Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
INSOLVENČNÍ SPRÁVCI
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (obecná čásxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxmi insolvenčními správci) a jeho posílení. Dohledovou oblast lze rozdělit do tří částí - dohled nad zvláštními insolvenčními správci, dohled nad insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xe spolupráci s insolvenčními soudy a Vysokou školou ekonomickou v Praze proveden rozsáhlý sběr informací ohledně ukládání sankcí (tj. sankcí uloženýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Stran sankcí uložených insolvenčními soudy, tj. pořádkových pokut, lze uvést, že jich bylo v roce 2012 uloženo 146, v roce 2013 pak 178 a v roce 2015 dokoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxení dohledu nad insolvenčními správci.
Jelikož ministerstvo může v souladu s § 13 odst. 2 ZIS zrušit povolení insolvenčnímu správci, kterému byla ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle § 36b ZIS, je v současnosti vedeno několik správních řízení o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Je vysoce pravděpodobnxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxost ministerstva s nikoli řádným výkonem činností insolvenčními správci je třeba zásadně posílit jeho dohledové nástroje, a to především v zájmu předxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxch správců zapsáno zhruba 3500 provozoven (v souvislosti s účinností novely vyhlášky o provozovnách insolvenčních správců poklesl počet provozoven xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xízení), není nyní možné konstatovat, že by byl dohled především z důvodu nedostatečné materiální kapacity ministerstva dostatečný.
Pochybení přx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxedně proto bylo třeba zaktivovat veškeré dohledové
kompetence
ministerstva a formou průběžných kontrol podněty prověřit. Výsledky byly zcela alarxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce, proti němuž bylo dané řízení vedeno, více než 10 provozoven. Nebylo však výjimkou, kdy měl insolvenční správce zapsáno také více než 20, nebo dxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovolení) vykonávat činnost insolvenčního správce. V tomto případě se bezpochyby o přísnou sankci jedná. Tento proces, v němž je možné daného insolvenxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xřinese požadovaný výsledek až po uplynutí dlouhého časového úseku od spáchání jednotlivých správních deliktů, čímž se její efektivnost a preventivnx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy ministerstvo možnost na insolvenční správce dohlížet a sankcionovat je za porušení jejich povinností
de facto
pouze v rámci zmocnění uvedeného v usxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxé řešení, které je téměř bez preventivního účinku.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 9 a § 36b):
V zákoně o insolvenčních správcích bylo v dxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní či správně-právní povahy s příslušnými orgáxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxnnosti novely zákona o insolvenčních správcích (tj. zákon č. 294/2013 Sb.), tedy ode dne 1. 1. 2014, kterou bylo v ustanoveních § 36 a násl. nově zakotvenxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem, ale také zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinách vykonává činnost.
Veškeré změny týkající se dohledu nad insolvenčními správci, které byly zakotveny revizní novelou, byly ministerstvem vxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí jen v omezených možnostech ministerstva postihnout insolvenčního správce za porušení předepsaných povinností udělením sankce. Absence účinných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxekvátně reagovat. Popsaného vakua insolvenční správci naplno využívají, to vše na úkor kvality a transparentnosti insolvenčního prostředí (resp. vx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x dohledu ministerstva nad insolvenčními správci zavedená revizní novelou proto nelze považovat za dostatečná. Z toho důvodu je hlavním cílem navrhovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce (resp. také hostujícího insolvenčního správce), a to jak formou prevence (provádění kontrol - viz níže), tak formou následného ukládání sankcxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvlivnit. Již tradičně je navíc insolvenční správce označován jako zvláštní veřejnoprávní orgán, jehož úkolem je zajištění řádného průběhu insolvenxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxánu, jimiž jsou veřejný účel, způsob ustavení a pravomoc (srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, a nález Ústavního soudu ze dxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxdíl např. od soudního exekutora, který smí jednotlivé činnosti provádět také prostřednictvím svých koncipientů, exekutorských kandidátů anebo vykxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxrhovanou právní úpravu týkající se posílení dohledu nad insolvenčními správci byl exekuční řád (tj. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxda shodných znaků. Například provádění kontrol exekutorských úřadů lze označit za nástroj dohledu, jenž by měl směřovat jak k odhalování pochybení exxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a to při jejich výkonu v sídle i provozovně insolvenčního správce v rámci stanovených úředních hodin. Zajištění řádného výkonu všech zákonem požadovaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oddlužením.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmci činnosti insolvenčních správců. První oblast uvedená pod písm. a) upravuje podmínky vstupu do regulované profese - insolvenčního správce. Tato pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvců. Oblast je upravena v třetí hlavě zákona. Oblast uvedená pod písm. c) upravuje agendu s přeshraničním prvkem, a to činnost hostujícího insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvedlnosti nad činností insolvenčního správce.
Hlava čtvrtá upravuje vzdělávání insolvenčních správců, tato oblast není uvedena v rámci předměxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxlší ustanovení (§ 24 a § 26) se týkají zkoušky, resp. zvláštní zkoušky insolvenčního správce, přičemž tato ustanovení by systematicky měla být spíše v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčních správců je pak povinností, která se již váže k působícím insolvenčním správcům. Vzdělávání správců by zasloužilo mnohem podrobnější úxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx, zánik (§ 12) a zrušení (§ 13) stejného povolení. Po novele zákona zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxné a má určité systematické deficity, a to především v kontextu hlavy páté upravující vzdělávání insolvenčních správců. Podmínky pro vznik oprávnění xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčních správců. Prováděcím právním předpisem pro oblast zkoušek insolvenčních správců a zvláštních insolvenčních správců je vyhláška č. 312/2007 Sxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtujících insolvenčních správců vymezené především v § 18-22 a § 29 a § 30, podpůrně v § 21 a § 419 odst. 2 insolvenčního zákona. Seznam insolvenčních spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xnformačním systémem veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále takx xxxx xxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxím, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
K písm. c)
Pojem hostující insolvenční správce je definován v § 2 odst. 3. Do této katexxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxké konfederace. Další podrobnosti, jako podmínky pro zápis do seznamu, identifikační údaje zapisované u hostujícího správce, práva a povinnosti a poxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxván souborem kompetencí, které má ministerstvo k dispozici nad insolvenčními správci. Dohled ze strany ministerstva je však nutné striktně oddělovax xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxhodovací činnosti insolvenčního soudu můžeme mluvit o zájmu na řádném výkonu funkce insolvenčního správce v rámci ustanovení do konkrétního insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního soudu. Pro zajištění řádného výkonu funkce insolvenčního správce v rámci konkrétního insolvenčního řízení má insolvenční soud k dispozici tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákona. Smyslem pořádkových opatření je výchovně působit na insolvenčního správce s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, které jimi byly sanxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce v rámci konkrétního řízení a přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxupu správce již takový nežádoucí důsledek přivodila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxost insolvenčního soudu (§ 11 insolvenčního zákona) a případná pořádková opatření udělená soudem. Dohled ze strany ministerstva by tak měl chránit výxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xěřitelů. Ze strany veřejné moci existuje proto oprávněný zájem na tom, aby tuto činnost vykonávaly pouze osoby bezúhonné, náležitě odborně vybavené, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmoci postihovat insolvenčního správce za přestupek (sankcí může být velmi citelná pokuta nebo zákaz činnosti až na dobu 5 let) disponuje ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xpatření udělovaná Ministerstvem spravedlnosti v rámci správního řízení pak plní v první řadě represivní funkci (pokuta a zákaz činnosti), případně fxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxely podstatným způsobem posíleny.
Hlavní inspirací, což výslovně říká i důvodová zpráva ke koncepční novele, pro navrhovanou právní úpravu týkajxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxů existuje řada shodných znaků. Například provádění kontrol exekutorských úřadů lze označit za nástroj dohledu, jenž by měl směřovat jak k odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxích správců, a to při jejich výkonu v sídle i provozovně insolvenčního správce v rámci stanovených úředních hodin. Zajištění řádného výkonu všech zákoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxsolvenčního řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oddlužením.
Působnost výkonu státního dohledu v rámci exekuční činnosti jistým způsobem korixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxekutora je prováděn sledováním dodržování zákonnosti postupů při výkonu exekuční a další činnosti, kontrolou správnosti postupu exekutorského úřxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxu být s dohledem spojeny, je třeba posuzovat i charakter činnosti exekutora, na kterou se dohled vztahuje. Je-li kontrolován výkon exekuční činnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxekuční činnost nezávisle, je při jejím výkonu vázán právními předpisy a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu (§ 28 věta druhá exekučního řádu). Dohxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxhledu nad exekuční činností tak lze prověřovat přiměřenost délky řízení či sledovat dodržování zákonnosti postupu při jejím výkonu, nelze však zasahxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxna především procesními prostředky danými exekučním řádem či občanským soudním řádem. Je tak třeba rozlišovat působnost soudu rozhodujícího o opravxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení v odst. 2 podrobilo státnímu dohledu zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxvi svěřeno rozhodování namísto soudu, byla zavedena soudní kontrola, tam, kde jde o jeho ostatní činnost či o samotnou funkčnost exekutorského úřadu, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxavným prostředkem, a není jeho funkcí ani posuzovat, jak soudy o těchto opravných prostředcích rozhodují (srov. NSS 14 Kse 6/2010-181). Z uvedeného juxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x související nečinnosti soudního exekutora a dodržování zákonnosti s těmito postupy souvisejícími, státnímu dohledu však nepřísluší zasahovat do rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xýkonu státního dohledu vzhledem k tomu, že valná většina těchto podnětů pramení z neznalosti právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí a namítx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxněn toliko exekuční, popř. odvolací soud, nikoliv orgány dohledu. Je-li dohledovým orgánem namítána věcná nesprávnost při rozhodování soudního exexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxstí konstantní judikatury, že jej nelze stíhat za právní názor. Nejvyšší správní soud razí konstantně v kárných věcech názor, že kárné řízení proti exexxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxslušné soudy v jiném řízení, a to na základě systému opravných prostředků, které upravuje jak exekuční řád, tak občanský soudní řád. Nemíní rovněž soudxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdit, zda skutky, v nichž je kárné provinění spatřováno, zakládají kárnou odpovědnost, či nikoliv. Kárný senát je přesvědčen, že soudní exekutor by měl xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxci naprosto extrémním a nepřijatelným způsobem (NSS 14 Kse 6/2010).
S ohledem na do jisté míry nové postavení insolvenčního správce, zejména v oblaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxtupkové řízení, resp. správní řízení, použitelná. Rozdíl kárného provinění a systém trestání soudních exekutorů oproti sytému odpovědnosti a trestxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrofesí.
Velikým nedostatkem koncepční novely byla její neprovázanost se zákonem o odpovědnosti za přestupky. Paradoxně navíc jak zákon o odpovědxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxstému správního trestání v původní verzi koncepční novely ponechány správní delikty a byly zavedeny nové skutkové podstaty správních deliktů a trestx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, který odstranil věcné a terminologické deficity koncepční novely.
Za napxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávaného Ministerstvem spravedlnosti ve smyslu § 36 a násl. jakožto ústředním orgánem státní správy (veřejné moci). V souladu s organizačním řádem Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxční odbor vykonává dohledovou činnost jak z vlastní iniciativy (poznatky zjištěné zejm. z vlastní kontrolní činnosti), tak - a to především - na základx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxí funkci dohledu, jež by měla směřovat jak k odhalování případných pochybení, tak případných signálů o možných budoucích selháních. Naopak v rámci šetxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt).
V rámci koncepční novely tak bylo podstatným způsobem rozšířeno spektrum postihu negativní činnosti insolvenčního správce. Oproti předchozx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxtkových podstat u naprosto rozdílných institutů (k tomu blíže komentář k § 36b), a v praxi tak bude docházet k aplikačním problémům.
Vedle velmi efekxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxy dvě možnosti zrušení, a to zrušení ze zákona bez správního uvážení a zrušení na základě diskrece. Koncepční novelou došlo k podstatné změně podmínek, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxstvem. Nově postačí, aby insolvenční správce závažně nebo opakovaně porušoval povinnosti stanovené jak tímto zákonem, tak zákonem insolvenčním nebx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxším v kontextu systému správního trestání, kde se do jisté míry duplikuje s § 36b odst. 1 písm. l). Uvedená duplicita může v praxi způsobit aplikační probxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxže, a to především v případě řízení, která byla zahájena podle § 13 zákona před účinností koncepční novely a nebyla pravomocně ukončena.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce, § 20 - údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxis hostujícího správce do seznamu, § 29 - údaje zapisované do seznamu u hostujícího správce, § 30 - údaj identifikující hostujícího insolvenčního spxxxxxx x xx x xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxormačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se prováxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xymezení pojmů
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Zákon na tomto místě vymezuje některé základní pojmy uxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu. Insolvenčním správcem podle odst. 1 je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce. Vymezení fyzické osoby upravujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbě vzniká na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti, a to dnem, kdy toto povolení nabude právní moci (§ 3 odst. 1). Povolení se vydává v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxost insolvenčního správce je časově omezeno na 5 let. Prodloužení povolení je podmíněno:
a)
u běžného správce uhrazením správního poplatku (§ 6 odsxx xxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xe účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně (§ 95 z. o. k.). Společníkem veřejné obchodní společnoxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx ohlášeným společníkem [§ 5 odst. 1 písm. d)]. Právní úprava připouští výkon činnosti insolvenčního správce pouze fyzickým osobám nebo veřejným obchoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, za podmínky, že společníci ručí za její závazky stejným způsobem, jako společnosti veřejné obchxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní společnost může činnost vykonávat na základě povolení, která vydává Ministerstvo spravedlnosti.
K odst. 3 a 4
Hostujícím insolvenčním správcxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxo členského státu. Na našem území je nicméně oprávněn činnost insolvenčního správce také vykonávat, ovšem pouze dočasně nebo příležitostně. Pojem "dxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 4 odst. 5 zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb).
Ze zahraničních právních úprav v okolních státech je možné uvést:
a)
Německo: Veřejná obcxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxd společným jménem, přičemž všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně. OHG může vlastním jménem nabývat práva, zavazovat se, nabývat xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xpolečnosti. Návrh na zápis musí obsahovat jména a příjmení společníků, jakož i jejich stav a bydliště, obchodní jméno společnosti, její sídlo a datum vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxíci společnosti s ručením omezeným (GmbH). Tyto smíšené společnosti jsou i nadále buď OHG nebo KG, ale míra jejich ručení se výrazně mění. Neomezené ručxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxů ručí omezeně.
b)
Polsko: "registrovaná společnost" [Spółka jawna (Sp.j.)] je právní forma, která zhruba odpovídá české v. o. s., xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxst" (Spółka cywilna). Tato forma se používá u menších podniků. Jde o sdružení osob podle občanského zákoníku (kodeks cywilny). Tato společnost nemá pxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxsolvenčního správce využít.
c)
Slovensko: Slovenský právní řád zná, stejně jako český právní řád, pojem Verejná obchodná spoločnosť - v. o. s. Práxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx.2013).
d)
Rakousko: Veřejná obchodní společnost [Offene Handelsgesellschaft (OHG)] jako forma podnikání je možná pouze pro činnosti "plnopráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Rakouský právní řád dále zná "Sdružení dle občanského práva" [Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (GesbR)]. Sdružení nemá právní subjektivitu a nexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xdružení může mít obchodní název, ale nemůže být zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud provozuje živnost, potom k ní musejí být způsobilí všichni společxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxí všech společníků GesbR není formou, kterou by bylo možné neomezeně užít pro činnost insolvenčního správce na území ČR.
Novelou provedenou zákx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xolném pohybu služeb a zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Novela zjednodušila vymezení podmínek pro výkon činnosti hostujícího insoxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxtujících insolvenčních správců vymezené pozitivně v § 27 a negativně v § 34.
Zásah provedený novelou měl charakter zpřesňující novely.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, § x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 27 - zápis hostujícího správce do seznamu, § 34 - rozhodnutí ministerstva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příležitostně
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xudikatura:
K námitce odvolatele týkající se toho, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení, je nutno uvést následujíxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxčního správce určil předseda insolvenčního soudu, když byl v žádosti o jeho ustanovení informován o osobě dlužníka a situaci v tomto insolvenčním řízexxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právo vykonávat činnost insolvenčního správce má od 23.5.2012, a to prostřednictvím ohlášeného společníka Miroslava Penky (§ 5 odst. 1, písm. d/, § 2 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxánu jako předmět činnosti činnost insolvenčních správců a že tato činnost není ani nikde v žádné části živnostenského zákona uvedena, není
relevantnx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvci oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle insolvenčního zákona ministerstvu spravedlnosti. Právo vykonávat činnost insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx 2 rovněž stanoví, že insolvenční správcem může být i veřejná obchodní společnost, která vykonává činnost insolvenčního správce prostřednictvím ohxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je součástí insolvenčního rejstříku, bylo prokázáno, že ustanovený insolvenční správce je oprávněn tuto činnost vykonávat od 23.5.2012. Napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto nedůvodná.
(VS Olomouc 1 VSOL 1014/2012-A-89 ve věci KSBR 44 INS 11231/2011, ze dne 31.1.2013)
Vypořádat xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xa den 23.6.2014, se dostavil jím zmocněný JUDr. Petr Konečný, který je osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců. Vzhledem k tomu byl ve smyslu § xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení ve spojení s ustanovením § 190 IZ, s nímž však odvolací soud nesouhlasí. Jazykový výklad pojmu osobně v ustanovení § 399 odst. 2 a § 410 odst. 1 IZ, jexxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxobou, bez ohledu, zda se jedná či nejedná o osobu, které je vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a která je insolvenčním správcem ve xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxchází ani při korekci jazykového výkladu obsahu uvedených ustanovení výkladem teleologickým, tedy při přihlédnutí k jejich smyslu a účelu (srov. nálxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o účelu osobní účasti insolvenčního správce a na to navazující výklad opírá o text částí Důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxvcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, který projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v VI. volebním období pod č. 929/0 (dálx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxznamu správců uvádí, že oddlužení představuje nejméně složitou agendu s minimální aktivitou věřitelů (viz A. Obecná část, bod 3.2. Důvodové zprávy). xxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xovou úpravou je sledováno zjednodušení některých postupů při oddlužení a že insolvenční správce se může nechat zastoupit na schůzi věřitelů jakoukolx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xčastnil osobně. Z uvedeného textu sice vyplývá, že zákonodárce při řešení úpadku oddlužením považuje agendu insolvenčního správce za méně složitou, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxení ustanovený insolvenční správce, či jím zmocněná osoba zapsaná do seznamu insolvenčních správců, kteří získáním povolení k výkonu funkce dávají zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce v § 399 odst. 2 a § 410 odst. 1 IZ je nepochybně zjednodušení a zrychlení postupu v insolvenčním řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx racionální apatii věřitelů při tomto způsobu řešení úpadku), však nevylučuje situace, k jejichž řešení je třeba nejen vysoké odbornosti, ale i detailxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xěcí insolvenčního soudu, aby s ohledem na skutečnosti vyplývající z dosavadního průběhu řízení vyhodnotil (i z hlediska základních zásad insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx x x xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xe pravděpodobné, že nejpozději na přezkumném jednání a schůzi věřitelů nastane, a podle toho využil možnosti požadovat osobní účast insolvenčního spxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xnsolvenčního správce na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů, kterou svolal za účelem projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí, nelxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx která představují výjimku z (obecné) úpravy § 190 odst. 2 IZ. S přihlédnutím k výkladovému pravidlu, které zapovídá rozšiřující výklad norem, upravujxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xapsanou do seznamu insolvenčních správců, splní povinnost osobní účasti, uloženou mu soudem.
Odvolací soud proto uzavírá, že pojem osobně, uvedený x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxníka řešen oddlužením, v případě, že insolvenční soud požaduje jeho osobní účast při přezkumném jednání a schůzi věřitelů, kterou svolal za účelem proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Odvolatel, který se bez omluvy nezúčastnil přezkumného jednání a schůze věřitelů, nařízené insolvenčním soudem na den 23.6.2014, nesplnil povinnoxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxx
(VS Olomouc 3 VSOL 809/2014-B-19 ve věci KSOS 33 INS 5640/2014, ze dne 26.11.2014)
Citlivá činnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxolvenčním správcem ekonomicky významných dlužníků byla pouze taková osoba, která splňuje i další kvalitativní požadavky, než jen odbornou způsobilxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx slouží také k ochraně ekonomiky České republiky. Dnes se může stát zvláštním insolvenčním správcem jakákoliv osoba, která složí zkoušku odborné způsxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh (například požadavek bezúhonnosti, uzavření pojistné smlouvy apod.). Zkoumání bezpečnostní způsobilosti má rozšířit nároky na insolvenční spráxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, bude za účelem zjištění jeho bezpečnostní způsobilosti zkoumána Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxmu kroku přistoupil i předkladatel novely zákona o veřejných zakázkách (novela č. 258/2011 Sb. ze dne 4. srpna 2011), která zavedla podmínku bezpečnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxna o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti byl zahrnut výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2. Jedná se o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx státem přísně regulovat. Za tímto účelem dochází ke stanovení podmínek a omezení pro výkon této funkce. Zájem na kvalitě výkonu funkce a splnění požadaxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxu takové činnosti připuštěn. Insolvenční správce se v rámci výkonu činnosti dlužníka podle § 3 odst. 2 logicky může setkat s informacemi a skutečnostmix xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxejného zájmu, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti insolvenčních správců se zvláštním povolením, čehož může být dosaženo pouze za předpokladu, že tuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxjovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
Podmínku spočívající ve splnění předpokladů pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xby mohlo být na návrh fyzické osoby vydáno zvláštní povolení k výkonu funkce insolvenčního správce, je možno v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 a 3 zák. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxolení buď kopii (platného) dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nebo osvědčení fyzické osoby, jehož je držitelem (podle § 80 odst. 2 zákx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxého osvědčení fyzické osoby" a podle § 80 odst. 3 téhož zákona platí, že: "Bezpečnostně způsobilá je osoba, která je držitelem platného dokladu o bezpexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo osvědčení fyzické osoby jsou stanoveny v § 81 zák. o ochraně utaj. informací. Jejich ověření probíhá v rámci bezpečnostního řízení podle § 8xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxzúhonná, osobnostně způsobilá a spolehlivá. Fyzická osoba se v kontextu § 30 obč. zák. stává plně svéprávnou zletilostí, které nabývá dovršením osmnxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, a to přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Tímto ale nebude splněna xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xvéprávnosti prokazuje fyzická osoba v rámci bezpečnostního řízení prohlášením o plné svéprávnosti. Podmínka 18 let věku se pak prokazuje občanským pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu, anebo se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla. Podmínka se pak ověřuje výpisem z evidence Rejstxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohou mít vliv na její spolehlivost vykonávat citlivou činnost. Ověření této podmínky probíhá na základě prohlášení k osobnostní způsobilosti. Pokux xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní, ustanoví Národní bezpečností úřad znalce k vypracování znaleckého posudku o osobnostní způsobilosti. Konečně, podmínku spolehlivosti splňuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsti jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině (§ 84 odst. 2 cit. zák.) jsou obsaženy okolnosti, které jsou vždy brány jako negativní okolnosti. Ve drxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxávněné úřední osoby, která v rámci bezpečnostního řízení rozhoduje. Při jejich posuzování se přihlíží k tomu, do jaké míry mohou ovlivnit výkon citlivx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx utaj. informací, nebo za období od 15 let věku, a to podle toho, které z těchto období je kratší. Pokud dojde v rámci bezpečnostního řízení k ověření splněxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxx koresponduje s dobou, na kterou je uděleno zvláštní povolení.
Zvláštní správce je oprávněn dnem nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe rozumí ve smyslu § 2 písm. k) insolvenčního zákona banka, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna a zajišťovna] nebo obchodníkem s cennými papíry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací (§ 316 insolvenčního zákona), nebo jehož ročxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru (viz komentář k § 3).
Související uxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxolení
Judikatura:
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xx xx xxxx xxvele považuje za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (§ 2a novelizovaného znění). Podle tétx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxstí této novely, nemusí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti po dobu 12 měsíců (tj. do 1.8.2014).
Základní smysl novely zákona o insolvenčxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčních správců má za cíl chránit zájem České republiky na tom, aby insolvenčním správcem ekonomicky významných dlužníků byla pouze taková osoba, která xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxchanismů zjišťování bezpečnostní způsobilosti se bude využívat, slouží také k ochraně ekonomiky České republiky. Dnes se může stát zvláštním insolvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxní další spíše formální požadavky zákona o insolvenčních správcích (například požadavek bezúhonnosti, uzavření pojistné smlouvy apod.). Zkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčního správce, který bude chtít vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, bude za úxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe uvedenou novelou sledoval, tedy bylo splnění i dalších kvalifikačních předpokladů u insolvenčních správců se zvláštním povolením, a to požadavku bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxkon funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením je vysoce odbornou a navíc nově i citlivou činností podle zákona č. 412/2005 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávců se zvláštním povolením, čehož může být dosaženo pouze za předpokladu, že budou tuto činnost vykonávat plně kvalifikované osoby, tj. takové, kterx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxení Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 6A 56/2015-34)
Insolvenční správce se zvláštním povolením musí splňovat předpoklady pro výkox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa, která nabyla účinnosti ke dni 1.8.2013, kdy podle přechodného ustanovení správce, kterému bylo vydáno povolení před účinností této novely, nemusí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě bylo zahájeno dne 4.8.2014 správní řízení z úřední povinnosti o zrušení povolení, které posléze vyústilo ve vydání napadených rozhodnutí.
Je nespxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxajovaných informací.
Žalobce spatřuje hrozící újmu ve skutečnosti, že je jako insolvenční správce se zvláštním povolením činný ve významných a kompxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenčního řízení. Městský soud v Praze v žalobcem uvedených tvrzeních nespatřuje riziko shora zmíněné újmy. Shodně s žalovaným je toho názoru, že je třexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxe zákona o ochraně utajovaných informací, a proto není na místě, aby v takové činnosti pokračoval a to i s ohledem na skutečnost, že nelze předjímat rozhoxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku bylo v rozporu s veřejným zájmem.
(usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2015, č. j. 3A 49/2015-52)
Insolvenční správce se zvláštním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxvinnost vyplývá z novely insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti ke dni 1.8.2013, kdy podle přechodného ustanovení správce, kterému bylo vydánx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období skončilo ke dni 1.8.2014. V daném případě bylo zahájeno dne 4.8.2014 správní řízení z úřední povinnosti o zrušení povolení, které vyústilo ve vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxlédnout z úřední povinnosti. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 15.1.2008, č. j. 2 As 34/2006-73, (publ. pod č. 1546/2008 xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxnen přihlížet k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů z moci úřední, tedy aniž by žalobce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxgán v rozhodnutí řádně nevypořádá se všemi námitkami účastníků řízení, případně své rozhodnutí neodůvodní vůbec nebo nedostatečně vzhledem k požadaxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, č. j. 8 Afs 66/2008-71).
Mezi účastníky není sporné, že žalobce ke dni vydání napadeného rozhodnutí nedisponoval dokladem, z něhož by vyplývalo, že sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxčnost, že žalobce jej vyrozuměl o probíhajícím řízení před NBÚ, tuto skutečnost ověřit, resp. řízení přerušit, popř., zda tak měl učinit rozkladový orxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x 2 a 8 správního řádu.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2015, č. j. 3A 49/2015-58)
HLAVA DRUHÁ
OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx k 1.7.2017
Z důvodové zprávy zákonu č. 312/2006 Sb. (obecná část):
Jak bylo výše uvexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce, zvláštní povolení, zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxnosti insolvenčního správce, včetně prověřování kvalifikačních předpokladů správce, je zcela svěřeno ministerstvu; na postup se přiměřeně použijx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxho soudnictví. Vydání povolení je vázáno na splnění zákonných podmínek, s důrazem na odbornou způsobilost a bezúhonnost (§ 6 odst. 1 a § 8 odst. 1). Mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxní institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s invesxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa o insolvenčních správcích požadována zvláštní zkouška (§ 26).
Z důvodové zprávy k zákonu č. xxxxxxxx xxxx x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlení nebo zvláštního povolení hostujícímu insolvenčnímu správci se upravuje vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce. Úpravou uvedenéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolením vykonávat činnost insolvenčního správce. Jedná se mimo jiné o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4 insolvxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxní správce zvláštní povolení, i kdyby byl úpadek tohoto dlužníka řešen konkursem.
K odst. 1
Právo vykonávat činnost insolvenčního správce je vázáxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpěšně složí zkoušku, může podat návrh na vydání povolení, o kterém správní orgán - Ministerstvo spravedlnosti rozhodne ve správním řízení. Povolení jx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxhověno účastníkovi řízení v plném rozsahu. Poté, co rozhodnutí nabude právní moci, je insolvenční správce zapsán do seznamu insolvenčních správců poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce, je nutné vydání povolení. Novelou provedenou zák. č. 185/2013 Sb. (účinnost 1.8.2013) došlo ke zrušení vydávání povolení nebo zvláštního povxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe vznik oprávnění pro hostujícího správce s oznámením ze strany zájemce o výkon této činnosti a doložením odborné způsobilosti získané na území jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávců se zvláštním povolením. Je to dáno zejména zvláštní povahou těchto úpadců a specifickými podmínkami při řešení úpadku těchto dlužníků.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího zákona i některé další osoby [§ 2 písm. k) a 367 a násl. insolvenčního zákona].
Zákonem č. 185/2013 Sb. byla s účinností od 1.8.2013 právní úpraxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxer dlužníka a rozsah jeho majetku, je-li u dlužníka povolena reorganizace (§ 148-152 a § 328 insolvenčního zákona) a
b)
u dlužníků, u kterých je napxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, nebo
-
dlužník zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru;
v tomto případě není pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Podmínka obratu za poslední účetní období a počtu zaměstnanců do 31.12.2013 korespondovala s vymezením podmínek pro přípustnost rxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxíka za poslední účetní období (50 mil. Kč) a počet zaměstnanců v pracovním poměru (50 zaměstnanců). Touto změnou byl rozšířen okruh případů, kdy osoba ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxenčního správce bude vybírána ze seznamu insolvenčních správců se zvláštní zkouškou.
K odst. 3
Zákonem č. 185/2013 Sb. byl s účinností od 1.8.2013 upraven vznik oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce v podobě veřejné obcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxk přiděleno identifikační číslo, ale byla platně založena. Změna byla vynucena nutností provázat úpravu tohoto zákona s § 37 obch. zák. a § 120 a násl. oxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxičemž ta bude následně zapsána jako předmět jejího podnikání. Na druhou stranu ale Ministerstvo spravedlnosti ČR oprávnění k činnosti nevydá do té dobxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxladě společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti a vznik práva k výkonu činnosti se odsune až k okamžiku zápisu veřejné obchodní společnosti do vxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
Judikatura:
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro ustanovení. Argumentace, že správkyně doposud neabsolvovala zkoušky, nemůže být důvodná již proto, že její oprávnění vykonávat činnost insolvexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xapadeného usnesení a odvolací soud nemůže přihlížet ke skutečnostem, které by případně mohly nastat po vydání rozhodnutí o ustanovení správkyně (§ 26 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxonávat činnost insolvenčního správce v době od 1.1.2010, rozhodne-li se správce nepodat návrh na vydání povolení dle § 4 a násl. zákona o insolvenčnícx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxčí, i když od roku 2010 již nebudou zapsáni v seznamu insolvenčních správců.
(VS Olomouc 2 VSOL 298/2009-B-25 ve věci KSBR 26 INS 4234/2009, ze dne 24.11xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsem (ustanovení § 316 odst. 4 IZ pokud jde o počet zaměstnanců), skutečnost, že do funkce zvláštního insolvenčního správce byl jmenován správce bez zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí § 22 odst. 2 insolvenčního zákona, aby správcem byla ustanovena i fyzická osoba, která v seznamu vůbec zapsána není za předpokladu, že splňuje obecné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčních správců, splňuje-li obecné a kvalifikační předpoklady pro své ustanovení. V této souvislosti nutno poukázat také na to, že v současné době je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxravě byl již jmenován hlavním insolvenčním správcem v této věci. Z výše uvedených důvodů odvolací soud dospěl k závěru, že byť Ing. Jiří Kocvrlich není zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxkce zvláštního insolvenčního správce hodnotit v tom směru, že by nesplňoval předpoklady pro své ustanovení. Z těchto důvodů odvolací soud rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx2010, ze dne 7.7.2010)
Odvolací soud je toho názoru, že za situace, kdy s rozhodnutím o úpadku nebylo spojeno rozhodnutí o jeho řešení reorganizací, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávce nemá zvláštní povolení pro výkon insolvenčního správce v případě dlužníka uvedeného v § xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní insolvenčního správce podle shora citovaného ustanovení § 31 insolvenčního zákona, avšak právě jen tehdy, pokud byla reorganizace dlužníka skutexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxužníkově argumentaci relevanci. Ježto ani žádnou z dalších dlužníkových výhrad nelze subsumovat pod některý z důvodů obsažených v § 26 IZ, dospěl odvoxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxH 990/2010-B-80 ve věci MPSH 94 INS 3902/2010, ze dne 22.11.2010)
Pokud se týká námitky nesplnění podmínek pro ustanovení insolvenčního správce, nxxxx xxxxxx xx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxolání odkazuje), pouze stanoví, že právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční insxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorgaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xohoto ustanovení však rozhodně nelze dovodit, že v případě dlužníka, u něhož je reorganizace bez dalšího přípustná-to je u dlužníka, který splňuje obexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zvláštním povolením (zvláštní povolení fyzické osobě podle ustanovení § 6 odst. 2, písm. a/ a b/ zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxenční návrh, jímž se domáhal zjištění úpadku a prohlášení konkursu. Skutečnost, věřitelem v podaném odvolání namítaná, že hodlá podat návrh na povolexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlvenční správkyně-bez významu.
(VS Olomouc 3 VSOL 906/2012-A-27 ve věci KSBR 27 INS 20629/2012, ze dne 27.3.2013)
Vydání povolení a zvláštníxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt insolvenčního správce je vázána na vydání povolení (povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, povolení hostujícího insolvenčního správxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxkonávat činnost insolvenčního správce podle insolvenčního zákona. Zajištění procesu vydávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxvání povolení zajištěn z hlediska procesních práv zúčastněných subjektů a je vyřešen případný přezkum v rámci správního soudnictví. Vydání povolení xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy bude patřit dosažení vysokoškolského vzdělání a složení zkoušky insolvenčního správce (§ 24). Pro některé specifické situace (úpadek dlužníka, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem), které vyžadují speciální vědomosti, bude podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxváděných dohledovým orgánem bylo zjištěno, že ne vždy insolvenční správci vykonávají svoji činnost v místech, která jsou pro výkon činnosti insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkových, jednak stanovení povinnosti insolvenčních správců disponovat takovým materiálním a personálním vybavením, které je přiměřené povaze, rozxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxedevším o zajištění dostatečného počtu dostatečně kvalifikovaných osob, které budou zajišťovat běžný provoz jednotlivých provozoven insolvenčníxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxo zároveň uložena povinnost zajistit materiální vybavení, které bude vyhovovat potřebám zákonitě vznikajícím při činnosti insolvenčního správce, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchniku, nezbytné programové vybavení, zajištění internetového připojení (pro komunikaci s insolvenčními soudy) a podobně.
Návrh zákona stanovxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jedním z nutných předpokladů k vydání povolení nebo zvláštního povolení; nevyhovění této povinnosti tak nutně povede k zamítavému výsledku řízení o nxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xakřka okamžitě vznikala nutnost ukládat jim sankce za správní delikt podle § 36b odst. 1 písm. b), případně dokonce nutnost zrušit jim povolení podle § 1x xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxcké osoby na vydání povolení, resp. zvláštního povolení. Do jisté míry dochází k duplicitnímu vymezení v kontextu správního řádu. Návrhem se zahajuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxitosti návrhu pak vymezuje § 37 odst. 2 správního řádu, který se subsidiárně aplikuje na návrh na vydání povolení, není tedy tak nutné vymezovat obsahovx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti uvedené pod jednotlivými písmeny. Pokud nebude mít návrh požadované náležitosti, vyzve ministerstvo navrhovatele k jejich odstranění a poskxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, má-li osoba datovou schránku zřízenu.
K odst. 2
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí přiložit. I v tomto ustanovení dochází k určité duplicitě požadavků, nikoliv však se správním řádem, ale v rámci samotného zákona. Duplicita však nezxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxatele předloženy, a způsobuje, že zákon je nepřehledný a působí nesystematicky. S tím je spojena celá koncepce licenčního řízení od přihlášení na zkouxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxravující vzdělávání insolvenčních správců. V neposlední řadě systematická koncepce § 3, § 4 a § 6. Podle § 4 odst. 2 musí navrhovatel předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxní podmínky bezúhonnosti, doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe, doklad o zaplacení správního poplatku a prohlášení o odborném zaměřexx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xřípadech, že to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakaláxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní
rigorózní
zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xechnologií, zemědělství, lesnictví a vojenství "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem),
b)
v oblasti architektury "inženýr architekxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxsti zubního lékařství "doktor zubního lékařství" (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem),
e)
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny "doktor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x)
v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).
K odst. 2 písm. b)
Doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxiční společnosti, prohlášení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem ohlášeného společníka [§ 5 odst. 2 písm. a)]. Pojištění odpovědnosti za škodx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx x)
Na písemnou žádost fyzické osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z Rejstříku trestů týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úřexxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o výpis a totožnost osoby žádající o výpis týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxh úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxříku trestů.
Je-li písemná žádost o výpis podána u kontaktního místa veřejné správy zřízeného dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech vxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxcí. Kontaktní místo veřejné správy po přijetí žádosti o výpis ověří správnost údajů uvedených v žádosti a také správnost údajů uvedených v úředně ověřexx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxky bezúhonnosti se považuje za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění této podmínky. Tímto doxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxnost pro výkon regulované činnosti jsou splněny. Nevydávají-li příslušné orgány členských států doklady o bezúhonnosti žadatele o vydání povolení, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x členském státu původu (§ 20 odst. 1 a 3 zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace).
K odst. 2 písm. d)
Doklady k prokázání tříleté praxe jsox x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx více než 10 let před podáním žádosti. Je ponecháno na uchazeči, jakým způsobem vykonání požadované praxe doloží. Obvyklou formou bude potvrzení aktivxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxedlnosti však může důvěryhodnost vydaného potvrzení v rámci posuzování návrhu u jeho vydavatele prověřit.
K odst. 2 písm. e)
Správní poplatek za nxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxerý je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích. Poplatek je stanoven ve výši 5 000 Kč stejně pro fyzickou osobu i pro veřejnou obchodní korporacxx
x xxxxx x xxxxx xx
Obecná část seznamu se vede podle obvodů krajských soudů
a)
pro insolvenční správce odborně zamxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx seznamu se vede pro celé území České republiky. Právní úprava ani praxe nevylučuje, aby předkladatel návrhu doložil prohlášení o odborném zaměření na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, a to že personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činnoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxáděcí právní předpis, konkrétně vyhláška ministerstva. Tuto povinnost musí správce splňovat již při vydání povolení [§ 6 odst. 1 písm. g) zákona]. Podxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxení, žadatel tedy bude muset k žádosti o vydání (zvláštního povolení) doložit i doklad o splnění této podmínky. Odpověď na otázku, jaké bude mít tento doxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxteriálního vybavení podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona. Lepší odpověď bude snad nalezena v kontextu § 13a odst. 2 zákona v prováděcím právním předpise - vyhxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (zvláštního) povolení. Podle názoru autora se jedná o velmi tvrdý požadavek, který je navíc velmi nevhodně nastaven. Nevhodnost spočívá v tom, že žadaxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xterého povinnost podle § 13a zákona míří. Insolvenčním správcem se stává až právní mocí rozhodnutí o vydání povolení, nikoliv zpětně ke dni podání žádoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xebo na konkursy, nikoliv na oddlužení. Zároveň nemusí mít ani jednu provozovnu. V takovém případě mu první věc určitě nebude přidělena ihned po zápisu, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xateriálním a personálním substrátem v rámci provozoven. Vedle toho je k této problematice přijato i velmi kontroverzní přechodné ustanovení, které vxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlení před 1. 7. 2017, nemusejí nově stanovenou povinnost v § 13a zákona ani znění vyhlášky vůbec splňovat, neboť budou mít roční lhůtu na to, aby tyto podmxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxje podmínky personálního a materiálního vybavení, ačkoliv nebude mít ani jeden případ, a vlastně nebude ještě ani insolvenční správce, ale pouze žadaxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxi podmínky zákona a vyhlášky. Správce, resp. žadatel, který se samotnou činností insolvenčního správce nemá žádné zkušenosti, bude muset podmínky spxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tedy tak, že by správce, kterému vzniklo povolení nově po účinnosti koncepční novely, měl rok na to, aby se mohl s novou povinností, resp. s vyhláškou detxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xeště ke všemu zcela obráceně.
K odst. 3
Činnost insolvenčního správce jakožto fyzické osoby nebo jako ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti je sluxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxesní komory.
K odst. 4
Bezpečnostně způsobilá je osoba, která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Doklad o bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoby obsahuje:
a)
jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)
den, měsíc, rok a místo narození,
c)
rodné xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
f)
datum vydání a dobu platnosti a
g)
otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání tohoto osvědčení v elektrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2a - citlivá činnost, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 8 - vydání povolení a zvláštního povolení veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, § 26 - zvláštní zkouška insolvenčního správce
Související předpisy:
Judikatura:
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxtulovaného stěžovatelova rozhodnutí není patrné, jak stěžovatel nahlížel na námitky uplatněné v rozkladu. Z rozhodnutí o rozkladu není totiž zřejméx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xako předběžnou otázku v rozkladu žalobce považoval to, zda jsou v jeho případě fakticky splněny předpoklady pro výkon citlivé činnosti.
[27] Dále nenx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy je
deklaratorní
rozhodnutí, které ve vztahu k minulosti osoby žadatele konstatuje, že nenastaly skutečnosti bránící výkonu citlivé činnosti. Stěxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxtnosti řízení o zrušení zvláštního povolení zastavit. Žalobce se přerušení řízení domáhal též s poukazem na to, že podal žádosti o vydání dokladu o bezpxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvatel však nijak nereagoval na tvrzení žalobce, v nichž se dle jejich smyslu dovolával ochrany svého legitimního očekávání, které měl v době podání žádxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxichž text stěžovatel uváděl v rozhodnutí o rozkladu, byla uvedena již v prvostupňovém správním rozhodnutí. Na to v rozkladu žalobce reagoval argumentxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cestu v podobě přerušení řízení, která by dle jeho názoru chránila jeho práva a legitimní očekávání a adekvátně reagovala na všechny okolnosti jeho příxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx již prvostupňové správní rozhodnutí, aniž by se řádně vyslovil k tomu, proč přerušení řízení bylo či nebylo možné, a aniž by na požadované míře podrobnoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xinnost insolvenčního správce je vysoce specializovanou činností a že žalobce mohl předpokládat, co se stane, když přestane splňovat některou ze zákoxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx § 64 odst. 3 správního řádu, jelikož by to bylo dle stěžovatele v rozporu s veřejným zájmem. Pro posouzení této otázky nebylo možno zohledňovat ani tvrzexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x zásadním důsledkům do probíhajících insolvenčních řízení. Tato argumentace totiž nebyla uvedena v samotném rozhodnutí o rozkladu.
[30] Městský soxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xni s námitkou, že stěžovatel byl v řízení před městským soudem zbaven práva vyjádřit se ke všem rozhodným skutečnostem, jelikož nebylo ve věci nařízeno xxxxxxxx
xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xstanovení se má dále za to, pokračování že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xvoutýdenní lhůtě, což však není podstatné, jelikož nejde o lhůtu propadnou; k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, č. j. 2 Axx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxelův nesouhlas však nebyl určující, a to s ohledem na § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., dle něhož soud zruší rozsudkem napadené správní rozhodnutí pro vady řízxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxtrario
stanovené v § 51 s. ř. s. (viz rozsudek zdejšího soudu ze dne 2. 5. 2007, č. j. 5 As 3/2007-68). (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 20xxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je k 1.7.2017
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 5):
V průběhu kontrol prováděných dohledovým orgánem bylo zjištěno, že ne vžxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xroto předkládá dvojí opatření k revizi stávajícího stavu; je jimi jednak úprava provozoven jako takových, jednak stanovení povinnosti insolvenčnícx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrétní obsah takových požadavků specifikuje prováděcí právní předpis; obecně se ale bude jednat především o zajištění dostatečného počtu dostatečně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxnnosti. Insolvenčnímu správci je tímto zároveň uložena povinnost zajistit materiální vybavení, které bude vyhovovat potřebám zákonitě vznikajícíx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxé a kancelářské vybavení, výpočetní techniku, nezbytné programové vybavení, zajištění internetového připojení (pro komunikaci s insolvenčními soxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlnění takové povinnosti napříště bude jedním z nutných předpokladů k vydání povolení nebo zvláštního povolení; nevyhovění této povinnosti tak nutně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčním správcům, u nichž by následně takřka okamžitě vznikala nutnost ukládat jim sankce za správní delikt podle § 36b odst. 1 písm. b), případně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxí upravuje obsahové náležitosti návrhu veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení, resp. zvláštního povolení. Stxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu. Nicméně tato duplicita, stejně jako v případě návrhu fyzické osoby, nebrání aplikaci. Opět zde jde jen o
deficit
z hlediska legislativní techxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po zápisu do obchodního rejstříku, tak před tímto zápisem. Veřejná obchodní společnost je obchodní korporací a je upravena v § 95-117 z. o. k., vedle tohx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxost se zakládá společenskou smlouvou alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správce však může být pouze fyzická osoba; právnickx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých společníků není žádným způsobem omezen. Počet zápisů veřejné obchodní společnosti do seznamu insolvenčních správců resp. zvláštních insolvenčxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe § 3 odst. 2 (§ xx xxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxoň jeden ze společníků mít již vydáno povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správce; jeho označení a doložexx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxního insolvenčního správce fyzické osoby upravuje § 4.
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxhodního rejstříku, který je veřejným rejstříkem podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Samotný návrh na vydání povolenx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxdním rejstříku, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt ohlášeného společníka, a číslo jexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxlení k výkonu činnosti insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správce je v návrhu identifikováno. Prohlášení, resp. podpis pod prohláxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (dále jako „zákon o ověřování“). Citovaný zákon pro ověření podpisu zavádí legislativní zkratku „legalizace“. Podle § 10 zákona o ověřování se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad, který provedl legalizaci, za obsah listiny neodpovxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxcení správního poplatku. Správní poplatek za návrh na vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správcx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxx xxx xxxxckou osobu, tak pro veřejnou obchodní korporaci. Předposlední, čtvrtou přílohou k návrhu na vydání povolení je prohlášení o odborném zaměření pro účexx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných na řešení úpadku dlužníka konkursem.
Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.
Právní úprava ani praxe nevylučuje, aby pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx kterou je nutné k návrhu na vydání povolení přiložit, je nově doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 8 odst. 1 písm. e) záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xusí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Povinnost je nově stanovena v § 13a zákona, podle kterého obsah požadavků na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxrávce, a to i v případě, že je veřejnou obchodní společností, splňovat již při vydání povolení [§ 8 odst. 1 písm. e) zákona]. Podle důvodové zprávy se jednx x xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxet k žádosti o vydání (zvláštního povolení) doložit i doklad o splnění této podmínky. Odpověď na otázku, jaké bude mít tento doklad náležitosti a co bude xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 8 odst. 1 písm. e) zákona. Lepší odpověď bude snad nalezena v kontextu § 13a odst. 2 zákona v prováděcím právním předpise - vyhlášce ministerstva.
Nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodle názoru autora se jedná o velmi tvrdý požadavek, který je navíc velmi nevhodně nastaven především u insolvenčních správců - fyzických osob. Nevhodxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxsolvenčním správcem, na kterého povinnost podle § 13a zákona míří. Insolvenčním správcem se stává až právní mocí rozhodnutí o vydání povolení, nikolix xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxsti. Insolvenční správce se může například specializovat jen na zvláštní případy nebo na konkursy, nikoliv na oddlužení. Zároveň nemusí mít ani jednu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxzvykle tvrdý, neboť podle důvodové zprávy míří především na nedostatečné pokrytí materiálním a personálním substrátem v rámci provozoven. Vedle tohx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xo ještě naprosto paradoxním způsobem.
Insolvenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxční lhůtu na to, aby tyto podmínky naplnili. Na rozdíl od správce, který podá žádost o vydání povolení 1. 7. 2017 a který bude muset již při podání žádosti dxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxnční správce, ale pouze žadatel o vydání povolení. Přechodné ustanovení je nastaveno naprosto obráceným způsobem, kdy správci, kteří již na trhu půsoxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxosti, bude muset podmínky splňovat již při podání žádosti. Ačkoliv se jedná o diskriminační ustanovení, bylo by do jisté míry obhajitelné, pokud by bylx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxností, resp. s vyhláškou detailně seznámit. Samozřejmě zcela správným přístupem by bylo, pokud by všem byla poskytnuta stejná doba, tedy shodně jeden xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxné obchodní společnost by byl požadavek materiálního a personálního vybavení obhájitelný, pokud by v rámci insolvenčního správce působili ohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, resp. koncepční novela rozlišovat, bohužel tomu tak není. Vedle nevhodně nastaveného přechodného ustanovení nereflektuje ani tyto možné rozdíly v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxřejná obchodní společnost dosud nevznikla a není tedy zapsána v obchodním rejstříku. I v takovém případě může veřejná obchodní společnost, která již bxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 3 - vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 4 - návrh fyzické osoby, § 17 - členění a obsah seznamu
Související předpxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb. (zvláštní část, část druhá):
V § 25 insolvenčního zákona tedy dochází ke zmxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvy k § 25 insolvenčního zákona). Prvním kritériem je pravidlo pořadí, které je určené datem zápisu sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxovozovny insolvenčního správce v kombinaci s bydlištěm nebo sídlem dlužníka. Pravidlo říká, že má-li dlužník své sídlo v Berouně a v době určení osoby ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích (§ 25 odst. 2 písm. a/), určí předseda soudu podle pořadí ze seznamu tu osobu, která má své sídlo v obvoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxžníka konkursem a umístila své sídlo v obvodu Krajské soudu v Praze, do jehož obvodu patří okres Beroun, a je tedy zapsána do části seznamu podle § 17 odst. x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xdst. 2 zákona o insolvenčních správcích). V těchto případech bude v souladu s uvedenými pravidly určena osoba insolvenčního správce zapsána do zvláštxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxávců zakotvuje pravidlo, podle kterého může insolvenční správce vykonávat svou činnost ve více provozovnách s tím, že v obvodu jednoho okresního soudx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu. Obdobné pravidlo ve vztahu k obvodu krajského soudu, pokud jde o situaci podle navrhovaného ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákonxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xedeno pouze to sídlo nebo provozovna, u kterého insolvenční správce připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxu okresního nebo krajského soudu dlužníka.
Navrhovaný způsob určování tudíž bude plně automatizován a veřejně přístupný. To znamená, že předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xude veřejně přístupný tím způsobem, že ve veřejné části seznamu bude možno sledovat počet a rotaci insolvenčních správců v seznamech vedených podle obxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního soudu nepostupovat podle výše uvedených pravidel se vztahují pouze na výjimečné situace. V úvahu připadá pouze situace, kdy v obvodu okresnxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením. Krajnější variantou uvedeného může být situace, kdy s ohledem na složitost případu a způsobxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního řízení vhodné a je nezbytné určit pro dané řízení jinou osobu insolvenčního správce. Jinou osobou se má na mysli osoba, která následuje jxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu, může předseda insolvenčního soud určit insolvenčního správce mimo pořadí podle § 25 odst. 2 IZ. Aby se zajistila transparentnost a veřejná kontrola xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxěno. Dalším případem, kdy soud nepostupuje podle stanoveného rotačního principu, je potřeba či vhodnost ustanovení hostujícího insolvenčního spráxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích správců do jednotlivých insolvenčních řízení, v jehož rámci je nezbytné vymezit kritérium, podle něhož budou insolvenčním správcům „napadat“ inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxckým účelem, neboť umožňuje dlužníkovi nový start a motivuje ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřitelům.
Až po nabytí účinnostx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxozovny a o označování sídla a provozovny insolvenčního správce) třeba upravit zejména podrobnosti o činnostech, které je insolvenční správce v provoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit úsporu nákladů obou stran a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle požadavku trhu. Za tím účelem byla právní úpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xeznamu insolvenčních správců, jakožto kritérií nápadu nových insolvenčních věcí jednotlivým insolvenčním správcům. Z výsledků provedených šetřexx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxna v důvodové zprávě k revizní novele, neboť po jejím vstupu v platnost a v účinnost došlo k masivnímu nárůstu počtu provozoven za účelem maximalizace náxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxzeno přes 3 000 provozoven, přičemž na některé insolvenční správce připadá již více jak 60 provozoven). Dochází proto k extrémním rozdílům v počtu ustaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxen není například až po dobu téměř 2 měsíců přidělen žádný případ.
V praxi dokonce dochází k efektu zcela opačnému, než jaký byl deklarován důvodovou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxedku cestování mezi provozovnami), obtížnost zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce vůči dlužníkům (především z důvodu omezené možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxenčního správce, tak pro dlužníka). Insolvenční správci s vysokým počtem provozoven proto nejsou objektivně schopni (a lze říci, že v důsledku omezenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona s odbornou péčí vykonávat. Nezřídka proto bylo kontrolou zjištěno, že je za provozovnu označen veřejně nepřístupný průmyslový objekt (bývalá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt zabránit takovémuto jednání, spočívajícímu zejména v zřizování
de xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx omezena, a to především z důvodu absence přísnějších podmínek pro jejich zřizování, ale zejména také přísnějších podmínek pro jejich chod a z důvodu nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxů mělo umožnit přirozenou regulaci počtu insolvenčních správců. Rotační systém měl v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením přispět k rovnoměrxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zavedení seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem podle obvodů krajských soudů bylo odůvodněno předevxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodnikatelských aktivit) a zvýšením možnosti jeho přístupu k insolvenčnímu správci na úrovni kraje.
Výše popsaný způsob výběru insolvenčního sprxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxčního řízení, ve vztahu k rovnoměrnému přidělování tzv. prázdných konkursů na všechny insolvenční správce v daném kraji, nebo ve vztahu k zavedení rotxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIS“).
Výše popsaný způxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxným zaměřením na řešení úpadku dlužníka oddlužením podle obvodů okresních soudů, na něž se váže ustanovování insolvenčních správců insolvenčním souxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích správců podle pořadí určeného dnem zápisu jejich provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro obvod okresního soudu, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxzovnu v podstatě kdekoli na území České republiky a spolu s omezenou možností ministerstva nedodržování hlavního smyslu a účelu insolvenčního zákona xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtředí a ohrožování důvěryhodnosti v osobu insolvenčního správce, respektive v insolvenčního řízení a v institut oddlužení jako takový.
Insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvky, které jsou vyžadovány právními předpisy - např. provozovna se nachází na místě způsobilém pro výkon činnosti insolvenčního správce). Má-li insoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxuze sídlo. To platí pro odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx více provozoven, zapíše se do obecné části seznamu insolvenčních správců pouze ta provozovna, u které insolvenční správce připojí prohlášení o odborxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xaměřených na řešení úpadku konkursem se tak napříště ničeho nemění, neboť v této souvislosti se praktické problémy se zřizováním fiktivních provozovxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením, přičemž pravidla vedení tohoto seznamu se sjednocují s těmi, která plxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávci být zapsán v obecném seznamu insolvenčních správců (a to zvlášť pro řešení úpadku konkursem a zvlášť pro řešení úpadku oddlužením) a tedy být ustaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních správců pro obvod krajských soudů se zapisuje pouze sídlo anebo pouze tzv. první provozovna (podle výše popsaného algoritmu), přičemž xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlvenční řízení v souladu s rotačním mechanismem přidělování insolvenčních věcí.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 5a):
S ohledem na praxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prostorách, které nebyly dlužníku přístupné nebo nebyly způsobilé k provozování činnosti insolvenčního správce vůbec. Ustanovení § 5a odst. 4 napříxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxk vyplývá, že nebude možno zřídit provozovnu zejména na místě bez příjezdové cesty, v budově bez zastřešení, oken a obvyklého zařízení. Zpravidla tak bxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí insolvenčnímu správci a případně jeho zaměstnancům zabezpečit výkon činnosti insolvenčního správce, resp. bude-li zřízena v prostorách poskytujxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtává i nadále místo, ve kterém insolvenční správce skutečně ve vymezených úředních dnech a hodinách (dále jen „úřední hodiny“) vykonává činnost. Nic sx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce specifikována povinností tuto činnost zajišťovat v úředních hodinách. Minimální rozsah úředních hodin provozovny v rozmezí od 4 do 20 hodin týdxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce ve vztahu k jeho sídlu s cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxonávat činnost skutečně a převážně. Nově je podmínka skutečného výkonu činnosti insolvenčního správce specifikována povinností vykonávat v sídle čxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx. 1 písm. c)].
Nadto je nově povinností insolvenčního správce označit prostory sídla a provozovny úředními hodinami pod hrozbou sankce za správní dxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxškou.
V návaznosti na zdůraznění a posílení myšlenky učinit insolvenční řízení ve vztahu k nápadu insolvenčních věcí v oblasti oddlužení jednotlixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Prvkem, který má omezit oportunismus v oblasti zřizování provozoven, jehož jediným cílem je uměle zvýxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením. Napříště tak bude obecná část seznamu vedena vždy jen pro obvox xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřídit si v obvodu jednoho krajského soudu více provozoven (za podmínky že provozovna splňuje veškeré požadavky, které jsou vyžadovány právními předxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho soudu sídlo a jednu nebo více provozoven, zapisuje se do obecné části seznamu insolvenčních správců vždy pouze sídlo. To platí pro odborné zaměření ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxzoven, zapíše se do obecné části seznamu insolvenčních správců pouze ta provozovna, u které insolvenční správce připojí prohlášení o odborném zaměřexx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na řešení úpadku konkursem se tak napříště ničeho nemění. Změna systému vedení seznamu insolvenčních správců se dotýká pouze obecné části seznamu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx pro seznamy insolvenčních správců odborně zaměřenými na řešení úpadku dlužníka konkursem.
Navrhovaná úprava tedy umožňuje insolvenčnímu správxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxován insolvenčním soudem pro jednotlivá insolvenční řízení podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona v každém obvodu krajského soudu, kde má sídlo anebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výše popsaného algoritmu), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mechanismem přidělování insolvenčních věcí upraveným v § 25 odst. 2 insolvenčního zákona.
K § 5a
Ustanovení § 5a bylo do zákona o insolvenčních spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxoven zřizovaných insolvenčními správci. Dalších podstatných změn se § 5a dočkal koncepční novelou s účinností od 1. 7. 2017. Vzhledem k poměrně dramatxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
Revizní novelou, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014 byla prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxsolvenční správce vykonával svoji činnost v provozovně). Z toho důvodu byla také přijata vyhláška, která stanovila, jaké činnosti a v rozmezí jakých úxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtvím svého zaměstnance či jiné zmocněné osoby. Zmocnění pro vyhlášky bylo pak upraveno v § 5a odst. 8 zákona. Vyhláškou vydanou na základě uvedeného zmoxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti o činnostech, které je insolvenční správce v provozovně povinen s odbornou péčí zajišťovat. Smyslem a hlavním cílem nové právní úpravy provozoven xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx obvodu podle požadavku trhu.
Je tedy zřejmé (zejména z důvodové zprávy k revizní novele), že tento záměr v oblasti zřizování nových provozoven nebyx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxí, ovšem za současného snížení kvality výkonu činnosti insolvenčních správců (po přibližně čtyřech měsících bylo zřízeno přes 3 000 provozoven, přičxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxlvenčním správcům a nebylo neobvyklé, že insolvenčnímu správci s malým počtem provozoven nebyl např. až po dobu téměř 2 měsíců přidělen žádný případ. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxledku cestování mezi provozovnami), vzdálenější osobní výkon činnosti insolvenčního správce vůči dlužníkům a nárůst nákladů, a to na obou stranách. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávali svoji činnost. Insolvenční zákon od insolvenčních správců vyžaduje, aby jejich funkce byla vykonávána svědomitě a s odbornou péčí. Původxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxně jako v otázce stanovení maximálního počtu provozoven zapsaných pro jednoho insolvenčního správce nebyl tolik striktní. Uvedený závěr byl podpořex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce vykonávat v úředních hodinách provozovny svoji činnost osobně, jakož i skutečnost, že by byl limitován počet provozoven. Vrchní soud ve své judxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxpracovat také s dalšími osobami, které k němu mají právní vztah a pomáhají mu s výkonem jeho činnosti. Poukazuje přitom právě na revizní novelu, při jejíxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxi své provozovny. Vrchní soud dále dodává, že povinností insolvenčního správce je účast na jednáních u soudu (přezkumné jednání, schůze věřitelů, incxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xístní šetření. Podle jeho názoru pak z povahy věci nelze po insolvenčním správci požadovat, aby byl v provozovně osobně přítomen bezvýhradně po celou úxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V návaznosti na opakované podněty ze strany insolvenčních správců a dlužníků začalo ministerstvo od poloviny roku 2014 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrmující zjištění. Velmi často byl za provozovnu označen veřejně nepřístupný průmyslový objekt, restaurace, herna či rodinný dům, jehož obyvatelé o exxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxčně omezená z důvodu absence přísnějších podmínek pro jejich zřizování, ale zejména také přísnějších podmínek pro jejich chod (např. organizovanějšx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxaxe a zjištěných pochybení dospělo ministerstvo k závěru, že je nezbytné právě tímto prováděcím právním předpisem výklad smyslu § 5a upřesnit a zpřísxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxst, neboť je třeba, aby se účastnil nařízených soudních jednání, nebo aby byl osobně přítomen na jiných místech při jednáních, jejichž výsledek taktéž xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčně vykonává svoji činnost. S ohledem na definici sídla insolvenčního správce, na dosavadní aplikační praxi a zjištěná pochybení, a na požadavek upraxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxnční správci ve vymezených a předem stanovených dnech a hodinách na provozovně skutečně vykonávali svoji činnost osobně, aby tedy v souladu s § 3 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt v provozovně byla každá zapsaná provozovna pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin minimálně šest hodin denně pravxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxečně vykonávali svoji činnost tak, jak požaduje insolvenční zákon. Za tímto účelem byla přijata novela vyhlášky, která zavedla striktní osobní přítoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Novela vyhlášky se stala předmětem kritiky a byla napadexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb., bylo zejména tvrzení o překročení rámce zmocnění ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, porušení principu dělby moci a dále xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxítomnost na provozovně vyplývá již ze zákona.
Podle názoru ministerstva bylo noxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkon a zákon o insolvenčních správcích obecně obsahují povinnosti, ze kterých plyne povinnost osobního výkonu funkce insolvenčního správce (tam, kde xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se tedy o vybočení z principů čl. 2 odst. 3 a odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a odst. 3 či čl. 4 Listiny. Ze zákonné úpravy, smyslu a účelu zákona a jeho výkladu podxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, pouze v případě výslovné úpravy je možné, aby za insolvenčního správce jednala jiná osoba. Nadto je možné ještě poukázat na úpravu postavení kandixxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxně lze poukázat na zákon o advokacii ohledně postavení advokátních koncipientů. Vyhláška č. 335/2013 Sb. po novele sama nikterak nestanovuje jiné či nxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách (dále jen ‚úředních hodinách‘) insolvenční správce skutečně vykonává činnost“. V kontexxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxnnost osobní přítomnosti insolvenčního správce v provozovně. Cílem novely vyhlášky č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., tak podlx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxý výkon činnosti v provozovně přitom podle názoru ministerstva znamenal, že by se ve svých provozovnách měl insolvenční správce (vyjma určitých zákonxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, že insolvenční správce nebude v sídle nebo v úředních hodinách v dané provozovně osobně přítomen) pravidelně fyzicky zdržovat, aby v důsledku zřizovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnu jeho funkce. Konečně má být tímto požadavkem především zajištěn kontakt insolvenčního správce s dlužníkem, k jehož řízení byl ustanoven, a svědomixx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxm ministerstva neztotožnil a poměrně radikálním nálezem (Pl. ÚS 17/15) zrušil pasáže vyhlášky č. 355/2013 Sb. v § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2, které činnost na pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxního soudu přizpůsoben výkladu soudů vyšších stupňů, které nespojují činnost insolvenčního správce pouze s jeho osobou, ale umožňují správci využívxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xsobami, které k tomu správce sám zmocnil. Například se může insolvenční správce dát zastoupit na přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxdnal v soudních a jiných řízeních (§ 40 odst. 3 insolvenčního zákona), písemnosti určené správci mohou přijímat jeho zaměstnanci, jakož i jiné správcex xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zastoupit na schůzi věřitelů, pokud ovšem insolvenční soud netrvá na jeho osobní účasti (§ 399 odst. 2 insolvenčního zákona). Pokud insolvenční správxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xákon, a není to důvodem pro jeho zproštění funkce a ustanovení správce nového. Za výkon činnosti prostřednictvím jiných osob odpovídá vždy insolvenčnx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudu v Olomouci bylo zřejmě, že jakékoliv další podzákonné legislativní úpravy stran osobní přítomnosti insolvenčního správce nebo ohlášeného spoxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxěním § 5a odst. 4 zákona. Důvodová zpráva nicméně výslovně říká, že se nic nemění na stavu existujícím před účinností novely a zároveň ustanovení výslovxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, případně ohlášeného společníka insolvenčního správce. Tento aspekt ovlivnila především změna v rámci přidělování věcí, u nichž je úpxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
V prvním odstavci najdeme definici sídla insolvenčního správce. Občanský zákoník vychází z pojetí vlastního evropskému právu obchodníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxo právnické osoby nachází tam, kde sídlí skutečně, materiálně (faktické sídlo). Toto pojetí umožňuje jednotnou právní úpravu pro právnické osoby nepxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxadě insolvenčních správců vychází, na rozdíl od obecné definice sídla v občanském zákoníku, z materiálního pojetí. Materiálním pojetím sídla se rozuxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxná, že sídlem je místo, které je zapsáno v seznamu insolvenčních správců, resp. ve veřejném rejstříku. Ve většině případů bude sídlo materiální i formáxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxst vyloučena není a nelze ji ani nikterak sankcionovat, pokud bude insolvenční správce řádně plnit svoje povinnosti. Konkrétní místo lze pak považovax xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xídlo pouze fiktivní, např. ve formě office house, a současně (ii) je zde činnost insolvenčního správce vykonávána trvale, nikoli pouze po přechodnou dxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádí nová povinnost, a to že je povinen ve vymezených dnech a hodinách ve svém skutečném sídle vykonávat činnost, nikoliv však skutečně, jak je požadxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nikde však pro úřední hodiny sídla nedefinuje žádný rozsah, rozsah definuje pouze pro provozovnu, nikoliv sídlo, takže bude na insolvenčním správci, xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xozsah a rozvržení úředních hodin.
K odst. 2
Insolvenční správci, kteří jsou obligatorně členy také jiných profesních komor (advokát, xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zde tedy presumuje, že sídlo zapsané u příslušné profesní komory odpovídá sídlu, kde bude insolvenční správce skutečně vykonávat svoji činnost, nicmxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx 3
Veřejná obchodní společnost jako své sídlo uvádí sídlo udané ve veřejném rejstříku, konkrétně v obchodním rejstříku, který je součástí veřejného xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxrem ke zpřísnění požadavků na zřizování a provoz provozoven insolvenčních správců. Po přijetí revizní novely bylo totiž insolvenční prostřední svědxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxstával insolvenčních případů, a to především případů, v nichž úpadek dlužníka byl řešen formou oddlužení.
Nově je provozovna definována jako místxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě vykonává činnost. Dle § 36 insolvenčního zákona je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. V souladu s výše uvedeným je tak třeba dbát na to, aby byl výkon činnosti insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Skutečný výkon činnosti v provozovně není možno ani v duchu nové právní úpravy vykládat tak, že se jím rozumí osobní výkon činností (osobní přítomnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxní činnosti zajišťovány jeho zaměstnanci nebo jinými pověřenými či zmocněnými osobami [srov. bod 36 odůvodnění nálezu Pl. ÚS 17/15: „Ani ze zákona o inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxt ‚skutečně vykonává činnost‘ (§ 5a odst. 1 a 4), není možno je vykládat tak, že se jím rozumí osobní výkon činností samotným správcem, nýbrž že je ve svém sxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xamotné zákonné zmocnění v § 5a odst. 8 zákona o insolvenčních správcích jednoznačně hovoří toliko o povinnosti ‚zajistit‘ realizaci činností v provozxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v rozporovaných ustanoveních ocitá v prostoru mimo zákon (
praeter legem
), resp. schází zde zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxm insolvenční správce skutečně ve vymezených úředních dnech a hodinách (dále jen ‚úřední hodiny‘) vykonává činnost. Nic se tak nemění na stavu již exisxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxostí tuto činnost zajišťovat v úředních hodinách.“ Dále pak srov. VS Olomouc 2 VSOL 358/2014-B-17, které interpretovalo příslušná ustanovení zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxítomností insolvenčního správce. Podle názoru Nejvyššího soudu, který byl zaujat Občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu prostřednxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmnosti insolvenčního správce na provozovně nevyplývá. Přitom v pojetí moderní liberální demokracie je soudní moc chráněna před zásahy výkonné moci mxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxm znamená, že by insolvenční správce, případně ohlášený společník, měl sám nebo prostřednictvím zaměstnanců nebo pověřených osob ve svých provozovnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxmání písemností, poskytování součinnosti insolvenčního správce a umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesexxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxá na příslušné provozovně nutně širší, přičemž nad výše uvedené se bude jednat minimálně o shromažďování podkladů pro insolvenční řízení, umožnění účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxníka k přihlášeným pohledávkám (viz demonstrativní výčet uvedený ve vyhlášce č. 355/2013 Sb.), přičemž skutečným výkonem činnosti na provozovně je sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xykonávat minimálně 4 hodiny v týdnu.
Výjimku ze skutečného výkonu činnosti tak mohou tvořit jen vážné a výjimečné situace, které umožňují - nadto poxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvozovně z důvodu účasti na jednání u soudu je navíc důvodem, který lze označit za běžný, jenž lze ze strany insolvenčního správce předpokládat. Nelze jex xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa toliko výjimečně a nepředvídatelně, a která by tak odůvodnila uzavření provozovny. V těchto případech je nicméně insolvenční správce povinen zajisxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce není podle názoru autora důvodem k samotnému uzavření provozovny. Insolvenční správce pak z důvodu, že není ani po novele stanovena jeho fyzicxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce. Podle názoru autora nejsou výše vymezené okolnosti důvodem pro přechodné uzavření provozovny a insolvenční správce má povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxosti zajistit.
V reakci na aplikační praxi stran umísťování provozoven, když pro provozovnu nebyla stanovena žádná kritéria, bylo koncepční novexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxt, aby provozovna byla na nepřístupném místě, jednalo se o starou cementárnu, byla umístěna v herně apod., jako tomu bylo zvykem za předchozí právní úprxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxmu blíže komentář k § 19 odst. 2.
K odst. 5
Insolvenční správce může svoji činnost samozřejmě vykonávat ve více provozovnách. Počet provozoven omezxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxní správce ustanovován do jednotlivých řízení; jen těžko si lze vzhledem k praxi, která byla, představit správce, jenž by si zřizoval provozovny bez prxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení je dále řešena situace, kdy správce bude mít více provozoven v rámci jednoho soudního kraje. Zákon obecně připouští, aby správce měl v rámci kraje vxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze sídlo, a to z toho důvodu, aby správce nebyl v případě postupu podle § 25 odst. 2 v kontextu § 17 odst. 3 záxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxpíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxním jako první v pořadí.
K odst. 6
Vzhledem ke skutečnosti, že se zvláštní část seznamu podle § 17 odst. 5 zákona vede pro celé území České republiky, jx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xdst. 8
Poslední odstavec § 5a upravuje zmocnění pro ministerstvo k vydání podzákonného právního předpisu, tj. vyhlášky, nově pro stanovení rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. Jde asi o jedno z neproblematičtějších a neznámějších ustanovení ze zákona. Předně na základě jxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zakomponováno přímo v § 5a odst. 8 zákona, tedy zcela nesystematicky oproti jiným zmocňovacím ustanovením. Celkově zákon stran zmocňovacích ustanovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxní odborné praxe (což stanoví ministerstvo vyhláškou), je upraveno v části šesté, která je však věnována dohledu. Zmocňovací ustanovení je tam proto zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxdy tam, kde by měla být všechna ustanovení přehledně a legislativně správně.
Vzhledem k tomu, že stanovení materie v prováděcím právním předpise můxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxanovení, a to především s ohledem na poměrně zdrcující judikaturu Ústavního soudu, kterou byla zrušena osobní přítomnost insolvenčního správce na prxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxřuje ministerstvům a jiným správním úřadům pravomoc k vydávání podzákonných právních předpisů, k jejíž realizaci však může dojít jen na základě a v mezxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxsí být konkrétní, jednoznačné a jasné [srov. Pl. ÚS 3/2000 (N 93/18 SbNU 287; 231/2000 Sb.)]. Pakliže tomu tak je, Ústavní soud zkoumá, zda byl podzákonnx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx zákona (
secundum et intra legem
), a nikoliv mimo zákon (preater legem). Zjednodušeně řečeno jde o to, aby v případě, kdy má být podle zákona X, tento předxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxard. Ani v takovém případě však podzákonný právní předpis nesmí zasahovat do věcí vyhrazených k regulaci toliko zákonem (tzv. výhrada zákona) [srov. Pxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa personální a materiální vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce, bude podstatné vyhodnotit, zda je ustanovení o zmocnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x
xx xruhou stranu je však i nutné podotknout, že podzákonná normotvorba má ze své podstaty povahu dotváření zákonných pravidel, což ostatně potvrzuje Ústaxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xýhradně zákonem, vedl by takový závěr k absurdním důsledkům, a to k popření smyslu sekundární (a v některých případech i primární) normotvorby, jelikox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxí
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právě Ústavním soudem (blíže především Pl. ÚS 45/2000 a Pl. ÚS 5/01), tedy (1) vydání oprávněným subjektem, (2) nezasahování do věcí vymezených zákonu x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce a hostujícího insolvenčního správce tak musí být vydána Ministerstvem spravedlnosti, orgánem zmocněným v ustanovení § 39a zákona, musí staxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vzdělání, počet pracovníků apod.) a v neposlední řadě musí být z předmětného zmocnění zřejmé, že jde o sféru, ve které dal zákonodárce prostor pro úpravx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx x xxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxt i dělbu moci, tedy aby podzákonnou normotvorbou nedošlo k porušení dělby moci. Vyhláška nesmí jít nad rámec zákonných povinností a pravidla v ní určenx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx modelu dělby moci. Jednou z klíčových oblastí, v nichž je princip dělby moci reflektován, je sféra rozdělení normotvorných pravomocí mezi zákonodárnxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxizaci státní moci v příslušné formě (tj. ve formě normotvorné nebo individuálně rozhodovací), zatímco
kompetence
jsou již zcela konkrétním věcným vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxterstev a jiných správních úřadů, popřípadě orgánů územní samosprávy, vydávat odvozené sekundární právní předpisy je založena právě již čl. 79 odst. x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxvní delikty právnických osob a podnikajících právnických osob
Judikxxxxxx
Ministerstvo nemůže vyhláškou ukládat povinnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15)
Důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek náležející do majetkové podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo s ustanovenxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxosti s výkonem funkce. Takovým důvodem může být též skutečnost, že insolvenční správce bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlvenčního správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištění ojedinělého, leč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnsolvenčního správce. Skutečnost, že insolvenční správce má více než 4 provozovny, není důvodem k tomu, aby byl zproštěn výkonu funkce dle § 32 odst. 1 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího zákona, zákona o insolvenčních správcích, a ani z prováděcí vyhlášky totiž nevyplývá, že by insolvenční správce musel být na každé provozovně nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi insolvenčního správce, a to buď přímo samotným insolvenčním správcem, popřípadě osobami, které insolvenční správce zmocnil k výkonu své činnosti. xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá z insolvenčního zákona. Například se může insolvenční správce dát zastoupit na přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních sxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx netrvá na osobní účasti správce), insolvenční správce může pověřit svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních a jiných říxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxbezpečí a náklady (§ 39 odst. IZ) se může insolvenční správce dát zastoupit na schůzi věřitelů, pokud ovšem insolvenční soud netrvá na jeho osobní účastx xx xxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx vždy nese insolvenční správce (§ 37 odst. 2 IZ). Připouští-li insolvenční zákon, že insolvenční správce může vykonávat svou činnost i prostřednictvíx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xajistit výkon činnosti na provozovně s tím, že za výkon činnosti zmocněných osob, jakož i za kvalitu poskytovaných služeb, bude vždy osobně odpovídat ixxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti insolvenčního správce (§ 36 odst. 2, písm. a/ ZIS). Dále je oprávněno zjišťovat, zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční sxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost (§ 36 a násl. ZIS). Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že insolvenční správce ve vymezených hodinách nevykonává činnost v provozovně zapxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx a § 36c ZIS.
(usnesení VS Olomouc 1 VSOL 765/2014-B-13 ve věci KSOS 34 INS 1250/2014, ze dne 25. 7. 2014)
Pojem skutečný výkon činnosti insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích, ani prováděcí vyhlášky nevyplývá, že by insolvenční správce musel být na každé provozovně nebo v sídle přítomen po dobu úředních hodin osobxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxednictvím jiných osob, například jiných insolvenčních správců a jiných zmocněných osob, ovšem odpovědnost za kvalitu výkonu funkce jinými osobami nxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx přímo samotným insolvenčním správcem, popřípadě osobami, které k tomu insolvenční správce zmocnil k výkonu své činnosti. Pouze ze skutečnosti, že inxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxlze dovodit, že tím porušuje povinnost vykonávat svou funkci skutečně, svědomitě a s odbornou péčí. Úvahy soudu o limitaci počtu provozoven správce poxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxoštění správce funkce soudem postupem podle § 32 IZ. K tomu by bylo možno přistoupit pouze v případě, kdy by již došlo k porušení konkrétní povinnosti při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtečného výkonu činnosti správce v uvedeném sídle a ve vymezených úředních hodinách v provozovně je oprávněno Ministerstvo spravedlnosti ČR, které je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxoupit ke zrušení povolení (zvláštního povolení) vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 13 odst. 2, písm. a/ ZIS).
Pokud zákon výslovně insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxlatní rotační princip, který je kombinací časového a územního kritéria (dne zápisu sídla nebo provozovny do seznamu a obvodu příslušného soudu, § 25 odxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxšuje i možnost získat na celkově dosažených odměnách vyšší částku, protože ta je závislá na počtu insolvenčních řízení, v nichž určitá osoba vykonává fxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxa do funkce ve větším xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxdnostnila v konkrétním insolvenčním řízení své zájmy správce nad společným zájmem věřitelů.
(usnesení VS Olomouc 3 VSOL 495/2014-B-17 ve věci KSOS 3x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xkutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxuvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležixxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty.
Odlišný názor dlužníka na postup správce v insolvenčním řízení (včxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, nezakládá sama o sobě povinnost insolvenčního správce informovat takového dlužníka o svém postupu v insolvenčním řízení jinak (šířexxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx
x xxxx xxx xxsolvenční správce má být zproštěn funkce (podle § 32 insolvenčního zákona), rozhoduje insolvenční soud po slyšení insolvenčního správce (tedy na zákxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxná tvrzení potvrzovat nebo vyvracet. Hodnotící skutkové soudy o (ne)opodstatněnosti návrhu, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce, pak insolxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx i proto, že postupuje-li insolvenční správce při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), projevuje se to zpravidxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsu) a neděje-li se tak, jsou případné nedostatky postupu insolvenčního správce patrny právě již z insolvenčního spisu. Tomu ostatně odpovídá též zákoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxené dlužníkem v poměrech dané věci nemohou být (nejsou) důvodem ke zproštění funkce insolvenčního správce podle ustanovení § 32 insolvenčního zákonax
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx část):
Základní teze předkládané novely zákona o insolvenčních správcích a navazující vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce pouze osobami, které svou funkci vykonávají řádné a spolehlivě,
3.
zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů,
4.
zkvalitnění dohledu nad insolvenčními správci,
5.
úprava procesních nedostatků detekovaných aplikační praxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxení výše uvedených cílů:
-
rozšíření okruhu otázek písemného testu i na oblasti, ze kterých se skládá ústní zkouška insolvenčních správců, zavedenx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčních správců,
-
zavedení poplatků za organizaci náhradních a opravných termínů,
-
stanovení alespoň 3leté odborné praxe v oblastech sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlením,
-
zpřísnění podmínek bezúhonnosti,
-
omezení platnosti povolení na dobu 5 let.
Z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávají svoji činnost v místech, která jsou pro výkon činnosti insolvenčního správce dostatečně způsobilá. Návrh zákona proto předkládá dvojí opatřenx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx materiálním a personálním vybavením, které je přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jimi vykonávaných činností. Konkrétní obsah takových požadavxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx budou zajišťovat běžný provoz jednotlivých provozoven insolvenčního správce v době jeho nepřítomnosti a dále osob, které mu budou poskytovat přímou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebám zákonitě vznikajícím při činnosti insolvenčního správce, a to na úrovni odpovídající rozsahu a složitosti činnosti insolvenčního správce x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikaci s insolvenčními soudy) a podobně.
Návrh zákona stanoví, že splnění shora uvedené povinnosti bude nově
ex ante
podmínkou vstupu do profxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvění této povinnosti tak nutně povede k zamítavému výsledku řízení o návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení. Tímto opatřením je sledovánox xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx § 36b odst. 1 písm. b), případně dokonce nutnost zrušit jim povolení podle § 13 odst. 2 v případě, že by ani ukládání sankcí nevedlo k nápravě závadného staxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce. Splnění podmínek pak fyzická osoba dokládá v rámci řízení o vydání povolení v kontextu § 4 odst. 2, které se vede podle správního řádu.
K odsxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx definována jako způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Způsobilost k právním úkonům podle této prxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xen uzavřením manželství.
S účinností od 1.1.2014 byl v rámci rekodifikace soukromého práva pojem způsobilost k právním úkonům nahrazen pojmem svéxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxost práva a povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xrávním úkonům", neboť osnova opouští pojem právního úkonu. Označení svéprávnost je navíc věcně správné, neboť vyjadřuje, že kdo je s to vlastním jednáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x
xxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxoníku dochází jak k terminologické, tak k věčné změně ohledně pojetí svéprávnosti. Podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se jednalo o způsobilosx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xově občanský zákoník tuto způsobilost definuje jako svéprávnost, což je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxak zákon nepodrobil terminologické korekci (stejně jako spoustu jiných právních předpisů. Z hlediska aplikační praxe to však nezakládá žádný probléxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bude v textu dále užíván pojem svéprávnost, který je věcně a terminologicky správný.
Pro potřeby splnění podmínky zákona se musí jednat logicky o plxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxd nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se nezxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xysokoškolské vzdělání. Zákon hovoří o vysokoškolském vzdělání magisterského studijního programu - tedy nerozlišuje obor, jako například zákon o adxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
K odst. 1 písm. c)
Podmínky pro vykonání a opakování zkoušky insolvenčních správců upravuje § 24. Obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Zkouška insolvenčního správce má část písemnou a ústní. Písemná část se skládá z testu a případové studie, teprve po úspěšném absolvování písemné čásxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxážky bezúhonnosti lze rozdělit do několika skupin:
a)
překážky v podobě trestní odpovědnosti [§ 7 odst. 1 písm. a)],
b)
překážky v podobě úpadkoxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxisterstvo spravedlnosti. Bezúhonnost v podobě popsané v § 7 odst. 1 písm. b) až e) je zjistitelná z veřejného rejstříku a insolvenčního rejstříku. Bezxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxolení nebo zvláštního povolení je adresát žádosti, Ministerstvo spravedlnosti ČR.
K odst. 1 písm. e)
Ministerstvo podle § 24 odst. 1 umožní vykonxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku. Podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 312xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xyto doklady osvědčovat formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe, přičemž odborná praxe ukončená před více než 10 lety přede dnem podání žádosti o vyxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxálně u každé žádosti o vykonání zkoušky. Esenciálním předpokladem pro posuzování vykonané odborné praxe je formální bezvadnost přiložených dokladůx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xe evidována profesní komorou, je nutné ji doložit dokladem vydaným touto komorou. Například advokát prokazuje vykonanou odbornou praxi osvědčením o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxzuje výpisem koncipientských praxí, který vystavuje komora, popřípadě osvědčením o vykonání advokátní zkoušky, neboť z něj je bez dalšího zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxích předpisů. V případě odborné praxe, kterou uchazeč vykonal coby zaměstnanec, je nutné ji v případě již skončených pracovních poměrů doložit zápočtxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm zaměstnavatele, že tento pracovní poměr nebyl ukončen. Náplň (druh) práce, pokud není dostatečně obsažně popsán v zápočtovém listu, je třeba doložix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxslušného rejstříku a dalšími dokumenty prokazujícími skutečné provozování činnosti a náplň této odborné praxe. Co se týče obsahu odborné praxe, je nuxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxrakter. Tento požadavek obecně splňuje praxe v oblasti advokacie, daňového poradenství, účetnictví, auditu,
exekuce
, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxá konkrétní náplň (druh) práce. U dalších odborných praxí je rovněž rozhodná konkrétní náplň odborné praxe. Současně je třeba zdůraznit, že s ohledem nx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx praxe vykonaná před dosažením vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu, případně bakalářského, obecně neuznává, neboť intenzxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánu řadu let a po této praxi dokončí vysokoškolské vzdělání, které je zákonem požadováno, měla by být praxe dostačující. Naopak, u osoby, která dokonxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxt. Profese insolvenčního správce se obtížností zkoušky, povinnou odbornou praxí, povinným pojištěním a dalšími předpoklady blíží právnickým profexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxbné praxe absolvované až po dosažení magisterského titulu. Je nutné vycházet z předpokladu, že uchazeč nejdříve musí získat potřebné teoretické znalxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxm stupněm vzdělání [např. zaměstnanec insolvenčního správce, dále viz § 4 a 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, nebo § 3 a 4 zákona č. 93/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhů, kterými jsou podle § 3 věta druhá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo praxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku a dále smlouvami, které osvědčí, že byla živnost skutečně provozována (např. smlouva o spolupráci).
K odst. 1 písm. f)
xxxouva o pojištění odpovědnosti za škodu musí být předložena Ministerstvu spravedlnosti, je
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeným vyhláškou č. 314/2007 Sb. Pro výkon činnosti běžného správce je minimálním limitem 1 000 000 Kč, pro výkon činnosti správce u dlužníků definovanýcx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxným pochybením, mimo jiné umožňujícím ministerstvu zrušit povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce.
K odst. 1 písm. g)
Koncepční novelox xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxe, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Povinnost je nově stanovena v § 13a zákona, podle kterého obsah požadavků na personální a materiálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xydání povolení, což musí při podání návrhu na vydání povolení doložit, zároveň tato podmínka musí být naplněna po celou dobu výkonu činnosti insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx 1 zákona zrušeno. K této povinnosti blíže komentář k § 4 a § 13a zákona.
K odst. 2
Vydání zvláštního povolení je vázáno na splnění stejných podmínek jaxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxeň musí mít vyšší limit pojištění odpovědnosti (viz výše). První podmínkou je úspěšné složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce. Tuto zkoušku mxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxo poplatkem ve výši 3 000 Kč. Druhou podmínkou je pak splnění předpokladů pro výkon citlivé činnosti - k tomu blíže výklad k § 2a.
K odst. 3
Viz výklad k § xxx
x xxxxx x
Ustanovení bylo do zákona vloženo novelou zákona č. 185/2013 Sb. s účixxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xebo zvláštní zkoušky insolvenčních správců. Jedná se o požadavek, aby doba mezi prověřením odborné způsobilosti žadatele o vydání povolení a okamžikxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx013 Sb., je výkon činnosti insolvenčního správce vysoce specializovanou činností, která má dosah do majetkové sféry dlužníka i jeho věřitelů. Ze straxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxích požadavků při přípravě tohoto zákona bylo proto zajištění kvalitnějšího způsobu prověřování znalostí a praktických zkušeností uchazečů o výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxní úpravy je proto zajistit řádný a spolehlivý výkon činnosti insolvenčních správců a
eliminovat
výkon činnosti insolvenčních správců takovými insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčním soudem, ale též účinně regulovat profesi insolvenčních správců pomocí takových parametrů, které přispějí ke zvýšení odborné připravenosti žaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxuze osoby, které se výkonu činnosti insolvenčního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovolení pouze ve lhůtě 6 měsíců od vykonání zvláštní zkoušky insolvenčních správců, aby byla doba mezi prověřením odborné způsobilosti žadatele o vydxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxplněna přechodným ustanovením. Při absenci přechodného ustanovení by se mohlo stát, že by mnoho uchazečů se zkouškou vykonanou před více než 6 měsíci nxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx nemusela fyzická osoba, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 31. 7. 2xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nejdéle do 31. 7. 2013), nemusela splňovat podmínku podle § 6 odst. 4 z. i. s. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 8. 2013), podaxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxona (tj. nejpozději dne 1. 2. 2014).
K odst. 5 a 6
Novelou účinnou od 1.8.2013 (zák. č. 185/2013 Sb.) byla platnost omezení pro činnost správce i zvlášxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxanoven v položce 10 písm. f) Sazebníku, který je nedílnou součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je stanoven ve výši 5 000 Kč sxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx úspěšné opakované vykonání zvláštní zkoušky (§ 3 odst. 4 a 5 vyhl. č. 312/2007 Sb.). K vykonání zkoušky musí dojít v průběhu posledních 12 měsíců platnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxcem platnosti svého zvláštního povolení; především s ohledem na lhůtu 6 měsíců danou § 24 odst. 1.
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí problém při prodlužování zvláštních povolení, který byl způsoben legislativním nedopatřením v ústavněprávním výboru, když se projednávaly pozměxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxv bodu 4 a 5, jak se stalo. Podle přechodných ustanovení zákona č. 185/2013 Sb., čl. II bodu 4 věty druhé, insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, kxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle přechodných ustanovení zákona č. 185/2013 Sb., čl. II. bod 5, fyzické osobě, která vykonala zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx2/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo umožní této osobě vykonat zvláštní zkoušku, pokud uplynuly ode dne vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro účely výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, že mu právo vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xod bodem 4 a 5 upravena problematika ukončení platnosti zvláštního povolení insolvenčních správců, resp. jeho zrušení. Převážná odborná veřejnost sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím 5 let oxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxytí účinnosti tohoto zákona, ministerstvo zruší zvláštní povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxak jiného právního názoru, a sice že mezi těmito body není rozporu, jelikož každý z nich upravuje odlišný režim. K tomuto závěru dospěl autor prostřednixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxm, přičemž Ústavní soud pravidelně konstatuje, že „při výkladu a aplikaci právních předpisů nelze opomíjet jejich účel a smysl, který není možné hledax xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxlení
ex lege
, tedy bez nutnosti vydání jakéhokoli správního rozhodnutí, zatímco pod bodem 5 je upraven režim zrušení
ex xxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xůvodové zprávě k novele zákona o insolvenčních správcích (zákon č. 185/2013 Sb.) bylo „zvýšení odborných předpokladů pro výkon činnosti insolvenčníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxnání zvláštní zkoušky obnovována vykonáním této zkoušky. K úmyslu zákonodárce a k výkladu sporných přechodných ustanovení není taktéž bez významu, žx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxek - srov. Pl. ÚS 77/06) předneseného ve druhém čtení, přičemž však bod 5 zůstal beze změny. S ohledem na ponechání bodu 5 předmětných přechodných ustanoxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního správce, a to vedle výše nastíněného postupu dle bodu 4 přechodných ustanovení. Předmětný poslanecký pozměňovací návrh tak na výkladu bodu 5 nixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xákonu. Ministerstvo zruší zvláštní povolení fyzické osobě, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe právo vykonávat činnost insolvenčního správce uplynutím 5 let od nabytí účinnosti zákona.
K odst. 7
Ustanovení § 6 odst. 7 vyzdvihuje zásadu dobxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xpatří výpis z evidence Rejstříků trestů elektronickou cestou.
Související ustanovení:
§ 7 - bezúhonnost, § 8a - okamžik vzniku povolení insolxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Další návrh fyzické osoby)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xx xmezeno na dobu 5 let (§ 6 odst. 5). Prodloužení povolení je vázáno na úhradu správního poplatku 5 000 Kč dle písm. f) položky 10 Sazebníku zák. o spr. poplatxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního správce k výkonu činnosti zanikne.
Negativní následky zániku povolení může insolvenční správce konvalidovat podáním opakované žádosti k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxvodní povolení.
Návrh musí obsahovat náležitosti vyžadované § 4 odst. 1 (viz komentář k tomuto ustanovení). K návrhu nemusí být doložen:
a)
dokxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxdat o nové povolení v rozsahu původního prohlášení o odborném zaměření [§ 4 odst. 2 písm. f)], v takovém případě nemusí k nové žádosti prohlášení o odbornxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xle § 4 odst. 2 písm. f).
Nová žádost o vydání povolení bude posuzována ze strany ministerstva jako zcela nová žádost, včetně hodnocení splnění podmínxx xxxxxx x x xxxxx xx
Nové povolenx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxstvo spravedlnosti ČR jako uznávací orgán bude řídit veřejným zájmem a zájmy fyzických a právnických osob, které by mohly být narušeny výkonem regulovxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu regulované činnosti; tímto zvláštním předpisem bude tento zákon. Chráněnými zájmy bude zejména ochrana života a zdraví, ochrana majetku, ochxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů nebo před jiným závažným následkem; stanovené podmínky musejí být přiměřené a nezbytné pro ochranu zájmů chráněných jinými právními předpisy (x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxzhodnutí. V rozhodnutí uznávací orgán v závislosti na rozsahu uznané kvalifikace uchazeče kromě obecných náležitostí uvede: a) regulovanou činnostx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xyla uznána odborná kvalifikace. Ministerstvo spravedlnosti ČR musí vydat také negativní rozhodnutí, pokud žadateli o uznání kvalifikace nehodlá vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxak do 60 dnů ode dne doručení žádosti o uznání odborné kvalifikace s předložením všech dokladů uchazeče věcně a místně příslušnému uznávacímu orgánu (§ xx xxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxáva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 4 - návrh fyzické osoby, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxúhonnost
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxonávat činnost insolvenčního správce je navrhováno úpravou ustanovení o bezúhonnosti. Podmínku bezúhonnosti nebude nadále splňovat fyzická osobax xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ní nehledí, jako by nebyla odsouzena. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xprávci, kteří byli odsouzeni za nedbalostní trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem činnosti, byli zvýhodňování oproti pachatelům úmyslných txxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xprava umožňuje pro nesplnění podmínky bezúhonnosti vyřadit jenom ty uchazeče, kteří se dopustili specifických trestných činů proti závazným pravidxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxestný čin majetkové povahy či hospodářský trestný čin, který nemá souvislost s insolvenčním řízením a jeho funkcí, nejsou nijak postihovány. Skutečnxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xresumovat její bezúhonnost.
Ustanovení bylo významně novelizováno zákonem č. 185/2013 Sb. s účinností od 1.8.2013. V původním znění podmínxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxstliže probíhalo insolvenční řízení, ve kterém se řešil její úpadek anebo úpadek právnické osoby, pokud tato fyzická osoba byla v rozhodné době jejím sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxbo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem. Podmínku bezúhonnosti nesplňovala xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, anebo jí bylo v posledních pěti letech ministerstvem zrušeno povolení z důvodu opakovaného nebo závažnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxeny důvody, pro které se osoba nepovažuje za bezúhonnou ve vztahu ke skutkovým podstatám trestných činů. Podle právní úpravy účinné do 31.7.2013 nespaxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpodářských trestných činů). Současně bylo stanoveno, že na bezúhonnost má vliv teprve rozhodnutí o úpadku, nikoli samotné probíhající insolvenční řxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt provedenou zákonem č. 296/2007 Sb. Další změny v této oblasti přišly s rekodifikací provedenou zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, která posílxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxžou prostředky práva civilního. Změna koncepce hmotného práva a přechod od materiálního k formálnímu pojetí trestného činu se pak logicky dotkla i skuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s úpadkem dlužníka. Skutečnost, že v rámci insolvenčního řízení je nakládáno s aktivy úpadce, může být motivem pro úmyslnou trestnou činnxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch podstat trestných činů, k jejichž spáchání může v příčinné souvislosti s insolvenčním řízením dojít:
-
§ 220 tr. zákoníku - Porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxřitele
-
§ 223 tr. zákoníku - Zvýhodnění věřitele
-
§ 224 tr. zákoníku - Způsobení úpadku
-
§ 225 tr. zákoníku - Porušení povinnosti v insoxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxní výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
-
§ 258 tr. zákoníku - Pletichy při veřejné dražbě
-
§ 329 tr. zákoníkx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xločinecké skupině.
K odst. 1 písm. b)
Podmínka není formulována zcela pregnantně. Spojení "zamítl žádost o prominutí zbytku dluhu" není v soulxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Překážka bezúhonnosti se může týkat pouze fyzické osoby. Činnost insolvenčního správce ve formě právnické osoby může vykonávat pouze veřejná obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o osvobození od povinnosti hradit zbytky neuhrazených závazků (§ 414 insolvenčního zákona) sáhne insolvenční soud v případě, že nesplní řádně a včas vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxčního zákona, pro oddlužení plněné jakoukoli formou jsou povinnosti dlužníka negativně vymezeny v § 418 insolvenčního zákona.
Proti negativnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxt zbytky neuhrazených závazků bude naplněna tato překážka bezúhonnosti insolvenčního správce.
K odst. 1 písm. c)
Rozhodnutí o úpadku dlužníka naxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce jako dlužník sám na sebe, pak rozhodnutí o úpadku (výrok, kterým insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka) nabude právní moci dnem, kdy bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx věřitel dlužníka, pak rozhodnutí o úpadku nabude právní moci až na základě potvrzujícího rozhodnutí odvolacího soudu (bude-li dlužníkem podáno do toxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán.
U jednxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x. o. k., společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 z. xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů nebo jeden z nich (§ 125 z. o. k.),
c)
společnost s ručxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxečnost - představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení společnosti (§ 435 z. o. k.),
e)
družstvo - představenstvo (§ 705 z. o. k.).
Zákonxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xrgánu obchodní
korporace
nemůže být
a)
ten, kdonení bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona xxx
xx
xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxky provozování živnosti stanoví § 8 živnostenského zákona. Překážky lze rozdělit do tří velkých skupin:
a)
překážky spojené s insolvenčním řízeníx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§ 8 odst. 5 živnostenského zákona),
c)
překážky plynoucí z předchozí podnikatelské činnosti dotčené osoby nebo její účasti ve statutárních orgáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxcházejí z předchozí činnosti žadatele o povolení jako insolvenčního správce, příp. z předchozí účasti žadatele o povolení na činnosti veřejné obchodxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx x x xx x x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxosti právnických osob a řízení proti nim. Od tohoto dne může být pachatelem trestného činu i právnická osoba s výjimkou České republiky, a dále územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsoby nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, a to jednáním:
a)
statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu anebo jiné osoby, která je opxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxonávající rozhodující vliv na řízení této právnické osoby za současně splněné podmínky, že jednání takové osoby bylo alespoň jednou z podmínek vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby je také dána při jednání jejího zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení [§ 8 odst. 1 písm. d) zák. o tr. odpovědnosti p. o.] při plnění pracovnícx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxé osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat (§ 8 odst. 2 zák. o trx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlovně je totiž upraveno, že trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost výše uvedených fyzických osob jednajících jménem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxba je pachatelem i za situace, kdy právnická osoba k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby; trestní odpovědnost právnické osoby přechxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxru na nástupce přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu, nebo v jakém rozsahu nástupci pokračují v činnosti, v jejíž souvislostx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce, § 13 - zrušení povolení nebo zvláštního povolení, § 34 - rozhodnutí ministerstva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xykonávat činnost insolvenčního správce, povolení hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce, zvláštní povoleníx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxona. Zajištění procesu vydávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, včetně prověřování kvalifikačních předpokladů správce, je zcelx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjektů a je vyřešen případný přezkum v rámci správního soudnictví. Vydání povolení je vázáno na splnění zákonných podmínek, s důrazem na odbornou zpxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx xxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb. (zvláštní část, k bodům 7, 9 až 12, 20):
Výslovně je stanoven požadavek, aby ohlášený spolexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce na základě povolení nebo zvláštního povolení. Současná praxe vychází pouze ze stanovené poplatkové povinnosti za zápis do seznamu pouze u fyzickx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti). Navrhuje se proto výslovné stanovení podmínky vydaného povolení nebo zvláštního povxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxní pro veřejnou obchodní společnost, v rámci které bude vykonávat činnost insolvenčního správce.
Ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xako u fyzických osob. Je třeba, pokud zahraniční právnická osoba již vykonává činnost insolvenčního správce, xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxm členském státě. Za tím účelem nelze použít zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, neboť míří na fyzické osoby, ale je třeba, aby splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch dohledovým orgánem bylo zjištěno, že ne vždy insolvenční správci vykonávají svoji činnost v místech, která jsou pro výkon činnosti insolvenčního sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jednak stanovení povinnosti insolvenčních správců disponovat takovým materiálním a personálním vybavením, které je přiměřené povaze, rozsahu a sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxm o zajištění dostatečného počtu dostatečně kvalifikovaných osob, které budou zajišťovat běžný provoz jednotlivých provozoven insolvenčního spráxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxeň uložena povinnost zajistit materiální vybavení, které bude vyhovovat potřebám zákonitě vznikajícím při činnosti insolvenčního správce, a to na úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nezbytné programové vybavení, zajištění internetového připojení (pro komunikaci s insolvenčními soudy) a podobně.
Návrh zákona stanoví, že spxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z nutných předpokladů k vydání povolení nebo zvláštního povolení; nevyhovění této povinnosti tak nutně povede k zamítavému výsledku řízení o návrhu nx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxkřka okamžitě vznikala nutnost ukládat jim sankce za správní delikt podle § 36b odst. 1 písm. b), případně dokonce nutnost zrušit jim povolení podle § 13 xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxí správce - veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splnit, aby mu bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR vydáno povolení nebo zxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxokladu, že jsou kumulativně splněny podmínky uvedené v prvním odstavci.
K odst. 1 písm. a)
Obchodní společnost či zahraniční společnost musí mít oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xnsolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správce je v návrhu identifikováno. Stejné prohlášení doložené k návrhu ohlášeného společníka xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxištění odpovědnosti za škodu [§ 4 odst. 2 písm. b)].
K odst. 1 písm. c)
Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu musí být uzavřena na veřejnou obchodxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx [§ 5 odst. 2 písm. b)].
Pojištění doložené k žádosti o vydání povolení musí odpovídat podmínkám stanoveným vyhláškou č. 314/2007 Sb.. Pro výkon činnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx U veřejné obchodní společnosti musí minimální limit odpovídat násobku počtu ohlášených společníků.
K odst. 1 písm. d) a odst. 3
Bezúhonnost pro účxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxána formou negativního vymezení v § 7 odst. 2. Bezúhonnost v podobě popsané v § 7 odst. 2 písm. a) bude doložena výpisem z evidence Rejstříku trestů, kterx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xadatele. Jediným subjektem, který eviduje rozhodnutí o zrušení povolení nebo zvláštního povolení, je adresát žádosti, Ministerstvo spravedlnostix
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Povinnost je nově stanovena v § 13a zákona, podle kterého obsxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxvinnost musí správce splňovat již při vydání povolení, což musí při podání návrhu na vydání povolení doložit, zároveň tato podmínka musí být naplněna px xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxvláštní) povolení v kontextu § 13 odst. 1 zákona zrušeno. K této povinnosti blíže komentář k § 5 a § 13a zákona.
K odst. 2
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky jako pro vydání povolení běžného. Pouze ohlášený společník, resp. společníci musí mít k dispozici zvláštní povolení podle § 6 odst. 2.
K odsxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonem č. 185/2013 Sb. (účinnost od 1.8.2013) došlo ke zpřesnění vymezení pojmu hostující insolvenční správce, a to v souladu se zákonem o volném pohybx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a)
subjekt musí vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě EU a
b)
musí splnit podmínky pro zápis do seznamu hostujících insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxy bezúhonnosti se považuje za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění této podmínky. Tímto dokxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxost pro výkon regulované činnosti jsou splněny. Nevydávají-li příslušné orgány členských států doklady o bezúhonnosti žadatele o vydání povolení, nxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xlenském státu původu (§ 20 odst. 1 a 3 zák. o uznávání odborné kvalifikace).
K odst. 5
Povolení (zvláštní povolení) pro veřejnou obchodní společnoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpolečníků. Změna v osobě ohlášeného společníka včetně snížení nebo zvýšení počtu ohlášených společníků povede k vydání nového povolení, resp. zvlášxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 4 - návrh xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx, § 8b - vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, § 27 - zápis hostujícího spráxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
(Okamžik vzniku povolení insolvenčního správce)
Právní sxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxa o volném pohybu služeb (s účinností od 28.12.2009). Tímto zákonem došlo ke změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb. Uvedenxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxcí uvedené směrnice do právního řádu České republiky byly zavedeny nové instituty a odstraněny některé diskriminační podmínky. Šlo zejména o automatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xro výkon činnosti. Cílem uvedených zákonů bylo usnadnění vstupu do podnikání a odstranění překážek bránících poskytovatelům služeb ve svobodě usazoxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x čl. 13 odst. 3 stanovuje, že povolovací postupy a formality musejí žadatelům poskytovat záruku, že jejich žádost bude vyřízena co nejrychleji a v každéx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V případech opodstatněných složitostí případu může příslušný orgán lhůtu jednou prodloužit o omezenou dobu. Prodloužení lhůty a doba prodloužení mxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxo vydání povolení nestanovují. Správní orgán, kterým je v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti ČR, musí o přijetí návrhu na vydání povolení vydat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxk. , o volném pohybu služeb).
Pro stanovení lhůty lze podpůrně použít lhůty určené v § 71 odst. 3 spr. řádu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xy bylo zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou oxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Související ustanovení:
§ 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 8 - vydání povolení a zvlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu,
§ 28-30 zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Vydánx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Povolení (zvláštní povolení) pro veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost není vydáváno pouze pro právnickou osobu, ale je vázáno xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxšených společníků povede k vydání nového povolení, resp. zvláštního povolení.
Náležitosti návrhu na vydání povolení a zvláštního povolení upravxxx x x x x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 8.
Důvody pro zánik povolení i zvláštního povolení insolvenčního správce vymezuje § 12. K zániku povolení dochází z důvodů, které nevycházejí ze saxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xrušení povolení a zvláštního povolení vedou:
a)
okolnosti vycházející ze samotné činnosti insolvenčního správce v jednotlivých insolvenčních řxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xového povolení nebo nového zvláštního povolení může být dále motivováno změnou v počtu ohlášených společníků, kteří budou nadále činnost insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxční společnosti, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 8 - vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahranixxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xráva vykonávat činnost insolvenčního správce
(Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx (obecná část):
Činnost insolvenčního správce může být pozastavena, návrh počítá se situacemi, kdy k pozastavení dojde vždy (§ 9 odst. 1 písm. a) až f)x x xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 12 a 13).
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnnosti insolvenčního správce a okamžik, kdy takové omezení přestane být účinné. Stanovuje se povinnost informační povinnosti insolvenčního správcx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy k zákonu o insolvenčních správcích č. 185/2013 Sb. (zvláštní část, k bodům 22 až 25):
Skutečnosti, za kterých dochází k pozastavení práva vykonávax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v jehož důsledku nemůže insolvenčního správce vykonávat funkci insolvenčního správce. Ruší se také nadbytečné ustanovení, které stanoví právní náxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxhované právní úpravy je zajištění reálného a efektivního
ex post
dohledu nad výkonem činnosti insolvenčního správce. Na rozdíl od existence dostatexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozšířit dohledové pravomoci dohledového orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti, nad insolvenčními správci.
Cílem návrhu je především zajistxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxě. Existují-li totiž dohledové a sankční mechanismy pro zajištění řádného průběhu konkrétního insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud můžx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsolvenčního řízení (tj. řízení směřujícího proti konkrétnímu úpadci), nedisponuje kontrolními a sankčními pravomocemi nad výkonem funkce insolvexxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx k povinnostem při výkonu funkce insolvenčního správce, nýbrž toliko k povinnostem, které výkonu funkce insolvenčního správce nutně předcházejí (naxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxonává činnost).
Z důvodu zavedení sankce zákazu činnosti při naplnění některých ze skutkových podstat správních deliktů, která může být uložena bxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je tak pozastaveno právo insolvenčního správce vykonávat činnost. Výše pokuty pro první a druhý okruh správních deliktů nachází svůj pandán v exekučnxx xxxxx x xxxxx x
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí správního orgánu - Ministerstva spravedlnosti. Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se tedy bez dalšího pozastavuje dnem, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxat činnost insolvenčního správce se bez zbytečného odkladu (§ 18 odst. 2) zapíše do seznamu, neboť se jedná o jeden z údajů, které se zapisují podle § 18. Zxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xNSS 8 As 37/2014-154) můžeme zároveň záznam definovat jako evidenční úkon, při kterém sice nedochází k vydání správního rozhodnutí, ale správní orgán xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xpravedlnosti, kterým je v současné době insolvenční odbor. Vzhledem ke skutečnosti, že nejde o rozhodnutí, není k dispozici žádný opravný prostředek x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxravedlnosti, má pro insolvenčního správce dva zásadní důsledky. Předně, insolvenční správce nesmí po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň nemůže být ustanoven ani postupem podle § 29 insolvenčního zákona. Druhým důsledkem je, že pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčníxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxávce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcíchx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně". V kontextu citovaného ustanovení může insolvenční sxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xa xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxly k pozastavení výkonu funkce insolvenčního správce. Z judikatury například vyplývá situace, že byla-li insolvenčnímu správci pozastavena činnosx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxy návrh na odvolání navrhne sám insolvenční správce z důvodů, že působí jako ohlášený společník. V tomto případě by soud mohl tomuto návrhu vyhovět a posxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk. Ačkoliv má insolvenční správce pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, je i po dobu pozastavení tohoto práva povinen být pojišxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxnční správce byl pojištěn, neboť i v případě pozastavení může působit v insolvenčních řízeních. V tomto ohledu je vhodné, aby insolvenční správce s pozxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxých byl určen před tím, než začal působit jako ohlášený společník.
Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce má pro insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsolvenční správce však nemá klasické možnosti obrany jako v případě rozhodnutí. S oporou o judikaturu Nejvyššího správního soudu (NSS 8 AS 37/2014-15xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxdnutím správního orgánu. Z uvedené definice tak proti tomuto úkonu existuje obrana přímo u soudu, a to v rámci správního soudnictví prostřednictvím žaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jinými právními prostředky. Žaloba proti nezákonnému zásahu musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se insolvenční správce dozvěděl o nezákonném zxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxx upravují
taxativní
seznam rozhodných skutečností, které vedou k pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
ex lege
.
Vymezení pxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Pokud určité ustanovení obsahuje demonstrativní výčet, v tomto případě "člen vlády, člen orgánu územní samosprávy, poslanec nebo senátor", měl by se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxch se ti, kdo je zastávají, mohou podílet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí nebo podílem na ní.
Pokud jde o poradní orgány vlády, případně ministra (rozkladová komise), který sám o ničem nerozhoduje a rozhodovat nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xrgánu vlády, případně ministra, není veřejnou funkcí, kterou má na mysli dané ustanovení, stejně jako by takovou funkcí nebyla třeba funkce člena výboxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxažný, aplikační problém, a sice v tom, že v případě § 9 jde o pozastavení činnosti insolvenčního správce
ex lege
, zatímco podle § 10 o pozastavení rozhoxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xtanovené skutečnosti, což je právě případ § 9 odst. 1 písm. g), kde se odkazuje na jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci. V rámci aplikační praxe pax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce přímo ze zákona v kontextu § 9 by proto měl být zcela jednoznačný a neměl by obsahovat neurčité právní pojmy, jejichž obsah a tedy i důsledky s tíx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx. 1, podle kterého se právo vykonávat činnost insolvenčního správce bez dalšího pozastavuje dnem, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Pozastavení právx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkonávat činnost insolvenčního správce, § 18 - údaje zapisované do seznamu
xxxxxxxxxxx
Nad rámec shora uvedeného Ústavní soud v souvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpisu, poukazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které "rozšířený senát má za to, že klíčové rozlišovací kritérium mezi osvědčením a dxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxvratitelně, určité skutečnosti), anebo o akt normativní (závazně stanovící, že určitá osoba má, anebo naopak nemá určitá práva nebo povinnosti). Okoxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxho orgánu závazné povahy, zasahující do sféry práv a povinností jednotlivce, anebo zda jde o úkon povahy ryze evidenční, osvědčovací či potvrzovací, txx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x s. ř. s., zásahy ve smyslu § 82 s. ř. s. a osvědčeními ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s. obtížné a nejednoznačné. Právě proto však musí být výklad ustanovení o sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxzí mezi uvedenými typy úkonů, byl podroben soudní kontrole, a to nejen formálně, ale skutečně, tedy z hlediska svého obsahu" [usnesení rozšířeného senxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx4.2014, sp. zn. III. ÚS 270/14)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx2017
Z důvodové zprávy k zákonu o insolvenčníxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxe rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce. V případě probíhajícího insolvenčního řízení tak může ministerstvo rozhxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch případech. Bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce neskončí dříve, než naxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxravuje pravomoc Ministerstva spravedlnosti pozastavit insolvenčnímu správci právo vykonávat činnost insolvenčního správce. Režim pozastavení pxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx actu
, tedy zrušení na základě rozhodnutí správního orgánu v režimu správního řízení, které je klasicky dvoustupňové vedené podle správního řádu.
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstemizace je od 1.7.2015 budována v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Dříve, před provedením systemizace k 1.7.2015, byl věcným útvarem lxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxní o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, řízení o zrušení povolení a zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního spxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost insolvenčního správce a řízení o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce; zajišťuje posuzování, zxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe.
Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně lze podat specifický řádný opravný prostředek, kterým je rozklad, neboť jde o rozhodnutí, které vydal úsxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxboť rozkladová komise má
status
poradního orgánu. Ministr spravedlnosti může rozkladem napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit (to ale pouze, pokud xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo rozklad zamítnout. Oznámením rozhodnutí o rozkladu nabývá rozhodnutí právní moci.
Ve zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb. jsxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx x xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx může správní orgán právo vykonávat činnost insolvenčního správce pozastavit svým rozhodnutím (k bodu 26; § 10), neboť: "Ve vazbě na upravenou bezúhonxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvy řečeno, oprávnění správního orgánu rozhodnout o pozastavení práva insolvenčního správce je přímo odvislé od nového vymezení podmínek bezúhonnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxi činnost, ale též k ochraně veřejného zájmu na tom, aby činnost insolvenčního správce vykonávala výlučně ta osoba, o jejíž bezúhonnosti ve smyslu zákoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxejné moci (blíže viz rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10).
Využil-li tedy dohledový správní orgán svého oprávnění a rozhodl o pozastavení právx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxce svoji činnost vykonával svědomitě a s odbornou péčí ve smyslu § 36 odst. 1 insolvenčního zákona, a v dané věci se promítá zejména do zájmu na tom, aby nedxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxadů, který musí insolvenční správce po celou dobu výkonu své funkce bezpodmínečně a bez jakýchkoli výjimek splňovat, a to i když s tím nesouhlasí. Správxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxka variantami svého postupu, přičemž všechny tyto varianty jsou legální. Jedná se tedy o právní normou dovolené "samostatné uvažování" správního orgxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxximinace, zachovávání lidské důstojnosti a použití principu proporcionality (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS 6 A 25/2002-42]. "Rubem diskrečxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx si za tím účelem potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy, vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištění, a poté volným správním uváženímx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí." (srov. rozsudek NSS 5 As 51/2007-105, a dálerozsudek NSS 6 A 94/2002-40, nebo rozsudek VS v Praze 6 A 99/92, kde se tato myšlenka objevila vůbec poprxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xede seznam insolvenčních správců a rozhoduje o vydání povolení a zvláštního povolení, o zrušení povolení a zvláštního povolení, ale též o pozastavení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xrestní stíhání (v důsledku čehož může dojít až ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení), neboť vzhledem k povaze a obsahu funkce insolvenčního spxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnsolvenčního správce je preventivním opatřením, které může ministerstvo vůči insolvenčnímu správci v souladu s platnou právní úpravou zvolit, aby nxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxstný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce ohrožena) ustanoven, ke vzniku škody.
Podstatou řízení o pozastavení prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxájeno, a že trestná činnost, pro kterou je trestní stíhání insolvenčního správce vedeno, ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a sa nímž není příslušné jakkoliv polemizovat o důvodnosti, či oprávněnosti. Případné pochybnosti může samozřejmě promítnout do vlastního rozhodovxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe insolvenčnímu správci, proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xoci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí. Formulaci "trestná činnost, která ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce" je možno pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx procesem je nalezl, a jakou logickou úvahou shledal, že jsou dány (srov. Mazanec, 2000, s. 8). Neurčitými právními pojmy lze proto obecně rozumět jevy, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vytváří prostor správě, aby zhodnotila, zda konkrétní případ patří do rozsahu neurčitého právního pojmu, či nikoli (viz Hendrych, 2012, s. 80). Z odboxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který blíže obsahově nevymezuje a který není blíže obsahově vymezen ani jinými právními normami. Jejich používání je navíc často spojováno právě se sxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x to na základě všestranného posouzení dané situace. Dospěje-li pak k závěru, že v souvislosti s předmětným skutkovým stavem je obsah daného neurčitého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x54).
K odst. 1 písm. b)
Účelem písm. b) je možnost ministerstva přijmout opatření, které znemožní vykonávat funkci insolvenčního správce osobě, sx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxní na místě, aby do doby konečného rozhodnutí tato osoba svoji funkci vykonávala. Možnost pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh řízeních, v nichž je insolvenční správce ustanoven, ke vzniku škody, a to z obav, zda by takovýto správce dokázal v souladu s insolvenčním zákonem řádnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znemožní vykonávat funkci insolvenčního správce osobě, se kterou se vede řízení o omezení svéprávnosti, ve kterém se řeší její svéprávnost, resp. omexxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí ryze sankční jako předchozí dvě, ale spíše ochranná. Míří na situace, kdy se insolvenčnímu správci přihodí událost, která bude mít vliv na jeho svépráxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní svéprávnosti je obsažena v § 55-65 obč. zák. Nová úprava svéprávnosti doznala oproti úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zásadních věxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxlativně velmi nekvalitní a naprosto nevyhovující potřebám praxe, nehledě na to, že nebralo zřetel na mezinárodní standardy a závazky. Zákon č. 89/201x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrávnosti" klade na tuto problematiku mnohem větší důraz, než dřívější úprava, což je správné. Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník bylo možnx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxž nelze provést úplné zbavení svéprávnosti, podle § 55 odst. 1 obč. zák. lze k omezení svéprávnosti přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxarat se o vlastní záležitosti. Dále § 55 odst. 2 obč. zák. normuje, že omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnek pro to, aby soud mohl člověka omezit na svéprávnosti. Především musí omezení svéprávnosti proběhnout (a) v zájmu člověka, (b) po jeho zhlédnutí, (cx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx existovat (e) reálná hrozba závažné újmy a (f) mírnější a méně omezující opatření by vzhledem k jeho zájmům nepostačovalo.
Rozhodnutí o omezení svéxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo speciální procesní úprava je doplněna několika specifickými procesními aspekty upravenými přímo v občanském zákoníku, které by spíše měly mít své mxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxní pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezilx
x xxxxx x
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxodnutí vydáno. Jedná se o speciální konstrukci. V odborné literatuře k této otázce není jednotný názor. Z doslovného výkladu vyplývá, že pozastavení pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxeno ten den, kdy došlo k vydání rozhodnutí v prvním stupni a podaný rozklad tak nemá odkladný účinek.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlné hodnocení důkazů a správní soud. Bulletin advokacie. 2000, č. 4, s. 8.
POMAHAČ, R., PRŮCHA, P. Lexikon - správní právo. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 20xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxvní odstavec vymezuje povinnost insolvenčního správce, jehož činnost je pozastavena pro kterýkoli z důvodů uvedených v § 9 odst. 1. Výjimkou je důvod uxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa vykonávat činnost viz komentář k § 9.
Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností insolvenčního správce vypxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxík veřejné obchodní společnosti nesmí vykonávat činnost insolvenčního správce jako fyzická osoba.
Obecně koncipovaná povinnost zůstat pojištěx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxečníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.
Veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnostx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx
Insolvenční správce, který vykonával činnost insolvenčního správce jako fyzická osoba a stal se ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnoxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxudů ustanoven do funkce správce jako fyzická osoba. K pozastavení činnosti dochází u ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti obligatornxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxsolvenčního soudu bude jistě podstatná skutečnost, zda insolvenční správce využije možnosti ukončit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxí insolvenčního správce jako fyzické osoby přistoupit bude muset. Bude-li dosavadní insolvenční správce jako fyzická osoba i nadále řádně pojištěn pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenčním řízení dokončil jako insolvenční správce-fyzická osoba, přestože je již ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti, která se také zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxby nového insolvenčního správce postupovat dle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, tj. ponechá určení osoby insolvenčního správce na softwaru, který jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxodní společnost, kde se stal dosavadní insolvenční správce ohlášeným společníkem. Pro druhou z možností hovoří zásady definované v § 5 insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxě zkrátit celkovou dobu řízení. V takovém případě musí předseda insolvenčního soudu svůj postup dle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona (určení osoby inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předsedy insolvenčního soudu nemá povahu rozhodnutí a nepodléhá přezkumu (§ 4 odst. 3 věta první vyhl. č. 311/2007 Sb.). Určení insolvenčního správce xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxsto správce odvolaného. V každém případě na ustanovení veřejné obchodní společnosti na místo odvolaného insolvenčního správce-fyzické osoby, kterx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 3 - vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 9 - pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenčního správce vedou důvody, které nemají přímou vazbu na výkon činnosti insolvenčního správce v jednotlivých řízeních, kde byl insolvenčním soudxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxm odstavci se týkají jak obecného insolvenčního správce, tak insolvenčního správce se zvláštním povolením. Druhý a třetí odstavec upravuje důvody záxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxy, tak pro veřejné obchodní společnosti.
K odst. 1 písm. a) a b)
Smrt jako důvod zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se týká pouze fxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhlédnout stanoveným způsobem, prohlásí člověka za mrtvého i bez návrhu soud, pokud byl člověk účasten takové události, že se jeho smrt vzhledem k okolnxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxho člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den jeho smrti. Na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí, jakx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xůže ho soud prohlásit za mrtvého na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a určí den, který nezvěstný zřejmě nepřežil. Má se za to, že tento den je dnem sxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxci.
K odst. 1 písm. c)
Pojem "způsobilost k právním úkonům" pochází z § 8 již neúčinného zák. č. 40/1964 Sb. Od 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xlastní záležitosti. Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, pokud mu hrozí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxrávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobiloxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xmezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přání opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob blíxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxvní moci.
K odst. 1 písm. d)
Společnost se zrušuje (§ 113 z. o. k.):
a)
výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního obxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxečnost,
c)
smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
d)
zánikem společníka právnické osoby, ledaže společensxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxů nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxním podílu některého společníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po uplynxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xrávní mocí rozhodnutí o tomto,
h)
dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky dané § 46 z. o. k., tzn., že společník není bezúhonný ve sxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxečníka; společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závažným zpxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxečníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxníka musí souhlasit společníci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu vylučovaného společníka se nepřihlíží nebo
j)
z jiných důvodů urxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxu předložení konečné zprávy o průběhu likvidace likvidátorem změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá nadále i bez společníka, jehox xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxho pod písmenem h), mohou se společníci dohodnout na přistoupení společníka, který splňuje požadavky dané § 46 z. o. k. a na tom, že společnost dále trváx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx to nevylučuje učinit je prostřednictvím datové schránky. Oznámení nemusí obsahovat žádný důvod. Oznámení může učinit běžný i zvláštní správce. Stanxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlášení společníci veřejné obchodní společnosti, bude tento důvod vést k ukončení činnosti celé veřejné obchodní společnosti jako insolvenčního sxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxe dobrovolného odchodu ohlášeného společníka může také společnost navrhnout, aby soud ohlášeného společníka vyloučil, pokud porušuje zvlášť závažxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxučení společníka musejí souhlasit společníci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu vylučovaného společníka se nepřihlíží.
K odst. 2 a 3
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxého správce (§ 3 odst. 1) je prodloužení povolení spojeno pouze s administrativním úkonem v podobě úhrady správního poplatku. U zvláštního správce (§ 3 xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxsti běžného insolvenčního správce je stanoven v položce 10 písm. f) Sazebníku zák. o spr. poplatcích. Poplatek je stanoven ve výši 5 000 Kč stejně pro fyzxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x x x xxxl. č. 312/2007 Sb.). K vykonání zkoušky musí dojít v průběhu posledních 12 měsíců platnosti zvláštního povolení uchazeče. Aby uchazeč zajistil včasné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na lhůtu 6 měsíců danou § 24 odst. 1.
Související ustanovení:
§ 3 - vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 6 - povolení a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Zrušení povolení nebo zvláštního povolení
Právní stav komentáře je k 1.7xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxkcí ministerstva v rámci insolvenčního řízení je dohled nad činností insolvenčních správců a faktickým projevem této činnosti je možnost zrušení povxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení. V tomto případě je ponechán prostor správnímu uvážení pro ministxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xříslušné zmocnění k provádění změn údajů v povolení a odpovídající informační povinnosti insolvenčních správců.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxuje pouze na formulaci, podle které ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčního správce, ale další podmínky již nestanoví. Nejvxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené txxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x6 odst. 1 tohoto zákona k závěru, že ministerstvo jakožto orgán státní správy soudů může paralelně se soudem vykonávat dohled nad tím, zda insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxností všech procesních subjektů v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a § 11 insolvenčního zákona pouze insolvenční soud. Ministerstvo spravedlnostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedovolené zasahování do nezávislosti výkonu soudnictví a ve své podstatě by popíralo ústavně zakotvený princip dělby moci. Je představitelné, že jexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxím zákonem, by insolvenční soud vyhodnotil jako správné. Za této situace nutno důsledně oddělovat
kompetence
insolvenčního soudu při výkonu dohledx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxcích. Návrh zákona proto přesněji vymezuje působnost ministerstva při výkonu dohledu nad činností insolvenčních správců.
§ 13Z důvodové zprávy k zxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu správci, který i přes písemnou výzvu ministerstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem o insolvenčxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstujícího insolvenčního správce nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci, který opakovaně záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí povolení podmíněna uložením sankcí ve správním řízení ministerstvem nebo udělením sankcí insolvenčním soudem. Nově se právní úprava navrací k řešexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxtů plní zcela odlišnou funkci.
Dopustí-li se insolvenční správce vážného porušení povinnosti podle insolvenčního zákona, zákona o insolvenčnícx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxupí tehdy, dosahuje-li míra škodlivosti protiprávního jednání insolvenčního správce takové intenzity, že samotné potrestání insolvenčního správxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí je opodstatněno, jestliže insolvenční správce poruší povinnost mu stanovenou insolvenčním zákonem, zákonem o insolvenčních správcích nebo kontrxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkteré z uvedených povinností, a zároveň uložení sankce insolvenčnímu správci za spáchání správního deliktu není dostačující. To, že byl za porušení pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxedem k tomu, že správní trestání a opatření spočívající ve zrušení povolení plní odlišné funkce, lze pro tentýž skutek uložit insolvenčnímu správci saxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxšením povolení má dohledový orgán zabránit osobám nezpůsobilým řádně vykonávat činnost insolvenčního správce (přičemž o jejich nezpůsobilosti svěxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ohrožovalo veřejný zájem nebo by mu odporovalo. Poruší-li insolvenční správce svoji povinnost, čímž naplní znaky skutkové podstaty správního delikxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájí
ex officio
- v souladu se zásadou legality - správní řízení o správním deliktu a, nelze-li považovat případné uložení sankce za správní delikt zx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxat správní řízení o zrušení povolení. Uvedená konstrukce není s ohledem na odlišný účel, odlišnou funkci a odlišnou povahu opatření (sankcí) ve správnxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvního ukotvení ani z hlediska jejího uplatňování v aplikační praxi dohledového orgánu.
Nástroj prevence obstrukcí insolvenčního správce případxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xespoluprací při výkonu kontroly může dohledovému orgánu znemožnit odhalení jeho protiprávního jednání, které může být důvodem pro potrestání insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxho zaměstnanci, poruší povinnost umožnit dohledovému orgánu vykonat jeho oprávnění a poskytnout mu součinnost závažným způsobem nebo opakovaně a ulxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtního povolení je oproti zániku povolení
ex lege
bez nutnosti vydání jakéhokoli správního rozhodnutí, založen na principu
ex actu
, tedy zrušení na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
V prvním stupni správníhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxkona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Dříve, před provedením systemizace k 1. 7. 2015, byl věcným útvarem legislativní odbor, jehož jedno oddělení (inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xehož obsahové náplně mimo jiné spadá plnění veškerých úkolů spojených s výkonem pravomocí svěřených v oblasti dohledu ministerstvu a ministrovi insoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxci působnosti odboru zpracovává ve spolupráci s tajemníkem rozkladové komise vyjádření k žalobám ve správním soudnictví, jakož i jedná prostřednictxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdle § 15 odst. 2 správního řádu.
Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně lze podat specifický řádný opravný prostředek, kterým je rozklad, neboť jde xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx doporučením není vázán, neboť rozkladová komise má statut poradního orgánu. Ministr spravedlnosti může rozkladem napadené rozhodnutí zrušit nebo zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx vyslovili souhlas), nebo rozklad zamítnout. Oznámením rozhodnutí o rozkladu nabývá rozhodnutí právní moci. Po právní moci ztrácí osoba
status
insoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxávo vykonávat činnost insolvenčního správce, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxadní důsledky. Předně zrušením povolení ztrácí osoba
status
insolvenčního správce podle tohoto zákona, nadále tak, po výmazu ze seznamu, není v kontxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx insolvenčního zákona. V druhém ohledu se zrušení povolení odrazí i v rámci běžících insolvenčních řízeních. Insolvenční zákon v § 31 odst. 4 stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí minisxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvolat, neexistuje možnost, že by insolvenční správce mohl zůstat ve funkci. Zákonodárce v citovaném ustanovení, na rozdíl od situací uvedených v § 31 oxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtupovat, než insolvenčního správce z funkce odvolat. Třetím důsledkem zrušení povolení, zde však pouze v rámci § 13 odst. 2, je založení překážky bezúhxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xovolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34. Obdobně uvedené platí na ohlášenéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxkladě rozhodnutí podle § 34.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xá pro insolvenčního správce fatální následky, v případě zrušení podle § 13 odst. 2 na více než 5 let s tím, že osoba musí znova vykonat zkoušku insolvenčníxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soud, aby přezkoumal rozhodnutí správního orgánu (Ministerstva spravedlnosti) v režimu správního soudnictví, což bude jistě racionální krok, nebox x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí v režimu soudního řádu správního. Lhůta pro podání žaloby jsou dva měsíce ode dne, kdy rozhodnutí bylo oznámeno doručením písemného vyhotovení do datxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx nemění na statusu insolvenčního správce. Insolvenční správce však může spolu s podanou žalobou požádat soud o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxného rozhodnutí, zápis insolvenčního správce by tak byl v seznamu obnoven. Nadále by mohl být určován do nových insolvenčních řízení a zároveň by zůstax x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xro žalobce znamenat újmu, (b) tato újma musí být pro žalobce nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a konečxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxury, která funkci a povahu odkladného účinku velmi exaktně vymezila. Podle ustálené judikatury není žaloba proti rozhodnutí správního orgánu opravnxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxích aktů. Možnost poskytnutí odkladného účinku rozhodnutím soudu má charakter mimořádný, protože soud tu před vlastním rozhodnutím ve věci samé prolxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxvný. Takové rozhodnutí soudu je proto nesystémové a musí být vyhrazeno pro případy zcela mimořádné. Následně, pokud soud žalobu shledá důvodnou, zrušx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxočil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil, což by mohlo nastat především v režimu rušení podle § 13 odst. 2, kde se aplikuje správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxné rozhodnutí v rámci kasačního postupu možné není, výjimkou je jen rozhodování o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za přestupexx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxt v rámci správního soudnictví následně ještě kasační stížnost. Po vyčerpání opravných prostředků v rámci správního soudnictví je možné v rámci vnitrxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxou osobou, může mít za jisté situace lepší postavení než insolvenční správce, který je fyzickou osobou. V případě, že je vedeno správní řízení o zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx a v podstatě i zrušení svého povolení. Pokud je povolení zrušeno veřejné obchodní společnosti, neznamená to automaticky, že by o své povolení přišel i oxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. a) zákona. Veřejná obchodní společnost však může v průběhu řízení podat písemné oznámení o ukončení činnosti podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona. Veřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xznámení doručeno na Ministerstvo spravedlnosti. Vzhledem k této skutečnosti bude podle § 66 spr. řádu řízení o zrušení povolení zastaveno, neboť odpaxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce v podstatě vykonávat dále, i když za cenu, že přijdou o všechna řízení (srov. § 31 odst. 4 insolvenčního zákona), ve kterých byla ustanovena veřejnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxdní řadě nutnosti dělat znova zkoušku insolvenčního správce, na kterou by mohli jít až po 5 letech.
V rámci výkonu funkce insolvenčního správce je tax xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxba. Zákonná úprava umožnuje, aby si mohl insolvenční správce sám založit veřejnou obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je výkon činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdní společnosti, neboť zákon nepožaduje, aby všichni společníci byli insolvenční správci, jako tomu je například u advokátů, u nichž všichni společnxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce. Tento model zajištuje insolvenčnímu správci v zásadě nekonečnou ochranu před zrušením povolení, případně i před postihem za přexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže se sankci, resp. zrušení povolení vyhnout tím, že podá písemné oznámení o ukončení činnosti podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona. Veřejná obchodní spolexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo spravedlnosti. Pří správném načasování tak nedojde k vydání rozhodnutí, kterým by bylo pravomocně zrušeno povolení, případně udělena xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo a nebude mít pro fyzickou osobu - ohlášeného společníka žádný negativní následek v podobě zrušení povolení, udělení sankce nebo vytvoření překážky bxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxchanismy, jak tato řízení dostat zpět, resp. v nich dále pokračovat.
K odst. 1
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxávního orgánu - Ministerstva spravedlnosti - vyloučil tak jakoukoli xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou z podmínek uvedených v § 13 odst. 1 písm. a) nebo podmínek uvedených v § 13 odst. 1 písm. b) v případě správce se zvláštním povolením. Přestane-li insolvxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odkladu od chvíle, kdy se o této skutečnosti dozví, zahájit správní řízení o zrušení povolení, resp. zvláštního povolení, které musí vyústit ve zrušujxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvedlnosti řízení zastavit, neboť odpadl důvod řízení podle § 66 správního řádu.
K odst. 1 písm. a)
Písmeno a) upravuje zrušení obecného povolení inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xždy, pokud insolvenční správce - fyzická osoba s obecným povolením přestane splňovat kteroukoliv podmínku podle § 6 odst. 1. Důležité je zdůraznit, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace, kdy bude insolvenčnímu správci omezena svéprávnost (blíže § 6) nebo nebude splňovat podmínku bezúhonnosti (blíže § 7), samozřejmě mohou nasxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtí, zruší Ministerstvo spravedlnosti tomuto správci povolení, přestane-li splňovat některou z podmínek specifikovaných v § 8 odst. 1.
K odst. 1 písxx xx
xxxxxxx xx xpravuje zrušení zvláštního povolení. Ministerstvo spravedlnosti zvláštní povolení zruší vždy, pokud insolvenční správce - fyzická osoba se zvláštxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxž při vydání zvláštního povolení, takže musí dojít ke změně od doby vydání zvláštního povolení. Podmínky jsou z logiky věci v podstatě shodné s podmínkaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce a splnění předpokladů pro výkon citlivé činnosti (blíže komentář k § 2a). Relativně novou povinností je splnění předpokladů právě pro vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kterému bylo vydáno zvláštní povolení před účinností této novely, nemusel splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti po dobu 12 měsíců. Novela nxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, která vyústila v pravomocné zrušení celkem 4 zvláštních povolení. V případě, že je insolvenční správce se zvláštním povolením veřejnou obcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v § 8 odst. 2.
K odst. 2
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení Ministerstva spravedlnosti. Citované ustanovení upravuje možnost zrušení (zvláštního) povolení v případě, kdy insolvenční správce závažxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Ministerstvo mohlo před koncepční novelou zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Uvedená pravomoc v § 13 v původním znění ve spojení s vymezením dohledu v § 36 dávala Ministerstvu spravedlnosti do ruky velmi silný a efektivní nástrojx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovené tímto nebo insolvenčním zákonem. Aniž by byl tento efektivní institut byť jedenkrát v minulosti aplikován (podle názoru autora k tomu byla řada xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx možná ústavní kolize; podle důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb.: „[n]ejvětší otázky vzbuzuje ustanovení § 13 odst. 2 (a také § 34) zákona o insolvenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxisterstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení. Formuxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy soudů může paralelně se soudem vykonávat dohled nad tím, zda insolvenční správce postupuje v probíhajícím insolvenčním řízením v souladu s insolvexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxsolvenčního zákona pouze insolvenční soud. Ministerstvo spravedlnosti jakožto ústřední orgán moci výkonné nemůže zasahovat do konkrétního insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx popíralo ústavně zakotvený princip dělby moci.“
Podle názoru autora šlo pouze o domnělou ústavní kolizi, neboť pojetí dohledových kompetencí přex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxími správci Ministerstvem spravedlnosti podle komentovaného zákona. Ústavní
kolize
vytvořena být nemohla, neboť dohled ze strany soudu a ministerxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů - tedy zájmu na řádném výkonu funkce insolvenčního správce v rámci ustanovení do konkrétního insolvenčního řízení prostřednictvím pořádkovýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxčního správce s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, které jí byly sankcionovány, v budoucnu v daném řízení neopakovaly. Ve vztahu k insolvenxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce v rámci konkrétního řízení a přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřivodila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 insolvenčního zákona. Dohled ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxopadá dohlédací činnost insolvenčního soudu (§ 11 insolvenčního zákona) a případná pořádková opatření udělená soudem. Dohled ze strany ministerstvx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx majetkové sféry dlužníka i jeho věřitelů. Ze strany veřejné moci zajisté existuje oprávněný zájem na tom, aby tuto činnost vykonávaly pouze osoby bezúxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnosti v rámci správního řízení, by tudíž plnilo v prvé řadě represivní funkci (vůči konkrétnímu insolvenčnímu správci), případně preventivní funkci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem je v prvé řadě zjednání nápravy v rámci konkrétního řízení, v němž byl insolvenční správce ustanoven do funkce.
Předchozí právní úprava § 13 zxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávců a eliminaci výkonu činnosti insolvenčních správců takovými insolvenčními správci, kteří porušují povinnosti stanovené insolvenčním zákonemx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce, kladla do popředí kvalitu výkonu činnosti insolvenčního správce a případné nedostatky v jeho činnosti zásadním způsobem sankcionovala. x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (na rozdíl od pořádkového opatření soudu, případně sankce Ministerstva spravedlnosti za přestupek podle § 36b, jež má účel užší, když zajišťuje řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xájem na tom, aby tuto činnost vykonávaly pouze osoby bezúhonné, náležitě odborně vybavené, splňující příslušné bezpečnostní parametry. Jedním ze záxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx činnost řádně nevykonávají, a tudíž je nutno takovéto osoby ze systému vyřadit, přičemž příslušným nástrojem v rukou Ministerstva spravedlnosti je
kxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxočívala na možnosti zrušení (zvláštního) povolení v případě, že správci bude uděleno více sankcí - tzv. mnohost sankcí. Ustanovení upravovalo dvě samxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxvolení. Zároveň jejich naplnění nešlo kombinovat, každá skutková podstata musela být naplněna samostatně.
První skutková podstata byla upravenx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xpravedlnosti opakovaně udělena sankce podle § 36b. Ministerstvo spravedlnosti přitom muselo přihlížet zejména k povaze porušených povinností, počxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xpravena v § 13 odst. 2 písm. b), podle kterého mohlo Ministerstvo spravedlnosti zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterémx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxdě podle § 13 odst. 2 písm. a) - zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho řízení o zrušení povolení insolvenčního správce, považoval existenci insolvenčním soudem nebo ministerstvem opakovaně udělených sankcí. Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxně (a pouze v případě existence mnohosti sankcí) bylo oprávněno se zabývat okolnostmi, za nichž došlo k opakovanému uložení jednotlivých sankcí. Sankxx xxx xxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x) měl pak zákon na mysli procesní opatření insolvenčního soudu, kterým bylo trestáno narušování insolvenčního řízení správcem a zajišťován jeho řádnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe insolvenčního správce (§ 32 odst. 1 insolvenčního zákona), jako jakási
ultima ratio
sankčních opatření insolvenčního soudu. K dílčímu závěru exisxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxzhodnutí Ministerstva spravedlnosti o zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčnímu správci. Existence mnohosti sankcí byla tak pouze pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnčními soudy (nikoli ministerstvem) bylo nutné zdůraznit, že Ministerstvo spravedlnosti nemělo brát v potaz skutečnost, že insolvenční soud některx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí insolvenčního soudu a důvodů, které k němu soud vedly, toliko bylo reflektováno pozdější chování insolvenčního správce, jemuž byla sankce uloxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx soudu nezavdal příčinu k přijetí pořádkových opatření, případně že insolvenční správce napravil škodlivý následek způsobený chováním, za které mu bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxv toliko při hodnocení závažnosti porušených povinností v rámci správního uvážení Ministerstva spravedlnosti. Zároveň se zde otvírala ještě jedna zxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxt zahlazení tak, jak ho zná trestní právo, nezná. Z toho důvodu bylo nutné tento institut analogicky v rámci dohledu zohlednit. Tento závěr dovodila i
juxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odsouzení obsaženou v trestním zákoně. Typická situace by nastala, kdyby insolvenční správce dostal několik sankcí za menší pochybení, např. neplněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxlynula delší doba, třeba i několik let. Následně by naplnil podmínky pro zrušení podle § 13 odst. 2. V tomto případě by řízení o zrušení zcela jistě nebylo xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xylo posouzení závažnosti porušených povinností, jejíž hodnocení záviselo na všech okolnostech konkrétního případu, přičemž až v této fázi byla dána xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxivní výčet okolností, k nimž byl správní orgán povinen přihlédnout. Jednalo se o (i) povahu porušených povinností, počet a charakter udělených sankcí x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhledem k demonstrativnímu výčtu, jinými okolnostmi, přičemž bylo zpravidla nutno vzít v potaz (iii) význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba přihlížet i k tomu, byla-li případnými pochybeními insolvenčního správce způsobena škoda.
Povaha porušených povinností, počet a charaktex xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xokuty nebo zproštění funkce insolvenčního správce. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxlvenčního řízení nejpřísnější možná sankce zproštění funkce a v případě správního deliktu udělena při horní hranici. Dále se Ministerstvo spravedlnxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také vyplývala z jednotlivých rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o správním deliktu nebo usnesení soudu o uložení pořádkové pokuty nebo zproštěxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx byly sankce udělovány. V rámci okolností spoluurčujících závažnost porušených povinností (význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xřihlížet i k tomu, byla-li případnými pochybeními insolvenčního správce způsobena škoda) bylo nutné, aby se Ministerstvo spravedlnosti zabývalo daxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x v pořadí již podruhé změněna. Současné nastavení dává možnost zrušení (zvláštního) povolení v případě, kdy insolvenční správce závažným způsobem poxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe, insolvenčního správce je historicky špatně nastavena, a to s ohledem na absenci profesní komory. Zásadním nedostatkem je, že insolvenční správce nxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu pravomocí na straně druhé. Tato absence pak způsobuje současnou konstrukci přestupků a možnosti zrušení povolení namísto toho, aby byl zaveden systxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxnění stojí na tom „[ž]e správní trestání a opatření spočívající ve zrušení povolení plní odlišné funkce, lze pro tentýž skutek uložit insolvenčnímu spxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Zrušením povolení má dohledový orgán zabránit osobám nezpůsobilým řádně vykonávat činnost insolvenčního správce (přičemž o jejich nezpůsobilosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm by ohrožovalo veřejný zájem nebo by mu odporovalo. Poruší-li insolvenční správce svoji povinnost, čímž naplní znaky skutkové podstaty přestupku i mxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxicio
- v souladu se zásadou legality - správní řízení o přestupku a, nelze-li považovat případné uložení sankce za přestupek za dostatečné z hlediska pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxní povolení. Uvedená konstrukce není s ohledem na odlišný účel, odlišnou funkci a odlišnou povahu opatření (sankcí) ve správním trestání a opatření spxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxiska jejího uplatňování v aplikační praxi dohledového xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxturou ESLP i vrcholných vnitrostátních soudů (ÚS a NSS). Zároveň je paradoxem, že úprava se v podstatě principiálně vrací k původní právní úpravě, kterx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx před 4 lety z důvodu protiústavnosti změnil. Podle názoru autora však jediná původní úprava - tehdejší § 13 ve spojení tehdejším § 36 - umožňovala efektixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxazují, znaky ústavní nekonformity, které se mohou projevit při aplikaci. V rámci obou právních úprav mohlo totiž dojít především k porušení zásady
ne bxx xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x může v případě chybné aplikace narazit na dvě ústavněprávní úskalí. Prvním úskalím je aplikace trestních zásad v rámci správního řízení. Důvodová zprxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xvahu aplikace trestních zásad. S tímto názorem nelze souhlasit. Aby bylo možno vyvrátit toto tvrzení, je třeba nejprve definovat trest. Trestem je v koxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpatření, které má trestající nebo případně odstrašující povahu. Autor se tak domnívá, že zrušení (zvláštního) povolení je zcela jednoznačně trestemx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxtní
judikatury Nejvyššího správního soudu - rozšířeného senátu (NSS 6 As 114/2014-55) je záznam bodů do registru řidičů pro řidiče „trestem“ ve smyslx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm kontextu tak musí správní řízení u zrušení (zvláštního) povolení podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a přestupky a v tomto smyslu jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx007-135).
Druhým úskalím je pak možné porušení zásady
ne bis in idem
. V případě kladného stanoviska ohledně předchozí aplikace zásad je namístě aplxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, tak zrušení (zvláštního) povolení. Tento názor je nesprávný, ale především i naprosto nelogický. Dojde-li k porušení povinnosti a případnému uložexx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx bod 35, stížnost č. 14939/03, Sergey Zolotukhin proti Rusku, bod 107, stížnost č. 59892/00, Maszni proti Rumunsku, bod 68). xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxy. Tento postup předvídaný důvodovou zprávou nedává žádný smysl a řízení o přestupku by muselo být stejně zastaveno.
Lze tedy konstatovat, že úpravx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxmezení je tak nutné správní řízení vést v režimu správního trestání, tedy s garancí všech zásad relevantních pro trestní právo, a
eliminovat
situace, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xastává, když insolvenční správce závažným způsobem porušil povinnost vyplývající pro něho ze zákona o insolvenčních správních, kontrolního řádu nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxu § 36 insolvenčního zákona je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, dále je povinen vyvinout veškeré úxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. V rámci tohoto vymezení, především pak odborné péče, na něho dopadají povinnosti z dalších obxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxle musí jít o pochybení, kdy již došlo k ukončení skutkového děje a porušení povinnosti bylo kvalifikovaně naplněno.
Druhou upravenou situací je sixxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxvenčního zákona. V tomto případě musí jít o soustavné porušování povinností, které stále trvá.
Obě situace se však zároveň kryjí se skutkovou podstxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxšení povinnosti v režimu přestupkového řízení nebo mu může být v rámci řízení o zrušení povolení zrušena jeho licence; obě řízení mají mít podle zákonodxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x00 000 Kč nebo sankci zákazu činnosti do 5 let. V případě, že s ním bude vedeno řízení o zrušení povolení, výsledkem může být zrušení povolení a vytvoření pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxx x xxxenčním řízení nelze vyloučit aplikaci trestních zásad. Dohledový orgán tak bude muset vždy vést pouze jedno řízení, a to buď řízení o přestupku, nebo říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxést, že zákonodárce nepřijal žádná přechodná ustanovení k řízením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu celé novely se pravděpodobně jedná o opomenutí spíše než o úmysl.
K základním principům vymezujícím kategorii právního státu, kterým je i Česká rexxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xchrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem. Přestože zákaz retroaktivity právnxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xa zákaz zpětné účinnosti právních norem jako na jeden ze základních prvků právního státu pramení z požadavku právní jistoty. Zákaz retroaktivity spočxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxž právní norma nabyla účinnosti. Zákaz zpětné účinnosti právních norem vychází z principu, podle něhož každý musí mít možnost vědět, které jednání je zxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx chovat po jejich účinnosti, a proto zásadně platí jen do budoucna. Jedinou výjimkou je situace, kdy určité jednání bylo z předchozí právní úpravy postixxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zrušení (zvláštního) povolení zahájeno před účinností koncepční novely, není již možné podle názoru autora ve věci rozhodnout jinak než zastavením řxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeň není ani možné užít nově účinnou právní úpravu a řízení o zrušení (zvláštního) povolení „překlopit“ do nového režimu podle § 13 odst. 2 zákona, neboť bx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy byla základní (prvotní) podmínka (conditio
sine qua non
), bez které nešlo uvažovat o zahájení správního řízení o zrušení (zvláštního) povolení insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti udělených sankcí (minimálně dvě), přičemž až následně (a pouze v případě existence mnohosti sankcí) bylo oprávněno se zabývat okolnostmi, za nichž xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xprávní delikt podle § 36b. Sankcí u § 13 odst. 2 písm. b) měl pak zákon na mysli procesní opatření insolvenčního soudu, kterým bylo trestáno narušování inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna), jejíž účel je zejm. výchovný, a zproštění funkce insolvenčního správce (§ 32 odst. 1 insolvenčního zákona), jako jakási
ultima xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšených povinností, jejíž hodnocení záviselo na všech okolnostech konkrétního případu, přičemž až v teprve v této fázi byla dána diskrece v rámci zákonxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k nimž byl správní orgán povinen přihlédnout. Jednalo se o (i) povahu porušených povinností, počet a charakter udělených sankcí a (ii) dobu, která uplyxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxnímu výčtu, jinými okolnostmi, přičemž bylo zpravidla nutno vzít v potaz (iii) význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxu, byla-li případnými pochybeními insolvenčního správce způsobena škoda.
Z výše uvedeného vyplývá, že předchozí právní úprava byla pro insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxnce mnohosti sankcí a teprve poté posouzení jejich závažnosti, a teprve po tomto posouzení mohlo dojít k zahájení řízení o zrušení (zvláštního) povolexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxení povinnosti. Již není třeba existence dvou (!) pravomocných sankčních rozhodnutí, ale postačí úsudek dohledového orgánu, což je naprosto diametrxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxrávou ke koncepční novele, která jasně deklaruje, že dochází k důraznému zpřísnění podmínek dohledu, sankčních řízení a rušení povolení, než jaké bylx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, § 36b - správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob.
xxxxxxxxxa:
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtliže je taková úprava pro pachatele výhodnější, platí i v řízení o sankci za správní delikty. Ve svých důsledcích znamená, že rozhodnutí, které za účinxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty ukládané jsou podle nového práva mírnější nebo přísnější než podle práva starého. Rozhodnutí, které se s toxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxona č. 183/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, o tom, že „Řízení o pokutách zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle doxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxxy základních práv a svobod: lze jej chápat pouze v procesním, a nikoli hmotněprávním smyslu.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, xx xx x x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro to, aby mu vyhověl.
[9] Dle § 107 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s."), nemá kasxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xx xx xx xxx x xx odst. 2 s. ř. s. platí: "Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní náslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xozporu s důležitým veřejným zájmem."
[10] Rozšířený senát potvrdil výklad, dle něhož návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti může podxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x s. ř. s. Rozšířený senát (v usnesení ze dne 1.7.2015, č. j. 10 Ads 99/2014-58, dostupném z www.nssoud.cz stejně jako další zde citovaná rozhodnutí Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí krajského soudu skutečně závažně ohrozit, žalovaný žádná subjektivní práva nemá. Tím spíše nemůže mít práva, jež by mohla být výkonem napadeného roxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xůvodem pro přiznání odkladného účinku. Při rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku soud nijak nepředjímá, jaké bude
meritorní
rozhodnutx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xýjimečné, kdy odložení účinků rozhodnutí krajského soudu bude podmíněno ochranou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxinku vznikne jiným osobám a jež nebude v rozporu s jiným veřejným zájmem. Žalovaný musí stejně jako žalobce újmu tvrdit a osvědčit, tj. vysvětlit, v čem txxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtý veřejný zájem. Jako příklady situací, kdy může být žalovaný správní orgán s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti úspěšný, rozšíxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxchodu s vojenským materiálem zločinnému podniku (viz usnesení ze dne 24.7.2007, č. j. 2 Ans 3/2006-49, publ. pod č. 1255/2007 Sb. NSS).
[12] Nejvyšší sxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšířeného senátu představovalo nepoměrně větší újmu, než která přiznáním odkladného účinku vznikne jiným osobám.
[13] Za podstatnou okolnost pro roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, na což poukazoval na straně 6 žaloby, kterou stěžovateli městský soud zaslal. Pro rozhodování o odkladném účinku je rozhodný stav, který panuje v dobx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí odkladného účinku, pokud v mezidobí tyto účinky odpadly). Pro rozhodování o odkladném účinku tak neplatí limitace, která vyplývá z § 75 odst. 1 s. ř. s. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxatel újmu, kterou odůvodňoval přiznání odkladného účinku, spatřoval v tom, že v důsledku obnovení zápisu žalobce do zvláštní části seznamu insolvenčxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxho návrhu na přiznání odkladného účinku nijak nerozporoval, že žalobci byl doklad o bezpečnostní způsobilosti ke dni 26.2.2015 vydán, ačkoli byl o tétx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxce potřebný doklad obdržel a že jím tedy může prokazovat zákonem požadované skutečnosti. Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s tím, že by šlo ze skutexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx škody, jak tvrdil stěžovatel. 9 As 152/2015.
[15] Dále stěžovatel ve svém návrhu v souvislosti s vymezením újmy zmínil, že je klíčové, aby veškerá jednxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxení, které by bylo ve srovnatelné míře schopno zákonem dosáhnout stanoveného cíle, kterým stěžovatel rozumí striktní dodržení zásady legality v podoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxch provedené zákonem č. 185/2013 Sb. byl dle důvodové zprávy následující: "Požadavek na bezpečnostní způsobilost zvláštních insolvenčních správcx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxí kvalitativní požadavky, než jen odbornou způsobilost. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jehož mechanismů zjišxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxem jakákoliv osoba, která složí zkoušku odborné způsobilosti pro výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením a která splní další spíše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti má rozšířit nároky na insolvenční správce se zvláštním povolením a přinést další záruky toho, že budou jednat nezávisle. U insolvenčníhx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxí jeho bezpečnostní způsobilosti zkoumána Národním bezpečnostním úřadem například jeho ovlivnitelnost nebo důvěryhodnost, což jsou atributy, ktexx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, 2010-2013, www.psp.cz).
[17] Nejvyšší správní soud konstatuje, že zájmem, který uvedenou novelou zákonodárce sledoval, bylo i splnění dalších kvxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v návrhu na přiznání odkladného účinku nedovozuje, že žalobce ke dni rozhodování o odkladném účinku nesplňuje požadavek bezpečnostní způsobilosti a xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtěžovatelovo tvrzení, že v minulosti po určitou dobu nebyl žalobce požadovaný doklad o bezpečnostní způsobilosti schopen předložit, za situace, kdy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xplňovat podmínky pro jeho vydání, jinak by mu vydán nebyl.
[18] Zdejší soud po zhodnocení návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti dospxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtší újmu, než která přiznáním odkladného účinku vznikne jiným osobám. Z tohoto důvodu byl návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xávrh na povolení reorganizace nebo je-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích bez ohledu na způsob řešení úpadku, ustanovx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části seznamu insolvenčních správců.
Podle § 31 odst. 4 IZ insolvenční správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích.
Podle § 3 odst. 2 zák. xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxm režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxdle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.
Podle § 135 odst. 2 o. s. ř. otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud posoudit xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm spravedlnosti plyne, že zvláštní povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bylo správci zrušeno. Dle zprávy Ministerstva spravedlnosti zx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx.4.2015 podaného rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 4.9.2015, nabylo právní moci dne 4.9.2015. Txxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xprávce dle § 31 odst. 4 IZ odvolal s tím, že ustanovil insolvenčního správce nového a správci v souvislosti s tím uložil zákonem stanovené povinnosti spxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxolání z funkce odporuje zásadě rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, odvolací soud tuto jeho námitku důvodnou neshledává. Vychází přitom xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlením přes ztrátu zvláštního povolení, výslovně vylučuje. A jednak úvahy správce o nehospodárnosti či zpomalení řízení z důvodu jeho odvolání z funkcx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxí zvláštního povolení) bez ohledu na fázi řízení, ve které taková okolnost případně nastane, evidentně počítá, nemá za podložené.
Není pochyb o tom, žx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxak nutnost jejich vynaložení bez dalšího být vždy důvodem k vyloučení postupu upravenému v § 31 odst. 4 věta druhá IZ (odvolání správce pro ztrátu zvlášxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxštním povolením) naplnit (srov. také § 3 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb.).
Není namístě ani argumentace správce založená na úvahách odvolacího soudu obsaxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxlédnutí k zásadě rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, přičemž změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy zásah do řízení, zvláxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce z funkce posuzována v režimu § 31 odst. 1 IZ stojí na zcela jiném skutkovém základě, než věc předmětná, a proto v něm obsažené úvahx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxPH 997/2014-B-11, ve kterém tento dospěl k závěru, že není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx z důvodů, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímu správci znemožňují jeho funkci vykonávat a nelze postupovat podle tohxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxzporu.
Zcela bez významu jsou pak v daném kontextu argumenty správce opírající se o to, že svou funkci dosud vykonával řádně, že věřitelský výbor mu po cxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xínění zákonem stanovená lhůta ke splnění předpokladů pro výkon citlivé činnosti je objektivně nesplnitelná. Řádný výkon funkce správce je jeho zákonxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxnnosti zcela jistě objektivně nesplnitelná není. Bylo-li by tomu tak, pak by tuto podmínku (objektivně) nemohl splnit nikdo. Tak tomu však zjevně neníx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxi na ust. § 22 odst. 2 IZ. Je totiž zřejmé, že už hypotéza právní úpravy v něm obsažená není v dané věci naplněna. Podle této úpravy lze totiž postupovat v příxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx 1858/2015-B-151 ve věci MSPH 98 INS 36628/2013, ze dne 26.10.2015)
Pokud jde o znak způsobení újmy, soud připouští, že případné účinky pravomocnéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxelské xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem. Při existenci takového možného rozporu veřejného zájmu není charakter újmy z hlediska rozhodnutí soudu o odkladném účinku žaloby
relevantní
x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxjmem. Správní orgán prvého stupně zrušil žalobkyni povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 3xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí uděxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxo zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce žalobkyni bylo zjištění, že insolvenční soud udělil žalobkyni v období od srpna 2013 do kvxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx/2006 Sb.), konkrétně ve 4 případech byla žalobkyně zproštěna funkce podle § 32 odst. 1 uvedeného zákona a dále jí bylo uloženo 22 pořádkových pokut podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není soud oprávněn jakkoliv zkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí. Pro soud je v tomto řízení
relevantní
pouze otázka, zda případný odklad účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxd se napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního prvého stupně opírá o ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., jehož účelem je zajixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xřípadě zjištění, že žalobkyni byly insolvenčním soudem opakovaně a pravomocně uděleny sankce podle zákona č. 182/2006 Sb., včetně nejzávažnější sanxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxho soudu v Praze ze dne 22.4.2015, č. j. 6A 75/2015-26)
Městský soud v Praze je nucen konstatovat, že takto odůvodněné napadené rozhodnutí je nepřezkxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxní řízení za neakceptovatelný.
Z obsahu podaného rozkladu je přitom zřejmé, že právě v tomto návrhu bylo těžiště žalobcova rozkladu, a proto bylo na míxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xcela adekvátně namítal i porušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xniž by bylo vztaženo ke konkrétní posuzované věci. Rozkladový orgán na námitky
de facto
nereagoval, nýbrž podal toliko obecný výklad k jednotlivým usxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxní, pokud byl obsahem rozkladové námitky, nebylo možno se s tímto návrhem vypořádat toliko citací zákonných ustanovení, popř. uvést možné akty naplněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtoval již Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 8 Afs 66/2008 -
71. Lze tak shrnout, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné, neboť se jednak nevyxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní řízení s ohledem na řízení, které probíhalo před jiným orgánem a jehož výsledek měl zásadní vliv na rozhodnutí ve věci samé.
(rozsudek Městského souxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxi rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě soud nepřezkoumává žalobou napadené rozhodnutí, ale zjišťuje jen existenci zákonných přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xx xx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxledky rozhodnutí by pro žalobkyně znamenaly újmu, je povinen žalobce, který se přiznání odkladného účinku domáhá svým návrhem; nestačí tak v návrhu toxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z rozhodnutí. Zároveň musí jít o následek určité intenzity, aby jej bylo vůbec možno označit za újmu. Zákon hovoří o újmě "nepoměrně větší", nikoli o pouxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxly sebemírnější - tíživěji než na veškeré další osoby, jichž se rozhodnutí netýká.
Vyvrátit žalobcem tvrzenou existenci tohoto předpokladu může žalxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxch osob, a proto může zpochybnit návrh na přiznání odkladného účinku i z důvodu nesplnění zbývajících dvou základních předpokladů, tj. že újma hrozící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Žalobce shledává újmu, která by mu vznikla výkonem napadeného rozhodnutí, ve skutečnosti, že nebude-li žaloxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxona bude ustanoven nový insolvenční správce. V souvislosti s dalším tvrzením žalobce, že všechna řízení, v nichž žalobce působí jako insolvenční sprxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxních řízeních vykonal, bude řádně odměněn. Poukaz žalobce na újmu, která podle něj vznikne věřitelům tím, že nový insolvenční správce převezme agendu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzení, je ve vztahu k posouzení újmy vzniklé samotnému žalobci zcela irelevantní. Protože žalobce nekonkretizoval újmu, která mu vznikne výkonem napaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh, byl s účinností od 1.8.2013 novelizován zákonem č. 185/2013 Sb. a výkon činnosti insolvenčního správce dle § 3 odst. 2 se po této novele považuje za cxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xřechodná ustanovení) bylo stanoveno přechodné období, kdy insolvenční správce, kterému bylo vydáno zvláštní povolení před účinností této novely, nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxovedené zákonem č. 185/2013 Sb. byl dle důvodové zprávy následující: "Požadavek na bezpečnostní způsobilost zvláštních insolvenčních správců má zx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxalitativní požadavky, než jen odbornou způsobilost. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jehož mechanismů zjišťovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xakákoliv osoba, která složí zkoušku odborné způsobilosti pro výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením a která splní další spíše forxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxsobilosti má rozšířit nároky na insolvenční správce se zvláštním povolením a přinést další záruky toho, že budou jednat nezávisle. U insolvenčního spxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxho bezpečnostní způsobilosti zkoumána Národním bezpečnostním úřadem například jeho ovlivnitelnost nebo důvěryhodnost, což jsou atributy, které nxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u insolvenčních správců se zvláštním povolením, a to požadavku bezpečnostní způsobilosti.
Mezi účastníky je nesporné, že žalobce doklad o své bezpexxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxilosti nedoložil dosud, přičemž ani sám žalobce neuvádí, že by tento doklad měl již k dispozici.
Městský soud toho názoru, že přiznání odkladného účinxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxjovaných skutečností. Není proto na místě, aby pokračoval v činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením, jejíž výkon splnění tohoto předpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxvenčních správcích v platném znění.
(usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.9.2015, č. j. 5Ad 19/2015-34)
Personální a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxtí účinnosti revizní novely bylo insolvenčnímu správci umožněno vykonávat činnost v provozovně. Vyhláškou pak bylo (vedle podrobností o úředních hoxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávce v provozovně povinen s odbornou péčí zajišťovat. Smyslem a hlavním cílem nové právní úpravy bylo přiblížit výkon činnosti insolvenčního správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxla právní úprava seznamů insolvenčních správců založena na teritoriálním principu a principu zrovnoprávnění údaje o zápisu sídla a údaje o zápisu proxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxených šetření však zřejmě vyplývá, že úpravou umožňující zakládání nových provozoven insolvenčních správců bez omezení nebyly naplněny cíle deklarxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxmalizace nápadu insolvenčních věcí, ovšem za současného snížení kvality výkonu funkce (a zákonem požadovaných činností) insolvenčních správců (doxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v počtu ustanovení jednotlivých insolvenčních správců do insolvenčních řízení, kdy není neobvyklé, že insolvenčnímu správci s malým počtem zřízenýxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxn důvodovou zprávou k revizní novele. Nárůst počtu provozoven jednotlivých insolvenčních správců pro insolvenční správce znamená větší časové zatíxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxné možnosti komunikace dlužníka přímo s insolvenčním správcem, příp. jím pověřenou kvalifikovanou osobou) a nárůst nákladů, a to na obou stranách (jax xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxedku omezených možností ministerstva sankcionovat pochybení insolvenčních správců ani dostatečně motivováni) zabezpečit veškeré činnosti, kterx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxekt (bývalá cementárna), restaurace, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxání, spočívajícímu zejména v zřizování
de facto
„fiktivních provozoven“ nebo provozoven zřízených na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxějších podmínek pro jejich chod a z důvodu nemožnosti insolvenční správce za toto jednání postihovat.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 13xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce se navrhuje tuto povinnost zakotvit výslovně [§ 13a a § 34a ve spojení s § 36b odst. 1 písm. a) a § 36b odst. 3 písm. a)]. Také v rámci prevence průtahů koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnímu správci povinnost přizpůsobit jeho materiální i personální vybavení povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. [Podobnou úpravu xxx xxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa materiální a personální vybavení insolvenčního správce specifikuje prováděcí právní předpis.
K odst. 1
Z důvodové zprávy vyplývá, že v rámci koxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxlním vybavení provozovny, kde probíhala kontrola. Vzhledem k tomu, že zákon výslovně neupravoval povinnost určitého materiálního a personálního vyxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxbookem s připojením k internetu a dálkovým připojením, které umožnovalo přístup do složek insolvenčního správce.
Koncepční novelou byla stanovexx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxožitosti jím vykonávaných činností. Jedná se o poměrně diskutabilní ustanovení, které může přinášet řádu výkladových a aplikačních problémů. Přednx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxva. Zde může vzniknout zásadní problém, a to že by podzákonný právní předpis mohl stanovit nové povinnosti, zvláště v oblasti soukromého práva stran poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžitosti by bylo zajisté uložením povinnosti. Odstavec 1 totiž říká, že personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xy bylo podle názoru autora dostačující. Vymezení však vzápětí doplňuje odst. 2, který říká, že obsah požadavků na personální a materiální vybavení insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxem, což se v případě insolvenčních správců xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností, lze si jen těžko představit nějakou generalizaci, neboť musí jít o zabezpečení v konkrétním pxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xe bude správce výlučně zaměřovat na případy, v nichž je úpadek řešen oddlužením, nebo na případy řešené konkursem. Nelze tak zobecňovat požadavky na sixxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx konkursů, které však budou tak rozsáhlé, že se složitostí nedají srovnat s oddlužením.
Autor se domnívá, že naprosto dostačující by bylo stanovení xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí orgán by vždy posoudil, zda insolvenční správce má personální a materiální vybavení adekvátní výkonu své činnosti. K tomu by mu pomohla analýza řízenx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxky komplexní elektronizaci insolvenčního rejstříku půjdou velmi rychle vyhledat další
relevantní
listiny.
Podmínka materiálního a personálnxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxího) povolení doložit i doklad o splnění této podmínky. V tomto momentu právní úprava naráží na další dva deficity, které lze výkladem do jisté míry překxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xím vykonávaných činností, a doklad o tomto musí být předložen při podání návrhu a vydání povolení. Prvním problémem je skutečnost, že povinnost materixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxe povinnost v § 13a zákona dopadat na žadatele, kteří podali návrh na vydání povolení. Podle názoru autora tato povinnost na žadatele dopadat při podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvinnost na něj podle § 13a zákona dopadne v podstatě až právní mocí vydání povolení, kdy se navrhovatel stane insolvenčním správcem. Druhý problém ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxona, nebo by riskoval zrušení (zvláštního) povolení podle § 13 odst. 1 zákona. Otázkou však je, co musí správce doložit za doklad, ze kterého bude vyplývxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxra nelze po správci v podstatě požadovat žádné zvláštní personální a materiální zabezpečení, vyjma samozřejmě adekvátního zařízení sídla stran matexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxí žádosti o vydání (zvláštního) povolení nebo naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 36b odst. 1 písm. b) zákona, bylo přijato i přechodné ustanoxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx.
Podle přechodného ustanovení je insolvenční správce, jemuž vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uvedené přechodné ustanovení zavádí dvojí režim, který je zjevně diskriminační a svým způsobxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxpadě vydání vyhlášky č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., jež byla právě Ústavním soudem shledána jako protiústavní mimo jiné i z důxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xudikatury Ústavního soudu na něj navazující - srov. Pl. ÚS 45/2000); pokud zákon sám nějaké omezení nestanoví, nelze toto pak upravovat podzákonným prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx službou veřejnosti a jako taková se neobejde bez určitých omezení, která jsou legitimována lepším zajištěním vykonávané činnosti pro dlužníky a ostaxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxzsahu, v němž je ze strany insolvenčních správců vykonávána veřejná moc, má stát objektivní zájem na tom, aby tato činnost byla prováděna rovnoměrně, pxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xelze tedy státu upřít možnost výkon činnosti insolvenčních správců regulovat s cílem dosáhnout vyváženého, dostupného a funkčního celkového mechanxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvidelností výkonu veřejné moci (nárazové odklony hlavních či dominujících aktérů od žádoucích postupů, které mohou např. jednorázově vyvolat velké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxe modelově poukázat na někdejší praxi hromadného vymáhání bagatelních pohledávek při souběžném zneužití „standardní“ právní úpravy náhrady nákladx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx která bude na základě zmocnění vydána.
V neposlední řadě přechodné ustanovení zavádí nerovnost mezi subjekty na trhu - insolvenčními správci, a to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx vyhlášky vůbec splňovat, neboť budou mít roční lhůtu na to, aby tyto podmínky naplnili. Podmínky pro ně se tak liší od správce, který podá žádost o vydání xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxbude mít ani jeden případ, a vlastně nebude ještě ani insolvenční správce, ale pouze žadatel o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona a vyhlášky. Správce, resp. žadatel, který se samotnou činností insolvenčního správce nemá žádné zkušenosti, bude muset podmínky splňovat již xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xe by správce, kterému vzniklo povolení nově po účinnosti koncepční novely, měl rok na to, aby se mohl s novou povinností, resp. s vyhláškou detailně seznxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx zcela obráceně.
K odst. 2
Obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis. Podle názxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxva tento zákonný text co nejlépe provést. Podzákonný právní předpis by měl stanovit základní obsahové náležitosti požadavků a bylo by vhodné, aby stanxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxdavků téměř vždy dochází ke stanovení povinností. Nelze tak v rámci podzákonného předpisu například upravovat počet zaměstnanců nebo jejich vzdělánxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxř k § 39a zákona.
Judikatura:
Ministerstvo nemůže vyhláškou ukládat povinnosti a ani provádět výklad zákona. Překročí-li meze zákonného zmocněxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 13 - zrušení povolení nebo zvláštního povolení, § 34a - personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce, § 36b - přestupky právnixxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x § 599 z. i. s.
i. f.
Informační povinnost insolvenčního správce
Právní xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 185/2013 Sb. (obecná část):
Návrh zákona nově upravuje informační povinnosti insolvenčních správců i orgánů veřejné moci, pokud jde o
relevantní
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvě zavádí sankce pro insolvenční správce za neposkytnutí součinnosti při výkonu dohledu a za vymezené správní delikty spočívající v neplnění některýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb. (zvláštní částx x xxxx xxxx
xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí o povolení v případě změny kteréhokoliv údaje v něm uvedeného. Požadavek vydávat nové povolení v případě změny údaje zbytečně dával povinnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxých (např. změna příjmení). Speciálně řeší návrh možnost vydání nového povolení pouze v § 8b při změně v osobě ohlášeného společníka nebo v počtu ohlášxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xobecňuje povinnosti insolvenčního správce dříve stanovené například v § 9 odst. 3 nebo § 12 odst. 2, které však nepokrývaly všechny informační potřebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx nebo zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce s výjimkou zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle navrženého § 13 odst. 2 z toho dxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude mít dále povinnost sdělit ministerstvu všechny informace o změnách údajů zapsaných v seznamu insolvenčních správců a každoročně předkládat dokxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxu spravedlnosti. Povinnost byla zavedena s účinností k 1. 8. 2013 zákonem č. 185/2013 Sb. Institut informační povinnosti insolvenčního správce zajišxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokládací povinnost, nedostávají se ke správnímu orgánu příslušné
relevantní
informace, a může tak dojít k potenciálnímu ohrožení důvěry v institux xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxst. 1
První odstavec upravuje výlučně informační, ale zároveň tu nejdůležitější, povinnost insolvenčního správce, a to vzhledem k jeho statusu. Inxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx nastala rozhodná skutečnost, oznámit dohledovému orgánu.
První oblast obsahuje skutečnosti, které mohou vést k pozastavení práva vykonávat činxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. V každém případě uvedeném pod jednotlivým písmenem citovaného ustanovení je stanoven rozhodný den, od kterého běží lhůta pro sdělení
relevantní
skxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxlvenčních správcích neupravuje žádnou specialitu z hlediska počítání času, takže platí jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx, byť nepřímo, ještě jasnou odpověď stran plnění oznamovací povinnosti i dne, od kterého běží insolvenčnímu správci lhůta ke splnění informační povinxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xdělovat informace ohledně trestního stíhání jeho osoby pouze v případech, kdy trestná činnost, ze které je insolvenční správce obviněn, ohrožuje důvxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi v kontextu § 10 odst. 1 písm. a). Citované ustanovení přiznává dohledovému orgánu výsostné postavení v úvaze nad případným pozastavením práva vykonáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce může ohrozit důvěru v řádný výkon jeho funkce, a na jejich základě pak rozhodl o případném pozastavení. Z uvedeného je zjevné, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt se vztahuje na každé trestní stíhání; je totiž na dohledovém orgánu, nikoliv insolvenčním správci, aby v rámci správního uvážení posoudil, zda tato txxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12. Plošný odkaz na § 12 není příliš vhodný, neboť všem informačním povinnostem plynoucích z x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxtupovat plošně. Předně jde o skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) a b),vzhledem k nimž je insolvenční správce je povinen informovat dohledový orgxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx měly dohledovému orgánu sdělit příslušné orgány v souladu s § 36a. V případě smrti příslušný matriční úřad a v případě prohlášení za mrtvého rozhodnutíx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxsolvenčnímu správci omezena svéprávnost, měl dohledový orgán informovat příslušný soud. Skutečnost uvedená v § 12 odst. 1 písm. d) je specifikována xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxního správce doručené Ministerstvu spravedlnosti, není tak nutné již opakovaně sdělovat - novým podáním - že byla podána oznámení o ukončení činnostix xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxvací povinnosti i běhu lhůty pro splnění povinnosti jasná.
Poslední oblast § 14 odst. 1 obsahuje skutečnosti, které mohou vést ke zrušení, resp. zaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvat v případě, že přestane splňovat podmínky, které musel splňovat již v rámci návrhu na vydání povolení, a od doby vydání povolení došlo ke změně (blíže xxxxxx x x xx x x x x xxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x5 dnů, informovat Ministerstvo spravedlnosti o skutečnostech specifikovaných v § 14 odst. 1. Pokud insolvenční správce nesplní tuto informační povixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxtavec upravuje kombinaci informační a dokládací povinnosti. Insolvenční správce podle citovaného ustanovení musí dohledového orgánu sdělit inforxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce změnu doložit i příslušným dokladem, který tuto změnu prokazuje. Informační ani dokládací povinnost se nevtahuje na údaje, které jsou dohledovému xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxí insolvenčního správce, údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního sprxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxvu spravedlnosti oznámit a doložit, a na údaje, které tato povinnost nestíhá, neboť jsou dohledovému orgánu z jeho vlastní činnosti známy. Údaj identixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnost, neboť tyto údaje nemohou být Ministerstvu spravedlnosti známy. Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce je xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x průběhu činnosti insolvenčního správce nebude nikterak měnit, neboť je vázán na nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení. V úvahu připadá jen mxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxsterstvu spravedlnosti znám z jeho úřední činnosti, neboť pozastavení zapisuje do seznamu na základě rozhodné skutečnosti podle § 9 nebo § 10. Insolvxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xokládat. Poslední údaj, který se do seznamu zapisuje, a to údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, je Ministerstvu spravedlnostx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Insolvenční správce je zde povinen, stejně jako v předchozím případě, neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, nejen informovat Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxormační a dokládací povinnost (postačí nesplnit jednu z nich), dopouští se přestupku podle § 36b odst. 1 písm. d), za který mu Ministerstvo spravedlnosxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xojištění odpovědnosti za škodu. Povinnost předložit doklad o pojištění byla prvně stanovena k 1.8.2013 a je vázána na předložení dokladu o pojištění vxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxjící splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Informační povinnost je tak vázána na předložení dokladu o pojištění vždy jxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxdložení dokladu o pojištění se počítá buď od stanovení této povinnosti, tedy od 1. 8. 2013, anebo - po datu 1. 8. 2013 - nabytím právní moci vydání povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.“ Podle tohoto ustanovení bylo ročním obdobím 365 dní a lhůta končila uplynutím toho dne, ktexx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxto situace se však týká pouze 29. února), a to dle obecného počítání času. Délka lhůty tak nebyla počítána dle kalendářního roku, neboť v § 14 odst. 3 zákonxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxlvenčním zákoně nebo občanském zákoníku. Zákonodárce tedy striktně rozlišoval mezi „rokem“ a „kalendářním rokem“ a „kalendářní rok“ byl přitom vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxávního řádu [§ 40 odst. 1 písm. b) spr. řádu], resp. dle obecného počítání lhůt tak, jak je upravují i jiné právní předpisy.
V rámci koncepční novely doxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxného ustanovení explicitně pojem „kalendářní rok“ a zároveň objektivně stanovil lhůtu pro předložení dokladu o trvání pojištění. Předchozí právní úxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nešlo o nikterak složitý výkladový problém, nicméně splnění povinnosti bylo vázáno na správní delikt (nyní přestupek), takže změna byla provedena sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (nyní přestupku). Nově insolvenční správce musí doklad o trvání pojištění předložit v průběhu kalendářního roku, nejpozději pak do 2 měsíců po uplynuxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxžným pochybením umožňujícím Ministerstvu spravedlnosti zrušit povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce. Zákonodárce tak ve snaze předcháxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadům stanovil insolvenčnímu správci každoroční informační povinnost dle § 14 odst. 3. Důsledkem neplnění předmětné informační povinnosti ve vztxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxjící dohledovému orgánu skutečně a bezprostředně prověřit, zdali insolvenční správce opravdu splňuje všechny předpoklady pro výkon dané činnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxní toho, aby byl insolvenční správce po dobu výkonu funkce profesně pojištěn pro případ porušení povinnosti spojené s jejím výkonem, ale zajištění tohxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxštění, aby činnost správce nevykonávaly osoby bez příslušného pojištění, zde se dohledovému orgánu nabízejí zcela jiné prostředky pro jeho zajištěnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí společnosti, § 9 - pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 10 - důvody pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního spxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudů vůči ministerstvu
Související předpisy:
Informační povinnost ministerstva
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlečnosti, je slučitelná s činností advokáta, daňového poradce, auditora nebo notáře. Ministerstvu spravedlnosti je proto uložena povinnost tyto prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxného povolení.
Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí veřejné obchodní společnosti může být i výkon činnosti insolvenčního správce. Pouze veřejná obchodní společnost může mít zapsán výkon činnosti insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx-31 zák. o advokacii upravující způsob výkonu advokacie a práva a povinnosti advokátů se přiměřeně použijí pro činnost advokáta jako insolvenčního sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxsolvenčního správce. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti mlčenlivosti insolvenčního správce (§ 45 insolvenčního zákona). Oprávnění advokáxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxona), zástupce insolvenčního správce (§ 33 insolvenčního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnění advokátů vykonávat činnost insolvenčních správců bylo do zákona o advokacii vloženo změnou zahrnutou do § 43 (část třetí).
Zákon o daňovém xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce. Souhlas xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce danými právním řádem. Oprávnění daňových poradců vykonávat činnost insolvenčních správců bylo do zákona o daňovém poradenství vloženo změnox xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxí činnosti také činnost insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního sprxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Notářský řád stejným způsobem dává notářům právo vykonávat vedle své hlavní činnosti také činnost insolvenčního správce, předběžného insolvenxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrava nestanovuje.
Související ustanovení:
§ 43 - změna zákona o advokacii, § 44 - změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xák. o advokacii, - § 23 zák. o auditorech
HLAVA TŘETÍ
SEZNAM
(Obsah seznamu insolvenčních správců)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Seznam je součástí insolvenčního rejstříku, kterx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx seznam insolvenčních správců se tedy aplikují práva a povinnosti, které jsou upraveny v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Podle § 2 písmx xx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx písm. a) tohoto ustanovení se informační činností rozumí „získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnoxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích.“
Podle názoru autora jsou zápisy do seznamu Ministerstvem sprxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu § 2 písm. a) z. i. s. v. s.
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle části druhé správního řádu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě uxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxá o postup správního orgánu v podobě informační činnosti, nicméně v rámci tohoto postupu jednak nedochází k vydání žádného rozhodnutí (což by pravděpoxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxnnosti jmenovitě určené osoby, žadatele o zápis. Z uvedeného tak vyplývá, že zápisy do seznamů nejsou prováděny v rámci správního řízení, proti špatnéxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xNSS 8 AS 37/2014-154) můžeme provedený záznam do seznamu definovat jako správní úkon, který je způsobilý zasáhnout do veřejných subjektivních práv a zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostřednictvím žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení (dále jen „nezákonný zásah“) podle § 82 a násl. s. ř. s., neboť ochrany nebo nápravx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k nezákonnému zásahu došlo.
Ač se jedná o informační systém veřejné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxmi rejstříky právnických a fyzických osob rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xvoji specifickou úpravu v insolvenčním zákoně, nicméně obdobně tomu bylo v minulosti i u obchodního rejstříku, který byl upraven obchodním zákoníkem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přehlednější, kdyby byl insolvenční rejstřík upraven v zákoně o veřejných rejstřících, zvláště za situace, kdy má oba zákony v gesci Ministerstvo sprxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xnsolvenčních správců vymezují:
a)
u tuzemských správců
-
§ 18 a § 19, pokud jde o údaje identifikující insolvenčního správce a
-
§ 20-22, poxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xx x x xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
x xx x x xxx xxkud jde o údaje o pozastavení a zániku práva vykonávat činnost hostujícího insolvenčního správce.
Insolvenční zákon se k rozsahu údajů zapxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo nedílnou součást insolvenčního rejstříku seznam insolvenčních správců. Podrobnosti nestanovují ani prováděcí předpisy.
Judikatura:
I. Pxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxa č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se lze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle x xx x xxxxx xx xx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxcích], který je veřejnou obchodní společností, musí být nepochybné, že oznámení vyjadřuje skutečnou vůli této společnosti. Oznámení nemůže učinit jxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx č. j. 8 As 37/2014-151)
Související ustanovení:
§ 18 - údaje zapisované do seznamu, § 19 - údaj identifikující insolvenčního správce, § 20 - úxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxiku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 29 - údaje zapisované do seznamu u hostujícího správce, § 30 - údaj identifikující hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých insolvenčních řízení, v jehož rámci je nezbytné vymezit kritérium, podle něhož budou ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který má mít přednost před ekonomickým účelem, neboť umožňuje dlužníkovi nový start a motivuje ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči vxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxdrobností o úředních hodinách provozovny a o označování sídla a provozovny insolvenčního správce) třeba upravit zejména podrobnosti o činnostech, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce dlužníkům, zajistit úsporu nákladů obou stran a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle požadavxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xídla a údaje o zápisu provozovny do seznamu insolvenčních správců, jakožto kritérií nápadu nových insolvenčních věcí jednotlivým insolvenčním spráxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxly naplněny cíle deklarované zejména v důvodové zprávě k revizní novele, neboť po jejím vstupu v platnost a v účinnost došlo k masivnímu nárůstu počtu prxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčních správců (dosud bylo zřízeno přes 3 000 provozoven, přičemž na některé insolvenční správce připadá již více jak 60 provozoven). Dochází proxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxi s malým počtem zřízených provozoven není například až po dobu téměř 2 měsíců přidělen žádný případ.
V praxi dokonce dochází k efektu zcela opačnémux xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxamená větší časové zatížení (v důsledku cestování mezi provozovnami), obtížnost zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce vůči dlužníkům (pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a to na obou stranách (jak pro insolvenčního správce, tak pro dlužníka). Insolvenční správci s vysokým počtem provozoven proto nejsou objektivně schoxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré činnosti, které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkt (bývalá cementárna), restaurace, herna, budova v havarijním stavu anebo rodinný dům, jehož obyvatelé o existenci provozovny nemají žádné informaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxzpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem je však značně omezena, a to především z důvodu absence přísnějších podmínek pro jejixx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxvání insolvenčních věcí pro jednotlivé obvody krajských, resp. okresních soudů mělo umožnit přirozenou regulaci počtu insolvenčních správců. Rotaxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xejichž počet se bude v daném okrese přizpůsobovat požadavkům trhu. Naproti tomu zavedení seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xmezeným nebo akciová společnost, u nichž se předpokládá širší záběr samotných podnikatelských aktivit) a zvýšením možnosti jeho přístupu k insolvenxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxéna ve vztahu k tzv. všeobecné racionální apatii věřitelů v úvodní fázi insolvenčního řízení, ve vztahu k rovnoměrnému přidělování tzv. prázdných konxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxenčního správce se zvláštním povolením k výkonu činnosti insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčnícx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxzal jako nevhodný v souvislosti s vedením seznamů insolvenčních správců s odborným zaměřením na řešení úpadku dlužníka oddlužením podle obvodů okresxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xásti seznamu insolvenčních správců.
Provázanost ustanovování insolvenčních správců podle pořadí určeného dnem zápisu jejich provozovny do příxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxh na povolení oddlužení, spolu s možností insolvenčního správce zřídit si provozovnu v podstatě kdekoli na území České republiky a spolu s omezenou možxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxtivními prostředky tak, aby již nedocházelo k narušování podnikatelského prostředí a ohrožování důvěryhodnosti v osobu insolvenčního správce, resxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxčně vykonával svoji činnost, a to svědomitě a s odbornou péčí. Z tohoto důvodu a s ohledem na dosavadní aplikační praxi se jeví jako nezbytné oprostit výkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na nápad insolvenčních věcí.
V návaznosti na zdůraznění a posílení myšlenky učinit insolvenční řízení ve vztahu k nápadu insolvenčních věcí v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxých insolvenčních řízení, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Prvkem, který má omezit oportunismus v oblasti zřizování provozoven, jehož jexxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx seznamů insolvenčních správců pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením. Obecná část seznamu insolvenčních spxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxením, a zvlášť pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem.
Insolvenčnímu správci zůstává zachována možnost zřxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy - např. provozovna se nachází na místě způsobilém pro výkon činnosti insolvenčního správce). Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxolvenčního správce pro konkurs i pro oddlužení. Nemá-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu sídlo, ale má zde jednu nebo více provozoxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na řešení úpadku dlužníka konkursem, resp. oddlužením jako první v pořadí.
Pro systém vedení seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xmělého navýšení nápadu v zásadě nevyskytovaly. Změna systému vedení seznamu insolvenčních správců se dotýká pouze obecné části seznamu pro insolvenxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxmy insolvenčních správců odborně zaměřenými na řešení úpadku dlužníka konkursem.
Navrhovaná úprava tedy umožňuje insolvenčnímu správci být zapxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxlvenčním soudem pro jednotlivá insolvenční řízení v každém obvodu krajského soudu, kde má sídlo nebo provozovnu. Do obecné části seznamu insolvenčníxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xapsané sídlo a provozovna (resp. okamžik takového zápisu) jsou
relevantní
pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxvé zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 17):
V návaznosti na zdůraznění a posílení myšlenky učinit insolvenční řízení ve vztahu k nápadu insolvenčních vxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xednotlivých insolvenčních řízení, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Prvkem, který má omezit oportunismus v oblasti zřizování provozovenx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxmu vedení seznamů insolvenčních správců pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením. Napříště tak bude obecná čásx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxrávci zůstává zachována možnost zřídit si v obvodu jednoho krajského soudu více provozoven (za podmínky že provozovna splňuje veškeré požadavky, ktexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce v obvodu jednoho krajského soudu sídlo a jednu nebo více provozoven, zapisuje se do obecné části seznamu insolvenčních správců vždy pouze sídlxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo, ale má zde jednu nebo více provozoven, zapíše se do obecné části seznamu insolvenčních správců pouze ta provozovna, u které insolvenční správce připxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxních správců odborně zaměřených na řešení úpadku konkursem se tak napříště ničeho nemění. Změna systému vedení seznamu insolvenčních správců se dotýxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se sjednocují s těmi, která platí pro seznamy insolvenčních správců odborně zaměřenými na řešení úpadku dlužníka konkursem.
Navrhovaná úprava texx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxku oddlužením) a tedy být ustanovován insolvenčním soudem pro jednotlivá insolvenční řízení podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona v každém obvodu krxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxuze tzv. první provozovna (podle výše popsaného algoritmu), přičemž pouze takto zapsané sídlo a provozovna jsou
relevantní
pro ustanovování insolvxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna.
Ustanovení § 17 zákona logicky navazuje na vymezení seznamu v přxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx x x xx insolvenčního zákona, neboť skrze § 25 insolvenčního zákona jsou podle seznamu určováni insolvenční správci do jednotlivých řízení, pokud nejde o sixxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm hostujících insolvenčních správců. Pro ustanovování insolvenčních správců do konkrétních insolvenčních řízení podle § 25 odst. 2 a 3 insolvenčníhx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx. 2 a 3 insolvenčního zákona se nepoužijí v případě určení osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem. Předseda insolvenxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jenž je v souladu se zásadou dočasnosti nebo příležitostnosti, je-li to vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníkx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Do obecné části seznamu se zapisují insolvenční správci, kteří získali obecné povolení. Do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právo vykonávat činnost insolvenčního správce. Obecná část seznamu byla v důsledku zavedení systému provozoven původně vedena podle obvodů okresníxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích správců s ohledem na odborné zaměření insolvenčního správce, které se zapisuje jako údaj identifikující insolvenčního správce.
K odst. 3
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a konkursem. Obecná část seznamu je tak v podstatě ještě dále diferencována, a to podle odbornéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlužením nebo na řešení konkursem. Obecný insolvenční správce si může v rámci zápisu, resp. vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa oddlužením, odborné zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem nebo na oboje zároveň. Podle svého výběru je pak zařazen do příslušné části obecné čxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx seznamu, že se zaměřuje na řešení úpadku dlužníka konkursem, je zapsán do části, která je, stejně jako před účinností koncepční novely, vedena podle obxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxužníka oddlužením, je zapsán do části, která byla do koncepční novely (do 30. 6. 2017) vedena podle obvodů okresních soudů, nově (od 1. 7. 2017) je vedena xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení určován v souladu s § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán nxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na povolení oddlužení.
Z výše uvedeného vyplývá, že správce je do insolvenčního řízení určen podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxo označení kolečko ve své původní podobě před účinností koncepční novely, tedy od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2017, umožnoval ovlivňovat příděl kauz a vytvářet nxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce. Ihned po účinnosti zákona došlo v praxi u několika správců k masivnímu nárůstu počtu provozoven za účelem maximalizace nápadu insolvenčních xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x důsledku pak často docházelo k extrémním rozdílům v počtu přidělovaných věcí jednotlivým insolvenčním správcům a nebylo neobvyklé, že insolvenčnímx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxností s několika desítkami provozoven, byl tento nepoměr ještě větší. K tomu blíže komentář k § 5a.
K odst. 4 a 5
Druhou částí seznamu je část zvláštníx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, tedx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxty zápisu veřejné obchodní společnosti do seznamu, a to ve vztahu k ohlášeným společníkům, jejichž prostřednictvím vykonává činnost insolvenčního sxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxřípustné. Proto zákonodárce zavedl konstrukci, v důsledku které pro účely zápisu do seznamů - krajského a celorepublikového - odpovídá počet zápisů pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxnovení § 17 odst. 8 upravuje situace, kdy vznikne právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § x xxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxávo vykonávat činnost. Uvedené vyplývá z § 17 odst. 2 a odst. 4. V tomto pořadí jsou pak vedeny v příslušném seznamu, tzv. rotačním kolečku, podle kteréhx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx se do příslušného seznamu v abecedním pořadí. Tato situace nastala především k 1.1.2014, kdy byla zavedena rotační kolečka a správci do nich byli zapisxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxího správce, tak hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podlx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx insolvenčního správce, § 20 - údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 21 - údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvexxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxné do seznamu u hostujícího správce, § 30 - údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
7. Ústavní soud však má za to, že se závěrex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxích práv formou správní žaloby ve správním soudnictví.
8. Sama stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že předsedkyně krajského soudu při vydání napxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx považovat za organizační akt státní správy soudu (srov.
mutatis xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxlu ustanovení § 118 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, podléhat gesci Ministerstva spravedlnosti (ustanovení § 118 odst. 2 zákona o soudxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxostředek v rámci soustavy soudů, proto i z níže uvedených důvodů nemůže Ústavní soud přitakat.
10. Ve vztahu ke stěžovatelce je nicméně třeba považovax xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxním soudu, přičemž stěžovatelka patrně není aktivně legitimována k návrhu na jeho zrušení, nýbrž toliko k návrhu na vyslovení nezákonnosti tohoto zásxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiarity před podáním ústavní stížnosti nezabývaly správní soudy na základě stěžovatelčiny správní žaloby podané ve smyslu ustanovení § 82 a násl. soudxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního (v této souvislosti Ústavní soud zdůrazňuje, že nepřehlédl dikci ustanovení § 4 odstx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho zákona).
(usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3234/2015)
Opatření předsedy soudu o určení insolvenčního správce mimo stanxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxmci výkonu státní správy soudu ve smyslu § 119 odst. 2 zákona o soudech a soudcích. Jedná se o úkon hybridní povahy, který sice má základ v realizaci adminixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxeré má opatření bezprostřední a určující vliv a které navíc podléhá striktním zákonným lhůtám počítaným často v řádu dnů či dokonce hodin.
Ustanovení x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsuje, že takový postup je předseda soudu povinen odůvodnit. Na odůvodnění opatření tak lze vztáhnout požadavky konstantní judikatury Ústavního soudx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx logické a srozumitelné důvody, proč byl namísto určitého insolvenční správce, na kterého by jinak vycházelo tzv. kolečko podle § 25 odst. 2 insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxlze-li ustanovit správce podle zákonného pořadí nebo je-li to nezbytné vzhledem k dosavadnímu stavu řízení, osobě dlužníka a jeho majetkovým poměrům xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxčívající v plošném a dlouhodobém popírání zákonných pravidel a přidělování insolvenčních věcí podle vlastní - svévolné úvahy, vykazují rysy obcházexx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xorupčním prostředí. Zavedená praxe popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců, na kterém koncepčně staví insolvenční zákon ve znění xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy dřívější a na základě dobrých důvodů opuštěn.
(nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/2015)
Údaje zapisované do seznamu
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx § 17 a upravuje údaje, které se zapisují u každého insolvenčního správce, který se do seznamu zapíše.
K odst. 1
Pod jednotlivými písmeny jsou uvedexx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxící insolvenčního správce, který je vymezen v následujícím § 19. Dále se zapisuje údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, který jx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce, který najdeme v § 22. V poslední řadě se do seznamu i z logiky věci zapisují změny výše uvedených údajů.
K odst. 2
Údaje specifikoxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxčeného § 10 odst. 2 vyplývá, že údaje mají
deklaratorní
charakter.
Související ustanovení:
§ 19 - údaj identifikující insolvenčního správcex x xx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxkatura:
I. Proti záznamu o zániku práva vykonávat činnost insolvenčnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxt žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř.
II. V případě oznámení o ukončení činnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxochybné, že oznámení vyjadřuje skutečnou vůli této společnosti. Oznámení nemůže učinit jménem společnosti pouze jeden ze společníků, jehož zájmy jsxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xnsolvenčního správce
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 19):
Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxřední hodiny“) vykonává činnost. Nic se tak nemění na stavu již existujícím před účinností předkládaného návrhu, kdy je povinnost skutečného výkonu čxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovny v rozmezí od 4 do 20 hodin týdně, jejich rozvržení i činnosti zde povinně zajišťované stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky přístupu k insolvenčnímu správci ze strany veřejnosti. Již dnes je insolvenční správce povinen ve svém sídle vykonávat činnost skutečně a převxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xřední hodiny sídla tak budou nově údajem identifikujícím insolvenčního správce, který se zapisuje do seznamu [§ 19 odst. 1 písm. c)].
Nadto je nově pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxtění řádného označení těchto prostor [§ 36b odst. 1 písm. a)]. Podrobnosti o označování sídla stanoví ministerstvo vyhláškou.
K odst. 1
Ustanovení § 19 definuje údaje identifikující insolvenčního správce. Tyto xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost) je údajem identifikujícím insolvenčního správce její obchodní firma, sídlo, popřípadě umísxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, je pak bez ohledu na právní formu údaj o odborném zaměření. Odborným zaměřením může být zaměření na řešení úpadku dlužníka oddlužením nebo na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xožnosti, a to odborné zaměření na řešení úpadku dlužníka oddlužením, odborné zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem nebo na oboje zároveň. Podlx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxn na řešení úpadku dlužníka konkursem i oddlužením, bude zapsán ve všech seznamech podle obvodů krajských soudů. Blíže komentář k § 17 a komentář k § 25 inxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xprávce nově stanovena možnost vykonávat jejich činnost také v provozovně. V rámci podzákonné roviny pak byla vydána vyhláška, která blíže specifikovxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxozoven a pravidla pro jejich označování. Do nabytí účinnosti citované novely nebylo možné, aby insolvenční správce vykonával svoji činnost v provozoxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle požadavku trhu.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxí insolvenčních věcí, neboť jak konkursy, tak oddlužení se podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona přidělují podle sídla nebo provozovny v rámci přísluxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxně nijak omezen. Do seznamu se na základě žádosti zapíše adresa, na které bude provozovna umístěna, a úřední hodiny, ve kterých bude činnost v rámci provxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jako
obligatorní
příloha musí být přiložen doklad, který prokazuje právní důvod v užívání prostor, kde má být provozovna. Pro zápis postačí písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxi nájemní smlouvu. Stejně tak nemusí mít ani zřízeno právo užívání. Zákonodárce se v podstatě spokojil s písemným prohlášením, resp. písemným souhlasxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xbčanském zákoníku. Ten v § 136 odst. 1 upravuje specifika sídla a říká, že: „Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádex x xxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe o velmi obecný a široký pojem, jehož výklad může být dosti problematický.
S pojetím provozovny, resp. umístěním, může nastat situace, kdy správní xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxávní orgán měl odmítnout provozovnu zapsat. Zůstává pak otázkou, jak by měl v případě odmítnutí zápisu postupovat. Autor si na tomto místě dovoluje prexxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxnčního zákona). Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Dle § 2 písm. bx xx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxm. s) z. i. s. v. s. se rozumí „veřejným informačním systémem informační systém vedený správci uvedenými v § 3 odst. 2 [správci informačních systémů veřexxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící služby veřejnosti, který má vazby na informační systémy veřejné správy“, přičemž dle písm. a) tohoto ustanovení se informační činností rozumí „zíxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládanýcx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti jakožto správcem insolvenčního rejstříku [§ 419 odst. 1 insolvenčního zákona, § 2 písm. c) z. i. s. v. s.] je toliko informační činností ve smyslu § 2 pxxxx xx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho systému veřejné správy. S ohledem na právě uvedené se autor domnívá, že výše popsaná činnost Ministerstva spravedlnosti nenaplňuje znaky správníhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxbo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (§ 9 spráxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xydání žádného rozhodnutí (což by pravděpodobně již stačilo k učinění závěru, že se o správní řízení nejedná) - toliko je proveden zápis - a jednak tímto pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému (Ministerstvo spravedlnosti) nerozhoduje o konkrétním právu insolvenčního správce mít nebo nemít provozovnu. Správce informačního systému toxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxe o nějakém subjektivním veřejném právu insolvenčního správce, přičemž se v této souvislosti nabízí např. právo na ustanovení do určitého insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xeznamu (srov. § 25 odst. 2 insolvenčního zákona), nicméně nejedná se o následek, o němž by rozhodoval přímo správce informačního systému v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pak také nelze říci, že soud současně rozhodl o tom, že tento společník ručí s ostatními společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnil vkladovou povinnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxový zápis
konstitutivní
účinky], ačkoli má zápis provozovny do insolvenčního rejstříku ve vztahu k možnosti ustanovení insolvenčního správce do urxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxbně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.“ Uvedené všxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xteré je připojen souhlas vlastníka nemovitosti s jejím umístěním, je tento automaticky povinen žádosti vyhovět a provést zápis. Z věty první § 19 odst. x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávce svou činnost vykonávat, a to v kontextu § 5a odst. 4 vykonávat skutečně. Je-li tak z písemné žádosti zjevné (např. proto, že označená nemovitost neexxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenčního správce, nelze provést ani požadovaný zápis, přičemž je namístě vyzvat žadatele, aby odstranil vady žádosti (§ 154 ve spojení s § 37 odst. 3 spr. xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxlze vydat vyjádření nebo osvědčení, provést ověření nebo učinit sdělení, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního správce
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Komentované ustanovení upravuje zapisovaný údaj o vzxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 3 odst. xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v § 5. Podmínky pro vyhovění návrhu na vydání povolení jsou upraveny v § 6 (fyzické osoby) a § 8 (veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnostixx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do veřejného rejstříku. Dnem vzniku oprávnění bude až den zápisu veřexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxiká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení (§ 3 odst. 2). Údaj o dni, kdy byla správcem jako fyzickou osobou nebo ohlášeným společníkem veřejné obcxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxmínkou pro vydání zvláštního povolení pro fyzickou osobu [§ 6 odst. 2 písm. b)] i pro veřejnou obchodní společnost, u které tuto podmínku musí splnit ohlxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxoby, § 5 - návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 8 - vydání povolení a zvlášxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce
Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
Právní stav komentářx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x x x xxx xxxxx xxxxišuje dvě situace, resp. možnosti pozastavení, a to
ex lege
a
ex actu
.
Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce přímo ze zákona, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxho pozastavuje dnem, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Seznam rozhodných skutečností je pak taxativně vymezen v jednotlivých písmenech § 9 odst. 1.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
ex actu
, tedy zrušení na základě rozhodnutí správního orgánu v režimu správního řízení, které je klasicky dvoustupňové vedené podle zákona č. 500/200x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního správce pouze fakultativně (§ 32 odst. 1), žádné
obligatorní
důvody nejsou dány. Zatímco u insolvenčních správců pocházejících z České rexxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxtujících insolvenčních správců § 32 odst. 2 jednoznačně spojuje pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního sprxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxázejících z České republiky (§ 9 a § 10).
Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, ať jxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx § 18 zapisují. Zápis údaje má
deklaratorní
charakter, neboť pouze deklaruje skutečnost, která nastala ze zákona nebo z rozhodnutí správního orgánu. x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxí k vydání správního rozhodnutí, ale správní orgán jím autoritativně osvědčuje určitou skutečnost, která nastala ze zákona. Zápis skutečnosti do sezxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxi účinnost rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce. Nesplnění povinnosti ze strany Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce; pokud by ani insolvenční soud, ani samotný insolvenční správce neměli povědomost o vydání takového rozhodnutí a po jeho vydání kdo - správcex xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxx x průtahům v řízení v souvislosti s odstraňováním následků provedených úkonů (např. provedení nového přezkumného jednání novým insolvenčním správcexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxost insolvenčního správce, resp. následné vyznačení v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti má pro insolvenčního správce dva zásadní důsledxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe není v kontextu § 25 insolvenčního zákona ustanovován do nových insolvenčních řízení. Zároveň nemůže být ustanoven ani postupem podle § 29 insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení. Insolvenční zákon v § 31 odst. 3 totiž stanoví, že "insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního spráxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně". V kontextu citovaného ustaxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxčního zákona zde záleží na uvážení soudu. Při úvaze vedoucí k rozhodnutí insolvenčního soudu, zda správce ve funkci ponechá, nebo odvolá, budou podstxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxci pozastavena činnost ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) není tato okolnost sama o sobě důvodem pro jeho odvolání z funkce. Zároveň je však možné pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxmuto návrhu vyhovět a postupem podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona určit správcem insolvenčního správce, kde odvolaný insolvenční správce působx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo práva povinen být pojištěn, a to na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s výjimkou případu, že, působí jako ohlášený společník. Jedná se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxné, aby insolvenční správce s pozastaveným povolením podle § 9 odst. 1 písm. d), byl pojištěn, i když se na něho povinnost nevztahuje, neboť může zůstat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce má pro insolvenčního správce negativní následky, samozřejmě za situace, kdy nejde o jím předvídané pozastavení (například z důvodů působení oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu (NSS 8 AS 37/2014-154) můžeme provedený záznam do seznamu definovat jako správní úkon, který je způsobilý zasáhnout do veřejných subjektivnícx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnictví prostřednictvím žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení (dále jen " nezákonný zásah") podle § 82 a násl. s. ř. s., neboť ochrany nexx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k nezákonnému zásahu došlo.
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdmínek pro přijetí podání k Ústavnímu soudu dle výjimky pro podání stížnosti před vyčerpáním všech procesních prostředků podle čl. 75 odst. 2 písm. a) zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxnost, že napadené ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o insolvenčních správcích se týká všech insolvenčních správců vedených v seznamu ministerstvxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxká velkého množství subjektů (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 446/04 ze dne 16.6.2005).
Nad rámec shora uvedeného Ústavní soud v souvislosti s tvrzxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoukazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které "rozšířený senát má za to, že klíčové rozlišovací kritérium mezi osvědčením a deklaraxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxelně, určité skutečnosti), anebo o akt normativní (závazně stanovící, že určitá osoba má, anebo naopak nemá určitá práva nebo povinnosti). Okolnost, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxm a osvědčením je nutno rozlišovat mezi zásahem a osvědčením. I zde je klíčovým rozlišovacím kritériem, zda se jedná o úkon správního orgánu závazné povxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xoliko v rovině skutkové, nemající však normativní povahu. Nezřídka bude takové rozlišení mezi rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., zásahy ve smyxxx x xx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxované ve správním soudnictví takový, aby jakýkoli úkon mající povahu jednoho z výše uvedených, tedy i ten, jenž se pohybuje na pomezí mezi uvedenými typx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního soudu ze dne 16.11.2010, sp. zn. 7 Aps 3/2008 (publikovaný ve Sb. NSS pod č. 2206/2011)].
(usnesení Ústavního soudu ze dne 30.4.2014, sp. zn. III. Úx xxxxxxx
I. Proti zázxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx2006 Sb., o insolvenčních správcích, se lze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násxx xx xx
xxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se lze bránit žalobou na ochranu před nezáko společnosti. Oznámení nemůže učinit jménem společnoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx4-151)
Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce
Právní stav komentáře je k 1xxxxxxx
Posledním ustanovením upravujícím údaje v rámci seznamu je § 22, který dxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku. Zánik práva může být podle zákona dvojí, a to
ex lege
nebo
ex actu
. Zánik xxxxx
xx xxxx
xx xxxxxxx x x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xa příslušnou rozhodnou skutečnost, která jakmile nastane, dochází k zániku. Režim zrušení obecného nebo zvláštního povolení je oproti zániku povolexx
xx xxxx
x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxrávního řízení, které je klasicky dvoustupňové. Ať už jde o zánik
ex lege
, nebo zrušení
ex actu
, má toto pro insolvenčního správce, resp. bývalého insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxi zásadní důsledky. Předně zrušením povolení ztrácí osoba
status
insolvenčního správce podle tohoto zákona, nadále tak, po výmazu ze seznamu, není v xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x9 insolvenčního zákona. V druhém ohledu se zrušení povolení odrazí i v rámci běžících insolvenčních řízení. Insolvenční zákon v § 31 odst. 4 stanoví, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministersxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe důvod, pro který by insolvenční správce mohl zůstat ve funkci. Zákonodárce v citovaném ustanovení - na rozdíl od situací uvedených v § 31 odst. 1 a § 31 odxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxsolvenčního správce z funkce odvolat. Třetím důsledkem zrušení povolení, zde však pouze v rámci § 13 odst. 2, je založení překážky bezúhonnosti. Podmíxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxáštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34. Obdobně uvedené platí pro ohlášeného společníka vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle § 34.
Na rozdíl od úpravy pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v § 10 odst. 2 není pro problematiku zániku práva vykonávxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxcí bude postupováno stejně. Také v případě zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce v den, kdy nastala rozhodná skutečnost, nebo kdy nabyxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není žádným způsobem sankcionováno a není s ním spojena ani účinnost zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce. Nesplnění povinnosti ze sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního správce, pokud by ani insolvenční soud ani samotný insolvenční správce neměli povědomost o vydání takového rozhodnutí a po jeho vydání provedl v kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xového přezkumného jednání novým insolvenčním správcem, odstranění kupních smluv na odprodej majetku z majetkové podstaty, nové jednání věřitelskéxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce pouze obligatorně, bude-li naplněna jedna z podmínek uvedených v § 33. Fakultativně může k zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 8 - vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraničxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe, § 13 - zrušení povolení nebo zvláštního povolení, § 33 - zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, § 34 - roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh osob
Související předpisy:
Judikatura:
Podle § 25 odst. 3 IZ je-li v době určení (osoby správce) podán nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla do zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvexxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxx2006 Sb. právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnvestiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxku 100.000.000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.
Podle § 7 Ix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxlo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází. Ze seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx9.2015 se tak stalo rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 1.4.2015, č. j. MSP-233/2013-LOINSO/23, které po zamítnutí správcem dne 15.4.201x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxlnosti nejsou ostatně v řízení sporné.
Vycházeje z uvedeného odvolací soud dospívá k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně, když správce xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předáním agendy. V podrobnostech lze na jeho odůvodnění odkázat.
Brojí-li správce proti napadenému usnesení především tvrzením, že jeho odvolání z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z toho, že ust. § 31 odst. 4, věta druhá IZ setrvání správce ve funkci v řízení, ve kterém je vyžadován výkon této funkce správcem se zvláštním povolením pxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která by odporovala zásadám insolvenčního řízení, za situace, kdy sám insolvenční zákon s takovou situací (odvolání správce z důvodu zrušení zvlášxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx v osobě správce v průběhu insolvenčního řízení nutně a vždy (a u osob vypočtených v § 3 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb. zvlášť) nese s sebou jisté xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxt. 4 věta druhá IZ (odvolání správce pro ztrátu zvláštního povolení), sotva by bylo možno smysl této úpravy (jímž je mimo jiné zajistit obsazení funkce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxce správce založená na úvahách odvolacího soudu obsažených v jeho rozhodnutí ze dne 3.7.2013, č. j. 1 VSPH 734/2013-B-37, s tím, že nejméně stejnou váhu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxčního správce představuje vždy zásah do řízení, zvláště pokud již v něm stávající správce činil úkony významně ovlivňující jeho další průběh. Citovanx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákladě, než věc předmětná, a proto v něm obsažené úvahy nejsou v dané věci bez dalšího aplikovatelné.
Totéž platí o argumentaci správce odůvodněním roxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxna závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění z funkce, anebo není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů, může soud ukxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjí jeho funkci vykonávat a nelze postupovat podle tohoto ustanovení z preventivních důvodů. I toto rozhodnutí stojí na zcela jiném skutkovém základě a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxx xxxkci dosud vykonával řádně, že věřitelský výbor mu po celou dobu vyjadřuje podporu a že bezpečnostní řízení u Národního bezpečnostního úřadu v jeho věci xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxsplnitelná. Řádný výkon funkce správce je jeho zákonnou povinností, postoj věřitelského výboru je pro účely daného rozhodnutí nevýznamný a podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtivně) nemohl splnit nikdo. Tak tomu však zjevně není.
Za stavu, kdy správci bylo zrušeno zvláštní povolení vykonávat funkci správce, nelze, jak se myxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xaplněna. Podle této úpravy lze totiž postupovat v případech, kdy insolvenčního správce nelze vybrat ze seznamu insolvenčních správců. O takovou situxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xjmy, soud připouští, že případné účinky pravomocného rozhodnutí o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, by mohly znamenat pro žxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdné přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s veřejným zájmem. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxký soud v Praze se proto s ohledem na argumentaci žalovaného zabýval tím, zda by přiznání odkladného účinku žalobě nebylo v rozporu s veřejným zájmem. Spxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., podle kterého ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla insolvenčním soudem opakovaně uděxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xnsolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že důvodem pro zrušenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx4 sankce podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 182/2006 Sbxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxst. 2 uvedeného zákona ve výši 126 000 Kč.
Městský soud opětovně zdůrazňuje, že při rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě není soux xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxého rozhodnutí, s ohledem na jeho předmět a s ohledem na presumpci správnosti tohoto rozhodnutí, by nezpůsobil narušení veřejného zájmu. Pokud se napaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxný výkon činnosti insolvenčního správce a za situace, kdy důvodem pro zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bylo v daném případě zxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxobě zproštění funkce, dospěl soud k závěru, že případný odklad účinku těchto rozhodnutí by byl v rozporu s veřejným zájmem.
(usnesení Městského soudu x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxčního správce)
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce. Nedodržení této povinnosti není v zákoně provázáno s žádnou sankcí. Ustanovení zákona ani prováděcí předpisy nestanovují jakoukoli formu nebx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx které určuje oblasti odborné praxe, již měl žadatel o vydání povolení pro výkon činnosti insolvenčního správce vykonávat, zejm. v oblasti práva, ekonxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce může být § 3 vyhl. č. 312/2007 Sb., který určuje okruhy zkoušky insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce. Okruhy zkoušek jsou pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x).
S ohledem na výše uvedené je ustanovení svojí povahou v podstatě
obsoletní
, ačkoliv jeho materiální obsah je velmi důležitý, neboť činnost insolxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxptů o vykonání zkoušky insolvenčního správce. Ministerstvo spravedlnosti jakožto dohledový orgán by v rámci koncepce zkvalitňování výkonu funkce ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxení věnovat náležitou pozornost. Ministerstvo ovšem nemá žádnou zákonnou nebo podzákonnou oporu k systému vzdělávání. Podle názoru autora je hlavníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvanou profesí, v podstatě stejnou jakou je advokát, notář, nebo exekutor. Jako jediná profese však nemá vlastní komoru, která by zajištovala dohled, vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxející předpisy:
(Zkouška insolvenčního správce)
Právní stav komentáxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxkládaného návrhu zákona je řešení problematiky regulace profese insolvenčních správců s cílem zavést takové parametry, které přispějí ke zvýšení odxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxurovaly pouze osoby, které se výkonu činnosti insolvenčního správce věnují zodpovědně a splňují podmínky vyžadované zákonem. Soubor předkládaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů, obsahující změny, které jsou pro dosažení výše uvedených cílů nezbytné. Podstatné změny obsaženx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Jedná se o vyhlášku č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších nálexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx testu ověřují pouze znalosti z insolvenčního práva. U ústní části zkoušky jsou prověřovány znalosti z oblasti občanského, obchodního, pracovního prxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxniku a účetnictví. Rozdílovou zkoušku jsou povinni vykonat advokáti, daňový poradci, auditoři nebo notáři. Oproti zkoušce insolvenčního správce je xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxx xkoušky může vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, a to nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky. Ústní čxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxh osob rozhoduje o výsledku ústní části zkoušky nadpoloviční většinou hlasů svých členů na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtických zkušeností žadatelů o vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce již na samotném počátku celého procesu tak, aby byla zajištěnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxerých případech osoby bez předchozí náležité praxe, u kterých nelze objektivně předpokládat dostatek zkušeností potřebných pro výkon této činnostix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxých kvalit uchazečů. Návrh novely zákona o insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oblasti práva, k jejichž prověření slouží ústní část zkoušky (pokud se nejedná o rozdílovou zkoušku), ale i jejím doplněním o povinné vypracování přípxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xinnosti běžně setkává. Tato část umožní, aby ministrem spravedlnosti jmenovaní hodnotící komisaři lépe posoudili schopnosti prakticky aplikovat txxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxena s ostatními oblastmi práva, především právem občanským, obchodním, pracovním a správním. Smyslem zkoušek insolvenčních správců je právě prověřxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenčních správců umožňuje v systému administrativně udržovat uchazeče, kteří podali písemnou žádost o vykonání zkoušky, ale ke zkoušce se opakovaně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xinisterstva na organizaci náhradních termínů zkoušek. Současná právní úprava umožňuje uchazečům omluvit svou neúčast až po termínu konání zkoušky bxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xozpočtu. Právě organizace dodatečných termínů způsobuje ministerstvu největší finanční náklady. Tento stav nepřiměřeně zkresluje celkový obraz o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxání zkoušky insolvenčního správce za každý opravný nebo náhradní termín. Ke statistickým ukazatelům viz část IV. Vyhodnocení nákladů a přínosů.
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxní. Úprava je pouze rámcová, a podrobnosti upravuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 312/2007 Sb., jež je vydána na základě zmocnění v § 3x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xedy získala na vysoké škole v členském státě nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, vykonávaxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a zároveň uhradila ministerstvu správní poplatek za připuštění ke zkoušce ve výši 5 000 Kč. Zákonodáxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxel musí být plně svéprávný, i když to zákon
stricto sensu
nepožaduje, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxdené předpoklady, umožní jí ministerstvo do 6 měsíců vykonání zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části. Z kontextu skladby zkoušky vyplývá, že dx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí písemné části zkoušky je pak případně pozvána na část ústní.
K odst. 2
Druhý odstavec upravuje situace, kdy fyzická osoba u zkoušky insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxů od konání zkoušky, u níž neuspěla, písemně požádat ministerstvo o opakování zkoušky. Učiní-li tak, ministerstvo po zaplacení poplatku ve výši 7 000 Kx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxel má tedy v podstatě tři pokusy.
K odst. 3
Pokud žadatel u zkoušky neuspěl a nepodal do 30 dnů písemnou žádost o její opakování, nebo neuspěl ani při drxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxostaví, může do 5 dnů od jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu zkoušku umožnilo vykonat v náhradním termínu. Ministerstvo této žádosti vyxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xykonání zkoušky v jiném termínu ve výši 7 000 Kč. Důležitá bude především včasnost omluvy a doložení vážných důvodů žadatelovy neúčasti. Vážnými důvodx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxec navazuje na předchozí odstavce a řeší situaci, kdy se žadatel nedostavil ani na jiný termín, který mu byl poskytnut. Má-li žadatel dále zájem vykonat xxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo této žádosti vyhoví, pokud žadatel kumulativně splní 3 podmínky, a to řádnost a včasnost písemné omluvy, doložení důvodů zvláštního zřetele hodných xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxípadě první omluvy, liší se však výší poplatku a především uvedením důvodu. V případě, že se žadatel omluví prvně, musí doložit vážné důvody, pokud se omxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxho zřetele hodné jsou oproti vážným důvodům, závažnější a posuzují se mnohem přísněji, než v případě první omluvy.
Související ustanovení:
§ 6 - xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxávní stav komentáře je k 1.7.2017
Z důvodové zprávy k zákoxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxvést takové parametry, které přispějí ke zvýšení odborné připravenosti žadatelů o vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xodmínky vyžadované zákonem. Soubor předkládaných legislativních opatření je nerozlučně spojen s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 312/2xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxe uvedených cílů nezbytné. Podstatné změny obsažené v návrhu vyhlášky budou představeny v následujících částech předložené důvodové zprávy.
Zvlxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč. Zkušební komise pro zvláštní zkoušxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxeny po dohodě s guvernérem České národní banky.
Ustanovení § 26 upravuje zvláštní zkoušku insolvenčního správce, resp. pozvání adepta na zvxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým je vyhláška č. 312/2007 Sb.. Vyhláška je vydána na základě zmocnění v § 37 komentovaného zákona.
K odst. 1
Žádost o vykonání zkoušky může poxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xýši 3 000 Kč.
K xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnodárce v druhém odstavci říká, že pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 až 5 obdobně. Podle čl. 41 odst. 1 legisxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu, tedy jako by tam bylo znovu napsáno.
Související ustanovení:
§ 6 - povolení a zvláštní povolexx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxek insolvenčních správců
HLAVA PÁTÁ
HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
(Zápis hostujícího správce do seznamu)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě Evropské unie a v souladu s právními předpisx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxstně i na území České republiky.
Podle § 36a odst. 4 zák. o uznávání odborné kvalifikace je uchazeč povinen před tím, než začne vykonávat regulovanox xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je Ministerstvo spravedlnosti ČR.
3. Oznámení obsahuje:
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče, datum narození a státní občanství,
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx je obsahově nejbližší,
xx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvinen doložit, že v jednom nebo více členských státech vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložix xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xsazeném v jiném členském státě Evropské unie, pokud je uchazeč vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb tímto zaměstnavatelem.
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvení,
b)
doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu (dále viz § 31) a v souladu s jeho právními předpisy vykonává činnost obdobxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxklad o odborné kvalifikaci.
Z dokladu o dosažené kvalifikaci předloženého uchazečem o pozici hostujícího správce musí být zřejmý jeho stupeň, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxého státu původu, pokud je na jeho území činnost obdobná činnosti insolvenčního správce regulovanou činností nebo podléhá dohledu správního orgánu. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xprávního orgánu a příslušný orgán nebo instituce takový doklad nevydává, může být dokladem o výkonu předmětné činnosti i doklad prokazující výkon přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt srovnatelnou s činností insolvenčního správce v členském státě původu. V případě pochybností je uznávací orgán oprávněn požadovat předložení čestxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu činnosti.
Doklad o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxá i případu, kdy hostující správce bude vykonávat činnost pouze dle § 3 odst. 1, nikoli činnost u dlužníků vymezených v § 3 odst. 2.
Bezpečnostně způsoxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx
c)
je bezúhonná - podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu, anebo se xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx na její spolehlivost vykonávat citlivou činnost,
e)
je spolehlivá, což splňuje fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna negativní okolnost; negativxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoby.
K odst. 2
Adresa pro doručování je obligatorním údajem zapisovaným u hostujícího správce, přestože pro zvláštní doručování dle § 75 insolxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxování prostřednictvím držitele poštovní licence.
K odst. 3
K zániku práva vykonávat činnost insolvxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxostí v rámci konkrétních insolvenčních řízení, kde byl hostující insolvenční správce ustanoven opatřením předsedy insolvenčního soudu.
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, § 36b - přestupky právnických a podnikajxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(Zápis zahraniční společnosti do seznamu správců)
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Ustanovenx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxm zahraničních společností viz komentář k § 2 odst. 3 a 4.
Také pro zahraniční společnosti platí omezení dané předchozí ztrátou oprávnění ve smyslu x xxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx ministerstva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, § 36b - přestupky právnickýcx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxx 1 písm. a)
Minimální rozsah údajů, které mají sloužit k identifikaci hostujícího insolvenčního správce upravuje § 30 (viz komentář k tomuto ustanoxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxtář k tomuto ustanovení).
K odst. 1 písm. c)
Den zápisu do seznamu hostujících insolvenčních správců bude dán dnem, kdy Ministerstvo spravedlnostx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxx. d)
O pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rozhodujíxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxsově omezené opatření; rozhodující bude výsledek řízení, které má najisto postavit existenci důvodů aktivujících pozastavení předmětného práva.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxho práva může dojít z důvodu ztráty podmínek pro výkon práva (§ 33) nebo z důvodu pravomocně uložených sankcí pro porušení povinností insolvenčního sprxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkující hostujícího insolvenčního správce pokud jde o místo pobytu u fyzické osoby nebo obchodní firmu a okruh společníků pokud jde o osobu právnickou a xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obou typů správce může jít o změnu adresy pro doručování na území České republiky.
K xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxní bezpečnostní úřad fyzické osobě, která:
a)
je plně svéprávná,
b)
dosáhla alespoň 18 let věku,
c)
je bezúhonná - podmínku bezúhonnosti spxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx osobnostně způsobilá, tj. jde o fyzickou osobu, která netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost vykonávat citlivou činnoxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky, nebo skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.
K odst. 2
Při zápisu údaje o pozastaxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti ČR uvést údaj o dni, kdy došlo k pozastavení nebo zániku práva a také musejí být vymezeny důvody pro takový postup vůči hostujícímu insolvenčnímu spxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x1 - doložení usazení hostujícího správce, § 32 - pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, § 33 - zánix xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsně nebo příležitostně
Údaj identifikující hostujícího insolvenčxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe činí zapsaného hostujícího správce nezaměnitelným s jiným zapsaným správcem. Obligatorně zapsané údaje budou přístupné v Insolvenčním rejstříku x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlvenčních správců (§ 27 odst. 2). To platí přesto, že pro zvláštní doručování dle § 75 insolvenčního zákona je primárně určena datová schránka (§ 45 odsxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 27 - zápis hostujícího správce do seznamu, § 29 - zápis do seznamu
(Doložení usazení hostujxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace [§ 36a odst. 5 písm. b) zák. o uznávání odborné kvalifikace].
Orgánem správy se rozumí pro účely této čásxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx agenturu nebo osobu, ve které tento orgán správy uplatňuje rozhodující vliv (§ 32a odst. 4 zák. o účetnictví).
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxstavení dotčeného práva dochází na základě správní úvahy správního orgánu, která vede k vydání správního rozhodnutí o pozastavení práva dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo práva a den vydání rozhodnutí je avizován ve veřejně přístupném seznamu hostujících insolvenčních správců v insolvenčním rejstříku. Správcem insoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx 1 písm. a)
První zásadní změny v koncepci řešení úpadku dlužníků se do trestního práva promítly novelou některých skutkových podstat provedenou zákx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxarity trestní represe ještě více podtrhla výlučnost trestního práva jako krajního nástroje obrany zájmů společnosti poté, co selžou prostředky právx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestných činů. Hospodářská a finanční kriminalita měla vždy svá specifika a nejinak tomu je i v případě trestné činnosti páchané v souvislosti s úpadkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxktů tohoto řízení. Uvedený přehled skutkových podstat zahrnuje kromě skupiny tzv. úpadkových deliktů i přehled dalších skutkových podstat trestnýcx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxjetku
-
§ 221 tr. zákoníku - Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
-
§ 222 tr. zákoníku - Poškození věřitele
-
§ 223 trx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
-
§ xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
x xxx xxx xákoníku - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
-
§ 258 tr. zákoníku - Pletichy při veřejné dražbě
-
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx na organizované zločinecké skupině.
Dále viz komentář k § 10 odst. 1 písm. c).
K odst. 1 písm. b)
Pojem "způsobilost k právním úkonům" pochází x x x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x5 odst. 2 obč. zák.). Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). K omezexx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xusí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxzit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém zpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx x xxxxxdnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka.
Řízení o svéprávnosti je upraveno v § 34-43 z. ř. s. Řízení může být zahájeno též na nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xoho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje, je-li tato osoba umístěna v ústavu nebo obdobném zařízení, pak je místně příslušný věcně příslušný xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x právní úpravy jednotlivých členských států. Povinnost hostujícího správce informovat Ministerstvo spravedlnosti o zahájení takového řízení vyplxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxt hostujícího insolvenčního správce
Literatura:
KOZÁK, Jxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
K odst. 1
Ustanovení vymezujx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR. V následujícím § 34 jsou upraveny případy, kdy je zánik oprávnění ponechán na úvaze správního orgánu.
xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxě:
b)
doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxhodnutí o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 34.
K podmínkám vymezeným v § 12 odst. 1 písm. a) xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnost insolvenčního správce jak dle § 3 odst. 1, tak podle § 3 odst. 2.
K odst. 2
Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčníxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečnostní způsobilosti. V podrobnostech viz komentář k § 2a.
Související ustanovení:
§ 2a - citlivá činnost, § 3 - vznik práva vykonávat čixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxutí ministerstva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxujícího správce dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce)
Právní xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Ustanovení vymezuje případ, kdy k zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce docházx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx k zániku oprávnění dochází obligatorně a u nichž není dán prostor pro správní uvážení nebo posouzení okolností, za kterých podmínky pro zánik oprávněnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx která musí být naplněna, aby mohlo dojít k úvaze o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce u hostujícího spráxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xebo insolvenčním zákonem.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích správců, lze v podrobnostech odkázat na komentář k § 13, resp. § 36b odst. 1 písm. k).
Související ustanovení:
§ 13 - zrušení povolení nebo zvláxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního správce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je k 1.7.2017
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 34a):
K posílení možnosti ministerstva účinně vymáhat povinnost insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxx xx xxxxxxx x § 36b odst. 1 písm. a) a § 36b odst. 3 písm. a)]. Také v rámci prevence průtahů konkrétních insolvenčních řízení a za účelem zajištění výkonu funkce insolvxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. [Podobnou úpravu lze najít také v § 21 odst. 1, resp. § 599 odst. 1 písm. g) zákona č. 240/2013 Sb.x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxváděcí právní předpis.
K odst. 1
Koncepční novelou byla stanovena zcela nová povinnost i pro hostujícího insolvenčního správce, a to že personálnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxrně diskutabilní ustanovení, které může přinášet řádu výkladových a aplikačních problémů, především však u klasických správců, neboť vzhledem k počxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpsání dva hostující insolvenční správci. V tomto kontextu je autor názoru, že analogická povinnost u hostujícího insolvenčního správce s klasickým ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří se rozhodnou zřídit provozovny, měli tyto provozovny patřičně vybavené. Zřizování provozoven bylo a je vedeno především za účelem zvýšení nápxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxo je rozhodující sídlo nebo provozovna - k tomu blíže komentář k § 5a zákona. Uvedené však neplatí u hostujícího insolvenčního správce, neboť na něho nedxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x x 3 nepoužijí v případě určení osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem. Předseda insolvenčního soudu určí pro insolvexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxu dočasnosti nebo příležitostnosti, je-li to vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu zákonu).
Stanovení povinností stran personálního a materiálního vybavení je pak analogické k tomu, které je uvedeno v § 13a zákona. xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostující insolvenční správce, jenž byl do seznamu hostujících insolvenčních správců zapsán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen přixxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uvedené přechodné ustanovení, stejně jako v případě klasických insolvenčních správců, zaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxiústavní, neboť jde o analogickou situaci k té, jež nastala v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxizováno v mezích zákonů (viz pravidlo čl. 26 odst. 2 Listiny včetně judikatury Ústavního soudu na něj navazující - srov. Pl. ÚS 45/2000); pokud zákon sám xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdného zásahu musí být fakt, že činnost insolvenčního správce je službou veřejnosti a jako taková se neobejde bez určitých omezení, která jsou legitimoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxmní zájem, plynoucí mimo jiné z ochrany věřitelů i dlužníků. V rozsahu, v němž je ze strany insolvenčních správců vykonávána veřejná moc, má stát objektxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxsáhnout důvěry občanů v právní stát v této specifické oblasti. Státu tedy nelze upřít možnost výkon činnosti insolvenčních správců regulovat s cílem dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxonu veřejné moci, menší riziko jednorázových rozsáhlých nepravidelností výkonu veřejné moci (nárazové odklony hlavních či dominujících aktérů od žxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxem, který nyní nelze předvídat; z hlediska systémových rizik lze modelově poukázat na někdejší praxi hromadného vymáhání bagatelních pohledávek při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxh do práva na podnikání bude odvislý od konečné podoby vyhlášky, která bude na základě zmocnění vydána. Co však vyhláška nedokáže změnit ani napravit, jx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtatě nemusejí povinnost v § 34a zákona ani znění vyhlášky vůbec řešit, neboť budou mít roční lhůtu na to, aby tyto podmínky naplnili. Podmínky pro ně se tax xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xybavení splňovat. Na rozdíl od klasického insolvenčního správce však nebude muset splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí prováděcí právní předpis. Podle názoru autora nejde o šťastné legislativní řešení, nicméně již bylo přijato v rovině zákonného textu, a tak je nutné pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti požadavků a bylo by vhodné, aby stanovil i podobu dokladu, kterým se bude splnění požadavků prokazovat. Autor se domnívá, že stanovit obsah bude velmx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xočet zaměstnanců nebo jejich vzdělání. Tímto by se zcela určitě jednalo o stanovení povinností podzákonným právním předpisem, což je nepřijatelné, rxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxxní práva vykonávat činnost insolvenčního správce, § 34a - personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce, § 36b - přestupky právxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - § 599 z. i. s.
i. f.
Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce
Právní stav komenxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxů i orgánů veřejné moci, pokud jde o
relevantní
skutečnosti, které mají vliv na platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle zákoxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxrávní delikty spočívající v neplnění některých informačních povinností vůči ministerstvu. Jasné vymezení informačních povinností je pro posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtujícího insolvenčního správce vůči dohledovému orgánu - Ministerstvu spravedlnosti. Jedná se o povinnost, která byla zavedena s účinností k 1. 8. 20xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přehledu o činnosti hostujícího insolvenčního správce. Nesplní-li hostující insolvenční správce svou informační, resp. dokládací povinnost, nedxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrze osobu správce, o jehož kvalitách mohou v důsledku absence relevantních skutečností vznikat důvodné pochybnosti.
K odst. 1
První odstavec uprxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnost se vztahuje na dva okruhy skutečností, které musí hostující insolvenční správce bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy nasxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt insolvenčního správce podle § 32. Informační povinnost podle § 32 je z hlediska časového momentu, kdy nastává, zcela jasně specifikována. V každém přxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx Hostující insolvenční správce by tuto skutečnost měl primárně sdělit bezodkladně, nicméně maximálně má k dispozici lhůtu v délce 15 dnů. Zákon o insolxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxému orgánu výsostné postavení v úvaze nad případným pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsolvenčního správce může ohrozit důvěru v řádný výkon jeho funkce, a na jejich základě pak rozhodl o případném pozastavení. Z uvedeného je zjevné, že nuxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe vztahuje na každé trestní stíhání; je totiž na dohledovém orgánu, nikoliv insolvenčním správci, aby v rámci správního uvážení posoudil, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xést k zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 33, a citované ustanovení upravuje dva okruhy skutečnoxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky. V druhém případě pak jde o skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e). Stejně jako v případě obecných správců nutné i u správců hostujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxle kterého je hostující insolvenční správce povinen informovat dohledový orgán o tom, že zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Z logiky věci je zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x6a. Situace uvedená v § 12 odst. 1 písm. c) bude záležet na intenzitě omezení svéprávnosti, nicméně vždy by o skutečnosti, že byla hostujícímu insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude ojedinělá. Skutečnost uvedená v § 12 odst. 1 písm. d) je specifikována jasně. Skutečnost uvedená v § 12 odst. 1 písm. e) je ze strany hostujícího insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho Ministerstvu spravedlnosti, není tak nutné již opakovaně sdělovat - novým podáním -, že bylo podáno oznámení o ukončení činnosti. Již ze samotného oxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
Insolvenční správce je povinen neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, informovat Ministerstvo spravedlnosti o skutečnostech specifikovaných v § xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxravedlnosti může uložit pokutu do 200 000 Kč.
K odst. 2
Druhý odstavec upravuje kombinaci informační a dokládací povinnosti. Hostující insolvenčxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, který podle § 16 vede Ministerstvo spravedlnosti. Součástí seznamu je podle § 17 i seznam hostujících insolvenčních správců. Vedle informačxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxst se nevztahuje na údaje, které jsou dohledovému orgánu známy z jeho vlastní činnosti. V kontextu § 29 se u každého hostujícího insolvenčního správce dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxzen v členském státě původu, údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, den zápisu do seznamu, údaj o pozastavení práva dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Specifikované údaje je nutxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Hostující insolvenční správce je zde povinen, stejně jako v předchozím případě, neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, nejen informovat Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí a dokládací povinnost (postačí nesplnit jednu z nich), dopouští se přestupku podle § 36b odst. 3 písm. c), za který mu Ministerstvo spravedlnosti může xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní odpovědnosti za škodu. Povinnost předložit doklad o pojištění byla prvně stanovena k 1. 8. 2013 a je vázána na předložení dokladu o pojištění vždy jedxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Informační povinnost je tak vázána na předložení dokladu o pojištění vždy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 32 - pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
xxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxvenčními správci cestou jednoznačného vymezení působnosti insolvenčních soudů a Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k insolvenčním správcům v ráxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxuje pouze na formulaci, podle které ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčního správce, ale další podmínky již nestanoví. Nejvxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené txxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x6 odst. 1 tohoto zákona k závěru, že ministerstvo jakožto orgán státní správy soudů může paralelně se soudem vykonávat dohled nad tím, zda insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxností všech procesních subjektů v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a § 11 insolvenčního zákona pouze insolvenční soud. Ministerstvo spravedlnostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedovolené zasahování do nezávislosti výkonu soudnictví a ve své podstatě by popíralo ústavně zakotvený princip dělby moci. Je představitelné, že jexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxím zákonem, by insolvenční soud vyhodnotil jako správné. Za této situace nutno důsledně oddělovat
kompetence
insolvenčního soudu při výkonu dohledx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxcích. Návrh zákona proto přesněji vymezuje působnost ministerstva při výkonu dohledu nad činností insolvenčních správců.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
Zpřesňují se pravidla týkající se dohledu ministerstva nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci. Původní znění § 36 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe a hostujícího insolvenčního správce při výkonu dohledu a podrobněji vymezit, co je předmětem dohledu ze strany ministerstva. Na výkon dohledu podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxntrolovat plnění povinností stanovených zákonem o insolvenčních správcích.
Přesněji se vymezují také sankce za porušení povinností. Ministersxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxsterstvu, povinnost mít pojištění po celou dobu trvání funkce apod.).
Návrh stanoví rovněž
liberační důvody
a pravidla pro vymáhání pokut za spráxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxon veřejné správy, které mají sloužit ke koordinaci právních úprav správního postihu na základě usnesení vlády č. 162 ze dne 20.2.2002. Ustanovení tohxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xbecnou formulací v odstavci 5.
Pro soudy a státní orgány se stanoví povinnost zaslat ministerstvu opis rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trváxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní příkaz) nemusí být zřejmé všechny skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí o trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, má minixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa (455/1991 Sb.). Pro zjednodušení a pro vyšší míru flexibility se ministerstvu umožňuje nahlédnout elektronickou cestou do Rejstříku trestů v přípxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx
xxxxx xxxxn stanoví povinnosti, je nutné dohlížet, zda jsou tyto povinnosti dodržovány. Právě z tohoto důvodu je zakotvena dohledová pravomoc ministerstva. Jix xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoci ze strany ministerstva nad výkonem funkce insolvenčního správce v obecné rovině. Podrobně byl popsán i okruh povinností insolvenčního správce, nxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxx
xro potřeby dohledu může provést ministerstvo kontrolu insolvenčního správce. Postup při provádění kontroly se řídí zvláštním právním předpisem, a tx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxch oprávnění ministerstva (kontrolující osoby) a povinnosti insolvenčního správce (kontrolované osoby) jen dílčím způsobem specifikuje (v návaznxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven); kontrolní řád je tak předpisem, který se uplatní subxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyzve k jejich odstranění (např. vyzve k nápravě nedostatku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxy nedostatků v činnosti insolvenčního správce zjištěné při výkonu kontroly. Dohledový orgán ji ukládá v rámci dobré správy za účelem odstranění zjištxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxledky pro kontrolovanou osobu v podobě sankce. Tato lhůta má význam z hlediska metodiky a plánování další kontroly kontrolované osoby (následnou kontxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxmotná pak díky své návodnosti představuje především pomoc kontrolované osobě, resp. je svého druhu poučením pro příště nebo i poučením pro jiné insolvxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xeuposlechnutí výzvy není samo o sobě důvodem pro potrestání. Jestliže je protiprávním jednáním, které představuje nedostatek, k jehož odstranění doxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxční správce výzvě dohledového orgánu vyhoví či nevyhoví, nic nemění na možnosti dohledového orgánu zahájit řízení o správním deliktu a uložit za něj inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xředstavuje toliko polehčující či přitěžující okolnost, kterou dohledový orgán zohledňuje při volbě druhu a výše sankce za správní delikt spočívajícx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkládá odpovědnost insolvenčního správce za správní delikt, důvodem pro potrestání insolvenčního správce ve správním řízení může být neuposlechnutx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxní § 36 odst. 2 písm. c) ZIS ke specifikaci účelu výkonu dohledu jakožto nástroje k obstarávání podkladů odůvodňujících zahájení řízení o zrušení povolxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe [dosavadní § 34 písm. b) ZIS]. Toto ustanovení bylo z § 36 ZIS vypuštěno, neboť obstarávání podkladů pro správní řízení o zrušení povolení vedeného minxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Za zcela klíčový požadavek s ústavněprávní relevancí je třeba považovat fungování účinxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem státní správy (veřejné moci). V souladu s organizačním řádem Ministerstva spravedlnosti plní insolvenční odbor úkoly spojené s výkonem pravxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatky zjištěné zejm. z vlastní analytické a kontrolní činnosti), ale případně i na základě písemných podnětů právnických a fyzických osob.
Úprava dxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xe ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčních správců. K tomu bylo v druhém odstavci uvedeno, že ministerstvo zajišťuje výměnu ixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů. Vedle tohoto vymezení byly upraveny mechanismy postihu v § 13 odst. 2, kde bylo uvedeno, že ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení. Uvedená pravomoc v § 13 v původním znění ve spojení s vymezením dohledu v § 36 dávala Ministerstxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxud přes písemné upozornění opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto nebo insolvenčním zákonem. Současné pojetí dohledu xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xudí řadu otázek s ústavněprávním rozměrem. Za současného nastavení systému trestání a zrušení povolení (blíže komentář k §13) může být systém postihu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odstavec první vytváří legální základ pro výkon xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmci výkonu dohledu realizovat. Ve shodě s odbornou literaturou (Šnoblová, Němčák, 2014) zastává autor stanovisko, že dohled můžeme klasifikovat na dxxxxx
xxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvinností insolvenčního správce, které pro něho plynou z právních předpisů. Dohledem v užším slova smyslu je pak výkon kontroly podle kontrolního řádu x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xávislosti na zjištěných poznatcích. Může dojít k zahájení správního řízení o přestupku, správního řízení o pozastavení práva vykonávat činnost insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V kontextu tohoto vymezení ministerstvo dohlíží nad tím, zda insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti a řádně plní všechny své povinnxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem, (ii) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním sprxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčně a převážně vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně v úředních hodinách vykonává činnost, (iii) a dohlíží xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvo vykonává z úřední povinnosti a jejich zajištění má k dispozici spektrum kompetencí uvedených v § 36 odst. 3 až 5, v § 36a a samozřejmě v kontrolním řádu.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxány v § 6 pro fyzické osoby a v § 8 pro právnické osoby. Ověřuje zároveň, zda insolvenční správce plní svoje povinnosti, především pak informační povinnoxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxslušné správní řízení, které podle povahy může být řízení o přestupku nebo řízení o zrušení (zvláštního) povolení.
K odst. 2 písm. b)
Ministerstvo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxnamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně vykonává činnost, a zda je provozovna zapsaná v seznamu místem, ve kterém skutečně ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce, které má zapsané. Kontroly lze označit za jakousi formu dohledu s preventivní funkcí, jež by měla směřovat jak k odhalování případných pochybení inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxlní řád). Kontrolní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnických a fyzických osob. Při kontrole pak kontrolní orgán zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xapříklad o ověření skutečností, které jsou zjistitelné z veřejných rejstříků, seznamů nebo z úřední činnosti ministerstva, případně ze součinnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxeré k tomu pověřil kontrolní orgán na základě písemného pověření. Pověření ke kontrole vydává ministr spravedlnosti anebo státní zaměstnanec ministxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxh vedoucím kontrolní skupiny; to musí být v písemném pověření uvedeno. Ministerstvo zahajuje kontrolu z moci úřední a v rámci zahájení má možnost výběrx xx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedkem kontroly je protokol o kontrole, který obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Obligatorními náležitostmi jsou označení kontxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, označení kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx proveden, kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedenx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení a podpis kontrolujícího. Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky, není-li stanovexx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejicx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxoví nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xístě je nutné zdůraznit, že námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízenx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsterstvo může ještě před vyřízením námitek zahájit s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce, pokud zjištěné okolnosti nasvědčují, že bxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě nebo dnem, ve kterém byly námitky přxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxup podle § 14 odst. 3 kontrolního řádu. Pokud ministerstvo dospěje k závěru, že kontrolní zjištění prokazují naplnění skutkové podstaty přestupku, můxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Ministerstvo dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce plní povinnosti stanovené insxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x x x
x xxxxx xxxcepční novely byly přidány dohledovému orgánu nové
kompetence
pro efektivní výkon dohledu. Zrcadlově na ně navazují i povinnosti insolvenčního sprxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxsm. b) a její
korelace
v § 36 odst. 4 písm. b). Je legitimní po správci vyžadovat písemné vyjádření ve stanovené lhůtě ve věci, která je předmětem dohledux xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxího postihu, neboť neplní povinnosti stanovené tímto zákonem.
Oprávnění uvedené v § 36 odst. 3 písm. a) a odraz povinnosti v § 36 odst. 4 písm. a) se můžx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxeřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxboť tato dopadá jen na úřední osoby podle daňového řádu. Je sice pravdou, že zákon o státní službě upravuje mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se pracoxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spis, což moc nedává smysl, jelikož je spis veden elektronicky a každý do něho může nahlížet, tedy i dohledový orgán. Uvedená konstrukce tak spíše než o lxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxoblém však vyvolává § 36 odst. 3 písm. c) a jeho promítnutí v § 36 odst. 4 písm. c).
Kompetence
a její realizace je v rámci dohledu a případného sankčního říxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xistiny, a tohoto práva nemůže být obviněný zbaven podle čl. 40 odst. 4 Listiny. Uvedená zásada je pak bohatě rozvedena v judikatuře SDEU (např. ESD ve věcx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxutečnosti, že by si mohl správce tímto přivodit postih za přestupek v režimu správního trestání, je aplikovatelnost zásad trestního práva namístě (srxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxrosto paradoxní situaci (stejně jako v koncepci k § 13 - blíže komentář k tomuto ustanovení). Zákonodárce totiž zavedl povinnost správce oznámit porušxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxst. 2 z toho důvodu, aby nebyla stanovena povinnost oznámit porušení zákona samotným insolvenčním správcem (právo nevypovídat proti sobě).“
K odstx x
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxného nedostatku, která může být aplikována samostatně nebo i společně s uloženou sankcí. Pokud správce zjištěné nedostatky na základě výzvy neodstraxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo povolení
Související předpisy:
Judikatura:
Správní orgán je při rozhodování o výši sankce (ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx není při přihlédnutí k pachateli dříve uloženým trestům možné využít analogicky institut trestního práva zahlazení odsouzení.
(rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxna č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je „trestem“ ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 7 odst. 1 věty druhé Úmxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxvení čl. II bodu 1 zákona č. 133/2011 Sb., které přikazuje použít zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v dosavadním znění (tj. z pohxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx 6 věty druhé Listiny základních práv a svobod vyložit tak, že se vztahuje pouze na procesní postup zaznamenávání bodů, nikoli na pravidla hmotněprávníx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
Literatura:
ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 185/2013 Sb. (zvláštxx xxxxx x xxxx xxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxnávat činnost insolvenčního správce (pozastavení, zánik nebo zrušení povolení). Jelikož však z některých typů rozhodnutí (např. trestní příkaz) nexxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxněž pravomoc nahlížet do spisů těchto jiných státních orgánů nebo soudů. Podobnou konstrukci lze nalézt i § 6 odst. 4 živnostenského zákona (455/1991 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxuje důvodné podezření o tom, že jsou zde předpoklady pro zrušení povolení.
Ustanovení § 36a upravuje informační povinnost soudů a jiných orxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx x xxxx xxxdy a jiné orgány povinnost zaslat bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčníhx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnesení o vzetí do vazby, rozhodnutí o omezení svéprávnosti, usnesení o uložení pořádkové pokuty v insolvenčním řízení (§ 81 insolvenčního zákona), jaxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xx x x x x xxx kde jsou uvedeny skutečnosti, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce.
K odst. 2
Zde je uvedeno právo ministerstvx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa nastalou situaci a mohlo aplikovat prostředek k případnému pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce.
K odst. 3
Pokud má minisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxíku trestů za účelem ověření, zda insolvenční správce nebyl odsouzen za trestný čin a nejsou naplněny podmínky pro zahájení řízení o zrušení povolení pxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.
Související ustanovení:
§ 13 - zrušení povolení nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkých osob)
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx017 Sb. (k § 36b):
Nad rámec stávající úpravy (obsažené v § 36b ve stávajícím znění) byla
kompetence
ministerstva v oblasti správního trestání rozšíxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx 1 písm. b), resp. § 36b odst. 3 písm. a). Jedná se o skutkové podstaty, které navazují na navrhovanou povinnost insolvenčního správce zajistit takové pexxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxh porušení jsou nutnými podmínkami řádného výkonu činnosti insolvenčního správce (viz níže).
Pro druhý okruh jsou skutkové podstaty zakotveny v § xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce pro případ porušování povinností insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce, jsou základní změnou oproti stávajícímu stavu. O funkci a oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxo výše. K odlišení mezi správním trestáním a rušením povolení srov. níže. Z hlediska objektivní stránky správního deliktu se jedná o jednání insolvenčxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxuh jsou skutkové podstaty zakotveny v § 36b odst. 1 písm. i) a j), resp. § 36b odst. 3 písm. e) a f). Jelikož je insolvenční správce nově kvalifikovaným subjxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe povinen při výkonu této činnosti dostát povinnostem, jež vyplývají z insolvenčního zákona. Jedná se o povinnost inkasovat za tuto činnost odměnu, jexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xro něž by byly insolvenčním soudem odmítány nebo zamítány za předpokladu, že tyto vady nelze přičítat samotnému dlužníkovi (např. uvedením nepravdivxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá ze skutečnosti, že tyto povinnosti jsou oddělené od povinností insolvenčního správce při výkonu funkce podle insolvenčního zákona. Při naplxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna podán za dlužníka insolvenčním správcem.
Z důvodu zavedení sankce zákazu činnosti při naplnění některých ze skutkových podstat správních delixxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxvání sankce zákazu činnosti je tak pozastaveno právo insolvenčního správce vykonávat činnost. Výše pokuty pro první a druhý okruh správních deliktů nxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Ustanovení upravuje výčet skutkových podstat přestupků a sankce za jejich případné spáchání. Koncepční novela v pokročilé fázi legislativxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx již od roku 2016.
Deficit
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxí o nich a zákona o některých přestupcích.
K odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. a)
Insolvenční správce se dopxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxm, popřípadě jmény, příjmením a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní firmou a identifikačním číslem s uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi. Sídlem se v kontextu § 5a odst. 1 rozumí místo, ve kterém správce skutečně a převážně vykonává činnost (blíže komentář k § 5a). Provozovnou pak zákonodxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbchodní společnost, skutečně vykonává činnost. Zároveň musí jít samozřejmě o provozovnu, která je zapsána na základě žádosti (§ 19 odst. 2) v příslušnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xšech atributů uvedených v § 5a odst. 7. Absence byť jediné náležitosti naplňuje skutkovou podstatu přestupku a za přestupek může být uložena pokuta až dx xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Podle nového § 13a musí bxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxsonální a materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Již samotná koncepce x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x rozpětí sankce: Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč nebo zákaz činnosti na 5 let. Ve své podstatě se jedná o likvidační sankce, budou-li aplikovxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxmto kontextu se nabízí otázka, co vedlo zákonodárce k tomu, aby došlo k zavedení těchto likvidačních sankcí, když u stávajících přestupků zůstaly pokuxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xřiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Takto definovaný požadavek je nepředvídatelný a nemůže to napravit ani vyhláška, jxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což ostatně potvrzuje Ústavní soud ve své konstantní judikatuře, nicméně v rámci správního trestání by pak mohlo dojít k tomu, že správce bude trestán xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxkovat zásady trestního práva.
K odst. 1 písm. c) a odst. 4 písm. b)
Insolvenční správce se dopustí přestupku xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1.
Inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenčního správce
ex actu
. Aby mohl správní orgán provést příslušnou úvahu stran naplnění podmínek pro pozastavení výkonu činnosti insolvenčního sprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato rozhodná skutečnost nastala. Institut informační povinnosti podle § 14 odst. 1 přiznává Ministerstvu spxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aby vyhodnotil získané informace, zejm. zdali případná (tvrzená) trestná činnosti insolvenčního správce může ohrozit důvěru v řádný výkon jeho funkxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho orgánu o relevantních skutečnostech, přičemž získání tohoto povědomí zajišťuje zákonodárce prostřednictvím institutu informační povinnosti ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxace, a tak dochází k potenciálnímu ohrožení důvěry v institut insolvenčního řízení skrze osobu správce, o jehož kvalitách mohou v důsledku probíhajícxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrgánu činného v trestním řízení, je zjevné, že následkem jednání účastníka řízení mohou vzniknout uvedené pochyby a současně by mohlo dojít k újmě veřexxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z jiných zdrojů, když tato skutečnost, co do informační povinnosti účastníka řízení, je bezvýznamná.
Informační povinnost posiluje významným zpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxlení bez možnosti správního uvážení. Aby mohl správní orgán neprodleně vyznačit pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce (ačkolix xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxce
de facto
pořád aktivní) nebo zahájit řízení o zrušení povolení, zavedl zákonodárce výslovnou povinnost insolvenčního správce oznámit tuto kvalixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenční správce svou informační povinnost, nedostávají se ke správnímu orgánu příslušné
relevantní
informace, a dochází tak k potenciálnímu ohrxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx
K odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. a)
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xprávce dopustí přestupku tím, že neprodleně, nejpozději do 15 dní ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost, neinformuje ministerstvo o skutečnostecx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepředloží doklad o změně tohoto údaje. Vedle informační povinnosti musí insolvenční správce změnu i doložit příslušným dokladem, který tuto změnu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxždého insolvenčního správce do seznamu zapisují čtyři údaje; jedná se o údaj identifikující insolvenčního správce, údaj o vzniku práva vykonávat činxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Specifikované údaje je nutné rozlišit na údaje, jejichž změnu je nutné Ministerstvu spravedlnosti oznámit a doložit, a na údaje, které tato pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx x xxvahy citovaného ustanovení vyplývá, že případnou změnu údajů stíhá informační a dokládací povinnost, neboť tyto údaje nemohou být Ministerstvu spraxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci vzniklo právo činnost vykonávat. Z povahy věci vyplývá, že tento údaj se v průběhu činnosti insolvenčního správce nebude nikterak měnit, nebox xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xhybou. Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce je Ministerstvu spravedlnosti znám z jeho úřední činnosti, neboť pozastavexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce dohledový orgán informovat nemusí, zároveň nemusí tuto okolnost ani dokládat. Poslední xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx vlastní činnosti. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
K odst. 1 písm. e) a odst. 4 písm. a)
Podle § 36b odst. 1 písm. e) se insolvenční správce dopustí přestupku tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3. Povinnost předložit doklad o pojištění byla stanovena v rámci novelizace zákonem čx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxní povinnosti správce, je zajistit dohledovému orgánu možnost ověřit, zdali je insolvenční správce v rámci předmětného roku (období) pojištěn, a splxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní odpovědnosti za škodu, ale
de facto
jakýkoliv doklad, který prokazuje splnění podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. f), z něhož však musí být patrné, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxležité je ještě zdůraznit, že § 14 odst. 3 stanovuje povinnost, aby insolvenční správce předložil ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splněxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxnnosti, tedy od 1. 8. 2013, anebo - po datu 1. 8. 2013 - nabytím právní moci vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce (za předpokladu, že inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho měsíce po uplynutí předchozího kalendářního roku. Tato povinnost nesmí být v žádném případě podceňována, neboť absence (neexistence) pojištění oxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnodárce tak ve snaze předcházet situacím, kdy by činnost insolvenčního správce vykonávaly subjekty bez příslušného pojištění odpovědnosti za škodux x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnformační povinnosti ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti jakožto dohledovému orgánu je stav vyvolávající důvodné pochybnosti o existenci příslxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxady pro výkon dané činnosti, čímž mu znesnadňuje výkon jeho dohledových pravomocí. Účel povinnosti stanovené v § 14 odst. 3 tak nelze chápat jako toliko xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxtění toho, aby tuto informaci měl dohledový orgán bezprostředně k dispozici k případnému posouzení dalšího (navazujícího) postupu. Závěrem tedy je, xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez příslušného pojištění, nabízejí se dohledovému orgánu zcela jiné prostředky, konkrétně správní řízení o zrušení povolení dle § 13 odst. 1. Za tentx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxl řadu rozporuplných postojů, které se promítaly do rozhodovací praxe soudů i legislativních a nelegislativních počinů ministerstva. Citovanou novxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxováděcím právním předpisem - vyhláškou ministerstva - pak byly upraveny zejména podrobnosti o činnostech, které je insolvenční správce v provozovně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxíkům, úspora nákladů obou stran a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle požadavku trhu.
Z prvotních dohledových poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxoven za účelem maximalizace nápadu insolvenčních věcí, ovšem za současného snížení kvality výkonu činnosti insolvenčních správců (v jednu dobu bylo xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přidělovaných věcí jednotlivým insolvenčním správcům a nebylo neobvyklé, že insolvenčnímu správci s malým počtem provozoven nebyl např. až po dobu txxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávce větší časové zatížení (v důsledku cestování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xpakované podněty ze strany insolvenčních správců a dlužníků bylo ministerstvem provedeno velké množství kontrol insolvenčních správců ve vztahu k zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx průmyslový objekt, restaurace, herna či rodinný dům, jehož obyvatelé o existenci provozovny na dané adrese v některých případech neměli žádné informxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxizování, ale zejména také přísnějších podmínek pro jejich chod (např. nutnost insolvenčního správce být po dobu úředních hodin v provozovně osobně přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxzená. Ministerstvo na základě dohledových poznatků dospělo k závěru, že za nastavené právní úpravy vztahující se k existenci a chodu provozoven existxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxě.
Ústavní soud však osobní přítomnost práce shledal protiústavní a ustanovení ohledně osobní přítomnosti zrušil. Vyhláška se tak vrátila do své pxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe na provozovně povinná není.
Insolvenční správce dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19 odst. 1 a § 5a odst. 1 zákona nebo § 19 odst. 2 a § 5a odst. 4 neuxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch. Původní skutková podstata tohoto správního deliktu (nyní přestupku) byla do zákona vložena společně se zavedením možnosti zřizovat provozovny. x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšího soudu prostřednictvím publikace rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci jako R 91/2014 v tzv. zelené sbírce, a Ústavního soudu je nutné vyložit pojex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xozumí osobní výkon činností (osobní přítomnost) samotným správcem, případně ohlášeným společníkem insolvenčního správce, nýbrž že je ve svém sídle xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxůvodnění Pl. ÚS 17/15 - „Ani ze zákona o insolvenčních správcích nevyplývá žádný požadavek osobního výkonu funkce insolvenčního správce. Užívá-li pax xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí samotným správcem, nýbrž že je ve svém sídle či provozovně fakticky činný, byť jsou konkrétní činnosti zajišťovány jeho zaměstnanci nebo jinými pověxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ‚zajistit‘ realizaci činností v provozovnách, a nikoli o povinnosti je osobně vykonávat. Již odsud je zřejmé, že založením povinné přítomnosti samotxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x „Provozovnou insolvenčního správce zůstává i nadále místo, ve kterém insolvenční správce skutečně ve vymezených úředních dnech a hodinách (dále jen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu činnosti v provozovně insolvenčního správce specifikována povinností tuto činnost zajišťovat v úředních hodinách.“)]. Skutečný výkon činnosti v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xe svých provozovnách (vyjma určitých zákonem předvídaných či výjimečných případů) ve vymezených úředních hodinách zajišťovat obecně zejména činnoxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvrhovém usnesení. V případech, kdy je insolvenční správce ve vztahu k dané provozovně určen postupem dle § 25 insolvenčního zákona, bude skutečná čxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xízení, umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, umožnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi na provozovně je sledován společný zájem věřitelů na řádném výkonu jeho funkce. Tuto slovy zákonodárce skutečnou činnost je insolvenční správce povxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžňují, nadto pouze přechodné, uzavření provozovny insolvenčního správce. Případná absence insolvenčního správce nebo ohlášeného společníka insoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce předpokládat. Nelze jej tak označit za výjimečnou okolnost v rámci činnosti insolvenčního správce, resp. okolnost, která by se v souvislosti s choxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnční správce povinen zajistit chod provozovny. Účast insolvenčního správce na jednání u soudu a dalších úkonech bezprostředně souvisejících s výkonxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xo novele stanovena jeho fyzická přítomnost, nemusí v těchto případech zajistit na provozovně zástup prostřednictvím jiné osoby s povolením vykonávax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe má povinnost zajistit výkon činnosti v provozovně alespoň v rozsahu dle ust. § 4 odst. 1 vyhl. č. 355/2013 Sb. prostřednictvím k tomu pověřené osoby, scxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.
K odst. 1 písm. i) a odst. 4 písm. e)
Nově se insolvenční správce dopustí přexxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xdst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona. Skutková podstata je zde definována s ohledem na zcela novou koncepci podávání návrhů na oddlužení podle insolvenčxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona, případně na další činnosti s tím nezbytně spojené, pokud za tuto činnost insolvenční správce poxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxrávce požadoval odměnu, jejíž výše by činila více než 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidanx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxe insolvenčního zákona plyne, že požadování nižší výše odměny by skutkovou podstatu přestupku nenaplnilo, neboť částky jsou uvozeny maximálně, insoxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x x xxxxxci, kdy by správce požadoval plnění jiným způsobem než jako uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3, kdy se tato pohledávxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xohly přinést další činnosti s tím nezbytně spojené. Zákonodárce zde má na mysli činnosti nezbytně spojené se sepisem a podáním návrhu, což mohou být činxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxní, jakož samozřejmě i nezbytná komunikace stran podání návrhu a jeho případných následků pro osobu, za kterou je podáván, a to včetně případné porady, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xdůraznit, že sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona zcela jistě spadá do kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Z § 2 odst. 1 uvedenéhx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe 1 dotčeno oprávnění notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců, popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Z výše uvedeného lze proto vyvodit, že zákon umožňuje, aby právní služby poskytovaly i jiné osxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxávních služeb v souladu se zákonem, je třeba zjistit, zda zvláštní zákon této osobě tuto možnost svěřuje či nikoli. V tomto případě insolvenční zákon výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyjma případně ještě právních služeb, které jsou s podáním návrhu nezbytně spojené, podle zákona o advokacii oprávnění v insolvenčním zákoně nedopadxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvokacie, kterou jsou oprávněni vykonávat pouze advokáti a evropští advokáti, a poskytování právních služeb, které mohou poskytovat vedle nich i dalšx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxávají jako zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, členové družstva nebo příslušníci ozbrojených sborů ve vztahu k osobě, k níž jsou v pracovněprávxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy, sepisování listin, činnosti spojené s vyúčtováním služeb apod. Z toho vyplývá, že nelze poskytování právních služeb ztotožňovat s výkonem advokacxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu České republiky ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 5 As 34/2003 ze kterého vyplývá, že je třeba důsledně rozlišovat pojmy výkon advokacie a poskytování prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxště kvalifikovanou, která je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, zatímco výkon právních služeb je podstatně širší a nezahrnxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx také dopustí přestupku podle § 36b odst. 1 písm. j), pokud opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxkuta až do výše 1 000 000 Kč.
K odst. 1 písm. k) a odst. 4 písm. f)
Jedná se o nejproblematičtější skutkovou podstatu přestupku, která způsobí zásadní axxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxladě naprosto shodného porušení povinnosti může být správce trestán v režimu přestupkového řízení, stejně jako mu může být v rámci řízení o zrušení povxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxt podle obecných ustanovení správního řádu, bez možnosti aplikace základních trestněprávních zásad, a druhé, v režimu zákona o odpovědnosti za přestxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvení než řízení podle správního řádu. Podle zákonodárce by tak mohla být se správcem vedena zároveň dvě řízení s jinými procesními aspekty a s naprosto rxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a postup by byl nepředvídatelný.
Princip předvídatelnosti, odvozený od principu právního státu, je projevem a nezbytnou součástí zásady právní jxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti“; rovněž viz II. ÚS 1842/12: „[b]ez jasnosti a určitosti pravidel nejsou naplněny záklaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxt a vnitřní bezrozpornost, respekt k obecným zásadám právním, především ústavněprávním principům, jakož i právní jistotu, je tudíž nutno klást i na inxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xebo II. ÚS 2070/07) vyjádřením postulátu, podle kterého se lze v demokratickém právním státě spolehnout na to, že ve své důvěře v platné právo nebude nikxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx případnou svévoli. Proto procesní postup správního orgánu a také jeho následné rozhodnutí ve věci jako výsledek správního řízení nesmí být pro účastnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavňují účastníka řízení předpokládat, že správní orgán zná právo a že bude výkladově jednoznačná ustanovení obecně závazných předpisů vykládat v souxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxvůle, čímž porušuje princip předvídatelnosti odvozený od principu právního státu, který je dále projevem zásady právní jistoty a zásady rovnosti subxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protiústavní. Nekoncepční a úplně ojedinělé je celé nastavení správního trestání a rušení licencí, žádná právnická profese nemá takovýto nekoncepčxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovědnosti, resp. kárného provinění, kdy o spáchání kárného provinění případně kárného deliktu rozhoduje dohledový orgán, případně soud. Je pravxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xby byl systém správního trestání postaven stejně jako systém kárného trestání. Mezi systémy v podstatě není věcného rozdílu, rozdíly jsou pouze formáxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxhou koncepci skutkové podstaty analogicky ke kárnému provinění u právnických profesí a po vzoru zákona o odpovědnosti za přestupky.
Za tento přestxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xoučinnost. Neposkytnutí součinnosti se váže na 3 případy podle § 36 odst. 4. Neváže se na neposkytnutí součinnosti podle § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádux xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xkutečnost vlastní úpravy v zákoně, překrývají se skutkovými podstatami v kontrolním řádu a jsou zcela nadbytečné. Stran trestání neposkytování součxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxávce nezašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, včetně listin z daňové evidence nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxd jde o kopie listin z daňové evidence nebo účetnictví dlužníka, je nesplnění povinnosti poměrně jasné, samozřejmě s výhradou toho, co bylo uvedeno v koxxxxxxx x x xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeřejné moci, kdy není zřejmé, k čemu tyto dokumenty dohledovému orgánu budou a co z nich bude vyvozovat - zvláště za situace, kdy jde o listiny vážící se k dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Není legitimní důvod, aby dohledový orgán požadoval po insolvenčním správci zaslání kompletního spisu, když si jej celý může stáhnout z insolvenčníhx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xpisem.
Druhým případem neposkytnutí součinnosti je situace, kdy insolvenční správce ve lhůtě určené dohledovým orgánem nezašle písemné vyjádřexx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout pravdivé a úplné informace k věci, která je předmětem dohledu. Případná sankce za naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku je podle názxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxst. 1 Listiny. Tohoto práva nemůže být obviněný podle čl. 40 odst. 4 Listiny zbaven. Uvedená zásada je pak bohatě rozvedena v judikatuře SDEU (např. ESD vx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke skutečnosti, že by si mohl správce tímto přivodit postih za přestupek v režimu správního trestání, je uvedené ustanovení podle názoru autora protiúxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmace, nikoliv však pravdivé a úplné. K zajištění účasti správce však slouží úplně jiné instituty než spáchání přestupku, za který mu může být udělena poxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxá podstat přestupku.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx
K odst. 3
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxců s výjimkou přestupku spočívajícího v řádném označení sídla nebo provozovny, jakož i neuvedení sídla nebo provozovny, ve kterém skutečně vykonává sxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe
Související předpisy:
Judikatura:
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosti a ani provádět výklad zákona. Překročí-li meze zákonného zmocnění, je takový postup neslučitelný s čl. 79 odst. 3 Ústavy.
(nález Ústavního souxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxly za úkon, resp. rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního (v této souvislosti Ústavní soud zdůrazňuje, že nepxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení insolvenčního zákona).
13. Ústavnímu soudu přitom není známo žádné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jež by přezkum opatřxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo úplnost je možné dodat, že Ministerstvem spravedlnosti vyjádřený právní názor nemůže být v tomto ohledu bez dalšího
relevantní
(navíc právní závěrx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxdný rámec je potom možné ještě připomenout, že rozhodnutí soudu o (ne)ustanovení insolvenčního správce může mít prizmatem ustanovení § 29 odst. 1 insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého soudu je potom namístě odmítnout ústavní stížnost jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou, neboť stěžovatelka nebyla účastnicí řízení, ve kxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxelka ostatně v tomto směru žádnou argumentaci na podporu svojí (implicitně předpokládané) aktivní věcné legitimace k podání ústavní stížnosti ani nexxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákona, v rozhodném znění, neboť takový návrh by mohl být (na základě postoupení věci plénu) projednatelný pouze za předpokladu, že by ústavní stížnosx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) a písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout; o tom rozhoduje mimo ústní jednání bez pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastoupení v řízení před Ústavním soudem uhradil Krajský soud v Ostravě, neboť i tento
akcesorický
návrh sdílí osud věcně neprojednatelné ústavní stxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxné pořadí, vydané v intencích § 25 odst. 5 insolvenčního zákona ve spojení s § 4 odst. 1 jednacího řádu nepředstavuje standardní úkon realizovaný v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxativních pravomocí předsedy soudu, současně je ovšem nedílnou součástí insolvenčního řízení jako probíhajícího (živého) soudního řízení, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx odst. 5 insolvenčního zákona vymezuje pravomoc předsedy insolvenčního soudu určit insolvenčního správce mimo zákonné pořadí; současně předepisujxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkající se náležitostí odůvodnění, byť v redukované podobě odpovídající povaze opatření. Musí být odůvodněno alespoň tak, aby nabízelo základní, logxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákona, určen správce jiný. Tyto důvody současně musí reflektovat podmínky zákona, který předpokládá vydání opatření (výhradně) v případech, nelzexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xzhledem k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a zatížení. Aktivity předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, spočívaxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxkona ve značném měřítku; jejich projevy lze nazvat insolvenčním inženýrstvím a u dotčených subjektů logicky podněcují úvahy o záměrně budovaném kliexxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxí novely zákonem č. 294/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014. Fakticky je udržován
status quo
nominačního systému, který byl uplatňován podle právní úprxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí právních služeb ve smyslu § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, advokátem, tj. osobou právnicky vzdělanou, zvlášxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxováděn jinou osobou ve větším rozsahu, naplňuje znaky trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák., nebo po 1. 1. 2010 trestného čxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxují právní pomoc, právní porady, sepisování listin, činnosti spojené s vyúčtováním služeb apod., neboť tyto jsou oprávněny poskytovat i jiné osoby, nxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy (srov. § 2 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 5 Tdo 209/2011-35)
Důležitxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstatxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce. Takovým důvodem může xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxudní rozhodnutí o vyloučení majetku z majetkové podstaty.
V závislosti na míře a intenzitě pochybení insolvenčního správce může vést soud ke zproštěxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxsti insolvenčního správce v jeho sídle a provozovně (provozovnách) není podmíněn faktickou přítomností insolvenčního správce. Skutečnost, že insoxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xx8/2014-B-17 ve věci KSOS 33 INS 26288/2013, ze dne 27. 6. 2014)
Právní stav xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxximalisticky, procesní aspekty správního trestání insolvenčních správců. Správní trestání tvoří významnou oblast výkonu veřejné moci, v jejímž rámxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxi. Postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xěj nikoli zanedbatelný, a nutně v sobě tak musí obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal.
Moderační xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxximěřený (MS v Praze 10 Ca 250/2003). S oporou o uvedený judikatorní závěr lze uzavřít, že systém správního trestání má i v oblasti insolvenčního práva vůxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xspekty ohledně správních deliktů. Správní delikt v právním řádu neměl do 1. 7. 2017, na rozdíl od přestupku, legální definici. Uvedený
deficit
pak napxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále harmonizována se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxých přestupcích, který reagoval na deficity zákona, v důsledku kterých podoba správního trestání v insolvenčním zákoně vůbec nebrala v potaz koncepčxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxti za přestupky za subsidiárního použití správního řádu jako obecného procesního předpisu v oblasti správního řízení. Zákon o odpovědnosti za přestuxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxd zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Pozornost však musí být věnována „přechodu“ právních úprav - ze systému správního trestánx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvého řízení, který byl a nyní nově je velmi pregnantně v celkovém komplexu upraven. V rámci přechodu byly v zákoně o odpovědnosti za přestupky upravena pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xdst. 1 zák. o odpov. za přestupky říká, že na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnostx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxní úpravy účinné do 30. 6. 2017, ale současná právní úprava je pro pachatele z hlediska odpovědnosti příznivější. Na běžící řízení však v drtivé většině xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní o disciplinárním deliktu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních zákonů.
Poxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxrávního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delixx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení bude mít xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxvní delikt zanikla, jestliže o něm ministerstvo nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxí fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, vztahovalo ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu pro právnické osoby. Ode dne účinnosti novxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, odpovědnost za dosavadní správní delikt nezanikne dříve, než by uplynula lhůta podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přxxx xxxx xx xx xxxxx
x xxxxx x
První odstavec upravuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvedlnosti, kterým je organizační řád Ministerstva spravedlnosti, zejména jeho příloha II k organizačnímu řádu Ministerstva spravedlnosti, č. j. MSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxzačnímu řádu Ministerstva spravedlnosti, č. j. MSP-29/2016-ORLZ-ORG/31, ve znění pozdějších změn - Aprobační řád Ministerstva spravedlnosti.
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu určuje aprobační řád - je to osoba, která podepisuje příslušné rozhodnutí. Systemizace je od 1. 7. 2015 budována v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (od 1. 7. 2017 za přestupky, jelikož organizační řád na tuto změnu nikterak nereagoval), a to z hledisek uvedených v zákoně o insolvenčních správcích a v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxačního řádu přijal věcný útvar - orgán I. stupně metodiku stanovení druhu a výše sankce ukládané podle § 36b odst. 3, která je účinná od 1. 3. 2017 (dále jen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxuje jinou rubriku, a to skutkové podstaty přestupků hostujících insolvenčních správců. V současné době je již mimo dále uvedené výtky metodika neaplixxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxepční novely se tak však nestalo. Zároveň koncepční novele nebyl přizpůsoben organizační řád ministerstva a nově účinný organizační řád k 1. 7. 2017 stxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, proč organizační řád nebyl těmto změnám přizpůsoben, když byl novelizován k 1. 7. 2017.
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec nezohledňuje základní zásady správního trestání a judikaturu správních soudů, nehledě na to, že její aplikace by mohla být v určitých případech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxravedlive ukladani sankce je vyznamne dodrzovani principu zakonnosti trestani a principu individualizace sankce. Zasada zakonnosti trestani spocxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xodzákonného právního předpisu, nebo dokonce metodiky, která nemá žádný normativní základ. Individualizace sankce je pak vyjádřena tak, ze druh, komxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoliv zobecňujícím kritérium na základě vydané metodiky, a to i vzhledem k tomu, že takto uložená sankce by mohla mít likvidační charakter. Tyto aspekty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xoměrů doložených insolvenčním správcem v rámci řízení o přestupku. Metodika v tomto kontextu zcela opomíjí osobní poměry a v rámci majetkových poměrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxi zjistovani osobnich a majetkovych pomeru vycházet z udaju dolozenych samotnym ucastnikem rizeni, prip. z tech, ktere vyplynuly z dosavadniho prubexx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxnen stanovit je v nezbytnem rozsahu odhadem prostřednictvím metodiky, nikoliv však obráceně. Pokud by tedy správní orgán postupoval striktně podle txxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravděpodobně zrušena a věc by se vrátila k novému projednání, případně by mohl správní soud výši pokuty moderovat svým rozhodnutím.
Závěrem k uplaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxada nulun
crimen
sine
lege (NSS 3 Ads 42/2010).
Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně o přestupku lze podat specifický řádný opravný prostředekx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxení rozkladové komise a tímto doporučením není vázán, neboť rozkladová komise má statut poradního orgánu. Ministr spravedlnosti může rozkladem napaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas) nebo rozklad zamítnout. Oznámením rozhodnutí o rozkladu nabývá rozhodnutí právní moci. Po právní moxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.
x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx přezkoumal rozhodnutí správního orgánu o přestupku v režimu správního soudnictví.
Podaná žaloba se projednává ve správním soudnictví v režimu soxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak musí být podle požadavku čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv v plné jurisdikci. Požadavek plné
jurisdikce
v kontextu judikatury ESxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xne 25. 11. 1994, série A, č. 295-B, § 31) transponuje do soudního přezkumu správních rozhodnutí § 77 odst. 2 soudního řádu správního, podle nějž soud při sxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xbsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud tedy zcela samostatně a nezávisle hodnotí správnost a úplnost skutkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění, a jednak tím, že tak učiní sám. Tato činnost soudu je nezbytným předpokladem pro bezvadný právní přezkxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxní však cílem soudního přezkumu ve správním soudnictví nahrazovat činnost správního orgánu. Východiskem přístupu soudu pro rozhodnutí, zda a do jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí nelze vnímat jako „odvolací řízení“ v plné apelaci, proto také důkazní aktivita soudu bude vždy činností doplňkovou, nikoliv dominantní. S poxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxčením písemného vyhotovení do datové schránky insolvenčního správce. Podaná žaloba nemá, na rozdíl od řádného opravného prostředku - rozkladu -, odkxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Pokud správní soud žalobě usnesením přizná odkladný účinek, pozastavují se do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxat újmu, (ii) tato újma musí být pro žalobce nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a konečně (iii) přiznánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxkci a povahu odkladného účinku velmi exaktně vymezila. Podle ustálené judikatury není žaloba proti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtroly zákonnosti správních aktů. Možnost poskytnutí odkladného účinku rozhodnutím soudu má charakter mimořádný, protože soud tu před vlastním rozhxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxko na zákonný a věcně správný. Takové rozhodnutí soudu je proto nesystémové a musí být vyhrazeno pro případy zcela mimořádné. Následně, pokud soud žaloxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxi, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil. Pokud soud shledá, že žaloba důvodná není, zamítne ji. Proti pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků v rámci správního soudnictví je možné v rámci vnitrostátní právní úpravy ještě podat ústavní stížnost.
K odst. 2
Druhý odstavec ustanovení upravuje procesní postup při vybírání a vymáhání pokut, při němž ministerstvo postupuje podle daňového řáxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxho odboru věc „končí“ nabytím rozhodnutí právní moci. Tím samozřejmě není dotčena aplikace mimořádných opravných prostředků.
Judikatura:
Zjištění poruxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například dni, kdy příslušný správní orgán rozhodl o zahájexx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2008, sp. zn. 9 As 42/2008)
Správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt (pozn. autorax xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxt, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hlxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstníkem řízení, případně z těch, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení či které si opatří samostatně bez součinnosti s účastníkem říxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx x xdst. 2 písm. b), který určuje složení zkoušky jako
obligatorní
podmínku pro vydání povolení k činnosti insolvenčního správce resp. zvláštního insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zmocnění bylo realizováno ve formě vyhlášky ze dne 22. listopadu 2007 č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správcxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xervence 2013 č. 197/2013 Sb. s účinností od 1.8.2013. Zkouška insolvenčních správců od této novely byla doplněna především o zpracování případových xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze po dobu 5 let, pak musí být zvláštním správcem resp. pověřeným společníkem zvláštního správce opakována (§ 6 odst. 6).
Mezi finanční institucx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podnxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, § 26 - zvláštní zkouška insolvenčního správce, § 24 - zkouška insolvenčního správce
Související předpisy:
nařízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxat v souladu s čl. 9 Preambule nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, na které toto ustanovení odkazuje (dále jen "naříxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxi je tato osoba podnikatelem či nikoliv. Nařízení lze aplikovat na úpadkové řízení vedené proti fyzické osobě, která nemá občanství žádného z členskýcx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedené proti právnickým osobám, které nebyly založeny podle právního řádu žádného z členských států Evropské unie, ale mají na území některého z člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxré se nařízení vztahuje, jsou taxativně vymezeny v přílohách A a B, které jsou nedílnou součástí nařízení. Z působnosti nařízení jsou vyloučena úpadkoxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxob a podniků kolektivního investování, a to z toho důvodu, že v případě těchto institucí mají značné pravomoci především vnitrostátní kontrolní orgánxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcké situace těchto institucí je značně specifickou oblastí práva a jako taková je řešena v rámci samostatných právních předpisů Evropské unie. Tato skxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxvenčního zákona (§ 367-388). Na úpadek finančních institucí lze jednotlivá ustanovení nařízení použít teprve ve chvíli, kdy je jim odebrána licence nxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xako jeden z členských států Evropské unie. V souladu s čl. 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxzovna nebo pobočka se dostane na území některého z členských států do úpadku, nacházet na území Dánska, nelze na toto úpadkové řízení vztáhnout přímo účxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské unie s výjimkou Dánska). Stejně tak i v případě, kdy se centrum hlavních zájmů dlužníka bude nacházet v některém z členských států, a na území Dáxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xánska nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoveného v úpadkovém řízení zahájeném na území Dánska nevztahovala.
Podle čl. 2 nařízení je "správcem podstaty" osoba nebo subjekt, jejichž funkcí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxíloze C. Tato obecná definice slouží jednotlivým členským státům, které navrhují Radě novelizaci příslušné přílohy, aby byly schopny posoudit, jestxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxe funkci správce podstaty vykonávat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která je uvedena v příloze C nařízení a ostatní členské státy jsou povinny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxumožňoval.
Ode dne 26.6.2017 bude toto nařízení nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení. Podle čl. 8x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxřízení č. 1346/2000 o úpadkovém řízení.
Správci podstaty ustanovení v řízeních zahájených v jiných členských státech jsou postaveni mimo veškerá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxl.).
Související ustanovení:
§ 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 36 - dohled ministerstva nad insolvenčními správci
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xne 20. května 2015 o insolvenčním řízení,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťovxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxnisterstva k určení limitu pojistného)
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.
Povinnost insolvenčního správce uzavřít smlouvu o pojištěxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x 23 insolvenčního zákona.
Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem fuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxstkou 1 000 000 Kč. Minimální limit pojistného plnění pro veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti byl v původním znění stanoven částkou x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x písm. d)]. Pojištění se mělo vztahovat na odpovědnost insolvenčního správce za újmu, která byla způsobena v souvislosti s výkonem funkce insolvenčníxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí pro fyzické osoby byl navýšen na 10 000 000 Kč, pro veřejné obchodní společnosti byl limit stanoven jako součet limitů pojistného plnění pro jednotlivx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce (§ 24 odst. 2 insolvenčního zákona). Stejnou novelou byl upřesněn minimální standard pojistných smluv. Pojištění se musí vztahovat na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxm nebo opomenutím jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce, pokud ke konání nebo opomenutí došlo v době trvání pojištění. Pro úpravu pojistných smluv uzxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxlouvy musí být součástí návrhu na vydání povolení k činnosti insolvenčního správce [§ 4 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 2 písm. b)]. Neuzavření nebo neprodloxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxvolení k činnosti insolvenčního správce i zvláštního insolvenčního správce (§ 13 odst. 1). Ministerstvo spravedlnosti ČR před zrušením povolení dotxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí rok.
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé osoby, § 8 - vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, § 13 - zrušení povolení nebo zvláštního pxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxerou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 64/2017 Sb. (k § 39a):
K posílení možnosti ministerstva účinně vymáhat povinnost insolvenčního správce zajistit podmínky řádného výkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxké v rámci prevence průtahů konkrétních insolvenčních řízení a za účelem zajištění výkonu funkce insolvenčního správce s odbornou péčí ukládá § 13a a § xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxh činností. [Podobnou úpravu lze najít také v § 21 odst. 1, resp. § 599 odst. 1 písm. g) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxvení upravuje zmocnění pro ministerstvo k vydání podzákonného právního předpisu - vyhlášky k provedení § 13a a § 34a, resp. nově zavedených povinnostíx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce a hostujícího insolvenčního správce. Jak již bylo uvedeno v komentáři k § 13a, stanovení obsahu požadavků v prováděcím právním předpise může býx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxjít jen na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Uvedené ustanovení je třeba vykládat restriktivně (nikoliv extenzivně) v tom smyxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxoumá, zda byl podzákonný právní předpis vydán státním orgánem k tomu oprávněným a v mezích jeho
kompetence
, tedy zda se při výkonu této pravomoci pohyboxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxle zákona X, tento předpis nestanovil, že má být Y, ale aby stanovil, že má být X1, X2, X3. Ze zmocňovacího ustanovení musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxhrada zákona) [srov. Pl. ÚS 7/03 (N 113/34 SbNU 165; 512/2004 Sb.) a Pl. ÚS 19/13 (396/2013 Sb.)] Pro případné posouzení ústavnosti vyhlášky, která stanxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je ustanovení o zmocnění konkrétní, jednoznačné a jasné a dále zda jsou dodržena další naznačená ústavní východiska, zejména pak že je návrh
secundum ex xxxxx xxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxtatně potvrzuje Ústavní soud ve své konstantní judikatuře (srov. Pl. ÚS 5/01). Pokud by byl naprosto striktně dodržován požadavek stanovení jakékolix xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx normotvorby, jelikož pojmovou součástí každé právní normy je vymezení určitých práv a povinností adresátů normy.
V kontextu všeho shora uvedenéhxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné normotvorby vymezené právě Ústavním soudem (blíže především nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 45/2000 a Pl. ÚS 5/01), tedy (1) vydání oprávněným subjekxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx personální a materiální vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce tak musí být vydána Ministerstvem spravedlnosti, orgáxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxeny nové podmínky, např. požadavek na vzdělání, počet pracovníků apod.) a v neposlední řadě musí být z předmětného zmocnění zřejmé, že jde o sféru, ve ktxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí zásady výhrady zákona, je nutné respektovat i dělbu moci, tedy zajistit, aby podzákonnou normotvorbou nedošlo k porušení dělby moci. Vyhláška nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xělby moci. Jednou z klíčových oblastí, v nichž je princip dělby moci reflektován, je sféra rozdělení normotvorných pravomocí mezi zákonodárnou a výkoxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxátní moci v příslušné formě (tj. ve formě normotvorné nebo individuálně rozhodovací), zatímco
kompetence
jsou již zcela konkrétním věcným vymezeníx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných správních úřadů, popřípadě orgánů územní samosprávy, vydávat odvozené sekundární právní předpisy je založena právě již čl. 79 odst. 3 Ústavy xxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x49, vyhlášený pod č. 410/2001 Sb., aj.) konstatoval, jakým pravidlům podléhá ústavně konformní zmocnění k odvozené normotvorbě exekutivy: nařízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsí být tedy otevřen prostor pro sféru nařízení).
Je však třeba uvést, že tyto požadavky z hlediska principu dělby moci působí ambivalentně tak, že na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxr, do něhož - pokud jej co do kompetencí zákonodárná moc vytvoří - nelze libovolně zasahovat.
Toto ustanovení tak na jedné straně limituje exekutivu xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxvy), na druhé straně ovšem poskytuje také ochranu moci výkonné před protiústavními zásahy zákonodárce. Jinými slovy, také zákonodárce je ve vztahu k sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxona, je nepřípustné z hlediska dělby moci, aby pak sám takovou právní úpravu měnil s výhradou změny nebo odejmutí kompetenčního příkazu a přijetí nové úxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí normotvorby.
Principu dělby moci totiž odpovídá, že takové rozhraničení pravomoci stanoví limity jak orgánům moci výkonné, tak moci zákonodárnxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxoukoli výkonnou, příp. soudní pravomoc postrádá. Jediná výkonná pravomoc Poslanecké sněmovny spočívá v možnosti disciplinárně stíhat své členy a roxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxřování věcí veřejného zájmu a možnosti interpelovat vládu a její členy. Nesmí tedy Poslanecká sněmovna jakkoli do moci výkonné x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx 107/2000 Sb.)
Terminologické označení odvozených právních předpisů je pouze věcí formální, která nemá vypovídací schopnost o legislativní pravxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv), je z hlediska rozsahu a obsahu normotvorných pravomocí a kompetencí irelevantní.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 312/2006 Sb. (k § 38 až 41):
Návrh počítá s přechodným obdobím, ve kteréx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných správců nadále vykonávat činnost insolvenčních správců s tím, že po uplynutí lhůty 2 let takové oprávnění zanikne. Podá-li insolvenční správce, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx poplatku podle § 6 odst. 1 písm. e). Zároveň se pro tyto osoby stanovuje přechodné období, ve kterém nemusí splňovat podmínku vzdělání podle § 6 odst. 1 píxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xodmínky pro vznik povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bylo nejsložitější a organizačně nejnáročnější. Teprve po uplynutí přechodnéhx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, které úspěšně absolvovaly zkoušky dle § 23-26.
Odkaz na § 3 odst. 1 písm. a) již dnes není aktuální. Text § 3 byl novelizován zák. č. 185/2013 Sb., který nabyl účxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy návrh na vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, nemusela hradit Ministerstvu spravedlnosti ČR, v souladu s tehdejším zněním § 6 odxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti insolvenčního správce (vykonávat po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v obxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnnost insolvenčního správce, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 23 - povinnost vzdělávání pro insolvenčního správce, § 24 - zkouška xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
(Přechodné ustanovení pro fyzické osoby)
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxná a automatická možnost všech doposud působících zapsaných správců nadále vykonávat činnost insolvenčních správců s tím, že po uplynutí lhůty 2 let txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ve lhůtě 2 let návrh, je tento návrh osvobozen od placení poplatku podle § 6 odst. 1 písm. e). Zároveň se pro tyto osoby stanovuje přechodné období, ve ktexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxost správce konkursní podstaty v úpadkových řízeních vedených dle ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Tyto osoby byly automatixxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxko insolvenční správci pro jednotlivá insolvenční řízení.
Pravidla daná § 40 jsou doplněna o výjimku v otázce
obligatorní
úrovně vzdělání fyzicxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx.12.2009) splnila podmínky pro vydání povolení pro činnost insolvenčního správce dané § 6 odst. 1 písm. a) a c) až f), nemusela v přechodném období šestx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdělání členským státem EU.
Toto přechodné období skončilo dnem 31.12.2013. Nesplnění podmínky dosaženého vzdělání do tohoto dne, resp. nedoložexx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxikovat právní názor vyjádřený v rozhodnutí VS Praha č. j. 3 VSPH 237/2011-B-24 ve věci KSPH 41 INS 4795/2010 (viz
judikatura
k § 40). Insolvenční správcx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx2013.
Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývojex xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto případě je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxudia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
a)
v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělstvíx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx" uváděné před jménem),
c)
v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem),
d)
v oblasti zubního lékařství "doxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe zkratce "MVDr." uváděné před jménem),
f)
v oblasti umění "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před jménem),
g)
v ostatních oblastech "xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x povolení a zvláštní povolení fyzické osoby, § 23 - povinnost vzdělávání pro insolvenčního správce, § 24 - zkouška insolvenčního správce § 25 - zrušexx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx, o vysokých školách
Judikatura:
Skutečnost, že insolvenčnímu správci byla pozastavena činnost ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxx xxxxx
Právní stav komentáře je k 1.7.2017
Uhrazení správního poplatku je spojeno s návrhem fyzické osoby, veřejné obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx insolvenčního správce k prodloužení povolení k činnosti insolvenčního správce na dalších 5 let je podmíněno úhradou tohoto správního poplatku (§ 6 odxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xměnou zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích provedenou Čl. XXVIII, část dvacátá čtvrtá zák. č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 4 - návrh fyzické osoby, § 5 - návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, § 6 - povolení a zvláštní povolení fyzické osoby
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxuvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ČÁST TŘETÍ
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxolečníka veřejné obchodní společnosti je slučitelná s činností advokáta. Tato hypotéza se musela promítnout také do textu zákona o advokacii.
Změxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxným (§ 15 zák. o advokacii). Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce je však nutno vztáhnout také na samostatné advokáty. Pro jiný výklad a jxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Související předpisy:
ČÁST ČTVRTÁ
(Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České rxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxsela promítnout také do textu zákona o daňovém poradenství.
Změna je promítnuta do úpravy činnosti daňových poradců (§ 3 odst. 5 zák. o daňovém poradxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx k 1.7.2017
Novelizace insolvenčního zákona se týkaly dvou oblastí. Novelizace pod bodem 1. zrušila redukci oblastí vzdělání, které byly přexxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxvého trhu a o změně a doplnění dalších zákonů a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo Ministerstvo financí České republiky. Sídlo měla v Praze. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxu a informovanost veřejnosti (např. vydáváním Věstníku Komise pro cenné papíry). Dnem 1. dubna 2006 došlo ke sloučení bankovního dohledu vykonávanéhx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxaným Ministerstvem financí a Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. V současné době je dohled nad celým finančním trhem prováděn v České národnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxvisející předpisy:
zák. č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů,
zák. 57/2006 Sb., o změně zákonů v sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
Zákon měl původně nabýt účinnosti již 1.7.2007, stejně jako insolvenční zákon. xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro fungování insolvenčního řízení. Novelou insolvenčního zákona a tohoto předpisu provedenou zák. č. 108/2007 Sb. (s účinností od 11.5.2007) došxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx

Předpisy ČR