla předmětem přezkumu zdejším soudxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxné rozhodnutí je pak se všemi předchozími v souladu. V rozhodnutí ze dne 31.8.2009, č. j. 8 As 18/2008-74, www.nssoud.cz, je uvedeno, že Nejvyššímu spráxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxajský soud zrušil správní rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti vydanému stavebnímu povolení, a věc byla vrácena k dalšímu řízexxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xředávací stanice (vč. jejího následného provozu) a podle konkrétních okolností případu vymezit okruh účastníků řízení (a tedy také rozhodnout, zda mxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xízení a meritorně tak brojit proti stavbě předávací stanice; i zde však platí, že stavba regulační stanice provozovaná již před rokem 2004 tím nemohla bxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxd.cz.
Nad tento rámec zdejší soud musí poukázat na skutečnost, že v daném případě bylo v roce 2007 odvoláním zpochybněno rozhodnutí z roku 1998. O tomto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxatel připojil k žalobě. V tomto přípise je mj. informován o tom, že na základě hornické činnosti je prováděna v dobývacím prostoru Pstruží těžba vyhrazexxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxí stanice byl zbudován v roce 1995, tedy ještě před tím, než byl postaven dům stěžovatele (1998). V roce 2005 byla instalována do objektu regulační stanixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx2005. Žádosti stěžovatele směrem k OKD, a.s., se datují dny 20.10.2005 a 26.1.2006.
Z toho je tedy patrné, že stěžovatel o vydaném rozhodnutí o povolenx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxěru je vhodné poukázat na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2009, č. j. 2 As 25/2007-118, publ. pod č. 1838/2009 Sb. xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (§ 52 odst. 1 správního řádu z roku 1967, § 73 odst. 1 správního řádu z roku 2004), nastane-li
fikce
oznámení rozhodnutí. Je-li účastník řízení, jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxane
fikce
oznámení rozhodnutí k okamžiku, k němuž je bezpečně a bez rozumných pochyb zjištěno, že opomenutý účastník seznal úplný obsah rozhodnutí co xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxmení rozhodnutí je v takovém případě procesní vadou zhojitelnou bez újmy na nastalé právní moci rozhodnutí jen za předpokladu, že
fikce
oznámení rozhxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxutí nabylo právní moci, počínají opomenutému účastníku teprve touto fikcí běžet lhůty pro podání řádných či mimořádných opravných prostředků. Pouhý xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx býval účastníkem řízení o povolení hornické činnosti, jeho odvolání by bylo podáno opožděně.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1.2011x xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xx/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění (dále jen hornického zákona), podle něhož "Účastníky řízení o povxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána". Tato formulace vylučuje, aby za účastníka řízení byl považován i tenx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxk podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. (tzv. třetí definice účastníka). Opačná
interpretace
by totiž popírala smysl vymezení účastníkx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxný speciální zákon nestanovuje účastenství stěžovatelky v řízení.(...)
Stěžovatelce může svědčit účastenství v řízení z důvodu dotčení práv, pokux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xovolena hornická činnost - otvírka, příprava a dobývání v DP Hněvětice, dotčena.
Stěžovatelka namítala, že je opomenutým účastníkem, protože povolxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa ochranu zdraví, aj. Odvolací orgán posoudil námitku stěžovatelky tak, že neshledal, že by mohla být rozhodnutím o povolení hornické činnosti její prxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxžené rozhodnutím a chráněné právními předpisy a své tvrzení opřít o konkrétní skutkové důvody.
Co se týká vyjádření stěžovatelky, ta, jak v odvolání, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xednotlivé důvody, jakým způsobem a jaká práva mohou být povolením dotčena. Stěžovatelka v odvolání mimo jiné uvedla, že odstřely, provoz drtičky a těžxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxti v dobývacím prostoru Hněvětice, který má být podstatně blíže k její nemovitosti než lom v Předhradí. (...)
Stěžovatelka dle názoru Nejvyššího spráxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti představuje základ a rámec pro další povolení, týkající se hornické činnosti. Tyto jsou však povolovány v saxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepovoluje, pokud je tedy stěžovatelka v řízení uvádí, jsou tyto námitky v řízení o povolení hornické činnosti bezpředmětné. (...)
Nicméně je zcela zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xedná se zejména o námitky stran zvýšeného dopravního provozu, prašnosti, hluku, tedy základních negativních jevů, které jsou s provozem lomu spjaty. xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xobývací prostor má být dle vyznačení podstatně blíže než lom v Předhradí.
Městský soud sice ve svém prvním zrušovacím rozhodnutí uvedl, že hledisko exxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx práv a právem chráněných zájmů těchto občanů povolená činnost nedotkne. Na druhou stranu podle názoru Nejvyššího správního soudu je to právě vzdálenoxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx která zasahuje své okolí svými externalitami (hlučnost,
emise
,...). Je totiž zřejmé, že důsledky povolené činnosti nejsou omezeny jen na stanovený dxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxe považovat za dotčení stěžovatele na jeho vlastnickém právu, musí být vyřešena správním orgánem v rámci
interpretace
a aplikace neurčitého pojmu "dxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxí § 127 odst. 1 obč. zák.). Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv... Nesmí ... nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxkrétním případě správní orgán existenci externalit z provozu lomu, které by mohly se dotknout stěžovatelčiných práv, vůbec nepřipustil, tvrdil, že bxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxvní řízení. Tato povinnost plyne mimo jiné také z následků a účinků vydaného správního rozhodnutí, na jehož základě dochází u účastníků řízení ke vznikxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxných zájmů nebo povinností, které mohou být povolením dotčeny. Protože postačuje pouhá možnost dotčení práv, je nutné jako s účastníkem řízení jednat x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčena.
Jakkoli si Nejvyšší správní soud uvědomuje nutnost stanovení určitého limitu pro vymezení okruhu účastníků, v případě povolení hornické čxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm odstupové hranice bez přihlédnutí k ostatním vlivům. Samotná náročnost takového posuzování nemůže však být dostatečným ospravedlněním pro vyloučxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx u širokého okruhu osob, nutno zvolit i tomu odpovídající formu vedení takového řízení, nemůže však být zužován prostor pro ochranu ústavně zaručených xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxišťování okruhu účastníků řízení provedl třeba i rozsáhlejší dokazování. Meze extenzivního výkladu jsou stanoveny požadavkem dotčení na právu či prxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xakové prostředky a takový postup, který by vyloučil omezení jednotlivce v některém konkrétním subjektivním procesním právu, např. v nemožnosti provxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu účastníku řízení zkrácen na svých hmotných právech.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2010, č. j. 5 As 36/2009-123)
- K zodpovězexx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxým hornickou činností, představují ona práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti, které mohou být povolením dotčeny, ve smyslu speciální definicx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxt její plody a užitky a právo s věcí nakládat, tj. činit ji předmětem právních úkonů (§ 123 občanského zákoníku). Jedná-li se o pozemek, spadá pod právo s vxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxm práva veřejného, a nikoli soukromého. Udělí-li tedy vlastník pozemku ve správním řízení souhlas s povolením hornické činnosti na něm (k tomu viz bod 6x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxa plynoucí ze smlouvy o smlouvě budoucí, podle § 50a občanského zákoníku se účastníci mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu; musx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxy k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím, jímž právo na náhradu škody xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xa uzavření smlouvy o koupi předem definovaném předmětu a kupní ceně ve stanovené lhůtě (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2000, sp. zn. 30 Cdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxících předmět smlouvy dotčeno.
Zbývá nyní posoudit, zda stěžovateli nesvědčí alespoň ustanovením § 18 odst. 1 zákona o hornické činnosti předpokláxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx považuje za nežádoucí, k existenci právem chráněného zájmu nelze než uvést, že s ohledem na dispoziční stránku "vlastnické triády" tak, jak byla popsáxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxu stávající vlastnické právo skutečně absorbuje budoucí vlastnické právo budoucího kupujícího, neboť dřívější vlastník držbou věci, jejím užíváníxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtně vyplývá ze samotné povahy vlastnického práva jako práva absolutního, působícího vůči všem třetím subjektům, jež jsou povinni shora popsaná práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxatnou nelze přijmout ani argumentaci stěžovatele odkazující na nález Ústavního soudu ze dne 19.4.2002, č. j. IV. ÚS 512/01. Citovaný nález se týkal sitxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxstituenta bylo potom třeba nahlížet jako na osobu, jíž svědčí jiné právo k pozemkům nebo stavbám ve smyslu § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o úzexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxvaném případě nemusí reálně dojít, a to proto, že vůle k uzavření kupní smlouvy nemusí od žádné ze stran (např. v důsledku změny okolností) vůbec vzejít; xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xdo okamžiku projevu vůle některé ze stran smlouvy o smlouvě budoucí k tomu, aby byla kupní smlouva uzavřena) uvažovat pouze v hypotetické rovině, a protx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xůže, s výjimkou spoluvlastnictví a společného jmění manželů, svědčit právoplatně pouze jednomu subjektu (obdobně viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xředmětu budoucí kupní smlouvy, která není pro budoucího kupujícího akceptovatelná, může mít tato změna pouze soukromoprávní konsekvence, a to konkrxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxy, že nelze spravedlivě požadovat, aby smlouva byla uzavřena.
Právě naposledy uvedené ustanovení § 50a odst. 3 občanského zákoníku dává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxucího předmětu smlouvy (lhostejno, jaká příčina by za takovou změnou stála). Možnost využití tohoto způsobu ochrany je rozhodnutím OBÚ o povolení horxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xřípadné nenadálé kvalitativní změny budoucího předmětu smlouvy přímo ve smlouvě o smlouvě budoucí. Z obsahu spisu a zejména z obsahu smlouvy o smlouvě xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xízení o povolení hornické činnosti
relevantní
a jeho případné porušení by byly strany nuceny přenechat na pořad práva civilního.
Závěrem Nejvyšší sxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx č. 1329/2007 Sb. NSS, v němž jmenovaný soud dospěl k závěru, že účastenství v řízení podle § 17 zákona o hornické činnosti nelze odepřít pouze na základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxhraně jiných osob než vlastníků pozemků v dobývacím prostoru (ať již nájemců či držitelů pozemků v dobývacím prostoru, či vlastníků pozemků s dobývacíx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xšak stěžovatel nenamítal, stejně jako neuváděl, že by mu svědčilo postavení nájemce či držitele pozemků v dobývacím prostoru, případně pozemků s dobýxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě smlouvy o smlouvě budoucí kupní; tento titul však, jak bylo rozvedeno výše, k účastenství podle § 18 odst. 1 zákona o hornické činnosti nepostačujex
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtníky řízení o povolení hornické činnosti žadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti moxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxkona účastníkem správního řízení o povolení hornické činnosti. Podle ustálené judikatury sice žalobce není oprávněn, aby si osvojil námitky třetích xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nichž byl vydaným rozhodnutím sám zkrácen, ale nelze pominout, že obec pečuje také o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát (§ 4 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxstupovala své občany ve správním řízení. Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani se stížní námitkou, že okruh účastníků řízení bylo možno zjistit z předlxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxově a v podstatě jen přisvědčil námitce obce Dětmarovice, aniž odůvodnil, v čem spočívá nesprávnost stanovení okruhu účastníků řízení. Účelem správnxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxtníků řízení. Bez účastníka řízení není správní řízení a účastník řízení je oním subjektem, jímž se správní řízení individualizuje. Náležité zjištěnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávního řízení je základním úkolem správních orgánů. V dané věci pro účely řešení střetu zájmu. Obvodní báňský úřad při stanovení okruhu účastníků řízexx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxahu k městskému soudu poukazuje na to, že okruh účastníků řízení lze zjistit z předložené dokumentace především z map, výpisu z katastru nemovitostí a zx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtel se podle městského soudu vyjádřil neúplně a nepřezkoumatelně k odvolacím námitkám obce Dětmarovice ohledně nevymezeného okruhu účastníků řízenx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xe v souladu s báňským znaleckým posudkem. Nejvyšší správní soud souhlasí s tím, že městský soud posoudil v souladu se zákonem vyhlášku obvodního báňskéxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x níž byly i specifikovány nemovitosti neznámých účastníků řízení. Městský soud v tomto směru vzal v úvahu účel, pro který byla veřejná vyhláška vydána, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxení správního řízení). Tato vyhláška však nesloužila pro vymezení adresných známých účastníků řízení, jejichž nemovitosti budou ohroženy či ovlivnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xs 21/2007-191)
- Závěr městského soudu, že žalobce "nemohl být zkrácen na právech", je ve vztahu k rozhodnutí, jímž bylo zrušeno jemu vydané povolenx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm prostoru V. hornickou činnost podle plánu otvírky, přípravy a dobývání, a schválil návrh na vytvoření finančních rezerv na sanace a rekultivace pozexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxlo subjektivní právo provádět ve vymezeném dobývacím prostoru hornickou činnost; takové právo žalobce před vydáním tohoto rozhodnutí neměl, ale naoxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxroveň tím i zrušil žalobcovo subjektivní právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxo právní sféry žalobce. Dotklo-li se právní sféry žalobce, je k žalobě legitimován ve smyslu citovaného rozhodnutí rozšířeného senátu.
Nadto nelze pxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxiny základních práv a svobod mj. zaručuje každému právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Rozhodnutí, kterým žalovaný znemožnil vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxpustný jenom za předpokladu, že se děje na základě zákona a v jeho mezích. Z faktu, že rozhodnutí žalovaného se dotýká práva žalobce garantovaného článkxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxst. 2 Listiny nemůže být takové rozhodnutí vyloučeno z přezkumné pravomoci správních soudů.
Lze tedy shrnout, že rozhodnutí Českého báňského úřadux xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xráv. Kompetenční výluka ve smyslu § 70 písm. a) s. ř. s. se tak nemůže uplatnit.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.7.2006, č. j. 1 As 8/2005xxxxx
x x x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti jsou občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny. Účastenství v řízení tedy nelze odepřít pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxst, že se práv a zájmů této osoby povolená činnost dotkne. Je totiž zřejmé, že důsledky povolené hornické činnosti nejsou omezeny jen na stanovený dobývxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx x. 2007, č. j. 11 Ca 303/2005-29, č. 1329/2007 Sb. NSS)
- Správní řízení o povolení hornické činnosti je nepochybně řízením, ve kterém jsou dotčeny zájxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxměl Centrum Hnutí Duha se sídlem v Brně, nemá tento postup oporu ve správním spise, neboť z něj nevyplývá žádný důvod pro vyrozumění tohoto centra o zahájxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xhůta k prohlášení o tom, že se subjekt, který byl o správním řízení vyrozuměn, tohoto řízení hodlá zúčastnit, žalobci účast v řízení odepřít, protože lhxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ze dne 31.5.2005, č. j. 11 Ca 40/2004-36)
Literatura:
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv. Právní fórum, čtvrtletní příloha
Via Iuris
, 2006, č. III, s. 41-4xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xxxJKOWSKI, J. Řešení střetů zájmů v horním právu. Právní rádce, 2006, č. 6, s. 42, 43.
MAKARIUS, R. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a.s., 19xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx.
MÜLLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, s. 57, 58.
STAŠA, J. Hornxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 199-219.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutí o stanovení dobývacího prostoru (vydané podle § 27 horního zákona) a povolení hornické činnosti (vydaná podle § 9, § 10, § 11 a § 13 zák. o hornické čxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtu jsou závazná i pro právní nástupce účastníků xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní záxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx00, tisk 871) k tomu uvádí: "Toto nově zaváděné ustanovení je vedeno potřebou hospodárnosti správního řízení a je pojato tak, aby v případě, že určitá orxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ostatní požadavky) činěny překážky v podnikání, pokud nechce změnit jeho charakter a fakticky bude plně akceptovat vydaná oprávnění. V případě změn pxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx reagovat na všechna v úvahu přicházející řešení."
Související ustanovení:
§ 2 - hornická činnost, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, § 10 - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů, § 11 - zvláštní zásahy do zemské kůry, § 13 - zajišťoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xástupce u povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orgánů státní báňské správy, § 40 x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxěná hornickým způsobem
Dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxvání ložiska nevyhrazeného nerostu.
Ložiska nevyhrazených nerostů jsou součástí pozemku (§ 7 horního zákona), jejich dobývání je činností prováxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxných nerostů, jakož i požadavky na příslušnou dokumentaci, upraveny v § 71 a násl. stavebního zákona, a v § 29-33 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx72, kdy nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 24/1972 Sb.
Základní změnu v působnosti orgánů veřejné správy při povolování dobývání ložisek nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxcké činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. Tímto zákonem se soustředila povolovací činnosx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxch důlních děl a lomů na takových ložiskách.
Ingerence
stavebních úřadů zůstala zachována, protože tyto i nadále vydávají územní rozhodnutí, popř. úxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů. Tomu odpovídá i vymezení působnosti obvodních báňských úřadů v § 4x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxt tyto práce zahájeny.
Organizace, která provádí dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu bez povolení, se dopouští přestupku, za který jí může být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xrganizaci, která provádí zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení [§ 44a odst. 2 písm. b) ve spojexx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxostu přikládat. Jsou jimi územní rozhodnutí vydané místně příslušným stavebním úřadem a plán využívání ložiska.
Úplný výčet obsahových náležitoxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů. Žádost o povolení dobývání ložiska předkládá organizace obvoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxční číslo a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat, název a identifikační číslo katastrálního území, název a kód okresu, parcelní čísla pozemkůx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjen územní rozhodnutí a plán využívání ložiska, ale též doklad o oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem, doklady o tom, že je zajištěna ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně podmínek a požadavků orgánů ekologického dohledu nad těžbou a doklady, kterými organizace prokáže svá práva k pozemkům, jakož i názvy a adresy úxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů Plán využívání ložiska se skládá z textové a grafické části. Textová část zahrnuxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxemků, případně bližší 
     označení místa dobývání. 
  1.1.3 Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení dobývání ložiska. 
1.2 Geologie a zásoby ložisxxx 
  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo kvalifikovaného odhadu. 
  1.2.3 Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob vázaných ochrannými pilíři, důvody 
     jejich vázanosti a opatxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxínek uvedených v územním rozhodnutí. 
  1.3.2 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení dobývacích prací, jejich 
     členění, časxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 
     xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti 
     a opatření proti sesuvu. 
  1.3.4 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy. 
  1.3.5 Úpravx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxněných podle zvláštních předpisů a plnění opatření dohodnutých při 
  řešení střetů zájmů. 
1.6 Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob raženx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx 
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 
xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxa. 
Grafická část plánu využívání ložiska zahrnuje:
2.1 Mapu v měřítku 1: 5000, popřípadě 1: 10 000 s vyznačením prostoru celého ložiska: 
  - hranic úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 
  x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xzemí při jejich provádění. 
2.2 Mapu v měřítku 1: 500, popřípadě 1: 1000 obsahující polohopis a výškopis s vyznačením: 
  - hranic území vymezeného rozhodnxxxx x xxxxxxx xxxxxx 
  x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
  x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 
  x xxxxxxxxxx xxxxxxx 
  x xxxxxxxxxxho a sociálního zařízení, 
  - všech objektů, které je nutné chránit podle zvláštních předpisů, 
  - příjezdových a vnitrozávodových komunikací, 
  - míst pro xxxxxxxx xxxxxxxx 
  x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 
  x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x deponiemi s určením bází 
   a minimálních předstihů těžebních a závěrných etáží. 
Jako plán využívání ložiska může organizace předložit také dokumxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů. Plán využívání ložiska schvaluje závodní, popřípadě závodní dolu nebo závodní lomu. V jednxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxx xxxxxx xx x xádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.
Úplný výčet obsaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů. Žádost o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů předkládá organizace obvodníxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx likvidace důlních děl a lomů podle přílohy č. 2, doklady o zajištění zákonem chráněných zájmů a objektů, pokud jsou zajištěním nebo likvidací důlních dxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů se přiměřeně vztahují ostatní ustanovení vyhlášky Českého báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostx xx x xxxxx x xx x x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 175/1992 Sb. Plán zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů se skládá z textové a grafické části. Textová část zahrnuje:
1.1 xxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 
     xxxišťovacích nebo likvidačních prací. 
  1.1.3 Důvody zajištění nebo likvidace lomu. V případě zajištění lomu též plánovaný termín 
     zahájení dobývání ložxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxadného vydobytí. 
1.3 Zajištění nebo likvidace důlních děl lomů. 
  1.3.1 Způsob zajištění nebo likvidace lomu, členění, časová a věcná návaznost zajišťxxxxxxx 
     xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxranění nebo likvidace budov a zařízení. 
  1.3.4 Způsob kontroly zajišťovaných nebo likvidačních prací. V případě zajištění též způsob a 
     intervaly prohxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtní prostředí. Způsob zajištění požadavků 
  vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů a dohod s právnickými nebo fyzickými osobami, 
  kterým patří xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxčních prací. 
Grafická část plánu zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů zahrnuje mapu povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením časxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxt nepříznivé vlivy zajišťovacích nebo likvidačních prací nebo dalšího dobývání ložiska, charakteristické řezy a seznam a dokumentaci důlních děl přxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x7 a § 18 též ve vztahu k řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na povolování zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů. Ox xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxastníků nebo lhůt k vydání rozhodnutí.
Druhá věta komentovaného ustanovení umožňuje - obdobně jako § 18a ve vztahu k rozhodnutí o stanovení dobývaxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxce účastníků řízení. Toto ustanovení bylo do zákona o hornické činnosti doplněno zákonem č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornickx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2002.
K odst. 4
Odstavec 4 stanoví organizaci, která dobývá ložisko nevyhrazexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxak lze analogicky vyjít z § 30 horního zákona, který upravuje hospodárné využívání výhradních ložisek. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že organizace xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a musí rovněž vyloučit neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno. Organizace by též měla řádně využxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvané, avšak dočasně nevyužívané a vést jejich evidenci. V neposlední řadě by organizace měla vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podlx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxkum ložiska v území vymezeném v územním rozhodnutí o změně využití území vydaným stavebním úřadem podle § 80 stavebního zákona. Komentované ustanovenx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) již jako jeden z druhů územního rozhodnutí nerozlišuje "rozhodnutí o využití xxxxxxx xxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o množství a kvalitě zásob a o geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání.
Další průzkum ložiska nevyhrazeného nerostu je analogií těxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x x xxst. 4 písm. c) zák. o geologických pracích.
K odst. 6
Odstavec 6 upravuje zákonné zmocnění, na jehož základě má Český báňský úřad v dohodě s Ministersxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxvním předpisem stanovit bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů.
K naplnění tohoto zákonného zmocnění došlo přijetím vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxnické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, § 6 - další povinnosti organizace, hradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxá a geologická dokumentace, § 17 - řízení o povolení hornické činnosti, § 18 - povolování hornické činnosti, § 38 - organizace státní báňské správy, § xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx
Judikatura:
- Ústavní soud považuje za nutné zdůraznit, že se jednalo o střet práva vlastníka, který hodlá svobodně naložit se svým pozemxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch prací odvozovaným z povinnosti právního předchůdce rekultivovat jím vytěžený prostor. V daném případě se jedná o specifickou situaci, kdy v restitxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxltivovat. Uvedenou situaci, ke které došlo i v důsledku společenských změn a jež není právními předpisy speciálně upravena, je třeba řešit s přihlédnuxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt (i ve vztahu k stěžovatelce) pro případ rozporu s ústavně chráněným vlastnickým právem. Dle Ústavního soudu smyslem správních rozhodnutí (z nichž krxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí zákonných podmínek štěrkopísek, přičemž jednou z těchto podmínek byla i rekultivace pozemku po skončení těžby. Po vydání nemovitosti stěžovatelce xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxu pro pokračování v těžbě souhlas stěžovatelky. Těmito správními rozhodnutími tak nemohlo být popřeno právo stěžovatelky s pozemkem svobodně nakládxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxvního soudu je třeba dát za pravdu stěžovatelce v tom, že z uložení povinnosti k rekultivaci vedlejšímu účastníkovi po dokončení těžby nelze dovozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvovat pozemek má vedlejší účastník, který těžbu naposledy prováděl. Z obsahu spisu však vyplývá, že vedlejší účastník těžbu neprováděl vůbec a jeho prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která byla v souvislosti s těžbou na zemědělském pozemku způsobena, v souvislosti s rozhodnutím o dočasném vynětí pozemku ze zemědělského půdního foxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsku. K omezení vlastnického práva stěžovatelky nemůže ani dojít ani s poukazem na možnou hypotetickou sankci, která by mohla být vedlejšímu účastníku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xdpovědnost za neuskutečnění rekultivace by musela být posuzována samostatně, opět v kontextu všech okolností, tedy i případně toho, že stěžovatelka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxhodnutí, kterým byla povolena těžba nevyhrazeného nerostu v rozsahu otvírky, přípravy a dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu - písku a štěrkopískx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlena nebyla. S ohledem na žalobou napadené rozhodnutí je však podstatné především to, že obvodní báňský úřad nevydal žádné rozhodnutí povolující likvxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxí směřujících k likvidaci lomu na předmětných pozemcích.
Žalobce proto tím, že ukládal předmětný odpad na uvedených pozemcích, vykonával činnost jsxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xteré by se opíralo o schválený plán likvidace, brání dle § 19 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. tomu, aby dotčené pozemky mohly být považovány za místo určené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi životního prostředí, Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 262, 263)
- Ve shodě se žalovaným (pozn. autora: Ministerstvem životního prostředí) dospěl Nejvxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrnickým způsobem. K vlastnímu povolení využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, ale též k zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů je podle § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu musí být přiloženo územní rozhodnutí a též plán využívání ložiska, k žádosti o povolení zajištění nebo lxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx žalobce ani netvrdí, že tomu tak není), že příslušným OBÚ Ostrava bylo pouze vydáno rozhodnutí, kterým byla žalobci povolena těžba nevyhrazeného neroxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxerý je součástí rozhodnutí) pouze k pozemku p. č. 1504/2; na ostatních pozemcích povolena těžba nebyla. S ohledem na předmětná žalobou napadená rozhodxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; neexistence takového rozhodnutí bránila podle § 19 odst. 1 citovaného zákona zahájení prací směřujících k likvidaci lomu na předmětných pozemcích xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx 1 zákona č. 61/1988 Sb.; současně je však třeba z toho učinit závěr i o tom, že absence takového rozhodnutí brání tomu považovat předmětné pozemky za místx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxého půdního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xřejmé, že předmětné pozemky nebyly místem určeným ke zneškodňování nebo využívání odpadů. Žalobcova námitka že činnost, spočívající v ukládání odpaxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není důvodná. Pokud žalobce namítal porušení § 32 odst. 1 správního řádu, omezil se pouze na obecné konstatování, že žalovaný nezjistil přesně a úplně sxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxst pouze v souladu s vydanými rozhodnutími a využil výrobků, které nepodléhají zákonu o odpadech. V čem konkrétně měla nedostatečnost skutkových zjišxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svůj závěr o tom, že žalobce zneškodnil v letech 1998 až 1999 na předmětných pozemcích odpad (směs odpadů katalogových čísel 10 02 01 a 10 02 02) ačkoliv tyxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xstanovení § 3 odst. 4 zákona o odpadech a vyvodil z toho důsledky spočívající v uložení sankce a rozhodl o podmínkách a lhůtách pro zjednání nápravy podlx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x x xané věci není sporu o tom, že směsi hutních strusek a hutních sutí byly žalobcem ukládány na parcelách vymezených v napadených rozhodnutích, označovanxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x504 v kat. území S. území měl být využíván pro těžbu písku. Po ukončení těžby měl provozovatel zajistit na vlastní náklady zalesnění a rekultivaci pozemxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx202, nelze na tyto materiály pohlížet jako na ekologicky nezávadnou suť, nýbrž jako na odpady a manipulace s nimi podléhá režimu zákona o odpadech. Podlx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených zvláštními předpisy. Místem ke zneškodnění odpadů ovšem nebyl areál "pískovny S.", neboť na základě výše uvedeného územního rozhodnutí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyť skutečně pocházející z T. ž., totiž spadá do kategorie odpadů, a nebylo tedy možné jej použít k rekultivaci těžbou dotčených pozemků podle v té době plxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxodňoval odpady v zařízeních, která k tomu nejsou určena. Tuto skutečnost pak správně posoudil správní orgán prvního stupně i žalovaný, jenž uvedl, že žxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžívat odpady na dané lokalitě. Soud se ztotožnil i s tvrzením žalovaného, že pod záminkou rekultivace lokality "pískovny S." bylo fakticky prováděno uxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxa podmínkou spáchání uvedeného správního deliktu, jehož se žalobce dopustil tím, že zneškodňoval odpady na místě, které k tomu nebylo určeno. Tato skuxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxéna k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.2004, č. j. 7 A 30/2xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x praxi, 2010, č. 2.
DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016.
LANGROVÁ, V. Ukládáxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxo. Díl II. Ostrava: Montanex, a.s., 2000, s. 9-16.
MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Správní právo, 1983, č. 2, s. 109-119.
VÍCHA, O. Ložiska nevyhrazených nerostů jako součást pozemku - vybrané otázky. Sborník z konference Dny práxx x xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx 2013, s. 2375-2390.
Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
Ustanovení § 20 navazuje na definici pojmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ložisek nevyhrazených nerostů, které je upraveno v § 19) na zvláštní právní úpravu.
K odst. 1
První věta odstavce 1 má
deklaratorní
povahu, když poxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xerostů) na zvláštní právní předpisy.
Mezi činnosti prováděné hornickým způsobem, na které se vztahuje komentované ustanovení, patří těžba písků x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), práce na zpřístupňovxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3, jímání přírodních léčxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx udržování v bezpečném stavu, nebo podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxm plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geoloxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxzeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) podxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xhlašuje zahájení těchto podzemních prací, jakož i jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu. Organizace je přitom povinna ohlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxi. Při přerušení těchto činností na dobu delší než šest měsíců je organizace povinna předložit plán zajištění (§ 13 odst. 1 vyhl. č. 104/1988 Sb.). Změny x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x36 spr. řádu). Obvodní báňské úřady příslušné k výkonu vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) jsou dotčeným orgxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením byla posílena
ingerence
orgánů státní báňské správy při povolování podzemních prací souvisejících např. s ražením tunelů a štol, hloubxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xe nezbytné, aby způsob ražby v konkrétních geologických podmínkách a samotný projekt stavby byl posouzen odborným orgánem státní báňské správy. Komexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxady závazná stanoviska podle zákona o hornické činnosti.
K odst. 2
Odstavec 2 obsahuje zákonné zmocnění, na jehož základě má Český báňský úřad vydax xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xůlně měřickou a geologickou dokumentaci. Účelem tohoto právního předpisu má být zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provoxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxerých činnostech prováděných hornickým způsobem, která nabyla účinnosti dne 7.9.1992. Tato vyhláška upravuje vedení, doplňování a uchovávání důlnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxé národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a pro organizace, které pro tyto účely vykonávají projektové, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh prováděných hornickým způsobem, se nevztahuje na úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, těžbu písků a štěrkopíxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnstrukci inženýrských sítí v hloubkách do 10 m, kde hloubka vstupu do podzemí nepřesáhne 50 m a životnost (od doby zahájení do ukončení stavby) jednotlixxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxení studní, a na povrchové dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, kde postup každé z těžebních stěn je menší než 20 m za rok a roční těžba nepřekročí 50 0xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxářskou politiku a rozvoj v dohodě s Ministerstvem životního prostředí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xylo zrušeno zákonem č. 474/1992 Sb. s účinností od 31.10.1992. Ve věcech geologického průzkumu přešla jeho působnost nejdříve na Ministerstvo hospoxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlosti s přijetím vyhlášky č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, která nabyla účinnosti dne 18.6.2004. Tato vyhláška stanoví náležitosti a obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnické činnosti. Vyhláška dále stanoví, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést geologickxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 3 písm. b) až j) - činnost prováděná hornickým způsobem, § 3a - organizace, § 5 - povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxízení, § 8a - vyhrazená technická zařízení, § 14 - důlně měřická a geologická dokumentace, § 38 - organizace státní báňské správy, § 39 - působnost orxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxd stěžovatel krajskému soudu vytýká absenci zdůvodnění
subsumpce
předmětné činnosti prováděné hornickým způsobem pod § 3 písm. f) zákona o hornické xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxna o hornické činnosti jeho aplikaci na vrtané studny bez nejmenších pochybností vylučuje a přichází v úvahu pouze užití § 3 písm. f). Pokud tedy krajský xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxčeným orgánem, s právem vydávat závazná stanoviska, v řízeních týkajících se jiných činností prováděných hornickým způsobem, než které jsou uvedeny x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2017, č. j. 3 As 226/2016-34)
Literatura:
HORÁČEK, Z., KRÁL, M., STRNAD, Z., VYTEJČKOVÁ, V. Vodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx R. České horní právo. Díl II. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, s. 5-8.
MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Klxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxntář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
ŠVANDELKA, P., KNÁPEK, I. Uskladnění tekutých odpadů do vytěžených ložisek uhlovodíků. Odpadxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxrodní konference COFOLA 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 420. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 1409-1xxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
ČÁST TŘETÍ
VÝBUŠNINY
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K části třetí
Právní úprava nakládání s výbušninami tvoří jednu ze základnxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xezpečnosti práce. Dřívější právní úprava byla tvořena zejména výnosem Českého báňského úřadu č. j. 1/1971, který stanovil podmínky pro výkon trhacícx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxobecného strojírenství č. 62/1965 Sb., o výbušninách. Zákonem o hornické činnosti byla s účinností od 1.7.1988 zásadním způsobem rozšířena působnosx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x to bez ohledu na to, v jaké oblasti, resp. v jakém oboru jsou vykonávány.
Český báňský úřad vydal k provedení jednotlivých ustanovení části třetí někxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxých pro výrobu a zpracování výbušnin, vyhlášku č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, a vyhlášku č. 293/2003 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí těchto výbušnin.
Prostřednictvím třetí části zákona o hornické činnosti je do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxzoru nad nimi (přepracované znění), která s účinností ode dne 20.4.2016 zrušila směrnici Rady 93/15/EHS ze dne 5.4.1993 o harmonizaci předpisů týkajíxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtů a některého střeliva pro účely směrnice Rady 93/15/EHS.
K podstatným změnám části třetí došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 451/2016 Sb., ktxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, a to s účinností od 14.1.2017.
Základní pojmy
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxhodování v pochybnostech, zda se jedná o výbušninu či trhací práce.
K odst. 1
Odstavec 1 definuje základní pojmy související s nakládáním s výbušnixxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "nabývání výbušnin", "předávání výbušnin", "osoba zodpovědná za tranzit", "vývoz výbušnin", "dovoz výbušnin", "pomůcky k použití výbušnin" a "zprxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).
K písm. a)
Klíčovým pojxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o hornické činnosti. Směrnice 2014/28/EU ze dne 26.2.2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x látky, které jsou považovány za výbušniny v doporučeních OSN pro přepravu nebezpečných věcí a jsou zařazeny do třídy 1 těchto doporučení. Dikci těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxn a doplňků publikovaných pod č. 8/2013 Sb. m. s., č. 11/2015 Sb. m. s. a č. 21/2017 Sb. m. s.). Výbušniny se současně považují za nebezpečné chemické látkx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx pokud splňují kritéria stanovená v příloze č. 1 k zák. o prevenci závažných havárií. Na objekty, ve kterých je umístěno alespoň minimální množství výbuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxohy č. 1 k zák. o prevenci závažných havárií jsou jako kategorie nebezpečných látek uvedeny:
-
P1a VÝBUŠNINY - výbušné předměty (viz oddíl 2.1 přílohx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx x.6, nebo látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti podle metody A.14 dle nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek a směsí je nezbytné pouze tehdy, pokud se screeningovou zkouškou podle části 3 přílohy 6 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží zjistí, žx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x
xxx xÝBUŠNINY - jednosložková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, která splňují požadavky sxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xbalu nebo znovu zabaleny, zařazují se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí do položky P1a, pokud nebxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsti, jsou vyňaty střelivo a munice. Na nakládání s nimi se vztahuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Ve smyslu čxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxšení a používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxřeliva, provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu. Právní předpisy na úseku nakládání s municí [včetně zákona č. 119/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 83/2013 Sb., o označovxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xefinice pojmu "výbušnina", a tudíž i z působnosti zákona o hornické činnosti, jsou vyňaty též pyrotechnické výrobky, které jsou rovněž zbožím třídy 1 vx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x zpracování výbušnin, a proto v režimu zákona č. 61/1988 Sb. zůstává. Na nakládání s pyrotechnickými výrobky se vztahuje zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xechnických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, vyhláška č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací, a vyhláška č. 284xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxmi výrobky (tj. vyhlášku č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi) shledal Nejvyšší správní soud neaplikovatelnou, když se ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se pyrotechnickým výrobkem rozumí výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látex xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xento zákon zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU ze dne 12.6.2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajícxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského žixxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákon o pyrotechnice dále upravuje práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí, výkon sxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe látek, směsí a předmětů podle přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16.12.2008 o klasifikaci, označovánx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxjících kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné před výslednými vlastnostmi výrobku jako celku (mj. z hlediska výbuchové přeměny), je nicméně žádouxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění). To platí zejména v přípaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x Montrealské úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce (vyhlášena pod č. 6/2003 Sb. m. s.). Pod pojmem "trhaviny" se podle čl. 1 odst. 1 Mxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v technické příloze k této úmluvě. Na nakládání s plastickými trhavinami se v návaznosti na závazky vyplývající z Montrealské úmluvy vztahují ustanovxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxazná, tedy ani aplikovatelná při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Je tomu tak z důvodu nedostatku souhlasu parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxňuje podmínky inkorporace stanovené v čl. 10 Ústavy České republiky, a tedy nemá aplikační přednost před vnitrostátním zákonem, konkrétně zákonem č. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxoudit, a to podle platných a účinných vnitrostátních právních norem (NSS 9 Afs 128/2007-49).
K písm. c)
Zákon definuje pojem "nakládání s výbušninxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit a jejich přepravu. Občanský zákoník považuje nakládání s výbušninami za provoz zvlášť xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx xxx xx x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxávání výbušnin se používá k označení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xe používá pojem vývoz a opačně dovoz. Odlišnému pojmovému vymezení odpovídá i odlišný režim nakládání v těchto případech.
Definice těchto pojmů byxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxé správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30.1.2008.
K písm. k)
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, anebo jsou potřebné k provedení trhacích prací. Paxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xomentované ustanovení definuje pojem "zpracování výbušnin", který byl do § 21 doplněn zákonem č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro civilní použití, a to s účinností od 14.1.2017. Pokud dochází při výrobě munice k nakládání s výbušninami, vztahují se na tuto činnost předpisy upravxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx při které je fyzicky získávána výbušnina, vztahují se na tuto činnost opět předpisy upravující nakládání s výbušninami (jedná se o "výrobu výbušnin")x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení § 2, § 13 ve spojení s přílohou 2, § 12 a násl. vyhl. č. 327/1992 Sb. a § 21 a násl. vyhl. č. 102/1994 Sb.).
Za zpracování nebo výrobu výbušnin se považxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x2 odst. 18 zák. o hornické činnosti).
K odst. 2
Odstavec 2 zavádí specifický rozhodovací proces pro účely odstranění případných pochybností, zda jxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxodnutí o odstranění pochybností.
Výrobky třídy 1 ve smyslu Přílohy A k Evropské dohodě ADR jsou (z hlediska účelu použití a povahy) směrnicemi xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xevznikaly. Pokud by však přece jen vznikla pochybnost, rozhodoval by o jejím odstranění (a zařazení, či nezařazení výrobku pod výbušniny) Český báňskx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm a jiným předpisům EU, jež jsou převážnou částí tohoto zákona přejímány do právního řádu ČR. Rozhodování v pochybnostech o tom, zda je určitý výrobek výxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxích). Ke svému rozhodování si Český báňský úřad vyžádá zejména vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Českého úřadu pro zkoušení zbranx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí o odstranění pochybností v postavení dotčeného orgánů ve smyslu § 136 spr. řádu.
Výsledkem řízení o odstranění pochybností podle komentovaného uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx d) nebo že určitý výrobek je výbušninou ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a).
Řízení o odstranění pochybností může být zahájeno na žádost (např. organizacxx xxxx x xxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 spr. řádu). Český báňský úřad přijímá podněty k zahájení tohoto řízení, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, požádá, je Český báňský úřad povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil nebo že neshledal důvody k zahájení řízení (x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxné řízení je řízením zahajovaným na základě žádosti (§ 44 spr. řádu).
S ohledem na dosavadní judikaturu NSS k rozhodování v pochybnostech (srov. NSS x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx ř. s., neboť se jím závazně určují práva nebo povinnosti osob (např. těžebních organizací). Rozhodnutí v pochybnostech podle § 21 odst. 2 nelze považoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxmi,
§ 25 - předávání a nabývání výbušnin, § 25a - náležitosti žádosti o povolení k předávání a naxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx - zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, § 25f x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin, § 25i - zajištění a zabrání výbušnin, § 25j - další povinnosti organizace, § 25k - vzor žádosti o povolxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxušnin, § 28 - žádost o povolení trhacích prací, § 28a - používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí, § 29 - objekty nebo plochy pxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxůsobilost k nakládání s výbušninami, § 35 - přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení, § 36 - odborná způsobilost střelmistra a pyrxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, § 40 - Český báňský úřad, § 41 - obvodní báňské úřady, § 44 - přestupky, § 44a - přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, § 44d - sxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,
nařízxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
vyhl. č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací,
vyhl. č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx1987 Sb., ve znění změn a doplňků publikovaných pod č. 8/2013 Sb. m. s., č. 11/2015 Sb. m. s. a č. 21/2017 Sb. m. s.),
Úmluva o značkování plastických trhxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady (EU) č. 258/2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich soxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva,
nařízení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxí chemických látek,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,
směrnice Evropského parlamentu a Radx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxné znění),
směrnice Komise 2008/43/ES, kterou se zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití,
směrnice Rady 91/xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxmětného zákroku Policie České republiky neexistoval žádný právní předpis, který by stanovoval, co se myslí pyrotechnickými předměty třídy I. a II., a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní soud nedůvodnou. Uvedená vyhláška v čl. 1 stanoví, že "[u]žívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. je činností, která by mohla narušit vexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxu míst, uvedených v příloze této vyhlášky". Oba citované články přitom obsahují odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxx x x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ximi. (...)
[33] Nadto Nejvyšší správní soud upozorňuje, že nelze přisvědčit názoru stěžovatelů, že nebylo možné ve smyslu čl. 1 a 2 vyhlášky č. 42/199x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx V této souvislosti Nejvyšší správní soud nikterak nerozporuje skutečnost, že vyhlášku č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxava obsažená v čl. 1 a 2 vyhlášky č. 42/1999 xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x x x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxné vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Zásadní je totiž v daném případě skutečnost, že podstatou této poznámky pox xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxcméně existujícím a veřejně dostupném. Obecně platí, že "[p]oznámky pod čarou či vysvětlivky nejsou normativní, přesněji závaznou, součástí pravidxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxího předpisu, označení částí, hlav, dílů, oddílů, paragrafů), jsou pouhou legislativní pomůckou, která nemůže být závazným pravidlem pro výklad práxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xS 22/99, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2009, č. j. 7 As 58/2008-79). Samotné pravidlo chování stanovící, co je zakázáno (užívat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xtěžovatele závazné, když o normativním obsahu uvedených článků nebylo možné pochybovat. Předmětná poznámka pod čarou, i přes to, že odkazovala na již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxických výrobků, čímž bylo pro účely vyhlášky č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy v rozhodné době dostatečně zřejmé, co se rozumí pod pojmem pyrotechnické předmxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxobnosti dané vyhlášky (a jen pro něj!) klasifikaci pyrotechnických předmětů třídy I. a II., která již sama o sobě svoji normativní povahu ztratila zrušxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxrotechnickými předměty třídy I. jsou pyrotechnické hračky, zejména prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnýmx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxickými předměty třídy II. jsou pak zejména římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných svxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxsudku, když se stěžovateli souhlasil v tom, že městským soudem odkazované nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. S poukazem na shora uvedené však Nejvyšší správní soud v tomto nesprávném právním názoru městského xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxloval dokumenty potřebné k dovozu zboží, vydávané podle zvláštního právního předpisu (zde bezpečnostní licenci podle zákona č. 62/2000 Sb.).
Pro ovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxovádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, bezpečnosti a ochrany zdraví při těchto činnostech, bezpečnosti provozu, ochraxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xx xdst. 4 zákona č. 61/1988 Sb. se za nakládání s výbušninami považuje jejich výroba a zhotovování, používání, skladování, předávání a přejímání, zpracxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Pojem předání je vymezen v ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb. Rozumí se jím každé skutečné přemístění výbušniny, s výjimkou přemístění výbuxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xátky, které umožní jejich identifikaci a zjištění. Na toto ustanovení dále navazuje § 25 odst. 13 téhož zákona, podle kterého je zakázáno předávat plaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x, ve spojení s § 25 odst. 13 zákona č. 61/1988 Sb., zahrnuje také dovoz výbušniny do České republiky.
K této otázce Nejvyšší správní soud uvádí, že pojem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xouladu s požadavkem směrnice 93/15/EEC. Vzhledem k tomu, že zákon č. 61/1988 Sb. předáním rozumí každé skutečné přemístění výbušniny, je dle Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxdné zprávy k zákonu č. 315/2001 Sb., podle kterého se nově zavádí pojem "předání, který v sobě zahrnuje rozsáhlou škálu kroků, počínaje vývozem a dovozexx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno, aby v době dovozu obsahovala detekční látku umožňující její identifikaci a zjištění, neboť již v tomto okamžiku se jedná o předání plastické trhxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxených v bezpečnostní licenci žalovaný v předcházejícím řízení nerozlišil okamžik propuštění zboží do volného oběhu a okamžik uvedení výbušniny na trx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx8 Sb. výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvádějí na trh podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxí, považují také výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců. I v tomto případě by tedy v situaci, kxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxo ustanovení považují i výrobky dovezené.
Ačkoli zákon č. 61/1988 Sb. na různých místech (např. v § 24 odst. 2 nebo § 25 odst. 13 zákona) používá pojem pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxměty (dále jen "látky"), které jsou uvedeny v mezinárodní smlouvě o přepravě nebezpečných věcí, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, které mají vlastnosti trhavin, střelivin nebo pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo nebo pyrotechnické výrobky.
Dohoda ADR (ve znění účinxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xřídy 1 spadají Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou. V oddílu 2.2.1 - Třída 1 Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou dále dohoda ADR v odst. 2.2.1xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxučky pro zkoušky a kritéria - část I (dále též "Příručka") zařazeny v souladu s provedenými zkouškami podle zkušebních metod pro určení výbušných vlastxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxů třídy 1 provádí příslušná národní autorita (v České republice je touto autoritou Český lodní a průmyslový registr Praha), přičemž v rámci mezinárodnx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxdků zkoušek a kritérií uvedených v Příručce a na základě zvláštních ustanovení obsažených v kapitole 2.2 dohody ADR určí příslušné UN číslo látky nebo pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxné věci není mezi účastníky řízení spor, že látka (recyklovaný PENTRIT), pocházející ze švédských demilitarizačních zařízení, byla do České republixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx6, v nichž byl pentrit flegmatizován či desenzibilizován minerálním olejem tak, aby bylo dosaženo manipulační a transportní bezpečnosti ve smyslu poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; PETN; neboli PENTRIT) vlhčený nejméně 25% hm. vody nebo znecitlivělý nejm. 15% hm. flegmatizačního prostředku.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xoužití minerálního oleje jako flegmatizátoru takovou konzistenci, že ji lze zpracovat tzv. náložkováním a použít jako trhavinu za podmínek daných prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxy ADR má relevanci toliko pro přepravu. S tímto posouzením se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. Je nutno konstatovat, že žalovaný i městský soud v napadxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xpomněli však přitom, že vnitrostátní právní úprava výslovně odkazuje na dohodu ADR právě v případě definování látek a předmětů, které jsou dle § 21 odstx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtických trhavin ve vnitrostátním právním řádu) dohoda ADR jediným předpisem, z něhož bylo možno v daném případě, ve spojení s § 21 odst. 1 zákona č. 61/19xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx UN 0150, tj. jako pentaerythrittetranitrát (penta-erythritoltetranitrát; PETN; neboli PENTRIT) vlhčený nejméně 25% hm. Vody nebo znecitlivělý nexxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně České republiky. Uvedené potvrzují také stanoviska české národní autority - Českého lodního a průmyslového registru, ze dne 9.11.2005, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxokázat provedením předepsaného postupu klasifikace dle Příručky pro zkoušky a kritéria, zahrnující jednak odborný odběr vzorků látky, provedení přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxno podotknout, že dohoda ADR v rámci klasifikace obsahuje kód UN 0084 - Trhaviny, typ D, pod které mj. zařazuje plastické trhaviny. Měl-li proto žalovanx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxodní autoritou, a to shora naznačeným postupem, tj. na základě zkoušek a postupů provedených podle Příručky, na kterou se dohoda ADR odvolává. Namísto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxaznost zatřídění provedeného švédskou národní autoritou, sami provedli klasifikaci dováženého zboží a toto označili jako zcela jinou látku - plastixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního soudu ze dne 13.9.2012, č. j. 9 Afs 64/2011-96)
- V posuzovaném případě se primárně jedná o posouzení otázky, zda vyhláška č. 174/1992 Sb., xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxého úřadu ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, byla dne 16.4.1992 publikována pod č. 174/1992 ve Sbírce zákonů. S ohledxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxdle § 21 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxchnických výrobcích a zacházení s nimi stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. Vyhláška č. 174/1992 Sb., v ustanovení § 7 stanovx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob. Podle odst. 2 pyrotechnické předměty se smí skladovat a vysxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxce zápalných látek. Podle odst. 3 se pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 mohou za podmínek uvedených v odstavce 2 skladovat a) v prodejní mxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxtomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg, které však nesmí obsahovat více než 69 kg pyrotechnických složí. V posuzované věci žalovaná uložila stěžovaxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxx xxčeno, v posuzované věci bylo zmocňovací ustanovení pro vydání předmětné vyhlášky formulováno v § 21 odst. 6 zákona o hornické činnosti. Toto zákonné zxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxon České národní rady č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. Tato novxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxna o hornické činnosti provedenou zákonem č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbyla účinnosti dnem 1.1.2002, bylo uvedené zákonné zmocnění v zákoně o hornické činnosti přesunuto z § 21 odstavce 6 do odstavce 9 (za § 21 odst. 2 horníhx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxa zákona o hornické činnosti provedená s účinností od 30.1.2008 zákonem č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx007 Sb., tak zákon o hornické činnosti s účinností od 30.1.2008 v § 1 odst. 3 písm. c) stanoví, že tento zákon se nevztahuje na střelivo, pyrotechnické výxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxti s ohledem na § 1 odst. 3 písm. c) na pyrotechnické výrobky výslovně nevztahuje a není v něm obsaženo žádné zákonné zmocnění pro vydání podzákonného prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxného v zákoně, avšak prováděcí právní předpis (vyhláška č. 174/1992 Sb.), který byl na základě toho zmocnění vydán, explicitně zrušen nebyl. K situacix xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxto zrušeného zákonného zmocnění, se ve své judikatuře opakovaně vyjádřil Ústavní soud. Ten v nálezu ze dne 20.10.2004, sp. zn. Pl.ÚS 52/03, publikovanxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxová
derogace
rovněž bez dalšího vyvolává formální derogaci prováděcích právních předpisů, je však třeba v takové situaci vždy zkoumat materiální přxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxm normativním právním aktem - sice zůstává platným právním předpisem, při jeho aplikaci je však třeba přihlížet ke skutečnosti, že zde chybí materiálnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxslušný právní předpis aplikovat, musí se nutně vypořádat právě s absencí materiálních předpokladů působení takového právního předpisu, tj. jeho účixxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxesení sp. zn. Pl. ÚS 23/06.
Z uvedených závěrů Ústavního soudu plyne, že zrušení příslušného zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 21 odst. 6, resp. v xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxním předpisem. Není však vzhledem k absenci materiálních podmínek dalšího normativního působení (absence zákonného zmocnění) již předpisem účinnýx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxláška postrádá zákonné zmocnění, by její aplikace rovněž byla v rozporu s principem, že povinnosti lze stanovit pouze na základě zákona, v jeho mezích a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xdborná literatura, přičemž není podstatné, že tak činí ve vztahu k zákonným zmocněním pro vydávání právních předpisů obce (ostatně i právní předpisy oxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx2006, s. 735 a násl.
Zrušení příslušného zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 21 odst. 6, resp. v 21 odst. 9 zákona o hornické činnosti, v důsledku ktexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxké republiky, na které poukázal Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 25.2.2010, č. j. 4 Ads 120/2009-88. Na rozdíl od naposledy uvedeného případu všax x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxnnosti překlenout, neboť zákonodárce zcela jasně z režimu uvedeného zákona vyjmul úpravu (zákonné zmocnění) týkající se pyrotechnických výrobků, čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxstupovaly podle vyhlášky č. 174/1992 Sb., kterou však s ohledem na chybějící zákonné zmocnění nebylo možné aplikovat. Toto pochybení způsobuje nezákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx 17/2009-62)
- Veřejnoprávní úprava, kterou je třeba v posuzované věci aplikovat, pak v § 2 zákona o zbraních, jenž pro účely tohoto zákona definuje dxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí". Je tedx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxící v rozebrání těchto specifických věcí (typicky v případě zbraní), nebo eventuálně i k dalšímu použití k civilním účelům (např. použití "náložek" jaxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx
xxs possidendi
, a to ať už jako s věcí vlastní nebo cizí; tzn. jinými slovy lze uzavřít, že z pohledu zákona o zbraních není rozhodné, zda subjekt, který s doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxukčním vlastnostem, a k porušení zákonem stanovených povinností blíže specifikovaných pod písm. a) rozhodnutí správního orgánu prvního stupně Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxského soudu - považuje skutečnost, že tyto náložky nebyly ověřeny pro civilní použití, za dostatečný důvod pro to, aby příslušné náložky byly považováxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxinována doslovně takto: "Vojenská munice - munice, včetně střeliva, určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, pokud není ověřena pro civilxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní zákona po novele patří. Je zároveň nepochybné, že faktický charakter těchto náložek se novelizací zákona o zbraních zákonem č. 228/2003 Sb. s účinxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 29.1.2009, č. j. 9 As 19/2008-78)
- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, neupravuje zacházení s výbxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxiv výbušninami. Tento závěr plyne jednak ze systematiky zákona č. 61/1988 Sb., kdy hornická činnost a zacházení s výbušninami jsou upraveny v samostatxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pak nutno považovat za výbušninu, neboť na něj dopadá definice výbušniny obsažená v § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. [je výslovně obsažen v příloze A Evxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe na bezdýmný prach tedy vztahuje zákon č. 61/1988 Sb., včetně dozorové pravomoci Českého báňského úřadu.
Bezdýmný prach je však výbušninou specificxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxn v jednotlivých nábojích. V takovém případě je co by součást střeliva plně podřízen úpravě zákona o zbraních, který se komplexně zabývá i problematikox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxlativní chyby. Je pravda, že zákon č. 228/2003 Sb. novelizoval mimo jiné i § 1 odst. 2 zákona o zbraních a stanovil, že zákon o zbraních se nevztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxn právě zákon č. 61/1988 Sb. Nicméně úprava bezdýmného prachu v zákoně o zbraních má své opodstatnění: kromě jeho použití, kdy je přímo vnitřní součástx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxlad u některých historických palných zbraní nebo u některých druhů sportovních zbraní, kdy dochází přímo ke vsypávání bezdýmného prachu do zbraně či k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxto legitimní po jeho držiteli požadovat, aby dodržoval určité požadavky na jeho používání a uchovávání, upravené právě v zákoně o zbraních. Na tyto sitxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xaždou tuto funkci upravuje jiný zákon, lze dospět k závěru, že je na evidenci střelného prachu nutno aplikovat zákony oba. Rozhodným kritériem pro použxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxžíván v souvislosti se zbraněmi - pak se uplatní zákon o zbraních, či zda je jeho funkce jiná, pak se uplatní obecná úprava o výbušninách v zákoně č. 61/198x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xvém vyrobení je bezdýmný prach výbušninou v režimu zákona č. 61/1988 Sb., po zabudování do nábojů se stává střelivinou v režimu zákona o zbraních, a přípxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xokud paušálně dovodil pravomoc žalovaného k dozoru nad evidencí bezdýmného prachu žalobkyní ze skutečnosti, že žalobkyně neprovádí hornickou činnoxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxí jako střelivina ve střelných zbraních, či zda byla jeho funkce jiná.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.6.2008, č. j. 1 As 26/2008-69)
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxě nejprve je třeba zkoumat, zdali v případě Úmluvy byly splněny všechny podmínky inkorporace stanovené v článku 10 Ústavy. Článek 10 Ústavy stanoví txx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlouvy. Těmito podmínkami jsou rovnoprávný souhlas obou komor Parlamentu k jejich ratifikaci, závaznost smlouvy pro Českou republiku a vyhlášení staxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů).
Ke schválení Montrealské úmluvy dala souhlas vláda České republiky (viz usnesení vlády České republiky ze dne 21.8.1991, č. 301, k návrhu na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxě stanoveno, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhem na schválení Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xdst. 3 dne 21. června 1998 a tímto dnem vstoupila v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku."
Úmluva o značkování plastických trhaxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Je tomu tak z důvodu nedostatku souhlasu Parlamentu s její ratifikací a z důvodu chybějící
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxkonem, konkrétně zákonem č. 61/1988 Sb. Nejvyšší správní soud proto ve shodě se závěry městského soudu uzavřel, že celní orgány budou v dalším řízení poxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud připomíná, že vedle inkorporace mezinárodních smluv do práva vnitrostátního na základě článku 10 Ústavy se lze setkat i s jinou formou inkorporaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky"; dále jsou stxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmo v textu zákonného ustanovení, nýbrž formou poznámky pod čarou (k tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 22.6.1999, sp. zn. II. ÚS 485/98). Skutečnosxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvního předpisu, rovněž svědčí o správnosti závěrů, že Úmluva je mezinárodně platná pro Českou republiku, avšak nelze ji aplikovat samostatně a přednxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtně Úmluva ani není přímo použitelná (self-executing), neboť jasně nestanoví práva a povinnosti pro vnitrostátní subjekty; právě naopak, vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxstátní subjekty. Nejvyšší správní soud se s názorem stěžovatele neztotožňuje, dle jeho názoru se naopak jednotlivá ustanovení Úmluvy obracejí na jexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxuli Úmluvy jsou uvozena slovy "každá smluvní strana přijme nezbytná opatření" ("each State Party shall take the necessary measures"). Úmluvu tedy nexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.2.2006, č. j. 3 Ads 88/2006-72 (publikovaný pod č. 1160/2007 Sb. NSS), ze dne 29.3.2007, č. j. 2 As 12/2006-xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xod č. 1351/2007 Sb. NSS); obdobně též nález Ústavního soudu ze dne 5.2.2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02]. Ani v poslední kasační námitce se tedy zdejší soud neztxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonem.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.3.2008, č. j. 9 Afs 128/2007-49)
Literatura:
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxionové dopravě. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015.
Kol. autorů. Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy. Ostrava: Montanex, a.sxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxex, a.s., 2000, s. 17-37.
Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů pro objekty průmyslové výroby a nakládání s výbušnxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxzek ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví pyrotechnika, munice, výbušniny. Kriminalistika, 2017, č. 1, s. 12xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxí pyrotechnika z pohledu ochrany zvířat. Správní právo, 2015, č. 6, s. 321-330.
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydáxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx
xxxxxxxxx x výbušninami
Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxená ustanovení navazuje § 25g, který upravuje další povinnosti organizace při nakládání s výbušninami.
V návaznosti na implementaci Montrealské xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxící s nakládáním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxdní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 2 písm. l) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
K odst. 1
Odstavec 1 stanoví obecnou prevxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxžena bezpečnost osob a majetku. Ukládaná povinnost je projevem principu prevence, jejím účelem je minimalizovat nebezpečí škod na lidském zdraví, maxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xakládání s výbušnými nebo podobně nebezpečnými látkami za provoz zvlášť nebezpečný (§ 2925 odst. 3 obč. zák.).
Uvedená povinnost by se nepochybně mxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxanizace, která je oprávněna s výbušninami nakládat, je třeba mít na zřeteli i obecnou bezpečnost. Ani při zpřísněném režimu nelze totiž vyloučit, že se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpř. pomůckami k použití trhacích prací), tedy nikoliv pouze organizaci.
Fyzické osobě, která v rozporu s komentovaným ustanovením nepostupuje přx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xvoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku, může obvodní báňský úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč [§ 44 odst. 1 písm. f) ve spojení s oxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxm (§ 3a) povinnost zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami nebo pomůckami k použití výbušnin a zajxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxovníky; uvedené seznámení musí být prokazatelné, například by o tom měl být vyhotoven zápis či protokol podepsaný zástupcem organizace a příslušnými xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxuto pomůckou též doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání v českém jazyce.
Právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxodní báňský úřad uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč [§ 44a odst. 1 písm. e) ve spojení s odst. 4 písm. c)].
Celý text tohoto odstavce byl do § 22 doplněn xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, a to s účinností od 14.1.2017.
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví organixxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx chráněné podle zvláštních právních předpisů. V demonstrativním výčtu těchto chráněných zájmů zákon výslovně uvádí bezpečnost a ochranu zdraví osob xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí dále ukládá organizacím povinnost zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Tato povinnost úzce souvisí s povinností zajistit obxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtaci. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, upravuje třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxzu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.
K odst. 4
Odstavec 4 rozšiřuje poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
Jmenovitě se jedná o povinnost bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh úrazů, povinnost přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních nehod a pracovních úrazů, povinnost předkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxištěných závad nebo povinnost informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při prxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, resp. s účinností od 15.4.2016 dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxzování shody. Technické požadavky na výbušniny stanoví s účinností od 20.4.2016 nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušninxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxému úřadu 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Ohlašovací povinnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxkon uvedenou ohlašovací povinnost vztahuje též na jakékoliv přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Výjimku, kdx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenského úřadu, a kterou může dále sdělit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (§ 17 odst. 3 ve spojení s § 45 odst. 2 a 3, § 55 odst. 2, § 57 a § 58 živnostenxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxásí přerušení anebo ukončení těchto činností, se dopustí přestupku, za který ji obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč [§ 44a odst. x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu rovněž označení drxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxor ze strany orgánů státní báňské správy, stejně tak hraje roli i pro kontrolní součinnost orgánů státní báňské správy s Policií České republiky podle zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx dvě věty byly do odstavce 5 doplněny zákonem č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxí od 14.1.2017.
K odst. 6
Odstavec 6 stanoví organizacím povinnost zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu veškeré objekty nebo prostorx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich výbuchu, se dopustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč [§ 44a odst. 3 písm. b) ve spojení s odst. 4 pxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxojektové dokumentaci. Obsah a rozsah projektové dokumentace staveb obecně upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů (§ 7 odst. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin).
Poslexxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdené zmocnění bylo naplněno přijetím vyhlášky č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xrostoru nebo objektu v rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6 (tj. v rozporu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxpustí přestupku, za který jí obvodní báňský úřad může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč [§ 44a odst. 3 písm. c) ve spojení s odst. 4 písm. b)].
Na komenxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxo zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky.
K odst. 7
Z odstavce 7 vyplývá pro organizace povinnost zřídit útvar nebo určxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na základě § 6 odst. 4 organizace provádějící hornickou činnost.
Uvedenou povinnost realizují organizace zpravidla zřízením odboru bezpečnostx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu), který má však stejné povinnosti, tjx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxx x x x x xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxahují na používání technických zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Také při nakládání s výbušninami se mohou pouxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxsti provozu. Mohou tedy být používány pouze výrobky, u kterých došlo k posouzení jejich shody postupem stanoveným podle zákona č. 22/1997 Sb., o technixxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvených výrobků při jejich dodávání na trh. Proces posuzování shody u výbušnin upravuje s účinností od 20.4.2016 nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technixxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby. Pomůcky k použití výbušnin posuzuje organizace podle jejich charakteru a použitíx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xa a předpisy vydané na jeho základě. Prakticky půjde zejména o podmínky pro montáže, opravy, revize a zkoušky nebo plnění tlakových nádob, a to včetně sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xajetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Prováděcím předpisem, který určuje, jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti provxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxtění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní i provozní dokumentaci. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxcí z hlediska technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků a blíže vymezuje i požadovanou odbornou způsobilost fyzických osob z hlexxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxlicii České republiky. Té je organizace povinna bezodkladně oznámit jakékoliv odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušninxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakládá, se dopustí přestupku; za ten ji mohou orgány státní báňské správy uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč [§ 44a odst. 3 písm. d) ve spojení s odst. 4 pxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxce nakládá). Jedná se o obdobnou povinnost jako v odst. 9, tentokrát je však jejím adresátem kdokoliv (jakákoliv fyzická či právnická osoba). Slovy odsxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Fyzické osobě, která v rozporu s komentovaným odstavcem 10 bezodkladně neoznámí odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pokutu až do výše 50 000 Kč [§ 44 odst. 1 písm. e) ve spojení s odst. 3 písm. a)]; tento přestupek se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xísm. d) ve spojení s odst. 4 písm. b)].
K odst. 11
Odstavec 11 stanoví osobám nezúčastněným při nakládání s výbušninami povinnost řídit se pokyny osxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xtanoví vlastníkům nemovitostí, popř. jejich správcům či uživatelům, povinnost strpět při provádění trhacích prací opatření k zajištění bezpečnostx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxk dané ustanovení bude vztahovat na stabilní měřičské body, které organizace osazuje na povrchových pracovištích, kde se uskutečňují trhací práce vexxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxužívání výbušnin (§ 34-176). Při trhacích pracích organizace určuje tzv. bezpečnostní okruh a manipulační prostor.
Uvedená omezení vlastnickýcx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tyto případy výslovně nestanoví povinnost poskytnout náhradu za omezení vlastnických práv, nicméně při jejím poskytování lze analogicky postupovax xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxt. 1 písm. b)], které obsahují detekční látku, jejíž druh a množství stanoví prováděcí právní předpis. Současně platí, že pouze takové plastické trhavxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky"; dále jsou stxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmo v textu zákonného ustanovení, nýbrž formou poznámky pod čarou (k tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 22.6.1999, sp. zn. II. ÚS 485/98). Skutečnosxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvního předpisu, rovněž svědčí o správnosti závěrů, že Úmluva je mezinárodně platná pro Českou republiku, avšak nelze ji aplikovat samostatně a přednxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtně Úmluva ani není přímo použitelná (self-executing), neboť jasně nestanoví práva a povinnosti pro vnitrostátní subjekty; právě naopak, vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xormou povolení k nabývání) nelze aplikovat v případě, že taková plastická trhavina nebude po vyrobení poskytována jinému subjektu. Zákon č. 451/2016 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxávat jiné jim nově svěřené činnosti. Zakázáno tak je nejen dodávání na trh, ale jakékoliv poskytování neznačkovaných plastických trhavin (včetně napxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeobsahuje detekční látku, jejíž druh a množství stanoví prováděcí právní předpis, se dopustí přestupku, za který jí orgány státní báňské správy mohou xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjící organizacím nakládat pouze s vybranou plastickou trhavinou. Omezení vyplývající z odstavce 13 se nevztahují na plastickou trhavinu, která je vyxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin nebo pro soudní a kriminalistické účely.
Text tohoto odstavce byl do § 22 doplněn zákonem č. 451/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, a to s účinností od 14.1.2017.
K odst. 15